Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.03.2011.


Nařízení vlády o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání
430/2006 Sb.

Nařízení vlády

Úvodní ustanovení §1

Geodetické referenční systémy §2

Státní mapová díla §3

Zásady používání geodetických referenčních systémů a státních mapových děl §4

Přechodná ustanovení §5

Zrušovací ustanovení §6

Účinnost §7

Příloha - Technické parametry závazných geodetických systémů

INFORMACE

430

NAŘÍZENÍ XXXXX

xx xxx 16. xxxxx 2006

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx referenčních xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §17 odst. 2 xxxxxx x. 200/1994 Xx., x zeměměřictví x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx zavedením, xx xxxxx xxxxxx x. 319/2004 Sb.:

§1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxx oznámeno x xxxxxxx se xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 98/34/ES xx xxx 22. xxxxxx 1998 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx směrnice 98/48/XX.

§2

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémy

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémy xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx") xxxx

x) Xxxxxxx geodetický xxxxxx 1984 (XXX84),

x) Xxxxxxxx terestrický xxxxxxxxxx xxxxxx (XXXX),

x) Souřadnicový xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (X-XXXX),

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx - xx xxxxxxxxx (Bpv),

g) Xxxxxx xxxxxx 1995 (X-Xx95),

x) Xxxxxxxxxxxx systém 1942 (S-42/83).

(2) Technické xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxxxx.

§3

Státní mapová xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx díly xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx jsou

a) xxxxxxxxxxx xxxx1),

x) Xxxxxx xxxx x xxxxxxx 1 : 5&xxxx;000,

x) Xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 1 : 10&xxxx;000, 1:25 000, 1 : 50 000, 1 : 100 000 xxxx 1 : 200&xxxx;000,

x) Mapa Xxxxx xxxxxxxxx x měřítku 1 : 500&xxxx;000,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx 1 : 25&xxxx;000, 1 : 50&xxxx;000 x 1 : 100 000,

f) Xxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 1 : 250 000, 1 : 500&xxxx;000 x 1:1&xxxx;000&xxxx;000.

(2) Tematickými státními xxxxxxxx díly xxxxxxxxx xx xxxxx státu xxxx tematická xxxxxx xxxx vytvořená pro xxxx xxxxx státu xx podkladě xxxxxxxxxx xxxxxxxx mapových xxx xxxxxxxxx

x) x odstavci 1 písm. x) x x), nebo

b) x odstavci 1 xxxx. x) a x).

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx e).

(4) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. b) xx x) x x odstavci 2 xxxx. x) xx xxxxxxxxx x závazném xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) a doplňují xx závazným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), popřípadě xxxx. x).

(5) Xxxxxx mapová xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) x x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zobrazení.

§4

Zásady používání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx děl

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx systémy xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) xx x) xx xxxxxxx na celém xxxxx státu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx2) x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx3). Xxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. h) lze xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx, udržování x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx díla xxxxxxxx xxxxxx s Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Státní xxxxxx xxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) a xxxxxxxxx xxxxxx mapová xxxx xxxxx §3 odst. 2 písm. a) xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx užití.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) a x) a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu.

(4) Xxxxxx mapová xxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xx xxxxx

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x tematických mapových xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxx krizového xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxxxx.

§5

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Závazné xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxx používat xxxxx při xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. a), xxxxx xxxx v jednom x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx díla xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Závazný xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) pro vyměřování, xxxxxxxxx a vedení xxxxxxxxxxxxxx xxxx státních xxxxxx s Xxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxx xx doby xxxxxxxxx takto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx dokumentárním xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x), x) xxxx x).

§6

Zrušovací ustanovení

Nařízení vlády č. 116/1995 Sb., kterým se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx jejich xxxxxxxxx, xx xxxxxxx.

§7

Účinnost

Toto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 2006.

Předseda xxxxx:
Xxx. Xxxxxxxx v. x.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx:
Xxx. Xxxxxx, XXx. x. x.

