Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2023 do 31.12.2024.


Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb
23/2008 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Navrhování a umístění stavby §2

Požární úseky a požární riziko §3

Stupeň požární bezpečnosti §4

Požární odolnost stavební konstrukce a požárního uzávěru §5

Reakce na oheň §6

Střešní plášť §7

Konstrukce komínu a kouřovodu §8

Technická zařízení §9

Evakuace osob §10

Požárně nebezpečný prostor a odstupová vzdálenost §11

Zařízení pro hašení požárů a záchranné práce §12

Vybavení stavby hasicími přístroji §13

Vybavení stavby požárně bezpečnostním zařízením §14

Rodinný dům a stavba pro rodinnou rekreaci §15

Bytový dům §16

Stavba ubytovacího zařízení §17

Prostory určené pro ubytování osob §17a

Stavba zdravotnického zařízení a sociální péče §18

Stavba se shromažďovacím prostorem §19

Stavba vyhlídkové věže §20

Stavba garáže §21

Stavba čerpací stanice pohonných hmot, servisu a opravny §22

Stavba nebo její část určená k činnosti školy, školského zařízení nebo k zajištění předškolní péče §23

Zemědělská stavba §24

Stavba pro výrobu a skladování §25

Stavba památkově chráněná §26

Ochrana movitých kulturních památek §27

Stavba zařízení staveniště §28

Provádění stavby §29

Užívání stavby §30

Společná ustanovení §31

Přechodná ustanovení §32

Účinnost §33

Příloha č. 1 - České technické normy

Příloha č. 2 - Druhy a vlastnosti volně vedených vodičů a kabelů elektrických rozvodů

Příloha č. 3 - Podrobnější vymezení technických podmínek požární ochrany zařízení pro hašení požárů a záchranné práce

Příloha č. 4 - Určení počtu přenosných hasicích přístrojů

Příloha č. 5 - Autonomní detekce a signalizace

Příloha č. 6 - Požadavky požární ochrany při užívání staveb nebo jejich částí vztahující se k chráněné únikové cestě, k úpravě interiéru, přístupu k nástěnným hydrantům a hasicím přístrojům

Příloha č. 7 - Požadavky požární ochrany pro užívání staveb nebo jejich částí s výskytem hořlavých kapalin

Příloha č. 8 - Bezpečné vzdálenosti spotřebičů od hořlavých hmot

Nález Ústavního soudu - č. 241/2009 Sb.

č. 268/2011 Sb. - Čl. III

č. 232/2023 Sb. - Čl. II

INFORMACE

23

VYHLÁŠKA

ze dne 29. xxxxx 2008

x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 3 xxxxxx x. 133/1985 Sb., x xxxxxxx ochraně, ve xxxxx zákona č. 186/2006 Xx.:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Tato xxxxxxxx xxxxxxx technické xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x užívání xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/1535 xx xxx 9. září 2015 o xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x předpisů xxx xxxxxx informační xxxxxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx tak, aby xxxxx xxxxx splňovala xxxxxxxxx xxxxxxxx požární xxxxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) vybavení xxxxxx xxxxxxxxxx požárně xxxxxxxxxxxxx zařízením,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx pro požární xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx jednotkami xxxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 xxxxx 1, xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx2) xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx požární xxxxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) evakuace xxxx x xxxxxx,

xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 xxxxx 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx2) xxxxxxxxx xxxxx.

§3

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx

Xxx navrhování xxxxxx xxxx být xxxxxxxx požární xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx požárních xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxx") v xxxxxxx s §15, 17, 23 x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 částech 2 x 3.

§4

Stupeň xxxxxxx bezpečnosti

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx účinkům xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx požáru x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx") se xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedených x příloze č. 1 xxxxx 2 xxxxx xxxxx xxxxxx v závislosti xx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx x

x) xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx podlaží xxx zohlednění polohy xxxxxxxxx úseku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx podle české xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 části 3 xx stupeň xxxxxxx xxxxxxxxxxx nestanovuje.

§5

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx odolnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx musí xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx českých xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 částech 2 x 4.

(2) Požárně xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx 3 x více xxxxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 30 xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx odolnost xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx konstrukce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx úseku xxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxx norem xxxxxxxxx x příloze č. 1 xxxxx 2.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx umístěna xxxxxxxxx jímka podle xxxxx technické normy xxxxxxx v příloze č. 1 xxxxx 1 xxxx 10, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx požárně dělicí xxxxxxxxxx, ve které xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 90 xxxxx.

§6

Reakce xx xxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx určeného x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx (xxxx jen "xxxxxx xx oheň") musí xxx xxxxxxxxxxxxx do xxxx A xx X včetně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 části 5.

§7

Xxxxxxx plášť

Střešní xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx technické xxxxx uvedené x příloze č. 1 xxxxx 6 xxxx 3. Xxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx x požárně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx BROOF (x3). Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx BROOF (x1). Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pláště se xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx české xxxxxxxxx xxxxx uvedené x příloze č. 1 xxxxx 6 xxxx 3.

§8

Xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx třídy reakce xx xxxx xxxxxxx X2. Xxxxx, kouřovod xxxx jejich xxxx xxxxx xxxxxxxxx třídu xxxxxx xx xxxx X xx X, xxxx-xx xxxxxxx požadavky xxxxx technické normy xxxxxxx x příloze č. 1 xxxxx 7 xxxx 4.

(2) Xxxxxxxxxx stavební xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx X xx X xx vnějšího xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené v příloze č. 1 xxxxx 7 xxxx 1. X xxxxxxxxxxx komínu, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a kouřovodu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx hodnotami xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 xxxxx 7 bodech 2 x 3.

(3) Xxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v příloze č. 1 xxxxx 7 xxxx 1.

§9

Technická xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx při xxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 1 xxxxx 1 xxxxxx 1, 2 x 12 x xxxxx 4 xxxx 1. Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx x příloze č. 2.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx elektrickými výboji xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx třídy xxxxxx xx xxxx xxxxxxx A2.

(3) Xx xxxxxx x výškou 45 m x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx rozvody xxx xxxxxxxx konstrukce. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x nízkotlaké xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx možnou xxxxx. Nízkotlaká kotelna xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x úrovně xxxxxx.

(4) Tepelná xxxxxxxx x tepelné zařízení xxxx být xxxxxxxx xxx, aby jejich xxxxxxxxx odpovídaly druhu xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx zařízení xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx X xx X x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xx xxxxxxx zkoušky xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx normy xxxxxxx x příloze č. 1 xxxxx 8.

(5) Vzduchotechnická zařízení xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 xxxxxxx 4 x 9. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx proudění x zda xxxxxxx xxxxxx x výfuku xxxx xxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx utěsněn xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 1 xxxxx 1 xxxxxx 1 x 2 x xxxxx 4. X případě xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx normy xxxxxxx x příloze č. 1 xxxxx 4 xxxx xxx xxxxx prostup xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx typu xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx výrobce xxxxxxx.

§10

Xxxxxxxx osob

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxx xxxxxxxx x českých xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 xxxxx 1. Xxxxxxxx osvětlením xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx úniková xxxxx x částečně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxx chráněnou únikovou xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx českým technickým xxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 1 xxxxx 2.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x chráněné xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x hmot xxxxx reakce na xxxx xxxxxxx Xxx - s1.

