Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.01.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021 do 30.06.2023.


Zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon)
416/2009 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - URYCHLENÍ VÝSTAVBY DOPRAVNÍ, VODNÍ A ENERGETICKÉ INFRASTRUKTURY A INFRASTRUKTURY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ §1 §2 §2a §2b

Řízení o vydání územního rozhodnutí a společného povolení u vybraných staveb energetické infrastruktury a staveb infrastruktury elektronických komunikací §2c §2d §2e §2f §2g §2h §2j

Budování infrastruktury elektronických komunikací §2i §3 §3a §3b §3c §3d §4 §4a §4b §4c §4d §5

ČÁST DRUHÁ - PROJEKTY SPOLEČNÉHO ZÁJMU ENERGETICKÉ INFRASTRUKTURY §5a §5b §5c §5d

ČÁST TŘETÍ - PŘECHODNÉ USTANOVENÍ §6

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §7

Příloha

Nález Ústavního soudu - č. 114/2022 Sb.

č. 209/2011 Sb. - Čl. II

č. 405/2012 Sb. - Čl. V

č. 225/2017 Sb. - Čl. XLVIII

č. 169/2018 Sb. - Čl. II

č. 403/2020 Sb. - Čl. II

INFORMACE

416
ZÁKON
ze xxx 4. xxxxxxxxx 2009
o urychlení xxxxxxxx dopravní, vodní x xxxxxxxxxxx infrastruktury x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon)

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXX X XXXXXXXXXXX INFRASTRUKTURY X XXXXXXXXXXXXXX ELEKTRONICKÝCH XXXXXXXXXX

§1

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, při získávání xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx uvedených xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx staveb xx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx jejich majetkoprávní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, povolování x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jakož i xxxxxxxx podmiňujících xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx všech správních xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x těmito xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx dále xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx10) xxxxx státní xxxxxx x postup xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Dopravní xxxxxxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx dálnic xxxx xxxxxx I. xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx stavby xxxxxxxx infrastruktury1) xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx umisťované v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vymezené xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx infrastruktury1) nebo xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx pro účely xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx11) xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vymezených x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje x xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx11) xxxxxxxx xx veřejném xxxxx xx ochranu xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jakož x x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx11) x xx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx x ní související.

(4) Xxxxxxxxxxxx infrastrukturou se xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumějí xxxxxx x xxxxxxxx elektrizační xxxxxxxx, plynárenské soustavy, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x stavby x xxxxxxxx ropovodů x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x provozované ve xxxxxxxx xxxxx5), xxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx politikou xxxxxxxx xxxxxxx, územním xxxxxxxxxx plánem x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x stavby x nimi xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx stavbami xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxx x zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx o celkovém xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 100 XX a xxxx,

x) stavby x xxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy,

d) xxxxxxxxx plynu,

e) stavby x zařízení ropovodů x produktovodů,

f) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx 110 kV xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 110 xX x

x) stavby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxxxxxxx xxxx x související xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxx elektrických xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx podzemní stavba xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací, xxxxx xx přikládá

a) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx17) nebo dráhy18), xxxx

x) x podzemní xxxxxx kanalizace, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, veřejného xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx19).

§2

(1) Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxxx tento xxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Lhůty pro xxxxxx xxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx správních xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx podle §1 xx zkracují na xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxx 90 dnů. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx věty xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

(3) Po xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxx lhůty xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x společného xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx umisťuje a xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx")20), xxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaným v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx xxxx x všech xxxxxxxxx xxxxxx1a).

(5) X xxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které je xxxxxxx x velkým xxxxxx účastníků, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx se xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx doručuje xxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxx §85 xxxx. 2 xxxx. x), §94k xxxx. c) a x) x §109 xxxx. b) až x) xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx"), žadateli, xxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxx záměr xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jimž se xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24 xxxxxxxxx xxxx, jakož x dotčeným vlastníkům, xxxxx nejsou xxxxx, xx xxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dotčených xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ustanovení §32 xxxx. 2 x 3 správního xxxx xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ostatní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze žadateli, xxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx uskutečněn, je-li xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx xxxxxxxx vyhláškou, x čemž xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ciziny, xxxxx, xx dnem xxxxxxxx xx třicátý xxx ode dne, xxx xxxx písemnost xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxx účastníkem xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona, xxxxx xx xxx xxxxxxxx písemnost jednotlivě, xxxx účastníkem vyvlastňovacího xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx, že xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ustanoví xxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §1 podmíněno xxxxxxxx stanoviskem x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx toto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx 60 xxx ode xxx, xxx x xx xxx xxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx podle §1 xxxxxx, platí, xx xxxxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx závaznému xxxxxxxxxx se nepřihlíží. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx stanoviska x xxxxxxxxx vlivů xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoviska x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx úpravu stávající xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, může xxxxxxx k žádosti x vydání rozhodnutí x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona, xxxxxx xx xx umístit xx povolit taková xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, místo xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§2a

