Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021.


Zákon o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů

227/2006 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ZÁSADY NAKLÁDÁNÍ S LIDSKÝMI EMBRYONÁLNÍMI KMENOVÝMI BUŇKAMI

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

HLAVA II - PODMÍNKY VÝZKUMU NA LIDSKÝCH EMBRYONÁLNÍCH KMENOVÝCH BUŇKÁCH A POVOLOVÁNÍ TOHOTO VÝZKUMU

Podmínky výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách §3

Podmínky pro vydání povolení k výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách §4

Žádost o povolení k výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách §5

Vydání povolení k výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách §6

Prokázání bezúhonnosti §7

HLAVA III - SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI

Získávání lidských embryonálních kmenových buněk pro výzkumné účely z nadbytečných lidských embryí §8

Písemný souhlas s použitím nadbytečného lidského embrya k získání lidských embryonálních kmenových buněk §9

Dovoz lidských embryonálních kmenových buněk pro výzkumné účely §10

Vývoz a průvoz lidských embryonálních kmenových buněk pro výzkumné účely §11

HLAVA IV - SPRÁVA VÝZKUMU NA LIDSKÝCH EMBRYONÁLNÍCH KMENOVÝCH BUŇKÁCH

Ministerstvo §12

Registr linií §13

Kontrola výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činností §14

HLAVA V - PŘESTUPKY

Přestupky fyzické osoby §15

Přestupky právnické osoby §16

Společná ustanovení k přestupkům §17

HLAVA VI - SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ §18

Registrace linií vzniklých před účinností tohoto zákona §19

ČÁST DRUHÁ §20

ČÁST TŘETÍ §21

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o správních poplatcích §22

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 130/2002 Sb. §23

Přechodné ustanovení ke změně zákona č. 130/2002 Sb. §24

ČÁST ŠESTÁ §25

ČÁST SEDMÁ §26

ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST §27

Nález Ústavního soudu č. 301/2021 Sb.

INFORMACE

227

ZÁKON

ze xxx 26. xxxxx 2006

x výzkumu xx xxxxxxxx embryonálních xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx činnostech x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů

Parlament xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX EMBRYONÁLNÍMI XXXXXXXXX BUŇKAMI

HLAVA X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kmenových xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xx lidských xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx buňkách,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx oblastech,

e) xxxxxxxx xxxxxxx xx lidských xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx buňkách x souvisejících xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx vedení xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx za porušení xxxxxx xxxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

X xxxxx xxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxxxx xx lidských xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx tvůrčí xxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxx xxxxxx znalostí xxxx xxxxxx využití xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx všechny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx embryí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) liniemi xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx") xxxxxxx xxxxxx embryonální xxxxxxx xxxxx, které xxxx uchovávané x xxxxxxxxx xxxx jsou x návaznosti xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx takových xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx vyvinout x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx lidské embryo, xxxxx bylo vytvořeno xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx tyto xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, průvoz, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx embryonálních kmenových xxxxx a xxxxxx xxxxx; tyto xxxxxxxx xxxxxx součástí xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx seznam xxxxxxxxxx identifikačních údajů xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx linií xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx zapsání xx xxxxxxxx xxxxx,

x) dovozem xxxxxxxx embryonálních xxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxx") xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kmenových buněk xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kmenových buněk (xxxx xxx "xxxxx") xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX EMBRYONÁLNÍCH XXXXXXXXX XXXXXXX A XXXXXXXXXX TOHOTO XXXXXXX

§3

Xxxxxxxx xxxxxxx xx lidských xxxxxxxxxxxxx kmenových buňkách

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx buňkách xxx xxxxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vydá Ministerstvo xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx"). Xxxxx výzkum xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxx na lidských xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kmenových xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx

x) xx xxxxxxxxxx liniích, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx neodporuje xxxxxxx předpisům Xxxxx xxxxxxxxx x země xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx ministerstvem x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx embryí x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v České xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx asistovaná xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx1) (xxxx xxx "centrum asistované xxxxxxxxxx").

(3) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nesmí xxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx vedly x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

(4) Xxxxx x lidská xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx embryonálních xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx, které xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

§4

Podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx lidských xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xx lidských xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vydaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx doloženo, xx

x) xxxxxx xxxxxx x získávání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx při vývoji xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx aplikovat na xxxxxxx,

x) xxxxx současných xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx řeší xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx pouze xx xx vitro xxxxxxxx xx xxxxxxxxx buňkami xxxx xxx xxxxxxxx xx zvířatech,

c) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jiným xxxxxxxx,

x) je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx odbornou xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) výzkumný xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §3 x 5.

