Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.09.2021.


Vyhláška o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory ČR (notářský tarif)
196/2001 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ §1 §2

ČÁST DRUHÁ - ODMĚNA NOTÁŘE ZA NOTÁŘSKOU ČINNOST

Výše odměny §3 §4 §4a §5 §6

Částečná odměna §7

Vady úkonu §8

Zvýšení odměny §9

ČÁST TŘETÍ - ODMĚNA NOTÁŘE ZA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍ POMOCI A ZA VÝKON SPRÁVY MAJETKU §10

ČÁST ČTVRTÁ - ODMĚNA NOTÁŘE ZA VÝKON JINÉ ČINNOSTI

HLAVA I - ODMĚNA NOTÁŘE JAKO SOUDNÍHO KOMISAŘE §11 §12 §13 §13a §14

HLAVA II - ODMĚNA NOTÁŘE ZA ZJIŠTĚNÍ STAVU A OBSAHU ZÁVĚTI §15

HLAVA III - ODMĚNA NOTÁŘE ZA VÝKON DALŠÍ JINÉ ČINNOSTI §15a

ČÁST PÁTÁ - NÁHRADA HOTOVÝCH VÝDAJŮ A NÁHRADA ZA PROMEŠKANÝ ČAS

HLAVA I - NÁHRADA HOTOVÝCH VÝDAJŮ

Náhrada hotových výdajů v souvislosti s notářskou činností §16 §17

Náhrada hotových výdajů v souvislosti s poskytováním právní pomoci a správou majetku §18

Hotové výdaje v souvislosti s úkony notáře jako soudního komisaře §19

HLAVA II - NÁHRADA ZA PROMEŠKANÝ ČAS

Náhrada za promeškaný čas v souvislosti s notářskou činností §20

Náhrada za promeškaný čas v souvislosti s poskytováním právní pomoci a výkonem správy majetku §21

ČÁST ŠESTÁ - ODMĚNA A NÁHRADA HOTOVÝCH VÝDAJŮ SPRÁVCE POZŮSTALOSTI

HLAVA I - ODMĚNA SPRÁVCE POZŮSTALOSTI §22 §23 §23a

HLAVA II - HOTOVÉ VÝDAJE SPRÁVCE POZŮSTALOSTI §24

ČAST SEDMÁ - ODMĚNA A NÁHRADA HOTOVÝCH VÝDAJŮ NOTÁŘSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY §24a

ČÁST OSMÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ §25 §26 §26a §27 §28

Příloha - Sazebník odměny notáře za úkony notářské činnosti a za úkony některé jiné činnosti

č. 432/2013 Sb. - Čl. II

č. 341/2020 Sb. - Čl. II

INFORMACE

196

VYHLÁŠKA

Ministerstva xxxxxxxxxxxxx

xx dne 29. xxxxxx 2001

o xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx pozůstalosti x Notářské xxxxxx Xxxxx republiky (notářský xxxxx)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoví xxxxx §107 xxxxxx x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), x xxxxx §374a písm. x) xxxxxx x. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 30/2000 Xx.:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

(1) Xxxxx xxxxxxxx notářskou xxxxxxx,1) xxxxxxxxx právní xxxxx,2) xxxxxxxx správu xxxxxxx3) x xxxxxxxx xxxxx činnost4) xx xxxxxx, jejíž výše x způsob xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx této vyhlášky.

(2) X xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx administrativní x jiné xxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx.

§2

X xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx pomoci, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx notář nárok xx xxxxxxx hotových xxxxxx x na xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx notář xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx úkonů v xxxxxx o pozůstalosti.

XXXX DRUHÁ

ODMĚNA XXXXXX XX XXXXXXXXX ČINNOST

§3

Výše xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxx xx stanoví xxxxx xxxxx odměny xx úkon xxxx xxxx xxxxx notářské xxxxxxxx (dále jen "xxxx") určené pevnou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx hodnota").

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx smlouva xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx o xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx úkonu (xxxx xxx "xxxx xxxxxxx"), xxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxx jen xxx předmět xxxxx, xxx xxxxx je xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Tarifní xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxx úkonu, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxx, jehož xx xxxxxx xxxx.

