Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/91 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů

139/2002 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ

Účel úpravy §1

Pozemkové úpravy §2

Předmět a obvod pozemkových úprav §3

Formy pozemkových úprav §4

Účastníci řízení o pozemkových úpravách §5 §5a

ČÁST DRUHÁ - ŘÍZENÍ O POZEMKOVÝCH ÚPRAVÁCH A NÁKLADY NA POZEMKOVÉ ÚPRAVY

Zahájení řízení §6

Úvodní jednání §7

Soupis a ocenění nároků vlastníků §8

Řešení duplicitního zápisu vlastnictví k pozemkům §8a

Návrh pozemkových úprav §9

Přiměřenost kvality, výměry a vzdálenosti původních a navrhovaných pozemků §10

Rozhodnutí o pozemkových úpravách §11

Provádění pozemkových úprav §12

Upřesnění a rekonstrukce přídělů v rámci pozemkových úprav §13

Pozemkové úpravy v územích s nedokončeným scelovacím řízením §14 §15 §16

Náklady na pozemkové úpravy §17

ČÁST TŘETÍ - ODBORNÁ ZPŮSOBILOST K PROJEKTOVÁNÍ POZEMKOVÝCH ÚPRAV §18

ČÁST ČTVRTÁ

Působnost Státního pozemkového úřadu v oblasti pozemkových úprav §19 §20 §21 §22

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 229/1991 Sb. §23

ČÁST ŠESTÁ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ §24 §25 §26

Zmocňovací ustanovení §27

Zrušovací ustanovení §28

ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST §29

Příloha

č. 503/2012 Sb. - §25

č. 481/2020 Sb. - Čl. II

INFORMACE

139

XXXXX

xx dne 21. xxxxxx 2002

x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pozemkových xxxxxxx a o xxxxx xxxxxx č. 229/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x půdě x xxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a působnost Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu1) xxx xxxxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx ústředí Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), x xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu (xxxx jen "pozemkový xxxx").

§2

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx2) xx xx xxxxxxxx xxxxx prostorově x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx přístupnost x využití xxxxxxx x xxxxxxxxx jejich xxxxxx xxx, aby xx xxxxxxxxx podmínky xxx racionální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zanikají x xxxxxxx xx vytvářejí xxxxxxx nové, x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x nimi xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx rozhodnutí podle §11 odst. 8. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zajištění xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx života ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hospodářské xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ochranu x xxxxxxxxx půdního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx hospodářství xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účinků xxxxxxx a xxxxx xxxxxx odtokových poměrů x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Výsledky xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxx katastrálního xxxxxxx3) x jako xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.4)

§3

Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Předmětem xxxxxxxxxxx úprav xxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx 2) xxx xxxxxx xx dosavadní xxxxxx využívání x xxxxxxxxxx vlastnické a xxxxxxx xxxxxx x xxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx je území xxxxxxx xxxxxxxxxxx úpravami, xxxxx je tvořeno xxxxxx xxxx více xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx území. Bude-li xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zahrnout x xxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §2, xxx xx x xxxx třeba obnovit xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.3) Xx-xx xx x xxxxxxxx cílů xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, lze xx xxxxxx pozemkových xxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxxxx x navazující xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx [§9 xxxx. 8 písm. x)] xxxx, xx souhlasem xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tvořit xxxx xx xxxx navazujících xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Obvod xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx rovněž více xxxxxxxxxxxxx území v xxxxx xxxxx obce. Xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxx x obvodu xxxxxxxxxx jiného pozemkového xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx řízení o xxxxxxxxxxx úpravách, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx do obvodu xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X takových xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostoru,5) xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x pozemkových úpravách (§2) xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx vlastníka x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx programů xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx56) xxx xxxxx v pozemkových xxxxxxxx jen xx xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx státu, xxxxxxx xxxxxxx související x touto stavbou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxxx území, pozemky x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx4) x pozemky, xx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx x pozemkových úpravách xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx xx, xx s xxxxxxx x xxxxxxxxxxx úpravách xxxxxxxx. Pozemky xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx pozemkových xxxxx v případě xxxxxx směn xxxxxxx xxxxx druhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Pozemky xxxxxxxx ve xxxxxx §2, x xxxxx xx xxxxx obnovuje xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx. Souhlas x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx pozemkových xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx využití xxxxxxx xxxx ostatní komunikace.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx byly xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx, xx xx xx zápisu práv xx xxxxxxx listin x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx57) xx xxxxxxxx nemovitostí xxxxx x xxxx odděleně xx xxxxxxx půdy xx xxxxxxxxxxx státu. Xxxx pozemky se xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx jako x xxxxxxx půdy xx xxxxxxxxxxx státu (§9 xxxx. 17), xxx xxxx s xxxx xxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §2. Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8). Xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvede x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §11 odst. 8.

§4

Formy xxxxxxxxxxx úprav

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pozemkových xxxxx. Součástí komplexních xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxx plán xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§9 xxxx. 8).

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx úpravy xxxxxx xxx části katastrálního xxxxx, provádějí xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pozemkových xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úprav xxx upustit xx xxxxxxxxxx xxxxx společných xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxx odstavce 3. Xxxx-xx součástí xxxxxxxxxxxx pozemkových xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx soupis xxxx druhů xxxxxxx58) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xx lhůtě 30 xxx xxxxxxx xxxxxxx orgány.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úpravy xxxxx xxx xxxxxxxxx i xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vlastnických xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx (§12) xxxxxxxxxx zařízení (§9 xxxx. 8) xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pozemkový xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx společných xxxxxxxx postupem xxxxx §9 odst. 10 x §9 xxxx. 11 xxx první, xxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx i xxxxxxxxx nebo rekonstrukci xxxxxxx xxxx (§13) xxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxx xxxxxxxxxx republiky č. 12/1945 Sb. x č. 28/1945 Sb. x xxxxxx č. 142/1947 Sb. x č. 46/1948 Sb., a xx v případech, xxx xxxxx použít xxxx xxxxxx53).

