Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.09.2015.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 29.08.2014 do 30.09.2015.


Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců

266/2006 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
Orgány úrazového pojištění §2
Okruh pojištěných osob §3
Vynětí zaměstnanců z úrazového pojištění §4
Vznik a zánik úrazového pojištění §5
Oprávněný §6
Zaměstnavatel §7
Identifikační údaje zaměstnance a oprávněného §8
Příslušný lékař §9
Pracovní úraz §10
Nemoc z povolání §11
Bolest §12
Ztížení společenského uplatnění §13
Poškození zdraví §14
Výpočtový základ §15
Prevence v úrazovém pojištění §16
ČÁST DRUHÁ - DÁVKY
Druhy dávek §17
Úrazový příplatek §18
Úrazové vyrovnání §19
Úrazová renta §20 §21
Bolestné §22
Příspěvek za ztížení společenského uplatnění §23
Hodnota bodu §24
Náhrada nákladů spojených s léčením §25
Náhrada nákladů spojených s pohřbem §26
Jednorázový příspěvek pozůstalému §27
Úrazová renta pozůstalého §28
Nárok na dávku §29
Nárok na dávky ve zvláštních případech §30
Výplata dávek §31 §32
Změna a zánik nároku na dávky a jejich výplatu §33 §34
Přechod nároků na dávky a jejich výplatu §35 §36 §37
Rehabilitace v úrazovém pojištění §38
ČÁST TŘETÍ - POJISTNÉ
Výše a placení pojistného §39
Rozhodné období §40
Sazba pojistného §41
Odvod pojistného §42
Zvýšení pojistného a sleva z pojistného §43
Přirážka k pojistnému §44
Společné ustanovení §45
ČÁST ČTVRTÁ - ORGANIZACE A PROVÁDĚNÍ ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍ
Ministerstvo §46
Česká správa sociálního zabezpečení §47
Okresní správa sociálního zabezpečení §48
Místní příslušnost §49
Oprávnění orgánů úrazového pojištění §50
Shromažďování a zveřejňování údajů o zaměstnancích a zaměstnavatelích §51
Přehled vývoje úrazového pojištění §52
Rada úrazového pojištění §53
ČÁST PÁTÁ - POSUZOVÁNÍ POŠKOZENÍ ZDRAVÍ
Posouzení poškození zdraví §54
Lékařské prohlídky §55
Změna míry poškození zdraví §56
Povinnosti příslušných lékařů a poskytovatelů zdravotních služeb §57
ČÁST ŠESTÁ - SPRÁVNÍ DELIKTY A REGRESNÍ NÁHRADA

HLAVA I - PŘESTUPKY A SPRÁVNÍ DELIKTY

Přestupky §58
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob §59
Společná ustanovení pro přestupky a správní delikty §60
HLAVA II - REGRESNÍ NÁHRADA §61
ČÁST SEDMÁ - ŘÍZENÍ V POJIŠTĚNÍ

HLAVA I - ŘÍZENÍ VE VĚCECH DÁVKOVÝCH

Předmět řízení §62
Zahájení řízení §63
Zkrácené řízení §64

HLAVA II - ŘÍZENÍ VE VĚCECH JINÝCH NEŽ DÁVKOVÝCH

Předmět řízení §65
Účastníci řízení §66
Zahájení řízení §67

HLAVA III - ŘÍZENÍ VE VĚCECH POJISTNÉHO

Předmět řízení §68
Účastníci řízení §69
Zahájení řízení §70

HLAVA IV - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O ŘÍZENÍ V ÚRAZOVÉM POJIŠTĚNÍ

Přerušení řízení §71
Zastavení řízení §72
Formy rozhodnutí §73
Doručování §74
Námitky §75
Vysvětlení §76
Soudní přezkum §77
Náklady řízení §78

HLAVA V - NÁHRADY POSKYTOVANÉ V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM

Náhrada nákladů řízení §79
Náhrada ušlého výdělku §80
Cestovní výdaje §81
Uplatnění nároku na náhrady §82
ČÁST OSMÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I - PRÁVA A POVINNOSTI

Práva a povinnosti zaměstnance §83
Povinnosti zaměstnavatele §84
Oznamovací povinnost a poskytování zpráv §85

HLAVA II - SDĚLOVÁNÍ ÚDAJŮ

Povinnost osob zachovávat mlčenlivost §86
Sdělování údajů mezi orgány úrazového pojištění, nemocenského pojištění a důchodového pojištění §87
Sdělování údajů orgány úrazového pojištění jiným subjektům §88
Sdělování údajů orgánům úrazového pojištění jinými subjekty §89
Sdělování údajů orgány inspekce práce a národním zdravotnickým informačním systémem §90

HLAVA III - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Obecné ustanovení §91
Převod zákonného pojištění zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání §92
Povinnosti zaměstnavatele §93
Ukončení placení pojistného a vymáhání dluhů na pojistném ze zákonného pojištění §94
Ukončení zákonného pojištění §95

HLAVA IV - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Projednání soudem §96
Zmocňovací ustanovení §97
Zrušovací ustanovení §98
Účinnost §99
Příloha č. 1 - Seznam nemocí z povolání
Příloha č. 2 - Sazby pojistného podle převažující činnosti vykonávané zaměstnavatelem
č. 303/2009 Sb. - Čl. VII
266
XXXXX
xx dne 25. xxxxx 2006
o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Parlament xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx republiky:

ČÁST XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
(1) Tento zákon xxxxxxxx xxxxxx vztahy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx poškození xxxxxx pracovním xxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx1) (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxxx").
(2) Tento xxxxx xx použije xx xxxxxx vztahy, xxxxx xxxxxx upraveny xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§2
Orgány úrazového xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx (dále xxx "ministerstvo"),
b) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§3
Xxxxx xxxxxxxxxxx osob
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v tomto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx
x) xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx2),
x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, kde podmínkou xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx družstvo xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx činní xx xxxxx Xxxxx republiky,
f) xxxxxx,
x) členové xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx městských xxxxx nebo městských xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měst x xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx dlouhodobě xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x pracovním xxxxxx, xxx vykonávali xxxxxx xx stejném xxxxxxx xxxx dlouhodobě xxxxxxxx xxxxxxx zastupitelstva,
h) xxxxxxxx Poslanecké sněmovny, xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky,
i) xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x členové Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu, členové Xxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, předseda Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, zástupce xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxx práv a xxxxxxxx Veřejného xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx, xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx zástupce xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx osoba x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx služební xxxxx, x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vykonávají xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx služební xxxxx, pokud xx xx jejich pracovní xxxxx vztahuje ve xxxxxxxxxx xxxxxxx zákoník xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x) xx i),
k) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx pečující x dítě x xxxxx, které xxxx xxxxxx x evidenci xxxx, které mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péči xx xxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pěstouna xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx3),
x) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx práce,
n) xxxxx činné x xxxxxx, xxxxx xx xxxxx pracovního xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx úrazového xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx místo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) v cizině xxx zaměstnavatele se xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx pojištěni xxxxx xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xxxxxx vykonávají xxxxxxxxxx, a mají, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx"), xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

§4
Vynětí zaměstnanců x xxxxxxxxx pojištění
Z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx republice xxx
x) xxxxxxxxxxxxxx, který xxxxxx diplomatických výsad x imunit, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jiném xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že chtějí xxx x tohoto xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pojištění v Xxxxx republice; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx zaměstnání.

§5
Vznik a zánik xxxxxxxxx pojištění
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxx v §3
x) xxxxxxxxx x) x x) dnem, xx xxxxxx nastoupil xx xxxxx, a zaniká xxxx skončení pracovního xxxxxx,
x) xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xxxxxx x zaniká dnem xxxxxxxx služebního xxxxxx,
x) xxxxxxx x) xxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxxxx x) xxxx,

1. xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx sjednanou xxxxx, x zaniká xxxx, xxxx uplynula doba, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

2. xx kterém po xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx začal xxxxxxxxx xxxxxxxxx práci, x xxxxxx xxxx, xxx tuto xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxx a zaniká xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx x) xxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zastupitelstev xxxxxxxx samosprávných celků x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx dlouhodobě xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx zvolením xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx dlouhodobě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx starosta úkoly xx uplynutí xxxxxxxxx xxxxxx až xx xxx konání ustavujícího xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx odměna xxxxxxx xx xxxx xxxxx, trvá xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx po xxxx, po xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx,
x) xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx a zaniká xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x) x x) xxxx nástupu xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx l) xxxx, od xxxxx xxxxxx xxxxxx pěstouna xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3), x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x) xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx dnem xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx práce x xxxxxx xxxx xxxxxxxx výkonu xxxxx.
(2) Xxxxxxxx v xxxx xxxxxx úrazového xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanec xxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, dosavadní úrazové xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zaniká x opětovně xxxxxxx xxxx nástupu xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§6
Oprávněný
Oprávněným xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx náklady xxxxxxx x xxxxxxx podle §25, x xxxxx, xxxxx vynaložila xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx §26.

§7
Zaměstnavatel
Zaměstnavatelem xx rozumí xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx osobu xxxxxxxxxxxx zaměstnání x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx činnosti, xxxxx nezakládá xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx, x němž je xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§8
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaměstnance x oprávněného
Identifikačními xxxxx xxxxxxxxxxx x oprávněného xx xxxxxx
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx,
x) rodné xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

1. x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

2. x cizince5), xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx rodinným xxxxxxxxxxxx, xxxxxx trvalého xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx, x xxxxx takový xxxxx nemá, adresa xxxxx, kde se xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx obvykle xxxxxxx,

3. x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§9
Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx lékařem xx xxxxxx
x) poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytující xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx úrazu,
b) x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu6).