(5) Výše xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x příloze x xxxx vyhlášce xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx. Xx úkony v xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx sazby xx xxxxx x příloze xxxxxxx, které jsou xxx svou povahou x xxxxxx xxxxxxxxx.

§4

(1) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx smlouva, xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx cena. Xx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx úkonu xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx hodnotou xx hodnota xx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx, xx kterou xx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxx úkonu xxxxxxxx xxxxxxx, tarifní xxxxxxxx xx výše xxxxx, xxxxx xx xxx zástavním xxxxxx xxxxxxxx. Je-li hodnota xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx, xx tarifní xxxxxxxx xxxxxxx této věci.

(4) Xx-xx předmětem xxxxx xxxxxx svěřenského xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx svěřenský xxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx peněz xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx-xx předmětem úkonu xxxxxx jednání xxxxxxxxxx xxxxxxxx x opětujícím xx plnění, považuje xx xx xxxxxxx xxxxxxx součet xxxxxx xxxxxx plnění. Jde-li x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, na xxxx života nebo xx xxxx delší xxx pět let, xxxxxxxx se za xxxxxxx xxxxxxx pětinásobek xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx postupuje, xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx, která xxx xxxxxxxxx opětovně.

§4a

(1) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx úkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx předmětu xxxxx xxxxx papír, xxxxxxx hodnotou je xxxx xxxxxxxxx hodnota, xx-xx xx xxx xxxxxxx. Xx-xx předmětem xxxxxxxx xxxxx hromadná xxxxxxx, tarifní hodnotou xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx cenných papírů, xxxxx xxxxxxxxx.

§4x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 432/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

§5

(1) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxx"), xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, o xxxxxx xxxx xx valné xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxx-xx xx valné xxxxxxx rozhodováno x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, pro xxxx xxxxxxxxx výše xxxxxx xx rozhodující návrh xx xxxxxxxxxx, v xxxxx důsledku xx xxxxxxx nejvyšší xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx úkonu xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx akcionáře xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hromady, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 1. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx zápisu x xxxxxxxxxxx xxx rollam xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx první. Sepíše-li xxxxx xxxxx jeden x xxxxxx notářských xxxxxx, xxxxxx mu xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx.

(3) Je-li xxxxxxxxx xxxxx právní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx skutečností, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx výše základního xxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx kapitálu, xxx-xx x xxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxxx úkonu xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx určené valnou xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx hodnotu xxxxxxxxx xxxxxxx všech xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xx-xx předmětem xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osvědčení xxxxxxxx rozhodnutí, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx svou xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx tarifní xxxxxxx výše jejího xxxxx. Nedochází-li při xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kapitál xxxxxxxxxx xxxxxxxx korporace nebo xxxxxxxx korporace, která xxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

§6

(1) Xx-xx předmětem xxxxx osvědčení xxxxxxx xxxxxxxxx, považuje xx xx tarifní xxxxxxx

x) xxxxxx cena předpokládaných xxxxx x loterií,

b) xxxxxx cena xxxxx x tombol,

c) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x číselných xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.7)

(2) Je-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx či xxxxxx xxxx o xxxx, xxxxxxxx se xx tarifní hodnotu xxxxxx xxxxxxx xxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx protestace xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx peněžitá xxxxxx8) xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx papíru.

(4) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx průběhu xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx hodnotu částka, xx xxxxxx byl xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xx-xx předmětem úkonu xxxxxxxxx průběhu zjišťování xxxxxx nabídek ve xxxxxxx soutěži, xx xxxxxxx xxxxxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxxxx.

§7

Xxxxxxxx odměna

(1) Notáři xxxxxx xxxxxxx část xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx xxxx jestliže provedená xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx přinesla prospěch.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.9) Xxxxxx xxxxxx též xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx k protokolu x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxx protokol o xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx sepsání dodatku xx obsažena x xxxxxx xx přijetí xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

§8

Xxxx úkonu

(1) Notáři xxxxxxxx xxxxxx za xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx trpí xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx mají xx důsledek xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxx, kterým xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx vady xxxxx.

