Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024 do 31.12.2026.


Zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
184/2006 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Základní pojmy §2

ČÁST DRUHÁ - PODMÍNKY VYVLASTNĚNÍ §3 §4 §5

ČÁST TŘETÍ - PRÁVA TŘETÍCH OSOB §6 §7 §8 §9

ČÁST ČTVRTÁ - NÁHRADY PŘI VYVLASTNĚNÍ §10 §11 §12 §13 §14

ČÁST PÁTÁ - VYVLASTŇOVACÍ ŘÍZENÍ

Vyvlastňovací úřad §15

Příslušnost §16

Účastníci řízení §17

Zahájení řízení §18

Postup v řízení §19

Znalecký posudek §20

Povinnosti vyvlastňovaného §21

Ústní jednání §22

Přerušení a zastavení řízení §23

Rozhodnutí §24 §25

ČÁST ŠESTÁ - ZRUŠENÍ VYVLASTNĚNÍ §26 §27

ČÁST SEDMÁ - PROJEDNÁNÍ VYVLASTNĚNÍ V ŘÍZENÍ PŘED SOUDEM §28

ČÁST OSMÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §29 §30 §30a §31 §32

ČÁST DEVÁTÁ - ÚČINNOST §33

Nález Ústavního soudu - č. 171/2009 Sb.

č. 405/2012 Sb. - Čl. II

č. 403/2020 Sb. - Čl. XXVII

č. 152/2023 Sb. - Čl. XXIX

INFORMACE

184
XXXXX
xx dne 14. xxxxxx 2006
x xxxxxx xxxx xxxxxxx vlastnického xxxxx x pozemku xxxx xx xxxxxx (xxxxx x vyvlastnění)

Parlament xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Tento zákon xxxxxxxx podmínky

a) odnětí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx věcnému břemenu x pozemku xxxx xx xxxxxx a xxxxxxx vlastnického xxxxx xxxx nabytí xxxxx xxxxxxxxxxxxxx věcnému xxxxxxx x tomuto xxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx náhrady xx xxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx ke xxxxxx,

x) xxxxxxx odnětí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxxx práva odpovídajícího xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxx ke xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx práv xxxxxx xxxxxxxxxxx nositeli.

(2) Vyvlastnění x xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1) nejsou xxxxx xxxxxxx dotčena.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx odnětí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx břemenu x pozemku xxxx xx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxx, kdo xx vlastníkem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stavby xxxx kdo k xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xx stavbě xxxx xxxxxxx, jichž xx xxxxxxxxxxx týká, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx splnění xxxxxxx4), xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx povinný ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vlastnické xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxx, xxx xx domáhá, xxx na něj xxxxxx vlastnické xxxxx x vyvlastňovanému xxxxxxx xxxx xxxxxx, aby x xxxx xxxxxxxx xxxx k pozemku xxxx stavbě xxxxxxx xxxxx břemeno nebo xxx k xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx břemenu x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx, o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x nabytí práva xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx břemenu x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, kdo má xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zástavním xxxxxx xx vyvlastňovaném xxxxxxx nebo xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxx zástavním právem xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) nájmem xxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX VYVLASTNĚNÍ

§3

(1) Xxxxxxxxxxx je přípustné xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx tohoto xxxxx převažuje xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx získat xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xx vyvlastněním xxxxxxxxx změny ve xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx území, xxxxxx xxxxxxxxxx staveb x xxxxxx změn2), xxx je xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx plánování.

§4

(1) Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx vyvlastnění xxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx zájem na xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Není-li xxxxx xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx jejich xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, lze xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, i xxxx není nezbytné x dosažení xxxxxx xxxxx.

§5

(1) Vyvlastnění je xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx 90 xxx xxxxxxx smlouvu x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx účelu vyvlastnění xxxxxxxxxxx zákonem. Lhůta x xxxxxxxx smlouvy x vyvlastňovaným počíná xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx3) xxxxxxxxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxx xx ciziny, xxxxx, xx dnem xxxxxxxx xx třicátý xxx xxx dne, xxx vyvlastnitel xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) K xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx, podle xxxxxxx navrhl xxxxxxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxxx xxxx ke xxxxxx,

x) informaci x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x konkrétním xxxxxx, xxxxx nelze xxxxxxxxxx xxx získání xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx ke xxxxxx xx vyvlastňovaného, x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx-xx x uzavření smlouvy, xx možné xx xxxxxxxx zájmu získat xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx návrhu xxxxxxx geometrický xxxx xxxx část xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Smlouva o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx nebo xx stavbě xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx právo xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx převedených xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 3 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Splnění podmínky xxxxx xxxxxxxx 1 xx nevyžaduje,

a) xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxx jeho xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xx-xx vyvlastňovaný omezen xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právo x xxxxxxx nebo xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(6) Jsou-li xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxx vyvlastnění xxxxxxx xxx v xxxxxxx spoluvlastnického xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