§5

Xxxxxxxxx řízení o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx") jsou:

a) vlastníci xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx řešením v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx") x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx vlastnická xxxx jiná věcná xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxx; za takové xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx geodetických xxxxxxxxx (§3 odst. 2),

x) stavebník, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úprav xxxxxxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) obce, x jejichž xxxxxxx xxxxxx jsou pozemky xxxxxxxx xx obvodu xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxx, x xxxxxxx územním obvodem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx obvodu xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx do 30 xxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx k xxxxxx x pozemkových xxxxxxxx.

(2) X řízení o xxxxxxxxxxx úpravách se x důvodu xxxxxxx xxxxxxxx pozemkových úprav xxx obnovu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx používá x xxxxx xxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx číslo u xxxxxxxxx osob a xxxxx, xxxxxx xxxxx x identifikační xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§9 xxxx. 6) stanou xxxxxxxxx řízení, pozemkový xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx být xxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx vlastník xxxxxxx, xxxxx xx předmětem xxxxxxxxxxx úprav, x xxxx o dědictví xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,10) jsou xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx komisaře. V xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx soudní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx pozemkovým xxxxxx, xxxxxxxxx tyto xxxxx x řízení x pozemkových úpravách xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x pozemkových xxxxxxxx může xxx x xxxx.

(5) Vlastníci xxxxxxx řešených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx si xxxxx na úvodním xxxxxxx (§7) xxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxx"), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 8, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. O xxxxxxx úvodního jednání x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řízení veřejnou xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxx pozemkový xxxx xxxxx zápis. Xxx xxxxxxxxxxxx pozemkových xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Nepodaří-li xx sbor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx-xx potřeba xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx sboru xxxxxxx. Xxxx zaniká xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 8.

(6) Xxxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx alespoň 10 % z xxxxxx xxxxxxx, xx kterých xxxxx xxxxxxxxx pozemkové xxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx nejpozději x den xxxxxx xxxxx xxxxx. Dalším xxxxxxxxx členem xxxxx xx xxxxxxx pozemkového xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx pracovník xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx. Sbor zvolí xx svého xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx sboru a xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x rozsahu 5 xx 15 xxxxx xxxxx xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx řešeného xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx člena xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx 1 xxxxxxxxx sboru. Xxxxxxxxx člena xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx jiná xxxxx.

(8) Xxxx spolupracuje xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyjadřuje xx x plánu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx úprav, x xxxxxx pozemkových xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §10 odst. 2.

§5x

§5x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 185/2016 Sb.

XXXX DRUHÁ

ŘÍZENÍ O XXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX NA POZEMKOVÉ XXXXXX

§6

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx posuzuje podané xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úprav. X xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx. Xxxxxx-xx xxxxxx, xxxxxxxxxx a účelnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx opodstatněné, xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pozemkový xxxx xxxx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Řízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx vždy xx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx pozemkového xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, pokud xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pozemků xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 4 xx xxxxxx po xxxx 15 xxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, x jejichž územních xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx do pozemkových xxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vyrozumí x xxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxxx katastrální xxxx, xxxxx územního plánování, xxxxxxxx úřad, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, vodohospodářský orgán x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx-xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx x bezpečnosti xxxxx, o xxxx x zdraví xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx,11) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx i další xxxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxxx stanoví xx 30 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zájmů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xx řízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozhodování v xxx xx nevztahují xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, jestliže se x xxxxxxx pozemkových xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx x řízení xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx oznámí xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxx všem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Osoby xxxxxxx pověřené xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx oznámení na xxxxxx desce xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx stanovené xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx.

(10) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx újma na xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x penězích. Xxxxx xx náhradu xxxxxxxxx újmy xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne jejího xxxxxx, x ostatních xxxxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx vzniku, xxxxx xxxxx xxxxxx.

§7

Úvodní xxxxxxx

Xxxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§5) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx obvodu xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx x účelem, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx obvodu x formy xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx. Na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx projedná xxxxxx xxx stanovení xxxxxx xxxxxxxxx (§8), popřípadě xxxxx xxxxxx významné xxx řízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§8

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vlastníků

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vypracování xxxxxxx nároků xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxx") xxxxx xxxxxx xxxx,14) xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx, x xx včetně xxxxxxx omezení xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §2, xxxxxxxxx xxxx zabezpečí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx výměry xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxx xxxxxxx nároků sbor, xxxxxx xx spoluúčast xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx práva xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx s xxxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx souřadnic (§9 xxxx. 4), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx další xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxxxx katastru nemovitostí xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx upravují, xxx xxxxxx byl xxxxxxxxx. X xxxxxxxx přebytek xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx úprav xx xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx dobu 15 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx obecním xxxxx x zároveň xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxx. X xxxxxx xxxxxxx nároků xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx výměr xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx skutečného xxxxx x xxxxxx se xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xx xxxxxx, xx-xx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx.13) Xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.15) Xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vyhláškou, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xx xxxx 1 xxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx břemen, jejichž xxxxx xxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx knihy, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx knihy, které xxxx v katastru xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx roku od xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §11 odst. 15.

(2) Xxxx-xx zahájeny pozemkové xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, jehož část xx po roce 1958 xxxxx xxxxxxxx xxxxx Polské lidové xxxxxxxxx54) x tudíž xxxxxxx této původní xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zahrnout xx xxxxxx, lze x xxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tyto xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx, že před xxxxxxxxx dotčených pozemků xx území Polské xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x bez xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právo x xxxxx pozemkům. Xxxxxx xxxx postupováno x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Způsob xxxxxxxxx těchto pozemků xxxx řešen xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx navrhování xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx pozemky xx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxxxxxx použije xxxxxxxx xxxxxx předpis14) platný xx xxx vyložení xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1. Pozemkový xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx sám xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pozemkových xxxxx xxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.13)

(4) Základem xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx bonitované xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x číselných x mapových xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx půdně xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyjadřuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x klimatické xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx jednotkách xxxxxxxxx Státní pozemkový xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdně xxxxxxxxxxxx jednotek. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxx") stanoví vyhláškou xxxxxxxxxxxxxxx bonitovaných xxxxx xxxxxxxxxxxx jednotek x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x aktualizaci.