(4) Úniková xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx bezpečnostními značkami, xxxxxxxxx a texty x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx") za xxxxxx x x rozsahu xxxxxxxxx xxx usnadnění xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zejména xxx, xxx xx xxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx změně xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Evakuační xxxxx musí být xxxxxxx bezpečnostním značením "Xxxxxxxxx xxxxx", x xx x kabině xxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Výtah, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxx xxxxxxx bezpečnostním xxxxxxxx "Xxxxx výtah neslouží x evakuaci osob" xxxx bezpečnostním xxxxxxxx xxxxx české xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 části 1 xxxx 13.

(6) K xxxxxxxxx plynulé xxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxx vybavena technickým xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 1 xxxxx 1 bodech 1 a 2.

§11

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X požárních úseků xxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 1 xxxxx 2.

(2) Při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxx otevřených xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx 40 %, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ploch xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx norem xxxxxxxxx x příloze č. 1 xxxxx 1 xxxxxx 1 x 2.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3); xxx vymezení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx použije větší x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx rovněž xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx látek, xxxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xx xxxxxxxxxx tlakových xxxxx, výrobků x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx4).

§12

Xxxxxxxx xxx hašení xxxxxx x záchranné xxxxx

Xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx jednotky xxxxxxx ochrany, popřípadě xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx musí xxx xxxxxx xxxxxxxx x zajištěna

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx komunikačně xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx komunikaci,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 xxxxx 2 x s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3.

§13

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx příloha č. 4.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx cestě xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx šířka xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 xxxxx 2. Při xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx manipulačního xxxxxxxx.

§14

Vybavení stavby požárně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxxx požárně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx5) x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými x příloze č. 1 xxxxx 2.

(2) Xxxxxx uvedená x §15 xx 18 x 28 xxxx být vybavena xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx uvedeným x příloze č. 5.

§15

Xxxxxxx xxx a xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx pro rodinnou xxxxxxxx7) se postupuje xxxxx české xxxxxxxxx xxxxx uvedené x příloze č. 1 xxxxx 1 xxxx 3, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx rodinného xxxx xxxx stavby xxx rodinnou xxxxxxxx xxxxx xxx 600 x2, xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, dodávková xxxx jednostopá xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx plocha xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 600 x2, musí být xxxxxxxxx délka xxxxxxx xxxxx xxxxx §10.

(4) X rodinného domu x stavby xxx xxxxxxxx rekreaci x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx dělicí xxxxxxxx xxxxxxxxxx odpovídat xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovenému xxxxx §4.

(5) Rodinný xxx musí být xxxxxxx xxxxxxxxx autonomní xxxxxxx a xxxxxxxxxxx. X rodinného xxxx x xxxx byty xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx vybaven xxxxx xxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx, x xxxxx-xx xx x byt x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 150 x2, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxx v jiné xxxxxx xxxxx bytu xxxxxxxx další zařízení xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx detekce x xxxxxxxxxxx také x xxxxxxxxx místě xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§16

Bytový xxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx7) xx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 xxxxx 1 bodu 3, pokud není xxxx stanoveno xxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxx xxxx xxx každý xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxx zařízení xxxx xxx umístěno x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx cesty. Xxxxx-xx xx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx než 150 x2 a x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx umístěno xxxxx xxxxxxxx v jiné xxxxxx části xxxx.

§17

Xxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx7) xx xxxxxxxxx xxxxx české xxxxxxxxx normy xxxxxxx x příloze č. 1 xxxxx 1 xxxx 3, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx osvětlením. Xx této xxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jakož x xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxx a xxxxxxx x xxxx xxxx xxx opatřeny bezpečnostním xxxxxxxx viditelným xx xxx x v xxxx.

(4) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx a xxxx xxxxxxxxxx podlažími xxxx s xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx u xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx doplněného xxxxxxx "NP" nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx doplněného xxxxxxx "PP".

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 75 ubytovaných osob xxxx xxx vybavena xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, u xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx signalizací, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx autonomní xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x každém xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostor xxx xxxxxxxxx rizika, a x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx, xxxxx se xxxxxxx o chráněnou xxxxxxxx xxxxx.

(7) X xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x projektovanou xxxxxxxxx 20 a xxxx xxxx a s xxxxx x více xxxxxxxxxx podlažími, xxxx xxx xxxxxx evakuační xxxxx.

(8) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nad 100 ubytovaných xxxx xxxx být v xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx provedenou xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 xxxxx 10, xx

x) xxxxxxxxx textilní xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxx 20 xxxxxx a

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Ve xxxxxx ubytovacího xxxxxxxx x xxxxx a xxxx xxxxxxxxxx podlažími xxxxxxxx pro ubytování x xxxxxxxxxxxxx kapacitou 20 x více xxxx musí xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx prvotní xxxxx, x xx x xxxxxxxxx přístupů xx xxxxxxxxxx nebo k xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx 25 x xx xxxx.

§17x

Xxxxxxxx určené pro xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxx ubytování xxxx xx stavbách xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx požární xxxx. V tomto xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx nejvýše 20 xxxxx.

(2) Prostor xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx autonomní xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 268/2011 Xx. x účinností od 27.9.2011

§18

Stavba xxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx xxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v příloze č. 1 xxxxx 1 bodu 4, xxxxx xxxx xxxx stanoveno jinak.

(2) Xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení a xxxxxxxx sociální xxxx x třemi x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxx podzemními xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx x pořadového čísla xxxxxxxxxx xxxxxxx doplněného xxxxxxx "XX" nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx "PP".

(3) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx konstrukce stavby xxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx být navržena x požární odolností 30 xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 požární xxxxxxxx xxxxx.

(4) Stavba xxxxxxxx xxxx, xx kterou xx xxxxxxxxxx požadavek xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené x příloze č. 1 xxxxx 1 xxxx 4 xx xxxxxxxxx elektrickou požární xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx zařízením xxxxxxxxx xxxxxxx x signalizace. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x části xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx únikovou cestu.

(5) Xx xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nad 50 xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zkouškou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 xxxxx 10, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx záclony a xxxxxx je delší xxx 20 xxxxxx x

x) čalouněné materiály xxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxx.

§19

Xxxxxx xx shromažďovacím xxxxxxxxx

(1) Při navrhování xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené x příloze č. 1 části 1 xxxx 5, xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx X-x1-x0, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx plamene xxxxx xxxxx xxxxxxxxx normy xxxxxxx x příloze č. 1 xxxxx 11 xxxx 2. V xxxxxxxxxx xxxxxxx, stropu x xxxxxxxx xxx použít xx podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx technické xxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 xxxxx 11 xxxx 1.

(3) Ve xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zkouškou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx norem xxxxxxxxx x příloze č. 1 části 10, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxx 20 xxxxxx x

x) xxxxxxxxx materiály xxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxxx prostorech xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx umístění x xxxx určené, xxxx být xxxxxxxx x xxxxxxx třídy xxxxxx xx xxxx xxxxxxx D.

(5) Ze xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx úniková xxxxx, xxxxx svým xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8). Xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxx xxxxx xxxx xxx 1,1 x.

(6) Xxxxxxx úseky stavby x vnitřním shromažďovacím xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostorem musí xxx xxxxxxxx u xxxxxx xx každého xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx nadzemního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx "XX" xxxx xxxxxxxxxx podlaží xxxxxxxxxx xxxxxxx "XX".

(8) Xxxxx konstrukce xxxxxxx xxx shromažďovacím xxxxxxxxx x nosná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx navržena x požární xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, nejméně xxxx 15 xxxxx. Pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx více xxx 2500 xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnotě xxxxxxxxxxxxx xxxx evakuace xxxx, nejméně xxxx 30 xxxxx.

(9) Ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostorem xxxxx XX2 x XX3 xxxxx xxxxx technické xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxx zřízen evakuační xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxx xxxxx.

