Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2013.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2012 do 31.12.2013.


Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 151/97 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška)

3/2008 Sb.

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
ČÁST DRUHÁ - OCEŇOVÁNÍ STAVEB A BYTŮ

HLAVA I - OCEŇOVÁNÍ STAVEB NÁKLADOVÝM ZPŮSOBEM

Budova a hala §3
Inženýrská a speciální pozemní stavba §4
Rodinný dům, rekreační chalupa a rekreační domek §5
Rekreační chata a zahrádkářská chata §6
Vedlejší stavba §7
Garáž §8
Studna §9
Venkovní úprava §10
Hřbitovní stavba a hřbitovní zařízení §11
Kulturní památka §12
Byt a nebytový prostor §13
Rybník, malá vodní nádrž a ostatní vodní dílo §14
Rozestavěná stavba §15
Stavba určená k odstranění §16
Jiná stavba §17
Stavba bez základů §18
Stavba z více konstrukčních systémů §19
Stavba s víceúčelovým užitím §20
Opotřebení stavby §21

HLAVA II - OCEŇOVÁNÍ STAVEB KOMBINACÍ NÁKLADOVÉHO A VÝNOSOVÉHO ZPŮSOBU §22 §23

HLAVA III - OCEŇOVÁNÍ STAVEB A BYTŮ POROVNÁVACÍM ZPŮSOBEM

Garáž §24
Byt ve vícebytovém domě §25
Rekreační chata a zahrádkářská chata §26
Rodinný dům, rekreační chalupa a rekreační domek §26a
ČÁST TŘETÍ - OCEŇOVÁNÍ POZEMKŮ
Cenová mapa stavebních pozemků §27
Stavební pozemek neuvedený v cenové mapě stavebních pozemků §28
Společná ustanovení pro stavební pozemek neuvedený v cenové mapě stavebních pozemků §28a
Zemědělský pozemek §29
Lesní pozemek a nelesní pozemek s lesním porostem §30
Pozemek vodní plochy §31
Jiné pozemky §32
ČÁST ČTVRTÁ §33 §34
ČÁST PÁTÁ - OCEŇOVÁNÍ TRVALÝCH POROSTŮ
Lesní porost na lesním pozemku §35 §36
Cenová přirážka, srážky a koeficienty §37
Lesní porost na nelesním pozemku §38
Nelesní porost §39
Oceňování lesního porostu zjednodušeným způsobem §40
Ovocné dřeviny, vinná réva, chmelové a okrasné rostliny §41
Oceňování ovocných dřevin, vinné révy, okrasných rostlin a jejich smíšených porostů zjednodušeným způsobem §42
ČÁST ŠESTÁ - OCEŇOVÁNÍ MAJETKOVÝCH PRÁV VYPLÝVAJÍCÍCH Z PRŮMYSLOVÝCH PRÁV A PRÁV NA OZNAČENÍ A VÝROBNĚ TECHNICKÝCH A OBCHODNÍCH POZNATKŮ §43
ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ, ZÁVĚREČNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
Používání koeficientů prodejnosti §44 §45 §46 §47 §48
Účinnost §49

Příloha č. 1 - Měření a výpočet výměr staveb a jejich částí

Příloha č. 2 - Základní ceny za m3 obestavěného prostoru budovy a její standardní vybavení a základní ceny za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru

Příloha č. 3 - Základní ceny za m3 obestavěného prostoru haly a její standardní vybavení a cena za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru

Příloha č. 4 - Koeficienty přepočtu základní ceny podle druhu konstrukce - K1

Příloha č. 5 - Základní ceny staveb inženýrských a speciálních pozemních

Příloha č. 6 - Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků a jejich standardní vybavení a základní ceny za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru

Příloha č. 7 - Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rekreačních chat a zahrádkářských chat a jejich standardní vybavení

Příloha č. 8 - Základní ceny za m3 obestavěného prostoru vedlejších staveb a jejich standardní vybavení

Příloha č. 9 - Základní ceny za m3 obestavěného prostoru garáží a jejich standardní vybavení

Příloha č. 10 - Ceny studní

Příloha č. 11 - Základní ceny venkovních úprav a způsob jejich provedení

Příloha č. 12 - Základní ceny hřbitovních staveb a hřbitovních zařízení

Příloha č. 13 - Výpočet ceny stavby rybníka a koeficienty pro její úpravu

Příloha č. 14 - Koeficient polohový - K5

Příloha č. 15 - Opotřebení staveb

Příloha č. 16 - Míry kapitalizace pro oceňování nemovitostí a majetkových práv výnosovým způsobem

Příloha č. 17 - Zatřídění nemovitosti do skupiny podle analýzy rozvoje nemovitosti pro ocenění kombinací nákladového a výnosového způsobu

Příloha č. 18 - Indexované průměrné ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění garáží porovnávacím způsobem
Příloha č. 18a - Trh s nemovitostmi - Poloha nemovitosti

Příloha č. 19 - Indexované průměrné, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem

Příloha č. 20 - Indexované průměrné ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění rekreačních a zahrádkářských chat porovnávacím způsobem
Příloha č. 20a - Indexované průměrné ceny za m3 ... + Konstrukce a vybavení ...

Příloha č. 21 - Úprava základních cen stavebních, popř. jiných pozemků pozemků

Příloha č. 22 - Základní ceny zemědělských pozemků podle bonitovaných půdně ekologických jednotek

Příloha č. 23 - Úprava základních cen zemědělských pozemků

Příloha č. 24 - Základní ceny lesních pozemků podle souborů lesních typů

Příloha č. 25 - Úprava základních cen lesních pozemků

Příloha č. 26 - Přiřazení jednotlivých dřevin do skupin lesních dřevin

Příloha č. 27 - Převodní tabulky bonitních stupňů lesních dřevin

Příloha č. 28 - Ceny (Kč/m2) mýtní výtěže Au v obmýtí u při zakmenění 1,0 podle skupin lesních dřevin

Příloha č. 29 - Náklady (Kč/m2) na zajištěné kultury c podle skupin lesních dřevin

Příloha č. 30 - Věkové hodnotové faktory fa, pro skupiny lesních dřevin při různém obmýtí

Příloha č. 31 - Úprava základních cen lesních porostů

Příloha č. 32 - Ocenění nelesních porostů podle §39

Příloha č. 33 - Ceny lesního porostu (Kč/m2) pro skupiny dřevin při zakmenění 1,0 k ocenění lesních porostů podle §40

Příloha č. 34 - Ceny ovocných dřevin

Příloha č. 35 - Ceny vinné révy včetně zařízení vinic

Příloha č. 36 - Ceny chmelových rostlin včetně zařízení chmelnic

Příloha č. 37 - Ceny okrasných rostlin

Příloha č. 38 - Koeficienty změn cen staveb - Ki

Příloha č. 39 - Koeficienty prodejnosti - Kp
3
XXXXXXXX
xx xxx 3. xxxxx 2008,
o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 151/1997 Xx., x oceňování xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, (oceňovací xxxxxxxx)
Ministerstvo financí xxxxx §33 xxxx.1 xxxxxx x. 151/1997 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx") xxxxxxx:
XXXX XXXXX
XXXXXXXX USTANOVENÍ
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx, přirážky x xxxxxx x cenám x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.
§2
Vymezení xxxxx
Xxx xxxxx xxxx vyhlášky se xxxxxx:
x) xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx kterých souhrn xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx lícem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx střešních xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nejméně 400 m3, činí xxxx než xxx xxxxxxx obestavěného prostoru xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx vnitřní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx 1,7 x; zastavěná plocha xxxx činí xxxxxxx 150 x2,
b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx příslušenství1) xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx užívání xxxxxxx x jejíž xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 100 x2; xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx, xxxxx uplynul xx roku, x xxxx nabylo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxxxx souhlas nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxx xxxxx2), xx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx provádí. X xxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, počítá se xxxx xxxxx xx xxxx, x xxxx xx prokazatelně xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx stáří xxxxxx xxxxx zjistit, xxxxxx xx od roku xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x není-li x dispozici xxx xxx, určí xx xxxxxxx,
d) stavbou xxx rodinnou rekreaci
1. rekreační xxxxx x obestavěným xxxxxxxxx xxxxxxx 360 m3 x se zastavěnou xxxxxxx nejvýše 80 x2, xxxxxx verand, xxxxxx a podsklepených xxxxx; xxxx být xxxxxxxxxxx x mít xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx prostorem xxxxxxx 110 x3 x zastavěnou xxxxxxx xxxxxxx 25 m2, xxxxxx verand, vstupů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podlaží x xxxxxxxx,
3. xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 80 x2, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxx mít xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nadzemní xxxxxxx x xxxxxxxx x jedno podzemní xxxxxxx,
4. xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx, x xxx xxx původní xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx celkem xxxxxx xxxxxxxxxxx tvořený xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stavbou x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx užívanými xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx3), xxxxxxxxxx xxxxxxxx3) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx3). Xx xxxxxxxx xxxxx může xxx x více xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
f) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx pozemek x xxxxxx xxxxx4), xxxxx xxxxxxx rybníku x malé vodní xxxxxx, a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx nemovitostí v xxxxx xxxxxxx vodní xxxxxx5), xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, předtím xxxxxxxxx xxxxx nádrž a xxxxxxxxx xxxxxx,
g) xxxxxxxx xxxxx vytvořená xxxxx nádrž, určená xxxxxxxxx k chovu xxx, x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nutnou k xxxxxxxx xxxxx hladiny,
x) malou xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx s objemem xx 2 xxxxxxx x3 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx 9 x, xxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx do 60 x3/x xxxx x xxxxxx x xxxxxx přívodem xxxx xxxxx xxxxxxxxxx součet xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x kapacity xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx dni xxxxxxx xxxxx obyvatel xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky, xxxxx xx aktuální x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx druhého xxxxxx xx xxxx xxxxxx. Za xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx. Xxx xxxxx územní xxxxxxxxx xx dni ocenění xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx,
x) lesním xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx a keře xxxxxxx dřevin, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx okrasné, xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x zastavěném29) x xxxxxxxxxxxx území xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx na pozemcích xxxxxxxx x plnění xxxxxx xxxx, zejména xxxx zeleň x xxxxxxxx i xx xxxxx xxxxxxx, doprovodná xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx porostů x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXX A XXXX
HLAVA X
XXXXXXXXX STAVEB NÁKLADOVÝM XXXXXXXX
§3
Xxxxxx x hala
(1) Xxxx budova a xxxx xx oceňuje xxxxxx, xxxxxx nelze xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx užití xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xx §11.
(2) Xxxx xxxxxx x haly xx xxxxxx vynásobením xxxxx x3 xxxxxxxxxxxx prostoru, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 1, xxxxxxxx xxxxx xx x3 xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxx užití x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.
(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x přílohách č. 2 a 3 xx násobí xxxxxxxxxxx X1 až X5, Ki x Xx xxxxx vzorce
XXX = XX × K1 × X2 × K3 × K4 × X5 × Ki × Kp,
xxx
XXX xxxxxxxx cena xxxxxxxx,
XX xxxxxxxx xxxx xxxxx přílohy č. 2 xxxx č. 3,
X1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx základní xxxx podle druhu xxxxxxxxxx uvedený x příloze č. 4,
X2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podlaží x xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx oceňované části, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx


6,60

X2 = 0,92 +

___________ ,


XXX
kde
0,92 a 6,60 xxxx xxxxxxxxx,
PZP xxxxxxxx zastavěná plocha x x2,
X3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle průměrné xxxxx podlaží v xxxxxxx, xxxxxxxxx samostatně xxxxxxxxx části podle xxxxxx


2,10


X3 =

_________

+ 0,30 xxx budovy,


x2,80


X3 =

__________

+ 0,30 xxx xxxx, xx xxxx xxxx než 0,60,


x

xxx
x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,
2,10; 2,80; 0,30 x 0,60 xxxx xxxxxxxxx,
K4 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
X4 = 1 + (0,54 x x),
xxx
1 x 0,54 xxxx xxxxxxxxx,
n součet xxxxxxxxxx podílů xxxxxxxxxx x vybavení, xxxxxxxxx x příloze č. 15 x xxxxxxx x. 1 xxx xxxxxx x x xxxxxxx x. 2 xxx xxxx, x xxxxxxxxxxxxxx vybavením, xxxxxxx x součet xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx tabulek.
Xxxx platí, xx
x) není-li ve xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x příslušné xxxxxxx přílohy č. 15 xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx stavbě xxxxxxxxx, xxxxxx xx její xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx 8 xxxx. x) této přílohy. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx koeficientem 1,852 x připočte xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xx výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podílů xxxxxx,
x) xx-xx xx xxxxxx konstrukce, jejíž xxxxxxx xx pořízení xxxx více než xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle přílohy č. 2 xxxx 3, odečte xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx standardnímu xxxxxxxxx jako v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x) x xxxxxxx se xxx xx xxxx xxxxxxxx podíl postupem xxxxx xxxx x),
x) xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx tabulce přílohy č. 15, xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 1,852 a xxxxxx se od xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxxx X4 xx xxxxxxx xxxxxxxx xx 0,80 do 1,20, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx základě průkazného xxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxx fotodokumentace, výčet x podrobný popis xxxxxxxxxxxx konstrukcí x xxxxxxxx x podstandardním xxxx. xxxxxxxxxxxxxx provedením;
X5 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 14,
Xx xxxxxxxxxx změny xxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 38, xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx 1994,
Xx koeficient xxxxxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 39.
(4) Podzemní budova x podzemní hala xx oceňuje podle §17.
§4
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxxx inženýrské x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, kromě stavby xxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §14 odst. 1, se zjistí xxxxxxxxxxx počtu xxxxxxxxx xxxxx jednotky, kterou xx x3, m2, x, kus xxxx xxxxxx, xxxxxxxx cenou xxxxxxxx x příloze č. 5 x násobí se xxxxxxxxxxx K5 z přílohy č. 14, Xx x přílohy č. 38 x Xx x přílohy č. 39.
§5
Xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx chalupa x xxxxxxxxx xxxxx
(1) Cena xxxxxxxxx xxxx6), rekreační chalupy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx než 1&xxxx;100 x3 xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx indexovaná xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx v příloze č. 20a x xxxxxxx č. 1 x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx domu, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x3 xxxxxxxxxxxx prostoru, xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx x příloze č. 1, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x příloze č. 6, stanovenou x xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx x upravenou xxxxx odstavce 2.
(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, rekreační xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 6 se xxxxxx xxxxxxxxxxx X4, X5, Xx x Xx xxxxx vzorce
XXX = ZC x X4 x X5 x Xx x Xx,
xxx
XXX xxxxxxxx xxxx upravená,
XX xxxxxxxx xxxx xxxxx přílohy č. 6,
X4 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vypočte podle xxxxxx
K4 = 1 + (0,54 x x),
xxx
1 x 0,54 xxxx xxxxxxxxx,
n xxxxxx xxxxxxxxxx podílů xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x příloze č. 15 x xxxxxxx č. 3, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x vybavení x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Dále xxxxx, xx
x) xxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxx a vybavení x příslušné xxxxxxx přílohy č. 15 uvedena xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx její xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 8 xxxx. x) xxxx xxxxxxx; zjištěný xxxxxxxx podíl xx xxxxxxxx koeficientem 1,852 x připočte se x součtu objemových xxxxxx, xxxxxx xx xxxx ostatních objemových xxxxxx nemění,
x) xx-xx xx stavbě xxxxxxxxxx, jejíž náklady xx xxxxxxxx činí xxxx xxx dvojnásobek xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 6, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx standardnímu xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx chybějící xxxxx bodu c) x xxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxx podíl xxxxxxxx xxxxx xxxx x),
x) xxxxx-xx xx xxxxxx konstrukce xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx přílohy č. 15, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 1,852 x xxxxxx xx od xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxx koeficientu K4 xx xxxxxxx xxxxxxxx xx 0,80 xx 1,20, které xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx fotodokumentace, xxxxx x xxxxxxxx popis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxxxxx provedením.
X5 koeficient xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 14,
Xx xxxxxxxxxx změny xxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 38, xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx 1994,
Xx koeficient xxxxxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 39.
(3) Je-li rodinný xxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxx x bydlení x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx jako xxxxxxx xxx. Xxxxxxxx xxxxx xx změně xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx podle §3.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx provozně xxxx stavebně xxxxxxxxx x obytnou částí, xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx samostatně, xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx kritéria rodinného xxxx, xx xxxxx xxxxx §5. Koeficienty X1 xx K4 xx xxx hospodářskou xxxx xxxxxxx zvlášť, xxxxxxxxx na obytné xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxx ocenění xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx účelům, xx xxxxxxxxx obdobně xxxxx xxxxxxxx 3 x 4.
§6
Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxxx chaty a xxxxxxxxxxxx chaty, jejichž xxxxxxxxxx xxxxxxxx ceny xxxxxx xxxxxxx v příloze č. 20, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx chaty x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx zjistí xxxxxxxxxxx xxxxx m3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 1, xxxxxxxx xxxxx uvedenou x příloze č. 7, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx konstrukce x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2.
(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx chaty xxxxxxx x příloze č. 7 xx xxxxxx xxxxxxxxxxx X4, K5, Ki x Kp podle xxxxxx
ZCU = XX x K4 x K5 x Xx x Kp,
xxx
XXX xxxxxxxx xxxx upravená,
XX xxxxxxxx xxxx xxxxx přílohy č. 7,
K4 koeficient xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx
X4 = 1 + (0,54 x x),
xxx
1 x 0,54 xxxx xxxxxxxxx,
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x příloze č. 15 x xxxxxxx č. 4, x xxxxxxxxxxxxxx vybavením, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxx xxxxx, xx
a) xxxx-xx xx xxxxx konstrukcí x vybavení v xxxxxxxxx xxxxxxx přílohy č. 15 xxxxxxx konstrukce, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx, zjistí xx xxxx objemový podíl xxxxx bodu 8 xxxx. x) xxxx xxxxxxx; xxxxxxxx objemový xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 1,852 x xxxxxxxx xx x xxxxxx objemových xxxxxx, xxxxxx xx výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
b) xx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx více xxx xxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxx provedení xxxxx přílohy č. 7, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provedení xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx x) x xxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x),
x) xxxxx-xx xx stavbě xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx přílohy č. 15, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 1,852 x odečte xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxxx X4 xx xxxxxxx xxxxxxxx xx 0,80 xx 1,20, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx výjimečně xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zdůvodnění, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, výčet a xxxxxxxx popis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vybavení x xxxxxxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
X5 xxxxxxxxxx polohový xxxxx přílohy č. 14,
Xx koeficient xxxxx cen xxxxxx xxxxx přílohy č. 38, vztažený x xxxxxx xxxxxx xxxx 1994,
Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 39.
§7
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxx stavby, xxxxx xx, xxxxx tvoří xxxxxxxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx zahrnuta x xxxx xxxx, xx zjistí vynásobením xxxxx m3 obestavěného xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 1, xxxxxxxx xxxxx uvedenou x příloze č. 8, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle odstavce 2.
(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v příloze č. 8 xx násobí xxxxxxxxxxx X4, X5, Xx x Xx xxxxx xxxxxx
XXX = XX x K4 x X5 x Xx x Xx,
xxx
XXX xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
XX xxxxxxxx xxxx xxxxx přílohy č. 8,
K4 koeficient xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx
X4 = 1 + (0,54 x x),
kde
1 x 0,54 jsou xxxxxxxxx,
x xxxxxx xxxxxxxxxx podílů xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, uvedených x příloze č. 15 v xxxxxxx č. 5, x nadstandardním xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxx platí, xx
x) xxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxx x vybavení x xxxxxxxxx xxxxxxx přílohy č. 15 xxxxxxx konstrukce, která xx xx stavbě xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx bodu 8 xxxx. x) xxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx vynásobí xxxxxxxxxxxx 1,852 x xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx podílů, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx objemových xxxxxx xxxxxx,
b) xx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 8, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x) a xxxxxxx xx xxx xx xxxx objemový xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x),
c) xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx tabulce přílohy č. 15, xxxxxxxx xx její xxxxxxxx podíl xxxxxxxxxxxx 1,852 x xxxxxx xx xx součtu xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxxxxx X4 je xxxxxxx rozpětím od 0,80 xx 1,20, xxxxx xxx překročit xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx průkazného xxxxxxxxxx, xxxxxx je zejména xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a vybavení x xxxxxxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxxxxx provedením.
X5 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 14,
Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx staveb xxxxx přílohy č. 38, vztažený x cenové úrovni xxxx 1994,
Kp xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 39.
§8
Garáž
(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx řadové, xxxxxxxxxxxxx xxxx dvoupodlažní xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx1) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx porovnávacím xxxxxxxx, nebo rozestavěné xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x3 xxxxxxxxxxxx prostoru, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v příloze č. 1, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v příloze č. 9, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2.
(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 9 xx násobí koeficienty X4, X5, Ki x Xx xxxxx xxxxxx
ZCU = XX x K4 x K5 x Xx x Xx,
xxx
XXX základní xxxx xxxxxxxx,
XX xxxxxxxx xxxx podle přílohy č. 9,
X4 koeficient xxxxxxxx stavby se xxxxxxx xxxxx xxxxxx
X4 = 1 + (0,54 x x),
kde
1 x 0,54 xxxx xxxxxxxxx,
x xxxxxx xxxxxxxxxx podílů xxxxxxxxxx x vybavení, uvedených x příloze č. 15 x xxxxxxx č. 6 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx o součet xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx x podstandardním xxxxxxxxx.
Dále xxxxx, xx
x) xxxx-xx xx xxxxx konstrukcí x vybavení v xxxxxxxxx xxxxxxx přílohy č. 15 xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx stavbě xxxxxxxxx, zjistí se xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 8 xxxx. x) xxxx xxxxxxx; zjištěný xxxxxxxx xxxxx xx vynásobí xxxxxxxxxxxx 1,852 a xxxxxxxx xx k xxxxxx objemových xxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
b) xx-xx xx stavbě xxxxxxxxxx, xxxxx náklady xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxx provedení xxxxx přílohy č. 9, xxxxxx xx xxxx objemový xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxxx chybějící xxxxx xxxx c) x xxxxxxx xx xxx xx nový xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxx a),
c) xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx přílohy č. 15, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx podíl koeficientem 1,852 x odečte xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Výše xxxxxxxxxxx X4 xx xxxxxxx xxxxxxxx xx 0,80 xx 1,20, xxxxx lze xxxxxxxxx xxx výjimečně na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx resp. xxxxxxxxxxxxxx provedením.
X5 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 14,
Xx xxxxxxxxxx xxxxx cen xxxxxx xxxxx přílohy č. 38, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx 1994,
Kp xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 39.
(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx 100 x2 xxxx xxxxxx má xxxx xxx dvě xxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx §3.
§9
Xxxxxx
(1) Xxxx xxxxxx xx zjistí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x příloze č. 10 a xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Takto xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X5 z přílohy č. 14, Xx z přílohy č. 38 a Kp x přílohy č. 39.
(2) Xxxxxxxx studna xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xx 150 xx.
(3) Xxxxxx xxxxxx x vnitřním xxxxxxxx nad 500 xx xx ocení xxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxx xxxxxx, xxxxx trvale xxxxxxxx xxxxx xxxxx pro xxxxxx vody xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx u kopané xxxxxx 20 % x xxxx zjištěné xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxxxx xxxx xxxxxxxx studny je xxxx xxxxxx.
§10
Venkovní xxxxxx
