Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Zákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)

76/2002 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ

HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Účel a předmět zákona §1

Základní pojmy §2

HLAVA II - INTEGROVANÉ POVOLENÍ

Řízení o vydání integrovaného povolení

Žádost o vydání integrovaného povolení §3

Předběžná informace o žádosti §3a

Obsah žádosti §4

Základní zpráva §4a

Odborná podpora výkonu státní správy §5

Informační systém integrované prevence §5a §6 §6a §6b

Účastníci řízení §7

Rozeslání žádosti a její zveřejnění §8

Vyjádření příslušných správních úřadů a účastníků řízení §9

Vyjádření dotčeného státu §10

Vyjádření §11 §12

Rozhodnutí o žádosti §13

Způsob stanovení závazných podmínek provozu §14 §15

Ukončení provozu zařízení §15a

Základní povinnosti provozovatele zařízení §16

Plnění podmínek integrovaného povolení §16a §17

Přezkum závazných podmínek integrovaného povolení §18 §19

Řízení o změně integrovaného povolení §19a

Opatření k nápravě a zastavení provozu zařízení §19b

Zánik integrovaného povolení §20

Sloučení integrovaných povolení §20a

Kontrola §20b §20c

HLAVA III §21 §22 §23 §24 §25 §26

HLAVA IV - SYSTÉM VÝMĚNY INFORMACÍ O NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNIKÁCH §27 §27a §27b

HLAVA V - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY §28 §28a

Ministerstvo §29

Ministerstvo průmyslu a obchodu §30

Ministerstvo zemědělství §31

Ministerstvo zdravotnictví §32

Krajské úřady §33

Inspekce §34

Krajské hygienické stanice §35 §36

HLAVA VI - PŘESTUPKY

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §37

Společná ustanovení §38 §39 §40 §41

HLAVA VII - PŘECHODNÁ, SPOLEČNÁ A ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ

Přechodná ustanovení §42 §43 §44

Společná ustanovení §45 §46

Zmocnění k vydání prováděcích právních předpisů §47

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o vodách §48

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu §49

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o lesích §50

ČÁST PÁTÁ §51

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o ochraně přírody a krajiny §52

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o odpadech §53

ČÁST OSMÁ - Změna lázeňského zákona §54

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o veterinární péči §55

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví §56

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o správních poplatcích §57

ČÁST DVANÁCTÁ - Účinnost §58

Příloha č. 1 - Kategorie činností

Příloha č. 2 - Seznam hlavních znečišťujících látek pro stanovování emisních limitů

Příloha č. 3 - Hlediska pro určování nejlepších dostupných technik

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 222/2006 Sb. - Čl. II

č. 25/2008 Sb. - §12

č. 69/2013 Sb. - Čl. II

č. 284/2021 Sb. - Čl. LX

INFORMACE

76

XXXXX

xx dne 5. xxxxx 2002

x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x omezování xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx znečišťování a x xxxxx některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx prevenci)

Parlament xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx republiky:

ČÁST XXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxx a xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx zákona xx, x xxxxxxx x xxxxxx Evropské xxxx1), xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxx celku2) xxxxxxxxxx integrované xxxxxxxx x omezování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx

x) xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx vydávání xxxxxxxxxxxxx povolení x xxxxx řízení x xxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dostupných xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx technických xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx za porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) upravuje xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx integrované xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx3) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx radioaktivních látek xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,3)

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx modifikovanými xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.4)

§2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx stacionární xxxxxxxxx jednotka, ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 x tomuto xxxxxx, x jakékoli xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx souvisejí s xxxxxxxxxxxx činnostmi uvedenými x příloze č. 1 k xxxxxx zákonu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx by xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx technickou xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx výrobků x xxxxxxx; xx zařízení xx považuje x xxxxxxxxxxx technická xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x činností xxxxxxxxx v příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx pro xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx integrovaného xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx vniknutí xxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx forem xxxxxxxxxxxxxx záření xx xxxxxxx, xxxx nebo xxxx, které xxxx xxx škodlivé pro xxxxxx člověka nebo xxxxxx xxxx může xxxxxxxxxx ovlivnit kvalitu xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxx ke xxxxxx xx hmotném xxxxxxx xxxx může xxxxxx či zabránit xxxxxxxxx hodnot životního xxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx,5)

x) xxxxx přímé xxxx xxxxxxx vypouštění xxxxx, xxxxxx vibrací x vyzařování xxxxx, xxxxx nebo jiných xxxxx neionizujícího záření xx xxxxxxxx do xxxxxxxxx prostředí,

d) xxxxxxx xxxxxxx nejvýše xxxxxxxxx xxxxx vyjádřená množstvím, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nesmí xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx mohou být xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx skupiny, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xx, xxxxx jsou xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx zákonu,

e) nejlepšími xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nejpokročilejší xxxxxxx xxxxxx technologií x xxxxxxx jejich provozování, xxxxx xxxxxxx praktickou xxxxxxxx určitých technik xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x dalších závazných xxxxxxxx provozu xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx vzniku xxxxx, xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx dopady xx xxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxx xx xxxxxx jak xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, vybudováno, xxxxxxxxxxx, udržováno x xxxxxxxxxx x provozu,

2. xxxxxxxxxx technikami xx xxxxxx techniky vyvinuté x měřítku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odvětví za xxxxxxxxxx x technicky xxxxxxxxxxxx podmínek x xxxxxxx na xxxxxxx x přínosy, pokud xxxx provozovateli xxxxxxxx xx rozumných xxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxx xx xx, zda xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xx xxxxxx nejúčinnější xxxxxxxx x xxxxxxxx dosažení xxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx prostředí xxxx xxxxx;

xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 3 x tomuto xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx kvality životního xxxxxxxxx souhrn xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,5) xxxxx musí životní xxxxxxxxx splňovat x xxxxx čase x xxxxx,

x) integrovaným xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx se xxxxxx xxxxxxx rozhodnutí, stanovisek, xxxxxxxxx x souhlasů xxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx tyto předpisy6) xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx-xx taková xxxxx xxxxx xxxx neexistuje, xxxxxxxx se za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vlastník xxxxxxxx,

x) podstatnou změnou xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx provozu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx zdraví nebo xxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx považuje

1. xxxxx x užívání, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnot uvedených x příloze č. 1 x xxxxxx zákonu,

2. změna xxxxxxx x xxxxxxxx x tepelnému zpracování xxxxxx28) xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx xxxxx ostatní xxxxx, xxxxx xx xxxxxx tepelného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadu,

3. změna x užívání, způsobu xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x úrovní xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§14 xxxx. 5) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx přezkumu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povolení xxxxxxxxxxx xx základě §18 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technikách dokument, xxxx xx výsledkem xxxxxx informací xxxxxxxxxx xx xxxxxx Evropské xxxx podle čl. 13 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2010/75/EU, xx vypracován xxx xxxxxx činnosti x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx techniky, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx nejlepších xxxxxxxxxx technik, xxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jakékoli xxxx xxxxxxxxxx techniky, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 3 k xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obsahující xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx závěry x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technikami, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx spojenými x nejlepšími xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úrovní xxxxx získaný xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx kombinací xxxxxxxxxx dostupných xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x závěrech x xxxxxxxxxx dostupných xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jako průměr xx xxxxxx časový xxxx xx specifikovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx průmyslové xxxxxxxx, xxxxx xx mohla x případě, xx xxxx vyvinuta xx xxxxxxxxx účelům, poskytovat xxx vyšší obecnou xxxxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx nákladů xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx zemské xxxx, která se xxxxxxx xxxx pevným xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xx složena x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxxx x xxxxxx organismů,

o) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xx. 3 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (ES) č. 1272/2008 ze xxx 16. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x směsí,

p) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx znečištění půdy x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx nebezpečnými xxxxxxx.

HLAVA II

INTEGROVANÉ XXXXXXXX

Xxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§3

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále jen "xxxxxx") xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx správnímu úřadu, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx povolení (dále xxx "xxxx"), v xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx k xxxx xxxx xxxxxxxxx xx ekonomické xxxxxx.&xxxx;

(3) Xxxx xx 10 xxx xxx dne xxxxxxxx žádosti ověří, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti (§4) x xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx nevyzve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxx x doplnění xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx lhůty xxxxx xxxxxxxx 3 x xxxxxxx xxxxxx dojde x závěru, že xxx xxxxxxx doplnění xxxxxxx není xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jejímu doplnění. X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx řízení.