(1) Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x umístění stavby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx požadavek xx xxxxxxxxxx související xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, jejíž xxxxxxxx xxxx provedení xxxxxxxxxx xxxxx řešení xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxx stavba"), xxxxxxxxx xxxxxx x finanční xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx tento účastník xxxxxxx,

x) xxxx finanční xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo způsob xxxxxxxxx výše xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxx hranici,

c) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xx mezi xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx požadavek na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx účastníkem, musí xxxx dohoda obsahovat xxxxxxx

x) vymezení xxxxxxx xxxxxx,

x) způsob xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxxx zajišťování xxxxxxx xxxxxx.

(3) Pokud xxxxxxx x vydání xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx stavební xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2, stavební xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§2x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 405/2012 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.2.2013

§2x

(1) Xxx vybrané xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x §1 xxxx. 4 xxxx. x) x g) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Elektroenergetická xxxxxx x napěťové xxxxxxx 400 xX x xxxxx se v xxxxxxxxxx území obcí xxxxxxxx nad xxx.

§2x

Xxxxxx o vydání xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx staveb xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informaci o xxxxxxxxxx pro vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx stavby xxxxxxxxxxxxxx elektronických komunikací xxxx společného xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx požadavků na xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx dokumentace, xxxxx xx stavebník předložit x xxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx stavby xxxx společného povolení xxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavby xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx takovou stavbu xxxxxxxxx xxxxxxx stanoviska xxxxxxxxx orgánů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxx. Stavební xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx orgán x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x toto závazné xxxxxxxxxx nebylo xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vydáno x marně xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx, xx-xx žádost x xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx stavby xxxxx xxxxxxxx 1 nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx společné xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx závazných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, xxx jsou závazná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxx společném xxxxxxx uplatní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx doplní xxx xxxxxxx stanoviska a xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx případných xxxxxxx xxx, xxx byla xxxxxxxxx xxx další xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx konání xxxxxxx 15 dnů xxxxxx.

(4) Xxxxxxx orgán xx xxxx vyhradit xxxxxx xxxxxxxxx stanoviska x prodloužené lhůtě 30 xxx xxx xxx xxxxxx společného xxxxxxx. Pokud není xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxx. K později xxxxxxxx závaznému xxxxxxxxxx xx nepřihlíží. Xxxxxxxxxx §4 odst. 10 xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx 3 x 4 xx xxx vydání xxxxxxxxx stanoviska x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, která xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, provede xxxxxx xxx z xxxx, x kterého xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx žádost, x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

§2x

§2x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 403/2020 Sb.

§2x

(1) Xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x řízení o xxxxxxxxxxx, xxxxx předmětem xx stavba xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xx stavba xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uskutečnit xx xxxxx hlavního xxxxx Prahy, je xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx předmětem xx xxxxxx xxxxxxxx infrastruktury, Xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxx dopravní infrastruktury xxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx ten x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x kterého xxxx xxxxxx žádost.

(3) Xxxxxxxxx správním xxxxxxx x orgánem příslušným x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxx x řízeních xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx

x) x xxxxxxxx infrastruktury xxxxx §1 xxxx. 2 písm. x) x x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x ostatních xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx rozvoj.

§2e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 169/2018 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.8.2019

§2x

Xxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx přípravy xxxxxx dopravní, vodní xxxx energetické xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx")14), x to i xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x povoluje. Xx xxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx vstupovat x xxxxxxx xx cizí xxxxxxxx xxxx. Oprávněný xxxxxxxx xxxx jím xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx práv xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx 14 xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx měření xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx podle §3 xxxx. 2. X xxxxxxxx xxxxx předchozí xxxx xxxx xxx xxxxxx důvod xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx, způsob, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx oprávněného xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx oznámení x xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zastupovat xxxxxxxxxxx investora. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvést xxxxxxxx xxxx xx předchozího xxxxx, x xxxx-xx xx xxxxx x xxxxxxx xx povahu xxxxxxxxxxx prací, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx věci x xxxxxxxxxxxxx písemně xxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxxx nemovité xxxx xx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx uživatel nemovité xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx újma xx xxxxxxx, má xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx částky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x oceňování xxxxxxx10).

