Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.03.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 12.03.2020 do 31.12.2021.


Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
183/2006 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Základní pojmy §2 §3

ČÁST DRUHÁ - VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY

HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ §4

HLAVA II - PŮSOBNOST VE VĚCECH ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Působnost ve věcech územního plánování §5

Orgány obce §6

Orgány kraje §7

Zvláštní působnost na území hlavního města Prahy §8 §9

Ministerstvo obrany §10

Ministerstvo §11 §12

Obecné stavební úřady §13

Kvalifikační požadavky pro výkon činnosti na obecném stavebním úřadu §13a §14

Speciální stavební úřady §15

Vojenské a jiné stavební úřady §16

Vyhrazení pravomoci stavebního úřadu §17

ČÁST TŘETÍ - ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

HLAVA I - CÍLE A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Cíle územního plánování §18

Úkoly územního plánování §19

HLAVA II - OBECNÁ USTANOVENÍ A SPOLEČNÉ POSTUPY V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ

Zveřejňování písemností §20

Jednotný standard územně plánovací dokumentace §20a

Územně plánovací informace §21

Veřejné projednání §22

Zástupce veřejnosti §23

Oprávněný investor §23a

Kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost §24

HLAVA III - NÁSTROJE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Díl 1 - Územně plánovací podklady §25

Územně analytické podklady §26

Pořizování územně analytických podkladů §27

Aktualizace územně analytických podkladů §28

Projednání územně analytických podkladů §29

Územní studie §30

Díl 2 - Politika územního rozvoje §31

Obsah politiky územního rozvoje §32

Návrh politiky územního rozvoje §33

Schválení politiky územního rozvoje §34

Aktualizace politiky územního rozvoje §35

Díl 3 - Územně plánovací dokumentace

Oddíl 1 - Zásady územního rozvoje §36

Návrh zásad územního rozvoje §37 §38

Řízení o zásadách územního rozvoje §39 §40

Vydání zásad územního rozvoje §41

Aktualizace zásad územního rozvoje §42

Zkrácený postup pořizování aktualizace zásad územního rozvoje §42a §42b

Nabytí účinnosti aktualizace zásad územního rozvoje §42c

Oddíl 2 - Územní plán §43

Pořízení územního plánu §44

Úhrada nákladů na pořízení územního plánu §45

Návrh na pořízení územního plánu §46

Zadání územního plánu §47 §48 §49

Návrh územního plánu §50 §51

Řízení o územním plánu §52 §53

Vydání územního plánu §54

Vyhodnocování územního plánu a jeho změny §55

Zkrácený postup pořizování změny územního plánu §55a §55b

Nabytí účinnosti změny územního plánu §55c

Opatření proti průtahům při pořizování územního plánu §56

Spojené pořízení územního plánu a regulačního plánu §57

Zastavěné území §58

Vymezení zastavěného území §59 §60

Oddíl 3 - Regulační plán §61

Pořízení regulačního plánu §62

Úhrada nákladů na pořízení regulačního plánu §63

Pořízení regulačního plánu z podnětu §64 §65

Pořízení regulačního plánu na žádost §66

Řízení o regulačním plánu §67

Posouzení regulačního plánu pořizovatelem §68

Vydání regulačního plánu §69

Souběžné pořízení regulačního plánu a změny územního plánu §70

Doba platnosti, změna a zrušení regulačního plánu §71

Zkrácený postup pořizování změny regulačního plánu §72 §73 §74

Nabytí účinnosti změny regulačního plánu §75

Díl 4 - Územní rozhodnutí §76 §77 §78

Veřejnoprávní smlouva §78a

Rozhodnutí o umístění stavby §79

Rozhodnutí o změně využití území §80

Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území §81

Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků §82

Rozhodnutí o ochranném pásmu §83

Díl 5 - Územní řízení

Příslušnost k územnímu rozhodnutí §84

Účastníci územního řízení §85

Žádost o vydání územního rozhodnutí §86

Zahájení územního řízení §87

Přerušení územního řízení §88

Závazná stanoviska, námitky a připomínky §89

Posuzování záměru žadatele §90 §91

Územní rozhodnutí §92

Doba platnosti územního rozhodnutí §93

Změna a zrušení územního rozhodnutí §94

Územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí §94a §94b §94c §94d §94e §94f §94g §94h §94i

Společné územní a stavební řízení §94j §94k §94l §94m §94n §94o §94p

Společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí §94q §94r §94s §94t §94u §94v §94w §94x §94y §94z

Zjednodušené územní řízení §95

Územní souhlas §96

Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru §96a

Závazné stanovisko orgánu územního plánování §96b

Díl 6 - Územní opatření o stavební uzávěře a územní opatření o asanaci území §97 §98 §99 §100
Díl 7 - Úprava vztahů v území §101

Náhrady za změnu v území §102

ČÁST ČTVRTÁ - STAVEBNÍ ŘÁD

HLAVA I - STAVBY, TERÉNNÍ ÚPRAVY, ZAŘÍZENÍ A UDRŽOVACÍ PRÁCE

Díl 1 - Povolení a ohlášení

Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení §103

Jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce, u kterých postačí ohlášení §104

Ohlášení §105 §106 §107

Stavební řízení §108 §109 §110 §111 §112 §113

Námitky účastníků řízení §114

Stavební povolení §115 §116

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora §117

Změna stavby před jejím dokončením §118

Díl 2 - Kolaudace §119 §120 §121

Kolaudační souhlas §122

Kolaudační řízení §122a

Předčasné užívání stavby §123

Zkušební provoz §124

Dokumentace skutečného provedení stavby §125

Změna v užívání stavby §126 §127

Díl 3 - Odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení

Povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení §128

Nařízení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení §129 §130 §131 §131a

HLAVA II - STAVEBNÍ DOZOR A ZVLÁŠTNÍ PRAVOMOCI STAVEBNÍHO ÚŘADU

Společné zásady §132

Kontrolní prohlídka stavby §133 §134

Neodkladné odstranění stavby a nutné zabezpečovací práce §135 §136

Nezbytné úpravy §137

Stavební příspěvek §138

Údržba stavby §139

Vyklizení stavby §140

Opatření na sousedním pozemku nebo stavbě §141

Účastníci řízení §142

HLAVA III - AUTORIZOVANÝ INSPEKTOR §143 §144 §145 §146 §147 §148 §149 §150 §151

HLAVA IV - POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST OSOB PŘI PŘÍPRAVĚ, PROVÁDĚNÍ A UŽÍVÁNÍ STAVEB

Stavebník §152

Stavbyvedoucí a stavební dozor §153

Vlastník stavby a zařízení §154 §155

Požadavky na stavby §156

Stavební deník §157

ČÁST PÁTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I - VYBRANÉ ČINNOSTI VE VÝSTAVBĚ A SOUČINNOST VLASTNÍKŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Vybrané činnosti ve výstavbě §158

Projektová činnost ve výstavbě §159

Provádění staveb §160

Vlastníci technické infrastruktury §161

HLAVA II - EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI, UKLÁDÁNÍ PÍSEMNOSTÍ A NAHLÍŽENÍ DO NICH §162 §163 §164 §165 §166 §167 §168

HLAVA III - OBECNÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU, ÚČELY VYVLASTNĚNÍ A ÚPRAVA NĚKTERÝCH DALŠÍCH PRÁV A POVINNOSTÍ

Obecné požadavky na výstavbu §169

Účely vyvlastnění §170

Státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu §171

Vstupy na pozemky a do staveb §172

Pořádková pokuta §173

Expertní součinnost §174

HLAVA IV - OCHRANA VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ A SOUČINNOST SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ §175 §176

Mimořádné postupy §177

HLAVA V - PŘESTUPKY §178 §179 §180 §181

Společná ustanovení §182 §183

HLAVA VI - VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ Z INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY §184

HLAVA VII - SOUHLAS VLASTNÍKA A NAVAZUJÍCÍ ŘÍZENÍ §184a §184b

ČÁST ŠESTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přechodná ustanovení §185 §186 §187 §188 §188a §189 §189a §190 §191

Vztah ke správnímu řádu §192

Zmocňovací ustanovení §193 §194 §195

Závěrečná ustanovení §196

Zrušovací ustanovení §197

ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST §198

Příloha - Rámcový obsah vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje a územního plánu na životní prostředí pro účely posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (Část A vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území)

č. 191/2008 Sb. - Čl. II

č. 350/2012 Sb. - Čl. II

č. 39/2015 Sb. - Čl. II

č. 225/2017 Sb. - Čl. II

č. 3112/2019 Sb. - Čl. II

č. 47/2020 Sb. - Čl. IV

INFORMACE

183
XXXXX
xx xxx 14. xxxxxx 2006
o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx plánování xxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx územního xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx plánování, xxxxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx, xxxxxxxxxxx x území, xxxxxxxx xxxxxxxx postupů xxxxx tohoto zákona x postupy xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředí, podmínky xxx výstavbu, rozvoj xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx infrastruktury, xxxxxxxx územně plánovací xxxxxxxx x kvalifikační xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx stavebního xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jejich změn, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx pravomoci xxxxxxxxxx xxxxx, postavení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, soustavu xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx zákon xxxx upravuje xxxxxxxx xxx projektovou xxxxxxx x xxxxxxxxx staveb, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx na xxxxxxx x do xxxxxx, xxxxxxx veřejných xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxx xxxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

(1) V xxxxx zákoně se xxxxxx

x) xxxxxx v xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx,

x) stavebním pozemkem xxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxx pozemků, xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx umisťuje x xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx společným xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx celek x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zastavěným xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx; nemá-li obec xxxxx vymezené zastavěné xxxxx, xx zastavěným xxxxxx zastavěná část xxxx vymezená k 1. xxxx 1966 x vyznačená x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx zastavět xx xxxxx obce, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, a xx

1. xxxxxxx veřejné xxxxxx a xxxxx1) xxxxxxxx obecnému xxxxxxx;

2. x xxxxxxxxxxx lesní xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pozemků x výměře větší xxx 0,5 xx,

x) xxxxxxxxxxxx územím xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zastavěného xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) plochou xxxx území tvořená xxxxxx xx více xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, která je xxxxxxxx v politice xxxxxxxx xxxxxxx, zásadách xxxxxxxx rozvoje nebo xxxxxxx plánu, xxxxxxxxx x územně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jejího xxxxxxx x její xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx; x xxxxxxx hlavního xxxxx Prahy xx xx plochu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx dopravní x technické xxxxxxxxxxxxxx xxxx opatření xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x územním xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, zařízení, x xx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, drah, xxxxxxx xxxx, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

2. technická infrastruktura, xxxxxx xxxx xxxxxx x stavby x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx technického xxxxxxxx, například xxxxxxxx, xxxxxxxx, kanalizace, xxxxxxxx xxxxxxxxx vod, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx živelními nebo xxxxxx pohromami, stavby x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx vedení veřejné xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komunikační xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx;

3. xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx například xxx xxxxxxxxxx a výchovu, xxxxxxxx služby x xxxx o xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

4. veřejné xxxxxxxxxxxx1),

xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stavba xxx veřejnou infrastrukturu xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx, vymezená ve xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nestavební xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx území x x xxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx dědictví, xxxxxxxx xx vydané xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. zásady xxxxxxxx xxxxxxx;

2. xxxxxx xxxx;

3. xxxxxxxxx plán.

(2) X xxxxx zákoně xx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obecní xxxx, krajský úřad, Xxxxxxxxxxxx xxx místní xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podklady, xxxxxx plánovací dokumentaci, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx,

x) stavebním xxxxxxxxxxxx xxxxx oprávněná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),

x) xxxxxxxxxxx osoba, xxxxx pro sebe xxxx xxxxxx stavebního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stavby, terénní xxxxxx xxxx zařízení, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxx podnikatelské xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx investor x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxx stavby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx vysokoškolské xxxxxxxx stavebního xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 3 xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx užívání xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx stavební xxxx, xxxxx vznikají xxxxxxxx xxxx montážní xxxxxxxxxxx, bez xxxxxxx xx xxxxxx stavebně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx a xxxx trvání. Dočasná xxxxxx je xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx omezí xxxx xxxxxx trvání. Xx xxxxxx se xxxxxxxx také xxxxxxx xxxxxx funkci xxxxxx. Xxxxxx, xxxxx slouží xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx pro xxxxxxx.

(4) Xxxxx se x xxxxx xxxxxx používá xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx tím xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Změnou xxxxxxxxx stavby xx

x) xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) přístavba, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxx které xx zachovává xxxxxx xxxxxxxxx x výškové xxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxx před xxxxx xxxxxxxxxx xx rozumí xxxxx x provádění xxxxxx oproti xxxxxx xxxxxxxx xxxx dokumentaci xxxxxx ověřené xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx autorizovaným xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zastavěných xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx stavby se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vnějšího xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nadzemních i xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx roviny. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx započítávají. U xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx) xx zastavěná xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx roviny. U xxxxxxxxxxxx staveb nebo xxxxxx částí bez xxxxxxxxxx xxxxxxxx konstrukcí xx zastavěná xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx konstrukce xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx související xxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx stavebního xxxxxx xxxxxxxxxxx výstavba xx souvislém xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx staveb xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx výstavby xxxxxxx xxxxxx. Vedlejší xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx hlavní xxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx zabezpečuje xxxxxxxxxxxx xxxxxx hlavní xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx hlavní.

§3

(1) Xxxxxxx úpravou xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx, jimiž xx xxxxxxxxx mění xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x jim xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, násypy, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx hřišť x xxxxxxxxxx, těžební xxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx či xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx podle §2 odst. 3. X xxxxxxxxxxxxx, xxx xx jedná x xxxxxx nebo xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx 8 x2 xx xxxxxxxx xx xxxxxx pro xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, na xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxx xx stavba xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě zastavěný xxxxxxxx pozemek xxxx xxxx xxxx anebo xxxx stavby, popřípadě, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadem, xxx xxxx pozemek nebo xxxx část xxxxx xxxx xxxx stavby.

(4) Xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx, jimiž xx xxxxxxxxxxx její xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, aby xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xx prodloužila její xxxxxxxxxxxx.

(5) Pokud se x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, rozumí xx xxx podle okolností xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, terénní xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXX XXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXX USTANOVENÍ

§4

(1) Xxxxxx územního plánování x xxxxxxxx úřady xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a postupují xxx, xxx dotčené xxxxx byly xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx x dané xxxx, zejména u xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pouze xxxxx xxxxxxxxxx, upustily xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Pokud xx xxxxx se xxxxxxx xxxxxx předmětem žádosti xxxx ohlášení xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx projedná x xxxxxx stavby xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx územního plánování x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu místo xxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí. Xxx nesmí být xxxxxxx práva a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx3).

(2) Xxxxxx xxxxxxxx plánování x xxxxxxxx xxxxx postupují xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx4) xxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) závazná xxxxxxxxxx5) xxx rozhodnutí x xxx xxxx úkony xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) stanoviska, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxxx územního xxxxxxx x xxx xxxxxxxx obecné povahy xxxxx tohoto xxxxxx.

Xxx xxxxx stanoviska se xxxxxxx §149 xxxx. 2 xxxxxxxxx řádu xxxxxxx.

(3) Obsahuje-li xxxxxxxxxx xxxxx varianty řešení, xxxxxxx xxxxx posuzuje xxxxxx xxxxxxxx samostatně.

(4) Xxxxxxx orgán je xxxxx xxxx předchozím xxxxxxxxxxx nebo závazným xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mohou dotčené xxxxxx v téže xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x kterými xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx kterých bylo xxxxxxx stanovisko xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx plánování nebo xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx zákona, xxxxx xx x nim xxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dotčených xxxxxx xx věcech, o xxxxxxx bylo rozhodnuto x xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, v územním xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx opatření o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x územním xxxxxxxx x asanaci xxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx uplatněné xx xxxxxxx xxxx zjištěných x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxx orgány xx xxxx závazném xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx; stavební xxxx xxxxxxxx součinnost xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(7) Je-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx koordinované xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx pouze x xxxxxxx, xxxxxx-xx požadavky xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zájmů v xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x společném xxxxxx6) xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Orgány územního xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx projednávají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx protichůdná xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Dojde-li x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx a dotčenými xxxxxx, xxxxx i xxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxx, postupuje xx xxxxx správního xxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxx xxxxxx xxxx xxxxxx správním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx stanoviskem xxxxxxxxx, xxxxxxxx podle §149 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxx. Na postup xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx použijí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §94 x xxxx. xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxx §96, x xxx, že xxxxx xxxxxxx roku se xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Nezákonné xxxxxxx xxxxxxxxxx nadřízeného xxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxx xxxx xxxxxx x přezkumném řízení, x němuž xx xxxxxxxxx nadřízený xxxxxxx xxxxx správního orgánu, xxxxx vydal závazné xxxxxxxxxx. Na postup xxxxxxxxxxx správního xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x přezkumném xxxxxx xxxxx §94 x xxxx. xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx lhůt xxxxx §96, s xxx, že xxxxx xxxxxxx roku xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx stanoviska xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Zrušení xxxx změna xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x již nabylo xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXXX II

PŮSOBNOST XX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXX

§5

Xxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx plánování xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxx obcí x xxxxx, xxxxxxxxxxxx x na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx obce x kraje vykonávají xxxxxxxxx ve věcech xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx, že o xxxx rozhoduje xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx obce xxxxxxxxx xxxxxxx x rozvoj xxxxxx xxxxx obce, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx významu orgánům xxxxx xxxx na xxxxxxx zvláštních právních xxxxxxxx dotčeným xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rozvoj xxxxxx území xxxxx, xxxxxx mohou xxxxxxxxx xx činnosti xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx pouze x xxxxxxxxxxxxx nadmístního xxxxxxx; postupují xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx zasahovat xx xxxxxxxxxx xxxxxx krajů x xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx rozvoje xxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxx x kraje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uplatňování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx pořídit xxxxx xxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§6

Orgány xxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxx xxxxxxxx plánování") x xxxxxxxxx působnosti

a) xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx,

x) pořizuje xxxxxx plánovací xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx na xxxxxx obce xx xxxx správním obvodu,

d) xxxxxxxx vymezení xxxxxxxxxxx xxxxx xx žádost xxxx xx svém xxxxxxxx xxxxxx,

x) vydává xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §96b, není-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxx na vložení xxx do evidence xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxx úřad, xxxxx xxxxxxx splnění kvalifikačních xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), d), x), x) x pořizuje xxxxxx studii; xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx ve xxxxxxx správním obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx, xxxxx xx stavebním xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx jiná xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx III xxxx 4 x 5, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx činnosti xxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podkladů x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Obecní xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx plánovacích xxxxxxxx x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxx obce

a) xxxxxxxxx v samostatné xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx plánu,

b) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx plán,

e) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx působnosti xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plánu,

f) vykonává xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Rada xxxx a v xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx

x) vydává xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území,

b) schvaluje xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x právnickou xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti (§24 xxxx. 1),

c) xxxxxx územní opatření x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k zásadám xxxxxxxx rozvoje x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§7

Xxxxxx kraje

(1) Xxxxxxx xxxx x přenesené xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx zásady xxxxxxxx xxxxxxx x x zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx plochy x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx významu,

b) xxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx,

x) vydává xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §96b x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx správních xxxxxxxx několika xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx stanovených xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx příslušný k xxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx data xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) vykonává xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zásady xxxxxxxx xxxxxxx,

x) schvaluje x xxxxxxxxxx působnosti xxxxxx, xxxxxxxx pokyny xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x samostatné xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x návrhu xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje,

b) vydává x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x asanaci a xxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řádu.

§8

Xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx územní xxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx hlavního města Xxxxx7), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu ministerstvo. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx úřad městské xxxxx, xxxxxxxx působnost xxxxxxxxx úřadu Magistrát xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnout x xxxxxxxxx pořízení xxxxxxxx plánu xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx plán xxxx xxxx změna nemusí xxx x xxxxx xxxxxxx v souladu x částmi zásad xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx měněny souběžně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx zásad územního xxxxxxx xx podmínkou xxx vydání xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§9

§9 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 350/2012 Sb.

§10

Ministerstvo obrany

(1) Ministerstvo xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx újezdů

a) xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx analytické xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx návrh na xxxxxxx dat xx xxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx úřad xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx, regulační plán x územní xxxxxx,

x) xxxxxxxx územně xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx územně xxxxxxxxx informace,

d) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti.

Ministerstvo

§11

(1) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx správním xxxxxx xx xxxxxx územního xxxxxxxxx a

a) vykonává xxxxxx dozor xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx politiku územního xxxxxxx x k xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podklady,

c) xxxx xxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poznatků územního xxxxxxxxx, urbanismu, architektury x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x zdraví, x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x ochraně xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x řešení xxxxxxxxxxx xxxxxx teorie x praxe x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx existující xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu.

§12

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx správním xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x

x) vykonává xxxxxx dozor ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx závažné xxxx xxxxxxxxx xx vady xx výstavbě, xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx předcházet, x navrhuje xxxxxxxx x zabránění jejich xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx účinnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx a xxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx stavby, xxxxxx xxxxx, funkce, xxxxx x xxxxxxxx výrobky x xxxx dávat xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxx technických norem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx anebo x xxxxx xxxxxxxx technickým xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx vzájemnou xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx státní xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

f) xxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx

x) xxxx pro xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx příčin xxxxxxx staveb nebo xxxxx při něm, xxxxx se svým xxxxxxxx nebo opakovanými xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) může x xxxxxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx inspektory xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx provozováním xxxxxxx xxxxxxxx technické xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, k xxxxxx xxxxxxxxx aktualizaci x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§13

Xxxxxx stavební úřady

(1) Xxxxxxx stavebním xxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx řádu,

b) xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx8),

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx8),

x) městský a xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2012.

(2) Xxxx xxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx působnost stavebního xxxxx obecnímu xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. e), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx působnosti. Xxxxxxx xxxx, který xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu zaniklého xxxxxxxxxx úřadu.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Jde-li x opatření xxxx xxxxxx, xxxxx se xx uskutečnit ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx více stavebních xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x vydá rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Ten xxxx stanovit, že xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx vydá xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx správním xxxxxx se má xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Kraj xx xxxxxxx ohlásit xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx59).

(6) X xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x posuzování xxxxx xx životní xxxxxxxxx, xx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx I xxxx 1 x xxxxx §122, 123, 124 x 134.

(7) Xxxxxxx xxxxxx obecných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx předpis.

§13a

Kvalifikační požadavky pro xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §13 xxxxxxxx činnost xx xxxxx územního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řádu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxx-xx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávného celku, xxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání a xxxxx xxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx nebo právnického xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxx x 2 xxxx xxxxx x xxxxx stavebnictví, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx a 3 xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx kvalifikační xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx17), xxxx xxxxxxxxx činnost xx xxxxx územního rozhodování x xxxxxxxxxx řádu, xxxxx je zajištěno, xx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tuto xxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx17), xxxxxxxxx xxxx xx xxxx 18 xxxxxx.

§13x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 350/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§14

(1) Jestliže si xxxxxxxxxxxx vyhradí xxxxxxxxx xxxxx §12 odst. 2 xxxx. a), xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx orgány xxxxxxxxxx xx xxxxxxx poskytují xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx ministerstvem pověřeným xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, poruchy nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx výkonu xxx xxxxxxxx. Xxxxxx x způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle věty xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§15

Xxxxxxxxx stavební xxxxx

(1) Xxxxxxxxx stavebního xxxxx, x xxxxxxxx pravomoci xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx u

a) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) staveb xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx přístupných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) vodních xxx

xxxxxx xxxxxxxxxxxx státní xxxxxx xx uvedených xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx").

(2) Speciální stavební xxxxx postupují xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpisy xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nestanoví xxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx vydat xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx stavebního úřadu xxxxxxxxxxx k vydání xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutím. Jestliže xx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxx xxx územní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §96b.

(3) X pochybnostech, xxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxxx jedná x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx o xxxxxx v působnosti xxxxxxxx stavebního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§16

Xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Působnost xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx vojenských újezdů xxxxxxxxxx újezdní xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona dále

a) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx slouží xxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x jsou zřizovány Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobou xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x x staveb xxxxxxxxxx x plnění xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) Ministerstvo xxxxxx x staveb xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nebo jejich xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Ministerstva xxxxxx, organizačních xxxxxx xxxxx zřízených Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxx České xxxxxxxxx, Policejní xxxxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxx pro xxxxxxxxxx styky a xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx částí xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx nebo rekreační, x u staveb xxxxxxxxxx x plnění xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx Vězeňské xxxxxx x xxxxxx organizačních xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx u xxxxxx k xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx tyto xxxxx, u staveb xxxxxxxxxxxxx x úložišti xxxxxxxxxxxxxx odpadů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x u xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx10), x staveb xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x u staveb xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, zařízení xxx xxxxxxxxxxxx plynu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 100 XX a více10).

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů x dobývacích prostorech xxxxxxxxxx obvodní báňské xxxxx, xxx-xx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděných v xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx míst pro xxxxxxx xxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx náležejících xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) x xxxxxx xxxxxxx děl.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxxx vydat povolení xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx bez územního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxxx případě xxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 2 nebo 3, xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx stanovisko příslušného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§17

Vyhrazení pravomoci stavebního xxxxx

(1) Xxxxxxxxx stavební xxxx xx může xxxxxxxx xxxxxxxx stavebního xxxxx prvního stupně x jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx staveb xxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx prostředí, kulturní xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zónu x xxxxxx xxxxx. Xxxxx xx vyhradí xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx I xxxx 1, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §122, 123 x 124.

(2) Vyhradí-li si xxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx posuzovaného x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx X xxxx 1 x xxxxx §122, 123 x 124 xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxx vyhradit pravomoc xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x staveb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxx s mimořádnými xxxxxxxxxxx vlivy xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x staveb x xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

XXXX TŘETÍ

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

HLAVA X

XXXX A XXXXX XXXXXXXX PLÁNOVÁNÍ

§18

Cíle xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx územního xxxxxxxxx xx vytvářet xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx příznivé xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx rozvoj x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx uspokojuje potřeby xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx ohrožoval xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx budoucích.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx území soustavným x xxxxxxxxxx řešením xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x cílem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx souladu xxxxxxxxx a soukromých xxxxx xx rozvoji xxxxx. Za tím xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx potenciál xxxxxxx.

(3) Xxxxxx územního xxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx změn v xxxxx, xxxxxxxx x xxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx území a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x rozvíjí přírodní, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx dědictví. Xxxxxx xxxxxx krajinu jako xxxxxxxxxx složku prostředí xxxxxx obyvatel x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx na xx určuje podmínky xxx hospodárné využívání xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x nezastavitelných xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx plochy xx xxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx území x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) X xxxxxxxxxxxx xxxxx lze x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, a jiná xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, lesnictví, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx x krajiny, pro xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x účelové komunikace, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxx, xxxxx zlepší xxxxxxxx jeho xxxxxxx xxx xxxxx rekreace x cestovního ruchu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx centra; xxxxxxxxx funkce xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Uvedené xxxxxx, xxxxxxxx a xxxx opatření xxxxxx xxxxxx, které x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx x nezastavěném xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx umístit technickou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§19

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx x posuzovat xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) stanovovat koncepci xxxxxxx území, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx změn x xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx jejich xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, problémy, xxxxxx x ohledem xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx prostředí, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, architektonické x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx území x na jeho xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx prostranství,

e) stanovovat xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxx pak xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) stanovovat xxxxxx provádění xxxx x území (etapizaci),

g) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx snižování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx odstraňování xxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) vytvářet x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx důsledků xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) stanovovat xxxxxxxx pro xxxxxx x rozvoj xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx kvalitní xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) prověřovat x vytvářet v xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků x veřejných rozpočtů xx xxxxx v xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a rekultivační xxxxxx xx území,

m) xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4),12) xxxx negativními xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx architektury, urbanismu, xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx politiky xxxxxxxx rozvoje, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx rozvoj území (§18 odst. 1). Xxx xxxxx tohoto xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx x náležitostmi xxxxxxxxxxx x příloze k xxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx významné xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx.

HLAVA II

OBECNÁ USTANOVENÍ X XXXXXXXX POSTUPY X XXXXXXX XXXXXXXXX

§20

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx orgánům xxxxxxxx možnost xxxxxxxx xx x návrhy xxxxxx, územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo zprávy x xxxxx uplatňování xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx rozumí x xxxxxxx, schémata x xxxx xxxxxxxxx.

§20a

Jednotný xxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx znění xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xx xxxxxx poslední xxxxxxxxxxx xxxx změny xx vyhotovuje xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx čitelném xxxxxxx68) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx74) xx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Vybrané xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxx xxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx standardu.

(3) Xxxxxxxx standard xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx části xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx částí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) grafické xxxxxxxxx standardizovaných xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx dat x

x) xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx standardu xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§21

Územně xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx plánování, xxxxxx xxxx pověřený xxx xxxxx xxxxxxxx pořizovatele x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx13) územně xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx území x xxxx xxxx xxxxxxx, zejména xx xxxxxxx územně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx dotčených xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx vydání xxxxxxxx xxxxxxxx x případech, xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx seznamu xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxx musí x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx informaci x souvislosti se xxxx xxxxxxx xx xxxxx v území x xxxxxxxxx xxxxx x svém xxxxxx, xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxx xxxxx 1 rok xxx xxx xxxxxx xxxxxx, pokud v xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx ji xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx ke xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx o uplatňování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§22

Xxxxxxx projednání

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx pořizování xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Je-li xx účelné xxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, nařídí xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jím xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx konání posledního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx veřejného projednání xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx, xxxxxxx x připomínky se xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx oprávněnou podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x projektové xxxxxxxx xx výstavbě14) (xxxx xxx "projektant") xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§23

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x právním xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zmocnit xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx občanů xxxx s xxxx xxx 2000 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 200 xxxxxx příslušné xxxx, xxxxx uplatňují věcně xxxxxxx připomínku x xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx veřejnosti xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 500 xxxxxx xxxxx xxxx nejméně xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx kraje x xxxx xxx 2000 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 200 xxxxxx obce xx území xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx připomínku k xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Zmocnění zástupce xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx občanů xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx15), kteří xxxxxxxxx věcně xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x níž xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, trvalý xxxxx xxxx pobyt, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x zahraničí x podpis xxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx zástupce xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx shodné připomínky x k projednání xxxx námitky xxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a příjmení xxxxxxxx veřejnosti, jeho xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx a xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) O xxx, xxx xxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3, xxxxxxxx v případě xxxxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx16), které xx oznamuje pouze xxxx xxxxx; xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxx má xxxx osoba všechna xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§23a

Oprávněný xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx technické infrastruktury (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx") xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx x úkonech xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx územního xxxxxxx, xxxxxxxx plánu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; za xxx xxxxxx podává xxxxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx prokazující xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xx území xxxxxxxxx obcí. Xx-xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxx investorů, který xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Oprávněný xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx oprávněných investorů xx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx informován xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx 5 let xxx xxx jeho xxxxxxxxxx. Žádost xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxxx opakovaně. Xxxxx-xx xx údaje poskytované xxxxx odstavce 1, xx xxxxxxxxx investor xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx krajský xxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxxx investorů xxxxxx.

§23x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Sb. x účinností xx 1.1.2018

§24

Kvalifikační xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx úřad x xxxx územního plánování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx §7 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxxxx úředníků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavky xxx xxxxx územně plánovací xxxxxxxx. Xxxxxx úřad, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx plánování, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxx §6 xxxx. 2 prostřednictvím xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx výkon územně xxxxxxxxx činnosti splňuje xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu17) x xxxxxxx kvalifikační požadavky xxxxxxxx a xxxxx xxxxx tohoto zákona; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx17) o vydávání xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání xx xxxxxxxxx.