§3a

Předběžná xxxxxxxxx o xxxxxxx

Xxxx podáním žádosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx29) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§4) x x vymezení xxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

§3x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 69/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 19.3.2013

§4

Obsah žádosti

(1) Xxxxxx xxxx obsahovat

a) xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x příjmení, xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, není-li xxxxx, xxxxx xxxxxxx, který xxx nahrazuje, adresu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx určenou xxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která není xxxxxxxxxxxx,

x) popis xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx. označení xxxxxx), xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx shrnutí xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx a) xx x), x) xx x), x) a x) všeobecně srozumitelným xxxxxxxx,

x) xxxxx surovin x pomocných materiálů, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jsou jím xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxx zdrojů emisí xxxxxx hluku, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx vod), xxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx,

x) popis xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx vzniku xxxxx, a xxx xx xxxx xxxxx, x xxxxxxx emisí xxxxxxxxxxxxxx životní xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, které x xxxxxxxx vznikají,

j) xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx emisí xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) porovnání xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nejlepšími xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) popis xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx hospodárné využívání xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx8) x xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx případného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdraví xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx ukončení jeho xxxxxxxx x co xxxxxxxx možné míře,

m) xxxxx závazných xxxxxxxx xxxxxxx zařízení x xxxx xxxxxxxxxx (§13), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se závěry x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx odborného posouzení (§14 xxxx. 5),

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, vyjádření x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů,10) x xxxxxxxx x xxx, pokud mohou xxxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, vyjádření x xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů6) x xxxxxxxxxxx povolení xx xx nahradit, xxxxx xxx nejsou xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxx x) xx x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx zprávu (§4a), xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vypracování.

(2) Úřad x příslušné xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx provozovateli xxxxxxxx xx jeho písemnou xxxxxx dostupné informace x stavu xxxxxxxxx xxxxxxxxx x území xxxxxxxx provozem xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx vzor xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§4a

Základní xxxxxx

(1) Xxxxx xxxx v zařízení xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx vypouštěny xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx30) v místě xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x předložit základní xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx součást xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx půdy a xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx učinit xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15a. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx mohou xxxxxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx31). Při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx odborně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx31).

(4) Pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx znečištění xxxx x xxxxxxxxxx xxx x místě xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx32).

§4x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 69/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 19.3.2013

§5

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxx řízené příspěvkové xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"). Xxxxxxxxxxxx zároveň xxxxxxx hlavní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx listině x souladu x xxxxx první x xxxxxxx xxxx organizační xxxxxxxxxx x útvar xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§5x

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy33), který xxxxxxxx ministerstvo, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx slouží x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx zveřejňování xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx postup příslušných xxxxxx veřejné xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxx x stručné shrnutí xxxxx xx žádosti [§4 odst. 1 xxxx. x)],

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx x řízení x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;(§11),

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx (§13 xxxx. 2 a 3), x změně integrovaného xxxxxxxx (§19a xxxx. 4), x sloučení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§20a), x zrušení integrovaného xxxxxxxx (§20 xxxx. 2) a x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx tohoto zákona (§20 xxxx. 3),

d) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí o xxxxxxx (§13 xxxx. 11),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výjimkách x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dostupnými xxxxxxxxxx (§14 xxxx. 5),

x) xxxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povolení (§16a xxxx. 1),

g) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§17),

h) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§19a xxxx. 7),

x) zprávy x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x přezkumech (§20b xxxx. 9 x §18 odst. 12),

j) xxxxxx zařízení, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technikách x referenčních dokumentech x nejlepších dostupných xxxxxxxxxx,

x) informace x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x oblasti integrované xxxxxxxx a omezování xxxxxxxxxx1),

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx integrované xxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva.

(6) Xxxxx x informačního xxxxxxx integrované xxxxxxxx xxxx využívány x xxxxxx povinností Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právních předpisů Xxxxxxxx unie x xxxxxxx integrované xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx1).

§6

§6 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 284/2021 Sb.

§6x

§6x zrušen právním xxxxxxxxx č. 284/2021 Sb.

§6b

§6b xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 284/2021 Sb.

§7

Účastníci xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx

x) provozovatel zařízení,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx území xx nebo xx xxx zařízení xxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx mohly xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx do 30 xxx xxx xxx zveřejnění xxxxxxxxx xxxxx §8 odst. 2 xxxxxxx xxxxxx xxxxx svou účast x xxxxxx,

x) hospodářské xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxxxxxx je prosazování x ochrana xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx12), pokud xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §8 xxxx. 2 písemně xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání xxxxxxx životního prostředí xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx podnikání xxxx jiná xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 3 xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 nebo xxxxxx xxxxxxxxx svými xxxxxxx nejméně 200 xxxx, xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 písemně xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx.

(2) Splnění xxxxxxxx podpory nejméně 200 xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx listiny. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx očíslovaném xxxxxxxxxx archu xx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx jejíž xxxxxxx xx podporující xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx listina je xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxx dotčeny xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx b),

d) xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(3) Xxxxx xxxxx podporující xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. g) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx, datum xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx podporující xxxxxxxxx xxxxxxx je 1 xxx od xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx účastníka řízení xx xxxxxxxx xxxx xxx, kdo by xxx byl podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů,6) xxxx-xx již jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1.

§8

Rozeslání žádosti x xxxx zveřejnění

(1) Xxxx xxxxxxxxxx, jakmile xxxxxx xxxxxx xxxxxx, ji xxxxx x vyjádření

a) xxxxxxxxxx xxxxxx, kromě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxx xxxxx,

x) příslušným xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6) x jejichž xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxx nepříznivě xxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení, (xxxx xxx "xxxxxxx stát").

(2) Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx úřední xxxxx a xx xxxxxx xxxxx xxxx, xx jejímž xxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §4 xxxx. 1 xxxx. x) x informaci x xxx, kdy x kde lze xxxxxxxx xx příloh xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a, pořizovat xx z xxxx xxxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx. Xxxx x xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxx x na xxxxx xxxxxxxx deskách xx xxxx 30 xxx. X xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x žádosti. X xxxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx považuje xxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. d) xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxxxxx prevence.

(3) Xxxx xxxx postoupí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterými xx Xxxxx republika xxxxxx.

(4) Úřad xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství, xxxxxxxx xxxxx x dalších xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx,13) xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x žádosti xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx označit xxxxx podle §4 xxxx. 1 xxxx. x), b), x), x), x) x x).

§9

Xxxxxxxxx příslušných správních xxxxx a účastníků xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zašle xxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx vyjádření, xxxxx xxxx obsahovat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx zařízení, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Vyjádření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zasílaná xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 odst. 1 xxxx. x) xx x) a §7 odst. 2 xxxxx xxxxxx úřadu xxx vyjádření xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx xxxxxx podle §7 xxxx. 1 písm. x) až x) xxxxx xxxxxx úřadu xxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxx s písemným xxxxxxxxx své účasti.

(4) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 3 úřad xxxxxxxxxx.

§10

Vyjádření xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx stát xxxxxx x projednání xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, postupuje úřad x souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterými xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§11

Vyjádření

(1) Xxxx si xxxx x posouzení xxxxxxx vyžádat zpracování xxxxxxxxx vyjádření k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilé xxxxx v rámci xxxxxxx podpory xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x nejlepšími xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) posouzení xxxxxx xxxxxxxxx podmínek provozu xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x nejlepších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 5, pokud xxxx předloženo, x xxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 6 x 7 stanovisko x xxxxxx nejlepších xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Agentura zašle xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx, kdy xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxx neprodleně po xxxx obdržení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx úřední xxxxx xx xxxx 15 xxx.

§12

§12 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 284/2021 Sb.

§13

Xxxxxxxxxx o xxxxxxx

(1) Xxxx o žádosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx 45 xxx xxx xxx uplynutí xxxxx xxxxx §9 odst. 1.

(2) Pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení uvedený x jeho žádosti xxxxxxxxx požadavky xxxxxx xxxxxx x zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx6) xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx jsou x xxxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zamítne.

(3) Xxxxxx-xx xxxx důvody xxx xxxxxxxxx žádosti xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx místo xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, pokud xx xxxxxxxxx, je-li provozovatelem xxxxxxxx právnická xxxxx xxxx xxxxxxx osoba, xxxxx je xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx, číslo xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx podnikatelem,

c) xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zařízení,

d) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plnění xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxx rozhodnutí, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x souhlasů xxxxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx6), které xx nahrazují xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) V závazných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx stanoví

a) xxxxxx xxxxxx (§14),

x) xxxxxxxx k vyloučení xxxxx možného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdraví xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx místa provozu xxxxxxxx xx stavu x souladu x xxxxxxxxx §15a,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ochranu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx x odpady a xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx v xxxxxxxx vznikají,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxxxx ovzduší, půdy, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx zdraví xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx využívání xxxxxxx x xxxxxxx,

x) opatření xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx8) x xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxx běžného xxxxxxx (xxxxxxxxx uvedení xxxxxxxx xx provozu, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx24), xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx)

x) způsob xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx specifikace xxxxxxxx měření, včetně xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx; x případě xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 4 písm. x) též xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx období a xxxxxxxxxx podmínky xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx spojených x xxxxxxxxxx dostupnými xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx k minimalizaci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx znečištění xx znečištění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx států x x xxxxxxxxx vysoké xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxx,

x) xxxxxx vyhodnocování xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx předkládat xxxxx pravidelně alespoň xxxxxx xx xxx xxxxxxxx monitorování xxxxx x další požadované xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 4 xxxx. x) xxx shrnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx emisí spojenými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx zařízení x xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xx půdy x xxxxxxxxxx vod x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a podzemních xxx x souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx vyskytovat, x x ohledem xx xxxxxxx znečištění xxxx x podzemních vod x místě xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx jiné právní xxxxxxxx36).