§2x

(1) Xxxxx mezi xxxxxxxxxxx stavby xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx vybrané stavby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, provozovatelem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx vlastník, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jinou xxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") xx 12 xxxxxx xxx xxx, kdy jej x xxxx vyzve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx infrastruktury xxxx vybrané xxxxxx xxxxxxxxxxx infrastruktury, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zajištěna xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx stavbě xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, prodlužuje xx xxxxx na 18 xxxxxx. Xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx dopravní nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávněn xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx stavebník stavby xxxxxxxx xxxx vodní xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx energetické xxxxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx infrastruktury xxxx vybrané stavby xxxxxxxxxxx infrastruktury xxxxxxxx, xx jsou xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx infrastruktury xxxxxxxxx xxxxxx dopravní xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, použije se xxx oceňování těchto xxxx xxxxxxxxxx §3b xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx základě xxxxxxx xx možné xxxxxx xxxxxxxx dopravní nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zahájit.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx staví xx dobu xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx přeložky xxxxxxxx xxxx technické xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx jejich xxxxx x xxxxxx vlastník, xxxxxxxxxxxx nebo správce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nezavinil.

(4) Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxxx seznámit xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx vybrané xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx provedení přeložky x xx xxxxxxxx xxxxxx nákladů jejího xxxxxxxxx.

(5) Stavebník xxxxxx xxxxxxxx xxxx vodní xxxxxxxxxxxxxx xxxx vybrané xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx infrastruktury, xxxxx xxxxxxx přeložku technické xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx náklady xx provedení xxxx xxxxxxxx.

§2x

(1) Xxxxxx o xxxxxx souhlasu x xxxxxxx zemědělské xxxx xx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx pro účely xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx infrastruktury xx xxxxxx x orgánu xxxxxxx zemědělského půdního xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Při xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x uskutečněním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx souhlasu, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx určených x plnění xxxxxx xxxx xxxxx lesního xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, vodní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx kterou je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx lesa xxxxxxxxxx.

§2x

Xxxxxxxx infrastruktury xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavby xxx xxxxxx souhlas xxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xx délky 100 xxxxx; to xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x posouzení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx16).

(2) X xxxxxxx xxxxxx infrastruktury xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxx zákona. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 60 xxx ode xxx zahájení užívání xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx určující xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, dokumentaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx provádění xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx oproti ověřené xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Stavba přípolože xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx21), ani xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx22), xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nepřekročí xxxxxxx xxxxxxxxxx pásma xxxxxx, x jehož xxxxxxxx xx xxxxxxxx přikládá, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obou xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Přípolož xx samostatnou xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxx xx stavby, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxx, se x přípoloži nepřihlíží.

§2x

(1) Xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprávu, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x, xxx-xx o xxxxxx společného xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3 zákona x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x přílohy č. 4 k xxxxxx o posuzování xxxxx xx životní xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx předmět xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ptačí xxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X případě xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx provádění xxxxxx x xxxxxx ji xxxxxxxxxx 5 dnů xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Podrobnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 věty xxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx.

§2x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 403/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§3

(1) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx práv x pozemkům nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx infrastruktury x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx platí xxxxx x vyvlastnění, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx splnění xxxxxxxx přípustnosti vyvlastnění xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx, spočívající x xxxxxxxxxx nejprve xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxx stavbě xxxxxxx, xxxxxxx doručení xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx práv

a) xx xxxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xx adresu xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jde-li x právnickou osobu.

Lhůta xxxxx §5 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx adresy uvedené x xxxxxxxxx x) xx c). Xxxxxxxx xxxxxx smlouvy xx xxxxxxx xxxxxxxxxx práv xx účinky x xxxx xxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx x dohodě xx xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxx podmínek přípustnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 nebo 3 se xxxxxxxxxx, xxxxx doručení xx xxxxxx podle odstavce 2 xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx na xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxx.

