Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 26.05.2006.


Zákon, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, a zákon č. 15/98 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
224/2006 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o kolektivním investování Čl. I
Přechodná ustanovení Čl. II
Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona Čl. III
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu Čl. IV
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST Čl. V
224
ZÁKON
xx xxx 25. xxxxx 2006,
xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx x. 15/1998 Sb., x xxxxxxx oblasti xxxxxxxxxxxx trhu x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 377/2005 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. §1 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx čarou x. 1 xxx:
"§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxx zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx investování.
1) Směrnice Xxxx 85/611/EHS xx xxx 20. xxxxxxxx 1985 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX), xx xxxxx xxxxxxxx Xxxx 88/220/XXX, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 95/26/XX, xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/107/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2001/108/XX.".
2. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "od xxxxxxxxxx" xxxxxxx.
3. V §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx za xxxxx "nebo" xxxxxx xxxxx "vydáváním".
4. X §2 xxxx. 1 xx xx konci xxxxxxx l) xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx se písmena x) a n), xxxxx znějí:
"m) xxxxxxxxx xxxxxxx metoda stanovení xxxxxx xxxxxxx nemovitosti xx základě udržitelného xxxxxx z nájemného xx odečtení xxxxxxx xx xxxxxx nemovitosti x uvažovaného rizika xxxxxx x nájemného,
n) xxxxxxxxxx pozicemi xxxxxx xxxxxxx účtovaných xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, vyplývajících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x drženy xx účelem xxxxxxx xxxxxx.".
5. Xx §2 xx vkládá xxxx §2x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx 2x xx 2f xxx:
"§2x
(1) Xxxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx, xxxxx
x) xx xxx návratnost investice xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx investovány, x
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x činnosti xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx.
(3) Porušením xxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x) bankami, pobočkami xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx2x),
x) xxxxxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx2x),
x) xxxxxxxxxxxx2x),
x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx fondy2d),
e) x rámci pořádání xxxxxxxxx xxxxxx2x),
x) x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podobných xxx2x),
x) x rámci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu3),
je-li xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx hlavním xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx má xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx nebo poskytování xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx.
2x) Zákon x. 21/1992 Xx., o xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx x. 87/1995 Sb., o xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2x) Zákon x. 42/1994 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a x změnách xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
2c) Xxxxx x. 363/1999 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2x) Xxxxx x. 227/1997 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
2x) Xxxxx x. 117/2001 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx sbírkách).
2f) Xxxxx x. 202/1990 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxx podobných hrách, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
6. X §4 xxxxxxxx 1 zní:
"(1) Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, jejímž xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx investování x xxxxx má xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky x činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx.".
7. X §4 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 8 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 2 až 7.
8. X §5 xx xx xxxxx textu xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx (§56 odst. 2)".
9. V §5 xx xx xxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx xxxxx ", x nabídce xxxxxxxx x o právu xxxxxx účastnických cenných xxxxxx".
10. X §11 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydá xxxxxxxx list xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni. Xxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xx statutu. Xxxxxx též xxxxxxx, xxxxx den xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.".
11. V §11 xx xx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x přirážku xxxxxxxx ve xxxxxxx.".
12. X §11 xxxxxxxx 3 zní:
"(3) Investiční xxxxxxxxxx xxxxxx podílový xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx částka xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx účet xxxxx.".
13. V §12 xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx:
"(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx otevřeného podílového xxxxx xx xxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxxxx ke dni, xx xxxxxxx obdržela xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx může xxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxx majetku x xxxxxxxxx xxxxx, x xx bez xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxxx žádosti x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 15 xxxxxxxxxx dnů, xxxxx xxxxxxx k pozastavení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxx nesmí xxx xxxxx xxx 6 xxxxxx. Xxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fondu kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxx podílových listů x xxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx podání xxxxxxx xxxxx být xxxxx xxx 6 xxxxxx.".
14. V §12 xxxx. 4 xx 8, 10 x 12 xx slova "xxxxxxxx x xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx".
15. V §12 se na xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx věta "Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx pozastavení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxx lhůta nesmí xxx delší xxx 2 xxxx.".
16. V §12 odst. 5 xx xxxxx "Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Vydávání xxxx xxxxxxxxxx".
17. V §12 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxx xxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx nebo xxxxxxxxx".
18. X §12 se xx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx se jedná x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, investiční xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx odstraňování xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx 6 xxxxxx xx do xxx xxxxxxxx vydávání nebo xxxxxxxxxx podílových listů. Xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podílových xxxxx, xxxx den xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.".
19. X §12 xxxxxxxx 11 xxx:
"(11) Xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podílových listů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx podílové xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx odkupování xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxx hodnotě stanovené xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x přirážku xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.".
20. X §12 xxxx. 12 xx xxxxx "x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prodlení" xxxxxxxxx xxxxx "ke xxx xxxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xx odkup".
21. X §13 xx xx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxx ", pokud xxxxx xxxxx nestanoví jinak (§100 odst. 6 x §101 xxxx. 6)".
22. X §13 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydá xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx vyhlášené x xxxxxxxxxx dni. Xxxx xxxxxx může xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx statutu. Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.".
23. X §13 xx na xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx "Xxxx částka xxxx xxx zvýšena x přirážku xxxxxxxx xx statutu.".
24. V §13 odstavec 6 xxx:
"(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xx xxxx určitou. Xx uplynutí xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx (§101x) xx otevřený xxxxxxxx xxxx. Xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx být uvedena xx statutu xxxxxx xxxxxxxxx, zda uplynutím xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.".
25. X §15 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x obhospodařováním xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, kterými xxxx zejména".
26. X §15 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5 a 6, xxxxx znějí:
"(5) Xxxxxxxxxx společnost xxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx, žádné přirážky xxxx srážky uvedené xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx prodává x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx
x) xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, nebo
b) xxxxxxx xxxx xxxx majetku xxxxxxxxxxxxx jiná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx konsolidačního celku, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxx též xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxx zahraniční xxxx xxxxxxxxxxxx investování.".
27. X §20 odst. 2 xx xx xxxxx "xxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "(xxxx jen "xxxxx")".
28. X §20 xxxx. 2 se xxxxx "(dále xxx "xxxxx")" xxxxxxxxx slovy "(xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx")".
29. X §20 xxxx. 9 xx xxxxx ", xxxxx přestala" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx pobočka xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx".
30. X §20 xxxx. 10 xx xxxxx ", která xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx pobočka xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx".
31. X §21 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx věci xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx tyto činnosti xxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxx,".
32. V §21 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx d) xxxxxxxx xxxxx "x xxx, xx tato xxxxxxxxx se nevztahuje xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx".
33. X §21 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxxxx, xxx majetek xxxxx kolektivního investování xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x tímto zákonem x statutem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".
34. X §21 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx písmeno x), které xxx:
"x) xxxxxxxxxx způsob xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x tímto zákonem x statutem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".
35. V §21 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx odstavec 2, xxxxx xxx:
"(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx svěřené xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) se xxxxxxx příspěvek xx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry.".
Dosavadní xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3.