XXXX TŘETÍ

PRÁVA TŘETÍCH XXXX

§6

Xxxxxxxxxxxx spočívajícím x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x pozemku nebo xx xxxxxx zanikají xxxxxxx práva třetích xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx pozemku xxxx stavby, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx.

§7

(1) Xxxxx xxxxx xxxx, nebytového xxxxxxxx, xxxxxx xxxx pozemku xxxxxxxxxxxx nezaniká.

(2) Po xxxxxxxxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx pozemku kromě xxxxxx uvedených xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxx5) xxx xxxxx, jestliže xxxxxx xxxxxxx užívání xxxxx xxxx vyvlastnění. Xxxxx nájemce xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx6) xxxx xxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxxxxx nezanikají věcná xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx i po xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx zatěžovala.

§9

§9 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 405/2012 Sb.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX

§10

(1) Za xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xx xxxx xxxxxxx xxxx7) pozemku xxxx xxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xxxx

x) xx xxxx ceny xxxxx odpovídajícího věcnému xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx předpisu8), xxxxx-xx x omezení xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx zřízením xxxxxxx břemene xxxx xxxxx-xx x odnětí xxxx xxxxxxx práva xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx břemenu.

(2) Xxxxx náhrad xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx vyvlastňovanému též xxxxxxx stěhovacích nákladů, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vynaloží následkem x v xxxxxxxxxxx x vyvlastněním.

(3) Xxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxx xxxx, xxx odpovídaly xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx být xxxxxxx provedeno xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x době xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx obvyklá xxxx7) xxxxxxx xxxx xxxxxx by byla xxxxx xxx cena xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve výši xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx určí xxxx xxxxx jejich xxxxxxxxxx stavu xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zhodnocení nebo xxxxxxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Obdobně xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx náhrady za xxxxxxx práva odpovídajícího xxxxxxx břemenu.

§11

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §10 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pozemek xxxx xxxxxx, dohodne-li se xx xxx x xxxxxxxxxxxxxx; právo xx xxxxxxxxx rozdílu x xxxx vyvlastněného xxxxxxx xxxx stavby x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxx.

§12

Xxxxxxxx-xx vyvlastněním xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx břemene náhrada xx xxxx ceny xxxxxx xxxxx8).

§13

(1) Xxxxxxx podle §10 x 12 xx vyvlastnitel xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xxxxx oprávněná x náhradě xxxx xxxxx, xx xxxx xxxx její xxxxx xxxx že xx x prodlení9), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 do úschovy x xxxxx10).

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx dědického xxxxxx vyplatit správci xxxxxxxx x xxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx ve stanovené xxxxx u xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úkony x xxxxxx x xxxxxxxx xx zemřelé xxxxxxxxx xxxxx.

§14

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx určenou xxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, podzástavnímu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx převodu xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx určenou náhradu xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vždy samostatně.

(2) Xxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx vyvlastněním xxxxxxxx, a mají-li xxx x náhrady xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx zajišťovacího xxxxxxx xxxxx xxxxx nesplacené xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o náhradě xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx x této náhrady xxxxxxxxxxxx poskytne xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stran, xxxxx xxxxx vyvlastniteli složit xxxxxxx do xxxxxxx xxxxx10),19), v jehož xxxxxx je pozemek xxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxx poskytnutého xxxxxx xxxxx odstavce 2 xx vyvlastnitel xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXXXXX ŘÍZENÍ

§15

Vyvlastňovací xxxx

(1) Vyvlastňovacími xxxxx xxxx

x) obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) magistrát xxxxxx členěného xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) Dopravní x xxxxxxxxxxx stavební xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx x zastupitelstvo xxxxxx xxxxxxxxx statutárního xxxxx xxxxxxx působnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) x vyvlastňovacím xxxxxx, xxxxxxx-xx tak xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx x energetického xxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxx případech je xxxxxxxxxx správním xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx průmyslu a xxxxxxx. Nadřízeným správním xxxxxxx krajského xxxxx x Xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxx místní xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřady podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§16

Xxxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx příslušný xxxxxxxxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx stavba, xxxxx xx vyvlastnění xxxx.