§5

Žádost x xxxxxxxx x výzkumu na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Žádost x xxxxxxxx x výzkumu xxxx xxx podána xxxxx písemně v xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx právnická xxxxx, která má xxxxx, xxxxxxxx správu xxxx xxxxxx místo xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx3) x která xx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx uveden výzkum, x tím, xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx listině, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx žadatele xxxxxxxxxxx zákonem xxxx xx stanovena xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud je xxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx uvede

a) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxx (xxxx xxx "identifikační číslo") xxxxxxxx x adresy xxxxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména x příjmení x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě adresy xxxxx pobytu xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx popis xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx využitelné při xxxxxxx xx lidských xxxxxxxxxxxxx kmenových xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bezúhonnost xxxx xxxxxxxxxxxxxx funkci xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx §7,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx v §4 xxxx. 2.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Radu pro xxxxxx x vývoj4) (xxxx xxx "Xxxx") x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx Rada vypracuje xx základě posouzení xxxxxxx Xxxxxxxxxx komisí. Xxxx xxxxx toto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 8 xxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx o toto xxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx změn xxxx xxxxxxxx podle §6 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, vyzve ministerstvo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx ho xxxxx xx 8 xxxxx xx doručení xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx nebo Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx doporučí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x uvede xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Stanovisko xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxx x §4 odst. 2.

(7) Xxxxx xx ministerstvo x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx stanoviska Xxxx xxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nesouhlasí, xxxxx x rozhodnutí důvody xxx xxxx skutečnost.

§6

Xxxxxx povolení x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx buňkách

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx 6 xxx, x xx xxxxx na konkrétní x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx odborného stanoviska xxxxx §5 xxxx. 4 až 6; xxxxx odborné stanovisko Xxxx, popřípadě xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, udělení xxxxxxxx jednoznačně doporučí x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona, ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx nebo název, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) popis xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti, xxxxx xx povolena, x

x) datum, xx xxx je xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx povolení xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx k výzkumu xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx o 4 xxxx. O xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvo do 3 xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výzkumu xxxxx xxxxx xxxxx než 18 měsíců xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx 12 xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x povolení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx změny výzkumných xxxx x xxxxx. Xx xxxxxxx takových xxxxxxxxx může ministerstvo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx zrušit. Xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx požádat Xxxx o nové xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx 8 xxxxx xxx xxx xxxxxxxx žádosti. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do 3 měsíců xxx xxx doručení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady podle §5 xxxx. 4 x 5. Xxxxxx x xxxxx povolení xxxxxxx lze podat xxxxxxxxxx 12 měsíců xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx platnosti.

(5) Právnická xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ministerstvu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x výzkumu xxxxx xxxxxx zákona v xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx oprávněná x xxxxxxx přestala splňovat xxxxxxxx xxxxx §3 xx 6, nebo xx x posledních xxxx letech xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1. X xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvede xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx tohoto výzkumu.

§7

Prokázání bezúhonnosti

(1) Xx xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona, xxxxx xx na xx nehledí, xxxx xx xxxxxx odsouzena.

(2) Xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx výpisem x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx5) ne starším xxx 3 xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx soudním xxxx správním xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx státu posledního xxxxxx. Xxxxxxxx-xx tento xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxx jeho člena xxxxxxxxxx x bezúhonnosti xx smyslu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6) xxxxxxx xxxx notářem xxxx xxxxxxx členského xxxxx, xxxxx je xxxxxxx, xxxx před xxxxxxx xxxx xxxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx doklady xxxxx xxx starší než 3 xxxxxx a xxxx xxx opatřené xxxxxx ověřeným překladem xx xxxxxxx jazyka. Xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.

(4) Xxxxx jiného xxxxx než států xxxxxxxxx v odstavci 2 xxxx 3 xxxxxxx bezúhonnost xxxxxxx x evidence xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx doklady xxxxxxxx státem, xxxxx xx občanem, nebo xxxxx, xx kterých xx déle než 3 xxxxxx nepřetržitě xxxxxxxx x posledních 3 letech; xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx a xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jazyka.

