Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.09.2015.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 29.08.2014 do 30.09.2015.


Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců

266/2006 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
Orgány úrazového pojištění §2
Okruh pojištěných osob §3
Vynětí zaměstnanců z úrazového pojištění §4
Vznik a zánik úrazového pojištění §5
Oprávněný §6
Zaměstnavatel §7
Identifikační údaje zaměstnance a oprávněného §8
Příslušný lékař §9
Pracovní úraz §10
Nemoc z povolání §11
Bolest §12
Ztížení společenského uplatnění §13
Poškození zdraví §14
Výpočtový základ §15
Prevence v úrazovém pojištění §16
ČÁST DRUHÁ - DÁVKY
Druhy dávek §17
Úrazový příplatek §18
Úrazové vyrovnání §19
Úrazová renta §20 §21
Bolestné §22
Příspěvek za ztížení společenského uplatnění §23
Hodnota bodu §24
Náhrada nákladů spojených s léčením §25
Náhrada nákladů spojených s pohřbem §26
Jednorázový příspěvek pozůstalému §27
Úrazová renta pozůstalého §28
Nárok na dávku §29
Nárok na dávky ve zvláštních případech §30
Výplata dávek §31 §32
Změna a zánik nároku na dávky a jejich výplatu §33 §34
Přechod nároků na dávky a jejich výplatu §35 §36 §37
Rehabilitace v úrazovém pojištění §38
ČÁST TŘETÍ - POJISTNÉ
Výše a placení pojistného §39
Rozhodné období §40
Sazba pojistného §41
Odvod pojistného §42
Zvýšení pojistného a sleva z pojistného §43
Přirážka k pojistnému §44
Společné ustanovení §45
ČÁST ČTVRTÁ - ORGANIZACE A PROVÁDĚNÍ ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍ
Ministerstvo §46
Česká správa sociálního zabezpečení §47
Okresní správa sociálního zabezpečení §48
Místní příslušnost §49
Oprávnění orgánů úrazového pojištění §50
Shromažďování a zveřejňování údajů o zaměstnancích a zaměstnavatelích §51
Přehled vývoje úrazového pojištění §52
Rada úrazového pojištění §53
ČÁST PÁTÁ - POSUZOVÁNÍ POŠKOZENÍ ZDRAVÍ
Posouzení poškození zdraví §54
Lékařské prohlídky §55
Změna míry poškození zdraví §56
Povinnosti příslušných lékařů a poskytovatelů zdravotních služeb §57
ČÁST ŠESTÁ - SPRÁVNÍ DELIKTY A REGRESNÍ NÁHRADA

HLAVA I - PŘESTUPKY A SPRÁVNÍ DELIKTY

Přestupky §58
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob §59
Společná ustanovení pro přestupky a správní delikty §60
HLAVA II - REGRESNÍ NÁHRADA §61
ČÁST SEDMÁ - ŘÍZENÍ V POJIŠTĚNÍ

HLAVA I - ŘÍZENÍ VE VĚCECH DÁVKOVÝCH

Předmět řízení §62
Zahájení řízení §63
Zkrácené řízení §64

HLAVA II - ŘÍZENÍ VE VĚCECH JINÝCH NEŽ DÁVKOVÝCH

Předmět řízení §65
Účastníci řízení §66
Zahájení řízení §67

HLAVA III - ŘÍZENÍ VE VĚCECH POJISTNÉHO

Předmět řízení §68
Účastníci řízení §69
Zahájení řízení §70

HLAVA IV - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O ŘÍZENÍ V ÚRAZOVÉM POJIŠTĚNÍ

Přerušení řízení §71
Zastavení řízení §72
Formy rozhodnutí §73
Doručování §74
Námitky §75
Vysvětlení §76
Soudní přezkum §77
Náklady řízení §78

HLAVA V - NÁHRADY POSKYTOVANÉ V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM

Náhrada nákladů řízení §79
Náhrada ušlého výdělku §80
Cestovní výdaje §81
Uplatnění nároku na náhrady §82
ČÁST OSMÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I - PRÁVA A POVINNOSTI

Práva a povinnosti zaměstnance §83
Povinnosti zaměstnavatele §84
Oznamovací povinnost a poskytování zpráv §85

HLAVA II - SDĚLOVÁNÍ ÚDAJŮ

Povinnost osob zachovávat mlčenlivost §86
Sdělování údajů mezi orgány úrazového pojištění, nemocenského pojištění a důchodového pojištění §87
Sdělování údajů orgány úrazového pojištění jiným subjektům §88
Sdělování údajů orgánům úrazového pojištění jinými subjekty §89
Sdělování údajů orgány inspekce práce a národním zdravotnickým informačním systémem §90

HLAVA III - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Obecné ustanovení §91
Převod zákonného pojištění zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání §92
Povinnosti zaměstnavatele §93
Ukončení placení pojistného a vymáhání dluhů na pojistném ze zákonného pojištění §94
Ukončení zákonného pojištění §95

HLAVA IV - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Projednání soudem §96
Zmocňovací ustanovení §97
Zrušovací ustanovení §98
Účinnost §99
Příloha č. 1 - Seznam nemocí z povolání
Příloha č. 2 - Sazby pojistného podle převažující činnosti vykonávané zaměstnavatelem
č. 303/2009 Sb. - Čl. VII
266
XXXXX
xx xxx 25. xxxxx 2006
o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

ČÁST XXXXX
XXXXXXXXX USTANOVENÍ
§1
Předmět xxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pracovním xxxxxx xxxx nemocí x xxxxxxxx1) (xxxx xxx "xxxxxxx pojištění").
(2) Xxxxx xxxxx xx použije xx právní xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx úrazového pojištění.

§2
Xxxxxx úrazového pojištění
Orgány xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí (dále xxx "xxxxxxxxxxxx"),
x) Česká xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§3
Okruh xxxxxxxxxxx osob
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx zaměstnanci, xxxxx xx rozumí
a) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona2),
c) xxxxxxx družstva x xxxxxxxxxx, xxx podmínkou xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx práci, xx kterou xxxx xxx odměňováni,
d) xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pracovní xxxxx,
x) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx uzavřeném xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činní xx xxxxx České xxxxxxxxx,
x) xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných celků x zastupitelstev městských xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx stejném xxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx členové zastupitelstva,
h) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx,
x) členové xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxxxx xxxxx, členové Xxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vysílání, xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxx arbitr, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Veřejný xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx Veřejného xxxxxxxx xxxx,
x) osoby, které xxxx xxxxx zvláštního xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx funkce xxxxxxxxxxxx orgánu právnické xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx statutárního xxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx nevznikl xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x fyzické xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vykonávají xxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x) až x),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péči xx xxxxxxxxxx xxxx, xx-xx těmto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx3),
x) xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx odnětí svobody xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx,
x) xxxxx xxxxx v xxxxxx, xxxxx xx xxxxx pracovního xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, neboť xxxxxx xxxxxxx podmínky stanovené xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx vznik.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxx účastni xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) na území Xxxxx xxxxxxxxx; za xxxxx zaměstnání na xxxxx Xxxxx republiky xx považuje x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx území České xxxxxxxxx, xx-xx místo xxxxxx zaměstnání trvale x Xxxxx republice, xxxx
x) v cizině xxx xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx zaměstnání xx xxxxxx v xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx pojištěni xxxxx xxxxxxxx státu, ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx, x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx"), xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx zaměstnání, x xxxxx každé zakládá xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx x xxxxxxx z xxxxxx zaměstnání.

§4
Xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx pojištění
Z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxx
x) zaměstnavatele, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x imunit, pokud xxxx účastni úrazového xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx organizace x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx správě sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx pojištění v Xxxxx xxxxxxxxx; toto xxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanci Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx, pro niž xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§5
Vznik x xxxxx xxxxxxxxx pojištění
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx vzniká zaměstnanci xxxxxxxxx v §3
a) xxxxxxxxx x) x x) xxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, a xxxxxx xxxx xxxxxxxx pracovního xxxxxx,
x) xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru,
c) xxxxxxx c) dnem xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx a zaniká xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxxxx x) dnem,

1. xx xxxxxx poprvé po xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx sjednanou práci, x zaniká dnem, xxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx byla xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

2. xx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx práce xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxx, xxx xxxx práci xxxxxxx,

x) písmenu x) xxxx xxxxxxx do xxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx x) xxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zastupitelstev xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x zastupitelstev městských xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členěných xxxxxxxxxxxx měst x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx jsou pro xxxxx funkce xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx kteří xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx člena zastupitelstva xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxx vykonávají xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zastupitelstva, x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx až xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx po xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx tato xxxxxx; to xxxxx xxxxxxx xxx hejtmana xxxxx a primátora xxxxxxxx města Xxxxx,
x) xxxxxxx h) dnem xxxxxxx x xxxxxx xxxx uplynutí xxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě dnem xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x) x j) xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx skončení xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx x) xxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3), a xxxxxx xxxx, od xxxxx xxxx xxxxxx nenáleží x xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) písmenu x) xxxx xxxxxxxx xx práce x xxxxxx xxxx odvolání x xxxxxx práce,
k) xxxxxxx x) dnem xxxxxxxx výkonu xxxxx x zaniká xxxx xxxxxxxx xxxxxx práce.
(2) Xxxxxxxx x xxxx xxxxxx úrazového xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkon xxxxxx xxxxxx svobody xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx úrazové xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence xxxxxx x xxxxxxxx vznikne xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§6
Oprávněný
Oprávněným se xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, která xxxxxxxxxx náklady xxxxxxx x léčením xxxxx §25, a xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx §26.