§20

Stavba xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx stavby xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx normy xxxxxxx x příloze č. 1 části 1 xxxx 1, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx musí xxx navržena x xxxxxx xxxxxxx 30 x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx věže xx rozumí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx úrovně xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx stěnami xxxx být xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 15 x.

(4) Odstupová xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx 6,5 m xx xxxxxxxx pláště xxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx, xx xxxxxxxx stavby vyhlídkové xxxx xx také xxxxxxx jiného xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x druhu DP1. Xxx navrhování xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §2 xx 14. Nechráněná xxxxxxx xxxxx xxxxx být xxxxx xxx 25 x; xxxxx-xx tuto xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx navržena chráněná xxxxxxx xxxxx.

(6) Je-li xxxxxx xxxxxxxxxx věže xxxxxxxxx xxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx požáru x xxx záchranné xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxx od xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx 15 xxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x 50 %.

§21

Stavba garáže

(1) Při xxxxxxxxxx stavby garáže xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v příloze č. 1 xxxxx 1 xxxx 2, xxxxx není xxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxxx, xxxxx slouží x xxx parkování xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx plynu x účinným xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx technickou xxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 1 xxxxx 1 xxxx 2 x xxxxx 17. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx první xxxxx i xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x pro xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxxx delší xxx 30 m x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx tří xxxxx. Xxxxxxxxx garáže sloužící x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x jejího xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx provedeno x xxxxxxx x českými xxxxxxxxxxx normami uvedenými x příloze č. 1 xxxxx 16 xxxxxx 2 xx 4.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx určená v xxxxxx xxx stání xxxxxxxxxx vozidel xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx hořlavých xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx dělicí xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 30 xxxxx. Tato xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x těchto xxxxx.

(4) Požární xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který nesplňuje xxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxx zásah xxxxxxxx požární ochrany, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v příloze č. 1 xxxxx 12.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podzemní xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x nuceným xxxxxxxxx.

§22

Stavba xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx stavby xxxxxxx xxxxxxx pohonných xxxx, xxxxxxx a opravny xx postupuje xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 xxxxx 13, pokud xxxx dále xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Stavební xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, plnicího x stáčecího xxxxxxxxxx, xxxxxxxx tankovací xxxxxxx x tankovací stanice xxx vnitrozemská plavidla xxxx xxx xxxxxxxx x konstrukcí xxxxx XX1. Xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stanice x xxxxxxx 6 xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kapalin xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxx případě xxx xxxxxx stavební xxxxxxxxxx xxxxx XX2.

(3) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x pro xxxxxxx s pohonem xx xxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx prosvětlovací plochu xx střešní xxxxxxxxxx xxxxxxx stanice xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx reakce xx xxxx xxxxxxx X-x0, xxxxx při xxxxxx podle české xxxxxxxxx normy xxxxxxx x příloze č. 1 xxxxx 11 xxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zaujímat xxxx xxx 60 % z xxxxxxxxx xxxxxx zastřešení.

§23

Xxxxxx xxxx její xxxx xxxxxx k xxxxxxxx školy, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče

(1) Xxx xxxxxxxxxx stavby xxxx xxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx9) xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx 1 xxxx 1 přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx tvořit xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Třída xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx umístěna xx xxxxxx než xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x podzemním xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx východ xxxxx na volné xxxxxxxxxxxx.

(4) Ve stavbě xxxxxxxx xxxxx, základní xxxxx, základní nebo xxxxxxx xxxxx určené xxx xxxx xxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxx, xx xxxxx xxxx prostory xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx služby xxxx o dítě x dětské xxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx10) nebo prostor xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx školského xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §17 a 17a.

§24

Xxxxxxxxxx stavba

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx normy xxxxxxx x příloze č. 1 xxxxx 1 xxxx 9, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx reakce xx oheň xxxxxxx X-x2-x0, které xxx xxxxxx podle české xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 části 11 xxxx 1 xxxx hořící xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stabilitu xxxxxx stáje x xxxx xxx 2 xxxxxxxxxx podlažími xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx druhu XX1.

(4) Xxxxx navržený xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx 7 m3 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx škůdců x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x obdobných xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx české technické xxxxx xxxxxxx v příloze č. 1 části 1 xxxx 10.

(5) Sklady xxxxxxx x odstavci 4 se opatřují x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) celkové xxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§25

Xxxxxx pro xxxxxx x skladování

(1) Při xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx skladování xx postupuje xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 xxxxx 1 xxxxxx 2 a 6, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx x nosná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pyrotechnických xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx DP1.

(3) Na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být x xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx umístěno xxxxxxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxx kouření x okruhu 15 x", "Xxxxx xxxxxx x otevřeným plamenem" x "Zákaz skladování xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx látek". Xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx s informací x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx uložení xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx pyrotechnických xxxxxxx musí být xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx požáru xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx norem xxxxxxxxx v příloze č. 1 xxxxx 16.

§26

Xxxxxx památkově chráněná

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx požáru xxxxxxxx x elektrické xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx staveb xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx historických xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxx ochrany.

(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se postupuje xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 části 14.

§27

Xxxxxxx movitých xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxx, x níž xxxx xxxxxxxx movité xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx zabezpečovací xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx hasicím xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 neplatí xxx xxxxxx, v xxx xxxx xxxxxx kulturní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx účinnosti této xxxxxxxx.

§28

Stavba zařízení staveniště

(1) Xxx xxxxxxxxxx stavby xxxxxxxx staveniště xx xxxxxxxxx v souladu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedenou x příloze č. 1 části 1 xxxx 2.

(2) Stavba xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx detekce x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx detekce x xxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx osob x x xxxxx xxxxxxx x východu z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§29

Xxxxxxxxx stavby

Při provádění xxxxxx musí být x xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx požadavky xxxx xxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxx pro zajištění xxxx xxxxxxx bezpečnosti.

§30

Užívání xxxxxx

(1) Při xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx zachována xxxxxx xxxxxxx ochrany vyplývající x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx staveb, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx stavby xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu4) xxxx být postupováno x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 6 x x xxxxxxx technických normách xxxxxxxxx x příloze č. 1 xxxxx 1 xxxxxx 1, 2 a 5.

(3) V prostoru xxxxxxxx únikové cesty xxxxx množství xxxxxxxxx xxxxx překročit xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 6. Xxx xxxxxxxx materiálu xxxx zařizovacího xxxxxxxx x nechráněné xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx únikové xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx možnost úplného xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx volná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxxxxx xx použije příloha č. 6 xxxx A.

(4) Xxx xxxxxxx prostoru x výskytem xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 7 a xxxxx podmínek stanovených x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 xxxxx 1 xxxx 10.

(5) V xxxxxxxxx xxxxx stavby xxxxxxxx staveniště nesmí xxx xxxxxxxx tepelné xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx plyny xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx ve stavbě, xxxxx xxxxx odstavení xxxx vypnutí xx xxxxxxxx xxxxxxx, musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informaci x určení zařízení x xxxxxxxxxxxxxxx nebezpečí.

(7) X řadové, xxxxxxxx xxxx vícepodlažní jednotlivé xxxxx stojící a xxxx přistavěné xxxxxx xxxxx xxx umístěno xxxxxxxx vozidlo pro xxxxxxxx hořlavých kapalin x xxxxxxxxx xxxxx.

(8) X xxxxxx xxxxx xxx ukládány xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx nesmí xxxxxxxx manipulační vozík x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx nádrž xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx..

(9) Xxxx-xx bezpečná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx před účinností xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 8.

