Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2006.


Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí
70/2006 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o bankách Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. VII
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků Čl. VIII
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. IX
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti Čl. X
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o kolektivním investování Čl. XI
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu Čl. XII
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o platebním styku Čl. XIII
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o Komisi pro cenné papíry Čl. XIV
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech Čl. XV
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o živnostenských úřadech Čl. XVI
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o auditorech Čl. XVII
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky Čl. XVIII
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna notářského řádu Čl. XIX
ČÁST DVACÁTÁ - Změna exekučního řádu Čl. XX
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna trestního zákona Čl. XXI
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním Čl. XXII
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Účinnost Čl. XXIII
70
ZÁKON
xx dne 3. xxxxx 2006,
xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Parlament xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
ČÁST PRVNÍ
Xxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 2/1969 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 34/1970 Xx., xxxxxx x. 60/1988 Xx., zákona x. 173/1989 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 9/1990 Xx., xxxxxx x. 126/1990 Sb., xxxxxx x. 203/1990 Xx., zákona č. 288/1990 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 305/1990 Xx., xxxxxx č. 575/1990 Sb., xxxxxx x. 173/1991 Xx., xxxxxx x. 283/1991 Xx., xxxxxx č. 19/1992 Xx., zákona x. 23/1992 Xx., xxxxxx x. 103/1992 Xx., xxxxxx x. 167/1992 Xx., zákona x. 239/1992 Sb., xxxxxx č. 350/1992 Xx., xxxxxx č. 358/1992 Xx., zákona x. 359/1992 Xx., xxxxxx x. 474/1992 Xx., xxxxxx č. 548/1992 Xx., xxxxxx x. 21/1993 Xx., xxxxxx č. 166/1993 Xx., zákona č. 285/1993 Xx., xxxxxx x. 47/1994 Xx., xxxxxx č. 89/1995 Xx., xxxxxx x. 289/1995 Xx., xxxxxx x. 135/1996 Xx., xxxxxx x. 272/1996 Xx., zákona č. 152/1997 Sb., xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 148/1998 Xx., zákona x. 63/2000 Sb., xxxxxx x. 130/2000 Sb., xxxxxx č. 154/2000 Xx., xxxxxx x. 204/2000 Xx., xxxxxx x. 239/2000 Xx., xxxxxx č. 257/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 365/2000 Xx., xxxxxx č. 458/2000 Xx., zákona x. 256/2001 Xx., xxxxxx x. 13/2002 Xx., xxxxxx č. 47/2002 Xx., zákona x. 219/2002 Sb., xxxxxx x. 517/2002 Xx., xxxxxx x. 62/2003 Xx., xxxxxx č. 162/2003 Xx., xxxxxx x. 18/2004 Xx., xxxxxx x. 362/2004 Xx., xxxxxx x. 421/2004 Xx., xxxxxx x. 499/2004 Xx., xxxxxx č. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 587/2004 Sb., xxxxxx x. 95/2005 Xx., xxxxxx č. 127/2005 Xx. x zákona x. 290/2005 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. V §4 xxxx. 1 se xx xxxxx "x xxx činnost zaměřenou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx slova "x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx xx xxxxxx udržování xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx, ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxx xxxxx terorismu".
2. X §6 xxxx. 1 xx xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxxxx ekonomické xxxxxx" xxxxxxxxx slovy ", xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx sjednávání mezinárodních xxxxxx x koordinuje xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x nim".
3. X §15 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxx zemědělskou" xxxxxxxxx xxxxx "Státní zemědělskou".
4. Na xxxxx §20 se doplňují xxxxx "a úkoly xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx republiky x Xxxxxxxx xxxx x x ostatních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a mezinárodních xxxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxx Českou xxxxxxxxx xxxxxxx".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx
Xx. XX
X §3 odst. 3 písm. x) xxxxxx č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, se slova "xxxxxxxx-xxxxxxxxxx" zrušují x xxxxx "zákona" xxxxxxxxx xxxxx "právního xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx mezinárodního xxxx x bezpečnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxx proti xxxxxxxxx".
Poznámka pod xxxxx x. 4 xx xxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx.
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx
Čl. XXX
Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx č. 159/2000 Sb., xxxxxx x. 239/2001 Sb., xxxxxx x. 440/2003 Xx., zákona x. 257/2004 Sb., xxxxxx x. 284/2004 Sb. x zákona x. 344/2005 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §4 xx xx začátek odstavce 10 vkládá věta "Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxx obnovení xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx, ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx proti xxxxxxxxx, xxxxxxx osoba xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx; x takovém xxxxxxx oznámení podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.".
2. X §7 xxxx. 4 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx".
3. V §7 xxxx. 4 xxxxxxx j) xxx:
"x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx zpravodajství x Xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x informace, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x oblastech působnosti xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,".
4. X §7 odst. 4 xxxx. k) se xxxxx "xxxxxxxxxxx" zrušuje.
5. X §7 xx na konci xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxx "x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x bezpečnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv x boje proti xxxxxxxxx".
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx
Čl. IV
Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Sb., xxxxxx č. 83/1995 Xx., xxxxxx x. 84/1995 Sb., zákona x. 61/1996 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Xx., xxxxxx č. 16/1998 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Sb., xxxxxx x. 165/1998 Xx., zákona x. 120/2001 Sb., xxxxxx x. 239/2001 Xx., xxxxxx č. 319/2001 Xx., zákona č. 126/2002 Sb., xxxxxx x. 453/2003 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 439/2004 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Sb. x xxxxxx x. 413/2005 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §25a xxxx. 4 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova "xxxx provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx mezinárodního míru x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx proti xxxxxxxxx".
2. V §38 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxx právního předpisu x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x boje xxxxx xxxxxxxxx".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 10 xx zrušuje, a xx včetně odkazu xx xxxxxxxx pod xxxxx.
3. X §38 xxxx. 3 xxxx. e) se xxxxx "xxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxx předpis x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxx xxxxxx předpis x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxxx mezinárodního míru x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx".
XXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx
Čl. X
Xxxxx č. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 635/2004 Xx., zákona x. 179/2005 Xx. x xxxxxx x. 377/2005 Xx., se xxxx xxxxx:
1. V §115 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje se xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxx xxxxx xxxxxxxxx.".
2. X §117 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "o xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx základních xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx".
ČÁST XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
Čl. XX
X §7 xxxx. 7 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním xxxxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx. x xxxxxx x. 36/2004 Xx., xx xxxxx "zákona" xxxxxxxxx xxxxx "právního xxxxxxxx x xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zvláštního právního xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a boje xxxxx terorismu".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6x xx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx.
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
Xx. XXX
X §39 xxxxxx č. 363/1999 Sb., x pojišťovnictví x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 159/2000 Xx., xxxxxx x. 126/2002 Xx. a zákona x. 39/2004 Xx., xx xx xxxxx xxxxx odstavce 12 xxxxxxxx xxxxx "x xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx proti xxxxxxxxx".
Xxxxxxxx pod čarou x. 15 se xxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx čarou.
XXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx
Čl. VIII
X §24 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 168/1998 Xx. x zákona x. 159/2000 Xx., xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx udržování xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx lidských xxxx x xxxx xxxxx terorismu".
Poznámka xxx xxxxx č. 11x xx xxxxxxx, x xx včetně xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx.
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. XX
X §14 xxxx. 3 xxxxxx č. 582/1991 Sb., x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Sb., zákona x. 160/1995 Sb., xxxxxx č. 159/2000 Xx., xxxxxx č. 411/2000 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Sb. x zákona č. 424/2003 Sb., písmeno x) xxx:
"x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx, ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxx xxxxx xxxxxxxxx,".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 50b xx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx.
ČÁST XXXXXX
Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x zaměstnanosti
Čl. X
X xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
ČÁST XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování
Xx. XX
V §133 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx č. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx investování, xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x boji xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx mezinárodního xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxx terorismu".
XXXX DVANÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, o podmínkách xxxxxx xxxxxx, vývozu x xxxxxxxx
Xx. XXX
X §6 xxxx. 4 xxxxxx č. 440/2003 Sb., o nakládání xx xxxxxxxx diamanty, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 60/2005 Sb., xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, ochrany základních xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx".
Xxxxxxxx pod čarou x. 5 xx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pod čarou.
XXXX TŘINÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
Čl. XXXX
X §31 xxxx. 6 xxxxxx č. 124/2002 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, elektronických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx), xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx základních xxxxxxxx práv x xxxx proti terorismu".
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx zákona x Xxxxxx xxx cenné xxxxxx
Čl. XXX
X §26 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx č. 15/1998 Sb., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx zákona č. 308/2002 Xx. a xxxxxx x. 257/2004 Xx., xx xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxx xx bojem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx prováděním xxxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx mezinárodního xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x boje xxxxx terorismu".
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx zákona o xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. XV
X §25a xxxx. 4 xxxxxx č. 87/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxx souvisejících a x xxxxxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xxxx provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx mezinárodního xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx základních lidských xxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxx".
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xx. XXX
X §6 xxxx. 2 zákona č. 570/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 286/1995 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx. x xxxxxx x. 284/2004 Xx., xx xxxxx "xxxxxxxxx organizační složce Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xx xxxxxx udržování xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxx proti terorismu".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 7 xx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx.
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx
Xx. XVII
X §15 odst. 1 zákona č. 254/2000 Sb., x auditorech x x xxxxx xxxxxx x. 165/1998 Sb., xx xxxxx zákona x. 284/2004 Xx., xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx x xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx udržování xxxxxxxxxxxxx xxxx x bezpečnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx terorismu".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 7x se zrušuje, x xx xxxxxx xxxxxx xx poznámku xxx xxxxx.