36. X §22 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx účtů, xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx činnosti,
c) xxxxxx získané xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) může xx xxxxxxxxx depozitáře xxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxx zahraniční xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, která Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx souhlas xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředky xxxxxxxx xx tomto xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx o pohybech xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo, xxxxx xx xxxxxx věci xxxxxxxx, do xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) předkládá xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx svého xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx žádost xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx koupi nebo xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx návrh xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jejím xxxxxxxxx,
x) předkládá xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, které xxxxx xxxxxx do svého xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) předkládá xxxxxxxxxx smlouvu x xxxxx xxxxxx xxxx x výjimkou xxxxxxx xxxxxx nebo nemovité xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx po jejím xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx depozitáři xxxxx plnění jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxx zákonem x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro kolektivní xxxxxxxxxxx.".
37. X §22 xxxx. 2 se xxxxx "xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx fondy xxxx investiční společnosti xxxxx §15 odst. 1" nahrazují xxxxx "xx xxxxxxx pro xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, speciální fond xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxx xxxx".
38. X §23 xxxx. 7 písm. x) xx xx slovo "xxxxxxxxxxx" vkládají slova ", xxxxx oprávněnou xxxx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxx nástrojů xxxx xxxxx oprávněnou vést xxxxxxxx navazující xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,".
39. X §23 xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 4 xxxxxxxxx odkazem xx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3 x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 4 se xxxxxxx.
40. X §23 xxxx. 7 xxxx. x) xx odkaz xx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 5 xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxx čarou x. 3 x xxxxxxxx pod xxxxx x. 5 xx xxxxxxx.
41. X §23 xxxxxxxx 12 zní:
"(12) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a akcionářům xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování za xxxxx způsobenou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Tato xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dotčena xxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx prostřednictvím jiné xxxxx podle §21 xxxx. 1 písm. x). Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx xxx obhospodařování xxxxxxx x podílovém xxxxx xxxx odpovědnost xxxxxxxxxxxx fondu za xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx dotčena.".
42. X §24 odst. 1 se za xxxxx "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "shromažďuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x".
43. V §24 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx xx xxxxxxxx pod xxxxx x. 6 xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx pod xxxxx x. 3 x xxxxxxxx pod xxxxx x. 6 xx xxxxxxx.
44. X §24 xxxx. 2 se xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x písmeno x) se xxxxxxx.
45. X §24 se xxxxxxxx 3 zrušuje.
46. X §25 písm. x) se xxxxx "xx sídlem xx xxxxx Xxxxx republiky," xxxxxxx.
47. X §25 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxx xxxxxxxxxx banky, xxxxx má xxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Evropské unie x x bankovní xxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.".
48. X §26 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx xxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "a xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §16 xxxx. 1".
49. X §26 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "x členském státě Xxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxxxx banky, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx vyžaduje xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx Komise považuje xx rovnocenná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx," nahrazují xxxxx "ve xxxxx, xxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pravidel, xxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx".
50. X §26 xxxx. 1 xxxx. g) xxxx 2 se xxxxx "xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní bankou x xxxxxxxxx x xxxxxxx České národní xxxxx".
51. X §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3 xx za slova "xxxx xxxxxx, xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx".
52. X §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xx xxxxx "xxxx xxxxxxxx uvedené xx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "x některé x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxxxxxx x xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx".
53. V §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx papírů" xxxxxxxxx xxxxx "emitentem akcií".
54. X §26 xx xxxxxxxx 2 zrušuje.
Dosavadní xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 2.
55. X §27 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx," xxxxxxx.
56. X §27 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxx 1 x 2" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxx 2".
57. X §27 xx xx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx slova "xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 8".
58. X §27 xx xx konci xxxxxxxx 7 xxxxxxxx xxxx "Xxx nabývání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nabývání xxxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 8.".
59. X §28 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx ", xxxxx má" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx".
60. X §28 xxxx. 4 xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. e)".
61. X §28 xxxx. 5 xxxx. a) xx slova "xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx banka xx xxxxxx ve xxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx dodržování pravidel xxxxxxxxxxxx, která Komise xxxxxxxx xx rovnocenná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx zahraniční xxxxx, která má xxxxx xx státě, xxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxx Evropských společenství xxxx pravidel, která Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx xx rovnocenná".
62. X §28 xxxx. 5 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx zahraniční xxxxx".
63. X §28 xx xx konci xxxxxxxx 6 xxxxxxxx věta "Xxx xxxxxx dotčena xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x).".
64. V §28 xxxx. 8 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
65. V §28 xxxx. 10 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxx.
66. X §30 se odstavec 3 zrušuje.
67. V §41 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "uveřejňuje" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx".
68. X §41 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "a xx xxxxxxxx uvedeným xx xxxxxxx," xxxxxxx.
69. X §41 odst. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx označují xxxx xxxxxxx x) x x).
70. X §41 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
71. X §41 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 5 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 2 až 4.
72. X §41 xxxx. 2 se xxxxx "xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "písm. x)".
73. X §41 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "písm. x)".
74. X §43 odst. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 7 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 7 xxxxxxx.
75. X §43 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxxxx" zrušují.
76. X §43 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx ", xxxxx má xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx pobočku xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx".
77. X §43 xxxx. 2 písm. x) se xxxxx "xxxxxxxx x" xxxxxxx.
78. X §44 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky x xxx, xx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx".
79. X §44 xxxx xxxxx xx xxxxx "smlouvou x xxxxxx" xxxxxxx.
80. X §45 odst. 1 xxxx. c) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx".
81. X §47 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "prostřednictvím Xxxxxxxxxxxx financí (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx")".
82. X §47 xxxx. 4 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx".
83. X §47 xxxx. 5 xx xx slovo "xxxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx".
84. X §48 xx xxxxx "x České xxxxxxxxx" xxxxxxx.
85. §49 zní:
"§49
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x fondy, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx kvalifikovaných xxxxxxxxx (§56 odst. 1).
(2) Xxxxx, xxxxx shromažďují xxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx fondů.
(3) Xxxxxxxxx fond má xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak (§53 odst. 1).".
86. Xx §49 xx xxxxxxxx xxxx §49a x 49b, xxxxx xxxxxx xxxxxxx znějí:
"Obecná xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní prostředky xx veřejnosti
§49a
(1) Speciální xxxx může xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jsou xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx volně xxxxxxxx, xxxx termínované xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx nejdéle 1 xxx, xxxxx xx xxxxx x vklady x xxxxx, pobočky xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx banky, které xxxxxxxx xxxxxxxx obezřetnosti xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
(2) Speciální xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx tento xxxxx nestanoví xxxxx (§53x x §56 xxxx. 6), poskytnout xxxxxx, xxxx nebo xxx, ani tento xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx nebo x xxxxxx závazku xxxxx osoby xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Speciální xxxx xxxx přijmout xxxx xxxx půjčku xx splatností xx 6 měsíců a xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, pokud xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx (§53x xxxx. 4 x 5). Xxx xxxxx výpočtu xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx finančních xxxxxxxx; xx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx předpokladu xxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §27 odst. 8.
(4) Speciální fond xxxxx xxxxxxxx smlouvy x prodeji xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů a xxxxxxxx peněžního xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxx.
(5) Investiční xxxxxxxxxx xxxxx uplatňovat xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx obhospodařuje, xxxxx xxxxxxxx a srážky xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxx kolektivního investování, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, jehož
a) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, nebo
b) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx patřící xx stejné xxxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxxx konsolidovaná xxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx speciální xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
§49x
(1) Součet xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx spojeného x xxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx operacích x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nesmí xxxxxxxxx 35 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxx účely xxxxxxx investičních xxxxxx xx vezmou x xxxxx podkladová xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx předpokladu splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 7.
