Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2010.


Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a některé další zákony
306/2009 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna trestního zákoníku Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna trestního řádu Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o přestupcích Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o Rejstříku trestů Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona č. 52/2009 Sb. Čl. VII
ČÁST OSMÁ - Účinnost Čl. VIII
306
XXXXX
xx xxx 7. xxxxx 2009,
xxxxxx xx mění xxxxx x. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony
Parlament xx xxxxxx na tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXX PRVNÍ
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. X
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní xxxxxxx, xx xxxx xxxxx:
1. V §25 xx slovo "čtrnáctý" xxxxxxxxx slovem "patnáctý".
2. V §42 xxxx. x), §140 xxxx. 3 xxxx. x), §141 odst. 2 xxxx. c), §144 xxxx. 3, §145 odst. 2 xxxx. c), §146 xxxx. 2 xxxx. x), §149 odst. 3 xxxx. b), §164 xxxx. 4 xxxx. x), §166 xxxx. 4 xxxx. x), §185 xxxx. 3 písm. a), §186 xxxx. 5 xxxx. x), §187 xxxx. 1 a 2, §202 odst. 2 xxxx. x), §283 xxxx. 2 xxxx. x), §283 xxxx. 3 xxxx. x), §287 odst. 3, §288 odst. 2 písm. b) x §288 xxxx. 3 xxxx. c) xx xxxxx "čtrnácti" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".
3. X §42 xxxx. x) xx xxxxx "větší" nahrazuje xxxxxx "vyšší".
4. X §55 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx (§59)" xxxxxxxx xxxxx ", ukládání trestu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu spáchaného xx xxxxxxxx organizované xxxxxxxxxx skupiny (§108)".
5. V §59 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 doplňuje xxxx "Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxx xx xx třiceti xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx převyšovat xxxxxx xxx.".
6. V §60 xxxx. 1 xx xx konci xxxxx xxxxxxx b) xxxxxxxx xxxxx "x xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
7. V §94 odst. 3 xx slova "zákaz xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx pobytu" xxxxxxxxx slovy "peněžitý xxxxx, xxxxx činnosti, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx akce".
8. X §108 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxx hranice xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxx. Při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx.".
9. X §140 xxxx. 3 xxxx. x), §145 xxxx. 2 xxxx. x), §146 xxxx. 2 písm. d) x §353 odst. 2 xxxx. e) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx ochraně xxxxxx" a xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx".
10. V §141 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx usmrtí x xxxxxx rozrušení ze xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx omluvitelného xxxxx mysli xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx.".
11. X §145 xxxx. 3, §159 xxxx. 4, §164 xxxx. 4, §170 xxxx. 3, §172 xxxx. 4, §186 xxxx. 6, §281 xxxx. 3, §325 odst. 4, §344 xxxx. 3, §382 xxxx. 4 x §383 xxxx. 4 xx xxxxx "patnáct" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".
12. Xx §146 se xxxxxx nový §146x, xxxxx včetně nadpisu xxx:
"§146x
Ublížení xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxx jinému xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x silném xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx omluvitelného xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx předchozího xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx poškozeného, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odnětí xxxxxxx až na xxxxx rok.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx až xx tři léta xxxx pachatel potrestán, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx újmu na xxxxxx.
(3) Xxx xxxxxx úmyslně xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx omluvitelného hnutí xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zavrženíhodného xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rok xx xxxx let bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
a) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 3 xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx,
b) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxxxx ženě, nebo
x) spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx.
(5) Odnětím xxxxxxx xx xxx léta xx osm let xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 3 xxxx.".
13. V §149 xxxx. 4, §283 xxxx. 4 x §323 odst. 4 xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx".
14. X §168 xxxx. 5, §173 xxxx. 4, §174 xxxx. 4, §185 xxxx. 4 x §187 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
15. X §186 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Kdo xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx pohrůžkou xxxx xxxxx xxxx donutí x xxxxxxxxxx sebeukájení, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx srovnatelnému xxxxxxx, xxxx
kdo x xxxxxxxx chování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx,
xxxx potrestán xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.".