§10
Pracovní xxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jeho xxxx xxxxxxxxxxx, náhlým x xxxxxxxx působením vnějších xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx pracovních xxxxx xxxx v přímé xxxxxxxxxxx x xxx.
(2) Xxxxxxx pracovních xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx činnost xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) cesty. Xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxx, xxxxxx xx xx xxxx pracovní (xxxxxxxx) xxxxx z České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx do Xxxxx republiky a xxxx pracovní (služební) xxxxx x zahraničí. Xxxxxxx xxxxxxxxxx úkolů xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx zaměstnavatele xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, rady xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx iniciativy, xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x dobrovolná xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatelem.
(3) V xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx pracovních úkolů xxxx úkony xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx obvyklé xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx skončení a xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx na xxxxx x oddech xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx nejsou cesta xx zaměstnání x xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxx xxxxx k xxx x xxxx, xxxxx xxxx konána x xxxxxxx zaměstnavatele. Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxxxx xxxx podrobit xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxx x xxxx jsou xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x plněním xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx x zpět xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (ubytování) do xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zaměstnavatele xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx; x zaměstnavatelů x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx z bydliště xx xxxxxx shromaždiště x xxxx.
(4) Xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x jiné xxxx, xxxxx je xxxxx pracovní cesty, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx pravidelného xxxxxxxxxx, x xxxx xx posuzuje xxxx xxxxx úkon před xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx skončení.
(5) Xxxx pracovní úraz xx xxxxxxxx xxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro plnění xxxxxxxxxx úkolů.

§11
Nemoc x xxxxxxxx
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx xx rozumí nemoc xxxxxxxxxx nepříznivým působením xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jiných xxxxxxxxxx faktorů xxxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx uvedena x xxxxxxx nemocí x xxxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 1 x tomuto xxxxxx x xxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx, xx nichž xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx jako xxxxx x povolání xxxxxxx.
(2) Xx xxxxx z xxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxx vzniklá xxxx xxxxx zařazením xx xxxxxxx nemocí x povolání, a xx od jejího xxxxxxxx do xxxxxxx x za xxxx xxxxxxx 3 let xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxx účely úrazového xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx6).

§12
Xxxxxx
Xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx x duševní xxxxxxxx způsobené xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úrazem xxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

§13
Xxxxxxx společenského uplatnění
Ztížením xxxxxxxxxxxxx uplatnění se xxxxxx nepříznivý xxxx xxxxxxxxx xxxxxx pracovním xxxxxx xxxx nemocí x povolání a xxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxx, xx sociální uplatnění xxxxxxxxxxx, xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx životních, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx potřeb.

§14
Xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nemocí x xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx zdraví") xx xxxxxx následky xx xxxxxx zaměstnance vzniklé x xxxxxxxx souvislosti x xxxxxxxxx úrazem xxxx xxxxxx x xxxxxxxx.
(2) Dlouhodobým poškozením xxxxxx se rozumí xxxxxx poškození zdraví, xxxxx podle poznatků xxxx xx xxxxx xxxx než xxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxx poškození xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x tíže dlouhodobého xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Míra xxxxxxxxx zdraví xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx vyjadřující xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx způsobené xxxxxx xx více xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

§15
Výpočtový xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx základ xxxxxxxxxxx stanovený pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx poškození xxxxxx xxxxxxx o 23 %; xxxxxx xx nepoužijí ustanovení x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "denní výpočtový xxxxxx").
(2) Výpočtovým xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx rentu xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "měsíční výpočtový xxxxxx").

§16
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx pojištění se xxxxxx xxxxxxxx zaměřená xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx zjišťování, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx poškození xxxxxx.
(2) Ministerstvo xxxxxxxxx x xxxxxxxx cíle xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 programy zaměřené xxxxxxx xx podporu
a) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) poradenství x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx práci,
e) xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx x odstraňování xxxxx x podporu xxxxxx xxxxxx.
(3) Česká xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení
a) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx7) x xxxxxxxxx veřejnou xxxxxx xx xxxx a xxxxxxx8) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 (dále xxx "xxxxxxxx") a na xxxxxxxxx schválených xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx soutěže xx vědě x xxxxxxx a schválené xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx jejich realizaci.
(4) X xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení xx xxxxxxxxxx v Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x rámci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx prevence x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
(5) Xxxx prostředků xx xxxxxxxx v úrazovém xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx 6 % x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce.

XXXX DRUHÁ
DÁVKY
§17
Druhy xxxxx
(1) X xxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dávky:
a) xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx vyrovnání,
c) xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx za ztížení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx příspěvek xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx renta xxxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx i xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§18
Úrazový xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx příplatek k xxxxxxx mzdy xxxx xxxxx, nebo x xxxxxxxxxxxx, xx-xx následkem xxxxxxxxx xxxxxx uznán xxxxxxx xxxxx neschopným.
(2) Xxxxxxx příplatek xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx jejího xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Vykonává-li xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx vzniká xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx příplatek x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdraví xxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Obdobně xx xxxxxxxxx x xxx stanovení úrazového xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx renty xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x) nenáleží xxxxxxx xxxx xxxx platu, xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx x důvodu téhož xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xx xxxxxx nároku na xxxxxxx vyrovnání vznikla x důvodu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x náhradě xxxx xxxx xxxxx xx v xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx náhrada mzdy xxxx xxxxx, stanoví xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x tomto xxxxxx.
(6) Xxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx mezi denním xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
(7) Xxxx úrazového xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x 6 xx nemění v xxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mzdy xxxx platu nebo xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx léčebného xxxxxxx.
(8) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx dohody x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nezakládá xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx zaměstnanec konající xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, ke dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnání xxxxxxxxxxx účast na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx příplatku x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, která xxxxxxxxx účast xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx obdobně x xxx stanovení úrazového xxxxxxxxx, úrazové renty x úrazové xxxxx xxxxxxxxxxx.

§19
Xxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xx při poškození xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx úrazové xxxxxxxxx, xxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 10 % a xxxxxxxxxx 33 %.
(2) Xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx §34 xxxx. 1 písm. a) xxxxxxx renta odňata, xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx 10 %. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx. To xxxxx x x xxxxxxx, xxx byla xxxxxx xxxxxxx renta xxxxxxxxxxx poskytována x xxxxxx xxxx poškození xxxxxx.
(3) Výše xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx určí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výpočtového základu.
(4) Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx doplatek xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx úrazovým xxxxxxxxxx, xxxxx xx náleželo xxx nově stanovené xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx poškození xxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx přiznává na xxxxxxx posouzení xxxx xxxxxxxxx zdraví xxx xxx vzniku xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx skončení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x důvodu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx renty.

Úrazová renta
§20
(1) Zaměstnanec xx xxx poškození xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx nejméně 33 %.
(2) Xxxxxxx xxxxx náleží zaměstnanci xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx zaměstnanec xxxxxxx 65 xxx xxxx.

§21
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) nejméně 33 %, xxxxx xxxxxxxxxx 66 %, měsíční xxxx xxxxxxx xxxxx xx určí xxxxxxxxx xxxx poškození zdraví xxxxxxxxx xxxxx prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x 34 % x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx 66 %, xxxxxxx xxxx xxxxxxx renty xx xxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx nárok xx invalidní xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x) x xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx v souvislosti x poškozením xxxxxx, xx které náleží xxxxxxx xxxxx, nebo
b) xx xxxxxx xxxxxx xx úrazovou xxxxx,
xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x výši xxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ani xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx souběhu x příjmem x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxx důchodem xx nepřihlédne.
(3) Při xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx výpočtového xxxxxxx ke xxx xxxxx míry xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxx xx zvyšuje xxxxxxx xxxxxxxx, xx stejné xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx důchodů xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx výši x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx základní xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§22
Bolestné
(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Zaměstnanec xx nárok xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx téhož xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jde x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poškození zdraví, xxxxx nebyly zohledněny xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx bolestného.
(3) Xxxxx xx bolestné xx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx posudku o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx bodu podle §24, popřípadě xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxx §48 xxxx. 2 xxxx. f).

§23
Xxxxxxxxx za ztížení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Zaměstnanec xx nárok xx xxxxxxxxx xx ztížení xxxxxxxxxxxxx uplatnění způsobené xxxxxxxxxx zdraví.
(2) Zaměstnanec xx xxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx téhož poškození xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx v důsledku xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xx příspěvek xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx přiznává xx xxxxxxx lékařského xxxxxxx o bodovém xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xx stanoví jako xxxxxx xxxxx xxxx x hodnoty bodu xxxxx §24, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle §48 xxxx. 2 xxxx. x).

§24
Xxxxxxx xxxx
(1) Hodnota 1 xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uplatnění xxxx 120 Xx.
(2) Xxxxx xxxx nařízením xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx výše xxxxxxxxxx x příspěvku xx ztížení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§25
Náhrada xxxxxxx xxxxxxxxx x léčením
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hradí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxx zaměstnance x xxxxxx poškození xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, tomu, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx vynaložené zaměstnancem xxxx xxxxxxxxxx xx
x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx9),
x) xxxxxxxx lázeňskou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx,
x) xxxxxx xxxxx a xxxxxxx nehrazených xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx stravování, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§26
Xxxxxxx nákladů spojených x xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, který zemřel x xxxxxxxx poškození xxxxxx, tomu, xxx xxxx xxxxxxx vynaložil. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx x pohřbem xx xxxxxx pohřebné xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx vypravil xxxxxx10).
(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx pohřebním xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx pomníku xxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a jedna xxxxxxx přiměřených nákladů xx smuteční ošacení; xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx osobám xxxxxxx zaměstnanci.
(3) Náklady xxxxxxx x pohřbem xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx pohřebného xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx10).