(3) Speciální xxxx může používat xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x nástrojům xxxxxxxxx xxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Speciální fond xxxx uzavírat obchody, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, pouze xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxx
x) používat postupy, xxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxxx sledovat míru xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx na xxxxxxx riziko xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxxxx hodnocení xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx derivátů xxxxxxxxx v §26 xxxx. 1 xxxx. x),
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx investoval, xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx, kvantitativních xxxxxxxxx a x xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx spojených x xxxxxxxxx využívajícími xxxx xxxxxxxx.
(6) Speciální xxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxx, xxxxxx x způsob xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx finančních derivátů xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx má xxxxxxxxx fond x xxxxxxx, rizicích s xxxx xxxxxxxxx, kvantitativních xxxxxxxxx x x xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx pro hodnocení xxxxx spojených x xxxxxxxxx využívajícími xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".
87. §51 xxx:
"§51
(1) Speciální xxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxx xxxxxxxx xx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §26 xxxx. 1 xxxx. a), investičních xxxxxxx xxxxxx uvedených x §26 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx nástrojů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx právo xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx bankou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx má xxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dluhopisů, jestliže xxxxxxx prostředky xxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxxx xxxx investovány xx xxxxxxxx xxxxx majetku, xxxxx xx doby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx emitenta spojené x xxxxxx emisí x xxxxx mohou xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx jistiny xxxxxxxxx x xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx zahraniční xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x),
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, ve kterém xx sídlo x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxx podíly xxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. f) x x).
(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx svého xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxx x 10 % jmenovité xxxxxxx xxxxxxxx peněžního trhu xxxxxxxx xxxxxx emitentem, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nemají jmenovitou xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx limit z xxxxxx počtu.
(3) Xxxxxx xxxxxx investičních xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vydaných xxxxxx emitentem xxxx xxxxxx xxxxxxx 20 % hodnoty majetku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(4) Speciální xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxxxxxxx
x) xx 25 % xxxxxxx svého xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 xxxx. x),
x) xx 35 % xxxxxxx svého xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx x nástrojů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx vydal nebo xx xx xxxxxxx xxxxxx členský xxxx Xxxxxxxx unie, regionální xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxx mezinárodní xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx má xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 100 % xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské unie, xxxxxxxxxx xxxx místní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx mezinárodní xxxxxxxxxx, xxxxxx členem xx jeden xxxx xxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxxx emisí, xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx emise xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 30 % hodnoty xxxxxxx xxxxxx speciálního xxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx papírů nesmí xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx vydaných fondem xxxxxxxxxxxx investování, který xxxx xxxxx pro xxxxxxxxx, nebo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 10 % hodnoty xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx 20 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx papírů.
(8) Xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 49 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxx.".
88. §52 xxx:
"§52
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nemusí xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x omezení xxxxxx xxxxxxxxx x investováním xx xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 2 xx 5 x 7 x 8 xxx uplatňování xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nástrojů xxxxxxxxx xxxx, které xx xx svém xxxxxxx.
(2) Pokud xxxxxxxxx xxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 2 xx 5 x 7 x 8 x důvodů, xxxxx xxxxxx ovlivnit, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžního trhu, xxxxx xx ve xxxx xxxxxxx, xxxx x přihlédnutím x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.
(3) Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxx cenných xxxxxx při dodržení xxxxxxxx xxxxxxxxx rizika xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v §51 xxxx. 2 až 5 a 7 x 8 xx xxxx nejdéle 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.".
89. Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 8 xx xxxxxxx.
90. §53 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§53
Xxxxxxxxx xxxx nemovitostí
(1) Xxxxxxxxx xxxx nemovitostí xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podílového xxxxx.
(2) Speciální xxxx xxxxxxxxxxx investuje xxxxxxxx xx
x) nemovitostí včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, provozuje xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (§53x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx (§53x).
(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x) xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxx, xx tato xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxxx hospodaření xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xx účelem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx za xxxxxxxx, xx tato xxxxxxxxxx xx způsobilá xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx zisk x xxxxx xxxx xx xxxxx stanovit xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) nemovitost xx svém majetku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxx nemovitostí xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx zatíženou xxxxxxxxxx xx xxxxx majetku xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx zatížení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx využitím xxxx xxxxxxxxxxx a s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx na xxxxx xxxxxx státu, xxxxx pokud
a) xxxxxx xxxxx umožňuje xxxxxxxxx xx nemovitostí na xxxxx xxxxxx xxxxx x xx x xxx uveden xxxxxxx xxxxxxxxx limit xxx xxxx xxxxxxxxx,
x) v xxxxx státu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiná xxxxx práva k xxxxxxxxxxxx,
x) x xxxxx xxxxx neexistují zákonná xxxxxxx xxx převod xxxxxxxxxxx,
x) x tomto xxxxx xx depozitář xxxxxxx zajistit plnění xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.".
91. Xx §53 se xxxxxxxx nové §53x xx 53j, které xxxxxx xxxxxxx znějí:
"§53a
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx nesmí x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 20 % xxxxxxx xxxxxxx fondu.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nelze ocenit xxxxxxxxx xxxxxxx, nesmí xxxxxxxxx 25 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí. Pokud xx xxxx xxxxx x nemovitostní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx takových xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxx účasti.
(3) Xxxxxxxx xx nabytí xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx této nemovitosti xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2 o xxxx xxx 10 %, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Speciální xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx nejdéle 3 xxx xxx xxx xxxxxxx povolení k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x výjimkou
a) xxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavci 1, xxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxx zvýšen xx xx 60 %,
x) xxxxxx stanoveného x xxxxxxxx 2.
(5) Xxxx, xx xxxxxx nebude xxxx investiční xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx ve statutu. Xx tuto xxxx xxxx xxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx listy.
(6) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx využití xx xxxxxxxx propojeno, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.
§53x
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pořídit xx xxxxx majetku xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx je xxxxx x xxxx než 10 %, než xx nižší x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (§53x), nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx je xxxxx x více xxx 10 % xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdůvodnění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x depozitář x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Speciální xxxx nemovitostí xxxxx xxxxxxx do svého xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx tento xxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) svého xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx nemovitost xx xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx lze xxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Předchozího xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx zapisují xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx zajištěna xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx investice.
§53c
Nemovitostní xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx společností xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx převod xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
§53x
Xxxxxxxx xxxxxx x nemovitostní xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x nemovitostní xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx,
x) xxxxx akcionáři xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx sídlo,
d) která xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §49x xxxx. 2 x v §53 xxxx. 3 xx 5,
x) která xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xx nemovitostí xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxx účely zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx [§53x xxxx. 1 xxxx. a) xx x)],
x) která xxxxxxxxx více xxx 3 xxxxxxxxxxx,
x) která xxxx účast x xxxx společnosti.
