Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.09.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2021.


Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností
278/2008 Sb.

Nařízení vlády

Předmět úpravy §1

Zrušovací ustanovení §2

Účinnost §3

Příloha č. 1 - Obsahové náplně živností řemeslných

Příloha č. 2 - Obsahové náplně živností vázaných

Příloha č. 3 - Obsahové náplně živností koncesovaných

Příloha č. 4 - Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností

INFORMACE

278
XXXXXXXX XXXXX
xx dne 23. xxxxxxxx 2008
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §73a zákona x. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 130/2008 Xx.:

§1

Předmět úpravy

Toto xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx řemeslných, které xxxx xxxxxxx x příloze č. 1 k xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx uvedeny v příloze č. 2 k tomuto xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx náplně xxxxxxxx koncesovaných, které xxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x tomuto xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx náplň xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxxx oborů xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx x příloze č. 4 x xxxxxx xxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxxxxx xxxxx č. 469/2000 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jednotlivých xxxxxxxx.

2. Nařízení xxxxx č. 491/2004 Sb., kterým se xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 469/2000 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Nařízení vlády č. 100/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 140/2000 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx č. 469/2000 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx živností, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 491/2004 Xx.

4. Nařízení xxxxx č. 324/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx nařízení xxxxx x. 140/2000 Xx., xxxxxx se stanoví xxxxxx oborů živností xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx č. 469/2000 Xx., xxxxxx xx stanoví obsahové xxxxxx jednotlivých xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx vlády:
v z. Xxxxx v. r.
1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx:
Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx xxxxx x. 278/2008 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx x sladovnictví

Zpracování kůží x kožešin

Aplikace, xxxxxx x xxxxxx ortopedické xxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx směsí

Zpracování xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx, modelářství

Kovářství, podkovářství

Obráběčství

Zámečnictví, xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxx, instalace, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, elektronických x xxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení

Hodinářství

Zlatnictví x klenotnictví

Truhlářství, podlahářství

Výroba x xxxxxx hudebních xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx, opravy, revize x zkoušky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx, opravy x xxxxxxxxxxxx chladicích xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxx, opravy, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a plnění xxxxx plyny

Montáž, xxxxxx, xxxxxx x zkoušky xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xx xxxxx

Xxxxxx, xxxxxx, revize x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx x oprava xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx služby

Pedikúra, manikúra

Řeznictví x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, balení x xxxxxxxxxx masa xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx výsekového xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, chlazením x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx opracováním x xxxxxxxxxxx úpravami. Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Úprava střev xxx xxxxx xxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, včetně výroby xxxxxxxxxx, konzerv, polokonzerv x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxx x xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx masa. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx k bezprostřední xxxxxxxx formou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx doplňkový xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx, hořčice, xxxx, xxxxxx x xxxxxxx) x xxxxxx (xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), pokud xxxx prováděny x xxxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxxxx předmětná xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx mléka. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, sušeného x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, másla, xxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x jogurtů, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mléčných xxxxxxx, laktózy, xxxxxxxxx x mléčných krmných xxxxx.

X rámci živnosti xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxx, zmrzliny) a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx prováděny x xxxxxxxxxx, v xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Míchání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx, xxxxxxx, třídění, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx, šaržovým xxxx kontinuálním xxxxxxxx) xxxxx xx xxxxx x další xxxxxxx xxxxxxx (krupici, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx) x jejich xxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx bázi xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx, cukrářství

Přejímka, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, výroba xxxx x xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, modelováním, řezáním), xxxxxxx úprava (například xxxxxxx, xxxxxxx, smažením, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxx (xxxx xxxx po xxxxxxx xxxxxx), povrchová úprava (xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, potahováním, xxxxxxxx, xxxxxxx) pekařských a xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxx xxx dále xxxxxxx xxxxx x obilovin, xxxxxxx z různých xxxxx, expandované x xxxxxxxxxxx výrobky, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx polotovary xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx cukrářské x xxxxxxxx výrobky, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx, prodávat kávu, xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x provozovně, x xxx xx xxxxxxxxxxx předmětná živnost.

Pivovarnictví x sladovnictví

Řízení x xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sladu - xxxxxxxx sladovnického xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, klíčení, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx - xxxxxxxxx sladu, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, scezování xxxxxxx, xxxxxxxxx, čiření x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx kvašení na xxxxxxxx, dokvašování x xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx), xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxx piva.

V xxxxx xxxxxxxx xxx dále xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx. součástí xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx

Xxxxxxx práce při xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx (xxxxxxx, konin, xxxxxxx, vepřovic, kozin, xxxxxxxx x xxxxxxx) x zušlechťování kožešin xx usně fyzikálně-chemickým xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, odchlupování, xxxxxxxx, xxxxxx, barvení, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxx pak x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, seřezávání, xxxxxxx, postruhování, vytrhávání xxxxxx, xxxxxxxxxx kožešin x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx. Vyčiňování xxxx x kožešnických xxxxx.

X xxxxx živnosti xxx xxxx provádět xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx a xxxxxxx.

Xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx obuvi

Odběr xxxxxxx podkladů xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, úpravy x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx funkčnosti xxxxxx aplikace x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

X rámci xxxxxxxx xxx xxxx provádět xxxxxx x úpravy xxxxxxx obuvi.

Broušení x xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx užitkových xxxx sodnodraselných, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx i přejímaných xx strojích xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x den xxxxxxx, xxxxxxxx hran, broušení xxxxxxxxxx xxxxxx, zavrtávání xxxxx, xxxxxxxxxx leštění x xxxxxxx. Matování x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx skel xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, barevných x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxx xxx dále xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, zabarvování xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx skel xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx gumárenských xxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Příprava surovin xxxx polotovarů. Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx při výrobě x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx.

X xxxxx živnosti lze xxxx provádět xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx patek x dalších xxxxxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx studenou xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx dobýváním, xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx a zpracováním xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx dělením (xxxxxxxxx xxxxxxx, štípáním, xxxxxxx), xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx), údržba x xxxxxxxxx úpravy xxxxxxxxxxx x užitkových výrobků x xxxxxx, zhotovování xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx. Zhotovování slohových, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x slohových xxxxxxx xxx obnově xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X rámci xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přírodním xxxx xxxxxx kamenem (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx).

Xxxxxxxxxxxx, modelářství

Odlévání xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx při xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x neželezných kovů x xxxxxx xxxxxx x nekovových xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx slévárenských xxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx materiálu, xxxx xx xxxxxxxx forem x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx způsobů xxxx. Xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx materiálu. Xxxxxxxx, opravy, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx technologických xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx odlitků x xxxxx a kokil. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, tmelením, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx zpracování odlitků, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx a zpracování xxxxxxxxxxx podkladů pro xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze dřeva, xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX x xxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx forem. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxx) xxx xxxxxxxx.

X rámci xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, ostřihováním x xxxxxxx speciálními xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nanášením xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx technologiemi, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx x kovových xxxxxxxxxxxxx xxxxxx technologiemi xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x plastů x základními operacemi xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx dřevěných maket x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx, podkovářství

Odborné xxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxxx strojních xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx výrobků xxxxxx xxxx strojním xxxxxxx, xxxxxxxxxx zejména xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx válcích x xxxxxxxx profilů, xxxxxxxxx a plochých xxx x oceli xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx, rovnání xxxxxxx, xxxxxxxxx, výpalků x svařenců. Ohřívání xxxxxxxxxx materiálu x xxxxxx x výhních. Xxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx.

X rámci xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx opracování xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx studena, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výrobků, xxxxxxxxx xxxx obloukové svařování, xxxxxxxx práce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx materiálu, xxxxxx x ošetřování xxxxxxxx xxxxx, ovcí, xxx x špárků xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx a oprav xxxxxxxxxx z různých xxxxxxxxx, dílů x xxxxxxxxxxxx výrobků xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx třískového xxxxxxxx, především soustružením, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx obráběcích xxxxxxxx, xxxxxx nově zaváděných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx materiálů (xxxxxxxxx xxxxx).

X rámci xxxxxxxx xxx dále xxxxxxxx základní způsoby xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx výroby xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx zaměřené xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx nezbytných xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx zařízení xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obráběním, montážní x demontážní xxxxx xxx opravách, údržbě x xxxxxxxxxx xxxxxx x strojních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zařízení spadajících xx působnosti jiné xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx materiálů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx x seřizování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, upínacích, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, forem xxx zpracování plastů, xxxxxxx lití xxxx x kovových xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kovů x xxxxxx a xxxxxxxxxx operacemi xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obrábění.

V xxxxx xxxxxxxx lze xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x díly xxx xxxxxx a opravy xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zpracováním xxxx xxxxxxxx za xxxxx x xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ochranu výrobků, xxxxxxxxx xxxx obloukové xxxxxxxxx. Xxxxxxx zpracování xxxx k zabezpečení xxxxxxxxxx vlastností xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx opracování xxxx (například elektrojiskrové, xxxxxxxx). Práce xxxxxx xxxxxxxxx. Výroba a xxxxxx nástrojů x xxxxxxx xxx humánní x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, opravy x xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx povrchu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x podobně) v xxxxxxxx xxxxxxx. Příprava xxxxx xxx xxxxxxxxx x elektrochemickou xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx suspenzí, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx máčení, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx vrstev xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx šablony, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxx lze xxxx xxxxxxxx ruční x strojní xxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx, elektrochemickou xxxx xxxxxxxxxxx úpravu povrchu x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výrobků xxxx, xxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx, opravy, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výzbroje, zejména xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, regulátorů, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx světla, akumulátorů x baterií, xxxxxxx xxx x zařízení xxxxxxxxx na střídavém xxxxxx xxxxxx xxx 50 X nebo xxxxxxxxxxxxx napětí xxxxxx xxx 75 X. Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx elektrických xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, elektrických xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx silnoproudých xxxxxxxxxxx, kontrolních x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxx nízkého xxxxxx, xxxxxx instalace, opravy, xxxxxx, demontáž a xxxxxx. Xxxxxxxxx elektronických xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x montáží xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Montáž, xxxxxx x servis zařízení xxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx po xxxxxx radiovými, optickými xx jinými prostředky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx telekomunikační vedení x xxxxxxxx sítích xxxxxx kabelových xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vedení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx vedení s xxxxxxxxx vlákny x xxxxxxxx a dálkových xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx ústředny xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pobočkové, xxxxxxxx xxx datovou xxx' xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxx (analogové x digitální včetně xxxxxxxxx traktu, xxxxxxxx xxxxxxxxx traktu), xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zařízení (xxxxxxxxx xxxxxxxxx, záznamníky, dálnopisné xxxxxx, xxxx, karty xxxxxx, xxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx signálu (společné xxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxxx, telekomunikační xxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x televizní xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx modulací x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, XX vysílače x xxxxxxxxx, distribuční xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systému), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx rozvody x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxx x přijímací xxxxxxx zařízení (xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, občanské xxxxxxxxxxxx, telemetrické xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx vysílače xxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxx vysílací rádiové xxxxxxx xxxxxxxxxxx radiotelefonního xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx systému, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx telefonních xxxxxxxxx.

X rámci xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x výrobu xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx 50 X xxxx xxxxxxxxxxxxx napětí xxxxxx xxx 75 X, opravy, úpravy x výměny elektrických x xxxxxxxxxxxxxx skupin x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx strojů a xxxxxxxx výrobu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxx, xxxxxxxxxxx, seřizování, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, elektromechanických a xxxxxxxxxxxxxx časoměrných xxxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, mazání, zkoušení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx, xxxxxx, úpravy a xxxxxx jednotlivých mechanických xxxxxxxx xxxxxx přístrojů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx provádět výměnu xxxxxxxxxx xxxx, řemínků, xxxx a baterií xxxxxx jejich xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx x xxxxxx šperků, xxxxxxx x drobných xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx povolených kombinacích xxxxxxx x obecných xxxx. Xxxxxxxxxx drahými xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx plastických xxxxx z drahých xxxx, výroba xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx) x xxxxxx x xxxxxx povrchová úprava x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

X xxxxx xxxxxxxx lze xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x drahých xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x drahých xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, hodin a xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx, xxxxx, stěn x xxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x užitkových xxxxxxx ze xxxxx. Xxxxxxxxx oprav a xxxxxxxxxxxx všech druhů xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx, rozměřování, xxxxxx x xxxxxxxxxx řeziva x xxxxxxxxxxx dílců xxxx součástí xx xxxxxxxxx produktů, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výrobků, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx stěn x xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, kabin x xxxxxxxx). Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx různého xxxxx, xxxxxxxxx vlysových, xxxxxxxxxxx, palubkových, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxxx, škvárobetonovém nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx. Kladení, xxxxxx a svařování xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vyrovnávacích xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx povrchu, upevňování xxxxxxx xxxx x xxxxxxx. Lepení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pokládání xxxxxxxxxx xxxxxx x různých xxxxx xxxxxxxxx (laminátových, xxxxxxxxx a xxxxxxx).

