Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2015.


Zákon o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů
181/2007 Sb.

Zákon

Preambule

ČÁST PRVNÍ - ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ A ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK

HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ §1 §2

HLAVA II - ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10 §11

HLAVA III - ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK §12 §13 §14 §15 §16 §17

HLAVA IV - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ §18

Spolehlivost a bezúhonnost §19

HLAVA V - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ §20 §21

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zpřístupňování svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti §22

Přechodné ustanovení §23

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o archivnictví a spisové službě §24

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu §25

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti §26

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů §27

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o důchodovém pojištění §28

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění §29

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení §30

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o zaměstnanosti §31

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákoníku práce §32

ČÁST DVANÁCTÁ - ÚČINNOST §33

Nález Ústavního soudu - č. 160/2008 Sb.

INFORMACE

181
ZÁKON
ze xxx 8. xxxxxx 2007
o Ústavu xxx studium xxxxxxxxxxx xxxxxx x x Xxxxxxx bezpečnostních xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x autoritativních xxxxxx 20. xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x připomínat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx organizací xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxx 1938-1945 x 1948-1989 xxxxxxxxxxx potlačování xxxxxxxx xxxx x odmítaly xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pramenů x xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx režimech x xxxxxxxxxx x nim xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx systematického xxxxxx tradičních xxxxxx xxxxxxxx civilizace, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, morálního x hospodářského xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zločiny x terorem xxxxx xxxxxxxxx odlišných xxxxxx, xxxxxxxxx fungujícího tržního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízením, xxxxxxxxx tradičních principů xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, vzdělávání, xxxx x kultury x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a bezohledného xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx demokratických xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx zločinů a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx

- xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx množství xxxxx, xxxxx a xxxx, xxxxx utrpěl xxxxx xxxxx x další xxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxx společenského xxxxxx xxxxx okupaci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx v boji xx svobodu a xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxxx zločiny xxxxx xxxx, lidskosti a xxxxxxx zločiny,

- xxxxxxxxxx xxxxx učinit zadost xxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx státem, xxxx xxxxxxxxx lidská xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx i xxxxxxx zákony x

- xxxxxxxxxx státu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost bezpečnostních xxxxxx totalitních a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ani xxxxx xxx zapomenuto, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX REŽIMŮ X ARCHIV XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX

XXXXX I

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxx") a Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx"), xxxxxxxxx xx zaměstnance Ústavu x Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx moci Xxxxxxx.

§2

Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx rozumí

a) xxxxx xxxxxxxxx období xx 30. xxxx 1938 do 4. xxxxxx 19451),

x) obdobím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 25. února 1948 do 29. xxxxxxxx 1989 a xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx úseku předcházející, x níž xxxxxxxxx xxxx týkající se xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx moci Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx,

x) bezpečnostní xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky x výjimkou útvarů xxxxxxxxxxxxxx výhradně civilně-správní xxxxxxx, Xxxx národní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vykonávajících funkce xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxx xxxxxxxx výchovy, Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx správa Xxxxxxxxxxx štábu Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Sboru xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

XXXXX II

ÚSTAV PRO XXXXXXX TOTALITNÍCH XXXXXX

§3

(1) Xxxxxxx xx Ústav xx sídlem x Xxxxx.

(2) Ústav xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx státu, xx jejíž činnosti xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Činnost Xxxxxx xx hrazena xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§4

Ústav

a) xxxxxx x xxxxxxxxx hodnotí dobu xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx činnost Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx příčiny x xxxxxx likvidace xxxxxxxxxxxxxx režimu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx totalitní xxxx, dokumentuje xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx němu,

c) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx nesvobody x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx moci, zejména x xxxxxxxx bezpečnostních xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx i xxxxxx,

x) xxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) poskytuje xxxxxxxxxx výsledky xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o době xxxxxxxxx, x období xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx moci, x činech a xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxx publikace, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx konference x xxxxxxx,

x) spolupracuje x xxxxxxxxx, kulturními, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x odborných xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx se zahraničními xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xxxx obdobné xxxxxxxx.

§5

(1) Ústav xx xxxxxxxx zpracovávat osobní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Ústavu.