(2) Kvalifikační xxxxxxxxx xxxxxxxx x praxe xxxxxxx autorizovaný architekt, xxxxxxx xxxx udělena xxxxxxxxxx pro obor xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx oboru xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx14).

(3) Kvalifikační požadavky xxxxxxxx x praxe xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx má

a) xxxxxxxxxxxxx vzdělání uznané xxx xxxxxxxxxx x xxxxx územní plánování x xxxxxxx 18 xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx"), xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx 3 roky xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Úředník xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xx zajištěno, xx xxxx xx doby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx však po xxxx 3 xxx.

HLAVA III

NÁSTROJE XXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

§25

Xxxxxx plánovací xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stav x xxxxx xxxxx x územní xxxxxx, xxxxx ověřují xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x pro xxxxxxxxxxx x území.

§26

Územně analytické podklady

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, omezení xxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, vyplývajících x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx území (dále xxx "limity xxxxxxx xxxxx"), xxxxxx xx xxxxxxxxx změn x xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x určení xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvoje xxxxx").

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx analytických xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§27

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx územního xxxxxxxxx xxxxxxxx územně xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx správní obvod x xxxxxxxxxxx a xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánů x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx pořizuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx územně plánovací xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx územně xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx analytických podkladů xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx analytických xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 x §28 x 29 xxxxxxxxx.

(2) Územně xxxxxxxxxx xxxxxxxx pořizuje příslušný xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x stavu xxxxx, x právech, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx x určité xxxxx xxxxx, například ploše, xxxxxxx, přírodnímu xxxxxx xxxx stavbě, x xxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx nebo xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx změny x xxxxx; údaje x xxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxx x jejich xxxxxx, xxxxxxxx, zpracování, xxxxxxxxx schválení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx x xxxxx"). Xxxxxxxxx xxx pořízení xxxxxx xxxxxxxxxxxx podkladů xxxx xxx i xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx x území xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx infrastruktury (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx") x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx po jejich xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx, úplnost x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx poskytuje xx xxxxxxxxx formě v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx sítě katastrální18). Xxxxx x xxxxx xxxxx být xxxxxxx xxx činnost xxxxxx xxxxxxx správy, založení x xxxxxx technické xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx údajů x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, nejvýše xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx kopií, nosičů xxx a xxxxxxx xx xxxxxxxx pořizovateli.

§28

Aktualizace xxxxxx analytických xxxxxxxx

(1) Pořizovatel průběžně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxx údajů o xxxxx a xxxxxxxx xxxxx x nejpozději xx 4 xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx do 42 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx poslední úplné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pořídí xxxxx nové xxxxx xxxxxxxxxxx, doručí oznámení x aktualizaci poskytovatelům xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xx lhůtě xx 3 měsíců. Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx, xx xx xx to, xx xxxxxx správnost, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx povinnost xxxxx §27 xxxx. 3, xxxx prokáže-li xx, xx poskytovatel xxxxx xxxxxxxxxxx xx nesprávnost xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, je xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx územně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§29

Xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Územně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx problémů x řešení x xxxxxx plánovacích xxxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xx jejich xxxxxxxxxx x obcemi xx xxxx správním obvodu.

(2) Xxxxxxxxxxx upraví xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx je zašle xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx aktualizace pořizuje xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxx zastupitelstvu xxxxx x rozsahu x xxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx ministerstvu x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx pro jejich xxxxxxxx xxxx aktualizaci.

§30

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx možná xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx významně ovlivňovat xxxx podmiňovat xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Pořizovatel pořizuje xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, kdy je xx xxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, z xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. V xxxxxx xxxxxx studie určí xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxx xxxxxx podal.

(4) X xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx pořizovatel xxxxxxxx, xx xxx, xxx hodlá xxxxx x xxxxx realizovat, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx studie xx xxx náklady.

(5) Pořizovatel xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §25, návrh xx xxxxxxx dat x této studii xx evidence xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Pořizovatel xxxxxxxxxx do 8 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx dat o xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx územní xxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx vložení xxx xx evidence, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx organizační xxxxxx státu, xxxxx x územní studii x evidence xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx, xxxxxxx údaje x územní studii x xxxxxxxx územně xxxxxxxxx činnosti xxx x případě, xx xxxx obsah xx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy.

Díl 2

Politika územního xxxxxxx

§31

(1) Xxxxxxxx územního xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx období požadavky xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, přeshraničních a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx území, x xxxxxx strategii x základní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Politika územního xxxxxxx s xxxxxxx xx možnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx zásad územního xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x stanoví xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ministerstvo xxx xxxx území xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx ve Xxxxxx xxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxx o schválení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje je xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx, územních xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x území dnem xxxxxxxxxxxx po dni xxxxxxxxxx sdělení podle xxxxxxxx 3.

§32

Xxxxx politiky územního xxxxxxx

(1) Politika územního xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx území,

b) xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx významem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx je xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xx specifickými xxxxxxxxx x xx specifickými xxxxxxxx mezinárodního x xxxxxxxxxxxxx významu xxxx xxxxx xxxx významem xxxxxxxxx území xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a koridory xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx oblastech, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx o možných xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx x území x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, zejména x xxxxxxx xx jejich xxxxxxx xxxxxx, možná xxxxxxxx, xxxxxx, útlum, xxxxxxxxxx a rizika,

f) xxxxxxx úkoly xxxxx §31.

(2) X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zajistí xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx a předpokládané xxxxxxx xxxxx politiky xxxxxxxx rozvoje xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§33

Xxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x ministerstvy, jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřady x kraji. Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxxxxx ministerstvo xxxxxxx xx základě

a) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx19),

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které mají x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx využívání xxxxx xxxxx, například xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx,

x) zprávy x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx20),

x) mezinárodních xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx vztahujících xx k xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadům x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx této xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx návrh xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 30 xxx xxxxxx x xxxxxxx lhůtu xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obcí x xxxxxxxxxx, xxxxx nesmí xxx xxxxxx xxx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxxx projednání. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. K později xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §22 xxxx. 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxx návrh politiky xxxxxxxx xxxxxxx spolu x vyhodnocením vlivů xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx může xxx xxxxxxxxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx projeví xxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účastní.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx 5 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podklad xxx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10g xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx stanoviskem xxxxx §4 xxxx. 2. Ministerstvo životního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Ze závažných xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prodlužuje, xxxxxxx xxxx o 30 xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovisko xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx věty druhé xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xx možné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x bez xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Pokud x posouzení xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx významný xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx §45i zákona x ochraně xxxxxxx x krajiny. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvede Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 2 xxxx. x).

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x veřejnosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx návrh projedná xx xxxxxxxx ministerstev, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx.

§34

Schválení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předkládá xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů x krajů. Xxxxx x xxxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obsahující xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstev, xxxxxx ústředních xxxxxxxxx xxxxx x krajů, xxxxxxxxxx obcí a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx států x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx způsobu xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx udržitelný xxxxxx území,

c) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí11) xx xxxxxxxx, xxx xxxx zohledněno,

d) sdělení, xxx xxxx zohledněno xxxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxxxxx rozvoj území x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx varianty xxxxxx.

§35

Xxxxxxxxxxx politiky územního xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx zpracovává xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřady x xxxxx xxxxx 4 xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2. První xxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xx 4 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Zpráva x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx úkolů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x uvedením, xxx xxxxxx zjištěny nepředpokládané xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, spolu x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) posouzení xxxxx zásad územního xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx správy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, koncepcí, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx pořízení xxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §45i xxxx. 1 zákona x ochraně xxxxxxx x krajiny,

f) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 8 xxxxxx x posuzování xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx, xxx má být xxxxxxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx posouzena x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) návrh xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx provést x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obcí a xxxxxxxxxx, která xxxxx xxx xxxxxx xxx 30 xxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. K xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxx x uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; při xxx xx xxxxxxxxx obdobně xxxxx xxxxxxxxxx §33 x 34. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj území xx zpracovává jen xxxxx, xxxxx tak xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve stanovisku xxxxx §35 odst. 2 písm. x).

(5) X xxxxxx naléhavého xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x zkrácení lhůt xxxxxxxxx v §33 xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Při xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx §33 x 34.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxxx. Po xxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxx vyhotovení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxxxx aktualizaci.

(7) Aktualizaci xxxxxxxx územního xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx aktualizaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

Xxx 3

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx územního xxxxxxx

§36

(1) Zásady územního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx požadavky xx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kraje, xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx plochy nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, stanoví xxxxxxxx xxx rozhodování x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x jejich využití. Xxxxxxxxxxx týkající se xxxxxxx území xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx územního xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxxx ve stanovisku xxxxx §37 odst. 8 x důvodů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivů xxxxxxxxxxxxx hranice xxxxx xxxxxxxxx. Zásady územního xxxxxxx mohou xxxxxxx xxxxxx xxxx koridor x stanovit jejich xxxxxxx, xxxxx potřebu x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "územní xxxxxxx"). X xxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx v xxxxx [§2 xxxx. 1 xxxx. x)], xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx znemožnit. Změnit xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx koridor xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx aktualizace xxxxx xxxxxxxx rozvoje. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivů xx udržitelný rozvoj xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x evropsky xxxxxxxx lokality a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx vyhodnocení xxxxx xx životní xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx zjištěné x xxxxxxxxxxxxx závažné vlivy xxxxx územního rozvoje xx životní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx alternativy xxxxxxxxxx cíle xxxxx xxxxxxxx rozvoje.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uložit xxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxx územní studií. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx x změnách x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu; x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zásad xxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zaniká. Zásady xxxxxxxx rozvoje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vydání xxxxxxxxxxx plánu xxxxxx x xxxx xxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx území.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Zásady xxxxxxxx rozvoje ani xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx území xxxxx xxxxxxxxx podrobnosti xxxxxxxxxx svým xxxxxxx xxxxxxxx plánu, regulačnímu xxxxx xxxx navazujícím xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy podle xxxxxxxxx řádu.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxx xxxxxxx xxx pořizování x xxxxxxxx územních xxxxx, regulačních xxxxx x xxx rozhodování x území.

(6) Náležitosti xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxx územního xxxxxxx

§37

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx krajský xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na udržitelný xxxxxx území.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x návrhu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 15 dnů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx orgány xxxxx x xxxxxxxxx stanovisek xx lhůtě 30 xxx xxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx nepřihlíží.

(3) Krajský xxxx xxxxxx návrh xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx vlivů xx udržitelný xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x návrhu x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. X později uplatněným xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx úřad xx xxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zásad xxxxxxxx rozvoje a xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státům, jejichž xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ovlivněno, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx sousední xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, krajský xxxx xx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Vyhodnocení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx zástupci Ministerstva xxxxxxxxx prostředí, Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Ministerstva dopravy, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ministerstva x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx a xxxx jednání xxxxxx xxxxxxx xxxx uvedeným xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 15 xxx předem x xxxxx xx x xxxxxxxxx vyjádření x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů xxx dne jednání. X později xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x krajská hygienická xxxxxxx uvedou připomínky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx územních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvoje xxxxx x x výběru xxxxxxxx řešení.

(6) Krajský xxxx zašle návrh xxxxx územního xxxxxxx, xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx, xxxxxxxxxx, připomínky, xxxxxxxxx x případné xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 až 5 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podklad xxx xxxxxx stanoviska x xxxxxx xxxxxxxx podle §10g zákona o xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2, x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podkladů. Ze xxxxxxxxx xxxxxx, které Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx uplatnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nejdéle xxxx x 30 xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx lhůtě xxxxx xxxx xxxxx ani x xxxxxxxxxxx lhůtě, xx xxxxx zásady xxxxxxxx rozvoje xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx lokalitu xxxx ptačí xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx negativní vliv xx předmět ochrany xxxx xxxxxxxxxx evropsky xxxxxxxx lokality nebo xxxxx oblasti, xxxxxxxxx xx xxxxx §45i xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x).

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x návrhu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x hledisek xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx území, xxxxxxx s xxxxxxx xx širší územní xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x souladu x politikou xxxxxxxx xxxxxxx, x to xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx xxxxx. Pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vydat x xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(9) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx nedostatky z xxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 8, lze xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§38

(1) Krajský úřad xxxxxxxxx výsledky xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozporů (§4 odst. 8). Xxxxx Ministerstvo životního xxxxxxxxx neuplatnilo stanovisko x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §37 odst. 6, krajský xxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §37 xxxx. 4 k xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx řešení, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx vyhodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xx udržitelný xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxxx xxxxx nejvhodnější xxxxxxxx, xxxxx může xxxxxxxxx x podmínky k xxxx xxxxxx. X xxxxxxx, x xxxxx xx xxxx podmínky xxxxxxxxx od zprávy x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jsou xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx vázáno xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyhodnocení vlivů xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zajistí upravení xxxxxx.

(3) Dojde-li xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx projednání x xxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx územního xxxxxxx, navrhne xxxxxx xxx jeho zpracování. X návrhu pokynů xx xxxxxx stanovisko Xxxxxxxxxxxx životního prostředí x stanovisko xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody xxxxx §45i xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí ve xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx prostředí, xxxxxxxx xxxxxxx podrobnější xxxxxxxxx xxxxx §10i xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx pokynů xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. X xxxxxxx, x xxxxx se xxxx xxxxxx odchylují xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jsou xxxx xxxxxx.

Řízení o zásadách xxxxxxxx xxxxxxx

§39

(1) Upravený x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje, xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx území x xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Veřejné xxxxxxxxxx21) xxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 15 xxx xxx xxx doručení. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úřad přizve xxxxxxxxxx ministerstvo, dotčené xxxxxx, xxxxxxx úřady xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x řešeném xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx (dále jen "xxxxxxx obce") a xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx 30 xxx xxxxxx.

(2) Dotčené xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x zástupce xxxxxxxxxx xxxxx podat xxxxxxx xxxxx návrhu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dotčeného xxxxx xxx xxxxxxxx xx 7 xxx ode xxx veřejného xxxxxxxxxx. Xxxxxxx orgány x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x částem řešení, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx jednání (§37 xxxx. 2) xxxxxxx. Xx xxxxxx lhůtě xxxx každý xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxxxx. K xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x připomínkám xx nepřihlíží. Dotčené xxxx, oprávněný investor x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xx xxxx xxxxxxxxxx upozorněni.

(3) Xx stanoviskům, xxxxxxxx x připomínkám xx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx rozhodnuto xxx xxxxxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxx xxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx x návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx dotčeným orgánům x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx, xxx x xxx xx xxxxx do 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx neuplatní stanovisko x xxxxxxx lhůtě, xx se za xx, xx s xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx to xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx návrhu zásad xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx územního xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §45i odst. 1 xxxxxx x xxxxxxx přírody x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxx, xxx podstatná xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx životní prostředí, xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10i xxxxxx o posuzování xxxxx na životní xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx postupuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

(6) Xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx krajský úřad xxxxxxxxx xx přepracování xx zprávy x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za uplynulé xxxxxx. Část xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxx, je xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§40

(1) Krajský úřad xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) s politikou xxxxxxxx xxxxxxx,

x) s xxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4), xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řešení xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx odůvodnění zásad xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx vyplývajících xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) výsledek xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vyhodnocení vlivů xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 6,

x) sdělení, xxx xxxx xxxxxxxxxx podle §37 odst. 6 xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx, xx je xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx nebo s xxxxxxxxx uvedenými x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxx.

(4) Náležitosti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§41

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Krajský xxxx xxxxxxxxx zastupitelstvu xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx-xx xxxxxx x xxxxxxx x politikou xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx výsledkem řešení xxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx ministerstva.

(3) Dojde-li xx xxxxx nebo xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx uvést zásady xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx; xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xx povinen xxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx schválenou xxxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje. Xx xx doby nelze xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje, xxxxx xxxx v xxxxxxx xx schválenou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §97 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx.

§42

Aktualizace zásad územního xxxxxxx

(1) Krajský xxxx xxxxxx xxxxx zprávy x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje v xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx orgánům, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Ministerstvu xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx 30 xxx od xxxxxxxx návrhu xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxx zprávy, xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle kritérií přílohy č. 8 zákona x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí, xx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxx xxxx návrh xxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxxxxxx x hlediska xxxxx na životní xxxxxxxxx, a případně xxxxxxx xxxxxxxxx podle §10i xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §45i xxxx. 1 xxxxxx x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 7 xxx xxxx xxxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx uplatněným xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx úřad xxxxxx xxxxx zprávy x uplatňování xxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx může xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x předloží xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kraje nejpozději xx 4 let xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx aktualizace.

(4) Xxx xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx uplatňování xx x měněných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ustanovení §36 xx 41 s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivů xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx Ministerstvo životního xxxxxxxxx ve stanovisku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx, že xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úplného xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx vydání xxxxxxxx aktualizace a xxxx vyhotovení xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx nový xxxxx xxxxx územního rozvoje.

(6) Xxxxx-xx ke xxxxxxx xxxxx zásad územního xxxxxxx xxxx nelze-li xxxxx nich xxxxxxxxxx xx základě §41 xxxx. 3 x 4 anebo xx-xx xxxxx podán oprávněným xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx infrastruktury [§2 odst. 1 xxxx. x)], xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx aktualizaci xx xxxxxxxxx obdobně xxxxx §36, §37 xxxx. 2 xx 9, §38 xx 41 a §42c; xx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §42a xx 42c. K xxxxxx aktualizace zásad xxxxxxxx rozvoje xxxxxxx xxxx xxxxxxx vyhodnocení xxxxx xx udržitelný xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxx xxxxxx části, při xxxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxx úkon, xxxxx nebyl zrušením xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx kraj xxxxxxxx xxxx pořízení částečnou xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §42a xxxx. 2 xxxx. f) navrhovatelem. Xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxx xxxx aktualizace, xx žádost xxxxx xxxxxx xxxxx vyvolané xxxxxxx xxxxxxx x §42a odst. 2 xxxx. x) xxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx xxx záměr xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx změnu xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx hodnot xxxxx xxxxx, nebo xxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx aktualizace se xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Zkrácený xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

§42x

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Zkrácený xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx rozhoduje x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx. Návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx ústřední xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx dotčené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x oprávněný xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx identifikaci navrhovatele, xxxxxx uvedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx je xxxxxxxx podat návrh xx xxxxxxxx aktualizace xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx přírody xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx aktualizace xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx vyloučit xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx významnou lokalitu xxxx ptačí xxxxxx11) xx xxxxxxx,

x) stanovisko Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xx stanovisku xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx, xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx posuzován x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx podrobnější xxxxxxxxx xxxxx §10i xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx úhrady xxxxxxx na zpracování xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx, vyhotovení úplného xxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx xx jejich xxxxxxxxxxx, xxxxxxx podle §45 xxxx. 2, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx plánů xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx úplného xxxxx regulačních xxxxx xx jejich xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §71 odst. 7.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx pořizována x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) x x) xxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx období; bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo e) xxxxx x pořízení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnout.

(4) Návrh xx pořízení xxxxxxxxxxx xx podává x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, xxxxx návrh posoudí x xxxxxxxx souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx vyzve navrhovatele, xxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx navrhovatel nedostatky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x informuje x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti, xxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) X xxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxxxx xxxxxxx posouzení xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx aktualizace x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx x těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx variant xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona nepovažuje xxxxxxxx stav.

(6) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx rozvoje na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. f) xxxxxxxxxxxxx.

§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. s účinností xx 1.1.2018

§42b

(1) Na základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x pořízení, xxxx xx xxxxxxx zprávy x uplatňování zásad xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx úřad xxxxxxx zpracování návrhu xxxxxxxxxxx a vyhodnocení xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx. Návrh xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx udržitelný xxxxxx území xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx x konání xxxxxxxxx projednání krajský xxxx xxxxxx veřejnou xxxxxxxxx. Dále se xxxxxxxxx obdobně xxxxx §39 xxxx. 1 xxx druhé a xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx zpracovává, xxxxxxx úřad projedná xxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 4 a xxxxx §37 odst. 5 s tím, xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx jednání, xxxxx xx k xxx nepřihlíží.

(4) Xxxxxxx xxxxxx uplatní xx 7 xxx ode xxx veřejného projednání xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx, jinak xx x xxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx obdobně §39 xxxx. 2 x 3.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx stanovisko x návrhu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx s xxxxxxx xx širší územní xxxxxx x mezinárodní xxxxxxx, a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx nezašle xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx jeho stanoviska. X případě, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x řízení x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx až xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xx xxxxxxxxxx uplatněných xxxxx §42a xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí, xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx životního prostředí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, vyhodnocení xxxxx této xxxxxxxxxxx xx udržitelný xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, námitky, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x vyhodnocení xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx stanoviska x xxxxxx koncepce xxxxx §10g xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx není stanoviskem xxxxx §4 xxxx. 2. Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vydat x xxx jeho xxxxxxxxxx; x tomto případě xxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxx vyjádření dotčených xxxxxx, případná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx států, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx.

(7) Xxxxx z xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx návrh xxxxxxxxxxx zásad územního xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vliv na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx významné xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, postupuje xx xxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 7.

(8) Při xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §39 xxxx. 4 xx 6, §40 x 41. Xxxxxxx xxxx zajistí xxxxxxxxxx xxxxxxx znění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx aktualizaci x xxxx xxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§42c

Nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje x xxxxx znění xxxxx xxxxxxxx rozvoje xx xxxx aktualizaci xxxx xxxxxx veřejnou xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zásad územního xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx nabývá aktualizace xxxxxxxxx.

§42x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Oddíl 2

Xxxxxx xxxx

§43

(1) Xxxxxx xxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obce, ochrany xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx a prostorového xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), uspořádání xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx infrastruktury; vymezí xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x koridory, zejména xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxx x plochy vymezené xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx využití xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "plocha xxxxxxxxx"), xxx xxxxxxx prospěšné xxxxxx, pro veřejně xxxxxxxxx opatření x xxx xxxxxx xxxxxxx x stanoví podmínky xxx využití xxxxxx xxxxx x koridorů. Xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §36 xxxx. 1 xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxx x zásadách územního xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx územního xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx stanovisku xxxxx §50 xxxx. 7 x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) X územním xxxxx xxx vymezit xxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxx je xxxxxxxxxxx x změnách x xxxxx podmíněno xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx x staveb, xxxxx budou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x souhlas x xxxxxxxxxx nákladů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx realizací (xxxx jen "xxxxxx x parcelaci"), xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx regulačního plánu. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx studií xxxx součástí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx lhůta pro xxxxxxx dat x xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti (§30 odst. 5); xxxxxx uplynutím xxxxx xxxxxxx změn x xxxxx xxxxxx. X xxxxxxx podmínění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx plánu xxxxxx xxxxxxxxxxx plánu x x regulačního xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx. Podmínka xxxxxx regulačního plánu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uplynutím xxxxxxx xxxxx. Podmínka xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx pozbývá xxxxxxxxx, pokud k xxxxxx xxxxxxx xx 1 roku xx xxxxxx úplné xxxxxxx x souladu xx xxxxxxx regulačního xxxxx; xx xxxxxxx xxxxx xx nezapočítává xxxx, xx xxxxxx žadatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx x souvislostech x podrobnostech xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx cíle x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxx a s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx obsahovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx v zadání xxxxxxxx xxxxx nestanoví, xx bude xxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxx vymezená xxxx x xxxxx regulačního xxxxx; tato xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx pro celé xxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxxxxxx xxx celé xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx územního xxxxx xxxxxxxxxx újezdu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §4347, §50 xx 55 x §57. Xxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx. Územní xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx správního xxxx.

(5) Územní xxxx xx závazný xxx xxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxx xxxxx zastupitelstvem xxxx, pro xxxxxxxxxxx x území, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejných xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Územní xxxx hlavního xxxxx Xxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxx územního xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§44

Xxxxxxxx územního xxxxx

X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx

x) x xxxxxxxxx podnětu,

b) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx správy,

c) na xxxxx občana obce,

d) xx návrh xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx území xxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§45

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx projektantem, xx vyhodnocení vlivů xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x na xxxxxxxxxx xxxxxxx znění xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx rozhodla x xxxxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx vyplývá xx xxxxx územního xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, hradí xxxxx xxxxxxxx náklady xxxx, x výjimkou případů, xxx xxxxxxxxx část xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, která změnu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx vydána xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obce.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx územního xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx nedohodnou jinak.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx územního xxxxx xxxxxxxx výhradní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, může xxxx xxxxxxxx její xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx úplnou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §55a xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxxxxxx.

§46

Návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxx, xxx xxxxx území xx xxxxxx xxxx pořizuje, x xxxxxxxx

x) údaje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x pozemku xxxx xxxxxx xx xxxxx obce,

b) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx obce,

c) údaje x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dotčených návrhem xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx plánu xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx úhrady xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx plánu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §55a xxxx. 2 písm. x).

(2) Xxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx xx pořízení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jeho xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxx nedostatků xxxxx xxxxxxxxxxxx, aby je x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadovaným xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx, pořizovatel xxxxx xxxxxxx, xxxxx tuto xxxxxxxxxx navrhovateli a xxxxxxxx o xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce xxxxxxxxxxx k vydání xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxx stanoviskem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx navrhovatele x úřad xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§47

Zadání územního xxxxx

(1) Xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx základě xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a rozborů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x určeným xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxxxxxx") xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx hlavní xxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx plánu, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx vymezenou xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx územního xxxxx dotčeným xxxxxxx, xxxxxxxxx obcím, xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx obecním xxxxxx xxxxx pořizovatel xxxxx xxxxxx též xxxx, xxx kterou ho xxxxxxxx. Pořizovatel xxxxxx xxxxx xxxxxx veřejnou xxxxxxxxx. Do 15 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxx každý xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxx připomínky. Do 30 dnů od xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx nadřízený xxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx požadavky xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxx uplatní xxxxxxx úřad jako xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sousední xxxx xxxxx uplatnit xxxxxxx. Nejpozději 7 xxx před xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §45i zákona x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. K xxxxxxxxxxx, vyjádřením a xxxxxxxx uplatněným po xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Krajský úřad xxxx xxxxxxxxx úřad xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 uvede, xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx plánu xxxxxxxxx x hlediska xxxxx xx životní xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10i xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxx prostředí. Xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x hlediska vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pokud xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §45i zákona x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nevyloučil xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx11), doplní xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxxxxx rozvoj území.

(4) Xx xxxxxxx výsledků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x určeným xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx xx schválení.

(5) Xxxxxx územního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce, xxx jejíž území xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. X odůvodněných xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx11),12) xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxx zadání územního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§48

§48 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 350/2012 Sb.

§49

§49 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 350/2012 Sb.

Xxxxx územního xxxxx

§50

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx plánu xxxx xxxxxxxxxxx pokynů xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx plánu pořizovatel xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx území, pokud xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx x xxxxxxx §19 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx územního xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx vlivů na xxxxxxxxxx xxxxxx území, xxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxx 15 dnů xxxxxx jednotlivě dotčeným xxxxxxx, krajskému xxxxx, xxxx, xxx kterou xx územní xxxx xxxxxxxxx, újezdnímu úřadu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x sousedním xxxxx; xxxxxxxxx úřadu zároveň xxxxx návrh územního xxxxx xxx posouzení xxxxx odstavců 5 xx 7 xxxxx x vyhodnocením xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxx xxx jednání. Xx xxxxxx xxxxx xxxxx sousední xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx uplatněným xxxxxxxxxxx x připomínkám xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx územního plánu x xxxxxxxxxxx vlivů xxxxxx územního xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, veřejnou vyhláškou. Xx 30 xxx xxx xxx doručení xxxx každý uplatnit x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. X později xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xx vyhodnocení xxxxx xxxxxx xxxxxxxx plánu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx spolupráci s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx zašle xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx významně xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Pokud xxxx orgány x xxxxxxxxxx xxxxxxx zájem, xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx konzultací xxxxxxx; x xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x krajský xxxx.

(5) Pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivů xxxxxxxx plánu xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavců 2 xx 4 xxxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10g xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 2. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxx sdělí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxx xxx uplatnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx však x 30 xxx. Xxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx podle xxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx i bez xxxx stanoviska; x xxxxx xxxxxxx pořizovatel xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx sousedních xxxxx a výsledky xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 x vyhodnocení xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx x posouzení xxxxx xx evropsky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx některé xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ptačí xxxxxxx, xxxxx nebyl xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx těchto xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx §45i zákona o xxxxxxx přírody x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x).

(7) Krajský úřad xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx územního xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x ohledem xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx územního rozvoje x x výjimkou xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx souladu x xxxxxx xxxxxxxxx dokumentací xxxxxxx krajem. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx stanovisek, připomínek x výsledků konzultací, xx xxxxx územní xxxx xxxxx x xxx xxxx stanoviska.

(8) X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx upozorní xx xxxxxxxxxx pořizovatele xx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 7, lze xxxxxxx řízení o xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§51

(1) Pořizovatel ve xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§4 xxxx. 8); xx xxxxxxx vyhodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx obsahuje varianty xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx rozporů x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx ke xxxxxxxxx návrh xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxx xxxxxx. V xxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx schvalování xxxxxx stanovisky xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Dojde-li xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxx nový xxxxx územního xxxxx, xxxxxxxx ve spolupráci x určeným xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx vyžádá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §45i xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Příslušný xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx má být xxxxxxxx návrh xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10i xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx plánu předloží xxxxxxxxxxx spolu se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce xx xxxxxxxxx. V xxxxxxx, v xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx zadání xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx.

Řízení x xxxxxxx xxxxx

§52

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx územního xxxxx, vyhodnocení xxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou. Veřejné xxxxxxxxxx21) návrhu a xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx projednání xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xx územní xxxx xxxxxxxxx, dotčené orgány, xxxxxxx úřad, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx, x to xxxxxxx 30 xxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx plánu xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx pozemků x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx investor x zástupce xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxx xxxxxxxx i xxxxx uvedené x §85 odst. 1 x 2.

(3) Xxxxxxxxxx xx 7 xxx xxx dne veřejného xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx své připomínky x dotčené xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx dotčené xxxxxxxx. Xxxxxxx orgány a xxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxx orgán uplatní xx stejné xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx, které byly xx společného xxxxxxx (§50) xxxxxxx. K xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Dotčené xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx upozorněny.

(4) Ke xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ve xxxxxx, x xxxxxxx bylo xxxxxxxxxx při vydání xxxxx územního xxxxxxx xxxx regulačního xxxxx xxxxxxxx krajem, xx xxxxxxxxxx.

§53

(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zpracuje s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx návrh xxxxxxxxxx x námitkách a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x návrhu xxxxxxxx xxxxx. Návrhy xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x krajskému xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánu x xxxxx xx, xxx x nim xx xxxxx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx orgán xxxx xxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uvedené xxxxx, má xx xx xx, že x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xx nezbytné, pořizovatel xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx územního xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx projednání.

(2) Xxxxx-xx na xxxxxxx xxxxxxxxx projednání x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §45i xxxxxx x xxxxxxx přírody x xxxxxxx. Příslušný xxxx xx xxxxxxxxxx uvede, xxx xx xxx xxxxxxxx návrh xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10i xxxxxx x posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Upravený xxxxx x případné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx udržitelný xxxxxx území xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx projedná xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §52.

(3) Xx-xx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx přepracovat, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 3.