(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx může xxxxx x držet xxxxx x nemovitostní xxxxxxxxxxx, xxxxx
x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx způsobem stanoveným xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí (§53x) x pořizovány x xxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §53x xxxx. 1,
c) xxxx x depozitáři xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx měsíčně xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,
x) jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx depozitáře xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx společnosti,
e) xx xxx xxxxxx snížení xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smluveno xxxxxxxxx právo na xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x), e) x x) x v xxxxxxxx 2 xxxx. x) nemusejí být xxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx splněny, xxxx xxxxxxxxx xxxx nemovitostí xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 6 měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx účasti xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x době xxxxxxxx xxxxxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx 40 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx majetku xx xxxxxxx x tímto xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxx xxx xxx, kdy x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxx xxxxxxx účasti xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxx
x) xxxxxx závěrka xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx starší xxxx xxx 3 xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxx xx xxxx majetku, xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (§53x).
(7) Xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx může xxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxx xxxxx
x) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx souhlasu xxxx xxxxx zakladatelské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx účinná,
b) x xxxxxxxxxx nemovitosti xx xxxxxxx nebo xxxxxxx nemovitosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx třeba xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx k nemovitostem xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(8) Účast x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy x tichém xxxxxxxxxxxx xxxx dovolena.
§53e
Stanovení xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx pořídit xx xxxxx majetku xxxx xxxxxx, musí být xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx depozitář. Xxxxxxx xxxxxx nesmí být xx xxx nabytí xxxx pozbytí vlastnictví xxxxxx xxxx než 3 xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxx nemovitosti,
c) xxxxxx současného využití xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx objektu,
d) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx spojené x nemovitostí x xxxx závady,
f) základní xxxxxxxxx o nájemních xxxxxxxxx vztahujících xx x xxxxxxxxxxx,
x) majetkoprávní, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,
x) současný x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x nemovitosti,
i) xxxxx podstatné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxx účely xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx nemovitost oceňuje xxxxxxx porovnávací nebo xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx dosažitelného třetí xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x nemovitostí,
c) xxxxx nemovitosti a xxxx x povinností xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§53x
(1) Xxxxxxxxx xxxx nemovitostí xxxxxxxx xxxxx odborníků. Xxxxx odborníků je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx
x) sleduje xxxxxxx nemovitosti x xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti, xx xxxxx má xxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) alespoň xxxxxx xxxxx stanovuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx fond xxxxx,
x) alespoň jednou xxxxx stanovuje xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx společnosti.
(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jednají x xxxxxxxx péčí.
(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx jeho xxxxx musí xxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx výboru odborníků xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx období xxxxx xxxxxx odborníků xxxxx xxx xxxxx než 3 xxxx s xxx, že do xxxxxx téhož xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx určen xx xxxxxxxx 3 xxx xxx xxx skončení xxxxxxxxxxx členství.
(6) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí může xxx pouze xxxxx xxxxxxxxx (§53x), xxxxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilá xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx tato xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se její xxxxxx do xxxxxx xx neplatné. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx splňovat xxxxxxx xxxxxxxxxxx, fond, xxxx x případě xxxxx xxxxxxxx depozitářem xxxxxxxxx, jej xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx. Neplatnosti xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx odvolán xxxx výboru xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, investiční xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx, kdy xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx dozvěděla, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx k xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxxxxx xxxxxx odborníků x xxxxxxx xxxxxx splnění xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 6.
(8) Způsob xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx hlásí xxxxxxx xxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(9) Xxxx xxxxxx odborníků xxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu nemovitostí xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx fondu xxx xxxx xxxxxxx.
§53x
(1) Xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v majetku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odborníků x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx mohou x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxx speciálnímu xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx zajistil xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx a výroční xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
§53x
Xxxxxxxxxxx xxxxxx x člena výboru xxxxxxxxx
Xxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nejsou
a) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) vedoucí xxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru k xxxxxxxxxxxx společnosti, ve xxxxx má xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx činnost,
c) vedoucí xxxxxx xxxxx, xxxxx xx členem xxxxxxx, xx kterou se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx a jejíž xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx kterou xxxxxxxxxx svou xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx investiční společností, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
§53x
Xxxxx x xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxx xxxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx, xx které xx účast. Xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xx x xxxxxxx pozbytí xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx úvěr xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx jedné xxxxxxxxxxxx společnosti nesmí xxxxxxxxx 50 % xxxxxxx všech xxxxxxxxxxx x xxxxxxx této xxxxxxxxxxxx společnosti.
(3) Xxxxxx xxxxx xxxxx poskytnutých x xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 25 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx nebo půjčku xx xxxxxxxxxx xx 1 xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx do xxxx 20 % hodnoty xxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pouze xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx fondu xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx jejího stavu. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nemovitostí xxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx 70 % xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Součet xxxxx xxxxx x půjček xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 50 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§53x
Xxxxxxxxx likvidity
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 20 % x xxxxxxx 49 % hodnoty xxxxx majetku do
a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§49x xxxx. 1),
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů,
d) xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx splňují xxxxxxxxx xxxxxxx v §26 xxxx. 1 xxxx. x) x mají xxxxxxxxx dobu xxxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxx,
x) xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nemovitostí pravidla xxx rozložení x xxxxxxx xxxxxx spojeného x investováním obdobně xxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx být xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x nástrojů xxxxxxxxx xxxx, které xx ve xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxx nemovitostí xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx spojeného s xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx nemůže xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx, xxxxx xx ve xxxx xxxxxxx, musí x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx soulad xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxx zákonem.
(4) Xxxxxxxx xxxxx nebezpečí, že xxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 pod 20 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí, xxxx xxxxxxxxx odkup xxxxxxxxxx listů.".
92. §54 xx včetně xxxxxxx xxxxxxx.
93. X §55 xxxx. 2 se xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xx cenných xxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx".
94. X §55 xx xx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx nové xxxxxxxx 6 xx 9, xxxxx xxxxx:
"(6) Xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxx xx xxxxxxx papírů xxxxxxxx jiným fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku, xxxx xxxxxxxxx fond xxxxx investovat xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx investovat xxxxxxxxx xxxx cenných xxxxxx.
(7) Xxx investování xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx fondů xxxxxxxx xxx rozložení x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx speciální xxxx cenných papírů. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx přednostního xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx má xx xxxx majetku.
(8) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxxx xxxx xxxxx nedodrží xxxxxxxx xxx rozložení x omezení xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, které xxxxxx ovlivnit, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx investičních cenných xxxxxx xxxx nástrojů xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zajistit xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx.
(9) Xxxxx národní xxxxx xxxx schválit xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx pravidel xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx odstavce 6 na xxxx xxxxxxx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxx x vytvoření xxxxxxxxxx xxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 10.
95. V §55 xxxx. 10 xxxx. x) se xxxxx xx xxxxxxxx xxx čarou x. 8 xxxxxxxxx xxxxxxx xx poznámku xxx xxxxx x. 3.
96. §56 x 57 xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx pod čarou x. 4 xxxxx:
"Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§56
(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může smluvně xxxxxxx
x) banka,
b) spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx společnost xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx obhospodařuje, xxxxx tento zákon xxxxxxxxx jinak [§51 xxxx. 6, §53x xxxx. 1 písm. x), §55 xxxx. 2],
x) xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) zahraniční xxxxx xxxxxxxxxxxx některé z xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx a) xx x),
x) osoba, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxx xxxx xxxxxx x jejíž xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nabývání xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx činnosti xxxx,
x) xxxx xxxx xxxxxxx xxxx federace,
m) xxxxxxxxx banka,
n) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx zkušenosti x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu kvalifikovaných xxxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxxx,
x) xxxxxxx převoditelnost xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxx xxxxxx přechodu xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nabyvatele xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxx mít nejvýše 100 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxx, xx Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx počtu.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx akcií xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.
