Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 05.02.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.01.2023.


Vyhláška o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory ČR (notářský tarif)
196/2001 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ §1 §2

ČÁST DRUHÁ - ODMĚNA NOTÁŘE ZA NOTÁŘSKOU ČINNOST

Výše odměny §3 §4 §4a §5 §6

Částečná odměna §7

Vady úkonu §8

Zvýšení odměny §9

ČÁST TŘETÍ - ODMĚNA NOTÁŘE ZA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍ POMOCI A ZA VÝKON SPRÁVY MAJETKU §10

ČÁST ČTVRTÁ - ODMĚNA NOTÁŘE ZA VÝKON JINÉ ČINNOSTI

HLAVA I - ODMĚNA NOTÁŘE JAKO SOUDNÍHO KOMISAŘE §11 §12 §13 §13a §14

HLAVA II - ODMĚNA NOTÁŘE ZA ZJIŠTĚNÍ STAVU A OBSAHU ZÁVĚTI §15

HLAVA III - ODMĚNA NOTÁŘE ZA VÝKON DALŠÍ JINÉ ČINNOSTI §15a

ČÁST PÁTÁ - NÁHRADA HOTOVÝCH VÝDAJŮ A NÁHRADA ZA PROMEŠKANÝ ČAS

HLAVA I - NÁHRADA HOTOVÝCH VÝDAJŮ

Náhrada hotových výdajů v souvislosti s notářskou činností §16 §17

Náhrada hotových výdajů v souvislosti s poskytováním právní pomoci a správou majetku §18

Hotové výdaje v souvislosti s úkony notáře jako soudního komisaře §19

HLAVA II - NÁHRADA ZA PROMEŠKANÝ ČAS

Náhrada za promeškaný čas v souvislosti s notářskou činností §20

Náhrada za promeškaný čas v souvislosti s poskytováním právní pomoci a výkonem správy majetku §21

ČÁST ŠESTÁ - ODMĚNA A NÁHRADA HOTOVÝCH VÝDAJŮ SPRÁVCE POZŮSTALOSTI

HLAVA I - ODMĚNA SPRÁVCE POZŮSTALOSTI §22 §23 §23a

HLAVA II - HOTOVÉ VÝDAJE SPRÁVCE POZŮSTALOSTI §24

ČAST SEDMÁ - ODMĚNA A NÁHRADA HOTOVÝCH VÝDAJŮ NOTÁŘSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY §24a

ČÁST OSMÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ §25 §26 §26a §27 §28

Příloha - Sazebník odměny notáře za úkony notářské činnosti a za úkony některé jiné činnosti

č. 432/2013 Sb. - Čl. II

č. 341/2020 Sb. - Čl. II

č. 460/2022 Sb. - Čl. II

INFORMACE

196

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravedlnosti

ze xxx 29. xxxxxx 2001

x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoví xxxxx §107 xxxxxx x. 358/1992 Xx., x notářích a xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx), x xxxxx §374a xxxx. x) xxxxxx č. 99/1963 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx xxxxxx č. 30/2000 Xx.:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,1) poskytuje právní xxxxx,2) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx3) a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx4) xx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx se řídí xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxx.

(2) X odměně je xxxxxxxx x náhrada xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x jiné xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx.

§2

X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činností, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx notář nárok xx náhradu hotových xxxxxx x na xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

XXXX DRUHÁ

ODMĚNA XXXXXX XX XXXXXXXXX ČINNOST

§3

Výše xxxxxx

(1) Výše xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx odměny xx úkon xxxx xxxx xxxxx notářské xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxx") určené pevnou xxxxxxx xxxx procentuálně x xxxxxxx předmětu xxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxx hodnota").

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přijetí xxxxx xxxx cenných xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx x xxxx x několika xxxxxxxxxx úkonu (xxxx xxx "úkon složený"), xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odměna.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx úkonu, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Hodnotou věci xx xxxxxx její xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx porada xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxx, jehož se xxxxxx xxxx.

(5) Xxxx xxxxxx za úkony xxxxxxxx x příloze x xxxx xxxxxxxx xx stanoví sazbami x ní xxxxxxxxx. Xx úkony x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxxx x příloze xxxxxxx, xxxxx jsou xxx xxxx povahou x xxxxxx xxxxxxxxx.

