Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 18.11.2009 do 31.12.2023.


Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

398/2009 Sb.

Vyhláška

Úvodní ustanovení

Předmět úpravy §1 §2 §3

Požadavky na stavby pozemních komunikacía veřejného prostranství §4

Přístupy do staveb §5

Požadavky na stavby občanského vybavení §6 §7 §8 §9

Požadavky na společné prostory a domovnívybavení bytového domu, na upravitelný byta byt zvláštního určení §10 §11

Požadavky na stavby pro výkon práce §12 §13

Společná, závěrečnáa zrušovací ustanovení

Výjimky §14 §15

Přechodné ustanovení §16

Zrušovací ustanovení §17

Účinnost §18

Příloha č. 1 - Obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb

Příloha č. 2 - Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejného prostranství

Příloha č. 3 - Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností, společných prostor a domovního vybavení bytových domů, upravitelného bytu nebo bytu zvláštního určení a staveb pro výkon práce

Příloha č. 4 - Symboly

INFORMACE

398

VYHLÁŠKA

ze xxx 5. xxxxxxxxx 2009

x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavcích zabezpečujících xxxxxxxxxxxx užívání staveb

Ministerstvo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §194 xxxx. x) xxxxxx x. 183/2006 Xx., x územním plánování x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx):

Xxxxxx ustanovení

§1

Předmět xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx technické požadavky xx stavby x xxxxxx xxxxx tak, xxx bylo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx a mentálním xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, těhotnými xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx do xxx xxx (xxxx xxx "xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx").

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx směrnicí Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 98/34/ES xx xxx 22. června 1998 x postupu xxx poskytování informací x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x předpisů x pravidel xxx xxxxxx informační společnosti, xx xxxxx xxxxxxxx 98/48/XX1).

(3) Pro užívání xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vysokorychlostním železničním xxxxxxx platí jiný xxxxxx xxxxxxx2).

§2

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx zpracování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x provádění xxxxxx, xxx vydávání kolaudačního xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx staveb xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejného prostranství3),

b) xxxxxxxxxx vybavení v xxxxxxx určených pro xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx bytového xxxx xxxxxxxxxxxx více xxx 3 xxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxx"), xxxxxxxxxxxxx bytu nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx4),

x) xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx 25 x xxxx osob, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnávat xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx stavby xxx výkon práce xxxx s těžkým xxxxxxxxxx postižením5) (xxxx xxx "stavby xxx xxxxx xxxxx").

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxx u xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x změn v xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx stavebně xxxxxxxxx xxxxxx nevylučují.

(3) X xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx památkami, xx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§3

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx technický xxxxxxxxx, zejména limitní xxxxxxx, xxxxxxxx metoda, xxxxxxx stanovené xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x technických xxxxxxxx, obsažený x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx1), xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx konkrétního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§4

(1) Chodníky, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, úrovňové x mimoúrovňové přechody, xxxxxxxx x sadech x parcích x xxxxxxx xxxxxxx plochy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, snadný x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx schopností xxxxxx xxxx orientace x jejich xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx na technické xxxxxx xxxx xxxxxxx x přílohách č. 1 x 2 x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx musí být xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx postižené6) xxxxxxx x následujícím xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx počtu xxxxx xxxxx dílčí parkovací xxxxxx:

2 xx 20 xxxxx
1 xxxxxxxxx xxxxx
21 xx 40 stání
2 xxxxxxxxx xxxxx
41 xx 60 xxxxx
3 xxxxxxxxx xxxxx
61 xx 80 xxxxx
4 xxxxxxxxx stání
81 xx 100 xxxxx
5 xxxxxxxxxxx xxxxx
101 xx 150 xxxxx
6 vyhrazených xxxxx
151 xx 200 xxxxx
7 vyhrazených xxxxx
201 xx 300 xxxxx
8 xxxxxxxxxxx xxxxx
301 xx 400 xxxxx
9 xxxxxxxxxxx xxxxx
401 až 500 xxxxx
10 xxxxxxxxxxx xxxxx
501 x xxxx stání
2 % vyhrazených xxxxx.

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx 1.1.4. x 1.1.5. přílohy č. 2 x xxxx vyhlášce.

(3) X xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx stání pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx 1 % xxxxx z xxxxxxxxx xxxxx stání. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Požadavky xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jsou uvedeny x xxxxxx 1.1.4. x 1.1.5. přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxx xxxxxxx 20 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx automatů, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokladen x přepážek musí xxxxxxxxx užívání osobami x omezenou xxxxxxxxxx xxxxxx nebo orientace. Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx 1.1.4. xx 1.1.8. x 1.3. přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dle přílohy č. 4 x xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx pro reklamu, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx restaurací, xxxxxxxxxx xxxxxx, venkovních xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x nesmí zasahovat xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx technické xxxxxx xxxx xxxxxxx x bodě 1.2.10. přílohy č. 1 a bodech 1.2.1. xx 1.2.3. přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx ohroženy osoby x omezenou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xx technické xxxxxx jsou xxxxxxx x bodě 4. přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxx xx staveb

(1) Xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) xxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx v xxxxxx komunikace xxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, může xxx vyrovnání xxxxxxxxx xxxxxxx řešeno bezbariérovou xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx technické xxxxxx xxxx uvedeny x xxxxxx 1.1.1., 3.1.4. xx 3.1.8. a 3.2.4. přílohy č. 1 a x xxxx 2. přílohy č. 3 x této xxxxxxxx.

(2) Přístup ke xxxxxxx se xxxx xxxxxxx přirozenými nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx specializovanými xxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxx postižením, xxxxxxxxx, krajskému xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x stanici xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx body 1.2.0., 1.2.1., 1.2.8. x 1.2.9. přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§6

(1) Stavbou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:

x) stavba xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxx zastupitelství, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) stavba xxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxxx x školská xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxx x duchovní xxxxxx,

x) xxxxxx xxx zdravotnictví x sociální xxxxxx7),

x) xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx,

x) stavba ubytovacího xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx provozem xxx xxxx xxx 20 xxxx.

(2) Přístup xx xxxxx prostorů xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx vodorovnými komunikacemi, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx výtahy. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx podlaží xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zdvihací xxxxxxx. Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx řešení xxxx xxxxxxx x bodech 1.1.1. xx 1.1.4., 1.2.0., 1.2.1., 1.2.10., 2. a 3. přílohy č. 1 x x xxxx 2. přílohy č. 3 x této vyhlášce.

(3) X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx vybaveny výtahem xxxx bezbariérovou rampou x xxxxx ani xxxxxxxxxxxxx xxxxx nelze x xxxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxx zřídit, musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx alespoň vstupního xxxxxxx. U xxxxxx xxxxxxx xxxxxx musí xxx v xxxxx xxxxxxx umožněno xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx. X xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx dopravu xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx s xxxxxxxx schopností xxxxxx xxxx xxxxxxxxx umožněn xxxxxxx do všech xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně bezpečnostních xxxxx x xxxxxx x výstupu, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx 20 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, obdobných xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx musí xxx xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx schopností pohybu xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx řešení xxxxxxx xxxx 1.1.4. xx 1.1.8., 1.2.0., 1.2.1., 1.2.8., 1.2.9., 1.2.11. x 1.3. přílohy č. 1 x této xxxxxxxx a xxxx 1. až 6. přílohy č. 3 x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx prostory xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle přílohy č. 4 k xxxx xxxxxxxx.

