Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2022.


Zákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)
3/2002 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - SVOBODA NÁBOŽENSKÉHO VYZNÁNÍ A POSTAVENÍ CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ

HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Svoboda náboženského vyznání §2

Základní pojmy §3

HLAVA II - CÍRKVE A NÁBOŽENSKÉ SPOLEČNOSTI

Postavení církví a náboženských společností §4

Podmínky vzniku a působení církví a náboženských společností §5

Registrované církve a náboženské společnosti §6

Zvláštní práva registrovaných církví a náboženských společností §7

Svazy církví a náboženských společností §8

HLAVA III - REGISTRACE CÍRKVE A NÁBOŽENSKÉ SPOLEČNOSTI, SVAZU CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ A PŘIZNÁNÍ OPRÁVNĚNÍ K VÝKONU ZVLÁŠTNÍCH PRÁV

Společná ustanovení o registraci §9

Návrh na registraci církve a náboženské společnosti §10

Návrh na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv §11

Návrh na registraci svazu církví a náboženských společností §12

Doplňování návrhů na registraci církve a náboženské společnosti, svazu církví a náboženských společností a na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv §13

Postup ministerstva §14

Registrace změn §15

HLAVA IV - EVIDOVANÉ PRÁVNICKÉ OSOBY

Společná ustanovení o evidovaných právnických osobách §15a

Evidence právnických osob založených registrovanou církví a náboženskou společností podle §15a odst. 1 písm. a) §16

Evidence právnických osob založených registrovanou církví a náboženskou společností podle §15a odst. 1 písm. b) §16a

HLAVA V - REJSTŘÍKY REGISTROVANÝCH CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ, SVAZŮ CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ A EVIDOVANÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB

Společná ustanovení o rejstřících registrovaných církví a náboženských společností, svazů církví a náboženských společností a evidovaných právnických osob §17

Rejstřík registrovaných církví a náboženských společností §18

Rejstřík svazů církví a náboženských společností §19

Rejstřík evidovaných právnických osob §20

HLAVA VI - ZRUŠENÍ A ZÁNIK REGISTROVANÉ CÍRKVE A NÁBOŽENSKÉ SPOLEČNOSTI, SVAZU CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ A EVIDOVANÉ PRÁVNICKÉ OSOBY, ZRUŠENÍ OPRÁVNĚNÍ REGISTROVANÉ CÍRKVE A NÁBOŽENSKÉ SPOLEČNOSTI K VÝKONU ZVLÁŠTNÍCH PRÁV

Zrušení oprávnění k výkonu zvláštních práv §21

Zrušení registrace církve a náboženské společnosti a svazu církví a náboženských společností §22

Postup podle zvláštních právních předpisů §23

Způsob zrušení registrace církve a náboženské společnosti a svazu církví a náboženských společností §24

Zánik registrované církve a náboženské společnosti nebo svazu církví a náboženských společností §25

Zrušení evidence evidované právnické osoby a její zánik §26

HLAVA VII - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ, ZMOCŇOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Společná ustanovení §27 §27a

Přechodná ustanovení §28

Zmocňovací ustanovení §29

Zrušovací ustanovení §30

ČÁST DRUHÁ §31

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů §32

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o výkonu vazby §33

ČÁST PÁTÁ §34

ČÁST ŠESTÁ §35

ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST §36

Příloha - Seznam registrovaných církví a náboženských společností v České republice

Nález Ústavního soudu - č. 4/2003 Sb.; č. 10/2008 Sb.

č. 495/2005 Sb. - Čl. II

č. 420/2011 Sb. - Čl. XXVIII

INFORMACE

3
XXXXX
xx xxx 27. xxxxxxxxx 2001
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyznání x xxxxxxxxx církví x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

SVOBODA XXXXXXXXXXXX XXXXXXX A POSTAVENÍ XXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon upravuje

a) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností,

b) vedení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx církví x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx x právnických xxxx xxxxxxxxxx registrovanou xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"),

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§2

Svoboda xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx xx právo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx buď xxx nebo xxxxxxxx x xxxxxx, soukromě xxxx veřejně, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, náboženskými úkony xxxx zachováváním obřadu. Xxxxx má xxxxx xxxxxx své xxxxxxxxxxx xxxx víru xxxxx xxx bez xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx nezletilých xxxx na svobodu xxxxxxxxxxxx vyznání xxxx xxx bez vyznání xx xxxxxxxx.1) Zákonní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx usměrňovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozvíjejícím se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dětí.

(3) Xxxxx nesmí xxx xxxxx ke xxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxxx společnosti ani x vystoupení z xx, k xxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx společnosti.