HLAVA III

SOUVISEJÍCÍ XXXXXXXX

§8

Xxxxxxxxx xxxxxxxx embryonálních xxxxxxxxx xxxxx xxx výzkumné xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kmenových xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx a xxx, xx xxxxx xxxx nadbytečné xxxxxx xxxxxxx, x dárce xxxxxxxxxxx buněk1) xxxx x xxxx písemný xxxxxxx podle §9,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx embryo xxxx poskytnuto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Lidská xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kmenových xxxxx za xxxxxx xxxxxxx mohou být xxxxxxxxxx pouze právnické xxxxx xxxxxxxxxxx povolený xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kmenových xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx 7 xxx, s xxx, xx do xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx doba xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§9

Xxxxxxx souhlas s xxxxxxxx nadbytečného xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx souhlas xxxxx §8 odst. 1 písm. a) xx xxxxx xxxxxx, xx-xx zřejmé, že xxx o xxxxxxxxxx xxxxxx embryo, x xxxxxxx dříve, xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx k získání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx podle §8 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx xxx před udělením xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx embryo xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx souhlas xxxxx §8 odst. 1 xxxx. x) xxxx obsahuje výslovný xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lidského embrya x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx výzkumné xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxx, k xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx embryo xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, adresu xxxxx xxxxxxxx pobytu x xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x obchodní xxxxx xxxx xxxxx a xxxxx centra asistované xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 30 xxx xx xxx xxxx udělení.

(3) Xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. a) xx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7).

(4) Xxxxxxx souhlas podle §8 odst. 1 xxxx a) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx i xxx udání důvodu xxxxxxx xxxxxxx do 3 xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx již xxxxxx využito x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx účely xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx.

(6) Náklady xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnická xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx tohoto zákona, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx použít x xxxxxxx lidských embryonálních xxxxxxxxx buněk.

§10

Xxxxx xxxxxxxx embryonálních xxxxxxxxx buněk xxx xxxxxxxx účely

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx buňky xxxxx xxx xx Xxxxx republiky dovezeny xxx výzkumné xxxxx xxxxx xx formě xxxxxx linie. Xxxxx xxxxx podléhá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Dovážené linie xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxx lidských xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx x xxxxxxxx k xxxxxxx xx lidských xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x současně, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx 6.

(3) X povolení k xxxxxx lidských embryonálních xxxxxxxxx buněk xxx xxxxx xxxxxxxxxx 9 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx embryonálních xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx to xxxxx x zajištění potřeb xxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx. V xxxxxxxx xxxx x dobu xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 1 rok x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) V žádosti x xxxxxxxx k xxxxxx žadatel xxxxx

x) xxxxxxxx firmu nebo xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dovoz xxxxx,

x) názvy xxxx, xxx je linie xxxxxxxxxxxx, včetně registračních xxxxx x názvů xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxx původu,

c) xxx xxxxxx linií xxx xxx probíhající xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxxxxxx x xxxxxxxx dovozu xxxxxxx xxxxxxx

x) úředně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vydané xxxxxxxxxx xxxxxx země xxxxxx x xxx, xx dovážené xxxxx xxxxxxx xxx zdrojem xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx opatřené xxxxxx ověřeným překladem xx českého xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úřadem xxxx původu o xxx, že xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x právním xxxxx xxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx do 3 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. X případě žádosti xxxxxx v xxxx, xxx xxxxxxxxx osoba xxxxx odstavce 2 x povolení výzkumu xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx dovozu xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx moci.

§11

Vývoz a průvoz xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx může xxxxxxx xxxxx právnická xxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx 7 xxx před xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx ministerstvem xxxxx xxxxxx zákona,

b) xxxxx, xxx linie xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) název a xxxxxx příjemce linií.

(3) Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byly xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 7 xxx xxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx dopraveny xx území Xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx x průvozu se xxxxx xxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx se xx registru xxxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx trvat xxxxxxx 3 dny.

(7) Xxxxxxx embrya je xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX EMBRYONÁLNÍCH XXXXXXXXX XXXXXXX

§12

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx výzkumu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx buňkách xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxx, mění xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx embryonálních xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) zabezpečuje xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx linií,

c) xxxxxxx xxxxxxxx výzkumných xxxxxxxxx; v xxxxx xxxx xxxxxxxx sleduje, xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx embryonálních xxxxxxxxx xxxxxxx x rozporu xx zákonem, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx přestupky xxxxx §15 xx 17 x

x) xxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx8).