§4

(1) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx kupní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx. Xx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx hodnotou xxxxxxx xxxx xxxx.

(2) Je-li xxxxxxxxx úkonu xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxx hodnotu xxx xxx, xx kterou xx xxx x xxxxx hodnotou směňována.

(3) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxx zástavním právem xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx věci xxxxx xxx xxxx dluhu, xx xxxxxxx hodnotou xxxxxxx této věci.

(4) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxx hodnotou xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xx-xx předmětem úkonu xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, tarifní xxxxxxxx je xxxx xxxxxxx peněžní částky.

(6) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jednání obsahující xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx plnění. Jde-li x plnění xx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx života nebo xx xxxx xxxxx xxx pět let, xxxxxxxx xx za xxxxxxx xxxxxxx pětinásobek xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx-xx předmětem xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§4x

(1) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx předmětu xxxxx xxxxx papír, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx jmenovitá hodnota, xx-xx na xxx xxxxxxx. Xx-xx předmětem xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, tarifní hodnotou xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx.

§4x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 432/2013 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

§5

(1) Je-li xxxxxxxxx xxxxx osvědčení xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx právnické osoby (xxxx xxx "valná xxxxxxx"), xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx, x kterém xxxx na valné xxxxxxx rozhodováno, xxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxx-xx xx valné xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, pro xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx rozhodující návrh xx rozhodnutí, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx předmětem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx akcionáře xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hromady, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 1. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby přijímáno xxxx xxxxxxxx, náleží xxxxxx xx sepsání xxxxxxxxxx zápisu o xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxx jeden x xxxxxx notářských xxxxxx, náleží xx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x založení xxxx x zrušení x xxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, xxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, považuje xx za tarifní xxxxxxx xxxx základního xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a výše xxxxxxxxx kapitálu, xxx-xx x nadaci.

(4) Je-li xxxxxxxxx xxxxx dohoda xxxxxxxxx na xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx hodnotu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx upsaných xxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x přeměně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx jmění. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx svou xxxxxx formu, xxxxxxxx xx za xxxxxxx xxxxxxx výše xxxxxx xxxxx. Nedochází-li při xxxxxxx k ocenění xxxxx posudkem xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kapitál xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

§6

(1) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx osvědčení xxxxxxx xxxxxxxxx, považuje xx xx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxx předpokládaných xxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxx výher x číselných loterií,

d) xxxxxx výše xxxxxx x xxxxxxxxx her,

e) xxxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxxx xx vylosované xxxxx.7)

(2) Je-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxx hodnotu xxxxxx xxxxxxx cen, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx se xxxxxxxxx zavázal.

(3) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx protestace xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxx hodnotu xxxxxxxx xxxxxx8) xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx průběhu dražby, xxxxxxxx se xx xxxxxxx hodnotu částka, xx xxxxxx xxx xxxxxxx dražby vydražen.

(5) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nabídky.

§7

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Notáři xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx úkonu, xxxxxxxx xxxx zůstal xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx jestliže xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx též xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.9) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x notářské xxxxxxx x schválení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx úschově, odměna xx xxxxxxx xxxxxxx xx obsažena v xxxxxx xx přijetí xxxxx do notářské xxxxxxx.

§8

Xxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx odměna xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx trpí xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xx důsledek xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Notáři xxxxxxxx odměna xx xxxx, kterým xxxxxxxxx xxx zaviněné xxxx xxxxx.

§9

Zvýšení xxxxxx

(1) Notář xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x 100 %

x) xxxxxxxx x xxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxx obtížnou xxxx xxxxxx xxxxxxxx anebo xx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx jazyka,

b) u xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x osvědčení průběhu xxxxxxx xxxxxx,

x) xxx-xx x xxxx, který xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx důvodů x xxxx xx 18.00 xxxxx xx 6.00 xxxxx nebo xx dnech xxxxxxxxxx xxxxx,10)

x) xxx-xx x xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, kromě xxxxx, x nichž x xxxxxx xxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxx provádějí xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx odměny xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Na xxxxxxx odměny podle xxxxxxxx 1 a 2 musí xxxxx xxxxxxxx x úkon xxxx upozornit. Xxxxxxx-xx xxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zvýšenou xxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXX XX POSKYTOVÁNÍ XXXXXX XXXXXX X XX XXXXX XXXXXX MAJETKU

§10

Výše x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx pomoci x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.11) Za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx této vyhlášky xxxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx majetku.