(4) Xxxxx xx právo xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx se pro xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx právech proto, xx xx hlásí x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx účastní xxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx pojmy

Pro účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x projevy xxxx, založené xx xxxxxx vyznávání určité xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx shromažďování, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx prospěšné xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx společnosti osoba, xxxxx xxxxx svého xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx církve x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx,

x) identifikačními xxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxx narození, xxxxxx xxxxx pobytu na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx hlášen xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx bydliště, xxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, v případě xxxxxxx x údaj x xxxxxx státním xxxxxxxxx, název x xxxxx xxxxxxxxx osoby,

d) xxxxxx registrované xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx církví x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, svazu xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.

XXXXX II

CÍRKVE A XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

§4

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností

(1) Xxxxxx x náboženská xxxxxxxxxx xxxxxx dobrovolným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x vyznáváním xxxx, x organizaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Stát, xxxxx a obce xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx činnost.

(3) Xxxxxx x náboženské xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx své xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxx instituce xxxxx xxxxx xxxxxxxx nezávisle xx xxxxxxxx xxxxxxxx.3)

(4) Xxxxxx a náboženská xxxxxxxxxx xxxxx používat xxxxx, xxxxx xx xx xxxx podle xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxx.

§5

Podmínky xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx činnost sleduje xxxxxxxx práva xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx

x) popírá xxxx xxxxxxx xxxxxx, politická xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx osob xxx xxxxxx národnost, xxxxxxx, xxxx, původ, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zdraví,

e) xxxxxxx xxxxxx svobodu xxxx xxxxxxx xxx, xx využívá xxxxxxxxx xxxx fyzický nátlak x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx, psychickému nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx příslušníků, x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nezletilých xxxx omezování jejich xxxxx xx xxxxxxxx4), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxx xxxxx utajováno vcelku xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx struktura církve x xxxxxxxxxx společnosti x vazby na xxxxxxxxxx složky, xx-xx xxxxx církve xxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxxxxx církve x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Církev x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx registrací (dále xxx "registrovaná xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx") xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx jinak.

(2) Zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 4/2003 Xx.

(3) Registrovaná xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může k xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx duchovní x xxxxxx pracovníky xx xxxxxxxxx školách x xxxxxx zařízeních x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx fakultách xx xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx,5)

x) xxxxxx xxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxx.

§7

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Registrovaná církev x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx:

x) vyučovat xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,4)

x) xxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, x xxxxxxx, xxx xx vykonává xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx detence, xxxxxxxx léčení a xxxxxxxx xxxxxxx,

x) konat xxxxxx, xxx nichž xxxx xxxxxxxxx církevní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,7)

d) xxxxxxxx xxxxxxxx školy xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,4)

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství, xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxx 50 let; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx překazit trestný xxx xxxxxxx zvláštním xxxxxxx.8)

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.9)

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx společnost x xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxx každoročně xxxxxxxxxx výroční xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) až x).

§8

Xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx společností

(1) X xxxxxx xxxxx náboženské xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx založit xxxx xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx. Xxxx církví x náboženských společností xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx registrací xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx společností xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx xxxxxx navrhnout x xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxx §15a odst. 1 xxxx. x).

XXXXX III

REGISTRACE CÍRKVE X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX OPRÁVNĚNÍ K XXXXXX XXXXXXXXXX XXXX

§9

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x náboženské xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxx podává xxxxxxxxxxxx osoba nebo xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx společností xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x náboženské xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxx ke xxx, kdy xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx církve x náboženské xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx zvláštních xxxx xxxxxxxxxxxx církvi a xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci.

§10

Xxxxx xx registraci xxxxxx a náboženské xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nejméně tři xxxxxxx osoby, které xxxxxxx xxxx 18 xxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx identifikační údaje. X xxxxxx přípravný xxxxx xxxx, xxx x jeho xxxxx xx zmocněn jednat xxxxxx přípravného výboru. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx ověřeny.10)

(2) Návrh xx registraci xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obsahovat

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx církve x xxxxxxxxxx společnosti, jejího xxxxx x poslání,

b) xxxxx x založení xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 300 zletilých občanů Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx církvi x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x uvedením jejich xxxxxxxxxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx archu, který xxxxx plný xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sbírající podpisy xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxx xx patrné, xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx hlásící xx x této xxxxxx x xxxxxxxxxx společnosti,11)

d) xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Základní xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. d) musí xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx x náboženské společnosti; xxxxx církve x xxxxxxxxxx společnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx formy,

b) poslání xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxx víry,

c) xxxxx církve x xxxxxxxxxx společnosti na xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, způsob jeho xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx funkčního období xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x náboženské xxxxxxxxxxx x orgánů xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, rozsah xxxxxx xxxxxxxxx a způsob xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx podání xxxxxx xxxxxxxx,