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povolení xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §811, a xx x plném rozsahu. Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x referenčních dokumentů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxx spojených x xxxxxxxxxx dostupnými technikami xxxxx §14 xxxx. 5 xxxx odůvodnění xxxxxxxxxxxxx povolení obsahovat xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Závazné xxxxxxxx provozu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 musí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, postupy x xxxxxxxx, xxxxx xx jinak byly xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,6) xxxxx xxxxxxx by xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x souhlasy xxxxx po vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vydat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6).

(7) Xxxxx se xxxxxx odvolání xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dostupných xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, případně xxxxxxx xxxxxxxxxxx aspektů provozu xxxxxxxx souvisejících x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx zemědělství xxxxx xxxxxxx jejich působnosti x xxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx použití příslušných xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technikách x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technikách xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřady xxxxxx své xxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxx xx xxxxxx odvolání xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x žádosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx integrovaného xxxxxxxx xxxxxx tohoto rozhodnutí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, které xx k xxxxxxxx xxxx rozkladu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zašle své xxxxxxxxx do 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx vyjádření xx podkladem pro xxxxxx xxxxxxxxxx ministerstva xxxx xxxxxxxx životního xxxxxxxxx x odvolání xxxx rozkladu.

(9) Rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3 xxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci zveřejní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx své xxxxxx xxxxx po xxxx 30 xxx zveřejní xxxxxxxxx x xxx, xxx x kde xxx xx rozhodnutí xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §10, uvědomí xxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx 3 xxxxxxx xxxx.

(10) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 7 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(11) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx 5 xxx xxx dne xxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Způsob stanovení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

§14

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx znečišťující látky xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx zákonu, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx vypouštěny, a xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxx předpisů.6) Úřad xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx limity xxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx znečišťujících látek x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx, vibrace x neionizující xxxxxx37). Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxx ustanovení zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,14a) xxxx xxxxxxx xxxxxx limity xxx tyto skleníkové xxxxx xxx xxxxx, xx-xx to nezbytné x zabránění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx. Emisní xxxxxx xxxxx xxx doplněny xxxx xxxxxxxxx ekvivalentními xxxxxxxxx xxxx jinými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx úroveň xxxxxxx životního xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx látky a xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxx xxxx formy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, kde xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx. X ředění před xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx emisních xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx kanalizace xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx odpadních xxx xx xxxxxxxxxxx, xx xx zaručena rovnocenná xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxx2) x xx xxxxxxxxx xxxx větší znečištění xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Při xxxxxxxxx závazných xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx emisních xxxxxx, xxxx xxxxxxx x nejlepších xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aniž xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx provozu xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.6)

(4) Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx emisí xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxx x rozhodnutích x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dostupných technikách, x to xxxxxx x těchto xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx limitů, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technikami; xxxx emisní limity xxxx vyjádřeny xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx dostupnými xxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx kratší a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), pokud xxx x xxxxxxx, období x referenční xxxxxxxx.

Xxxxxxx-xx xx xxxxxx podle xxxxxxx x), xxxx xxxxxxx xxxxxx ročně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx dostupnými xxxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovit xxxxxxxx xxxxxx limity, xxx xx stanoveno x odstavci 4. Xxxxxx lze použít, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x závažnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vysoké xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a že xx dosažení úrovní xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dostupnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x nejlepších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx, jejichž výše xx nebyla xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x důvodů

a) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxx závazné podmínky xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technik, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx příslušných xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx, xxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zvláštním xxxxxxxxxxxx xx kritériím xxxxxxxx x příloze č. 3 x

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 xx 5.

Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx x nejlepších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnoty emisí xxxxxxx x nejlepšími xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rovnocennou nejlepším xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dostupných technikách.

(7) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx procesu xxxxxxxxx x zařízení xxxx xxxxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, stanoví xxxx závazné xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx projednání x provozovatelem xxxxxxxx xxxx pro dotyčné xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx zvláštní pozornost xxxxxx kritériím uvedeným x příloze č. 3 x xxxxxx zákonu.

(8) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x požadavků xx monitorování, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, aby bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 10 xxx x pravidelné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vod xxxxxxxxx xx 5 xxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx.

(9) Xxxx xxxx xx xxxxxxxx x použití xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x emisních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx 7 x celkové xxxxx xxxxxxxxxxxxx 9 xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx lhůty používání xxxxxxxx buď xxxxxxxxx, xxxx se xxx xxxxxxxx dosáhne xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x nejlepšími xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(10) Do přijetí xxxxxxxxxx podle xx. 13 xxxx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2010/75/EU x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dostupných technikách xx xxxxxx Evropské xxxx xx xxx xxxxx stanovení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx použijí xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technikách xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 6. xxxxxx 2011, x výjimkou xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x 5.

§15

(1) Xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxx dosáhnout x xxxxxxxx nejlepších xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, povinnost xxxxxxxxxx dodatečné xxxxxxxx xx xxxxxxx standardu xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx povolení x xxxxxxx, kdy je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx, které xx obvykle xxxxxxxx x xxxxxxxx nejlepší xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tak, xxx odpovídaly xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx může x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx v xxxxxxxx podmínkách xxxxxx xxx xxxxx, dojde-li x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx standardu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx skutečnost v xxxxxxxxxxxx povolení xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §1.

§15x

Xxxxxxxx xxxxxxx zařízení

(1) Xxxxxxx podmínky xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx povolení xxx, xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 5.

(2) Ukončení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx s xxxxxxxxx životního prostředí x x xxxxxxx xxxxx úrovně znečištění. Xxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx provozu zařízení xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx riziko pro xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, vyráběnými xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx znečištění xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx těmito nebezpečnými xxxxxxx, učiní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kroky xxxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx stavu popsaného x xxxxxxxx zprávě. Xx xxxxx účelem xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxxx x případě, xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx riziko xxx xxxxxx zdraví xxxx životní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozovatelem xxxxxxxx před schválením xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx množství xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx látek xxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx zohlednit xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx využívání xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx území, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx se xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxxx nezbytná xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx nebezpečných xxxxx xxx, xxx dané xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx vod xxxxxxxxxxx povolenými činnostmi xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx schválený xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx zařízení xxxxxxxx.

§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 69/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 19.3.2013

§16

Základní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Provozovatel xxxxxxxx xx xxxxxxx

x) provozovat xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, včetně podmínek xxxxxxx xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dokumentech xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx každou xxxxxxxxxx xxxxx v užívání, xxxxxxx provozu xxxx xxxxxxx zařízení, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, neprodleně hlásit xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx události, xxxxxxx zařízení a xxxxxxxxx xxxxx8) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxx xx životního xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx8) znečišťujících xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx prostředí, xxxxx xxxx xxxxxxx dopady xx životní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x k xxxxxxxx xxxxxxx možných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx porušení xxxxxxxxx podmínek xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx době xxxxxxx stavu způsobeného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx x plnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povolení v xxxxxxx x §16a xxxx. 2.

(2) Provozovatel xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povolení xxxxxxxx provozovat. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §42 xx 44.

§16x

Xxxxxx xxxxxxxx integrovaného xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx zprávu x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx integrovaného xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx povolení xxxxx §13 odst. 4 xxxx. x) (xxxx xxx "xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx integrovaného xxxxxxxx"). Xxxxx provozovatel xxxxxxxx ohlásil některé xxxxxx údaje xxxxxxxxxx x doložení plnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx38) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ohlašovacích povinností x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx39) xxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, xxxxxxx uvést xxxxx xx tyto údaje.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x plnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x uchovávat xxxx xxxxxxxx xx dobu 5 xxx. Při xxxxxx evidence o xxxxxx xxxxxxxx integrovaného xxxxxxxx lze xxxxxx x xxxxx shromažďované xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx38).

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxx podmínek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgány xxxxxx i údaje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx38) prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx39) xxxx prostřednictvím datové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx určené x plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Vzor xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§16x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 69/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 19.3.2013

§17

Xxxxx x xxxxxxxxxx x integrovaného xxxxxxxx xxxxxxxxxx na právního xxxxxxxx provozovatele zařízení x jsou pro xxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx integrovaného xxxxxxxx xxxxx xx 15 dnů xxx xxx účinnosti xxxxxxx xxxx přechodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.13)

§18

Přezkum závazných podmínek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 8 xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxxxx povolení.

(2) Xxxx xxxx přezkoumá xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx-xx za xx, xx došlo k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povolení,

b) xxxxxx-xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyžaduje, aby xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxx limitů xxxx xxxxxxxxx kvality xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6), nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů6), xxxxx xxxx mít xxxx xx xxxxxxx podmínky xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx povolení,

d) xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxxx přesahuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx x němu xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxx při xxxxxxxxxxx emisních limitů xxxxxx podle §14 xxxx. 4 xxxx. x) x výsledky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek překračovaly xxxxxx xxxxx xxxxxxx x nejlepšími xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx provede xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx integrovaného xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dostupných technikách xxx xxxxxx činnost xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxx zákonu. Xxx xxxxxxxx se xxxxxxxx všechny nové xxxx xxxxxxxxxxxxx závěry x xxxxxxxxxx dostupných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx čl. 13 xxxx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2010/75/EU od xxxxxxx povolení nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx 4 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx závěrů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technikách xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxxx dostupných xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx zařízení byl xxxxxxx xxxx podmínky xxxxxxxxx.

(4) Pokud xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technikách, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technik xxxxxxxx xxxxxxx emisí.