(5) Xxx oceňování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxxxxxx nároků x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,16) xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx17) x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx. Údaje o xxxxxxxxxxxx xxxxx ekologických xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§9 xxxx. 4).

(6) X xxxxxxxx, vinic, xxxx, xxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx v xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x cena xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxx druhu xxxxxxx. U xxxxxxxxx xxxxx pozemků xx xxxx xxxxxxx uvede xxx na žádost xxxxxxxxx pozemku. Xxxx xxxxxx xxxx vlastník xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx soupisu xxxxxx xxxxxxxxxx úřadem xxxxx xxxxxxxx 1.

(7) Xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxx se cena xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx parcely xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx určené xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx za 1 x2 (dále xxx "xxxxxxxx cena"). Xxxxxxxx cena xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx porostu xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx ocení xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.14)

§8a

Řešení xxxxxxxxxxxx zápisu xxxxxxxxxxx x pozemkům

Zjistí-li xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nároků, xx u některých xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x katastru nemovitostí xxxx xxxxxxxxx dvě xxxx xxxx osob x xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx"), xxxxxx tyto xxxxxxx xxxx pozemky x xxxxxx pozemkových xxxxx xxxxxxxx (§3 odst. 2).

§9

Xxxxx pozemkových úprav

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx úprav (xxxx xxx "xxxxx") xxxx xxxxx, popřípadě xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxx držitel úředního xxxxxxxxx k projektování xxxxxxxxxxx xxxxx (§18).

(3) Xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x správci xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x pozemkových xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx úpravách x xxx vypracování xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx obsahem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací katastru xxxxxxxxxxx18) x po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx návrhu pozemkových xxxxx, x geometrickým xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,19) nejsou-li xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Výsledky zeměměřických xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx podklad xxx xxxxx pozemkových úprav, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx osobou, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.20)

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx pozemkových úprav xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx pozemkového xxxxx, xxxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx úřadů. Xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Na základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x terénu (odstavec 4) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxx, pokud xxx xx pozemkový xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx pozemkových xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Ve xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx pouze xx základě kladného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu x převzetí výsledku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx smyslu odstavce 5.

(7) Pozemkový xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx nemovitostí x xxxxxxx geometrický xxxx xxxxx xxxxxxxx 6. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx pozemkových xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úprav v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Ode xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx katastrální xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, x to xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §11 odst. 8.

(8) Návrhu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zpracování plánu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterými xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, brody, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx příkopy, xxxxxx, xxxxxxxxx, zatravnění, xxxxxxxxx a xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x neškodnému odvedení xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx, xxxxxx a k xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx, rybníky, xxxxxx xxxxx vodních xxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx hráze, xxxxxx x podobně,

d) xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx.

X případě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxxx stávajících.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx navržených xxxxx odstavce 8 xxxx. x) xxx xxxxxxxxx i xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx souvisí s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx pozemkových xxxxx. Xxxx opatření xxxxxx x důvodu xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx jeho xxxxxxxxx nebude xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dotčeným xxxxxxx, xxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxx. K později xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (rozhodnutí, xxxxxxx, povolení xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx21).

(11) Xxxx společných xxxxxxxx schválí xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Pozemkový úřad xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x tímto plánem xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxx. Xxxxx postup xxxxx i x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx plánu společných xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx územního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx [§5 xxxx. 1 písm. x)], je třeba xxxxxxxxx plán xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke schválení xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx.

(12) Xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx ve xxxxxxxxxxx xxxxx1), xxxxxxx jej xxxx xx dokončení xxxxxxxxx navržených xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx [§5 xxxx. 1 xxxx. x)]. Takto získaný xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx souhlasu xxxxxxx. Xxxxxxxx s xxxxxxx návrhu na xxxxx vlastnického práva xx základě smlouvy x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx obec xxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(13) V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x pozemků xxxxx xxxxxxxx 12 xxxx xxxxx uvedena xxxxxxxx "xxxxxxx je xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 139/2002 Xx.". Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx podle §11 xxxx. 8. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx, katastrální xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemkovým xxxxxx. X případě bezúplatného xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(14) Xxxxxx za xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx22) x poplatky xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx23) xx x xxxxxx x pozemkových xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(15) Xxxx xxxxxxxxxx zařízení musí xxx x souladu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Není-li xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx důvodů x xxxxxxx x xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 11 xxxxxxx rozhodnutím o xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §109 odst. 1 stavebního xxxxxx xxxxxxxxxx z vlastního xxxxxxx. Obsahem xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxx plánu xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx x pozemkových xxxxxxxx.

(16) Xxxxxxxxx úřad xxxx, xxxxx xx xx s xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx úprav xxxxxxxx, x průběhu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx pozemky xxxx spoluvlastnické xxxxxx x xxx xxxxxxx xx cenu obvyklou59), xxxxxxxxx xxxxxxxx dar24) xxxxxxx. Xxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx (§8 xxxx. 1) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nevlastní xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nárok. Xxxxxxxxx xxxx může na xxxxxxx xxxxxx uzavřené xxxx xxxxxxxxxxxxxx reálně xxxxxxxx spoluvlastnické xxxxxx x x případě, xx xxxxxxxxxxxxxx nevlastní x obvodu xxxxxxxxxxx xxxxx jiný pozemek. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx jmění xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx60) nebo xxxxxxxx. X xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k takovým xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx1). X xxxxxxx, kdy x xxxxxxx nelze xxxxx xxxxx evidence xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednoznačně xxxxx xxxxxxxxx a xxxx-xx xxxxxxx nezbytných xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx pozemek, jehož xxxxxxxx není xxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx 5 xxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o výměně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, že byla x uvedenému dni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx spoluvlastnického xxxxxx x němu, xxxxxxxxx xxxx jí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx14) xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x tomuto xxxxxxx na xxxx.

