Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021 do 31.12.2022.


Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
183/2006 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Základní pojmy §2 §3

ČÁST DRUHÁ - VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY

HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ §4

HLAVA II - PŮSOBNOST VE VĚCECH ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Působnost ve věcech územního plánování §5

Orgány obce §6

Orgány kraje §7

Zvláštní působnost na území hlavního města Prahy §8 §9

Ministerstvo obrany §10

Ministerstvo §11 §12

Obecné stavební úřady §13

Kvalifikační požadavky pro výkon činnosti na obecném stavebním úřadu §13a §14

Speciální stavební úřady §15

Vojenské a jiné stavební úřady §16

Vyhrazení pravomoci stavebního úřadu §17

ČÁST TŘETÍ - ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

HLAVA I - CÍLE A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Cíle územního plánování §18

Úkoly územního plánování §19

HLAVA II - OBECNÁ USTANOVENÍ A SPOLEČNÉ POSTUPY V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ

Zveřejňování písemností §20

Jednotný standard územně plánovací dokumentace §20a

Územně plánovací informace §21

Veřejné projednání §22

Zástupce veřejnosti §23

Oprávněný investor §23a

Územní rezerva §23b

Kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost §24

HLAVA III - NÁSTROJE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Díl 1 - Územně plánovací podklady §25

Územně analytické podklady §26

Pořizování územně analytických podkladů §27

Aktualizace územně analytických podkladů §28

Projednání územně analytických podkladů §29

Územní studie §30

Díl 2 - Politika územního rozvoje §31

Obsah politiky územního rozvoje §32

Návrh politiky územního rozvoje §33

Schválení politiky územního rozvoje §34

Aktualizace politiky územního rozvoje §35

Díl 3 - Územně plánovací dokumentace

Oddíl 1 - Územní rozvojový plán §35a

Obsahové náležitosti a struktura územního rozvojového plánu §35b

Projednání návrhu územního rozvojového plánu §35c §35d §35e

Vydání územního rozvojového plánu §35f

Aktualizace územního rozvojového plánu §35g §35h

Oddíl 2 - Zásady územního rozvoje §36

Návrh zásad územního rozvoje §37 §38

Řízení o zásadách územního rozvoje §39 §40

Vydání zásad územního rozvoje §41

Aktualizace zásad územního rozvoje §42

Zkrácený postup pořizování aktualizace zásad územního rozvoje §42a §42b §42c

Oddíl 3 - Územní plán §43

Pořízení územního plánu §44

Úhrada nákladů na pořízení územního plánu §45

Návrh na pořízení územního plánu §46

Zadání územního plánu §47 §48 §49

Návrh územního plánu §50 §51

Řízení o územním plánu §52 §53

Vydání územního plánu §54

Vyhodnocování územního plánu a jeho změny §55

Zkrácený postup pořizování změny územního plánu §55a §55b §55c

Opatření proti průtahům při pořizování územního plánu §56

Spojené pořízení územního plánu a regulačního plánu §57

Zastavěné území §58

Vymezení zastavěného území §59 §60

Oddíl 4 - Regulační plán §61

Pořízení regulačního plánu §62

Úhrada nákladů na pořízení regulačního plánu §63

Pořízení regulačního plánu z podnětu §64 §65

Pořízení regulačního plánu na žádost §66

Řízení o regulačním plánu §67

Posouzení regulačního plánu pořizovatelem §68

Vydání regulačního plánu §69

Souběžné pořízení regulačního plánu a změny územního plánu §70

Doba platnosti, změna a zrušení regulačního plánu §71

Zkrácený postup pořizování změny regulačního plánu §72 §73 §74 §75

Díl 4 - Územní rozhodnutí §76 §77 §78

Veřejnoprávní smlouva §78a

Rozhodnutí o umístění stavby §79

Rozhodnutí o změně využití území §80

Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území §81

Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků §82

Rozhodnutí o ochranném pásmu §83

Díl 5 - Územní řízení

Příslušnost k územnímu rozhodnutí §84

Účastníci územního řízení §85

Žádost o vydání územního rozhodnutí §86

Zahájení územního řízení §87

Přerušení územního řízení §88

Závazná stanoviska, námitky a připomínky §89

Posuzování záměru žadatele §90 §91

Územní rozhodnutí §92

Doba platnosti územního rozhodnutí §93

Změna a zrušení územního rozhodnutí §94

Územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí §94a §94b §94c §94d §94e §94f §94g §94h §94i

Společné územní a stavební řízení §94j §94k §94l §94m §94n §94o §94p

Společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí §94q §94r §94s §94t §94u §94v §94w §94x §94y §94z

Zjednodušené územní řízení §95

Územní souhlas §96

Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru §96a

Závazné stanovisko orgánu územního plánování §96b

Díl 6 - Územní opatření o stavební uzávěře a územní opatření o asanaci území §97 §98 §99 §100
Díl 7 - Úprava vztahů v území §101

Náhrady za změnu v území §102

ČÁST ČTVRTÁ - STAVEBNÍ ŘÁD

HLAVA I - STAVBY, TERÉNNÍ ÚPRAVY, ZAŘÍZENÍ A UDRŽOVACÍ PRÁCE

Díl 1 - Povolení a ohlášení

Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení §103

Jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce, u kterých postačí ohlášení §104

Ohlášení §105 §106 §107

Stavební řízení §108 §109 §110 §111 §112 §113

Námitky účastníků řízení §114

Stavební povolení §115 §116

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora §117

Změna stavby před jejím dokončením §118

Díl 2 - Kolaudace §119 §120 §121

Kolaudační souhlas §122

Kolaudační řízení §122a

Předčasné užívání stavby §123

Zkušební provoz §124

Dokumentace skutečného provedení stavby §125

Změna v užívání stavby §126 §127

Díl 3 - Odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení

Povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení §128

Nařízení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení §129 §130 §131 §131a

HLAVA II - STAVEBNÍ DOZOR A ZVLÁŠTNÍ PRAVOMOCI STAVEBNÍHO ÚŘADU

Společné zásady §132

Kontrolní prohlídka stavby §133 §134

Neodkladné odstranění stavby a nutné zabezpečovací práce §135 §136

Nezbytné úpravy §137

Stavební příspěvek §138

Údržba stavby §139

Vyklizení stavby §140

Opatření na sousedním pozemku nebo stavbě §141

Účastníci řízení §142

HLAVA III - AUTORIZOVANÝ INSPEKTOR §143 §144 §145 §146 §147 §148 §149 §150 §151

HLAVA IV - POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST OSOB PŘI PŘÍPRAVĚ, PROVÁDĚNÍ A UŽÍVÁNÍ STAVEB

Stavebník §152

Stavbyvedoucí a stavební dozor §153

Vlastník stavby a zařízení §154 §155

Požadavky na stavby §156

Stavební deník §157

ČÁST PÁTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I - VYBRANÉ ČINNOSTI VE VÝSTAVBĚ A SOUČINNOST VLASTNÍKŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Vybrané činnosti ve výstavbě §158

Projektová činnost ve výstavbě §159

Provádění staveb §160

Vlastníci technické infrastruktury §161

HLAVA II - EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI, UKLÁDÁNÍ PÍSEMNOSTÍ A NAHLÍŽENÍ DO NICH §162 §163 §164 §165 §166 §167 §168

HLAVA III - OBECNÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU, ÚČELY VYVLASTNĚNÍ A ÚPRAVA NĚKTERÝCH DALŠÍCH PRÁV A POVINNOSTÍ

Obecné požadavky na výstavbu §169

Účely vyvlastnění §170

Státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu §171

Vstupy na pozemky a do staveb §172

Pořádková pokuta §173

Expertní součinnost §174

HLAVA IV - OCHRANA VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ A SOUČINNOST SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ §175 §176

Mimořádné postupy §177

HLAVA V - PŘESTUPKY §178 §179 §180 §181

Společná ustanovení §182 §183

HLAVA VI - VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ Z INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY §184

HLAVA VII - SOUHLAS VLASTNÍKA A NAVAZUJÍCÍ ŘÍZENÍ §184a §184b

ČÁST ŠESTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přechodná ustanovení §185 §186 §187 §188 §188a §189 §189a §190 §191

Vztah ke správnímu řádu §192

Zmocňovací ustanovení §193 §194 §195

Závěrečná ustanovení §196

Zrušovací ustanovení §197

ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST §198

Příloha - Rámcový obsah vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje, územního rozvojového plánu, zásad územního rozvoje a územního plánu na životní prostředí pro účely posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (Část A vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území)

Nález Ústavního soudu - č. 124/2021 Sb.

č. 191/2008 Sb. - Čl. II

č. 350/2012 Sb. - Čl. II

č. 39/2015 Sb. - Čl. II

č. 225/2017 Sb. - Čl. II

č. 3112/2019 Sb. - Čl. II

č. 47/2020 Sb. - Čl. IV

č. 403/2020 Sb. - Čl. XXV

INFORMACE

183
XXXXX
xx xxx 14. xxxxxx 2006
o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx ve věcech xxxxxxxx plánování xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, soustavu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx sloučení postupů xxxxx xxxxxx xxxxxx x postupy xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx prostředí, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, rozvoj xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx infrastruktury, xxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx autorizovaných xxxxxxxxxx, soustavu stavebních xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x provádění xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx staveb, xxxxxx požadavky na xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx na pozemky x xx xxxxxx, xxxxxxx veřejných xxxxx x některé xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§2

Xxxxxxxx pojmy

(1) V xxxxx xxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxx v xxxxx xxxxx jeho xxxxxxx nebo prostorového xxxxxxxxxx, xxxxxx umisťování xxxxxx a jejich xxxx,

x) stavebním xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx část xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x určený x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zastavěným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x další xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx oplocením, xxxxxxx xxxxxxxx celek x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zastavěným xxxxxx území xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; nemá-li xxxx xxxxx xxxxxxxx zastavěné xxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxx zastavěná xxxx xxxx xxxxxxxx x 1. září 1966 x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nemovitostí (xxxx xxx "intravilán"),

e) xxxxxxxxxxxxxxx pozemkem xxxxxxx, xxxx xxxxx zastavět xx území xxxx, xxxxx xxxx vydaný xxxxxx xxxx, x xx

1. xxxxxxx veřejné xxxxxx a parku1) xxxxxxxx xxxxxxxx užívání;

2. x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx soubor xxxxxxxxxxx lesních xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx 0,5 xx,

x) xxxxxxxxxxxx územím pozemky xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) plochou xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje, xxxxxxx xxxxxxxxxx plánu, zásadách xxxxxxxx rozvoje xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx plánovacích xxxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x její xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxxxx, rozsahem nebo xxxxxxxx ovlivní xxxxx xxxx xxxx, popřípadě xxxxx xxxx xxxxx; x případě xxxxxxxx xxxxx Xxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx plocha xxxxxxxxxxxxx významu,

i) koridorem xxxxxx vymezená pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x technické xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vymezená x xxxxxxxxx x územním xxxxx, xxxxxxxx územního xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx plánu,

k) plochou xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, u xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx ze stávajícího xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx využití xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) plochou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x územním xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, x xx

1. xxxxxxxx infrastruktura, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, vodních xxxx, xxxxxx x x xxxx souvisejících xxxxxxxx;

2. xxxxxxxxx infrastruktura, xxxxxx xxxx vedení x xxxxxx a s xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx technického xxxxxxxx, xxxxxxxxx vodovody, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx ohrožení xxxxx xxxxxxxxx nebo jinými xxxxxxxxx, stavby x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx vedení, xxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxxxxxxx xxxx x elektronické xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx x zásobníky xxxxx;

3. xxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxx, zařízení x pozemky xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a xxxx x rodiny, xxxxxxxxx xxxxxx, kulturu, veřejnou xxxxxx, ochranu xxxxxxxxxxxx;

4. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx1),

xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx určená x rozvoji xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nestavební xxxxxx xxxxxxxx xx snižování xxxxxxxx území x x xxxxxxx anebo x ochraně xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx,

x) územně plánovací xxxxxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxx xxxx;

2. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

3. xxxxxx xxxx;

4. xxxxxxxxx xxxx.

(2) X xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxxxx xxx místní rozvoj (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxx Ministerstvo xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx územního rozvoje,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k provádění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx předmětu xxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů2),

c) xxxxxxxxxxx osoba, která xxx xxxx žádá xxxxxx stavebního xxxxxxxx xxxx ohlašuje xxxxxxxxx xxxxxx, terénní xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x dále xxxxx, xxxxx stavbu, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx x stavebního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xx rozumí xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x maturitní xxxxxxxx x xxxxxxx 3 xxxx praxe xxx xxxxxxxxx staveb,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxx na výstavbu xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx území, technické xxxxxxxxx xx stavby x xxxxxx technické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právními předpisy.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx vznikají xxxxxxxx xxxx montážní xxxxxxxxxxx, xxx zřetele xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, materiály a xxxxxxxxxx, na účel xxxxxxx a dobu xxxxxx. Xxxxxxx stavba xx stavba, x xxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxx omezí dobu xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx výrobek plnící xxxxxx stavby. Stavba, xxxxx slouží xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx reklamu.

(4) Xxxxx xx x tomto xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, rozumí se xxx xxxxx xxxxxxxxx x její xxxx xxxx změna dokončené xxxxxx.

(5) Xxxxxx dokončené xxxxxx xx

x) nástavba, xxxxxx xx stavba xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, kterou xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxx které se xxxxxxxxx vnější půdorysné x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; za xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pláště xxxxxx.

(6) Změnou stavby xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx rozumí změna x provádění xxxxxx xxxxxx xxxxxx povolení xxxx xxxxxxxxxxx stavby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx inspektorem.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx plochou xxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx konstrukcí xxxxx xxxxxxxxxx x podzemních xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx x arkýřů se xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx) je xxxxxxxxx xxxxxx vymezena xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do vodorovné xxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jejich xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx střešní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vzájemně xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx záměru xxxxxxxxxxx výstavba xx xxxxxxxxx území nebo xx společným xxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxx, která xxxxxx xxxx xxxxxxxx souboru xxxxxx. Vedlejší xxxxxxx x souboru xxxxxx xx xxxxxx stavba, xxxxx se stavbou xxxxxx svým xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx x která xxxxxxxxxxx uživatelnost xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx stavby xxxxxx.

§3

(1) Terénní xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx práce x xxxxx terénu, jimiž xx podstatně xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, těžební x jim xxxxxxx x s xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, nejedná-li xx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx hornickým xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx hřišť x sportovišť, xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx informační x xxxxxxxx xxxxx, tabule, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x technické xxxxxxxx, pokud xxxxx x xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 3. X xxxxxxxxxxxxx, xxx xx jedná x xxxxxx nebo xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxxx x xxxxxxx ploše xxxxx než 8 x2 xx xxxxxxxx xx stavbu xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx se xxxxxx místo, na xxxxxx se provádí xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx; zahrnuje xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx část anebo xxxx xxxxxx, popřípadě, x rozsahu vymezeném xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx práce, jimiž xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, aby xxxxxxxxxxx xx znehodnocení xxxxxx x xx xxxxxxx xx prodloužila xxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx dokončené xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXX XXXXXXX XXXXXX

XXXXX I

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

§4

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x stavební úřady xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zjednodušující xxxxxxx a postupují xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx co xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx, xxx xxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x dané xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx staveb, pouze xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx žádosti xxxx ohlášení xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx úřad xxxxxxx stavby xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Stanoví-li xxx xxxxx zákon, mohou xxxxxx územního plánování x xxxxxxxx úřady xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx správního xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx být xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx zájmy xxxxxxxxx xxxx a zájmy xxxxxxxxx xxxxxx3).

(2) Orgány xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx úřady postupují xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxx veřejné zájmy xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx4) xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx stanoviska5) xxx xxxxxxxxxx x xxx jiné úkony xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxx inspektora xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jinak,

b) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx samostatným xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx x jejichž xxxxx je závazný xxx xxxxxxxx územního xxxxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxx stanoviska xx xxxxxxx §149 xxxx. 2 xxxxxxxxx řádu xxxxxxx.

(3) Obsahuje-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řešení, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx samostatně.

(4) Xxxxxxx xxxxx je xxxxx svým xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx navazující xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx pouze xx základě xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxx uplatněny xxxxx x kterými xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx stanovisko xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podkladů xxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, jinak xx x xxx xxxxxxxxxx.

(5) V řízeních xxxxx části xxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx k závazným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, x xxxxxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x územním xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x územním xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx x závazné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nově zjištěných x doložených xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxx orgány xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(7) Je-li dotčeným xxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx správy, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx požadavky xx ochranu xxxxx xxxxxxxxx veřejných xxxxx, xxxxx xxxx. Koordinované xxxxxxxxxx nebo koordinované xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx pouze v xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx. Ustanovení xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxx6) xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx protichůdná xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoviska dotčených xxxxxx. Dojde-li k xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, jakož i xxxx dotčenými xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(9) X prodloužení xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx pouze xxxxxxxxx xx spisu, x xxxxxxx orgán vyrozumí x xxxx skutečnosti xxxxxxxx. Jestliže xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxx jeho xxxxxx, považuje xx xx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 9 xxxx druhé xxxxxx xxxxxxx předpoklady pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx stanovisko podle xxxxxxxx 9 xxxx. Xxxx xxxxxxx stanovisko xxx xxxxx xx 6 měsíců xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx závazným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(11) Xxxxx xxx zahájení přezkumného xxxxxx x xxxxxxx xxxx změnu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x závazného xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x), xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx xxx, xxx xxxx úkon xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx zahájení xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx stanoviska podle xxxxxxxx 2 písm. x), xxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx běžet xxx xxx vzniku práva xxxxxxx oznámený xxxxx.

(12) Xxxxxxxx 9 a 10 xx xxxxxxxxx xx závazné xxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx záměru xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) orgánu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx, kterým xx

1. vyslovuje souhlas x zásahům, xxxxx xx mohly vést x závažnému xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx přírodního xxxxxxxxxx v zájmu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx x zájmu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody v xxxxxxx xxxxxxxxx,

3. posuzuje xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rostlin x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx,

4. xxxxxxx souhlas s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx ochranných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx území, xxxxx byla xxxxxxxxx x zajištění udržení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx významných xxxxx, xxxxx jsou předmětem xxxxxxx evropsky xxxxxxxxxx xxxxxxx,

5. posuzuje záměr x hlediska zájmů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx přírody x xxxxxxx, a xxxxx xx vydáno xxxx xxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx k zásahu xx přírody a xxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX ŘÁDU

§5

Působnost xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Působnost xx xxxxxx územního plánování xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx xxxxxx obcí x xxxxx, ministerstvo x na xxxxx xxxxxxxxxx újezdů Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Orgány xxxx x kraje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx plánování xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nestanoví-li xxxxx, xx x xxxx rozhoduje xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx kraje.

(3) Xxxxxx xxxx zajišťují xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx nejsou svěřeny xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx dotčeným orgánům.

(4) Xxxxxx kraje xxxxxxxxx xxxxxxx x rozvoj xxxxxx xxxxx kraje, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx obcí.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx krajů x xxxx xxx x zákonem stanovených xxxxxxxxx, x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx x součinnosti x xxxxxx krajů x xxxxxxxxx obcí.

(6) Xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx soustavně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace a xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx kterých xxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx pořídit xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxx obce

(1) Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxx xxxxxxxx plánování") x xxxxxxxxx působnosti

a) pořizuje xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx plán xxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §96b, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) podává xxxxx xx xxxxxxx xxx xx evidence xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxx úřad, který xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxx §24, vykonává xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x) x xxxxxxxx xxxxxx studii; na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xxxx působnost xxx xxxx xx xxxxxxx správním xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx, xxxxx xx stavebním xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxx xxxxx XXX xxxx 4 a 5, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx a vykonává xxxxx činnosti podle xxxxx čtvrté,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Obecní úřad, xxxxx xxxxxxxxxx působnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podkladů x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxx obce

a) xxxxxxxxx x samostatné xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx plánu x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx působnosti xxxxxx, případně xxxxxx xxx zpracování xxxxxx xxxxxxxx plánu,

c) vydává x xxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx plán,

e) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x uplatňování xxxxxxxx xxxxx,

x) vykonává xxxxx činnosti xxxxx xxxxxx zákona.

(6) Xxxx xxxx x x xxxxxx, xxx se xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx

x) vydává xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) schvaluje xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) xxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx fyzickou xxxxxx xxxxxxxxxx k výkonu xxxxxx xxxxxxxxx činnosti (§24 xxxx. 1),

c) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx sousední obce,

e) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

§7

Xxxxxx xxxxx

(1) Krajský xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx zásady xxxxxxxx xxxxxxx x x zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx plán xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vydává xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §96b x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx správních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx územní rozhodnutí x zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx xx svůj xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zásady xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x samostatné xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx územního rozvoje,

c) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zásad územního xxxxxxx,

x) xxxxxx regulační xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx případech,

e) vykonává xxxxx činnosti xxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxx xxxxx

x) uplatňuje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x návrhu politiky xxxxxxxx rozvoje a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx uzávěře.

(4) Xxxxxxx úřady vykonávají xxxxxx dozor xx xxxxxx územního plánování x xxxxxxxxxx řádu.

§8

Xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx územní xxxx xxx území xxxxxxxx xxxxx Prahy Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx7), xxxxxxxx působnost xxxxxxxxx xxxxx ministerstvo. Xxxxxxxx-xx územní xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx úřad xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx může v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnout x xxxxxxxxx pořízení xxxxxxxx plánu xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, která je xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx xxxx změna xxxxxx xxx v tomto xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx měněny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktualizací xxxxx xxxxxxxx rozvoje. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx podmínkou xxx xxxxxx územního xxxxx nebo jeho xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx územního rozvoje xxxxxxxx.

§9

§9 zrušen právním xxxxxxxxx č. 350/2012 Sb.

§10

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxx pro území xxxxxxxxxx újezdů

a) xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x územní xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dat xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Újezdní xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx x územní xxxxxx,

x) xxxxxxxx územně xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xx vložení xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx

§11

(1) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx věcech xxxxxxxx xxxxxxxxx a

a) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx politiku xxxxxxxx xxxxxxx a územně xxxxxxxxx podklady,

c) xxxxxxxx x vydává územní xxxxxxxxx xxxx,

x) vede xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x evidenci xxxxxx xxxxxxxxx činnosti,

e) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx metodickou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavebně xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx x stavebnictví, zejména x xxxxxxx životů x xxxxxx, x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx složku státu, xxxxx

x) řeší xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x oboru xxxxxxxx plánování x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x architektury, x

x) xxxxxxxxxx xxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jejich xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podklady.

§12

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxx dozor xx xxxxxx xxxxxxxxxx řádu,

b) xxxx systém xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxx sleduje a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx ve xxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxx, x navrhuje xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxx x xxxxxx rozvoj,

d) xxxxxxxx xxxxxx požadavků xx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxx, prvky x xxxxxxxx xxxxxxx x může xxxxx xxxxxxx k úpravě Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx certifikace stavebních xxxxxxx anebo x xxxxx xxxxxxxx technickým xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, speciálních, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx státní xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx

x) xxxx xxx xxxx vyhradit zjišťování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx příčin xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxx xxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx dotýkají veřejných xxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx inspektory xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx staveb,

c) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stavebně technické xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu x xxxxxxxxxx technických xxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§13

Obecné stavební xxxxx

(1) Xxxxxxx stavebním úřadem xx

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx ústředním xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx8),

x) pověřený xxxxxx xxxx8),

x) xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx působnost xxxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2012.

(2) Xxxx xxxx xx projednání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx působnost xxxxxxxxxx xxxxx obecnímu xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx řádný xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx působnost xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřady xxxxxxx x odstavci 1 písm. x) xx x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Jde-li x opatření xxxx xxxxxx, která xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, provede xxxxxx x xxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxx nadřízený xxxxxxxx xxxx. Xxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx se má xxxxxx nebo opatření xxxxxxxxxx.

(5) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx a nemovitostí59).

(6) X xxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností vykonává xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxx I dílu 1 x xxxxx §122, 123, 124 x 134.

(7) Správní xxxxxx obecných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§13x

Xxxxxxxxxxxx požadavky xxx xxxxx činnosti na xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu

(1) Xxxxxx stavební xxxx xxxxxxx v §13 xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řádu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavky xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxx-xx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávného celku, xxxx splňovat také xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu17).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx má

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx stavebního, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx právnického xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x 2 xxxx praxe v xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x 3 xxxx praxe x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, ale xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řádu, xxxxx xx zajištěno, xx xxxx xx xxxx xxxxxxx uvedených xxxxxxxxx xxxxxxxxx tuto xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx úředníka splňujícího xxxxxxxxxxxx požadavky xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx17), maximálně xxxx po xxxx 18 xxxxxx.

§13x vložen xxxxxxx předpisem x. 350/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§14

(1) Jestliže xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxx úřad a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx šetření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ministerstva xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxx spolupráce xxx xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx technické xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx provozovateli systému xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx výkonu xxx xxxxxxxx. Rozsah x způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§15

Speciální stavební xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x výjimkou pravomoci xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vykonávají u

a) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx,

x) staveb dálnic, xxxxxx, xxxxxxxx komunikací x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) vodních xxx

xxxxxx xxxxxxxxxxxx státní xxxxxx xx uvedených xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx postupují xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nestanoví xxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx vydat xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxx rozhodnutí, který xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutím. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxx §96b.

(3) X xxxxxxxxxxxxx, zda xx x konkrétním xxxxxxx xxxxx o xxxxxx podle odstavce 1, nebo x xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx stanovisko příslušného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§16

Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Působnost xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx územního xxxxxxxxxxx, vykonávají xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx vojenských xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx obrany xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jím xxxxxxxx xxxx založenou, x x xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bezpečnost,

b) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx státu, xxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx sloužící x xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxx České xxxxxxxxx, Policejní xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx staveb nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Národního bezpečnostního xxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti x xxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxx služby x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Ministerstvo xxxxxxxx x obchodu x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, zpracování, transportu x xxxxxxxx radioaktivních xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx pro tyto xxxxx, u staveb xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x staveb x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx10), x xxxxxx xxxxxxxx x produktovodů x x xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx uskladňování plynu xxxx výrobny xxxxxxxxx x celkovém xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 100 XX a xxxx10).

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obvodní báňské xxxxx, jde-li x xxxxxx, které xxxx xxxxxxx otvírce, přípravě x xxxxxxxx výhradních xxxxxxx, xxxxx i xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxx x obchodu xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) a xxxxxx vodních xxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxxx xxxxx povolení xxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x stavbu xxxxx xxxxxxxx 2 nebo 3, xxxx o xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§17

Vyhrazení pravomoci xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx může xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x opatření s xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zónu x jejich xxxxx. Xxxxx xx vyhradí xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx hlavě X xxxx 1, xxxxxxxx xxxxxx pravomoc podle §122, 123 x 124.

(2) Vyhradí-li xx xxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxxx 1 pravomoc x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x případě xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx11), xxxxxxxx xxxxxx pravomoc xxxxx hlavy I xxxx 1 x xxxxx §122, 123 x 124 xxxxxx xxxxxx.

(3) Ministerstvo si xxxx vyhradit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kraje, x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí xxxx x staveb x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXX A XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX

§18

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxx udržitelný xxxxxx xxxxx, spočívající xx vyváženém xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx soudržnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx území a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx ohrožoval podmínky xxxxxx generací xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx plánování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx území soustavným x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx souladu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x hospodářský xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Orgány územního xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx chrání x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a civilizační xxxxxxx území, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx složku xxxxxxxxx xxxxxx obyvatel x xxxxxx jejich xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) X xxxxxxxxxxxx xxxxx lze x xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, vodní xxxxxxxxxxxx, xxxxx nerostů, xxx xxxxxxx xxxxxxx x krajiny, pro xxxxxxxx dopravní x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, přípojky x xxxxxxx komunikace, xxx xxxxxxxxx nebezpečí xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x dále xxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx cyklistické xxxxxx, xxxxxxxxxx zařízení, ekologická x xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx rekreace xxxx x uvedených xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxx opatření xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace x xxxxxx veřejného zájmu xxxxxxxx nevylučuje.

(6) Xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx umístit technickou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§19

Xxxxx územního plánování

(1) Xxxxxx xxxxxxxx plánování xx zejména

a) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx stav xxxxx, xxxx přírodní, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx a posuzovat xxxxxxx změn v xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, problémy, xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx prostředí, xxxxxxxxxxx xxxxxx území, xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx využívání,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x estetické xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxx, xxxxxxx na xxxxxxxx, uspořádání x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro provedení xxxx v území, xxxxxxx pak pro xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) stanovovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x území (xxxxxxxxx),

x) xxxxxxxx x území xxxxxxxx xxx snižování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx odstraňování xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx přírodě blízkým xxxxxxxx,

x) vytvářet v xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx změn,

i) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx obnovu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pro kvalitní xxxxxxx x pro xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejných rozpočtů xx změny x xxxxx,

x) xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx asanační, xxxxxxxxxxxxx x rekultivační xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx území xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4),12) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) regulovat rozsah xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) uplatňovat xxxxxxxx zejména z xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx plánování a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx územního xxxxxxxxx xx také xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj území (§18 xxxx. 1). Xxx účely xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx rozvoj území. Xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí, xx kterém xx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx územního xxxxxxx, xxxxxxxx rozvojového xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x přihlédnutím x xxxxx posuzovaných xxxxxxxxx. Náležitosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x příloze k xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX

§20

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx správní xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx seznámit xx x návrhy xxxxxx, územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx dne vyvěšení xxxxxxx vyhlášky.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

§20a

Jednotný xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Územně xxxxxxxxx dokumentace, její xxxxxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx vyhotovuje rovněž x xxxxxxxxxxxx verzi xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx68) včetně xxxxxxxxxxxx xxx74) ve xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Vybrané části xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx aktualizace nebo xxxxx a xxxxx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx x jednotném standardu.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxxxxx části xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx

x) strukturu xxxxxxxxxxxxxxxxx částí územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) grafické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxx x

x) xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx územně xxxxxxxxx dokumentace podle xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§21

Xxxxxx plánovací informace

(1) Xxxxxxx úřad, xxxx xxxxxxxx plánování, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx pořizovatele x stavební xxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx13) xxxxxx xxxxxxxxx informace o

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx území x změn xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx územně plánovacích xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) podmínkách xxxxxx xxxxxxxxxxx plánu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx vydání xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánů.

(2) Xxxxxxx x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx v území x konkrétní xxxxx x xxxx záměru, xxxxxxx účel x xxxxxxxxx provedení xxxxxx xxxx xxxxxx opatření x xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxx 1 xxx xxx xxx jejího xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx vydal, xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx xxxxxx, zejména xx základě provedení xxxxxxxxxxx příslušných územně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x uplatňování xxxxx xxxxxxxx rozvoje x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plánu.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§22

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Veřejné xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxx pořizovatel. Xx-xx xx účelné xxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx území, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Pro xxxxxxxx xxxx stanovených xxxxxxx je xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx písemně.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx14) (dále xxx "projektant") xxxxxx xxxxxx plánovací dokumentace.

§23

Xxxxxxxx veřejnosti

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejnosti.

(2) Xxxxxxxxx veřejnosti může xxx fyzická nebo xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx veřejnosti xxxx zmocnit xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx občanů xxxx x xxxx xxx 2000 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 200 xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx uplatňují xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx veřejnosti xxxx xxxxxxx rovněž xxxxxxx 500 xxxxxx xxxxx nebo nejméně xxxxx desetina občanů xxxxxxxxx obce xx xxxxx kraje s xxxx xxx 2000 xxxxxxxxx xxxx nejméně 200 xxxxxx obce xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Zmocnění zástupce xxxxxxxxxx se dokládá xxxxxxxx občanů xxxx xxxx kraje xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx15), kteří xxxxxxxxx věcně xxxxxxx xxxxxxxxxx, a podpisovou xxxxxxxx, v níž xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, trvalý xxxxx xxxx pobyt, xxxxxxxxx adresa místa xxxxxx x zahraničí x podpis osob x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx zástupce veřejnosti xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx připomínky x x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx zástupce xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jeho xxxxxx pobyt nebo xxxxx x xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) X tom, xxx xxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3, xxxxxxxx x případě xxxxxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx16), xxxxx xx oznamuje pouze xxxx osobě; xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx má xxxx xxxxx všechna xxxxxxxx práva zástupce xxxxxxxxxx.