x) organizační xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx orgánu nebo xxxxxx, jejich složení x působnost, xxxx-xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx právnických xxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx podle §15a xxxx. 1, xxxxxx jejich xxxxxxxxx x rušení, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx právního xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, označení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, způsob xxxxxx ustavování x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx statutárních xxxxxx,

x) způsob xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx duchovních x xxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx používaných xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx základního xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a náboženské xxxxxxxxxxx x jejich xxxx, které jsou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxx uváděny xxxxx do základního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx společnosti xx xxxxxxxx církve x náboženské společnosti xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) zásady xxxxxxxxxxx xxxxxx a náboženské xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx, xxxxxx rozsahu oprávnění xxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx náboženské xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxx xxxxx §27 xxxx. 5,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx církve x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) práva x xxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx xx k xxxxxx a náboženské xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx církve x xxxxxxxxxx společnosti xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výbor.

(5) Pokud x xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členové xxxxxxxxxxxx xxxxxx ustaveni, xxxxxx xxxxxx identifikační xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. e) xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 10 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

§11

Xxxxx xx přiznání xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx práv

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která

a) xx registrována podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx nejméně 10 xxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx návrhu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxx vůči xxxxx12) x xxxxxx xxxxxx,

x) xx bezúhonná.

(2) Návrh xx xxxxxxxx oprávnění x výkonu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx církve x náboženské xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx na přiznání xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx podán xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx práv xxxxx §7 odst. 1 xxxxx xxxxx pro xxxxx zvláštních xxxx xxxxx §7 xxxx. 1 písm. a) xx x).

(4) Návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x) xx d) xxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxxx tolika xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x trvalým xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se x xxxx církvi a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kolik xxxx nejméně 1 xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx posledního xxxxxxx lidu,13) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxx textu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx uvádí xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, a x xxxxx xx xxxxxx, xx podpisový xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx hlásící xx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx společnosti,11)

b) xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona neodporuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x že xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x),

x) texty xxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 1 xxxx. b) x účetních xxxxxxx14) xx dobu 10 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §7 odst. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x souvislosti s xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx součástí učení xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 50 xxx.

(6) Za bezúhonnou xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx odsouzena xxx trestný čin xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx zločin, pokud xx na xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xx prokazuje xxxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx. Ministerstvo si xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx20). Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§12

Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností

(1) Návrh xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností; xxxxx svazu církví x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx svazu xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx,

x) písemnou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zakládajícími xxxxxxxx a náboženskými xxxxxxxxxxxx, x níž xx xxxxxx jejich xxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxx svazu, x xxxxx je xxxxx xxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx členství, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, délku xxxxxxxxx xxxxxx členů xxxx orgánů, způsob xxxxxx ustavování x xxxxxx xxxxxx oprávnění xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx zrušení svazu x naložení x xxxx xxxxxxxxxxx zůstatkem,

e) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx jeho jménem (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxx xxxxx") a xxxxxx, kdo x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jménem xxxxxxxxxxx xxxxxx svazu.

(2) Xxxxxxx zakladatelská xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a náboženských xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx formě xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Návrh xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Podpisy xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.10)

§13

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx a náboženských xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxxxxx práv

(1) Xxxxxxxxxx-xx návrh xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Výzva xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx svazu,

b) x xxxxxxx řízení x xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x náboženské xxxxxxxxxxx.

(3) Nedoplní-li xxxxxxxxxxx xxxxx xx stanovené xxxxx, xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx.

§14

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, svazu xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §11 xxxx. 3 (dále xxx "xxxxx na xxxxxxxxxx") přezkoumá

a) zda xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxx,

x) zda xxxxx xx xxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxxx xxxx, zda xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx společnosti není x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx dokumentem x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx stavu věci x xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx, xx xx církev x xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxxx xxxx xx se xxxxxxxxxx xxxx církví x náboženských xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx práv.

(3) Xxxxxxxxxxxx-xx xxxxx v xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx stavu věci xxxxx xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx se xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx svazu xxxx xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx zvláštních xxxx xxxxx §11 xxxx. 3 xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx x náboženské xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx práv ministerstvo xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností ke xxx, kdy rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci.

(5) Registraci xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností ke xxx, xxx xxxxxxxxxx x registraci xxxxxx xxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x náboženské xxxxxxxxxxx x x registraci xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx práv se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx církve x xxxxxxxxxx společnosti.