(17) Xx-xx nutno pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výměru xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx držitele xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx vlastnictví xxxxx, xxxxx jsou určeny xxx těžbu xxxxxxx,5) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx plochách x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.25) K xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx určeny x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx rovněž souhlas xxxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx prostor xxxxx xxxxxxx xxxxxx61). Xxxxx xxxxx pro xxxxxxxx zařízení xxxxxx xxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xx vyčlenění potřebné xxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(18) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx úřad podle xxxxxxxxxxx návrhu věcné xxxxxxx k xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx náhradu xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,26) xxxxx xxxxx vlastník xxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx. Pozemky xxxxxxxx stávajícími xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vlastníků. Pokud xx vlastníci ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nevyjádří, xx xx xx xx, xx se xxxxxx xxxxxxxx. Stávající věcná xxxxxxx související s xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxx dočasnými xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx pozemkovými xxxxxxxx xxxxxxx. Postup xxxxx §11 xxxx. 15 xx nepoužije xxx xxxxx břemena xxxxxxx x předchozí xxxx.

(19) V xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§8 xxxx. 1) a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§11 xxxx. 8) xxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx řešení ve xxxxxx xxxxxxxxxx §2, xxxxxxxx zeměměřické činnosti xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx předávají xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(20) Zpracovatel xxxxxx xx xxxxxxx x průběhu jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pozemků x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx pozemků.

(21) V xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx pozemků xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 20, xxxxx xxx xxxxxxxxx úřad, xxx xxx xxxxxx xx xxxxx 15 xxx. Pokud xx xxxxxxxx x této xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx to, xx x xxxxx xxxxxxxxxxx pozemků souhlasí.

(22) Xxxxxxxxx úřad svolá xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, byl-li xxxxxx.

(23) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx jejich xxxxxx xxxxxxxx vzít xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu; ten xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx dovolí xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(24) Xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxx xx 12 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx obce, xxxxx x dotčených xxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxx.

§10

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, výměry x vzdálenosti původních x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx navrhne xxxxxxxxx xxxx nové xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx původním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx pozemku. Xxxxxxxxx xxxx, výměry a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx provádí xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v pozemkových xxxxxxxx (§2) xxxx xxxxxxxxxx po jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xx přiměřená, xxxxx xxxx xx srovnání x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxx 4 %. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx ceny xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. X výši xxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx rozhodne xxxxxxxxx xxxx. K přijetí xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Úhrada xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx. V případě xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxx pozemcích xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stavby. X případě, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx kritérium xx xxxxxxxx vlastníka, xxxx pozemkový xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx zvolen, od xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xx úhrady částky xxxxxxxxxxxxx 100 Kč xx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pozemků xxxxxxxxxxx 10 % xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx pozemky xxxx x xxxxxxxxx vzdálenosti, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx původních x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxx xxxx xxxxx xxx 20 %. Xxxxxxxxxx xx xxxx xx bodu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx rámec xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx souhlasem vlastníka. Xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 21. Souhlas xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Překročení výměry, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx společná xxxxxxxx xx nepovažuje za xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 4.

§11

Rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx své xxxxxx desce a xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx [§5 xxxx. 1 xxxx. x)], xxx xx xxxxx xx xxxx 30 dnů xxxxxxxxxx xx zpracovaného xxxxxx; xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx, xx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx úřadu. X xxxxxxx podaným xxxxxxxx x připomínkám se xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx jsou xx základě xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx uplatněné xxxxxxx x připomínky xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx §9 xxxx. 10 x 11. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx uskuteční xx xx schválení xxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxx xxxxx závěrečné xxxxxxx, na kterém xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, x kterém bude xxxxxxxxxx.

(4) Pozemkový xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx úprav xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 60 % xxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxx xx xxxxxx ustanovení §2 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpovídá jeho xxxxxx na celkové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx pozemkový xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x doručí xxxx známým účastníkům. X náležitostí návrhu xx k rozhodnutí xxxxxxxxxxxx účastníkům řízení xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x grafická xxxx xxxxxx, která xx xxxxxx konkrétního xxxxxxxxx xxxxxx. Návrh xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx ukládá x xxxxxxxxxxx xxxxx a x příslušného obecního xxxxx, xxx lze xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxx, týkající se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx") xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.27)

(6) V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x schválení xxxxxx xxxxxxxxxxx úprav xxxxxxxx pozemkový xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx účastníky xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxxx do 7 xxx xxx xxx xxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx odvolací xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou. Xxxxxxxx xxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu změní xxxx xxxxx, postupuje x xxxxxxx xxxxxxx xxx doručování xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xx doručuje x xxxxxxx xxxxxxx přezkumného xxxxxx, xxxxxx řízení xxxx xxxxxx nového xxxxxxxxxx xx xxxx.

(8) Xxxxxxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxx vlastnických xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx x lhůty xxxxx §10 xxxx. 2, xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx zrušení xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx29) x pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.18) Xxxxxx xx závazným xxxxxxxxx xxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práv x xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací není xxxxxx návrhu. Proti xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx vlastnických xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx nebo zrušení xxxxxxx břemene vydanému xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nájem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterých xx xxxxxxxxxx týká, xxxxxxxx x 1. xxxxx běžného xxxx. Xxxxxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx30) xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 6 xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §80 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx veřejnou vyhláškou. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx podle §10 xxxx. 2 lze xxxxx x samostatně. Xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx vlastnických xxxx x xxxx být xxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 měsíce od xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx přechodu vlastnických xxxx, xxxxxxxx xx 1 xxxxxx ode xxx, kdy xxxxxxxxx xxxx zjistí, xx x xxxxxx x xxxxx xxxxx nebylo xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 8 xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx x příslušného xxxxx xxxxxx žaloba31) xxxxx xxxxxxxxxx vydanému xxxxx xxxxxxxx 4. Pokud xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx pozemkový xxxx xxxxxx, a xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudem. Xxxxxxxx x přerušení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Rozhodnutí xxxxx odstavce 8 xxxxxxxxx xxxx doručí xxxxxxxx vyhláškou x xxxx xxxxxxx vyhotovení xxxxxx xxxx vlastníkům xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx věcného břemene xxxx změnou xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.&xxxx;Xxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx veřejnou vyhláškou. Xxxxxx, kterým se xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx osoby. Xxxxxxxxx úřad xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nahlédnutí xx xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Informace x xxx bude xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 8, xxxxx xxxxxx právní xxxx, xxxxxx pozemkový xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx, xxx výsledek xxxxxxxxxxx úprav xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx3), stává xx xxxxx obnovený xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 8.

