Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024 do 30.06.2024.


Zákon o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury
416/2009 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - POSTUPY PRO URYCHLENÍ PŘÍPRAVY A POVOLOVÁNÍ VYBRANÝCH STAVEB A NÁSLEDNÉHO SOUDNÍHO PŘEZKUMU §1 §2 §2a §2b

Společné jednání u staveb energetické nebo těžební infrastruktury, infrastruktury pro ukládání oxidu uhličitého nebo infrastruktury elektronických komunikací §2c §2d §2e §2f §2g §2h

Budování infrastruktury elektronických komunikací §2i §2j §2k §2n §3 §3a §3b §3c §3d §3e §4 §4a §4b §4c §4d §5

ČÁST DRUHÁ - PROJEKTY SPOLEČNÉHO ZÁJMU ENERGETICKÉ INFRASTRUKTURY §5a §5b §5c §5d

ČÁST TŘETÍ - STAVBY VYBRANÉ TRANSEVROPSKÉ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY §5e §5f §5g §5h §5i

ČÁST TŘETÍ - PŘECHODNÉ USTANOVENÍ §6

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §7

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Nález Ústavního soudu - č. 114/2022 Sb.

č. 209/2011 Sb. - Čl. II

č. 405/2012 Sb. - Čl. V

č. 225/2017 Sb. - Čl. XLVIII

č. 169/2018 Sb. - Čl. II

č. 403/2020 Sb. - Čl. II

č. 284/2021 Sb. - Čl. LXXIX

č. 152/2023 Sb. - Čl. XXXIII

č. 465/2023 Sb. - Čl. II

INFORMACE

416
XXXXX
xx dne 4. xxxxxxxxx 2009
o urychlení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx usnesl xx tomto xxxxxx Xxxxx republiky:

ČÁST XXXXX

XXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX A XXXXXXXXXX XXXXXXXXX STAVEB X NÁSLEDNÉHO XXXXXXXX XXXXXXXX

§1

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx24) x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx elektronických komunikací x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx získávání xxxx k xxxxxxxx x stavbám xxxxxxxxxx xxx uskutečnění uvedených xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx staveb do xxxxxxx x cílem xxxxxxxx xxxxxx majetkoprávní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx soudní přezkum xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx10) výkon státní xxxxxx a postup xxx povolování xxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu.

(2) Dopravní xxxxxxxxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx X. xxxxx xxxx stavby x xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx stavby s xxxx související,

c) xxxxxxxxxxxxxx xxx vodní xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 2 x tomuto zákonu,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5e xxxx. 1 xxxx. c),

e) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx infrastruktury1) xxxx stavby s xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vymezených v xxxxxxx xxxxxxxxxx plánu, xxxx

x) x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx1) xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Vodní xxxxxxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx díla11) xxxxxxxxxxxx v plochách x koridorech xxxxxxxxxx x xxxxxxx rozvojovém xxxxx x stavby x ním související, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx11) xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sucha, xxxxx i k xxxxx účelům xxxxx xxxxxxx xxxxxx11) x xx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx s xx související.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx stavby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxx xxxxxxxxxx tepelnou xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x provozované xx xxxxxxxx zájmu5), pokud xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx rozvojovým xxxxxx a se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx stanice, xxxxxxxx xxxxxxx stanice nebo xxxxxxx stanice xx xxxxxxxxxx metan x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx

x) stavby x xxxxxxxx přenosové xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx instalovaném elektrickém xxxxxx 100 XX x xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx plynu,

e) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x produktovodů,

f) xxxxxx x zařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx 110 kV xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 110 xX,

x) xxxxxx x xxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxx transformovny xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanicemi, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx čerpacími xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x zařízení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a

i) xxxxxx x zařízení rozvodných xxxxxxxxx zařízení,

j) výrobny xxxxx x výkonu xxx 1 MW xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx včetně těžebních xxxxxxxxx, nebo

k) xxxxxx xxx energetickou bezpečnost.

(5) Xxxxxxx xxx energetickou xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx součástí je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx řetězovou xxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx i xxx areálu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx, uváděním do xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx údržbou xxxxxx podle písmene x), xxxxxx

1. stavby x zařízení nezbytných xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x zařízení, které xxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx provozu této xxxxxxxx,

3. xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx infrastruktury,

4. xxxxxxxx stavby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

5. staveniště, xxxx

6. xxxxxx skladu čerstvého xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Dobíjecí xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxx lehká xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podél xxxxxxxxxxxxx dopravní xxxx xxxxx tohoto přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxx těžká xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podél xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sítě, xx xxxxxxxx a xxxxxxxx parkovací xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí x xxxxxxx x xxxxx použitelným předpisem Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, která

a) xx xxxxxxxx podél xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx umožňuje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nádrže xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Čerpací xxxxxxx na zkapalněný xxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx x souladu x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx alternativní xxxxxx xxxxxxx přístupná xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx, která je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sítě, v xxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx 10 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx XXX-X.

(9) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx stavby x xxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxx otvírce, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zákona, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxx x zušlechťování prováděných x xxxxxxxxxxx x xxxxxx dobýváním, xxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

(10) Infrastrukturou xxx ukládání xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx25) xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx uhličitého, a xxxxxx xxxxxxxxx sítě xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vedení xxxxxxx xxxxxxxxxxx sítě xxxx technické xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx komunikační xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxx xxxxxx infrastruktury xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx

x) xx stavbě xxxxxxx xxxxxxxxxx17) nebo xxxxx18), xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx vedení, veřejného xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx19).

(13) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx stavba pro xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v zastavitelných xxxx xxxxxxxxxxxxxxx plochách x xxxxxxx nejméně 45 xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx zákonu x xxxxxx x xxxxx stavbou xxxxxxxxxxx.

§2

(1) Vztahuje-li xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx úřad x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Lhůty pro xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx podle §1 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx rozhodne xxxx xx xxxxx 90 xxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x pro xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o žalobě.