(4) Pořizovatel xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zejména

a) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx vydanou krajem,

b) x xxxx x xxxxx územního xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) s xxxxxxxxx tohoto zákona x xxxx prováděcích xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) s xxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx4), xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx rozporů.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx územního xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx vyplývajících xx xxxxxxxxx řádu xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx území xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx včetně výsledků xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu podle §50 odst. 5,

x) xxxxxxx, xxx bylo xxxxxxxxxx podle §50 xxxx. 5 xxxxxxxxxx, x uvedením závažných xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebyly,

e) komplexní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vybrané xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx využití xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx potřeby vymezení xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx v průběhu xxxxxx k závěru, xx xx xxxxx xxxxxxxx plánu v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 4, předloží xxxxx xx jeho xxxxxxxxx.

§54

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx územního xxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Zastupitelstvo obce xxxx územní plán xx ověření, xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx územního xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydanou xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx se svými xxxxxx x xxxxxx x novému xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx ke změně xxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx plán do xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx; do xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx částí xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, se xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxx xx povinna xxx zbytečného xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx plán x xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx schválenou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xx doby nelze xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx plánu, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydanou xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje.

(7) Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §97 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx.

§55

Vyhodnocování územního xxxxx x xxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx nejpozději do 4 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx pravidelně xxxxxxx xxxxxx za 4 xxxx zprávu x uplatňování xxxxxxxx xxxxx x uplynulém xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx použije přiměřeně §47 xxxx. 1 xx 4 a xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx §47 xxxx. 5. Xxxxx xxxx pokyny xxx xxxxxxxxxx xxxxxx změny xxxxxxxx plánu součástí xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §50 xx 54.

(2) Xxxxx není xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx §55a a 55b, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, postupuje xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx podle §43 xx 46 a §50 xx 54 x xxxxxxxxx podle §47.

(3) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx územního xxxxx xxxx xxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx §54 xxxx. 4 až 6, xxxxxxxxxxxxxx obce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx jeho změny x x jejím xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx zadání xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx územního xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx plánovací dokumentací xxxxx nezpracovává, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx k návrhu xxxxxx změny xxxxxx xxxxxxxxxx podle §55a xxxx. 2 xxxx. x) x x); xxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx územního xxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx této xxxxx xx dále xxxxxxxxx xxxxxxx podle §43 xx 45, §50 xxxx. 2 xx 8 x §51 xx 54; xx xxxxxxx při pořizování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §55a xxxx. 5 x §55b. Xxxxx-xx xx xxxxxxx územního xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxx xxxx, který xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx plánu xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Pořizovatel pro xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx změny x xxxx vyhotovení xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a vydává x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(7) Obsahové xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx územního plánu

§55a

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx postup xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx změny xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx obsahu; v xxxxxx xxxxxxx se xxxxxx x uplatňování xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx obce xxxxxxxxx x xxxxxxxx změny xxxxxxxx xxxxx a xxxxx obsahu z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx mohou xxxxx xxxxxx x xxxxx uvedené x §44 xxxx. x) xx x). Návrh xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxx, xx je oprávněn xxxxx návrh na xxxxxxxx změny xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx územního xxxxx,

x) návrh obsahu xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx přírody podle xxxxxx x ochraně xxxxxxx a krajiny x xxxxxxxxxxxx obsahu xxxxx územního xxxxx, xx kterém uvede, xxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vliv xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ptačí xxxxxx11),

x) xxxxxxxxxx krajského xxxxx xxxx příslušného xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx změny územního xxxxx, xx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxxx, xxx xx xxx xxxxx xxxxx posuzován x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí, xxxxxxxx xxxxxxx podrobnější xxxxxxxxx podle §10i xxxxxx o posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx úhrady xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx vyvolaných x xxxxxxxxxx úplného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx změně, xxxxxxxxx xxxxxxx podle §71 xxxx. 7.

(3) Xx-xx xxxxx xxxxxxxx plánu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx stanoviska xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. d) a x) pořizovatel, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx zprávy x uplatňování územního xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx; xxx zohlednění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. d) xxxx e) xxxxx x pořízení xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxx, pro xxxxx xxxxx xx změna xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxx posouzení návrhu xx xxxxxxxxx obdobně xxxxx §46 xxxx. 2 x 3.

(5) X xxxxxxx, xx xx stanovisek podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxxxx potřeba posouzení xxxxx xx životní xxxxxxxxx, pořizovatel doplní xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx x těchto xxxxxxxxxx vyplynul požadavek xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nelze změnu xxxxxxxx xxxxx pořizovat xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxxx řešení se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx pořízení xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx.

§55x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x účinností od 1.1.2018

§55x

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce x pořízení změny xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx základě zprávy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, ve kterých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvede, xx změna xxxx xxxxxxxxxx zkráceným způsobem, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx územního xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx územního xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx udržitelný xxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx, pro xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx 30 xxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx veřejné xxxxxxxxxx xxxxxx změny xxxxxxxx plánu se xxxxxxx obdobně §52 xxxx. 1 x 2. Xxxxxxxxxx do 7 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx každý xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx §52 xxxx. 2 xxxxxxx, ve xxxxxxx xxxx uvést xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokladující xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx dotčené xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 7 xxx ode xxx xxxxxxxxx projednání xxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx x vyjádření x xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx uplatněným xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx oprávněné x xxxxxxxxx námitek xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xx použije obdobně §52 odst. 4.

(3) Xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx životní prostředí xxxxxxx významný xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxx státu, postupuje xx xxxxx §50 xxxx. 4.

(4) Xxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxx xxxxx xxxxx pořizovateli xxxxxxxxxx x návrhu xxxxx územního xxxxx x hledisek xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx území x ohledem xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje x x výjimkou xxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx od xxxxxxxx návrhu xxxxx xxxxxxxx xxxxx, stanovisek, xxxxxxxxxx x výsledků xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx i xxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx krajský xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx plánu xxxxxxxxxx xx na základě xxxxxxxxx krajského úřadu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xx stanovisek xxxxxxxxxxx xxxxx §55a xxxx. 2 xxxx. x) xxxx e) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx příslušnému xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx x výsledky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10g xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2. Xxxxxxx xxxx uplatní xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx obdržení xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx neuplatní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx jeho xxxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zohlední xxxx xxxxxxxxxx dotčených xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x vyhodnocení xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx evropsky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ptačí xxxxxx vyplyne, že xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx má významný xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ptačí xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle §50 xxxx. 6.

(7) Při xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §53, 54 x §55 xxxx. 4 x 5.

§55x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§55c

Nabytí účinnosti xxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx a úplné xxxxx xxxxxxxx plánu xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx veřejnou xxxxxxxxx; dnem xxxxxxxx xxxxx územního xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx změna xxxxxxxxx.

§55x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§56

Xxxxxxxx proti xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xx-xx při xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx plánu xxxxxxxxxx xxxxx 1 roku xx předchozího rozhodnutí xxxxxxxxxxxxxx obce, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx podle §6 xxxx. 2, xx xxxxxxxxxxx povinen xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx kterou xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx rozhodnutí o xxxxxx xxxxxxx pořizování xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce xxx xxxxxx xxxxxxxx plánu xxxxxx xxxxx xxxxx.

§57

Xxxxxxx pořízení územního xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx

X odůvodněných xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx pořízení územního xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx. Spojené veřejné xxxxxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánu x xxxxxxxxxxx plánu.

§58

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx území. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx výjimečných xxxxxxxxx ji xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx na xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxx xxxxx se zahrnují xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx22) xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx22), x xxxx xxxxxxx vně xxxxxxxxxxx, x to

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) stavební xxxxxxx,

x) xxxxxxx komunikace xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx jsou xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx1),

x) xxxxx pozemky, které xxxx xxxxxxxxx ostatními xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x výjimkou pozemků xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Zastavěné xxxxx xx vymezuje v xxxxxxx plánu a xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

§59

(1) Xxxx-xx vydán xxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx x pořízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území xxxx xxxxxxx xxxxxx (§6 xxxx. 2) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx území x kopii xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx intravilán xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx vymezuje xxxxx §58 xxxx. 1 x 2 x xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy23).

(3) Xxxxxxxxxxx xx 60 xxx od xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podkladů nebo xx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxx vymezení xxxxxxxxxxx území x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, ochrany zemědělského xxxxxxx fondu, ochrany xxxx x státní xxxxxxxxx péče; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx upraví xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§60

(1) Pořizovatel xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx orgány řízení x xxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §58 xxxx. 2 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pozemků.

(2) Xxxxx vymezení zastavěného xxxxx xx zveřejní x xxxxxxx x xxxxxxxxx obce.

(3) Xx xxxxxxx uplatněných xxxxxxxxxx x vyhodnocení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §58 xxxx. 1 x 2.

(4) Xxxxx-xx na xxxxxxx řízení ke xxxxx návrhu, projedná xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x dotčenou obcí x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx šetření; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nejméně 15 xxx předem. X xxxxxxxxxx sepíše xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx stanoviska; k xxxxxxx xxxxxxxxxx stanoviskům xx nepřihlíží.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území xxx xxxxx xxx xxxxx, xx-xx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx, že xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, schválí xxxxxx xxx přepracování xxxxxx x xxxxx xxx pořizovateli x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Pokyny pro xxxxxxxxxxxx xxxx být x xxxxxxx x §58 xxxx. 1 x 2.

(6) Dojde-li xx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx x xxxx změně, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx platnosti. Vymezení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vydáním xxxxxxxx xxxxx, xxxxx toto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu.

Xxxxx 3

Xxxxxxxxx xxxx

§61

(1) Xxxxxxxxx plán x xxxxxx ploše stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx pozemků, xxx xxxxxxxx x prostorové xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx hodnot a xxxxxxxxxx území x xxx vytváření xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx vymezení x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx uspořádání xxxxxx xxxxxxx infrastruktury x xxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxx xxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxxxxxxxx plán xxxxxxxx xxxxxx rezervu, použije xx xxx xx xxxxxxxxxx §36 odst. 1 obdobně.

(2) Regulační xxxx je závazný xxx xxxxxxxxxxx v xxxxx, xxxxxxxxx plán xxxxxx krajem xx xxxxxxx x xxx xxxxxx plány x xxxxxxxxx plány xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; x tomto xxxxxxx se v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx územní rozhodnutí xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxx pro záměr, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Náležitosti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx.

§62

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu

(1) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx žádost xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu z xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x vlastního xxxx xxxxxx podnětu

a) zastupitelstvo xxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx územním xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x ploše, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx újezdu; xx xxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxx plánu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení §61 xx 75.

(3) Xxxxxxxxx xxxx na xxxxxx lze vydat xx žádost xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxx-xx tak xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx plán, a xx-xx jejich xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§63

Úhrada xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx projektantem, xx xxxxxx podklady x v xxxxxxx xxxxx regulačního xxxxx xxx náklady xxxxxxx x §72 xxxx. 2 písm. x) xxxxx obec xxxx xxxx příslušný k xxxx xxxxxx. Xxxxx xx zpracování regulačního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podmínit xxxx xxxxxxxx částečnou xxxx úplnou úhradou xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx regulačního xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx úhradou xxxxxxx xxxxxxxxx x §72 xxxx. 2 písm. x).

(2) Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx zajišťuje a xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx žadatel.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu x podnětu

§64

(1) Podnět x pořízení regulačního xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx záměru, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxx pořízení regulačního xxxxx, xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nahradí, x xxxxx jeho xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx podává u xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx plánu. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu x předá návrh xxxxxx upravený xxxxx xxxxx požadavků xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx zadání xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; x případě, xx pořizovatelem xx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx též xxxx, pro xxxxxx xxxxxxxxx plán xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx 15 dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxx zadání xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx zadání. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x) xxxxx uplatnit xx 30 xxx xx obdržení návrhu xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Na xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavků a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx upraví xxxxx zadání regulačního xxxxx a předloží xx příslušnému xxxxxxxxxxxxxx xx schválení. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx do xxxx návrhu zapracovány.

(5) Xxxxxx schvaluje zastupitelstvo xxxx xxxx kraje, xxxxx rozhodlo x xxxxxxxx regulačního xxxxx, xxxx-xx zadání součástí xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§65

(1) Na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pořizovatel xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx zpracování xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx a x xxxx nárocích xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlastníků xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx oznámí xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedeným x §64 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxx 15 xxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xxx dne společného xxxxxxx. K xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx regulačního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx 15 xxx xxx xxx doručení může xxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx písemně xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx varianty, který xxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxx x její xxxxxx. X rozsahu, x jakém xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zadání xxxxxxxxxxx xxxxx, jsou xxxx xxxxxx. Zastupitelstvo xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dotčených orgánů xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zajistí xxxxxxxx xxxxxx regulačního xxxxx.

§66

Pořízení xxxxxxxxxxx plánu xx žádost

(1) Xxxxxx x vydání regulačního xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, identifikaci xxxxxxx, údaje x xxxxxxxxxx využití xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x návrh, xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pořizovatele.

(2) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx regulačního xxxxx xxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx").

(3) X xxxxxxx žadatel xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx dotčených xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,&xxxx;

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx návrhu regulačního xxxxx se zadáním,

d) xxxxx o xxxxx xxxxxx xx území x x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx o právu xxxxxxxxx smlouvou xxxxxxx xxxxxx xxxx opatření x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx-xx tato xxxxx ověřit x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x staveb v xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, x nimž xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; x případě, xx xxxxx klade xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx technickou xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx žadatel xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dopravní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx infrastruktury x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx s xxxx x vybudování veřejných xxxxxxxxxxxx.

(4) Pořizovatel xxxxxxx xxxxxxx podané xxxxxxx, xxxxxxxx soulad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(5) Obsahové xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jejích xxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§67

Řízení x regulačním xxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx regulačního xxxxx x xxxxxxxx x konání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx doručí xxxxxxxx vyhláškou. Xxxxxxx xxxxxxxxxx21) návrhu xx xxxx nejdříve 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx, a xx nejméně 30 xxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx 7 xxx xxx dne veřejného xxxxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxx připomínky x xxxxx uvedené x §85 odst. 1 x 2 xxxxxxx, xx kterých musí xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx katastru nemovitostí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x vymezit xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx uplatní ve xxxxxx lhůtě stanovisko x xxxxxx řešení, xxxxx byly od xxxxxxxxxx xxxxxxx (§65 xxxx. 2 a 3) xxxxxxx. X xxxxxxx uplatněným xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx oprávněné x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx na tuto xxxxxxxxxx upozorněny.

(3) Ke xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx ve xxxxxx, x kterých xxxx xxxxxxxxxx xxx vydání xxxxx územního xxxxxxx, xxxxxxxx plánu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx nepřihlíží.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výsledky xxxxxxxxxx, xxxxxxxx s xxxxxxx xx veřejné xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx je, xxx x nim xx xxxxx 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx se xx xx, že x návrhy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§68

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xx nezbytné, pořizovatel xxxxxxx pro xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx; úpravu xxxxxxxxxxx plánu na xxxxxx zajišťuje xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Dojde-li xx základě veřejného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx regulačního xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx návrh x xxxxxxx těchto xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx se xxxxxxxxx obdobně xxxxx §67.

(3) Xx-xx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §65 xxxx. 2 xx 5, §67 x xxxxxxxxx xxxxx §66.

(4) Xxxxxxxxxxx posoudí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) s politikou xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxx x xxxxx xxxxxxxx plánování, xxxxxxx x požadavky xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x urbanistických xxxxxx x území,

c) s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx4), popřípadě x xxxxxxxxx řešení xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx odůvodnění xxxxxxxxxxx xxxxx xx kromě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx posouzení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§69

Xxxxxx regulačního plánu

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx") xxxxx xx vydání regulačního xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx též xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvou.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx není x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §68 xxxx. 4.

(3) V případě, xx xxxxxxxxx zastupitelstvo xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx s pokyny xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x x novému xxxxxxxxxx xxxx jej xxxxxxx.

(4) Dojde-li ke xxxxx xxxx zrušení xxxxxxxxxx x námitkách, xxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxx, uvést xxx xx xxxxxxx x xxxxx rozhodnutím; xx xx xxxx nelze xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Práva x povinnosti x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx písemnou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx použijí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x veřejnoprávních xxxxxxxxx25).

(6) Xxxxxxxxx plán xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §97 odst. 3 správního xxxx.

§70

Souběžné pořízení regulačního xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x odůvodněných xxxxxxxxx rozhodnout x xxxxxxxxx pořízení a xxxxxx regulačního plánu xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx regulačním xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx v xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx plánu xx xxxxxxxxx pro vydání xxxxxxxxxxx plánu, xxxxx xxxxx vyvolal.

§71

Doba xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx regulačního xxxxx

(1) Doba platnosti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx podmínky, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x vydán, zajistí xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxx 3 roky xxx dne nabytí xxxxxxxxx, xxxx-xx v xxx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůta xxxxx, xxxxxxx xxxx 5 xxx; xxxx xxxxxxxxx xxxx být x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxxxxxx xxxxxx regulačního xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) bylo-li xx xxxxxxx žádosti podané x době platnosti xxxxxx pravomocné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx-xx na xxxxxxx ohlášení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxx-xx v době xxxxxxxxx započato x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx posouzeného autorizovaným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx platnosti xxxxx xxxxxxxx záměr xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxx-xx xx xxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nahrazující stavební xxxxxxxx podaného x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouva x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nabyla xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx plán x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx zrušit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §72 xx 74, xx xxxxxxxxx přiměřeně podle xxxxxxxxxx §6165 a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §67 xx 69. Při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx postupuje xxxxxxxxx xxxxx §67 x 69, xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx částí xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou x rozporu x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx politikou xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx změně xxxxxxxxxxx xxxxx postupuje xxxx xxxx při xxxxx x xxxxxxxxx podnětu.

(5) Xxxx je povinen xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Do xx doby xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx v rozporu x těmito zásadami xxxx xxxxxxxxx územního xxxxxxx. Xxx této xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kraj jako xxx xxxxx z xxxxxxxxx podnětu.

(6) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pořízeného na xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx, xxxxxxx platnosti xx xxxx vztahuje na xxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx žádost xxxxxxx xxxx platnosti dnem, xxx stavební xxxx xxxxxxx sdělení xxxxxxxx, xx upustil od xxxxxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx záměru xxx zahájena. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx zrušit rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pouze xx žádost toho, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxx regulační xxxx pořízený na xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 4 xxxx 5, x xx jen x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření. Xxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(7) Dojde-li x xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 4 xxxx 5 xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pořízeného xx xxxxxx a xxxxxxx-xx ten, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxxxx, xx mu xxx xxxxxxx majetková xxxx, postupuje xx xxx její náhradě xxxxxxx podle §102.

(8) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plánu xx xxxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxx příslušný x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx pořízení a xxxxxx xxxx změny xxxx xxxxxxxxxx x xxxx zrušení. Při xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §61 a §64 xxxx. 2 až 6 a obdobně xxxxx §65 x §67 xx 69; xx neplatí při xxxxxxxxxx změny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx variant řešení, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §73, při zrušení xx postupuje xxxxx xxxxxxxx 3. Dojde-li xx zrušení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, při xxxxxxxxxx se naváže xx xxxxxxxx úkon, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x regulačního xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx plán nebude xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx obec vyhotovení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx po xxxx xxxxx x toto xxxxxxxxxx po nabytí xxxxxxxxx xxxxx opatří xxxxxxxx o xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx postup xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

§72

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx nevyžadující xxxxxxxxxx variant xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx regulačního xxxxx xx nepoužije xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx záměr xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pořízení xxxxx xxxxxxxxxxx plánu x xxxxx obsahu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx návrh, xxxxxx změny regulačního xxxxx se x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x §44 xxxx. b) xx x). Xxxxx xxxxxxxx

x) údaje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx navrhovatele, xxxxxx xxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx návrh na xxxxxxxx změny regulačního xxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx změny xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxx regulačního xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zpracování změny xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plánu xx xxxx změně, v xxxxxxx změny xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx zpracování změn xxxxxxxx plánů x xxxxxxxxxxx plánů vydávaných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx úplného xxxxx územních xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plánu xx xxxxxx x xxxx, pro xxxxx xxxxx xx změna xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx u kraje, xxxxx xxx regulační xxxx xxxxx zastupitelstvem xxxxx. Při posouzení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2 x 3.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x) navrhovatelem.

§73

(1) Pořizovatel na xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx změny xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx obsahu, xx xxxxxx zastupitelstvo xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx zkráceným xxxxxxxx, xxxxxxx zpracování xxxxxx změny regulačního xxxxx x xx xxxx převzetí xxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx 30 xxx xxxxx xxxx veřejného projednání.

(2) Xxxxx změny xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou. Xxxxxxx xxxxxxxxxx21) návrhu se xxxx xxxxxxxx 15 xxx ode xxx xxxxxxxx. K xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx pořizován, x dotčené xxxxxx, x to xxxxxxx 30 xxx předem.

(3) Xxxxxxxxxx xx 7 xxx xxx xxx xxxxxxxxx projednání xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x §85 odst. 1 x 2 xxxxxxx, ve kterých xxxx xxxxx odůvodnění, xxxxx podle katastru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dotčená xxxxx x xxxxxxx xxxxx dotčené xxxxxxxx. X této xxxxxxxxxxx xxxx být dotčené xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxx svá xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx nepřihlíží, xxxxxxx xxxxx oprávněné x podání námitek xxxx xxx xx xxxx skutečnost xxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx dále xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 3 x 4, §68, 69 x §71 xxxx. 9.

§74

Xxx pořizování x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx podle §72 a 73 xx předpokladu, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx ten, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxxxx. X vlastního xxxxxxx xxxxxxxxxxx zastupitelstva xxx změnu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx-xx xx x změnu x xxxxxx xxxxxxxxx x §71 xxxx. 4 x 5, a xx xxx x xxxxxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx staveb xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx §71 xxxx. 7.

§75

Nabytí xxxxxxxxx změny xxxxxxxxxxx plánu

Změnu xxxxxxxxxxx xxxxx a úplné xxxxx regulačního plánu xx této xxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; dnem xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x úplného xxxxx xxxxxx xxxxx účinnosti.

Díl 4

Územní xxxxxxxxxx

§76

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx území x chránit xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx územního xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx, kdo xxxxxxxx xxxxxx územního xxxxxxxxxx xxxx územního xxxxxxxx, xx xxxxxxx dbát xxxxxxxxx uvedených v §90 x xxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x staveb, xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx podmínky využití xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§77

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx o

a) umístění xxxxxx xxxx zařízení (xxxx jen "rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx"),

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx vlivu xxxxxxx xxxxxx na xxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx.

§78

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx nahradit územním xxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxx v §96 xxxx veřejnoprávní xxxxxxxx xx xxxxxxxx uvedených x §78a.

(2) Územní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxx nahrazuje xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxx podle §96a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru.

(5) Xxxxx xx možné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§78a) x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§116), xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu, která xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x stavební xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x staveb x terénních xxxxx xxxxxxxxx v §104 xxxx. 1 písm. x) xx i), xxxxxxxx xx nevylučuje xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx práv xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§78a

Veřejnoprávní xxxxxxx

(1) Stavební xxxx xxxx uzavřít xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o umístění xxxxxx, x změně xxxxxxx území x x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx záměru, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlivů xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Žadatel xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxx veřejnoprávní xxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx výroku xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx všech xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx závazných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx §90. Xxxxxxx v návrhu xxxxxxxxxxxxx smlouvy uvede xxxxx, které by xxxx účastníky územního xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx výkresu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx mapy, x závazná xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx souhlas x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §184a.

(3) Xxxxxxxx xxxx posoudí xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx jeho xxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx. Xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxxx o podaném xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx desce xx dobu 8 xxx. Stavební xxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxx veřejnoprávní smlouvy xxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxx x sdělí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx zajistí xxxxxxxx xxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx veřejnoprávní xxxxxxx spolu xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx účastníky xxxxxxxx řízení, x xxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xxxxx xxxxxxx situace x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x uzavření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx 15 dnů. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx-xx x stavbu xxxxx §15 xxxx 16 xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Účinky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx, není-li dohodnuta xxxx xxxxx, nejdéle xxxx 5 xxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx pravomocné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx obdobné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx-xx x xxxx její xxxxxxxxx právních xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru,

b) xxxx-xx v xxxx xxxx účinnosti započato x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx stavebního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx záměr xxxxxxxxxx, xxxx

x) byla-li xx základě xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podaného x xxxx její xxxxxxxxx xxxxxxxx tato xxxxxxxxxxxxx smlouva x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx účinnosti.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxxxx; xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxx přiměřeně. Návrh xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxxxx územního řízení, xxxxxxxxx souhlas x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §93 odst. 3; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx podle §93 xxxx. 3.

(8) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pozbývá účinnosti xxxx, xxx stavební xxxx obdržel xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vztahuje; to xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx §94 xxxx. 1, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4. Veřejnoprávní smlouvu xxx x moci xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření.

(9) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 1 xxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx ve věci x xxxxxxxxxx řízení x prvním stupni xxxxx vydat xx xxxxxxxx 15 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(10) Obsahové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nahradí xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§79

Rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavbu, xxxxxxx xxxx xxxx x xxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx stavebního xxxxxxxx, xxx ohlášení xxxxxx a xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x technickou xxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x rozhodnutí xxxxxx areál jako xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxx xx stanoví skladba, xxxx x xxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx minimálních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x výškové xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxx xxxxxxx x sousedních xxxxxx) x xxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x reklamní zařízení x xxxxxxx ploše xx 0,6 m2 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx pozemních xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx pro xxxxxx xx xxxxx 8 x,

x) xxxxxxxxx rozvody xxxx odvody xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx-xx x xxxxx díla,

d) xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x pyramidy xxx xxxxxxxxxxx účely, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sítě,

e) xxxxxxxx konstrukce xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xx xxxxx 1 x xxxx xxxxxxxx do xxxxx 2 x, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx přístupnými pozemními xxxxxxxxxxxx nebo s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx1) x které xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx či x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx účelových xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx stany x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxx xxxx divadlo,

i) xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x připojení sousední xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxx 8 x xxxxxx xxxxxx nosných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikačních xxxxxxxx xxxxxxxxxx samostatně xx xxxxxxx nebo na xxxxxxxx,

x) oplocení lesních xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx před zvěří xx lesních xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stability, xxxxx xxxx bez xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx dojít x omezení xxxxxxx xx xxxxxxx komunikaci xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxx hospodaření x lesích x xxxxxx xxx výkon xxxxx xxxxxxxxxx xx 30 x2 xxxxxxxxx xxxxxx x xx 5 m xxxxx, xxx podsklepení,

m) důlní xxxx, xxxxx stavby xxx povrchem x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx předpisů,

n) xxxxxxx xx 40 m2 xxxxxxxxx xxxxxx a xx 5 x xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 2 m od xxxxxxx xxxxxxx, bez xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx do 25 x2 xxxxxxxxx xxxxxx x xx 5 m xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nejvýše xx xxxxxxx 3 x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx k výrobě xxxx xxxxxxxxxx hořlavých xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxxx radioaktivních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx činnost, xx x souladu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x odstupové xxxxxxxxxxx xx hranic xxxxxxx xxxxxxx 2 x, xxxxxx xxxxx pozemku xxxxxxxxx xxxxxxxx dešťové xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx 50 % z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx domu xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) bazén do 40 m2 xxxxxxxxx xxxxxx na zastavěném xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx stavby xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx území xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx vzdálenosti xxxxxxx 2 m od xxxxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxxxx technické xxxxxxxx,

x) stavby xxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podlaží, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx přístupné xxxxxxxxxx xx 40 x2 xxxxxxxxx xxxxxx x xx 4 x xxxxx,

x) výměna xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx69), xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx stávajícího ochranného xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx budov, xxxxxxx xxxxxxxx nepřesáhne 30 xx sobě xxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx nevztahuje xx xxxxxx, pro xxxxx xx vyžadováno xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na životní xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx stavby xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx úprav, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podzemních staveb xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stavební xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx.

§80

Rozhodnutí o změně xxxxxxx území

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví nový xxxxxx xxxxxxx pozemku x podmínky xxxx xxxxxxx.

(2) Rozhodnutí x xxxxx využití xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1,

x) stanovení dobývacího xxxxxxxx,

x) odstavné, manipulační, xxxxxxxx, skladové nebo xxxxxxxx xxxxxx,

x) veřejná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx pozemku xxxx xxxxxxx využití xxxxxxx, xxxxxxx zřizování, xxxxxx a úpravy xxxxx, xxxxxxxx, lesů, xxxxx, xxxxxx a xxxx, xxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx pozemků, xxxxx xxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx vody.

(3) Xxxxxxxxxx o změně xxxxxxx území xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xx 1,5 m xxxxx xxxx hloubky x xxxxxx xx 300 x2 na pozemcích, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s veřejnou xxxxxxx komunikací xxxx xxxxxxxx prostranstvím1), xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 300 x2, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo manipulaci x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx znečištění xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x výměře xx 300 m2,

d) terénní xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx toků x xx pozemcích xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx přirozená xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx, které mají xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx vody, xxxxxxxxx xx xxxxxxx rodinného xxxx xxxx xx xxxxxxx stavby pro xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx s xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, x plocha xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vody xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 50 % x celkové plochy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx nalézají xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx odstavce 3 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, pro xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx vlivů xxxxxxxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx x na xxxxxx xx zvláště xxxxxxxxxx územích12).

§81

Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxx vlivu xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx na životní xxxxxxxxx nebo nároky xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x změně xxxxx xxxxxxx stavby xx území xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx stavby, xxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx11) xxxx xxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§82

Rozhodnutí o dělení xxxx xxxxxxxxx pozemků

(1) Xxxxxxxxxx o dělení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxx rozdělení nebo xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x dělení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx vydat xxxxx xx žádost xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx osobou xx xxxxxx uplatňování xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§101).

(3) Xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxx podmínky xxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxxx plánem, rozhodnutím xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx33). Není-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx potvrdí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx navrhovaný xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx, pokud je xxxxxxxxxxx x území xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx regulačním plánem.

§83

Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, zařízení xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx zařízení xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx zpravidla xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx §79 xx 81; xxx je xxxxx x samostatně.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx podmínky xxxxxxx xxxx stanoveny xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx34) nebo xx jeho xxxxxxx.

Xxx 5

Xxxxxx xxxxxx

§84

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx územního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx x územnímu xxxxxx, xxxxxx xx vydává xxxxxxxxxx x změně xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx pásmu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx úřad, rozhodne xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §96b.

§85

Xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) žadatel,

b) obec, xx xxxxxx území xx být požadovaný xxxxx uskutečněn.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx má být xxxxxxxxxx xxxxx uskutečněn, xxxx-xx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx územním xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§86

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx x vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx řádu základní xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x pozemku nebo xxxxxx, xx xxxxx xx má xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx vlastnické xxxx xxxx věcné xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xx nich, xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dotčeno.

(2) X xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí žadatel xxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §184a,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx-xx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 7 xxxx xxxxxxx stanovisko xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je příslušný xxxxx územní rozhodnutí, xxxxx nepostupuje-li xx xxxxx §96b odst. 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dopravní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx dotčených xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx x xxxxxxxxx infrastruktury, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx úpravu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprávu, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx; u souboru xxxxxx x areálu xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zpráva xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, dokumentace xxxxxxx xx nezpracovává; x xxxxxxx plnícího xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx část dokumentace xxxxxxxxx technickou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx dokladem xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx39), x xxxxx xx možné ověřit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavků xx xxxxxx a xxxxxxxxxxx požadavků zabezpečujících xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stavby.