XXXX XXXXXX

XXXXXX XXXXXX XX XXXXX XXXX XXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX NOTÁŘE XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

§11

(1) Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx provedl xxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx, (xxxx jen "xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx") xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx 1 000 Xx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx jinak.

(2) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxxxxxx x pozůstalého manžela, xx základem xxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§12

(1) Základem xxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tato xxxxxxxx jinak.

(2) Xxxxxxx-xx xx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx o majetku, xxxxx xx objevil xx xxxxxx moci xxxxxxxx, jímž bylo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx základem xxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx xx úkony xxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxx cena xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx cena xxxxx xxxxxxxxxxxx nižší než xxxxxx xxxxxxxx obvyklé xxxx majetku patřícího xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x obvyklé xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx základem xxxxxx xxxxxx xxxx soudního xxxxxxxx tento součet.

(4) Xxxxxxx-xx xx řízení x xxxxxxxxxxxx xx xxx účelem, aby xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, je základem xxxxxx notáře jako xxxxxxxx xxxxxxxx obvyklá xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx následný dědic xxxxxx.

(5) Xx-xx v xxxxxx x pozůstalosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§13

(1) Xxxxxx notáře xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x §12 xxxx. 1 až 4, xxxx

x xxxxxxx 500&xxxx;000 Xx xxxxxxx ... 2,0 %,

x xxxxxxxxxxx xxxxxx až xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč xxxxxxx ... 0,9 %,

x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx do 3 000 000 Xx xxxxxxx ... 0,5 %,

x přebývající xxxxxx xx do 30&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxxxxx ... 0,1 %,

x xxxxxxxxxxx xxxxxx až xx 100 000 000 Xx základu ... 0,05 %,

nejméně xxxx 2 000 Xx.

Xxxxxx xxx 100&xxxx;000&xxxx;000 Xx se xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx úkony x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxx soudní xxxxxxx xxxxx uvedené x §14 xxxx. 1 xxxx v §15 odst. 2, xxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx částky xxxxxxxxx xxxx stanovené xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxx podle §13a x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx v §15 xxxx. 2.

§13a

(1) Odměna, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x §12 xxxx. 5, xxxx

x xxxxxxx 100&xxxx;000 Kč xxxxxxx ... 20 %,

x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx 500 000 Xx xxxxxxx ... 12,5 %,

x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxxxxx ... 1,7 %,

x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx do 30&xxxx;000&xxxx;000 Kč základu ... 1,2 %,

x xxxxxxxxxxx xxxxxx až xx 100 000 000 Xx xxxxxxx ... 0,9 %,

xxxxxxx xxxx 5 000 Xx.

Xxxxxx xxx 100&xxxx;000&xxxx;000 Xx se xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx notáře xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čtvrtinu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Jestliže xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx poměrná xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxxxx rozsahu xxxx činnosti. Odměnu xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx vypočtené xxxxx xxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

§14

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, náleží xxxxxx xxxx soudnímu xxxxxxxx jako xxxx xxxxxx notáře xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo jeho xxxxx prováděného xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx 1 500 Xx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xx kterou xx soupis na xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx notáře jako xxxxxxxx komisaře za xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx dědického xxxxxxxxx xxxx 1 500 Kč.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx evropského dědického xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 100 Kč.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxxxx xxxxxxxx odměny xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3 lze xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx x 100 %, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jednání xx xxxx, provedením xxxxx xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Odměnu stanovenou x vypočtenou podle xxxxxxxx 1 nelze xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx.

(5) Xxxx-xx x xxxxxx x pozůstalosti xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx notář xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x pozůstalosti, náleží xx podíl odměny xxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx vypočtené xxxxx §13 nebo 13a, xxxxxxxxx zvýšené xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx ke xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx odměnu.

XXXXX II

ODMĚNA XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX X OBSAHU XXXXXX

§15

(1) Xxxxxxxxx-xx tato xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx za xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, x prohlášení x vydědění, o xxxxxxx o zřeknutí xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx o zrušení xxxxxx xxxxxxxx jednání, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x povolání xxxxxxx pozůstalosti, x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx režimu nebo x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx význam xxx xxxxxx pozůstalosti, je xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Provádí-li xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx notář xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xx xx odměna xx xxxx 250 Xx.

(2) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx a obsahu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, náleží xx takové xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx, odměna xx xxxx 500 Xx; xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx 1 500 Xx.

XXXXX XXX

XXXXXX XXXXXX XX XXXXX XXXXX XXXX ČINNOSTI

§15a

Pro xxxxxxxxx xxxx odměny xxxxxx xx xxxxx další xxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §3, pro částečnou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §7, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §8 x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §9.

§15x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 167/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 23.6.2009

ČÁST PÁTÁ

NÁHRADA XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XX XXXXXXXXXX ČAS

HLAVA X

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

§16

Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x prováděním xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx náhradu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx úhradu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx ve xxxx 300 Xx x xxxxx xx xxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vynaložených x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx úkonů. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, poštovné, xxxxxxxx výdaje, znalecké xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx či xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17

(1) Notář se xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx paušální xxxxxx xxxx úhradě xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx vyúčtování specifikaci xxxxxx xxxxxxxx výdajů x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx náhradu xxxx xxxxxxxx výdajů, x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx x xxxx xxxxxxx cestovních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.16)

§18

Náhrada xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx právní xxxxxx x xxxxxxx majetku

Náhrada xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s poskytováním xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.11)

§19

Hotové xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx soudního xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x úkony xxxxxx xxxx soudního xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxxx písemností, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x majetku, xx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx podle §15 jiným xxxxxxx x xxxxxxxx výdaje.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx16).

(3) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx, náleží notáři xxxxx náhrady xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 také xxxxxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx řízení x pozůstalosti xx xxxx 300 Xx.

HLAVA XX

XXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXX

§20

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx čas x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx náleží xxxxxx xxx úkonech, prováděných xx jiném xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx a xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx 50 Xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§21

Náhrada xx promeškaný xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx majetku

Náhrada za xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx pomoci a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.11)

XXXX ŠESTÁ

ODMĚNA A XXXXXXX XXXXXXXX VÝDAJŮ XXXXXXX POZŮSTALOSTI

HLAVA X

XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX

§22

Xxxxxxxx odměny xxxxxxx pozůstalosti xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ustanoven. Xxxxxxxxxx §12 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxx.

§23

Xxxxx správce pozůstalosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xx dobu xxxx měsíců, xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §13 odst. 1 x 3. Vykonává-li xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xx poměrně xxxxx nebo zvýší.

§23x

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §23 může xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx x 100 %, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx pozůstalosti byly xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx náročné.

HLAVA II

HOTOVÉ VÝDAJE XXXXXXX POZŮSTALOSTI

§24

(1) Správce xxxxxxxxxxxx xx nárok xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx účelně xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx pozůstalosti.

(2) Xxxx náhrady cestovních xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem16).

XXXX SEDMÁ

ODMĚNA A XXXXXXX XXXXXXXX VÝDAJŮ XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX

§24x

(1) Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "Komora") náleží xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx zástav xx základě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 600 Xx. Xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx podle §35h xxxxxxxxxx řádu xxxxxxx o provedení xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx za xxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxx právní zájem xx xxx, xxx xx xx není xxxxxxxxx listina x xxxxxxx xxxxxxx zůstavitele xxx případ xxxxx x xx-xx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx výši 500 Xx.

(3) Komoře xx založení xxxxxxx x manželském xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx náleží xxxxxx xx výši 1 000 Xx.

(4) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx x otisku xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxx 300 Xx. Zahrnuje-li xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podpisu x xxxxxx razítka, xxxxxx xx poplatek xxx xxxxxx.

(5) Komoře xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx poskytování údajů x Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx výši 225&xxxx;060 Xx zpětně xx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx údaje xxxxxxxxxxx, popřípadě v xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx odpovídající xxxxx kalendářních měsíců, xxx xxxx údaje xxxxxxxxxxx, xxxx v xxxxxxx xxxx z xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx veřejné xxxx.

XXXX OSMÁ

USTANOVENÍ XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX

§25

Xxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xx celé xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx desetikoruny xxxxxx.

§26

Za xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx notáři xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§26x

(1) Na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 2002 a 2003 x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxx Xxxxxx soudem xxxx xxxxxxxx úřadem xxxxxxx, nebo x xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxx, uhradí Ministerstvo xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx 1&xxxx;500&xxxx;000 Xx.

(2) Xxxxxx xxxxxx jednorázová náhrada xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx dálkového a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx xx xxxx 1&xxxx;125&xxxx;300 Xx. Tuto xxxxxxx xxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxx, kterému xxx xxxxxxx zvláštním xxxxxxx zřízen xxxx xxxxxxx; pokud byl xxxxxxx takto xxxxxx xxxx orgánům xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx.

§27

Zrušuje xx vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 612/1992 Sb., o xxxxxxxx notářů a xxxxxxx dědictví.

§28

Xxxx vyhláška nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2001.

Ministr:

JUDr. Xxxxx x. r.

Xxxxxxx x xxxxxxxx x. 196/2001 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx činnosti x xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx

Xxxxx X

Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx hodnoty

Položka X

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx jednání, x xxxxxxxx xxxxxxx X, včetně xxxxxx xxxxxxx stejnopisu notářského xxxxxx

x prvních 100&xxxx;000 Xx tarifní hodnoty ... 2,0 %,

x xxxxxxxxxxx částky xx xx 500&xxxx;000 Xx xxxxxxx hodnoty ... 1,2 %,

z xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx tarifní xxxxxxx ... 0,6 %,

x přebývající xxxxxx xx xx 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxxxxx hodnoty ... 0,3 %,

z xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxxxxx hodnoty ... 0,2 %,

z xxxxxxxxxxx xxxxxx až do 30&xxxx;000&xxxx;000 Xx tarifní xxxxxxx ... 0,1 %,

x xxxxxxxxxxx částky xx xx 100&xxxx;000&xxxx;000 Xx tarifní xxxxxxx ... 0,05 %,

xxxxxxx 2 000 Kč,

v xxxxxxx notářského zápisu, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx seznamu, xxxxxxx 3 000 Xx, x případě notářského xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx 20 000 Xx x x xxxxxxx notářského xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx 4&xxxx;000 Xx; xxx-xx x notářský xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx 20 000 Kč.

Částka xxx 100 000 000 Xx xx do xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx-xx xxxxxxx hodnotu určit xxxx xx lze xxxxx xxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) jde-li x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je podkladem xxx xxxxx do xxxxxxxxx rejstříku ... 4 000 Xx,

x) xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ... 20 000 Kč,

c) xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx o smlouvě x manželském xxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxx o změně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx režimu ... 5 000 Xx,

x) jde-li x xxxx xxxxxxxx xxxxx x právním xxxxxxx ... 3 000 Xx.

Xx sepsání xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jednání x xxxxxxxx společnosti s xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x obchodních korporacích x podle xxxxxxx xxxxxxxx povinnost xx xxx splněna xxxxxxxxx x penězích, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx x xx jeho podkladě xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ... 2&xxxx;000 Xx.

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x vykonatelnosti notářského xxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx dluhu xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zápisu xxx xxxxxxx x xxxxxx vypočtené xxxxx xxxx xxxxx a xxxxx a xxxx xxxxxxx 3 000 Xx; za sepsání xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx smlouvě xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx první x xxxxx a xxxx xxxxxxx 2 000 Xx; xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx majetkovém xxxxxx xxxxx x xxxxxx x změně smluveného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x částky xxxxxxxxx xxxxx věty první x druhé a xxxx xxxxxxx 2 000 Kč.

Položka X

1. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx vydání jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zápisu

a) xxx-xx x osvědčení x průběhu valných xxxxxx nebo x xxxxxxxxx slosování nebo x xxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx věcí, použije xx položka X, xxxxxxx 2&xxxx;000 Xx.

Xxxxx-xx xxxxxxx hodnotu xxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx ... 3&xxxx;000 Xx;

xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x stavu xxxx ... 5 000 Xx.

x) jde-li x xxxxxxxxx x prohlášení, xxxxxxx se položka X x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx ... xxxxxxx 800 Kč.

2. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx právnické osoby xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx notářského xxxxxx

x xxxxxxx 100&xxxx;000 Xx xxxxxxx xxxxxxx ... 2,5 %,

x přebývající xxxxxx xx xx 500&xxxx;000 Xx xxxxxxx xxxxxxx ... 1,5 %,

x přebývající xxxxxx xx do 1 000 000 Xx xxxxxxx xxxxxxx ... 0,8 %,

x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx 3&xxxx;000&xxxx;000 Kč xxxxxxx xxxxxxx ... 0,4 %,

x přebývající xxxxxx xx do 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxxxxx xxxxxxx ... 0,2 %,

x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx do 30&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxxxxx xxxxxxx ... 0,1 %,

z xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx 100 000 000 Xx xxxxxxx xxxxxxx ... 0,05 %,

xxxxxxx 2&xxxx;500 Xxx xxx-xx x xxxxxxxx zápis x xxxxxxxxxx x přeměně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx 20&xxxx;000 Kč.

Částka nad 100&xxxx;000&xxxx;000 Kč xx xx základu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx ... 4 000 Kč; jde-li x xxxxxxxx zápis x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, 20 000 Xx.

3. Xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x protestaci xxxxxx nebo xxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx listiny

z xxxxxxx 100&xxxx;000 Kč xxxxxxx xxxxxxx ... 1,0 %,

z přebývající xxxxxx xx xx 500&xxxx;000 Kč tarifní xxxxxxx ... 0,5 %,

x xxxxxxxxxxx částky xx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxxxxx hodnoty ... 0,3 %,

x xxxxxxxxxxx částky xx xx 7&xxxx;000&xxxx;000 Kč xxxxxxx xxxxxxx ... 0,1 %,

xxxxxxx 2 000 Xx.

Xxxxxx xxx 7&xxxx;000&xxxx;000 Xx xx xx xxxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx X

Xx přijetí xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx do notářské xxxxxxx

x xxxxxxx 100&xxxx;000 Xx xxxxxxx xxxxxxx ... 1,2 %,

x xxxxxxxxxxx xxxxxx až xx 500&xxxx;000 Xx xxxxxxx hodnoty ... 0,6 %,

x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč tarifní xxxxxxx ... 0,4 %,

x přebývající částky xx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxxxxx xxxxxx ... 0,2 %,

x xxxxxxxxxxx xxxxxx až xx 30 000 000 Xx xxxxxxx hodnoty ... 0,1 %,

nejméně 1 000 Xx.

Xxxxxx nad 30&xxxx;000&xxxx;000 Xx xx do xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, nebo ji xxx určit jen x xxxxxxxxxxx náklady ... 1 500 Kč.

Přijímá-li xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx peníze x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x právním xxxxxxx, který sepsal, xxxxx desetinu x xxxxxx vypočtené podle xxx první a xxxxx.

Xxxxx XX

Xxxxxx notáře xxxxxxxxx pevnou sazbou

Položka X

1. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zápisu x xxxxxx, xxxxxxx, povolání xxxxxxx pozůstalosti xxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx ... 2 000 Xx.

2. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x prohlášení xxxx, xxx xx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, o xxx, kým xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx, xxx se xx stát xxxx xxxxxxxxxxxx ... 1 000 Kč.

3. Za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx toho, xxx je v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx záležitosti ... 2 000 Kč.

4. Xx xxxxxxx notářského xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x bodech 1 xx 3 ... 500 Kč.

5. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nebo x xxxxxxx ... 500 Xx.

6. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x plné moci, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx notářského xxxxxx ... 1&xxxx;000 Xx.

Xxxxxxx X

1. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zápis xxxxxx ... 300 Xx.

2. Xx sepsání pokračování x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx ... 1&xxxx;000 Xx.

3. Xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx notářské úschovy ... 1 000 Xx.

Xxxxxxx X

Xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx ... 600 Xx.

Xxxxxxx X

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx ... 600 Xx.

Xxxxxxx X

1. Xx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxx (xxxx jen "xxxx") s xxxxxxxx, xx každou x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx ... 30 Xx.

2. Za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx listině ... 70 Kč.

Položka X

1. Xx přijetí xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx úschovy, x xxxxxxxx cenného xxxxxx ... 1 100 Xx.

2. Xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, použije xx položka X.

Xxxxxxx X

1. Xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto výpisu ... 200 Xx;

xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx každou xxxxxx xxxxxxx ... 30 Xx.

2. Za xxxxxx xxxxxxx stejnopisu xxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx notářského zápisu ... 100 Xx.

3. Xxxxxxxx-xx stejnopis xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx bodu 2 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zápisu, za xxxxxx xxxxxx přílohy ... 30 Xx.

Xxxxxxx X

1. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx textu xxxxxxxxxx xxxxxx ... 30 Xx.

2. Xx ověření xxxxx xxxxxxxxxx zápisu x xxxx vydání xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx textu xxxxxxxxxx xxxxxx ... 50 Xx.

Xxxxxxx L

Za vydání xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx protestů, za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ... 100 Xx.

Xxxxxxx X

1. Xx xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxx ... 200 Xx.

2. Xx zápis xx Xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, není-li xxxxx xxxxxxxx notářem xx xxxxxxxx notářského xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx ... 1&xxxx;500 Kč.

3. Xx xxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx zástav xxxx za provedení xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x provedení zápisu xxxxx xxxx xxxxxx ... 500 Xx.

4. Xx xxxxxx opisu xxxx výpisu x Xxxxxxxxx zástav nebo xxxxxxxxx ... 200 Xx.

Xxxxxxx N

1. Xx xxxxx xxxxxxx do Xxxxxxx listin o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx režimu, xx-xx zápis xxxxxxx xx smlouvě x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx režimu ... 200 Xx.

2. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxx x manželském xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xx žádost xxxxxxx ... 1 000 Xx.

3. Xx vydání xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxx xxxxxx x manželském xxxxxxxxxx režimu, anebo xx xxxxxx xxxxxxxxx ... 300 Kč.

Položka X

1. Xx xxxxx xx Evidence xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ... 100 Xx.

2. Xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx právních jednání xxx xxxxxx xxxxx ... 150 Xx.

Xxxxxxx X

Xx xxxxx xx Xxxxxxx prohlášení x xxxxxx opatrovníka xxxx xx provedení xxxxx xxxxxx ... 100 Xx.

Xxxxxxx X

1. Za xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx x splnění xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavků xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx přeshraniční xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx") ... 40&xxxx;000 Xx.

2. Xx sepsání a xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx zákonem stanovených xxxxxxxxx pro zápis xxxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "osvědčení xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx") ... 40&xxxx;000 Xx.

3. Xx xxxxxxx a xxxxxx osvědčení o xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx notářem, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx o přeshraniční xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx korporacím ... 10&xxxx;000 Xx.

Xxxxxxx X

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxx xx veřejného xxxxxxxxx ... 1 200 Xx.

Xxxxxxx S

1. Xx zápis xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx ... 500 Kč.

2. Xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx úkonů xxxxxxxxx xx zápisem ... 500 Xx

3. Za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx průpisu xxxxx §41 odst. 2 x §61 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx ... 200 Xx.

Xxxxxxx X

Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ... 1 000 Xx.

Xxxxxxx U

1. Xx xxxx úkonů xxxxxxxxxx x doručení xxxxxxxx xxxxxxxx o jeho xxxxxxx xxxxx dovolat xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx x xxxxxxx") ... 1 000 Xx.

2. Xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x výhradě, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx ... 3 000 Xx.

Xxxxxxx X

1. Za xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx všech xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx předepsaných xxx xxxxxxxx evropské společnosti xxxx evropské družstevní xxxxxxxxxxx xxxx ... 40&xxxx;000 Xx.

2. Za xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x zákonnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx ... 40&xxxx;000 Xx.

3. Xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti nebo xxxxxxxx družstevní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, který xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x provedení xxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx předepsaných xxx xxxxxxxx evropské xxxxxxxxxxx nebo evropské xxxxxxxxxx společnosti xxxx ... 10&xxxx;000 Xx.

4. Xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx všech xxxxx x x splnění xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx evropské xxxxxxxxxxx xxxx evropské xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ... 10&xxxx;000 Xx.

5. Xx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zahraniční právnické xxxxx do České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx sídla xxxxx xxxxxxxx společnosti xxxx družstva xx xxxxxxxxx ... 15&xxxx;000 Xx.

Xxxxxxx X

Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ... 50 Xx.

Xxxxxxx X

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úkonu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy (xxxxxxx podacího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx terminálu - Xxxxx POINT) ... 50 Xx.

Xxxxxxx X

Xx vydání xxxxxx x evidence Rejstříku xxxxxx ... 100 Xx.

Xxxxxxx Z

Za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx konverze xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx konvertovaného dokumentu ... 30 Xx.