(11) Nebylo-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, jehož xxxxxxx xxxx dotčeny xxxxxxx xx xxxxxx §2, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vlastnických xxxx xxxxx xxxxxxxx 8, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx (odstavec 4), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. V těchto xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxxx v katastru xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx změny xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(12) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx provádějí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2, xxxxxx xxxxxx xxxxxx o určení xxxxxxxxxxxx práva, řeší xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx téhož vlastníka. X xxxxxx xxxxxxxxx xx po xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podané xxxxxx xxxx poznámka xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx návrhu. Xxxx-xx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxx, zapíše xx xx xxxxxxxx nemovitostí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x pozemku, ke xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx předchozí xxxx.

(13) Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx návrhu xx závazný x xxx xxxxxx nástupce xxxxxxxxx xxxxxxx. Do xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx podkladem pro xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a v xxxxx xxxx uvedeny xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx odpovídající xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxx; údaje x xxxx xxxxxxxxx pozemkový xxxx. Jednotlivé pozemky xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxx xx xxxxxxxxx návrhu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx.

(14) Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx zahrnutém do xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx pozemek, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx schváleného xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxx pozemkové xxxxxx,

x) xxxx zřízeno xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx právo,

b) xxxx xxxxxxx xxxxxxx vlastnického xxxxx jako xxxxx xxxxx,

x) byla xxxxxxx xxxxxxx práva xxxxxx xxxxx jako věcné xxxxx,

x) xxxx zřízena xxxxxxx xxxxx zpětného xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxx zcizení xxxx xxxxxxxx jako xxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx věcné xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx zřízeno xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) byla xxxxxxx xxxxxxx přednostního xxxxxx pro jiné xxxxx,

x) bylo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx práva xxx jinou osobu,

k) xxx xxxxxx odklad xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx odklad oddělení xx spoluvlastnictví xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x nakládání x xxxxxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx zkoušku xxxxxxxx jako věcné xxxxx nebo vzdání xx práva xx xxxxxxx škody xx xxxxxxx x xxxxxx xxx právní xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(15) Xxxxxxxxx xxxxxx věcné xxxxxxx, xxxxx vázne xx xxxxxxx zahrnutém xx pozemkových xxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx, který xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxx věcného xxxxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1, pozemkovému xxxxx ve stanovené xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nepřechází. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx neoceňují.

(16) Xxxxxxxxxx o schválení xxxxx společných xxxxxxxx (§4 xxxx. 3) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx veřejnou vyhláškou. Xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx grafická xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§12

Provádění pozemkových úprav

(1) Xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x přihlédnutím x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx zajištění, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx potřebám xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx realizaci xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (§11 odst. 8) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obec. X xxxxxxxxxxxxx územích, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx provádějí xxxxxxxxx, xxxxx xx realizace xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx společná xxxxxxxx, xxxxx xxxx již xxxxx předána xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx nové uspořádání xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx §11 odst. 8. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx katastrálního zákona62) a xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Je-li xx x souladu s xxxxxxx plánem, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§9 xxxx. 10), xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, ochranu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx upouští xx xx xxxxxxxx x vynětím xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§9 xxxx. 8) xxxx xxx i xxxx xxxxx xxx obec, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx vodních xxxxxx, xxxxxxx, ochranných xxxxx x xxxxxx [§9 xxxx. 8 xxxx. c)], xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx státu, xxxx xxx i xxxx xxxxx než xxxx pouze xx xxxxxxxxx ústředí.

(5) Pozemky xx xxxxxxxxxxx xxxxx1) (§9 xxxx. 12), xx xxxxxxx xx xxxxxxx umístěno společné xxxxxxxx, se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vlastnictví xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx osoby, xxxx xxx xx jejího xxxxxxxxxxx převedeno bezúplatně xxxxx x xxxxxxx, xx toto společné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx druhu xxxx způsobu využití xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxx ústředí. Xx xxxxxxx takového xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx osobě xxxxxx xxxxxxx katastrální xxxx o zápis xxxxxxxx o xxx, xx xx xx xxxxxxx xxxxxxx společné xxxxxxxx xx veřejném xxxxx.

(7) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx opatření xxxxx §9 xxxx. 11, xxxxx xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx pozemkových xxxxx, xxx neodpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jako účelný. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxxx schváleného xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx plánu xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx společných xxxxxxxx postupuje pozemkový xxxx xxxxx §9 xxxx. 10. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx úřad xxxx x změně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx rozhodnutím xxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx jím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x pozemkům. Xxxxx-xx změnou plánu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxx změny x xxxxxx do katastru xxxxxxxxxxx, ohlášení xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zařízení.

§13

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx (§4 xxxx. 4) xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx hranice xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§4 xxxx. 4) xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx neúplné, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx o přídělech xxxxxxxxxxx.

(3) X řízení x xxxxxxxxxxxx pozemkových xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xx upřesnění xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx; ustanovení §3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 x 12 xx xxxx použijí xxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.34)

(4) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §8a.

§14

Pozemkové xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízením

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úprav x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx scelovacím řízením xxxx všechny xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx území, ve xxxxxx nebylo dokončeno xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx35) (xxxx xxx "xxxxxxxxx"), bez xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxx. Xxxxxxxxxx §3 xxxx. 3 xx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx zahrnout x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xxxxxx dokončeno xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,35) xxxxx, xx xxxxxxx vlastnictví k xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

(3) Po projednání x xxxxxxxxxxxx úřadem xxxx pozemkový xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx pozemkových xxxxx, a stanoví xxxxx pozemkových úprav.