16. X §186 xxxx. 2 se xxxxx ", xxxx bezbrannosti" xxxxxxx.
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxx některých zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx trestního xxxxxxxx
Xx. II
Xxxxx č. 41/2009 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxx xxxxx:
1. X xxxxx xxxxx xx body 15, 29 x 30 xxxxxxx.
2. X xxxxx xxxxx xxxx 21 se xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".
3. V xxxxx druhé xx xxxx 2, 7, 8, 70 xx 75, 77 x 79 xxxxxxx.
4. X části xxxxx xxxx 4 xx xxxxx "xxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxx" x xxxxx "čtrnáctý" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".
5. X xxxxx xxxxx bodech 5, 6 x 10 xx slova "x xxxxx "patnácti" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx" " zrušují.
6. X části druhé xxxxxx 76 a 78 se xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".
7. X xxxxx xxxxxx xxxx 1 xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".
8. X xxxxx xxxx xx xxxx 1, 2, 7 a 8 xxxxxxx.
9. X xxxxx xxxxxxxxx se xxx 1 xxxxxxx.
10. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.
11. X xxxxx třinácté xx body 1 xx 3, 5 xx 19 x 21 xxxxxxx.
12. X části čtrnácté xx xxxx 1 x 2 zrušují.
13. X části xxxxxxxx se xxx 2 xxxxxxx.
14. X xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 1, 2, 4 x 5 xxxxxxx.
15. X xxxxx sedmnácté xx xxxx 1, 2, 4 x 6 xx 12 xxxxxxx.
16. X xxxxx xxxxxxx xxxxx xx x bodech 2 x 3 xxxxx "14" xxxxxxxxx xxxxxx "15".
17. X xxxxx dvacáté xxxxx se xxxx 4 xx 7 xxxxxxx.
18. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx.
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. III
Zákon č. 227/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxx xxxxx:
1. X xxxxx osmdesáté xx x xxxxxx 4, 11, 16, 20, 24, 38 x 59 xxxxx "14 xxx" nahrazují xxxxx "15 let".
2. V xxxxx xxxxxxxxxx páté xx x xxxxxx 39, 41 a 51 xxxxx "14 xxx" xxxxxxxxx xxxxx "15 xxx".
3. X xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx v xxxx 4 xxxxx "14 xxx" xxxxxxxxx xxxxx "15 xxx".
XXXX ČTVRTÁ
Xxxxx xxxxxxxxx xxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 141/1961 Sb., o trestním xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxx x. 57/1965 Xx., xxxxxx č. 58/1969 Sb., xxxxxx x. 149/1969 Xx., xxxxxx x. 48/1973 Xx., xxxxxx č. 29/1978 Xx., xxxxxx x. 43/1980 Sb., xxxxxx x. 159/1989 Xx., zákona x. 178/1990 Xx., xxxxxx x. 303/1990 Xx., xxxxxx x. 558/1991 Xx., zákona x. 25/1993 Xx., xxxxxx x. 115/1993 Sb., xxxxxx č. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 154/1994 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 214/1994 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pod x. 8/1995 Xx., xxxxxx x. 152/1995 Xx., xxxxxx x. 150/1997 Xx., zákona x. 209/1997 Xx., xxxxxx č. 148/1998 Xx., zákona č. 166/1998 Xx., xxxxxx x. 191/1999 Sb., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx č. 30/2000 Xx., xxxxxx x. 227/2000 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 77/2001 Sb., xxxxxx x. 144/2001 Xx., xxxxxx x. 265/2001 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pod x. 424/2001 Xx., xxxxxx x. 200/2002 Xx., zákona x. 226/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx č. 218/2003 Xx., zákona x. 279/2003 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx č. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 283/2004 Xx., xxxxxx x. 539/2004 Xx., xxxxxx č. 587/2004 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx vyhlášeného xxx x. 45/2005 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx pod x. 239/2005 Xx., xxxxxx x. 394/2005 Sb., xxxxxx č. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 79/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx č. 113/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Sb., xxxxxx x. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 253/2006 Xx., xxxxxx č. 321/2006 Xx., xxxxxx x. 170/2007 Sb., xxxxxx x. 179/2007 Xx., xxxxxx x. 345/2007 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx xxx x. 90/2008 Xx., xxxxxx x. 121/2008 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Sb., xxxxxx x. 135/2008 Xx., xxxxxx č. 177/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Sb., xxxxxx č. 301/2008 Xx., xxxxxx x. 384/2008 Xx., zákona x. 457/2008 Xx., xxxxxx x. 480/2008 Xx., zákona x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 52/2009 Xx. a xxxxxx x. 272/2009 Xx., xx xxxx takto:
1. V §152 xxxx. 1 písm. x) se xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x s xxxxxxx xxxxxx domácího xxxxxx".
2. X §152 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx slova "x s výkonem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx".
3. V §155 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) O xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodne xx výkonu xxxxxx xxxx xxxx části xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 až 4 se označují xxxx xxxxxxxx 3 xx 5.
4. X §155 xxxx. 5 se xxxxx "xxxxx odstavců 1 xx 3" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx 1 až 4".
5. Xx §334g xx xxxxxx nový §334x, xxxxx zní:
"§334x
Ministerstvo spravedlnosti xxxx vyhláškou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.".
6. X §460x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "§51 xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "§66 xxxxxxxxx xxxxxxxx".
7. X §460z odst. 1 xxxx. b) xx xxxxx "§55 xxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "§70 xxxxxxxxx xxxxxxxx" a xxxxx "§56x trestního zákona" xx xxxxxxxxx slovy "§71 xxxxxxxxx xxxxxxxx".
8. V §460z xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "§73 xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "§101 xxxxxxxxx xxxxxxxx" x xxxxx "§73x trestního xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "§102 xxxxxxxxx xxxxxxxx".
9. V §460x xxxx. 3 xx slova "§93 xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "§312 xxxxxxxxx xxxxxxxx" x xxxxx "§95 trestního xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "§311 trestního xxxxxxxx".
XXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
Xx. V
X §49 zákona č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 67/1993 Sb. x zákona x. 273/2001 Sb., odstavec 2 zní:
"(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000 Xx x xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x) pokutu xx 20 000 Kč.".
XXXX ŠESTÁ
Změna zákona x Xxxxxxxxx trestů
Čl. XX
Xxxxx č. 269/1994 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 126/2003 Xx., xxxxxx x. 253/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx č. 179/2007 Xx., zákona x. 269/2007 Xx., xxxxxx x. 345/2007 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 130/2008 Xx. x xxxxxx x. 227/2009 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. Xxxxx xxxxx xxxxx zní: "XXXX, VÝPIS A XXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX TRESTŮ".
2. Xx §16x xx xxxxxx nový §16x, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5x xxx:
"§16x
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v ústřední xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ústřední xxxxxxxx xxx vyloučení5b).
5b) Xxxxxxxx Xxxxxx (ES, XXXXXXX) č. 1302/2008 xx xxx 17. xxxxxxxx 2008 o ústřední xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx §16x až 16x xx xxxxxxxx jako §16x xx 16f.
ČÁST XXXXX
Xxxxx zákona x. 52/2009 Xx.
Čl. XXX
V xxxxxx č. 52/2009 Sb., kterým se xxxx zákon č. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx řízení xxxxxxx (xxxxxxx řád), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé další xxxxxx, xx část xxxxxx xxxxxxx.
XXXX XXXX
Xxxxxxxx
Xx. VIII
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2010, x xxxxxxxx části třetí, která xxxxxx účinnosti dnem 1. xxxxxxxx 2010.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxxxx v. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 306/2009 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2010, x xxxxxxxx části třetí, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2010.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.