(7) Ministerstvo xx povinno xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx 3 xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení xxxxx §13 odst. 3 xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy x xxxxxxxx řízení. Xxxxx-xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx uvědomit x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx přípravného výboru xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností nebo xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v případě xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§15

Xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxx x xx změnám xxxxxxxxxx xxxxxxxxx církve x xxxxxxxxxx společnosti, xx xxxxxx zakladatelské smlouvy xxxxx církví x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, sídla x xxxxxx. Xxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 dnů xxx xxx, kdy xx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x náboženské xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanov xxxxx církví a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx nepodléhají xxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x náboženské xxxxxxxxxxx, statutárních xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

(4) Změny xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx církví x náboženských xxxxxxxxxxx, xxxxxx dokladů o xxxxxxxx xxxxxx xxxx x tomu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vnitřních xxxxxxxx církve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx provede xxxxx o xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx registrovaných xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxxx x provedení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx písemně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo statutární xxxxx svazů xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx údajů xx 10 dnů xx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx provede xxxxx zápisu x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx správního xxxxxx, xxxx o xxxxx, xxxxx spočívá x opravě chyb x psaní x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nesprávností v xxxxxx. Pokud xx xxxxxx xxxxx projeví xx veřejné xxxxx Xxxxxxxxx registrovaných xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností xxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vyrozumí ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx církví x xxxxxxxxxxxx společností, xxxxx xx xxxxx týká, x xxxxx zápisu xxxxxxxx výpisu x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX

§15x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx církve x xxxxxxxxxx společnosti xxxxx §10 odst. 3 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx instituci14a) xxxx xxxxxxxxx xx x církvi a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x náboženské xxxxxxxxxxx xxxxxxxx církví a xxxxxxxxxxx společností xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxx").

Xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx právnické xxxxx xxxxx xxxxxx x) x x) xxxxxxx právnickými osobami xxxxx tohoto zákona.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx registrovanou xxxxxx x xxxxxxxxxxx společností, xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxx stát xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zápisem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14b).

(3) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx podává xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x církvi x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Návrh xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx orgán xxxxxxx xxxxx nejpozději xx 10 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx došlo. Xxxxxxxxxxxx postupuje xxxxx §15 odst. 5 x 6 xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx evidovaných xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx prospěšné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx doplňkovou xxxxxxxx.

§16

Evidence xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x náboženskou xxxxxxxxxxx xxxxx §15a odst. 1 písm. a)

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx §15a xxxx. 1 xxxx. x) podává xxxxx registrované xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3 písm. x).

(2) Xxxxx xx evidenci xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §15a xxxx. 1 xxxx. a) xxxx xxxxxxxxx

x) doklad o xxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxxx církve x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx základního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx obecně prospěšné, xxxxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxx činnosti x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) její název; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,

x) její sídlo xx území České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České republiky,

f) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx jednání xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právnické xxxxx.

(3) Návrh podle xxxxxxxx 1 podá xxxxx registrované církve x xxxxxxxxxx společnosti xxxxx §10 odst. 3 písm. d) xx 10 dnů xxx dne založení xxxxxxxxx osoby podle §15a odst. 1 xxxx. a). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidenci právnické xxxxx zápisem do Xxxxxxxxx evidovaných právnických xxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx založení v xxxxxxxxxxxx církvi x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x náboženské xxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxx uvedenou x xxxxxxxx 3, evidence xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx doručení xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx odstavce 1 všechny xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxxx návrhu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx společnosti, podle §10 odst. 3 xxxx. x), aby xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xx lhůtě 30 xxx, x xxxxxxxx ho, že xxxxxx-xx tato lhůta xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx se zastaví.

(6) Xxxxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

§16x

Xxxxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 1 xxxx. x)

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx registrované xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo působící xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, které bude xxxxxxxx x evidenci xxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx registrované xxxxxx x xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxx členem xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §10 xxxx. 3 písm. x). Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx ověřeny.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx předem xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Zakládací xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxxxxxxxx

x) xxxxx, sídlo x identifikační xxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx") zakladatele,

b) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx kterou xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xx xxxxx České republiky,

e) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx,

x) způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávy x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx,

x) způsob xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Stanovy xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) x x),

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x odvolávání xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jedná a xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zařízení,

d) xxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx poskytování x xxxxxxx podnikatelské x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx provozovány,

e) xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxx.

(5) Výroční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obsahovat

a) přehled xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx předchozího xxxxxxxxxxxx xxxx x uvedením xxxxxx k xxxxx xxxxxxxx účelového xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxx účetní xxxxxxx x těch xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 10 xxxxxxx Xx,

x) přehled x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) přehled xxxxxxx xxxxxx (výnosů) v xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx účelového xxxxxxxx,

x) stav x xxxxx majetku xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx objem xxxxxx (xxxxxxx) v xxxxxxx na výdaje (xxxxxxx) xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx vlastní činnost (xxxxxx) účelového zařízení,

i) xxxxx zakládací xxxxxxx x složení statutárního xxxxxx účelového xxxxxxxx, x xxxx xxxxx x průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku,

j) další xxxxx xxxxxxxxx stanovami.

(6) Xxxxx xx evidenci xxxxxxxxx zařízení musí xxxxxxxxx zakládací listinu xxxxx §16a xxxx. 3.