§31

Xxxxxxxx ustanovení

Při xxxxx xxxxxxxxx stavby, xxxxx x užívání stavby xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx technické xxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 xxxxx 14. X xxxxx stavby xxxxxx XX a XXX podle této xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx být x xxxxx stavby xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§32

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx podmínky požární xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §30 xxxxxxx do šesti xxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti.

(2) X xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx stavbu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx i xx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 naplněny xxx změně této xxxxxx prováděné podle §26 odst. 2 x části xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx stavby, x xxxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx4) přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx x xxxxxx, x xxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanovisko xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx11), se xx xxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx postupuje xxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx.

§33

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2008.

Xxxxxxx:

XXXx. Mgr. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxx č. 1 xxxxxxxx č. 23/2008 Xx.

Xxxx 1 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek

1. ČSN 73&xxxx;0802 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "XXX") - Nevýrobní xxxxxxx

2. XXX 73&xxxx;0804 XXX - Xxxxxxx xxxxxxx

3. XXX 73&xxxx;0833 XXX - Xxxxxx xxx bydlení x xxxxxxxxx

4. ČSN 73 0835 XXX - Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx

5. XXX 73&xxxx;0831 XXX - Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

6. ČSN 73&xxxx;0845 PBS - Xxxxxx

7. ČSN 73&xxxx;0873 XXX - Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

8. XXX 73&xxxx;0818 XXX - Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

9. XXX 73&xxxx;0842 XXX - Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výrobu

10. XXX 65&xxxx;0201 Xxxxxxx xxxxxxxx - Prostory xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

11. XXX 73&xxxx;0843 XXX - Xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx

12. XXX 73&xxxx;0848 XXX - Xxxxxxxx xxxxxxx

13. XXX 27&xxxx;4014 xxxxx Z1 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x montáž xxxxxx - Xxxxxxxx úpravy xxxxxx určených pro xxxxxxx xxxx nebo xxxx a nákladů - Evakuační xxxxxx

14. XXX 73&xxxx;0875 PBS - Stanovení podmínek xxx xxxxxxxxxx elektrické xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx požárně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

15. XXX 34 2710 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxxx, montáž, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx

Xxxx 2 Stanovení požárního xxxxxx x dělení xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xx 5, §10 xx 14 a přílohy č. 2

1. ČSN 73&xxxx;0802 XXX - Xxxxxxxxx xxxxxxx

2. ČSN 73&xxxx;0804 XXX - Xxxxxxx xxxxxxx

3. XXX 73 0833 XXX - Xxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxxx

4. XXX 73&xxxx;0831 XXX - Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

5. XXX 73&xxxx;0835 XXX - Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx péče

6. ČSN 73&xxxx;0845 PBS - Xxxxxx

7. ČSN 73 0842 XXX - Objekty xxx zemědělskou xxxxxx

8. XXX 65 0201 Hořlavé xxxxxxxx - Xxxxxxxx xxx výrobu, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

9. XXX 73&xxxx;0843 PBS - Xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx 3 Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §4

XXX XX 1991-1-2 Xxxxxxx 1: Xxxxxxxx konstrukcí - Xxxx 1 xxx 1-2: Obecná xxxxxxxx - Xxxxxxxx konstrukcí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxx 4 Xxxxxxxxx požární xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5, §9 x §14

1. XXX 73&xxxx;0810 PBS - Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

2. XXX 73&xxxx;0821 xx. 2 XXX - Požární xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx 5 Xxxxx reakce xx xxxx xxxxx §6

XXX XX 13&xxxx;501-1 +X1 Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků x xxxxxxxxxx staveb - Xxxx 1: Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx

Xxxx 6 Xxxxxxxxxxxx xxxxx - požární xxxxxxxx xxxxxxxxx plášťů xxxxx §7

1. ČSN XX 13&xxxx;501-2 +A1 Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x konstrukcí xxxxxx - Část 2: Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx odolnosti xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

2. XXX EN 13&xxxx;501-3 +X1 Požární klasifikace xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxx 3: Xxxxxxxxxxx xxxxx výsledků zkoušek xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x prvků běžných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: požárně xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

3. XXX XX 13&xxxx;501-5 +X1 Xxxxxxx klasifikace xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxx 5: Klasifikace xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vnějšímu xxxxxx

Xxxx 7 Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx podle §8

1. ČSN XX 1443 Xxxxxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

2. XXX XX 15&xxxx;287-1 Xxxxxx - Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx - Část 1: Xxxxxx xxx otevřené xxxxxxxxxx xxxxx

3. XXX XX 15 287-2 Xxxxxx - Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx komínů - Část 2: Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx paliv

4. CSN 73&xxxx;4201 Xxxxxx x xxxxxxxxx - Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxx 8 Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zařízení xxxxx §9 x přílohy č. 8

XXX 06 1008 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx 9 Xxxxxxxxx požadavků xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9

XXX 73&xxxx;0872 XXX - Xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx zařízením

Část 10 Stanovení požadavků x hlediska xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §17, §18 x §19

1. XXX XX 1101 Xxxxxxxx - Xxxxxxxxx - Xxxxxxx a xxxxxx - Podrobný xxxxxx xxx xxxxxxxxx snadnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (malý xxxxxx)

2. XXX XX 1021-2 Xxxxxxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nábytku - Xxxx 2: Xxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx plamene zápalky

3. XXX 73&xxxx;0831 XXX - Shromažďovací xxxxxxxx

Xxxx 11 Hodnocení xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §19, §22 x §24

1. XXX 73&xxxx;0865 XXX - Xxxxxxxxx odkapávání xxxx z xxxxxxxx xxxxxx x střech

2. XXX 73 0863 Požárně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx - Xxxxxxxxx šíření xxxxxxx xx povrchu xxxxxxxxxx hmot

3. XXX 73&xxxx;0822 Xxxxxxx technické xxxxxxxxxx - Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx hmot

Část 12 Xxxxxxxxxx stabilních hasicích xxxxxxxx podle §21

XXX XX 12845 +A2 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx - Xxxxxxxxxxxx zařízení - Xxxxxxxxxx, instalace x xxxxxx

Xxxx 13 Xxxxxxxxx požadavků xx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - §22 x příloha č. 7

1. XXX 65 0201 Hořlavé xxxxxxxx - Prostory xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x manipulaci

2. XXX 65&xxxx;0202 Xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxxxx x xxxxxxx výdejní xxxxxxx xxxxxx

3. ČSN 73&xxxx;0804 XXX - Xxxxxxx xxxxxxx

4. XXX 73&xxxx;6060 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

5. XXX 73 6059 Xxxxxxx a opravny xxxxxxxxxx vozidel. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hmot. Xxxxxxxx ustanovení

Část 14 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx staveb xxxxx §26 x §31

ČSN 73 0834 XXX - Xxxxx xxxxxx

Xxxx 15 Určení xxxxx xxxxxxxx přístrojů - příloha č. 4

1. XXX XX 3-7 +A1 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx - Xxxx 7: Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxx schopnost x xxxxxxxx metody

2. ČSN XX 3-10 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx - Xxxx 10: Ustanovení xxx hodnocení shody xxxxxxxxxx hasicího xxxxxxxxx xxxxx XX 3-7

3. XXX XX 2 Xxxxx xxxxxx

Xxxx 16 Xxxxxxxxx požadavků z xxxxxxxx xxxxxxxxx požáru x xxxxxxx - §25

1. ČSN EN 1127-1 Xxxxxxx xxxxxxxxx - Xxxxxxxx x xxxxxxx proti xxxxxxx - Xxxx 1: Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx

2. ČSN XX 60079-10-1 Výbušné atmosféry - Xxxx 10-1: Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - Výbušné xxxxxx xxxxxxxxx

3. XXX XX 60079-14 xx. 3 Xxxxxxx xxxxxxxxx - Xxxx 14: Xxxxx, xxxxx x zřizování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

4. ČSN XX 60079-14 xx. 2 Xxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx plynovou xxxxxxxxx - Část 14: Xxxxxxxxxx instalace x nebezpečných xxxxxxxxxx (xxxxxx xxx xxxxxxx)

Xxxx 17 Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

XXX 73&xxxx;6058 Xxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx x. 2 xxxxxxxx x. 23/2008 Xx.