(3) Xxx-xx x stavbu xxx energetickou xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vydaným x xxxxxxxx xxxxx §1 xxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx rozšířit x dosud nenapadené xxxxxx nebo je xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx body xx xxxxxxxx lhůty xxxxx xxxx první. O xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx 90 xxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vydanému x xxxxxx podle §1 lze xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účinku xxxxxxxxx prostředku xxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx prostředkem. X xxxxxxx podanému návrhu xx přiznání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xx dobu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x povolení xxxxxx xxxxx.&xxxx;

(6) X řízení xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx stavebního zákona, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx oznámení x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx oznámení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §182 xxxx. c) xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx vlastníci"), xxxxxxxx, xxxx, xx jejímž xxxxx má xxx xxxxx uskutečněn, x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx neznámého xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jimž xx xxxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx postupem podle §24 správního xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxx vyhláškou, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx identifikují xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx §32 odst. 2 x 3 xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx písemnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx, na xxxxxx území xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx řízení, x dotčeným xxxxxxx; xxxxxxxx účastníkům xxxxxx xx doručují veřejnou xxxxxxxxx, o xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx, xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxx, xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx-xx xxxxx, xxxxx xxxx nebo by xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxx podle stavebního xxxxxx, jemuž xx xxx xxxxxxxx písemnost xxxxxxxxxx, nebo účastníkem xxxxxxxxxxxxxxx řízení, x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxx xx do 30 xxx xxx dne, xxx zjistil, xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které by xx x xxxxxxxx xxxx smrti xxxxx xxxxxxxxx řízení, ustanoví xxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, má-li xxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) X xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x rozkladu xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx předpisem, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx i xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx x pro opravné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nevyzývá.

(9) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxx §1 xxxx x xxx, x xxx je xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx předpisy nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, jež xx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nevyzývá. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, přezkoumává odvolací xxxxxxx orgán pouze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x řízení, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx předpisy.

§2x

(1) Xxxxx xx xxxx žadatelem x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx o povolení xxxxxx, xxxxx v xxxxx řízení uplatnil xxxxxxxxx xx vybudování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx terénní úpravy, xxxxx umístění xxxx xxxxxxxxx překračuje xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx"), xxxxxxxxx dohoda x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx související xxxxxx, xx jejímž xxxxxxxxxxx xx xx tento xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavby xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx spoluúčasti a xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x termíny xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx záměru dopravní xxxxxxxxxxxxxx a účastníkem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx v xxxxx xxxxxx uplatnil xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x zajištění xxxxxxx plnění tímto xxxxxxxxxx, musí tato xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx zajištění xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx věcného xxxxxx.

§2x

(1) X zastavěném xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx 400 kV x xxxxx umisťují xxx xxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vedení x xxxxxxxx xxxxxxx 110 kV xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11 x 12 stavebního zákona xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxx xxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx pevné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx v zastavěném xxxxx xxxxxxxxx nad xxx, xxxxx

x) xxxx, xx jejímž území xx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podzemní xxxxxx xxxxxxx pevné xxxxxxx komunikační sítě x

x) xxxxx využívá xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx a).

§2x

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, infrastruktury xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo infrastruktury xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxxx stavebního xxxxxx xxxxx xxxxxxxx úřad x na xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx základě xxxxxx xxxxxxxxxx jednání x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx těžební infrastruktury, xxxxxxxxxxxxxx xxx ukládání xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx zjevných xxx vyjádření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx lhůtu, xxxxx nepřekročí 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xx dobu běhu xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. K vyjádření xxxx závaznému stanovisku xxxxxxxx xx lhůtě xxxxx xxxx xxxxx xx nepřihlíží.

(3) Nedojde-li xxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, jakož x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx správního xxxx.

§2x

(1) Proti rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx prodloužit xxxxx xxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxx energetickou xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx životní prostředí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x jednotném xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx energetickou xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx x den uplynutí xxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Zahájit toto xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxx. O xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nadřízený xxxxxxx orgán správního xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxx vedené xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Nezákonné xxxxxxx xxxxxxxxxx lze x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxxxx do 30 xxx ode dne xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxx opravné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Vyjádření, xxxxx xxxxxx jako xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, lze jen xxxxxxx xxxx xxxxxx, x xx nejpozději xx 10 dnů xx xxxxxxxx lhůty, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx vyjádřit x xxxxxxxxx rozhodnutí.

(5) Xxxxxx-xx vyjádření xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx jako xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx stavby xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxx x považuje se xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx souhlasné x bez xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxx nejpozději do 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx se mohou xxxxxxxxx řízení před xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(6) Ustanovení odstavců 1 až 5 xx použijí xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona, jehož xxxxxxxxx xx se xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx,

x) povolení xxxxxx xxxx xxxxxxxxx pozemků,

c) xxxxxxxx xxxxx využití xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx využití xxxxxxx, pokud podmínky xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vody,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§2x

(1) Stavba pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx prospěšnou xxxxxxx. Xxxx xxxxxx slouží x xxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výroby xxxxxxx.

(2) V pochybnostech, xxx jde x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu.

§2x

Xxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx přípravy xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx těžební xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx oxidu uhličitého xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx prováděné xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx infrastruktury, xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx oxidu xxxxxxxxxx nebo strategické xxxxxxxxxx stavby (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx"), x to x xxxx zahájením xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx vstupovat x xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx věci. Xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx co nejvíce xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx 14 xxx xxxxxx jim xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2. X xxxxxxxx xxxxx předchozí xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx provádění xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xx nemovité xxxx, popis činností, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx, způsob, xxxxxx x upřesnění xxxxx xxxxxx provedení, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jméno, xxxxxxxx, xxxxxx x podpis xxxxx oprávněné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx investor xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, x není-li xx možné s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx prací, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo užívání xxxxxxx xxxxxxxx věci x xxxxxxxxxxxxx písemně xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemovité věci xx xxxxxx podle §3 xxxx. 2. Xxxxx xxx vlastník xxxx xxxxxxxx nemovité xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx užívání xxxxxxxx xxxx xxxx xx vznikla újma xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx náhradu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx majetku10).

§2x

(1) Xxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vodní infrastruktury xxxx xxxxxxx stavby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, provozovatelem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx, provozovatel xxxx správce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx infrastruktury xxxxxxx xxxx přeložku, xxxxxxxxx nebo jinou xxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxx") do 12 měsíců xxx xxx, xxx jej x tomu xxxxx xxxxxxxxx stavby dopravní xxxx vodní infrastruktury xxxx vybrané xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx výzvy zajištěna xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx výzvy xxxxx práva zajištěna xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx na 18 xxxxxx. Xx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávněn xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx stavebník xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx vlastník, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx provést xxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx infrastruktury xxxx vybrané stavby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prokázal, xx xxxx věcná xxxxx zajištěna. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, provozovatele xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dopravní nebo xxxxx infrastruktury xxxx xxxxxxx xxxxxx energetické xxxxxxxxxxxxxx, použije xx xxx oceňování těchto xxxx ustanovení §3b xxxxxxx.

(2) Xxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx kterého xx xxxxx stavbu xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dopravní xxxx xxxxxxxxx infrastruktury, xxxxx xxxxxx vznik x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx nebo technické xxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx seznámit xxxxxxxxxx stavby xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx stavby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jejího xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx stavby xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx vybrané xxxxxx energetické xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx technické xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx prokazatelně xxxxxxxx xxxxx vynaložené xxxxxxx xx provedení xxxx xxxxxxxx.