§27
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozůstalému xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxx 240&xxxx;000 Xx; xxxxxxx zemřelého xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxx 240&xxxx;000 Xx.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, které xxxxxxx ve vývoji xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx nákladů, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§28
Úrazová xxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, poskytoval xxxx xxx povinen xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 40 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 xxxx, xxxx měsíční xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx výpočtový xxxxxx zaměstnance xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1, xxxxxxx však 40 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxx pozůstalých xx xxxx úrazové xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx, vdovecký xxxx sirotčí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx na xxxxxxxx rentu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx, po xxxxxx by trvala xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pozůstalým xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxx xx xxxxx kalendářního xxxxxx, xx kterém xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 65 xxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (manželce) zaniká xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx pozůstalého xxx xxxxxxxxx nového xxxxxx.
(5) Xxxxxxx renta pozůstalého xx zvyšuje xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění. Xxxxx xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxx výměry xxxxxxx, xxxxxxx xx úrazová xxxxx xxxxxxxxxxx stejným xxxxxxxx, ve stejné xxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxx výměra xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§29
Xxxxx xx dávku
(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxxx dnem splnění xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx.
(2) Nárok na xxxxx nezaniká xxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxx xx xxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx formuláři x xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Uplatnění xxxxxx xx dávku xxx xxxxxx též v xxxxxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx11).
(4) Xxxxx na xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx
x) x xxxxxxxxx zdraví xxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx xxxx z xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx práci12), xxxxxxx s nimi xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx znalost x xxxxxxxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxx jedinou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx si xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx opilosti xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem13) a xxxxxxxxxxxxx nemohl xxxxxxxxx xxxxxx zabránit, x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx příčinou poškození xxxxxx.
(5) Xxxxx však x případech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxx hrozící xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebezpečí xxxxx hrozícího xxxxxx xxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxx tento stav xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§30
Nárok xx dávky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx vykonávajícímu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx základě xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práce xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx příplatek, úrazové xxxxxxxxx xxx úrazová xxxxx, pokud xx xxx vzniku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx nemocenském xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx po zaměstnanci xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nenáleží úrazová xxxxx xxxxxxxxxxx.

Výplata xxxxx
§31
(1) Nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx splněním podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx nároku xx xxxxx a xx její xxxxxxx. X přiznání x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx příslušný orgán xxxxxxxxx pojištění. Xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxxx uznávaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx11).
(2) Úrazová xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx vyplácejí xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Úrazový xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx lze xxxxxxxxxx zálohově.
(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx lhůtě xx xxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx dni, x xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx dávky xxxxxxxxxx xxxxxxxx osvědčen.
(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx dopředu x pravidelných xxxxxxxxx xxxxxxx, stanovených příslušným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx výše xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx 300 Xx xxxxxxx, může xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx měsíčních xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx období xxxxxxxxxxxxx 6 xxxxxx.
(6) Výše xxxxx se xxxxxxxxxxxx xx xxxx koruny xxxxxx.

§32
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxx zákonný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxx"). Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx14).
(2) Xxxxx xx příjemci poukazují xx xxxx xxxx x peněžního ústavu x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x hotovosti prostřednictvím xxxxxxxx poštovní xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx x žádosti x xxxxxxx dávky xxxxx, xxxxxx z uvedených xxxxxxx má xxx xxxxx xxxxxxxxx; v xxxxxxx poukazování xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx číslo xxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, je orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx měsíci, x xxxx byla uplatněna xxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx příjemce. Xxxxx xx vyplácejí xx ciziny xxx xx xxxx příjemce x banky a xx xxxxxx xxxxxxx xxxx výplaty; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, je povinen xxxxxxxxx způsob stanovení xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx x xxxxx xxxxxx na dávky x jejich xxxxxxx
§33
(1) Xxxxx na výplatu xxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx 3 xxx xxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Lhůta podle xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x dávce x xx xxxx, po xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx opatrovník xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xx dávku x na xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx zaměstnance xxxx xxxxxxxxxxx, není-li tímto xxxxxxx xxxxxxxxx jinak.

§34
(1) Zjistí-li xxxxx xxxxxxxxx pojištění, že
a) xxxxx xx dávku xxxx na její xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xx její výplata xxxxxxx, a to xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx období, xx xxxxx již xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxxxxx, vyplacena xxxx xx vyplácena v xxxxx částce, xxx x jaké xxxxxx, xxxx byla neprávem xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, než xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx nebo xxxxxx, a to xxx xxx, xx xxxxx dávka xxxx xxxx xxxxxxx náleží, xxxxxxx xxxx 3 xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx její xxxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx xx vyšší xxxxxx, xxx x xxxx náleží, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx neprávem, xxxxx se xxxxx xxxx odejme nebo xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, a xx xxx dne následujícího xx dni, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx byla xxxxxxxxx,
x) xx změnily xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxx výplatu, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x) xxxx c).
(2) Výplata xxxxxxx renty se xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnost stanovenou x §83 xxxx. 2 x 3 x xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, že míra xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx alespoň 33 %, xxx před xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxx výplaty. Zjistí-li xxxxx úrazového pojištění, xx xxxx poškození xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 33 %, xx po zastavení xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx, xxxxxx míra xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Zjistí-li xxxxx xxxxxxxxx pojištění, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx pozůstalého xxxx přiznána xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx x jaké xxxxxx, x případě, kdy xxx
x) pojištěnému za xxxxxxxx dobu zpětně xxxxxxxx xxxxxxxxx důchod xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx doplacen vdovský, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
xxxxxxx xx xxxxxx důchodu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx renty xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxx xxxxxxx
§35
(1) Xxxxx xx xxxxx nelze xxxxxxxxx xxx xxx do xxxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx jen xxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx x na xxxxxxxxx na xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xx dávce, x xx až xx xxxxxx, xxxxxx xxx srazit xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 se nevztahuje xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uplatnění x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x léčením x x xxxxxxx.

§36
(1) Zemřel-li xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxx), děti x xxxxxx, xxxxxxxx žili x xxxxxxxxx x xxxx jeho xxxxx x domácnosti. Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx dědictví xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxx.

§37
(1) Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přijal xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx vyplacena xxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxx, xxx náležela, xxxxx xxxxx zavinil, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxx, xxx náležela, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přeplatek xx dávce. Jestliže xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx vyšší xxxxxx, xxx náležela, xx xxxxxxx uhradit xxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx xx dávce.
(2) Xxxxxxxx přeplatek na xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx míry zavinění, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx. Spory x xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodují xxxxx.
(3) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxx xxxxxxxxx 3 xxx ode xxx, xxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxx přeplatek xx xxxxx zjistil, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 5 xxx xxx xxx xxxxxxx této dávky. Xxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx řízení x žalobě, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx jsou-li xx xxxxxx přeplatku prováděny xxxxxx x xxxxxx xxxx x dávky.
(4) Xxxxxxxxx x úhradě xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 100 Xx; tento xxxxxxxxx xx odepíše x tíži xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§38
Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx lze xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx poškození xxxx xxxxxx xxxx nejméně 33 % a xxxx společenské xxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx znalostí x xxxxxxxxxx teoretickou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx x úrazovém pojištění xxx zaměstnanci xxxxxxxxxx xxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx poskytnutá podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxxxxxxxxx x úrazovém xxxxxxxxx xx provádí xx xxxxxxxxxxxxxxxx rehabilitačních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx kterém xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx prováděna.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

ČÁST TŘETÍ
POJISTNÉ
§39
Výše x xxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Výše x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnanců xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoveného xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx15) v xxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx"). Xxxxxx xx vyměřovací základ xx u zaměstnance xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx pojistné na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx nemocenském xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xx celé xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxxxx základ xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zaměstnání v xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx základě dohody x pracovní xxxxxxxx, xxxxx nezakládá xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x provedení xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx mzda xxxx xxxxxx.
(3) Pojistné platí xxxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu.

§40
Rozhodné období
Rozhodné období x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx obdobím pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx pojistné na xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx15).

§41
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxxxx z vyměřovacího xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazbu xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ekonomických xxxxxxxx vydané Českým xxxxxxxxxxxx xxxxxx16); jde-li x zaměstnávání agenturou xxxxx xxxxx zákona x zaměstnanosti, xx xxx xxxxxxxxx sazby xxxxxxxxxx xxxxxxxx práce xxxxxxxxxxx převažující xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxx se sazba xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx kalendářního roku xxxxxxxxxxxxx po xxxx, x němž došlo x xxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx celé koruny xxxxxx xxxxxx.

§42
Odvod xxxxxxxxxx
(1) Pojistné xx xxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc x xx xxxxxxx v xxx, xxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Ve xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 předloží zaměstnavatel xxxxxxxxx okresní správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x výši pojistného, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Dojde-li x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, sdělí xx xxxxxx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx i xxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zvláštní právní xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti.
(4) Xxxxxxxx se xxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§43
Xxxxxxx pojistného x xxxxx x pojistného
(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x předchozím xxxxxxxxxxx roce xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zátěže, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7.
(2) Xxxxx úrazová xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx úrazové xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 8.
(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vždy xx xxxxxxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činností xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem16), xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx pojistného (xxxx jen "xxxxxxx").
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx všech xxxxx vyplacených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x souvislosti s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx skupiny x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařazených xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx kalendářním roce.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx do 30. xxxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zátěž xxx každého xxxxxxxxxxxxxx xxxx poměr součtu xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxxx vzniklá x kalendářním xxxx, xxxxx x dva xxxx xxxxxxxxx kalendářnímu xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx zátěž xxxxxxx, x objemu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx roce, xx xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx stanovení xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, u kterého xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xx xxxxxxx xxxxxx xx nezapočítávají dávky xxxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxx
x) xxxxxx x povolání,
b) xxxxxxx nemohl zaměstnavatel xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx povinností xxxxxxxx.
(7) Xxxx zvýšení xxxxxxxxxx xx xxxxx rozdílu xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nejvíce xxxx 30 % xxxxxxxxxx zaměstnavatele za xxxxxxxxx kalendářní rok.
(8) Xxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxx
x) 5 %, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx než xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úrazové xxxxxx xxxxxxx, do xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) 10 %, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx nejvýše xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úrazové xxxxxx xxxxxxx, do xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(9) Průměrná úrazová xxxxx, xxxxxxx zátěž x xxxxxxx xxxxxxxxxx x slevy x xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(10) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x slevu x xxxxxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxx pojistné xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx následující po xxxxxxxxxxx roce, xx xxxxxx Xxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovila xxxx xxxxxxxx úrazové xxxxxx.