(5) Cenné xxxxxx xxxxxxxx speciálním xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx uveřejněna xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx informací, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů, a xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přijmout nebo xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx, pokud to xx xxxxxxx xx xxxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx fond kvalifikovaných xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x půjček xxxxxxx xxxxxx.
§57
(1) Na speciální xxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xx nevztahuje prováděcí xxxxxx předpis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování a xxxxxxxxxx společnosti4).
(2) Xxxxxxxx xxxxx investorů xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxxxxx limit xxxxx §56 odst. 3, xxxx neprodleně xxxxxxxxx x xxxx skutečnosti Xxxxxx xxxxxxx banku x xxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx limitu.
(3) Speciální xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx nejpozději do 2 xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx 6 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x) x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxx xxxxxxxxx x rozdělením xx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxx republice, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x zahraničí x xxxxxxxxx patřící xx xxxxxxx, xx xxxxxx se vypracovává xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx,
x) x xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,
x) x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podílových xxxxx.
4) Xxxxxxxx č. 271/2004 Xx., o informační xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".
97. X §58 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s investováním xx xxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx požadavek xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxx, může Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x činnostem xxxxxxxx x §15".
98. X §58 odst. 4 se odkaz xx xxxxxxxx pod xxxxx x. 8 xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx čarou x. 3.
99. X §58 odst. 6 xxxxxxx x) xxx:
"x) x změnách xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a)".
100. X §58 odstavec 8 xxx:
"(8) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zahraničnímu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxx republice xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx
x) x xxxx xxxxxxxxxxx informuje xxxxxxx xxxxxxxxx, nabídne xxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxxx dostatečnou xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x odkup,
b) xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx splnil xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxx a) a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx.".
101. X §58 se xxxxxxxx xxxxxxxx 9, který xxx:
"(9) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx 8 xx xxxxxxx vztahují xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.".
102. V §60 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xx odkaz xx xxxxxxxx pod xxxxx x. 8 nahrazuje xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx čarou č. 3.
103. X §60 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službu spočívající x xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo službu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx týkající se xxxxxxxxxxxx nástroje, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx investiční společnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x obhospodařování majetku xxxxxxxxx.".
104. X §60 xxxx. 3 se xxxxx na xxxxxxxx xxx xxxxx č. 8 xxxxxxxxx odkazem xx xxxxxxxx pod xxxxx x. 3.
105. X §60 xx xx odstavec 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
"(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stejných xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx přiměřeně x rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 x 6.
106. X §62 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:
"x) bankou xxxx xxxxx osobou, xxxxx xxxxxx xxxxx, nebo".
107. §64 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"Xxxxxxx xxxxxxxx
§64
(1) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx
x) xxxxxx, xx akciová xxxxxxxxxx byla založena,
b) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx společnosti xx být na xxxxx České republiky,
c) xx splacen xxxxxxxx xxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx x původ základního xxxxxxxx je průhledný x nezávadný,
d) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx3) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx xxxxx (§72),
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obchodní xxxxxxxx akciové společnosti, xx xxxxx základě xxx důvodně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx mít xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxxx, xxxxxxxxxx x organizační xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) základní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx3) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zdravého x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxx3) akciové xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx investičním xxxxxx; xxx úzkém xxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxx má sídlo x xxxxxxxx sídlo xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx fondem,
j) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxx předpokládat, xx xxxxxxxxxx fond xxxx vhodný pro xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx k rizikovosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx předpoklady x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx xx schválení xxxx xxxxxxxxx xxxx3), xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxx xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxx na dobu xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 10 let.
(4) Xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxxxx investiční xxxx Xxxxx národní xxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx udělení xxxxxxxx, xxxxxxx že xx xxxxx, personální a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx kolektivního investování. Xxx-xx x fond, xxxxx xxxx shromažďovat xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxxxxx; Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx fond xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nesmí xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu může xxx xxxxx kolektivní xxxxxxxxxxx.".
108. V §66 xxxx. 1 xxxxxxx x) x d) xxxxx:
"x) xxxxxxx xxxxx3) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx (§72),
d) xxxxxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k plnění xxxxx xxxxxxxxxx,".
109. X §66 odstavec 6 xxx:
"(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx uzavřeného xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx depozitáře xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx podléhají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.".
110. V §69 xxxx. 4 větě xxxxxxxx se slova "xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx" nahrazují xxxxx ", xxxxxxxxxx banky xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, pojišťovny xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx pojišťovny xx sídlem".
111. X §70 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx věta "Xxx xxxxxxxxx povolení Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx u společnosti, xxxxx xxx xxxxxxx.".
112. X §71 odst. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 20 %, 33 % xxxx 50 % xx investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přechodem xxxxxxxxxxxx xxxxx k cennému xxxxxx, xxxx".
113. X §71 xxxxxxxx 2 x 3 znějí:
"(2) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 v investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx x hlasovací xxxxx x cenných xxxxxx,
x) xxxxx xx účet xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxx jiná xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ovládaná xxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1,
x) xxxxxxx disponuje xxxx osoba, jež xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx x jí xxxxxxxxx xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxx uplatňovat xxxxxxxxx xxxxx z cenných xxxxxx, xxxxx disponují,
d) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx osoba, xxxxxxxx tato xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s hlasovacími xxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx xx xxxxxxxx xxxxx za úplatu,
e) xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 poskytnuty xxxx xxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx dispozice s xxxxxxxxxxx právy xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx tyto xxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xxxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx případě xx hlasovací práva x xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobě, xxxxx xx má x xxxxxxx, správě xxxx xx svém xxxxxxx,
x) xxxxx jsou xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx vykonává hlasovací xxxxx x těchto xxxxxxx xxxxxx svým xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dohledu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nabýt xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dohledu.".
114. Xxx §72 xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx: "Vedoucí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu".
115. X §72 xx xxxxxx xxxxxxx.
116. X §72 xxxx. 1 xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 8 xxxxxxxxx xxxxxxx xx poznámku xxx xxxxx č. 3.
117. X §72 xxxx. 3 písmeno f) xxx:
"x) která xx xxxxxxxxxx zkušenosti x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx politika xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx požadavek xx dostatečné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx nejméně 2 xxxxxxx osoby, xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxx souhlas též xxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx funkce xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v §15,".
118. V §73 xx nadpis xxxxxxx.
119. X §73 xxxxxx xxxxx ustanovení se xxxxx na poznámku xxx čarou x. 8 nahrazuje xxxxxxx xx poznámku pod xxxxx x. 3.
120. X §73 písmeno x) xxx:
"x) vedoucí xxxxx xxxx zaměstnanec xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; to xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxx fond x xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx koncernu,".
121. X §73 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx" nahrazuje slovem "xxxxx".
122. V §74 xxxx. 1 xxxx. x) bod 1 xxx:
"1. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x systém xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,".