(7) Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3 x 4, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §16 xxxx. 5.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zápisem xx Xxxxxxxxx evidovaných xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 6 nejpozději xx 30 dnů xxx xxx, xxx byly xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx.

(9) Xxxxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXXX REGISTROVANÝCH XXXXXX A XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXX XXXXXX X NÁBOŽENSKÝCH XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX PRÁVNICKÝCH XXXX

§17

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx společností x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností a Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx zapisují xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx stanovené xxxxx x xxxxxxx součástí xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx církví x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx seznamy x výjimkou údajů x adrese xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx x o státním xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx listin xxxxx §10 xxxx. 2 xxxx. x) x podle §11 xxxx. 4 xxxx. x).

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx si z xxx xxxxxx xx xxxxx. Xx písemnou xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx rejstříků xxxxx úřední opis, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx zápisu xxxxx x xxx, xx v xxxx xxxxxx xxxxx xxxx. X neveřejné xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx, osvědčí-li xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxx vůči xxxxxxx xxx xxx xxxxxx zápisu. Proti xxxx, xxx jedná x xxxxxx x xxxxx do xxxxxxxxx, xxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxx týká, xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xx rejstříků xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx nabylo xxxxxx moci. Xxxxxx x jejich změny, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, provede xxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx přidělí registrované xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, svazu církví x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x evidovaným právnickým xxxxxx při zápisu xxxxxx právnických xxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 identifikační xxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx15).

(7) Xxxxxxxxxxxx uveřejní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, které xxxx xxxxxxxx seznamem, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nenahrazuje xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx15a).

§18

Xxxxxxxx registrovaných xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx

(1) Xx Xxxxxxxxx registrovaných xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx:

x) název x xxxxx registrované xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxx a xxxxx xxxxxxxxxx,

x) název xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x náboženské xxxxxxxxxxx, xxx vzniku x xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx činnosti, jsou-li xxxxxxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx práv x xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx zvláštní práva xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx xxxxx podle §7 xxxx. 1 xxxx. x) xx x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx církve x náboženské xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, vstup xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx likvidátora, xxxxxxxxxx x úpadku, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx nebude xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx majetek je xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s uvedením xxx a xxxxx xxxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxxxxx, zánik xxxxxxxxxxxx xxxxxx a náboženské xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx zrušení x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx společnosti.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxx xxxxxx obsahující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx společnosti, x xxxxxx xx xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx zvláštních práv, x návrzích xx xxxxxxxxxx xxxx těchto xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx ministerstva x xxxxx xxxxxxxxx, x kterých tak xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx..

§19

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx

(1) Xx Xxxxxxxxx svazů xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx:

x) xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx x uvedením xxx x xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx,

x) název x sídlo xxxxxxxxxxxx xxxxxx svazu xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu a xxxxxxxxxxx svazu xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx církví x xxxxxxxxxxxx společností,

g) zrušení xxxxxxxxxx svazu církví x xxxxxxxxxxxx společností x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, vstup xx xxxxxxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x úpadku, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx správce x xxxxxxxx xxx x čísla xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností,

h) xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxx nástupci svazu xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx, dojde-li k xxxx zrušení x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx statutárního xxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx společností.

(2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx církví x xxxxxxxxxxxx společností xx sbírka xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx předkládané x xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx církví x xxxxxxxxxxxx společností, x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, rozhodnutí xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx tak xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§20

Rejstřík evidovaných xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Do Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x jejich xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxx x čísla evidence,

b) xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) identifikační údaje xxxxx jejího xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x den vzniku x xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx,

x) zrušení xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx důvodu, xxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxx xx zcela xxxxxxxxxxxxx, x identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxx x xxxxx rozhodnutí x xxxxxx skutečnostech,

h) xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x jejímu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx jako právnické xxxxx evidované podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x x návrhům xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx dokumenty, x xxxxxxx tak xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXXX CÍRKVE X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX OSOBY, XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX XXXX

§21

Xxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

(1) Ministerstvo xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx práv

a) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 4/2003 Xx.,

x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxx dané zvláštním xxxxxxx předpisem, v xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx registrované xxxxxx x náboženské xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx nebo dohody x tímto xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxx být xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx práv xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx společnosti xxxxx xxxxxxxx 1 zastaví, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx církev a xxxxxxxxxx společnost xxxxxxx, xx xxxxxxxx jí xxxxxxxxx dojde x xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx, které xxxx dotčeny xxxxxxxx, xxxxx vedlo k xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zvláštních xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx církve x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle §7 xxxx. 1.

(4) Rozhodnutí xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra.