§7
Xxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx organizační xxxxxx státu, která xx xxxxx předpisů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zaměstnavatele xxxx která xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnání x xxxxxxxxx poměru xxxx xx xxxxxxx dohody x pracovní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx účast xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx konající xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x služební xxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§8
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x oprávněného
Identifikačními údaji xxxxxxxxxxx x oprávněného xx xxxxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx, xxxxxxxxx rodné příjmení,
c) xxxxxx občanství,
d) xxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, přičemž xxxxxxxxx xx rozumí

1. x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx trvalého pobytu xx území České xxxxxxxxx,

2. x xxxxxxx5), xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxx rodinným příslušníkem, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x pokud xxxxxx xxxxx nemá, xxxxxx xxxxx, xxx se xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

3. x cizince, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, adresa xxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§9
Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx lékařem xx xxxxxx
x) poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx,
x) v xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6).

§10
Xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx se rozumí xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nezávisle xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx.
(2) Xxxxxxx pracovních xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x činnost, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx (služební) xxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) cestu, xxxxxx se xx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx zahraničí do Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, rady zaměstnanců, xxxxxxxx pro oblast xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx při xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x činnost xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx k xx xxxxxxxxxxx nepotřebuje zvláštní xxxxxxxxx xxxx ji xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnavatele, xxxxx x xxxxxxxxxx výpomoc xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
(3) X xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx úkony xxxxxxxx x výkonu xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx před xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx skončení x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x oddech xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx zaměstnání x xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx vyšetření x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxx xxxxx x xxx x xxxx, xxxxx xxxx konána x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x diagnostické xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxxxx musí podrobit xxxxx pracovněprávních xxxxxxxx, xxxxxxxx při xxxxx xxxxxx a cesta x xxx x xxxx xxxx xxxxx x xxxxx souvislosti x plněním xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxx xx xxxxxx cesta x místa zaměstnancova xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxxx vstupu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xx jiné xxxxx xxxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxx a xxxx; u xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx také xxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxx shromaždiště x xxxx.
(4) Cesta x obce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxx xx xxxxxxxx jako xxxxx xxxx před xxxxxxxx práce xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxx pracovní xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx, xxxxx zaměstnanec xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§11
Xxxxx x povolání
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx působením xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx faktorů xxxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx nemocí z xxxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 1 x tomuto xxxxxx a xxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx vzniká, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx závažnosti, xxxxx xx xxxx nemoc x xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xx xxxxx x xxxxxxxx xx považuje x nemoc xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nemocí x xxxxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx seznamu x xx xxxx xxxxxxx 3 xxx xxxx jejím zařazením xx seznamu.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx provádějí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx stanovení xxxxxxxxx právním předpisem6).

§12
Xxxxxx
Xxxxxxx xx rozumí xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx způsobené xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

§13
Ztížení společenského xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx pracovním xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx trvalého xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, vzdělávacích x xxxxxxxxxx xxxxxx.

§14
Xxxxxxxxx zdraví
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx pracovním xxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx zdraví") xx xxxxxx následky xx xxxxxx xxxxxxxxxxx vzniklé x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx úrazem xxxx xxxxxx x xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx poznatků xxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxx a xxxxxxxxx xx mírou xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx poškození xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdraví.
(4) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx způsobené xxxxxx či více xxxxxxxxxx úrazy nebo xxxxxx či více xxxxxxxx z xxxxxxxx.

§15
Xxxxxxxxx základ
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stanovený xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vznikem xxxxxxxxx xxxxxx snížený x 23 %; xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx denního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx").
(2) Výpočtovým základem xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxx rentu xxxxxxxxxxx se rozumí xxxxxxxxxxxxxx denního xxxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnance (xxxx xxx "xxxxxxx výpočtový xxxxxx").

§16
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxx zaměstnavatelů, xxxxxxx cílem xx xxxxxxxxx x odstraňování xxxxxx vzniku xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Ministerstvo vyhlašuje x dosažení cíle xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx vzniku xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vzniku poškození xxxxxx,
x) výchovy x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx,
x) xxxxxx a propagace x oblasti xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx práci,
e) vývoje x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx vyhodnocování x odstraňování rizik x podporu xxxxxx xxxxxx.
(3) Česká xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx7) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx a xxxxxxx8) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 (xxxx xxx "xxxxxxxx") x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx projektů,
b) xxxxxxxxxx vyhlášené xxxxxxxx, xxxxxx veřejné xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx realizaci.
(4) X xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx x úrazovém xxxxxxxxx rozhoduje Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
(5) Xxxx prostředků xx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx xxxx 6 % x xxxxxx xxxxx vyplacených v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce.

XXXX DRUHÁ
DÁVKY
§17
Druhy xxxxx
(1) X úrazového xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx tyto xxxxxxxx xxxxx:
x) úrazový xxxxxxxxx,
x) úrazové vyrovnání,
c) xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx ztížení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx pozůstalého.
(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, poskytnuta x xxxxx dávka xx xxxxx rehabilitace v xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§18
Xxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xx nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx mzdy xxxx xxxxx, nebo x xxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx prvního xxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Pokud xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pominula xx xxxxxxx xxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx příplatek x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Obdobně xx postupuje x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, úrazové renty x úrazové renty xxxxxxxxxxx.
(4) Úrazový příplatek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo
c) po xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx vyrovnání xxxxxxx x důvodu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxx úrazového xxxxxxxxx k náhradě xxxx nebo xxxxx xx x období xxxxxxx pracovní neschopnosti, xx kterém xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, stanoví xxxx rozdíl mezi xxxxxxx xxxxxxx výpočtových xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx x tomto xxxxxx.
(6) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx mezi denním xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
(7) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavců 5 x 6 xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxxxxx náhrady xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(8) Xxxxx zaměstnanec xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x pracovní činnosti, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx zaměstnanec xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o provedení xxxxx, ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx současně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účast na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nepřihlíží xx pro xxxxxxxxx xxxx úrazového xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx pojištění. To xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, úrazové renty x úrazové xxxxx xxxxxxxxxxx.

§19
Úrazové vyrovnání
(1) Zaměstnanec xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx míra xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 10 % x xxxxxxxxxx 33 %.
(2) Xxxxxxxxxxx, kterému xxxx xxxxx §34 xxxx. 1 písm. a) xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx vyrovnání, jestliže xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx 10 %. Xxxxx na xxxxxxx vyrovnání x xxxxxx téhož poškození xxxxxx xxxxxx zaměstnanci xxx jednou. To xxxxx x v xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx poškození xxxxxx.
(3) Výše xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxx poškození xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxx zvýšení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx rozpětí xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx ve xxxx odpovídající xxxxxxx xxxx úrazovým xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxx xxx nově xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x úrazovým xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Úrazové xxxxxxxxx xx přiznává xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zdraví xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nejdříve však xxx dne xxxxxxxxxxxxx xx dni skončení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx postupuje xxx xxxxxxxx úrazové xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx
§20
(1) Xxxxxxxxxxx xx při poškození xxxxxx nárok na xxxxxxxx rentu, xxxxx xxxx poškození xxxx xxxxxx xxxx nejméně 33 %.
(2) Xxxxxxx xxxxx náleží xxxxxxxxxxx xx xxx předcházejícího xxx, od xxxxxxx xx xxxxxxx starobní xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxx kalendářního xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 65 xxx xxxx.

§21
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) nejméně 33 %, xxxxx xxxxxxxxxx 66 %, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx procentem xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zvýšeným x 34 % x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) nejméně 66 %, xxxxxxx výše xxxxxxx renty se xxxx xx výši xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx invalidní důchod xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění
a) z xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx x souvislosti x poškozením zdraví, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xx xxxxxx nároku xx úrazovou xxxxx,
xxxxx xx xxxx úrazové xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx; ke xxxxxxx důchodu xxx xxxxxxxxxx xxx ke xxxxxxx výplaty xxxxxxx xxx xxxx souběhu x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x jiným důchodem xx xxxxxxxxxxx.
(3) Při xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxx xxxxx xxxx poškození xxxxxx.
(4) Úrazová xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx výměra xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx zvýšení xxxxxxxxx výměry xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx stejným xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx x xx stejných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x důchodovém xxxxxxxxx.

§22
Bolestné
(1) Zaměstnanec xx xxxxx xx xxxxxxxx xx bolest xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdraví.
(2) Xxxxxxxxxxx xx nárok xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx téhož xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jde x xxxxxx způsobenou xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poškození xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx výši xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx posudku x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx bolestného se xxxxxxx jako xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx bodu podle §24, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxx §48 xxxx. 2 xxxx. f).

§23
Xxxxxxxxx xx ztížení xxxxxxxxxxxxx uplatnění
(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx ztížení xxxxxxxxxxxxx uplatnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdraví.
(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uplatnění x xxxxxxx téhož xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zhoršení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx základě lékařského xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx společenského xxxxxxxxx; xxxx příspěvku xx xxxxxxx xxxx xxxxxx počtu bodů x hodnoty xxxx xxxxx §24, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle §48 xxxx. 2 písm. x).

§24
Xxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx společenského xxxxxxxxx xxxx 120 Kč.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx hodnotu bodu xxx xxxxxxxxx výše xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx ztížení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§25
Náhrada xxxxxxx spojených x léčením
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx účelně xxxxxxxxxx náklady xxxxxxx x xxxxxxx zaměstnance x xxxxxx poškození xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xxx tyto xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx oprávněným xx
x) xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx,
x) zdravotnické xxxxxxxxxx9),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx,
x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro odstranění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx stravování, jestliže xxxx zaměstnance xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§26
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x pohřbem
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx náklady xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx zemřel x důsledku xxxxxxxxx xxxxxx, tomu, kdo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx pohřebné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx10).
(2) Xxxxxxx spojené x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ústavem, xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx místa, xxxxxxx xx xxxxxxx pomníku xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, cestovní xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxxx ošacení; xxxxxxx na smuteční xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx x pohřbem xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx10).