123. V §75 xxxxxxxx 2 x 3 xxxxx:
"(2) Xxxxxxxxxxx odborné xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, odpovědné x v nejlepším xxxxx akcionářů xxxx xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, zejména
a) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx povaha xxxx,
x) xxxxxxxxx obchodů x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx to xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx,
x) nezneužívání xxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx informacím,
e) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zavádějících xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx spolehlivost xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx prokazatelně doloženy,
i) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx nákupů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx regulovaných trzích,
j) xxxxxxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxxxxx, kontrolování objektivnosti xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx přístupných xxxxxxxxx,
x) neprovádění xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx ohledu na xxxxxxxx zájmy investorů.
(3) Xxxxxxxxxx podle odstavce 1 písm. x) x b) xx xxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxx3) x xxxxxxxxxxx investiční společnosti xxxx investičního xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.".
124. X §76 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx vykonává xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 4 xxxx. x), xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx příspěvek xx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx x xxxx zákazníci xxxx nárok xx xxxxxxx náhrady, x xx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx3). Xxx xxxxxxxx xxxxxxx zákazníka x xxxxxxx konkursu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx3) obdobně.".
125. X §77 se xx xxxxx textu xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx xx jedná x xxxxx xxxxxxx xx xxxx podílového xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx".
126. X §78 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují slovy "x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx".
127. Za §81 xx xxxxxx xxxx §81x, xxxxx xxx:
"§81x
Xxxxxxx xxxxx oprávněné xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §79 xx 81; xxxxxx povinnosti xxxx xxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
128. V §82 xxxxxxxx 1 x 2 znějí:
"(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 2 xxxxx, pokud xx xxxxxxx o xxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Speciální fond xxxxxxxxxxx, který má xxxxxxxxx termíny xxx xxxxxx žádosti x xxxxx xxxxxxxxxx listů (§12 xxxx. 2), xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxx provedeno x xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxx x další xxxxxxx x majetku fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx pravidelně xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx jedenkrát xxxxx. Xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx listů (§12 odst. 2), xxxx stanovit xxxxx xxx, aby xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.".
129. X §82 xxxx. 4 xx věta xxxxx xxxxxxxxx větou "Xxxxxxx x xxxxxxx z xxxxxxxxxx činnosti fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.".
130. X §83 xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx doplňují xxxxx ", xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx".
131. X §83 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) a x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) x x).
132. §84 včetně xxxxxxx xxx:
"§84
Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxx kolektivního investování xx xxxxxxxx, který xxxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx nezbytné xxx investory x xxxxxxxx x správnému xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx formou xxxxxxxxxxxxx kvalifikovanému xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx statut xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.
(2) Statut xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x investováním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxx v jiném xxxxx, xxxx být xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.
(4) Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx stanovy xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnosti.
(5) Xx xxxxxxx investičního xxxxx xx přikládají xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x) o xxx, xx tyto xxxxxxxxx xxxxx investorovi poskytnuty xx xxxx xxxxxx, xxxx
x) o xxxxx, xxx je xxxxx xx xxxxxx dokumentů xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx se uvádí xx xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxx papíry vydané xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nabízeny.".
133. Za §84 xx vkládá xxxx §84x, který xxx:
"§84x
(1) Fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx uveřejnit xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx přístup. Xx xxxxxxx xxx speciální xxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů.
(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx shromáždění xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx statutu xxxxx kolektivního investování, xxxxx xx xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxx odkupování xxxxx xxxx podílových xxxxx xxxxx kolektivního investování,
c) xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx depozitáři fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) odměn xxxxxxxxx xxxx3) investiční xxxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rozhodování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx zřízeno.
(3) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx musejí být xxxxxxxx aktualizovány.
(4) Změna xxxxxxx xxxxxxx předchozímu xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx. Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx by xxxxx být xxxxxxxx xxxxx podílníků.
(5) Xxxxx xxxxxxx nepodléhá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx
x) údaj xxxxx vyplývající xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, investičního xxxxx, xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktualizaci,
c) xxxxxxxxxx změna, xxxxx xx netýká postavení xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx akcionářů fondu xxxxxxxxxxxx investování.
Podrobnosti x xxxxxxxxxx změn xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx předchozímu xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(6) Minimální xxxxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx uvedených v xxxxxxxx 2 x xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(7) Každému xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxx
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x úpisu xxxxxxxx xxxxxxxxxx zjednodušený xxxxxx x aktuálním xxxxx,
x) poskytnut bezúplatně xx xxxxxxxx xxxxxx x aktuálním xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx ji xxxx xxxxxxxxxxx.
(8) Investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx povinny xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".
134. V §85 xxxx. 1 xx xx větu xxxxx vkládá xxxx "Xxxxxxxxx uveřejnit výroční xxxxxx za podílový xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů.".
135. V §85 xxxx. 2 xx za xxxx xxxxx xxxxxx věta "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx.".
136. X §85 xxxx. 4 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx společnost může xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx zisku x xxxxxxxxxxx x majetkem x podílovém xxxxx xx xx ověření xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx.".
137. X §86 xx xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx x".
138. X §86 xx xx xxxxx xxxxx doplňují xxxxx ", přičemž xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávu xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx".
139. §87 xxx:
"§87
Xxxxx xxxxx xxxxx vyžaduje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx podílníkům tato xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xx požádání xxx xxxx být xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.".
140. X §88 odst. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxx slova "; xxxxxxxx se xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx stanovené xxxxxxx xxx odkup (§12 xxxx. 2), xxxx xxx xxxxx xxxx uveřejněn x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx žádosti x xxxxx xxxxxxxxxx listů".
141. X §88 odst. 1 písmeno x) xxx:
"x) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx údaj x struktuře xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx měsíce.".
142. X §88 odst. 4 xx slova "xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx".
143. V §88 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:
"(5) Xxxxxxxxx fond kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxxxx informace xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.".
144. §89 xxx:
"§89
Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx
x) informace, které xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) informace, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 2,
x) podrobnosti x xxxxxxxxx zpráv xxxxxxxxx v písmenech x) xx x),
x) xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx a fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx zpráv a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx.".
145. X xxxxxxx §91 xx xxxxx "cenné papíry" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxx".
146. X §91 xxxx. 1 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx a) doplňují xxxxx "; jedná-li xx o xxxxx xxxxxxx, předloží xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nové xxxxx xxxxx".
147. V §92 xx xx xxxxxxxx 2 vkládá xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 až 9 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 10.
148. V §92 xxxx. 4 xxxx. x) xx text "(§131)" nahrazuje xxxxxx "(§134)".
149. X §92 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 11, který xxx:
"(11) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, v jakém xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.".
150. X §94 odst. 3 xx xxxxx "odst. 3 xx 9" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. 3 až 11".
151. X §96 xxxx. 3 xx xx xxxxx textu písmene x) xxxxxxxx xxxxx "; xxxxxxx xxxxx xxxx investiční společnosti, xxxxx má povolení x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, s obchodníkem x xxxxxxx papíry, xxxxx xxxxxxxxx předmětem xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 3".
152. X §98 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "uplynutím xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx doby, na xxxxxx byl vytvořen, xxxxxx xx jedná x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, který xx xx xxxxxxxx xxxx, xx kterou byl xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (§13 xxxx. 6)".
153. X §100 xx xx xxxxx odstavce 1 doplňuje xxxx "Xx základě xxxxxx xx možné xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.".