(6) U xxxxxxx xxxxxx energetické xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x §1 xxxx. 4 xxxx. x) xx odstavce 1 xx 5 xxxxxxxxx.

§2h

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx půdy xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx těžební infrastruktury, xxxxxxxxxxxxxx xxx ukládání xxxxx uhličitého xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx podává u xxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x uskutečněním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nebo x xxxxxxx pozemků xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx, pro xxxxxx xx stanoven xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx odborného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx fyzické xxxxx pověřené xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pozemků určených x xxxxxx funkcí xxxx nevyžaduje.

(4) X xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx infrastruktury xxxxxxx x §1 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx b), se xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxx práv k xxxxxxx pozemkům nevyžaduje.

(5) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podrobného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx infrastruktury. Xxxxxxxxx pozemku dotčeného xxxxx xxxxxx náleží xxxxxxx ve xxxx 10 000 Kč. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx10), xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx břemen.

§2x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xx délky 100 xxxxx; xx xxxxxxx x případech, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx záměru xx xxxxxxx prostředí xxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí16).

(2) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx zahájení užívání xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx určující xxxxxx definičního xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x nepodstatným xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx plán xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx přípolože xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx závazné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní památkové xxxx22), xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx přípolože xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pásma xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx přípolož xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx přípolož přikládá, xxxxxxxx dohodu x xxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxx práva x povinnosti xxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obou xxxxxx x xxxxxx xxxxxx vzájemnou xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xx přípolož přikládá. X řízeních a xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx týkajících xx xxxxxx, ke xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx k přípoloži xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx mobilního signálu xxxxxx souvisejícího xxxxxxxxxxxx x optického přípojného xxxxxx financovaná v xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, nevyžaduje xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx souhlas xxxxx zákona č. 183/2006 Sb. x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 283/2021 Sb. Xxxxxx xxx xxxxxx odstavce xx xxxxxxx dočasnou, xxxxx xxxx xxxxxx xx 8 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx stavebník xxxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxx tohoto xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx trvalou, a xx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§2x

(1) Dokumentaci xxx xxxxxx xxxxxxxx záměru, xxxxx xx xxxxxxxx x žádosti x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx infrastruktury, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx. Dokumentace xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, situační xxxxxxx, dokumentaci xxxxxxx, xxxxxxxxxx část x, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x přílohy č. 4 x xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxx prostředí, včetně xxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx ochrany x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení.

(2) V xxxxxxx postupu xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxxxx xxxxxxx zpracovat xxxxxxxxxxx xxx provádění xxxxxx x xxxxxx xx nejpozději 5 xxx před xxxxxxxxx xxxxxx stavebnímu xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx druhé xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§2x

Xxx xxxxxxx stavby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x §1 xxxx. 4 xxxx. x), xxxxx xxxx současně xxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení, x xxxxxx s xxxxxx stavbami xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx chráněných xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx23), xxxxx xxxxx xxxxxx vydány, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x budou xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§2x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 152/2023 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2023

§2n

(1) Xxxxxxxxxx vlivů xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxx s xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavby xx životní prostředí xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx prostředí zajišťuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx lhůtu xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx x povolení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx s ní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx prodloužit xxxxx xxx vydání závazného xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxx x x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavby; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxxx environmentální xxxxxxxxxx26).

(4) Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x povolení záměru xxxxxxxxxxx investiční xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x ní xxxxxxxxxxx xxxx povolení x xx souvisejícího xxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxx.

§2x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 465/2023 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§3

(1) Xxx xxxxxxxx xxxx omezení práv x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx potřebným xxx xxxxxxxxxxx dopravní, vodní, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx oxidu uhličitého xxxx infrastruktury xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákon x vyvlastnění, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Pro splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyvlastnění xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, spočívající x xxxxxxxxxx nejprve xxxxxx xxxxx xx získání xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx stavbě xxxxxxx, postačí doručení xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nemovitosti předem xxxxxxx xxxxxx, nebo

b) xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vlastníka xxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx nebo xx xxxxxx evidovanou x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx osobu, xxxx

x) xx adresu xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx osobu.

Lhůta xxxxx §5 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx počíná xxxxxxx xxx xxx doručení xx adresy xxxxxxx x xxxxxxxxx a) xx x). Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx potřebných xxxx xx účinky x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(3) Nedojde-li x xxxxxx na xxxxxxx potřebných práv x xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx pro xxxxxxxxxx oznámení účelu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 2 nebo 3 xx nevyžaduje, xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx v xxxxx xxxxxx xxxx xxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx práv k xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx vyvlastnění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx zatížen xxxxx, která zanikají xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, energetické xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx uhličitého, je xxxxxxxx přípustnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nemožnosti xxxxxx xxxx práva xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx splněna, pokud xxx vyvlastňovanému doručen xxxxx xx uzavření xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xx stavbě, xxxxx jsou předmětem xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 60 xxx xxx xxx doručení xxxxxx xxxxxxxx, přestože xx xxxxxxxxxxxx nejméně 30 xxx před xxxxxxx xxxxxxx o vyvlastnění xxxxxxx x vyvlastňovaným x návrhu smlouvy xxxxxx.

(7) V řízení x vyvlastnění xx xxxxxxxxxx x námitce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx změnu xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, společným xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxxxxx řízení vyvlastňovanému xx xxxxxx, xxxxx, xx xxxx doručení xx třicátý den xxx xxx, xxx xxxx písemnost odeslána xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx dříve.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x pozemku xxxx xx xxxxxx, který xx týká práva x xxxxxxx xxxx xx stavbě potřebného xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vymezené x xxxxxxx rozvojovém xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x uvedené v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxxx x současně xxxx x xxxxxxxx xxxxx výroku x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx náhradu xx vyvlastnění ve xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx x důsledku odvolacího xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx vyvlastnění vyšší xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx rozdíl xxxxxxxxxx xx 60 dnů xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx záloha na xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx vrátí xxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xx právní xxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx náhradu xxxxxxx.

§3x

Xxxxxxx o získání xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx6) xxxx x xxxxxxx, xx xx jí xxxxxxxxx xxxxx x pozemku xxxx stavbě xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, energetické xxxx xxxxxxx infrastruktury, xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx infrastruktury xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, založit xxx právo osoby, xxxxx xxxxx smlouvou xxxxxxx xxxxxxxx práva x xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx práv, pokud xxxxxx zahájeno xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do 5 let xx xxxxxxxx smlouvy. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx podílu xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§3x

(1) Xxxxxxxxx-xx se xxxxxxxx xxxxx podle §3a xxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx výši

a) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 8 x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx7), xxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 1,5 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx7) xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx8), xxxxxx xxxxx xxxxxx součástí x xxxxxxxxxxxxx.&xxxx;Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xx výši xxxxxxx xxxx pozemku xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx cenu xx výši xxxxxxxx xxxx pozemku nebo xxxxxx. X takovém xxxxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx ceny xxxxxxx nebo xxxxxx. Xxxxxxx xx provede xxxxx xxxxxxxxxxx předpisu10) x cena pozemku xxxx stavby se xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx znehodnocení x xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxx x uskutečnění xxxxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx práv xxxxx §3a xxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx posudkem xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty.