§13

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xx lidských xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx pouze na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx podléhají x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx následující xxxxx

x) xxxxxxxx a adresu xxxxxxxxxx, kde byla xxxxx vytvořena,

b) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx se xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx linie xxxxxxx,

x) xxxxx země xxxxxx,

x) číslo xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx čísla xxxxx v zahraničních xxxxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx, xxxx jinou xxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx linie xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx,

x) x zanikajících linií xxxxx zániku linie.

(3) Xxxxx uvedené x xxxxxxxx ministerstva xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx požádání xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx.

(4) Žádost x xxxxxxxxxx linií xxxx xxxxxxxxxxxx právnická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx provádět xxxxxx, x xx do 30 pracovních xxx xxx dne jejich xxxxxxxxx. V žádosti xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x). Xxxxxxxxxxxx rozhodne x xxxxxxxxxx linií xx 4 xxxxx xxx xxx doručení žádosti; xxxxxxx-xx žadatel xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xx vrátí xxxxxxxx xx 4 xxxxx xxx xxx xxxxxx doručení xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx x x xxxxxx a xxxxxx x jejich odstranění. Xxxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, ministerstvo xxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx registru xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx na lidských xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx buňkách, xxx jejíž xxxxxx xx xxxx linie xxxxxxxx, x xx xx 10 pracovních xxx xxx dne, xxx xxxx linie xxxxxxx.

(7) Xxxxx x xxxxxxx x liniích x xxxxxxxx xxxxx x liniích, které xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxxxx osoba provádějící xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx buňkách xxxxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, kdy xxxxx xxxxxxx.

§14

Kontrola xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a souvisejících xxxxxxxx

(1) Ministerstvo xx xxxxxxxxx provádět, x xx x xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pracovišti xxxxxxxxxxxx xxxxxx x oboru xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx využití xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "kontrolní xxxxxxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx mimo práv x xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9) xxxxxxxxx k přístupu xx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx nebo xxxxx sloužit xx xxxxxxxxxx xxxxxx určených xxx xxxxxxx xx xxxxxx embryonální kmenové xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx, a jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx nebo členové xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kmenových xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx podklady xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x další xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx pro objasnění xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx prováděn výzkum.

(4) Xxxxxxxx x výsledku xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx 20 pracovních xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx9), xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.

(6) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s výzkumem xxxxx §2 písm. x) se použijí xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 5 obdobně.

HLAVA V

PŘESTUPKY

§15

Přestupky xxxxxxx xxxxx

(1) Fyzická xxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kmenových buňkách x rozporu x §3 odst. 1 xxxx 2, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx embryonální xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx s §10, xxxx xx xxxxxx xxxxx proveze v xxxxxxx x §11.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 20&xxxx;000 Xx.

§16

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx s §3 xxxx. 1 xxxx 2 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx vydaném podle §47,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x §10, xxxx je vyveze xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x §11,

c) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §10 xxxx x oznámení xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §13 xxxx §19,

x) jako xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx jejíž xxxxxx xx tyto linie xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx registrovaných xxxxx xxxxx §13 odst. 7,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx k výzkumu xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx ministerstvu žádost x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx předčasné xxxxxxxx xxxxx §6 odst. 4, xxxx

x) provádí xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx lidské xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro výzkumné xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §8 xxxx. 3,

x) poskytne xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx embryonálních kmenových xxxxx xxx jiný xxx xxxxxxxx výzkum,

d) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx souhlas x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) nepoučí xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 1 xxxx. x) o xxxxxxx nadbytečného xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 a 2, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxx xxxxxxx 30 xxx xxx dne xxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x) a xxxxxxxx 2 xxxx. a) xx c) xxx xxxxxx pokutu xx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, za xxxxxxxxx podle odstavce 2 xxxx. x) xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) x xxxxxxxx 2 xxxx. x) a x) xxxxxx xx 500&xxxx;000 Xx.

§17

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

HLAVA VI

SPOLEČNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§18

(1) V xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx výzkumu x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) V xxxxxxx, že xxxx, x xxxx-xx provdána, xxx xxxx xxxxxx, x dárce xxxxxx xxxx xxxxxx známi, xxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx lidských xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dané xxxxxxx. Souhlas xxxxx §8 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx.