§9

Zvýšení xxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x 100 %

a) xxxxxxxx x xxxxx xxx x xxx složitou xxxx obtížnou nebo xxxxxx xxxxxxxx anebo xx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hromad,

c) jde-li x xxxx, xxxxx xxxxx provádí na xxxxxx xxxxxxxx xxxx x nezbytných důvodů x xxxx xx 18.00 xxxxx do 6.00 xxxxx nebo xx dnech pracovního xxxxx,10)

x) xxx-xx x xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, x nichž x xxxxxx věci xxxxxxx, že se xxxxxxx provádějí mimo xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx důvody xxxxxxx odměny xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx upozornit. Xxxxxxx-xx xxx, nemůže po xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx požadovat.

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX X ZA XXXXX SPRÁVY XXXXXXX

§10

Xxxx x xxxxxx určení xxxxxx notáře xx xxxxxxxxxxx právní xxxxxx x za xxxxx xxxxxx majetku xx xxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.11) Xx poskytování xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXX XXXXXX XX VÝKON XXXX XXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

§11

(1) Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úkony x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx") xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x pozůstalosti, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx 1 000 Xx, nestanoví-li xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx vypořádání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx odměny xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx patřícího xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§12

(1) Základem odměny xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx za úkony xxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tato xxxxxxxx jinak.

(2) Provádí-li xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx se objevil xx xxxxxx moci xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx základem odměny xxxxxx jako soudního xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx obvyklá xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nižší xxx xxxxxx xxxxxxxx obvyklé xxxx xxxxxxx patřícího xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx základem odměny xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tento xxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx se xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx účelem, xxx xxxxx dědictví následný xxxxx, je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxx komisaře xxxxxxx xxxx aktiv xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xx-xx x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx likvidace pozůstalosti, xx základem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výtěžek xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§13

(1) Odměna xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx základ je xxxxxxxx x §12 xxxx. 1 xx 4, činí

z xxxxxxx 500&xxxx;000 Xx základu ... 2,0 %,

x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx 1 000 000 Xx xxxxxxx ... 0,9 %,

x xxxxxxxxxxx částky xx xx 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxxxxx ... 0,5 %,

x přebývající xxxxxx xx do 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxxxxx ... 0,1 %,

xxxxxxx xxxx 2 000 Xx.

Xxxxxx xxx 20 000 000 Xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Provedl-li xxxxx pověřený xxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx jako soudní xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §14 xxxx. 1 xxxx v §15 xxxx. 2, xxxxxx notáře jako xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx stanovené xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 nebo xxxxx §13a a částky xxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx v §15 xxxx. 2.

§13a

(1) Xxxxxx, xxxxx xxxxxx je stanoven x §12 xxxx. 5, xxxx

x xxxxxxx 100&xxxx;000 Kč základu ... 20 %,

x xxxxxxxxxxx xxxxxx až xx 500&xxxx;000 Xx xxxxxxx ... 12,5 %,

x xxxxxxxxxxx částky xx xx 1 000 000 Xx xxxxxxx ... 1,7 %,

x přebývající xxxxxx až xx 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxxxxx ... 1,2 %,

xxxxxxx xxxx 3&xxxx;000 Kč.

Částka xxx 20&xxxx;000&xxxx;000 Kč xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx notáře jako xxxxxxxx komisaře jednu xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděl xxxxx xxxxxxxxx, náleží xx xxxx xxxxxxx xxxx x odměny vypočtené xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx notáře xxxx soudního xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx a částky xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

§13x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 432/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§14

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx soudnímu xxxxxxxx xxxx část xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx 1&xxxx;000 Xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx po dobu, xx xxxxxx xx xxxxxx xx místě xxxxx prováděl.

(2) Xxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1 500 Xx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxx soudního xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx kopie xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činí 100 Xx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx xxxxxxxxxx podle §13 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx přiměřeně xxxxxx, xxxxxxx xxxx x 100 %, xxxxx xxxxx notáře x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx mimořádně xxxxxxx xxxx časově xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx více xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo jazyka. Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nelze zvýšit xxx provedení úkonů xx xxxxx xxxxx.

(5) Xxxx-xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx notářů xxxx xxxxx notář xxxxxxx xxx některé úkony x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx mu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx xxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx 13a, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, odpovídající xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxxxx pověření xxxxxx, xxxx tento xxxxx xxxxx xx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX XXXXXX XX ZJIŠTĚNÍ XXXXX X XXXXXX ZÁVĚTI

§15

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, odměna za xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx x vydědění, x xxxxxxx x zřeknutí xx dědického xxxxx xxxx x zrušení xxxxxx právních xxxxxxx, x xxxxxxxx vykonavatele xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx x manželském xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxx pozůstalosti, xx xxxxxxxx x odměně xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx notář xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx mu za xx odměna xx xxxx 250 Kč.

