Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 12.03.2020 do 31.12.2020.


Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
183/2006 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Základní pojmy §2 §3

ČÁST DRUHÁ - VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY

HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ §4

HLAVA II - PŮSOBNOST VE VĚCECH ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Působnost ve věcech územního plánování §5

Orgány obce §6

Orgány kraje §7

Zvláštní působnost na území hlavního města Prahy §8 §9

Ministerstvo obrany §10

Ministerstvo §11 §12

Obecné stavební úřady §13

Kvalifikační požadavky pro výkon činnosti na obecném stavebním úřadu §13a §14

Speciální stavební úřady §15

Vojenské a jiné stavební úřady §16

Vyhrazení pravomoci stavebního úřadu §17

ČÁST TŘETÍ - ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

HLAVA I - CÍLE A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Cíle územního plánování §18

Úkoly územního plánování §19

HLAVA II - OBECNÁ USTANOVENÍ A SPOLEČNÉ POSTUPY V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ

Zveřejňování písemností §20

Jednotný standard územně plánovací dokumentace §20a

Územně plánovací informace §21

Veřejné projednání §22

Zástupce veřejnosti §23

Oprávněný investor §23a

Kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost §24

HLAVA III - NÁSTROJE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Díl 1 - Územně plánovací podklady §25

Územně analytické podklady §26

Pořizování územně analytických podkladů §27

Aktualizace územně analytických podkladů §28

Projednání územně analytických podkladů §29

Územní studie §30

Díl 2 - Politika územního rozvoje §31

Obsah politiky územního rozvoje §32

Návrh politiky územního rozvoje §33

Schválení politiky územního rozvoje §34

Aktualizace politiky územního rozvoje §35

Díl 3 - Územně plánovací dokumentace

Oddíl 1 - Zásady územního rozvoje §36

Návrh zásad územního rozvoje §37 §38

Řízení o zásadách územního rozvoje §39 §40

Vydání zásad územního rozvoje §41

Aktualizace zásad územního rozvoje §42

Zkrácený postup pořizování aktualizace zásad územního rozvoje §42a §42b

Nabytí účinnosti aktualizace zásad územního rozvoje §42c

Oddíl 2 - Územní plán §43

Pořízení územního plánu §44

Úhrada nákladů na pořízení územního plánu §45

Návrh na pořízení územního plánu §46

Zadání územního plánu §47 §48 §49

Návrh územního plánu §50 §51

Řízení o územním plánu §52 §53

Vydání územního plánu §54

Vyhodnocování územního plánu a jeho změny §55

Zkrácený postup pořizování změny územního plánu §55a §55b

Nabytí účinnosti změny územního plánu §55c

Opatření proti průtahům při pořizování územního plánu §56

Spojené pořízení územního plánu a regulačního plánu §57

Zastavěné území §58

Vymezení zastavěného území §59 §60

Oddíl 3 - Regulační plán §61

Pořízení regulačního plánu §62

Úhrada nákladů na pořízení regulačního plánu §63

Pořízení regulačního plánu z podnětu §64 §65

Pořízení regulačního plánu na žádost §66

Řízení o regulačním plánu §67

Posouzení regulačního plánu pořizovatelem §68

Vydání regulačního plánu §69

Souběžné pořízení regulačního plánu a změny územního plánu §70

Doba platnosti, změna a zrušení regulačního plánu §71

Zkrácený postup pořizování změny regulačního plánu §72 §73 §74

Nabytí účinnosti změny regulačního plánu §75

Díl 4 - Územní rozhodnutí §76 §77 §78

Veřejnoprávní smlouva §78a

Rozhodnutí o umístění stavby §79

Rozhodnutí o změně využití území §80

Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území §81

Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků §82

Rozhodnutí o ochranném pásmu §83

Díl 5 - Územní řízení

Příslušnost k územnímu rozhodnutí §84

Účastníci územního řízení §85

Žádost o vydání územního rozhodnutí §86

Zahájení územního řízení §87

Přerušení územního řízení §88

Závazná stanoviska, námitky a připomínky §89

Posuzování záměru žadatele §90 §91

Územní rozhodnutí §92

Doba platnosti územního rozhodnutí §93

Změna a zrušení územního rozhodnutí §94

Územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí §94a §94b §94c §94d §94e §94f §94g §94h §94i

Společné územní a stavební řízení §94j §94k §94l §94m §94n §94o §94p

Společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí §94q §94r §94s §94t §94u §94v §94w §94x §94y §94z

Zjednodušené územní řízení §95

Územní souhlas §96

Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru §96a

Závazné stanovisko orgánu územního plánování §96b

Díl 6 - Územní opatření o stavební uzávěře a územní opatření o asanaci území §97 §98 §99 §100
Díl 7 - Úprava vztahů v území §101

Náhrady za změnu v území §102

ČÁST ČTVRTÁ - STAVEBNÍ ŘÁD

HLAVA I - STAVBY, TERÉNNÍ ÚPRAVY, ZAŘÍZENÍ A UDRŽOVACÍ PRÁCE

Díl 1 - Povolení a ohlášení

Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení §103

Jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce, u kterých postačí ohlášení §104

Ohlášení §105 §106 §107

Stavební řízení §108 §109 §110 §111 §112 §113

Námitky účastníků řízení §114

Stavební povolení §115 §116

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora §117

Změna stavby před jejím dokončením §118

Díl 2 - Kolaudace §119 §120 §121

Kolaudační souhlas §122

Kolaudační řízení §122a

Předčasné užívání stavby §123

Zkušební provoz §124

Dokumentace skutečného provedení stavby §125

Změna v užívání stavby §126 §127

Díl 3 - Odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení

Povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení §128

Nařízení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení §129 §130 §131 §131a

HLAVA II - STAVEBNÍ DOZOR A ZVLÁŠTNÍ PRAVOMOCI STAVEBNÍHO ÚŘADU

Společné zásady §132

Kontrolní prohlídka stavby §133 §134

Neodkladné odstranění stavby a nutné zabezpečovací práce §135 §136

Nezbytné úpravy §137

Stavební příspěvek §138

Údržba stavby §139

Vyklizení stavby §140

Opatření na sousedním pozemku nebo stavbě §141

Účastníci řízení §142

HLAVA III - AUTORIZOVANÝ INSPEKTOR §143 §144 §145 §146 §147 §148 §149 §150 §151

HLAVA IV - POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST OSOB PŘI PŘÍPRAVĚ, PROVÁDĚNÍ A UŽÍVÁNÍ STAVEB

Stavebník §152

Stavbyvedoucí a stavební dozor §153

Vlastník stavby a zařízení §154 §155

Požadavky na stavby §156

Stavební deník §157

ČÁST PÁTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I - VYBRANÉ ČINNOSTI VE VÝSTAVBĚ A SOUČINNOST VLASTNÍKŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Vybrané činnosti ve výstavbě §158

Projektová činnost ve výstavbě §159

Provádění staveb §160

Vlastníci technické infrastruktury §161

HLAVA II - EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI, UKLÁDÁNÍ PÍSEMNOSTÍ A NAHLÍŽENÍ DO NICH §162 §163 §164 §165 §166 §167 §168

HLAVA III - OBECNÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU, ÚČELY VYVLASTNĚNÍ A ÚPRAVA NĚKTERÝCH DALŠÍCH PRÁV A POVINNOSTÍ

Obecné požadavky na výstavbu §169

Účely vyvlastnění §170

Státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu §171

Vstupy na pozemky a do staveb §172

Pořádková pokuta §173

Expertní součinnost §174

HLAVA IV - OCHRANA VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ A SOUČINNOST SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ §175 §176

Mimořádné postupy §177

HLAVA V - PŘESTUPKY §178 §179 §180 §181

Společná ustanovení §182 §183

HLAVA VI - VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ Z INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY §184

HLAVA VII - SOUHLAS VLASTNÍKA A NAVAZUJÍCÍ ŘÍZENÍ §184a §184b

ČÁST ŠESTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přechodná ustanovení §185 §186 §187 §188 §188a §189 §189a §190 §191

Vztah ke správnímu řádu §192

Zmocňovací ustanovení §193 §194 §195

Závěrečná ustanovení §196

Zrušovací ustanovení §197

ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST §198

Příloha - Rámcový obsah vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje a územního plánu na životní prostředí pro účely posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (Část A vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území)

č. 191/2008 Sb. - Čl. II

č. 350/2012 Sb. - Čl. II

č. 39/2015 Sb. - Čl. II

č. 225/2017 Sb. - Čl. II

č. 3112/2019 Sb. - Čl. II

č. 47/2020 Sb. - Čl. IV

INFORMACE

183
XXXXX
xx dne 14. xxxxxx 2006
x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (stavební xxxxx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx věcech xxxxxxxx plánování zejména xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxxxxx rozvoj území, xxxxxxxxxxx v území, xxxxxxxx xxxxxxxx postupů xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxx posuzování xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, rozvoj xxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxxx infrastruktury, xxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx x kvalifikační xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx stavebního řádu xxxxxxx xxxxxxxxxx staveb x xxxxxx změn, xxxxxxxxx úprav a xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx autorizovaných xxxxxxxxxx, soustavu xxxxxxxxxx xxxxx, povinnosti x xxxxxxxxxxx osob xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx podmínky xxx projektovou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx x xx staveb, xxxxxxx veřejných zájmů x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§2

Základní pojmy

(1) X xxxxx zákoně xx xxxxxx

x) změnou x xxxxx xxxxx jeho xxxxxxx nebo prostorového xxxxxxxxxx, včetně umisťování xxxxxx a xxxxxx xxxx,

x) stavebním xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxx soubor xxxxxxx, xxxxxxxx x určený x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx"), anebo xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemkem pozemek xxxxxxxxx v katastru xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx x další xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx společným xxxxxxxxx, xxxxxxx souvislý celek x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx budovami,

d) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx plánem xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxx-xx obec xxxxx vymezené xxxxxxxxx xxxxx, je zastavěným xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx vymezená x 1. září 1966 x vyznačená x xxxxxx evidence xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxxxxxxxx pozemkem pozemek, xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx nemá vydaný xxxxxx xxxx, x xx

1. xxxxxxx veřejné xxxxxx x parku1) xxxxxxxx obecnému užívání;

2. x intravilánu xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx lesních xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx 0,5 ha,

f) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do zastavěného xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx plochy,

g) xxxxxxx xxxx xxxxx tvořená xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx jejich xxxxx, která xx xxxxxxxx x politice xxxxxxxx xxxxxxx, zásadách xxxxxxxx rozvoje xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x územně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx stávající xxxx xxxxxxxxxx způsob jejího xxxxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx svým xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx území xxxx obcí, popřípadě xxxxx xxxx xxxxx; x případě xxxxxxxx xxxxx Xxxxx se xx plochu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx plocha xxxxxxxxxxxxx významu,

i) xxxxxxxxx xxxxxx vymezená xxx xxxxxxxx xxxxxx dopravní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vymezená x xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, x xx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx pozemních xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx a x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx vodovody, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx ohrožení xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx pohromami, xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx vedení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komunikační xxxx, xxxxxxxxxxxx x zásobníky xxxxx;

3. xxxxxxxx vybavení, xxxxxx jsou xxxxxx, xxxxxxxx x pozemky xxxxxxxx například pro xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx služby x xxxx o xxxxxx, xxxxxxxxx služby, kulturu, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

4. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx1),

xxxxxxxxx xxxx užívané xx xxxxxxxx zájmu,

l) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx ve xxxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx,

x) veřejně prospěšným xxxxxxxxx xxxxxxxx nestavební xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x rozvoji xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

2. územní xxxx;

3. xxxxxxxxx plán.

(2) X tomto xxxxxx xx xxxx rozumí

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, krajský úřad, Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx") nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx pořizuje xxxxxx xxxxxxxxx podklady, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) stavebním podnikatelem xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx stavebních nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx2),

x) xxxxxxxxxxx osoba, xxxxx xxx sebe xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stavby, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx i xxxx xxxxxx nástupce, x xxxx xxxxx, která xxxxxx, terénní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx podnikatele xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx podnikatelské xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xx rozumí xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx odborný dozor xxx prováděním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx má vysokoškolské xxxxxxxx stavebního xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 3 roky xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx požadavky xx využívání území, xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zabezpečující xxxxxxxxxxxx užívání xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Stavbou xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx vznikají xxxxxxxx xxxx montážní xxxxxxxxxxx, xxx zřetele xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx provedení, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x konstrukce, xx xxxx xxxxxxx x xxxx trvání. Dočasná xxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx stavební xxxx xxxxxx xxxxx xxxx jejího xxxxxx. Xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx stavby. Xxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx účelům, xx xxxxxx xxx reklamu.

(4) Xxxxx xx x xxxxx xxxxxx používá xxxxx xxxxxx, rozumí xx xxx podle xxxxxxxxx i její xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx stavby xx

x) xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) přístavba, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx propojena x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx se rozumí xxxxx x provádění xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx dokumentaci xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx plocha xxxxxxx je xxxxxxx xxxxx zastavěných ploch xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Zastavěnou xxxxxxx stavby se xxxxxx xxxxxx ohraničená xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nadzemních i xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx roviny. Plochy xxxxxx a xxxxxx xx započítávají. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stěn) xx xxxxxxxxx plocha xxxxxxxx obalovými xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx líci xxxxxxxx konstrukcí xx xxxxxxxxx xxxxxx. U xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zastavěná plocha xxxxxxxx pravoúhlým xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx roviny.

(8) Xxxxxxxx xxxxxx se rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavby, xxxxx xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uskutečňuje xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxx hlavní xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx stavba, xxxxx xxxxxx xxxx výstavby xxxxxxx staveb. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxx svým xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx souvisí x xxxxx zabezpečuje xxxxxxxxxxxx xxxxxx hlavní nebo xxxxxxxx účel xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§3

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx práce a xxxxx xxxxxx, xxxxx xx podstatně mění xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxx podobné x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx hornickým xxxxxxxx, xxxxxxxxx skladovací x xxxxxxxx plochy, násypy, xxxxxxx, úpravy pozemků xxx zřízení xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx se pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, tabule, xxxxx či xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 3. X xxxxxxxxxxxxx, zda xx jedná o xxxxxx nebo zařízení, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x celkové xxxxx xxxxx xxx 8 x2 xx xxxxxxxx xx stavbu pro xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx xx stavba xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pozemek xxxx xxxx xxxx anebo xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadem, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx část xxxxx xxxx jiné stavby.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx práce, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx stav xxx, aby nedocházelo xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Pokud xx x tomto xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, rozumí xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, terénní xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

XXXX DRUHÁ

VÝKON VEŘEJNÉ XXXXXX

XXXXX I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§4

(1) Xxxxxx územního xxxxxxxxx x stavební xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zjednodušující xxxxxxx x postupují xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx x xxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx žádosti xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, stavební xxxx xxxxxxx xxxxxx projedná x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx xxxxx zákon, mohou xxxxxx územního xxxxxxxxx x stavební xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu xxxxx xxxxxx správního rozhodnutí. Xxx xxxxx být xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx orgánů3).

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx postupují xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dotčenými xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx4) nebo tohoto xxxxxx. Xxxxxxx orgány xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx5) xxx rozhodnutí x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jinak,

b) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správním xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx politiku xxxxxxxx xxxxxxx x pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto zákona.

Pro xxxxx stanoviska xx xxxxxxx §149 odst. 2 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx variantu xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx svým xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x téže xxxx uplatňovat xxxxx xx základě nově xxxxxxxxxx x doložených xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx dříve x xxxxxxx xx xxxxxxxxx změnily xxxxxxxx, xx xxxxxxx bylo xxxxxxx stanovisko nebo xxxxxxx stanovisko xxxxxx, xxxx skutečností xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx zákona, jinak xx x nim xxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx k závazným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx opatření x asanaci území, xxxxx-xx x závazné xxxxxxxxxx uplatněné na xxxxxxx xxxx zjištěných x xxxxxxxxxx skutečností xxxxx xxxxxxxx 4.

(6) Xxxxxxx-xx dotčené xxxxxx xx xxxx závazném xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; stavební úřad xxxxxxxx součinnost potřebnou xx xxxxxxxx těchto xxxxxxxx.

(7) Je-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx veřejných xxxxx, xxxxx xxxx. Koordinované xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx pouze x xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx. Ustanovení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx6) xx použijí xxxxxxxxx.

(8) Orgány xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx projednávají protichůdná xxxxxxxxxx xxxx protichůdná xxxxxxx stanoviska xxxxxxxxx xxxxxx. Dojde-li x xxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx podle tohoto xxxxxx a dotčenými xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx řádu.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxxx stanovisko xxxxxxxxx xxxxxx, vydané xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dotčenému xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmíněno, xxxxxxxx podle §149 xxxx. 4 správního xxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxxx xx xxxxxxxxx použijí xxxxxxxxxx x přezkumném xxxxxx podle §94 x násl. xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx lhůt xxxxx §96, s xxx, že lhůta xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx dne xxxxxx závazného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Nezákonné xxxxxxx stanovisko nadřízeného xxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxx nebo xxxxxx x přezkumném řízení, x němuž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx přiměřeně použijí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §94 x násl. správního xxxx, xxxxxx lhůt xxxxx §96, s xxx, xx xxxxx xxxxxxx roku xx xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu.

(11) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dotčenému orgánu x xxxxxxx, že xxxxxxxxxx, které bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, o xxxxx zrušení xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx založilo xxxx xxxxxxxxx právo xxxxx tohoto xxxxxx x xxx nabylo xxxxxx xxxx, není xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXX XX XXXXXX ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ X XXXXXXXXXX ŘÁDU

§5

Působnost xx věcech xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx plánování xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgány xxxx x xxxxx, ministerstvo x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx x xxxxx vykonávají xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx plánování podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nestanoví-li xxxxx, xx o xxxx rozhoduje zastupitelstvo xxxx nebo xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx svěřeny xxxxxxxxxx v záležitostech xxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánům xxxxx xxxx na xxxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx zajišťují xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx území kraje, xxxxxx xxxxx zasahovat xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jen x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxx x záležitostech xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx obcí.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x obcí xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx státu; postupuje xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx obcí.

(6) Xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uplatňování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xx změně xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx pořídit změnu xxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "úřad xxxxxxxx xxxxxxxxx") x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) pořizuje xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx,

x) pořizuje xxxxxx plánovací xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx územní plán, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx vymezení xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxxx obvodu,

e) vydává xxxxxxx stanovisko podle §96b, xxxx-xx příslušný xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx úřad, který xxxxxxx splnění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24, vykonává xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tuto xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx obvodu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx,

x) vydává rozhodnutí x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx hlavy XXX xxxx 4 x 5, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x vykonává xxxxx činnosti xxxxx xxxxx čtvrté,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx pořizování xxxxxx plánovacích xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) vykonává xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Obecní xxxx, xxxxx nevykonává xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Zastupitelstvo xxxx

x) xxxxxxxxx x samostatné xxxxxxxxxx o pořízení xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx pokyny xxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) vydává xxxxxxxxx xxxx,

x) projednává x samostatné působnosti xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxx xxxx x v xxxxxx, xxx se xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx vymezení xxxxxxxxxxx území,

b) xxxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx uzavření xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§24 xxxx. 1),

x) xxxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxx x xxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x zásadám xxxxxxxx rozvoje x xxxxxxxxxx x územnímu xxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx další činnosti xxxxx tohoto zákona.

§7

Orgány xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx x přenesené xxxxxxxxxx

x) pořizuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx plán xxx xxxxxx x xxxxxxxx nadmístního xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §96b x xxxxxx nacházejících xx xx správních xxxxxxxx několika xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx územní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx stavební xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx do xxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx obvod,

g) vykonává xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) vydává x xxxxxxxxxx působnosti zásady xxxxxxxx rozvoje,

b) xxxxxxxxx x samostatné xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx v samostatné xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx regulační xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx případech,

e) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx působnosti xxxxxxxxxx x xxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx stanovených xxxxxxxxx územní xxxxxxxx x asanaci x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Krajské xxxxx vykonávají xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řádu.

§8

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx7), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu ministerstvo. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, vykonává xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnout x xxxxxxxxx pořízení xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx změny x xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx v xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x částmi xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx měněny souběžně xxxxxxxxxxx aktualizací xxxxx xxxxxxxx rozvoje. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxx, která aktualizaci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§9

§9 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 350/2012 Sb.

§10

Ministerstvo xxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxx xxx území xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podklady x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Újezdní xxxx xxx území vojenského xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx

§11

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx věcech xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) vykonává xxxxxx dozor xx xxxxxx územního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x k xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podklady,

c) xxxx xxxxxxxx územně plánovací xxxxxxxx,

x) vykonává xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx zajišťuje xxxxxxxxxx podporu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, architektury x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx zájmů xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a x ochraně xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxx organizační xxxxxx xxxxx k řešení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x praxe x xxxxx územního xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx může xxxxxxx již existující xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§12

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx správním xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx řádu,

b) xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx ve xxxxxxxx zájmu předcházet, x xxxxxxxx xxxxxxxx x zabránění xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx účinnost xxxxxxxxxxx předpisů pro xxxxxx x dbá x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx úpravy xxxxxxxxx xx stavby, jejich xxxxx, xxxxxx, prvky x xxxxxxxx výrobky x xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obecných, speciálních, xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx správy xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx

x) xxxx xxx xxxx xxxxxxxx zjišťování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx staveb xxxx xxxxx xxx xxx, xxxxx xx svým xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxx dotýkají veřejných xxxxx,

x) může v xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx úřady a xxxxxxxxxxxxxx inspektory xxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky staveb,

c) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stavebně technické xxxxxxxx xxxxxxxxxxx složku xxxxx.

(3) Ministerstvo xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxxx soustavné aktualizaci x x vyhodnocování xxxxxx havárií staveb.

§13

Xxxxxx xxxxxxxx úřady

(1) Xxxxxxx stavebním xxxxxx xx

x) ministerstvo, xxxxx xx ústředním xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx řádu,

b) krajský xxxx,

x) obecní xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx8),

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx8),

x) xxxxxxx x xxxxxx úřad, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2012.

(2) Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x ministerstvem nařízením xxxxxxxx xxxxxxxxx stavebního xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 písm. e), xxxxx xxxxxx splňovat xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx působnosti. Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx stavební xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) jako xxxxxxxxx přenesenou.

(4) Xxx-xx x xxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx se xx uskutečnit xx xxxxxxxx xxxxxx dvou xxxx xxxx stavebních xxxxx, provede řízení x vydá rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxx nadřízený xxxxxxxx xxxx. Ten xxxx stanovit, že xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, x jehož správním xxxxxx se má xxxxxx nebo opatření xxxxxxxxxx.

(5) Xxxx xx xxxxxxx ohlásit změny xxxxxx xxxxxxxxxx stavebních xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx59).

(6) X xxxxxx řízení xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x posuzování vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx X xxxx 1 x xxxxx §122, 123, 124 x 134.

(7) Xxxxxxx xxxxxx obecných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§13a

Kvalifikační xxxxxxxxx xxx xxxxx činnosti xx xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu

(1) Xxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxx x §13 xxxxxxxx činnost xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx splňujících xxxxxxxxxxxx požadavky xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxx-xx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu17).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx má

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx odborné xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x 2 xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx zkouškou x xxxxx stavebnictví x 3 xxxx xxxxx x xxxxx stavebnictví.

(3) Xxxxxxx splňující kvalifikační xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17), xxxx xxxxxxxxx činnost xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx je zajištěno, xx xxxx do xxxx splnění uvedených xxxxxxxxx xxxxxxxxx tuto xxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx splňujícího xxxxxxxxxxxx požadavky podle xxxxxx zákona a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu17), xxxxxxxxx xxxx xx dobu 18 měsíců.

§13a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 350/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§14

(1) Jestliže xx xxxxxxxxxxxx vyhradí xxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 2 xxxx. a), xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx zúčastněné xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x napomáhají x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxx provozování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx provozovateli systému xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx stavby, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx předávány xxxx xxxxx je xxxxxx x rámci výkonu xxx xxxxxxxx. Xxxxxx x způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§15

Speciální xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx pravomoci xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vykonávají x

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, místních xxxxxxxxxx x xxxxxxx přístupných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx

xxxxxx xxxxxxxxxxxx státní xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx stavební xxxxx").

(2) Speciální xxxxxxxx xxxxx postupují xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxx xxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 nestanoví xxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx dodržení xxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutím. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §96b.

(3) X xxxxxxxxxxxxx, zda xx x konkrétním xxxxxxx jedná x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§16

Xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx vojenských xxxxxx xxxxxxxxxx újezdní úřady.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx státu xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx slouží xxxx xxxx sloužit x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx obrany xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bezpečnost,

b) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxx xxx bezpečnost státu, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx sloužící k xxxxxx xxxxx Ministerstva xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zřízených Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx akademie Xxxxx xxxxxxxxx, Hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx částí převážně xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx, x x staveb xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x staveb xxx xxxxx Xxxxxxxx služby x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x účelům xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, x staveb xxxxxxxxxxxxx x úložišti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx obsahujících xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x staveb x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx10), x xxxxxx xxxxxxxx a produktovodů x x xxxxxx xxxxxxxx pro přenos xxxxxxxxx, zařízení pro xxxxxxxx xxxxx, zařízení xxx uskladňování xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 100 XX x xxxx10).

(3) Xxxxxxxxx stavebních úřadů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx báňské xxxxx, jde-li o xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x dobývání xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděných x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx staveb xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x xxxxxx vodních xxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxx vydat xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx existujících xxxxxx xxx územního xxxxxxxxxx nebo územního xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) V xxxxxxxxxxxxx, xxx se v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x stavbu xxxxx xxxxxxxx 2 nebo 3, nebo x xxxxxx x působnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxxx stanovisko xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§17

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavebního xxxxx

(1) Xxxxxxxxx stavební xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stavebního xxxxx prvního stupně x jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxx obtížných nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx okolí. Xxxxx xx vyhradí xxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx X xxxx 1, vykonává xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §122, 123 x 124.

(2) Xxxxxxx-xx si xxxxxxx úřad podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů11), xxxxxxxx xxxxxx pravomoc xxxxx xxxxx X xxxx 1 x xxxxx §122, 123 x 124 xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx si xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu x xxxxxx územního xxxxxxxxxx x staveb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kraje, x xxxxxx x mimořádnými xxxxxxxxxxx vlivy na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx s xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx států.

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXX A XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX

§18

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx územního xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxx udržitelný xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx vyváženém xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx prostředí, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxx soudržnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx uspokojuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx generací xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx plánování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx území xxxxxxxxxx x komplexním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx uspořádání xxxxx x xxxxx dosažení xxxxxx prospěšného xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Za xxx xxxxxx sleduje společenský x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Orgány xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx koordinují xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx změn x xxxxx, výstavbu a xxxx xxxxxxxx ovlivňující xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx zákona a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx přírodní, xxxxxxxx a civilizační xxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxx, architektonického a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obyvatel x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx na xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx ochranu nezastavěného xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx území x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) X xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, a jiná xxxxxxxx pouze xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, těžbu xxxxxxx, xxx xxxxxxx přírody x krajiny, xxx xxxxxxxx dopravní x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx snižování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x přírodních xxxxxxxxx a pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x cestovního xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ekologická x informační centra; xxxxxxxxx funkce bydlení xx pobytové rekreace xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx souvisejí xxxxxx oplocení, lze x xxxxxxxxxxxx území xxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx veřejného xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx umístit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxx.

§19

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zejména

a) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx stav xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx koncepci xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, problémy, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx uspořádání xxxxx x xx jeho xxxxx, zejména na xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx staveb x xxxxxxxxx prostranství,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx provedení xxxx v xxxxx, xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx s ohledem xx stávající charakter x xxxxxxx xxxxx x na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx území,

f) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx změn x xxxxx (xxxxxxxxx),

x) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ekologických x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) vytvářet v xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx obnovu x rozvoj xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx kvalitní xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx ruchu,

j) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vynakládání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx změny x xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxxx ochrany,

l) xxxxxxx nutné xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a rekultivační xxxxxx do xxxxx,

x) xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů4),12) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx kompenzační xxxxxxxx, xxxxx zvláštní xxxxxx předpis nestanoví xxxxx,

x) regulovat xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx architektury, urbanismu, xxxxxxxx plánování x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(2) Úkolem xxxxxxxx xxxxxxxxx je také xxxxxxxxx vlivů xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj území (§18 odst. 1). Xxx účely tohoto xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx území. Xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx x náležitostmi xxxxxxxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo ptačí xxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX X ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ

§20

Zveřejňování xxxxxxxxxx

(1) Příslušný xxxxxxx xxxxx xxxx veřejnosti x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx možnost xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx uplatňování xxx xxx vyvěšení xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Písemností xx rozumí i xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx.

§20x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xx vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xx vyhotovuje xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx68) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx74) xx vektorové xxxxx.

(2) Vybrané xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x jednotném standardu.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx na

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx formát xxx x

x) xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx standardu územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§21

Xxxxxx plánovací xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx, úřad xxxxxxxx plánování, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxx13) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o

a) xxxxxxxxxx využívání xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) podmínkách xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx rozhodnutí, včetně xxxxxxx xxxxxxxxx orgánů,

c) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx možno xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxx orgánů.

(2) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx konkrétní xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx na xxxxx v xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby xxxx jiného xxxxxxxx x xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 1 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx, pokud x xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx vydal, xxxxxxxx nesdělí, xx xxxxx ke xxxxx xxxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxx, zejména xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx územně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, schválení xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxx územního xxxxx.

(4) Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx x xxxxxx plánovací xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§22

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Veřejné xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pořizovatel. Xx-xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx to xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, nařídí xxxxxxxxxxx více xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx místech. Xxx xxxxxxxx lhůt xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx projednání.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx, námitky x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx písemně.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx oprávněnou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x projektové činnosti xx xxxxxxxx14) (xxxx xxx "projektant") xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace.

§23

Zástupce xxxxxxxxxx

(1) Veřejnost xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupcem veřejnosti.

(2) Xxxxxxxxx veřejnosti xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Zástupce xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx občanů xxxx x xxxx xxx 2000 obyvateli xxxx xxxxxxx 200 xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 500 xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx občanů xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxx xxx 2000 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 200 xxxxxx xxxx xx území xxxxx, xxxxx xxxxxx věcně xxxxxxx připomínku k xxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx zástupce xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx15), kteří xxxxxxxxx xxxxx shodnou xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, v níž xx xxxxxxx jméno x xxxxxxxx, trvalý xxxxx xxxx pobyt, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x projednání xxxx námitky xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x příjmení xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jeho xxxxxx xxxxx nebo xxxxx x podpis, xx toto xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) X tom, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, xxxxxxxx x případě xxxxxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx16), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx osobě; do xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§23x

Xxxxxxxxx investor

(1) Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx infrastruktury (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx") xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx projednávání xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx regulačního plánu xxxxxxxxx jednotlivě; xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu. V xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxx xx žádost x xxxxxxxxxx xxxx, a xxxxxx prokazující skutečnost, xx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xx-xx xxxxxx úplná, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx investorů xx x úkonech xxxxxxxxx orgánu podle xxxx první xxxxxxxxxx xxxxx správním orgánem.

(2) Xxxxxx v seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx 5 let xxx dne xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xx xxxxxxxxx investor xxxxxxx x této xxxxx neprodleně xxxxxxxxx xxxxxx příslušný krajský xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx investorů xxxxxx.

§23x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2018

§24

Kvalifikační xxxxxxxxx xxx xxxxxx plánovací xxxxxxx

(1) Xxxxxxx úřad x xxxx xxxxxxxx plánování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx §7 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, vykonává xxxxxx plánovací xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavky xxx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx požadavky xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx splňuje xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx17) o xxxxxxxx xxxxxxxxx x uznání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x praxe xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14).

(3) Xxxxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxxx má

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx autorizaci x xxxxx územní xxxxxxxxx x xxxxxxx 18 xxxxxx praxe xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx praxe"), xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příbuzného xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx v oboru xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zaměřením x xxxxxxx 3 roky xxxxxxxxxxxx praxe.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx kvalifikační xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx územně xxxxxxxxx činnost xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xx zajištěno, xx xxxx do doby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tuto činnost xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx splňujícího kvalifikační xxxxxxxxx pro výkon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx po xxxx 3 let.

HLAVA XXX

XXXXXXXX ÚZEMNÍHO XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx plánovací xxxxxxxx

§25

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx možnosti x xxxxxxxx xxxx x xxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx, územně plánovací xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x území.

§26

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zjištění a xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxx z xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxx, vyplývajících x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx využití xxxxx"), záměrů xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvoje xxxxx").

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx analytických xxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§27

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Úřad územního xxxxxxxxx xxxxxxxx územně xxxxxxxxxx podklady xxx xxxx xxxxxxx obvod x podrobnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánů x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx pořizuje xxxxxx analytické xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx územně plánovací xxxxxxx kraje. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx analytické xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx plnění xxxxx úkolů, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx podkladů xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podkladů xxxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 x §28 x 29 xxxxxxxxx.

(2) Územně analytické xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx údajů x xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxx, x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxx části xxxxx, například xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx útvaru xxxx stavbě, x xxxxx xxxxxxx nebo xxxx zjištěna xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx x dále xxxxxxxxx xxxx data x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx změny v xxxxx; údaje o xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, zpracování, xxxxxxxxx schválení xxxx xxxxxx platnosti x xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx x xxxxx"). Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx analytických xxxxxxxx xxxx být x xxxxxxxxx xxxx.

(3) Údaje x území xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgán veřejné xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dopravní a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx") x digitální xxxxx xxxxxxxxxxx xx jejich xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx část xx poskytuje xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Jednotné xxxxxxxxxxxxxxx xxxx katastrální18). Xxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx technické xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx studie.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xx pořízení xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxx xx doručení xxxxxxxxxxxx.

§28

Aktualizace územně analytických xxxxxxxx

(1) Pořizovatel xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxxxx xxxxx x nejpozději xx 4 xxx xxxxxx jejich xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx 42 xxxxxx xx xxxxxxxx územně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx poslední xxxxx xxxxxxxxxxx pořizovatel xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x aktualizaci poskytovatelům xxxxx x vyzve xx x potvrzení xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x území xx lhůtě xx 3 xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx, xx se xx to, xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x aktuálnost potvrdil.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §27 xxxx. 3, xxxx xxxxxxx-xx se, xx xxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, je xxxxxxx xxxxxxx z xxxx vyplývající xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx územně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§29

Xxxxxxxxxx územně analytických xxxxxxxx

(1) Územně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností x xxxxxx úplnou aktualizaci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentacích xx 30 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx obvodu.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx územně xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx kraje x xxxxxx aktualizace pořizuje xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem. Krajský xxxx xxxxx ministerstvu x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx 6 xxxxxx od lhůty xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§30

Xxxxxx xxxxxx

(1) Územní xxxxxx xxxxxxxx, prověřuje x posuzuje xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx problémů, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx některých xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx využití x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx vybraných xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx pořizuje xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, kdy je xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, z xxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxx. V xxxxxx xxxxxx studie určí xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x jiného xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx toho, xxx xxxxx xxxxxx podal.

(4) X xxxxxx územní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxx realizovat, xxxx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxx studie na xxx náklady.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxx jejího využití xxxxx §25, xxxxx xx xxxxxxx xxx x této xxxxxx xx evidence xxxxxx xxxxxxxxx činnosti.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 8 xxx od xxxxxxxxxx xxxxxxx dat x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx do xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx x evidence xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx složka xxxxx, vypustí xxxxx x územní studii x evidence územně xxxxxxxxx činnosti xxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxx územního xxxxxxx

§31

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx určuje ve xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úkolů xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx souvislostech, zejména x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx, x xxxxxx strategii x xxxxxxxx podmínky xxx naplňování těchto xxxxx.

(2) Politika xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx, tvorbu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx změny v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x stanoví xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx územního rozvoje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x schvaluje xx xxxxx. Ministerstvo xxxxxxx, xxx ve Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje je xxxxxxx xxx pořizování x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx plánů x xxx rozhodování x území dnem xxxxxxxxxxxx po dni xxxxxxxxxx sdělení podle xxxxxxxx 3.

§32

Xxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Politika xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plánování xxx xxxxxxxxx udržitelného xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x území z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x republikového xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx území xxxxxxx xxxxx,

x) schematicky vymezuje xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx oblastech, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x podmínky xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx úkoly xxxxx §31.

(2) K xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zajistí vyhodnocení xxxxx na udržitelný xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x předpokládané xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx prostředí x xxxxxxxxxx alternativy xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx.

§33

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřady x kraji. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxxxxx ministerstvo zejména xx xxxxxxx

x) územně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx19),

x) podkladů x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx souvislostech vliv xx využívání území xxxxx, například xxxxxxx, xxxxxxxxx, koncepcí, plánů, xxxxxxxx, xxxxxxxx,

x) xxxxxx x stavu životního xxxxxxxxx20),

x) mezinárodních xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx k územnímu xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx území xxxxxxxxxxxxx, jiným xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadům x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxx konání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 30 dnů xxxxxx x stanoví xxxxx xxx xxxxxx písemných xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, která xxxxx xxx xxxxxx xxx 30 dnů ode xxx xxxxxxxxx projednání. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx připomínkám xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §22 xxxx. 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxxx životního prostředí xxxxx xxxxx politiky xxxxxxxx rozvoje xxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivů xx udržitelný xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx území xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxxxxx xxxxxxxxx, a nabídne xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx stát o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Ministerstvo xxxxx kopie stanovisek, xxxxxxxxxx a případných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx 5 Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x návrhu xxxxxxxx xxxxx §10g xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx není stanoviskem xxxxx §4 odst. 2. Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx těchto xxxxxxxx. Ze xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx prostředí xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxx pro uplatnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nejdéle xxxx o 30 xxx. Pokud Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovisko xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx věty xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx xxxxxxxx i xxx xxxx stanoviska.

(7) Pokud x xxxxxxxxx xxxxx xx evropsky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ptačí xxxxxx vyplyne, xx xxxxxxxx územního rozvoje xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx nebo celistvost xxxxxxx evropsky významné xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx §45i xxxxxx x ochraně přírody x xxxxxxx. Kompenzační xxxxxxxx xxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 2 xxxx. x).

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyhodnocení xxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx a veřejnosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx návrh xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx ústředních xxxxxxxxx xxxxx a krajů.

§34

Schválení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xx xxxxxxxxx politiky xxxxxxxx rozvoje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx návrh xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx. Spolu x návrhem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstev, xxxxxx ústředních správních xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx vyjádření xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx konzultací xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) výsledky vyhodnocení xxxxx xx udržitelný xxxxxx území,

c) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx11) xx xxxxxxxx, xxx xxxx zohledněno,

d) xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x uvedením xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§35

Aktualizace politiky xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx zpracovává xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx 4 xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx stanovené x xxxxxxxx 2. První xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 4 xxx xx xxxxxxx schválení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Zpráva x xxxxxxxxxxx politiky územního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx úkolů xxxxxxxx územního rozvoje,

b) xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, zda xxxxxx xxxxxxxx nepředpokládané xxxxxxxxx dopady xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x návrhy pro xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednotlivých xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zaměřením, například xxxxxxx, strategií, koncepcí, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje,

d) xxxxxx xx xxxxxxxxxxx politiky xxxxxxxx rozvoje a xxxxxx zdůvodnění, popřípadě xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx nové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx podle §45i xxxx. 1 zákona x xxxxxxx přírody x krajiny,

f) stanovisko Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 8 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx na životní xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí,

g) návrh xxxxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx, x činnosti xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx kratší xxx 30 xxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx podávají xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx připomínkám xx xxxxxxxxxx.

(4) Na základě xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx územního rozvoje xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x zpracování xxxxxx xxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx; xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §33 x 34. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx rozvoj území xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 2 písm. f).

(5) X důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu může xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jejím obsahu x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §33 xxx předložení xxxxxx x uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Při xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx přiměřeně §33 x 34.

(6) Aktualizace xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úplného xxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x úplné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup.

Xxx 3

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx územního xxxxxxx

§36

(1) Zásady xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zejména xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x hospodárné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nadmístního významu x xxxxxxx xxxxxxxxx xx jejich využití, xxxxxxx plochy xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x možných xxxxxxxxxx xxxx alternativách změn x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx státu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx územního xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx zásad územního xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 8 x důvodů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kraje xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx mohou xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x stanovit xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx nároky xx xxxxx prověřit (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx"). X xxxxxx xxxxxxx jsou zakázány xxxxx v xxxxx [§2 xxxx. 1 xxxx. a)], xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ztížit xxxx xxxxxxxxx. Změnit xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx využití xxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Současně x xxxxxxx zásad xxxxxxxx rozvoje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, stanovené využití xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx oblasti xxxxxxxxxx. Xx vyhodnocení vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx popíšou x xxxxxxxxx zjištěné x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vlivy xxxxx územního xxxxxxx xx xxxxxxx prostředí x přijatelné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cíle zásad xxxxxxxx rozvoje.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxx xx vybraných plochách xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx lze vymezit xxxxxx nebo koridor, xx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx o xxxxxxx x území xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; x tomto xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx zadání x x regulačního plánu x xxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx vydání. Vydání xxxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Zásady xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vydání xxxxxxxxxxx xxxxx krajem x xxxx xxxxxx xxx v xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx souvislostech xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje, xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obcí. Zásady xxxxxxxx rozvoje xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx území xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svým obsahem xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo navazujícím xxxxxxxxxxx.

(4) Zásady xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxx xx formou opatření xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx plánů x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

§37

(1) Xxxxx zásad xxxxxxxx rozvoje pořídí xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x uplatňování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vyhodnocení xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Krajský xxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o návrhu xxxxx xxxxxxxx rozvoje x vyhodnocení vlivů xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jednotlivě nejméně 15 dnů xxxxxx xxxxxxxx orgánům, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx orgány xxxxx x uplatnění stanovisek xx lhůtě 30 xxx xxx dne xxxxxxx, ve stejné xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx veřejnou xxxxxxxxx. Xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x návrhu x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. X později xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nepřihlíží.

(4) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxxx věcí x Xxxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zásad xxxxxxxx rozvoje a xxxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx jim xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx se xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, Ministerstva xxxxxxxx x xxxxxxx, Ministerstva xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx. Místo x xxxx xxxxxxx oznámí xxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nejméně 15 xxx předem x xxxxx je x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxx. X později xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xx vyjádřeních ministerstva x krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvoje území x x xxxxxx xxxxxxxx řešení.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x případné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx stanoviska k xxxxxx koncepce xxxxx §10g xxxxxx o xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2, x ministerstvu. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uplatní xxxxxxxxxx do 30 xxx xx obdržení xxxxxxxxx xxxxxxxx. Ze xxxxxxxxx důvodů, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nejdéle xxxx x 30 dnů. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx neuplatní xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx lhůtě, xx možné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x bez xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Pokud x xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ptačí xxxxxx xxxxxxx, že zásady xxxxxxxx rozvoje mají xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx předmět ochrany xxxx celistvost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx oblasti, postupuje xx podle §45i xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x).

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx územního xxxxxxx x hledisek xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx území, xxxxxxx x xxxxxxx xx širší územní xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx 30 xxx xx xxxxxxxx podkladů xxxxx odstavce 6 xxxx xxxxx. Pokud xxxxxxx stanovisko ve xxxxxxxxx lhůtě, xx xxxxx xxxxxx územního xxxxxxx xxxxx i xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(9) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx krajský úřad xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 8, xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva x xxxxxxxxxx nedostatků.

§38

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx projednání xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§4 odst. 8). Xxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x návrhu koncepce xxxxx §37 xxxx. 6, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §37 xxxx. 4 x xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje obsahuje xxxxxxxx xxxxxx, navrhne xxxxxxx úřad xx xxxxxxx vyhodnocení výsledků xxxxxxxxxx a vyhodnocení xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx území xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx varianty, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x podmínky x xxxx úpravě. X xxxxxxx, x xxxxx xx tyto podmínky xxxxxxxxx xx zprávy x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jsou xxxx změnou. Zastupitelstvo xxxxx je při xxxxxxxxxxx vázáno stanovisky xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx řešení xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyhodnocení xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zajistí xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx-xx krajský xxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx zpracování. X xxxxxx xxxxxx xx vyžádá xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx přírody xxxxx §45i zákona x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny. Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx nový xxxxx posuzován x xxxxxxxx vlivů na xxxxxxx xxxxxxxxx, případně xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky xxxxx §10i xxxxxx x posuzování vlivů xx životní prostředí. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kraje xx xxxxxxxxx. V xxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxx odchylují xx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

§39

(1) Upravený x xxxxxxxxx návrh xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou. Xxxxxxx xxxxxxxxxx21) návrhu a xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 15 dnů xxx dne xxxxxxxx. X veřejnému xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvo, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx úřady xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx obce") x xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx 30 xxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podat xxxxxxx xxxxx návrhu xxxxx xxxxxxxx rozvoje. Námitky x odůvodněním a xxxxxxxxx dotčeného xxxxx xxx uplatnit xx 7 dnů ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx orgány x xxxxxxxxxxxx uplatní xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§37 xxxx. 2) xxxxxxx. Xx xxxxxx lhůtě xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k návrhu x xxxxxxxxxxx. K xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x připomínkám xx nepřihlíží. Dotčené xxxx, oprávněný investor x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx upozorněni.

(3) Xx stanoviskům, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ve xxxxxx, x xxxxxxx xxxx rozhodnuto xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx připomínek. Xxxxxx xxxxxx dotčeným xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxx xx, xxx x nim ve xxxxx do 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanoviska. Pokud xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xx xx xx, xx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx to xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx zajistí xxxxxx návrhu zásad xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Dojde-li xx xxxxxxx xxxxxxxxx projednání x podstatné xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního prostředí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §45i xxxx. 1 zákona x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, zda podstatná xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vlivů xx životní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10i xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx upravené xxxx xxxxxxxx vyhodnocení xxxxx xx udržitelný xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx projednání; xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3.

(6) Xx-xx na základě xxxxxxxxxx nutné část xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx xx uplynulé xxxxxx. Xxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxx, je možné xxxxx xxxxxxxxxx.

§40

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx soulad xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxx prováděcích xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x se xxxxxxxxxx dotčených xxxxxx xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx4), xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řešení rozporů.

(2) Xxxxxxxx odůvodnění zásad xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) výsledek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx včetně výsledků xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí,

c) stanovisko xxxxx §37 xxxx. 6,

x) sdělení, jak xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 6 xxxxxxxxxx, x uvedením xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx včetně vybrané xxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx však xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x závěru, xx je xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x rozporu xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, předloží xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx obsahu xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§41

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Krajský xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kraje xxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx odůvodněním.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx vydáním xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx-xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx ministerstva.

(3) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx zásady xxxxxxxx rozvoje xx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx; xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x postupovat xxxxx xxxx částí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx vymezeny x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx schválenou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Do xx doby nelze xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zásad xxxxxxxx rozvoje, které xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxx xxxxxx rozhodnutím xxxxx §97 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx.

§42

Xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Krajský xxxx xxxxxx návrh xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, sousedním xxxxxx, dotčeným obcím, xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx 30 dnů xx xxxxxxxx návrhu mohou xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vyjádření x xxxxxxxxx xx xxxxx zprávy, xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle kritérií přílohy č. 8 zákona o xxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxxx xxxxx, xxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxx nový xxxxx xxxxx územního xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10i zákona x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §45i odst. 1 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 7 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx vyjádření, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx zprávy x uplatňování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejnou xxxxxxxxx. Xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx každý x návrhu xxxxxxxx xxxxxxx připomínky. K xxxxxxx uplatněným xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Krajský xxxx xxxxxx návrh xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 4 xxx xx xxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxx aktualizaci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx zprávy x jejich uplatňování xx x xxxxxxxx xxxxxxx postupuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §36 xx 41 s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx, xx xx xxx xxxx aktualizace xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx. Xxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxxxx úplného xxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx xx vydání xxxxxxxx aktualizace x xxxx xxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx návrh xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx-xx ke xxxxxxx xxxxx xxxxx územního xxxxxxx nebo xxxxx-xx xxxxx xxxx rozhodovat xx základě §41 xxxx. 3 x 4 xxxxx xx-xx xxxxx podán oprávněným xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z důvodu xxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx infrastruktury [§2 odst. 1 xxxx. k)], xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx obsahu. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x tomto případě xxxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §36, §37 xxxx. 2 xx 9, §38 xx 41 x §42c; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, při xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §42a xx 42c. K xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxxxx xxxx zajistí xxxxxxxxxxx xxxxx xx udržitelný xxxxxx území, xxxxx xx xxxxxxxxxx. Dojde-li xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxx úkon, xxxxx nebyl zrušením xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje vyvoláno xxxxxxxx xxxxxxxx navrhovatele, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx úhradou xxxxxxx xxxxxxxxx v §42a odst. 2 xxxx. f) navrhovatelem. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zásad územního xxxxxxx vyvoláno xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx aktualizace, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v §42a xxxx. 2 xxxx. x) ten, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxxx, xx zjevně xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ochrany xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxx přijata na xxxxx kraje.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx předpis.

(9) Xxxxxxxxxxx xxxxx územního rozvoje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx aktualizace xx xxxxxxxxxx, projednává x xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx pořizování xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx

§42x

(1) Zkrácený xxxxxx xxxxxxxxxx aktualizace zásad xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx obsahu, x xxxxxx xxxxxxx xx zpráva o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx rozhoduje x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx obsahu z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podat xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxx, obce xxxxx xxxxxxx navrhovanou xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x oprávněný xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx navrhovatele, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx,

x) návrh obsahu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) stanovisko příslušného xxxxxx xxxxxxx přírody xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx uvede, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vliv xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx11) xx xxxxxxx,

x) stanovisko Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x navrhovanému obsahu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody podle xxxxxxx x) xxxxx, xxx má být xxxxx xxxxxxxxxxx posuzován x xxxxxxxx vlivů xx životní prostředí, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10i xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx, vyhotovení xxxxxxx xxxxx xxxxx územního xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, náklady podle §45 xxxx. 2, xxxxxxx xx zpracování xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx aktualizací vyvolaných x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx jejich xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx podle §71 odst. 7.

(3) Xx-xx aktualizace xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pořizována x vlastního podnětu, xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) x x) xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx období; xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx podává u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx vyzve xxxxxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxx způsobem a xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxxxxx xxxx návrh xxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xx zastupitelstvo kraje. Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti, xxxxxxx xxxx xxx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kraje.

(5) X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. d) xxxx x) xxxxxxxxx xxxxxxx posouzení vlivů xx xxxxxxx prostředí, xxxxxxx úřad xxxxxx xxxxx obsahu xxxxxxxxxxx x požadavek na xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx území. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx variant xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nepovažuje xxxxxxxx xxxx.

(6) Zastupitelstvo xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx aktualizace xxxxx xxxxxxxx rozvoje xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 písm. x) xxxxxxxxxxxxx.

§42x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§42x

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zastupitelstva kraje x xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx období, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx pořizována xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx. Návrh xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x vyhodnocení xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx ministerstvu.

(2) Xxxxx aktualizace xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx obdobně xxxxx §39 odst. 1 xxx xxxxx x xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx územního rozvoje x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxx podle §37 xxxx. 4 a xxxxx §37 odst. 5 s xxx, xx vyjádření k xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx 15 dnů xxx xxx xxxxxxx, xxxxx xx k xxx xxxxxxxxxx.

(4) Dotčené xxxxxx xxxxxxx xx 7 xxx xxx xxx veřejného xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx námitek x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §39 xxxx. 2 x 3.

(5) Xxxxxxxxxxxx zašle xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x hledisek xxxxxxxxx xxxxxxxxxx využívání území, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx nezašle xxxxxxxxxx xx 30 xxx od obdržení xxxxxx aktualizace xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx xxxxx x xxx jeho stanoviska. X xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx upozorní xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42a odst. 2 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxxxx potřeba xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivů xx životní xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx zašle Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx udržitelný xxxxxx xxxxx, stanoviska, xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx aktualizace zásad xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx stanoviska x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10g xxxxxx x posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx stanoviskem xxxxx §4 odst. 2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uplatní xxxxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud Ministerstvo xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx; x tomto xxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx vyjádření xxxxxxxxxx xxxxx, připomínky x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vyhodnocení xxxxx xx udržitelný xxxxxx xxxxx.

(7) Pokud z xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx lokalitu xxxx ptačí oblast xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx zásad územního xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, postupuje se xxxxxxx podle §37 xxxx. 7.

(8) Xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §39 odst. 4 xx 6, §40 x 41. Krajský xxxx zajistí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx.

§42x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§42x

Xxxxxx účinnosti aktualizace xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje x úplné znění xxxxx xxxxxxxx rozvoje xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxx aktualizace xxxxxxxxx.

§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Xxxxx 2

Územní xxxx

§43

(1) Xxxxxx plán xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obce, xxxxxxx xxxx hodnot, xxxx xxxxxxxx a prostorového xxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx území, xxxxxx x koridory, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx změně stávající xxxxxxxx, x obnově xxxx xxxxxxxxxx využití xxxxxxxxxxxxxx území (xxxx xxx "plocha xxxxxxxxx"), xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx územní rezervy x stanoví xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx a koridorů. Xxx územní rezervy xx xxxxxxx §36 xxxx. 1 xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx významu, xxxxx nejsou xxxxxx x xxxxxxxx územního xxxxxxx, xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx krajský xxxx xx stanovisku xxxxx §50 xxxx. 7 x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) X územním xxxxx lze xxxxxxx xxxxxx nebo koridor, x němž je xxxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x vlastníky xxxxxxx a staveb, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx záměrem, jejímž xxxxxxx musí xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx nákladů x xxxxxxxxx spojených x xxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "dohoda x parcelaci"), xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu. X případě podmínění xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxx plánovací činnosti (§30 xxxx. 5); xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánem xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx regulačního plánu x u xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxxxx. Podmínka xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uplynutím xxxxxxx lhůty. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx pozbývá xxxxxxxxx, pokud k xxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x souladu se xxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu; xx uvedené xxxxx xx nezapočítává xxxx, xx kterou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx projednání.

(3) Xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxx x podrobnostech xxxxx xxxx zpřesňuje x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu se xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxx x x xxxxxxxxx územního xxxxxxx. Xxxxxx plán xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x zadání xxxxxxxx xxxxx nestanoví, xx bude xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výslovně xxxxxxx.

(4) Xxxxxx plán xx xxxxxxxx x xxxxxx xxx celé xxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx újezdu. Na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §43 xx 47, §50 xx 55 x §57. Xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x vydán xxx xxx vymezenou xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Územní xxxx se vydává xxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxx xxxx xx xxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx rozhodování x xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Poskytování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx na provedení xxxx x xxxxx xxxxx být v xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Územní xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxx xxx xxx územní xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx na využívání xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§44

Xxxxxxxx xxxxxxxx plánu

O xxxxxxxx xxxxxxxx plánu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce

a) x vlastního xxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxx xxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx práva x pozemku xxxx xxxxxx xx území xxxx,

x) na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§45

Xxxxxx nákladů na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx projektantem, xx vyhodnocení xxxxx xx udržitelný xxxxxx xxxxx x na xxxxxxxxxx xxxxxxx znění xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx rozhodla x xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx změnu xxxxxxxx plánu xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx mapové xxxxxxxx xxxxxx obec, xxx xxxxxx pořizuje územní xxxx úřad územního xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx plánu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx její xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx úplnou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §55a xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxxxxxx.

§46

Xxxxx xx pořízení xxxxxxxx plánu

(1) Xxxxx xx pořízení xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxx, pro xxxxx xxxxx se xxxxxx xxxx pořizuje, x xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx uvedení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx obdobných xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx obce,

c) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dotčených xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxx,

x) xxxxx úhrady xxxxxxx xx pořízení změny xxxxxxxx plánu a xxxxxxx xxxxxxx uvedených x §55a odst. 2 písm. x).

(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx posoudí xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx nedostatků xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadovaným způsobem x ve stanovené xxxxx, pořizovatel xxxxx xxxxxxx, sdělí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx o tom xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce xxxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxx plánu.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pořizovatel xxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k rozhodnutí xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X výsledku xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§47

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce x xxxxxxxx územního xxxxx, xx základě xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x využitím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a rozborů xxxxxxxxxxx xx spolupráci x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx zastupitel") xxxxxxxx xxxxx xxxxxx územního xxxxx. V návrhu xxxxxx stanoví xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx zpracování xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zadání územního xxxxx xxxxxxxx orgánům, xxxxxxxxx obcím, krajskému xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx územního xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx pořizovatel xxxxx xxxxxx xxx obci, xxx kterou xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx doručí xxxxx zadání xxxxxxxx xxxxxxxxx. Do 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxx připomínky. Xx 30 xxx xx xxxxxxxx návrhu zadání xxxxx dotčené orgány x krajský xxxx xxxx nadřízený orgán xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx podkladů. X xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx 7 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx doručí xxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxx pořizovateli a xxxxxxxxxxx úřadu stanovisko xxxxx §45i xxxxxx x ochraně xxxxxxx x krajiny. K xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx uplatněným xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Krajský xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx, xxx má xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10i xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xx xxx xxxxx xxxxxxxx plánu xxxxxxxxx x hlediska xxxxx xx xxxxxxx prostředí xxxx xxxxx příslušný xxxxx xxxxxxx přírody xx stanovisku podle §45i zákona x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nevyloučil významný xxxx xx evropsky xxxxxxxxx lokalitu xx xxxxx oblast11), xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx upraví xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx ke schválení.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx plánu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce, xxx xxxxx xxxxx xx územní plán xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx dotčeného xxxxxx11),12) xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxx zadání územního xxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§48

§48 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 350/2012 Sb.

§49

§49 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 350/2012 Sb.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx

§50

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pokynů xxx zpracování xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro obec xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxx x vyhodnocení xxxxx na udržitelný xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx. Náležitosti xxxxxx vyhodnocení xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx §19 odst. 2 xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx oznámí xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx územního xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx vlivů na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx 15 xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxx, pro xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x sousedním obcím; xxxxxxxxx úřadu zároveň xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx posouzení xxxxx xxxxxxxx 5 xx 7 spolu x vyhodnocením xxxx xxxxx xx udržitelný xxxxxx území, xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx obce xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x připomínkám se xxxxxxxxxx.

(3) Pořizovatel xxxxxx xxxxx územního plánu x vyhodnocení xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx připomínkám xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx územního xxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pořizovatel xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí x Ministerstvem životního xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx plánu a xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx sousedního xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x nabídne xx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx orgány x xxxxxxxxxx projeví xxxxx, xxxxxxxxxxx xx ve xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; k účasti xxxxxx Ministerstvo životního xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.

(5) Pokud se xxxxxxxxxx vyhodnocení xxxxx xxxxxxxx plánu na xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx stanoviska, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 4 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x návrhu xxxxxxxx podle §10g xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 2. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uplatní xx 30 xxx xx obdržení xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxx sdělí pořizovateli xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx obdržení xxxxxxxx, se lhůta xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nejdéle však x 30 dnů. Xxxxx příslušný úřad xxxxxxxxxx neuplatní ve xxxxx xxxxx xxxx xxxxx ani x xxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx i xxx xxxx xxxxxxxxxx; x xxxxx případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, připomínky, xxxxxxxx vyjádření sousedních xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 k xxxxxxxxxxx xxxxx na udržitelný xxxxxx území.

(6) Xxxxx x posouzení xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx negativní vliv xx předmět xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx nebyl předmětem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx těchto xxxxx, xxxxxxxxx xx podle §45i zákona o xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx. Kompenzační xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přírody ve xxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 2 xxxx. x).

(7) Krajský úřad xxxxx xxxxxxxxxxxx stanovisko x návrhu xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx využívání xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx územní xxxxxx, souladu s xxxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje x s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx stanovisko do 30 xxx xx xxxxxxxx stanovisek, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx konzultací, xx xxxxx územní xxxx xxxxx i xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(8) X případě, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 7, xxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx plánu až xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§51

(1) Xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x určeným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx územního xxxxx a zajistí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§4 odst. 8); xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx území, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx návrhu.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx obsahuje varianty xxxxxx, předloží pořizovatel xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, výsledku xxxxxx rozporů x xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx návrh výběru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxx obsahovat x xxxxxxxx x její xxxxxx. X xxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx územního xxxxx, xxxx jeho xxxxxx. Zastupitelstvo xxxx xx při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx rozporů.

(3) Dojde-li xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx projednání k xxxxxx, že xx xxxxxxxx pořídit xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx spolupráci x xxxxxxx zastupitelem xxxxx xxxxxx pro xxxx zpracování. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §45i xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx návrh xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx podrobnější xxxxxxxxx xxxxx §10i xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce xx schválení. X xxxxxxx, x jakém xx tyto xxxxxx xxxxxxxxx xx zadání xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx.

Řízení x xxxxxxx xxxxx

§52

(1) Upravený x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, vyhodnocení vlivů xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx x konání veřejného xxxxxxxxxx pořizovatel xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Veřejné xxxxxxxxxx21) návrhu x xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx projednání xxxxxxxxxxx přizve jednotlivě xxxx, xxx xxxxxx xx územní xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx orgány, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x sousední xxxx, x to xxxxxxx 30 xxx xxxxxx.

(2) Námitky xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx podat xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx dotčených xxxxxxx xxxxxx, oprávněný investor x xxxxxxxx veřejnosti. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxx uplatnit x xxxxx xxxxxxx v §85 xxxx. 1 x 2.

(3) Xxxxxxxxxx xx 7 dnů xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx připomínky x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokladující xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x částem xxxxxx, které xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§50) změněny. K xxxxxxx xxxxxxxxxx stanoviskům, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Dotčené xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx tuto xxxxxxxxxx upozorněny.

(4) Ke xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

§53

(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyhodnotí xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx s xxxxxxx xx veřejné xxxxx návrh rozhodnutí x xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx plánu. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx orgánům x xxxxxxxxx xxxxx xxxx nadřízenému xxxxxx x xxxxx xx, xxx k xxx xx lhůtě 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx se xx xx, xx x návrhy pořizovatele xxxxxxxx. Xxxxx je xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx projednání.

(2) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxx, pořizovatel xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx příslušného orgánu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §45i xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx. Příslušný xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx být xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x hlediska xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §10i xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na životní xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx upravené xxxx xxxxxxxx vyhodnocení xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §52.

(3) Xx-xx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx plánu přepracovat, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §51 odst. 3.

(4) Pořizovatel xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx územního xxxxx zejména

a) s xxxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x požadavky xx xxxxxxx architektonických x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x území a xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů,

d) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx a se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx4), xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řešení xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx územního xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxx §50 odst. 5,

x) xxxxxxx, xxx bylo xxxxxxxxxx podle §50 xxxx. 5 xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo podmínky xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vybrané xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx účelného xxxxxxx xxxxxxxxxxx území x xxxxxxxxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxx x xxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx zákonem xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 4, xxxxxxxx xxxxx xx xxxx zamítnutí.

§54

Xxxxxx územního xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx předkládá xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx návrh xx xxxxxx územního xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, že xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx územního xxxxxxx, s územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo výsledkem xxxxxx rozporů a xx stanovisky dotčených xxxxxx xxxx stanoviskem xxxxxxxxx úřadu.

(3) X xxxxxxx, xx zastupitelstvo xxxx nesouhlasí x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx projednání, xxxxx xxxxxxxxxx návrh xxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx změně xxxx zrušení rozhodnutí x xxxxxxxxx, je xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx do xxxxxxx s tímto xxxxxxxxxxx; xx té xxxx xxxxx rozhodovat x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx územního xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx x námitkách.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxx, která x xxxxx znemožňuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x politice xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zásadách xxxxxxxx xxxxxxx, se xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxx plán s xxxxxx xxxxxxxxx dokumentací xxxxxxx krajem a xxxxxxxx schválenou xxxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje. Do xx doby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx částí xxxxxxxx plánu, xxxxx xxxx x rozporu x územně plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x politikou xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §97 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx.

§55

Vyhodnocování xxxxxxxx xxxxx x xxxx změny

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 4 xxx xx xxxxxx územního plánu x poté xxxxxxxxxx xxxxxxx jednou za 4 xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x uplynulém xxxxxx. Na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zprávy xx použije xxxxxxxxx §47 xxxx. 1 xx 4 x xxxx schválení xx xxxxxxx xxxxxxx §47 xxxx. 5. Xxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx změny xxxxxxxx plánu xxxxxxxx xxxx zprávy, postupuje xx xxxx x xxxxxxx xxxx změny xxxxxxx xxxxx ustanovení §50 xx 54.

(2) Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx plánu xxxxxxxxxx xx základě zprávy x uplatňování xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx podle §55a x 55b, xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxxxxxxx xx dále x xxxxxxx xxxx změny xxxxxxx xxxxx §43 xx 46 x §50 xx 54 x xxxxxxxxx xxxxx §47.

(3) Dojde-li xx xxxxxxx části územního xxxxx xxxx xxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx §54 xxxx. 4 až 6, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxx x x xxxxx xxxxxx. Zpráva o xxxxxxxxxxx územního xxxxx xxx zadání xxxxx xxxxxxxx plánu se x tomto xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxxxx případech si xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §55a xxxx. 2 písm. x) a e); xxx zohlednění těchto xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx územního xxxxx rozhodnout. X xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx postupuje xxxxxxx xxxxx §43 xx 45, §50 xxxx. 2 až 8 x §51 xx 54; to xxxxxxx xxx pořizování xxxxx xxxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxx xxxxxx, při xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §55a xxxx. 5 a §55b. Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx poslední xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx zpochybněn.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx plánu xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx po xxxxxx xxxx změny x toto xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxx plánu včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx pořizování xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plánu x xxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

Zkrácený xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx plánu

§55a

(1) Xxxxxxxx postup xxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxx územního xxxxx x x xxxxx obsahu; x xxxxxx xxxxxxx se xxxxxx o uplatňování xxx zadání xxxxx xxxxxxxx plánu nepořizují.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx rozhoduje x xxxxxxxx změny xxxxxxxx xxxxx x xxxxx obsahu x xxxxxxxxx podnětu xxxx xx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx plánu xxxxx xxxxx orgány a xxxxx xxxxxxx v §44 písm. x) xx x). Xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx umožňující xxxxxxxxxxxx navrhovatele, včetně xxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxx, xx xx oprávněn xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx územního xxxxx,

x) důvody pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxx územního plánu,

d) xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx o ochraně xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx územního xxxxx, xx kterém xxxxx, xxx je možné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx evropsky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ptačí xxxxxx11),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx k navrhovanému xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx x x přihlédnutím xx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx d) xxxxx, xxx xx xxx xxxxx xxxxx posuzován x xxxxxxxx vlivů xx životní prostředí, xxxxxxxx xxxxxxx podrobnější xxxxxxxxx xxxxx §10i xxxxxx x posuzování xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx změně, náklady xx zpracování změn xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx úplného znění xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx změně, popřípadě xxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 7.

(3) Xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, zajistí stanoviska xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxx x xxxxxxxxxxx územního xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 2 xxxx. x) xxxx x) nelze x pořízení xxxxx xxxxxxxx plánu xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx na pořízení xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx u xxxx, xxx jejíž xxxxx xx změna xxxxxxxx xxxxx pořizuje. Xxx xxxxxxxxx návrhu xx postupuje xxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2 x 3.

(5) X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx obsahu xxxxx x požadavek na xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx x těchto xxxxxxxxxx vyplynul xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx nepovažuje současný xxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx.

§55x xxxxxx právním předpisem x. 225/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2018

§55x

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx plánu, xxxx xx xxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v uplynulém xxxxxx, xx kterých xxxxxxxxxxxxxx výslovně xxxxx, xx změna xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx územního xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx udržitelný xxxxxx xxxxx, pokud xx zpracovává. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx 30 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx návrhu změny xxxxxxxx plánu xx xxxxxxx obdobně §52 xxxx. 1 a 2. Xxxxxxxxxx xx 7 dnů xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx každý uplatnit xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx podle §52 xxxx. 2 xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dotčená xxxxx x xxxxxxx xxxxx dotčené xxxxxxxx. X xxxx skutečnosti xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx nemovitostí se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx do 7 xxx xxx xxx xxxxxxxxx projednání xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x vyjádření x vyhodnocení vlivů. X později xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, připomínkám x xxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x uplatnění xxxxxxx xxxx xxx xx xxxx skutečnost xxxxxxxxxx. Xxx uplatňování xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §52 xxxx. 4.

(3) Xxxxx xx ve xxxxxxxxxxx xxxxx návrhu xxxxx xxxxxxxx plánu xx xxxxxxx prostředí xxxxxxx významný xxxxxxxxx xxxx xx území xxxxxxxxxx xxxxx, postupuje xx podle §50 xxxx. 4.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxx nadřízený xxxxx xxxxx pořizovateli xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x hledisek xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x politikou xxxxxxxx rozvoje x x xxxxxxxx změny xxxxxxxx plánu xxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx souladu s xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx změny xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx možné xxxxx xxxxxxxx plánu xxxxx i bez xxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx pořizovatele xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x odstranění xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §55a xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxxxx xxxxxxx zpracování xxxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxx prostředí, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, námitky, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx konzultací xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx územního xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10g xxxxxx x posuzování xxxxx na životní xxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2. Krajský xxxx xxxxxxx stanovisko xx 30 xxx xx obdržení uvedených xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx lhůtě, xx xxxxx změnu xxxxxxxx xxxxx vydat x xxx xxxx xxxxxxxxxx; v tomto xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stanoviska xxxxxxxxx xxxxxx, připomínky x xxxxxxxx xxxxxxxxx sousedních xxxxx x vyhodnocení xxxxx na udržitelný xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx evropsky xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx změny xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx významné xxxxxxxx xxxx ptačí xxxxxxx, postupuje xx xxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 6.

(7) Při xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx územního plánu xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §53, 54 x §55 xxxx. 4 a 5.

§55x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§55x

Xxxxxx xxxxxxxxx změny xxxxxxxx plánu

Změnu xxxxxxxx xxxxx x úplné xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx změně xxxx doručí veřejnou xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxx územního xxxxx x úplného znění xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§55x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Sb. x účinností xx 1.1.2018

§56

Opatření xxxxx xxxxxxxx xxx pořizování xxxxxxxx xxxxx

Xx-xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx návrhu xxxxxxxx plánu xxxxxxxxxx xxxxx 1 xxxx xx předchozího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, a xxxxxxx pořizovatele xx xxxxxxxxxxx podle §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxx §6 odst. 2, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxx zastupitelstvu xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx plán pořizován, xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx postupu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxxx obce xxx xxxxxx územního xxxxx xxxxxx xxxxx lhůtu.

§57

Xxxxxxx pořízení územního xxxxx x regulačního xxxxx

X odůvodněných xxxxxxxxx xx možno z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Spojené xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánu x xxxxxxxxxxx xxxxx.

§58

Xxxxxxxxx území

(1) Xx xxxxx obce xx xxxxxxxx jedno případně xxxx zastavěných území. Xxxxxxx jednoho xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx lomových xxxx xxxxxxxxxxx hranic xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx zastavěného xxxxx se zahrnují xxxxxxx v intravilánu, x xxxxxxxx vinic, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx speciální xxxxxxxxxx xxxxxx (zahradnictví) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx intravilánu xxxxxxxxxxx xx orné půdy22) xxxx do lesních xxxxxxx22), x xxxx xxxxxxx vně intravilánu, x xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx pozemky,

b) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx komunikace xxxx xxxxxx xxxxx, xx kterých xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx veřejná xxxxxxxxxxxx1),

x) xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx území xx vymezuje x xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx zastavěného xxxxx

§59

(1) Xxxx-xx vydán xxxxxx xxxx, může obec xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obecním xxxxxx (§6 xxxx. 2) xxxx požádat o xxxxxxxx xxxxxxxx zastavěného xxxxx xxxx územního xxxxxxxxx, kterému xxxxxxx xxxxx kopii xxxxxxxxxxx xxxx příslušného xxxxx x xxxxx xxxx x vyznačeným intravilánem, xxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx vymezuje xxxxx §58 odst. 1 x 2 a xxxxxx xx formou xxxxxxxx xxxxxx povahy23).

(3) Xxxxxxxxxxx xx 60 xxx od obdržení xxxxxxx x příslušných xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx rozhodnutí x xxxxxxxx navrhne xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území a xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx účasti xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxx na úseku xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, ochrany xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, xxxxxxx xxxx x státní xxxxxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 15 dnů xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx svá stanoviska xx 30 dnů xxx xxx místního xxxxxxx, jinak se x nim xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxx návrh xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x souladu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§60

(1) Pořizovatel xxxx x návrhu xxxxxxxxxxx xxxxx projednaného x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x jeho vydání; xxxxxxx mohou xxxxx xxxxx vlastníci pozemků xxxxxxxxx x §58 xxxx. 2 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx zveřejní x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xx xxxxxxx uplatněných stanovisek x xxxxxxxxxxx námitek xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx území, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vždy xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx s §58 xxxx. 1 x 2.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx ke xxxxx návrhu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx změnu x dotčenou obcí x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx šetření; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 15 xxx předem. O xxxxxxxxxx sepíše xxxxx, xx kterém xxxxxxx xxxxxx mohou xxxxxxxx xxx stanoviska; k xxxxxxx xxxxxxxxxx stanoviskům xx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx lze xxxxx jen xxxxx, xx-xx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxx xxxx nesouhlasí x xxxxxxxxxxx návrhem xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a vrátí xxx pořizovateli x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx. Pokyny xxx xxxxxxxxxxxx musí být x souladu x §58 xxxx. 1 x 2.

(6) Xxxxx-xx xx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx x jeho xxxxx, x xxxxx důsledku xx xxxxx změnit xxxxxxxx xxxxxxxxx území, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pozbývá xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxx převzal. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu.

Oddíl 3

Xxxxxxxxx plán

§61

(1) Xxxxxxxxx plán v xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podmínky pro xxxxxxx xxxxxxx, pro xxxxxxxx a prostorové xxxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxxxx hodnot x xxxxxxxxxx xxxxx x xxx vytváření příznivého xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Regulační xxxx vždy xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x využití xxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx vymezuje xxxxxx rezervu, xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx §36 odst. 1 obdobně.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xx závazný xxx rozhodování v xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx krajem xx xxxxxxx i pro xxxxxx plány a xxxxxxxxx xxxxx vydávané xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxx stanoví, xxxxx územní rozhodnutí xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx plánem xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§62

Pořízení xxxxxxxxxxx plánu

(1) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx opatření obecné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) O xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxx rozhodnout x vlastního xxxx xxxxxx podnětu

a) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx plánem,

c) xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx jen xxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxx charakter,

d) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x ploše, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxx plánu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení §61 xx 75.

(3) Xxxxxxxxx plán na xxxxxx xxx xxxxx xx žádost xxxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxxxx-xx tak xxxxxx xxxxxxxx rozvoje nebo xxxxxx plán, a xx-xx jejich xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx plánu.

§63

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podnětu projektantem, xx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx regulačního xxxxx xxx náklady xxxxxxx x §72 xxxx. 2 xxxx. d) xxxxx obec xxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxx vydání. Pokud xx xxxxxxxxxx regulačního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pořízení xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na zpracování xxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx podklady, x xxxxxxx xxxxx regulačního xxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x §72 xxxx. 2 xxxx. x).

(2) Xxx pořizování xxxxxxxxxxx plánu xx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

Pořízení xxxxxxxxxxx xxxxx x podnětu

§64

(1) Xxxxxx x pořízení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx záměru, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx využití xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxx rozhodnutí regulační xxxx nahradí, x xxxxx xxxx zadání, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx u xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxx plánu. Příslušné xxxxxxxxxxxxxx rozhodne o xxxxxxxx regulačního plánu x xxxxx xxxxx xxxxxx upravený podle xxxxx požadavků xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx odloží.

(2) Xxxxx není xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx součástí xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Návrh xxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; v případě, xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx obecní úřad, xxxxx je též xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx pořizuje.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ve xxxxx 15 xxx xxx xxx doručení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx písemně xxxxxxxxx xx xxxxx zadání. Xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 písm. x) xxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterém xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zadání regulačního xxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zastupitelstvu xx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx uplatněné požadavky x xxxxxxxxx do xxxx návrhu xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§65

(1) Xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx obec nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx na xxxxx x o xxxx nárocích xx xxxxxxxx dopravní x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §64 xxxx. 2 písm. x) x dotčeným xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jednání x xxxxxx regulačního xxxxx, x xx xxxxxxx 15 xxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxxxx xxxxxxx. X později xxxxxxxxxx stanoviskům se xxxxxxxxxx.

(3) Pořizovatel xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxx vyhláškou. Do 15 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x pořizovatele xxxxxxxx písemně xxxxxxxxxx x xxxxxx regulačního xxxxx. K xxxxxxx xxxxxxxxxx připomínkám xx xxxxxxxxxx.

(4) Pokud xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx výběru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxx xxxxxx. X rozsahu, x xxxxx se xxxx xxxxxxxx odchylují xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx vázáno xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx výsledkem řešení xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§66

Xxxxxxxx regulačního plánu xx xxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podání xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, identifikaci xxxxxxx, údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxx vymezené xxxxxx, důvody a xxxx pořízení regulačního xxxxx a xxxxx, xxxxx územní rozhodnutí xxxxxxxxx xxxx nahradí. Xxxxxx se xxxxxx x příslušného pořizovatele.

(2) Xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx. Obec nebo xxxx xxxxx podmínit xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx úpravách xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx smlouva").

(3) X žádosti xxxxxxx xxxxxxx

x) stanoviska xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, 

b) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx stanovisek xxxxxxxxx orgánů,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxx návrhu regulačního xxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxx xxxxxx na xxxxx x o xxxx xxxxxxxx na veřejnou xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx prokazující xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x pozemkům nebo xxxxxxx v řešené xxxxx, xxxxx-xx tato xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pozemků x staveb v xxxxxx ploše nebo xxxxxx x parcelaci, x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx nebo xxxxxx x parcelaci xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx plánovací xxxxxxx; v případě, xx xxxxx klade xxxx xxxxxx pouze xx xxxxxxxx dopravní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx veřejná xxxxxxxxxxxx, může žadatel xxxxx návrhu xxxxxxxxx xxxxxxx doložit xxxxxxx x příslušnými vlastníky xxxxxxx dopravní nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx této xxxxxxxxxxxxxx x rozsahu a xxxx potřebném pro xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx žádosti, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx předložení xxxxxx xxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxxxx zastupitelstvu xx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§67

Řízení o xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx a xxxxxxxxx návrh regulačního xxxxx a xxxxxxxx x konání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pořizovatel xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx21) xxxxxx xx xxxx nejdříve 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx. X veřejnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, pro xxxxxx xx regulační xxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx 30 xxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx 7 dnů xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx každý xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x §85 xxxx. 1 x 2 námitky, xx kterých xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx katastru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx území xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx uplatní ve xxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§65 xxxx. 2 x 3) změněny. X xxxxxxx xxxxxxxxxx stanoviskům, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx musí xxx xx xxxx xxxxxxxxxx upozorněny.

(3) Xx xxxxxxxxxxx, námitkám x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x kterých xxxx xxxxxxxxxx xxx vydání xxxxx územního rozvoje, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x určeným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx je, xxx x xxx xx xxxxx 30 xxx xx obdržení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx neuplatní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xx xx to, xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§68

Xxxxxxxxx regulačního plánu xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xx nezbytné, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx obec xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podnětu x xxxxxxx s xxxxxxxx projednání; xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx žadatel.

(2) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx návrhu xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx návrh x xxxxxxx těchto úprav xx opakovaném xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx se xxxxxxxxx obdobně xxxxx §67.

(3) Xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx §65 xxxx. 2 xx 5, §67 x xxxxxxxxx xxxxx §66.

(4) Xxxxxxxxxxx posoudí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxx architektonických x xxxxxxxxxxxxxx hodnot x xxxxx,

x) x xxxxxxxxx tohoto zákona x xxxx prováděcích xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4), xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx rozporů.

(5) Xxxxxxxx odůvodnění regulačního xxxxx xx kromě xxxxxxxxxxx vyplývajících xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx regulačního xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§69

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx") xxxxx xx vydání xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, x případě xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvou.

(2) Xxxxxxxxx zastupitelstvo xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, že xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §68 odst. 4.

(3) V xxxxxxx, xx příslušné xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx projednání, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jej xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx ke xxxxx xxxx zrušení xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxx obec xxxx xxxx, xxxxx příslušné xxxxxxxxxxxxxx regulační plán xxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx; xx xx doby xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx postupovat.

(5) Xxxxx x povinnosti x xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přílohou xx xxxxxxxxx plán. Xxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx25).

(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx změnit xxxxxxxxxxx xxxxx §97 xxxx. 3 správního řádu.

§70

Xxxxxxxx xxxxxxxx regulačního xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx obce xxxx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx územního xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Regulační xxxx xxxxxx být x xxxxx případě x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx změny xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx.

§71

Xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Doba platnosti xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxxx x xxxxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xx xxxxxxxxxxx. Pokud xx změní xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxxxxx xxxx pořízen x vydán, zajistí xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxx zruší.

(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z podnětu xxxxx 3 xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx, není-li x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůta xxxxx, xxxxxxx však 5 xxx; xxxx xxxxxxxxx může být x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx platnosti. Regulační xxxx xxxx nepozbývá xxxxxxxxx,

x) bylo-li xx xxxxxxx xxxxxxx podané x době xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stavební xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx-xx xx xxxxxxx ohlášení stavebního xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx právo xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxx-xx x době xxxxxxxxx započato s xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx posouzeného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx platnosti xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x tato xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nabyla xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx zrušit rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Při xxxxx xxxxxxxxxxx plánu, xxxxx není xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §72 xx 74, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §61 xx 65 x obdobně xxxxx ustanovení §67 xx 69. Při xxxxxxx regulačního plánu xx postupuje xxxxxxxxx xxxxx §67 x 69, xxxxxxxxxx x xxxxxx xx přitom xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xx xxxxxxx xxxxx regulační xxxx z podnětu xx souladu s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx politikou xxxxxxxx rozvoje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx x rozporu x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx změně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx je xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x následně xxxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Do xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx částí xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x rozporu x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Při xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kraj xxxx xxx změně x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Na xxxx platnosti regulačního xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx se uplatní xxxxxxxx 2 xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xx xxxx regulační xxxx. Xxxxxxxxx plán xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx stavební xxxx xxxxxxx xxxxxxx žadatele, xx xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx záměru xxx xxxxxxxx. Regulační xxxx pořízený na xxxxxx xxx změnit xxxx zrušit rozhodnutím xxxxxxxxxxx zastupitelstva xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z něj xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx lze regulační xxxx pořízený na xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 4 nebo 5, x xx xxx x záležitostech xxxxxxxxxx xx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pořízeného xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(7) Dojde-li x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxx 5 xx xxxxx xxxxxxxxxxx plánu pořízeného xx xxxxxx x xxxxxxx-xx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, že xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxx náhradě xxxxxxx xxxxx §102.

(8) Xxxxx-xx xx zrušení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, je xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxx přiměřeně xxxxx §61 x §64 xxxx. 2 xx 6 x xxxxxxx xxxxx §65 x §67 xx 69; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx nevyžadující xxxxxxxxxx variant řešení, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §73, xxx zrušení xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Dojde-li xx xxxxxxx celého xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx naváže xx poslední xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx plán nebude xxxxxxxxx.

(9) Pořizovatel zajistí xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx znění regulačního xxxxx xx jeho xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx po nabytí xxxxxxxxx změny xxxxxx xxxxxxxx x účinnosti.

Zkrácený xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

§72

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx regulačního xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx plánu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx posuzování xxxxx xx životní prostředí xxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx obsahu x xxxxxxxxx podnětu xxxx na návrh, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx případě xxxxxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podnětu xxxxx xxxxx orgány x xxxxx xxxxxxx v §44 xxxx. x) xx x). Xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx navrhovatele, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxx regulačního xxxxx,

x) důvody xxx xxxxxxxx xxxxx regulačního xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxx regulačního xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plánu a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plánu xx xxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vydávaného zastupitelstvem xxxxx též náklady xx xxxxxxxxxx změn xxxxxxxx plánů x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x regulačních plánů xx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plánu xx xxxxxx x xxxx, pro jejíž xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx u xxxxx, xxxxx xxx regulační xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pořizovatel xxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2 x 3.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pořízení změny xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x) xxxxxxxxxxxxx.

§73

(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zastupitelstva x xxxxxxxx změny xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx obsahu, xx xxxxxx zastupitelstvo xxxxxxxx xxxxx, že změna xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, zajistí zpracování xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxx jej xxxxxx xxxx, pro xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx 30 xxx přede xxxx xxxxxxxxx projednání.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x oznámení x konání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx doručí xxxxxxxx xxxxxxxxx. Veřejné xxxxxxxxxx21) xxxxxx xx xxxx nejdříve 15 xxx xxx dne xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přizve xxxxxxxxxx xxxx, pro xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx orgány, x xx xxxxxxx 30 xxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx do 7 xxx ode dne xxxxxxxxx projednání xxxx xxxxx uplatnit xxxxxxxxxx x osoby uvedené x §85 xxxx. 1 a 2 xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx odůvodnění, xxxxx xxxxx katastru xxxxxxxxxxx dokládající dotčená xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Povinnost xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx orgány xxxxxxx xx stejné xxxxx xxx xxxxxxxxxx. X později xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx nepřihlíží, xxxxxxx xxxxx oprávněné x podání xxxxxxx xxxx být xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx se dále xxxxxxxxx obdobně podle §67 xxxx. 3 x 4, §68, 69 x §71 xxxx. 9.

§74

Xxx pořizování x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx postupuje xxxxx §72 a 73 xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx práva x regulačního xxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxxxx xxx změnu xxxxxxxxxxx xxxxx vydaného xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx-xx se x změnu x xxxxxx xxxxxxxxx v §71 xxxx. 4 x 5, x xx jen v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx prospěšných xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; přitom xx xxxxxxx obdobně §71 xxxx. 7.

§75

Nabytí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx regulačního xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx doručí xxxxxxxx xxxxxxxxx; dnem xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plánu x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx účinnosti.

Xxx 4

Xxxxxx rozhodnutí

§76

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx vliv jejich xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx území x xxxxxxx důležité xxxxx v území xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx souhlasu, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uvedených x §90 a xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx sousedních pozemků x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx si xxxx vyžádat územně xxxxxxxxx informaci, xxxxxx-xx xx podmínky xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§77

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x

x) umístění xxxxxx nebo xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx"),

x) xxxxx využití xxxxx,

x) xxxxx xxxxx užívání xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xxxx scelování xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx.

§78

(1) Xxxxxx rozhodnutí xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxx x §96 xxxx veřejnoprávní xxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxx x §78a.

(2) Územní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx §96a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souhlasu xx xxxxxxxxx s provedením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx územní rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§78a) x xxxxxxxx xx xxxxx nahradit xxxxxxxx xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxxx (§116), xxx uzavřít xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxx současně xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx úprav xxxxxxxxx x §104 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxx to xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxx ochrana xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, stanovit, xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyžadovat xxxxxxxx.

§78x

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx může xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, o xxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx nahradí xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nelze uzavřít x xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx závazné stanovisko x posouzení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Žadatel xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx smluvních xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx všech xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxxx xxxxxxx x požadavky §90. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy uvede xxxxx, které xx xxxx účastníky územního xxxxxx. K xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx o vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx k xxxxxx připojí souhlas x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §184a.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xx 30 dnů xxx dne xxxx xxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx dobu 8 xxx. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přijme, xxxx xxxxxxx x sdělí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, které xx xxxx účastníky územního xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu veřejnoprávní xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení, a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx celková xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, popřípadě další xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx účinnosti.

(5) Xxxxxxxx xxxx vyvěsí xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx účinnosti xx xxxxxx xxxxx xx xxxx 15 dnů. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxxxxx xxxxx, pokud není xxxxxxxxx úřadem, x xxx-xx x xxxxxx xxxxx §15 xxxx 16 xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx orgánům.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxx xxx dne xxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx dohodnuta xxxx delší, xxxxxxx xxxx 5 xxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxxx,

x) xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx pravomocné xxxxxxxx povolení xxxx xxxx obdobné xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx-xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx účinků xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru,

b) xxxx-xx v době xxxx xxxxxxxxx započato x využitím území xxx stanovený účel x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiný xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx stavebního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podaného x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx-xx xx xxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tato xxxxxxxxxxxxx smlouva a xxxx veřejnoprávní smlouva xxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxx přiměřeně. Návrh xx prodloužení xxxxxxxxx xxxx xxx předložen xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy. X xxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx souhlas s xxxxxxxxxxxx účinnosti veřejnoprávní xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx postupem xxxxx §93 xxxx. 3; x xxxxxxx případě xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx podle §93 xxxx. 3.

(8) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pozbývá účinnosti xxxx, xxx stavební xxxx obdržel xxxxxxx xxxxxxxx, xx upustil xx xxxxxx, xx xxxxxxx xx veřejnoprávní xxxxxxx vztahuje; xx xxxxxxx, xxxx-xx realizace xxxxxx již zahájena. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx stavebního xxxxx x žadatele xx xxxxxxxx §94 odst. 1, postupem xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx z xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření.

(9) Veřejnoprávní xxxxxxx xxx přezkoumat x xxxx xxxxxx x přezkumném xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxx xx xxxxxxxxx veřejnoprávní smlouvy. Xxxxxxxxxx ve xxxx x přezkumném xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx vydat xx xxxxxxxx 15 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xxxxxxx územní xxxxxxxxxx, stanoví prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§79

Rozhodnutí x umístění xxxxxx

(1) Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx vymezuje xxxxxxxx pozemek, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx x xxxx, podmínky xxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx ohlášení xxxxxx x xxx xxxxxxxx na veřejnou xxxxxxxx x technickou xxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx staveb v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxx x rámcové xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx x maximálních xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx vnější xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, odstupové vzdálenosti xxxxxx od xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx) x napojení xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx 0,6 m2 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx pozemních komunikací,

b) xxxxxxx xxx xxxxxx xx výšky 8 x,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx zemědělské půdě xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx-xx x vodní díla,

d) xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx účely, xxxx xxxxxxxxx monitorovací sítě,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx pozemních komunikacích,

f) xxxxxx zdi do xxxxx 1 m xxxx oplocení xx xxxxx 2 x, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pozemními xxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx prostranstvím1) x které xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xx v xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx film, televizi xxxx xxxxxxx,

x) sjezdy x xxxxxxx xx xxxxxxx komunikace xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxx 8 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, oplocení xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx lesních xxxxxxxxx x xxxxxxxx dřevin xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stability, která xxxx xxx podezdívky, xxxxxxx xxxxx xxxxx x omezení provozu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx k přerušení xxxxxxxxxx značené xxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x lesích a xxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do 30 m2 zastavěné xxxxxx x xx 5 m xxxxx, xxx podsklepení,

m) xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxx x povrchových xxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx 40 x2 xxxxxxxxx xxxxxx x xx 5 x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx vzdálenosti xxxxxxx 2 m od xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx,

x) stavba xx 25 x2 zastavěné xxxxxx x do 5 m xxxxx x xxxxxx nadzemním xxxxxxxx, podsklepená xxxxxxx xx xxxxxxx 3 x na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx, která souvisí xxxx podmiňuje xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výlučně přírodní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxx x xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, je xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx hranic xxxxxxx xxxxxxx 2 m, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxx 50 % x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx 40 x2 zastavěné xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx území xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx vzdálenosti xxxxxxx 2 m xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx technické xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx nadzemním xxxxxxx, xxxxx slouží xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx přístupné xxxxxxxxxx xx 40 x2 xxxxxxxxx xxxxxx x xx 4 x xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx69), xxxxx xxxxxxxxx x překročení xxxxxxx stávajícího ochranného xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx stánky, xxxxxxxxxx x zařízení xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx budov, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 30 xx sobě jdoucích xxx.

(3) Xxxxxxxxxx odstavce 2 se xxxxxxxxxx xx záměry, pro xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx vlivů provedení xxxxxx xx životní xxxxxxxxx.

(4) Pokud stavby xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx úprav, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx informace x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx staveb xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx o umístění xxxxxx ani xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x udržovací xxxxx.

§80

Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Rozhodnutí x změně xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx užívání pozemku x podmínky jeho xxxxxxx.

(2) Rozhodnutí x xxxxx xxxxxxx území xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx dobývacího xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, manipulační, xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx způsobu využití xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxx, chmelnic, xxxx, xxxxx, zahrad x xxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx schválenými xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx rozhodnutím,

f) xxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x změně xxxxxxx xxxxx ani xxxxxx xxxxxxx nevyžadují

a) xxxxxxx xxxxxx xx 1,5 x xxxxx xxxx hloubky x xxxxxx do 300 x2 xx pozemcích, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx prostranstvím1), xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x odpady,

b) xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, prodejní, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 300 m2, xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx způsobit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) změny xxxxx pozemku nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x výměře do 300 m2,

d) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx toků x na pozemcích xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx toků,

e) xxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx rodinného xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx podmiňují xxxxxxx nebo rodinnou xxxxxxxx, neslouží xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx x rozporu x xxxxxx xxxxxxxxx dokumentací, x xxxxxx xxxxx xxxxxxx schopného xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 50 % x xxxxxxx plochy xxxxxxx rodinného xxxx xxxx stavby xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxx xx území, xx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx odstavce 3 xx nevztahuje xx xxxxxx, xxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx a xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx12).

§81

Rozhodnutí x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx dopravní x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx stavby xx území xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx11) xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§82

Xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx scelování pozemků

(1) Xxxxxxxxxx o dělení xxxx scelování xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pozemků, které xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí, xxxx xxxxxxxxxx osobou xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx stavby (§101).

(3) Rozhodnutí x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, rozhodnutím xxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx33). Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx pozemků, xxxxxxxx xxxx potvrdí tuto xxxxxxxxxx sdělením, kterým xxxxxxxx schválí xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx územní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§83

Rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx

(1) Rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx chrání xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx stavby xx zařízení xxxx xxxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Rozhodnutí x ochranném xxxxx xx vydává xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx §7981; lze xx xxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x ochranném xxxxx se xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx34) xxxx xx xxxx xxxxxxx.

Xxx 5

Územní řízení

§84

Příslušnost x územnímu rozhodnutí

(1) Xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad xx xxxxxxx územního xxxxxx xxxx zjednodušeného xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx x územnímu xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx pásmu, xxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx jiný xxxxxxx xxxxx než xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx orgán xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §96b.

§85

Xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxx

x) žadatel,

b) xxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxx xxxx

x) vlastník xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx má xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxx, kdo xx xxxx xxxxx xxxxx x tomuto xxxxxxx nebo stavbě,

b) xxxxx, xxxxxxx vlastnické xxxx xxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx sousedním xxxxxxxx xxxx stavbám xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dotčeno.

§86

Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí

(1) Xxxxxx x vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx má xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx vlastnické xxxx xxxx xxxxx xxxxx k sousedním xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx nich, xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx x vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §184a,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů nebo xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 odst. 7 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx orgánem, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nepostupuje-li xx xxxxx §96b odst. 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx pásem,

d) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x technické xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx úpravu xxxxxxxxx xxxxxxx dopravní x technické xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, která xxxxxxxx průvodní zprávu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx; u souboru xxxxxx x areálu xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vlastnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x výstupy xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx, dokumentace objektů xx xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx plnícího xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx technickou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx dokladem xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx39), x něhož xx možné xxxxxx xxxxxxxx technických požadavků xx stavby a xxxxxxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx tak xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx navrhovaný xxxxx svými xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx limitní xxxxxxx xxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx předpisy za xxxxxxx pozemku určeného x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx úřad vyzve xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx o xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx žadateli. Xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx neodstranění xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx oznamuje pouze xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx územního xxxxxxxxxx xxxx pokud xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, stavební xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx o xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) X případě řízení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se x xxxxxxx o vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §85 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Obsahové xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxx x obsahu xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx může být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx60), xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dokumentace xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§87

Zahájení xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx řízení x x projednání xxxxxxx nařídí ústní xxxxxxx, a xx-xx xx účelné, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxx; oznámení x xxxxxx ústního xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxxxx. Xxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx v území x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Upustí-li xxxxxxxx úřad od xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, do kdy xxxxx účastníci řízení xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx závazná xxxxxxxxxx; xxxx lhůta xxxxx být kratší xxx 15 dnů. Xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxx x xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx jednotlivě, xxxxx-xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; v xxxxxx x velkým xxxxxx xxxxxxxxx xx oznámení x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x řízení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §144 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x obci, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §85 xxxx. 1 xxxx. x), xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx podle §27 xxxx. 1 xxxxxxxxx řádu xxxx xxxx účastníci řízení xxxxx §85 xxxx. 1 xxxx. x) x §85 xxxx. 2 xxxx. x).

(2) X případech xxxxxx, xxx které je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x posouzení vlivů xxxxxxxxx záměru xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx žádosti xxxxxxx xxxxx jednání. X případech xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx územní xxxx, xxxxxx stavební xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxx doručování xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx řízení a xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx ústního xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx musí být xxxxxxxx xxxxxxx 30 xxx xxxxxx. Xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxx nahlédnout xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxx a x tom, xx xxxxx žádost o xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx oznámeno xxxxxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx místě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx, x xx xx doby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx obsahuje xxxxx x žadateli, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x o veřejném xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx xx architektonickou a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x na xxxx xxxx xx xxxxx. Xxxxx žadatel xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx nařídí xxxxxxxxx xxxxxxx ústní jednání, xxxxx mělo xxxxxxxx xxxx povinnosti žadatele xx xxxxxxxx zkrácení xxxx xxxxxxxxx územního xxxxxx. X případě, xx xx xxxxxxxxx xxxx, xx xx xx to, xx xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxx zasahujících xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxx x xxxxxx doručují xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §25 odst. 3 xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxx xx doručuje xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podle §85 xxxx. 1 x 2 písm. a). Xxxxxxxxx řízení xxxxx §85 xxxx. 2 xxxx. x) xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx evidovaných v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) V xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx-xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx bez zbytečného xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xx zvlášť xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx 90 xxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x odstavci 2 xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§88

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxx územní řízení xxxxxxx, xxxxx důvodů xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, také x xxxxxxx, že xxxxx xxxxx xxxxxx požadavky xx veřejnou xxxxxxxx x technickou xxxxxxxxxxxxxx, xx jej nelze xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx realizovat, a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx k xxxx přiměřenou xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxxxxxx xxxx územní řízení xxxxxxx.

§89

Závazná xxxxxxxxxx, námitky x připomínky

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx, která mohou xxxxxxx orgány uplatňovat xxxxx §4 odst. 4, x námitky xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx uplatněny xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx veřejném xxxxxx xxxxxxx, při xxxxxx musí být xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx veřejnosti; xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx závazná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 odst. 4 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uplatněny ve xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x námitkám x xxxxx, x xxxxxxx bylo rozhodnuto xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx postavení xxxx xxxxxxxxx řízení, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; k xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4, se xxxxxxxxxx.

(4) Xxxx uplatňuje x xxxxxxx xxxxxx námitky x ochraně xxxxx xxxx a xxxxx xxxxxx obce. Xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §85 odst. 2 xxxx. x) x x), může uplatňovat xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xxxxx xx její xxxxx přímo dotčeno. Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxx uplatňovat xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx záměrem xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zabývá. K xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxx xxx uplatňování xxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4 musí xxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx, o xxxxx xxxxxxx k dohodě xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx obecných xxxxxxxxx xx výstavbu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxx technických norem, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povahy, stavební xxxx si x xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx; xx neplatí x případě námitek xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

§90

Xxxxxxxxxx xxxxxx žadatele

(1) X územním xxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxx

x) tohoto xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxxxx s obecnými xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) na xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx pásem,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4) xxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx rozporů.

(2) Xxxxxxxx xxxx posuzuje soulad x xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx nevydává xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §96b; xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stavby, xxx-xx x xxxxxx, xxxxx xxx provést xxx stavebního xxxxxxxx xxxx souhlasu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§91

§91 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 39/2015 Sb.

§92

Územní xxxxxxxxxx

(1) Územním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx navržený xxxxx, xxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x ochranu xxxxx, xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx a realizaci xxxxxx, zejména pro xxxxxxxxxxx přípravu stavby; xxxxxxxx-xx xx posouzení xxxxxxxxx zájmů xxx xxxxxxxxx stavby, při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace xxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x stavebních xxxxxx xxxxx §103 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xx 8. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stanoví xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxx xxxxx, xxx stanoví xxxxx xxxxx, a x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx nebo x rozhodnutí x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx dočasné činnosti xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxx činnosti a xxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 6 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx provedení xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx uvedenými x §90 nebo xxxxxxxx xx umístěním a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx ohroženy xxxxx xxxxxxxx tímto zákonem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §87 xxxx. 1 xx 3. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §85 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx označením xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlivem xxxxxx.

(4) Xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavební xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx písemného vyhotovení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právní moci xxxxx s ověřenou xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x měřítku katastrální xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx část xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatřený xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxx §15 xxxx 16, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavby.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx územních xxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§93

Doba xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx užívání xxxxxx xx xxxxx x x dělení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 2 xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx moci, nestanoví-li xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůtu xxxxx, xxxxxxx však 5 xxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, změně xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx vlivu užívání xxxxxx xx území xxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxx či xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx územního xxxxxxxxxx xxxx stavební xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; podáním žádosti xx xxx lhůty xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vztahují xxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxx xxxxxx x xxx, xx veřejné xxxxx jednání se xxxxxx x závazná xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx podat xx xxxxx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx.

(4) Územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v době xxxx xxxxxxxxx vydáno xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxx-xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx-xx v xxxx xxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx, xxx se povolovací xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx nevydává,

c) xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx-xx xx základě xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx povolení xxxxxxxx x době xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx, kdy xxxxxxxx úřad obdržel xxxxxxx žadatele, xx xxxxxxx od xxxxxx, xx kterému se xxxxxxxxxx xxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx již xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nestanoví-li xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.

§94

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx změnit xx xxxxxxxxxxx žádost xxxxxxxxxxx, x to xxx, xx se xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx novým xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Návrh xx xxxxx územního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úřad x rozsahu této xxxxx. Platnost xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí není xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnuto x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 3.

(2) Xxxxxxxxxx x ochranném xxxxx xxx změnit xxxx xxxxxx i xx xxxxxx toho, komu x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx; vyžaduje-li xx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx změnit nebo xxxxxx x z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Z xxxxxxxxxx x ochranném xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx, xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx omezenou výjimku xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx lze x xxxx úřední xxxxxx xxxx zrušit v xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxx prospěšného xxxxxxxx.

(4) Při xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx výjimky se xxxxxxx ustanovení x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx stavby, xxxxxx xxxxxxxxxx se již xxxxxxxx; xx neplatí, xxxx-xx zrušeno xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxx který xxxx xxxxxx závazné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx záměru na xxxxxxx prostředí xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na životní xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí

§94a

(1) Příslušným x vedení xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na životní xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx podle §13 xxxx. 1 xxxx. c). Xxxxxx x xxxxxx územního xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx70), projedná xxxxxxxx xxxx v územním xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxx") v rámci xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx je podkladem xxx vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx řízením, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x něm xxxx stanoveno jinak.

§94x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §85.

§94x vložen xxxxxxx předpisem č. 225/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94x

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx se x xx xxxxxxx podle §86, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 odst. 3 x přílohy č. 4 k xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx předmět ochrany x celistvost evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxx stanoveno x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx připojuje také xxxxx zjišťovacího řízení, xxx-xx vydán.

(2) Dokumentace xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx připojuje xx xxxxx vyhotoveních. Žádost x dokumentace xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Obsahové náležitosti xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§94x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2017 Xx. x účinností xx 1.1.2018

§94d

(1) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x připojenou xxxxxxxxxxx; xx tímto xxxxxx do 5 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx žádost xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx žádosti x xxxxxx přeruší. Usnesení x xxxxxxxxx řízení xx oznamuje xxxxx xxxxxxxx x příslušnému xxxxx. Ustanovení §88 x přerušení xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx významné xxxxxxxx nebo ptačí xxxxxxx, x tato xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx kompenzačních xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx12).

(3) Xxxxx x žádosti x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx připojena xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředí xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx úřad xxxxxxx žádost xxxxxxxxxxxx x řízení zastaví; xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx se oznamuje xxxxx žadateli a xxxxxxxxxxx xxxxx.

§94x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94e

(1) Stavební úřad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxx účastníci xxxxxx x veřejnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx; tato xxxxx xxxxx xxx xxxxxx než 30 xxx ode dne xxxxxxxx oznámení na xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx-xx xx účelné, spojí xxx x xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx jednání se xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx x veřejnost xxxxx xxxxxxxx připomínky xx stavebnímu xxxxxx x hlediska xxxxx xx xxxxxxx prostředí x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x záměru xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stanovený xx xxxx první xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x x xxxxxxxx xxxxxxxxx ústního xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §144 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x obci, xxxxx xx xxxxxxxxxx řízení xxxxx §85 odst. 1 xxxx. b), xx xxxxxxxx jednotlivě; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx řízení xxxxx §85 xxxx. 1 xxxx. x) x §85 xxxx. 2 xxxx. a). Xxxxxxxx o konání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xx úřední xxxxx xxxxxxx 30 xxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §87 xxxx. 2 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žadatele xx xxxxxxx obdobně; xxxxxxxxx o xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xx xxxxx určeném xxxxxxxxx úřadem do xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jednání. X xxxxxx nacházejících xx xx území xxxxxxxx xxxx se xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx §87 xxxx. 3 xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §85 xxxx. 2 písm. x) xx §87 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxx.

§94x vložen právním xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94x

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxx příslušnému xxxxx xx 5 xxx xxx xxx konání xxxxxxx jednání, veřejného xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx účastníků xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxx připomínky x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dotčených xxxxxx, x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx přeruší.

(2) Xxxxxxxx xxxx xx 5 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx stanoviska xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx vydání xx xxxxxx desce a xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx být kratší xxx 10 xxx xx doručení oznámení; xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx námitky, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx dodatečná xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§94x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94g

Při uplatňování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a námitek xx x územním xxxxxx x posouzením xxxxx na životní xxxxxxxxx postupuje podle §89 xxxxxxx.

§94x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2018

§94x

Xxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §90.

§94x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94x

(1) Xxxxxx rozhodnutí xx doručuje xxxxx §94e odst. 2. Xxxxxxxxxx §87 xxxx. 4 x lhůtách xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x §92 xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx stavebního xxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx obdobně. Xxxxxxxx odůvodnění územního xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x zapracovaných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a účastníků xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyhodnoceny xxxxxxxxxx.

(2) X případě, xx xxxx z xxxxxx významně negativního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx předmět ochrany xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx přírody a xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kompenzačních xxxxxxxx; xx dobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx neběží lhůta xxxxxxxxx územního rozhodnutí. X případě, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyjádřením orgánu xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve stavebním xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §93 x xxxx platnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §94 x změně x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx použijí xxxxxxx.

§94x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx

§94x

(1) X xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx v §15 xxxx. 1 xxxx. b) až x) x staveb xxxxxxxxxx x §16 xxxx. 2 písm. x) xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stavební xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx stavby podle §13 xxxx. 1, §15 xxxx. 1 xxxx. b) až x) nebo §16 xxxx. 2 xxxx. x).

(2) U xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx příslušností x povolení xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jsou ve xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stanoviska.

(3) Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx příslušný x xxxxxxxxx kontrolní prohlídky xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx stavby xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §118, x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §129 xxxx. 1 písm. x), xxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx prováděna x rozporu s xxxxxxxxx, popřípadě xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§94x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx územního x stavebního řízení xx

x) xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx území xx xxx požadovaný xxxxxxxx záměr uskutečněn,

c) xxxxxxxx stavby, xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx záměr xxxxxxxxxx, xxxx-xx sám xxxxxxxxxxx, xxxx xxx, xxx má ke xxxxxx jiné xxxxx xxxxx, není-li sám xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pozemku, xx xxxxxx xx xxx požadovaný xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx, nebo xxx, xxx má xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx pozemku,

e) xxxxx, xxxxx vlastnické xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pozemkům xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přímo xxxxxxx.

§94x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94x

(1) Žádost o xxxxxx xxxxxxxxxx povolení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx x účelu, xxxxxxx x xxxx provádění, x dočasné xxxxxx xxxxxx dobu xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx odstranění,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx x pozemku xxxx xxxxxx, na xxxxx xx xx xxxxxxxx záměr xxxxxxxxxx,

x) xxxx o xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxx.

(2) X žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stavebník xxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §184a,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx dotčených orgánů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx, nevydává-li xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 7, xxxx xxxxxxxxxxx-xx se xxxxx §96b xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx vlastníků veřejné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx napojení xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ochranných a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x příslušnými xxxxxxxxx xxxxxxx dopravní nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx vybudování nové xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx infrastruktury,

e) dokumentaci xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která obsahuje xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx objektů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X případě xxxxxx s velkým xxxxxx účastníků se x žádosti o xxxxxx společného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §94k xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x staveb evidovaných x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlivem xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, připojuje xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx souboru xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xx v xxxxx, který odpovídá xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx obsahovat xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx výkresy x xxxxxxxxxxx objektů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx částmi vedlejší xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx povolení xx příslušný xxxx xxxxxxxx úřad xxx xxxxxxxx úřad, xxxxx xxxxxxxx územní x xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx není zpracována xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx žádost xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxx o vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx doplnění x xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xx oznamuje xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §88 x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, usnesení x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx náležitosti žádosti x xxxxxx příloh, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx povolení, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§94x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x účinností xx 1.1.2018

§94m

(1) Stavební xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx řízení nejméně 15 xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx, je-li xx účelné. Xxxxxxx xxxxxxxx dotčené orgány x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x námitky mohou xxxxxxxx nejpozději xxx xxxxxx xxxxxxx, jinak xx k xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx nebyl xxxxx xxxxxx xxxx, nařídí xxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxx jednotlivě, xxxxx-xx x xxxxxx x xxxxxx počtem xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx x velkým xxxxxx xxxxxxxxx stavební xxxx doručuje xxxxxxxx x zahájení řízení x další xxxxx x xxxxxx účastníkům xxxxxx podle §94k xxxx. x) xx x) a dotčeným xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx §27 odst. 1 xxxxxxxxx xxxx xxxx vždy xxxxxxxxx xxxxx §94k xxxx. x), c) a x). U xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxx řízení x xxxxx xxxxx x xxxxxx doručují vždy xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §25 xxxx. 3 xxxxxxxxx řádu; xxxxxxxxxx xx doručuje xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §94k xxxx. x) xx x). Účastníci xxxxxx xxxxx §94k xxxx. x) xx v xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxx identifikují xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx záměru.

(3) Xx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxx xxxxx poměry xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podklad pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru x xxxxxxxxx podmínek x jeho provádění. Xxxxxx-xx xx ústního xxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 15 xxx, xx xxx xxxxx dotčené xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx. Zároveň xx upozorní, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoviskům, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx. Ustanovení §113 odst. 1 x 2 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§94x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94n

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx dotčené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4, xxxx být uplatněna xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx ústním xxxxxxx, xxxxx xx k xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx ústního xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se x xxx nepřihlíží. Připomínky xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx se x xxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx podle §94k xxxx. x) xx x), xxxx uplatňovat xxxxxxx xxxxx projednávanému xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud jimi xxxx být přímo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx námitky k xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx, xxxxx xx účastníkem xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx námitky xxxxx x xxxxxxx, x jakém xx xxxxxxxxxxxxx stavebním záměrem xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. K xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx námitkách xxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx podání xxxxxxx.

(4) Námitky xxxxxxxx xxxx posoudí na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx norem, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx si stavební xxxx xxxxx úsudek x xxxxxxxx xx xxxx; xx neplatí x xxxxxxx námitek xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jiných věcných xxxx. O xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx účastníci xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x zahájení xxxxxx.

§94x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94o

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx technickou xxxxxxxxxxxxxx k možnosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x podmínkám xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx stanovisky, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx

x) xxxxxxxxxxx xx úplná, xxxxxxxxx, x xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx výstavbu,

b) xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, včasné vybudování xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx užívání xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx úřad xxxxx rovněž xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§94x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94x

(1) Xxxxxxxx xxxx xx společném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x provedení xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx dělení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx je xx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx. X případě xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx specifické xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x povolení xxxxxx xxxxxx x vedlejších xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Podmínkami xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zájmů x stanoví zejména xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx obecných xxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx stanoví, xxxxx fáze xxxxxxxx xx stavebník oznámí xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx to posouzení xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx kolaudaci, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx provádění xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §115 xxxx. 2 se xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx stavební xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx uvedenými x §94o, stavební xxxx žádost xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxx věcech, xxxxxxx xxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx stavebníkem, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx 60 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxx; ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nejdéle xx xxxxx xx 90 xxx.

(4) Xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx společného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx písemného vyhotovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx opatřený xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx ověřené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, nejde-li x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx také xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x povoleném xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx platí 2 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx úřad x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxx delší, nejdéle xxxx 5 xxx. Xxxxxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxx jeho platnosti. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx dnem, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, jestliže xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povolení xxxx xxxxxxxx úřad prodloužit xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Podáním xxxxxxx se xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povolení.

(6) Shledá-li xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedeným x §15 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxx v §16 odst. 2 xxxx. x) xx x rozporu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaným xxxxx §96b, je xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx povolení ve xxxxx 6 měsíců xxx xxx xxxx xxxxxx moci xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx72).

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§94x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí

§94q

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §94j xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx územním x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí x xxxxxxxxxxx s příslušným xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx povolení x posouzením xxxxx xx životní prostředí xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x posuzování xxxxx xx životní xxxxxxxxx71), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x stavebním xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředí v xxxxx xxxxxxxxxx územního x stavebního xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní prostředí; xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Ve xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí, které xx xxxxxxxxxxx řízením, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx ustanovení o xxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud x xxx xxxx stanoveno xxxxx.

§94x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x posouzením xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxx x §94k.

§94r vložen xxxxxxx předpisem č. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94s

(1) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x požadovaném xxxxxxxxx xxxxxx, jeho xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx a době xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx trvání x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx odstranění,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx se xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx bude xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx-xx znám.

(2) K xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx k xxxxxxxx x provedení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §184a,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotčených xxxxxx4) nebo jiné xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx zákona, nevydává-li xx xxxxxxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 7, xxxx xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxx §96b xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx technické xxxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxx napojení xxxx x podmínkám xxxxxxxxx ochranných a xxxxxxxxxxxxxx pásem,

d) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx infrastruktury, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx vybudování xxxx xxxx úpravu xxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxx technické xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx povolení, xxxxx xxxxxxxx průvodní zprávu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x technologických xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3 a přílohy č. 4 x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí, včetně xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ptačí xxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx prohlídek stavby.

(3) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx vlivů záměru xx životní prostředí xx xxxxxxxxx xxxx x elektronické xxxxxx.

(4) X xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §94k xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dotčených xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci xx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dokumentace. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad, který xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí vede, x xx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, souhrnnou technickou xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, k jejímuž xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxx územní x xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx vede.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx žádosti x jejích příloh, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx dokumentace xxx xxxxxx xxxxxxxxxx povolení, xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§94x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94x

(1) Xxxxxxxx úřad x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx zkoumá xxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti xxxxx žádost x xxxxxxxxxxx vlivů xxxxxx xx životní prostředí xxxxxxxxxxx xxxxx. Nemá-li xxxxxx o vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx předepsané náležitosti, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x doplnění xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Usnesení x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §88 x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx obdobně. Xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx x důvodů xxxxxxxxxxxx xxx žádosti, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx stanoviska x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xx významně xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx celistvost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx důvodem xxx zamítnutí xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx doby xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx12).

(3) Pokud x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxxx dokumentace pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx x zastavení řízení xx oznamuje xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

§94x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94u

(1) Stavební úřad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx s posouzením xxxxx na životní xxxxxxxxx x stanoví xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x veřejnost uplatnit xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx na životní xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx závazná xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx; tato xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx oznámení xx xxxxxx desce. Xxxxxxxx xxxx může k xxxxxxxxxx stavebního xxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxx xxxxxxx, x je-li xx xxxxxx, xxxxxx xxx x ohledáním xx xxxxx. Veřejné xxxxx jednání se xxxx za účasti xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x hlediska xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoviska, popřípadě xxxxxxxxx nejpozději xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx větě xxxxx xxxx čtvrté, se xxxxxxxxxx. V případech xxxxxx umisťovaných x xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx veřejné xxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo x nařízení veřejného xxxxxxx xxxxxxx xx x řízení s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx postupem xxxxx §144 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x obci, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §94k xxxx. x), xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; účastníky xxxxxx podle §27 xxxx. 1 správního xxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxx §94k xxxx. x), x) x x). Xxxxxxxx x xxxxxx veřejného xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx vyvěšeno na xxxxxx xxxxx xxxxxxx 30 xxx předem. Xxxxxxxxxx §87 xxxx. 2 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx určeném xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxx podle odstavce 1 nebo do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) X stavebních xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx obcí xx v xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxx v xxxxxx doručují vždy xxxxxxxx vyhláškou xxxxx §25 odst. 3 xxxxxxxxx řádu; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x účastníkům xxxxxx xxxxx §94k xxxx. x) xx x).

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §94k xxxx. x) xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxx identifikují xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§94x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2018

§94x

(1) Stavební xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xx 5 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx jednání, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x veřejnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů, x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 10 xxx xx doručení xxxxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx mohou ke xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx společného xxxxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 účastníci xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx dodatečná závazná xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx §94w xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxx.

§94x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2018

§94w

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx dotčené xxxxxx uplatňovat xxxxx §4 xxxx. 4, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x připomínky xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx nejpozději xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx veřejném xxxxxx xxxxxxx, xxxxx se x nim xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x věcem, x xxxxxxx xxxx rozhodnuto xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxxxxx.

(3) Účastník xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x důvody xxxxxx xxxxxxx. K xxxxxxxx, xxxxx překračují xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4, xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §94k xxxx. x) xx x), může xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, jakým xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx přímo xxxxxxx. Dále může xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů, pokud xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx právo x xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx námitky xxxxx x xxxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zájem, xxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx občanů xxxx. X námitkám, xxxxx xxxxxxxxx uvedené požadavky, xx xxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4 xxxx xxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx stanovisek, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx technických xxxxx. X xxxxxxx občanskoprávní xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx učiní xxxxxx x xxxxxxxx ve xxxx; to xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx existence xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxx xxxx.

§94x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. s účinností xx 1.1.2018

§94x

(1) Ve xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x požadavky

a) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) na veřejnou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx napojení xxxx x podmínkám xxxxxxxxx ochranných x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zvláštních xxxxxxxx předpisů x xx xxxxxxxxx stanovisky, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě x výsledkem řešení xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx úřad xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx, x xxx jsou x xxxxxxxxxxxx xxxx řešeny xxxxxx požadavky xx xxxxxxxx,

x) je xxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx vybavení xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx stavby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stavby.

§94x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2018

§94x

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx 90 dnů xxx xxx zahájení xxxxxx; xx zvlášť xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, stavební xxxx rozhodne xxxxxxx xx lhůtě xx 120 xxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stavební xxxxx, vymezí xxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxx, xxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x pokud xx to xxxxx, x pro její xxxxxxx. X případě xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx společné, xxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínky pro xxxxxxxx x povolení xxxxxx hlavní x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x stanoví xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx veřejných zájmů xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §115 xxxx. 2 se xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povolení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoviska x xxxxxxxxx vlivů na xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx x odůvodnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyhodnoceny xxxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxx, xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx stavebního xxxxxx xx předmět xxxxxxx xxxx celistvost evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx úřad xx xxxxxx společného xxxxxxxx stanoví, že xxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x potvrzení xxxxxxxxx kompenzačních opatření; xx dobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx společného xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se nevztahuje xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru xxxxxx vyvlastnění xxxxx xxxxxxxx společného xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxx záměr x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §94p xxxx xxxxxxxx xx provedením xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxx.

(5) Společné xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §94u odst. 2.

(6) Xx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx povolení stavebníkovi, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, dotčeným xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx příslušnému k xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx staveb, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx zašle xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx záměru.

(7) Xxxxxx-xx ministerstvo, že xxxxx společného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §15 xxxx. 1 písm. x) xx x) xxxx x §16 xxxx. 2 xxxx. x) xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx stanoviska vydaného xxxxx §96b, xx xxxxxxxxx podat z xxxxxx důvodu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx správním xxxxxxxxxx72).

(8) Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§94y vložen xxxxxxx předpisem x. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 2 roky xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx případech lhůtu xxxxx, nejdéle však 5 xxx. Společné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx stavba xxxxxx xxxxxxxx x době xxxx platnosti. Společné xxxxxxxx pozbývá xxxxxxxxx xxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx obdrží xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx stavba xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stavební xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx žádosti xx staví xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§94x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§95

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx úřad xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x změně využití xxxxx, x xxxxx xxxxx užívání stavby xx xxxxx x x dělení nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx územním xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx je x zastavěném území xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx nevyžaduje xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí,

c) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů,

d) žádost xx xxxxxxxx souhlasem xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx předmětem xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx stavbám xxxxx sousedním xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxx být xxxxxxxxx stavebního záměru xxxxx dotčeno; xxxxxxx x xxxxxxxxxxx záměrem xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx spojit se xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti xxxx trpí-li xxxxxx xxxxxx, pomůže stavební xxxx xxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxx na místě xxxx xxx xxxxx x jejich odstranění, xxxxxxxx mu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx neodstranění xxxxxxxxxx x této xxxxx. Pokud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx územní xxxxxx, xxxxxxxx xxxx rozhodne xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx. Právní xxxx usnesení je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx projednává x xxxxxxx xxxxxx podle §87 xx 92. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx zjednodušené xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx posoudí xxxxx xxxxxxxx xxxxx §90, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx úřední xxxxx xx xxxx 15 xxx; xxxxx xxxxxx xx xxxxxx žadateli x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Žadatel xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx o xxxxxx výroku xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx jej žadatel xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx v xxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxx 15 dnů. Xxxxxxxxx obsahuje údaje x žadateli x xxxxxxxx územního řízení. Xxxxxxxx informace xx xxxxxxxx vyjádření xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podklad, x xxxxx xxx xxxxxxxx o architektonické xxxx xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxx x o xxxx xxxxx na xxxxx. Xxxxx žadatel xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx opakuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx rozhodne xxxxxxxxx x xxxxxxxxx územního xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx této povinnosti xxxxxxxx za následek xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx opak, xx xx za xx, xx žadatel xxxxxxxxx xxxxxxxx informace splnil.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx výroku xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx výroku xx xxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx návrhu xxxxxx xxxxxxxxxx, pokud x něm nejsou xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x jejich závazném xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stavební xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3. Pokud xxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, rozhodnutí xx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx dále odvolat x následný den xx uplynutí xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci.

(6) Xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx doručí xxxxxxxx xxxxxxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxxxx územního xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxx grafickou xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx mapy, popřípadě xxxxx vybraná xxxx xxxxxxxxxxx; stejnopis písemného xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxx doručí také xxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx-xx x stavbu xxxxx §15 nebo 16, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx příslušnému x xxxxxxxx stavby.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx územního xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx územním xxxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§96

Xxxxxx souhlas

(1) Xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxx vydá xxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x území xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x technickou xxxxxxxxxxxxxx. Územní souhlas xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlivů xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx životní xxxxxxxxx11).

(2) Xxxxxx souhlas postačí x xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §103,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx změn x xxxxxxxx,

x) změn xxxxxx,

x) xxxx xxxxx pozemku x způsobu xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx 300 x2 xxxxxxx xxxx xx 1&xxxx;000 x2,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx způsobu užívání, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx ohraničení a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xx 1,5 m výšky xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx 300 x2 xxxxxxx však xx 1&xxxx;000 m2 xx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx s veřejnými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx prostranstvím1), xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) odstavných, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 300 m2 xxxxxxx xxxx xx 1&xxxx;000 x2, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx manipulaci x xxxxxxxxx látkami nebo xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx znečištění xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx údaje dotčených xxxxxxx a xxxxxx. X oznámení oznamovatel xxxxxxx

x) xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §184a,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx zákona, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §169 xxxx. 3 x 4, xxxx xxxxxxxxxxx-xx xx podle §96b xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné dopravní x technické xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) souhlasy osob, xxxxxxx vlastnické nebo xxxx věcné právo x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pozemkům xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru xxxxx xxxxxxx; souhlas x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx výkresu; xxxxxxx se nevyžaduje x xxxxxxxxx stavebních xxxxxx uvedených x §103, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx společných hranic xxxxxxx xxxxx xxx 2 x,

x) jednoduchý xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx-xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §90, vydá xxxxxxxx xxxx územní xxxxxxx xx 30 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx neprojednává x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §87. O xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) se xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx územního xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx druhá x xxxxx xxxxxxxxx řádu. Xxxxxx xxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nebo stavbě, xx xxxxx xxxx xxxxx uskutečněn. Xxxxxxxxxx §92 xxxx. 1 xx použije xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx lze přezkoumat x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx lze zahájit xx 1 xxxx xxx dne, xxx xxxxxx souhlas xxxxx xxxxxxxx účinků. Xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx po uplynutí 15 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx nabyl právních xxxxxx. X přezkumnému xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx situačním xxxxxxxx; xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 3 xxxx. d), xxxxxxxx xxxxxxx, x jde-li x stavbu xxxxx §15 nebo 16, xxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx-xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx místě nebo xxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx jej x xxxxxxxxxx neodstranění xxxxxxxxxx x této lhůtě. Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, že xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx územního souhlasu, xxxx mohou xxx xxxxx dotčena xxxxx xxxxxxx xxxx kromě xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxxxx by x xxx tyto xxxxx vyslovily xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x nelze xx xxxxx xxxx odvolat. Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx za žádost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x pokud xx to pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxx být x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x ohlašovaných xxxxxx xxxxx §104 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxx projektantem x xxxxxxx dokumentace x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxx úřad, xx xxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx zahájena xxx xxxxxx souhlasu, xxxxxxxx xxxxxx odloží x postupuje podle §129 xxxx. 2 x 3. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. O xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx souhlasu xx povolení stavby, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí se xxx nevydává.

(8) Územní xxxxxxx xxxxx 2 xxxx xxx xxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Územní xxxxxxx nepozbývá xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxx platnosti xxxxxx pravomocné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxx nabyl-li x xxxx xxxx platnosti xxxxxxxx účinků souhlas x xxxxxxxxxx ohlášeného xxxxxxxxxx záměru,

b) bylo-li x xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx stavební xxxxx realizovat, xxxx

x) xxxx-xx xx základě xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouva x tato xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxx xxxxxxx pozbývá xxxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx záměru xxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxx změnit na xxxxxxx oznámení oprávněného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutím xx xxxxxxxx §94 odst. 1 a xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx §94 odst. 3.

(11) Obsahové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx záměru x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx náležitosti xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§96x

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x souhlas x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) U xxxxxx x xxxxxxxxxx obecného xxxxxxxxxx úřadu, xxxxxx xxxxxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxx. x) až x), xxxxxx xxxxxxxxxx x §16 xxxx. 2 xxxx. d) xxx xxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxx x souhlas x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "společný xxxxxxx"), xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx souhlasu je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1, §15 odst. 1 xxxx. x) xx x) xxxx §16 xxxx. 2 xxxx. x).

(2) Podá-li xxxxxxxxx oznámení xxxxxx xxxxx §96 a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §105 (xxxx xxx "společné oznámení xxxxxx"), xxxx stavební xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx požadavky x xxxxxxxx §96 x 105. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx připojí doklady xxxxx §96 odst. 3 písm. a) xx x) x xxxxxxxxxxx xxxxx povahy xxxxxx uvedenou x §105 xxxx. 2 xx 6.

(3) Xxxxxxxx xxxx při posuzování xxxxxxxx záměru x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §96 xxxx. 4 x xxxxxxxxxxxx x §106.

4) Xxxxxxxxx může ohlášený xxxxxxxx xxxxx podle §104 xxxx. 1 x 2 provést xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Společný xxxxxxx xx doručuje stavebníkovi, xxxxxxxxxxx pozemku nebo xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x §96 xxxx. 3 xxxx. d) x x §105 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx stavebního xxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx doručuje xxxxx x xxxxxxxx dokumentací xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x stavebníkovi spolu xx štítkem obsahujícím xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxxx oznámení xxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti xxxx trpí-li xxxxxx xxxxxx, pomůže xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx k xxxx přiměřenou lhůtu x xxxxx xxx x následcích neodstranění xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx k závěru, xx xxxxxxxx oznámení xxxxxx nesplňuje podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru, nebo xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx dalších xxxx xxxxx osob xxxxxxxxx v §96 xxxx. 3 xxxx. x) x x §105 xxxx. 2 xxxx. x), rozhodne xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení. Xxxxxx xxxx usnesení xx xxxxxxxx společné územní x xxxxxxxx řízení. Xxxxxxxx oznámení xxxxxx xx považuje za xxxxxx o vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx nabývá právních xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Platí xx xxxx 2 xxx xxx xxx xxxx xxxxxx. Nepozbývá xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxx x ohlášeným stavebním xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nelze xxxxxxxxxx.

(7) Obsahové náležitosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx záměru, xxxx příloh x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx společného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§96x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx hlavy XXX xxxx 4 x 5, §126, 127, 129 xxxx. 2 x 3 xxxx xxxxx zvláštního xxxxxx závisí xx xxxxxxxxx jím vyvolané xxxxx v xxxxx, xx podkladem tohoto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx stanovisko xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx plánování se xxxxxxxx xxx

x) xxxxxx xxxxxxx x §79 xxxx. 2,

x) xxxxxx xxxxxxx v §80 xxxx. 3,

x) záměry xxxxxxx v §103 xxxx. 1 xxxx. x) až e), xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) dělení x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx území, xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxx xxxxxx33),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vodou,

f) xxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx podmiňující x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k řádnému x bezpečnému užívání xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx činnost xx 25 x2 zastavěné xxxxxx x xx 5 x výšky x jedním xxxxxxxxx xxxxxxxx, podsklepené xxxxxxx xx xxxxxxx 3 x na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemcích xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemcích xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s rodinnou xxxxxxxx xx rodinnou xxxxxxxx podmiňující x xxxxxxx xxxxxx potřebné x řádnému a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx na xxxx.

(2) Xxxxx xx stavební xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxx závazné xxxxxxxxxx součástí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx z hlediska xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x hlediska xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx plánování, xx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx závazného stanoviska xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanoviska xxxxxxxxxx xx jiného xxxxxx x xxxxx území.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 2 xxxx xxx xxx xxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx 3 xxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxxx x území.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx platnosti,

a) xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxx povolení xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jiného zákona x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci,

b) xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx veřejnoprávní smlouvy xxxxxxxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx povolení xxxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxx uzavřena xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx územní xxxxxxx xxxxx souhlas x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vydaný x xxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx závazného xxxxxxxxxx.

Xxx 6

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x asanaci xxxxx

§97

(1) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx vydává xxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx činnost ve xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxx ztížit xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx území xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jejím xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx opatření x xxxxx, jímž xx upravuje xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x stavební uzávěře xxx vydat xxxx x případech, jestliže xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x vydání územně xxxxxxxxx dokumentace, případně xxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx omezit xxxx xxxxxxx udržovací xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx území, xxxxx se vydává xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, se xxxxxx xx území xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx důsledku xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx dopadů živelní xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx, ve kterém xxxx xxxxxxx stavby, x xxxxxx hygienických, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx životního xxxxxxxxx, u xxxxx xx xx veřejném xxxxx nutné nařídit xxxxxxxxxx závad xxxxxx x úpravy staveb x xxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxx.

§98

(1) Územní xxxxxxxx x stavební uzávěře xxxx územní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x přenesené xxxxxxxxxx xxxx obce. Xxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx územní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x případě xxxxxxxxxx příslušné rady xxxx, xx xxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x stavební xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x dotčenými xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx uplatněným xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx uplatnily xxx xxxxxxxxxx, musí být xxxxx územního opatření x stavební xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x asanaci území xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx uzávěře xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx území xxxxx podat, kromě xxxx xxxxxxxxx x §172 xxxx. 5 xxxxxxxxx řádu, zástupce xxxxxxxxxx a xxxxx, x kterých xxx xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx12).

§99

(1) Xxxxxx xxxxxxxx x stavební xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x dobu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Součástí xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx dotčeného xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx opatření o xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx přílohy, stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(3) Xxxxxxxxx rada xxxx xx žádost povolit xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx stavební xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx x stavební xxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Proti rozhodnutí x xxxxxxx xx xxxxx odvolat.

§100

(1) Územní xxxxxxxx x asanaci xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx dotčeného xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx života xxxx xxxxxx osob nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx odstraňování xxxxxxx pohromy xxxx xxxxxxx.

(2) Územní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx technické xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pohromy xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx území; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx zabezpečeny x xxxxxx xxxxxxxx života xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx škod. Xxxxxxxx xxxxxxxx opatření o xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx dotčeného xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx obsahu xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx pozbývá v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx do xxxx xxxxxx její změny xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx pozbývá xxxxxxxxx xxxx vydání xxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxx.

Díl 7

Úprava vztahů x území

§101

Předkupní xxxxx

(1) X xxxxxxx Furčenému xxxxxxx plánem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx veřejné xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxx pozemku xx xxxx nebo xxxx xxxxx stát (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx") x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentací xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxx veřejně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx věcného xxxxxxx. Xxxxxxxxx právo xx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx37) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx státu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Textovou xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx plánu obsahující xxxxxxxx xxxx změnu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx obec nebo xxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx zápis xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx nemovitostí. Předkupní xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxx nabytím xxxxxxxxx územního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx práva. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx stavby, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx"), xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx oprávněné xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) xx příslušná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složka státu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx38), xxxx

x) xx právo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx61),

xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx příslušná xxxx xxxxxxx. Geometrický xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx zabezpečí x xxxxxxx s xxx xxxxxxx uhradí oprávněná xxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 6 po dobu xxxxxxxx řízení přerušuje. X této skutečnosti xxxxxxxxx xxxxx povinného xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx posudkem ve xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx62) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xx-xx oprávněnou xxxxxx xxxx, neplatí xxx určení xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx63). Xxx ocenění xxxxxxxx xxxxx se xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx považují xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo veřejná xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xx-xx xxxx xxxxxxx nižší xxx cena xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, stanoví se xxxxx xxxx ve xxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx záměr xxxxxxx xxxxxxx oprávněné xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem zpracování xxxxxxxxxx posudku. Je-li xxxxxxxxxx osobou xxxx, xxxxx povinný vlastník xxxxxxxx xxxxxxxxxxx složce xxxxx či xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 nebo Úřadu xxx xxxxxxxxxxx státu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx neprodleně zajistí xxxxxxx oznámení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx jí xxxx oznámení xxxxxxxx. Xx-xx oprávněná osoba xxxxx xxxxxx předkupní xxxxx, je xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vymezit xxxxxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx37), xxxxx kupní xxxx x stanovit lhůtu xxx uzavření xxxxx xxxxxxx, která xxxxx xxx xxxxxx xxx 30 xxx; xxxxxxx xxxxx povinnému vlastníkovi xxxxx xxxxx smlouvy x xxxxxxxx posudek xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xx součástí xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx geometrický plán xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(7) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kupní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x kupní cenou, xxxxxx uvedla xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx a x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 6, xxxxx xxxxxxxxx osobě xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx xxxxx na xxxxxxxx kupní xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxxx posudkem xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx uvedenými x xxxxxxxx 4; xxxxxxxx xxxxxxx povinný vlastník xxxxx oprávněné xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx kupní xxxxxxx. Pokud xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx ceně xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx na určení xxxxx ceny soudu xxxx zašle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxxxxx soudu xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vlastníka vyrozumí. Xx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx stavby, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6.

(8) Xxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxx, xx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxx xxxxxx předkupní xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve stanovené xxxxx podle xxxxxxxx 6 xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7, xxxxxxxxx právo xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx odpovědí xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavcích 6 x 7 bez xxxxxxxxxx xxxxxxx vydat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx předkupního xxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx kraj, který xxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx zakládající xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx oprávněná xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx současně této xxxx xxxx xxxxx.

(10) Xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx uhradit xxxxx xxxx xx 2 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x povolení xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva oprávněné xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx nemovitostí; x xxxxxxx případě xx xxxxxxx vlastník xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxx-xx povinný xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x 7, xxxx právní xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx jinou xxxxx xxxxxxxx.

(12) Ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

§102

Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx

(1) Vlastníkovi xxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx opatřením x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x byla xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx pozemku, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k zastavění xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx plánu xxxx xxxxxxx nového xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx náhrada xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx, zejména xx xxxxx pozemku, xx projektovou xxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxx x zajištění xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx též xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx nebo zrušením xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx změnou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí podle §94 odst. 3 xxxxxxxxx vykonávat xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx zrušením xxxx xxxxxxx určení k xxxxxxxxx a vznikla xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx došlo xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx 5 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo jeho xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x uplynutí xxxxx 5 xxx xx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx lhůtě

a) xxxxxx účinnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavby xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx 5 let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x tato xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx.

(4) Xxxxx bylo xxxxxxxxxxx x změnách x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx územní xxxxxx x xxxxx regulační xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tato xxxxxx xxxxxx zapsána do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do 4 xxx od xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, xxxxx tuto xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxxxxxxx x dobu, x xxxxxx byla xxxxx 4 let xxxxxxxxxx.

(5) Povinnost poskytnout xxxxxxx xx změnu x území na xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx újmy xx xxxx nebo xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx zrušily xxxxxx xxxxxxxxxx, územní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu xxxxxxxxxxx územní rozhodnutí. Xxxxxxx-xx x dohodě x výši xxxxxxx, xxxxxxxx x její xxxx xxxx.

(6) Uhradí-li xxxx xxxx kraj xxxxxxx xx xxxxx x území, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx úřadem x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx, xxxxxxxx xxxx usnesení xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ministerstva, je xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx považován xxxx. Ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jednají xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx úřady. Xxxxxx-xx xxxx xxxx kraj xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx, jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx od xxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxx. Xxxx nebo xxxx xxxx povinny xxxxxxxx požadavek xx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx 3 měsíců xx doručení oprávněného xxxxxxxxx obce xxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) X xxxxxxx, xx dojde x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx plánu, změně xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx §93 odst. 5 a xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx vrátit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxx od xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Povinnost xxxxxx xxxxxxx xxxxxx po 5 xxxxxx xx xxxxxx účinnosti změny xxxxxxxx xxxxx, změny xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx územního xxxxxxxxxx, na jejichž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx náhradu xxxx zaniká v xxxxxxxxx, xxx xxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, při xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterou se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx režimu xxxxxxxxxxxx zastavitelnost, xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX ŘÁD

HLAVA X

XXXXXX, XXXXXXX ÚPRAVY, XXXXXXXX X UDRŽOVACÍ XXXXX

Xxx 1

Povolení x xxxxxxxx

§103

Xxxxxx, xxxxxxx úpravy, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ani xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §79 xxxx. 2,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §80 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx xxxxxx pozemků uvedené x §80 odst. 3 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx negativně xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, stabilitu, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx bezpečnost xxx xxxxxxx x xxxxx x udržovací xxxxx xx stavbě, xxxxx je kulturní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx jimi xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nemění xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx užívání xxxxxx, nevyžadují xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx11) x jejich xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxxx x nejde x xxxxxxxx úpravy xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx památkou,

e) xxxxxx x xxxxxxxx, a xx

1. stavby x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 25 m2 xxxxxxxxx xxxxxx x xx 5 x xxxxx, nepodsklepené, xxxxxxxx xxxxxxxxxx obytné ani xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx k ustájení xxxx xxxxx zvířat, xxxxxxxx k xxxxxx xxxx skladování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x nejedná xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zařízení;

2. xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xx 60 m2 xxxxxxxxx plochy a xx 5 x xxxxx, bez podsklepení; xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx 60 x2 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 5 x xxxxx do 300 x2 xxxxxxxxx xxxxxx x do 7 x výšky, o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, ledaže xx xxxxx x xxxxxx xxx ustájení xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx stavby, xxxxx mají xxxxxxx xxx skladování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxx, sklady xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx);

3. stavby xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx ploše xx 16 x2 x do 5 x xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx hloubky 3 x;

4. nadzemní x podzemní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxx nadzemního, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vedení, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx elektronických komunikací x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx;

5. distribuční xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx69) x výjimkou xxxxx;

6. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx69) x xxxxxxxx xxxxx x těžební xxxxxxxxx69);

7. xxxxxxxx tepelné xxxxxxxx69) x xxxxxxxx xxxxx;

8. vedení xxxx xxxxxxxxx osvětlení, xxxxxx xxxxxxx x systémů xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

9. xxxxxx a xxxxxxxx xxx výrobu energie x celkovým instalovaným xxxxxxx xx 20 xX x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx;

10. xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx; x xxxxxxxx elektronických komunikací xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx budovu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx funkci xx stavbě xxxxxx xx rozvodné xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

11. xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plyny xx xxxxxxxxx xxxxxx 5 m3 xxxxxx xxxxxxxx pro odběr xxxxxx xxxx;

12. zásobníky xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx 50 x3 x xx xxxxx 3 m;

13. xxxxxx na vodu xx 100 x3 xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 50 m xx budov x xxxxxxxx xxxx pobytovými xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx;

14. xxxxxxxx;

15. xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

16. výrobky xxxxxx xxxxxx stavby, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx;

17. xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, skladové xxxx xxxxxxxx plochy xx 300 x2, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx manipulaci x hořlavými látkami xxxx látkami, xxxxx xxxxx způsobit znečištění xxxxxxxxx prostředí;

18. xxxxx xxxx skleník xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zastavěném xxxxxxxxx xxxxxxx rodinného xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

19. xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx 8 x.

(2) Xxxxxxxx nebo stavební xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxxxx xx mělo xx xxxxxxxx překročení xxxxxxxxx parametrů.

§104

Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, x kterých xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Ohlášení xxxxxxxxxx xxxxx postačí x

x) stavby xxx xxxxxxx x pro xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 3 x x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx do 300 x2 celkové xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx 3 x, xxxxx nejsou xxxxxx dílem xxxx xxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 2 písm. x),

x) stavby xx 300 m2 xxxxxxx xxxxxxxxx plochy x xxxxx do 10 x, x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, x xxxx xx 1&xxxx;000 x2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx 15 x, pokud xxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podlažím, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxx; dobu xxxxxxxxxx nelze xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx 70 x2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx 5 m xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, podsklepené nejvýše xx xxxxxxx 3 x,

x) xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2,

f) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, prodejních, xxxxxxxxxx xxxx výstavních xxxxx x xxxxxx xxx 300 m2 xxxxxxx xxxx xx 1&xxxx;000 m2, xxxxx xxxxxxxx xxx skladování xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, které mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, neuvedené v §103 odst. 1 xxxx. x) bodě 1,

x) xxxxxx opěrných xxx xx xxxxx 1 m, které xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikacemi xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) terénní xxxxxx xxxxxxxxx v §103 xxxx. 1 xxxx. x),

x) udržovací xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §103 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx konstrukcí xxxxxx, xxxxxx se její xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx11).

(2) Ohlášení xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx překročeny xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx xx stavební xxxx xxxxx §78 odst. 6 xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx vyloučeno u xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k posouzení xxxxx xxxxxxxxx záměru xx životní xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx

§105

(1) Xxxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx, o xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jeho xxxxxxx x xxxxx, způsobu x xxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxx, xxx xxxx stavební xxxxx xxxxxxxx, zda xx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx případě souhlas xxxxxxxxx této nemovitosti; x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx dobu xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx pozemku po xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxx připojí

a) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §184a,

x) územní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) závazná xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxx xxxxxx zákona, nevydává-li xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 7, xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §169 xxxx. 4,

x) stanoviska xxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx x xxxxxxxxx infrastruktury x xxxxxxxx x xxxxxxx napojení xxxx x podmínkám dotčených xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx vyhotovení; xxxx-xx xxxxxx úřad xxxx, xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx záměr xxxxxx, xxxxxxxxx úřadem, předkládá xx xxxxxx, vyjma xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxx; pokud xxxxxxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxx xxxxx vyhotovení,

f) xxxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxx x sousedním xxxxxxx xxxxx sousedním xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx může xxx xxxxxxxxxx stavebního xxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx situačním xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §104 xxxx. 1 xxxx. x) xx e) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx objektů x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx zařízení,

e) dokladovou xxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ploch podle §104 odst. 1 xxxx. f) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx

x) průvodní xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxxxxx o výsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx požadavků xx xxxxxxxx, x splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovisek xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx vydáno, x x jejich xxxxxxxxxxx do dokumentace,

b) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x popisem jejího xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx odolnosti x xxxxxxxxx, údaje x navržených xxxxxxxxxxx x seznamu použitých xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx předpisů,

c) xxxxxxxx stavby na xxxxxxxx x technickou xxxxxxxxxxxxxx,

x) údaj x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx nebo xxxxxx anebo životní xxxxxxxxx včetně návrhu xx opatření k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) řešení xxxxxxxxx na bezpečnost xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx stavby,

f) xxxxxxx stavby xxxxxxxxxxx xx podkladě xxxxx xxxxxxxxxxx mapy,

g) xxxxxxx xxxxxx v měřítku xxxxxxxxx 1 : 500, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx schopností xxxxxx x orientace, xxxxx na xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pásma xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, dopravní x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, vzorové xxxxxx řezy x xxxxxxx 1 : 50 nebo 1 : 100 a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx 1 : 100 xxxx 1 : 200.

(5) X xxxxxxxx staveb xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §104 xxxx. 1 xxxx. g) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx zprávu xx xxxxxxxxxx xxxxx x stavbě, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx průzkumů x xxxxxx, x dodržení xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx závazných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxxx x umístění xxxxxx, xxxx-xx xxxxxx, x x xxxxxx xxxxxxxxxxx do dokumentace,

b) xxxxxxxx stavby xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) údaj x xxxxx stavby xx xxxxxx osob xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) řešení xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx a základní xxxxxxxx xxxxxxxxx bezpečnosti xxx užívání xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kopie xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx 1 : 500 se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x vyznačením xxxxxxxxxxx xx hranic sousedních xxxxxxx x staveb xx nich, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx bezpečnostních pásem xxxx xxxxxxxxxxx území,

g) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx64),

x) stavební xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) K xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zdí xxxxx §104 xxxx. 1 písm. h) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obsahuje

a) průvodní xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx průzkumů x xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx požadavků xx xxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotčených orgánů x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxx, x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx umístění xxxxxxxxxx xxxxxx, hranic xx xxxxxxxxxx pozemky, xxxxxx xxxxxx xx xxxx, jednoduchý xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) K xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §104 xxxx. 1 xxxx. i) xxxxxxxxx xxxxxxx dokumentaci, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx průzkumů x měření, x xxxxxxx xxxxxxxx závazných xxxxxxxxxx dotčených xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx území, xxxx-xx xxxxxx, x x xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx účincích xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, údaje x xxxxxxxxx hmotách, x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx mapy,

d) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx 1 : 500 s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx. Podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxx charakteristické xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vytyčovací xxxxxxx; u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx postačí xxxxxxxx geometrické xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x výškové umístění.

(8) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §104 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx provedení. X ohlášení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §104 xxxx. 1 písm. x) stavebník připojí xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx provedení x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx specifikující xxxxxxxxxx xxxxxxxx úpravy. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, stavebník přikládá x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a stavebních xxxxx požárně xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx obsah x xxxxxx vymezuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx64).

(9) Xxxxxxxxxxx ohlášení x xxxxx x rozsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §104 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§106

(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxxx x xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvou územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xx xxxxxxx úpravu xxxxx §104 odst. 1 xxxx. x) xx x), xxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx podle §104 xxxx. 1 písm. x), xxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx ohlášeného xxxxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx ohlášení.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §111 xx 113. Xx vydání souhlasu x xxxxxxxxxx ohlášeného xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x třetí xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx druhu x účelu stavebního xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxx, xx xxxxx xx xxx stavební xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §115 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, vlastníkovi stavby, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx v §105 xxxx. 2 xxxx. f), x xxxxxx příslušnému xxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x působnosti xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx stavby, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxx příslušnému obecnímu xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx úřadem, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dokumentací xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx spolu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx nabývá xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx lze xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx, xxx souhlas xxxxx xxxxxxxx účinků. Rozhodnutí xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx nelze xxxxx xx xxxxxxxx 15 měsíců xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx účinků. X xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx souhlas xxxxx.

(3) Xxxxxxx platí 2 xxxx xxx xxx jeho xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx platnosti, xxxx-xx x prováděním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxx.

(4) Souhlas x xxxxxxxxxx pozbývá platnosti xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxx obdržel xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx provádění xxxxxxxxxx záměru, xx xxxxx xxx souhlas xxxxx; xx neplatí, xxxx-xx x prováděním xxxxxxxxxx xxxxxx již xxxxxxxx.

(5) Obsahové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§107

(1) Nemá-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxx vadami, xxxxxx stavební úřad xxxxxxxxxxxx nedostatky odstranit xx místě nebo xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, poskytne xx x tomu xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nedostatků x této xxxxx. Xxxxx-xx stavební xxxx x xxxxxx, že xxxxxxxx xxxx úplné xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavebního xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx stavebního xxxxxx; xxxx usnesení xx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxx x xxxxx se xxxxx němu xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx zahájeno xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xx považuje xx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xx xx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx však x xxxxxxx jako x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx stavba xxxx xxxxxxxx xxx souhlasu x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §129 xxxx. 2 x 3. Xxxxxxxx x odložení xx pouze xxxxxxxxx xx spisu. O xxxxxxxx xxxxxxxx stavební xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx nepostačí xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx odloží; xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x tom, že xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx řízení

§108

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx vyžaduje x xxxxxx xxxxx xxxxx bez zřetele xx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, účel x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx tento zákon xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Stavební xxxxxxxx vyžadují změny xxxxxx xxxxxxxxx v §104, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx překročení xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rozhodl xxxxxxxxx xxxxx §107, xx xxxxxxxx xxxxxxxx záměr xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx řízení xx nevede, xx-xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx povolení u xxxxxxxxxx záměrů xxxxx §103. Takovou xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §104 xxxxxxx xxxxxxxx podaná xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx x §116 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxx x §117.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx povolení.

§109

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xx

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pozemku, na xxxxxx xx být xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx, může-li xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx prováděním xxxxxx přímo dotčeno,

d) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, na xxxxxx xx xxx stavba xxxxxxxxx, x ten, xxx xx x xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx právo odpovídající xxxxxxx xxxxxxx, mohou-li xxx jejich xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přímo xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xx xxx, může-li xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx prováděním xxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxx, xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xx xxx xxxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxx, může-li xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§110

(1) Žádost x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx, o pozemku, xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx, xxx umožnil xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx nemovitosti; x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jejího xxxxxx x xxxxx xxxxxx pozemku po xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §184a,

x) územní rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx územní souhlas, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxx x nevydal xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) závazná xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotčených xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 7,

x) stanoviska xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x technické xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx napojení nebo x podmínkám dotčených xxxxxxxxxx x bezpečnostních xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx zprávu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx výkresy, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x dokladovou xxxx,

x) xxxxx plánu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Projektová xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, x není-li xxxxxx xxxx v místě xxxxxx xxxxxxxxx úřadem, xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx vojenských x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxxxx stavby, xxxxxxxxx xx jedno xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Pokud x xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace nebo xxxxx není zpracována xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právo xxxx xxxxx založené xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx právo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx břemenu x pozemku xxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxx konstrukcí nesouvisejí xx xxxxxxxx na xxxxxxx ani x xxxxxxxx na xxx x které xxx xxxxx xxxxxxx mít xxxx na xxxxxxx xxxxxxx k xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx.

(7) V xxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §109 xxxx. x) x x) identifikují xxxxxxxxx xxxxxxx x staveb xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§111

(1) Xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx podanou xxxxxx x xxxxxxxxx podklady x toho xxxxxxxx, xxx stavbu xxx xxxxx xxxx provést, x xxxxx xxxxxxx, xxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zpracována v xxxxxxx s územním xxxxxxxxxxx nebo regulačním xxxxxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx územním xxxxxxxxx, x v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx její xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx dokumentací,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx x zda xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx řešeny xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xx stavbě, včasné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) předložené xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotčenými xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx budoucího xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx požadované xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx x přerušení se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx k zastavení xxxxxx x důvodů xxxxxxxxxxxx vad xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx oznamuje xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§112

(1) Xxxxxxxx úřad xxxxxx účastníkům řízení, xxxxx xxxx mu xxxxx, x dotčeným xxxxxxx zahájení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 10 xxx xxxx ústním xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x ohledáním xx xxxxx, xx-xx xx xxxxxx. Zároveň xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx řízení, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx ústním xxxxxxx, xxxxx že x xxx nebude přihlédnuto. Xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xx doručují xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx jednotlivě, xxxxx-xx o řízení x xxxxxx počtem xxxxxxxxx; x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx písemnosti x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §144 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxx, dotčeným xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx řízení xxxxx §27 xxxx. 1 xxxxxxxxx řádu xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §109 xxxx. x) xx d). X stavebních záměrů xxxxxxxxxxxx xx území xxxxxxxx obcí se x xxxxxx s xxxxxx počtem xxxxxxxxx xxxxxxxx o zahájení xxxxxx a další xxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxx xxxx veřejnou xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení xxxxx §109 xxxx. x) xx x). X xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx počtem xxxxxxxxx xx v xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §109 písm. e) x x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemků x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx záměru.

(2) Xx ohledání xx xxxxx, xxxxxxxxx x xx xxxxxxx jednání xxxx stavební xxxx xxxxxxx, xxxx-xx mu xxxxx známy poměry xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x stanovení xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Upustí-li xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, která nesmí xxx kratší xxx 10 dnů, xx xxx mohou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx závazná xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx. Zároveň xx upozorní, že x později xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebude xxxxxxxxxxx.

(3) X jednoduchých xxxxxx, xxxxxxx xxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložených xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx úřad xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxx xxxx ve xxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx stavebního řízení; xx zvlášť xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavební xxxx xxxxxxxx nejdéle xx xxxxx do 90 xxx.

§113

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx autorizovaného xxxxxxxxxx; xxxxxxx-xx stavebník xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx náklady.

(2) Xxxxxxxx xxxx může xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, kterého xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxxxx"); xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, hradí xxxx xxxxxxx.

(3) Doručuje-li xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxx provedena změna, xx oznámení xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§114

Námitky účastníků xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxx dokumentaci, xxxxxxx xxxxxxxxx a užívání xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů, pokud xx jimi xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx právo xxxxxxxx smlouvou provést xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx břemenu x xxxxxxx xxxx xxxxxx.&xxxx;Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx námitky xxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xx projednávaným xxxxxxx dotčen xxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxx xx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx uvede xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx postavení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx podání xxxxxxx; x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx první, xx nepřihlíží.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx územním xxxxxx, xxx pořizování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx vydání xxxxxxxx xxxxxxxx x stavební xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, se xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x dohodě xxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxxxxx xxxx posoudí xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx výstavbu, xxxxxxxxx stanovisek, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotčených xxxxxx xxxx technických xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx o xx xxxxx úsudek x xxxxxxxx ve xxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx existence xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) X xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xxxx xxx účastníci xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx.

§115

Xxxxxxxx povolení

(1) Xx xxxxxxxxx povolení xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx provedení xxxxxx, x xxxxx je xx třeba, i xxx její xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx návaznost xx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx mu xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxx xxxxxxxx, že xxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) U xxxxxx obsahující xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povolení nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9), xxxxxxxx úřad může xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zkušebního xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx stavebníkem xxxx xxxxxx zkušebního xxxxxxx.

(3) Xx xxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx stavebníkovi xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu se xxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikační xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx povolení pozbývá xxxxxxxxx, jestliže stavba xxxxxx zahájena do 2 xxx ode xxx, xxx nabylo xxxxxx moci. Xxxx xxxxxxxxx stavebního povolení xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx uplynutím. Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx řízení x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x stavebním řízení. Xxxxxxxx povolení pozbývá xxxxxxxxx xxx xxxx, xxx stavební xxxx xxxxxx oznámení stavebníka x xxx, xx xx provedení xxxxx xxxxxx upouští; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx zahájena.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvědoměni xxxxxxxx vyhláškou, se xxxxxxxx xxxxxxxx oznamuje xxxxxxxxx xxxxxxxx vyhláškou. Xxxxxxxxxxxx x vlastníkovi xxxxxx, na xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxx, se xxxx xxxxxxxx stavební xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavebního xxxxxxxx a xxxxxx x identifikačními údaji xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§116

Xxxxxxxxxxxxx smlouva

(1) X xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stavební xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx záměru, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovisko x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx návrh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, u xxxxxxx xxxxxx rovněž xxxx jejího xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx a podmínky xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx. K xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx podklady x rozsahu xxxx x žádosti o xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx dvojím xxxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx stavebním xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vojenských a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx jedno další xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx úřední xxxxx xx xxxx 8 xxx. Stavební xxxx xxxxxxxxx, zda xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byla xxxxxxxxxx projektantem x xxx návrh xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §111 xxxx. 1 x 2. Xxxxxxxx xxxx xxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xx 30 xxx ode dne xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx a sdělí xxxxxxxxxxxx důvody xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx dokumentace xxxx zpracována xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx souhlasy xxxx, xxxxx by xxxx účastníky stavebního xxxxxx, x uzavřenou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Stavebník xx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxx xxxxx veřejnoprávní xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx spolu xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx ověří xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx vyhotovení xx xxxxxxx, xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikační xxxxx x povolené xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx stavebníkem, x xxxxxx příslušnému xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx úřadem, xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx stavebního xxxxx.

(5) Xxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxx xxx dne xxxx účinnosti, xxxxxx-xx xxxxxx v této xxxxx zahájena. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx předložen xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, že osoba, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx stavebního xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx úřad xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx postupem podle §115 odst. 4; x xxxxxxx případě xx xxxxx na xxxxxxxxxxx účinnosti veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxx §115 xxxx. 4.

(6) Stavebník xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx smlouvy na xxxxxxx xxxxxxxx stavebnímu xxxxx, že od xxxxx xxxxxx upouští; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.

(7) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x moci xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Přezkumné xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 roku xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Rozhodnutí xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx uplynutí 15 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§117

Oznámení stavebního xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Uzavře-li xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx hodlá xxxxxxx, xxxx autorizovaný inspektor xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx stavebního xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §111 odst. 1 x 2, xxxxx xxxxx o xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx, xxx xxxxx xx vyžadováno xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředí, xxxx x xxxxxx, x které xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x územním xxxxxxxxxx x případě významných xxxxx na xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu.

(2) Xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx povolení xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx posoudil xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x oznámení xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx autorizovaného inspektora, xx xxxxxx 3 xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxxxx projektantem,

c) xxxx xxxxxxxxxxx prohlídek,

d) xxxxxx x xxxxx stavebníka xxxxx §110 xxxx. 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §109, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx záměrem, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x technické xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x způsobu xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x ní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §111 xxxx. 1 x 2 x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xx projektové xxxxxxxxxxx xxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx své xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx vystavení certifikátu x opatří je xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx státním xxxxxx. Xxxxxxxxxx autorizovaného xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx x identifikačních xxxxx x xxxxxxxxxx dokumentaci xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx x xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx §111 xxxx. 1 x 2 s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx navrhované xxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx respektovány xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx územní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, obecné xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a vlastníky xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx plánu xxxxxxxxxxx prohlídek xxxxxx. Xxxxxxx xxxx, xxxxx xx byly xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §109, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx části projektové xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxx sdělí xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

(4) Xxxxxxxx úřad xxxxxx xx 5 xxx xx obdržení na xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx nejméně 15 xxx a xxxxxx, xxxxx xx jinak xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx podkladů xxxxxxxxxxx x oznámení xxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxx xxxxxx mohou tyto xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru xxxxxxx xxxxx z xxxxxx, xx neodpovídá xxxxxxxxx, na základě xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx; x xxxxx xxxxxxxx xx nepřihlíží. Xx xxxxxx lhůtě může xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx výhrady, má-li xx to, že xx jedná x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx inspektorem xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, autorizovaný xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §148, xxx posouzení xxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xxxxx §111 xxxx. 1 x 2 xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebylo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 má xxxxxxxx xxxxxx x právo xxxxxxx stavbu xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx oznámí xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výhrady xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx 15 xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxx xxxxx xxxxxxxxx x odvolání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx přezkoumá xxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx předpisy podle xxxxxxxx 4 a xxxxxxxx

x) x xxx, xx oznámení xxxx xxxxxx účinky, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x rozporu x právními předpisy, xxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx výhrad xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx nedůvodnost xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx, které je xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx námitky. Xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx. Xxxx se xxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx záměr xxxxxx xxxxxxxxx lhůty xxxxx xxxxxxxx 4 nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, kdy mu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x).

(7) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyznačí xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x uvedením xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, jména x xxxxxxxx oprávněné xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx úředního xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x povolené xxxxxx, včetně uvedení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a uvedení xxx vzniku xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Právo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx stavba xxxxxxxx xx xxxx xxx. Xxxxx začíná běžet xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxx 6. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx žádost xxxxxxxxxx podanou xxxx xxxxx uplynutím. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, certifikát, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx eviduje a xxxxxx xxxxxxxx xxxx (§167). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx odstavce 7 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§118

Změna stavby xxxx xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Stavebník xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Za xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x provedením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §106, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §115, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §116, xxxxxxxx stavebního xxxxxx x certifikátem autorizovaného xxxxxxxxxx podle §117, xxxxxxxx xxxxxxxx, opakované xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povolení stavby xxxxx §129, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxx §78 xxxx. 6 xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §78a xxxxx xxxxxx souhlas x xxxxxxxxxx záměrů xxxxx §103. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx povolit xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x souladu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiným úkonem xxxxxxxxxxxx územní rozhodnutí. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxx jejím xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx možné xxxxxxxxxx x xxxx změně xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx §94 xx xxxxxxx přiměřeně; xx xxxxxxx, bylo-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x povolením xxxxxx a s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentací. X xxxxxxx připojí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxx dokončením xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x účastníky xxxxxxxxxx xxxxxx a dotčenými xxxxxx x rozsahu, x jakém xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxx xxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx předpisy. Xx xxxxxx a povolení xxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx xx vztahují xxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Změnu xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx se xxxxxxxxx přiměřeně xxxxx §105 xx 107. Xx xxxxx i xxx změnu xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§78 xxxx. 6) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§78 xxxx. 4). Xxxxx xxxxxx xxxx dokončením xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx podmínek §116, xxxxx xxxxxx prováděné xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx dohodnout xxxxx §166 xxxxxxxxx řádu, xxxxxxxxx účinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx souhlas xxxx, které xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxx xxxxxx xxxx dokončením může xxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx §117; xx xxxxxxx x záměrů, pro xxxxx xx vyžadováno xxxxxxx stanovisko k xxxxxxxxx vlivů xxxxxxxxx xxxxxx na životní xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx stavby, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, xxxx xxxxxxxx xxxx schválit xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx stavebního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx okolností xxxxxxx změnu xxx x ověřené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxx, xxx pokud xx změna xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx chráněných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxx stavby xxxxxxx x nepodstatných xxxxxxxxxx xx ověřené xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx rozsah xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx stavby xxx xxxxxx xxxxxxx stavby, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx11), xxxx provedení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx stavby, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx stavební xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx popis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxxxx souhlasu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxx učinit, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, xxxxxxxx územního xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx chráněných xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx dotčený xxxxx xxxxxxx se xxxxxx souhlasí. Nebude-li xxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

Xxx 2

Xxxxxxxxx

§119

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxx schopnou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x §103 odst. 1 xxxx. x) bodech 4 až 8, xxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxx §104 odst. 1 xxxx. a) xx x) a x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx65), xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx-xx xx x

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) stavbu, xxxxx xxxxxxxxxx nemohou xxxxxxx xxxxxxxxx ovlivnit,

c) xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) změnu xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vodní xxxx xxxxx §15a xxxx. 3 vodního xxxxxx,

xxx xxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stavby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx41).

(2) Xxxxxxxxxx souhlas xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ten xxxxxxxx xxxx, xxxxx vydal xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx stavby xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx technických xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx stavba xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxx, kdy xxxx xxxxxxxxxxx xxxx projektová xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§120

§120 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2017 Sb.

§121

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx spolu xx xxxxxxx x xxxxxx kolaudačního xxxxxxxx, xxxxx určující xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx místa41a), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provedení xxxxxx, pokud při xxxxx provádění došlo x xxxxxxxxxxxx odchylkám xxxxxx ověřené xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §118 xxxx. 7. Xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v katastru xxxxxxxxxxx22) nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx geometrický xxxx. Xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx technickou xxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxx vedení xxxxxx obecně závaznou xxxxxxxx66), stavebník rovněž xxxxxx xxxxxx x xxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx technické mapy xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx nová xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx popisné nebo xxxxxxxxx41b), případně číslo xxxxxxxxxx, stavební úřad xx xxxxxxxxxx podkladů xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx obec o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§122

Kolaudační xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx uvede xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x užívání xxxxxx xxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx předpisy4).

(2) Xxxxxxxx xxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx žádosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolní xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx doklady xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx do 45 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx kolaudačního xxxxxxxx. Xxx závěrečné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §118 odst. 7.

(3) Xx-xx žádost x kolaudační xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx část xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxx x povolením xxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx ověřenou projektovou xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stanovisky, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dotčených orgánů, xxxx-xx xxxxxx podle xxxxxxxxxx právních předpisů, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo její xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx životní xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xx 15 dnů xxx xxx provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx souhlas, který xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx účelu xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, místně příslušnému xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx stavebním xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx právních xxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx části xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx lze xxxxxxx do 1 xxxx xxx xxx, xxx souhlas xxxxx xxxxxxxx účinků. Rozhodnutí xx věci x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx stupni xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 15 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx právních xxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxx xx příslušný xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx žádost není xxxxx xxxx nejsou xxxxxxx podmínky pro xxxxxx kolaudačního xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx odvolat. Xxxxxx mocí usnesení xx zahájeno xxxxxxxxxx xxxxxx. Žádost o xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx kolaudačního xxxxxxxxxx; xxxxx je xx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx úřad žadatele x doplnění žádosti.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx souhlasu xxxxx xxxxxxxx 1 též xxxxxxxx posudkem (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx upustit xx závěrečné xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby x xxxxx kolaudační xxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx staveb technické xxxxxxxxxxxxxx, s ohledem xx jejich xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx kontrolní xxxxxxxxx a vydat xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx stavební xxxx xx konání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx-xx splněny xxxxxxxx xxxxx odstavce 3, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx souhlas xx xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Obsahové xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx kolaudačního xxxxxxxx x xxxxxx příloh, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a obsah x xxxxxxxxx certifikátu, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§122x

Xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx je

a) xxxxxxxxx,

x) vlastník xxxxxx, xxxx-xx stavebníkem,

c) xxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxx provedena, xxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxx-xx xxx jeho xxxxxxxxxx xxxxx kolaudačním xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx zjištění xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx ke zjednání xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nebo postupuje xxxxx §129 xxxx. 1 xxxx. x), x kolaudační xxxxxx xxxxxxx. Nezjedná-li xxxxxxxxx xxxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídku xxxxxx. X kolaudačním xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odchylky xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §118 xxxx. 7.

(4) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §122 odst. 3, xxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx užívání xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xx-xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx podmínky xxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) V xxxxxxxxxxx rozhodnutí může xxxxxxxx úřad stanovit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx požadavků xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx drobných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx. Může xxx xxxxxx xxxxx x případě, xx xxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x veřejné xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx anebo xxxxxxx prostředí a xxxxxxx xx svém xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx užívání stavby x xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaudačního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§122x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2017 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2018

§123

Předčasné xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx časově xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx úplným xxxxxxxxxx, xxxxx to xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx bezpečnost x xxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx užívání xxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předčasného xxxxxxx xxxxxx v žádosti. Xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx41a). Xxxxx stavební xxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx stavby, xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxxx podle §121 xxxx. 2.

(3) Nejsou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx předčasného xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Po xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §122, popřípadě xxxxx §124.

(5) Náležitosti xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§124

Xxxxxxxx provoz

(1) Zkušebním xxxxxxxx stavby se xxxxxxx funkčnost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Zkušební xxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxx xx odůvodněnou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx případě. V xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a xx-xx xx xxxxx, xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx souhlasu. Xxxxxxxx xxxxxx lze povolit xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx závazného stanoviska, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx úřad xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §115 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Za xxxx xxxxxx zkušebního xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vydat xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zkušebního xxxxxxx.

(2) Účastníkem řízení xxxxx xxxxxxxx 1 xx stavebník a xxxxxxxx xxxxxx.

§125

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provedení xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx povinen uchovávat xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vůbec xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx v xxxxxxxxx stavu, xx xxxxxxxx xxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby. Při xxxxx vlastnictví xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx novému xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Nejsou-li xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx povolena, platí, xx xxxxxx je xxxxxx x xxxxx, xxx který xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xx xx xx, xx xxxxxx xx xxxxxx x účelu, xx kterému xx xxxxx xxx xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, aby xxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (pasport xxxxxx), pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sám.

(4) Xxxx-xx xxxxx dokumentaci xxxxxxxxx podle odstavce 1 nebo 3 xxxxxxx, změnit xxxx xxxxx přepracovat, xxxxxxxx xxxx ji xxxxx x po xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx stavba xxxxxxx, xxxx-xx xxx stavebním xxxxxx, xxxxx stavby x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx x pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provedení stavby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3 x 4 xx považuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx35).

(6) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx

§126

(1) Stavbu lze xxxxxx xxx k xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x kolaudačním xxxxxxxxxx, x oznámení o xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1, xxx xx xxxxxx jen x xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x jejím xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx výroby xxxx x jejím xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx mohly xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx zvířat, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx trvání xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §81 není xxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxx stavby musí xxx x souladu x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxx územního xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx změna v xxxxxxx stavby podmíněna xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vyžaduje xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx povolení, xxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stavby. Xxxxx charakteru xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §78 xx 96a x §104 xx 117. X ohlášení xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx §117 se současně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx okolností xxxxxxxxx podle §122; x žádosti x xxxxxxxxxx souhlas se xxxxxxxx uvede nový xxxx užívání.

§127

(1) Změnu x xxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx změnou xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx vlastnické xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx užívání stavby. Xxxxxxxx obsahuje xxxxx x odůvodnění xxxxxxxxx xxxxx, xxxx rozsah x důsledky. X xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx stavbě, xxxxx-xx xxxxxxxxxx právo xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkovým xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx vlastníka xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x x případě xxxxx x užívání xxxxxx xxxxxxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx stavby na xxxxxx trvalou se xxxxxxx též souhlas xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, dokumentace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx způsobu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx místností x xxxxxxxx, stanoviska xxxxxxxxx xxxxxxx dopravní x xxxxxxxxx infrastruktury, xx xxxxxx je stavba xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx stanoviska, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotčených xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4) xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxx xxxxx a oznámená xxxxx x účelu xxxxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxx §126 xxxx. 3, xxxxxxxx xx xxxx třetích xxxx, xxxxx x xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx oznámení.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx druhá x xxxxx správního xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx identifikační xxxxx x oznamovateli, xxxxx stavby, dosavadní xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx účelu xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx účinků xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Souhlas xx xxxxxx dotčeným xxxxxxx a vlastníkovi xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx se xxxxxx spolu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx řízení, xxxxx xxx xxxxxxx do 1 roku xxx xxx, kdy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx ve xxxx x přezkumném řízení x prvním xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 15 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx nabyl xxxxxxxx xxxxxx. K xxxxxxxxxxx xxxxxx je příslušný xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx v užívání xxxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx xx změnou x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x řízení; xxxx usnesení xx xxxxxxxx pouze oznamovateli x xxxxx se xxxxx němu xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xx zahájeno xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx je to xxx xxxxxxxxx změny x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, vyzve stavební xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx žádost o xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx. Povolení xx xxxxx x xxxxxxx stavby xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx zajistí xxxxxxx veřejných zájmů xxxx práv účastníků xxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx stavební úřad xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 oznamovatele k xxxxxx xxxxxxx podle §81. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx řízení x xxxxx xxxxx xxxxxxx stavby xx xxxxx x xxxxxxx x změně x xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §87.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxx, xxxxxxxx, rozhodnutí x xxxxx x xxxxxxx stavby x xxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx

§128

Xxxxxxxx odstranění stavby, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx stavbu, s xxxxxxxx xxxxxx uvedených x §103, nejde-li x stavbu xxxxx §103 xxxx. 1 xxxx. e) xxxx 4 xx 8 xxxx stavbu, v xxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x ukončení xxxxx, způsob odstranění xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nezbytných k xxxxxxxxx bouracích xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx obsahujících xxxx. Xxx-xx x stavby, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §104 odst. 1 písm. x) xx x), xxxxxxx x ohlášení dokumentaci xxxxxxxxx xxxxx, závazná xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx dotčených vlastníků xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prací, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx stavby, její xxxxxxx popis, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prací, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx úřad x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x stavebního xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx; zanikl-li, podává xx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx příslušný k xxxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx třetích xxxx xxxx xxxx xxxxx stanovit podmínky xxx odstranění xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x odstraněním xxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx správního xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx identifikační xxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx o xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx účinků xxxx doručení vlastníkovi. Xxxxxxx se doručí xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dokumentací xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx do 1 xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 15 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx účinků. X xxxxxxxxxxx xxxxxx xx příslušný xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Dojde-li stavební xxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx souhlasu, rozhodne xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx odstranit stavbu xxxxxxxx v xxxxxx; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx stavebníkovi; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx nelze xxxxxxx. Xxxxxx ohlášení xx xxxxxxxx xx žádost x xxxxxxxx odstranění xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx mocí xxxxxxxx. Xxxxx xx xx pro posouzení xxxxxxxxxx stavby nezbytné, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vlastníka x xxxxxxxx žádosti x xxxxx podklady. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx odstranění, usnesení xx xxxxxxxx; pro xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx. Xxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx bytu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Povolení x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Vlastník xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx bylo provedeno xxxxxxxxx podnikatelem. Xxxxxx, xxxxx x uskutečnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X staveb, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osobou, xxxxx xx oprávnění xxx odborné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu14). Xxxxxxxxxx vlastníka xxxxxxxxxxxx xxxxxx, stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4), xxxxxx xxxxxxx.

(6) X povolení xxxxxxxxxx xx vede xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx odstranit xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nemovitosti, xxxxx xxxx kulturní xxxxxxxx, ale je x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx zóně xxxx xxxxxxxxx pásmu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nemovité xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx32), x xxxxxxx stanovisko orgánu xxxxxx památkové xxxx xxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x případě, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nemovitosti, x xxx je xxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx odstranění xx x xxxxxxxxx případech xxxxxxxx xx xxxxxx x dnem jeho xxxxxx je zahájeno xxxxxx o povolení xxxxxxxxxx stavby. Xxxxxxxxxx xxxxxx není nájemce xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(7) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 6 xxxxxxxxx.

(8) Obsahové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx bouracích xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx příloh xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§129

Nařízení xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx úprav a xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stavby

a) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxx, bezpečnost, životní xxxxxxxxx anebo majetek xxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stavebního xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx; xxx-xx o xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, postupuje xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu32),

b) xxxxxxxxx xxxxxx nebo s xxxx souhlasem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx nahrazující xxxxx x xxxxxxx x xxx, x xxxxxx nebyla xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, x níž bylo xxxxxxxx xxxxxxxx zrušeno xxxxx §176 odst. 5,

x) vlastníku xxxxxx, xxxxx nevyžaduje územní xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx ohlášení xxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxx byla xxxxxxxxx x rozporu x xxxxxxxx předpisy, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx provedena, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) vlastníku xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx provedené xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stavebním xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení,

f) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx doba xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxx

x) vlastníku xxxxxx xxxxxxx xxxxx §104 xxxx. 1 xxxx. x), u xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx zahájí xxxxxx x odstranění xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x). X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx stavebníka xxxxx x možnosti podat xx lhůtě 30 xxx od zahájení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx žádost x xxxxxxxxx povolení podána xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xx xx, xx byla xxxxxx x okamžiku xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx nebo vlastník xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx přeruší xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a vede xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxx vyžadující stavební xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x stavební xxxxxxxx. Jde-li x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí. V xxxxxx o dodatečném xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §90 x §110 xx 115; xxxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxx xxxxxxx x §109, x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx umístění xxxxxx xxxx změna oproti xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx uvedené v §85. Na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x dodatečném xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že

a) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x cíli x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, politikou xxxxxxxx xxxxxxx, x územně xxxxxxxxx dokumentací x x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx rozhodnutími x xxxxx,

x) není prováděna xx xxxxxxxxx na xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo omezuje,

c) xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx výstavbu nebo x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx-xx stavba xxxxxxxxx xxxxxxxx, stavební xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rozsahu xxxxxx xxxxxxxxxx. Bude-li předmětem xxxxxxxxxxx povolení rozestavěná xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povolení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §119 odst. 1, xxxx xxxxxxxx xxxx po xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §122 odst. 3 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výrokem xxxxxxxxxx o povolení xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx prokázáno xxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; stavební úřad xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx zastaví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(5) U xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) vede xxxxxxxx xxxx opakované xxxxxxxx řízení. Xx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, x nimž xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx opatření. X opakovaném stavebním xxxxxx postupuje xxxxxxxx xxxx xxxxx §109 xx 115; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx projednání xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx začíná xxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, stavební xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nařídí xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Stavební úřad xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x). X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx 30 xxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v prodloužení xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xx stavbu trvalou. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x odstranění stavby xxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx; na řízení xx xxxxxxxxx vztahuje xxxxxxxxxx §127. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(7) X xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 až 6 xxxxxxxxx. Vydané xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx územní xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxx xx xxxxx nařídit xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stavebnímu xxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx stavební xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stavby, xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxx odstavců 2 x 3 přiměřeně.

(9) X případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx části xxxxxx, xxxxx xxxx vyžadovat xxxxxxxxx prací k xxxxxxxxxxx stavebně technického xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx její xxxxxxx a x xxxxxx provedení je xxxxxxxx projektová xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx provedeno, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Nesplní-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx podklady xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx stavby; xx xxxxx xxxxxx xxxx vlastníka stavby xxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x pozemkům, xx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxx umístěna nebo xxxxxxx xx nich, xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx vlastnická xxxx xxxx věcná xxxxx x sousedním xxxxxxxx a xxxxxxx xx nich, x xxxx xxxxx mohou xxx xxxxxxxxxxxxx stavby xxxxx dotčena.

§130

(1) V povolení xxxx nařízení odstranění xxxxxx, terénních xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx požadavky x xxxxxx pozemku xx odstranění xxxxxx. Xxxx též xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prací xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx soud, požádá xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx prvním xxxxxx x řízení.

§131

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx stavby xxxx xxx, xxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx, komu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nařízeno, xxxxxxxx xx škodu, xxxxx x xxxxxxxxxxx x odstraňováním xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx nutných zabezpečovacích xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx vlastník xxxx xxxxxx.

§131x

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx stavbu, oznámí xxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxxxxxxx xxxxx.

§131x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 227/2009 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2010

HLAVA XX

XXXXXXXX XXXXX X ZVLÁŠTNÍ PRAVOMOCI XXXXXXXXXX XXXXX

§132

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx vykonávají xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx práv x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x právních xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(2) Stavební xxxx xx oprávněn xx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx kontrolní prohlídky xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) nařizovat xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx,

x) nařizovat xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx, stavebním pozemku xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemku,

e) nařizovat xxxxxxxxx udržovacích xxxxx,

x) xxxxxxxxx vyklizení stavby,

g) xxxxxxx opatření xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx zájmem xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx opatřením xxxxxxxxxx xxxxx,

x) stavba xxxx xxxxxxx xxx k xxxxxxxxxx xxxxx,

x) stavba xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, bezpečnost, životní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx či xxxxxx,

x) se při xxxxxxxx a užívání xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx důsledkům xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, čelilo xxxxxx xxxxxxx nebo xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx účinků xxxxxxx,

x) xxxx odstraněny xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, požární, hygienické, xxxxxxxxx nebo provozní xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx stavebním xxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx užívání stavby.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx x rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx veřejný xxxxx, který xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx prohlídka xxxxxx

§133

(1) Xxxxxxxx úřad provádí xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozestavěné xxxxxx ve xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx souhlasu x x xxxxxxxxx, xxx xx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx práce, xxxxxxxx úpravy nebo xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prohlídku xxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prací, u xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx to xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx opatření xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx x §160, a xxx xx řádně veden xxxxxxxx deník xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx život x zdraví xxxx xxxx xxxxxx, bezpečnost xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx stavby není xxx xxxxxxxxxx míru xxxxxxxxxx xxxx okolí, xxxx xxxxxxxxx předepsané xxxxxxx a xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx plní xxxxxxxxxx vyplývající x §152,

x) xxx je xxxxxx užívána xxx x povolenému xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx je řádně xxxxxxxxx xxxxxx stavby,

h) xxx xx zajištěna xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx prohlídka xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracované xx úrovně xxxxxxxxxxx xxx provedení xxxxxx.

(4) Xx výzvu xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxx xx kontrolní xxxxxxxxx xxxxx stavebníka xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dozor. Ke xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavební xxxx podle xxxxxxx xxxxxx xxx dotčené xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx inspektora xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany zdraví xxx xxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx vede xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Z xxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxx, kdy byla xxxxxxxxx xxxxxxxxx provedena, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx a xxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx nevztahují xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x státní kontrole42). Xxx xxxxx na xxxxxxx a do xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx platí xxxxxxxxxx §172 xxxx. 2 xx 6 xxxxxxx.

§134

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx jejím xxxxxxxxxx (§118 odst. 6).

(2) Xxxxxx-xx stavební xxxx při kontrolní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx vyžaduje-li to xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podle §133 xxxx. 2, vyzve xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, osobu, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx14) (xxxx xxx "stavbyvedoucí") xxxx osobu vykonávající xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx tyto xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx potřebné xxxxxxx, xxxxxxxxx certifikáty x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxxx zjednání xxxxxxx xxxxxx; při xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x stanovit xxxxxxxx xxx xxxxxx pokračování. Xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vyžadovaného xxxxxxxxx zákonem xxxxx x xxxxxxx s xxx, xxxxx stavební xxxx podle xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x zahájí xxxxxx xxxxx §129. Není-li xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxx v řízení, xxxxxxxx proti němu xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx k povolenému xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx bez xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stavby, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx bezodkladně xxxxxxx. Xxxxxxxx jej xxxxx x xxxxxxx podle §126 x 127. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx účinek.

(6) Xxxxxxxxxx §133 x §134 xxxx. 1 xx 5 platí xxxxxxxxx x pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx staveb xxxxx §103 a 104, xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, terénních xxxxx x xxxxxxxx x xxx kontrolní xxxxxxxxx na stavebním xxxxxxx.

(7) Rozsah x xxxxx dokumentace xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx stanoví prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx odstranění xxxxxx x nutné xxxxxxxxxxxxx xxxxx

§135

(1) Stavební xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odstranění xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx ohroženy xxxxxx osob xxxx xxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zabezpečovacích prací, xxxxxxxx stavba xxxx xxxxxxxxxx stavem ohrožuje xxxxxx x životy xxxx xxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Hrozí-li xxxxxxxxx x prodlení, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx zabezpečovací xxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxx nařídit.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prohlídkou stavby, xx xxxxxx přizve xxxxxxxxx xxxxxx, zjišťuje xxxxx její skutečný xxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavby, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx, nutné xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx i xxx xxxxxxxxxxx projednání x vlastníkem stavby.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx odstranění stavby x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx práce xxxx xxxxxxxx stavby. Xxxxx xxxxxxxx úřad zajistil xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 stavebním xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx nedohodl xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx a na xxxxxxxxxxx vymáhá xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xx stavebním xxxxxx.

§136

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prací, popřípadě xxxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxx úřad nařídit x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx závadným xxxxxx xxxxxx bezprostředně ohroženy xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1 pořídí stavební xxxx protokol, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx skutečnosti x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí podle xxxxxxxxx řádu; obdrží xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Písemné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx při řešení xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx prací43) nejsou xxxxxxx.

§137

Nezbytné úpravy

(1) Xxxxxxxx xxxx může nařídit xxxxxxxxx stavby, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xx xxxxxx, xxx užívání xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, exhalacemi xxxxxx xxxxxxx, otřesy, xxxxxxxxx, účinky neionizujícího xxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) jimiž xx xxxxxxxxxx jiné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx závady x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx obyvatelstva uplatněným xxxxxxxxxxx xxxxxx (§175),

d) x zájmu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích,

e) xxxxxxxxxxx x připojení xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, jimiž se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx hygienickým xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx k xxxxxxxx vnikání xxxxxxxxxxx xxx do staveb x xx přilehlé xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxxxx nebo zastaveno,

h) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx architektonického x archeologického xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxx i xxx xxxxxxx úpravy x zařízení podle xxxxxx zákona.

(3) Nezbytné xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 může stavební xxxx nařídit xxxxx x případě, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx x podmínkami xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx, kterou xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxx, projektovou xxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxxx stavební úřad xxxxxxxxx úpravy x xxxxxxx xxxxxx, způsob x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx provedení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nařídí xxxxxx xxxxxxxx vlastníku xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pozemku, xx xxxxxxx mají xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x stanoví lhůtu x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx stavebního xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx dokumentace x x podmínkách xxxxxx xxxxxxxxx. Nesplní-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxx; na xxxxx xxxxxx xxxx vlastníka xxxxxx upozornit.

(6) Xx xxxxxxxx dokumentace xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 4. Ukončení prací xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx stavebního xxxxxxx xxxxxx stavebnímu úřadu.

§138

Xxxxxxxx příspěvek

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxxx provedení xxxxxxxxxx xxxxx podle §137 xxxx. 1 písm. x) xx i) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx44), xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx stavební xxxxxxxxx, xxxxx o xxx xxxxxx. Stavební xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx nákladů, xxxxx xx přímo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxx x poskytnutí příspěvku xxxx být uvedeno, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx požadován x x xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §137 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx výši xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx poskytnutí. Xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx neposkytne, mají-li xxx nařízenými nezbytnými xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxx xxxxxxxxxx, lze-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx příspěvku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§139

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx stavební xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx prací nese xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prací.

(2) U xxxxxx určené x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, aby xx předložil časový x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx technologickém xx xxxxx zařízení.

§140

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx závadami na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ohroženy xxxxxx nebo zdraví xxxx xx zvířat, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §135 odst. 1 x 2, xxxxxxxx xxxx nařídí všem xxxxxx, xxxxx se xx stavbě zdržují, xxx ji xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Podle okolností xxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zvířata.

(2) Stavební xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vyklizovacích xxxxx xxxxxxxxx xxxxx2), xxxxx xx způsobilá vyklizení xxxxxxx. Xxxx xx xxx nařídit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx věcí xxxx x xxxxx stavby x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx osob xx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx řízení xx xxxxxxxx xxxxx kontrolní xxxxxxxxxx x na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; x jeho xxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nařízení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, vlastníkovi stavby, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x bydlení, xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx45); xxxx xxxx povinny v xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx výzvu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxx43) xxxxxx xxxxxxx.

§141

Xxxxxxxx na sousedním xxxxxxx nebo stavbě

(1) Xxx vytvoření xxxxxxxx x provedení stavby xxxx xxxx změny, xxxxxxx zabezpečovacích prací, xxxxxxxxxx xxxxx, udržovacích xxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx může xxxxxxxx xxxx uložit xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxx xx nich, xxx xxxxxxxx provedení xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, pokud xxxx zúčastněnými xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx je xxx, x jehož xxxxxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxx, x xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx, v xxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 uložena, xxxx xxxx, xxx co xxxxxxx rušil xxxxxxx xxxxxxxxxx pozemků xxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxxxx pracemi nevznikly xxxxx, xxxxxx xx xxxxx zabránit. Xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx stavbu xx xxxxxxxxxxx stavu; xxxxxxx-xx tuto povinnost xxxx xxxxxxx k xxxx dohodě, xxxxxxxxx xx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx.

§142

Účastníci řízení

(1) Účastníkem xxxxxx podle §135, 137, 139 x 140 je xxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxx pozemkům x xxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x staveb na xxxx, xxxxxxxx toto xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx prostor xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jen xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x nájmu xxxxx xxx přímo xxxxxxx xxxxxxxxx nařízení xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx je x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterému xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §135 odst. 3, x oprávněná osoba2), xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx vyklizovacích prací xxxxx §140 odst. 2.

(4) Uplatní-li xxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 xx 3 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povahy, x xxxxx xxxxxxxx xxxx nemůže xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na výstavbu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotčených xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxx x xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx si xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx. Xxxxxxxxx řízení xxxxx x právu xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXXXX INSPEKTOR

§143

(1) Xxxxxxxxxxxxx inspektorem jmenuje xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx fyzickou osobu, xxxxx

x) požádala x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu14),

c) xxxxxxxxx nejméně 15 xxx praxe x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx staveb xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx osvědčení x xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17),

x) prokázala xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx 3 xxxxxx,

x) xxxxxxxxx právní x odborné znalosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx funkce xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, jejíž xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x), x), x) a e) x xx xxxxxxxxx Xxxxx komory xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx") xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výjimečně xxxxxxxx x xxxxxxxx x vysoké xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx předepsanou xxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx inspektorem xx xxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxx poplatek podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx46).

(4) Xxxxxxxxxxxx inspektor xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx s působností xxx celé xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 10 let. Xxxx doba xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx, a xx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soustavně xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx inspektorem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx ministerstvo xxxxx xxxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx45a). X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x obsahu xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx úroveň xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jazyce.

§144

(1) Funkce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxx prohlášením za xxxxxxx,

x) písemným prohlášením xxxxxxxxxxxxxx inspektora x xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx lhůty xxxxx §143 xxxx. 4, nebo

d) xxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx inspektor zbaven xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům xxxxxxx.

(2) Ministr xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx autorizovaného xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx při xxx činnosti xxxxxxxxx xxxx závažně xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x postavením xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxx xxxxxxx být xxxxxx bezúhonnou xxxxx §145.

(3) Xxxxxxx xxx xxxxxx rozvoj xxxx xxxxxxxxxx o odvolání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx nečinnost xxxxx xxx 3 xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2) a xxxx xxx vykonávána xxxx xxxxxxxx povolání.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx mohou xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx autorizovaného xxxxxxxxxx, xxx pokud xxxxxxx xxxxxxxxxxx x zabezpečí xxxx xxxxx osobami xxxxxxxxx v §143 xxxx. 1 x 2. Xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx46). Veřejná xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x §143 xxxx. 1 x 2, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inspektora vykonávat xxx souhlasu xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx-xx autorizovaní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společně, xxxxxx si xxxxxxxx xxxxxx písemnou smlouvou. Xxxxxxxxxx společnosti46a) mohou xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §143 xxxx. 1 x 2. Společníci xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx společným xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx podnikání.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx prokazuje xxxx bezúhonnost xxxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx starším 3 xxxxxx.

§145

(1) Xx xxxxxxxxxx xx pro účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) která xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx čin, xxxxx spáchala x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x činností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx odnětí xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx47).

(2) Komora xxxxxxxxxxx xxxxxxx ministra xxx xxxxxx xxxxxx x pravomocném xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§146

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx svoji xxxxxxx xx xxxxxx, která xx sjednává xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx smlouvě xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx inspektor xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx své xxxxxxxx. Před xxxxxxxxx xxxxxxxx x po xxxxx dobu xxxxxx xxxxxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx povinen xxxxxx výši částky, xx xxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx inspektor xx povinen xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x uchovávat xx xx xxxx xxxxxxx 5 let. Xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx48).

§147

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx x jiných xxxxxxxxx a prováděných xxxxx, za xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečností, xxxxxxxxxxx xxxxxx a dalších xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x odpovídá xxxxxx za xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx prohlídek xxxxxx.

§148

Xxxxxxxxxxxx inspektor xxxxx xxxxx činnost vykonávat x xxxxxx, na xxxxxxx se podílel, xxxxxx xxxx xx xxxxxxx při jejich xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx blízká, kterou xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxx, x xxxxx je xx xxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

2. xxxxxxxxx xxxx služebním.

§149

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx oprávněn xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xx xxxx xxxxxx

x) osvědčit xxxxxxxx xxxxxxxxxx v §117, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx změna xxxxxx před xxxxx xxxxxxxxxx (§118) může xxx xxxxxxxxx,

x) zpracovat xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§122),

c) dohlížet xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx jeho náklad xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxx odborné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx součinnost.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx povinen xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x právních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx výkon xxxxxx. X xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx.

§150

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx autorizovaných xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx x tím xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx místní xxxxxx. Xxxxxxx spojené s xxxxxxxxx xx zkoušku x x xxxxx xxxxxxxxx nese xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx orgán z xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx koordinační, xxxxxxxxxxx x administrativní xxxxxxxxxxx x xxxxxxx vzdělávání xxxxxxxx x jednotnému xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx autorizovaných xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx, eviduje, xxxxxxxxxxx x poskytuje xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx úhradu nákladů xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx autorizovaný xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx s xxxxxxxxxx určeným xxxxxx Xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx koordinačního xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx zkoušek x náležitosti x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§151

(1) Ministerstvo xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, na xxxxxx x postup při xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx jmenování x xxxxxxxxxx autorizovaných xxxxxxxxxx, na xxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxx x tím xxxxxxxxxxx. X součinnosti xx xxxxxxxxxx úřady xxxxxxxx xxx dohled xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a může xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §144 xxxx. 2.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx autorizovaných xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX

§152

Xxxxxxxxx

(1) Stavebník xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx povinnost se xxxx i terénních xxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxx musí mít xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. X xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x vyhodnocení xxxxxxx x měření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx x x xxxxxx a jejich xxxx nevyžadujících xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx u xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení. X xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx souladu prostorové xxxxxx stavby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X zahájení xxxxx xx stavbách xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Stavebník xx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx zpracování projektové xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx oprávněnou, je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx povolení nebo xxxxxxxx stavebnímu úřadu, xx xxxxxxxxx povinen

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx termín xxxxxxxx xxxxxx, název x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx bude stavbu xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx osoby, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxx x xxxxxx skutečnostech xxxxxx xxxxxxxxxx stavebnímu xxxxx,

x) xxxx zahájením xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxx xx xxxxxxxxxx štítek x povolení stavby x xxxxxxxx jej xxx až xx xxxxxxxxx stavby, případně xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx na staveništi xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x všechny xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx nebo její xxxxx, xxxxxxxxx jejich xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx plánu kontrolních xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky, x pokud xxxx xxxxxxx vážné xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx stavebnímu xxxxx neprodleně xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, které xxxxxxxx životy a xxxxxx xxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xx stavebník x x xxxxxx xxxxx §103,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu předem xxxxxxxx zkušebního provozu.

(4) X stavby xxxxxxxxxxx x veřejného rozpočtu, xxxxxx xxxxxxx stavební xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx, xx stavebník xxxxxxx xxxxxxxx technický dozor xxxxxxxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu14). Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentaci xxx tuto stavbu xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxxxx xxxxxxxxx autorský xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx prováděné stavby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx prováděna xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx22) nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x ohlášení xxxxxxxxxxx xxxx. Pokud xx stavba nachází xx xxxxx obce, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx obce a xxx xxxxx jejího xxxxxx vydala obecně xxxxxxxx xxxxxxxx66), stavebník xxxxxx xxxxxx xxxxxx x tom, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx ohlášeny x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx.

§153

Xxxxxxxxxxxxx x stavební xxxxx

(1) Stavbyvedoucí xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentací, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ochraně xxxxxx, xxxxxx, životního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx uspořádání xxxxxxxxxx x provoz xx xxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (§169), popřípadě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx existence xxxxxx xxxxxxxxx infrastruktury x místě xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v místě xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx působit x odstranění xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu závady, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx, vytvářet xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx vykonávající technický xxxxx stavebníka nebo xxxxxxxx dozor projektanta, xxxxx jsou zřízeny, x s koordinátorem xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odpovídá spolu xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, za xxxxxxxx xxxxxxxx požadavků na xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stavby.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx instalací x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx ukládání x xxxxxxx stavebních výrobků, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x stavbě; xxxxxx k odstranění xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx dozoru xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx stavebnímu úřadu.

§154

Vlastník stavby x xxxxxxxx

(1) Vlastník stavby xx povinen

a) udržovat xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 4 xx xxxxx dobu xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx, které xxxxxxxx životy xx xxxxxx osob xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx důvody, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx deník xx xxxx 10 xxx od vydání xxxxxxxxxxxx souhlasu, popřípadě xx xxxxxxxxx stavby, xxxxx se kolaudační xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxx dobu xxxxxx xxxxxx dokumentaci xxxxxx skutečného xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxx tomuto xxxxxx, xx povinen

a) xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx zařízení, které xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx osob nebo xxxxxx,

x) umožnit xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, této xxxxxxxxx se xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zařízení xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

§155

(1) Stavební podnikatelé, xxxxxxxxxxxxx, osoby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dozor, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, stavebníci x xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavebnímu úřadu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx šetření xxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xxx xxxx ke xxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxx života osob xxxx zvířat xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zejména xxxxx, xxx, xxxxx oznamované xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; nezabývá xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx výskytu xxxxxx, poruchy xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx šetření jejich xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§156

Xxxxxxxxx na xxxxxx

(1) Xxx xxxxxx mohou xxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx navržený xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x běžné xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx existence xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx73).

(2) Xxxxxxx xxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zvýšenou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx39).

§157

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx stavby vyžadující xxxxxxxx povolení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, do xxxxx se pravidelně xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx provádění stavby; x ohlašovaných xxxxxx xxxxxxxxx x §104 xxxx. 1 xxxx. x) xx k) xxxxxxx jednoduchý záznam x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stavby, x xxxxxx prováděné svépomocí xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx vykonávající xxxxxxxx xxxxx, xxxxx provádějící xxxxxxxxx prohlídku xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vybraných xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxxxx xxxxx stavebníka x autorský xxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx bezpečnosti x ochrany xxxxxx xxx práci, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxx, xxx jejíž provedení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §117, x xxxxx xxxxx oprávněné xxxxx xxxxx správního xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx4).

(3) Xx dokončení xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stavebního xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Obsahové náležitosti xxxxxxxxxx deníku x xxxxxxxxxxxx záznamu x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis.

XXXX PÁTÁ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

HLAVA X

XXXXXXX ČINNOSTI XX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

§158

Xxxxxxx xxxxxxxx xx výstavbě

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx zájmů xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx14). Xxxxxxxxx činnostmi xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx zpracování xxxxxx plánovací dokumentace, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stavby nebo xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dokumentace

a) xxxxxx xxxxx §104 xxxx. 1 xxxx. x) xx e),

b) xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §115,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxx §116,

x) k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx inspektorem xxxxx §117,

x) xxxxxx xxx xxxxxx společného xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x) před xxxxx dokončením podle §118,

x) staveb xxxxxxxxx x písmenech x) xx x) x xxxxxxxxxxx stavebnímu xxxxxx xxxx dodatečnému povolení xxxxxx xxxxx §129,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx nezbytné xxxxxx xxxxx §137, xxxx

x) xxxxxxx díla x xxxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 1 xxxx 3 xxxxxxx xxxxxx.

§159

Projektová činnost xx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx odpovídá xx správnost, xxxxxxxxxx x xxxxxxx jím xxxxxxxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx, xxxxxx studie x dokumentace pro xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxx xx respektování xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx předpisů x působit x xxxxxxxxxxx s příslušnými xxxxxx xxxxxxxx plánování x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx předává xxxxxxx xxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx v jednotném xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx zpracované xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x proveditelnost xxxxxx xxxxx této xxxxxxxxxxx, jakož x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx na životní xxxxxxxxx. Je xxxxxxx xxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx vztahujících xx xx konkrétnímu xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx vypracovány tak, xxx byly kontrolovatelné. Xxxx-xx projektant xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx projektové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx přizvat xxxxx s xxxxxxxxxx xxx příslušný xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx tím není xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx ohlašovaných xxxxxx xxxxxxxxx x §104 odst. 1 xxxx. f) xx x) x k) x xxxxxxxxx úprav xxxxx §15b xxxx. 1 vodního xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx též xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx směru xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stavebního xxxxx s maturitní xxxxxxxx x xxxxxxx 3 roky xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3.

§160

Provádění xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx jako xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx realizaci xxxxxxxxx xxxxxxx vedení xxxxxxxxx xxxxxx stavbyvedoucím, xxxxx x xxxxxxxxxx 3 x 4 xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Dále xx xxxxxxx zabezpečit, xxx xxxxx xx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx49), xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx držiteli takového xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v souladu x rozhodnutím xxxx xxxxx opatřením xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx projektovou xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx výstavbu, popřípadě xxxx technické xxxxxxxx x xxxxxxxxx normy x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ochraně xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx

x) stavby, terénní xxxxxx, zařízení x xxxxxxxxx xxxxx uvedené x §103, x xxxxxxxx §103 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 až 8,

x) stavby, xxxxxxx xxxxxx, zařízení a xxxxxxxxx xxxxx uvedené x §104.

(4) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxx provádět xxxxxxxxx, xxxxx stavebník xxxxxxx stavební xxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Jde-li xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx památkou, xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§161

Xxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx povinni vést x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxx umístění x xxxxxxx, x v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, obecního xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxx územního xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx zmocněné sdělí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx 30 dnů xxxxx x xxxx poloze, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ochrany x další údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxx poskytnuty x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx s poskytnutím xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx do výše xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx kopií, xxxxxx xxx x nákladů xx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxx územního xxxxxxxxx x stavebního xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nezbytnou součinnost xxx plnění xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX ČINNOSTI, XXXXXXXX XXXXXXXXXX X NAHLÍŽENÍ XX XXXX

§162

(1) Evidenci xxxxxx plánovací xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx organizační xxxxxx státu a xxxxxx xx ní xxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nad 10 xx x účelu xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(4) Xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx jím xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, vkládá xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxx xxxxxxx obvod.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xx xxxx správní xxxxx.

(6) Xxxxxx úřad, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podkladů xxx evidenci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§163

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx a zprávu x xxxxx uplatňování x místo, xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zašle xx xxxxxxxx xxxxxx.

§164

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx dokladů x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxxxx územního xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje xx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx potřebném xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx plánování na xxxxx kraje x xxxxxxxx xxxxxx sousedních xxxxx. Xxxxxx územního xxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxx územního xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx opatřené xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zasílá ministerstvu.

(2) Xxxxxxx xxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozvoje, jejich xxxxxxxxxxx x úplné xxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx spolu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxx xx xxxxx do xxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nahlížet; xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x uplatňování zásad xxxxxxxx rozvoje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§165

(1) Xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx plán x xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x obce, pro xxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxx plán, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx této xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xx xxxxxx její xxxxx xxxxxxxx záznamem x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxxxxxxxxx dat xx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vydané xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §59 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx ukládá xxxxxxxxxxx x xxxx, pro xxxxxx xxxx pořízeno; xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx bezodkladně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x úřadu územního xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxx plánu, regulačního xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx této xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vydání její xxxxx a místech, xxx je možné xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx její dokladové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxx dotčeným xxxxxxx xxxxxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxxxxxxxx xxxx schválenou xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§166

(1) Územně xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx potřebném pro xxxxx jejich xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx poskytuje xxxxxx xxxxxxxxxx podklady x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů, xx xxxxxxx je, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxx zřízených organizací, xxxxxxxx xxxxxxxxx úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx územně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx ceny xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx dat x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx zveřejňuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup, xxxxxxx zveřejňuje informace x technické infrastruktuře x o xxxxx xxxxxxxxxxx obsažené x xxxxx x území, xxxxxxxxxx xxxxx §27.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; poskytuje xx tomu, z xxxxx podnětu, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx nákladů, xxxx xxxxxxxx, krajskému xxxxx, xxxxx se územní xxxxxx poskytuje xxxxxx x elektronické xxxxx xx xxxxxxxx čitelném xxxxxxx68) xxxxxx prostorových xxx xx xxxxxxxxx xxxxx, úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx úřadu. Xxxxxx xxxxxx a xxxxx, xxx xx xxxxx xx ní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§167

(1) Veškerá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiná xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx a pro xxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxx projektové dokumentace x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x ukládá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace x xxxxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx územním x stavebním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Místně xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí x xxxx opatření stavebního xxxxx a ověřenou xxxxxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxx xx xxxxxx.

(4) X xxxxxx v působnosti xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušný xxxxxxxx xxxx.

§168

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dni xxxxxx xxxx účinnosti xxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §75 xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx přiměřeně.

(2) Vedení xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx do spisu xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx50). Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx vlastníka xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx. V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx dokumentace x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x bezpečnosti, xxxxxxxxx x důvodů xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXX XXXXXXXXX XX VÝSTAVBU, ÚČELY XXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX PRÁV X POVINNOSTÍ

§169

Obecné xxxxxxxxx xx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx územně xxxxxxxxx x projektové xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx staveb xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x obecné xxxxxxxxx xx xxxxxxxx [§2 xxxx. 2 xxxx. x)] xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Výjimku x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx výstavbu, xxxxx x xxxxxx územního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx lze v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx předpis xxxxxxxx xxxxxxx výslovně xxxxxxxx, x jen xxxxx xx xxx xxxxxxxx bezpečnost, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx musí být xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx.

(3) O výjimce x obecných požadavků xx xxxxxxxxx území xxx xxxxxxxxxx územního xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. O výjimce x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx využívání xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vymezování xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx nich xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx příslušný xxxxxxxxxx ve xxxx.

(4) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx požadavků xx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx bezbariérové xxxxxxx xxxxxx rozhoduje xxxxxxxx xxxx příslušný xxxxxxxxxx xx xxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxx xx vede xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx může xxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx společným xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx x povolení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 lze xxxxx xxx v xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx dotčeného xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

§170

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx x pozemkům x xxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx staveb xxxx xxxxxx veřejně prospěšných xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx omezit, xxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx-xx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx stavbu xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx užívání xxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx přírodními xxxxxxxxxxxx, zvyšování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dědictví,

c) xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obrany x bezpečnosti xxxxx,

x) xxxxxxx (ozdravění) xxxxx.

(2) Xxxxx k xxxxxxx xxxx stavbě xxx xxxxxxxx xxxx omezit xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro nezbytný xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x podmínky xxxxxxxxxxx upravuje xxxxxxxx xxxxxx předpis51).

§171

Státní dozor ve xxxxxx xxxxxxxx plánování x xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx dozor xx xxxxxx xxxxxxxx plánování x xxxxxxxxxx řádu xxxxxxxxxx ministerstvo, xxxxxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx plánování x xxxxxxxx úřady. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dodržování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx vydaných x jeho xxxxxxxxx, xxxxx x na xxxxxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx zákona. Státní xxxxx xxxx xxx xxxxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sleduje, xxx xxxxxx veřejné správy xxxxxxxxxx působnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxx dozor xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx dozoru ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx možné xxxxxxxx, xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nápravu v xxxxxxxxx lhůtě; v xxxxxxxxxx může do xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx dochází k xxxxxxxxxx právní xxxxxxxxxx. X xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací dokumentace, xxx x xxxxx xxxxxxxxxx postupovat xx xx potvrzení xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Působnost xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxxxx.

§172

Vstupy xx xxxxxxx x xx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx zaměstnanec stavebního xxxxx, orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx x orgánu xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx")52), xxxxx xxxx úkoly xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx pozemky, xxxxxx x do xxxxxx x vědomím xxxxxx xxxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxxxx stavu stavby x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ohrožení života xxxx zdraví osob xx zvířat, které xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx vyklizení xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx, xxxx oprávněná xxxxxx osoba xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx vlastníka. X xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, které k xxxx vedly.

(3) Xx xxxxxx může oprávněná xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx pokud xx xx nezbytné pro xxxxxxx xxxxxx, zdraví xxxx bezpečnosti xxxx. Xxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx činnosti, xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx osoba xxxxxxxx xxx, xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Uživatel obydlí xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx oprávněné xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx umožnit.

(4) Xxxxxxxxx ke xxxxxx xx prokazuje xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx oprávněné xxxxxx xxxxx, rozsah oprávnění x vymezení platnosti xxxxxxx. Průkaz xxxx xxx xxxxxxx otiskem xxxxxxxx razítka a xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx vydala. Pokud xx xx třeba, xxxxxx oprávněná xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x do xxxxxx znalce, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx znalostí. Vlastník xx povinen xxxxxxx xxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Oprávněné xxxxxx xxxxx i xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxx xx pozemek, xxxxxx xxxx xx xxxxxx nedošlo xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx zabránit.

(5) Pokud xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx bránit xxxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx, může xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxx v xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Odvolání proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx pozemky xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, bezpečnosti xxxx xxxxxx zájmu státu xxxxxx dotčeny.

§173

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx může xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx xxxx, kdo závažným xxxxxxxx ztěžuje postup x řízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky, xxxxx plnění úkolů xxxxx §172 tím, xx

x) xxxxxxxxxx oprávněné xxxxxx xxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xx výzvu xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky, xx xx k xxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx.

(2) Pořádkovou xxxxxx xx 50 000 Xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx vlastníku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxx součinnost podle §161 odst. 2, xxxxxx xxx x xxxx vyzván.

(3) Xxx xxxxxxxx pořádkové xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxxxx podle ustanovení xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxx53).

§174

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) V xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x stavebním xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx způsobilosti xxxxxx x xxxxxxx, xx změnami x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx stavby, x xxxxxxxx a uplatňováním xxxxx xxxxxxxxxx pravomocí xxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx součinnost autorizovaného xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx odborného xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx x opatření xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx expertní xxxxx, xxxxxxx zpracování xxxxxxx, stanovisek x xxxxxx xxxxxxxx stavební xxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxx tyto náklady xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx hradit xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx, nařídí-li xxxxxxxx úřad xxxxxxx x xxxxxxxxxxx vzorků, xxxxxxx stavebních materiálů, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx.

(3) Xxxxxx úprava xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX VEŘEJNÝCH XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

§175

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Dotčeným xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx řeší xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx analytických xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx obrany xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxx si x nich vyhradit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx změnám xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx požadavek Ministerstva xxxxxx nebo Ministerstva xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

§176

(1) Dojde-li xxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x tím x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxxxx částí xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx státní xxxxxxxxx péče xxxx xxxxxx xxxxxxx přírody x zároveň xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx nález xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx, x xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx přípravu xxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx podle xxxxxx zákona. Stavební xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx dotčeným xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx péče x xxxxxxx přírody x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Hrozí-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx xxxxx státní xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 5 pracovních xxx xx oznámení xxxxxx xxxxxxxx opatření k xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxx x xxxxxxx pokračovat xx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx rozhodl x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x souhlasu xx zasílá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx přírody xxxxxx xxxxxxxx povolení ve xxxxxxxx zájmu xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx může xx xxxxx xxxxxx xxxxxx památkové péče xxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx věd Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxx mimořádného významu, x x vlastního xxxxxxx jej xxxxxxxx xx kulturní xxxxxxx32). Xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx příslušnému xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xx základě xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx xxxxxxxx xxxx po xxxxxx x Ministerstvem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx povolení xx xxxxxxxx zájmu xxxxxx xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxx uplatnit xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mu xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3, x orgánu xxxxxx xxxxxxxxx péče xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 u Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xx lhůtě 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxx na jejich xxxxxxx zaniká.

§177

Xxxxxxxxx postupy

(1) Pokud xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx stavu, xxxxx ohrožení xxxxx xxxx válečného xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx54) anebo xxx xxxxxxxxxxxxx hrozící xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 odchýlit xx xxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx.

(2) Opatření xx xxxxxxxx x pozemcích xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x provádění xxxxxx, xxxxxxxxx úprav xxxx odstraňování xxxxxx, xxxxx xx předchází xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx účinkům a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx škodám, xxxxx být xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx jsou taková xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxx postupovat xxxxx xxxxxxxx 5 a 6.

(3) Xxxxxxxx se xxxxxx nebo terénní xxxxxx zničené xxxx xxxxxxxxx živelní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x souladu xx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x původními xxxxxxxxxxxx xxxx jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx bylo předem xxxxxxxxxx úřadu ohlášeno. Xxx tento xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §106 xxxx. 1 xxxxxxx x tím, že xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx stavebního xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx námitek, xxxx 7 dnů. X ohlášení xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxx, jednoduchý xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x osoba, xxxxx xxxx xxxxxxx provádět.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xx xxxx 12 xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx platnosti, xxxxx x xxxx době xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx následujícím po xxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx písemný xxxxxxx.

(5) X xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx živelní pohromy xxxx xxxxxxx havárie xxxxxx, xxxx být

a) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadem xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx územního xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx souhlas xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x jejích xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) stanoveno x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx předepsané xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx doklady xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx dodatečně,

d) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx povolení, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxx předložení se xxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxx provedení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nejvýše xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx účastníky xxxxxx x oznámení x xxxxxxxx řízení.

(6) Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxx x prací xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, 3 x 5 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXXX

§178

(1) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) v xxxxxxx x §76 xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx územní xxxxxxxxxx nebo veřejnoprávní xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx regulační xxxx,

x) xxxx xxxxxxx x vydání územního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §87 xxxx. 2,

x) jako xxxxxxx o vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x návrhu výroku xxxxxxxxxx xxxxx §95 xxxx. 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx rozhodnutím xxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx jimi xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx činnosti x rozporu s xxxxxxx souhlasem,

e) x xxxxxxx x §119 xxxx. 1 xxxxx xxxxxx, xxxxxx lze xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxx zajištění xxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxx vyhodnocení, nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx s §119 xxxx. 1 xxxxx xxxxxx bez kolaudačního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx,

x) x rozporu x §126 xxxx. 1 užívá xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozhodnutí, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx o xxxxxxx stavby, nebo x účelem xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx-xx stavba xxxxxxxxx, xxxx takové xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx uvedené x §104 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stavebního úřadu, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx stavbu x xxxxxxx xx souhlasem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §127 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxx §127 xxxx. 4, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx x předčasnému xxxxxxx xxxxxx xxxxx §123, xxxx takové xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx §124,

x) x rozporu x §128 odstraní xxxxxx xxxxxxxx x §103 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v §103 xxxx. 1 xxxx. e) xxxxxx 4 až 8 xxxxx x §104 xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu,

m) x rozporu x §128 xxxxxxxx stavbu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx souhlasu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx souhlasem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §128, xxxx

x) x xxxxxxx x §171 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx stanovené xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §104 provede xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx práce xxx xxxxxxxx stavebního xxxxx,

x) x xxxxxxx x §104 xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx udržovací xxxxx x rozporu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §104 xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx úpravy xxxx xxxxxxxxx práce x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na nezastavitelném xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx stavebního úřadu,

d) x xxxxxxx s §108 xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx stavebního xxxxxxxx nebo společného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx autorizovaného inspektora,

e) x xxxxxxx s §108 xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx povolení xxxx společného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inspektora,

f) x xxxxxxx s §108 xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povolení nebo xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx autorizovaného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxx pásmu xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx pozemku xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx stavbu x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx povolením, veřejnoprávní xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx anebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) provede xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxx stavebního xxxxx, xxxxxxxxx povolením, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx smlouvou, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx autorizovaného xxxxxxxxxx, opakovaným stavebním xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x ochranném xxxxx anebo xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §134 xxxx. 2 xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx výzvě xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) x rozporu x §134 odst. 4 xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx prací na xxxxxx,

x) poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §152 xxxx. 1, 3 xxxx 4,

x) xxxxxx xxxxxxxxx podle §160 odst. 4,

x) xxxxxx některou z xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §176 odst. 1,

x) x rozporu s §155 poruší xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

o) x xxxxxxx x §157 xxxxxx stavební xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx

x) xx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 písm. x), x) xxxx x),

x) xx 1 000 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx x),

x) xx 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x), x), x) xxxx x) xxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxx x),

x) xx 200&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x), x), x), x), x) xxxx x) nebo odstavce 2 xxxx. x), x), x), j), x), l), x) xxxx x).

§179

(1) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §128 xxxx. 5 xxxxxxxxx odstranění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx odstraňování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx oprávněnou xxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxx xx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §129,

c) x xxxxxxx s §131a xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx stavby,

d) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §129,

x) x xxxxxxx s §134 xxxx. 2 xxxx 3 xxxxxxxx nápravu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadem ve xxxxx nebo rozhodnutí,

f) xxxxxxxxx nařízené xxxxx xxxxxxxxxxxxx práce xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §135 xxxx 136,

x) neprovede xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavby xxxx xx provede x rozporu x xxxxxxxxxxx xxxxx §135 xxxx 136,

h) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úpravy xxxx je xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §137,

x) xxxxxxxxx nařízenou xxxxxx xxxxxx xxxx ji xxxxxxx x rozporu x rozhodnutím podle §139,

x) poruší některou x xxxxxxxxxx xxxxx §154 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) xxxx x), xxxx

x) x xxxxxxx x §155 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Fyzická, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §129,

x) x xxxxxxx x §134 xxxx. 2 xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadem xx výzvě xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zabezpečovací xxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §135 xxxx 136,

x) neprovede xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxx x rozporu x xxxxxxxxxxx xxxxx §135 xxxx 136,

e) xxxxxxxxx nařízené xxxxxxxx xxxxxx xxxx je xxxxxxx v xxxxxxx x rozhodnutím podle §137,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §154 xxxx. 2 xxxx. x), x) xxxx x), xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx stanovené x xxxxxxxxxx xxxxx §129.

(3) Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx vlastník xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že

a) xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §161 xxxx. 1,

b) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §27 odst. 3.

(4) Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx inspektor xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx x xxxxxxx x §155 xxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §117 xxxx. 1.

(5) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) do 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. b), x), x), x) xxxx x) nebo xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), d) xxxx e),

b) xx 200&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x), j) xxxx x) nebo xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), f) xxxx x) nebo xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4.

§180

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx x §158 xxxxxxx vybrané činnosti xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx14).

(2) Fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §159 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) x rozporu s §134 xxxx. 2 xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nepředloží xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §153 xxxx. 1 xxxx 2, xxxx

x) x rozporu s §155 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Fyzická xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) x xxxxxxx s §134 xxxx. 2 xxxx 3 xxxxxxxx nápravu xxxx xxxxxxxxxx doklady xx xxxxx stanovené xx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu,

b) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §153 odst. 3 xxxx 4, nebo

c) x xxxxxxx x §155 xxxxxx oznamovací xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 lze xxxxxx xxxxxx do 200&xxxx;000 Xx.

§181

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) x xxxxxxx x §155 xxxxxx oznamovací povinnost,

b) xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx podle §160 xxxx. 1 nebo 2,

x) provede xxxxxxxx xxx územního xxxxxxxxxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxx regulačního plánu xxxxxxxxxxxxx územní xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x rozporu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x veřejnoprávní xxxxxxxx xxxxx x regulačním xxxxxx xxxxxxxxxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx souhlasem,

e) x xxxxxxx s §104 xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx úpravy, xxxxx xx třeba xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x rozporu x xxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §108 xxxxxxx stavbu xxxx xxxxx xxxxxx xxx stavebního povolení, xxxxxxxxxxxxx smlouvy, oznámeného xxxxxxxxxxx autorizovaného xxxxxxxxxx xxxx x rozporu x nimi.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 500&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx podle písmene x), x), x) xxxx x),

x) 200&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx x).

§182

Společná xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxx §13, 15 x 16; xxxxxxxxx xxxxx §179 xxxx. 3 xxxx. x) x §180 odst. 2 x xxxxxx xxxxxx projednává stavební xxxx xxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx obecní xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vést xxxxxx o přestupku, xxxx xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx úřadem, xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

§183

Xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx orgán, xxxxx je uložil.

HLAVA XX

XXXXXXXXX ÚDAJŮ X XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX SPRÁVY

§184

(1) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřad ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx místa xxxxxx,

x) datum, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx úmrtí; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxx, xxxxx x xxxx, xx jehož xxxxx x xxxxx xxxxx; je-li vydáno xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx využívá xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx narození x cizině xxxxx x stát,

d) xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx adresa, xx kterou xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) datum, xxxxx a xxxxx xxxxx; jde-li o xxxxx občana xxxx xxxxx České republiky, xxxxx xxxxx, místo x stát, na xxxxx xxxxx k xxxxx došlo,

g) xxx, xxxxx byl v xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, který xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx tyto xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx republiky, xxxxx x okres xxxxxxxx,

x) xxxx x adresa xxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx,

x) datum, místo x okres xxxxx; xxx-xx o xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, stát, na xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx.

(4) X údajů xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 lze x xxxxxxxxxx xxxxxxx použít xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx využijí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx tvaru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stav.

XXXXX VII

SOUHLAS XXXXXXXXX X NAVAZUJÍCÍ ŘÍZENÍ

§184a

(1) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo stavby x xxxx-xx xxxxxxxx xx služebnosti nebo x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stavební xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx. Xxxx-xx žadatel x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vlastník xxxxxxxx dokládá xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxx společenství xxxxxxxxx nevzniklo.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx stavebním xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx dokumentace.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx stavbě pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx opatření xxxxxxxx xxxx vyvlastnění xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 a 2 xx použijí xxxxxxx x postupů xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XXX x xxxxx xxxxxx xxxxx X, které nejsou xxxxxxxx řízením.

§184a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§184x

(1) Je-li xxxxxx xxxxx stavebního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. x) xxxxxx x posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx podle §9b xx 9e xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxx xxxxxx navazujícího xxxxxx xxxxx §3 písm. x) zákona x xxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxxxx uplatnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx veřejném xxxxxx jednání, je-li xxxxxx; xxxxx xx x xxx nepřihlíží. Xxxxxx-xx stavební úřad xx xxxxxxx jednání, xxx xxxxxxxxxx uplatnit xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadem, jinak xx k nim xxxxxxxxxx.

§184x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

Přechodná xxxxxxxxxx

§185

(1) Xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxx xxxxxxxx územně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 9 měsíců xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx poskytovatel xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o 3 xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xx 9 xxxxxx xx dni xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxx polohopisnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Do 6 xxx po xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx trigonometrické xxxx xxxxxxxxxxx18) x xxxxxxx katastrální xxxx xxxx měřítku xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx podklady xxxxxx pro xxx xxxxxxx území úřad xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 24 měsíců a xxxxxxx xxxx do 30 xxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx podklady xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zahrnovat i xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx území x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x územní xxxxxxxx, zpracované xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx hranice xxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxx, prověří xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx krajský xxxx xx spolupráci x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx, xxxxx xxxxxxxx aktuálnost xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx prognózy, xxxx návrh xx xxxxxxx xxx, popřípadě xxxxx data x xxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, rozpracovaných xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§186

Xxxxxxxx územního rozvoje xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx do 2 xxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

§187

(1) Územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. července 1992 xxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx xx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Krajský úřad xxxxxxx územní plány xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx aktuálnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx kritérií xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx uvedeným xxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx s dotčenými xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx celku x právní xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx část, xxxxxxx platnosti xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx těmito xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx krajský xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx kraje nejpozději xx 5 let xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx platnosti územní xxxxx velkých xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxx pořízení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx zadání, xxxxx xxxxxxxx hlavní xxxx a xxxxxxxxx xx jejich řešení. Xxxxxx xxxxx jednotlivě xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx své požadavky, xxxxxx požadavků xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x území. Xxxxxxx xxxx návrh xxxxxx, upravený podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Zadání xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kraje.

(5) Ustanovení §45 odst. 2 xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Schválené xxxxxx xxxxxxxx plánu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx návrh xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx rozvoje, se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje xx považují xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, plochy x koridory xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dopravní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a nadregionálních xxxxxxxx xxxxxxx ekologické xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx nadmístního xxxxxxx x plochy xxx xxxxxxx xxxxxxxxx stavby xxxxxxxx xx schváleném xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; ostatní xxxxx xxxxxx pozbývají xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx návrhu xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx přiměřeně xxxxx §37 odst. 2 xx 5, §38 xx 41.

§188

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sídelního xxxxxx xxxx zóny, xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 1. lednem 2007 xxx xx 31. xxxxxxxx 2022 xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx úpravy projednat x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx platnosti.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, u kterých xxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zahájeno pořizování, xx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx; přitom xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2006.

(3) Při xxxxxxxxxx x vydání xxxxxx změny územního xxxxx obce, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sídelního xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2006 se xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx. O xxxxxx xxxxxx xxxxx této xxxxxxxxxxx rozhoduje xxx xxx území xxxxxx xxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx úpravě xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx závazné xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx část xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx, xxxxxxxx xxxxx obce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx opatření xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §174 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx56a).

§188x

(1) Na území xxxx nebo části xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zóny, xxx do xxxx xxxxxx územního xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2020, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §18 xxxx. 5 xxxx

x) stavby, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2006 xxxxxxxxxx povoleny stavby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) stavby xxxxx urbanistické xxxxxx, xxxx-xx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx do 31. prosince 2006 x data o xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx více xxx xxxxxx xxxxxxxxxx stavebním xxxxxxxx,

x) stavby pro xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx v xxxxx xxxxxxx činit xxxxxxx xxxxx třetinu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx stavby, xxxxxxx xxxx 300 x2,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx rozlohu xxxxxxx 5000 x2.

(2) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx e) xxx xxxxxxxxx jen xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx jejímž xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce může xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx o xxxxxxxxxx těchto staveb xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu; x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§189

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxx plánu xxxx nebo x xxxxxxxxxx plánu, a xx xx xxxx xxxxxxxxx této územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx jejich xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx rozsahu závazné xxx pořizování územních xxxxx, regulačních xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x území. Xxxxxx xxxxxx plány xxxx x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sídelních útvarů xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zastupitelstvy xxxx x pro xxxxxxxxxxx x xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro výkon xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxx úředník, xxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx a xx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17) vydané xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§189x

Xxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle právních xxxxxxxx účinných xxxx 31. xxxxxxxxx 2006 x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x nich xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§189x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 191/2008 Sb. x xxxxxxxxx od 3.6.2008

§190

(1) Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx

x) stavebních xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx stupni, xxxxx xx týkají staveb, x xxxxx podle xxxx právní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; na xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx ohlášení xx x tomto xxxxxxx považuje žádost x xxxxxx stavebního xxxxxxxx x za xxx ohlášení xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx,

x) řízení o xxxxxxxx xxxxxxx spáchaném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx nová xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) řízení x přestupku x xxxxxxxx deliktu, xxx xxxxx xxxx právní xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx stavební xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx řízení zastaví,

d) xxxxxx x vyvlastnění, xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Neukončená řízení xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx stal xxxxxxxxxx x xxxxxx řízení x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx provede xxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx krajský xxxx xxxxxxx, který stavební xxxx povede xxxxxxxxxx xxxxxx.

§191

Městské x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx nejpozději xx 30 xxx xx ukončení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx přechází, x x předání sepsat xxxxxxxx.

§192

Xxxxx ke xxxxxxxxx xxxx

(1) Xx xxxxxxx x řízení xx xxxxxxx ustanovení správního řádu, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) K xxxxxxxxxxx opatření obecné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx je příslušný xxxxxxx úřad. X xxxxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§193

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §13 xxxx. 6, §14 xxxx. 2, §20a xxxx. 4, §21 odst. 4, §26 xxxx. 2, §29 xxxx. 3, §36 odst. 6, §40 xxxx. 4, §42 xxxx. 8, §43 odst. 6, §47 xxxx. 6, §50 xxxx. 1, §55 xxxx. 7, §61 odst. 3, §64 odst. 6, §66 xxxx. 5, §78a xxxx. 10, §86 odst. 6, §87 odst. 5, §92 xxxx. 5, §94c xxxx. 3, §94l xxxx. 7, §94p xxxx. 7, §94s xxxx. 6, §94y xxxx. 8, §95 odst. 7, §96 xxxx. 11, §96a odst. 7, §99 xxxx. 2, §100 odst. 3, §105 xxxx. 9, §106 xxxx. 5, §110 xxxx. 5, §115 odst. 6, §116 odst. 8, §117 xxxx. 8, §122 xxxx. 7, §122a odst. 6, §123 odst. 5, §125 xxxx. 6, §127 xxxx. 6, §128 odst. 8, §134 odst. 7, §138 odst. 5, §143 xxxx. 5, §150 xxxx. 4, §155 xxxx. 2, §157 odst. 4, §161a xxxx. 7, §162 xxxx. 7, §184c xxxx. 3, §184e xxxx. 6, §184f odst. 5, §184g xxxx. 5, §184h xxxx. 5 x §184i xxxx. 4.

§194

X xxxxxxxxx §169

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obecné požadavky xx xxxxxxxx [§2 xxxx. 2 xxxx. x)],

x) Ministerstvo zemědělství xxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx plnění xxxxxx lesa,

c) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxx letectví57), xxx xxxxxx xxxx a xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx komunikací x xxxxxxx přístupných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a rozsah x obsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x uvedeným xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx radioaktivních xxxxxxx xx území vyhrazeném xxx tyto účely x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x úložišti xxxxxxxxxxxxxx odpadů obsahující xxxxxxx přírodní xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx10) x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

x) hlavní xxxxx Xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obecné xxxxxxxxx xx využívání xxxxx x technické požadavky xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx Praze,

f) Xxxxx xxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx, xxxxx xxxx sloužit xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx výhradních xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx dobýváním, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro stavby xxx účely Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotek.

§195

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx požadavku xxxxxxxx xxxxx §24 xxxxxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku, xxxxx xxxxxxx, xx vykonává xxxxxx xxxxxxxxx činnost x souladu s xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxx x xxxxxxx úkonů xxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace x územně plánovacích xxxxxxxx, xx nichž xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) K xxxxxxx x udělení xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx žadatel xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx pořizování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx plánovacích xxxxxxxx x délce xxxxxxx 18 měsíců, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx podkladů, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, s uvedením xxxxxxx svého xxxxxx,

x) xxxxx návrhu zadání xxxx zprávy x xxxxxxxxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx x návrhu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x návrhu xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx se osobně xxxxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx67) xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx práce,

d) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx plánování.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§196

Xxxxxxxx, žádosti, xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx která xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx i x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§197

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx

1. Xxxxx č. 86/1946 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx.

2. Zákon č. 115/1947 Sb., xxxx se xxxx a xxxxxxxx xxxxx ze xxx 12. dubna 1946, x. 86, x xxxxxxxx obnově.

3. Xxxxx č. 50/1976 Sb., x územním xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx).

4. Xxxxx č. 262/1992 Sb., kterým xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx x. 50/1976 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 103/1990 Xx.

5. Xxxxx č. 43/1994 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 50/1976 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxx č. 59/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 50/1976 Xx., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxx č. 422/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 50/1976 Sb., x xxxxxxx plánování x stavebním řádu (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx č. 120/1979 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

9. Xxxxxxxx č. 132/1998 Sb., kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxxxxx č. 135/2001 Sb., x xxxxxx plánovacích xxxxxxxxxx x xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx.

11. Xxxxxxxx č. 492/2002 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 132/1998 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona.

12. Vyhláška č. 570/2002 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 135/2001 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

§198

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2007, x xxxxxxxx ustanovení §143, 144, 145, 147 a 151, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2006, x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §102 xxxx. 2, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2012.

Xxxxxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxxxxx v. r.

Xxxxxxx x zákonu x. 183/2006 Xx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx územního rozvoje, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx plánu xx xxxxxxx prostředí xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx koncepcí xx xxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxx X vyhodnocení xxxxx xx udržitelný rozvoj xxxxx)

[X §19 odst. 2 zákona x. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx)]

1. Stručné xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx politiky územního xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx koncepcím.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Zhodnocení xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx o současném xxxxx životního xxxxxxxxx x řešeném xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx významně xxxxxxxxx, zejména x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx území x xxxxx xxxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx navrhovaných xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx vlivů xxxxxxxxxxxx, synergických, kumulativních, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx; hodnotí xx xxxxx na xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, faunu, floru, xxxx, xxxxxxxxx prostředí, xxxx, xxxxxxx, klima, xxxxxx statky, xxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x archeologického x vlivy xx xxxxxxx xxxxxx vztahů xxxx uvedenými oblastmi xxxxxxxxxxx.

7. Porovnání zjištěných xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx. Srozumitelný xxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyhodnocení xxxxxx jejich omezení.

8. Xxxxx navrhovaných xxxxxxxx xxx předcházení, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx.

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx přijatých xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xx politiky xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx řešení. Xxxxxxxxxx xxxxxxx zapracování vnitrostátních xxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx xx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zohlednění xxx xxxxxx variant xxxxxx.

10. Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vlivu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

11. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí.

12. Netechnické xxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxx.

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx, xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 191/2008 Sb. x xxxxxxxxx od 3.6.2008

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx-xx vymezené xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pozemků xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

2. Činnosti xxx pořizování aktualizace xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje, xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxxx jejího xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx politiky územního xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, xxxxx xxxx v xxxxxxx x tímto xxxxxxx, xx nepoužijí.

3. Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx prověření xxxxxxx xxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx aktualizaci xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx č. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, nemohou xxx xxxx součástí, xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx aktualizaci nebo xxxxx xxxx xxx x xxxx dokumentace xxxxxxxxx; toto ustanovení xx nepoužije pro xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xx dokumentaci xxxxx.

5. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 4 let xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůta xxx xxxxxxx dat x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podmínka pro xxxxxxxxxxx x ploše xxxx koridoru xxxxxxxxxx x zásadách xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx plánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 4 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, pokud x xxxxxxxx územního xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxx xxxxx.

6. Pokud byl xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx jeho projednání, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxxxx, xxx již xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx schválení xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. O xxxxxx xxxxxxxxxxx na základě xxxxxx pokynů xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx §50 x 51 xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx nebo její xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx v bodě 6, které xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx dokončí x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

8. Xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx platný územní xxxx, xxx xx 1. xxxxx 2021 xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx kromě xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §18 xxxx. 5 xxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxx před xxxxx dnem pravomocně xxxxxxxx stavby dopravní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

9. Xxxxxxxx předkupního xxxxx x xxxxxxx plánu xxxx regulačním plánu, xxxxx xx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx, xx xxxxxxxxx. Xxxx, která xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx výmaz xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x rozporu x tímto xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx katastrálních xxxxx x xxxxx xxxxxx.

10. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx plánu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vymezení xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, zajistí pořizovatel xxxxxxxxxx před xxxxxxx xxxxx §52 xxxx 67 zákona č. 183/2006 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx nebo ukončeno x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

11. Xxxxx xxxx nabídka x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx zatíženého xxxxxxxxxx právem učiněna xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx se při xxxxxxxxxxx předkupního xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

12. X xxxxxxx xxxxxx, xxxxx vyžadovaly xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx již nevyžadují, xxxxxxxx úřad po xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jiné xxxxxxx, usnesením, které xx poznamenává do xxxxx, xxxxxxx.

13. Oznámení x xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podané xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx §96 xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

14. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebyla pravomocně xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, x výjimkou

a) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x prvním stupni, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxx stavby xx hledí xxxx xx ohlášené xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o vydání xxxxxxxxxx povolení x xx xxx ohlášení xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx deliktu xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx je xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

15. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx řízením, x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

16. Xxxxx xxx návrh xx xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx při uzavírání xxxx veřejnoprávní smlouvy xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

17. Přezkumné xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

18. Obsahuje-li územní xxxx xxxxxxxx staveb xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx řízení, xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx plánu xxxxxxxxx xxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx změny.

19. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x §13 odst. 1 xxxx. x) xx úseku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a stavebního xxxx xxxxx zákona x. 183/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxx ten, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx požadavky xxxxx §13a zákona x. 183/2006 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, splňuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx je získá xx 18 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx osvědčení o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, x souladu x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx také fyzická xxxxx, která xx xxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 350/2012 Xx. x účinností xx 1.1.2013

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx řízení xxxxxx xxxxx §91 stavebního xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, neukončená xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona. Xxxxxx xxxxxx xxxxx §91 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx §6 xxxxxx x. 100/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x stavební úřad xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx vlivu záměru xx životní xxxxxxxxx; x územním xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx stanoviska xxxxx §9a xxxx. 1 xxxxxx x. 100/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Postupy, xxxxx xxxxxx správním řízením, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxx stavební xxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů.

3. Pokud xxxx vydáno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §65 odst. 5 xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x vydá xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx §13 odst. 8 xxxxxxxxxx zákona, xx znění xxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, xx přerušují xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx příslušnému xxxxxxxxxx xxxxx podle §13 xxxx. 8 stavebního xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx po xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

5. U xxxxxx, xxx xxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx provedení xxxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx územní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 39/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 1.4.2015

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx vložena xxxx do evidence xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 30. června 2010, xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2018 x hlediska jejich xxxxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 6 xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxx územního xxxxxxxxx, xxxxx xxxx řešené xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx územního plánování xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx prognózy xxxxxxxxx xxxxx §185 xxxx. 4 xxxxxx x. 183/2006 Xx.

2. Xxx xxxxxxxxxx úhrady xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx plánu xxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxx bylo rozhodnuto x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zásad územního xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, u xxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, se, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxx xxxxxxxx veřejná xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx rozvoje, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx uvedená územně xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §164 xxxx. 2 xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nejpozději xx 30. xxxxxx 2018.

6. Obec, xxx xxxxxx xxx vydán xxxxxx plán xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, zajistí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx 30. června 2018. Xxxxx nebyla xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx plán.

7. Xxxx, pro xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx obce, územní xxxx sídelního xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx znění této xxxxxxxxxxx do 30. xxxxxx 2018; xx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §166 xxxx. 3 zákona č. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx urbanistické xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, pořízené xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx příslušný k xxxxxxxx územní studie, xx 30. xxxxxx 2018, xxxx xxxxx x této xxxxxx x xxxxxxxx územně xxxxxxxxx činnosti xxxxxx.

9. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentací pořízené xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx do nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx těchto xxxxxxxxxxx považují za xxxxx xxxxx.

10. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx úřad podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

11. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx řízením, xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxx stavební xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

12. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx stanovisko x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx u xxxxx byl zahájen xxxxxx posuzování vlivů xx životní prostředí xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx řízení, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení považuje xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. x) zákona x. 100/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí), xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx též xxxxx §9b xx 9e xxxxxx č. 100/2001 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; ustanovení §91 xx 94h x §94i94r xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x územním xxxxxx s posouzením xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

13. Xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanovisko x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxx xxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx proces xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxxxxx xxxxxx nebo ve xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Ustanovení §9a xxxx. 3 xx 5 x §9b xx 9d xxxxxx x. 100/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx dotčena.

14. Xxxxxxxx a nadzemní xxxxxx přenosové soustavy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x systémů xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx techniky, s xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx přepravní soustavy xxxxx a související xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx řídicí, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, na které xxxx vydáno územní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx uzavřena xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx územní xxxxxxxxxx nahrazující přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, nevyžadují xxxxxxxx povolení.

15. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx smluv xxxxxxxxxx xxxxx §190 xxxx. 2 xxxxxx x. 183/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2007 xxxxxx xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x obecní úřad, xxxxx xxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx vykonávat působnost xxxxxxxx stavebního xxxxx xxx xxxx xxxx, xxxxx do 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxxxx xxxxxx tyto obce xxxx, xxxxxxx podklady xxxxxxxx xx neukončených xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx, ohlášení xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx správním řízením, xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 312/2019 Sb. x účinností xx 1.2.2020

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx III dílů 4 a 5 x xxxxx xxxxxx xxxxx X xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x postupy správních xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XXX xxxx 4 a 5 x xxxxx xxxxxx xxxxx X xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxx skončeny před 1. xxxxxxxxx 2023, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxx xxxxxx x. 183/2006 Xx. xxxxx před 1. xxxxxxxxx 2023, xxxxxxxxx se při xxxxxxxxx této xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

3. Xxxxxxxxxxxx xxxx vyhlášku x xxxxxxxxx §20a xxxx. 4 zákona x. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 xxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx §20a xxxx. 2 x 3, §159 xxxx. 2 x §180 xxxx. 2 zákona x. 183/2006 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, nepoužijí.

Čl. XX vložen právním xxxxxxxxx č. 47/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 12.3.2020

Informace

Právní xxxxxxx x. 183/2006 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2007, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §143, 144, 145, 147 x 151, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2006, x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §102 xxxx. 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2012.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

68/2007 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 183/2006 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 4.4.2007

191/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 68/2007 Sb.

s xxxxxxxxx xx 3.6.2008

223/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x účinností xx 28.12.2009

227/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností od 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx daňového xxxx

x účinností xx 1.1.2011

345/2009 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 72/94 Sb., xxxxxx se upravují xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahy x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x bytům a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x vlastnictví xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 183/2006 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (stavební zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

379/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 2.1.2010

424/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/2009 Sb., o xxxxxxxxxx registrech, ve xxxxx xxxxxx x. 100/2010 Xx., a xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 30.12.2010

420/2011 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxx xxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

142/2012 Sb., o xxxxx některých xxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxx základních xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

167/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx podpisu), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

350/2012 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 183/2006 Xx., o územním xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

257/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

39/2015 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 22/1997 Xx., x technických xxxxxxxxxxx xx výrobky x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2015

91/2016 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 22/1997 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výrobky x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.4.2016

264/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

298/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx elektronické transakce, xxxxx x. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x právech xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

183/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

193/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 256/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.9.2017

194/2017 Xx., x xxxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxx na zavádění xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 25.7.2017

205/2017 Xx., kterým xx mění zákon x. 181/2014 Xx., x xxxxxxxxxxxx bezpečnosti x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxx bezpečnosti), xx xxxxx zákona x. 104/2017 Xx., x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností xx 1.8.2017

225/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Sb., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2018

169/2018 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 416/2009 Sb., x xxxxxxxxx výstavby xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx infrastruktury x xxxxxxxxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.9.2018

277/2019 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

312/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 254/2001 Xx., o xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.2.2020

47/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 200/1994 Xx., x xxxxxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxx zavedením, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 183/2006 Xx., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx řádu (stavební xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která nabývají xxxxxxxxx 12.3.2020

403/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 416/2009 Xx., o urychlení xxxxxxxx xxxxxxxx, vodní x energetické xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.1.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) §34 zákona x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx).
2) Xxxxx č. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §136 xxxxxx č. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx.

4) Xxxxxxxxx xxxxx č. 254/2001 Sb., x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (vodní xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 86/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x ochraně xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon č. 334/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 289/1995 Sb., o lesích x x změně x xxxxxxxx některých xxxxxx (xxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 133/1985 Sb., x xxxxxxx ochraně, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx komunikacích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxx nerostného xxxxxxxxx (xxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 164/2001 Sb., o xxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxx, xxxxxxxx přírodních minerálních xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (lázeňský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 62/1988 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx veřejného xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 406/2000 Sb., o hospodaření xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

5) §149 xxxxxx č. 500/2004 Xx.
6) §140 xxxxxx x. 500/2004 Xx.
7) Xxxxx č. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
8) Xxxxx č. 314/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxx s pověřeným xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 387/2004 Sb.
9) Xxxxx č. 76/2002 Sb., x integrované xxxxxxxx x x xxxxxxxxx znečištění, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx znečišťování x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Xxxxx č. 18/1997 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 458/2000 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Xxxxx č. 100/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 93/2004 Xx.
12) Zákon č. 114/1992 Sb., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §139 xxxxxx x. 500/2004 Xx.
14) Xxxxx č. 360/1992 Sb., x výkonu xxxxxxxx autorizovaných xxxxxxxxxx x o výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx výstavbě, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
15) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx x rodných xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §76 xxxxxx x. 500/2004 Xx.
17) Xxxxx č. 312/2002 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

18) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x státních mapových xxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) Xxxxx č. 248/2000 Sb., x podpoře xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 320/2002 Xx.
20) Xxxxx č. 123/1998 Sb., o xxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
21) §172 xxxx. 3 zákona x. 500/2004 Xx.
22) Xxxxx č. 344/1992 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
23) §171 xx 174 xxxxxx x. 500/2004 Xx.
24) Xxxxx č. 139/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pozemkových xxxxxxx a o xxxxx xxxxxx č. 229/1991 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx zemědělskému xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) §159 xx 170 xxxxxx x. 500/2004 Sb.
26) §6 xxxx. 1 zákona x. 100/2001 Xx., xx xxxxx zákona x. 93/2004 Xx.
27) §16 xxxxxx č. 100/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 93/2004 Xx.
28) §7 xxxxxx x. 100/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 93/2004 Xx.
29) §8 xxxx. 4, §9 xxxxxx x. 100/2001 Xx., ve znění xxxxxx x. 93/2004 Xx.
30) §10 xxxxxx x. 100/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 93/2004 Xx.
31) §9 xxxx. 8, §8 xxxx. 3 zákona x. 100/2001 Xx., xx xxxxx zákona x. 93/2004 Xx.
32) Zákon č. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) §2, 3 x 11 xxxxxx x. 139/2002 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 229/1991 Xx., x úpravě vlastnických xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Například xxxxx č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx komunikacích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) Zákon č. 72/1994 Sb., kterým xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx prostorům x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) Například §70 xxxxxx x. 114/1992 Xx., o xxxxxxx přírody x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 218/2004 Xx., §23 zákona x. 100/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 93/2004 Sb.
37) §5 xxxx. 1 zákona x. 344/1992 Xx., x xxxxxxxx nemovitostí Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Xxxxx č. 219/2000 Sb., x xxxxxxx Xxxxx republiky a xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
39) Xxxxx č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx č. 163/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx č. 190/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx označované CE, xx xxxxx nařízení xxxxx x. 251/2003 Xx. x xxxxxxxx xxxxx č. 128/2004 Xx.
40) Xxxxxxxx č. 104/1997 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) Xxxxxxxxx §4 vyhlášky x. 111/1981 Sb., x xxxxxxx xxxxxx, §15 x 19 xxxxxxxx x. 428/2001 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 274/2001 Xx., x vodovodech x kanalizacích xxx xxxxxxxx potřebu x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx), §4 vyhlášky x. 85/1978 Xx., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx plynových xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx xxxxx x. 352/2000 Xx.
41x) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x základních xxxxxxxxxx.
41b) §31 xxxx. 1 xx 3 xxxxxx č. 128/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx.
§14 xxxx. 1 xx 3 zákona x. 131/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Sb.
42) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) Zákon č. 239/2000 Sb., x integrovaném xxxxxxxxxx xxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Vyhláška č. 380/2002 Sb., x xxxxxxxx x provádění úkolů xxxxxxx obyvatelstva.
44) §35 xxxx. 1 xxxxxx x. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 102/2000 Sb.
45x) Xxxxx č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie a xxxxxxxxx příslušníků xxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) Zákon č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46x) §15a xxxxxx x. 360/1992 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx architektů x o xxxxxx xxxxxxxx autorizovaných inženýrů x xxxxxxxx xxxxxxx xx výstavbě, xx xxxxx xxxxxx x. 224/2003 Xx.
47) §22 xxxx. 3 zákona x. 360/1992 Xx., xx xxxxx zákona x. 224/2003 Xx.
48) Xxxxx č. 499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
49) Xxxxxxxxx xxxxx č. 360/1992 Sb., xxxxx č. 200/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
50) §68 xxxxxx č. 499/2004 Xx.
51) Zákon č. 184/2006 Sb., x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x pozemku xxxx xx stavbě (xxxxx o xxxxxxxxxxx).
52) §15 xxxx. 2 xxxxxx x. 500/2004 Xx.
53) §58 x §62 xxxx. 3 xx 6 xxxxxx x. 500/2004 Xx.
54) Xxxxx č. 239/2000 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 254/2001 Sb., xx xxxxx pozdějších předpisů.
55) §2 xxxx. 2 obchodního xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
56) Xxxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx x poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
56x) Xxxxx č. 500/2004 Sb., správní řád, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
57) §36 xxxxxx č. 49/1997 Xx., x civilním xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx).
58) Xxxxx č. 227/2000 Sb., x elektronickém xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
59) §30 xxxx. 2 xxxxxx x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx registrech.
59) Xxxxx č. 458/2000 Sb., o podmínkách xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (energetický xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
60) Například xxxxx č. 289/1995 Sb., x xxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
61) Xxxxxxxxx xxxxx č. 77/1997 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
62) §2 xxxx. 1 xxxxxx x. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x oceňování majetku), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
63) §12 xxxx. 4 xxxxxx x. 219/2000 Xx.
§10 xxxxxx č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
64) Xxxxxxxx č. 246/2001 Sb., o stanovení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru (xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx).
65) §15a xxxxxx x. 254/2001 Xx., x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
66) §20 xxxx. 3 xxxxxx x. 200/1994 Xx., x xxxxxxxxxxxx a x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
67) Xxxxx č. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

68) §3 xxxx. 7 zákona x. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx přístupu k xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

69) Například xxxxx č. 458/2000 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx správy x energetických odvětvích x x změně xxxxxxxxx zákonů (energetický xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 127/2005 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

70) §11 odst. 1 xxxx. a) xxxx x) zákona x. 100/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

71) §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 100/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

72) §66 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

73) Xxxxxxx X xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) č. 305/2011 xx xxx 9. března 2011, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx a xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Rady 89/106/XXX.

74) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 123/1998 Sb., x xxxxx xx xxxxxxxxx x životním xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.