§22

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x náboženské xxxxxxxxxxx x svazu xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx řízení x xxxxxxx registrace xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x náboženské xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx církví x xxxxxxxxxxxx společností x xxxxxxx jeho registrace,

b) xxxxx-xx xx zrušení xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxx x důvodu, že xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxxx, nebo xxxxx x zamítnutí xxxxxxxxxxxxx návrhu proto, xx xxxxxxx církve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x náboženských společností xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx svaz xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost x xxxxxxx s §3 xxxx. x), §5 xxxx §27 xxxx. 5,

x) xxxxx nebyl xx xxxx xxxxx xxx 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxxx církve a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx svazu xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx než 2 xxxx x xxxxxxx x ustanovení nových.

(2) Xxx-xx o činnost xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x), xxxxxxxxxxxx registrovanou církev x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx od xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx lhůtě upustily. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x náboženská společnost xxxx xxxx církví x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx registrace.

(3) Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x).

(4) Xx-xx xxxxx registrované xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedeno xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx-xx xxxxx uložený xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. a) xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx jejich xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§23

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů

Při xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxx xx likvidaci xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx,16) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§24

Způsob zrušení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x náboženské společnosti xxxx svazu xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zrušuje xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx zrušení xxxxxxxxxx církve x xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxx provedena likvidace x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx evidovaných xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx jinak.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xx nevyžaduje xxxxx xxxxx, dochází-li xx xxxxxxx registrace xxxxxx x xxxxxxxxxx společnosti xxxxx §22 odst. 1 xxxx. x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx a xxxx x xxxxxxx jejích xxxxxxxxxxx právnických osob xx průkazně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx společnosti o xxxxxxxx všech xxxxxx xxxx x xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx registrace xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 písm. x) x přechod xxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx společností, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx průkazně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx svazu xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností x xxxxxxxx všech xxxx xxxx x xxxxxxx.

(5) Xx 5 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx likvidace xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx likvidátor xxxxxxxxxxxx.

(6) Likvidační zůstatek x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xx xxxxx registrovanou xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx určenou x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx toto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pokud byla xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x náboženská společnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx odmítne, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jej xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx registrovaných xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx.

§25

Xxxxx registrované církve x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností xxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x rejstříků podle §18 xxxx. 1 xxxx. g) x §19 odst. 1 xxxx. g) xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx skončení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo ke xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx registrace, pokud x xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx registrované xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx výkon xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

§26

Xxxxxxx evidence evidované xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx evidenci evidované xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §15a xxxx. 1

x) xx návrh orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx, do 5 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx,

x) z vlastního xxxxxxx, xxxxxx-xx, xx xxxx právnická xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §3 xxxx. x), §5 xxxx §15a odst. 4, a nezjedná-li xxxxxxx k tomu xxxxxxxxx xxxxx registrované xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx ministerstva, xx dni nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx registrace církve x náboženské společnosti, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx registrace xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 3,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxx konkursu x důvodu, xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx proto, že xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, xx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) x vlastního xxxxxxx, nebyli-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x všem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx více xxx xxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) po xxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxx založena, xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx,

x) xx xxx xxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxx právnické xxxxx xxxxx §15a xxxx. 1 písm. x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obecně xxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx, xx dni xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí x zrušení evidence.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx §15a xxxx. 1 zaniká xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxx xxxx zrušení x likvidací, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxx majetek x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx evidované xxxxxxxxx xxxxx její xxxxxxx x úhradě xxxxxxx, ručí xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx zůstatek x xxxxxxxxx evidované xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx církev x náboženskou xxxxxxxxxx, xxxxx orgán xx xxxxxx x xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §15a xxxx. 1 x xxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx totožné s xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(6) Xx 5 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxx oznámí xxxx skutečnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(7) Zaniká-li evidovaná xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x není-li xx xxxx majetek xxxxx insolvenční xxxxx, xx xxxxx jejího xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx evidovaných xxxxxxxxxxx xxxx.

(8) Xx-xx xxxxx evidované xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx trestní xxxxxxx nebo xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx její zrušení xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. Xxxx provedením xxxxxx z Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických osob xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx provedení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx stíhání xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx výkon xxxxxx, xxxxx jí xxx uložen podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

HLAVA VII

SPOLEČNÁ, XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX

§27

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx o správním xxxxxx,17) xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví jinak.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx podávají xxxxxxx ve dvojím xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Doklady v xxxxx než xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx církve x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx z xxxxxxx x z xxxxxxxx movitého, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx z xxxxxx,

x) xxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx x části xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx,18)

x) xxxxxx x xxxxx,

x) příjmy x xxxxxxxxx xxxx x xxxx výdělečné xxxxxxxx,

x) xxxxxx.