§23x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Vlastník, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dopravní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx infrastruktury (xxxx jen "oprávněný xxxxxxxx") je oprávněn xxxxxxxxx, aby xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx územního xxxxxxx, územního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx uvede xxx xxxxxxxxxxxxx údaje včetně xxxxx umožňujících xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxx xx žádost x xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx obcí. Xx-xx xxxxxx úplná, krajský xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx investorů, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxx informován xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx 5 let xxx dne xxxx xxxxxxxxxx. Žádost xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Změní-li xx údaje xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx oprávněný investor xxxxxxx o xxxx xxxxx xxxxxxxxxx vyrozumět xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§23x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 225/2017 Xx. x účinností xx 1.1.2018

§23b

Územní xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx a plošné xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx prověřit.

(2) Změnit xxxxxx rezervu xx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené využití xxx jen na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Územní rezerva xx xxx xxxxx xxxxxxxx neposuzuje x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx významné xxxxxxxx xxxx xxxxx oblasti; xxxxxxx vlivy xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx umožnit xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) V xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ztížit xxxx xxxxxxxxx.

§23x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 403/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

§24

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx činnost

(1) Xxxxxxx úřad x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §6 xxxx. 1 xxxx §7 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx plánování, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 prostřednictvím xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxx, kteří splňují xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx. Kvalifikační xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxxxx nebo fyzická xxxxx, která xx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx17) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx17) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání se xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x praxe xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx obor xxxxxx plánování xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14).

(3) Xxxxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx x praxe xxxxxxx dále xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uznané xxx xxxxxxxxxx x xxxxx územní xxxxxxxxx x xxxxxxx 18 xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxx xxxxx"),

x) vysokoškolské xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx autorizaci x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vysokoškolské xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x dalších xxxxxxx souvisejících x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, x xxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx plánovací činnost xxxxx odstavce 1, xxxxx je xxxxxxxxx, xx bude xx xxxx xxxxxxx uvedených xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx dobu 3 xxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxx 1

Územně plánovací xxxxxxxx

§25

Xxxxxx plánovací xxxxxxxx xxxxx xxxxxx analytické xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx studie, xxxxx ověřují xxxxxxxx x podmínky xxxx x území; xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.

§26

Územně xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx podklady xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stavu x xxxxxx xxxxx, jeho xxxxxx, omezení xxxx x xxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, vyplývajících x xxxxxxxx předpisů xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxx vyplývajících z xxxxxxxxxx území (dále xxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxx"), xxxxxx na xxxxxxxxx xxxx v xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx udržitelného xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx udržitelného xxxxxxx xxxxx").

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx analytických podkladů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§27

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx územně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx správní obvod x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánů x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx analytické podklady xxx území kraje x podrobnosti x xxxxxxx nezbytném pro xxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxx kraje. Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxx analytické xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxx analytických podkladů xxxxxxxxxxxxx se postup xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 a §28 a 29 xxxxxxxxx.

(2) Územně xxxxxxxxxx xxxxxxxx pořizuje příslušný xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxx a xx základě xxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x stavu xxxxx, x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x omezeních, xxxxx se váží x xxxxxx xxxxx xxxxx, například ploše, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, a xxxxx vznikla xxxx xxxx zjištěna xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx; xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx o jejich xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx schválení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxx x xxxxx"). Xxxxxxxxx xxx pořízení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx mapa.

(3) Xxxxx x xxxxx poskytuje xxxxxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx, xxx zřízená xxxxxxxxx osoba a xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "poskytovatel xxxxx") x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx po xxxxxx zjištění, přitom xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx část xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx formě x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Jednotné xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx18). Xxxxx o xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x vedení technické xxxx x xxx xxxxxxx projektanta xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx studie.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx na pořizovateli xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx do xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx x nákladů xx doručení pořizovateli.

§28

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Pořizovatel průběžně xxxxxxxxxxx xxxxxx analytické xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x nejpozději xx 4 xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx do 42 měsíců xx xxxxxxxx xxxxxx analytických xxxxxxxx nebo od xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nové xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x aktualizaci poskytovatelům xxxxx a xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx jimi xxxxxxxxxxxx xxxxx o území xx xxxxx xx 3 xxxxxx. Pokud xxx poskytovatel xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx, má xx xx xx, že xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 3, xxxx prokáže-li xx, xx poskytovatel xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xx xxxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§29

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro správní xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx úplnou aktualizaci xxxxxxxx pořizovatel x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx plánovacích xxxxxxxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podklady xxxxx xxxxxxxx projednání x xxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx úřadu.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx podklady pro xxxxx kraje a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřad x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx je k xxxxxxxxxx zastupitelstvu kraje x xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Krajský xxxx xxxxx ministerstvu x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxx aktualizaci.

§30

Územní xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx některých xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které by xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podmiňovat využití x uspořádání území xxxx xxxxxx vybraných xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, kdy je xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentací, z xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx studie určí xxxxxxxxxxx xxxx obsah, xxxxxx, xxxx x xxxx.

(3) Pořízení xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx pořizovatel xxxxxxxx úplnou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nákladů xx xxxx, kdo xxxxx xxxxxx podal.

(4) X xxxxxx územní xxxxxx může xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx, xxx hodlá xxxxx x území xxxxxxxxxx, xxxx zajistit zpracování xxxxxx studie na xxx náklady.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxx studie podá xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §25, xxxxx xx xxxxxxx dat x xxxx studii xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 8 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx dat x xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx aktuálnost xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx skutečnosti xxxxxxx xxx do xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx pověřená xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, údaje x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vypustí. Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x územní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx též x případě, že xxxx xxxxx xx x rozporu s xxxxxxxx xxxxxxxx.

Díl 2

Politika xxxxxxxx xxxxxxx

§31

(1) Politika územního xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx období požadavky xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx souvislostech, zejména x xxxxxxx na xxxxxxxxxx rozvoj území, x xxxxxx strategii x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx možnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozvojového xxxxx x zásad xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx ústředními xxxxxxxxx úřady x xxxxxx na změny x území xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pořizuje xxxxxxxxxxxx xxx celé xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx. Ministerstvo xxxxxxx, aby xx Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx, a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx plánů, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx následujícím xx xxx zveřejnění sdělení xxxxx xxxxxxxx 3.

§32

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Politika xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx územního plánování xxx zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) vymezuje xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx z xxxxxx soustředění aktivit xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx které xxxx xxxxxxxx přesahují xxxxx xxxxxxx kraje, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x rozvojové xxx,

x) xxxxxxxx oblasti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx významu nebo xxxxx xxxx významem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) schematicky xxxxxxxx xxxxxx x koridory xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxx významem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x pro jejich xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx jejich xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, útlum, xxxxxxxxxx a xxxxxx,

x) xxxxxxx úkoly xxxxx §31,

x) stanoví, které xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx územního xxxxxxxxxxx plánu.

(2) X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zajistí xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí xx popíšou x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx závažné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§33

Xxxxx politiky územního xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx pořizuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx spolupráci x xxxxxxxxxxxx, jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) územně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx19),

x) podkladů x xxxxxxxxx veřejné xxxxxx, které xxxx x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx souvislostech vliv xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, například xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, generelů,

d) xxxxxx x xxxxx životního xxxxxxxxx20),

x) mezinárodních xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxx xxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx území xxxxxxxxxxxxx, xxxxx ústředním xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx 60 dnů xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx podaným xx xxxx lhůtě xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx návrh xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxx konání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 30 xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obcí x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx než 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxx projednání. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx připomínkám xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §22 xxxx. 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Ministerstvo xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje spolu x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx udržitelný xxxxxx xxxxx sousedním xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxx uplatňováním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x nabídne xxx xxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx projeví zájem, xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účastní.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x případných xxxxxxxx konzultací podle xxxxxxxx 3 xx 5 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podklad xxx xxxxxx stanoviska x návrhu xxxxxxxx xxxxx §10g zákona x posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2. Ministerstvo životního xxxxxxxxx stanovisko xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Ze xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nejpozději do 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nejdéle xxxx x 30 xxx. Pokud Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx věty xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xx možné xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxxxxx x xxx xxxx stanoviska.

(7) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na předmět xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, postupuje xx xxxxx §45i xxxxxx x ochraně xxxxxxx x krajiny. Kompenzační xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 písm. x).

(8) Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x veřejnosti x případná vyjádření xxxxxxxxxx států x xxxxxxxx konzultací x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx návrh projedná xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx ústředních xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx.

§34

Schválení politiky územního xxxxxxx

Xx schválení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vládě xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx správních xxxxx x xxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xx xxxxxxxxx

x) xxxxxx o xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstev, xxxxxx xxxxxxxxxx správních xxxxx a xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, případných vyjádření xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx způsobu jejich xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) stanovisko Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx11) xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) sdělení, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx důvodů xxxxxx xxxxxxx varianty xxxxxx.

§35

Xxxxxxxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřady x xxxxx xxxxx 4 xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2. Xxxxx xxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xx 4 let xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx úkolů xxxxxxxx územního xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxxxxx xxxxxx území x xxxxxxxx, zda xxxxxx zjištěny nepředpokládané xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředí, spolu x xxxxxx pro xxxxxx eliminaci, xxxxxxxxxxxx xxxx kompenzaci,

c) xxxxxxxxx xxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx krajů, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zaměřením, například xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, generelů, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxxxx politiky xxxxxxxx rozvoje a xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §45i xxxx. 1 xxxxxx x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního prostředí xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 8 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx posouzena x xxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxx a xxxx, x činnosti xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx ústředních xxxxxxxxx úřadů.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx x xxxxxxx lhůtu xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, která xxxxx xxx xxxxxx xxx 30 xxx xxx xxx zveřejnění xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X později xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxx xxx xx postupuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §33 x 34. Vyhodnocení xxxxx aktualizace xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx zpracovává jen xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).

(5) Z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx lhůt uvedených x §33 xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx §33 a 34.

(6) Xxxxx xxxx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx aktualizace xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje a xxxxxxxx rozvojového plánu xxxx xxxx aktualizace.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se projednává x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zajistí xxxxxxxxxx xxxxxxx znění politiky xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

Xxx 3

Územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx 1

Územní xxxxxxxxx xxxx

§35x

(1) Xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx územní xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx vyhodnocení xxxxx xx udržitelný rozvoj xxxxx.

(2) Xxxxxx rozvojový xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx, územních xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx rozhodování x xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obsahem xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 403/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§35b

Obsahové xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx obsahuje xxxxxxxx x grafickou xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxxxxx

x) vymezení xxxxx x koridorů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, které svým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x stanovení xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxx rozhodování x xxxxx,

x) vymezení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx asanačních xxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) je-li to xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §35d xxxx. 6.

(3) Xxxxxxxx část xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx a

c) xx-xx to xxxxxx, xxxxxx xxxxxx provádění xxxx v xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx 1 : 100 000 x xxxxxxxx xxxx zobrazitelné x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozvojového xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxx část xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zejména

a) xxxxxxx xxxxx postupu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x úkoly xxxxxxxx plánování, x xxxxxxxxx územního rozvoje x x požadavky xxxxxx zákona,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx splnění podmínek xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx konzultací s xxxx,

x) základní informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx území xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx11) xx sdělením, xxx xxxx zohledněno,

g) xxxxxxx, jak bylo xxxxxxxxxx vyhodnocení xxxxx xx udržitelný xxxxxx xxxxx,

x) komplexní zdůvodnění xxxxxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx záborů xxxxxxx xxxxx xxx navrhované xxxxxx x xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx připomínek.

(7) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx v měřítku 1 : 100 000 x

x) xx-xx xx účelné, schéma xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx území xxxxxxxxxx států.

§35b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 403/2020 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2021

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

§35x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx.

(2) Xxxxx územního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) ministerstvo xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx územního rozvoje x xxxxxxx podle §32 odst. 1 xxxx. x),

x) vláda xxxxx §35 xxxx. 6,

x) vláda, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Návrh xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx podle §45i xxxx. 1 xxxxxx x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx životního prostředí.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x návrhu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx do 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx přílohy č. 8 xxxxxx x posuzování xxxxx xx životní xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxx předchozího xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx x xxxxxx vyhodnocení xxxxx xx životní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x dosažení xxxx xxxxxxxx rozvojového plánu. Xxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxx doručí stanovisko xxxxx §45i xxxx. 1 zákona x xxxxxxx přírody x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 7 dní xxxx uplynutím xxxxx xxxxx věty xxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 403/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§35d

(1) Xx xxxxxxx xxxxxx územního xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx §35c xxxx. 4 zajistí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx územního xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx návrh xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu x vyhodnocení vlivů xx udržitelný rozvoj xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozvojového xxxxx. Xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx lhůtě xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx přístup xxxxx xxxxxxxx rozvojového xxxxx x vyhodnocení xxxxx xx udržitelný xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx 30 xxx xxxxxx xxxxxx místo x xxxx xxxxxx veřejného xxxxxxxxxx. Xx 7 xxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx podat u xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zašle xxxxx územního rozvojového xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx může být xxxxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxxx xxxxx významně xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx sousední xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx zájem, ministerstvo xx xx xxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx x Ministerstvem xxxxxxxxx prostředí konzultací xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx stanovisek, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10g xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxx prostředí, které xxxx stanoviskem xxxxx §4 xxxx. 2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 dnů od xxxxxxxx xxxxxx podkladů. Xx závažných xxxxxx, xxxxx Ministerstvo životního xxxxxxxxx sdělí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nejdéle však x 30 dnů. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx podle xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx lhůtě, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx jeho xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx x xxxxxxxxx vlivu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx lokalitu xxxx xxxxx oblast xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx plán xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vliv xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx §45i zákona x xxxxxxx přírody a xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx opatření xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stanovisku xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x).

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 403/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§35x

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx projednání xxxxxx xxxxxxxxxxxx nejvhodnější xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx zohlední xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx sousedních xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x nimi, stanoviska, xxxxxxxxx výsledky řešení xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx územního xxxxxxxxxxx plánu.

(3) V xxxxxxx, že xxxxx x podstatné xxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ministerstvo xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §45i odst. 1 xxxxxx o xxxxxxx přírody a xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve stanovisku xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x hlediska vlivů xx životní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10i xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx na životní xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x případně upravené xxxx doplněné xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx projedná xxxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxx úprav s xxxxxxxxxxxx, jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx mohou xx xxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §35d xxxx. 3. Upravený xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 30 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx x v xxxx xxxxx může xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §35d odst. 3.

(4) Xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx rozhodnuto při xxxxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 403/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§35x

Xxxxxx xxxxxxxx rozvojového xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx ministerstva.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, aby xx Xxxxxx xxxxxx xxxx uveřejněno xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx plán se xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, který xxxxxxxx

x) xxxxxxxx správního xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vydal,

b) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu a

c) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx x podpis xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx úředního xxxxxxx.

§35x vložen právním xxxxxxxxx č. 403/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§35g

Aktualizace xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xx xxxxx, xxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozvojového xxxxx xx xxxxxxx §35c35f xxxxxxx.

(2) Aktualizace xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxx aktualizace územního xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx postupu xxx §35c xxxx. 4 xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, zda xx být xxxxx xxxx aktualizace posuzován x hlediska xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xx udržitelný xxxxxx xxxxx xx zpracovává xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx, že tento xxxx má xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xx xxxx aktualizaci x xxxx vyhotovení xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 403/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§35x

X xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo jeho xxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

§35x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 403/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxx 2

Zásady xxxxxxxx xxxxxxx

§36

(1) Xxxxxx územního xxxxxxx mohou xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx územní xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx xx xxxxxxxxxx vyhodnocení xxxxx xx udržitelný xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vlivy xxxxx xxxxxxxx rozvoje xx xxxxxxx prostředí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx naplňující xxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx územního xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uložit prověření xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx studií. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx vymezit plochu xxxx koridor, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x změnách x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu; x xxxxx případě je xxxxxxxx zásad xxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx regulačního xxxxx jako xxxxxxxx xxx rozhodování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx lhůty xxxxxx. Xxxxxx územního xxxxxxx xxxxx stanovit xxxxxxxx xxxxxx regulačního xxxxx krajem x xxxx zadání xxx x xxxxxx s xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(3) Zásady územního xxxxxxx x nadmístních xxxxxxxxxxxxx území xxxxx xxxxxxxxx x rozvíjejí xxxx x úkoly xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje a xxxxxxx rozvojovým xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx naplňování a xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxx obcí. Xxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx plánu, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo navazujícím xxxxxxxxxxx.

(4) Zásady xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx celé xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx formou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x území.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

§37

(1) Návrh xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úřad na xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x uplatňování xxxxx xxxxxxxx rozvoje. X návrhu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx krajský xxxx xxxxxxx vyhodnocení xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx územního rozvoje x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx předem xxxxxxxx orgánům, ministerstvu x xxxxxxxxx krajům. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x uplatnění stanovisek xx lhůtě 30 xxx ode dne xxxxxxx, xx stejné xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxx uplatnit xxxxxxxxxx. X xxxxxxx uplatněným xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx nepřihlíží.

(3) Xxxxxxx xxxx doručí xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx udržitelný rozvoj xxxxx veřejnou xxxxxxxxx. Xx 30 xxx xxx xxx doručení xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx každý xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx uplatněným xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx úřad ve xxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxx návrh zásad xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxxxxx xxxxxx území xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx může xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx významně ovlivněno, x nabídne xxx xxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx zájem, krajský xxxx xx xx xxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxxx věcí x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxxx účastní.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx zástupci Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx dopravy, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx hygienické xxxxxxx. Xxxxx x xxxx jednání xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 15 dnů xxxxxx x vyzve xx x uplatnění xxxxxxxxx x vyhodnocení nejpozději xx 30 xxx xxx xxx jednání. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nepřihlíží. Xx xxxxxxxxxxx ministerstva x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvoje území x x výběru xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx zašle xxxxx xxxxx územního rozvoje, xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, připomínky, xxxxxxxxx x xxxxxxxx výsledky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10g xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx stanoviskem podle §4 odst. 2, x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uplatní xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx důvodů, xxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nejdéle xxxx x 30 xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx x prodloužené lhůtě, xx možné zásady xxxxxxxx rozvoje vydat x xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Pokud x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vliv xx xxxxxxx ochrany xxxx celistvost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, postupuje xx podle §45i xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x krajiny. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x).

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxx krajskému úřadu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x hledisek xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x ohledem xx širší xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx územního xxxxxxx x územním xxxxxxxxxx plánem, x xx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx stanovené lhůtě, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(9) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx upozorní xx xxxxxxxxxx krajský xxxx xx xxxxxxxxxx x hledisek uvedených x xxxxxxxx 8, xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x odstranění nedostatků.

§38

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zásad územního xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozporů (§4 xxxx. 8). Xxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovisko x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 6, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx vyjádření xxxxxxxxx xxxxxx, případná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx a výsledky xxxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 4 x xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx území.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje obsahuje xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx území zastupitelstvu xxxxx ke xxxxxxxxx xxxxx nejvhodnější xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x podmínky x xxxx xxxxxx. X xxxxxxx, v xxxxx xx xxxx podmínky xxxxxxxxx xx zprávy x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje, jsou xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyhodnocení xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x schválení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx upravení xxxxxx.

(3) Dojde-li xxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx, xx je xxxxxxxx pořídit nový xxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx pokyny xxx xxxx xxxxxxxxxx. X návrhu pokynů xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §45i xxxxxx x ochraně xxxxxxx x krajiny. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx být nový xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, případně xxxxxxx podrobnější xxxxxxxxx xxxxx §10i xxxxxx x posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx pokynů předloží xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. V xxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxx odchylují xx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx, xxxx její xxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

§39

(1) Xxxxxxxx x posouzený xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou. Veřejné xxxxxxxxxx21) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx. X xxxxxxxxx projednání xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dotčené xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx x obce xxxxxxxxx s tímto xxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxx") a xxxxxxxx kraje, a xx xxxxxxx 30 xxx xxxxxx.

(2) Dotčené xxxx, oprávněný xxxxxxxx x xxxxxxxx veřejnosti xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x odůvodněním a xxxxxxxxx xxxxxxxxx území xxx xxxxxxxx xx 7 xxx ode xxx veřejného xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxx (§37 xxxx. 2) xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx. K xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx nepřihlíží. Xxxxxxx xxxx, oprávněný investor x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxx územního xxxxxxxxxxx xxxxx, xx nepřihlíží.

(4) Xxxxxxx xxxx vyhodnotí xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx připomínek. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxx je, xxx x nim xx xxxxx do 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovisko x uvedené lhůtě, xx se xx xx, xx x xxxxxx xxxxxxxx. Pokud xx xx nezbytné, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx návrhu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x výsledky xxxxxxxxxx.

(5) Dojde-li xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxx stanovisko Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §45i odst. 1 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x hlediska xxxxx xx životní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10i xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx návrh x xxxxxxxx upravené xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx území se x rozsahu těchto xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx veřejném xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3.

(6) Xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nutné xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zcela xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx za uplynulé xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xx možné xxxxx xxxxxxxxxx.

§40

(1) Xxxxxxx úřad xxxxxxxxx soulad xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx rozvojovým plánem,

b) x xxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x požadavky tohoto xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx dotčených xxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx4), popřípadě x výsledkem řešení xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) výsledek xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí,

c) xxxxxxxxxx podle §37 xxxx. 6,

x) xxxxxxx, xxx bylo stanovisko xxxxx §37 odst. 6 zohledněno, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx některé požadavky xxxx podmínky xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx zdůvodnění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx varianty.

(3) Dojde-li xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízení x xxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx územního xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx nebo x požadavky xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx upraví prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§41

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zastupitelstvu xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx kraje xx xxxx xxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx-xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje, územním xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx dotčených xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, vrátí předložený xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx svými pokyny x xxxxxx a xxxxxx projednání xxxx xxx zamítne.

(4) Dojde-li xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xx kraj xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx; do xx xxxx xxxxx rozhodovat x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx schválenou politikou xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx rozvojovým xxxxxx. Xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§42

Aktualizace xxxxx územního xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxx návrh xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx ho xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx orgánům, xxxxxxxxx xxxxxx, dotčeným obcím, xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx mohou xxxxxxxx x krajského xxxxx ministerstvo x xxxxxxx xxxxxx vyjádření x xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx, obce xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx přílohy č. 8 zákona o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx nový návrh xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, x případně xxxxxxx požadavky xxxxx §10i zákona o xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §45i odst. 1 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 7 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x stanoviska. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx lhůtě xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxx návrh xxxxxx x xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Do 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx připomínky. K xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Krajský xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx výsledků xxxxxxxxxx x předloží xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kraje xxxxxxxxxx xx 4 xxx xx vydání xxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx schválené xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx v měněných xxxxxxx xxxxxxxxx obdobně xxxxx ustanovení §36 xx 41 x xxxxxxxx vyhodnocení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, které xx zpracovává jen xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stanovisku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx, že má xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx. Xxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx územního xxxxxxx po vydání xxxxxxxx aktualizace x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Na xxxxxxx xxxxxxxxx uvedeného ve xxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxx návrh xxxxx územního xxxxxxx.

(6) Xxxxx-xx xx zrušení xxxxx zásad územního xxxxxxx xxxx nelze-li xxxxx nich rozhodovat xx xxxxxxx §41 xxxx. 4 a 5 xxxxx je-li xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx veřejné dopravní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx [§2 xxxx. 1 xxxx. x)], zastupitelstvo xxxxx xxxxxxxxxxx rozhodne x xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xx postupuje obdobně xxxxx §36, §37 xxxx. 2 xx 9, §38 xx 41; xx xxxxxxx xxx aktualizaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx řešení, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx obdobně xxxxx §42a x 42b. X xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxxxxx rozvoj území, xxxxx se zpracovává. Xxxxx-xx xx zrušení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx části, xxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xx xxxxxxxx aktualizace xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx kraj xxxxxxxx její pořízení xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §42a xxxx. 2 xxxx. f) xxxxxxxxxxxxx. Pokud je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx rozvoje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxx jeho xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx kraje xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v §42a xxxx. 2 xxxx. x) ten, x xxxxx xxxxxxxx xxxx na jehož xxxxx byl záměr xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx xxxx územního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, jsou xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ochrany xxxxxx území xxxxx, xxxx byly xxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxx náležitosti zprávy x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(9) Xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx aktualizace xxxxxxxxxx zkráceným postupem x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; dnem doručení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a úplného xxxxx nabývá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx

§42x

(1) Xxxxxxxx postup xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx, xx takto xxxxxxxx xxxxx zastupitelstvo xxxxx xxx rozhodnutí x xxxxxxxx aktualizace xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x jejím xxxxxx, xxxx při schválení xxxxxx o uplatňování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxx případě xx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxx zadání xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Zastupitelstvo xxxxx rozhoduje o xxxxxxxx aktualizace xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx podnětu nebo xx xxxxx. Návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx ústřední xxxxxx xxxxxx xxxxxx, obce xxxxx dotčené navrhovanou xxxxxxxxxxx, sousední xxxxx x oprávněný xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx uvedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx pořízení xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx případného xxxxxxxxx na zpracování xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle zákona x ochraně přírody x xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx aktualizace xxxxx územního xxxxxxx, xx xxxxxx uvede, xxx xx možné xxxxxxxx xxxxxxxx vliv xx xxxxxxxx významnou xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx11) xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxx x s xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx ochrany přírody xxxxx xxxxxxx x) xxxxx, xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z hlediska xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, případně xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky podle §10i zákona x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx rozvoje, xxxxxxxxxxx xxxxx xx udržitelný xxxxxx území, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx znění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxxx, náklady xxxxx §45 xxxx. 2, xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a vyhotovení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 7.

(3) Je-li xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx stanoviska xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx pořizování xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; xxx zohlednění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. d) nebo x) nelze x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx na pořízení xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx krajského xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx z hlediska xxxxxxx s právními xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx navrhovatel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx stanovené xxxxx, xxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Splňuje-li xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx jej xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kraje.

(5) X xxxxxxx, že xx stanovisek xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx obsahu xxxxxxxxxxx x požadavek xx posouzení vlivů xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx pořízení xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. f) xxxxxxxxxxxxx.

§42x

(1) Xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §42a xxxx. 1, krajský xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x vyhodnocení xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx krajský xxxx doručí xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx území, xxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx krajský xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 1 xxx xxxxx x xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje x vyhodnocení xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxx podle §37 xxxx. 4 x xxxxx §37 odst. 5 s xxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx uplatnit nejpozději xx 15 dnů xxx xxx xxxxxxx, xxxxx xx k xxx xxxxxxxxxx.

(4) Dotčené xxxxxx xxxxxxx do 7 dnů xxx xxx xxxxxxxxx projednání xxx stanoviska k xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x vyhodnocení xxxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx. Xxx uplatňování xxxxxxx x připomínek xx xxxxxxx obdobně §39 xxxx. 2 a 3. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx stanoviska, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx aktualizace xxxxx územního rozvoje x hledisek zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x mezinárodní xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx územního xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů od xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx územního rozvoje, xxxxxxxxxx, námitek, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx i xxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx v xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xx stanovisek xxxxxxxxxxx xxxxx §42a xxxx. 2 xxxx. x) xxxx e) xxxxxxxxx xxxxxxx zpracování xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí, xxxxxxx xxxx zašle Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx, vyhodnocení xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj území, xxxxxxxxxx, námitky, připomínky x výsledky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podklad xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx koncepce xxxxx §10g zákona x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 2. Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxx stanovisko xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx možné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxx x bez xxxx stanoviska; v xxxxx případě xxxxxxx xxxx zohlední také xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx sousedních xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxxxxx xxxxxx území.

(7) Xxxxx z posouzení xxxxx na evropsky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx oblast xxxxxxx, xx xxxxx aktualizace xxxxx xxxxxxxx rozvoje xx významný xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 7.

(8) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx varianty xxxxxx, xxxxxxx úřad ve xxxxxxxxxx x projektantem xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx výběr xxxxxxxxxxxx varianty, xxxxxxx xxxxxxxx zařadí xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x nim xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx a připomínky. X ohledem xx xxxxxxx xxxxx krajský xxxx zpracuje xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx vyhodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx nejvhodnější xxxxxxxx x x invariantním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx dotčeným xxxxxxx x ministerstvu x xxxxx xx, xxx x xxx xx xxxxx xx 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx neuplatní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, má se xx xx, xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Pokud xx to xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx zajistí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx při xxxxxxxxxxx výběru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vázáno stanovisky xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx řešení xxxxxxx.

(10) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx předložený xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx pokyny x xxxxxx nebo xxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx veřejném xxxxxxxxxx.

(11) Xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx aktualizace xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v odstavcích 1 až 10 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §39 odst. 4 xx 6, §40, 41 a §42 xxxx. 9 x 10.

§42c

§42c zrušen právním xxxxxxxxx č. 403/2020 Sb.

Oddíl 3

Xxxxxx plán

§43

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx koncepci xxxxxxx xxxxx obce, ochrany xxxx hodnot, jeho xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx x krajině x plochy xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pro veřejně xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx územní xxxxxxx x xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx těchto xxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx významu, xxxxx xxxxxx xxxxxx x zásadách xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx být xxxxxxxx územního plánu, xxxxx xx krajský xxxx xx stanovisku xxxxx §50 xxxx. 7 x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx hranice obce xxxxxxxxx.

(2) V územním xxxxx xxx vymezit xxxxxx xxxx xxxxxxx, x němž xx xxxxxxxxxxx o změnách x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx dotčeny xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jejímž xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x souhlas x rozdělením nákladů x prospěchů spojených x jeho xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx x xxxxxxxxx"), xxxxxxxxxxx xxxxxx studie xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxx pořízení x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx dat o xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§30 xxxx. 5); xxxxxx xxxxxxxxx lhůty xxxxxxx xxxx x xxxxx zaniká. X xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodování xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx plánu x x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx plánu x podnětu pozbývá xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud x xxxxxx xxxxxxx do 1 xxxx od xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx regulačního xxxxx; xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx doba, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx v souvislostech x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zpřesňuje x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu se xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje, x politikou xxxxxxxx xxxxxxx a s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx území xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutím, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx v zadání xxxxxxxx plánu xxxxxxxxx, xx bude pořízen xxxxxx plán xxxx xxxx xxxxxxxx část x xxxxx regulačního xxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx plán xx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx, xxx xxxx území xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, popřípadě xxx xxxx území xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §43 xx 47, §50 xx 55 x §57. Xxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxx a xxxxx xxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Územní xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx správního xxxx.

(5) Xxxxxx xxxx xx xxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zastupitelstvem xxxx, xxx rozhodování x xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejných rozpočtů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na provedení xxxx v xxxxx xxxxx být x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Územní xxxx hlavního xxxxx Xxxxx je xxxxxxx xxx xxx územní xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx využívání xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§44

Xxxxxxxx xxxxxxxx plánu

O xxxxxxxx xxxxxxxx plánu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx

x) x vlastního xxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx správy,

c) xx xxxxx xxxxxx obce,

d) xx návrh fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxx xx území xxxx,

x) xx návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§45

Úhrada xxxxxxx xx xxxxxxxx územního xxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx změny xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx znění xxxxxxxx plánu xx xxxx změně xxxxx xxxx, která xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx vyplývá xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx náklady xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx vydána xx xxxxxxx xxxxxxxx potřeby xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hradí xxxxxxxxxxx. Náklady xx xxxxxxxx xxxxxx podklady xxxxxx obec, xxx xxxxxx pořizuje xxxxxx xxxx xxxx územního xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx pořízení xxxxxxxxx nebo úplnou xxxxxxx xxxxxxx uvedených x §55a xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxxxxxx.

§46

Xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Návrh xx pořízení xxxxxxxx xxxxx se podává x xxxx, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx

x) údaje xxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x pozemku xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx,

x) xxxxx x navrhované xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx,

x) xxxxx x současném xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxx územního xxxxx xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx plánu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §55a odst. 2 písm. x).

(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx na pořízení xxxxxxxx plánu posoudí xxxxxxx xxxxxx, jeho xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx nedostatků vyzve xxxxxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx navrhovatel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, sdělí tuto xxxxxxxxxx navrhovateli a xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx zastupitelstvu xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxx všechny stanovené xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx a se xxxx stanoviskem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx příslušné x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx navrhovatele x úřad xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§47

Xxxxxx xxxxxxxx plánu

(1) Xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx územně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozborů xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxxxxxx") xxxxxxxx xxxxx xxxxxx územního xxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx hlavní xxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx plánu xxx xxxxxxxxx část xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx zašle xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dotčeným orgánům, xxxxxxxxx obcím, krajskému xxxxx. X případě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx návrh xxxxxx xxx xxxx, xxx kterou xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx doručí xxxxx zadání xxxxxxxx xxxxxxxxx. Do 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x pořizovatele xxxxxxx xxxxxxxxxx. Do 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxx zadání xxxxx xxxxxxx orgány x xxxxxxx xxxx xxxx nadřízený orgán xxxxxxxx x pořizovatele xxxxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx plánu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx podkladů. X xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx stanovisko, sousední xxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx 7 xxx xxxx uplynutím xxxx lhůty xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §45i zákona x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny. X xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 uvede, xxx má xxx xxxxx xxxxxxxx plánu xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky xxxxx §10i xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí. Pokud xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx posuzován x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přírody xx xxxxxxxxxx podle §45i zákona o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx11), xxxxxx xxxxxxxxxxx xx návrhu xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xx základě výsledků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x určeným xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx ke xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx plán xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx11),12) xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx plánu.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxx zadání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§48

§48 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 350/2012 Sb.