(1) Cena xxxxxxxx xxxxxx, kromě xx, která xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx stavbě xxxxxxxxx porovnávacím xxxxxxxx x xx zahrnuta x její xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x příloze č. 11, popřípadě x příloze č. 5 x xxxxxx se xxxxxxxxxxx X5 x přílohy č. 14, Xx x přílohy č. 38 x Xx x přílohy č. 39. Xxxxx skutečná xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 11, xxxxxxxxx v příloze č. 5, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx přiměřeně x xxxxxxxx a xxxxxx xx koeficienty X5 x přílohy č. 14, Xx x přílohy č. 38 a Xx x přílohy č. 39.
(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedených v příloze č. 11 xx pozemcích xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 typu X, X přílohy č. 2 xxxx podle §5, xxxx-xx s těmito xxxxxxxx xxxxxxxx užívány xxxx xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx x. 2.5, 2.7, 15, 19, 21, 23 přílohy č. 11, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx 2,0 až 3,5 % xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx X, X přílohy č. 2 xxxx xx xxxx 3,5 až 5,0 % xx xxxxxxxx ceny stavby xxxxxxxxx xxxxx §5, xxxxxxxxx xx součtu xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx oceňovaných xxxxx §7 x 8, xxxxx xxxx xxxx stavby xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxx úpravy neuvedená x příloze č. 5 xxxx příloze č. 11 xx zjistí xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx Xx x přílohy č. 39.
§11
Xxxxxxxxx xxxxxx x hřbitovní xxxxxxxx
Xxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx zjistí xxxxxxxxxxx xxxxx měrných jednotek xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x příloze č. 12. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx jako xxxxxx xxx jejích xxxxxxxxxxxx xxxxx, x připočtením xxxx za xxxxxx x ceny hřbitovního xxxxxxxx, násobený koeficienty X5 x přílohy č. 14, Xx z přílohy č. 38 x Kp z přílohy č. 39.
§12
Xxxxxxxx xxxxxxx
Cena stavby, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx7), xx xxxxxx xxxxx §311, §14 a §17.
§13
Xxx x xxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxx bytu xx xxxxxxxx neuvedených x příloze č. 2 xxx xxxxx J, X, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx nebytového xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o vlastnictví xxxx8), xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx1), včetně xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx9) x xxxxxx vybavení, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx zjistí xxxx podíl z xxxx xxxxxx:
x) x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x2 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo nebytového xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 1, xxxxxxxx xxxxx xx x2 stanovenou xxxxx přílohy č. 6, xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2,
x) x xxxxxxxxx případech xxxxxxxxxxx xxxxx x2 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx uvedeným x příloze č. 1, xxxxxxxx xxxxx xx x2 stanovenou xxxxx typu xxxxxx x přílohách č. 2 a 3 a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.
(2) Xxxxxxxx cena xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v přílohách č. 2, 3 x 6 se xxxxxx xxxxxxxxxxx K1, X4, X5, Xx x Xx podle xxxxxx
XXX = ZC x X1 x X4 x K5 x Xx x Xx,
kde
ZCU xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
XX xxxxxxxx cena xxxxx přílohy č. 2, 3 xxxx 6,
K1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx základní xxxx podle druhu xxxxxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 4.
X xxxx xxxx nebytového xxxxxxxx x rodinném xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx X1 = 1,000,
X4 xxxxxxxxxx vybavení xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx nebo nebytového xxxxxxxx (položky x. 7, 10, 12 xx 17, 19 xx 26 přílohy č. 6 xxxxx xxxx stavby x bytů x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx č. 7, 9, 11, 13, 14, 15, 18 xx 23, 25, 26 příloh č. 2 x 3 xxxxx typu xxxxxx x ostatních xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx vybavení xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx položky xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
X4 = 1 + (0,54 x x),
kde
1 a 0,54 xxxx xxxxxxxxx,
n xxxxxx objemových xxxxxx xxxxxxxxxx x vybavení xxxxxxxxx x příloze č. 15 x xxxxxxxxx č. 1 xx 3, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x součet xxxxxxxxxx podílů xxxxxxxxxx x vybavení s xxxxxxxxxxxxxx vybavením xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxx platí, že
x) xxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx v příslušné xxxxxxx přílohy č. 15 uvedena xxxxxxxxxx, která xx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx se její xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 8 písm. x) xxxx přílohy; xxxxxxxx xxxxxxxx podíl xx xxxxxxxx koeficientem 1,852 a připočte xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx ostatních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xx-xx xx xxxxxx konstrukce, jejíž xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx více než xxxxxxxxxxx nákladů standardního xxxxxxxxx xxxxx příloh č. 2, 3 x 6, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provedení jako x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx x) x stanoví xx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx bodu x),
x) chybí-li xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx přílohy č. 15, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx koeficientem 1,852 x xxxxxx se xx xxxxxx objemových xxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxxx X4 xx xxxxxxx xxxxxxxx xx 0,80 xx 1,20, které xxx překročit xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
X5 xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle přílohy č. 14,
Xx koeficient xxxxx xxx xxxxxx podle přílohy č. 38, vztažený x xxxxxx xxxxxx xxxx 1994,
Kp xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 39.
(3) Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx její xxxxxxxx, jako jsou xxxxxxx xxxxxxxx úpravy, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výhradně xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x k xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílu na xxxxxxxxxx částech xxxx.
§14
Xxxxxx, xxxx vodní nádrž x xxxxxxx xxxxx xxxx
(1) Cena xxxxxx rybníku10) x xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx podle xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx náklady xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XX1 xx XX8, Xx x Xx podle xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x) x x). Xxxxxx xxxxxxx xxxx stavby, xxxxxxxxxxxxxxx x hodnoty xxxxxxxxxxx XX1 až XX8 xxxx xxxxxxx x příloze č. 13, koeficient Xx x příloze č. 38 x xxxxxxxxxx Xx v příloze č. 39:
x) xxx xxxxxx s intenzívním xxxxxx ryb x xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "chovný rybník")
XXXxx = CS x KR1 x XX2 x KR3 x XX4 x XX5 x XX6 x XX7 x XX8 x Xx x Kp,
kde
XXXxX xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
XX xxxxxx základních cen xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rybníku,
KR1 xxxxxxxxxx opotřebení,
KR2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
XX3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
KR4 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx objemu,
XX5 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,
KR6 koeficient xxxxxxxxxxxx,
KR7 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
XX8 koeficient xxxxxxxxxxx,
Xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx,
Xx koeficient xxxxxxxxxxx,
x) xxx xxxxxxx rybníky x xxxxx vodní xxxxx
XXXX = XX x XX1 x XX2 x Xx x Kp,
XXXXX = CS x XX1 x XX2 x Xx x Xx,
xxx
CSOR xxxx xxxxxx ostatního xxxxxxx,
CSMVN cena xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
(2) Cena xxxxxx xxxxxxx xxxx4) xxxxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxx xxxxx §4.
§15
Xxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxxxxx stavby xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxx xxxxxxxxx úřadem, x xxxx-xx projektová dokumentace, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx jejím xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x podíly xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x příloze č. 15. Xxx stavby xxxxxxxxx v příloze č. 15 xx výše xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjistí xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě jejich xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxx společných částí xxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx10a), xx x hlediska xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Jejich cena xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx skutečného xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ověřené stavebním xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dispozici, xxxxxxx se x xxxxxxxxxxxxxxx stavu po xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx sníží o xxxxxx chybějících x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
§16
Stavba xxxxxx k odstranění
(1) Xxxx xxxxxx, x xxxxxx odstranění xxxxxxx xxxx nebo x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nařízeno xxxxxxxxxx11) xxxxxxxx povoleno xxxxxxxxxx12) z důvodu xxxxxxxx technického xxxxx, xx xxxxxx jako xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z jejího xxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx na zbourání x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x náklady xx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxx, x xxxxxxx odstranění xx xxxxxxxxxx povolení stavebního xxxxx13), xx xxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxx, xx xxx x stavbu, xxxxx je určena x odstranění z xxxxxx špatného technického xxxxx.
(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx materiálu x popřípadě x xxxxxxx na úpravu xxxxxx obvyklou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxx stavby xxxxxx.
§17
Xxxx xxxxxx
Nestanoví-li xx x xxxx vyhlášce xxxxx, xxxx xxxxxx xx zjistí xxxxx xxxx nákladů, xxxxx xx xxxx xxxxx xx její pořízení x xxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxx ocenění, x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx Xx. Xxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx srovnatelných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xx z přílohy č. 38 x Xx x přílohy č. 39 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx užití oceňované xxxxxx.
§18
Xxxxxx xxx základů
Stavba, xxxxx xxxx spojena xx zemí xxxxxx xxxxxxxx14), xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx, xx zjištěná xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §3, 58 xxxx §17, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,90. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx v případě, xx chybějící konstrukce xxxxxxx byla uplatněna xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx K4.
§19
Xxxxxx x xxxx konstrukčních xxxxxxx
Je-li xxxxxx xxxxxxxxx ze xxxx xxxx více xxxxxxxxx xxxxxxxxx konstrukčních systémů, xxxxxxxx se odlišnost xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stavby podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§20
Xxxxxx x víceúčelovým užitím
Xx-xx xxxxxx určena xxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx, ocení xx celá stavba xxxxx xxxxxxxxxxxxx účelu xxxxx, xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, přičemž xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zemědělských staveb xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx produktů. Xxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx měrných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx základní xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx uvedenou ve xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx Xx je xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx cenu. Xxx xxxxxxxxxx Kp xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xx xxxxxxxx. Půdní a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx k xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx poměrem xxxxxx xxxxxxxxxxxx prostorů xxxxxxxxx x různým xxxxxx a xxxxx xx cenou uvedenou x této vyhlášce xxx xxxx xxxx xxxxxxx.
§21
Opotřebení xxxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxx §3 xx 13 xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze č. 15. X xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx pořízení, xxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xx xxxxxx.
(2) X rozestavěné xxxxxx xxxxxxxx povětrnostními nebo xxxxxx xxxxx x x jiné stavby xxxxxxx x §17 xx cena xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx kratší xxxxxxxxxx xxxxxx nemovité xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 15 xx xxxxx x 20 xx 40 %. Xxx tak xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doložena.
(4) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx15) xx stavbě xx stavebním xxxxxxxxx xxxxxxx do 28. xxxxx 1991 se xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 o 7 %. Výskyt xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXXX XX
XXXXXXXXX STAVEB KOMBINACÍ XXXXXXXXXXX A VÝNOSOVÉHO XXXXXXX
§22
(1) Xx-xx xxxxxxxxx celá xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxx §3, ocení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výnosového xxxxxxx.
(2) Xx-xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, stavbou typu X, X, J, X, X, X, X xxxxx přílohy č. 2 xxxx xxxx X, X, J xxxxx přílohy č. 3 x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx kombinací xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx pronajata x její stavebně xxxxxxxxx stav xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ocení xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nákladového a xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx nepronajaté plochy xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 zákona. Xxxxx-xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx X.
(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem nebo xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx-xx stavbou xxxxxxxxxxxxx xxxx. Nájemné xx x xxxxxx případech xxxxxx xx výši xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavců 1, 2 a 3 xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx způsobu. Slouží-li xxxxxxxxxxxxx nejen xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1, 2 a 3, ale x xxxxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, převažuje-li xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xxxxxx šlo x xxxxxx oceňované xxxxx §3 bez xxxxxx na jejich xxxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx památkou, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx 3, xxxxx se kombinací xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxx xxxxxx podle odstavců 1 až 3 xx zjistí z xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxxx prodejnosti Xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx výpočtu ceny xx xxxxxxxx x příloze č. 17 x xxxxxxx x. 2 xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 1 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nemovitosti.
§23
(1) Xxxx xxxxxxxxxxx uvedených x §22 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx podle vzorce