(5) Xxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 odst. 5, xx xxxx xxxxxxx posoudit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx přezkumu prováděného xx základě xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxx-xx xxxx důvodem xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6), která xxxx xxx vliv xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 6.

(6) Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx integrovaného povolení

a) xx základě xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 písm. x),

x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

c) xx-xx v místě xxxxxxx zařízení dlouhodobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kvality xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Přezkum xxxxxxxxx xxxxxxxx integrovaného xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx v místě xxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předložených xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, případně xxxxxx xxxxxxxx souvisejících xx závaznými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx se xxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazem, který xx současně xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx přezkumu.

(8) X xxxxxxxxxxx přezkumech, x xxxxxxxxxx provedených xxxxxxxx, xxxxxxxxx pokutách x opatřeních x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přizvat x přezkumu.

(9) Na xxxxx přezkumné xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx-xx x tomto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx42).

(10) Xxxx xxx přezkumu závazných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x monitorování xxxx xxxxxxx provedených xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxx xx žádost xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx k přezkumu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx emisí a xxxxxx xxxxx umožňujících xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dostupnými xxxxxxxxxx popsanými x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dostupných xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad zveřejní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prevence.

§19

Xx základě xxxxxxxx xxxxx §18 je xxxx xxxxxxxx

x) uložit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provést x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx §19b odst. 1,

x) x případě xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §37,

x) xxxxxx provozovatele xxxxxxxx x přiměřené xxxxx stanovené úřadem x podání xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §19a xxxx. 1,

d) xxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxx xxxx xxxxx xxxxx §19b xxxx. 3 až 5,

x) xxxxxxx x xxxx xxxxxx řízení x xxxxx integrovaného povolení xxxxx §19a xxxx. 3.

§19x

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx povolení

(1) Xxxxx-xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 xxxx. x) nebo na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18 x 19 x xxxxxx, xx xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx, vyzve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx ve lhůtě, xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x změnu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx. V xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §315.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v rámci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podle §16 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxx k xxxxxx, že xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, v xxxxxx se dále xxxxxxxxx obdobně xxxxx §315. Xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx, xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx x žádosti xxxxx odstavce 4 x xxxxxxxxx řádu40).

(3) Xxxxx-xx xxxx na xxxxxxx ohlášení plánované xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 xxxx. b), xxxxx nebyla xxxxxxx xx žádostí o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18 x 19 k xxxxxx, xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx nezbytné xxxxxxx změnu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, rozhodne o xxxxx integrovaného povolení x xxxxxx x xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xx xxxxx závěru xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx zařízení, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxx integrovaného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 nebo 3 xxxxxxxx uvedené v §7 odst. 1 xxxx. x) a x) a v §7 xxxx. 2. Xxxx xx xxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxx xxxxxx vyjádření xxxxxxxxxxx správních úřadů, xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx. Příslušné xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx obdržení xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx povolení nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx povolení x xxxx xxxxxx. Změnu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 9. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx povolení xxxxxxxxxxxx xx 7 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(5) Xxxxx provozovatel xxxxxxxx x xxxxx ohlášení xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podal xxxxxx x změnu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18 odst. 6, xxxx úřad xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx podstatnou x případě, že xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx emisí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §14 xxxx. 5 nebo xxxxxxx x výsledků xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povolení xxxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2 xxxx. d). Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx žádost x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 5, xxxxxxxxx xx x řízení x xxxxx integrovaného povolení xxxxxxx xxxxx §3 xx 15.

(7) Zároveň x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx výrokových xxxxx vydaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a jednotlivých xxxxxxxxxx x jeho xxxxx. Úplné xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§19b

Opatření x nápravě x xxxxxxxxx provozu xxxxxxxx

(1) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jsou xxxx nebo inspekce xxxxxxxxx xxxxxx provozovateli xxxxxxxx provést x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Po xxxx lhůty k xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx se nepoužijí §37 x 38.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x x případě, že xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx události, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx8) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx prostředí, xxxxx xxxx závažné xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě neprovedl, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o omezení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxx xx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx v případě, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx podle §19 xxxx. c) xxxxxx x změnu integrovaného xxxxxxxx.

(5) Úřad xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x omezení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx povolením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 5 xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx stanovit, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx zastavení provozu xxxxxxxx xxxx jeho xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povolení xxxxx §13 xxxx. 4 xxxx. x). Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx z opatření x xxxxxxx x xxxxxxxxxx o omezení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§20

Zánik xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx provozovatele xxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vážného xxxxxx xx xxxx xxxxx než 4 xxxx.

(3) Úřad xx xxxxxx provozovatele zařízení xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v příloze č. 1 x tomuto xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zařízení, xxxx-xx provozovatelem xxxxxxxx. X rozhodnutí xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, vyjádření x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxx byly nahrazeny xxxxxxxxxxxx povolením. Xx xxxxxxx z těchto xxxxxxxxx xxxx úřad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví, xx xx zrušují ke xxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx6), xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu24), pro xxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoviska, xxxxxxxxx xxxx souhlasy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů6). Xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx může podat x provozovatel zařízení, xx xxxxxx neprobíhá xxxxx x činností xxxxxxxxx x příloze č. 1 x tomuto xxxxxx. X xxxxxx xx xxxxxxxxx obdobně podle xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 odst. 9.

§20x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodne x xxxxxxxx xxxx xxxx více integrovaných xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povolení, jedná-li xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vydaná pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stejným xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx integrovaných xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx povolení, xxxxxxx xx xxxxxxxx týká, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx integrovaných povolení.

(2) Xxxxxxxxx řízení o xxxxxxxx integrovaných povolení xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterých se xxxxxxxx týká, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nástupci. Xxxxxxxxxx o xxxxxxx x sloučení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zveřejňuje xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 9.

§20a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 69/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 19.3.2013

Kontrola

§20b

(1) Kontrola, kterou xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx inspekce, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxx kontroly xx xxxxx xxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, ověřování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zařízení x xxxxxxxx životního xxxxxxxxx, prováděné x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, podporovat dodržovaní xxxxxx povinností a xxx, kde xx xx nezbytné, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx inspekce, xxxxx xx současně dokladem x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx zpracovává xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku. Xxxxx xxxxxxx xx vztahují xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx bylo xxxxxx integrované povolení xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxxx xxxxxx v oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zeměpisnou xxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx, xx která xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx vypracování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5,

e) postupy xxx mimořádné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7.

(5) Xxxxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx u xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx kontrolami xx xxxxx se xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxx posuzování xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx u dotčených xxxxxxxx, přičemž x xxxxxxx xxxxxxxx představujících xxxxxxxx riziko xxxxx xxx xxxxx xxx 1 xxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx riziko xxxxx xxx 3 xxxx.

(6) Při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xx xxxx xxxxxxx

x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zařízení xx lidské xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx zohlednění xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx místního xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) účast xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx Společenství xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podniků x xxxxx (XXXX)41) xxxx jiném xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx závažných xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nedodržování xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo změnou xxxxxxxxxxxxx povolení. Mimořádné xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx kontrolní xxxxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx kontroly na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, provede do 6 měsíců xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na místě.

(9) X xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx inspekce xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx42) xxxxxx, která xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x případných dalších xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx").

(10) Stejnopis zprávy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do 2 xxxxxx xx provedení xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx, pouze xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému integrované xxxxxxxx xx 4 xxxxxx xx uskutečnění xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

(12) Inspekce xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanici x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx pokutách a xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

§20x

(1) Kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x integrovaném povolení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §20b xxxx. 9 xx 11 x xxxxxx x xxxxxxxx xx xx kontrolu xxxxxxxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obdobně.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx inspekci x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§20x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 69/2013 Xx. s účinností xx 19.3.2013

XXXXX XXX

§21

§21 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 25/2008 Sb.

§22

§22 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 25/2008 Sb.

§23

§23 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 25/2008 Sb.

§24

§24 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 25/2008 Sb.

§25

§25 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 25/2008 Sb.

§26

§26 zrušen právním xxxxxxxxx č. 25/2008 Sb.

XXXXX XX

XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§27

(1) Xxxxxx xxxxxx informací x xxxxxxxxxx dostupných xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx") xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx úřady, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxxxxxx je prosazování x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx veřejných xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

(2) X xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kategoriím činností xxxxxxxx v příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovních xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské unie x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dostupných xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x na xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technikách x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dostupných xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx Evropské xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx překladů závěrů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx vývoje xxxx xxxxxxxxxxxx technik.

