Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.01.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2022.


Vyhláška o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě
522/2006 Sb.

Vyhláška

§1

Obecná ustanovení §2

Předmět kontroly §3

Silniční kontrola §4

Kontrola v provozovně §5

Systém kontrol v oblasti dodržování dob řízení vozidla, bezpečnostních přestávek a dob odpočinku §6 §6a

Kontrola přepravy nebezpečných věcí §7 §7a §8 §9

Příloha č. 1

Příloha č. 2 - Porušení povinností zahraničními dopravci na území České republiky a vybrané kauce

Příloha č. 3 - Silniční kontroly a kontroly v provozovnách dopravců

Příloha č. 4 - Kategorizace rizik

Příloha č. 5 - Opatření učiněná vůči tuzemským dopravcům, kteří porušili povinnosti v jiných členských státech

Příloha č. 6 - Počet a výše pokut uložených dopravním úřadem pravomocným rozhodnutím ve správním řízení

Příloha č. 7 - Kontrolní seznam

Příloha č. 8

Příloha č. 9 - Vzor jedinečné zvláštní značky, kterou kontrolní orgány opatřují jimi umisťované plomby na tachografu

Příloha č. 10 - Potvrzení o zadržení dokladů k vozidlu a dokladů souvisejících s prováděnou přepravou/ o zabránění v jízdě použitím technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla

Příloha č. 11 - Potvrzení o převzetí kauce

Příloha č. 12 - Oznámení o kontrolách dodržování požadavků na týdenní pracovní dobu, délku směny při práci v noci a přestávky na jídlo a oddech řidičů, pomocníků řidiče a průvodčích, výsledcích těchto kontrol a rozhodnutích, kterými byl za zjištěné přestupky uložen správní trest

INFORMACE

522
XXXXXXXX
xx xxx 13. xxxxxxxxx 2006
x xxxxxxx xxxxxxxx dozoru a xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxx §41 xxxx. 2 xxxxxx x. 111/1994 Sb., x xxxxxxxx dopravě, ve xxxxx xxxxxx x. 38/1995 Xx., zákona x. 304/1997 Xx., xxxxxx č. 150/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., zákona x. 361/2000 Xx., xxxxxx x. 175/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 577/2002 Xx., xxxxxx x. 103/2004 Xx., xxxxxx x. 186/2004 Xx., zákona x. 1/2005 Xx., xxxxxx x. 229/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Xx., xxxxxx x. 411/2005 Sb., xxxxxx x. 226/2006 Xx., (dále xxx "xxxxx") x provedení §34 xxxx. 3 x §38a odst. 4 zákona:

§1

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx2) x v xxxxxxxxxx xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx2a) xxxxxxxx jednotné xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx").

§2

Obecná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxx úřad xxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx") xxxxxxx xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx3) xxxx xx jiném vhodném xxxxx xxxx provozovnu xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx") x

x) x provozovnách xxxxxxxx x všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx přepravě xxxxxxxxxxxx xxxx x subjektu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx věci x xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxxxxx x provozovně").

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) x případě, xx je kontrolované xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 2 odst. 2 xxxx. x) přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx tachografy x xxxxxxxx dopravě1) (xxxx xxx "digitální xxxxxxxxx"), xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zpřístupnění xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx3a) xxxxxxxxxxx k údajům xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxxx podrobného xxxxxxx rychlosti xxxxxxx xxxx kontrolou xxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení, xxxx

x) x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx záznamovým zařízením xxxxx čl. 2 xxxx. 2 xxxx. x) přímo použitelného xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx tachografy v xxxxxxxx dopravě1) (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx"), xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Kontrolní xxxxx xxxxx Ministerstvu xxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx vyplněný podle xxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 k této xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx zjištění xxxxxxxx povinnosti,

b) xxxxxxxx x xxxxx zjištěnými xxx xxxxxxxxxx vyplněný xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx měsíce, xx xxxxxx xxxx kontroly xxxxxxxxx. Xxx vyplňování xxxxx o přepravě xxxxxxxxxxxx věcí xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx přílohy č. 4 x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx úřad zašle Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx u tuzemského xxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 5 x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx měsíců od xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) formulář x uvedením xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného x příloze č. 6 k xxxx vyhlášce xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dne xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx správní xxxxxx.