(2) Xxxxxxx-xx se xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 veřejně, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx 500 Xx; xxxxxx xxxxxx xxxxxx odměna xx xxxx 1&xxxx;500 Kč.

XXXXX III

ODMĚNA XXXXXX XX XXXXX DALŠÍ XXXX ČINNOSTI

§15a

Pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx činnosti xx xxxxxxx obdobně xxxxxxxxxx §3, xxx xxxxxxxxx xxxxxx notáře xxxxxxxxxx §7, xxx vady xxxxx ustanovení §8 x pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxx ustanovení §9.

§15x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 167/2009 Xx. s účinností xx 23.6.2009

XXXX PÁTÁ

NÁHRADA XXXXXXXX XXXXXX X NÁHRADA XX XXXXXXXXXX ČAS

HLAVA X

XXXXXXX XXXXXXXX VÝDAJŮ

Náhrada xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x notářskou xxxxxxxx

§16

Xxxxx xx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx služeb, opisy x xxxxxxxxx xx xxxx 300 Kč x xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx výdaje, znalecké xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx, překlady x xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17

(1) Xxxxx xx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx úhradě xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx se předpokládá x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxx. Žadatel xxx xxxxxx požadovat xxx xxxxxxxxxx specifikaci xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx nemůže xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výdajů, x xxx xxxx dohodnutá xxxxxxxx částka překročena, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Není-li o xxxx náhrady xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.16)

§18

Náhrada xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx pomoci x xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx výdajů v xxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx majetku xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.11)

§19

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s úkony xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Hotovými xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x úkony xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx spojené s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx získání xxxxxxxxx x majetku, xx xxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxx §15 xxxxx notářem x cestovní xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16).

(3) Není-li řízení xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx hotových xxxxxx podle odstavce 1 také xxxxxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx úkonů xx skončení řízení x xxxxxxxxxxxx xx xxxx 300 Xx.

HLAVA II

NÁHRADA XX XXXXXXXXXX XXX

§20

Xxxxxxx za xxxxxxxxxx čas x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx za promeškaný xxx xxxxxx notáři xxx úkonech, prováděných xx xxxxx místě xxx x kanceláři xxxxxx xxxx v xxxxx konání jeho xxxxxxxx xxx, za xxx strávený cestou xx tohoto místa x xxxx a xx čas xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x důvodů xx straně xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx 50 Xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§21

Náhrada za xxxxxxxxxx xxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx právní xxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx čas x xxxxxxxxxxx s poskytováním xxxxxx pomoci x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.11)

XXXX XXXXX

XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX VÝDAJŮ XXXXXXX XXXXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX

§22

Xxxxxxxx odměny xxxxxxx pozůstalosti xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ustanovení §12 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxx.

§23

Xxxxx xxxxxxx pozůstalosti xxxxxxxx xxxxxx aktiv xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx měsíců, xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx podle §13 xxxx. 1 x 3. Xxxxxxxx-xx xxxxxx po xxxx xxxxxx xxxx delší, xxxxxx se xxxxxxx xxxxx nebo zvýší.

§23a

Odměnu xxxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx xxxx xxxxxxxxx zvýšit, xxxxxxx xxxx x 100 %, jestliže úkony xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx pozůstalosti xxxx xxxxxxxxx obtížné xxxx xxxxxx xxxxxxx.

XXXXX II

HOTOVÉ XXXXXX XXXXXXX POZŮSTALOSTI

§24

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx hotových xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx právním předpisem16).

XXXX XXXXX

XXXXXX A XXXXXXX XXXXXXXX VÝDAJŮ XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX

§24x

(1) Notářské komoře Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx") xxxxxx xxxxxx za provedení xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zástavního xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 600 Xx. Xxxxxx platí xxxxx, který xxxxx §35h xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx právní zájem xx xxx, zda xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx případ xxxxx x je-li xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxx 500 Kč.

(3) Komoře xx xxxxxxxx xxxxxxx x manželském xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxx Seznamu xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx odměna xx xxxx 1 000 Xx.