(4) Xxxxxxx x ostatní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle oblasti xxx xxxxxxxxxx. Členy xxxxxxxxxxx pracovních skupin xxxxx xxxxxxxxx všichni xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx vznikajících xxxxxxxxxx zveřejňuje na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

§27x

Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx vznikajících xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x referenčních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§27x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 69/2013 Xx. s účinností xx 19.3.2013

§27b

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x jimi xxxxxxxxxxx rozsahu x xxxxxxx a x xxxx požadovaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx integrované xxxxxxxx x omezování znečištění1).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx mezinárodních xxxxxxx Xxxxx republiky.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx úřady jsou xxxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxxx ministerstvu xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§27x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 69/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 19.3.2013

HLAVA X

XXXXX XXXXXX XXXXXX

§28

Xxxxxx správu xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx,

x) Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx úřady,

f) inspekce,

g) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.19)

§28a

§28a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§29

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

x) vykonává vrchní xxxxxx dozor a xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

b) xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, jehož xxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu,

c) xxxxxxxxx x odvoláních xxxxx xxxxxxxxxxx krajského xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínek integrovaného xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxxx ovlivnit xxxxxxx prostředí xxxxxxxxx xxxxx,

x) zabezpečuje x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx prostředí x x xxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technik xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, zajišťuje xxxxxxxx xxxxxx dokumentů, jejich xxxxxxxxxxxx a výklad, xxxxxxxxx xxxxxxx příslušných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x předává informace x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technik,

g) xxxxxxx x oblasti xxx xxxxxxxxxx aplikaci nejlepších xxxxxxxxxx xxxxxxx podílí xx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) předává xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nejlepších xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadům x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx Xxxxxx republiku ve xxxxxx podle xx. 75 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2010/75/EU,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx tímto zákonem,

k) xxxx úkoly vyplývající xx vztahu x Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx x koordinuje xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výstupy ze xxxxxxx výměny xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x jmenování xxxxx pracovních skupin xxxxxxxxx na xxxxxxx xx. 13 směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2010/75/EU,

x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx stanoviska x xxxxxxxxxx činností xx působnosti xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx informační xxxxxx integrované xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx Evropské unie xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2010/75/EU, xxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxx negativně ovlivnit xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx x Ministerstvem průmyslu x xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zabezpečuje xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx technik,

p) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx si může xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx povolení xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §3a xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx významně xxxxxxxxxx xxxxxxxx životní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx do xxxxxx x komisí xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx1) xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x této xxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána,

s) xxxxxxxxx xxxxxxxx zprávu xxxxx §4a x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx významně nepříznivě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x přestupcích podle §37 x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 3,

u) xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx informací o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nově vznikajících xxxxxxxxxx.

§30

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx průmyslu a xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx činností xxxxxxxxx x bodech 1 xx 4, 6.1 xx 6.3 x 6.7 až 6.10 x příloze č. 1 x xxxxxx zákonu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technik xxxxxxxxxx x dokumentech Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx dokumenty, xxxxxx xxxxx xxxxxxx x nim, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxxxxxxx skupin, xxxxxxxx xxxxx pracovních xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xx. 13 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2010/75/EU x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx dostupných xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx x oblasti své xxxxxxxxxx [xxxxxxx x)] x odvolání xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) hodnotí v xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nejlepších xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xx zabezpečení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zajišťuje xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx dostupných xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zajišťuje podporu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podněty x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) ve xxxxxxxxxx x ministerstvem x Xxxxxxxxxxxxx zemědělství xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dostupných xxxxxxxxxx a nově xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxxxx zemědělství

Ministerstvo xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx působnosti, xx. x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technik xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 6.4, 6.5 x 6.6 xxxxxxx x příloze č. 1 x tomuto xxxxxx, xxxxxxxxx těchto technik xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, zajišťuje xxxxxxxx těchto dokumentů, xxxxxxxxxx tyto dokumenty, xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx příslušných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skupin, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx. 13 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2010/75/EU x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx nejlepších dostupných xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx se x oblasti své xxxxxxxxxx [xxxxxxx x)] x odvolání xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a podílí xx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dostupných xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx společně x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx k závěrům x xxxxxxxxxx dostupných xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx zajišťuje xxxxxxx x xxxxxxxxx nově xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x Ministerstvem průmyslu x obchodu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§32

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx vyjadřuje x xxxxxxx své xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx integrovaného xxxxxxxx.

§33

Xxxxxxx úřady

Krajský xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx provoz xxxx xxxxxxxx nepříznivě xxxxxxxx životní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx závazných podmínek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povolení xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x přestupcích xxxxx §37,

d) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx integrovaného xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx povolení,

e) xxxxxxx aplikaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxx informací x nejlepších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxxx §19b xxxx. 3 až 5,

x) xx dotčeným xxxxxxxx orgánem v xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx životní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx zprávu podle §4a,

x) xxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxx §19b xxxx. 1 x 2,

x) provádí xxxxxx šetření za xxxxxx zjištění, xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předběžnou informaci x xxxxxxx podle §3a,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x udělení výjimek x úrovní emisí xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technikami podle §14 xxxx. 5,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx integrované xxxxxxxx xxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx ministerstvu xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§34

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

x) kontroluje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povolením x xxxxxxx životního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx §19b xxxx. 3 xxxx 5,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx §37,

d) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) ukládá xxxxxxxx x nápravě xxxxx §19b xxxx. 1 x 2,

f) xxxxxxxxxx xxxxx kontrol xx xxxxxxxxx xxx xxxxx §20b xxxx. 3,

x) zpracovává programy xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20b xxxx. 5,

x) xxxxxxxxx úřad x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanici x plánovaných xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxxx.

§35

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) posuzuje xxxxxx z hlediska xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx ochrany xxxx nepříznivými xxxxxx xxxxx, vibrací x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) kontroluje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v integrovaném xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx hluku, xxxxxxx x neionizujícího xxxxxx,

x) omezuje nebo xxxxxxxxx provoz xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx závažné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nepříznivých xxxxxx xxxxx, xxxxxxx x neionizujícího xxxxxx,

x) xxxxxxxxx o přestupcích xxxxx §37,

x) zveřejňuje xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prevence,

f) xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§36

§36 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

XXXXX XX

XXXXXXXXX

§37

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x),

x) xxxxx v xxxxxxx xxxxx §4 xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx xx vydání integrovaného xxxxxxxx,

x) xxxxxx žádost x změnu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §19a xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16a xxxx. 1 xxxx poskytne údaje xxxxxxx či xxxxxxxxx,

x) xxxxxx evidenci údajů xxx xxxxxxxxxx podle §16a xxxx. 2,

f) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x zamezení dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 písm. x), xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx právní xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §17.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxx zařízení bez xxxxxxxx integrovaného xxxxxxxx, xxx pravomocného rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxxxxxx x tím, xx neprovede podle §19b xxxx. 1 xxxx 2 opatření x nápravě anebo xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx §19b xxxx. 3, 4 xxxx 5.

(5) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) do 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2,

x) xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavců 3 x 4.

§38

Společná xxxxxxxxxx

(1) Od xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx spáchaný xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxx také xxxxx, xxxxxxxx pachatel xxxxxxxxx xxxxxxx odstranění xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x uložení správního xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x nepřiměřené xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx inspekce xxxx krajský xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxx orgán, který xxxxxx xxxxxx jako xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx-xx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nepříznivě xxxxxxxx xxxxxxx prostředí xxxxxxxxx xxxxx. Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x xxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx x pokut uložených xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanicí je x 50 % xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x 50 % příjmem xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx rozpočtu xxxxx, xx účelově xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vybírá x xxxxxx xxxxxxx xxxx.

§39

§39 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2006 Sb.

§40

§40 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2006 Sb.

§41

§41 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2006 Sb.

HLAVA VII

PŘECHODNÁ, XX0XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§42

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxx xxxxx žádost x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx24) do 30. xxxxx 1999 x xxxxx uvedl do xxxxxxx xx 30. xxxxx 2000, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx toto xxxxxxxx xx 30. xxxxx 2007, xx xxxxxxx xxx integrované xxxxxxxx x tomuto datu.

§43

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které

a) xxxxx do xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x jestliže xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x §42,

x) xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx vydáno xxxxxxxx povolení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,24)

xxxx xx 3 xxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx integrovaného xxxxxxxx.

§44

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42 a 43 xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §4 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pravomocných xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx integrovaným xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx.6)

(2) Xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §13 odst. 3 xxx zařízení xxxxx §42 x 43 xxxxx xxxxx x xxxxxxx všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, vyjádření x souhlasů xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Do dne, xxx vstoupí x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky x Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 odst. 2 xxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxx x trvalým xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby se xxxxxx na území Xxxxx republiky.

Společná xxxxxxxxxx

§45

Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, může xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §19a.

§46

(1) Povinnosti xxxxxxxxxxx x ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6) x xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxxx povolení xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx integrovaným xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.6)

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxx xxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxx.26)

§47

Xxxxxxxx k vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů

Ministerstvo xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §4 odst. 3, §4a odst. 2, §14 odst. 5 a §16a xxxx. 4.

ČÁST DRUHÁ

Změna xxxxxx x xxxxxx

§48

X xxxxxx č. 254/2001 Sb., o xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (vodní xxxxx), xx v §126 xxxxxxxx odstavec 5, xxxxx xxx:

"(5) Xxxxxxxxxx vydaná xxxxx §8 odst. 1, §16 odst. 1, §17 xxxx. 1, §36, 37, §39 xxxx. 2 písm. x) a xxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1 se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nahrazeno xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx integrovaného xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx znečištění, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x integrované prevenci). Xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx nejsou xxxxxxx.".

XXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

§49

X xxxxxx č. 334/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, xx xxxxx zákona x. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 98/1999 Xx. a xxxxxx x. 132/2000 Sb., xx x §23 xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Xxxxxxxx xxxxxxx x §7 xxxx. 2 x 3, §8 odst. 3, §9 odst. 1 x 6 xx nevydají xxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx povolení podle xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x integrovaném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxx nejsou dotčena.".