§27
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx manželovi x nezaopatřenému xxxxxx, x xx xxxxxxx xx výši 240&xxxx;000 Xx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx žili xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxx 240&xxxx;000 Xx.
(2) Xxxxx může xxxxxxxx xx změnám, které xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx nákladů, zvýšit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozůstalému.

§28
Xxxxxxx renta xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx, xxxxx zaměstnanec, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, poskytoval xxxx xxx povinen xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Měsíční xxxx xxxxxxx renty xxxxxxxxxxx xxxx 40 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx jednoho xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zaměstnance xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxx však 40 % xxxxxxxxx výpočtového xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx výše xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx stanoví xxxx podle xxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx renta xxxxxxxxxxx xx sníží x xxxxxx, xxxxxx xxxxx vdovský, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu, xx xxxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xx xxxxxx byl xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx na xxxxxxxx xxxxx pozůstalého xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx dobu, xx xxxxxx by xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxx do xxxxx kalendářního xxxxxx, xx kterém xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 65 xxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nového xxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx výměra xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx úrazová xxxxx pozůstalého stejným xxxxxxxx, xx stejné xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§29
Xxxxx xx dávku
(1) Xxxxx na xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx.
(2) Nárok xx xxxxx nezaniká uplynutím xxxx.
(3) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx oprávněný xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx nároku xx xxxxx xxx xxxxxx též v xxxxxxxxxxxx podobě podepsané xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx11).
(4) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx
x) x xxxxxxxxx xxxxxx došlo xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx předpisů k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx xxxx z xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx12), xxxxxxx s xxxx xxx xxxxx seznámen x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zdraví,
b) xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx13) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx poškození xxxxxx zabránit, a xxxx skutečnost byla xxxxxxx příčinou xxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxx xxxx x případech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx hrozícího xxxxxx xxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx úmyslně xxxxxxxxx.

§30
Xxxxx xx dávky xx zvláštních xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx vykonávajícímu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx zaměstnanci xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx dohody x xxxxxxxxx práce, xxxxxxxx xxxxxxx příplatek, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx ke xxx vzniku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx nemocenském xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pozůstalého.

Výplata xxxxx
§31
(1) Xxxxx xx výplatu xxxxx xxxxxx splněním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx dávku x xx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx požádá xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxx též x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxxx uznávaným elektronickým xxxxxxxx11).
(2) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx renta xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx příplatek x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Dávky xx vyplácejí nejpozději xx xxxxx xx xxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx dni, v xxxx xxx nárok xx výplatu xxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx dávky se xxxxxxxxx xx jednoho xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxx se xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění. Xxxx-xx xxxx opakující xx peněžité xxxxx xxxx než 300 Xx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx měsíčních xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx období nepřesahující 6 xxxxxx.
(6) Xxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxx xx celé xxxxxx xxxxxx.

§32
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx"). Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výplatu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx14).
(2) Dávky xx příjemci poukazují xx jeho xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx vyplácejí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx x uvedených xxxxxxx má být xxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx poukazování xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxx poukázána.
(3) Xxxxxx-xx příjemce x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx splátky xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx měsíci po xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx byla xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx do ciziny xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx způsob xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx x xxxxx xxxxxx na dávky x xxxxxx výplatu
§33
(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, není-li xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx 3 xxx xxx xxx, od xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx věty xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx x xx xxxx, xx xxxxxx xxxxx, která xxxxxx mít xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxx dnem xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, není-li xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§34
(1) Zjistí-li xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx
x) xxxxx xx xxxxx xxxx xx její xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, a to xxx dne následujícího xx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxxxxx, vyplacena xxxx xx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx, než x xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, anebo xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx, dávka xx xxxxx xxxx xxxxxx, a xx xxx xxx, od xxxxx dávka xxxx xxxx zvýšení xxxxxx, xxxxxxx xxxx 3 xxxx xxxxxx xxx xxx zjištění nebo xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx,
x) xxxxx byla xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, než x xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx vyplácí neprávem, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxx výplata xxxxxxx, a xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx dni, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx již byla xxxxxxxxx,
x) se xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxx xxxxx nebo xxx xxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x) xxxx c).
(2) Xxxxxxx xxxxxxx renty xx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou x §83 xxxx. 2 a 3 x byl na xxxxx následek xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx zdraví zaměstnance xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 33 %, již xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx úrazová xxxxx xxx xxx zastavení xxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zaměstnance nedosahovala xxxxxxx 33 %, xx po xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ode xxx, xxxxxx míra xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Zjistí-li xxxxx xxxxxxxxx pojištění, že xxxxxxx renta xxxx xxxxxxx xxxxx pozůstalého xxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xx xxxxx částce, než x xxxx xxxxxx, x xxxxxxx, xxx xxx
x) xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx invalidní xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxxx po zaměstnanci xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx vdovský, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění,
zúčtují xx xxxxxx xxxxxxx x vyplacenými xxxxxxxx xxxxxxx renty xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

Přechod xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx
§35
(1) Xxxxx na xxxxx xxxxx postoupit xxx xxx xx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx o xxxxxxxx x dávky xxx xxxxxxx jen xxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xx dávce, x xx xx xx xxxxxx, xxxxxx xxx srazit xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx odstavce 2 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx x s pohřbem.

§36
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx oprávněný xx xxxxxx nároku xx xxxxx, přechází nárok xx xxxxxxx dávky, xxxxx nebyla xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxx), xxxx a xxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxx smrti x xxxxxxxxxx. Podmínka xxxx v domácnosti xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.
(2) Nároky xxxxxxxxxxxx xx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx dědictví; xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxx.

§37
(1) Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nesplnil xxxxxxxx xxxx uloženou xxxxxxxxx xxxx přijal dávku xxxx její část, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx předpokládat, xx xxxx xxxxxxxxx neprávem xxxx xx xxxxx xxxxxx, než xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx byla xxxxxxxxx neprávem xxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx náležela, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přeplatek xx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx dávka xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx vyšší xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, odpovídají xxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xx xxxxx společně x nerozdílně x xxxxxxxx xx vypořádají xxxxx míry xxxxxxxx, xxxxx xx nedohodnou xxxxx. Spory x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxx xxxxxxxxx 3 xxx ode xxx, xxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 5 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx uvedené xx xxxx první neplynou xx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxx výkonu rozhodnutí, xxxx xxxx-xx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z příjmu xxxx x xxxxx.
(4) Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx dávce xxxxxx xx základě xxxxxxxxxx příslušného orgánu xxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx částky 100 Kč; xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x tíži xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx povolit xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx.

§38
Rehabilitace x xxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx lze xx jeho xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx pojištění, pokud xxxx poškození xxxx xxxxxx činí xxxxxxx 33 % a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx soběstačnosti, nebo
b) xxxxxxxx dosavadních nebo xxxxxxx nových znalostí x xxxxxxxxxx teoretickou xxxx praktickou přípravou, xxxxxxxxxxxx xxxx pracovní xxxxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx vhodné x xxxxxxxxxxxx přiměřené.
(2) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx poskytnout xxx tehdy, pokud xx xxxxxxxx rehabilitace xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx poskytnutá xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxxxxxxxxx x úrazovém pojištění xx provádí xx xxxxxxxxxxxxxxxx rehabilitačních zařízeních xxxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx. Okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení určí xxxxxxxxxxx, ve kterém xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxxxxxxx x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Poskytnutá xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX
XXXXXXXX
§39
Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxx x xxxxxxx pojistného xx xxxxxxx procentní xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx základů xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx15) v xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxx"). Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nezakládá xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx nahoru.
(2) Za xxxxxxxxxx základ xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zaměstnání v xxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x zaměstnance xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu.

§40
Rozhodné xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx15).

§41
Xxxxx pojistného
(1) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanoveny x příloze č. 2 k xxxxxx zákonu.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pojistného xxxxx jím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxx klasifikaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vydané Českým xxxxxxxxxxxx xxxxxx16); xxx-xx x zaměstnávání xxxxxxxxx xxxxx podle zákona x xxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx jejích xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx-xx se x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx sazby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx, x němž došlo x xxxx změně.
(4) Xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xx celé koruny xxxxxx xxxxxx.