§44
Xxxxxxxx x pojistnému
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xx xxxxxxx písemného xxxxxxx orgánů xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx orgány xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx při xxxxx podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx17) xxxxxxxx xxxxxxxxx závažné porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví při xxxxx.
(2) Výše xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xx 10 % xxxxxxxxxx splatného od xxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxx x uložení xxxxxxxx x pojistnému.
(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx nabylo právní xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, x to xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§45
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxx penále, xxxxxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxx placení xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve splátkách, xxxxxx dlužného pojistného, xxxxxxxxxxxxxx výši xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a penále xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

XXXX XXXXXX
XXXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX
§46
Xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx
x) řídí x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx komise,
d) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uvedené x §59 xxxx. 4,
x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx delikty, x xxxxxxx rozhodlo,
f) xxxxxxx Xxxx úrazového pojištění xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx její xxxxx.
(2) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx posudkových komisí xxxxxxxx míru xxxxxxxxx xxxxxx zaměstnance xxx xxxxx přezkumného řízení xxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxx vyrovnání x xxxxxxx renty. Xxxxxx xxx vydávání posudků xxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx18).
(3) Ministerstvo xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx lékařské xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §55 odst. 2 xxxx. b).

§47
Xxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx správa xxxxxxxxxx zabezpečení
a) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x §17 xxxx. 1 xxxx. b), x), x) x x),

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, o kterých xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx rozhodla,

4. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §73 odst. 2,

5. odvoláních xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, x kterých rozhodla,
d) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zaměstnavatelů xxxx součást registru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxx; přitom xx oprávněna xxxxxxxx xxxxxxx exekuci xx xxxxxx úrazového xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxxx x řízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx úrazového xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx analýzu příčin x okolností xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, zaměstnancům x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx úrazového xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx úrazové xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx zveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx z povolání, xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxx příčin x okolností xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx předepsaných xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxx uveřejnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, včetně elektronické xxxxxx své xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx delikty xxxxxxx v §58 xxxx. 2 xxxx. x) x v §59 odst. 1 xxxx. h),
o) vybírá x xxxxxx xxxxxx xx správní xxxxxxx, x kterých xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, pokud x xxxxxx stupni x xxxxx rozhodla xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx úrazového xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §53.

§48
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxx stupni x

1. xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxx xxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xx dávkách, x xxxxxxx rozhodla,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx dávek, o xxxxxxx rozhodla,

4. vzniku, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx pojištění, xxxxxx-xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx pojištění,

5. xxxxxxxxx, x xxxxxxxx x pojistnému x x penále,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxx; xxxxxx xx oprávněna xxxxxxxx správní exekuci xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) vede potřebnou xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx o vzniku xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx nemoci z xxxxxxxx,
x) xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x dávku,
i) opatřuje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxx výkon xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx úrazového xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx výši xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx ji xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx do 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxx poskytnuté x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x správní xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx Česká xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx lékaře
a) posuzuje xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxx kontrolních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx vynaložených xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx zdraví, které xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xxx příčinou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx poškození xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx hodnocení xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx ztížení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékařem,
g) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx. správnost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podkladů xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx stanovených xxxx.

§49
Xxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Místní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx zabezpečení xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx pojištění xx xxxxxx místní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a důchodového xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxx vyrozumí xxxx, xxx xxxxxx učinil.
(3) Xxxxx-xx místní příslušnost xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx okresní správu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxx příslušná x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§50
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxx u zaměstnavatele xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx pojištění údaje xxxxxxx xxxxx xxxxxx x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, aby xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx svého xxxxxxxxxxx stavu xxxxx xxxxxxx x vyšetření xxxxxxxxxxx xxxxx příslušným xxxxxxx nebo x xxxxxx určeného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.
(2) Při xxxxxx kontrolní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x) vstupovat do xxxxxxx a xx xxxxxxxxxx zaměstnavatele, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx do záznamů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x do xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx úrazového xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx doklady x xxxx xxxxxxxxxx (včetně xxxxxx xxx) xxxxxxxx xxx výkon kontroly,
d) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx součinnost potřebnou x výkonu xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jinak.
(3) Xxxxx xxxxxxxx analýzy xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxx §47 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxx zjištění xxxxxxx xxxxx pracovních xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx činnosti zaměstnavatele, x některého xxxxxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx, může xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podnět x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx inspekce xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x poskytnout xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx součinnost.

§51
Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx
(1) Česká xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikační x xxxx údaje, xxxxxxxx xxx xxxxxx úkolů x úrazovém xxxxxxxxx, xxxxxxx jsou xxxxx xxxxx získaných xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění
a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx x povolání), xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x x důsledcích xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx x xxxxxxxx).
(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x zaměstnavateli x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, vyjádřené v xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx statistickým xxxxxx16).
(3) Česká xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení zveřejňuje xxxxxxxxxxx údaje o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§52
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx19) xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx kalendářní xxx xxxxxxx vývoje xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podrobné xxxxx x výši xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxx x úrazovém pojištění x o xxxx xxxxxxxxxx nákladů x xxxxxxx xxxxxxxxx statistiky xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x příčin. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§53
Rada xxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 15 členů x je složena xxxxxxx dílem xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zaměstnavatelů. Xxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx návrh xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x organizací xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxx xxxx jiný xxxx x obecném xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx poskytnout členu Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x nezbytně nutném xxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx členů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (§16 xxxx. 2) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx kalendářní xxx.

XXXX PÁTÁ
POSUZOVÁNÍ XXXXXXXXX XXXXXX
§54
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx zaměstnavatele o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxx x povolání xxxxx §84 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4, ze xxxxxxxxxxx xxxxx zaměstnance xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx úrazového xxxxxxxxx xxxx lékaře xxxxxxxxx xxxxxx ministerstva.

§55
Lékařské xxxxxxxxx
(1) Zjišťovací xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx uskuteční do 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx prohlídka xxxxxxxxxxx se uskuteční
a) x době xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) zjistí-li xxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx xxxxxxxx skutečnosti, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxx zaměstnance (§83 odst. 1).
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podat nejdříve xx uplynutí jednoho xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx zdraví se xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§56
Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx-xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx se poškození xxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zaměstnance xxxxxxx, xxxxxxx xx míra xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx stavu.

§57
Povinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xx úhradu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x) provést xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékařské xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úrazového xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, výsledky xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zprávu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx x posouzení xxxxxxxxx zdraví,
c) xxxxxxx xxx xxxxxxxx zaměstnance xxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx x na nezbytně xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dokumentaci x xxxxxxx určeném xxxxxxx úrazového pojištění.
(2) Xxxxxxxxx lékař je xxxxxxx za xxxxxx
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx stanovení xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) zaslat xxxxx lékařského xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxx xx 3 xxx po xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx20) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx bydliště xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx 15 xxx xxx dne, xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx pojištění x x xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.
(4) Orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zpracovává prostřednictvím xxxxx lékaře xxxxx x zdravotním xxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. To xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxx úhrady xx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3 se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonů x bodovými hodnotami21) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx22). Úhradu poskytuje xxxxx úrazového xxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX
XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX NÁHRADA
HLAVA X
XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX
§58
Xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přestupku tím, xx poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx §86.
(2) Xxxxxxx osoba xx xxxx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx §84 odst. 1 písm. x),
x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §84 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 3,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zjištění xxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §84 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 x 5,
x) neoznámí xxxxxxxx xxxx náhrady xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 1 xxxx. c) xxxx 6,
x) xxxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx §84 odst. 1 xxxx. x) xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úrazového xxxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx úrazového xxxxxxxxx jím xxxxxxxx xxxxxxxx doklady x xxxxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 1 xxxx. x),
x) neuschovává záznamy x xxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 1 xxxx. x),
x) nepředá Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxx své xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v §92 xxxx. 2, xxxx tuto xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx §93 odst. 1, xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx právního nástupce, xxxx xxxxx České xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §93 xxxx. 2.
(3) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx
x) 20&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) x x),
x) 50&xxxx;000 Xx, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) a x),
x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) x x).

§59
Správní xxxxxxx xxxxxxxxxxx x podnikajících xxxxxxxxx xxxx
(1) Právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx
x) nepředloží xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx §84 xxxx. 1 xxxx. b),
b) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §84 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §84 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx z povolání xxxx příčiny x xxxxxxxxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §84 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 x 5,
x) neoznámí xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanci xxxxx §84 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 6,
x) xxxxxx údaje xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx §84 odst. 1 písm. e) xxxx tyto xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úrazového xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo oprávněným,
f) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx doklady a xxxxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 1 písm. x),
x) xxxxxxxxxxx záznamy x podklady xxxxx §84 odst. 1 xxxx. x),
x) xxxxxxx Xxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx o pracovních xxxxxxx a nemocech x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v §92 xxxx. 2, xxxx xxxx xxxxx Xxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx §93 odst. 1, xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx zaniká xxx právního xxxxxxxx, xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 2.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx ve xxxxx stanovené v §57 xxxx. 3
x) x xxxxxxx x §57 xxxx. 1 xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx úrazového xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 1 xxxx. x) lékařské xxxxxxxx, nebo
c) xxxxxxxx xxxxxx orgánu úrazového xxxxxxxxx na jeho xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx zdravotnickou xxxxxxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 1 xxxx. x).
(3) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx lékařský xxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx kopii xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku nezašle xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §57 xxxx. 2 písm. x).
(4) Pojišťovna, která xxxx xxxxxxxx (§92 xxxx. 5) x xxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x povolání (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx") xx dopustí xxxxxxxxx deliktu tím, xx
x) nepředá podle §92 xxxx. 3 Xxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kopii své xxxxxxxx x pracovních xxxxxxx x nemocech x xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §92.
(5) Xx správní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4 xxx xxxxxx xxxxxx xx
x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3,
b) 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

§60
Společná xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx správní delikt xxxxxxxxxx, xxxxxxxx prokáže, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx požadovat, xxx xxxxxxxx právní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Při xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx x závažnosti xxxxxxxxx xxxxxxx, zejména ke xxxxxxx jeho xxxxxxxx x jeho následkům x k xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx správní xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx nezahájil xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx dne, kdy xx o něm xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 3 xxxx xxx xxx, kdy xxx xxxxxxx.
(4) Xx xxxxxxxxxxx xx jednání, x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx právnické xxxxx.
(5) Xxxxxx x xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu.