Xxxxx x vlastnosti xxxxx vedených vodičů x kabelů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X. Volně xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxx xxxxxx nebo xxxxxx
X
XX
XXX
XX
x)
xxxxxx rozhlas xxxxx XXX 73 0802, xxxxxxxxx xxxxxxx podle XXX 73&xxxx;0831, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx vyhlášení xxxxxxxx xxxxx XXX 73&xxxx;0833, xxxxxxx zvukový xxxxxx xxxxx XXX XX 60849
&xxxx;
x
x
x
x)
xxxxxxx x protipanické xxxxxxxxx
&xxxx;
x
x
x
x)
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxx
&xxxx;
&xxxx;
x
x
x)
xxxxxxxxx x požární xxxxxx
&xxxx;
x
x
x
x)
xxxxxxx únikových xxxx
&xxxx;
&xxxx;
x
x
x)
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
x
x
x
9)
xxxxxxxxxx požární xxxxxxxxxxx
&xxxx;
x
x
x
x)
xxxxxxxx pro odvod xxxxx a xxxxx
&xxxx;
x
x
x
x)
xxxxxxxxxx xxxxxxxx požárního xxxxxxxx
&xxxx;
x
x
x
X. Xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zařízení, jejichž xxxx xx při xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, zvířat x majetku x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx druhů xxxxxx
x)
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
1. xxxxx
x
&xxxx;
x
&xxxx;
&xxxx;
2. lůžková xxxxxxxx nemocnic
x
 
x
 
 
3. XXX, XXX, operační xxxx
x
&xxxx;
x
&xxxx;
&xxxx;
4. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x)
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx školy, xxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, výstavní prostory, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a autobusových xxxxxxxxx)
&xxxx;
1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
2. xxxxxxxx určené xxx xxxxxxxxx
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x)
xxxxxx pro xxxxxxx (xxxx xxxxxxx xxxx)
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
1. xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
x
&xxxx;
x)
xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx než 20 xxxx (xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, ubytovny xxxx.)
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
1. xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx)
x
&xxxx;
x
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx:
X - kabel Xxx
&xxxx;
XX - kabel X2xx
&xxxx;
XXX- xxxxx X2xx,xx,xx x případě xxxxxxxxx x chráněné xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
XX - xxxxx xxxxxxx při xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozvody (xxxxxx xxxxxxxxx), xxxxx xxxx vystaveny možným xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx neodpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 1 xxxxx 1 xxxxxx 1, 2, 14 x 15 x části 4.

Pokud xx x xxxxxxxx xxxxx nachází více xxxxxxxx, xx nutno xxx xxxxxxx úsek xxxxxx xxxxxxx požadavky xxx xxxxxxxxxx prostory.

Kabely x vodiče funkční xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx funkčnosti X15(30, 60, 90,120)-R xxxx XX15(30, 60, 90,120)-X x minutách. Xxxxx funkčnosti xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xxx alespoň xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebyly xxx xxxxxx narušeny xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, například xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx.

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxxx x. 23/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx technických xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

1. Přístupové xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx požární xxxx xxxx xxxxxxxxx její xxxxx požární technikou. X trvalému xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx odběrná místa xxxxxxx vody označují xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx12).

2. Vjezdy xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx příjezd xxxxxxx xxxxxxxx musí být xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx 3,5 m x xxxxx 4,1 x.

3. Xxxxx neprůjezdná xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 50 x, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, musí xxx xx svém xxxxxxxxx navržena se xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx umožňující xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx smyčkového objezdu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx do xxxxxxx délky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx otáčení xxxxxxx xxxx mít xxxx písmene X xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 10 x xx každou xxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx jednopruhové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx provedena xxxxxxxxxx pruhu xx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx minimálně 20 x v xxxxxxxxx xxxxx 20 x.

4. Xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx parametry xxxxxx provedení xxxxxxxx xxxxxx xxxx odpovídat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výškové xxxxxxx techniky.

5. Stavba x nástupní plocha xxx xxxxxxx techniku xx umisťuje x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vedení xxxxxxxx napětí x xxxxxx bez xxxxxxx16) xxxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

6. Xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx hašení xxxxx, xxxx xxx xxxx množství xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx technické xxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 xxxx 1 bod 7. Xxxxx charakter xxxxxxxxx látek xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xx xxxxxxxx xxxxx větší xxx 60 x xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podlaží xxxx na xxxxxx. Xxxx nádrž xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x české xxxxxxxxx xxxxx uvedené x příloze č. 1 xxxx 1 xxx 7.

8. X xxxxxx xx garáže xx zakladačovým systémem xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx řezu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

9. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx zůstává xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx nejkratší. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx instalace xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxx, omezit xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx cest, ani xxxxxx přístupu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx.

Xxxxxxx x. 4 xxxxxxxx x. 23/2008 Xx.

Xxxxxx počtu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx-xx počet x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se podle xxxxxx:

xXX - 6 . xx

xxx

xXX xx xxxxx hasicích xxxxxxxx xxxxxxxx přístrojů

nr xx xxxxx hasicích přístrojů xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedených x příloze č. 1 část 1 bod 1, 2 x 9.

Xxx xxxxxxxx xxxxxx přístroje, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 xxxx 15 bod 2, xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx schopnost, platí:

Z xxxxxxx se vypočte xXX.

1. Xxx daný xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přístroje x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx požáru xxxxx xxxxx technické xxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 xxxx 15 xxx 3 xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. X tabulky č. 1 se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XX1.

3. Xxxxxxx nHJ xx podělí xxxxxxxx XX1 a xxx xx získá xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx nahoru na xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XX1 xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xXX.

4. Xx-xx zvoleno xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx počtu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XX1 xx sčítají. Xxxxxx xxxx být xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xXX.

Xxxxxxx x. 1

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XX1
Xxxxxx schopnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx požárů A x X
X
X
1
5 A
21 X
2
8 X
34 X
3
13 X
55 B
4
13 X
70 X
5
13 X
89 X
6
21 X
113 X
9
27 A
144 X
10
34 X
183 X
12
43 X
183 X
15
55 X
233 X

Xxx přenosné xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX 38 9100 Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx xx typovém xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x. 2 xx xxxxxx xxxxxxxx XX2. Xxxxx XX2 xx musí x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx XX1.

Xxxxxxx x. 2

Xxxxxx jednotky xxxxxxxx xxxxxxxxx XX2
Xxxxxx xxxxxxxxx schválené podle XXX 38 9100
A
B
A+B
1
S 1,5, X 2, X 1
2
XX 2, X 6
X 2, X 2
XX 2
3
S 6, Xx 10, X 4
Xx 10
4
X 10, Xx 10
H 6
5
6
XX 6
X 6
XX 6
9
H 10
10
XX 10
XX 10
12
XX 12
X 12
XX 12
15

Xxxxxxx xxxxxxx:

X xxxxxx přístroj XX2

XX xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx XXX nebo xxxxxxxxxxxx XXX 38 9100

P práškový xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx XX

X xxxxx xxxxxx přístroj

Pě xxxxxx xxxxxx přístroj

H halonový xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx přístroji následovně:

Prodejní xxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx4), musí xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx s hasicí xxxxxxxxxx nejméně 13X xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nejméně 21X.

Xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hasicím xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nejméně 34A.

Ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hasicí xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx takto:

a) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s hasicí xxxxxxxxxx 21A určený xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx energie,

b) xxxxx přenosný xxxxxx xxxxxxxx CO2 x xxxxxx xxxxxxxxxx 55X xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx 13X xxxx přenosný xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx 21A xx xxxxxxx xxxxxxxxxx 100 x2 půdorysné xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx plocha větší xxx 20 x2,

x) xxxxx xxxxxxxx hasicí xxxxxxxx vodní xxxx xxxxxx x hasicí xxxxxxxxxx 13X nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx 21X xx xxxxxxx xxxxxxxxxx 200 x2 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podlaží xxxx, xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx nezapočítávají xxxxxx bytů.

Ve stavbách xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx přenosné xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx:

x) x požárních xxxxxxx určených pro xxxxxxxxx xxxxx přenosný xxxxxx přístroj s xxxxxx schopností 21X xx xxxxxxx xxxxxxxxxx 12 ubytovaných xxxx, xxx xxxxxxxx vzdálenosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx než 25 x, avšak vždy xxxxx na xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x půdorysné xxxxx nad 20 x2 xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vodní xxxx xxxxxx x hasicí xxxxxxxxxx 13X xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx 34A xx xxxxxxx xxxxxxxxxx 100 x2 xxxxxxxxx plochy,

c) xxxxx přenosný hasicí xxxxxxxx práškový x xxxxxx xxxxxxxxxx 21X xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx rozvaděč xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) jeden xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XX2 x hasicí schopností 55X xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx,

Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx přístroje:

a) x xxxxxxxxxxxx garážích xxxxx xxxxxxxx xxxxxx přístroj xxxxxx xxxx práškový x xxxxxx xxxxxxxxxx 183X pro každý xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx),

x) x řadových xxxxxxxx jeden přenosný xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx práškový x xxxxxx xxxxxxxxxx 183X xxx xxxxx samostatně xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx),

x) x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx (xx xxxxxxxxx prostoru xxx xxxx xxxxx) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x hasicí xxxxxxxxxx 183X xx xxxxxxx započatých 10 xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx hasicí xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx 20 stání x xxxxx výškové xxxxxx (podlaží).

Při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx bezpečnosti, xxxxx xxxx prokázána x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx dokumentaci podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4), xxxxxx být použito xxxxxxx xxxxx této xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 5 xxxxxxxx x. 23/2008 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx autonomní detekce x signalizace xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX XX 14604, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx XXX XX 54 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx" x to xxxxxxxxx část 5, xxxx 7 x xxxx 10; tyto xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx zabezpečovacích xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx technickými normami xxxx XXX EN 50131 "Poplachové xxxxxxx - Elektrické xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx".

Příloha č. 6 xxxxxxxx x. 23/2008 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx staveb xxxx xxxxxx částí xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx únikové cestě, x xxxxxx interiéru, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx

X.

Xxxxxxxxx požární xxxxxxx xxx xxxxxxx staveb xxxx jejich xxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

X.1 Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx") xx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx stavby x xxxxxxxxx hmot x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx hořlavého xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxx než 2 x,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxx jinak,

c) hořlavý xxxxxxx nesmí být xxxxxxx na strop xxxx podhled xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx chráněné xxxxxxx cesty xxxxxx xxx pohyb xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ochrany,

d) xxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx tak, aby xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx při úniku xxxx nebo xxx xxxxxxxx jednotek xxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx 60 x2 umístit xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx cesty xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx hořlavé xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xx tvaru ,,xxxxxxxx" xxxxx být v xxxxxxxx xxxxxxxx únikové xxxxx xxxxxxx, je-li xxxxx xxx 1,3 x2 při xxxxxxxx 4 mm; xxxxxxxx xxxxxx hořlavých předmětů, xxxx-xx xxxxxxx xxxxx x bodu A.2., xx možné pouze xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx bezpečnosti, xxxxxxx xxxxxx 1,3 x2 xxxxx být xxxxxxxxxx.

X.2. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx lze xxxx xxxxxxx

x) jeden xxxx závěsný automat xx nápoje, jiné xxxxx xxxx xxxxxx xxx tři xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx průmět xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx není xxxxx xxx 0,5 x2 a hloubka xxxx xxxxxxx nepřesahuje 0,1 m. Xxx xxxxxxxx této výzdoby xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx šířka xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výpočtem.

Požadavky xxxxx X. 1. xxxx. a), c), x) x x) x A.4. xxxxxx xxxxxxx.

X.3. Xxxxxxx předmět xxxxxxxxx x X.1. x A.2. xxx x prostoru chráněné xxxxxxx cesty xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxx o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x čalouněnou xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx xxx dvou xxxxx, xxxx být xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zároveň xxxx xxx splněna xxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 3.,

x) xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxx podle §19 xxxx. 3 x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx - třídu xxxxxx na xxxx xxxxxxx X podle xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v příloze č. 1 xxxx 5 nebo xxxxxx xxxxxxxxxx nejméně X2 podle české xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 xxxx 1 xxx 3 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx jsou obvyklé x xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx X.1. písm. x) a e) x X.4. xxxxxx xxxxxxx.

X.4. Xxxxxxxx xxxxxxx x X.1. až X.3. xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) ovlivňovat xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx cestě nebo xxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx x xx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx odvalení,

b) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx únikové xxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx dokumentaci xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 1 xxxx 2,

c) xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx nebo na xxxxxx na ni xxxx xxxxxxx xxx.

X.5. Xxx xxxxxxxx prvku xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx X.1. xxxx. x) x X.4. xxxx. a) x c), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx stavby x xxxxxxxxx hmot xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

X.6. V xxxxxxxx únikové xxxxx xxx umístit jeden xxxxxxx xxxxxxx umělecké xx historické hodnoty xxxxxxxxxxxxx rozměry 2 x 2 x xx xxxxxxxx, že xx xxxxxx x xxxxx umístění tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx signalizací a xxxxxxx xxxxxxxxx hasicím xxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx schopnou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx stavbě.

Hořlavý xxxxxxx xxxxx zasahovat xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx víc xxx 5 cm. Xxxxxxxx hořlavé předměty xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx X. 1. xxxx. x), x), c), x) a e) x A.4. xxxx. x) a x) xxxxx obdobně.

A.7. Xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx X.6. xxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x nejvyšší xxxxxxxxx.

X.8. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle A.1. xxxx. d) a X.4.

X.9. X xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx předsíně xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

X.10. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx nevztahují xx

x) xxxxxxx předměty nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx stavby, pokud xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řešením, xxxxx obdobným xxxxxxxxxx xxxx českými technickými xxxxxxx uvedenými v příloze č. 1 část 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx českými technickými xxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 1 xxxx 2.

B.

Požadavky xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx částí xxxxxxxxxx xx k xxxxxx xxxxxxxxx x shromažďovacího xxxxxxxx

X.1 Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx splnit xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx rozkladu xxxxxxxxxx xxxx odpadávají xxxxx být xxxxxxx

1. xxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx,

2. xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx podhledu a xxxxxxxx pod stropem;

b) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxx být použity xxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx 10 osob, xxxxx xxxxxxx plocha xxxxxxx zahrnuje více xxx 30 % xxxxxx xxx stropem. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x prostoru xxx xxxxxxx xxxxx dveřmi x xx xxxxxx, x to x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx dveří, vymezené xxxxx xxxxx k xxx xxxxx.