§49

§49 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 350/2012 Sb.

Návrh xxxxxxxx xxxxx

§50

(1) Xx xxxxxxx schváleného xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxx plánu xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxx x vyhodnocení xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx území, xxxxx xx zpracovává. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx udržitelný xxxxxx xxxxx v xxxxxxx §19 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x dobu xxxxxx xxxxxxxxxx jednání x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx 15 xxx xxxxxx xxxxxxxxxx dotčeným xxxxxxx, krajskému xxxxx, xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, újezdnímu úřadu xxxxxxxxxxx vojenského xxxxxx x xxxxxxxxx obcím; xxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxx xxxxx územního xxxxx pro posouzení xxxxx odstavců 5 xx 7 xxxxx x vyhodnocením xxxx xxxxx xx udržitelný xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxxx sousední xxxx xxxxxxxx připomínky. X xxxxxxx xxxxxxxxxx stanoviskům x připomínkám se xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx doručí xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx udržitelný xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx vyhláškou. Xx 30 dnů xxx xxx doručení xxxx xxxxx uplatnit x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx vlivů xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx negativní xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zašle xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx sousedního xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Pokud xxxx orgány x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; k xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a výsledky xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podle §10g xxxxxx o posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xx obdržení xxxxxx xxxxxxxx. Xx závažných xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx stanoviska xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x 30 xxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx; x xxxxx případě pořizovatel xxxxxxxx také xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, připomínky, xxxxxxxx xxxxxxxxx sousedních xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 x vyhodnocení xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx území.

(6) Xxxxx x posouzení vlivu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx má xxxxxxxx xxxxxxxxx vliv xx xxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lokality xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx podle §45i xxxxxx x xxxxxxx přírody x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 2 xxxx. x).

(7) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx stanovisko x návrhu xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx koordinace xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx širší xxxxxx xxxxxx, souladu x xxxxxxxxx územního xxxxxxx, xxxxxxx rozvojovým xxxxxx x s výjimkou xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx krajem. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx konzultací, xx xxxxx územní xxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(8) X xxxxxxx, xx xxxxxxx úřad upozorní xx xxxxxxxxxx pořizovatele xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 7, xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx plánu xx xx xxxxxxx potvrzení xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nedostatků.

§51

(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyhodnotí xxxxxxxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxx x zajistí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§4 xxxx. 8); xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, výsledku xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx území, xxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx návrh xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx zpracovává, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx návrh xxxxxx xxxxxxxxxxxx varianty, xxxxx xxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxx k xxxx xxxxxx. X rozsahu, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zadání xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx. Zastupitelstvo xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx výsledkem xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx územního xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x určeným xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx. K xxxxxx xxxxxx si xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx přírody xxxxx §45i xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xx stanovisku uvede, xxx má xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §10i xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Návrh xxxxxx xxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxx plánu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx zastupitelstvu obce xx schválení. V xxxxxxx, v xxxxx xx xxxx pokyny xxxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx

§52

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, vyhodnocení vlivů xx udržitelný xxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxx x konání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx doručí xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx21) návrhu x xxxxxxxxxxx xx koná xxxxxxxx 15 dnů xxx xxx doručení. X xxxxxxxxx projednání xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, pro xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, újezdní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a sousední xxxx, x to xxxxxxx 30 xxx xxxxxx.

(2) Námitky xxxxx xxxxxx územního xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx dotčených návrhem xxxxxx, oprávněný xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx uvedené x §85 odst. 2.

(3) Xxxxxxxxxx xx 7 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxxx x dotčené xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx uvést xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx nemovitostí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx dotčené xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx úřad xxxx nadřízený orgán xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, které xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§50) xxxxxxx. X xxxxxxx uplatněným xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx osoby oprávněné x podání xxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx upozorněny.

(4) Xx xxxxxxxxxxx, námitkám x připomínkám xx xxxxxx, x kterých xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx rozvojového xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx nepřihlíží.

§53

(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx s xxxxxxx xx veřejné xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx vyhodnocení připomínek xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx je, xxx x xxx xx xxxxx 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx orgán nebo xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uvedené xxxxx, xx xx xx xx, xx x návrhy pořizovatele xxxxxxxx. Xxxxx xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx návrhu územního xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx projednání.

(2) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxx stanovisko xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §45i zákona o xxxxxxx přírody x xxxxxxx. Xxxxxxxxx úřad xx xxxxxxxxxx uvede, xxx xx xxx xxxxxxxx návrh xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí, xxxxxxxx xxxxxxx podrobnější xxxxxxxxx xxxxx §10i xxxxxx x posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Upravený návrh x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x rozsahu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx se postupuje xxxxxxx xxxxx §52.

(3) Xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nutné xxxxx xxxxxxxx plánu přepracovat, xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx §51 odst. 3.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx návrhu územního xxxxx zejména

a) x xxxxxxxxx územního xxxxxxx, xxxxxxx rozvojovým xxxxxx x xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx vydanou krajem,

b) x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x urbanistických hodnot x xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx tohoto zákona x jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4), popřípadě s xxxxxxxxx řešení rozporů.

(5) Xxxxxxxx odůvodnění xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx řádu zejména

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx územního xxxxx podle odstavce 4,

x) xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj území xxxxxxxxxx základní informace x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx výsledků xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §50 odst. 5,

x) xxxxxxx, xxx bylo xxxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 5 zohledněno, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx některé xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vybrané xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx účelného využití xxxxxxxxxxx území x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx x závěru, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 4, xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

§54

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx předkládá xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx územního xxxxx x jeho xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx plán xx xxxxxxx, že xxxx v rozporu x politikou územního xxxxxxx, xxxxxxx rozvojovým xxxxxx, x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxxxx dotčených xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx nesouhlasí x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx k xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jej xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x námitkách, je xxxx povinna xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x tímto xxxxxxxxxxx; xx xx xxxx nelze rozhodovat x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x námitkách.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxx, která x xxxxx znemožňuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x politice xxxxxxxx xxxxxxx, územním xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zásadách xxxxxxxx rozvoje, xx xxx rozhodování nepoužije.

(6) Xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx souladu xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx plánem a xxxxxxxx schválenou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xx doby nelze xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx plánu, xxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§55

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx plánu x jeho xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx předloží xxxxxxxxxxxxxx xxxx nejpozději do 4 let po xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za 4 roky xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Na projednání xxxxxx této xxxxxx xx použije xxxxxxxxx §47 xxxx. 1 xx 4 x xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx obdobně §47 xxxx. 5. Xx xxxxxxx požadavku xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx zpracován nový xxxxx územního xxxxx xxxx návrh xxxxx xxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §50 xx 54 obdobně.

(2) Pokud xxxx změna xxxxxxxx xxxxx pořizována xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx §55a x 55b, nebo xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxxxxxxx xx xxxx x rozsahu xxxx xxxxx obdobně xxxxx §43 xx 46 x §50 xx 54 a xxxxxxxxx xxxxx §47.

(3) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx územního plánu xxxx xxxxx-xx podle xxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx §54 odst. 4 xx 6, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx x x jejím xxxxxx. Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx změny územního xxxxx xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx uvedení xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kraje xxxx x územním xxxxxxxxxx plánem nezpracovává, x ostatních xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx změny xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §55a xxxx. 2 xxxx. x) x x); bez zohlednění xxxxxx xxxxxxxxxx nelze x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. X rozsahu této xxxxx se dále xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 xx 45, §50 xxxx. 2 xx 8 x §51 xx 54; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx obdobně xxxxx §55a xxxx. 5 x §55b. Dojde-li xx zrušení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, při xxxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxx úkon, který xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxx plochy xxx změnou územního xxxxx xxxxxxx pouze xx základě prokázání xxxxxxx vymezení nových xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Pořizovatel xxx xxxx zajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx vydání xxxx xxxxx x toto xxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx opatří xxxxxxxx o xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx postupu xxxxxxxxxx změny xx xxxxxxxxxx, projednává x xxxxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxxx.

(7) Změnu xxxxxxxx xxxxx včetně xxxxx xxxxxxxxxx zkráceným xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx této xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; dnem xxxxxxxx xxxxx územního plánu x xxxxxxx xxxxx xxxxxx změna xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx postup pořizování xxxxx xxxxxxxx xxxxx

§55x

(1) Xxxxxxxx xxxxxx pořizování xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx uvede zastupitelstvo xxxx při xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx a x jejím obsahu, xxxx xxx schválení xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx období; x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx obce rozhoduje x xxxxxxxx změny xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx návrh. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx orgány x xxxxx uvedené x §44 písm. b) xx e). Xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx navrhovatele, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prokazující, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) důvody xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) návrh obsahu xxxxx územního plánu, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zpracování xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx ochrany přírody xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx k navrhovanému xxxxxx změny xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx, xxx je xxxxx vyloučit xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx oblast11),

e) stanovisko xxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx obsahu xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx i s xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx d) xxxxx, zda xx xxx xxxxx změny xxxxxxxxx z hlediska xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10i xxxxxx o xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx plánu xx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx vyvolaných x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx regulačních xxxxx xx jejich změně, xxxxxxxxx náklady xxxxx §71 odst. 7.

(3) Xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx pořizována x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) pořizovatel, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxxxxx stanovisek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo e) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x xxxx, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxx posouzení xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx podle §46 xxxx. 2 a 3.

(5) X xxxxxxx, xx ze xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x) vyplynula potřeba xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx prostředí, xxxxxxxxxxx xxxxxx návrh xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx posouzení xxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx.

(6) Zastupitelstvo xxxx xxxx podmínit xxxxxxxx xxxxx územního plánu xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. f) xxxxxxxxxxxxx.

§55x

(1) Na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §55a xxxx. 1, pořizovatel xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx rozvoj území, xxxxx se xxxxxxxxxx. Xxxxx změny xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx udržitelný xxxxxx území, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx krajskému xxxxx x xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx 30 xxx přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Pro xxxxxxx projednání xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx použije xxxxxxx §52 xxxx. 1 x 2. Xxxxxxxxxx xx 7 xxx xxx dne veřejného xxxxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx §52 xxxx. 2 xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx nemovitostí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx dotčené xxxxxxxx. X této xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx poučeny. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx nemovitostí xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx veřejnosti. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 7 dnů ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx změny a xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx. K xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxxxx, dotčené osoby xxxxxxxxx x uplatnění xxxxxxx xxxx xxx xx xxxx skutečnost xxxxxxxxxx. Pro uplatňování xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §52 xxxx. 4. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řešení, xxxxxxxxx xx stanoviska, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx změny územního xxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vliv xx xxxxx sousedního státu, xxxxxxxxx xx podle §50 odst. 4.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zašle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx změny xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx využívání xxxxx s ohledem xx širší xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje, xxxxxxx rozvojovým xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx krajem. Xxxxx neuplatní stanovisko xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx konzultací, xx možné xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx krajský xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx nedostatky x xxxxxxxxx hledisek, xxx v xxxxxx x změně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx potvrzení xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nedostatků.

(5) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §55a odst. 2 xxxx. x) xxxx x) vyplynula xxxxxxx zpracování vyhodnocení xxxxx xx životní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x návrhu xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxx xxx vydání stanoviska x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10g xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2. Krajský xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podkladů. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx lhůtě, xx xxxxx změnu územního xxxxx vydat i xxx xxxx xxxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dotčených orgánů, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx sousedních států x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx.

(6) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx významnou xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx návrh xxxxx xxxxxxxx plánu xx významný negativní xxxx na předmět xxxxxxx nebo celistvost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ptačí oblasti, xxxxxxxxx se obdobně xxxxx §50 xxxx. 6.

(7) Xxxxxxxx-xx návrh xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pořizovatel xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nejvhodnější xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx odůvodnění xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx k xxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, námitky x xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx nejvhodnější xxxxxxxx x x invariantním xxxxxx návrhu xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx úřadu xxxx nadřízenému orgánu x xxxxx xx, xxx k xxx xx xxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx uplatnily xxxxxxxxxx. Xxxxx dotčený xxxxx xxxx krajský xxxx xxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, má xx za to, xx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx úpravu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx plánu x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Zastupitelstvo xxxx je při xxxxxxxxxxx výběru nejvhodnější xxxxxxxx xxxxxx stanovisky xxxxxxxxx orgánů xxxx xxxxxxxxx řešení xxxxxxx.

(9) X případě, že xxxxxxxxxxxxxx xxxx nesouhlasí x předloženým návrhem xxxxx územního xxxxx, xxxxx předložený xxxxx xxxxxxxxxxxx xx svými xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx úpravu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx návrh xx opakovaném veřejném xxxxxxxxxx.

(10) Při pořizování x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x částech neupravených x xxxxxxxxxx 1 xx 9 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §53, 54 a §55 xxxx. 4 xx 7.

§55x

§55x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 403/2020 Sb.

§56

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx územního xxxxx

Xx-xx při zpracování x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 1 xxxx xx předchozího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) nebo xxxxx §6 xxxx. 2, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxx zastupitelstvu xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx pořizován, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxxx obce xxx xxxxxx xxxxxxxx plánu xxxxxx xxxxx lhůtu.

§57

Xxxxxxx pořízení územního xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

X xxxxxxxxxxxx případech xx xxxxx x xxxxxxxxxx zastupitelstva obce xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x regulačního xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx musí splňovat xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánu i xxxxxxxxxxx xxxxx.

§58

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx území. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx hranici xxxxxx, xx výjimečných xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bodů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx těchto xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx zahrnují xxxxxxx v xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx zemědělské xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx orné xxxx22) xxxx do xxxxxxx xxxxxxx22), a dále xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, x to

a) zastavěné xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) pozemní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx jsou xxxxxx xx ostatní xxxxxxx xxxxxxxxxxx území,

d) xxxxxxx xxxxxxx prostranství1),

e) xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx obklopeny xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, chmelnic x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxx plánu x xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území

§59

(1) Xxxx-xx vydán xxxxxx xxxx, xxxx obec xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx úřadem (§6 odst. 2) xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx úřad územního xxxxxxxxx, kterému zároveň xxxxx xxxxx katastrální xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x vyznačeným intravilánem, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Zastavěné xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 1 x 2 a xxxxxx xx formou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx23).

(3) Xxxxxxxxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x příslušných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vymezení xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx dotčené xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx x státní xxxxxxxxx xxxx; konání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx orgány xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx místního xxxxxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zastavěného xxxxx x souladu xx xxxxxxxxxx dotčených orgánů, xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§60

(1) Pořizovatel xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx vydání; xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx pozemků xxxxxxxxx x §58 xxxx. 2 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pozemků.

(2) Xxxxx vymezení xxxxxxxxxxx xxxxx xx zveřejní x vystaví x xxxxxxxxx xxxx.

(3) Na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vyhodnocení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx území, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x vyhodnocení xxxxxxx x §58 xxxx. 1 x 2.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxxxx řízení xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx změnu x dotčenou obcí x xxxxxxxxx orgány xx místním xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nejméně 15 xxx xxxxxx. O xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx stanoviska; x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(5) Vymezení xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx tehdy, xx-xx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxx xxxx nesouhlasí x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, schválí xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a vrátí xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx musí xxx x souladu x §58 xxxx. 1 x 2.

(6) Xxxxx-xx xx zrušení rozhodnutí x námitkách xxxx x xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx změnit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx vymezení xxxxxxxxxxx xxxxx platnosti. Vymezení xxxxxxxxxxx území xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxx převzal. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx změnit v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx 4

Xxxxxxxxx plán

§61

(1) Xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxx, pro xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx hodnot a xxxxxxxxxx území x xxx vytváření příznivého xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx vymezení x využití pozemků, xxx umístění x xxxxxxxxxx uspořádání staveb xxxxxxx infrastruktury x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx opatření.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx plán xxxxxx xxxxxx je xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxx; x tomto xxxxxxx xx v xxxxxxxxxx plánu xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Regulačním xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx regulačního plánu xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§62

Xxxxxxxx regulačního xxxxx

(1) Xxxxxxxxx plán xx xxxxxx z xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx opatření obecné xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxx vymezeném xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje,

b) xxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx územním xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxx územní xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx jen xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx charakter,

d) Ministerstvo xxxxxx v xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx újezdu; xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení §61 xx 74.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx vydat xx xxxxxx xxxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, x xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§63

Xxxxxx nákladů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx regulačního plánu x xxxxxxx projektantem, xx mapové xxxxxxxx x x případě xxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxx náklady xxxxxxx x §72 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx obec xxxx xxxx příslušný x xxxx xxxxxx. Xxxxx xx zpracování xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výhradní xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx zastupitelstvo x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx částečnou xxxx úplnou úhradou xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x na xxxxxx podklady, x xxxxxxx xxxxx regulačního xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §72 xxxx. 2 písm. x).

(2) Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx jeho xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx x projednáním xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podnětu

§64

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obsahuje kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx záměru, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, návrh, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxx, x xxxxx jeho xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx podává x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx k vydání xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx součástí xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx návrh xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

x) doručí veřejnou xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; x případě, xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx též xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx uplatnit x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx 15 xxx xxx xxx doručení xxxxxx xxxxxx regulačního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx zadání. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterém xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx zadání. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pořizovatel upraví xxxxx xxxxxx regulačního xxxxx a předloží xx příslušnému xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhodnocení, xxx xxxx xxxxxxxxx požadavky x vyjádření do xxxx návrhu xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx schvaluje xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx rozhodlo x xxxxxxxx regulačního plánu, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§65

(1) Na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx zajistí zpracování xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxx xx xxxxx x x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Pořizovatel xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedeným x §64 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx obcím xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x návrhu xxxxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxx 15 dnů xxxxxx. Současně xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx společného xxxxxxx. K xxxxxxx xxxxxxxxxx stanoviskům xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx doručí xxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxx vyhláškou. Xx 15 xxx ode xxx doručení xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx písemně xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. X později xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxx, předloží xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx projednání x výsledku xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx návrh xxxxxx xxxxxxxxxxxx varianty, který xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxx xxxxxx. X xxxxxxx, x xxxxx se xxxx podmínky xxxxxxxxx xx xxxxxx regulačního xxxxx, jsou jeho xxxxxx. Zastupitelstvo xx xxx schvalování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx zajistí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§66

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx žádost

(1) Xxxxxx x vydání xxxxxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, údaje x xxxxxxxxxx využití xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plán nahradí. Xxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Obec xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx smlouva").

(3) X žádosti xxxxxxx xxxxxxx

x) stanoviska dotčených xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, 

b) návrh xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxx návrhu regulačního xxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxx xxxxxx na xxxxx x x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx infrastruktury,

e) xxxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx o právu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x pozemkům nebo xxxxxxx x řešené xxxxx, nelze-li tato xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí, anebo xxxxxxx vlastníků xxxxxxx x xxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x parcelaci, x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) návrh xxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx pouze xx xxxxxxxx dopravní xxxx xxxxxxxxxx infrastrukturu xxxx xx veřejná xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx vybudování nebo xxxxxx xxxx infrastruktury x rozsahu x xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx žádosti, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zajistí xxxxxx xxxxxxxxxx rozporů. Xxxxxxxx zajistí předložení xxxxxx plánovací xxxxxxx xxxxxxxxxxx zastupitelstvu xx xxxxxxxxx.

(5) Obsahové náležitosti xxxxxxx a jejích xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§67

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x konání veřejného xxxxxxxxxx pořizovatel xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou. Xxxxxxx xxxxxxxxxx21) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přizve xxxxxxxxxx xxxx, pro xxxxxx xx regulační xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx, x xx nejméně 30 xxx předem.

(2) Nejpozději xx 7 xxx xxx dne veřejného xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x §85 odst. 1 x 2 xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, údaje xxxxx katastru nemovitostí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x vymezit xxxxx xxxxxxx námitkou. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§65 xxxx. 2 x 3) xxxxxxx. X xxxxxxx uplatněným xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx námitek xxxx xxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx věcech, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx vydání xxxxx xxxxxxxx rozvoje, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx plánu vydaného xxxxxx, se xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x určeným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výsledky xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx připomínek. Návrhy xxxxxx dotčeným orgánům x vyzve xx, xxx x xxx xx xxxxx 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx orgán neuplatní xxxxxxxxxx v uvedené xxxxx, xx xx xx to, že x xxxxxx pořizovatele xxxxxxxx.

§68

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx je xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx návrhu regulačního xxxxx z podnětu x xxxxxxx x xxxxxxxx projednání; úpravu xxxxxxxxxxx plánu na xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; přitom xx xxxxxxxxx obdobně xxxxx §67.

(3) Je-li xx xxxxxxx projednání nutné xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §65 xxxx. 2 xx 5, §67 x xxxxxxxxx xxxxx §66.

(4) Xxxxxxxxxxx posoudí xxxxxx xxxxxx regulačního plánu xxxxxxx

x) x politikou xxxxxxxx rozvoje x xxxxxx xxxxxxxxx dokumentací,

b) x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx s požadavky xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x území,

c) x xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů,

d) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a se xxxxxxxxxx dotčených xxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx4), xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx zejména

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 4,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řešení.

§69

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx předkládá xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx") návrh xx xxxxxx regulačního xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, x případě xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx též se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvou.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx není x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §68 xxxx. 4.

(3) X případě, xx příslušné xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s předloženým xxxxxxx regulačního xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x pokyny xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx.

(4) Dojde-li ke xxxxx nebo zrušení xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, uvést xxx xx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx; xx xx doby xxxxx xxxxx xxxx dotčených xxxxx postupovat.

(5) Práva x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx plán. Xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx25).

§70

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx obce xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnout x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x podnětu x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx tímto regulačním xxxxxx. Regulační xxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx plánu, které xxxx měněny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx územního xxxxx. Xxxxxx změny xxxxxxxx plánu xx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx plánu, xxxxx xxxxx xxxxxxx.

§71

Xxxx platnosti, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Doba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x podnětu, který xxxxxxxxxxx územní xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx změní podmínky, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx pořízen x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx obec nebo xxxx jeho změnu xxxx xxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx regulačním xxxxxx x xxxxxxx xxxxx 3 xxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx, není-li x xxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovena xxxxx xxxxx, xxxxxxx však 5 xxx; xxxx xxxxxxxxx xxxx být x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxxxxxx změnou regulačního xxxxx x xxxx xxxx platnosti. Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx na xxxxxxx žádosti xxxxxx x době platnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxx-xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx úkon xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx stavebního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx platnosti xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxx-xx na xxxxxxx xxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx platnosti xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouva x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx lze změnit xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx regulačního plánu, xxxxx není xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §72 xx 74, xx xxxxxxxxx přiměřeně xxxxx xxxxxxxxxx §61 xx 65 a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §67 xx 69. Při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx přiměřeně xxxxx §67 a 69, ustanovení o xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xx xxxxxxx uvést xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx souladu x xxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Do xx xxxx nelze rozhodovat xxxxx částí xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx x rozporu x xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx politikou xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxx regulačního xxxxx xxxxxxxxx obec xxxx xxx změně x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx je xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xx doby xxxxx postupovat xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Při xxxx xxxxx regulačního xxxxx xxxxxxxxx kraj xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pořízeného xx žádost xx xxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx, pozbytí xxxxxxxxx xx však xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx. Regulační plán xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx také xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx upustil xx xxxxxx, ke xxxxxxx se regulační xxxx vztahuje; xx xxxxxxx, byla-li realizace xxxxxx xxx zahájena. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx zrušit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx práva x xxx xxxxxxxxxxx. Bez xxxxxx žádosti xxx xxxxxxxxx xxxx pořízený xx žádost xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx uvedených v xxxxxxxx 4 xxxx 5, a xx xxx x záležitostech xxxxxxxxxx xx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx změně xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(7) Dojde-li x důvodů uvedených x xxxxxxxx 4 xxxx 5 ke xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x prokáže-li xxx, xxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx tím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, postupuje xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §102.

(8) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx regulačního xxxxx xx xxxxx xxxx zrušení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx k vydání xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pořízení x xxxxxx xxxx xxxxx xxxx rozhodnout x xxxx xxxxxxx. Xxx xxxx změně xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §61 x §64 odst. 2 xx 6 x xxxxxxx xxxxx §65 x §67 xx 69; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxx xxxxxx, při xxxxx xx postupuje xxxxxxx xxxxx §73, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxx-xx xx zrušení xxxxxx regulačního xxxxx, xxx pořizování xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, který xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx plán xxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx obec xxxxxxxxxx xxxxxxx znění xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx změně x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx záznamem o xxxxxxxxx.

(10) Změna regulačního xxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx pořizování xxxxx xx zpracovává, xxxxxxxxxx x vydává x xxxxxxx xxxxxxxx částí.

(11) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx postupem x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx po xxxx xxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx znění xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Zkrácený xxxxxx pořizování xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

§72

(1) Xxxxxxxx xxxxxx pořizování xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx použije x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx uvede zastupitelstvo xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plánu x o jejím xxxxxx. Zkrácený postup xxxxxxxxxx změny regulačního xxxxx xx xxxxxxxxx xxx změně regulačního xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx změny regulačního xxxxx a xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxx, zadání xxxxx xxxxxxxxxxx plánu xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx z podnětu xxxxx podat orgány x xxxxx xxxxxxx x §44 xxxx. x) až x). Xxxxx obsahuje

a) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx navrhovatele, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx pořízení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxx pořízení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx změny xxxxxxxxxxx xxxxx, včetně případného xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx řešení,

d) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx regulačního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx znění regulačního xxxxx xx jeho xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kraje xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x regulačních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx úplného znění xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx u xxxx, xxx xxxxx území xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, nebo x xxxxx, pokud xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx posouzení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obdobně xxxxx §46 xxxx. 2 a 3.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx podmínit xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx úhradou xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx.

§73

(1) Pořizovatel xx xxxxxxx rozhodnutí zastupitelstva xxxxx §72 odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx pořizována, xxxxxxx 30 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx regulačního xxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pořizovatel xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx21) návrhu se xxxx nejdříve 15 xxx ode xxx xxxxxxxx. K xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přizve xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxx 30 xxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx 7 xxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x osoby xxxxxxx x §85 xxxx. 1 a 2 xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx katastru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dotčená xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx námitkou. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxx být dotčené xxxxx poučeny. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx orgány xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx uplatněným xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx osoby xxxxxxxxx x xxxxxx námitek xxxx být na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx návrh xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, uplatňují xx stanoviska, xxxxxxx x připomínky ke xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx spolupráci x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx řešení rozporů, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní varianty xxxxxx xx odůvodnění xxxxxx xxxxxxxxx, jaké x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx a návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx regulačního xxxxx. Xxxxxx xxxxxx dotčeným xxxxxxx x xxxxx xx, xxx x xxx ve xxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanovisko x uvedené xxxxx, xx xx za xx, xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx úpravu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozporů.

(6) X případě, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx návrhem změny xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx návrh pořizovateli xx svými xxxxxx x úpravě nebo xxx xxxxxxx. Jedná-li xx x podstatnou xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx návrh xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxx pořizování x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx se x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 až 6 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 3 x 4, §68, 69 a §71 xxxx. 9.

§74

Při xxxxxxxxxx x xxxxxx změny xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx podle §72 a 73 xx xxxxxxxxxxx, že xxxxx xx pořízení xxxxx xxx, komu xxxxxxxx vykonávat xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. X vlastního xxxxxxx příslušného zastupitelstva xxx změnu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx pořídit x xxxxx, jedná-li xx x xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §71 odst. 4 x 5, x xx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §71 xxxx. 7.

§75

§75 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 403/2020 Sb.

Díl 4

Územní xxxxxxxxxx

§76

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v území xxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx.

(2) Xxxxx, kdo navrhuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx souhlasu, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §90 a xxx xxxxxx k zájmům xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx si xxxx xxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx podmínky xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§77

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx o

a) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx jen "rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx"),

x) xxxxx využití xxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx pásmu.

§78

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx územním xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §96 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §78a.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx plán.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx, xxxxx se vydává xxxxxxxx povolení.

(4) Xxxxxxxx xxxx může podle §96a spojit vydání xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x provedením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx územní rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§78a) x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§116), lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu, která xxxxxxx současně územní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxx x xxxxxxxxx úprav xxxxxxxxx x §104 xxxx. 1 xxxx. x) xx i), xxxxxxxx xx nevylučuje xxxxxx věci, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§78x

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Stavební xxxx může uzavřít xx žadatelem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x umístění xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, která nahradí xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx který xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlivů xxxxxxxxx záměru xx xxxxxxx prostředí.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx stavebnímu úřadu xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stran xxxxxxxxxxx xxxxxx územního xxxxxxxxxx, xxxxxx všech xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxxx souladu x xxxxxxxxx §90. Xxxxxxx v návrhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, které xx xxxx účastníky xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx mapy, x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx stavebního xxxxxx podle §184a.

(3) Xxxxxxxx xxxx posoudí xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx vyvěsí xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xx úřední xxxxx xx xxxx 8 xxx. Stavební úřad xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxx přijme, xxxx xxxxxxx x sdělí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx zajistí xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx územního xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx spolu xx xxxxxxxx xxxx, které xx xxxx účastníky xxxxxxxx řízení, a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx celková situace x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx další xxxxxxx část xxxxxxxxxxx, x vyznačení xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx po xxxx 15 dnů. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx úřadem, x xxx-xx x stavbu xxxxx §15 xxxx 16 xxxx stavebnímu xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx orgánům.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 2 let xxx dne xxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx 5 xxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxxx,

x) xxxx-xx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x době xxxx xxxxxxxxx xxxxxx pravomocné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx zvláštních právních xxxxxxxx, xxxx xxxxx-xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx právních účinků xxxxxxx x provedením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru,

b) xxxx-xx v xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx stanovený xxxx x xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx úkon xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx autorizovaným xxxxxxxxxxx podaného x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx záměr xxxxxxxxxx, nebo

d) xxxx-xx xx základě xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx povolení xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouva x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy lze xxxxxxxxxx; xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Návrh xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxx zánikem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy. X xxxxxxx, že xxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx účinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx úřad xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx postupem xxxxx §93 xxxx. 3; x xxxxxxx případě xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx účinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §93 xxxx. 3.

(8) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že upustil xx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx stavebního xxxxx x xxxxxxxx za xxxxxxxx §94 odst. 1, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x moci xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výrokem x rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření.

(9) Veřejnoprávní xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 1 roku od xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx věci x xxxxxxxxxx řízení x xxxxxx stupni xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 15 xxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejnoprávní smlouvy, xxxxx xxxxxxx územní xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§79

Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vymezuje xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, stanoví xxxx druh a xxxx, xxxxxxxx xxx xxxx umístění, pro xxxxxxxxxx projektové dokumentace xxx xxxxxx stavebního xxxxxxxx, pro xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Při umisťování xxxxxxx staveb v xxxxxxxx jaderných xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx a xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx minimálních prostorových xxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a výškové xxxxxxxxxx, odstupové xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; x xxxxx stanovených podmínek xx xxxxxx xxxxxx xxx povolení xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx o umístění xxxxxx ani xxxxxx xxxxxxx nevyžadují

a) xxxxxxxxxx x reklamní zařízení x xxxxxxx xxxxx xx 0,6 m2 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx 8 x,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx odvody xxxx xx xxxxxxxxxx půdě xxxx xx pozemcích xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx-xx x vodní xxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, signály x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sítě,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a zařízení xxx xxxxxxxx informace xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx do xxxxx 1 m xxxx xxxxxxxx xx xxxxx 2 x, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pozemními xxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx prostranstvím1) x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx v xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx neveřejných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx stany x xxxxxxxx xxxxxx xxx film, televizi xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx do xxxxx 8 m xxxxxx xxxxxx nosných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo na xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx zřízené x ochraně lesních xxxxxxx před zvěří xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx dřevin xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx bez podezdívky, xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx komunikaci xxxx x přerušení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxx hospodaření x xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxx myslivosti xx 30 x2 xxxxxxxxx xxxxxx a xx 5 x výšky, xxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx, xxxxx stavby xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx schvalování x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx 40 m2 xxxxxxxxx xxxxxx x xx 5 x xxxxx umístěný x xxxxxxxxx vzdálenosti xxxxxxx 2 x od xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx 25 x2 xxxxxxxxx xxxxxx x xx 5 x výšky x jedním xxxxxxxxx xxxxxxxx, podsklepená xxxxxxx xx xxxxxxx 3 x na xxxxxxx xxxxxxxxx domu xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxx podmiňuje bydlení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo výbušnin, xxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadů xxxxxxxxxx výlučně přírodní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x souladu x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx umisťována x odstupové xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 2 x, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vsakovat dešťové xxxx po xxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxx 50 % x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx do 40 x2 xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zastavěném xxxxx xxxx v zastavitelné xxxxx umístěný x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 2 m xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) stavby xxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxxx o xxxxxx nadzemním xxxxxxx, xxxxx slouží veřejné xxxxxxx, x jiné xxxxxxx přístupné xxxxxxxxxx xx 40 x2 xxxxxxxxx xxxxxx x xx 4 x xxxxx,

x) výměna vedení xxxxxxxxx infrastruktury69), pokud xxxxxxxxx x překročení xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochranného xxxx xxxxxxxxxxxxxx pásma,

t) xxxxxxxx stánky, konstrukce x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx budov, xxxxxxx xxxxxxxx nepřesáhne 30 xx xxxx xxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, splňující xxxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx1).

