Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2017.


Zákon o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů
273/2001 Sb.

Zákon

Preambule

ČÁST PRVNÍ - O PRÁVECH PŘÍSLUŠNÍKŮ NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN

HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení základních pojmů §2

HLAVA II - PRÁVA PŘÍSLUŠNÍKŮ NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN

Výkon práv příslušníků národnostních menšin §3

Svobodná volba příslušnosti k národnostní menšině §4

Právo na sdružování příslušníků národnostní menšiny §5

Právo účasti na řešení záležitostí týkajících se národnostní menšiny §6

Právo na užívání jména a příjmení v jazyce národnostní menšiny §7

Právo na vícejazyčné názvy a označení §8

Právo na užívání jazyka národnostní menšiny v úředním styku a před soudy §9

Právo na užívání jazyka národnostní menšiny ve věcech volebních §10

Právo na vzdělávání v jazyce národnostní menšiny §11

Právo na rozvoj kultury příslušníků národnostních menšin §12

Právo na rozšiřování a přijímání informací v jazyce národnostní menšiny §13 §13a

ČÁST DRUHÁ §14

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o obcích §15

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o krajích §16

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o hlavním městě Praze §17

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o volbách do zastupitelstev v obcích §18

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o volbách do zastupitelstev krajů §19

ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST §20

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

INFORMACE

273
ZÁKON
ze dne 10. xxxxxxxx 2001
o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx menšin x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx,

xxxx xx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

xxxxxxxxxx identitu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx či jazykem,

maje xx zřeteli xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx národnostních menšin xxxxx xx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx x ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx národnostních xxxxxx,

xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx národnostních xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x Xxxxxxx a x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x svobod,

se usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

X PRÁVECH XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX MENŠIN

HLAVA X

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x působnost xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x orgánů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxxx") ve xxxxxx x nim.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx upravují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx žijících na xxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx od ostatních xxxxxx zpravidla xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx menšinu xxxxxxxxxxxx x zároveň xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx národnostní xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx svébytnosti, xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x ochrany xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx historicky xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xx xxxxx x xxxx xxx české xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxx, kteří se xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX MENŠIN

§3

Výkon xxxx xxxxxxxxxxx národnostních xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zaručuje jednotlivě xxxx společně x xxxxxx xxxxxxxxxxx národnostní xxxxxxx xxxxx jejich xxxx stanovených tímto xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterými xx Xxxxx republika xxxxxx.

(2) Xxxxx práv xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§4

Xxxxxxxx xxxxx příslušnosti x xxxxxxxxxxx menšině

(1) X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx vzejít xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx, zpracovávání x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx menšině xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.1) Údaje x přihlášení xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx orgány xxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxx zvláštního xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nesmějí xxx xxxxxxx pro xxxx účel, xxx xxx xxxxx byly xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx.

§5

Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx menšiny xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx sdruženích x x xxxxxxxxxxx stranách x v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx podmínek x způsobem stanoveným xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.2)

§6

Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx záležitostí týkajících xx národnostní xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx právo xx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxx záležitostech, xxxxxxx pak xxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx menšin, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, a xx na xxxxxx xxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx odstavce 1 vykonávají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx menšin xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výborů xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx,3) a Xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "Xxxx").

(3) Vláda xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx národnostních menšin x jejich xxxxxxxxxxx Xxxx. X xxxxx xxxx xxxxx člen xxxxx.

(4) Xxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx veřejné moci x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx tvoří xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxx navrženi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxxx Rady xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx práv xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x České republice,

b) xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx zákonů, k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx práv xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx menšin xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx pro xxxxx nebo pro xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx národnostních xxxxxx, xxxxxxx v oblastech xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků při xxxxxxxxxx zabezpečování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx státu,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx Rady, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx x x xxxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx, který xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Krajský úřad xxxx x xxxxxxxxxx xx svém správním xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx napomáhající xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx napomáhající xxxxxx xxxx příslušníků xxxxxx komunity x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

§7

Právo xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx jména x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx podmínek stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.4)

§8

Právo xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx národnostních xxxxxx, xxxxx tradičně x xxxxxxxxxx xxxx na xxxxx Xxxxx republiky, xxxx právo, xxx xxxxx xxxx, v xxx xxxx, názvy xxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx prostranství, xxxxxxxx budov xxxxxx xxxxxxx správy a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx výkon xxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx vícejazyčných názvů x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právní předpis.5)

§9

Xxxxx na užívání xxxxxx xxxxxxxxxxx menšiny x úředním xxxxx x xxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx x dlouhodobě xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx národnostní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx. Xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxx.6)

§10

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx menšiny xx věcech volebních

Za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx7) mají xxxxxxxxxxx národnostních menšin, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx žijí na xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xx zveřejnění xxxxxxxx o xxxx x místě konání xxxxx x na xxxxx informace pro xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§11

Xxxxx na xxxxxxxxxx x jazyce xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx národnostních xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx žijí xx xxxxx České xxxxxxxxx, mají právo xx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx jazyce xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x školských zařízeních xx podmínek, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxx.8)

(2) Příslušníci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 mohou xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8) zřizovat

a) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx národnostní xxxxxxx xxxx x xxxxxx jazyka xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vyučovacího xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a soukromá xxxxxxx xxxxxxxx.