(3) Xxxxxxxxx investor xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx více pozemků xx staveb xxxxxxxx xxx stavbu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, tak xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx některou xxxx část.

(4) Cena xxxxxx xx znaleckém xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 se xxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx návrh na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, považuje xx xxxx xx xxxx xxxxxxx ceny8), a xx xx dobu

a) 3 xxx xxx xxx, ke kterému xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemků x

x) 1 roku xxx dne, ke xxxxxxx byla ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx podle §3a xxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx věcnému xxxxxxx xxxx práva xxxxxx, xxxxxxxx se xxxx xxxxxx ve xxxx 10 000 Xx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxxx věty, použijí xx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx podle §3a xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx níž xx xxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx a xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx věty první xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx poskytnout xx xxxxx xxxxxxx podle §3a xxxxxxxx nebo xxxx plnění.

(7) Xxxxxxxx 1 xx 6 xx použijí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práv xxxxx §3a,

x) je-li xxxxxx nabyvatelem Xxxxx xxxxxxxxx nebo právnická xxxxx zřízená zákonem xxxx zřízená xxxx xxxxxxxx státem, xxxx xxx je xxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxx

x) xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo práva xxxxxx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx X. xxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 7 lze xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx infrastruktury, xxxxx by x xxxxxxxx převodu práv xxxxx §3a tento xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx užívat xxxxx xxxx jen x nepřiměřenými xxxxxxxx.

(9) X xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx oxidu xxxxxxxxxx xxxx infrastruktury xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xx 8 xxxxxxxxx.

§3c

Dojde-li x xxxxxxx xxxx xxxxxx potřebných x xxxxxxxxxxx stavby xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, infrastruktury xxx ukládání xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, nesmí xxx xxxxx, x níž xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx než 4 xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx lhůty xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxx9) xxx xxxx xxxxxxx.

§3x

Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx potřebná pro xxxxxxxxxxx stavby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, vůči xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx xx použije §3b xxxx. 2.

§3e

(1) Podléhá-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředí, xxx xxxxxxx o získání xxxx k xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx pro uskutečnění xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx souhlasného xxxxxxxxx stanoviska k xxxxxxxxx xxxxx provedení xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x posuzování vlivů xx životní xxxxxxxxx xxxx xx vydání xxxxxxxxxxx jednotného environmentálního xxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx26), xx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x posouzení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx po vydání xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.

§3x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 465/2023 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§4

Je-li podána xxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxx soud xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx nedotkne xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx a xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§4x

(1) Xxxxxxx-xx vyvlastňovací xxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k závěru, xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx určení výše xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx15) xxxxxxxxxx výroky xxxxx §24 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx"), týká-li xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) dopravní, vodní xxxx xxxxxxxxxxx infrastruktury

1. xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx, které xxxx xxx ni xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo x zásadách xxxxxxxx xxxxxxx, x

2. xxxxxxx x xxxxxxx č. 1 x tomuto xxxxxx, nebo

b) xxxxxx xxxxxxxxxx X. třídy xxxx xxxxxxxxx, tramvajové xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxx stavba

1. xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx x územně xxxxxxxxx dokumentaci, x

2. xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx mezitímnímu xxxxxxxxxx není xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxx 60 xxx; xx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx o xxxxxxxxx prostředcích xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx.

(4) Nebylo-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx zaplatí vyvlastňovanému xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx připojil x návrhu smlouvy x získání xxxx x xxxxxxx nebo xx stavbě, xx 60 dnů xx xxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) rozhodnutí xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxx, xxx-xx podán.

(5) Xxxx-xx xxxxxx žaloba xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx x této xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x žalobě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v rozhodnutí x zbytku věci xxxxx než zaplacená xxxxxx xx náhradu xx vyvlastnění, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xx právní xxxx xxxxxxxxxx o zbytku xxxx. Je-li xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx stanovená x rozhodnutí x xxxxxx věci xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx náhradu xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 60 xxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx současně x věcná xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx 4 x 6 xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x věcného xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§4x

Xxx stavby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 x tomuto xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx, tak x nevymezené x xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci, xxxxxx xxxxxxx infrastruktury xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx ukládání oxidu xxxxxxxxxx xx použije §4a xxxx. 1 x 3 xx 7 xxxxxxx; xxxxx xx jedná x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx 110 xX xxxxxx transformovny 110 xX xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x tlakové xxxxxxx 4 xx 40 xxx včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx objektů, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §4a xxxx. 2.

§4x

(1) Oprávněný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx stavby dopravní xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx §4a xxxxxxxxxxxxx x odnětí nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx břemenu k xxxxxxx nebo xx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx stavby xxxxxxxx infrastruktury.

(2) X xxxxxxx o vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx navrhuje xxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva, xxxxxxxxxx xxxxx §3b, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx žádosti xxxxx odstavce 1 xxxxxx 6 xxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx nepřikládá rozhodnutí xxxxx §18 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx o vyvlastnění, xx-xx xxxx vydání xxxxxxxxx žádosti podle xxxxxxxx 1.

(3) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx stavební xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx stavby xxxxxxxx infrastruktury. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vyhoví, rozhodne xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §4a. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx xxxxx x §5 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxxxxx se xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx nenařizuje. Xx výrok xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým bylo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx §4a xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxx mezitímní xxxxxxxxxx, pokračuje xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxx se xxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx samostatné xxxxxx.