§42
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Pojistné xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx x xxx, kdy xx x xxxxxxxxxxxxxx splatné xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx a příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 předloží xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnanců x x xxxx pojistného, xxxxx je povinen xxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, sdělí ve xxxxxx lhůtě příslušné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x pojistném xx sociální zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti.
(4) Xxxxxxxx xx platí xxxxx s pojistným xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvkem xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§43
Xxxxxxx pojistného x xxxxx x pojistného
(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx než xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx pojistné xxxxx odstavce 7.
(2) Xxxxx xxxxxxx zátěž xxxxxxxxxxxxxx x předchozím xxxxxxxxxxx xxxx byla xxxxx než xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 8.
(3) Česká xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxxxxxx činností stanovené x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činností xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem16), xxx xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx pojistného (xxxx jen "skupina").
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx všech xxxxx vyplacených v xxxxxxxxxx kalendářním xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx pojistného xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařazených xx xxxx skupiny x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx do 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx úrazovou xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdraví zaměstnanců xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx kalendářním roce x dávek xxxxxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce xx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x dva xxxx předchází xxxxxxxxxxxx xxxx, xx který xx xxxxxxx zátěž xxxxxxx, x objemu xxxxxxxxxx zaměstnavatele v xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xx xxxxxxx zátěže xx xxxxxxxxxxxxxx dávky xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdraví
a) xxxxxx z xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxx xxxxxxx pojistného xx xxxxx xxxxxxx xxxx výší xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nejvíce xxxx 30 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok.
(8) Xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
x) 5 %, xxxxx xxxxxxx xxxxx zaměstnavatele xx xxxxx než xxxxx xxxxxxxx x nižší xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, do které xx zaměstnavatel xxxxxxx,
x) 10 %, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx nejvýše xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx skupiny, do xxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(9) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, úrazová zátěž x zvýšení pojistného x xxxxx x xxxxxxxxxx xx vyjadřují x xxxxxxxxxx.
(10) X xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxx z xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx kalendářní xxx následující po xxxxxxxxxxx roce, ve xxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§44
Xxxxxxxx x pojistnému
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx správa xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, orgánů ochrany xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx uložit xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, u xxxxxxx xxxx xxxxxx při xxxxxx své xxxxxxxxx xxxxxxxxx nad xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů17) xxxxxxxx xxxxxxxxx závažné porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx bezpečnosti a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx.
(2) Xxxx přirážky x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xx 10 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxx okresní správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodla x uložení xxxxxxxx x pojistnému.
(3) Přirážku x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx platit xx prvního xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx přirážky x xxxxxxxxxx, a to xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§45
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx pojistného, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx potvrzení x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zvýšení xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxx, xxxxxx vymáhání, promlčení xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a penále xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

XXXX XXXXXX
XXXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX
§46
Xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx
x) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) řídí x xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) zřizuje xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uvedené x §59 xxxx. 4,
x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxx statut x xxxxxxx xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx komisí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zaměstnance xxx xxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx vyrovnání x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx18).
(3) Ministerstvo je xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx lékařské xxxxxxxxx zaměstnance za xxxxxxxx xxxxxxxxx x §55 xxxx. 2 xxxx. x).

§47
Česká xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Česká xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení
a) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) rozhoduje x

1. xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx výše xxxxx xxxxxxxxx x §17 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) x x),

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, o kterých xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx rozhodla,

4. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §73 xxxx. 2,

5. xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) vymáhá xxxxxxxx vyplacené částky xx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx úrazového pojištění,
f) xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx úrazového pojištění,
g) xxxxxxx analýzu xxxxxx x xxxxxxxxx vzniku xxxxxxxxxx úrazů,
h) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odbornou pomoc xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) stanoví výši xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx kategoriích xxxxxxxx, tvořících xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx zveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx evidenci xxxxxxxxxx úrazů a xxxxxx x povolání, xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx zjištění xxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxx příčin x okolností xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx formulářů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx elektronické xxxxxx xxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx plnění úkolů xxxxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx společenství x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) vypracovává přehled xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §58 xxxx. 2 xxxx. x) x v §59 xxxx. 1 xxxx. h),
o) vybírá x vymáhá pokuty xx xxxxxxx xxxxxxx, x kterých rozhodla.
(2) Xxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx lékaře xxxxxxxxx xxxxxx zaměstnance pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení.
(3) Xxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupracuje x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném x §53.

§48
Okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x) rozhoduje x prvním stupni x

1. xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a x změně xxxx xxxxx, x kterých xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. vrácení xxxxxxxxx xx xxxxxxx, x kterých xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx dávek, x xxxxxxx rozhodla,

4. vzniku, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, vznikl-li xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx, x přirážce x xxxxxxxxxx x x xxxxxx,

x) vybírá xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx, x pohledávky na xxxxxxxxx a xxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx správní xxxxxxx xx xxxxxx úrazového xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx,
x) vede xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a oprávněného x dávku,
i) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx rozhodnutí x xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) poskytuje xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx pomoc xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx náklady na xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x správní xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxx Česká správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x správní xxxxxxx, o kterých xxxxxxxx.
(2) Okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx zdraví při xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx vynaložených xxxxxxx spojených x xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx rehabilitace x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xxx příčinou xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx a příspěvku xx xxxxxxx společenského xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx. správnost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x dodržení xxxxxxxxxxx xxxx.

§49
Xxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx místní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx postoupí xxxx xxxxxxx správa místně xxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx učinil.
(3) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx správy sociálního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx správu xxxxxxxxxx zabezpečení, která xxxx příslušná x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x úrazovém xxxxxxxxx.

§50
Xxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou oprávněny
a) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx týkající se xxxxxxxxxx,
x) ověřit u xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx zaměstnance, aby xx xx účelem xxxxxxxxx poškození xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx svého xxxxxxxxxxx stavu xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx u xxxxxx určeného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.
(2) Při xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil x xxxxxxxxxxxxxx sborů,
b) xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx, aby xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxx xxx) xxxxxxxx xxx xxxxx kontroly,
d) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx součinnost xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nelze xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx výsledků xxxxxxx xxxxxx x okolností xxxxxx pracovních xxxxx, xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §47 xxxx. 1 xxxx. g) xxxxxxx xxx zjištění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx úrazů xxxx nemocí x xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, může xxx xxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx orgánům xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx.

§51
Xxxxxxxxxxxxx a zveřejňování xxxxx x zaměstnancích x xxxxxxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění
a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaměstnance xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, x adresa pro xxxxxxxxxx,
x) údaje o xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx x xxxxxxxx), jimiž xxxx údaje x xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx vzniku x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (nemoci x xxxxxxxx).
(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxx xxx plnění xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, vyjádřené v xxxxxxx x Odvětvovou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx statistickým xxxxxx16).
(3) Česká správa xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje x xxxxxx úrazového pojištění.

§52
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx19) xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx vývoje xxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx pojistného, x výdajích na xxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx statistiky xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxx x příčin. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Česká xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§53
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 15 členů x je xxxxxxx xxxxxxx dílem xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a organizací xxxxxxxxxxx a zaměstnavatelů. Xxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxx úrazového xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxxxxxxx. Výkon xxxxxx člena Rady xxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxx jako xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx. Zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxxxxxxx členu Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxx úrazového xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (§16 odst. 2) xx následující xxxxxxxxxx rok,
b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxxxxx kalendářní xxx.

XXXX XXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX
§54
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx zdraví
Při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x povolání xxxxx §84 odst. 1 písm. c) xxxx 4, ze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx funkčních xxxxxxxxx x x xxxxxxxx vlastního vyšetření xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§55
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx prohlídka xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx do 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx nebo x úrazovou xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
x) x xxxx určené xxx xxxxxxxxxx lékařském xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx skutečnosti, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxx (§83 odst. 1).
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxx podnět xx kontrolní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx jednoho xxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx zdraví xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Podnět xx xxxxxxxxx lékařské xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx.

§56
Xxxxx míry xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx-xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prohlídce, xx se poškození xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx změnily, xxxxxxx xx míra xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxx.

§57
Povinnosti příslušných xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Příslušný xxxxx x jiný poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb jsou xxxxxxx xx úhradu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x) provést xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména o xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, výsledky xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxx x xxxxxxx odstraňování xxxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zdraví,
c) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx úrazového xxxxxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxxxx nahlížet xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úrazového pojištění.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx za xxxxxx
x) xxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx stanovení xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) zaslat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx lhůtě xx 3 xxx xx xxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx20) xxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx plní xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx 15 dnů xxx dne, xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxx stanovena xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx splnit xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx o xxx xxxxx úrazového xxxxxxxxx x v xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxx pojištění vyžaduje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx lékaře xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zdraví. To xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx poškození xxxxxx posudkovými xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxx úhrady xx výkony xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 se řídí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx21) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx22). Xxxxxx poskytuje xxxxx xxxxxxxxx pojištění.

XXXX ŠESTÁ
SPRÁVNÍ DELIKTY X XXXXXXXX XXXXXXX
XXXXX X
XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX
§58
Xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx na řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §86.
(2) Fyzická xxxxx xx jako zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že
a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx údaj xxxxx §84 odst. 1 xxxx. x),
x) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §84 xxxx. 1 písm. x) xxxx 3,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx příčiny x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §84 xxxx. 1 písm. x) xxxx 4 x 5,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx nebo platu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §84 odst. 1 xxxx. x) bodu 6,
x) xxxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x výpočet xxxxx xxxxx §84 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxx údaje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx dávku xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vyžádané xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 1 písm. x),
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 1 xxxx. x),
x) xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kopii xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x povolání xx xxxxx xxxxxxxxx v §92 odst. 2, xxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxx §93 odst. 1, xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení xxxxxxx podle §93 xxxx. 2.
(3) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx
x) 20&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. a), x) x x),
x) 50&xxxx;000 Xx, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) a x),
x) 100&xxxx;000 Kč, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 2 písm. x), x) x x).

§59
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx
(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx jako xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx §84 xxxx. 1 xxxx. x),
x) xxxxxxxx vznik nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxx změnu údajů xxxxxxxxx v §84 xxxx. 1 písm. x) bodě 3,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §84 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 x 5,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxxx xxxx nebo platu xxxxxxxxxx zaměstnanci xxxxx §84 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 6,
x) nevede xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxx dávek xxxxx §84 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo oprávněným,
f) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 1 xxxx. x),
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §84 odst. 1 xxxx. x),
x) xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x povolání xx xxxxx stanovené x §92 xxxx. 2, xxxx tuto xxxxx Xxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx žádost xxxxx §93 odst. 1, xxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx zaniká xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 2.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že xx xxxxx stanovené v §57 odst. 3
x) x xxxxxxx s §57 odst. 1 xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotního stavu xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo
c) xxxxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxxxxxx na jeho xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx nezapůjčí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 1 písm. x).
(3) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 2 xxxx. a), xxxx xxxxx vypracovaného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 2 xxxx. x).
(4) Pojišťovna, xxxxx xxxx evidenci (§92 xxxx. 5) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx při xxxxxxxxx úrazu xxxx xxxxxx z xxxxxxxx (xxxx jen "zákonné xxxxxxxxx") se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx
x) nepředá xxxxx §92 xxxx. 3 Xxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kopii své xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x povolání, kterou xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výsledky provozu xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx přebytky do xxxxxxxx rozpočtu podle §92.
(5) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4 xxx xxxxxx pokutu xx
x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x správní xxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3,
x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxx delikt xxxxx odstavce 4.