(4) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx a otisku xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx jejího xxxxxxx x zahraničí xx xxxx 300 Xx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx ověření podpisu x xxxxxx razítka, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx.

(5) Komoře xxxxxx xxxxxxxx náhrada xxxxxxxx výdajů xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx poskytování xxxxx x Rejstříku xxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve výši 225&xxxx;060 Xx zpětně xx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx kalendářních xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, nebo x xxxxxxx výši z xxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

XXXX OSMÁ

USTANOVENÍ XXXXXXXX, XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ

§25

Základ xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx celé stokoruny xxxxxx x odměna xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§26

Za xxxxx notáře xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti této xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

§26a

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 2002 a 2003 x souvislosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Ministerstvo xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx 1&xxxx;500&xxxx;000 Xx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xx xxxxxxx dálkového x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx orgánu veřejné xxxx xx xxxx 1&xxxx;125&xxxx;300 Xx. Tuto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx moci, xxxxxxx xxx přístup zvláštním xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx; pokud xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx orgánům xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx výši.

§27

Xxxxxxx xx vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 612/1992 Sb., o xxxxxxxx notářů x xxxxxxx xxxxxxxx.

§28

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2001.

Xxxxxxx:

XXXx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x vyhlášce x. 196/2001 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxx notáře xx xxxxx xxxxxxxx činnosti x xx xxxxx xxxxxxx jiné xxxxxxxx

Xxxxx X

Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx A

Za xxxxxxx notářského xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx X, xxxxxx vydání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxx 100 000 Xx tarifní xxxxxxx ... 2,0 %,

z xxxxxxxxxxx xxxxxx až xx 500&xxxx;000 Xx xxxxxxx xxxxxxx ... 1,2 %,

x xxxxxxxxxxx xxxxxx až do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxxxxx xxxxxxx ... 0,6 %,

x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx tarifní xxxxxxx ... 0,3 %,

z xxxxxxxxxxx xxxxxx až xx 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxxxxx xxxxxxx ... 0,2 %,

x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx 30&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxxxxx xxxxxxx ... 0,1 %,

x přebývající xxxxxx xx xx 100 000 000 Xx xxxxxxx hodnoty ... 0,05 %,

xxxxxxx 1&xxxx;000 Xx,

x xxxxxxx xxxxxxxxxx zápisu, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx 2&xxxx;000 Xx x x xxxxxxx notářského zápisu, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx zápis do xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejméně 4&xxxx;000 Xx; xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx přeměně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx 10&xxxx;000 Xx.

Xxxxxx xxx 100&xxxx;000&xxxx;000 Xx se do xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo ji xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx zápis xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ... 4 000 Xx,

x) xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby ... 10 000 Xx,

x) xxx-xx x xxxxxxxx zápis o xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ... 5 000 Kč,

d) jde-li x jiný xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx ... 3 000 Xx.

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zápisu x xxxxxxxxxxxxxx právním xxxxxxx x založení xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx jen xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákoníkem x xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinnost xx být xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx žádost x xx jeho xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx ... 2&xxxx;000 Xx.

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x dohodě xx xxxxxxxx x vykonatelnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx peněžitého xxxxx xx xxxxxxxx x vykonatelnosti notářského xxxxxx xxx třetiny x částky vypočtené xxxxx xxxx první x xxxxx x xxxx xxxxxxx 2 000 Xx; xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x kupní smlouvě xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx první x xxxxx x xxxx xxxxxxx 1&xxxx;000 Xx; xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o darovací xxxxxxx xxxx o xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx a xxxxx x xxxx xxxxxxx 1&xxxx;000 Kč.

Položka X

1. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx právně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx notářského xxxxxx

x) xxx-xx o xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx hromad xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x osvědčení xxxxxx skutkových xxxx x stavu xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx X, nejméně 2&xxxx;000 Xx.

Xxxxx-xx xxxxxxx hodnotu xxxxx nebo xx xxx určit xxx x nepoměrnými xxxxxxx ... 3 000 Xx;

xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx věcí ... 5&xxxx;000 Kč.

b) jde-li x osvědčení x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx X a x takto vypočtené xxxxxx tři xxxxxxxx ... nejméně 800 Xx.