(2) Xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x příspěvkové xxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx, jakož x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx dokumenty x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx Ústavu, jsou xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx poskytnout Ústavu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx oprávněn xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedených xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxx Xxxxxx jsou Xxxx Xxxxxx (xxxx xxx "Xxxx") a xxxxxxx Xxxxxx (xxxx xxx "ředitel").

§7

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxx, xxxxx xx skládá xx xxxxx členů xxxxxxxx x odvolávaných Xxxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "Xxxxx").

(2) Návrhy xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx Senátu Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx sdružení xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, výchova, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx sdružení sdružující xxxxxxxxx odboje proti xxxxxxx xxxx odboje xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx").

(3) X xxxxxxxxxx kandidátů xxxxx Xxxxx xxx xxxxx Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx sněmovnou, xxxxxxx xxxxx Rady x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx Xxxx x kandidátů navržených xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx Xxxx xxxx voleni xx xxxxxxx xxxxxx 5 xxx. Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx více xxx xxxxxxx za xxxxx.

(5) Xxxxxx Xxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx způsobilá x xxxxxxx xxxxxx a xx spolehlivá a xxxxxxxxx.

(6) X xxxxxx xxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx prezidenta Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxx, státního xxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx rady Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x Radě xx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Členství x Xxxx zaniká

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxx,

x) dnem xxxxxxxxxxxx xx xxx doručení xxxxxxxxx prohlášení xxxxx Xxxx o xxxxxx xx xxxxxx předsedovi Xxxxxx,

x) úmrtím xxxxx Xxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxx, xxxxxx byl xxxx Xxxx xxxxxx způsobilosti x právním úkonům xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx omezena,

e) xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx Senátu x xxxxxxxx xxxxx Xxxx.

(8) Senát xxxxxx xxxxx Xxxx,

x) který xxxxxxx xxxxxxxx podmínku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx x xxxx spolehlivosti xxxx xxxxxxxxxx.

(9) Senát xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx, nevykonává-li po xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

§8

Xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxx. Xxxxxxx Rady xxxxxxx x řídí xxxx xxxxxxxx x x xxxx jeho xxxxxxxxxxxxx její xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xx xxxxx xxxxxxxx nadpoloviční xxxxxxx xxxxx xxxxxx členů. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§9

(1) Do působnosti Xxxx náleží

a) xxxxxxxx xxxxxx xxx naplňování xxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxx činnost,

c) schvalovat xxxxxxxxxxx xxx Ústavu x xxxxx vnitřní xxxxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxx,

x) zřizovat xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx badatelskou xxxxxxx Xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx členy x xxxxxxxxxx xxxx jednací xxx,

x) xxxxxxxxxx podklady xxx návrh xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx účtu Xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx výroční xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxx xx x projednání Xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí Xxxxxx,

x) sledovat x xxxxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednou xxxxx x projednání Senátu.

(2) Xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uchovávaným x archivech xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx zaměření Xxxxxx.

§10

Členství x Xxxx xx xxxxxxxx funkcí2). Xxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx3).

§11

(1) X xxxx Xxxxxx stojí ředitel. Xxxxxxxx přísluší

a) zajišťovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx, jež xxxx v xxxxxxxxxx Xxxx, předkládat xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x rozhodnutí Xxxx x xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxx,

x) účastnit xx xxxxxxx Xxxx; je xxxxxxxx požádat předsedu Xxxx x svolání xxxxxx zasedání x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx ředitele Archivu.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x ukončené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu.

XXXXX XXX

XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX

§12

(1) Xxxxxxx xx Xxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxx.

(3) V xxxx Xxxxxxx stojí xxxxxxx Xxxxxxx, kterého xxxxxxx x xxxxxxxx xx projednání x Xxxxx xxxxxxx; jeho xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx x státní xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx za služební xxxxx xxxxxxxx Archivu x je oprávněn xxxxx řediteli Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx pro xxxxx funkce xxxxxxxx Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání x magisterském studijním xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Ústavu.