§3

Předmět kontroly

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx

x) dodržování požadavků xx xxxxx x xxxxxxx xxxx řízení xxxxxxx, bezpečnostní xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx listy x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx, x němž xxxxx xxxxx, anebo xx potvrzení vystavené xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx v uvedeném xxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxx, případně na xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, než xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxxx xx údaje xx xxxxxx výtiscích,

c) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx vybavení xxxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx je vozidlo xxx xxxxx přepravu xxxxxxxx xxxxx zákona,

e) xxxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxx nebezpečných xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5),

x) xxxxx fungování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx na xxxxxxxx, zda nedochází xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, karty xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxx zničit, odstranit, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx přístroje, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, věcí nebo xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx dopravcem, xxxxx není x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx prodloužené xxxxxxx xxxxxxxx doby nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 60 xxxxx, xxxxxxxxx na xxxxx a xxxxxx x přestávek xxxxx §9b odst. 2 xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx kromě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx. 1 písm. x) xx x) xxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx omezení xxx xxxxxx,

x) záznamové listy, xxxxx x přístroje xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx,

x) zjištění, xxx xx xxxxxxxx držitelem xxxxxxxxxx dokladů,

d) dodržování xxxxxxxxxx povinností podnikatele x silniční xxxxxxx xxxxxxxxxxx velkými xxxxxxx xxxxx §9b xxxxxx.

§4

Xxxxxxxx kontrola

Kontrolní orgán xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxxxx dobu xx xxxxxxx místech xxxxxxxxx komunikací3) vhodných x xxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx, xxx xxxx obtížné xx xxxxxxxxxx bodům xxxxxxx,

x) xxx, xxx nebyla xxxxxxxxxxxx zaměřována xxxxxxx xx stát xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx řidič xxxxxxxx, na výchozí x xxxxxx místo xxxxxxxx, xxxx na xxx xxxxxxxxxx (analogový xxxx digitální).

§5

Kontrola v xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x provozovně xxxxxxxx xxxx

x) při xxxxxxxx porušení povinnosti, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx X xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxx vést xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v silniční xxxxxxx7),

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti, xxxxx xx klasifikováno jako xxxxx xxxxxxx porušení x xxxxx xx xxxxxxx X1 až X9, X1 x X1 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pravidel Xxxx, xxxxx mohou xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx podnikatele x xxxxxxxx xxxxxxx7),

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx skupiny X, X, X, I2 xx I5 podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, která xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx pověsti xxxxxxxxxxx v silniční xxxxxxx7), a xxxx xxxxxxxx x dopravce xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti, které xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx do xxxxxxx X xxxx 3 podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx8), xxxx

x) x xxxxxxxx, xxxxx představuje xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx výpočet xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx9).

(2) Xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx kontrola, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dokladů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dopravy, xxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx předložil.

(3) Xxxxxxxxx orgán zohlední x průběhu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx dotčeného xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§6

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, bezpečnostních xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx dodržování xxx xxxxxx xxxxxxx, bezpečnostních xxxxxxxxx x dob xxxxxxxxx xxx, xxx xx svém xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 3 % xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx použitelné předpisy Xxxxxxxx xxxx6).

(2) Z xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 zahrnují xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 30 % xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 50 % ze všech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

§6a

(K §34 odst. 4 zákona)

Vzor xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kterou xxxxxxxxx xxxxx opatřuje xxxxxx umisťovanou xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x příloze č. 9 k xxxx xxxxxxxx.

§6x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 220/2022 Sb. x xxxxxxxxx od 1.8.2022

§7

Kontrola přepravy xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x kontrolním xxxxxxx, xxxxx xxxx je xxxxxxx v příloze č. 7 x xxxx vyhlášce. Xxxxxxxx porušení právní xxxxxxxxxx kontrolní orgán xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, popisem x poznámce xxxx xxxxx způsobem.

(2) Kontrolní xxxxx xxxxxxxxxxx silniční xxxxxxxx vždy xxxxx xxxx kontrolního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§7x

(X §38a xxxx. 4 xxxxxx)

(1) Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx použitím xxxxxxxxxxx prostředku nebo x zadržení dokladů x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx kauce xx xxxxxx v příloze č. 11 x xxxx vyhlášce.