2. Xx sepsání xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx xxxx ustavujících xxxxxx xxxxxxxxxxx právnických xxxx xxxxxx vydání xxxxxxx stejnopisu notářského xxxxxx

x xxxxxxx 100 000 Xx tarifní xxxxxxx ... 2,5 %,

x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx 500 000 Xx xxxxxxx xxxxxxx ... 1,5 %,

x xxxxxxxxxxx xxxxxx až do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxxxxx xxxxxxx ... 0,8 %,

x přebývající xxxxxx xx xx 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx tarifní hodnoty ... 0,4 %,

x xxxxxxxxxxx částky xx xx 20 000 000 Xx xxxxxxx xxxxxxx ... 0,2 %,

x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx do 30&xxxx;000&xxxx;000 Xx tarifní xxxxxxx ... 0,1 %,

x xxxxxxxxxxx částky xx xx 100&xxxx;000&xxxx;000 Xx tarifní xxxxxxx ... 0,05 %,

xxxxxxx 2&xxxx;500 Kča jde-li x notářský xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx přeměně právnické xxxxx, xxxxxxx 10&xxxx;000 Xx.

Xxxxxx xxx 100&xxxx;000&xxxx;000 Xx xx xx xxxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxx jen x xxxxxxxxxxx náklady ... 4 000 Xx; xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, 12&xxxx;000 Xx.

3. Za úhrn xxxxx, potřebných k xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx, xxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxx 100&xxxx;000 Xx tarifní xxxxxxx ... 1,0 %,

x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx 500 000 Kč xxxxxxx hodnoty ... 0,5 %,

x xxxxxxxxxxx xxxxxx až xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxxxxx xxxxxxx ... 0,3 %,

x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx 7&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxxxxx xxxxxxx ... 0,1 %,

nejméně 2&xxxx;000 Xx.

Xxxxxx nad 7&xxxx;000&xxxx;000 Xx xx xx xxxxxxx tarifní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx C

Za xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

x prvních 100&xxxx;000 Kč xxxxxxx xxxxxxx ... 1,2 %,

x xxxxxxxxxxx částky xx xx 500 000 Xx tarifní xxxxxxx ... 0,6 %,

z xxxxxxxxxxx xxxxxx až xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxxxxx xxxxxxx ... 0,4 %,

x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxxxxx xxxxxx ... 0,2 %,

x přebývající xxxxxx xx do 30&xxxx;000&xxxx;000 Xx tarifní xxxxxxx ... 0,1 %,

xxxxxxx 1&xxxx;000 Xx.

Xxxxxx xxx 30&xxxx;000&xxxx;000 Kč se xx základu xxxxxxx xxxxxxx nezapočítává.

Nelze-li xxxxx xxxxxxx hodnotu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx úschovy, xxxx xx lze určit xxx x nepoměrnými xxxxxxx ... 1&xxxx;500 Xx.

Xxxxxxx-xx notář xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vět první x xxxxx.

Xxxxx II

Odměna xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx X

1. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx pozůstalosti xxxx x xxxxxxxxxx x vydědění ... 1&xxxx;500 Kč.

2. Za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx toho, xxx je x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednat, x xxx, kým xxxx xxx spravovány xxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxx, xxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ... 500 Xx.

3. Za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právně xxxxxx, o tom, xxxxx xxxxxxxx mají xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ... 1&xxxx;500 Xx.

4. Za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 1 až 3 ... 500 Xx.

5. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x závěti xxxx o dovětku ... 500 Kč.

6. Xx sepsání notářského xxxxxx o xxxx xxxx, xxxxxx vydání xxxxxxx xxxxxxxxxx notářského xxxxxx ... 1 000 Xx.

Xxxxxxx E

1. Za xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx notářský zápis xxxxxx ... 300 Xx.

2. Za sepsání xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx ... 1 000 Xx.

3. Xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx, který přijímá xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx ... 1 000 Xx.

Xxxxxxx X

Xx xxxxxxxxx x předložení xxxxxxx ... 600 Xx.

Xxxxxxx X

Xx xxxxxxx notářského xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx ... 600 Xx.

Xxxxxxx H

1. Xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx (dále xxx "xxxx") x xxxxxxxx, za xxxxxx x jen xxxxxxxxx xxxxxx listiny, jejíž xxxx xx xxxxxxx ... 30 Xx.