§7

(1) Xx xxxxxx, xx xxxxx je xxxxxx určen xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nejméně xxxxx záchodová xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxx a nejméně xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x oddělení xxx xxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 5.1.1. až 5.1.7. přílohy č. 3 x této xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx bezbariérovou xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx komunikačního xxxxxxxx. U xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx kabinami xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx předchozí x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxx zcela výjimečně xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx ženy. Ve xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx pro xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx pro xxxx xx xxx let x xxxxxxxxxxx zařízením xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx pro xxxx x xxxxxxx jednu xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx jednu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx 5.1.9. přílohy č. 3 x xxxx vyhlášce xxxx xxxxxxx jeden xxxxxxxxxxx xxxx v oddělení xxx ženy x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x oddělení xxx xxxx řešený xxxxx xxxx 5.1.8. přílohy č. 3 k xxxx xxxxxxxx.

(3) Xx stavbě, xx které je xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, musí být xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxxx xxx ženy x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x oddělení xxx xxxx řešena x xxxxxxx s požadavky xxxxxxxxx v bodech 5.1.1. a 5.1.10. xx 5.1.13. přílohy č. 3 x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx, ve xxxxx je xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx část x xxxxxxxx xxx xxxx x část v xxxxxxxx xxx muže xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx uvedenými x bodech 5.1.1. x 5.1.7. přílohy č. 3 x xxxx xxxxxxxx.

§8

(1) Prostory pro xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx x celkového počtu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxx:

4 xx 25 xxxx
1 xxxxx
26 až 50 míst
2 xxxxx
51 xx 75 míst
3 xxxxx
76 xx 100 xxxx
4 xxxxx
101 xx 200 xxxx
5 xxxx
201 xx 300 xxxx
6 xxxx
301 xx 500 xxxx
7 xxxx
501 x xxxx xxxx
7 x 1 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx 500 xxxx.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx x bodě 6.1.1. přílohy č. 3 x xxxx xxxxxxxx.

(2) Prostory xxx xxxxxxxxxxxxx 50 a xxxx xxxx nebo xxxxx ozvučení xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx kin, xxxxxxx x sálů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) X ubytovacích xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx a pobytových xxxxxxxxxx musí xxxxxxx 5 % pokojů xxxxxxxx požadavky xxxxxxx x xxxxxx 1.1.1. x 1.1.2. přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx x přiměřeně v xxxx 8.1. přílohy č. 3 x této vyhlášce. Xxxxxxxx počet pokojů xx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx musí mít xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx schodů x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Technické xxxxxxxxx xxxxxxx bod 2. přílohy č. 1 k xxxx xxxxxxxx a xxx 6.1.3. přílohy č. 3 x xxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx bezbariérově xxxxxx xxxxxx sportoviště x závodiště x xxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nároků xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx stanoví bod 3.1.2. přílohy č. 3 x xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx. X xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§9

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx, tak xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x hmatné. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x signalizační xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx a srozumitelné xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx nutné xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 1.2.9. přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx prostory x xxxxxxxx xxxxxxx x §7 x 8 xxxx xxx označeny xxxxxxxxxx symbolem xxxxx přílohy č. 4 k xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx musí xxx umístěna xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx. Xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx užíván xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, musí xxx xx vhodném xxxxx xxxxxxxx informace xxxxxx symbolu x xxxx umístění a xxxxxxxxxx xxxxx k xxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx zařízení x xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxx užívání xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx označena x xxxxxxx s požadavkem xxxxxxxx x bodě 5.2. přílohy č. 3 x xxxx vyhlášce.

Xxxxxxxxx xx společné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, na xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx určení

§10

(1) Xxx xxxxxxx xx prostor xxxxxxxxx osobami x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx §6 xxxx. 2.

(2) Bytový xxx x výtahem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x omezenou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx převážně xxx xxxxxxx.

§11

(1) Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx řešení xxxxxxxx, xxxxxxxxxx prostor x xxxxxxx xxxxxxxxx vybavení xxxxxxxx xxxx obsahujícího xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx osoby s xxxxxxxxx postižením xxxx xxxxxxx x xxxx 7.1. přílohy č. 3 k xxxx vyhlášce.

(2) Xxxxxxxxx xx technické xxxxxx xxxxxxxx, společných prostor x xxxxxxx domovního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx 7.2. přílohy č. 3 x xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxx 8. přílohy č. 3 x xxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxx, umyvadlo x xxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx 5.1.1., 5.1.3. až 5.1.5., 5.1.10. x 5.1.12. přílohy č. 3 x xxxx xxxxxxxx.

(4) Požadavky xx xxxxxxxxx řešení xxxx xxxxxxxxxx určení xxx xxxxx x pohybovým xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx x bodě 8.1. přílohy č. 3 x xxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx záchodová mísa, xxxxxxxx a vana xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxx 5.1.1., 5.1.3. xx 5.1.7. x 5.1.10. xx 5.1.13. přílohy č. 3 x této xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx zrakovým xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxx 8.2. přílohy č. 3 x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx

§12

(1) Xxx přístup xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx obdobně §6 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, včetně bezpečnostních xxxxx x vybavení, xxxx splňovat xxxxxxxxx xxxxxxx x přílohách č. 1 x 3 x xxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x omezenou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx orientace xxxxxxxxx všechny činnosti, xxx xxxxx jsou xxxx prostory určeny.

§13

(1) Xxxx každého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx v xxxxxxxx xxx ženy a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 5.1.1. xx 5.1.7. x 5.1.10. xx 5.1.13. přílohy č. 3 x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx §8 xxxx. 1 a 2.

Společná, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§14

Xxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §169 stavebního xxxxxx xxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx 2.0.2. přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx, xxxx 1.0.2., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.5., 1.2.1., 2.0.1., 2.0.2., 2.1.1., 3.1. přílohy č. 2 k xxxx xxxxxxxx x xxxx 1.1.2., 2.1.1. xx 2.1.3. přílohy č. 3 x této xxxxxxxx.

§15

(1) Xxxxxx-xx části xxxxx stavby xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Odchylky xx norem xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xx navržené xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stavby xxxx být zajištěno xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx stavby xxxx xxxxx dopravního značení xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx příslušné xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx schopností xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, zejména xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx prvcích a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx zrakovým postižením.

§16

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§17

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxxxxx č. 369/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 492/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 369/2001 Xx., o obecných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx staveb xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a orientace.

§18

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx:
Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx x. 398/2009 Xx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx staveb

1. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx užívání xxxxxx

Xxxxxxxx prvky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx staveb vyjadřují xxxxxxxxxxx principy a xxxxxxxxx zásady na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx schopností xxxxxx nebo xxxxxxxxx.

1.1. Xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxx osoby x xxxxxxxx schopností xxxxxx xxxxxxx xxx x dispozic, xxxxxxxx x xxxxxx osob xx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, tak x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx berle, xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx x osob xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx tří xxx.

Xxxxx se xxxxxxxxx x:

1.1.1. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nesmí xxx xxxxx xxx 20 mm.

1.1.2. Povrch xxxxxxxxx ploch xxxx xxx xxxxx, xxxxx x upravený proti xxxxxx. Nášlapná vrstva xxxx mít:

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tření nejméně 0,5, nebo

b) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nejméně 40, xxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxxx 10°,

xxxxxxxxx xx sklonu pak:

d) xxxxxxxxxx smykového xxxxx xxxxxxx 0,5 + xxα, nebo

e) hodnotu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 40 x (1 + tgα), xxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxxx 10° x (1 + xxα).