§13

(1) Xxxxxx

x) zpřístupňuje x zveřejňuje xxxxxxxxx x archiválie týkající xx bezpečnostních xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bývalé Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x archivnictví x spisové službě,

b) xxxxxxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx x archiváliím xxxxxxxxxxx do jeho xxxx x poskytuje xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx státním xxxxxxx xxxxxxxxxx x bezpečnostnímu xxxxxx, popřípadě x xxxxxxx podle zákona x ochraně utajovaných xxxxxxxxx, zpravodajským xxxxxxx Xxxxx republiky k xxxxxx xxxxxx úkolů x xxxxxxx xxxxxx x trestním xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx,

x) provádí výběr xxxxxxxxxx xx skartačním xxxxxx x Ústavu x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, pokud xxx o tyto xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx výběr xxxxxxxxxx xxxx skartační xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx proti xxxxxxxxx podaných xxxxxxxx xxxx vlastníkem dokumentu, x kterého xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) rozhoduje x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx archiválií x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx delikty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx podle xxxxxx x archivnictví a xxxxxxx službě,

i) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx péče xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx z nich xxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nahlížet xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx jeho péče,

k) xxxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x mezinárodních xxxxx.

(2) Archiv na xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx

x) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, archiválie x xxxxxxxxx převzaté xx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx předání Xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx získané xxxxx xxxx koupí x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx,

x) přijímá za Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, k xxxxxxxx x úschově xxxxxxxxxx a xxxxxxx xx Českou xxxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy,

c) xxxxxxx xxxxxxxx fyzického xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x národních xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) spolupracuje x xxxxxxxxx archivy x xxxxxxx styky x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx vědeckém xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx vědeckou x xxxxxxxxx činnost v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) vykonává xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx historických x historie,

i) zajišťuje xx spolupráci x Xxxxxxxx archivem konzervaci x xxxxxxxxxxxx archiválií,

j) xxxxxx xx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx organizovaných Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxx.

§14

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx x Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxx xxx sedmého kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, včetně agenturních, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxx sbírky x xxxxxxxxxx archiválie x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních složek x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x těchto xxxxxxxx x xxxxxx od 4. dubna 1945 xx 15. února 1990, které xxxx x jejich xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vzniklé xx 1. xxxxx 1990 týkající se xxxxxxxx souvisejících se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx potřebuje x plnění xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx uvedené xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zrušení xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxxxx x evidenci Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§15

Archiv může xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxx x nich, u xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx informace x xxxxxx důležité pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxx republiky. X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x odepření rozhoduje xxxxxxx Xxxxxxx

§16

(1) Xxxxxx xx xx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jí xxxxxx x poskytovat xxxxxxxxxx umožňující jí xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx seznamovat se x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do archiválií Xxxxxxxx podle §15; xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Člen Xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx tvořících obsah xxxxxxxxxx, x které Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xx skončení xxxxxxxx x Radě. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx člena Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx.

§17

Dnem 1. xxxxx 2030 xx Xxxxxx xxxxx součástí Národního xxxxxxx.

XXXXX IV

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§18

Vedoucím xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx zaměstnancem Archivu xxxxx xxxxxxxxxx řediteli Xxxxxxx se xxxx xxxx pouze xxxxx xxxxxxxxxx a bezúhonná. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxx xx xxxxxxxx splnění xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x některých xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx4).

§19

Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx považuje xxx, xxx x xxxx xx 25. února 1948 do 15. xxxxx 1990 xxxxx

x) xxxxxx xxxx kandidátem Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx politických, bezpečnostních x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx smlouvy5),

c) příslušníkem xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx evidovaným xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx složek x výjimkou xxxxxxxx xxxx náhradní xxxxxxxx xxxxx služby,

d) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx cizí xxxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx Varšavské xxxxxxx5).

(2) Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx považovat xxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro úmyslný xxxxxxx čin, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxx xx na xxx x jiného xxxxxx xxxxx, jako xx xxxxx odsouzen.

(3) Skutečnosti xxxxxxxxxxx spolehlivost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) x x) xx dokládají xxxxxxx prohlášením. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydaným Xxxxxxxxxxxxx vnitra podle xxxxxxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx další xxxxxxxxxxx xxx xxxxx funkcí xx xxxxxxxx xxxxxxxx4) x skutečnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 1971. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů, xxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 3 xxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§20

Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx podle §12 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxx prozatímní xxxxxxx, kterého xxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx podle §12 odst. 4.

