Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.07.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2006.


Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí
70/2006 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o bankách Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. VII
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků Čl. VIII
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. IX
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti Čl. X
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o kolektivním investování Čl. XI
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu Čl. XII
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o platebním styku Čl. XIII
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o Komisi pro cenné papíry Čl. XIV
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech Čl. XV
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o živnostenských úřadech Čl. XVI
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o auditorech Čl. XVII
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky Čl. XVIII
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna notářského řádu Čl. XIX
ČÁST DVACÁTÁ - Změna exekučního řádu Čl. XX
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna trestního zákona Čl. XXI
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním Čl. XXII
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Účinnost Čl. XXIII
70
XXXXX
xx xxx 3. xxxxx 2006,
kterým xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:
XXXX PRVNÍ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Čl. X
Xxxxx č. 2/1969 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 34/1970 Xx., xxxxxx č. 60/1988 Xx., xxxxxx x. 173/1989 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 9/1990 Xx., xxxxxx x. 126/1990 Xx., xxxxxx č. 203/1990 Xx., xxxxxx č. 288/1990 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 305/1990 Xx., zákona č. 575/1990 Xx., xxxxxx x. 173/1991 Sb., xxxxxx x. 283/1991 Xx., zákona x. 19/1992 Xx., zákona x. 23/1992 Xx., xxxxxx č. 103/1992 Xx., xxxxxx x. 167/1992 Sb., xxxxxx x. 239/1992 Xx., xxxxxx x. 350/1992 Xx., xxxxxx č. 358/1992 Sb., xxxxxx x. 359/1992 Xx., xxxxxx č. 474/1992 Xx., zákona č. 548/1992 Xx., xxxxxx x. 21/1993 Xx., xxxxxx č. 166/1993 Xx., zákona č. 285/1993 Xx., xxxxxx x. 47/1994 Sb., xxxxxx x. 89/1995 Xx., zákona x. 289/1995 Xx., xxxxxx x. 135/1996 Sb., xxxxxx č. 272/1996 Xx., xxxxxx x. 152/1997 Sb., zákona x. 15/1998 Sb., xxxxxx č. 148/1998 Xx., xxxxxx x. 63/2000 Xx., zákona x. 130/2000 Xx., xxxxxx x. 154/2000 Xx., xxxxxx x. 204/2000 Xx., xxxxxx x. 239/2000 Sb., xxxxxx x. 257/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 365/2000 Xx., xxxxxx x. 458/2000 Xx., xxxxxx č. 256/2001 Xx., xxxxxx x. 13/2002 Xx., xxxxxx x. 47/2002 Xx., zákona č. 219/2002 Xx., xxxxxx x. 517/2002 Xx., xxxxxx x. 62/2003 Xx., xxxxxx x. 162/2003 Xx., xxxxxx x. 18/2004 Xx., xxxxxx x. 362/2004 Xx., zákona č. 421/2004 Xx., xxxxxx x. 499/2004 Sb., xxxxxx x. 501/2004 Xx., zákona x. 587/2004 Xx., zákona x. 95/2005 Sb., xxxxxx č. 127/2005 Xx. x zákona x. 290/2005 Sb., xx xxxx takto:
1. X §4 xxxx. 1 se xx xxxxx "x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti" xxxxxxxx slova "x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xx xxxxxx udržování xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx základních xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxx".
2. X §6 xxxx. 1 se xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahy" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxx vnější xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx x xxx".
3. X §15 odst. 3 xx slova "Xxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxxxxxx".
4. Na konci §20 xx xxxxxxxx xxxxx "a xxxxx xxxxxxxxxxx x členství Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx a x ostatních integračních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx".
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx
Xx. II
X §3 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx slova "xxxxxxxx-xxxxxxxxxx" xxxxxxx x xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx x provádění mezinárodních xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x boje xxxxx xxxxxxxxx".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 4 xx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx xx poznámku pod xxxxx.
ČÁST TŘETÍ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXX
Zákon č. 61/1996 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 15/1998 Xx., xxxxxx č. 159/2000 Sb., xxxxxx x. 239/2001 Sb., xxxxxx x. 440/2003 Xx., xxxxxx č. 257/2004 Sb., xxxxxx x. 284/2004 Xx. x zákona x. 344/2005 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §4 xx xx xxxxxxx xxxxxxxx 10 xxxxxx věta "Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv a xxxx xxxxx terorismu, xxxxxxx xxxxx na xx x xxxxxxxx xxxxxxxx; x takovém xxxxxxx oznámení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.".
2. X §7 odst. 4 xxxx. x) xx za xxxxx "xxxxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx".
3. V §7 odst. 4 xxxxxxx j) xxx:
"x) Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx-xx se x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx x zpravodajských xxxxxxxx,".
4. V §7 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxx.
5. X §7 xx xx xxxxx xxxxx odstavce 6 xxxxxxxx xxxxx "a x řízení podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx mezinárodního xxxx x xxxxxxxxxxx, ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx".