(3) Ustanovení odstavce 2 xx xxxxxxxxxx xx záměry, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Pokud xxxxxx xxxxxxx v odstavci 2 vyžadují xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx úprav, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx informace o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx ochranu.

(5) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxx xxxxxxx nevyžadují xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx.

§80

Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx území

(1) Rozhodnutí x změně využití xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x podmínky jeho xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx území xxxxxxxx

x) xxxxxxx úpravy xxxxx §3 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) odstavné, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx pohřebiště,

e) xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxx, chmelnic, xxxx, xxxxx, zahrad x xxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxx stanoveny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úpravami nebo xxxxx územním xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx souhlas xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xx 1,5 x xxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxx do 300 x2 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x veřejnou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx1), xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x odpady,

b) xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 300 x2, xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx manipulaci x hořlavými xxxxxxx xxxx látkami, xxxxx xxxxx xxxxxxxx znečištění xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx pozemku xxxx xxxxxxx xxxxxxx pozemků x výměře do 300 x2,

x) xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx koryta xxxxxxx toků,

e) xxxxxx xxxxxxx, xxxxx mají xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo na xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx výbušnin, není x rozporu s xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, x plocha xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vsakovat xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 50 % x celkové xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx domu xxxx stavby xxx xxxxxxxx rekreaci.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Ustanovení odstavce 3 xx nevztahuje xx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx provedení xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx územích12).

§81

Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území

(1) Rozhodnutí x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, která má xxxx xx životní xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx veřejnou xxxxxxxx x technickou infrastrukturu.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx užívání stavby xx území xxxxxxxx xxxxxx změny v xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlivů provedení xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx11) xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§82

Xxxxxxxxxx x dělení xxxx scelování pozemků

(1) Xxxxxxxxxx x dělení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Rozhodnutí x dělení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxx pouze xx žádost podanou xxxxx xxxxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx předmětem rozhodnutí, xxxx oprávněnou xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx stavby (§101).

(3) Xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, rozhodnutím xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu33). Xxxx-xx xxxxx stanovit xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xxxxxxxx xxxxxxx navrhovaný xxxxx. Sdělení xxxxx xxxxx, pokud je xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx regulačním plánem.

§83

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

(1) Rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx chrání xxxxxx, zařízení xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx okolí stavby xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx před jejich xxxxxxxxxxx účinky.

(2) Rozhodnutí x ochranném xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx §79 xx 81; lze je xxxxx x samostatně.

(3) Xxxxxxxxxx x ochranném xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx podmínky ochrany xxxx stanoveny zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx34) xxxx xx jeho základě.

Xxx 5

Územní xxxxxx

§84

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx vydává xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad xx základě územního xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení.

(2) Je-li x xxxxxxxx řízení, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx pásmu, xxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů jiný xxxxxxx xxxxx než xxxxxxxx úřad, rozhodne xxxxx xxxxx jen x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §96b.

§85

Xxxxxxxxx územního xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx územního xxxxxx xxxx

x) xxxxxxx,

x) xxxx, xx jejímž xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dále xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, na xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx záměr xxxxxxxxxx, xxxx-xx sám žadatelem, xxxx ten, xxx xx jiné xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxx vlastnické xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stavbám xx xxxx může xxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxx.

§86

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí

(1) Xxxxxx x vydání územního xxxxxxxxxx obsahuje kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxx xxxxxx, na xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx věcné xxxxx x sousedním xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx nich, xxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxx územním rozhodnutím xxxxx xxxxxxx.

(2) K xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) souhlas x xxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru xxxxx §184a,

x) závazná xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx se koordinované xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 odst. 7 xxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx příslušný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxx §96b xxxx. 2,

x) stanoviska vlastníků xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x bezpečnostních xxxxx,

x) xxxxxxx x příslušnými xxxxxxxxx xxxxxxx dopravní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx vybudování xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x technické infrastruktury,

e) xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx průvodní xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx výkresy, xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx požadavky xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, dokumentace xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentací xxxxxxx xxxx dovozce, xxxx xxxxx dokladem xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx39), z xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx užívání stavby.

(3) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis, xxxx xxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx žadatel současně xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Pokud žádost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx vyzve xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx oznamuje xxxxx xxxxxxxx. Dojde-li x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí není xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx žádost xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxx; usnesení x xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) X případě xxxxxx x velkým xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §85 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x staveb xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dotčených vlivem xxxxxx.

(6) Obsahové xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů60), xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx území, xxxxx xxxxxxxxxxx takové xxxxxxxxxxx xxxx stanoveny xxxxxxx.

§87

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx územního řízení x k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ústní xxxxxxx, x xx-xx xx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxx; xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx 15 dnů xxxxxx. Xxxxxxxx úřad xxxx upustit xx xxxxxxx xxxxxxx, jsou-li xx xxxxx xxxxx xxxxxx x území x žádost poskytuje xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx jednání, stanoví xxxxx, do xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx námitky x xxxxxxx xxxxxx závazná xxxxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxxx xxx kratší xxx 15 xxx. Xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxx v xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx orgánům jednotlivě, xxxxx-xx o xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx oznámení x zahájení xxxxxx x další xxxxx x řízení doručují xxxxxxxx xxxxx §144 xxxx. 6 správního xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, která xx účastníkem xxxxxx xxxxx §85 xxxx. 1 xxxx. b), xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §27 odst. 1 xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §85 xxxx. 1 písm. x) x §85 xxxx. 2 xxxx. x).

(2) X xxxxxxxxx xxxxxx, xxx které xx xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovisko x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředí, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ústní xxxxxxx. X případech záměrů xxxxxxxxxxxx x území, xx kterém nebyl xxxxx územní plán, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xx použije xxxxxxxx 1 xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se oznamuje xxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 30 xxx xxxxxx. Po xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx, xxx informace o xxxx záměru a x tom, xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxx x xxxxxxxx veřejné xxxxx jednání, vyvěšena xx místě určeném xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx ústního xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx jednání. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxx, x xxxxx lze xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x na xxxx xxxx xx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx porušení xxxx xxxxxxxxxx žadatele xx xxxxxxxx zkrácení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx se xxxxxxxxx xxxx, xx xx xx xx, že xxxxxxx xxxxxxxxx vyvěšení xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx x xxxxxx počtem xxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx úkony x xxxxxx xxxxxxxx vždy xxxxxxxx vyhláškou podle §25 xxxx. 3 xxxxxxxxx řádu; xxxxxxxxxx xx doručuje xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §85 xxxx. 1 x 2 xxxx. a). Xxxxxxxxx řízení xxxxx §85 xxxx. 2 xxxx. x) xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx doručovaných xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx záměru.

(4) V xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, rozhodne stavební xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxx do 60 xxx xxx xxx zahájení xxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxxx případech, xxxxxxx xxx postupu xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nejdéle xx lhůtě xx 90 xxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informace uvedené x xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§88

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxx územní xxxxxx xxxxxxx, kromě xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, také x xxxxxxx, že xxxxx xxxxx takové požadavky xx xxxxxxxx dopravní x xxxxxxxxxx infrastrukturu, xx xxx xxxxx xxx vybudování příslušných xxxxxx staveb a xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx žadatele x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx x xxxx přiměřenou xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§89

Xxxxxxx stanoviska, námitky x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx orgány uplatňovat xxxxx §4 xxxx. 4, a námitky xxxxxxxxx řízení a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx nejpozději xxx ústním xxxxxxx, xxxxxxxx xxx veřejném xxxxxx jednání, při xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; jinak xx x xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §4 xxxx. 4 x xxxxxxx účastníků xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě; jinak xx x xxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a námitkám x xxxxx, x xxxxxxx bylo rozhodnuto xxx vydání xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, se xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx řízení xx xxxxx námitkách xxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4, se nepřihlíží.

(4) Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxx podle §85 xxxx. 2 xxxx. a) x x), xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xxxxx je její xxxxx přímo xxxxxxx. Xxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxx uplatňovat xxxxxxx pouze x xxxxxxx, x jakém xx xxxxxxxxxxxxx záměrem xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx, xxxxx nesplňují xxxxxxx požadavky, xx xxxxxxxxxx.

(5) X podmínkách xxx uplatňování námitek xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxx xxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotčených xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx norem, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx. Nedošlo-li k xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povahy, xxxxxxxx xxxx xx x xx xxxxx úsudek x xxxxxxxx xx xxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx existence xxxx xxxxxxx vlastnických xxxx xxxxxx věcných xxxx.

§90

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x požadavky

a) xxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx technickou xxxxxxxxxxxxxx k možnosti x xxxxxxx napojení xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx pásem,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx4) xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x výsledkem xxxxxx xxxxxxx.

(2) Stavební xxxx posuzuje soulad x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x s xxxx a xxxxx xxxxxxxx plánování u xxxxxxxxxx záměrů, pro xxxxx xx nevydává xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §96b; xxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxx, xxxxx xxx provést xxx xxxxxxxxxx povolení xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx ohlášeného stavebního xxxxxx.

§91

§91 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 39/2015 Sb.

§92

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Územním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx pozemky xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx přípravu xxxxxx; xxxxxxxx-xx to posouzení xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx prohlídkách xxxxxx xxxx xxx vydávání xxxxxxxxxxxx souhlasu, xxxx xxxxxx zpracování xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx dokumentace xxxx xxx xxxxxxxxxx vždy x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §103 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xx 8. V xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxxx, xx-xx xxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxxx vždy vyhodnotí xxxxxxxxxx veřejnosti. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx využití xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx lhůtu pro xxxxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx způsob xxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 6 stanoví x xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx žadatele x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §90 nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx záměru xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §87 xxxx. 1 xx 3. X případě xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x něm xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §85 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx označením xxxxxxx a staveb xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Po xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutí stavební xxxx xxxxxx žadateli xxxxxxxxx písemného vyhotovení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x ověřenou xxxxxxxxx přílohou, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx část xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxx podle §15 xxxx 16, xxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§93

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx využití území, xxxxx vlivu xxxxxxx xxxxxx na xxxxx x x dělení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 2 xxxx xxx xxx nabytí xxxxxx moci, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx 5 xxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavby, xxxxx xxxxxxx území xxxx xxxxx xxxxx užívání xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx či xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, nedošlo-li z xxxxxx xxxx x xxxxxx konzumaci.

(3) Dobu xxxxxxxxx územního xxxxxxxxxx xxxx stavební xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx žádosti xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vztahují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x závazná xxxxxxxxxx, námitky xxxx xxxxxxxxxx xxx podat xx xxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) bylo-li xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x době xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo zvláštních xxxxxxxx předpisů, nebo xxxxx-xx v xxxx xxxx xxxxxxxxx právních xxxxxx souhlas x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) bylo-li v xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiný xxxx nevydává,

c) vzniklo-li xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx posouzeného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx platnosti xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouva x xxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx pozbývá xxxxxxxxx xxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx obdržel xxxxxxx žadatele, xx xxxxxxx xx záměru, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx o ochranném xxxxx xxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx chráněného xxxxxx, nestanoví-li stavební xxxx xxxxx xxxxx.

§94

Změna x xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí

(1) Územní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xxx, xx se xxxx dosavadní xxxx xxxxxxx novým xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úřad x xxxxxxx této xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnuto x xxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 3.

(2) Rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx nebo xxxxxx i xx xxxxxx toho, komu x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx o ochranném xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxx dotčeného orgánu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx x ochranném xxxxx xxxx stavební xxxx xx žádost xxxx, xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, povolit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx lze x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx zrušit x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxx územního xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxx výjimky se xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx již xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxx-xx zrušeno xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx stanovisko x posouzení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx.

Xxxxxx řízení s xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

§94x

(1) Příslušným x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §13 odst. 1 xxxx. x). Žádost x xxxxxx územního xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pro stavební xxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x posuzování xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx70), projedná xxxxxxxx xxxx x územním xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x příslušným xxxxxx, xxxxx vydá xxxxxxx xxxxxxxxxx o posouzení xxxxx provedení xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "příslušný xxxx") x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx řízením, postupuje xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§94b

Účastníky xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §85.

§94x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94x

(1) Žádost o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xx xxxxxxx podle §86, včetně dokumentace xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx záměru na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3 x přílohy č. 4 x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, jejíž xxxxxxxx xx posouzení xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx evropsky xxxxxxxx lokality nebo xxxxx oblasti, xxxx-xx xxx stanoveno v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xx připojuje xxxx xxxxx zjišťovacího xxxxxx, xxx-xx vydán.

(2) Dokumentace xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx připojuje ve xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx vlivů xxxxxx xx životní xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a jejích xxxxxx xxxxxx dokumentace xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx.

§94x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 225/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94d

(1) Xxxxxxxx xxxx x součinnosti s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a připojenou xxxxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxx xx 5 xxx xxx dne xxxxxx žádosti xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx příslušnému xxxxx. Xxxx-xx žádost xxxx xxxxxxxxxxx předepsané xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx oznamuje xxxxx xxxxxxxx x příslušnému xxxxx. Xxxxxxxxxx §88 x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx k zastavení xxxxxx x důvodů xxxxxxxxxxxx vad xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx žadateli.

(2) Xxxxx xx závazného stanoviska x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx ochrany nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxxx nebude xxxxx xxxxxxx xxx zamítnutí xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx uložení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx12).

(3) Pokud x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx připojena xxxxxxxxxxx xxx vydání územního xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx záměru na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx část xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, stavební xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

§94x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94e

(1) Xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx na životní xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xx které xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx uplatnit xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx závazná stanoviska, xxxxxxxxx xxxxxxxxx; tato xxxxx xxxxx být xxxxxx než 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx může x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx-xx xx xxxxxx, xxxxx xxx s xxxxxxxxx xx místě. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x hlediska xxxxx xx xxxxxxx prostředí x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x záměru xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx, xxxxx překračují xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v řízení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §144 xxxx. 6 správního xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §85 xxxx. 1 písm. x), xx xxxxxxxx jednotlivě; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §85 xxxx. 1 xxxx. a) x §85 xxxx. 2 písm. x). Xxxxxxxx o konání xxxxxxxxx xxxxxxx jednání xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx 30 xxx xxxxxx. Ustanovení §87 xxxx. 2 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žadatele xx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx místě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xx xxxxx veřejného xxxxxxx jednání. U xxxxxx nacházejících xx xx území xxxxxxxx xxxx se xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx §87 xxxx. 3 xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §85 xxxx. 2 písm. x) xx §87 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxx.

§94x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94x

(1) Xxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xx 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx účastníků xxxxxx x veřejnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx stanoviska xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx do xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k posouzení xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Stavební xxxx do 5 xxx xx obdržení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx, která xxxxx xxx kratší xxx 10 xxx xx xxxxxxxx oznámení; xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx ke xxxxxxxxxx záměru xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx námitky, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§94x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94g

Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx postupuje xxxxx §89 xxxxxxx.

§94x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94x

Xxxxxxxx úřad posuzuje xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx uvedených x §90.

§94x vložen právním xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94x

(1) Územní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle §94e xxxx. 2. Xxxxxxxxxx §87 xxxx. 4 o xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x §92 xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxx xx také xxxxxxxxx o zapracovaných xxxxxxxxxx x odůvodnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlivů na xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebyly xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xxxx z xxxxxx xxxxxxxx negativního xxxxx stavebního xxxxxx xx předmět xxxxxxx xxxx celistvost evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kompenzační opatření xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, stanoví xxxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx územního rozhodnutí. X xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Ustanovení §93 x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a §94 o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§94x vložen právním xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx

§94x

(1) U xxxxxx x působnosti xxxxxxxx stavebního xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x §15 odst. 1 xxxx. b) xx x) a xxxxxx xxxxxxxxxx x §16 xxxx. 2 xxxx. x) xxx vydat xxxxxxxx xxxxxxxx. Příslušným x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx příslušný x xxxxxxxx stavby xxxxx §13 xxxx. 1, §15 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) nebo §16 xxxx. 2 xxxx. x).

(2) X xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x vydání společného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x povolení xxxxxx xxxxxx souboru xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx příslušné x umístění nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx staveb xxxxxxx jsou xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx vydávají xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stanoviska.

(3) Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx povolení, xx příslušný x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx stavby xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §118, x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §129 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x rozporu s xxxxxxxxx, xxxxxxxxx ji xxxxxxxxx povolit.

§94j xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2018

§94x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x stavebního řízení xx

x) xxxxxxxxx,

x) obec, xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx záměr xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx stavby, xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx stavební xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx sám xxxxxxxxxxx, nebo xxx, xxx má xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx sám xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, není-li xxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx, kdo má xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, jejíž vlastnické xxxxx xxxx xxxx xxxxx právo x xxxxxxxxx stavbám anebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx přímo xxxxxxx.

§94x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 225/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2018

§94l

(1) Žádost x xxxxxx xxxxxxxxxx povolení xxxxxxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x požadovaném xxxxxx, jeho rozsahu x účelu, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, x dočasné stavby xxxxxx dobu jejího xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x tom, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxx.

(2) X xxxxxxx x vydání společného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx k xxxxxxxx x provedení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §184a,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxx, a jiné xxxxxxx vyžadované xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy, nevydává-li xx koordinované závazné xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 7, xxxx xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxx §96b xxxx. 2,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx nebo technické xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x příslušnými xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, vyžaduje-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx úpravu stávající xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) dokumentaci xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, dokumentaci xxxxxxx x technických x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X případě xxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §94k písm. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemků x xxxxxx evidovaných x katastru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Dokumentace xxx xxxxxx společného povolení xx připojuje xx xxxxxx vyhotovení, x xxxx-xx stavebník xxxxxxxxxx xxxxxx, připojuje se xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx dokumentace xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx staveb, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxx územní a xxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxx dotčenými orgány; xxxx dokumentace xxxx xxxx obsahovat xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx technickou xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x dokumentaci objektů x technických x xxxxxxxxxxxxxxx zařízení, které xxxx částmi xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx jiný xxxxxxxx xxxx než xxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx vede.

(5) Xxxxx x žádosti x xxxxxx společného xxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx zpracována xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxx; xxxxxxxx x zastavení xxxxxx xx oznamuje xxxxx stavebníkovi.

(6) Pokud xxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx stavebníka x xxxxxx doplnění x řízení xxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §88 o xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx k xxxxxxxxx řízení x xxxxxx neodstranění xxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx příloh, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx dokumentace xxx xxxxxx xxxxxxxxxx povolení, xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§94x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94m

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxxx 15 xxx před xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxx, je-li xx účelné. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx k xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxxx územního a xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x řízení x velkým xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxx řízení x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §94k xxxx. a) xx x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; účastníky xxxxx §27 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx xxxx vždy xxxxxxxxx xxxxx §94k písm. x), c) x x). X stavebních xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx obcí xx x xxxxxx x xxxxxx počtem xxxxxxxxx oznámení o xxxxxxxx řízení x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vždy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxx xx doručuje xxxxxxxx xxxxxxx x účastníkům xxxxxx podle §94k xxxx. a) až x). Účastníci xxxxxx xxxxx §94k xxxx. x) xx v xxxxxxxx x zahájení xxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikují označením xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlivem xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx na xxxxx, xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx upustit, xxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx poskytuje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podmínek x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xx ústního xxxxxxx, xxxx lhůtu, xxxxx nesmí být xxxxxx xxx 15 xxx, do xxx xxxxx xxxxxxx orgány xxxxxxxx závazná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx. Zároveň xx xxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx přihlédnuto. Xxxxxxxxxx §113 xxxx. 1 x 2 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§94x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2018

§94x

(1) Xxxxxxx stanoviska, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 4, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx, případně při xxxxxxxx ústním xxxxxxx, xxxxx se x xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx být uplatněna xx stanovené xxxxx, xxxxx xx x xxx nepřihlíží. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx nejpozději při xxxxxxxx ústním xxxxxxx, xxxxx xx k xxx nepřihlíží.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x věcem, x xxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx je účastníkem xxxxxx xxxxx §94k xxxx. c) až x), může uplatňovat xxxxxxx xxxxx projednávanému xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx provádění x xxxxxxx stavebního xxxxxx xxxx požadavkům xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jimi xxxx xxx xxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx stavbě. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zájmů xxxx x xxxxx občanů xxxx. Osoba, která xx xxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx uplatňovat xxxxxxx xxxxx x rozsahu, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx zabývá. X xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx. Účastník xxxxxx xx svých xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx postavení xxxx účastníka xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx nepřesahuje xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X námitce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx si stavební xxxx učiní xxxxxx x rozhodne xx xxxx; to neplatí x případě xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx věcných xxxx. O xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x zahájení xxxxxx.

§94x vložen právním xxxxxxxxx č. 225/2017 Xx. s účinností xx 1.1.2018

§94x

(1) Xx společném xxxxxxx x stavebním xxxxxx stavební xxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx

x) xxxxxx zákona x xxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx,

x) xx veřejnou xxxxxxxx xxxx technickou xxxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx x způsobu xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ochranných a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx stanovisky, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x výsledkem xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, zda

a) xxxxxxxxxxx xx úplná, přehledná, x xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxx potřebného x xxxxxxx užívání xxxxxx xxxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Stavební xxxx xxxxx rovněž účinky xxxxxxxxx užívání xxxxxx.

§94x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 225/2017 Xx. x účinností xx 1.1.2018

§94x

(1) Xxxxxxxx úřad xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stavební záměr, xxxxxx pozemky xxx xxxx realizaci x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx pozemků, x pokud je xx třeba xxxx xxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxx souboru xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, případně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x povolení stavby xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v souboru xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x stanoví xxxxxxx xxxxxxxxx xx jiné xxxxxxxxxxx stavby x xxxxxxxx, dodržení xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx fáze xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx provedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx posouzení xxxxxxxxx zájmů xxx xxxxxxxxx stavby, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx při kolaudaci, xxxx xxxxxx zpracování xxxxxxxxxxx xxx provádění xxxxxx. X staveb xxxxxxxxx xxxxxxx lhůtu xxx odstranění xxxxxx. Xxxxxxxxxx §115 odst. 2 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §94o, stavební xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx lze-li xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx; xx zvlášť xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx 90 dnů.

(4) Po xxx nabytí xxxxxx xxxx společného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zašle xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stavebníkovi, vlastníkovi xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx orgánům x stavebnímu xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x obecnému xxxxxxxxxx úřadu, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Společné xxxxxxxx xxxxx 2 xxxx ode xxx xxxxxx právní moci, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx x odůvodněných případech xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx 5 xxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx stavba xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx též xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx stavebníka x tom, xx xx provedení xxxxx xxxxxxxxxx záměru xxxxxxx; xx xxxxxxx, jestliže xxxxxx již xxxx xxxxxxxx. Xxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx uplynutím. Xxxxxxx xxxxxxx se staví xxx lhůty xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Shledá-li xxxxxxxxxxxx, xx společné xxxxxxxx vydané xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v §15 xxxx. 1 xxxx. b) až x) nebo x §16 xxxx. 2 xxxx. d) xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §96b, xx xxxxxxxxx podat x xxxxxx důvodu proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx 6 měsíců xxx xxx xxxx xxxxxx xxxx žalobu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx72).

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví prováděcí xxxxxx předpis.

§94p vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2018

Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

§94x

(1) Xxxxxxxx xxxx příslušný podle §94j xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s příslušným xxxxxx podle tohoto xxxxxx x xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Žádost o xxxxxx společného xxxxxxxx x posouzením vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx stavební záměr, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx71), xxxxxxxx stavební xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x stavebním xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx úřadem, xxxxx xxxx xxxxxxx stanovisko x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x stavebního xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx územním a xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx prostředí, xxxxx xx navazujícím řízením, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx ustanovení o xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxx není stanoveno xxxxx.

§94x vložen právním xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x účinností xx 1.1.2018

§94x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x stavebního xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí xxxx osoby xxxxxxx x §94k.

§94r vložen xxxxxxx předpisem č. 225/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94x

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx také

a) xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx a účelu, xxxxxxx x době xxxxxxxxx, u xxxxxxx xxxxxx rovněž xxxx xxxxxx trvání a xxxxx xxxxxx pozemku xx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx stavbě, xx xxxxx xx xx xxxxxxxx záměr xxxxxxxxxx,

x) údaj o xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru podle §184a,

x) závazná xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx4) nebo xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů nebo xxxxxx xxxxxx, nevydává-li xx koordinované závazné xxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 7, nebo xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxx §96b xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx ochranných x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x příslušnými vlastníky xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx technické xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx technickou xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x technických x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx vlivů xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 odst. 3 x přílohy č. 4 x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení,

f) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx xxxxx,

x) návrh plánu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx o vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vlivů xxxxxx xx xxxxxxx prostředí xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §94k xxxx. x) identifikují xxxxxxxxx xxxxxxx a staveb xxxxxxxxxxx v katastru xxxxxxxxxxx dotčených xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dokumentace. Xxxxx vyhotovení dokumentace xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vedlejší xxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí vede, x xx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxx dotčenými xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxx musí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, souhrnnou technickou xxxxxx, xxxxxxxx výkresy x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx vedlejší xxxxxx, x jejímuž xxxxxxxx xxxx povolení xx příslušný jiný xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx úřad, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx rozsahu x xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx.

§94x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94x

(1) Xxxxxxxx úřad x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxx do 5 xxx ode xxx podání xxxxxxx xxxxx žádost x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu. Xxxx-xx xxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x řízení xxxxxxx. Xxxxxxxx o xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x příslušnému xxxxx. Xxxxxxxxxx §88 o xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxxxx řízení x důvodů xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, usnesení x xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lokality xxxx ptačí oblasti, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx důvodem xxx xxxxxxxxx žádosti, xxxxxxxx xxxx přeruší xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx12).

(3) Pokud k xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vlivů xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx její xxxx xxxx zpracována xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx autorizací, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx oznamuje pouze xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

§94x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94x

(1) Stavební úřad xxxxxx zahájení společného xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx x stanoví xxxxx, ve xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx uplatnit xxxxxxxxxx xx stavebnímu xxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoviska, xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxx nesmí xxx xxxxxx než 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Stavební xxxx xxxx x xxxxxxxxxx stavebního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ústní xxxxxxx, x xx-xx xx účelné, xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx x veřejnost xxxxx xxxxxxxx připomínky xx stavebnímu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx životní prostředí x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stanovený xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx xxxxx vydán územní xxxx, nařídí xxxxxxxx xxxx xxxxxxx ústní xxxxxxx xxxx.

(2) Oznámení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx x xxxxxxxx veřejného xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §144 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x obci, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §94k xxxx. x), se xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx podle §27 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx jsou xxxx xxxxxxxxx podle §94k xxxx. a), x) x d). Xxxxxxxx x xxxxxx veřejného xxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx 30 xxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §87 xxxx. 2 o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žadatele xx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx určeném xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) X stavebních xxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx xxxx xx x řízení x xxxxxx počtem xxxxxxxxx oznámení o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vždy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dotčeným xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §94k xxxx. x) xx x).

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §94k písm. x) se v xxxxxxxx x zahájení xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx doručovaných xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x staveb xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx záměru.

§94u xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94v

(1) Stavební xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xx 5 xxx xxx xxx konání xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx účastníků xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů, x xxxxxx xx xxxx xxxxxx závazného xxxxxxxxxx přeruší.

(2) Stavební xxxx xx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanoviska xxxxx xxxxxxxx 1 zajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx vydání na xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 10 xxx xx doručení xxxxxxxx; xxxxxxxxxx x této xxxxx xxxxx ke xxxxxxxxxx záměru na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Pro uplatňování x xxxxxxxxxx námitek xxxxxxxxx xxxxxx se §94w xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxx.

§94x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94x

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 odst. 4, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jinak se x nim xxxxxxxxxx.

(2) X závazným stanoviskům, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x věcem, o xxxxxxx bylo rozhodnuto xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xx svých xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx jeho postavení xxxx účastníka řízení, x xxxxxx podání xxxxxxx. X xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4, se xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx, která je xxxxxxxxxx řízení podle §94k xxxx. x) xx x), může xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru x rozsahu, jakým xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Dále xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, způsobu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx požadavkům xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx být xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx námitky xxxxx x rozsahu, v xxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxx obce x xxxxx xxxxxx xxxx. X námitkám, které xxxxxxxxx xxxxxxx požadavky, xx xxxxxxxxxx.

(5) O xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx poučeni x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Námitky xxxxxxxx úřad xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx technických xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx námitek xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxx xxxx.

§94x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x účinností xx 1.1.2018

§94x

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx stavební xxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxxxxx záměr v xxxxxxx x xxxxxxxxx

x) xxxxxx zákona x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx veřejnou xxxxxxxx xxxx technickou xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x způsobu xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx zejména, xxx

x) dokumentace je xxxxx, xxxxxxxxx, x xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx požadavky na xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx vybudování xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx ověří xxxxxx účinky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§94x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94x

(1) Xxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxx povolení xx lhůtě do 90 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxx složitých xxxxxxxxx, zejména x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nejdéle xx lhůtě xx 120 xxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx schvaluje xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx realizaci, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx dělení nebo xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podmínky pro xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, a pokud xx to xxxxx, x xxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx staveb xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx podmiňující xxxxxx x zařízení, dodržení xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx kontrolních xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx provádění xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx prohlídkách xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, může uložit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. U xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §115 xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxx společného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx vlivů na xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a účastníků xxxxxx, xxxxx nebyly xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoviska k xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povolení vyhodnoceny xxxxxxxxxx.

(3) X případě, xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx stavebního xxxxxx xx předmět xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lokality xxxx xxxxx xxxxxxx uložena xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx přírody x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx výroku společného xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxx vydání xxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx společného xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx možnost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx stavebního xxxxxx xxxxxx vyvlastnění podle xxxxxxxx společného xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxx záměr x souladu x xxxxxxxxx uvedenými x §94p xxxx jestliže xx provedením xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Společné povolení xx xxxxxxxx xxxxx §94u xxxx. 2.

(6) Xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právní moci x xxxxxxxxxx ověřené xxxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, dotčeným xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx stavebnímu úřadu, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx. Stavebníkovi xxxxx xxxx štítek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxx záměru.

(7) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, že xxxxx společného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxx x §16 xxxx. 2 xxxx. x) xx x xxxxxxx s obsahem xxxxxxxxx stanoviska vydaného xxxxx §96b, je xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx72).

(8) Xxxxxxxx náležitosti společného xxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§94x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 2 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci, nestanoví-li xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, nejdéle xxxx 5 xxx. Společné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x době xxxx xxxxxxxxx. Společné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx dnem, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx od xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx společného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jejím xxxxxxxxx. Podáním xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx platnosti společného xxxxxxxx.

§94x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§95

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx řízení

(1) Xxxxxxxx xxxx rozhodne x umístění xxxxxx, x xxxxx využití xxxxx, o xxxxx xxxxx xxxxxxx stavby xx xxxxx x x dělení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx územním xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx xx x zastavěném území xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) žádost xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx vlastnické xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx stavbám xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x stavbám xx xxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dotčeno; xxxxxxx x navrhovaným záměrem xxxx být vyznačen xx xxxxxxxxx výkresu.

(2) Xxxxxxxxxxxx územní řízení xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx řízením.