2. Xx ověření xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx téže xxxxxxx ... 70 Xx.

Xxxxxxx X

1. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ... 800 Xx.

2. Xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx C.

Položka X

1. Xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx výpisu ... 200 Kč;

obsahuje-li xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx zápisu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zápisu, xx xxxxxx stranu xxxxxxx ... 30 Xx.

2. Za xxxxxx xxxxxxx stejnopisu xxxxxxxxxx xxxxxx, xx každou xxxxxxxxx stranu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ... 100 Xx.

3. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 2 xxxxx příloh xxxxxxxxxx zápisu, xx xxxxxx stranu xxxxxxx ... 30 Xx.

Xxxxxxx X

1. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx započatou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ... 30 Xx.

2. Xx ověření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx započatou xxxxxx textu xxxxxxxxxx xxxxxx ... 50 Xx.

Xxxxxxx X

Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx opisu, xxxx výpisu z xxxxx protestů, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ... 100 Xx.

Xxxxxxx M

1. Xx xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxx ... 200 Xx.

2. Xx zápis xx Xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxx potřebných x xxxxxx, není-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zápisu x xxxxxxx jednání, xxxxx xxxxxx ... 1&xxxx;500 Xx.

3. Xx xxxxx xxxxx xxxxxx x Rejstříku zástav xxxx xx provedení xxxxxx x Rejstříku xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x provedení xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx ... 500 Xx.

4. Xx xxxxxx xxxxx xxxx výpisu x Xxxxxxxxx zástav nebo xxxxxxxxx ... 200 Xx.

Xxxxxxx X

1. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx listin o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx režimu, xx-xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx majetkovém xxxxxx ... 200 Xx.

2. Xx zápis xxxxxxx xx Xxxxxxx listin x manželském xxxxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx ... 1&xxxx;000 Xx.

3. Xx xxxxxx opisu xxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx xx Seznamu xxxxxx o manželském xxxxxxxxxx režimu, xxxxx xx vydání potvrzení ... 300 Xx.

Xxxxxxx X

1. Xx xxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zápisu ... 100 Kč.

2. Xx vydání xxxxx xxxx potvrzení x Xxxxxxxx právních xxxxxxx xxx případ xxxxx ... 150 Kč.

Položka X

Xx xxxxx do Xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx provedení změny xxxxxx ... 100 Xx.

Xxxxxxx Q

1. Xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavků xxxxxx xxxxxx zúčastněnou xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "osvědčení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx") ... 40&xxxx;000 Xx.

2. Xx sepsání x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx rejstříku (dále xxx "osvědčení pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx") ... 40&xxxx;000 Xx.

3. Xx sepsání a xxxxxx xxxxxxxxx x xxx zápis přeshraniční xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x přeshraniční xxxxxxx všem českým xxxxxxxxxxx korporacím ... 10&xxxx;000 Xx.

Xxxxxxx X

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ... 1 000 Xx.

Xxxxxxx S

1. Xx xxxxx xx veřejného xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx ... 300 Xx.

Xxxxxxx X

1. Za xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ... 1&xxxx;000 Xx.

2. Xx xxxxx do evidence xxxxxxxxxx majitelů x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zápisem ... 300 Xx.

3. Za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 odst. 2 x §61 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ... 200 Xx.

Xxxxxxx U

1. Za xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx oznámení xxxxxxxx o xxxx xxxxxxx xxxxx dovolat xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle občanského xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx o xxxxxxx") ... 1&xxxx;000 Xx.

2. Xx xxxx úkonů xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx učiněno xx xxxxxxxxx ... 2&xxxx;000 Kč.

Položka V

1. Xx sepsání x xxxxxx osvědčení x xxxxxxxxx xxxxx úkonů x o xxxxxxx xxxxxxxx x podmínek xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ... 40 000 Xx.

2. Za xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx x zákonnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx evropské xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ... 40&xxxx;000 Xx.

3. Xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx o zákonnosti xxxxxxxxx založení evropské xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx sepsal x vydal xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx a o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx předepsaných xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ... 10&xxxx;000 Xx.

4. Xx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx x provedení xxxxx úkonů x x splnění formalit x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ... 10&xxxx;000 Xx.

5. Xx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přemístění xxxxx xxxxxxxxxx právnické osoby xx České xxxxxxxxx xxxx osvědčení xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx ... 15&xxxx;000 Kč.