(4) Xxxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "soupis xxxxxx") xxxxx xxxxxx xxxxxx x ceny. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxx x vlastnických xxxxxxxx x pozemkům xxxxxx x katastru nemovitostí. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14) platného xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1 xxxx xxxxx druhu xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx xx dni vyložení xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1. Xxxxxxxxx xxxx na úvodním xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx u katastrálního xxxxx, xxxxxxx, xx xxxxxxx účastník xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx za xxx pozemky xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx úřad po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx tomuto xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx neposkytnuté xxxxxxx, xx-xx potřebná výměra xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx úprav x xxxxxxxxx.

(6) Xxxx-xx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x některých xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 2 nebo více xxxx a xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxxxxxx,36) potom

a) xx vlastníkem takového xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx užívá xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx

x) xx vlastníkem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx nástupce, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x předmětným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Osoby, jimž xxxx xxxxxxxx vlastnictví xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) nebo x), mají xxxxx xx xxxxxxx.

(8) Xxxxx, xxxxx vzniklo xxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 7, xxxxxx

x) xx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx plochách xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xx možno poskytnout xxxx náhradu jiný xxxxxxxxx pozemek. Výši xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,14)

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx pozemek xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx-xx xx možno xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxx jí xxxxxxxxx xxxx peněžitou náhradu xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.14)

(9) Pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx scelovacího plánu xx xxxxxxx xx xxxxxxx, s xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pozemky náhradní xx xxxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx sám xxxx xxxx právní xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxx x trvalým xxxxxxxx (xxx, xxxxxx aj.), xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxxx pozemku na xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx náhradu x xxxxx pozemku xxxxx druhu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx pozemek z xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx mu pozemkový xxxx xxxxxxxxx náhradu xx výši xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx14).

(10) V xxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx, popřípadě k xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů4) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx z xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx 6) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx podle xxxxxxxx 9, xxxxxx xx xxxxxx vlastníků tak, xx se nárok xxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx obdržela, a xx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pozemku xxxxx xxxxx.

(11) V xxxxxxx, xx osoba xxxxxxx x xxxxxxxxxx 8 x 9 xxxxxxx převzít peněžitou xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx složení příslušné xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx soudu.38)

(12) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx návrhu xx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 8 x 9.

(13) Xxxxxxxx x pozemkových xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx obvod xxxxxxxxxxx úprav xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(14) Xxxxx není stanoveno xxxxx, postupuje xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx s nedokončeným xxxxxxxxxx xxxxx ostatních xxxxxxxxxx xxxxxx zákona.

§15

§15 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 481/2020 Sb.

§16

§16 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 503/2012 Sb.

§17

Náklady na xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx úpravy (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxxx xxxx. Na úhradě xxxxxxx xx mohou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě x xxxx fyzické x právnické osoby, xxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxxx pozemkových xxxxx; xxxx jim může xxxxxxxxxx subvence nebo xxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) V xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti, náklady xxxxx stavebník x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stavbou.

(3) Xxxxx se xx xxxxxx nákladů podílejí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx stavebníci xxxxx xxxxxxxx 2, lze xxxxxxxxx finanční prostředky xxxxxxxxx.41)

(4) Xx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx náklady xx xxxxxxxx zahájení pozemkových xxxxx včetně potřebných xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, identifikaci xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, vyhotovení xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, peněžité xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx břemen x realizaci xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST TŘETÍ

ODBORNÁ XXXXXXXXXXX X PROJEKTOVÁNÍ POZEMKOVÝCH XXXXX

§18

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pozemkových xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx").

(2) Úřední xxxxxxxxx xxxxxxx ústředí xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu v xxxxxxx pozemkových xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, územního xxxxxxxxx, dopravních xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx půdy x xxxxxxx a xxxxxx krajiny, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx magisterského xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx vysokých xxxx xxxxxxx 5 xxx odborné xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx pozemkových xxxxx, vykonané xxxxx xxxxxxxxxx 5 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx x ověření xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx41a) xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx. Žádost x xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx z xxxxxxxx Rejstříku trestů xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, kdo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx xxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(7) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx:

x) ověřenou xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx praxe xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x); xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxxxx oprávnění xxx xxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxxxxx odborné xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxx xx xxxxxxx xxxxxxx posudek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x českém xxxxxx, xx ověření

a) xxxxxxxxx znalostí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx oborů, xxxxxxx zeměměřictví, vodního x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx plánování, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x ochrany x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x).

(10) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxx ji xxxxxx xxxxxxxx xx 2 xxx od neúspěšného xxxxxx zkoušky. X xxxxxxxxx zkoušce xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7. Xxxxx x tomto xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx nesloží, může xxxxx novou xxxxxx xx xx uplynutí 5 let xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(11) X xxxxxxx xx xxxxxxxxx protokol, xx kterém se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx všichni xxxxxxx xxxxxxxx komise.

(12) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx neveřejná.

(13) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jmenuje x odvolává ústřední xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jakož x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx mají xxxxx počet xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(14) Ústředí vede xxxxxx fyzických xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(15) Xxxxxxx úředního xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx úprav v xxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx stanovenými xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx stanoviska a xxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx vypracovaného xxxxxx xxxxxxxxxxx úprav,

d) xxxx xxxxxxxx vypracovávat xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podílet a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x těch xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kde sám xxxx osoba xxxx xxxxxx vlastní xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(16) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) jestliže xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podle odstavce 3 xxxx. a) x b),

b) xxxxxx-xx x xx xxxxxxx xxxxxxx úředního oprávnění,

c) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(17) Ústředí xxxxxx fyzické osobě xxxxxx oprávnění při xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(18) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx předkládá xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 17 xx xxx územní xxxxxxxxxx xxxxxxx. Ústředí xxxx též xxxxxxxx xxxxxx oprávnění z xxxxxxxxx xxxxxxx.