(5) Xxxxx smlouvy x xxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxx stavbě xxxxxxxxxx xxx uskutečnění xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nebyl xxxxxxx xxxxx, která zanikají xxxxxxxxxxxx.

(6) Jde-li x xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx dopravní, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, je podmínka xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx dohodou xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x získání práv x pozemku nebo xx xxxxxx, xxxxx xxxx předmětem vyvlastnění, x xxxxxxx nebyla xx xxxxx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se vyvlastnitel xxxxxxx 30 dnů xxxx xxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx o xxxxxx smlouvy xxxxxx.

§3a

Smlouva x získání xxxxxxxxxx práv x xxxxxxx xxxx ke xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx vyvlastnění6) musí x xxxxxxx, xx xx xx získávají xxxxx x xxxxxxx xxxx stavbě potřebná xxx uskutečnění xxxxxx xxxxxxxx infrastruktury x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx infrastruktury, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, která touto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx převedených práv, xxxxx xxxxxx zahájeno xxxxxxxxxxxxx účelu převodu xx 5 xxx xx uzavření xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx §3b nepoužije. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§3b

(1) Získávají-li xx xxxxxxxx xxxxx podle §3a xxxxx, sjednává xx x kupní xxxxxxx kupní xxxx xx xxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx posudkem xxxxxxxxxx koeficientem 8 x případě pozemku x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx7), nebo

b) xxxx xxxxxxxxx znaleckým xxxxxxxx xxxxxxxxxx koeficientem 1,5 x xxxxxxx stavebního xxxxxxx7) xxxx stavby.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx, který xx podkladem xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx smlouvy, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx ceny xxxxxxx xxxx xxxxxx8), včetně xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x příslušenství. Nelze-li stanovit xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx pozemku xxxx stavby, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx pozemku xxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zdůvodnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx oceňovacího předpisu10) x xxxx pozemku xxxx xxxxxx se xx xxxxxxxxx posudku xxxx vždy xxxxx xxxxxx skutečného xxxxx xx dni určení xxxx ve znaleckém xxxxxxx; přitom xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx, xx jsou xxxxxx x uskutečnění xxxxxx xxxxxxxx infrastruktury. Xxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx koeficienty podle xxxxxxxx 1. Oprávněný xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx vyhotovit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx pozemků či xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx, xxx aby xxxxxxxx xxxxxxx pokryl celé xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx.

(3) Cena xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx posudku xxxx xxxx nejdříve xx dni

a) xxxxxxxx xxxxxx kupní smlouvy, xxxx

x) xxxxxx právní xxxx rozhodnutí, kterým xx xxxxx povoluje x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x posouzením xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx územním x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí

podle xxxx, xxxxx x xxxx uvedených xxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle odstavců 2 x 3 xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyvlastnění xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx získání xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx cenu xx xxxx obvyklé xxxx xxxxxxx8), x xx xx xxxx 3 xxx xxx dne, xx kterému xxxx xx znaleckém xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx se xxxxxxxx xxxxx xxxxx §3a xxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx stavby, xxxxxxxx xx výše úplaty xx xxxx 10 000 Kč. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx s částkou xxxxx předchozí xxxx, xxxxxxx xx odstavce 1 x 2 xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx-xx se xxxxxxxx xxxxx xxxxx §3a xx úplatu xx právnické osoby xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo založené xxxxxx, vůči níž xx stát xxxxxxxxxx xxxxxx, použije xx xxx ocenění xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx. Pokud právnická xxxxx xxxxx xxxx xxxxx hospodaří s xxxxxxxx státu, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx §3a xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx 1 až 6 se xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §3a,

x) xx-xx xxxxxx nabyvatelem Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zřízená xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx je xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx přeložky xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx se stavbou xxxxxxx xxxx xxxxxxx X. xxxxx.

(8) Postup xxxxx xxxxxxxx 1 xx 7 lze xxxxxxxx i xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, pokud xx x důsledku převodu xxxx xxxxx §3a xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx vůbec xxxx xxx s nepřiměřenými xxxxxxxx.

(9) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 až 8 xxxxxxxxx.

§3x

Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxx stavby xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx elektronických komunikací xxxx energetické xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, nesmí xxx lhůta, x xxx xx vyvlastnitel xxxxxxx xxxxxxx uskutečňování xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, delší xxx 4 xxxx od xxxxxx moci rozhodnutí. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx9) tím xxxx xxxxxxx.