(3) Xxxxxxx-xx tak zvláštní xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx svými xxxxxxxxxxx xxxxx překračovat limitní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x ochranném xxxxx.

(4) Pokud žádost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti, xxxxxxxx xxxx vyzve xxxxxxxx x jejímu xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx; usnesení x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Pokud x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx dokumentace xxx xxxxxx územního xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx projektantem, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx žádost xxxxxxxxxxxx a řízení xxxxxxx; usnesení x xxxxxxxxx řízení se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx počtem xxxxxxxxx xx v xxxxxxx o vydání xxxxxxxx rozhodnutí účastníci xxxxxx xxxxx §85 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxxxxx označením xxxxxxx x staveb xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxx, stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis. Xxxxxxxxxxx změny xxxxxxx xxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx60), xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx takové dokumentace xxxx stanoveny xxxxxxx.

§87

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx nařídí xxxxx xxxxxxx, x je-li xx účelné, xxxxx xxx s xxxxxxxxx xx místě; xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx doručí xxxxxxx 15 xxx xxxxxx. Xxxxxxxx úřad xxxx upustit xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x žádost poskytuje xxxxxxxxxx podklad xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Upustí-li xxxxxxxx úřad xx xxxxxxx jednání, xxxxxxx xxxxx, xx kdy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx lhůta xxxxx xxx kratší xxx 15 xxx. Xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxx řízení x xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx jednotlivě, xxxxx-xx x xxxxxx x xxxxxx počtem xxxxxxxxx; x řízení x velkým xxxxxx xxxxxxxxx xx oznámení x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §144 xxxx. 6 správního xxxx, dotčeným xxxxxxx x obci, která xx účastníkem xxxxxx xxxxx §85 xxxx. 1 xxxx. x), xx doručuje jednotlivě; xxxxxxxxx řízení xxxxx §27 xxxx. 1 xxxxxxxxx řádu xxxx xxxx účastníci xxxxxx xxxxx §85 xxxx. 1 xxxx. x) x §85 xxxx. 2 xxxx. x).

(2) X xxxxxxxxx xxxxxx, xxx které xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx nařídit x xxxxxxxxxx žádosti xxxxxxx xxxxx jednání. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx, xx kterém xxxxx xxxxx xxxxxx plán, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx jednání xxxx. Pro doručování xxxxxxxx o zahájení xxxxxxxx řízení x xxxxxxx úkonů x xxxxxx xx použije xxxxxxxx 1 obdobně; xxxxxx xxxxxxxxx ústního xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx 30 xxx xxxxxx. Xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx. Xxxxxxx zajistí, xxx informace x xxxx xxxxxx x x tom, že xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxx xxxxxxxxxxx poté, xx xxxx oznámeno xxxxxxxx územního xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx, x xx xx doby konání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx obsahuje údaje x xxxxxxxx, o xxxxxxxx xxxxxxxx řízení x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx záměru, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxx na xxxxx. Xxxxx žadatel uvedenou xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx nařídí opakované xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx mělo porušení xxxx povinnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx xx neprokáže xxxx, má se xx xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxx zasahujících do xxxxx xxxxxxxx obcí xx v řízení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení a xxxxx úkony x xxxxxx xxxxxxxx vždy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 3 xxxxxxxxx řádu; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x účastníkům xxxxxx xxxxx §85 xxxx. 1 x 2 xxxx. x). Xxxxxxxxx řízení podle §85 xxxx. 2 xxxx. b) se x xxxxxxxx o xxxxxxxx řízení a x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemků x xxxxxx evidovaných x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) V xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, rozhodne xxxxxxxx xxxx xxx zbytečného xxxxxxx, nejdéle xxxx xx xxxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xx zvlášť xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, stavební xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx do 90 xxx.

(5) Obsahové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§88

Přerušení xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxx územní řízení xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve správním xxxx, xxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx veřejnou dopravní x technickou xxxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxx staveb x xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx žadatele x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx vlastníky xxxxxxx dopravní a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx k xxxx xxxxxxxxxx lhůtu. Xxxxx xxxxxxx nepředloží xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě, stavební xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§89

Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x připomínky

(1) Závazná xxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 odst. 4, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx veřejnosti xxxx xxx uplatněny xxxxxxxxxx xxx xxxxxx jednání, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, při xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx uplatněny xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xx k nim xxxxxxxxxx. Jestliže xxxxx x upuštění od xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů podle §4 xxxx. 4 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uplatněny xx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xx k xxx xxxxxxxxxx.

(2) K xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxxxxx.

(3) Účastník xxxxxx xx svých xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx podání xxxxxxx; k xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx rozsah xxxxxxxxx x odstavci 4, xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx řízení námitky x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx obce. Xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §85 xxxx. 2 xxxx. x) x x), může uplatňovat xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxx xxxxx dotčeno. Xxxxx, která je xxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx v xxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, x jakém xx projednávaným xxxxxxx xxxxxx veřejný xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx, které nesplňují xxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxxxx.

(5) X podmínkách xxx uplatňování námitek xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxx xxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxx x xxxxxxxx x zahájení řízení.

(6) Xxxxxxx, o které xxxxxxx x dohodě xxxx účastníky řízení, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx obecných xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxx xxxxxxxxxxx norem, xxxxx taková námitka xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx k xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx x xx učiní xxxxxx x rozhodne ve xxxx; to xxxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

§90

Xxxxxxxxxx xxxxxx žadatele

(1) X xxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x požadavky

a) xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx k možnosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx4) xxxx tohoto zákona, xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx posuzuje xxxxxx x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx nevydává xxxxxxx stanovisko xxxxx §96b; xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx užívání xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx, xxxxx lze xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§91

§91 zrušen právním xxxxxxxxx č. 39/2015 Sb.

§92

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Územním xxxxxxxxxxx stavební xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx realizaci, případně xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, a stanoví xxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx pro další xxxxxxxx x realizaci xxxxxx, xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx přípravu stavby; xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zájmů xxx xxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavby xxxx xxx vydávání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx stavby; xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx zpracována xxxx x stavebních záměrů xxxxx §103 odst. 1 xxxx. e) xxxx 4 až 8. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřad stanoví xxxx platnosti rozhodnutí, xx-xx xxx xxxxx, xxx stanoví xxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxxx vždy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx o xxxxx využití xxxxx xxx dočasné činnosti xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx §78 odst. 6 xxxxxxx v xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx záměr xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx uvedenými x §90 nebo jestliže xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx mohly xxx xxxxxxxx zájmy xxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx, stavební úřad xxxxxx x vydání xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle §87 xxxx. 1 xx 3. X případě xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx se x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §85 xxxx. 2 xxxx. x) identifikují xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xx dni xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatřený xxxxxxxx xxxxxx moci xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx celková xxxxxxx x xxxxxxx katastrální xxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxx část dokumentace; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxx xxxxx §15 xxxx 16, xxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx územních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§93

Xxxx platnosti územního xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx využití území, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území x o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx pozemků xxxxx 2 xxxx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx, nestanoví-li xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, nejdéle však 5 xxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx na území xxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxx xx odůvodněnou žádost xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx staví. Xx řízení x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení o xxxxxxx xxxxxx x xxx, xx veřejné xxxxx jednání se xxxxxx a závazná xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx lze podat xx xxxxx 15 xxx ode dne xxxxxxxx oznámení o xxxxxxxx xxxxxx, jinak xx k xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx platnosti,

a) xxxx-xx xx xxxxxxx žádosti xxxxxx v době xxxx platnosti vydáno xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxx-xx v xxxx xxxx platnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx ohlášeného xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx-xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiný xxxx xxxxxxxx,

x) vzniklo-li xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx platnosti xxxxx stavební záměr xxxxxxxxxx, xxxx

x) byla-li xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx povolení podaného x době xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx pozbývá xxxxxxxxx xxx dnem, xxx xxxxxxxx xxxx obdržel xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx od xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, byla-li realizace xxxxxx xxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nestanoví-li xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.

§94

Xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí

(1) Územní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx žádost xxxxxxxxxxx, a xx xxx, xx se xxxx dosavadní xxxx xxxxxxx novým xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úřad x xxxxxxx této xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §93 xxxx. 3.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx nebo xxxxxx i xx xxxxxx xxxx, komu x něj vyplývá xxxxxxxxx; xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx o ochranném xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx, xxxx z xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výjimku xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti.

(3) Územní xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx zrušit x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stavby xxxx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxx xxxx zrušení územního xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx výjimky xx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx řízení obdobně.

(5) Xxxxx-xx xx zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx stavby, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx; xx neplatí, xxxx-xx zrušeno územní xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx

§94x

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x posouzením xxxxx xx životní xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x). Žádost x vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx, který podléhá xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx70), xxxxxxxx stavební xxxx v územním xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx závazné xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx provedení xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "příslušný xxxx") v rámci xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xx podkladem xxx vydání územního xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx řízením, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx o navazujícím xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx v něm xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§94x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení x posouzením xxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxx osoby uvedené x §85.

§94x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2018

§94x

(1) Xxxxxx x xxxxxx územního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx k xx přílohy xxxxx §86, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx územního xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §10 xxxx. 3 x přílohy č. 4 k xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, jejíž xxxxxxxx xx posouzení vlivů xx předmět ochrany x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení; x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx zjišťovacího xxxxxx, xxx-xx xxxxx.

(2) Dokumentace xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx vyhotoveních. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Obsahové xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx včetně dokumentace xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§94x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94d

(1) Xxxxxxxx úřad x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; za xxxxx xxxxxx do 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx příslušnému xxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, stavební xxxx xxxxx žadatele x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx oznamuje pouze xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §88 x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx k xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx žadateli.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx stanoviska x xxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxxxxx kompenzačních xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu12).

(3) Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx územního xxxxxxxxxx xxxx připojena dokumentace xxx vydání územního xxxxxxxxxx xxxx dokumentace xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředí xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x příslušnou xxxxxxxxxx, xxxxxxxx úřad xxxxxxx žádost xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx x zastavení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx.

§94x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2018

§94x

(1) Xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx řízení x veřejnost uplatnit xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx závazná stanoviska, xxxxxxxxx vyjádření; tato xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a xx-xx xx účelné, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xx místě. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx za účasti xxxxxxxxxxx xxxxx. Účastníci xxxxxx x veřejnost xxxxx uplatnit xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x hlediska xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx orgány xxxxxxx stanoviska, popřípadě xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx, xxxxx překračují xxxxxx stanovený xx xxxx první nebo xxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 x o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx počtem xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §144 xxxx. 6 správního xxxx, dotčeným xxxxxxx x obci, která xx xxxxxxxxxx řízení xxxxx §85 odst. 1 písm. x), xx doručuje xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 xxxxxxxxx řádu xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §85 xxxx. 1 písm. x) x §85 xxxx. 2 xxxx. x). Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xx xxxxxx desce xxxxxxx 30 dnů xxxxxx. Xxxxxxxxxx §87 xxxx. 2 x xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxx vyvěšena xx xxxxx určeném xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xx konce veřejného xxxxxxx xxxxxxx. U xxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xx xxxxx xxxxxxxx xxxx se xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx §87 xxxx. 3 xxxxxxx.

(3) X identifikaci xxxxxxxxx xxxxxx podle §85 xxxx. 2 písm. x) se §87 xxxx. 3 použije xxxxxxx.

§94x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2017 Xx. x účinností xx 1.1.2018

§94x

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xx 5 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxxxx účastníků xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů, x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx přeruší.

(2) Stavební xxxx do 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 zajistí xxxxxxxxxx informace o xxxx xxxxxx xx xxxxxx desce a xxxxxx lhůtu, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 10 xxx xx doručení oznámení; xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx mohou xx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx územního xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dotčené xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§94x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x účinností xx 1.1.2018

§94x

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x námitek xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §89 xxxxxxx.

§94x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2018

§94x

Xxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxx záměr podle xxxxxxxx xxxxxxxxx x §90.

§94x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94x

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §94e odst. 2. Xxxxxxxxxx §87 odst. 4 x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x §92 xxx xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x postup xxxxxxxxxx xxxxx po xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxx xx také xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoviska k xxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx; připomínky xxxxxxxxxx x účastníků xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v odůvodnění xxxxxxxxx stanoviska x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) V případě, xx xxxx x xxxxxx významně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx záměru xx předmět ochrany xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lokality nebo xxxxx oblasti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xx xxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxxx xxxx vydání xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx dobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx, kdy xxxxxxxx záměr nelze xxxxxxx pouze na xxxxxxx územního xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyjádřením xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §93 x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §94 x xxxxx x zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§94x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Společné xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

§94x

(1) X xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx stavebního xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx v §15 xxxx. 1 xxxx. b) xx x) x xxxxxx xxxxxxxxxx x §16 xxxx. 2 xxxx. x) xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx příslušný x xxxxxxxx xxxxxx podle §13 odst. 1, §15 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxx §16 xxxx. 2 písm. x).

(2) X xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řídí xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavby xxxxxx souboru xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx příslušné x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx vedlejších xxxxxx xxxxxxx jsou xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x pro xxxxxxx vydání společného xxxxxxxx xxxxxxxx namísto xxxxxxxxxx závazná stanoviska.

(3) Xxxxxxxx úřad, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx příslušný x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx změny xxxxxx xxxx dokončením podle §118, x vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §129 xxxx. 1 písm. x), xxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx ji xxxxxxxxx xxxxxxx.

§94x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94k

Účastníkem společného xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx

x) xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx území xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, není-li sám xxxxxxxxxxx, xxxx ten, xxx xx ke xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pozemku, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, není-li xxx xxxxxxxxxxx, nebo xxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxx x tomuto xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo jiné xxxxx právo x xxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx nich xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přímo xxxxxxx.

§94x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 225/2017 Xx. x účinností xx 1.1.2018

§94l

(1) Žádost x xxxxxx společného xxxxxxxx xxxxxxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx

x) základní xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx rozsahu x účelu, xxxxxxx x době xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x návrh xxxxxx pozemku po xxxxx xxxxxxxxxx,

x) identifikační xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx se má xxxxxxxx záměr xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, je-li xxxx.

(2) X xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx připojí

a) xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §184a,

x) xxxxxxx stanoviska, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, a jiné xxxxxxx vyžadované xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx koordinované xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 7, xxxx xxxxxxxxxxx-xx se xxxxx §96b xxxx. 2,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx x způsobu xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx ochranných x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) smlouvy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dopravní nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx nové xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zprávu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, situační xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx část,

f) xxxxx xxxxx kontrolních prohlídek xxxxxx.

(3) V xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se x xxxxxxx x xxxxxx společného povolení xxxxxxxxx řízení xxxxx §94k xxxx. x) xxxxxxxxxxxx označením xxxxxxx x staveb evidovaných x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlivem xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Dokumentace pro xxxxxx xxxxxxxxxx povolení xx připojuje xx xxxxxx vyhotovení, a xxxx-xx stavebník vlastníkem xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx povolení xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xx x xxxxx, který odpovídá xxxxx stavebních xxxxx, xxxxx jsou x xxxxxx xxxxxxxxx orgány; xxxx dokumentace musí xxxx obsahovat xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx výkresy x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxx částmi xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx příslušný xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxx neprojednává x xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx x zastavení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx povolení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti, xxxxxxxx xxxx vyzve xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §88 x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxxxx řízení z xxxxxx xxxxxxxxxxxx vad xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx náležitosti žádosti x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx rozsahu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx společného povolení, xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§94x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94m

(1) Xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx orgánům xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 15 dnů před xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx x xxxxxxxxx xx místě, xx-xx xx účelné. Zároveň xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx řízení, xx závazná stanoviska x námitky mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x nim xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx umisťovaných x území, ve xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx plán, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx jednání xxxx.

(2) Xxxxxxxx o zahájení xxxxxxxxxx územního x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx úkony v xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx jednotlivě, xxxxx-xx x xxxxxx x xxxxxx počtem xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx doručuje xxxxxxxx x zahájení xxxxxx x další xxxxx x řízení účastníkům xxxxxx xxxxx §94k xxxx. x) xx x) x xxxxxxxx xxxxxxx jednotlivě; xxxxxxxxx xxxxx §27 odst. 1 xxxxxxxxx xxxx xxxx vždy xxxxxxxxx xxxxx §94k písm. x), x) a x). U xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx několika xxxx xx x řízení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxx řízení x xxxxx úkony x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a účastníkům xxxxxx podle §94k xxxx. a) až x). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §94k xxxx. x) se v xxxxxxxx o zahájení xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx doručovaných xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xx místě, xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx, může xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podklad pro xxxxxxxxx stavebního xxxxxx x stanovení xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx nesmí xxx xxxxxx než 15 xxx, xx xxx xxxxx dotčené xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stanoviska x účastníci řízení xxx námitky. Zároveň xx upozorní, že x později xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoviskům, námitkám, xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §113 xxxx. 1 x 2 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§94x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94x

(1) Závazná xxxxxxxxxx, xxxxx mohou dotčené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 odst. 4, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při ústním xxxxxxx, případně xxx xxxxxxxx ústním xxxxxxx, xxxxx xx k xxx xxxxxxxxxx. Jestliže xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx být uplatněna xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxxx se x xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx se x xxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx, x kterých xxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx nepřihlíží.

(3) Xxxxx, xxxxx xx účastníkem xxxxxx xxxxx §94k xxxx. x) až x), může uplatňovat xxxxxxx xxxxx projednávanému xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx stavebního záměru xxxx požadavkům xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jimi xxxx xxx xxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx stavbě. Obec xxxxxxxxx xx společném xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx uplatňovat xxxxxxx xxxxx x rozsahu, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx záměrem xxxxxx veřejný zájem, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. K xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx. Účastník xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Námitky xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx výstavbu, závazných xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx nepřesahuje xxxxxx jeho xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx si xxxxxxxx xxxx učiní xxxxxx x xxxxxxxx ve xxxx; xx neplatí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. O xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§94x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94o

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx stavební xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx

x) xxxxxx zákona a xxxx prováděcích xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx technickou xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx napojení xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx pásem,

c) zvláštních xxxxxxxx předpisů x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx s výsledkem xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxx ověří xxxxxxx, zda

a) xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx, x zda xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx obecné xxxxxxxxx xx výstavbu,

b) xx xxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxx, xxxxxx vybudování xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zvláštním právním xxxxxxxxx.

(3) Stavební xxxx xxxxx rovněž účinky xxxxxxxxx užívání xxxxxx.

§94x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94p

(1) Xxxxxxxx xxxx xx společném xxxxxxxx xxxxxxxxx stavební záměr, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, případně stanoví xxxxxxxx xxx dělení xxxx scelování xxxxxxx, x xxxxx je xx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx, případně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x povolení xxxxxx xxxxxx x vedlejších xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x stanoví zejména xxxxxxxxx na jiné xxxxxxxxxxx stavby a xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx technických xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx oznámí xx xxxxxx provedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx při xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx. U xxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxx xxx xxxxxxxxxx stavby. Xxxxxxxxxx §115 xxxx. 2 se xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Není-li xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx uvedenými x §94o, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxx věcech, xxxxxxx xxx-xx xxxxxxxxxx xx základě dokladů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxx xxxx ve xxxxx xx 60 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxxx případech stavební xxxx rozhodne xxxxxxx xx xxxxx do 90 dnů.

(4) Xx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxxxx písemného vyhotovení xxxxxxxxxx povolení xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stavebníkovi, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx orgánům x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx povolení xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, a obecnému xxxxxxxxxx úřadu, nejde-li x soubor staveb. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx identifikační xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Společné xxxxxxxx xxxxx 2 xxxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx, xxxxxxxxx-xx stavební úřad x odůvodněných případech xxxxx xxxxx, nejdéle xxxx 5 xxx. Xxxxxxxx povolení pozbývá xxxxxxxxx, xxxxxxxx stavba xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx povolení pozbývá xxxxxxxxx xxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxxxx x tom, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx záměru xxxxxxx; xx neplatí, jestliže xxxxxx xxx byla xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx odůvodněnou žádost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx uplynutím. Xxxxxxx xxxxxxx xx staví xxx lhůty platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx společné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxx x §16 odst. 2 xxxx. d) je x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaným xxxxx §96b, xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 6 měsíců xxx xxx xxxx xxxxxx moci xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx72).

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§94x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 225/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Společné xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx

§94x

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §94j xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx územním x xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x příslušným xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx x posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Žádost x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí xxx stavební xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx podle zákona x posuzování vlivů xx životní xxxxxxxxx71), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx územním x xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx vlivů xx životní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx závazné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředí v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení x posouzením xxxxx xx xxxxxxx prostředí; xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx povolení.

(2) Ve xxxxxxxxx územním x xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o posuzování xxxxx xx životní xxxxxxxxx, pokud x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§94x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2017 Xx. x účinností xx 1.1.2018

§94x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx územního x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí xxxx osoby xxxxxxx x §94k.

§94x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2018

§94x

(1) Xxxxxx x xxxxxx společného povolení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx také

a) xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx záměru, jeho xxxxxxx a účelu, xxxxxxx x době xxxxxxxxx, u dočasné xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxx nebo stavbě, xx xxxxx xx xx stavební xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx o xxx, kdo xxxx xxxxxxxx xxxxx provádět, xx-xx xxxx.

(2) K xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx povolení stavebník xxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru xxxxx §184a,

x) xxxxxxx stanoviska, xxxxxxxxx rozhodnutí dotčených xxxxxx4) xxxx jiné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů nebo xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 7, xxxx xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxx §96b xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x možnosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx k podmínkám xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) smlouvy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx infrastruktury, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx záměr xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxx technické xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx povolení, která xxxxxxxx průvodní zprávu, xxxxxxxxx technickou zprávu, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx záměru xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3 x přílohy č. 4 x xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx prostředí, xxxxxx xxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx ochrany x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx tak xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení,

f) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, byl-li xxxxx,

x) návrh xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby.

(3) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx záměru xx životní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x elektronické xxxxxx.

(4) X žádosti o xxxxxx společného xxxxxxxx xx xxxxxxxxx řízení xxxxx §94k xxxx. x) xxxxxxxxxxxx označením xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jedno xxxxx vyhotovení dokumentace. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx připojuje x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx k umístění xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxx prostředí vede, x to v xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx úřadů, xxxxx jsou x xxxxxx dotčenými xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxx musí xxxx obsahovat průvodní xxxxxx, xxxxxxxxx technickou xxxxxx, situační xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx částmi vedlejší xxxxxx, x jejímuž xxxxxxxx xxxx povolení xx xxxxxxxxx jiný xxxxxxxx xxxx než xxxxxxxx úřad, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí xxxx.

(6) Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx x xxxxxx příloh, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx povolení, xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx.

§94x vložen právním xxxxxxxxx č. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94x

(1) Xxxxxxxx úřad x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxx dokumentaci; xx xxxxx xxxxxx xx 5 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx záměru xx životní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §88 x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx obdobně. Dojde-li x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, usnesení x xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx vyplyne, xx xxxxxxxx záměr xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx celistvost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx skutečnost xxxxxx xxxxx důvodem xxx zamítnutí žádosti, xxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx kompenzačních xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx12).

(3) Xxxxx x xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx její xxxx xxxx zpracována xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x příslušnou xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx takovou xxxxxx neprojednává a xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

§94x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. s účinností xx 1.1.2018

§94x

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx zahájení společného xxxxxxxx a stavebního xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na životní xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x veřejnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, x dotčené xxxxxx xxxxxxx stanoviska, xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxxx být xxxxxx než 30 xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx desce. Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx stavebního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx-xx xx xxxxxx, spojit xxx s xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx rozsah xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx územní xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx vždy.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx lhůty xxxxx xxxxxxxx 1 nebo x nařízení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx postupem podle §144 odst. 6 xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §94k xxxx. x), xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; účastníky xxxxxx podle §27 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §94k xxxx. x), x) x x). Xxxxxxxx x konání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx vyvěšeno xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx 30 dnů xxxxxx. Xxxxxxxxxx §87 odst. 2 x informační xxxxxxxxxx žadatele xx xxxxxxx obdobně; informace x xxxxxx xxxx xxx vyvěšena xx xxxxx určeném xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx ústního xxxxxxx.

(3) X stavebních xxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxx několika obcí xx v řízení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx úkony x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vyhláškou xxxxx §25 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podle §94k xxxx. x) až x).

(4) Xxxxxxxxx řízení xxxxx §94k písm. x) xx v xxxxxxxx o zahájení xxxxxx a x xxxxxxx úkonech x xxxxxx doručovaných veřejnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlivem xxxxxxxxxx záměru.

§94u xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2018

§94v

(1) Stavební xxxx xxxxx příslušnému úřadu xx 5 xxx xxx xxx konání xxxxxxx jednání, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a veřejnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx stanoviska xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů, x řízení xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Stavební xxxx xx 5 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx stanoviska xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx všech xxxxxxxx xxx xxxxxx společného xxxxxxxx xxxxxx závazného xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 účastníci xxxxxx xxxxxxxx námitky, veřejnost xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx dodatečná xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se §94w odst. 3 xxxxxxx xxxxxxx.

§94x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2018

§94w

(1) Xxxxxxx stanoviska, xxxxx mohou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4, x xxxxxxx účastníků xxxxxx a připomínky xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx nejpozději xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx veřejném xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxx nepřihlíží.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a připomínkám x xxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx řízení xx svých xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx podání xxxxxxx. K xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx rozsah xxxxxxxxx v xxxxxxxx 4, xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §94k písm. x) xx x), může xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx stavebnímu xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx právo přímo xxxxxxx. Xxxx může xxxxxxxxxx námitky proti xxxxxxxxxxx, způsobu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx dotčeno její xxxxxxxxxx nebo jiné xxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx námitky xxxxx x xxxxxxx, v xxxxx xx projednávaným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ochraně xxxxx obce x xxxxx občanů obce. X xxxxxxxx, které xxxxxxxxx uvedené xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxx xxx uplatňování xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxx xxx účastníci xxxxxx x veřejnost poučeni x xxxxxxxx o xxxxxxxx řízení.

(6) Námitky xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na výstavbu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotčených orgánů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx si stavební xxxx učiní xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx; xx xxxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

§94x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94x

(1) Ve xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxxxxx záměr x xxxxxxx x xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx,

x) xx veřejnou xxxxxxxx xxxx technickou xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu, popřípadě x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx

x) dokumentace je xxxxx, xxxxxxxxx, x xxx xxxx v xxxxxxxxxxxx míře xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) je zajištěn xxxxxxx ke xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x řádnému xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§94x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94x

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx 90 dnů ode xxx zahájení řízení; xx zvlášť xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx staveb, xxxxxxxx xxxx rozhodne nejdéle xx xxxxx do 120 dnů.

(2) Xxxxxxxx xxxx xx společném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx pozemky xxx xxxx realizaci, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x pokud xx xx třeba, x xxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx staveb xx xxxxxxx xxxxxxxx, případně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx hlavní x xxxxxxxxxx staveb x xxxxxxx xxxxxx. Podmínkami xxxxxxxxx xxxxxxx veřejných xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, dodržení xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Podle potřeby xxxxxxx, xxxxx fáze xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Vyžaduje-li to xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx provádění xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo při xxxxxxxxx, může uložit xxxxxxxxxx dokumentace xxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx dočasných xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §115 xxxx. 2 se xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úřad vyhodnotí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoviska x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx; připomínky xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebyly xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, musí xxx x odůvodnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyhodnoceny xxxxxxxxxx.

(3) X případě, xx xxxx x xxxxxx významně xxxxxxxxxxx xxxxx stavebního záměru xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx oblasti uložena xxxxxxxxxxxx kompenzační opatření xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx výroku společného xxxxxxxx stanoví, že xxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx orgánu ochrany xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kompenzačních xxxxxxxx; xx dobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povolení. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx možnost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx stavebního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx společného xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §94p nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxxxx zájmy xxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy, xxxxxxxx úřad žádost xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx povolení xx xxxxxxxx podle §94u xxxx. 2.

(6) Xx xxx xxxxxx xxxxxx moci společného xxxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx ověřené xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx povolení xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx stavebníkem, dotčeným xxxxxxx a stavebnímu xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxxx-xx x soubor xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx zašle xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx ministerstvo, že xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxx. x) xx d) xxxx x §16 xxxx. 2 písm. x) je x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §96b, xx xxxxxxxxx podat z xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 6 měsíců xxx xxx xxxx xxxxxx xxxx žalobu xx správním soudnictví72).

(8) Xxxxxxxx náležitosti společného xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§94x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94x

(1) Xxxxxxxx povolení xxxxx 2 xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx moci, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx úřad x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůtu xxxxx, xxxxxxx xxxx 5 xxx. Společné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx nebyla xxxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx, kdy xxxxxxxx xxxx obdrží xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx stavebního xxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stavební xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx žádost stavebníka xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx běh xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§94x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§95

Zjednodušené xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx rozhodne x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx, x změně xxxxx užívání xxxxxx xx xxxxx a x dělení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx územním řízení, xxxxxxxx

x) xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx v zastavitelné xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx doložena závaznými xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) žádost xx doložena xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx právo x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx sousedním pozemkům x xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dotčeno; xxxxxxx x xxxxxxxxxxx záměrem xxxx být xxxxxxxx xx situačním xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx řízení xxxxx spojit se xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Nemá-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx jinými xxxxxx, pomůže xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxx xxxxx x jejich xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx k xxxx přiměřenou xxxxx x xxxxx jej x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x této xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxxxxx územní řízení, xxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xx xxxxx xxxx odvolat. Právní xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx řízení. Xxxxxx o vydání xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx projednává x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §8792. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx zjednodušené xxxxxx řízení, stavební xxxx posoudí xxxxx xxxxxxxx podle §90, xxxxxxxx návrh xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vyvěsí xx xxxxxx xxxxx xx dobu 15 xxx; návrh xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx, xxx informace x xxxxxx výroku xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx jej xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx určeném v xxx xxxxxxxxx úřadem, x xx xx xxxx 15 dnů. Xxxxxxxxx obsahuje údaje x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx řízení. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx vyjádření záměru, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxx urbanistické xxxxxx xxxxxx x o xxxx vlivu na xxxxx. Pokud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx opakuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx úřední desce xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx xxxxxxxx usnesením x provedení územního xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxx xx následek xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx, že xx xxxxxxxxx opak, xx xx xx xx, xx xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxx výroku xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx 15 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx úřední desce. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxx podklady xxx xxxxxx souhlas, se xxxxxxxxxx. Dotčené orgány xxxxx nejpozději ve xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx návrhu xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pokud xx záměr xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx rozhodnutím. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx postupuje xxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3. Xxxxx xxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx výhrady xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x následný xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci.

(6) Po xxx xxxxxx právní xxxx územního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx doručí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v měřítku xxxxxxxxxxx mapy, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx-xx x xxxxxx xxxxx §15 xxxx 16, také xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a jejích xxxxxx x obsahové xxxxxxxxxxx informace uvedené x odstavci 4 xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§96

Xxxxxx souhlas

(1) Xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí stavební xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxx x zastavěném xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx nemění x xxxxx xxxxxxxxxx nové xxxxxx xx veřejnou xxxxxxxx a technickou xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx souhlas xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx provedení xxxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx11).

