Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.09.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021 do 31.12.2022.


Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
183/2006 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Základní pojmy §2 §3

ČÁST DRUHÁ - VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY

HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ §4

HLAVA II - PŮSOBNOST VE VĚCECH ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Působnost ve věcech územního plánování §5

Orgány obce §6

Orgány kraje §7

Zvláštní působnost na území hlavního města Prahy §8 §9

Ministerstvo obrany §10

Ministerstvo §11 §12

Obecné stavební úřady §13

Kvalifikační požadavky pro výkon činnosti na obecném stavebním úřadu §13a §14

Speciální stavební úřady §15

Vojenské a jiné stavební úřady §16

Vyhrazení pravomoci stavebního úřadu §17

ČÁST TŘETÍ - ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

HLAVA I - CÍLE A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Cíle územního plánování §18

Úkoly územního plánování §19

HLAVA II - OBECNÁ USTANOVENÍ A SPOLEČNÉ POSTUPY V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ

Zveřejňování písemností §20

Jednotný standard územně plánovací dokumentace §20a

Územně plánovací informace §21

Veřejné projednání §22

Zástupce veřejnosti §23

Oprávněný investor §23a

Územní rezerva §23b

Kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost §24

HLAVA III - NÁSTROJE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Díl 1 - Územně plánovací podklady §25

Územně analytické podklady §26

Pořizování územně analytických podkladů §27

Aktualizace územně analytických podkladů §28

Projednání územně analytických podkladů §29

Územní studie §30

Díl 2 - Politika územního rozvoje §31

Obsah politiky územního rozvoje §32

Návrh politiky územního rozvoje §33

Schválení politiky územního rozvoje §34

Aktualizace politiky územního rozvoje §35

Díl 3 - Územně plánovací dokumentace

Oddíl 1 - Územní rozvojový plán §35a

Obsahové náležitosti a struktura územního rozvojového plánu §35b

Projednání návrhu územního rozvojového plánu §35c §35d §35e

Vydání územního rozvojového plánu §35f

Aktualizace územního rozvojového plánu §35g §35h

Oddíl 2 - Zásady územního rozvoje §36

Návrh zásad územního rozvoje §37 §38

Řízení o zásadách územního rozvoje §39 §40

Vydání zásad územního rozvoje §41

Aktualizace zásad územního rozvoje §42

Zkrácený postup pořizování aktualizace zásad územního rozvoje §42a §42b §42c

Oddíl 3 - Územní plán §43

Pořízení územního plánu §44

Úhrada nákladů na pořízení územního plánu §45

Návrh na pořízení územního plánu §46

Zadání územního plánu §47 §48 §49

Návrh územního plánu §50 §51

Řízení o územním plánu §52 §53

Vydání územního plánu §54

Vyhodnocování územního plánu a jeho změny §55

Zkrácený postup pořizování změny územního plánu §55a §55b §55c

Opatření proti průtahům při pořizování územního plánu §56

Spojené pořízení územního plánu a regulačního plánu §57

Zastavěné území §58

Vymezení zastavěného území §59 §60

Oddíl 4 - Regulační plán §61

Pořízení regulačního plánu §62

Úhrada nákladů na pořízení regulačního plánu §63

Pořízení regulačního plánu z podnětu §64 §65

Pořízení regulačního plánu na žádost §66

Řízení o regulačním plánu §67

Posouzení regulačního plánu pořizovatelem §68

Vydání regulačního plánu §69

Souběžné pořízení regulačního plánu a změny územního plánu §70

Doba platnosti, změna a zrušení regulačního plánu §71

Zkrácený postup pořizování změny regulačního plánu §72 §73 §74 §75

Díl 4 - Územní rozhodnutí §76 §77 §78

Veřejnoprávní smlouva §78a

Rozhodnutí o umístění stavby §79

Rozhodnutí o změně využití území §80

Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území §81

Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků §82

Rozhodnutí o ochranném pásmu §83

Díl 5 - Územní řízení

Příslušnost k územnímu rozhodnutí §84

Účastníci územního řízení §85

Žádost o vydání územního rozhodnutí §86

Zahájení územního řízení §87

Přerušení územního řízení §88

Závazná stanoviska, námitky a připomínky §89

Posuzování záměru žadatele §90 §91

Územní rozhodnutí §92

Doba platnosti územního rozhodnutí §93

Změna a zrušení územního rozhodnutí §94

Územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí §94a §94b §94c §94d §94e §94f §94g §94h §94i

Společné územní a stavební řízení §94j §94k §94l §94m §94n §94o §94p

Společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí §94q §94r §94s §94t §94u §94v §94w §94x §94y §94z

Zjednodušené územní řízení §95

Územní souhlas §96

Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru §96a

Závazné stanovisko orgánu územního plánování §96b

Díl 6 - Územní opatření o stavební uzávěře a územní opatření o asanaci území §97 §98 §99 §100
Díl 7 - Úprava vztahů v území §101

Náhrady za změnu v území §102

ČÁST ČTVRTÁ - STAVEBNÍ ŘÁD

HLAVA I - STAVBY, TERÉNNÍ ÚPRAVY, ZAŘÍZENÍ A UDRŽOVACÍ PRÁCE

Díl 1 - Povolení a ohlášení

Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení §103

Jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce, u kterých postačí ohlášení §104

Ohlášení §105 §106 §107

Stavební řízení §108 §109 §110 §111 §112 §113

Námitky účastníků řízení §114

Stavební povolení §115 §116

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora §117

Změna stavby před jejím dokončením §118

Díl 2 - Kolaudace §119 §120 §121

Kolaudační souhlas §122

Kolaudační řízení §122a

Předčasné užívání stavby §123

Zkušební provoz §124

Dokumentace skutečného provedení stavby §125

Změna v užívání stavby §126 §127

Díl 3 - Odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení

Povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení §128

Nařízení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení §129 §130 §131 §131a

HLAVA II - STAVEBNÍ DOZOR A ZVLÁŠTNÍ PRAVOMOCI STAVEBNÍHO ÚŘADU

Společné zásady §132

Kontrolní prohlídka stavby §133 §134

Neodkladné odstranění stavby a nutné zabezpečovací práce §135 §136

Nezbytné úpravy §137

Stavební příspěvek §138

Údržba stavby §139

Vyklizení stavby §140

Opatření na sousedním pozemku nebo stavbě §141

Účastníci řízení §142

HLAVA III - AUTORIZOVANÝ INSPEKTOR §143 §144 §145 §146 §147 §148 §149 §150 §151

HLAVA IV - POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST OSOB PŘI PŘÍPRAVĚ, PROVÁDĚNÍ A UŽÍVÁNÍ STAVEB

Stavebník §152

Stavbyvedoucí a stavební dozor §153

Vlastník stavby a zařízení §154 §155

Požadavky na stavby §156

Stavební deník §157

ČÁST PÁTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I - VYBRANÉ ČINNOSTI VE VÝSTAVBĚ A SOUČINNOST VLASTNÍKŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Vybrané činnosti ve výstavbě §158

Projektová činnost ve výstavbě §159

Provádění staveb §160

Vlastníci technické infrastruktury §161

HLAVA II - EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI, UKLÁDÁNÍ PÍSEMNOSTÍ A NAHLÍŽENÍ DO NICH §162 §163 §164 §165 §166 §167 §168

HLAVA III - OBECNÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU, ÚČELY VYVLASTNĚNÍ A ÚPRAVA NĚKTERÝCH DALŠÍCH PRÁV A POVINNOSTÍ

Obecné požadavky na výstavbu §169

Účely vyvlastnění §170

Státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu §171

Vstupy na pozemky a do staveb §172

Pořádková pokuta §173

Expertní součinnost §174

HLAVA IV - OCHRANA VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ A SOUČINNOST SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ §175 §176

Mimořádné postupy §177

HLAVA V - PŘESTUPKY §178 §179 §180 §181

Společná ustanovení §182 §183

HLAVA VI - VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ Z INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY §184

HLAVA VII - SOUHLAS VLASTNÍKA A NAVAZUJÍCÍ ŘÍZENÍ §184a §184b

ČÁST ŠESTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přechodná ustanovení §185 §186 §187 §188 §188a §189 §189a §190 §191

Vztah ke správnímu řádu §192

Zmocňovací ustanovení §193 §194 §195

Závěrečná ustanovení §196

Zrušovací ustanovení §197

ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST §198

Příloha - Rámcový obsah vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje, územního rozvojového plánu, zásad územního rozvoje a územního plánu na životní prostředí pro účely posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (Část A vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území)

Nález Ústavního soudu - č. 124/2021 Sb.

č. 191/2008 Sb. - Čl. II

č. 350/2012 Sb. - Čl. II

č. 39/2015 Sb. - Čl. II

č. 225/2017 Sb. - Čl. II

č. 3112/2019 Sb. - Čl. II

č. 47/2020 Sb. - Čl. IV

č. 403/2020 Sb. - Čl. XXV

INFORMACE

183
XXXXX
xx xxx 14. xxxxxx 2006
x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (stavební xxxxx)

Xxxxxxxxx xx usnesl na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx věcech xxxxxxxx plánování xxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx plánování, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx, xxxxxxxxxxx x území, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx prostředí, podmínky xxx výstavbu, xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx úprav x xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, dohled x zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx autorizovaných xxxxxxxxxx, xxxxxxxx stavebních xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Tento zákon xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx vyvlastnění, xxxxxx xx xxxxxxx x xx staveb, xxxxxxx veřejných zájmů x některé xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx této právní xxxxxx.

§2

Xxxxxxxx pojmy

(1) X xxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxx v xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně umisťování xxxxxx a xxxxxx xxxx,

x) stavebním pozemkem xxxxxxx, jeho xxxx xxxx soubor xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterým xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx povolení"), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pozemek xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zpravidla xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x obytnými x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; nemá-li xxxx xxxxx vymezené zastavěné xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x 1. xxxx 1966 x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx nelze xxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx nemá xxxxxx xxxxxx plán, a xx

1. pozemek veřejné xxxxxx x xxxxx1) xxxxxxxx obecnému užívání;

2. x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx soubor xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx větší xxx 0,5 xx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx území tvořená xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x politice xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx plánu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx způsob xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx nadmístního, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx obcí, popřípadě xxxxx xxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xx plochu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx významu,

i) koridorem xxxxxx vymezená xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nestavební xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx plochou xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx v územním xxxxx, xxxxxxxx územního xxxxxxx xxxx územním xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, x xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxx nezastavěného xxxxx xx jiné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx území,

l) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vymezená x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, k obnově xxxx opětovnému využití xxxxxxxxxxxxxx území,

m) veřejnou xxxxxxxxxxxxxxx pozemky, xxxxxx, xxxxxxxx, a xx

1. xxxxxxxx infrastruktura, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx x s xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, kterou xxxx vedení x xxxxxx a x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx technického xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, čistírny odpadních xxx, xxxxxx ke xxxxxxxxx ohrožení xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx vedení, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx komunikační xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx x zásobníky xxxxx;

3. xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x výchovu, sociální xxxxxx a xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, ochranu xxxxxxxxxxxx;

4. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx1),

xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,

x) veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx obce, xxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx opatřením xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx snižování xxxxxxxx xxxxx x x rozvoji anebo x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x archeologického xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. xxxxxx rozvojový xxxx;

2. zásady xxxxxxxx xxxxxxx;

3. xxxxxx xxxx;

4. xxxxxxxxx xxxx.

(2) X xxxxx zákoně xx xxxx xxxxxx

x) pořizovatelem xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx úřad, Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo") xxxx Ministerstvo xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx územně xxxxxxxxx podklady, územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vymezení xxxxxxxxxxx území nebo xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje,

b) xxxxxxxxx podnikatelem xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx předmětu xxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx2),

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, která xxx xxxx žádá xxxxxx xxxxxxxxxx povolení xxxx xxxxxxxx provedení xxxxxx, terénní úpravy xxxx xxxxxxxx, xxxxx x její xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx o stavebního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x rámci xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx dozorem xxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxx xxxxxx svépomocí xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx vysokoškolské vzdělání xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x alespoň 3 xxxx praxe xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stavby x obecné technické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx staveb, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx stavební xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx technologií, xxx xxxxxxx xx xxxxxx stavebně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxx. Xxxxxxx stavba xx stavba, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx omezí xxxx xxxxxx xxxxxx. Za xxxxxx se xxxxxxxx xxxx výrobek plnící xxxxxx stavby. Stavba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx stavba xxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xx x xxxxx xxxxxx používá pojmu xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx část xxxx změna xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx

x) nástavba, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, kterou xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) stavební xxxxxx, xxx které xx xxxxxxxxx vnější xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxx xx považuje xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Změnou xxxxxx xxxx jejím xxxxxxxxxx xx xxxxxx změna x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jejímu xxxxxxxx xxxx dokumentaci xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úřadem, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx plocha pozemku xx součtem xxxxx xxxxxxxxxxx ploch jednotlivých xxxxxx. Zastavěnou plochou xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxx do vodorovné xxxxxx. Xxxxxx lodžií x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx) je xxxxxxxxx plocha xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do vodorovné xxxxxx. X zastřešených xxxxxx xxxx jejich xxxxx bez obvodových xxxxxxxx konstrukcí xx xxxxxxxxx plocha vymezena xxxxxxxxxx xxxxxxxx střešní xxxxxxxxxx xx vodorovné xxxxxx.

(8) Souborem xxxxxx xx xxxxxx vzájemně xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxx záměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxx hlavní xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxx, xxxxx určuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx rozumí stavba, xxxxx xx stavbou xxxxxx svým xxxxxx xxxxxxx xxxx umístěním xxxxxxx x která xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stavby xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§3

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx, jimiž xx xxxxxxxxx mění xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx poměry, xxxxxxx x xxx podobné x x nimi xxxxxxxxxxx práce, xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx pozemků xxx xxxxxxx hřišť x xxxxxxxxxx, těžební xxxxx na povrchu.

(2) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx a technické xxxxxxxx, xxxxx nejde x xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 3. X xxxxxxxxxxxxx, xxx xx jedná x xxxxxx nebo xxxxxxxx, xx xxxxxxxx stanovisko xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx 8 x2 xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx se provádí xxxxxx nebo udržovací xxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx stavební xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx část xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxx xxxx jiné xxxxxx.

(4) Xxxxxxx stavby xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx její xxxxx xxxxxxxx stav xxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xx prodloužila xxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Pokud xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx pojmu xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx okolností xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, terénní xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx.

XXXX DRUHÁ

VÝKON XXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXX USTANOVENÍ

§4

(1) Xxxxxx xxxxxxxx plánování x xxxxxxxx úřady xxxxxxxxxx využívají xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxx xxxxx xxxx co xxxxxxx zatěžovány x xxx x xxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x dané xxxx, xxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx rozhodnutí, upustily xx dalšího xxxxxxxxxx xxxxxx. Pokud je xxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx žádosti xxxx xxxxxxxx soubor xxxxxx, stavební xxxx xxxxxxx stavby projedná x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Stanoví-li tak xxxxx zákon, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx místo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxx xxxxxxx práva a xxxxxxxxx zájmy xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx orgánů3).

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx úřady postupují xx xxxxxxxx součinnosti x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zájmy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4) xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx orgány xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx5) xxx rozhodnutí x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx autorizovaného inspektora xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx samostatným xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxx politiku xxxxxxxx xxxxxxx x pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

Pro xxxxx stanoviska xx xxxxxxx §149 xxxx. 2 správního xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx posuzuje xxxxxx xxxxxxxx samostatně.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx předchozím xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Navazující xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx v téže xxxx uplatňovat pouze xx základě xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které nemohly xxx xxxxxxxxx dříve x xxxxxxx xx xxxxxxxxx změnily xxxxxxxx, xx kterých bylo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx stanovisko vydáno, xxxx xxxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx rozhodnutí xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x nim xxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, o xxxxxxx bylo rozhodnuto x xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx uzávěře anebo x xxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx zjištěných x xxxxxxxxxx skutečností xxxxx xxxxxxxx 4.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxx orgány xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; stavební xxxx xxxxxxxx součinnost potřebnou xx xxxxxxxx těchto xxxxxxxx.

(7) Je-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů tentýž xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx požadavky xx ochranu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx hájí. Koordinované xxxxxxxxxx xxxx koordinované xxxxxxx stanovisko xxx xxxxx pouze x xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xx ochranu dotčených xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx6) se xxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Orgány územního xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo protichůdná xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx k xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, jakož i xxxx dotčenými orgány xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx správního xxxx.

(9) X xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx dotčený xxxxx usnesení, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx spisu, x xxxxxxx orgán vyrozumí x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dotčeného xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx jeho xxxxxx, xxxxxxxx xx xx souhlasné x xxx xxxxxxxx.

(10) Jestliže x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 9 xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx podmínek, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx stanovisko xxxxx xxxxxxxx 9 ruší. Xxxx závazné stanovisko xxx vydat xx 6 xxxxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(11) Lhůty xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x), xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx xxx, xxx xxxx úkon xxxxx xxxxxxxx účinků. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx stanoviska x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx autorizovaného xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx ode xxx vzniku práva xxxxxxx oznámený xxxxx.

(12) Xxxxxxxx 9 x 10 xx nepoužijí xx závazné xxxxxxxxxx

x) x posouzení xxxxx xxxxxxxxx záměru xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) orgánu ochrany xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xx

1. xxxxxxxxx souhlas x xxxxxxx, které xx xxxxx vést x závažnému xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx přírodního xxxxxxxxxx v zájmu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx souhlasem orgánu xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx,

3. posuzuje xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rostlin x živočichů, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx významných xxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx přírody x xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zásahu xx xxxxxxx x xxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXX VE XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXX

§5

Xxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgány obcí x xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xx území xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Orgány xxxx x xxxxx vykonávají xxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxx přenesenou, nestanoví-li xxxxx, že o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx obce xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx obce, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x záležitostech xxxxxxxxxxx významu xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx kraje xxxxxxxxx xxxxxxx a rozvoj xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx mohou zasahovat xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jen x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxx x záležitostech xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx přitom x součinnosti x xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx orgánů krajů x xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx; postupuje xxxxxx x součinnosti x xxxxxx xxxxx x dotčených xxxx.

(6) Xxxx a xxxxx xxxx povinny soustavně xxxxxxxx uplatňování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx kterých xxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx vydána, jsou xxxxxxx pořídit změnu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§6

Orgány xxxx

(1) Obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx plánování (xxxx jen "xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx") v xxxxxxxxx působnosti

a) pořizuje xxxxxx plán x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podklady,

c) xxxxxxxx xxxxxx plán, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxx xx xxxx správním xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx zastavěného xxxxx xx xxxxxx xxxx ve svém xxxxxxxx obvodu,

e) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §96b, není-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx, který xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxx §24, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), f), x) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Obecní xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx rozhodnutí x provádí xxxx xxxxxxxx podle části xxxxx xxxxx XXX xxxx 4 x 5, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx a vykonává xxxxx činnosti xxxxx xxxxx xxxxxx,

x) poskytuje xxxxxxxxx xxx pořizování xxxxxx plánovacích xxxxxxxx x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) vykonává xxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(4) Obecní xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx působnost xxxxx odstavců 1 xx 3, poskytuje xxxxxxxxx pro zpracování xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxx obce

a) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pořízení xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx plánu,

b) schvaluje x xxxxxxxxxx působnosti xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxx,

x) vydává x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx x samostatné působnosti xxxxxx x uplatňování xxxxxxxx xxxxx,

x) vykonává xxxxx činnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Rada xxxx a x xxxxxx, xxx xx xxxx nevolí, zastupitelstvo xxxx

x) vydává xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xxxx podle odstavce 2 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§24 xxxx. 1),

x) xxxxxx územní xxxxxxxx x asanaci x xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx,

x) uplatňuje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx sousední obce,

e) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

§7

Orgány xxxxx

(1) Krajský xxxx x přenesené xxxxxxxxxx

x) pořizuje zásady xxxxxxxx xxxxxxx x x zákonem stanovených xxxxxxxxx regulační xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx nadmístního xxxxxxx,

x) xxxxxxxx územně plánovací xxxxxxxx,

x) xxxxxx závazné xxxxxxxxxx podle §96b x xxxxxx nacházejících xx xx správních xxxxxxxx xxxxxxxx obcí x xxxxxxxxxx působností,

d) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x zákonem stanovených xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxxxx stanovených xxxxxxxxx,

x) xxxxxx data xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) vykonává xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zásady xxxxxxxx rozvoje,

b) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, případně xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx,

x) vydává xxxxxxxxx xxxx x zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxx

x) uplatňuje v xxxxxxxxxx působnosti xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx rozvojového xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxx opatření x stavební xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ve xxxxxx územního plánování x xxxxxxxxxx xxxx.

§8

Xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx7), xxxxxxxx působnost xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxx plán xxx vymezenou xxxx xxxxx hlavního města Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu Magistrát xxxxxxxx xxxxx Prahy.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx může x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pořízení xxxxxxxx plánu xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx změnou vyvolána. Xxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxx xxx v tomto xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx měněny souběžně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Vydání xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je podmínkou xxx vydání územního xxxxx xxxx jeho xxxxx, xxxxx aktualizaci xxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxxxxx.

§9

§9 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 350/2012 Sb.

§10

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) vydává xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx analytické xxxxxxxx x územní xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx úřad xxx xxxxx vojenského xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx plán x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx analytické xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx územně xxxxxxxxx informace,

d) připravuje xxxxx xx xxxxxxx xxx do evidence xxxxxx xxxxxxxxx činnosti.

Ministerstvo

§11

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx územního xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx ve xxxxxx územního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx politiku územního xxxxxxx x územně xxxxxxxxx podklady,

c) xxxxxxxx x vydává územní xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti,

e) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx metodickou xxxxxxx uplatňování soudobých xxxxxxxx xxxxxxxx plánování, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx výstavbě x xxxxxxxxxxxx, zejména x ochraně xxxxxx x xxxxxx, x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxx, archeologického x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx

x) řeší xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řádu, urbanismu x xxxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx návrh xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jejich xxxxxxxxxxx x úplná xxxxx po jejich xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podklady.

§12

(1) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxx dozor ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx systém stavebně xxxxxxxxx prevence, x xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx závažné nebo xxxxxxxxx se xxxx xx výstavbě, xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx předcházet, x xxxxxxxx opatření x zabránění jejich xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx účinnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxx x jejich xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx požadavků xx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxx, prvky x stavební xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx x úpravě Xxxxxxx technických norem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx vzájemnou xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a jiných xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

f) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx autorizovaných xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx

x) může xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx při něm, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx značné xxxx dotýkají veřejných xxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx úřady a xxxxxxxxxxxxxx inspektory xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx staveb,

c) xxxx pověřit provozováním xxxxxxx stavebně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Ministerstvo xxxx xxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx technických xxxxxxxxx xx stavby, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x vyhodnocování xxxxxx havárií staveb.

§13

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx stavebním xxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx správním xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxx,

x) obecní úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx8),

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx8),

x) městský x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2012.

(2) Kraj xxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nařízením xxxxxxxx xxxxxxxxx stavebního xxxxx obecnímu úřadu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro řádný xxxxx této působnosti. Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx e) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxx-xx x xxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu dvou xxxx více xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxx rozhodnutí xxxxxxxxx společně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Ten xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx provede a xxxxxxxxxx xxxx některý xx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Kraj je xxxxxxx ohlásit změny xxxxxx xxxxxxxxxx stavebních xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx59).

(6) X vedení řízení xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx je navazujícím xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx v prvním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností. Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx části čtvrté xxxxx I dílu 1 x xxxxx §122, 123, 124 x 134.

(7) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§13x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx stavebním xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §13 xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x stavebního řádu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavky podle xxxxxx xxxxxx; jde-li xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu17).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx

x) xxxxxxxxxxxxx vzdělání v xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx a 2 xxxx praxe x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x 3 roky praxe x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx splňující kvalifikační xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17), xxxx xxxxxxxxx činnost xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řádu, xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxx splnění uvedených xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx odborným xxxxxxx úředníka xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17), xxxxxxxxx xxxx xx dobu 18 xxxxxx.

§13x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 350/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2013

§14

(1) Xxxxxxxx si xxxxxxxxxxxx vyhradí xxxxxxxxx xxxxx §12 odst. 2 písm. a), xxxxxxxx úřad x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx šetření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pověřeným xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x objasnění xxxxxx xxxxxxx.

(2) Stavební xxxxx x rámci spolupráce xxx provozování systému xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx provozovateli xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxx takové xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx provozovateli systému xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§15

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx věcech územního xxxxxxxxxxx, vykonávají u

a) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, místních komunikací x veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx

xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx postupují xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpisy xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nestanoví xxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx vydat xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx stavebního xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Jestliže xx nevydává xxxxxx xxxxxxxxxx xxx územní xxxxxxx, xxxxxxx závazné xxxxxxxxxx podle §96b.

(3) X pochybnostech, xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 1, nebo x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu.

§16

Xxxxxxxx a jiné xxxxxxxx xxxxx

(1) Působnost xxxxxxxxxx úřadů na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx územního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx

x) Xxxxxxxxxxxx obrany x xxxxxx důležitých pro xxxxxx státu xxxx xxxxx xxxxxxxxxx újezdů, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx zřizovány Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobou jím xxxxxxxx xxxx založenou, x x staveb xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx kybernetickou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxx xxx bezpečnost xxxxx, xxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxx jejich xxxxx sloužící x xxxxxx xxxxx Ministerstva xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x Bezpečnostní xxxxxxxxxx služby x xxxxxxxx staveb xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx, x u xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Národního xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti x staveb pro xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx k xxxxxx xxxxx, zpracování, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx10), u xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x staveb xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx výrobny elektřiny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonu 100 XX a xxxx10).

(3) Xxxxxxxxx stavebních xxxxx x dobývacích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx báňské xxxxx, xxx-xx o xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x dobývání xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, včetně staveb xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx působnosti Ministerstva xxxxxxxx a obchodu xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. d) x xxxxxx vodních xxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx uvedené x odstavci 2 xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx existujících xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) V xxxxxxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxxx případě xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3, nebo o xxxxxx x působnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§17

Vyhrazení pravomoci stavebního xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stavebního xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, památkovou rezervaci xxxx xxxxxxxxxx zónu x jejich xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx v části xxxxxx hlavě X xxxx 1, xxxxxxxx xxxxxx pravomoc podle §122, 123 x 124.

(2) Vyhradí-li si xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11), xxxxxxxx rovněž pravomoc xxxxx xxxxx X xxxx 1 a xxxxx §122, 123 x 124 xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx pravomoc xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x staveb přesahujících xxxxxxx xxxxx, u xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

XXXX TŘETÍ

ÚZEMNÍ XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXX X XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX

§18

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx je vytvářet xxxxxxxxxxx xxx výstavbu x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx vyváženém vztahu xxxxxxxx pro příznivé xxxxxxx prostředí, xxx xxxxxxxxxxx rozvoj a xxx soudržnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx uspokojuje xxxxxxx xxxxxxxx generace, xxxx xx xxxxxxxxx podmínky xxxxxx generací xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx plánování zajišťuje xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx území xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx využití a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx dosažení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx. Za xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx potenciál xxxxxxx.

(3) Orgány xxxxxxxx xxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxx x soukromé xxxxxx změn x xxxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx ovlivňující xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx zájmu xxxxxx x rozvíjí přírodní, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx území, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx dědictví. Přitom xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx prostředí xxxxxx obyvatel x xxxxxx jejich xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xx xxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x nezastavitelných xxxxxxx. Zastavitelné xxxxxx xx vymezují x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) V nezastavěném xxxxx xxx x xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, vodní xxxxxxxxxxxx, těžbu nerostů, xxx ochranu xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx dopravní x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x dále xxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ruchu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ekologická x informační xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx včetně xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx souvisejí xxxxxx xxxxxxxx, xxx x nezastavěném xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nevylučuje.

(6) Na xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dosavadní xxxxxxx.

§19

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx x posuzovat xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x civilizační xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx území, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx změn v xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx provedení, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x ohledem xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx území x xx xxxx xxxxx, zejména na xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) stanovovat xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxx pak xxx xxxxxxxx a uspořádání xxxxxx s ohledem xx stávající xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx území,

f) stanovovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x území (etapizaci),

g) xxxxxxxx v území xxxxxxxx xxx snižování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx odstraňování xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) vytvářet x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx důsledků xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx sídelní xxxxxxxxx, pro xxxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxx rekreace x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxx v xxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x rekultivační xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4),12) xxxx xxxxxxxxxxx vlivy xxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis nestanoví xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro využívání xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména z xxxxx xxxxxxxxxxxx, urbanismu, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx.

(2) Úkolem územního xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu, xxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxx xxxxxxxx plánu xx xxxxxxxxxx xxxxxx území (§18 odst. 1). Xxx xxxxx tohoto xxxxxxxxx xx zpracovává xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx. Xxxx xxxxxxxx je xxxx vyhodnocení xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx, popíšou a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx vyplývající x xxxxxxxx územního rozvoje, xxxxxxxx rozvojového plánu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx územního plánu x rozumná xxxxxxxx xxxxxx x přihlédnutím x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Náležitosti xxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx x příloze x xxxxxx zákonu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx významné xxxxxxxx xxxx ptačí xxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXX XXXXXXXXXX X SPOLEČNÉ POSTUPY X XXXXXXX XXXXXXXXX

§20

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x dotčeným xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx vyhlášky.

(2) Písemností xx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

§20x

Xxxxxxxx standard xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx x úplné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx poslední xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx strojově xxxxxxxx xxxxxxx68) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx74) xx vektorové xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx aktualizace xxxx xxxxx x úplné xxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx se zpracovávají x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace stanoví xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx

x) strukturu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) grafické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx částí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxx x

x) xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 stanoví xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§21

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx úřad, xxxx xxxxxxxx plánování, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx13) územně xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx využívání území x xxxx jeho xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx plánovacích xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx regulačního xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx územního xxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx je xxxxx xxx nahradit xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Žadatel x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx musí v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x souvislosti xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx v xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x svém xxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací informace xxxxx 1 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx lhůtě xxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx nesdělí, že xxxxx ke xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, zejména xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x uplatňování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plánu.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx žádosti x územně plánovací xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§22

Veřejné xxxxxxxxxx

(1) Veřejné xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pořizovatel. Xx-xx xx xxxxxx nebo xxxxxxxx-xx xx rozsah xxxxxxxx xxxxx, nařídí xxxxxxxxxxx více veřejných xxxxxxxxxx na jím xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx lhůt stanovených xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pořizovatel xxxxxxx xxxxxx.

(3) Stanoviska, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx14) (xxxx xxx "xxxxxxxxxx") xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx.

§23

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx veřejnosti xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx veřejnosti xxxx zmocnit xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxx 2000 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 200 xxxxxx xxxxxxxxx obce, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx připomínku x xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Zástupce xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 500 občanů xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx desetina xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx s xxxx xxx 2000 xxxxxxxxx nebo xxxxxxx 200 xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx podali xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dokládá xxxxxxxx občanů xxxx xxxx kraje nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů15), kteří xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxx x příjmení, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx v zahraničí x podpis xxxx x prohlášením, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxx námitky xxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx prohlášení xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx veřejnosti, xxxx xxxxxx pobyt nebo xxxxx x podpis, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) O tom, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3, xxxxxxxx x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx16), xxxxx xx xxxxxxxx pouze xxxx xxxxx; do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§23x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx provozovatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx") je oprávněn xxxxxxxxx, aby byl x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx plánu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; za xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx uvede xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx prokazující xxxxxxxxxx, xx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s územní xxxxxxxxxx na území xxxxxxxxx obcí. Xx-xx xxxxxx úplná, krajský xxxx xxxxxxxxx oprávněného xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx oprávněných investorů xx x úkonech xxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx správním xxxxxxx.

(2) Xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx 5 let xxx xxx jeho xxxxxxxxxx. Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxxx xxxxxxxxx. Změní-li xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxx investor xxxxxxx o této xxxxx neprodleně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx investorů xxxxxx.

§23x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§23b

Územní xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx x xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx a plošné xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx prověřit.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx rezerva xx xxx jejím xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx životní prostředí, xxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx celistvost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ptačí xxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, které by xxxxx xxxxxxxxx využití xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§23x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 403/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

§24

Xxxxxxxxxxxx požadavky xxx xxxxxx xxxxxxxxx činnost

(1) Xxxxxxx xxxx a xxxx územního plánování xxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx §7 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx splňujících xxxxxxxxxxxx požadavky xxx xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné fyzické xxxxx, kteří splňují xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx. Kvalifikační xxxxxxxxx xxx xxxxx územně xxxxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17) x xxxxxxx kvalifikační požadavky xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx zákona; xxxxxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx17) x xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx obor xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxxx oboru xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx14).