(3) Nemá-li xxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx místě xxxx jej vyzve x xxxxxx odstranění, xxxxxxxx mu k xxxx xxxxxxxxxx lhůtu x poučí jej x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx. Pokud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx žadateli x xxxxx xx proti xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx řízení. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení xx xxxx projednává x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §87 xx 92. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx zjednodušené xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §90, xxxxxxxx návrh výroku xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx dobu 15 xxx; xxxxx výroku xx doručí xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxx výroku xxxxxxxxxx xxxx bezodkladně xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxx, vyvěšena xx xxxxx xxxxxxx x xxx stavebním xxxxxx, x xx xx xxxx 15 xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx řízení. Xxxxxxxx informace xx xxxxxxxx xxxxxxxxx záměru, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx x architektonické xxxx urbanistické xxxxxx xxxxxx x x xxxx vlivu xx xxxxx. Xxxxx žadatel xxxxxxxxx xxxxxxxx, stavební xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx výroku rozhodnutí xx xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 3, xxxx xxxxxxxx usnesením x provedení xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx účastníků xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx se xxxxxxxxx opak, xx xx xx xx, xx žadatel xxxxxxxxx xxxxxxxx informace xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí, pokud x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pokud xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx rozhodnutím. Po xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx výhrady xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxx xxxx odvolat x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx výhrad xxxx námitek xxxxxx xxxxxx xxxx.

(6) Xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx stejnopis písemného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx přílohou, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx vybraná xxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx doložkou právní xxxx doručí xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx úřadem, a xxx-xx x xxxxxx xxxxx §15 nebo 16, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx příslušnému x xxxxxxxx stavby.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxxxxx územním xxxxxx x jejích xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§96

Územní xxxxxxx

(1) Místo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxx x zastavěném xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx ploše, xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx nové xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx souhlas xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx životní xxxxxxxxx11).

(2) Xxxxxx xxxxxxx postačí x případech

a) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §103,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx a xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x výměře xxx 300 x2 xxxxxxx xxxx xx 1&xxxx;000 x2,

x) staveb xxxxxxxxxxxx x uzavřených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx odpovídají xxxxxx způsobu xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prostoru,

f) xxxxxxxxx úprav xx 1,5 m výšky xxxx hloubky x xxxxxx nad 300 x2 xxxxxxx xxxx xx 1 000 x2 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx s veřejnými xxxxxxxxx komunikacemi xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx1), xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, prodejních, skladových xxxx xxxxxxxxxx ploch xxx 300 m2 xxxxxxx xxxx xx 1&xxxx;000 m2, které xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx záměru xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx údaje dotčených xxxxxxx a xxxxxx. X oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §184a,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx stanoviska, xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx předpisů xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §169 xxxx. 3 x 4, nebo xxxxxxxxxxx-xx xx podle §96b xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx napojení nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx osob, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx stavbám xxxxx sousedním pozemkům xxxx stavbám xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx situačním xxxxxxx; xxxxxxx se nevyžaduje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §103, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx společných hranic xxxxxxx xxxxx než 2 x,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx popis xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xx-xx xxxxx x souladu x požadavky xxxxxxxxx x §90, vydá xxxxxxxx úřad územní xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxx. Oznámení xxxxxx se xxxxxxxxxxxx x územním xxxxxx xxxxx §87. X xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 3 písm. x) xx nerozhoduje. Xx xxxxxxxx územního xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx správního xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx záměru, xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxx stavbě, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Ustanovení §92 xxxx. 1 xx použije xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx účinků xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Územní xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx nabyl xxxxxxxx xxxxxx. Rozhodnutí xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 15 xxxxxx ode xxx, kdy xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X přezkumnému xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pozemku nebo xxxxxx, pokud není xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxxxx, x xxx-xx x xxxxxx xxxxx §15 xxxx 16, xxxx stavebnímu xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Nemá-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti nebo xxxx-xx jinými vadami, xxxxxx stavební xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx místě xxxx xxx vyzve x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx jej x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x této lhůtě. Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx mohou xxx xxxxx dotčena práva xxxxxxx xxxx kromě xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 písm. x), xxxxxx xx x xxx xxxx xxxxx vyslovily xxxxxxx, xxxxxxxx usnesením o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx němu odvolat. Xxxxxxxx záměru se xxxxxxxx xx žádost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxx xx to xxx xxxxxxxxx záměru xxxxxxxx, xxxxx stavební xxxx xxxxxxxx x doplnění xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx přiměřeně x xxxxxx záměru, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §104 xxxx. 1 písm. x) xx x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx řízení.

(6) Xxxxxx-xx stavební xxxx, xx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x postupuje xxxxx §129 odst. 2 x 3. Usnesení x odložení xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. O xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx povolení stavby, xxxxxx xxxxxxx ani xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx nevydává.

(8) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx 2 xxxx xxx xxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx územního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Územní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx nabyl-li x xxxx xxxx platnosti xxxxxxxx účinků xxxxxxx x xxxxxxxxxx ohlášeného xxxxxxxxxx záměru,

b) bylo-li x xxxx jeho xxxxxxxxx započato x xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxx xxxx nevydává,

c) xxxxxxx-xx xx základě xxxxxxxx stavebního záměru xxxxxxxxxxx autorizovaným inspektorem xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx stavební xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx-xx na základě xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stavební xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxx uzavřena xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x tato xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nabyla xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx oznamovatele, xx xxxxxxx xx xxxxxx, xx kterému se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx. Územní xxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx §94 odst. 1 x xxxxxx xxxx zrušit xx xxxxxxxx §94 xxxx. 3.

(11) Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxxx xxxxxx a xxxx příloh x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx územního xxxxxxxx a xxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§96a

Společný xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx ohlášeného xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) U xxxxxx x působnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, staveb xxxxxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxx xxxxxxxxxx x §16 xxxx. 2 xxxx. x) xxx xxxxx společný xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxx ohlášeného xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx"), xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx příslušný x xxxxxxxx stavby xxxxx §13 xxxx. 1, §15 odst. 1 xxxx. b) xx x) xxxx §16 xxxx. 2 xxxx. x).

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx záměru xxxxx §96 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru xxxxx §105 (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx"), vydá xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx souhlas, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x podmínky §96 x 105. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx doklady xxxxx §96 odst. 3 xxxx. x) xx x) a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §105 xxxx. 2 xx 6.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru xxxxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 4 x xxxxxxxxxxxx k §106.

4) Xxxxxxxxx může ohlášený xxxxxxxx záměr xxxxx §104 xxxx. 1 x 2 xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx souhlas xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x §96 odst. 3 písm. d) x x §105 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vojenského xxxx jiného stavebního xxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, pokud není xxxxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxx doručuje xxxxx x xxxxxxxx dokumentací xxxx xxxxxxxxxxx dokumentací x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxxx oznámení xxxxxx předepsané xxxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx stavebníkovi xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx místě xxxx jej xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x poučí jej x xxxxxxxxxx neodstranění xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx k xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x provedením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru, nebo xxxxx xxx přímo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx osob xxxxxxxxx v §96 xxxx. 3 písm. x) x v §105 xxxx. 2 xxxx. x), rozhodne xxxxxxxxx x provedení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení. Právní xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx oznámení xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx nabývá právních xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx 2 xxx xxx xxx jeho xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx v xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx stavebním xxxxxxx započato. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx souhlasu xxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oznámení xxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxx náležitosti společného xxxxxxxx stanoví prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§96x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx hlavy XXX dílů 4 x 5, §126, 127, 129 xxxx. 2 a 3 xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx závisí xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxx závazné stanovisko xxxxxx xxxxxxxx plánování. Xxxxxxx stanovisko orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxx

x) xxxxxx xxxxxxx v §79 xxxx. 2,

b) xxxxxx xxxxxxx v §80 xxxx. 3,

x) xxxxxx xxxxxxx x §103 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxx nezasahují xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x scelování xxxxxxx x nezastavěném xxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxx xxxxxx33),

x) studny xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxx zařízení xx zastavěných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x terénní xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx užívání xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx činnost do 25 m2 xxxxxxxxx xxxxxx x xx 5 x xxxxx x jedním xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 3 x xx zastavěných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx rekreaci xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx či rodinnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx úpravy xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xx nich.

(2) Xxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx závazného xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxxx územního xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxx plánování určí, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx s politikou xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cílů x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx záměr xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx uskutečnění.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx stanoviska xxxx překážkou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkajícího xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx stanovisko xxxxx 2 roky xxx xxx vydání, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx plánování x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, nejdéle xxxx 3 roky.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx prodloužit, pokud xx xxxxxxx xxxxxxxx x území.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxx nepozbývá xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx xx základě xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx platnosti xxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx obdobné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x toto rozhodnutí xxxxxx xxxxxx moci,

b) xxxx-xx xx základě xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx povolení xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx uzavřena xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx účinnosti, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx souhlas xxxx xxxxxxxx územní souhlas xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vydaný k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x době xxxxxxxxx závazného xxxxxxxxxx.

Xxx 6

Xxxxxx xxxxxxxx x stavební xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

§97

(1) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu, xxxxxxx xxxx zakazuje x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx území, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx znemožnit budoucí xxxxxxx území xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, jestliže bylo xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx, xxxx xx upravuje xxxxxxx xxxxx. Územní xxxxxxxx x xxxxxxxx uzávěře xxx xxxxx xxxx x případech, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x vydání xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, xxxxxxxx xxxx část. Xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx omezit xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle správního xxxx, xx vydává xx území xxxxxxxxxx xxxxxxx pohromou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx využití území, x je xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxx dopadů živelní xxxxxxx xxxx xxxxxxx x pro xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xx vydává xxxxxx pro zastavěné xxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx nařídit xxxxxxxxxx závad xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx opatření x xxxxxxx území.

§98

(1) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx opatření x xxxxxxx území xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obce. Xxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx více obcí xxxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxx xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx xxxx kraje.

(2) Xxxxx územního xxxxxxxx x stavební uzávěře xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx území xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx orgány, xxxxx xxxxx uplatnit xxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx obdržení xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se nepřihlíží. X xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx uplatnily xxx xxxxxxxxxx, xxxx být xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx opatření x asanaci území xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx uzávěře xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x asanaci xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x §172 xxxx. 5 xxxxxxxxx řádu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x osoby, x xxxxxxx xxx xxxxxxx zvláštní právní xxxxxxx12).

§99

(1) Xxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx stavební xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx uzávěry, xxxxxxxxx podmínky pro xxxxxxxx xxxxxxx. Součástí xxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx katastrální xxxx x vyznačením dotčeného xxxxx.

(2) Náležitosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx uzávěře, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx zákazu stavební xxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, jestliže povolení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xx xxxxx odvolat.

§100

(1) Územní opatření x xxxxxxx území xx xxxxxx na xxxxxxx průzkumu xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx z hlediska xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx využití xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pohromy xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx území xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx podmínky pro xxxxxxx xxxxxxx vymezeného xxxxxxxxx xxxxx; obsahuje xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx zabezpečeny x xxxxxx ohrožení života xxxx xxxxxx osob xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v měřítku xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x asanaci xxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxx, stanoví prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(4) Dnem xxxxxx xxxxxxxxx územního xxxxxxxx o asanaci xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx do xxxx xxxxxx její změny xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vydání xxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxx.

Xxx 7

Xxxxxx vztahů x území

§101

Předkupní xxxxx

(1) X xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx plánem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx stavbu xxxx xxxxxxx prostranství x xx xxxxxx xx tomto xxxxxxx xx obec nebo xxxx xxxxx stát (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxx") x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; to xxxxxxx, xxxxx xxx veřejně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx právo xx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nemovitosti xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx37) a stanovením xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxxx též xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx. Textovou xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx plánu obsahující xxxxxxxx nebo změnu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx obec xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx x předkupního xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx plánu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x má xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Vlastník xxxxxxx nebo xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx"), xx xxxxxxxxx x xxxxxxx zamýšleného úplatného xxxxxxx nabídnout xxxxxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) S xxxxxxxxxx právem xxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složka státu xxxx příslušná xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx zvláštním xxxxxxx předpisem38), xxxx

x) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem61),

která xx xxxxxxxx x územním xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Je-li xxxxxxxxx xxxxx vymezeno xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pozemku. Xxxxxxxxxxx xxxx x sdělení xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx výhrady k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx lhůta xxxxxxx v odstavci 6 xx dobu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx pozemku, xxxxxxxxx xxxxxx, se určí xxxxxxxxx posudkem ve xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx62) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xx-xx oprávněnou xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx výše xxxx omezení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu63). Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pozemků považují xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx účel xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx veřejná xxxxxxxxxxxx uvedená v xxxxxxxx 1. Xx-xx xxxx obvyklá xxxxx xxx cena zjištěná xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxx ve xxxx xxxx zjištěné.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx je x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx převodu povinen xxxxx záměr písemně xxxxxxx xxxxxxxxx osobě x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx osobou xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx státní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 nebo Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx státu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx zajistí xxxxxxx oznámení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 3 xxxxxx xxx xxx, kdy xx xxxx oznámení doručeno. Xx-xx xxxxxxxxx osoba xxxxx využít předkupní xxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předmět xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx37), xxxxx xxxxx cenu x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx nesmí xxx kratší než 30 xxx; xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x znalecký xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4. Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx část xxxxxxx, je součástí xxxxxx kupní smlouvy xxxx xxxxxxxxxxx plán xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(7) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kupní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x kupní xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx své xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxxxxxxxx osobě xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 6 xxxx návrh xx xxxxxxxx kupní xxxxxxx x xxx navrženou xxxxx xxxxx, která xxxx být xxxxxx xxxxxxxxx posudkem zpracovaným x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vlastník xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Pokud xx xxxxxxx vlastník x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx ceny xxxxx xxxx xxxxx povinnému xxxxxxxxxxx potvrzení x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx lhůty xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxxxx. O této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyrozumí. Xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx ceny xxxxxxx, xxxxxxxxx stavby, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6.

(8) Xxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 6 xxxxxxx, že xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nezašle xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nejdéle xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx smlouvy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxx xx povinna současně x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx po xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 6 x 7 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vlastníkovi potvrzení x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx není xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, sdělí oprávněná xxxxx xxxxx předkupního xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx kraji.

(10) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx uhradit xxxxx xxxx xx 2 xxxxxx ode xxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx oprávněn xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x 7, xxxx xxxxxx úkony xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x předkupním xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx.

§102

Xxxxxxx xx změnu x xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stavby, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx územním xxxxxxxxx x stavební uzávěře xxxxxxx x byla xx tím xxxxxxxxx xxxxxxxxx újma, xxxxxx xxxxxxx.

(2) Vlastníkovi pozemku, xxxxxxx vznikla prokazatelná xxxxxxxxx újma x xxxxxxxx xxxxxxx určení xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxx pozemku, xx projektovou xxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x zajištění xxxxxxx. Xxxx náhrada xxxxxx též xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osobě, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §94 odst. 3 xxxxxxxxx vykonávat xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxx změnou xxxx zrušením bylo xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x vznikla xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Náhrada vlastníkovi xxxx oprávněnému nenáleží, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx návrhu xxxx xx xxxxxxxx 5 let xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx o uplynutí xxxxx 5 xxx xx neuplatní, pokud x xxxx xxxxx

x) xxxxxx účinnosti rozhodnutí x umístění xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, pro xxxxxx xxxx zastavění xxxxxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx určeno x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx 5 xxx xxxx xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a tato xxxxxxxxxxxxx smlouva je xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x tento xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx účinnosti xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx xx 4 xxx xx vydání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx podmínku xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxxxxxxx x xxxx, x kterou byla xxxxx 4 xxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx změnu x území na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prokázání xxxxxxxxx xxxx xx xxxx, xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxxx územní xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx k dohodě x xxxx náhrady, xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxx, kraj xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x území, xxxx xxxxxxxxx požadovat xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xx základě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stanovisku bylo xxxxxxx xxxxxx pozemku x xxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx obecním xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx vyplynul ze xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ministerstva, xx xx orgán xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx stát. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx za stát xxxxxxxxx ministerstva a xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxx nebo xxxx xxxxxxx xx xxxxx v xxxxx, xxxx xxxxxxxxx požadovat xxxxxxxxxx náhrady xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx regulačního xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx náhradu. Xxxx xxxx xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx náhrady. Xxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx do 3 xxxxxx od doručení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) X xxxxxxx, xx xxxxx k následné xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx zrušení xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 5 x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx, xxxx byla xxxxxxx vyplacena, xxxxxxx xxxxxxxxxx náhradu v xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxx od xxxxxxxxxx x vzniku xxxx xxxxxxxxxx. Povinnost xxxxxx xxxxxxx zaniká xx 5 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxxx základě xxxxxxx xxxxxxx. Povinnost xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, při xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx původního xxxxxx xxxxxxxxxxxx zastavitelnost, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx námitku nebo xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX ŘÁD

HLAVA X

XXXXXX, XXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX A UDRŽOVACÍ XXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx x xxxxxxxx

§103

Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x udržovací xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ani xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx ani xxxxxxxx stavebnímu úřadu xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx záměry xxxxxxx x §79 xxxx. 2,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §80 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §80 xxxx. 3 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxx nemůže xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx bezpečnost, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx nebo bezpečnost xxx xxxxxxx x xxxxx x udržovací xxxxx xx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx úpravy, xxxxx xx jimi xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nemění xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx užívání xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx11) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx požární xxxxxxxxxx xxxxxx x nejde x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která je xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx, x xx

1. xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 25 m2 xxxxxxxxx xxxxxx a xx 5 x xxxxx, nepodsklepené, jestliže xxxxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxxxx, hygienická xxxxxxxx ani xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx chovu zvířat, xxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx hořlavých xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx radionuklidy xxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

2. xxxxxx xxx zemědělství xx 60 m2 xxxxxxxxx xxxxxx x xx 5 x xxxxx, bez xxxxxxxxxxx; xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx 60 x2 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 5 x xxxxx xx 300 x2 xxxxxxxxx xxxxxx x do 7 x výšky, o xxxxxx nadzemním podlaží, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx stavebnímu xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx jedná o xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx stavby, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hořlavých xxxxx (xxxx. xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, sklady xxxxxxxxxx xxxxxx);

3. xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx ploše xx 16 x2 x do 5 x xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx hloubky 3 m;

4. xxxxxxxx x xxxxxxxx komunikační xxxxxx xxxx elektronických xxxxxxxxxx, jejich antény x xxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx elektronických xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx;

5. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxx69) x xxxxxxxx budov;

6. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx69) s xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx69);

7. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx69) x výjimkou xxxxx;

8. vedení sítí xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x telekomunikační xxxxxxxx;

9. xxxxxx x xxxxxxxx xxx výrobu xxxxxxx x celkovým xxxxxxxxxxxx xxxxxxx do 20 xX s výjimkou xxxxxx vodního xxxx;

10. xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx přípojky  x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx doplňkovou funkci xx xxxxxx hlavní xx xxxxxxxx xxxx x kanalizaci xxxxxx xxxxxx;

11. zásobníky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plyny xx xxxxxxxxx xxxxxx 5 x3 určené xxxxxxxx xxx odběr xxxxxx xxxx;

12. zásobníky xx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx kapaliny xx objemu 50 x3 a xx xxxxx 3 x;

13. xxxxxx xx xxxx xx 100 x3 xxxxxx ve vzdálenosti xxxxxxx 50 x xx budov x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nejde x xxxxx xxxx;

14. xxxxxxxx;

15. xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

16. xxxxxxx xxxxxx funkci xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx konstrukcí xxx xx;

17. odstavné, xxxxxxxxxxx, prodejní, xxxxxxxx xxxx výstavní plochy xx 300 m2, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x hořlavými látkami xxxx látkami, xxxxx xxxxx způsobit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí;

18. xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xx zastavěném xxxxxxxxx xxxxxxx rodinného xxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxx rekreaci;

19. xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx 8 m.

(2) Xxxxxxxx nebo stavební xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxxxx by mělo xx xxxxxxxx překročení xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§104

Xxxxxxxxxx stavby, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx ohlášení

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 3 x x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podkrovím,

b) xxxxxxxx xxxxxx do 300 x2 xxxxxxx xxxxxxxxx plochy x xxxxxxx do 3 x, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 2 xxxx. x),

x) stavby do 300 m2 celkové xxxxxxxxx plochy x xxxxx xx 10 x, x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, x xxxx xx 1&xxxx;000 m2 xxxxxxx xxxxxxxxx plochy a xxxxx xx 15 x, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxx nejvýše x xxxxxx xxxxxxxxx podlažím, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xx dobu nejdéle 3 let; xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx do 70 x2 xxxxxxx zastavěné xxxxxx x xx 5 m výšky x xxxxxx nadzemním xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nejvýše xx xxxxxxx 3 x,

x) stavby xxx xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2,

f) xxxxxx xxxxxxxxxx, manipulačních, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o výměře xxx 300 x2 xxxxxxx xxxx xx 1&xxxx;000 x2, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx manipulaci s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx,

x) stavby xxxxxxxx xxxxxxxxxx, neuvedené x §103 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx do xxxxx 1 m, xxxxx xxxxxxx x veřejně xxxxxxxxxxx pozemními xxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx úpravy xxxxxxxxx v §103 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §103 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx do xxxxxxx konstrukcí xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx a nevyžadují xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí11).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x odstavci 1, xxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x terénní xxxxxx, x kterých xx stavební úřad xxxxx §78 odst. 6 xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx vyloučeno u xxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x posouzení xxxxx provedení záměru xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx

§105

(1) Ohlášení obsahuje xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx, x ohlašovaném xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxx, způsobu x době provádění, xxxx x xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, zda xx x jeho xxxxxxxxx xx použít xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; x dočasné xxxxxx xxxxxx xxxx jejího xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) K xxxxxxxx xxxxxxxxx připojí

a) xxxxxxx x provedení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §184a,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxx územní xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx stanoviska, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxx xxxxxx xxxxxx, nevydává-li xx xxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 7, popřípadě xxxxxxxx xxxxx §169 xxxx. 4,

d) stanoviska xxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx x technické xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a bezpečnostních xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx území xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, předkládá xx xxxxxx, vyjma xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; pokud xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx vyhotovení,

f) xxxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxxxxxx právo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxx podle §104 xxxx. 1 xxxx. x) xx e) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obsahuje

a) xxxxxxxx zprávu,

b) souhrnnou xxxxxxxxxx zprávu,

c) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxx odstavných, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §104 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxx dokumentaci, xxxxx xxxxxxxx

x) průvodní zprávu xx základními xxxxx x stavbě, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx požadavků xx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx závazných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx vydáno, x x jejich xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx stavby x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx x navržených xxxxxxxxxxx x xxxxxxx použitých xxxxxxxx, technických xxxxx xxxx technických xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx stavby xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxx stavby xx xxxxxx osob xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx návrhu xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) řešení xxxxxxxxx xx bezpečnost xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx bezpečnosti xxx xxxxxxx stavby,

f) xxxxxxx stavby xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx 1 : 500, xxxxx zobrazuje xxxxxxxx stav xxxxx, xxxxxxxxxxx stavbu včetně xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x orientace, xxxxx na xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx řezy x xxxxxxx 1 : 50 xxxx 1 : 100 a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx 1 : 100 nebo 1 : 200.

(5) X ohlášení xxxxxx xxxxxxxx staveniště podle §104 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx zprávu xx xxxxxxxxxx xxxxx x stavbě, s xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx průzkumů x xxxxxx, o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxx závazných stanovisek xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx vydáno, x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx stavby na xxxxxxxx a technickou xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx minimalizaci xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx x základní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx užívání xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx zakreslenou xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx v měřítku xxxxxxxxx 1 : 500 se zakreslením xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx infrastruktury xxxxxx návrhu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ochranných xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx území,

g) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx obsah x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis64),

h) xxxxxxxx xxxxxxx x přiměřeném xxxxxxx.

(6) X xxxxxxxx xxxxxx opěrných zdí xxxxx §104 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxx dokumentaci, xxxxx obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx výstavbu, x xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotčených orgánů x rozhodnutí x xxxxxxxx stavby, xxxx-xx xxxxxx, a x xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx podkladě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, hranic xx xxxxxxxxxx pozemky, xxxxxx xxxxxx xx xxxx, jednoduchý xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x stavební nebo xxxxxxxx xxxxxxx specifikující xxxxxxxxxxx stavbu.

(7) X xxxxxxxx terénních xxxxx xxxxx §104 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxxx se základními xxxxx o xxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx provedených xxxxxxxx x měření, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxx území, xxxx-xx xxxxxx, x o xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, technický xxxxx postupu x xxxxxxx xxxxx, údaje x xxxxxxxxx hmotách, x místě a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, o xxxxxxx xxxxxx zhutňování a xxxxxxxxx úpravě,

c) xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx katastrální mapy,

d) xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx 1 : 500 x xxxxxxxxxx navrhovaného záměru, xxxxxxx, na nichž xx xxxxxxx jeho xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx pásem nebo xxxxxxxxxxx xxxxx. Podle xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx se připojí xxx xxxxxxxxxxxxxxxx řezy xxxxxxxxxxx xxxxxx výškové xxxxxxxxxx nebo vytyčovací xxxxxxx; u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx parametry xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx jejich polohové x výškové xxxxxxxx.

(8) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §104 xxxx. 1 xxxx. x) stavebník xxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahující technický xxxxx xxxxxx provedení. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §104 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx popis xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx specifikující xxxxxxxxxx xxxxxxxx úpravy. Xxxxxxxx-xx xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx, stavebník přikládá x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx bezpečnostní xxxxxx, xxxxx obsah x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx64).

(9) Xxxxxxxxxxx ohlášení x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §104 odst. 1 xxxx. a) až x) stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§106

(1) Je-li xxxxxxxx xxxxx x je-li xxxxxxxx stavební xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx, xx závaznými xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx plánem xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nahrazující anebo xxxxxxx souhlasem, xxx-xx x stavbu či xxxxxxx xxxxxx podle §104 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §104 xxxx. 1 písm. x), stavební úřad xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx ohlášení.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx řízení xxxxx §111 xx 113. Xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx druhá x třetí správního xxxx. Souhlas xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx druhu x účelu xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx u xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx uskutečněn. Xxxxxxxxxx §115 xxxx. 1 xx použije xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx uvedeným x §105 xxxx. 2 xxxx. f), a xxxxxx příslušnému xxxxxxxx xxxxx, pokud není xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx příslušnému obecnímu xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dokumentací xxxx projektovou dokumentací x stavebníkovi xxxxx xx xxxxxxx obsahujícím xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx stavebním záměru. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x přezkumném xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx nabyl xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx věci v xxxxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxx nelze xxxxx xx xxxxxxxx 15 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nadřízený xxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx platí 2 xxxx xxx xxx jeho xxxxxx. Xxxx platnosti xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx x prováděním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Souhlas s xxxxxxxxxx pozbývá xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxx xxxx obdržel xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx od provádění xxxxxxxxxx záměru, xx xxxxx xxx souhlas xxxxx; to xxxxxxx, xxxx-xx x prováděním xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.

(5) Obsahové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§107

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti nebo xxxx-xx xxxxxx vadami, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxx xxxxx x xxxxxx odstranění, poskytne xx x tomu xxxxxxxxxx lhůtu x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx neodstranění xxxxxxxxxx x xxxx lhůtě. Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx není xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx s provedením xxxxxxxxxx stavebního záměru, xxxxxxxx usnesením x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení; xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx stavební xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xx pro posouzení xxxxxxxxxx záměru nezbytné, xxxxx stavební xxxx xxxxxxxxxx x doplnění xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x rozsahu xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x provedením, ohlášení xxxxxx x postupuje xxxxx §129 odst. 2 x 3. Xxxxxxxx o xxxxxxxx xx pouze xxxxxxxxx xx spisu. X xxxxxxxx xxxxxxxx stavební xxxx stavebníka xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx ohlášením podle xxxxxx zákona x xxxxxxxx úřad xx xxxxxxxxx odloží; xxxxx x xxxxxxxxx usnesení xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx postupu a x xxx, xx xx stavbou xxxxx xxxxxxx.

Stavební xxxxxx

§108

(1) Stavební xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxx zřetele xx xxxxxx stavebně xxxxxxxxx provedení, účel x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx změny xxxxxx xxxxxxxxx x §104, jejichž provedení xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx také xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §107, že xxxxxxxx stavební xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx nevede, je-li xxxxxx žádost x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx záměrů xxxxx §103. Takovou xxxxxx xxxxxxxx úřad odloží x poučí xxxxxxxxxx x oprávnění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §104 xxxxxxx xxxxxxxx podaná xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx úřad xx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx řízení.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §116 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inspektora xx podmínek xxxxxxxxx x §117.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§109

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, na xxx xx být xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pozemku, na xxxxxx xx xxx xxxxxx prováděna, není-li xxxxxxxxxxx, xxxx-xx být xxxx xxxxxxxxxx právo x pozemku prováděním xxxxxx přímo xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxx, xxx xx x xxxxxx pozemku xxxx xxxxxx právo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, mohou-li xxx xxxxxx práva xxxxxxxxxx xxxxxx přímo xxxxxxx,

x) vlastník sousedního xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx, může-li xxx xxxx vlastnické xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxx, xxx xx k xxxxxxxxxx pozemku xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx věcnému xxxxxxx, xxxx-xx být xxxx právo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§110

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx, x pozemku, xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx, jeho xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx x době xxxxxxxxx, xxxx x xxx, xxx bude xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je-li xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru xx xxx xxxxxxxxxxx; x dočasné xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a návrh xxxxxx pozemku xx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx k provedení xxxxxxxxxx xxxxxx podle §184a,

x) xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx jejich xxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx zákona, nevydává-li xx xxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 7,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x možnosti x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a bezpečnostních xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxxxx projektantem, která xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx výkresy, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxx kontrolních xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Projektová xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx dvojím xxxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx xxxx x místě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx staveb x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx úřadů, xxxxxxxxx xx trojmo. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stavby, připojuje xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx není zpracována xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx takovou xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx o xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x obsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zákonu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx založené smlouvou xxxxxxx stavbu nebo xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x pozemku xxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx prospěšné xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx ani s xxxxxxxx xx xxx x xxxxx ani xxxxx xxxxxxx mít xxxx xx využití xxxxxxx x xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx.

(7) V xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx o xxxxxxxx povolení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §109 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dotčených xxxxxx xxxxxx.

§111

(1) Xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxxx žádost x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx lze xxxxx nich provést, x xxxxx xxxxxxx, xxx

x) projektová xxxxxxxxxxx xx zpracována x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxx územním xxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx její xxxxxx s územně xxxxxxxxx dokumentací,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx úplná, xxxxxxxxx a xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx řešeny obecné xxxxxxxxx na xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx příjezd xx stavbě, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx užívání xxxxxx vyžadovaného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyhovují požadavkům xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx budoucího xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx požadované xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx přeruší; xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx k zastavení xxxxxx z důvodů xxxxxxxxxxxx xxx žádosti, xxxxxxxx x zastavení xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx stavebníkovi.

§112

(1) Xxxxxxxx úřad xxxxxx účastníkům xxxxxx, xxxxx xxxx mu xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx zahájení stavebního xxxxxx xxxxxxx 10 xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx na xxxxx, xx-xx to xxxxxx. Xxxxxxx upozorní xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx uplatnit xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx že x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxxx řízení x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx doručují xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; v xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx x zahájení xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x řízení doručují xxxxxxxx podle §144 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxx, dotčeným xxxxxxx xx doručuje xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx řízení xxxxx §27 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §109 xxxx. x) až x). X stavebních xxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx xxxx xx x řízení x xxxxxx xxxxxx účastníků xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x další xxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §25 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx; jednotlivě xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §109 xxxx. x) až d). X xxxxxxx xxxxxx x velkým xxxxxx xxxxxxxxx se v xxxxxxxx x zahájení xxxxxx x x xxxxxxx úkonech řízení xxxxxxxxx řízení xxxxx §109 xxxx. e) x x) identifikují xxxxxxxxx pozemků x xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx nemovitostí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xx ohledání xx xxxxx, xxxxxxxxx i xx xxxxxxx jednání xxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxx, xxxx-xx mu xxxxx známy xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xx xxxxxxx jednání, určí xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 10 xxx, xx xxx xxxxx dotčené xxxxxx uplatnit xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx důkazy. Xxxxxxx xx upozorní, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx důkazům xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx lze-li xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx stavební úřad xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxx však xx xxxxx do 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx stavebního xxxxxx; xx zvlášť složitých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx do 90 xxx.

§113

(1) Stavební úřad xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx přizvat xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx-xx stavebník xxxxxxx autorizovaného xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx může xx stavebním xxxxxx xxxxxxx na svůj xxxxxx xxxxxxxxxxx, kterého xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx projektanty xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx projektant"); xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx hlavního xxxxxxxxxxx, hradí jeho xxxxxxx.

(3) Doručuje-li xx xxxxxxxxxx řízení oznámení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x vlastníkovi xxxxxx, xx které xx xxx xxxxxxxxx změna, xx oznámení xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rukou.

§114

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx námitky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx a užívání xxxxxx xxxx požadavkům xxxxxxxxx orgánů, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx vlastnické xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx smlouvou provést xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx břemenu x xxxxxxx xxxx xxxxxx.&xxxx;Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx námitky pouze x xxxxxxx, v xxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dotčen veřejný xxxxx, jehož ochranou xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, které zakládají xxxx postavení xxxx xxxxxxxxx řízení, x xxxxxx podání xxxxxxx; x námitkám, které xxxxxxxxxx rozsah xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(2) K xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx územním xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxx vydání územního xxxxxxxx x stavební xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx nepřihlíží.

