Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.08.2001.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.09.2001 do 31.08.2001.


Zákon o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře)

239/2001 Sb.

ČÁST PRVNÍ - ČESKÁ KONSOLIDAČNÍ AGENTURA
Úvodní ustanovení §1 §2
Předmět činnosti §3
Orgány a stanovy Agentury
Představenstvo §4
Působnost představenstva §5
Dozorčí rada §6
Působnost dozorčí rady §7
Rozhodování dozorčí rady §8
Stanovy a vnitřní předpisy §9
Povinnosti členů představenstva, dozorčí rady a zaměstnanců Agentury §10
Osoby se zvláštním vztahem k Agentuře §11
Vztah ministerstva k Agentuře §12
Vztah k Poslanecké sněmovně §12a
Hospodaření Agentury §13
Finanční hospodaření §14
Financování Agentury §15
Účetnictví §16 §17 §18
Ustanovení přechodná a závěrečná §19 §20
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o daních z příjmů §21
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o dani z nemovitostí §22
ČÁST ČTVRTÁ - Změna obchodního zákoníku §23
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu §24
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti §25
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách §26
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o cenných papírech §27
ČÁST DEVÁTÁ §28
ČÁST DESÁTÁ - ÚČINNOST §29
239
XXXXX
xx xxx 26. xxxxxx 2001
o Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXX PRVNÍ
XXXXX KONSOLIDAČNÍ XXXXXXXX
Xxxxxx ustanovení
§1
(1) Xxxxxxx se Xxxxx konsolidační agentura (xxxx xxx "Xxxxxxxx") xx sídlem x Xxxxx. Agentura vzniká xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Agentura xx xxxxxxxxxx osobou, xxxxx xx příslušná xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a dále x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx příslušnou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x touto xxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxxx Xxxxxxxx ručí xxxx.
§2
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku.
(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx,
c) xxxxxxx činnosti,
x) xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx osob, xxxxx xxxx členy xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jednají xxxxxx Xxxxxxxx, a den xxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
f) xxxxx a bydliště xxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx, xxxxxxxxx zániku xxxxxx xxxxxx,
x) xxxx x xxx, že xx závazky Xxxxxxxx xxxx stát.
(3) Xx sbírky xxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx Agentury x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x další xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.1)
(4) Xxxxx Agentury xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx charakter.
§5
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Agentury x xxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) Představenstvo xxxxxxxxx o
x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodovat xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx x jednacím xxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) otázkách, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx představenstva.
(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ke schválení
x) xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxx jejich xxxx a xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx Agentury xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) finanční x xxxxxxxxx operace xx xxxxx Xxxxxxxx, xxxxx převyšují xxxxx 500 mil. Xx x jednotlivém případě,
x) rozhodnutí x xxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Agentury,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx x plán xxxxxxxx Xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxx do xxxx,
x) vnějšího xxxxxxxx Agentury,
x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Představenstvo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
a) xxxxx na xxxxxxx xxxxx,
b) xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x) xxxxx stanov Xxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx radou,
x) xxxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx radou,
x) xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxxxx xx povinno xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx uskutečnit x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx vzhledem x rizikům z xx plynoucích xxxxxxx xxxxxxxxxx z důvodu xxxxxxxxxxx podnikání. Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§7
Působnost xxxxxxx rady
(1) Xxxxxxx dozorčí xxxx xxxx xxxxxxxxx nahlížet xx xxxxx xxxxxxx x záznamů týkajících xx xxxxxxxx Agentury x kontrolují, zda xxxxxx zápisy xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx podnikatelská xxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx rada xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x předkládá xx xxxx vyjádřením xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x) návrh stanov Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx x doplnění,
x) roční xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx ověřenou xxxxxxxxx.