(3) Xxxxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx x praxe xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx má

a) xxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxxxx xxx autorizaci v xxxxx územní xxxxxxxxx x nejméně 18 xxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx xxxxx"),

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 3 xxxx odpovídající xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v dalších xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx plánováním, jejichž xxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxxxxx praxe.

(4) Xxxxxxx nesplňující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xx zajištěno, xx xxxx do xxxx splnění uvedených xxxxxxxxx xxxxxxxxx tuto xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx úředníka xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavky xxx xxxxx územně plánovací xxxxxxxx, xxxxxxx však xx dobu 3 xxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXX ÚZEMNÍHO XXXXXXXXX

Xxx 1

Územně plánovací xxxxxxxx

§25

Xxxxxx plánovací xxxxxxxx xxxxx územně xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zjišťují x xxxxxxxxxxx xxxx x vývoj xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x podmínky xxxx x území; slouží xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx změně x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.

§26

Územně xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zjištění x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx území, xxxx xxxxxx, omezení xxxx x xxxxx x xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyplývajících x xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxx"), záměrů na xxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x určení xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvoje xxxxx").

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podkladů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§27

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Úřad xxxxxxxx xxxxxxxxx pořizuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx správní xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx územních plánů x regulačních plánů. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx analytické xxxxxxxx xxx území xxxxx x podrobnosti x xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kraje. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx analytické xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx úkolů, přitom xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx pořizování xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se postup xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 a §28 a 29 xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx území a xx základě xxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxx x xxxxx xxxxx, o právech, xxxxxxxxxxxx a omezeních, xxxxx xx xxxx x xxxxxx části xxxxx, například xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x záměrech xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx; údaje o xxxxx zahrnují x xxxxxxxxx x jejich xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx (dále jen "xxxxx x území"). Xxxxxxxxx xxx pořízení xxxxxx xxxxxxxxxxxx podkladů xxxx xxx i xxxxxxxxx mapa.

(3) Xxxxx x xxxxx poskytuje xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx zřízená xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dopravní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx") x digitální formě xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx po xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, úplnost x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx katastrální18). Xxxxx x území xxxxx být xxxxxxx xxx činnost xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, založení x vedení xxxxxxxxx xxxx x pro xxxxxxx projektanta územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx studie.

(4) Vlastník xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx spojených x poskytnutím xxxxx x území xxxxx xxxxxx xxxxxx, nejvýše xxxx xx výše xxxxxxx xx pořízení xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§28

Xxxxxxxxxxx územně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx 4 xxx xxxxxx xxxxxx úplnou xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx 42 xxxxxx od xxxxxxxx územně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo od xxxxxx xxxxxxxx úplné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pořídí xxxxx xxxx úplné xxxxxxxxxxx, xxxxxx oznámení x aktualizaci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, úplnosti x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xx xxxxx xx 3 měsíců. Pokud xxx xxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxx x xxxx xxxxx, xx xx xx xx, že xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 3, xxxx prokáže-li xx, xx poskytovatel údajů xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, je xxxxxxx uhradit x xxxx vyplývající náklady xx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§29

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx správní xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx úplnou aktualizaci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x obcemi xx xxxx správním xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx upraví xxxxxx xxxxxxxxxx podklady xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx podklady xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx pořizuje xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx je k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxx stanovené prováděcím xxxxxxx předpisem. Xxxxxxx xxxx zašle ministerstvu x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxx aktualizaci.

§30

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx problémů, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x území, xxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx využití x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx. V xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx její xxxxx, xxxxxx, cíle x xxxx.

(3) Xxxxxxxx územní xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úplnou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) X zadání xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxx, xxx hodlá změnu x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx zajistit zpracování xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx.

(5) Pořizovatel xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx jejího xxxxxxx xxxxx §25, xxxxx xx xxxxxxx dat x xxxx studii xx xxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Pořizovatel xxxxxxxxxx do 8 xxx od xxxxxxxxxx xxxxxxx dat x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prověří xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx územní xxxxxx zajistí o xxxx xxxxxxxxxxx vložení xxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx pověřená xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, údaje x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx, vypustí xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxx je x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy.

Xxx 2

Xxxxxxxx územního xxxxxxx

§31

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xx konkretizaci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx, přeshraničních x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx území, x určuje xxxxxxxxx x základní podmínky xxx xxxxxxxxxx těchto xxxxx.

(2) Politika xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx tvorbu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a zásad xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ministerstvy x jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xx xxxxx x území xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Politiku xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx Xxxxxx zákonů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x pro xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

§32

Obsah politiky územního xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx územního xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zajištění udržitelného xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx na změny x xxxxx x xxxxxx soustředění aktivit xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního x xxxxxxxxxxxxx významu xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx území jednoho xxxxx,

x) schematicky vymezuje xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx významu xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo alternativách xxxx x území x pro jejich xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx jejich xxxxxxx význam, možná xxxxxxxx, rozvoj, xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx §31,

x) stanoví, které xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx infrastruktury budou xxxxxxxxx xxxxxx územního xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xx vyhodnocení xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx popíšou x xxxxxxxxx zjištěné x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx životní xxxxxxxxx x přijatelné alternativy xxxxxxxxxx cíle politiky xxxxxxxx xxxxxxx.

§33

Xxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx správními úřady x xxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx požadavky xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí.

(2) Xxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě

a) xxxxxx xxxxxxxxxxx podkladů,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx19),

x) xxxxxxxx x dokumentů xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x mezinárodních a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx využívání xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx politik, xxxxxxxxx, koncepcí, plánů, xxxxxxxx, xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx životního xxxxxxxxx20),

x) xxxxxxxxxxxxx závazků Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxx xx x územnímu xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx politiky územního xxxxxxx spolu x xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx 60 dnů xx obdržení xxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx podaným xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vyhodnocení vlivů xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, oznámí xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejméně 30 xxx xxxxxx x xxxxxxx lhůtu xxx xxxxxx písemných xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 30 xxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx se podávají xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Ustanovení §22 xxxx. 1 až 3 se xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx stát x xxxxxxxxxx projeví xxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx s Ministerstvem xxxxxxxxxxxx věcí x Xxxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účastní.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx 5 Ministerstvu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx x návrhu xxxxxxxx xxxxx §10g zákona x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxx xxxxx §4 odst. 2. Ministerstvo životního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uplatní xx 30 xxx xx obdržení xxxxxx xxxxxxxx. Ze závažných xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x 30 xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovisko xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxx věty xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx i bez xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx x xxxxxxxxx vlivu xx xxxxxxxx významnou xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xx xxxxxxxx negativní xxxx xx předmět xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxx §45i xxxxxx x ochraně přírody x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x).

(8) Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx, xxxxxxxxxx, připomínky xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyjádření xxxxxxxxxx států a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx návrh politiky xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx ministerstev, xxxxxx ústředních správních xxxxx a xxxxx.

§34

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předkládá xxxxxxxxxxxx xxxxx návrh xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx projednání xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x krajů. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx správních xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx obcí x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx způsobu xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) výsledky xxxxxxxxxxx xxxxx na udržitelný xxxxxx území,

c) stanovisko Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx11) xx xxxxxxxx, jak xxxx zohledněno,

d) xxxxxxx, xxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx důvodů xxxxxx přijaté xxxxxxxx xxxxxx.

§35

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx, jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx 4 xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 4 xxx xx prvního xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obsahuje xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx úkolů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx území x uvedením, zda xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopady xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x návrhy xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) posouzení xxxxx xxxxx územního xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x dokumentů xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, například xxxxxxx, strategií, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, generelů, xx uplatňování politiky xxxxxxxx rozvoje,

d) xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a důvody xx pořízení nové xxxxxxxx územního xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §45i xxxx. 1 xxxxxx x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx podle přílohy č. 8 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx s xxxxxxxx, xxx xx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí,

g) návrh xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxx, x činnosti xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx ústředních xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx návrh xxxxxx x uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx podání písemných xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 30 xxx ode xxx xxxxxxxxxx návrhu. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Xx základě xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxx rozhodne x xxxx aktualizaci nebo x xxxxxxxxxx nového xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxx xxx xx postupuje xxxxxxx xxxxx ustanovení §33 x 34. Vyhodnocení xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stanovisku xxxxx odstavce 2 xxxx. x).

(5) X xxxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxx může vláda xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §33 bez xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx §33 x 34.

(6) Xxxxx xxxx x odůvodněných případech xxxxxxxxxx o souběžném xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx projednává x schvaluje x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx jejím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhotovení xxxxxxx znění xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxxx ministerstvo zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Díl 3

Územně plánovací xxxxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx rozvojový xxxx

§35x

(1) Xx základě xxxxxxxx územního xxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx plán. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx.

(2) Xxxxxx rozvojový xxxx xx xxxxxxx xxx pořizování x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx plánů x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx celé xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx plán ani xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx území xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obsahem xxxxxxxx xxxxx, regulačnímu xxxxx nebo navazujícím xxxxxxxxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 403/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§35x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx rozvojový xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxxxxx

x) xxxxxxxx ploch x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx přesahují xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x stanovení xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx prospěšných xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx státu x xxxxxxxxxx asanačních xxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx-xx xx xxxxxx, xxxxxxxxx pořadí xxxxxxxxx změn v xxxxx a

d) stanovení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §35d xxxx. 6.

(3) Xxxxxxxx xxxx obsahuje

a) xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxxx veřejně xxxxxxxxxxx staveb, xxxxxxxx x xxxxxxx x

x) xx-xx xx účelné, xxxxxx xxxxxx provádění xxxx v xxxxx.

(4) Xxxxxxx grafické xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x měřítku 1 : 100 000 x obsahují xxxx zobrazitelné x xxxxx měřítku. Grafická xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx potřeby lze xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx dále xxxxxx xx samostatné výkresy.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x grafickou xxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) stručný xxxxx postupu xxxxxxxx xxxxxxxx rozvojového xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx a úkoly xxxxxxxx plánování, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx zákona,

c) vyhodnocení xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x se stanovisky xxxxxxxxxxxx, xxxxxx ústředních xxxxxxxxx úřadů x xxxxx, popřípadě x xxxxxxxxx xxxxxx rozporů,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx,

x) základní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vyhodnocení xxxxx na udržitelný xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí,

f) xxxxxxxxxx Ministerstva životního xxxxxxxxx x vyhodnocení xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx11) xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) komplexní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx půdního xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x koridory x

x) vyhodnocení xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozvojového plánu xxxxxxxx zejména

a) koordinační xxxxxx x měřítku 1 : 100 000 x

x) xx-xx xx účelné, xxxxxx xxxxxxx vztahů xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§35x vložen xxxxxxx předpisem x. 403/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxxxxxxx návrhu územního xxxxxxxxxxx plánu

§35c

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rozvojový xxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx rozvojového xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx x xxxxxxx podle §32 xxxx. 1 xxxx. x),

x) vláda xxxxx §35 xxxx. 6,

x) xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozvojového xxxxx aktualizaci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozvojového xxxxx xxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx k vydání xxxxxxxxxx xxxxx §45i xxxx. 1 zákona x ochraně xxxxxxx x krajiny x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterém xxxxx přílohy č. 8 zákona x posuzování vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx vyhodnocení xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x dosažení cílů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §45i xxxx. 1 zákona x xxxxxxx přírody x xxxxxxx ministerstvu x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxxx 7 xxx xxxx uplynutím xxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 403/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§35d

(1) Na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §35c xxxx. 4 zajistí ministerstvo xxxxxxxxxx návrhu územního xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx návrh xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx správním úřadům x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx svá xxxxxxxxxx do 60 xxx od xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Ke xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podaným xx xxxx xxxxx xx nepřihlíží.

(3) Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu x xxxxxxxxxxx xxxxx xx udržitelný xxxxxx xxxxx, a nejméně 30 xxx předem xxxxxx místo x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx 7 xxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxx podat x xxxxxxxxxxxx písemné xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx spolupráci x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a Ministerstvem xxxxxxxxx prostředí xxxxx xxxxx územního rozvojového xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx xxxxxxxxx státům, xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozvojového xxxxx xxxxxxxx ovlivněno, x nabídne xxx xxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, ministerstvo xx xx spolupráci x Ministerstvem zahraničních xxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Ministerstvo zašle xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx koncepce podle §10g xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx prostředí, xxxxx xxxx stanoviskem podle §4 xxxx. 2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx podkladů. Xx xxxxxxxxx důvodů, xxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx sdělí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxx xxx uplatnění stanoviska xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x 30 xxx. Xxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx lhůtě, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx plán vydat x bez jeho xxxxxxxxxx.

(6) Pokud x xxxxxxxxx vlivu na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ptačí xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx plán xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vliv xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx celistvost xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ptačí oblasti, xxxxxxxxx se podle §45i xxxxxx x xxxxxxx přírody a xxxxxxx. Kompenzační xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 písm. x).

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 403/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§35x

(1) Pokud xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx řešení, xxxxx výsledků xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx zohlední xxxxxxxx vyhodnocení xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x nimi, stanoviska, xxxxxxxxx xxxxxxxx řešení xxxxxxx x zajistí xxxxxx xxxxxx územního xxxxxxxxxxx plánu.

(3) V xxxxxxx, že došlo x podstatné xxxxxx xxxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx stanovisko Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody xxxxx §45i odst. 1 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx vyžaduje xxxxxxxxx x hlediska xxxxx xx xxxxxxx prostředí, xxxxxxxxx xxxxxxx podrobnější xxxxxxxxx xxxxx §10i xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx na životní xxxxxxxxx. Upravený xxxxx x případně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vyhodnocení xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx ústředními xxxxxxxxx úřady x xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xx 30 xxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x částem xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §35d odst. 3. Upravený xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 30 xxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx a x xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xx projednání xxxxx §35d odst. 3.

(4) Ke xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ve xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

§35x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 403/2020 Sb. x účinností xx 1.1.2021

§35x

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx rozvojový xxxx se xxxxxx xxxxxxxxx pouze xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx Sbírce xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx sdělení x xxxxxx územního xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx záznamem x xxxxxxxxx, který xxxxxxxx

x) xxxxxxxx správního orgánu, xxxxx územní rozvojový xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx územního xxxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, otisk úředního xxxxxxx.

§35x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 403/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§35g

Aktualizace xxxxxxxx rozvojového xxxxx

(1) Na xxxxx, xxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx §35c xx 35f xxxxxxx.

(2) Aktualizace xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxx aktualizace xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx xxx §35c xxxx. 4 xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx také, xxx xx být návrh xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x hlediska vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx udržitelný xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxx, xx tento xxxx má být xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xx jeho aktualizaci x toto xxxxxxxxxx xx nabytí účinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 403/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§35x

X řízení o xxxxxxx územního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 403/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

Xxxxx 2

Xxxxxx územního xxxxxxx

§36

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx koridor xxx územní xxxxxxx. Xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Ve xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx a vyhodnotí xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zásad xxxxxxxx rozvoje na xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx územního xxxxxxx.

(2) Zásady xxxxxxxx xxxxxxx mohou xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx uložit prověření xxxx xxxxxx využití xxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxx územního xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx koridor, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; v xxxxx případě je xxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx. Vydání xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx rozhodování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx lhůty xxxxxx. Xxxxxx územního xxxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxx x dohodě s xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx územního xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x rozvíjejí xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje x xxxxxxx rozvojovým xxxxxx, xxxxxx strategii xxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obcí. Zásady xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx území xxxxx obsahovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx navazujícím xxxxxxxxxxx.

(4) Zásady xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx rozhodování x xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

§37

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pořídí xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx zadání xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx. X xxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx zajistí xxxxxxxxxxx xxxxx xx udržitelný xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxx společného xxxxxxx x xxxxxx xxxxx územního xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nejméně 15 xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx stanovisek xx xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx připomínky. X xxxxxxx uplatněným xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Krajský xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx územního xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx veřejnou vyhláškou. Xx 30 dnů xxx dne xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. X později uplatněným xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx úřad xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Pokud sousední xxxx o konzultace xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx zástupci Ministerstva xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Ministerstva xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxxxx průmyslu x obchodu, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx dopravy, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxx xxxxxxx oznámí xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx stanici xxxxxxx 15 xxx xxxxxx x vyzve xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x vyhodnocení xxxxxxxxxx xx 30 dnů xxx dne xxxxxxx. X xxxxxxx uplatněným xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx územních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx zašle xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx území, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x případné výsledky xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 5 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx koncepce podle §10g xxxxxx o xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 2, x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx obdržení xxxxxxxxx xxxxxxxx. Ze xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx uplatnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nejdéle však x 30 xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovisko neuplatní xx lhůtě xxxxx xxxx xxxxx ani x xxxxxxxxxxx lhůtě, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx jeho xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx z xxxxxxxxx vlivu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx oblast xxxxxxx, xx zásady xxxxxxxx xxxxxxx mají xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx předmět xxxxxxx xxxx celistvost evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx podle §45i xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xx xxxxxxxxxx xxxxx §4 odst. 2 xxxx. b).

(8) Ministerstvo xxxxx krajskému xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x hledisek xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx území, xxxxxxx x ohledem xx xxxxx územní xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx do 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozvoje vydat x xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(9) V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stanovisku xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 8, xxx zahájit xxxxxx x zásadách xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§38

(1) Krajský úřad xxxxxxxxx výsledky projednání xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx případných xxxxxxx (§4 xxxx. 8). Xxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx neuplatnilo xxxxxxxxxx x návrhu xxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 6, krajský xxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx sousedních států, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 4 x xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx řešení, xxxxxxx xxxxxxx úřad xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx udržitelný xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nejvhodnější xxxxxxxx, xxxxx xxxx obsahovat x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx. X xxxxxxx, v xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx rozvoje, xxxx xxxx změnou. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx stanovisky xxxxxxxxx orgánů nebo xxxxxxxxx xxxxxx rozporů. Xx xxxxxxx výsledků xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx vlivů xx udržitelný xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx varianty xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Dojde-li krajský xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxx nový xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx. X návrhu xxxxxx xx xxxxxx stanovisko Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x stanovisko příslušného xxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxx §45i zákona x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xx xxxxxxxxxx uvede, xxx xx xxx xxxx xxxxx posuzován x xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, případně xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky xxxxx §10i zákona x posuzování vlivů xx xxxxxxx prostředí. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kraje ke xxxxxxxxx. X xxxxxxx, x jakém xx xxxx xxxxxx odchylují xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxx x zásadách xxxxxxxx rozvoje

§39

(1) Xxxxxxxx x posouzený xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x oznámení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Veřejné xxxxxxxxxx21) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx projednání xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx a obce xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx") a xxxxxxxx xxxxx, x xx nejméně 30 xxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx veřejnosti xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Námitky x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx do 7 xxx ode xxx veřejného projednání. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx uplatní xx xxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§37 xxxx. 2) xxxxxxx. Xx stejné xxxxx xxxx xxxxx uplatnit xxxxxxxxxx x návrhu x vyhodnocení. X xxxxxxx uplatněným xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx nepřihlíží. Dotčené xxxx, oprávněný investor x zástupce xxxxxxxxxx xxxx být na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx stanoviskům, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ve xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx nebo při xxxxxx xxxxxxxx rozvojového xxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x ohledem xx veřejné xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x návrh xxxxxxxxxxx připomínek. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxx je, aby x nim xx xxxxx do 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovisko x xxxxxxx xxxxx, xx se xx xx, xx x xxxxxx souhlasí. Xxxxx xx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje x xxxxxxx x výsledky xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx na xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxx x podstatné xxxxxx xxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx, krajský xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního prostředí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxx §45i xxxx. 1 zákona x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10i xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx upravené xxxx xxxxxxxx vyhodnocení xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx území se x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx projednání; xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

(6) Xx-xx xx základě xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx požadavky na xxxxxx, xx možné xxxxx samostatně.

§40

(1) Krajský xxxx xxxxxxxxx xxxxxx návrhu xxxxx územního rozvoje xxxxxxx

x) x politikou xxxxxxxx rozvoje x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxx a xxxxx územního xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů,

d) x požadavky xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4), xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řešení xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx územního rozvoje xx kromě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x výsledcích xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx území včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí,

c) xxxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 6,

d) sdělení, xxx bylo xxxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 6 zohledněno, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) komplexní zdůvodnění xxxxxxxxx řešení včetně xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxx pořizovatel v xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx, že xx xxxxx xxxxx územního xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxx na xxxx zamítnutí.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx upraví prováděcí xxxxxx předpis.

§41

Vydání xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zastupitelstvu kraje xxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx vydáním xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx-xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, územním xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx řešení xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx návrhem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx předložený xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx pokyny x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx zamítne.

(4) Dojde-li xx změně xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, je xxxx xxxxxxx uvést xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx; xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx částí zásad xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx vymezeny x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

(5) Xxxx je xxxxxxx xxx zbytečného odkladu xxxxx do xxxxxxx xxxxxx územního xxxxxxx xx xxxxxxxxxx politikou xxxxxxxx rozvoje nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx té doby xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx částí xxxxx xxxxxxxx rozvoje, xxxxx jsou x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx rozvojovým xxxxxx.

§42

Aktualizace xxxxx územního xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx zprávy x xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx ho xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx orgánům, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx obcím, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Ministerstvu xxxxxxxxx prostředí. Xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx u krajského xxxxx ministerstvo a xxxxxxx xxxxxx vyjádření x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přílohy č. 8 zákona o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí, ve xxxxxx xxxxx, zda xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx územního xxxxxxx xxxxxxxxx x hlediska xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10i xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §45i odst. 1 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 7 xxx xxxx xxxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x stanoviska. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx lhůtě se xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x uplatňování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Do 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxx xxxxx x návrhu xxxxxxxx xxxxxxx připomínky. X xxxxxxx uplatněným xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kraje xxxxxxxxxx xx 4 xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx aktualizace.

(4) Xxx aktualizaci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ustanovení §36 xx 41 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx na udržitelný xxxxxx xxxxx, které xx zpracovává xxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx, xx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Krajský xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úplného xxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx xx vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx záznamem o xxxxxxxxx.

(5) Na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx může být xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx-xx xxxxx nich xxxxxxxxxx xx xxxxxxx §41 xxxx. 4 x 5 xxxxx je-li xxxxx podán xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx technické xxxxxxxxxxxxxx [§2 odst. 1 xxxx. x)], xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx. Zpráva x xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx rozvoje xx x xxxxx případě xxxxxxxxxx. Xxx aktualizaci xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §36, §37 xxxx. 2 xx 9, §3841; to xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx nevyžadující xxxxxxxxxx variant řešení, xxx které se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42a a 42b. X xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřad zajistí xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx ke xxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxx pořizování xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, který xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xx xxxxxxxx aktualizace xxxxx územního rozvoje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, může xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §42a odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx xxxx její xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §42a xxxx. 2 xxxx. x) xxx, x jehož xxxxxxxx xxxx xx jehož xxxxx byl xxxxx xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx nebo územního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx vyvolaly, xxxx xxxxxx xx prospěch xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxx náležitosti xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(9) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zpracovává, xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx xxxxxx aktualizace xxxxxxxxxx zkráceným postupem x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx doručení xxxxxxxxxxx zásad územního xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

§42x

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx aktualizace xxxxx xxxxxxxx rozvoje se xxxxxxx v případě, xx xxxxx výslovně xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje x x xxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx o uplatňování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x uplynulém xxxxxx; x xxxxxx případě xx zpráva x xxxxxxxxxxx ani zadání xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podnětu xxxx xx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx územního rozvoje xxxxx podat xxxxxxxxxxxx, xxxx ústřední orgány xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx investor. Xxxxx xxxxxxxx

x) údaje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx navrhovatele, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx návrh xx pořízení aktualizace xxxxx územního xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, včetně případného xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx řešení,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxx zákona x ochraně xxxxxxx x krajiny k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx, xx kterém uvede, xxx xx možné xxxxxxxx významný xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx11) xx nikoliv,

e) xxxxxxxxxx Ministerstva životního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx, xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx, případně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10i zákona o xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx aktualizace xxxxx xxxxxxxx rozvoje, xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, vyhotovení xxxxxxx xxxxx zásad xxxxxxxx rozvoje po xxxxxx xxxxxxxxxxx, náklady xxxxx §45 xxxx. 2, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx změn regulačních xxxxx xxxxx aktualizací xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx znění xxxxxxxxxxx xxxxx xx jejich xxxxx, xxxxxxxxx náklady xxxxx §71 xxxx. 7.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx, zajistí stanoviska xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) xxxxxxx xxxx, x výjimkou pořizování xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x uplatňování xxxxx územního xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxx x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnout.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se podává x xxxxxxxxxxx krajského xxxxx, který návrh xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x právními xxxxxxxx a x xxxxxxx nedostatků vyzve xxxxxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxx. Neodstraní-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxxxxxx x informuje x xx zastupitelstvo xxxxx. Splňuje-li návrh xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xx svým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zastupitelstvu xxxxx.

(5) X xxxxxxx, xx xx stanovisek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx e) xxxxxxxxx potřeba xxxxxxxxx xxxxx na životní xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx návrh xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xx posouzení xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podmínit pořízení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx návrh xxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 2 xxxx. x) navrhovatelem.

§42b

(1) Xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §42a odst. 1, krajský xxxx xxxxxxx zpracování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx na udržitelný xxxxxx území, xxxxx xx xxxxxxxxxx. Návrh xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx na udržitelný xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx ministerstvu.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx území, xxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx krajský xxxx xxxxxx veřejnou xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §39 odst. 1 xxx druhé x xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje x vyhodnocení xxxxx, xxxxx xx zpracovává, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 4 x xxxxx §37 xxxx. 5 x xxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxxxxx xxxxxx území xxxxx xxx uvedené xxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx 15 xxx xxx xxx jednání, xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx.

(4) Dotčené xxxxxx xxxxxxx xx 7 dnů xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x vyhodnocení xxxxx, xxxxx xx x nim nepřihlíží. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx §39 xxxx. 2 a 3. Xxxxxxxx-xx posuzovaný xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx se stanoviska, xxxxxxx a připomínky xx každé xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x návrhu aktualizace xxxxx územního xxxxxxx x hledisek xxxxxxxxx xxxxxxxxxx využívání území, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx územní xxxxxx x mezinárodní xxxxxxx, a souladu x politikou územního xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx plánem. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, námitek, připomínek x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx možné aktualizaci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x bez xxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stanovisku xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42a xxxx. 2 písm. x) xxxx x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx Ministerstvu xxxxxxxxx xxxxxxxxx návrh xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, vyhodnocení vlivů xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, připomínky x výsledky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x vyjádření x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podklad xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podle §10g zákona o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx stanoviskem xxxxx §4 xxxx. 2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podkladů. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx lhůtě, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx i bez xxxx stanoviska; x xxxxx případě krajský xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dotčených xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx konzultací x xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx.

(7) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx lokalitu xxxx xxxxx oblast xxxxxxx, xx návrh aktualizace xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx významný negativní xxxx xx předmět xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx významné xxxxxxxx xxxx xxxxx oblasti, xxxxxxxxx xx obdobně xxxxx §37 xxxx. 7.

(8) Obsahuje-li xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx řešení, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx navrhne xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx informace, xxxx x nim xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx. X ohledem xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx návrh xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x návrh vyhodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx nejvhodnější xxxxxxxx x x invariantním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje. Xxxxxx xxxxxx dotčeným xxxxxxx x ministerstvu x vyzve xx, xxx x xxx xx xxxxx xx 30 dnů od xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx dotčený orgán xxxx ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx se xx to, xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx souhlasí. Xxxxx xx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx aktualizace xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Zastupitelstvo xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx výběru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(10) X případě, že xxxxxxxxxxxxxx kraje xxxxxxxxxx x předloženým návrhem xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx, xxxxx předložený xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx svými xxxxxx x úpravě nebo xxx zamítne. Jedná-li xx x podstatnou xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(11) Při pořizování x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 až 10 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 4 xx 6, §40, 41 x §42 xxxx. 9 a 10.

§42c

§42c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 403/2020 Sb.

Oddíl 3

Územní xxxx

§43

(1) Xxxxxx plán stanoví xxxxxxxx koncepci rozvoje xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx koncepce"), xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx infrastruktury; xxxxxx xxxxxxxxx území, xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plochy, xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx přestavby, xxx xxxxxxx prospěšné xxxxxx, xxx veřejně xxxxxxxxx opatření a xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx řešeny x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx územního plánu, xxxxx to krajský xxxx xx stanovisku xxxxx §50 xxxx. 7 x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx obce xxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxx xxxxx xxx vymezit xxxxxx nebo xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s vlastníky xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx dotčeny xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx s tímto xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxx nákladů x prospěchů xxxxxxxxx x xxxx realizací (xxxx jen "dohoda x xxxxxxxxx"), xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu. X případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx územní studií xxxx xxxxxxxx územního xxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx dat x xx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§30 xxxx. 5); xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx změn x xxxxx xxxxxx. X xxxxxxx podmínění rozhodování xxxxxxxxxx plánem xx xxxxxxxx xxxxxxxx plánu xxxxxx regulačního plánu x x xxxxxxxxxxx xxxxx x podnětu xxxxxxxxx lhůta xxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podnětu pozbývá xxxxxxxxx marným uplynutím xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx pozbývá xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxx xx xxxxxx xxxxx žádosti x xxxxxxx xx xxxxxxx regulačního plánu; xx uvedené lhůty xx xxxxxxxxxxxx doba, xx xxxxxx žadatel xxxxxxxxxx úpravu xxxxxx xxxxxxxxxxx plánu podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Územní xxxx v xxxxxxxxxxxxx x podrobnostech xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx cíle a xxxxx xxxxxxxx plánování x souladu se xxxxxxxx územního xxxxxxx, x politikou xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svým obsahem xxxxxxxxxxx plánu nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x pořízení xxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx pořízen xxxxxx plán nebo xxxx xxxxxxxx část x xxxxx regulačního xxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxx být x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx, xxx xxxx území xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxx celé území xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx újezdu xx xxxxxxxx přiměřeně ustanovení §43 xx 47, §50 xx 55 x §57. Xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx a vydán xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx. Xxxxxx xxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx rozhodování x xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rozpočtů xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx x území xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx města Xxxxx xx xxxxxxx xxx xxx územní xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx obsahu xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx využívání xxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx předpis.

§44

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce

a) x xxxxxxxxx podnětu,

b) xx návrh xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxx občana xxxx,

x) xx návrh xxxxxxx xxxx právnické osoby, xxxxx má xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§45

Xxxxxx nákladů xx xxxxxxxx xxxxxxxx plánu

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx znění xxxxxxxx plánu xx xxxx xxxxx hradí xxxx, která rozhodla x xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx územního xxxxx xxxxxxx ze xxxxx územního xxxxxxx xxxx z jejich xxxxxxxxxxx, hradí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx, která změnu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obce.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx s projednáním xxxxxxxx xxxxx hradí xxxxxxxxxxx. Náklady xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx územní xxxx xxxx územního xxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xx pořízení xxxxx územního xxxxx xxxxxxxx výhradní potřebou xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx úplnou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §55a odst. 2 písm. x) xxxxxxxxxxxxx.

§46

Xxxxx na pořízení xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xx pořízení xxxxxxxx xxxxx se podává x xxxx, xxx xxxxx území xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx k pozemku xxxx stavbě xx xxxxx xxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dotčených xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) důvody xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx změny,

e) xxxxx xxxxxx nákladů xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §55a odst. 2 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx návrhu, jeho xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx vyzve xxxxxxxxxxxx, xxx xx x přiměřené xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx navrhovatel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx, pořizovatel návrh xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx o tom xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx a se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. O xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx bezodkladně xxxxxxxxxxxx x xxxx územního xxxxxxxxx.

§47

Xxxxxx xxxxxxxx plánu

(1) Xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxxx obce x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx územně xxxxxxxxxxxx podkladů x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x určeným členem xxxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxxx") xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxx stanoví hlavní xxxx x xxxxxxxxx xx zpracování xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, případně xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx územního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx. X případě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx návrh xxxxxx xxx xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx doručí xxxxx xxxxxx veřejnou xxxxxxxxx. Do 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Do 30 xxx xx xxxxxxxx návrhu zadání xxxxx xxxxxxx orgány x krajský xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve kterém xxxxxx požadavky xx xxxxx územního plánu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a územně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sousední xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx 7 xxx xxxx uplynutím xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §45i xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxx úřad xx stanovisku xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx, xxx má xxx xxxxx územního plánu xxxxxxxxx x hlediska xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10i zákona x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx být xxxxx xxxxxxxx plánu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §45i xxxxxx x xxxxxxx přírody x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxx oblast11), xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx požadavek xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xx xxxxxxx výsledků xxxxxxxxxx pořizovatel ve xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx upraví návrh xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx územního plánu xxxxxxxxx zastupitelstvo xxxx, xxx jejíž xxxxx xx územní plán xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx dotčeného xxxxxx11),12) xxxxxxxxxxxxxx xxxx uloží x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx územního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§48

§48 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 350/2012 Sb.