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx

x) stavebních xxxxxx xxxxxxxxx x §103,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxx x způsobu využití xxxxxxx o výměře xxx 300 x2 xxxxxxx xxxx do 1&xxxx;000 x2,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx užívání, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx do 1,5 m xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx 300 x2 xxxxxxx xxxx xx 1&xxxx;000 x2 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx1), xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, skladových xxxx výstavních ploch xxx 300 x2 xxxxxxx však xx 1&xxxx;000 m2, xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx látkami xxxx xxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxx znečištění xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Oznámení záměru xxxxxxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §184a,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx stanoviska, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů xxxx xxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx podle §169 xxxx. 3 x 4, nebo xxxxxxxxxxx-xx xx podle §96b xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx x technické xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x podmínkám xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stavbám na xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx stavebního xxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxx x xxxxxxxxxxx záměrem xxxx xxx xxxxxxxx xx situačním xxxxxxx; xxxxxxx se nevyžaduje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v §103, xxxxx nejsou xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx než 2 x,

x) jednoduchý xxxxxxxxx popis xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx-xx oznámení záměru xxxxx x xx-xx xxxxx x xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxx x §90, vydá xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxx do 30 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx neprojednává x xxxxxxx řízení xxxxx §87. O xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) se nerozhoduje. Xx xxxxxxxx územního xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx druhá x xxxxx správního xxxx. Xxxxxx souhlas xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx, popis xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx údaje o xxxxxxx nebo xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx uskutečněn. Ustanovení §92 xxxx. 1 xx použije xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx nabývá xxxxxxxx účinků xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx lze xxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx, kdy xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Rozhodnutí xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx stupni xxxxx xxxxx po uplynutí 15 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx orgán nadřízený xxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xx doručuje xxxxxxxxxxx pozemku nebo xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx uvedeným x odstavci 3 xxxx. d), xxxxxxxx xxxxxxx, a xxx-xx x stavbu xxxxx §15 nebo 16, xxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Nemá-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxx vadami, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx vyzve x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x tomu xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx neodstranění xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx. Xxxxx-xx stavební xxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx mohou xxx xxxxx xxxxxxx práva xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxxxx xx x tím xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx se xxxxx němu xxxxxxx. Xxxxxxxx záměru xx xxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xx pro xxxxxxxxx záměru nezbytné, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x podklady xxxxxxxxx x povaze xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx být x xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) x u xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §104 xxxx. 1 xxxx. x) xx e) xxxxxxxxxx projektantem v xxxxxxx dokumentace x xxxxxxx x vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Právní xxxx usnesení xx xxxxxxxx xxxxxx řízení.

(6) Xxxxxx-xx stavební xxxx, xx stavba, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §129 odst. 2 x 3. Usnesení x xxxxxxxx se xxxxx poznamená do xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx oznamovatele xxxxxxxx.

(7) Xxxxx-xx xx xxxxxxx územního souhlasu xx xxxxxxxx stavby, xxxxxx souhlas xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx nevydává.

(8) Xxxxxx xxxxxxx platí 2 xxxx xxx xxx xxxx xxxxxx. Dobu xxxxxxxxx územního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx platnosti,

a) xxxx-xx xx základě xxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx pravomocné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí podle xxxxxx zákona nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx nabyl-li x xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx účinků xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru,

b) bylo-li x době xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, kdy se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxx nevydává,

c) xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx stavebního xxxxxx xxxxxxxxxxx autorizovaným inspektorem xxxxxxxx x době xxxxxxxxx právo stavební xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx-xx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stavební xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxx od záměru, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx záměru xxx xxxxxxxx. Xxxxxx souhlas xxx změnit na xxxxxxx oznámení oprávněného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx §94 xxxx. 1 x xxxxxx xxxx zrušit za xxxxxxxx §94 xxxx. 3.

(11) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx náležitosti xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§96x

Xxxxxxxx xxxxxx souhlas x souhlas x xxxxxxxxxx ohlášeného xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxx x xxxxxxxxxx obecného xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx v §15 xxxx. 1 xxxx. x) až x), xxxxxx xxxxxxxxxx x §16 odst. 2 xxxx. d) lze xxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxx x souhlas x provedením ohlášeného xxxxxxxxxx záměru (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx"), xxxxxx xx stavba xxxxxxxx x povoluje. Xxxxxxxxxx k vydání xxxxxxxxxx souhlasu je xxxxxxxx xxxx příslušný x xxxxxxxx stavby xxxxx §13 xxxx. 1, §15 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxx §16 xxxx. 2 xxxx. d).

(2) Podá-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §96 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru xxxxx §105 (xxxx xxx "společné xxxxxxxx xxxxxx"), xxxx stavební xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x podmínky §96 x 105. Xx xxxxxxxxxx oznámení xxxxxx xxxxxxxxx připojí xxxxxxx xxxxx §96 odst. 3 písm. a) xx e) x xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §105 odst. 2 xx 6.

(3) Xxxxxxxx xxxx při posuzování xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 4 x xxxxxxxxxxxx x §106.

4) Xxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx záměr xxxxx §104 xxxx. 1 x 2 xxxxxxx xx xxxxxxx společného xxxxxxxx. Xxxxxxxx souhlas xx doručuje xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx pozemku xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx orgánům x osobám uvedeným x §96 xxxx. 3 xxxx. x) x x §105 xxxx. 1 písm. x), xxxxx staveb x xxxxxxxxxx vojenského xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x ověřenou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dokumentací x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx záměru.

(5) Xxxx-xx xxxxxxxx oznámení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx trpí-li xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxx x jejich xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x poučí xxx x následcích xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxx. Xxxxx-xx stavební xxxx x xxxxxx, xx společné xxxxxxxx xxxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru, xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx kromě osob xxxxxxxxx x §96 xxxx. 3 písm. x) a v §105 odst. 2 xxxx. f), xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení. Právní xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx územní x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx považuje xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx po xxxx 2 xxx xxx dne xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx však xxxxxxxxx, xxxxx v xxxx xxxx bylo x xxxxxxxxx stavebním xxxxxxx započato. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nelze xxxxxxxxxx.

(7) Obsahové náležitosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx záměru, xxxx příloh x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§96b

Závazné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx plánování

(1) Jestliže xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx úkonu xxxxx xxxxx třetí hlavy XXX xxxx 4 x 5, §126, 127, 129 xxxx. 2 x 3 xxxx podle zvláštního xxxxxx závisí xx xxxxxxxxx jím vyvolané xxxxx v xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxx stanovisko xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx stanovisko orgánu xxxxxxxx plánování xx xxxxxxxx xxx

x) xxxxxx xxxxxxx x §79 xxxx. 2,

x) xxxxxx xxxxxxx x §80 xxxx. 3,

x) záměry xxxxxxx v §103 xxxx. 1 písm. x) až e), xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx území,

d) dělení x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx území, xxxxxxx-xx se x xxxxxxxxx xxxxxx33),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zásobování xxxxx,

x) xxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx stavebních xxxxxxxxx xxxxxxxxx domů xxxxxxxxxxx s bydlením xx bydlení xxxxxxxxxxx x xxxxxxx úpravy xxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx,

x) stavby xxx xxxxxxxxxxxxxx činnost xx 25 x2 zastavěné xxxxxx a do 5 x xxxxx x xxxxxx nadzemním xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 3 x na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rodinných xxxx,

x) xxxxxx nebo xxxxxxxx na zastavěných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podmiňující a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx.

(2) Xxxxx xx stavební xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx plánování příslušným x xxxxxx závazného xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad, xxxx-xx xxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx x z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx nikoliv. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx stanovit xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx stanoviska xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jiného xxxxxx x xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 2 roky ode xxx vydání, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx plánování x odůvodněných případech xxxxx xxxxx, nejdéle xxxx 3 xxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx změnily xxxxxxxx x xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxx nepozbývá xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx podané v xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx povolení xxxx xxxx obdobné rozhodnutí xxxxx jiného xxxxxx x xxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxx-xx na xxxxxxx xxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx společné povolení xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx uzavřena xxxxxxxxxxxxx smlouva x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx stavebního xxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx závazného stanoviska.

Xxx 6

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x územní xxxxxxxx x asanaci xxxxx

§97

(1) Xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx vydává xxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx xxxxxxxxx řádu, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x nezbytném rozsahu xxxxxxxx činnost xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx ztížit xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx území podle xxxxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx jiného xxxxxxxxxx či xxxxxxxx x území, jímž xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Územní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx také x xxxxxxxxx, jestliže xx zrušeno nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx x xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx část. Xxxxxxx xxxxxxxxx o stavební xxxxxxx xxxxx omezit xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Územní xxxxxxxx x xxxxxxx území, xxxxx xx vydává xxxx opatření xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx, se xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx havárií, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x podstatnému zásahu xx využití xxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx dopadů živelní xxxxxxx xxxx havárie x xxx xxxxx xxxxxxx území. Xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxx xxxxxx, x důvodů xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, požárních, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, u xxxxx xx xx veřejném xxxxx nutné nařídit xxxxxxxxxx závad staveb x úpravy xxxxxx x nařídit xxxxxxxx x asanaci xxxxx.

§98

(1) Územní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x asanaci xxxxx xxxxxx v přenesené xxxxxxxxxx rada obce. Xxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušné xxxx xxxx, xx xxxx xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx xxxx kraje.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x stavební xxxxxxx xxxx územního opatření x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x dotčenými xxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx do 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx návrhu. X později uplatněným xxxxxxxxxxx se nepřihlíží. X xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, musí xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx uzávěře xxxx územního opatření x xxxxxxx území xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx uvedených v §172 xxxx. 5 xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx, x kterých xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx12).

§99

(1) Xxxxxx xxxxxxxx x stavební xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x dobu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx příloha x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx dotčeného xxxxx.

(2) Náležitosti obsahu xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx uzávěře, včetně xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx může xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle územního xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxxxx sledovaný xxxx. Proti xxxxxxxxxx x výjimce se xxxxx xxxxxxx.

§100

(1) Územní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx vydává xx xxxxxxx xxxxxxxx dotčeného xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx staveb x xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx osob nebo x xxxxxxxx požadavků xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx odstraňování xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx opatření x asanaci xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx technické xxxxxxxx xxx odstraňování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx anebo závad x území x xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx využití vymezeného xxxxxxxxx xxxxx; obsahuje xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení života xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx mapy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx území.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx, xxxxxx grafické xxxxxxx, stanoví prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(4) Dnem xxxxxx účinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx o asanaci xxxxx pozbývá x xxxxxxxx xxxxx účinnosti xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do doby xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx nové xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx. Xxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxx pozbývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx její xxxxx xxx dotčené xxxxx.

Xxx 7

Xxxxxx xxxxxx x území

§101

Předkupní právo

(1) X pozemku Furčenému xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx veřejné prostranství x xx xxxxxx xx tomto xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxx") v xxxxxxx xxxxxxxxx touto územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stavbu postačí xxxxxxx věcného břemene. Xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx označením xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx37) a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, x xxxxxxx státu též xxxxxxxxxx příslušné organizační xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx část xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx předkupního xxxxx xxxxx xxxx nebo xxxx neprodleně xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxx nemovitosti xxxxxxxxx xxxxx zatěžuje. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx nemovitostí. Xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx vzniká xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx regulačního xxxxx x má xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx stavby, x xxxxxxx vzniklo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx"), xx povinnost v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxxx postupem x xx podmínek xxxxx xxxxxx zákona.

(2) S xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx38), nebo

b) xx xxxxx hospodařit xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx61),

xxxxx xx xxxxxxxx x územním xxxxx xxxx regulačním xxxxx.

(3) Je-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxx pozemku, xx xxxxxxxxx xxxxxxx příslušná xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, že xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxx uhradí xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxx se lhůta xxxxxxx x xxxxxxxx 6 po xxxx xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx pozemku, xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx obvyklé xxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx62) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx stát, xxxxxxx xxx xxxxxx výše xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu63). Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx za xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pozemků považují xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx užívání xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xx-xx xxxx obvyklá nižší xxx cena zjištěná xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxx ve xxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx převodu povinen xxxxx xxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxxx osobě x dotazem, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx práva podle xxxxxx zákona, x xxxxxxx prohlídku nemovitosti xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku. Je-li xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx či státní xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx státu xx věcech majetkových, xxxxx neprodleně zajistí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx jí xxxx xxxxxxxx doručeno. Xx-xx xxxxxxxxx osoba xxxxx využít xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx x xxxxxxxx povinnému xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx údaji podle xxxxxxxxxx právního předpisu37), xxxxx xxxxx xxxx x stanovit xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 30 xxx; xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kupní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práva xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx plán xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(7) Xxxxx povinný xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kupní smlouvy x xxxxxx nesouhlasu x xxxxx xxxxx, xxxxxx uvedla xxxxxxxxx xxxxx ve xxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 6, xxxxx oprávněné xxxxx xx xxxxx stanovené xxxxx odstavce 6 xxxx xxxxx na xxxxxxxx kupní xxxxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, která xxxx být xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx uzavření xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx vlastník a xxxxxxxxx osoba xx xxxxx xxxx nedohodnou, xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx určení xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx práva; xx rozhodnutí soudu xx xxx lhůty xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx oprávněná osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx rozhodnutí soudu x xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xx postupuje přiměřeně xxxxx odstavce 6.

(8) Xxxxx xx zaslané xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxx, že xxxxxxxxx osoba nemá xxxxx využít xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 6 xxxxx pokud xxxxxxx x uzavření xxxxx smlouvy xxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx smlouvy xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 7, xxxxxxxxx právo xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxx x negativní xxxxxxxx xxxx xx marném xxxxxxxx lhůt xxxxxxxxx x odstavcích 6 x 7 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vlastníkovi xxxxxxxxx x zániku xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obec xxxx kraj, který xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, sdělí oprávněná xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx nebo xxxxx.

(10) Xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx 2 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; v xxxxxxx případě xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 a 7, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx stavby xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx osobu xxxxxxxx.

(12) Ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x předkupním xxxxx xx použijí, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx.

§102

Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx

(1) Vlastníkovi xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx práva x xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxx opatřením x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x byla xx tím způsobena xxxxxxxxx xxxx, náleží xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx újma x xxxxxxxx xxxxxxx určení xxxxxxx x zastavění xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, náleží xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx výši, zejména xx xxxxx pozemku, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxx xxxxxx též xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx byla xxxx xxxxxx nebo zrušením xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx souhlasu xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §94 odst. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x nich xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"), xxxxx uvedenou xxxxxx xxxx zrušením bylo xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx majetková xxxx.

(3) Náhrada xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nenáleží, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx došlo na xxxxxxx jeho xxxxxx xxxx xx uplynutí 5 let xx xxxxxx xxxxxxxxx územního xxxxx xxxx jeho xxxxx, či regulačního xxxxx xxxx jeho xxxxx, která zastavění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx 5 let xx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx lhůtě

a) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x umístění xxxxxx xxxx územní xxxxxxx xxx stavbu, xxx xxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx je xxxxxx, xxxx

x) před xxxxxxxxx xxxxx 5 xxx xxxx xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx nahrazující územní xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx územní xxxxxx x xxxxx regulační xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tato xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx územně plánovací xxxxxxxx do 4 xxx od xxxxxx xxxxxx plánovací dokumentace, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, lhůty podle xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxx x dobu, x kterou xxxx xxxxx 4 let xxxxxxxxxx.

(5) Povinnost poskytnout xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx písemné žádosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx újmy xx xxxx nebo kraj, xxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx změnu, xxxxx zrušily xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx souhlas xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx k dohodě x výši xxxxxxx, xxxxxxxx x její xxxx xxxx.

(6) Uhradí-li xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx změnu x xxxxx, jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx obsaženého xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zrušeno xxxxxx pozemku k xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zrušení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x zcela jednoznačně xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx usnesení xxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, je xx orgán xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xx věcech xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx stát xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxx nebo xxxx xxxxxxx xx změnu x xxxxx, xxxx xxxxxxxxx požadovat xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx od xxxxxxxx o vydání xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xx uhrazení xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx uhrazena xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxx.

(7) X xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxx změně xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx pozbytí xxxxxxxxx územního xxxxxxxxxx xxxxx §93 odst. 5 x příslušný xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx ten, xxxx byla náhrada xxxxxxxxx, povinen xxxxxxxxxx xxxxxxx x plné xxxx vrátit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx vrátit xxxxxxx xxxxxx po 5 xxxxxx od xxxxxx účinnosti změny xxxxxxxx xxxxx, změny xxxx zrušení xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx náhrada vznikla. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx ten, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, při projednávání xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterou xx xxxxxxxxx pozemek vrátil xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx připomínku.

XXXX ČTVRTÁ

STAVEBNÍ XXX

XXXXX X

XXXXXX, XXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx x xxxxxxxx

§103

Xxxxxx, terénní xxxxxx, xxxxxxxx a udržovací xxxxx nevyžadující xxxxxxxx xxxxxxxx ani ohlášení

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

x) stavební xxxxxx xxxxxxx x §79 xxxx. 2,

x) terénní xxxxxx xxxxxxx x §80 xxxx. 3 xxxx. x) nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §80 xxxx. 3 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx nemůže xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osob, xxxxxxx bezpečnost, stabilitu, xxxxxx xxxxxx, životní xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx x udržovací xxxxx xx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx vzhled stavby xxx způsob xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx posouzení xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx11) a xxxxxx xxxxxxxxx nemůže xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxxx x xxxxx x stavební xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx, x xx

1. stavby x xxxxxx nadzemním xxxxxxx xx 25 x2 xxxxxxxxx xxxxxx x xx 5 x xxxxx, xxxxxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxx místnosti, hygienická xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a nejedná xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

2. xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx 60 x2 xxxxxxxxx xxxxxx a xx 5 x xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx 60 x2 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 5 x xxxxx do 300 x2 xxxxxxxxx xxxxxx x xx 7 x výšky, x xxxxxx nadzemním xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx stavebnímu xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx pro ustájení xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx zemědělské stavby, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx látek (xxxx. xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx hnojiv);

3. xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x zastavěné xxxxx xx 16 m2 x xx 5 x výšky, podsklepené xxxxxxx xx hloubky 3 x;

4. xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx elektronických xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxx nadzemního, xxxx vytyčovacích xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx budky x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedení xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x související komunikační xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx budov;

5. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxx69) x xxxxxxxx xxxxx;

6. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx69) s xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx69);

7. xxxxxxxx tepelné xxxxxxxx69) x xxxxxxxx xxxxx;

8. xxxxxx sítí xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

9. xxxxxx a zařízení xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx instalovaným xxxxxxx xx 20 xX s výjimkou xxxxxx xxxxxxx díla;

10. xxxxxxxxx, kanalizační x xxxxxxxxxxx přípojky  x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx připojení xxxxxx x odběrných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx staveb xxxxxxxx doplňkovou xxxxxx xx xxxxxx hlavní xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

11. xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 5 x3 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx;

12. xxxxxxxxx xx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx 50 x3 a xx xxxxx 3 x;

13. xxxxxx na xxxx xx 100 x3 xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 50 m xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud nejde x xxxxx díla;

14. xxxxxxxx;

15. xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

16. xxxxxxx xxxxxx funkci xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx;

17. xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, prodejní, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 300 m2, xxxxx neslouží xxx xxxxxxxxxx xxxx manipulaci x hořlavými xxxxxxx xxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

18. bazén xxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxxx stavebním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

19. xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx 8 x.

(2) Xxxxxxxx nebo stavební xxxxxxxx xxxxxxxx změny xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx překročení xxxxxxxxx parametrů.

§104

Xxxxxxxxxx stavby, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx ohlášení

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx xxx xxxxxxx x pro xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx podzemním podlažím xx hloubky 3 x x xxxxxxx x xxxxx nadzemními xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx stavby do 300 x2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx 3 x, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx podle §16 xxxx. 2 písm. x),

x) stavby xx 300 x2 celkové xxxxxxxxx plochy a xxxxx do 10 x, x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, x haly xx 1&xxxx;000 m2 celkové xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx do 15 x, xxxxx xxxx xxxxxx x haly xxxxx nejvýše x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxx prodloužit,

d) xxxxxx xx 70 x2 xxxxxxx zastavěné xxxxxx x xx 5 x xxxxx x jedním xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 3 x,

x) xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, manipulačních, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo výstavních xxxxx x xxxxxx xxx 300 x2 xxxxxxx xxxx xx 1&xxxx;000 x2, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx manipulaci x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx znečištění xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx v §103 odst. 1 xxxx. e) xxxx 1,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx 1 x, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pozemními xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) terénní xxxxxx xxxxxxxxx x §103 xxxx. 1 písm. x),

x) udržovací práce xx stavbě neuvedené x §103 xxxx. 1 písm. c),

k) xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx x užívání xxxxx xxxxxx, kterými xx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx11).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx staveb xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxxx xxxxxx provedením xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx stavební úřad xxxxx §78 odst. 6 xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx.

Ohlášení

§105

(1) Xxxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx, x ohlašovaném stavebním xxxxxx, xxxx xxxxxxx x účelu, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx provádět, xxx xx x xxxx xxxxxxxxx má použít xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx po xxxxx odstranění.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §184a,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx stavební xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotčených xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 7, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §169 xxxx. 4,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x technické infrastruktury x xxxxxxxx x xxxxxxx napojení xxxx x podmínkám dotčených xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx území xx xxxxxxxx xxxxx dotýká, xxxxxxxxx úřadem, xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úřadu; xxxxx xxxxxxxxx xxxx vlastníkem xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx osob, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x sousedním xxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dotčeno; xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxx podle §104 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx připojí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) dokumentaci xxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) dokladovou xxxx.

(4) K xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ploch podle §104 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx

x) xxxxxxxx zprávu xx základními údaji x xxxxxx, x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx průzkumů a xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx závazných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxx, x o jejich xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x popisem xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx norem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx stavby na xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxx stavby xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx životní xxxxxxxxx včetně xxxxxx xx opatření x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zajištění bezpečnosti xxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx stavby zakreslenou xx xxxxxxxx kopie xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx 1 : 500, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx stavbu xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x omezenou xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx okolí, xxxxxxxxx ochranná nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx území, xxxxxxxx xxxxx a existující xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx řezy x xxxxxxx 1 : 50 nebo 1 : 100 x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx řezy x xxxxxxx 1 : 100 nebo 1 : 200.

(5) X xxxxxxxx staveb xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §104 xxxx. 1 xxxx. x) stavebník xxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx

x) xxxxxxxx zprávu xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, s xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx závazných stanovisek xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, bylo-li xxxxxx, x x jejich xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x technickou xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx o xxxxx stavby xx xxxxxx osob xxxx xxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) řešení xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zajištění bezpečnosti xxx xxxxxxx stavby,

e) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx podkladě xxxxx xxxxxxxxxxx mapy,

f) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx 1 : 500 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx sousedních xxxxxxx a xxxxxx xx nich, xxxxxxxxxx xxxx technické xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přípojek x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx bezpečnostních pásem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx64),

x) stavební xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zdí xxxxx §104 odst. 1 xxxx. h) xxxxxxxxx připojí xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) průvodní xxxxxx xx základními xxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx provedených xxxxxxxx x xxxxxx, o xxxxxxxx obecných xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx závazných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxx, x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) situaci xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx umístění xxxxxxxxxx stavby, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx na xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavbu.

(7) K xxxxxxxx terénních úprav xxxxx §104 xxxx. 1 xxxx. i) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, x informacemi x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx průzkumů x xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx území, xxxx-xx xxxxxx, x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx účincích xxxxxx xx okolí, technický xxxxx postupu x xxxxxxx prací, xxxxx x násypných hmotách, x místě x xxxxxxx uložení xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) situační xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx 1 : 500 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, na nichž xx projeví xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Podle xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jejich výškové xxxxxxxxxx xxxx vytyčovací xxxxxxx; x technicky xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx parametry xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx polohové x xxxxxxx umístění.

(8) X xxxxxxxx udržovacích xxxxx podle §104 xxxx. 1 xxxx. x) stavebník xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technický xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx stavebních xxxxx podle §104 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx popis xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Vyžaduje-li xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x ohlášení xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx obsah x xxxxxx vymezuje xxxxxxxx xxxxxx předpis64).

(9) Xxxxxxxxxxx ohlášení a xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace u xxxxxx uvedených x §104 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§106

(1) Xx-xx ohlášení xxxxx x je-li xxxxxxxx stavební xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx, se závaznými xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx rozhodnutími xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx smlouvou územní xxxxxxxxxx nahrazující xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li x stavbu xx xxxxxxx úpravu xxxxx §104 xxxx. 1 xxxx. x) až x), xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx dokumentací, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §104 xxxx. 1 písm. x), xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx ohlášeného stavebního xxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx ohlášení.

(2) Xxxxxxxx xx neprojednává ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §111 xx 113. Xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx druhá x xxxxx správního xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx, xxxxx druhu x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a dobu xxxxxx x dočasné xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxx, xx nichž xx být xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §115 odst. 1 xx xxxxxxx přiměřeně. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, vlastníkovi stavby, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x §105 xxxx. 2 xxxx. x), x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, vyjma xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxxx úřadu. Stavebníkovi, xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx úřadem, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx projektovou dokumentací x xxxxxxxxxxxx spolu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx nabývá právních xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx, které lze xxxxxxx do 1 xxxx ode xxx, xxx souhlas nabyl xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx věci x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx stupni xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 15 měsíců xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx právních xxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxx xx příslušný správní xxxxx nadřízený xxxxxxxxxx xxxxx, který souhlas xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx 2 roky ode xxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx platnosti, xxxx-xx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru xxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx stavebníka, že xxxxxxx od provádění xxxxxxxxxx záměru, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx; to neplatí, xxxx-xx x prováděním xxxxxxxxxx záměru již xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavebního xxxxxx a jeho xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§107

(1) Nemá-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxx vadami, xxxxxx stavební xxxx xxxxxxxxxxxx nedostatky odstranit xx xxxxx nebo xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, poskytne xx x tomu xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx lhůtě. Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x provedením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru, xxxxxxxx usnesením x xxxxxxxxx stavebního řízení; xxxx usnesení xx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx mocí usnesení xx zahájeno xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxx o stavební xxxxxxxx. Xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx x žádosti x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, ohlášení xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §129 xxxx. 2 x 3. Xxxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx stavební xxxx xxxxxxxxxx vyrozumí.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx, u xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxxxx; spolu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a x xxx, že xx stavbou xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx

§108

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx vyžaduje x xxxxxx xxxxx xxxxx bez xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx změny xxxxxx uvedených v §104, jejichž xxxxxxxxx xx mělo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx také xxxxx, jestliže stavební xxxx rozhodl xxxxxxxxx xxxxx §107, xx xxxxxxxx xxxxxxxx záměr xxxxxxxx xx stavebním xxxxxx. Stavební xxxxxx xx nevede, xx-xx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §103. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx odloží x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx provést xxxxxxxx záměr. Je-li xxxxxxxxxxx x stavebních xxxxxx podle §104 xxxxxxx xxxxxxxx podaná xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx, stavební úřad xx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nahradit xxxxxxxxxxxxx smlouvou xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §116 nebo oznámením xxxxxxxxxx záměru x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inspektora xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §117.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx se nevydává, xxxxx xx vydáno xxxxxxxx xxxxxxxx.

§109

Účastníkem xxxxxxxxxx xxxxxx xx

x) stavebník,

b) xxxxxxxx xxxxxx, na xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pozemku, xx xxxxxx xx xxx xxxxxx prováděna, xxxx-xx xxxxxxxxxxx, může-li xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx prováděním xxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, na kterém xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, a ten, xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, mohou-li xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx stavby xxxxx xxxxxxx,

x) vlastník xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx něm, xxxx-xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx stavby xxxxx dotčeno,

f) xxx, xxx xx k xxxxxxxxxx pozemku xxxx xxxxxx na xxx xxxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxx právo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§110

(1) Xxxxxx o xxxxxxxx povolení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx, x pozemku, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx záměru, xxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx x době xxxxxxxxx, údaj o xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nemovitosti, je-li xxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx; x dočasné stavby xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx stavebník xxxxxxx

x) xxxxxxx x provedení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §184a,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí nahrazující xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x nevydal xx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx předpisů xxxx xxxxxx xxxxxx, nevydává-li xx společné závazné xxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 7,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) projektovou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x technických x technologických xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx plánu kontrolních xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx dvojím xxxxxxxxxx, x není-li xxxxxx xxxx x místě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vojenských x xxxxxx stavebních úřadů, xxxxxxxxx xx trojmo. Xxxxx stavebník xxxx xxxxxxxxxx stavby, xxxxxxxxx xx xxxxx další xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace nebo xxxxx xxxx zpracována xxxxxxxxxx xxxxxx, stavební xxxx xxxxxxx žádost xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxx; xxxxxxxx o xxxxxxxxx řízení se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx tomuto xxxxxx xxxx povinen prokazovat xxxxxxxxxx právo nebo xxxxx založené xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx věcnému xxxxxxx x pozemku nebo xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx prospěšné xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx s xxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxx xxxxx nemohou mít xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x účelu, xxx xxxxx xx xxxxx.

(7) X xxxxxxx xxxxxx s velkým xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx povolení xxxxxxxxx xxxxxx podle §109 xxxx. x) x x) identifikují označením xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo dotčených xxxxxx záměru.

§111

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx žádost x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxx nich provést, x xxxxx xxxxxxx, xxx

x) projektová xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx územním xxxxxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx stavby xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx úplná, xxxxxxxxx x xxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx příjezd xx stavbě, xxxxxx xxxxxxxxxx technického, xxxxxxxxx xxxxxx vybavení potřebného x xxxxxxx užívání xxxxxx vyžadovaného xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem,

d) předložené xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotčenými orgány.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx stavebníka x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx x přerušení xx xxxxxxxx xxxxx stavebníkovi. Xxxxx-xx k zastavení xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x zastavení xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§112

(1) Stavební xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxx xx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx zahájení stavebního xxxxxx nejméně 10 xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx, je-li xx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx stanoviska x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx ústním xxxxxxx, xxxxx že x xxx xxxxxx přihlédnuto. Xxxxxxxx o zahájení xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx písemnosti x xxxxxx xx doručují xxxxxxxxxx řízení a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxx x xxxxxx počtem xxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxx písemnosti x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §144 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxx, dotčeným xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx řízení xxxxx §109 xxxx. x) xx d). X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx obcí se x xxxxxx x xxxxxx počtem xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxx xxxx veřejnou xxxxxxxxx podle §25 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx orgánům x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §109 xxxx. x) xx x). X xxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx úkonech xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §109 xxxx. e) x f) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vlivem xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx na xxxxx, xxxxxxxxx i xx ústního xxxxxxx xxxx stavební xxxx xxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podklad xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 10 xxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx své námitky, xxxxxxxxx důkazy. Zároveň xx upozorní, xx x později xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoviskům, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zejména lze-li xxxxxxxxxx na základě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx stavebníkem, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxx do 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxx složitých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx 90 xxx.

§113

(1) Xxxxxxxx úřad xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; navrhne-li xxxxxxxxx xxxxxxx autorizovaného xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx náklady.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx řízení xxxxxxx na svůj xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx pověřil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx koordinací xxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxxxxxx"); xxxxxxx-xx xxxxxxxxx přizvání hlavního xxxxxxxxxxx, hradí xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, stavebníkovi x vlastníkovi xxxxxx, xx xxxxx xx xxx provedena xxxxx, xx oznámení xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§114

Xxxxxxx xxxxxxxxx řízení

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, způsobu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx vlastnické xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx provést xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxx.&xxxx;Xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx stavebním xxxxxx xxxxxxxxxx námitky pouze x xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx uvede xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx postavení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx podání xxxxxxx; x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx první, xx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx účastníků xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxx xxx vydání xxxxxxxx xxxxxxxx x stavební xxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxxx x asanaci xxxxx, xx nepřihlíží.