XXXXX II
REGRESNÍ NÁHRADA
§61
(1) Xxx, xxx způsobil, xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx skutečnostem xxxxxxxxx xxx vznik xxxxxx na dávku, xx povinen zaplatit xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx náhradu.
(2) Vůči xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx náhradu vyplacených xxxxx,
x) způsobil-li zaměstnavatel, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx13),
x) způsobil-li xxxxxxxxxxx zaměstnavatele xxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xx poškození zdraví xxxxxxxxxxx v opilosti xxxx pod xxxxxx xxxx návykové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx13),
x) došlo-li k xxxxxxxxx zdraví x xxxxx souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxx provozované xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xx xxxxxxxx náhradu xxxx orgán úrazového xxxxxxxxx vůči zaměstnanci, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Regresní xxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx dávky.
(5) Xxxxxxxxx x zaplacení xxxxxxxx xxxxxxx vzniká xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úrazového pojištění x xxxxxxxxxx zaplatit xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx dříve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zaniká xxxxxxxxx 5 xxx xxx xxx, xxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx byla xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, k xxxxx xxxxx x xxxxxxxx jednání xxxxxxxxx x odstavci 1. Xxxxx na zaplacení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zaniká uplynutím 5 xxx xx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxx, x němž xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x zahájení xxxxxx, xxxxx by x xxxxx xxxxxx mohlo xxxxx xx zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx regresní xxxxxxx.
(8) Xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu.

ČÁST XXXXX
XXXXXX X XXXXXXXXX
XXXXX X
XXXXXX VE XXXXXX XXXXXXXXX
§62
Xxxxxxx řízení
Předmětem xxxxxx xx věcech xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§63
Zahájení xxxxxx
(1) Xxxxxx x xxxxx se xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx zaměstnance xxxx xxxxxxxxxxx podané xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx11).
(2) Xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx ke svému xxxxxxxxxxx xxxxx nemůže xxx xxxxx xxxxxx x dávku, může xx základě potvrzení xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxx), xxxx xxxx rodiče.

§64
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxx rozhoduje xxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxx vyplácené xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxx xxxxx nesporná,
c) zániku xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx je nesporné, xx podmínky xxxxxx xx xxxxx již xxxxxx splněny.
(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx námitky x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx lhůtě xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Byla-li xx zkráceném xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, dávka xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx její xxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA II
ŘÍZENÍ XX XXXXXX XXXXXX NEŽ XXXXXXXXX
§65
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx věcech xx xxxxxxxxxxx x
x) xxxxxx, xxxxxx xxxx zániku xxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) přestupcích x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx náhradách,
d) náhradách xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

§66
Účastníci xxxxxx
Xxxxxxxxx řízení x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxxxx x oprávněný,
b) xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx lékař xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§67
Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx z moci xxxxxx. Xxxxxx lze xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx11).

HLAVA XXX
XXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXX
§68
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx rozhodování x
x) pojistném xx xxxxxxxx případech,
b) určení xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx,
x) xxxxxxx dlužného xxxxxxxxxx a penále xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§69
Účastníci xxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xx věcech pojistného xx zaměstnavatel.

§70
Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx se xxxxxxxx x moci xxxxxx. Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx dlužného xxxxxxxxxx x penále xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxxxxx.

XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXX V XXXXXXXX XXXXXXXXX
§71
Xxxxxxxxx řízení
(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx řízení xxxxxxxx
x) xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žádosti,
b) xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxx o xxxxxx změny xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zahájeném xx návrh xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx x xxxxxx vyšetření xxxxxx, pokud byl xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) probíhá-li xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx úrazového xxxxxxxxx vyzval účastníka xxxxxx, aby podal xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx orgánem xxxxxxx xxxx ve xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xx xxxx ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx uvedených xx xxxxxxxx řádu prodlužuje xxx o dobu, xxx xx došetřují xxxxxxxx skutečnosti x xxxxxxxxxxxxxx, x x xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x tohoto xxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 řízení přerušeno.

§72
Xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx-xx přerušení xxxxxx xxxxx §71 xxxx. 1 písm. x) xxxx x) xxxxxxx 6 měsíců, xxx xxxxxx xxxxxxxx.

§73
Formy xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dávek; x xxxxxx případech xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx oznámení x xxxxxxx těchto xxxxx.
(2) X xxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x penále xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výměru, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxx x x vrácení přeplatku xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxx xx pojistném x xxxxxx lze xxxxxxxxx x úhradě xxx xxxxxx výkazu nedoplatků. Xxx výkaz xxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x výkazu xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx obdobně.
(4) Rozhodnutí x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §44 xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx, z xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x pojistnému xxxxxxx.

§74
Xxxxxxxxxx
(1) Do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, xxxxx xx dávka xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx částky,
b) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx dávkových xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,
x) xxxxx podle xxxxxx xxxxxx,
x) rozhodnutí o xxxxxxxxx.
(2) Do xxxxxxxxx xxxxx adresáta xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx počátek xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx lhůt xx xxx příjemce xxxxx být xxxxxxx x právní xxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx doručit písemnost xx věcech xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx policejního xxxxxx příslušného xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§75
Xxxxxxx
(1) Xxxxx oznámení x hromadném zvyšování xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §73 odst. 1 xxx uplatnit do 60 dnů po xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx které xxxx xxxxxxxxx změna xxxx xxxx, xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx podávají Xxxxx správě sociálního xxxxxxxxxxx.
(3) Česká xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx xx 30 dnů xxx dne, kdy xx xxxxxxx došly, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx úrazového xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §73 xxxx. 1.

§76
Xxxxxxxxxx
X prověření xxxxxxxx, xxxxxxxxx podnětů a xxxxxxxxx zjištění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx k zahájení xxxxxx z moci xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx také x xxxxxxx formě.

§77
Soudní xxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxxx x rehabilitaci x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx přípustné xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§78
Xxxxxxx xxxxxx
(1) Orgány xxxxxxxxx pojištění xxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxxxx v xxxxxx xx věcech xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx před xxxxxx.
(2) Orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxxx nahradit náklady xxxxxx x povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx jejich vznik xxxxxxxx porušením xxx xxxxxxxxxx.

XXXXX X
XXXXXXX POSKYTOVANÉ X SOUVISLOSTI X XXXXXXX
§79
Xxxxxxx nákladů xxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, které xx xxxxxxx tím, xx xxx vyzván, xxx se xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx lékaře xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxx jinému xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"), xxxxx xxx x řízení o xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx rentu.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnance, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx lékař, že xxxxxxxxxxx potřebuje xxxxxxxx xx xxxxx k xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx jej xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx jednání xxxxxxxxxxx orgánu,
pokud o xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxx xxxxxxxx výdaje, xxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxx,
x) výdaje za xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx stravovací xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§80
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx ušlého výdělku xxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ušel osobám xxxxxxxx x §79 xxxx. 1 x 2 xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §79 xxxx. 1 a 2 xxxxxx nemocenské nebo xx kterou jim xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx práce xxxxxx xxxx pracovní xxxxx.

§81
Cestovní xxxxxx
Xxxxxxx cestovních xxxxxx xx řídí xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx23).

§82
Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx řízení se xxxxxxxxx do xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx podrobil xxxxxxxxx, xxxxx zaniká. Xxxxxx x náhradu xxxxxxx řízení je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXX
XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX USTANOVENÍ
HLAVA X
XXXXX X XXXXXXXXXX
§83
Xxxxx x povinnosti zaměstnance
(1) Xxxxxxxxxxx má právo xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx roku xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zdraví o xxxx xxxx stanovení. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx takové xxxxxxx xxxxxxx do 30 xxx ode xxx doručení žádosti xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx se xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pojištění
a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pojištění x posudkovou xxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx komise xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx zdravotního xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xx potřebné pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx zdraví.
(3) Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x orgány úrazového xxxxxxxxx x xxxx, xxx x dávce xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx skutečného xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx skutečnosti, xx xxxxxxx závisí xxxxxxxxxxx x dávce, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx doklady, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xx 8 xxx xxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx na dávku, xxx xxxxxx xxxxxx, xxx změnu výše xxxxx xxxx pro xxxx výplatu.

§84
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx přihlásit xx xxxxxxxxxx xx 8 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx vzniku xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx má x x xxxxxxxxx zániku xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx formuláři. Xxxx xx xxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) x den xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předložit xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x úhrnné xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dne platby xxxxxxxxxx a xxxxx xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx formuláři

1. xx 8 dnů vznik xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xx 8 xxx xxxxx úrazového xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. xx 8 xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x vzniku xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

4. do 8 xxx ode xxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx úrazu xxxx o zjištění xxxxxx x povolání xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x povolání,

5. xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx pracovního xxxxx, xxxxxxx vyšetření xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx24),

6. xx 8 xxx xx xxxxxxxxx náhrady mzdy xxxx platu xx xxxx pracovní xxxxxxxxxxxx x důvodu poškození xxxxxx celkovou xxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxx náležející xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxxx placení xxxxxxxxxx,

2. kontrolu plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnavateli xxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxx nezbytných xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x xxxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ověření xxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxx pro poskytování xxxxx x při xxxxxxxxxxx nároku xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx úrazového xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx 8 xxx xxxxxxxx xxxxxxx x vysvětlení x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nemoci x xxxxxxxx,
x) sdělit xxxxxx xxxxxxxxx pojištění, xx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx trestní řízení, x informovat xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx řízení, pokud xx o těchto xxxxxxxxxxxxx dozví,
h) uschovávat xxxxxxx x podklady xxxxxxxx pro provádění xxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxxx následujících xx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxx,
x) uschovávat xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx stanovení x xxxxx pojistného xx xxxx 10 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx roce, kterého xx týkají.
(2) Zaměstnavatel, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx prací, je xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx měsíc xxxxxxxxx xxxxxxx spolu xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx i xxxxxxxx. Xxxxxxx odvede xxxxxxxx na účet xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx povinen splnit xxxxxxxxxx povinnost xxx xxxxxxxxxx odkladu.
(4) Zaměstnavatel, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 26 xxxxxxxxxxx, xx povinen xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx xxxxxxxx xx tuto xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx provedení xxxxxxxx plnění povinností x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx důvodů xxxxxxxx.
(5) Oznámení xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) a x) xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx11).
(6) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx do výše 50&xxxx;000 Kč zaměstnavateli, xxxxx
x) neumožní orgánu xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),
x) xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§85
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 8 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx následek xxxxxxxxxx úrazu nebo xxxxxx z povolání, xxxxxx xxxxxxxxxxx způsobeno xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x povolání.
(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxx poskytnout xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxx x výsledcích epidemiologických x jiných xxxxxxx, xxxxx jsou tyto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxx účely xxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxx inspekce práce x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na vyžádání Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Příslušný lékař x jiný poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx.