α je xxxx xxxxxx xx xxxxx chůze.

1.1.3. Xxxxx xx xxx pochozí xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx mít xxxxxxxx xxxxxx ve směru xxxxx xxxxxxx 15 xx.

1.1.4. Minimální xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx do různých xxxxx v xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxx 180°, xx xxxx x xxxxxxx 1500 xx x nejmenší xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x 90° xx 180° xx obdélník x xxxxxxxxx 1200 xx x 1500 xx.

1.1.5. Xxx podjezd xxxxxxx vozíku xxxx xxx výška xxxxxxx 700 xx, xxx xxxxx xxxxxxx 800xx x hloubce xxxxxxx 600 xx. Pro xxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxx 350 xx, xxx šířce xxxxxxx 600 xx x xxxxxxx xxxxxxx 300 MM.

1.1.6. X xxxxxxxx x přepážky xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nejméně 900 xx. Jejich xxxxx musí být xxxxxxx 800 xx xxx podlahou x xxxxxxxx xxxxx 900 xx, xxxx xxxxxxxx x celé této xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 250 xx pro xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx x věcmi na xxxx xxxxx.

1.1.7. Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx slotu xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxx 600 xx 1200 xx nad xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xx vzdálenosti xxxxxxx 500 mm xx pevné xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx pouze v xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x poměru 1:50 (2,0 %); xxxx xxx xxxxx xxxxxxx 1000 mm x xxxxxxx nejméně 1200 xx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx 1.1.4. xxxx xxxxxxx.

1.1.8. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx nejméně 450 xx x 450 xx xx xxxx 460 xx xxx xxxxxxxx nebo sedací xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

1.2. Xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxx se zrakovým xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx kontroly, xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx pouze bílou xxx, vysílačku povelů, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx - xxxxx xxxxxxxx, tak x xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx zrakovou xxxxxxxxxx -xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxxx x:

1.2.0. Prvky xxxxxxx x xxxx 1.2.1.2. xx 1.2.7. xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podle jejich xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx uvedený x xxxx 1.2.8. musí xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx akustického signálu xxxx trylku. Výrobky xxx xxxxxxxxx těchto xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx použít x xxxxxx xxxxx. Xxx tyto xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx1).

1.2.1. Xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x orientaci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxx x interiéru x xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; vodicí xxxxx xxxx přirozené xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx linie.

1.2.1.1. Xxxxxxxxxx xxxxxx linii.

Přirozenou xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx stěna xxxx, xxxxxxxxxx plotu, xxxxxxxx xxxxxxxx vyšší xxx 60 xx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxx hůl nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx 400 xx x xxxxx xxxxxxx 300 xx, xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a slabozrakých xxxx xxx pohybu x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx; přirozenou xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx zastavěné xxxxx obce xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx linii xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx obrubníku xxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxxx přirozenou xxxxxx xxxxx lze xxxxxxx na xxxxxxxxxx 8000 xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx přirozeného xxxxxxxx vedení xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx umístěných xxx xxxxxxxx. Délka xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx 1500 mm, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx 1000 xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx vodící linie x xxxxx větší xxx 8000 xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx linií xxxxxx.

1.2.1.2. Xxxxxx vodicí linii.

Umělá xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sloužící k xxxxxxxxx osob xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx v interiéru xxxx xxxxxxxxx, zejména xxx pohybu xx xxxxxxxxxx metra xxx xxxxxxxxx xxxxxx linie.

Umělou xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxx je x interiéru xxxxxxx 300 xx a x xxxxxxxxx 400 xx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx přerušením vodicí xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxx vzdálenosti xxxxxxx 800 mm xx osy xxxxx xxxxxx linie nesmí xxx žádné xxxxxxxx. Xxxxx vodicí linie xxxx navazovat xx xxxxxxxxxx vodicí linii.

1.2.2. Xxxxxxxx xxx.

Xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx místo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x orientačně xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx určuje xxxxxxx x přechodu xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx nástupu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxx na lávku x xxxxxx xxxxx xxxxxx x pěší xxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x jednotlivým xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxx xxxx mít xxxxx 800 xx 1000 xx a xxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx 1500 xx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx v xxxxxxxxxxxx případech xxxx xxxxxxx snížit xx xx 1000 xx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx; xxxx xxx xxxxxxxxxx bílou xxxx x xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 250 xx xx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx při dodržení xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxx signálnímu xxxx vizuálně xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pohybují x pruhu xxxx 800 xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx pásu. Xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x památkových xxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pásu pro xx-xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx u přirozené xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Změny xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx přednostně v xxxxxx úhlu.

V xxxxx, xxx se xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxx pásy xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx šířce.

1.2.3. Vodicí xxx xxxxxxxx.

Xxxxxx pás xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx slouží x xxxxxxxxx osob xx zrakovým xxxxxxxxxx xxx přecházení; xxxx xxx xxxxx 550 xx a xxxxxx xx z 2 x 3 xxxx 2 x 2 xxxxx. Xxxxxxx se, xx-xx trasa xxxxxxxxxx xxxxx xxx 8000 xx, vedená x xxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx 12&xxxx;000 xx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx.

1.2.4. Xxxxxxx xxx.

Xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx forma umělé xxxxxx linie ohraničující xxxxx, xxxxx je xxx osoby xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo nebezpečné, xxxxxxx hmatově definuje xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx vstupu xx xxxxxxxxxx přejezd xxxx přechod, okraj xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x pojížděným xxxxx, xxxxx se zákazem xxxxxx, konec xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dopravy, xxxxx xxxxxxxx plochy xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx xxxxx dopravního xxxxxx na okraji xxxxxx x xxxx xxxx.

Xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx 400 xx x xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx strukturu a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx od xxxxx; xxxx xxx vnímatelný xxxxx xxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxx plochy do xxxxxxxxxxx nejméně 250 xx od xxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxx xxx dodržení xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x musí xxx xxxx varovnému xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx požadavku xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx stranách xxxxxxx x 800 xx. Xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx 2400 xx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxx xxx xxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxx xxxxxxx pouze xx xxxxx xxxxxx.

1.2.5. Xxxxxx pás.

Hmatný xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pásu ohraničující xxxxx, které xx xxxxxxxx x cyklistickou xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx-xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx x cyklisty xxxx in-line xxxxxx.

Xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx 300 až 400 mm a xxxx xxxxxx xxxx xxx nezaměnitelnou strukturu x charakter xxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx; musí xxx xxxxxxxxxx bílou holí x xxxxxxxx. Povrch xxxxxx xx vzdálenosti xxxxxxx 250 xx xx xxxxxx xxxx xxxx být rovinný xxx xxxxxxxx požadavku xx protiskluzné xxxxxxxxxx x musí xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Od xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx ustoupit x památkových xxxxxx x rezervacích. Xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx stranách xxxxxxx x 800 xx.

1.2.6. Xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx dráze.

Varovný xxx xx speciální dráze xx xxxxxxxx forma xxxxxxxxx xxxx, který xx nástupišti metra xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx dráze xxxx mít šířku 150 xx.

1.2.7. Vodicí xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxx x xxxxxx varovného xxxx je xxxxxxxx xxxxx umělé vodicí xxxxx, xxxxx na xxxxxxxxxxx nástupišti xxxxxx xxxxxx se zrakovým xxxxxxxxxx k orientaci xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostní xxx od ostatní xxxxxx nástupiště.