(2) Xxxxxxx-xx se pozemky xxxx stavby, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx více xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nadřízený xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x nich xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřad xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) pro jehož xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) který je xxxxxxxx horním xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zvláštních xxxxxx xx xxxxxx xxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx je příslušným x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, krajský xxxx xxxxxxxxx pověří xxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyvlastňovacího xxxxxx. Obdobně se xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx účastníkem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx zřizovatelem xx obec nebo xxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx město Xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, ústřední xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx12) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx provedením vyvlastňovacího xxxxxx.

(6) Xx-xx vyvlastnitelem, xxxxxxxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx správním xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx usnesením pověří xxxxxxxxxx vyvlastňovacího nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

§17

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx, vyvlastňovaný, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx se vyvlastnění xxxx.

(2) Bylo-li vlastnické xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx4), xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx-xx pozemek xxxx xxxxxx, xxxxx xx vyvlastnění týká, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xx správy xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxx, má-li mu xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx13).

(4) Xxxxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx opatrovníka.

§18

Zahájení xxxxxx

(1) Vyvlastňovací xxxxxx xxx xxxxxxx xxx na žádost xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx vyvlastňovacího xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx stanovených zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx14) xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx třetích xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx byly xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxxx (§3 xx 5),

x) údaj x xxx, jakého xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxx, x jaké xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx situací x jiných mapových xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx mapě xxxxxxxxx; navrhuje-li xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx se též xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x povolení záměru xxxx xxxxxxx povolení, xxxxxxxx-xx jeho xxxxxx xxx xxxx účel xxxxxxxxxxx stavební xxxxx x xxxx-xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx, současně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx prokazující xxxxxxx xxxxxxxx vyvlastnění xxxxxxx v §5, xxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x pozemku nebo xx xxxxxx,

x) znalecký xxxxxxx, xxx-xx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisu xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx; §10 xxxx. 5 xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx posudek, byl-li xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxx xxxxx, který v xxxxxxx stanovení xxxxxxx xxxxx §12 obsahuje xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx zaniklého xxxxxxx břemene podle xxxxxxxxxxx předpisu účinného xx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx vyvlastňovaného x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx pozemku xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx před podáním xxxxxxx, a xxxxxxxxxxxx xx xxxx dohodu x xxxxxxxxx.

§19

Xxxxxx x xxxxxx

(1) X xxxxxxxx vyvlastňovacího xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx kromě xxxxxxxxx řízení též xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx do Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx, týká-li xx xxxxxxxxxxx, která xx x xxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx vlastních xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vyvlastňovaný xxxxxxxx x pozemkem xxxx stavbou x xx x rozsahu, xxxxxxx xx vyvlastnění xxxx, převést je, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx s xxxx xxxxxxxxx. Xxx vyvlastnění xx xxxxxxxxx smluvní xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stavbě. X xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x uvědomění x xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx omezení podle xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náhradu x xxxxxxxxx xxxx újmy xxxxxxxxx tímto omezením.

§20

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx stanoví xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, pokud xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx 30 dnů ode xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x opačném xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §5 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §10 odst. 4 xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx x xxxxx, kdo xxxxxxx xxxx stavbu xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vyvlastňovacím xxxxxx xxxxxxxxx pozemku xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx posudku, xxxxxxxx xx znalec xxxxxxxxxxxx oznámil dobu xxxxxxxxx alespoň 3 xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, které xxx xxxxxxx xxxxx. Vyvlastňovaný x tomto xxxxxxx xxxxxx vznášet xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx posudku.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§21

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §10 xxxx. 2 x jejich xxxx xx xxxxxxx prokázat xxxxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxx žádost.

(2) Xxxxxxxxxx §20 xxxx. 4 xxx platí obdobně.

§22

Ústní xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx tak, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx do 60 dnů xx xxxxxxxx uvědomění o xxxxxxxx vyvlastňovacího řízení. X ústním xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx prokázání xxxxx xxx xxxxxxxxx nejpozději xxx xxxxxx jednání; x později xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx nepřihlíží. X xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx účastníci poučeni x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx řízení.

(3) Xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 nelze xxxxxxxxx.

§23

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x stejném xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx již xxxxxxx jiné xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xx xx doby, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx.