X.2. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostorem xxxxx české xxxxxxxxx xxxxx uvedené x příloze č. 1 xxxx 1 xxx 5.

X.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx hydrantům x hasicím přístrojům

C.1 Xxx užívání xxxxxx xxxx být udržován xxxxx přístup x xxxxxxxxx hydrantům. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx umístěny

a) v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zaplombování xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxx hydrantové xxxxxx, xxxxx je x bezprostřední xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X.2 Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ventilu xxxx přípustná.

C.3 Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx X.1 xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 7 xxxxxxxx x. 23/2008 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx užívání staveb xxxx jejich xxxxx x výskytem xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx hořlavých kapalin xx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx rozumí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx nebezpečnosti, x xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxx xxx požáru xxxxxxxxx xxxxx.

X.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX 65&xxxx;0201:2003

X.1 X staveb nebo xxxxxx xxxxx, které xxxx užívány jako xxxxxxxxxx (zejména xxxxx, xxxxxxxxxx, opravny), x xxxxxxx je

a) nahodilé xxxxxxx zatížení x xxxxxxxx úseku rovno xxxxxxx 30 xx.x-2, x xx i x xxxxxxxxx, xx xxxx požární zatížení xxxxxxxx hořlavé xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxx xxxxxxxx úseku xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx méně xxx 250 litrů xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx x tohoto xxxxxx bylo více xxx 20 xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x 50 xxxxx hořlavých xxxxxxx X. xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx písmene b), xxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ověřené stavebním xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx této xxxxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxxxxx s bodem xxxxxxxxx do 0 °X x současně x xxxxx xxxx xx 35 °X xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx požárního xxxxxxxx podle X.1 xxxx. x) xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přepočet: 1 xxxx xxxxxxx kapaliny xxxxxxxxxxx 2,5 xx.x-2 xxx přepočtu xx xxxxxxxxxxxx výhřevnost dřeva.

A.2 Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx A.1 xxxx xxx

a) xxxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxx xxxxxxx úsek,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx hořlavých xxxxxxx nebo jejich xxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

X.3 Xx pracovištích, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kapalných nátěrových xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 50 xxxxx xxxxxxxxx kapalných xxxxxxxxxx hmot všech xxxx nebezpečnosti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X.

Xxxxxx provedené xxxxx XXX 65 0201 xxxx platností XXX 65&xxxx;0201:2003

X.1 Ukládání xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx

X xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx užívaných jako xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx pracoviště, xxx xx stavebně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 250 xxxxx xxxxxxxxx kapalin, x xxxx xxxxxxx 50 xxxxx hořlavých kapalin X. třídy xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxxxx x hořlavé kapaliny XX. xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx na xxxxxxxxxx ukládat x xxxxxxxx xx objemu 1000 litrů. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx 5 litrů x xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx nejvýše 2 x3 xxxxxxxxx xxxxxxx, x toho 0,4 x3 X. xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx lze xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx 5 xxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxx 20 xxxxx.

X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kiosků xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx skladů xxx být xxxxxxx 5 m3 xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx 0,5 x3 X. xxxxx nebezpečnosti.

V xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxx ukládat x xxxx xxxxxxx 500 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx nejvýše 100 litrů kapaliny X. třídy xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx x objemem xxxxxx xxx 1 xxxx xxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X.2. Ukládání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kapalin

V xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxxxx hořlavé xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) 10 xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx křehkých,

b) 20 xxxxx v xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx pod xxxxxx vody nejméně 20 mm.

Nízkovroucí xxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx lze xxxxxxx xx xxxxxx 1 xxxxx.

X.3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XX. xxxxx nebezpečnosti na xxxxxxxxxxxx x hutní x strojírenskou xxxxxxx

Xx xxxxxxxxxx s hutní x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx plochou x xxxxxxxxx nejméně 5000 m2 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx 7000 x2 u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxx kapaliny XX. xxxxx nebezpečnosti x množství xxxxxxxxx 15 m3 x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, z xxxx x xxxxxxx x xxxxxx menším xxx 200 litrů xxxxxxx 1 m3.

Manipulační plocha xxx xxxxxxxx hořlavých xxxxxxx IV. xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obalech xxxx být z xxxxxxxxx hmoty, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kapaliny, xxx xxxxxx xx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx, xxx zachytila xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx obsahu největšího xxxxxxxxxx xxxx přepravního xxxxx. Nejmenší xxxxxxxxxx xxxx okraji manipulačních xxxxx musí být 100 x. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxxx 1,5 x xx jejího okraje. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nesmí xxx xxxxx xxx 4 % půdorysné xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 200 x2.

Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X.4. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hmot

Na xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jeden xxxxxxx úsek xxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx dodrženy xxxxxxxx xxxxxxxxx x X.3.

X.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx staveb x výskytem hořlavých xxxxxxx

X.1 Všeobecně

C.1.1 Xxxxx x xxxxxx, x xxxxx xx vyskytují xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx upozorňujícím na xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx podzemních x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nádrže. Xxxx-xx xxx uvedení xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx obsahu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx balení, xxx xxx xxxxxxxx využít x xxxx xxxxxx xxx značení xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx označení xxxxx skladu.

Požadavek xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

X.1.2 Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

X.1.3 Xxxxx sklad, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stěnami (xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx) podle české xxxxxxxxx normy xxxxxxx x příloze č. 1 xxxx 1 xxx. 2, xxxx xxx oploceny xx xxxxx nejméně 1,8 m nehořlavým xxxxxxxxxx. Oplocení musí xxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxxx přepravního xxxxx, xxxxxxxxxx x vnější xxxxx xxxxxxxxx jímky xxxxxxx 3 x. X xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Prostor xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

X.1.4 Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx označují příslušným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X.1.5 Prostory x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx musí být x xxxxxx xx 5 x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx podzemních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx upozorňujícím xx xxxxx kouření x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

X.1.6 Xxxxx potřísněné hořlavými xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x prostor x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X.1.7 Ve vstupu x výstupu z xxxxxxx x výskytem xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxx bezprostřední xxxxxxxxx nesmí být xxxxxxx xxxxx předmět.

C.1.8 Xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx umístěny xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxx při jakékoliv xxxxx xxxxxx polohy xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vstupů xxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

X.1.9 Xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx zabezpečen

a) xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uchovávaných x xxxxxxx x objemem 200 xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx nekontrolovatelnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx s xxxxxx iniciačním xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx kontaktu xxxxxxx kapaliny

1. x xxxxx hořlavou xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx kyslíku, xxxx

2. x xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

X.1.10 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx x obalech xxx xx xxxxxxxx.

X.1.11 Xxxxxxxx x výskytem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx statické elektřiny.

C.2 Xxxxxxx xxxxxxxxxx

X.2.1 Obaly xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx pádu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx.

X.2.2 Celková xxxxxxxxxx výška xxx xxxxxx uložení xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx vyšší xxx 2 m.

C.2.3 Xx skladech x xxxxxxxxxxx obaly x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx části xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx umístěných xx xxxxxx nebo xxxxx, nejméně 0,8 x14),

X.2.4 Plné xxxxx x prázdné xxxxxxxxxxx xxxxx s jedním xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx otvorem xxxx.

X.2.5 Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx prázdných xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxx xxxxx".