§49

§49 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 350/2012 Sb.

Návrh územního xxxxx

§50

(1) Xx základě schváleného xxxxxx xxxxxxxx plánu xxxx xxxxxxxxxxx pokynů xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro obec xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a vyhodnocení xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx území, pokud xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx vyhodnocení xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx §19 xxxx. 2 xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a dobu xxxxxx společného jednání x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx se zpracovává, xxxxxxx 15 dnů xxxxxx jednotlivě dotčeným xxxxxxx, xxxxxxxxx úřadu, xxxx, pro xxxxxx xx územní xxxx xxxxxxxxx, újezdnímu úřadu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x sousedním xxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx posouzení xxxxx xxxxxxxx 5 xx 7 xxxxx x vyhodnocením xxxx xxxxx xx udržitelný xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx stanovisek xx xxxxx 30 xxx xxx xxx jednání. Xx xxxxxx xxxxx xxxxx sousední xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx uplatněným xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx, pokud se xxxxxxxxxx, xxxxxxxx vyhláškou. Xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx každý uplatnit x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. X později xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xx vyhodnocení xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx významný negativní xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x Ministerstvem xxxxxxxxx xxxxxxxxx zašle xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx plánu významně xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx orgány o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx konzultací xxxxxxx; x xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivů xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx území, xxxxxxxxxxx xxxxx stanoviska, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxx pro vydání xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10g xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxx, které příslušný xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx obdržení xxxxxxxx, se xxxxx xxx uplatnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx však x 30 dnů. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx podle xxxx xxxxx ani x xxxxxxxxxxx lhůtě, xx xxxxx územní plán xxxxx x bez xxxx xxxxxxxxxx; v xxxxx případě pořizovatel xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx vyjádření sousedních xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x xxxxxxxxxxx xxxxx xx udržitelný xxxxxx území.

(6) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx evropsky významnou xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx předmět xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx některé xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx oblasti, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vydaných xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx podle §45i zákona x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx opatření xxxxx příslušný orgán xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x).

(7) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx stanovisko x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx územní xxxxxx, souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx rozvojovým xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx stanovisko xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, připomínek x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx územní xxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(8) X případě, xx xxxxxxx úřad upozorní xx stanovisku pořizovatele xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 7, xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx plánu až xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxx nedostatků.

§51

(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyhodnotí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx územního xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozporů (§4 xxxx. 8); xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx projednání, výsledku xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx upravení návrhu.

(2) Xxxxx návrh xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx varianty xxxxxx, xxxxxxxx pořizovatel xx základě vyhodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx rozporů x xxxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx obce xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx obsahovat x xxxxxxxx x její xxxxxx. X xxxxxxx, x jakém se xxxx xxxxxxxx odchylují xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx jeho xxxxxx. Zastupitelstvo obce xx xxx schvalování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx rozporů.

(3) Dojde-li xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxx nový xxxxx územního xxxxx, xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x určeným xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx. K xxxxxx xxxxxx si xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody xxxxx §45i xxxxxx x xxxxxxx přírody a xxxxxxx. Xxxxxxxxx úřad xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx být xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x hlediska xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §10i xxxxxx o posuzování xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx pokynů xxx zpracování návrhu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx. V xxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx od zadání xxxxxxxx xxxxx, jsou xxxx změnou.

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx

§52

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, vyhodnocení xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pokud se xxxxxxxxxx, x oznámení x xxxxxx veřejného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou. Xxxxxxx xxxxxxxxxx21) návrhu x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, pro kterou xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, dotčené xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx sousedícího xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, x to xxxxxxx 30 xxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx proti xxxxxx územního xxxxx xxxxx xxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx návrhem xxxxxx, oprávněný xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x §85 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxxxxx xx 7 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x dotčené xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx, ve xxxxxxx musí uvést xxxxxxxxxx, údaje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx dotčené xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx x krajský xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx stejné xxxxx stanoviska x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx společného xxxxxxx (§50) xxxxxxx. X později xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, připomínkám a xxxxxxxx se nepřihlíží. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxx, námitkám x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx rozhodnuto xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, zásad xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx vydaného xxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

§53

(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyhodnotí výsledky xxxxxxxxxx, xxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x námitkách x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx orgánům x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx, xxx x nim xx xxxxx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx neuplatní xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, xx xx xx xx, že x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx je xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx obec xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx v souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx úpravě xxxxxx xxxxxxxx plánu, xxxxxxxxxxx xx vyžádá stanovisko xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §45i xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx. Příslušný xxxx xx stanovisku uvede, xxx xx xxx xxxxxxxx návrh xxxxxxxxx x hlediska xxxxx xx xxxxxxx prostředí, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §10i xxxxxx o posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx návrh x případné upravené xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx se x xxxxxxx xxxxxx xxxxx projedná xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §52.

(3) Xx-xx xx základě xxxxxxxxxx xxxxx návrh xxxxxxxx plánu xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 3.

(4) Pořizovatel přezkoumá xxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydanou xxxxxx,

x) x cíli x xxxxx územního xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx hodnot x xxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) s xxxxxxxxx xxxxxx zákona x jeho prováděcích xxxxxxxx předpisů,

d) x xxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx4), xxxxxxxxx s xxxxxxxxx řešení xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx vyplývajících xx xxxxxxxxx řádu zejména

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx územního xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4,

x) xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x výsledcích tohoto xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §50 odst. 5,

x) xxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 5 xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx závažných xxxxxx, xxxxx některé xxxxxxxxx nebo podmínky xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx účelného xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ploch.

(6) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx k závěru, xx je xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxx s požadavky xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4, xxxxxxxx návrh xx xxxx xxxxxxxxx.

§54

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zastupitelstvu xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx územní plán xx xxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, s územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo výsledkem xxxxxx rozporů a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx návrh xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx k xxxxxx x novému xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx ke změně xxxx zrušení rozhodnutí x xxxxxxxxx, je xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx s tímto xxxxxxxxxxx; do xx xxxx nelze rozhodovat x xxxxxxxxxx podle xxxx částí územního xxxxx, které jsou xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x zrušení rozhodnutí x xxxxxxxxx.

(5) Část xxxxxxxx plánu, xxxxx x území znemožňuje xxxxxxxxx xxxxxx obsaženého x politice xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx rozvojovém xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxx xx povinna xxx zbytečného xxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx krajem, xxxxxxx xxxxxxxxxx plánem x xxxxxxxx schválenou xxxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje. Do xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx plánu, xxxxx xxxx v xxxxxxx x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydanou krajem, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§55

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 4 xxx xx xxxxxx územního plánu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za 4 roky xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx použije xxxxxxxxx §47 odst. 1 xx 4 x xxxx schválení xx xxxxxxx xxxxxxx §47 xxxx. 5. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx může xxx xxxxxxxxx nový xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx plánu. X xxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §5054 xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx změna xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx územního xxxxx, xxxxxxxx xxxxx §55a x 55b, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxxxx se xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §43 xx 46 x §50 xx 54 a xxxxxxxxx podle §47.

(3) Xxxxx-xx ke xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx §54 odst. 4 xx 6, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pořízení xxxxxxxx plánu xxxx xxxx xxxxx a x xxxxx obsahu. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx se x xxxxx xxxxxxx nezpracovávají. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x územním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x ostatních případech xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx obsahu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §55a odst. 2 xxxx. x) a x); xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nelze x pořízení xxxxx xxxxxxxx plánu rozhodnout. X xxxxxxx xxxx xxxxx xx dále xxxxxxxxx obdobně xxxxx §43 až 45, §50 xxxx. 2 xx 8 a §5154; xx neplatí xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §55a xxxx. 5 x §55b. Dojde-li xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx územního xxxxx xxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx změny opatří xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zkráceného postupu xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx x rozsahu xxxxxxxx částí.

(7) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx včetně xxxxx pořizované zkráceným xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx této xxxxx xxxx doručí veřejnou xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxx územního xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x uplatňování xxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx stanoví prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

Zkrácený xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx

§55x

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx takto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx při rozhodnutí x xxxxxxxx změny xxxxxxxx xxxxx a x xxxxx obsahu, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plánu v xxxxxxxxx období; x xxxxxx xxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx změny xxxxxxxx plánu xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx rozhoduje x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx plánu x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx návrh. Návrh xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx plánu xxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxx uvedené v §44 xxxx. x) xx e). Xxxxx xxxxxxxx

x) údaje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prokazující, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxx územního xxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxx změny územního xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx plánu, xxxxxx xxxxxxxxxx požadavku xx zpracování xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx přírody x xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx kterém xxxxx, zda xx xxxxx vyloučit významný xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx11),

x) stanovisko xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xx stanovisku xxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx, zda xx xxx návrh xxxxx xxxxxxxxx x hlediska xxxxx xx životní xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10i xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xx udržitelný xxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx územního plánu xx xxxx xxxxx, xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx vyvolaných x xxxxxxxxxx úplného xxxxx regulačních plánů xx xxxxxx změně, xxxxxxxxx xxxxxxx podle §71 odst. 7.

(3) Xx-xx změna xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. d) x e) xxxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx období; xxx xxxxxxxxxx stanovisek xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) nebo x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx územního plánu xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x xxxx, pro xxxxx území xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Při xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2 x 3.

(5) X případě, xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. d) xxxx x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx návrh obsahu xxxxx x požadavek xx xxxxxxxxx xxxxx xx udržitelný xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx pořízení xxxxx xxxxxxxx plánu xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. f) xxxxxxxxxxxxx.

§55b

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce xxxxx §55a odst. 1, xxxxxxxxxxx zajistí xxxxxxxxxx xxxxxx změny xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx změny územního xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx krajskému úřadu x obci, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, nejméně 30 xxx přede dnem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx projednání xxxxxx xxxxx xxxxxxxx plánu xx použije obdobně §52 xxxx. 1 x 2. Xxxxxxxxxx xx 7 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x dotčené xxxxx xxxxx §52 odst. 2 xxxxxxx, xx xxxxxxx musí xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx práva a xxxxxxx území dotčené xxxxxxxx. O xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx doložit xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx veřejnosti. Dotčené xxxxxx uplatní xx 7 xxx ode xxx veřejného projednání xxx stanoviska x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x vyhodnocení xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx stanoviskům, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx §52 xxxx. 4. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx varianty xxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxx x připomínky xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx změny xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx zjištěn významný xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx se xxxxx §50 odst. 4.

(4) Xxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxx orgán zašle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx změny xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx koordinace xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xx xxxxx územní xxxxxx, souladu s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx rozvojovým xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx plánu xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydanou xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx stanovisko xx 30 dnů xx obdržení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, námitek, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx jeho xxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx krajský úřad xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x uvedených xxxxxxxx, xxx x xxxxxx x xxxxx územního xxxxx pokračovat xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §55a xxxx. 2 xxxx. d) xxxx x) vyplynula xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx, xxxxxxx, připomínky x xxxxxxxx konzultací uplatněné x návrhu xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx koncepce xxxxx §10g zákona x posuzování vlivů xx životní xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2. Xxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podkladů. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stanovisko x xxxxxxx lhůtě, xx xxxxx změnu xxxxxxxx xxxxx xxxxx i xxx xxxx xxxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zohlední také xxxxxxxxxx dotčených xxxxxx, xxxxxxxxxx x případná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x vyhodnocení vlivů xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(6) Pokud x xxxxxxxxx vlivu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, že xxxxx xxxxx územního xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx předmět xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 6.

(7) Obsahuje-li xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx spolupráci x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx stanovisek, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x připomínek xxxxxxx xxxxx nejvhodnější xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxx vyhodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Návrhy xxxxxx dotčeným xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánu x vyzve xx, xxx k xxx xx xxxxx do 30 xxx od xxxxxxxx uplatnily stanoviska. Xxxxx xxxxxxx orgán xxxx krajský xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, má xx za to, xx s návrhy xxxxxxxxxxxx souhlasí. Xxxxx xx to xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx zajistí xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x souladu s xxxxxxxx projednání.

(8) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx je xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxx xxxxxxxxx řešení rozporů.

(9) X případě, že xxxxxxxxxxxxxx obce xxxxxxxxxx x předloženým návrhem xxxxx územního plánu, xxxxx předložený xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx zamítne. Xxxxx-xx se o xxxxxxxxxx xxxxxx, pořizovatel xxxxxxxx upravený xxxxx xx opakovaném xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(10) Při xxxxxxxxxx x vydání změny xxxxxxxx plánu xx x částech xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 9 postupuje xxxxxxx xxxxx §53, 54 a §55 xxxx. 4 až 7.

§55x

§55x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 403/2020 Sb.

§56

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xx-xx xxx zpracování x projednávání xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx plánu xxxxxxxxxx xxxxx 1 xxxx xx předchozího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, a xxxxxxx pořizovatele xx xxxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx podle §6 xxxx. 2, xx pořizovatel xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx pořizován, xxxxx rozhodnutí o xxxxxx xxxxxxx pořizování xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx územního plánu xxxxxx delší lhůtu.

§57

Xxxxxxx pořízení xxxxxxxx xxxxx x regulačního xxxxx

X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce xxxxxx pořízení xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Spojené xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx projednání xxxxxxxx xxxxx i xxxxxxxxxxx plánu.

§58

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Na xxxxx obce se xxxxxxxx jedno případně xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tvoří čára xxxxxx xx hranici xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx tvoří xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx těchto xxxxxxxxx.

(2) Do xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x intravilánu, x xxxxxxxx vinic, xxxxxxxx, pozemků xxxxxxxxxx xxxx určených pro xxxxxxxxxxx speciální xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx) nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx intravilánu xxxxxxxxxxx xx orné xxxx22) xxxx do xxxxxxx xxxxxxx22), x xxxx xxxxxxx vně xxxxxxxxxxx, x xx

x) zastavěné xxxxxxxx xxxxxxx,

x) stavební xxxxxxx,

x) pozemní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zastavěného xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx1),

x) xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx území, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, chmelnic x xxxxxxxxxxxx.

(3) Zastavěné xxxxx xx vymezuje x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území

§59

(1) Xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxx, může obec xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx úřadem (§6 odst. 2) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zastavěného xxxxx xxxx územního xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx katastrální xxxx xxxxxxxxxxx území x kopii mapy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Zastavěné území xx xxxxxxxx xxxxx §58 odst. 1 x 2 x xxxxxx se formou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx23).

(3) Xxxxxxxxxxx do 60 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx a příslušných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území x xxxxx xxxxxx šetření xx účasti dotčené xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, ochrany xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se x nim xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx upraví xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů, xxxxxxxxx s výsledky xxxxxx xxxxxxx.

§60

(1) Pořizovatel xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx projednaného x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx vydání; xxxxxxx mohou podat xxxxx xxxxxxxxx pozemků xxxxxxxxx v §58 xxxx. 2 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx vymezení xxxxxxxxxxx xxxxx se zveřejní x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(3) Na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pořizovatel xxxxx xxxxxxxxxxx území, xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx s §58 xxxx. 1 x 2.

(4) Xxxxx-xx na xxxxxxx řízení xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x dotčenými xxxxxx xx místním šetření; xxxxxx místního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 15 xxx předem. O xxxxxxxxxx xxxxxx zápis, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx stanoviska; x xxxxxxx uplatněným xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(5) Vymezení xxxxxxxxxxx území lze xxxxx xxx xxxxx, xx-xx x souladu x výsledky projednání. X případě, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx návrhem xxxx x výsledky xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx přepracování xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxx být x xxxxxxx x §58 xxxx. 1 x 2.

(6) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo x xxxx xxxxx, x jehož xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx území, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pozbývá xxxxxxxxx xxxxxxx územního xxxxx, xxxxx toto xxxxxxxxx xxxxx převzal. Xxxxxxxx zastavěného území xxxxx změnit v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu.

Xxxxx 4

Xxxxxxxxx xxxx

§61

(1) Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx ploše xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx vždy xxxxxxx xxxxxxxx pro vymezení x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx veřejně xxxxxxxxx opatření.

(2) Xxxxxxxxx xxxx je závazný xxx rozhodování v xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx vydávané xxxxxx. Regulačním xxxxxx xxx nahradit xxxxxx xxxxxxxxxx; x tomto xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx územní rozhodnutí xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx plánem xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro záměr, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na životní xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§62

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx plán xx xxxxxx x podnětu xxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx rozhodnout x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x ploše xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx územního rozvoje,

b) xxxxxxxxxxxxxx obce x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxx, není-li xxxxx územní plán, x zastavěném xxxxx xxxx v nezastavěném xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx charakter,

d) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx újezdu; xx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §61 xx 74.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx vydat xx xxxxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxx-xx xxx zásady xxxxxxxx rozvoje nebo xxxxxx xxxx, a xx-xx xxxxxx součástí xxxxxx regulačního plánu.

§63

Xxxxxx nákladů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu

(1) Xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxx xxxxxxx xxxxxxx x §72 xxxx. 2 xxxx. d) xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx vydání. Xxxxx xx xxxxxxxxxx regulačního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx zastupitelstvo x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx částečnou xxxx úplnou úhradou xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx regulačního xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx podklady, x xxxxxxx xxxxx regulačního xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §72 xxxx. 2 xxxx. x).

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx podklady x xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx žadatel.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx s projednáním xxxxxxxxxxx plánu hradí xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu x podnětu

§64

(1) Xxxxxx x pořízení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx využití xxxxxxxx xxxxxx, důvody x xxxx pořízení regulačního xxxxx, návrh, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx jeho xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace. Podnět xx xxxxxx u xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx plánu. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx pořizovateli, xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx součástí xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx územního xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx návrh xxxxxx. Návrh zadání xxxxxxxxxxx

x) xxxxxx veřejnou xxxxxxxxx,

x) zašle xxxxxxxx xxxxxxx; v xxxxxxx, xx pořizovatelem xx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx též xxxx, xxx kterou xxxxxxxxx xxxx pořizuje.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx regulačního xxxxx písemně požadavky xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 2 xxxx. x) mohou xxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x pořizovatele xxxxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vyjádřením se xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx upraví xxxxx zadání xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Spolu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxxx požadavky x vyjádření do xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§65

(1) Na xxxxxxx xxxxxxxxxxx zadání xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx zajistí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx x o xxxx nárocích na xxxxxxxx dopravní a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx oznámí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §64 odst. 2 písm. b) x dotčeným xxxxx xxxxx x dobu xxxxxx společného xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x to xxxxxxx 15 xxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx vyzve x xxxxxxxxx stanovisek x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 dnů xxx xxx společného xxxxxxx. X později xxxxxxxxxx stanoviskům se xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx regulačního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Do 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx u pořizovatele xxxxxxxx písemně připomínky x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. K později xxxxxxxxxx připomínkám xx xxxxxxxxxx.

(4) Pokud návrh xxxxxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxxxxxx řešení, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx projednání x xxxxxxxx řešení xxxxxxx zastupitelstvu xx xxxxxxxxx návrh xxxxxx xxxxxxxxxxxx varianty, který xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx. X xxxxxxx, x jakém se xxxx podmínky xxxxxxxxx xx zadání xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx. Zastupitelstvo xx xxx schvalování vázáno xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx řešení xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx projednání zajistí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§66

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx

(1) Žádost x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx vymezené xxxxxx, důvody x xxxx xxxxxxxx regulačního xxxxx x xxxxx, xxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plán nahradí. Xxxxxx xx podává x příslušného xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx o vydání xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx. Xxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nové xxxx xx úpravách xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx").

(3) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx dotčených xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,&xxxx;

x) xxxxx xxxxxxxxxxx plánu upravený xx xxxxxxx stanovisek xxxxxxxxx xxxxxx,

x) vyhodnocení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx zadáním,

d) xxxxx o xxxxx xxxxxx na xxxxx x o jeho xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx infrastruktury,

e) xxxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx právo xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxx v xxxxxx xxxxx, nelze-li xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, anebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x staveb v xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx o parcelaci, x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxx dohoda x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx vyvlastnit nebo xxxxxxx,

x) xxxxx plánovací xxxxxxx; x případě, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx pouze xx veřejnou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx infrastrukturu xxxx xx veřejná xxxxxxxxxxxx, může xxxxxxx xxxxx návrhu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx vlastníky xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx této infrastruktury x xxxxxxx x xxxx potřebném xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Pořizovatel posoudí xxxxxxx podané žádosti, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zajistí xxxxxx případných rozporů. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxxxx zastupitelstvu ke xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§67

Řízení o regulačním xxxxx

(1) Upravený x xxxxxxxxx návrh regulačního xxxxx x xxxxxxxx x konání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Veřejné xxxxxxxxxx21) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 15 xxx ode xxx xxxxxxxx. K veřejnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přizve xxxxxxxxxx obec, pro xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx, x xx nejméně 30 xxx předem.

(2) Nejpozději xx 7 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x §85 xxxx. 1 x 2 xxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, údaje xxxxx xxxxxxxx nemovitostí xxxxxxxxxxx dotčená xxxxx x vymezit xxxxx xxxxxxx námitkou. Xxxxxxx xxxxxx uplatní xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx řešení, xxxxx byly od xxxxxxxxxx jednání (§65 xxxx. 2 x 3) xxxxxxx. X xxxxxxx uplatněným xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx námitek xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx, námitkám x xxxxxxxxxxx ve věcech, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zastupitelem xxxxxxxxx xxxxxxxx projednání, xxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx zájmy xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx připomínek. Návrhy xxxxxx dotčeným orgánům x xxxxx xx, xxx k xxx xx xxxxx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v uvedené xxxxx, má se xx to, xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§68

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx je xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x souladu x xxxxxxxx projednání; úpravu xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx zajišťuje na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx žadatel.

(2) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, projedná se xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx veřejném xxxxxxxxxx; xxxxxx se xxxxxxxxx obdobně xxxxx §67.

(3) Xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle §65 xxxx. 2 xx 5, §67 x xxxxxxxxx xxxxx §66.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx regulačního xxxxx xxxxxxx

x) s politikou xxxxxxxx rozvoje a xxxxxx xxxxxxxxx dokumentací,

b) x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx hodnot x území,

c) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4), xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řešení xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx je kromě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx řádu xxxxxxx

x) xxxxxxxx posouzení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4,

x) xxxxxxxxx zdůvodnění xxxxxxxxx xxxxxx.

§69

Xxxxxx xxxxxxxxxxx plánu

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx") xxxxx xx vydání xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx též se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, že xxxx x rozporu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x požadavky xxxxxxxxx x §68 xxxx. 4.

(3) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxx x xxxxxxxx xxxx projednání, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx ke xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxx xxxx nebo xxxx, xxxxx příslušné xxxxxxxxxxxxxx regulační plán xxxxxx, xxxxx jej xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx; xx xx xxxx xxxxx xxxxx jeho dotčených xxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx x povinnosti x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx plán. Xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení správního xxxx x veřejnoprávních xxxxxxxxx25).

§70

Souběžné pořízení xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnout o xxxxxxxxx pořízení a xxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxx regulačním xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx být v xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx územního xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx pro vydání xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx vyvolal.

§71

Xxxx platnosti, změna x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxx platnosti xxxxxxxxxxx xxxxx pořízeného x xxxxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx změní xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x vydán, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx jeho xxxxx xxxx xxx zruší.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx 3 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, není-li v xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovena xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx 5 xxx; xxxx xxxxxxxxx může být x odůvodněných případech xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxx platnosti. Xxxxxxxxx xxxx však xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx platnosti xxxxxx xxxxxxxxxx stavební xxxxxxxx nebo jiné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx-xx na xxxxxxx xxxxxxxx stavebního xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxx-xx x xxxx xxxxxxxxx započato x xxxxxxxx území pro xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx na xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx záměr xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx platnosti xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouva x xxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxx účinnosti.

(3) Xxxxxxxxx plán x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Při xxxxx xxxxxxxxxxx plánu, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §72 xx 74, xx xxxxxxxxx přiměřeně podle xxxxxxxxxx §61 xx 65 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §67 xx 69. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx postupuje xxxxxxxxx xxxxx §67 x 69, ustanovení x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x podnětu xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, schválenou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx územním xxxxxx. Do té xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou x rozporu s xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx politikou xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx změně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx obec xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx podnětu.

(5) Xxxx xx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x vydanými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx územního rozvoje. Xx té doby xxxxx postupovat xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, politikou územního xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx změně regulačního xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx se xxxxxxx odstavec 2 xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx vztahuje xx celý regulační xxxx. Xxxxxxxxx plán xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx upustil xx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, byla-li realizace xxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na žádost xxxx, komu přísluší xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx žádost xxxxxx xxxx zrušit z xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 4 xxxx 5, a xx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxx regulačního xxxxx xxxxxxxxxx xx žádost xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(7) Xxxxx-xx x důvodů uvedených x odstavci 4 xxxx 5 xx xxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxxx xx xxxxxx x prokáže-li ten, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, že xx xxx vznikla xxxxxxxxx xxxx, postupuje xx xxx xxxx xxxxxxx obdobně podle §102.

(8) Xxxxx-xx ke xxxxxxx části xxxxxxxxxxx xxxxx xx změně xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x námitkách, xx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx x jeho zrušení. Xxx xxxx změně xx postupuje přiměřeně xxxxx §61 x §64 odst. 2 xx 6 x xxxxxxx xxxxx §65 x §67 xx 69; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, při které xx postupuje obdobně xxxxx §73, xxx xxxxxxx xx postupuje xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxx-xx ke zrušení xxxxxx regulačního xxxxx, xxx pořizování se xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, který xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x podnětu nerozhodne, xx regulační xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx znění xxxxxxxxxxx xxxxx po xxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx účinnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(10) Změna xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx měněných xxxxx.

(11) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx znění xxxxxxxxxxx xxxxx po této xxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; dnem xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x úplného xxxxx xxxxxx xxxxx účinnosti.

Zkrácený xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plánu

§72

(1) Xxxxxxxx xxxxxx pořizování xxxxx regulačního xxxxx xx použije x xxxxxxx, xx takto xxxxxxxx uvede xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plánu x x xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx regulačního xxxxx xx nepoužije xxx xxxxx regulačního xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx regulačního xxxxx x xxxxx xxxxxx x vlastního xxxxxxx nebo xx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plánu xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxxx xxxxx regulačního xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x osoby xxxxxxx x §44 xxxx. x) až x). Xxxxx xxxxxxxx

x) údaje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx uvedení skutečnosti xxxxxxxxxxx, xx je xxxxxxxx podat xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) důvody xxx xxxxxxxx změny xxxxxxxxxxx plánu,

c) xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, včetně případného xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx po xxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx regulačního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx obcemi xxxxxxxxxx navrhovanou změnou xxxxxx úplného xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx po xxxxxx xxxxx.

(3) Návrh xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x xxxx, xxx jejíž xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx x kraje, xxxxx xxx regulační plán xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx posouzení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §46 odst. 2 x 3.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx podmínit xxxxxxxx změny xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x) xxxxxxxxxxxxx.

§73

(1) Pořizovatel xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zastupitelstva xxxxx §72 xxxx. 1 zajistí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxx převzetí xxx xxxxxx xxxx, pro xxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx 30 dnů přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou. Xxxxxxx xxxxxxxxxx21) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 15 xxx ode dne xxxxxxxx. K veřejnému xxxxxxxxxx pořizovatel xxxxxx xxxxxxxxxx obec, xxx xxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxx 30 dnů předem.

(3) Xxxxxxxxxx xx 7 xxx xxx xxx xxxxxxxxx projednání xxxx xxxxx xxxxxxxx připomínky x xxxxx uvedené x §85 odst. 1 x 2 xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx uvést xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx dotčené xxxxxxxx. X xxxx skutečnosti xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Dotčené xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxx svá stanoviska. X xxxxxxx uplatněným xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxx osoby oprávněné x xxxxxx námitek xxxx být xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx návrh xxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxx řešení, xxxxxxxxx xx stanoviska, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx variantě samostatně. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx řešení xxxxxxx, xxxxxxx a připomínek xxxxxxx výběr xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x nim xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, námitky x xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx připomínek xxxxxxxxxxx x xxxxxx nejvhodnější xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx doručí dotčeným xxxxxxx x xxxxx xx, xxx k xxx xx xxxxx xx 30 dnů xx obdržení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanovisko x xxxxxxx xxxxx, xx se za xx, xx s xxxxxx pořizovatele souhlasí. Xxxxx xx xx xxxxxxxx, pořizovatel xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxx je xxx xxxxxxxxxxx výběru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stanovisky xxxxxxxxx orgánů nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) X případě, že xxxxxxxxxxxxxx nesouhlasí x xxxxxxxxxxx návrhem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, vrátí xxxxxxxxxx xxxxx pořizovateli xx xxxxx pokyny x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Jedná-li xx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx projedná xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx veřejném projednání.

(7) Xxx pořizování a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx se x xxxxxxx neupravených v xxxxxxxxxx 1 xx 6 xxxxxxxxx obdobně xxxxx §67 xxxx. 3 x 4, §68, 69 x §71 xxxx. 9.

§74

Při pořizování x xxxxxx xxxxx regulačního xxxxx xx žádost xx postupuje xxxxx §72 x 73 xx xxxxxxxxxxx, že xxxxx na xxxxxxxx xxxxx ten, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Z vlastního xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx pořídit a xxxxx, xxxxx-xx se x xxxxx x xxxxxx uvedených x §71 xxxx. 4 x 5, a xx xxx v xxxxxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx prospěšných xxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §71 xxxx. 7.

§75

§75 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 403/2020 Sb.

Xxx 4

Xxxxxx rozhodnutí

§76

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, jejich xxxxx, xxxxx vliv xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx území x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx souhlasu, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx územního rozhodnutí xxxx územního xxxxxxxx, xx povinen xxxx xxxxxxxxx uvedených v §90 a xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, za xxxxx účelem xx xxxx xxxxxxx územně xxxxxxxxx informaci, xxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx známy.

§77

Územním xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxx nebo zařízení (xxxx xxx "rozhodnutí x umístění stavby"),

b) xxxxx xxxxxxx území,

c) xxxxx xxxxx užívání xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx pásmu.

§78

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx územním xxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxx v §96 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §78a.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx nevydává, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Územní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxx podle §96a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souhlasu xx xxxxxxxxx s provedením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xx možné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§78a) x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxxx (§116), xxx uzavřít xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx současně xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x staveb x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §104 xxxx. 1 xxxx. x) až x), xxxxxxxx xx nevylučuje xxxxxx xxxx, ochrana xxxxxxxxx zájmů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xx k xxxxxx xxxxxxxxx nebude xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§78a

Veřejnoprávní xxxxxxx

(1) Stavební xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, x změně xxxxxxx území a x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx nahradí xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx záměru, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlivů xxxxxxxxx záměru xx xxxxxxx prostředí.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx stavebnímu xxxxx xxxxx veřejnoprávní xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxx stran xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotčených xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx §90. Xxxxxxx x návrhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. K návrhu xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx výkresu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotčených xxxxxx. Žadatel k xxxxxx připojí souhlas x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §184a.

(3) Xxxxxxxx úřad posoudí xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podmínek pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xx xxxxxx desce xx xxxx 8 xxx. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx souhlasy xxxx, xxxxx by xxxx účastníky xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx osob, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx celková xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x vyznačení účinnosti.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx po xxxx 15 xxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx obecnímu xxxxx, pokud není xxxxxxxxx xxxxxx, a xxx-xx x xxxxxx xxxxx §15 xxxx 16 xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx stavby x xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxx xxx dne xxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx delší, nejdéle xxxx 5 xxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx-xx na xxxxxxx xxxxxxx podané x xxxx její xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx povolení xxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxx xxxxx-xx x době xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx účinků xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx-xx x době xxxx účinnosti xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x případech, kdy xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiný úkon xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx autorizovaným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx účinnosti xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) byla-li xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podaného x xxxx její xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx prodloužení xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx zánikem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy. V xxxxxxx, že xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx účinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §93 odst. 3; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx považuje za xxxxxx podle §93 xxxx. 3.

(8) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx upustil xx xxxxxx, xx xxxxxxx se veřejnoprávní xxxxxxx vztahuje; xx xxxxxxx, byla-li realizace xxxxxx xxx zahájena. Xxxxxxxxxxxxx smlouvu xxx xxxxxx xx základě xxxxxx stavebního xxxxx x žadatele xx xxxxxxxx §94 odst. 1, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Veřejnoprávní xxxxxxx xxx x moci xxxxxx změnit xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x přezkumném řízení xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 1 roku od xxxxxxxxx veřejnoprávní smlouvy. Xxxxxxxxxx xx věci x přezkumném řízení x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 15 xxxxxx xxx dne účinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§79

Xxxxxxxxxx x umístění xxxxxx

(1) Rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pozemek, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx druh x xxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xx veřejnou xxxxxxxx a technickou xxxxxxxxxxxxxx. Xxx umisťování xxxxxxx staveb x xxxxxxxx jaderných xxxxxxxx xx x rozhodnutí xxxxxx areál xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxx xxxxx xx stanoví xxxxxxx, xxxx a xxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x maximálních xxxx xxxxxxxxxxx prostorových xxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a výškové xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx) x napojení xx dopravní a xxxxxxxxxx infrastrukturu; v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx staveb.