(4) Xxxxxx xx xxxxxxx xx vyvlastnění xxxxx §4a odst. 4 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx §3b. Xxxx xxxxxxx xx vyvlastnění xxxx xxxxxxxx úřad xxxxx §3b. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx x vyvlastněním. Xxxxxxx xx odnětí xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stavebnímu úřadu xx lhůtě 30 xxx ode xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx záloha na xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §4a xxxx. 4, v xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, o xxx xxxx být xxxxxxxxxxxxx ve společném xxxxxxxxxx xxxxxx. Náhrada xx omezení xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx 30 dnů xxx xxx, xxx mu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx náhradu za xxxxxxxxxxx podle §4a xxxx. 4, x xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx stanoví xx xxxx podle §3b xxxx. 5 věty xxxxx, x xxx xxxx xxx vyvlastňovaný xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§4d

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxx x povolení záměru xxxxxxx stavby energetické xxxxxxxxxxxxxx&xxxx; stavby těžební xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx požádat xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x vedení řízení xxxxx stavebního zákona x xxxxxx mezitímního xxxxxxxxxx xxxxx §4a xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx břemenu x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx infrastruktury xxxx xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx uhličitého. Xxxxxxxxxx §4c xxxx. 3 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) X žádosti o xxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx odstavce 1 xxxx být přiložen xxxxxxxx posudek, xxxxx xxxxxxx vyvlastnitel navrhuje xxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxxxxx práva xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. K žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §18 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxx xx náhradu xx xxxxxxxxxxx xxxxx §4a odst. 4 xxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx vlastnického xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx znaleckého xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx 30 dnů xxx xxx, xxx mu xxxx xxxxxxxxx záloha xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §4a xxxx. 4, x xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxxx xxxxxxxx 2, x xxx xxxx xxx vyvlastňovaný ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§5

Pokud xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, vodní, energetické xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx pro ukládání xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nájem nebo xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je stavebník xxxxxxxx nájem xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Nájem xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx doby, xxxxx xx 3 xxxxxx, xxx xxxxxx xx konec xxxxxxxxxxx xxxx. Nájemce xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx škody xxxxxxxxx ukončením xxxxx xxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX SPOLEČNÉHO XXXXX XXXXXXXXXXX INFRASTRUKTURY

§5a

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxx") je xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx xxxxx použitelným předpisem Xxxxxxxx xxxx17).

(2) Xxxx xx příslušný xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx18).

(3) Předkladatel xxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu11) xxxxxxxxxxx infrastruktury (xxxx xxx "projekt") xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx zralosti xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru xxxx xxxxxxxx společného zájmu xxxxxxxxxx xx unijního xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské komise12),

b) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx územního xxxxxxxxx, není-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) údaje o xxxxxxxxxxxx změnách oproti xxxxxx přijatému x xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx takovéto xxxxx,

x) xxxxxxxx jednotlivých xxxxxx xxxxxx, xxxxx tvoří xxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx komplexního xxxxxxxxxx13),

x) xxxxxxxx podklady,

f) situace, xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx 1:5&xxxx;000 xxxx 1:10&xxxx;000,

x) xxxxx harmonogramu xxxxxxx projednávání a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) návrh xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx dokumentace xxxxxxx x komplexní xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x oznámení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx vydán, nebo xxxxxx x xxx, xx xxxx podáno xxxxxxxx záměru příslušnému xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§5x

(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxx xxxxxx společné xxxxxxx x xxxxxxxxx orgány x xxxxxxxxx k xxxxxxxx projektu, k xxxxxxxxx xxxxxxxx projektu x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx podrobnosti informací, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxx jiných právních xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxx protichůdná.

(2) Bylo-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx uplatní xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nejpozději xx 15 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, že jejich xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx v xxxx xxxxx, xx xx xx xx, xx x xxxxxxxxx a xxxxxxxx projektu xxxxxxxx x úřad xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx podrobnosti xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Uzná-li xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx projekt xx xxxxx xxx xxxxx projednávání x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx předkladateli xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx materiálů a xxxxxx podrobností xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x komplexní xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx podrobného harmonogramu xxxxxxxxx povolení. X xxxxxxx případě xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dotčené xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Rozsah xxxxxxxxx xx dokumentaci xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2.

(5) Úřad xxxxxxxxx xxx projednání oznámení xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxx kontrole návrhu xxxxxxxxxxx žádosti a xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx11).

§5c

Předkladatel xxxxxxxx společného xxxxx xxxxxxxxxxx infrastruktury xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x zásadách xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx plánu nebo xxxxxx existujících ploch x koridorů, xxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxx x xxxxxxxx rezerv xx návrhových xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx plánu xxxxx příslušný xxxxx xxxxx územního xxxxxxx xxxx xxxxx územního xxxxx a posouzení xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx území, xxxxx xx xxxxxxxxxx.

§5x

§5x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 284/2021 Sb.

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX DOPRAVNÍ XXXXXXXXXXXXXX

§5x

(1) Xxxxxxxx transevropskou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxx pozemních xxxxxxxxxx x drah x xxxxxxxxxxxxxx xxx vodní xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxx27), xxxxx jsou uvedeny x příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxx, a xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx pro xxxxxxxxx Xxxxxx27), přesahují-li x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předpokládané celkové xxxxxxxxxx xxxxxxx stavby 300 000 000 XXX, a

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x silniční xxxxxxx uvedené x xxxxx použitelném xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxx směry Xxxxxxxx xxxx pro rozvoj xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sítě28), xxxx-xx xxxxxxxx na xxxxxxxx z xxxxx xxxxx písmene x) xxxx xxxx-xx infrastrukturou xxxxx xxxxxxx x).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výlučně x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie pro xxxxxx transevropské xxxxxxxx xxxx28).

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx žádost x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx podmínkou xxxxxxxxxxx stavby vybrané xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dotčené veřejné xxxxx jiných xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x vyvlastnění.

§5e vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 465/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§5f

(1) Xxx-xx x xxxxxx vybrané xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, osoba, která xxxxxxxx dokumentaci xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředí x xxxxxxxxx rovněž xxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x posuzování vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx žádost x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti, neprodleně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx věty xxxxx, xx projekt xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) neobsahují xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx záměru xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx žádost xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx věty xxxxx, xx xxxxxxx není x dostatečně xxxxxxxxx xxxx, a toto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx stavba xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, osoba, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx jednotného xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stavebnímu xxxxx příslušnému x xxxxxxxx xxxxxx. Pokud xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x závěru, xx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx vadami, xxxxxxxxxx sdělí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx tuto xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx neprodleně xxxxxx xxxxx podle věty xxxxx, xx projekt xx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, nebo

b) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx trpí jinými xxxxxx, současně x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx určenou xxxxxxxx sdělí stavebnímu xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx záměru xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxx vadami xxxxxx trpí; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxx odůvodní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k vydání xxxxxxxxxx environmentálního xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dopravní infrastruktury xxxxxxxxx xxxxx záměru xx xxxxxxx prostředí x nemá-li xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stanovisko xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx vybrané xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury xxxxxxxxx xxxxxxxxx vlivů xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx součástí xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxx oznámí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx žádost, x xxxxxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x vedení xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xx předepsané xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, neprodleně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x povolení xxxxxx tuto skutečnost. Xxxxxx-xx xxxxxx ani xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, že xxxxxxx xx x dostatečně xxxxxxxxx xxxx. Pokud xxxxxxx orgán xxxxxxxxx x vedení xxxxxx x související xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx x závěru, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx jinými xxxxxx, xxxxxxxx s xxxxxx x jejich odstranění xxxxxxx xxxxxxxx sdělí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx žádost xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx náležitosti, trpí-li xxxxxx vadami nebo xxxx-xx vadami předložená xxxxxxxxxxx pro povolení xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx oznámí xxxxx xxxxx odstavce 3, xx projekt xxxx x xxxxxxxxxx pokročilé xxxx, a xxxx xxxxxxxx odůvodní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x vedení řízení x související žádosti xxxx xxxx závěrem.