(19) Fyzické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx úřední oprávnění, xxxx xxx xxxxx xxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 5 xxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx podmínkám x udělení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(20) Xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx oprávnění xxxxxxxxx po 8. xxxx 1997 xxxxx xxxxxx č. 284/1991 Sb., o xxxxxxxxxxx úpravách x xxxxxxxxxxx úřadech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákona č. 139/2002 Sb., x pozemkových úpravách x pozemkových xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(21) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nepodléhá xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(22) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x otiskem xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx. Razítko xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx oprávnění,

c) xxxx: "xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx".

(23) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx návrhů xxxxxxxxxxx xxxxx. Do xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx úprav nebo xxxxxx xxxxx, jež xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx k xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x posudky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx ověřil xxxxx xxxxxxxx 15 xxxx. x) xx x), jejich xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx provedena x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx oprávnění xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST ČTVRTÁ

§19

Působnost Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx pozemkových úprav

Státní xxxxxxxxx xxxx

x) rozhoduje x xxxxxxxxxxx úpravách x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx nezbytnou projektovou xxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx vytyčení xxxxxxx x vyhotovení xxxxxxxxxxxxx xxxxx osobami s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx územního xxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 6 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx listiny, xx xxxxxxx xxxxxxx dochází xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx veškeré dokumentace xxxxxxxxxxx úprav,

f) xxxxxxxxxxx x poskytuje informační xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx úprav,

g) zajišťuje xxxxx údajů o xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 4, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vedení x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x číselném x xxxxxxx xxxxxxxxx x hradí náklady xxxxxxx x aktualizací xxxxxxxxxxxx xxxxx ekologických xxxxxxxx,

x) poskytuje xxxxx x xxxxxxxxxxxx půdně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx údaje nejsou xxx xxxxxxxx katastru xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx §17, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x oceněním xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pozemků,

j) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §10 xxxx. 2 x §17,

x) vyjadřuje xx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx pozemků xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle stavebního xxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxx x rozporu xx xxxxxxxxxx rezervou xxxxxxx podle §3 xxxx. 1 písm. x) zákona x. 503/2012 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx v xxxxxx x krajským úřadem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) po xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx zahrnutých do xxxxxx pozemkových xxxxx, x xx xx xx vydání xxxxxxxxxx x výměně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx x popřípadě xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx xx obnově xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) stanovuje priority xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§20

Náklady xxxxxxx v §19 xxxx. i) xxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a případně x rozpočtů Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx podle §19 xxxxxxxxx zeměměřické x katastrální xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§21

§21 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 503/2012 Sb.

§22

§22 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 503/2012 Sb.

ČÁST PÁTÁ

Změna xxxxxx x. 229/1991 Xx.

§23

Xxxxx č. 229/1991 Sb., o úpravě xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxx a jinému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 42/1992 Xx., xxxxxx x. 93/1992 Xx., xxxxxx x. 39/1993 Xx., zákona č. 183/1993 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxxx xxx x. 131/1994 Xx., x. 166/1995 Xx. x x. 29/1996 Xx. x xxxxxx č. 30/1996 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §19 xx xxxxxxxx 4 x 5 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 17a) xxxxxxx.

2. X §22 xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 23a) x 23x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 3 xx 11 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 až 10.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX

§24

(1) Xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx úpravách xxxxx xxxxxxxxx xxxx.13)

(2) Ustanovení xxxxxx zákona se xxxxxxxx x na xxxxxx x pozemkových xxxxxxxx zahájená xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zpracovaný xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Pozemkové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxx účely omezeny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.49)

§25

(1) Výkon práv x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx okresních xxxxx - xxxxxxxxx pozemkových xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxx pro okresní xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(2) Práva x povinnosti x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx x xxxx Xxxx, Xxxxxxx a Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx magistrátů - xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jiných odborech xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx Českou xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx práv x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§26

(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x majetkem Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx pozemkových xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxx Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x tímto xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(3) Výkon xxxx x xxxxxxxxxx ze xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x činností xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadů xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x xxxx Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxx souvisejících x činností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na Xxxxxx republiku. Xxxxxxx xxxxxx práv x xxxxxxxxxx xx pověřeno xxxxxxxxxxxx.

§27

Xxxxxxxxxx ustanovení

Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxx

x) náležitosti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úprav xxxxx §18 odst. 6.

§28

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxx č. 284/1991 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 38/1993 Xx. x xxxxxx x. 217/1997 Xx.

2. Nařízení xxxxx č. 4/2000 Sb., k xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pozemkových xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 98/1992 Sb., x xxxxxxx úhrady xxxxxxx xxxxxxxxxxx úprav xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

§29

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2003.

Xxxxx x. r.
Havel v. x.
x z. Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx x zákonu x. 139/2002 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 503/2012 Sb.

§25

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Zatímní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx č. 284/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxx č. 38/1993 Sb., xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 503/2012 Sb., x Xxxxxxx pozemkovém xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, pokud xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx nedohodnou jinak.

2. X xxxxxxx, xxx xxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 503/2012 Sb., x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x změně některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 8.

§25 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 503/2012 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2013

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení, xxxxx byla zahájena x x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx pozemkových úprav xxx xxxxxxxx podle §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 139/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 139/2002 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 481/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 139/2002 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2003.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

309/2002 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 1.1.2004 (zákonem x. 281/2003 Xx. xxxx změněna xxxxxxxx xx 1.1.2005, zákonem x. 626/2004 Sb. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2007, xxxxxxx x. 531/2006 Xx. byla xxxxxxx xx 1.1.2009, xxxxxxx č. 381/2008 Xx. byla změněna xx 1.1.2012 x xxxxxxx č. 445/2011 Xx. byla xxxxxxx xx 1.1.2015)

281/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 218/2002 Xx., o službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Xx., x zákon x. 309/2002 Xx., o xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 123/2003 Xx.

x xxxxxxxxx xx 28.8.2003

53/2004 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x oblastí xxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2004

626/2004 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x návaznosti na xxxxxxxxx xxxxxxx veřejných xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 10.12.2004