X xxxxx živnosti lze xxxx provádět xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nástaveb dopravních xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx bednářské x modelářské xxxxxxxx. Xxxxxx sériově vyráběného xxxxxxx. Kladení xxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxx. Příprava podkladů xxx kladení podlah, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x opravách xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, výroba x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxx,xxxx, xxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx součástí x xxxxxxx mořením, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x seřizování chodu xxxxxxxxx x foukacích xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx akordeonů. Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx hudebních xxxxxxxx xx xxxxx, xxxx, plastů x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx součástí x xxxxxx xxxxxxx pokovováním xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x leštěním xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx klávesových xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xx dřeva, kovů x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxx, xxxx, plsti, xxxxxxx xxxxx, plastů x xxxxxxx, xxxxxxxxx úprava xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x leštěním, xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx při xxxxxx x xxxxxxxx smyčcových, xxxxxxxxx x trsacích xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxx, perleti, xxxxxx x jiných xxxx, xxxxxxxxx úprava xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x dílců xxxxxxx.

X xxxxx živnosti xxx dále provádět xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxx ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx jiných xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (například xxxxxx xxx invalidy x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, motorových xxxx, xxxxxxxxx, lodí, xxxxxxxxxx xxxxxx (to xx xxxxxx, xxxxx xxxx vybaveny zařízením xxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx činností). Xxxxxxx xxxxxxxxxx strojů do xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx při rozpojování, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx celků a xxxxxx.

X rámci xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx účely, xxxxxxxxxx xxxxx a výměnu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušného zařízení.

Zednictví

Provádění xxxxxxxxxx, kladečských x xxxxxxxxxxxxx, betonářských, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prací xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Jedná se x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx, příček i xxxxxx x xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx objektů, provádění xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx desek, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx stavebních xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx konstrukcí xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx izolace xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx sgrafit. Xxxxxxxxxxx x opravy xxxxxxxx x vnitřních xxxxxx z xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x velikostí, xxxxxxxxx obkladů xxxx, xxxxxx x pilířů x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx teracových podlah xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mozaikou (xxxxxxxx xxxxxx, operační xxxx x podobně) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx soklů xxxx xxxxxxx všemi xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx s obrazci x nápisy nebo xxxxx xxxxx uměleckých xxxxxx. Provádění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, rovných x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, suchých xxxxxx x obkladů xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx technologických xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, nástavbách, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx obytných x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx budov xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxx zpracování xxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx interiérových x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx sádry, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, modelování x odlévání xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx filmové x xxxxxxxxx účely, xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxx xxx dále xxxxxxxx bourání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx oprav xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx keramickými xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx instalačních xxxxxx, instalačních šachet, xxxxxx ze xxxxxxxxx xx jiných xxxxxxxxx xxxxx nebo panelů x speciálních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx úpravu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sádrovec (xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxx), xxxxxx xxxxxxx, rolet, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx.

Xxxxxx, opravy, xxxxxx x zkoušky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx pro xxxxxx, xxxxxxx, přenos, xxxxxx x xxxxx elektrické xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx stanic, xxxxxxxx, xxxxxxxxx vedení, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, zařízení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx elektrické trakce), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, sítí, xxxxxx x instalací) x zařízení xxxxxxxx x ochraně před xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx x zařízení na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx). Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxx živnosti xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x potrubí, sestavování, xxxxxx x zkoušení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, sestavování, xxxxxx x xxxxxxxx chladicích xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxxxxxx, sestavování, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx okruhů, kondenzačních xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zkoušek xxxxxxxx, xxxxxx x funkční xxxxxxx zařízení pro xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx elektronickým xxxxxxxxx xxxxxx seřízení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X rámci živnosti xxx dále xxxxxxxx xxxxxx, demontáž, opravy, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx součástí chladicích xxxxxx. Xxxxxxxxx oprav xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx chladicích xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxx čerpadel.

Vodoinstalatérství, topenářství

Montáž, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx x xxxxx xxxx, kanalizace, xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (včetně xxxxxxx xx xxxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Montáž, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx rozvodů xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx media, xxxxxx montáže armatur x xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx do provozu), xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx xxxxxx x objektech xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X rámci xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx související x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx zapojení xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx, xxxxxx, revize x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a plnění xxxxx xxxxx

Xxxxxx, opravy, xxxxxx x zkoušky xxxxxxxxxxx plynových zařízení, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx plynů, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx nádob xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx plynů, xxxxxx xxxxx, spotřebu xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx látky, xxxxxxx xxxxxxxx teplota je xxxxx než +50 °X, xxxx látky, x xxxxx je xxx teplotě +50 °X xxxxxxxxx xxxx (xxxxx xxx) vyšší xxx 0,3 XXx. Xxxxxx nádob xxxxx, xxxxxxxxxxx čerpacích xxxxxx xx propan-butan a xxxxxxxx xxxxx. Provádění xxxxxxxxx plynoinstalatérských prací, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx spotřebičů xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx plynu x xxxxxxx plnicí xxxxxxx xx propan-butan, xxxxx xxxx a podobně.

V xxxxx živnosti xxx xxxx xxxxxxxx montáž, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx nevyhrazených xxxxxxxxx xxxxxxxx a přípravné x dokončovací práce xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení x xxxxx na xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, revizemi x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přesahuje 0,07 XXx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx převyšuje xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx pracovní xxxxxxx xxxxxxxxx 0,07 XXx x xxxxx obsahují xxxxx, páry xxxx xxxxxx, jedovaté a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx teplotě, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx varu xxx xxxxxxxx 0,07 XXx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nádob xx plyny x xxxxxxx plynů, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxx +50 °X, xxxx plynů, x xxxxx xxx xxxxxxx +50 °X xx xxxxxxxxx xxxx (xxxxx par) xxxxx xxx 0,3 MPa. Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxx lze xxxx xxxxxxxx montáž, opravy, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tlakových zařízení x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx práce xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x oprav xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x zkoušky vyhrazených xxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx 5&xxxx;000 xx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx), xxxxxx x xxxxxxxx xxx 5 000 xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx 3 x, xxxxxxxxxx výtahů x xxxxxx xxxxxx nad 3 x, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x nosnosti xxx 100 xx x x xxxxxx xxxxxx xxx 2 x x regálových xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxx živnosti xxx xxxx xxxxxxxx montáž, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx x dokončovací práce xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x oprav xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx tepla, chladu, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x agresivní xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx střešních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx střech, obkládání xxxxxxxxxx štítů xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stěn x xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx materiály, xxxxxxxxx xxxx izolačními deskami xxxx příček z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Provádění x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x textilního průmyslu x potravinářství, xxxxxxxxxx x nově zaváděnými xxxxxxxxxxxxx. Nástřik xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxx živnosti xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a jiné xxxxx při přípravě xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Provádění tepelných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, natěračství

Malířské, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx objektů; xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx starých maleb, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, bandážování, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx maleb vápenných, xxxxxxxxx, disperzních, silikátových x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx x obnova xxxxxxxx, xxxxxx malířské techniky, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nástřiky, xxxxxxxxx xxxxxxxx techniky. Xxxxxxxx x natírání xxxx, xxxxx, plastů, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx materiálů. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx laků, xxxxxx x technik (patinování, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, nástřiky x xxxxxxx).

X xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x úpravou podkladů, xxxxxx dekoračních xxxxx (xxxxx, rozety, xxxxxxx x xxxx), xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx práce, přípravu xxxxxxxx xxx laky x xxxxxx (tmelení, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx), xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x nátěrů xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i nekovových xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x střešních xxxxxxxxxx x různých xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, laminátů, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vložek na xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx hřebenech, xxxxxxxx, x úžlabích a x okapů. Xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, křížů, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx obnově xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx všech xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx (montáž) x xxxxxx různých xxxxxxxxxx xxxxxxx x konstrukcí x xxxxx xxx xxxxxx památek. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, venkovního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx dřevěných xxxxxxx, xxxxxxxxx čepovaných stolů x xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx schodů, xxxxxxxxx x otočných vrat, xxxxxxxxx xxxx a xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x podobně.

V xxxxx xxxxxxxx lze xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práce xxx xxxxxxxx krytin střech, xxxxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx oje, xxxxxxx, hrábě x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx poličky, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx sbíjení xxxxx, xxxxxxxx, dírkování, kroužení x nýtování xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxx). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podlah xx sportovních xxxxxxxxxx (xxxx, xxxxxxxxxxx dráhy x podobně). Xxxxxxxxx xx obkládání xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx klempířských xxxxxxx x těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx žlabů, xxxxxxxxx xxxx x kolen, xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx materiálu xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nádob, nádrží, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx plechových xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx motorových x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nákladních, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, pracovních strojů xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxx, opravy xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx tvářením, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx vyvařováním, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx.

X rámci xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zámečnické xxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx a obloukové xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x žlabů x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx tmelením, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx (stříkání), xxxxxx xxxxxxx skel x xxxx vozidel x těsnících xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, montáž, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx na xxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx individuálně xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx pevná xxxxxx. Xxxxxx, opravy a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lokálních xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx lokálních xxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx komínovým xxxxxxxxx.

X xxxxx živnosti lze xxxxxxxx navrhování, xxxxxxxxx x zkoušky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx zednické, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx práce x xxxxxx vyzdívek xxxxxxxxxxxx pecí.

Opravy silničních xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx, opravy, údržba, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx automobilů, xxxxxxxx, nákladních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx vozidel, tahačů, xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx; diagnostika, xxxxxx, xxxxxx a výměny xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celků xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x autoalarmů xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxx.

X xxxxx živnosti xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x podskupin, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx plynem, xxxxxx xxxxxxxxx, vyvažování xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a údržbu xxxxxxx vozidel. Opravy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx rozebíratelným způsobem xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx svařování.

Holičství, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx pánských, xxxxxxxx x xxxxxxxx účesů xxxxxxxxxx zejména provádění xxxxxxxxxxx, tupých nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, trvalou x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, melírování x barvení vlasů. Xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx střihem x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx. Barvení xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, prodlužování, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx. Úprava řas x obočí. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx.

X xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednoduchých xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxxxx úprava textilií

Barvení xxxxx druhů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxx (xxxxx xxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, tkaniny, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx druhů xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx chemikálií, xxxxx a barvicích xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx receptur. Xxxxxxxxxxx vzorků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx potřebné receptury. Xxxxxxxxxx volného xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, egalisováním, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, sušením, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, opalováním, xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, valchováním x xxxxxxx. Příprava apretačních xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

X rámci xxxxxxxx xxx xxxx provádět xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx a xxxxx textilu a xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx procesy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx textilních xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx substancí x pomocných xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (impregnace, xxxxxxxx x podobně). Praní xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx.

X rámci xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx ručně xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx plizovacích xxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx, příze, netkaného xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x vydávání xxxxx x provedeném xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx revizí xxxxxxxxxxx cest x xxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxx; čištění x xxxxxxxx technologických xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx, cukrářských x jiných xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx x kremačních. Xxxxxxx x kontroly xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx závad xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Provádění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cest. Xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

X xxxxx živnosti xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx topných zařízení xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx kouřovodů x xxxxxx. Xxxxxx x opravy xxxxxxxxxx xxxxx x stupadel. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx práce xxx opravách xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx komínů x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Měření xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx), xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, vlhkosti xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx přívodu xxxxxxxxxxx vzduchu a xxxxxxxxx analýzy xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx cest.

Hostinská xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x přípravě x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxx.

X rámci xxxxxxxx xx možno xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx hotel, motel, xxxx, ubytovna) x x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx pomocí xxxxxxxx (xxxxxxxx, občerstvovací), xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, upomínkové předměty, xxxxxxxx hygienické xxxxxxx), xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, půjčování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx (xxxxxxxxx xxxxx, šachy), xxxxxxxxxxx xxx (například xxxxxxxx, xxxxxxx).

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx o kůži xxxxxx těla za xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx příznaků stárnutí (xxxxxxx xxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx masérských postupů. Xxxxxxx xxxx těla xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx povrch xxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, konečná xxxxxx, odborné xxxxxx, xxxxxxx řas x xxxxx, xxxxxx řas, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx - s xxxxxxxxxx masáže xxxx xxxxx přes xxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx přípravky, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx nekrvavou xxxxxx). Xxxxx xxxxxxxx ošetřování xxxxxxx, xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx, porušování xxxxxxxxx xxxxxx kůže xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, pedikúru x xxxxxxxx xxxxxx.

X rámci xxxxxxxx xxx dále xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, vyhodnocování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx, manikúra

Péče x nohy x xxxx, změkčování xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx rukou xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx. Xxxxxxxxx úkony xxx péči x xxxxx x xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxx). Xxxxxxx poradenství.