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxx

§50

X xxxxxx č. 289/1995 Sb., x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx (lesní xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 238/1999 Sb., xxxxxx x. 67/2000 Xx. a zákona x. 132/2000 Xx., xx x §58 xxxxxxxx odstavec 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákonem xxxxx §14 xxxx. 2, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx funkcí xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx plnění xxxxxx xxxx podle §16 xxxx. 1 x xxxxxxxxxx o změně xxxx zrušení xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx funkcí xxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx lesa xxxxx §16 odst. 4, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx jejich xxxxxx xxxxxxxxx postupem x řízení o xxxxxx integrovaného povolení xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx prevenci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx registru znečišťování x o změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tím xxxxxx xxxxxxx.".

XXXX XXXX

§51

§51 (xxxx xxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 521/2002 Sb.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny

§52

V xxxxxx č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny, xx xxxxx zákona x. 347/1992 Sb., xxxxxx x. 289/1995 Xx., zákona č. 3/1997 Sb., xxxxxx x. 16/1997 Xx., xxxxxx č. 123/1998 Xx., xxxxxx x. 161/1999 Xx., zákona x. 238/1999 Xx. x xxxxxx č. 132/2000 Sb., se x §90 xx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Xxxxxxxx xx kácení dřevin xxxxx §8 xxxx xxxxxxx k činnosti, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx §12, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x řízení x xxxxxx integrovaného xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x omezování znečištění, x integrovaném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx dotčena.".

Dosavadní xxxxxxxx 5 až 11 xx označují jako xxxxxxxx 6 xx 12.

ČÁST XXXXX

§53

§53 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 541/2020 Sb.

ČÁST OSMÁ

Změna xxxxxxxxxx xxxxxx

§54

X xxxxxx č. 164/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zdrojích přírodních xxxxxxxxxxx vod, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx místech x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx), xx x §37 xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) X xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx místa xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), x), x), f) x x) a podle xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx postupem x řízení o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx prevenci a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x integrované xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx nejsou xxxxxxx.".

XXXX DEVÁTÁ

Změna xxxxxx x veterinární xxxx

§55

X xxxxxx č. 166/1999 Sb., o xxxxxxxxxxx péči x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 29/2000 Xx., zákona x. 154/2000 Xx. x xxxxxx x. 102/2001 Xx., se xx §77 xxxxxx xxxx §77x, který xxx:

"§77x

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §48 písm. x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správy xxxxxxxx jako podklad x územním, xxxxxxxxx x kolaudačním xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx a xxxxxxxx, xxx jsou určeny x xxxxx xxxxxx, x zacházení xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx nebo x xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podnikatelským xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxx xxxx útulek xxx xxxxxxx, xxxxx §56, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx jejich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x integrovaném xxxxxxxx znečišťování x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxx xxxxxx xxxxxxx.".

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x ochraně veřejného xxxxxx

§56

X xxxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 254/2001 Xx. x xxxxxx x. 274/2001 Xx., xx x §81 xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:

"(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanovit závazné xxxxxxxx xxxxxxx zdroje xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxxxxx limity a xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x integrované xxxxxxxx x xxxxxxxxx znečištění, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx). X xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §31 xxxx. 1.".

XXXX JEDENÁCTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx poplatcích

§57

V xxxxxx č. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxx č. 10/1993 Xx., zákona x. 72/1994 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 273/1994 Xx., xxxxxx x. 36/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., zákona x. 160/1995 Sb., zákona x. 301/1995 Xx., xxxxxx č. 151/1997 Xx., xxxxxx č. 305/1997 Sb., xxxxxx x. 149/1998 Xx., xxxxxx x. 157/1998 Xx., zákona x. 167/1998 Xx., xxxxxx x. 63/1999 Xx., xxxxxx č. 166/1999 Xx., zákona č. 167/1999 Sb., zákona x. 223/1999 Sb., xxxxxx č. 326/1999 Xx., xxxxxx č. 352/1999 Xx., xxxxxx x. 357/1999 Sb., xxxxxx č. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 363/1999 Xx., zákona x. 62/2000 Sb., xxxxxx č. 117/2000 Xx., zákona x. 133/2000 Sb., xxxxxx x. 151/2000 Sb., xxxxxx x. 153/2000 Xx., zákona č. 154/2000 Xx., xxxxxx x. 156/2000 Xx., xxxxxx x. 158/2000 Xx., xxxxxx x. 227/2000 Xx., xxxxxx x. 241/2000 Xx., xxxxxx x. 242/2000 Xx., zákona č. 307/2000 Xx., zákona x. 365/2000 Sb., xxxxxx x. 140/2001 Xx. a zákona x. 231/2001 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tvoří xxxxxxx xxxxxx x. 368/1992 Xx., xx xx xxxxxxx 131c xxxxxxxx položka 131x, xxxxx xxx:

"Xxxxxxx 131d

a) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x. 1 xxxxxx o integrované xxxxxxxx Xx 30&xxxx;000,-

x) Xxxxxx rozhodnutí x xxxxx xxxxxxxxxxxxx povolení xxx xxxxxxxxx změně xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 1 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xx 10&xxxx;000,-

x) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx povolení xxxx jeho xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx neuvedeného x xxxxxxx x. 1 xxxxxx x integrované xxxxxxxx Xx 5&xxxx;000,-

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx upustí xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx povolení xxxxxx xx jeho výzvu xxxxx §19 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

1. Správní xxxxx xxxxxx poplatky xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x provozu xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxx x. 1 zákona x integrované xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x) xxxx položky, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx podstatné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx č. 1 xxxxxx x integrované xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx integrované xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx neuvedeného x xxxxxxx č. 1 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx vydává-li xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx změně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

XXXX DVANÁCTÁ

Účinnost

§58

Tento zákon xxxxxx účinnosti dnem 1. xxxxx 2003, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §5 x 6, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Xxxxxxx x. 1 x zákonu x. 76/2002 Sb.

Kategorie xxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx

1.1. Xxxxxxxxx xxxxx x zařízeních x xxxxxxxx jmenovitém tepelném xxxxxxx 50 XX xxxx xxxx.

1.2. Rafinace xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx.

1.3. Xxxxxx xxxxx.

1.4. Xxxxxxxxxx xxxx zkapalňování

a) xxxxxxx uhlí,

b) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x celkovém jmenovitém xxxxxxxx xxxxxxx 20 XX nebo xxxx.

2. Xxxxxx x zpracování xxxx

2.1. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx rudy.

2.2. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx xxxx, o kapacitě xxxxx xxx 2,5 x xx xxxxxx.

2.3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx za xxxxx x kapacitě xxxxx než 20 x xxxxxx oceli xx hodinu,

b) xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx x energii větší xxx 50 kJ xx jeden xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx 20 XX,

x) nanášení xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx 2 xxxx xxxxxx xxxxx za xxxxxx.

2.4. Xxxxxx sléváren xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx větší xxx 20 x xxxxx.

2.5. Xxxxxxxxxx neželezných xxxx

x) výroba xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx, koncentrátů nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kovů x kapacitě xxxxxx xxxxx než 4 x xx xxx x xxxxx a xxxxxx nebo 20 x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx kovů.

2.6. Xxxxxxxxx xxxxxx kovů xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx elektrolytických xxxx chemických xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx 30 x3.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxx

3.1. Xxxxxx cementu, xxxxx x oxidu hořečnatého

a) xxxxxx cementářského xxxxxx x xxxxxxxxx pecích x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx než 500 x xx den xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx větší xxx 50 x za xxx,

x) výroba vápna x xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 50 x xx xxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 50 x za xxx.

3.2. Výroba xxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx.

3.3. Xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x kapacitě xxxxxx větší xxx 20 x za xxx.

3.4. Xxxxxx nerostných xxxxxxxxx, včetně výroby xxxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxx xxxxxx větší xxx 20 t xx xxx.

3.5. Výroba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x výrobní xxxxxxxx větší než 75 x za xxx, xxxx x xxxxxxxx pecí xxxxx xxx 4 x3 x x xxxxxxxx xxxxxx větší xxx 300 kg/m3 xx xxx.

4. Xxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x této xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 4.1 xx 4.6 na xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx procesů x xxxxxxxxxxx měřítku.

4.1. Xxxxxx xxxxxxxxxxx chemických xxxxx, xxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, nasycené nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, estery x xxxxx xxxxxx, acetáty, xxxxxx, peroxidy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx síry,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dusíku, xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, isokyanatany,

e) xxxxxxxxx sloučeniny xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) polymery xxxxxx xxxx suroviny k xxxxxxx zpracování, syntetická xxxxxx x xxxxxx xx bázi xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx kaučuky,

j) xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

4.2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx látek, xxxx xxxx

x) plyny, jako xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, oxidy xxxxxx, xxxxxxxxxx síry, xxxxx xxxxxx, vodík, oxid xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx,

x) kyseliny, xxxx xxxxxxxx chromová, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kyselina xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, oleum, xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zásady, jako xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx, jako xxxxxxx xxxxxx, chlorečnan xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, uhličitan xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) nekovy, xxxxx xxxx či xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx.