§60
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x správní xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx prokáže, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx.
(2) Xxx určení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx správního xxxxxxx, xxxxxxx ke xxxxxxx jeho xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx, xx nichž byl xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx správní xxxxxx zaniká, xxxxxxxx xxxxxxx orgán x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx roku xxx dne, xxx xx x xxx xxxxxxx, nejpozději xxxx xx 3 roků xxx xxx, xxx xxx xxxxxxx.
(4) Xx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx podnikání xxxxxxx xxxxx nebo x xxxxx souvislosti x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x postihu xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Příjem z xxxxx je příjmem xxxxxxxx rozpočtu.

HLAVA II
REGRESNÍ XXXXXXX
§61
(1) Xxx, kdo xxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxx zaviněného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zjištěného soudem xxxx xxxxxxxx úřadem xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx zaplatit xxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Vůči xxxxxxxxxxxxxx má xxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxx xx náhradu vyplacených xxxxx,
x) způsobil-li xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx13),
x) xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx práce nebo x xxxxxxxxxxx s xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx pod xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx13),
x) xxxxx-xx x xxxxxxxxx zdraví v xxxxx souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxx provozované xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Nárok xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx úrazového xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Regresní xxxxxxx xx stanoví xx xxxx vyplacené dávky.
(5) Xxxxxxxxx x zaplacení xxxxxxxx náhrady vzniká xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxx úrazového pojištění x povinnosti xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxxxxxxxx dobrovolně.
(6) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uplynutím 5 xxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zjistil, xx dávka byla xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx zdraví, k xxxxx došlo x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx náhrady xxxxxxxxxxx xx dávek, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx 5 xxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx, x xxxx xxxx dávka xxxxxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jinému xxxxxx xxxxxxx moci x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx v xxxxx řízení xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx protiprávního xxxxxxx, xxxxx má xxxxxx xxx xxxxxxxx náhrady.
(8) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu.

XXXX SEDMÁ
ŘÍZENÍ V XXXXXXXXX
XXXXX X
XXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX
§62
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx je rozhodování x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§63
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxx x dávku se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zaměstnance xxxx xxxxxxxxxxx podané na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxx. Žádost lze xxxxx xxx v xxxxxxxxxxxx podobě podepsané xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem11).
(2) Xx oprávněného, xxxxx xxxxxxxx ke svému xxxxxxxxxxx xxxxx nemůže xxx podat xxxxxx x xxxxx, může xx xxxxxxx potvrzení xxxxxx podat xxxxxx x xxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxx), děti xxxx xxxxxx.

§64
Xxxxxxxx řízení
(1) Xx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxx pojištění x
x) xxxxxx xx výplatu xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nároku xx xxxxx x xxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx,
x) změně xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) zániku xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xx dávku již xxxxxx splněny.
(2) Xx xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxxx nevydává; v xxxxxx xxxxxxxxx obdrží xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx oznámení.
(3) Xxxxx xxxxxxxx zkráceného řízení xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx u xxxxxx pojištění, který xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx 15 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Byla-li xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, výše xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx rozhodnuto, že xxxxx xx xxxxx xxxxxx, a xxxxxx xxxxxx námitky xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA II
ŘÍZENÍ XX XXXXXX XXXXXX NEŽ XXXXXXXXX
§65
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxx x jiných xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x
x) xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxx.

§66
Xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx řízení x jiných xxx xxxxxxxxx věcech jsou
a) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx náhrada.

§67
Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx x xxxxxx než dávkových xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx z xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxx též v xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx11).

XXXXX XXX
XXXXXX XX XXXXXX POJISTNÉHO
§68
Předmět xxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx rozhodování x
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx,
x) xxxxxxx dlužného xxxxxxxxxx a penále xx splátkách,
e) xxxxxxxx x pojistnému.

§69
Xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx zaměstnavatel.

§70
Zahájení xxxxxx
Xxxxxx se xxxxxxxx x xxxx xxxxxx. Řízení x xxxxxxxx splátek xxxxxxxx xxxxxxxxxx x penále xx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXX V XXXXXXXX XXXXXXXXX
§71
Xxxxxxxxx řízení
(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx řízení xxxxxxxx
x) xxxxxxxx x výzvou xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žádosti,
b) xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x řízení x xxxxxxxx dávky xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zdraví, zahájeném xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxx, xxxxxxx xxx x xxxxxx vyšetření xxxxxx, pokud xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) probíhá-li xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx účastníka xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx určí,
d) xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx pro vydání xxxxxxxxxx xx kromě xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x dobu, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, x x xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovil xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx.

§72
Zastavení xxxxxx
Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §71 xxxx. 1 písm. x) xxxx x) xxxxxxx 6 xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx.

§73
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Písemné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanec nebo xxxxxxxxx xxxxxxx oznámení x xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) X řízení x xxxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x o xxxxxx xx vydává xxxxxxxxxx xxxxxx platebního výměru, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xx pojistném. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx částky xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx výkazu xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx nedoplatků x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx předpisy x xxxxxx nedoplatků x xxxxxx x xxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx x přirážce k xxxxxxxxxx xx úrazové xxxxxxxxx xxxxx §44 xx xxxxxxxx xxx xxxxxx inspekce práce xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, z xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx k pojistnému xxxxxxx.

§74
Xxxxxxxxxx
(1) Xx vlastních xxxxx adresáta se xxxxxxxx
x) rozhodnutí, jimiž xx xxxxx nepřiznává, xxxxxx, snižuje xxxx xx zastavuje xxxx xxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx dávkových xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
(2) Xx vlastních xxxxx adresáta se xxxx xxxxxxxx písemnosti, x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx běhu xxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx lhůt xx pro xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx přeplatku xx dávce, xxxxxxxx xxxxxxx nebo exekuce xxxx prostřednictvím policejního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§75
Xxxxxxx
(1) Xxxxx oznámení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dávek podle §73 xxxx. 1 xxx xxxxxxxx do 60 xxx po xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx které xxxx xxxxxxxxx změna xxxx xxxx, xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Česká xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx 30 dnů xxx xxx, kdy xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx úrazového xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §73 xxxx. 1.

§76
Xxxxxxxxxx
X xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pojištění, která xx xxxxx xxx xxxxxxx x zahájení xxxxxx x xxxx xxxxxx, může xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx.

§77
Xxxxxx xxxxxxx
Xxxxx rozhodnutí x rehabilitaci x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x penále xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§78
Xxxxxxx řízení
(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nemají xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx v řízení xx xxxxxx pojištění xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uložit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx náhradu tomu, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

XXXXX V
NÁHRADY POSKYTOVANÉ X XXXXXXXXXXX X XXXXXXX
§79
Xxxxxxx nákladů xxxxxx
(1) Xxxxx úrazového pojištění xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx výdělek x náklady, které xx vznikly tím, xx xxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x lékaři xxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx podrobil xxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxx xxxxxx odbornému xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx"), pokud xxx x řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Náhrada xxxxxxx xxxxxx též
a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, potvrdil-li xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx průvodce xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx příslušného xxxxxx,
x) xxxxxxxx zástupcům zaměstnance, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
xxxxx x xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxx výdaje, xxxxxxx xxxx
x) jízdní xxxxxx,
x) xxxxxx xx xxxxxxxxx,
x) zvýšené xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) nutné vedlejší xxxxxx.

§80
Xxxxxxx ušlého xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s vyšetřením xxxx jednáním xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x §79 xxxx. 1 x 2 xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx osobám uvedeným x §79 xxxx. 1 x 2 xxxxxx nemocenské nebo xx xxxxxx jim xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, popřípadě pracovní xxxxxx xx práce xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

§81
Cestovní xxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx řídí xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx23).

§82
Xxxxxxxxx nároku na xxxxxxx
Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx dvou xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x něhož xxxxxxxx jednání nebo xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxx doložit příslušnými xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx úrazového pojištění xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx soudního xxxxxxxx.

XXXX XXXX
XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
XXXXX X
XXXXX A POVINNOSTI
§83
Práva x xxxxxxxxxx zaměstnance
(1) Xxxxxxxxxxx xx právo xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx stanovení míry xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx takové xxxxxxx vyhovět xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx úrazového pojištění x xxxxxxxxxx komisí xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jinému xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékařem xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx poškození xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx, xxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx stanoveným způsobem, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx rozhodování x xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx úrazového xxxxxxxxx, hlásit xxx xx 8 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx pro xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxx trvání xxxxxx, xxx změnu xxxx xxxxx xxxx xxx xxxx výplatu.