186/2006 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

531/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 7.12.2006

124/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 269/94 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

381/2008 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.10.2008

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

445/2011 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 218/2002 Xx., x službě xxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx a ostatních xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 309/2002 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o službě xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.12.2011

503/2012 Xx., o Xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

280/2013 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 503/2012 Sb., o Xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x. 289/95 Xx., x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx (lesní xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 229/91 Xx., x xxxxxx vlastnických xxxxxx x půdě x jinému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.10.2013

185/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 503/2012 Xx., x Státním xxxxxxxxxx úřadu x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.8.2016

193/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 256/2001 Xx., x pohřebnictví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.9.2017

225/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

295/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 219/2003 Sb., x xxxxxxx do oběhu xxxxx a sadby xxxxxxxxxxx rostlin x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxx osiva x xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.11.2017

481/2020 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 139/2002 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úřadech a x xxxxx xxxxxx x. 229/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

284/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím stavebního xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

152/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 283/2021 Xx., xxxxxxxx zákon, ve xxxxx xxxxxx x. 195/2022 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Zákon č. 503/2012 Sb., o Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.
2) §19 xxxx. 1 xxxxxx x. 229/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 344/1992 Sb., x katastru xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 183/2006 Sb., x územním xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (stavební zákon).
5) Xxxxx č. 44/1988 Sb., x ochraně x využití xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (horní xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
6) Xxxxxxxxx xxxxx č. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
7) Xxxxx č. 569/1991 Sb., x Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 428/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostmi x x změně některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx).
8x) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx x rodných xxxxxxx x o xxxxx některých zákonů (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8b) Xxxxx č. 40/1993 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8x) Zákon č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8x) Xxxxx č. 325/1999 Sb., o azylu x o xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Policii Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) §16 xxxx. 2 zákona x. 71/1967 Xx., x xxxxxxxx řízení (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §175a xxxx. 3 a §175q zákona x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
11) Například xxxxx č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 266/1994 Sb., o xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon č. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 254/2001 Sb., x xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 20/1987 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 114/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 44/1988 Sb., ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 289/1995 Sb.,, o xxxxxx x o xxxxx a doplnění xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 86/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) §49 xxxxxx č. 71/1967 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) Xxxxx č. 71/1967 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Xxxxx č. 151/1997 Sb., x oceňování xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxxxxx č. 3/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů (xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
15) §16 xxxxxx č. 344/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
16) Xxxxxxxx č. 3/2008 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) Xxxxxxxx č. 327/1998 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx bonitovaných xxxxx xxxxxxxxxxxx jednotek x xxxxxx pro xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx.
18) §4 xxxxxx x. 344/1992 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) Xxxxxxxx č. 26/2007 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 265/1992 Xx., o xxxxxxxx vlastnických a xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 344/1992 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (katastrální xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx zavedením, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
21) Xxxxxxxxx xxxxx č. 334/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 289/1995 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §11 xxxxxx č. 334/1992 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) §15 xxxxxx x. 289/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
24) Xxxxx č. 219/2000 Sb., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Zákon č. 229/1991 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
26) §16b xxxxxx x. 151/1997 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
27) §11 xxxxxxxx x. 26/2007 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) §62 x 65 xxxxxx x. 71/1967 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) §19 xxxx. 2 xxxxxx x. 229/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) §680 xxxx. 3 xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) §247 x násl. zákona x. 99/1963 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) §7 x 8 xxxxxx x. 265/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) Xxxxx č. 95/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx zemědělských x xxxxxxx pozemků x xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x. 569/1991 Sb., o Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 357/1992 Xx., x dani xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
34) §19 xxxx. 2 zákona x. 229/1991 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) Xxxxx č. 47/1948 Sb., x některých xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pozemků.
Xxxxxx xxxxxxxx x. 171/1940 Sb., x xxxxxxxxx hospodářských xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
36) §136 x xxxx. xxxxxx x. 40/1964 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx.
37) §250l x xxxx. xxxxxx x. 99/1963 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) §185f xxxxxx x. 99/1963 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) Xxxxxx xxxxxxxx x. 47/1955 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx x. 27/1958 Ú. x., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x opatřeních v xxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
40) §22 xxxxxx x. 229/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
§10 xxxxxx x. 526/1990 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) §72 xxxxxx č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
41x) Xxxxx č. 269/1994 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) Xxxxx č. 284/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) §21a xxxxxx č. 229/1991 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
44) Xxxxxxxx xxxxx č. 72/1999 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x vyměřením pozemků.
45) §10 xxxxxx x. 218/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) Vyhláška č. 162/2001 Sb., x poskytování xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx České republiky.
46x) §53 xxxx. 5 xxxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).
47) §176 xxxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
48) Xxxxxxxxx xxxxx č. 218/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 219/2000 Sb., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 65/1965 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
49) §50 xxxx. 1 xxxxxx x. 218/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
50) Čl. 3 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx x. 347/1997 Xx., o vytvoření xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx ústavního zákona x. 1/1993 Xx., Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
51) Čl. 3 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxx x. 347/1997 Xx.
53) §15 xxxxxx x. 344/1992 Xx.
54) Smlouva xxxx Československou republikou x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hranic, xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx pod x. 23/1959 Sb.

55) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 347/2013 xx xxx 17. xxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx energetické xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí x. 1364/2006/ES x xxxx xxxxxxxx (XX) x. 713/2009, (XX) x. 714/2009 x (XX) x. 715/2009.

56) §3 odst. 1 písm. b) xxxxxx x. 503/2012 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

57) Xxxxx č. 428/2012 Sb., x xxxxxxxxxx vyrovnání x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x náboženskými xxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

58) Xxxxx č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx nemovitostí (xxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

59) §2 xxxx. 1 xxxxxx x. 151/1997 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

60) §2716 a xxxx. xxxxxx x. 89/2012 Xx., občanský xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

61) §20 xxxxxx x. 44/1988 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

62) §49 xxxxxx x. 256/2013 Sb.