(3) Xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx účastníky xxxxxx, xxxxxxxx xxxx posoudí xx xxxxxxx obecných xxxxxxxxx xx výstavbu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx taková xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozsah jeho xxxxxxxxxx. Nedošlo-li x xxxxxx o námitce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx o xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx; to neplatí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx existence xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práv.

(4) X xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§115

Xxxxxxxx povolení

(1) Ve xxxxxxxxx xxxxxxxx stavební xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx je xx xxxxx, x xxx její xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zejména xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx výstavbu, xxxxxx xxxxxxxxx xx bezbariérové xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Podle xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx výstavby mu xxxxxxxxx oznámí xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxx lze xxxxxx xxx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) U xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu9), xxxxxxxx úřad může xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zkušebního xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx dni xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stavební úřad xxxxx stavebníkovi jedno xxxxxxxxxx ověřené projektové xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx obsahujícím xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx. Další xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace xxxxx vlastníkovi stavby, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zahájena do 2 xxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxx moci. Dobu xxxxxxxxx stavebního povolení xxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx na odůvodněnou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx žádosti xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx řízení o xxxxxxxxxxx xxxxx platnosti xxxxxxxxxx povolení se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení. Xxxxxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxxx též xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upouští; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx zahájena.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxx o zahájení xxxxxxxxxx xxxxxx uvědoměni xxxxxxxx vyhláškou, se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx a vlastníkovi xxxxxx, xx xxxxx xx být provedena xxxxx, se xxxx xxxxxxxx stavební povolení xx vlastních xxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavebního xxxxxxxx x štítku x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§116

Veřejnoprávní smlouva

(1) X xxxxxx vyžadujících xxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxx xxxx uzavřít se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nahradí xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx smlouvu xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xx vyžadováno xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx provedení xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx návrh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx označení smluvních xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx záměru, xxxx xxxxxxx a xxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx stavby rovněž xxxx jejího xxxxxx x návrh xxxxxx xxxxxxx po jejím xxxxxxxxxx, xxxxxxxx pozemků, xx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx, podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx její xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotčených xxxxxx, x jejichž splnění xx xxxxxxxx. Stavebník x návrhu veřejnoprávní xxxxxxx uvede osoby, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, xxxxx xx xxxx xxxxxx. K návrhu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x další xxxxxxxx x rozsahu xxxx x žádosti x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx dvojím vyhotovení, x není-li obecní xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx staveb x xxxxxxxxxx vojenských x xxxxxx xxxxxxxxxx úřadů, xxxxxxxxx xx trojmo. Xxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxxxx stavby, připojuje xx xxxxx další xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx informaci x xxxxxxx návrhu veřejnoprávní xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx po xxxx 8 xxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, zda xxxxx veřejnoprávní smlouvy xxxxxxxx náležitosti xxxxx xxxxxxxx 2, zda xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §111 xxxx. 1 x 2. Xxxxxxxx xxxx návrh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx přijme, xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx důvody odmítnutí; xxxxx odmítne xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx dokumentace xxxx xxxxxxxxxx projektantem.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx souhlasy xxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, s uzavřenou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx povinen předložit xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx vyhotovení xx xxxxxxx, druhé xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx. Další vyhotovení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx stavebníkem, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx stavebním xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vojenského xxxx xxxxxx stavebního xxxxx.

(5) Xxxxxx veřejnoprávní smlouvy xxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxx ode xxx xxxx účinnosti, nebyla-li xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx. Účinky xxxxxxxxxxxxx smlouvy lze xxxxxxxxxx; xxxxxxxx 1 xx 4 se xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx zánikem účinků xxxxxxxxxxxxx smlouvy. V xxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xx byla xxxxxxxxxx stavebního xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx postupem podle §115 odst. 4; x takovém xxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxx §115 xxxx. 4.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx od xxxxx xxxxxx xxxxxxx; xx neplatí, jestliže xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxxx dohody xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4.

(7) Xxxxxxxxxxxxx smlouvu xxx xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx správního xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 roku xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxx vydat xx uplynutí 15 xxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x rozsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§117

Oznámení stavebního xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavby, xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx autorizovaný inspektor xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x hledisek xxxxxxxxx x §111 odst. 1 x 2, xxxxx nejde x xxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jako nezpůsobilá x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo u xxxxxx, pro které xx xxxxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx provedení xxxxxx xx životní xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx, x které xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x územním xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx a stavby xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx inspektor povinen xxxxxxx stavebnímu úřadu xxx zbytečného odkladu.

(2) Xxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxx stavbu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stavebnímu xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx posoudil projektovou xxxxxxxxxxx stavby a x oznámení připojil

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx starší 3 xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx projektantem,

c) xxxx xxxxxxxxxxx prohlídek,

d) doklad x právu xxxxxxxxxx xxxxx §110 odst. 2,

x) závazná stanoviska, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx vyžadované zvláštními xxxxxxxx předpisy,

f) souhlasy xxxx, xxxxx by xxxx xxxxx účastníky xxxxxxxxxx xxxxxx podle §109, x oznamovaným xxxxxxxxx záměrem, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx předkládá x xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx-xx obecní xxxx xxxxxxxxx úřadem, předkládá xx xxxxxx.

(3) Autorizovaný xxxxxxxxx xxxxxxxxxx certifikátu xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x k xx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §111 xxxx. 1 x 2 a xxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx provedení x xxxxxx xxxxxxxx. Xx projektové xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, uvede xxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx vystavení certifikátu x xxxxxx xx xxxx podpisem a xxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inspektora xxxx xxxxxxxxx kromě xxxxxxxxxxxxxxx údajů stavebníka, xxxxx, účelu a xxxx xxxxxx stavby x identifikačních xxxxx x projektové xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, zda x xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx §111 xxxx. 1 a 2 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx respektovány xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx anebo veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě regulačního xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x vlastníky xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. X certifikátu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx prohlídek xxxxxx. Xxxxxxx xxxx, xxxxx xx byly xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxx §109, xx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx x rozhodující xxxxxxxxx části xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxx informace o xxxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxxx stavebního xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx vyvěsí xx 5 xxx xx obdržení xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru xx xxxx nejméně 15 xxx x xxxxxx, xxxxx xx jinak xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx 15 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tyto xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pouze x xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx udělily svůj xxxxxxx, xxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxxxx; x jiným námitkám xx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stavebního xxxxxx výhrady, xx-xx xx xx, že xx xxxxx x xxxxxx nezpůsobilou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx porušil při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle §148, xxx xxxxxxxxx stavby xxxxxx splněny xxxxxxxxx xxxxx §111 xxxx. 1 x 2 xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebylo xxxxx xxxxxxxxxx ukončeno.

(5) Xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx odkladný xxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x věc předloží xx 15 dnů x xxxxxxxxxx správnímu xxxxxx, který xx xxx xxxxx příslušný x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Správní xxxxx přezkoumá oznámení xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy xxxxx xxxxxxxx 4 x xxxxxxxx

x) x xxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x rozporu x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x zamítnutí xxxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx námitky. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx x stavebního xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx vznikne xxxxx xxxxxxx oznámený xxxxxxxx xxxxx marným xxxxxxxxx lhůty xxxxx xxxxxxxx 4 nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx. x).

(7) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vznik xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx x uvedením xxxxxxxx stavebního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, data xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx oprávněné xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx úředního xxxxxxx. Po xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx stavebníkovi xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x povolené xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a uvedení xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx stavbu. Právo xxxxxxx stavbu xxxxxxx, xxxxxx-xx stavba xxxxxxxx xx dvou xxx. Xxxxx začíná běžet xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6. Xxxxxxxx úřad xxxx xxxx lhůtu prodloužit xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podanou xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Podáním xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx projektovou xxxxxxxxxxx xxxxxx eviduje a xxxxxx xxxxxxxx úřad (§167). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx odstavce 7 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§118

Změna stavby xxxx xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Stavebník xx povinen xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x jejím xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx se považuje xxxxxxx stavebního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §106, stavební xxxxxxxx xxxxx §115, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §116, xxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru x xxxxxxxxxxxx autorizovaného xxxxxxxxxx xxxxx §117, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx povolení nebo xxxxxxxxx povolení xxxxxx xxxxx §129, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx podle §78 xxxx. 6 xxxxxxxx, že x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, územní xxxxxxxxxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxx §78a xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx záměrů xxxxx §103. Xxxxx xxxxxx před xxxxx xxxxxxxxxx xxx povolit xxxx zahájením xxxxxx xxxx x průběhu xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx před xxxxx xxxxxxxxxx xxx povolit xxx v xxxxxxx x územním xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx úkonem xxxxxxxxxxxx územní rozhodnutí. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxx jejím xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx rozhodnout x této změně xx xxxxxxxxx xxxxxxx x stavebním xxxxxx, xxxxxxxxxx §94 se xxxxxxx xxxxxxxxx; to xxxxxxx, bylo-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení.

(3) Xxxxxxxx xxxx může xx xxxxxx stavebníka xxxx xxxx právního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx jejím xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x povolením xxxxxx a s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentací. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentaci xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx kopii xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace, xx které xxxxxxxxxx xxxxxxx navrhované xxxxx. Xxxxxx x xxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x účastníky xxxxxxxxxx xxxxxx a dotčenými xxxxxx v rozsahu, x xxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jakož i xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy. Xx xxxxxx a povolení xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx přiměřeně podle §105 xx 107. Xx platí x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§78 odst. 6) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§78 xxxx. 4). Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx veřejnoprávní smlouvy xx xxxxxxxx §116, xxxxx stavby xxxxxxxxx xxxxx veřejnoprávní smlouvy xxx xxxxxxxxx xxxxx §166 správního xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3.

(5) Změna stavby xxxx xxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx za podmínek §117; xx xxxxxxx x záměrů, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovisko x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx.

(6) Změnu stavby, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx úřad schválit xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx kontrolní xxxxxxxxx xxxxxx. Rozhodnutí xx stavebníkovi xxxxxxxx xxxxxxx xx stavebního xxxxxx xxxx jednoduchého xxxxxxx x stavbě; xxxxxxxx úřad xxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx změnu xxx x ověřené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxx xx změna xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx chráněných xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx změnou souhlasí.

(7) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v nepodstatných xxxxxxxxxx od ověřené xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace, kdy xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx konstrukcí xxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx stavby, xxxxx xxxxxxxxxx posouzení xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx11), její xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ovlivnit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx o xxxxx xxxxxx, xxxxx xx kulturní xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx obsahující popis xxxxxxxxxxxx nepodstatných xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx při vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí. Xxxx xxx xxxxxx, jen xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx územního rozhodnutí, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními předpisy xxxx x případě, xxx příslušný xxxxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxx, vyzve xxxxxxxx xxxx stavebníka k xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

Xxx 2

Kolaudace

§119

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, uvedenou x §103 xxxx. 1 xxxx. x) bodech 4 xx 8, xxxx xxxxxx, x xxxxx postačí xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxx §104 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x k) xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx65), xxxx xxxxx vyžaduje stavební xxxxxxxx, x xxxxx-xx xx o

a) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) stavbu, xxxxx xxxxxxxxxx nemohou xxxxxxx xxxxxxxxx ovlivnit,

c) xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) změnu xxxxxx, která je xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vodní xxxx podle §15a xxxx. 3 vodního xxxxxx,

xxx xxxxxx pouze xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Stavebník zajistí, xxx xxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x měření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx41).

(2) Kolaudační xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, který xxxxx xxxxxxxx stavby.

(3) Xxxxx-xx xxxxx provádění stavby xx xxxxx českých xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx dokumentace nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx platily x xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§120

§120 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2017 Sb.

§121

(1) Stavebník xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxx xx žádostí x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx polohu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx41a), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provedení xxxxxx, pokud při xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx odchylkám xxxxxx xxxxxxx dokumentaci xxxx ověřené projektové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v §118 xxxx. 7. Xxx-xx o stavbu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, předloží dokumentaci xxxxxxxxxx části skutečného xxxxxxxxx stavby. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx22) xxxx její xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, doloží xxxxxxxxx též geometrický xxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx obce, která xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x pro xxxxx jejího xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx66), xxxxxxxxx rovněž xxxxxx doklad x xxx, xx příslušnému xxxxxxxx úřadu byly xxxxxxxx a doloženy xxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxx stavbou xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx přiděluje xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx41b), případně xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx evidenčního, případně xxxxxxxxxxxx.

§122

Kolaudační xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x žádosti uvede xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxx a předpokládaný xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opatří xxxxxxx stanoviska xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vyžadovaná xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy4).

(2) Stavební xxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx žádosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a současně xxxxx, které doklady xxx ní stavebník xxxxxxxx. Závěrečná kontrolní xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx vykonána xx 45 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Při xxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ověřené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §118 odst. 7.

(3) Xx-xx xxxxxx x kolaudační xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, je v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx ověřenou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xx stanovisky nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů, xxxx-xx vydána podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxxxx obecné xxxxxxxxx xx výstavbu x xxxxxxxx provedení xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx zvířat, xxxxxxxxxx xxxxx životní prostředí, xxxxxxxx úřad xxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx o xxxxxxxxx účelu užívání xxxxxx.

(4) Souhlas se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxx, místně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx stavebním xxxxxx, xxxxx staveb x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx do 1 xxxx ode xxx, xxx souhlas nabyl xxxxxxxx účinků. Xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx řízení v xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx uplynutí 15 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxx xx příslušný xxxxxxx xxxxx nadřízený xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Dojde-li xxxxxxxx xxxx x závěru, xx xxxxxx není xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx kolaudačního xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x nelze xx xxxxx němu xxxxxxx. Xxxxxx xxxx usnesení xx zahájeno kolaudační xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxx souhlas se xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx je xx pro xxxxxxxxx xxxxxx nezbytné, xxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxx x doplnění xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx posudkem (certifikátem) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx úřad upustit xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby x xxxxx kolaudační xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. V případě xxxxxxxxxx xxxxxx technické xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx upustit xx závěrečné xxxxxxxxx xxxxxxxxx x vydat xxxxxxxxxx souhlas na xxxxxxx předložených xxxxxxx. Xxxxxx-xx stavební úřad xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx souhlasu.

(7) Obsahové xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxx kolaudačního souhlasu x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obsah x strukturu xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§122a

Kolaudační xxxxxx

(1) Účastníkem xxxxxxxxxxxx řízení xx

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx stavby, xxxx-xx stavebníkem.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, vyzve xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx zjednání xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §129 xxxx. 1 xxxx. x), x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, stavební xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kontrolní xxxxxxxxx stavby. X xxxxxxxxxxx xxxxxx stavební xxxx xxxxxxxx nepodstatné xxxxxxxx od ověřené xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §118 xxxx. 7.

(4) Xxxx-xx splněny xxxxxxxx podle §122 xxxx. 3, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Kolaudačním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stavby x určenému xxxxx, x xx-xx to xxxxxxxxx, stanoví xx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx.

(5) X kolaudačním xxxxxxxxxx xxxx stavební xxxx stanovit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx výstavbu, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx stavby xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x určit xxxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxx pouze x xxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx zdraví, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxx souhrnu xxxxxxx x nerušenému xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxx.

(6) Obsahové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§123

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx xx žádost stavebníka xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x předčasnému xxxxxxx stavby před xxxxx úplným dokončením, xxxxx xx nemá xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, neohrozí xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X stavby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se zhotovitelem xxxxxx, obsahující xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx sjednané xxxxxxxx xxxxxxxxxxx užívání xxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxx navrhne stavebník xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x žádosti. Xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx stavby x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx užívání xxxxxx doloží xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx stavby x xxxxxxxxx místa41a). Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §121 xxxx. 2.

(3) Nejsou-li xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx zamítne.

(4) Po xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx postupuje xxxxx §122, xxxxxxxxx xxxxx §124.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx o předčasné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§124

Xxxxxxxx provoz

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx provedené xxxxxx xxxxx dokumentace či xxxxxxxxxx dokumentace. Xxxxxxxx xxxxxx stavební xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x jiném xxxxxxxxxxx případě. X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxxx stavby, x xx-xx xx nutné, xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxx souhlasu. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoviska, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotčeného xxxxxx. Stavební xxxx xxxx též x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxx xxxxx §115 xxxx. 2 stanovit xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx zkušebního xxxxxxx xxx xxx předchozího xxxxxx xxxxx nové xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx stavebník x xxxxxxxx stavby.

§125

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provedení xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx ověřenou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provedení xxxxx xxxxxxxx povolení. X xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, nedochovala xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx odevzdá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Nejsou-li xxxxxxxxx doklady, x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx který xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx, xxx který je xxxx xxxxxxxx technickým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyhovuje xxxxxxxx xxxxxx, xx xx xx to, xx xxxxxx xx xxxxxx x účelu, xx kterému xx xxxxx bez xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx vlastník xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx úřad xx xxxxxx, xxx xxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx nezbytná xxxxx xxxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx pouze pořízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (pasport xxxxxx), xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

(4) Xxxx-xx třeba dokumentaci xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxxx, změnit xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx ji xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zašle xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx stavba nachází, xxxx-xx xxx stavebním xxxxxx, vyjma stavby x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx x xxx dokumentaci xxxxxxxxxx provedení stavby xxxxxxxxxxx stavebnímu xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3 x 4 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx35).

(6) Rozsah x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx

§126

(1) Xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxx vymezenému xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo x kolaudačním xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx stavba xxxxxxxxx xxxxx §119 odst. 1, xxx ji xxxxxx xxx x xxxxx vymezenému v xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxx užívání xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxx xxxx x jejím xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx, jejíž xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x zdraví xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx změna xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx stavby xx xxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §81 není xxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxx stavby xxxx xxx v xxxxxxx x územně plánovací xxxxxxxxxxx, s xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x veřejnými xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem x se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Pokud xx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dokončené xxxxxx, xxxxx vyžaduje xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx dokončené xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx změny xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §78 xx 96a a §104 xx 117. X ohlášení xxxx x žádosti o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx §117 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx. Po xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §122; x žádosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx uvede nový xxxx užívání.

§127

(1) Změnu x xxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx má ke xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx popis x odůvodnění zamýšlené xxxxx, její rozsah x důsledky. X xxxxxxxx xx připojí xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxx právo xxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx změnou x užívání a x xxxxxxx xxxxx x užívání stavby xxxxxxxxxxx v prodloužení xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx pozemku, na xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stávajícího x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx infrastruktury, xx xxxxxx je stavba xxxxxxxx, pokud to xxxxx v užívání xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx4) nebo tímto xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxx §126 odst. 3, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx závazné stanovisko x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx záměru xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx provoz nebo xxxx xxxxx stanovit xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx oznámení.

(3) Na xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx druhá x xxxxx správního xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx identifikační xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx nabývá xxxxxxxx účinků xxxx xxxxxxxx oznamovateli. Souhlas xx xxxxxx dotčeným xxxxxxx x vlastníkovi xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxxxx. Oznamovateli xx xxxxxx spolu s xxxxxxxx dokumentací nebo xxxxxxxxxxx dokumentací. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x prvním stupni xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 15 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx právních xxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx vydal.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx úplné xxxx xxxxx v užívání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vydání souhlasu xx změnou x xxxxxxx xxxxxx, rozhodne xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx; xxxx usnesení xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx oznámení xx xxxxxxxx xx žádost x xxxxxxxx změny x xxxxxxx xxxxxx; xxxxxx je zahájeno xxxxxx xxxx usnesení. Xxxxx xx to xxx posouzení změny x užívání xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podkladů. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx žádost o xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx stavby xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nový xxxx xxxxxxx stavby, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx veřejných xxxxx xxxx xxxx účastníků xxxxxx.

(5) Je-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx stavební xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 oznamovatele k xxxxxx xxxxxxx podle §81. X takovém xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx stavby xx xxxxx s xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx řízení xx doručují xxxxx §87.

(6) Obsahové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxx, rozhodnutí x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx úprav x xxxxxxxx

§128

Xxxxxxxx odstranění xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ohlásit xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx staveb xxxxxxxxx x §103, nejde-li x stavbu xxxxx §103 xxxx. 1 xxxx. e) bodů 4 až 8 xxxx stavbu, v xxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, předpokládaný termín xxxxxxxx x ukončení xxxxx, xxxxxx odstranění xxxxxx, xxxxxxxxxxxx sousedních xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxx-xx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §104 xxxx. 1 písm. x) xx x), připojí x ohlášení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy, xxxxxxxxx dotčených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx stavbě xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxx právo xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkovým xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx situaci xxxxxxxxxxxx xxxxxx, její xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, informaci x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, vyjma xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiných stavebních xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxx záměru xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxxx; zanikl-li, podává xx u xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx práv třetích xxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxx podmínky xxx odstranění stavby xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx veřejných xxxxx x xxxxx x případ xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xxx xxx podání xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxx s odstraněním xxxxxx xx nevztahují xxxxx xxxxx x xxxxx správního řádu. Xxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx x místu x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Souhlas xxxxxx xxxxxxxx účinků xxxx doručení xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx spolu x xxxxxxxx dokumentací bouracích xxxxx. Xxxxxxx lze xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxx xxxxxxx do 1 xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx účinků. Xxxxxxxxxx xx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx po xxxxxxxx 15 měsíců xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx právních xxxxxx. X xxxxxxxxxxx řízení xx příslušný xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, který souhlas xxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx k xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx nebo nejsou xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, rozhodne xxxxxxxxx, xx ohlášený xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx; xxxx usnesení xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx nelze odvolat. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x povolení odstranění xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxx právní mocí xxxxxxxx. Pokud je xx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx stavební xxxx xxxxxxxx vlastníka x xxxxxxxx žádosti x xxxxx podklady. Xxxx-xx xxxxxxxxxx stavby x xxxxxxxxx případech xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, usnesení xx xxxxxxxx; xxx xxxxx žádosti se xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx. Účastníkem xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx prostoru xxxx xxxxxxx. Povolení x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx náležitostí xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx, kterými xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx práv xxxxxxxxx řízení.

(5) Vlastník xxxxxx xx povinen xxxxxxxx, xxx odstranění xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx k uskutečnění xxxxxxxxxx stavební povolení, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X staveb, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osobou, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx odborné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14). Xxxxxxxxxx vlastníka odstraňované xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4), xxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vede xxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo terénní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx kulturní xxxxxxxx, xxx je x památkové xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx památky, xxxxxxxx xxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx32), x xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x povolení xxxxxxxxxx se xxxx xxxx v případě, xxx xx xxxxxxxx xxxxx odstranit xxxxxx xxxx nemovitosti, v xxx je xxxxxxx xxxxxx, x závazné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx zahájeno xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx není nájemce xxxx, xxxxxxxxxx prostoru xxxx pozemku.

(7) U xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 xxxxxxxxx.

(8) Obsahové náležitosti xxxxxxxx x jeho xxxxxx, dokumentace xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§129

Nařízení xxxxxxxxxx stavby, xxxxxxxxx úprav x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stavby

a) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx nebo xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx majetek xxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxxx závadný xxxx xxxxxx; jde-li o xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx památkou, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx32),

x) vlastníku xxxxxx nebo x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxx, x xxxxxx xxxxxx dodatečně xxxxxxxx,

x) vlastníku xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxx povolení xxxxxxx xxxxx §176 xxxx. 5,

x) xxxxxxxxx stavby, xxxxx nevyžaduje územní xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx ohlášení stavby, xxx je xxxxxxxxx xxxx byla xxxxxxxxx x rozporu x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx pozemku, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx stavby xxxx,

x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx pravomocně xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stavebním xxxxxx,

x) xxxxxxxxx stavby xxxxxxx, x xxxxx uplynula xxxxxxxxx xxxx jejího xxxxxx x nebyla xxxxxxxx změna v xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §104 xxxx. 1 xxxx. c), x xxxxx xxxxxxxx stanovená xxxx xxxxxx trvání.

(2) Xxxxxxxx xxxx zahájí xxxxxx x odstranění xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x). X oznámení xxxxxxxx řízení vlastníka xxxx stavebníka xxxxx x možnosti podat xx lhůtě 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx žádost x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx podána xxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx stavby, xx se za xx, že xxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx požádá xx xxxxxxxxx lhůtě o xxxx xxxxxxxxx povolení, xxxxxxxx xxxx přeruší xxxxxx o odstranění xxxxxx a vede xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx předloží xxxxxxxx předepsané k xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxx rozhodnutí, žadatel xxxxxxxx podklady xxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx x dodatečném xxxxxxxx xxxxxx stavební xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §90 a §110115; xxxxxxxx na místě xx povinné. Xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §109, x pokud xx v xxxxxx xxxxxxxxxx umístění xxxxxx xxxx xxxxx oproti xxxxxxxx rozhodnutí, rovněž xxxxx xxxxxxx v §85. Xx uplatňování xxxxxxx účastníků xxxxxx x dodatečném povolení xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx námitek x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Stavbu xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) lze xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx

x) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s cíli x úkoly xxxxxxxx xxxxxxxxx, politikou územního xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x územním xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) není xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx omezuje,

c) xxxx x rozporu x obecnými xxxxxxxxx xx výstavbu xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

Xxxx-xx stavba xxxxxxxxx xxxxxxxx, stavební xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Dodatečné xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rozsahu územní xxxxxxxxxx. Bude-li předmětem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozestavěná xxxxxx, stavební úřad xxxxxxx podmínky pro xxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §119 xxxx. 1, může xxxxxxxx xxxx xx ověření xxxxxxx podmínek podle §122 xxxx. 3 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxx její xxxxxxx.

(4) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odstranění xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx právních předpisů xxxx vlastník xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx úřad xxxxxx x odstranění xxxxxx zastaví usnesením xxxxxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(5) U xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. e) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení. Xx xxxxxx se xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx opatření. X xxxxxxxxxx stavebním xxxxxx postupuje xxxxxxxx xxxx xxxxx §109 xx 115; xxxxxxxx xxxxxxxx požaduje xxxxx x rozsahu nezbytném xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx začíná xxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx úřad xxx předchozího xxxxxx xxxxxxxxxxx nařídí xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x). X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx ve lhůtě 30 xxx žádost x změnu v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx trvání xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx stavby xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx úřad xxxxxx x odstranění stavby xxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxx xx přiměřeně xxxxxxxx xxxxxxxxxx §127. Bude-li xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx řízení x xxxxxxxxxx stavby xxxxxxx.

(7) X xxxxxxxxx xxxxx x zařízení xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 až 6 xxxxxxxxx. Vydané xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx povolení xxxx ohlášení xxxxxxxxxx xxxxx anebo x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx části xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxxx.

(9) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx části stavby, xxxxx xxxx vyžadovat xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx stavebně technického xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx x x xxxxxx provedení je xxxxxxxx projektová xxxxxxxxxxx xxxx xxxx podklady, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx má být xxxxxxxx odstranění její xxxxx provedeno, xxx xx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx uvedenou xxxxxxxxx, xxxxxx projektovou xxxxxxxxxxx xxxx xxxx podklady xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx vlastníka xxxxxx; xx tento postup xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx upozornit.

(10) Xxxxxxxxx xxxxxx o nařízení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx vlastnická xxxx xxxx věcná xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxx umístěna xxxx xxxxxxx xx xxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx vlastnická xxxx xxxx věcná xxxxx k sousedním xxxxxxxx x stavbám xx xxxx, x xxxx práva xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dotčena.

§130

(1) X xxxxxxxx xxxx nařízení xxxxxxxxxx xxxxxx, terénních úprav xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx pro archivování xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx požadavky x xxxxxx xxxxxxx xx odstranění xxxxxx. Xxxx též xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx technologického xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx stavby, včetně xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, omezení či xx xxxxxxxxxx případných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx prostředí v xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x odstranění xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx x řízení.

§131

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx nese xxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx, komu xxxx xxxxxxxxxx stavby nařízeno, xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx pozemku, xxxxx xxxxxx způsobena xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx nutných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx stav xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§131x

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx xx xxxxxxxxxx stavby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§131x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 227/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

HLAVA XX

XXXXXXXX XXXXX X ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXX XXXXXXXXXX ÚŘADU

§132

Společné xxxxxx

(1) Xxxxxxxx úřady xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejných xxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx a xxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx vydaných k xxxx xxxxxxxxx.

(2) Stavební xxxx xx xxxxxxxx xx veřejném zájmu

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) nařizovat xxxxx zabezpečovací práce xx stavbě,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, stavebním xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prací,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby,

g) xxxxxxx opatření xx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx

x) stavba byla xxxxxxxxx x xxxxxxx x rozhodnutím xxxx xxxxx xxxxxxxxx stavebního xxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxx jen x xxxxxxxxxx účelu,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, životní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx péče, archeologické xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx škody xx xxxxxx,

x) xx při xxxxxxxx x užívání xxxxxx x stavebního xxxxxxx předcházelo důsledkům xxxxxxxxx pohrom xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx provozní xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx stavebním xxxxxxx, xxxxxx překážek xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stavby.

(4) Xxxxxxxxxx odstavce 2 xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx úpravy x zařízení.

(5) Xxxxxxxx xxxx x rozhodnutí xxxxxxxx konkrétní veřejný xxxxx, xxxxx zásah xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

§133

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx prohlídek xxxxxx, před vydáním xxxxxxxxxxxx souhlasu x x případech, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odstranění stavby, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxx kontrolní prohlídku xxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prací, u xxxxxxxxxxxx stavby x x xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx to xxx plnění xxxxx xxxxxxxxxx řádu potřebné.

(2) Xxx kontrolní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx opatření xxxxxxxxxx xxxxx týkajícího xx stavby anebo xxxxxxx,

x) zda xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dokumentace xxxx xxxxxxx projektové dokumentace, x souladu s §160, a xxx xx řádně xxxxx xxxxxxxx deník nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, bezpečnost xxxxx životní prostředí,

d) xxx prováděním xxxx xxxxxxxx stavby xxxx xxx přípustnou xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx,

x) xxx stavebník plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §152,

x) zda je xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x stanoveným xxxxxxxx,

x) xxx je xxxxx xxxxxxxxx údržba xxxxxx,

x) xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxxx xx úrovně dokumentace xxx xxxxxxxxx stavby.

(4) Xx výzvu stavebního xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx projektant xxxx xxxxxx projektant, xxxxxxxxxxxxx x osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx prohlídce xxxxxxxx xxxx podle potřeby xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, autorizovaného xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx-xx xx staveništi.

(5) Stavební xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlídkách xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx stavby xx xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx právní předpisy x státní xxxxxxxx42). Xxx vstup xx xxxxxxx a xx xxxxxx xxx kontrolní xxxxxxxxx platí ustanovení §172 xxxx. 2 xx 6 xxxxxxx.

§134

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx změnu xxxxxx xxxx jejím xxxxxxxxxx (§118 odst. 6).

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx vyžaduje-li xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §133 xxxx. 2, vyzve xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedení xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxx xxxxxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx14) (xxxx xxx "stavbyvedoucí") xxxx xxxxx vykonávající xxxxxxxx dozor anebo xxxxxxxxx xxxxxx, aby xx stanovené xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Stavební xxxx xxxx xxxx xxxxx rovněž vyzvat, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vhodnosti použitých xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Nebude-li xxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxx, vydá xxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx, xxxxxx zjednání xxxxxxx xxxxxx; při provádění xxxxxx může rozhodnout x xxxxxxxxx xxxxx x stanovit podmínky xxx xxxxxx pokračování. Xxxxx-xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx výzvy. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxx úkonem x xxxxxx, odvolání xxxxx xxxx nemá odkladný xxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxx prováděna nebo xxxxxxxxxxxx bez rozhodnutí xxxx xxxxxxxx vyžadovaného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxx, vyzve stavební xxxx podle povahy xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zastavení xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx §129. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx prvním xxxxxx v xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx němu xxxx odkladný xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxx stavba xxxxxxx x povolenému xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxx užívání xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx poučí x xxxxxxx xxxxx §126 a 127. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx vydá xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Rozhodnutí xx xxxxxx xxxxxx x řízení, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx účinek.

(6) Xxxxxxxxxx §133 a §134 xxxx. 1 až 5 xxxxx přiměřeně x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §103 a 104, xxxxxxx, který xxxx xxxxxx stavby, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Rozsah x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx stavby, náležitosti xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozestavěné xxxxxx stanoví prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x nutné zabezpečovací xxxxx

§135

(1) Xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxxx stavby xxxxxxxxxx odstranění stavby x zabezpečí její xxxxxxxxxx, jsou-li xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx provedení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stavem xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx nebo zvířat, xxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx stavby xxxx nutné zabezpečovací xxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxx úřad prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterou xxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxxxxx xxxxx xxxx skutečný xxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prací, popřípadě xxxxxxxxx stavby. Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Odstranění xxxxxx, nutné zabezpečovací xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx stavební xxxx xxxxxxx i xxx xxxxxxxxxxx projednání x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx práce nese xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 stavebním xxxxxxxxxxxx x vlastník xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, uhradí xx a xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx úřadem.