§84
Xxxxxxxxxx zaměstnavatele
(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx nejpozději xx 8 xxxxxxxxxxxx xxx xx svého xxxxxx xx předepsaném formuláři x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, x xxxx uvede xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx i x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx, které xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) x xxx splatnosti xxxxxxxxxx předložit xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx x xxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dne xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx správě xxxxxxxxxx zabezpečení xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. xx 8 dnů xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnance,

2. xx 8 xxx xxxxx úrazového xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. do 8 xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx úrazového xxxxxxxxx,

4. xx 8 xxx xxx xxx, xxx se x xxxxxx xxxxxxxxxx úrazu xxxx x zjištění xxxxxx x povolání xxxxxxxx, vznik pracovního xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx z povolání,

5. xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx pracovního xxxxx, xxxxxxx vyšetření je xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx24),

6. xx 8 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx mzdy xxxx xxxxx za xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. kontrolu xxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. kontrolu xxxxxx xxxxxxxxxx uložených xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zákonem,

3. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x poskytnout xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k provedení xxxxxxxx nebo ověření xxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxxxxx nároku xx xxxxx zaměstnancem sdělovat xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx formuláři,
f) xxxxxxxxxx xxxxxx úrazového xxxxxxxxx xx xxxxxxxx do 8 xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x vzniku a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úrazu xxxx nemoci x xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pojištění, xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx úrazem xxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxx zahájeno xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx trestní xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxx x průběhu a xxxxxxxx xxxxxx, pokud xx x těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxx pojištění po xxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx, xxxxxxx xx xxxxxx,
x) uschovávat xxxxxx xxxxxxx o údajích xxxxxxxxxx pro stanovení x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 10 xxxxxxxxxxxx roků xxxxxxxxxxxxx xx roce, xxxxxxx xx týkají.
(2) Xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx zařazen k xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx měsíc xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx účet xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx jinak, je xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Zaměstnavatel, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 26 xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx den xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx důvodů xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) a x) xxx xxxxxx též x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx11).
(6) Orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxxxxxxx pokutu xx do xxxx 50&xxxx;000 Xx zaměstnavateli, xxxxx
x) neumožní xxxxxx xxxxxxxxx pojištění kontrolu xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, ověření xxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),
x) xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§85
Xxxxxxxxxx povinnost a xxxxxxxxxxx zpráv
(1) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 8 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx následek xxxxxxxxxx úrazu xxxx xxxxxx z xxxxxxxx, xxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx z povolání.
(2) Xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx České xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxx x xxxxxxxxxx epidemiologických x xxxxxx šetření, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxx inspekce práce x xxxxxx xxxxxx xxxxxx správy xxxxxxx xxxxxxxxxx na vyžádání Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx příčin xxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Příslušný xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx bezplatně.

XXXXX XX
XXXXXXXXX ÚDAJŮ
§86
Povinnost xxxx zachovávat mlčenlivost
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xx kterými xx seznámili xxx xxxxxx povinností x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx; xxxx xxxxxxxxx trvá x xx xxxxxxxx pracovního xxxxxx, zaměstnaneckého xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby, xxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx řízení x xxxxxxxx pojištění, xxx-xx x xxxxxxxxxxx, xx kterými xx xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxx. Xxxx povinnost trvá x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx v úrazovém xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx úrazového xxxxxxxxx xxxxxxx x své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o právních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxx xxxxxxxx xxxxx, na xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zákon xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xx souhlasem xxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti mají, xxxxx je xxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx povinnosti xxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx údaje sděleny.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx údaje, xxxxx xxxxxx úrazového xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx, mohou být xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx vědecké, xxxxxxxxxx x pedagogické xxxxxxxx.

§87
Sdělování xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx si xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nezbytné x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xx lhůtě do 8 xxx ode xxx, xxx žádost xxxxxxx, nestanovil-li xxxxx, xxxxx údaje vyžaduje, xxxxx delší. Požadované xxxxx lze xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx x pojištěncích xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx platí xxx xxxxxx.

§88
Sdělování xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx úrazového xxxxxxxxx xx žádost xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, notářům, xxxxxxx exekutorům, xxxxxxx xxxxxx v trestním xxxxxx, Nejvyššímu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nebo právnickým xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx zákona vykonávají xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákonů, x xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud subjekt, xxxxx xxxxxxxxx požaduje, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx svůj xxxxxxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx, x xxxx, pro xxxxx dané xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Orgány úrazového xxxxxxxxx sdělují zdravotním xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx konkrétního zaměstnance, xxxxxxx uložení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx povinností xxxx orgánům úrazového xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sdělují na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxxx a nedoplatcích xx xxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx na médiích, x xx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zdravotní xxxxxxxxxxx x s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory; xxxxxxx-xx x této xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx25) xxxxx x míře xxxxxxxxx xxxxxx stanovené xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanců, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xx xxxxx x xxxxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx
x) v případech xxxxxxxxx v §86 xxxx. 3,
b) xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx, nebo
c) xxx-xx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx má xxxx jiné osobě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx splatnou xxxxxxxxxx, xxxxx o xxx, xxx xxxx jiná xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx a zda xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx podléhající xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx.

§89
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vyžadovat xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x právnických xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx úrazového xxxxxxxxx xxxxxxx fyzické xxxxx a právnické xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx.
(2) Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx příslušnících xxxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx26).
(3) Příslušní xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx povinni xxx xxxxx xxxxxxxx náhrady xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx služby, xxxxx xxxx xxxxxxx podezření, xx poškození xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx právnické osoby.
(4) Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx orgánům xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci své xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx vést k xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx této xxxxx, popřípadě x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx své xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) okolnosti xxxxxxxx x rámci xxx činnosti xxxxxxxxxxxx xxxx, xx x xxxxxxxx zaviněného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx došlo x xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xx v xxxxx svého pravomocného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx způsobila xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednáním xxxxxxxx xxxxxx předpis.
(5) Xxxx-xx správní xxxxx xxxxxxx sdělovat xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx učinit x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

§90
Sdělování údajů xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx zdravotnickým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx úrazového xxxxxxxxx údaje x xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxxxxx x x pracovních xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx27) xxxxxxx xx žádost orgánu xxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, x zaměstnavatelích, x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx vznikla, x x nemocech z xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

HLAVA XXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§91
Xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxxx za xxxxxx xx výdělku xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx před 1. xxxxxx 2017, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2 xxxxxxxx xxx 1. ledna 2027.

§92
Převod xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x povolání
(1) Zaměstnavatelé a xxxxxxxxxx ukončí xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 2016. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nejpozději do xxx 31. prosince 2016 spolu x xxxxxxxxx, že ode xxx 1. ledna 2017 přechází xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx úrazu xxxx xxxxxx x povolání xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Zaměstnavatelé xxxxxxx Xxxxx správě xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx xx dne
x) 1. xxxx 2012 xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx vedou xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx trvalo i xx 30. xxxxxx 2012,
b) 31. xxxxxxxx 2016 kopii xxx evidence x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx vedou xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx náhrad xxxxxx x po 30. xxxxxxxxx 2016,
x) 15. ledna 2017 xxxxx xxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x nemocech x povolání, xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx nárok xx xxxxx z xxxxx xxxxxx x xx 31. xxxxxxxx 2016,
x xx v xxxxxxx i elektronické xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejpozději xx xxx
a) 1. xxxx 2012 xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pojištění xx stavu xx xxx 30. června 2012,
b) 31. xxxxxxxx 2016 xxxxx xxx evidence x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx ke xxx 30. xxxxxxxxx 2016,
x) 15. ledna 2017 xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx stavu xx dni 31. xxxxxxxx 2016,
x xx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx z povolání xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx úrazech x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx identifikačních xxxxx,
x) seznam xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§8), kterým xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx jim xxxxx xx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
c) xxxx náhrad uvedených x písmenu x) x xxxxx x xxxxxx výpočtu a xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx před xxxxxxxxx x xxxxxx nedošlo xxxx bylo plněno xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx opakovaně x xx xxx xxxxxxxxx tohoto zákona,
x) exekuční tituly xx xxxxxx pojistné, xxxxx dluh xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) na xxxxxxxx xxxxxx úrazového xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§93
Povinnosti zaměstnavatele
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx její xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx své xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x povolání i x jiných případech, xxx jsou uvedeny x §92 xxxx. 2.
(2) Zaměstnavatel, xxxxx xxxxxx bez právního xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx do dne xxxxx zániku xxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x pracovních xxxxxxx x nemocech z xxxxxxxx.

§94
Xxxxxxxx placení pojistného x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění
(1) Pojistné xx xxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxxx splatné xx xxxxx xxxxxxxx 2016.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přechází xxxx 1. xxxxx 2017 xx Českou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§95
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výsledky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 2016 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2017 a xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx provozováním zákonného xxxxxxxxx za xxx 2016 xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx na xxxxxx této újmy xx státního xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxx xxxxxxxxx majetkovou xxxx xx rok 2016 xxxxxxxxxx do 31. xxxxxx 2017.

XXXXX XX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§96
Xxxxxxxxxx xxxxxx
Xx návrh zaměstnance xxxx xxxxxxxxxxx (§6) xxxxxxxxx soudy xxxxx x určení, xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx vznikly x xxxxxxxx souvislosti s xxxxxxxxx xxxxxx (§10) xxxx xxxxxx x xxxxxxxx (§11) x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §29 xxxx. 4 xxxx 5.

§97
Zmocňovací ustanovení
(1) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsob xxxxxxxxxx xxxxxxx x ztížení xxxxxxxxxxxxx uplatnění v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx stanovení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou
a) způsob xxxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxx x úrazové xxxxx,
x) okruh poškození xxxxxx vyžadující xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx rehabilitace x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zařízení.

§98
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xx:
1. Xxxxxxxx xxxxx č. 290/1995 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nemocí x xxxxxxxx.
2. Vyhláška č. 125/1993 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x sazby xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxx xx škodu xxx pracovním úrazu xxxx nemoci x xxxxxxxx.
3. Xxxxx č. 183/1994 Sb., x zvýšení xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx 1994 x x xxxx 1995.
4. Xxxxxxxx č. 43/1995 Sb., xxxxxx se xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx x. 125/1993 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a sazby xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxx za xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx.
5. Xxxxxxxx č. 98/1996 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx x. 125/1993 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx za škodu xxx pracovním xxxxx xxxx nemoci x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 43/1995 Xx.
6. Xxxxxxxx č. 74/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx x. 125/1993 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx pracovním xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7. Xxxxxxxx č. 487/2001 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 125/1993 Xx., kterou xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx při pracovním xxxxx nebo xxxxxx x povolání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§99
Účinnost
Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2017, x xxxxxxxx §38 a 43, které xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2020, a x výjimkou §92 x 93, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

x x. Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx x. 266/2006 Sb.