ČÁST OSMNÁCTÁ
Xxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx poradců Xxxxx republiky
Čl. XXXXX
X §6 xxxx. 8 xxxxxx č. 523/1992 Sb., x daňovém xxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 284/2004 Xx., xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxx proti terorismu".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3x xx xxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx čarou.
XXXX DEVATENÁCTÁ
Xxxxx xxxxxxxxxx řádu
Xx. XIX
V §56 odst. 6 xxxxxx č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx), xx xxxxx zákona x. 284/2004 Xx. x zákona x. 344/2005 Xx., xx xx slova "podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu" xxxxxxxx xxxxx "x xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx proti xxxxxxxxx".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 4a xx xxxxxxx, x to xxxxxx odkazu xx xxxxxxxx pod čarou.
XXXX DVACÁTÁ
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx
Xx. XX
X §31 xxxx. 7 xxxxxx č. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) a x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 284/2004 Sb., xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složce Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx udržování xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx".
Poznámka xxx xxxxx x. 4x xx xxxxxxx, x xx včetně xxxxxx na xxxxxxxx xxx čarou.
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXI
Xxxxx č. 140/1961 Sb., trestní xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 120/1962 Xx., zákona x. 53/1963 Xx., xxxxxx x. 56/1965 Xx., xxxxxx č. 81/1966 Xx., xxxxxx x. 148/1969 Xx., zákona x. 45/1973 Xx., xxxxxx x. 43/1980 Xx., zákonného xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx shromáždění x. 10/1989 Sb., xxxxxx č. 159/1989 Xx., zákona x. 47/1990 Sb., xxxxxx x. 175/1990 Xx., xxxxxx x. 457/1990 Xx., zákona x. 545/1990 Sb., zákona x. 490/1991 Xx., xxxxxx x. 557/1991 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx České x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxx 4. xxxx 1992 vyhlášeného x xxxxxx 93/1992 Xx., xxxxxx x. 290/1993 Xx., zákona x. 38/1994 Xx., xxxxxx Ústavního soudu xxxxxxxxxxx xxx x. 91/1994 Xx., xxxxxx x. 152/1995 Sb., xxxxxx x. 19/1997 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pod x. 103/1997 Sb., xxxxxx x. 253/1997 Xx., xxxxxx x. 92/1998 Xx., xxxxxx x. 112/1998 Xx., xxxxxx č. 148/1998 Xx., xxxxxx č. 167/1998 Sb., xxxxxx x. 96/1999 Xx., xxxxxx č. 191/1999 Xx., xxxxxx x. 210/1999 Sb., xxxxxx x. 223/1999 Sb., xxxxxx x. 238/1999 Xx., zákona č. 305/1999 Xx., zákona x. 327/1999 Xx., xxxxxx č. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 101/2000 Xx., xxxxxx x. 105/2000 Xx., xxxxxx č. 121/2000 Xx., xxxxxx x. 405/2000 Sb., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx č. 139/2001 Xx., xxxxxx x. 144/2001 Xx., xxxxxx x. 256/2001 Xx., zákona č. 265/2001 Xx., zákona x. 3/2002 Xx., xxxxxx x. 134/2002 Xx., xxxxxx č. 285/2002 Xx., zákona x. 482/2002 Xx., xxxxxx x. 218/2003 Xx., xxxxxx x. 276/2003 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Sb., xxxxxx č. 52/2004 Xx., zákona x. 91/2004 Xx., xxxxxx x. 537/2004 Xx., xxxxxx x. 587/2004 Xx., zákona x. 692/2004 Sb., xxxxxx x. 411/2005 Xx. x xxxxxx č. 413/2005 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §167 xxxx. 1 xx xx xxxxx "podle §171b xxxx. 2, 3," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §171x,".
2. X §168 xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxxxxxx a pozměňování xxxxx (§140)," vkládají xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§171x),".
3. Xx §171x xx xxxxxx xxxx §171x, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:
"§171d
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxx xx xxxxxx xxxxxxx poruší xxxxxx, xxxxx nebo omezení xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx terorismu, k xxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx svého xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x Xxxxxxxx unii, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) způsobí-li xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx spojení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx více xxxxxxx,
b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx rozsahu xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx následek.".
XXXX DVACÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
Xx. XXII
X §47 odst. 3 xxxxxx č. 97/1963 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Sb., se xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx e), xxxxx xxx:
"e) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v Organizaci xxxxxxxxx národů xxxx x Xxxxxxxx xxxx.".
ČÁST XXXXXXX XXXXX
Xxxxxxxx
Xx. XXXXX
Tento xxxxx xxxxxx účinnosti dnem 1. xxxxx 2006.
Zaorálek v. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 70/2006 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.4.2006.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.