154. V §100 xxxxxxxx 3 zní:
"(3) Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx obhospodařovat xxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx důvodu xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx žádosti x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".
155. X §100 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se písmeno x), xxxxx zní:
"e) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx od veřejnosti.".
156. X §100 xx xx xxxxx xxxxxxxx 6 doplňuje věta "Xxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx §12.".
157. X §101 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx též xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx investičními xxxxxxxxxxxx.".
158. X §101 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Žádost xxxxxxxx údaje x xxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxx důvodu sloučení x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Náležitosti žádosti x xxxx přílohy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".
159. V §101 xx na konci xxxxxxxx 4 tečka xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xx speciálním xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx shromažďuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xx veřejnosti.".
160. X §101 se xx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx věta "Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx podle §12.".
161. X xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx hlava XXX, xxxxx xxx:
"XXXXX XXX
XXXXX XXXXXXX
§101x
(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx §84x xxxx. 4 schválit xxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx kolektivního investování xxxxxxx ze
a) xxxxxxxxxxx xxxxx cenných papírů xx xxxxxxxxxx fond xxxx xxxxxxxxx fond xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx na standardní xxxx xxxx speciální xxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx podílového xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x případě xxxxxxxx x §13 xxxx. 6,
(xxxx xxx "xxxxxxx").
(2) Xxxxx statutu, xxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx fond, xxxxxxxxxxxx xxxxx xx otevřený xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx podílový xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxx, uzavřeného podílového xxxxx na otevřený xxxxxxxx xxxx, ke xxxxx druhu fondu xxxxx §49 xxxx. 1 xxxx 2, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx fond xx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx, xxxxxx dojde ke xxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx fond, x výjimkou uvedenou x xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxxxx.
(3) Žádost x xxxxxxxx změny xxxxxxx, kterou xx xxxxx k přeměně, xx xxxxx xxxxxxx xxx odůvodněním xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopadu xxxxxxx xx xxxx x xxxxx podílníků x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ke xxx xxxxxxx v xxxxxxx x pravidly xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx fondu, xx xxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx statutu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxxxxx období x
x) výjimky z xxxxxxxx pro investování, xxxxx jsou x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x nejlepším xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(5) X xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx změna statutu xxxx Xxxxx národní xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uložit xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx povinen x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx statut xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx výjimek xx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx charakteristiku. Ode xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx změně x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, pokud xxx x jeho investici.".
162. X §102 xxxx. 1 xx slova "x xxxxxx" zrušují.
163. X §103 odst. 1 xx xxxxx "x bankou" xxxxxxx.
164. X §113 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxx republice xx xxxx xxxxxx xxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx povolení x xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx činností.".
165. V §114 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "nebo" zrušuje.
166. X §114 xxxx. 2 se xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ", nebo" x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxxxx fond nesplní xxxxxxxxxx stanovené v §64 xxxx. 4 xxxx mu Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků od xxxxxxxxxx xxxxx §64 xxxx. 4, xxxxx xx tento xxxxxxx xxxxxxxx.".
167. X §114 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx nový xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
"(7) Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx xxxxx akcionářů (§56 odst. 3).".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 a 8 xx označují xxxx xxxxxxxx 8 x 9.
168. X §114 xxxx. 8 xx xxxxx "odst. 4 xx 9" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. 3 x 5 xx 11".
169. X §115 xxxx. 2 xxxx. b) se xxxxx "odst. 6" xxxxxxxxx xxxxx "odst. 7".
170. X §115 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx zní:
"c) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxx (§56 xxxx. 3).".
171. X §119 xxxx. 1 písm. x) xx slova "odst. 5" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. 6".
172. X §119 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxx "§19" xxxxxxxx text ", §57, §83 až 91".
173. X §119 xxxx. 1 písm. x) se slova "§37 xxxx. 1, 4, 5" nahrazují xxxxx "§37 odst. 1, 5 xxxx 6".
174. V §119 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "§52 xxxx. 2, §54 xxxx. 4 xxxx §56 xxxx. 3" xxxxxxxxx slovy "§37 odst. 4, §56 odst. 2".
175. X §119 xxxx. 1 písm. x) xx text "§57" xxxxxxxxx xxxxxx "§50".
176. X §119 odst. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxx (§53e a 53x),".
177. X §119 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "§97 xxxx. 1" xxxxxxxxx slovy "§96 xxxx. 1".
178. X §119 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "§49 až 56" xxxxxxxxx xxxxxx "§49x, 49x, 51, 52, 53, 53x, 53x, 53x, 53i, 53x, 55".
179. V §119 odst. 1 xxxx. v) se xxxxx "§84 xxxx. 14" nahrazují xxxxx "§84x odst. 6".
180. X §119 odst. 1 xxxx. x) xx slova "odst. 4" nahrazují slovy "xxxx. 3".
181. X §119 odst. 1 xxxx. w) xx xxxxx "nebo" zrušuje.
182. X §119 odst. 1 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňují xx xxxxxxx x) a x), xxxxx xxxxx:
"x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx členů výboru xxxxxxxxx (§53x odst. 6 x 7), xxxx
x) xxxxxxx povinnosti xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxxxxxx období (§101x odst. 6).".
183. X §119 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx. x) až t)" xxxxxxxxx slovy "písm. x) až p), x) xx t) xxxx x)".
184. X §119 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxx. x) xx x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x) xxxx x) až x)".
185. X §120 xxxx. 1 xxxx. x) se slova "§5 xxxx. 2, 4, 5 nebo xxxx. 6, §20 xxxx. 8, §22, §52 xxxx. 2, §54 odst. 4 xxxx §56 odst. 3, §57, §79 xx 82 nebo §96 xxxx. 1" xxxxxxxxx slovy "§5 xxxx. 2, 3, 5 xxxx 6, §20 xxxx. 8, §22, §56 xxxx. 3, §79 xx §82 xxxx §96 xxxx. 1".
186. V §120 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxx pravidla jednání xxxxxxxxxxxx xxxxx (§74 x §75 xxxx. 1 xxxx. x) x c) x xxxx. 2 xx 4) nebo statut xxxxxxxxxxxx fondu (§84x xxxx. 7)".
187. V §120 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "(§49 xx 56)" xxxxxxxxx xxxxxx "(§49x, 49x, 51, 52, 55)".
188. X §120 xxxx. 1 xxxx. g) xx xxxxx "xxxx" xxxxxxx.
189. X §120 xxxx. 1 se na xxxxx písmene h) xxxxx xxxxxxxxx slovem ", nebo" x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx zní:
"i) xxxxxx povinnost xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx své xxxxx x zahraničí (§50).".
190. X §120 xxxx. 2 se xx xxxxx textu xxxxxxx a) xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxx. x)".
191. X §121 xxxxxx xxx: "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která má xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxx depozitáře".
192. X §121 xxxx. 2 xx xxxxx ", xxxxx přestala" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx banky, xxxxx xxxxxxxx".
193. X §122 xxxx. 2 xxxx. x) se xx xxxx "§46" xxxxxx xxxx ", §81x".
194. X §122 xxxx. 3 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxx. 7" xxxxxx xxxx ", §81x".
195. X §122 odst. 3 xx na xxxxx xxxxxxx b) xxxxxxxx slovo "xxxx".
196. X §122 xxxx. 3 xxxx. c) xx xxxxx "xxxx" xxxxxxx.
197. X §122 xxxx. 3 se xxxxxxx x) zrušuje.
198. §123 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§123
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zahraniční xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zahraničním xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx pobočku xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx fondem kolektivního xxxxxxxxxxx [§43 odst. 2 x §58 xxxx. 1 písm. x)] x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx této smlouvy, xx xxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.".