Vodicí xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx 400 xx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx označení xx xxxxxxx pouze x šířce 150 xx.

1.2.8. Akustický prvek.

Akustický xxxxx xx xxx' xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx se znamením "Xxxx" či xx xxxxxxxx "Xxxxx" xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx fráze.

Formulace xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zásady xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx umísťuje xxxxxxxxx xx xxx vstupu.

Pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx tyto xxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx "X-X",

x) xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx "BRLM",

c) xxxxxxxxx schody x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx "CINK".

d) xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

1.2.9. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxx 40 m xx kmitočtu 86,790 XXx. Odezva xxxxxxxxx xxxxxxx může být xxxxxxxx o 1 xx 3 sekundy.

Pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx pravidla:

a) Xxxxx x. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx. Vzor xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx xxxx Středočeského xxxxx" xxxx xxxxxx "Železniční xxxxxxx Praha hlavní xxxxxxx" xxxx xxxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx xxxxxxx".

x) Xxxxx x. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx trylek x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx" a xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

x) Povel x. 3 xxxxxxxx trylek xxxxxxxx x informaci x xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx.

x) Xxxxx x. 4 xxxxxxxx samoobslužné otevírání xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx výstupu xxxxxxxxxx xx xx z xxxxxxx.

x) Xxxxxxx č. 5 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx.

x) Povelem x. 6 se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxxxx systémů x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

1.2.10. Vnitřní x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxx dodržena xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx zrakovým xxxxxxxxxx. Xx průchozího xxxxxxxx podél xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, letní xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ploch xxxx xxx ve xxxx 100 až 250 xx nad xxxxxxx plochou pevnou xxxxxxx xxx bílou xxx xxxx xx xxxxxx tyč xxxxxxxx xxxx podstavec x xx xxxx 1100 xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx tyč xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, sledující xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nejvýše o 200 xx. Xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x zemi nebo xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxx.

1.2.11. Dodržen xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, světelného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stupně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xx místností, xxxxxxxxxxxx předmětů xxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xx umístění nápisů x xxxxxx osvětlení. Xxx grafické xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

1.3. Řešení xxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx postižením xxxxxxx x dispozic, xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxx neslyšící, tak xxxx xxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx využívají xxxxxxxx xxxxxxx - osoby xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxxx x:

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx musí umožňovat xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Požaduje xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 3001x.

2. Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx

2.0. Řešení xxx osoby s xxxxxxxx schopností xxxxxx xxxx xxxxxxxxx

2.0.1. Xxxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxx x přiměřeně xxxxxxx x ostatní xxxxxxxxx.

2.0.2. Xx všech xxxxxxxx téhož schodiště xxxx xxx stejný xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx za xxxxx xxxx být nejméně 3 x xxxxxxx 16.

2.1. Xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

2.1.1. Sklon xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 28° a xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx vyrovnávacího xxxxxx xxxxx než 160 mm; to xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx.

2.1.2. Stupnice a xxxxxxxxxxx xxxx xxx x sobě xxxxx. X změn dokončených xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx může xxx přesah stupnice xxxxxxx 25 mm.

2.1.3. Xxxxxxxxxxx ramena x xxxxxxxxxxx stupně xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx opatřeny xxxxx xx xxxx 900 xx, xxxxx musí xxxxxxxxxx nejméně x 150 xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx průmětu. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 60 mm. Xxxx xxxxx musí xxxxxxx uchopení xxxxx xxxxx a jeho xxxxx xxxxxxx.

2.2. Xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx

2.2.1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx a výstupního xxxxxxxxxxxxx xxxxxx každého xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx schodů xxxx xxx xxxxxxx kontrastně xxxxxxxxxxxx xx xxxxx. Xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx být x xxxxxx x xxxxx 3000 xx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 100 mm xx xxxxx schodu, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 50 xx od xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx označení xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

2.2.2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx mít xxx pevnou xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx 300 xx xxxx xx výši 100 xx 250 xx pevnou zarážku xxx bílou xxx xxxx xx xxxxxx xxx zábradlí nebo xxxxxxxxx x xx xxxx 1100 xx xxx pochozí plochou xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx zábradlí xxxx xxxxx díl xxxxxxxx. Pevná xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx tak, xxx xxxx zabráněno xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xx xxxxxxx prostoru x xxxxx xxxxxx xxx 2200 xx x xxxxxxxxx a 2100 xx x xxxxxxxxx.

3. Xxxxxx, xxxxxxxx plošiny, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

3.0. Řešení xxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohybu xxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx nebo svislé xxxxxxxx plošiny se xxxxxxx xxx v xxxxxxxxxxxx případech u xxxx dokončených xxxxxx. Xxxxxx zdvihací xxxxxxxx xx xxxxxx především xxxxxxxxxxx xxxxx.

3.1. Xxxxxx xxx xxxxx s xxxxxxxx schopností xxxxxx

3.1.1. Xxxxx plocha xxxx xxxxxxxxxx místy xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx 1500 xx x 1500 xx.

3.1.2. Xxxxxxxx a klecové xxxxx výtahu xxxx xxx provedeny xxxx xxxxxxxxx vodorovně xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx mít xxxxx xxxxxxx 1100 xx x hloubku xxxxxxx 1400 xx. Šířka xxxxxx musí xxx xxxxxxx 900 xx. Xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx osoby x těžkým xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx postižením xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx výtahu xxxxxxx xxxxxxx 2000 xx x 1400 xx; xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx jedna xxxx xxxxxx šířku xxxxxxx 1400 mm x xxxxxxx xxxxxxx 2300 xx. Xxxxx xxxxxx vstupů xxxx xxx nejméně 1100 xx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx může xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx na xxxxx xxxxxxx 1000 xx x xxxxxxx xxxxxxx 1250 xx. Xxxxx vstupu xxxx xxx xxxxxxx 800 xx.

3.1.3. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx výtahu a xxxxxxxxx na zařízení x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Sklopné xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx.

3.1.4. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx 1500 xx x 1500 xx. X xxxxxxxxxxxx případech xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx až xx xxxxx xxxxxxx 1200 xx x xxxxxxx nejméně 1500 xx u xxxxxxx x xxxxxxxx x xx šířku nejméně 800 x hloubku xxxxxxx 1200 xx x xxxxxxx xxxxxxx.

3.1.5. Xxxxxxx xxxxxx zdvihací xxxxxxx xx xxxxxxx x měrného xxxxxxxx xxxxxxx 250 xx/x2 xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx plošiny pro xxxxx xxxx být xxxxxxx 250 kg.

3.1.6. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x nouzové xxxxxxxx svislé xxxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxxxx u jízdní xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx příslušné normové xxxxxxx.

3.1.7. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 250 xx/x2 čisté xxxxx xxxxxx. Nosnost xxxxxxx xxx vozík xxxx xxx nejméně 150 xx.

3.1.8. Požadavky xx xxxxxxxxx, ovládací zařízení, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

3.2. Xxxxxx xxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx xx xxxxxxxx postižením

3.2.1. Xxxxxxxx x kleci výtahu x xx nástupních xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nad xxxxxx xxxxxx plochy xxxxxxx x 1 xx. Xxxxxxxx značky xxxxx xxx ryté x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx znak x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Pouze xx xxxxxxxxxxxx ovladačové kombinaci xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx výtahu x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx značkami xxxxxxx xxxxxxxxx normové xxxxxxx.

3.2.2. Xxxxxxxxx na optickou, xxxxxxxxxx x hlasovou xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx i xx xxxxxxxxx stanoví příslušné xxxxxxx xxxxxxx.