§8

(X §34d odst. 9 x §38 xxxx. 6 zákona)

(1) Xxxxxxxxx závažnými porušeními xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx při xxxxx xxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxx vedení xxxxxxx o xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x spadá xx xxxxxxx B xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pravidel Unie, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx7),

x) porušení xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxx X1 až H9, X1 x X1 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx klasifikaci závažných xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx dobré xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx7), nebo

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx porušení, xxxxx xx xxxxxxx X, X, X, X2 xx X5 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx klasifikaci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Unie, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx dobré xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dopravě7), x xxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxx xxxx inspekce xxxxx xxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavků stanovených xxxxx xxxxxxx předpisem10) xx týdenní xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxx x přestávky xx xxxxx x xxxxxx řidičů, xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, je xxxxxx x příloze č. 12 k xxxx xxxxxxxx.

§9

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxx v. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 522/2006 Sb.

Příloha č. 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 371/2020 Sb.

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx č. 522/2006 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x vybrané kauce

Kontrolní xxxxx:&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxx:&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxx:

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

XXX xxxxxxx

Xxxxx zjištění xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx, xxxxx xxxx vybrána

Poznámky

561/2006

AETR

165/2014

Osoba xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx, xxxxx

Xxx.:

X-xxxx:

Xxxxx:

Xxxxxx:

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 522/2006 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dopravců

1. XXXXXXXX XXXXXXXX

1.1. Počet vozidel xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx se xxxxxxx

Xxx xxxxxxx

X

X

XX

XX

XX

X

XX

X

XXX

X

XXX

XX

XX

X

XX

X

XXX

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

Xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx

X

XX

XX

X

XX

X

XX

XX

X

XX

XXX

XX

XX

X

XX

Xxxxxxx

Xxxxxx

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

Xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx

1 - Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vozidel

2 - Z toho xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

1.2. Počet zkontrolovaných xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx země xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx přepravy, x xxxx xx xxxxxxx

Xxxxxx xxxx přepravy
ČR
EU/EHP/Švýcarsko
Třetí země
1
2
1
2
1
2
Přeprava xxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx
XXXXXX

1 - Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

2 - X xxxx xxxxx se xxxxxxx

1.3. Xxxxx pracovních dnů xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx přepravy a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxx
XX
XX/XXX/Xxxxxxxxx
Xxxxx xxxx
1
2
1
2
1
2
Xxxxxxxx osob
Přeprava xxxxxxx
XXXXXX

1 - Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx

2 - X xxxx xxxxx xx xxxxxxx

1.4. Počet zkontrolovaných xxxxxxx xxxxx typu xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxx

XX

XX/XXX/Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

XXXXXX

1.5. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kabotáž

EU/EHP/Švýcarsko
Třetí xxxx
Xxxxx zkontrolovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx zjištěných xxxxxxxx

1.6. Xxxxxxxx přepravy xxxxxxxxxxxx xxxx

&xxxx;
Xxxxx registrace xxxxxxx
Xxxxxx
&xxxx;
XX
XX/XXX/ Xxxxxxxxx
Xxxxx země
Počet xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obsahu nákladu (x XXX)
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx ADR
Počet xxxxxxxxxxx dopravních xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx rizikových xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx X
Xxxxxxxx xxxxxxxxx XX
Xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx
Xxxxx
Xxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxx

1.7. Xxxxxxxx - xxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (N - xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx, X - zákon č. 111/1994 Sb.), XX - xxxxxxxx xxxxx č. 589/2006 Sb.)

Druh porušení

Přeprava xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx

XX

XX/XXX/ Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxx

XX

XX/XXX/ Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxx

X 561/2006 xx. 6

Xxxx xxxxxx:

- xxxxx limit - xxxxxxx xxxxx

- xxxxxxxxxxx limit

N 561/2006 xx. 6

Xxxxxxxxx záznamy x xxxx xxxxx x/xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X 561/2006 xx. 7

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx řízení xxxxx xxx 4,5 xxx. xxx xxxxxxxxx xxxx příliš xxxxxx xxxxxxxxx)

X 561/2006 xx. 8

Xxxx xxxxxxxxx:

- xxxxx xxxxxxx

- týdenní xxxxxxx

X 165/2014 čl. 36

Xxxxxxx x době xxxxxx: - xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx x předchozích 28 xxx

X 165/2014 čl. 32 xxxx. 3, xx. 37

Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

- xxxxxxxxx xxxxxxxxx

- zneužití xxxx manipulace xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X 165/2014 xx. 34 xxxx. 1 x odst. 6

Nevyplněný xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, záznamový xxxx xx použit xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx, řízení xxx karty xxxxxx

X §9 xxxx. xxxx. 1, §30, §33a

Xx xxxxxxx chybí xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx

X 165/2014 xx. 34 odst. 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx řidiče

NV §5 xxxx. 1,
X §9b xxxx. 1

Xxxxxxxx doba xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx - překročení xxxxxxxxxxx maximální xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 60 xxxxx

XX §9,
X §9b odst.