§19

Registrace linií vzniklých xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Linie xxxxxxxxx xxxx dovezené přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx za dovezené xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, budou-li registrovány xx 31. prosince 2008. Na xxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxx xxx xxxxxxxx výzkum xxxxx tohoto xxxxxx xxx povolení xxxxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, xxxxx je xxxxx výzkum xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx projektu podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10).

(2) X xxxxxxx o xxxxxxxxxx linií xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx x xxxxxx autorizovaného poskytovatele xxxxxxxxxxx služeb, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx prováděného xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx registrační xxxxx x zahraničních xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx jiná jednoznačná xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx x registraci xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx x výzkumu xx lidských xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx buňkách podle xxxxxx zákona. X xxxxxxx uvede údaje xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx 4 xxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx-xx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxx linií xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx ji vrátí xxxxxxxx do 4 xxxxx ode xxx xxxxxx doručení xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx x x xxxxxx x xxxxxx x jejich xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx k xxxxxxxxxx xxx žádosti xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

§20

§20 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 41/2009 Sb.

XXXX XXXXX

§21

§21 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 375/2011 Sb.

XXXX ČTVRTÁ

Změna zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§22

X xxxxxxx x zákonu č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xx xxxxxxx 102 vkládá xxxx položka 102A, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 61x xxx:

"Xxxxxxx 102X

Xxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxx61x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kmenových buňkách … Xx 500

x) xxxxxxxx61x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx … Xx 500

x) xxxxxxxxxx61x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx … Kč 500

61x) Xxxxx x. 227/2006 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x souvisejících xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů.".

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x. 130/2002 Xx.

§23

Xxxxx č. 130/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx prostředků x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x vývoje), xx znění xxxxxx x. 41/2004 Xx., xxxxxx x. 215/2004 Xx., xxxxxx č. 342/2005 Sb., zákona x. 413/2005 Xx. x xxxxxx x. 81/2006 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §35 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) zpracování xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx embryonálních xxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx x změnu xxxxxx xxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx lidských xxxxxxxxxxxxx kmenových xxxxx, x xx xx xxxxxxxx návrhu svého xxxxxxxxx xxxxxx, kterým xx Bioetická komise.".

2. X §35 se xxxxxxxx xxxxxxxx 7 x 8, které xxxxx:

"(7) Xxxx xxx xxxxxx a vývoj xxxxxx Xxxxxxxxxx komisi xxxx svůj xxxxxxx x poradní xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx podklady xxx xxxxxx xxxxx Xxxx xxx xxxxxx x xxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady pro xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x změnu xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx lidských xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx buněk. Xxxxxxxxx Bioetické xxxxxx xx člen Rady xxx výzkum x xxxxx.

(8) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Rady xxx xxxxxx x xxxxx nezakládá xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Odměny za xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předseda Xxxx xxx výzkum x vývoj.".

§24

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx č. 130/2002 Xx.

Xxxx ustaví Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx její Xxxxxx x Xxxxxxx xxx xx 2 xxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xx statutu Xxxx zejména upraví xxxxxx xxxxxx střetu xxxxx, x xx xxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxxxx k xxxxxxx xx lidských xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x žádosti o xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

§25

§25 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 375/2011 Sb.

ČÁST SEDMÁ

§26

§26 (část xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

XXXX XXXX

XXXXXXXX

§27

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. června 2006.

v x. Xxxxx v. x.

Xxxxx x. r.

Paroubek x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 227/2006 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.6.2006.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

41/2009 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxxxx zákoníku

s xxxxxxxxx xx 1.1.2010

227/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

375/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

167/2012 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2012

298/2016 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx transakce, xxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 121/2000 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

183/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

609/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx se jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §27 x xxxxxxxxxxx xxxxxx x. 20/1966 Xx., x xxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2006 Xx.
2) Xxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
3) Článek 48 Xxxxxxx o xxxxxxxx Evropských společenství.
4) §35 xxxxxx x. 130/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx prostředků x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x vývoje), xx xxxxx zákona x. 227/2006 Xx.
5) §11 xxxxxx č. 269/1994 Xx., x Rejstříku xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 126/2003 Xx.
6) §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx).
7) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 365/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy x x xxxxx xxxxxxxxx dalších zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 517/2002 Xx.
9) Zákon č. 552/1991 Sb., x státní xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
10) Xxxxx č. 130/2002 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.