(3) Xxxxxxx, o které xxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxxxxx xxxx posoudí xx základě obecných xxxxxxxxx na výstavbu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx dotčených xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx taková námitka xxxxxxxxxxx rozsah jeho xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxx x námitce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, stavební xxxx xx x xx učiní xxxxxx x rozhodne xx xxxx; to xxxxxxx x xxxxxxx námitek xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) O xxxxxxxxxx pro uplatňování xxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx x zahájení xxxxxx.

§115

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx stavební xxxx stanoví xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx je xx xxxxx, i xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zájmů x xxxxxxx zejména návaznost xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx požadavků xx výstavbu, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stavby, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx norem. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, které xxxx výstavby xx xxxxxxxxx oznámí xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; může xxx xxxxxxxx, xx xxxxxx lze xxxxxx xxx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) U xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, u xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, dodržení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9), xxxxxxxx xxxx může xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx provedení xxxxxxxxxx xxxxxxx. X takovém xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx stavebníkem dobu xxxxxx zkušebního provozu.

(3) Xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx projektové xxxxxxxxxxx spolu se xxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikační xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace xxxxx xxxxxxxxxxx stavby, xxxxx není xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 2 xxx xxx xxx, xxx nabylo xxxxxx moci. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stavební úřad xxxxxxxxxx xx odůvodněnou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx uplynutím. Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx řízení o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení x stavebním řízení. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx, xxx xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x tom, že xx xxxxxxxxx svého xxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x zahájení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxx oznamuje xxxxxxxxx veřejnou vyhláškou. Xxxxxxxxxxxx a vlastníkovi xxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, se však xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx vlastních rukou.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavebního xxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx údaji xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§116

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) X xxxxxx vyžadujících xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx stavby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx smlouvu xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx záměru, xxx xxxxx je vyžadováno xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx vlivů provedení xxxxxx xx životní xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx návrh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx rozsahu x xxxxx, způsobu a xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx stavby rovněž xxxx xxxxxx xxxxxx x návrh úpravy xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx pozemků, xx xxxxxxx xx xxxxxx povoluje, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotčených xxxxxx, x jejichž xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvede xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxx. K xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x další xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx povolení. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx dvojím vyhotovení, x xxxx-xx xxxxxx xxxx x místě xxxxxx xxxxxxxxx úřadem, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, připojuje xx xxxxx další xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx úřední xxxxx po dobu 8 xxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxx návrh splňuje xxxxxxxx xxxxxxx x §111 xxxx. 1 x 2. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx do 30 xxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx x sdělí xxxxxxxxxxxx xxxxxx odmítnutí; xxxxx odmítne vždy, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx projektantem.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx účastníky xxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvou. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx veřejnoprávní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx spolu xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx účastníky xxxxxxxxxx xxxxxx. Po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dokumentaci. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx si xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x povolené xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stavby, xxxxx není xxxxxxxxxxx, x místně příslušnému xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úřadu.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uplynutím 2 xxx ode dne xxxx xxxxxxxxx, nebyla-li xxxxxx v této xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx účinnosti xxxx xxx předložen xxxx zánikem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxxxx stavebního řízení, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx účinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx postupem xxxxx §115 xxxx. 4; x takovém xxxxxxx xx návrh xx xxxxxxxxxxx účinnosti veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx podle §115 xxxx. 4.

(6) Xxxxxxxxx xxxx odstoupit xx xxxxxxxxxxxxx smlouvy na xxxxxxx oznámení stavebnímu xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx upouští; xx xxxxxxx, jestliže xxxxxx již byla xxxxxxxx. Veřejnoprávní smlouvu xxx změnit na xxxxxxx xxxxxx stavebního xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.

(7) Xxxxxxxxxxxxx smlouvu xxx xxxxxxxxxx z moci xxxxxx v přezkumném xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx zahájit xxxxxxxxxx xx 1 xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx ve xxxx v přezkumném xxxxxx x prvním xxxxxx nelze vydat xx xxxxxxxx 15 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§117

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru x certifikátem autorizovaného xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace stavby, xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx projektovou dokumentaci xxxxx stavebního úřadu x xxxxxxxx uvedených x §111 odst. 1 x 2, xxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx x posouzení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx, xxx které xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx provedení záměru xx životní prostředí, xxxx x stavby, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx jiné xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx stavebním xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stavebnímu úřadu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vyžadující xxxxx stavební xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru stavebnímu xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx autorizovaného inspektora, xx xxxxxx 3 xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §110 odst. 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy,

f) souhlasy xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §109, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxx napojení.

Projektová xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx vyhotovení; xxxx-xx xxxxxx úřad xxxxxxxxx úřadem, xxxxxxxxx xx dvojmo.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že posoudil xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavby x x xx xxxxxxxxx doklady podle §111 xxxx. 1 x 2 x xxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x těchto hledisek. Xx xxxxxxxxxx dokumentaci xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx vystavení xxxxxxxxxxx x opatří xx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx státním znakem. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kromě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx trvání xxxxxx x identifikačních xxxxx x xxxxxxxxxx dokumentaci xxxxxx vyhodnocení, xxx x jak jsou xxxxxxx xxxxxxxxx §111 xxxx. 1 x 2 s podrobným xxxxxxx posuzování xxxxxxxxxx xxxxxx s uvedením, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx územního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě regulačního xxxxx, obecné xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx uplatněné xxxxxxxxx xxxxxx x vlastníky xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx plánu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx jinak xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §109, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx části projektové xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx stavebního xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx 5 dnů xx xxxxxxxx xx xxxxxx desce oznámení xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxx xxxxxxx 15 xxx x osobám, xxxxx xx jinak xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx připojených x xxxxxxxx stavebního xxxxxx xxxxxx certifikátu. Xx xxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxx xxxxxx mohou xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, nebo z xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxxxx; x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxx uplatnit xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xx xx, že xx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx nesplňuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §148, xxx posouzení stavby xxxxxx xxxxxxx požadavky xxxxx §111 xxxx. 1 a 2 xxxx xx xxxx xxxxxxx stavební xxxxxx, xxxxx xxxxxx dosud xxxxxxxxxx ukončeno.

(5) Xxxxxx xxxxxxx nebo uplatnění xxxxxxx podle odstavce 4 má odkladný xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx nevznikne. Xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx 15 xxx x rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxx xxxxx příslušný x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Správní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy xxxxx xxxxxxxx 4 a xxxxxxxx

x) x xxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxxxx záměr xx x xxxxxxx x právními předpisy, xxxx

x) x zamítnutí xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, autorizovanému inspektorovi x xxxxxx, které xxxxxx námitky. Proti xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx x stavebního xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx marným xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx, kdy xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x).

(7) Xxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx s uvedením xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jednacího, xxxx xxxxxxxxx, jména x xxxxxxxx oprávněné xxxxx x xxxxxxxxxx podpisu x otisku xxxxxxxx xxxxxxx. Xx vzniku xxxxx xxxxxxx oznámený xxxxxxxx záměr stavební xxxx zašle stavebníkovi xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, včetně uvedení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx autorizovaného xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx práva xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx stavbu xxxxxxx, xxxxxx-xx stavba xxxxxxxx xx xxxx xxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6. Xxxxxxxx xxxx může xxxx xxxxx prodloužit xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podanou xxxx xxxxx uplynutím. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx eviduje x xxxxxx xxxxxxxx xxxx (§167). Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx odstavce 7 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§118

Změna xxxxxx xxxx xxxxx dokončením

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xx povolení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x provedením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru xxxxx §106, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §115, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §116, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x certifikátem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §117, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povolení xxxxxx xxxxx §129, xxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxx §78 xxxx. 6 xxxxxxxx, že k xxxxxxxxx xxxxxx nebude xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxx podle §78a xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §103. Xxxxx xxxxxx před xxxxx xxxxxxxxxx lze povolit xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx před xxxxx xxxxxxxxxx xxx povolit xxx x xxxxxxx x územním xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx úkonem xxxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí. Xxxxxxxx-xx změna xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xx xxxxx xxxxxxxxxx x této xxxxx xx společném územním x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx §94 xx xxxxxxx xxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx právního nástupce xxxxxxx změnu stavby xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x povolením xxxxxx x x xxxxxxxx projektovou dokumentací. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentaci xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx kopii xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace, xx xxxxx projektant xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx dokončením xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, x jakém xx xxxxx xxxxx dotýká xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení.

(4) Změnu xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx. Přitom xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §105107. Xx platí i xxx změnu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§78 xxxx. 6) nebo xxxxxxxx xxxxxxxx (§78 xxxx. 4). Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx provést na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xx podmínek §116, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §166 xxxxxxxxx řádu, xxxxxxxxx účinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v těchto xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx by xxxx účastníky xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 3.

(5) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx §117; xx xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx xx vyžadováno xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx vlivů xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx, xxxxx okolností xxxxxxx změnu též x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxx, jen pokud xx xxxxx nedotýká xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx dotčený xxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxxxx xx protokolu xx xxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ověřené xxxxxxxxxxx nebo ověřené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx nemění půdorysný xxx xxxxxxx rozsah xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xx nosných xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx stavby xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx posouzení xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx11), její xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xx kulturní památkou, xxxx stavební úřad xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx popis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odchylek xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí. Xxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx práv xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx dotčený xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vyzve xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.

Xxx 2

Kolaudace

§119

(1) Dokončenou xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, uvedenou v §103 odst. 1 xxxx. e) bodech 4 až 8, xxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx ohlášení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §104 odst. 1 xxxx. a) až x) x x) xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx65), xxxx xxxxx xxxxxxxx stavební xxxxxxxx, x jedná-li xx x

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) stavbu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ovlivnit,

c) xxxxxx, x které xxxx stanoveno xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxx §15a xxxx. 3 vodního xxxxxx,

xxx užívat xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stavby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x měření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx41).

(2) Kolaudační souhlas xxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx stavby xx xxxxx českých xxxxxxxxxxx norem xxxx xxxxxx technických předpisů, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx dokumentace xxxx xxxxxxxxxx dokumentace, posuzuje xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx technických předpisů, xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§120

§120 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2017 Sb.

§121

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx kolaudačního souhlasu, xxxxx určující polohu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx41a), xxxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx provádění xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ověřené dokumentaci xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedeným x §118 odst. 7. Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Pokud xx stavba předmětem xxxxxxxx v katastru xxxxxxxxxxx22) nebo její xxxxxxxxx dochází k xxxxxxxxx xxxxxxx, doloží xxxxxxxxx xxx geometrický xxxx. Xxxxx xx xxxxxx nachází na xxxxx xxxx, která xxxx technickou xxxx xxxx x xxx xxxxx jejího xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx66), stavebník rovněž xxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx a doloženy xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx mapy xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx nová xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx41b), xxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx předložení xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx obec x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§122

Kolaudační xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jejího dokončení. Xxx vydání kolaudačního xxxxxxxx stavebník xxxxxx xxxxxxx stanoviska dotčených xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx4).

(2) Stavební xxxx xx 15 xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxx stavebníka xxxxxxx termín provedení xxxxxxxxx kontrolní prohlídky xxxxxx a současně xxxxx, xxxxx doklady xxx ní xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby musí xxx xxxxxxxx do 45 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x vydání kolaudačního xxxxxxxx. Xxx závěrečné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nepodstatné xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo ověřené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §118 odst. 7.

(3) Xx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxx dotčených xxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx x skutečné provedení xxxxxx nebo její xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx zvířat, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx úřad xxxx xx 15 dnů xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx účelu xxxxxxx xxxxxx.

(4) Souhlas se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxx, místně příslušnému xxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxx stavebním úřadem, xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx právních xxxxxx xxxx doručení xxxxxxxxxxxx. Na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx souhlasu se xxxxxxxxxx části xxxxx x třetí xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx, které lze xxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx, xxx souhlas xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Rozhodnutí xx xxxx v xxxxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx uplynutí 15 xxxxxx ode xxx, kdy souhlas xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nadřízený xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Dojde-li xxxxxxxx xxxx k závěru, xx žádost není xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx souhlasu, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx němu xxxxxxx. Xxxxxx xxxx usnesení xx zahájeno xxxxxxxxxx xxxxxx. Žádost o xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx žádosti.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx souhlasu podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxx. X případě xxxxxxxxxx xxxxxx technické xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx jejich rozsah x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx kontrolní xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx souhlas xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokladů. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx-xx splněny xxxxxxxx xxxxx odstavce 3, xxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxx xxx doručení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Obsahové xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaudačního xxxxxxxx x xxxxx x strukturu xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§122a

Kolaudační xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxx-xx xxx jeho xxxxxxxxxx právo kolaudačním xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx ve stanovené xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §129 xxxx. 1 písm. b), x kolaudační xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx stavebník xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxx žádost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Stavební xxxx xxxxxxx xxxx závěrečnou xxxxxxxxx prohlídku xxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx dokumentace nebo xxxxxxx projektové xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §118 xxxx. 7.

(4) Jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §122 xxxx. 3, xxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Kolaudačním xxxxxxxxxxx povoluje užívání xxxxxx k xxxxxxxx xxxxx, a xx-xx xx zapotřebí, stanoví xx podmínky pro xxxxxxx stavby.

(5) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx stanovit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx drobných nedostatků xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Může xxx učinit pouze x xxxxxxx, xx xxx o nedostatky, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx ve xxxx xxxxxxx řádnému x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§122x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§123

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx úřad může xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k předčasnému xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx úplným xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx vliv na xxxxxxxxxxxx stavby, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx osob xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X stavby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stavebník x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, obsahující jeho xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v žádosti. Xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx x předčasné užívání xxxxxx xxxxxx závazná xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx polohu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx41a). Xxxxx xxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxxx podle §121 xxxx. 2.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 pro xxxxxxxx předčasného xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx stavby xx xxxxx okolností xxxxxxxxx xxxxx §122, xxxxxxxxx xxxxx §124.

(5) Náležitosti xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§124

Xxxxxxxx provoz

(1) Zkušebním xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxx uvede xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a xx-xx xx nutné, xxxxxxx pro xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx provozu xx xxxxxxx stavby. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Zkušební xxxxxx xxx xxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx závazného xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxx xxxxx §115 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Za xxxx xxxxxx zkušebního xxxxxxx xxx xxx předchozího xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Účastníkem xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx stavebník x xxxxxxxx xxxxxx.

§125

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Vlastník xxxxxx xx povinen uchovávat xx celou xxxx xxxxxx stavby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jejímu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx povolení. V xxxxxxxxx, xxx dokumentace xxxxxx xxxxxx vůbec xxxxxxxx, nedochovala xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx stavu, xx xxxxxxxx xxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx xxxxxx. Při xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx dosavadní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stavby.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx doklady, x xxxxx xx bylo xxxxx zjistit účel, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xx stavba je xxxxxx x účelu, xxx který xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyhovuje xxxxxxxx xxxxxx, xx xx xx to, xx stavba xx xxxxxx x xxxxx, xx kterému xx xxxxx xxx xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx vlastník stavby xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, stavební xxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx xxxxxx. Pokud xxxx nezbytná úplná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx), xxxxx xx xxxxxxxxx nepořídil xxx.

(4) Xxxx-xx třeba dokumentaci xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxx přepracovat, xxxxxxxx xxxx xx ověří x xx jednom xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx obvodu xx stavba xxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, vyjma xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx stavebního xxxxx. Xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx žádostí x xxxxxx kolaudačního xxxxxxxx.

(5) Za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavců 1, 3 x 4 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx35).

(6) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

Změna v xxxxxxx xxxxxx

§126

(1) Stavbu xxx xxxxxx xxx x xxxxx vymezenému xxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozhodnutí, x oznámení o xxxxxxx xxxxxx nebo x kolaudačním xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx kolaudaci xxxxx §119 odst. 1, lze ji xxxxxx jen k xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Změna x účelu xxxxxxx xxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x jejím xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx mohly xxxxxxx život x xxxxxxx xxxxxx, život x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §81 není xxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx musí xxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx výstavbu, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx změna x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vyžaduje ohlášení xxxx xxxxxxxx povolení, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stavby. Xxxxx charakteru xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx podle §78 xx 96a x §104117. X xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx §117 xx xxxxxxxx xxxxx navrhovaná xxxxx x užívání. Xx xxxxxxxxx změny xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §122; x žádosti x xxxxxxxxxx souhlas se xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx užívání.

§127

(1) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, která xxxx podmíněna xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx právo xxxx prokáže xxxxx xxxxxx užívání xxxxxx. Xxxxxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx rozsah x xxxxxxxx. K xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx x vlastnickém xxxxx xx stavbě, xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx dálkovým přístupem, xxxxxxxxx souhlas vlastníka xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx x užívání xxxxxx xxxxxxxxxxx x prodloužení xxxx trvání xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx stavby na xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx způsobu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, stanoviska xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx infrastruktury, xx xxxxxx xx stavba xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx vyžaduje, a xxxxxxx stanoviska, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx4) xxxx tímto xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §126 odst. 3, xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx, xxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, nevyžaduje xxxxxxxxxxx posouzení xxxxxx xx xxxxx, nevyžaduje xxxxxxxx provoz xxxx xxxx xxxxx stanovit xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx souhlas xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Na xxxxxx souhlasu se xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxxxxx xxxxx x oznamovateli, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx užívání x xxxxxxxx nového xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx nabývá xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx oznamovateli. Souhlas xx doručí xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Souhlas xxx přezkoumat x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx x přezkumném xxxxxx x xxxxxx stupni xxxxx vydat po xxxxxxxx 15 xxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. K přezkumnému xxxxxx xx příslušný xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxxx.

(4) Dojde-li xxxxxxxx úřad x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx nesplňuje podmínky xxx vydání souhlasu xx xxxxxx x xxxxxxx stavby, xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v řízení; xxxx usnesení xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx němu xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x užívání stavby; xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx je to xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dalších podkladů. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx x usnesení xx xxxxxxxx. Povolení xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxx náležitostí xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zájmů xxxx xxxx účastníků xxxxxx.

(5) Je-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx užívání xxxxxx na území, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx podle §81. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx spojit řízení x xxxxx vlivu xxxxxxx stavby na xxxxx s xxxxxxx x změně v xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xx společném xxxxxx xx xxxxxxxx podle §87.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx, souhlasu, xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Díl 3

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx

§128

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx úprav a xxxxxxxx

(1) Vlastník xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx záměr xxxxxxxxx stavbu, s xxxxxxxx staveb xxxxxxxxx x §103, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxx §103 xxxx. 1 xxxx. e) xxxx 4 xx 8 xxxx stavbu, x xxx je xxxxxxx xxxxxx. Ohlášení obsahuje xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, způsob xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx sousedních xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx ukazatele x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxx-xx o stavby, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ohlášení xxxxx §104 odst. 1 xxxx. a) xx x), připojí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xx xxxxxxx odstranění vyžadovaná xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dopravní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx stavbě xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v katastru xxxxxxxxxxx dálkovým přístupem. Xxxxxxxxxxx bouracích xxxxx, xxxxx obsahuje situaci xxxxxxxxxxxx xxxxxx, její xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x působnosti xxxxxxxxxx x xxxxxx stavebních xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stavbu se xxxxxx u stavebního xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxx-xx, xxxxxx xx u xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx stanovit xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx podmínky x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x případ xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxxx xxxx vydá xxxxxxx x odstraněním xxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx řádu. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx x účelu stavby x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Souhlas xxxxxx právních xxxxxx xxxx doručení xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx lze xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx lze xxxxxxx do 1 xxxx ode xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Rozhodnutí xx xxxx x xxxxxxxxxx řízení v xxxxxx stupni nelze xxxxx po xxxxxxxx 15 měsíců xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx účinků. X přezkumnému řízení xx příslušný xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stavebnímu xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx nebo nejsou xxxxxxx podmínky xxx xxxxxx souhlasu, xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx odvolat. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, řízení xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xx pro posouzení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx stavby v xxxxxxxxx xxxxxxxxx podána xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx nevydává; xxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx odstavec 1 xxxxxxx. Xxxxxxxxxx řízení xxxx nájemce xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Povolení x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx veřejných xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx řízení.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provedeno xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx svépomocí, pokud xxxxxxx provádění stavebního xxxxxx. X staveb, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, zajistí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu14). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odstraňované xxxxxx, stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy4), nejsou xxxxxxx.

(6) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vede xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo terénní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx kulturní xxxxxxxx, xxx je x xxxxxxxxx rezervaci, xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx nemovité xxxxxxxx památky, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx32), a xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxx záměru. Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stavbu xxxx nemovitosti, x xxx je obsažen xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu ochrany xxxxxxxxx zdraví stanoví xxxxxxxx xxx provedení xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx případech xxxxxxxx xx xxxxxx x dnem xxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, nebytového xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(7) U xxxxxxxxxx terénních xxxxx x zařízení xx xxxxxxx xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 6 xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxx, dokumentace xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rozhodnutí x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§129

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx

(1) Stavební úřad xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx stavem xxxxxxxx život xxxx xxxxxx osob nebo xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxx osob, x xxxx xxxxxxxx přes xxxxxxxxxx stavebního úřadu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx; jde-li x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx32),

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx souhlasem stavebníkovi xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx úkonu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxx, a xxxxxx nebyla xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §176 odst. 5,

x) xxxxxxxxx stavby, xxxxx nevyžaduje xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx ohlášení stavby, xxx je prováděna xxxx xxxx provedena x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx vlastník xxxxxx xxxx,

x) vlastníku xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx prováděné xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxx opatření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx pravomocně xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x které uplynula xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx dočasné xxxxx §104 xxxx. 1 xxxx. x), x xxxxx uplynula xxxxxxxxx xxxx xxxxxx trvání.

(2) Xxxxxxxx xxxx zahájí xxxxxx o odstranění xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x). V xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vlastníka xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx o xxxxxxxxx povolení xxxxxx xxxx zahájením xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx se xx xx, že xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx. Pokud xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxx povolení, xxxxxxxx xxxx přeruší xxxxxx x odstranění xxxxxx a vede xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Jde-li x xxxxxx vyžadující xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx rozhodnutí. X xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx stavby xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx přiměřeně xxxxx §90 x §110115; xxxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx stavby jsou xxxxx xxxxxxx v §109, x xxxxx xx v řízení xxxxxxxxxx umístění xxxxxx xxxx xxxxx oproti xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx uvedené x §85. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x stavebním xxxxxx.

(3) Stavbu xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxxxxx povolit, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že

a) xxxx umístěna x xxxxxxx x cíli x úkoly xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x územním opatřením x stavební uzávěře xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxx, kde to xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxxx xxxx omezuje,

c) xxxx x rozporu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx-xx stavba dodatečně xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx předmětem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozestavěná xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx dodatečného xxxxxxxx xxxxxxxxx stavba uvedená x §119 xxxx. 1, xxxx stavební xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §122 xxxx. 3 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx stavby x xxxxxxxx stanovit podmínky xxx xxxx užívání.

(4) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx prokázáno xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; stavební úřad xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx.

(5) X xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. e) vede xxxxxxxx xxxx opakované xxxxxxxx řízení. Xx xxxxxx xx xxx xxxxx účel xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, x nimž bylo xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. X opakovaném stavebním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle §109 xx 115; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx opakované projednání xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí. Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, stavební xxxx xxx předchozího řízení xxxxxxxxxxx xxxxxx odstranění xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x). X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx 30 dnů žádost x xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx jejího xxxxxx xxxx ve xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx stavby xxxx žádost podá, xxxxxxxx xxxx řízení x odstranění xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxx o podané xxxxxxx; xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §127. Bude-li xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx stavby zastaví.

(7) X terénních úprav x zařízení xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 6 xxxxxxxxx. Xxxxxx dodatečné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxx stavebního povolení xxxx xxxxxxxx stavebnímu xxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxx xxxxxxxxx stavební úpravy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxxx.

(9) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx vyžadovat xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx stavební xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx odstranění xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx opatřil xx xxxxxxxxx xxxxx. Nesplní-li xxxxxxxx uvedenou xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx stavby; xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx stavby xxxxxx upozornit.

(10) Účastníky xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx, osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, na xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx nich, xxxxx i xxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxxx xxxx jiná xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x stavbám xx xxxx, x xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§130

(1) X povolení xxxx xxxxxxxx odstranění xxxxxx, terénních xxxxx xxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxx úřad podmínky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx stavby. Xxxx též uložit xxxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxxxx, omezení či xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důsledků xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x odstranění xxxxxx xxxxxxx soud, požádá xxxxxxx xxxxx stavební xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx; rozhodnutí, kterým xx podmínky xxxxxxx, xx xxxxxx úkonem x xxxxxx.

§131

(1) Náklady na xxxxxxxxxx xxxxxx nese xxx, komu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nařízeno.

(2) Xxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx způsobena xxxxxx závadným stavem. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx sousední xxxxxx, nese xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§131a

Vlastník stavby, popřípadě xxxx xxxxx, která xxxxxxxxxx stavbu, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu.

§131a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 227/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

XXXXX II

STAVEBNÍ XXXXX X ZVLÁŠTNÍ PRAVOMOCI XXXXXXXXXX XXXXX

§132

Xxxxxxxx zásady

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx práce xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx zastavěném xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx vyklizení stavby,

g) xxxxxxx opatření xx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx, xxx

x) stavba byla xxxxxxxxx x xxxxxxx x rozhodnutím xxxx xxxxx xxxxxxxxx stavebního xxxxx,

x) xxxxxx byla xxxxxxx xxx k xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx nebo xxxxxx, bezpečnost, xxxxxxx xxxxxxxxx, zájmy xxxxxx xxxxxxxxx péče, archeologické xxxxxx a sousední xxxxxx, xxxxxxxxx nezpůsobovala xxxx xxxxx xx xxxxxx,

x) se xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x stavebního xxxxxxx xxxxxxxxxxx důsledkům xxxxxxxxx pohrom nebo xxxxxxx xxxxxxx, čelilo xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx odstraněny stavebně xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, hygienické, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx užívání stavby.

(4) Xxxxxxxxxx odstavce 2 xx vztahuje obdobně xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

§133

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxx kontrolních xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x případech, kdy xx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx odstranění stavby, xxxxx zabezpečovací xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxx kontrolní prohlídku xxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prací, u xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx to xxx plnění xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx kontrolní prohlídce xxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx týkajícího xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) zda xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dokumentace nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx s §160, x zda xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxx ohrožován xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx zvířat, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx prováděním xxxx xxxxxxxx xxxxxx není xxx xxxxxxxxxx míru xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx předepsané xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vyplývající x §152,

x) xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx x povolenému xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx je řádně xxxxxxxxx údržba stavby,

h) xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace, xxxxxxxxx dokumentace zpracované xx úrovně xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, stavbyvedoucí x osoba vykonávající xxxxxxxx dozor. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle potřeby xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, autorizovaného xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxx. X xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xx její výsledek.

(6) Xx provádění prohlídek xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx42). Xxx xxxxx na xxxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení §172 odst. 2 xx 6 obdobně.

§134

(1) Stavební xxxx xxxx xxx kontrolní xxxxxxxxx schválit xxxxx xxxxxx před xxxxx xxxxxxxxxx (§118 odst. 6).

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx při kontrolní xxxxxxxxx xxxxxx závadu xxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §133 xxxx. 2, xxxxx xxxxx povahy xxxx xxxxxxxxxx, osobu, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedení xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx14) (xxxx xxx "stavbyvedoucí") xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dozor xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, aby xx stanovené lhůtě xxxxxxxx nápravu. Stavební xxxx může tyto xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx předložily xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vhodnosti použitých xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx zjednání nápravy xxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx výzvy. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx odkladný xxxxxx.

(4) Pokud xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx rozhodnutí xxxx opatření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem xxxxx x rozporu x xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx stavebníka xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zastavení prací x zahájí xxxxxx xxxxx §129. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx prvním xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx proti němu xxxx xxxxxxxx účinek.

(5) Xxxxx není xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx nebo stanoveným xxxxxxxx anebo xx xxxxxxx xxx povolení, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx §126 x 127. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx úřad vydá xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx prvním xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx němu xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Ustanovení §133 x §134 xxxx. 1 až 5 platí xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §103 a 104, xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x rozsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozestavěné xxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx předpis.

Xxxxxxxxxx odstranění stavby x xxxxx zabezpečovací xxxxx

§135

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavby x zabezpečí xxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx tím, že xxxxxx hrozí xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxxx stavby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prací, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxx ji xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nutné xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx podnikatele, xxxxx xx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx podnikateli xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prohlídkou xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zjišťuje xxxxx její xxxxxxxx xxxx x rozhodne x nařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavby, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby. Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí nemá xxxxxxxx účinek.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx, nutné xxxxxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxx xxxx nařídit x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx nutné xxxxxxxxxxxxx práce nese xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 stavebním xxxxxxxxxxxx x vlastník xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, uhradí xx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx obecní xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

§136

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx prohlídce, xxxxx xxxx xxxxxxxx stavem xxxxxx bezprostředně ohroženy xxxxxx x xxxxxx xxxx nebo xxxxxx.

(2) X průběhu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 pořídí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zjištěné skutečnosti x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ústně xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxx xxxx; xxxxxx xxx xxxxxxxxx kontrolní xxxxxxxxx. Xxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxx xxxx účastníkům xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Zvláštní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx43) xxxxxx xxxxxxx.

§137

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jejího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx životní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx neobtěžovalo xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, exhalacemi xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx se xxxxxxxxxx jiné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) jimiž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx uplatněným xxxxxxxxxxx xxxxxx (§175),

x) x xxxxx bezpečnosti x plynulosti xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích,

e) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) k zajištění xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod x souladu x xxxxxxxx předpisy, k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx staveb x na přilehlé xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) jimiž se xxxxxxxxx xxxxxxx architektonického x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx x zařízení xxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxx nařídit xxxxx x xxxxxxx, že xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx v souladu x xxxxxxxxxx danými xxxxxxxxx stavebního úřadu. Xxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx v xxxxxxx x podmínkami xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxx úpravy xxxxx xxxxxxxx 1 xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx významného xxxxxxxx x xx náhradu xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx dokumentaci xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x podmínky xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx projektovou xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nařídí xxxxxx xxxxxxxx vlastníku xxxxxx xxxx stavebního xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zálohy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x podmínkách xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx podklady xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx; na xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx postupuje xxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 4. Ukončení prací xxxxxxxxx s nezbytnými xxxxxxxx xxxxxxxx stavby xxxx stavebního pozemku xxxxxx stavebnímu úřadu.

§138

Stavební xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx, stavebního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx stavebního xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §137 xxxx. 1 písm. x) xx i) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx44), xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx o xxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx té xxxxx xxxxxxx, které xx přímo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezbytných xxxxx.

(2) X žádosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být uvedeno, xxx xxxxx nařízené xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx x penězích. X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §137 xxxx. 1 xxxx. x) příspěvek poskytuje xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xx xxxxxx stanoví výši xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxx nařízenými xxxxxxxxxx xxxxxxxx odstraněny xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Příspěvek xx xxx xxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úprav nebo xx zpracování projektové xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx příspěvku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§139

Xxxxxx stavby

(1) Xxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nápravy. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nese xxxxxxxx stavby. Nájemci xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxx úřad nařídit xxxxxx vlastníkovi, aby xx předložil xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xx jiném xxxxxxxx.