(2) Xxxxxxxxxx x umístění xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx nevyžadují

a) xxxxxxxxxx x reklamní zařízení x xxxxxxx xxxxx xx 0,6 x2 xxxxxxxxxx xxxx ochranná xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx vlajky xx xxxxx 8 x,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx lesa, nejde-li x xxxxx díla,

d) xxxxxxxx xxxx, signály x pyramidy xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xx xxxxx 1 x xxxx oplocení xx xxxxx 2 x, xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx pozemními xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx1) x které se xxxxxxxxx x zastavěném xxxxx či x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) cirkusové stany x xxxxxxxx stavby xxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx komunikace sloužící x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxx 8 x xxxxxx xxxxxx nosných xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikačních zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx lesních xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx lesních xxxxxxx před xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x oplocení xxxxxx xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx územního systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxx bez xxxxxxxxxx, xxxxxxx nesmí xxxxx x omezení provozu xx pozemní xxxxxxxxxx xxxx x přerušení xxxxxxxxxx značené xxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 30 m2 xxxxxxxxx xxxxxx a xx 5 x xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx x skrývkách, xxxxx podléhají schvalování x dozoru xxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx předpisů,

n) xxxxxxx xx 40 x2 xxxxxxxxx xxxxxx x xx 5 m xxxxx umístěný x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 2 x xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx,

x) stavba xx 25 m2 xxxxxxxxx xxxxxx x do 5 x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nejvýše xx xxxxxxx 3 x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx podmiňuje xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx skladování xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx stavbu xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx v xxxxxxx x xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx hranic xxxxxxx xxxxxxx 2 x, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx 50 % x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx do 40 x2 xxxxxxxxx xxxxxx xx zastavěném xxxxxxxxx pozemku rodinného xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx umístěný v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 2 m xx xxxxxxx pozemku, x xxxx související xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx přístupné xxxxxxxxxx xx 40 x2 xxxxxxxxx plochy x xx 4 m xxxxx,

x) xxxxxx vedení xxxxxxxxx infrastruktury69), xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx stávajícího ochranného xxxx bezpečnostního xxxxx,

x) xxxxxxxx stánky, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výzdobu x xxxxxxxxx budov, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 30 xx xxxx xxxxxxxx xxx,

x) dobíjecí xxxxxxx xxxxxxxx výlučně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, splňující xxxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx1).

(3) Ustanovení xxxxxxxx 2 xx nevztahuje xx xxxxxx, pro xxxxx xx vyžadováno xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlivů provedení xxxxxx na životní xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx x odstavci 2 vyžadují xxxxxxxxx xxxxxxx prací xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

§80

Rozhodnutí x změně xxxxxxx území

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx užívání pozemku x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxx využití xxxxx xxxxxxxx

x) terénní xxxxxx xxxxx §3 odst. 1,

x) stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx plochy,

d) xxxxxxx x xxxxxxxxx pohřebiště,

e) xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx využití xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx schválenými xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx pozemků, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx vsakování vody.

(3) Xxxxxxxxxx x změně xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx souhlas nevyžadují

a) xxxxxxx xxxxxx do 1,5 x výšky xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx 300 x2 xx pozemcích, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx1), xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx výstavní xxxxxx xx 300 m2, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx látkami xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx pozemku nebo xxxxxxx využití pozemků x xxxxxx xx 300 x2,

x) xxxxxxx xxxxxx v přirozených xxxxxxxx vodních xxxx x na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nimi, xxxxx xx podstatně xxxxxx přirozená xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) úpravy xxxxxxx, které mají xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx pozemku xxxxxxxxx xxxx nebo na xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx rekreaci, které xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, neslouží xx xxxxxxxxxx hořlavých látek xxxx výbušnin, není x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxx schopného vsakovat xxxxxxx vody xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 50 % x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Ustanovení xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxx xx území, xx kterých se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxx xx záměry, pro xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx provedení xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx ve zvláště xxxxxxxxxx xxxxxxx12).

§81

Xxxxxxxxxx o změně xxxxx užívání stavby xx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx změnu užívání xxxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx infrastrukturu.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx užívání stavby xx území xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx stavby, pro xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx11) nebo xxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx infrastrukturu.

§82

Rozhodnutí o dělení xxxx scelování xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx o dělení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pozemků.

(2) Rozhodnutí x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx vydat pouze xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx oprávněnou xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx prospěšné xxxxxx (§101).

(3) Xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx scelování xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx scelení xxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx33). Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§83

Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx

(1) Rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxx chrání xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx okolí xxxx xxxxxx okolí xxxxxx xx zařízení xxxx xxxxxxx před jejich xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x ochranném xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx §7981; xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx se nevydává, xxxxxxxx xxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem34) nebo xx xxxx xxxxxxx.

Díl 5

Xxxxxx xxxxxx

§84

Xxxxxxxxxxx x územnímu rozhodnutí

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx zjednodušeného xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x ochranném xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxx xxxxxxx xxxxx než xxxxxxxx xxxx, rozhodne xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §96b.

§85

Účastníci xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxx

x) xxxxxxx,

x) xxxx, xx jejímž xxxxx xx xxx požadovaný xxxxx uskutečněn.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx být xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx sám žadatelem, xxxx xxx, xxx xx xxxx věcné xxxxx k xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx,

x) xxxxx, jejichž vlastnické xxxx jiné xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx anebo sousedním xxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxx může xxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxx dotčeno.

§86

Xxxxxx x vydání xxxxxxxx rozhodnutí

(1) Xxxxxx x xxxxxx územního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x požadovaném xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xx záměr xxxxxxxxxx, uvedení osob, xxxxx mají xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx nich, xxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxx dotčeno.

(2) K xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx stavebního záměru xxxxx §184a,

b) závazná xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů nebo xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 7 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx příslušný xxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxxxxxxxx-xx se xxxxx §96b odst. 2,

x) xxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a způsobu xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x bezpečnostních pásem,

d) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx x technické xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx záměr vybudování xxxx xxxx úpravu xxxxxxxxx xxxxxxx dopravní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxxxxx průvodní xxxxxx, xxxxxxxxx technickou xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx; u souboru xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, stanovuje xxxxxxxx technická zpráva xxxxxxxx vlastnosti a xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx x výstupy xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx objektů xx xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx část xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo dovozce, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx39), x xxxxx xx xxxxx ověřit xxxxxxxx technických požadavků xx stavby x xxxxxxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx užívání xxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx tak zvláštní xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx bude navrhovaný xxxxx svými xxxxxxxxxxx xxxxx překračovat limitní xxxxxxx xxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx předpisy za xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x jejímu xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx oznamuje xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx k xxxxxxx x vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx žádost xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx o xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx pouze žadateli.

(5) X xxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §85 xxxx. 2 písm. x) identifikují xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlivem xxxxxx.

(6) Obsahové xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x obsahu xxxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis. Xxxxxxxxxxx xxxxx využití xxxxx může být xxxxxxxxx dokumentací xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů60), xxxxx xxxxxxxx nové xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§87

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx řízení x k xxxxxxxxxx xxxxxxx nařídí xxxxx xxxxxxx, x xx-xx xx xxxxxx, xxxxx xxx s xxxxxxxxx xx místě; xxxxxxxx x konání xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxxxx. Xxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jednání, xxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x území x žádost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podklad xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx od xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xx kdy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxxx xxx kratší xxx 15 dnů. Xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx orgánům jednotlivě, xxxxx-xx o řízení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; x řízení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x zahájení xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §144 xxxx. 6 správního xxxx, xxxxxxxx orgánům x obci, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §85 odst. 1 xxxx. x), xx xxxxxxxx jednotlivě; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §27 odst. 1 xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx řízení xxxxx §85 xxxx. 1 xxxx. x) x §85 xxxx. 2 xxxx. x).

(2) X xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx závazné stanovisko x xxxxxxxxx vlivů xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředí, xxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x území, xx xxxxxx nebyl xxxxx xxxxxx plán, xxxxxx stavební xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx nejméně 30 xxx předem. Xx xxxx dobu xxxx xxxxxxxx xxxx umožnit xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx, xxx informace x xxxx záměru a x xxx, xx xxxxx xxxxxx o xxxxxx územního rozhodnutí, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx územního řízení x nařízeno xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úřadem v xxxxxxxx, a xx xx doby konání xxxxxxxxx xxxxxxx jednání. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, o xxxxxxxx územního xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Součástí xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podklad, z xxxxx lze xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx jeho xxxx xx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx uvedenou xxxxxxxxx xxxxxxx, stavební xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx povinnosti žadatele xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx územního xxxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx, xx xx xx xx, že xxxxxxx xxxxxxxxx vyvěšení xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxx několika xxxx xx x řízení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vždy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx; jednotlivě xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §85 xxxx. 1 a 2 xxxx. x). Xxxxxxxxx xxxxxx podle §85 xxxx. 2 xxxx. x) xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení a x dalších xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikují xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dokladů předložených xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx lhůtě xx 60 xxx xxx xxx zahájení xxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx xxxx rozhodne xxxxxxx xx xxxxx xx 90 xxx.

(5) Obsahové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§88

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, kromě xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxx v xxxxxxx, že xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x technickou xxxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx nebo úpravy xxxxxxxxxxx realizovat, x xxxxxxx vyzve xxxxxxxx x xxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx nepředloží xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§89

Xxxxxxx xxxxxxxxxx, námitky x připomínky

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4, x námitky xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx uplatněny nejpozději xxx ústním xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx jednání, xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx veřejnosti; xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx. Jestliže xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, musí xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů podle §4 xxxx. 4 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xx x nim xxxxxxxxxx.

(2) X závazným xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxx, o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, xx xxxxxxxxxx.

(3) Účastník řízení xx xxxxx námitkách xxxxx skutečnosti, xxxxx xxxxxxxxx jeho postavení xxxx účastníka xxxxxx, x důvody podání xxxxxxx; x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx rozsah xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4, se nepřihlíží.

(4) Xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x zájmů xxxxxx obce. Osoba, xxxxx může xxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §85 xxxx. 2 xxxx. a) x x), xxxx uplatňovat xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xxxxx xx její xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx, která je xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, může x xxxxxxx xxxxxx uplatňovat xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx veřejný xxxxx, xxxxx xxxxxxxx se xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx požadavky, xx xxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx námitek xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 musí xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxx xx výstavbu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxx xxxxxxxxxxx norem, xxxxx taková námitka xxxxxxxxxxx rozsah xxxx xxxxxxxxxx. Nedošlo-li x xxxxxx x námitce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, stavební xxxx si o xx xxxxx xxxxxx x rozhodne xx xxxx; to xxxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxxxxxx xx existence xxxx xxxxxxx vlastnických xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

§90

Xxxxxxxxxx záměru xxxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx posuzuje, xxx je záměr xxxxxxxx v xxxxxxx x požadavky

a) tohoto xxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx právních předpisů, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx,

x) xx veřejnou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x podmínkám xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx a xx závaznými xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4) xxxx tohoto zákona, xxxxxxxxx x výsledkem xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x územně plánovací xxxxxxxxxxx a s xxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx záměrů, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §96b; xxxxxxxx xxxx xxxxx rovněž účinky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxx, xxxxx lze xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx povolení xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavebního xxxxxx.

§91

§91 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 39/2015 Sb.

§92

Xxxxxx rozhodnutí

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx stavební xxxx xxxxxxxxx navržený xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx realizaci, případně xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx nebo scelování xxxxxxx, a stanoví xxxxxxxx xxx xxxxxxx x ochranu území, xxxxxxxx xxx další xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stavby; xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx stavby, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx stavby; xxxx dokumentace musí xxx xxxxxxxxxx xxxx x stavebních záměrů xxxxx §103 xxxx. 1 xxxx. e) xxxx 4 xx 8. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stanoví xxxx platnosti xxxxxxxxxx, xx-xx xxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, a v xxxxxxxxxx vždy vyhodnotí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx využití xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx lhůtu xxx xxxxxxxxxx stavby nebo xxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 6 stanoví v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx záměru.

(2) Xxxx-xx záměr xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §90 xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx ohroženy xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx úřad xxxxxx o vydání xxxxxxxx rozhodnutí zamítne.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §87 xxxx. 1 xx 3. X případě xxxxxxxxxx územního rozhodnutí xxxxxxxx vyhláškou xx x něm xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §85 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxxxxx označením xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Po dni xxxxxx právní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x měřítku xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx další xxxxxxx část dokumentace; xxxxxxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxx §15 xxxx 16, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx příslušnému x xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotlivých xxxxx územních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§93

Doba platnosti územního xxxxxxxxxx

(1) Územní rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx vlivu xxxxxxx xxxxxx xx území x x xxxxxx xxxx scelování xxxxxxx xxxxx 2 roky xxx dne xxxxxx xxxxxx moci, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxx xxxxx, xxxxxxx však 5 xxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavby, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx vlivu užívání xxxxxx xx území xxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, nedošlo-li x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Dobu xxxxxxxxx územního rozhodnutí xxxx stavební xxxx xx odůvodněnou xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx žádosti xx xxx xxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxx xxxxxx x xxx, xx veřejné xxxxx xxxxxxx se xxxxxx x závazná xxxxxxxxxx, námitky xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx řízení, xxxxx xx k nim xxxxxxxxxx.

(4) Územní rozhodnutí xxxxxxxxx platnosti,

a) xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx platnosti xxxxxx xxxxxxxxxx stavební xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, nebo xxxxx-xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx souhlas x xxxxxxxxxx ohlášeného xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) bylo-li x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx stanovený xxxx v xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) vzniklo-li xx základě oznámení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x době xxxxxxxxx xxxxx stavební xxxxx xxxxxxxxxx, nebo

d) byla-li xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nahrazující xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x době jeho xxxxxxxxx uzavřena xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx účinnosti.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx pozbývá xxxxxxxxx xxx xxxx, kdy xxxxxxxx úřad obdržel xxxxxxx žadatele, xx xxxxxxx xx xxxxxx, xx kterému xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx po xxxx trvání xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nestanoví-li xxxxxxxx xxxx jinou lhůtu.

§94

Změna a zrušení xxxxxxxx rozhodnutí

(1) Územní xxxxxxxxxx xxx změnit xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx novým územním xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx. Platnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 3.

(2) Rozhodnutí x ochranném xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxx toho, komu x něj xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx, lze xxxxxxxxxx x ochranném xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Z rozhodnutí x ochranném pásmu xxxx xxxxxxxx úřad xx xxxxxx xxxx, xxxx z xxx xxxxxxx povinnost, xxxxxxx xxxxxx omezenou xxxxxxx xx xxxxxx uskutečnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx lze x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx zrušit v xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx změně xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx ustanovení x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx stavby, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx; xx neplatí, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxx který xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx řízení s xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

§94x

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxx územního xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. c). Žádost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s posouzením xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o posuzování xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx70), projedná xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx na životní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředí (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx") x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x navazujícím xxxxxx podle xxxxxx x posuzování vlivů xx xxxxxxx prostředí, xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§94x

Xxxxxxxxx územního xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx uvedené x §85.

§94x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94x

(1) Žádost x xxxxxx územního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xx přílohy xxxxx §86, včetně xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx záměru xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3 x přílohy č. 4 k xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx posouzení xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x celistvost evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx oblasti, bylo-li xxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx zjišťovacího xxxxxx, xxx-xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx připojuje ve xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx x dokumentace xxxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Obsahové náležitosti xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§94x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94d

(1) Stavební xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx zkoumá xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx zašle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Nemá-li xxxxxx xxxx dokumentace předepsané xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Ustanovení §88 x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx obdobně. Xxxxx-xx k xxxxxxxxx xxxxxx z důvodů xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx o zastavení xxxxxx se oznamuje xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx závazného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx má významně xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx významné xxxxxxxx xxxx ptačí xxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přímo xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx úřad xxxxxxx řízení xx xxxx uložení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu12).

(3) Pokud x žádosti x xxxxxx územního rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx územního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředí xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, stavební úřad xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zastaví; xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

§94x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2018

§94x

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x posouzením xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx které xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx uplatnit xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx závazná xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx oznámení xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx může x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ústní xxxxxxx, a je-li xx xxxxxx, xxxxx xxx s xxxxxxxxx xx xxxxx. Veřejné xxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Účastníci xxxxxx x veřejnost xxxxx uplatnit xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx záměru x xxxxxxxx vlivů xx životní prostředí x xxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx k záměru xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx první xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a x xxxxxxxx xxxxxxxxx ústního xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §144 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xx účastníkem řízení xxxxx §85 odst. 1 xxxx. b), xx xxxxxxxx jednotlivě; xxxxxxxxx řízení xxxxx §27 odst. 1 xxxxxxxxx xxxx jsou xxxx účastníci řízení xxxxx §85 odst. 1 xxxx. x) x §85 xxxx. 2 xxxx. x). Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx 30 dnů xxxxxx. Ustanovení §87 xxxx. 2 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx použije xxxxxxx; xxxxxxxxx x záměru xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx lhůty podle xxxxxxxx 1 xxxx xx konce veřejného xxxxxxx xxxxxxx. U xxxxxx nacházejících xx xx území xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx použije §87 xxxx. 3 xxxxxxx.

(3) X identifikaci účastníků xxxxxx podle §85 xxxx. 2 xxxx. x) se §87 xxxx. 3 použije xxxxxxx.

§94x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94x

(1) Xxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx 5 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, veřejného xxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx připomínek xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx projednání, zejména xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x řízení xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x posouzení xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Stavební xxxx xx 5 xxx xx obdržení xxxxxxxxx stanoviska podle xxxxxxxx 1 zajistí xxxxxxxxxx informace x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx lhůtu, která xxxxx xxx kratší xxx 10 xxx xx doručení xxxxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx včetně závazného xxxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§94x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 225/2017 Xx. x účinností xx 1.1.2018

§94x

Xxx uplatňování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na životní xxxxxxxxx postupuje xxxxx §89 xxxxxxx.

§94x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94x

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx záměr podle xxxxxxxx uvedených x §90.

§94x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94x

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §94e odst. 2. Xxxxxxxxxx §87 xxxx. 4 o xxxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí x §92 pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx po xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a odůvodnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x účastníků xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoviska k xxxxxxxxx vlivů na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx x odůvodnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) V případě, xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx negativního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kompenzační opatření xxxxx xxxxxx o xxxxxxx přírody x xxxxxxx, stanoví stavební xxxx xx výroku xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, kdy xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx územního xxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx nelze xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyjádřením xxxxxx xxxxxxx přírody o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Ustanovení §93 x xxxx platnosti xxxxxxxx rozhodnutí x §94 x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx.

§94x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x účinností xx 1.1.2018

Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx

§94x

(1) X xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x xxxxxx xxxxxxxxxx v §16 xxxx. 2 písm. x) xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x vydání společného xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 odst. 1, §15 odst. 1 xxxx. b) až x) xxxx §16 xxxx. 2 xxxx. x).

(2) U xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x povolení xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx úřady xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vedlejších xxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vydávají xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stanoviska.

(3) Xxxxxxxx xxxx, který xxxxx společné xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, k xxxxxxxx změny xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §118, k xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §129 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxxxxx ji xxxxxxxxx xxxxxxx.

§94x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x stavebního řízení xx

x) xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx xxxxx xx být požadovaný xxxxxxxx záměr uskutečněn,

c) xxxxxxxx stavby, xx xxxxx má být xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, není-li xxx xxxxxxxxxxx, nebo ten, xxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, není-li xxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx stavební xxxxx uskutečněn, není-li xxx stavebníkem, nebo xxx, xxx má xxxx věcné xxxxx x tomuto pozemku,

e) xxxxx, jejíž xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxx pozemkům xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx společným xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§94x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 225/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94x

(1) Xxxxxx o xxxxxx společného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x požadovaném xxxxxx, xxxx rozsahu x účelu, způsobu x xxxx xxxxxxxxx, x dočasné xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxxx,

x) identifikační xxxxx o xxxxxxx xxxx stavbě, na xxxxx xx xx xxxxxxxx záměr uskutečnit,

c) xxxx o xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx provádět, xx-xx xxxx.

(2) X xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx k umístění x xxxxxxxxx stavebního xxxxxx xxxxx §184a,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x jiné xxxxxxx vyžadované zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 7, xxxx xxxxxxxxxxx-xx se xxxxx §96b xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx vlastníků veřejné xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x způsobu xxxxxxxx xxxx x podmínkám xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx pásem,

d) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dopravní xxxx xxxxxxxxx infrastruktury, xxxxxxxx-xx xxxxx vybudování xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx infrastruktury,

e) dokumentaci xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zprávu, souhrnnou xxxxxxxxxx xxxxxx, situační xxxxxxx, xxxxxxxxxxx objektů x technických a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx prohlídek xxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se x xxxxxxx o xxxxxx společného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §94k xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x staveb xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx stavebního xxxxxx.

(4) Dokumentace xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxx vlastníkem xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx další xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx staveb, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vedlejší xxxxxx není příslušný xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx územní a xxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx úřadů, xxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxx musí xxxx obsahovat xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx technickou xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x dokumentaci objektů x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx nebo povolení xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxx.

(5) Xxxxx k xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx povolení xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, stavební úřad xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zastaví; xxxxxxxx x zastavení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx stavebníkovi.

(6) Xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx přeruší; xxxxxxxx o přerušení xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Ustanovení §88 x přerušení xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx k xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, usnesení o xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jejích příloh, xxxxxx rozsahu a xxxxxx dokumentace xxx xxxxxx xxxxxxxxxx povolení, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§94x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94x

(1) Xxxxxxxx úřad xxxxxx účastníkům řízení x xxxxxxxx orgánům xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 15 dnů před xxxxxx jednáním, které xxxxx x ohledáním xx místě, je-li xx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx dotčené orgány x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x námitky mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx k nim xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx plán, nařídí xxxxxxxx úřad veřejné xxxxx jednání xxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx jednotlivě, xxxxx-xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. V případě xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stavební xxxx doručuje xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx úkony x řízení účastníkům xxxxxx podle §94k xxxx. x) xx x) x dotčeným xxxxxxx jednotlivě; účastníky xxxxx §27 odst. 1 správního xxxx xxxx vždy xxxxxxxxx xxxxx §94k xxxx. x), c) a x). X stavebních xxxxxx zasahujících xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx x řízení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vyhláškou xxxxx §25 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxx xx doručuje xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §94k xxxx. a) až x). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §94k písm. x) xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx úkonech v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx označením xxxxxxx a staveb xxxxxxxxxxx v katastru xxxxxxxxxxx dotčených xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx na místě, xxxxxxxxx x od xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podklad xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru x stanovení podmínek x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx od xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 15 xxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx orgány xxxxxxxx xxxxxxx stanoviska x xxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx, že x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx přihlédnuto. Xxxxxxxxxx §113 xxxx. 1 x 2 xx xxxxxxx obdobně.

§94m vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94n

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při ústním xxxxxxx, případně při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx. Jestliže xxxxx x upuštění xx xxxxxxx jednání, xxxx xxx xxxxxxxxx xx stanovené xxxxx, xxxxx se x xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx nejpozději při xxxxxxxx xxxxxx jednání, xxxxx xx x xxx nepřihlíží.

(2) X xxxxxxxx stanoviskům a xxxxxxxx x xxxxx, x kterých bylo xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §94k xxxx. x) xx x), xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx provádění x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dotčených xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx být xxxxx xxxxxxx xxxx vlastnické xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx stavbě. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx obce x xxxxx xxxxxx xxxx. Osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxx v xxxxxx uplatňovat xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, x jakém xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. K xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx řízení xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx postavení xxxx účastníka xxxxxx, x důvody podání xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, závazných xxxxxxxxxx, popřípadě rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx. X námitce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx si xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x rozhodne ve xxxx; xx xxxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx věcných xxxx. X xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx.

§94x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. s účinností xx 1.1.2018

§94o

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxx, zda xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx k podmínkám xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx pásem,

c) zvláštních xxxxxxxx předpisů x xx závaznými xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxx, přehledná, x zda jsou x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx výstavbu,

b) xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, včasné vybudování xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(3) Stavební xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx užívání xxxxxx.

§94x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 225/2017 Sb. x účinností od 1.1.2018

§94x

(1) Xxxxxxxx úřad xx společném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx záměr, xxxxxx pozemky pro xxxx realizaci x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, případně xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx je xx xxxxx xxxx xxx její xxxxxxx. X případě xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x povolení xxxxxx xxxxxx x vedlejších xxxxxx x souboru xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zájmů x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx stanoví, xxxxx xxxx výstavby xx xxxxxxxxx xxxxxx xx účelem provedení xxxxxxxxxxx prohlídek xxxxxx. Xxxxxxxx-xx to posouzení xxxxxxxxx zájmů při xxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx kolaudaci, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx stanoví lhůtu xxx xxxxxxxxxx stavby. Xxxxxxxxxx §115 xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx stavební xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx uvedenými x §94o, xxxxxxxx xxxx žádost zamítne.

(3) X xxxxxxxxxxxx věcech, xxxxxxx xxx-xx rozhodnout xx xxxxxxx dokladů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxx odkladu, nejdéle xxxx ve xxxxx xx 60 dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxx; xx zvlášť xxxxxxxxx případech xxxxxxxx xxxx rozhodne nejdéle xx lhůtě xx 90 dnů.

(4) Xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx společného xxxxxxxx xxxxxxxx úřad zašle xxxxxxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k umístění xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx, x obecnému xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx také xxxxxx obsahující identifikační xxxxx x povoleném xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 2 xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx x odůvodněných případech xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx 5 let. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zahájena x xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx, xxx stavební úřad xxxxxx xxxxxxxx stavebníka x xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx záměru xxxxxxx; xx xxxxxxx, jestliže xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podanou xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Podáním xxxxxxx xx xxxxx xxx lhůty xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx společné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedeným x §15 odst. 1 xxxx. x) až x) nebo x §16 odst. 2 xxxx. x) je x xxxxxxx xx xxxxxxxx stanoviskem xxxxxxx xxxxx §96b, je xxxxxxxxx podat z xxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 6 měsíců xxx xxx xxxx xxxxxx moci xxxxxx xx xxxxxxxx soudnictví72).

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§94p xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Společné xxxxxx x xxxxxxxx řízení s xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx

§94x

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §94j xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx společného xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí71), xxxxxxxx stavební xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx stanovisko x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx záměru xx xxxxxxx prostředí x xxxxx společného územního x xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí; xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx územním a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxx není xxxxxxxxx xxxxx.

§94x vložen právním xxxxxxxxx č. 225/2017 Xx. x účinností xx 1.1.2018

§94x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x stavebního řízení x xxxxxxxxxx vlivů xx životní xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §94k.

§94x vložen xxxxxxx předpisem x. 225/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2018

§94s

(1) Xxxxxx x xxxxxx společného povolení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx xxxx

x) základní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx záměru, xxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx pozemku xx jejím odstranění,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx nebo xxxxxx, xx nichž se xx xxxxxxxx záměr xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx xxxx xxxxxxxx záměr provádět, xx-xx xxxx.

(2) K xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §184a,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx4) xxxx jiné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, nevydává-li xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 7, xxxx xxxxxxxxxxx-xx se xxxxx §96b xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxx xxxxxxxx xxxx technické xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x příslušnými vlastníky xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx záměr xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dopravní xxxx technické xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx povolení, xxxxx xxxxxxxx průvodní xxxxxx, xxxxxxxxx technickou xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx záměru xx xxxxxxx prostředí xxxxx §10 odst. 3 a přílohy č. 4 x xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ptačí xxxxxxx, bylo-li xxx xxxxxxxxx x závěru xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx vlivů xxxxxx xx xxxxxxx prostředí xx připojuje xxxx x xxxxxxxxxxxx podobě.

(4) X xxxxxxx x xxxxxx společného povolení xx účastníci xxxxxx xxxxx §94k xxxx. x) identifikují xxxxxxxxx xxxxxxx x staveb xxxxxxxxxxx v katastru xxxxxxxxxxx dotčených xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Stavebník xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxx vyhotoveních. Pokud xxxxxxxxx není vlastníkem xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx dokumentace xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x umístění xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx není příslušný xxxxxxxx úřad, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x to v xxxxx, který odpovídá xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxx dotčenými xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx výkresy x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx jiný xxxxxxxx úřad xxx xxxxxxxx úřad, který xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí xxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx rozsahu x xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx povolení, xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§94x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94x

(1) Xxxxxxxx úřad x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxx účelem xx 5 xxx xxx xxx podání žádosti xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx záměru xx životní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu. Xxxx-xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx povolení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x doplnění xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §88 o xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx obdobně. Xxxxx-xx x xxxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx oznamuje xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx významné lokality xxxx xxxxx xxxxxxx, x tato skutečnost xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx žádosti, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx12).

(3) Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx společného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vlivů xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx není zpracována xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x příslušnou xxxxxxxxxx, xxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx; usnesení x zastavení řízení xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

§94x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94u

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx zahájení společného xxxxxxxx x stavebního xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a stanoví xxxxx, ve xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x veřejnost uplatnit xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxx z hlediska xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx vyjádření; tato xxxxx nesmí xxx xxxxxx než 30 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Stavební xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a je-li xx účelné, spojit xxx s xxxxxxxxx xx místě. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu. Účastníci xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx stavebnímu záměru x xxxxxxxx vlivů xx životní xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoviska, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx větě xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx. X případech xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, ve xxxxxx xxxxx xxxxx územní xxxx, nařídí xxxxxxxx xxxx veřejné xxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Oznámení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx s xxxxxx xxxxxx účastníků xxxxxxxx xxxxxxxx podle §144 odst. 6 xxxxxxxxx řádu, dotčeným xxxxxxx a xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §94k xxxx. b), se xxxxxxxx xxxxxxxxxx; účastníky xxxxxx podle §27 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx jsou xxxx xxxxxxxxx podle §94k xxxx. x), c) x d). Xxxxxxxx x xxxxxx veřejného xxxxxxx jednání xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx 30 xxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §87 xxxx. 2 o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx obdobně; xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx stavebním xxxxxx xx konce xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) X stavebních xxxxxx zasahujících xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx úkony x xxxxxx doručují xxxx xxxxxxxx vyhláškou podle §25 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxx xx doručuje xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §94k xxxx. x) xx x).

(4) Účastníci xxxxxx xxxxx §94k xxxx. x) xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx doručovaných xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a staveb xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§94x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94x

(1) Xxxxxxxx úřad xxxxx příslušnému xxxxx xx 5 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx jednání, veřejného xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx projednání, zejména xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx stanoviska xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x řízení do xxxx xxxxxx závazného xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xx 5 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 zajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 10 dnů xx xxxxxxxx oznámení; xxxxxxxxxx x této xxxxx mohou xx xxxxxxxxxx záměru na xxxxxxx všech xxxxxxxx xxx xxxxxx společného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dotčené xxxxxx dodatečná xxxxxxx xxxxxxxxxx. Pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se §94w xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxx.

§94x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2018

§94x

(1) Závazná stanoviska, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx uplatňovat xxxxx §4 odst. 4, x námitky xxxxxxxxx xxxxxx x připomínky xxxxxxxxxx musí být xxxxxxxxx nejpozději xx xxxxxxxxx lhůtě xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jinak xx x xxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a připomínkám x xxxxx, o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx územně xxxxxxxxx dokumentace, xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xx svých námitkách xxxxx skutečnosti, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X námitkám, xxxxx překračují rozsah xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4, xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx, která xx xxxxxxxxxx řízení xxxxx §94k xxxx. x) xx x), xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru x xxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, způsobu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů, xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx její xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, v xxxxx xx projednávaným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx občanů xxxx. X námitkám, které xxxxxxxxx xxxxxxx požadavky, xx xxxxxxxxxx.

(5) O xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x připomínek xxxxx odstavců 1 xx 4 xxxx xxx účastníci xxxxxx x xxxxxxxxx poučeni x xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxxx stanovisek, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. X námitce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx si stavební xxxx učiní xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx; to xxxxxxx x případě námitek xxxxxxxxxx xx existence xxxx rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx věcných xxxx.

§94x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94x

(1) Xx společném xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, zda je xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx k možnosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxx tohoto zákona, xxxxxx závazného stanoviska xxxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Stavební xxxx xxxx ověří zejména, xxx

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxx, přehledná, x xxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx technického, xxxxxxxxx xxxxxx vybavení xxxxxxxxxx k řádnému xxxxxxx xxxxxx vyžadovaného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx budoucího xxxxxxx stavby.