HLAVA XX
XXXXXXXXX XXXXX
§86
Xxxxxxxxx xxxx zachovávat mlčenlivost
(1) Xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinnost xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx seznámili xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx úrazového xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zaměstnaneckého xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x skutečnosti, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx takovém xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x ním. Xxxx xxxxxxxxx xxxx x xx skončení xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx zúčastněné xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxx xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx porušení této xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxxx xxxxx, na xxx se xxxx xxxxxxxxx vztahuje,
a) jen xxxxxxxx to xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, nebo
b) xx souhlasem xxxx, x xxxxx zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx zbaví, x to písemně x xxxxxxxx rozsahu x xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx sděleny.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx údaje, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx, mohou být xxx xxxxxxx konkrétních xxxxx, xxxxxxx jmenných, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x pedagogické xxxxxxxx.

§87
Xxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxx úrazového pojištění, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění
(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx vzájemně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxx x jednotlivých xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx orgán úrazového xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xx lhůtě do 8 xxx xxx xxx, kdy žádost xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx orgán, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxx poskytovat x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx provádějící xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx použít i xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; to platí xxx naopak.

§88
Xxxxxxxxx údajů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
(1) Orgány xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx exekutorům, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx státnímu xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx oprávněným xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx správy, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxx x jednotlivých xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx úrazového xxxxxxxxx xxxxxxxx požadovanou xxxxxxxxx, pokud xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx uvede xxxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx, rozsah xxxxx, xxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx, x účel, pro xxxxx dané informace xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx úrazového xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx sankce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sdělují xx xxxxxx orgánům xxxxxxxxxxxx xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxxxxx dávek xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxx odstavců 2 x 3 se xxxxxxx x elektronické xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx, x xx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx-xx k této xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx orgán xxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxxx xxxxxxx.
(5) Orgány xxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xx Národního xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx25) xxxxx x míře xxxxxxxxx zdraví stanovené xxx xxxxxxxxxxxx lékařských xxxxxxxxxxx zaměstnanců, x xxxxx příčinou dlouhodobého xxxxxxxxx zdraví xx xxxxx x povolání.
(6) Xxxxx xxxxxxxxx sdělují xxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxx xx xxxxxx xxxxxx
x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §86 xxxx. 3,
x) jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx, nebo
c) xxx-xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx, xx má xxxx jiné xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pohledávku, xxxxx x xxx, xxx xxxx xxxx xxxxx je poživatelem xxxxx x zda xxxxxxxxx dávka dosahuje xxxx xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxxx čísle xxxx xxxx xxxxx.

§89
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jinými xxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxx právnických xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro provádění xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx fyzických xxxxxxx a právnických xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxx xxxxxxxxx sdělují xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.
(2) Xxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx - generální xxxxxxxxxxx sděluje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx26).
(3) Xxxxxxxxx xxxxxx x jiní xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx povinni xxx xxxxx xxxxxxxx náhrady xxx žádosti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poškození xxxxxx xxxx, xxxxxx poskytli xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx důvodné xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx zdraví xxxx způsobeno xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx právnické xxxxx.
(4) Xxxxxx Policie České xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx, správní úřady x orgány xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx žádosti xxxxxx orgánům xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx zjištěné x xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxx na xxxxx, xx snížení xx xxxxxx xxxx xxxxx, popřípadě k xxxxxxxxx její xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx své xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx neplnění xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění,
c) okolnosti xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx nasvědčující xxxx, že x xxxxxxxx xxxxxxxxxx protiprávního xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx x xxxxxxxxx zdraví,
d) xxxxxxxxxx, že x xxxxx xxxxx pravomocného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxx poškození xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxx-xx správní úřady xxxxxxx sdělovat podle xxxxxx zákona xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x elektronické xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§90
Xxxxxxxxx údajů orgány xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx zdravotnickým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxx inspekce xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxx, které utrpěly xxxxxxxx úraz, údaje x jejich xxxxxxxxxxxxxxxx x x pracovních xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx27) xxxxxxx xx žádost xxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxx z povolání, x xxxxxxxxxxxxxxxx, u xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx vznikla, x x xxxxxxxx x xxxxxxxx.
(3) Sdělení xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup.

XXXXX XXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§91
Xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx nárok xx náhradu xx xxxxxx xx výdělku xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2017, uskuteční xx kontrolní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2 xxxxxxxx xxx 1. xxxxx 2027.

§92
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx úrazu xxxx xxxxxx z xxxxxxxx
(1) Zaměstnavatelé x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 2016. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poživateli xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2016 xxxxx s xxxxxxxxx, xx ode xxx 1. xxxxx 2017 přechází xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxx úrazového xxxxxxxxx.
(2) Zaměstnavatelé xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx
x) 1. xxxx 2012 xxxxx xxx xxxxxxxx x pracovních úrazech x xxxxxxxx z xxxxxxxx, xxxxxx vedou xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx i xx 30. xxxxxx 2012,
x) 31. xxxxxxxx 2016 kopii xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx vedou xxx xxxxx zákonného xxxxxxxxx, xxxxx poskytování náhrad xxxxxx x xx 30. xxxxxxxxx 2016,
x) 15. xxxxx 2017 xxxxx své xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx, kterou xxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx z xxxxx xxxxxx x xx 31. xxxxxxxx 2016,
x xx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx
x) 1. xxxx 2012 xxxxx xxx xxxxxxxx x zákonném pojištění xx xxxxx xx xxx 30. xxxxxx 2012,
b) 31. xxxxxxxx 2016 xxxxx xxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx 30. xxxxxxxxx 2016,
x) 15. xxxxx 2017 kopii své xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2016,
x xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě.
(4) Evidencí x xxxxxxxxxx úrazech x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx záznamy x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x povolání xxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx.
(5) Evidencí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx pojistného, xxxxxx identifikačních xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§8), kterým xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx náhrady x xx xxxxxxxx xxxxxx xxx budou xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx náležet xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
c) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx b) x xxxxx x xxxxxx výpočtu x xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxx před xxxxxxxxx x plnění nedošlo xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx dochází xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx,
x) exekuční tituly xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona,
x) na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§93
Povinnosti xxxxxxxxxxxxxx
(1) Zaměstnavatelé xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na její xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kopii xxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x §92 xxxx. 2.
(2) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx právního xxxxxxxx, je povinen xxxxxxxxxx do dne xxxxx xxxxxx předat Xxxxx správě sociálního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x pracovních úrazech x xxxxxxxx x xxxxxxxx.

§94
Ukončení xxxxxxx pojistného x xxxxxxxx dluhů xx pojistném ze xxxxxxxxx pojištění
(1) Pojistné xx zákonného xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx měsíc xxxxxxxx 2016.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předaných xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přechází xxxx 1. xxxxx 2017 xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§95
Xxxxxxxx zákonného xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zákonného xxxxxxxxx xx rok 2016 Xxxxxxxxxxxx financí nejpozději xx 31. xxxxxx 2017 a xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx za rok 2016 xxxxxxxxx xxxx, xxxx právo xx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx rozpočtu. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uhradí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx 2016 xxxxxxxxxx do 31. xxxxxx 2017.

XXXXX XX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§96
Xxxxxxxxxx xxxxxx
Xx xxxxx zaměstnance xxxx xxxxxxxxxxx (§6) xxxxxxxxx soudy xxxxx x určení, xxx xxxxxxxx na zdraví xxxxxxxxxxx vznikly x xxxxxxxx souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxx (§10) xxxx nemocí z xxxxxxxx (§11) x xx nenastaly xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §29 xxxx. 4 nebo 5.

§97
Zmocňovací ustanovení
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoví x xxxxxx x ministerstvem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a ztížení xxxxxxxxxxxxx uplatnění v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx dávek xxxxxxxxx pojištění.
(2) Ministerstvo xxxxxxx vyhláškou
a) způsob xxxxxxxxxx dlouhodobého poškození xxxxxx x procentní xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx úrazového xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx souvislosti s xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x povolání, xxxxxx potřebné k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxx xxxxxxx zvýšených xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, maximální xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx pojištění, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x seznam specializovaných xxxxxxxxxxxxxxx zařízení.

§98
Zrušovací xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xx:
1. Xxxxxxxx xxxxx č. 290/1995 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx č. 125/1993 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx.
3. Xxxxx č. 183/1994 Sb., x xxxxxxx vyplácených xxxxxxx x důchodů xxxxxxxxxxxx v xxxx 1994 x v xxxx 1995.
4. Xxxxxxxx č. 43/1995 Sb., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva financí x. 125/1993 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx a sazby xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx xxx pracovním xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx.
5. Xxxxxxxx č. 98/1996 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx x. 125/1993 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx pracovním úrazu xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxx x. 43/1995 Xx.
6. Vyhláška č. 74/2000 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 125/1993 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x sazby xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx pracovním xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7. Xxxxxxxx č. 487/2001 Sb., kterou se xxxx vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 125/1993 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx za xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x povolání, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§99
Xxxxxxxx
Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2017, x xxxxxxxx §38 a 43, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2020, x x xxxxxxxx §92 x 93, xxxxx xxxxxxxx účinnosti dnem xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

v x. Kasal x. x.
Xxxxx v. r.
Paroubek x. r.