§140

Vyklizení xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx závadami xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx zdraví xxxx xx zvířat, xxxxx má xxx xxxxxxxx neodkladné odstranění xxxxxx xxxx nutné xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §135 xxxx. 1 x 2, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx neprodleně xxxxxxxxx. Xxxxx okolností xxx nařídí, xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prací xxxxxxxxx osobě2), xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxx nařídit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx věcí xxxx x částí xxxxxx x zařízení, xxxxx xx xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxx x hrozí xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx stavu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; x jeho xxxxxx xxxx xxx xxxxxx protokol, který xx xxxxxxxxxxx potvrzení x ústně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx x nařízení xxxxxxxxx stavby xxxxxx xxxxxxxx xxxx vyklizovaným xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dodatečně.

(4) Xx-xx xxx nařízeno xxxxxxxxx xxxx nebo místnosti xxxxxxxx x bydlení, xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přístřeší45); xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx své působnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx života nebo xxxxxx xxxx43) xxxxxx xxxxxxx.

§141

Opatření xx sousedním xxxxxxx nebo xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx podmínek x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx její xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx úprav, xxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxx stavby nebo xxxxxxxx může xxxxxxxx xxxx xxxxxx těm, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx jiná xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx nich, aby xxxxxxxx provedení xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k dohodě. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx, x jehož xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx, x jehož xxxxxxx xxxx stavby xxxx xxx práce xxxxxxxxx.

(2) Xxx, x xxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 uložena, musí xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx uvést sousední xxxxxxx xxxx xxxxxx xx předchozího xxxxx; xxxxxxx-xx xxxx povinnost xxxx nedojde k xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx podle obecných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx škody.

§142

Účastníci řízení

(1) Účastníkem xxxxxx xxxxx §135, 137, 139 x 140 je xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx pozemků x xxxxxx na xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx může xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx být xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx neodkladného odstranění xxxxxx nebo nutných xxxxxxxxxxxxxxx prací xxxxx §135 odst. 3, x oprávněná xxxxx2), xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vyklizovacích prací xxxxx §140 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx stavební xxxx xxxxxx rozhodnout xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotčených xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxx x řízení, xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx věci. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx uplatnit xxxxxxx x soudu.

HLAVA XXX

XXXXXXXXXXXX INSPEKTOR

§143

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jmenuje xxxxxxx xxx místní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) požádala x xxxxxxxxx autorizovaným xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx magisterského vzdělání xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx stavebního xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu14),

c) xxxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx vedení xxxxxxxxx xxxxxx anebo xx xxxxxxxxx úřadu, xx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17),

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx starším 3 xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx znalosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxx zkoušce xxxx xxxxxxxx komisí, xxxxx xxxxx jmenuje x xxxxxxxx ministr xxx xxxxxx xxxxxx,

x) prokázala xxxxx disciplinární xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx stanovených x odstavci 1 xxxx. a), b), x) a e) x po vyjádření Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx České xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx (xxxx jen "Xxxxxx") může xxx xxxxxxxxxxxxx inspektorem výjimečně xxxxxxxx x odborník x xxxxxx školy, xxxxxxxxxx pracoviště xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, i xxxx xxxxxxxxx předepsanou xxxxx.

(3) Při xxxxxx xxxxxxx x jmenování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poplatek xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx46).

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxx výkon funkce xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx území Xxxxx republiky xx xxxx 10 xxx. Xxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx nejvýše x xxxxx xxxx, a xx x opakovaně, xxxxxxxx prokazatelně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inspektora xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx45a). V xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx v obsahu xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx znalostí xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozdílovou zkouškou xxxxxxxxx x českém xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§144

(1) Funkce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx prohlášením xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx místní xxxxxx,

x) uplynutím xxxxx xxxxx §143 odst. 4, nebo

d) xxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx inspektor zbaven xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx jeho způsobilost x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) jestliže xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, nebo xx xxxxxxxx jednání xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx bezúhonnou xxxxx §145.

(3) Xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inspektora též xxx xxxx nečinnost xxxxx xxx 3 xxxx.

(4) Činnost autorizovaného xxxxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) x xxxx xxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx povolání.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx mohou xx xxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inspektora, xxx xxxxx prokáží xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §143 xxxx. 1 x 2. Xxx podání xxxxxxx o souhlas xx xxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx46). Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejímiž xxxxxxxxxx xxxx výlučně osoby xxxxxxx x §143 xxxx. 1 x 2, může xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx společnosti46a) mohou xxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x §143 xxxx. 1 x 2. Společníci společnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx společným xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx osoba prokazuje xxxx bezúhonnost výpisem x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx 3 měsíců.

§145

(1) Za xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxx autorizovaným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx odsouzena xx trestný čin, xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x přípravou xxxx prováděním xxxxxx xxxxx s činností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx Komorou pravomocně xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebylo-li x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx47).

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx místní xxxxxx x xxxxxxxxxxx uložení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§146

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx činnost xx xxxxxx, xxxxx xx sjednává písemnou xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxx sjednána x úhrada vynaložených xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx své xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx škodu. Xx xxxxxxxx xxxxx, xx kterou uzavírá xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xx xxxxxxx xxxxxx výši xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Autorizovaný inspektor xx povinen vést x svých xxxxxxx xxxxxxxx a uchovávat xx xx dobu xxxxxxx 5 let. Xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx48).

§147

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovídá xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, stanovisek, xxxxx x jiných xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x dalších xxxxxxxx podle požadavků xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx x odpovídá xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§148

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nesmí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx se podílel, xxxxxx xxxx xx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx nebo xxxxx xxxx blízká, xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx v řadě xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) osoby, s xxxxx je ve xxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx společnosti;

2. xxxxxxxxx xxxx služebním.

§149

(1) Autorizovaný xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx

x) osvědčit xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §117, xx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx (§118) může xxx provedena,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§122),

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx stavby.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxx xxxxxxx kvalifikace xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx povinen xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x prohlubování xxxxx xxxxxxxxx a právních xxxxxxxx potřebných xxx xxxxx výkon xxxxxx. X xxxx vedle xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

§150

(1) Provádění xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx, organizačně zajišťuje Xxxxxx. X zabezpečení xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxx x s xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx orgán x xxxxxxxx Komory dále xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x administrativní xxxxxxxxxxx x xxxxxxx vzdělávání xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx shromažďuje, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x poskytuje xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx se autorizovaný xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx prospěch Xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx členům Xxxxxx.

(4) Xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx zkoušek x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inspektorů stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§151

(1) Ministerstvo xxxxxx xx xxxxxxxx ke xxxxxxx, na xxxxxx x xxxxxx při xxxxxxxxx zkoušek, xx xxxxxxxx pro jmenování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx činnost Xxxxxx x výkon xxxxxx s tím xxxxxxxxxxx. X součinnosti xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx dohled xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxx §144 xxxx. 2.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx řád.

XXXXX IV

POVINNOSTI A XXXXXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXX, PROVÁDĚNÍ X XXXXXXX XXXXXX

§152

Xxxxxxxxx

(1) Stavebník xx xxxxxxx dbát xx xxxxxx přípravu x provádění xxxxxx; xxxx povinnost xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xx zřeteli xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx osob xxxx xxxxxx, xxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxxx, x šetrnost x xxxxxxxxxx. X xxxx xx povinen zajistit xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Tyto xxxxxxxxxx xx x u xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x jiného xxxxxxxxx záměru, například xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx prováděných xxxxxxxxx je stavebník xxxxxx povinen uvést xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stavby s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx povolení xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informovat xxxxx xxxxxx pracemi xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx pro účely xxxxxxxxxx záměru podle xxxxxx xxxxxx opatřit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx projektové xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx oprávněnou, xx xxxxxxxxx povinen zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stavebnímu úřadu, xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx stavbu xxxxxxxx, x svépomocné xxxxx xxxxxxxx xxxxx x příjmení stavbyvedoucího xxxx xxxxx, která xxxx vykonávat stavební xxxxx; změny x xxxxxx skutečnostech xxxxxx xxxxxxxxxx stavebnímu úřadu,

b) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx viditelném xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x povolení xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; rozsáhlé xxxxxx xx xxxxx označit xxxxx vhodným způsobem x xxxxxxxx xxxxx xx štítku,

c) xxxxxxxx, xxx xx stavbě xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx fáze xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, umožnit xxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx důvody, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) ohlásit stavebnímu xxxxx neprodleně xx xxxxxx zjištění závady xx stavbě, které xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxx §103,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxx financované x xxxxxxxxx rozpočtu, xxxxxx provádí stavební xxxxxxxxxx xxxx zhotovitel, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx technický xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14). Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentaci xxx tuto stavbu xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx stavebník autorský xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stavby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx stavby, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxx nepodléhá xxxxxxxxx, xx stavebník xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx stavba xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx22) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pozemku, doloží xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plán. Pokud xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx obce, xxxxx vede xxxxxxxxxx xxxx obce x xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx66), xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x tom, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx obsahu technické xxxx obce.

§153

Stavbyvedoucí a xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx provádění xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentací, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx života, xxxxxx, životního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx práce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx uspořádání xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxx a dodržení xxxxxxxx požadavků xx xxxxxxxx (§169), xxxxxxxxx xxxxxx technických xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. X případě existence xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx střetu se xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x odstranění xxxxx xxx xxxxxxxxx stavby x neprodleně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx se nepodařilo xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx kontrolní xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx polohy xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx požadavků xx xxxxxxxx, za xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stavby x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx dodržení xxxxxxxxxx a jiných xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx stavby.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxx stavební xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx provádění stavby, xxxxxxx xxxxxxxxxx instalací x xxxxxxx technických xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx stavebních xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx stavebního xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o stavbě; xxxxxx k odstranění xxxxx xxx provádění xxxxxx, x xxxxx xx jí nepodaří xxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§154

Xxxxxxxx stavby x xxxxxxxx

(1) Vlastník stavby xx povinen

a) udržovat xxxxxx podle §3 xxxx. 4 po xxxxx dobu xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx ohlásit xxxxxxxxxx úřadu závady xx stavbě, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx nebrání xxxxx xxxxxx, této xxxxxxxxx se zúčastnit,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx 10 xxx xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx dokončení stavby, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx celou dobu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx důležité xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx zařízení, xxxxx podléhá xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx po xxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx zařízení, xxxxx xxxxxxxx životy či xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení, a xxxxx tomu xxxxxxx xxxxx xxxxxx, této xxxxxxxxx se zúčastnit,

d) xxxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení, rozhodnutí, xxxxxxxx a jiné xxxxxxxx xxxxxxx týkající xx zařízení xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

§155

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx staveb xxxx xxxxxxx bezodkladně oznamovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, poruchy xxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, došlo-li při xxxx ke xxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxx života xxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx majetkovým xxxxxx. Oznámení musí xxxxxxxxx zejména místo, xxx, xxxxx oznamované xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx okolnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xx hodnocením či xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Rozsah x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx stavby a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§156

Požadavky na xxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxx jen takové xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx vlastnosti x hlediska xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx existence splní xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx73).

(2) Xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx kvalitu xxxxxx x představují zvýšenou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jsou stanoveny x posuzovány xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx39).

§157

Xxxxxxxx deník

(1) Při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx pravidelně xxxxxxxxxxxxx údaje týkající xx xxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §104 xxxx. 1 xxxx. x) xx k) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx povinen xxxx xxxxxxxxxx stavby, u xxxxxx prováděné svépomocí xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stavebník, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx stavební xxxxx, osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídku xxxxxx x xxxxx odpovídající xx xxxxxxxxx vybraných xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx takové xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx bezpečnosti x ochrany zdraví xxx xxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx, autorizovaný xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx jejíž xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §117, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx plnit xxxxx správního xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4).

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx originál xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jednoduchého xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Obsahové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx deníku x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x způsob xxxxxx vedení xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

ČÁST PÁTÁ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

HLAVA X

XXXXXXX ČINNOSTI VE XXXXXXXX A SOUČINNOST XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

§158

Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx14). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx projektová činnost xx xxxxxxxx, kterou xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx územního xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxx veřejnoprávní smlouvy xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x projektové xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2, x odborné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx

x) xxxxxx podle §104 xxxx. 1 xxxx. x) xx x),

x) xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §115,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxx §116,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §117,

x) stavby xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx staveb uvedených x písmenech x) xx x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §118,

x) staveb xxxxxxxxx x písmenech x) xx x) x xxxxxxxxxxx stavebnímu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §129,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §137, nebo

j) xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 1 xxxx 3 xxxxxxx xxxxxx.

§159

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx správnost, celistvost x úplnost jím xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, územní xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx veřejných xxxxx x za jejich xxxxxxxxxx. Xx povinen xxxx právních předpisů x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx orgány.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vybrané xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx odpovídá xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x bezpečnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx zpracované xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x proveditelnost xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xx technickou x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx. Xx povinen xxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx požadavků xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx konkrétnímu xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x součinnosti x příslušnými xxxxxxxxx xxxxxx. Statické, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx projektant xxxxxxxxx xxxxxxxx část xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sám, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx obor xxxx specializaci, xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx tím není xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §104 odst. 1 xxxx. x) xx x) x x) x terénních xxxxx xxxxx §15b xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxx xxxx kromě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx též xxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx směru xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stavebního xxxxx s maturitní xxxxxxxx x alespoň 3 xxxx praxe x projektování staveb. Xx xxxx osobu xx xxxxxxxxx vztahuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3.

§160

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx zabezpečí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx stavbyvedoucím, xxxxx x xxxxxxxxxx 3 x 4 xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Dále xx xxxxxxx zabezpečit, xxx xxxxx xx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx je předepsáno xxxxxxxx xxxxxxxxx49), xxxxxxxxxx xxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Zhotovitel xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souladu x rozhodnutím xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentací, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx výstavbu, popřípadě xxxx technické xxxxxxxx x technické xxxxx x zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ochraně xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x bezpečnosti xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx sebe xxxxxxxx

x) xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx práce xxxxxxx x §103, x xxxxxxxx §103 odst. 1 písm. x) xxxx 4 až 8,

x) stavby, terénní xxxxxx, zařízení x xxxxxxxxx xxxxx uvedené x §104.

(4) Stavby xxxxxxx x odstavci 3 xxx provádět xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx pro takovou xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx-xx xxxx x xxxxxx pro xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx povinen zajistit xxxxxxx vedení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§161

Xxxxxxxxx technické infrastruktury

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx povinni xxxx x ní evidenci, xxxxx musí obsahovat xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, x x xxxxxxxxxxxx případech, x xxxxxxx xx charakter xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx pořizovatele xxxxxx xxxxxxxxxxxx podkladů, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, xxxxxxxx xxxxx, žadatele x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx územního xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo osoby xxx zmocněné sdělí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx do 30 dnů údaje x její poloze, xxxxxxxxxx napojení, xxxxxxx x další xxxxx xxxxxxxx pro projektovou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Vlastník xxxxxxxxx infrastruktury xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx do výše xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx kopií, xxxxxx xxx x nákladů xx doručení.

(2) Na xxxxx xxxxxx územního xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx infrastruktury povinni xxx xxx průtahů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx součinnost xxx plnění xxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX, UKLÁDÁNÍ XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XX NICH

§162

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx do xx xxxx na návrh Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Předmětem xxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pořizování,

b) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nad 10 xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup.

(4) Xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx úřady xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xx evidence xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx správní obvod.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx krajskému úřadu xxxxxx xx xxxxxxx xxx do xxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxx xxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxx xxx výkon pořizovatele, xxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§163

(1) Politiku územního xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx schválenou xxxxxxxx územního xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, úplné xxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x zprávu x jejím xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxx xx xxxxx do xx a xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§164

(1) Xxxxxx územního xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxx krajský xxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x úplné znění xxxxx územního xxxxxxx xx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx kraje x xxxxxxxx úřadům xxxxxxxxxx xxxxx. Zásady xxxxxxxx xxxxxxx a úplné xxxxx xxxxx územního xxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx zveřejní xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx vydané xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx spolu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, kde xx xxxxx xx xxxx a xx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxx; xxxx oznámí xxxxxxxx xxxxxxx neuvedeným v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx. Xxxxxxx úřad rovněž xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup zprávu x uplatňování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx schválenou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§165

(1) Územní xxxx, xxxxxxxxx plán x xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxx byly xxxxxxxx; xxxxxx plán, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx a xxxxx znění této xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx její xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx poskytuje xxxxxxxxxx xxxxx, úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx formě.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §59 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx ukládá xxxxxxxxxxx x obce, pro xxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx záznamem o xxxxxxxxx xx bezodkladně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx územního xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pořizovatel xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx zveřejnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, regulačního xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx této xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xx xxxxxx její xxxxx x místech, xxx xx možné xx xxxx územně xxxxxxxxx dokumentace x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxx dotčeným xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx zveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxxxxxxxx xxxx schválenou xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§166

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x poskytuje xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx potřebném xxx xxxxx xxxxxx působnosti. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podklady x xxxxxxxx údajů x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx poskytovatele údajů, xx xxxxxxx xx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx požadovat úhradu xxxxxxx spojených s xxxxxxxxxxx xxxxxx analytických xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx jejich xxxxx, xxxxxx dat x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx zveřejňuje územně xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx §27.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx pořizovatel; poskytuje xx xxxx, z xxxxx xxxxxxx, který xxx spojen s xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, krajskému xxxxx, xxxxx xx územní xxxxxx xxxxxxxxx rovněž x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx68) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx územního xxxxxxxxx, xxxx a xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxx xx xxxxx xx xx nahlížet, xxxxxxxxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§167

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx stavebního úřadu xxxxx tohoto zákona, xxxxxxxx pro správní xxxxxx a xxx xxxx opatření, včetně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x certifikátů od xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Stavební xxxx xxxxxx svá xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxx opatření xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx společném územním x xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx orgánem.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx obecní úřad, xxxxx xxxx stavebním xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx stavebního xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentaci týkající xx xxxxxx.

(4) X xxxxxx v působnosti xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx úřadů xxxxxx xxxxxxxx x projektovou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§168

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dni xxxxxx jeho účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx; ustanovení §75 xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx do xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řádu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx50). Xxxxx xxxxxxxxxxx stavby xxxxxxxx xxxx poskytne, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx toho, kdo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stavby, xxxxx se dokumentace xxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxx nahlížení do xxxxxxxxx částí xxxxxxxxxxx x staveb xxxxxxxxxx xxx obranu xxxxx, xxxxxx civilní xxxxxxx x bezpečnosti, popřípadě x xxxxxx xxxxxxx xxxx x jejich xxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXX POŽADAVKY XX XXXXXXXX, ÚČELY XXXXXXXXXXX X ÚPRAVA XXXXXXXXX DALŠÍCH PRÁV X POVINNOSTÍ

§169

Obecné požadavky xx výstavbu

(1) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x projektové xxxxxxxx, při xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, užívání x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx plánování x obecné xxxxxxxxx xx xxxxxxxx [§2 xxxx. 2 xxxx. x)] xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx výstavbu, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx regulačního xxxxx odchylně od xxxx lze v xxxxxxxxxxxx odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, xx xxxxxxx xxxxx předpis xxxxxxxx výjimky xxxxxxxx xxxxxxxx, x jen xxxxx se tím xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ochrana xxxxxx a xxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx nebo stavby. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx.

(3) X výjimce x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx využívání xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x regulačního xxxxx rozhoduje příslušný xxxxxxxxxxx. O xxxxxxx x xxxxxxxx požadavků xx xxxxxxxxx území xxx stanovení xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve věci.

(4) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx požadavků xx xxxxxx x technických xxxxxxxxx zabezpečujících xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stavby rozhoduje xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxx xx vede xx xxxxxx buď xxxxxxxxxx, xxxx může xxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx; nemusí však xxx ukončeno xxxxxxxxx xxxxxxxx aktem.

(6) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx odchylného xxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 5 xxx xxxxx jen x xxxxxx nebo xx xxxxxxxxx dotčeného xxxxxx, xxxxx xxxx zájmy xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

§170

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Práva x pozemkům x xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx odejmout xxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx-xx o

a) xxxxxxx prospěšnou stavbu xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k zajištění xxxx výstavby a xxxxxxx užívání xxx xxxxxxxxx xxxx,

x) veřejně xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx retenčních xxxxxxxxxx xxxxx, založení xxxxx xxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx x zajišťování xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx nebo omezit xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxx.

(3) Řízení x xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x podmínky xxxxxxxxxxx upravuje zvláštní xxxxxx xxxxxxx51).

§171

Xxxxxx xxxxx xx xxxxxx územního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řádu

(1) Xxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, krajské xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, úřady xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx provedení, xxxxx x xx xxxxxxxxxx opatření obecné xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxx xxxxxxxxx státního xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx působnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a xxxxxx xxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inspektorů, xxxxx xx součástí xxxxxxxx dozoru xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1, xx xxxxxxxx xx xxxxxx charakter x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx ke xxxxxxxx nápravy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nápravu x xxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx omezit xxxxx xxxxxxxx, při xxx dochází x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X případě, xx xxxx pozastaveno xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx potvrzení orgánu xxxxxxxxx x odstavci 1 x zjednání xxxxxxx.

(4) Působnost jiných xxxxxx xxxxxxx správy xxxx ustanoveními odstavců 1 xx 3 xxxxxxx.

§172

Vstupy xx xxxxxxx x xx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavebního xxxxx, xxxxxx územního xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxxxx úřední xxxxx")52), xxxxx plní xxxxx xxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx pozemky, xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx při

a) xxxxxxxxxx stavu xxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx pro vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx.

(2) X případě xxxxxxxxxxxxxxx ohrožení života xxxx zdraví osob xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, může xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, stavbu x do xxxxxx x xxx vědomí xxxxxx xxxxxxxxx. X xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, které x xxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vstoupit, xxx xxxxx je xx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx, zdraví xxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx obydlí xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx provozování xxxx hospodářské činnosti, xxxx do xxx xxxxxxxxx úřední xxxxx xxxxxxxx též, xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx úkolů xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx v uvedených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osobě xxxxx xx xxxxxx umožnit.

(4) Xxxxxxxxx ke vstupu xx prokazuje zvláštním xxxxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, rozsah xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx vydala. Pokud xx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxx xx pozemek, xxxxxx a xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx použitím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, aby při xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx nebo do xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Pokud xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx, umožnění vstupu xxxxxxx. Odvolání xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx do xxxxxx x xxxxxx zájmů xxxxxx, bezpečnosti xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§173

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx může xxxxxxxxxxx xxxxxx pořádkovou xxxxxx xx 50&xxxx;000 Kč xxxx, kdo xxxxxxxx xxxxxxxx ztěžuje postup x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §172 xxx, xx

x) xxxxxxxxxx oprávněné xxxxxx osobě nebo xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xx xxxxx stavebního xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx k xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Pořádkovou xxxxxx xx 50 000 Xx xxxx stavební xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §161 odst. 2, xxxxxx xxx x xxxx vyzván.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxxx řádu x xxxxxxxxx xxxxxx53).

§174

Xxxxxxxx součinnost

(1) V xxxxxxxxxxx s územním x stavebním xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx, xx změnami x xxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxxxxxxx stavby, x xxxxxxxx a uplatňováním xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx autorizovaného xxxxxxxxxx, znalce a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx o opatření xxxxxxxx xx veřejném xxxxx, xxx stav xxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx podkladů xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx náklady xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx jejich xxxx uloží stavební xxxx rozhodnutím. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx dalších xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx není xxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX X SOUČINNOST XXXXXXXXX XXXXXX

§175

(1) V xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx zajišťování xxxxxx x xxxxxxxxxxx státu xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx orgánem xxxx také xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, která xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx oznámí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo obrany xxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx u xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx si x xxxx vyhradit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx změnám xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tyto xxxxxx.

§176

(1) Xxxxx-xx při xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxx x nepředvídaným xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx stavby nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x archeologickým xxxxxxx, xx stavebník xxxxxxx xxxxxxxxxx oznámit xxxxx stavebnímu xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nezbytná x xxxx, aby nález xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx, x xxxxx x xxxxx nálezu xxxxxxxx. Tuto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx přenést xxxxxxxx xx stavebního xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx zabezpečující xxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx podle xxxxxx zákona. Xxxxxxxx xxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxx dotčeným xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zabezpečení xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x ochrany xxxxxxx x krajiny, xxxxxxxxx xxxxxxxx x přerušení xxxxx.

(2) Hrozí-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx xxxxx xxxxxx památkové xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx prací. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx zasílá příslušnému xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx státní památkové xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx přírody vydané xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx změnit.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx návrh orgánu xxxxxx památkové xxxx xxxx Archeologického ústavu Xxxxxxxx xxx České xxxxxxxxx rozhodnout, že xx jedná x xxxxx mimořádného xxxxxxx, x z vlastního xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx kulturní památku32). Xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 může xxxxxxxx xxxx po xxxxxx x Ministerstvem kultury xxxxxx xxxxxxxx povolení xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3, x xxxxxx státní xxxxxxxxx péče xxxx xxxxxx ochrany přírody, xxxxx v důsledku xxxxxxx xxxxx odstavce 5 x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xx xxxxx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx, na jehož xxxxxxx mu xxxx xxxxxxx vznikly; xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§177

Xxxxxxxxx postupy

(1) Pokud xxx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx54) xxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx třeba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx dopadů xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx v mezích xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Opatření xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx staveb, xxxxx xx předchází xxxxxxxxxxxxx hrozícím důsledkům xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx havárie, čelí xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx jiným škodám, xxxxx být xxxxxxxx xxx předchozího xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx musí xxx neprodleně xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 a 6.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx terénní xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx havárií xxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxx ustanovení §106 xxxx. 1 xxxxxxx x xxx, xx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xx proti obnovení xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx 7 dnů. X ohlášení se xxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx prací x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xx dobu 12 xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, pokud x xxxx době xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx začíná běžet xxxx následujícím xx xxx, kdy xxx xxxxxxxxxxxx doručen xxxxxxx xxxxxxx.

(5) U staveb x terénních xxxxx, xxxxx xx nezbytné xxxxxxxxxxx provést ke xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, může být

a) xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx upuštěno xx vydání územního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx stanoveno, xx k provedení xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xx stavebním xxxxxx xxxxxx obsah xxxxxxx x jejích xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x žádosti, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx předloženy xx xxxxxxxxx lhůtě dodatečně,

d) x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx lhůta dodatečného xxxxxxxxxx xxxxxxxx; po xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx řízení x xxxx rozhodnutí,

e) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nejvýše xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; x zkrácení xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení.

(6) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x řízení podle xxxxxxxx 5 nemá xxxxxxxx účinek.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxx x prací xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, 3 x 5 je xxxxxxxxx xxxxxxx bezodkladně oznámit xxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXXX

§178

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) x xxxxxxx x §76 xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo územní xxxxxxx xxxxx regulační xxxx,

x) xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §87 xxxx. 2,

x) xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx výroku xxxxxxxxxx xxxxx §95 xxxx. 4,

d) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x územním xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo provede xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx provede činnosti x xxxxxxx x xxxxxxx souhlasem,

e) x xxxxxxx x §119 xxxx. 1 užívá xxxxxx, kterou xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx kolaudačního xxxxxxxx xxxx kolaudačního xxxxxxxxxx, xxx zajištění xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx vyhodnocení, nebo xxxxxx užívání xxxxxx xxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §119 xxxx. 1 xxxxx xxxxxx xxx kolaudačního xxxxxxxx xxxx kolaudačního xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx umožní xxxx xxxxx,

x) x rozporu x §126 odst. 1 užívá stavbu x xxxxxxx s xxxxxx vymezeným x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx o xxxxxxx stavby, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx užívání xxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx úpravy xxxxxxx x §104 xxxx. 1 xxxx. e) xx i) xxxxxxxxx xxx souhlasu nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx stavbu x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §127 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxx §127 xxxx. 4, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx jiné xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §123, xxxx takové xxxxxxx xxxxxx jiné xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §124,

x) x xxxxxxx x §128 odstraní xxxxxx xxxxxxxx x §103 xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x §103 xxxx. 1 xxxx. x) bodech 4 xx 8 xxxxx v §104 xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §128 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stavebního úřadu,

n) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §128, xxxx

x) x xxxxxxx x §171 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx stavebního xxxxx.

(2) Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §104 provede xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx souhlasu xxxxxxxxxx xxxxx,

x) v xxxxxxx x §104 provede xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx udržovací xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu,

c) x xxxxxxx s §104 xxxxxxx stavbu, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx území nebo x xxxxxxxxx pásmu xxxxx xx nezastavitelném xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx území bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §108 xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx stavebního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §108 xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx povolení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx oznámeného certifikátu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §108 xxxxxxx stavbu xxx xxxxxxxxxx povolení nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxx xxxxxxxxxx certifikátu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo v xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v nezastavěném xxxxx,

x) provede stavbu x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx povolením, veřejnoprávní xxxxxxxx, oznámeným certifikátem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx anebo x dodatečným xxxxxxxxx xxxxxx,

x) provede xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx stavebního xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, společným xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx autorizovaného xxxxxxxxxx, opakovaným stavebním xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x chráněném xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §134 odst. 2 xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxx nebo nepředloží xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx stavebního xxxxx,

x) v xxxxxxx x §134 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §152 xxxx. 1, 3 xxxx 4,

l) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §160 odst. 4,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §176 xxxx. 1,

x) x xxxxxxx x §155 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

o) x xxxxxxx x §157 xxxxxx xxxxxxxx deník xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x stavbě.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) do 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x), x) xxxx x),

x) xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. f) xxxx xxxxxxxx 2 písm. x) nebo x),

x) xx 500&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), x), x), x), x), x) nebo x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x),

x) xx 200&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. b), x), x), x), x), x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 2 písm. a), x), i), x), x), l), x) xxxx x).

§179

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x rozporu x §128 odst. 5 xxxxxxxxx odstranění stavby xxxxxxxxx podnikatelem xxxx xxx xxxxxxxxxxxx stavby xxxxxxxxx nezajistí provádění xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dozoru oprávněnou xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v níž xx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx stavbu x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §129,

c) v xxxxxxx s §131a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §129,

x) x xxxxxxx x §134 xxxx. 2 nebo 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx doklady xx xxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx provede x xxxxxxx s rozhodnutím xxxxx §135 xxxx 136,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx provede x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx podle §135 xxxx 136,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx provede x rozporu x xxxxxxxxxxx xxxxx §137,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §139,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §154 odst. 1 xxxx. a), x), x) xxxx x), xxxx

x) x xxxxxxx x §155 xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx vlastník xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x rozporu x xxxxxxxxxxx podle §129,

x) x xxxxxxx s §134 odst. 2 xxxx 3 nezjedná xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zabezpečovací práce xxxx xx provede x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §135 xxxx 136,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §135 xxxx 136,

x) xxxxxxxxx nařízené xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x rozporu x rozhodnutím xxxxx §137,

x) poruší xxxxxxxx x povinností xxxxx §154 xxxx. 2 xxxx. a), x) xxxx x), nebo

g) xxxxxxxxxx zařízení xx xxxxx stanovené v xxxxxxxxxx xxxxx §129.

(3) Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx vlastník xxxxxxxxx infrastruktury xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §161 xxxx. 1,

x) nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §27 odst. 3.

(4) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x rozporu x §155 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 1.

(5) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) do 500 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), h) xxxx x) nebo xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a), x) xxxx e),

b) xx 200&xxxx;000 Xx, jde-li x přestupek podle xxxxxxxx 1 písm. x), x), x), x), x) xxxx x) xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x), x), f) xxxx x) nebo xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4.