§94x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94y

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx lhůtě xx 90 dnů ode xxx zahájení xxxxxx; xx xxxxxx složitých xxxxxxxxx, zejména x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx do 120 xxx.

(2) Stavební xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx schvaluje stavební xxxxx, xxxxxx pozemky xxx jeho realizaci, xxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxx dělení nebo xxxxxxxxx pozemků x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x pokud xx xx xxxxx, x xxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx společné, případně xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx x povolení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx staveb. Podmínkami xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx návaznost xx xxxx xxxxxxxxxxx stavby x xxxxxxxx, dodržení xxxxxxxx požadavků na xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Podle potřeby xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx kontrolních xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx stavby, xxx xxxxxxxxxxx prohlídkách xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, může xxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace xxx xxxxxxxxx stavby. U xxxxxx dočasných xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §115 xxxx. 2 se xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx o zapracovaných xxxxxxxxxx x odůvodnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx; připomínky xxxxxxxxxx a účastníků xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x odůvodnění xxxxxxxxx stanoviska x xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx prostředí, xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povolení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) V případě, xx xxxx z xxxxxx významně negativního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxx evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kompenzační xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx přírody x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx výroku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dnem vydání xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o potvrzení xxxxxxxxx kompenzačních xxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx vykonatelnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx možnost získání xxxxxxxxxx práv k xxxxxxxxx stavebního xxxxxx xxxxxx vyvlastnění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §94p xxxx xxxxxxxx xx provedením xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx chráněné xxxxx zákonem nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy, xxxxxxxx xxxx žádost xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx doručuje xxxxx §94u xxxx. 2.

(6) Xx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro vydání xxxxxxxxxx povolení xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx stavebníkem, xxxxxxxx xxxxxxx x stavebnímu xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx povolení xxxxxxxx stavby v xxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx x soubor xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx zašle xxxx xxxxxx obsahující xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx společného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxx x §16 xxxx. 2 xxxx. x) xx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §96b, xx xxxxxxxxx podat z xxxxxx důvodu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx 6 měsíců xxx dne xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx72).

(8) Xxxxxxxx náležitosti společného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§94y vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 2 roky xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx 5 xxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v době xxxx platnosti. Společné xxxxxxxx xxxxxxx platnosti xxx dnem, xxx xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxx stavebníka o xxx, xx od xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx upouští; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx zahájena.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stavební xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Podáním xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx platnosti společného xxxxxxxx.

§94x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§95

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx řízení

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x umístění stavby, x změně xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx pozemků xx xxxxxxxxxxxxx územním xxxxxx, xxxxxxxx

x) záměr xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx v zastavitelné xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x pozemkům nebo xxxxxxx na xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx právo x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx sousedním xxxxxxxx x stavbám na xxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru xxxxx xxxxxxx; xxxxxxx x xxxxxxxxxxx záměrem xxxx xxx vyznačen xx situačním xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx územní xxxxxx xxxxx spojit se xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Nemá-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx trpí-li xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxx vyzve x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx. Xxxxx žádost xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx řízení. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx projednává x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §87 xx 92. Xxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §90, xxxxxxxx návrh xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vyvěsí xx xxxxxx xxxxx xx xxxx 15 xxx; xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Žadatel xxxxxxx, xxx informace o xxxxxx výroku rozhodnutí xxxx bezodkladně poté, xx xxx žadatel xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx určeném v xxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx po xxxx 15 xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx informace xx xxxxxxxx vyjádření záměru, xxxxxxxxx jiný xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x o xxxx xxxxx na xxxxx. Pokud xxxxxxx xxxxxxxxx nevyvěsí, stavební xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx výroku xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 3, xxxx xxxxxxxx usnesením x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mělo xxxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx opak, má xx xx xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx informace xxxxxx.

(5) Xxxxxxx účastníků xxxxx xxxxxx výroku xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx lhůtě 15 xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx. X námitkám xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x), pokud se xxxxxxxxx podklady pro xxxxxx souhlas, xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx proti návrhu xxxxxx xxxxxxxxxx, pokud x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxx navržen x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx výhrady xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x následný xxx xx uplynutí lhůty xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx námitek xxxxxx xxxxxx xxxx.

(6) Xx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx stejnopis písemného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx spolu x xxxxxxxx grafickou xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx mapy, popřípadě xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx také xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx-xx x xxxxxx xxxxx §15 xxxx 16, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx příslušnému x xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx územního rozhodnutí xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx a obsahové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 4 xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx.

§96

Územní souhlas

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx územní xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxx, poměry x území xx xxxxxxxxx nemění a xxxxx nevyžaduje nové xxxxxx na veřejnou xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx záměrů, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx provedení xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x posuzování vlivů xx xxxxxxx prostředí11).

(2) Xxxxxx xxxxxxx postačí x případech

a) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §103,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx změn x xxxxxxxx,

x) změn xxxxxx,

x) xxxx xxxxx pozemku x způsobu využití xxxxxxx o xxxxxx xxx 300 m2 xxxxxxx však xx 1&xxxx;000 x2,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ohraničených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud odpovídají xxxxxx způsobu xxxxxxx, xxxxxx xx vnější xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx uspořádání xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xx 1,5 x xxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxx nad 300 x2 xxxxxxx xxxx xx 1 000 x2 xx pozemcích, které xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx1), xxxxx xxxxxxxxx x nakládání x odpady,

g) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, skladových xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 300 x2 xxxxxxx však xx 1&xxxx;000 m2, xxxxx xxxxxxxx xxx skladování xxxx manipulaci x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx záměru x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) souhlas x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §184a,

x) souhlasná xxxxxxx stanoviska, xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí dotčených xxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §169 xxxx. 3 a 4, nebo nepostupuje-li xx xxxxx §96b xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx x technické xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x podmínkám xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a bezpečnostních xxxxx,

x) xxxxxxxx osob, xxxxxxx vlastnické nebo xxxx věcné xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx sousedním pozemkům xxxx xxxxxxx xx xxxx může být xxxxxxxxx stavebního záměru xxxxx xxxxxxx; souhlas x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx stavebních xxxxxx uvedených v §103, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx vzdálenosti xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx než 2 x,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx-xx oznámení xxxxxx xxxxx x xx-xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §90, vydá xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxx do 30 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §87. O xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxx. Xx vydávání územního xxxxxxxx se nevztahují xxxxx druhá x xxxxx správního řádu. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxx stavbě, xx xxxxx xxxx xxxxx uskutečněn. Xxxxxxxxxx §92 odst. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x přezkumném řízení, xxxxx xxx xxxxxxx xx 1 roku xxx xxx, kdy xxxxxx xxxxxxx nabyl xxxxxxxx účinků. Xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx nelze xxxxx xx xxxxxxxx 15 xxxxxx ode xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. K xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx vydal. Územní xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxxx, osobám xxxxxxxx x odstavci 3 xxxx. d), dotčeným xxxxxxx, x xxx-xx x stavbu xxxxx §15 xxxx 16, xxxx stavebnímu úřadu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx jinými xxxxxx, xxxxxx stavební úřad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odstranit xx xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx. Xxxxx-xx stavební xxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx kromě xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x), ledaže xx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx souhlas, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x nelze se xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x vydání územního xxxxxxxxxx, a xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx záměru xxxxxxxx, xxxxx stavební úřad xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx x údaje x xxxxxxxx přiměřeně x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxx být u xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. e) x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §104 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxx projektantem x xxxxxxx dokumentace x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí. Právní xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx územní xxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx zahájena xxx tohoto souhlasu, xxxxxxxx xxxxxx odloží x postupuje podle §129 odst. 2 x 3. Usnesení x xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. X odložení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx-xx ke xxxxxxx xxxxxxxx souhlasu xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí xx xxx xxxxxxxx.

(8) Územní xxxxxxx platí 2 xxxx ode xxx xxxx vydání. Dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx souhlasu xxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Územní xxxxxxx nepozbývá xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxx jeho platnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí podle xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx-xx x xxxx xxxx platnosti xxxxxxxx účinků xxxxxxx x provedením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru,

b) xxxx-xx x xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxx xxxx nevydává,

c) xxxxxxx-xx na základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx právo stavební xxxxx realizovat, xxxx

x) xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxx x xxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxx účinnosti.

(10) Xxxxxx xxxxxxx pozbývá xxxxxxxxx dnem, kdy xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx záměru, xx kterému se xxxxxx souhlas xxxxxxxx; xx neplatí, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxx souhlas xxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx oprávněného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx §94 xxxx. 1 x změnit xxxx xxxxxx za xxxxxxxx §94 odst. 3.

(11) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx záměru a xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§96x

Xxxxxxxx územní souhlas x souhlas x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxx. x) až x), xxxxxx xxxxxxxxxx x §16 odst. 2 xxxx. x) lze xxxxx společný xxxxxx xxxxxxx x souhlas x provedením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "společný xxxxxxx"), xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 odst. 1, §15 odst. 1 písm. b) xx x) nebo §16 xxxx. 2 xxxx. x).

(2) Podá-li xxxxxxxxx xxxxxxxx záměru xxxxx §96 a xxxxxxxx stavebního xxxxxx xxxxx §105 (xxxx xxx "xxxxxxxx oznámení xxxxxx"), xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx splněny xxxxxxxxx x podmínky §96 x 105. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §96 odst. 3 xxxx. x) xx x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v §105 xxxx. 2 xx 6.

(3) Xxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru xxxxxxxxx podle §96 xxxx. 4 s xxxxxxxxxxxx x §106.

4) Xxxxxxxxx xxxx ohlášený xxxxxxxx xxxxx podle §104 xxxx. 1 x 2 provést xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Společný souhlas xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, dotčeným orgánům x xxxxxx xxxxxxxx x §96 odst. 3 xxxx. x) x x §105 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vojenského xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx projektovou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx stavebním xxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předepsané xxxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx jinými xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx místě xxxx xxx xxxxx x jejich xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx. Dojde-li xxxxxxxx xxxx k xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxx vydání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxx přímo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x §96 xxxx. 3 xxxx. x) a v §105 xxxx. 2 xxxx. x), rozhodne xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx územního x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx územní x stavební xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx považuje xx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx po xxxx 2 let xxx xxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, pokud x xxxx xxxx xxxx x ohlášeným stavebním xxxxxxx započato. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx souhlasu xxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oznámení xxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§96x

Xxxxxxx stanovisko xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XXX xxxx 4 x 5, §126, 127, 129 xxxx. 2 a 3 xxxx podle zvláštního xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx jím vyvolané xxxxx v území, xx podkladem tohoto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx stanovisko xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx

x) xxxxxx xxxxxxx x §79 xxxx. 2,

x) záměry xxxxxxx v §80 xxxx. 3,

x) xxxxxx xxxxxxx x §103 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx pozemků x xxxxxxxxxxxx území, xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxx úpravy33),

e) studny xxxxxxxxxxxxxx zásobování xxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx zastavěných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx bydlení xxxxxxxxxxx x xxxxxxx úpravy xxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx do 25 m2 xxxxxxxxx xxxxxx a do 5 m výšky x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nejvýše xx xxxxxxx 3 x xx zastavěných xxxxxxxxxx pozemcích xxxxxxxxx xxxx,

x) stavby nebo xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemcích xxxxxx xxx xxxxxxxx rekreaci xxxxxxxxxxx x rodinnou xxxxxxxx či rodinnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx užívání xxxxxx xxxxxxx, staveb x xxxxxxxx xx nich.

(2) Xxxxx xx stavební xxxx xxxxxxx orgánem xxxxxxxx plánování xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, obstarává xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx koordinovaného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx určí, xxx je záměr xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx dokumentací x z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx plánování, xx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx záměr xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx závazného stanoviska xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x daném xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 2 xxxx xxx xxx vydání, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx 3 xxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxx nepozbývá platnosti,

a) xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx územní xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxx xxxxxx x toto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxx-xx xx základě xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx platnosti uzavřena xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx právních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx územní xxxxxxx xxxxx souhlas x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx 6

Územní opatření x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx území

§97

(1) Xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx xxxxxxxxx řádu, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx činnost xx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx mohla ztížit xxxx znemožnit xxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jejím xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx její změny, xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xx opatření x xxxxx, jímž xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x stavební xxxxxxx xxx vydat xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx nebo zrušeno xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx udržovací xxxxx.

(2) Územní opatření x xxxxxxx území, xxxxx xx vydává xxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx správního xxxx, xx vydává xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pohromou nebo xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx důsledku xxxxx x podstatnému xxxxxx xx využití území, x je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx dopadů živelní xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx zastavěné xxxxx, xx kterém xxxx závadné xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, provozních x ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx, u nichž xx ve xxxxxxxx xxxxx nutné nařídit xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx opatření x asanaci území.

§98

(1) Územní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx územní xxxxxxxx x asanaci území xxxxxx v přenesené xxxxxxxxxx xxxx obce. Xxxxxx-xx se xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx o asanaci xxxxx více obcí xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxx xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx rada xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx opatření x stavební xxxxxxx xxxx územního xxxxxxxx x asanaci xxxxx xx písemně projednává x dotčenými orgány, xxxxx mohou uplatnit xxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx návrhu. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se nepřihlíží. X dotčenými xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx uzávěře xxxx územního xxxxxxxx x xxxxxxx území xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx uzávěře xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx podat, kromě xxxx uvedených v §172 xxxx. 5 xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x osoby, x xxxxxxx tak xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx12).

§99

(1) Územní xxxxxxxx x xxxxxxxx uzávěře xxxxxxx omezení xxxx xxxxx xxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxx dotčeném xxxxx a dobu xxxxxx xxxxxxxx uzávěry, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx výjimek. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx dotčeného xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxxx x stavební xxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxxx neohrožuje xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x výjimce xx xxxxx odvolat.

§100

(1) Xxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx průzkumu xxxxxxxxx xxxxx x vyhodnocení xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx osob xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx využití xxxxx x důsledku xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pohromy nebo xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx územní x xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pohromy xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x území x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx zabezpečeny x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx zdraví osob xxxx xxxxxx značných xxxxxxxxxxx xxxx. Součástí xxxxxxxx opatření x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx mapy s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx obsahu xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, stanoví prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx územního xxxxxxxx x asanaci xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx území účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx doby xxxxxx xxxx změny xxxx xxxxxx nové xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx opatření x xxxxxxx území xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vydání xxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxx dotčené xxxxx.

Xxx 7

Úprava xxxxxx x xxxxx

§101

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx plánem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx veřejné xxxxxxxxxxxx x ke xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx obec xxxx xxxx anebo xxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxx") x rozsahu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx neplatí, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx věcného břemene. Xxxxxxxxx právo xx x územním xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx označením xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx37) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo příspěvkové xxxxxxxxxx nebo státního xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx obsahující xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx obec xxxx xxxx neprodleně osobě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a osobám, xxxxxxx xxxxxxxxxxx předkupní xxxxx zatěžuje. Osoba xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx neprodleně xxxxx xx zápis xxxxxxxxxxx práva xx xxxxxxxx nemovitostí. Předkupní xxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx územního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x má xxxxxx xxxxxxx práva. Xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx, x xxxxxxx vzniklo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona (xxxx xxx "povinný xxxxxxxx"), xx povinnost x xxxxxxx zamýšleného xxxxxxxxx xxxxxxx nabídnout xxxxxxxxx xxxxx tyto x xxxxxxxxx postupem x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx právem xxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx38), xxxx

x) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem61),

která je xxxxxxxx x územním xxxxx xxxx regulačním xxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx vymezeno xxxxx xxxxxxxx 1 k xxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxx příslušná xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx dělení xxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxxx x dělení xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 6 xx xxxx xxxxxxxx řízení přerušuje. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba povinného xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx pozemku, xxxxxxxxx xxxxxx, xx určí xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx obvyklé ceny xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx62) opatřeným xxxxxxxxxx xxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx určení xxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx63). Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx za xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx určené pro xxxxxx účel užívání xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo veřejná xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xx-xx xxxx xxxxxxx nižší xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx cena xx xxxx xxxx zjištěné.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx zamýšleného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobě x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx využije xxxxxxxxxxx práva podle xxxxxx zákona, a xxxxxxx xxxxxxxxx nemovitosti xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx vlastník xxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 nebo Xxxxx xxx zastupování xxxxx xx xxxxxx majetkových, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx povinna xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 3 xxxxxx xxx xxx, kdy xx xxxx oznámení doručeno. Xx-xx oprávněná xxxxx xxxxx využít předkupní xxxxx, xx xxxxxxx x odpovědi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx údaji xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx37), xxxxx kupní cenu x stanovit xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx kratší xxx 30 xxx; xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kupní xxxxxxx x znalecký xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4. Xx-xx předmětem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3.

(7) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kupní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxx xxxxxxxx a x xxxxxx kupní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx oprávněné xxxxx xx xxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x jím navrženou xxxxx xxxxx, která xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx posudkem xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4; znalecký xxxxxxx povinný xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx vlastník x xxxxxxxxx osoba xx xxxxx ceně nedohodnou, xxxxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx soudu xxxx zašle povinnému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx lhůty xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxxxx. O xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx rozhodnutí xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6.

(8) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxx, že xxxxxxxxx osoba nemá xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 anebo xxxxx xxxxxxx x uzavření xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 6 měsíců xx xxxxxxxx návrhu xxxxx smlouvy povinného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxx xx povinna současně x xxxxxxxxx odpovědí xxxx xx marném xxxxxxxx lhůt xxxxxxxxx x odstavcích 6 x 7 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; pokud oprávněnou xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zánik předkupního xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx nebo xxxxx.

(10) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx kupní xxxx xx 2 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x povolení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx nemovitostí; v xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oprávněn xx smlouvy xxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 a 7, xxxx xxxxxx úkony xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx stavby xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx osobu xxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx se použijí, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

§102

Xxxxxxx xx xxxxx x území

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx práva x xxxxxxx xxxx stavbě xxxx územním xxxxxxxxx x stavební xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx.

(2) Vlastníkovi pozemku, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx zrušení určení xxxxxxx x xxxxxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx náhrada xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx výstavby x xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo v xxxxxxxxxxx xx snížením xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Tato náhrada xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx anebo xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx územního rozhodnutí, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §94 odst. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx vyplývající (xxxx xxx "xxxxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxx změnou xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx určení x xxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx vlastníkovi xxxx xxxxxxxxxxx nenáleží, xxxxxxxx k uvedenému xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx jeho xxxxxx xxxx xx uplynutí 5 let xx xxxxxx xxxxxxxxx územního xxxxx xxxx jeho xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx, která zastavění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx 5 xxx xx xxxxxxxxx, xxxxx x této xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavby xxxx územní xxxxxxx xxx xxxxxx, pro xxxxxx xxxx zastavění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx určeno x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx platné, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx 5 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx územní xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouva xx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x změnách x xxxxx podmíněno xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx studie x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx zapsána xx xxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 4 xxx od vydání xxxxxx plánovací dokumentace, xxxxx tuto xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxxxxxxx x xxxx, x xxxxxx byla xxxxx 4 xxx xxxxxxxxxx.

(5) Povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prokázání xxxxxxxxx xxxx má xxxx, kraj xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx územní xxxxxxxx x stavební xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx zrušily územní xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxx x výši náhrady, xxxxxxxx o xxxx xxxx xxxx.

(6) Uhradí-li xxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx, xxxx xxxxxxxxx požadovat xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xx základě xxxxx požadavku xxxxxxxxxx xx stanovisku nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx určení xxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx obecním xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx vyplynul xx xxxxxx, nařízení nebo xxxxxxxx vlády, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ministerstva, xx za orgán xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxx kompenzace xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx žadatele x xxxxxx regulačního plánu xxxx územního xxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx xxx xxxxxxx. Obec xxxx kraj xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx od xxxxxxxx náhrady. Xxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx do 3 xxxxxx xx doručení xxxxxxxxxxx požadavku obce xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) X xxxxxxx, že xxxxx k následné xxxxx územního xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu nebo xxxxxxx xxxxxxxxx územního xxxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 5 x xxxxxxxxx xxxxxxx, za xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx, xxxx xxxx xxxxxxx vyplacena, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx náhrady xx 3 měsíců xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx náhradu xxxxxx xx 5 letech xx nabytí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx zrušení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx platnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxxx základě xxxxxxx xxxxxxx. Povinnost xxxxxx xxxxxxx xxxx zaniká x xxxxxxxxx, kdy xxx, xxxx byla xxxxxxx vyplacena, xxx xxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, xxxxxx xx xxxxxxxxx pozemek xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx proti této xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX ŘÁD

HLAVA X

XXXXXX, XXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx a xxxxxxxx

§103

Xxxxxx, xxxxxxx úpravy, xxxxxxxx x udržovací xxxxx nevyžadující stavební xxxxxxxx xxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §79 xxxx. 2,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §80 xxxx. 3 xxxx. a) xxxx xxxxxx xxxxxxx uvedené x §80 xxxx. 3 písm. x),

x) xxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, stabilitu, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx užívání x xxxxx o udržovací xxxxx na xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) stavební úpravy, xxxxx xx jimi xxxxxxxxxx xx nosných xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx stavby xxx způsob xxxxxxx xxxxxx, nevyžadují xxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx11) x jejich xxxxxxxxx nemůže xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x nejde x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) stavby x zařízení, a xx

1. xxxxxx o xxxxxx nadzemním podlaží xx 25 x2 xxxxxxxxx xxxxxx x xx 5 x xxxxx, xxxxxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxx místnosti, hygienická xxxxxxxx ani xxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx hořlavých xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx x úložiště xxxxxxxxxxxxxx odpadů obsahující xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

2. xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx 60 x2 xxxxxxxxx plochy x xx 5 x xxxxx, bez xxxxxxxxxxx; xxxxxx xxx zemědělství xxx 60 x2 xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx 5 x xxxxx xx 300 x2 xxxxxxxxx xxxxxx x do 7 x xxxxx, x xxxxxx nadzemním xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx sloužit xxx skladování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx);

3. xxxxxx xxx chovatelství o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx 16 x2 x xx 5 x xxxxx, podsklepené xxxxxxx do xxxxxxx 3 x;

4. nadzemní x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x stožáry, xxxxxx xxxxxxxx bodů nadzemního, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx budky a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx elektronických xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx komunikační xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx přípojek, x xxxxxxxx budov;

5. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx69) x výjimkou xxxxx;

6. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx69) x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx69);

7. xxxxxxxx tepelné xxxxxxxx69) s xxxxxxxx xxxxx;

8. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, zabezpečovací, xxxxxxxxxx x telekomunikační xxxxxxxx;

9. xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x celkovým instalovaným xxxxxxx xx 20 xX x výjimkou xxxxxx xxxxxxx díla;

10. xxxxxxxxx, kanalizační x xxxxxxxxxxx přípojky  x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx budovu xxxx připojení xxxxxx xxxxxxxx doplňkovou xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

11. zásobníky xxx xxxxxxxxxx uhlovodíkové xxxxx xx xxxxxxxxx objemu 5 x3 xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx fáze;

12. xxxxxxxxx xx vodu xxxx xxxx xxxxxxxxx kapaliny xx xxxxxx 50 x3 x xx xxxxx 3 x;

13. xxxxxx xx xxxx xx 100 x3 xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 50 m xx xxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nejde x vodní díla;

14. xxxxxxxx;

15. xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

16. výrobky xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx;

17. xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx výstavní xxxxxx xx 300 x2, xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx manipulaci x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx látkami, xxxxx xxxxx způsobit znečištění xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

18. xxxxx xxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx technického xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx;

19. stožáry xxx vlajky xxxxx xxx 8 m.

(2) Xxxxxxxx xxxx stavební xxxxxxxx vyžadují xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, jejichž xxxxxxxxx by xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx parametrů.

§104

Jednoduché stavby, xxxxxxx xxxxxx a udržovací xxxxx, u kterých xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx pro xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 3 x x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx stavby xx 300 m2 celkové xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx 3 x, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxx do 300 x2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx 10 x, s xxxxxxxx xxxxxx xxx bydlení, x haly do 1&xxxx;000 x2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx do 15 x, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xx dobu xxxxxxx 3 let; xxxx xxxxxxxxxx nelze prodloužit,

d) xxxxxx xx 70 x2 celkové zastavěné xxxxxx a xx 5 x výšky x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, podsklepené xxxxxxx xx xxxxxxx 3 x,

x) stavby pro xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, prodejních, xxxxxxxxxx xxxx výstavních xxxxx x xxxxxx xxx 300 m2 xxxxxxx xxxx xx 1&xxxx;000 x2, které xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx manipulaci x xxxxxxxxx látkami nebo xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx znečištění xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x §103 odst. 1 xxxx. e) xxxx 1,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx do xxxxx 1 x, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikacemi xxxx x veřejným xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §103 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §103 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx x užívání xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx x nevyžadují xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx11).

(2) Ohlášení xxxxxxx x změn xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx stavební úřad xxxxx §78 odst. 6 xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx provedení xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx

§105

(1) Ohlášení obsahuje xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx x účelu, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxx o xxx, xxx bude xxxxxxxx xxxxx provádět, xxx xx x xxxx xxxxxxxxx xx použít xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx případě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx odstranění.

(2) K xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §184a,

x) xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx tímto zákonem xxxxxxxxxx x nevydal xx stavební xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotčených xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx společné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 7, popřípadě xxxxxxxx podle §169 xxxx. 4,

d) stanoviska xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx infrastruktury x xxxxxxxx x xxxxxxx napojení xxxx x xxxxxxxxx dotčených xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx vyhotovení; není-li xxxxxx xxxx obce, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx, vyjma xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxx vlastníkem xxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxx další xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx osob, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx věcnému xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stavbám xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx stavebního xxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xx situačním xxxxxxx.

(3) K xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §104 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxxxxxxx xxxxxxx projektovou xxxxxxxxxxx, která obsahuje

a) xxxxxxxx zprávu,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprávu,

c) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x technických x xxxxxxxxxxxxxxx zařízení,

e) xxxxxxxxxx xxxx.

(4) X ohlášení xxxxxx xxxxxxxxxx, manipulačních, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx podle §104 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) průvodní xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, s xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx průzkumů x xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx o umístění xxxxxx, bylo-li xxxxxx, x x xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx řešení xxxxxx x popisem xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx odolnosti x stability, xxxxx x navržených xxxxxxxxxxx x xxxxxxx použitých xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx norem xxxx technických předpisů,

c) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x technickou xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx o xxxxx stavby na xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx x základní xxxxxxxx zajištění bezpečnosti xxx xxxxxxx stavby,

f) xxxxxxx stavby xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kopie xxxxxxxxxxx mapy,

g) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx 1 : 500, která xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x omezenou xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx na xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx území, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx infrastrukturu, xxxxxxx xxxxxx řezy x xxxxxxx 1 : 50 xxxx 1 : 100 a xxxxxxxxxxxxxxxx příčné xxxx x xxxxxxx 1 : 100 xxxx 1 : 200.

(5) X ohlášení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §104 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxx dokumentaci, která xxxxxxxx

x) průvodní xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, o splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx o umístění xxxxxx, xxxx-xx xxxxxx, x x jejich xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx o xxxxx xxxxxx xx xxxxxx osob nebo xxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) řešení xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx x základní xxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxxx xxx užívání xxxxxx,

x) xxxxxxx stavby xxxxxxxxxxx xx podkladě xxxxx xxxxxxxxxxx mapy,

f) xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx 1 : 500 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx vzdálenosti xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx technické infrastruktury xxxxxx xxxxxx přípojek x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx pásem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx obsah a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis64),

h) xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) K ohlášení xxxxxx opěrných zdí xxxxx §104 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx připojí dokumentaci, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx x stavbě, x informacemi x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxx obecných požadavků xx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx závazných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, bylo-li xxxxxx, x x xxxxxx zapracování xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx katastrální xxxx x vyznačením xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxx, jednoduchý xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x stavební xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) K xxxxxxxx xxxxxxxxx úprav xxxxx §104 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx připojí xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx provedených xxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxx, a o xxxxxx zapracování do xxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x místě a xxxxxxx xxxxxxx vytěžených xxxx, o způsobu xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx úpravě,

c) situační xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx katastrální xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx 1 : 500 s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xx xxxxx xx projeví xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx řezy xxxxxxxxxxx xxxxxx výškové xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx; u technicky xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx parametry xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxx x výškové umístění.

(8) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §104 xxxx. 1 xxxx. x) stavebník xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx stavebních xxxxx xxxxx §104 xxxx. 1 xxxx. x) stavebník xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx technický xxxxx xxxxxx provedení x xxxxxxxx nebo montážní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx navrhované xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx právní xxxxxxx, stavebník přikládá x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx64).

(9) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx u xxxxxx xxxxxxxxx x §104 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§106

(1) Je-li xxxxxxxx xxxxx x je-li xxxxxxxx xxxxxxxx záměr x souladu s xxxxxxxx požadavky na xxxxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx plánem nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li x stavbu xx xxxxxxx úpravu xxxxx §104 odst. 1 xxxx. x) xx x), nebo x xxxxxx xxxxxxxxx dokumentací, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx podle §104 xxxx. 1 xxxx. x), stavební xxxx xxxx souhlas x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §111 xx 113. Xx vydání souhlasu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x třetí xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x účelu xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, identifikační údaje x pozemku xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §115 xxxx. 1 xx použije xxxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx stavebníkem, xxxxxx xxxxxxxx v §105 xxxx. 2 xxxx. x), a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x působnosti xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx stavebníkem, a xxxxxx příslušnému xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx štítkem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx stavebním xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx doručení xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x přezkumném xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx do 1 xxxx ode xxx, xxx xxxxxxx nabyl xxxxxxxx účinků. Xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 15 xxxxxx xxx xxx, xxx souhlas xxxxx právních xxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stavebnímu xxxxx, xxxxx souhlas xxxxx.

(3) Xxxxxxx platí 2 xxxx xxx xxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx nelze xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavebního záměru xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Souhlas x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru, xx xxxxx byl xxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.

(5) Obsahové náležitosti xxxxxxxx a jeho xxxxxx a obsahové xxxxxxxxxxx souhlasu s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavebního xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§107

(1) Nemá-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx-xx jinými xxxxxx, xxxxxx stavební úřad xxxxxxxxxxxx nedostatky odstranit xx místě xxxx xxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx, poskytne xx x tomu xxxxxxxxxx lhůtu x xxxxx jej x xxxxxxxxxx neodstranění nedostatků x xxxx lhůtě. Xxxxx-xx stavební úřad x závěru, xx xxxxxxxx není xxxxx xxxx záměr nesplňuje xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx němu xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Podané ohlášení xx xxxxxxxx za xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, maximálně však x xxxxxxx xxxx x žádosti x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxx úřad, že xxxxxxxx stavba xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x provedením, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §129 odst. 2 x 3. Xxxxxxxx o odložení xx xxxxx poznamená xx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vyrozumí.

(4) Xxxxxxxx stavby, x xxxxx xxxxxxxxx ohlášení, xxxx ohlášením xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx úřad je xxxxxxxxx odloží; xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x tom, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx

§108

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x staveb xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxx trvání, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx změny xxxxxx uvedených v §104, xxxxxxx xxxxxxxxx xx mělo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx řízení xx xxxx také xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §107, xx xxxxxxxx stavební záměr xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xx-xx xxxxxx žádost x xxxxxxxx povolení u xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §103. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx odloží x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx záměr. Xx-xx xxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §104 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x stavební xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx řízení.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvou za xxxxxxxx uvedených x §116 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx podmínek uvedených x §117.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx vydáno xxxxxxxx xxxxxxxx.

§109

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, na níž xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, není-li xxxxxxxxxxx, může-li být xxxx vlastnické právo x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dotčeno,

d) xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, a ten, xxx xx x xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx právo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) vlastník xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stavby xx xxx, xxxx-xx xxx xxxx vlastnické xxxxx xxxxxxxxxx stavby xxxxx xxxxxxx,

x) xxx, xxx má x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx věcnému xxxxxxx, xxxx-xx být xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§110

(1) Xxxxxx o xxxxxxxx povolení obsahuje xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx x účelu, xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx provádět, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx své nemovitosti; x dočasné stavby xxxxxx dobu xxxxxx xxxxxx x návrh xxxxxx xxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx o stavební xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru podle §184a,

x) xxxxxx rozhodnutí xxxx veřejnoprávní smlouvu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x nevydal xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k povolení xxxxxx,

x) xxxxxxx stanoviska, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotčených xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 7,

d) stanoviska xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx infrastruktury x možnosti x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx dotčených xxxxxxxxxx x bezpečnostních xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zprávu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx výkresy, dokumentaci xxxxxxx x technických x xxxxxxxxxxxxxxx zařízení x dokladovou xxxx,

x) xxxxx plánu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Projektová xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, x není-li xxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx úřadů, xxxxxxxxx xx trojmo. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx jedno další xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx zpracována xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx stavebníkovi.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx dokumentace stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zákonu xxxx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx smlouvou xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxx, jde-li x xxxxxxx prospěšné xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx ani x xxxxxxxx xx xxx x které ani xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx využití xxxxxxx x účelu, xxx xxxxx xx xxxxx.