(3) Dozorčí xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx x úkonech Xxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx,
b) xxxxxxxx a majetkové xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx 500 xxx. Xx x jednotlivém xxxxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxxxxx x plán xxxxxxxx Xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx obchodních společností x xxxxxx majetku xx xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx,
x) řád xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx rada xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x krátkodobých xxxxxxxx Xxxxxxxx,
b) xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx společností, xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodního xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Agentury,
x) xxxxxxxxxx x xxxxx výsledky hospodaření x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx vyjádření ministerstvu,
x) xxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x) konkrétní směry xxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxx xxxxxxxxxxxxx činnost Agentury xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx předpisy, xxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Agentury,
c) xxx xxxxxx xxxxxx x evidence xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx s obecně xxxxxxxxx předpisy, stanovami Xxxxxxxx x usneseními xxxxxx Agentury,
d) xxxxx xxxxxxxxxxxx práv Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x majetkovou xxxxxx Xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxx má xxxx xxxxx
a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx opatření,
x) xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,
c) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx dozorčí xxxx x po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odboru xxxxxxxxx xxxxxx Agentury xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úkoly,
x) xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, pracovních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx hlavních xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx jednání xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx z vnitřních xxxxxxxx Agentury.
§8
Rozhodování xxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx přítomny xxxxxxx xxx třetiny xxxxx xxxxxx členů.
(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rady
x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §7 xxxx. 2, 3 x 4 je třeba xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx dozorčí xxxx,
x) v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §7 odst. 5 x 6 xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxx rada xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx uvedených x §7 odst. 2 x 3 xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx doručení xxxxxxxxxxx xxxxxx předsedovi xxxxxxx rady, xx xx xx xx, xx xxxxxxx rada x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§9
Xxxxxxx x vnitřní předpisy
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
a) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx Xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx období xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx dozorčí xxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx generálního xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxx orgánů Xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxx doplňování a xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx údaje, pokud xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Zasedání, xxxxxxx x rozhodování xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx stanoví xxxxxxx řád xxxxxxxxxxxxxx x jednací xxx xxxxxxx rady xxxxxx xxxxxx orgány.
§10
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx jsou povinni xxxxxxxxx svoji funkci x péčí řádného xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. 6.
(2) Xx xxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxx dozorčí xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx činnosti Agentury, xxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxxx x sdělení skutečnosti, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx o xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx, xx xx xx x xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx.
(3) X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxx zprostí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx i xx xxxxxxxx pracovněprávního nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Zaměstnanci Xxxxxxxx x členové dozorčí xxxx jsou dále xxxxxxx zdržet se xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx mohlo vést xx střetu xxxxxxxx xxxxx se zájmy Xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prospěch nebo xx xxxxxxxx jiné xxxxx.
(5) Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx rady nesmí xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx vztahují xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zákazu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx rady xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx rady smí xxxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxxxx orgán xxxx xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx na podnikání xxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx.5)
(6) X případě nedodržení xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku.6)
§11
Osoby xx zvláštním xxxxxxx x Xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxx provádět xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x osobami, které x xx mají xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxx xx xxx povaze, xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx obchodními xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx vztahuje i xx převzetí xxxxxx.
(2) Xx osoby, xxxxx xxxx k Xxxxxxxx xxxxxxxx vztah, xx xxx xxxxx xxxxxx zákona považují
x) xxxxxxxxxxx Agentury,
x) členové xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx,
c) xxxxx blízké osobám xxxxxxxx x xxxxxxxxx x) a b),
x) právnické osoby, xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx.7)
§12a
Vztah x Xxxxxxxxxx sněmovně
Xxxxx předkládá Poslanecké xxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxx nabytí xxxxx xxxxx §3 odst. 5.
§12x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 482/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 7.9.2004
§14
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Agentura xxxxxxx xxxxxxxx fond, xxxx kulturních x xxxxxxxxxx potřeb x xxxxxxx xxxxx. Při xxxxxxxxx x fondem xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx.13)
(2) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx fondem, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx.
(3) Xxxx Agentury xx xx splnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§16
Xxxxxxxxxx
(1) Agentura xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.14)
(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx zveřejňuje xx xxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx auditorem.
§17
Xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx, xxxxxx-xx poslanci xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx je určena xxxxxxxxx Xxxxxxxx.
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx
§21
X §19 xxxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 196/1993 Xx., zákona č. 323/1993 Xx., xxxxxx x. 114/1994 Xx., xxxxxx č. 259/1994 Xx., zákona č. 87/1995 Xx., xxxxxx x. 149/1995 Sb., xxxxxx č. 316/1996 Xx., zákona x. 210/1997 Sb., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 168/1998 Xx., xxxxxx x. 333/1998 Sb., xxxxxx x. 63/1999 Sb., xxxxxx x. 100/2000 Xx., zákona č. 492/2000 Xx. a xxxxxx č. 117/2001 Xx., se xx xxxxx odstavce 1 xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx xx), xxxxx xxx:
"xx) příjmy Xxxxx xxxxxxxxxxxx agentury.".