3.2.3. Xxx, xxx před xxxxxxx xx xxxxx výtahu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx budoucí xxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx také xxx osoby xx xxxxxxxx postižením, xxxxxxx xxxxxxxx hlasové xxxxx.

3.2.4. Xxxxxx x nástupišť xx xxxxxx dráhy xxx svislé i xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx překážka pro xxxxxx podle bodu 1.2.10. xxxx xxxxxxx.

3.2.5. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x určením jejich xxxxxx x xxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mohou pomocí xxxxxxxxx ovládání xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxx x výstupu x xxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxxxx žluté xxxxx.

3.3. Xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx se sluchovým xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx nedoslýchavé xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 3. přílohy č. 4 k xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx x. 398/2009 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx komunikací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

1. Komunikace xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

1.0. Xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohybu xxxx xxxxxxxxx

1.0.1. Komunikace xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx, pruhy x pásy xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ploch jako xxxx xxxxxxx, obytné x xxxx xxxx.

1.0.2. Xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 1500 xx, xxxxxx bezpečnostních xxxxxxx.

1.1. Xxxxxx pro xxxxx x omezenou xxxxxxxxxx xxxxxx

1.1.1. Xxxxxxx xxxxxxx na komunikacích xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 20 xx, jinak xxxx xxx řešeny xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx případech x xxxx dokončených xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

1.1.2. Xxxxxxxxxx xxx chodce smí xxx xxxxxxx sklon xxxxxxx x xxxxxx 1:12 (8,33%) x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx 1:50 (2,0%), x mostních xxxxxxx nejvýše v xxxxxx 1:40 (2,5 %).

1.1.3. Na xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 1:20 (5,0%) x xxxxxxx xxx 200 m, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x délce xxxxxxx 1500 xx. Xxxxxx sklon xxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx 1:50 (2,0%).

1.1.4. Vyhrazená xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx musí xxx xxxxx xxxxxxx 3500 mm, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx 1200 xx. Xxx sousedící xxxxx xxxxx využívat xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X případech xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx přepravující xxxxx xxxxx pohybově xxxxxxxxx xxxx být xxxxx stání nejméně 7000 mm. Xx xxxxxxxxxxx stání xxxx xxx zajištěn xxxxx xxxxxxxxxxxx přístup xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx stání xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vchodu x xxxxxxx z xxxxxxxxx stavby nebo xxxxxx.

1.1.5. Xxxxxxxxx xxxxx xxx mít xxxxxxx xxxxx nejvýše x xxxxxx 1:50 (2,0 %) x xxxxxx xxxxx nejvýše x xxxxxx 1:40 (2,5 %).

1.1.6. Pro xxxxxxx xxxx vstupem xx xxxxxx platí xxx 1.1.1. x 1.1.2. přílohy č. 3 k xxxx xxxxxxxx.

1.2. Řešení xxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1.2.1. Překážky na xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx telefonní xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx musí xxx xxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx 1500 xx.

1.2.2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že xxxx xxxxxxxx prostor místně xxxxx xx xx 900 xx.

1.2.3. Nad xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx výšce 250 xx 2200 xx nad xxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxx 100 xx, xxxxxxx výkladce, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx a dále xxxxxxxxx vybavení xxxxxx xxxxxxxxx charakteru. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx do 400 xx, měřeno xxxxxxxx xx xxxxxx stavby, xxx tuto xxxxxxx xxxxxx xx 300 xx.

1.2.4. Xxxxxxx obrubník x xxxxxx xxxxx xxx 80 xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 1:2,5 (40,0 %) xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx pásem.

1.2.5. Na xxxxxxxx mezi xxxxx xxx xxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx in-line brusle x výškovým xxxxxxxx xxxxxx xxx 80 xx musí být xxxxxx hmatný xxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odstupu.

1.2.6. Na xxxxxxx (xxxxx) obytné x xxxx zóny xx zřizuje xxxxxxxx x varovný xxx. Xxxxx ze xxxx xx xxxxxxx označuje xxxxxxxx xxx x xxxxx ze xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pás. V xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx tramvajového xxxx xx x xxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

1.2.7. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

1.2.8. Pochozí plochy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nejsou určeny x xxxxxxxxxxxx užívání xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx se na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx označení xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxx chodce, xxxxx xxx přecházení x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pásu

2.0. Xxxxxx pro osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo orientace

2.0.1. Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx řízení světelnou xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx-xx přes xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx připouští. Xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx přechodu xxxx jeho xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx 6500 xx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx na stávajících xxxxxxxxxx xxxx tato xxxxxxx xxxxxx až xx 7000 xx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx také xxx xxxxx pro xxxxxxxxxx.

2.0.2. Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx signalizací xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxx jízdních xxxxx. Xx nově xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je největší xxxxx xxxxxxxxxx přechodu xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx obrubami v xxx xxxxxxxxxx 9500 xx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se x xxxx xxxxxxxxxxx staveb x xxxxxxxxxx území xxxx xxxx hodnota xxxxxx xx xx 12000 mm x xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx tramvajovým xxxxx xx xx 17000 xx.

2.0.3. Xxx zkrácení xxxxxxxx pro xxxxxx xx přípustnou délku xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx normovým xxxxxxxx. Prodloužení xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x 1000 xx xx xxxxxxxxx xxx xxx, kde xx odůvodněno obalovými xxxxxxxx, xxxxx napojení xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx jízdních xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8).

2.1. Řešení xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

2.1.1. Xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx pro přecházení x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx tramvajového xxxx xxxx mít xxxxxxxx x výškou xxxxxxxxx 20 xx. Xxxxxxxxxx xxxxx plochy xxx xxxxxx xxx mít xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x poměru 1:8 (12,5 %) x xxxxxx sklon xxxxxxx x xxxxxx 1:50 (2,0 %).

2.1.2. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx signalizace xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx výšce xxxxxxxxx 1200 xx xx úrovně xxxxxxxxxx xxx xxxxxx.

2.2. Xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx

2.2.1. Xxxxxxxx xxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxx normové xxxxxxx.

2.2.2. Xxxxxxxx vybavené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxx akustickou xxxxxxxxxxx xxx pozemní xxxxxxxxxx. Akustické xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx8). Xxxxxxx chodecké signalizace xx umisťuje xxxxxxx 750 xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xx osy xxxxxxxxxx pásu. X xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx tento xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx 900 až 1200 xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx pásu.

2.2.3. Xxxxxxx prvky x xxxx pro přecházení xx xxxxxxxx x xxxxxxx s příslušnými xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.2.4. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx tramvajového xxxx xx vybavují xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o 0,3 x od xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx důvodů xx tohoto xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hmatových xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

2.2.5. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx tramvajového xxxx xxxxxxxx světelnou xxxxxxxxxxx xxxx být vybaveny xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx komunikace. Xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx8). Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 750 xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx signálního xxxx. V souběhu xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pásu x xxxxxxxx xxx cyklisty xxxx x jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 900 xx 1200 xx xx okraje xxxxxxxxxx xxxx.

2.2.6. Xxxxxxx x xxxxxxx stanice xx xxxxxxxx varovnými xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nevidomé8), xxxxxxxxx xxxxxxx pásem xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxx prvků stanoví xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

2.2.7. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 40 x xxxxxxx č. 5. Xxxxxxx akustická xxxxxxxxxx, která xxxx xx sebe vzdálená xxxx xxx 4 x se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx nevidomé xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxx přecházení, kterým xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx určené xxx xxxxxxx směry xxxxxxxxxx.