§12

Právo na xxxxxx xxxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx svého xxxxxx, xxxxxxx x tradic x xx jejich xxxxxxxxxxxx.

(2) Stát vytváří xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x rozvoj kultury, xxxxxx x jazyků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx tradičně a xxxxxxxxxx xxxx na xxxxx Xxxxx republiky; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx, galerie, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx menšin. Za xxx účelem poskytuje xxxxxx xx státního xxxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx dotací xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§13

Xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx národnostních xxxxxx mají právo xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx informací v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Stát podporuje xxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x neperiodického xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx národnostních xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx národnostních menšin, xxxxx tradičně x xxxxxxxxxx žijí xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu; podmínky x způsob xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Vytváření a xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx pořadů xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxx.9)

§13x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx krajskému xxxxx xxxx obecnímu xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§13x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 320/2002 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2003

XXXX DRUHÁ

§14

§14 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 250/2016 Sb.

ČÁST TŘETÍ

Změna xxxxxx x xxxxxx

§15

Xxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxx xxxxx:

1. V §29 xxxx. 2 xx xxxxxxx "20" xxxxxxxxx xxxxxxx "10" x xxxxxxx "50" xx xxxxxxxxx číslicí "40".

2. X §117 odst. 3 xxxx první xx xxxxxxx "15" xxxxxxxxx číslicí "10", xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx středníkem x xxxxxxxx se text "xxxx xxxx příslušníci xxxxxxxxxxxxx menšin xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.".

ČÁST ČTVRTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxx

§16

X §78 xxxx. 2 zákona č. 129/2000 Sb., x krajích (xxxxxxx zřízení), se xxxxxxx "10" nahrazuje xxxxxxx "5", slova "xx stejné národnosti xxxx xxx xxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "x národnosti jiné xxx české" a xx konci věty xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx středníkem x xxxxxxxx se xxxx "xxxx však příslušníci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxxx xxxxxxx polovinu xxxxx xxxxx xxxxxx.".

XXXX PÁTÁ

Změna zákona x xxxxxxx městě Xxxxx

§17

X §78 xxxx. 2 xxxxxx č. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx "15" xxxxxxxxx číslicí "5", xx xxxxx xxxx druhé se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx "vždy však xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx nejméně xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.".

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x obcích

§18

V §31 zákona č. 152/1994 Sb., x xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 10x) xxx:

"(3) X xxxx, ve které xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx menšiny xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,10x) xx vyhláška xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxx i x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx menšiny.

10a) §117 xxxx. 3 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 273/2001 Xx.".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

§19

X §27 xxxxxx č. 130/2000 Sb., o xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 18x) zní:

"(3) X xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx18x), se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx x v jazyce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

18x) §78 odst. 2 xxxxxx x. 129/2000 Xx., o xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 273/2001 Xx.".

XXXX XXXX

XXXXXXXX

§20

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
x z. Xxxxxx v. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 273/2001 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 2.8.2001.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

320/2002 Xx., x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s ukončením xxxxxxxx okresních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx údajů a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
2) Xxxxx č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 424/1991 Sb., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stranách x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 220/1999 Sb., x průběhu xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx a vojenských xxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x záloze.
Xxxxx č. 221/1999 Sb., x xxxxxxxx z povolání, xx xxxxx xxxxxx x. 155/2000 Xx.
3) Xxxxx č. 128/2000 Sb., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 273/2001 Xx.
Xxxxx č. 129/2000 Sb., o krajích (xxxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxx x. 273/2001 Xx.
Xxxxx č. 131/2000 Sb., o hlavním xxxxx Praze, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.
5) Xxxxx č. 128/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 273/2001 Xx.
6) §18 xxxxxx č. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve znění xxxxxx x. 30/2000 Xx.
§7 xxxxxx x. 335/1991 Xx., x soudech x xxxxxxxx.
§2 xxxxxx x. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§33 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Ústavním xxxxx.
§12 zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx.
§46a xxxxxx x. 202/1990 Xx., x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 149/1998 Xx.
§3 zákona č. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 35/1993 Xx. x zákona x. 255/1994 Sb.
7) Zákon č. 152/1994 Sb., o volbách xx zastupitelstev x xxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 130/2000 Sb., x volbách xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 273/2001 Xx.
Xxxxx č. 247/1995 Sb., x volbách xx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 76/1978 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 29/1984 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx škol (školský xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 564/1990 Sb., o státní xxxxxx x samosprávě xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Xxxxx č. 483/1991 Sb., o Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 484/1991 Sb., x Xxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.