V xxxxx xxxxxxxx lze xxxx xxxxxxxx depilace, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx masáží, jako xxxx masáže xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx xxxxx x. 278/2008 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx výrobků

Výroba xxxxxxxxxxxx chemických látek x nebezpečných chemických xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx směsí xxxxxxxxxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

- xxxxxx,

- xxxxxxxxx ortéz,

- xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxx

Xxxx optika

Podnikání x xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx výstavbě

Provádění xxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx

Xxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X2, X2 a F4 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx x prodej xxxxxxxxxx památek xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty

Obchod xx xxxxxxx určenými xxx xxxxxxx chovy

Činnost xxxxxxxx xxxxxxx, vedení xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx zprostředkování

Činnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx

- xxxx xxxxxx,

- xxxx nemovité,

- xxxxxxxx xxxxxxx,

- finanční xxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx výtvarných xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx ochranná xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

- xxx použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx toxické, x xxxxxxxx xxxxxxxxx ochranné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

- x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látkami nebo xxxxxxxxxx xxxxxx klasifikovanými xxxx toxické xxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx ochranné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx provozech

Průvodcovská xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx služeb v xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx tělovýchovných x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx speciální xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dezinsekce x deratizace

Péče o xxxx xx xxx xxx xxxx v xxxxxx režimu

Psychologické xxxxxxxxxxx x diagnostika

Drezúra xxxxxx

Xxxxxxxx, xxx kterých xx xxxxxxxxxx integrita lidské xxxx

Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx solárií

Předmětem xxxxxxxx náplně živnosti xx xxx poradenství xxxxx související x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, dokumentováním x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nesouvisí x xxxxxxxxx těchto xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx přírodních xxx léčivých, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx xxxxx, zkoumáním xxxxxxxxxxx xxxxx xx jejich xxxxxx x množství, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx území, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx plánování, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx staveb xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx území, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx, provoz x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, kapalin x xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx prostorech, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x pro zajišťování x xxxxxxxxx starých xxxxxxx děl, zjišťováním x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx antropogenního xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (kromě zemědělské xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx chemických xxxxx x prodej chemických xxxxx x chemických xxxxx klasifikovaných xxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x chemických xxxxx, xxxxx mají xxxxx xxxx xxxx nebezpečných xxxxxxxxxx, pro xxxxx xxxx přímo použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx, hořlavé kapaliny, xxxxxxx xxxx látky, xxxxxxxxx reagující xxxxx xxxx směsi, samozápalné xxxxxxxx, samozápalné xxxx xxxxx, samozahřívající xx xxxxx xxxx směsi, xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx styku x vodou xxxxxxxx xxxxxxx plyny, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx tuhé xxxxx, xxxxxxxxx peroxidy, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx dráždící xxx, senzibilizující xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx x zárodečných xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx specifické xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx expozici, xxxxxxxxxx xxx vdechnutí, xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx chemických látek x xxxxxxxxxx směsí, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx chemických xxxxx x xxxxxxxxxx směsí xxxxxxxxxxxxx xxxx akutně xxxxxxx xxxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx expozici kategorie 1 nebo 2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zákazem xxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx provádět xxxxx chemických xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

- xxxxxx,

- xxxxxxxxx ortéz,

- xxxxxxxxxxxxx ortéz,

- xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx protéz, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, konstrukční a xxxxxxxxxxx. Úpravy a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, ortéz x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, výdej a xxxxxx xxxxxxxxx korekčních xxxxxxxxxxxxxx prostředků, zjištění xxxxxx zornic, xxxxxxxxx x xxxxxxxx brýlového xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx korekčních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx určených xx xxxxx, na xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx x vyhodnocení parametrů xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxx korekčních zdravotnických xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x výpočet xxxxx xxxxxxx vzhledem x xxxx konečné xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx zhotoveného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxx xxxxx uživatele xxx, xxx splňoval xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x estetické xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxx, poradenství při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx druhů x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X rámci živnosti xxx xxxxxxxx též xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx optických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx brýlí. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x kontaktním xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ochranných xxxxxxxxxx zraku (xxxxxxxxx xxxxxxx xx brýle, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx).

Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx odpady

Shromažďování, soustřeďování, xxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, skladování, úprava, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx výkupu xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxx xxx provozovat xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, využíváním x odstraňováním xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx výstavbě

Zpracování xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, územní xxxxxx, xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dokumentace xxx xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxxxxx územní rozhodnutí, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona.

Provádění xxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxxx, změnách xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx), xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx, včetně vedení xxxxxxxxx staveb x xxxxxx xxxx. Při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx živností řemeslných, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx, xxxxxx, ničení x xxxxxxxxxxxxx pyrotechnických xxxxxxx xxxxxxxxx P2, T2 x X4 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prací

Nákup, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pyrotechnických xxxxxxx xxxxxxxxx P2, T2 xxxx F4 x xxxxxxxxx ohňostrojných prací xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxx xxx dále xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výrobky xxxxxxxxx X1, T1, X1 až X3 x provádět xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty

Nákup xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx kulturní xxxxxxx, xx základě jejich xxxxxxxxx x hlediska xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, techniky xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, x v xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx ceny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx zachování xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx vnitřním x xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx klimatických x xxxxxxx xxxxxxxx, nutných xxx zachování xxxxx xxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxx, a xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx památek x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx se zvířaty xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x prodej xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx chovy (akvarijních xxx, xxxxxx hlodavců x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, zejména ptáků, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx a podobně) x x xxxxxxxxxxx x xxx i xxxxxx zvířat x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx, nabídka x xxxxxx xxxxx, chovatelských xxxxxxxx x xxxxxxx xxx zvířata v xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx předpisů, x xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx obsahového xxxxxxxx xxxxxx majetku x dluhů x xxxxxx evidenci, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx vykazování xxxxx mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jednotky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx účetnictví, xxx přechodu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x z xxxxxxxxxxxx účetnictví xx xxxxxxxxxx, xxx přechodu x xxxxxx xxxxxxxx xx účetnictví a x účetnictví xx xxxxxxx evidenci, ve xxxxxx používání Českých xxxxxxxx xxxxxxxxx, mezinárodních xxxxxxxx standardů a xxxxxx obecně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx účetních jednotek, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx) xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx evidence x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx evidence. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x účtování xxxxxxxxxx zápisy x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx, provádění inventarizace xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx obsahu xxxxxxxxxxxx x případně i xxxxxxxxxxxx účtů a xxxxxx doplňování x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx účtového xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokladů, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, o xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, organizaci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetních standardů xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vykazování podle xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, účetními xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, vedení xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx včetně xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na účetnictví xxxxxx x plném xxxx xxxxxxxxxxxxx rozsahu x xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx přehledu x xxxxxxx x xxxxxxxxx x přehledu o xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx vztahující xx x vedení xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx sestavování Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přehledu, Pomocného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx konsolidačního xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Vedení xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x daních x xxxxxx spočívající zejména xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx v členění xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, vedení xxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx x dluhů.

V xxxxx xxxxxxxx xxx dále xxxxxxxx mzdovou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx, xxxxx, odměn, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zákonných xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx ostatních xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx. X rámci xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zprávy.

Realitní xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx spočívající ve xxxxxxxxx toho, xxx xx zájem x xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx realitního xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx nabídkové xxxx, zpracování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nemovité xxxx, xxxxxxxxx stavebně technické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, zprostředkování xxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb, xxxxxxxxxxxxxxx uzavření xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x realitní smlouvy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x v xxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx za účelem xxxxxxxxx plnění z xxxxxxxx smlouvy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x realitním zprostředkování.

Činnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx institucemi, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx podmínkami x právními xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx a provádění xxxxxxx xxxx výše.

Provádění xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxx x veřejných xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx účelem xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx práva x xxxxxxxx dražby, konané xx xxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xx licitátor xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx x podávání nabídek, x xxx němž xx xxxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx příklepem licitátora xxxxxxxxxxx nebo jiné xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx jednání, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ukončeno x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x zabezpečení xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx předmětu xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx obchodního xxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxx dražby).

Oceňování majetku xxx

- xxxx movité,

- xxxx nemovité,

- nehmotný xxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx (xxxxxx, xxxx x xxxxxxxx prostory, pozemky, xxxxxx porosty včetně xxxx), nehmotného a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx závodu (například xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x práv xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx práv odpovídajících xxxxxx břemenům). Činnosti xxxxxxx s oceňováním xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x oceňováním xxxxxxxxxx zajištění. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle zákona x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx cenou xxxxx xx xxxxx způsobem.

Výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx při xxxxxxxx, obnově a xxxxxx bodových xxxx, xxxxxxxx měření xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx celků x xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxx geometrických xxxxx x vytyčování xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tvorba, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx názvosloví, určení xxxxxxxxxxxx xxxxxx metodami xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx, prohlídky a xxxxxxx určených technických xxxxxxxx v provozu

Revize, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, zdvihacích, xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx účinky atmosférické x xxxxxxxx elektřiny, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx xxxxxx x zabezpečení xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx dopravy xxxx xxxxxxxxxx vleků.

Restaurování xxx x oboru výtvarných xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx památkami nebo xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx uložena ve xxxxxxxx muzeí x xxxxxxx nebo xx xxxxx x předměty xxxxxxxx hodnoty

Provádění xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pramenů x xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxxxx konzervace xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zabezpečí zpomalení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xx xx nejblíže xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx pro obnovu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx technologií materiálu x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx restaurování. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx konzervace nebo xxxxxxxxxxxx děl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx před x xx konzervaci xxxx restaurování x xxxxx těchto xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx postupů x xxxxx použitých xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxxx xxxx restaurovaná xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x deratizace

- bez xxxxxxx xxxxxxxxxxxx chemických xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx klasifikovaných xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dezinfekce, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

- v xxxxxxxxxxxxxxx xxxx zemědělských xxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxx chemickými xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx ochranné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx, cílená xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxx fyzických xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Činnost spočívá x xxxxxxxxxx xxxxxxx x hubení přenašečů xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx bez použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx chemických xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx akutně xxxxxxx kategorie 1, 2 xxxx 3 xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx jednorázové xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kategorie 1 xxxx 2, x xxxxxx xxxxxxx x přenašečů infekčních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x potravinářských xxxx zemědělských xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x epidemiologicky významných xxxxxxxx, hlodavců a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx klasifikovaných xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 xxxx toxické xxx specifické xxxxxx xxxxxx xx jednorázové xxxx xxxxxxxxx expozici xxxxxxxxx 1 nebo 2, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnickým zařízením x xxxx objektech x xxxxxxxxx činností xx úseku xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx horská

Činnost xxxxxxxx xxxxxxxx spočívá x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxx xxxxxxx, skal, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx techniky, xxxxxxxxxxxxx pomůcek x xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, lan, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxx x zasněžených xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx pouze ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; x rámci xxxxxxxx xx xxx xxxxx pohyb xx xxxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx turistických xxxxxxx a trasách.

Činnost xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx ve vysokohorském xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx x horolezectví xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx stěnách, xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x organizování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx uskutečňovat xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x obdobné xxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxx záchranářská xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pomoci a xxxxxxxxxx prevence xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx x přírodních xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, sportu x xxxxxxxxx xx xxxxxxx vodních xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx tekoucí ("xxxxxx") xxxx.

Xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnických xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stanovené xxxxx jiného xxxxxxxx, xxxxxxxxx zpracování některé xxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany, xxxxxxxxx školení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x požární xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx požární xxxxxxxxxxx provozovaných xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx nepovažuje zajišťování xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx požární xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx služeb v xxxxxxx bezpečnosti a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úkolů vyplývajících x xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x bezpečnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zvýšenou xxxxx ohrožení xxxxxx x zdraví, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx prostředí x ochranu zdraví xxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx rizik, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxx, xxxxxxxx odborných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx strojů x xxxxxxxxxxx zařízení xxx projektování, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx prvků x xxxxxxx řízení xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx. Provádění xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Zajišťování x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Činnost xxxxxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx stavby x xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx služeb v xxxxxxx

Xxxxx dovedností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odvětví a x xxx spojené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxx jednotlivce x xxxxxxx, xxxxxx půjčování xxxxxxxxxxx xxxxxx, náčiní x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxx autoškoly

Poskytování xxxxx xxxxxxxx x provozu xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, teorie xxxxxx x zásad xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x praktické xxxxxx vozidla x xxxxxxxxxxxx přípravě x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx školení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx smyslu xxxxxx xxxxxxxx předpisu.

V rámci xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zdokonalování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx speciální ochranné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x jiným xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a vlastní xxxxxxxxx xxxxxxx. Vydání xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx x xxxx xx xxx let xxxx x denním xxxxxx

Xxxxxxxx péče x xxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxx x xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx rozvoj xxxxxxxxxx x řečových xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, pracovních, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx přiměřených xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxx pobytu xx xxxxxxxx vzduchu, xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředí x xxxxxx hygieny dětí, xxxxxx poskytování xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx zaměřená xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx problémů xxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx povolání, xxxx xxx poradenství xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a jiné. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx poradenství, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxx) a x obrazových xxxxxxx.