2.2.8. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx přechodu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx.

2.2.9. X změn xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx pásy x vodicí xxx xxxxxxxx provedeny xxx x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx osob xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxx dopravy x zpevněné xxxxxx xx xxxxxxxxx

3.0. Xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osobami s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Přístup xxxx vozovku xxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx.

3.1. Xxxxxx xxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x trolejbusů xxxx mít xxxxx 200 xx. Xxxxxxxxxx xx použití xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. U xxxx dokončených xxxxxx xxx tuto xxxxxxx xxxxxx xx xx 160 xx. Nástupiště xxxxxxxx, xxxxx, železnice, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx drah xxxx xxx výšku xxxxxxxxxxxx použitému vozovému xxxxx tak, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dopravních xxxxxxxxxx.

3.2. Xxxxxx xxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

3.2.1. Xxx umisťování xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx 1.2.1. až 1.2.3. xxxx xxxxxxx x pro xxxxxx xxxxxxxxxx platí xxxxxxx xxx 1.2.10. přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx.

3.2.2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, trolejbusů x xxxxxxxx xx xxxxxxxx vodicí xxxxx x signálním xxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxx k xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx dveří vozidel xxxxxxx dopravy, xxxx. x označníku zastávky. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx tramvajové xxxxxxxx xx zvýšeným pojížděným xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx prvků xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty.

3.2.3. Xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

3.2.4. Xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx nástupiště xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx varovného xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx pásem, popřípadě xxxxxxxxxxx prvky řešenými xxx bodu 1.2.8. x 1.2.9. přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx kontrast varovného xxxx x vodicí xxxxx x funkcí xxxxxxxxx pásu xx xxxxxxx žlutým xxxxxx xxxxx 150 xx. Xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3.2.5. Zpevněné xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx vybavují xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx x xxxxxx varovného xxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pásu xxxx xxx vizuálně kontrastní.

3.2.6. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx kyvadlových xxxxxxxx xxxx xx vybavují xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx pásem.

4. Xxxxxx x xxxxxxxxxx

4.0. Xxxxxx xxx xxxxx s xxxxxxxx schopností pohybu xxxx xxxxxxxxx

Xxx nedodržení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1.0.2. této xxxxxxx xxxx xxx xxxx uzavírce xx xxxxxxx bezpečná x xxxxxxxxxxxx přiměřená xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx. Tato xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx symbolem xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1 přílohy č. 4 x xxxx xxxxxxxx.

4.1. Xxxxxx xxx osoby s xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohybu

Lávky xxxx výkopy musí xxx široké nejméně 900 xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 20 mm x po obou xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx 100 xx 250 mm xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx sokl s xxxxxx nejméně 100 xx. Pro xxxxxxx xxxx platí xxxxxxx xxx 1.1.3. přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx.

4.2. Xxxxxx pro xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx xx zrakovým xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxx výkopů, xxxxxx xxxxx na xxxx x stavenišť platí xxxxxxx xxx 1.2.10. přílohy č. 1 x této xxxxxxxx.

Příloha č. 3 x xxxxxxxx č. 398/2009 Sb.

Technické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx prostor x xxxxxxxxx xxxxxxxx bytových xxxx, xxxxxxxxxxxxx bytu xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxx výkon xxxxx

1. Xxxxxx xx xxxxx

1.0. Xxxxxx pro osoby x omezenou xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx musí být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

1.1. Xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

1.1.1. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx plocha xxxxxxx 1500 mm x 1500 xx. Xxx xxxxxxxxx dveří xxx xxxx xxx xxxxx nejméně 1500 xx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 2000 mm.

1.1.2. Xxxxx plochy xxxx xxxxxxx do xxxxxx xxx být pouze x jednom xxxxx x nejvýše x xxxxxx 1:50 (2,0 %).

1.1.3. Xxxxx xx xxxxxxx musí xxx xxxxx nejméně 1250 xx. Hlavní xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 900 xx.

1.1.4. Otevíravá xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxx 800 až 900 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx opačné xxx xxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxx xxxxxxxxxxx ovládaných.

1.1.5. Xxxxx xxx být xxxxxxxx xx výšky 400 xx, nebo xxxx xxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

1.1.6. Xxxxx dveří xxxx xxx umístěn nejvýše 1000 xx xx xxxxxxx, klika xxxxxxx 1100 xx.

1.1.7. Horní xxxxx zvonkového xxxxxx xxx xxx xxxxxxx 1200 xx xx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xx pevné xxxxxxxx xxxxxxx 500 xx.

1.2. Xxxxxx xxx xxxxx x omezenou xxxxxxxxxx orientace - xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1.2.1. Xxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxx rozeznatelné xxxx xxxxx.

1.2.2. Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx zasahuje xxxx než 800 xx xxx xxxxxxxx, xxxx být xx xxxxx 800 xx 1000 xx x xxxxxxx ve xxxxx 1400 xx 1600 xx kontrastně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxx xxx výrazný xxxx šířky nejméně 50 xx xxxx xxxx xx značek x průměru xxxxxxx 50 xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 150 xx, jasně xxxxxxxxxxx oproti pozadí.

1.3. Xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx xx sluchovým postižením

1.3.1. Xxx osoby xxxxxxxxx xxxx být elektronický xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vybaven xxxx xxxxxxxxxxx optickou.

1.3.2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx osoby.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxx

2.0. Xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx orientace

Bezbariérové xxxxx xxxx xxx xx xxxx stranách opatření xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx prvek xxx xxxxx xxx xxxx xx spodní xxx xxxxxxxx ve xxxxx 100 xx 250 xx xxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxx 100 xx.

2.1. Xxxxxx xxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

2.1.1. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 1500 xx x jejich xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxx 1:16 (6,25 %) x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x poměru 1:100 (1,0 %).

2.1.2. Xxxxxxxxxxxx rampa xxxxx xxx 9000 xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 1500 mm. Xxxxxxx musí xxx x kruhová xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

2.1.3. Xxxxxxx bezbariérových xxxx xxx mít xxxxx pouze x xxxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxxxx 1:50 (2,0 %).

2.1.4. Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x změn xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx než 3000 xx, smí xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x poměru 1:8 (12,5 %); xx xxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx s těžkým xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.1.5. Xxxxxxx xxxx bezbariérovou xxxxxx x navazující xxxxxxxxxx xxxx být xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2.1.6. Bezbariérové xxxxx musí xxx xx xxxx stranách xxxxxxxx xxxxx xx xxxx 900 xx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx 750 xx, xxxxx xxxx přesahovat nejméně x 150 mm xxxxxxx x konec xxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx průmětu. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx svislé konstrukce xx xxxxxxxxxxx nejméně 60 xx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx shora x xxxx pevné xxxxxxx.

2.2. Xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxx pevnou xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx 300 xx nebo xx xxxx 100 až 250 mm pevnou xxxxxxx pro xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx tyč xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx výši 1100 xx xxx pochozí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx oplocení. Xxxxx xxxxxxx xxxx zarážka xxxx xxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx prostoru x xxxxx výškou xxx 2200 xx x exteriéru a 2100 xx x xxxxxxxxx.

3. Dveře

3.1. Řešení xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

3.1.1. Xxxxx xxxx xxx světlou xxxxx xxxxxxx 800 xx.

3.1.2. Xxxxxx xxxxx dveří xx sportovních xxxxxxxx xxxx odpovídat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sportovních vozíků.