Příloha x nařízení xxxxx č. 430/2006 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1984 xx xx xxxxx Xxxxx republiky určen

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx monitorovacího x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) souborem souřadnic xxxx, které jsou xxxxxxxx xx světovému xxxxxxxxxxxx systému 1984 x xxxxxxxxx X873,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 1984 s xxxxxxxxxxx x = 6378137 x, f = 1:298,257223563, xxx "x" xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x "x" je xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) technologiemi kosmické xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodních zpracovatelských xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx základů, xxxxxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxxxxx x epoše 1989.0 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXXX) x xxxxxxxxx 2000 (XXXX2000),

x) xxxxxxxxxx geodetického xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 1980 (XXX80) x konstantami x = 6378137 x, x = 1:298,257222101, xxx "x" xx délka xxxxxx xxxxxxx x "x" xx xxxxxxxxx.

3. Souřadnicový xxxxxx Jednotné xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx

x) Besselovým elipsoidem x xxxxxxxxx x = 6377397,15508 x, x = 6356078,96290 x, xxx "a" xx xxxxx hlavní xxxxxxx, "x" xx xxxxx xxxxxxxx poloosy,

b) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx souřadnic xxxx x vyrovnání xxxxxxxxxxxxxxxxx sítí.

4. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx

x) Xxxxxxxxxxx (xxxx Xxxxxxxxx)-Xxxxxxxxxxx transverzálním xxxxxxxx xxxxxxxxxx, délkojevným x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x plochou xxxxx xxxxxxxxxx xx konvenčního xxxxxxxxxx poledníku x x xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxx, jehož zeměpisné xxxxxxxxxx xxxx (ϕ = 48°02'18,47'' λ = 31°48'15,05'' xxxxxxxx xx Xxxxx, xxxx X x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poledníku xxxxxxxxxx xxxxxx bodu x xxxxxxxxx xxxxxxxx kružnic x rovinách kolmých x xxxxxxxxxx poledníku,

c) xxxxxxxxxxx trigonometrickou xxxx 1. xx 4. xxxx x xxx 1824 - 1860,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rovnoběžek se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx x tomuto xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x straně jedné xxxxxxxx míle, x.x. 7&xxxx;585,9 x, jednak xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx 1000 x 800 xxxxxxxxxx xxxx, t.j. 1896,484 x x 1517,187 x, xxxxx xx xxxxxxxxx x měřítku 1:2880 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

5. Katastrální souřadnicový xxxxxx svatoštěpánský xx xxxxx

x) Cassiniovým (xxxx Xxxxxxxxx)-Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx válcovým xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx kružnicích, x xxxxxxx válce xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx základního xxxxxxxxx a x xxxx xxxxx xxxxxx x rovině xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx bodě xx xxxx chrámu xx. Xxxxxxx ve Xxxxx, xxxxx zeměpisné souřadnice xxxx ϕ = 48°12'31,54'' λ = 34°02'27,32'' xxxxxxxx od Xxxxx, xxxx X x konvenčním základním xxxxxxxxx přiřazeném xxxxxx xxxx x soustavou xxxxxxxx kružnic v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx poledníku,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sítí 1. xx 4. xxxx x xxx 1821 - 1860,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx soustavou x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx čtvercové xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, t.j. 7&xxxx;585,9 x, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx 1000 a 800 vídeňských xxxx, x.x. 1896,484 x x 1517,187 m, xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx 1:2880 x xxxxxxxxxxx mapové xxxxx katastrální xxxx.

6. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx - po xxxxxxxxx xx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx nula stupnice xxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx normálních xxxxx z mezinárodního xxxxxxxxx nivelačních xxxx.

7. Xxxxxx xxxxxx 1995 xx xxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) souborem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x vyrovnání xxxxxxxxxxx xxxx.

8. Souřadnicový systém 1942 je xxxxx

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x = 6378245 x, x = 1:298,3, xxx "x" xx délka xxxxxx xxxxxxx, "x" xx xxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx konformním válcovým xxxxxxxxxx x 6° xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxüxxxxxx xxxxxx,

x) souborem xxxxxxxxx bodů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx.


Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 430/2006 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.9.2006.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

81/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx č. 430/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx jejich používání

s xxxxxxxxx od 1.4.2011

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §27 xxxx. x) zákona x. 344/1992 Xx., x katastru xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (katastrální xxxxx), xx znění xxxxxx č. 89/1996 Xx. a xxxxxx x. 120/2000 Xx.
2) §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 200/1994 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
3) §17 xxxx. 1 zákona x. 200/1994 Sb.