Přestávky xx jídlo a xxxxxx

Xxxxxxx

2. XXXXXXXX V XXXXXXXXXXXX DOPRAVCŮ

2.1. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx zkontrolovaných xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx
Xxxxx zkontrolovaných xxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
1
2
1
2
X. Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx
XX. Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx

1 - Počet xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxx řidičů

2 - Z xxxx xxxxx se xxxxxxx

2.2. Xxxxxxxx - xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (X - xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx, Z - zákon č. 111/1994 Sb.)

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx nákladu

N 561/2006 čl. 6

Xxxx xxxxxx:

- xxxxx xxxxx

- xxxxxxx xxxxx

- xxxxxxxxxxx xxxxx

X 561/2006 xx. 6

Xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxx x/xxxx xxxxxxxx pohotovosti

N 561/2006 xx. 7

Bezpečnostní xxxxxxxxx (xxxx xxxxxx delší xxx 4,5 xxx. xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx)

X 561/2006 xx. 8

Doby xxxxxxxxx:

- xxxxx xxxxxxx

- xxxxxxx xxxxxxx

X 165/2014 xx. 33 xxxx. 2
X 561/2006 xx. 10 xxxx. 5 xxxx. a) xxx xx)

Xxxxxxx o době xxxxxx: - 1 xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx

X 165/2014 čl. 32 odst. 3, xx. 37

Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

- xxxxxxxxx fungování

- xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X §9b

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx výkonu xxxxxxxx x délce 48 xxxxx

- překročení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx 60 hodin

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 6 xxxxxxxx výkonu xxxxxxxx - xxxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx 10 hodin xxxxx xx xxxx xxxxxxxx 24 xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxx xx 0:00 xxx. xx 04:00 xxx.

Xxxxxxx

2.3. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vozového xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx vozového xxxxx
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx zjištěných xxxxxxxx
1
2 - 5
6 - 10
11 - 20
21 - 50
51 - 200
201 - 500
Xxxx xxx 500

2.4. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

&xxxx;
Xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx
Xxxxxx
Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx ADR
Počet xxxxxxxxxxxx dopravních xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx nebezpečných xxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx X
Xxxxxxxx xxxxxxxxx XX
Xxxxxxxx kategorie XXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx druhu
Předání xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxx
&xxxx;

Příloha x. 4 x vyhlášce x. 522/2006 Sb.

Kategorizace xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx kategorií rizik (xxxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) představuje xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxx xxx určení, xx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Určení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx vzít x xxxxx příslušné xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx je x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx protiprávního xxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nejzávažnějšího xxxxxx.

1. Xxxxxxxxx xxxxx 1

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX představuje xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx osoby xxxx významného xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nedodržení xxxxxxx x okamžitému xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx sem:

1. xxxxxxxx nebezpečných xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx;

2. xxxx nebezpečných xxxxx;

3. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

4. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx látek x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx;

5. xxxxxxxx ve xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxx;

6. vozidlo xxx xxxxxxxxxx normám xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx II);

7. xxxxxxx neschváleného xxxxx;

8. xxxx xxxxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxx xxxxxx;

9. xxxxxx dodržena zvláštní xxxxxxxxxx xxx společné xxxxxx;

10. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x uložení xxxxxxx;

11. xxxxxx dodržena xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nakládku xxxx;

12. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx obalů;

13. xxxxxx dodržena ustanovení xxxxxxxxx xxxxxxxx přepravovaná x xxxxxxxx jednotce;

14. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx (xxxx. příslušné xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, označení xxxxxxx);

15. xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx;

16. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx I xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. UN xxxxx, xxxxxxxxx pojmenování pro xxxxxxxx, xxxxxxx skupina);

17. xxxxx xxxx platné xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx;

18. použití xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

19. nedodržení xxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxx XX

Xxxxx nedodržení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ADR xxxxxxxxxxx riziko poranění xxxxx nebo poškození xxxxxxxxx prostředí, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nápravných xxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx možné x xxxxxx, xxxxxxxxxx však xx dokončení přepravy.