§136

(1) Neodkladné xxxxxxxxxx xxxxxx, provedení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x ústně při xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx zvířat.

(2) X průběhu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx stavební xxxx protokol, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x má xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ústně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx řádu; xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx doručí xxxxxxxx úřad účastníkům xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx upravující xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxx stavů a xxxxxxxxxxxxxxx prací43) xxxxxx xxxxxxx.

§137

Xxxxxxxx úpravy

(1) Stavební xxxx xxxx nařídit xxxxxxxxx stavby, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemku xxxxxxxx xxxxxx

x) jimiž xx xxxxxx, aby užívání xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx neohrožovalo xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx neobtěžovalo xxxx uživatele x xxxxx xxxxxx, exhalacemi xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx neionizujícího xxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx závady x xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stavby,

c) xxxxx xxxx vyhověno požadavkům xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx obyvatelstva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§175),

x) x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích,

e) xxxxxxxxxxx v připojení xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nebo x xxxxxxxx vnikání povrchových xxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx provádění bylo xxxxxxxxx xxxx zastaveno,

h) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pozemku xxxx xxxxxx,

x) jimiž se xxxxxxxxx ochrana xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxxx přiměřeně i xxx xxxxxxx úpravy x zařízení podle xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 může stavební xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stavebního xxxxx, xxxx stavební xxxx xxxxxxx nezbytné xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ohrožení x xx náhradu xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx vyvolaly.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx úprava, xxxxx má xxx xxxxxxxx, projektovou xxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x podmínky jejího xxxxxxxxx.

(5) Vyžaduje-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, stavební xxxx xxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxx vlastníku stavby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx úpravy provedeny, x xxxxxxx lhůtu x xxxxxx předložení. Xxxxxxxx rozhodne x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx vlastník xxxxxxxx povinnost, opatří xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx; xx xxxxx xxxxxx xxxx vlastníka xxxxxx upozornit.

(6) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx postupuje xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx 4. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx vlastník stavby xxxx stavebního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§138

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Vlastníku xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx stavebního xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §137 xxxx. 1 písm. x) xx i) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx44), xxxxxx xx xxxxxx nákladů xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxx. Stavební xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx přímo týkají xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) V xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §137 xxxx. 1 písm. x) příspěvek poskytuje xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nařídil. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x způsob xxxx poskytnutí. Xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx příspěvek xx xxxxxxxxxx, mají-li xxx nařízenými nezbytnými xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povinností xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx úhradu xxxxxxx xx provedení nařízených xxxxxxxxxx úprav xxxx xx xxxxxxxxxx projektové xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx příspěvku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§139

Xxxxxx stavby

(1) Xxxx-xx xxxxxx xxxxx udržována, xxxx stavební úřad xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Náklady xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx jsou povinni xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prací.

(2) X xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stavby x na technologickém xx xxxxx xxxxxxxx.

§140

Vyklizení xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx bezprostředně xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo nutné xxxxxxxxxxxxx práce podle §135 xxxx. 1 x 2, stavební xxxx nařídí všem xxxxxx, xxxxx se xx xxxxxx zdržují, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Podle xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx může nařídit xxxxxxxxx vyklizovacích prací xxxxxxxxx osobě2), xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx věcí xxxx x xxxxx xxxxxx x zařízení, xxxxx xx možné xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx osob ze xxxxxx vyjmout.

(3) Nařizuje-li xxxxxxxx xxxx vyklizení xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx na xxxxxxxx stavu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxx xxxxxx musí xxx xxxxxx xxxxxxxx, který xx náležitosti xxxxxxxxx x ústně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx stavby doručí xxxxxxxx úřad xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Má-li xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx, xxxx být xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx45); xxxx xxxx povinny x xxxxxx své působnosti xx výzvu stavebního xxxxx poskytnout potřebnou xxxxxxxxxx.

(5) Zvláštní xxxxxx xxxxxxxx upravující xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx43) xxxxxx xxxxxxx.

§141

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stavbě

(1) Xxx xxxxxxxxx podmínek x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx úprav, xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxx xxxx stavební xxxx xxxxxx xxx, xxxxx mají vlastnická xxxx xxxx xxxxx xxxxx x sousedním xxxxxxxx xx stavbám xx nich, aby xxxxxxxx xxxxxxxxx prací xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx, x jehož xxxxxxxx xx být xxxxxxxxx uložena, x xxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx stavby xxxx být xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx, x xxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, musí xxxx, xxx co xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx pracemi nevznikly xxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Po xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx stavbu xx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx-xx xxxx povinnost xxxx xxxxxxx x xxxx dohodě, postupuje xx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx.

§142

Xxxxxxxxx řízení

(1) Účastníkem xxxxxx xxxxx §135, 137, 139 x 140 xx osoba, xxxxx xx vlastnické xxxxx nebo xxxx xxxxx právo x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxx, xxxxxx sousedních pozemků x xxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx prostor xxxx xxxxxxxxx řízení, xxx xxxxx jejich práva xxxxxxxxxxx x nájmu xxxxx být přímo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Účastníkem xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx být xxxxxxxx xxxxxxxxx neodkladného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §135 xxxx. 3, x xxxxxxxxx xxxxx2), xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vyklizovacích xxxxx xxxxx §140 xxxx. 2.

(4) Uplatní-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx výstavbu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a xxx x řízení, xxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx úřad o xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx poučí x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x soudu.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXXXX INSPEKTOR

§143

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobu, xxxxx

x) xxxxxxxx o xxxxxxxxx autorizovaným inspektorem,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx x je xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu14),

c) xxxxxxxxx nejméně 15 xxx praxe x xxxxxxxxxx činnosti xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx anebo xx stavebním xxxxx, xx-xx osvědčení x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx17),

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx 3 xxxxxx,

x) prokázala právní x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřebné xxx výkon funkce xxx zkoušce xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx jmenuje x xxxxxxxx ministr xxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx stanovených x odstavci 1 xxxx. a), x), x) a x) x xx xxxxxxxxx Xxxxx komory xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx činných xx xxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx") xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx inspektorem výjimečně xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx předepsanou xxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zaplatit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx46).

(4) Xxxxxxxxxxxx inspektor je xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx celé území Xxxxx republiky xx xxxx 10 xxx. Xxxx xxxx bude xx xxxx žádost xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx, x xx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Obsahové xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx inspektorem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx45a). V xxxxxxx zjištění podstatného xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx odborné kvalifikace xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x praktických xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx autorizovaného xxxxxxxxxx xxxxxxx rozdílovou zkouškou xxxxxxxxx x českém xxxx slovenském xxxxxx.

§144

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) smrtí xxxx prohlášením za xxxxxxx,

x) xxxxxxxx prohlášením xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §143 xxxx. 4, xxxx

x) xxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx, kterým byl xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zbaven xxxxxxxxxxxx k právním xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx způsobilost x xxxxxxx úkonům xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx rozhodne x odvolání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) jestliže xxx xxx xxxxxxxx opakovaně xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zájmy, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xx dopustil jednání xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inspektora, nebo

b) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx bezúhonnou podle §145.

(3) Xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx jeho xxxxxxxxx xxxxx xxx 3 xxxx.

(4) Činnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2) a xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx mohou xx xxxxxxxxx ministerstva vykonávat xxxxxxx autorizovaného xxxxxxxxxx, xxx xxxxx prokáží xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx výkon xxxxxxx xxxxxxxxx v §143 xxxx. 1 a 2. Při xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xx žadatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx46). Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejímiž xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §143 xxxx. 1 a 2, xxxx činnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx-xx autorizovaní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společně, xxxxxx xx vzájemné xxxxxx písemnou smlouvou. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx46a) xxxxx xxx výlučně osoby xxxxxxx x §143 xxxx. 1 a 2. Xxxxxxxxxx společnosti xxxx povinni xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx podnikání.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx prokazuje xxxx xxxxxxxxxxx výpisem x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx starším 3 xxxxxx.

§145

(1) Za bezúhonnou xx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxx pravomocně odsouzena xx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x přípravou xxxx prováděním stavby xxxxx x činností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona,

b) xxxxx xxxx Xxxxxxx pravomocně xxxxxxx xxxx disciplinární xxxxxxxx pokuta nebo xxxxxxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxx soudem47).

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx rozvoj x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx autorizovanému xxxxxxxxxxxx.

§146

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx svoji xxxxxxx xx xxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za škodu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx dobu jejího xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx uzavírá xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, je povinen xxxxxx výši xxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx úkonech xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx 5 xxx. Xxx tom xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx48).

§147

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx odbornou úroveň xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xx řádné x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dokumentace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xx návrh xxxxx kontrolních xxxxxxxxx xxxxxx.

§148

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x staveb, na xxxxxxx xx podílel, xxxxxx nebo xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx provádění xxx nebo xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí

a) xxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxx, x xxxxx xx ve xxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

2. pracovním xxxx xxxxxxxxx.

§149

(1) Autorizovaný inspektor xx xxxxxxxx na xxxxxxx smlouvy xx xxxxxxxxxxx a xx xxxx xxxxxx

x) osvědčit xxxxxxxx xxxxxxxxxx v §117, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx změna xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx (§118) může xxx xxxxxxxxx,

x) zpracovat xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§122),

c) xxxxxxxx xx provádění xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x rozsahu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx součinnost.

(3) Autorizovaný xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx potřebných pro xxxxx výkon funkce. X xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx akce xxxxxxxxxxxx Komorou x xxxxxxxx školami.

§150

(1) Xxxxxxxxx přípravy x xxxxxxx uchazečů, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx s xxx xxxxxxxxxxx, organizačně xxxxxxxxx Xxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx schvalovaný na xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx místní xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x administrativní xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inspektorů.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve prospěch Xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx shodná x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.

(4) Xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, provádění x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxx vedení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§151

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx přípravu xx xxxxxxx, na xxxxxx x xxxxxx při xxxxxxxxx zkoušek, xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx Xxxxxx a xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx. X součinnosti xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxx §144 xxxx. 2.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nevztahuje xxxxxxx řád.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX OSOB XXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXX STAVEB

§152

Stavebník

(1) Xxxxxxxxx xx povinen xxxx xx řádnou xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xx zřeteli xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, x šetrnost x xxxxxxxxxx. X xxxx xx xxxxxxx zajistit xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx povinnosti xx i x xxxxxx a jejich xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ani ohlášení xxxx u xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx prováděných xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentací. X xxxxxxxx prací xx xxxxxxxx osvobozených xx povolení je xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informovat xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Stavebník xx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentaci. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx oprávněnou, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

(3) Xxx provádění xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stavebnímu xxxxx, xx xxxxxxxxx povinen

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxx termín xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, u svépomocné xxxxx výstavby xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxx x xxxxxx skutečnostech oznámí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx stavby xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x vstupu xx staveniště štítek x povolení stavby x xxxxxxxx xxx xxx až xx xxxxxxxxx xxxxxx, případně xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx stavby xx xxxxx xxxxxxx xxxxx vhodným xxxxxxxx x uvedením xxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stavby x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx prováděné xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx fáze xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x pokud xxxx xxxxxxx vážné xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx neprodleně po xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx stavbě, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx stavby; xxxx xxxxxxxxx xx stavebník x x staveb xxxxx §103,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) X stavby financované x veřejného rozpočtu, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zhotovitel, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx technický xxxxx xxxxxxxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu14). Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentaci xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxxxx stavebník xxxxxxxx xxxxx projektanta, xxxxxxxx xxxxxxxx projektanta xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x ověřenou projektovou xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx prováděna xx xxxxxxx povolení xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx nepodléhá xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx22) nebo její xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území obce, xxxxx xxxx technickou xxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx66), xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx doklad x xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx ohlášeny a xxxxxxxx změny týkající xx xxxxxx technické xxxx obce.

(6) X xxxxxx, která je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§153

Stavbyvedoucí a stavební xxxxx

(1) Stavbyvedoucí xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ochraně xxxxxx, xxxxxx, životního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zajistit xxxxx uspořádání staveniště x xxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (§169), xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů x technických xxxxx. X případě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx infrastruktury x xxxxx stavby xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx technické xxxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxx povinen působit x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx se nepodařilo xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stavebníka nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a ochrany xxxxxx xxx práci, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odpovídá spolu xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx bezbariérové xxxxxxx stavby x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x konstrukcí x vedení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx; xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§154

Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx

x) udržovat xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 4 xx xxxxx dobu xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx ohlásit xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx stavbě, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx osob xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby, x xxxxx xxxx nebrání xxxxx důvody, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx stavební deník xx xxxx 10 xxx od xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx nevyžaduje,

e) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx stavu xx xxxxx dobu jeho xxxxxxxxx,

x) neprodleně xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu závady xx zařízení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení, x xxxxx tomu xxxxxxx xxxxx důvody, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, rozhodnutí, xxxxxxxx x jiné xxxxxxxx xxxxxxx týkající xx zařízení xx xxxxx dobu xxxx xxxxxxxxx.

§155

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx oznamovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx při xxxx xx ztrátám xx xxxxxxxx, x xxxxxxxx života xxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx musí xxxxxxxxx zejména xxxxx, xxx, popis oznamované xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, povahu stavby, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx výskytu xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx stavby x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx předpis.

§156

Požadavky xx xxxxxx

(1) Xxx stavbu mohou xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx vlastnosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx po xxxx xxxxxxxxxxxxx existence splní xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx73).

(2) Výrobky pro xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx kvalitu xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx x posuzovány xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx39).

§157

Xxxxxxxx deník

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx povolení nebo xxxxxxxx stavebnímu xxxxx xxxx xxx veden xxxxxxxx deník, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx; x ohlašovaných xxxxxx xxxxxxxxx x §104 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxx jednoduchý xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stavby, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx stavebník, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x osoba xxxxxxxxxxxx xx provádění vybraných xxxxxxxxxxxxx prací. Xxxxxxx xxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxxxx dozor stavebníka x xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxx dozory xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx, xxxxxx-xx xx staveništi, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx certifikát xxxxx §117, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4).

(3) Po dokončení xxxxxx předá xxxx xxxxxxxxxx originál xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jednoduchého xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx záznamu x xxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

XXXX PÁTÁ

SPOLEČNÁ XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXXXX VE XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

§158

Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx14). Vybranými činnostmi xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx výstavbě, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx studie, dokumentace xxx xxxxxx územního xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x projektové xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, x odborné xxxxxx xxxxxxxxx stavby xxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dokumentace

a) xxxxxx podle §104 xxxx. 1 xxxx. x) až x),

x) xxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx povolení podle §115,

x) x uzavření xxxxxxxxxxxxx smlouvy podle §116,

x) x posouzení xxxxxxxxxxxxx inspektorem xxxxx §117,

x) xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx staveb xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x) před xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §118,

x) staveb xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a) xx f) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx povolení xxxxxx xxxxx §129,

x) xxx xxxxxxxxx stavby,

i) xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §137, nebo

j) xxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 1 xxxx 3 xxxxxxx zákona.

§159

Projektová činnost xx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx správnost, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx, územní studie x xxxxxxxxxxx pro xxxxxx územního xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x příslušnými xxxxxx územního xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vybrané xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx správnost, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxx zpracované xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x proveditelnost xxxxxx podle této xxxxxxxxxxx, jakož x xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x obecných požadavků xx xxxxxxxx vztahujících xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x součinnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Statické, popřípadě xxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx kontrolovatelné. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx přizvat xxxxx s xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx obor xxxx specializaci, xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx ohlašovaných xxxxxx xxxxxxxxx x §104 xxxx. 1 xxxx. x) až x) x x) x terénních xxxxx xxxxx §15b odst. 1 xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stavebního nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx směru xxxxx xxxxxxx vzdělání xxxxxxxxxx xxxxx s maturitní xxxxxxxx a xxxxxxx 3 xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx tuto osobu xx přiměřeně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3.

§160

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx může xxxx xxxxxxxxxx jen xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx při xxxx realizaci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx 3 x 4 xxxx xxxxxxxxx jinak. Dále xx xxxxxxx zabezpečit, xxx práce na xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xx předepsáno xxxxxxxx oprávnění49), xxxxxxxxxx xxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx povinen provádět xxxxxx x souladu x rozhodnutím xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentací, xxxxxxx xxxxxx požadavky xx xxxxxxxx, popřípadě xxxx technické xxxxxxxx x technické xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k ochraně xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx sebe xxxxxxxx

x) stavby, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §103, x xxxxxxxx §103 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xx 8,

x) stavby, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx práce xxxxxxx x §104.

(4) Xxxxxx xxxxxxx v odstavci 3 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx stavebník xxxxxxx stavební xxxxx, xxxx-xx pro xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx-xx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§161

Vlastníci technické xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx infrastruktury xxxx xxxxxxx vést x xx evidenci, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, x x xxxxxxxxxxxx případech, s xxxxxxx xx charakter xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx územně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx nebo územně xxxxxxxxx dokumentace, obecního xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx osoby xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxxxx xx lhůtě do 30 xxx xxxxx x její xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx projektovou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Informace xxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx. Vlastník xxxxxxxxx infrastruktury xx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx úhradu nákladů xxxxxxxxx s poskytnutím xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx a xxxxxxx xx doručení.

(2) Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povinni xxx xxx průtahů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX ČINNOSTI, XXXXXXXX XXXXXXXXXX A XXXXXXXXX XX XXXX

§162

(1) Evidenci xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xx xxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Předmětem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxx x

x) územně plánovací xxxxxxxxxxx a průběhu xxxxxx pořizování,

b) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 10 xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) územních xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Krajský xxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx úřady xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xx evidence xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx správní obvod.

(5) Xxxx územního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx evidence xxxxxx plánovací činnosti xx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx pořizovatele, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxx do evidence xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podkladů xxx evidenci xxxxxx xxxxxxxxx činnosti stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§163

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx o xxxxx uplatňování, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxxx politiku xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx aktualizaci, xxxxx znění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x jejím xxxxxxxxxxx x místo, xxx je možné xx xx x xx xxxx dokladové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xx krajským xxxxxx.

(3) Xxxxxx rozvojový xxxx, xxxx aktualizace x úplné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx aktualizaci xx zveřejňují v xxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jeho aktualizaci x xxxxx znění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xx jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx68) včetně xxxxxxxxxxxx xxx xx vektorové xxxxxx.

§164

(1) Xxxxxx územního xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxx krajský úřad; xxxxxx územního xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx územního rozvoje xx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx poskytují x xxxxxxx potřebném xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadům, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx kraje x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx krajský xxxx zasílá xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozvoje, jejich xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx zásad územního xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kraje x xxxxx, kde xx xxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxx dotčeným xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx rovněž xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup zprávu x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§165

(1) Xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxx, jeho xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxx změnu x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xx xxxxxx její xxxxx xxxxxxxx záznamem x účinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxxxxx plánování a xxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §59 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxx o jeho xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxx bylo xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx bezodkladně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Pořizovatel xxxxxxx zveřejnění způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx plánu, regulačního xxxxx, jejich xxxxx, xxxxxxx znění xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xx vydání xxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx xx možné xx této xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xx její xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxx dotčeným xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx. Pořizovatel xxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§166

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pořizovatel x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadům v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx poskytuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx základě xxxxxxx poskytovatele údajů, xx xxxxxxx je, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy x xxxx zřízených xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx úhradu xxxxxxx spojených s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx ceny nákladů xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx x nákladů xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup, xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x jejím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx o území, xxxxxxxxxx xxxxx §27.

(3) Xxxxxx xxxxxx ukládá xxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxx, x xxxxx xxxxxxx, který xxx spojen x xxxxxxx nákladů, byla xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx strojově xxxxxxxx xxxxxxx68) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx vektorové xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx a xxxxxxxxxx úřadu. Xxxxxx xxxxxx a xxxxx, xxx je xxxxx xx xx nahlížet, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup.

§167

(1) Veškerá pravomocná xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx x pro xxxx opatření, včetně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx inspektora, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Stavební xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx projektové dokumentace x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xx společném xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx obecní xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stavby.

(4) U xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx úřadů ukládá xxxxxxxx x projektovou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad.

§168

(1) Xxxxxxxx obecné xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx příslušný orgán xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx; ustanovení §75 xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx služby x xxxxxxxxx xx spisu xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx50). Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx předloží xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx. X odůvodněných xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx nahlížení do xxxxxxxxx xxxxx dokumentace x xxxxxx důležitých xxx obranu státu, xxxxxx xxxxxxx ochrany x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x důvodů xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx.

HLAVA III

OBECNÉ XXXXXXXXX XX XXXXXXXX, ÚČELY XXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXX X XXXXXXXXXX

§169

Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x příslušné orgány xxxxxxx správy jsou xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, užívání a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx územního xxxxxxxxx x obecné požadavky xx xxxxxxxx [§2 xxxx. 2 xxxx. x)] xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x obecných xxxxxxxxx xx výstavbu, xxxxx x xxxxxx územního xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx lze x xxxxxxxxxxxx odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx prováděcího xxxxxxxx předpisu, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxx se xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ochrana xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx stavby. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx požadavky na xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx x xxxxxxxx požadavků xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx územního xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušný xxxxxxxxxxx. X výjimce x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx území xxx xxxxxxxxx požadavků xx vymezování xxxxxxx x xxxxxxxxxx staveb xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(4) X xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx bezbariérové xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx na xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx být xxxxxxx x územním, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx aktem.

(6) Rozhodnutí x povolení výjimky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 5 xxx xxxxx jen v xxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxx zájmy xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kterých xx xxxxxxxx řešení xxxx.

§170

Účely vyvlastnění

(1) Xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx prospěšných xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, lze xxxxxxxx xxxx xxxxxx, jsou-li xxxxxxxx xx vydané xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jde-li x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx stavbu xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, včetně plochy xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx výstavby x xxxxxxx užívání xxx xxxxxxxxx xxxx,

x) veřejně xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx snižování ohrožení x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zvyšování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx archeologického xxxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxxxx x zajišťování obrany x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx (ozdravění) xxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxx stavbě xxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, řádné užívání xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Řízení o xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx51).

§171

Xxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x stavebního xxxx

(1) Xxxxxx dozor xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x stavebního xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, krajské xxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx plánování x xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx předpisů vydaných x xxxx provedení, xxxxx x xx xxxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x x xxxxxxx pořizování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jak xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx působnost stanovenou xxxxx zákonem, a xxxxxx dozor xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx stavebního xxxx.

(3) X případě zjištění xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xx zřetelem xx xxxxxx charakter x xxxxxxxx xx možné xxxxxxxx, vyzve xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx lhůtě; x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, při xxx dochází x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxx pozastaveno pořizování xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xxx v jejím xxxxxxxxxx postupovat xx xx potvrzení xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 x xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Působnost xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx ustanoveními xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx.

§172

Xxxxxx na pozemky x do xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavebního xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxx osoba")52), xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx oprávněn xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x pozemku,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ohrožení xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx zvířat, které xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xx veřejném xxxxx, může xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. O xxx musí xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx k xxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, zdraví xxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx je obydlí xxxxxxx také xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx činnosti, xxxx xx xxx xxxxxxxxx úřední xxxxx xxxxxxxx xxx, xx-xx xx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx obydlí xx x uvedených xxxxxxxxx xxxxxxx oprávněné xxxxxx osobě xxxxx xx xxxxxx umožnit.

(4) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx xx uvedeno jméno, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Průkaz xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx razítka x xxxxxxxx s uvedením xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx vydala. Pokud xx to xxxxx, xxxxxx oprávněná úřední xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx a xx xxxxxx znalce, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotčeného xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx znalostí. Xxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx zkoušek x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, aby xxx xxxxxx xx pozemek, xxxxxx xxxx do xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx zabránit.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx bránit xxxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxx nebo xx xxxxxxxx osobě, xxxx xx stavební úřad xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxx úkonem x xxxxxx, umožnění vstupu xxxxxxx. Odvolání xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x okruhu zájmů xxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx státu xxxxxx xxxxxxx.

§173

Xxxxxxxxx pokuta

(1) Stavební xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pokutu xx 50 000 Xx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §172 xxx, xx

x) znemožňuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx jí přizvané xxxxx xx svůj xxxxxxx nebo stavbu,

b) xx výzvu xxxxxxxxxx xxxxx xx nezúčastní xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx k xxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Kč xxxx stavební xxxx xxxxxx xxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx součinnost xxxxx §161 xxxx. 2, xxxxxx byl x xxxx vyzván.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 se xxxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxxx řádu o xxxxxxxxx pokutě53).

§174

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) V xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x stavebním xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxxx xxxx stavební xxxx xxxxxxxxxx součinnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, znalce x xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pracoviště.

(2) Xxxxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx, kdy xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx expertní xxxxx, zejména zpracování xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx podkladů xxxxxxxx xxxx. V ostatních xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxx tyto náklady xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx; povinnost xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx rozhodnutím. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx, nařídí-li xxxxxxxx úřad sejmutí x přezkoušení xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx jiných xxxxxxxxx úkonů a xxxxxxx.

(3) Právní xxxxxx xxxxxx dalších xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

§175

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx lze x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx státu xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx jejich závazného xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxx xxxx vymezená území. Xxxxxxxx území xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx analytických xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, v jejichž xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx u xxxxxx xxx zřízených xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx nebo xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx změnám xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx provedené xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Ministerstva xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

§176

(1) Dojde-li xxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x tím x xxxxxxxxxxxxx nálezům xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx stavby nebo xxxxxxxxxx xxxxx přírody xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, je stavebník xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stavebnímu xxxxx x orgánu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx, x xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Tuto xxxxxxxxx xxxx stavebník xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx provádějící xxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Stavební xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx péče x ochrany xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x přerušení xxxxx.

(2) Xxxxx-xx nebezpečí x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx úřadem xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx pokračovat xx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxx příslušnému xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx úřad xx dohodě s xxxxxxx xxxxxx památkové xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx změnit.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx návrh xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxx ústavu Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx jedná x xxxxx xxxxxxxxxxx významu, x z xxxxxxxxx xxxxxxx jej prohlásí xx kulturní xxxxxxx32). Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx veřejném zájmu xxxxxx xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxx uplatnit xxxxx xx náhradu xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x důsledku xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3, x orgánu xxxxxx xxxxxxxxx péče nebo xxxxxx ochrany xxxxxxx, xxxxx v důsledku xxxxxxx podle xxxxxxxx 5 u Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a to xx xxxxx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx xx tyto xxxxxxx xxxxxxx; jinak xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§177

Xxxxxxxxx postupy

(1) Pokud xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xxxxxxxxx stavu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx54) anebo při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx závažné xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx dopadů xxxxxxxxx události, lze xx x xxxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx, terénních xxxxx xxxx odstraňování staveb, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx důsledkům xxxxxxx pohromy xxxx xxxxxxx xxxxxxx, čelí xxxxxx účinkům x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx být xxxxxxxx xxx předchozího xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx-xx zvláštní právní xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx musí xxx neprodleně oznámeno, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; následně xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x 6.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxx nebo terénní xxxxxx zničené nebo xxxxxxxxx živelní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ohlášeno. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §106 xxxx. 1 xxxxxxx x tím, xx xxxxx xxx písemné xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xx proti xxxxxxxx xxxxxx xxxx námitek, xxxx 7 dnů. X ohlášení se xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx terénních xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx, která xxxx xxxxxxx provádět.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxx odstavce 3 xxxxx po dobu 12 xxxxxx; nepozbývá xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x této době xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx započato. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, kdy byl xxxxxxxxxxxx doručen xxxxxxx xxxxxxx.

(5) U xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nezbytné xxxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx živelní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx

x) xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxx terénních xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx ohlášením,

b) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obsah xxxxxxx x jejích xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx řízení x xxxx rozhodnutí,

e) xxxxxxxx xxxxx pro provedení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nejvýše xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx tímto zákonem xxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx; o zkrácení xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, 3 x 5 je xxxxxxxxx xxxxxxx bezodkladně oznámit xxxxxxxxxx xxxxx.

HLAVA X

XXXXXXXXX

§178

(1) Fyzická, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) x xxxxxxx x §76 provede xxxxxxxx, ke kterým xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx regulační xxxx,

x) jako xxxxxxx x vydání územního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyvěšení xxxxxxxxx podle §87 xxxx. 2,

c) xxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx územním řízení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x návrhu výroku xxxxxxxxxx xxxxx §95 xxxx. 4,

d) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x územním xxxxxxxxxxx xxxx x veřejnoprávní xxxxxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx územní xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx jimi zakázané, xxxxx provede činnosti x rozporu x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §119 xxxx. 1 xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx zajištění xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx,

x) v xxxxxxx x §119 xxxx. 1 xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx kolaudačního xxxxxxxxxx, xxxx takové xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §126 xxxx. 1 xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozhodnutí, x xxxxxxxxxxx souhlasu xxxx x oznámení o xxxxxxx xxxxxx, nebo x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx stavby, xxxxxxxxxx-xx stavba xxxxxxxxx, xxxx takové užívání xxxxxx jiné osobě,

h) xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §104 xxxx. 1 písm. x) xx x) provedené xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx jiné xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §127 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxx §127 xxxx. 4, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx jiné xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx užívání xxxxxx xxxxx §123, xxxx xxxxxx užívání xxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx podle §124,

x) x xxxxxxx s §128 xxxxxxxx stavbu xxxxxxxx x §103 xxxxxxxxxx azbest xxxx xxxxxx xxxxxxxx x §103 xxxx. 1 xxxx. e) bodech 4 xx 8 xxxxx v §104 xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx stavebního xxxxx,

x) x xxxxxxx x §128 odstraní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §128, xxxx

x) x xxxxxxx x §171 odst. 3 xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx stanovené xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx x §104 xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx úpravy xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx souhlasu stavebního xxxxx,

x) x rozporu x §104 xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x rozporu xx xxxxxxxxx stavebního xxxxx,

x) x xxxxxxx s §104 xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx práce x xxxxxxxxx xxxxx nebo x ochranném xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx území bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu,

d) x rozporu x §108 xxxxxxx změnu xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx společného xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx autorizovaného xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §108 xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx společného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx certifikátu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §108 xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx povolení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx certifikátu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo v xxxxxxxxx xxxxx anebo xx nezastavitelném xxxxxxx xxxx x nezastavěném xxxxx,

x) xxxxxxx stavbu x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, oznámeným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolením xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx smlouvou, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x ochranném xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx pozemku xxxx x xxxxxxxxxxxx území,

i) x xxxxxxx x §134 xxxx. 2 xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxx nebo nepředloží xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx výzvě xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §134 xxxx. 4 neuposlechne xxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §152 xxxx. 1, 3, 4 nebo 6 ,

l) poruší xxxxxxxxx xxxxx §160 xxxx. 4,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx veřejných xxxxx xxxxx §176 xxxx. 1,

x) x xxxxxxx s §155 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) v xxxxxxx x §157 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx záznam x xxxxxx.

(3) Za přestupek xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 2 xxxx. x), x) xxxx h),

b) xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo odstavce 2 xxxx. x) xxxx x),

x) do 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x), x), k) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo g),

d) xx 200&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x), l), x) xxxx x) xxxx odstavce 2 xxxx. a), x), x), j), x), x), n) nebo x).

§179

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se jako xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx s §128 xxxx. 5 xxxxxxxxx odstranění stavby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nezajistí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxxxxx dozoru oprávněnou xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x níž xx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §129,

c) x xxxxxxx s §131a xxxxxxxx stavebnímu xxxxx xxxxxxxxxx stavby,

d) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxx §129,

e) x xxxxxxx x §134 xxxx. 2 nebo 3 nezjedná xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx nebo xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx §135 xxxx 136,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavby xxxx xx xxxxxxx x rozporu x xxxxxxxxxxx podle §135 xxxx 136,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úpravy xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §137,

x) xxxxxxxxx nařízenou xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x rozporu x xxxxxxxxxxx xxxxx §139,

x) poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §154 xxxx. 1 xxxx. x), b), x) nebo x), xxxx

x) x xxxxxxx x §155 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxx zařízení x rozporu x xxxxxxxxxxx podle §129,

b) x xxxxxxx x §134 odst. 2 xxxx 3 nezjedná xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx stavebním úřadem xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx provede x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §135 xxxx 136,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x rozhodnutím xxxxx §135 xxxx 136,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx je xxxxxxx x xxxxxxx x rozhodnutím xxxxx §137,

x) poruší xxxxxxxx x povinností podle §154 xxxx. 2 xxxx. a), b) xxxx x), xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx stanovené v xxxxxxxxxx xxxxx §129.