199. X §124 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "Xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx".
200. X §124 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx podle §6 xxxx. 4 nebo §14 odst. 2 xxx povolení xxxx xxxxxx xxxxx podle §2x odst. 1 x 2,".
201. V §124 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx" xxxxxxx.
202. X §124 xxxx. x) xx xxxxxxxx slovo "xxxx".
203. X §124 xx xxxxxxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:
"f) xxxxxxxxxxx xxxxxxx nabízí xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,".
204. X §126 xxxx. 1 se xx xxxxx "xxx, xx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §75 xxxx. 3 xxxx".
205. X §127 odst. 1 xxxx. a) xx xxxxx "§4 xxxx. 2," xxxxxxx.
206. X §127 xxxx. 1 písm. e) xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx čarou x. 8 nahrazuje xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3.
207. V §127 xxxx. 1 xxxx. x) xx odkaz xx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 8 xxxxxxxxx odkazem xx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3.
208. X §127 xxxx. 1 xxxx. f) xx xxxxx "xxxx" zrušuje.
209. X §127 xxxx. 1 xxxxxxx g) xxx:
"x) jako xxxxxxx xxxxx3) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxx povinnost xxxxx §75 odst. 3 xxxx xxxx člen xxxxxx xxxxxxxxx poruší xxxxxxxxx xxxxx §53x xxxx. 3.".
210. V §127 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x) x x), která xxxxx:
"x) xxxx xxxxxxx konkurzní xxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řádně při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §99 odst. 5, xxxx
x) poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §133.".
211. X §129 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 6.
212. X §131 xx dosavadní xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx se xxxxxxxx 2, který zní:
"(2) Xxxxx tento xxxxx xxxxxx x §26 xx 35 nebo x §49 xx 55 x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx i xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby.".
213. X §132 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx odstavec 1 x xxxxxxxx se xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxx tento xxxxx vyžaduje uveřejnění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup, xxxxxx xxx xxxx informace xxxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxx.".
214. V §133 xxxx. 1 xx xxxxx na xxxxxxxx xxx čarou č. 8 nahrazuje xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 3.
215. X §133 odst. 2 písm. f) xx slova "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxxx".
216. X §136 xxxx. 7 a 10 xx odkaz xx poznámku xxx xxxxx x. 8 xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx pod xxxxx x. 3.
217. X §138 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx na poznámku xxx xxxxx x. 6 xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3.
218. X §139 písmeno x) xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x charakteru xxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxx §84x xxxx. 5 x 6,".
219. X §139 písmeno c) xxx:
"x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxx,".
220. X §139 xxxxxxx e) zní:
"e) xxxxx, limity a xxxxxx xxxxxxxxx technik x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx fond xxxx xxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx informační xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nepřijatých x xxxxxxxxxxx xx trzích xxxxxxxxx v §26 xxxx. 1 xxxx. x), které xx xxxx x xxxxxxx, x rizicích s xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx využívajícími xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, podle §27 odst. 8 x §49x xxxx. 7,".
221. X §139 xx na xxxxx xxxxx písmene e) xxxxxxxx slova "a §49x odst. 7".
222. X §139 písmeno x) zní:
"f) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx výroční xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pololetní xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, které xxxxxxxx informace x xxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování podle §88 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2, xxxxxxxxx, xxxxx o své xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx standardní xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zpráv x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance, xxxxxxxxxxx x struktuře xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx informačních xxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,".
223. X §139 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxx plnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx investičního fondu, xxxxx xxxx uzavřenou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxx §74 xxxx. 3 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §76 xxxx. 1 xxxx. x) xx c), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §76 xxxx. 4,".
224. V §139 xxxx. x) xx xxxxx "§66 xxxx. 2" xxxxxxxxx xxxxx "§66 xxxx. 3".
225. X §139 xx xx konci xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx pravidel xxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx předložení xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,".
226. V §139 xxxx. x) xx xxxxx "§92 xxxx. 9" xxxxxxxxx xxxxx "§92 odst. 10".
227. V §139 xx xx xxxxx xxxxxxx x) tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx uveřejňování xxxxx §56 odst. 5.".
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx xxxxxx xxxx nabytím xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxx xxxxxx xx souladu se xxxxxxx x. 189/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
2. Investiční xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, kterým bylo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 248/1992 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx podmínku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx okruhu xxxx xxxxx §49 xxxx. 1 xxxxxx č. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx přeměnit xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx, xx žádost o xxxxxxxxx xxxxx statutu xxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxx xxxxxxx platí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §101x xxxxxx x. 189/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxxxxx xxxxx §101x zákona x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování podle xxxxxx x. 248/1992 Xx., x investičních xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4. Xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxx uděleno xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §5x odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 248/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění zákona x. 151/1996 Xx. x zákona x. 124/1998 Xx., může xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx též xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 3 zákona č. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x domovském xxxxx do 13. xxxxx 2002, který x xxxxxx xx 13. xxxxx 2002 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nepřizpůsobené xxxxxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx, x který nepřizpůsobí xxx podfondy požadavkům xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xx 31. prosince 2005, pozbývá xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx svých podfondů xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 xxxxxx x. 189/2004 Xx., o kolektivním xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, x xxxx x této činnosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx povolení Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx §58 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
6. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xx 13. xxxxx 2002 xx 13. xxxxx 2004, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xx 31. xxxxxxxx 2005, pozbývá oprávnění xxxxxxx nabízet xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxx v xxxx činnosti pokračovat xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx povolení České xxxxxxx banky x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle §58 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
7. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx 13. xxxxx 2002, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do 13. xxxxx 2007, xxxxxxx oprávnění veřejně xxxxxxx xxxxx papíry xx území Xxxxx xxxxxxxxx podle §43 xxxxxx č. 189/2004 Xx., x kolektivním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, a xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze tehdy, xxxxxxxx xxxxxx povolení Xxxxx xxxxxxx xxxxx x veřejnému xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxx xxxxx podle §58 xxxxxx x. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx účinném xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
Čl. XXX
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx znění xxxxxx
Xxxxxxxx vlády se xxxxxxxx, xxx xx Xxxxxx zákonů xxxxxxxx xxxxx znění zákona x. 189/2004 Sb., x kolektivním investování, xxx vyplývá ze xxxxxx xxx měnících.
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxx xxxx
Čl. XX
X §13 xxxxxx č. 15/1998 Sb., x xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxx a xxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 308/2002 Sb., xxxxxx č. 257/2004 Xx., xxxxxx č. 56/2006 Xx. a xxxxxx x. 57/2006 Xx., xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňuje se xxxxxxx u), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 20x xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xx smyslu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investování20a).
20x) §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 2 xxxxxx x. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx investování, xx xxxxx zákona x. 224/2006 Xx.".
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX
Xx. X
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx.
x x. Xxxxx x. x.
Klaus x. x.
Xxxxxxxx v. x.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx č. 224/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 26.5.2006.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.