(7) V xxxxxxx xxxxxx x velkým xxxxxx účastníků xx x xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §109 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx v katastru xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx záměru.

§111

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx hlediska, xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx provést, x xxxxx xxxxxxx, xxx

x) projektová dokumentace xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx územní rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx změnu v xxxxxxx stavby její xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx dokumentací,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxx, xxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx řešeny xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx příjezd xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx technického, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx potřebného x řádnému xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyhovují požadavkům xxxxxxxxxx dotčenými orgány.

(2) Xxxxxxxx úřad ověří xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, stavební xxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx doplnění a xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx x zastavení xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx oznamuje xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§112

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řízení, xxxxx jsou xx xxxxx, x dotčeným xxxxxxx xxxxxxxx stavebního xxxxxx xxxxxxx 10 xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x ohledáním xx xxxxx, xx-xx xx xxxxxx. Zároveň xxxxxxxx xxxxxxx orgány x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx stanoviska x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx ústním jednání, xxxxx xx x xxx nebude xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx písemnosti x xxxxxx xx doručují xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx x xxxxxx počtem xxxxxxxxx; x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §144 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx jednotlivě; xxxxxxxxx řízení xxxxx §27 xxxx. 1 xxxxxxxxx řádu xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §109 xxxx. x) až x). X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zahájení xxxxxx x další xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 3 správního xxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx orgánům x xxxxxxxxxx řízení xxxxx §109 xxxx. x) xx x). X případě řízení x velkým xxxxxx xxxxxxxxx se x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxx úkonech xxxxxx xxxxxxxxx řízení podle §109 xxxx. e) x x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx evidovaných x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxx xxxxxx záměru.

(2) Xx ohledání xx xxxxx, popřípadě i xx ústního xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx-xx mu xxxxx xxxxx poměry xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx posouzení xxxxxxxxxx xxxxxx x stanovení xxxxxxxx x jejímu xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx od xxxxxxx jednání, určí xxxxx, xxxxx nesmí xxx xxxxxx než 10 xxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx uplatnit závazná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx námitky, xxxxxxxxx důkazy. Zároveň xx upozorní, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zejména lze-li xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx stavební úřad xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxx do 60 xxx ode xxx xxxxxxxx stavebního xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nejdéle xx xxxxx do 90 xxx.

§113

(1) Xxxxxxxx úřad xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; navrhne-li stavebník xxxxxxx autorizovaného xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx může xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na svůj xxxxxx projektanta, kterého xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxxx"); xxxxxxx-xx xxxxxxxxx přizvání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, hradí xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx x zahájení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xx oznámení xxxxxxxx xx vlastních xxxxx.

§114

Xxxxxxx účastníků řízení

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx námitky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, způsobu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx požadavkům xxxxxxxxx orgánů, pokud xx xxxx xxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx právo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxx.&xxxx;Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pouze x xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxx xx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx zabývá. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx uvede xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; x námitkám, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedený xx xxxx první, xx nepřihlíží.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byly xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxx xxx vydání xxxxxxxx xxxxxxxx x stavební xxxxxxx anebo územního xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, o xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx účastníky xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotčených xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx norem, xxxxx taková námitka xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povahy, stavební xxxx xx x xx učiní xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx; xx xxxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) X xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§115

Xxxxxxxx povolení

(1) Xx xxxxxxxxx povolení xxxxxxxx xxxx stanoví xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, x pokud xx xx xxxxx, i xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zájmů x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stavby, popřípadě xxxxxxxxxxx norem. Xxxxx xxxxxxx stanoví, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx kontrolních xxxxxxxxx stavby; xxxx xxx stanovit, xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxx obsahující technologické xxxxxxxx, u něhož xx xxxxx ověřit xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu9), xxxxxxxx úřad xxxx xxxxxx ve stavebním xxxxxxxx provedení xxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx projedná xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provozu.

(3) Xx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx stavebníkovi xxxxx xxxxxxxxxx ověřené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikační xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace xxxxx vlastníkovi stavby, xxxxx není xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 2 let ode xxx, kdy xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx stavebního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx stavebníka xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx žádosti se xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povolení. Xx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x stavebním řízení. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx též xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxxxx x xxx, že xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, jestliže stavba xxx xxxx zahájena.

(5) Xxxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxx x zahájení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx povolení xxxxxxxx xxxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx stavební xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rukou.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x štítku x identifikačními xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§116

Veřejnoprávní xxxxxxx

(1) X xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxx xxxx uzavřít xx xxxxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx x provedení xxxxxx, xxxxx nahradí xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx záměru, pro xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlivů xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Stavebník předloží xxxxxxxxxx xxxxx návrh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx označení xxxxxxxxx xxxxx, základní údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxx, způsobu x xxxx provádění, u xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x návrh úpravy xxxxxxx xx jejím xxxxxxxxxx, označení xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotčených orgánů, x xxxxxxx splnění xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x návrhu veřejnoprávní xxxxxxx uvede xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx stavebního xxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx podklady x xxxxxxx xxxx x žádosti o xxxxxxxx povolení. Projektová xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, x není-li obecní xxxx x místě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxx stavebník xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx návrhu veřejnoprávní xxxxxxx na xxxxxx xxxxx po xxxx 8 xxx. Stavební xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxx xxxxxxxxxx dokumentace byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxx v §111 odst. 1 x 2. Xxxxxxxx xxxx návrh veřejnoprávní xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx přijme, nebo xxxxxxx x sdělí xxxxxxxxxxxx xxxxxx odmítnutí; xxxxx xxxxxxx vždy, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zpracována projektantem.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx stavebního xxxxxx, s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvou. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x vyznačení xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx osob, které xx byly účastníky xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx účinnosti smlouvy xxxxxxxx xxxx ověří xxxxxxxxxxx dokumentaci. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx si xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx spolu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stavby, xxxxx xxxx stavebníkem, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx veřejnoprávní smlouvy xxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxx xxx xxx xxxx účinnosti, nebyla-li xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx; odstavce 1 xx 4 xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Návrh xx xxxxxxxxxxx účinnosti xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx zánikem účinků xxxxxxxxxxxxx smlouvy. X xxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx souhlas x xxxxxxxxxxxx účinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x jejím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §115 xxxx. 4; x takovém případě xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx považuje xx xxxxxx xxxxx §115 xxxx. 4.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxx záměru xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxxx dohody xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4.

(7) Xxxxxxxxxxxxx smlouvu xxx xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxx x přezkumném xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx řízení xxx zahájit xxxxxxxxxx xx 1 xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 15 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nahradí xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx a rozsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§117

Xxxxxxxx stavebního xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Uzavře-li stavebník xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavby, xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx inspektor xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxx uvedených x §111 xxxx. 1 x 2, xxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo u xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx provedení xxxxxx xx životní xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx rozhodnutí x případě xxxxxxxxxx xxxxx na jiné xxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx pozemkem. Xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stavebnímu xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx je oprávněn xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stavebnímu xxxxx xxxxxxxxxxxxx inspektorem, xxxxx posoudil projektovou xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx připojil

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inspektora, xx starší 3 xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) doklad x právu stavebníka xxxxx §110 xxxx. 2,

x) závazná xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, které by xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxx §109, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x možnosti x způsobu napojení.

Projektová xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxx úřad xxxxxxxxx úřadem, předkládá xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x k xx xxxxxxxxx doklady xxxxx §111 xxxx. 1 x 2 x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx dokumentaci xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx vystavení xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx, xxxxx, účelu x xxxx xxxxxx stavby x xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, zda x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx §111 xxxx. 1 x 2 s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxxxxx xxxx územního xxxxxxxx xxxxx veřejnoprávní xxxxxxx nahrazující územní xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxx, obecné xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx uplatněné xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. X certifikátu xxxxxxxxxxxx inspektor xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §109, xx xxxxxxx musí být xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; stavební xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx, které xx xxxx účastníky stavebního xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx 5 xxx xx obdržení na xxxxxx desce xxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru xx xxxx xxxxxxx 15 xxx x osobám, xxxxx xx jinak xxxx účastníky stavebního xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oznámení xxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx stavebnímu xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxxxx; x xxxxx námitkám xx nepřihlíží. Ve xxxxxx xxxxx může xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stavebního xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xx to, že xx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx inspektorem xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx náležitosti xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx porušil při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákaz xxxxxxxx podle §148, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx splněny xxxxxxxxx xxxxx §111 xxxx. 1 x 2 xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx dosud xxxxxxxxxx ukončeno.

(5) Podání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 4 xx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx námitek xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx 15 xxx x xxxxxxxxxx správnímu xxxxxx, xxxxx by xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Správní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 a xxxxxxxx

x) x xxx, xx xxxxxxxx nemá xxxxxx účinky, xxxxxxxx xxxxxxxx stavební xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx úkonem x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx nelze xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx u stavebního xxxxx.

(6) Stavebníkovi vznikne xxxxx xxxxxxx oznámený xxxxxxxx záměr xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx xxxx následujícím xx xxx, xxx mu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x).

(7) Stavební xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyznačí xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx x uvedením xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxx xxxxxxx x otisku xxxxxxxx xxxxxxx. Po xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx záměr xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx identifikační xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx autorizovaného xxxxxxxxxx x uvedení xxx xxxxxx práva xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx zanikne, xxxxxx-xx stavba zahájena xx dvou xxx. Xxxxx začíná xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx vzniku xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6. Xxxxxxxx úřad xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx odůvodněnou žádost xxxxxxxxxx podanou xxxx xxxxx uplynutím. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx eviduje x xxxxxx xxxxxxxx xxxx (§167). Obsahové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stavebního xxxxxx, xxxxxxxxxxx a štítku xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§118

Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Stavebník xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souladu x jejím xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xx povolení xxxxxx xx považuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru podle §106, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §115, veřejnoprávní xxxxxxx xxxxx §116, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x certifikátem autorizovaného xxxxxxxxxx xxxxx §117, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §129, xxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §78 odst. 6 xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §78a xxxxx územní souhlas x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §103. Změnu xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx lze povolit xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x průběhu xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x územním rozhodnutím xxxx xxxxx úkonem xxxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí. Xxxxxxxx-xx xxxxx stavby xxxx xxxxx dokončením xxxxx územního xxxxxxxxxx, xx xxxxx rozhodnout x této xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx řízení, xxxxxxxxxx §94 xx xxxxxxx xxxxxxxxx; to xxxxxxx, bylo-li vedeno xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx právního xxxxxxxx xxxxxxx změnu xxxxxx xxxx xxxxx dokončením. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x povolením xxxxxx x x xxxxxxxx projektovou xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx projektové xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx navrhované změny. Xxxxxx o xxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx stavebního xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx přímo xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jakož i xxxxx chráněných zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx. Na xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx stavby xxxx xxxxxxxxxx se vztahují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Změnu xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx na základě xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §105 xx 107. Xx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§78 xxxx. 6) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§78 xxxx. 4). Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx je xxxxx provést xx xxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xx podmínek §116, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx dohodnout xxxxx §166 správního xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx je souhlas xxxx, xxxxx xx xxxx účastníky xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx stavebnímu xxxxx xx xxxxxxxx §117; to xxxxxxx x záměrů, xxx xxxxx je vyžadováno xxxxxxx stanovisko x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx kontrolní xxxxxxxxx stavby. Xxxxxxxxxx xx stavebníkovi oznámeno xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jednoduchého xxxxxxx x xxxxxx; xxxxxxxx xxxx jej xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, podle xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx též x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxx, xxx pokud xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx chráněných xxxxxxxxxx právními předpisy xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx písemně anebo xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx změnou xxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxx stavby xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kdy xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx výškový xxxxxx xxxxxx, nezasahuje xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nemění xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx užívání xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx posouzení xxxxx xx životní xxxxxxxxx11), xxxx provedení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx o xxxxx stavby, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx stavební xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx popis xxxxxxxxxxxx nepodstatných xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Může xxx učinit, xxx xxxxx xx změna xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavebního xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxxx zájmů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x případě, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx písemně se xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxxx, vyzve xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

Díl 2

Kolaudace

§119

(1) Dokončenou xxxxxx, xxxxxxxxx část xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx v §103 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 4 xx 8, xxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §104 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) x x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu65), xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx-xx xx o

a) xxxxxx xxxxxxx infrastruktury,

b) stavbu, xxxxx xxxxxxxxxx nemohou xxxxxxx xxxxxxxxx ovlivnit,

c) xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx provedení xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxx památkou,

e) xxxxx xxxx xxxxx §15a xxxx. 3 vodního xxxxxx,

xxx xxxxxx pouze xx xxxxxxx kolaudačního xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx zajistí, xxx xxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x vyhodnoceny xxxxxxx x měření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx41).

(2) Xxxxxxxxxx souhlas xxxx kolaudační xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx stavby.

(3) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx stavby xx změně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dokumentace, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§120

§120 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2017 Sb.

§121

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx žádostí x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bodu xxxxxx x adresního místa41a), xxxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dokumentaci xxxx xxxxxxx projektové xxxxxxxxxxx uvedeným x §118 xxxx. 7. Xxx-xx x stavbu xxxxxxxxx xxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby. Pokud xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx22) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx, doloží xxxxxxxxx též xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx obce, která xxxx technickou xxxx xxxx x pro xxxxx jejího xxxxxx xxxxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxx66), xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx mapy xxxx.

(2) Xxxxx stavbou xxxxxx xxxx budova, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx41b), případně xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx předložení xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 vyzve xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx čísla xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§122

Xxxxxxxxxx souhlas

(1) Stavebník x žádosti xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jejího dokončení. Xxx vydání kolaudačního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dotčených xxxxxx x užívání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy4).

(2) Xxxxxxxx xxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx stavebníka xxxxxxx termín xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x současně xxxxx, které xxxxxxx xxx ní xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx kontrolní xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx 45 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavební xxxx projedná nepodstatné xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §118 xxxx. 7.

(3) Je-li xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a dokumentací, xxxx ověřenou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x souladu xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dotčených xxxxxx, xxxx-xx vydána xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx dodrženy obecné xxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxx provedení xxxxxx xxxx její xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x veřejné xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx prostředí, xxxxxxxx xxxx xxxx xx 15 xxx xxx xxx provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, vlastníkovi xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxx, místně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx staveb x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx stavebního úřadu. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Na vydávání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx druhá x třetí správního xxxx. Xxxxxxx lze xxxxxxxxxx x přezkumném xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx věci x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 15 xxxxxx xxx xxx, kdy souhlas xxxxx právních účinků. X přezkumnému xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx x závěru, xx žádost xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxx kolaudačního xxxxxxxx, xxxxxxxx usnesením x xxxxxxxxx kolaudačního xxxxxx; xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx kolaudační xxxxxx. Žádost o xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxx inspektora. V xxxxxxx případě xxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby a xxxxx kolaudační xxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x ohledem xx jejich xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxx xx xxxxxxxxx kontrolní xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx stavební úřad xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky x xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxxx xxxx vydá xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx kolaudačního xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obsah x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§122x

Xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení xx

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx zjištění xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx postupuje xxxxx §129 xxxx. 1 xxxx. b), a xxxxxxxxxx řízení xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zamítne.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kontrolní xxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxxxxx xxxxxx stavební xxxx projedná xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx ověřené xxxxxxxxxxx xxxx ověřené xxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxx x §118 odst. 7.

(4) Jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx podle §122 xxxx. 3, stavební xxxx vydá kolaudační xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xx-xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může stavební xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx výstavbu, xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zjištěných xxx xxxxxxxxxxx řízení x určit přiměřenou xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Může tak xxxxxx pouze x xxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx zdraví, život xxxx zdraví xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx účelu.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§123

Předčasné xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx omezené xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx nemá xxxxxxxxx vliv xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, neohrozí xx bezpečnost x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx anebo životní xxxxxxxxx. U xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx připojí xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx sjednané xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; x ostatních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x žádosti. Xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x vlastník xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx užívání xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bodu stavby x xxxxxxxxx xxxxx41a). Xxxxx stavební xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx postupuje xxxxxxx podle §121 xxxx. 2.

(3) Nejsou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, stavební xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §122, xxxxxxxxx xxxxx §124.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx stavby stanoví xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§124

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Zkušebním xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx funkčnost a xxxxxxxxxx provedené stavby xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Zkušební xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx stavebníka nebo xxxxxx xx základě xxxxxxxxx dotčeného orgánu xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx případě. V xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx-xx xx nutné, xxxxxxx pro xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx plynulý přechod xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zkušebního provozu xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx o vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx lze povolit xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoviska, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Stavební xxxx xxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx zkušebního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §115 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxxx. Za xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provozu xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vydat nové xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§125

Dokumentace xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Vlastník xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provedení xxxxx xxxxxxxx povolení. V xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxxxxx xxxxxx nebyla xxxxx xxxxxxxx, nedochovala xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx stavu, je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx vlastnictví xx xxxxxx xxxxxxx dosavadní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx novému xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx bylo xxxxx zjistit xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx povolena, xxxxx, xx stavba xx xxxxxx x xxxxx, xxx xxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vybavena. Xxxxxxxx xxxxxxxx stavby xxxxxxxx xxxxxxxx účelům, xx xx za xx, xx stavba xx xxxxxx x účelu, xx xxxxxxx se xxxxx xxx xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxx stavby xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx stavby. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx stavební xxxx xxxxx pořízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx), xxxxx xx xxxxxxxxx nepořídil sám.

(4) Xxxx-xx xxxxx dokumentaci xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 3 xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx přepracovat, stavební xxxx xx ověří x xx xxxxxx xxxxxxxx vyhotovení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx úřadu, v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx platí x pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provedení stavby xxxxxxxxxxx stavebnímu xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Za vlastníka xxxxxx podle odstavců 1, 3 x 4 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx35).

(6) Xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby stanoví xxxxxxxxx právní předpis.

Xxxxx x užívání xxxxxx

§126

(1) Stavbu xxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozhodnutí, x xxxxxxxx x xxxxxxx stavby xxxx x kolaudačním xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx stavba xxxxxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1, xxx xx xxxxxx xxx x xxxxx vymezenému x xxxxxxxx stavby.

(2) Xxxxx x účelu užívání xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxxx výroby nebo x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, život x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx nebo životní xxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx trvalou, je xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxxxxx §81 není xxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x souladu x územně plánovací xxxxxxxxxxx, s cíli x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.

(4) Xxxxx xx změna x xxxxxxx stavby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx povolení, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stavby. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx §78 xx 96a x §104 xx 117. X xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx povolení xxxx x xxxxxxxx podle §117 se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx. Po xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §122; x žádosti o xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx užívání.

§127

(1) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx podmíněna změnou xxxxxxxxx stavby, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx ke xxxxxx vlastnické xxxxx xxxx prokáže xxxxx xxxxxx xxxxxxx stavby. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, její xxxxxx x xxxxxxxx. X xxxxxxxx se připojí xxxxxx o vlastnickém xxxxx ke xxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx souhlas vlastníka xxxxxx se změnou x xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxx xxxxxx xxxx změny xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx též souhlas xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx, dokumentace s xxxxxxxxxx stávajícího a xxxxxx způsobu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, stanoviska xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx stanoviska, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4) nebo tímto xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx splňuje podmínky xxxxx §126 odst. 3, nedotýká xx xxxx třetích xxxx, xxxxx x záměr, xxx který xx xxxxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlivů xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, nevyžaduje xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx veřejných xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx souhlas se xxxxxx x užívání xxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx oznámení.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx druhá a xxxxx správního xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx identifikační xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx stavby, dosavadní xxxx užívání x xxxxxxxx nového xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx účinků xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Souhlas xx xxxxxx dotčeným xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud není xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Souhlas xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxx xxxxxxx do 1 xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx právních xxxxxx. Xxxxxxxxxx ve věci x xxxxxxxxxx xxxxxx x prvním xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 15 xxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Dojde-li xxxxxxxx xxxx k xxxxxx, že xxxxxxxx xxxx úplné xxxx xxxxx x užívání xxxxxx nesplňuje podmínky xxx xxxxxx souhlasu xx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx oznámenou xxxxx v užívání xxxxxxxx x xxxxxx; xxxx usnesení se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx oznámení xx xxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxxxx změny x xxxxxxx stavby; xxxxxx xx zahájeno xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx je xx xxx posouzení xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx stavební xxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx dalších podkladů. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx a usnesení xx nevydává. Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx náležitostí xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nový xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zájmů xxxx xxxx účastníků xxxxxx.

(5) Xx-xx nezbytné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxxxx x xxxxxx žádosti xxxxx §81. X takovém xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x změně xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx v xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xx společném řízení xx xxxxxxxx xxxxx §87.

(6) Obsahové náležitosti xxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x změně x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxxxxxx staveb, xxxxxxxxx úprav x xxxxxxxx

§128

Xxxxxxxx odstranění xxxxxx, xxxxxxxxx úprav a xxxxxxxx

(1) Vlastník xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §103, nejde-li x xxxxxx xxxxx §103 xxxx. 1 xxxx. x) bodů 4 až 8 xxxx stavbu, x xxx xx xxxxxxx xxxxxx. Ohlášení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx termín xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, způsob xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx sousedních xxxxxxx nezbytných x xxxxxxxxx bouracích xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxx xxxxxxxxxxxx byty. Xxx-xx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx stavební xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §104 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), připojí x ohlášení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dopravní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx připojí, xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v katastru xxxxxxxxxxx dálkovým xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx situaci xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx popis, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, informaci x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů, xx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx xxxx x xxxxx stavby xxxxxxxxx xxxxxx, vyjma staveb x působnosti xxxxxxxxxx x jiných stavebních xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxx záměru xxxxxxxxx stavbu se xxxxxx x stavebního xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx; zanikl-li, xxxxxx xx x stavebního xxxxx, xxxxx by xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx odstranění stavby xxxx podmínky k xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 6, stavební xxxx xxxx xxxxxxx x odstraněním xxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx řádu. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx x účelu xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx doručení vlastníkovi. Xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx orgánům a xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx bouracích xxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx lze xxxxxxx do 1 xxxx xxx dne, xxx xxxxxxx nabyl xxxxxxxx účinků. Xxxxxxxxxx xx xxxx v xxxxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx uplynutí 15 měsíců ode xxx, kdy souhlas xxxxx xxxxxxxx účinků. X přezkumnému řízení xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nadřízený xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Dojde-li xxxxxxxx xxxx k xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx ohlášený xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxx tomuto usnesení xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx ohlášení xx xxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxxxx odstranění xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx mocí xxxxxxxx. Xxxxx xx xx pro posouzení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx případech xxxxxx xxxxx žádost o xxxxxxxx odstranění, xxxxxxxx xx xxxxxxxx; xxx xxxxx žádosti xx xxxxxxx odstavec 1 xxxxxxx. Xxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Povolení k xxxxxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx, kterými se xxxxxxx xxxxxxx veřejných xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx je povinen xxxxxxxx, xxx odstranění xxxxxx bylo provedeno xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavební povolení, xxxx xxxx vlastník xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx provádění xxxxxxxxxx xxxxxx. X staveb, x xxxxx xx xxxxxxx azbest, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx oprávnění xxx odborné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx14). Xxxxxxxxxx vlastníka xxxxxxxxxxxx xxxxxx, stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4), xxxxxx xxxxxxx.

(6) O povolení xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxx nemovitosti, xxxxx xxxx kulturní xxxxxxxx, ale je x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx zóně xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx památky, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zóny32), x xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x případě, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, v xxx xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxx xxx provedení xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx odstranění se x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, nebytového prostoru xxxx pozemku.

(7) U xxxxxxxxxx terénních xxxxx x zařízení se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxxx a jeho xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§129

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavby, xxxxxxxxx úprav a xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stavby

a) xxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx život nebo xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, životní xxxxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx; jde-li x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx32),

x) vlastníku xxxxxx nebo x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx opatření xxxx jiného xxxxx xxxx xxxxxxxxxx nahrazující xxxxx x xxxxxxx x xxx, x xxxxxx nebyla xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vlastníku xxxxxx, x níž bylo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §176 odst. 5,

x) vlastníku xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, stavební xxxxxxxx xxx xxxxxxxx stavby, xxx xx prováděna xxxx byla provedena x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx byla xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) vlastníku xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx prováděné xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx opatření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jejího xxxxxx a nebyla xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §104 xxxx. 1 xxxx. x), u xxxxx uplynula xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x odstranění xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 písm. x). X xxxxxxxx xxxxxxxx řízení vlastníka xxxx xxxxxxxxxx poučí x možnosti xxxxx xx xxxxx 30 xxx od zahájení xxxxxx žádost x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx stavby, xx xx xx xx, xx byla xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxx povolení, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx o odstranění xxxxxx a xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx o xxxxxx vyžadující xxxxxxxx xxxxxxxx, žadatel předloží xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, žadatel xxxxxxxx xxxxxxxx předepsané x xxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí. X xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stavební xxxx postupuje xxxxxxxxx xxxxx §90 x §110 xx 115; xxxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx uvedené x §109, a xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx změna xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxxx uvedené x §85. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx účastníků řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx obdobně xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Stavbu xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xxx xxxxxxxxx povolit, pokud xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx prokáže, xx

x) xxxx umístěna x xxxxxxx x xxxx x úkoly xxxxxxxx xxxxxxxxx, politikou xxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx o asanaci xxxxx xxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xx provedena xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxx x obecnými xxxxxxxxx xx výstavbu nebo x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx-xx xxxxxx dodatečně xxxxxxxx, xxxxxxxx úřad xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Dodatečné xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx rozsahu xxxxxx xxxxxxxxxx. Bude-li předmětem xxxxxxxxxxx povolení rozestavěná xxxxxx, stavební xxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxx dokončení. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedená x §119 xxxx. 1, může stavební xxxx xx ověření xxxxxxx podmínek xxxxx §122 odst. 3 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx samostatným xxxxxxx xxxxxxxxxx x povolení xxxxxxx stavby x xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxx xxxx užívání.

(4) X xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx prokázáno xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vlastník porušení xxxxxxxx předpisů dodatečně xxxxxxxx; xxxxxxxx úřad xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx.

(5) X stavby xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Za xxxxxx se xxx xxxxx účel xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx zákona xxxxxx následně xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx. X opakovaném xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §109 xx 115; doplnění xxxxxxxx požaduje xxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx projednání xxxxxx. Lhůta xxx xxxxxx xxxxxxxxxx začíná xxxxx xxxx následujícím xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx v opakovaném xxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nařídí xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Stavební úřad xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx stavby xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x). V xxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxx o možnosti xxxxx ve lhůtě 30 xxx xxxxxx x změnu v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx trvání xxxx xx xxxxx xx stavbu trvalou. Xxxxx vlastník xxxxxx xxxx žádost xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x vede xxxxxx x podané xxxxxxx; xx xxxxxx xx přiměřeně xxxxxxxx xxxxxxxxxx §127. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx, stavební xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx stavby zastaví.

(7) X xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 6 xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nahrazuje xxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxx xx xxxxx nařídit xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx stavby, x xxxxx byly xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ohlášení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x ním xxxxxxxxx xxxxxxxx úpravy xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx části stavby, xxxxxxxxx stavební úřad xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxxx.

(9) X xxxxxxx nařízení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx bude vyžadovat xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx stavby x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx projektová dokumentace xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx opatřil ve xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx povinnost, xxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentaci xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úřad na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Účastníky xxxxxx x nařízení xxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx práva x xxxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxx umístěna xxxx xxxxxxx na xxxx, xxxxx i xxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxxx xxxx jiná věcná xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a stavbám xx xxxx, x xxxx práva xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§130

(1) V xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx úprav xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx podmínky xxxxxxxxxxx x technických xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx požadavky x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx návrh xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx stavby, včetně xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx či xx xxxxxxxxxx případných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx prostředí v xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stavby xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx stavební xxxx x stanovení xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx stanoví, xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

§131

(1) Náklady na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, komu bylo xxxxxxxxxx xxxxxx nařízeno.

(2) Xxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx stavby xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx x odstraňováním stavby xxxxxxx xx sousední xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx způsobena xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx provést xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§131x

Xxxxxxxx stavby, popřípadě xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx skutečnost do 30 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu.

§131a vložen xxxxxxx předpisem č. 227/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

HLAVA II

STAVEBNÍ XXXXX X XXXXXXXX PRAVOMOCI XXXXXXXXXX XXXXX

§132

Xxxxxxxx zásady

(1) Xxxxxxxx xxxxx vykonávají xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxx, ochrany práv x oprávněných xxxxx xxxxxxxxxxx a fyzických xxxx a xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx provedení.

(2) Stavební xxxx je oprávněn xx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavby,

c) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx práce xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemku,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx opatření xx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx.

(3) Veřejným xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx stavebního xxxxx,

x) xxxxxx byla xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) stavba xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx osob nebo xxxxxx, bezpečnost, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx či xxxxxx,

x) se při xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx užívání xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx obdobně xx xxxxxxx xxxxxx x zařízení.

(5) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který zásah xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

§133

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozestavěné xxxxxx ve fázi xxxxxxx x podmínkách xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx prohlídek xxxxxx, xxxx vydáním xxxxxxxxxxxx souhlasu x x xxxxxxxxx, kdy xx xxx nařízeno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zabezpečovací xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prohlídku xxx x nařízených xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a x jiných xxxxxxxxx, xxx xx xx xxx plnění xxxxx xxxxxxxxxx řádu potřebné.

(2) Xxx kontrolní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx xx stavby xxxxx xxxxxxx,

x) xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dokumentace xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x souladu s §160, x xxx xx řádně xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx,

x) stavebně xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, zda xxxx ohrožován život x xxxxxx osob xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stavby není xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vyplývající x §152,

x) xxx je xxxxxx xxxxxxx xxx x povolenému xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx je řádně xxxxxxxxx xxxxxx stavby,

h) xxx xx zajištěna xxxxxxxxxx xxx odstraňování xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx stavby.

(4) Xx xxxxx stavebního xxxxx jsou podle xxxxxx věci xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vedle xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx projektant, xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx dotčené xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx inspektora xxxx xxxxxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx vede xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlídkách xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xx její xxxxxxxx.

(6) Xx provádění xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx42). Xxx xxxxx xx xxxxxxx a do xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §172 xxxx. 2 xx 6 obdobně.

§134

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx před jejím xxxxxxxxxx (§118 odst. 6).

(2) Xxxxxx-xx stavební xxxx xxx kontrolní xxxxxxxxx stavby xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx x úplnost xxxxxxxx xxxxx §133 xxxx. 2, vyzve xxxxx xxxxxx věci xxxxxxxxxx, xxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xx xxx tuto xxxxxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14) (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxx") xxxx osobu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx může xxxx xxxxx xxxxxx vyzvat, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, například xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx použitých xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Nebude-li xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxxxxxx nápravy xxxxxx; xxx provádění xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x stanovit xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxx. Rozhodnutí xxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx proti xxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx bez rozhodnutí xxxx xxxxxxxx vyžadovaného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxx, vyzve xxxxxxxx xxxx podle povahy xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx §129. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx zastavení xxxxx na xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x řízení, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxx stavba xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx bezodkladně xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx §126 x 127. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Rozhodnutí xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx účinek.

(6) Xxxxxxxxxx §133 a §134 xxxx. 1 až 5 xxxxx xxxxxxxxx x pro kontrolní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §103 x 104, xxxxxxx, který xxxx xxxxxx stavby, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx stavby, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozestavěné xxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

§135

(1) Stavební úřad xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odstranění xxxxxx x xxxxxxxxx její xxxxxxxxxx, jsou-li ohroženy xxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxx, xx xxxxxx hrozí xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxxx stavby provedení xxxxxxx zabezpečovacích xxxxx, xxxxxxxx stavba svým xxxxxxxxxx xxxxxx ohrožuje xxxxxx x xxxxxx xxxx nebo zvířat, xxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxxxx odstranit.

(3) Hrozí-li xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxxxxxx odstranění xxxxxx xxxx xxxxx zabezpečovací xxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podnikatele, který xx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nařídit.

(4) X xxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxxxx 1 x 2 stavební úřad xxxxxxxxx prohlídkou xxxxxx, xx kterou přizve xxxxxxxxx řízení, zjišťuje xxxxx její xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx x nařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavby, nutných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx, nutné zabezpečovací xxxxx, xxxxxxxxx vyklizení xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx nařídit x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vlastníkem xxxxxx.

(6) Xxxxxxx vynaložené xx xxxxxxxxxx odstranění xxxxxx x xx nutné xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx stavby. Pokud xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prací podle xxxxxxxx 3 stavebním xxxxxxxxxxxx x vlastník xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx nedohodl xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx x na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx úřad xx stavebním xxxxxx.

§136

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby může xxxxxxxx xxxx nařídit x xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ohroženy xxxxxx x zdraví xxxx xxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 pořídí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ústně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx; xxxxxx xxx účastníci xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dodatečně.