(5) Xxxxxxxxx-xx stavba vybrané xxxxxxxxxxxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx životní prostředí xxx rozhodnutí o xxxxxxxxxxx žádosti a xxxx-xx jednotné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx žádosti x povolení tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, zda xxxxxx x povolení xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xx

x) projekt xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, nevyzve-li xxx k doplnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx pokročilé fázi, xxxxx-xx jej x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx úřad příslušný x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx stavbě xxxxxxx transevropské dopravní xxxxxxxxxxxxxx sdělí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx, xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxx 4 let xxx xxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx souvisejícím xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx záměru.

(7) Xx lhůty 4 xxx podle odstavce 6 se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyvolaná xxxxxx, xxxxx hodlá xxxxxxxxxx xxxxxx vybrané xxxxxxxxxxxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx.

§5x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 465/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§5x

(1) Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx řízení x povolení záměru xxxxxxxxxxxxx xx stavbě xxxxxxx transevropské dopravní xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx zákona,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx věcně xxxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která jsou xxxxxxxxx pro povolení xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x vedení xxxxxx x souvisejících žádostech,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dopravní infrastruktury, xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxx závazného xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx, x souvisejících xxxxxxx x

x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx, xxx vydání xxxxxxxxx xxxx závazného stanoviska, xxxxx xxxx podkladem xxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx x souvisejících žádostech.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x povolení záměru xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx uskutečnit xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx 45 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu požadavku xxxx osoby xxxxxx xxxxxxxxx o

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x povolení xxxxxx,

x) xxx, zda xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx záměru,

c) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stanoviska, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx záměru,

d) xxxxxxxxxx, xxxxx nichž bude xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx vyjádření nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx záměru, x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx žádosti xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx související xxxxxxx,

x) náležitostech xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

g) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx požádá xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) xx x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, x poskytnutí xxxxxxxxxx informace, xxxx

x) xxxxx odstavce 2 xxxx. x) až x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x vedení xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace.

(4) Xxxxxxx xxxxx příslušný k xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx podkladem pro xxxxxxxx záměru, poskytne xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx záměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx vybrané xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury xxxxxx žádost o xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx příslušný x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxxx xx vydání xxxxxxxxx xxxx závazného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx písemného xxxxxxxxxx; považuje-li xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xx souhlasné x xxx xxxxxxxx x důvodu, že xxx dotčený xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x povolení xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxxxx požadavku podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxx k povolení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x povolení záměru xxxx skutečnost x

x) xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx stavebnímu xxxxx příslušnému x xxxxxxxx záměru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, dá xxxxxxxx xxxx příslušný x xxxxxxxx záměru xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx proti nečinnosti xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx žádosti vydat.

§5g xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 465/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§5x

Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §5f xxxx. 1, 2, 3 xxxx 5 xxxx §5g odst. 2, 5 xxxx 6, uvede x xxxxx podání, xx xxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§5x vložen právním xxxxxxxxx x. 465/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§5x

(1) Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx hranici České xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx spočívajícího xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxx transevropské xxxxxxxx xxxx28). Stavební xxxx x těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx veřejnou xxxxxxx xx stavbu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přesahující xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx založil xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx právem xxx zadávání veřejné xxxxxxx a jeho xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx, ve kterém xx xxxxx xxxxxxxx xxxx zřízená xxxxx xxxxx, nedohodne-li se Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx vybrané xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury xxxxxxxxxxx státní xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx společně s xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx práva xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx přezkum je xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§5x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 465/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§6

Xxxxxxx xxxxxx zahájená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxx podle dosavadní xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX

§7

Xxxxx zákon xxxxxx účinnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx x. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxx č. 1 x zákonu x. 416/2009 Xx.

1. Xxxxxxx x xxxxxxx

1.1 Xxxxxxx

X0 (Xxxxxxx okruh), X1, X2, X3, X4, X5, X6, D7, X8, X10, X11, X35, X48, X49, X52, D55,

1.2 Xxxxxxx X. xxxxx

X/9, X/11, X/12, I/13, X/23, X/33, I/35, X/42, X/45, X/46, X/49, X/50, X/56, X/57, X/58, X/67, I/73,

2. Xxxxx

xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx - Xxxxx - Xxxxxxxxx - státní xxxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxx Ústí xxx Xxxxx - Xxxx,

xxxxxxxxxx trať Plzeň - Xxxxx Budějovice,

železniční xxxx Xxxxx - Xxxxx Budějovice - Xxxxx Xxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx - Kladno xx. napojení xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx,

xxxxxxxxxx xxxx Praha Vysočany - Lysá xxx Xxxxx - Xxxxxxxx - Mladá Xxxxxxxx - Turnov - Xxxxxxx - Xxxxxxxx - xxxxxxx PL,

železniční xxxx Hradec Králové - Pardubice - Xxxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxx Praha - Česká Xxxxxxx - Xxxx,

xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx Osek - Xxxxxx Králové - Xxxxxx,

xxxxxxxxxx trať Xxxxxxx xxx Xxxxxx - Xxxxxxxxxxx - Solnice,

železniční xxxx Xxxxxxxxxx Xxxx - Xxxxx - Xxxxxx - Xxxxx - Havlíčkův Xxxx - Brno,

železniční xxxx Xxxx - Xxxxxxxx x Brna - Xxxxxxx,

XX 1 Praha - Xxxx - Xxxxxx - Xxxxxxx - xxxxxxx XX,

XX 2 Xxxx - Xxxxxxx - st. xx. SK/AT,

RS 4 Xxxxxxxx - Xxxx x. Xxxxx - Xxxxx xx. xxxxxxx Xxxxxxx (Xxxx Xxx) - Louny - Xxxx,

xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx - Xxxxxxxx,

xxxxxxxxxx trať Xxxxxxx na Moravě - Horní Xxxxx,

xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Praha (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx-Xxxxxx, Xxxxx-Xxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxx, Praha-Radotín, Xxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxx Počernice, Xxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxxxx u Xxxxx),

xxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx-Xxxxxxxxxx, Xxxxx Lískovec, Modřice, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx),

xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx uzlu Xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx nad Xxxxx, Xxxxxx-Xxxxxx, Český Xxxxx, Xxxxxxxxx x Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx/Xxxxxxxx, Xxxxx-xxxxxx, Ostrava-Třebovice),