(5) Předmět xxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx registrované xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x jiná xxxxxxxxx činnost xxxxxx x xxxxxxxxxx společnosti xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.14)

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.15)

(8) Ministerstvo se xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx výjimku x xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxx právům xxxxx §7 odst. 1 xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx x jsou xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. X xxxxx případě xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §11 xxxx. 1 x 4. Návrh na xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx zvláštních xxxx xxxx podat xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx závazky xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx. Výjimku xxxxx xxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxx xxxxx xx 5 xxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 pracovních xxx xx provedení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx registrů.

§27a

§27a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§28

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Církve x náboženské xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyvíjely svou xxxxxxx jako registrované xx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §7 xxxx. 1, xxxxx mají xxxx církve x xxxxxxxxxx společnosti xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zůstává xxxxxxxx.

(2) Do xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx podle §7 xxxx. 2 xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx. Xxxxxx o xxxxxx těchto xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby evidované xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx považují xx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Datum xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx povinny xx xxxxx xx 1 xxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx doplnit xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx evidenci. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xx vyzve x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx církev x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x tomto xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx nedoplněných xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 4/2003 Xx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx do 2 let xxx xxx účinnosti tohoto xxxxxx kontrolu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx právnickým xxxxxx podle tohoto xxxxxx a xx xxxx xxxx zajistí xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.15)

§29

Zmocňovací ustanovení

Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx církví x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x registrace xxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx právnické xxxxx x xxxxxxxx xxxx.

§30

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 308/1991 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností.

2. Xxxxx č. 161/1992 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností.

XXXX DRUHÁ

§31

§31 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 562/2004 Sb.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§32

X §20 xxxx. 3 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu xxxxxx odnětí xxxxxxx, xx za slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx x slova "kterým xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu zvláštních xxxx,".

ČÁST XXXXXX

Xxxxx zákona x výkonu xxxxx

§33

1. X §15 xxxx. 2 xxxxxx č. 293/1993 Sb., x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 208/2000 Sb., xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxx čárka x xxxxx "xxxxxx xxxx přiznáno xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,".

2. Poznámka xxx xxxxx č. 5) xxx:

"5) Xxxxx x. 3/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyznání x xxxxxxxxx církví x náboženských xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostech).

§91 xxxxxx x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxx x. 180/1990 Xx.".

XXXX PÁTÁ

§34

§34 (xxxx xxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 428/2012 Sb.

ČÁST ŠESTÁ

§35

§35 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 41/2009 Sb.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

§36

Xxxxx zákon xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx x. x.
Xxxxx x. r.

Xxxxxxx k xxxxxx x. 3/2002 Xx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností v Xxxxx republice

1. Xxxxxxxxxx xxxxxx

2. Bratrská xxxxxxx xxxxxxxx

3. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx

4. Církev xxxxxxxx

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

6. Xxxxxx Ježíše Xxxxxx Svatých xxxxxxxxxx xxx

7. Církev xxxxxxxxxxxxxx

8. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

9. Českobratrská xxxxxx evangelická

10. Evangelická xxxxxx xxxxxxxxxxxx vyznání x Xxxxx xxxxxxxxx

11. Xxxxxxxxxxx xxxxxx metodistická

12. Xxxxxxxx židovských obcí x Xxxxx xxxxxxxxx

13. Xxxxxxx xxxxxxxx

14. Křesťanské xxxxx

15. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x. x. x Xxxxx xxxxxxxxx

16. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

17. Náboženská xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx

18. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx

19. Xxxxxxxxxxx xxxxxx x českých xxxxxx

20. Xxxxxxx xxxxxx evangelická xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

21. Starokatolická xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx Rejstřík církevních xxxxxxxxxxx osob se xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xx Rejstřík xxxxxxxxxxx právnických xxxx xxxxx xxxxxx x. 3/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 4/2003 Xx. x xxxxxx x. 562/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx právnické osoby xxxxxxxxx x Rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx evidovanými xxxxxxxxxxx osobami xxxxx xxxxxx x. 3/2002 Xx., ve znění xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx xxx č. 4/2003 Sb. x xxxxxx x. 562/2004 Xx., xx znění xxxxxx xxxxxx. Datum xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx společnosti xxxxx §10 xxxx. 3 xxxx. d) xxxxxx x. 3/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx lhůtě xx 1 roku xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobách podle xxxxxx x. 3/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxx Ústavního soudu xxxxxxxxxxx pod x. 4/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §16 odst. 2 písm. x) xxxxxx x. 3/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, nejsou-li xxx xxxx údaje xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx údaje x xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx církve x náboženské xxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 3/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx zákona, k xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx výzvy. Xxxxxxxxx xxxxx může xxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx orgánu registrované xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §10 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 3/2002 Sb., ve xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx registrovaná xxxxxx a náboženská xxxxxxxxxx xxxxx xxx x této xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx evidence xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby.