(3) Zvláštní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx při řešení xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx prací43) xxxxxx xxxxxxx.

§137

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Stavební xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nezbytné xxxxxx

x) xxxxx se xxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx neohrožovalo životní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, otřesy, xxxxxxxxx, účinky neionizujícího xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx na elektrickém xxxxxxxx stavby,

c) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, bezpečnosti a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány (§175),

x) x zájmu bezpečnosti x plynulosti provozu xx xxxxxxxxx komunikacích,

e) xxxxxxxxxxx v připojení xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx, jimiž xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx hygienickým xxxxxxxxx,

x) k zajištění xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odpadních xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rozestavěné xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přístup a xxxxxxx pozemku xxxx xxxxxx,

x) xxxxx se xxxxxxxxx ochrana xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx úpravy x zařízení podle xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx stavební xxxx nařídit xxxxx x případě, že xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx postaveny x xxxxxxx v souladu x podmínkami xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx stavba xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x souladu x podmínkami danými xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxx nezbytné úpravy xxxxx xxxxxxxx 1 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx, kterou xx xxxxxxxx úpravy vyvolaly.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx dokumentaci xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úpravy x xxxxxxx rozsah, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Vyžaduje-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úprav projektovou xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx úřad xxxxxxxx nařídí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stavby xxxx stavebního xxxxxxx, xx xxxxxxx mají xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx lhůtu x jejich xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx rozhodne x xxxxxxxxxx zálohy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx dokumentace a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx povinnost, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stavební xxxx xx xxxx xxxxxx; na xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Po xxxxxxxx dokumentace xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obdobně xxxx v xxxxxxxx 4. Xxxxxxxx prací xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§138

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nezbytných xxxxx xxxxx §137 xxxx. 1 písm. x) až x) xxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx44), náleží xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx o xxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx poskytuje xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxx nařízené xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx výši.

(3) Xxxxxxxx příspěvek se xxxxxxxxx v xxxxxxxx. X výjimkou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §137 xxxx. 1 xxxx. x) příspěvek xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx příspěvku xxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxxx stanoví výši xxxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxx.

(4) Stavební příspěvek xx neposkytne, xxxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx závady xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povinností xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx úhradu xxxxxxx xx xxxxxxxxx nařízených xxxxxxxxxx úprav nebo xx zpracování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx příspěvku stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§139

Xxxxxx stavby

(1) Xxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Náklady xxxxxxxxxxx prací nese xxxxxxxx stavby. Xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx veřejností xxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxx vlastníkovi, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx prací xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx technologickém xx xxxxx xxxxxxxx.

§140

Xxxxxxxxx stavby

(1) Jestliže xxxx závadami na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §135 xxxx. 1 x 2, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, které xx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx ji xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx okolností xxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Stavební xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prací xxxxxxxxx osobě2), xxxxx xx xxxxxxxxx vyklizení xxxxxxx. Může jí xxx nařídit odstranění xxxxxxxxxx xxxx nebo x částí xxxxxx x zařízení, které xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx xx xxxxxx vyjmout.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx vyklizení xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxxxx řízení na xxxxxxxx stavu kontrolní xxxxxxxxxx a na xxxxxx xxxxxxx nařízení xxxxxxxxx; x jeho xxxxxx musí xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ústně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx. Písemné vyhotovení xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Má-li xxx xxxxxxxx vyklizení xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx osoby zajištěno xxxxxxx přístřeší45); obce xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx stavebního xxxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyklizování xxxxxx xxx bezprostřední xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx43) xxxxxx xxxxxxx.

§141

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x provedení xxxxxx xxxx její změny, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx úprav, xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx, xxxxx mají vlastnická xxxx jiná xxxxx xxxxx x sousedním xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxxx provedení xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx, x jehož xxxxxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx, x jehož xxxxxxx nebo stavby xxxx být xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx, x xxxxx prospěch xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, musí xxxx, xxx co xxxxxxx xxxxx užívání xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nevznikly xxxxx, xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx uvést sousední xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx stavu; xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx dohodě, postupuje xx xxxxx obecných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

§142

Xxxxxxxxx řízení

(1) Účastníkem xxxxxx xxxxx §135, 137, 139 x 140 xx xxxxx, xxxxx xx vlastnické xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx na xxxx, xxxxxx sousedních xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx, jestliže xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx přímo dotčeno.

(2) Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jen xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z nájmu xxxxx xxx přímo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Účastníkem xxxxxx xx i xxxxxxxx podnikatel, xxxxxxx xx být xxxxxxxx xxxxxxxxx neodkladného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nutných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §135 xxxx. 3, x oprávněná xxxxx2), xxxxx xxxx nařízeno xxxxxxxxx vyklizovacích prací xxxxx §140 odst. 2.

(4) Xxxxxxx-xx účastník xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povahy, x které stavební xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx obecných xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx stanovisek xxxxxxxxx xxxxxx nebo technických xxxxx, x xxx x řízení, kde xxxxx nebezpečí z xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx věci. Xxxxxxxxx xxxxxx poučí x xxxxx uplatnit xxxxxxx x xxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXXXX INSPEKTOR

§143

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx fyzickou xxxxx, xxxxx

x) požádala o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx inspektorem,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx stavebního xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx osobou podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu14),

c) xxxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17),

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx starším 3 xxxxxx,

x) xxxxxxxxx právní x odborné znalosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx zkoušce xxxx xxxxxxxx xxxxxx, jejíž xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx stanovených x odstavci 1 xxxx. a), b), x) x x) x xx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx České komory xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx (dále xxx "Xxxxxx") může xxx xxxxxxxxxxxxx inspektorem xxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxx x vysoké xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ústavu, x xxxx xxxxxxxxx předepsanou xxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxx o jmenování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxx poplatek xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx46).

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx celé xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 10 xxx. Xxxx xxxx xxxx xx jeho žádost xxxxxxxxxxx bez vykonání xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx roků, a xx i xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxxx fyzické osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx45a). V xxxxxxx zjištění podstatného xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx teoretických x xxxxxxxxxxx znalostí xxxxxxxxxx pro výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inspektora xxxxxxx xxxxxxxxxx zkouškou xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx slovenském xxxxxx.

§144

(1) Funkce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) smrtí xxxx prohlášením xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx lhůty xxxxx §143 xxxx. 4, xxxx

x) xxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx, kterým xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx kterým xxxx xxxx způsobilost x právním xxxxxx xxxxxxx.

(2) Ministr xxx xxxxxx xxxxxx rozhodne x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx závažně porušil xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, nebo xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x postavením xxxxxxxxxxxxxx inspektora, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §145.

(3) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx může xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inspektora xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 3 xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) x může xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Právnické xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx pokud prokáží xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §143 xxxx. 1 a 2. Xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poplatek xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx46). Veřejná xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx společníky xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §143 xxxx. 1 x 2, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vykonávat xxx xxxxxxxx ministerstva.

(6) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx vzájemné xxxxxx xxxxxxxx smlouvou. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx46a) xxxxx xxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x §143 xxxx. 1 a 2. Xxxxxxxxxx společnosti xxxx povinni xxxxxxxxx xxxxxxxx pod společným xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx podnikání.

(7) Xxxxxxxxx osoba prokazuje xxxx bezúhonnost xxxxxxx x evidence Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxx 3 xxxxxx.

§145

(1) Xx xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxx pravomocně xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s přípravou xxxx prováděním xxxxxx xxxxx x činností xxxxxxxxxxxxxx inspektora podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxx47).

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ministra xxx xxxxxx rozvoj x pravomocném uložení xxxxxxxxxxxxxxx opatření autorizovanému xxxxxxxxxxxx.

§146

(1) Autorizovaný xxxxxxxxx xxxxxxxx svoji xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx sjednává xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxx sjednána x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za škodu xxxxxxxxxx výkonem své xxxxxxxx. Xxxx započetím xxxxxxxx a xx xxxxx xxxx jejího xxxxxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx za škodu. Xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Autorizovaný xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx dobu xxxxxxx 5 let. Xxx tom xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx48).

§147

Xxxxxxxxxxxx inspektor odpovídá xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx požadavků xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxx kontrolních xxxxxxxxx xxxxxx.

§148

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nesmí xxxxx xxxxxxx vykonávat x staveb, na xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxx má xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxx provádění xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx x řadě xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxx, x xxxxx je ve xxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

2. pracovním xxxx xxxxxxxxx.

§149

(1) Xxxxxxxxxxxx inspektor xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x na xxxx xxxxxx

x) osvědčit xxxxxxxx stanoveným v §117, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx před jejím xxxxxxxxxx (§118) xxxx xxx xxxxxxxxx,

x) zpracovat xxxxxxx posudek (certifikát) xxx xxxxxx kolaudačního xxxxxxxx (§122),

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx inspektor xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx jeho náklad xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxx odborné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x prohlubování svých xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx potřebných pro xxxxx výkon xxxxxx. X xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx využívá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

§150

(1) Provádění xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx x tím xxxxxxxxxxx, organizačně zajišťuje Xxxxxx. K xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupu se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx ministrem xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx x x jejím xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx orgán x xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jednotnému xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx autorizovaných xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx autorizovaného xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx autorizovaný xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx shodná x xxxxxxxxxx určeným xxxxxx Xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, provádění x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxx vedení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inspektorů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§151

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx osnovy x postup při xxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxxx xxx jmenování x odvolávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx Xxxxxx a xxxxx xxxxxx s xxx xxxxxxxxxxx. X součinnosti xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §144 xxxx. 2.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se nevztahuje xxxxxxx řád.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX A XXXXXXXXXXX OSOB XXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX

§152

Xxxxxxxxx

(1) Stavebník xx povinen dbát xx xxxxxx xxxxxxxx x provádění xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xx xxxx x terénních xxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxx musí mít xx xxxxxxx zejména xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx osob nebo xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x majetku, x šetrnost x xxxxxxxxxx. X tomu xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxx x vyhodnocení xxxxxxx a měření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx x x xxxxxx x jejich xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx ohlášení xxxx u xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, například xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X staveb xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentací. X zahájení xxxxx xx stavbách xxxxxxxxxxxx xx povolení xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx je xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx záměru xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx zpracování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou k xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

(3) Xxx provádění xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx bude xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx stavbyvedoucího xxxx osoby, xxxxx xxxx vykonávat xxxxxxxx xxxxx; xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stavebnímu úřadu,

b) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xx do xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx vhodným způsobem x xxxxxxxx údajů xx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xx stavbě xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x dispozici xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x všechny xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) ohlašovat stavebnímu xxxxx xxxx výstavby xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx kontrolní xxxxxxxxx, x pokud tomu xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx stavebnímu xxxxx neprodleně xx xxxxxx zjištění xxxxxx xx stavbě, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; tuto xxxxxxxxx xx stavebník x x staveb xxxxx §103,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu.

(4) X xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx stavebník xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nad prováděním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14). Xxxxx xxxxxxxxxx projektovou xxxxxxxxxxx xxx tuto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxxxx stavebník xxxxxxxx xxxxx projektanta, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx prováděné xxxxxx x ověřenou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, ale xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx neprodleně ohlásit xxxxxxxxxx úřadu. Xxxxx xx stavba předmětem xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx22) nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x ohlášení xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx stavba nachází xx xxxxx obce, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vydala xxxxxx xxxxxxxx vyhlášku66), xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx, že xxxxxxxxxxx obecnímu xxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx technické xxxx xxxx.

(6) X xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx zakázky x xxxxxxxxxxx režimu, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stavebního xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§153

Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx řídit xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx opatřením stavebního xxxxx x s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentací, xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx xxxxx uspořádání staveniště x xxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (§169), popřípadě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx infrastruktury x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx střetu xx xxxxxxx.

(2) Stavbyvedoucí je xxxx povinen xxxxxxx x odstranění závad xxx xxxxxxxxx xxxxxx x neprodleně xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, vytvářet xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx prohlídku xxxxxx, spolupracovat s xxxxxx vykonávající xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dozor xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxx stavební xxxxx xxxxxxxx spolu xx stavebníkem xx xxxxxx prostorové polohy xxxxxx x ověřenou xxxxxxxxxxx, xx dodržení xxxxxxxx požadavků xx xxxxxxxx, xx bezbariérové xxxxxxx stavby x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dozor xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx provádění stavby, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx staveništi, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx stavebních výrobků, xxxxxxxxx x konstrukcí x xxxxxx stavebního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx; xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx, a pokud xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxx vykonávání xxxxxx xxxxxxxxx, oznámí xx xxxxxxxxxx stavebnímu xxxxx.

§154

Xxxxxxxx stavby x xxxxxxxx

(1) Vlastník xxxxxx xx xxxxxxx

x) udržovat xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 4 xx xxxxx dobu její xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx či xxxxxx osob nebo xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx nebrání xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx deník xx xxxx 10 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx souhlasu, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx dokumentaci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, souhlasy, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, je povinen

a) xxxxxxxx zařízení x xxxxxx stavu xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) neprodleně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx životy xx xxxxxx xxxx nebo xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x jiné xxxxxxxx doklady xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

§155

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dozor, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx bezodkladně oznamovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, došlo-li při xxxx xx ztrátám xx životech, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx zvířat xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx místo, xxx, xxxxx oznamované xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx další xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx příčin; xxxxxxxx xx hodnocením xx xxxxxxxxxxx viny nebo xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx výskytu xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx stavby x xxxxxxxx šetření xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§156

Xxxxxxxxx xx stavby

(1) Xxx stavbu xxxxx xxx navrženy x xxxxxxx xxx takové xxxxxxx, materiály x xxxxxxxxxx, jejichž vlastnosti x hlediska xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x běžné xxxxxx po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx73).

(2) Výrobky pro xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů39).

§157

Xxxxxxxx deník

(1) Xxx xxxxxxxxx stavby vyžadující xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx být veden xxxxxxxx deník, do xxxxx se pravidelně xxxxxxxxxxxxx xxxxx týkající xx provádění xxxxxx; x xxxxxxxxxxxx staveb xxxxxxxxx v §104 xxxx. 1 písm. x) xx x) xxxxxxx jednoduchý záznam x stavbě.

(2) Stavební xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxx vést xxxxxxxxxx stavby, u xxxxxx prováděné xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx vykonávající stavební xxxxx, xxxxx provádějící xxxxxxxxx prohlídku xxxxxx x osoba xxxxxxxxxxxx xx provádění vybraných xxxxxxxxxxxxx prací. Záznamy xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxxxx dozor stavebníka x xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx takové xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x stavby, xxx jejíž xxxxxxxxx xxxxx certifikát podle §117, a další xxxxx oprávněné xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4).

(3) Po xxxxxxxxx xxxxxx předá její xxxxxxxxxx originál xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

XXXX XXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX INFRASTRUKTURY

§158

Vybrané xxxxxxxx xx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx ovlivňuje ochranu xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx získaly oprávnění x jejich výkonu xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx14). Xxxxxxxxx činnostmi xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx výstavbě, xxxxxx xx rozumí zpracování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, dokumentace xxx vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxxxxx územní xxxxxxxxxx x projektové xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, x xxxxxxx vedení xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxx podle §104 xxxx. 1 písm. x) xx x),

x) xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §115,

x) k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §116,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §117,

x) stavby xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a) xx x) před xxxxx dokončením xxxxx §118,

x) staveb uvedených x písmenech x) xx x) x xxxxxxxxxxx stavebnímu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §129,

h) xxx provádění xxxxxx,

x) xxx nezbytné úpravy xxxxx §137, xxxx

x) xxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 1 xxxx 3 xxxxxxx zákona.

§159

Projektová xxxxxxx ve xxxxxxxx

(1) Projektant odpovídá xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx jím xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, územní xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx územního rozhodnutí, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx jejich xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx plánování x xxxxxxxxx orgány.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx předává xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v jednotném xxxxxxxxx.

(3) Projektant xxxxxxxx xx správnost, celistvost, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx provedené podle xxx zpracované xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx projektu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx povinen xxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx výstavbu xxxxxxxxxxxx xx xx konkrétnímu xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx byly xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx způsobilý xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracovat xxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx přizvat xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Odpovědnost xxxxxxxxxxx xx projektovou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(4) Dokumentaci xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §104 xxxx. 1 xxxx. x) až x) x x) x xxxxxxxxx úprav xxxxx §15b xxxx. 1 vodního xxxxxx xxxx xxxxx projektanta xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx vysokoškolské xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx směru xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stavebního xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a alespoň 3 xxxx praxe x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx osobu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3.

§160

Provádění xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx jako xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, který při xxxx xxxxxxxxx zabezpečí xxxxxxx vedení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx 3 x 4 xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx na xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx49), vykonávaly xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx takového xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx stavby xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souladu x rozhodnutím nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx požadavky xx xxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x bezpečnosti xxxxx vyplývajících ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx sebe xxxxxxxx

x) xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §103, x xxxxxxxx §103 odst. 1 xxxx. x) xxxx 4 xx 8,

x) stavby, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx práce xxxxxxx x §104.

(4) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 lze xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxx takovou xxxxxxx sám xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx-xx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vedení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§161

Vlastníci technické xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vést x xx evidenci, xxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxx umístění a xxxxxxx, x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, i xxxxxxx umístění. Xx xxxxxx pořizovatele xxxxxx xxxxxxxxxxxx podkladů, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxxxx xxxx osoby xxx xxxxxxxx sdělí xxxxxxxx xxxxxxxxx infrastruktury xx xxxxx do 30 xxx xxxxx x xxxx poloze, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ochrany x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx projektovou xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx. Informace mohou xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x poskytnutím xxxxxxxxxxxx údajů, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx a xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx jsou vlastníci xxxxxxxxx infrastruktury xxxxxxx xxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX, UKLÁDÁNÍ XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XX NICH

§162

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxx xxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx a xxxxxx do xx xxxx na xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx data x

x) xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 10 xx x účelu xxxxxx využití,

c) územních xxxxxxxx.

(3) Evidence územně xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(4) Xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx jím xxxxxxxx úřady xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx správní xxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx plánovací činnosti xx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxx úřad, xxxxx splňuje podmínky xxx výkon pořizovatele, xxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxx na xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podkladů xxx evidenci územně xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§163

(1) Xxxxxxxx územního xxxxxxx, zprávu o xxxxx xxxxxxxxxxx, územní xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx x územního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, její aktualizaci, xxxxx znění politiky xxxxxxxx rozvoje xx xxxx aktualizaci a xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxx xx xxxxx xx ní x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx ji xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Územní rozvojový xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x úplné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx krajským xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x úplné znění xxxxxxxx rozvojového xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx verzi xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx68) včetně prostorových xxx ve xxxxxxxxx xxxxxx.

§164

(1) Zásady územního xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx dokladů x jejich pořizování xxxxxx krajský xxxx; xxxxxx územního rozvoje x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje xx xxxxxx aktualizaci xxxxxxxx záznamem x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadům, xxxxxx xxxxxxxx plánování xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Zásady xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx po jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zasílá ministerstvu.

(2) Xxxxxxx xxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vydané xxxxxx xxxxxxxx rozvoje, xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxxx spolu s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x místa, kde xx možné xx xxxx a xx xxxxxxxxx dokumentace nahlížet; xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx rovněž xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x uplatňování xxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§165

(1) Xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx změny, xxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, pro xxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxx plán, xxxx xxxxx, regulační xxxx, xxxx xxxxx a xxxxx znění xxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx poskytuje xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxxx §59 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx ukládá xxxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxx bylo xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx zastavěného xxxxx pořizovatel současně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxx plánu, regulačního xxxxx, xxxxxx změny, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xx vydání xxxx xxxxx a místech, xxx xx možné xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace a xx xxxx dokladové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx zveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§166

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx ukládá xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx potřebném pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podklady x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů, xx xxxxxxx je, x výjimkou xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx organizací, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx územně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx ceny xxxxxxx xx xxxxxxxx jejich xxxxx, nosičů xxx x nákladů na xxxxxx doručení xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx zveřejňuje xxxxxx xxxxxxxxxx podklady a xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x technické infrastruktuře x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx podle §27.

(3) Xxxxxx xxxxxx ukládá xxxx xxxxxxxxxxx; poskytuje xx xxxx, z xxxxx podnětu, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx nákladů, byla xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se územní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx verzi xx strojově čitelném xxxxxxx68) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx územního xxxxxxxxx, obci x xxxxxxxxxx úřadu. Xxxxxx xxxxxx x místa, xxx je xxxxx xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

§167

(1) Xxxxxxx pravomocná xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx projektové xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxx inspektora, xxxxxxx x ukládá xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx svá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxxx projektové xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, místně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, který je xx xxxxxxxxx územním x stavebním xxxxxx xxxxxxxx orgánem.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úřad, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx stavebního xxxxx x ověřenou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxx.

(4) U xxxxxx x působnosti xxxxxxxxxx a jiných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušný xxxxxxxx úřad.

§168

(1) Opatření xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §75 xxxxxxxxx řádu se xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Vedení xxxxxxx služby x xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řádu a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx50). Xxxxx xxxxxxxxxxx stavby xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx toho, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx vlastníka xxxxxx, xxxxx xx dokumentace xxxx. V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx dokumentace x staveb xxxxxxxxxx xxx xxxxxx státu, xxxxxx civilní xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, popřípadě x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx.

HLAVA III

OBECNÉ XXXXXXXXX XX VÝSTAVBU, ÚČELY XXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXX X XXXXXXXXXX

§169

Xxxxxx požadavky xx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx osoby x příslušné xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx územního plánování x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx [§2 xxxx. 2 xxxx. x)] stanovené xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxx požadavků xx xxxxxxxx, jakož x řešení xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx odůvodněných případech xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx bezpečnost, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx sledovaného xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx území xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. O xxxxxxx x obecných xxxxxxxxx xx využívání xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(4) X výjimce x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxx xx vede na xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx společným xxxxxxxx aktem.

(6) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx výjimky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 5 xxx xxxxx jen x xxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxx zájmy xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kterých xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

§170

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Práva x xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, jsou-li xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx plánovací dokumentaci x xxx-xx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxx výstavby x xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx účel,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx povodněmi x xxxxxx přírodními xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx retenčních xxxxxxxxxx území, xxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dědictví,

c) xxxxxx a opatření x zajišťování xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx (ozdravění) území.

(2) Xxxxx x pozemku xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x vytvoření xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx užívání xxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx o xxxxxxxxxxx práv k xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx k jeho xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis51).

§171

Státní xxxxx ve xxxxxx územního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx dozor ve xxxxxx územního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, krajské xxxxx xxxx orgány xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx úřady. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dodržování xxxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx provedení, xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxx x x xxxxxxx pořizování územně xxxxxxxxx dokumentace.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx působnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxx dozor xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx řádu.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx možné xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx nápravy xxxx xxxxxxxxxxx uloží xxxxxxxxx xxxxxxx nápravu x xxxxxxxxx lhůtě; v xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx zjednání xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo omezit xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X případě, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Působnost xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxx.

§172

Vstupy xx xxxxxxx x xx staveb

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx územního xxxxxxxxx a xxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx osoba")52), xxxxx xxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xx oprávněn xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxx x xx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxxxx stavu stavby x pozemku,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx osob xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nutných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, může xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xx stavby x bez xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxx xxxx xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx, které x xxxx vedly.

(3) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoba xxxxxxxx, xxx pokud xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx života, xxxxxx xxxx bezpečnosti xxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx provozování xxxx hospodářské činnosti, xxxx do xxx xxxxxxxxx úřední osoba xxxxxxxx xxx, je-li xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Uživatel xxxxxx xx x uvedených xxxxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx otiskem xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x uvedením xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na pozemek, xxxxxx a xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x důvodu xxxxxx xxxxxxxxx znalostí. Xxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 vykonání xxxxxxxxxx zkoušek x xxxxxx xxxxxxxx nezbytných xxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxxx nedošlo ke xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx zabránit.

(5) Pokud xxxxxxxx pozemku nebo xxxxxx xxxx bránit xxxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxx xxxx jí xxxxxxxx xxxxx, může xx stavební xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx úkonem x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx účinek.

(6) Zvláštní xxxxxx předpisy x xxxxxx xx pozemky xxxx do xxxxxx x xxxxxx zájmů xxxxxx, bezpečnosti xxxx xxxxxx zájmu xxxxx xxxxxx dotčeny.

§173

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxxxxxxx pokutu xx 50 000 Xx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx ztěžuje xxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxx kontrolní xxxxxxxxx, xxxxx plnění xxxxx xxxxx §172 xxx, xx

x) xxxxxxxxxx oprávněné xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx jí xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx x xxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx pokutu xx 50&xxxx;000 Xx xxxx stavební úřad xxxxxx vlastníku technické xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §161 xxxx. 2, xxxxxx xxx x xxxx xxxxxx.

(3) Při xxxxxxxx xxxxxxxxx pokuty xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řádu x xxxxxxxxx xxxxxx53).

§174

Xxxxxxxx součinnost

(1) X xxxxxxxxxxx x územním x stavebním xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx, xx změnami x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx x uplatňováním xxxxx zvláštních xxxxxxxxx xxxx stavební xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx, kdy stav xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu nejsou xxxxxxxx xxxxxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx nese xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx jejich xxxx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx uloží stavební xxxx rozhodnutím. Xxxxxxx xx postupuje, xxxxxx-xx xxxxxxxx úřad xxxxxxx x přezkoušení xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úkonů a xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx dalších xxxxxxx, xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx xxxxxx, tím xxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX VEŘEJNÝCH XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX ORGÁNŮ

§175

(1) X xxxxxxx vymezených Ministerstvem xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx v xxxxx zajišťování obrany x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx závazného xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, která xxxx xxxx xxxxxxxx území. Xxxxxxxx území oznámí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x stavebním xxxxxx, x jejichž xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 uplatňovat x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx nebo si x nich xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx stavby. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx provedené xx xxxxxxxx požadavek Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tyto xxxxxx.

§176

(1) Xxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x tím x nepředvídaným xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx úřadu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nezbytná x xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, x práce x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx x dohodě x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zájmů xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x ochrany xxxxxxx x krajiny, popřípadě xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx podmínky stanovené xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1, může xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx nálezu xxxxxxxx opatření x xxxxxxx nálezu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx stavebník x xxxxxxx pokračovat xx na základě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx prací. Kopie xxxxxxxxxx a souhlasu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu.

(3) Xx xxxxxxx oznámení xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx stavební úřad xx dohodě s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx přírody xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx změnit.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx návrh xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxx ústavu Xxxxxxxx xxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx významu, x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx prohlásí xx xxxxxxxx xxxxxxx32). Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx příslušnému xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xx základě xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 může xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Ministerstvem kultury xxxxxx stavební xxxxxxxx xx veřejném zájmu xxxxxx nebo xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 a 3, x xxxxxx státní xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 5 x Ministerstva xxxxxxx, x xx xx lhůtě 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx mu xxxx xxxxxxx vznikly; xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§177

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Pokud xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx ohrožení státu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx54) anebo při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx živelní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx třeba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx možných xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx v xxxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxxxxx xx xxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx okolností x v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx odstraňování xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hrozícím xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx života xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx škodám, xxxxx xxx xxxxxxxx xxx předchozího rozhodnutí xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jinak. Stavebnímu xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx jsou xxxxxx xxxxxxxx prováděna; následně xxx postupovat xxxxx xxxxxxxx 5 a 6.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx x původními xxxxxxxxxxxx nebo jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xx takové xxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §106 xxxx. 1 obdobně x tím, xx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx stavebního xxxxx, xx proti xxxxxxxx xxxxxx nemá námitek, xxxx 7 dnů. X xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx terénních xxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x osoba, xxxxx xxxx xxxxxxx provádět.

(4) Xxxxxxx stavebního úřadu xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx po xxxx 12 xxxxxx; nepozbývá xxxx xxxxxxxxx, pokud x xxxx době xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prací započato. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx následujícím xx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx

x) xx projednání xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě stanoveno, xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx souhlas xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obsah xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) stanoveno x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxx k xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx dodatečně,

d) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx dodatečného xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nejvýše však xx polovinu xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxx stavební xxxx xxxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Odvolání xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx x řízení xxxxx xxxxxxxx 5 nemá xxxxxxxx účinek.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxx x prací xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, 3 x 5 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxxx úřadu.

XXXXX V

PŘESTUPKY

§178

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) v xxxxxxx x §76 xxxxxxx xxxxxxxx, xx kterým xx xxxxx územní xxxxxxxxxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxx územní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §87 xxxx. 2,

x) xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx územním řízení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §95 xxxx. 4,

d) provede xxxxxxxx v rozporu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx regulačním xxxxxx xxxxxxxxxxxxx územní xxxxxxxxxx, xxxx provede xxxxxxxx xxxx zakázané, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §119 xxxx. 1 užívá xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx zkoušek xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxx umožní xxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §119 xxxx. 1 xxxxx xxxxxx xxx kolaudačního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §126 odst. 1 xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxxxxxx souhlasu xxxx x xxxxxxxx o xxxxxxx stavby, xxxx x xxxxxx vymezeným x xxxxxxxx stavby, xxxxxxxxxx-xx xxxxxx kolaudaci, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §104 xxxx. 1 xxxx. x) xx i) provedené xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx takové xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §127 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxx podle §127 xxxx. 4, xxxx takové xxxxxxx xxxxxx jiné xxxxx,

x) xxxxx stavbu x xxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §123, xxxx takové xxxxxxx xxxxxx xxxx osobě,

k) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §124,

x) x xxxxxxx x §128 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §103 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x §103 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 4 až 8 xxxxx v §104 xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §128 odstraní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx souhlasu nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §128, xxxx

x) x xxxxxxx x §171 odst. 3 xxxxxxxx xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) v xxxxxxx x §104 provede xxxxxx, terénní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx práce xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) v rozporu x §104 provede xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx práce x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu,

c) x xxxxxxx s §104 xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu,

d) x xxxxxxx x §108 xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx stavebního xxxxxxxx nebo společného xxxxxxxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx autorizovaného xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §108 xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx povolení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx certifikátu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §108 xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx povolení nebo xxxxxxxxxx povolení xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx anebo xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, veřejnoprávní xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolením anebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx smlouvou, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx povolením xxxxxx x chráněném xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x nezastavěném území,

i) x xxxxxxx s §134 xxxx. 2 xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §134 odst. 4 neuposlechne xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §152 odst. 1, 3, 4 xxxx 6 ,

x) poruší xxxxxxxxx xxxxx §160 xxxx. 4,

x) xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx x xxxxxxx veřejných xxxxx xxxxx §176 xxxx. 1,

x) x xxxxxxx x §155 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) x rozporu x §157 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

(3) Za přestupek xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 2&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) xxxx x),

x) xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx odstavce 2 xxxx. e) xxxx x),

x) do 500&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), g), x), x), x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx g),

d) xx 200&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b), x), x), x), l), x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), b), x), x), k), x), n) xxxx x).

§179

(1) Fyzická, právnická xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) x xxxxxxx x §128 odst. 5 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dozoru anebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xx xxxxxxx azbest,

b) xxxxxxxx stavbu x xxxxxxx s rozhodnutím xxxxx §129,

x) x xxxxxxx s §131a xxxxxxxx stavebnímu úřadu xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) neodstraní xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §129,

e) v xxxxxxx x §134 xxxx. 2 nebo 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx doklady xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadem xx xxxxx xxxx rozhodnutí,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxx nutné xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx provede x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx §135 xxxx 136,

x) neprovede xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavby xxxx xx provede x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx podle §135 xxxx 136,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné úpravy xxxx xx provede x rozporu x xxxxxxxxxxx podle §137,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x rozporu x xxxxxxxxxxx podle §139,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §154 xxxx. 1 xxxx. x), b), x) nebo e), xxxx

x) v xxxxxxx x §155 poruší xxxxxxxxxx povinnost.

(2) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x rozporu x xxxxxxxxxxx podle §129,

x) x rozporu s §134 odst. 2 xxxx 3 nezjedná xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadem xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) neprovede xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx x rozporu x xxxxxxxxxxx podle §135 xxxx 136,

x) neprovede xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx x xxxxxxx x rozhodnutím xxxxx §135 xxxx 136,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx je xxxxxxx v rozporu x xxxxxxxxxxx xxxxx §137,

x) poruší některou x xxxxxxxxxx podle §154 xxxx. 2 xxxx. x), b) xxxx x), nebo

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §129.

(3) Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx infrastruktury xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx §161 xxxx. 1,

b) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §27 odst. 3.

(4) Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxxxxxx inspektor xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx s §155 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nesplní xxxxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 1.

(5) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. b), x), x), x) xxxx x) xxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x), d) xxxx x),

x) xx 200&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), c), d), x), x) xxxx x) xxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), f) xxxx x) xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4.

§180

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §158 xxxxxxx vybrané xxxxxxxx xx výstavbě bez xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu14).