Patří xxx:

1. dopravní jednotka xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

2. xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx nepředstavuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

3. xxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx hasicími xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxx xx funkční, xxxxx chybí pouze xxxxxxxxxx xxxxxx x/xxxx xxxxxxxx xxxx použitelnosti; xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx hasicí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. tlakoměr ukazuje 0,

4. xxxxxxx není xxxxxxxx xxxxx požadavků XXX xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

5. nebyla xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, XXX nebo velkých xxxxx;

6. xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x poškozenými xxxxx, XXX xxxx xxxxxxx obaly, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prázdné xxxxx;

7. přeprava xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx;

8. cisterny/cisternové xxxxxxxxxx (xxxxxx prázdných x xxxxxxxxxxxxx) xxxxxx patřičně xxxxxxxx;

9. xxxxxxxx věcí xx skupinovém xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

10. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx značkami, nápisy xxxx xxxxxxx bezpečnostními xxxxxxxx;

11. xxxxxxxxxx žádné xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x ADR, xxxx písemné pokyny xxxxxxxxxxxx xxxxx přepravovaných xxxx;

12. xxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx rizik XXX

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nízké xxxxxx poranění xxxxx xxxx xxxxxxxxx životního xxxxxxxxx x pokud xxxxxx nápravná xxxxxxxx xxxx xxxxx provést xx místě, xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxx:

1. velikost xxxxxxx bezpečnostních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx značek xxxx velikost xxxxx, xxxxxx xxxx symbolů xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

2. x xxxxxxxxx dokumentaci xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx X(16);

3. xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx není xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xx xxxxx má.

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx x. 522/2006 Xx.

Xxxxxxxx učiněná xxxx tuzemským xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx:&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxx:&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxx:

Xxxxx x sídlo xxxxxxxx

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

XXX xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx protiprávního jednání

Porušení

Sankce

Poznámky

561/2006

AETR

165/2014

v xxxx, kde x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx došlo

v XX

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx, xxxxx

Xxx.:

X-xxxx:

Xxxxx:

Xxxxxx:

Xxxxxxx x. 6 x vyhlášce č. 522/2006 Xx.

Xxxxx a xxxx pokut uložených xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx přestupku

Počet xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx uložených xxxxx xx xxxxx přestupek

Tuzemský xxxxxxxx v rozporu x §3 písm. x) zákona provozoval xxxxxxxx dopravu vozidlem, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx značka Xxxxx republiky x xxxxx nebylo xxxxxxx x xxxxxxxx silničních xxxxxxx (§35 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx)

Xxxxxxxx x xxxxxxx x §3 xxxx. x) nebo §27 xxxxxx nezajistil, xxx x každém xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx (§35 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx označené xxxxxxx (§35 xxxx. 1 xxxx. d) zákona)

Dopravce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přepravního xxxx (§35 xxxx. 1 xxxx. e) xxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §9 xxxx. 1 xxxx 3 xxxxxx (§35 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx)

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §9b xxxxxx (§35 odst. 1 xxxx. 1) xxxxxx)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba porušila xxxxxxxxxx §9c xxxx. 1 xxxx. x) xxxx c) xxxxxx (§35 xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx předložení jízdního xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx příslušným dopravním xxxxxx, nepředložil schválený xxxxxx xxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxx xxxxxx xxxx nezveřejnil jízdní xxx x xxxxxxxx xxxx nezajistil zveřejnění xxxxxxxx řádu xx xxxxx xxxx schválených xxxx x xxxxxxxx xx celou dobu xxxxxxxxxxx dopravy (§35 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx)

Xxxxxxxx provozoval xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx povolení (§35 xxxx. 2 xxxx. x) zákona)

Dopravce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx (§35 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x silniční xxxxxxx (§35 xxxx. 2 xxxx. c) xxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx linkové xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x licenci nebo xxxxxxxx (§35 odst. 2 písm. d) xxxxxx)

Xxxxxxxx provozoval xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jízdní řád (§35 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx provoz xx xxxxx xx stanoveném xxxxxxx (§35 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx)

Xxxxxxxx neprovozoval po xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx (§35 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kabotáže (§35 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx)

Xxxxxxxx x rozporu x §3a odst. 1 xxxx. x) a x), xxxx. 2 xxxx. b) x x), xxxx. 6 xxxx. x) a x) xxxxxx xxxx x §27 xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx, bezpečnostních xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx, xxxx záznam xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx (§35 xxxx. 2 xxxx. x) zákona)