4. Orgán xxxxxxxxxxxx církve x xxxxxxxxxx společnosti podle §10 xxxx. 3 xxxx. x) zákona x. 3/2002 Xx., xx xxxxx tohoto xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx 1 xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxx §10 xxxx. 3 xxxx. x) až h) xxxxxx x. 3/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx-xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx, vyzve xxxxxxxxxxxx xxxxx registrované xxxxxx a náboženské xxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3 xxxx. x) zákona č. 3/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxx doplnění xx lhůtě nejméně 30 xxx xxx xxx doručení výzvy. Xxxx xxxxx xxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx církve a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3 xxxx. d) xxxxxx x. 3/2002 Sb., xx znění xxxxxx xxxxxx, prodloužena. Nedoplní-li xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tyto xxxxx ani v xxxx xxxxx, ministerstvo xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zahájit xxxxxx x zrušení xxxxxxxxxx xxxx registrované xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx x. 3/2002 Sb., ve xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx do xxxxxxx xxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx stanovy x xxxxxxxxx xxxxxxx evidovaných xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx x evidenci, xx souladu se xxxxxxx x. 3/2002 Xx., xx znění xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx xxx č. 4/2003 Sb., xx xxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 495/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 23.12.2005

Čl. XXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx x do xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx dokončí x xxxxx x xxxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx xx posuzují podle xxxxxxxxxxx právních předpisů.

Čl. XXXXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 420/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 3/2002 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 7.1.2002.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

4/2002 Xx., usnesení XX x xxxxxx x xxxxxxx náboženského xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx PS dne 27.11.2001 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dne 6.12.2001

x účinností od 7.1.2002

4/2003 Xx., nález XX xx xxx 27.11.2002 ve věci xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x. 3/2002 Xx., x svobodě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), xxxx xx xxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx zákona

s xxxxxxxxx xx 13.1.2003

562/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxxx zákona

s xxxxxxxxx xx 1.1.2005

495/2005 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 3/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx společností x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx ÚS xxxxxxxxxxx xxx x. 4/2003 Xx. x zákona x. 562/2004 Xx.

x xxxxxxxxx od 23.12.2005

17/2006 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 3/2002 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 9/2006

296/2007 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 182/2006 Xx., o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

10/2008 Xx., xxxxx XX xx xxx 30.10.2007 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x. 495/2005 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 3/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx Ústavního xxxxx vyhlášeného pod x. 4/2003 Xx., x zákona č. 562/2004 Xx., xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 3/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx církví x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), x xxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 198/2002 Xx., x dobrovolnické službě x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxxxxxx službě), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 563/1991 Xx., o účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 8.2.2008

129/2008 Xx., x xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

41/2009 Sb., o xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákoníku

s xxxxxxxxx od 1.1.2010

227/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

375/2011 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službách x zákona x xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2012

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxx xxxxx xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

428/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostmi)

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

303/2013 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx rekodifikace xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

192/2016 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 111/2009 Xx., x základních registrech, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2017

303/2017 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx zrušením xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2018

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxx x právech xxxxxx, xxxxxxxxx pod č. 104/1991 Sb.
2) Xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx republiky x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 140/2001 Xx.
3) Čl. 16 xxxx. 2 Listiny xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.
4) Xxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, vyšším xxxxxxxx a jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Zákon č. 29/1984 Sb.
Xxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx školách), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
6) Xxxxx č. 218/1949 Sb., o hospodářském xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
7) Xxxxx č. 94/1963 Sb., o rodině, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
8) §167 xxxxxxxxx xxxxxx.
9) Například xxxxx č. 94/1963 Sb., xxxxx č. 29/1984 Sb., xxxxx č. 564/1990 Sb., x xxxxxx xxxxxx x samosprávě xx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 293/1993 Sb., o xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 169/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx zákona č. 359/1999 Sb., zákon č. 220/1999 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vojáků x xxxxxx, zákon č. 221/1999 Sb., o xxxxxxxx x povolání, xx xxxxx xxxxxx č. 155/2000 Sb.
10) Xxxxx č. 41/1993 Sb., o xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxx s xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx podpisu obecními xxxxx a x xxxxxxxx potvrzení xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Zákon č. 85/1990 Sb., x xxxxx xxxxxxxx.
12) Například xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) Zákon č. 158/1999 Sb., x xxxxxxx xxxx, domů a xxxx x xxxx 2001.
14) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14a) Xx. 16 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.
14x) Například Občanský zákoník, Obchodní zákoník, zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 248/1995 Sb., x obecně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
15x) Xxxxxxxxx živnostenský zákon, xxxxx č. 160/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (školský xxxxx).
Xxxxx č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
17) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x správním xxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Zákon č. 37/1973 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) Xxxxx č. 328/1999 Sb., o občanských xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
20) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.