X.2.6 Mobilní nádrže xxx xx závažného xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx stanovenou dobu. Xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

X.3. Xxxxxxxx skladování xxxxxxxxx kapalin a xxxxxxx xxxxx

X.3.1 Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx kapalin xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx způsobilé

a) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx,

x) šířit xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx skladu, xxxx

x) ztížit evakuaci xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

X xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, zápalky, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx kapalinou xxxxx xxxxxx nebezpečí samovznícení xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx tak, xxx nemohly být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

X.3.2 X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxx podle X.3.1 xxxx. x) xx x), xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx množství tak, xxxx xx xxx x hořlavé kapaliny; xxxxx hodnota pro xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx objemem, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxx 0,001 x3 xx 1 xxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx x hořlavé kapaliny xxxx být xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hořlavých xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx tuhých xxxxxxxxx xxxxx.

X.4 Xxxxxxxxxx

X.4.1 Kontrola xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dvouplášťových x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx provedena xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. U xxxxxxxxxx dvouplášťových nádrží xx xxxxxxxxxxxxx meziprostoru xxxxxxx xxxxxx.

X.4.2 Kontroly, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx nádrže xxxx xxx provedeny x xxxxxxx atmosféře nebo xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx 25 % xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

X.4.3 Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jímek xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx zajištěna xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

X.

Xxxxx této xxxxxxx se xxxxxxxxxxx, xxxxx xx stanoveno xxxxx

x) dokumentací xxxxxx xxxx xxxxx obdobným xxxxxxxxxx xxxxx kterých xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a bylo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx.

Xxxxx této xxxxxxx xx nepostupuje xxxxxx x případech, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx15) xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 8 xxxxxxxx x. 23/2008 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hořlavých hmot

Spotřebiče

Bezpečná xxxxxxxxxx

Xxxx paliva

Název - xxxxx

xx směru hlavního xxxxxx [xx]

x ostatních xxxxxxx [mm]

Pevné

Spotřebiče pro xxxxxxxxx x vaření - ČSN 06 1201:

- xxxxxx

750

200

- xxxxx

300

200

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

- xxxxxx

800

200

- varný xxxxx

300

200

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx - XXX 06&xxxx;1201:

- xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

300

200

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx - XXX 06&xxxx;1201:

- xxxxx x varnou xxxxxxx

750

100

- xxxxx

500

200

- xxxxx xx xxxxx

500

200

- xxxx na xxxxx

800

200

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx - XXX 06&xxxx;1318:

- zásobníkový xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx

300

200

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx:

- xxxxx x odpařovacím hořákem x s xxxxxxxxx xxxxxx

500

100

- xxxxx s xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx naftu

750

100

Plynné

Spotřebiče pro xxxxxxxxx x vaření - XXX 06 1401:

- xxxxxx (včetně xxxxxxxxxxxxx "xxxxxx palivo-elektřina")

750

10

- xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxxx "plynné palivo-elektřina")

750

10

- xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

50

10

- xxxxx (xxxx)

500

50

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - XXX XX 203-1:

- xxxxx xxxxx

-

100

- xxxxxx (xxxxxx kombinovaného "xxxxxx xxxxxx-xxxxxxxxx")

750

50

- xxxxxx xxxxx

200

50

- xxxxx xxxxx

100

100

- xxxxxxxx xxxxx

100

100

- xxxxx xxxx

100

100

- xxxxxx

500

50

- xxxxxx

500

50

Xxxxxxxxxx x ohřevu xxxx - XXX XX 26:

- xxxxxxxxx xxxxxxxx

50

10

Xxxxxxxxxx x vytápění:

- xxxxxxx

500

100

- xxxxxx x topným xxxxxxxx

100

50

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

50

10

Xxxxxxxxxx k xxxxxxxx:

- xxxxxxxxxx

50

10

Xxxxx xxxxx

Xxxxxx s xxxxxxxxx systémem - XXX 06&xxxx;1416

Xxxxxxxxxx xxxxx xx 50 xX - XXX 07&xxxx;0245

Xxxxxxx (xxxxxxx) vzduchu xx 50 xX - XXX XX 13842

Xxxxxxxx xxxxx

200

100

(300 xx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx)

800

500

100

100

100

100

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx, které nejsou xxxxxxxxxxxx tak, aby xxxxx xxxx přímo x hořlavých xxxx (xxxxxxxxx otopná xxxxxx x xxxxxx xxxxx-xxxxx xxxxx - xxxx, xxxxxxxxxx konvektory, teplovzdušné xxxxxxxxxxx)

500

100

Xxxxxxxxxx x ohřevu xxxx - ČSN XX 60335-2-35 xx. 2:

- xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

50

10

Xxxxxxxxxx k vytápění - ČSN XX 60531:

- akumulační xxxxx

500

100

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené x příloze č. 1 část 8.

Xx. III

Přechodná xxxxxxxxxx

1. X xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx jejíž užívání xxxx započato xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxx vyhlášky, xxx xxxxxxxx vozidla s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §21 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 23/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx této vyhlášky.

2. Xxx provádění xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, x xxxxxx, u xxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, k xxx bylo xxxxxx xxxxxxxxx stanovisko podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx i x xxxxxx, jejíž xxxxxxx bylo započato xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx této vyhlášky, xx po dni xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx postupuje xxxxx xxxxxxxx x. 23/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 268/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 27.9.2011

Čl. II

Přechodné xxxxxxxxxx

X xxxxxx xxxx xxxx xxxxx určené x xxxxxxxx školy, školského xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 23/2008 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxx vyhlášky. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §23a xxxxxxxx x. 23/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 232/2023 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.8.2023

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 23/2008 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2008.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

241/2009 Xx., xxxxx XX ze xxx 26.5.2009 xx xxxx xxxxxx na zrušení xxxxxxxx č. 23/2008 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požární xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx x. 23/2008 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany staveb (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x účinností xx 15.8.2009

268/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 23/2008 Sb., x technických xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.9.2011

232/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 23/2008 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx staveb, ve xxxxx xxxxxxxx x. 268/2011 Sb.

s účinností xx 1.8.2023 x xxxxxxxx §23x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 22/1997 Sb., x technických požadavcích xx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxxxxx č. 246/2001 Sb., x xxxxxxxxx podmínek xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx státního požárního xxxxxx (xxxxxxxx o xxxxxxx prevenci).

3) Xxxxxxxxx příloha č. 1 xxxxxxxx x. 246/2001 Xx.

4) Xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 68/2007 Sb.

5) §2 xxxx. 4 xxxxxxxx č. 246/2001 Xx.

6) §41 xxxx. 4 xxxxxxxx x. 246/2001 Sb.

7) §2 xxxxxxxx x. 501/2006 Xx., x xxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxxxx území.

8) Xxxxxxxx č. 369/2001 Sb., x obecných technických xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 492/2006 Xx.

9) Xxxxxxxxx xxxxx č. 561/2004 Sb., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (školský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 247/2014 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x dětské xxxxxxx x o změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

10) Xxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

11) §31 xxxx. 4 xxxxxx x. 133/1985 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 237/2000 Xx.

12) Xxxxxxxx č. 30/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx provozu xx xxxxxxxxx komunikacích x xxxxxx x řízení xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dopravní xxxxxx B 29 x dodatkovou xxxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx").

13) Xxxxx č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odvětvích a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

14) Xxxxxxxxx zákon č. 102/2001 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx výrobků a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

15) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 406/2004 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx x prostředí x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx č. 11/2002 Sb., xxxxxx se stanoví xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx nařízení xxxxx x. 405/2004 Sb.

16) §22 xx 54 zákona č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx podnikání x x xxxxxx státní xxxxxx x energetických xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 670/2004 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Sb., xxxxxx č. 296/2007 Xx. x xxxxxx x. 158/2009 Sb.