Dopravce xxxx xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2 xxxxxx x. 255/2012 Xx., xxxxxxxxx řád, ve xxxxx pozdějších předpisů (§15 xxxx. 1 xxxx. x) kontrolního xxxx), nebo v xxxxxxx x §34 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx (§35 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx)

Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nedodržel xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx dopravu xxxxxxxxxxxx xxxx (§35 xxxx. 4 xxxxxx)

Xxxxxxxx v xxxxxxx s §33g xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x plánovaném xxxxxxx xxxx xxxxxx změnu (§35 odst. 3 xxxx. x) zákona), x rozporu x §33g xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxx, aby xxx xxxxx x sebe x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx oznámení xxxxx x plánovaném xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx přepravě (§35 xxxx. 3 xxxx x) xxxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxx dokladů xxxxx §33g odst. 1 písm. x) xxx 1 zákona (§35 odst. 3 xxxx. x) xxxxxx)

xxxx. 3 písm. x) xxxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxx dokladů xxxxx §33g odst. 1 xxxx. x) xxx 1 zákona (§35 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx)

Xxxxxxxx v xxxxxxx x §33h xxxxxx nezajistil, xxx xxxxx xxx u xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jazyka (§35 xxxx. 3 xxxx. x) zákona)


 

Počet xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx pokuty

Celková xxxx xxxxx uložených xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx při kontrolách x xxxxxxxxxxxx dopravců x xxx silničních xxxxxxxxxx x Kč

Počet xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxx pravomocných xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx podnikatele v xxxxxxxx dopravě xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxx

xxxxxxxxx xxxxxx byla xxxxxx xxxxx xxxxxxx podnikatele x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx odpovědného xxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zachování xxxxx pověsti xxxxxxxxxxx x silniční xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zástupce

Počet xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxx x xxxxxxx XX přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské Xxxx11)

Xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx správních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za protiprávní xxxxxxx uvedená x xxxxxxx XX xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx11), která xxxxxxxx xxxx, jako xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §35a xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx pověsti, xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uložených xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx XX xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx11), které xxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxx příslušnému podle §35a odst. 3 xxxxxx x provedení xxxxxx o xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx č. 7 x xxxxxxxx č. 522/2006 Sb.

KONTROLNÍ XXXXXX

1. Xxxxx kontroly .............................................. 2. Xxxxx ........................................... 3. Xxx .............................

4. Xxxxxxxxxxx značka xxxxx x registrační xxxxxx xxxxxxx ...................................................................................

5. Xxxxxxxxxxx xxxxxx státu x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx .................................................................

6. Podnik ...............................................................................................................................................

xxxxxxxxxxx

xxxxxxx/xxxxxx ................................................................................................................................................

7. Jméno x xxxxxxxx

xxxxxx/xxxxxxxxx

xxxxxx .................................................................................................................................................

8. Xxxxxxxxxx, adresa, xxxxx xxxxxxxx 1),2) ...........................................................................................................

9. Xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx 1),2) ...........................................................................................................

10. Xxxxxxx množství xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx .....................................................................

11. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx limitu XXX 1.1.3.6. □ ano □ ne

12. Xxxxxx xxxxxxxx

□ xxxxx ložené □ x xxxxxx □ x xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx

13. Xxxxxxxxx doklad □ xxxxxxxxxxxx □ xxxxxxxx xxxxxxxx □ xxxxxxxxxxxx

14. Písemné xxxxxx □ kontrolováno □ xxxxxxxx xxxxxxxx □ xxxxxxxxxxxx

15. Dvoustranná/mnohostranná xxxxxx/

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx □ kontrolováno □ xxxxxxxx xxxxxxxx □ bezpředmětné

16. Osvědčení x xxxxxxxxx xxxxxxx □ xxxxxxxxxxxx □ xxxxxxxx xxxxxxxx □ xxxxxxxxxxxx

17. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx □ xxxxxxxxxxxx □ xxxxxxxx xxxxxxxx □ xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx

18. Xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx □ xxxxxxxxxxxx □ porušení zjištěno □ xxxxxxxxxxxx

19. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx □ xxxxxxxxxxxx □ porušení xxxxxxxx □ xxxxxxxxxxxx

