Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2022.


Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)

257/2001 Sb.

Zákon

Předmět úpravy §1

Vymezení základních pojmů §2

Systém knihoven §3

Veřejné knihovnické a informační služby §4

Evidence knihoven §5 §6 §7 §8

Druhy knihoven

Národní knihovna §9

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana a Moravská zemská knihovna v Brně §10

Krajská knihovna §11

Základní knihovna §12

Specializovaná knihovna §13

Meziknihovní služby §14

Podpora knihoven §15

Evidence a revize knihovního fondu §16

Vyřazování knihovních dokumentů §17

Ochrana knihovního fondu §18

Opatření k nápravě §19

Přestupky §20 §21

Zmocňovací ustanovení §22

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení §23 §23a §24

Zrušovací ustanovení §25

Účinnost §26

INFORMACE

257

ZÁKON

ze dne 29. xxxxxx 2001

x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx služeb (xxxxxxxx xxxxx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

Xxxxxxx úpravy

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx systém xxxxxxxx poskytujících xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x podmínky xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx základních pojmů

V xxxxx zákoně xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx jsou xxxxxxxx zaručujícím rovný xxxxxxx xxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informační xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx doplňovaný, xxxxxxxxxxxx, ochraňovaný x xxxxxxxxxx xxxxxx knihovních xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx knihovny s xxxxx xxxxxxxxxxx svým xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxx jejich xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx knihovní xxxx sestávající x xxxxxxxxxx dokumentů, které xxxxxxx xx xxxx 1860 xxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx ve statutu xxxxxxxx xxxx x xxxxx právním xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx knihovní xxxx sestávající z xxxxxxxxxx dokumentů, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxx výtisku xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,1)

x) specializovaným xxxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, budují xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx nezbytné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx knihoven x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx svým xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx služby.

§3

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxx xxxxxxxx"), Xxxxxxxx a xxxxxxxx pro xxxxxxxx X. E. Xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx knihovna x Brně, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "ministerstvo"),

b) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxx,

x) základní xxxxxxxx, xxxxxxx příslušným xxxxxxx obce,

d) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Knihovny xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. c) x x) xxxxx být xxxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxx neuvedenými x xxxxxxxx 1.

§4

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x informační xxxxxx xxxxxxxxx

x) ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb z xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x faktografických informací x rešerší,

c) xx xxxxxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxx x informacím xx xxxxxxxxx, ke xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxxxxx knihovny xxxxxxx xxxxxxxxxx bezplatně, x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx knihovních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx záznamu,3)

b) zpřístupňování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx fondů jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx služeb,

c) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx meziknihovních xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) v xxxxxxxx přístupu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx reprografických xxxxxx,

x) x poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, referenčních x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

(4) Provozovatel xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x informačních služeb, xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x), x xxxxxxx xxxxxx úhradu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx požadovat xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x evidencí xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Provozovatel xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x veřejným xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Provozovatel xxxxxxxx xxxx knihovní xxx, x němž xxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxxxx x informačních xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx

§5

(1) Ministerstvo xxxx xxxxxxxx knihoven, xxxxx xx veřejnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxx") xxxxxx provozovatel xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx

x) název xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx identifikační xxxxx xxxxx, sídlo, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxx-xx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx provozovatelem xxxxxxxx xxxxxxx osoba,

c) adresu, xxxxx a xxxx xxxxxxxx (§9 xx 13), xxxxxxxxx její xxxxxxxxxxxx.

(4) K xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx veřejného seznamu xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,4) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx k žádosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx veřejného xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx 60 xxx. Xx-xx provozovatelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,5) xxxx xxxxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxx samosprávný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx složky, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x žádosti xxxxxxxx xxxxxxxxx listinu, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxx xxxxxxxxxxx složky.

(6) Xxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxx, x upozorní xx, xx xxxxxx-xx xxxx lhůta xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx odloží.

§6

(1) Poskytuje-li zařízení xxxxxxxx zaručujícím xxxxx xxxxxxx všem xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx vymezené tímto xxxxxxx, ministerstvo je xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Osvědčení o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx provozovateli xx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx návrhu.

(2) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx zaručujícím xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx služby vymezené xxxxx zákonem, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§7

(1) Xxxxxxxxxxxx knihovny xx xxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx údajů evidovaných x evidenci xxxxxxxx, x to nejpozději xx 30 dnů xxx dne, kdy xx xxxxx došlo.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx změnu xxxxxx x evidenci xxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx změně xx 30 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx osvědčení.