4.3. Xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, dusíku x xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

4.4. Xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

4.5. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx meziproduktů.

4.6. Xxxxxx xxxxxxxx.

5. Nakládání x xxxxxx

5.1. Odstraňování xxxx využívání xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx 10 x xx den x xxxxxxxxxx nejméně xxxxx x těchto xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx úprava,

b) xxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxx,

x) míšení xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx některé x xxxxxxx činností xxxxxxxxx x xxxxxx 5.1 x 5.2,

x) opětovné xxxxxx xxxx zahájením xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 5.1 x 5.2,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx látek xxxxxx xxx kovy xxxx sloučeniny xxxx;

x) xxxxxxxxxx kyselin xxxx xxxxx,

x) zpětné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) zpětné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx opětovné xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx.

5.2. Odstranění xxxx využití xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx28)

x) xxx xxxxxxxx xxxxx xxx 3 x xx hodinu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxx xxx 10 x za den x xxxxxxx nebezpečného xxxxxx.

5.3.

x) Xxxxxxxxxxxx ostatních xxxxxx x xxxxxxxx xxx 50 x xx xxx a xxxxxxxxxx nejméně jednu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. fyzikálně-chemická xxxxxx,

3. xxxxxxxxxx odpadu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x drtičkách, xxxxxx xxxxxxxxx elektrických x xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx než xxxxxxxxxxxx odpadů, xxx xxxxxxxx xxxxx než 75 t xx xxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx jednu z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx městských xxxxxxxxx xxx

1. biologická xxxxxx,

2. xxxxxxxxxx odpadu xxx tepelné zpracování,

3. xxxxxx strusky x xxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x drtičkách, xxxxxx odpadních elektrických x xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

Xx-xx xxxxxxx z xxxxxxxxx činností úpravy xxxxxx anaerobní xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx kapacitu u xxxx xxxxxxxx 100 x za den.

5.4. Xxxxxxx, xxxxx přijímají xxxx xxx 10 x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 25&xxxx;000 x xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

5.5. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxxxx xxx 5.4, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxx 5.1 x 5.2 o xxxxxxxx xxxxxx větším xxx 50 x, x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxx sběrem na xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx.

5.6. Xxxxxxxx uložení xxxxxxxxxxxx odpadu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 50 x.

6. Xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti

6.1. Xxxxxxxxxx výroba

a) xxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxx vláknitých materiálů,

b) xxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxx kapacitě xxxxx xxx 20 x xxxxx,

x) jednoho xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx: xxxxx x orientovaných xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx desky, xxx xxxxxxx kapacitě xxxxx xxx 600 m3 xx xxx.

6.2. Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx, mercerace nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx textilií xxx xxxxxxxx zpracování xxxxx xxx 10 x xx xxx.

6.3. Xxxxxxxxxx xxxx x kožešin xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 12 x hotových výrobků xx den.

6.4.

a) Jatka x kapacitě porážky xxxxx xxx 50 x jatečně xxxxxxxxxxxx xxx denně,

b) xxxxxx x xxxxxxxxxx, jiné xxx výlučně balení, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx ohledu xx xx, xxx xxxxx byly xxxx xxxxxx zpracovány, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx

1. xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxx xxxxxxx mléka) xxx xxxxxxx xxxxxxxx větší xxx 75 x xx xxx,

2. xxxxx xx surovin xxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx větší xxx 300 t za xxx, xxxx xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx rok x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 90 xx xxxx xxxxxxxx dnů, 600 x za xxx,

3. xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx výrobní xxxxxxxx x tunách xx den xxxxx xxx

- 75, pokud X xx 10 xxxx více, xxxx

- [300- (22,5 x X)] xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx "X" xx podíl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx pododdíl xx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxx mléko.

c) Xxxxxx x zpracováni xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx mléka xxxxx xxx 200 x za xxx x průměru xx xxx.

6.5. [odstraňováni xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx než 10 x xx den.

6.6. xxxxxxxxxx xxxx drůbeže xxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxx xxxx xxx 40 000 xxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxx xxxx než 2&xxxx;000 kusů prasat xx xxxxxxx xxx 30 xx, xxxx

x) x xxxxxxxxx pro xxxx xxx 750 xxxx xxxxxxx.

6.7. Povrchová xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx výrobků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpouštědla, zejména xxxxxxxxxxx apreturu, potiskováni, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx rozměrů, xxxxxxx, čištění xxxx xxxxxxxxxx, při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyšší xxx 150 xx xx xxxxxx xxxx xxx 200 x xx xxx.

6.8. Xxxxxx xxxxxx vysokoteplotní karbonizací xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx.

6.9. Xxxxxxxxxxx oxidu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx ukládání xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx27).

6.10. Xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx chemickými látkami xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx než 75 x3 xx xxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

6.11. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vod, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vodami a xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx prahové hodnoty xxxx obecně xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti. Xx-xx ve xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx spadají xxx týž popis xxxxxxxx zahrnující xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx činností xx xxxxxxx. Xxxxx xxx o činnosti x oblasti xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xx tento výpočet xx xxxxxx činností 5.1, 5.3 xxxx. x) a 5.3 xxxx. b).

Příloha x. 2 x zákonu x. 76/2002 Xx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx emisních limitů

OVZDUŠÍ

1. Xxxx siřičitý x xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxx xxxxxx x xxxx sloučeniny xxxxxx.

3. Xxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxx xxxxxxxxx sloučeniny.

5. Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

6. Xxxx xxxxxxxxxxxx látky xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx (xxxxxxxxxxxx částice, xxxxxx).

8. Xxxxx a xxxx xxxxxxxxxx.

9. Xxxxx x xxxx sloučeniny.

10. Xxxxx a xxxx xxxxxxxxxx.

11. Kyanidy.

12. Látky x směsi, u xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxx přenosu xxxxxxxx xxxx karcinogenní xxxx xxxxxxxxx účinky xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

13. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx dibenzofurany.

VODA

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx halogenů x xxxxx, xxxxx mohou xx vodním xxxxxxxxx xxxx sloučeniny xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

4. Xxxxx x xxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxxx, že ve xxxxxx prostředí xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx karcinogenní xxxx xxxxxxxxx účinky xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx reprodukci.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

6. Xxxxxxx.

7. Kovy x xxxxxx sloučeniny.

8. Arzen x jeho xxxxxxxxxx.

9. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

10. Xxxxxxxxx x suspenzi.

11. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (zejména xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx).

12. Xxxxx xxxxxx nepříznivý xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx (x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx XXX - xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, XXXX - chemická xxxxxxxx xxxxxxx atd.).

13. Xxxxx xxxxxxx x příloze č. 6 x xxxxxxxx xxxxx x. 61/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vod a xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xx xxx povrchových a xx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx oblastech, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxx x. 76/2002 Xx.

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxxx nízkoodpadové xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx látek xxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Podpora xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx x recyklace xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zařízení xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měřítku.

5. Technický xxxxxx.

6. Xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

7. Datum xxxxxxx xxxxxx xxxx existujících xxxxxxxx xx xxxxxxx.

8. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx dostupné xxxxxxxx.

9. Xxxxxxxx a xxxx surovin (xxxxxx xxxx) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx procesu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx životní prostředí x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

11. Požadavek prevence xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx.

12. Informace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 222/2006 Xx. x účinností xx 1.6.2006

§12

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx registrované xxxxx uvedený x §22 zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, splní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx v §22 zákona x xxxxxxxxxxx prevenci, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx 2007 xx 31. března 2008 x xx xxx 2008 xx 31. xxxxxx 2009; xxxxxxxxxxxx xxxxx §3 odst. 1 písm. a) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx znečišťování xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x x změně xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uživatel xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 166/2006, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úniků x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx se xxxx směrnice Rady 91/689/XXX x 96/61/XX.

§12 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 25/2008 Xx. x účinností xx 12.2.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx před 7. lednem 2013, xxxxxxxx, pro xxx xxxx vydáno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povolení, xxxx xxxxxxxx, jejichž provozovatelé xxxxxx úplnou žádost x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx před 7. xxxxxx 2013 x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx 7. xxxxx 2014, xx xx 7. xxxxx 2014, není-li x bodě 2 xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx č. 76/2002 Xx., xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx, x xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx x. 76/2002 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx

x) 1.1 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx tepelném xxxxxxx 50 XX,

x) 1.2 a 1.3,

x) 1.4 písm. x),

x) 2.1 xx 2.6,

e) 3.1 xx 3.5,

x) 4.1 xx 4.6 x xxxxxxxx výroby xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) 5.1 x xxxxxxxx činností uvedených xxx písmeny x), x) x x),

x) 5.2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ostatního xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx k tepelnému xxxxxxxxxx odpadu xxx xxxxxxxx větší než 3 x xx xxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx x využití xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) 5.3 písm. x) xxxxxxxxx 1 x 2,

x) 5.4,

k) 6.1 xxxx. x) x b),

l) 6.2 x 6.3,

x) 6.4 xxxx. x),

x) 6.4 xxxx. x) podbodu 1,

x) 6.4 písm. x) xxxxxxx 2 x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x zařízeních, xxxxx nejsou xxxxx xxx v nepřetržitém xxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 90 xx xxxx jdoucích xxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxx 600 x xx xxx x současně nepřekračuje 300 x za xxx v xxxxxxx xx čtvrtletí,

p) 6.4 xxxx. x) x

x) 6.5 xx 6.9.

2. Xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 1 xx xx 7. xxxxx 2014 použijí xxxxxxxxxx §2 písm. x), d), x) x x), §3 xxxx. 1 a 4 až 6, §3a, §4 xxxx. 1 xxxx. a), x), x), x), x) x x), §7 odst. 1, §8 odst. 2, §11 a 12, §13 odst. 1, §13 odst. 2 xxxx. x) a x) xx e), §13 odst. 4 xxxx. d) a x), §13 odst. 6 xx 11, §16 xxxx. 1 xxxx. x), §17, §18 xxxx. 6 xx 8, §19 xxxx. x) x x), §19a odst. 1 až 5 x xxxx. 7, §20, 20a, §37 xxxx. 2, 4 x 6, §38 xxxx. 3, 5 x 7 a §45 odst. 3 xxxxxx x. 76/2002 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x příloze č. 1 x xxxxxx č. 76/2002 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 7. lednem 2013 x xxxxxxxxxx xx na ně xxx 1, jsou xxxxxxx xxx pro xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x 7. xxxxxxxx 2015 integrované povolení xxxxx §13 xxxx. 3 xxxxxx č. 76/2002 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx x úmyslu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx 7. červenci 2015.

4. Xxxxxxxxxxxxx zařízení uvedených x xxxx 1, xxxxx xxxx povinni xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §4a xxxx. 1 xxxxxx x. 76/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx prvního xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx povolení podle §19a zákona x. 76/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxx xx 7. xxxxx 2014.

5. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 3, kteří xxxx xxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx základní xxxxxx xxxxx §4a xxxx. 1 xxxxxx x. 76/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, předloží xxxxxxxx xxxxxx úřadu xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx integrovaného xxxxxxxx.

6. Xxxxxx do Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx č. 76/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx působnosti xx 2 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xx souladu s přílohou č. 1 x zákonu x. 76/2002 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nová xxxxxxxxx x zápisu xx Xxxxxxx odborně xxxxxxxxxxx xxxx podle §6 xxxx. 2 xxxxxx č. 76/2002 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx. Xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx osvědčení xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx odborně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §6 odst. 2 xxxxxx č. 76/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx, která xxxxxx pravomocně xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 69/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 19.3.2013

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x jiné xxxxxxx zahájené xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxxxx x xxxxx x povinnosti s xxxx související xx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

2. Rozhodnutí, xxxxxxx stanoviska, stanoviska, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 183/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, stanovisko, souhlas xxxx vyjádření xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 284/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 76/2002 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2003, x výjimkou xxxxxxxxxx §5 x 6, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.3.2002.

Xx znění xxxxxx právního předpisu xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

521/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 76/2002 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), x xxxxx x. 86/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o ochraně xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

437/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 50/76 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 76/2002 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 521/2002 Sb., x xxxxx x. 40/2004 Xx., o xxxxxxxxx zakázkách

s xxxxxxxxx xx 26.7.2004

695/2004 Sb., x xxxxxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 31.12.2004

444/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 531/90 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2006

222/2006 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 76/2002 Xx., x integrované prevenci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.6.2006

435/2006 Xx., xxxxx znění xxxxxx č. 76/2002 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 140/2006

25/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x integrovaném xxxxxxx xxxxxx ohlašovacích xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx

x účinností xx 12.2.2008

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

85/2012 Xx., x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.4.2012

69/2013 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 76/2002 Xx., x integrované xxxxxxxx a omezování xxxxxxxxxx, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx znečišťování x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 19.3.2013

64/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím kontrolního xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

39/2015 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 100/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.4.2015

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx x zákona x xxxxxxxxx přestupcích

s xxxxxxxxx od 1.7.2017

225/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

541/2020 Xx., o xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

261/2021 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxx elektronizací xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

284/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

152/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 283/2021 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 195/2022 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2010/75/EU ze xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x průmyslových xxxxxxx (xxxxxxxxxxx prevenci a xxxxxxxxx znečištění).
2) Xxxxx č. 17/1992 Sb., x životním xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 100/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí).
3) Zákon č. 18/1997 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ionizujícího xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
4) Zákon č. 153/2000 Sb., o xxxxxxxxx x geneticky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x produkty x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
5) Xxxxxxxxx xxxxx č. 17/1992 Sb., xxxxx č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 254/2001 Sb., x xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xxxxx č. 258/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 164/2001 Sb., x xxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (lázeňský xxxxx).
6) Například xxxxx č. 201/2012 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx č. 254/2001 Sb., x vodách x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 185/2001 Sb., x odpadech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 258/2000 Sb., x xxxxxxx veřejného xxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 164/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdrojích, zdrojích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx léčebných xxxxxxx x xxxxxxxxxx místech x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 166/1999 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
7) Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně x xxxxxxx nerostného xxxxxxxxx (horní xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7x) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2003/35/ES xx xxx 26. xxxxxx 2003 x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a programů xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx směrnic Xxxx 85/337/XXX x 96/61/XX xx xxxx účasti xxxxxxxxxx x přístupu x xxxxxx xxxxxxx.
8) Xxxxxxxxx §2 xxxx. x) xxxxxx x. 59/2006 Xx., x prevenci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečnými xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx veřejného zdraví x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákona x. 320/2002 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x prevenci xxxxxxxxx xxxxxxx), §40 x 41 xxxxxx x. 254/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 150/2010 Xx.
9) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona č. 185/2001 Sb., §11 zákona x. 353/1999 Xx.
10) Xxxxxxxxx xxxxx č. 100/2001 Sb., xxxxx č. 114/1992 Sb., xxxxx č. 353/1999 Sb.
11) §2 xxxx. x) zákona x. 365/2000 Xx., x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx správy a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
12) Například xxxxx č. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 301/1992 Sb., x Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x Xxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 17/1992 Sb.
13) Xxxxxxxxx obchodní zákoník, xxxxx č. 101/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13x) Zákon č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Xxxxx č. 100/2001 Sb.
14x) Zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů.
15) Xxxxxxxxx xxxxx č. 123/1998 Sb., o xxxxx na informace x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 132/2000 Xx.
16) Xxxxxxxxx xxxxx č. 157/1998 Sb., x xxxxxxxxxx látkách x xxxxxxxxxx přípravcích x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 185/2001 Sb., xxxxx č. 309/1991 Sb.
17) Xxxxx č. 97/1974 Sb., o archivnictví, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
18) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx 479/2000/EHS x implementaci Xxxxxxxxxx xxxxxxxx registru znečištění xxxxx xxxxxx 15 Xxxxxxxx Rady 96/61/XXX x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
19) §82 xxxxxx č. 258/2000 Xx.
20) §87 x 88 zákona x. 258/2000 Xx.
21) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
21x) §2 xxxx. 2 obchodního xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x správě xxxx a poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) §93 xxxx. 4 a 5 xxxxxx x. 258/2000 Xx.
24) Xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
25) Xxxxx č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 413/2005 Xx.
26) Xxxxx č. 101/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) Zákon č. 85/2012 Sb., x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx horninových struktur x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů.
28) §2 xxxx. o) xxxxxx x. 201/2012 Xx., x xxxxxxx ovzduší.
29) §139 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx řád.
30) Xxxxxxxxx příloha č. 1 x xxxxxx x. 254/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 20/2004 Xx. x xxxxxx x. 150/2010 Xx.
31) Xxxxx č. 62/1988 Sb., o geologických xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
32) Xxxxxxxxx xxxxx č. 59/2006 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 254/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 92/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx č. 17/2009 Sb., x xxxxxxxxxx x nápravě ekologické xxxx na půdě, xxxxxxxx č. 450/2005 Sb., o xxxxxxxxxxxxx nakládání xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx havarijního xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 175/2011 Xx., x xxxxxxxx č. 369/2004 Sb., x projektování, provádění x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, oznamování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 18/2009 Xx.
33) §3 xxxxxx x. 365/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
34) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) Zákon č. 18/2004 Sb., x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) Například xxxxxxxx č. 415/2012 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx znečišťování x xxxxx zjišťování x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o ochraně xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx č. 61/2003 Sb., o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povrchových xxx x xxxxxxxxx vod, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx povrchových x do xxxxxxxxxx x x citlivých xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx č. 293/2002 Sb., x xxxxxxxxxx xx vypouštění xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) Xxxxx č. 258/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Xxxxxxxxx xxxxx č. 201/2012 Sb., x xxxxxxx ovzduší, xxxxx č. 254/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 185/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 25/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx znečišťování xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění ohlašovacích xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
39) §4 xxxxxx č. 25/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x integrovaném xxxxxxx xxxxxx ohlašovacích xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 77/2011 Xx.
40) Xxxxx č. 500/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1221/2009 ze xxx 25. xxxxxxxxx 2009 x dobrovolné xxxxxx organizací v xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podniků x xxxxx (XXXX) x o zrušení xxxxxxxx Rady (ES) x. 761/2001, xxxxxxxxxx Xxxxxx 2001/681/XX x 2006/193/XX.
42) Xxxxx č. 255/2012 Sb., o kontrole (xxxxxxxxx řád).