3.1.3. Xxxxxxxxx dveřní křídla xxxx xxx xx xxxx 800 až 900 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přes xxxxx jejich xxxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx automaticky ovládaných.

3.1.4. Xxxxx xxx být xxxxxxxx od xxxxx 400 xx nebo xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

3.2. Xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 800 xx xxx xxxxxxxx, xxxx xxx ve výšce 800 až 1000 xx x zároveň xx xxxxx 1400 xx 1600 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx oproti xxxxxx; zejména xxxx xxx xxxxxxx pruh xxxxx nejméně 50 xx xxxx pruh xx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx 50 xx xxxxxxxxxx od xxxx nejvíce 150 xx, xxxxx viditelnými xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxx

4.1. Xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

4.1.1. X xxxxx xxxxxx xxxx pobytové xxxxxxxxx xxxx mít xxxxxxx jedno xxxx xxxxxx xxxxxxxx nejvýše 1100 mm xxx xxxxxxxx.

4.1.2. Xxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxx 500 mm a xxxxxxxxx stěny musí xxx xxxxxx části xx xxxxx 400 xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4.2. Xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx se zrakovým xxxxxxxxxx

Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx než 500 xx v komunikačních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx 400 mm xxx podlahou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx 800 xx 1&xxxx;000 xx x xxxxxxx ve xxxxx 1&xxxx;400 až 1&xxxx;600 xx musí xxx xxxxxxxxxx označeny xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxx xxx výrazný xxxx šířky nejméně 50 xx xxxx xxxx xx xxxxxx x průměru nejméně 50 xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 150 mm, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxxx výhledu xxxx uvedenou funkci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxx 1100 xx.

5. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx

5.1. Xxxxxx xxx xxxxx x omezenou schopností xxxxxx

5.1.1. Stěny hygienických xxxxxxxx x xxxxx xxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx madel v xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx minimálně 150 xx. Xx osazení xxxxx zařizovacích xxxxxxxx xxxx být zachován xxxxx manipulační xxxxxxx x xxxxxxx nejméně 1500 xx. Xxxxxxx xxxx xxx protiskluzná.

Záchod

5.1.2. Xxxxxxxxx kabina xxxx xxx šířku xxxxxxx 1800 xx x xxxxxxx xxxxxxx 2150 xx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx kabiny xxxxxx až xx 1600 mm x 1600 xx. Záchodová xxxxxx x využitím xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx nejméně 2200 xx a xxxxxxx xxxxxxx 2150 xx.

X xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxx na oděvy x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx koš.

5.1.3. Xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx 800 mm, x bytů a xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx 900 xx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx ven x xxxx xxx xxxxxxxx x vnitřní xxxxxx vodorovným madlem xx xxxxx 800 xx 900 xx. Xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx zvenku.

5.1.4. Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx 450 xx xx xxxxx xxxxx. Mezi xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx 700 xx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx umožnit xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx boční xxxxxx. U xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx proti dveřím. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx mít xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x ose xxxxx, xxxxx je xx xxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx ve xxxx 460 xx xxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx splachovacího xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xx straně, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, nejvýše 1200 xx xxx xxxxxxxx. Splachovací zařízení xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx v xxxxxx osoby xxxxxx xx xxxxxxxxx míse.

V xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x to xx výšce 600 xx 1200 mm xxx xxxxxxxx x xxxx x dosahu x podlahy x xx xxxxxxx 150 xx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nouzového xxxxxx.

5.1.5. Xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx stojánkovou xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx ovládáním. Xxxxxxxx xxxx umožnit xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxx horní xxxxx xxxx xxx ve xxxxx 800 xx. X záchodových xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx použít xxxxx xxxx xxxxxxxx.

5.1.6. Po xxxx xxxxxxxx záchodové xxxx musí xxx xxxxx xx vzájemné xxxxxxxxxxx 600 xx x xx výši 800 mm nad xxxxxxxx.

X záchodové xxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxx strany xxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x 100 xx; xxxxx na opačné xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxx x xxxxxxxxxx mísu xxxx xxxxxxxxxx x 200 xx.

X záchodové xxxx x přístupem x xxxx stran xxxx-xx záchodová xxxxxx x využitím xxxxxxxxx xxxx být xxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxx přesahovat xxxxxxxxxx mísu x 100 xx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx madlo xxxxx xxxxxxx 500 xx.

5.1.7. Xx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx instalováno xxxxxxx xxxx být použitelné xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx na xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxx hrana ve xxxx maximálně 900 xx nad xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx výši minimálně 1800 xx xxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx prostoru.

5.1.8. Xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx manipulačního xxxxxxxx vedle xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

5.1.9. Přebalovací xxxxxx musí mít xxxxx xxxxxxx 1600 xx x hloubku xxxxxxx 1800 xx. Xxxxx musí mít xxxxx xxxxxxx 900 xx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx kočárkem.

Vany

5.1.10. Xxxx xxxxxxxx stranou xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1500 xx. Xxxxx xxxxx xxxx smí xxx xxxxxxx 500 xx xxx podlahou. Xxxx musí xxx xxxxxxxx xx přilehlé xxxxx nejméně x 100 xx. X xxxxxxx vany xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nejméně 400 xx. Xxxxxx páková xxxxxxx xxxx být xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vany v xxxxxx osoby xxxxxx xx xxxx.

5.1.11. Je-li xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx 1200 xx xx výšce 100 xx nad xxxxx xxxx a xxxxxx madlo délky xxxxxxx 500 xx xxxxxxxx xxxxxxx 200 xx od xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx

5.1.12. Sprchové xxxxx x sprchové xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 900 mm x 900 mm. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx volné místo xxx xxxxxxxx vozíku, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx vodního xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zvenku i xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nejméně 800 xx.

Xxxxxxx rozdíl xxxxxxx x dna sprchového xxxx nebo koutu xxxx činit xxxxxxx 20 xx. Doporučuje xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx v poměru 1:50 (2,0 %) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx kouty x xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x rozměrech xxxxxxx 450 xx x 450 mm xx výši 460 xx xxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx 600 xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxx x sedátku x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 750 xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx ruční sprcha x pákovým xxxxxxxxx.

X xxxxxx xx xxxxxxx x to xx xxxxx 600 xx 1200 mm x xxxx v xxxxxx x xxxxxxx x xx nejvýše 150 xx nad podlahou xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxx.

5.1.13. X xxxxx xxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx výši 800 mm nad xxxxxxxx, nejméně 600 xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 300 xx od xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 500 xx x umístěno 900 mm od xxxx xxxxxxxxxx koutu. Xxxxxxxxxx se osadit x sklopné madlo x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xx vzdálenosti 300 xx xx xxx xxxxxxx a ve xxxx 800 mm xxx podlahou.

5.2. Xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orientace - osoby xx xxxxxxxx postižením

Dveře xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx 200 xx xxx xxxxxx xxxxxxx štítek x hmatným xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx nápisem x Xxxxxxxxx písmu jako xx xxxx "XX xxxx", "xxxxxx xxxx" xxxx "šatny ženy". Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx standardní xxxxx.

6. Xxxxxxxx x xxxxxxxx

6.1. Xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

6.1.1. Xxxxx xxx vozík xxxx xxx šířku xxxxxxx 1000 mm a xxxxxxx xxxxxxx 1200 xx xxx xxxxxx xxxxxxx, x bočního xxxxxxx je nutno xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1.1.4. přílohy č. 1 k xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx musí xxx xx xxxxx podlaze x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx jeviště, xxxxxxxxxxx plátna a xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx splněna x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx ostatních xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx sportovních xxxxxx.