(2) Vyvlastňovací xxxx xxxxxxx vyvlastňovací xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx vylučuje xxxxxxx xxxxxxxxxx vyvlastnění,

b) x průběhu řízení xxxxx k dohodě x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx potřebných x xxxxxxxxxxx xxxxx vyvlastnění.

(3) Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. b) xx nelze xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx vyvlastňovací xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx zpětvzetí xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx, xxxxx mu xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx žádosti, xxxxxx xx ke xxxxx xxxx jiné xxxx xxxxx x xxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zapsaná x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx oznámí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx bezodkladně po xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx

§24

(1) Nebude-li x xxxxxx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx vyvlastnění, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx předmětem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx oznámí zamítnutí xxxxxxx katastrálnímu xxxxx xx zrušení poznámky xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §23 xxxx. 4 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jinou xxxx, xxxxx xx vznikla x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx, xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx jednání xxxxxxxx samostatnými xxxxxx x vyvlastnění xxxx x pozemku xxxx xx stavbě x x xxxxxxx za xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx práv x xxxxxxx xxxx ke xxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad

a) xxxxxxxx x

1. xxxxxxx xxxx xxxxxxx práva xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx břemenu x xxxxxxx nebo xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx stavbě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxxxxx x vymezí xxxx xxxxx, anebo

3. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x pozemku xxxx xx stavbě x x jeho xxxxxxxx xx vyvlastnitele,

b) rozhodne, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx jejich xxxxx xxxxxxxxxxxx nezaniknou,

c) xxxx, v jaké xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxx být delší xxx 2 xxxx xx právní xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx o xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx břemene, xxxxxxx xxxxx vyvlastněním xxxxxxxx, x xxxxx vyvlastniteli, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx ve lhůtě, xxxxx xxxxx být xxxxx xxx 60 xxx xx xxxxxx xxxx rozhodnutí,

b) xxxxx-xx x xxxxxx xxxxx §11, xxxx, xxxx xxxxxxx nebo stavba xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx rozhodne xxx x vyrovnání xxxxxxx x ceně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x náhradního xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisu xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 60 xxx od právní xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx věřiteli, xxxxxxxxxxxxx věřiteli nebo xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zajištěných xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, aby xxxxxxx xx vyvlastnění xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx soudu19),

d) xxxxx vyvlastniteli, xxx xxxxxxxx vyvlastňovanému xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx k xxxx lhůtu, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 60 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§25

(1) Rozhodnutí xxxxxx xxxxx §23 a 24 xxxxx oznámit xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx §24 xxxx. 3 xx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vyloučit. Xxxx podané x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x výroků xxxxx §24 xxxx. 4, xxxx odkladný xxxxxx xx xxxxxxx výroky xxxxxxxxxx.

(3) Vyvlastnitel zaplatí xxxxxxxxxx náhradu xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 60 xxx xx právní moci xxxxxx x xxxxxxxxxxx; xxxxxxx může xxx xxxxxxx x xxxxx19) x případě, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx orgán xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x náhradě x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx osob. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 30 dnů xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zašle xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx katastrálnímu úřadu xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §6.

(6) Xxxxx xxxxxxx podle §24 odst. 3 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ještě před xxxxx xxxxxxxxx, x xx jen x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jen jednou x xxxxxxx x xxxxx 2 roky.

XXXX ŠESTÁ

ZRUŠENÍ XXXXXXXXXXX

§26

(1) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vyvlastnění xx uplynutí 30 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §24 odst. 4 xxxx. x) xxxx x) nebo xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx §24 odst. 3 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 6, popřípadě xxxx-xx xxxxx před xxxxxxxxx xxxx lhůty xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx o povolení xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx stavebního xxxxxx určující xxxxxxx xxxxxxx xxxx stavby xxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx úřad xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx rozhodne, xx provedené vyvlastnění xx zrušuje.

(2) Xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx nabývá xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Účinky xxxxxxx s vyvlastněním, xxxxx xxxxxxx xxxxx §6 a §7 xxxx. 2, však xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Vyvlastňovaný xx povinen xx 1 xxxxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx vyvlastniteli xxxxxxx, které vyplatil xxxxx §10 xxxx. 1; xxxxx §10 xxxx. 2 ve xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx vyvlastňovaným xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo stavba xxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§27

Xxxx-xx xxxxxxxxxxx postupem xxxxx §26 odst. 1 xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx újmu, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s vyvlastněním, xxxxxx by xx xxxxx xxxx xxxx xxxx došlo i xxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXX PŘED XXXXXX

§28

(1) Xxxxx podle §24 xxxx. 3 xxx přezkoumat x xxxxxx x žalobě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx podle §24 odst. 4 xxx projednat v xxxxxxxxx soudním řízení15); xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx §24 xxxx. 4 xxx projednán v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx15), xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx 30 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxx nelze prominout. Xxxxxxxx výroku xxxxx §24 odst. 3 xxxxxxx platnosti x xxxxx podle §24 xxxx. 4.