XXXX ČTVRTÁ
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx
Čl. XX
Xxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 264/1992 Xx., zákona x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Xx., xxxxxx č. 83/1995 Xx., xxxxxx č. 84/1995 Sb., zákona x. 61/1996 Sb., xxxxxx č. 306/1997 Xx., zákona č. 16/1998 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Xx., xxxxxx č. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 239/2001 Xx., xxxxxx č. 319/2001 Xx., xxxxxx x. 126/2002 Xx., zákona x. 453/2003 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 439/2004 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx. x xxxxxx č. 413/2005 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §25x odst. 4 xx na xxxxx xxxxx písmene x) doplňují xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx, ochrany xxxxxxxxxx lidských xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx".
2. V §38 odst. 2 xx xxxxx "zvláštního xxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxxxx právního předpisu x boji xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x provádění mezinárodních xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míru x bezpečnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx".
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 10 xx xxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx.
3. V §38 odst. 3 xxxx. x) se xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx předpis x boji xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxx proti xxxxxxxxx".
XXXX XXXX
Xxxxx zákona o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx
Xx. X
Xxxxx č. 256/2004 Sb., o xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 635/2004 Xx., xxxxxx x. 179/2005 Xx. a xxxxxx x. 377/2005 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §115 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx k), které xxx:
"k) xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu o xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních sankcí xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, ochrany základních xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxx.".
2. V §117 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "o xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx mezinárodních sankcí xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. XX
X §7 xxxx. 7 xxxxxx č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx. a xxxxxx x. 36/2004 Xx., xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "právního xxxxxxxx x boji xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x bezpečnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a boje xxxxx terorismu".
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 6x xx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx čarou.
XXXX SEDMÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
Čl. XXX
X §39 xxxxxx č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), xx znění zákona x. 159/2000 Xx., xxxxxx x. 126/2002 Xx. x xxxxxx x. 39/2004 Sb., xx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx 12 xxxxxxxx xxxxx "o xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem udržování xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx terorismu".
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 15 xx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxx xxxxx.
XXXX OSMÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx
Čl. XXXX
X §24 odst. 6 xxxx. x) xxxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 168/1998 Xx. x zákona x. 159/2000 Xx., xx xxxxx "zákona" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx zvláštního právního xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx lidských xxxx a boje xxxxx terorismu".
Poznámka xxx xxxxx x. 11x xx xxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxx xxxxx.
ČÁST XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení
Xx. XX
V §14 xxxx. 3 zákona č. 582/1991 Sb., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., zákona x. 160/1995 Sb., xxxxxx x. 159/2000 Xx., zákona x. 411/2000 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx. x zákona x. 424/2003 Xx., písmeno x) xxx:
"x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxx proti terorismu,".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 50b xx xxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx čarou.
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
Xx. X
X zákoně x. 436/2004 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
ČÁST XXXXXXXXX
Xxxxx zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. XX
X §133 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx investování, xx slova "proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti" nahrazují xxxxx "x xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a boje xxxxx xxxxxxxxx".
XXXX DVANÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx dovozu, vývozu x xxxxxxxx
Čl. XXX
V §6 xxxx. 4 xxxxxx č. 440/2003 Sb., o xxxxxxxxx xx surovými xxxxxxxx, x podmínkách xxxxxx xxxxxx, vývozu a xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx zákona x. 60/2005 Xx., xx na xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx slova "x xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo zvláštního xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx základních xxxxxxxx práv x xxxx proti xxxxxxxxx".
Xxxxxxxx pod čarou x. 5 xx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxx xxxxx.
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx styku
Xx. XXXX
V §31 xxxx. 6 xxxxxx č. 124/2002 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx styku), xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx mezinárodních sankcí xx xxxxxx udržování xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxx proti xxxxxxxxx".
ČÁST XXXXXXXX
Xxxxx zákona x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx
Čl. XXX
X §26 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 15/1998 Sb., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 308/2002 Xx. x xxxxxx x. 257/2004 Xx., se za xxxxx "xxxx zabývajícími xx bojem proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx" vkládají xxxxx "anebo prováděním xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx udržování xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x boje xxxxx xxxxxxxxx".
ČÁST PATNÁCTÁ
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. XV
X §25x xxxx. 4 xxxxxx č. 87/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstvech a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx a x doplnění zákona Xxxxx národní rady x. 586/1992 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xx xxxxx textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xxxx provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x bezpečnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x boje xxxxx xxxxxxxxx".
XXXX ŠESTNÁCTÁ
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Čl. XXX
X §6 xxxx. 2 xxxxxx č. 570/1991 Sb., x živnostenských xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 286/1995 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb. x xxxxxx x. 284/2004 Xx., xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu o xxxxxxxxx mezinárodních sankcí xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx základních xxxxxxxx práv x xxxx xxxxx xxxxxxxxx".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 7 se xxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxx xxxxx.
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx
Xx. XXXX
X §15 xxxx. 1 xxxxxx č. 254/2000 Sb., x auditorech x x změně xxxxxx x. 165/1998 Xx., xx znění xxxxxx x. 284/2004 Sb., xx xxxxx "příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 7x se xxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxx xx poznámku xxx čarou.
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxx a Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Čl. XXXXX
X §6 xxxx. 8 zákona č. 523/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a Komoře xxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 284/2004 Xx., xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složce Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xx xxxxxx udržování xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 3a xx xxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx pod čarou.
XXXX DEVATENÁCTÁ
Xxxxx xxxxxxxxxx řádu
Xx. XXX
X §56 xxxx. 6 xxxxxx č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxx x. 284/2004 Xx. x zákona x. 344/2005 Sb., xx xx xxxxx "podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu" xxxxxxxx xxxxx "x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxx".
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 4a xx xxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxx xxxxx.
XXXX DVACÁTÁ
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx
Xx. XX
X §31 xxxx. 7 xxxxxx č. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx xxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxx x. 284/2004 Xx., xx slova "příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "příslušnému xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx mezinárodního xxxx x bezpečnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx lidských xxxx a boje xxxxx xxxxxxxxx".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 4x se zrušuje, x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx čarou.
ČÁST DVACÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 140/1961 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 120/1962 Xx., xxxxxx č. 53/1963 Sb., xxxxxx x. 56/1965 Sb., xxxxxx č. 81/1966 Xx., zákona x. 148/1969 Xx., xxxxxx x. 45/1973 Xx., xxxxxx č. 43/1980 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxx x. 10/1989 Xx., xxxxxx č. 159/1989 Xx., zákona č. 47/1990 Sb., xxxxxx x. 175/1990 Xx., xxxxxx x. 457/1990 Xx., xxxxxx č. 545/1990 Xx., xxxxxx x. 490/1991 Sb., xxxxxx x. 557/1991 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxx 4. xxxx 1992 xxxxxxxxxxx x částce 93/1992 Xx., xxxxxx x. 290/1993 Sb., xxxxxx x. 38/1994 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx č. 91/1994 Xx., xxxxxx x. 152/1995 Xx., xxxxxx x. 19/1997 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pod x. 103/1997 Sb., xxxxxx č. 253/1997 Xx., xxxxxx x. 92/1998 Xx., zákona x. 112/1998 Xx., xxxxxx x. 148/1998 Xx., xxxxxx č. 167/1998 Xx., xxxxxx x. 96/1999 Xx., xxxxxx č. 191/1999 Xx., xxxxxx č. 210/1999 Xx., xxxxxx x. 223/1999 Sb., xxxxxx x. 238/1999 Xx., xxxxxx x. 305/1999 Sb., xxxxxx x. 327/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., zákona x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 101/2000 Xx., xxxxxx č. 105/2000 Xx., xxxxxx č. 121/2000 Xx., xxxxxx x. 405/2000 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., zákona č. 139/2001 Sb., xxxxxx x. 144/2001 Xx., xxxxxx č. 256/2001 Xx., xxxxxx x. 265/2001 Xx., xxxxxx x. 3/2002 Sb., xxxxxx č. 134/2002 Xx., xxxxxx x. 285/2002 Sb., zákona x. 482/2002 Sb., xxxxxx č. 218/2003 Xx., xxxxxx č. 276/2003 Sb., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 52/2004 Xx., xxxxxx x. 91/2004 Xx., zákona x. 537/2004 Xx., xxxxxx č. 587/2004 Xx., zákona č. 692/2004 Xx., xxxxxx x. 411/2005 Xx. x xxxxxx č. 413/2005 Sb., se xxxx xxxxx:
1. X §167 xxxx. 1 se za xxxxx "xxxxx §171x xxxx. 2, 3," xxxxxxxx xxxxx "porušování xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §171x,".
2. X §168 odst. 1 xx za xxxxx "xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx (§140)," vkládají xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§171x),".
3. Xx §171c se xxxxxx xxxx §171x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§171d
Porušování xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx omezení xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx lidských xxxx nebo xxxx xxxxx terorismu, x xxxxxxx dodržování xx Xxxxx republika xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo v Xxxxxxxx unii, bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx tři xxxx xxxx peněžitým xxxxxxx.
(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,
a) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxx-xx takovým činem xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Odnětím xxxxxxx xx tři léta xx xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 xx spojení x organizovanou xxxxxxxx xxxxxxxx xx více xxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx v xxxxxx získat pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
c) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx rozsahu xxxx xxxx zvlášť xxxxxxx následek.".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Změna zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x procesním
Xx. XXXX
X §47 xxxx. 3 xxxxxx č. 97/1963 Sb., o xxxxxxxxxxxx právu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 264/1992 Xx., se xx konci xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx e), xxxxx zní:
"x) xx xxxxxxxx uskutečňování xxxxxxxxxxxxx sankcí, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx zavázána xx základě xxxxx xxxxxxxx x Organizaci xxxxxxxxx národů nebo x Xxxxxxxx xxxx.".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxxxxx
Xx. XXXXX
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. dubna 2006.
Xxxxxxxx v. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 70/2006 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.4.2006.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.