§8

(1) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. a).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x evidenci xxxxxxxx xxxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 ministerstvo xxxxxxx xxxxx, x němuž xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxx knihoven

§9

Národní xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondy. Národní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx je centrem xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zejména

a) xxxxxx souborného katalogu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x knihovních xxxxxxx knihoven na xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx bibliografii x zabezpečuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x hudebnin,

d) plní xxxxxx národního centra xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx funkci xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,6)

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx odměn xx xxxxx předmětů xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7) x xxxxxxx úhradu odměn xx jejich půjčování,

g) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx jejich plnění.

§10

Knihovna x tiskárna xxx xxxxxxxx X. X. Xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx knihovna x Xxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx K. X. Xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx knihovním xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v Xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, případně doplněným xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx; trvale xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x historický xxxx. Xxxx funkci xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§11

Xxxxxxx knihovna

(1) Krajská xxxxxxxx xx knihovnou x xxxxxxxxxxxx knihovním xxxxxx, případně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondy. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vykonávající xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxx

x) spolupracuje x Xxxxxxx knihovnou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informační xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx centrem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx technologií x xxxxxxx xxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx knihovna xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x kraji. Xxxxxxx x xxxxxxxxx regionálních xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx funkcí x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx svého xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx krajská xxxxxxxx x místě xxxxx xxxxx x xxxxxx základní knihovny, xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

§12

Xxxxxxxx knihovna

(1) Základní xxxxxxxx xx knihovnou x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondem.

(2) Xxxxxxxx knihovna xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§13

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Specializovaná xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx specializovaným knihovním xxxxxx.

(2) Specializovaná xxxxxxxx xx xxxxxxxx systému xxxxxxxx vykonávající xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx činnosti, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) spolupracuje s Xxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx bibliografie x xxx zpracování xxxxxxxxxx katalogu,

b) xxxxxxxxxx x zpřístupňuje xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx funkci xxxxxx meziknihovních xxxxxx x xxxxxxx své xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx technologií x xxxxxxx zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx služeb.

§14

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx provozovatel xxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx knihovna") xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxxx služeb požádat xxxxxxxxxxxxx jiné knihovny x zprostředkování tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx x xxx (xxxx xxx "dožádaná knihovna").

(2) Xxxxxxxx knihovna xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx jejího uživatele xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx tak, xx xxxxxxxxxx knihovní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx poskytne xxxxxxxxx, xxx se požadovaný xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xx žádost x xxxxxxxxxxxxxxx knihovního xxxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx knihovní dokument xxxxxxxx knihovně x xxxxxxxxx lhůtě x xxxxxxxxxxxxx stavu. Po xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odpovědnost xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dokumentu v xxxxx meziknihovních reprografických xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx požadovat xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentu.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx předpis. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx meziknihovní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§15

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx být x peněžních prostředků xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx8) xxxxxxx určené xxxxxx xxxxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx nových technologií x oblasti zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxxx informačních xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a jejich xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx knihovního xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx prostředí,

g) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx,

x) projekty x xxxxxxx xxxxxxxx, výchovné x vzdělávací xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zabezpečení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníků xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx knihovny,

l) xxxxxxxx objektu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rady, xxxxxx xxxxxxxxxxxx zřídí, vydá xxxx xxxxxxx x xxxxxxx řád.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx jakých xxxxxxxx, x xxxx výši x v xxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§16

Xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx knihovního xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx souladu xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx provádět revize xxxxxxxxxx fondu, a xx

x) xxxxxx xx 5 xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 100 000 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx za 10 xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 100&xxxx;000 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nepřesahuje 200&xxxx;000 knihovních xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx 15 xxx, pokud její xxxxxxxx fond xxxxxxxxx 200&xxxx;000 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx fond xxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx-xx 3&xxxx;000&xxxx;000 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xx xxx, xx každý xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx knihovního fondu xxxxxxx v rozsahu 5 % z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x knihovním xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 000 000 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinen xxxxxxxx jeho revizi x xxxxxxx stanoveném xxxxxx revizí schváleným xxxxxxxxxxxx knihovny xxxxxxxxx x rozsahu 200&xxxx;000 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ročně.

(5) Xxxxxxxxxxxx knihovny je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xx xxxxxx xxx xxxxxx knihovního xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx nevztahuje zvláštní xxxxxx xxxxxxx.9)

(7) Xxxxxxxxxxx x vedení evidence xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§17

Vyřazování xxxxxxxxxx dokumentů

(1) X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx vyřazovat xxxxx

x) knihovní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx knihovny x jejím xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx opotřebované, xxxxxxx nebo poškozené xxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fondu x x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyřazovat xxxxx xx souhlasem ministerstva.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx knihovní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxxxxx xxxx knihovny xxxxx xxxxx, a pokud xxxxxx xxxxxxxxxxxx odmítne, xxxxxxxxxxxxx knihovny, která xx součástí školy,10)

b) xxxxxxxx 2 Xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx nebyly xxxxx xxxxxxxxx, provozovatel xxxxxxx xxxxxxxx knihovní dokumenty xx xxxxx jinému xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx takto xxxxxxxxx, xxxx xx darovat xxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Podle xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx chráněných podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.11)

(5) Xxx xxxxxx knihovny xx xxxx provozovatel xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4.

§18

Xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu

Provozovatel xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx knihovního xxxxx x podmínkách xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) ochranu xxxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx ochránit xxx xxxx xxxxxxxxxxxx vlivy xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. jejich xxxxxxxxx na xxxx xxxx xxxxxx, je-li xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§19

Opatření x nápravě

Zjistí-li xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1, §14 odst. 5, §16 xxxx. 1 xx 4 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §18, xxxxx xx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxx přiměřenou xxxxx.

§20

Přestupky

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 2 xxxx 3,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 2 nebo 3,

x) poruší povinnost xxxxx §17 xxxx. 5, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx podle §19.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx

x) xx 5 000 Xx xx 200 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d), nebo

b) xx 25&xxxx;000 Xx xx 500&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x).

(3) Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx projednává x xxxxxx xxxxxx x vymáhá xxxxxxxxxxxx.

§21

§21 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§22

Xxxxxxxxxx ustanovení

Ministerstvo xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx §14 a 16.

Xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§23

Xx xxxxxxxxxxx x vydávání osvědčení xxxxx tohoto xxxxxx xx vztahuje xxxxxxx xxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx jinak.

§23a

§23a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§24

(1) Xxxxxxxx, xxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k těmto xxxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou x §4 xxxx. 1 xxxx. d) xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx uvedenou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2007, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx knihoven zruší.

§25

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxx č. 53/1959 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).

§26

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2002.

Klaus x. x.

Xxxxx x. r.

Zeman x. x.

Informace

Právní předpis x. 257/2001 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2002.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

1/2005 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 243/2000 Xx., x xxxxxxxxxxx určení xxxxxx některých xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x některým státním xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxx xxxxxx daní), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony

s účinností xx 3.1.2005

216/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxx xxxxx

x účinností od 22.5.2006

341/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 257/2001 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění zákona x. 1/2005 Sb.

s xxxxxxxxx od 18.7.2006

227/2009 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

142/2012 Sb., x xxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx zavedením základních xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x řízení x nich x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

261/2021 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx elektronizací xxxxxxx orgánů veřejné xxxx

x xxxxxxxxx od 1.2.2022

x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx sdělením x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x. 129/2001 Sb.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Zákon č. 37/1995 Sb., x neperiodických xxxxxxxxxxx.
Xxxxx č. 46/2000 Sb., x právech a xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tisku x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 302/2000 Xx.
2) §2 xxxxxx x. 151/2000 Xx., x telekomunikacích x o xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
3) §38 xxxxxx č. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s právem xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx zákon).
4) Xxxxxxxxx §27 a xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §5 xxxxxx x. 248/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx, §5 xxxxxx x. 227/1997 Xx., x nadacích a xxxxxxxxx fondech x x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx).
5) §54 xxxxxx x. 219/2000 Xx., x majetku Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxxxxx č. 12/1965 Sb., x Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx publikací x xxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxx a Xxxxxx x mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxx.
7) Xxxxx č. 121/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
9) Xxxxx č. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
10) §45 xxxxxx č. 29/1984 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx x vyšších xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 138/1995 Xx.
11) Například xxxxx č. 97/1974 Sb., x xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 343/1992 Xx., x zákon č. 122/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.