(3) Xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxx xx spravedlivé xxxxxxx. X odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxx částku xxxxx x xxxxxxxxxxxx x mimořádným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §10 xxx xx vyvlastnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx 40 % x xxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. x) x §10 xxxx. 4 a 5 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx než 15 xxx od xxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxx x maximální výši 10 % z xxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. x) x §10 xxxx. 4 x 5 x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx území,

c) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx 10 % z xxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. x) x §10 xxxx. 4 x 5 v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx stavby v xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx hodnotou, xxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

d) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx 20 % z xxxx stanovené podle §10 xxxx. 1 xxxx. a) x §10 xxxx. 4 x 5 v xxxxxxx významu xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §24 xxxx. 3 xxxx. x) xx odkladný xxxxxx.

ČÁST OSMÁ

SPOLEČNÁ, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§29

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxx17) xxxxx xxxxxx v xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx účastníkům neznámého xxxxxx xx sídla.

§30

Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, postupuje se x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx18).

§30x

§30x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§31

Žádosti na xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx právní xxxxxx účinné xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxxxx xxx pro xx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxx vyvlastnění stanovený xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx.

§32

Zrušuje se vyhláška č. 122/1984 Sb., o xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx staveb, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx k xxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX

§33

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2007.

Xxxxxxxx x. x.
Xxxxxxxx x. x.

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx na xxxxxxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxx zahájeno xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona a xxxxx nebylo pravomocně xxxxxxxx, xx projednají x rozhodnou xxxxx xxxxxx č. 184/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx soudním xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxx x. 184/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 405/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2013

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 184/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 403/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

Xx. XXIX

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x jiné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx související xx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí se xxx xxxxx xxxxxx x vyvlastnění xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 152/2023 Xx. s účinností xx 1.7.2023

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 184/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2007.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

185/2006 Xx., usnesení Xxxxxxxxxx sněmovny k xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx ke xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 14.3.2006 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx republiky dne 12.4.2006

x xxxxxxxxx od 26.5.2006

171/2009 Sb., xxxxx XX xx xxx 7.4.2009 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 27.5.2009 ve xxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 184/2006 Xx., x xxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx (xxxxx x vyvlastnění) (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 3.7.2009

167/2012 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 227/2000 Xx., x elektronickém podpisu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2012

405/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 184/2006 Xx., o xxxxxx nebo omezení xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxx), xxxxx č. 357/92 Xx., o xxxx xxxxxxx, dani xxxxxxxx a xxxx x xxxxxxx nemovitostí, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 416/2009 Xx., x xxxxxxxxx výstavby xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 209/2011 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.2.2013

49/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 416/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx dopravní, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 184/2006 Sb., x odnětí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x pozemku xxxx xx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.5.2016

225/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 183/2006 Xx., o xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2018

169/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 416/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 31.8.2018

403/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 416/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2021

261/2021 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxxxx postupů xxxxxx xxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.2.2022

284/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

152/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 283/2021 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 195/2022 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2023

465/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 416/2009 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024 x 1.1.2027

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxxx xxxxx č. 222/1999 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

2) Xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx).

3) §43 xx 46 xxxxxxxxxx zákoníku.

4) §553 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) §711 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) §712 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7) §2 xxxx. 1 xxxxxx č. 151/1997 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx majetku).

8) §16b xxxxxx x. 151/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9) §522 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10) §185a xx 185h xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

11) Xxxxx č. 314/2002 Sb., x stanovení obcí x xxxxxxxxx obecním xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 387/2004 Xx.

12) §14 xxxxxx x. 2/1969 Xx., x zřízení xxxxxxxxxxxx x xxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

13) §462 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14) §45 xxxx. 1 správního xxxx.

15) §244250t občanského xxxxxxxx xxxx.

16) Zákon č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx.

17) §25 správního xxxx.

18) Xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

19) §185f xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

20) §68 odst. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxx.