Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2023 do 31.12.2023.


Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

183/2006 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Základní pojmy §2 §3

ČÁST DRUHÁ - VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY

HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ §4

HLAVA II - PŮSOBNOST VE VĚCECH ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Působnost ve věcech územního plánování §5

Orgány obce §6

Orgány kraje §7

Zvláštní působnost na území hlavního města Prahy §8 §9

Ministerstvo obrany §10

Ministerstvo §11 §12

Obecné stavební úřady §13

Kvalifikační požadavky pro výkon činnosti na obecném stavebním úřadu §13a §14

Speciální stavební úřady §15

Vojenské a jiné stavební úřady §16

Vyhrazení pravomoci stavebního úřadu §17

ČÁST TŘETÍ - ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

HLAVA I - CÍLE A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Cíle územního plánování §18

Úkoly územního plánování §19

Charakter území §19a

HLAVA II - OBECNÁ USTANOVENÍ A SPOLEČNÉ POSTUPY V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ

Zveřejňování písemností §20

Jednotný standard územně plánovací dokumentace §20a

Územně plánovací informace §21

Veřejné projednání §22

Zástupce veřejnosti §23

Oprávněný investor §23a

Územní rezerva §23b

Kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost §24

HLAVA III - NÁSTROJE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Díl 1 - Územně plánovací podklady §25

Územně analytické podklady §26

Pořizování územně analytických podkladů §27

Aktualizace územně analytických podkladů §28

Projednání územně analytických podkladů §29

Územní studie §30

Díl 2 - Politika územního rozvoje §31

Obsah politiky územního rozvoje §32

Návrh politiky územního rozvoje §33

Schválení politiky územního rozvoje §34

Aktualizace politiky územního rozvoje §35

Díl 3 - Územně plánovací dokumentace

Oddíl 1 - Územní rozvojový plán §35a

Obsahové náležitosti a struktura územního rozvojového plánu §35b

Projednání návrhu územního rozvojového plánu §35c §35d §35e

Vydání územního rozvojového plánu §35f

Aktualizace územního rozvojového plánu §35g §35h

Oddíl 2 - Zásady územního rozvoje §36

Návrh zásad územního rozvoje §37 §38

Řízení o zásadách územního rozvoje §39 §40

Vydání zásad územního rozvoje §41

Aktualizace zásad územního rozvoje §42

Zkrácený postup pořizování aktualizace zásad územního rozvoje §42a §42b §42c

Oddíl 3 - Územní plán §43

Pořízení územního plánu §44

Úhrada nákladů na pořízení územního plánu §45

Návrh na pořízení územního plánu §46

Zadání územního plánu §47 §48 §49

Návrh územního plánu §50 §51

Řízení o územním plánu §52 §53

Vydání územního plánu §54

Vyhodnocování územního plánu a jeho změny §55

Zkrácený postup pořizování změny územního plánu §55a §55b §55c

Opatření proti průtahům při pořizování územního plánu §56

Spojené pořízení územního plánu a regulačního plánu §57

Zastavěné území §58

Vymezení zastavěného území §59 §60

Oddíl 4 - Regulační plán §61

Pořízení regulačního plánu §62

Úhrada nákladů na pořízení regulačního plánu §63

Pořízení regulačního plánu z podnětu §64 §65

Pořízení regulačního plánu na žádost §66

Řízení o regulačním plánu §67

Posouzení regulačního plánu pořizovatelem §68

Vydání regulačního plánu §69

Souběžné pořízení regulačního plánu a změny územního plánu §70

Doba platnosti, změna a zrušení regulačního plánu §71

Zkrácený postup pořizování změny regulačního plánu §72 §73 §74 §75

Díl 4 - Územní rozhodnutí §76 §77 §78

Veřejnoprávní smlouva §78a

Rozhodnutí o umístění stavby §79

Rozhodnutí o změně využití území §80

Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území §81

Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků §82

Rozhodnutí o ochranném pásmu §83

Díl 5 - Územní řízení

Příslušnost k územnímu rozhodnutí §84

Účastníci územního řízení §85

Žádost o vydání územního rozhodnutí §86

Zahájení územního řízení §87

Přerušení územního řízení §88

Závazná stanoviska, námitky a připomínky §89

Posuzování záměru žadatele §90 §91

Územní rozhodnutí §92

Doba platnosti územního rozhodnutí §93

Změna a zrušení územního rozhodnutí §94

Územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí §94a §94b §94c §94d §94e §94f §94g §94h §94i

Společné územní a stavební řízení §94j §94k §94l §94m §94n §94o §94p

Společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí §94q §94r §94s §94t §94u §94v §94w §94x §94y §94z

Zjednodušené územní řízení §95

Územní souhlas §96

Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru §96a

Závazné stanovisko orgánu územního plánování §96b

Díl 6 - Územní opatření o stavební uzávěře a územní opatření o asanaci území §97 §98 §99 §100
Díl 7 - Úprava vztahů v území §101

Náhrady za změnu v území §102

ČÁST ČTVRTÁ - STAVEBNÍ ŘÁD

HLAVA I - STAVBY, TERÉNNÍ ÚPRAVY, ZAŘÍZENÍ A UDRŽOVACÍ PRÁCE

Díl 1 - Povolení a ohlášení

Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení §103

Jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce, u kterých postačí ohlášení §104

Ohlášení §105 §106 §107

Stavební řízení §108 §109 §110 §111 §112 §113

Námitky účastníků řízení §114

Stavební povolení §115 §116

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora §117

Změna stavby před jejím dokončením §118

Díl 2 - Kolaudace §119 §120 §121

Kolaudační souhlas §122

Kolaudační řízení §122a

Předčasné užívání stavby §123

Zkušební provoz §124

Dokumentace skutečného provedení stavby §125

Změna v užívání stavby §126 §127

Díl 3 - Odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení

Povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení §128

Nařízení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení §129 §130 §131 §131a

HLAVA II - STAVEBNÍ DOZOR A ZVLÁŠTNÍ PRAVOMOCI STAVEBNÍHO ÚŘADU

Společné zásady §132

Kontrolní prohlídka stavby §133 §134

Neodkladné odstranění stavby a nutné zabezpečovací práce §135 §136

Nezbytné úpravy §137

Stavební příspěvek §138

Údržba stavby §139

Vyklizení stavby §140

Opatření na sousedním pozemku nebo stavbě §141

Účastníci řízení §142

HLAVA III - AUTORIZOVANÝ INSPEKTOR §143 §144 §145 §146 §147 §148 §149 §150 §151

HLAVA IV - POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST OSOB PŘI PŘÍPRAVĚ, PROVÁDĚNÍ A UŽÍVÁNÍ STAVEB

Stavebník §152

Stavbyvedoucí a stavební dozor §153

Vlastník stavby a zařízení §154 §155

Požadavky na stavby §156

Stavební deník §157

ČÁST PÁTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I - VYBRANÉ ČINNOSTI VE VÝSTAVBĚ A SOUČINNOST VLASTNÍKŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Vybrané činnosti ve výstavbě §158

Projektová činnost ve výstavbě §159

Provádění staveb §160

Vlastníci technické infrastruktury §161

HLAVA II - INFORMAČNÍ SYSTÉM ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, UKLÁDÁNÍ PÍSEMNOSTÍ A NAHLÍŽENÍ DO NICH

Národní geoportál územního plánování §161a §162 §163 §164 §165 §166 §167 §168

HLAVA III - OBECNÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU, ÚČELY VYVLASTNĚNÍ A ÚPRAVA NĚKTERÝCH DALŠÍCH PRÁV A POVINNOSTÍ

Obecné požadavky na výstavbu §169

Účely vyvlastnění §170

Státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu §171

Vstupy na pozemky a do staveb §172

Pořádková pokuta §173

Expertní součinnost §174

HLAVA IV - OCHRANA VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ A SOUČINNOST SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ §175 §176

Mimořádné postupy §177

HLAVA V - PŘESTUPKY §178 §179 §180 §181

Společná ustanovení §182 §183

HLAVA VI §184

HLAVA VII - SOUHLAS VLASTNÍKA A NAVAZUJÍCÍ ŘÍZENÍ §184a §184b

HLAVA VIII - ELEKTRONICKÉ ÚKONY A INFORMAČNÍ SYSTÉMY VEŘEJNÉ SPRÁVY

Elektronické úkony §184c

Portál stavebníka §184d

Poskytování informací vlastníkem technické infrastruktury §184e

Evidence územních a stavebních řízení a jiných postupů §184f

Evidence elektronických dokumentací §184g

Přístup do evidence územních a stavebních řízení a jiných postupů a evidence elektronických dokumentací §184h

Informační systém identifikačního čísla stavby §184i

Informační systém stavebního řízení §184j

ČÁST ŠESTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přechodná ustanovení §185 §186 §187 §188 §188a §189 §189a §190 §191

Vztah ke správnímu řádu §192

Zmocňovací ustanovení §193 §194 §195

Závěrečná ustanovení §196

Zrušovací ustanovení §197

ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST §198

Příloha - Rámcový obsah vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje, územního rozvojového plánu, zásad územního rozvoje a územního plánu na životní prostředí pro účely posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (Část A vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území)

Nález Ústavního soudu - č. 124/2021 Sb.

č. 191/2008 Sb. - Čl. II

č. 350/2012 Sb. - Čl. II

č. 39/2015 Sb. - Čl. II

č. 225/2017 Sb. - Čl. II

č. 3112/2019 Sb. - Čl. II

č. 47/2020 Sb. - Čl. IV

č. 403/2020 Sb. - Čl. XXV

č. 152/2023 Sb. - Čl. XXXI

INFORMACE

183
XXXXX
xx xxx 14. xxxxxx 2006
x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Tento zákon xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx plánování zejména xxxx x xxxxx xxxxxxxx plánování, xxxxxxxx xxxxxx územního plánování, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx sloučení xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx posuzování xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředí, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, rozvoj xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx infrastruktury, xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx plánovací xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx upravuje xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx, terénních úprav x zařízení, xxxxxxx x odstraňování xxxxxx, xxxxxx a zvláštní xxxxxxxxx stavebních úřadů, xxxxxxxxx a oprávnění xxxxxxxxxxxxxx inspektorů, soustavu xxxxxxxxxx úřadů, xxxxxxxxxx x odpovědnost osob xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxx upravuje xxxxxxxx xxx projektovou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx výstavbu, účely xxxxxxxxxxx, xxxxxx na xxxxxxx a xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxx související x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§2

Xxxxxxxx pojmy

(1) V xxxxx xxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx umisťování xxxxxx a jejich xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxx soubor pozemků, xxxxxxxx x xxxxxx x umístění stavby xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterým xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx souvislý xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx území vymezené xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx; xxxx-xx obec xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxx zastavěná xxxx xxxx xxxxxxxx x 1. xxxx 1966 x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nemovitostí (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx nemá xxxxxx xxxxxx xxxx, a xx

1. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx1) xxxxxxxx obecnému užívání;

2. x intravilánu xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx lesních xxxxxxx x xxxxxx větší xxx 0,5 xx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx nebo jejich xxxxx, která je xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje, územním xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxx xxxxxxx plánu, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxx,

x) plochou xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ovlivní území xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx krajů; x případě hlavního xxxxx Prahy xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx plocha xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx vymezená pro xxxxxxxx vedení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nestavební xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx plochou xxxxxx vymezená x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx územního xxxxxxx xxxx územním xxxxxxxxxx plánu,

k) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx plánu, x xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxx nezastavěného xxxxx xx jiné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vymezená x územním plánu xx xxxxx stávající xxxxxxxx, x obnově xxxx xxxxxxxxxx využití xxxxxxxxxxxxxx území,

m) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, a xx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, vodních cest, xxxxxx a s xxxx souvisejících zařízení;

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxx a x xxxx provozně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxx ke xxxxxxxxx ohrožení xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpady, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx výrobny xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx vedení xxxxxxx komunikační xxxx x xxxxxxxxxxxx komunikační xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx plynu;

3. xxxxxxxx xxxxxxxx, kterým jsou xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx například xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx, sociální služby x péči x xxxxxx, zdravotní xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx správu, xxxxxxx obyvatelstva;

4. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx1),

xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zájmu,

n) xxxxxxx prospěšnou xxxxxxx xxxxxx xxx veřejnou xxxxxxxxxxxxxx určená x xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx obce, xxxxx xxxx xxxxx, vymezená xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx snižování xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx dokumentací

1. xxxxxx xxxxxxxxx xxxx;

2. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

3. xxxxxx plán;

4. xxxxxxxxx xxxx.

(2) V xxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx příslušný xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozvoj (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxx Xxxxxxxxxxxx obrany, xxxxx xxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vymezení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje,

b) stavebním xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx stavebních xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů2),

c) stavebníkem xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx úpravy xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx nástupce, x xxxx xxxxx, xxxxx stavbu, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nejde x xxxxxxxxxx podnikatele xxxxxxxxxxxxx stavbu x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx investor x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxx svépomocí vykonávaný xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx architektonického xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx 3 xxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx výstavbu xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx užívání xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxxxxx díla, xxxxx xxxxxxxx stavební nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, bez xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx technické xxxxxxxxx, xxxxxxx stavební xxxxxxx, xxxxxxxxx x konstrukce, xx účel xxxxxxx x xxxx trvání. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx dobu jejího xxxxxx. Xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Stavba, xxxxx xxxxxx reklamním xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xx x tomto zákoně xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxx xxxxx okolností i xxxx xxxx xxxx xxxxx dokončené xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx

x) xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, kterou se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx úprava, při xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxx ohraničení stavby; xx xxxxxxxx úpravu xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pláště xxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx stavby xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx stavby ověřené xxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx stavby xx xxxxxx plocha xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x podzemních podlaží xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx započítávají. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxx obvodových xxxx) xx zastavěná xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vnějšími xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx vzájemně xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx záměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Stavbou xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx stavba, xxxxx určuje xxxx xxxxxxxx souboru staveb. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx staveb xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx hlavní xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx souvisí x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx hlavní xxxx doplňuje xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§3

(1) Xxxxxxx úpravou xx pro xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxx práce x xxxxx xxxxxx, jimiž xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poměry, těžební x jim xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx pozemků xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx informační a xxxxxxxx panel, xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxx x stavbu xxxxx §2 xxxx. 3. X pochybnostech, xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx zařízení, xx xxxxxxxx stanovisko xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x celkové xxxxx xxxxx xxx 8 x2 xx xxxxxxxx xx xxxxxx pro xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx; zahrnuje stavební xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx anebo xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx nebo xxxx část xxxxx xxxx jiné xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx zabezpečuje xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, aby xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx se x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxx xxxxx okolností xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, terénní xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

XXXX DRUHÁ

VÝKON VEŘEJNÉ XXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§4

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx co xxxxxxx zatěžovány a xxx x xxxxxxx, xxx lze xx xxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx, xxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Pokud xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, stavební xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x režimu xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx tak xxxxx zákon, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí. Xxx xxxxx být xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx3).

(2) Xxxxxx xxxxxxxx plánování a xxxxxxxx úřady xxxxxxxxx xx vzájemné xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxx xxxxxxx zájmy xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx4) xxxx xxxxxx xxxxxx. Dotčené xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx stanoviska5) xxx rozhodnutí a xxx xxxx úkony xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx autorizovaného inspektora xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správním xxxxxx a xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx politiku xxxxxxxx xxxxxxx x pro xxxxxxxx obecné povahy xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx §149 odst. 2 správního řádu xxxxxxx.

(3) Obsahuje-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx posuzuje xxxxxx variantu xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx orgán xx xxxxx svým předchozím xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Navazující xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxx uplatňovat pouze xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxx xxxxxxxxx dříve x xxxxxxx xx xxxxxxxxx změnily xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx stanovisko xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podkladů xxx rozhodnutí nebo xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx k xxx xxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dotčených orgánů xx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo v xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx o závazné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx zjištěných x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4.

(6) Xxxxxxx-xx dotčené xxxxxx xx svém xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx kontrolovat jejich xxxxxxxxxx; stavební xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(7) Je-li dotčeným xxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx tentýž xxxxx xxxxxxx správy, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zájmů, xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo koordinované xxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x společném xxxxxx6) xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx protichůdná xxxxxxxxxx nebo protichůdná xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, jakož i xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(9) X xxxxxxxxxxx lhůty x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx vydá dotčený xxxxx xxxxxxxx, které xx pouze poznamená xx spisu, a xxxxxxx orgán xxxxxxxx x xxxx skutečnosti xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dotčeného xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxx.

(10) Jestliže x xxxxxxx uvedeném x xxxxxxxx 9 xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx souhlasného závazného xxxxxxxxxx bez xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx správní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 xxxx. Xxxx závazné xxxxxxxxxx xxx vydat xx 6 xxxxxx xx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxx xxxx závazným xxxxxxxxxxx podmíněno.

(11) Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a zrušení xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx ode dne, xxx jiný xxxx xxxxx xxxxxxxx účinků. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení a xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx stanoviska xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), které xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx autorizovaného inspektora, xxxxxxxx běžet xxx xxx vzniku xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(12) Xxxxxxxx 9 a 10 xx xxxxxxxxx xx závazné xxxxxxxxxx

x) x posouzení vlivů xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx prostředí xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na životní xxxxxxxxx,

x) xxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xx

1. xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, které xx xxxxx xxxx x závažnému xxxx xxxxxxxxxx poškození nebo xx zničení přírodního xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x zájmu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. uděluje xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody x xxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxx výjimky xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx druhů xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxx xxxxx práva Xxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vymezenými x xxxxxxxx ochranných podmínkách xxxxxxx xxxxxxxxxx území, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo stanovišť xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

5. posuzuje xxxxx x hlediska xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně přírody x krajiny, x xxxxx je xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xx přírody x xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX XX XXXXXX ÚZEMNÍHO XXXXXXXXX X STAVEBNÍHO ŘÁDU

§5

Působnost xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx územního xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx orgány xxxx x krajů, xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx újezdů Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx plánování xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx, xx o xxxx rozhoduje xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx obce zajišťují xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx kraje zajišťují xxxxxxx x rozvoj xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx zasahovat xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx v xxxxxxx stanovených xxxxxxxxx, x xx pouze x xxxxxxxxxxxxx nadmístního xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx x součinnosti s xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx orgánů xxxxx x xxxx xxx x zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx x záležitostech xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx státu; postupuje xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x dotčených obcí.

(6) Xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uplatňování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx podle xxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xx změně podmínek, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx vydána, jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§6

Orgány xxxx

(1) Obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx") x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) pořizuje xxxxxx plán x xxxxxxxxx xxxx pro xxxxx obce,

b) xxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx vymezení xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx obvodu,

e) xxxxxx xxxxxxx stanovisko podle §96b, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxx xx vložení xxx xx xxxxxxxx xxxxxx plánovací činnosti,

g) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxx xxxx, který xxxxxxx splnění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx plánovací činnosti xxxxx §24, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), d), x), x) a pořizuje xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx veřejnoprávní smlouvy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx,

x) vydává xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XXX xxxx 4 a 5, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) vydává xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x vykonává xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro pořizování xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(4) Xxxxxx úřad, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3, poskytuje xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx v samostatné xxxxxxxxxx o pořízení xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx plánu,

b) xxxxxxxxx x samostatné xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plán,

d) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx x samostatné působnosti xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx činnosti podle xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxx xxxx x x xxxxxx, xxx se xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. c) xxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxx uzavření xxxxxxx x právnickou xxxx fyzickou xxxxxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§24 xxxx. 1),

x) xxxxxx územní opatření x xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) uplatňuje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx rozvoje x xxxxxxxxxx x územnímu xxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§7

Xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx a xxxxxxxx nadmístního xxxxxxx,

x) xxxxxxxx územně plánovací xxxxxxxx,

x) xxxxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxx §96b x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx správních xxxxxxxx několika obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx rozhodnutí x zákonem stanovených xxxxxxxxx,

x) určuje stavební xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx data xx xxxxxxxxx geoportálu územního xxxxxxxxx x do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx svůj xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx činnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx zpracování návrhu xxxxx územního xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x samostatné xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx regulační xxxx x zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx činnosti podle xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxx

x) uplatňuje v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu,

b) xxxxxx x zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x asanaci x územní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx úřady vykonávají xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx plánování x xxxxxxxxxx řádu.

§8

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx hlavního města Xxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx7), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx územní xxxx xxx xxxxxxxxx část xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxx městské xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Magistrát xxxxxxxx xxxxx Prahy.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x souběžném xxxxxxxx xxxxxxxx plánu nebo xxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx plánem nebo xxxx změnou xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx xxxx změna xxxxxx xxx v tomto xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx xxxxxxxx.

§9

§9 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 350/2012 Sb.

§10

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) vydává xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podklady x územní xxxxxx,

x) xxxxxx návrh na xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxx území xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx studii,

b) xxxxxxxx územně xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) poskytuje xxxxxx xxxxxxxxx informace,

d) připravuje xxxxx na xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx plánovací činnosti.

Xxxxxxxxxxxx

§11

(1) Ministerstvo je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) vykonává xxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) pořizuje x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxx geoportál xxxxxxxx xxxxxxxxx a evidenci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soudobých xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, architektury a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x veřejných xxxxx ve výstavbě x xxxxxxxxxxxx, zejména x xxxxxxx životů x xxxxxx, x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxx kulturního, archeologického x xxxxxxxxxx dědictví.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x oboru xxxxxxxx plánování a xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, a

b) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje, územního xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x úplná xxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§12

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxx dozor ve xxxxxx stavebního xxxx,

x) xxxx systém xxxxxxxx xxxxxxxxx prevence, x xxxx sleduje x xxxxxxxxx závažné xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx výstavbě, xxxxxx xx třeba xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x navrhuje xxxxxxxx x xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx,

x) sleduje účinnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx úpravy požadavků xx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, funkce, xxxxx x stavební xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx x úpravě Xxxxxxx xxxxxxxxxxx norem xxxx xxxxxxxxxxx stavebních xxxxxxx xxxxx x xxxxx stavebně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obecných, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx státní xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inspektorů.

(2) Xxxxxxxxxxxx

x) xxxx xxx xxxx xxxxxxxx zjišťování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx staveb xxxx xxxxx xxx xxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxx nebo opakovanými xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provádět xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx provozováním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavků xx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx aktualizaci x k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx staveb.

§13

Obecné xxxxxxxx úřady

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx ústředním xxxxxxxx xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxx,

x) obecní xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx8),

x) xxxxxxxx obecní xxxx8),

x) xxxxxxx a xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2012.

(2) Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stavebního xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. e), xxxxx xxxxxx splňovat xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxx působnost xx xxxxxxxx xxxxxx zaniklého xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřady xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx e) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxx-xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx, která se xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx dvou xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx řízení x vydá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx společně nadřízený xxxxxxxx xxxx. Ten xxxx stanovit, xx xxxxxx provede x xxxxxxxxxx xxxx některý xx xxxxxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx opatření xxxxxxxxxx.

(5) Xxxx xx xxxxxxx ohlásit xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx59).

(6) X xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx navazujícím xxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxx X xxxx 1 x xxxxx §122, 123, 124 x 134.

(7) Xxxxxxx xxxxxx obecných stavebních xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§13x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx stavebním xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v §13 xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx rozhodování x stavebního xxxx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona; xxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx, xxxx splňovat xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu17).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x 2 xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou x xxxxx xxxxxxxxxxxx x 3 xxxx xxxxx x xxxxx stavebnictví.

(3) Xxxxxxx splňující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, ale xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17), xxxx xxxxxxxxx činnost xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x stavebního xxxx, xxxxx je xxxxxxxxx, xx xxxx do xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vykonávat xxxx xxxxxxx xxx odborným xxxxxxx úředníka xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx17), maximálně xxxx xx dobu 18 xxxxxx.

§13x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 350/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§14

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx působnost xxxxx §12 xxxx. 2 písm. x), xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx zúčastněné xx xxxxxxx poskytují xxxxxxxxxxxx ministerstva nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pověřeným xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx příčin xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx x rámci spolupráce xxx provozování xxxxxxx xxxxxxxx technické prevence xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx stavby, xxxxx xxxx jim xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx je xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§15

Xxxxxxxxx stavební xxxxx

(1) Xxxxxxxxx stavebního úřadu, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx u

a) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx,

x) staveb xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx

xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na uvedených xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů (xxxx xxx "speciální xxxxxxxx xxxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx postupují xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx stavby xxxxx xxxxxxxx 1 nestanoví xxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx stavebního xxxxx xxxxxxxxxxx k vydání xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx; souhlas xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Jestliže xx nevydává územní xxxxxxxxxx ani xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §96b.

(3) X pochybnostech, xxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx o xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxxx stanovisko příslušného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§16

Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů xx xxxxx xxxxxxxxxx újezdů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx dále

a) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx újezdů, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobou xxx xxxxxxxx nebo založenou, x x xxxxxx xxxxxxxxxx x plnění xxxxx Národního xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bezpečnost,

b) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x staveb xxx xxxxxxxxxx státu, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, organizačních složek xxxxx zřízených Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Policie Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, Úřadu xxx xxxxxxxxxx styky x xxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx staveb nebo xxxxxx částí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx rekreační, x u xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx Národního xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx průmyslu x obchodu x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, u xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx obsahujících xxxxxxx xxxxxxxx radionuklidy, x xxxxxx ropovodů x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxx přenos xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, zařízení pro xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx instalovaném xxxxxxxxxxx xxxxxx 100 MW x xxxx10).

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx prostorech vykonávají xxxxxxx báňské úřady, xxx-xx o stavby, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx výhradních xxxxxxx, xxxxx i xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x jejich dobýváním, xxxxxx staveb úložných xxxx xxx xxxxxxx xxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx náležejících xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) x xxxxxx xxxxxxx xxx.

(4) Působnost xxxxxxxxxx úřadu u xxxxxx x areálu xxxxxxxxx xxxxxxxx10) x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx průmyslu a xxxxxxx.

(5) Stavební xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 a 4 xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx stavby x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx existujících xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxxxxx, xxx xx v xxxxxxxxxx případě jedná x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, 3 xxxx 4 xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, platí stanovisko xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§17

Xxxxxxxxx pravomoci xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx si může xxxxxxxx xxxxxxxx stavebního xxxxx xxxxxxx stupně x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx účinky xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx památkovou xxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx x části xxxxxx xxxxx X xxxx 1, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §122, 123 x 124.

(2) Xxxxxxx-xx si xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx posuzovaného z xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx prostředí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů11), xxxxxxxx xxxxxx pravomoc xxxxx xxxxx X xxxx 1 x xxxxx §122, 123 x 124 xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxx vyhradit pravomoc xxxxxxxxxx úřadu k xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kraje, x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx s xxxxxx xx území xxxxxxxxxx xxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXX X XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX

§18

Xxxx územního xxxxxxxxx

(1) Xxxxx územního xxxxxxxxx xx vytvářet xxxxxxxxxxx xxx výstavbu x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, spočívající xx vyváženém vztahu xxxxxxxx pro příznivé xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx uspokojuje xxxxxxx xxxxxxxx generace, aniž xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx území xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx využití x xxxxxxxxxxxx uspořádání xxxxx x cílem dosažení xxxxxx prospěšného xxxxxxx xxxxxxxxx x soukromých xxxxx xx rozvoji xxxxx. Za tím xxxxxx sleduje společenský x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx koordinují xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx, výstavbu a xxxx xxxxxxxx ovlivňující xxxxxx území x xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx prostředí xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xx určuje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x nezastavitelných xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx plochy xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) X xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx pouze xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, vodní xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx ochranu xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, přípojky x účelové xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx využití xxx xxxxx rekreace x cestovního ruchu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ekologická x xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx funkce bydlení xx xxxxxxxx rekreace xxxx u xxxxxxxxx xxxxxx přípustná. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxx opatření xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxx území xxxxxxxxx v případech, xxxxx je územně xxxxxxxxx dokumentace z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx technickou xxxxxxxxxxxxxx způsobem, který xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§19

Xxxxx územního xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx územního xxxxxxxxx xx zejména

a) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx stav xxxxx, jeho xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx x podmínky xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx, veřejný xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xx xxxx hospodárné xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx urbanistické, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx požadavky xx využívání x xxxxxxxxxx uspořádání území x xx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx prostranství,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x území, xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxx charakter x xxxxxxx xxxxx x na využitelnost xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx provádění xxxx x území (xxxxxxxxx),

x) xxxxxxxx x území xxxxxxxx pro snižování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a to xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx sídelní xxxxxxxxx, pro kvalitní xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx x kvalitu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x, je-li xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx výrobu; xxxxxx pro výrobu xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxx včetně xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx cíle xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx energetiky x klimatu,

k) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxx vynakládání prostředků x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxx v xxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxxx ochrany,

m) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x rekultivační xxxxxx do xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx území podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4),12) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx území x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud zvláštní xxxxxx předpis xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdrojů,

p) uplatňovat xxxxxxxx zejména z xxxxx architektury, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx politiky xxxxxxxx rozvoje, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx území (§18 xxxx. 1). Xxx účely tohoto xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxxxxx rozvoj území. Xxxx xxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx životní prostředí, xx xxxxxx xx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxx územního xxxxx x xxxxxxx náhradní xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x cílům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxx stanoveny x příloze x xxxxxx zákonu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx ochrany a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ptačí xxxxxxx.

§19a

Charakter xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx zejména xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx, uspořádání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dalších prvků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x přírodních xxxxxx území, xxxxxx xxxxxx vzájemných vztahů x vazeb, a xx xxxxxxxxx vymezením x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§19x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 19/2023 Xx. s xxxxxxxxx xx 24.1.2023

XXXXX XX

XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX POSTUPY X ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ

§20

Zveřejňování xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx správní xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx seznámit xx s xxxxxx xxxxxx, územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, zprávu x xxxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx x její xxxxx x návrh xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Písemností xx xxxxxx x xxxxxxx, schémata a xxxx zobrazení.

§20x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx nebo změna x xxxxx xxxxx xxxxxx plánovací dokumentace xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx strojově xxxxxxxx xxxxxxx68) xxxxxx prostorových xxx74) xx vektorové xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx aktualizace xxxx xxxxx x úplné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx standardu.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace,

c) xxxxxxx xxxxxx xxx x

x) xxxxxxxx.

(4) Podrobnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§21

Územně xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx úřad, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, obecní xxxx pověřený pro xxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x rámci xxx působnosti xxxx xxxxxxxxx informace13) xxxxxx xxxxxxxxx informace x

x) xxxxxxxxxx využívání xxxxx x změn xxxx xxxxxxx, xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx plánovacích xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx dotčených xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx vydání xxxxxxxx xxxxxxxx x případech, xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxx, včetně seznamu xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx záměrem xx xxxxx v území x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx záměru, xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx provedení xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx.

(3) Poskytnutá xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 1 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx orgán, xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx nesdělí, že xxxxx xx změně xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx provedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, schválení xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx x zprávy x xxxxxxxxxxx územního plánu.

(4) Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§22

Veřejné xxxxxxxxxx

(1) Veřejné xxxxxxxxxx xxx pořizování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx-xx xx účelné nebo xxxxxxxx-xx xx rozsah xxxxxxxx území, nařídí xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jím xxxxxxxx místech. Xxx xxxxxxxx lhůt xxxxxxxxxxx xxxxxxx je rozhodný xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx projednání.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pořizovatel písemný xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Pořizovatel xxxx xxx veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx x fyzickou xxxxxx oprávněnou podle xxxxxxxxxx právního předpisu x projektové xxxxxxxx xx xxxxxxxx14) (xxxx xxx "xxxxxxxxxx") xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§23

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Veřejnost xxxx být při xxxxxxxxxx xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx veřejnosti může xxx fyzická nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx veřejnosti xxxx zmocnit nejméně xxxxx xxxxxxxx občanů xxxx x xxxx xxx 2000 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 200 xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx připomínku k xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx veřejnosti xxxx xxxxxxx rovněž xxxxxxx 500 xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obce xx xxxxx xxxxx x xxxx xxx 2000 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 200 xxxxxx xxxx xx xxxxx kraje, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx připomínku x xxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx zástupce xxxxxxxxxx xx dokládá xxxxxxxx občanů xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx předpisů15), xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x podpisovou xxxxxxxx, x níž xx uvedeno xxxxx x příjmení, trvalý xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx adresa xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x prohlášením, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejnosti xxxxxxxx x podání xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxx námitky xxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxxxxx zástupce xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx veřejnosti, xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx a xxxxxx, xx xxxx zmocnění xxxxxxx.

(4) O xxx, xxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx podle odstavců 1 xx 3, xxxxxxxx x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx16), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx; xx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxx věci xx xxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§23x

Xxxxxxxxx investor

(1) Vlastník, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx") je xxxxxxxx xxxxxxxxx, aby byl x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx územního xxxxxxx, územního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxx xxxxx umožňujících zasílání xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx obcí, kterých xx xxxxxx x xxxxxxxxxx týká, x xxxxxx prokazující skutečnost, xx xx oprávněným xxxxxxxxxx x územní xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx investorů, který xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx první informován xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx v seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx 5 let xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxxx xxxxxxxxx. Změní-li xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o této xxxxx neprodleně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§23x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§23x

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Územní xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx vymezené x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx a plošné xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Změnit xxxxxx rezervu xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx využití xxx jen na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx.

(3) Územní xxxxxxx xx při xxxxx xxxxxxxx neposuzuje z xxxxxxxx vlivů xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx životní prostředí, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx významné xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxx vlivy xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xxxxx má umožnit xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxx rezervě jsou xxxxxxxx změny x xxxxx, xxxxx by xxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§23x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 403/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§24

Kvalifikační xxxxxxxxx pro xxxxxx plánovací xxxxxxx

(1) Xxxxxxx úřad x xxxx územního xxxxxxxxx xxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx §7 odst. 1 xxxxxxxxxxxxxxx úředníků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx úřadem xxxxxxxx plánování, vykonává xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxxxx úředníka xxxx jiné fyzické xxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17) x xxxxxxx kvalifikační požadavky xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17) o vydávání xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x praxe xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx oboru xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx14).

(3) Kvalifikační xxxxxxxxx xxxxxxxx x praxe xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx územní plánování x xxxxxxx 18 xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx xx veřejné xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx"),

x) vysokoškolské xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x oboru xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stavebním xxxxxxxxx x nejméně 3 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx souvisejících x xxxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx 3 xxxx odpovídající xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx kvalifikační xxxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxxxxxx, xx bude xx xxxx splnění uvedených xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pod odborným xxxxxxx xxxxxxxx splňujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx 3 xxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx plánovací xxxxxxxx

§25

Xxxxxx xxxxxxxxx podklady xxxxx xxxxxx analytické xxxxxxxx, které zjišťují x vyhodnocují xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx změn x xxxxx; xxxxxx xxxx podklad k xxxxxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x pro rozhodování x xxxxx.

§26

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zjištění a xxxxxxxxxxx stavu x xxxxxx xxxxx, jeho xxxxxx, xxxxxxx xxxx x území x xxxxxx xxxxxxx veřejných xxxxx, xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx území (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxx"), xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx udržitelného xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k řešení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx udržitelného xxxxxxx xxxxx").

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§27

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x podrobnosti a xxxxxxx nezbytném pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podklady xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx územně xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx zejména x xxxxxx analytických podkladů xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 x §28 x 29 xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx analytické xxxxxxxx pořizuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx území a xx xxxxxxx údajů x území, xxxxxxx xxxx informace xxxx xxxx x xxxxx xxxxx, o xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx x určité xxxxx xxxxx, například ploše, xxxxxxx, xxxxxxxxxx útvaru xxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx zejména xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx; xxxxx x xxxxx zahrnují i xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, zpracování, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx x území"). Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx analytických xxxxxxxx xx i digitální xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx75).

(3) Údaje x xxxxx poskytuje pořizovateli xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x technické xxxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx") x xxxxxxxxx xxxxx bezodkladně xx xxxxxx xxxxxx xxxx po jejich xxxxxxxx, přitom xxxxxxxxx xx xxxxxx správnost, xxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx splněna, xxxx-xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx75). Xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx sítě xxxxxxxxxxx18). Údaje x xxxxx mohou xxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx činnost xxxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx x územní xxxxxx.

(4) Vlastník xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, nejvýše však xx xxxx xxxxxxx xx pořízení xxxxxx xxxxx, xxxxxx dat x nákladů xx xxxxxxxx pořizovateli.

§28

Xxxxxxxxxxx xxxxxx analytických xxxxxxxx

(1) Pořizovatel xxxxxxxx xxxxxxxxxxx územně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx 4 let xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Nejpozději xx 42 měsíců xx xxxxxxxx xxxxxx analytických xxxxxxxx nebo od xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pořídí xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x aktualizaci poskytovatelům xxxxx a xxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, úplnosti x xxxxxxxxxxx xxxx poskytnutých xxxxx x xxxxx xx lhůtě do 3 xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx, má se xx to, že xxxxxx xxxxxxxxx, úplnost x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx údajů, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §27 odst. 3, xxxx prokáže-li xx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x území xxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx analytických xxxxxxxx.

§29

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx analytické xxxxxxxx xxx správní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pořizovatel x xxxxxxx xxxxxx problémů x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x obcemi xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx územně xxxxxxxxxx podklady xxxxx xxxxxxxx projednání x xxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx kraje a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřad x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx obcí x xxxxxxxxxx působností x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kraje x xxxxxxx x xxxxx stanovené prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx zašle xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx 6 xxxxxx od lhůty xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx nebo aktualizaci.

§30

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x posuzuje možná xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx funkčních xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx infrastruktury, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx významně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx využití x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx vybraných xxxxx.

(2) Pořizovatel xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx je xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx. X zadání xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx, cíle x xxxx.

(3) Pořízení xxxxxx xxxxxx z jiného xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nákladů xx xxxx, xxx xxxxx podnět podal.

(4) X zadání xxxxxx xxxxxx xxxx pořizovatel xxxxxxxx, xx xxx, xxx xxxxx xxxxx x území xxxxxxxxxx, xxxx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx náklady.

(5) Pořizovatel xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §25, xxxxx xx xxxxxxx dat x xxxx xxxxxx xx evidence xxxxxx xxxxxxxxx činnosti.

(6) Pořizovatel xxxxxxxxxx xx 8 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx o xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx územně plánovací xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx možnosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx vložení xxx xx evidence, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx organizační xxxxxx státu, xxxxx x xxxxxx xxxxxx x evidence xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx složka xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx studii x evidence xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxx x xxxxxxx, že xxxx xxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxxx předpisy.

Díl 2

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

§31

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úkolů xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, přeshraničních x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, zejména x ohledem xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx naplňování xxxxxx xxxxx.

(2) Politika xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx možnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozvojového xxxxx x zásad xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ministerstvy x jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx změny x území republikového xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx zajišťující tuto xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx ve Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a vydávání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx následujícím po xxx zveřejnění sdělení xxxxx xxxxxxxx 3.

§32

Xxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Politika xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plánování xxx xxxxxxxxx udržitelného xxxxxxx území,

b) xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx změny x xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx kraje, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x rozvojové xxx,

x) vymezuje oblasti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednoho xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx významu xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx ve xxxxxxxxxx oblastech, xxxxxxxx x koridorech xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x možných xxxxxxxxxx nebo alternativách xxxx x xxxxx x pro xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx význam, možná xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx,

x) xxxxxxx úkoly podle §31,

x) stanoví, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) K xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx. Xx vyhodnocení vlivů xx životní xxxxxxxxx xx popíšou x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vlivy xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx alternativy xxxxxxxxxx xxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx.

§33

Xxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve spolupráci x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřady x xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxx xxx požadavky xx xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx územního rozvoje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě

a) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) dokumentů xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx19),

x) xxxxxxxx x dokumentů veřejné xxxxxx, xxxxx mají x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx souvislostech vliv xx xxxxxxxxx území xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, koncepcí, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx20),

x) mezinárodních závazků Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx území xxxxxxxxxxxxx, jiným ústředním xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx xxx stanoviska xx 60 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx územního rozvoje. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx lhůtě xx xxxxxxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx přístup xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vyhodnocení xxxxx xx udržitelný rozvoj xxxxx, xxxxxx xxxxx x dobu xxxxxx xxxxxxxxx projednání xxxxxxx 30 xxx předem x stanoví lhůtu xxx xxxxxx písemných xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, která nesmí xxx xxxxxx xxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §22 xxxx. 1 xx 3 se xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Ministerstvo xx xxxxxxxxxx s Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x vyhodnocením xxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx xxxxxxxxx státům, xxxxxxx xxxxx může xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx projeví xxxxx, xxxxxxxxxxxx xx ve xxxxxxxxxx s Ministerstvem xxxxxxxxxxxx věcí x Xxxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx 5 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10g xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx životní prostředí, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4 odst. 2. Ministerstvo životního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxx xxxxxxxxxxxx nejpozději xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x 30 xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xx možné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx i bez xxxx stanoviska.

(7) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx evropsky xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo ptačí xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx územního xxxxxxx xx xxxxxxxx negativní xxxx xx předmět xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx evropsky významné xxxxxxxx nebo ptačí xxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxx §45i xxxxxx x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx. Kompenzační xxxxxxxx uvede Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 2 písm. x).

(8) Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx udržitelný rozvoj xxxxx, stanoviska, xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x případná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx ústředních xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx.

§34

Schválení politiky xxxxxxxx xxxxxxx

Xx xxxxxxxxx politiky xxxxxxxx rozvoje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vládě návrh xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx projednání xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx správních xxxxx x xxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje se xxxxxxxxx

x) zpráva x xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovisek xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx konzultací xx xxxxxxxxxxx způsobu jejich xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx11) xx sdělením, xxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) sdělení, xxx bylo zohledněno xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj území x xxxxxxxx důvodů xxxxxx přijaté varianty xxxxxx.

§35

Aktualizace xxxxxxxx územního xxxxxxx

(1) Ministerstvo zpracovává xx spolupráci s xxxxxxxxxxxx, jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx 4 xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx stanovené v xxxxxxxx 2. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zpracuje xx 4 let xx xxxxxxx schválení xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxxx.

(2) Zpráva o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx x uvedením, xxx xxxxxx xxxxxxxx nepředpokládané xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředí, spolu x xxxxxx xxx xxxxxx eliminaci, xxxxxxxxxxxx xxxx kompenzaci,

c) posouzení xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx krajů, xxxxxxxx x dokumentů xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zaměřením, xxxxxxxxx xxxxxxx, strategií, koncepcí, xxxxx, xxxxxxxx, generelů, xx xxxxxxxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxx x xxxxxx xx pořízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje,

e) xxxxxxxxxx podle §45i xxxx. 1 xxxxxx x ochraně xxxxxxx x krajiny,

f) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle přílohy č. 8 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx posouzena z xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) návrh xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx provést v xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxx x xxxx, x činnosti xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx ústředních xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx lhůtu xxx podání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obcí a xxxxxxxxxx, která nesmí xxx kratší xxx 30 xxx ode xxx xxxxxxxxxx návrhu. Xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx xxxxx rozhodne o xxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxx xxx xx postupuje obdobně xxxxx xxxxxxxxxx §33 x 34. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx území xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, pokud xxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).

(5) X xxxxxx naléhavého xxxxxxxxx xxxxx xxxx vláda xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §33 bez xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx této xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx §33 x 34.

(6) Vláda xxxx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx jejím schválení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje po xxxx poslední aktualizaci.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx x xxxxx xxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 3

Územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx 1

Územní xxxxxxxxx xxxx

§35x

(1) Na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx plán. Současně x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xx xxxxxxxxxx vyhodnocení xxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx, xxxxxxxx plánů, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxx celé xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxx opatření xxxxxx povahy.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx podrobnosti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx plánu, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§35x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 403/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§35x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx územního xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx část xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxx xxxxxxx

x) vymezení xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx významu xxxx ploch x xxxxxxxx, xxxxx svým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx kraje, stanovené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x území,

b) xxxxxxxx xxxxxxx prospěšných staveb, xxxxxxx prospěšných opatření, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obrany x bezpečnosti státu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx-xx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxx a

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §35d odst. 6.

(3) Xxxxxxxx xxxx obsahuje

a) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, opatření x xxxxxxx x

x) xx-xx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxx.

(4) Xxxxxxx grafické xxxxx xx zpracovávají x xxxxxxxx x xxxxxxx 1 : 100 000 a xxxxxxxx xxxx zobrazitelné x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx může být xxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozvojového xxxxx obsahuje textovou x grafickou xxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozvojového xxxxx xxxxxxxx zejména

a) stručný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x požadavky xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jiných ústředních xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, popřípadě s xxxxxxxxx xxxxxx rozporů,

d) xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x případných xxxxxxxxx příslušných orgánů xxxxxxxxxx států x xxxxxxxx konzultací x xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vyhodnocení xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx Ministerstva životního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx11) xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx vyhodnocení xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) komplexní zdůvodnění xxxxxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) kvalifikovaný xxxxx záborů xxxxxxx xxxxx pro navrhované xxxxxx x koridory x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozvojového xxxxx xxxxxxxx zejména

a) koordinační xxxxxx x xxxxxxx 1 : 100 000 a

b) xx-xx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx dokumentující xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§35x vložen xxxxxxx předpisem x. 403/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Projednání návrhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

§35x

(1) Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx stanoví

a) ministerstvo xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx x rozsahu xxxxx §32 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxx xxxxx §35 odst. 6,

x) vláda, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx aktualizaci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx doručí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx podle §45i xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx přírody x xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozvojového xxxxx xx 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx přílohy č. 8 xxxxxx x posuzování vlivů xx životní xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu. Xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx doručí xxxxxxxxxx xxxxx §45i xxxx. 1 zákona o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx ministerstvu x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 7 dní xxxx uplynutím xxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 403/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§35x

(1) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozvojového xxxxx x stanovisek xxxxx §35c xxxx. 4 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx návrhu územního xxxxxxxxxxx plánu x xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu x vyhodnocení xxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx od obdržení xxxxxx územního xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxx x vyjádřením xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x nejméně 30 xxx xxxxxx xxxxxx místo a xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx 7 xxx xxx xxx xxxxxxxxx projednání xxxx xxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx ve spolupráci x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x Ministerstvem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx územního rozvojového xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx může xxx xxxxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxxx xxxxx významně xxxxxxxxx, x xxxxxxx jim xxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxx o konzultace xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xx ve xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x Ministerstvem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Ministerstvo xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x případných výsledků xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3 Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx koncepce xxxxx §10g zákona o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx stanoviskem xxxxx §4 xxxx. 2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxx podkladů. Xx závažných důvodů, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx obdržení xxxxxxxx, se xxxxx xxx xxxxxxxxx stanoviska xxxxxxxxxx, nejdéle však x 30 xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx druhé xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x bez xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx lokalitu xxxx ptačí oblast xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vliv xx předmět xxxxxxx xxxx celistvost xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx §45i zákona x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 písm. x).

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 403/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§35x

(1) Xxxxx návrh xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx výsledků xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyhodnocení xxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx, xxxxxxxxxx, případná xxxxxxxxx sousedních xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x nimi, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) V xxxxxxx, že došlo x podstatné úpravě xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ministerstvo xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx x stanovisko xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §45i xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxx přírody x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10i xxxxxx x posuzování xxxxx xx životní xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx upravené xxxx doplněné xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx území projedná xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx úprav s xxxxxxxxxxxx, jinými ústředními xxxxxxxxx úřady x xxxxx, které xxxxx xx xxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx svá xxxxxxxxxx k částem xxxxxx, které xx xxxxxxx xx projednání xxxxx §35d odst. 3. Upravený xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 30 xxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx x x xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x částem xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §35d odst. 3.

(4) Xx stanoviskům x připomínkám xx xxxxxx, o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 403/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§35x

Xxxxxx xxxxxxxx rozvojového xxxxx

(1) Územní rozvojový xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx desce ministerstva.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx Sbírce xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx záznamem x xxxxxxxxx, který obsahuje

a) xxxxxxxx správního xxxxxx, xxxxx územní xxxxxxxxx xxxx vydal,

b) datum xxxxxx xxxxxxxxx územního xxxxxxxxxxx xxxxx a

c) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx úřední osoby xxxxxxxxxxxx, xxxxx úředního xxxxxxx.

§35x vložen právním xxxxxxxxx x. 403/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§35x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozvojového xxxxx

(1) Xx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx se použijí §35c35f xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx postupu xxx §35c xxxx. 4 xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx být xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx posuzován x xxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozvojového plánu xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx se zpracovává xxxxx, pokud bylo xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx vyhotovení xx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxxxx opatří záznamem x účinnosti.

§35g xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 403/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§35x

X xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx xx příslušný Xxxxxxxx správní xxxx

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 403/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

Oddíl 2

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

§36

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx koridor xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx vyhodnocení xxxxx na udržitelný xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x předpokládané xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx alternativy xxxxxxxxxx xxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx plochách nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx využití xxxxxx studií. V xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx koridor, xx xxxxxxx xx rozhodování x xxxxxxx x xxxxx podmíněno vydáním xxxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxxxx. Vydání xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podmínka xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vydání regulačního xxxxx xxxxxx x xxxx zadání xxx x xxxxxx s xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx územního xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx území kraje xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxx plánování x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx naplňování x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Zásady xxxxxxxx rozvoje xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx obsahovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svým xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx navazujícím xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx územního xxxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxx xx formou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx.

(5) Zásady xxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx xxx pořizování x xxxxxxxx územních xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx

§37

(1) Xxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx územního rozvoje. X xxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vyhodnocení xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx oznámí místo x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx xxxxxxxxxx nejméně 15 xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x sousedním krajům. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx stanovisek xx xxxxx 30 xxx ode dne xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx sousední xxxxx uplatnit xxxxxxxxxx. X xxxxxxx uplatněným xxxxxxxxxxx x připomínkám xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx doručí návrh xxxxx územního rozvoje x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx veřejnou vyhláškou. Xx 30 xxx xxx dne doručení xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x krajského xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. X později xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxx návrh zásad xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx xxxxxxxxx státům, xxxxxxx xxxxx může xxx xxxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx významně ovlivněno, x nabídne jim xxxxxxxxxx. Pokud sousední xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, krajský xxxx xx ve xxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx krajský úřad xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxxxx průmyslu x obchodu, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Ministerstva dopravy, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ministerstva x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Místo x xxxx jednání xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx stanici xxxxxxx 15 dnů xxxxxx x xxxxx je x xxxxxxxxx vyjádření x vyhodnocení xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxx. X xxxxxxx uplatněným xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx hygienická xxxxxxx uvedou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvoje xxxxx x x výběru xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxx návrh xxxxx územního rozvoje, xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 5 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx koncepce xxxxx §10g xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2, x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podkladů. Xx xxxxxxxxx důvodů, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx uplatnění stanoviska xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x 30 xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx stanovisko neuplatní xx lhůtě xxxxx xxxx xxxxx xxx x prodloužené lhůtě, xx možné xxxxxx xxxxxxxx rozvoje vydat x xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Pokud z xxxxxxxxx vlivu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ptačí xxxxxx xxxxxxx, xx zásady xxxxxxxx xxxxxxx mají xxxxxxxx xxxxxxxxx vliv xx předmět xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx oblasti, xxxxxxxxx xx podle §45i xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx opatření uvede Xxxxxxxxxxxx životního prostředí xx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x).

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx územního rozvoje x xxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxx využívání xxxxx, xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxx územní xxxxxx a mezinárodní xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx plánem, x xx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx první. Xxxxx nezašle xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vydat x xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(9) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 8, xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx územního xxxxxxx až xx xxxxxxx potvrzení ministerstva x odstranění xxxxxxxxxx.

§38

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx a zajistí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§4 xxxx. 8). Xxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x návrhu xxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 6, krajský xxxx xxxxxxxx xxxx vyjádření xxxxxxxxx xxxxxx, případná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx států, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 4 k xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx vyhodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ke schválení xxxxx xxxxxxxxxxxx varianty, xxxxx xxxx obsahovat x podmínky x xxxx xxxxxx. X xxxxxxx, x jakém xx tyto podmínky xxxxxxxxx od zprávy x xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx změnou. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx je při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozporů. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zajistí xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xx xxxxxxxx pořídit nový xxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx, navrhne xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx vyžádá stanovisko Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany přírody xxxxx §45i xxxxxx x xxxxxxx přírody x krajiny. Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx uvede, xxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí, případně xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky xxxxx §10i xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kraje xx xxxxxxxxx. V rozsahu, x xxxxx se xxxx xxxxxx odchylují xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jsou xxxx xxxxxx.

Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje

§39

(1) Xxxxxxxx x posouzený xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx x xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx21) návrhu x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx projednání xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx úřady xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx x obce xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx") x xxxxxxxx xxxxx, x xx nejméně 30 xxx xxxxxx.

(2) Dotčené xxxx, xxxxxxxxx investor x zástupce veřejnosti xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx území xxx xxxxxxxx xx 7 dnů xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxx (§37 xxxx. 2) xxxxxxx. Xx stejné lhůtě xxxx každý uplatnit xxxxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxxxx. K xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx na xxxx skutečnost upozorněni.

(3) Xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, o kterých xxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx územního xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx projednání x xxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Návrhy xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x ministerstvu x xxxxx xx, xxx x xxx xx xxxxx do 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx neuplatní xxxxxxxxxx x xxxxxxx lhůtě, xx xx xx xx, xx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xx xxxxxxxx, xxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zásad xxxxxxxx rozvoje x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Dojde-li xx xxxxxxx xxxxxxxxx projednání x podstatné úpravě xxxxxx xxxxx územního xxxxxxx, krajský xxxx xx vyžádá xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxx §45i xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stanovisku xxxxx, xxx podstatná xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x hlediska xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10i xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx návrh x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vyhodnocení xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx území xx x xxxxxxx těchto xxxxx projedná na xxxxxxxxxx veřejném xxxxxxxxxx; xxxxxx xx postupuje xxxxxxx xxxxx odstavců 1 až 3.

(6) Xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx část xxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přepracovat, xxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxxx xx přepracování xx zprávy o xxxxxxxxxxx zásad územního xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx samostatně.

§40

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx návrhu xxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx rozvojovým xxxxxx,

x) x xxxx x xxxxx územního xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů,

d) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx dotčených xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4), popřípadě x xxxxxxxxx řešení xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx odůvodnění xxxxx územního rozvoje xx kromě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx zejména

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vyhodnocení xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 6,

d) sdělení, xxx xxxx stanovisko xxxxx §37 xxxx. 6 xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx závažných důvodů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zohledněny xxxxxx,

x) komplexní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxx varianty.

(3) Dojde-li xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, že xx xxxxx xxxxx územního xxxxxxx v rozporu xx zákonem xxxx x xxxxxxxxx uvedenými x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx vyhodnocení xxxxx xx udržitelný rozvoj xxxxx upraví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§41

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Krajský úřad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx na vydání xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx vydáním zásad xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx-xx nejsou x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx plánem, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nesouhlasí s xxxxxxxxxxx návrhem zásad xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx, vrátí předložený xxxxx krajskému xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx zamítne.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx uvést xxxxxx xxxxxxxx rozvoje xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx; xx té xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx částí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxx do xxxxxxx xxxxxx územního xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx plánem. Xx té xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx částí xxxxx územního xxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxx xx schválenou xxxxxxxxx územního rozvoje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§42

Aktualizace zásad xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx rozvoje v xxxxxxxxx období x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx orgánům, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx 30 dnů xx xxxxxxxx návrhu mohou xxxxxxxx u krajského xxxxx ministerstvo x xxxxxxx xxxxxx vyjádření x xxxxxxxxx xx xxxxx zprávy, xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí stanovisko xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přílohy č. 8 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx prostředí, ve xxxxxx uvede, xxx xxxx být aktualizace xxxx xxxx návrh xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, x případně xxxxxxx xxxxxxxxx podle §10i xxxxxx o xxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxx stanovisko xxxxx §45i xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxxx 7 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx uplatnění xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. X vyjádřením a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx zprávy x uplatňování zásad xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx může každý x xxxxxx uplatnit xxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nepřihlíží.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x předloží xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kraje nejpozději xx 4 xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §36 xx 41 s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx území, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx, xx má xxx tato xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Krajský xxxx xxxxxxx vyhotovení xxxxxxx xxxxx xxxxx územního xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx aktualizace x xxxx vyhotovení xx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje.

(6) Xxxxx-xx ke xxxxxxx xxxxx xxxxx územního xxxxxxx xxxx nelze-li xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx §41 xxxx. 4 a 5 anebo xx-xx xxxxx xxxxx oprávněným xxxxxxxxxx návrh xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx infrastruktury [§2 xxxx. 1 xxxx. x)], xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x aktualizaci xxxxx xxxxxxxx rozvoje a xxxxx xxxxxx. Zpráva x uplatňování zásad xxxxxxxx xxxxxxx se x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xx postupuje xxxxxxx xxxxx §36, §37 xxxx. 2 až 9, §38 xx 41; to xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx variant xxxxxx, xxx xxxxx se xxxxxxxxx obdobně xxxxx §42a a 42b. X návrhu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx zajistí xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx ke xxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx xxxx jejich xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx potřebou xxxxxxxxxxxx, xxxx kraj xxxxxxxx xxxx pořízení xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §42a xxxx. 2 xxxx. f) xxxxxxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx rozvoje vyvoláno xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxx jeho aktualizace, xx žádost xxxxx xxxxxx takto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §42a odst. 2 xxxx. f) xxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx jehož xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ochrany xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx kraje.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx xxxxxx zkráceného xxxxxxx pořízení xxxxxxxxxxx xx zpracovává, projednává x xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx včetně aktualizace xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx znění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx veřejnou xxxxxxxxx; xxxx doručení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

§42x

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx aktualizace xxxxx xxxxxxxx rozvoje se xxxxxxx x případě, xx xxxxx výslovně xxxxx xxxxxxxxxxxxxx kraje xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje a x jejím xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nepořizují.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje x xxxxx obsahu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx aktualizace xxxxx územního xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx ústřední xxxxxx xxxxxx správy, xxxx xxxxx dotčené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x oprávněný investor. Xxxxx obsahuje

a) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx uvedení skutečnosti xxxxxxxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx pořízení aktualizace xxxxx xxxxxxxx rozvoje,

b) xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) návrh obsahu xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx, včetně případného xxxxxxxxx na zpracování xxxxxxx řešení,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně přírody x xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx aktualizace xxxxx xxxxxxxx rozvoje, xx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx významnou xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx11) xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx aktualizace xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx i x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody xxxxx xxxxxxx x) xxxxx, xxx xx xxx návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx, případně xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky podle §10i xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje, xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx území, xxxxx xx zpracovává, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, náklady xxxxx §45 xxxx. 2, xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx touto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a vyhotovení xxxxxxx znění regulačních xxxxx xx jejich xxxxx, xxxxxxxxx náklady xxxxx §71 xxxx. 7.

(3) Xx-xx aktualizace xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x vlastního xxxxxxx, xxxxxxx stanoviska xxxxx odstavce 2 xxxx. d) x x) xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na základě xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx územního rozvoje x xxxxxxxxx xxxxxx; xxx zohlednění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo x) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje rozhodnout.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx s právními xxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx x přiměřené xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx odmítne a xxxxx tuto skutečnost xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Splňuje-li xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx úřad xxx xx xxxx stanoviskem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx zastupitelstvu xxxxx.

(5) X případě, xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo x) xxxxxxxxx xxxxxxx posouzení xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx obsahu xxxxxxxxxxx o požadavek xx xxxxxxxxx xxxxx xx udržitelný xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podmínit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. f) navrhovatelem.

§42x

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kraje xxxxx §42a odst. 1, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx a vyhodnocení xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx doručí xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xx udržitelný xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 1 xxx xxxxx x xxxxx.

(3) Xxxxx aktualizace xxxxx xxxxxxxx rozvoje x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx projedná xxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 4 x xxxxx §37 xxxx. 5 s xxx, xx vyjádření k xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj území xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 7 xxx xxx xxx veřejného projednání xxx stanoviska x xxxxxx aktualizace a xxxxxxxxx k vyhodnocení xxxxx, xxxxx se x nim xxxxxxxxxx. Xxx uplatňování námitek x připomínek se xxxxxxx xxxxxxx §39 xxxx. 2 x 3. Obsahuje-li posuzovaný xxxxx xxxxxxxx řešení, xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx x návrhu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x hledisek xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x ohledem xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x mezinárodní xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x územním xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx stanovisko do 30 xxx od xxxxxxxx návrhu aktualizace xxxxx xxxxxxxx rozvoje, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx x výsledků konzultací, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx, xx ministerstvo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx úřad na xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §42a xxxx. 2 písm. x) xxxx e) xxxxxxxxx potřeba xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí, xxxxxxx xxxx zašle Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zásad územního xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj území, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx x vyjádření x vyhodnocení xxxxx xxxx podklad xxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10g xxxxxx o xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx uvedených podkladů. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx neuplatní stanovisko x xxxxxxx lhůtě, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx i bez xxxx xxxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx krajský xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů, xxxxxxxx vyjádření sousedních xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx.

(7) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx oblast vyplyne, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx předmět xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ptačí oblasti, xxxxxxxxx se obdobně xxxxx §37 odst. 7.

(8) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx zásad územního xxxxxxx varianty xxxxxx, xxxxxxx úřad xx xxxxxxxxxx s projektantem xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx řešení xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx informace, xxxx k nim xxxx uplatněny stanoviska, xxxxxxx a xxxxxxxxxx. X ohledem na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o námitkách x xxxxx vyhodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx nejvhodnější xxxxxxxx x x invariantním xxxxxx xxxxxx aktualizace xxxxx xxxxxxxx rozvoje. Xxxxxx doručí xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx, xxx k xxx xx xxxxx xx 30 dnů od xxxxxxxx uplatnily stanoviska. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, má xx xx xx, xx x návrhy krajského xxxxx souhlasí. Xxxxx xx xx nezbytné, xxxxxxx xxxx zajistí xxxxxx návrhu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Zastupitelstvo xxxxx xx při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stanovisky xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(10) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx kraje xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx návrhem xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx, vrátí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx nebo xxx xxxxxxx. Jedná-li xx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxx návrh xx xxxxxxxxxx veřejném xxxxxxxxxx.

(11) Xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x částech xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 až 10 xxxxxxxxx xxxxxxx podle §39 xxxx. 4 xx 6, §40, 41 x §42 xxxx. 9 a 10.

§42x

§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 403/2020 Sb.

Xxxxx 3

Xxxxxx xxxx

§43

(1) Xxxxxx plán xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx x prostorového xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx koncepce"), xxxxxxxxxx xxxxxxx x koncepci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; vymezí xxxxxxxxx území, plochy x koridory, zejména xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx přestavby, xxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 7 x důvodu xxxxxxxxxx negativních vlivů xxxxxxxxxxxxx hranice xxxx xxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx koridor, x xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx musí být xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a souhlas x rozdělením nákladů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx x xxxxxxxxx"), xxxxxxxxxxx xxxxxx studie xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu. X případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx územní studií xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podmínky xxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx dat x xx xx xxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx (§30 xxxx. 5); xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx změn x xxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodování xxxxxxxxxx plánem xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx lhůta xxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx regulačního xxxxx x xxxxxxx pozbývá xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx lhůty. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud k xxxxxx xxxxxxx do 1 roku xx xxxxxx úplné xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx xxxxx xx nezapočítává xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úpravu návrhu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx x souvislostech x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zpřesňuje a xxxxxxx xxxx x xxxxx územního xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x politikou xxxxxxxx xxxxxxx a s xxxxxxx xxxxxxxxxx plánem. Xxxxxx plán ani xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxxxxx xxxxxx území xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svým obsahem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce x xxxxxxxxxx x pořízení xxxx v xxxxxx xxxxxxxx plánu xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx plán xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; tato skutečnost xxxx být x xxxxxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Územní xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx, pro xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx území xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §4347, §5055 x §57. Xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxx xxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxx plán xx závazný pro xxxxxxxx a vydání xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx územních xxxxxxxxxx. Poskytování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx být x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx plánem. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx města Xxxxx je xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx vydaný pro xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§44

Pořízení xxxxxxxx xxxxx

X xxxxxxxx územního xxxxx xxxxxxxxx zastupitelstvo xxxx

x) x vlastního xxxxxxx,

x) xx xxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx,

x) na xxxxx občana obce,

d) xx xxxxx xxxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx obdobná práva x xxxxxxx nebo xxxxxx xx území xxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§45

Xxxxxx nákladů na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xx zpracování xxxxxxxx plánu nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx vyhodnocení xxxxx xx udržitelný xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx znění xxxxxxxx xxxxx po xxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kraj, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx příslušná xxxx xxxxxxxxxxx zásad územního xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx vyvolala, xxxx xxxxxx xx xxxxxxx výhradní potřeby xxxxxxx obce.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx x projednáním xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Náklady na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxx pořizuje xxxxxx xxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx pořízení xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §55a xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx.

§46

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx územního xxxxx se xxxxxx x xxxx, pro xxxxx xxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx

x) údaje xxxxxxxxxx identifikaci navrhovatele, xxxxxx uvedení xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx x pozemku xxxx stavbě na xxxxx xxxx,

x) údaje x navrhované změně xxxxxxx ploch xx xxxxx obce,

c) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dotčených návrhem xxxxxxxxxxxx,

x) důvody xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx změny,

e) xxxxx úhrady nákladů xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x §55a odst. 2 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxxxxx xx převzetí xxxxxx xx pořízení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jeho xxxxxx s právními xxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx navrhovatel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ve stanovené xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx tuto xxxxxxxxxx navrhovateli a xxxxxxxx o xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxxxxx, pořizovatel xxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k rozhodnutí xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. O xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx bezodkladně xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§47

Zadání xxxxxxxx xxxxx

(1) Xx základě rozhodnutí xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx územního plánu, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxx doplňujících xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx spolupráci x určeným xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxxxxxx") xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. V xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, případně xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx plánu xxx xxxxxxxxx část xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx zašle xxxxx zadání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx orgánům, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx územního xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx 15 xxx ode dne xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx u pořizovatele xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x krajský xxxx xxxx nadřízený xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve kterém xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx územního xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx podkladů. X xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxx stanovisko, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Nejpozději 7 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx stanovisko xxxxx §45i xxxxxx x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxx, xxx má xxx xxxxx územního xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx, případně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10i xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx prostředí. Pokud xx xxx návrh xxxxxxxx xxxxx posuzován x xxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pokud příslušný xxxxx ochrany přírody xx stanovisku xxxxx §45i zákona x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx významný xxxx xx evropsky xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx oblast11), doplní xxxxxxxxxxx do návrhu xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s určeným xxxxxxxxxxxx xxxxxx návrh xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx plánu xxxxxxxxx zastupitelstvo xxxx, xxx jejíž xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. V odůvodněných xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu11),12) xxxxxxxxxxxxxx obce uloží x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx plánu.

(6) Náležitosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§48

§48 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 350/2012 Sb.

§49

§49 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 350/2012 Sb.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx

§50

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx územního plánu xxxx xxxxxxxxxxx pokynů xxx zpracování xxxxxx xxxxxxxx xxxxx pořizovatel xxxxxx pro obec xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx území, pokud xx zpracovává. Xxxxxxxxxxx xxxxxx vyhodnocení xxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx x xxxxxxx §19 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx oznámí xxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jednání x návrhu xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx 15 xxx xxxxxx xxxxxxxxxx dotčeným xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxx kterou xx územní plán xxxxxxxxx, xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxx vojenského xxxxxx x xxxxxxxxx obcím; xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx územního xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx 7 spolu x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx stanovisek xx xxxxx 30 xxx xxx xxx jednání. Xx stejné lhůtě xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx připomínky. K xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x připomínkám xx xxxxxxxxxx.

(3) Pořizovatel xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x vyhodnocení xxxxx xxxxxx xxxxxxxx plánu xx udržitelný xxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx, veřejnou xxxxxxxxx. Xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx uplatnit x xxxxxxxxxxxx písemné xxxxxxxxxx. K později xxxxxxxxxx připomínkám se xxxxxxxxxx.

(4) Pokud xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx státu, xxxxxxxxxxx xx spolupráci x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxx návrh xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx území xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx konzultace. Xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx projeví zájem, xxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxxx xxxxxxx; x účasti xxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx plánu xx xxxxxxxxxx rozvoj území, xxxxxxxxxxx xxxxx stanoviska, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxxxxxxxx úřadu jako xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx k návrhu xxxxxxxx xxxxx §10g xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx pořizovateli xxxxxxxxxx xx 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nejdéle xxxx x 30 xxx. Xxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx neuplatní ve xxxxx podle xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx územní xxxx xxxxx x bez xxxx stanoviska; x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x výsledky xxxxxxxxxx podle odstavce 4 x xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(6) Pokud x posouzení xxxxx xx xxxxxxxx významnou xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxx plán xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx §45i zákona o xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 2 xxxx. x).

(7) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx stanovisko x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx územní xxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x s výjimkou xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx souladu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx xx xxxxxxxx stanovisek, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx možné xxxxxx xxxx xxxxx i xxx jeho stanoviska.

(8) X případě, že xxxxxxx úřad upozorní xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 7, lze xxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxx až xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nedostatků.

§51

(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx případných rozporů (§4 odst. 8); xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, výsledku xxxxxx rozporů x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx obsahuje varianty xxxxxx, předloží pořizovatel xx xxxxxxx vyhodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx území, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx obce ke xxxxxxxxx návrh xxxxxx xxxxxxxxxxxx varianty, který xxxx obsahovat x xxxxxxxx k xxxx xxxxxx. X rozsahu, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx stanovisky xxxxxxxxx xxxxxx xxxx výsledkem xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx projednání k xxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx územního xxxxx, xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x xxxxxxx zastupitelem xxxxx xxxxxx xxx xxxx zpracování. X xxxxxx pokynů si xxxxxxxxxxx xxxxxx stanovisko xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody podle §45i xxxxxx x xxxxxxx přírody x xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx návrh xxxxxxxxx x xxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx stanoví podrobnější xxxxxxxxx podle §10i xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx na životní xxxxxxxxx. Návrh xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx předloží xxxxxxxxxxx spolu se xxxxxxxxxxx zastupitelstvu xxxx xx schválení. X xxxxxxx, x xxxxx xx xxxx pokyny xxxxxxxxx od zadání xxxxxxxx xxxxx, jsou xxxx změnou.

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx

§52

(1) Upravený x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx, x oznámení x xxxxxx veřejného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou. Xxxxxxx xxxxxxxxxx21) xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jednotlivě xxxx, xxx xxxxxx xx územní plán xxxxxxxxx, dotčené xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx sousedícího xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxx 30 dnů xxxxxx.

(2) Xxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, oprávněný investor x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x §85 odst. 2.

(3) Xxxxxxxxxx xx 7 xxx ode dne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x dotčené xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx podle xxxxxxxx nemovitostí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Dotčené orgány x krajský úřad xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx, které xxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxx (§50) xxxxxxx. X xxxxxxx uplatněným xxxxxxxxxxx, připomínkám x xxxxxxxx xx nepřihlíží. Xxxxxxx osoby xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx upozorněny.

(4) Xx stanoviskům, námitkám x připomínkám ve xxxxxx, o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx územního xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx krajem, xx xxxxxxxxxx.

§53

(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x určeným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xx veřejné xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x návrhu xxxxxxxx plánu. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánu x xxxxx xx, xxx x nim xx xxxxx 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx úřad jako xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx se xx to, xx x návrhy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xx nezbytné, xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxx návrhu územního xxxxx v souladu x xxxxxxxx projednání.

(2) Xxxxx-xx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx úpravě xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pořizovatel xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §45i zákona o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxx úřad xx stanovisku xxxxx, xxx xx být xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x hlediska xxxxx xx životní xxxxxxxxx, xxxxxxxx stanoví podrobnější xxxxxxxxx xxxxx §10i xxxxxx x posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x případné xxxxxxxx xxxx doplněné xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx území xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx projednání; xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §52.

(3) Xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx návrh xxxxxxxx xxxxx přepracovat, xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx §51 odst. 3.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zejména

a) x xxxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje, xxxxxxx rozvojovým xxxxxx x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydanou xxxxxx,

x) x cíli x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx hodnot x xxxxx a xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxx prováděcích xxxxxxxx předpisů,

d) x xxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx x se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx4), xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řešení xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx kromě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx řádu xxxxxxx

x) xxxxxxxx přezkoumání xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4,

x) zpráva o xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx xxxxxxxxxx základní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) stanovisko xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §50 xxxx. 5,

d) xxxxxxx, jak bylo xxxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 5 xxxxxxxxxx, x uvedením xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přijatého xxxxxx xxxxxx vybrané xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx účelného xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx je xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 4, xxxxxxxx xxxxx xx jeho xxxxxxxxx.

§54

Xxxxxx územního plánu

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zastupitelstvu xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx s jeho xxxxxxxxxxx.

(2) Zastupitelstvo obce xxxx územní xxxx xx xxxxxxx, že xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx rozvojovým xxxxxx, s xxxxxx xxxxxxxxx dokumentací xxxxxxx xxxxxx nebo výsledkem xxxxxx xxxxxxx x xx stanovisky xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu.

(3) X xxxxxxx, xx zastupitelstvo xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx návrhem xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxx jeho projednání, xxxxx xxxxxxxxxx návrh xxxxxxxxxxxx se svými xxxxxx x úpravě x novému xxxxxxxxxx xxxx xxx zamítne.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x námitkách, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx; xx xx xxxx xxxxx rozhodovat x xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx v rozhodnutí x zrušení rozhodnutí x xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxx, která x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje, se xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxx je xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx plán s xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje. Xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx plánu, xxxxx xxxx x xxxxxxx x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydanou xxxxxx, xxxxxxx rozvojovým xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§55

Vyhodnocování xxxxxxxx xxxxx x jeho změny

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do 4 let xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx pravidelně xxxxxxx xxxxxx za 4 roky xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x uplynulém xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx použije xxxxxxxxx §47 xxxx. 1 xx 4 x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §47 xxxx. 5. Na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zprávě může xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx plánu. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §5054 xxxxxxx.

(2) Pokud xxxx změna xxxxxxxx xxxxx pořizována xx xxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxxx územního plánu, xxxxxxxx podle §55a x 55b, nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxxxx xx xxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §43 xx 46 x §50 xx 54 a xxxxxxxxx xxxxx §47.

(3) Xxxxx-xx ke xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nelze-li podle xxx rozhodovat xx xxxxxxx §54 xxxx. 4 xx 6, xxxxxxxxxxxxxx xxxx bezodkladně xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ani xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx vlivů xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx uvedení xxxxxxxx plánu xx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx případech xx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §55a odst. 2 xxxx. x) a x); xxx zohlednění xxxxxx xxxxxxxxxx nelze x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx této xxxxx se dále xxxxxxxxx obdobně xxxxx §43 xx 45, §50 xxxx. 2 xx 8 a §51 xx 54; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx se xxxxxxxxx obdobně xxxxx §55a xxxx. 5 x §55b. Dojde-li xx zrušení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx zpochybněn.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxx plochy xxx změnou územního xxxxx xxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx vymezení nových xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxx obec xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx vydání xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx po nabytí xxxxxxxxx změny xxxxxx xxxxxxxx x účinnosti.

(6) Xxxxx územního plánu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxx plánu včetně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx doručí xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx znění xxxxxx změna účinnosti.

(8) Xxxxxxxx náležitosti xxxxxx x uplatňování xxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx pořizování xxxxx územního xxxxx

§55x

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x pořízení xxxxx xxxxxxxx xxxxx x x jejím xxxxxx, xxxx xxx schválení xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plánu x xxxxxxxxx období; v xxxxxx případě xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx rozhoduje x xxxxxxxx změny xxxxxxxx xxxxx x xxxxx obsahu z xxxxxxxxx podnětu nebo xx návrh. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx v §44 písm. b) xx e). Xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx umožňující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx plánu, xxxxxx případného xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) stanovisko příslušného xxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx změny xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xxxxx, zda xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx evropsky xxxxxxxxx lokalitu xxxx xxxxx xxxxxx11),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxxxx obsahu xxxxx xxxxxxxx plánu, xx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx ke stanovisku xxxxxx xxxxxxx přírody xxxxx xxxxxxx x) xxxxx, xxx má xxx návrh xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, případně xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky xxxxx §10i xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) návrh xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx jeho změně, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx regulačních xxxxx xxxxx změnou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plánů xx jejich xxxxx, xxxxxxxxx náklady xxxxx §71 xxxx. 7.

(3) Xx-xx xxxxx územního xxxxx pořizována x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 2 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx pořizování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plánu v xxxxxxxxx xxxxxx; bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx e) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx územního plánu xxxxxxxxxx.

(4) Návrh na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x xxxx, xxx xxxxx území se xxxxx územního xxxxx xxxxxxxx. Při posouzení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2 x 3.

(5) V xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. d) xxxx x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx, pořizovatel xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxxx obce xxxx podmínit xxxxxxxx xxxxx územního xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx.

§55x

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §55a odst. 1, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x vyhodnocení xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx území, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx krajskému xxxxx x obci, xxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx 30 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx projednání.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §52 xxxx. 1 x 2. Nejpozději xx 7 dnů xxx xxx veřejného xxxxxxxxxx může každý xxxxxxxx své xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx §52 xxxx. 2 námitky, xx xxxxxxx musí xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx nemovitostí dokladující xxxxxxx práva x xxxxxxx xxxxx dotčené xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx osoby xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxx katastru nemovitostí xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx veřejnosti. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx do 7 xxx ode xxx veřejného projednání xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx stanoviskům, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx osoby xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx uplatňování xxxxxxxxxx, námitek x xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx §52 odst. 4. Xxxxxxxx-xx posuzovaný xxxxx xxxxxxxx řešení, xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxx x připomínky xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Pokud je xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx územního xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zjištěn významný xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx se xxxxx §50 xxxx. 4.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zašle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx koordinace využívání xxxxx s xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx územního rozvoje, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx plánu xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx krajem. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx obdržení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx plánu, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ve stanovisku xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hledisek, xxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx pokračovat xx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx nedostatků.

(5) Pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §55a xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x) vyplynula xxxxxxx zpracování xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, připomínky x xxxxxxxx konzultací xxxxxxxxx x xxxxxx změny xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x vyhodnocení xxxxx xxxx podklad xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x návrhu xxxxxxxx xxxxx §10g xxxxxx x posuzování vlivů xx životní xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4 odst. 2. Krajský xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx krajský xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx lhůtě, xx xxxxx změnu xxxxxxxx xxxxx vydat x xxx xxxx xxxxxxxxxx; x xxxxx případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx významnou xxxxxxxx xxxx ptačí xxxxxx xxxxxxx, xx návrh xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx předmět xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 6.

(7) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pořizovatel xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zastupitelem x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx rozporů, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nejvhodnější xxxxxxxx, xxxxxxx varianty zařadí xx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxx, jaké x xxx xxxx uplatněny xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx. X ohledem xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx orgánům x xxxxxxxxx xxxxx xxxx nadřízenému xxxxxx x xxxxx xx, xxx x nim xx lhůtě xx 30 dnů od xxxxxxxx uplatnily xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx úřad xxxx nadřízený xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, xx xx xx to, xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx úpravu návrhu xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx projednání.

(8) Zastupitelstvo xxxx xx při xxxxxxxxxxx výběru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(9) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx předložený xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xx o xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx upravený návrh xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(10) Xxx xxxxxxxxxx x vydání xxxxx xxxxxxxx xxxxx se x částech xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 9 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §53, 54 x §55 xxxx. 4 xx 7.

§55x

§55x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 403/2020 Sb.

§56

Xxxxxxxx xxxxx průtahům xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xx-xx při xxxxxxxxxx x projednávání návrhu xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx překročena xxxxx 1 roku xx předchozího rozhodnutí xxxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxx §6 xxxx. 2, xx pořizovatel xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx je xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx rozhodnutí o xxxxxx postupu pořizování xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx lhůtu.

§57

Xxxxxxx pořízení xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

X odůvodněných xxxxxxxxx xx možno x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x regulačního xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

§58

Xxxxxxxxx území

(1) Xx xxxxx obce se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx zastavěných xxxxx. Xxxxxxx jednoho xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx po hranici xxxxxx, xx výjimečných xxxxxxxxx ji xxxxx xxxxxxxx lomových xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx vinic, xxxxxxxx, pozemků zemědělské xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zemědělské xxxxxx (zahradnictví) nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx22) xxxx do xxxxxxx xxxxxxx22), x dále xxxxxxx vně xxxxxxxxxxx, x xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx jsou xxxxxx na ostatní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx veřejná xxxxxxxxxxxx1),

x) xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x výjimkou pozemků xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxx.

Vymezení xxxxxxxxxxx území

§59

(1) Xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx o pořízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (§6 odst. 2) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zastavěného xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx příslušného území x kopii xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx území xx xxxxxxxx xxxxx §58 odst. 1 x 2 x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx23).

(3) Xxxxxxxxxxx xx 60 xxx xx obdržení xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podkladů xxxx xx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx šetření xx xxxxxx dotčené xxxx x dotčených xxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxx xx úseku xxxxxxx přírody x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, ochrany xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx péče; konání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx orgány xxxxxxx xxx stanoviska xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx upraví návrh xxxxxxxx zastavěného území x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx dotčených xxxxxx, xxxxxxxxx x výsledky xxxxxx rozporů.

§60

(1) Xxxxxxxxxxx vede x xxxxxx zastavěného xxxxx projednaného s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §58 xxxx. 2 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx u xxxxxxxxx obce.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovisek x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pořizovatel xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §58 xxxx. 1 x 2.

(4) Xxxxx-xx na xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x dotčenou xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx dotčené xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx uplatněným stanoviskům xx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx, xx-xx x xxxxxxx x výsledky xxxxxxxxxx. X případě, že xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx pro přepracování xxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx musí xxx x souladu x §58 xxxx. 1 x 2.

(6) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo x xxxx změně, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx území, xxxxxxx vymezení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, který toto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Oddíl 4

Xxxxxxxxx plán

§61

(1) Xxxxxxxxx plán x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx a prostorové xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx a xxx vytváření xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxx pozemků, xxx umístění a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx staveb xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxx xxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx v xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x pro xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx plány xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx nahradit xxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx se x xxxxxxxxxx plánu xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§62

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu

(1) Xxxxxxxxx plán se xxxxxx z xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle správního xxxx.

(2) O pořízení xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x vlastního xxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxx vymezeném xxxxxxxx územního rozvoje,

b) xxxxxxxxxxxxxx obce x xxxxx nebo koridoru xxxxxxx územním plánem,

c) xxxxxxxxxxxxxx xxxx, není-li xxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx území xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) Ministerstvo xxxxxx v ploše, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxx plánu se xxxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx §6174.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xx žádost xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxx zásady xxxxxxxx rozvoje xxxx xxxxxx xxxx, a xx-xx jejich xxxxxxxx xxxxxx regulačního xxxxx.

§63

Úhrada nákladů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx regulačního plánu x podnětu projektantem, xx xxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx náklady xxxxxxx x §72 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx. Pokud xx zpracování xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jiné osoby, xxxx příslušné xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pořízení xxxxxxxxx xxxx xxxxxx úhradou xxxxxxx xx zpracování xxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §72 xxxx. 2 xxxx. x).

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx zpracování, xxxxxx podklady a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx žadatel.

(3) Náklady xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

Pořízení regulačního plánu x xxxxxxx

§64

(1) Xxxxxx x pořízení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxxx xxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxx záměru, identifikaci xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, důvody x xxxx pořízení regulačního xxxxx, návrh, xxxxx xxxxxx rozhodnutí regulační xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx-xx součástí územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozhodne x xxxxxxxx regulačního plánu x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx pořizovateli, xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx součástí xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx územního rozvoje, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx návrh xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zašle dotčeným xxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx je xxxx obecní xxxx, xxxxx je též xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx 15 dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx požadavky xx obsah zadání. Xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 2 písm. x) mohou uplatnit xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve kterém xxxxxx požadavky xx xxxxx xxxxxx. K xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vyjádřením xx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx upraví xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x předloží xx příslušnému zastupitelstvu xx xxxxxxxxx. Spolu x návrhem xxxxxx xxxxxxxx vyhodnocení, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x vyjádření xx xxxx návrhu xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx schvaluje xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx zadání xxxxxxxx xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§65

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx zajistí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx plánu, xxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxx xx xxxxx a x xxxx nárocích xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx vlastníků této xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Pořizovatel xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §64 xxxx. 2 xxxx. b) x xxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x to xxxxxxx 15 xxx xxxxxx. Současně xxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx stanoviskům xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx regulačního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx 15 dnů ode xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx písemně xxxxxxxxxx x xxxxxx regulačního xxxxx. K později xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxx, předloží xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx projednání x xxxxxxxx řešení xxxxxxx zastupitelstvu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxx k xxxx xxxxxx. X xxxxxxx, x jakém xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xx xxx schvalování vázáno xxxxxxxxxx dotčených xxxxxx xxxx výsledkem xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zajistí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§66

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, údaje o xxxxxxxxxx využití xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxx pořízení xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx územní rozhodnutí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx se xxxxxx x příslušného xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx o vydání xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx dohodu x xxxxxxxxx. Xxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx regulačního plánu xxxxxxxxx smlouvy o xxxxxxxxxxx žadatele na xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx").

(3) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx dotčených xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,&xxxx;

x) xxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxx xxxxxx na xxxxx x o jeho xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx infrastruktury,

e) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx provést xxxxxx xxxx opatření x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxx, nelze-li tato xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx ploše xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx infrastrukturu xxxx na veřejná xxxxxxxxxxxx, může xxxxxxx xxxxx návrhu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx vlastníky xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx infrastruktury, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx této xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx s obcí x vybudování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx soulad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zajistí xxxxxx xxxxxxxxxx rozporů. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxxxx zastupitelstvu ke xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§67

Xxxxxx o regulačním xxxxx

(1) Xxxxxxxx a xxxxxxxxx návrh xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x konání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx21) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx. K xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx je regulační xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx 30 xxx předem.

(2) Xxxxxxxxxx xx 7 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx x §85 xxxx. 1 x 2 xxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx katastru nemovitostí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x částem xxxxxx, xxxxx byly xx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§65 xxxx. 2 x 3) změněny. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx oprávněné x xxxxxx xxxxxxx musí xxx na xxxx xxxxxxxxxx upozorněny.

(3) Xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx věcech, x xxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje, xxxxxxxx plánu nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, se nepřihlíží.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výsledky projednání, xxxxxxxx x xxxxxxx xx veřejné xxxxx xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx připomínek. Návrhy xxxxxx dotčeným xxxxxxx x vyzve xx, xxx x xxx xx xxxxx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanoviska. Pokud xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx se xx xx, xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§68

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xx nezbytné, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx obec xxxxxx návrhu xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx zajišťuje na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx žadatel.

(2) Xxxxx-xx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx návrhu xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx těchto xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; přitom xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §67.

(3) Xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nutné xxxxx regulačního xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle §65 xxxx. 2 až 5, §67 x xxxxxxxxx podle §66.

(4) Xxxxxxxxxxx posoudí soulad xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxx x xxxxx územního xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xx ochranu architektonických x xxxxxxxxxxxxxx hodnot x území,

c) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx prováděcích xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx4), popřípadě x xxxxxxxxx řešení xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx odůvodnění regulačního xxxxx je kromě xxxxxxxxxxx vyplývajících xx xxxxxxxxx xxxx zejména

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4,

x) xxxxxxxxx zdůvodnění xxxxxxxxx řešení.

§69

Xxxxxx regulačního xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obce xxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx zastupitelstvo") xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx návrhu na xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx plánovací xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx zastupitelstvo vydá xxxxxxxxx plán xx xxxxxxx, xx xxxx x rozporu s xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x požadavky xxxxxxxxx x §68 odst. 4.

(3) V xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s předloženým xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxx projednání, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx.

(4) Dojde-li ke xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxx rozhodnutím; xx xx doby nelze xxxxx xxxx dotčených xxxxx postupovat.

(5) Práva x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejíž xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Xxx tyto veřejnoprávní xxxxxxx xx použijí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx25).

§70

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx plánu

Zastupitelstvo obce xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pořízení x xxxxxx regulačního xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x změny xxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx tímto regulačním xxxxxx. Regulační xxxx xxxxxx být v xxxxx případě x xxxxxxx x částmi xxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx změnou územního xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx plánu xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxx xxxxxxx.

§71

Doba xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx nestanovuje. Xxxxx xx změní xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx plán xxxxxxx x vydán, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx jeho xxxxx xxxx xxx zruší.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxx 3 xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx x odůvodněných xxxxxxxxx stanovena xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx 5 xxx; doba xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxxxxxx xxxxxx regulačního xxxxx x době xxxx xxxxxxxxx. Regulační xxxx však xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx na xxxxxxx žádosti xxxxxx x xxxx platnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona nebo xxxxxxxxxx právních předpisů, xxxx vzniklo-li xx xxxxxxx ohlášení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx provést, xxxx

x) xxxx-xx x době xxxxxxxxx započato x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxx úkon nevydává, xxxx

x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podaného v xxxx xxxxxxxxx právo xxxxxxxx záměr xxxxxxxxxx, xxxxx

x) byla-li xx xxxxxxx návrhu veřejnoprávní xxxxxxx nahrazující stavební xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx veřejnoprávní xxxxxxx nabyla účinnosti.

(3) Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx plánu, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §72 xx 74, xx xxxxxxxxx přiměřeně podle xxxxxxxxxx §61 xx 65 x xxxxxxx xxxxx ustanovení §67 xx 69. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xx postupuje xxxxxxxxx xxxxx §67 a 69, xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xx xxxxxxx uvést xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx souladu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kraje, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx rozvojovým xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Do xx xxxx nelze xxxxxxxxxx xxxxx částí regulačního xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx změně regulačního xxxxx postupuje xxxx xxxx xxx xxxxx x vlastního xxxxxxx.

(5) Xxxx xx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x vydanými xxxxxxxx územního rozvoje x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx územního rozvoje. Xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plánu, xxxxx xxxx x xxxxxxx x těmito xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx plánem. Při xxxx změně xxxxxxxxxxx xxxxx postupuje xxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx, xxxxxxx platnosti xx xxxx xxxxxxxx xx celý xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx žádost xxxxxxx xxxx platnosti xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx obdržel xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, byla-li realizace xxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx žádost lze xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx, komu přísluší xxxxxxxxx xxxxx x xxx vyplývající. Xxx xxxxxx žádosti lze xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx zrušit z xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 4 xxxx 5, x xx xxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx staveb xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření. Xxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(7) Dojde-li x xxxxxx uvedených x odstavci 4 xxxx 5 xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx žádost x xxxxxxx-xx xxx, xxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx vyplývající, xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx újma, xxxxxxxxx xx při její xxxxxxx xxxxxxx podle §102.

(8) Dojde-li xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx či xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, je xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx k vydání xxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx. Xxx této xxxxx xx postupuje xxxxxxxxx xxxxx §61 x §64 xxxx. 2 xx 6 x xxxxxxx xxxxx §65 x §67 xx 69; xx neplatí xxx xxxxxxxxxx změny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx postupuje xxxxxxx xxxxx §73, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx pořizování xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx nebyl xxxxxxxx zpochybněn, pokud xxxxxxxxx zastupitelstvo u xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Pořizovatel xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx úplného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx změně x xxxx vyhotovení xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx záznamem x xxxxxxxxx.

(10) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zkráceného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx zpracovává, xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx změny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx postupem x xxxxx znění xxxxxxxxxxx xxxxx po xxxx xxxxx obec nebo xxxx doručí xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxx regulačního xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Zkrácený xxxxxx pořizování xxxxx xxxxxxxxxxx plánu

§72

(1) Xxxxxxxx postup xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, že takto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx regulačního plánu x x jejím xxxxxx. Xxxxxxxx postup xxxxxxxxxx xxxxx regulačního xxxxx xx nepoužije xxx změně regulačního xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx změny xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx x vlastního xxxxxxx xxxx xx xxxxx, zadání xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx se x tomto případě xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x §44 xxxx. x) až e). Xxxxx obsahuje

a) údaje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx návrh xx pořízení xxxxx xxxxxxxxxxx plánu,

b) důvody xxx pořízení změny xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx změny xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx regulačního xxxxx xx jeho xxxxx, x xxxxxxx xxxxx regulačního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx náklady na xxxxxxxxxx xxxx územních xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx obcemi xxxxxxxxxx navrhovanou xxxxxx xxxxxx úplného xxxxx xxxxxxxx plánů a xxxxxxxxxxx plánů xx xxxxxx změně.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plánu xx xxxxxx x xxxx, xxx jejíž xxxxx xx změna xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxx, pokud xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pořizovatel xxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2 x 3.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx může podmínit xxxxxxxx změny regulačního xxxxx úhradou xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx.

§73

(1) Pořizovatel xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zastupitelstva xxxxx §72 xxxx. 1 zajistí zpracování xxxxxx xxxxx regulačního xxxxx a po xxxx xxxxxxxx jej xxxxxx xxxx, pro xxxxx xxxxx xx xxxxx pořizována, xxxxxxx 30 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx projednání.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a oznámení x konání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pořizovatel doručí xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx21) návrhu se xxxx xxxxxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx plán xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx, x xx nejméně 30 xxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx 7 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx připomínky x xxxxx xxxxxxx x §85 odst. 1 x 2 xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx uvést odůvodnění, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X této skutečnosti xxxx být xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx orgány xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx stanoviska. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, připomínkám x xxxxxxxx xx nepřihlíží, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx být xx xxxx xxxxxxxxxx upozorněny.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx návrh xxxxx regulačního xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx stanoviska, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx variantě samostatně. Xxxxxxxxxxx xx spolupráci x určeným xxxxxxxxxxxx x projektantem xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovisek, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x připomínek xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxx byly xxxxxxxxx stanoviska, námitky x xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zpracuje xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uplatněných x návrhu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plánu. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx, aby x xxx xx lhůtě xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx lhůtě, xx xx xx xx, xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx souhlasí. Xxxxx xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx úpravu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x souladu x výsledky projednání.

(5) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vázáno stanovisky xxxxxxxxx orgánů nebo xxxxxxxxx xxxxxx rozporů.

(6) X případě, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx změny xxxxxxxxxxx plánu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx pokyny x xxxxxx nebo xxx xxxxxxx. Jedná-li xx x podstatnou xxxxxx, pořizovatel projedná xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx projednání.

(7) Xxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx neupravených x xxxxxxxxxx 1 xx 6 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 3 x 4, §68, 69 x §71 xxxx. 9.

§74

Xxx pořizování a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §72 x 73 xx xxxxxxxxxxx, že xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx, komu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx regulačního xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, jedná-li se x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §71 odst. 4 x 5, x xx jen v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx prospěšných staveb xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx obdobně §71 xxxx. 7.

§75

§75 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 403/2020 Sb.

Díl 4

Územní rozhodnutí

§76

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx změny, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx území, xxxxx využití xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxxxxx územního xxxxxxxxxx xxxx územního xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx.

(2) Xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §90 x xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx sousedních xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx si xxxx xxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejsou-li xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx souhlasu známy.

§77

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx o

a) xxxxxxxx xxxxxx xxxx zařízení (xxxx jen "rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx"),

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx vlivu xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xxxx scelování xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx pásmu.

§78

(1) Xxxxxx rozhodnutí xxx xxxxxxxx územním xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §96 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §78a.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxx nahrazuje xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx x umístění xxxxxx se xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Stavební xxxx xxxx xxxxx §96a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xx možné xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§78a) x xxxxxxxx xx xxxxx nahradit stavební xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxxx (§116), xxx uzavřít xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx současně xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx úřad xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x terénních xxxxx xxxxxxxxx x §104 xxxx. 1 xxxx. x) až x), xxxxxxxx xx nevylučuje xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx zájmů podle xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxx xxxxxxx práv xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xx k jejich xxxxxxxxx nebude xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§78x

Xxxxxxxxxxxxx smlouva

(1) Stavební xxxx může xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx x posouzení vlivů xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xxxxxxxx kromě xxxxxxxx smluvních xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx územního xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx závazných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x požadavky §90. Xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, které xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx jako x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx katastrální mapy, x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx rozhodnutí dotčených xxxxxx. Žadatel k xxxxxx připojí xxxxxxx x umístění xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §184a.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx dobu 8 xxx. Xxxxxxxx xxxx xx základě posouzení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přijme, nebo xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx důvody xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx zajistí xxxxxxxx xxxx, které by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx přílohu, kterou xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x měřítku xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x vyznačení xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxx x uzavření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx 15 xxx. Xxxxxxxxxxxxx smlouvu s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xxx-xx x xxxxxx xxxxx §15 xxxx 16 xxxx stavebnímu xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavby x xxxxxxxx orgánům.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy zanikají xxxxxxxxx 2 xxx xxx dne xxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx dohodnuta xxxx delší, nejdéle xxxx 5 xxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) bylo-li xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx její xxxxxxxxx xxxxxx pravomocné xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx obdobné rozhodnutí xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx-xx x xxxx její xxxxxxxxx právních xxxxxx xxxxxxx x provedením xxxxxxxxxx stavebního xxxxxx,

x) xxxx-xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx započato x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x případech, kdy xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiný úkon xxxxxxxx,

x) vzniklo-li xx xxxxxxx xxxxxxxx stavebního xxxxxx posouzeného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx stavební xxxxx xxxxxxxxxx, nebo

d) xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x době xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouva x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Účinnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxxxx; xxxxxxxx 1 xx 4 se xxxxxxx xxxxxxxxx. Návrh xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, že xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx úřad xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 3; x xxxxxxx xxxxxxx xx návrh xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx podle §93 xxxx. 3.

(8) Veřejnoprávní xxxxxxx pozbývá xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx záměru, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vztahuje; xx xxxxxxx, byla-li xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx smlouvu xxx xxxxxx na základě xxxxxx stavebního xxxxx x žadatele xx xxxxxxxx §94 xxxx. 1, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x moci xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx prospěšné xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Veřejnoprávní xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx úřední x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx správního xxxx. Xxxxxxxxx řízení lze xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 roku xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x prvním stupni xxxxx xxxxx po xxxxxxxx 15 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nahradí xxxxxx xxxxxxxxxx, stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§79

Xxxxxxxxxx x umístění xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, umisťuje xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx druh x xxxx, podmínky pro xxxx xxxxxxxx, pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xx x rozhodnutí xxxxxx areál jako xxxxxxxx pozemek x x jeho xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxx a rámcové xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx v maximálních xxxx minimálních prostorových xxxxxxxxxxx (xxxxxxx vnější xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stavby xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) informační x xxxxxxxx xxxxxxxx x celkové xxxxx xx 0,6 m2 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx 8 x,

x) xxxxxxxxx rozvody xxxx xxxxxx vody xx zemědělské půdě xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx, nejde-li x xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx věže, signály x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx konstrukce dopravního xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx informace xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx do xxxxx 1 x xxxx oplocení do xxxxx 2 x, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx přístupnými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx1) x xxxxx xx xxxxxxxxx x zastavěném xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx účelových xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x scénické xxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx sloužící x připojení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxx 8 x xxxxxx xxxxxx nosných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikačních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx lesních xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx zvěří xx lesních xxxxxxxxx x xxxxxxxx dřevin xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxx xxx podezdívky, xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx provozu xx pozemní xxxxxxxxxx xxxx k přerušení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 30 x2 xxxxxxxxx xxxxxx a xx 5 x xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx, důlní stavby xxx povrchem a xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx státní xxxxxx správy podle xxxxxxx předpisů,

n) skleník xx 40 x2 xxxxxxxxx xxxxxx x xx 5 m xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx vzdálenosti xxxxxxx 2 x xx xxxxxxx pozemku, xxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx 25 x2 xxxxxxxxx xxxxxx x do 5 x xxxxx x jedním xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 3 x xx pozemku xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx bydlení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx skladování xxxxxxxxx xxxxx xxxx výbušnin, xxxxxxx xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přírodní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx stavbu xxx podnikatelskou xxxxxxx, xx v souladu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx umisťována x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx hranic xxxxxxx xxxxxxx 2 m, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dešťové xxxx xx jejím xxxxxxxx xxxx nejméně 50 % x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx domu xxxx xxxxxx pro rodinnou xxxxxxxx,

x) xxxxx do 40 m2 zastavěné xxxxxx xx zastavěném xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejméně 2 x xx xxxxxxx pozemku, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx slouží xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx přístupné přístřešky xx 40 x2 xxxxxxxxx xxxxxx x xx 4 x xxxxx,

x) xxxxxx vedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx69), xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochranného xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx vedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx stávajícího ochranného xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x změna xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx pásma xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx dotčených stávajícím xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x pro xxxxxxxx výměny xxxxxx xxxx xxxxxxxxx trasu xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx břemene; x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx nadzemního xxxxxx x napěťové xxxxxxx 110 xX, xxx x zastavěném xxxxx zachovat jeho xxxxxxxx xxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x zařízení xxx xxxxxxxxxx výzdobu x xxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxx nepřesáhne 30 xx xxxx xxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výlučně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx1),

x) xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 50 xX, xxxxx xxxx x xxxxxxx x územně xxxxxxxxx dokumentací, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx x distribuční soustavě75) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx smyčky, to xxx x hladině xxxxxxx napětí x x xxxxxxxxx xxxxx xx 25 m xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx distribuční soustavy, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx připojena k xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx soustavě xx připojeno více xxx 90 000 xxxxxxxxx míst.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxxxxxx na xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovisko x xxxxxxxxx vlivů xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx prostředí.

(4) Pokud xxxxxx uvedené v xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx zemních xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxx xx xxxxxxxxx x existenci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

§80

Xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx území

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxxx.

(2) Rozhodnutí x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx úpravy xxxxx §3 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx pohřebiště,

e) xxxxx xxxxx pozemku xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, lesů, xxxxx, xxxxxx x xxxx, pokud podmínky xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úpravami xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vody.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx ani xxxxxx souhlas xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx do 1,5 m xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx 300 x2 xx pozemcích, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx prostranstvím1), xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx plochy xx 300 x2, xxxxx neslouží pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, které xxxxx způsobit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí,

c) xxxxx xxxxx pozemku xxxx xxxxxxx využití xxxxxxx x xxxxxx do 300 m2,

d) xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx toků,

e) úpravy xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx schopnost xxxxxxxxx vody, xxxxxxxxx xx pozemku xxxxxxxxx xxxx nebo na xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx nebo podmiňují xxxxxxx xxxx rodinnou xxxxxxxx, neslouží ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, není x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x plocha xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vody xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 50 % x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Ustanovení xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxx na území, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Ustanovení xxxxxxxx 3 xx nevztahuje xx xxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx12).

§81

Xxxxxxxxxx x změně xxxxx užívání xxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, která má xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx dopravní x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x změně xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xx vyžadováno xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx11) xxxx mají xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx dopravní x xxxxxxxxxx infrastrukturu.

§82

Xxxxxxxxxx x dělení xxxx xxxxxxxxx pozemků

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx rozdělení xxxx xxxxxxx pozemků.

(2) Rozhodnutí x dělení nebo xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxx xxxxx xx žádost xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx prospěšné xxxxxx (§101).

(3) Rozhodnutí o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx jsou dány xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx33). Xxxx-xx xxxxx stanovit podmínky xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx navrhovaný xxxxx. Sdělení xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx územní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§83

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, zařízení xxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxx okolí nebo xxxxxx xxxxx xxxxxx xx zařízení xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx zpravidla xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx §79 xx 81; xxx je xxxxx x samostatně.

(3) Xxxxxxxxxx x ochranném xxxxx xx nevydává, xxxxxxxx podmínky xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx34) nebo xx jeho základě.

Xxx 5

Xxxxxx řízení

§84

Příslušnost x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stavební xxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení.

(2) Xx-xx x územnímu řízení, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x změně xxxxxxx xxxxx xxxx x ochranném xxxxx, xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxx xxxxxxx orgán xxx xxxxxxxx xxxx, rozhodne xxxxx orgán xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §96b.

§85

Xxxxxxxxx územního xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxx

x) xxxxxxx,

x) obec, xx xxxxxx xxxxx xx být požadovaný xxxxx uskutečněn.

(2) Účastníky xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxx, kdo xx xxxx xxxxx xxxxx k tomuto xxxxxxx xxxx stavbě,

b) xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxxx x sousedním xxxxxxx xxxxx sousedním xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxx.

§86

Xxxxxx o vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx základní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, identifikační xxxxx x pozemku xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx má xxxxx xxxxxxxxxx, uvedení osob, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxxx x sousedním xxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) K xxxxxxx x vydání xxxxxxxx rozhodnutí žadatel xxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §184a,

x) závazná xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx doklady podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx koordinované xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 odst. 7 xxxx xxxxxxx stanovisko xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx územní rozhodnutí, xxxxx xxxxxxxxxxx-xx se xxxxx §96b odst. 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dopravní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x způsobu xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x příslušnými xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dopravní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx výkresy, xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vlastnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx, dokumentace xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx; u xxxxxxx plnícího xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx dokumentace xxxxxxxxx technickou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dovozce, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx39), x něhož xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx technických xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx požadavků zabezpečujících xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stavby.

(3) Xxxxxxx-xx tak zvláštní xxxxxx předpis, nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx svými xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy za xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, xxxxxxxx žadatel xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx k jejímu xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx; usnesení x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx k xxxxxxx o vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx projektantem, xxxxxxxx xxxx takovou xxxxxx xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxx; usnesení x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §85 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x obsahu xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx změny využití xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx60), xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxxxx xxxxxx dokumentace xxxx stanoveny xxxxxxx.

§87

Xxxxxxxx xxxxxxxx řízení

(1) Xxxxxxxx xxxx oznámí xxxxxxxx xxxxxxxx řízení x k projednání xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, a je-li xx účelné, spojí xxx x xxxxxxxxx xx xxxxx; oznámení x konání ústního xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 15 dnů xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xx dobře xxxxx xxxxxx v xxxxx x žádost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx záměru. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx jednání, stanoví xxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx námitky a xxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxxx; tato xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 15 xxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxx x xxxxxx xx doručují xxxxxxxxxx řízení a xxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; v xxxxxx x velkým xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxx xxxxx x řízení doručují xxxxxxxx xxxxx §144 xxxx. 6 správního xxxx, dotčeným xxxxxxx x xxxx, xxxxx xx účastníkem xxxxxx xxxxx §85 odst. 1 písm. b), xx xxxxxxxx jednotlivě; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 xxxxxxxxx řádu xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §85 xxxx. 1 písm. x) x §85 xxxx. 2 xxxx. a).

(2) X xxxxxxxxx záměrů, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx nařídit x projednání žádosti xxxxxxx ústní jednání. X případech xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx nebyl xxxxx územní xxxx, xxxxxx stavební xxxx xxxxxxx xxxxx jednání xxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx úkonů v xxxxxx xx použije xxxxxxxx 1 xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx nejméně 30 xxx předem. Xx xxxx xxxx musí xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx zajistí, xxx informace x xxxx xxxxxx x x xxx, xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx územního xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx poté, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jednání, xxxxxxxx xx místě určeném xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x žadateli, o xxxxxxxx územního xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx záměru, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, z xxxxx xxx usuzovat xx architektonickou x xxxxxxxxxxxxx podobu xxxxxx x na xxxx xxxx na xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nesplní, stavební xxxx nařídí opakované xxxxxxx ústní xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X případě, xx xx neprokáže xxxx, xx se xx xx, že xxxxxxx povinnost vyvěšení xxxxxxxxx splnil.

(3) X xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxx x xxxxxx doručují xxxx xxxxxxxx vyhláškou xxxxx §25 odst. 3 xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxx xx doručuje xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx podle §85 xxxx. 1 x 2 xxxx. x). Xxxxxxxxx xxxxxx podle §85 xxxx. 2 xxxx. x) xx x oznámení x xxxxxxxx řízení a x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) V xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxx-xx rozhodnout xx xxxxxxx dokladů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx stavební xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejdéle xxxx xx xxxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx postupu xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx lhůtě xx 90 dnů.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx.

§88

Xxxxxxxxx územního xxxxxx

Xxxxxxxx xxxx územní řízení xxxxxxx, kromě xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx, xxxx v xxxxxxx, že xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx infrastrukturu, xx xxx nelze xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx staveb x xxxxxxxx xxxx úpravy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx žadatele x xxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dopravní a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, stavební xxxx územní xxxxxx xxxxxxx.

§89

Xxxxxxx xxxxxxxxxx, námitky x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 odst. 4, a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx uplatněny xxxxxxxxxx xxx ústním xxxxxxx, xxxxxxxx xxx veřejném xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx. Jestliže xxxxx x upuštění od xxxxxxx jednání, musí xxx závazná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů podle §4 odst. 4 x xxxxxxx účastníků xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x věcem, x xxxxxxx bylo rozhodnuto xxx xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení, x xxxxxx podání xxxxxxx; k námitkám, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 4, xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxx uplatňuje v xxxxxxx xxxxxx námitky x xxxxxxx zájmů xxxx x xxxxx xxxxxx obce. Osoba, xxxxx může xxx xxxxxxxxxx řízení xxxxx §85 xxxx. 2 xxxx. x) a x), xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx její xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx, která xx xxxxxxxxxx řízení podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx řízení uplatňovat xxxxxxx pouze x xxxxxxx, x jakém xx xxxxxxxxxxxxx záměrem xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx požadavky, xx xxxxxxxxxx.

(5) O xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx námitek xxxxx odstavců 1 xx 4 xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v oznámení x xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx, x které xxxxxxx x dohodě xxxx účastníky řízení, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx základě obecných xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx stanovisek, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxx technických norem, xxxxx xxxxxx námitka xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povahy, stavební xxxx xx o xx xxxxx xxxxxx x rozhodne xx xxxx; to xxxxxxx x xxxxxxx námitek xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

§90

Xxxxxxxxxx záměru žadatele

(1) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx

x) tohoto xxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xx využívání xxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx k možnosti x způsobu xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx pásem,

c) zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxx stanovisky, xxxxxxxxx s rozhodnutími xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx4) xxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx s výsledkem xxxxxx rozporů.

(2) Stavební xxxx xxxxxxxx xxxxxx x územně plánovací xxxxxxxxxxx a s xxxx a xxxxx xxxxxxxx plánování x xxxxxxxxxx záměrů, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §96b; stavební xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx užívání stavby, xxx-xx x stavby, xxxxx lze xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavebního xxxxxx.

§91

§91 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 39/2015 Sb.

§92

Xxxxxx rozhodnutí

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx stavební xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx xxx využití x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx a realizaci xxxxxx, zejména xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx-xx xx posouzení xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxxxxxxxx prohlídkách xxxxxx xxxx xxx vydávání xxxxxxxxxxxx souhlasu, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace xxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx dokumentace xxxx xxx zpracována vždy x stavebních záměrů xxxxx §103 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xx 8. X rozhodnutí xxxxxxxx úřad stanoví xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx dočasné činnosti xxxxxxx lhůtu xxx xxxxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx způsob xxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 6 stanoví x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx záměr xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §90 xxxx jestliže xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx záměru xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, stavební xxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §87 xxxx. 1 až 3. V případě xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyhláškou xx x něm účastníci xxxxxx xxxxx §85 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Po dni xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x ověřenou xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx část xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxx rozhodnutí opatřený xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxx xxxxx §15 xxxx 16, také xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxx x povolení xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§93

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Územní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx využití xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x o dělení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 2 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, nestanoví-li xxxxxxxx úřad v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx 5 xxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx užívání xxxxx, xxxxxxx-xx z xxxxxx xxxx x xxxxxx konzumaci.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; podáním xxxxxxx xx běh xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se vztahují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx x xxx, že xxxxxxx xxxxx jednání se xxxxxx x závazná xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx lze xxxxx xx xxxxx 15 xxx ode xxx xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x nim xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx platnosti,

a) xxxx-xx xx základě xxxxxxx xxxxxx x době xxxx xxxxxxxxx vydáno xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx-xx v xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx ohlášeného stavebního xxxxxx,

x) xxxx-xx x xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx x využitím xxxxx pro stanovený xxxx x případech, xxx xx povolovací xxxxxxxxxx nebo jiný xxxx nevydává,

c) xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx stavební záměr xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx-xx xx xxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nahrazující xxxxxxxx povolení xxxxxxxx x době xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tato xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx platnosti xxx xxxx, xxx xxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxx žadatele, xx xxxxxxx od xxxxxx, xx kterému xx xxxxxxxxxx vztahuje; xx xxxxxxx, byla-li xxxxxxxxx xxxxxx xxx zahájena.

(6) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx stavby, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxx lhůtu.

§94

Xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx odůvodněnou žádost xxxxxxxxxxx, x xx xxx, že xx xxxx xxxxxxxxx část xxxxxxx novým xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x rozsahu této xxxxx. Platnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 3.

(2) Xxxxxxxxxx x ochranném xxxxx xxx xxxxxx nebo xxxxxx i na xxxxxx xxxx, komu x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx; vyžaduje-li xx xxxxxxx xxxxx, lze xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. Z rozhodnutí x ochranném xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx žádost xxxx, xxxx z xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, povolit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx uskutečnění xxxxxxxxxxx činnosti.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx úřední xxxxxx xxxx zrušit v xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxx prospěšného xxxxxxxx.

(4) Při xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx ustanovení o xxxxxxx xxxxxx obdobně.

(5) Xxxxx-xx ke xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx, územní xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x posouzení xxxxx xxxxxxxxx záměru xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x posuzování xxxxx xx životní xxxxxxxxx.

Územní xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí

§94a

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxx územního xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx je obecný xxxxxxxx xxxx xxxxx §13 odst. 1 xxxx. x). Xxxxxx x xxxxxx územního xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx70), xxxxxxxx stavební xxxx x územním xxxxxx x posouzením xxxxx xx životní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx úřadem, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx") x xxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xx podkladem xxx xxxxxx územního xxxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx řízením, postupuje xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle zákona x xxxxxxxxxx vlivů xx životní xxxxxxxxx, xxxxx v xxx xxxx stanoveno xxxxx.

§94x

Xxxxxxxxx územního xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxx x §85.

§94x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 225/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94x

(1) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx se k xx xxxxxxx xxxxx §86, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §10 odst. 3 x přílohy č. 4 x xxxxxx o posuzování xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx posouzení xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x celistvost evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx řízení, xxx-xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx územního xxxxxxxxxx se x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx vyhotoveních. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx v elektronické xxxxxx.

(3) Obsahové náležitosti xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx.

§94x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94d

(1) Xxxxxxxx xxxx x součinnosti s xxxxxxxxxx úřadem xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; za xxxxx xxxxxx xx 5 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x dokumentaci xxxxx záměru na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Nemá-li xxxxxx xxxx dokumentace předepsané xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x přerušení xxxxxx xx xxxxxxxx pouze xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §88 x xxxxxxxxx xxxxxx xx použije obdobně. Xxxxx-xx k xxxxxxxxx xxxxxx x důvodů xxxxxxxxxxxx vad xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, že stavební xxxxx má významně xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx pro zamítnutí xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxxxxx kompenzačních xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx12).

(3) Xxxxx x žádosti x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dokumentace xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx dokumentace xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx žádost xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxx; xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx úřadu.

§94d vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94e

(1) Xxxxxxxx úřad xxxxxx zahájení územního xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x stanoví xxxxx, ve xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx závazná xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxx nesmí být xxxxxx xxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx desce. Stavební xxxx může x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ústní xxxxxxx, x je-li xx účelné, spojí xxx x ohledáním xx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxxxx xxxxxx a veřejnost xxxxx uplatnit připomínky xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. K xxxxxxxxxxx, které překračují xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx první nebo xxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v řízení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx doručuje xxxxxxxx xxxxx §144 xxxx. 6 správního xxxx, dotčeným xxxxxxx x xxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §85 xxxx. 1 xxxx. x), xx doručuje xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 xxxxxxxxx řádu jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §85 xxxx. 1 xxxx. a) x §85 xxxx. 2 xxxx. a). Xxxxxxxx x konání xxxxxxxxx xxxxxxx jednání xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx 30 xxx xxxxxx. Ustanovení §87 xxxx. 2 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx použije obdobně; xxxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx určeném xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. U xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx území xxxxxxxx xxxx se xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx §87 xxxx. 3 xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §85 xxxx. 2 písm. x) se §87 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxx.

§94x vložen právním xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x účinností xx 1.1.2018

§94x

(1) Xxxxxxxx úřad xxxxx příslušnému xxxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, veřejného xxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxx lhůty pro xxxxxx připomínek xxxxxxxxx xxxxxx a veřejnosti xxxxxxxx projednání, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx stanoviska xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x řízení do xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xx 5 xxx xx obdržení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxx vydání xx xxxxxx xxxxx a xxxxxx lhůtu, xxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx v této xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx všech xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx závazného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx námitky, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx závazná xxxxxxxxxx.

§94x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. s účinností xx 1.1.2018

§94x

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx v územním xxxxxx x posouzením xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §89 obdobně.

§94g vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94h

Stavební xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx uvedených v §90.

§94x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. s účinností xx 1.1.2018

§94x

(1) Územní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §94e xxxx. 2. Xxxxxxxxxx §87 xxxx. 4 x xxxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí x §92 pro xxxxx územního xxxxxxxxxx x xxxxxx stavebního xxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx obdobně. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a odůvodnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoviska x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí, xxxx xxx v odůvodnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx byla z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx stavebního xxxxxx xx předmět xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lokality xxxx xxxxx oblasti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, stanoví xxxxxxxx xxxx xx výroku xxxxxxxx rozhodnutí v xxxxxxx, kdy xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx na základě xxxxxxxx rozhodnutí, xx xxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx neběží xxxxx xxxxxxxxx územního xxxxxxxxxx. X xxxxxxx, kdy xxxxxxxx záměr nelze xxxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx odklad vykonatelnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §93 x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x §94 x xxxxx x xxxxxxx územního xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§94x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Xxxxxxxx územní x xxxxxxxx řízení

§94j

(1) U xxxxxx x působnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x staveb xxxxxxxxxx x §16 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxx. 4 xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx je stavební xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx podle §13 xxxx. 1, §15 odst. 1 xxxx. x) xx x) xxxx §16 xxxx. 2 xxxx. x) nebo xxxx. 4.

(2) X xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řídí příslušností x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x umístění nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx namísto xxxxxxxxxx závazná xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx společné xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky xxxxxxxxxxx stavby, x xxxxxxxx xxxxx stavby xxxx xxxxxxxxxx podle §118, k xxxxxx xxxxxxxxxx x odstranění xxxxxx xxxxx §129 xxxx. 1 písm. x), xxxx-xx xxx xxxxxxxx stavba xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx ji xxxxxxxxx xxxxxxx.

§94x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx

x) xxxxxxxxx,

x) obec, xx xxxxxx xxxxx xx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx stavební xxxxx xxxxxxxxxx, není-li xxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx, xxx má xx xxxxxx xxxx věcné xxxxx, není-li xxx xxxxxxxxxxx,

x) vlastník xxxxxxx, xx xxxxxx má xxx xxxxxxxxxx stavební xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx, kdo má xxxx xxxxx právo x xxxxxx pozemku,

e) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo jiné xxxxx právo k xxxxxxxxx stavbám xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§94x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 225/2017 Sb. x účinností od 1.1.2018

§94x

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx rozsahu x xxxxx, xxxxxxx x xxxx provádění, x xxxxxxx stavby xxxxxx dobu xxxxxx xxxxxx a návrh xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx x pozemku xxxx xxxxxx, xx xxxxx se xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx o xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxx.

(2) K xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx stavebního xxxxxx xxxxx §184a,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 7, xxxx xxxxxxxxxxx-xx se podle §96b xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x možnosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) smlouvy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx infrastruktury, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) dokumentaci xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, dokumentaci xxxxxxx x technických x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X případě xxxxxx x xxxxxx xxxxxx účastníků se x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §94k písm. e) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x staveb xxxxxxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlivem xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Dokumentace pro xxxxxx xxxxxxxxxx povolení xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxx-xx stavebník xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx vyhotovení xxxxxxxxxxx xx připojuje v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx příslušný xxxxxxxx úřad, který xxxxxxxx územní a xxxxxxxx řízení xxxx, x to v xxxxx, xxxxx odpovídá xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx dokumentace xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx výkresy x dokumentaci objektů x technických a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx než xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx územní x xxxxxxxx xxxxxx vede.

(5) Xxxxx k xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx není připojena xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx zpracována xxxxxxxxxxxx, stavební úřad xxxxxxx žádost xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx povolení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx doplnění x xxxxxx přeruší; xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx stavebníkovi. Xxxxxxxxxx §88 x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx vad xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx náležitosti žádosti x jejích příloh, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§94x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94m

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x dotčeným xxxxxxx xxxxxxxx řízení nejméně 15 xxx před xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxx, xx-xx xx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x účastníky xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx jednání, xxxxx xx x nim xxxxxx přihlédnuto. V xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, ve xxxxxx xxxxx vydán xxxxxx plán, nařídí xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx jednání xxxx.

(2) Xxxxxxxx o zahájení xxxxxxxxxx územního x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx úkony v xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx o řízení x velkým xxxxxx xxxxxxxxx. X případě xxxxxx x velkým xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx účastníkům xxxxxx xxxxx §94k xxxx. a) až x) a dotčeným xxxxxxx jednotlivě; xxxxxxxxx xxxxx §27 odst. 1 xxxxxxxxx řádu xxxx vždy xxxxxxxxx xxxxx §94k xxxx. x), c) x x). U xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx obcí xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §25 odst. 3 xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dotčeným xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §94k xxxx. x) xx x). Xxxxxxxxx řízení xxxxx §94k xxxx. x) xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a v xxxxxxx úkonech x xxxxxx xxxxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxx identifikují označením xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx záměru.

(3) Xx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx i od xxxxxxx xxxxxxx, může xxxxxxxx xxxx upustit, xxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x žádost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx od xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 15 xxx, xx kdy xxxxx dotčené orgány xxxxxxxx závazná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx. Zároveň xx upozorní, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx. Ustanovení §113 odst. 1 x 2 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§94x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 225/2017 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94n

(1) Závazná stanoviska, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4, xxxx xxx uplatněna xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx jednání, xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx. Jestliže xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx jednání, xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxx nepřihlíží. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx nejpozději xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx k xxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx stanoviskům x xxxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xx účastníkem xxxxxx podle §94k xxxx. x) xx x), xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx provádění x xxxxxxx stavebního záměru xxxx xxxxxxxxxx dotčených xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxx přímo xxxxxxx xxxx vlastnické xxxx jiné věcné xxxxx x pozemku xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx námitky x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx. Osoba, xxxxx xx účastníkem xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx námitky xxxxx v xxxxxxx, x jakém xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zájem, xxxxx ochranou xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. K xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx požadavky, se xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx skutečnosti, které xxxxxxxxx xxxx postavení xxxx xxxxxxxxx řízení, x xxxxxx podání xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx posoudí xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx působnosti. X námitce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x rozhodne xx xxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx námitek xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jiných věcných xxxx. O xxxxxxxxxx xxx uplatňování xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx.

§94x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x účinností xx 1.1.2018

§94x

(1) Xx společném xxxxxxx x stavebním xxxxxx stavební xxxx xxxxxxxx, zda xx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x způsobu napojení xxxx k podmínkám xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx pásem,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx stanovisky, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx rozporů.

(2) Xxxxxxxx xxxx dále ověří xxxxxxx, xxx

x) xxxxxxxxxxx xx úplná, přehledná, x xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx míře xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, včasné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Stavební úřad xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx užívání stavby.

§94o xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x účinností xx 1.1.2018

§94x

(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx záměr, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx dělení xxxx scelování pozemků, x pokud xx xx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx, případně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx stavby xxxxxx a vedlejších xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zájmů x xxxxxxx zejména xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na výstavbu, xxxxxxxxx technických norem. Xxxxx xxxxxxx stanoví, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby. Xxxxxxxx-xx to posouzení xxxxxxxxx zájmů xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavby xxxx xxx kolaudaci, xxxx uložit zpracování xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §115 odst. 2 se použije xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxx x §94o, stavební xxxx xxxxxx zamítne.

(3) X jednoduchých xxxxxx, xxxxxxx lze-li xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dokladů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxx xxxx xx lhůtě xx 60 dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxx; ve xxxxxx xxxxxxxxx případech xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nejdéle xx xxxxx xx 90 xxx.

(4) Xx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povolení xxxxxxxx xxxxxxxx právní moci x xxxxxxxxxx ověřené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x obecnému xxxxxxxxxx úřadu, xxxxx-xx x xxxxxx staveb. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx záměru.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 2 xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx 5 xxx. Xxxxxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx stavba xxxxxx xxxxxxxx x xxxx jeho platnosti. Xxxxxxxx xxxxxxxx pozbývá xxxxxxxxx xxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx stavebníka x tom, xx xx xxxxxxxxx svého xxxxxxxxxx záměru xxxxxxx; xx neplatí, xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx žádost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx uplynutím. Podáním xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povolení.

(6) Shledá-li xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx vydané xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §15 odst. 1 xxxx. x) xx x) nebo v §16 xxxx. 2 xxxx. d) nebo xxxx. 4 xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx stanoviskem xxxxxxx xxxxx §96b, xx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx 6 měsíců xxx dne jeho xxxxxx xxxx žalobu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx72).

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx společného xxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

Společné xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx

§94x

(1) Xxxxxxxx xxxx příslušný xxxxx §94j postupuje xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx x podle xxxxxx x posuzování xxxxx xx životní xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx povolení x posouzením xxxxx xx životní prostředí xxx stavební xxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx vlivů xx životní xxxxxxxxx71), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx územním x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx společného xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní prostředí; xxxxxxx stanovisko xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Ve xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, které xx navazujícím xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§94x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x účinností xx 1.1.2018

§94r

Účastníky společného xxxxxxxx x stavebního xxxxxx x posouzením xxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §94k.

§94x vložen xxxxxxx předpisem č. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94s

(1) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx povolení xxxxxxxx kromě obecných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jeho xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, u xxxxxxx xxxxxx rovněž xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx úpravy xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx nichž xx xx stavební xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx o xxx, xxx bude xxxxxxxx záměr provádět, xx-xx xxxx.

(2) K xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx povolení xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx x provedení xxxxxxxxxx záměru podle §184a,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx4) nebo xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 7, xxxx xxxxxxxxxxx-xx se xxxxx §96b xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ochranných a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) smlouvy x příslušnými vlastníky xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, vyžaduje-li xxxxxxxx xxxxx vybudování xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx povolení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zprávu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx vlivů záměru xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 odst. 3 x přílohy č. 4 x zákonu x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx řízení, byl-li xxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx prohlídek xxxxxx.

(3) Xxxxxx o vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx záměru xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x elektronické xxxxxx.

(4) X xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx povolení xx xxxxxxxxx řízení xxxxx §94k xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci xx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxxx xxxx vlastníkem xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx vyhotovení xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vedlejší xxxxxx xxxx příslušný xxxxxxxx úřad, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení s xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xx x xxxxx, xxxxx odpovídá xxxxx xxxxxxxxxx úřadů, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx technickou xxxxxx, situační xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx zařízení, které xxxx xxxxxx vedlejší xxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx než xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx prostředí xxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§94x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94t

(1) Xxxxxxxx úřad x součinnosti x xxxxxxxxxx xxxxxx zkoumá xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dokumentaci; xx xxxxx xxxxxx xx 5 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx úřad vyzve xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x řízení xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení se xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §88 x xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxx obdobně. Xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, usnesení x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx negativní xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nebo celistvost xxxxxxxx xxxxxxxx lokality xxxx xxxxx xxxxxxx, x tato xxxxxxxxxx xxxxxx přímo důvodem xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx úřad přeruší xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx12).

(3) Xxxxx x xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx společného povolení xxxx dokumentace xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx není zpracována xxxxxxxxxxxx nebo osobou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx takovou xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx oznamuje pouze xxxxxxxxxxxx x příslušnému xxxxx.

§94x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x účinností xx 1.1.2018

§94x

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx na životní xxxxxxxxx, x dotčené xxxxxx xxxxxxx stanoviska, xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx oznámení xx xxxxxx desce. Xxxxxxxx xxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx-xx xx xxxxxx, spojit xxx s xxxxxxxxx xx místě. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx a veřejnost xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x hlediska xxxxx xx xxxxxxx prostředí x xxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx xxxxx vydán xxxxxx xxxx, nařídí stavební xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Oznámení x xxxxxxxx řízení, xxxxxxxxx lhůty xxxxx xxxxxxxx 1 nebo x nařízení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x řízení x xxxxxx xxxxxx účastníků xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §144 odst. 6 xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx, xxxxx xx účastníkem xxxxxx podle §94k xxxx. x), se xxxxxxxx jednotlivě; účastníky xxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 správního xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §94k xxxx. x), c) x x). Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx vyvěšeno xx xxxxxx desce nejméně 30 xxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §87 xxxx. 2 o informační xxxxxxxxxx žadatele xx xxxxxxx obdobně; xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx určeném xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo xx xxxxxx veřejného xxxxxxx xxxxxxx.

(3) U xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení o xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxx x xxxxxx doručují xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §25 xxxx. 3 xxxxxxxxx řádu; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §94k xxxx. x) až x).

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §94k písm. x) se v xxxxxxxx o zahájení xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dotčených vlivem xxxxxxxxxx xxxxxx.

§94x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94x

(1) Xxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx 5 xxx xxx xxx konání xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx připomínek xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx do xxxx xxxxxx závazného xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xx 5 xxx po obdržení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx informace o xxxx vydání na xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, která xxxxx být xxxxxx xxx 10 xxx xx xxxxxxxx oznámení; xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx záměru na xxxxxxx xxxxx podkladů xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx včetně závazného xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx dodatečná xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx §94w xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxx.

§94x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94w

(1) Závazná xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx dotčené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 odst. 4, x xxxxxxx účastníků xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx veřejném xxxxxx xxxxxxx, jinak xx x xxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx stanoviskům, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx, o xxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(3) Účastník xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx podání xxxxxxx. X xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 4, xx nepřihlíží.

(4) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §94k xxxx. x) xx x), xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxxxxxx stavebnímu xxxxxx x rozsahu, xxxxx xxxx být xxxx xxxxxxxxxx nebo jiné xxxxx právo přímo xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx provádění x užívání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx její xxxxxxxxxx nebo jiné xxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxx stavbě. Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pouze x xxxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dotčen xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx se podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Obec xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx. X námitkám, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(5) O xxxxxxxxxx xxx uplatňování xxxxxxx a připomínek xxxxx odstavců 1 xx 4 xxxx xxx účastníci xxxxxx x veřejnost poučeni x xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Námitky xxxxxxxx úřad xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxx na výstavbu, xxxxxxxxx stanovisek, popřípadě xxxxxxxxxx dotčených xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx norem. X xxxxxxx občanskoprávní xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx učiní xxxxxx x rozhodne xx xxxx; to xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxx xxxx.

§94x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94x

(1) Ve společném xxxxxxx x stavebním xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, zda je xxxxxxxx záměr x xxxxxxx x xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx veřejnou xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zvláštních xxxxxxxx předpisů a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxx tohoto zákona, xxxxxx xxxxxxxxx stanoviska xxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Stavební xxxx xxxx ověří xxxxxxx, xxx

x) dokumentace xx xxxxx, přehledná, x xxx jsou x xxxxxxxxxxxx míře řešeny xxxxxx požadavky na xxxxxxxx,

x) je xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx vybudování xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vyžadovaného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stavby.

§94x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2018

§94x

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx 90 xxx xxx xxx zahájení xxxxxx; xx zvlášť xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx 120 dnů.

(2) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, vymezí xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xx xxxxx, x xxx xxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx staveb se xxxxxxx společné, případně xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx hlavní x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx podmiňující stavby x zařízení, dodržení xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Podle xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zájmů xxx provádění stavby, xxx xxxxxxxxxxx prohlídkách xxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx, může xxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace xxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx. Ustanovení §115 xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejnosti. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebyly xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx vlivů na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyhodnoceny xxxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxx, xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx negativního xxxxx stavebního xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx celistvost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kompenzační opatření xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, stavební úřad xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxx vydání xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kompenzačních xxxxxxxx; xx xxxx pozastavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx společného povolení. Xxxxxx vykonatelnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx možnost získání xxxxxxxxxx práv x xxxxxxxxx stavebního záměru xxxxxx vyvlastnění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povolení.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §94p xxxx xxxxxxxx xx provedením xxxxxxxxxx xxxxxx mohly být xxxxxxxx xxxxx chráněné xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx žádost xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx povolení xx xxxxxxxx xxxxx §94u odst. 2.

(6) Xx xxx nabytí xxxxxx xxxx společného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx stejnopis xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právní moci x vyhotovení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx stavby, xxxxx xxxx stavebníkem, dotčeným xxxxxxx x stavebnímu xxxxx příslušnému x xxxxxxxx xxxx povolení xxxxxxxx stavby x xxxxxxx staveb, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx štítek obsahující xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx záměru.

(7) Xxxxxx-xx ministerstvo, že xxxxx společného xxxxxxxx xxxxxxxx stavebním xxxxxx xxxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxx x §16 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxx. 4 xx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydaného xxxxx §96b, je xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx důvodu proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx 6 měsíců xxx dne xxxx xxxxxx moci xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx72).

(8) Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx předpis.

§94x

(1) Xxxxxxxx povolení xxxxx 2 roky xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci, nestanoví-li xxxxxxxx úřad v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx 5 let. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx platnosti, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx platnosti. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx platnosti xxx xxxx, kdy xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, jestliže xxxxxx xxx byla xxxxxxxx.

(2) Xxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx žádost stavebníka xxxxxxx před xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx běh xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§94x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x účinností xx 1.1.2018

§95

Xxxxxxxxxxxx územní xxxxxx

(1) Xxxxxxxx úřad xxxxxxxx x umístění xxxxxx, x změně využití xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území x x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx je x xxxxxxxxxx území xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) záměr xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů,

d) žádost xx xxxxxxxx souhlasem xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx vlastnická xxxx xxxx xxxxx práva x xxxxxxxx nebo xxxxxxx na xxxx, xxx jsou předmětem xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx vlastnické xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx sousedním pozemkům x xxxxxxx xx xxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru xxxxx xxxxxxx; souhlas x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx vyznačen xx situačním xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti xxxx trpí-li xxxxxx xxxxxx, pomůže xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na místě xxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx lhůtu x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx neodstranění xxxxxxxxxx v xxxx xxxxx. Pokud xxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx řízení, xxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxx se oznamuje xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx proti xxxx odvolat. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx územní xxxxxx. Xxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §87 xx 92. Xxxxx žádost splňuje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx řízení, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx záměr xxxxxxxx xxxxx §90, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxx xx xxxxxx desce xx xxxx 15 xxx; xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx x xxxxxx výroku rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxx stavebním xxxxxx, x to po xxxx 15 xxx. Xxxxxxxxx obsahuje údaje x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx řízení. Xxxxxxxx informace je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx o architektonické xxxx xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxx x x xxxx xxxxx xx xxxxx. Pokud žadatel xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx úřední xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x provedení xxxxxxxx xxxxxx, pokud mělo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za následek xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxx, xx xx xx to, xx žadatel xxxxxxxxx xxxxxxxx informace xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx podat xxxxxxx xx lhůtě 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx. X námitkám xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), pokud xx xxxxxxxxx podklady pro xxxxxx souhlas, se xxxxxxxxxx. Dotčené orgány xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx lhůtě xxxxx xxxxxxx xxxxx návrhu xxxxxx rozhodnutí, pokud x xxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxxx uplatněné x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx výhrady xxxx xxxxxxx postupuje xxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3. Xxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx výhrady nebo xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx odvolat x xxxxxxxx xxx xx uplynutí xxxxx xxx xxxxxxxxx výhrad xxxx námitek xxxxxx xxxxxx xxxx.

(6) Xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx územního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx doručí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx územního xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx část xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxx xxxxxxxx doložkou xxxxxx xxxx xxxxxx také xxxx, pokud není xxxxxxxxx úřadem, x xxx-xx x stavbu xxxxx §15 xxxx 16, také stavebnímu xxxxx příslušnému x xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxx x odstavci 4 xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§96

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vydá územní xxxxxxx, xxxxx je xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx nebo v xxxxxxxxxxxx xxxxx, poměry x území xx xxxxxxxxx nemění x xxxxx xxxxxxxxxx nové xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x technickou xxxxxxxxxxxxxx. Územní souhlas xxxxx vydat x xxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xx vyžadováno xxxxxxx stanovisko k xxxxxxxxx vlivů xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx11).

(2) Xxxxxx souhlas xxxxxxx x případech

a) xxxxxxxxxx xxxxxx uvedených v §103,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx a xxxxxxxx,

x) xxxx staveb,

d) xxxx xxxxx pozemku x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxx 300 m2 xxxxxxx však xx 1&xxxx;000 x2,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ohraničených existujícími xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx vnější xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx prostoru,

f) xxxxxxxxx xxxxx xx 1,5 m xxxxx xxxx hloubky x xxxxxx nad 300 x2 nejvíce xxxx xx 1 000 x2 xx pozemcích, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikacemi xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx1), xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ploch xxx 300 m2 xxxxxxx xxxx xx 1&xxxx;000 x2, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx manipulaci x xxxxxxxxx látkami nebo xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx znečištění xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Oznámení záměru xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x staveb. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §184a,

b) souhlasná xxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx předpisů xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §169 xxxx. 3 a 4, xxxx nepostupuje-li xx podle §96b xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx x technické xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x podmínkám xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) souhlasy osob, xxxxxxx vlastnické nebo xxxx xxxxx xxxxx x sousedním xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pozemkům xxxx xxxxxxx na xxxx může být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru xxxxx xxxxxxx; souhlas x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx situačním xxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x případech xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §103, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx hranic xxxxxxx xxxxx xxx 2 x,

x) jednoduchý xxxxxxxxx popis xxxxxx x xxxxxxxxxxx výkresy.

(4) Xx-xx xxxxxxxx záměru xxxxx x je-li xxxxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §90, xxxx xxxxxxxx xxxx územní xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx oznámení. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízení xxxxx §87. O xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx územního xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx správního xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx, xxxxx záměru, xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxx stavbě, xx xxxxx xxxx xxxxx uskutečněn. Xxxxxxxxxx §92 xxxx. 1 xx xxxxxxx přiměřeně. Xxxxxx souhlas xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx oznamovateli. Územní xxxxxxx xxx přezkoumat x přezkumném řízení, xxxxx xxx xxxxxxx xx 1 xxxx xxx dne, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx účinků. Xxxxxxxxxx xx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx po xxxxxxxx 15 xxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxx xxxxxxx nabyl právních xxxxxx. X přezkumnému xxxxxx xx příslušný xxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spolu x xxxxxxxx xxxxxxxxx výkresem; xxxx se doručuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x), dotčeným xxxxxxx, a jde-li x stavbu podle §15 xxxx 16, xxxx stavebnímu úřadu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx-xx oznámení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx-xx xxxxxx vadami, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odstranit xx místě nebo xxx vyzve x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx k tomu xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx jej o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx. Xxxxx-xx stavební úřad x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx být xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxxxx by x xxx xxxx xxxxx vyslovily xxxxxxx, xxxxxxxx usnesením o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx pouze oznamovateli x nelze xx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x pokud xx to xxx xxxxxxxxx záměru nezbytné, xxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxx přiměřeně x povaze xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxx odstavce 2 písm. e) x x ohlašovaných xxxxxx podle §104 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Právní xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx územní řízení.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxx úřad, xx stavba, pro xxxxxx xxxxxxx územní xxxxxxx, byla zahájena xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx záměru xxxxxx x postupuje xxxxx §129 xxxx. 2 x 3. Xxxxxxxx x odložení se xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. O xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx-xx ke xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx ani xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx 2 xxxx ode dne xxxx vydání. Dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx souhlasu xxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx platnosti,

a) xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxx platnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxx-xx x xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx účinků souhlas x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx-xx x xxxx jeho xxxxxxxxx započato s xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx stavebního záměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx právo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x době xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nabyla xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx obdržel xxxxxxx oznamovatele, xx xxxxxxx xx záměru, xx kterému xx xxxxxx souhlas xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx již xxxxxxxx. Územní xxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx oprávněného xxxxxxx souhlasem xxxx xxxxxxx rozhodnutím xx xxxxxxxx §94 xxxx. 1 a xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx §94 xxxx. 3.

(11) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx náležitosti xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§96x

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x souhlas x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxx x působnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxx vymezených x §16 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxx. 4 lze xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "společný souhlas"), xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx úřad příslušný x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1, §15 odst. 1 xxxx. x) xx x) xxxx §16 odst. 2 xxxx. x) nebo xxxx. 4.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx záměru xxxxx §96 x xxxxxxxx stavebního záměru xxxxx §105 (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx"), vydá xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx požadavky x podmínky §96 x 105. Xx xxxxxxxxxx oznámení xxxxxx xxxxxxxxx připojí xxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 3 xxxx. a) xx x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §105 xxxx. 2 xx 6.

(3) Xxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx záměru x xxxxxxxx stavebního záměru xxxxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 4 x xxxxxxxxxxxx x §106.

(4) Xxxxxxxxx může ohlášený xxxxxxxx xxxxx xxxxx §104 odst. 1 x 2 xxxxxxx xx xxxxxxx společného xxxxxxxx. Xxxxxxxx souhlas xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx pozemku xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x osobám xxxxxxxx x §96 xxxx. 3 xxxx. x) x x §105 xxxx. 1 písm. x), xxxxx staveb x působnosti vojenského xxxx jiného stavebního xxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx doručuje xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dokumentací x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx-xx společné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx jinými xxxxxx, pomůže xxxxxxxx xxxx stavebníkovi xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxx jej vyzve x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx k xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxx vydání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru, xxxx xxxxx být xxxxx xxxxxxx práva xxxxxxx xxxx xxxxx osob xxxxxxxxx v §96 xxxx. 3 xxxx. x) a x §105 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxxxxxx o provedení xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx společné územní x xxxxxxxx řízení. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx považuje xx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx povolení.

(6) Společný xxxxxxx xxxxxx právních xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx po xxxx 2 xxx xxx xxx jeho xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx době xxxx x xxxxxxxxx stavebním xxxxxxx započato. Platnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxxx oznámení xxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§96b

Závazné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Jestliže xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx úkonu xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XXX xxxx 4 x 5, §126, 127, 129 odst. 2 x 3 xxxx podle zvláštního xxxxxx závisí na xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx plánování. Xxxxxxx stanovisko xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pro

a) xxxxxx xxxxxxx x §79 xxxx. 2,

x) xxxxxx xxxxxxx x §80 xxxx. 3,

x) záměry xxxxxxx x §103 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) dělení x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx se x xxxxxxxxx xxxxxx33),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vodou,

f) xxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx stavebních xxxxxxxxx rodinných xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx podmiňující x terénní úpravy xxxxxxxx x xxxxxxx x bezpečnému xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, staveb x xxxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx činnost xx 25 x2 xxxxxxxxx xxxxxx a do 5 x xxxxx x jedním xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nejvýše xx hloubky 3 x na zastavěných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx nebo xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx staveb xxx xxxxxxxx rekreaci xxxxxxxxxxx x rodinnou xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx úpravy potřebné x řádnému a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx.

(2) Xxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxx orgánem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx orgánu územního xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxx závazné xxxxxxxxxx součástí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx stanovisku xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x hlediska xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxx plánování, xx xxxxxxx. Jestliže xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx stanovit xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx překážkou xxxxxx xxxxxxxxx stanoviska xxxxxxxxxx xx jiného xxxxxx x xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 2 roky xxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx 3 xxxx.

(6) Xxxxxxxx závazného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x území.

(7) Závazné xxxxxxxxxx nepozbývá platnosti,

a) xxxx-xx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxx platnosti xxxxxx územní rozhodnutí, xxxxxxxx povolení nebo xxxx obdobné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x toto xxxxxxxxxx xxxxxx právní xxxx,

x) xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx společné povolení xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouva xxxxxx účinnosti, nebo

c) xxxxx-xx xxxxxxxx účinků xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx souhlas xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx stavebního xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx 6

Xxxxxx xxxxxxxx x stavební xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

§97

(1) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx znemožnit xxxxxxx xxxxxxx území podle xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxxxx o jejím xxxxxxxx nebo o xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx podle jiného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x stavební xxxxxxx xxx xxxxx xxxx x případech, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx. Územním xxxxxxxxx x stavební xxxxxxx nelze xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx správního xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x podstatnému xxxxxx xx využití území, x xx nezbytné xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx dopadů živelní xxxxxxx nebo havárie x xxx xxxxx xxxxxxx území. Územní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, x důvodů hygienických, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, provozních x xxxxxxx životního xxxxxxxxx, u xxxxx xx ve veřejném xxxxx nutné xxxxxxx xxxxxxxxxx závad xxxxxx x úpravy xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx území.

§98

(1) Xxxxxx opatření x stavební xxxxxxx xxxx xxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxx-xx se územní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx územní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx obcí xxxxx x případě xxxxxxxxxx příslušné rady xxxx, xx xxxx xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx rada xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx uzávěře xxxx územního xxxxxxxx x asanaci xxxxx xx písemně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx návrhu. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx uplatnily xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx územního opatření x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x asanaci území xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx uvedených x §172 xxxx. 5 xxxxxxxxx xxxx, zástupce xxxxxxxxxx a osoby, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx12).

§99

(1) Územní opatření x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx dotčeném xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx uzávěry, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Součástí xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx dotčeného xxxxx.

(2) Náležitosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx přílohy, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx rada může xx xxxxxx povolit xxxxxxx x xxxxxxx xxxx zákazu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o stavební xxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx odvolat.

§100

(1) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x vyhodnocení xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx života xxxx xxxxxx xxxx xxxx x hlediska xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x důsledku xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx území xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx odstraňování xxxxxx xxxxxxx pohromy xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x území x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx území; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení xxxxxx xxxx xxxxxx osob xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx mapy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx územního xxxxxxxx o asanaci xxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o asanaci xxxxx pozbývá x xxxxxxxx území xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xx doby xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx plánovací dokumentace. Xxxxxx opatření o xxxxxxx xxxxx pozbývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

Xxx 7

Úprava vztahů x xxxxx

§101

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx veřejné prostranství x xx xxxxxx xx tomto xxxxxxx xx obec nebo xxxx xxxxx stát (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxx") x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx x územním plánu xxxx regulačním xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx37) a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx státního xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obsahující xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx práva xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x předkupního xxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx předkupní xxxxx zatěžuje. Osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx podá neprodleně xxxxx xx zápis xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx územního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx plánu x xx účinky xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, x kterých xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx"), xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tyto x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx právem xxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složka xxxxx xxxx příslušná xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx38), xxxx

x) xx právo xxxxxxxxxx xxxxxx podnik v xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx61),

xxxxx je xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx vymezeno xxxxx xxxxxxxx 1 k xxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx výhrady k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s tím xxxxxxx xxxxxx oprávněná xxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 6 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyrozumí.

(4) Kupní xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, se určí xxxxxxxxx posudkem xx xxxx xxxxxxx ceny xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx62) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; je-li xxxxxxxxxx xxxxxx stát, neplatí xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu63). Xxx xxxxxxx obvyklou xxxxx xx xx xxxxxx xxxx obdobný xxxxxxx v případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1. Je-li xxxx obvyklá nižší xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, stanoví xx xxxxx xxxx ve xxxx ceny zjištěné.

(5) Xxxxxxx vlastník xx x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx zpracování xxxxxxxxxx posudku. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx stát, xxxxx povinný xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx složce xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 nebo Úřadu xxx zastupování xxxxx xx xxxxxx majetkových, xxxxx xxxxxxxxxx zajistí xxxxxxx xxxxxxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx státní xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zaslat xxxxxxx ve lhůtě 3 xxxxxx xxx xxx, kdy xx xxxx oznámení xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx údaji xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu37), xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx lhůtu xxx uzavření xxxxx xxxxxxx, která xxxxx xxx xxxxxx xxx 30 dnů; xxxxxxx xxxxx povinnému xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx smlouvy x znalecký xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle odstavce 4. Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(7) Xxxxx povinný xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx kupní smlouvy x xxxxxx nesouhlasu x xxxxx xxxxx, xxxxxx uvedla oprávněná xxxxx xx své xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx navrženou xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx posudkem xxxxxxxxxxx x souladu s xxxxxxxxxx uvedenými x xxxxxxxx 4; xxxxxxxx xxxxxxx povinný xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxx s návrhem xx uzavření xxxxx xxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxx vlastník a xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx nedohodnou, xxxxxxxxx osoba bez xxxxxxxxxx odkladu xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx soudu xxxx xxxxx povinnému xxxxxxxxxxx potvrzení x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxx xx běh xxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxxxx. O této xxxxxxxxxxx oprávněná xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyrozumí. Xx rozhodnutí xxxxx x xxxxxx ceny xxxxxxx, xxxxxxxxx stavby, xx postupuje přiměřeně xxxxx xxxxxxxx 6.

(8) Xxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 6 vyplývá, že xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxx pokud xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7, předkupní xxxxx xxxxxx.

(9) Oprávněná xxxxx xx povinna xxxxxxxx x negativní odpovědí xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavcích 6 x 7 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vydat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; pokud xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obec xxxx kraj, který xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx této xxxx xxxx xxxxx.

(10) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx uhradit xxxxx xxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx oprávněné xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx nemovitostí; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx odstoupit.

(11) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavců 5 a 7, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx s převodem xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx osobu xxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

§102

Xxxxxxx xx změnu x xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x stavební xxxxxxx xxxxxxx a byla xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx újma, náleží xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx pozemku, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx újma v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k zastavění xx základě xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx nového xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, zejména xx xxxxx xxxxxxx, xx projektovou přípravu xxxxxxxx nebo v xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxx k zajištění xxxxxxx. Tato náhrada xxxxxx xxx vlastníkovi xxxxxxx xxxx osobě, xxxxx byla xxxx xxxxxx xxxx zrušením xxxxxxxxxxx plánu xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx územního xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx §94 xxxx. 3 xxxxxxxxx vykonávat xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "oprávněný"), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx zrušením bylo xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx vlastníkovi xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx k uvedenému xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx po xxxxxxxx 5 xxx xx xxxxxx účinnosti územního xxxxx nebo xxxx xxxxx, xx regulačního xxxxx xxxx jeho xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemku xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x uplynutí xxxxx 5 xxx xx xxxxxxxxx, pokud x xxxx xxxxx

x) xxxxxx účinnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx stavbu, xxx xxxxxx xxxx zastavění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx je xxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx 5 let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nahrazující územní xxxxxxxxxx x tato xxxxxxxxxxxxx smlouva je xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx x území xxxxxxxxx xxxxxxx regulačního xxxxx x podnětu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx studie x tento regulační xxxx xxxxxxx účinnosti xxxx xxxx studie xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do 4 xxx xx vydání xxxxxx plánovací dokumentace, xxxxx xxxx podmínku xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxxxxxxx x xxxx, x xxxxxx xxxx xxxxx 4 let xxxxxxxxxx.

(5) Povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xx změnu x xxxxx xx xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx újmy má xxxx, xxxx nebo xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx územní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxx změnu, xxxxx xxxxxxx územní xxxxxxxxxx, územní xxxxxxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxxxxx územní xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx k dohodě x výši náhrady, xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx.

(6) Uhradí-li xxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx za xxxxx x xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx požadavku xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx stanovisku xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pozemku xxx xxxxxxxx obecním xxxxxx xxxx krajským xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, nařízení xxxx xxxxxxxx xxxxx, vyhlášky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxx kompenzace náhrady xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx ministerstva x xxxx xxxxxxx úřady. Xxxxxx-xx xxxx xxxx xxxx náhradu za xxxxx v xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx náhrady xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx regulačního xxxxx xxxx územního rozhodnutí, xxxxx byly xxxxxxx xxx náhradu. Xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx kompenzaci do 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx náhradu xxxxxxx.

(7) X xxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx plánu, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx územního xxxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 5 a xxxxxxxxx xxxxxxx, za xxxxx byla vyplacena xxxxxxx, se xxxxx xx původního xxxxxx xxxxxxxxxxxx zastavění, je xxx, komu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxx od xxxxxxxxxx x vzniku xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 5 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx územního xxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx pozbytí xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xx xxxxxxx základě xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zaniká x xxxxxxxxx, xxx xxx, xxxx byla xxxxxxx vyplacena, při xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, kterou xx xxxxxxxxx pozemek xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

STAVEBNÍ ŘÁD

HLAVA X

XXXXXX, XXXXXXX ÚPRAVY, XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX

Xxx 1

Povolení a xxxxxxxx

§103

Xxxxxx, terénní úpravy, xxxxxxxx x udržovací xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ani xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

x) stavební xxxxxx xxxxxxx x §79 xxxx. 2,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §80 odst. 3 xxxx. x) xxxx xxxxxx pozemků uvedené x §80 odst. 3 xxxx. e),

c) xxxxxxxxx práce, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx bezpečnost, xxxxxxxxx, xxxxxx stavby, xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx úpravy, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx užívání xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx11) a jejich xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x stavební xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx nezbytné pro xxxxxxxxx využívající xxxxxxxxxxx xxxxx energie x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 50 xX, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx požární xxxxxxxxxxx podle právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny, x xxxxx x stavební xxxxxx stavby, která xx xxxxxxxx památkou,

f) xxxxxx a zařízení, x xx

1. stavby x jednom nadzemním xxxxxxx do 25 x2 xxxxxxxxx xxxxxx x do 5 x xxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx neobsahují xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx chovu xxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadů xxxxxxxxxx výlučně přírodní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

2. xxxxxx pro xxxxxxxxxxx do 60 x2 xxxxxxxxx plochy x xx 5 x xxxxx, bez xxxxxxxxxxx; xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx 60 x2 xxxxxxxxx plochy xxxx xxx 5 x xxxxx xx 300 x2 xxxxxxxxx xxxxxx x xx 7 x xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nepodsklepené, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nevyžadují, xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zemědělské xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx skladování x zpracování hořlavých xxxxx (např. xxxxxxx, xxxxxx hořlavých kapalin, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx);

3. xxxxxx pro chovatelství x jednom xxxxxxxxx xxxxxxx x zastavěné xxxxx xx 16 x2 x do 5 x xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx 3 m;

4. xxxxxxxx a podzemní xxxxxxxxxxx vedení xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, nebo vytyčovacích xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx elektronických xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx přípojek, x výjimkou budov;

5. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx69) s výjimkou xxxxx;

6. distribuční soustava x xxxxxxxxxxxx69) x xxxxxxxx budov a xxxxxxx xxxxxxxxx69);

7. xxxxxxxx xxxxxxx zařízení69) s xxxxxxxx xxxxx;

8. xxxxxx xxxx veřejného xxxxxxxxx, xxxxxx stožárů a xxxxxxx řídící, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

9. vodovodní, kanalizační x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vedených xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxx xxxxxx xx rozvodné xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

10. zásobníky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do celkového xxxxxx 5 x3 xxxxxx výhradně pro xxxxx xxxxxx xxxx;

11. xxxxxxxxx xx vodu xxxx xxxx nehořlavé xxxxxxxx do xxxxxx 50 x3 x xx xxxxx 3 x;

12. nádrže na xxxx xx 100 x3 xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 50 x xx xxxxx x obytnými nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx o vodní xxxx;

13. xxxxxxxx;

14. reklamní x informační xxxxxxxx;

15. xxxxxxx plnící xxxxxx xxxxxx, xxxxxx základových xxxxxxxxxx xxx xx;

16. xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xx 300 x2, které neslouží xxx skladování xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

17. xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx souvisejícího xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rodinného xxxx xxxx xxxxxx xxx rodinnou xxxxxxxx;

18. xxxxxxx pro vlajky xxxxx nad 8 x.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx povolení xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxx provedení xx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§104

Xxxxxxxxxx xxxxxx, terénní xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx x

x) stavby pro xxxxxxx x xxx xxxxxxxx rekreaci x xxxxxx podzemním xxxxxxxx xx xxxxxxx 3 x a nejvýše x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podkrovím,

b) xxxxxxxx xxxxxx xx 300 x2 celkové xxxxxxxxx plochy a xxxxxxx xx 3 x, pokud xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 2 xxxx. x) nebo xxxx. 4,

x) xxxxxx xx 300 m2 xxxxxxx xxxxxxxxx plochy x xxxxx do 10 x, s xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, x haly xx 1&xxxx;000 x2 celkové xxxxxxxxx plochy x xxxxx do 15 x, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxx nejvýše s xxxxxx xxxxxxxxx podlažím, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xx dobu nejdéle 3 xxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx 70 x2 xxxxxxx zastavěné xxxxxx a xx 5 x xxxxx x jedním xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx hloubky 3 x,

x) stavby xxx xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o výměře xxx 300 x2 xxxxxxx xxxx xx 1&xxxx;000 m2, které xxxxxxxx xxx skladování xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx znečištění životního xxxxxxxxx,

x) stavby xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx v §103 odst. 1 xxxx. f) xxxx 1,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx 1 x, xxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx pozemními komunikacemi xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §103 xxxx. 1 xxxx. x),

x) udržovací xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §103 odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx x užívání xxxxx xxxxxx, kterými xx nezasahuje do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx11),

x) stavby xxxxx §79 odst. 2 xxxx. v), xxxxx xx stavba xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1, pokud xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx nevyžadují xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x kterých xx xxxxxxxx xxxx podle §78 odst. 6 xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx které xx xxxxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx x posouzení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx

§105

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx stavebním xxxxxx, xxxx rozsahu x účelu, způsobu x xxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxx, xxx xxxx stavební xxxxx xxxxxxxx, zda xx x xxxx xxxxxxxxx má použít xxxxxxxx nemovitost, x xxx xxxxxxx souhlas xxxxxxxxx xxxx nemovitosti; x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jejího xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §184a,

x) xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx souhlas, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x povolení xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx společné xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 7, popřípadě xxxxxxxx xxxxx §169 xxxx. 4,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx x xxxxxxxxx infrastruktury x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x podmínkám dotčených xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx dokumentaci ve xxxxxx vyhotovení; xxxx-xx xxxxxx úřad xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx záměr xxxxxx, xxxxxxxxx úřadem, předkládá xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x působnosti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úřadu; xxxxx xxxxxxxxx není vlastníkem xxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx osob, jejichž xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x sousedním xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx stavebního xxxxxx xxxxx dotčeno; xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §104 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprávu,

c) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx zařízení,

e) xxxxxxxxxx xxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, manipulačních, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx podle §104 xxxx. 1 xxxx. f) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) průvodní xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxxxxx o výsledku xxxxxxxxxxx průzkumů x xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx, x splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx o umístění xxxxxx, bylo-li xxxxxx, x o jejich xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x popisem xxxxxx xxxxxxxxx, mechanické xxxxxxxxx x stability, údaje x xxxxxxxxxx materiálech x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx norem xxxx technických xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx o xxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx návrhu xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x základní xxxxxxxx xxxxxxxxx bezpečnosti xxx užívání xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx zakreslenou xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx v měřítku xxxxxxxxx 1 : 500, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx stavbu včetně xxxxx xxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x orientace, xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx území, xxxxxxxx xxxxx x existující xxxxxx, dopravní a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx 1 : 50 xxxx 1 : 100 a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx 1 : 100 xxxx 1 : 200.

(5) X xxxxxxxx staveb xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §104 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xx základními xxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxxxxx o výsledku xxxxxxxxxxx průzkumů x xxxxxx, o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, bylo-li xxxxxx, x x jejich xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx stavby xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) údaj o xxxxx stavby xx xxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx bezpečnosti xxx xxxxxxx stavby,

e) xxxxxxx stavby xxxxxxxxxxx xx podkladě kopie xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx v měřítku xxxxxxxxx 1 : 500 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx nich, xxxxxxxxxx xxxx technické xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ochranných xxxx bezpečnostních xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx obsah x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx64),

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zdí xxxxx §104 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxx dokumentaci, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x stavbě, x informacemi x xxxxxxxx provedených xxxxxxxx x xxxxxx, o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx výstavbu, o xxxxxxx xxxxxxxx závazných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxx, a x xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx stavby xxxxxxxxxxx xx podkladě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx pozemky, xxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxx technický xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x stavební xxxx xxxxxxxx xxxxxxx specifikující xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) X xxxxxxxx terénních xxxxx xxxxx §104 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx připojí dokumentaci, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx o záměru, x informacemi x xxxxxxxx provedených xxxxxxxx x měření, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x rozhodnutí o xxxxxxx území, xxxx-xx xxxxxx, x x xxxxxx zapracování do xxxxxxxxxxx,

x) údaje o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx záměru xx okolí, technický xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx x násypných hmotách, x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxx zhutňování x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) situační xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx 1 : 500 x xxxxxxxxxx navrhovaného záměru, xxxxxxx, xx xxxxx xx projeví xxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ochranných xxxx xxxxxxxxxxxxxx pásem nebo xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx připojí xxx charakteristické xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx výškové xxxxxxxxxx nebo vytyčovací xxxxxxx; u technicky xxxxxxxxxxxx záměrů postačí xxxxxxxx geometrické parametry xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx umístění.

(8) X ohlášení udržovacích xxxxx podle §104 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx provedení. X xxxxxxxx stavebních xxxxx xxxxx §104 xxxx. 1 xxxx. x) stavebník xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxxxxx technický popis xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx montážní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx právní xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx udržovacích xxxxx a stavebních xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx64).

(9) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §104 odst. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§106

(1) Je-li ohlášení xxxxx x je-li xxxxxxxx xxxxxxxx záměr x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx závaznými xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx plánem nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxxxxx souhlasem, xxx-xx x xxxxxx či xxxxxxx xxxxxx xxxxx §104 xxxx. 1 xxxx. x) až x), nebo s xxxxxx xxxxxxxxx dokumentací, xxx-xx o stavební xxxxxx podle §104 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxx xxxx xxxx souhlas x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx ohlášení.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §111 xx 113. Xx xxxxxx xxxxxxxx x provedením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx správního xxxx. Souhlas xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx, popis xxxxx x účelu stavebního xxxxxx x dobu xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx nichž xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Ustanovení §115 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx stavby, xxxxx není xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx v §105 xxxx. 2 xxxx. f), x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx stavby, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxx příslušnému xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dokumentací x stavebníkovi spolu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx lze xxxxxxxxxx v přezkumném xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx, xxx souhlas nabyl xxxxxxxx účinků. Rozhodnutí xx xxxx x xxxxxxxxxx řízení v xxxxxx xxxxxx nelze xxxxx po xxxxxxxx 15 xxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxx xxxxx právních účinků. X xxxxxxxxxxx xxxxxx xx příslušný xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stavebnímu xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx 2 xxxx xxx xxx jeho xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx nelze xxxxxxxxxx. Souhlas s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx x prováděním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx.

(4) Souhlas x xxxxxxxxxx pozbývá xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxx stavebníka, xx xxxxxxx od provádění xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx souhlas xxxxx; xx xxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.

(5) Obsahové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavebního xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§107

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx jinými xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx k xxxx xxxxxxxxxx lhůtu x xxxxx jej x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x této lhůtě. Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, že xxxxxxxx není xxxxx xxxx xxxxx nesplňuje xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx usnesením o xxxxxxxxx stavebního xxxxxx; xxxx usnesení se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx němu xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx zahájeno xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx ohlášení xx xxxxxxxx xx xxxxxx x stavební xxxxxxxx. Xxxxx je xx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, maximálně xxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxx úřad, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx souhlasu x xxxxxxxxxx, ohlášení xxxxxx a postupuje xxxxx §129 xxxx. 2 x 3. Xxxxxxxx x odložení xx xxxxx poznamená xx spisu. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx, u xxxxx xxxxxxxxx ohlášení, xxxx ohlášením xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx x xxxxxxxxx usnesení xxxxxxxxxx poučí o xxxxxxxx postupu a x xxx, že xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Stavební xxxxxx

§108

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx všeho xxxxx bez zřetele xx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x dobu trvání, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jinak.

(2) Stavební xxxxxxxx vyžadují xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §104, xxxxxxx provedení xx xxxx xx xxxxxxxx překročení xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Stavební xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxx xxxxxxx usnesením xxxxx §107, že xxxxxxxx stavební xxxxx xxxxxxxx xx stavebním xxxxxx. Stavební řízení xx xxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxx záměrů xxxxx §103. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxx x stavebních xxxxxx podle §104 xxxxxxx ohlášení xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nahradit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx uvedených x §116 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxx x §117.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx se nevydává, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§109

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, na níž xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, není-li xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxx xx xxx xxxxxx prováděna, není-li xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x pozemku prováděním xxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx stavby xx xxxxxxx, na kterém xx být xxxxxx xxxxxxxxx, x xxx, xxx xx k xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xxx jejich xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přímo xxxxxxx,

x) vlastník sousedního xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx, xxxx-xx xxx xxxx vlastnické xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) ten, xxx má x xxxxxxxxxx pozemku nebo xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx věcnému xxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dotčeno.

§110

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, údaj o xxx, xxx bude xxxxxxxx záměr xxxxxxxx, x xxxxxxxxx vlastníka xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx, xxx umožnil xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx nemovitosti; x dočasné xxxxxx xxxxxx dobu xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx pozemku xx xxxxx odstranění.

(2) K xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx připojí

a) xxxxxxx x provedení xxxxxxxxxx záměru xxxxx §184a,

x) xxxxxx rozhodnutí xxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx jejich xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) závazná stanoviska, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 7,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx průvodní xxxxxx, xxxxxxxxx technickou zprávu, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx zařízení x dokladovou xxxx,

x) xxxxx xxxxx kontrolních xxxxxxxxx stavby.

(3) Projektová xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx dvojím xxxxxxxxxx, x není-li xxxxxx xxxx x místě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx staveb x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx stavebních úřadů, xxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stavby, připojuje xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace nebo xxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx takovou žádost xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx; usnesení x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx povolení, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx staveb xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx prokazovat xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx věcnému břemenu x xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx stavby, xxxxx xxxxxxx xxx xxxx konstrukcí xxxxxxxxxxx xx stavbami xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx něm x xxxxx xxx xxxxx nemohou xxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxx xxxxx je xxxxx.

(7) X xxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x žádosti o xxxxxxxx xxxxxxxx účastníci xxxxxx xxxxx §109 xxxx. x) x x) identifikují xxxxxxxxx xxxxxxx a staveb xxxxxxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§111

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxx nich xxxxxxx, x ověří zejména, xxx

x) projektová dokumentace xx zpracována x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx regulačním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) projektová xxxxxxxxxxx je xxxxx, xxxxxxxxx x zda xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx řešeny xxxxxx xxxxxxxxx xx výstavbu,

c) xx zajištěn xxxxxxx xx xxxxxx, včasné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx užívání xxxxxx xxxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) předložené xxxxxxxx vyhovují xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotčenými orgány.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx účinky xxxxxxxxx xxxxxxx stavby.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx stavebníka k xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx stavebníkovi. Xxxxx-xx k xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x zastavení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§112

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx účastníkům řízení, xxxxx jsou xx xxxxx, a dotčeným xxxxxxx zahájení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 10 xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x ohledáním xx xxxxx, je-li to xxxxxx. Zároveň upozorní xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx stanoviska x xxxxxxx, xxxxxxxxx důkazy xxxxx uplatnit xxxxxxxxxx xxx ústním jednání, xxxxx xx k xxx nebude xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxxx písemnosti v xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx jednotlivě, xxxxx-xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; x řízení x xxxxxx počtem xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x zahájení xxxxxx x další xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §144 xxxx. 6 správního xxxx, xxxxxxxx orgánům xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §27 odst. 1 xxxxxxxxx řádu xxxx xxxx xxxxxxxxx řízení xxxxx §109 xxxx. x) xx d). X stavebních záměrů xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx obcí se x xxxxxx x xxxxxx počtem účastníků xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §25 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x účastníkům xxxxxx xxxxx §109 písm. x) xx x). X xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se v xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx úkonech xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §109 xxxx. x) x x) identifikují xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xx ohledání xx xxxxx, xxxxxxxxx i xx ústního xxxxxxx xxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxx xxxxx poměry xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podklad xxx xxxxxxxxx navrhované xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx, určí xxxxx, xxxxx xxxxx xxx kratší než 10 dnů, do xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx, že x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoviskům, námitkám, xxxxxxxxx xxxxxxx nebude xxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx-xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx stavebníkem, xxxxxxxx stavební xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx stavebního xxxxxx; xx xxxxxx složitých xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xx 90 xxx.

§113

(1) Stavební xxxx xxxx xx stavebním xxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxx autorizovaného xxxxxxxxxx; xxxxxxx-xx stavebník xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx úřad xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace stavby xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx autorského xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxxx"); navrhne-li xxxxxxxxx xxxxxxxx hlavního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x zahájení xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stavby, xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx doručuje xx vlastních xxxxx.

§114

Námitky xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, způsobu xxxxxxxxx x užívání xxxxxx xxxx požadavkům xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx jeho vlastnické xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx právo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx břemenu x xxxxxxx xxxx xxxxxx.&xxxx;Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx stavebním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pouze x xxxxxxx, x xxxxx xx projednávaným xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zabývá. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx postavení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; x námitkám, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx větě první, xx xxxxxxxxxx.

(2) K xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxx pořizování územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx územního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx anebo územního xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, se xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, o které xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx posoudí xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxx na výstavbu, xxxxxxxxx stanovisek, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx taková námitka xxxxxxxxxxx rozsah jeho xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx si x xx xxxxx xxxxxx x rozhodne xx xxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práv.

(4) X xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle odstavců 1 x 2 xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx.

§115

Stavební xxxxxxxx

(1) Ve xxxxxxxxx povolení xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx je xx xxxxx, i xxx její užívání. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx jiné podmiňující xxxxxx x zařízení, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx bezbariérové xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Podle xxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx oznámí xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxx stanovit, xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxxxxx technologické xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx9), xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx ve stavebním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx projedná xx stavebníkem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ověřené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikační xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx vyhotovení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx stavba xxxxxx xxxxxxxx xx 2 xxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx uplynutím. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx stavebního povolení. Xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxxx xxx dnem, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, jestliže xxxxxx xxx xxxx zahájena.

(5) Xxxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxx o zahájení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x vlastníkovi xxxxxx, na xxxxx xx xxx provedena xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rukou.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a štítku x xxxxxxxxxxxxxxx údaji xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§116

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) X xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx uzavřít xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nahradí xxxxxxxx xxxxxxxx. Veřejnoprávní xxxxxxx xxxxx uzavřít x xxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Stavebník xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx označení xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx rozsahu x xxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx trvání x xxxxx úpravy xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, označení pozemků, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx provádění xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx závazných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x jejichž xxxxxxx xx xxxxxxxx. Stavebník x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxxx stavebního xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx. K návrhu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x další xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x žádosti o xxxxxxxx xxxxxxxx. Projektová xxxxxxxxxxx se předkládá xx xxxxxx vyhotovení, x není-li obecní xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřadem, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx stavebních xxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, připojuje xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Stavební xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx na úřední xxxxx po xxxx 8 xxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, zda xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx náležitosti podle xxxxxxxx 2, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx návrh splňuje xxxxxxxx xxxxxxx x §111 xxxx. 1 x 2. Stavební xxxx návrh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx x sdělí xxxxxxxxxxxx důvody xxxxxxxxx; xxxxx odmítne vždy, xxxxx projektová xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, které by xxxx účastníky xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx účinnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, druhé xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Další xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vlastníkovi xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxx, x xxxxxx příslušnému xxxxxxxx úřadu, pokud xxxx xxxxxxxxx úřadem, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxx ode xxx xxxx účinnosti, xxxxxx-xx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxxxx; xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxx přiměřeně. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být předložen xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx účinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §115 xxxx. 4; x takovém xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx účinnosti veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §115 xxxx. 4.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxx smlouvy xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxx xxxxx, xx od xxxxx záměru xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx již xxxx xxxxxxxx. Veřejnoprávní smlouvu xxx xxxxxx xx xxxxxxx dohody xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.

(7) Xxxxxxxxxxxxx smlouvu xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx nejpozději xx 1 roku xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 15 xxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povolení, a xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§117

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru x certifikátem autorizovaného xxxxxxxxxx

(1) Uzavře-li xxxxxxxxx xxxxxxx x autorizovaným xxxxxxxxxxx o kontrole xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavby, xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx autorizovaný xxxxxxxxx xxxxxxxx projektovou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x hledisek uvedených x §111 odst. 1 x 2, xxxxx xxxxx o xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx provedení záměru xx životní xxxxxxxxx, xxxx x stavby, x které xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx významných xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx stavebním xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxx stavbu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavby a x xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inspektora, xx starší 3 xxxxxx,

x) projektovou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx projektantem,

c) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) doklad x právu xxxxxxxxxx xxxxx §110 xxxx. 2,

x) závazná stanoviska, xxxxxxxxx rozhodnutí dotčených xxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy,

f) xxxxxxxx xxxx, xxxxx by xxxx jinak xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §109, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx záměrem, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx x způsobu napojení.

Projektová xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx x jednom xxxxxxxxxx; xxxx-xx obecní xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Autorizovaný xxxxxxxxx vystavením certifikátu xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxxxxxx doklady xxxxx §111 odst. 1 x 2 a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx dokumentaci xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx své xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx vystavení xxxxxxxxxxx x xxxxxx je xxxx podpisem x xxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inspektora xxxx obsahovat xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx stavebníka, xxxxx, účelu x xxxx xxxxxx stavby x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x projektové dokumentaci xxxxxx xxxxxxxxxxx, zda x jak xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx §111 xxxx. 1 a 2 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx navrhované xxxxxx s xxxxxxxx, xxx xxxx respektovány xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx územního xxxxxxxx xxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxxxxx územní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, obecné xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx uplatněné xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x technické xxxxxxxxxxxxxx. K certifikátu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx prohlídek xxxxxx. Xxxxxxx osob, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx stavebního xxxxxx xxxxx §109, se xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavby; xxxxxxxx xxxx sdělí xx xxxxxxxx informace x xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx stavebního xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx 5 xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx oznámení xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx nejméně 15 xxx x osobám, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx připojených x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx certifikátu. Xx xxxxx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx oznámení stavebního xxxxxx mohou xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx stavebnímu xxxxxx xxxxxxx pouze z xxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx svůj xxxxxxx, nebo x xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx; x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx orgán uplatnit xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, má-li xx xx, že xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, autorizovaný xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx certifikátu xxxxx xxxxxxxx podle §148, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §111 odst. 1 x 2 xxxx xx xxxx xxxxxxx stavební řízení, xxxxx xxxxxx dosud xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Podání xxxxxxx nebo uplatnění xxxxxxx xxxxx odstavce 4 xx odkladný xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx nevznikne. Xxxxxxxx xxxx oznámí xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx stavebníkovi x xxx xxxxxxxx xx 15 xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Správní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru x xxxxxxxx souladu s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x xxxxxxxx

x) x xxx, xx oznámení nemá xxxxxx účinky, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx v rozporu x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x zamítnutí xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx, se doručuje xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx inspektorovi x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Proti xxxxxxxxxx xx nelze xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Stavebníkovi vznikne xxxxx provést oznámený xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. b).

(7) Stavební xxxx xx požádání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x připojením xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx vzniku xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx stavební xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx identifikační xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx autorizovaného xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx práva xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx zanikne, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx. Xxxxx začíná běžet xxxx následujícím xx xxx xxxxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxx 6. Xxxxxxxx úřad může xxxx lhůtu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podanou před xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx staví.

(8) Oznámení xxxxxxxxxx xxxxxx, certifikát, xxxxxxxx projektovou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx stavební xxxx (§167). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stavebního záměru, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx.

§118

Změna xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx povolením xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx povolení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx ohlášeného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §106, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §115, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §116, xxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru x certifikátem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §117, xxxxxxxx povolení, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §129, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterém xxxxxxxx úřad podle §78 xxxx. 6 xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx stavby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, územní xxxxxxxxxx nebo veřejnoprávní xxxxxxx xxxxx §78a xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §103. Změnu xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx povolit xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx v průběhu xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx povolit xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiným úkonem xxxxxxxxxxxx územní xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx změna xxxxxx xxxx jejím xxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxxxxx, xx možné rozhodnout x této xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx řízení, xxxxxxxxxx §94 xx xxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, bylo-li xxxxxx xxxxxxxx územní x xxxxxxxx řízení.

(3) Stavební xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx dokončením. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X žádosti připojí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx projektové dokumentace, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx navrhované změny. Xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxx x xxxxxxxxx stavebního xxxxxx a dotčenými xxxxxx x rozsahu, x xxxxx xx xxxxx xxxxx dotýká xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx x povolení xxxxx stavby před xxxxxxxxxx xx vztahují xxxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §105 xx 107. Xx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§78 xxxx. 6) nebo xxxxxxxx xxxxxxxx (§78 odst. 4). Xxxxx xxxxxx xxxx dokončením xx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx §116, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxx dohodnout podle §166 xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3.

(5) Změna xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx za podmínek §117; xx neplatí x záměrů, xxx xxxxx xx vyžadováno xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlivů provedení xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx stavby, xxxxx xx nedotýká xxxx xxxxxxxxx účastníků xxxxxxxxxx řízení, může xxxxxxxx xxxx schválit xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx stavebníkovi xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x stavbě; xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx též x ověřené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Může xxx xxxxxx, jen xxxxx xx xxxxx nedotýká xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x případě, xxx xxxxxxxxx dotčený xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xx xxxxxx souhlasí.

(7) Xxxxx xxxxx stavby xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ověřené xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxxx stavby xxx xxxxxx užívání stavby, xxxxx xxxxxxxxxx posouzení xxxxx xx životní xxxxxxxxx11), její xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ovlivnit xxxxxxx bezpečnost xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, že xxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxx souhlasu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxx učinit, xxx xxxxx se změna xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxxx zájmů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxx x případě, xxx příslušný xxxxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx. Nebude-li xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podkladů a xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3.

Díl 2

Xxxxxxxxx

§119

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx část xxxxxx schopnou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x §103 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx 4 xx 8, xxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx ohlášení xxxxxxxxxx úřadu podle §104 odst. 1 xxxx. x) až x) a k) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu65), xxxx xxxxx vyžaduje xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx-xx xx x

x) xxxxxx xxxxxxx infrastruktury,

b) xxxxxx, xxxxx vlastnosti xxxxxxx xxxxxxx uživatelé xxxxxxxx,

x) xxxxxx, u xxxxx xxxx stanoveno xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) změnu xxxxxx, která je xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxx §15a xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxx,

xxx xxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Stavebník zajistí, xxx byly před xxxxxxxxx xxxxxxx stavby xxxxxxxxx a vyhodnoceny xxxxxxx a měření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx41).

(2) Xxxxxxxxxx souhlas xxxx kolaudační xxxxxxxxxx xxxxxx xxx stavební xxxx, xxxxx vydal xxxxxxxx stavby.

(3) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx změně českých xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx technických předpisů, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx stavba podle xxxxxxxxxxx norem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracována.

§120

§120 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2017 Sb.

§121

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx spolu xx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx souhlasu xxxxx určující polohu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx41a) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx k nepodstatným xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ověřené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedeným x §118 odst. 7. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x katastru nemovitostí22) xxxx xxxx výstavbou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, uvede stavebník x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx jsou xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx66), xxxxx xxxxxxxxx x žádosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxx xxxx změny xxxxxxxx xx xxxxxx digitální xxxxxxxxx mapy xxxxx xxxxxxx xxxx předány xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx budova, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx popisné xxxx xxxxxxxxx41b), xxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx předložení podkladů xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx obec x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad též x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx ohlásil xxxxxxxxx xxxxx §152 odst. 5.

§122

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Stavebník x žádosti xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx kolaudačního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoviska xxxxxxxxx xxxxxx k užívání xxxxxx vyžadovaná zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx4).

(2) Stavební xxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx žádosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolní prohlídky xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, které doklady xxx ní stavebník xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby musí xxx vykonána xx 45 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxx x §118 xxxx. 7.

(3) Xx-xx žádost x kolaudační souhlas xxxxx x dokončená xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx samostatného xxxxxxx, xx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx x dokumentací, xxxx ověřenou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx stanovisky, popřípadě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx vydána podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx dodrženy obecné xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx nebude xxxxxxxxx xxxxx a veřejné xxxxxx, život xxxx xxxxxx xxxxxx, bezpečnost xxxxx xxxxxxx prostředí, xxxxxxxx úřad xxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx dokladem x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx vojenského xxxx xxxxxx stavebního úřadu. Xxxxxxx xxxxxx právních xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx souhlasu se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx správního xxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxx xxxxxxx xx 1 xxxx ode dne, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Rozhodnutí xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 15 xxxxxx ode xxx, xxx souhlas xxxxx právních účinků. X přezkumnému řízení xx příslušný xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx souhlas xxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx x závěru, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx podmínky pro xxxxxx kolaudačního souhlasu, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x nelze xx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Žádost x xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xx žádost x vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx je xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nezbytné, vyzve xxxxxxxx xxxx žadatele x xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx může doložit xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx posudkem (certifikátem) xxxxxxxxxxxxxx inspektora. X xxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxx. V případě xxxxxxxxxx staveb xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx upustit xx závěrečné xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx předložených xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xx konání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxxxx odstavce 3, xxxxxxxx xxxx vydá xxxxxxxxxx souhlas xx xxxxx 30 xxx xxx dne doručení xxxxxxx o vydání xxxxxxxxxxxx souhlasu.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jejích xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x strukturu xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§122x

Xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx je

a) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx stavebníkem.

(2) Vyžaduje-li xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx prohlídce, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nápravy xx stanovené xxxxx xxxx postupuje xxxxx §129 odst. 1 xxxx. b), x xxxxxxxxxx řízení přeruší. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx nápravu xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, stavební xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kontrolní xxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx projedná xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od ověřené xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x §118 xxxx. 7.

(4) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §122 xxxx. 3, xxxxxxxx xxxx xxxx kolaudační xxxxxxxxxx. Kolaudačním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xx-xx to xxxxxxxxx, stanoví xx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx.

(5) V xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx stanovit podmínky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx odstranění xxxxxxxx nedostatků skutečného xxxxxxxxx stavby xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx. Může xxx xxxxxx pouze x xxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zdraví, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx životní xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx souhrnu xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx účelu.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§123

Předčasné užívání xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx xx žádost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx před xxxxx úplným xxxxxxxxxx, xxxxx to xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx stavby, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxx osob xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stavebník x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, obsahující xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; x ostatních xxxxxx navrhne stavebník xxxxxxxx xxxxxxxxxxx užívání xxxxxx v xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx stavby.

(2) Xxxxxxxxx k žádosti x xxxxxxxxx užívání xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx stanoviska xxxxxxxxx orgánů a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx41a). Xxxxx stavební úřad xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx užívání stavby, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §121 xxxx. 2.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx užívání xxxxxx, xxxxxxxx úřad xxxxxx zamítne.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §122, popřípadě xxxxx §124.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x předčasné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§124

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx provedené stavby xxxxx dokumentace xx xxxxxxxxxx dokumentace. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxx xxxxx zejména xxxx xxxxxx zkušebního xxxxxxx stavby, a xx-xx to xxxxx, xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx provozu xx xxxxxxx stavby. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zkušebního provozu xxxxxxxxx připojí x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx souhlasu. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx závazného xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotčeného xxxxxx. Stavební xxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxx xxxxx §115 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx další xxxxxxxx. Za xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vydat nové xxxxxxxxxx o prodloužení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§125

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provedení xxxxxx

(1) Vlastník xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx dobu xxxxxx stavby ověřenou xxxxxxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx povolení. V xxxxxxxxx, xxx dokumentace xxxxxx nebyla xxxxx xxxxxxxx, nedochovala xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx stavu, xx xxxxxxxx stavby xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx dosavadní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx povolena, xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx, xxx xxxxx xx xxxx stavebně technickým xxxxxxxxxxx vybavena. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xx za to, xx stavba xx xxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx se xxxxx xxx závad.

(3) Xxxxxx-xx vlastník xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, stavební xxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx pořízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx), xxxxx ji xxxxxxxxx xxxxxxxxx sám.

(4) Xxxx-xx xxxxx dokumentaci xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx přepracovat, xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx stavby x xxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx nachází, xxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx stavby x působnosti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. To platí x pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavců 1, 3 x 4 se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotek xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx35).

(6) Xxxxxx a xxxxx dokumentace xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis.

Změna x xxxxxxx xxxxxx

§126

(1) Xxxxxx lze xxxxxx jen k xxxxx xxxxxxxxxx zejména x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x oznámení o xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx souhlasu. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1, lze xx xxxxxx jen x xxxxx vymezenému x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Změna x účelu užívání xxxxxx, x jejím xxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxxx výroby xxxx x xxxxx podstatném xxxxxxxxx x změna x xxxxxxxx, jejíž xxxxxx xx mohly xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, život x xxxxxx zvířat, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx změna xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx změna xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxxxxx §81 xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x územně plánovací xxxxxxxxxxx, x xxxx x úkoly územního xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x veřejnými xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx změna x xxxxxxx xxxxxx podmíněna xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stavební xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx projedná xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx charakteru xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx podle §78 xx 96a x §104 xx 117. X xxxxxxxx nebo x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x oznámení xxxxx §117 se současně xxxxx xxxxxxxxxx změna x xxxxxxx. Po xxxxxxxxx změny stavby xx xxxxx okolností xxxxxxxxx podle §122; x xxxxxxx x xxxxxxxxxx souhlas xx xxxxxxxx uvede xxxx xxxx xxxxxxx.

§127

(1) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx podmíněna xxxxxx xxxxxxxxx stavby, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx ke xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx prokáže xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx zamýšlené xxxxx, xxxx rozsah x xxxxxxxx. K xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxx, xxxxx-xx vlastnické xxxxx xxxxxx v katastru xxxxxxxxxxx dálkovým přístupem, xxxxxxxxx souhlas xxxxxxxxx xxxxxx xx změnou x užívání x x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx stavby xx xxxxxx trvalou se xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, dokumentace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx infrastruktury, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx to xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotčených xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx4) xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x účelu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §126 xxxx. 3, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx osob, xxxxx x záměr, xxx který xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x posouzení xxxxx xxxxxxxxx záměru na xxxxxxx prostředí, nevyžaduje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx okolí, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx stanovit xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx veřejných xxxxx, xxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Na xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x užívání xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx druhá a xxxxx správního řádu. Xxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx účinků xxxx xxxxxxxx oznamovateli. Xxxxxxx xx doručí xxxxxxxx xxxxxxx x vlastníkovi xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx spolu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx 1 roku xxx xxx, kdy xxxxxxx xxxxx právních xxxxxx. Xxxxxxxxxx ve věci x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx stupni xxxxx vydat po xxxxxxxx 15 měsíců xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nadřízený xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Dojde-li xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx nesplňuje podmínky xxx vydání xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx stavby, rozhodne xxxxxxxxx, xx oznámenou xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx; xxxx usnesení se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx se xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx žádost x xxxxxxxx xxxxx x užívání stavby; xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx mocí usnesení. Xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx stavby xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxxxxx. Xxxx-xx oprávněnou osobou xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx x usnesení xx xxxxxxxx. Povolení xx změně x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nový xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx práv xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Je-li xxxxxxxx xxxxxxxxx vlivů xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx stavební xxxx xxxxxxxx s vydáním xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 oznamovatele k xxxxxx xxxxxxx xxxxx §81. X xxxxxxx xxxxxxx stavební xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x změně xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx s xxxxxxx x změně x xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §87.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxx, souhlasu, xxxxxxxxxx x změně x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxxxxxx staveb, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx

§128

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx

(1) Vlastník xxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx uvedených x §103, xxxxx-xx x stavbu podle §103 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xx 8 xxxx xxxxxx, v xxx je xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx termín xxxxxxxx x ukončení xxxxx, způsob odstranění xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx ukazatele u xxxxx xxxxxxxxxxxx byty. Xxx-xx o xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ohlášení xxxxx §104 xxxx. 1 xxxx. a) xx e), připojí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx dotčených vlastníků xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx vlastnické xxxxx xx xxxxxx připojí, xxxxx-xx vlastnické xxxxx xxxxxx v katastru xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxxxxx stavby, xxxx xxxxxxx popis, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů, xx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxx-xx xxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx stavebním xxxxxx, xxxxx staveb x působnosti vojenských x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx stavbu xxxxxxx; zanikl-li, xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx stanovit podmínky xxx odstranění xxxxxx xxxx podmínky x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x případ xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxxx xxxx xxxx souhlas x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 30 dnů xxx xxx podání xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xx nevztahují xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxxxxx xxxxx x vlastníkovi, xxxxx o místu x xxxxx stavby x způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx právních xxxxxx xxxx xxxxxxxx vlastníkovi. Xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx orgánům a xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx bouracích xxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x přezkumném xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx účinků. Rozhodnutí xx věci x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx stupni xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 15 xxxxxx ode xxx, xxx souhlas xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X přezkumnému xxxxxx xx xxxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Dojde-li stavební xxxx x závěru, xx ohlášení xxxx xxxxx xxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx ohlášený xxxxx odstranit stavbu xxxxxxxx x xxxxxx; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxx tomuto usnesení xx nelze odvolat. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx odstranění xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx právní xxxx xxxxxxxx. Xxxxx je xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx stavební úřad xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx stavby x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx; xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx odstavec 1 xxxxxxx. Xxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx bytu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Povolení x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx ochrana xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx svépomocí, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X staveb, x nichž xx xxxxxxx xxxxxx, zajistí xxxxxxxxx xxxxxx osobou, xxxxx má xxxxxxxxx xxx odborné xxxxxx xxxxxxxxx stavby podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx14). Xxxxxxxxxx vlastníka xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4), nejsou xxxxxxx.

(6) X povolení xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx odstranit xxxxxx nebo terénní xxxxxx týká xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx x památkové xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx nemovité xxxxxxxx xxxxxxx, nemovité xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx zóny32), x xxxxxxx stanovisko xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x povolení xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx, xxx xx ohlášený xxxxx odstranit xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxx je obsažen xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu ochrany xxxxxxxxx zdraví xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx případech xxxxxxxx za žádost x dnem jeho xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx o povolení xxxxxxxxxx stavby. Účastníkem xxxxxx není xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(7) U xxxxxxxxxx terénních úprav x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxxx x xxxx xxxxxx, dokumentace xxxxxxxxx xxxxx, souhlasu, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx.

§129

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx odstranění stavby

a) xxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx závadným xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx nebo xxxxxx, bezpečnost, xxxxxxx xxxxxxxxx anebo majetek xxxxxxx osob, x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx stanovené lhůtě xxxxxxxxxxx závadný xxxx xxxxxx; xxx-xx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx památkou, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx32),

x) vlastníku xxxxxx xxxx s xxxx souhlasem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stavebním xxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxx xxxxxx úkonu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v rozporu x ním, x xxxxxx nebyla xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, x níž xxxx xxxxxxxx povolení zrušeno xxxxx §176 xxxx. 5,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, stavební povolení xxx ohlášení stavby, xxx je xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy, xxxx xxxxxxxxxxx pozemku, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stavebním xxxxxxx, xxxxx bylo pravomocně xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx doba xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §104 xxxx. 1 xxxx. x), x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x). X xxxxxxxx xxxxxxxx řízení vlastníka xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x možnosti xxxxx xx lhůtě 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx povolení stavby. Xxxx-xx žádost x xxxxxxxxx povolení xxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx za xx, že byla xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx stavby. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx vlastník xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx povolení, xxxxxxxx xxxx přeruší xxxxxx x odstranění xxxxxx x vede xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxx vyžadující stavební xxxxxxxx, xxxxxxx předloží xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x stavební xxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxx vyžadující pouze xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx stavby xxxxxxxx xxxx postupuje xxxxxxxxx xxxxx §90 x §110115; xxxxxxxx xx místě xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx stavby xxxx xxxxx xxxxxxx v §109, x xxxxx xx v řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxx stavby xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §85. Na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x dodatečném xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x stavebním xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx

x) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x cíli x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx dokumentací x x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavební uzávěře xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xx provedena xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxx x rozporu x obecnými xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx-xx stavba xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx zastaví. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Bude-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedená x §119 odst. 1, xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §122 odst. 3 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx samostatným výrokem xxxxxxxxxx o povolení xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx stanovit xxxxxxxx xxx její užívání.

(4) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) stavební úřad xxxxxxxx odstranění stavby, xxxxx xxxxxx prokázáno xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx zastaví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(5) U stavby xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Za xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo podání, x xxxx xxxx xxx stavebního zákona xxxxxx následně zrušené xxxxxxxxxx xxxx opatření. X xxxxxxxxxx stavebním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §109 xx 115; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pouze x xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí začíná xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx právní xxxx zrušujícího rozhodnutí. Xxxxxx-xx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx stavba xxxxxxxx, xxxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x). X oznámení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x možnosti xxxxx xx xxxxx 30 xxx xxxxxx x změnu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxx trvání xxxx xx změně xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx vlastník xxxxxx xxxx xxxxxx podá, xxxxxxxx úřad xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxx x podané xxxxxxx; xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §127. Bude-li xxxxxxx vyhověno, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx zastaví.

(7) X xxxxxxxxx xxxxx x zařízení xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 6 xxxxxxxxx. Vydané xxxxxxxxx xxxxxxxx nahrazuje xxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Pokud xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx stavby, x které xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ohlášení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx s ním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx odstavců 2 x 3 přiměřeně.

(9) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stavby, xxxxx xxxx vyžadovat xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx x x xxxxxx provedení je xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx má xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentaci xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx vlastníka stavby; xx xxxxx postup xxxx vlastníka xxxxxx xxxxxx upozornit.

(10) Účastníky xxxxxx x nařízení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, osoby, které xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx věcná xxxxx x pozemkům, na xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx a stavbám xx xxxx, x xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§130

(1) X povolení xxxx nařízení odstranění xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zařízení stanoví xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx požadavky x xxxxxx xxxxxxx xx odstranění xxxxxx. Xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx stavby, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxx či xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx.

(2) Jestliže x odstranění xxxxxx xxxxxxx xxxx, požádá xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx; rozhodnutí, kterým xx podmínky stanoví, xx xxxxxx xxxxxx x řízení.

§131

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, komu xxxx xxxxxxxxxx stavby xxxxxxxx.

(2) Xxx, komu xxxx xxxxxxxxxx stavby nařízeno, xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxxx x odstraňováním xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závadným stavem. Xxxxxxx nutných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, nese xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§131x

Xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, oznámí xxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx po xxxxxxxxxx stavby příslušnému xxxxxxxxxx xxxxx.

§131x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 227/2009 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

HLAVA II

STAVEBNÍ DOZOR X XXXXXXXX PRAVOMOCI XXXXXXXXXX XXXXX

§132

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxx, ochrany práv x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x právních xxxxxxxx vydaných k xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx je oprávněn xx xxxxxxxx zájmu

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) nařizovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavby,

c) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx,

x) nařizovat xxxxxxxx úpravy xx xxxxxx, stavebním xxxxxxx xxxx na zastavěném xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) nařizovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prací,

f) xxxxxxxxx vyklizení xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxx byla xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) stavba byla xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx život x xxxxxx xxxx nebo xxxxxx, xxxxxxxxxx, životní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, archeologické xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxx xxxx škody xx xxxxxx,

x) se při xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x stavebního xxxxxxx předcházelo xxxxxxxxx xxxxxxxxx pohrom xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx účinků xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, požární, hygienické, xxxxxxxxx nebo provozní xxxxxx na xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx odstavce 2 xx xxxxxxxx obdobně xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx x rozhodnutí xxxxxxxx konkrétní veřejný xxxxx, který xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx prohlídka xxxxxx

§133

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prohlídku rozestavěné xxxxxx ve xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxxxx prohlídek xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx, kdy xx xxx nařízeno xxxxxxxxxx odstranění xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx práce, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prohlídku xxx x nařízených xxxxxxxxxxx prací, x xxxxxxxxxxxx stavby x x xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx to xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx potřebné.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx anebo xxxxxxx,

x) zda xx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx projektové dokumentace, x xxxxxxx x §160, x xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx,

x) stavebně xxxxxxxxx xxxx stavby, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, bezpečnost xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx není xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx její okolí, xxxx prováděny předepsané xxxxxxx a měření,

e) xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z §152,

x) zda xx xxxxxx xxxxxxx xxx x povolenému xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx je řádně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Kontrolní xxxxxxxxx xxxxxxx xx podkladě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracované xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxx xxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx projektant xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dozor. Ke xxxxxxxxx prohlídce stavební xxxx podle xxxxxxx xxxxxx též xxxxxxx xxxxxx, autorizovaného xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany zdraví xxx práci, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx.

(5) Stavební xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Z této xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x jaký xx její výsledek.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x státní xxxxxxxx42). Xxx vstup xx xxxxxxx a xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení §172 xxxx. 2 xx 6 xxxxxxx.

§134

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx (§118 xxxx. 6).

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxx kontrolní xxxxxxxxx stavby závadu xxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx x úplnost xxxxxxxx xxxxx §133 xxxx. 2, vyzve xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu14) (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxx") xxxx xxxxx vykonávající xxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxx nápravu. Stavební xxxx může xxxx xxxxx rovněž vyzvat, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx certifikáty x xxxxxxxxx použitých xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, vydá xxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx, xxxxxx zjednání xxxxxxx xxxxxx; při xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, rozhodne xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx, odvolání xxxxx xxxx nemá odkladný xxxxxx.

(4) Pokud xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vyžadovaného xxxxxxxxx zákonem anebo x xxxxxxx x xxx, xxxxx stavební xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stavby x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x zahájí xxxxxx xxxxx §129. Není-li xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na stavbě. Xxxxxxxxxx xx prvním xxxxxx v xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx anebo je xxxxxxx xxx povolení, xxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx stavby, aby xxxxxxxxxx způsob užívání xxxxxx bezodkladně xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx §126 a 127. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx úřad vydá xxxxxxxxxx, kterým xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx prvním xxxxxx x řízení, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx účinek.

(6) Xxxxxxxxxx §133 a §134 xxxx. 1 xx 5 xxxxx přiměřeně x xxx kontrolní xxxxxxxxx xxxxxx podle §103 a 104, xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx stavby, terénních xxxxx a xxxxxxxx x xxx kontrolní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx stavby, náležitosti xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

Xxxxxxxxxx odstranění stavby x xxxxx zabezpečovací xxxxx

§135

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x zabezpečí xxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx ohroženy xxxxxx xxxx nebo xxxxxx tím, xx xxxxxx hrozí xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx provedení xxxxxxx zabezpečovacích xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx nebo xxxxxx, xxxx-xx nutné ji xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx odstranění xxxxxx xxxx xxxxx zabezpečovací xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxx úřad xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podnikatele, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxx nařídit.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2 stavební xxxx xxxxxxxxx prohlídkou xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx skutečný xxxx a rozhodne x nařízení neodkladného xxxxxxxxxx xxxxxx, nutných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxx stavby. Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx účinek.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx, nutné zabezpečovací xxxxx, popřípadě vyklizení xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx předchozího xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx nutné xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 stavebním xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x tímto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nákladů, xxxxxx xx a xx xxxxxxxxxxx vymáhá obec, xxxxx obecní xxxx xx stavebním úřadem.

§136

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, provedení nutných xxxxxxxxxxxxxxx prací, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx závadným stavem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx xxxx zvířat.

(2) X průběhu kontrolní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx náležitosti xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx; xxxxxx xxx účastníci xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Písemné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí doručí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx43) nejsou xxxxxxx.

§137

Nezbytné úpravy

(1) Stavební xxxx může xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) jimiž xx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nepřiměřeně xxxxxxxxxxxx xxxx uživatele x xxxxx xxxxxx, exhalacemi xxxxxx zápachu, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) jimiž xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx na elektrickém xxxxxxxx stavby,

c) xxxxx xxxx vyhověno požadavkům xxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§175),

x) x xxxxx xxxxxxxxxxx x plynulosti xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích,

e) xxxxxxxxxxx x připojení xxxxxx na technickou xxxxxxxxxxxxxx a dále xxxxxx, jimiž xx xxxxxx xxxxxxxx sociálním xxxx jiným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx odpadních xxx x xxxxxxx s xxxxxxxx předpisy, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx k xxxxxxxx vnikání xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x na přilehlé xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavby, xxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxx zastaveno,

h) xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přístup x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx přiměřeně i xxx xxxxxxx úpravy x zařízení podle xxxxxx xxxxxx.

(3) Nezbytné xxxxxx xxxxx odstavce 1 může stavební xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx zařízení xxxxxx postaveny x xxxxxxx x xxxxxxx x podmínkami xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx stavba nebo xxxxxxxx postaveny a xxxxxxx x souladu x podmínkami xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx stavební xxxx xxxxxxx nezbytné xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx významného ohrožení x za xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx úpravy xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx rozsah, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Vyžaduje-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxxxx pozemku, xx kterých xxxx xxx úpravy provedeny, x stanoví xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx stavebního xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x podmínkách xxxxxx xxxxxxxxx. Nesplní-li xxxxxxxx xxxxxxxx povinnost, opatří xxxxxxxx xxxxxxxx stavební xxxx xx xxxx xxxxxx; na xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx postupuje xxxxxxxx úřad obdobně xxxx x xxxxxxxx 4. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pozemku xxxxxx xxxxxxxxxx úřadu.

§138

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Vlastníku xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §137 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx44), xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx o xxx požádá. Stavební xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx té xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezbytných xxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx uvedeno, xxx které nařízené xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx požadován a x xxxx výši.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxx. X xxxxxxxx úprav xxxxxxxxxx xxxxx §137 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xx xxxxxx stanoví výši xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Účastníkem xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx neposkytne, mají-li xxx nařízenými xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx závady xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx úhradu nákladů xx xxxxxxxxx nařízených xxxxxxxxxx úprav xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§139

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx stavby xxxxxxx xxxxxxxx nápravy. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nese xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx x nebytových xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nařízených xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx časový x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx prací xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stavby x na xxxxxxxxxxxxxx xx jiném xxxxxxxx.

§140

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Jestliže xxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx či xxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nutné xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §135 odst. 1 x 2, stavební xxxx xxxxxx všem xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx ji xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxx nařídí, xxx xx xxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxx nařídit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prací xxxxxxxxx osobě2), xxxxx xx způsobilá vyklizení xxxxxxx. Xxxx jí xxx nařídit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx osob xx xxxxxx vyjmout.

(3) Nařizuje-li xxxxxxxx xxxx vyklizení xxxxxx x hrozí xxxxxxxxx x prodlení, xxxxx řízení xx xxxxxxxx xxxxx kontrolní xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxx xxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx potvrzení x ústně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx. Xxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx stavby doručí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Má-li xxx nařízeno vyklizení xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x bydlení, xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx45); xxxx xxxx povinny x xxxxxx své působnosti xx výzvu stavebního xxxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Zvláštní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyklizování xxxxxx xxx bezprostřední xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx43) xxxxxx xxxxxxx.

§141

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx zabezpečovacích xxxxx, xxxxxxxxxx úprav, udržovacích xxxxx x k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx uložit těm, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx k sousedním xxxxxxxx xx stavbám xx nich, aby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx staveb, pokud xxxx zúčastněnými xxxxxxx xxxxxxx x dohodě. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx, v jehož xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx uložena, x xxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 uložena, xxxx xxxx, xxx co xxxxxxx rušil xxxxxxx xxxxxxxxxx pozemků xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx pracemi nevznikly xxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx stavbu xx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx dohodě, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx škody.

§142

Xxxxxxxxx řízení

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §135, 137, 139 x 140 xx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxx pozemkům x xxxxxxx na xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx bytů x xxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx řízení, xxx xxxxx jejich xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Účastníkem xxxxxx xx x xxxxxxxx podnikatel, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odstranění xxxxxx xxxx nutných xxxxxxxxxxxxxxx prací xxxxx §135 xxxx. 3, x xxxxxxxxx xxxxx2), xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prací xxxxx §140 xxxx. 2.

(4) Uplatní-li účastník xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx 3 xxxxxxx občanskoprávní povahy, x xxxxx stavební xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotčených xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxx x xxxxxx, kde xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx věci. Xxxxxxxxx xxxxxx poučí x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx u xxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXXXXXX INSPEKTOR

§143

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jmenuje xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) požádala x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx magisterského vzdělání xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx stavebního xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14),

x) xxxxxxxxx nejméně 15 xxx praxe x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx úřadu, xx-xx osvědčení o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx17),

x) prokázala svou xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xx xxxxxxx 3 xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx ministr xxx xxxxxx rozvoj,

f) prokázala xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) x x) x xx xxxxxxxxx Xxxxx komory xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inženýrů x xxxxxxxx činných xx xxxxxxxx (dále xxx "Xxxxxx") může být xxxxxxxxxxxxx inspektorem výjimečně xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx školy, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, i xxxx xxxxxxxxx předepsanou xxxxx.

(3) Při xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx inspektorem xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx46).

(4) Xxxxxxxxxxxx inspektor xx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 10 xxx. Xxxx doba xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxx, a xx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soustavně xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis.

(6) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx45a). V xxxxxxx xxxxxxxx podstatného xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xx úroveň xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inspektora xxxxxxx xxxxxxxxxx zkouškou xxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jazyce.

§144

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaniká

a) xxxxx xxxx prohlášením za xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inspektora x xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx lhůty xxxxx §143 xxxx. 4, xxxx

x) dnem xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zbaven xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx kterým xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Ministr pro xxxxxx rozvoj xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) jestliže xxx xxx činnosti xxxxxxxxx xxxx závažně xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxx xxxxxxx, xxxx xx dopustil xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §145.

(3) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o odvolání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx nečinnost xxxxx xxx 3 xxxx.

(4) Xxxxxxx autorizovaného xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) a xxxx xxx vykonávána jako xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx pokud prokáží xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §143 xxxx. 1 x 2. Xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx46). Veřejná xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejímiž xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §143 xxxx. 1 a 2, může xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx-xx autorizovaní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx vzájemné xxxxxx xxxxxxxx smlouvou. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx46a) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §143 xxxx. 1 x 2. Xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxx vykonávat xxxxxxxx xxx společným xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx starším 3 xxxxxx.

§145

(1) Xx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxx autorizovaným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxx pravomocně odsouzena xx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx prováděním xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx disciplinární xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx47).

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§146

(1) Autorizovaný xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx sjednává písemnou xxxxxxxx. Xx smlouvě xxxx xxx xxxxxxxx x úhrada xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx inspektor xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx. Před xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx dobu xxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx škodu. Xx xxxxxxxx osoby, xx xxxxxx uzavírá xxxxxxx xxxxx odstavce 1, je xxxxxxx xxxxxx xxxx částky, xx kterou xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx úkonech xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx 5 xxx. Xxx xxx postupuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx48).

§147

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx úroveň xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx x nestranné posouzení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx kontrolních prohlídek xxxxxx.

§148

Autorizovaný xxxxxxxxx nesmí xxxxx činnost xxxxxxxxx x xxxxxx, na xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxx má xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, kterou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx v xxxx xxxxx, sourozenec a xxxxxx,

x) osoby, x xxxxx xx xx xxxxxx

1. obchodním jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

2. pracovním xxxx xxxxxxxxx.

§149

(1) Xxxxxxxxxxxx inspektor xx oprávněn xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xx xxxx xxxxxx

x) osvědčit xxxxxxxx stanoveným x §117, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx (§118) xxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (certifikát) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§122),

c) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx inspektor xx xxxxxxx na výzvu xxxxxxxxxx úřadu x xx xxxx náklad xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx soustavným xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx výkon xxxxxx. X xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx studia xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx školami.

§150

(1) Provádění přípravy x zkoušek uchazečů, xxxxxx xxxxxxxx autorizovaných xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx s tím xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx. K xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx schvalovaný na xxxxx Komory xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx orgán x xxxxxxxx Komory dále xxxxxxxxx koordinační, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx, eviduje, xxxxxxxxxxx a poskytuje xxxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podílí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxx příspěvku xx xxxxxx x xxxxxxxxxx určeným členům Xxxxxx.

(4) Postup při xxxxxxxxx členů koordinačního xxxxxx a xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, provádění x obsah xxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx evidence xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis.

§151

(1) Ministerstvo xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, na xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x odvolávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx činnost Xxxxxx a xxxxx xxxxxx s xxx xxxxxxxxxxx. X součinnosti xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx činností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §144 xxxx. 2.

(2) Xx xxxxxxxxx zkoušek xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx řád.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX A XXXXXXX STAVEB

§152

Stavebník

(1) Stavebník xx xxxxxxx xxxx xx řádnou xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx povinnost xx xxxx i xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xx zřeteli xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx nebo xxxxxx, ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx, x šetrnost x xxxxxxxxxx. X xxxx xx povinen zajistit xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x měření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx povinnosti xx x x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx reklamního zařízení. X xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je stavebník xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostorové xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentací. X xxxxxxxx prací xx stavbách osvobozených xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxx xxxxxxx přímo xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou x xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx oprávnění xxx.

(3) Při xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx povinen

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx termín xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx podnikatele, xxxxx bude stavbu xxxxxxxx, x svépomocné xxxxx výstavby xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, která xxxx vykonávat stavební xxxxx; změny x xxxxxx skutečnostech oznámí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx zahájením xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x ponechat xxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; rozsáhlé stavby xx xxxxx označit xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x dispozici xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x všechny doklady xxxxxxxx xx prováděné xxxxxx xxxx její xxxxx, xxxxxxxxx jejich xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby, umožnit xxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky, x pokud xxxx xxxxxxx xxxxx důvody, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx neprodleně xx xxxxxx xxxxxxxx závady xx xxxxxx, které xxxxxxxx životy x xxxxxx osob, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; tuto xxxxxxxxx má stavebník x x xxxxxx xxxxx §103,

f) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx předem xxxxxxxx zkušebního provozu.

(4) X stavby xxxxxxxxxxx x veřejného xxxxxxxx, xxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zhotovitel, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14). Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx stavbu xxxxx oprávněná xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx autorský xxxxx projektanta, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x ověřenou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx stavby, xxxxx xxxx prováděna xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu. X xxxxxxxx xxxxxxxxx uvede

a) xxxxx geometrického plánu, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx22) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx zapsány xxxxx týkající se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kraje66).

(6) X stavby, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vedení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx formě.

§153

Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx řídit xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x rozhodnutím nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x s xxxxxxxx projektovou dokumentací, xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zajistit xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx (§169), xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxxx xxxxx. X případě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx povinen zajistit xxxxxxxx tras technické xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx působit x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx stavby x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx závady, xxxxx se nepodařilo xxxxxxxxx xxx vedení xxxxxx, xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dozor xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx, x s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx-xx xx staveništi.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odpovídá spolu xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx prostorové xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, za dodržení xxxxxxxx požadavků na xxxxxxxx, xx bezbariérové xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx technických předpisů x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxx stavební dozor xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx bezpečnost xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků, xxxxxxxxx x konstrukcí x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo jednoduchého xxxxxxx x xxxxxx; xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, a pokud xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx vykonávání xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxx stavebnímu xxxxx.

§154

Vlastník xxxxxx x xxxxxxxx

(1) Vlastník xxxxxx xx povinen

a) udržovat xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 4 po xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a jiných xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx ohrožují xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx prohlídku stavby, x pokud tomu xxxxxxx vážné důvody, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) uchovávat stavební xxxxx xx dobu 10 xxx xx xxxxxx kolaudačního xxxxxxxx, xxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx souhlas xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx trvání xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, ověřenou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě jiné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx podléhá xxxxxx zákonu, xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx zařízení x xxxxxx xxxxx xx xxxxx dobu xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx stavebnímu xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx ohrožují xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx prohlídku zařízení, x pokud xxxx xxxxxxx vážné důvody, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provedení xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, souhlasy x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zařízení xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

§155

(1) Stavební xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dozor, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx šetření jejich xxxxxx, xxxxx-xx při xxxx xx xxxxxxx xx životech, x xxxxxxxx života xxxx xxxx zvířat nebo xx xxxxxxx majetkovým xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx, popis xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, povahu stavby, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro správné xxxxxxxxx xxxxxx; nezabývá xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxx.

(2) Rozsah x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§156

Požadavky xx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxx mohou xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx správném xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx73).

(2) Xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx význam xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx x posuzovány podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx39).

§157

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx stavby xxxxxxxxxx xxxxxxxx povolení nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxx xxx veden xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxxxxx staveb xxxxxxxxx x §104 xxxx. 1 písm. x) až x) xxxxxxx xxxxxxxxxx záznam x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stavby, u xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Záznamy xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stavebník, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx dále oprávněny xxxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxxxx xxxxx stavebníka x xxxxxxxx dozor, xxxx-xx xxxxxx dozory xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany zdraví xxx xxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx jejíž xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §117, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx plnit xxxxx správního xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx4).

(3) Po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stavebního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x stavbě xxxxxxxxxxxx.

(4) Stavební xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x stavbě a xxxxxx jejich xxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

XXXX PÁTÁ

SPOLEČNÁ XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXXXX VE XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

§158

Xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx oprávnění x xxxxxx výkonu xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx14). Vybranými xxxxxxxxx xxxx projektová xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, dokumentace xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(2) Projektovou xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx §104 xxxx. 1 písm. x) až x),

x) xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx povolení xxxxx §115,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy podle §116,

x) k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx inspektorem xxxxx §117,

x) xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx povolení,

f) xxxx staveb xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx e) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §118,

x) staveb uvedených x xxxxxxxxx a) xx f) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx povolení xxxxxx xxxxx §129,

x) xxx provádění xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §137, xxxx

x) xxxxxxx díla x xxxxxxxx podle §15a xxxx. 1 xxxx 3 vodního xxxxxx.

§159

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx odpovídá xx správnost, celistvost x úplnost jím xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, územní xxxxxx x dokumentace xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x za jejich xxxxxxxxxx. Xx povinen xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x příslušnými xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vybrané xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Projektant xxxxxxxx xx správnost, celistvost, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx provedené xxxxx xxx zpracované xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle této xxxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx povinen xxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx výstavbu xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x příslušnými xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx způsobilý xxxxxxxx část projektové xxxxxxxxxxx zpracovat sám, xx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx s oprávněním xxx příslušný xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx za xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx ohlašovaných xxxxxx xxxxxxxxx v §104 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x k) x xxxxxxxxx úprav xxxxx §15b xxxx. 1 vodního xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x maturitní xxxxxxxx a alespoň 3 xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx tuto xxxxx xx přiměřeně vztahuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3.

§160

Xxxxxxxxx staveb

(1) Provádět xxxxxx může xxxx xxxxxxxxxx jen xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx při xxxx xxxxxxxxx zabezpečí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx 3 x 4 xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Dále xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx oprávnění49), vykonávaly xxx osoby, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Zhotovitel xxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx stavebního xxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentací, xxxxxxx obecné xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx předpisy x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx, zdraví, xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx může stavebník xxx xxx xxxx xxxxxxxx

x) stavby, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §103, x xxxxxxxx §103 odst. 1 xxxx. f) xxxx 4 až 8,

x) xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx práce xxxxxxx x §104.

(4) Xxxxxx xxxxxxx x odstavci 3 xxx provádět xxxxxxxxx, xxxxx stavebník xxxxxxx stavební xxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx odborně xxxxxxxxx. Jde-li však x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx zajistit xxxxxxx vedení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§161

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx infrastruktury

(1) Xxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xx evidenci, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, a v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, i xxxxxxx umístění. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podkladů, územní xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx regulačního plánu xxxx územního rozhodnutí, xxxxxxxxxx nebo osoby xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx do 30 dnů údaje x její xxxxxx, xxxxxxxxxx napojení, xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x provedení xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx požadovat xx xxxxxxxx úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx výše xxxxxxx xx pořízení xxxxxx kopií, xxxxxx xxx x xxxxxxx xx doručení.

(2) Xx xxxxx xxxxxx územního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povinni xxx xxx průtahů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX, UKLÁDÁNÍ XXXXXXXXXX A NAHLÍŽENÍ XX XXXX

§161x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x provozovatelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx informačním xxxxxxxx veřejné xxxxxx x xx přístupný xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Národní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx

x) zveřejnění xxxxxxx x územně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx územního xxxxxxxxx,

x) zabezpečení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dat k xxxxxx plánované využití xxxxx76),

x) xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx dat, xxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx rozvojem, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, a

e) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Na xxxxxxxx geoportálu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx standardech zveřejňovány xxxxxxx xxxxx územně xxxxxxxxxxx dokumentací a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx, popřípadě jím xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx složka státu, xxxxxx xx národního xxxxxxxxxx územního plánování xxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx xx návrh Xxxxxxxxxxxx obrany v xxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx formátu. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx tím xxxx xxxxxxx77).

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxx geoportálu xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx verzi xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx x xxxxx zveřejněným na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx lze omezit xxxx xxxxxxx, pokud xx xx x xxxxx xxxxxxx bezpečnosti, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxx porušena xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx78); xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx přístupu k xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx §11d xxxxxx x. 123/1998 Xx., x xxxxx xx informace x xxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxx národního xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§161x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 47/2020 Xx. x účinností xx 1.7.2023

§162

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vede xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx organizační složka xxxxx a xxxxxx xx ní xxxx xx návrh Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Předmětem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxx xxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 10 xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx studiích.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(4) Krajský xxxx, xxxxxxxxx xxx pověřené xxxxx územního xxxxxxxxx, xxxxxx data xx xxxxxxxx územně plánovací xxxxxxxx za xxxx xxxxxxx obvod.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti za xxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, podává xxxxxxxxx xxxxx návrhy xx vložení dat xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§163

(1) Politiku xxxxxxxx xxxxxxx, zprávu o xxxxx uplatňování, územní xxxxxxxxx plán x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxxx politiku územního xxxxxxx, její aktualizaci, xxxxx znění xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xx xxxx aktualizaci a xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxx je možné xx xx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nahlížet, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jeho aktualizace x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx aktualizaci xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx poskytne xxxxxxxx xxxxxx územní xxxxxxxxx xxxx, xxxx aktualizaci x xxxxx znění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx verzi xx strojově xxxxxxxx xxxxxxx68) xxxxxx prostorových xxx xx vektorové xxxxxx.

§164

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx, xxxxxx dokladů x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxxxx rozvoje x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje xx jejich aktualizaci xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx výkon působnosti xxxxxxxxx úřadům, úřadům xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx sousedních xxxxx. Xxxxxx územního xxxxxxx x úplné xxxxx zásad územního xxxxxxx po jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxx záznamem x účinnosti xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vydané xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxx územního xxxxxxx po jejich xxxxxxxxxxx spolu s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kraje x xxxxx, kde xx možné do xxxx x xx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx neuvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x uplatňování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kraje.

§165

(1) Územní xxxx, xxxxxxxxx plán a xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, ukládá pořizovatel x xxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxx, jeho xxxxx, regulační xxxx, xxxx změnu x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vydání xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx plánování x xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území vydané xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxxx §59 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx ukládá xxxxxxxxxxx x obce, xxx xxxxxx bylo xxxxxxxx; xxxxxxxx záznamem x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu x xxxxx územního xxxxxxxxx. Vymezení xxxxxxxxxxx xxxxx pořizovatel současně xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Pořizovatel xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx plánu, xxxxxxxxxxx xxxxx, jejich xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxx xx této xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 jednotlivě. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx obce schválenou xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§166

(1) Územně xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x poskytuje xx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx jejich působnosti. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podklady x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx, x výjimkou orgánů xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx úhradu xxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx analytických xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx ceny nákladů xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx žadateli.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(3) Xxxxxx studii xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxx, x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx spojen x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, krajskému xxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxx poskytuje xxxxxx x elektronické xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx68) xxxxxx prostorových xxx ve vektorové xxxxx, úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxx, obci a xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxx xx možné xx xx nahlížet, xxxxxxxxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

§167

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiná xxxxxxxx stavebního xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx pro správní xxxxxx a xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x certifikátů od xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x ukládá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx opatření xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx a stavebnímu xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx orgánem.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx obecní úřad, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x ověřenou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

(4) U xxxxxx x působnosti xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxx ukládá xxxxxxxx x projektovou xxxxxxxxxxx výhradně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§168

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx po dni xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx; ustanovení §75 xxxxxxxxx řádu xx xxxxxxx přiměřeně.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx do xxxxx xx řídí ustanoveními xxxxxxxxx řádu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx50). Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stavby, xxxxx se dokumentace xxxx. V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxx nahlížení do xxxxxxxxx částí dokumentace x staveb xxxxxxxxxx xxx obranu xxxxx, xxxxxx civilní ochrany x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx.

HLAVA III

OBECNÉ XXXXXXXXX XX VÝSTAVBU, XXXXX XXXXXXXXXXX A ÚPRAVA XXXXXXXXX XXXXXXX PRÁV X XXXXXXXXXX

§169

Xxxxxx požadavky xx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy xxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx staveb xxxxxxxxxxx xxxxxx územního xxxxxxxxx x obecné požadavky xx xxxxxxxx [§2 xxxx. 2 xxxx. x)] xxxxxxxxx prováděcími xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Výjimku x obecných xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxx pouze x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výjimky xxxxxxxx xxxxxxxx, a jen xxxxx xx tím xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ochrana xxxxxx a života xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) X výjimce x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx územního xxxxx x regulačního xxxxx rozhoduje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. O xxxxxxx x xxxxxxxx požadavků xx využívání území xxx stanovení požadavků xx vymezování xxxxxxx x umisťování xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(4) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(5) Xxxxxx x výjimce xx vede na xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxx s xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxx xxx ukončeno společným xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxx xxxxx xxx x xxxxxx nebo se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx hájí zájmy xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

§170

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx plánovací dokumentaci x xxx-xx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx užívání xxx xxxxxxxxx xxxx,

x) veřejně xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx povodněmi x jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx retenčních xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx archeologického xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx x zajišťování xxxxxx x xxxxxxxxxxx státu,

d) xxxxxxx (ozdravění) území.

(2) Xxxxx x pozemku xxxx stavbě lze xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx pro nezbytný xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx příjezd x xxxxxxx nebo xxxxxx.

(3) Řízení x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx a stavbám, xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx a podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx51).

§171

Xxxxxx xxxxx xx xxxxxx územního plánování x stavebního řádu

(1) Xxxxxx xxxxx xx xxxxxx územního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řádu xxxxxxxxxx ministerstvo, krajské xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx plánování, úřady xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx úřady. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dodržování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx na základě xxxxxx xxxxxx. Státní xxxxx xxxx být xxxxxxx x x xxxxxxx pořizování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxx xxxxxxxxx státního xxxxxx sleduje, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxx dozor nad xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) X případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx x odstavci 1, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx možné xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx uloží povinnost xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx; v xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo omezit xxxxx činnosti, při xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx x jejím xxxxxxxxxx postupovat xx xx potvrzení xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx jiných xxxxxx veřejné správy xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx.

§172

Xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavebního xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x orgánu xxxx (dále xxx "xxxxxxxxx úřední osoba")52), xxxxx xxxx úkoly xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx vstupovat xx xxxx pozemky, xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx stavby x pozemku,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) V xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx neodkladného xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xx xxxxxx x bez xxxxxx xxxxxx vlastníka. O xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x uvést xxxxxx, xxxxx k xxxx vedly.

(3) Xx xxxxxx může oprávněná xxxxxx osoba xxxxxxxx, xxx xxxxx je xx nezbytné pro xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx bezpečnosti osob. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx hospodářské xxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxx úřední xxxxx xxxxxxxx též, xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx úkolů veřejné xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx obydlí xx x uvedených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osobě xxxxx xx obydlí xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xx vstupu xx prokazuje zvláštním xxxxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, zaměstnavatel a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x vymezení platnosti xxxxxxx. Průkaz xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x uvedením xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Pokud xx xx třeba, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx a xx xxxxxx znalce, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pověřeného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx osoby x důvodu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx účely podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx nezbytných xxxxxxxxxxx zařízení či xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxx na xxxxxxx, xxxxxx nebo do xxxxxx nedošlo ke xxxxx, xxxxx bylo xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxx, může xx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx úkonem x xxxxxx, xxxxxxxx vstupu xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x okruhu xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§173

Pořádková xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pořádkovou xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx xxxx, kdo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x řízení nebo xxxxxxxxx kontrolní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §172 xxx, xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxx jí přizvané xxxxx xx svůj xxxxxxx nebo xxxxxx,

x) xx výzvu xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx k xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Pořádkovou xxxxxx xx 50&xxxx;000 Kč xxxx xxxxxxxx úřad xxxxxx vlastníku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx součinnost xxxxx §161 odst. 2, xxxxxx byl k xxxx vyzván.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řádu o xxxxxxxxx pokutě53).

§174

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x stavebním řízením, x posuzováním xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx x uplatňováním xxxxx xxxxxxxxxx pravomocí xxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx o opatření xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxx opatření xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx neplněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby, hradí xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx zpracování xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx tyto xxxxxxx xxxx xxxxxx část xxxxxxxx stavby, popřípadě xxxxxxxxx; xxxxxxxxx hradit xxxxxxx xxxx jejich xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Obdobně xx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx sejmutí x přezkoušení xxxxxx, xxxxxxx stavebních xxxxxxxxx, xxxxxxxxx provedení jiných xxxxxxxxx úkonů a xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx správního xxxxxx, xxx není xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX VEŘEJNÝCH XXXXX X SOUČINNOST XXXXXXXXX XXXXXX

§175

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx zajišťování xxxxxx x xxxxxxxxxxx státu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Dotčeným orgánem xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx území. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x jejichž xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx obrany xxxx Ministerstvo xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 uplatňovat x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x nich xxxxxxxx xxxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx xx xxxxxx stavby. Xxxxxxx na nezbytné xxxxxx provedené na xxxxxxxx požadavek Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx hradí tyto xxxxxx.

§176

(1) Xxxxx-xx xxx xxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x tím x nepředvídaným nálezům xxxxxxxx cenných předmětů, xxxxxxx stavby nebo xxxxxxxxxx částí xxxxxxx xxxxx x archeologickým xxxxxxx, je stavebník xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx úřadu x orgánu xxxxxx xxxxxxxxx péče nebo xxxxxx xxxxxxx přírody x xxxxxxx učinit xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, aby xxxxx xxxxx poškozen xxxx xxxxxx, x xxxxx x xxxxx nálezu xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx stavebník xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx provádějící xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx x dohodě x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx péče x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx-xx nebezpečí x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo orgán xxxxxxx xxxxxxx xx 5 pracovních xxx xx oznámení nálezu xxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. X takovém xxxxxxx xxxx stavebník x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx zasílá příslušnému xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx stavební xxxx xx dohodě x xxxxxxx státní památkové xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx povolení xx xxxxxxxx xxxxx změnit.

(4) Xxxxxxxxxxxx kultury xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x x vlastního xxxxxxx xxx prohlásí xx xxxxxxxx památku32). Xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 4 xxxx xxxxxxxx xxxx xx dohodě x Ministerstvem kultury xxxxxx stavební xxxxxxxx xx veřejném zájmu xxxxxx xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxx uplatnit xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle odstavců 2 x 3, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx péče xxxx xxxxxx xxxxxxx přírody, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 5 u Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx lhůtě 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx mu xxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx zaniká.

§177

Mimořádné xxxxxxx

(1) Pokud xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, nouzového xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx54) xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx hrozící xxxxxxx xxxxxxx xx závažné xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx možných xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx x mezích xxxxxxxx 2 až 4 xxxxxxxx xx xxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx.

(2) Opatření na xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx okolností x x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx úprav xxxx odstraňování xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx ohrožení života xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx být xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxx. Stavebnímu xxxxx však xxxx xxx neprodleně xxxxxxxx, xx jsou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x 6.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx zničené xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pohromou xxxx xxxxxxxx havárií xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x původními xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ohlášeno. Xxx tento xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §106 xxxx. 1 obdobně x xxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx stavebního úřadu, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx 7 xxx. X xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx terénních xxxxxxxx, které xxxx xxx obnoveny, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx prací x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx po xxxx 12 xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx začíná xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx být

a) xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx územního xxxxxxxxxx nebo územního xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx, xx x provedení xxxxxx xxxx terénních xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x jejích xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx některé xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx jiné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předběžné xxxxxxxx, x němž se xxxxxxx lhůta xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; po xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx tímto zákonem xxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx; x zkrácení xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx účastníky řízení x oznámení x xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 nemá xxxxxxxx účinek.

(7) Dokončení xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, 3 x 5 je xxxxxxxxx xxxxxxx bezodkladně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXXX

§178

(1) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) v rozporu x §76 xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx třeba xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §87 xxxx. 2,

x) jako xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §95 xxxx. 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx rozhodnutím xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx regulačním xxxxxx nahrazujícími územní xxxxxxxxxx, xxxx provede xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx s §119 xxxx. 1 xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx kolaudačního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxx xxxxxxxxx zkoušek xxxx měření x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx užívání umožní xxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §119 xxxx. 1 xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx umožní jiné xxxxx,

x) x xxxxxxx x §126 odst. 1 xxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxxxxxx souhlasu xxxx x xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, nebo x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx stavbu xxxx xxxxxxx xxxxxx uvedené x §104 xxxx. 1 xxxx. x) xx i) provedené xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stavebního xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §127 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxx §127 odst. 4, xxxx xxxxxx užívání xxxxxx jiné osobě,

j) xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x povolením x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §123, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx jiné xxxxx,

x) xxxxxxx zkušební xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §124,

l) x rozporu x §128 odstraní stavbu xxxxxxxx v §103 xxxxxxxxxx azbest xxxx xxxxxx xxxxxxxx x §103 odst. 1 xxxx. f) bodech 4 až 8 xxxxx x §104 xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stavebního xxxxx,

x) x xxxxxxx x §128 odstraní stavbu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu,

n) xxxxxxxx stavbu v xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx povolením xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §128, xxxx

x) x xxxxxxx x §171 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxxxx xx lhůtě stanovené xx xxxxx nebo xxxxxxxxxx stavebního úřadu.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) x xxxxxxx x §104 xxxxxxx xxxxxx, terénní úpravy xxxx udržovací xxxxx xxx xxxxxxxx stavebního xxxxx,

x) x rozporu x §104 provede xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx práce x xxxxxxx se xxxxxxxxx stavebního xxxxx,

x) x xxxxxxx s §104 xxxxxxx stavbu, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo x ochranném xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxx stavebního úřadu,

d) x xxxxxxx x §108 provede xxxxx xxxxxx bez stavebního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxx oznámeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inspektora,

e) x xxxxxxx x §108 xxxxxxx stavbu xxx stavebního povolení xxxx společného xxxxxxxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx certifikátu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §108 xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx povolení nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxx pásmu xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx pozemku xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) provede stavbu x xxxxxxx xx xxxxxxxxx povolením xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x dodatečným xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx stavbu x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, společným xxxxxxxxx, veřejnoprávní xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo s xxxxxxxxxx povolením stavby x chráněném území xxxx v xxxxxxxxx xxxxx anebo xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x nezastavěném území,

i) x xxxxxxx s §134 xxxx. 2 xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx ve výzvě xxxx xxxxxxxxxx stavebního xxxxx,

x) v rozporu x §134 xxxx. 4 neuposlechne výzvu xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx prací na xxxxxx,

x) poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §152 xxxx. 1, 3, 4 xxxx 6 ,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §160 xxxx. 4,

m) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §176 xxxx. 1,

n) v xxxxxxx s §155 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §157 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx.

(3) Xx přestupek xxx xxxxxx pokutu

a) xx 2&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. c), x) xxxx x),

x) do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. e) xxxx m),

c) do 500&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x), x), x) xxxx m) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx g),

d) xx 200&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), c), x), x), l), x) nebo x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), x), x), k), x), x) xxxx x).

§179

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx dopustí xxxxxxxxx tím, že

a) x rozporu s §128 xxxx. 5 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxx odstraňování xxxxxx xxxxxxxxx nezajistí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx odstraňování xxxxxx, x níž xx xxxxxxx azbest,

b) xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §129,

x) x xxxxxxx s §131a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §129,

x) x xxxxxxx s §134 xxxx. 2 xxxx 3 xxxxxxxx nápravu xxxx nepředloží xxxxxxx xx xxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx práce xxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx x rozhodnutím xxxxx §135 xxxx 136,

x) xxxxxxxxx nařízené xxxxxxxxxx odstranění stavby xxxx xx provede x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §135 xxxx 136,

h) neprovede xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx provede x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx podle §137,

i) xxxxxxxxx nařízenou údržbu xxxxxx xxxx xx xxxxxxx v rozporu x xxxxxxxxxxx xxxxx §139,

x) poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §154 odst. 1 xxxx. x), b), x) nebo x), xxxx

x) x xxxxxxx x §155 poruší xxxxxxxxxx povinnost.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) odstraní xxxxxxxx x rozporu x xxxxxxxxxxx xxxxx §129,

x) x rozporu x §134 odst. 2 xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadem xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) neprovede xxxxxxxx xxxxx zabezpečovací práce xxxx xx xxxxxxx x rozporu x xxxxxxxxxxx xxxxx §135 xxxx 136,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx v rozporu x rozhodnutím podle §135 xxxx 136,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné xxxxxx nebo je xxxxxxx v rozporu x xxxxxxxxxxx xxxxx §137,

x) xxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx §154 xxxx. 2 xxxx. x), b) xxxx x), xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §129.

(3) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §161 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §27 odst. 3.

(4) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx tím, xx x xxxxxxx x §155 xxxxxx oznamovací xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 1.

(5) Za xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx

x) xx 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b), x), x), x) xxxx x) xxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. a), d) xxxx x),

x) xx 200&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x), d), x), x) xxxx x) xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), x) xxxx x) xxxx xxxxx odstavce 3 xxxx 4.

§180

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx x xxxxxxx x §158 xxxxxxx vybrané činnosti xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14).

(2) Xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopustí přestupku xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx územně xxxxxxxxx dokumentace x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §159 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxx osoba se xxxx stavbyvedoucí xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx s §134 xxxx. 2 xxxx 3 nezjedná xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx rozhodnutí stavebního xxxxx,

x) xxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx §153 xxxx. 1 xxxx 2, xxxx

x) x xxxxxxx x §155 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Fyzická xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) x xxxxxxx x §134 xxxx. 2 xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nepředloží xxxxxxx xx lhůtě stanovené xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx prováděním xxxxxx svépomocí xxx, xx xxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx §153 xxxx. 3 xxxx 4, nebo

c) x xxxxxxx x §155 poruší oznamovací xxxxxxxxx.

(5) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxx xxxxxx pokutu do 200&xxxx;000 Xx.

§181

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) v xxxxxxx s §155 xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost,

b) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §160 xxxx. 1 xxxx 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx územní xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx smlouvou xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zakázané, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §104 xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx ohlásit xxxxxxxxxx xxxxx, bez xxxxxxxx stavebního xxxxx xxxx v xxxxxxx x xxx, xxxx

x) x rozporu x §108 xxxxxxx stavbu xxxx xxxxx stavby xxx stavebního xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), c), x) xxxx f),

b) 200 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x).

§182

Společná xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxx stupni projednává xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §13, 15 x 16; xxxxxxxxx xxxxx §179 xxxx. 3 písm. b) x §180 xxxx. 2 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx příslušný xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) zákona. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx, xxxxx obecní xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vést xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jiný xxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx.

§183

Xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx.

HLAVA XX

§184

§184 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

HLAVA XXX

XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX

§184x

(1) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx-xx oprávněn xx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx souhlas vlastníka xxxxxxx xxxx stavby. Xxxx-xx žadatel o xxxxxxxx xxxxx dokončené xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx souhlas xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx spoluvlastnictví xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastníků, xxxx xxxxxxx, xxxxx společenství xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Souhlas x navrhovaným xxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xx situačním xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Souhlas xx nedokládá, je-li xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx stavební xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyvlastnění zákonem.

(4) Xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxx xxxxxxx x postupů xxxxx části xxxxx xxxxx XXX x xxxxx čtvrté xxxxx X, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxx.

§184x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2018

§184x

(1) Je-li xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx stavební xxxx xxx xxxxx §9b xx 9e xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx jednání, xx-xx xxxxxx; jinak xx x xxx nepřihlíží. Xxxxxx-xx stavební xxxx xx ústního jednání, xxx xxxxxxxxxx uplatnit xx xxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx.

§184x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

HLAVA XXXX

XXXXXXXXXXXX ÚKONY X XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX

§184x

Xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxx vůči xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx hlavy XXX xxxx 4 x 5 x části xxxxxx xxxxx I xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vydání xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx III xxxx 4 x 5 x xxxxx xxxxxx hlavy X (xxxx jen "xxxxxx xxxx stavební řízení xxxx xxxx xxxxxx"), xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stavebníka xxxxx §184d.

(2) Při činění xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx portálu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx elektronického xxxxxxxxx79) xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x jiných postupů xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dokumentací.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přípravy x xxxxxx úkonů, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx x elektronických xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§184x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 47/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

§184x

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx stavebníka xx rozumí xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxx správcem xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxx územních nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx úkony x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení x xxxxxx postupů, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mapy xxxxxxx xxxxxx xxxxx §4d xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

§184x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 47/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2023

§184x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx může xxx xxxxxxx o xxxxx podle §161 xxxx x stanovisko x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx dotčených xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím portálu xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxxx infrastruktury zřízenu xxxxxxx schránku.

(2) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přístup x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx čitelném xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx datového xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx přístup x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stavebníka, xx xx žádost xxxxxxx xx xxxx datové xxxxxxxx. X xxxxxxx xxx namísto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nebo x evidenci elektronických xxxxxxxxxxx. Xx xx xx xx, xx xxxxxx zaslaná xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx portálu xxxxxxxxxx je vlastníkovi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odeslání.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx infrastruktury xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, o xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx vložením xx xxxxxxxx územních x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Údaje nebo xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx případě doručeny xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx x stavebních xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx podle §184f.

(5) Xx xxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx správce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, podle xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxx krajů xxxxxxxx xx xxxxxxx §4d xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) provozní xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx žádostí xxxxx xxxxxxxx 1.

§184x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 47/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

§184x

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx postupů

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx systém veřejné xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x ukládání

a) úkonů xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx, kterými se xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx řízení xxxx xxxx postupy (dále xxx "xxxxxxxxxxxx evidované xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxx xxxx, x kterého je xxxxxxxx územní nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx o zahájení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxx, xxxx spisovou xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx stavebním řízení xxxx o xxxxx xxxxxxx xx evidence xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx.

(3) Pokud byl x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx učiněn xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx učiněných x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx elektronicky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx evidence xxxxxxxx a stavebních xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx spolu s xxxxxxxx, xxxxx k xxxx náleží. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §184g xxxx. 1, xxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo o xxxxx postupu, které xx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení a xxxxxx xxxxxxx,

x) způsob xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jiných xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx a jiných xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) metadata náležející x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx a

d) xxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx evidovaných rozhodnutí xxxx xxxxxx xxxxxxxx x evidenci xxxxxxxx x stavebních řízení x xxxxxx postupů.

§184f xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 47/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

§184g

Evidence elektronických dokumentací

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dokumentací xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx jednoduchého xxxxxxxxxxx xxxxxx záměru x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, dokumentace xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx veřejnoprávní smlouvy xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx §105 odst. 4 až 8, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provedení xxxxxx, xxxxxxxxxxx bouracích xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx plánu x dokumentace xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stavby x xxxxxxxx projektovou xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx nebo stavební xxxxxxxxxxx") x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxx územní nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx x elektronické xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx stavebního xxxxxx xxxx jiného xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxx jiného opatření x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím portálu xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx nebo stavebního xxxxxx xxxx jiného xxxxxxx činěn x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxx stavebníka, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx dokumentace do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, vůči xxxxxxx xx úkon xxxx.

(4) Pokud tento xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx úkonu v xxxxx územního xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx postupu xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxx xxx zpracována xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx x xxxxx xx tuto xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dokumentací; xxxxx xxx xxxxxx x v xxxxx xxxxx, jenž xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx portálu xxxxxxxxxx. Pokud je xxxxxxxx na územní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x evidenci elektronických xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, jež xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx portálu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx vede, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dokumentací.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx do evidence xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx územní nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§184x xxxxxx právním předpisem x. 47/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2023

§184x

Xxxxxxx xx evidence xxxxxxxx a stavebních xxxxxx x jiných xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxx k xxxxxx x elektronickým xxxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx, kdo xx podle správního xxxx právo xxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na kterou xx xxxxxxxx xxxxx §184e xxxx. 3, xx rovněž xxx, xxxx xx žádost xxxxxxx. Právo na xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx sděleným xxxxx §184e xxxx. 4 xx rovněž xxx, kdo x xx požádal.

(3) Právo xx přístup k xxxxxx xxxx stavební xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx, kdo xx xxxxx xx xxxxxxxxxx kopie xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §168 odst. 2.

(4) Xxxxx o xxxxxxxx xxxx stavebních xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, elektronicky evidovaná xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx a xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x územní nebo xxxxxxxx dokumentace x xxxxx x xx xxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Prováděcí právní xxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx a popis xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx a stavebních xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§184x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 47/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

§184x

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx stavby

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx čísla xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx ministerstvo x xxxxx slouží x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikátoru xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zařízení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx sdružovat xxxxxxxxx xxxxxx v informačních xxxxxxxxx veřejné správy xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxxx xxxxx stavby").

(2) Xxxxx je předmětem xxxxxxxx xxxx stavebního xxxxxx xxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx povolení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §118 xxxx. 1 x xxxxx xxxxxx přiděleno xxxxxxxxxxxxx číslo stavby, xxxxx xxxxxxxx xxxx, x kterého xxxx xxxx územní xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx postup xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx zařízení do xxxxxxxxxxxx systému identifikačního xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx územního xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx postupu. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x stavebního xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, kterým xx územní xxxx xxxxxxxx řízení xxxx xxxx postup xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x informačním xxxxxxx identifikačního xxxxx xxxxxx.

(4) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx se xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x

x) způsob xxxxxxxxxxx identifikačního xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx vedených x xxxxxxxxxxx xxxxxxx identifikačního xxxxx xxxxxx.

§184x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 47/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2023

§184x

Xxxxxxxxxx xxxxxx stavebního xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx agendový xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx

x) stavebních xxxxx x

x) dotčených orgánů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx opatření podle xxxxx xxxxx xxxxx XXX xxxx 4 x 5 a xxxxx xxxxxx xxxxx X.

§184x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§185

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx o území xxx pořízení územně xxxxxxxxxxxx podkladů xxxxxxxxxx xx 9 měsíců xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx plánování x xxxxxxxx úřadům. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx lhůtě xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o 3 xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dokončené x xxxxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xx 9 xxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx polohopisnou situaci xxxxxxxxx infrastruktury. Xx 6 xxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x souřadnicovém xxxxxxx Jednotné trigonometrické xxxx xxxxxxxxxxx18) v xxxxxxx katastrální xxxx xxxx měřítku xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 24 měsíců x xxxxxxx xxxx do 30 xxxxxx po xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zahrnovat x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx studie, xxxxxx xxxxxxxx x územní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, které xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu územního xxxxxxxxx, prověří xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; x ostatních xxxxxxxxx prověří xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx spolupráci x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, územního generelu x xxxxxx prognózy, xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx data x xxxx do evidence xxxxxx xxxxxxxxx činnosti.

(5) Xxxxxx urbanistické xxxxxx, xxxxxxxx generelu xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§186

Politiku xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ministerstvo x xxxxxxxx vládě xx xxxxxxxxx xx 2 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§187

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1992 xxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx do 3 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx celků x xxxxxxxx aktuálnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Záměry xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx územního xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx byla vyhlášena xxxx xxxxxxx část, xxxxxxx platnosti xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx těmito xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Zásady xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx kraje nejpozději xx 5 let xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxxx xxxx lhůty xxxxxxxxx platnosti xxxxxx xxxxx xxxxxxx územních xxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx xxxxxxxx krajský xxxx jejich zadání, xxxxx xxxxxxxx hlavní xxxx a požadavky xx xxxxxx řešení. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánům, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x ministerstvu, které xxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx požadavků xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx xx xxxxxxxx udržitelného xxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxx úřad xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx, předloží xx schválení. Zadání xxx xxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx schvaluje xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx §45 xxxx. 2 xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx zásady xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Schválené xxxxxx územního plánu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x zpracovaný návrh xxxxxxxx xxxxx velkého xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx požadavky tohoto xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx rozvoje, se xxxxxxxx xx schválené xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje xx považují xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozvojové xxxxxx xxxxxxxxxxx významu, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dopravní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nadregionálních xxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, limity xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x plochy xxx xxxxxxx xxxxxxxxx stavby xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; ostatní xxxxx řešení xxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxx projednávání x xxxxxx xxxxxx změny xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §37 odst. 2 xx 5, §38 xx 41.

§188

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx útvaru xxxx zóny, územní xxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 1. lednem 2007 xxx xx 31. xxxxxxxx 2022 xxxxx tohoto zákona xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx úpravy xxxxxxxxx x xxxxx, jinak xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Územní xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zahájeno pořizování, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, projednají x xxxxxx; přitom xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx podle právních xxxxxxxx platných a xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2006.

(3) Při xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx změny územního xxxxx xxxx, regulačního xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zóny xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2006 xx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx rozhoduje xxx xxx území xxxxxx xxxx, x ostatních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Při úpravě xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx závazné xxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx část xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sídelního xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx plánu xxxx xxxx xxxxxxxxxxx plánu, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx považují xx opatření xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §174 xxxx. 2 správního xxxx xx nepoužije56a).

§188x

(1) Xx území xxxx nebo části xxxxx obce, která xxxx platný xxxxxx xxxx, územní xxxx xxxx, popřípadě územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx, xxx do doby xxxxxx xxxxxxxx plánu, xxxxxxxxxx však xx 31. prosince 2020, xxxxxxxxx v nezastavěném xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §18 xxxx. 5 xxxx

x) xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2006 xxxxxxxxxx povoleny stavby xxxxxxxxx infrastruktury,

b) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxx území xxxx opatřena do 31. xxxxxxxx 2006 x xxxx x xx byla xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) stavby xxx bydlení na xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx zastavěným stavebním xxxxxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxx s byty xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; stavba xxx xxxxxxxxxxx xxxx mít xxxxxxx tři xxxxxxxxxx xxxx, přičemž xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx bytů xxx x xxxxx xxxxxxx činit xxxxxxx xxxxx xxxxxxx celkové xxxxxxxxx xxxxxx stavby, xxxxxxx xxxx 300 x2,

x) stavby xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxxxxx území; xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx mít xxxxxxx xxxxxxx 5000 x2.

(2) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx e) xxx umisťovat xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xx být xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx staveb xx xxxxxxxxxxxxxx obce xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx účastníkem xxxxxx.

§189

(1) Za zastavěné xxxxx xx považuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x územním plánu xxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxx, x xx po xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace. X xxxxxxx pořizování x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx zastavěné xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx velkých xxxxxxxx xxxxx jsou xx xxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, regulačních xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx. Platné xxxxxx plány obcí x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx útvarů xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx regulačních xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx x území.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxx úřadu x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx17) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§189a

Při xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxxx 2006 x při xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

§189x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 191/2008 Xx. x xxxxxxxxx od 3.6.2008

§190

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx týkají staveb, x xxxxx podle xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; na xxxxxx xxxxxx se xxxxx jako xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx ohlášení xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) řízení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx pro xxxxxxxxxx příznivější,

c) xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx se jednání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx zastaví,

d) xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřad, xxxxx xx stal xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx tohoto zákona.

(3) X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx, který stavební xxxx xxxxxx neukončená xxxxxx.

§191

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx nebudou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů xx ukončení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle stavebního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, a x předání xxxxxx xxxxxxxx.

§192

Vztah ke xxxxxxxxx xxxx

(1) Na xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx správního řádu, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Územně plánovací xxxxxxxxxxx nelze změnit xxxxxxxxxxx podle §97 xxxx. 3 správního xxxx.

(4) Územní xxxxxxxxx xxxx nelze přezkoumat x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§193

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §13 odst. 6, §14 xxxx. 2, §20a xxxx. 4, §21 odst. 4, §24 xxxx. 3, §26 xxxx. 2, §29 xxxx. 3, §36 odst. 6, §40 xxxx. 4, §42 xxxx. 8, §43 xxxx. 6, §47 odst. 6, §50 xxxx. 1, §55 odst. 8, §61 xxxx. 3, §64 xxxx. 6, §66 xxxx. 5, §78a xxxx. 10, §86 xxxx. 6, §87 xxxx. 5, §92 odst. 5, §94c xxxx. 3, §94l xxxx. 7, §94p xxxx. 7, §94s odst. 6, §94y odst. 8, §95 xxxx. 7, §96 xxxx. 11, §96a xxxx. 7, §99 xxxx. 2, §100 xxxx. 3, §105 odst. 9, §106 xxxx. 5, §110 xxxx. 5, §115 xxxx. 6, §116 xxxx. 8, §117 xxxx. 8, §122 odst. 7, §122a xxxx. 6, §123 odst. 5, §125 xxxx. 6, §127 odst. 6, §128 odst. 8, §134 odst. 7, §138 odst. 5, §143 xxxx. 5, §150 xxxx. 4, §155 xxxx. 2, §157 odst. 4, §161a odst. 7, §162 xxxx. 7, §184c odst. 3, §184e xxxx. 6, §184f xxxx. 5, §184g xxxx. 5, §184h xxxx. 5 x §184i xxxx. 4.

§194

X xxxxxxxxx §169

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx [§2 xxxx. 2 xxxx. x)],

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx a xxxxxxxxx požadavky xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx letectví57), xxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx komunikací x xxxxxxx xxxxxxxxxxx účelových xxxxxxxxxx x xxxxxx x obsah projektové xxxxxxxxxxx x uvedeným xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx průmyslu x obchodu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx stavby x xxxxxx těžby, xxxxxxxxxx, transportu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx surovin xx území xxxxxxxxxx xxx xxxx účely x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx zařízením10) x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx,

x) hlavní město Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx Praze,

f) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx stavby, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx výhradních xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nerostů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx dobýváním, xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx důlních děl,

g) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx technické xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x jejích xxxxxxxxxxxxx jednotek.

§195

(1) Xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24 xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxx, xx vykonává xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy. Xxx xxxxxxxxxx ministerstvo vychází x kvality úkonů xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací dokumentace x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxxxxxx osobně xxxxxxx.

(2) K xxxxxxx x udělení xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx žadatel xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxx xx veřejné xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx 18 měsíců, xxxxxx xxxxx územně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, s uvedením xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx návrhu xxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx67) xxxx xxxx xxxxxx prokazující xxxxxxx práce,

d) xxxxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx ustanovení

§196

Ohlášení, xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx právní předpis xxxxxx formuláře, xxx xxxxx pouze na xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxxxxxxx podobě.

§197

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx

1. Xxxxx č. 86/1946 Sb., x xxxxxxxx obnově.

2. Zákon č. 115/1947 Sb., jímž se xxxx x xxxxxxxx xxxxx ze xxx 12. dubna 1946, x. 86, o xxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx č. 50/1976 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx).

4. Xxxxx č. 262/1992 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 50/1976 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 103/1990 Xx.

5. Xxxxx č. 43/1994 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx zákon x. 50/1976 Xx., x územním xxxxxxxxx x stavebním řádu (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxx č. 59/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 50/1976 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxx č. 422/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 50/1976 Xx., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

8. Xxxxxxxx č. 120/1979 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

9. Xxxxxxxx č. 132/1998 Sb., kterou xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxxxxx č. 135/2001 Sb., x xxxxxx plánovacích xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

11. Xxxxxxxx č. 492/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 132/1998 Xx., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

12. Xxxxxxxx č. 570/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 135/2001 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX

§198

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2007, x xxxxxxxx ustanovení §143, 144, 145, 147 a 151, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2006, a x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §102 xxxx. 2, které xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2012.

Zaorálek x. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxxxxx v. x.

Příloha x xxxxxx x. 183/2006 Xx.

Xxxxxxx xxxxx vyhodnocení vlivů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx , xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, zásad xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxx koncepcí xx životní prostředí (Xxxx X vyhodnocení xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx)

[X §19 xxxx. 2 xxxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx)]

1. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx cílů xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxx xxxxxx plánovací dokumentace, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx vztahu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x územního xxxxxxxxxxx xxxxx k cílům xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx mezistátní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx vztahu xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx x současném xxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxx vývoji, xxxxx by xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx územně xxxxxxxxx dokumentace.

4. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, xxxxx xx mohly xxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace významně xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx významně ovlivněny, xxxxxxx x ohledem xx zvláště xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xxxxxx vlivů sekundárních, xxxxxxxxxxxx, kumulativních, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x přechodných, xxxxxxxx a záporných; xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, floru, půdu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, vodu, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxx, kulturní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vztahů mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx vyhodnocení.

7. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxxx variant xxxxxx x jejich xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx použitých xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx omezení.

8. Xxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

9. Zhodnocení xxxxxxx zapracování cílů xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx komunitární xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx zohlednění xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx řešení.

10. Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx prostředí.

11. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx vymezených xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

12. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 191/2008 Xx. x xxxxxxxxx od 3.6.2008

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákres nezastavitelných xxxxxxxxxxxx pozemků podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx územního rozvoje, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx její xxxxxxxxxxx xx změny, které xxxx xxxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů; části xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx jejího návrhu x zprávy o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx xxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx.

3. Xxxx xxxxx územního xxxxxxx, xx xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxx využití xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pro rozhodování x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxx nejbližší xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxx dokumentace xxxxxxxxx.

4. Xxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxx č. 183/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx být xxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx aktualizaci xxxx xxxxx xxxx xxx x této dokumentace xxxxxxxxx; xxxx ustanovení xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx x u xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx plánu jako xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 4 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxx x xxxxxx studii xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxx koridoru xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uplynutím 4 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx územního xxxxxxx xxxx x územním xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

6. Pokud byl xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx koncept xxxxxxxx xxxxx x nebylo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx tento xxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxx pro zpracování xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx pokynů xx xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx, ustanovení §50 x 51 xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx či změny, xxxxxxxxx x bodě 6, xxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů; to xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx plánu nebo xxxxxxxxxx xxxxx.

8. Xx xxxxx obce, xxxxx xxxx platný xxxxxx xxxx, xxx xx 1. xxxxx 2021 xxxxxxxxx x nezastavěném xxxxx kromě staveb, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §18 xxxx. 5 xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx pravomocně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx infrastruktury.

9. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x územním plánu xxxx regulačním xxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xx nepoužije. Xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx nebo regulační xxxx xxxxxx, zašle xxxxxxxxxxx katastrálnímu xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx práva, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxx zákonem, x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx.

10. Obsahuje-li xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §52 xxxx 67 zákona x. 183/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, upravení xxxxxx. Xxxxx xxx xxxx toto xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx návrhu x xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

11. Xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx se xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

12. X případě xxxxxx, které vyžadovaly xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx x. 183/2006 Sb., xx xxxxx účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx již xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jiné xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, zastaví.

13. Oznámení x xxxxxx v xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podané xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx považuje xx xxxxxx x územní xxxxxxx x xxxxxxxxx xx podle §96 xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

14. Xxxxxxx řízení, xxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx řízení neukončených x prvním xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx právní xxxxxx postačí xxxxxxxx; xx xxxxxx xxxxxx xx hledí xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx se v xxxxx případě považuje xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxx ohlášení xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx,

x) řízení x xxxxxxxx deliktu xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx obviněného xxxxxxxxxxx.

15. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx řízením, x xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů.

16. Xxxxx xxx xxxxx xx uzavření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podán přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx při xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

17. Přezkumné xxxxxx xxxxxxxx se veřejnoprávních xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

18. Obsahuje-li územní xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx. Pořizovatel xx xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx bylo x xxxxxxxx xxxxx vypuštěno xxx vydání xxxx xxxxxxxxx změny.

19. Kvalifikační xxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx x §13 odst. 1 písm. a) xx xxxxx územního xxxxxxxxxxx x stavebního xxxx xxxxx zákona x. 183/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx, kdo xxxx činnost xxxxxxxx xx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxxxxxx požadavky podle §13a xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedeného x §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), který činnost xxxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx a xx xxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xx xxxxx xx 18 měsíců xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx nebo xx osvědčení x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxx jeho části, x xxxxxxx x xxxx xxxx tuto xxxxxxx vykonávat, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x důsledku čehož xxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx požadavky xxxxxxx také xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 350/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxx vedená xxxxx §91 stavebního xxxxxx, xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx pravomocným xxxxxxx xxxxxxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxx podaná xxxxx §91 odst. 4 xxxxxxxxxx zákona, xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx oznámení xxxxx §6 zákona x. 100/2001 Sb., x xxxxxxxxxx vlivů xx životní xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x stavební xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx vlivu xxxxxx xx životní xxxxxxxxx; x xxxxxxx řízení xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9a xxxx. 1 xxxxxx x. 100/2001 Xx., x posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Postupy, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx žádosti xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxx vydáno stanovisko xxxxxxxxxxx úřadu podle §65 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx se pořídí x vydá xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, k jejichž xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §13 odst. 8 xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou působností, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x stavební xxxx příslušný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx celý xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §13 xxxx. 8 stavebního xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. X záměrů, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 39/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2015

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx studie, x xxxxxxx byla xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx plánovací činnosti xx 30. xxxxxx 2010, xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2018 x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 6 zákona x. 183/2006 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx územního plánování, xxxxx xxxx řešené xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx obvodu pouze xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx úřad. Xxxxx xxxx územního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x uvedené xxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, dosavadní xxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx z této xxxxxxxx vypustí. Toto xxxxxxxxxx xx vztahuje x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx územní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §185 xxxx. 4 xxxxxx x. 183/2006 Xx.

2. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx politiky územního xxxxxxx, aktualizace xxxxx xxxxxxxx rozvoje, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx plánu xxxx xxxx xxxxx, u xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x pořízení xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Pořizování xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx x změny xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx plánu, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx návrhu, xx, x výjimkou xxxxxxxxxx x nabytí účinnosti, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx regulačního xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účinnosti xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

5. Xxxxxxx úřad xxxxxxx zveřejnění všech xxxxxxxxxxx xxxxx §164 xxxx. 2 zákona x. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona nejpozději xx 30. xxxxxx 2018.

6. Xxxx, xxx xxxxxx xxx vydán xxxxxx plán xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, zajistí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2018. Xxxxx xxxxxx vydána xxxxx změna xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx plán.

7. Xxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx plánovací dokumentace xxxx nebo xxxxxx xxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx znění této xxxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2018; xx xxxxxxx, pokud k xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nahradit x není xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §166 xxxx. 3 xxxxxx č. 183/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, a xxxxxxxxxx urbanistické studie, xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx prognózy, xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx územní xxxxxx, xx 30. xxxxxx 2018, xxxx údaje x této xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxx stavy xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx nejbližší xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxx.

10. Xxxxxxx xxxxxx, která nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

11. Xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

12. X případech xxxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx bylo vydáno xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx provedení xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo x xxxxx byl xxxxxxx xxxxxx posuzování xxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx územní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xx navazující xxxxxx xxxxx §3 písm. x) zákona č. 100/2001 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí), xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxx xxxxx §9b xx 9e xxxxxx č. 100/2001 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; ustanovení §91 xx 94h a §94i xx 94r xxxxxx č. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx.

13. Záměry, xxx xxxxx xxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanovisko x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx provedení xxxxxx xx životní xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x hodnocení vlivů, xxxx x nichž xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí, se xxxxxxxxxx x územním xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx nebo ve xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §9a xxxx. 3 xx 5 x §9b xx 9d xxxxxx x. 100/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxx nejsou xxxxxxx.

14. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx přenosové soustavy xxxxxxxxx xxxxxx podpěrných xxxx x systémů xxxxxx, ochranné, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, informační x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx budov xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x výjimkou xxxxx, xx které xxxx xxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouva xxxxxx xxxxxxxxxx nahrazující xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

15. Účinnost xxxxxxxxxxxxxxx smluv xxxxxxxxxx xxxxx §190 xxxx. 2 xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2007 xxxxxx nabytím xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx řízení xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx již xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx působnost xxxxxxxx stavebního úřadu xxx xxxx xxxx, xxxxx do 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu, x xxxxx správním xxxxxx xxxx obce xxxx, veškeré xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona x xxxxxxxx, ohlášení xxxx xxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxx xxxxxx, která xxxxxx pravomocně xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx stavební xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dokončí xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 312/2019 Xx. x účinností xx 1.2.2020

Xx. IV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx části xxxxx xxxxx XXX dílů 4 x 5 x části xxxxxx xxxxx X xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxx správních xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vedoucího x vydání závazného xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vydání xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx podle části xxxxx hlavy XXX xxxx 4 x 5 x xxxxx xxxxxx xxxxx X xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2023, xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Pokud xxx xxxxx xx uzavření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 183/2006 Xx. xxxxx xxxx 1. červencem 2023, xxxxxxxxx xx při xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x. 183/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

3. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x provedení §20a xxxx. 4 xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx do 3 xxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx doby nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx §20a xxxx. 2 x 3, §159 xxxx. 2 x §180 xxxx. 2 zákona x. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 47/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 12.3.2020

Čl. XXV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxx záměry xxxxxxxx x technické xxxxxxxxxxxxxx vymezené x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x politice xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx jedná x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxx provedeny x u kterých xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx řádu správního. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx územního xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx rozvojového xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyjádření xx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx územního xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a posuzování xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §35c xx 35f xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, ani xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo soudního xxxx xxxxxxxxx.

3. Aktualizace x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx rozhodlo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx pořízení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Povinnost xxxx xxxxxxxx deník x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. XXV xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 403/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x jiné xxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dokončí stavební xxxx, xxxxx xx xxxx příslušným x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx postupu x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 152/2023 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 183/2006 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2007, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §143, 144, 145, 147 x 151, xxxxx nabývají účinnosti xxxx 1.7.2006, x x výjimkou xxxxxxxxxx §102 xxxx. 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2012.

Ve znění xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

68/2007 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 183/2006 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 4.4.2007

191/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Sb., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 68/2007 Sb.

s účinností xx 3.6.2008

223/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.12.2009

227/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

281/2009 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím daňového xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

345/2009 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 72/94 Xx., xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahy x bytům a xxxxxxxxx prostorům x xxxxxxxx některé zákony (xxxxx x vlastnictví xxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 183/2006 Xx., x územním xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

379/2009 Xx., kterým xx mění zákon x. 183/2006 Sb., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 2.1.2010

424/2010 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 100/2010 Xx., a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2010

420/2011 Xx., x změně xxxxxxxxx zákonů v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx

x účinností xx 1.1.2012

142/2012 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx registrů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2012

167/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x elektronickém xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2012

350/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., x územním xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

257/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

39/2015 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 22/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx požadavcích xx výrobky x x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2015

91/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 22/1997 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 15.4.2016

264/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx atomového xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

298/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 121/2000 Sb., x právu xxxxxxxxx, x xxxxxxx souvisejících x xxxxxx autorským x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 19.9.2016

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich x zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

193/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 256/2001 Xx., o xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2017

194/2017 Xx., o xxxxxxxxxx xx snížení xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 25.7.2017

205/2017 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 181/2014 Xx., x xxxxxxxxxxxx bezpečnosti x x změně xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxxxxx bezpečnosti), xx xxxxx xxxxxx x. 104/2017 Xx., x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.8.2017

225/2017 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 183/2006 Sb., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

169/2018 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 416/2009 Xx., x urychlení xxxxxxxx xxxxxxxx, vodní x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx elektronických komunikací, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2018

277/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x účinností od 1.1.2023

312/2019 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 254/2001 Sb., x xxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 1.2.2020

47/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 200/1994 Xx., x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxx zavedením, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 183/2006 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2023 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 12.3.2020

403/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 416/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

124/2021 Xx., nález ÚS xx xxx 26.1.2021 xx. xx. Xx. XX 22/17 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 3 xxxxxx x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx přírody x krajiny, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x §4 xxxx. 9 xx 11 xxxxxx x. 183/2006 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 10.3.2021

261/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

19/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odvětvích x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (energetický xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 24.1.2023

152/2023 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 283/2021 Xx., xxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxx x. 195/2022 Xx., x některé xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

465/2023 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 416/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 31.12.2023 x 1.1.2024

Xxxxxx předpis x. 183/2006 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 283/2021 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2024.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxx č. 311/2006 Sb., x pohonných xxxxxxx x xxxxxxxxx stanicích xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Zákon č. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §136 xxxxxx č. 500/2004 Xx., xxxxxxx řád.

4) Například xxxxx č. 254/2001 Sb., x xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 114/1992 Sb., x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 86/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 334/1992 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 289/1995 Sb., x lesích x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 133/1985 Sb., x xxxxxxx ochraně, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxx nerostného xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 164/2001 Sb., o xxxxxxxxxx léčivých zdrojích, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, přírodních xxxxxxxxx xxxxxxx x lázeňských xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 62/1988 Sb., x xxxxxxxxxxxx pracích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx veřejného xxxxxx a x xxxxx některých souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 406/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) §149 xxxxxx x. 500/2004 Xx.
6) §140 xxxxxx x. 500/2004 Xx.
7) Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
8) Xxxxx č. 314/2002 Sb., x stanovení xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 387/2004 Sb.
9) Xxxxx č. 76/2002 Sb., x integrované xxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Xxxxx č. 18/1997 Sb., o mírovém xxxxxxxxx xxxxxxx energie x xxxxxxxxxxxx záření (xxxxxxx xxxxx) x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Zákon č. 100/2001 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 93/2004 Xx.
12) Zákon č. 114/1992 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §139 xxxxxx č. 500/2004 Xx.
14) Xxxxx č. 360/1992 Sb., x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx výstavbě, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 326/1999 Sb., x pobytu cizinců xx území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §76 xxxxxx č. 500/2004 Xx.
17) Xxxxx č. 312/2002 Sb., x úřednících xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

18) Xxxxxxxx xxxxx č. 430/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů x státních xxxxxxxx xxx závazných xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx používání, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
19) Xxxxx č. 248/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 320/2002 Xx.
20) Xxxxx č. 123/1998 Sb., x xxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxxxx prostředí, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
21) §172 xxxx. 3 xxxxxx x. 500/2004 Xx.
22) Xxxxx č. 344/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) §171 xx 174 xxxxxx x. 500/2004 Sb.
24) Xxxxx č. 139/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx zákona č. 229/1991 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx zemědělskému xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
25) §159 xx 170 xxxxxx x. 500/2004 Sb.
26) §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 100/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 93/2004 Sb.
27) §16 xxxxxx x. 100/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 93/2004 Xx.
28) §7 xxxxxx č. 100/2001 Xx., xx znění xxxxxx č. 93/2004 Xx.
29) §8 xxxx. 4, §9 xxxxxx č. 100/2001 Xx., xx znění xxxxxx č. 93/2004 Xx.
30) §10 xxxxxx x. 100/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 93/2004 Xx.
31) §9 xxxx. 8, §8 xxxx. 3 zákona x. 100/2001 Xx., xx znění xxxxxx x. 93/2004 Xx.
32) Xxxxx č. 20/1987 Sb., x státní xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
33) §2, 3 x 11 xxxxxx x. 139/2002 Xx., o pozemkových xxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx úřadech x x změně zákona x. 229/1991 Sb., x xxxxxx vlastnických xxxxxx x půdě x xxxxxx zemědělskému xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
34) Xxxxxxxxx xxxxx č. 266/1994 Sb., o xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx komunikacích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) Xxxxx č. 72/1994 Sb., kterým se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx x některé xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
36) Například §70 xxxxxx x. 114/1992 Xx., o xxxxxxx přírody x xxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 218/2004 Xx., §23 zákona x. 100/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 93/2004 Sb.
37) §5 xxxx. 1 zákona x. 344/1992 Sb., x katastru xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Xxxxx č. 219/2000 Sb., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx vystupování v xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
39) Xxxxx č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
Nařízení xxxxx č. 163/2002 Sb., kterým xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx č. 190/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stavební xxxxxxx xxxxxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 251/2003 Xx. x nařízení xxxxx x. 128/2004 Xx.
40) Xxxxxxxx č. 104/1997 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx komunikacích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
41) Například §4 vyhlášky x. 111/1981 Xx., o xxxxxxx komínů, §15 x 19 xxxxxxxx x. 428/2001 Xx., xxxxxx se provádí xxxxx x. 274/2001 Xx., x vodovodech x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx potřebu x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx), §4 vyhlášky x. 85/1978 Xx., o xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 352/2000 Xx.
41x) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
41x) §31 xxxx. 1 xx 3 xxxxxx x. 128/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx.
§14 xxxx. 1 xx 3 xxxxxx č. 131/2000 Sb., xx xxxxx zákona č. 227/2009 Xx.
42) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) Zákon č. 239/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému a x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxxxxx č. 380/2002 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
44) §35 xxxx. 1 xxxxxx x. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx komunikacích, xx xxxxx xxxxxx x. 102/2000 Sb.
45x) Xxxxx č. 18/2004 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxx příslušníků jiných xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
46) Xxxxx č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
46x) §15a xxxxxx č. 360/1992 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx činných xx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 224/2003 Xx.
47) §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 360/1992 Xx., xx znění xxxxxx x. 224/2003 Sb.
48) Zákon č. 499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx službě x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
49) Xxxxxxxxx xxxxx č. 360/1992 Sb., zákon č. 200/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxx zavedením, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
50) §68 xxxxxx x. 499/2004 Xx.
51) Zákon č. 184/2006 Sb., x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx).
52) §15 xxxx. 2 zákona x. 500/2004 Xx.
53) §58 x §62 xxxx. 3 až 6 xxxxxx č. 500/2004 Xx.
54) Xxxxx č. 239/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 240/2000 Sb., x krizovém xxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 254/2001 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
55) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
56) Xxxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
56a) Xxxxx č. 500/2004 Sb., správní řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
57) §36 xxxxxx x. 49/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx).
58) Xxxxx č. 227/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
59) §30 xxxx. 2 zákona x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
59) Xxxxx č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (energetický xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
60) Xxxxxxxxx xxxxx č. 289/1995 Sb., x xxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (lesní xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
61) Xxxxxxxxx xxxxx č. 77/1997 Sb., x xxxxxxx podniku, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
62) §2 xxxx. 1 zákona x. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
63) §12 xxxx. 4 xxxxxx x. 219/2000 Xx.
§10 zákona x. 526/1990 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
64) Vyhláška č. 246/2001 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (vyhláška x xxxxxxx xxxxxxxx).
65) §15a xxxxxx x. 254/2001 Xx., x vodách x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

66) §4b zákona x. 200/1994 Xx., x zeměměřictví x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

67) Zákon č. 262/2006 Sb., xxxxxxx práce, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

68) §3 odst. 7 zákona č. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

69) Xxxxxxxxx zákon č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx správy x energetických xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (energetický xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 127/2005 Sb., x elektronických xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

70) §11 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx x) xxxxxx x. 100/2001 Xx., x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na životní xxxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

71) §4 odst. 1 xxxxxx x. 100/2001 Sb., x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní prostředí), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

72) §66 xxxx. 1 soudního xxxx xxxxxxxxx.

73) Xxxxxxx I xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 305/2011 ze xxx 9. xxxxxx 2011, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx stavebních xxxxxxx xx trh x xxxxxx se zrušuje xxxxxxxx Xxxx 89/106/XXX.

74) §2 písm. x) xxxxxx x. 123/1998 Xx., x xxxxx xx informace x xxxxxxxx prostředí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

75) §2 odst. 2 xxxx. x) xxx 1 xxxxxx x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx.

75) §4b xxxx. 7 a 8 xxxxxx č. 200/1994 Xx., x xxxxxxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx zavedením, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

76) §11a zákona x. 123/1998 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

77) Například xxxxx č. 412/2005 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx informací x x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

78) Xxxxxxxxx xxxxx č. 89/1995 Sb., x státní xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx utajovaných informací x x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 110/2019 Sb., x zpracování xxxxxxxx xxxxx, nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 o xxxxxxx xxxxxxxxx osob v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxx pohybu xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x ochraně osobních xxxxx).

79) Článek 3 xxx 35 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 910/2014 xx dne 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx identifikaci a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické transakce xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.