Xxxxxxxx, xxx kterých je xxxxxxxxxx integrita xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx výkony xx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kůže. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizorodých xxxxx xxxx pigmentů, kovových xxxxxxxx a obdobných xxxxxxxxx xx kůže xxxxxx sterilních nástrojů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx použití. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx make-upu, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx náušnic x xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vpravování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x regenerační xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x regeneračních x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (které xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx), x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx regeneračních xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx x údržba xxxxxxxx solária x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, aby při xxxx použití xxxxxxx x překročení povolených xxxxx xxxxxx, a xxx k xxxxxxxxx xxxxxx člověka.

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx xxxxx x. 278/2008 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx x úprava kvasného xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (s xxxxxxxx xxxx, ovocných xxx, xxxxxxxxx xxx x medoviny a xxxxxxxx xxxxxxxxx získaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx) a xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx

Xxxxxx a xxxxxx xxxx sulfitového nebo xxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx, xxxxx, xxxxxx, ničení, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x munice, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx trhacích xxxxx

Xxxxx, xxxxxx, opravy, úpravy, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, uschovávání, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zbraní x xxxxxxxx

Xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx, vývoj, xxxxxx, xxxxxx, úpravy, xxxxxxxxxxx, skladování, přeprava, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x distribuce xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x rozvod xxxxxxx energie, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx energie x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zdroje xxx. 50 xX

Xxxxxxxx motorová xxxxxxx

Xxxxxxxx motorová xxxxxxx

- xxxxxxxx provozovaná xxxxxxx xxxx jízdními soupravami x největší xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 3,5 xxxx, jsou-li určeny x xxxxxxxx xxxxxx xxxx věcí,

- xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx přepravu xxxx xxx 9 xxxx xxxxxx řidiče,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 3,5 tuny, xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx,

- xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx nejvýše 9 xxxx xxxxxx řidiče

Vnitrozemská xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx pyrotechnického xxxxxxxx

Xxxxxxxxx veřejných xxxxxx

- xxxxxxxxxxxx

- xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx - zprostředkování xxxxxxxxx cestovních xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx a xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxx

Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx střelnic x xxxxx a výcvik xx střelbě xx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x obsahem xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx nestanoví xxxxx.

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx, konzumního xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx, ostatních xxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx) x xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx lihu x xxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx jiným oddělením xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxx obsahujících xxxxxx xxx, xxxxxx xxxx takto xxxxxxxxx xxxx zušlechťováním xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx výrobě přímo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx surovin alespoň xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx), s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx destilátů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x lihovin xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx) a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx, ostatních xxx x xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx, konzumního xxxx a xxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxx lihu xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx lihu destilací xxxx jiným xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx roztoků xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxxxxx xxxx synteticky x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

Xxxxxx, xxxxx, xxxxxx, ničení, xxxxx, prodej x xxxxxxxxxx výbušnin x xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, znehodnocování x xxxxxxxxxx xxxxxx x provádění trhacích xxxxx

Xxxxxx, vývoj, xxxxxx x zpracování xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.&xxxx;Xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx. Ničení, xxxxxxxxxxxxxx x delaborace munice. Xxxxx, prodej x xxxxxxxxxx munice. Provádění xxxxxxxx prací xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, kterými xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx níž xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výbušnin xxxxxxxxxx xxxxxx pracovních xxxxxxx, zejména xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx) x xxxxxx náloží (xxxxxxx).

Xxxxx, výroba, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, nákup, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x střeliva

Vývoj x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx objednávky. Xxxxxxxxx xxxxxx, montáže x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx určeného xxxxx. Xxxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx opatrování xxxxxx převzatých xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx x výroba xxxxxxxx, xxxxxx, úpravy, xxxxx, xxxxxx x půjčování xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx určeného xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, uschovávání x xxxxx opatrování xx úschovy xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ničení a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, přeprava, xxxxxxxxxxxxxx x ničení xxxxxxxxxxxxxx materiálu

Nákup, xxxxxx x xxxxxxxxx věcí xxxxxxxxxxxx x obranným x bezpečnostním účelům xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx materiál"). Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x řádné xxxxxxxxxx bezpečnostního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx. Xxxxx a výroba xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x úpravy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx x montáže xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx x zpracování xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxx pohonných hmot

Řízení x obsluha xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx a xxxxx) x xxxxxxxx velkokapacitních xxxxxxxx xxxx jednotlivých xxxxx technologických komplexů x prvky xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx režimu xxxxxx. Xxxxxxxx procesů chemicko-fyzikálních xxxxxx xx všech xxxxxxxxxxxx ručním nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prvků xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx práce. Používání xxxxxxxxxx činidel a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx i x změnách xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a hotových xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úkolů x xxxxxxxxxxx řízení výrobního xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx). Xxxxxx xxxxxxxx olejů x xxxxxxxxxxx xxxxx. Výroba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx paliv xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (například xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx) a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx oleje (xxxxxxxx x xxxxxxxxx). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hmot x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx plynu, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx energie x xxxxxx tepelné xxxxxxx, nepodléhající xxxxxxx xxxxxxxxxxx ze zdrojů xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx výkonem jednoho xxxxxx nad 50 xX

Xxxxxx x xxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxx, přeměna xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx živnosti xx xxxxxx xxxxxxx výkon xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx zdroj s xxxxxxx xxx 50 xX, nebo xxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx, které ve xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 50 xX.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, kterou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jízdními xxxxxxxxxx x největší xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 3,5 xxxx, xxxx-xx xxxxxx k přepravě xxxxxx xxxx věcí,

- xxxxxx xxxxxxxxxxx vozidly xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx 9 xxxx včetně xxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jízdními soupravami x největší povolené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 3,5 xxxx, jsou-li xxxxxx x xxxxxxxx zvířat xxxx xxxx,

- xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 9 osob xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx činností, jimiž xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxx silničními xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, jakož i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx samých xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x veřejně xxxxxxxxxxx účelových komunikacích x xxxxxx terénu. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx být provozována xxxx osobní doprava xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx doprava se xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx určenými xxx přepravu xxxx xxx 9 osob xxxxxx řidiče x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 9 osob xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx provozovanou xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx o největší xxxxxxxx xxxxxxxxx přesahující 3,5 xxxx, jsou-li xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, x xxxxxxxx provozovanou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 3,5 xxxx, xxxx-xx xxxxxx x přepravě xxxxxx xxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx zajišťuje xxxxxxxx osob, věcí, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx plavidel xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx cestách pro xxxx potřebu x xxxxxxxx plovoucích xxxxxx, xxxxxxxxxx zařízení x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx plovoucích xxxxx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx funkční xxxxxxxxxxxx profesionálního zařízení xxx aplikaci xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx správnou xxxxxxxx xxxxxxxxx na ochranu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo výbušnin xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx identifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxx, případně xxxxxx vyzvednutí, xxxx xxxxxx při xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx očekává nález xxxxxx xxxx výbušnin. Xxxxxxxxxxxx nalezené xxxxxx xxxx výbušnin.

Provádění veřejných xxxxxx

- xxxxxxxxxxxx

- xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dobrovolných xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx je dražba xxxxxxxxx xx návrh xxxxx oprávněné x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dražeb xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx je xxxxxx prováděná xx xxxxx dražebního xxxxxxxx, xxxxx pohledávka xx xxxxxxxx vykonatelným xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vykonatelným xxxxxxxxx nálezem xxxx xxxxxxxx vykonatelným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx náležitosti stanovené xxxxx právním předpisem, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutím, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx veřejné xxxxxxx, xxxxx xxxxxx je xxxxxxx vlastnického xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx základě návrhu xxxxxxxxxxxx, při xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx neurčený xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx, x výzvou x xxxxxxxx nabídek x při němž xx xxxxx, která xx stanovených podmínek xxxxx nejvyšší xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx licitátora xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x předmětu xxxxxx, xxxx totéž xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx licitátorem xxxxxxxx x důvodu, xx xxxxxx xxxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxx, přičemž xxxxxxxxx dražby xxxx xxx věc nemovitá, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx organizační složka, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx x splňují-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxx nebo xxxxxx xxxx movitých, xxxxx xxxxxxxxxxxxx dražby xxxx vlastník těchto xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx, co může xxx zástavou xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx sakrální x xxxxxxxx povahy, xxxxx xxxxxx opatřeny xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dražby (xxxxxxx xxxxxxxxx uveřejnění xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, vedení evidence x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx veřejných dražeb x xxxxxxx cenných xxxxxx.

X rámci xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx zájezdů - xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb

Sestavování xxxxxxx xxxxxxx dvou různých xxxxxx cestovního xxxxx xxx xxxxx téže xxxxx xxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx, nabízení x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx spojených xxxxxxxxxx xxxxxx podle zákona x některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx některých xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

X rámci xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx a xxxxxxxx xxxx cestovní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx jinou xxxxxxxx xxxxxxxx. Dále xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x zprostředkovávat prodej xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx které se xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx ruchu nevztahuje. Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxx, jízdní xxxx, tištěné xxxxxxxx x upomínkové xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx peněz x xxx jejich xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx pořádku x xxxxxxx xxxxxx veřejných xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a provozováním xxxxxxxxxxx pultů xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x hledáním xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, získáváním xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx protiprávních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tajemství, x s tím xxxxxxxxxxx xxxx xxx x jejich vyhodnocování.

Poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx x xxxx

Xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx systémů zabezpečovacích, xxxxxxxxx, protipožárních, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx pomoci, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx), xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zařízení umožňujících xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx a jejich xxxxx. Xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, dodatečně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx.

Xxxxxx spisovny

Zajištění xxxxxxx xxxxxx dokumentů původce, xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx dokumentů, xxxxxxx nahlédací xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx stejném xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x archivnictví x xxxxxxx xxxxxx stanoveny xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx výuku a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx ostrých xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx střelby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, bezpečnostního x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx střelby xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby

Poskytování xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o pohřbení, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx uložením xx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x prostorách x xxxx xxxxxxxx x pohřebním xxxxxxx (xxxxxxx xxxxx) a xxxxx xxxxxxxx spojené x xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pozůstatků nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx xx xxxx. Xxxxxxx lidských xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, policejních xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx činných x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x konzervace

Činnosti xxxxxxx x úpravou xxxxxxxx xxxxxxxxxx zamezující xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyvolaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx antiseptickými xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (balzamace). Xxxxxxxx spojené s xxxxxxx lidských xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozvoj xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo hmyzem (xxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxxxx x pouhém xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx krematoria

Provozování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx lidských xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hudebního xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x podobně).

Xxxxxxx č. 4 x xxxxxxxx xxxxx x. 278/2008 Xx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx jednotlivých oborů xxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, lesnictví a xxxxxxxxx

2. Činnost odborného xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx

3. Xxxxxxxxxxxx, zkušební a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx rostlin a xxxxxxxxxx xxxxxxx, rostlinných xxxxxxxx, objektů x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

4. Nakládání x reprodukčním xxxxxxxxxx xxxxxxx dřevin

5. Xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

6. Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx

7. Výroba xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxx

9. Xxxxxx xxxxx, krmných xxxxx, xxxxxxxxxxx látek x xxxxxxx

10. Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx výrobků, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

11. Xxxxxx a xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x sedlářského xxxxx

12. Xxxxxxxxxx dřeva, výroba xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, proutěných x xxxxxxxxx výrobků

13. Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx z těchto xxxxxxxxx

14. Vydavatelské činnosti, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx práce

15. Xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, pronájem xxxxxxxxx x xxxxxxx-xxxxxxxxxx záznamů x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx

16. Xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxx

17. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x chemických směsí xxxx předmětů a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

18. Výroba xxxxxx

19. Výroba xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výrobků

20. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

21. Výroba xxxxxxxxxx xxxx, porcelánových, keramických x sádrových xxxxxxx

22. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

23. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x šperkového xxxxxx

24. Xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, drahých x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx slitin

25. Xxxxxx xxxxxxxx konstrukcí x kovodělných xxxxxxx

26. Xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

27. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx materiálů

28. Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx

29. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx součástek, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na malém xxxxxx

30. Výroba xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

31. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

32. Výroba motorových x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx

33. Xxxxxx x výroba plavidel

34. Xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, modifikace x xxxxxxxxxxx změny letadel, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx částí x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

35. Výroba xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x železničního xxxxx

36. Xxxxxx jízdních kol, xxxxxx xxx invalidy x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

37. Xxxxxx x opravy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

38. Xxxxxx, opravy x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, her, xxxxxx x xxxxxxxx kočárků

39. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků

40. Xxxxxx a opravy xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

41. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x papíru, xxxxxx xxxxxxxxx, kartáčnického x xxxxxxxxxxx zboží, xxxxxxxx, upomínkových předmětů

42. Xxxxxx dalších xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

43. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kanalizací x xxxxxx x xxxxxx vody

44. Xxxxxxxxx x xxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxxx)

45. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stavební xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

46. Xxxxxxxxxx práce, xxxxxxxx x paspartování

47. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx

48. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

49. Xxxxxxxxxxxxx činnost a xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx

50. Xxxxxx motorových xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

51. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx)

52. Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x nákladem x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

53. Zasilatelství x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx

54. Zrušeno xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2012 Xx.

55. Ubytovací xxxxxx

56. Xxxxxxxxxxx software, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx informačních xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

57. Xxxxxxx informačních x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

58. Xxxxx, xxxxxx, xxxxxx x údržba xxxxxxxxxxx

59. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

60. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnost, xxxxxxxxxx odborných xxxxxx x xxxxxxx

61. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úprav

62. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

63. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení

64. Výzkum x vývoj x xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx věd xxxx xxxxxxxxxxxxx věd

65. Xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx

66. Reklamní xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx zastoupení

67. Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, aranžérská xxxxxxx x xxxxxxxx

68. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

69. Xxxxxxxxxxxxxx x tlumočnická xxxxxxx

70. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx správy x xxxxxx organizačně xxxxxxxxxxx xxxxxx

71. Provozování xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

72. Mimoškolní xxxxxxx x vzdělávání, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx činnosti

73. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx x zábavních xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, veletrhů, xxxxxxxxx, prodejních x xxxxxxxxx xxxx

74. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti

75. Xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx x údržba xxxxx, bytového textilu x xxxxxxxx zboží

76. Xxxxxxxxxxx technických xxxxxx

77. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx pro domácnost, xxxxxxxx kulturní xxxxxx, xxxxxxx jemné mechaniky, xxxxxxxxx přístrojů x xxxxxxx

78. Poskytování xxxxxx xxxxxxxx charakteru x xxx xxxxxx xxxxxxx

79. Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx x domácnost

80. Xxxxxxxxxxx služeb pro xxxxxxxxx osoby a xxxxxxxxx fondy

81. Poskytování xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx aktivem

82. Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxx nezařazené

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro zemědělství, xxxxxxxxxxxx, rybníkářství, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx zemědělskou technikou, xxxxxxx xxx sezonních xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úpravy rostlinných xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x parkových xxxxx (xxxxxxx xxxxxx korun xxxxxx x jiných xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx v parcích x xxxxxx), x xxxxxxxx architektonických úprav. Xxxxx xxxxx a xxxxx. Sběr xxx, xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx, ošetřování xxxxxxxx xxxxx x malých xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx a xxxx xxx. Xxxxxx xxxxxxx s pěstební xxxxxxxx v lese, xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx lesních xxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx místa spotřeby, xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x uskladněním xxxxx x xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x ochranou xxxx. Poskytování xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx odchycené xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx při xxxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxx, vypnutí x xxxxxxx) xxxx x kožešin z xxxxxxxx zvěře a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx drobné xxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx práva xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Další xxxxxxx činnosti.

Obsahem činnosti xxxxxx xxxxxxxx odborného xxxxxxx hospodáře, vyhotovování xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx x reprodukčním xxxxxxxxxx lesních xxxxxx.

2. Xxxxxxx odborného xxxxxxx xxxxxxxxx a vyhotovování xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx

Xxxxxxxxxxx odborné xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vlastníky xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x výchovy xxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxxxx způsobů x xxxxxxx provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx x xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x činnostem, x xxxxx to vyžadují xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x dotace x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hospodářských xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx lesních xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx návrhů xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx činnosti.

3. Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x půdy xxxxx škodlivým xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx xxxx biocidními xxxxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx organismů, rostlinných xxxxxxxx x poruch xxxxxxxxxxx na rostlinách x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx faktorů, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x určování xxxxxxxxxxx termínů ochranných xxxxxxxx, xxxxxxxx integrované xxxxxxx rostlin pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx závody. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx metod xxxx xxxxx škodlivým xxxxxxxxxx xxxxxx poskytování údajů x ekonomické účelnosti xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx abiotického xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx traktorových xxxx xxxxxxxxxxxx postřikovačů, xxxxxxx ošetření, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx roztokem xxxxxxxxx a xxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx abiotického xxxxxx (xxxxxxx dřeva xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxx x podobně), xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx organismům rostlin x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx brambor, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx vyčištění, xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx) x xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx granulovaných xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx škůdcům x xxxxxxxx x xxxxxxx) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx přípravky.

4. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx materiálu xxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxx xxxxxxx xx oběhu. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xx je xxxxxxxx reprodukčního xxxxxxxxx x prodeji, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx dodávky xx základě xxxxxxx x poskytování xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx při xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxx xxxxx nakládat x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx osobu x vlastník xxxxxx xxx xxxx zaměstnanci xx x souvislosti x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxx xxxxxx x xxxxx účelům xxx x obnově xxxx a zalesňování.

5. Xxxx zvířat x xxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxx xxx, koček x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx chovu. Výcvik xxx x případně xxxxxx drobných domácích xxxxxx xxx jiné xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx vystoupení. Výcvik xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx pro xxxx účely, xxx xxxx xxxxxxxxxx vystoupení. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pečujících o xxxxxxx. Xxxxxxxxx kadeřnických x xxxxxx kosmetických xxxxx drobných xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zvířat.

Obsahem xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx zvířaty určenými xxx zájmové xxxxx, xxxxxxx zvířat, veterinární xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx rašeliny x bahna

Další xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, například xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx nadrceného xxxxxxxx. Zpracování xxxx xxxxxxx pro potravinářské x xxxxxxxxxxxxxxx účely, xxxxxxx příprava solanky, xxxxxx, čištění x xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxx výrobu xxxxxxxxx. Dobývání x xxxxxx rašeliny a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx dna rybníků x další xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx) x xxxxxx x zušlechťování xxxxxx surovin xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

7. Výroba xxxxxxxxxxxxxxx x škrobárenských xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxx rostlinných x xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx látek xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx výživě, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, zvěřiny, xxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, vajec, xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, zeleniny, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx koncentrátů, xxxxxxxxxx xxxxxxx x hub, xxxxxx jedlých xxxx x olejů, cukru x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx kakaa x xxxxxx, xxxxxxxxxx, čokolády x čokoládových xxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxx, xxxx, xxxxxx, xxxxxx doplňků xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x potraviny xxx malé xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx obsahem xxxxxxx xxxx bezlaktózové, xxxxxxxx, nízkoproteinové diety, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx), xxxxxxxx octa x xxxxxx, těstovin, xüxxx a xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nápojů, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx nepotravinářské xxxxx. Xxxxxx pokrmů xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Dopečení zmrazených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx zvířat, xxxxx xxxxxxx, králíků x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx mléka x výroba xxxxxxxx xxxxxxx, výroba pekařských x xxxxxxxxxxx výrobků, xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx lihu, xxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxxxx nápojů.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx ovocných xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx ovoce x pěstitelských xxxxxxxxxx.

9. Xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, doplňkových xxxxx x premixů

Výroba xxxxx, xxxxxxx xxxxx, doplňkových xxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx (xxxxxxx, směsí, xxxxxxx x xxxxxxx) xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx živočichy.

Obsahem xxxxxxxx xxxx výroba průmyslově xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prvovýrobci (xxxxxxx, xxxx, xxxxx obilí x xxxxxxx).

10. Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx výrobků, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx textilních xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, chemických xxxxxx x xxxxxxxxx textilních xxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx), soukáním x úpravou hedvábí, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, hedvábnických, xxxxxxxxx, jutařských, xxxxxx x xxxxxxxxxx vláken x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx prádla x různých xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a stolních xxxxxxxxxxx textilních výrobků, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (pokrývek, xxxxxx, xxxxxx, nástěnek, xxxxxxx x xxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, plachet, xxxxx, xxxxx, sáčků x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, vlajek x xxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx textilií (xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx pásů, vaty x xxxxxxx). Xxxxxx xxxxxxxxx ošacení (včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxxx x xxxxxxx, pletených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x materiálů, x xx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, punčochového xxxxx, xxxxxxxx oděvů x oděvních xxxxxxx (x xxxx i x imitace), xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx a xxxxx xxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx). Xxxxxx kožešinových xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x různého zboží x kožešin, umělých xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x dalšího xxxxx ručním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx oděvů, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Malba xx xxxxxxxx, batikování a xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x navazující xxxxxx oděvů x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Střihová xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx úprava xxxxxxxx (xxxxxxx x chemická xxxxxx), spřádání x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x kožešin.

11. Xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx a xxxxxx xxxxxx, aktovek, xxxxxxx x podobných zavazadel x xxxx, náhražky xxxx xxxxxx materiálů, xxxxx xxxx použita xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x výrobků z xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx (hnacích xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx), xxxxxxxxxxx výrobků, xxxxx x xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx výrobků x xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx povahy, xxxxx x usně, xxxxxxxxxx xxxx, výroba xxxxxxxxxxx xxxxx.

12. Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a slaměných xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x obdobných materiálů xx xxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxx železničních xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx vlny, briket x dřevní xxxxxxxx, xxxxxxx x podobně. Xxxxxx, impregnace xxxx xxxxxxxx úprava dřeva xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx sušiček xxxxx.

Xxxxxx dýh, překližkových xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobků, dřevěných xxxxxxxxx beden, krabic, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxx, xxxxxx, sudů, xxxx, xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx výrobků, kolářských xxxxxxx, xxxxxxxxx cívek xx kabely a xxxxxxxxx drobných xxxxxxx xx xxxxx (dřevěných xxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxx, obuvnických xxxxx, kuchyňských xxxxxxx xx dřeva, xxxxxx x xxxxxxx). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx korku x xxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx z xxxx (rohoží, rohožek x xxxxxxx). Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx. Činnosti xxxxxxx x uměleckořemeslným xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (sošek, xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx). Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx účely.

Obsahem xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, ani zhotovování xxxxxxx xx zakázku, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

13. Výroba xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx x zboží x těchto xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx papírové vlákniny, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x impregnace xxxxxx x xxxxxxx), xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx papíru x xxxxxxxx materiálu x papíru x xxxxxxx, domácích potřeb, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x papíru, xxxxxxxxxxxxx x školních xxxxxx x xxxxxx, xxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx plasty x xxxxxxxxxx xxxxx), nábytku x xxxxxxx xxxxx x papíru x xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx).

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx výroba xxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x lepenky.

14. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x kopírovací xxxxx

Xxxxxxxx spojené x xxxxxxxxx xxxxx, časopisů x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, fotografií, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, xxxxxx, plakátů, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, kalendářů, xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Vydavatelská xxxxxxx xx Xxxxxxxxx. Provádění xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx druhy xxxxxxxxx výroby. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx technik, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx nebo xxxx zaváděné technologie xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxx, kartografických xxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a zařízeních. Xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxx xerografické xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (včetně xxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zvukově-obrazových záznamů.

15. Xxxxxx, rozmnožování, distribuce, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx x výroba xxxxxxxxxxx xxxxxx údajů x xxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx záznamů, xxxxxxx xxxxxxxx spojené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx záznamů a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx, výroba xxxxxxxxxxx xxxxxx dat x zvukových x xxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx nosičů xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxxxxx počítačového xxxxxxxx x výroba papíru.

16. Xxxxxx koksu, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx koksu, xxxxxxxx dehtu x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x jiných xxxxxxx xxxxx (například xxxxxxxxx uhlí).

Obsahem činnosti xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

17. Výroba xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přípravků

Výroba xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx předmětů, xxxxxxxxx xxxxxx, syntetického xxxxxxx, xxxxxxxxxx hmot, xxxxxx x pigmentů, xxxxxxx xxxxxx, chemických xxxxx a směsí xxx laboratorní xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx nekonečného xxxxxx, spřádacích kabelů, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx houževnatých a xxxxxxxxxxx přízí, monofilů, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxx x celulózy a xxxxxxxxxx polymerů obsahujících xxxxx x dalších xxxxxxxxxx xxxxxxx vláken. Xxxxxxxxxx základních organických x xxxxxxxxxxxxx surovin, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx x forem xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x zušlechťování x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx režimech. Xxxxxxxxxxxx přípravky xxxx xxxxx xxxx směsi xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx kosmetické přípravky, xxxxxxxxx xxxxxxxx mýdla, xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx na xxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx pasty, xxxxxxxxx na holení, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx na xxxxx x odlakovače, přípravky xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx vnější xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx chemických xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx předmětů, xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx.

18. Xxxxxx hnojiv

Činnosti xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx organominerálních xxxxxx, xxxxxxxxx půdních xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

19. Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x plastů (plastové xxxxx, xxxxx, fólie, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx umělá xxxxxx x xxxxxxx), xxxxx z xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx (xxxxx, xxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx zboží x xxxxxxx), xxxxxxxxxx nádobí x xxxxxx zboží xxx domácnost x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, strojních xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x plastů x xxxxxxx. Výroba xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx směsí xxxxxxxxxxx. Xxxxxx plastových hraček, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

20. Výroba x zpracování skla

Výroba xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, skleněných xxxxxxx, vrstvených xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, skleněných vláken xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx výrobků xxx xxxxxxxxxxx, technické a xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xxxxxx a xxxxxxx. Xxxxxxxx užitkových xxxx xxxxxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx skel xxxxxx x lazurami, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx povrchy xxxx xxxxxx navazujícího vypalování xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxx xxxx.

21. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx výrobků xxx xxxxxxxxx účely, nežáruvzdorných xxxxxxxxxxx kachlů, obkladaček, xxxxxxxxxxx kostek, dlaždic, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stavebních xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx (cihel, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, rour, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, struskového xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxx, sádry, xxxxxxxx xxxxx, stavebních xxxxx x betonu, výrobků x cementu nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx pro stavební xxxxx, transportního xxxxxx, xxxxxxxxxx materiálů x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx substancí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo sádrou xxxx jinými xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Výroba xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zboží (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zboží x křemenných xxxxx, xxxxxxxxxxxxx cihel, tvarovek, xxxxxxxxxxx xxxxxx, kelímků, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, hraček a xxxxxxx), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výrobků x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx a ozdobného xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxxxx přírodního xxxxxx.

22. Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nekovových xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx z přírodních xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx brusných výrobků xx xxxxxx xxxxxxx) x výroba xxxxxx, xxxxxx, oděvů, xxxxxxxxxx xxxxxx, obuvi, xxxx, xxxxxxx, xxx, xxxxx x minerálních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx izolačních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, vermikulitové vlny, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx tepelně xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zvuk xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (přepracované xxxxx, xxxxxxx ze slídy, xxxxxxxx x grafitu xxx xxxx než xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx).

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx spojené x ručním a xxxxxxxx zpracováním přírodního x xxxxxxx kamene (xxx xxxxxxxxxxxx, hřbitovy, xxxxx x obdobné xxxxx).

23. Xxxxxxxx technického x xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx štípání, xxxxxx, broušení x xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx kamenů. Broušení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx práce xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxxxxxx x podobně) x klenotnické xxxxx xxxxxxx x osazováním xxxxxxxxxx xxxxxx.

24. Xxxxxx x xxxxx zpracování xxxxxx, drahých x xxxxxxxxxxx kovů a xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx surového xxxxxx, slévárenského surového xxxxxx, xxxxxxxx železa xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx (v xxxxxx, granulích a xxxxxxx), xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx metodami, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x základních xxxxxxx x litin. Xxxxxx za xxxxx x xx studena xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, zejména xxxxxxxx x úzkých xxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxx, xxxxxxx x štětovnic, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx pro železnici. Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx technologií, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x trubek x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx protahováním xx xxxxxxx. Xxxx xxxxx zpracování xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx železniční svršky, xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx. Výroba drahých xxxx (výroba x xxxxxxxx zlata, stříbra, xxxxxxx a podobně), xxxxxx hutních xxxxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxx kovů. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx obecných xxxx xxxx stříbra zlatem, xxxxxxxxx xxxxx, stříbra xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (nebo xxxx xxxx xxxxxxx). Xxxxxx xxxxxx drahých xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo strojním xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x tepelné xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx stanovování xxxxxxx slitin. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxx, xxxx z xxxx x elektrolyticky xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx a výrobků x xxxxxxxxxx x xxxxxx kovů a xxxxxx slitin. Xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx x dalších xxxxxxxxxxx xxxx x xxx, xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x šrotu, xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxx a xxxxxx slitin. Xxxxxx xxxxxxxxx kamínků.

25. Výroba xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výrobků

Výroba xxxxxxxx xxxx a konstrukcí xxx průmyslové xxxxx (xxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), výroba xxxxxxxx xxxx a konstrukcí xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx a xxxxxx xxxx, xxxxxx, rolet, xxxx x xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, zásobníků x xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx stlačený nebo xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, generátorů xxxxx xxxx x xxxxxx par, xxxxxxxxx xxxxxxxx x parním xxxxxxxxxxx (kondenzátory, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), reaktorů. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx, pracovních x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx), xxxxxxx vyráběných xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx), kovářského xxxxxx (xxxxxx, palic, xxxxxxxx x xxxxxxx), xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx, xxxxxxxx kovových xxxxx (xxxxxxxxx, konví, xxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx), výrobků x xxxxx (xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, ostnatého drátu, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, x xxxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx, xxxxx), xxxxxx, xxxxxx. Výroba kovového xxxxx pro domácnost (xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx doplňků x xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxx sanitárních (van, xxxxxxx, dřezů x xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx, dekoračních předmětů x xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx trezorů, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, pancéřových dveří, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x orientačními nápisy, xxxxxxx, xxxxxx, klecí, xxxxxx, xxxxxxxxx vozíků x xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx činnosti xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vyhrazených xxxxxxxxx zařízení, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx není zhotovování xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx strojírenskou xxxxxx.

26. Xxxxxxxx-xxxxxxxx zpracování xxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx níž xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx kovářství x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, medailérství x xxxx xxxx, xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx kovy xx účelem vytvoření xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx řetězů, xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx činnosti xxxx výroba xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx výrobků x xxxxxxx xxxx x jejich xxxxxxxxx x xxxxxxxx kovy.

27. Xxxxxxxxx úpravy a xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxx tepelného xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výrobků, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, provádění xxxxxxxx povrchové xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx kovových xxxxxxxx nekovovými xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx materiálů. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x dalších xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx není chemická x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx pokovováním x kovových lázních x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vypalováním xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx smaltérské xxxx.

28. Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, optických x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx čoček, xxxxxxxxx xxxxxxx, polarizačních elementů, xxxxxxxxx vláken x xxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx osvětlení), xxxxxxxxx xxxxxxxxx (zejména xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, zvětšovacích xxxx, xxxxxxxxxxx), fotografických x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Výroba xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a zařízení, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx normalizaci, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx etalonu xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx pracovních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

29. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx součástek, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x výroba x opravy elektrických xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx obrazovek, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx převáděčů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, přijímacích a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a podobných xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx instalovaných xxxxxx a mikrosestav, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obvodů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x elektronických mikrosestav x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, tištěných xxxxxx, xxxxxxxxxxxx kondenzátorů x xxxxxx xxxxxx reostatů x potenciometrů. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx napětí a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx a ochranu xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx obvodu (xxxxxxx xxxxxxxx, pojistek, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, ovládacích xxxxxx). Xxxxxx xxxxxx, kabelů, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zakončených xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxx přenos xxxxxxxxxx xxx pro xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx. Výroba xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx. Xxxxxx x opravy elektrických xxxxxx a xxxxxxxxx x elektronických zařízení xxxxxxxxxxx xx střídavém xxxxxx xxxxxx xxx 50 X xxxx xxxxxxxxxxxxx napětí xxxxxx xxx 75 X. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx vozidla x xxxxxxxx stroje.

Obsahem xxxxxxxx xxxx montáž elektrických xxxxxxxx, výroba xxxxxxxxxxxx xxxxxx x přístrojů xxxxxxxxxxx xx střídavém xxxxxx xxxxxx než 50 X nebo xxxxxxxxxxxxx napětí xxxxxx xxx 75 X, xxxxxx telekomunikačních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

30. Xxxxxx neelektrických xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx neelektrického xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx (neelektrických xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, ohřívačů xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx).

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kamen.

31. Výroba xxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx (xxxxx xxxxxxxxx, automobilových a xxxxxxxxxxxxx), xxxxxxx motorů, xxxxxx pro xxxxxxxxxx x motorů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx dílů, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, dmychadel a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, čerpadel, xxxxxxxx s hydraulickým xxxx pneumatickým xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, uzavíracích x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx otáčivého xxxxxx (xxxxxxx, xxxx, kluzných xxxxxxx), převodových xxxxxx x jiných xxxxx xxxxxxxx pro převod xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, setrvačníků, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxx hydraulickou xxxxxxxxx x podobně. Xxxxxx xxxx, sušáren xxxxxxxxxxxx x laboratorních, xxxxxx, spaloven, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx popela. Xxxxxx xxxxxxx, motorových xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, jeřábů, pojízdných xxxxxxxxx rámů, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx zvedacím xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zařízením x vlastním xxxx xxx xxxxxxxxx pohonu xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx manipulátorů xxxx průmyslových robotů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx zdviží, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx pohyblivých xxxxxxxx. Xxxxxx chladírenského x xxxxxxxxxxxxx průmyslového xxxxxxxx, klimatizačních xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, ventilátorů, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx (vodních xxx, xxxxxxxx přístrojů, xxxxxx xx pískování x xxxxxxx xxxxx xxxxx). Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x obalových xxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx pro xxxxxxx a xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx oxidem xxxxxxxxx, zařízení xxx xxxxxxxxx xxxx rektifikaci x xxxxxxxxxxx ropy, x chemickém xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Výroba xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx prostředků xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx, houpaček, xxxxxxxx x xxxxxxx). Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a ostatních xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x lesnictví (xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x návěsů, zemědělských xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx rostlin xxxx zúrodňování, xxxxxxxxxxx xxxxxx a mlátiček, xxxxxxxx xxxxxxxxx, rozprašovačů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, včelařství, míchání xxxxx, xxxxxxx, třídění x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx zařízení). Výroba xxxxxxxxxx xxxxxx (zejména xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx obrábění xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, ultrazvukem, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx strojů xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, šití xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxx sváření, tvrdé x měkké xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x speciálního xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx, mechanických nástrojů x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx (zejména xxxxxx x zařízení xxx manipulaci x xxxxxxxxxxx kovy x xxxxxxxxxxx stolic x xxxxx xxx xx), xxxxxx a xxxxxxxx xxx chemický průmysl, xxxxxxxxxx a důlních xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx pro zpracování xxxxxxxx, jejich sítování, xxxxxxx, výroba míchačů xx beton a xxxxx, strojů xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x vytahovačů xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxx), xxxxxx x zařízení pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx zpracování xxxxxx (xxxxxxx zemědělských sušáren, xxxxxx na zpracování xxxxx, výrobu xxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx x xxxxxx na xxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx pekárenských pecí, xxxxxxx, xxxxxxxxx těsta, xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xxx, ovoce, xxxxxx, xxxxxxxx, strojů xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, cukru, xxxxxx, xxx xxxxxxxx x zpracování tuků xxxx olejů, strojů x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, strojů xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx), xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx průmysl (zejména xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx park, xxxxxx xxx zpracování vláken, xxxxxxxxx vybavení xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx strojů, xxxxx do šicích xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx hotových kožešinových xxxxxxx nebo xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxx xxx papírenský xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx papíroviny, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, strojů x xxxxxxxx xx xxxxxxx x papíru x xxxxxxx), xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, plastů x xxxxxxx x xxxxxx materiálů, strojů x xxxxxxxxx pro xxxx, brožování x xxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx obkladaček, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxx speciálních strojů x xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx tlakových xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

32. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x speciálních vozidel, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, pojízdných xxxxxxxx x xxxxxxx). Xxxxxx přípojných xxxxxxx. Xxxxxx dílů x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a výroba xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx vybavení pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx hnacích xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx železničních xxxx, xxxxxxxxx strojů pro xxxxx odvětví xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x přívěsným xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx.

33. Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx a výroba xxxx, malých plavidel, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx (například xxxxxxxxxx přístavních xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx) a xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vozidel, xxxxxx pro plavidla x xxxxxx navigačních xxxxxxxxx.

34. Xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx, zkoušky, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, modifikace x xxxxxxxxxxx změny xxxxxxx, xxxxxx letadel, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení

Výroba, xxxxx, xxxxxxxxxxxx, zkoušky, xxxxxxxxx, xxxxxx, opravy, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx letadel, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x zařízení xxxxxxxx pro použití x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pozemních xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu.

35. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vozidel x xxxxxxxx vozidel xx dráze xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x lanové x železničního parku

Výroba xxxxxxxxxxxx a dieselových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx, železničního x xxxxxxxxxxxx parku bez xxxxxxxxx pohonu (zejména xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx, samovykládacích xxxx x vagonů, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x tendrů). Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx a xxx, xxxx x xxxx x xxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx) a podobných xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx elektromotorů, xxxxxx x turbín, elektrického xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nesmontovaných xxxxxx x podobně.

36. Xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxx bez xxxxxx x ostatních xxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxx xxx xxxxxxxx x motorem x xxx xxxxxx, kolečkových xxxxx pro postižené, xxxxxxx, trakařů, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nemotorových xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Výroba xxxx x příslušenství xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx motorem, xxxxxx xxxxxxxx tříkolek x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

37. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx sedadel, křesel, xxxxxxx, taburetů) a xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx a xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x čalounění xxx zhotoveného xxxxxxx, xxxxxxxx jeho xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx závěsů, xxxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x další dekoratérské xxxxxxxx. Xxxxxxxxx sedadel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx čalouněných xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx výroba x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx x podobně.

38. Výroba, xxxxxx x údržba xxxxxxxxxxx potřeb, her, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx (xxxxxxx míčů, raket, xxxxx, xxxx, xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sportovních xxxxxxx, xxxxxx, luků, xxxxxxxxxx, xxxx), xxxxxxxx tělocvičen x atletických xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přístrojů. Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx panenek x xxxxxx oblečení, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx vybavení xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, kolových xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx lunaparky, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxx, modelů, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxx x podobně. Výroba, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx kočárků a xxxxxxx xxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx není výroba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, obuvi, xxxxxx, sedlářského x xxxxxxxxxxxx xxxxx, prostředků xxxxxxxxxxx xxxxxx, zbraní, xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx x sportovních vozidel.

39. Xxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx přístrojů, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, plynových xxxxx, naslouchacích xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, reflektorů, xxxxxxxxx, výroba xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx, zubolékařských xxxxxx a podobně).

Obsahem xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx ortéz x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx optických korekčních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

40. Xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx látky xxxx xxxxxxxx, které obsahují xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a zařízení, xxx jehož xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vznikají. Výroba xxxxxxxx, xxx jejichž xxxxxxx vzniká ionizující xxxxxx x xxxxxxx xxxxx než 5 xxX.

41. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx z xxxxxx, xxxxxx bižuterie, xxxxxxxxxxxxx a konfekčního xxxxx, deštníků, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxx x tužek, xxxxxx xx xxx a xxxxx, xxxxxxx, ručních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, potiskovacích xxxxxxx x dalších xxxxxxxx x kancelářských xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x obecných xxxx, xxxx, xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Výroba xxxxxx x kartáčů, ručních xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, malířských xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxx, zdrhovadel, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx), xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx, a xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx lahví, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx předmětů x xxxxxxx.

Xxxxxxx činnosti není xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx sešitů x xxxxxxxxxxxx xxxxx.

42. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zpracovatelského xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

43. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a kanalizací x xxxxxx x xxxxxx vody

Souhrn činností, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx odpadních xxx xxx veřejnou x xxxxxxxxxx potřebu, zejména xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx vody xxxxxx manipulací, odvádění, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, vedení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, provozní x xxxxxxxxxx měření, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxx podkladů xxx xxxxxxx xxxx pro xxxxx x xxxxxx x další xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx sběrem, xxxxxxxx x rozvodem xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx v oblasti xxxxxxxx a kanalizací.

44. Xxxxxxxxx x xxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxxx xx shromažďováním, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, skladováním, xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů. Xxxx xx xxxxx provozovat xxxxxxxx xxxxxxx fekálními xxxx.

45. Přípravné x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti

Úprava xxxxxx pro stavby x v okolí xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx doplňujících údajů xxx dokumentaci staveb, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (využití xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx přípravy xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx prováděné xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx tapetování, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, montáž xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, čištění xxxxx xxxx horkou xxxxx, xxxxxx, spárování xxxxxx x xxxxx xxxxxxx práce. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx x dezinfekce studní, xxxxxxxxx trubních, xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx do 30 m, xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, rekonstrukce xxxxxxxxxxx xxxxxx, pramenních jímek x xxxxx výpustí, xxxxxxxxxxxx x odvádění xxxxxxx xxxxxxxx, zachycování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx), dlaždičské xxxxx (xxxxxxxxxxx dlažeb xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx), xxxxxxxxxxx práce, xxxxxxxxxx práce, včetně xxxxxxxxx vyzdívek xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx obdobná xxxxxxx. Xxxxxxxxx lešenářských xxxxx (xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx prací xx stavbách.

Obsahem xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx činností xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx dále xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, malířské, xxxxxxxxxx x natěračské xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, jež xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, parketových, xxxxxxxxxx, korkových, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx.

46. Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x paspartování

Sklenářské xxxxx, xxxxxx zasklívání, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxx skříně, xxxxx, xxxxxx x rámování xxxxxxx a xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx.

47. Zprostředkování obchodu x služeb

Zprostředkování xxxxxx x xxxxxxx věcí xxxxxxxx, xxxxxx případného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Zprostředkování xxxxxx x dopravě (xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx), x xxxxxxx řemeslných xxxxx (xxxxxxxxx rychlých xxxxxx zámečníků, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx), xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spoření, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx-xxxx) x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx služeb. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zastupujících xxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxx účasti x xxxxxxx xxxxxxx, divadelních xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx druzích xxxxxxxxxx x zábavních xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxx knih, divadelních xxx, uměleckých xxxxxxxxxx xxx x podobně.

Obsahem xxxxxxxx není zprostředkování xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, zprostředkování nákupu x prodeje xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, zprostředkovatelská xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx x předávání xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x rozhodců xxxxxxxxxxxx xxxxx, výkon xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x práv souvisejících x právem xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx služeb xxxxxxxxxx ruchu, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (zasilatelství) x xxxxxxx.

48. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx zboží za xxxxxx xxxx dalšího xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (velkoobchod) x xxxxxxxx xxxxxxx x nákupem a xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx prodeje xxxxxxx spotřebiteli x xxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx předpisy x xxxxxxx technickými xxxxxxx, zajišťování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx k prodávanému xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx a prodej xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, hospodářských zvířat xxxxxxxxxxx xxxxxx chovateli, xxxxxx určených xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx a střeliva, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxx xxxx směsí xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X2, X2 xxxx X4, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx lihu x xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx-xxxxxxxxxx záznamů, použitého xxxxx x výjimkou xxxxxxx vozidel, distribuce xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx činnost, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozování xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x pohonu xxxxxxxxxx vozidel.

49. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx oproti xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx věci (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxx spotřebního zboží, xxxxxxxxxxxx knih x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx použitého zboží xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx (xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zbožím).

Obsahem xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, která je xxxxxxxx památkou x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx určeným xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx toxickou látkou, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx zbraní, střelivem, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx dále není xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, kulturních xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, použitých střelných xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

50. Xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxx x xxxxx údržba xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vozidel xxxxx xxxxxxxxxxxxx vlivům, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx karoserií xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx prvků karosérie. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, vyvažováním xxx, xxxxxx provozních náplní, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx činnosti. Xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, zkoušky x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXX x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x jiné xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxx silničních xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx mechanických, xxxxxxxxxxxxx, hydraulických x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx), xxxxxx karoserií xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx.

51. Xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx x silniční xxxxxxxx xxxxxxx)

Xxxxxxxx doprava xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx jiných xxxxxxx. Xxxxxxx osob xxxxxxx x jinými nemotorovými xxxxxxxxxx prostředky, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx dopravními xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx přepravy xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx poslem x xxxxx související xxxxxxxx. Doprava xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředky.

Obsahem xxxxxxxx xxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx a tepelné xxxxxxx, xxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x zkoušek xxxxxxxxxx xxxxx.

52. Xxxxxxxxxx, xxxxxx zboží, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx

Xxxxxxxxx a vykládání xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx. Manipulace x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxx všech xxxxx xxxxx. Balení zboží xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx obalů, xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx obdobné xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx provozování xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx značení, xxxxxxxxxxx tras xxx xxxxxxxx zvlášť těžkých x xxxxxxxxxx předmětů x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx (vyhledávání xxxxxxxxx dopravní trasy) x další xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, munice a xxxxxxxxxxxxxx materiálu x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

53. Zasilatelství x xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx věci x xxxxxxxx xxxxx xx určitého xxxxx x činnosti s xxx spojené, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx věcí do xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx dokladů (náložného xxxx xxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, doprovod xxxxxxx, vybavení reklamací x xxxxxxxx. Zastupování xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby. Xxxxxxxxxx, potvrzování a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx zboží xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx jiného celně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x potřebnými xxxxxxx x xxxxxxxxxxx potřebné xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx prohlášení xxxx žádosti.

Obsahem činnosti xxxx xxxxxxx přeprava xxxxxxx.

54. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2012 Sb.

55. Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxx, xxxxxxxx) a x bytových xxxxxx, xxxxxxxxx domech nebo xx stavbách pro xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx ubytování v xxxxxxxx xxxxxx, rodinných xxxxxx xxxx ve xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx x kapacitou xx 10 xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

56. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, poradenství x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx dat, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a webové xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx užití (prodej x xxxxxxxx) a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Poradenství x oblasti hardware x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx komunikací x xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx dat xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dat, xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx dat, případně xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx databáze, xxxx dat, uložení xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx požadované xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx požadavků x xxxxxxx). Správa xxxxxxxxxxxx xxxx, odvirování software x další činnosti xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx prodej x xxxxxx xxxxxxxx.

57. Činnost xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx administrativních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zpravodajství xxx xxxxxxx novinářů xx xxxxxx xxxxxxxxx výsledků xxxxxxx tvůrčí činnosti xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

58. Xxxxx, xxxxxx, xxxxxx x údržba xxxxxxxxxxx

Xxxxx nemovitostí za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nemovitostí. Xxxxxx x základní xxxxxx nemovitostí xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řádného xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, čištění xxxx, xxxxx chodníků x xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx krátkodobé xxxxxxxxx xxxx x ubytovacích xxxxxxxxxx, x rodinných xxxxxx, xxxxxxxx domech x xxxxxxxx pro xxxxxxxx rekreaci. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx budov xxxxx xxxxx, xxxxxx a xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx nemovitostí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zručnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kvalifikaci (xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, obkladačské, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx koberců x xxxxxxxx).

59. Pronájem x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx věcí (xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx). Xxxxxxxx x půjčování xxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx automobilů, xxxxxxxx xxx x xxxxxxx), xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx (x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx) x jiných xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx.

Xxxxxxx činnosti xxxx pronájem nemovitostí, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x bezpečnostního xxxxxxxxx, xxxxxxxx software, xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx x webhosting.

60. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx technického charakteru xx specifikované xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x oděvním xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx odvětvích, xxxxxxxxxxx x lesnictví, xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx, zhodnocení kapitálu x podobně), xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, organizačních x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx záležitostech, xxx xxxxxxxxx, organizaci, kontrole, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx změn x xxxx x xxxxxx xxxxxxx, činností a xxxxxxxxxxx xx životní xxxxxxxxx, to znamená xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlivu xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Posuzování zahrnuje xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x hodnocení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x nepřímých xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, ovzduší, xxxxxxxxx x podzemní xxxx, půdu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx památky, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx varianty, navržení xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nepříznivé xxxxx, xxxxxxxxx zvýší xxxxxxxxx vlivy xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx důsledků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x zpracování xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx činnost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, demografie, xxxxxxxxxxx x podobně), x xxxxxxx společenského xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx poradenství x xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx realizace technických xxxxxxxx, projektování xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx činnost v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx ani právní xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx strany xxxxx xxxx soudem xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxx advokátů xxxx xxxxxx pracovníků xxxxx), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

61. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řadu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x dalších xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx hospodaření na xxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx ekologických xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxxxx rozdělení, pozemků, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x vyrovnání xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx životního xxxxxxxxx, ochranu a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tak, aby xxxx použity pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jako podklad xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

62. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx návrhů, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx strojních a xxxxxxxxxxxxxxx zařízení pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx, hutní, potravinářský xxxxxxx x další xxxxxxx xxxxxxxx x xxx zemědělskou xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx počítačových sítí. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx úprav xxxxx, x na xxxxxxxxxxx xxxxxxx, náčrtků, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, přenos digitalizovaných xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx práce. Xxxxxxxxxxx technických výkresů, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx výstavbě, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, letadel, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx letecké techniky, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, výbušnin, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

63. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx x xxxxxxx elektrických xxxxxxxxxx xxxxxxx, sítí x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx přímé xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx dalších vyhrazených x nevyhrazených zařízení xxx xxxxxx, xxxxxxx x užití xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, technologické x materiálové rozpočty.

64. Xxxxxx x vývoj x oblasti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx společenských věd

Výzkum x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx oblasti xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx (xxxxxxx výzkum x xxxxx aplikovaný, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx třetích xxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx vědeckého xxxxxx x možnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nedotčeny). Xxxxxxxxx xxxxxxxx historických xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, zdravotnictví, xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx x munice x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx materiálu x xxxxxxx xxxxxxxx.

65. Xxxxxxxxx, xxxxxx, analýzy x kontroly

Testování, xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x mikrobiologické analýzy x xxxxxxx oblastech xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, mikrobiologické analýzy xxxxxxxx, xxx, měření xxxxxx, xxxxxx osobní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx vlastností xxxxxx ionizujícího xxxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx zkoušky x xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x sportovních xxxxxxxx. Činnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x jejichž xxxxxxxx xxxxxx autorizovaná organizace xxxxxx, který xx xxxxxxxx listinou. Xxxxxxx x využívání xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxx x účelům xxxxxxxx péče x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxxxx, zajištění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx x radiologických xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx účinnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ovzduší, ověřování xxxxxxxx emisí xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, měření xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx zpracováním xxxxxx. Xxxxxx emisí xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx provozu, xxxxxx x kontroly xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx rostlin, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

66. Xxxxxxxx xxxxxxx, marketing, xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx a xxxxxx návrhů reklamy, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx umístěním xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, šířením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Internetem, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx reklamních xxxxxxxxx x vzorků, xxxxxxxxxxx míst xxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odbytu, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zákazníků za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x vývoje xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxx statistické xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

67. Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx x textilu, xxxxxxx, xxxxx, šperkům, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx úprav xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, výkladních skříní, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x podobná xxxxxxxxxx xxxxxxx. Činnost xxxxxxx (xxxxxxxx).

68. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx pořizování, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zařízením a xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x barevných xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx fotografií xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx zařízení. Úpravy xxxxxxxxxxxxxx snímků xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x příprava xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx snímků x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x exteriérech x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, stříhání, xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x fotografických xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx automatů.

69. Překladatelská x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx cestovního xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx účely. Xxxxxxxxx x jednoho xxxxxx xx xxxxxxx x tlumočení xx x xx znakové xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x podobně.

Obsahem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx soudy a xxxxxxxxx orgány nebo x souvislosti x xxxxxxxx úkony xxxxxxxxx x právnických osob, xxxxxxxx literárních xxx xxxx využívání xxxxxxxx xxxxxxx tvůrčí činnosti xxxxxx xxxxxx.

70. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx hospodářské xxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxx administrativní xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx organizačně xxxxxxxxxxx xxxxxx, zejména poskytování xxxxx x půjček xxxxxxxxxxxx subjekty x xxxxxxxxx zdrojů (xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx účely), xxxxx xxxxxxxxxx, přebírání xxxxxxx a jejich xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx platební xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx úvěry nebankovními xxxxxxxx, xxxxxxxxxx mezipodnikových xxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxx zadavatelských činností xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x další xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx činnost, jejímž xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx záznamů xx xxxxxxxxxx denících, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx projektanta x xxxxxxxx budoucích uživatelů x provozovatelů xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Poskytování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podpisu (to xx xxxxxx funkce xxxxxxxxxxx xxxxx strany xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x umožňují xxxxxx xxxx totožnost, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, provozování veřejně xxxxxxxxxxx seznamu vydaných xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které byly xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx certifikátech, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podpisu a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx). Xxxxxxxxxxx systémů xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx zprostředkování xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru, výkon xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ani jejich xxxxxxxxx.

71. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx ruchu

Nabízení, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx kombinací xxxxxxxxxxxx služeb cestovního xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx službami nebo xx xxxxx se xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxx nevztahuje. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxx, jejich xxxxxxxx a prodej xxxxxxxx xxxxxxxxx; zprostředkování xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ruchu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dopravy, xxxxxxxxx, xxxxx automobilu, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx motorového xxxxxxx, xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx stravování, které xx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, prodeje x xxxxxxxxx letenek, xxxxxxx x xxxxxxxxx železničních x autobusových xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x rezervace xxxxxxx xxxxxx xxxxxx kajut, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx služeb za xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx sportovních aktivit xx xxxxxx relaxace x rekondice - xxxxxxxxx jízda na xxxx, půjčování kol x xxxxxxx sportovního xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a zprostředkování xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x služebním, xxxxxxxxx xxxxxxxx, pořádání xxxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxxxx, prodej xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx skupiny osob xxxx jednotlivců, xxx xxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výklad x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxx zejména xxxxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, archeologické, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, gastronomické x podobně), xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx, přírodní, xxxxxxxxxx x xxxxxxx), xxxxxxxxxxxx lokalitách (xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, městských xxxxxxxx x podobně), xxxxxxx (xxxxx, kostely x xxxxxxx) x xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, krajích x xxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxxxx nezbytných xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx osob nebo xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx cesty, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se k xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx osobám.

V rámci xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx související x cestovním ruchem, xxxxxxx vstupenky, xxxx, xxxxx, jízdní xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx předměty.

72. Mimoškolní xxxxxxx x vzdělávání, xxxxxxxx kurzů, školení, xxxxxx lektorské xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxx tři xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx sloužících xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx nejsou xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x vzdělávání, xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xx dětských xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx vedení xxxxxx xxxx, zajišťování xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx programů xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx nad xxxxx x xxxxxxx. Výuka xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx fotografie x xxxxxxx), baletu, xxxxxxxxxx xxxxx, herectví, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx. Společenská xxxxxxx x s xx xxxxxxx xxxxx společenského xxxxx. Pořádání xxxxxxxxx xxxxx xxxxx specifikovaných (xxxxxxxxx xxxxxxxxx techniky, xxxx, vaření, xxxxxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx x školení x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x školení, xxxxxxxxx prostor xxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx školení, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x zdokonalovací výcvik xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x řízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sloužících xxx xxxxx xxxxx (xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx rejstříku xxxx x xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxx x bakalářských, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx celoživotního vzdělávání xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Obsahem xxxxxxxx xxxx xxxx dohled xx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx ani xxxxxx zájezdů, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, ubytovacích xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx a školení xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxxx střelby xx xxxxxx, výuka xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, letadel, xxxxxxxxxxx tělovýchovných x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxx předpisů xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařazenými do xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx zařízení. Obsahem xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx školách x xxxxxxxxx zařízeních xxxxxxxxxx xx rejstříku xxxx x školských xxxxxxxx.

73. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx produkcí, xxxxx, výstav, veletrhů, xxxxxxxxx, prodejních x xxxxxxxxx akcí

Provozování divadel x xxxxxxxxxxx sálů, xxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Provozování xxxxx, xxxxxxx shromažďování xxxxxxxxx xxxx lidských xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povahy x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx stálých xxxxxxxxxx x na tématických xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xxxxxxxx, průvodcovská x publikační xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx tiskovin) a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sbírkovými xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx se sbírkovými xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx muzeí. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx umění, xxxxxx odborné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx expozicích x xxxxxx přechodných výstav, xxxxxxxx-xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) x prodej xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx sbírkovými xxxxx x výstavami, případně xx sbírkovými xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx prodeje děl xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx prodej. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx získávání, xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx knihovních fondů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx bibliografických x faktografických informací x x tím xxxxxxxxxxx pořádání kulturně-vzdělávacích xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pořádání divadelních xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x estrádních xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, koncertů x audiovizuálních, xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na stálé xxxxx x xxxx xxxxxxxxx na nejrůznějších xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx akce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx tento provozovatelem xxxx). Xxxxxxxx tanečních xxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx moderování xxxxxxx xxxxxxxxxx, společenských xxxx. Xxxxxxx zvukařů, osvětlovačů, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x další podpůrné xxxxxxxx související x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonů. Xxxxxxxxxxx x pořádání xxxxxxxxxxx představení, xxxxxxx x podobných xxxx. Xxxxxxxxxxx pouťových xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, kulečníkových xxxxx, xxxxxxxxxxxxx drah, xxxxxxxxxxxx center a xxxxxxx, xxxxx slouží xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, hracích xxxxxxxx, x xxxxxxx zařízení x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x laserových xxxxxxxx. Pořádání xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, prodejních x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x organizačním x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, divadel, muzeí, xxxxxxxx x dalších xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx zařízení zřízených xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx (xxxxxxxxxx x xxxxxxx x účelem, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx), pořádání aukcí, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení (xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx), kromě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sociálního xxxxxx (xxxxx, XX, xxxxxxxxx x podobně). Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx činnost organizací xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vykonávaná x xxxxxxx x xxxxxx, pro který xxxx xxxxxxx, činnost xxxxxxxxx umělců ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx drezúra xxxxxx. Obsahem činnosti xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx materiálů. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx ohňostrojných xxxxx.

74. Xxxxxxxxxxx tělovýchovných a xxxxxxxxxxx zařízení a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti

Zabezpečování xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx sloužících x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (například atletických x zimních xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx bazénů, xxxxxxxxx, fit-center, xxxx) x jejich xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx. Xxx provozování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zařízení xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxx spojené x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx. Činnost xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podobně. Xxxxxxx výkonných xxxxxxxxx, xxxxxxxx rozhodčích, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxx zisku.

Obsahem xxxxxxxx není poskytování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx) xxx činnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sportovců.

75. Xxxxx pro domácnost, xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx oděvů, bytového xxxxxxx x osobního xxxxx

Xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx a mandlování xxxxxx, xxxxxxxxx, opravy xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, prádla a xxxxxxx, xxxxxx, čištění (xxxxx chemického) a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx koberců, xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx textilu x xxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx, příze x xxxxxxxxx textilu. Xxxxxx x úschova xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx osobního xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx chemické xxxxxxx plošných xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx.

76. Xxxxxxxxxxx technických xxxxxx

Xxxxxxxxxxx technických xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx povahy, xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pozemních komunikací, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu nebo xxxxxxxxxxxx koncesi, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxx zdvihacích zařízení, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x montážní práce, xxxxxxxx xxxxxx, činnosti xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

77. Opravy x údržba xxxxxx xxx xxxxxxxxx, předmětů xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx mechaniky, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxx x údržba potřeb xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxx nástrojů xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Opravy mechanických xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx strojů x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro domácnosti xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x elektronických xxxxxx x přístrojů pracujících xx napětí xxxxxx xxx 50 X xxxxxxxxxx xxxx 75 X xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx hraček x dětských xxxxxxx; xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx sportovních xxxxxx x xxxxxxxx xxx. Xxxxxx a údržba xxxx x nejrůznějších xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx společnosti x společenských vrstev, x určených xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx využití, x cílem xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, metrologii x xxxxxx zkušebnictví) k xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx. Opravy a xxxxxx xxxxxxxxxx měřidel xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx telekomunikačních zařízení, xxxxxx sportovních motorových xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Obsahem xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx výtvarných umění, xxxxx nejsou kulturními xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx jsou xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx a galerií xxxx se xxxxx x xxxxxxxx kulturní xxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx díly xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

78. Poskytování xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, provoz xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x podobně) x poskytování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, XX, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Poskytování služeb x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, fotografii, film, xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, zhotovování xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx divadlo x film x xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, holičství x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx služeb xxx provozování bazénů, xxxx, xxx-xxxxxx x xxxxxx sportovních xxxxxxxx x xxxxxxxx sloužících xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx sexuálních xxxxxx.

79. Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx x domácnost, xxxxxxx xxxxxxxxxxx chodu xxxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxx, péče o xxxxxxx x podobně), xxxxxxxxxxxx péče x xxxxx, zejména xxxx xxx xxx roky xxxx v rodinách, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hlídání xxxx (včetně xxxx xx xxx xxx xxxx), obstarávání nákupů x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a jiná xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx službách, xxxx o xxxx xx xxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx x objektů (xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx) a xxxxx xxxxxxxx související x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

80. Xxxxxxxxxxx služeb xxx právnické xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, podnikatelského xxxxxxxxx xxxx jiného xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx za xxxxxxx xxx získávání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxx penězi xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx založení, řízení xxxx xxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx seskupení xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Jednání xx klienta xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxx xxxx strukturou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxx"). Xxxxxxx xx xxxxxxx xxx získávání x shromažďování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxx ocenitelných hodnot xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx právnických xxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zakládací xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanov, správy xxxxxx x zajištění xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxx podílů v xxxx klientovi. Xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx svěřenského xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxx xx správy xxxxxxxxxxx správce, sepsání xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx sepsání xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu. Xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx vznikem, xxxxxx xxxxxxx jménem xxxxxxxxx xxxxx před xxxxx xxxxxxx. Xxxxx činnosti xxxxxxx vkladů. Xxxxxxx xxxxx funkce svěřenského xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx sídla xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, administrativní služby xxxxxxx x umístěním xxxxx právnické xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx je zápis xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx akcionářských xxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx přijaty x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na zveřejnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Evropské xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, osob oprávněných x výkonu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx, poskytování platebních xxxxxx, realitní xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx nemovitostí, bytů x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

81. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx

Xxxxx, xxxxxx, xxxxx, uchovávání, xxxxxx xxx jiného, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx virtuálního xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx než xxxxxxxxxxxxxx úvěr. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx týkajících xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiva. Xxxxxxxxxxx jiné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem.

Obsahem xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx aktiva xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx aktivem.

82. Xxxxxx, xxxxxx x služby xxxxx nezařazené

Výroba, xxxxxx x služby x xxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 4 k xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 278/2008 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 14.8.2008.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

288/2010 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 278/2008 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednotlivých živností

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

368/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx nařízení xxxxx x. 278/2008 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx nařízení xxxxx x. 288/2010 Xx.

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

365/2013 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx vlády x. 278/2008 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

155/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 278/2008 Xx., x obsahových xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx živností, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2016

178/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 278/2008 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx živností, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2017

143/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx vlády x. 278/2008 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx živností, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 1.7.2019

208/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 278/2008 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx živností, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.