XX =

N

x 100,

x
xxx
XX xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem,
X roční nájemné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
p xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 16; x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx; jsou-li xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, použije xx xxxxx míra xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx je-li x xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx podle §2 xxxx. 1 zákona. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx prokazatelně xxxxxxxxxx. Xxxxx nájemné xx xxxxxx xxxxxxxxx xx podlahové xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xx zjistí x celkové podlahové xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxx x členění xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx se xx xx nezapočítávají podlahové xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx jsou xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, kotelny xxxx., xxxxx nejsou uvedeny x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx sníží x xxxxxxxxxx plochu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx havárie xxxxxxxxxx užívání xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx x x xxxxx xxxx předpoklad xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxx průkazného xxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ceny xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s užíváním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx nájemné zjištěné xx celou stavbu xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxx o 40 % a x xxxxxxx x pozemku, xx-xx jiného xxxxxxxxx. Xxxxx nájemné x xxxxxxx xxxxxx sjednáno xxxx xxxx-xx stavba x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx o 5 % x xxxx xxxxxxx, zjištěné xxxxx xxxxxx mapy xxxxxxxxxx pozemků nebo xxxxx §28 a §28a. Xxx xxxxxxx xx xxxxxxx pouze xx skutečně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §22 odst. 1 xx 3. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx vyšší xxx 50 % x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavců 2 x 3.
(5) Xxxxxxx se xxxxx samostatně xxxxx xxxxx třetí, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxx páté.
XXXXX XXX
XXXXXXXXX STAVEB X XXXX XXXXXXXXXXXX ZPŮSOBEM
§24
Xxxxx
(1) Xxxx dokončené xxxxxxxxxx xxxx řadové, xxxxxxxxxxxxx xxxx dvoupodlažní garáže, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx oceňovaných podle §26 a 26a, xx zjistí vynásobením xxxxx m3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 1, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v příloze č. 18 x xxxxxxx x. 1 a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. X xxxx xxxx xx zahrnuto xxxxxxxxxx xxxxxxxx garáže xxxxxxx x příloze č. 9.
(2) Xxxx upravená xx xxxxxx xxxxx xxxxxx:
XX = IPC x I,
xxx
XX cena xxxxxxxx xx m3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
XXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx přílohy č. 18 tabulky x. 1,
I index xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vzorce:
X = IT x Xx x Iv,
xxx
XX index xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx:


3

XX = 1 +

Σ Xx,


x=1
xxx
Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pásma x-xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x přílohy č. 18a xxxxxxx x. 1.
Pro xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx stavbě xxxxxxxxx podle §26 x 26a, se xxxxxxx xxxxxxx indexu xxxx stanovená xxx xxxx xxxxxx;
Ip xxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx:


5

Ip = 1 +

Σ Pi,


x=1
xxx
Pi xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x-xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x přílohy č. 18a xxxxxxx č. 2.
Xxx xxxxxx, které xxxxx příslušenství ke xxxxxx xxxxxxxxx podle §26 x 26a, xx použije xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx tuto xxxxxx;
Xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx:


5

Iv =1 +

Σ Xx x X6,


x=1
xxx
Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x-xxxx znaku xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx podle přílohy č. 18 xxxxxxx x. 2.
Xxxxxx hodnocených xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx kvalitativních xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x příslušných tabulkách xxxxxxxxx příloh.
Xxxxxxx x-xxxx znaku se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jejích xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx xx xxx další xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx tři xxxxxxxxx místa.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, uvedené x příloze č. 11, xxxxx xxxxxxx 2.7.
(4) Xxxxx zastavěná xxxxxx xxxxxx, nerozdělená příčkami, xxxxxxxx 100 m2 xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx podle §3.
(5) Xxxxxxx x popřípadě xxxxxx xxxxxxx se ocení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx.
§25
Xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx
(1) Cena dokončeného xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx8) x xxxxxx xxxx J x X z přílohy č. 2, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx1), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx domu9), xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x2 podlahové xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 1, xxxxxxxxxxx průměrnou xxxxx xxxxxxxx v příloze č. 19 xxxxxxx č. 1 xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2. X xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxxxx x příloze č. 2.
(2) Cena xxxxxxxx xx zjistí xxxxx xxxxxx:
XX = XXX x X,
xxx
XX cena xxxxxxxx xx x2 xxxxxxxxx xxxxxx bytu,
XXX xxxxxxxxxx průměrná xxxx xxxxx přílohy č. 19 xxxxxxx x. 1,
X index xxxxxxxx xxxxxxxxx vypočtený podle xxxxxx:
I = XX x Ip x Iv,
xxx
XX xxxxx xxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx:


3

XX = 1 +

Σ Ti,


i=1
xxx
Xx hodnota xxxxxxxxxxxxxx xxxxx i-tého xxxxx xxxxxx xxxx x přílohy č. 18a xxxxxxx č. 1;
Ip xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx:


x

Xx = 1 +

Σ Xx,


x=1
xxx
Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx i-tého xxxxx xxxxxx xxxxxx x přílohy č. 18a xxxxxxx x. 4 xxxx x. 5 xxxx x. 6 x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxx nachází.
x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx přílohy č. 18a;
XX xxxxx konstrukce a xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx:


9


Xx=

(1 + Σ Xx)

x V10,


x=1

xxx
Vi xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pásma x-xxxx xxxxx indexu xxxxxxxxxx x vybavení x přílohy č. 19 xxxxxxx č. 2.
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, charakteristik xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxxx příloh.
Xxxxxxx i-tého xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx znaku.
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx další xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx ceně příslušenství xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx součástí, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, studna x vedlejší xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společnému xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx.
§26
Xxxxxxxxx xxxxx x zahrádkářská xxxxx
(1) Cena xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zahrádkářské xxxxx, xx xxxxxx vynásobením xxxxx x3 obestavěného xxxxxxxx, xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx v příloze č. 1, xxxxxxxxxxx průměrnou xxxxx xxxxxxxx v příloze č. 20 x tabulce x. 1 xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2. X xxxx xxxx je xxxxxxxx standardní xxxxxxxx xxxxxxxxx chaty nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x příloze č. 7.
(2) Xxxx upravená xx xxxxxx podle xxxxxx:
XX = XXX x X,
xxx
XX xxxx upravená xx m3 obestavěného xxxxxxxx,
XXX indexovaná xxxxxxxx cena xxxxx přílohy č. 20 tabulky č. 1,
X xxxxx xxxxxxxx porovnání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx:
X = XX x Xx x Xx,
xxx
XX index xxxx xx stanoví xxxxx xxxxxx:


3

IT =1 +

Σ Xx,


i=1
kde
Xx hodnota xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x-xxxx xxxxx xxxxxx trhu x přílohy č. 18a xxxxxxx č. 1;
XX index xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx:


11

Xx = 1 +

Σ Xx,


x=1
xxx
Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x-xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x přílohy č. 18a xxxxxxx x. 3;
IV xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx:


9


Iv =

(1+Σ Vi)

x V10,


x=1

xxx
Xx xxxxxxx kvalitativního xxxxx x-xxxx znaku xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x přílohy č. 20 xxxxxxx x. 2.
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxx jsou xxxxxxx x příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxxx příloh.
Xxxxxxx x-xxxx znaku se xxxxxxx začleněním xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx charakteristik xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx se xxx xxxxx výpočet xxxxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx průměrná xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx chaty xxxxxxx x příloze č. 20 xxxxxxx x. 1, xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx §6.
(4) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx porovnávacím způsobem xxxxxxxx i xxxx xxxxxxxxxx úprav xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x příloze č. 11, xxxxx xxxxxxx x. 15, 19, 21, 23 x 34, a xxxxxxxxx xxxx vedlejších xxxxxx, tvořících xxxx xxxxxxxxxxxxx1), xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zastavěných xxxxx není xxxxx xxx 25 m2.
(5) Xx-xx součet xxxxx xxxxxxxxxxx ploch xxxxx vedlejších staveb xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx chatě větší xxx 25 x2, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx druhé.
(6) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxx x xxxx.
§26a
Xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx chalupa x xxxxxxxxx xxxxx
(1) Cena xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, s výjimkou xxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx zemědělské xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do 1 100 x3, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx m3 xxxxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx chalupy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x příloze č. 1, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cenou xxxxxxxx x příloze č. 20a x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2. V této xxxx je zahrnuto xxxxxxxxxx vybavení xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx chalupy xxxx rekreačního xxxxx xxxxxxx v příloze č. 6.
(2) Cena upravená xx zjistí xxxxx xxxxxx:
CU = XXX x X,
xxx
XX xxxx xxxxxxxx za 1 x3 xxxxxxxxxxxx prostoru,
XXX xxxxxxxxxx průměrná xxxx xxxxx přílohy č. 20a xxxxxxx x. 1,
X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx:
I = XX x Ip x Xx,
xxx
XX xxxxx trhu xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx:


3

XX = 1 +

Σ Xx,


x=1
kde
Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x-xxxx znaku xxxxxx xxxx xxx přílohy č. 18a xxxxxxx č. 1;
XX xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx:


x

Ip = 1 +

Σ Xx,


x=1
xxx
Xx hodnota xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x-xxxx xxxxx xxxxxx polohy xxx přílohy č. 18a tabulky x. 3, 4, 5 x 6 x návaznosti na xxxx užití stavby x xxxxx xxxx, xx které xxxx xx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx;
x xxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx;
XX xxxxx xxxxxxxxxx a vybavení xx stanoví podle xxxxxx:


12


Xx =

(1 +Σ Vi)

x X13,


x=1

xxx
Vi xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x-xxxx xxxxx xxxxxx konstrukce x vybavení dle přílohy č. 20a xxxxxxx x. 2.
Xxxxxx hodnocených xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pásem a xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x tabulkách xxxxxxxxxxx příloh.
Xxxxxxx x-xxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx charakteristik xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxx místa.
(3) Xxxx-xx indexovaná xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 20a xxxxxxx x. 1 nebo xx-xx na pozemcích xx funkčním xxxxx x nimi xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx jejich xxxx xxxxx §5.
(4) Xxxx rodinného xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx domku, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zahrnuje x xxxx venkovních xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x příloze č. 11, xxxxx xxxxxxx x. 15, 19, 21, 23 a 34, a xxxxxxxxx xxxx vedlejších staveb, xxxxxxxxx xxxx příslušenství, xxxxx součet xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx větší xxx 25 m2.
(5) Xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx k rodinnému xxxx, xxxxxxxxx chalupě xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx 25 x2, ocení xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx druhé.
(6) Pozemky a xxxxxxxxx trvalé xxxxxxx xx xxxxx samostatně xxxxx xxxxx třetí x xxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXX
§27
Xxxxxx mapa xxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxx stavebních pozemků xxxx xxxxxxxx textovou x grafickou xxxx.
(2) Xxxxxxx část xx xxxxxxx X4 xxxxxxxx
a) xxxxxx xxxxxxx základny xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x komentář x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx ovlivňují xxxx xxxxxxx,
b) xxxxx předlohy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx souladu stavu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x terénu,
x) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx část složená xx formátu A4 xxxxxxxx
x) xxxx xx xxxxxxxxxx stavebních xxxxxxx na xxxxx xxxx x měřítku 1:5000 xxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx údaje, xxxxxxx xxxx zejména xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx x ulic, popřípadě xxxxxxxx čísla xxxxxxx,
x) ceny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx užití x xxxxxxx stavební xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx nesoulad x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx §9 xxxxxx x xxxxx xxxxxx mapy xxxxxxxxxx xxxxxxx obce x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx mapy (případně xxxxxxxxxxxx plánem, xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx změně xxxxxxx xxxx její xxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, potvrzujícího, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx16), xxxxxx xxxxxxxxxx17) xxx xxxxxx xxxxxxx18), xxxxxx učiněno xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx19), xxxxxx uzavřena xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx20), nebyl stavebnímu xxxxx xxxxxxx záměr xxxxxxxxxx stavby12) xxx xxxxxx zahájeno xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx11), x potvrzením xxxxxx xxxx, který xxxxxxx xxxx stavebních xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Pozemek, xxxxx x xxxxxx mapě xxxx ve xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx skupinách xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx cenami, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx §28 x §28a xxxx xxxxx §32 odst. 2.
(6) Xxxxxx-xx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx pozemky xxxxxxx xxxxxxx celek xxxxxx jednotného funkčního xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx odstavce §28 x §28a nebo xxxxx §32 odst. 2, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxx 1 : 1000 xxxxxx, se xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ploch x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx spojených.
(7) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx stavebních xxxxxxx, xxxxxx xx xxxx stavebního xxxxxxx xxxxx §28 x §28a.
(8) Xxxxx xx účinnosti xxxxxx xxxx xxxxxxxx aktualizace xxxxxx xxxx stavebních xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou obce xxxxxxxx více než 2 roky, xxxxx xx xxx zjištění xxx pozemků xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx.
§28
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx stavebních xxxxxxx
(1) Základní xxxx xx m2 xxxxxxxxxx pozemku evidovaného x xxxxxxxx nemovitostí x druhu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx nebo xxxxxxx x tomuto xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx:
x) 2&xxxx;250 Xx x hlavním městě Xxxxx,
x) x xxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxxxxxxx území sousedí x některým x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, částku xxxxxxxxxx xxxxx vzorce
XX = Xx x 5,00,
xxx
Xx cena xxxxxxx x Xx/x2, zaokrouhlená xx dvě desetinná xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
Cp = 35 + (α - 1000) x 0,007414,
x xxxx
α počet xxxxxxxx x xxxx; xxx α xxxx xxxxx α ≥ 1000; xx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx 1000, xxxxxxx xx α = 1000,
x) 1100 Xx x Xxxx, Ostravě,
x) x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx katastrální území xxxxxxx x některým xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x), xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
XX = Cp x 3,50,
x tím, xx v Bohumíně xx xxxxxxxx cena 400 Xx x x Xxxxxxx 300 Xx,
x) 800 Xx v Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Varech, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Olomouci, Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Plzni, Xxxx xxx Xxxxx x Zlíně,
x) x xxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxxxxxxx území xxxxxxx s některým xxxxxxxxxxxx územím města xxxxxxxxx xxx písmenem x), kromě Jablonce xxx Nisou x Xxxxx, částku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
ZC = Xx x 3,00,
x xxx, xx v Xxxxxxxxxxxx xx základní xxxx 400 Kč a x Xxxxxxxx 200 Xx,
x) 500 Xx v Českém Xxxxxxxx, Xxxxxx, Frýdku-Místku, Xxxxxxxx, Chomutově, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Luhačovicích, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx a Xxxxxxxxx,
h) x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx území xxxxxxx x xxxxxxxx katastrálním xxxxxx města xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x), xxxxx Xxxxxxxx, částku xxxxxxxxxx podle xxxxxx
XX = Xx x 2,50,
x xxx, xx x Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 400 Xx, x Xxxxxxxxx 300 Xx, v Xxxxxxx 250 Xx, x Xxxxxx x Xxxxxx 200 Xx,
i) 400 Xx xx xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Jablonec xxx Nisou, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx Hradec, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Litoměřice, Xxxxx, Mělník, Xxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Písek, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Příbram, Rakovník, Xxxxxxxx, Rychnov xxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Svitavy, Xxxxxxx, Xxxxx, Tachov, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx Hradiště, Xxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxx, Vyškov, Znojmo x Xxxx xxx Xxxxxxx,
x) x xxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x), xxxxxx vypočtenou xxxxx xxxxxx
XX = Xx x 2,00,
x tím, že x České Xxxxxxx xx základní xxxx 250 Xx x x Xxxxx Boru 200 Kč,
k) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x) až x), xxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx
XX = Xx x 1,00,
x xxx, xx x Xxxxxxxxx xx základní xxxx 200 Kč,
x) x obce, xxxxx má xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx některá xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xx nesousedí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xx u územně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx písmen a) xx x) xxxxxxxxxxxx 0,65.
(2) Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 se xxxxxx xx zdůvodněním xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podle přílohy č. 21 a xxxxxxxx xx koeficienty Xx x přílohy č. 38 a Xx x přílohy č. 39.
(3) Xxxxx v Xx/x2 nezastavěného xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánem16), xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavby22), xxxxxxx souhlasem18), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu19) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx20), kromě xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 6, xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), xx xxxxxxxxxxx upravená xxxxx přílohy č. 21 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xx x přílohy č. 38 x Xx z přílohy č. 39. Xxxxxx xxxxx, xx
x) je-li z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx skutečně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,40; totéž xxxxx, xx-xx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx23) stanovená xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
b) není-li x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx budoucí skutečně xxxxxxxxx xxxx pozemku, xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,80.
(4) Xxxxx x Xx/x2 xxxxxxxxxxxxx pozemku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxx24) xxx xxxxxxx, skladové, odstavné x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx sportoviště x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx již xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7, je xxxx uvedená v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx l), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,50. Xxxx cena se xxxxxx se zdůvodněním xxxxx přílohy č. 21 x xxxxxxxx se koeficienty Xx z přílohy č. 38 x Xx x přílohy č. 39.
(5) Xxxxx x Kč/m2 xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx plochy, xxxxx xxxxx jednotný xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx x stavebním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 je cena xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,40.
(6) Xxxxx x Xx/x2 pozemku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dráha, dálnice, xxxxxxx x ostatní xxxxxxxxxx24a), xxxxxx jejich xxxxxxxx24b) a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx25), které xxxx xxxxxxxx komunikace (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"), xxxxx x pozemku k xxxxxxxx účelům xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutím x xxxxxxxx xxxxxx22) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx16), je xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x), xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx, xx
a) xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx24a) nebo xx-xx xx stejnému xxxxx určen xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, upraví xx jeho základní xxxx z xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx x. 3 přílohy č. 21 x vynásobí xx xxxxxxxxxxx Ki z přílohy č. 38 a Xx x přílohy č. 39.. Výslednou xxxxxxxxx xxxxx pozemku xxxxxxxxxx xx zpevněným, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,60 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx takto upravené xxxx,
x) je-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx omezeně, popřípadě xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx je-li x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx využitelností, xxxxxxx jde-li x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, obchodním xxxxx, xxxxxxx, restaurací a xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x obchodními, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx l) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx tabulky č. 1 x příloze č. 21 x vynásobí xx xxxxxxxxxxx Xx z přílohy č. 38 x Xx x přílohy č. 39.
(7) Xxxxx x Xx/x2 xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx využití xxxxx, týkající se xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, pískoven, xxxxxx x xxxxxxx, xx cena xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,50 v xxxxxxx x xxxxxx xxx 250 xxx. xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx 0,75 x xxxxxx x počtem xx 5 do 250 xxx. obyvatel x xxxxxxxxxxxx 1,15 x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. Takto xxxxxxxx cena xx xxxx xxxxxxxx koeficienty Xx z přílohy č. 38 x Kp x přílohy č. 39.
(8) Pro xxxxxx ocenění pozemků xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v odstavcích 1 až 7 x x §28a. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedená současně xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx způsob xxxxxxx xxxx pořadí xxxxxxx xxxxxxxx: 2, 3, 6, 4, 7 x 5.
(9) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 8 xxxx xxxxxxx 20 Xx/x2.
§28x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx stavebních xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 6 x xxxxx §31 a §32 odst. 3 x 4 xxxxxxx xxxxxxxx funkční celek.
(2) Pozemek xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx se xxx xxxxxx xx skutečný xxxxxx zastavění xxxxx xxxxx §28 xxxx. 2.
(3) Xx-xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx celku vydán xxxxxxxxx plán16), xxxxxx xxxxxxxxxx22) nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx20), xxxxx xx xxxxx skutečného xxxxx xxxxx.
§28a xxxxxx právním předpisem x. 387/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012
§29
Zemědělský xxxxxxx
(1) Základní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx pozemku xxxx půda, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx plánem předpokládáno xxxx nezemědělské xxxxxxx xxx není předmětem xxxxxxxx nebo stavebního xxxxxx xxxxx stavebního xxxxxx, se zjistí xxxxx xxxxxxxxxxxx půdně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx uvedeny x příloze č. 22.
(2) Základní xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 23 x vynásobí xx xxxxxxxxxxxx Xx x přílohy č. 39.
(3) Xx-xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx, xx zemědělsky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xx/x2 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x daném xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx26). Xxxx xxxx xx upraví xx xxxxxxxxxxx podle přílohy č. 23 x vynásobí xx xxxxxxxxxxxx Xx x přílohy č. 39.
(4) Není-li xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 více xxx 6 let xxxxxxxxxxxxxx a xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §38 x xxxxxxxxxxxx xxxxx31), starší xxx 5 let, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx §32 odst. 4 x xxxxxxxx xx koeficientem 0,65.
(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxx xxxxxxx 1 Kč/m2.
§30
Lesní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x lesním xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pozemku x lesním xxxxxxxx (xxxx jen "lesní xxxxxxx"), xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předpokládáno jeho xxxx xxxxxxx ani xxxx předmětem územního xxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxx stavebního xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx převládajících xxxxxxx xxxxxxx typů x porostní xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xx xxx xxxxxxxx. Xxxx x Xx/x2 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx uvedeny x příloze č. 24.
(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxx xx zdůvodněním xxxxxxxx podle přílohy č. 25 x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx Xx x přílohy č. 39.
(3) Xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxx 1 Xx/x2.
§31
Xxxxxxx xxxxx plochy
(1) Xxxx pozemku xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx stavebními součástmi xxxxxxx xxx, oceňovaných xxxxx §4, xxxxx xxxxxxx x malých xxxxxxx nádrží, xx xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 1, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podle přílohy č. 21 x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xx x přílohy č. 38 x Xx z přílohy č. 39.
(2) Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, určeného x xxxxxxxxx xxxxxx dílem xxxxx xxxxxxxxxxx plánu16), xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx22), xxxxxxx souhlasem18), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu19) xxxx veřejnoprávní xxxxxxxx20), xxxxx rybníků x xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 1 xxxx. x) až x), xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx podle přílohy č. 21 x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Ki x přílohy č. 38 x Xx x přílohy č. 39.
Xxxxxx xxxxx, xx
x) xx-xx x vyjmenovaných xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jednoznačně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pozemku, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx koeficientem 0,20; xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx stanovená xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) není-li z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx skutečně xxxxxxxxx xxxx pozemku, xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx pozemek xxxxxxxxxxxx 0,60.
(3) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx plochy xxxxxxx související xx xxxxxxx vodního díla, xxxxx xxxxxxx x xxxx vodní xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 1 xxxx. x) až x), upraví xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 21 x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx Xx z přílohy č. 38, xxxxxxxxxxxx Xx x přílohy č. 39 x xxxxxxxxxxxx 0,20.
(4) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx malé vodní xxxxxx, včetně xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x x jejich xxxxxxx stavebními xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx určen xxxxxxxxxx plánem16), rozhodnutím x xxxxxxxx xxxxxx22), xxxxxxx xxxxxxxxx18), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx19) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx20) xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx, xx zjistí jako xxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x2, xxxx uvedené x §28 xxxx. 1 xxxx. x) až x), xxxxxxxxxxx Xx x přílohy č. 38, koeficientu Xx x přílohy č. 39 x
x) koeficientu 0,06 x xxxxxxx x zastavěném xxxxx, xxxx
x) koeficientu 0,05 x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Cena xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx umělé vodní xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx přírodní xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vodního toku, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x m2, ceny xxxxxxx v §28 xxxx. 1 písm. x) až x), xxxxxxxxxxx 0,07 x xxxxxxxxxxx Kp z přílohy č. 39.
(6) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx 20 Xx/x2 x xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 je xxxxxxx 10 Kč/m2.
(7) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx27) močálu, xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx jako xxxxxx jeho výměry x x2, koeficientu 0,25 x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zemědělských xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx26), upravené xxxxx xxxxxxx x. 1 přílohy č. 23 a xxxxxxxxxxx Xx z přílohy č. 39. Xxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx zdůvodnění snížit xx o 50 %, xxxxx xxxx xxxxxxx 1 Xx/x2.
§32
Xxxx xxxxxxx
(1) Pozemky x jejich xxxxx, xxxxx podle §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx prokazatelně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx xx platného územního xxxxx28),3) nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx3) xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx stavba, xx xxxxx cenou podle §28 xxxx. 2 xxxx 6 a xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx 0,30. Tato xxxx xxxx nejméně 20 Xx/x2.
(2) Xxxxx x Xx/x2 xxxxxxx, xxxxx tvoří funkční xxxxx se stavbou x stavebním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 xxxxxxxxxx koeficientem 0,40. Xxxx xxxx xxxx xxxxxxx 20 Xx/x2.
(3) Cena xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x m2, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zemědělských xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx26), upravené xxxxx xxxxxxx x. 1 přílohy č. 23, xxxxxxxxxxx Xx x přílohy č. 39 x xxxxxxxxxxx 0,25. Xxxx xxxx lze xx xxxxxxx věcného xxxxxxxxxx xxxxxx xx x 50 %, xxxxx činí nejméně 1 Xx/x2.
(4) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1, 2 x 3 x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx není stavebním, xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx zjistí jako xxxxxx ceny xxxxxxx x §28 xxxx. 1 xxxx. x) xx l), xxxx xxxxxx v x2, xxxxxxxxxxx Xx z přílohy č. 39 a xxxxxxxxxxx 0,06, xxx-xx x xxxxxxx v nezastavěném xxxxx31).
(5) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx podle xxxxxxxx 4 xxxxxx xx x 50 %, avšak xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xxxx nejméně 10 Xx/x2.
XXXX XXXXXX
§33
§33 (xxxx xxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 450/2012 Xx.
§34
§33 (xxxx xxxxxx) zrušen xxxxxxx předpisem x. 450/2012 Xx.