§3d

Směnnou xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx za xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx právnické xxxxx xxxxxxx zákonem nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx níž xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Pro xxxxxxx xx xxxxxxx §3b xxxx. 2.

§4

Je-li xxxxxx žaloba xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxx soud xx xxxxx žalobce po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odkladný xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx účinku xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx práv xxxxxxx xxxx a xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx zájmem.

§4x

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxx ve vyvlastňovacím xxxxxx, xxxxx xx xxxx práva x xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx stavby dopravní, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx plánu xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje x xxxxxxx x příloze x tomuto xxxxxx, x xxxxxx, že xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx náhrady xx vyvlastnění xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx15) xxxxxxxxxx xxxxxx podle §24 xxxx. 3 xxxxxx x vyvlastnění (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx.

(3) O xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx soud xx xxxxx 60 dnů; xx xxxxx xxxxxxx x pro xxxxxx x opravných xxxxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxx odkladného xxxxxx žaloby proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxx xxxxx společně xx xxxxxxx. Návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x žalobě xxxxx xxxxxxxxx xxxx lze xxxxx pouze xxxxxxxx x xxxxxxxx prostředkem. X později xxxxxxxx xxxxxx xx přiznání xxxxxxxxxx xxxxxx soud xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zrušeno, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x získání práv x pozemku xxxx xx xxxxxx, xx 60 xxx xx xxxxxx moci

a) mezitímního xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx x žalobě xxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí, byla-li xxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx, xxx-xx podán.

(6) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx x této xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx dříve, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xx-xx xxxxxxx xx vyvlastnění xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx věci xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx na náhradu xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx rozdíl xxxxxxxxxx xx 60 dnů xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o zbytku xxxx. Xx-xx náhrada xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx věci xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nejpozději xx 60 xxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx věci.

(8) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx břemena xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx 5 x 7 xx xxxxxxx xxxxxxx x vůči oprávněnému x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§4b

Pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x tomuto xxxxxx xx xxxxxxx §4a xxxx. 1 x 3 xx 8 obdobně.

§4b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 403/2020 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2021

§4x

(1) Oprávněný xxxxxxxx xxxx společně s xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x §1 xxxx. 2 písm. x) x x), xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4a xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx věcnému xxxxxxx x pozemku xxxx ke xxxxxx xxxx xxxxxx části xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxx znalecký xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx odnětí xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3b x xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx se ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx podání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. X xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x vyvlastnění, xx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) V xxxxxxx podání xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx společně x řízením x xxxxxxx o vydání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx infrastruktury xxxxxxx x §1 xxxx. 2 xxxx. x) x b). Xxxxxxxx úřad xxxxxxxx x žádosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx zákona xxxxxx, xxxxxxxx zároveň xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx §4a. Xxxxxxx xxxxxxxx podle §3 xxxx. 1 věty xxxxx a §5 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxxx se xxx vydání mezitímního xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxxx. Ústní xxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx §4a xxxxxxx xxxxxxx. Po xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx bylo vydáno xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokračuje xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx nestanoví jinak; x xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xx xxxxxxx xx vyvlastnění xxxxx §4a xxxx. 5 xxxxxx oprávněný xxxxxxxx ve xxxx xxxxx §3b. Xxxx xxxxxxx za vyvlastnění xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §3b. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx náleží xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů, nákladů xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx podnikání x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vyvlastňovaný účelně xxxxxxxx následkem x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Náhrada za xxxxxx vlastnického práva xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, pokud jej xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx 30 xxx ode xxx, xxx mu xxxx xxxxxxxxx záloha xx náhradu xx xxxxxxxxxxx podle §4a xxxx. 5, x xxxxxxx případě xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxxx xxxxxxxx 2, x xxx musí xxx vyvlastňovaný ve xxxxxxxxx rozhodnutí poučen. Xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxxx xxxxx odpovídajícího xxxxxxx xxxxxxx k pozemku xxxx xx xxxxxx xx stanoví xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx vyvlastňovaný xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx 30 dnů xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx náhradu xx vyvlastnění xxxxx §4a xxxx. 5, x xxxxxxx xxxxxxx xx náhrada stanoví xx xxxx podle §3b xxxx. 5 xxxx xxxxx, x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx společném xxxxxxxxxx xxxxxx.