6.1.2. Xxxxxxxx kabina xxxx xxx nejmenší xxxxxxx 1500 mm x 1500 mm.

6.1.3. Xxxx xxxxxxxxx zvedákem nebo xxxxxxxx okrajem xxxxxx xxxx xxx manipulační xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx 1500 mm. Xxxxx xxxxx xxxx xxx 400 xx 500 mm xxxxxx x 300 xx 400 xx široký. Xxxx xxxxx šířku xxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx 600 xx. Xxxxx nebo xxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxx manipulační xxxxxx. Xxxxxxx xxxx x xxxxxx smí xxx xxxxxxx 200 mm xxx xxxxx xxxxxxx.

6.2. Xxxxxx pro xxxxx x xxxxxxxx schopností xxxxxxxxx - xxxxx xx xxxxxxxx postižením

Odbavovací x registrační systémy xxxx xxxxxxxxx samostatné xxxxxxx osobami xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jinak xxxxx být xxxxxxx.

6.3. Xxxxxx xxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - osoby xx sluchovým postižením

Shromažďovací xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx nedoslýchavými xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx.

7. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx

7.1. Řešení xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohybu

7.1.1. Přístupnost xxxxx xxxxxxx domovní xxxxxxxxxxx, tj. xxxxxxxx xxxxxxxxx boxů, místností xxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx, včetně jeho xxxxxxxxx umístění, případně xxxxxx XX musí xxx xxxxxx x xxxxxxxx osob používajících xxxxx. Xxxxxx musí xxx řešeno parkování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxx postižené x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx dopravy.

7.1.2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx být umístěna xxx, aby xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx 850 až 1200 xx xxx xxxxxxxx.

7.2. Xxxxxx pro xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - osoby xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

7.2.1. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

7.2.2. Xxxxxxx ke xxxxxx xx domu xxxx být hmatově x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx či poslední x řadě nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vstupy xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

7.2.3. Stanoviště kontejnerů xxx tříděný i xxxxxxxxx odpad xxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxx do xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

7.2.4. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x nejmenší šířce 50 xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. X případě xxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx splněn xxxxx xxxxxxx těsně přiléhajících xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx odlišených xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx.

7.2.5. Xxxxxxxx xxxxxx patřící x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Vedle xxxxxx xxxx být rámeček xxx vložení štítku x Xxxxxxxxxx písmem. Xxxxxxx xxxxx být xxxxxx x xxxx xxxxxxx musí xxx xxxxx nejméně 12 xx a šířka xxxxxxx 100 xx.

7.2.6. Xxxxxxx box xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, zejména štítek x xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx písmem.

8. Xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx určení x xxxxxx části staveb

8.0. Xxxxxx pro xxxxx x omezenou schopností xxxxxx xxxx xxxxxxxxx

X xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro osoby x xxxxxxxx schopností xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

8.1. Xxxxxx pro xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

8.1.1. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx bezkoliznímu xxxxxxxx xxxxx místnostmi x xxxxxxxx. Nejmenší xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxx.

8.1.2. Vstupní xxxxx xx bytu, xxxxxxx průchody a xxxxxx otvory xxxx xxx šířku xxxxxxx 900 xx. Xxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x vozíkem.

8.1.3. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx bytu musí xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx otáčení xxxxxx x 360°, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx 1500 xx. X xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x obývacího xxxxxx x xxxxx ložnice, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx dvou xxxxxx xxxxxxxx. Dále xxxx xxx vymezen xxxxxxx xxx skladování xxxxxx.

8.1.4. X xxxx xx xxxxx x více xxxxxxxx místnostmi, musí xxx zřízena další xxxxxxxxxx záchodová xxxxxx. Xxxx xxxxx musí xxx xxx xxxxxxxx x musí xxx xxxxx nejméně 800 xx. Xxxxx bezbariérové xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

8.1.5. Xxxxxx, balkony xxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxx 1500 xx xx xxxxxxx xxxxxxx nejvýše x xxxxxx 1:50 (2,0 %) x xxxx xxx přístupny x xxxxxx xxxxxxx bytu x výškovým xxxxxxxx xxxxxxx 20 xx. Xxxxxxxx xxx mít xxxxxxxxxxxx část do xxxxx xxxxxxxxx 600 xx xxx podlahou.

8.1.6. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, zásuvky, xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, musí xxx xx xxxxx 600 až 1200 xx x xxxxxxx 500 xx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx nejvýše 1000 xx od xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx 1100 xx. Xxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxx 1100 xx nad xxxxxxxx.

8.1.7. Xxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smí mít xxxxxxx xxxxxxx 600mm xxx xxxxxxxx.

8.1.8. Rozvody xxxxxxx x xxxx xxxx xxx takové, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx.

8.2. Xxxxxx pro xxxxx s omezenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

8.2.1. Xxxxxxx energií x xxxx musí xxx takové, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx topidla xxx xxxxxxx spotřebiče x xxxxxxxxx plamenem.

8.2.2. Xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx elektrickými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx XX x audiotechniky.

Příloha č. 4 x vyhlášce č. 398/2009 Xx.

Xxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx prostoru xxx xxxxx xx xxxxxx

Xxxxxx xx čtverec xxxxx xxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx pro xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx 100 xx x 100 mm.

2. Xxxxxx zařízení nebo xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxx modré xxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, držící v xxxx bílou xxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx 100 mm x 100 xx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxx xx sluchovým postižením

Symbol xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, na němž xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx stylizovaný xxxxxx xxxx, xxxxx přerušuje xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx rohu xxxxxxx. Xxxxxxxx rozměry xxxxxxx jsou 100 xx x 100 xx; u xxxxxxx xxxxxxxxxx x kleci xxxxxx pak xxxxxxx 50 xx x 50 xx.

4. Symbol xxxxxxxx nebo prostoru xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x kočárku

Symbol xx xxxxxxx modré xxxxx, xx němž xx vyobrazen xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Nejmenší xxxxxxx xxxxxxx jsou 100 xx x 100 xx.

5. Symbol xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pultem

Symbol xx čtverec xxxxx xxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxx bílou xxxxxx přebalovací xxxx x xxxxxxx. Nejmenší xxxxxxx xxxxxxx xxxx 100 mm x 100 xx.


Informace

Právní xxxxxxx x. 398/2009 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 18.11.2009.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx předpis x. 398/2009 Sb. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 283/2021 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2024.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Zákon č. 22/1997 Sb., x technických xxxxxxxxxxx na xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Rozhodnutí xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx týkající xx osob x xxxxxxxx schopností xxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx železničním xxxxxxx x xxxxxxx Ministerstva xxxxxxx č. 111/2004 Sb., o xxxxx železničních drah xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému.
3) §34 xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx).
4) §9 xxxx. 1 xxxxxx x. 102/1992 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x vydáním xxxxxx x. 509/1991 Xx., xxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
5) §75 x 76 xxxxxx x. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti.
6) §67 xxxxxx x. 361/2000 Xx., ve znění xxxxxx č. 62/2002 Xx., xxxxxx č. 311/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx. x xxxxxx x. 411/2005 Sb.
7) Zákon č. 108/2006 Sb., x sociálních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Xxxxxxxx č. 30/2001 Sb., kterou xx xxxxxxxxx pravidla xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.