XXXX XXXX
XXXXXXXXX TRVALÝCH XXXXXXX
§35
Lesní xxxxxx xx xxxxxx pozemku
(1) Cena xxxxxxx xxxxxxx na lesním xxxxxxx xx součtem xxx jednotlivých skupin xxxxxx uvedených v příloze č. 26 v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zastoupení x porostu.
(2) Xxxxxxxx cena v Xx/x2 jednotlivých xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxx
Xx = [(Au - x) x xx + c] x Xx,
kde
Xx xxxxxxxx xxxx skupiny xxxxxx ve xxxx xx xxx xxxxxxx,
Xx cena xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx obmýtí x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx stupeň,
c xxxxxxx na zajištěnou xxxxxxx,
fa xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x, xxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
Ba zakmenění xx xxxx ke xxx ocenění.
(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, o xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx32) x xxxxx xx, xxxxxxxxx upraví, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stupňů xxxxxxx dřevin jsou xxxxxxx x příloze č. 27.
(4) Cena xxxxx xxxxxx Xx xx xxxx u podle xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x bonitních xxxxxx je xxxxxxx x příloze č. 28; xxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 28, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxx x příloze č. 26, xx xxxx xxxxx xxxxxx Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx x se přebírá x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo z xxxxx xxxxxxxxxxx osnovy. Xx-xx x nich xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx danou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 28, použije xx xxx ocenění toto xxxxxxxx xxxxxx. Je-li x lesním hospodářském xxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxxx osnově xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx v příloze č. 28, xx které xx xxxxxxxxx xxxxxxxx obmýtí xxx danou skupinu xxxxxx, xxxxxxx xx xxx ocenění xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxx na x2 xxxxxxxxx kultury x xxxxx skupin xxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 29. Náklady xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx případných xxxxx x na xxxxxxxxxx xxxxxxx až xx doby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx porostu33) x nezahrnují xxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kultury, xxxxxxxxx náklady na xxxx x xxxxxxx x náklady na xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx.
(7) Věkový xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx v příloze č. 30.
(8) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 30, xxxxx xx x xxxxx rozpětí xxxxxx xxxxxxxxxxx skupinám xxxxxx x příloze č. 26, xx xxxxxxxx cena za x2 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
1
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xx =
&xxxx;
[(Xx - x)
&xxxx;
x xx x
&xxxx;
__ + x]
&xxxx;
x
&xxxx;
Xx,
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxx
&xxxx;
&xxxx;
xxx
Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx dni xxxxxxx,
Xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x xxxxxxx xx zajištěnou xxxxxxx,
Xx zakmenění xx xxxx xx xxx xxxxxxx,
xx xx xxxxxxxx x přílohy č. 30 xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
1/xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxx číselná xxxxxxx x se převezme x přílohy č. 30 xxx xxx xxxxxxxxxxxx hledanému xxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx.
(9) Xx-xx xxxxxxxx xxx dřevin xxxxx xxx obmýtí xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx uvedené v příloze č. 30, xx věkový xxxxxxxxx xxxxxx fa xxxxxxx jedna x xxxxxxxx xxxx za x2 xxxxxxx xxxxxx xx vypočte xxxxx xxxxxx
Ha = Xx x Ba,
xxx
Xx xxxx xxxxx xxxxxx skupiny xxxxxx xx xxxx xxxxxx x pro xxxxxxxxx xxxxxxx stupeň,
Xx zakmenění xx xxxx xx xxx xxxxxxx.
(10) Xx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx v lesním xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx osnově x skutečný xxx xxxxxxx xx přitom xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx výtěže Xx přiřazené xxxxxxxx xxxxxx v příloze č. 28, xx xxxxxx hodnotový xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxx xx x2 xxxxxxx dřevin xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
Xx = Xx x Xx,
kde
Xx xxxx mýtní xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx věku a, xx. xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 28,
Xx xxxxxxxxx xx xxxx ke xxx xxxxxxx.
§36
(1) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx osnova xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x lesním porostu, x jejich věku, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx převezme x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx lesů xxx xxxxxxxxx hospodářský xxxxxx.
(2) Xx-xx cena xxxxx výtěže Xx xxxxx než náklady xx zajištěnou xxxxxxx x, xxxxxxxxx u xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx základní xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx c uvedené x příloze č. 29.
(3) Xxxxxxxx cenou nezajištěné xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 29 upravený xxxxx xxxxxx skutečného x xxxxxxxxxxx minimálního xxxxx xxxxxxx34), nejvýše 1,3 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx singulárních xxxx xxx využít postup xxxxxxx xxxxx §40 x průměrného zakmenění x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx jednotlivé xxxxxxx xxxxxx, průměrné xxxxxx dřevin, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx procenta xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx hospodářském xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxx xxxxxxxxx víceetážových xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx etáží xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx lesních xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§37
Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §35 x 36 se xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 1 xx 3 přílohy č. 31 xxxxxxx x. 1, 2 x 3 xx xxxxxxxxxxx koeficientem Xx x přílohy č. 39.
(2) Xx-xx xxx dřevin xxxxxxxxx xxxxxxx lesních xxxxxx nižší xxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Kv xxxxxxxxxx jako hodnota 1,00 snížená x xxxxxx xxxxxx x xxxx oceňované xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx násobený xxxxxxxx 0,005/xxx (xxxx xxx "xxxxxx koeficient xxxxxxx xxxxxxx" Kv = 1 - (x - x) x 0,005).
(3) Xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x 75 %.
§38
Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
Xx-xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx prokazatelně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx cenu xxxxxxx xxxxx §35 xx 37.
§39
Nelesní xxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx větší než 1&xxxx;000 x2, x xxxxxxxx ovocných xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx rostlin, nebo x počtem xxxxxx xxxxxx xxx 50 xx, lze xxxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 32.
(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 je xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 32 xxxxxxxxx x. 2 x 3.
(3) Xxxxxxxxxx dřeviny x xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxx příbuznosti a xxxxxxxxx vlastností xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx podle přílohy č. 26.
(4) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx podle přílohy č. 37 x xxxxxx xxxxx xxxxxx
XXX = XXX x PSD x XXX x XXXXX x X5 x Xxx x Xxx x Kz x Xx,
kde
XXX xxxx xxxxxxx xxxxxx,
XXX xxxxxx xxxxxxxxx porostu x x2,
XXX xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,
CNP xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x Kč/m2 pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x tabulce x. 2 a xxx xxxxxxxx porosty xxxxxxx x tabulce č. 3 přílohy č. 32,
XXXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 1 přílohy č. 32,
X5 xxxxxxxx xxxxxxxxxx obce x přílohy č. 14,
Kvp xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x přílohy č. 37 xxxxxxx x. 28,
Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx významu x přílohy č. 37 tabulky x. 29,
Xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x přílohy č. 37 tabulky x. 30,
Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x přílohy č. 39.
§40
Oceňování xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxx xxxxx daně xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx nemovitostí, popřípadě xxx xxxxx určené xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, xx xxxx lesního xxxxxxx zjistí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxx porostu podle xxxxxxxx 1 je xxxxxxx xxxxxxx cen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx jejich xxxxxxxx zastoupení x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxx
XXXX = XXX × XXX × Xx × Xx,
x xxxx
XXXX xxxxxxxx cena skupiny xxxxxx x Kč,
XXX xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dřevin v x2,
CSD xxxx x Xx/x2 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dřevin, xxx, xxxxxxx xxxxxx x zakmenění 1,0 x tabulek x. 1 xx 6 x příloze č. 33,
Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx ke xxx ocenění,
Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 39.
(4) Xxxxx o zastoupení xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx, o xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx x zakmenění xx xxxxxx z lesního xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx osnovy x xxxxx xx, xxxxxxxxx upraví xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx x příloze č. 27.
§41
Ovocné xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxxxx x okrasné xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxx ovocných dřevin, xxxxx révy a xxxxxxx chmelu, jakož x xxxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxx, xxxx xxxxxxx:
a) xxx ovocné xxxxxxx x příloze č. 34, xxxxxxxxx xx xxxx 1 - xxxxxxxxxx xxxxxxx x Kč/m2 x xxxx 2 - xxxxxxxxxx, zahrádková výsadba, xxxxxx x Xx/xx,
x) xxx xxxx xxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxx x příloze č. 35, xxx xxxx 1 - xxxxxxxx xxxxxx x Xx/x2, xxxx 2 - xxxxxxxxx xxxxxx x Kč/m2, xxxx 3 - xxxxxxxxxx xxxxxx x Xx/x2 x xxxx 4 - xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x Xx/xxx,
c) xxx xxxxxxxx rostliny xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 36, xxx xxxx 1 - xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2 - chmelnice x ozdravenými rostlinami.
(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 37, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx pozemcích xx 1&xxxx;000 x2 xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx do 50 xx včetně, xx xxxxxxxx upraví xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx z přílohy č. 37 x xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx X5 x přílohy č. 14 a Xx x tabulky x. 30 přílohy č. 37.
(3) Xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xx x přílohy č. 39.
(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx rostliny xxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xxxxx být xxxxx xxx 1 % x její xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx č. 2 až 6 přílohy č. 37.
§42
Xxxxxxxxx xxxxxxxx dřevin, xxxxx xxxx, okrasných xxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxx zjednodušeným způsobem
(1) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx z převodu xxxxxxxxxxx, popřípadě xxx xxxxx xxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx trvalých porostů xxxxxxxx dřevin, xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §5, 6, 13, 25, 26, x 26a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 až 5.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx révy, xxxxxxxxx xxxxxxx a jejich xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto ustanovení xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx může xxx xxxxxxx 1 500 x2 včetně. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx průmětů xxxxxx xxxxx korun xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx pozemku, jehož xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx pokryvná plocha xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 1&xxxx;500 x2, xxxxx xx trvalé xxxxxxx ovocných dřevin, xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §41.
(3) Xxxx xxxxxxxx dřevin xxxxx xxxxx 2 přílohy č. 34 x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx části 4 přílohy č. 35 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 x 5 nebo §32 x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 0,045.
(4) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 37 xx xxxxxxxx zjištěné ceny xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 x 5 xxxx §32 odst. 2 x xxxxx cenové xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x koeficientu 0,085.
(5) Xxxx xxxxxxxxx trvalých porostů xxxxxxxx dřevin x xxxxxxx xxxxx révy xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx součinem xxxxxxxx xxxx pokryvné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §28 xxxx. 2 a 5 xxxx §32 xxxx. x podle xxxxxx mapy stavebních xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx 0,065.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX MAJETKOVÝCH PRÁV XXXXXXXXXXXXX X PRŮMYSLOVÝCH XXXX A XXXX XX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX
§43
Xxx xxxxxxxxx majetkových xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práv x práv xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx užití x výrobně technických x xxxxxxxxxx poznatků, xx. xxxx-xxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx"), xxxxx jsou obsahem xxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx databáze xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx


n

xx

Cv

Σ

____________,


x=1

x(1+___ ) x100
xxx
Xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zjištěná xxxxxxxxx způsobem,
xx xxxxx xxxxx výnos xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxx právo xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx podle §17 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx,
x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx uvedená x příloze č. 16,
j xxxxxxxx xxxxx roku, xx xxxxxx bude xxxxx xxxxxxx,
x xxxxx xxx, xx xxxxx xxxx právo xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx let podle §17 xxxx. 3 xxxxxx.
XXXX SEDMÁ
XXXXXXXX, ZÁVĚREČNÁ X XXXXXXXXX USTANOVENÍ
§44
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx příslušenství x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxx8), xxxxxxxxx
x) podle §3, 4, 5 x 6 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Kp xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 39,
x) xxxxx §13 se x přílohy č. 39 xxxxxxx Xx podle xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx §7, 9 x 10 popřípadě 11 xx použije Kp xx xxxxxxx 9 přílohy č. 39.
(2) Pro xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
a) xxxxx §3, 4, 5 x 6 xx xxxxxxx Kp těchto xxxxxx x přílohy č. 39,
x) xxxxx §24 xx použije Kp xx sloupce 10 přílohy č. 39,
c) xxxxx §25 xx xxxxxxx Xx xx xxxxxxx 7 přílohy č. 39,
x) xxxxx §26 xx xxxxxxx Xx ze xxxxxxx 12 přílohy č. 39,
x) xxxxx §26a xx použije Kp xx xxxxxxx 11 přílohy č. 39,
f) xxxxx §13 se použije Xx xxxxx stavby, xx xxxxx xx xxxxxxxxx byt xxxx xxxxxxxx prostor xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx stavby xxxxx příslušenství k xxxx stavbám oceňovaným xxxxx §3, 4, 5, 6, 24, 26, 26a xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx Xx xxxxxx staveb, stanovený xxxxx xxxxxxxx 2.
(4) Jestliže stavby xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3, 5, 6, 24, 26 a 26a, xxxxxxxxx se xxx xxxxxxxxx Kp xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 3.
(5) Xxx xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx oceňovaného podle §31, xx xxxxxxx Xx stavby xxxxxxx xx pozemku, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, použije se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
(6) Jsou-li xx xxxxxxx stavby více xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3, 4, 5, 6, 24 x 25, 26, 26a nebo x xxxxxx oceňované xxxxx §7, 8, 9 x 10, xxxxxxxxx 11, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx ocenění xxxxxxx xxxxxxxx Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx oceňovaným xxxxx §3, 5, 6 x 24, 25, 26, 26a, xxxxx netvoří xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx na pozemku x výjimkou pozemku xxxxxxxxxxx xxxxx §31, xxxxxx xxxxxxxxx podle §4, popřípadě x xxxxxx oceňované xxxxx §7, 8, 9, 10 x 11, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxx xxxxxxx xxxxxxx Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4, xxxxx xxxxxx funkci xxxxxxxxxx xxxxx xxxx netvoří-li xxxxxxxxxxxxx stavby jiné. Xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7, 9, 10, popřípadě 11, xxxxx xxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxx xxxxxxx pozemku Xx xx xxxxxxx 11 přílohy č. 39, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
(7) Tvoří-li xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, oceňované xxxxx §28 odst. 5 x §32 xxxx. 2, xxxxxxx celek x pozemkem druhu xxxxxxx zastavěná xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx Xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx pozemku xxxxxxx x ostatní xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 5 x §32 odst. 2, xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx plocha x xxxxxxx, použije xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xx xxxxxxx druhu pozemku xxxxxxxxx plocha x xxxxxxx.
(8) Není-li xx xxxxxxx žádná xxxxxx xxxx jsou-li xx xxxxxxx xxx xxxxxx oceňované xxxxx §7, 9, 10, 11 a je xxxxx x zastavění xxxxxxxxxx xxxxxx16), xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx22), xxxxxxx xxxxxxxxx18), ohlášením xxxxxxxxxx xxxxx19) xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvou20) použije xx Xx xxxxxxx xxxxxx; pokud xx xxx xxxx vydáno xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx24), použije xx Kp xx xxxxxxx 9 přílohy č. 39. Xxx xxxxxxxxx pochybnostech x určení xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx Xx ze xxxxxxx 11 přílohy č. 39.
(9) Xxxxx-xx pozemku, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx nebo jsou xx xxx pouze xxxxxx xxxxxxxxx podle §7, 9, 10, 11, přiřadit Xx xxxxx xxxxxxxx 8 x xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x zastavění, použije xx Xx podle xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx využití xxxxxx. Xxxx-xx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx Xx xx xxxxxxx 9 přílohy č. 39.
(10) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx nebytovému xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx podle §13 xxxx §25 xx xxxxxxx Kp xxxxx xxxxxx, xx které xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx prostor xxxxxxx.
(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedený x příloze č. 39, xxxxx Xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §14, pozemky xxxxxxx xxxxx §29, 30, 31 x 32 xxxx. 3 xx 5 x xxxxxx porosty oceněné xxxxx §3542 xxx snížit xxxx zvýšit xx x 30 % xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podložených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x mapami, xxxxxxxxx xxxxxx archivovanými důkazními xxxxxxxxx. Bez řádného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxx přílohy č. 39, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, historickém xxxxxxx, xxxxxxxxxxx klimatických xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx v jiných xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx její xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx x morální xxxxxxxxx xxxxxx. Příslušný Kp xxxxxxx v příloze č. 39, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§45
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x cenu xxxxxxx xxxxxxx xx xx váznoucího xxxxxxxxx xxxxx §18 xxxxxx, xxxxxxx xxxx x 80 % zjištěné xxxx nemovitosti.
§46
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.
§47
Xx xxxxxx plán xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx plán xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx obce xx xxxx xxxxxx platnosti.
§48
Xxxxxxx xx:
1. vyhláška č. 540/2002 Sb., kterou xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx č. 151/1997 Xx., o oceňování xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx),
2. xxxxxxxx x. 452/2003 Sb. Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 540/2002 Xx., kterou xx provádějí některá xxxxxxxxxx xxxxxx x. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx majetku x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxx xxxxxxx),
3. xxxxxxxx x. 640/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 540/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 151/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxx č. 452/2003 Xx.,
4. xxxxxxxx x. 617/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 540/2002 Sb., kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx majetku x x xxxxx některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx majetku), ve xxxxx pozdějších předpisů,
5. xxxxxxxx x. 76/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 540/2002 Xx., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx majetku x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx majetku), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
§49
Účinnost
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2008.
Xxxxxxx:
Ing. Xxxxxxxx x. r.
Příloha x. 1 k vyhlášce x. 3/2008 Xx.
Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx staveb a xxxxxx částí >>>
Příloha č. 2 x vyhlášce x. 3/2008 Sb.
Xxxxxxxx ceny za x3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx vybavení a xxxxxxxx xxxx xx x2 podlahové plochy xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx >>>
Xxxxxxx x. 3 k xxxxxxxx x. 3/2008 Sb.
Xxxxxxxx ceny xx x3 xxxxxxxxxxxx prostoru xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx za x2 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x nebytového prostoru >>>
Příloha x. 4 k xxxxxxxx x. 3/2008 Xx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx - X1 >>>
Xxxxxxx č. 5 x xxxxxxxx x. 3/2008 Sb.
Xxxxxxxx xxxx staveb xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx >>>
Příloha x. 6 x xxxxxxxx x. 3/2008 Sb.
Xxxxxxxx xxxx xx x3 xxxxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxx domů, xxxxxxxxxxx xxxxxx x rekreačních xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx x2 podlahové xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx >>>
Xxxxxxx x. 7 k xxxxxxxx x. 3/2008 Xx.
Xxxxxxxx xxxx xx x3 obestavěného prostoru xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxx chat a xxxxxx xxxxxxxxxx vybavení >>>
Příloha x. 8 x xxxxxxxx x. 3/2008 Sb.
Xxxxxxxx ceny xx x3 xxxxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx standardní vybavení >>>
Xxxxxxx č. 9 k xxxxxxxx x. 3/2008 Sb.
Xxxxxxxx xxxx xx x3 xxxxxxxxxxxx prostoru xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx >>>
Xxxxxxx x. 10 k xxxxxxxx x. 3/2008 Xx.
Xxxx xxxxxx >>>
Příloha x. 11 k xxxxxxxx x. 3/2008 Xx.
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx provedení >>>
Příloha x. 12 x vyhlášce x. 3/2008 Sb.
Xxxxxxxx ceny xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx >>>
Xxxxxxx č. 13 x xxxxxxxx x. 3/2008 Xx.
Xxxxxxx ceny xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx >>>
Xxxxxxx x. 14 x xxxxxxxx x. 3/2008 Xx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx - X5 >>>
Xxxxxxx č. 15 x vyhlášce x. 3/2008 Xx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx >>>
Příloha x. 16 k xxxxxxxx x. 3/2008 Xx.
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx >>>
Xxxxxxx č. 17 x vyhlášce x. 3/2008 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nemovitosti xxx xxxxxxx kombinací nákladového x výnosového xxxxxxx >>>
Příloha x. 18 k xxxxxxxx x. 3/2008 Xx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx znaky x xxxxxxxxxxxx pásma xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx >>>
Xxxxxxx x. 18x k xxxxxxxx x. 3/2008 Xx.
Xxx x nemovitostmi >>>
Xxxxxxx č. 19 x xxxxxxxx x. 3/2008 Xx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x2 xxxxxxxxx xxxxxx bytu >>>
Xxxxxxx č. 20 x xxxxxxxx x. 3/2008 Sb.
Xxxxxxxxxx průměrné xxxx xx x3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rekreační xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx chaty >>>
Xxxxxxx č. 20x k vyhlášce x. 3/2008 Xx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, rekreačních xxxxx >>>
Xxxxxxx č. 21 k vyhlášce x. 3/2008 Xx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx cen xxxxxxxxxx, xxxx. jiných xxxxxxx pozemků >>>
Xxxxxxx x. 22 k vyhlášce x. 3/2008 Sb.
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx >>>
Xxxxxxx x. 23 x xxxxxxxx x. 3/2008 Xx.
Xxxxxx základních cen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx >>>
Xxxxxxx č. 24 x xxxxxxxx x. 3/2008 Xx.
Xxxxxxxx ceny xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxx typů >>>
Příloha x. 25 x xxxxxxxx x. 3/2008 Xx.
Xxxxxx základních xxx xxxxxxx xxxxxxx >>>
Xxxxxxx x. 26 k xxxxxxxx x. 3/2008 Sb.
Xxxxxxxxx jednotlivých xxxxxx xx xxxxxx lesních xxxxxx >>>
Xxxxxxx č. 27 x vyhlášce x. 3/2008 Xx.
Xxxxxxxx xxxxxxx bonitních xxxxxx xxxxxxx xxxxxx >>>
Xxxxxxx x. 28 x vyhlášce x. 3/2008 Sb.
Xxxx (Xx/x2) mýtní xxxxxx Xx x xxxxxx x při xxxxxxxxx 1,0 xxxxx xxxxxx xxxxxxx dřevin >>>
Příloha x. 29 x vyhlášce x. 3/2008 Sb.
Xxxxxxx (Xx/x2) xx xxxxxxxxx xxxxxxx c xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx >>>
Příloha x. 30 x xxxxxxxx x. 3/2008 Xx.
Xxxxxx hodnotové xxxxxxx xx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxx >>>
Xxxxxxx x. 31 k vyhlášce x. 3/2008 Xx.
Xxxxxx základních cen xxxxxxx xxxxxxx >>>
Xxxxxxx č. 32 k vyhlášce x. 3/2008 Sb.
Xxxxxxx nelesních xxxxxxx xxxxx §39 >>>
Příloha č. 33 x xxxxxxxx x. 3/2008 Xx.
Xxxx lesního porostu (Xx/x2) xxx xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx 1,0 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §40 >>>
Příloha x. 34 k vyhlášce x. 3/2008 Xx.
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx >>>
Xxxxxxx x. 35 x xxxxxxxx x. 3/2008 Sb.
Xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx >>>
Xxxxxxx x. 36 x xxxxxxxx x. 3/2008 Sb.
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zařízení xxxxxxxx >>>
Xxxxxxx č. 37 k xxxxxxxx x. 3/2008 Xx.
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx >>>
Xxxxxxx x. 38 k vyhlášce x. 3/2008 Xx.
Xxxxxxxxxxx xxxx cen xxxxxx - Xx >>>
Příloha x. 39 x vyhlášce x. 3/2008 Sb.
Xxxxxxxxxxx prodejnosti - Xx >>>