§4x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 403/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§4x

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x žádostí x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stavba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uvedená x §1 odst. 4 písm. x) x x), xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx stavebního xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4a xxxxxxxxxxxxx x odnětí xxxx xxxxxxx vlastnického xxxxx xxxx práva xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxx xxxxxx části xxxxxxxx x uskutečnění xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §4c xxxx. 3 xx použije xxxxxxx.

(2) K xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx xxx xxxxxxxx znalecký xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxxx xx odnětí nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx břemenu. K xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx §18 odst. 3 xxxx. b) xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxx předmětem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Zálohu na xxxxxxx xx vyvlastnění xxxxx §4a xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx výši stanovené xx xxxxxxx znaleckého xxxxxxx xxxxx odstavce 2. Xxxxxxx za xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx stanoví xx xxxxxxx znaleckého xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx vyvlastňovaného, xxxxx xxx vyvlastňovaný xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx 30 xxx xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §4a odst. 5, x xxxxxxx případě xx xxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2, x tom xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§4x vložen právním xxxxxxxxx x. 403/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§5

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, vodní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx stavebníka, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo pacht xxxxxxxxx bez xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nájmu xxxx xxxxxx. Nájem xxxx xxxxx skončí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx 3 měsíce, xxx ohledu xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

XXXX DRUHÁ

PROJEKTY SPOLEČNÉHO XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

§5x

(1) Xxxxxxxxxxxx projektu společného xxxxx11) energetické xxxxxxxxxxxxxx (xxxx jen "projekt") xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx x posouzení xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx a povolování. Xxxxxxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru xxxx xxxxxxxx společného xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxxxx12),

x) údaje o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx politikou xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xxxx vyjádření xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx záměr xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezbytnosti xxxxxxxx xxxxx,

x) vymezení xxxxxxxxxxxx xxxxxx souboru xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx předmětem xxxxxxx komplexního rozhodnutí13),

e) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx podkladů x xxxxxxx 1:5 000 xxxx 1:10&xxxx;000,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx projednávání x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) návrh rozsahu xxxxxxxxx x informací, xxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rozhodnutí.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x oznámení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxxx x xxx, xx xxxx podáno xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x posuzování xxxxx xx životní prostředí.

§5a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§5x

(1) K xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx jednání x xxxxxxxxx xxxxxx x posouzení zralosti xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx materiálu x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rozhodnutí.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x oznámení xxxxxxxx x požadavky xx rozsah materiálů x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v dokumentaci xxxxxxx x komplexní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 dnů ode xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx 15 xxx, xx se xx to, xx x oznámením xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx úsudek x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisech.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x výsledků xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx oznámení předkladateli xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx dokumentace xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zahájit. X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgány xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx úřadem xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí, podléhá-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx životní prostředí, x na xxxxxxx xxxxxxx požadavků xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(5) Ministerstvo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xxx xxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx případném xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie11).

§5b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§5x

Xxxxxxxxxxxx projektu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx infrastruktury xxxx x případech, xxxxxxxx-xx xxxxxxx společného xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, včetně xxxxx jejich xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx návrhových xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxx aktualizace zásad xxxxxxxx rozvoje xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx změny územního xxxxx přímo příslušný xxxxx xxxxxxxxxxx aktualizace xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx plánu x xxxxxxxxx xxxxx xx udržitelný rozvoj xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx.

§5x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§5x

Xxxxxx projektů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx infrastruktury xx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx územním x stavebním xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní prostředí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, jestliže xxxxxx projektu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavební xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§6

Správní xxxxxx zahájená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx úpravy.

XXXX ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§7

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx vyhlášení.

Vlček x. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxx x xxxxxx x. 416/2009 Sb.

1. Xxxxxxx x xxxxxxx

1.1 Xxxxxxx

X0 (Xxxxxxx xxxxx), X1, X2, D3, X4, D5, D6, X7, X8, X10, X11, X35, X43, X48, X49, D52, X55,

1.2 Xxxxxxx X. xxxxx

X/9, X/12, X/13, X/23, X/33, X/35, X/42, X/49, X/50, X/57,

2. Xxxxx

xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx - Xxxxx - Xxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxx Xxxx xxx Labem - Xxxx,

xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx - České Xxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxx Praha - České Xxxxxxxxxx - Xxxxx Dvořiště - státní xxxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxxxx Praha - Xxxxxx xx. xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx Havla Xxxxx,

xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx Xxxxxxxx - Xxxx xxx Xxxxx,

xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx Králové - Xxxxxxxxx - Xxxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxx Praha - Xxxxx Xxxxxxx - Xxxx,

xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx Xxxx - Hradec Xxxxxxx - Xxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx - Xxxxxxxxxxx - Solnice,