železniční xxxx Xxxxxxx - Xxxxxxx,

xxxxxxxxxx trať Xxxxxxxx - Veřovice,

železniční xxxx Xxxxxx - Sedlnice,

železniční xxxx Xxxxxx-Xxxxxx - Xxxxxxxx Xxxxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxx Xxxx xxx Orlicí - Xxxxxxx - xxxxxx hranice,

železniční xxxx Xxxx - Xxxxxxx - st. hr. XX/XX,

xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx - Xxxxxxx xx Xxxxxx - Přerov - Břeclav - xx. hr. XX/XX,

xxxxxxxxxx xxxx Přerov - Xxxxx Xxxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx - Xxxxx x Jablunkova - xxxxxx xxxxxxx,

3. Infrastruktura xxx xxxxx dopravu

plavební xxxxxx Xxxxx,

xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx,

4. Xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx dopravu

paralelní xxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx Václava Havla Xxxxx,

xxxx oplocení xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxx 400 xX Xxxxxxxx - Xxxxxx

xxxxxx 400 kV Xxxxxxxx - Xxxxx

xxxxxx 400 xX Kočín - Xxxxxxx

xxxxxx 400 xX xxxxxxxxxxx xxxxxx 400 xX Xxxxxx -Xxxxx Xxxxx do xxxxxxxxxx stanice Xxxxx Xxxxx xxxxxx sdruženého xxxxxx 110 xX Xxxxx - Xxxxxx/Xxxxxxxxxxx

xxxxxx 400 xX Hradec - Xxxxxx - Xxxxxxx - Xxxxxxxx

xxxxxx 400 kV Xxxxxx - Xxxxxx - Xxxxxxxx

xxxxxx 400 kV Xxxxx Xxxxx - Xxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxx 110 xX Xxxxxx - Uhříněves

vedení 400 xX Xxxxxxxx - Xxxxxxxxx - Xxxxxxxxxx - Sokolnice - Xxxxxxxxx - Xxxxx x Xxxxxxxxx - Xxxxx x xxxxxx 400 xX xxxxxxxxxxx xxxxxx 400 xX Xxxxxxxx - Xxxxxxxxx xx elektrické xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx 400 xX Xxxxxxxx - Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vedení 110 kV Nošovice - Xxxxxxxx

xxxxxx 400 xX Xxxxxxxxxx - xxxxxx hranice xx Xxxxxxxxxx republikou

vedení 400 xX Xxxxxxxx - Xxxxxxxx - Xxxxxxxxxxx

xxxxxx 400 xX xxxxxxxxxxx xxxxxx 400 kV Xxxxxxxx -Vítkov xx xxxxxxxxxx xxxxxxx Líně

vedení 400 xX Xxxxx - Xxxxx

xxxxxx 110 xX Xxxxx Xxxx - Xxxxxxxxx

6. Xxxxxxxxxxx xxxxxx

XXX Xxxxxxxx XX 1000 Xxxxxxxxx - Xxxxxxxx

XXX Plynovod DN 1000 Bezměrov - Xxxxxxx

XXX Xxxxxxxx XX 1000 Libhošť - Xxx

7. Stavby pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxx

xxxx jaderný xxxxx v xxxxxxxx Xxxxxxxx

8. Vodní xxxxxxxxxxxxxx

xxxxx xxxx Xxxx Heřminovy

vodní xxxx Xxxxxxxx

xxxxx dílo Xxxxxxxxxx

xxxxx xxxx Kryry

vodní xxxx Xxxxxxxx

xxxxx dílo Xxxxx.

9. Teplárenská xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxx,

xxxxxxxx Xxxxxx - Xxxxx Těšín.

Příloha x. 2 x xxxxxx č. 416/2009 Xx.

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx dálnice Xxxx - xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx "Baltsko-jaderském xxxxxxxx"

xxxx xxxxxxx x xxxxxxx X. třídy Xxxx - státní hranice xx Xxxxxxxxxx republikou xx "Xxxxxx-xxxxxxxxx" koridoru

2. Xxxxx

xxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx - Ostrava - xxxxxx xxxxxxx x Polskou republikou xx "Xxxxxxx-xxxxxxxxx" koridoru

úsek xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx/Xxxxx - xxxxxx hranice xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xx koridoru "Xxxxxx - východní Xxxxxxxxxx"

xxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx - Xxxx xx koridoru "Xxxxxx - xxxxxxxx Xxxxxxxxxx"

xxxx xxxxxxxxxx tratě Xxxxx - xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx republikou Xxxxxxx xx "Xxxxxx-xxxxxxxxx" xxxxxxxx

xxxx železniční tratě Xxxxx - xxxxxx xxxxxxx se Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xx "Xxxxxx-xxxxxxxxx" xxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx - xxxxxx hranice se Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx "Xxxxxx-xxxxxxxxx" koridoru

3. Xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx dopravu

infrastruktura xxx vodní xxxxxxx xx xxxxxxx vodních xxxx Xxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx se Xxxxxxxxx republikou Xxxxxxx x Xxxxx - Xxxxxx na koridoru "Xxxxxx - xxxxxxxx Xxxxxxxxxx".

Xxxxxxx x. 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 465/2023 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Xxxxxxx č. 3 x xxxxxx x. 416/2009 Sb.

1. Xxxxxx x xxxxxxxx strategického xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Plzeň - Xxxx sloužící xxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podnikatelského xxxxx Xxxx sloužící xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx druhotných surovin, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx parku Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx surovin, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, robotické xxxxxx, výrobě x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx elektrárny.

4. Stavby x lokalitě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Prunéřov xxxxxxxx zejména x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx elektrická xxxxxxx.

5. Xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podnikatelského xxxxx Xxxxxxx lom xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x skladování xxxxxxx xxx elektrická xxxxxxx.

6. Stavby x xxxxxxxx strategického xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx k výrobě x zpracování xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx parku Xxxxxxx sloužící xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx surovin, xxxxxxxxx, datového centra, xxxxxxxxx výrobě.

8. Stavby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxx Xxxxxxxx sloužící xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, datového xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx baterií xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 465/2023 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2024

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx zahájená přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 209/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2011

Xx. X

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx.

Xx. V xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 405/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2013

Čl. XXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx zahájená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

2. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx u xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx umístěny xx xxxxxxx správních xxxxxx xxxx jiných xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx pokud xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XXXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x účinností od 1.1.2018

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx a práva x povinnosti xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 416/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx řízením, xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 169/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 31.8.2018

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 416/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

2. V xxxxxxx, xx stavba xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx umístěna xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxx moci xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx vést společné xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx povolení, xxxx xx mění územní xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přiložena xxxxxxxxxxx podle §2j xxxxxx x. 416/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §2j xxxxxx č. 416/2009 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx stavebního zákona x společném xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, dnem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx xxxx soudu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx uplyne xx 2 xxxx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 403/2020 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2021

Čl. LXXIX

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx x xxxxx x povinnosti x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx podle právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x vedená xxxxxxxx xxxxxx xxxx Magistrátem xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx dokončí xxxxx xxxx.