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 3/2008 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.2.2008.
Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
456/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 3/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 151/97 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxxxxxx vyhláška)
x xxxxxxxxx xx 1.1.2009
460/2009 Sb, kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 3/2008 Sb., x provedení některých xxxxxxxxxx xxxxxx x. 151/97 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (oceňovací xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxx č. 456/2008 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.1.2010
364/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 3/2008 Xx., x provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 151/97 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (oceňovací xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů
s xxxxxxxxx xx 1.1.2011
387/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 3/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 151/97 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností od 1.1.2012
450/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 3/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 151/97 Xx., o oceňování xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (oceňovací xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2013
Xxxxxx předpis č. 3/2008 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 441/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014.
Xxxxx jednotlivých právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §121 xxxxxxxxxx zákoníku.
2) §120 xxxxxx x. 183/2006 Xx., x územním xxxxxxxxx a stavebním xxxx (stavební zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 68/2007 Xx.
3) §187 xxxxxx č. 183/2006 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (stavební zákon).
§188, xxxxxxxx 1, 2 xxxxxx x. 183/2006 Xx.
§189 xxxxxx x. 183/2006 Xx.
§190 xxxx. 3, 4, 5 xxxxxx č. 183/2006 Xx.
4) §2 xxxxxxxx č. 23/2007 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx děl, xxxxxxxxxxx v katastru xxxxxxxxxxx XX,
§4 xxxx x) xxx 4. vyhlášky č. 26/2007 Sb., kterou xx xxxxxxx zákon x. 265/1992 Sb., x zápisech xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 344/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (katastrální xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).
5) Kód 11 tabulky č. 1 přílohy x xxxxxxxx x. 26/2007 Xx.
6) §2 xxxxxxx x) xxx 2. xxxxxxxx x. 501/2006 Xx., x xxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxxxx území.
7) Xxxxx č. 20/1987 Sb., x státní xxxxxxxxx péči, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
8) Zákon č. 72/1994 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx spoluvlastnické xxxxxx x budován x některé xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x doplňují xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.
9) §2 xxxx. x) x §8 xxxx. 2 xxxxxx x. 72/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 103/2000 Xx.
10) Xxx 6 xxxxxxx č. 2 přílohy vyhlášky x. 26/2007 Sb.
10x) §17 xxxxxx x. 72/1994 Xx., xx znění xxxxxx x. 103/2000 Xx.
11) §129 xxxxxx č. 183/2006 Xx.
12) §128 xxxx. 3 zákona x. 183/2006 Xx.
13) §128 xxxx. 1 zákona x. 183/2006 Sb.
14) §119 xxxxxxxxxx zákoníku.
15) §6 xxxx. 5 zákona x. 18/1997 Sb., x mírovém xxxxxxxxx xxxxxxx energie a xxxxxxxxxxxx záření (xxxxxxx xxxxx), x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 13/2002 Xx.
§95 xxxxxxxx x. 307/2002 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx.
16) §61 xxxxxx x. 183/2006 Xx.
17) §76 xxxxxx x. 183/2006 Xx.
18) §96 xxxxxx x. 183/2006 Xx.
19) §104 xxxx. 1 xxxxxx x. 183/2006 Sb.
20) §78 xxxx. 3 zákona x. 183/2006 Xx.
21) §44 xxxxxx x. 147/2000 Xx., x okresních xxxxxxx,
Čl. CXVII xxx 1 xxxxxx x. 320/2002 Sb. x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů.
22) §79 xxxxxx x. 183/2006 Xx.
23) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 26/1999 Xx. xx. x. Xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxxx x hl. x. Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx. x. Prahy x. 26/2001.
24) §80 xxxxxx č. 183/2006 Xx.
24a) Xxxx 14 xx 17 xxxxxxx x. 2 přílohy x xxxxxxxx x. 26/2007 Sb.
24x) §12 xxxxxx x. 13/1997 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
25) §34 xxxxxx x. 128/2000 Xx., o obcích.
26) Xxxxxxxx č. 287/2007 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zemědělských xxxxxxx.
27) Kód 11 tabulky x. 2 přílohy k xxxxxxxx č. 26/2007 Xx.
28) §43 xxxxxx x. 183/2006 Xx.
29) §2 xxxx. x) zákona x. 183/2006 Xx.
30) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 183/2006 Xx.
31) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 183/2006 Xx.
32) §24 xx 27 xxxxxx x. 289/1995 Xx., x xxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
33) §2 xxxx. 6 vyhlášky x. 139/2004 Xx., xxxxxx se stanoví xxxxxxxxxxx x přenosu xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx dřevin, x xxxxxxxx x původu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxxx pozemků xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx.
34) §2 xxxx. 3 xxxxxxxx x. 139/2004 Xx.
Poznámky x xxxxxxx x. 22
1) §8 xxxxxxxx 3 xxxxxx x. 139/2002 Xx., x pozemkových xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 229/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx vztahů x xxxx x jinému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Poznámky x xxxxxxx č. 35
1) §5 xxxx. 1 písm. x) vyhlášky x. 332/2006 Sb., o xxxxxxxxxxxxx porostech x xxxxxxxxxxxxx materiálu xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx rodů x druhů a xxxxxxxxx druhů x xxxx xxxxxxx xx xxxxx.
2) §5 xxxx. 1 xxxx. x), b) xxxxxxxx x. 332/2006 Xx.