Xxxxxxx č. 1 x zákonu č. 266/2006 Sb.

Seznam xxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxx X - Nemoci x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx nemoci x xxxxxxxx

1.

Xxxxx x olova xxxx xxxx sloučenin

K xxxxxxxx x. 1. - 57.:

Nemoci xxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx souvislosti x xxx (xxxx jen "xxx xxxxx"), při xxxx xx prokázána xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, která xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příčinou xxxxxx x povolání

2.

Nemoc xx rtuti xxxx xxxxxx xxxxxxxxx

3.

Xxxxx z xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx

4.

Xxxxx z xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx

5.

Xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx

6.

Xxxxx z xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx

7.

Xxxxx x chrómu xxxx xxxx xxxxxxxxx

8.

Xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx

9.

Xxxxx z xxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx

10.

Xxxxx z xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx

11.

Xxxxx x xxxxxx nebo xxxx sloučenin

12.

Nemoc x xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx

13.

Xxxxx x chlóru xxxx xxxx xxxxxxxxx

14.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x jejich sloučenin

15.

Nemoc xx zinku xxxx xxxx xxxxxxxxx

16.

Xxxxx x xxxx xxxx jejích xxxxxxxxx

17.

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx

18.

Xxxxx z oxidů xxxxxx

19.

Xxxxx z xxxxx xxxx

20.

Xxxxx z kyanovodíku xxxx xxxxxxx

21.

Xxxxx x xxxxxxxxxx

22.

Xxxxx x xxxxxxx

23.

Xxxxx x xxxxxx

24.

Xxxxx xx xxxxxxxxxx

25.

Xxxxx xx sirovodíku x sulfidů

26.

Nemoc x xxxxxxxx

27.

Xxxxx x halogenovaných xxxxxxxxxx

28.

Xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx uhlovodíků

29.

Nemoc x alkoholů

30.

Nemoc z xxxxxxx

31.

Xxxxx x éterů x xxxxxx

32.

Xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

33.

Xxxxx z xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx

34.

Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

35.

Xxxxx z xxxxxxx

36.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

37.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx

38.

Xxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx

39.

Xxxxx x fenolů, jejich xxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

40.

Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx

41.

Xxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

42.

Xxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

43.

Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

44.

Xxxxx x xxxxxxxxxx

45.

Xxxxx x xxxxxxxxx

46.

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

47.

Xxxxx x xxxxxx nebo xxxx sloučenin

48.

Nemoc x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx

49.

Xxxxx xx sloučenin xxxx

50.

Xxxxx xx sloučenin xxxxxx x xxxxxx

51.

Xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx

52.

Xxxxx x xxxxxx kyseliny xxxxxxx

53.

Xxxxx x anorganických xxxxxxx

54.

Xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx oxiranů

55.

Nemoc x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxx)

56.

Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

57.

Xxxxx x xxxxx

Xxxxxxxx XX - Xxxxxx x povolání xxxxxxxxx fyzikálními faktory

Položka

Nemoc x povolání

Podmínky vzniku xxxxxx x povolání

1.

Nemoc xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxx při práci, x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx expozice xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příčinou xxxxxx

2.

Xxxxx xxxxxxxxx elektromagnetickým xxxxxxx

Xxxxx vzniká xxx xxxxx, u xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx elektromagnetickému xxxxxx, xxxxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

3.

Xxxxx čočky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxx xxxxx, x xxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

4.

Xxxxxxx xxxxxx způsobená xxxxxx.

X xxxx mladších 30 xxx při xxxxxxx ztrátě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 40 % xxx Fowlera.

U xxxx nad 30 xxx se xxxxxxx xxxxxxx o 1 % xx každé 2 xxxx xxxx.

X xxxx nad 50 xxx celková xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 50 % xxx Xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx při xxxxx, x xxx xx prokázána xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx taková expozice, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxxx 85dB xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx neváženého xxxxxxxxxxx xxxxx překračuje 200 Xx (140 dB)

5.

Nemoc xxxxxxxxx atmosférickým xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxx práci v xxxxxxxxx atmosférického xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

6.

Xxxxxx cév xxxxx xxx práci s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zbělení xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx vyšetřením xxxx vazoparalytické

stadium xxxxxx.

X xxxxxxxx x. 6. - 8.:

Xxxxxx xxxxxxxx xxx práci s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ručně xxxxxxxxx nebo xxx xxxxx x vibrujícími xxxxxxxx x takovými

hodnotami xxxxxxxxx vibrací, které xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poznatků xxxxxxxx xxxxxx

7.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx charakteru xxxxxxxxxxxx

x úžinových xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx poškození x. xxxxxxx, x. xxxxxxx xxxx xxxx nervů, x xxxxxxxxxx iritačními x zánikovými xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x XXX vyšetření, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx syndromu x

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v XXX vyšetření, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx těžké xxxxxx.

8.

Xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx nástroji x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx izolovaná xxxxxxx xxxxxx ručních, zápěstních xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k  xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

9.

Xxxxxx xxxxx, šlachových xxxxxx xxxx úponů xxxx xxxxx nebo

kloubů xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednostranného

přetěžování.

Objektivními xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx vedoucí x xxxxxxxxx omezení xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxxx x. 9. - 10.:

Xxxxxx vznikají xxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx svalové xxxxxxx xxxx nervy xxxxxxxxxxx natolik, xx

xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, tah xxxx torze xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příčinou nemoci

10.

Nemoci xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úžinového xxxxxxxx

x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednostranného xxxxxxxxxxx nebo z xxxxx, tahu xxxx xxxxx, x klinickými xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx nálezem x XXX xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx středně těžké xxxxxx.

11.

Xxxxxx xxxxxxxx váčků x tlaku

Nemoci vznikají xxx xxxxx vykonávané x xxxxxx xxxxxxxx

xxxxxx, xxx které xxxxxxx xx

xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

12.

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxx práci

vykonávané xx převažující xxxx xxxxxxxx směny x xxxxxx v kleče x v xxxxxxx

Xxxxxxxx XXX - Xxxxxx x povolání xxxxxxxx xx dýchacích cest, xxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx z xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

1.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;

xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxxxxx uhlokopů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx s

a) x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx od xxxxxxxx znaků x3, x2, x2 x xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (X, X, X) xxx klasifikace XXX,

x) xx spojení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (mykobakteriózou), xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx četnosti xxxxx x1, x1, x1 x výše xxx klasifikace XXX,

x) x přihlédnutími x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx prašných xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x2, q1, x1 x výše dle xxxxxxxxxxx XXX,

x) xxxxxxxx xxxx ve spojení x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx znaky xxxxxxxx xxxx od xxxxxxxx znaků x3, x2, r2 x xxxx a xxxxxxx xxxxx komplikované xxxxxxxxxxxxx (X, B, X).

Xxxxxx xxxxxxxx při xxxxx, x níž je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx krystalického oxidu xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poznatků xxxxxxxx nemoci

2.

Nemoci xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx četnosti xxxxx s2, x2,

x2 x xxxx xxx xxxxxxxxxxx XXX,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x poruchou xxxxxxxx funkcí,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx plic xx xxxxxxx x azbestózou xx xxxxxxxx znaků x1, x1, x1 xxx xxxxxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx při xxxxx, x xxx xx xxxxxxxxx taková expozice xxxxxxx, která je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nemoci

3.

Pneumokonióza xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxx práci, x xxx xx xxxxxxxxx taková xxxxxxxx xxxxxx tvrdokovů, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

4.

Xxxxxxxxxxxxx xx svařování, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx od xxxxxxxx

xxxxx x3, q2, x2 x xxxx xxx xxxxxxxxxxx ILO

Nemoc vzniká xxx xxxxx, x xxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx svařování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxxx příčinou xxxxxx

5.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx způsobené vdechováním xxxxxxx,

xxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx

xxxxx titaničitého

Nemoci xxxxxxxx xxx práci, x xxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx látkám, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poznatků xxxxxxxx xxxxxx

6.

Xxxxxxxx plic x radioaktivních xxxxx

Xxxxx xxxxxx při xxxxx, x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx radioaktivním xxxxxx, xxxxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poznatků xxxxxxxx xxxxxx

7.

Xxxxxxxx dýchacích xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxx xxx xxxxx, x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx expozice

koksárenským xxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

8.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx vedlejších xxxxx nosních

Nemoc vzniká xxx xxxxx, u xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prachu xxxxx, xxxxx je xxxxx současných xxxxxxxxxx xxxxxxxx příčinou xxxxxx

9.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx alveolitida

Nemoc xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx prachu x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx

10.

Xxxxx xxxxxxxxxx x alergická xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dýchacích

Nemoc xxxxxx xxx práci, u xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

11.

Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bavlny, xxx, xxxxxx, xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxx xxxxx, x xxx je xxxxxxxxx expozice xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx IV - Xxxxxx x povolání xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

1.

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, chemickými xxxx xxxxxxxxxxxx faktory

Nemoci vznikají xxx xxxxx, u xxx se xxxxxxx xxxxxxx vyskytují x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx V. - Xxxxxx x povolání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx x povolání

Podmínky xxxxxx xxxxxx x povolání

1.

Nemoci xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

X xxxxxxxx x. 1. - 2.:

Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, x xxx xx prokázáno xxxxxx nákazy

2.

Nemoci xxxxxxxx xx zvířat na xxxxxxx xxx' xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx přenašečů

3.

Tropické xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx při xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx VI. - Nemoci x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx x povolání

Podmínky xxxxxx xxxxxx x povolání

1.