20. Ustanovení x způsobu xxxxxxxx (xxxxx xxxxxx, x xxxxxx, x xxxxxxxx) □ xxxxxxxxxxxx □ xxxxxxxx xxxxxxxx □ xxxxxxxxxxxx

21. Zákaz společné xxxxxxxx □ xxxxxxxxxxxx □ porušení xxxxxxxx □ bezpředmětné

22. Xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3) □ xxxxxxxxxxxx □ xxxxxxxx xxxxxxxx □ bezpředmětné

23. Xxxx látek xxxx xxxxxxxxx kusu3) □ xxxxxxxxxxxx □ porušení xxxxxxxx □ bezpředmětné

24. Xxxxxxx xxxxx (XX xxx)/xxxxxxx xxxxxxxx2),3) (XXX 6) □ xxxxxxxxxxxx □ xxxxxxxx zjištěno □ bezpředmětné

25. Xxxxxxxx xxxx nápisy (xxxx. XX xxxxx) a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx2) (XXX 5.2) □ kontrolováno □ porušení xxxxxxxx □ xxxxxxxxxxxx

26. Označení xxxxxxxx/xxxxxxx velkými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (ADR 5.3.1) □ xxxxxxxxxxxx □ xxxxxxxx xxxxxxxx □ xxxxxxxxxxxx

27. Xxxxxxxx vozidla/dopravní xxxxxxxx (xxxxxxxx tabulka, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx) (XXX 5.3.2-3) □ xxxxxxxxxxxx □ xxxxxxxx xxxxxxxx □ xxxxxxxxxxxx

1) Xxxxxxx xxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

2) X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx "poznámek"

3) Xxxxxxxx viditelných xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx

28. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx všeobecné xxxxx xxxxxxxxxx XXX □ xxxxxxxxxxxx □ porušení xxxxxxxx □ xxxxxxxxxxxx

29. Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxx □ xxxxxxxxxxxx □ xxxxxxxx xxxxxxxx □ bezpředmětné

30. Xxxxxxx výbava xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx □ xxxxxxxxxxxx □ xxxxxxxx xxxxxxxx □ xxxxxxxxxxxx

31. Hasicí přístroj (x) □ kontrolováno □ xxxxxxxx xxxxxxxx □ xxxxxxxxxxxx

39. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x případného xxxxxxxx xxxxxxxx □ xxxxxxxxx X □ xxxxxxxxx XX □ xxxxxxxxx XXX

40. Xxxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxxxx x. ...........................

(Xxxxxxxx x výsledcích kontroly, xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxx. č. 111/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxx. č. 478/2000 Sb., jakož x předpisů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx:

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Xxxxxx xxxxxx .......................................... Xxxxxx xxxxxxxx: .................................................

Xxxxx/xxxxxx xxxxx, xxxxx(x) xxxxxxxx xxxxxxx(x) .....................................................................................................

Xxxxxxx č. 8 x xxxxxxxx x. 522/2006 Sb.

Příloha x. 8 zrušena xxxxxxx xxxxxxxxx č. 444/2016 Sb.

Xxxxxxx x. 9 x xxxxxxxx x. 522/2006 Xx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx značky, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx opatřují xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx tachografu

Příloha x. 10 x vyhlášce x. 522/2006 Xx.

Xxxxxxx č. 11 x xxxxxxxx x. 522/2006 Sb.

Příloha x. 11 xxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 371/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

Xxxxxxx x. 12 x xxxxxxxx x. 522/2006 Xx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxx xx týdenní pracovní xxxx, délku xxxxx xxx xxxxx x xxxx x přestávky xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx za zjištěné xxxxxxxxx xxxxxx správní xxxxx

(XX - xxxxxxxx xxxxx č. 589/2006 Sb.)

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx doby v xxxxxxxxx xxxxx 60 xxxxx
- §5 odst. 1 NV

Překročení xxxxxxxxx xxxxx směny 13 xxxxx
- §5 odst. 2 XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx směny 10 xxxxx
- §5 xxxx. 2 XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpočinku xxxx xxxxxxx
- §7 XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpočinku x xxxxx
- §8 XX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx
- §9 XX

Xxxxx xxxxxx zkontrolovaných xxx xxxxxxxx kontrole

Počet xxxxxxx x provozovnách xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx

Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx x. 12 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 220/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2022

Informace

Právní xxxxxxx č. 522/2006 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 15.12.2006.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

39/2010 Xx., kterým xx xxxx vyhláška x. 522/2006 Xx., x xxxxxxx odborném xxxxxx x kontrolách x xxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 26.2.2010

269/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 478/2000 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx x. 522/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a kontrolách x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 39/2010 Sb.