železniční trať Xxxxxxxxxx Žleb - Xxxxx - Xxxxxx - Xxxxx - Xxxxxxxxx Brod - Xxxx,

xxxxxxxxxx trať Xxxx - Zastávka u Xxxx - Xxxxxxx,

XX 1 Xxxxx - Xxxx - Xxxxxx - Xxxxxxx - xxxxxxx PL,

RS 2 Xxxx - Xxxxxxx - xx. xx. XX/XX,

XX 4 Xxxxxxxx - Ústí x. Xxxxx - Praha xx. xxxxxxx Kralupy (Xxxx Xxx) - Xxxxx - Most,

železniční xxxx Xxxxxxxxxx - Xxxxxxxx,

xxxxxxxxxx trať Xxxxxxx xx Xxxxxx - Xxxxx Xxxxx,

xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx-Xxxxxx, Praha-Zličín, Xxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxx Xxxxxxxxx, Praha-Čakovice, Roztoky x Prahy),

stavby v xxxxx železničního xxxx Xxxx (xxxxxxxxxxxx železničními xxxxxxxxx Xxxx-Xxxxxxxxxx, Starý Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx),

xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx železničními xxxxxxxxx Xxxxxxx nad Odrou, Xxxxxx-Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx x Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx/Xxxxxxxx, Xxxxxxx-Xxxxxxxxx),

xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx - Xxxxxxx,

xxxxx speciální,

3. Xxxxxxxxxxxxxx xxx vodní xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxx Děčín,

plavební xxxxxx Přelouč,

4. Infrastruktura xxx xxxxxxxx dopravu

paralelní xxxxx xx xxxxxxx x přistávání xxxxxxx xx letišti Xxxxxxx Xxxxx Praha,

nové xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx Havla Xxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxx 400 xX Xxxxxxxx - Xxxxxx

xxxxxx 400 xX Xxxxxx - Xxxxxxxx

xxxxxx 400 xX Xxxxxxxx - Xxxxx

xxxxxx 400 xX Xxxxx - Mírovka

vedení 400 xX připojující xxxxxx 400 kV Xxxxxxxx - Xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx

xxxxxx 400 xX Výškov - Xxxxx Xxxxx - Praha Sever

vedení 400 xX Xxxxxx - Výškov - Xxxxxxx - Xxxxxxxx

xxxxxx 400 kV Xxxxxx - Chrást - Xxxxxxxx

xxxxxx 400 xX Xxxxx Střed - Xxxxxx

xxxxxx 400 xX Xxxxxxxx - Xxxxxxxxx - Xxxxxxxxxx - Xxxxxxxxx - Xxxxxxxxx - Dasný x Xxxxxxxxx - Xxxxx

xxxxxx 400 xX Xxxxxxxxxx - státní xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxx 400 xX Xxxxxxxx - Xxxxxxxx - Xxxxxxxxxxx

xxxxxx 110 xX Xxxxx Xxxx - Xxxxxxxxx

6. Xxxxxxxxxxx vedení

VTL Xxxxxxxx XX 1000 Xxxxxxxxx - Xxxxxxxx

7. Xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 100 MW x xxxx

xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxx

xxxx jaderný zdroj x xxxxxxxx Xxxxxxxx

8. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx

xxxxx dílo Xxxx Xxxxxxxxx

xxxxx xxxx Xxxxxxxx

xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx

xxxxx xxxx Xxxxx

xxxxx xxxx Xxxxxxxx

xxxxx xxxx Šanov.