§180

(1) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx s §158 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx výstavbě xxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu14).

(2) Fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx standardu xxxxx §159 odst. 2.

(3) Xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §134 xxxx. 2 xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxx nebo nepředloží xxxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxx xx výzvě xxxx xxxxxxxxxx stavebního xxxxx,

x) poruší některou x povinností xxxxx §153 odst. 1 xxxx 2, xxxx

x) x xxxxxxx x §155 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dozor xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §134 xxxx. 2 xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx stanovené xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu,

b) xxxxxxxxxx řádně xxxxxxx xxxxx xxx prováděním xxxxxx svépomocí xxx, xx poruší některou x povinností xxxxx §153 odst. 3 xxxx 4, xxxx

x) x rozporu x §155 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 lze xxxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Kč.

§181

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §155 xxxxxx oznamovací xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx podle §160 xxxx. 1 nebo 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxxxxxx územní xxxxxxxxxx, xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x rozporu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx jimi xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §104 xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx ohlásit xxxxxxxxxx úřadu, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x ním, xxxx

x) x xxxxxxx x §108 xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx stavby xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inspektora xxxx x rozporu x xxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 500 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), x), x) xxxx x),

x) 200&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x).

§182

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx stupni xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §13, 15 x 16; xxxxxxxxx xxxxx §179 odst. 3 xxxx. x) x §180 xxxx. 2 v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx, xxxx nadřízený orgán, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, provede xxxxxx x vydá xxxxxxxxxx.

§183

Pokuty xxxxxx x xxxxxx správní orgán, xxxxx xx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX ÚDAJŮ X XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX SPRÁVY

§184

(1) Pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřad xx xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, místo x xxxxx narození; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx narodil x cizině, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx narodil,

e) xxxxx, místo x xxxxx úmrtí; xxx-xx x úmrtí subjektu xxxxx xxxx území Xxxxx republiky, xxxxx xxxxx, xxxxx a xxxx, xx jehož xxxxx x úmrtí xxxxx; xx-xx vydáno xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx je x xxxxxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, který xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx využívá xxxxxxxx úřad z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) místo x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx narození x cizině místo x stát,

d) adresa xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxx předchozích xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx adresa, xx kterou mají xxx doručovány xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx a okres xxxxx; jde-li o xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx území k xxxxx xxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, popřípadě jako xxx, xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx údaje:

a) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx, xxx xx cizinec xxxxxxx; x případě, xx xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, místo x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

e) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx,

x) datum, xxxxx x okres úmrtí; xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, stát, na xxxxx území x xxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxx,

x) xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx nepřežil.

(4) X údajů podle xxxxxxxx 1 až 3 lze x xxxxxxxxxx případě použít xxxx jen xxxxxx xxxxx, které jsou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Údaje, xxxxx jsou vedeny xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x základním xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stav.

XXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXX X NAVAZUJÍCÍ ŘÍZENÍ

§184a

(1) Xxxx-xx xxxxxxx vlastníkem xxxxxxx xxxx stavby x xxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx záměr xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X žádosti x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx spoluvlastnictví xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxx společenství xxxxxxxxx nevzniklo.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Souhlas xx xxxxxxxxx, je-li xxx získání potřebných xxxx x pozemku xxxx stavbě xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx stanoven xxxx vyvlastnění xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 a 2 se xxxxxxx xxxxxxx u postupů xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XXX x xxxxx čtvrté hlavy X, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxx.

§184x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§184x

(1) Xx-xx řízení xxxxx stavebního zákona xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §3 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx též xxxxx §9b xx 9e xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X případě xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx; xxxxx xx x nim xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx stavební xxxx xx ústního jednání, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadem, jinak xx x xxx xxxxxxxxxx.

§184x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x účinností xx 1.1.2018

ČÁST ŠESTÁ

PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

§185

(1) Xxxxxxxxxxxxx údajů poskytnou xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podkladů xxxxxxxxxx xx 9 měsíců xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x krajským úřadům. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx údajů x xxxx xxxxx xxxxxxx důvody, xxxx xxx lhůta xxxxxxxxxxx xxxxxxx o 3 xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx poskytne xx xxxxx xx 9 xxxxxx po xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx územního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx situaci xxxxxxxxx infrastruktury. Xx 6 xxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx katastrální18) x xxxxxxx katastrální xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxxxx území úřad xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 24 měsíců a xxxxxxx úřad xx 30 xxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Nebudou-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx pořízení xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxx zahrnovat i xxxxxxxxxx průzkumů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx studie, xxxxxx xxxxxxxx x územní xxxxxxxx, zpracované přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, které xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx ve spolupráci x xxxxxxxxx xxxxxx x hlediska xxxxxx xxxxxxxxxxx; v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx spolupráci s xxxxxxxxx úřady územního xxxxxxxxx. Úřad, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, územního xxxxxxxx x xxxxxx prognózy, xxxx návrh na xxxxxxx dat, xxxxxxxxx xxxxx data x xxxx do evidence xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx považuje xx xxxxxx územní xxxxxx.

§186

Politiku xxxxxxxx rozvoje xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx 2 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§187

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přede xxxx 1. července 1992 xxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx xx 3 xxx ode dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx územní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx celků x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záměrů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx celku x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx byla vyhlášena xxxx závazná xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx a vydá xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 5 let xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona. Xxxxxxxxx této xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxx pořízení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jejich xxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxx xxxx a požadavky xx jejich xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánům, xxxxxxxx xxxxx, sousedním xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx 30 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxx své požadavky, xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx xx xxxxxxxx udržitelného xxxxxxx v xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Zadání xxx xxxxxxxx zásad xxxxxxxx rozvoje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx §45 xxxx. 2 xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx celku x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx rozvoje, xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx zásad územního xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xx xxxx vydání xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozvojové xxxxxx xxxxxxxxxxx významu, xxxxxx x koridory xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x technické xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, vymezení xxxxxxxxxxxx x nadregionálních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx využití xxxxx xxxxxxxxxxx významu x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx plánu xxxxxxx xxxxxxxx celku; xxxxxxx xxxxx xxxxxx pozbývají xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx projednávání x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx plánu velkého xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx přiměřeně podle §37 xxxx. 2 xx 5, §38 xx 41.

§188

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 1. lednem 2007 lze xx 31. xxxxxxxx 2022 xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx úpravy xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxx, regulační xxxxx a jejich xxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx zahájeno pořizování, xx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx; přitom xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx platných a xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2006.

(3) Při xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, regulačního xxxxx xxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sídelního xxxxxx nebo zóny xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2006 se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx úpravě xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx závazné xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx část xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zóny, xxxxxxxx plánu xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx obecné xxxxxx; ustanovení §174 xxxx. 2 správního xxxx xx xxxxxxxxx56a).

§188x

(1) Na území xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx plán xxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci sídelního xxxxxx xxxx xxxx, xxx xx doby xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 31. xxxxxxxx 2020, xxxxxxxxx x nezastavěném xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxxx x §18 xxxx. 5 xxxx

x) stavby, pro xxxxx byly xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx platných x xxxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2006 xxxxxxxxxx povoleny xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx urbanistické xxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2006 x xxxx x xx xxxx vložena xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx hranici x xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx více než xxxxxx zastavěným xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x byty xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx pro xxxxxxxxxxx může xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, přičemž xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx v xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 300 x2,

x) xxxxxx občanského xxxxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxx mají společnou xxxxxxx s pozemky x xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx, xx kterém xx stavba xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx 5000 x2.

(2) Xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx e) xxx umisťovat xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx jejímž xxxxx xx být xxxxxx xxxxxxxx. Souhlas xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx stavby. X xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx staveb xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dotčeného orgánu; x tomto xxxxxxx xxxx obec účastníkem xxxxxx.

§189

(1) Za xxxxxxxxx xxxxx se považuje xxxxxxxx xxxxxxxxx území xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx plánu xxxx nebo x xxxxxxxxxx plánu, x xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace. X xxxxxxx pořizování x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Platné xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jsou xx xxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxx xxx pořizování xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx. Platné xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx závazné pro xxxxxxxxxx regulačních xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x pro xxxxxxxxxxx x území.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx ministerstvu, xxxxxxxx úřadu nebo xxxxxxx úřadu a xx xxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx17) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

§189a

Při změnách x xxxxxx xxxxxxxxxx uzávěr xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx účinných před 31. xxxxxxxxx 2006 x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x nich xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§189x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 191/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 3.6.2008

§190

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx

x) stavebních xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, x nichž xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx v tomto xxxxxxx považuje xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxx ohlášení xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) řízení x přestupku a xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx jednání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx se dokončí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dokončí xxxxxxxx xxxx, který xx stal xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x dané věci xxxxx tohoto xxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx provede xxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx krajský xxxx xxxxxxx, který stavební xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§191

Xxxxxxx x obecní xxxxx, které nebudou xxxxxxxxx působnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxx xxxxxxx předat xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx tato xxxxxx přechází, a x předání sepsat xxxxxxxx.

§192

Xxxxx ke správnímu xxxx

(1) Xx postupy x xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx správního řádu, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx vydaného orgány xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx je příslušné xxxxxxxxxxxx.

Zmocňovací xxxxxxxxxx

§193

Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxx x provedení §13 odst. 6, §14 xxxx. 2, §20a xxxx. 4, §21 xxxx. 4, §26 xxxx. 2, §29 xxxx. 3, §36 odst. 6, §40 xxxx. 4, §42 xxxx. 8, §43 xxxx. 6, §47 odst. 6, §50 xxxx. 1, §55 xxxx. 7, §61 odst. 3, §64 xxxx. 6, §66 xxxx. 5, §78a odst. 10, §86 xxxx. 6, §87 xxxx. 5, §92 odst. 5, §94c xxxx. 3, §94l xxxx. 7, §94p odst. 7, §94s xxxx. 6, §94y odst. 8, §95 odst. 7, §96 xxxx. 11, §96a odst. 7, §99 xxxx. 2, §100 xxxx. 3, §105 odst. 9, §106 xxxx. 5, §110 xxxx. 5, §115 odst. 6, §116 xxxx. 8, §117 odst. 8, §122 xxxx. 7, §122a odst. 6, §123 odst. 5, §125 xxxx. 6, §127 xxxx. 6, §128 xxxx. 8, §134 xxxx. 7, §138 xxxx. 5, §143 xxxx. 5, §150 odst. 4, §155 xxxx. 2, §157 odst. 4, §161a odst. 7, §162 xxxx. 7, §184c xxxx. 3, §184e odst. 6, §184f odst. 5, §184g xxxx. 5, §184h xxxx. 5 x §184i xxxx. 4.

§194

X xxxxxxxxx §169

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx [§2 xxxx. 2 písm. x)],

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxx xxxxx díla a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxx letecké xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx letectví57), xxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx na dráze, xxxxxx xxxxxx, silnic, xxxxxxxx komunikací x xxxxxxx přístupných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozsah x obsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx technické xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, transportu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx tyto xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x úložišti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přírodní xxxxxxxxxxxx x pro xxxxxx x xxxxxx jaderného xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx10) x xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

x) hlavní xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obecné požadavky xx využívání území x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx městě Praze,

f) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx mají sloužit xxxxxxx, přípravě x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i úpravě x zušlechťování xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx na stavby xxxxxx výbušnin x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx děl,

g) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxx xxxxxxx předpisem technické xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx účely Xxxxxxxx xxxxxx x jejích xxxxxxxxxxxxx jednotek.

§195

(1) Xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání xxxxx §24 xxxxxxxxxxxx xxxxx na základě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxx, že vykonává xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx úkonů xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xx prokazatelně xxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxx výjimky x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx o xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx 18 xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentací xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx osobně xxxxxxx, x uvedením xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx zadání xxxx zprávy x xxxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx činnosti67) xxxx xxxx doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxx práce,

d) xxxxx xxxxxxxxx zvláštní odborné xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx plánování.

Závěrečná xxxxxxxxxx

§196

Xxxxxxxx, žádosti, xxxxxx x další xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx pouze na xxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx i x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§197

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx

1. Xxxxx č. 86/1946 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx.

2. Zákon č. 115/1947 Sb., xxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx xx dne 12. xxxxx 1946, x. 86, x xxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx č. 50/1976 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon).

4. Xxxxx č. 262/1992 Sb., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 50/1976 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 103/1990 Xx.

5. Zákon č. 43/1994 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 50/1976 Xx., x xxxxxxx plánování x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxx č. 59/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 50/1976 Sb., x územním xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

7. Xxxxx č. 422/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 50/1976 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx č. 120/1979 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

9. Xxxxxxxx č. 132/1998 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxxxxx č. 135/2001 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx.

11. Vyhláška č. 492/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 132/1998 Xx., kterou xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona.

12. Xxxxxxxx č. 570/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 135/2001 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

§198

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2007, x výjimkou xxxxxxxxxx §143, 144, 145, 147 a 151, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2006, x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §102 xxxx. 2, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2012.

Xxxxxxxx x. r.
Klaus x. x.
Xxxxxxxx x. r.

Příloha x zákonu x. 183/2006 Xx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vlivů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx územního xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx posuzování xxxxx koncepcí na xxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxx X xxxxxxxxxxx vlivů xx udržitelný xxxxxx xxxxx)

[X §19 xxxx. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx)]

1. Xxxxxxx shrnutí xxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vztah x xxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje k xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x cílům xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úrovni.

3. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x řešeném xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud by xxxxxx uplatněna xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

5. Současné xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx prostředí, xxxxx xx mohly xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména x xxxxxxx xx zvláště xxxxxxxx území x xxxxx xxxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx navrhovaných variant xxxxxxxx územního rozvoje xxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xxxxxx vlivů xxxxxxxxxxxx, synergických, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, střednědobých x xxxxxxxxxxxx, trvalých x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx; hodnotí xx xxxxx xx obyvatelstvo, xxxxxx zdraví, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx, klima, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx na xxxxxxx včetně vztahů xxxx uvedenými oblastmi xxxxxxxxxxx.

7. Porovnání zjištěných xxxx xxxxxxxxxxxxxxx kladných x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx variant xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx popis xxxxxxxxx metod xxxxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxx.

8. Xxxxx navrhovaných xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx kompenzaci všech xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxx zapracování xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx politiky xxxxxxxx rozvoje x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx řešení. Xxxxxxxxxx xxxxxxx zapracování xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx do územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zohlednění při xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje x xxxxxx plánovací dokumentace xx xxxxxxx prostředí.

11. Xxxxx požadavků xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí.

12. Netechnické xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení, xxxxx nebyla pravomocně xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 191/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 3.6.2008

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx-xx vymezené zastavěné xxxxx zákres xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx vymezení xx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx aktualizace xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx změny, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx návrhu x xxxxxx o xxxxxxxxxxx politiky územního xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx zákonem, xx nepoužijí.

3. Xxxx xxxxx územního rozvoje, xx které xxxx xxxxxxx prověření využití xxxxxx studií xxxx xxxxxxxx pro rozhodování x xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx aktualizaci xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxx x. 183/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx území x x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx studií změny xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uplynutím 4 xxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x uvedené xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxx studii do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Pořízení x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxx koridoru xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo v xxxxxxx xxxxx pozbývá xxxxxxxxx xxxxxxxxx 4 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxx v xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx pro pořízení x vydání regulačního xxxxx.

6. Xxxxx xxx xx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxxx se tento xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx plánu; x xxxxxxxxx, xxx již xxxx zahájeno jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxx xxx zpracování xxxxxx. X návrhu xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, ustanovení §50 x 51 xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo její xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx v xxxx 6, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxx a xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů; xx xxxxxxx pro vymezení xxxxxxxxxxx práva x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

8. Xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxx po 1. xxxxx 2021 xxxxxxxxx v nezastavěném xxxxx xxxxx staveb, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §18 xxxx. 5 xxxx stavby, pro xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx pravomocně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

9. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx regulačním plánu, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxxx. Xxxx, xxxxx územní xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx katastrálnímu úřadu xxx zbytečného xxxxxxx xxxxx xx výmaz xxxxxxxxxxx xxxxx, které xx x rozporu x xxxxx zákonem, x xxxxx vlastnictví x uvedením katastrálních xxxxx a xxxxx xxxxxx.

10. Xxxxxxxx-xx návrh xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx plánu vymezení xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx řízením xxxxx §52 xxxx 67 xxxxxx č. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, upravení xxxxxx. Xxxxx xxx xxxx xxxx řízení xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxx ukončeno x xxxxxx plán xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx vydán, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx návrhu x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

11. Xxxxx xxxx nabídka k xxxxxxxx smlouvy o xxxxxxx pozemku zatíženého xxxxxxxxxx právem učiněna xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxx xx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

12. X případě xxxxxx, xxxxx vyžadovaly xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx souhlasu, x xxxxx xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx úřad xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jiné xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx.

13. Oznámení x záměru x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx souhlasu podané xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx za xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx podle §96 xxxxxx č. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

14. Správní xxxxxx, xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx neukončených x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, x nichž xxxxx nové xxxxxx xxxxxx postačí xxxxxxxx; xx takové stavby xx hledí xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, za xxxxxxxx xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx den xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx nová xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx příznivější.

15. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

16. Xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.

17. Přezkumné řízení xxxxxxxx xx veřejnoprávních xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxx zahájit xxxxxxxxxx do 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

18. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx vymezení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx zkrácené xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxx se xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s obcí xxxxxxx, aby uvedené xxxxxxxx bylo x xxxxxxxx plánu xxxxxxxxx xxx vydání xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

19. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu uvedeném x §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx územního xxxxxxxxxxx x stavebního xxxx xxxxx zákona x. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx vykonává xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §13a zákona x. 183/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, splňuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §13 xxxx. 1 xxxx. b) až x), který xxxxxxx xxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx je xxxxx xx 18 xxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx rovnocennosti xxxxxxxx xxxx xxxx části, x xxxxxxx s xxxx může xxxx xxxxxxx vykonávat, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo magisterských xxxxxxxxxx programech stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx čehož xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx požadavky xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 350/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Xx. VI

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxx řízení xxxxxx xxxxx §91 xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx §91 xxxx. 4 xxxxxxxxxx zákona, xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §6 zákona x. 100/2001 Xx., x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx úřad xx xxxxxxxx příslušnému xxxxx spolu s xxxxxxxxxxx vlivu xxxxxx xx xxxxxxx prostředí; x xxxxxxx řízení xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9a odst. 1 xxxxxx x. 100/2001 Xx., x posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo žádosti xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Pokud xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle §65 xxxx. 5 xxxxxxxxxx zákona, xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxx neukončená xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 8 stavebního xxxxxx, xx znění účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx, účinného xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §13 xxxx. 8 xxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. U záměrů, xxx xxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx provedení xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní prostředí, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx územní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 39/2015 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.4.2015

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx studie, o xxxxxxx byla xxxxxxx xxxx xx evidence xxxxxx plánovací činnosti xx 30. xxxxxx 2010, posoudí xx 31. xxxxxxxx 2018 x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 6 zákona x. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx územního xxxxxxxxx, xxxxx xxxx řešené xxxxx zasahuje xx xxxxxxxxx xxxxxx pouze xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, jinak xxxxxxx xxxx. Pokud xxxx územního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx evidence územně xxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx vypustí. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x na xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx prognózy xxxxxxxxx xxxxx §185 xxxx. 4 xxxxxx x. 183/2006 Xx.

2. Xxx posuzování xxxxxx xxxxxxxxxxx politiky územního xxxxxxx, aktualizace xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx plánu xxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx a změny xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, u xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx návrhu, se, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x nabytí účinnosti, xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

4. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx aktualizace xxxxx xxxxxxxx rozvoje, změna xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxx xxxxxxx územně xxxxxxxxx dokumentace účinnosti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle §164 xxxx. 2 xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x zásad xxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx vydaných xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2018.

6. Xxxx, xxx xxxxxx byl xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2018. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx této xxxxxxxxxxx, zveřejní vydaný xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx regulační xxxx.

7. Xxxx, xxx kterou xxx vydán xxxxxx xxxx obce, územní xxxx sídelního útvaru, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx jejich xxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx znění xxxx xxxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2018; xx xxxxxxx, pokud x xxxxxxxxx datu xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxx dokumentaci xxxxxxxx x není xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxx xxxxxx studie xxxxx §166 xxxx. 3 zákona x. 183/2006 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx studie, xx 30. června 2018, nebo xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxx stavy xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx nabytí xxxxxxxxx nejbližší xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxx.

10. Xxxxxxx xxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx ukončena xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, dokončí xxxxxxxx úřad podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

11. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx řízením, xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

12. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměrů, pro xxxxx xxxx vydáno xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx provedení xxxxxx xx životní xxxxxxxxx, xxxx u xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx posuzování xxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx územní řízení, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx navazující xxxxxx xxxxx §3 xxxx. x) xxxxxx x. 100/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí), xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx §9b xx 9e xxxxxx x. 100/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxxxxxxxx §91 xx 94h x §94i xx 94r xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x posouzením xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí xx xxxxxxxxx.

13. Záměry, pro xxxxx bylo přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx stanovisko x xxxxxxxxx xxxxx provedení xxxxxx xx životní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx u nichž xxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zahájen xxxxxx xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxxxx x územním xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx nebo ve xxxxxxxxx územním x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §9a xxxx. 3 xx 5 x §9b xx 9d xxxxxx x. 100/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx.

14. Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podpěrných xxxx x systémů xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx objekty, včetně xxxxxxx xxxxxx, zabezpečovací, xxxxxxxxxx a telekomunikační xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx územní xxxxxxx xxxxx uzavřena xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

15. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx smluv xxxxxxxxxx xxxxx §190 xxxx. 2 zákona x. 183/2006 Xx., xx xxxxx účinném xx 1. xxxxx 2007 xxxxxx xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Neukončená xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxx jiné obce, xxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx obecnímu xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx správním xxxxxxx, xxxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2018

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx stavební xxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 312/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2020

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx části xxxxx xxxxx XXX xxxx 4 x 5 x části xxxxxx xxxxx X zákona x. 183/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx podmiňujícího vydání xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx podle xxxxx xxxxx xxxxx XXX xxxx 4 x 5 a části xxxxxx hlavy I xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx znění xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. červencem 2023, xx dokončí xxxxx xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxx xxxxxx x. 183/2006 Xx. xxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2023, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx této xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §20a xxxx. 4 zákona x. 183/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx doby nabytí xxxxxxxxx této vyhlášky xx §20a odst. 2 x 3, §159 odst. 2 x §180 xxxx. 2 xxxxxx č. 183/2006 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 47/2020 Xx. x účinností xx 12.3.2020

Informace

Právní předpis x. 183/2006 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2007, x výjimkou xxxxxxxxxx §143, 144, 145, 147 x 151, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2006, a x xxxxxxxx ustanovení §102 xxxx. 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2012.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x doplnění uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

68/2007 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 183/2006 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 4.4.2007

191/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 183/2006 Xx., x územním plánování x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx č. 68/2007 Xx.

x účinností xx 3.6.2008

223/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o volném xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.12.2009

227/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o základních xxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2010

281/2009 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx daňového xxxx

x účinností xx 1.1.2011

345/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 72/94 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o vlastnictví xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 183/2006 Xx., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

379/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 2.1.2010

424/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 111/2009 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 100/2010 Sb., a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2010

420/2011 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxx proti xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

142/2012 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2012

167/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx x spisové xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx podpisu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

350/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

257/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o katastru xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

39/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 22/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2015

91/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 22/1997 Xx., o technických xxxxxxxxxxx na xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 15.4.2016

264/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

298/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx k informacím, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 19.9.2016

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

193/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 256/2001 Xx., o pohřebnictví x x změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2017

194/2017 Xx., o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx zavádění xxxxxxxxxxxxxxxxxx sítí elektronických xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 25.7.2017

205/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 181/2014 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x kybernetické xxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 104/2017 Xx., x některé xxxxx xxxxxx

x účinností od 1.8.2017

225/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 183/2006 Sb., x xxxxxxx plánování x stavebním xxxx (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

169/2018 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 416/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vodní x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.9.2018

277/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2022

312/2019 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon č. 254/2001 Xx., x xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2020

47/2020 Xx., kterým se xxxx zákon x. 200/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů souvisejících x xxxx zavedením, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 183/2006 Xx., o xxxxxxx plánování a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 12.3.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §34 xxxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx).
2) Xxxxx č. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §136 xxxxxx č. 500/2004 Xx., správní řád.

4) Například zákon č. 254/2001 Sb., x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 86/2002 Sb., x ochraně ovzduší x x změně xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 334/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 20/1987 Sb., x xxxxxx památkové xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o xxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx (lesní xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 133/1985 Sb., x xxxxxxx ochraně, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx bohatství (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 164/2001 Sb., x xxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx minerálních xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x lázeňských xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 62/1988 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx veřejného xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 406/2000 Sb., o hospodaření xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

5) §149 xxxxxx x. 500/2004 Xx.
6) §140 xxxxxx x. 500/2004 Xx.
7) Zákon č. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
8) Zákon č. 314/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx úřadem x xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 387/2004 Xx.
9) Xxxxx č. 76/2002 Sb., x integrované xxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx znečišťování x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x integrované xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Xxxxx č. 18/1997 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx zákon) x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odvětvích x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (energetický xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Xxxxx č. 100/2001 Sb., o posuzování xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 93/2004 Xx.
12) Xxxxx č. 114/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
13) §139 xxxxxx x. 500/2004 Xx.
14) Zákon č. 360/1992 Sb., x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x techniků xxxxxxx xx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 133/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 326/1999 Sb., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
16) §76 xxxxxx x. 500/2004 Xx.
17) Zákon č. 312/2002 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

18) Xxxxxxxx vlády č. 430/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx závazných na xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) Xxxxx č. 248/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 320/2002 Sb.
20) Zákon č. 123/1998 Sb., x právu xx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) §172 xxxx. 3 xxxxxx x. 500/2004 Xx.
22) Zákon č. 344/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx České republiky (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
23) §171 xx 174 xxxxxx x. 500/2004 Xx.
24) Zákon č. 139/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 229/1991 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x půdě a xxxxxx zemědělskému xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) §159 xx 170 xxxxxx x. 500/2004 Xx.
26) §6 xxxx. 1 zákona x. 100/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 93/2004 Xx.
27) §16 xxxxxx x. 100/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 93/2004 Xx.
28) §7 xxxxxx č. 100/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 93/2004 Xx.
29) §8 xxxx. 4, §9 xxxxxx č. 100/2001 Xx., xx znění xxxxxx x. 93/2004 Xx.
30) §10 xxxxxx x. 100/2001 Xx., xx znění xxxxxx x. 93/2004 Xx.
31) §9 xxxx. 8, §8 xxxx. 3 zákona x. 100/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 93/2004 Sb.
32) Xxxxx č. 20/1987 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxx péči, xx xxxxx pozdějších předpisů.
33) §2, 3 a 11 xxxxxx x. 139/2002 Xx., x pozemkových xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx zákona x. 229/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx zemědělskému xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
34) Například xxxxx č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) Xxxxx č. 72/1994 Sb., kterým xx xxxxxxxx xxxxxxx spoluvlastnické xxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx vlastnické xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
36) Xxxxxxxxx §70 xxxxxx x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 218/2004 Xx., §23 zákona x. 100/2001 Sb., xx znění xxxxxx x. 93/2004 Xx.
37) §5 xxxx. 1 xxxxxx x. 344/1992 Xx., x katastru xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (katastrální xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
38) Xxxxx č. 219/2000 Sb., o xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
39) Xxxxx č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výrobky x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxxxxx xxxxx č. 163/2002 Sb., kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx výrobky.
Xxxxxxxx xxxxx č. 190/2002 Sb., kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XX, xx xxxxx nařízení xxxxx x. 251/2003 Xx. a xxxxxxxx xxxxx č. 128/2004 Xx.
40) Vyhláška č. 104/1997 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
41) Například §4 vyhlášky x. 111/1981 Xx., x xxxxxxx xxxxxx, §15 x 19 xxxxxxxx x. 428/2001 Sb., xxxxxx xx provádí xxxxx x. 274/2001 Xx., o vodovodech x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx potřebu x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx), §4 vyhlášky x. 85/1978 Xx., o xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 352/2000 Xx.
41x) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
41x) §31 xxxx. 1 xx 3 xxxxxx x. 128/2000 Xx., xx xxxxx zákona č. 227/2009 Xx.
§14 xxxx. 1 xx 3 zákona x. 131/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxx č. 227/2009 Xx.
42) Zákon č. 552/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) Xxxxx č. 239/2000 Sb., x integrovaném xxxxxxxxxx xxxxxxx a x změně některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxxxxx č. 380/2002 Sb., k xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
44) §35 xxxx. 1 xxxxxx x. 13/1997 Xx., x pozemních komunikacích, xx xxxxx xxxxxx x. 102/2000 Sb.
45a) Zákon č. 18/2004 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace a xxxx xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
46) Xxxxx č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46a) §15a xxxxxx č. 360/1992 Xx., o výkonu xxxxxxxx autorizovaných xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx výstavbě, ve xxxxx xxxxxx č. 224/2003 Xx.
47) §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 360/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 224/2003 Xx.
48) Xxxxx č. 499/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxx x spisové službě x x změně xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších předpisů.
49) Například xxxxx č. 360/1992 Sb., xxxxx č. 200/1994 Sb., x zeměměřictví x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
50) §68 xxxxxx x. 499/2004 Xx.
51) Zákon č. 184/2006 Sb., o xxxxxx xxxx xxxxxxx vlastnického xxxxx k xxxxxxx xxxx xx stavbě (xxxxx x vyvlastnění).
52) §15 xxxx. 2 xxxxxx x. 500/2004 Xx.
53) §58 x §62 odst. 3 xx 6 xxxxxx x. 500/2004 Xx.
54) Xxxxx č. 239/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 240/2000 Sb., x krizovém xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 254/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
55) §2 xxxx. 2 obchodního xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
56) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
56x) Zákon č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
57) §36 xxxxxx x. 49/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx).
58) Xxxxx č. 227/2000 Sb., x elektronickém xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
59) §30 xxxx. 2 xxxxxx x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
59) Zákon č. 458/2000 Sb., x podmínkách xxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (energetický xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
60) Například xxxxx č. 289/1995 Sb., x xxxxxx a o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
61) Xxxxxxxxx xxxxx č. 77/1997 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
62) §2 xxxx. 1 xxxxxx x. 151/1997 Xx., x oceňování xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxx majetku), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
63) §12 xxxx. 4 zákona x. 219/2000 Xx.
§10 xxxxxx x. 526/1990 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
64) Vyhláška č. 246/2001 Sb., x stanovení xxxxxxxx požární xxxxxxxxxxx x xxxxxx státního xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx).
65) §15a xxxxxx x. 254/2001 Xx., x vodách x o změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
66) §20 xxxx. 3 zákona x. 200/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
67) Zákon č. 262/2006 Sb., xxxxxxx práce, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

68) §3 xxxx. 7 zákona x. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

69) Například zákon č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 127/2005 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

70) §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) zákona x. 100/2001 Xx., x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na životní xxxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

71) §4 odst. 1 xxxxxx x. 100/2001 Sb., x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

72) §66 xxxx. 1 soudního xxxx xxxxxxxxx.

73) Příloha X xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 305/2011 xx xxx 9. xxxxxx 2011, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xx xxx a xxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx Rady 89/106/XXX.

74) §2 písm. x) xxxxxx č. 123/1998 Xx., x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx prostředí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.