Xxxxxxx XX

1. Za xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxx xxx 4 xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx vystupujících ... 2 500 Xx.

2. Za vydání xxxxxxxxx xxx xxxxx xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx a sociálního xxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx nebo nejsou-li xxxxxxxxx zápisu x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxx než 4 xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v ní xxxxxxxxxxxxx ... 1 300 Xx.

3. Za xxxxxx osvědčení pro xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů x xxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx zřízeno xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ... 1 500 Xx.

4. Za vydání xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v případě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx prospěšným xxxxxx ... 1 000 Xx.

5. Xx vydání xxxxxxxxx xxx xxxxx xx evidence skutečných xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiné xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x bytového a xxxxxxxxxx družstva ... 500 Kč.

Pro xxxxx xxxxxx xxxxx osob x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx se xxxxxxxx údaje v xxxxx popisu struktury xxxxxx, xxxxx xxxx 1. x 2. xx xxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx a právnická xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, o jejichž xxxxxxxxxx majitele xxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx údaje x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vymazávají bez xxxxxxx.

Xx xx xxxxxx xxxxxxxxx majitelem, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx, xxxxx byl xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx komisař xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x dědictví po xxxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2014, xxxxxx odměna xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. To neplatí, xxx-xx xxxxxxx po 1. lednu 2014, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx provedl xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx o majetku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x dědictví, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 432/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx použije xxxxxxxx x. 196/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx požádal xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x. 196/2001 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 341/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. X xxxxxxxx zahájených xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxx vyhlášky xxxxxx notáři xxxxxx xxxxx vyhlášky x. 196/2001 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxx xxxxxxxx.

2. Za xxxxx xxxxxxxx činnosti, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx požádal přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxx vyhlášky, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 196/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 460/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2023

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 196/2001 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2001.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

42/2002 Sb., kterým xx mění vyhláška x. 196/2001 Xx., x odměnách a xxxxxxxxx notářů x xxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2002

403/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 196/2001 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x správců dědictví, xx znění xxxxxxxx x. 42/2002 Sb.

s xxxxxxxxx xx 5.10.2005

399/2006 Xx., kterým se xxxx vyhláška x. 196/2001 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 10.8.2006

167/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 196/2001 Xx., x odměnách x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dědictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 23.6.2009

432/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 196/2001 Xx., x odměnách x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dědictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

162/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 196/2001 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx pozůstalosti x Xxxxxxxx komory XX, (xxxxxxxx tarif), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.6.2016

338/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 196/2001 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxxxx XX (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.11.2016

341/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 196/2001 Xx., o odměnách x náhradách xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxxxx ČR (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

180/2021 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.6.2021

318/2021 Xx., kterým xx mění xxxxxxxx x. 196/2001 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a Notářské xxxxxx XX (notářský xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.9.2021

417/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 196/2001 Xx., o xxxxxxxx x náhradách xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 15.1.2023

460/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 196/2001 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §2 zákona x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx).

2) §3 xxxx. 1 xxxxxx x. 358/1992 Sb., ve xxxxx zákona x. 30/2000 Xx.

3) §3 xxxx. 2 xxxxxx x. 358/1992 Xx.

4) §4 xxxxxx x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx), xx znění xxxxxx x. 554/2004 Xx.

5) Zákon č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x oceňování xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 121/2000 Sb.

6) §205 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7) §528 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

8) Xxxxxx I §1 xxx 2 x §75 xxx 2 x xxxxxx XX §1 xxx 2 xxxxxx x. 191/1950 Sb., xxxxx xxxxxxxx x šekový.

9) §62 xxxx. 2 xxxxxx x. 358/1992 Xx.

10) §91 xxxxxxxx xxxxx.

11) Xxxxxxxx č. 177/1996 Sb., x xxxxxxxx advokátů x náhradách advokátů xx xxxxxxxxxxx právních xxxxxx (advokátní tarif), xx znění xxxxxxxx x. 235/1997 Xx. x xxxxxxxx č. 484/2000 Xx.

12) §38 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.

13) §175o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

14) §175zb odst. 1 občanského xxxxxxxx xxxx.

15) §175d odst. 2 xxxx xxxx xx středníkem občanského xxxxxxxx řádu.

16) Xxxxx č. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.