2. Xxxxxxxxxx, závazná xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 183/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx považují za xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, souhlas xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účinných ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. LXXIX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2024

Xx. XXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x práva x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XXXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 152/2023 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2023

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xx stavby xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 416/2009 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx zákona x. 416/2009 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx-xx ve xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx příslušnému xxxxx,

x) xxxxxx žádost x xxxxxx jednotného xxxxxxxxxxxxxxxxx stanoviska,

c) xxxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx jiných xxx stavební xxxxx, xxxx

x) podána xxxxxx x xxxxxx územního xxxxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx, žádost x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx x jiné xxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx xx posoudí xxxxx právních předpisů xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Dojde-li x xxxxxxx pořizování dílčího xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx v xxxxx, xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Ministerstvo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §2x xxxx. 1 x 2.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 465/2023 Sb. x účinností xx 1.1.2024 s xxxxxxxx xxxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2024.3

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 416/2009 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 27.11.2009.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

209/2011 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 416/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2011

405/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 184/2006 Xx., o xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k pozemku xxxx xx stavbě (xxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxx x. 357/92 Xx., o dani xxxxxxx, xxxx darovací x xxxx x xxxxxxx nemovitostí, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon č. 416/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x energetické xxxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 209/2011 Xx.

x účinností xx 1.2.2013

178/2014 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 416/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx od 13.9.2014

49/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 416/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx dopravní, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 184/2006 Xx., x xxxxxx xxxx xxxxxxx vlastnického xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2016

194/2017 Xx., x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx sítí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 25.7.2017

225/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Sb., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2018

169/2018 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 416/2009 Xx., x xxxxxxxxx výstavby xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx infrastruktury a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 31.8.2018 x xxxxxxxx §2x, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.8.2019

237/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx majetku), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2021

403/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 416/2009 Sb., x urychlení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

284/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxx zákona

s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

114/2022 Sb., xxxxx XX ze xxx 22.3.2022 xx. xx. Pl. ÚS 39/18 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §1 odst. 1, §2f a 4x včetně xxxxxxxx xxx xxxxx č. 15 a přílohy xxxxxx x. 416/2009 Xx., x urychlení xxxxxxxx dopravní, vodní x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (liniový xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 10.5.2022

126/2023 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 416/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vodní x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (liniový xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

152/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 283/2021 Xx., xxxxxxxx zákon, ve xxxxx xxxxxx č. 195/2022 Sb., x xxxxxxx další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

202/2023 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 231/2001 Xx., x provozování rozhlasového x televizního vysílání x o xxxxx xxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2026

465/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 416/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2024 a 1.7.2024

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1 xxxxxx x. 183/2006 Xx., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx).

1x) §71 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx xxxx správního.

2) §13 xxxx. 1 zákona x. 183/2006 Xx.

3) §15 xxxx. 1 xxxxxx č. 183/2006 Xx.

4) §2 xxxx. 1 xxxxxx x. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx majetku).

5) §2 xxxxxx x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x výkonu xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odvětvích x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 189/1999 Sb., o xxxxxxxxx zásobách ropy, x řešení xxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) §5 odst. 1 x 4 xxxxxx x. 184/2006 Xx., x odnětí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxx ke xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 405/2012 Sb.

7) §9 xxxx. 1 xxxx. x) x §9 xxxx. 3 zákona x. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx majetku).

8) §2 xxxx. 1 zákona x. 151/1997 Xx.

9) §25 xxxx. 6 xxxxxx č. 184/2006 Xx., ve xxxxx zákona x. 405/2012 Xx.

10) Zákon č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx majetku).

10) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 347/2013 xx xxx 17. xxxxx 2013, kterým se xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xx zrušuje xxxxxxxxxx x. 1364/2006/XX a xxxx xxxxxxxx (XX) x. 713/2009, (XX) x. 714/2009 x (XX) č. 715/2009.

11) Xxxxx č. 254/2001 Sb., x vodách x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

11) Čl. 2 xxxx. 4 x 6 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 347/2013 ze xxx 17. xxxxx 2013, kterým se xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx energetické xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 1364/2006/ES x xxxx xxxxxxxx (ES) x. 713/2009, (XX) x. 714/2009 x (XX) x. 715/2009.

12) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/89 xx xxx 18. listopadu 2015, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 347/2013, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu.

13) Xx. 2 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 347/2013 xx xxx 17. xxxxx 2013, kterým xx xxxxxxx hlavní xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx č. 1364/2006/XX x xxxx nařízení (XX) č. 713/2009, (XX) x. 714/2009 x (XX) x. 715/2009.

14) §23a xxxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

15) §148 zákona x. 500/2004 Xx., xxxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

16) §45i xxxx. 2 zákona č. 114/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 100/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

17) Čl. 8 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 347/2013 xx xxx 17. xxxxx 2013, kterým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 1364/2006/ES x xxxx xxxxxxxx (XX) č. 713/2009, (XX) č. 714/2009 x (ES) x. 715/2009, v platném xxxxx.

18) Xx. 8 xxxx. 2, xx. 9 xxxx. 3, 4 x 6 x xx. 10 xxxx. 1 až 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 347/2013 xx xxx 17. xxxxx 2013, kterým xx xxxxxxx hlavní xxxxx xxx transevropské xxxxxxxxxxx xxxx x kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 1364/2006/XX x xxxx xxxxxxxx (XX) x. 713/2009, (XX) x. 714/2009 a (XX) x. 715/2009, x xxxxxxx xxxxx.

19) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x elektronických xxxxxxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.

20) Xxxxx č. 183/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21) §76 xxxx. 1 zákona x. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

22) §14 xxxx. 2 xxxxxx x. 20/1987 Sb., x xxxxxx památkové péči, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

23) §56 xxxxxx x. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

24) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2021/1187 xx xxx 7. xxxxxxxx 2021 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx transevropské xxxxxxxx xxxx (XXX-X).

25) Zákon č. 85/2012 Sb., x ukládání xxxxx xxxxxxxxxx xx přírodních xxxxxxxxxxx struktur x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

26) Xxxxx č. 148/2023 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

27) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2021/1153 ze xxx 7. července 2021, xxxxxx se xxxxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1316/2013 x (XX) x. 283/2014.

28) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1315/2013 xx xxx 11. xxxxxxxx 2013 x hlavních xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx rozhodnutí x. 661/2010/XX, x xxxxxxx xxxxx.