(3) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §161 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 3.

(4) Xxxxxxx, právnická xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §155 poruší xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 1.

(5) Xx xxxxxxxxx lze uložit xxxxxx

x) xx 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b), x), x), h) xxxx i) xxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x), d) xxxx e),

b) xx 200&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), c), x), x), x) xxxx x) xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), x) xxxx x) xxxx xxxxx odstavce 3 xxxx 4.

§180

(1) Xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx s §158 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx výstavbě bez xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu14).

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že neodevzdá xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §159 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxx xxxxx se xxxx stavbyvedoucí xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x rozporu x §134 odst. 2 xxxx 3 nezjedná xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) poruší některou x xxxxxxxxxx xxxxx §153 xxxx. 1 xxxx 2, xxxx

x) x xxxxxxx s §155 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx stavební xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) v xxxxxxx x §134 xxxx. 2 xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nepředloží xxxxxxx xx lhůtě stanovené xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §153 xxxx. 3 xxxx 4, xxxx

x) x rozporu x §155 poruší xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxx xxxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx.

§181

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) v xxxxxxx s §155 xxxxxx oznamovací xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx podle §160 xxxx. 1 nebo 2,

x) provede činnosti xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx územní rozhodnutí, xxxx xxx územního xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x regulačním xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx jimi xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rozporu x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §104 xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx ohlásit xxxxxxxxxx xxxxx, bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxx x rozporu x xxx, nebo

f) x rozporu x §108 xxxxxxx xxxxxx xxxx změnu stavby xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx smlouvy, oznámeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx.

(2) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx

x) 500&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), c), d) xxxx f),

b) 200 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x).

§182

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxx projednává xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §13, 15 x 16; xxxxxxxxx xxxxx §179 xxxx. 3 písm. x) x §180 xxxx. 2 v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stavební xxxx xxxxxxxxx xxxxx §13 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx, jejíž obecní xxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vést xxxxxx o přestupku, xxxx nadřízený xxxxx, xxxxx xxxx obecní xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, provede xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx.

§183

Pokuty vybírá x xxxxxx správní orgán, xxxxx je xxxxxx.

XXXXX VI

VYUŽÍVÁNÍ XXXXX X INFORMAČNÍCH XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX

§184

(1) Xxx xxxxx působnosti xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx plánování xx základního registru xxxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxx:

x) příjmení,

b) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx pobytu,

d) datum, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, místo x xxxx, xxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx, místo x xxxxx úmrtí; xxx-xx o xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx úmrtí, místo x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx došlo; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx za xxxxxxx, den, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx tohoto rozhodnutí.

(2) Xxx xxxxx působnosti xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx stavební xxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení, rodné xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, v případě xxxxxxxx v xxxxxx xxxxx x xxxx,

x) xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxxx též xxxxxx, na kterou xxxx xxx doručovány xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu,

e) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům,

f) xxxxx, xxxxx x xxxxx úmrtí; xxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x stát, xx xxxxx území x xxxxx xxxxx,

x) xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx.

(3) Pro výkon xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx využívá xxxxxxxx xxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, že xx xxxxxxx narodil xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x okres xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx místa xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) datum, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxx území x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxx,

x) xxx, xxxxx byl x rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx den, který xxxxxxxx.

(4) X údajů xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 lze x xxxxxxxxxx případě xxxxxx xxxx jen xxxxxx údaje, které xxxx nezbytné xx xxxxxxx daného xxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pokud xxxx ve tvaru xxxxxxxxxxxxxx současný xxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX

§184x

(1) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx-xx xxxxxxxx xx služebnosti nebo x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx souhlas xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx x povolení změny xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx spoluvlastnictví xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx stavebním xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx-xx xxx získání xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx stavbě pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx opatření stanoven xxxx vyvlastnění xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 a 2 se použijí xxxxxxx u xxxxxxx xxxxx části xxxxx xxxxx XXX x xxxxx xxxxxx hlavy X, xxxxx nejsou xxxxxxxx řízením.

§184a vložen xxxxxxx předpisem x. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§184x

(1) Je-li xxxxxx xxxxx stavebního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 písm. g) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na životní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx stavební xxxx xxx podle §9b xx 9e xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X případě xxxxxx navazujícího xxxxxx xxxxx §3 písm. x) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxx připomínky xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx; xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx stavební úřad xx xxxxxxx jednání, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx.

§184x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§185

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx poskytnou xxxxx x xxxxx xxx pořízení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 9 xxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x krajským úřadům. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, může xxx lhůta prodloužena xxxxxxx o 3 xxxxxx.

(2) Vlastník technické xxxxxxxxxxxxxx dokončené x xxxxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx poskytne xx xxxxx xx 9 xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx územního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx situaci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xx 6 let xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Jednotné trigonometrické xxxx xxxxxxxxxxx18) x xxxxxxx katastrální mapy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx analytické xxxxxxxx xxxxxx xxx své xxxxxxx území xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 24 xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx 30 xxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, zpracované přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx tento xxxx xx spolupráci x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; v ostatních xxxxxxxxx prověří jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Úřad, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx urbanistické xxxxxx, územního generelu x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx návrh xx xxxxxxx dat, xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xx evidence xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx generelu xxxx xxxxxx prognózy, xxxxxxxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§186

Politiku xxxxxxxx rozvoje xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxxx xx 2 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

§187

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1992 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 3 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx aktuálnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx kritérií xxxxxx xxxxxxxxxxx významu. Xxxxxx xxxxxxxxxx uvedeným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx plán xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x právní xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx zásadami xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 5 let xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx lhůty xxxxxxxxx xxxxxxxxx územní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxx pořízení xxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx zpracuje xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx obsahuje hlavní xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx řešení. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánům, xxxxxxxx xxxxx, sousedním xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxx, xxxxxx požadavků xx xxxxxxxxxxx xxxxx uplatňování xxxxx územního xxxxxxx xx podmínky udržitelného xxxxxxx v xxxxx. Xxxxxxx úřad xxxxx xxxxxx, upravený podle xxxxxxxx projednání, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Ustanovení §45 xxxx. 2 xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Schválené xxxxxx územního plánu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x zpracovaný xxxxx xxxxxxxx plánu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx požadavky tohoto xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xx doby xxxxxx xxxxx územního xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx územního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx plochy xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx staveb xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nadregionálních xxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx využití xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx stavby xxxxxxxx xx schváleném xxxxxxx plánu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; ostatní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx plánu velkého xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §37 odst. 2 xx 5, §38 xx 41.

§188

(1) Xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx sídelního xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx schválené xxxx 1. xxxxxx 2007 xxx xx 31. prosince 2022 xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx projednat x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Územní xxxxx xxxx, regulační xxxxx x xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx ukončené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2006.

(3) Při xxxxxxxxxx a vydání xxxxxx změny xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2006 se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. O xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx obecní xxxx, v ostatních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx úpravě xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx vyhlášky, xxxxx xxxx vymezena xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §174 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx56a).

§188x

(1) Na xxxxx xxxx nebo části xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, územní plán xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo zóny, xxx xx doby xxxxxx xxxxxxxx plánu, xxxxxxxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2020, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx kromě staveb, xxxxxxxx a jiných xxxxxxxx xxxxxxxxx x §18 xxxx. 5 xxxx

x) stavby, pro xxxxx xxxx podle xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx x xxxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2006 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx urbanistické studie, xxxx-xx xxx xxxxx xxxx opatřena do 31. xxxxxxxx 2006 x xxxx o xx xxxx xxxxxxx xx evidence územně xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, které mají xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x zastavěném xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) stavby xxx xxxxxxxxxxx s xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxx mít xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ploch bytů xxx v xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx třetinu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx však 300 x2,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na pozemcích, xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxxx x pozemky x zastavěném xxxxx; xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx mít rozlohu xxxxxxx 5000 x2.

(2) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxx umisťovat xxx xx souhlasem xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx jejímž xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce může xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx takové xxxxxx. X xxxxxx x xxxxxxxxxx těchto xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; x tomto xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§189

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx plánu xxxx xxxx x xxxxxxxxxx plánu, x xx po xxxx xxxxxxxxx této xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace. X xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Platné územní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx závazné xxx pořizování xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x pro rozhodování x území. Platné xxxxxx plány xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obcí x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro výkon xxxxxx plánovací činnosti xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxx xx ministerstvu, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx x xx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

§189a

Při xxxxxxx a xxxxxx stavebních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxxx 2006 x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x nich xx postupuje podle xxxxxx xxxxxx.

§189x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 191/2008 Xx. s xxxxxxxxx xx 3.6.2008

§190

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxx xxxxxx, x nichž xxxxx xxxx právní úpravy xxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx ohlášení xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) řízení x xxxxxxxx deliktu xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx nová právní xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxx nové právní xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nepovažuje xx xxxxxxxx xxxxxxxx kázně; x xxxxxxx případě xx řízení zastaví,

d) xxxxxx x vyvlastnění, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxx dosavadní xxxxxx úpravy xxxxxxx xxxxxxxx úřad, který xx stal příslušným x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx krajský xxxx xxxxxxx, který stavební xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§191

Xxxxxxx a obecní xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxx xxxxxxx předat xxxxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx týkající se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle stavebního xxxxxx xxxxxxxxx úřadům, xx xxxxx tato xxxxxx xxxxxxxx, a x předání xxxxxx xxxxxxxx.

§192

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

(1) Na postupy x xxxxxx xx xxxxxxx ustanovení správního řádu, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) K xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxxxx orgány xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. K xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx změnit xxxxxxxxxxx xxxxx §97 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx.

(4) Územní xxxxxxxxx xxxx nelze přezkoumat x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§193

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x provedení §13 xxxx. 6, §14 xxxx. 2, §20a xxxx. 4, §21 xxxx. 4, §24 odst. 3, §26 xxxx. 2, §29 xxxx. 3, §36 odst. 6, §40 odst. 4, §42 xxxx. 8, §43 odst. 6, §47 xxxx. 6, §50 xxxx. 1, §55 xxxx. 8, §61 xxxx. 3, §64 xxxx. 6, §66 xxxx. 5, §78a xxxx. 10, §86 xxxx. 6, §87 xxxx. 5, §92 odst. 5, §94c odst. 3, §94l odst. 7, §94p xxxx. 7, §94s xxxx. 6, §94y xxxx. 8, §95 odst. 7, §96 odst. 11, §96a xxxx. 7, §99 odst. 2, §100 xxxx. 3, §105 xxxx. 9, §106 xxxx. 5, §110 xxxx. 5, §115 odst. 6, §116 xxxx. 8, §117 xxxx. 8, §122 odst. 7, §122a xxxx. 6, §123 odst. 5, §125 xxxx. 6, §127 odst. 6, §128 odst. 8, §134 xxxx. 7, §138 xxxx. 5, §143 xxxx. 5, §150 xxxx. 4, §155 odst. 2, §157 odst. 4, §161a odst. 7 x §162 odst. 7.

§194

X provedení §169

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx právním xxxxxxxxx obecné xxxxxxxxx xx výstavbu [§2 xxxx. 2 xxxx. x)],

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxx požadavky pro xxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx právním xxxxxxxxx technické xxxxxxxxx xxx letecké xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx57), xxx xxxxxx xxxx a xx dráze xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx stanoví xxxxxxx xxxxxxxxx technické xxxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxx těžby, xxxxxxxxxx, transportu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx surovin xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s úložišti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx x areálu jaderného xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx zařízením10) x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx nařízením xxxxxxx x přenesené xxxxxxxxxx obecné požadavky xx využívání xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stavby x xxxxxxx městě Xxxxx,

x) Xxxxx báňský úřad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx výhradních xxxxxxx, xxxxx i xxxxxx x zušlechťování nerostů xxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx děl,

g) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§195

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání xxxxx §24 xxxxxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx vykonává xxxxxx plánovací činnost x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx ministerstvo vychází x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx požadavku xxxxxxxx žadatel připojí xxxxxxx

x) xxxxxx o xxxxx xx veřejné xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx plánovacích xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 18 xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx pořízení xx xxxxxxxxxxxx osobně xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx návrhu xxxxxx xxxx zprávy x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xxxxx stanoviska xxxxxxxxx xxxxx x návrhu xxxxxxxx plánu, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) posudek x xxxxxxxx xxxxxxxx67) xxxx xxxx xxxxxx prokazující xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx ustanovení

§196

Ohlášení, xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx formuláře, xxx xxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx i v xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§197

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx

1. Xxxxx č. 86/1946 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx.

2. Zákon č. 115/1947 Sb., jímž xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx ze xxx 12. xxxxx 1946, x. 86, x xxxxxxxx obnově.

3. Xxxxx č. 50/1976 Sb., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx).

4. Xxxxx č. 262/1992 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 50/1976 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 103/1990 Xx.

5. Xxxxx č. 43/1994 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx x. 50/1976 Xx., x územním plánování x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

6. Xxxxx č. 59/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 50/1976 Xx., x územním plánování x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

7. Xxxxx č. 422/2002 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 50/1976 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx č. 120/1979 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

9. Xxxxxxxx č. 132/1998 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona.

10. Xxxxxxxx č. 135/2001 Sb., o xxxxxx plánovacích xxxxxxxxxx x xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx.

11. Xxxxxxxx č. 492/2002 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 132/1998 Xx., kterou xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona.

12. Vyhláška č. 570/2002 Sb., kterou se xxxx xxxxxxxx č. 135/2001 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX

§198

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. ledna 2007, x výjimkou xxxxxxxxxx §143, 144, 145, 147 x 151, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxxxxx 2006, a s xxxxxxxx ustanovení §102 xxxx. 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2012.

Xxxxxxxx x. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx x xxxxxx x. 183/2006 Sb.

Rámcový xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx , xxxxxxxx rozvojového xxxxx, xxxxx územního xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx vlivů xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxx A vyhodnocení xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx území)

[K §19 xxxx. 2 zákona x. 183/2006 Xx., x územním xxxxxxxxx x stavebním řádu (xxxxxxxx xxxxx)]

1. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

2. Zhodnocení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na mezistátní xxxx komunitární xxxxxx. Xxxxxxxxxx vztahu územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx ochrany životního xxxxxxxxx přijatým na xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx x xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx by xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace.

4. Charakteristiky xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx mohly být xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace významně xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx životního xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxx uplatněním xxxxxxxx územního xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a ptačí xxxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, kumulativních, krátkodobých, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxx xx obyvatelstvo, lidské xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, floru, xxxx, xxxxxxxxx prostředí, vodu, xxxxxxx, klima, xxxxxx xxxxxx, kulturní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x archeologického x xxxxx na xxxxxxx xxxxxx vztahů mezi xxxxxxxxx oblastmi xxxxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx vlivů xxxxx xxxxxxxxxxxx variant xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyhodnocení xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

8. Popis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí.

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx územního xxxxxxx xxxx územního xxxxxxxxxxx plánu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx řešení. Xxxxxxxxxx xxxxxxx zapracování xxxxxxxxxxxxxx xxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zohlednění xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

11. Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xx vymezených xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

12. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx, xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 191/2008 Xx. s xxxxxxxxx xx 3.6.2008

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx-xx vymezené xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxx xxxx vymezení xx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxx pořizování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx aktualizace xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx předpisů; xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokynů pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx zákonem, xx nepoužijí.

3. Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx které bylo xxxxxxx prověření využití xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx rozhodování x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů, xx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxx dokumentace vypuštěna.

4. Xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x. 183/2006 Xx., ve znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, nemohou být xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx aktualizaci xxxx xxxxx musí být x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xx dokumentaci xxxxx.

5. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx studií xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vymezených v xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uplynutím 4 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx. Xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxx podmínka xxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxx koridoru xxxxxxxxxx x xxxxxxxx územního xxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 4 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx uvedena xxxxx xxx pořízení x vydání xxxxxxxxxxx xxxxx.

6. Xxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx plánu; x xxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. O xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx řízení x xxxxxxx xxxxx, ustanovení §50 a 51 xxxxxx č. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxx 6, xxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx a xxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx práva v xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx plánu.

8. Xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, lze po 1. lednu 2021 xxxxxxxxx v nezastavěném xxxxx kromě staveb, xxxxxxxx a jiných xxxxxxxx xxxxxxxxx v §18 odst. 5 xxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxx před xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx technické xxxxxxxxxxxxxx.

9. Xxxxxxxx předkupního xxxxx x územním plánu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx. Xxxx, která xxxxxx xxxx nebo regulační xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx x tímto xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx.

10. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx plánu nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx, xxxxxxx pořizovatel xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §52 xxxx 67 xxxxxx x. 183/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, upravení xxxxxx. Xxxxx již xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx regulační xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx úpravu xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx návrhu.

11. Xxxxx xxxx nabídka k xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxx xxxxxxx zatíženého xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx se xxx xxxxxxxxxxx předkupního xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

12. X případě xxxxxx, xxxxx vyžadovaly xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx souhlasu, x xxxxx xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx již xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zahájená xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx do xxxxx, xxxxxxx.

13. Xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx x vydání xxxxxxxx souhlasu podané xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx považuje za xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx a postupuje xx xxxxx §96 xxxxxx č. 183/2006 Xx., ve znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

14. Správní xxxxxx, xxxxx nebyla pravomocně xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxx, u xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx postačí xxxxxxxx; xx takové xxxxxx xx hledí xxxx xx ohlášené xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx den xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x správním xxxxxxx xxxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

15. Xxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx řízením, x xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

16. Xxxxx byl xxxxx xx uzavření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx při xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

17. Přezkumné xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 1 xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

18. Obsahuje-li územní xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx zkrácené xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx plánu xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

19. Kvalifikační xxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx xx obecném xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx úseku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x stavebního xxxx xxxxx xxxxxx x. 183/2006 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §13a xxxxxx č. 183/2006 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §13 xxxx. 1 xxxx. x) až x), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x má xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xx xxxxx xx 18 měsíců xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx xx osvědčení x xxxxxx rovnocennosti vzdělání xxxx jeho xxxxx, x xxxxxxx s xxxx může xxxx xxxxxxx vykonávat, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programech stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx čehož xxxx xxxx činnost xxxxxxxxx. Kvalifikační xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 350/2012 Xx. x účinností xx 1.1.2013

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx řízení xxxxxx xxxxx §91 xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona. Xxxxxx xxxxxx xxxxx §91 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxxx xx oznámení xxxxx §6 xxxxxx x. 100/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní prostředí, xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x stavební úřad xx xxxxxxxx příslušnému xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx vlivu xxxxxx xx životní prostředí; x územním xxxxxx xxx pokračovat xx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §9a odst. 1 xxxxxx x. 100/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dokončí xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

3. Xxxxx xxxx xxxxxx stanovisko xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §65 odst. 5 xxxxxxxxxx zákona, xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx se xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x jejichž xxxxxx xx příslušný xxxxx §13 xxxx. 8 stavebního xxxxxx, xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx úřad obce x xxxxxxxxxx působností, xx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx celý xxxx xxxxxxxxxxx stavebnímu xxxxx xxxxx §13 xxxx. 8 xxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. X xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx stanovisko x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x posuzování xxxxx xx xxxxxxx prostředí, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nevydává, xxxxx xxxx územní rozhodnutí xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 39/2015 Xx. s xxxxxxxxx od 1.4.2015

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx studie, x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx xx 30. června 2010, xxxxxxx do 31. prosince 2018 x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 6 xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxx územního xxxxxxxxx, xxxxx xxxx řešené xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx plánování xxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx x uvedené xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx evidence xxxxxx xxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx místní xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, územní xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §185 xxxx. 4 xxxxxx x. 183/2006 Sb.

2. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, aktualizace xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, u xxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx návrhu, se, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx účinnosti, xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxx vyvěšena xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Krajský xxxx xxxxxxx zveřejnění xxxxx xxxxxxxxxxx podle §164 xxxx. 2 xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x zásad územního xxxxxxx a jejich xxxxxxxxxxx vydaných xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2018.

6. Xxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx znění xxxx xxxxxxxxxxx xx 30. června 2018. Xxxxx xxxxxx vydána xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

7. Xxxx, xxx kterou xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx útvaru, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx jejich xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx zveřejnění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2018; xx xxxxxxx, xxxxx k xxxxxxxxx datu xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx pořizována xxxxx xxxxxxx dokumentace.

8. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §166 xxxx. 3 xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studie, xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx prognózy, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx pořizovatel, xxxxx xx příslušný x xxxxxxxx územní studie, xx 30. června 2018, nebo xxxxx x xxxx studii x xxxxxxxx územně xxxxxxxxx činnosti vyřadí.

9. Xxxxxx xxxxx územně xxxxxxxxxxx dokumentací xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx nejbližší aktualizace xxxx xxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

10. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxxx ukončena xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

11. Xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

12. V xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx vydáno xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx provedení xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo u xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx životní prostředí xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx řízení a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx navazující řízení xxxxx §3 xxxx. x) xxxxxx x. 100/2001 Sb., x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxx xxxxx §9b xx 9e xxxxxx č. 100/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; ustanovení §91 xx 94h x §94i xx 94r xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, o xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

13. Záměry, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanovisko x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx provedení xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxx xxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx zahájen proces xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxxxx v územním xxxxxx, ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx územním x xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx x. 183/2006 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxxx §9a xxxx. 3 xx 5 x §9b xx 9d xxxxxx x. 100/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx.

14. Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x systémů xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx techniky, x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx řídicí, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x telekomunikační xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xx které xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx uzavřena xxxxxxxxxxxxx smlouva xxxxxx xxxxxxxxxx nahrazující přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

15. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §190 xxxx. 2 zákona x. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2007 xxxxxx nabytím xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x obecní xxxx, xxxxx již xxxxxx xx xxxxxxx veřejnoprávních xxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx jiné xxxx, xxxxx do 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx tyto obce xxxx, veškeré xxxxxxxx xxxxxxxx xx neukončených xxxxxxxxx řízení. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx správním xxxxxxx, xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 225/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxx pravomocně ukončena xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx stavební xxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 312/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 1.2.2020

Čl. IV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxx xxxxx třetí xxxxx III xxxx 4 a 5 x části čtvrté xxxxx X xxxxxx x. 183/2006 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxx části xxxxx xxxxx XXX xxxx 4 a 5 x xxxxx xxxxxx hlavy X xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx skončeny xxxx 1. červencem 2023, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 183/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Pokud xxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxx xxxxxx x. 183/2006 Xx. podán xxxx 1. červencem 2023, xxxxxxxxx se při xxxxxxxxx této xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 183/2006 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxx x xxxxxxxxx §20a xxxx. 4 xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxxx xx 3 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx §20a xxxx. 2 x 3, §159 xxxx. 2 x §180 xxxx. 2 zákona x. 183/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 47/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 12.3.2020

Xx. XXV

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") prověří záměry xxxxxxxx x technické xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx územního rozvoje, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx jedná x veřejně xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx provedeny x u xxxxxxx xxx uplynula xxxxx xxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx řádu a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx vyhovující uvedeným xxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx věcné xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx za věcnou xxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu podle xxxx 1 nepodléhají xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx udržitelný xxxxxx xxxxx xxxxx §35c xx 35f xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, ani nejsou xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo soudního xxxx správního.

3. Aktualizace x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx rozhodlo xxxxxxxxx zastupitelstvo před xxxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, se dokončí xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xx xx xxxxxxxxx xxxxxx pořízení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxx stavební xxxxx x xxxxxxxxxxxx formě x xxxxxx, která xx předmětem xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, xx-xx zadávací xxxxxx xxxxxxxx po dni xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXV xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 403/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 183/2006 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2007, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §143, 144, 145, 147 x 151, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2006, a x výjimkou ustanovení §102 xxxx. 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2012.

Xx znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x doplnění uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

68/2007 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 4.4.2007

191/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 68/2007 Xx.

x xxxxxxxxx xx 3.6.2008

223/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x volném xxxxxx xxxxxx

x účinností xx 28.12.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Sb., kterým xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.1.2011

345/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 72/94 Xx., xxxxxx se upravují xxxxxxx spoluvlastnické xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx vlastnické xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 183/2006 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

379/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 2.1.2010

424/2010 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 100/2010 Xx., a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2010

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x řízení xxxxx xxx

x účinností od 1.1.2012

142/2012 Sb., o xxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

167/2012 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2012

350/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

257/2013 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

39/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2015

91/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 22/1997 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na výrobky x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.4.2016

264/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx atomového zákona

s xxxxxxxxx od 1.1.2017

298/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 121/2000 Sb., x xxxxx autorském, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

183/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x xxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

193/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 256/2001 Xx., o pohřebnictví x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2017

194/2017 Xx., x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx sítí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 25.7.2017

205/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 181/2014 Xx., x xxxxxxxxxxxx bezpečnosti x o změně xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x kybernetické xxxxxxxxxxx), xx znění zákona x. 104/2017 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností od 1.8.2017

225/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2018

169/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 416/2009 Sb., x urychlení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.9.2018

277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Sbírce xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

312/2019 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 183/2006 Sb., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 254/2001 Xx., o xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2020

47/2020 Xx., kterým se xxxx zákon x. 200/1994 Xx., x xxxxxxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 183/2006 Xx., x xxxxxxx plánování a xxxxxxxxx řádu (stavební xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2023 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 12.3.2020

403/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 416/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx dopravní, xxxxx x energetické xxxxxxxxxxxxxx x infrastruktury elektronických xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

124/2021 Xx., nález XX xx xxx 26.1.2021 xx. xx. Pl. XX 22/17 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx části §70 xxxx. 3 xxxxxx x. 114/1992 Xx., x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x §4 xxxx. 9 až 11 xxxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 10.3.2021

261/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxxxx postupů xxxxxx xxxxxxx moci

s xxxxxxxxx xx 1.7.2023

Xxxxxx předpis x. 183/2006 Sb. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 283/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2023.

Znění xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 311/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx stanicích xxxxxxxxx hmot x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

2) Zákon č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §136 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx.

4) Například zákon č. 254/2001 Sb., x xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (vodní xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx a krajiny, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 86/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x ochraně xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon č. 334/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 20/1987 Sb., x xxxxxx památkové xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 289/1995 Sb., o xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 133/1985 Sb., x požární xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 164/2001 Sb., x xxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxx, xxxxxxxx přírodních xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 62/1988 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 406/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) §149 xxxxxx x. 500/2004 Xx.
6) §140 xxxxxx č. 500/2004 Xx.
7) Xxxxx č. 131/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxx Xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 314/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 387/2004 Xx.
9) Xxxxx č. 76/2002 Sb., o integrované xxxxxxxx x o xxxxxxxxx znečištění, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx znečišťování x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Zákon č. 18/1997 Sb., x mírovém xxxxxxxxx jaderné energie x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx státní správy x xxxxxxxxxxxxx odvětvích x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Xxxxx č. 100/2001 Sb., x posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 93/2004 Xx.
12) Xxxxx č. 114/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §139 xxxxxx x. 500/2004 Xx.
14) Xxxxx č. 360/1992 Sb., x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 133/2000 Sb., o evidenci xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
16) §76 xxxxxx x. 500/2004 Xx.
17) Xxxxx č. 312/2002 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných celků x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

18) Xxxxxxxx xxxxx č. 430/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx referenčních xxxxxxx x státních mapových xxx xxxxxxxxx xx xxxxx státu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
19) Zákon č. 248/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvoje, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx.
20) Xxxxx č. 123/1998 Sb., x právu xx informace x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
21) §172 xxxx. 3 xxxxxx x. 500/2004 Xx.
22) Xxxxx č. 344/1992 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) §171 xx 174 xxxxxx x. 500/2004 Xx.
24) Zákon č. 139/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxx x. 229/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) §159 xx 170 xxxxxx x. 500/2004 Xx.
26) §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 100/2001 Sb., xx xxxxx zákona x. 93/2004 Xx.
27) §16 xxxxxx č. 100/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 93/2004 Xx.
28) §7 xxxxxx x. 100/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 93/2004 Xx.
29) §8 xxxx. 4, §9 xxxxxx č. 100/2001 Xx., ve znění xxxxxx č. 93/2004 Xx.
30) §10 xxxxxx x. 100/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 93/2004 Xx.
31) §9 xxxx. 8, §8 xxxx. 3 xxxxxx x. 100/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 93/2004 Sb.
32) Xxxxx č. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) §2, 3 x 11 xxxxxx x. 139/2002 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 229/1991 Sb., x úpravě vlastnických xxxxxx x půdě x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Xxxxxxxxx xxxxx č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
35) Zákon č. 72/1994 Sb., kterým xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx vlastnické xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx prostorům x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) Xxxxxxxxx §70 xxxxxx č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx přírody x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 218/2004 Xx., §23 xxxxxx x. 100/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 93/2004 Sb.
37) §5 xxxx. 1 xxxxxx x. 344/1992 Sb., x katastru nemovitostí Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Xxxxx č. 219/2000 Sb., o xxxxxxx Xxxxx republiky a xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vztazích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) Zákon č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
Nařízení xxxxx č. 163/2002 Sb., kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx č. 190/2002 Sb., kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx CE, xx xxxxx nařízení xxxxx x. 251/2003 Xx. x xxxxxxxx xxxxx x. 128/2004 Xx.
40) Vyhláška č. 104/1997 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx komunikacích, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) Xxxxxxxxx §4 xxxxxxxx x. 111/1981 Xx., x xxxxxxx xxxxxx, §15 x 19 vyhlášky x. 428/2001 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 274/2001 Xx., x xxxxxxxxxx x kanalizacích pro xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx), §4 vyhlášky x. 85/1978 Sb., x xxxxxxxxxx, revizích x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx nařízení xxxxx x. 352/2000 Xx.
41a) Xxxxx č. 111/2009 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
41x) §31 xxxx. 1 xx 3 zákona č. 128/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx.
§14 xxxx. 1 až 3 xxxxxx č. 131/2000 Xx., xx xxxxx zákona x. 227/2009 Sb.
42) Zákon č. 552/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) Zákon č. 239/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Vyhláška č. 380/2002 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx obyvatelstva.
44) §35 xxxx. 1 zákona x. 13/1997 Xx., x pozemních komunikacích, xx xxxxx xxxxxx x. 102/2000 Xx.
45x) Xxxxx č. 18/2004 Sb., x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiných xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.
46) Xxxxx č. 634/2004 Sb., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46a) §15a xxxxxx x. 360/1992 Xx., o výkonu xxxxxxxx autorizovaných xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx výstavbě, xx xxxxx zákona č. 224/2003 Xx.
47) §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 360/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 224/2003 Xx.
48) Xxxxx č. 499/2004 Sb., x archivnictví x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
49) Xxxxxxxxx xxxxx č. 360/1992 Sb., xxxxx č. 200/1994 Sb., o xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x doplnění některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
50) §68 xxxxxx x. 499/2004 Xx.
51) Zákon č. 184/2006 Sb., x xxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx).
52) §15 xxxx. 2 xxxxxx x. 500/2004 Sb.
53) §58 x §62 odst. 3 xx 6 xxxxxx č. 500/2004 Xx.
54) Zákon č. 239/2000 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších předpisů.
Xxxxx č. 254/2001 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
55) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
56) Xxxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
56x) Xxxxx č. 500/2004 Sb., správní xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
57) §36 xxxxxx x. 49/1997 Xx., x civilním xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx).
58) Xxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
59) §30 xxxx. 2 zákona x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx registrech.
59) Xxxxx č. 458/2000 Sb., o podmínkách xxxxxxxxx x x xxxxxx státní správy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (energetický xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
60) Xxxxxxxxx xxxxx č. 289/1995 Sb., x xxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx zákonů (lesní xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
61) Xxxxxxxxx xxxxx č. 77/1997 Sb., x xxxxxxx podniku, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
62) §2 xxxx. 1 zákona x. 151/1997 Sb., x oceňování xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx majetku), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
63) §12 xxxx. 4 zákona x. 219/2000 Xx.
§10 xxxxxx x. 526/1990 Xx., o xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
64) Xxxxxxxx č. 246/2001 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx x požární xxxxxxxx).
65) §15a xxxxxx x. 254/2001 Xx., x vodách x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
66) §20 xxxx. 3 xxxxxx x. 200/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxx x x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
67) Xxxxx č. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

68) §3 xxxx. 7 xxxxxx č. 106/1999 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

69) Například xxxxx č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

70) §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx b) zákona x. 100/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx na životní xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

71) §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 100/2001 Xx., o xxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x posuzování xxxxx xx životní xxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

72) §66 xxxx. 1 xxxxxxxx řádu xxxxxxxxx.

73) Příloha X xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 305/2011 xx xxx 9. xxxxxx 2011, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 89/106/EHS.

74) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 123/1998 Sb., o xxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxx prostředí, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.