ČÁST TŘETÍ
Xxxxx xxxxxx x xxxx z xxxxxxxxxxx
§22
Xxxxx č. 338/1992 Sb., x xxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 315/1993 Xx., xxxxxx x. 242/1994 Xx., xxxxxx x. 248/1995 Xx., xxxxxx x. 65/2000 Xx. x zákona x. 492/2000 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §4 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) pozemky, s xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Česká xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
2. X §9 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx s), xxxxx xxx:
"s) xxxxxx, x nimiž xx xxxxxxxxx hospodařit Česká xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX XXXXXX
Xxxxx obchodního xxxxxxxx
§23
V §183b xxxx. 3 písm. x) zákona č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 142/1996 Xx., zákona x. 30/2000 Xx., xxxxxx x. 370/2000 Xx. a xxxxxx x. 120/2001 Xx., xx za xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx banku" xxxxxxxx slova ", Xxxxxx xxxxxxxxxxxx agenturu".
XXXX XXXX
Xxxxx zákona o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
§24
X §3 xxxx. 5 xxxxxx č. 166/1993 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx zákona x. 224/1994 Sb. x xxxxxx x. 58/1995 Xx., xx xx xxxxx "Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx,1x)" vkládají xxxxx "x xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx Česká xxxxxxxxxxxx agentura,".
ČÁST ŠESTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx
§25
X §1 odst. 6 xxxxxx č. 61/1996 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 15/1998 Xx. x zákona x. 159/2000 Sb., xx xx xxxxx "xxxxx x x xxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx,1)" xxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxxxxxxxxxx agentura,".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx
§26
V §38x zákona č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 165/1998 Sb., se xxxxxxxx odstavec 4, xxxxx zní:
"(4) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 mohou xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX OSMÁ
Xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx
§27
X §45 odst. 3 xxxxxx č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 152/1996 Xx. x xxxxxx x. 362/2000 Sb., xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxx konsolidační agentura".

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 239/2001 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.9.2001 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 31.12.2007.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx změny a xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
15/2002 Sb., kterým xx mění zákon x. 238/1992 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu a x neslučitelnosti některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.4.2002
126/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 21/92 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 219/95 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 593/92 Xx., o xxxxxxxxx xxx zjištění xxxxxxx daně x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 239/2001 Sb., x České xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 15/2002 Xx., xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 363/99 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
s xxxxxxxxx xx 1.5.2002
257/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx ode xxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)
482/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 7.9.2004
179/2005 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x zrušení Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XX
x xxxxxxxxx xx 1.1.2006
377/2005 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a úvěrními xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pojišťovnami x xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx)
s xxxxxxxxx od 29.9.2005
76/2006 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 274/2001 Xx., o vodovodech x xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x x změně některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 15.3.2006
254/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
s účinností xx 1.9.2008
Xxxxx jednotlivých právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Obchodní zákoník, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Xxxxx č. 59/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx.
3) §194 xxxx. 5 až 7 obchodního xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Zákon č. 451/1991 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx některé další xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx orgánech x xxxxxxxxxxxx České a Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx, Xxxxx republiky x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) §3 xxxx. xx) xxxxxx x. 37/2004 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx).
5) §196 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §65 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) §66a xxxxxxxxxx zákoníku, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) §54 xxxx. 1 zákona x. 219/2000 Xx., x majetku Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx v právních xxxxxxxx.
10) Xxxxx č. 219/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Xxxxx č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 121/2000 Xx.
12) Zákon č. 26/2000 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) Xxxxxxxx č. 310/1995 Sb., x xxxxx xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Xxxxx č. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 166/1993 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §41 xxxx. 2 zákona x. 6/1993 Xx., x České národní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§38a xxxx. 2 xxxxxx x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
17) §38a xxxx. 1 x 2 zákona x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
*) §38a xxxx. 1 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 165/1998 Xx.
**) §38 xxxx. 1 xxxxxx x. 21/1992 Sb.