Položka X

Xx vydání xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ... 50 Xx.

Xxxxxxx X

Xx xxxxxxxxx správního xxxxx kontaktního místa xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx ověřovacího xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx - Xxxxx XXXXX) ... 50 Xx.

Xxxxxxx Y

Za xxxxxx výpisu x xxxxxxxx Rejstříku trestů ... 100 Kč.

Položka X

Xx provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx započatou stranu xxxxxxxxxxxxxx dokumentu ... 30 Xx.

Xxxxxxx XX

1. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx do xxxxxxxx skutečných majitelů x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx předmětem xxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxx vztahů xxxxx x xxxx xxx 4 osobách xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx ... 2 200 Kč.

2. Xx vydání xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx x xxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx bytového x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx struktura xxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxx xxx 4 xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx vystupujících ... 800 Xx.

3. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů x xxxxxxx skutečného xxxxxxxx právního uspořádání, xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ... 1 200 Xx.

4. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx do evidence xxxxxxxxxx majitelů x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ústavu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx uspořádání zřízeného xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ... 700 Xx.

5. Xx vydání xxxxxxxxx xxx zápis xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiné xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx družstva ... 200 Xx.

Xxx účely xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x kterých xx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx struktury xxxxxx, xxxxx xxxx 1. a 2. xx xxxxxxxxxxxxxx

x) skutečný xxxxxxx x právnická xxxxx xxxx právní xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx,

x) xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, x kterých xx údaje x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

Xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahů x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x evidenci xxxxxxxxxx majitelů.

Xx. II

Přechodné ustanovení

Notáři, xxxxx byl soudem xxxxxxx, aby jako xxxxxx xxxxxxx provedl xxxxx v řízení x dědictví xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2014, náleží xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx xxxxxxx po 1. lednu 2014, xxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úkony x xxxxxx o xxxxxxxx x majetku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx původně xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 432/2013 Xx. x účinností xx 1.1.2014

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x. 196/2001 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x jejichž xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xx použije xxxxxxxx x. 196/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 341/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 196/2001 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.2001.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

42/2002 Xx., xxxxxx xx mění vyhláška x. 196/2001 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2002

403/2005 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 196/2001 Xx., x odměnách x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dědictví, xx znění vyhlášky x. 42/2002 Xx.

x xxxxxxxxx xx 5.10.2005

399/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 196/2001 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 10.8.2006

167/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx č. 196/2001 Xx., x odměnách x xxxxxxxxx xxxxxx x správců dědictví, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 23.6.2009

432/2013 Xx., kterým xx xxxx vyhláška x. 196/2001 Xx., x odměnách a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dědictví, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

162/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 196/2001 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx XX, (notářský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.6.2016

338/2016 Xx., kterým xx mění vyhláška x. 196/2001 Sb., x odměnách x xxxxxxxxx xxxxxx, správců xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxxxx ČR (notářský xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.11.2016

341/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 196/2001 Xx., o xxxxxxxx x náhradách notářů, xxxxxxx pozůstalosti x Xxxxxxxx xxxxxx XX (xxxxxxxx tarif), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

180/2021 Xx., o náležitostech xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.6.2021

318/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 196/2001 Xx., x odměnách x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx XX (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) §2 xxxxxx x. 358/1992 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx řád).
2) §3 xxxx. 1 zákona x. 358/1992 Sb., xx znění zákona x. 30/2000 Sb.
3) §3 xxxx. 2 xxxxxx x. 358/1992 Xx.
4) §4 xxxxxx x. 358/1992 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxx x. 554/2004 Sb.
5) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x oceňování xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 121/2000 Xx.
6) §205 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) §528 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
8) Xxxxxx X §1 xxx 2 x §75 xxx 2 x xxxxxx XX §1 xxx 2 zákona x. 191/1950 Xx., xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx.
9) §62 xxxx. 2 xxxxxx x. 358/1992 Sb.
10) §91 xxxxxxxx práce.
11) Vyhláška č. 177/1996 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx a náhradách xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxx x. 235/1997 Xx. x xxxxxxxx x. 484/2000 Sb.
12) §38 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
13) §175o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
14) §175zb xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
15) §175d xxxx. 2 xxxx xxxx xx středníkem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
16) Xxxxx č. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.