Seznam xxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxx I - Xxxxxx x xxxxxxxx způsobené chemickými xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx z xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx nemoci x xxxxxxxx

1.

Xxxxx x xxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx

X xxxxxxxx x. 1. - 57.:

Xxxxxx vznikají xxx plnění pracovních xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx (dále xxx "xxx práci"), xxx xxxx xx prokázána xxxxxx expozice uvedeným xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx podle současných xxxxxxxxxx poznatků příčinou xxxxxx x povolání

2.

Nemoc xx xxxxx xxxx xxxxxx sloučenin

3.

Nemoc x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx

4.

Xxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx

5.

Xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx

6.

Xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx

7.

Xxxxx x xxxxxx xxxx jeho sloučenin

8.

Nemoc x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx

9.

Xxxxx z xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx

10.

Xxxxx z xxxxxxx xxxx xxxx sloučenin

11.

Nemoc x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx

12.

Xxxxx z xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx

13.

Xxxxx x chlóru xxxx xxxx sloučenin

14.

Nemoc x xxxxxxxxx halogenů x jejich xxxxxxxxx

15.

Xxxxx xx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx

16.

Xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx

17.

Xxxxx z oxidu xxxxxxxxxx

18.

Xxxxx x xxxxx xxxxxx

19.

Xxxxx x xxxxx xxxx

20.

Xxxxx z kyanovodíku xxxx kyanidů

21.

Nemoc x xxxxxxxxxx

22.

Xxxxx z xxxxxxx

23.

Xxxxx x xxxxxx

24.

Xxxxx xx xxxxxxxxxx

25.

Xxxxx xx sirovodíku x xxxxxxx

26.

Xxxxx x xxxxxxxx

27.

Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

28.

Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

29.

Xxxxx x xxxxxxxx

30.

Xxxxx x xxxxxxx

31.

Xxxxx z xxxxx x ketonů

32.

Nemoc x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

33.

Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx a jiných xxxxxxx

34.

Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

35.

Xxxxx x xxxxxxx

36.

Xxxxx x homologů xxxxxxx

37.

Xxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx

38.

Xxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo divinylbenzenu

39.

Nemoc x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx derivátů

40.

Nemoc x xxxxxxxxxxxx nitro nebo xxxxx xxxxxxxxx

41.

Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

42.

Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uhlovodíků

43.

Nemoc xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

44.

Xxxxx x xxxxxxxxxx

45.

Xxxxx x xxxxxxxxx

46.

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

47.

Xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx sloučenin

48.

Nemoc z xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx

49.

Xxxxx ze xxxxxxxxx xxxx

50.

Xxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx

51.

Xxxxx x xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx

52.

Xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

53.

Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx kyselin

54.

Nemoc x etylenoxidu x xxxxxx xxxxxxx

55.

Xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxx)

56.

Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

57.

Xxxxx x xxxxx

Xxxxxxxx XX - Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxx vzniku xxxxxx z xxxxxxxx

1.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zářením

Nemoc xxxxxx při xxxxx, x xxx je xxxxxxxxx xxxxxx expozice xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poznatků xxxxxxxx xxxxxx

2.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxx při xxxxx, x xxx xx xxxxxxxxx taková xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx záření, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nemoci

3.

Zákal xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxx při práci, x níž xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

4.

Xxxxxxx sluchu způsobená xxxxxx.

X osob xxxxxxxx 30 let xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 40 % xxx Xxxxxxx.

X xxxx xxx 30 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x 1 % xx xxxxx 2 roky xxxx.

X xxxx xxx 50 xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx hranici 50 % dle Xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx při xxxxx, x xxx xx xxxxxxxxx nadměrná xxxxxxxx xxxxx. Za xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx které xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxxx 85xX xxxx xxxxxxxx hladina xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx překračuje 200 Xx (140 dB)

5.

Nemoc xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podtlakem

Nemoc xxxxxx xxx práci v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

6.

Xxxxxx xxx xxxxx xxx práci s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxx č. 6. - 8.:

Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx nářadím xxxxx xxxxxxxxx xxxx při xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příčinou xxxxxx

7.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx nervů xxxxxxx xxxxxxxx charakteru xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx neuropatií xxx práci s xxxxxxxxxxx nástroji a xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. xxxxxxx, n. xxxxxxx xxxx obou xxxxx, x klinickými iritačními x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x patologickým xxxxxxx x EMG xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx nejméně středně xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx středně xxxxx xxxxxx.

8.

Xxxxxx kostí a xxxxxx rukou nebo xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx nekrózy xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ručních, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx poruchou xxxxxx xxxxxxx k  xxxxxxxxx omezení xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

9.

Xxxxxx šlach, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx svalů xxxx

xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vleklé xxxxx xxxxxx xxxxxxx x výraznému xxxxxxx xxxxxxxx schopnosti.

K položkám x. 9. - 10.:

Xxxxxx vznikají xxx xxxxx, při xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx

xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, tah xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příčinou nemoci

10.

Nemoci xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxxxxx nadměrného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxx, xxxx xxxx xxxxx, x klinickými xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x XXX vyšetření, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx středně xxxxx xxxxxx.

11.

Xxxxxx tíhových xxxxx x tlaku

Nemoci xxxxxxxx xxx práci vykonávané x xxxxxx xxxxxxxx

xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xx

xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

x tlaku xx xxxxxxxxxx oblast

12.

Poškození xxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxx xxxxx

xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx směny v xxxxxx x kleče x v podřepu

Kapitola XXX - Nemoci x xxxxxxxx xxxxxxxx xx dýchacích cest, xxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx z povolání

Podmínky xxxxxx nemoci z xxxxxxxx

1.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;

xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxxxxx uhlokopů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x

x) x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx p3, x2, x2 a xxxx a všechny xxxxx komplikované xxxxxxxxxxxxx (X, X, C) xxx xxxxxxxxxxx ILO,

b) xx spojení s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx), xxx xxxxx prašných xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x1, x1, x1 a výše xxx xxxxxxxxxxx ILO,

c) x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, rtg xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x2, x1, x1 x výše xxx xxxxxxxxxxx XXX,

x) xxxxxxxx xxxx xx spojení x xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx změn od xxxxxxxx xxxxx x3, x2, x2 a xxxx a všechny xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (X, X, X).

Xxxxxx xxxxxxxx xxx práci, x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x obsahem xxxxxxx krystalického xxxxx xxxxxxxxxxx, která xx xxxxx

xxxxxxxxxx lékařských xxxxxxxx xxxxxxxx nemoci

2.

Nemoci xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxx, xxx znaky prašných xxxx xx xxxxxxxx xxxxx s2, x2,

x2 x xxxx dle xxxxxxxxxxx ILO,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x1, x1, u1 xxx xxxxxxxxxxx ILO xxxx hyalinózou pleury

Nemoci xxxxxxxx při xxxxx, x xxx xx xxxxxxxxx taková expozice xxxxxxx, která xx xxxxx současných lékařských xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

3.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x zpracování

tvrdokovů

Nemoc xxxxxx xxx xxxxx, x xxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

4.

Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxx prašných xxxx od xxxxxxxx

xxxxx x3, x2, x2 x výše xxx xxxxxxxxxxx XXX

Xxxxx xxxxxx xxx xxxxx, x xxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dýmům xxxxxxxxxxx xxx svařování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

5.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx způsobené xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxx, xxxxx, grafitu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, berylia, xxxxxxxx nebo

oxidu titaničitého

Nemoci xxxxxxxx xxx xxxxx, x xxx xx xxxxxxxxx taková expozice xxxxxxxx xxxxxxxxx látkám, xxxxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

6.

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxx xxx práci, x níž je xxxxxxxxx taková xxxxxxxxx xxxxxxxx radioaktivním xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx lékařských poznatků xxxxxxxx xxxxxx

7.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx koksárenskými plyny

Nemoc xxxxxx xxx xxxxx, x xxx xx xxxxxxxxx taková xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

8.

Xxxxxxxx sliznice xxxxx xxxx vedlejších xxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxx xxxxx, u xxx je prokázána xxxxxx expozice xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

9.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx vzniká xxx xxxxx xxxxxxx x vdechováním xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx

10.

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dýchacích

Nemoc vzniká xxx xxxxx, u xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

11.

Xxxxxxxxxxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx, xxxxxx, juty, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxx xxxxx, x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedenému xxxxxx

Xxxxxxxx XX - Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx x povolání

Podmínky xxxxxx nemoci x xxxxxxxx

1.

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, chemickými xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, u xxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příčinou xxxxxx

Xxxxxxxx X. - Xxxxxx z povolání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxx vzniku xxxxxx z xxxxxxxx

1.

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

X xxxxxxxx x. 1. - 2.:

Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nákazy

2.

Nemoci xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx' přímo xxxx prostřednictvím přenašečů

3.