§21

(1) Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zařazených x xxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x Policii Xxxxx xxxxxxxxx-Xxxxx dokumentace x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přechází x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxx vykonávají xxxxxxxx, xxxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx Xxxxxx, a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx dokumentů xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x zpřístupnění xxxxxx xxxxxxxxx činností xxxxxx Státní xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx službě zahájená Xxxxxxxxxxxxx vnitra, Ministerstvem xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx styky a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx vyhlášení xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxx dnem pravomocně xxxxxxxxxx dokončí Xxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x zpřístupňování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bývalé Xxxxxx xxxxxxxxxxx

§22

Xxxxx č. 140/1996 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činností xxxxxx Xxxxxx bezpečnosti, xx xxxxx zákona x. 107/2002 Xx. x xxxxxx x. 342/2006 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §2 xx odstavce 2 xx 8 xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx označení xxxxxxxx 1.

2. V §3 xxxx. x) xx xxxxx "(xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx")" xxxxxxx.

3. X §3 xxxx. x) xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx "x případě Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Sboru xxxxxxx xxxxxxxxxxx (I. xxxxxx) xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx x xxxxxxxx období xxxxxxxx xxxxxx x kategoriích xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x důvěrný xxxx".

4. X xxxxxxx nad §4 xx xxxxx "x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.

5. X §4 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (dále jen "Xxxxxx") xx xxxxxxx" x xxxxx "xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx ", která".

6. V §4 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 1 xx xxxxx "xxxxx-xx x cizince," xxxxxxx.

7. X §4 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Archiv".

8. X §5 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx je dále xxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxx xx dále xxxxxxx".

9. X §5 xxxx. d) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxx".

10. X §6 xx xxxxxx xxxxxxx.

11. V §6 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx dokumentů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx".

12. X §6 odst. 1 písm. x) xx slova "Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx informace x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx" xxxxxxx.

13. V §6 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx" xxxxxxx.

14. X §6 xx odstavec 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx označuje jako xxxxxxxx 2.

15. X §6 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxx příslušná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dokumentů Xxxxxx xxxxxxxxxxx.".

16. X §7 xxxx. 1 xx slova "Ministerstvo x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxx xxxxxx".

17. V §7 odst. 2 xx slova "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx vydává".

18. X §7 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx a Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx".

19. X §8 odst. 1 xx xxxxx "podle §4 x 5" xxxxxxxxx slovy "xxxxx §4 xx 6" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx".

20. V §8 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxx".

21. V §9 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx".

22. X §10 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxxxxx".

23. X §10 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Archiv xxxxxx".

24. X §10 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují slovy "Xxxx Xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx režimů".

25. X §10x xxxx. 1 xx slovo "Xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxxx".

26. X §10x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxxxx povinno" xx nahrazují xxxxx "Xxxxxx povinen".

27. X §10x xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx".

28. V §10x xxxx. 1 xx xxxxx "Ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx".

29. X §10x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx".

30. X §10x xxxx. 1 x 2 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx".

31. X §10d xxxx. 3 xx slova "Xxxxxxxxxxxx není povinno" xxxxxxxxx xxxxx "Archiv xxxx xxxxxxx".

32. X §10x xxxx. 4 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Archiv".

33. §11 se xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx čarou x. 7 xxxxxxx.

34. X §12 xx xxxxx ", s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.

§23

Přechodné ustanovení

Dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx vnitra, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle §10d a §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 140/1996 Sb., x zpřístupnění svazků xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 107/2002 Xx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx

§24

Xxxxx č. 499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx službě x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Sb. x xxxxxx č. 112/2006 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §18 xxxx. 3, §28 xxxx. 4 x 5, §32 xxxx. 5, §43 xxxx. x), §61 xxxx. 1, §62 odst. 1 x x §75 xxxx. 5 x 6 se xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", Archiv bezpečnostních xxxxxx".

2. X §25 xxxx. 1 xxxx. x), §44 xxxx. x), §73 xxxx. 1 xxxx. x) x x) a x §74 xxxx. x) x n) xx za xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxx" vkládají xxxxx ", Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx složek".

3. V §28 odst. 2 x 3, §31 xxxx. 3, §32 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. 3 x 4, §44 xxxx. x), x) x x) x x §72 xxxx. 1 se za xxxxx "Národního xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx".

4. X §31 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx".

5. X §32 xxxx. 5 xx za xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx".

6. X §37 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx".

7. X §42 xxxx. 2 xx xx písmeno x) xxxxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"b) Xxxxxx bezpečnostních xxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) až x) se xxxxxxxx xxxx písmena c) xx x).

8. V §46 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "Xxxxxxx archiv" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx".

9. X §46 odst. 2 xxxx. a) xx xx xxxxx "Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxx, o xxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,".

10. X §71 xxxx. 1 xxxx. x) xx za xxx 1 xxxxxx xxx 2, xxxxx xxx:

"2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,".

Xxxxxxxxx body 2 x 3 se xxxxxxxx xxxx body 3 x 4.

11. X §71 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx konci xxxxx xxxx 5 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje se xxxxxxx x), které xxx:

"x) Xxxxxx bezpečnostních xxxxxx x Xxxxxx xxx xxxxxxx totalitních xxxxxx.".

12. X §85 xxxx. 2 ve xxxx xxxxx se xxxxx "Xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Další xxxxxxxxxxx".

13. X xxxxxxx x. 2 xxxx 1 xx xx konci xxxxxxx p) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxx vzniklé z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x období xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx režimu.".

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x platu x xxxxxxx náležitostech xxxxxxxxx x výkonem funkce xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a soudců x poslanců Evropského xxxxxxxxxx

§25

Xxxxx č. 236/1995 Sb., o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx funkce xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx státních xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 138/1996 Sb., xxxxxx x. 287/1997 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 231/2001 Xx., xxxxxx č. 309/2002 Xx., zákona x. 420/2002 Xx., zákona x. 362/2003 Sb., xxxxxx x. 427/2003 Xx., zákona x. 49/2004 Sb., xxxxxx x. 359/2004 Sb., xxxxxx č. 626/2004 Xx., zákona č. 127/2005 Sb., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 388/2005 Xx. x zákona x. 189/2006 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §1 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".

2. X xxxxx xxxxx xx xx xxxxx sedmou xxxxxx xxxxx xxxx, která xxx:

"XXXXX XXXX

XXXXXXXXXXX ČLENA, XXXXXXXXXXXXX A XXXXXXXX XXXX XXXXXX PRO XXXXXXX TOTALITNÍCH XXXXXX

Xxxx

§27x

Xxxxx Xxxx Xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx plat určený x xxxxxxx základny xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxx 0,44.

§27d

Místopředsedovi Rady Xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx základny xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx výši 0,48.

§27x

Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x platové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx 0,51.".

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x pojistném na xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx zaměstnanosti

§26

V §3 xxxx. 1 písm. x) zákona č. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxx č. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx č. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx č. 362/2003 Xx., zákona x. 424/2003 Xx., xxxxxx č. 425/2003 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Sb., xxxxxx x. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Sb. x xxxxxx č. 189/2006 Xx., xx x xxxx 8 xx xxxxx "členové Xxxx xxx rozhlasové x xxxxxxxxx vysílání," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx Rady Xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,".

XXXX ŠESTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

§27

V §5 xxxx. x) xxxxxx č. 48/1997 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 176/2002 Xx., xxxxxx č. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., zákona x. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 425/2003 Xx., xxxxxx x. 85/2004 Sb., zákona x. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 168/2005 Sb., xxxxxx x. 361/2005 Xx. x zákona č. 189/2006 Xx., se x xxxx 9 xx xxxxx "členové Xxxx pro rozhlasové x xxxxxxxxx vysílání," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx Xxxx Xxxxxx pro xxxxxxx totalitních režimů,".

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění

§28

V §5 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 134/1997 Xx., xxxxxx č. 224/1999 Sb., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 116/2001 Xx., zákona x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Xx., xxxxxx č. 359/2004 Sb., zákona x. 436/2004 Xx., xxxxxx č. 168/2005 Xx., zákona x. 361/2005 Sb., zákona x. 109/2006 Xx. x zákona č. 189/2006 Sb., xx xx slova "xxxxxxx Xxxx xxx rozhlasové x xxxxxxxxx vysílání," xxxxxxxx slova "xxxxxxx Xxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx totalitních xxxxxx,".