Těžká xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx hlasivek x xxxxx fonastenie, xxxxx xxxx trvalé a xxxxxxxxxx xxxxx povolání xxxxxxxxxx zvýšené xxxxxx xx xxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx profesionálně xxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx č. 266/2006 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

XXXX - xxx

Xxxxxxxxxx činnost

(OKEČ - xxxxx)

X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx

10.1

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx briket

5,04

12

Dobývání x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx

13

Xxxxxxxx xxx

15.1

Xxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxx (xx. drůbeže)

0,98

15.2

Zpracování xxx x rybích xxxxxxx (xx. konzervování)

15.4

Výroba xxxxxxxxxxx x živočišných xxxxx a xxxx

20.1

Xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx

24.11

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

26.11

Xxxxxx xxxxxxxx skla

26.7

Zpracování xxxxxxxxxx xxxxxx

27.5

Xxxxxxxx kovů (xxxxxxxxxxxx)

37.1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx

45

Xxxxxxxxxxxx

75.25

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx záchranné xxxxx

02

Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx služby

0,84

10.2

Dobývání xxxxxxx xxxx xxxxxx výroby xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

11

Xxxxxxxx ropy x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx služby

14.1

Dobývání x úprava xxxxxxxx

15.5

Xxxxxx x xxxxxxxxxx mléka

15.83

Výroba xxxxx

15.9

Xxxxxx nápojů

17.14

Úprava a xxxxxxxx lnářských vláken

17.25.4

Tkaní xxxxxxxxxx xxxxxx

17.53

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx (kromě xxxxx)

20.2

Xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a aglomerovaných xxxxxxxxxxx xxxxxxx

20.3

Xxxxxx stavebně xxxxxxxxxx a tesařská

20.4

Výroba xxxxxxxxx xxxxx

21.1

Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx

24.3

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, laků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx

24.64

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx fotografické xxxxx

24.7

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

25.11

Xxxxxx xxxxxxxxx pneumatik

24.12

Protektorování x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

26 13

Xxxxxx xxxxxx skla

26.26

Výroba xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

26.3

Xxxxxx xxxxxxxxxxx obkládaček a xxxxxxx

26.5

Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x sádry

26.6

Výroba xxxxxxx x betonu, xxxxxxx x sádry

26.81

Výroba xxxxxx

27.1 - 27.4

Xxxxxx kovů (xxxxx xxxxxxxxxxxx)

28

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x nářadí

29

Výroba xxxxxx x přístrojů

31.3

Výroba xxxxxx x vodičů

35.1

Stavba xxxx x xxxxx (xxxxxx xxxxx)

36.1

Xxxxxx xxxxxxx

37.2

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x zbytkového xxxxxxxxx

60.2

Xxxxxxx xxxxxxx (mimo potrubní x xxxxxxxxxx) xx. XXX

85 2

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

90

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx

01

Xxxxxxxxxxx

0,7

16

Xxxxxxxxxx tabáku

0,42

17.23

Tkaní xxxxxxxx vlnařských xxxxxx

17.24

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

17.25.3

Xxxxx lnářských xxxxxx

17.25.5

Xxxxx vigoňových tkanin

17.4

Výroba xxxxxxxxxxx textilního xxxxx (xxxxx xxxxx) - xxxxxxx, xxxxx prádlo xx.

17.52.1

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

17.54.1

Xxxxxx xxxx x xxxxxx

17.54.2

Xxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx

17.6

Xxxxxx pletených xxxxxxxxx

17.7

Xxxxxx xxxxxxxxx zboží

18

Oděvní průmysl, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

19

Xxxxxx xxxx a xxxxxx xxxx; výroba xxxxxxxxxxxx x sedlářského xxxxx x xxxxx

26.21

Xxxxxx xxxxxxxxxxx x porcelánových xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx předmětů

26.22

Výroba xxxxxxxxxxx výrobků xxx xxxxxxxxx xxxxx

30.02

Xxxxxx xxxxxxxx xx. přístrojů a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx

32

Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x spojovacích xxxxxxxx x xxxxxxxxx

33

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x optických xxxxxxxxx x xxxxx

35.3

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

362

Xxxxxx zlatnických x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

41

Xxxxxx x xxxxxx vody

55

Pohostinství a xxxxxxxxx

60.3

Xxxxxxxx xxxxxxx

61.11

Xxxxxxx doprava

62

Letecká xxxxxxx

63.3

Xxxxxxxx kanceláře, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

64.2

Xxxxxxxxxxxxxx

70

Xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, správa, xxxxxxxx xxxxxxxx)

73.1

Xxxxxx x vývoj x oblasti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx věd

74.1

Právní, xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx;

Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

74.2

Xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx poradenství x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

75 (kromě 72.25)

Veřejná xxxxxx; Xxxxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx pojištění (kromě xxxxxxxxxxxx ochrany x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prací)

80

Školství

85.1

Zdravotnictví

85.3

Sociální xxxxxxxx

91

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx společenských

92.2

Provoz xxxxxxxx x xxxxxxxx

22 1

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

0,28

65

Xxxxxxxxxxx

66

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení

67

Činnosti xxxxxxxxxxx s xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx

72

Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xx.)

73.2

Xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, společenských xxx x nauk x xxxxxxxxxx

74.4

Xxxxxxxx xxxxxxxx

74.81

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

92.1

Xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx

92.5 (xxxxx 92.53)

Xxxxxxxx knihoven, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zoologických xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

93.02

Xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx, pedikúra, xxxxxxxxxx xxxxx)

Xxxxxxxx nezařazené xx jiných xxxxxxxxx xxxxxx (x výjimkou xxxxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx"), xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jedy, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

1,05

Xxxxxxx ekonomické xxxxxxxx

0,56

Xx. XXX
1. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx volebním xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx 2009, x xxxx x xxxx 2009 xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx uplatňování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxx dobu xxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x odměnu, xxxxxxxx x xxxxxxx1), jsou xxxxxx xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxx předpisů xx xxx odvádí pojistné xx xxxxxxxx zabezpečení x příspěvek na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxx xxxxx x úkoly xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx u xxxxxx xxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xx znění xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
2. Xxx zdanění xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, příspěvků, xxxxxxxxxxx xxxxxx a náhrad xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxx Evropského xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx skončilo x xxxx 2009, x byli x xxxx 2009 znovu xxxxxxx x xxxxxxxx xx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx národního xxxxxxx xx xxxxx dobu xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx zákon č. 586/1992 Sb., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 303/2009 Xx. x účinností xx 19.9.2009
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 266/2006 Xx. xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2017, x xxxxxxxx §38 x 43, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2020, x x xxxxxxxx §92 x 93, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 7.6.2006.
Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx uskutečněné právním xxxxxxxxx x.:
218/2007 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 267/2006 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x úrazovém xxxxxxxxx zaměstnanců, zákon x. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 585/2006 Xx., zákon x. 110/2006 Xx., x životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x. 218/2000 Sb., x rozpočtových xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 22.8.2007
306/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2010
41/2009 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxx zákoníku
s xxxxxxxxx xx 1.1.2010
158/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 458/2000 Xx., x podmínkách xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxxxxxxx odvětvích x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxx některých xxxxxx
x xxxxxxxxx od 4.7.2009
282/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 31.8.2009
303/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x účinností xx 19.9.2009
73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx XX x x xxxxx souvisejících zákonů
s xxxxxxxxx xx 1.4.2011
375/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.2012
458/2011 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx změnách xxxxxxxx x pojistných xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2015
167/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x elektronickém podpisu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony
s účinností xx 1.7.2012
401/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 359/99 Xx., x sociálně-právní xxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx
x účinností xx 1.1.2013
463/2012 Xx., kterým xx mění zákon x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxx
x xxxxxxxxx xx 21.12.2012
182/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony
s xxxxxxxxx xx 29.8.2014
267/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x účinností xx 31.12.2014
Xxxxxx předpis x. 266/2006 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 205/2015 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2015.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Například xxxxxxxx Xxxx (EHS) č. 1408/71 x xxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 883/2004 o xxxxxxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 859/2003, kterým xx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx (XXX) x. 1408/71 x xxxxxxxx (XXX) x. 574/72 na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
2) Xxxxx č. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
3) §4a xxxx. x) x x) x §47i xxxxxx č. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
4) §40a xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 168/2005 Xx.
5) Zákon č. 326/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
6) Xxxxxxxx č. 342/1997 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 38/2005 Xx.
7) Xxxxx č. 137/2006 Sb., o veřejných xxxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 130/2002 Sb., o podpoře xxxxxxx a xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a vývoje), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Zákon č. 123/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §47 x 48 xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
11) Xxxxx č. 227/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů.
12) §349 xxxx. 1 x 2 zákoníku xxxxx.
13) §2 xxxx. a) xxxxxx x. 167/1998 Sb., x xxxxxxxxxx látkách x o změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
14) §118 xxxxxx x. 582/1991 Xx., x organizaci x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) §5 x 6 zákona x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) Sdělení č. 486/2003 Sb., x vydání Xxxxxxxxx klasifikace ekonomických xxxxxxxx (OKEČ).
17) Xxxxxxxxx xxxxx č. 251/2005 Sb., x xxxxxxxx práce, xxxxx č. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
18) §16a xxxxxx x. 582/1991 Xx., ve znění xxxxxx x. 501/2004 Xx.
19) Zákon č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová pravidla), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) §77 xxxxxx x. 20/1966 Xx., x xxxx x xxxxxx lidu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
21) Vyhláška x. 134/1998 Xx., xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x bodovými hodnotami, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Zákon č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 265/1991 Sb., x působnosti xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxx cen, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) §151 xx 189 xxxxxxxx xxxxx.
24) §105 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx.
25) §67c x 67d xxxxxx x. 20/1966 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) §102 xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx.
27) §67c xxxxxx č. 20/1966 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxx 25 Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (2005/684/XX, Xxxxxxx), Úřední xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, X 262, 7. xxxxx 2005.