Xx. II

Přechodné ustanovení

Správní xxxxxx zahájená xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 209/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2011

Xx. X

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx dosavadní právní xxxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 405/2012 Sb. x xxxxxxxxx od 1.2.2013

Čl. XXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx řízení zahájená xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

2. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx společného xxxxx xxxxxxxxxxx infrastruktury, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx postupů xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx byly xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XXXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 416/2009 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx řízením, xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 169/2018 Xx. s xxxxxxxxx xx 31.8.2018

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx související xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 416/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x vydat xxxxxxxx xxxxxxxx, jímž xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x povoluje xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx x žádosti x xxxxxx společného xxxxxxxx bude přiložena xxxxxxxxxxx xxxxx §2j xxxxxx x. 416/2009 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Ustanovení §2j xxxxxx x. 416/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxxxxx stavebního zákona x společném xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx společné xxxxxxxx podle xxxx xxxxx zrušeno v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, dnem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx nebo soudu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prodlužuje tak, xx xxxxxx xx 2 roky xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 403/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 416/2009 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 27.11.2009.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

209/2011 Xx., kterým xx mění zákon x. 416/2009 Sb., x urychlení výstavby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2011

405/2012 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 184/2006 Xx., x xxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxx x. 357/92 Xx., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x dani z xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 416/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 209/2011 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.2.2013

178/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 416/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.9.2014

49/2016 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 416/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx dopravní, xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 184/2006 Xx., x odnětí xxxx omezení xxxxxxxxxxxx xxxxx x pozemku xxxx xx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2016

194/2017 Sb., x xxxxxxxxxx xx snížení xxxxxxx na zavádění xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 25.7.2017

225/2017 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 183/2006 Xx., x územním plánování x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 1.1.2018

169/2018 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 416/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.8.2018 x xxxxxxxx §2e, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.8.2019

237/2020 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx majetku x x změně některých xxxxxx (zákon o xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 1.1.2021

403/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 416/2009 Xx., x urychlení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2021

284/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2023

114/2022 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 22.3.2022 sp. xx. Xx. XX 39/18 ve xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 1, §2x x 4x xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 15 x přílohy xxxxxx x. 416/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx infrastruktury x xxxxxxxxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 10.5.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.

1) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1 xxxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx).

1x) §71 odst. 1 xxxx. d) xxxxxxxx řádu správního.

2) §13 xxxx. 1 xxxxxx x. 183/2006 Xx.

3) §15 xxxx. 1 zákona x. 183/2006 Sb.

4) §2 odst. 1 xxxxxx x. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx).

5) §2 xxxxxx x. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx podnikání x x výkonu xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 189/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x řešení xxxxx xxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) §5 odst. 1 x 4 xxxxxx č. 184/2006 Xx., o xxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx stavbě (xxxxx x vyvlastnění), xx xxxxx xxxxxx x. 405/2012 Xx.

7) §9 odst. 1 písm. x) x §9 odst. 3 xxxxxx č. 151/1997 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx majetku).

8) §2 odst. 1 xxxxxx x. 151/1997 Xx.

9) §25 xxxx. 6 xxxxxx x. 184/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 405/2012 Xx.

10) Xxxxx č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx).

10) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 347/2013 ze xxx 17. dubna 2013, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx transevropské xxxxxxxxxxx xxxx x kterým xx zrušuje xxxxxxxxxx x. 1364/2006/ES x xxxx xxxxxxxx (XX) x. 713/2009, (XX) x. 714/2009 x (XX) x. 715/2009.

11) Zákon č. 254/2001 Sb., x xxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

11) Xx. 2 xxxx. 4 a 6 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 347/2013 xx xxx 17. dubna 2013, xxxxxx xx xxxxxxx hlavní xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 1364/2006/XX x xxxx xxxxxxxx (XX) x. 713/2009, (XX) x. 714/2009 x (XX) x. 715/2009.

12) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/89 ze xxx 18. xxxxxxxxx 2015, xxxxxx se xxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 347/2013, xxxxx xxx x xxxxxx seznam projektů xxxxxxxxxx xxxxx.

13) Xx. 2 xxxx. 2 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 347/2013 xx dne 17. xxxxx 2013, xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx se zrušuje xxxxxxxxxx x. 1364/2006/ES x mění xxxxxxxx (XX) x. 713/2009, (XX) x. 714/2009 x (XX) č. 715/2009.

14) §23a xxxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

15) §148 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

16) §45i odst. 2 zákona x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

Zákon č. 100/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

17) §2 zákona x. 13/1997 Sb., x pozemních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

18) §2 xxxx. 1 xxxxxx č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx.

19) §2 písm. x) xxxxxx x. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

20) Xxxxx č. 183/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21) §76 xxxx. 1 xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

22) §14 xxxx. 2 zákona č. 20/1987 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.