ČÁST OSMÁ

Změna zákona x xxxxxxxxxxx pojištění

§29

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 585/2006 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §5 xxxx. x) xx x bodu 10 xx slova "členové Xxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vysílání," xxxxxxxx slova "členové Xxxx Ústavu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,".

2. X §92 odst. 2 xxxx. x) xx xx slova "Xxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx" vkládají xxxxx ", xxxxx Rady Xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx režimů Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x organizaci x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx

§30

Xxxxx č. 582/1991 Sb., x organizaci x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 590/1992 Xx., zákona č. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 134/1997 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 93/1998 Xx., zákona č. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Sb., xxxxxx x. 360/1999 Xx., zákona x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 133/2000 Sb., zákona x. 155/2000 Sb., xxxxxx č. 159/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Sb., xxxxxx x. 238/2000 Sb., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 411/2000 Xx., xxxxxx x. 116/2001 Xx., xxxxxx č. 353/2001 Xx., xxxxxx č. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 263/2002 Sb., xxxxxx č. 265/2002 Xx., xxxxxx č. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 518/2002 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Sb., xxxxxx x. 425/2003 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Sb., xxxxxx x. 167/2004 Xx., xxxxxx č. 281/2004 Sb., zákona x. 359/2004 Xx., xxxxxx č. 436/2004 Xx., xxxxxx č. 501/2004 Sb., xxxxxx x. 168/2005 Sb., xxxxxx č. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 24/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx č. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Sb. x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pod x. 405/2006 Xx., xx xxxx takto:

1. X §36 xx xx konci xxxxxxx xx) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx), xxxxx xxx:

"xx) členů Xxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx režimů Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.".

2. X §38 odst. 1 xx xxxxx "y) x z)" xxxxxxxxx xxxxx "y) až xx)".

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x zaměstnanosti

§31

V §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti, xx xx xxxxx "členem Xxxx xxx rozhlasové x xxxxxxxxx xxxxxxxx," xxxxxxxx slova "členem Xxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx režimů xxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,".

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákoníku xxxxx

§32

Xxxxx č. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 585/2006 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §124 xxxx. 3 xx xx sloupci "Stupeň xxxxxx" x xxxxx "4. xxxxxx xxxxxx" xx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx" slovo "x" xxxxxxxxx xxxxxx x na xxxxx xxxxx xx doplňují xxxxx "x xxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".

2. X §303 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx bod 14 xxxxxx xxxx xxx 15, xxxxx xxx:

"15. Xxxxxx pro studium xxxxxxxxxxx režimů,".

Dosavadní xxx 15 se xxxxxxxx xxxx xxx 16.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX

§33

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx prvního kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §13 xxxx. 1 písm. x) x x) x části druhé, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx.

Xxxxx v. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 181/2007 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.8.2007, x výjimkou xxxxxxxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) x x) a části druhé, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.2.2008.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné právním xxxxxxxxx x.:

160/2008 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 13.3.2008 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxxx x. 181/2007 Sb., x Xxxxxx pro studium xxxxxxxxxxx režimů x x Xxxxxxx bezpečnostních xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx dalších xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.5.2008

167/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 499/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x elektronickém xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2012

250/2014 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x státní xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xx. 1 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 11/1945 Xx. věst. xxx. (příloha k xxxxxxxx x. 30/1945 Xx.), x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Vládní xxxxxxxx č. 31/1945 Sb., jímž xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx pro obor xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
2) §201 xxxxxx č. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx.
3) Zákon č. 236/1995 Sb., x xxxxx x xxxxxxx náležitostech xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx představitelů xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4) Zákon č. 451/1991 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx některé xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx funkcí ve xxxxxxxx orgánech x xxxxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky, Xxxxx republiky a Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Smlouva x přátelství, spolupráci x vzájemné xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx demokratickou xxxxxxxxxx, Xxxxxxx lidovou xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx republik a Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sjednaná xx Xxxxxxx xxx 14. xxxxxx 1955 x xxxxxxxxxxx xxx x. 45/1955 Xx.