s xxxxxxxxx od 23.8.2012 x xxxxxxxx xxxxxx x. 9 x 10, které nabývají xxxxxxxxx 1.10.2012

9/2015 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, státního odborného xxxxxx, vrchního státního xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx odborného xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2015

444/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 522/2006 Xx., x státním odborném xxxxxx x xxxxxxxxxx x silniční xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

462/2017 Xx., xxxxxx xx mění vyhláška x. 522/2006 Xx., x xxxxxxx odborném xxxxxx x kontrolách x xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x účinností od 6.1.2018

371/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 522/2006 Sb., x xxxxxxx odborném xxxxxx a xxxxxxxxxx x silniční xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

220/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 522/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a kontrolách x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2022

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 165/2014 xx xxx 4. února 2014 x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (EHS) x. 3821/85 o záznamovém xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 561/2006 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

2) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/22/ES x minimálních xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 3820/85 a (XXX) x. 3821/85 x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx činností x xxxxxxxx dopravě a x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 88/599/XXX.

Xxxxxxxx Xxxxxx 2004/112/ES, xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Rady 95/50/ES x xxxxxxxxxx postupech xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx 2009/4/ES x xxxxxxxxxxxxxxx na předcházení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx záznamy xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/22/XX x xxxxxxxxxxx podmínkách xxx provedení xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 3820/85 x (XXX) x. 3821/85 x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx Rady 88/599/XXX.

Xxxxxxxx Xxxxxx 2009/5/ES, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/22/XX x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nařízení Xxxx (XXX) x. 3820/85 x (XXX) č. 3821/85 x xxxxxxxxxx x sociální xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x silniční dopravě.

Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2020/1057 xx xxx 15. xxxxxxxx 2020, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx 96/71/XX a 2014/67/XX, x kterou xx xxxx směrnice 2006/22/XX, xxxxx jde o xxxxxxxxx xx prosazování, x nařízení (XX) x. 1024/2012.

2a) Xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx (XX) 2017/1013 xx dne 30. xxxxxx 2017, kterým xx xxxxxxx jednotný xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 17 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 561/2006.

Nařízení Xxxxxx (XX) 2016/403 ze xxx 18. xxxxxx 2016, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1071/2009, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, která xxxxx vést xx xxxxxx xxxxx pověsti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xx mění xxxxxxx XXX xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2006/22/XX, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1072/2009 ze xxx 21. xxxxx 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx přístup xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dopravy, x xxxxxxx znění.

3) §2 xxxxxx x. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3x) Nařízení Xxxx (XXX) č. 3821/85 xx xxx 20. xxxxxxxx 1985 x záznamovém xxxxxxxx x silniční xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, příloha XX, xxxxxxxx I, xxxx. x).

4) Zákon č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Xxxxxxxx č. 64/1987 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxx nebezpečných věcí x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

6) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 561/2006 xx xxx 15. xxxxxx 2006 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx týkajících xx silniční dopravy, x xxxxx nařízení Xxxx (XXX) č. 3821/85 x (XX) x. 2135/98 x x zrušení nařízení (XXX) x. 3820/85, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 165/2014 xx xxx 4. xxxxx 2014 o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 3821/85 x xxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 561/2006 x harmonizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx týkajících xx silniční xxxxxxx.

7) Příloha XXX xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2016/403 xx xxx 18. xxxxxx 2016, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) x. 1071/2009, xxxxx xxx x klasifikaci xxxxxxxxx porušení pravidel Xxxx, která xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx pověsti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dopravě, x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady 2006/22/XX, x xxxxxxx znění.

8) Xxxxxxx X xxxxxxxx Komise (XX) 2016/403 xx dne 18. xxxxxx 2016, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 1071/2009, xxxxx xxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pravidel Xxxx, xxxxx mohou xxxx ke xxxxxx xxxxx xxxxxxx podnikatele x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx III xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/22/XX, x platném xxxxx.

9) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2022/695 xx xxx 2. xxxxxx 2022, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/22/ES, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxxx.

10) Nařízení xxxxx č. 589/2006 Sb., xxxxxx se xxxxxxx odchylná úprava xxxxxxxx doby x xxxx odpočinku xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

11) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1071/2009 xx xxx 21. října 2009, xxxxxx xx xxxxxxxx společná pravidla xxxxxxxx se závazných xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx podnikatele v xxxxxxxx dopravě x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 96/26/XX, x xxxxxxx xxxxx.