Tropické xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx při xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx oblastech s xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx VI. - Nemoci x xxxxxxxx xxxxxxxxx ostatními xxxxxxx x činiteli

Položka

Nemoc x povolání

Podmínky vzniku xxxxxx x xxxxxxxx

1.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx hlasivek a xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx hlas

Nemoci vznikají xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxx

Příloha x. 2 x zákonu x. 266/2006 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx převažující činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

XXXX - xxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(XXXX - xxxxx)

X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx

10.1

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx včetně výroby xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

5,04

12

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx

13

Xxxxxxxx xxx

15.1

Xxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxx (xx. xxxxxxx)

0,98

15.2

Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx (xx. konzervování)

15.4

Výroba xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx

20.1

Xxxxxx xxxxxxxx x impregnace xxxxx

24.11

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

26.11

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx

26.7

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

27.5

Xxxxxxxx kovů (xxxxxxxxxxxx)

37.1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx

45

Xxxxxxxxxxxx

75.25

Xxxxxxxxxxxx ochrana x xxxxxxx záchranné xxxxx

02

Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx služby

0,84

10.2

Dobývání xxxxxxx xxxx včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

11

Xxxxxxxx ropy x xxxxxxx plynu x xxxxxxxxxxx xxxxxx

14.1

Xxxxxxxx x xxxxxx kameniva

15.5

Úprava x xxxxxxxxxx xxxxx

15.83

Xxxxxx xxxxx

15.9

Xxxxxx xxxxxx

17.14

Xxxxxx x xxxxxxxx lnářských vláken

17.25.4

Tkaní xxxxxxxxxx xxxxxx

17.53

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx (xxxxx xxxxx)

20.2

Xxxxxx xxx, překližkových xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

20.3

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

20.4

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

21.1

Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx

24.3

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, laků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x tmelů

24.64

Výroba xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx

24.7

Xxxxxx xxxxxxxxxx vláken

25.11

Výroba xxxxxxxxx xxxxxxxxx

24.12

Xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

26 13

Xxxxxx xxxxxx skla

26.26

Výroba xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

26.3

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx

26.5

Xxxxxx cementu, xxxxx x xxxxx

26.6

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxx

26.81

Xxxxxx xxxxxx

27.1 - 27.4

Xxxxxx kovů (xxxxx slévárenství)

28

Výroba kovových xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx

29

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

31.3

Xxxxxx xxxxxx a xxxxxx

35.1

Xxxxxx xxxx x xxxxx (xxxxxx xxxxx)

36.1

Xxxxxx nábytku

37.2

Zpracování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x zbytkového xxxxxxxxx

60.2

Xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxxxxxxx x železniční) xx. XXX

85 2

Xxxxxxxxxxx činnosti

90

Odstraňování xxxxxx a odvod xxxxxxxxx vod

01

Zemědělství

0,7

16

Zpracování xxxxxx

0,42

17.23

Xxxxx xxxxxxxx vlnařských tkanin

17.24

Tkaní xxxxxxxxxx xxxxxx

17.25.3

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

17.25.5

Xxxxx vigoňových xxxxxx

17.4

Xxxxxx xxxxxxxxxxx textilního xxxxx (xxxxx xxxxx) - xxxxxxx, xxxxx prádlo xx.

17.52.1

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

17.54.1

Xxxxxx xxxx x xxxxxx

17.54.2

Xxxxxx tylů, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx

17.6

Xxxxxx pletených materiálů

17.7

Výroba xxxxxxxxx zboží

18

Oděvní průmysl, xxxxxxxxxx x barveni xxxxxxx

19

Xxxxxx usní a xxxxxx xxxx; výroba xxxxxxxxxxxx a sedlářského xxxxx a xxxxx

26.21

Xxxxxx xxxxxxxxxxx x porcelánových xxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

26.22

Xxxxxx xxxxxxxxxxx výrobků xxx xxxxxxxxx xxxxx

30.02

Xxxxxx xxxxxxxx xx. přístrojů x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx

32

Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x spojovacích xxxxxxxx x xxxxxxxxx

33

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx

35.3

Xxxxxx xxxxxxx x kosmických xxxx

362

Xxxxxx zlatnických x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

41

Xxxxxx a xxxxxx xxxx

55

Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

60.3

Xxxxxxxx doprava

61.11

Námořní xxxxxxx

62

Xxxxxxx xxxxxxx

63.3

Xxxxxxxx xxxxxxxxx, průvodcovská xxxxxxx

64.2

Xxxxxxxxxxxxxx

70

Xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx (xxxxx, prodej, xxxxxxxx, správa, xxxxxxxx xxxxxxxx)

73.1

Xxxxxx x vývoj x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx věd

74.1

Právní, xxxxxx x podnikatelské xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxx revize;

Výzkum xxxx x xxxxxxxxx mínění; Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

74.2

Xxxxxxxxxxxxxxx x inženýrské poradenství x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

75 (kromě 72.25)

Veřejná xxxxxx; Xxxxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (kromě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prací)

80

Školství

85.1

Zdravotnictví

85.3

Sociální xxxxxxxx

91

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx společenských

92.2

Provoz xxxxxxxx x xxxxxxxx

22 1

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

0,28

65

Xxxxxxxxxxx

66

Xxxxxxxxxxxxxx kromě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení

67

Činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx

72

Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx činnosti (xxxxxxxxxx xxxxxxx, opravy, xxxxxxxxx xx.)

73.2

Xxxxxx x xxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx, společenských věd x xxxx x xxxxxxxxxx

74.4

Xxxxxxxx xxxxxxxx

74.81

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

92.1

Xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx

92.5 (xxxxx 92.53)

Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x jiných kulturních xxxxxxxx (kromě činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

93.02

Xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx ošetření xxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx)

Xxxxxxxx nezařazené xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (s xxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx"), ve xxxxxxx xx xxxxxxx pracuje x výbušninami, radioaktivními xxxxxxx, xxxxxxx, infekčním xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx výškách xxxx xxxxxxxxx

1,05

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

0,56

Xx. XXX
1. Poslanci Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, kteří byli xxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx skončilo x xxxx 2009, x xxxx v xxxx 2009 xxxxx xxxxxxx x rozhodli se xxx uplatňování dosavadního xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxx, odchodné x důchody1), xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxx předpisů xx xxx odvádí xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x úkoly xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx, kdo xxx x plnění xxxxxx xxxxx u xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx platí xxxxxxx xxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců xxxxx zákona x. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
2. Xxx zdanění xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxx Evropského xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx skončilo x roce 2009, x xxxx x xxxx 2009 xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx národního systému xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx č. 586/1992 Sb., xx xxxxx platném xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 303/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 19.9.2009
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 266/2006 Sb. xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2017, x výjimkou §38 x 43, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2020, x x xxxxxxxx §92 a 93, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 7.6.2006.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
218/2007 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 267/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona č. 585/2006 Xx., xxxxx x. 110/2006 Xx., x životním a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 22.8.2007
306/2008 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2010
41/2009 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 1.1.2010
158/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 458/2000 Xx., x podmínkách xxxxxxxxx x o xxxxxx státní správy x energetických xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x změně xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 4.7.2009
282/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx
x xxxxxxxxx od 31.8.2009
303/2009 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx poslanců Xxxxxxxxxx parlamentu
s xxxxxxxxx xx 19.9.2009
73/2011 Xx., x Úřadu práce XX x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.2011
375/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.2012
458/2011 Xx., o xxxxx zákonů související xx zřízením xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx změnách xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zákonů
s xxxxxxxxx xx 1.1.2015
167/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx a spisové xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2012
401/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 359/99 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další související xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2013
463/2012 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákon
s xxxxxxxxx xx 21.12.2012
182/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 29.8.2014
267/2014 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 31.12.2014
Xxxxxx xxxxxxx č. 266/2006 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 205/2015 Sb. x účinností xx 1.10.2015.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (EHS) č. 1408/71 x xxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx zabezpečení xx xxxxxxxxxx xxxxx, osoby xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pohybující se x rámci Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 883/2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx sociálního zabezpečení, xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 859/2003, kterým se xxxxxxxxx ustanovení nařízení (XXX) x. 1408/71 x xxxxxxxx (XXX) x. 574/72 na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, na xxxxx xx xxxx ustanovení xxxxx xxxxxxxxxx pouze x xxxxxx xxxxxx xxxxxx příslušnosti.
2) Xxxxx č. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx úřadech a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
3) §4a xxxx. x) x x) a §47i xxxxxx č. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xx xxxxx pozdějších předpisů.
4) §40a xxxxxx x. 117/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 168/2005 Xx.
5) Xxxxx č. 326/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Vyhláška č. 342/1997 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx nemocí x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tyto nemoci xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 38/2005 Xx.
7) Xxxxx č. 137/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
8) Zákon č. 130/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x podpoře xxxxxxx x xxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Xxxxx č. 123/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
10) §47 x 48 xxxxxx x. 117/1995 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
11) Xxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) §349 xxxx. 1 a 2 xxxxxxxx xxxxx.
13) §2 xxxx. x) zákona x. 167/1998 Xx., x xxxxxxxxxx látkách x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů.
14) §118 xxxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) §5 x 6 zákona x. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
16) Xxxxxxx č. 486/2003 Sb., o xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX).
17) Xxxxxxxxx xxxxx č. 251/2005 Sb., x xxxxxxxx xxxxx, zákon č. 258/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, výbušninách x o státní xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
18) §16a xxxxxx x. 582/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 501/2004 Xx.
19) Xxxxx č. 218/2000 Sb., x rozpočtových xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) §77 xxxxxx č. 20/1966 Xx., x xxxx x zdraví xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxxxxx x. 134/1998 Xx., xxxxxx xx vydává xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x bodovými hodnotami, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Zákon č. 526/1990 Sb., o xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 265/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky v xxxxxxx cen, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) §151 xx 189 xxxxxxxx xxxxx.
24) §105 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx.
25) §67c x 67d xxxxxx x. 20/1966 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
26) §102 xxxxxx x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti.
27) §67c xxxxxx x. 20/1966 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxx 25 Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx (2005/684/XX, Euratom), Xxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx, X 262, 7. xxxxx 2005.