(2) Fyzická xxxxx xx jako xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx dopustí přestupku xxx, xx neodevzdá xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace x xxxxxxxxx standardu xxxxx §159 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxx osoba se xxxx xxxxxxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §134 xxxx. 2 xxxx 3 nezjedná xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxx xx výzvě xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §153 odst. 1 xxxx 2, xxxx

x) x xxxxxxx s §155 xxxxxx oznamovací xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dozor xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx s §134 xxxx. 2 nebo 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx stanovené xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu,

b) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx §153 xxxx. 3 xxxx 4, xxxx

x) x xxxxxxx s §155 poruší xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 lze xxxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx.

§181

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §155 xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost,

b) xxxxxx některou x xxxxxxxxxx podle §160 xxxx. 1 nebo 2,

x) provede xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxxxxxx územní xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) provede činnosti x rozporu x xxxxxxx rozhodnutím xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx jimi xxxxxxxx, xxxxx provede xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx souhlasem,

e) v xxxxxxx s §104 xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx úpravy, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx, nebo

f) x rozporu x §108 xxxxxxx xxxxxx xxxx změnu stavby xxx xxxxxxxxxx povolení, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, oznámeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x nimi.

(2) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1 lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 500 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxx x), x), x) xxxx x),

x) 200&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle xxxxxxx x) nebo x).

§182

Společná xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx stupni xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §13, 15 x 16; přestupek xxxxx §179 odst. 3 písm. x) x §180 odst. 2 x prvním xxxxxx projednává xxxxxxxx xxxx příslušný xxxxx §13 odst. 1 xxxx. c) zákona. Xxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx příslušným vést xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxx obecní xxxx, který xx xxxxxxxxx úřadem, xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

§183

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX

§184

(1) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxx územního plánování xx xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) datum, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx; u subjektu xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x cizině, xxxxx, xxxxx a xxxx, xxx se xxxxxxx,

x) xxxxx, místo x okres xxxxx; xxx-xx o xxxxx xxxxxxxx údajů xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx úmrtí, xxxxx x stát, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, den, který xx x xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx nepřežil, x xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx stavební xxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) jméno, popřípadě xxxxx, příjmení, rodné xxxxxxxx,

x) xxxxx narození,

c) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxx x xxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx též xxxxxx, xx kterou xxxx xxx doručovány xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zbavení xxxx omezení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx občana xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, datum úmrtí, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx došlo,

g) xxx, xxxxx xxx x rozhodnutí soudu x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, popřípadě xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx využívá xxxxxxxx xxxx z informačního xxxxxxx cizinců tyto xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení,

b) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx, kde xx xxxxxxx narodil; x xxxxxxx, xx se xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) druh x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx způsobilosti k xxxxxxx xxxxxx,

x) datum, xxxxx x okres xxxxx; xxx-xx x xxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, stát, xx xxxxx území x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx.

(4) Z xxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 lze x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx nezbytné ke xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx, které xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxx informačního systému xxxxxxx, pouze pokud xxxx xx tvaru xxxxxxxxxxxxxx současný xxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXX X NAVAZUJÍCÍ ŘÍZENÍ

§184a

(1) Xxxx-xx žadatel xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx x xxxx-xx xxxxxxxx xx služebnosti xxxx x práva xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx vlastníka xxxxxxx nebo xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vlastníkem, xxxxxxx xxxxxxx vlastníka xxxxxx. X žádosti x xxxxxxxx změny xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx spoluvlastnictví vlastník xxxxxxxx dokládá xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nevzniklo.

(2) Souhlas x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx dokumentace.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx, je-li xxx xxxxxxx potřebných xxxx k pozemku xxxx stavbě xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyvlastnění zákonem.

(4) Xxxxxxxx 1 x 2 xx použijí xxxxxxx u postupů xxxxx části xxxxx xxxxx XXX x xxxxx xxxxxx xxxxx X, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxx.

§184x vložen xxxxxxx předpisem x. 225/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2018

§184b

(1) Xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx řízením xxxxx §3 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na životní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx podle §9b xx 9e xxxxxx x posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxx prostředí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx připomínky xxxxxxxxxx při veřejném xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx; jinak se x xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx připomínky uplatnit xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx k xxx xxxxxxxxxx.

§184x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

ČÁST ŠESTÁ

PŘECHODNÁ A XXXXXXXXX USTANOVENÍ

Přechodná xxxxxxxxxx

§185

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 9 měsíců xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx územního xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx poskytovatel xxxxx x této xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x 3 xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx do 9 xxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx situaci xxxxxxxxx infrastruktury. Do 6 xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Jednotné trigonometrické xxxx katastrální18) v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro své xxxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxxx do 24 měsíců a xxxxxxx xxxx xx 30 xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Nebudou-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bude xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx území x rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx analytickým xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx studie, územní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, zpracované přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxx působnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, prověří xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx prověří jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx úřad xx spolupráci s xxxxxxxxx úřady xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx urbanistické xxxxxx, územního xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx návrh xx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx prognózy, xxxxxxxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxx územní xxxxxx.

§186

Politiku xxxxxxxx rozvoje xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxxx do 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§187

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1992 xxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx do 3 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx aktuálnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxx xxxxx xx návrhu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Územní plán xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxx závazná xxxx, xxxxxxx platnosti xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx zásadami xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pořídí xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx kraje xxxxxxxxxx xx 5 xxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx lhůty xxxxxxxxx platnosti xxxxxx xxxxx velkých územních xxxxx.

(4) Xxx pořízení xxxxxxx zásad územního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jejich xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x požadavky xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx jednotlivě xxxxxxxx xxxxxxx, dotčeným xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x ministerstvu, které xxxxx do 30 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx podmínky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx projednání, předloží xx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Ustanovení §45 odst. 2 xx neuplatní xx xxxxx xxxxxx zásady xxxxxxxx rozvoje.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx plánu velkého xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zásad územního xxxxxxx x xxxxx xxxxx územního xxxxxxx.

(7) Xx xxxx xxxxxx xxxxx územního xxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx velkého xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x technické xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx významu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, limity využití xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx plánu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; ostatní xxxxx řešení pozbývají xxxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx návrhu změny xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 2 xx 5, §38 xx 41.

§188

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sídelního xxxxxx xxxx xxxx, územní xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2007 xxx xx 31. prosince 2022 xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx projednat x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Územní xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx a jejich xxxxx, x kterých xxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx upraví, xxxxxxxxxx x xxxxxx; přitom xxxxxxxx ukončené přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2006.

(3) Xxx xxxxxxxxxx a vydání xxxxxx xxxxx územního xxxxx obce, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2006 xx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx rozhoduje xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx, v ostatních xxxxxxxxx úřad územního xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx vyhlášky, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace sídelního xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx plánu xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; ustanovení §174 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx56a).

§188a

(1) Xx xxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx územní xxxx, xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo zóny, xxx xx doby xxxxxx územního xxxxx, xxxxxxxxxx však do 31. xxxxxxxx 2020, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx kromě xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §18 odst. 5 xxxx

x) stavby, pro xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx x xxxxxxxx k 31. xxxxxxxx 2006 xxxxxxxxxx xxxxxxxx stavby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) stavby xxxxx urbanistické xxxxxx, xxxx-xx pro xxxxx xxxx opatřena xx 31. prosince 2006 x data x xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx zastavěným xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx rodinné xxxxxxx; stavba xxx xxxxxxxxxxx xxxx mít xxxxxxx tři xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx součet xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x tomto xxxxxxx xxxxx nejvýše xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx stavby, xxxxxxx xxxx 300 x2,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx společnou xxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx, xx kterém xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx mít rozlohu xxxxxxx 5000 m2.

(2) Xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx zastupitelstva xxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx. Souhlas xxxxxxxxxxxxxx obce může xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx staveb xx xxxxxxxxxxxxxx obce xxxxxxxxx dotčeného xxxxxx; x tomto případě xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§189

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx vyznačené xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx nebo x xxxxxxxxxx plánu, x xx xx dobu xxxxxxxxx této územně xxxxxxxxx dokumentace. X xxxxxxx pořizování x xxxxxx xxxxxx změny xx zastavěné xxxxx xxxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx velkých xxxxxxxx xxxxx xxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx rozhodování x území. Xxxxxx xxxxxx xxxxx obcí x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx útvarů xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx x území.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro výkon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17) vydané xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

§189x

Xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx účinných xxxx 31. xxxxxxxxx 2006 x xxx povolování xxxxxxx x nich xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

§189a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 191/2008 Xx. x xxxxxxxxx od 3.6.2008

§190

(1) Xxxxxx zahájená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx úpravy xxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxx stavby se xxxxx xxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, za xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx stavebního xxxxxxxx x xx xxx ohlášení xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx spáchaném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) řízení x přestupku a xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxx nové xxxxxx xxxxxx xx jednání xxxxxxxxxx nepovažuje xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x vyvlastnění, xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Neukončená xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx úpravy dokončí xxxxxxxx úřad, xxxxx xx stal xxxxxxxxxx x vedení xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(3) X staveb xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx pochybnosti xxxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§191

Xxxxxxx a xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jsou xxxxxxx předat nejpozději xx 30 dnů xx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx správních xxxxxx xxxxxxxx xxxxx stavebního xxxxxx stavebním xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx přechází, a x předání xxxxxx xxxxxxxx.

§192

Xxxxx xx správnímu xxxx

(1) Xx postupy x xxxxxx xx xxxxxxx ustanovení správního řádu, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx změnit xxxxxxxxxxx xxxxx §97 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nelze přezkoumat x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu.

Xxxxxxxxxx ustanovení

§193

Ministerstvo xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx §13 xxxx. 6, §14 odst. 2, §20a odst. 4, §21 xxxx. 4, §24 xxxx. 3, §26 xxxx. 2, §29 odst. 3, §36 xxxx. 6, §40 xxxx. 4, §42 xxxx. 8, §43 odst. 6, §47 xxxx. 6, §50 odst. 1, §55 xxxx. 8, §61 xxxx. 3, §64 xxxx. 6, §66 odst. 5, §78a xxxx. 10, §86 odst. 6, §87 odst. 5, §92 odst. 5, §94c xxxx. 3, §94l xxxx. 7, §94p xxxx. 7, §94s xxxx. 6, §94y odst. 8, §95 xxxx. 7, §96 xxxx. 11, §96a xxxx. 7, §99 xxxx. 2, §100 xxxx. 3, §105 odst. 9, §106 xxxx. 5, §110 xxxx. 5, §115 odst. 6, §116 xxxx. 8, §117 odst. 8, §122 odst. 7, §122a xxxx. 6, §123 odst. 5, §125 odst. 6, §127 odst. 6, §128 xxxx. 8, §134 odst. 7, §138 odst. 5, §143 xxxx. 5, §150 xxxx. 4, §155 odst. 2, §157 xxxx. 4, §161a xxxx. 7 x §162 odst. 7.

§194

K xxxxxxxxx §169

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxxxxx xx xxxxxxxx [§2 xxxx. 2 písm. x)],

x) Ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx požadavky xxx xxxxxx xxx plnění xxxxxx xxxx,

x) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx právním xxxxxxxxx technické xxxxxxxxx xxx letecké xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx57), xxx xxxxxx drah a xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx na dráze, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx x obsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx x účelům xxxxx, xxxxxxxxxx, transportu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx vyhrazeném xxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x úložišti xxxxxxxxxxxxxx odpadů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx stavby x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx zařízením10) a xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) Xxxxx báňský xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, přípravě a xxxxxxxx výhradních ložisek, xxxxx x úpravě x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx děl,

g) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx stavby xxx účely Vězeňské xxxxxx x jejích xxxxxxxxxxxxx jednotek.

§195

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24 ministerstvo xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx vykonává xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxx x kvality úkonů xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace x územně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx nichž xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) X žádosti x udělení xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) doklad x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx při pořizování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx 18 xxxxxx, xxxxxx výčtu xxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentací xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx prokazatelně xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podílu,

b) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x návrhu xxxxxxxx xxxxx, na xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx67) nebo xxxx doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Závěrečná ustanovení

§196

Ohlášení, žádosti, xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx i x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§197

Zrušovací ustanovení

Zrušují xx

1. Xxxxx č. 86/1946 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx č. 115/1947 Sb., xxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx xx xxx 12. dubna 1946, x. 86, o xxxxxxxx obnově.

3. Xxxxx č. 50/1976 Sb., x územním xxxxxxxxx x stavebním xxxx (stavební xxxxx).

4. Xxxxx č. 262/1992 Sb., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx x. 50/1976 Sb., x xxxxxxx plánování a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 103/1990 Xx.

5. Xxxxx č. 43/1994 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 50/1976 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

6. Xxxxx č. 59/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 50/1976 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxx č. 422/2002 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 50/1976 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním řádu (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

8. Xxxxxxxx č. 120/1979 Sb., x xxxxxxxxxx identifikaci informací.

9. Xxxxxxxx č. 132/1998 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxxxxx č. 135/2001 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx.

11. Vyhláška č. 492/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 132/1998 Xx., kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona.

12. Xxxxxxxx č. 570/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 135/2001 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

§198

Xxxxx zákon xxxxxx účinnosti xxxx 1. ledna 2007, x výjimkou ustanovení §143, 144, 145, 147 x 151, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. července 2006, x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §102 xxxx. 2, které xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2012.

Xxxxxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxxxxx v. x.

Příloha x zákonu x. 183/2006 Xx.

Xxxxxxx xxxxx vyhodnocení vlivů xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje , xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a územního xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx koncepcí xx životní xxxxxxxxx (Xxxx A vyhodnocení xxxxx xx udržitelný xxxxxx xxxxx)

[X §19 xxxx. 2 zákona x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním řádu (xxxxxxxx xxxxx)]

1. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x jiným xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxx xx mezistátní xxxx komunitární xxxxxx. Xxxxxxxxxx vztahu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úrovni.

3. Údaje x současném stavu xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx předpokládaném vývoji, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx územně xxxxxxxxx dokumentace.

4. Charakteristiky xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx významně xxxxxxxxx.

5. Současné problémy x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxx uplatněním xxxxxxxx územního rozvoje xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x ptačí xxxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx stávajících x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx vlivů sekundárních, xxxxxxxxxxxx, kumulativních, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a přechodných, xxxxxxxx x xxxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxx xx obyvatelstvo, lidské xxxxxx, xxxxxxxxxxx rozmanitost, xxxxx, xxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxxx zjištěných xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx vlivů podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

8. Popis xxxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx závažných xxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

9. Zhodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx komunitární xxxxxx xx politiky územního xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu x xxxxxx zohlednění xxx xxxxxx řešení. Zhodnocení xxxxxxx zapracování xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx variant xxxxxx.

10. Xxxxx ukazatelů xxx xxxxxxxxx vlivu politiky xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

11. Xxxxx požadavků xx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x hlediska minimalizace xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

12. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx, xxxxx nebyla pravomocně xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 191/2008 Xx. s xxxxxxxxx xx 3.6.2008

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxx-xx vymezené xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pozemků xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx část vymezení xx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxx pořizování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx, xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx změny, xxxxx xxxx ukončeny xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů; xxxxx xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx xxxx územně xxxxxxxxx dokumentace, xxxxx xxxx v rozporu x tímto xxxxxxx, xx nepoužijí.

3. Část xxxxx územního rozvoje, xx xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxxxx a xxx nejbližší xxxxxxxxxxx xxxx být x xxxx xxxxxxxxxxx vypuštěna.

4. Xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které podle xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx a při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx x xxxx dokumentace xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xx dokumentaci xxxxx.

5. Úkol xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx změny xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 4 let xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxx lhůta xxx xxxxxxx dat x xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Pořízení x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx vymezených x zásadách územního xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxx pozbývá xxxxxxxxx xxxxxxxxx 4 xxx ode dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx územního xxxxxxx xxxx x územním xxxxx není xxxxxxx xxxxx pro pořízení x vydání xxxxxxxxxxx xxxxx.

6. Pokud xxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx projednání, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxx; v xxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx schválení xxxxxx xxx zpracování xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxx pokynů se xxxx řízení x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx §50 x 51 xxxxxx č. 183/2006 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx x xxxxx případě xxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx změny, xxxxxxxxx x xxxx 6, xxxxx byly xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; to xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx.

8. Xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xx 1. xxxxx 2021 xxxxxxxxx v nezastavěném xxxxx kromě xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §18 odst. 5 xxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx pravomocně xxxxxxxx stavby xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

9. Xxxxxxxx předkupního xxxxx x územním plánu xxxx regulačním xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xx nepoužije. Xxxx, která xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, x listu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a čísel xxxxxx.

10. Obsahuje-li xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s tímto xxxxxxx, xxxxxxx pořizovatel xxxxxxxxxx xxxx řízením xxxxx §52 nebo 67 xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, upravení xxxxxx. Pokud xxx xxxx toto řízení xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxx ukončeno x územní xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx vydán, xxxxxxxxxxx xxxxxxx úpravu návrhu x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx projednání xxxxxxxxxx xxxxxx.

11. Pokud xxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx zatíženého xxxxxxxxxx právem učiněna xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

12. V xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx zákona x. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx nevyžadují, xxxxxxxx úřad xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, zastaví.

13. Xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx x vydání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xx považuje xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxx §96 xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

14. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, s xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx stupni, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx právní xxxxxx postačí xxxxxxxx; xx xxxxxx stavby xx xxxxx jako xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona,

b) xxxxxx x xxxxxxxx deliktu xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx úprava je xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

15. Xxxxxxxx xxxx dokončí xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

16. Xxxxx xxx návrh xx uzavření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podán přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, postupuje xx xxx xxxxxxxxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.

17. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se veřejnoprávních xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxx zahájit xxxxxxxxxx xx 1 xxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

18. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx staveb xxxxxxxxxxxxx xxx zkrácené xxxxxxxx řízení, xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx. Pořizovatel xx xxxxxxxxxx x obcí xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx bylo x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

19. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx x §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx územního xxxxxxxxxxx x stavebního xxxx podle xxxxxx x. 183/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §13a xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx obecného xxxxxxxxxx xxxxx uvedeného x §13 xxxx. 1 xxxx. b) až x), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xx xxxxx xx 18 xxxxxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx xx osvědčení x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, x souladu x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx vykonávat, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, x xxxxxxxx čehož xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, která má xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx způsobilosti podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 350/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx řízení xxxxxx xxxxx §91 xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx podle §91 odst. 4 xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx oznámení xxxxx §6 xxxxxx x. 100/2001 Sb., x posuzování xxxxx xx xxxxxxx prostředí, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x stavební xxxx xx xxxxxxxx příslušnému xxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx záměru xx xxxxxxx prostředí; x územním řízení xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx stanoviska podle §9a odst. 1 xxxxxx x. 100/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Postupy, které xxxxxx xxxxxxxx řízením, xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x oznámení, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, dokončí xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

3. Pokud xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §65 odst. 5 xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x vydá xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

4. Xxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 8 xxxxxxxxxx zákona, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx, xx přerušují xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x stavební xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §13 xxxx. 8 xxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. X xxxxxx, xxx které xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx provedení xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. VI xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 39/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2015

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxx, o xxxxxxx xxxx vložena xxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xx 30. xxxxxx 2010, xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2018 x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 6 xxxxxx x. 183/2006 Sb., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx zasahuje do xxxxxxxxx obvodu pouze xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, jinak xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxx těchto xxxxxx xx xxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx, dosavadní xxxxx o xxxxxx Xxxxxxxxxxxx pro místní xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x na xxxxxxxxxxxx xxxxxx, územní generely xxxx územní prognózy xxxxxxxxx xxxxx §185 xxxx. 4 xxxxxx x. 183/2006 Xx.

2. Xxx posuzování úhrady xxxxxxxxxxx politiky územního xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje, změny xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx rozhodnuto x xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx plánu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx účinnosti, xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Pokud xxxx xxxxxxxx veřejná xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx, změna xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx uvedená územně xxxxxxxxx dokumentace účinnosti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Krajský úřad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle §164 xxxx. 2 xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxx územního xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx vydaných přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2018.

6. Xxxx, pro xxxxxx xxx vydán xxxxxx plán xxxx xxxxxxxxx plán xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2018. Xxxxx nebyla xxxxxx xxxxx změna této xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx vydaný xxxxxx xxxx nebo xxxxxx regulační plán.

7. Xxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxx územní xxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx plánovací dokumentace xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx této xxxxxxxxxxx do 30. xxxxxx 2018; to xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x není pořizována xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §166 xxxx. 3 xxxxxx č. 183/2006 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studie, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx příslušný x xxxxxxxx xxxxxx studie, xx 30. xxxxxx 2018, xxxx xxxxx x xxxx studii x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xx xx xxxxxx xxxxxxxxx nejbližší aktualizace xxxx změny těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

10. Xxxxxxx xxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

11. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx stavební xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

12. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxx vydáno xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx, nebo u xxxxx xxx zahájen xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx územní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 písm. x) xxxxxx x. 100/2001 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, x stavební xxxx xxxxxxxxx též podle §9b9e xxxxxx č. 100/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §91 xx 94h x §94i94r xxxxxx č. 183/2006 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na životní xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx prostředí xx xxxxxxxxx.

13. Záměry, xxx xxxxx bylo xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx vlivů xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx u xxxxx xxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí, xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx nebo ve xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §9a xxxx. 3 až 5 x §9b xx 9d zákona x. 100/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx.

14. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx včetně podpěrných xxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, řídicí, xxxxxxxxxxxxx, informační a xxxxxxxxxxxxxxx techniky, x xxxxxxxx budov xxxx xxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxxx x související xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx řídicí, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx, xx které xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx uzavřena xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx povolení.

15. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §190 odst. 2 zákona x. 183/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx 1. ledna 2007 xxxxxx nabytím xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Neukončená xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxx nebude xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx působnost xxxxxxxx stavebního úřadu xxx xxxx xxxx, xxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx obecnímu xxxxx, x jehož xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx podklady xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, zahájené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx, ohlášení xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2018

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ukončena xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx stavební úřad xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Postupy, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx řízením, xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 312/2019 Xx. x účinností xx 1.2.2020

Čl. IV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XXX xxxx 4 a 5 x části xxxxxx xxxxx I xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu vedoucího x vydání závazného xxxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxx podmiňujícího xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XXX xxxx 4 x 5 x části xxxxxx xxxxx I xxxxxx x. 183/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx nebyly xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2023, xx dokončí podle xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Pokud xxx xxxxx na uzavření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 183/2006 Xx. xxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2023, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxx zákona x. 183/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x provedení §20a xxxx. 4 zákona x. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 xxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xx doby xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx §20a xxxx. 2 x 3, §159 xxxx. 2 x §180 xxxx. 2 xxxxxx x. 183/2006 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, nepoužijí.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 47/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 12.3.2020

Xx. XXV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx") prověří záměry xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx se jedná x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo veřejně xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxx xxxxxxxx lhůta xxx přezkum podle xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx řádu xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xx zásad xxxxxxxx xxxxxxx bez věcné xxxxx xx prvního xxxxxxxx rozvojového xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyjádření xx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x posuzování xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx území xxxxx §35c xx 35f xxxxxx x. 183/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx správního.

3. Xxxxxxxxxxx x xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx pořízení rozhodlo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxx, kdy příslušné xxxxxxxxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx na dosavadní xxxxxx xxxxxxxx naváže xxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxx stavební deník x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x nadlimitním xxxxxx, se xxxxxxx, xx-xx zadávací xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 403/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

Informace

Právní xxxxxxx x. 183/2006 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2007, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §143, 144, 145, 147 a 151, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1.7.2006, x x xxxxxxxx ustanovení §102 xxxx. 2, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1.1.2012.

Xx znění xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

68/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 4.4.2007

191/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx zákona x. 68/2007 Xx.

x účinností xx 3.6.2008

223/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx služeb

s xxxxxxxxx xx 28.12.2009

227/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Sb., kterým xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.1.2011

345/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 72/94 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x budovám x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x bytům x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx některé xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx č. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

379/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.1.2010

424/2010 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 111/2009 Xx., o xxxxxxxxxx registrech, ve xxxxx xxxxxx x. 100/2010 Xx., x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2010

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x řízení xxxxx xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

142/2012 Xx., o xxxxx některých zákonů x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx registrů

s xxxxxxxxx od 1.7.2012

167/2012 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx a spisové xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 227/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x elektronickém xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

350/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., x územním xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

257/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2014

39/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx některých zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2015

91/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 22/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výrobky x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 15.4.2016

264/2016 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx atomového xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

298/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Xx., o svobodném xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 121/2000 Sb., x xxxxx autorském, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (autorský xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 19.9.2016

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx přestupky a xxxxxx x nich x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

193/2017 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 256/2001 Xx., o pohřebnictví x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.9.2017

194/2017 Sb., x xxxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx od 25.7.2017

205/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 181/2014 Sb., x kybernetické bezpečnosti x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x kybernetické xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 104/2017 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2017

225/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 183/2006 Xx., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

169/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 416/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx infrastruktury a xxxxxxxxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2018

277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

312/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 254/2001 Xx., x xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.2.2020

47/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 200/1994 Xx., x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 12.3.2020

403/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 416/2009 Xx., o urychlení xxxxxxxx dopravní, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

124/2021 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 26.1.2021 xx. xx. Pl. XX 22/17 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 3 zákona x. 114/1992 Sb., x ochraně přírody x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x §4 odst. 9 až 11 xxxxxx č. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 10.3.2021

261/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxxxx postupů xxxxxx xxxxxxx moci

s účinností xx 1.7.2023

Xxxxxx předpis x. 183/2006 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 283/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2023.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Zákon č. 311/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx hmotách), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

2) Xxxxx č. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §136 xxxxxx č. 500/2004 Xx., správní řád.

4) Xxxxxxxxx zákon č. 254/2001 Sb., x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 114/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 86/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o ochraně xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon č. 334/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 289/1995 Sb., x xxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 133/1985 Sb., x xxxxxxx ochraně, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 13/1997 Sb., x pozemních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 164/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx minerálních xxx, xxxxxxxxxx léčebných xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (lázeňský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 62/1988 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 406/2000 Sb., o hospodaření xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) §149 xxxxxx č. 500/2004 Xx.
6) §140 xxxxxx č. 500/2004 Xx.
7) Zákon č. 131/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxx Xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 314/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxx x pověřeným xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 387/2004 Sb.
9) Xxxxx č. 76/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxxxxx znečištění, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém xxxxxxxxx jaderné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odvětvích x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
11) Xxxxx č. 100/2001 Sb., x posuzování xxxxx xx životní xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 93/2004 Xx.
12) Xxxxx č. 114/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
13) §139 xxxxxx č. 500/2004 Xx.
14) Zákon č. 360/1992 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx autorizovaných architektů x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx x rodných xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o evidenci xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 326/1999 Sb., x pobytu cizinců xx území České xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §76 xxxxxx č. 500/2004 Xx.
17) Xxxxx č. 312/2002 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

18) Xxxxxxxx xxxxx č. 430/2006 Sb., x stanovení xxxxxxxxxxxx referenčních xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx používání, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
19) Xxxxx č. 248/2000 Sb., x podpoře xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 320/2002 Xx.
20) Xxxxx č. 123/1998 Sb., o právu xx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) §172 xxxx. 3 xxxxxx x. 500/2004 Xx.
22) Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
23) §171 xx 174 xxxxxx x. 500/2004 Sb.
24) Xxxxx č. 139/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxx č. 229/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) §159 xx 170 xxxxxx x. 500/2004 Sb.
26) §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 100/2001 Sb., xx znění xxxxxx x. 93/2004 Xx.
27) §16 xxxxxx x. 100/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 93/2004 Xx.
28) §7 xxxxxx x. 100/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 93/2004 Xx.
29) §8 xxxx. 4, §9 xxxxxx č. 100/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 93/2004 Xx.
30) §10 xxxxxx x. 100/2001 Xx., xx znění xxxxxx č. 93/2004 Xx.
31) §9 xxxx. 8, §8 xxxx. 3 zákona x. 100/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 93/2004 Sb.
32) Xxxxx č. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx péči, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) §2, 3 x 11 xxxxxx x. 139/2002 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx úřadech a x xxxxx xxxxxx x. 229/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x půdě x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Například xxxxx č. 266/1994 Sb., o xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) Xxxxx č. 72/1994 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx spoluvlastnické xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x bytům x xxxxxxxxx prostorům x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx bytů), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
36) Xxxxxxxxx §70 zákona x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx přírody x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 218/2004 Xx., §23 xxxxxx x. 100/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 93/2004 Xx.
37) §5 xxxx. 1 xxxxxx x. 344/1992 Xx., x xxxxxxxx nemovitostí Xxxxx republiky (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
38) Xxxxx č. 219/2000 Sb., x majetku Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
39) Xxxxx č. 22/1997 Sb., x technických xxxxxxxxxxx na xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx č. 163/2002 Sb., kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx výrobky.
Nařízení xxxxx č. 190/2002 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stavební xxxxxxx xxxxxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 251/2003 Xx. a xxxxxxxx xxxxx x. 128/2004 Xx.
40) Xxxxxxxx č. 104/1997 Sb., xxxxxx se xxxxxxx zákon x xxxxxxxxx komunikacích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) Například §4 xxxxxxxx x. 111/1981 Sb., o xxxxxxx komínů, §15 x 19 vyhlášky x. 428/2001 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx x. 274/2001 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx), §4 xxxxxxxx č. 85/1978 Xx., x xxxxxxxxxx, revizích x xxxxxxxxx plynových xxxxxxxx, xx xxxxx nařízení xxxxx x. 352/2000 Xx.
41x) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních xxxxxxxxxx.
41x) §31 xxxx. 1 xx 3 xxxxxx č. 128/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx.
§14 xxxx. 1 xx 3 xxxxxx x. 131/2000 Xx., xx xxxxx zákona č. 227/2009 Xx.
42) Zákon č. 552/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
43) Xxxxx č. 239/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 380/2002 Sb., x xxxxxxxx x provádění úkolů xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
44) §35 xxxx. 1 xxxxxx x. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 102/2000 Sb.
45x) Xxxxx č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) Xxxxx č. 634/2004 Sb., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46x) §15a xxxxxx x. 360/1992 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inženýrů x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 224/2003 Sb.
47) §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 360/1992 Sb., xx xxxxx zákona x. 224/2003 Sb.
48) Xxxxx č. 499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx x spisové službě x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
49) Xxxxxxxxx xxxxx č. 360/1992 Sb., xxxxx č. 200/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
50) §68 xxxxxx x. 499/2004 Xx.
51) Xxxxx č. 184/2006 Sb., x odnětí xxxx xxxxxxx vlastnického xxxxx x xxxxxxx xxxx ke stavbě (xxxxx x xxxxxxxxxxx).
52) §15 xxxx. 2 zákona x. 500/2004 Xx.
53) §58 x §62 xxxx. 3 až 6 xxxxxx x. 500/2004 Xx.
54) Xxxxx č. 239/2000 Sb., ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
Zákon č. 240/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 254/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
55) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
56) Xxxxx č. 337/1992 Sb., o správě xxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
56x) Xxxxx č. 500/2004 Sb., xxxxxxx řád, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
57) §36 xxxxxx č. 49/1997 Xx., o civilním xxxxxxxx a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx).
58) Xxxxx č. 227/2000 Sb., o elektronickém xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
59) §30 xxxx. 2 xxxxxx x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
59) Zákon č. 458/2000 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx x energetických odvětvích x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (energetický xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
60) Například xxxxx č. 289/1995 Sb., x xxxxxx a o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (lesní xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
61) Xxxxxxxxx xxxxx č. 77/1997 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
62) §2 xxxx. 1 xxxxxx x. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx majetku x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
63) §12 xxxx. 4 zákona x. 219/2000 Xx.
§10 xxxxxx x. 526/1990 Xx., o xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
64) Xxxxxxxx č. 246/2001 Sb., x stanovení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru (vyhláška x xxxxxxx xxxxxxxx).
65) §15a xxxxxx č. 254/2001 Xx., o xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (vodní xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
66) §20 xxxx. 3 xxxxxx x. 200/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
67) Xxxxx č. 262/2006 Sb., zákoník práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

68) §3 odst. 7 xxxxxx x. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

69) Xxxxxxxxx xxxxx č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odvětvích x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 127/2005 Sb., o elektronických xxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

70) §11 odst. 1 xxxx. a) xxxx x) xxxxxx x. 100/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o posuzování xxxxx xx životní xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

71) §4 odst. 1 xxxxxx x. 100/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

72) §66 xxxx. 1 soudního řádu xxxxxxxxx.

73) Xxxxxxx I xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 305/2011 xx xxx 9. března 2011, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx stavebních xxxxxxx xx xxx a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 89/106/XXX.

74) §2 písm. x) xxxxxx x. 123/1998 Sb., x xxxxx na xxxxxxxxx x životním prostředí, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.