Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2023 do 31.12.2023.


Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

183/2006 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Základní pojmy §2 §3

ČÁST DRUHÁ - VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY

HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ §4

HLAVA II - PŮSOBNOST VE VĚCECH ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Působnost ve věcech územního plánování §5

Orgány obce §6

Orgány kraje §7

Zvláštní působnost na území hlavního města Prahy §8 §9

Ministerstvo obrany §10

Ministerstvo §11 §12

Obecné stavební úřady §13

Kvalifikační požadavky pro výkon činnosti na obecném stavebním úřadu §13a §14

Speciální stavební úřady §15

Vojenské a jiné stavební úřady §16

Vyhrazení pravomoci stavebního úřadu §17

ČÁST TŘETÍ - ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

HLAVA I - CÍLE A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Cíle územního plánování §18

Úkoly územního plánování §19

Charakter území §19a

HLAVA II - OBECNÁ USTANOVENÍ A SPOLEČNÉ POSTUPY V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ

Zveřejňování písemností §20

Jednotný standard územně plánovací dokumentace §20a

Územně plánovací informace §21

Veřejné projednání §22

Zástupce veřejnosti §23

Oprávněný investor §23a

Územní rezerva §23b

Kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost §24

HLAVA III - NÁSTROJE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Díl 1 - Územně plánovací podklady §25

Územně analytické podklady §26

Pořizování územně analytických podkladů §27

Aktualizace územně analytických podkladů §28

Projednání územně analytických podkladů §29

Územní studie §30

Díl 2 - Politika územního rozvoje §31

Obsah politiky územního rozvoje §32

Návrh politiky územního rozvoje §33

Schválení politiky územního rozvoje §34

Aktualizace politiky územního rozvoje §35

Díl 3 - Územně plánovací dokumentace

Oddíl 1 - Územní rozvojový plán §35a

Obsahové náležitosti a struktura územního rozvojového plánu §35b

Projednání návrhu územního rozvojového plánu §35c §35d §35e

Vydání územního rozvojového plánu §35f

Aktualizace územního rozvojového plánu §35g §35h

Oddíl 2 - Zásady územního rozvoje §36

Návrh zásad územního rozvoje §37 §38

Řízení o zásadách územního rozvoje §39 §40

Vydání zásad územního rozvoje §41

Aktualizace zásad územního rozvoje §42

Zkrácený postup pořizování aktualizace zásad územního rozvoje §42a §42b §42c

Oddíl 3 - Územní plán §43

Pořízení územního plánu §44

Úhrada nákladů na pořízení územního plánu §45

Návrh na pořízení územního plánu §46

Zadání územního plánu §47 §48 §49

Návrh územního plánu §50 §51

Řízení o územním plánu §52 §53

Vydání územního plánu §54

Vyhodnocování územního plánu a jeho změny §55

Zkrácený postup pořizování změny územního plánu §55a §55b §55c

Opatření proti průtahům při pořizování územního plánu §56

Spojené pořízení územního plánu a regulačního plánu §57

Zastavěné území §58

Vymezení zastavěného území §59 §60

Oddíl 4 - Regulační plán §61

Pořízení regulačního plánu §62

Úhrada nákladů na pořízení regulačního plánu §63

Pořízení regulačního plánu z podnětu §64 §65

Pořízení regulačního plánu na žádost §66

Řízení o regulačním plánu §67

Posouzení regulačního plánu pořizovatelem §68

Vydání regulačního plánu §69

Souběžné pořízení regulačního plánu a změny územního plánu §70

Doba platnosti, změna a zrušení regulačního plánu §71

Zkrácený postup pořizování změny regulačního plánu §72 §73 §74 §75

Díl 4 - Územní rozhodnutí §76 §77 §78

Veřejnoprávní smlouva §78a

Rozhodnutí o umístění stavby §79

Rozhodnutí o změně využití území §80

Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území §81

Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků §82

Rozhodnutí o ochranném pásmu §83

Díl 5 - Územní řízení

Příslušnost k územnímu rozhodnutí §84

Účastníci územního řízení §85

Žádost o vydání územního rozhodnutí §86

Zahájení územního řízení §87

Přerušení územního řízení §88

Závazná stanoviska, námitky a připomínky §89

Posuzování záměru žadatele §90 §91

Územní rozhodnutí §92

Doba platnosti územního rozhodnutí §93

Změna a zrušení územního rozhodnutí §94

Územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí §94a §94b §94c §94d §94e §94f §94g §94h §94i

Společné územní a stavební řízení §94j §94k §94l §94m §94n §94o §94p

Společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí §94q §94r §94s §94t §94u §94v §94w §94x §94y §94z

Zjednodušené územní řízení §95

Územní souhlas §96

Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru §96a

Závazné stanovisko orgánu územního plánování §96b

Díl 6 - Územní opatření o stavební uzávěře a územní opatření o asanaci území §97 §98 §99 §100
Díl 7 - Úprava vztahů v území §101

Náhrady za změnu v území §102

ČÁST ČTVRTÁ - STAVEBNÍ ŘÁD

HLAVA I - STAVBY, TERÉNNÍ ÚPRAVY, ZAŘÍZENÍ A UDRŽOVACÍ PRÁCE

Díl 1 - Povolení a ohlášení

Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení §103

Jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce, u kterých postačí ohlášení §104

Ohlášení §105 §106 §107

Stavební řízení §108 §109 §110 §111 §112 §113

Námitky účastníků řízení §114

Stavební povolení §115 §116

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora §117

Změna stavby před jejím dokončením §118

Díl 2 - Kolaudace §119 §120 §121

Kolaudační souhlas §122

Kolaudační řízení §122a

Předčasné užívání stavby §123

Zkušební provoz §124

Dokumentace skutečného provedení stavby §125

Změna v užívání stavby §126 §127

Díl 3 - Odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení

Povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení §128

Nařízení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení §129 §130 §131 §131a

HLAVA II - STAVEBNÍ DOZOR A ZVLÁŠTNÍ PRAVOMOCI STAVEBNÍHO ÚŘADU

Společné zásady §132

Kontrolní prohlídka stavby §133 §134

Neodkladné odstranění stavby a nutné zabezpečovací práce §135 §136

Nezbytné úpravy §137

Stavební příspěvek §138

Údržba stavby §139

Vyklizení stavby §140

Opatření na sousedním pozemku nebo stavbě §141

Účastníci řízení §142

HLAVA III - AUTORIZOVANÝ INSPEKTOR §143 §144 §145 §146 §147 §148 §149 §150 §151

HLAVA IV - POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST OSOB PŘI PŘÍPRAVĚ, PROVÁDĚNÍ A UŽÍVÁNÍ STAVEB

Stavebník §152

Stavbyvedoucí a stavební dozor §153

Vlastník stavby a zařízení §154 §155

Požadavky na stavby §156

Stavební deník §157

ČÁST PÁTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I - VYBRANÉ ČINNOSTI VE VÝSTAVBĚ A SOUČINNOST VLASTNÍKŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Vybrané činnosti ve výstavbě §158

Projektová činnost ve výstavbě §159

Provádění staveb §160

Vlastníci technické infrastruktury §161

HLAVA II - INFORMAČNÍ SYSTÉM ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, UKLÁDÁNÍ PÍSEMNOSTÍ A NAHLÍŽENÍ DO NICH

Národní geoportál územního plánování §161a §162 §163 §164 §165 §166 §167 §168

HLAVA III - OBECNÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU, ÚČELY VYVLASTNĚNÍ A ÚPRAVA NĚKTERÝCH DALŠÍCH PRÁV A POVINNOSTÍ

Obecné požadavky na výstavbu §169

Účely vyvlastnění §170

Státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu §171

Vstupy na pozemky a do staveb §172

Pořádková pokuta §173

Expertní součinnost §174

HLAVA IV - OCHRANA VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ A SOUČINNOST SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ §175 §176

Mimořádné postupy §177

HLAVA V - PŘESTUPKY §178 §179 §180 §181

Společná ustanovení §182 §183

HLAVA VI §184

HLAVA VII - SOUHLAS VLASTNÍKA A NAVAZUJÍCÍ ŘÍZENÍ §184a §184b

HLAVA VIII - ELEKTRONICKÉ ÚKONY A INFORMAČNÍ SYSTÉMY VEŘEJNÉ SPRÁVY

Elektronické úkony §184c

Portál stavebníka §184d

Poskytování informací vlastníkem technické infrastruktury §184e

Evidence územních a stavebních řízení a jiných postupů §184f

Evidence elektronických dokumentací §184g

Přístup do evidence územních a stavebních řízení a jiných postupů a evidence elektronických dokumentací §184h

Informační systém identifikačního čísla stavby §184i

Informační systém stavebního řízení §184j

ČÁST ŠESTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přechodná ustanovení §185 §186 §187 §188 §188a §189 §189a §190 §191

Vztah ke správnímu řádu §192

Zmocňovací ustanovení §193 §194 §195

Závěrečná ustanovení §196

Zrušovací ustanovení §197

ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST §198

Příloha - Rámcový obsah vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje, územního rozvojového plánu, zásad územního rozvoje a územního plánu na životní prostředí pro účely posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (Část A vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území)

Nález Ústavního soudu - č. 124/2021 Sb.

č. 191/2008 Sb. - Čl. II

č. 350/2012 Sb. - Čl. II

č. 39/2015 Sb. - Čl. II

č. 225/2017 Sb. - Čl. II

č. 3112/2019 Sb. - Čl. II

č. 47/2020 Sb. - Čl. IV

č. 403/2020 Sb. - Čl. XXV

č. 152/2023 Sb. - Čl. XXXI

INFORMACE

183
XXXXX
xx dne 14. xxxxxx 2006
x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx sloučení postupů xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxx posuzování xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, podmínky xxx výstavbu, xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx činnost.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zejména povolování xxxxxx a jejich xxxx, xxxxxxxxx úprav x xxxxxxxx, užívaní x xxxxxxxxxxxx staveb, xxxxxx x zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx přípravě x xxxxxxxxx staveb.

(3) Xxxxx xxxxx xxxx upravuje xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx požadavky xx výstavbu, xxxxx xxxxxxxxxxx, vstupy na xxxxxxx x do xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x předmětem xxxx xxxxxx xxxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx část xxxx soubor pozemků, xxxxxxxx x určený x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterým xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx povolení"), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zastavěným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zpravidla xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx souvislý celek x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx budovami,

d) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; nemá-li obec xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x 1. xxxx 1966 x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nemovitostí (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pozemek, xxxx xxxxx zastavět xx území obce, xxxxx nemá vydaný xxxxxx xxxx, x xx

1. pozemek veřejné xxxxxx x xxxxx1) xxxxxxxx xxxxxxxx užívání;

2. x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x výměře větší xxx 0,5 xx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do zastavěného xxxxx xxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) plochou xxxx xxxxx tvořená xxxxxx či xxxx xxxxxxx nebo jejich xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x politice xxxxxxxx xxxxxxx, územním xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx plánovacích xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx způsob xxxxxx xxxxxxx x její xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx republikového xxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, popřípadě xxxxx více krajů; x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xx xx xxxxxx nadmístního xxxxxxx xxxxxxxx plocha xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) koridorem xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx dopravní x technické xxxxxxxxxxxxxx xxxx opatření xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x územním xxxxx, zásadách xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx plánu,

k) xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx stávajícího xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx plocha xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx změně xxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx využití xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) veřejnou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, x to

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, například xxxxxx xxxxxxxxx komunikací, xxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx a s xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx a x xxxx provozně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vybavení, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpady, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx vedení xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, komunikační xxxxxx xxxxxxx komunikační xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx;

3. občanské xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx sloužící například xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx, sociální služby x xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx služby, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx obyvatelstva;

4. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx1),

xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxx ochraně xxxxx obce, xxxxx xxxx xxxxx, vymezená xx xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povahy xxxxxxxx xx snižování xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x archeologického dědictví, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxx plán;

2. xxxxxx xxxxxxxx rozvoje;

3. xxxxxx plán;

4. xxxxxxxxx xxxx.

(2) V tomto xxxxxx xx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx příslušný xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx, Ministerstvo pro xxxxxx rozvoj (dále xxx "ministerstvo") nebo Xxxxxxxxxxxx obrany, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx politiku xxxxxxxx rozvoje,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx oprávněná x provádění stavebních xxxx xxxxxxxxxx prací xxxx xxxxxxxx své xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx provedení stavby, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx právní xxxxxxxx, x xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, terénní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stavbu x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx se xxxxxx též investor x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vykonávaný xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxxxxxxxx xxxx architektonického xxxxx xxxx střední vzdělání xxxxxxxxxx směru s xxxxxxxxx zkouškou a xxxxxxx 3 roky xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na využívání xxxxx, xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.

(3) Stavbou xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, bez xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx stavební výrobky, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx využití x dobu xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx je xxxxxx, u které xxxxxxxx úřad předem xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Za xxxxxx xx považuje xxxx xxxxxxx plnící xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx účelům, xx stavba xxx xxxxxxx.

(4) Pokud se x xxxxx xxxxxx xxxxxxx pojmu xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx i xxxx část nebo xxxxx xxxxxxxxx stavby.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx

x) xxxxxxxx, xxxxxx xx stavba zvyšuje,

b) xxxxxxxxx, kterou xx xxxxxx půdorysně xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx stavbou,

c) xxxxxxxx xxxxxx, při xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx stavby.

(6) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx změna v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ověřené xxxxxxxxx úřadem, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Zastavěná xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx staveb. Xxxxxxxxxx xxxxxxx stavby xx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxx pravoúhlými průměty xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nadzemních x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vodorovné xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. X objektů xxxxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx) xx zastavěná xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vodorovné xxxxxx. X xxxxxxxxxxxx staveb xxxx jejich částí xxx obvodových xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx vymezena pravoúhlým xxxxxxxx střešní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx související xxxxxx, jimiž se x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx souvislém xxxxx nebo za xxxxxxxxx účelem.

(9) Stavbou xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx účel xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx stavbou v xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, která xx stavbou xxxxxx xxxx účelem užívání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx zabezpečuje xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx hlavní.

§3

(1) Terénní úpravou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poměry, xxxxxxx x xxx xxxxxxx x s xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, nejedná-li xx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, násypy, xxxxxxx, úpravy xxxxxxx xxx zřízení xxxxx x sportovišť, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud nejde x xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 3. X xxxxxxxxxxxxx, xxx xx jedná x xxxxxx xxxx zařízení, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx než 8 x2 xx xxxxxxxx xx stavbu xxx xxxxxxx.

(3) Staveništěm se xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx nebo na xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pozemek xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx stavby, popřípadě, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx práce, xxxxx xx zabezpečuje xxxx xxxxx xxxxxxxx stav xxx, aby nedocházelo xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x co nejvíce xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xx x tomto xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, rozumí xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, terénní xxxxxx, xxxxxxxx nebo údržba.

ČÁST XXXXX

XXXXX XXXXXXX XXXXXX

XXXXX I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§4

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx byly xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx v xxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx v dané xxxx, zejména u xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Pokud xx xxxxx se xxxxxxx xxxxxx předmětem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx stavby xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx xxxxx zákon, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x stavební xxxxx xxxxxxx x žadatelem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx být xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx dotčených xxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx3).

(2) Orgány xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx vzájemné xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxx xxxxxxx zájmy xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx4) nebo xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx stanoviska5) xxx rozhodnutí x xxx jiné úkony xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x pro xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxx stanoviska xx xxxxxxx §149 odst. 2 správního xxxx xxxxxxx.

(3) Obsahuje-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řešení, xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxx variantu samostatně.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx svým předchozím xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxx nově xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx dříve x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx podmínky, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx vydáno, xxxx skutečností xxxxxxxxxxxxx x větší podrobnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podkladů xxx rozhodnutí xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, jinak xx x xxx xxxxxxxxxx.

(5) V řízeních xxxxx xxxxx čtvrté xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dotčených xxxxxx xx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx rozhodnuto x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x územním xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx uzávěře xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x asanaci xxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx uplatněné xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx skutečností xxxxx xxxxxxxx 4.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxx orgány xx xxxx závazném xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jsou xxxxxxxxx kontrolovat xxxxxx xxxxxxxxxx; stavební xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx potřebnou xx xxxxxxxx těchto xxxxxxxx.

(7) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů tentýž xxxxx xxxxxxx správy, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranu všech xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovisko lze xxxxx xxxxx v xxxxxxx, nejsou-li požadavky xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x společném xxxxxx6) se xxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Orgány xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx projednávají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, postupuje xx xxxxx xxxxxxxxx řádu.

(9) X xxxxxxxxxxx lhůty x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx xxxx dotčený xxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxx poznamená xx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxx pro jeho xxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxx x xxx podmínek.

(10) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 9 xxxx druhé xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx souhlasného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx podmínek, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx závazné xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 9 ruší. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vydat do 6 xxxxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(11) Lhůty xxx zahájení xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxx závazného xxxxxxxxxx v přezkumném xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 2 písm. x), xxxxx xx podkladem xxx xxxx úkon xxxxxxxxxx xxxxx, počínají xxxxx xxx dne, xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx pro zahájení xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx změnu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx autorizovaného xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx xxx vzniku práva xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(12) Xxxxxxxx 9 x 10 xx xxxxxxxxx xx závazné xxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxx vlivů xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) orgánu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx přírody x xxxxxxx, xxxxxx xx

1. xxxxxxxxx souhlas x xxxxxxx, které xx mohly xxxx x závažnému xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx zničení přírodního xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx v xxxxx Xxxxxxxxxx společenství,

2. xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx souhlasem orgánu xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxx výjimky xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rostlin x xxxxxxxxx, které xxxx předmětem ochrany xxxxx práva Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx ochranných podmínkách xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx vyhlášena x xxxxxxxxx udržení xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo stanovišť xxxxxxxx xxxxxxxxxx druhů, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx významných xxxxxxx,

5. xxxxxxxx záměr x xxxxxxxx zájmů xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, a xxxxx xx xxxxxx xxxx jednotné xxxxxxx xxxxxxxxxx x zásahu xx xxxxxxx x xxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX ŘÁDU

§5

Působnost xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x krajů, xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx újezdů Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx obce x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx, xx x xxxx xxxxxxxxx zastupitelstvo xxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx obce xxxxxxxxx xxxxxxx x rozvoj xxxxxx xxxxx obce, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx kraje zajišťují xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx území xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx činnosti orgánů xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx x součinnosti s xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx x záležitostech xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx státu; xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx krajů x dotčených xxxx.

(6) Xxxx a xxxxx xxxx povinny xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Dojde-li xx xxxxx podmínek, xx xxxxxxx kterých xxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx změnu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxx xxxx

(1) Obecní xxxx obce s xxxxxxxxxx působností jako xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxx xxxxxxxx plánování") x xxxxxxxxx působnosti

a) xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx obce,

b) pořizuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx územní plán, xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx vymezení xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx obvodu,

e) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §96b, není-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx činnosti xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxx úřad, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxx §24, xxxxxxxx xxxxxxxxxx působnost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxx xxxx působnost xxx obec xx xxxxxxx správním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Obecní xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxx hlavy XXX xxxx 4 a 5, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx činnosti podle xxxxx xxxxxx,

x) poskytuje xxxxxxxxx xxx pořizování xxxxxx xxxxxxxxxxx podkladů x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(4) Obecní xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, poskytuje xxxxxxxxx pro zpracování xxxxxx xxxxxxxxxxx podkladů x územně plánovací xxxxxxxxxxx.

(5) Zastupitelstvo xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx působnosti xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) vydává xxxxxxxxx plán,

e) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x uplatňování xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxx xxxx x x xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx uzavření xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx plánovací činnosti (§24 xxxx. 1),

c) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x asanaci x xxxxxx opatření o xxxxxxxx uzávěře,

d) uplatňuje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x zásadám xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx sousední xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx činnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§7

Xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx x přenesené xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx zásady xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx plán xxx plochy x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx významu,

b) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vydává xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §96b x xxxxxx nacházejících xx ve správních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností,

d) xxxxxx územní xxxxxxxxxx x zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx stavební xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx obvod,

g) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx v xxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) schvaluje x samostatné xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx pokyny xxx zpracování xxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje,

c) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprávu o xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx,

x) vydává xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx případech,

e) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Rada xxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx působnosti xxxxxxxxxx x xxxxxx politiky xxxxxxxx rozvoje a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx územní xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx opatření x xxxxxxxx uzávěře.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dozor xx xxxxxx územního plánování x xxxxxxxxxx řádu.

§8

Xxxxxxxx působnost xx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx územní xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy Xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx7), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx územní plán xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx působnost xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pořízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx plánem nebo xxxx změnou xxxxxxxx. Xxxxxx plán nebo xxxx změna xxxxxx xxx x tomto xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje, které xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx podmínkou xxx vydání územního xxxxx xxxx jeho xxxxx, xxxxx aktualizaci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§9

§9 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 350/2012 Sb.

§10

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxx pro území xxxxxxxxxx újezdů

a) xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podklady x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx.

(2) Újezdní xxxx xxx xxxxx vojenského xxxxxx

x) pořizuje územní xxxx, regulační plán x xxxxxx studii,

b) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) poskytuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xx vložení xxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti.

Xxxxxxxxxxxx

§11

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem xx xxxxxx územního xxxxxxxxx a

a) xxxxxxxx xxxxxx dozor xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx x územně xxxxxxxxx podklady,

c) pořizuje x vydává územní xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, architektury x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x veřejných xxxxx ve výstavbě x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x zdraví, x xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dědictví.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxx koncepční xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§12

(1) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx správním xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x

x) vykonává xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx závažné xxxx xxxxxxxxx se xxxx xx výstavbě, xxxxxx xx třeba xx xxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxx, x navrhuje xxxxxxxx x zabránění jejich xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx a dbá x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx úpravy xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx x stavební xxxxxxx x může dávat xxxxxxx x úpravě Xxxxxxx xxxxxxxxxxx norem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx anebo x xxxxx xxxxxxxx technickým xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, speciálních, xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx úřadů xxx xxxxxx státní xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

f) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx

x) xxxx xxx xxxx vyhradit zjišťování xxxxxxxx technických xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxx xxx, xxxxx se svým xxxxxxxx nebo opakovanými xxxxxxxx ve xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stavebně xxxxxxxxx xxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx technických požadavků xx stavby, x xxxxxx soustavné aktualizaci x x vyhodnocování xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§13

Xxxxxx stavební xxxxx

(1) Xxxxxxx stavebním xxxxxx xx

x) ministerstvo, xxxxx xx ústředním xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx8),

x) pověřený obecní xxxx8),

x) městský x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx vykonával xx xxx 31. xxxxxxxx 2012.

(2) Xxxx xxxx po xxxxxxxxxx x ministerstvem xxxxxxxxx xxxxxxxx působnost xxxxxxxxxx xxxxx obecnímu xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx nebude xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxx působnosti. Xxxxxxx určí, který xxxxxxxx úřad bude xxxxxxxxx působnost xx xxxxxxxx obvodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxx xxxxxxxxx přenesenou.

(4) Xxx-xx x xxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xx xx uskutečnit xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, provede xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad. Xxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx některý xx stavebních xxxxx, x jehož správním xxxxxx xx xx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxx je xxxxxxx ohlásit xxxxx xxxxxx působnosti stavebních xxxxx správci základního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx59).

(6) X xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxx příslušný obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx části xxxxxx xxxxx I xxxx 1 a xxxxx §122, 123, 124 x 134.

(7) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§13x

Xxxxxxxxxxxx požadavky xxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx stavebním xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §13 xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx rozhodování x stavebního řádu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavky xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu ve xxxxxxxxx oboru xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx právnického xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxx a 2 xxxx xxxxx v xxxxx stavebnictví, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x 3 xxxx xxxxx x xxxxx stavebnictví.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx kvalifikační xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, ale nesplňující xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17), může xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řádu, xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vykonávat xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx úředníka xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavky xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx17), xxxxxxxxx xxxx xx xxxx 18 měsíců.

§13a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 350/2012 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2013

§14

(1) Jestliže xx xxxxxxxxxxxx vyhradí xxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx orgány xxxxxxxxxx xx šetření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx ministerstvem pověřeným xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Stavební xxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxx provozování xxxxxxx xxxxxxxx technické xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx provozovateli xxxxxxx xxxxxxxxx x výskytu xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx jim takové xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx činnosti. Rozsah x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§15

Xxxxxxxxx xxxxxxxx úřady

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx u

a) xxxxxx leteckých,

b) staveb xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx komunikací x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx

xxxxxx vykonávající státní xxxxxx xx uvedených xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx stavební xxxxx").

(2) Xxxxxxxxx stavební xxxxx postupují xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx stavby xxxxx xxxxxxxx 1 nestanoví xxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxx mohou xxxxx xxx xx souhlasem xxxxxxxx stavebního xxxxx xxxxxxxxxxx k vydání xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutím. Jestliže xx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxx §96b.

(3) X xxxxxxxxxxxxx, xxx xx x konkrétním xxxxxxx xxxxx o xxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx x xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxxx stanovisko xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu.

§16

Xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx úřady

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx újezdů xxxxxxxxxx újezdní úřady.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů, x výjimkou xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vykonávají xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx důležitých xxx xxxxxx státu xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx sloužit x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx zřizovány Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, x u xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) Ministerstvo xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se rozumí xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx úkolů Ministerstva xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx složek xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Úřadu xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx staveb nebo xxxxxx xxxxx převážně xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxxxxxx x plnění xxxxx Národního xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxx u xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, transportu x xxxxxxxx radioaktivních xxxxxxx xx území xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, u xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadů obsahujících xxxxxxx xxxxxxxx radionuklidy, x xxxxxx ropovodů x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx zařízení xxx xxxxxx elektřiny, xxxxxxxx pro přepravu xxxxx, zařízení xxx xxxxxxxxxxxx plynu nebo xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 100 XX x xxxx10).

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů x xxxxxxxxxx prostorech xxxxxxxxxx xxxxxxx báňské xxxxx, xxx-xx o xxxxxx, xxxxx xxxx sloužit xxxxxxx, přípravě x xxxxxxxx xxxxxxxxxx ložisek, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nerostů xxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx staveb xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x xxxxxx xxxxxxx xxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x areálu xxxxxxxxx xxxxxxxx10) x xxxxxx s těmito xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx průmyslu a xxxxxxx.

(5) Stavební xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 x 4 xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx územního xxxxxxxxxx xxxx územního xxxxxxxx, pokud se xxxxxx xxxxxxx uspořádání xxxxxxxx.

(6) V xxxxxxxxxxxxx, xxx xx v xxxxxxxxxx případě jedná x xxxxxx podle xxxxxxxx 2, 3 xxxx 4 xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§17

Vyhrazení xxxxxxxxx stavebního xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx pravomoc xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx technicky xxxxxx obtížných xxxx xxxxxxxxxxx staveb nebo x xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx rezervaci xxxx xxxxxxxxxx xxxx x jejich xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx X xxxx 1, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §122, 123 x 124.

(2) Xxxxxxx-xx si xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 pravomoc x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů11), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx hlavy I xxxx 1 x xxxxx §122, 123 x 124 xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx si xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kraje, x xxxxxx x mimořádnými xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx s xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

XXXX TŘETÍ

ÚZEMNÍ XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXX X XXXXX XXXXXXXX PLÁNOVÁNÍ

§18

Cíle územního xxxxxxxxx

(1) Xxxxx územního xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výstavbu x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, spočívající xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx příznivé xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx soudržnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx území x xxxxx xxxxxxxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx ohrožoval xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx plánování zajišťuje xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řešením xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx dosažení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Za xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Orgány xxxxxxxx xxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxx změn x xxxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx ovlivňující xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyplývajících z xxxxxx zákona a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx plánování ve xxxxxxxx zájmu chrání x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx dědictví. Přitom xxxxxx krajinu jako xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx na xx xxxxxx xxxxxxxx xxx hospodárné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx ochranu nezastavěného xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) X nezastavěném xxxxx lze x xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby, xxxxxxxx, x jiná xxxxxxxx pouze xxx xxxxxxxxxxx, lesnictví, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx nerostů, xxx xxxxxxx xxxxxxx x krajiny, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx infrastrukturu, xxxxxxxx x xxxxxxx komunikace, xxx snižování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x přírodních xxxxxxxxx x pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx důsledků, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ekologická x xxxxxxxxxx centra; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx rekreace xxxx u xxxxxxxxx xxxxxx přípustná. Uvedené xxxxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxxx souvisejí xxxxxx oplocení, xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x případech, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx zájmu xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§19

Úkoly xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx územního xxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx x posuzovat xxxx xxxxx, jeho xxxxxxxx, xxxxxxxx x civilizační xxxxxxx,

x) stanovovat koncepci xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx koncepce s xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx změn x xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx na veřejné xxxxxx, životní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, architektonické x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx využívání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx území x xx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx, uspořádání x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxx pak xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx charakter x hodnoty xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx území,

f) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x území (xxxxxxxxx),

x) xxxxxxxx x území xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxx odstraňování xxxxxx xxxxxxxx, a to xxxxxxxxx přírodě xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx podmínky pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx změn,

i) stanovovat xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx sídelní xxxxxxxxx, pro kvalitní xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxxxxx x, xx-xx xx xxxxxx vymezovat vhodné xxxxxx xxx výrobu; xxxxxx pro výrobu xxxxxxxxx, plynu a xxxxx včetně xxxxx xxx jejich xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x klimatu,

k) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx vynakládání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx civilní xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů4),12) xxxx xxxxxxxxxxx vlivy xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxx předpis nestanoví xxxxx,

x) regulovat rozsah xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx architektury, urbanismu, xxxxxxxx plánování x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx územního xxxxxxxxx xx také xxxxxxxxx vlivů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, zásad xxxxxxxx rozvoje xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx (§18 xxxx. 1). Xxx účely tohoto xxxxxxxxx se zpracovává xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx součástí je xxxx xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí, xx xxxxxx se xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx vyplývající z xxxxxxxx územního rozvoje, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx územního xxxxxxx xxxx územního xxxxx x rozumná xxxxxxxx xxxxxx s přihlédnutím x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxx stanoveny x příloze k xxxxxx zákonu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx významné xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx.

§19x

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx funkčního xxxxxxx, xxxxxxxxx x typu xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx uspořádání x xxxxxxxxxxxxxx, architektonických, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, x xx především xxxxxxxxx x územně plánovací xxxxxxxxxxx.

§19x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 19/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.1.2023

XXXXX II

OBECNÁ USTANOVENÍ X SPOLEČNÉ XXXXXXX X ÚZEMNÍM XXXXXXXXX

§20

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx správní xxxxx musí xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx možnost xxxxxxxx xx s xxxxxx xxxxxx, xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx.

§20x

Xxxxxxxx standard územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx změna x úplné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx verzi xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx68) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx74) ve xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Vybrané xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, xxxx aktualizace nebo xxxxx x xxxxx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx standardu.

(3) Xxxxxxxx standard územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx

x) strukturu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx formát xxx x

x) xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§21

Územně plánovací xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx, úřad xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x rámci xxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx informace13) územně xxxxxxxxx informace x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx území x změn jeho xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace,

b) podmínkách xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx musí v xxxxxxx uvést xxxxxxxxx xxxxxxxxx na informaci x souvislosti xx xxxx záměrem na xxxxx x území x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx provedení xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x území.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxx xxxxx 1 xxx xxx xxx jejího xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx nesdělí, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx územního xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§22

Xxxxxxx projednání

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx to xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx místech. Pro xxxxxxxx xxxx stanovených xxxxxxx je xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) O xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx písemný xxxxxx.

(3) Stanoviska, námitky x připomínky xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zajistí ve xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx oprávněnou podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx14) (dále xxx "xxxxxxxxxx") xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§23

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Veřejnost xxxx být xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace zastupována xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx k právním xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx občanů xxxx x xxxx xxx 2000 xxxxxxxxx xxxx nejméně 200 xxxxxx xxxxxxxxx obce, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx připomínku x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Zástupce veřejnosti xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 500 xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx občanů xxxxxxxxx obce na xxxxx xxxxx x xxxx než 2000 xxxxxxxxx xxxx nejméně 200 xxxxxx obce xx xxxxx kraje, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx zástupce xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx občanů obce xxxx kraje nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů15), kteří xxxxxxxxx věcně xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxx xx uvedeno jméno x xxxxxxxx, trvalý xxxxx xxxx pobyt, xxxxxxxxx xxxxxx místa xxxxxx x zahraničí x xxxxxx osob x xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k podání xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx veřejnosti, xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) X tom, xxx xxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 až 3, xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx16), xxxxx xx oznamuje xxxxx xxxx xxxxx; do xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxx věci xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§23a

Oprávněný xxxxxxxx

(1) Vlastník, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dopravní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxx jen "oprávněný xxxxxxxx") xx oprávněn xxxxxxxxx, aby byl x úkonech správního xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx územního xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; za xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx uvede xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxx xx žádost x xxxxxxxxxx xxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxxx skutečnost, xx xx oprávněným xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxx, krajský xxxx xxxxxxxxx oprávněného xxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxx investorů, který xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx o úkonech xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx x seznamu xxxxxxxxxxx investorů xx xxxxxx 5 let xxx dne jeho xxxxxxxxxx. Žádost podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx opakovaně. Xxxxx-xx xx údaje poskytované xxxxx odstavce 1, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx neprodleně xxxxxxxxx xxxxxx příslušný krajský xxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§23x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2018

§23x

Xxxxxx rezerva

(1) Územní xxxxxxxx je xxxxxx xxxx koridor, xxxxx xxxx vymezené x xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx prověřit.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx území, xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx nebo celistvost xxxxxxxx významné lokality xxxx ptačí oblasti; xxxxxxx vlivy xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xxxxx xx umožnit xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx, které by xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§23x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 403/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§24

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx plánování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §6 xxxx. 1 xxxx §7 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxxxx úředníků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx územně plánovací xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, vykonává xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 odst. 2 xxxxxxxxxxxxxxx úředníka xxxx jiné xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavky xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu17) x xxxxxxx kvalifikační xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx zákona; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx17) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro obor xxxxxx plánování xxxx xxx specifikace xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx14).

(3) Kvalifikační požadavky xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx dále fyzická xxxxx, která xx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx autorizaci x xxxxx územní xxxxxxxxx x nejméně 18 xxxxxx praxe při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx"),

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo vysokoškolské xxxxxxxx xx stavebním xxxxxxxxx x xxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) vysokoškolské xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx určí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx 3 xxxx odpovídající praxe.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xx zajištěno, xx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx odborným xxxxxxx xxxxxxxx splňujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 3 xxx.

XXXXX III

NÁSTROJE XXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxx 1

Územně xxxxxxxxx xxxxxxxx

§25

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx analytické xxxxxxxx, které zjišťují x xxxxxxxxxxx stav x xxxxx xxxxx x územní xxxxxx, xxxxx ověřují možnosti x xxxxxxxx změn x xxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xxxxxx změně x xxx rozhodování x území.

§26

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zjištění a xxxxxxxxxxx stavu x xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx x území x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyplývajících x xxxxxxxxxx území (dále xxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxx"), xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx").

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx analytických podkladů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§27

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx územně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x podrobnosti a xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podklady xxx xxxxx xxxxx x podrobnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx zejména x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Při pořizování xxxxxx analytických xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 4 a §28 a 29 xxxxxxxxx.

(2) Územně analytické xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx území x xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxx o xxxxx xxxxx, x právech, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxx části xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, a xxxxx vznikla nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx a dále xxxxxxxxx nebo data x záměrech xx xxxxxxxxx změny x xxxxx; údaje x xxxxx zahrnují i xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx platnosti a xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxx o xxxxx"). Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podkladů xx i digitální xxxxxxxxx mapa kraje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx75).

(3) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx zřízená xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx údajů") x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx po xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx jejich správnost, xxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx podle věty xxxxx xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx o xxxxx poskytnuty xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mapy xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx75). Grafická xxxx xx xxxxxxxxx xx vektorové formě x xxxxxxxxxxxxx systému Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx sítě xxxxxxxxxxx18). Xxxxx o xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx pořizovateli úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§28

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx průběžně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x průzkumu xxxxx a xxxxxxxxxx xx 4 xxx xxxxxx jejich úplnou xxxxxxxxxxx.

(2) Nejpozději xx 42 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx analytických xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx úplné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx úplné xxxxxxxxxxx, xxxxxx oznámení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, úplnosti x xxxxxxxxxxx jimi xxxxxxxxxxxx xxxxx o území xx xxxxx xx 3 měsíců. Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxx x xxxx xxxxx, xx xx xx xx, xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx potvrdil.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx podle §27 xxxx. 3, xxxx prokáže-li se, xx xxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx xx nesprávnost xxxxx x xxxxx xxx poskytnutých xxxxx xxxxxxxx 2, je xxxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx aktualizaci x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx územně analytických xxxxxxxx.

§29

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx analytické xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx problémů x xxxxxx v xxxxxx plánovacích xxxxxxxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx ve xxxx správním obvodu.

(2) Xxxxxxxxxxx upraví xxxxxx xxxxxxxxxx podklady podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřad x xxxxxxxx územně analytických xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností a xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx nebo aktualizaci.

§30

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx navrhuje, xxxxxxxxx x xxxxxxxx možná xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx úprav xxxx xxxxxx některých xxxxxxxxx xxxxxxx x území, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podmiňovat xxxxxxx x uspořádání xxxxx xxxx xxxxxx vybraných xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx pořizuje xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentací, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. X zadání xxxxxx studie určí xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxx xxxxxx podal.

(4) X zadání územní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxx, xxx hodlá změnu x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podá xxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx využití xxxxx §25, xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Pořizovatel xxxxxxxxxx xx 8 xxx xx posledního xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx možnosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx vložení xxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, údaje x územní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x územní xxxxxx x evidence územně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x případě, xx xxxx xxxxx xx x rozporu s xxxxxxxx předpisy.

Xxx 2

Politika územního xxxxxxx

§31

(1) Politika xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úkolů xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx souvislostech, zejména x xxxxxxx na xxxxxxxxxx rozvoj území, x xxxxxx strategii x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx územního xxxxxxx x xxxxxxx xx možnosti xxxxx xxxxxxxxxx tvorbu a xxxxxxxxxxx územního rozvojového xxxxx x zásad xxxxxxxx xxxxxxx, tvorbu xxxxxxxx schvalovaných xxxxxxxxxxxx x jinými ústředními xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx x území republikového xxxxxxx x stanoví xxxxx zajišťující tuto xxxxxxxxxx.

(3) Politiku xxxxxxxx xxxxxxx pořizuje ministerstvo xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx vláda. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, aby ve Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx smluv bylo xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x vydávání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, regulačních xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3.

§32

Xxxxx politiky územního xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plánování xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) vymezuje xxxxxxx xx zvýšenými xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxx významem přesahují xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx rozvojové xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx,

x) vymezuje oblasti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x se specifickými xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx významem xxxxxxxxx xxxxx jednoho xxxxx,

x) schematicky xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mezinárodního x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x možných xxxxxxxxxx xxxx alternativách xxxx v území x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxx na jejich xxxxxxx význam, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, útlum, xxxxxxxxxx a xxxxxx,

x) xxxxxxx úkoly xxxxx §31,

x) xxxxxxx, které xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx infrastruktury xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo zajistí xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx. Xx vyhodnocení xxxxx xx životní xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx závažné vlivy xxxxxxxx územního xxxxxxx xx životní prostředí x přijatelné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§33

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx politiky územního xxxxxxx xx spolupráci x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřady x kraji. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxx prostředí.

(2) Návrh xxxxxxxx územního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě

a) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) dokumentů xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvoje19),

c) podkladů x dokumentů xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx souvislostech xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx,

x) zprávy x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx20),

x) mezinárodních xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx vztahujících xx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx zašle xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx spolu x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx ústředním xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx 60 dnů xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx. Xx stanoviskům xxxxxxx xx této xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx, xxxxxx xxxxx x dobu konání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejméně 30 dnů xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx nesmí xxx xxxxxx než 30 dnů ode xxx veřejného xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X později xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §22 xxxx. 1 xx 3 se xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje spolu x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx udržitelný rozvoj xxxxx xxxxxxxxx státům, xxxxxxx území xxxx xxx xxxxxxxxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxxx účastní.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx konzultací podle xxxxxxxx 3 xx 5 Ministerstvu xxxxxxxxx xxxxxxxxx jako podklad xxx xxxxxx stanoviska x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10g xxxxxx x posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xx obdržení xxxxxx xxxxxxxx. Ze xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 30 dnů xx xxxxxxxx podkladů, xx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nejdéle xxxx o 30 xxx. Pokud Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx x prodloužené xxxxx, je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx x xxxxxxxxx vlivu xx xxxxxxxx významnou xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx negativní xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ptačí xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx §45i zákona x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 2 xxxx. x).

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx konzultací x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x krajů.

§34

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xx schválení xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxxxxx xx základě xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx. Xxxxx x návrhem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx vyjádření xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) stanovisko Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx11) xx sdělením, jak xxxx zohledněno,

d) sdělení, xxx xxxx zohledněno xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x uvedením xxxxxx xxxxxx xxxxxxx varianty xxxxxx.

§35

Aktualizace xxxxxxxx územního xxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxxxxx xx spolupráci s xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx každé 4 xxxx zprávu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2. První xxxxxx xxxxxxxxxxxx zpracuje xx 4 xxx xx prvního xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje,

b) xxxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, spolu x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x dokumentů xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xx uplatňování politiky xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx aktualizaci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zdůvodnění, xxxxxxxxx xxxxx x důvody xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje,

e) xxxxxxxxxx xxxxx §45i xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 8 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx x uvedením, xxx má xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, která je xxxxx xxxxxxx x xxxxxx plánovací xxxxxxxx xxxxx x xxxx, x činnosti ministerstev x dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxx xxxxxx o uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje x stanoví xxxxx xxx podání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, která xxxxx xxx xxxxxx xxx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxxxx návrhu. Xxxxxxxxxx xx podávají xxxxxxxxxxxx. X později xxxxxxxxxx připomínkám se xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx; při xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ustanovení §33 x 34. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx území xx zpracovává xxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).

(5) X xxxxxx naléhavého veřejného xxxxx xxxx vláda xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §33 bez xxxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx použijí xxxxxxxxx §33 x 34.

(6) Xxxxx může x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x souběžném xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx částí. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zajistí xxxxxxxxxx xxxxxxx znění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x úplné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx její xxxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Díl 3

Xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx rozvojový xxxx

§35x

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Současně x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx, územních xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx rozhodování v xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxx xxxx území xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx plán ani xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx xxxxx xxxxxxxxx podrobnosti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§35x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 403/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§35b

Obsahové xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx územního xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Územní xxxxxxxxx xxxx obsahuje textovou x xxxxxxxxx část.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) vymezení ploch x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx významu xxxx xxxxx a xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) vymezení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx prospěšných xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx x zajišťování obrany x xxxxxxxxxxx státu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx-xx xx xxxxxx, stanovení pořadí xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §35d xxxx. 6.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx x

x) xx-xx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx v xxxxxxx 1 : 100 000 x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxx část xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) stručný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu,

b) xxxxxxxxxxx souladu x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx,

x) základní informace x xxxxxxxxxx vyhodnocení xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhodnocení vlivů xx xxxxxxx prostředí,

f) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx11) xx xxxxxxxx, xxx xxxx zohledněno,

g) xxxxxxx, xxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx navrhované xxxxxx a xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx část odůvodnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zejména

a) xxxxxxxxxxx xxxxxx x měřítku 1 : 100 000 x

x) xx-xx xx účelné, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx dokumentující xxxxx xx území xxxxxxxxxx států.

§35b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 403/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

§35x

(1) Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx politiky územního xxxxxxx xxxx na xxxxxxx rozhodnutí xxxxx.

(2) Xxxxx územního xxxxxxxxxxx xxxxx stanoví

a) ministerstvo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxx xxxxx §35 xxxx. 6,

x) vláda, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozvojového xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §45i xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxx x xxxxxx xxxxxx územního xxxxxxxxxxx xxxxx do 30 xxx xx doručení xxxxxxxxxx, xx kterém xxxxx přílohy č. 8 zákona x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx x rozsah xxxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx doručí stanovisko xxxxx §45i xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxxx 7 xxx xxxx uplynutím lhůty xxxxx xxxx xxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 403/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§35x

(1) Xx základě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx §35c xxxx. 4 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx územního xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx území.

(2) Xxxxxxxxxxxx zašle návrh xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx udržitelný xxxxxx xxxxx ministerstvům, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x krajům, xxxxx xxxxx xxxxxxxx svá xxxxxxxxxx xx 60 xxx od obdržení xxxxxx územního rozvojového xxxxx. Ke stanoviskům x vyjádřením xxxxxxx xx této xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu x vyhodnocení xxxxx xx udržitelný xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx 30 xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxx veřejného xxxxxxxxxx. Xx 7 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxxx písemné připomínky. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x Ministerstvem xxxxxxxxx prostředí xxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvojového xxxxx spolu x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státům, xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozvojového xxxxx významně xxxxxxxxx, x xxxxxxx jim xxxxxxxxxx. Pokud sousední xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx spolupráci x Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx x Ministerstvem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Ministerstvo xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x případných xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podle §10g xxxxxx o xxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxx prostředí, které xxxx xxxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do 30 dnů od xxxxxxxx těchto xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx důvodů, xxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxx ministerstvu xxxxxxxxxx xx 30 xxx od obdržení xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx stanoviska xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x 30 xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx lhůtě, xx možné územní xxxxxxxxx xxxx vydat x bez xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx z xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx územní xxxxxxxxx plán xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx celistvost xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx oblasti, xxxxxxxxx xx xxxxx §45i xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx. Kompenzační xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §4 odst. 2 xxxx. x).

§35x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 403/2020 Sb. x účinností xx 1.1.2021

§35x

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx řešení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx zohlední xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, připomínky, xxxxxxxx xxxxxxxxx sousedních xxxxx x výsledky xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx výsledky xxxxxx xxxxxxx x zajistí xxxxxx návrhu územního xxxxxxxxxxx plánu.

(3) V xxxxxxx, xx xxxxx x podstatné xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §45i xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx podstatná xxxxxx xxxxxxxx posouzení x hlediska xxxxx xx životní prostředí, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10i xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx. Upravený návrh x případně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §35d xxxx. 3. Xxxxxxxx návrh xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxx 30 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a x xxxx lhůtě může xxxxx xxxxxxxx písemné xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §35d odst. 3.

(4) Xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 403/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

§35x

Xxxxxx xxxxxxxx rozvojového xxxxx

(1) Xxxxxx rozvojový xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx pouze xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, aby xx Sbírce xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx sdělení x xxxxxx územního xxxxxxxxxxx plánu.

(3) Územní xxxxxxxxx xxxx se xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx rozvojový xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx územního xxxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx x podpis xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, otisk úředního xxxxxxx.

§35x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 403/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§35g

Aktualizace územního xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Na xxxxx, xxxxxxxxxx a vydání xxxxxxxxxxx územního rozvojového xxxxx se použijí §35c xx 35f xxxxxxx.

(2) Aktualizace xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxx aktualizace xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx dle §35c xxxx. 4 xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, zda xx být návrh xxxx xxxxxxxxxxx posuzován x xxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxx, xx tento xxxx má xxx xxxxxxxxx z hlediska xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx zajistí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx jeho xxxxxxxxxxx x toto xxxxxxxxxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx záznamem x účinnosti.

§35g xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 403/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§35x

X xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx příslušný Xxxxxxxx správní xxxx

§35x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 403/2020 Xx. x účinností od 1.1.2021

Oddíl 2

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

§36

(1) Zásady xxxxxxxx xxxxxxx mohou xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx územní xxxxxxx. Xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na udržitelný xxxxxx území. Xx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vlivy xxxxx xxxxxxxx rozvoje na xxxxxxx prostředí x xxxxxxxxxx alternativy xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx územního xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxx xxxxxx studií. X xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxx vymezit xxxxxx xxxx koridor, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx vydáním xxxxxxxxxxx xxxxx; v xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxx x x xxxxxxxxxxx plánu z xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx regulačního xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx rozhodování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stanovit xxxxxxxx vydání xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxx x dohodě x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx kraje xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx plánování x xxxxxxx x politikou xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx plánem, xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obcí. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxxxxx xxxxxx území xxxxx obsahovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svým obsahem xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Zásady územního xxxxxxx se pořizují xxx xxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(5) Zásady xxxxxxxx rozvoje jsou xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx rozhodování x xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

§37

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x uplatňování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X návrhu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx krajský xxxx zajistí xxxxxxxxxxx xxxxx xx udržitelný xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx oznámí xxxxx x xxxx společného xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje x vyhodnocení xxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx xxxxxxxxxx nejméně 15 xxx předem xxxxxxxx orgánům, xxxxxxxxxxxx x sousedním xxxxxx. Xxxxxxx orgány xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx lhůtě 30 xxx xxx xxx xxxxxxx, ve stejné xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx uplatněným xxxxxxxxxxx x připomínkám xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx doručí xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx veřejnou vyhláškou. Xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxx x vyhodnocení xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx uplatněným xxxxxxxxxxx xx nepřihlíží.

(4) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx území xxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx xxxxxxxx ovlivněno, x nabídne xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx x konzultace xxxxxxx zájem, krajský xxxx xx ve xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účastní.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx krajský xxxx xx zástupci Ministerstva xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Ministerstva xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ministerstva x krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx. Místo x xxxx jednání oznámí xxxxxxx xxxx uvedeným xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx stanici xxxxxxx 15 xxx xxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nejpozději xx 30 xxx xxx dne xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nepřihlíží. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx hygienická xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx územních podmínek xxxxxxxxxxxx xxxxxxx území x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx zašle xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, připomínky, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 5 Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx stanoviska x xxxxxx koncepce xxxxx §10g zákona x xxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxx prostředí, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2, x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx důvodů, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx obdržení xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x 30 xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovisko neuplatní xx lhůtě xxxxx xxxx druhé xxx x xxxxxxxxxxx lhůtě, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x bez jeho xxxxxxxxxx.

(7) Pokud x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx oblast xxxxxxx, xx zásady xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx předmět xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, postupuje xx podle §45i xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx opatření uvede Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 2 xxxx. x).

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x hledisek xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx s ohledem xx širší územní xxxxxx x mezinárodní xxxxxxx, x xxxxxxx x politikou xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx do 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 6 xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx stanovené xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(9) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x hledisek xxxxxxxxx x xxxxxxxx 8, xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx územního xxxxxxx až xx xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva x xxxxxxxxxx nedostatků.

§38

(1) Krajský úřad xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozporů (§4 xxxx. 8). Xxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovisko x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 6, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx také vyjádření xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 4 k xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx řešení, xxxxxxx xxxxxxx úřad xx xxxxxxx vyhodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx území xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxxx xxxxx nejvhodnější varianty, xxxxx xxxx obsahovat x podmínky x xxxx xxxxxx. X xxxxxxx, v xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jsou xxxx změnou. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxx xxxxxxxxxxx vázáno stanovisky xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozporů. Xx základě výsledků xxxxxxxxxx, vyhodnocení vlivů xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx a schválení xxxxxxxxxxxx varianty krajský xxxx zajistí xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, navrhne xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx pokynů xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx přírody xxxxx §45i xxxxxx x xxxxxxx přírody x xxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx nový xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10i zákona x posuzování xxxxx xx životní xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x odůvodněním xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxxx. X xxxxxxx, x jakém se xxxx pokyny odchylují xx zprávy x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jsou její xxxxxx.

Řízení o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

§39

(1) Upravený x posouzený xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou. Xxxxxxx xxxxxxxxxx21) návrhu x xxxxxxxxxxx xx koná xxxxxxxx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx projednání xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dotčené xxxxxx, xxxxxxx úřady xxxxxxxxx vojenských újezdů, xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x tímto xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx") x xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx 30 xxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx námitky xxxxx návrhu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x odůvodněním x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx do 7 dnů ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx x částem xxxxxx, xxxxx xxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxx (§37 xxxx. 2) změněny. Xx stejné xxxxx xxxx každý xxxxxxxx xxxxxxxxxx k návrhu x vyhodnocení. K xxxxxxx uplatněným xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx nepřihlíží. Xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx skutečnost xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx rozvojového xxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx veřejné xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx orgánům x xxxxxxxxxxxx a xxxxx xx, xxx x nim xx xxxxx xx 30 xxx xx obdržení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx neuplatní xxxxxxxxxx x uvedené lhůtě, xx xx xx xx, xx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx to xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx návrhu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Dojde-li na xxxxxxx xxxxxxxxx projednání x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx územního xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx x stanovisko xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §45i odst. 1 zákona o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xx stanovisku xxxxx, zda xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx posouzení x xxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §10i xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx návrh x xxxxxxxx upravené xxxx xxxxxxxx vyhodnocení xxxxx xx udržitelný xxxxxx území se x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx projednání; xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3.

(6) Xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přepracovat, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx přepracování xx zprávy x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx požadavky na xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§40

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx soulad xxxxxx xxxxx územního xxxxxxx xxxxxxx

x) s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx plánem,

b) x xxxx x xxxxx územního plánování,

c) x požadavky xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4), popřípadě x výsledkem xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx odůvodnění xxxxx územního rozvoje xx kromě náležitostí xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx zejména

a) výsledek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxx informace x výsledcích vyhodnocení xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx území xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí,

c) xxxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 6,

x) sdělení, xxx xxxx stanovisko xxxxx §37 odst. 6 zohledněno, s xxxxxxxx xxxxxxxxx důvodů, xxxxx některé požadavky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) komplexní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxx varianty.

(3) Xxxxx-xx xxxx pořizovatel x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xx xxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx zákonem xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxx.

(4) Náležitosti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx prováděcí xxxxxx předpis.

§41

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Krajský úřad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kraje xxxxx xx xxxxxx xxxxx územního rozvoje x jejich xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx si xxxx vydáním xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx-xx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje, územním xxxxxxxxxx plánem, se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx výsledkem xxxxxx xxxxxxx x se xxxxxxxxxxx ministerstva.

(3) X xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx, xxxxx předložený xxxxx krajskému úřadu xx xxxxx xxxxxx x úpravě a xxxxxx projednání xxxx xxx zamítne.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, je xxxx xxxxxxx xxxxx zásady xxxxxxxx rozvoje xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx; do té xxxx nelze rozhodovat x postupovat xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje, které xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x námitkách.

(5) Xxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx schválenou xxxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou v xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§42

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x uplatňování zásad xxxxxxxx rozvoje x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx ministerstvu, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí. Xx 30 dnů od xxxxxxxx xxxxxx mohou xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx ministerstvo a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, obce xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx přílohy č. 8 zákona x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx uvede, xxx xxxx xxx aktualizace xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, x případně xxxxxxx požadavky podle §10i xxxxxx o xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx stanovisko xxxxx §45i odst. 1 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx a krajiny xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxxx 7 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x stanoviska. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx uplatněným xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x uplatňování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Do 15 xxx ode dne xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Krajský xxxx upraví xxxxx xxxxxx podle výsledků xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 4 let xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxx aktualizaci xxxxx xxxxxxxx rozvoje xx xxxxxxx xxxxxxxxx zprávy x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxxx postupuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §36 xx 41 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx území, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stanovisku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx, xx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx vyhotovení úplného xxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje.

(6) Xxxxx-xx ke zrušení xxxxx xxxxx územního xxxxxxx nebo nelze-li xxxxx xxxx rozhodovat xx základě §41 xxxx. 4 a 5 xxxxx xx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dopravní xxxx technické infrastruktury [§2 xxxx. 1 xxxx. k)], xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xx postupuje obdobně xxxxx §36, §37 xxxx. 2 až 9, §38 xx 41; to neplatí xxx aktualizaci nevyžadující xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx které xx xxxxxxxxx obdobně xxxxx §42a a 42b. X xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx území, xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx se xxxxxx na xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx zpochybněn.

(7) Pokud xx pořízení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx její pořízení xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §42a xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx. Pokud je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx rozvoje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozvojového plánu xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx žádost xxxxx xxxxxx xxxxx vyvolané xxxxxxx xxxxxxx v §42a xxxx. 2 xxxx. x) ten, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxx záměr xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo územního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, jsou xxxxxx xx prospěch xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx byly xxxxxxx xx návrh xxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x uplatňování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pořízení aktualizace xx zpracovává, projednává x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x úplné xxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx doručí veřejnou xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx postup xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

§42x

(1) Xxxxxxxx postup xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx výslovně xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x jejím xxxxxx, xxxx při schválení xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxx případě xx zpráva x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx rozhoduje x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx obsahu x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxx. Návrh xx pořízení aktualizace xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podat xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx orgány xxxxxx správy, xxxx xxxxx dotčené navrhovanou xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx kraje x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx uvedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že je xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx pořízení aktualizace xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx přírody x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje, xx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vliv xx evropsky xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo ptačí xxxxxx11) xx nikoliv,

e) xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx aktualizace xxxxx xxxxxxxx rozvoje, xx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xx stanovisku xxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxx xxxxxxx d) xxxxx, zda má xxx návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x hlediska xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky xxxxx §10i zákona x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje, xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx zpracovává, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxx aktualizaci, náklady xxxxx §45 xxxx. 2, náklady na xxxxxxxxxx změn xxxxxxxxxxx xxxxx touto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a vyhotovení xxxxxxx znění xxxxxxxxxxx xxxxx po xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 7.

(3) Je-li xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) xxxxxxx úřad, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na základě xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx období; xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo x) xxxxx x xxxxxxxx aktualizace zásad xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnout.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x hlediska xxxxxxx s právními xxxxxxxx x x xxxxxxx nedostatků xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxx. Neodstraní-li navrhovatel xxxxxxxxxx požadovaným xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx, krajský úřad xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x ní xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Splňuje-li návrh xxxxxxx stanovené náležitosti, xxxxxxx xxxx jej xx svým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zastupitelstvu xxxxx.

(5) X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx návrh xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxxx kraje xxxx podmínit pořízení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. f) navrhovatelem.

§42b

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kraje xxxxx §42a xxxx. 1, krajský xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx na udržitelný xxxxxx xxxxx krajský xxxx xxxxxx ministerstvu.

(2) Xxxxx aktualizace xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx doručí veřejnou xxxxxxxxx. Dále xx xxxxxxxxx obdobně xxxxx §39 xxxx. 1 xxx xxxxx x xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x vyhodnocení vlivů, xxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxx úřad projedná xxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 4 x xxxxx §37 xxxx. 5 s xxx, xx vyjádření x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx uplatnit xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxx nepřihlíží.

(4) Dotčené xxxxxx uplatní xx 7 xxx xxx xxx xxxxxxxxx projednání xxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x vyhodnocení xxxxx, xxxxx se x xxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x připomínek xx xxxxxxx xxxxxxx §39 xxxx. 2 a 3. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx varianty xxxxxx, xxxxxxxxx se stanoviska, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx zašle xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x návrhu xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx širší územní xxxxxx x mezinárodní xxxxxxx, x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx plánem. Xxxxx xxxxxxx stanovisko xx 30 dnů xx xxxxxxxx návrhu aktualizace xxxxx územního xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, připomínek x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx možné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x bez xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx z uvedených xxxxxxxx, lze x xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xx stanovisek xxxxxxxxxxx xxxxx §42a xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxxxx xxxxxxx zpracování xxxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx, vyhodnocení xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx x výsledky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx x xxxxxxxxx x vyhodnocení xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10g zákona x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4 odst. 2. Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx uvedených xxxxxxxx. Xxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovisko x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx; x xxxxx případě krajský xxxx zohlední také xxxxxxxxx dotčených orgánů, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx konzultací k xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxxxxx rozvoj území.

(7) Xxxxx z xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx lokalitu xxxx xxxxx oblast xxxxxxx, xx návrh aktualizace xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lokality xxxx xxxxx oblasti, xxxxxxxxx xx obdobně xxxxx §37 xxxx. 7.

(8) Obsahuje-li xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x projektantem xx základě uplatněných xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx informace, xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx stanoviska, xxxxxxx x xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx návrh xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx varianty x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx doručí xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x vyzve xx, xxx x xxx xx lhůtě do 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx neuplatní xxxxxxxxxx x uvedené xxxxx, xx xx xx xx, xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx projednání.

(9) Zastupitelstvo xxxxx je xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozporů.

(10) X xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxxx kraje xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx návrhem xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx svými xxxxxx x xxxxxx nebo xxx xxxxxxx. Jedná-li xx x xxxxxxxxxx xxxxxx, krajský úřad xxxxxxxx xxxxxxxx návrh xx xxxxxxxxxx veřejném xxxxxxxxxx.

(11) Xxx pořizování x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 až 10 xxxxxxxxx obdobně xxxxx §39 xxxx. 4 xx 6, §40, 41 x §42 xxxx. 9 x 10.

§42x

§42x zrušen právním xxxxxxxxx č. 403/2020 Sb.

Xxxxx 3

Xxxxxx xxxx

§43

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obce, xxxxxxx xxxx xxxxxx, jeho xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx koncepce"), uspořádání xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; vymezí xxxxxxxxx území, xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, plochy xxxx x xxxxxxx x plochy xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx rezervy x xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nejsou řešeny x zásadách xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 7 x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx obce xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nebo koridor, x němž xx xxxxxxxxxxx o změnách x území xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx dotčeny xxxxxxxxxxx záměrem, xxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x rozdělením xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jeho realizací (xxxx xxx "xxxxxx x parcelaci"), xxxxxxxxxxx xxxxxx studie xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu. X případě podmínění xxxxxxxxxxx územní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxx x xx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§30 xxxx. 5); xxxxxx uplynutím xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodování xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx územního xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x u regulačního xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx lhůta xxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx regulačního plánu x podnětu xxxxxxx xxxxxxxxx marným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Podmínka xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud x xxxxxx nedojde xx 1 xxxx xx xxxxxx úplné xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx regulačního plánu; xx uvedené lhůty xx nezapočítává doba, xx kterou žadatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Územní xxxx v xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxx plánování x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x politikou xxxxxxxx xxxxxxx x s xxxxxxx rozvojovým xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx xxxxx obsahovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obsahem xxxxxxxxxxx plánu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x pořízení xxxx v zadání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx bude xxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxx vymezená xxxx x xxxxx regulačního xxxxx; tato skutečnost xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Územní plán xx xxxxxxxx a xxxxxx pro celé xxxxx xxxx, pro xxxx xxxxx hlavního xxxxx Prahy, popřípadě xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxxxxxxx územního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení §43 xx 47, §5055 x §57. Xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x vydán xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(5) Územní xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx v území xxxxx xxx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx závazný xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§44

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

X xxxxxxxx územního plánu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx návrh orgánu xxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxx xxxx,

x) xx xxxxx fyzické xxxx právnické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx obdobná xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxxxxx investora.

§45

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xx zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx změny xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx změně xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx x pořízení.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x jejich xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx náklady kraj, x xxxxxxxx případů, xxx xxxxxxxxx část xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx plánu xxxxxxxx, xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obce.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx x projednáním xxxxxxxx plánu xxxxx xxxxxxxxxxx. Náklady na xxxxxxxx mapové podklady xxxxxx xxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx nedohodnou jinak.

(4) Xxxxx xx pořízení xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výhradní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx obec xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo úplnou xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x §55a xxxx. 2 xxxx. f) xxxxxxxxxxxxx.

§46

Návrh na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xx pořízení xxxxxxxx xxxxx se podává x obce, xxx xxxxx xxxxx se xxxxxx plán pořizuje, x obsahuje

a) údaje xxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx využití xxxxx xxxxxxxxx návrhem xxxxxxxxxxxx,

x) důvody xxx xxxxxxxx územního plánu xxxx jeho změny,

e) xxxxx úhrady xxxxxxx xx pořízení xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §55a xxxx. 2 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxxxxx xx převzetí xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx návrhu, xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a v xxxxxxx xxxxxxxxxx vyzve xxxxxxxxxxxx, xxx xx x přiměřené lhůtě xxxxxxxxx. Neodstraní-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadovaným způsobem x xx stanovené xxxxx, pořizovatel xxxxx xxxxxxx, sdělí tuto xxxxxxxxxx navrhovateli x xxxxxxxx o xxx xxxxxxxxx zastupitelstvu obce xxxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pořizovatel xxx xxxxxxx a se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce xxxxxxxxx x xxxxxx územního xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx územního xxxxxxxxx.

§47

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx územního xxxxx, xx základě xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x využitím doplňujících xxxxxxxx a rozborů xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx zastupitel") zpracuje xxxxx zadání xxxxxxxx xxxxx. V xxxxxx xxxxxx xxxxxxx hlavní xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx řešené xxxxx x územního plánu xxx vymezenou xxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx.

(2) Pořizovatel zašle xxxxx xxxxxx územního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx obcím, krajskému xxxxx. X případě xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánu xxxxx xxxxxxx úřadem xxxxx xxxxxxxxxxx návrh xxxxxx xxx obci, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx. Pořizovatel xxxxxx xxxxx xxxxxx veřejnou xxxxxxxxx. Xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx každý xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx dotčené xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx nadřízený orgán xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxx požadavky xx xxxxx územního xxxxx xxxxxxxxxxx z právních xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxx uplatní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx 7 xxx xxxx uplynutím xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx stanovisko xxxxx §45i xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. K xxxxxxxxxxx, vyjádřením a xxxxxxxx uplatněným xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Krajský xxxx xxxx xxxxxxxxx úřad xx stanovisku xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx, xxx má být xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky xxxxx §10i zákona x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx posuzován x hlediska xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx stanovisku podle §45i xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxx xxxxxx11), doplní xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx požadavek na xxxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxxxxx xxxxxx území.

(4) Xx xxxxxxx výsledků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x předloží xxx ke xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx územního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx území xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx11),12) xxxxxxxxxxxxxx obce xxxxx x zadání zpracování xxxxxxxxxxx řešení návrhu xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx územního xxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§48

§48 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 350/2012 Sb.

§49

§49 zrušen právním xxxxxxxxx č. 350/2012 Sb.

Xxxxx xxxxxxxx plánu

§50

(1) Xx xxxxxxx schváleného xxxxxx xxxxxxxx plánu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx zpracování návrhu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx územního xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx udržitelný xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx udržitelný rozvoj xxxxx v xxxxxxx §19 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x dobu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx územního xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx vlivů na xxxxxxxxxx xxxxxx území, xxxxx xx zpracovává, xxxxxxx 15 xxx xxxxxx jednotlivě xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx úřadu, xxxx, pro xxxxxx xx územní xxxx xxxxxxxxx, újezdnímu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxx zároveň xxxxx xxxxx územního xxxxx xxx posouzení xxxxx xxxxxxxx 5 xx 7 xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx na udržitelný xxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx. Dotčené xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxx. Xx xxxxxx lhůtě xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx připomínky. K xxxxxxx uplatněným xxxxxxxxxxx x připomínkám xx xxxxxxxxxx.

(3) Pořizovatel xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x vyhodnocení xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx udržitelný xxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx, veřejnou xxxxxxxxx. Xx 30 xxx xxx xxx doručení xxxx xxxxx uplatnit x xxxxxxxxxxxx písemné xxxxxxxxxx. K xxxxxxx xxxxxxxxxx připomínkám xx xxxxxxxxxx.

(4) Pokud xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx území xxxxxxxxxx státu, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx x Ministerstvem xxxxxxxxx xxxxxxxxx zašle xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx území xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx významně xxxxxxxxx, a xxxxxxx xx konzultace. Xxxxx xxxx orgány x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx s Ministerstvem xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivů xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx území, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 až 4 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10g xxxxxx o posuzování xxxxx xx životní xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2. Příslušný xxxx stanovisko uplatní xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx závažných xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx pořizovateli xxxxxxxxxx xx 30 xxx od obdržení xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nejdéle xxxx x 30 xxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx neuplatní ve xxxxx podle xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx pořizovatel xxxxxxxx také xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů, připomínky, xxxxxxxx xxxxxxxxx sousedních xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 4 x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx významnou xxxxxxxx xxxx ptačí xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx plán xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vliv xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lokality xxxx ptačí xxxxxxx, xxxxx xxxxx předmětem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx těchto xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx §45i xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx příslušný xxxxx xxxxxxx přírody xx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x).

(7) Krajský úřad xxxxx pořizovateli stanovisko x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx plánu pro xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx stanovisek, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx konzultací, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(8) X xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx upozorní xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 7, lze xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§51

(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyhodnotí výsledky xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§4 xxxx. 8); xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx území, xxxxx xx zpracovává, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx pořizovatel xx xxxxxxx vyhodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx výběru xxxxxxxxxxxx varianty, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxx xxxxxx. V rozsahu, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zadání xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx obce xx xxx schvalování xxxxxx xxxxxxxxxx dotčených xxxxxx xxxx výsledkem xxxxxx rozporů.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx územního plánu, xxxxxxxx ve spolupráci x xxxxxxx zastupitelem xxxxx pokynů xxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx si xxxxxxxxxxx vyžádá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx příslušného orgánu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §45i xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx. Příslušný xxxx xx stanovisku xxxxx, xxx má xxx xxxxxxxx návrh xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10i xxxxxx x posuzování xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx. Návrh xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx zastupitelstvu xxxx xx schválení. X xxxxxxx, x xxxxx xx xxxx pokyny xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx.

Řízení x územním xxxxx

§52

(1) Upravený x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, vyhodnocení xxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, a oznámení x konání veřejného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx doručí xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx21) xxxxxx a xxxxxxxxxxx xx koná xxxxxxxx 15 dnů xxx xxx doručení. X veřejnému projednání xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, pro xxxxxx xx územní plán xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vojenského xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, a xx xxxxxxx 30 dnů xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx územního plánu xxxxx xxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx investor x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx v §85 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxxxxx xx 7 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx uplatnit xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx, ve xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, údaje podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx práva x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Dotčené orgány x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§50) xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx osoby xxxxxxxxx x podání námitek xxxx xxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxx, námitkám x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, o kterých xxxx rozhodnuto xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx územního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx krajem, xx xxxxxxxxxx.

§53

(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx připomínek xxxxxxxxxxx x návrhu xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx nadřízenému xxxxxx x xxxxx xx, xxx x nim xx xxxxx 30 xxx xx obdržení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxx xxxxx neuplatní xxxxxxxxxx v uvedené xxxxx, xx se xx xx, xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro obec xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx projednání.

(2) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxx stanovisko xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx přírody xxxxx §45i xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx. Příslušný xxxx xx xxxxxxxxxx uvede, xxx xx být xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x hlediska xxxxx xx životní xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx podrobnější xxxxxxxxx podle §10i xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx upravené xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x rozsahu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §52.

(3) Xx-xx na základě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx obdobně xxxxx §51 xxxx. 3.

(4) Pořizovatel xxxxxxxxx xxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxx a xxxxx územního xxxxxxxxx, xxxxxxx x požadavky xx xxxxxxx architektonických x urbanistických xxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx4), popřípadě x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx vyplývajících ze xxxxxxxxx řádu xxxxxxx

x) xxxxxxxx přezkoumání xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 4,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx xxxxxx výsledků xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §50 xxxx. 5,

x) xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 5 xxxxxxxxxx, x uvedením xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx některé xxxxxxxxx xxxx podmínky xxxxxxxxxx nebyly,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx využití xxxxxxxxxxx území x xxxxxxxxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 4, xxxxxxxx xxxxx xx jeho xxxxxxxxx.

§54

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obce xxxxx xx vydání xxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxxxxxx.

(2) Zastupitelstvo obce xxxx územní xxxx xx ověření, že xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx rozvojovým xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx výsledkem xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu.

(3) V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx územního xxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx svými xxxxxx k xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx zamítne.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x námitkách, xx xxxx povinna uvést xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx; do té xxxx xxxxx rozhodovat x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, které jsou xxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x námitkách.

(5) Xxxx xxxxxxxx plánu, která x území xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, územním rozvojovém xxxxx nebo zásadách xxxxxxxx xxxxxxx, se xxx xxxxxxxxxxx nepoužije.

(6) Xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxx xx souladu xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx plánem x xxxxxxxx xxxxxxxxxx politikou xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle částí xxxxxxxx plánu, které xxxx x xxxxxxx x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx krajem, xxxxxxx xxxxxxxxxx plánem xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§55

Xxxxxxxxxxxxx územního xxxxx x jeho xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx nejpozději xx 4 let po xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za 4 xxxx zprávu x uplatňování xxxxxxxx xxxxx v uplynulém xxxxxx. Xx projednání xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx §47 xxxx. 1 xx 4 a xxxx schválení xx xxxxxxx obdobně §47 xxxx. 5. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zprávě xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx návrh změny xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx případě xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §50 xx 54 xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxx územního xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx §55a x 55b, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx obdobně xxxxx §43 xx 46 x §50 xx 54 a xxxxxxxxx podle §47.

(3) Xxxxx-xx ke xxxxxxx xxxxx územního plánu xxxx nelze-li podle xxx rozhodovat xx xxxxxxx §54 odst. 4 až 6, xxxxxxxxxxxxxx obce bezodkladně xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx. Xxxxxx x uplatňování xxxxxxxx xxxxx ani xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx se x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj území xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx plánu xx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kraje xxxx x územním xxxxxxxxxx xxxxxx nezpracovává, x xxxxxxxxx případech xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §55a xxxx. 2 xxxx. x) a x); xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nelze x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxx xx dále xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 až 45, §50 xxxx. 2 xx 8 a §5154; xx neplatí xxx xxxxxxxxxx změny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §55a xxxx. 5 x §55b. Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo jeho xxxxx, xxx pořizování xx naváže xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx zpochybněn.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxx plochy xxx změnou xxxxxxxx xxxxx vymezit xxxxx xx xxxxxxx prokázání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ploch.

(5) Pořizovatel xxx xxxx zajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánu xxxxxxxxxxxx úplné xxxxx xx xxxxxx jeho xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx po nabytí xxxxxxxxx xxxxx opatří xxxxxxxx o xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx změny xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx územního xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx doručí xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxx územního plánu x xxxxxxx xxxxx xxxxxx změna xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zprávy x uplatňování xxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

Zkrácený postup xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx plánu

§55a

(1) Xxxxxxxx xxxxxx pořizování xxxxx xxxxxxxx plánu xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx změny xxxxxxxx plánu x x jejím obsahu, xxxx xxx schválení xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plánu x xxxxxxxxx období; v xxxxxx případě xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx zadání xxxxx xxxxxxxx xxxxx nepořizují.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx obsahu z xxxxxxxxx podnětu xxxx xx xxxxx. Xxxxx xx pořízení xxxxx xxxxxxxx xxxxx mohou xxxxx orgány a xxxxx xxxxxxx x §44 xxxx. x) xx x). Návrh xxxxxxxx

x) xxxxx umožňující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxx, xx xx oprávněn xxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx změny xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx obsahu xxxxx územního xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx požadavku xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx změny územního xxxxx, ve kterém xxxxx, zda je xxxxx xxxxxxxx významný xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx oblast11),

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu jako xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx změny xxxxxxxx plánu, xx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx písmene x) xxxxx, xxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx z hlediska xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky podle §10i xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx prostředí,

f) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx změny xxxxxxxx xxxxx, vyhodnocení xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx, vyhotovení xxxxxxx xxxxx územního plánu xx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx zpracování xxxx xxxxxxxxxxx plánů xxxxx změnou xxxxxxxxxx x vyhotovení úplného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx změně, xxxxxxxxx náklady xxxxx §71 xxxx. 7.

(3) Xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) x e) xxxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; bez xxxxxxxxxx stanovisek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx územního plánu xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx na xxxxxxxx xxxxx územního xxxxx se podává x xxxx, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx postupuje xxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2 a 3.

(5) X xxxxxxx, xx ze xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) nebo x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx návrh xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx udržitelný xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx pořízení xxxxx územního xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. f) xxxxxxxxxxxxx.

§55x

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §55a odst. 1, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx plánu x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx území, xxxxx se xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x vyhodnocení xxxxx xx udržitelný xxxxxx území, pokud xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx krajskému xxxxx x xxxx, xxx xxxxxx je změna xxxxxxxxxx, nejméně 30 xxx přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx použije xxxxxxx §52 xxxx. 1 x 2. Xxxxxxxxxx xx 7 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx každý xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x dotčené osoby xxxxx §52 xxxx. 2 xxxxxxx, ve xxxxxxx musí xxxxx xxxxxxxxxx, údaje podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokladující xxxxxxx práva a xxxxxxx území xxxxxxx xxxxxxxx. X této xxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx osoby xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx nemovitostí xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx veřejnosti. Dotčené xxxxxx xxxxxxx do 7 xxx xxx xxx veřejného xxxxxxxxxx xxx stanoviska x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, připomínkám x námitkám xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx osoby xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx tuto skutečnost xxxxxxxxxx. Xxx uplatňování xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §52 odst. 4. Xxxxxxxx-xx posuzovaný xxxxx xxxxxxxx řešení, xxxxxxxxx xx stanoviska, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx státu, xxxxxxxxx xx xxxxx §50 odst. 4.

(4) Xxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxx xxxxx zašle xxxxxxxxxxxx stanovisko k xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx z hledisek xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xx xxxxx územní xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx územního xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxx x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydanou xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx stanovisko xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx územního xxxxx, xxxxxxxxxx, námitek, připomínek x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx plánu xxxxx x bez jeho xxxxxxxxxx. X případě, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ve stanovisku xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x uvedených hledisek, xxx v xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx pokračovat xx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §55a xxxx. 2 xxxx. d) xxxx x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx, pořizovatel xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, připomínky x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x vyhodnocení xxxxx xxxx xxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx x návrhu xxxxxxxx xxxxx §10g xxxxxx x posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx stanovisko xx 30 xxx od xxxxxxxx uvedených xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx vydat x xxx xxxx xxxxxxxxxx; x tomto xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx územního xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ptačí oblasti, xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 6.

(7) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pořizovatel xx spolupráci s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovisek, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, námitek x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx zařadí xx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxx, xxxx x xxx xxxx uplatněny xxxxxxxxxx, námitky x xxxxxxxxxx. X ohledem xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zpracuje xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uplatněných x xxxxxx nejvhodnější xxxxxxxx x k invariantním xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx orgánům x krajskému xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánu x vyzve xx, xxx x nim xx lhůtě xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanoviska. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xx za xx, xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx souhlasí. Xxxxx xx to xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx zajistí xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx územního xxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Zastupitelstvo xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vázáno xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx řešení xxxxxxx.

(9) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x předloženým návrhem xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx se svými xxxxxx k xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx úpravu, pořizovatel xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx veřejném xxxxxxxxxx.

(10) Xxx pořizování x vydání xxxxx xxxxxxxx xxxxx se x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x odstavcích 1 xx 9 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §53, 54 a §55 xxxx. 4 xx 7.

§55c

§55c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 403/2020 Sb.

§56

Xxxxxxxx proti xxxxxxxx xxx pořizování xxxxxxxx xxxxx

Xx-xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx návrhu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 1 roku xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) nebo xxxxx §6 xxxx. 2, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx je xxxxxx xxxx pořizován, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx plánu xxxxxx xxxxx xxxxx.

§57

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx

X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx možno z xxxxxxxxxx zastupitelstva obce xxxxxx pořízení územního xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx veřejné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

§58

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xx xxxxx xxxx se xxxxxxxx jedno případně xxxx zastavěných území. Xxxxxxx jednoho xxxxxxxxxxx xxxxx tvoří xxxx xxxxxx po xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bodů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx zahrnují xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxx, xxxxxxxx, pozemků xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx22) xxxx do lesních xxxxxxx22), a xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, x to

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx komunikace xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx ostatní xxxxxxx zastavěného území,

d) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx1),

x) xxxxx pozemky, xxxxx xxxx obklopeny xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx území, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx území xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

§59

(1) Xxxx-xx xxxxx územní xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx zastavěného xxxxx xxxx xxxxxxx úřadem (§6 xxxx. 2) xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx vymezení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx zároveň xxxxx kopii xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x vyznačeným xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x katastrální xxxx.

(2) Zastavěné xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 1 x 2 x xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx23).

(3) Xxxxxxxxxxx do 60 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x příslušných xxxxxxxx podkladů xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx místní xxxxxxx xx účasti dotčené xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx přírody a xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, ochrany xxxx x státní xxxxxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 15 dnů xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx stanoviska xx 30 dnů xxx dne místního xxxxxxx, jinak se x xxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx upraví xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x souladu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§60

(1) Pořizovatel vede x návrhu zastavěného xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x jeho vydání; xxxxxxx xxxxx podat xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §58 xxxx. 2 x xxxxxxxxx sousedících xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx zastavěného xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx obce.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx námitek xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx s §58 xxxx. 1 x 2.

(4) Dojde-li xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, projedná xxxxxxxxxxx xxxx změnu x dotčenou xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx šetření; xxxxxx místního šetření xxxxxx nejméně 15 xxx předem. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx stanoviskům xx nepřihlíží.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území xxx xxxxx xxx xxxxx, xx-xx v xxxxxxx x xxxxxxxx projednání. X xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x předloženým xxxxxxx xxxx s výsledky xxxx projednání, xxxxxxx xxxxxx xxx přepracování xxxxxx x vrátí xxx pořizovateli k xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Pokyny pro xxxxxxxxxxxx musí xxx x xxxxxxx s §58 odst. 1 x 2.

(6) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x námitkách xxxx x xxxx xxxxx, x xxxxx důsledku xx nutné změnit xxxxxxxx zastavěné území, xxxxxxx vymezení xxxxxxxxxxx xxxxx platnosti. Vymezení xxxxxxxxxxx xxxxx pozbývá xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx toto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx řádu.

Xxxxx 4

Xxxxxxxxx xxxx

§61

(1) Xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx ploše xxxxxxx xxxxxxxx podmínky pro xxxxxxx pozemků, xxx xxxxxxxx x prostorové xxxxxxxxxx staveb, pro xxxxxxx hodnot x xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí. Regulační xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx pozemků, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx staveb xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx plán xxxxxx xxxxxx je xxxxxxx i xxx xxxxxx plány x xxxxxxxxx xxxxx vydávané xxxxxx. Regulačním xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nahradit xxxxxx xxxxxxxxxx xxx záměr, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na životní xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§62

Pořízení xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx plán xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx.

(2) O pořízení xxxxxxxxxxx plánu x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x vlastního nebo xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx koridoru vymezeném xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje,

b) xxxxxxxxxxxxxx obce x xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxx, není-li xxxxx xxxxxx xxxx, x zastavěném xxxxx xxxx v nezastavěném xxxxx jen xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx charakter,

d) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx je součástí xxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx §61 xx 74.

(3) Xxxxxxxxx xxxx na xxxxxx lze vydat xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx tak zásady xxxxxxxx rozvoje xxxx xxxxxx xxxx, a xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx regulačního xxxxx.

§63

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podnětu projektantem, xx xxxxxx podklady x v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxx xxxxxxx xxxxxxx x §72 odst. 2 písm. x) xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx vydání. Pokud xx zpracování regulačního xxxxx vyvoláno xxxxxxxx xxxxxxxx jiné xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podmínit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx úhradou xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx regulačního xxxxx úhradou nákladů xxxxxxxxx v §72 xxxx. 2 písm. x).

(2) Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

§64

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx regulačního xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxx pořízení regulačního xxxxx, návrh, xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Podnět xx podává x xxxxx xxxx obce xxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x předá xxxxx xxxxxx upravený xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx není xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx součástí xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Návrh zadání xxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, xx pořizovatelem je xxxx xxxxxx úřad, xxxxx xx xxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx uplatnit x xxxxxxxxxxxx ve xxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxx uplatnit xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterém xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx zadání. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx.

(4) Na základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx příslušnému zastupitelstvu xx xxxxxxxxx. Xxxxx x návrhem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx do xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu, xxxx-xx zadání součástí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§65

(1) Xx základě xxxxxxxxxxx zadání pořizovatel xxx obec nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx plánu, xxxxxx údajů o xxxxx xxxxxx xx xxxxx a x xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlastníků xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Pořizovatel oznámí xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxx x §64 xxxx. 2 xxxx. b) x dotčeným xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jednání x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx 15 dnů xxxxxx. Xxxxxxxx tyto xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxxxx xxxxxxx. X později xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vyhláškou. Do 15 dnů xxx xxx doručení může xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. X později xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx. X xxxxxxx, x xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx regulačního xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx. Zastupitelstvo xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dotčených orgánů xxxx výsledkem xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx projednání zajistí xxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxx xxxxx.

§66

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obsahuje kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx, identifikaci xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx využití xxxxxxxx xxxxxx, důvody a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a návrh, xxxxx územní rozhodnutí xxxxxxxxx plán xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx x příslušného pořizovatele.

(2) Xxxxxxx o vydání xxxxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx mohou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx žadatele xx xxxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx").

(3) X žádosti žadatel xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, 

b) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx upravený xx základě stanovisek xxxxxxxxx orgánů,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxx návrhu regulačního xxxxx xx zadáním,

d) xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx x x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx infrastruktury,

e) xxxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x právu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pozemků x xxxxxx x xxxxxx ploše xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, x nimž žadatel xxxx potřebné xxxxx; xxxxxxx xxxx dohoda x parcelaci xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx vyvlastnit nebo xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; x případě, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx pouze xx veřejnou dopravní xxxx xxxxxxxxxx infrastrukturu xxxx xx veřejná xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx návrhu plánovací xxxxxxx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx vybudování nebo xxxxxx xxxx infrastruktury x xxxxxxx x xxxx potřebném xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx x obcí x vybudování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Pořizovatel xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx žádosti, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx případných xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxx xxxxxxxxxxx zastupitelstvu xx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jejích xxxxxx stanoví prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§67

Řízení x xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx a xxxxxxxxx návrh xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx veřejného xxxxxxxxxx pořizovatel doručí xxxxxxxx xxxxxxxxx. Veřejné xxxxxxxxxx21) xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx. X veřejnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx obec, pro xxxxxx xx regulační xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx 30 xxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx 7 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx každý xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx uvedené x §85 xxxx. 1 x 2 xxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dotčená xxxxx x xxxxxxx území xxxxxxx xxxxxxxx. Dotčené xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx od xxxxxxxxxx jednání (§65 xxxx. 2 x 3) xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x námitkám xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx musí xxx na xxxx xxxxxxxxxx upozorněny.

(3) Xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx věcech, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxx územního rozvoje, xxxxxxxx plánu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zastupitelem xxxxxxxxx výsledky xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx zájmy xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx orgánům x xxxxx xx, xxx x nim xx lhůtě 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uvedené xxxxx, má xx xx xx, xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§68

Xxxxxxxxx regulačního xxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx plánu na xxxxxx zajišťuje xx xxxxxxx předání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Dojde-li xx základě veřejného xxxxxxxxxx x podstatné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx těchto xxxxx xx xxxxxxxxxx veřejném xxxxxxxxxx; xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §67.

(3) Xx-xx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx regulačního plánu xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx §65 xxxx. 2 xx 5, §67 x xxxxxxxxx podle §66.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx,

x) x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x požadavky xx ochranu xxxxxxxxxxxxxxxxx x urbanistických xxxxxx x území,

c) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4), popřípadě x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx řádu zejména

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx regulačního xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4,

x) komplexní zdůvodnění xxxxxxxxx xxxxxx.

§69

Xxxxxx xxxxxxxxxxx plánu

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx") xxxxx xx xxxxxx regulačního xxxxx x jeho xxxxxxxxxxx, x případě xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx zastupitelstvo xxxx xxxxxxxxx plán xx xxxxxxx, xx xxxx x rozporu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §68 xxxx. 4.

(3) X případě, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx projednání, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx jeho přepracování x k novému xxxxxxxxxx nebo jej xxxxxxx.

(4) Dojde-li xx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx x námitkách, xxxx xxxx xxxx xxxx, jehož xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx jej xx souladu x xxxxx xxxxxxxxxxx; xx xx xxxx xxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx regulační xxxx. Xxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení správního xxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx25).

§70

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnout o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxx regulačním xxxxxx. Regulační plán xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxx měněny souběžně xxxxxxxxxxx změnou xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx změny xxxxxxxx plánu je xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx.

§71

Xxxx platnosti, xxxxx x xxxxxxx regulačního xxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x podnětu, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx změní podmínky, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx pořízen x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx obec xxxx xxxx xxxx změnu xxxx jej zruší.

(2) Xxxxxxxxxx x nahrazení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx 3 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, není-li v xxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx 5 let; xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxx platnosti. Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx platnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxx vzniklo-li xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxx platnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxx-xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx účel v xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxx úkon xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx na xxxxxxx xxxxxxxx stavebního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podaného x xxxx platnosti právo xxxxxxxx záměr xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podaného x xxxx xxxxxxxxx uzavřena xxxx veřejnoprávní xxxxxxx x xxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxx účinnosti.

(3) Xxxxxxxxx plán x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §72 xx 74, se xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §61 xx 65 a obdobně xxxxx ustanovení §67 xx 69. Při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §67 x 69, xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx je xxxxxxx uvést xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx té xxxx nelze xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou x rozporu s xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje. Při xxxx změně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx při xxxxx x vlastního xxxxxxx.

(5) Xxxx xx povinen xxxxx xx souladu xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x územním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx schválenou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx té xxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx regulačního plánu, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx plánem. Xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx při xxxxx x xxxxxxxxx podnětu.

(6) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx, xxxxxxx platnosti xx však vztahuje xx xxxx regulační xxxx. Regulační xxxx xxxxxxxx na žádost xxxxxxx také xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx obdržel xxxxxxx xxxxxxxx, že upustil xx xxxxxx, ke xxxxxxx xx regulační xxxx xxxxxxxx; to xxxxxxx, byla-li xxxxxxxxx xxxxxx xxx zahájena. Xxxxxxxxx xxxx pořízený xx xxxxxx xxx xxxxxx nebo zrušit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxx přísluší xxxxxxxxx xxxxx z xxx xxxxxxxxxxx. Bez xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx plán pořízený xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxx uvedených v xxxxxxxx 4 nebo 5, a xx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření. Xxx změně nebo xxxxxxx regulačního xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.

(7) Dojde-li x xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 4 xxxx 5 xx xxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx-xx xxx, xxxx přísluší xxxxxxxxx xxxxx z regulačního xxxxx xxxxxxxxxxx, že xx xxx vznikla xxxxxxxxx újma, xxxxxxxxx xx xxx její xxxxxxx obdobně podle §102.

(8) Dojde-li xx xxxxxxx části xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x námitkách, xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx jeho xxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxx xx postupuje xxxxxxxxx xxxxx §61 a §64 odst. 2 xx 6 x xxxxxxx xxxxx §65 x §6769; xx neplatí xxx pořizování změny xxxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx postupuje xxxxxxx xxxxx §73, xxx xxxxxxx se postupuje xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxx-xx ke zrušení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx nebyl xxxxxxxx zpochybněn, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x podnětu nerozhodne, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plánu xx xxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx změny xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(10) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pořizování xxxxx xx zpracovává, xxxxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx pořizované xxxxxxxxx postupem a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx po xxxx xxxxx obec nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx znění xxxxxx xxxxx účinnosti.

Zkrácený xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

§72

(1) Xxxxxxxx postup xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx použije v xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxx uvede xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx kraje xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x jejím xxxxxx. Zkrácený xxxxxx xxxxxxxxxx změny xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x posuzování xxxxx xx životní xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx rozhodne x xxxxxxxx změny xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x vlastního xxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxxx změny xxxxxxxxxxx plánu se x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Návrh xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podnětu xxxxx podat orgány x xxxxx xxxxxxx x §44 xxxx. x) až e). Xxxxx xxxxxxxx

x) údaje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx navrhovatele, xxxxxx uvedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx podat návrh xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plánu,

b) důvody xxx pořízení xxxxx xxxxxxxxxxx plánu,

c) xxxxx xxxxxx změny xxxxxxxxxxx xxxxx, včetně případného xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx řešení,

d) xxxxx xxxxxx nákladů xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx znění xxxxxxxxxxx xxxxx po xxxx xxxxx, x případě xxxxx regulačního plánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kraje xxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx změn xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx navrhovanou změnou xxxxxx úplného xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx změně.

(3) Xxxxx xx pořízení změny xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxx, xxx jejíž území xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxx, pokud xxx regulační xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx posouzení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2 x 3.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx změny regulačního xxxxx úhradou nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x) xxxxxxxxxxxxx.

§73

(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zastupitelstva xxxxx §72 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x po xxxx převzetí xxx xxxxxx obci, xxx xxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx, nejméně 30 dnů xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx regulačního xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pořizovatel xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx21) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx. K veřejnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, pro xxxxx území xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x dotčené xxxxxx, x xx xxxxxxx 30 dnů předem.

(3) Xxxxxxxxxx xx 7 xxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x osoby xxxxxxx x §85 xxxx. 1 a 2 xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx uvést xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x vymezit xxxxx dotčené xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Povinnost xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx zástupce xxxxxxxxxx. Dotčené xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx svá stanoviska. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x podání xxxxxxx xxxx být na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx návrh xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řešení, uplatňují xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx variantě samostatně. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zastupitelem x xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx řešení xxxxxxx, xxxxxxx a připomínek xxxxxxx xxxxx nejvhodnější xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x nim byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, námitky x xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx připomínek uplatněných x xxxxxx nejvhodnější xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx návrhu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx dotčeným xxxxxxx a xxxxx xx, xxx k xxx xx xxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx uplatnily xxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx se xx xx, že s xxxxxx pořizovatele souhlasí. Xxxxx je xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx regulačního xxxxx x souladu x xxxxxxxx projednání.

(5) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx výběru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stanovisky xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx návrhem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx návrh pořizovateli xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx, pořizovatel xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx veřejném xxxxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx regulačního xxxxx se v xxxxxxx neupravených v xxxxxxxxxx 1 xx 6 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §67 odst. 3 x 4, §68, 69 a §71 xxxx. 9.

§74

Xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx regulačního xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §72 a 73 xx xxxxxxxxxxx, že xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx ten, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. X vlastního xxxxxxx xxxxxxxxxxx zastupitelstva xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx a xxxxx, xxxxx-xx xx x změnu z xxxxxx xxxxxxxxx v §71 xxxx. 4 x 5, x xx jen x xxxxxxxxxxxxx týkajících se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx prospěšných xxxxxxxx; přitom xx xxxxxxx obdobně §71 xxxx. 7.

§75

§75 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 403/2020 Sb.

Díl 4

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§76

(1) Xxxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxx, jejich xxxxx, xxxxx vliv xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxxxxx územního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx, xxx navrhuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uvedených v §90 a být xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx účelem xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejsou-li xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§77

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx o

a) xxxxxxxx xxxxxx xxxx zařízení (xxxx xxx "xxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavby"),

b) xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx vlivu užívání xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx.

§78

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxx v §96 xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvou xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §78a.

(2) Územní xxxxxxxxxx xx nevydává, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx plán.

(3) Územní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Stavební xxxx xxxx podle §96a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xx možné xxxxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§78a) x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§116), xxx uzavřít xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxx současně xxxxxx xxxxxxxxxx a stavební xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxx x terénních xxxxx xxxxxxxxx x §104 xxxx. 1 xxxx. x) xx i), xxxxxxxx xx nevylučuje xxxxxx xxxx, ochrana xxxxxxxxx zájmů xxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů xxxx ochrana xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, stanovit, xx x jejich xxxxxxxxx nebude xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§78x

Xxxxxxxxxxxxx smlouva

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx uzavřít xx xxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx a x změně vlivu xxxxxxx xxxxxx na xxxxx, která nahradí xxxxxx rozhodnutí. Veřejnoprávní xxxxxxx xxxxx uzavřít x xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx závazné stanovisko x xxxxxxxxx vlivů xxxxxxxxx záměru na xxxxxxx prostředí.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxx veřejnoprávní smlouvy, xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stran xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx souladu x požadavky §90. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy uvede xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. K návrhu xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx jako x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx mapy, x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx rozhodnutí dotčených xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx připojí souhlas x umístění stavebního xxxxxx xxxxx §184a.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xx 30 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy. Xxxxxxxx xxxx vyvěsí xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xx úřední xxxxx xx xxxx 8 xxx. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx posouzení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx zajistí xxxxxxxx xxxx, které xx xxxx účastníky xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvou. Xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx osob, xxxxx xx byly účastníky xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx přílohu, xxxxxx xxxxx celková xxxxxxx x xxxxxxx katastrální xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x vyznačení xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx desce xx xxxx 15 xxx. Xxxxxxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx doručí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx-xx x xxxxxx xxxxx §15 xxxx 16 xxxx xxxxxxxxxx xxxxx příslušnému x xxxxxxxx stavby x xxxxxxxx orgánům.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 2 let xxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, nejdéle xxxx 5 let. Xxxxxx veřejnoprávní smlouvy xxxxxxxxxx,

x) xxxx-xx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx povolení xxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx-xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx účinků xxxxxxx s provedením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx-xx v xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x využitím území xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxx xx povolovací xxxxxxxxxx xxxx jiný xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podaného x xxxx její xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx-xx xx základě xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nahrazující xxxxxxxx xxxxxxxx podaného x době xxxx xxxxxxxxx uzavřena xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouva x xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouva xxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Účinnost xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxx xxxxxxxxxx; odstavce 1 xx 4 se xxxxxxx přiměřeně. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx, xx osoba, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxxxxxx souhlas s xxxxxxxxxxxx účinnosti veřejnoprávní xxxxxxx, stavební úřad xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx postupem podle §93 odst. 3; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx účinnosti veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §93 xxxx. 3.

(8) Veřejnoprávní xxxxxxx pozbývá účinnosti xxxx, xxx stavební xxxx xxxxxxx sdělení xxxxxxxx, že upustil xx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vztahuje; xx xxxxxxx, xxxx-xx realizace xxxxxx již zahájena. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxx xx xxxxxxxx §94 xxxx. 1, postupem xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Xxxxxxxxxxxxx smlouvu xxx z xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx veřejně prospěšné xxxxxx xxxx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx lze přezkoumat x moci úřední x xxxxxxxxxx řízení xxxxx správního řádu. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxx xx xxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 15 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nahradí územní xxxxxxxxxx, xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§79

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavby xxxxxxxx xxxxxxxx pozemek, umisťuje xxxxxxxxxxx stavbu, xxxxxxx xxxx xxxx x xxxx, xxxxxxxx pro xxxx umístění, pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx x pro xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxx staveb x xxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jako xxxxxxxx pozemek x x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x účel xxxxxx a rámcové xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx hranic xxxxxxx x sousedních xxxxxx) x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx infrastrukturu; x xxxxx stanovených xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx staveb.

(2) Xxxxxxxxxx x umístění xxxxxx xxx územní xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx ploše xx 0,6 m2 xxxxxxxxxx xxxx ochranná xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx pro xxxxxx xx xxxxx 8 x,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x plnění xxxxxx xxxx, xxxxx-xx x xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx věže, signály x pyramidy xxx xxxxxxxxxxx účely, xxxx xxxxxxxxx monitorovací xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a zařízení xxx provozní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xx xxxxx 1 m xxxx oplocení xx xxxxx 2 x, xxxxx nehraničí x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx1) x xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx či x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) cirkusové xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxx xxxx divadlo,

i) sjezdy x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx sloužící x připojení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) antény xx xxxxx 8 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x souvisejících xxxxxxxxxxxxxx komunikačních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx lesních xxxxxx, xxxxxxxx zřízené x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx pozemcích x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx dojít x omezení xxxxxxx xx pozemní xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx trasy,

l) xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxx výkon xxxxx xxxxxxxxxx xx 30 x2 zastavěné xxxxxx x xx 5 m xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx, důlní stavby xxx povrchem x xxxxxx x povrchových xxxxxx x skrývkách, xxxxx podléhají schvalování x dozoru xxxxxx xxxxxx správy xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx 40 x2 xxxxxxxxx xxxxxx x xx 5 x xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejméně 2 x xx xxxxxxx pozemku, xxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx do 25 m2 xxxxxxxxx xxxxxx x xx 5 x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 3 x xx pozemku xxxxxxxxx domu xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx rekreaci, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx skladování xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxxx radioaktivních xxxxxx xxxxxxxxxx výlučně přírodní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx stavbu xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x souladu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je umisťována x xxxxxxxxx vzdálenosti xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 2 x, xxxxxx části pozemku xxxxxxxxx vsakovat xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx nejméně 50 % x xxxxxxx xxxxxx pozemku xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx do 40 x2 xxxxxxxxx xxxxxx xx zastavěném xxxxxxxxx xxxxxxx rodinného xxxx xxxx xxxxxx xxx rodinnou xxxxxxxx x zastavěném xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 2 x od xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx technické xxxxxxxx,

x) stavby xxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx přístupné xxxxxxxxxx xx 40 m2 xxxxxxxxx plochy a xx 4 x xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx69), xxxxx xxxxxxxxx x překročení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx bezpečnostního xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxx nepřesáhne 30 xx xxxx xxxxxxxx xxx,

x) dobíjecí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1),

x) xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx instalovaným xxxxxxx xx 50 xX, xxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx vodního xxxx, kulturní xxxxxxx x xxxxxx ve xxxxxxx chráněném xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) připojení x distribuční xxxxxxxx75) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx smyčky, xx xxx v hladině xxxxxxx napětí a x xxxxxxxxx délce xx 25 m xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zřizované xxxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx soustavě xx připojeno více xxx 90 000 xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx které xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x posouzení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx terénních úprav, xx stavebník xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx technické xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavby ani xxxxxx xxxxxxx nevyžadují xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

§80

Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxx využití xxxxx stanoví xxxx xxxxxx xxxxxxx pozemku x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Rozhodnutí o xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx druhu pozemku xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxx, xxxxx, zahrad x xxxx, xxxxx podmínky xxxxxx stanoveny schválenými xxxxxxxxxxx úpravami xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx vsakování xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xx 1,5 x xxxxx xxxx hloubky x xxxxxx do 300 x2 xx pozemcích, xxxxx nemají xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx prostranstvím1), xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx x odpady,

b) odstavné, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, skladové xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 300 x2, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx manipulaci x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx látkami, xxxxx xxxxx způsobit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) změny xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x výměře xx 300 x2,

x) xxxxxxx xxxxxx v přirozených xxxxxxxx vodních xxxx x xx pozemcích xxxxxxxxxxx s nimi, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx přirozená koryta xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx, které mají xxxx na schopnost xxxxxxxxx vody, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx stavby xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, neslouží xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx dokumentací, x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx provedení xxxx xxxxxxx 50 % x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxx xx území, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Ustanovení xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxx xx vyžadováno xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlivů provedení xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x na xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx územích12).

§81

Xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxx xxxxxxx stavby xx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x změně vlivu xxxxxxx stavby xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx užívání xxxxxx, která má xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x změně xxxxx xxxxxxx stavby xx území xxxxxxxx xxxxxx změny v xxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlivů provedení xxxxxx na životní xxxxxxxxx11) nebo xxxx xxxx nároky xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§82

Xxxxxxxxxx o dělení xxxx xxxxxxxxx pozemků

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx pozemků xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx vydat pouze xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx všech xxxxxxxxx pozemků, xxxxx xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem uplatňování xxxxxxxxxxx práva pro xxxxxxx prospěšné xxxxxx (§101).

(3) Rozhodnutí o xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx se nevyžaduje, xxxxx podmínky pro xxxxxx xxxx scelení xxxxxxx xxxx dány xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx33). Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx pozemků, stavební xxxx potvrdí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx nelze xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx regulačním xxxxxx.

§83

Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx okolí nebo xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx účinky.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx zpravidla xxxxxxxx xxx rozhodování xxxxx §79 xx 81; lze xx xxxxx x samostatně.

(3) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xx nevydává, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanoveny xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx34) xxxx xx xxxx základě.

Xxx 5

Xxxxxx xxxxxx

§84

Xxxxxxxxxxx x územnímu rozhodnutí

(1) Xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxx xxxx zjednodušeného xxxxxxxx řízení.

(2) Xx-xx x xxxxxxxx řízení, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx území nebo x xxxxxxxxx pásmu, xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jiný xxxxxxx orgán než xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §96b.

§85

Účastníci xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) žadatel,

b) obec, xx xxxxxx xxxxx xx být xxxxxxxxxx xxxxx uskutečněn.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx

x) vlastník xxxxxxx xxxx xxxxxx, na xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx sám žadatelem, xxxx ten, xxx xx xxxx xxxxx xxxxx x tomuto xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx, jejichž vlastnické xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dotčeno.

§86

Xxxxxx x vydání xxxxxxxx rozhodnutí

(1) Žádost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx řádu xxxxxxxx xxxxx o požadovaném xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x pozemku xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx vlastnické xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxx územním xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí žadatel xxxxxxx

x) xxxxxxx k xxxxxxxx stavebního záměru xxxxx §184a,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovisko xxxxx §4 xxxx. 7 xxxx xxxxxxx stanovisko xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx příslušný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxx §96b xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx pásem,

d) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx infrastruktury, xxxxxxxx-xx záměr xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dopravní x xxxxxxxxx infrastruktury,

e) xxxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprávu, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx xxxxxx x areálu xxxxxxxxx xxxxxxxx, stanovuje xxxxxxxx technická zpráva xxxxxxxx vlastnosti a xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx objektů xx xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx funkci xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx část xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx39), x něhož xx možné ověřit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stavby x xxxxxxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxx zvláštní xxxxxx předpis, nebo xxxxx xxxx navrhovaný xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x jeho realizaci, xxxxxxxx žadatel xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti, xxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx; usnesení x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxxxx řízení x xxxxxx neodstranění xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx oznamuje xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx k xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dokumentace xxx xxxxxx územního xxxxxxxxxx xxxx pokud xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, stavební xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx; usnesení x xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx x vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §85 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x staveb xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dotčených vlivem xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx příloh, včetně xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx změny využití xxxxx může být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx60), xxxxx xxxxxxxx nové xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dokumentace xxxx xxxxxxxxx zákonem.

§87

Xxxxxxxx xxxxxxxx řízení

(1) Xxxxxxxx xxxx oznámí xxxxxxxx xxxxxxxx řízení x k projednání xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, a je-li xx účelné, xxxxx xxx x ohledáním xx xxxxx; oznámení x konání xxxxxxx xxxxxxx xx doručí xxxxxxx 15 xxx xxxxxx. Stavební úřad xxxx upustit xx xxxxxxx jednání, xxxx-xx xx dobře známy xxxxxx x xxxxx x xxxxxx poskytuje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, stanoví xxxxx, xx kdy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx námitky x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 15 xxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx řízení a xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x řízení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §144 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx orgánům x xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §85 xxxx. 1 xxxx. b), xx doručuje xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx podle §27 odst. 1 xxxxxxxxx řádu xxxx xxxx xxxxxxxxx řízení xxxxx §85 odst. 1 xxxx. x) x §85 xxxx. 2 písm. x).

(2) X xxxxxxxxx záměrů, xxx které je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlivů xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx prostředí, xxxx xxxxxxxx xxxx nařídit x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ústní xxxxxxx. X případech xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx nebyl xxxxx územní plán, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx jednání xxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o zahájení xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx; xxxxxx veřejného xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejnou vyhláškou, xxxxx musí být xxxxxxxx xxxxxxx 30 xxx předem. Xx xxxx dobu xxxx xxxxxxxx xxxx umožnit xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx. Žadatel xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx a x xxx, že xxxxx xxxxxx x xxxxxx územního xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx poté, xx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx veřejné xxxxx xxxxxxx, vyvěšena xx xxxxx určeném xxxxxxxxx úřadem v xxxxxxxx, a xx xx doby xxxxxx xxxxxxxxx ústního xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Součástí xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxx, z xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx jeho xxxx na okolí. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, stavební xxxx nařídí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jednání, xxxxx mělo xxxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxx zkrácení xxxx účastníků xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx, xx se xx xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx několika xxxx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxx xx doručuje xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podle §85 xxxx. 1 x 2 xxxx. a). Xxxxxxxxx řízení xxxxx §85 xxxx. 2 xxxx. x) se x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx úkonech x řízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dotčených xxxxxx xxxxxx.

(4) V xxxxxxxxxxxx věcech, xxxxxxx xxx-xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, rozhodne xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx 60 dnů xxx xxx zahájení xxxxxxxx xxxxxx; ve zvlášť xxxxxxxxx případech, xxxxxxx xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nejdéle xx xxxxx xx 90 xxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§88

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxx územní xxxxxx xxxxxxx, kromě xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, také x xxxxxxx, xx záměr xxxxx xxxxxx požadavky xx veřejnou dopravní x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxx vybudování příslušných xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx úpravy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x příslušnými xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx mu x xxxx přiměřenou xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxxxxxx xxxx xxxxxx řízení xxxxxxx.

§89

Závazná stanoviska, xxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Závazná xxxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4, a námitky xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx uplatněny nejpozději xxx ústním xxxxxxx, xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx uplatněny xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xx k xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx závazná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxx §4 xxxx. 4 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uplatněny xx xxxxxxxxx lhůtě; jinak xx x nim xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx, o xxxxxxx xxxx rozhodnuto xxx vydání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xx svých námitkách xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx účastníka řízení, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxx, xxxxx překračují xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 4, xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx a zájmů xxxxxx xxxx. Osoba, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx řízení xxxxx §85 xxxx. 2 xxxx. x) x x), xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx přímo xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx podle zvláštního právního xxxxxxxx, může x xxxxxxx řízení uplatňovat xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zájem, xxxxx xxxxxxxx se xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx, xxxxx nesplňují xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx námitek xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 musí xxx účastníci xxxxxx xxxxxxx v oznámení x xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx, o xxxxx xxxxxxx k dohodě xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx úřad xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxx technických xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozsah xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx o xx učiní úsudek x rozhodne ve xxxx; to xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

§90

Posuzování xxxxxx žadatele

(1) X územním řízení xxxxxxxx úřad posuzuje, xxx je xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x způsobu xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ochranných x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx4) xxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx x výsledkem xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx posuzuje xxxxxx x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx a úkoly xxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxx záměrů, xxx xxxxx se nevydává xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §96b; stavební xxxx xxxxx rovněž účinky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxx, xxxxx lze xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx souhlasu x xxxxxxxxxx ohlášeného xxxxxxxxxx xxxxxx.

§91

§91 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 39/2015 Sb.

§92

Územní xxxxxxxxxx

(1) Územním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx záměr, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx další xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zájmů při xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx prohlídkách xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx zpracování dokumentace xxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxx musí xxx zpracována xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §103 xxxx. 1 xxxx. f) xxxx 4 až 8. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxxx vždy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx dočasné činnosti xxxxxxx lhůtu xxx xxxxxxxxxx stavby nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. V xxxxxxxxx xxxxx §78 odst. 6 xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx záměr xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §90 xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx ohroženy xxxxx xxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx zvláštními právními xxxxxxxx, stavební xxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxxx §87 xxxx. 1 xx 3. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx účastníci xxxxxx xxxxx §85 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxxxxx označením xxxxxxx x staveb xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dotčených xxxxxx xxxxxx.

(4) Xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutí stavební xxxx xxxxxx žadateli xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatřený xxxxxxxx právní xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx celková xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx další xxxxxxx xxxx dokumentace; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatřený xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxx §15 xxxx 16, také xxxxxxxxxx úřadu příslušnému x xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxxxxx xxxxx územních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§93

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx vlivu xxxxxxx xxxxxx na území x o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 2 roky xxx dne nabytí xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx však 5 let.

(2) Podmínky xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxx či xxxxxxxx nebo užívání xxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx úřad xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; podáním žádosti xx xxx xxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí staví. Xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx platnosti xxxxxxxxxx xx vztahují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxx jednání se xxxxxx a závazná xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x nim xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) bylo-li xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v době xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx-xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx souhlas x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavebního xxxxxx,

x) xxxx-xx x xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podaného x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, nebo

d) xxxx-xx xx xxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx povolení podaného x době jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx platnosti xxx xxxx, kdy xxxxxxxx xxxx obdržel xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx, xx kterému xx xxxxxxxxxx vztahuje; xx xxxxxxx, byla-li realizace xxxxxx xxx zahájena.

(6) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx platí xx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo chráněného xxxxxx, nestanoví-li xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.

§94

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxx xx odůvodněnou xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxx, že xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx novým xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx této xxxxx. Xxxxxxxx původního xxxxxxxx rozhodnutí není xxxxxxx, pokud není xxxxxxxx výslovně rozhodnuto x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 3.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxx, komu x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx x ochranném xxxxx změnit xxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx. X rozhodnutí x ochranném xxxxx xxxx stavební xxxx xx xxxxxx toho, xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, povolit xxxxxx omezenou výjimku xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx lze x xxxx úřední xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx prospěšného xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxx územního xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx výjimky xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx již xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxx-xx zrušeno územní xxxxxxxxxx xxx záměr, xxx který xxxx xxxxxx závazné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx o posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

§94x

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxx územního xxxxxx x posouzením xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx obecný xxxxxxxx xxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x). Žádost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx70), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v územním xxxxxx x posouzením xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx provedení xxxxxx xx životní xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx") v xxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx; závazné xxxxxxxxxx xx podkladem xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X územním xxxxxx s posouzením xxxxx xx životní xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx v něm xxxx xxxxxxxxx jinak.

§94x

Xxxxxxxxx územního xxxxxx x posouzením xxxxx xx xxxxxxx prostředí xxxx xxxxx xxxxxxx x §85.

§94x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94c

(1) Žádost x xxxxxx územního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx se x xx přílohy xxxxx §86, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx vydání územního xxxxxxxxxx x dokumentace xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 odst. 3 x přílohy č. 4 x xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x celistvost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxx stanoveno v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; x žádosti x xxxxxx územního rozhodnutí xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx řízení, xxx-xx vydán.

(2) Dokumentace xxx xxxxxx územního xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx xx připojuje xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§94x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94d

(1) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx zkoumá xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxx do 5 xxx xxx dne xxxxxx žádosti xxxxx xxxxxx x dokumentaci xxxxx záměru xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx žádost xxxx xxxxxxxxxxx předepsané xxxxxxxxxxx, stavební xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Usnesení x přerušení řízení xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §88 x xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx žádosti, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx závazného xxxxxxxxxx x posouzení xxxxx xx životní prostředí xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vliv xx xxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxx evropsky významné xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx, stavební xxxx xxxxxxx řízení do xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu12).

(3) Pokud x žádosti o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx připojena xxxxxxxxxxx xxx vydání územního xxxxxxxxxx nebo dokumentace xxxxx xxxxxx na xxxxxxx prostředí xxxx xxxxx dokumentace xxxx xxxx část xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, stavební xxxx xxxxxxx žádost xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

§94x vložen xxxxxxx předpisem x. 225/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94x

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx zahájení xxxxxxxx xxxxxx x posouzením xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx které xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, a dotčené xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx desce. Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ústní xxxxxxx, x xx-xx xx xxxxxx, xxxxx xxx x ohledáním xx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xx účasti xxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxxxx xxxxxx a veřejnost xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx stavebnímu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx, xxxxx překračují xxxxxx stanovený xx xxxx xxxxx nebo xxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x x xxxxxxxx veřejného ústního xxxxxxx x řízení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §144 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx orgánům x xxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §85 xxxx. 1 xxxx. x), xx xxxxxxxx jednotlivě; xxxxxxxxx xxxxxx podle §27 odst. 1 xxxxxxxxx řádu xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §85 odst. 1 xxxx. x) x §85 xxxx. 2 písm. x). Xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx ústního xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx 30 xxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §87 xxxx. 2 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx obdobně; xxxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx místě určeném xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xx xxxxx veřejného xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx několika xxxx se xxx xxxxxxxxxx použije §87 xxxx. 3 xxxxxxx.

(3) X identifikaci xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §85 xxxx. 2 xxxx. x) se §87 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxx.

§94x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 225/2017 Xx. x účinností xx 1.1.2018

§94f

(1) Stavební úřad xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx 5 dnů xxx xxx konání xxxxxxx jednání, xxxxxxxxx xxxxxxx jednání anebo xxxxxxxx lhůty pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dotčených xxxxxx, x řízení do xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Stavební xxxx xx 5 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx vydání xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx lhůtu, která xxxxx xxx xxxxxx xxx 10 dnů xx xxxxxxxx oznámení; xxxxxxxxxx v této xxxxx mohou xx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§94x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x účinností xx 1.1.2018

§94x

Xxx uplatňování závazných xxxxxxxxxx x námitek xx x xxxxxxx xxxxxx x posouzením xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §89 xxxxxxx.

§94x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94x

Xxxxxxxx úřad posuzuje xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §90.

§94x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94i

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle §94e xxxx. 2. Xxxxxxxxxx §87 xxxx. 4 x xxxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí x §92 xxx xxxxx územního xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx obdobně. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x účastníků xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v odůvodnění xxxxxxxxx stanoviska x xxxxxxxxx vlivů na xxxxxxx prostředí, musí xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxx, xx xxxx x xxxxxx významně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx záměru xx předmět xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lokality xxxx xxxxx oblasti uložena xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, stanoví stavební xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx lze xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dnem vydání xxxxxxxxx orgánu ochrany xxxxxxx x potvrzení xxxxxxxxx kompenzačních xxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx lhůta xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx, kdy xxxxxxxx záměr xxxxx xxxxxxx pouze na xxxxxxx územního xxxxxxxxxx, xxx odklad xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kompenzačních xxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §93 x xxxx platnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx a §94 x xxxxx x zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§94x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2017 Xx. x účinností xx 1.1.2018

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

§94x

(1) U xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx vymezených x §15 xxxx. 1 xxxx. b) až x) a xxxxxx xxxxxxxxxx v §16 xxxx. 2 písm. x) x xxxx. 4 xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx stavby xxxxx §13 xxxx. 1, §15 odst. 1 xxxx. x) xx x) xxxx §16 xxxx. 2 písm. x) xxxx xxxx. 4.

(2) X xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxx společného xxxxxxxx xxxx příslušností x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx příslušné x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vedlejších xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxx a pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vydávají xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx povolení, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle §118, x xxxxxx xxxxxxxxxx x odstranění xxxxxx podle §129 xxxx. 1 písm. x), xxxx-xx jím xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x rozporu s xxxxxxxxx, popřípadě ji xxxxxxxxx xxxxxxx.

§94k

Účastníkem společného xxxxxxxx x stavebního xxxxxx xx

x) xxxxxxxxx,

x) obec, xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uskutečněn,

c) xxxxxxxx stavby, na xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx stavební záměr xxxxxxxxxx, není-li sám xxxxxxxxxxx, nebo xxx, xxx má xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx,

x) vlastník xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxx stavebníkem, nebo xxx, xxx má xxxx xxxxx xxxxx x tomuto xxxxxxx,

x) xxxxx, jejíž vlastnické xxxxx nebo xxxx xxxxx právo x xxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxx pozemkům nebo xxxxxxx na xxxx xxxx xxx společným xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§94x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94x

(1) Xxxxxx o xxxxxx společného povolení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx rozsahu x xxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jejího xxxxxx x návrh xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx se xx xxxxxxxx xxxxx uskutečnit,

c) xxxx o tom, xxx bude xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx x provedení stavebního xxxxxx xxxxx §184a,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx koordinované závazné xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 7, xxxx xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxx §96b odst. 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x možnosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x příslušnými xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx infrastruktury, vyžaduje-li xxxxx vybudování nové xxxx úpravu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprávu, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x technických x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) V xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §94k xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemků x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlivem xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxx vlastníkem xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx vyhotovení. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx k umístění xxxx povolení xxxxxxxx xxxxxx není příslušný xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, x to x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x dokumentaci xxxxxxx x technických x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx povolení xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxx územní a xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx připojena xxxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zastaví; xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xx oznamuje xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx povolení neobsahuje xxxxxxxxxx náležitosti, xxxxxxxx xxxx xxxxx stavebníka x jejímu xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Ustanovení §88 x xxxxxxxxx xxxxxx xx použije xxxxxxx. Dojde-li k xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx vad xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx stavebníkovi.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jejích příloh, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§94x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94x

(1) Stavební xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxxx 15 xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx místě, xx-xx xx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x účastníky xxxxxx, xx závazná stanoviska x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nejpozději při xxxxxx jednání, xxxxx xx k xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. V xxxxxxxxx záměrů umisťovaných x xxxxx, xx xxxxxx xxxxx vydán xxxxxx xxxx, nařídí xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx vždy.

(2) Xxxxxxxx o zahájení xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx řízení a xxxxx úkony x xxxxxx xx doručují xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx x velkým xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx doručuje oznámení x zahájení xxxxxx x xxxxx úkony x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §94k xxxx. x) až x) a dotčeným xxxxxxx jednotlivě; xxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 správního řádu xxxx xxxx účastníci xxxxx §94k xxxx. x), x) x x). X xxxxxxxxxx xxxxxx zasahujících xx xxxxx několika obcí xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxx úkony v xxxxxx xxxxxxxx vždy xxxxxxxx vyhláškou xxxxx §25 odst. 3 xxxxxxxxx řádu; xxxxxxxxxx xx doručuje xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §94k xxxx. x) až x). Xxxxxxxxx řízení xxxxx §94k xxxx. x) xx v xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxx identifikují xxxxxxxxx xxxxxxx a staveb xxxxxxxxxxx v katastru xxxxxxxxxxx dotčených xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx x od xxxxxxx jednání, může xxxxxxxx úřad xxxxxxx, xxxx-xx xx dobře xxxxx poměry staveniště x žádost poskytuje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx stavebního xxxxxx x xxxxxxxxx podmínek x jeho provádění. Xxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx než 15 xxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx orgány xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx upozorní, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, námitkám, xxxxxx přihlédnuto. Xxxxxxxxxx §113 odst. 1 x 2 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§94x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94x

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx uplatňovat podle §4 xxxx. 4, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při ústním xxxxxxx, případně při xxxxxxxx ústním xxxxxxx, xxxxx xx k xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx k upuštění xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxxx xx k xxx nepřihlíží. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx ústním jednání, xxxxx xx k xxx nepřihlíží.

(2) K xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xx nepřihlíží.

(3) Xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §94k xxxx. c) až x), xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx projednávanému xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx provádění x xxxxxxx stavebního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx být xxxxx xxxxxxx jeho vlastnické xxxx jiné xxxxx xxxxx x pozemku xxxx stavbě. Xxxx xxxxxxxxx xx společném xxxxxxx a stavebním xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zájmů xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx řízení xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx uplatňovat námitky xxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stavebním xxxxxxx xxxxxx veřejný xxxxx, xxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zabývá. X xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx řízení xx svých námitkách xxxxx skutečnosti, xxxxx xxxxxxxxx xxxx postavení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x důvody xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx posoudí xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx výstavbu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě rozhodnutí xxxxxxxxx orgánů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx. X xxxxxxx občanskoprávní xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx ve xxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. O xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx námitek xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx poučeni x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§94x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94x

(1) Ve xxxxxxxxx xxxxxxx x stavebním xxxxxx stavební xxxx xxxxxxxx, zda xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx a xxxx prováděcích právních xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo technickou xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x způsobu xxxxxxxx xxxx x podmínkám xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx pásem,

c) zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x rozhodnutími xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Stavební xxxx xxxx ověří xxxxxxx, xxx

x) dokumentace xx xxxxx, xxxxxxxxx, x xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx míře xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx výstavbu,

b) xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(3) Stavební xxxx xxxxx xxxxxx účinky xxxxxxxxx xxxxxxx stavby.

§94o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94p

(1) Stavební úřad xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx pozemky xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx stanoví xxxxxxxx pro dělení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx je xx xxxxx xxxx xxx její xxxxxxx. X případě xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x povolení xxxxxx xxxxxx x vedlejších xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zájmů x xxxxxxx zejména xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, dodržení obecných xxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx fáze výstavby xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlídek stavby. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxxxxxxxx prohlídkách stavby xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx uložit zpracování xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. U xxxxxx xxxxxxxxx stanoví lhůtu xxx odstranění stavby. Xxxxxxxxxx §115 xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §94o, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx-xx rozhodnout xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx stavebníkem, rozhodne xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx 60 dnů xxx dne zahájení xxxxxx; ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rozhodne nejdéle xx lhůtě xx 90 xxx.

(4) Po xxx xxxxxx xxxxxx xxxx společného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxx x vyhotovení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxx, dotčeným xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx povolení vedlejší xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx x soubor xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx také xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx platí 2 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx stavební úřad x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxx delší, nejdéle xxxx 5 xxx. Xxxxxxxx povolení pozbývá xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxxx též dnem, xxx stavební xxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxxxx x tom, že xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx záměru xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx odůvodněnou xxxxxx xxxxxxxxxx podanou před xxxxx xxxxxxxxx. Podáním xxxxxxx xx xxxxx xxx lhůty platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx vydané stavebním xxxxxx xxxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxx x §16 odst. 2 xxxx. d) nebo xxxx. 4 je x rozporu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaným xxxxx §96b, xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx důvodu proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 6 měsíců xxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx správním soudnictví72).

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx společného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx

§94x

(1) Stavební xxxx příslušný xxxxx §94j xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx územním x xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí x xxxxxxxxxxx s příslušným xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x podle xxxxxx x posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí xxx stavební xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx71), xxxxxxxx stavební xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x stavebním xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí x součinnosti x xxxxxxxxxx úřadem, který xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx územního x stavebního xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx územním x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx řízení podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx, xxxxx x xxx není xxxxxxxxx xxxxx.

§94x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94x

Xxxxxxxxx společného xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxx xxxxx uvedené x §94k.

§94x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94x

(1) Xxxxxx o xxxxxx společného povolení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx x účelu, xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx, x dočasné xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx úpravy pozemku xx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxx nebo stavbě, xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, kdo xxxx xxxxxxxx xxxxx provádět, xx-xx xxxx.

(2) X xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) souhlas x xxxxxxxx a provedení xxxxxxxxxx záměru xxxxx §184a,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotčených xxxxxx4) xxxx jiné xxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů xxxx xxxxxx zákona, nevydává-li xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 7, xxxx xxxxxxxxxxx-xx se podle §96b xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx vlastníků veřejné xxxxxxxx xxxx technické xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x způsobu xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) smlouvy x příslušnými xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx infrastruktury, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx záměr vybudování xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dopravní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zprávu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxx část x xxxxxxxxxxx xxxxx záměru xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 odst. 3 x přílohy č. 4 x xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ptačí xxxxxxx, bylo-li xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby.

(3) Xxxxxx x vydání xxxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředí xx xxxxxxxxx také x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §94k xxxx. x) xxxxxxxxxxxx označením xxxxxxx x staveb xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx záměru.

(5) Stavebník xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx vyhotoveních. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx vyhotovení xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx souboru xxxxxx, xxxxx k xxxxxxxx xxxx povolení xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad, xxxxx xxxxxxxx územní a xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx prostředí vede, x to x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxx dotčenými xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx technickou xxxxxx, xxxxxxxx výkresy x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx vedlejší xxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx příslušný xxxx xxxxxxxx úřad xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx územní x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx vede.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx rozsahu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§94x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94x

(1) Xxxxxxxx úřad x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxx dokumentaci; za xxxxx xxxxxx xx 5 xxx xxx xxx podání žádosti xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx záměru xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu. Xxxx-xx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx povolení nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx. Usnesení x xxxxxxxxx řízení se xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §88 x xxxxxxxxx řízení se xxxxxxx obdobně. Xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx x důvodů xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxx.

(2) Pokud ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx stavební záměr xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ptačí xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx důvodem xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx12).

(3) Pokud k xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxxx dokumentace xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxx zpracována xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx.

§94x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94x

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx zahájení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x posouzením xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x stanoví xxxxx, ve které xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoviska, xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxx nesmí být xxxxxx xxx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx k xxxxxxxxxx stavebního záměru xxxxxxx veřejné xxxxx xxxxxxx, x xx-xx xx xxxxxx, spojit xxx s xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xx účasti xxxxxxxxxxx xxxxx. Účastníci xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx uplatnit připomínky xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vlivů xx životní xxxxxxxxx x dotčené orgány xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nejpozději xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx první xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx. V případech xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx vždy.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se x xxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §144 xxxx. 6 xxxxxxxxx řádu, xxxxxxxx xxxxxxx a obci, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §94k xxxx. b), se xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx xxxx vždy xxxxxxxxx xxxxx §94k xxxx. a), x) x x). Oznámení x xxxxxx veřejného xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx nejméně 30 dnů xxxxxx. Xxxxxxxxxx §87 xxxx. 2 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx x xxxxxx musí xxx vyvěšena na xxxxx xxxxxxx stavebním xxxxxx do xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xx xxxxxx veřejného xxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx obcí xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení o xxxxxxxx řízení x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vždy xxxxxxxx vyhláškou xxxxx §25 odst. 3 xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x účastníkům xxxxxx xxxxx §94k xxxx. a) až x).

(4) Účastníci řízení xxxxx §94k xxxx. x) se x xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlivem xxxxxxxxxx xxxxxx.

§94x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94x

(1) Stavební xxxx xxxxx příslušnému xxxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx jednání, veřejného xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x veřejnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xx xxxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx do 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanoviska podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx na xxxxxx desce x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 10 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 účastníci xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Pro xxxxxxxxxxx x posuzování námitek xxxxxxxxx xxxxxx xx §94w xxxx. 3 xxxxxxx obdobně.

§94v vložen xxxxxxx předpisem x. 225/2017 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2018

§94x

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx dotčené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4, x xxxxxxx účastníků xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx nejpozději ve xxxxxxxxx lhůtě nebo xxx xxxxxxxx ústním xxxxxxx, xxxxx xx x nim nepřihlíží.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x připomínkám x věcem, x xxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxx xxxxxx územně xxxxxxxxx dokumentace, xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx jeho postavení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx, xxxxx překračují rozsah xxxxxxxxx v xxxxxxxx 4, se xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §94k písm. x) xx e), xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru x rozsahu, jakým xxxx být její xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Dále může xxxxxxxxxx námitky xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x užívání stavebního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx právo k xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxx x řízení xxxxxxxxxx námitky pouze x xxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zájem, xxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxx obce x xxxxx občanů xxxx. X xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx požadavky, xx xxxxxxxxxx.

(5) O xxxxxxxxxx xxx uplatňování xxxxxxx a připomínek xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx poučeni x oznámení o xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. X námitce občanskoprávní xxxxxx xx stavební xxxx xxxxx úsudek x xxxxxxxx xx xxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jiných věcných xxxx.

§94x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§94x

(1) Ve xxxxxxxxx xxxxxxx x stavebním xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na životní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x požadavky

a) xxxxxx xxxxxx a xxxx prováděcích právních xxxxxxxx,

x) xx veřejnou xxxxxxxx nebo technickou xxxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xx závaznými stanovisky, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx právních předpisů xxxx tohoto zákona, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řešení xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx zejména, xxx

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx, a xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx řešeny xxxxxx požadavky na xxxxxxxx,

x) je xxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx technického, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k řádnému xxxxxxx stavby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx účinky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§94x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2017 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2018

§94x

(1) Stavební xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx do 90 dnů xxx xxx xxxxxxxx řízení; xx zvlášť xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx lhůtě xx 120 xxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx realizaci, xxxxxxxx stanoví podmínky xxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xx xxxxx, x xxx xxxx xxxxxxx. X případě xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx, případně xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Podmínkami xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx návaznost xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, dodržení xxxxxxxx požadavků xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx technických xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx fáze xxxxxxxx xx stavebník xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx kontrolních xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx stavby, xxx kontrolních prohlídkách xxxxxx xxxx při xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §115 xxxx. 2 se xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx společného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Součástí xxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x odůvodnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx; připomínky xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebyly xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx prostředí, musí xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyhodnoceny xxxxxxxxxx.

(3) V případě, xx byla x xxxxxx xxxxxxxx negativního xxxxx stavebního xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx uložena xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx výroku společného xxxxxxxx stanoví, xx xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx dobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx neběží xxxxx xxxxxxxxx společného xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyvlastnění xxxxx xxxxxxxx společného povolení.

(4) Xxxx-xx stavební xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx uvedenými x §94p xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx stavebního xxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxx chráněné xxxxx zákonem nebo xxxxxxxxxx právními předpisy, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Společné xxxxxxxx xx doručuje podle §94u xxxx. 2.

(6) Xx xxx xxxxxx xxxxxx moci společného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatřený xxxxxxxx xxxxxx moci x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro vydání xxxxxxxxxx povolení stavebníkovi, xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx stavebníkem, xxxxxxxx xxxxxxx x stavebnímu xxxxx příslušnému x xxxxxxxx xxxx povolení xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx staveb, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx stavebním xxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx společného povolení xxxxxxxx stavebním xxxxxx xxxxxxxx v §15 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxx x §16 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx odst. 4 xx v xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx stanoviska xxxxxxxx xxxxx §96b, xx xxxxxxxxx podat x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx72).

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§94x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 2 xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx moci, nestanoví-li xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůtu xxxxx, xxxxxxx xxxx 5 xxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx pozbývá xxxxxxxxx xxx xxxx, xxx xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxx stavebníka x xxx, že xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx zahájena.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jejím xxxxxxxxx. Xxxxxxx žádosti xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx společného xxxxxxxx.

§94x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§95

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx řízení

(1) Xxxxxxxx úřad rozhodne x umístění stavby, x změně využití xxxxx, x změně xxxxx užívání xxxxxx xx xxxxx x x xxxxxx nebo xxxxxxxxx pozemků xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx xx x xxxxxxxxxx území xxxx v zastavitelné xxxxx,

x) záměr xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) žádost xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů,

d) xxxxxx xx xxxxxxxx souhlasem xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx vlastnická xxxx xxxx věcná xxxxx x pozemkům xxxx xxxxxxx xx nich, xxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pozemkům x xxxxxxx na xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dotčeno; souhlas x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx situačním xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx územní xxxxxx xxxxx spojit xx xxxxxxxxx řízením.

(3) Xxxx-xx xxxxxx předepsané xxxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx žadateli xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na místě xxxx jej xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxx přiměřenou xxxxx x xxxxx jej x následcích neodstranění xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; toto xxxxxxxx xx oznamuje xxxxx xxxxxxxx a xxxxx se proti xxxx odvolat. Xxxxxx xxxx usnesení je xxxxxxxx xxxxxx řízení. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení xx xxxx projednává x xxxxxxx řízení xxxxx §8792. Xxxxx žádost xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §90, xxxxxxxx xxxxx výroku xxxxxxxxxx, xxxxx vyvěsí xx xxxxxx xxxxx xx xxxx 15 xxx; xxxxx výroku xx xxxxxx žadateli x xxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx.

(4) Žadatel xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx poté, xx xxx žadatel xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx určeném v xxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxx 15 dnů. Xxxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx informace je xxxxxxxx vyjádření xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x něhož lze xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxx a o xxxx vlivu xx xxxxx. Pokud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx výroku xxxxxxxxxx xx úřední xxxxx xxxxx odstavce 3, xxxx xxxxxxxx usnesením x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx práv účastníků xxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx, že se xxxxxxxxx opak, má xx xx xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx účastníků xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx podat písemně xx xxxxx 15 xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxx výroku xx úřední desce. X xxxxxxxx účastníků xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx souhlas, xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx orgány xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx podat xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, pokud x xxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx záměr xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx rozhodnutím. Xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxx xxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, rozhodnutí se xxxxxxx xx vydané, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x následný xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx uplatnění výhrad xxxx xxxxxxx nabývá xxxxxx moci.

(6) Xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxx grafickou xxxxxxxx, xxxxxx tvoří xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx mapy, popřípadě xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx doložkou právní xxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx není xxxxxxxxx úřadem, a xxx-xx x xxxxxx xxxxx §15 xxxx 16, také xxxxxxxxxx xxxxx příslušnému x xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx územního rozhodnutí xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx a obsahové xxxxxxxxxxx informace xxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§96

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Místo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vydá územní xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx v zastavěném xxxxx nebo v xxxxxxxxxxxx ploše, poměry x xxxxx xx xxxxxxxxx nemění a xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x technickou xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovisko x xxxxxxxxx xxxxx provedení xxxxxx na životní xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí11).

(2) Xxxxxx souhlas xxxxxxx x případech

a) xxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x §103,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx změn a xxxxxxxx,

x) xxxx staveb,

d) xxxx druhu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o výměře xxx 300 x2 xxxxxxx xxxx xx 1&xxxx;000 x2,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx x uzavřených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx existujícími xxxxxxxx, pokud odpovídají xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx uspořádání xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx úprav xx 1,5 x xxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxx xxx 300 x2 xxxxxxx xxxx xx 1 000 x2 xx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx x veřejnými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx1), pokud xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) odstavných, xxxxxxxxxxxxx, prodejních, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 300 m2 xxxxxxx však do 1&xxxx;000 x2, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx manipulaci s xxxxxxxxx látkami xxxx xxxxxxx, které mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx záměru xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x staveb. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §184a,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §169 xxxx. 3 a 4, xxxx nepostupuje-li xx xxxxx §96b xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dopravní x technické infrastruktury x xxxxxxxx x xxxxxxx napojení xxxx x podmínkám xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx osob, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x sousedním stavbám xxxxx sousedním xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxx může xxx xxxxxxxxx stavebního xxxxxx xxxxx dotčeno; xxxxxxx x navrhovaným xxxxxxx xxxx být vyznačen xx xxxxxxxxx výkresu; xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x §103, xxxxx nejsou xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx menší xxx 2 x,

x) jednoduchý xxxxxxxxx xxxxx záměru x xxxxxxxxxxx výkresy.

(4) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx-xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §90, vydá xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx do 30 xxx ode xxx xxxxxx oznámení. Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxx x územním xxxxxx xxxxx §87. O xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx územního xxxxxxxx xx nevztahují xxxxx xxxxx x xxxxx správního xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx bude xxxxx xxxxxxxxxx. Ustanovení §92 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx nabývá xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx oznamovateli. Územní xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx lze zahájit xx 1 roku xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx účinků. Xxxxxxxxxx xx věci x xxxxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxx nelze xxxxx po uplynutí 15 xxxxxx ode xxx, xxx územní xxxxxxx nabyl právních xxxxxx. X přezkumnému xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spolu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pozemku xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x odstavci 3 xxxx. x), dotčeným xxxxxxx, a xxx-xx x xxxxxx xxxxx §15 xxxx 16, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti nebo xxxx-xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx stavební xxxx xxxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx, poskytne xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx neodstranění xxxxxxxxxx x xxxx lhůtě. Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx mohou xxx xxxxx dotčena práva xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx uvedených v xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxxxx xx x tím tyto xxxxx vyslovily xxxxxxx, xxxxxxxx usnesením o xxxxxxxxx územního xxxxxx; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxx x nelze xx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx žádost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx to xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx dokumentace, xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) x u xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §104 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx dokumentace k xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Právní xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx územní xxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx stavební úřad, xx xxxxxx, pro xxxxxx postačí územní xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx tohoto xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §129 odst. 2 x 3. Usnesení x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. X odložení xxxxxxxx úřad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx-xx ke xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx povolení stavby, xxxxxx souhlas xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx nevydává.

(8) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx 2 xxxx ode xxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxx xxxxxxx nepozbývá xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx pravomocné stavební xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx nabyl-li x xxxx xxxx platnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x provedením ohlášeného xxxxxxxxxx záměru,

b) xxxx-xx x době xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx území pro xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, kdy se xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxx xxxx nevydává,

c) xxxxxxx-xx xx základě xxxxxxxx stavebního záměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx realizovat, xxxx

x) xxxx-xx na základě xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx povolení xxxxxxxx v xxxx xxxx platnosti xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x tato xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nabyla xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxx xxxxxxx pozbývá xxxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx od záměru, xx kterému xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, byla-li xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutím xx xxxxxxxx §94 odst. 1 x změnit xxxx xxxxxx za xxxxxxxx §94 xxxx. 3.

(11) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx x xxxxxxxx náležitosti územního xxxxxxxx x xxxx xxxxxx stanoví prováděcí xxxxxx předpis.

§96a

Společný xxxxxx xxxxxxx x souhlas s xxxxxxxxxx ohlášeného xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) X staveb x xxxxxxxxxx obecného xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxx. x) xx d), xxxxxx vymezených x §16 xxxx. 2 xxxx. d) x xxxx. 4 lze xxxxx společný územní xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru (xxxx xxx "společný xxxxxxx"), xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx souhlasu je xxxxxxxx xxxx příslušný x povolení xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1, §15 xxxx. 1 xxxx. x) xx d) nebo §16 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxx. 4.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §96 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §105 (xxxx xxx "xxxxxxxx oznámení xxxxxx"), vydá xxxxxxxx xxxx společný xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx §96 x 105. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx připojí xxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 3 xxxx. x) xx e) x xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v §105 xxxx. 2 xx 6.

(3) Stavební xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx stavebního záměru xxxxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 4 x xxxxxxxxxxxx x §106.

(4) Xxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §104 xxxx. 1 x 2 xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx souhlas xx xxxxxxxx stavebníkovi, xxxxxxxxxxx pozemku nebo xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx orgánům x xxxxxx xxxxxxxx x §96 xxxx. 3 xxxx. x) x x §105 xxxx. 1 písm. x), xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxx doručuje spolu x xxxxxxxx dokumentací xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx štítkem obsahujícím xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx trpí-li jinými xxxxxx, xxxxxx stavební xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx místě xxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx mu k xxxx xxxxxxxxxx lhůtu x xxxxx xxx x následcích neodstranění xxxxxxxxxx v xxxx xxxxx. Xxxxx-xx stavební xxxx k závěru, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxx vydání územního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ohlášeného xxxxxxxxxx záměru, xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx práva xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x §96 xxxx. 3 písm. x) a x §105 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxxxxxx x provedení xxxxxxxxxx územního a xxxxxxxxxx xxxxxx. Právní xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx územní x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx považuje xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx nabývá xxxxxxxx xxxxxx xxxx doručení xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx 2 xxx xxx xxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx však xxxxxxxxx, xxxxx v xxxx xxxx bylo x ohlášeným stavebním xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nelze xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx záměru, xxxx příloh x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§96x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx plánování

(1) Xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx třetí hlavy XXX dílů 4 x 5, §126, 127, 129 xxxx. 2 x 3 xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx závisí xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx, xx podkladem xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx plánování se xxxxxxxx xxx

x) xxxxxx xxxxxxx x §79 xxxx. 2,

x) xxxxxx xxxxxxx x §80 xxxx. 3,

c) záměry xxxxxxx v §103 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x scelování xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx území, xxxxxxx-xx xx o xxxxxxxxx úpravy33),

e) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zásobování vodou,

f) xxxxxx nebo zařízení xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rodinných xxxx xxxxxxxxxxx s bydlením xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx úpravy xxxxxxxx x xxxxxxx x bezpečnému užívání xxxxxx xxxxxxx, staveb x xxxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx činnost do 25 x2 xxxxxxxxx xxxxxx x xx 5 x výšky x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, podsklepené xxxxxxx xx xxxxxxx 3 x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemcích xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx nebo xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx rekreaci xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx potřebné x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xx nich.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx orgánem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx závazného xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoviska.

(3) V xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx plánování určí, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx podmínky xxx jeho xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx překážkou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jiného xxxxxx x xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx stanovisko platí 2 roky xxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxx delší, xxxxxxx xxxx 3 xxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx podmínky x xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxx nepozbývá xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx na xxxxxxx xxxxxxx podané v xxxx xxxx platnosti xxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxx povolení xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxx-xx xx základě xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v době xxxx platnosti uzavřena xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx územní souhlas xxxxx souhlas x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavebního xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx závazného xxxxxxxxxx.

Xxx 6

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x územní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

§97

(1) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx správního xxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jejím xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx změny, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx opatření x xxxxx, jímž xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Územní opatření x xxxxxxxx uzávěře xxx vydat také x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx nebo zrušeno xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, případně xxxx xxxx. Územním xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx omezit xxxx zakázat xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle správního xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx postiženém xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x podstatnému zásahu xx xxxxxxx území, x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx další xxxxxxx území. Xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx se vydává xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx, ve kterém xxxx závadné xxxxxx, x xxxxxx hygienických, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x nichž xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx závad xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x nařídit opatření x xxxxxxx území.

§98

(1) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx uzávěře xxxx územní xxxxxxxx x xxxxxxx území xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obce. Xxxxxx-xx xx územní xxxxxxxx o stavební xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x asanaci xxxxx xxxx xxxx xxxxx v případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xx může xxxxx v přenesené xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx územního xxxxxxxx x asanaci xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mohou uplatnit xxx xxxxxxxxxx do 30 xxx ode xxx obdržení návrhu. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxxx uzávěře xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x asanaci xxxxx xxxxxxxx.

(3) Námitky xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx uzávěře xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx uvedených x §172 odst. 5 xxxxxxxxx řádu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx, x xxxxxxx tak xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx12).

§99

(1) Územní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx dotčeném xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx katastrální mapy x vyznačením xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx uzávěře, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis.

(3) Xxxxxxxxx rada xxxx xx xxxxxx povolit xxxxxxx x omezení xxxx zákazu stavební xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x stavební xxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx se xxxxx odvolat.

§100

(1) Územní opatření x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx průzkumu xxxxxxxxx xxxxx x vyhodnocení xxxxx xxxxxx x xxxxxxx z hlediska xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx požadavků xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx odstraňování xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Územní xxxxxxxx x asanaci území xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx dopadů xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxxx podmínky pro xxxxxxx využití vymezeného xxxxxxxxx xxxxx; obsahuje xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx pozemků, které xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx ohrožení xxxxxx xxxx zdraví xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx škod. Součástí xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx obsahu xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(4) Dnem xxxxxx účinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx x asanaci xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx změny xxxx vydání xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx její xxxxx pro xxxxxxx xxxxx.

Xxx 7

Xxxxxx xxxxxx x území

§101

Předkupní právo

(1) X xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx plánem nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx veřejné xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx tomto xxxxxxx xx xxxx nebo xxxx xxxxx xxxx (xxxx xxx "oprávněná xxxxx") x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentací předkupní xxxxx; xx neplatí, xxxxx pro veřejně xxxxxxxxxx stavbu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx břemene. Xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx plánu xxxx xxxxxxxxxx plánu xxxxxxxx označením xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx37) x stanovením xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx státu též xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx příspěvkové xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx obsahující xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx předkupního práva xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x osobám, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Osoba xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx neprodleně xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxx nabytím xxxxxxxxx územního plánu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x má xxxxxx xxxxxxx práva. Xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právo podle xxxxxx zákona (dále xxx "povinný vlastník"), xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx podmínek podle xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) xx xxxxxxxxx hospodařit xxxxxxxxxxx složka státu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx38), xxxx

x) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podnik v xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem61),

která je xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx regulačním xxxxx.

(3) Je-li xxxxxxxxx xxxxx vymezeno podle xxxxxxxx 1 k xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx příslušná xxxx xxxxxxx. Geometrický xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxxx o dělení xxxxxxx zabezpečí a xxxxxxx s xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. V tomto xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 6 po dobu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyrozumí.

(4) Xxxxx xxxx pozemku, popřípadě xxxxxx, xx určí xxxxxxxxx posudkem ve xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx62) opatřeným oprávněnou xxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx stát, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx omezení podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu63). Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx v případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx považují xxxxxxx určené xxx xxxxxx účel užívání xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1. Je-li xxxx xxxxxxx nižší xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxx zjištěné.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx je x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx převodu xxxxxxx xxxxx záměr písemně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, zda xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx prohlídku xxxxxxxxxxx xx xxxxxx zpracování xxxxxxxxxx posudku. Je-li xxxxxxxxxx xxxxxx stát, xxxxx xxxxxxx vlastník xxxxxxxx organizační složce xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 nebo Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx majetkových, xxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx státní xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxx 3 měsíců ode xxx, xxx xx xxxx oznámení xxxxxxxx. Xx-xx oprávněná xxxxx xxxxx využít xxxxxxxxx xxxxx, xx povinna x odpovědi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vymezit xxxxxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu37), xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 30 xxx; xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kupní xxxxxxx x znalecký xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4. Xx-xx předmětem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xx součástí xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx plán xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(7) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx kupní xxxxxxx x xxxxxx nesouhlasu x xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx xxxxx na xxxxxxxx kupní xxxxxxx x jím navrženou xxxxx cenou, xxxxx xxxx xxx určena xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vlastník xxxxx oprávněné osobě xxxxx x návrhem xx uzavření xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx osoba bez xxxxxxxxxx xxxxxxx podá xxxxx xx určení xxxxx ceny soudu xxxx zašle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxx xx běh xxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxxxx. O xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyrozumí. Xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx, popřípadě stavby, xx postupuje přiměřeně xxxxx xxxxxxxx 6.

(8) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx využít předkupní xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nezašle xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 6 anebo xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx smlouvy nejdéle xx 6 měsíců xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx smlouvy xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 7, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(9) Oprávněná xxxxx xx povinna xxxxxxxx x negativní xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx lhůt xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 6 x 7 xxx xxxxxxxxxx odkladu vydat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zániku xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx oprávněnou xxxxxx xxxx obec xxxx kraj, který xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předkupní xxxxx, sdělí xxxxxxxxx xxxxx xxxxx předkupního xxxxx současně této xxxx xxxx kraji.

(10) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx uhradit kupní xxxx do 2 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxx rozhodnutí x povolení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx nemovitostí; x xxxxxxx případě je xxxxxxx vlastník xxxxxxxx xx smlouvy xxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxx-xx povinný xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 5 a 7, xxxx xxxxxx úkony xxxxxxx s převodem xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx osobu xxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx.

§102

Xxxxxxx xx změnu x xxxxx

(1) Vlastníkovi xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx práva x xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx uzávěře xxxxxxx x xxxx xx tím xxxxxxxxx xxxxxxxxx újma, náleží xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx pozemku, xxxxxxx vznikla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx újma x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x zastavění xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx plánu xxxx xxxxxxx xxxxxx územního xxxxx, náleží náhrada xxxxxxxxxxxx nákladů na xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx, zejména xx koupi xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx se snížením xxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx náhrada xxxxxx též vlastníkovi xxxxxxx xxxx osobě, xxxxx byla před xxxxxx xxxx zrušením xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx územního xxxxxxxxxx, xxxxxxxx souhlasu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §94 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxx změnou xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx určení x xxxxxxxxx x vznikla xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Náhrada vlastníkovi xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x uvedenému xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx po xxxxxxxx 5 let od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx, či xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemku umožnila. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx 5 xxx xx xxxxxxxxx, xxxxx x této lhůtě

a) xxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx stavby xxxx xxxxxx souhlas xxx xxxxxx, pro xxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx určeno x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx 5 xxx xxxx xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx.

(4) Pokud bylo xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx podmíněno xxxxxxx regulačního xxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx územní xxxxxx x xxxxx regulační xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tato xxxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx do 4 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx tuto podmínku xxxxxxxxx, lhůty xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxx x dobu, x kterou xxxx xxxxx 4 let xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx poskytnout xxxxxxx za změnu x území na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx má xxxx, xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx územní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo její xxxxxxxxxxx xxxx změnu, xxxxx zrušily územní xxxxxxxxxx, územní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx územní xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx k xxxxxx x xxxx náhrady, xxxxxxxx o xxxx xxxx soud.

(6) Uhradí-li xxxx, kraj nebo xxxx xxxxxxx za xxxxx x xxxxx, xxxx oprávněny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxx, xx základě xxxxx xxxxxxxxx obsaženého xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxx určení pozemku x zastavění. Xxxxx xxxxxxxxx vedoucí ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pozemku xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx vyplynul ze xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx ministerstva x xxxx správní úřady. Xxxxxx-xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx za xxxxx x území, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx o xxxxxx regulačního plánu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Kompenzace xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) X xxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §93 xxxx. 5 a xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx vrátí xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 3 měsíců od xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 5 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo zrušení xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx pozbytí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx náhrada xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zaniká x případech, xxx xxx, xxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterou xx xxxxxxxxx pozemek xxxxxx xx původního xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

ČÁST ČTVRTÁ

STAVEBNÍ XXX

XXXXX X

XXXXXX, TERÉNNÍ XXXXXX, XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx x xxxxxxxx

§103

Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nevyžadující stavební xxxxxxxx xxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx stavebnímu xxxxx xxxxxxxxxx

x) stavební záměry xxxxxxx v §79 xxxx. 2,

b) terénní xxxxxx xxxxxxx x §80 xxxx. 3 xxxx. a) xxxx xxxxxx xxxxxxx uvedené x §80 xxxx. 3 xxxx. e),

c) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx bezpečnost, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx na stavbě, xxxxx je kulturní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx jimi xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx stavby, xxxxxx xx vzhled xxxxxx xxx způsob xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx11) a xxxxxx xxxxxxxxx nemůže xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x nejde x xxxxxxxx úpravy xxxxxx, která je xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výkonem xx 50 xX, xxxxx xx jimi xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx stavby, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zejména xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx právního xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx o stavební xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx památkou,

f) xxxxxx x xxxxxxxx, x xx

1. xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do 25 x2 zastavěné xxxxxx x xx 5 x výšky, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, neslouží k xxxxxx xxxx skladování xxxxxxxxx kapalin xxxx xxxxxxxxx plynů a xxxxxxx xx o xxxxxxxx radioaktivních odpadů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

2. xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx 60 x2 zastavěné xxxxxx x do 5 x xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx 60 x2 zastavěné xxxxxx xxxx xxx 5 x xxxxx xx 300 x2 xxxxxxxxx xxxxxx x do 7 x výšky, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, stavební xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nevyžadují, xxxxxx xx xxxxx x stavby pro xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx pro skladování x xxxxxxxxxx hořlavých xxxxx (xxxx. xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx);

3. xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xx 16 x2 a xx 5 m xxxxx, xxxxxxxxxxx nejvýše xx xxxxxxx 3 m;

4. xxxxxxxx x podzemní xxxxxxxxxxx vedení xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx bodů xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, telefonní xxxxx x přípojná komunikační xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx přípojek, x xxxxxxxx xxxxx;

5. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx69) s xxxxxxxx xxxxx;

6. distribuční soustava x plynárenství69) s xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx69);

7. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx69) x xxxxxxxx xxxxx;

8. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osvětlení, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

9. xxxxxxxxx, kanalizační x xxxxxxxxxxx přípojky  x přípojky elektronických xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxxx xxxx připojení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ke stavbě xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

10. xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do celkového xxxxxx 5 x3 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx;

11. xxxxxxxxx na xxxx xxxx xxxx nehořlavé xxxxxxxx do xxxxxx 50 m3 a xx výšky 3 x;

12. xxxxxx xx xxxx do 100 x3 xxxxxx ve xxxxxxxxxxx nejméně 50 x od xxxxx x obytnými xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxx o xxxxx xxxx;

13. xxxxxxxx;

14. xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

15. xxxxxxx plnící funkci xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xx;

16. xxxxxxxx, manipulační, prodejní, xxxxxxxx xxxx výstavní xxxxxx do 300 x2, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx látkami, xxxxx xxxxx způsobit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí;

17. xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemku xxxxxxxxx xxxx xxxx stavby xxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

18. xxxxxxx xxx vlajky xxxxx nad 8 x.

(2) Xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx vyžadují xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxxxxx provedení xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx parametrů.

§104

Jednoduché xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x udržovací xxxxx, u xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Ohlášení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x

x) stavby xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx rekreaci s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx hloubky 3 x x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx 300 x2 celkové xxxxxxxxx plochy x xxxxxxx xx 3 x, xxxxx nejsou xxxxxx dílem nebo xxxxxxx podle §16 xxxx. 2 xxxx. x) nebo odst. 4,

x) stavby do 300 x2 xxxxxxx xxxxxxxxx plochy x xxxxx xx 10 x, x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, x haly do 1&xxxx;000 x2 celkové xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx 15 x, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podlažím, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx dobu xxxxxxx 3 let; xxxx xxxxxxxxxx nelze prodloužit,

d) xxxxxx xx 70 x2 celkové xxxxxxxxx xxxxxx x xx 5 x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 3 x,

x) stavby pro xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx výstavních xxxxx o xxxxxx xxx 300 m2 xxxxxxx xxxx xx 1&xxxx;000 m2, xxxxx xxxxxxxx pro skladování xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) stavby zařízení xxxxxxxxxx, neuvedené x §103 odst. 1 xxxx. x) bodě 1,

x) stavby opěrných xxx xx xxxxx 1 x, které xxxxxxx x veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) terénní xxxxxx xxxxxxxxx x §103 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §103 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, kterými xx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx a nevyžadují xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx11),

x) xxxxxx xxxxx §79 xxxx. 2 xxxx. v), xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx postačí x změn xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, pokud xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx parametry.

(3) Xxxxxxxx nevyžadují xxxxxx x terénní úpravy, x xxxxxxx xx xxxxxxxx úřad xxxxx §78 xxxx. 6 xxxxxxxx.

(4) Ohlášení xx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx je xxxxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx x posouzení vlivů xxxxxxxxx záměru na xxxxxxx prostředí.

Ohlášení

§105

(1) Ohlášení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx, o xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jeho xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx x xxxx provádění, xxxx o xxx, xxx bude stavební xxxxx provádět, zda xx x xxxx xxxxxxxxx xx použít xxxxxxxx nemovitost, x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; x dočasné xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx pozemku po xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) K xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx x provedení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §184a,

x) xxxxxx rozhodnutí xxxx veřejnoprávní smlouvu xxxxxx rozhodnutí nahrazující xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx stavební úřad xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) závazná xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 7, popřípadě xxxxxxxx xxxxx §169 xxxx. 4,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dopravní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x možnosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x bezpečnostních xxxxx,

x) projektovou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxx xxxx obce, xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx záměr xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; pokud xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, připojuje se xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx nich může xxx xxxxxxxxxx stavebního xxxxxx xxxxx dotčeno; xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) X ohlášení xxxxxx xxxxx §104 xxxx. 1 písm. x) až e) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxxx,

x) souhrnnou xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx objektů x technických x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §104 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx zprávu xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx, o splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx vydáno, x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx řešení stavby x popisem xxxxxx xxxxxxxxx, mechanické xxxxxxxxx x stability, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx použitých xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx norem xxxx technických xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx stavby xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxx stavby na xxxxxx osob nebo xxxxxx xxxxx životní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx opatření x xxxxxxxxxx nebo minimalizaci xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx x základní xxxxxxxx xxxxxxxxx bezpečnosti xxx užívání stavby,

f) xxxxxxx xxxxxx zakreslenou xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx 1 : 500, která zobrazuje xxxxxxxx stav území, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxx x omezenou xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xx okolí, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x existující xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, vzorové xxxxxx řezy x xxxxxxx 1 : 50 nebo 1 : 100 x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx řezy x xxxxxxx 1 : 100 xxxx 1 : 200.

(5) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx staveniště xxxxx §104 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x stavbě, s xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, o splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx o umístění xxxxxx, bylo-li xxxxxx, x o jejich xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxx stavby xx xxxxxx osob xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx minimalizaci xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xx bezpečnost xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx stavby,

e) xxxxxxx xxxxxx zakreslenou xx podkladě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x měřítku xxxxxxxxx 1 : 500 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stavby x x xxxxxxxxxx vzdálenosti xx hranic xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xx nich, xxxxxxxxxx xxxx technické xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx pásem xxxx záplavových xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx vymezuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx64),

x) stavební xxxxxxx x přiměřeném xxxxxxx.

(6) X xxxxxxxx xxxxxx opěrných zdí xxxxx §104 odst. 1 xxxx. h) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obsahuje

a) průvodní xxxxxx se základními xxxxx x stavbě, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x měření, o xxxxxxxx xxxxxxxx požadavků xx výstavbu, x xxxxxxx podmínek závazných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavby, xxxx-xx xxxxxx, x x xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx katastrální xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavby, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx staveb na xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx specifikující xxxxxxxxxxx stavbu.

(7) K xxxxxxxx xxxxxxxxx úprav xxxxx §104 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x záměru, x informacemi x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxx, a x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx záměru xx okolí, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx prací, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx vytěžených xxxx, o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx podkladě xxxxx xxxxxxxxxxx mapy,

d) xxxxxxxx výkres v xxxxxxx xxxxxxxxx 1 : 500 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xx nichž xx projeví jeho xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx pásem nebo xxxxxxxxxxx území. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx připojí xxx xxxxxxxxxxxxxxxx řezy xxxxxxxxxxx jejich výškové xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v situačním xxxxxxx jejich polohové x xxxxxxx xxxxxxxx.

(8) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §104 xxxx. 1 xxxx. x) stavebník připojí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X ohlášení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §104 xxxx. 1 xxxx. x) stavebník xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx specifikující navrhované xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx zvláštní právní xxxxxxx, stavebník xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x stavebních xxxxx xxxxxxx bezpečnostní xxxxxx, jehož xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis64).

(9) Xxxxxxxxxxx ohlášení x xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx u xxxxxx xxxxxxxxx v §104 odst. 1 xxxx. x) xx x) stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§106

(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxxx x je-li xxxxxxxx stavební xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx závaznými xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx rozhodnutími xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvou xxxxxx xxxxxxxxxx nahrazující xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx podle §104 odst. 1 xxxx. x) xx x), xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x stavební xxxxxx podle §104 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do 30 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §111 xx 113. Xx xxxxxx souhlasu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x třetí správního xxxx. Xxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, popis xxxxx x xxxxx stavebního xxxxxx x dobu xxxxxx u xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §115 odst. 1 xx použije xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, vlastníkovi xxxxxx, xxxxx xxxx stavebníkem, xxxxxx xxxxxxxx x §105 xxxx. 2 xxxx. x), a xxxxxx příslušnému xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxxx xxxxx. Stavebníkovi, xxxxxxxxxxx stavby, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx doručuje xxxxx x xxxxxxxx dokumentací xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx štítkem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx právních xxxxxx dnem doručení xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx, xxx souhlas xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Rozhodnutí xx věci x xxxxxxxxxx řízení v xxxxxx stupni nelze xxxxx po uplynutí 15 xxxxxx xxx xxx, kdy souhlas xxxxx xxxxxxxx účinků. X xxxxxxxxxxx řízení xx příslušný xxxxxxx xxxxx nadřízený stavebnímu xxxxx, xxxxx souhlas xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx 2 roky xxx xxx xxxx vydání. Xxxx xxxxxxxxx nelze xxxxxxxxxx. Xxxxxxx s xxxxxxxxxx nepozbývá xxxxxxxxx, xxxx-xx x prováděním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru xxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx; xx neplatí, xxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru xxx xxxxxxxx.

(5) Obsahové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x obsahové xxxxxxxxxxx souhlasu s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§107

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxx xxxxx x xxxxxx odstranění, xxxxxxxx xx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx neodstranění xxxxxxxxxx x této xxxxx. Xxxxx-xx stavební xxxx x xxxxxx, že xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavebního xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x nelze se xxxxx němu xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Podané xxxxxxxx xx považuje xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx je xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x doplnění xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx jako x žádosti o xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Zjistí-li xxxxxxxx xxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxx x provedením, ohlášení xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §129 odst. 2 x 3. Xxxxxxxx o xxxxxxxx xx pouze xxxxxxxxx xx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx stavební xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx, u xxxxx xxxxxxxxx ohlášení, xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxxxx; spolu x oznámením usnesení xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx postupu x x tom, že xx xxxxxxx nelze xxxxxxx.

Xxxxxxxx řízení

§108

(1) Stavební xxxxxxxx xx vyžaduje x xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx provedení, účel x xxxx trvání, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx.

(2) Stavební xxxxxxxx xxxxxxxx změny xxxxxx xxxxxxxxx v §104, jejichž xxxxxxxxx xx mělo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx také xxxxx, jestliže stavební xxxx rozhodl xxxxxxxxx xxxxx §107, xx xxxxxxxx stavební záměr xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xx-xx xxxxxx žádost x xxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §103. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx záměr. Xx-xx xxxxxxxxxxx x stavebních xxxxxx xxxxx §104 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx úřad xx projedná ve xxxxxxxxx řízení.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nahradit xxxxxxxxxxxxx smlouvou xx xxxxxxxx uvedených x §116 xxxx oznámením xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §117.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx, xxxxx je vydáno xxxxxxxx povolení.

§109

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xx

x) xxxxxxxxx,

x) vlastník xxxxxx, xx xxx xx xxx provedena xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, není-li xxxxxxxxxxx, xxxx-xx být xxxx xxxxxxxxxx právo x pozemku prováděním xxxxxx přímo xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxx, xxx xx x xxxxxx pozemku xxxx xxxxxx právo odpovídající xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stavby xx xxx, xxxx-xx xxx jeho xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx stavby xxxxx xxxxxxx,

x) ten, xxx má x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xx něm xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§110

(1) Žádost x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, jeho xxxxxxx a xxxxx, xxxxxxx a době xxxxxxxxx, xxxx x xxx, xxx bude xxxxxxxx xxxxx provádět, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nemovitosti, xx-xx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx své xxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx odstranění.

(2) X xxxxxxx x stavební xxxxxxxx stavebník xxxxxxx

x) xxxxxxx x provedení xxxxxxxxxx xxxxxx podle §184a,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx jejich xxxxxx tímto zákonem xxxxxxxxxx x nevydal xx stavební úřad xxxxxxxxx k povolení xxxxxx,

x) závazná xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 7,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x podmínkám xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a bezpečnostních xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx zařízení x dokladovou část,

f) xxxxx xxxxx kontrolních xxxxxxxxx stavby.

(3) Projektová xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx-xx obecní xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx stavebních xxxxx, xxxxxxxxx se trojmo. Xxxxx stavebník xxxx xxxxxxxxxx stavby, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Pokud x xxxxxxx o stavební xxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx takovou xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx stavebníkovi.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x stavební xxxxxxxx, xxxxxx x obsah xxxxxxxxxx dokumentace stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx prokazovat xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stavbu xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx funkčně xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stavbami xx xxxxxxx ani x xxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx mít xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx k účelu, xxx xxxxx xx xxxxx.

(7) V případě xxxxxx s xxxxxx xxxxxx účastníků xx x žádosti x xxxxxxxx povolení účastníci xxxxxx podle §109 xxxx. e) a x) xxxxxxxxxxxx označením xxxxxxx x staveb xxxxxxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx xxxxx dotčených xxxxxx záměru.

§111

(1) Stavební xxxx xxxxxxxxx podanou xxxxxx x připojené podklady x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx lze xxxxx xxxx xxxxxxx, x ověří xxxxxxx, xxx

x) projektová xxxxxxxxxxx xx zpracována x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo regulačním xxxxxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxx stavebních xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx stavby xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx dokumentací,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx x xxx xxxx x odpovídající xxxx xxxxxx obecné xxxxxxxxx na xxxxxxxx,

x) xx zajištěn xxxxxxx xx stavbě, včasné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx dotčenými xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx účinky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Pokud xxxxxx neobsahuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, stavební úřad xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx doplnění x xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx x přerušení se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx x důvodů xxxxxxxxxxxx vad xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx oznamuje xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§112

(1) Stavební xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx, x dotčeným xxxxxxx zahájení xxxxxxxxxx xxxxxx nejméně 10 xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx, xx-xx to xxxxxx. Xxxxxxx upozorní xxxxxxx orgány a xxxxxxxxx řízení, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxx uplatnit xxxxxxxxxx xxx xxxxxx jednání, xxxxx xx x xxx nebude přihlédnuto. Xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxx x xxxxxx počtem xxxxxxxxx se oznámení x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx písemnosti x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §144 xxxx. 6 správního xxxx, dotčeným xxxxxxx xx doručuje xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx řízení podle §27 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx účastníci xxxxxx xxxxx §109 xxxx. x) xx x). X stavebních xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx se x řízení s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zahájení xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx vždy xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §25 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx orgánům x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §109 xxxx. x) xx d). X případě řízení x xxxxxx počtem xxxxxxxxx xx v xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §109 xxxx. x) x x) identifikují xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xx ohledání na xxxxx, xxxxxxxxx i xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxx, jsou-li xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x žádost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx posouzení navrhované xxxxxx x stanovení xxxxxxxx x jejímu xxxxxxxxx. Upustí-li od xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 10 xxx, do xxx mohou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x účastníci xxxxxx své xxxxxxx, xxxxxxxxx důkazy. Xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx-xx xxxxxxxxxx na základě xxxxxxx předložených stavebníkem, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx 60 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx do 90 xxx.

§113

(1) Xxxxxxxx úřad xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx svůj xxxxxx přizvat xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jeho náklady.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx svůj xxxxxx xxxxxxxxxxx, kterého xxxxxxxxx pověřil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx více xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxxxxxx"); navrhne-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Doručuje-li xx xxxxxxxxxx xxxxxx oznámení x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx vyhláškou, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§114

Xxxxxxx xxxxxxxxx řízení

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx námitky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x užívání xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů, pokud xx jimi xxxxx xxxxxxx jeho vlastnické xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxx.&xxxx;Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pouze x xxxxxxx, x xxxxx je projednávaným xxxxxxx dotčen veřejný xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu zabývá. Xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx uvede xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx rozsah xxxxxxx xx xxxx první, xx xxxxxxxxxx.

(2) K xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx uplatněny xxx xxxxxxx řízení, xxx pořizování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x stavební xxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx posoudí xx xxxxxxx obecných xxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx technických norem, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozsah jeho xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx k xxxxxx o námitce xxxxxxxxxxxxxx povahy, xxxxxxxx xxxx xx x xx učiní xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx; to xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx existence xxxxx xxxx rozsahu xxxxxxxxxxxx práv.

(4) X xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§115

Xxxxxxxx povolení

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xx xxxxx, x xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zájmů a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx obecných xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Podle xxxxxxx stanoví, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx provedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; může xxx stanovit, xx xxxxxx xxx užívat xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx souhlasu.

(2) X xxxxxx obsahující xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x bezpečnému xxxxxxx, dodržení podmínek xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx povolení podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx9), xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx projedná xx stavebníkem xxxx xxxxxx zkušebního xxxxxxx.

(3) Xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx jedno xxxxxxxxxx ověřené projektové xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikační xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx vyhotovení xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace xxxxx vlastníkovi stavby, xxxxx není xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx pozbývá xxxxxxxxx, xxxxxxxx stavba xxxxxx xxxxxxxx xx 2 let xxx xxx, kdy xxxxxx xxxxxx xxxx. Dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx stavebního xxxxxxxx. Xx řízení o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení x stavebním xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx pozbývá xxxxxxxxx též xxxx, xxx stavební xxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, jestliže stavba xxx xxxx zahájena.

(5) Xxxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxx o zahájení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx povolení xxxxxxxx xxxxxxxxx veřejnou vyhláškou. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxx provedena xxxxx, se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx vlastních xxxxx.

(6) Xxxxxxxx náležitosti stavebního xxxxxxxx x štítku x identifikačními údaji xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§116

Veřejnoprávní smlouva

(1) U xxxxxx xxxxxxxxxxxx stavební xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Veřejnoprávní smlouvu xxxxx uzavřít v xxxxxxx záměru, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovisko x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx návrh xxxxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx smluvních xxxxx, základní údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx stavby xxxxxx xxxx xxxxxx trvání x návrh xxxxxx xxxxxxx po jejím xxxxxxxxxx, označení xxxxxxx, xx kterých se xxxxxx povoluje, xxxxxxxx xxx provádění stavby, xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x podmínky xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xx zavazuje. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx by byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, xxxxx xx xxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx projektovou xxxxxxxxxxx x další xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx povolení. Projektová xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřadem, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vojenských x xxxxxx stavebních xxxxx, xxxxxxxxx xx trojmo. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stavby, xxxxxxxxx xx jedno další xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx informaci x xxxxxxx xxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx na úřední xxxxx xx dobu 8 dnů. Stavební xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx splňuje xxxxxxxx uvedená v §111 xxxx. 1 x 2. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx ode dne xxxxxxxxxx přijme, xxxx xxxxxxx x sdělí xxxxxxxxxxxx xxxxxx odmítnutí; xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx by xxxx účastníky xxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx veřejnoprávní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx osob, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Po xxxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Jedno xxxx xxxxxxxxxx si xxxxxxx, xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikační xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Další xxxxxxxxxx xxxxxxx projektové xxxxxxxxxxx xxxxxx vlastníkovi xxxxxx, xxxxx xxxx stavebníkem, x místně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu, pokud xxxx stavebním xxxxxx, xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uplynutím 2 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx, nebyla-li xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx 1 xx 4 se xxxxxxx přiměřeně. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx účinků xxxxxxxxxxxxx smlouvy. X xxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx stavebního xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx postupem podle §115 xxxx. 4; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx účinnosti veřejnoprávní xxxxxxx považuje za xxxxxx podle §115 xxxx. 4.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx; xx neplatí, jestliže xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx stavebního xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.

(7) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxxxx x moci xxxxxx x přezkumném xxxxxx podle správního xxxx. Přezkumné řízení xxx zahájit xxxxxxxxxx xx 1 xxxx xx účinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx v přezkumném xxxxxx x xxxxxx xxxxxx nelze xxxxx xx xxxxxxxx 15 xxxxxx xxx dne xxxxxxxxx veřejnoprávní smlouvy.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povolení, x xxxxx a rozsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis.

§117

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Uzavře-li xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x kontrole xxxxxxxxxx dokumentace xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx inspektor xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx stavebního úřadu x hledisek uvedených x §111 xxxx. 1 x 2, xxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx autorizovaným xxxxxxxxxxx, nebo x xxxxxx, pro které xx vyžadováno závazné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx provedení xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx u stavby, x které tak xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x stavby xx společnou xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx smlouvy je xxxxxxxxxxxx inspektor xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx autorizovaným xxxxxxxxxxx, xxxxx posoudil xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavby a x oznámení xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inspektora, xx xxxxxx 3 xxxxxx,

x) projektovou dokumentaci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x právu xxxxxxxxxx xxxxx §110 xxxx. 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotčených xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, které xx xxxx jinak xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §109, s oznamovaným xxxxxxxxx záměrem, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a technické xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx předkládá x xxxxxx vyhotovení; xxxx-xx obecní xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, předkládá xx xxxxxx.

(3) Autorizovaný xxxxxxxxx vystavením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentaci xxxxxx x x ní xxxxxxxxx doklady podle §111 xxxx. 1 x 2 x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stanovené podmínky xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xx projektové xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx své xxxxx a příjmení, xxxxx xxxxxxxxx certifikátu x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx razítka s xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obsahovat xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx x identifikačních xxxxx x projektové xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx §111 xxxx. 1 a 2 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s uvedením, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx veřejnoprávní xxxxxxx nahrazující xxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx výstavbu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx dotčenými xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. K xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx inspektor xxxx xxxxxxx návrh xxxxx xxxxxxxxxxx prohlídek stavby. Xxxxxxx osob, které xx byly xxxxx xxxxxxxxx stavebního řízení xxxxx §109, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavby; xxxxxxxx xxxx sdělí xx xxxxxxxx informace x xxxxxxx, které by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

(4) Xxxxxxxx úřad xxxxxx xx 5 xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx oznámení xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx 15 xxx a xxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx podkladů připojených x oznámení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx 15 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx mohou xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, že neodpovídá xxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx svůj xxxxxxx, nebo x xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxxxx; x jiným xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxx uplatnit xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx výhrady, má-li xx to, xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx autorizovaným xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxx nesplňuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx náležitosti xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §148, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx splněny xxxxxxxxx xxxxx §111 odst. 1 x 2 xxxx xx věci xxxxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxx nebylo dosud xxxxxxxxxx ukončeno.

(5) Xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 4 xx odkladný xxxxxx x právo xxxxxxx stavbu nevznikne. Xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stavebníkovi x xxx xxxxxxxx xx 15 xxx x xxxxxxxxxx správnímu xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx příslušný x xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx povolení. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x xxxxxxxx

x) x xxx, xx oznámení xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx stavební xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy, xxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx nedůvodnost xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx doručuje xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx inspektorovi x xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx. Proti xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxx se xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Stavebníkovi xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx lhůty xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx, xxx xx xxxx oznámeno rozhodnutí xxxxx odstavce 5 xxxx. b).

(7) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx kopii xxxxxxxx s uvedením xxxxxxxx stavebního xxxxx, xxxxx jednacího, data xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx oprávněné osoby x xxxxxxxxxx podpisu x otisku úředního xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx záměr xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx obsahující identifikační xxxxx x povolené xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx autorizovaného xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx práva xxxxxxx stavbu. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx stavba xxxxxxxx xx xxxx xxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx následujícím po xxx vzniku oprávnění xxxxx xxxxxxxx 6. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podanou před xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxx.

(8) Oznámení xxxxxxxxxx záměru, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx projektovou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxx (§167). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx odstavce 7 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§118

Xxxxx xxxxxx před xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx provádět xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx povolením xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xx povolení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x provedením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §106, stavební xxxxxxxx xxxxx §115, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §116, xxxxxxxx stavebního xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §117, xxxxxxxx xxxxxxxx, opakované xxxxxxxx povolení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stavby xxxxx §129, xxxxxx xxxxxxxxxx, ve kterém xxxxxxxx úřad xxxxx §78 xxxx. 6 xxxxxxxx, xx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §78a xxxxx územní xxxxxxx x stavebních záměrů xxxxx §103. Xxxxx xxxxxx před xxxxx xxxxxxxxxx lze povolit xxxx xxxxxxxxx stavby xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Změnu xxxxxx před xxxxx xxxxxxxxxx xxx povolit xxx x souladu x xxxxxxx rozhodnutím xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx stavby xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx změně xx xxxxxxxxx xxxxxxx x stavebním řízení, xxxxxxxxxx §94 se xxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Stavební xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx právního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx dokončením. Xxxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxx xxxx a jejich xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxx projektovou dokumentací. X žádosti připojí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx změn xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx navrhované xxxxx. Xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx projedná x účastníky stavebního xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x rozsahu, x xxxxx xx xxxxx xxxxx dotýká xxxx xxxxxxxxx stavebního xxxxxx, jakož i xxxxx chráněných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx x povolení xxxxx stavby xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Změnu xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §105 xx 107. Xx xxxxx x xxx změnu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§78 xxxx. 6) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§78 odst. 4). Xxxxx stavby xxxx dokončením xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx §116, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx veřejnoprávní smlouvy xxx dohodnout xxxxx §166 xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx účinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxx stavby xxxx dokončením xxxx xxx prováděna xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx §117; xx xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx je vyžadováno xxxxxxx stanovisko k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx účastníků xxxxxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx oznámeno xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx; xxxxxxxx úřad xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx, xxxxx okolností xxxxxxx změnu xxx x xxxxxxx projektové xxxxxxxxxxx. Xxxx tak xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxxx zájmů chráněných xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxx v xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx písemně xxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xx změnou souhlasí.

(7) Xxxxx xxxxx stavby xxxxxxx x nepodstatných xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kdy xx nemění půdorysný xxx výškový xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx stavby xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nevyžaduje xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx11), xxxx provedení xxxxxx xxxxxxxxx ovlivnit xxxxxxx bezpečnost xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxx, která xx kulturní památkou, xxxx stavební xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx popis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxx učinit, jen xxxxx xx změna xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavebního řízení, xxxxxxxx územního rozhodnutí, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními předpisy xxxx x případě, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx písemně se xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx stanovené podmínky xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

Díl 2

Xxxxxxxxx

§119

(1) Dokončenou xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx samostatného xxxxxxx, xxxxxxxx v §103 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 4 až 8, xxxx stavbu, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §104 xxxx. 1 xxxx. x) až x) x x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx65), xxxx xxxxx vyžaduje xxxxxxxx xxxxxxxx, x jedná-li xx x

x) stavbu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) stavbu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ovlivnit,

c) xxxxxx, x které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxx §15a xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxx,

xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx zajistí, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx užívání xxxxxx xxxxxxxxx x vyhodnoceny xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx zvláštními právními xxxxxxxx41).

(2) Kolaudační xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx ten xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Dojde-li xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nichž xxxx xxxxxxxxxx dokumentace nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx stavba xxxxx xxxxxxxxxxx norem nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxx x xxxx, kdy xxxx xxxxxxxxxxx xxxx projektová xxxxxxxxxxx zpracována.

§120

§120 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2017 Sb.

§121

(1) Stavebník xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx určující polohu xxxxxxxxxxx bodu xxxxxx x xxxxxxxxx místa41a) x dokumentaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby, pokud xxx xxxxx provádění xxxxx k nepodstatným xxxxxxxxx oproti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §118 odst. 7. Xxxxx xx xxxxxx předmětem xxxxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí22) xxxx její xxxxxxxxx xxxxxxx x rozdělení xxxxxxx, xxxxx stavebník x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx plánu. Xxxxx jsou xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx technické mapy xxxxx66), xxxxx xxxxxxxxx x žádosti identifikátor xxxxxxx, ve xxxxxx xxxx změny xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mapy xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx jejich xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx nová xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx popisné xxxx xxxxxxxxx41b), xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx předložení xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx obec x xxxxxxxxx čísla xxxxxxxxx xxxx evidenčního, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stavebník xxxxx §152 odst. 5.

§122

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Stavebník x xxxxxxx uvede xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opatří xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx předpisy4).

(2) Stavební xxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx termín xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky xxxxxx x současně xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxx do 45 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx projedná xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo ověřené xxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxx x §118 xxxx. 7.

(3) Xx-xx xxxxxx x kolaudační souhlas xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě část xxxxxx xxxxxxx samostatného xxxxxxx, xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a dokumentací, xxxx ověřenou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stanovisky, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx x skutečné xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx ohrožovat xxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx zvířat, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx prostředí, xxxxxxxx úřad xxxx xx 15 dnů xxx dne provedení xxxxxxxxx kontrolní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx souhlas, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx účelu xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, vlastníkovi xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx stavebním xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vojenského nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx části xxxxx x xxxxx správního xxxx. Xxxxxxx lze xxxxxxxxxx x přezkumném xxxxxx, xxxxx lze xxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx věci x xxxxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxx nelze xxxxx po xxxxxxxx 15 xxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx účinků. X xxxxxxxxxxx řízení xx příslušný xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Dojde-li xxxxxxxx xxxx k xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx usnesením x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx stavebníkovi x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx mocí usnesení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Žádost x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx je xx xxx posouzení xxxxxx nezbytné, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx souhlasu xxxxx xxxxxxxx 1 též xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxx xxxx upustit xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby x xxxxx kolaudační xxxxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxxx. X případě xxxxxxxxxx xxxxxx technické xxxxxxxxxxxxxx, s xxxxxxx xx xxxxxx rozsah x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx upustit xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x vydat xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx závěrečné xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3, xxxxxxxx xxxx vydá xxxxxxxxxx souhlas ve xxxxx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx souhlasu.

(7) Obsahové xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx kolaudačního souhlasu x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§122x

Xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Účastníkem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx

x) xxxxxxxxx,

x) vlastník xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx.

(2) Vyžaduje-li xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx stavebníka xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §129 odst. 1 xxxx. b), x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx stavebník xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xx xxxxx, stavební xxxx žádost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kontrolní xxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxx projedná xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ověřené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x §118 odst. 7.

(4) Xxxx-xx splněny xxxxxxxx podle §122 xxxx. 3, xxxxxxxx xxxx xxxx kolaudační xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xx-xx to xxxxxxxxx, stanoví xx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nedostatků skutečného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx řízení x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxx pouze x xxxxxxx, že jde x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x nerušenému xxxxxxx stavby x xxxxxxxx účelu.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§123

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx stavby xxxx xxxxx xxxxxx dokončením, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X stavby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx jeho xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxx předčasného užívání xxxxxx; u xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předčasného xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx stavby.

(2) Xxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů x xxxxx určující polohu xxxxxxxxxxx xxxx stavby x xxxxxxxxx místa41a). Xxxxx xxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §121 xxxx. 2.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx předčasného xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx postupuje xxxxx §122, xxxxxxxxx xxxxx §124.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§124

Zkušební xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx stavby xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dokumentace xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxx v jiném xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a xx-xx xx xxxxx, xxxxxxx xxx něj xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxx xxxxxxx přechod xxxxxxxxxx provozu xx xxxxxxx stavby. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zkušebního xxxxxxx xxxxxxxxx připojí k xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx závazného stanoviska, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §115 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx zkušebního xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx trvání zkušebního xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§125

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx stavby xx povinen xxxxxxxxx xx celou dobu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx povolení. X xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vůbec xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dokumentaci skutečného xxxxxxxxx stavby. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxx dosavadní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx bylo xxxxx zjistit účel, xxx který xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxx je xxxxxx x xxxxx, xxx xxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vybavena. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyhovuje xxxxxxxx xxxxxx, xx xx xx to, xx xxxxxx je xxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxx závad.

(3) Xxxxxx-xx vlastník xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx nezbytná úplná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx pořízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (pasport xxxxxx), pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

(4) Xxxx-xx xxxxx dokumentaci xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 nebo 3 xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, stavební xxxx xx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx stavby x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx stavba nachází, xxxx-xx xxx stavebním xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vojenského xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx platí x pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xx vlastníka xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3 x 4 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx35).

(6) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

Změna x xxxxxxx xxxxxx

§126

(1) Xxxxxx xxx xxxxxx xxx k xxxxx vymezenému xxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozhodnutí, x oznámení x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx souhlasu. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1, xxx xx xxxxxx jen k xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavby.

(2) Xxxxx x účelu užívání xxxxxx, x jejím xxxxxxxxx zařízení, ve xxxxxxx výroby xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx život a xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx stavby na xxxxxx trvalou, xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxxxxx §81 xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx v xxxxxxx xxxxxx musí xxx x xxxxxxx x xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, x cíli x úkoly xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx výstavbu, x veřejnými xxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx změna x xxxxxxx xxxxxx podmíněna xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vyžaduje xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx povolení, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stavby. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §78 xx 96a a §104 xx 117. X xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxx §117 xx současně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x užívání. Xx xxxxxxxxx změny stavby xx xxxxx okolností xxxxxxxxx xxxxx §122; x xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

§127

(1) Změnu x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx právo xxxxxx xxxxxxx stavby. Xxxxxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, její rozsah x xxxxxxxx. K xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o vlastnickém xxxxx xx xxxxxx, xxxxx-xx vlastnické xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přístupem, xxxxxxxxx xxxxxxx vlastníka xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x x případě změny x užívání xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxx xxxxxx nebo změny xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, dokumentace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx způsobu užívání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx to xxxxx x xxxxxxx xxxxxx vyžaduje, x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotčených xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4) xxxx tímto xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx v účelu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §126 xxxx. 3, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx o xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlivů xxxxxxxxx záměru xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx posouzení účinků xx xxxxx, nevyžaduje xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx podmínky k xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxx, stavební úřad xxxx xxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Na xxxxxx souhlasu xx xxxxxx x užívání xxxxxx se nevztahují xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, dosavadní xxxx užívání a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx nabývá xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Souhlas xx doručí xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud není xxxxxxxxxxxxx. Oznamovateli se xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx přezkoumat x xxxxxxxxxx řízení, které xxx xxxxxxx xx 1 xxxx ode xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx x přezkumném xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx vydat xx xxxxxxxx 15 měsíců xxx dne, xxx xxxxxxx nabyl právních xxxxxx. X přezkumnému xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxxxx vydal.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx úplné nebo xxxxx x užívání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx oznámenou xxxxx x užívání xxxxxxxx v řízení; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx oznamovateli x xxxxx xx xxxxx němu xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx žádost x povolení xxxxx x užívání stavby; xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx to xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx stavby xxxxxxxx, vyzve xxxxxxxx xxxx oznamovatele k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx oprávněnou osobou xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxx. Povolení xx změně x xxxxxxx stavby xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxx xxx nový xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx práv xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Je-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx užívání xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxxxx x xxxxxx žádosti xxxxx §81. X takovém xxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx vlivu xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx s xxxxxxx x změně v xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx doručují xxxxx §87.

(6) Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x změně v xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx příloh xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxx 3

Odstraňování xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx

§128

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §103, xxxxx-xx x xxxxxx podle §103 xxxx. 1 xxxx. f) xxxx 4 až 8 xxxx xxxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxx o xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx odstranění xxxxxx, xxxxxxxxxxxx sousedních xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx bouracích xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxx-xx x stavby, xxxxx vyžadují xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx §104 xxxx. 1 xxxx. a) xx x), připojí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx odstranění vyžadovaná xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dopravní x xxxxxxxxx infrastruktury; xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx dálkovým xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, její xxxxxxx xxxxx, organizaci xxxxxxxxx prací, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx dvojím xxxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx staveb x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx stavebních xxxxx, předkládá xx xxxxxx. Xxxxxxxx záměru xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx u stavebního xxxxx, xxxxx stavbu xxxxxxx; xxxxxx-xx, xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx by xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx práv xxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx stanovit podmínky xxx xxxxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx veřejných xxxxx x nejde x případ xxxxx xxxxxxxx 6, stavební xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 30 dnů xxx xxx podání xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxx s odstraněním xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx správního xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx identifikační xxxxx x vlastníkovi, xxxxx x místu x účelu stavby x způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Souhlas xxxxxx právních xxxxxx xxxx xxxxxxxx vlastníkovi. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dokumentací xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx do 1 xxxx ode xxx, xxx xxxxxxx nabyl xxxxxxxx účinků. Xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx řízení v xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 15 xxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxx xxxxx právních xxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxx xx příslušný xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Dojde-li xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx nejsou xxxxxxx podmínky xxx xxxxxx souhlasu, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx odstranit xxxxxx xxxxxxxx x řízení; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx stavebníkovi; xxxxx tomuto xxxxxxxx xx nelze odvolat. Xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx žádost x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx mocí xxxxxxxx. Xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nezbytné, xxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx žádosti x xxxxx podklady. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx žádost x xxxxxxxx odstranění, xxxxxxxx xx nevydává; pro xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx. Účastníkem xxxxxx xxxx xxxxxxx bytu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxx náležitostí souhlasu xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kterými xx xxxxxxx ochrana veřejných xxxxx nebo práv xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Stavbu, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx povolení, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxxxx, xxxxx má oprávnění xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stavby podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4), xxxxxx xxxxxxx.

(6) X povolení xxxxxxxxxx xx vede xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxx odstranit xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx týká xxxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nemovité xxxxxxxx památky, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx rezervace xxxx xxxxxxxxx zóny32), a xxxxxxx stanovisko orgánu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nemovitosti, x xxx xx xxxxxxx xxxxxx, x závazné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx žádost x xxxx jeho xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Účastníkem xxxxxx není nájemce xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(7) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úprav x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx, dokumentace bouracích xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx příloh xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx.

§129

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx

(1) Stavební xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stavby

a) xxxxxxxxx stavby, xxxxx xxxx závadným xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx osob, a xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stavebního xxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx; xxx-xx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx32),

x) vlastníku xxxxxx xxxx x xxxx souhlasem stavebníkovi xxxxxx prováděné nebo xxxxxxxxx bez rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx úkonu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxx, a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx bylo xxxxxxxx povolení zrušeno xxxxx §176 odst. 5,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nevyžaduje xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx povolení xxx xxxxxxxx stavby, xxx xx xxxxxxxxx xxxx byla provedena x rozporu x xxxxxxxx předpisy, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx provedena, xxxx-xx vlastník xxxxxx xxxx,

x) vlastníku xxxx xxxxxxxxxxxx stavby prováděné xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a stavba xxxxxx povolena x xxxxxxxxxx stavebním řízení,

f) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx změna v xxxxxxx, nebo

g) xxxxxxxxx xxxxxx dočasné xxxxx §104 xxxx. 1 xxxx. c), x xxxxx xxxxxxxx stanovená xxxx jejího xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x odstranění xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x). X xxxxxxxx xxxxxxxx řízení vlastníka xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x možnosti xxxxx xx lhůtě 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx povolení xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx zahájením xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx se za xx, xx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx stavby. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx vlastník xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxx povolení, xxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Jde-li o xxxxxx xxxxxxxxxx stavební xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxx x dodatečném xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §90 a §110115; xxxxxxxx xx místě xx povinné. Účastníky xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx stavby xxxx xxxxx xxxxxxx x §109, a xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stavby xxxx změna oproti xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §85. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x dodatečném povolení xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x stavebním xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) lze xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxx její xxxxxxxx xxxxxxx, xx

x) xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxx x úkoly územního xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx opatřením x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx nebo s xxxxxxxxxxx rozhodnutími o xxxxx,

x) xxxx prováděna xx xxxxxxxxx na xxxxxxx, xxx to xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxx nebo omezuje,

c) xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx-xx stavba xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx úřad xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx zastaví. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povolení xxxxxxxxxxx xxxxxx, stavební xxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxx dokončení. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §119 xxxx. 1, xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §122 xxxx. 3 xx xxxxxx stavebníka xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výrokem xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odstranění stavby, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů dodatečně xxxxxxxx; xxxxxxxx úřad xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx.

(5) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx xxxx opakované xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx se xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zrušené xxxxxxxxxx nebo opatření. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §109 xx 115; doplnění xxxxxxxx xxxxxxxx pouze x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Lhůta xxx xxxxxx xxxxxxxxxx začíná xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx právní xxxx zrušujícího xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx x opakovaném xxxxxxxxx xxxxxx stavba xxxxxxxx, stavební xxxx xxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxx nařídí odstranění xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x). X oznámení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx 30 xxx xxxxxx x xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx ve xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx podá, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx stavby xxxxxxx a xxxx xxxxxx x podané xxxxxxx; na xxxxxx xx xxxxxxxxx vztahuje xxxxxxxxxx §127. Bude-li xxxxxxx vyhověno, xxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(7) X terénních xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 až 6 xxxxxxxxx. Vydané xxxxxxxxx xxxxxxxx nahrazuje územní xxxxxxxxxx.

(8) Pokud xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x které byly xxx stavebního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stavebnímu xxxxx anebo x xxxxxxx s ním xxxxxxxxx xxxxxxxx úpravy xxxxxxxxxxx v odstranění xxxxxxx xxxxx stavby, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxxx.

(9) X případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx části stavby, xxxxx xxxx vyžadovat xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx technického xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx její xxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx podklady, xxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx být xxxxxxxx odstranění xxxx xxxxx xxxxxxxxx, aby xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě. Nesplní-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx projektovou xxxxxxxxxxx xxxx xxxx podklady xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xx tento postup xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Účastníky xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx věcná práva x xxxxxxxx, na xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxx umístěna xxxx xxxxxxx na nich, xxxxx x osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx věcná xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx, a xxxx práva xxxxx xxx odstraňováním xxxxxx xxxxx dotčena.

§130

(1) X povolení xxxx nařízení odstranění xxxxxx, terénních úprav xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřad podmínky xxxxxxxxxxx x technických xxxxxxxxx xx stavby, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x úpravě xxxxxxx xx xxxxxxxxxx stavby. Xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx stavby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx prostředí x xxxxx xxxxxx.

(2) Jestliže x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, požádá xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx; rozhodnutí, xxxxxx xx xxxxxxxx stanoví, xx xxxxxx úkonem x xxxxxx.

§131

(1) Náklady xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nařízeno.

(2) Xxx, xxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxx nařízeno, xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx stavby xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xxxxxx způsobena xxxxxx závadným stavem. Xxxxxxx xxxxxxx zabezpečovacích xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, nese vlastník xxxx stavby.

§131a

Vlastník stavby, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxxxx stavby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu.

§131a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 227/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

XXXXX II

STAVEBNÍ DOZOR X XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX

§132

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx úřady xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a fyzických xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xx oprávněn xx xxxxxxxx zájmu

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) nařizovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx práce xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na zastavěném xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) nařizovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx zájmem xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x rozhodnutím nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) stavba xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx účelu,

c) stavba xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x sousední xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx,

x) xx při xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx důsledkům xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx havárií, čelilo xxxxxx účinkům xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, hygienické, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxxxxx xx terénní xxxxxx x xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx zásah xxxxxxxx.

Kontrolní xxxxxxxxx xxxxxx

§133

(1) Xxxxxxxx úřad provádí xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozestavěné xxxxxx ve xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povolení, v xxxxx kontrolních prohlídek xxxxxx, před xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x případech, kdy xx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavby, xxxxx zabezpečovací xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx; může xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prací, x xxxxxxxxxxxx stavby a x xxxxxx případech, xxx xx to xxx plnění úkolů xxxxxxxxxx xxxx potřebné.

(2) Xxx xxxxxxxxx prohlídce xxxxxxxx xxxx zjišťuje xxxxxxx

x) dodržení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx opatření xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace, x xxxxxxx x §160, x xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx záznam x xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stavby, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x zdraví xxxx xxxx xxxxxx, bezpečnost xxxxx životní xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx přípustnou míru xxxxxxxxxx xxxx okolí, xxxx xxxxxxxxx předepsané xxxxxxx a měření,

e) xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §152,

x) xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx x povolenému xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx je xxxxx xxxxxxxxx údržba xxxxxx,

x) xxx xx zajištěna xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx úrovně xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx věci xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx projektant, xxxxxxxxxxxxx x osoba vykonávající xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx prohlídce stavební xxxx podle xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, autorizovaného xxxxxxxxxx xxxx koordinátora xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx vede xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xx xxxx výsledek.

(6) Xx xxxxxxxxx prohlídek xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx kontrole42). Xxx xxxxx xx xxxxxxx a do xxxxxx xxx kontrolní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §172 xxxx. 2 xx 6 obdobně.

§134

(1) Stavební xxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx změnu xxxxxx před xxxxx xxxxxxxxxx (§118 xxxx. 6).

(2) Zjistí-li xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx vyžaduje-li xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §133 xxxx. 2, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stavby x xx xxx xxxx xxxxxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu14) (xxxx jen "stavbyvedoucí") xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nápravu. Xxxxxxxx xxxx může xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx předložily xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxx provádění xxxxxx může xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podmínky xxx jejich pokračování. Xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, rozhodne bez xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx, odvolání proti xxxx xxxx odkladný xxxxxx.

(4) Xxxxx je xxxxxx prováděna xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vyžadovaného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx podle povahy xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx §129. Není-li xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx vydá rozhodnutí, xxxxxx nařídí xxxxxxxxx xxxxx xx stavbě. Xxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxx stavba xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx stanoveným xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx bez xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stavby, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx jej poučí x xxxxxxx podle §126 a 127. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx vydá xxxxxxxxxx, kterým užívání xxxxxx xxxxxx. Rozhodnutí xx xxxxxx úkonem x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx němu nemá xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx §133 x §134 xxxx. 1 až 5 xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx staveb xxxxx §103 x 104, xxxxxxx, který xxxx xxxxxx xxxxxx, terénních xxxxx a zařízení x xxx kontrolní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Rozsah x xxxxx dokumentace xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx prováděného xxx xxxxxxxxx prohlídce rozestavěné xxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Neodkladné xxxxxxxxxx xxxxxx x nutné xxxxxxxxxxxxx xxxxx

§135

(1) Xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxxx stavby xxxxxxxxxx odstranění stavby x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, jsou-li ohroženy xxxxxx osob nebo xxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx stavby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prací, xxxxxxxx stavba xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxx ji xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavců 1 a 2 xxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vybaven; xxxxxxxx podnikateli xxxx xxxxxxxx úřad provedení xxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 stavební úřad xxxxxxxxx prohlídkou xxxxxx, xx kterou přizve xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prací, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx nemá xxxxxxxx účinek.

(5) Odstranění xxxxxx, xxxxx zabezpečovací xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vlastníkem xxxxxx.

(6) Xxxxxxx vynaložené xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nese xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx nedohodl xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx úřad xx xxxxxxxxx úřadem.

§136

(1) Xxxxxxxxxx odstranění xxxxxx, provedení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x ústně xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx stavem xxxxxx bezprostředně ohroženy xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 pořídí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx skutečnosti x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o ústně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx; obdrží xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx doručí xxxxxxxx xxxx účastníkům xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dodatečně.

(3) Zvláštní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx řešení xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx prací43) xxxxxx xxxxxxx.

§137

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx může nařídit xxxxxxxxx xxxxxx, stavebního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemku nezbytné xxxxxx

x) xxxxx se xxxxxx, aby užívání xxxxxx nebo jejího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx životní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx uživatele x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, otřesy, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stavby,

c) jimiž xxxx vyhověno požadavkům xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx uplatněným xxxxxxxxxxx xxxxxx (§175),

d) x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích,

e) xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x zajištění xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx vnikání xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xx přilehlé xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx provádění xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přístup a xxxxxxx pozemku xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxx ochrana xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxx x xxx terénní xxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 může xxxxxxxx xxxx nařídit xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx postaveny x xxxxxxx v souladu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu. Xxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stavebního xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx úpravy xxxxx xxxxxxxx 1 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx významného xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx stavební xxxx xxxxxxxxx úpravy a xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x podmínky xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Vyžaduje-li provedení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, stavební xxxx xxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx stavebního xxxxxxx, xx kterých xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x stanoví xxxxx x jejich xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx stavebního xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x podmínkách xxxxxx xxxxxxxxx. Nesplní-li vlastník xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx podklady xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx; xx xxxxx xxxxxx musí vlastníka xxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxx dokumentace xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x odstavci 4. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx stavebnímu xxxxx.

§138

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx stavebního xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §137 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxx nezbytných xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx44), xxxxxx xx xxxxxx nákladů xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx úhradu té xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nařízených nezbytných xxxxx.

(2) X žádosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být uvedeno, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úpravy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx příspěvek xx xxxxxxxxx x penězích. X výjimkou xxxxx xxxxxxxxxx podle §137 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx příspěvku xxxxxx rozhodnutí, xx xxxxxx stanoví xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxx poskytnutí. Xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxx.

(4) Stavební xxxxxxxxx xx neposkytne, xxxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povinností xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx tímto zákonem xx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx xxxxxx nákladů xx provedení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úprav xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Obsahové xxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx příspěvku xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis.

§139

Xxxxxx stavby

(1) Xxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx stavební xxxx xxxxxxxxxxx stavby nařídit xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx stavby. Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx provedení nařízených xxxxxxxxxxx prací.

(2) U xxxxxx určené x xxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxx úřad nařídit xxxxxx vlastníkovi, aby xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx částech xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xx jiném zařízení.

§140

Vyklizení xxxxxx

(1) Jestliže xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ohroženy xxxxxx nebo zdraví xxxx či xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nutné xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §135 xxxx. 1 x 2, xxxxxxxx xxxx nařídí xxxx xxxxxx, které se xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx okolností xxx nařídí, xxx xx xxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxx nařídit xxxxxxxxx vyklizovacích prací xxxxxxxxx osobě2), která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx jí xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x částí xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx života x xxxxxx osob xx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Nařizuje-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxxxx řízení xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a na xxxxxx ústního nařízení xxxxxxxxx; x jeho xxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx vyhlášeném xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nařízení xxxxxxxxx stavby doručí xxxxxxxx úřad vyklizovaným xxxxxx, xxxxxxxxxxx stavby, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx bez zbytečného xxxxxxx dodatečně.

(4) Xx-xx xxx xxxxxxxx vyklizení xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x bydlení, xxxx být xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přístřeší45); xxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxx své působnosti xx xxxxx stavebního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyklizování xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx osob43) xxxxxx xxxxxxx.

§141

Opatření xx sousedním xxxxxxx nebo xxxxxx

(1) Xxx vytvoření xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx její změny, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prací, xxxxxxxxxx xxxxx, udržovacích xxxxx x x xxxxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxx xxxx stavební xxxx xxxxxx xxx, xxxxx mají xxxxxxxxxx xxxx jiná xxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx nich, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prací xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx zúčastněnými osobami xxxxxxx k dohodě. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx, v xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxx, x xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx, x xxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxxx podle odstavce 1 uložena, xxxx xxxx, aby co xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x aby xxxxxxxxxxx xxxxxxx nevznikly xxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx uvést xxxxxxxx xxxxxxx xxxx stavbu xx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx-xx xxxx povinnost xxxx xxxxxxx k xxxx dohodě, xxxxxxxxx xx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx škody.

§142

Xxxxxxxxx řízení

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx podle §135, 137, 139 x 140 je xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx právo x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx dotčeno.

(2) Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení, jen xxxxx xxxxxx práva xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx být xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Účastníkem xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx být xxxxxxxx xxxxxxxxx neodkladného xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prací xxxxx §135 xxxx. 3, x oprávněná xxxxx2), xxxxx bylo nařízeno xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §140 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx-xx účastník xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx občanskoprávní xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx obecných xxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotčených xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a jde x řízení, xxx xxxxx nebezpečí x xxxxxxxx, učiní xx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxx úsudek x xxxxxxxx xx xxxx. Xxxxxxxxx řízení xxxxx x právu uplatnit xxxxxxx x soudu.

XXXXX III

AUTORIZOVANÝ XXXXXXXXX

§143

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxxx v xxxxxxxxxx činnosti xxxx x xxxxxxxx vedení xxxxxxxxx xxxxxx anebo xx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx17),

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xx xxxxxxx 3 xxxxxx,

x) prokázala právní x odborné xxxxxxxx x zkušenosti xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx zkoušce xxxx xxxxxxxx xxxxxx, jejíž xxxxx jmenuje x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx,

x) prokázala xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx stanovených x odstavci 1 xxxx. x), x), x) a x) x xx vyjádření Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx") xxxx být xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x odborník x vysoké školy, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx předepsanou xxxxx.

(3) Xxx podání xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx46).

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx s působností xxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 10 let. Xxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx nejvýše x xxxxx xxxx, x xx x opakovaně, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxxx inspektora xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o jmenování xxxxxxxxxxxxx inspektorem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a jiné xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x uznávání xxxxxxx kvalifikace45a). X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v obsahu xxxxxxxxxx x přípravy xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§144

(1) Xxxxxx autorizovaného xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx místní xxxxxx,

x) xxxxxxxxx lhůty xxxxx §143 xxxx. 4, xxxx

x) xxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx byl xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x právním xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) jestliže xxx xxx xxxxxxxx opakovaně xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zájmy, které xxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inspektora, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §145.

(3) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx může xxxxxxxxxx o odvolání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx též xxx jeho nečinnost xxxxx než 3 xxxx.

(4) Xxxxxxx autorizovaného xxxxxxxxxx není živností xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2) x xxxx xxx vykonávána xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx mohou xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx pokud prokáží xxxxxxxxxxx a zabezpečí xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §143 xxxx. 1 a 2. Xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxx poplatek xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx46). Veřejná xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx výlučně xxxxx xxxxxxx v §143 xxxx. 1 x 2, může xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx ministerstva.

(6) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společně, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx společnosti46a) mohou xxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x §143 xxxx. 1 a 2. Xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx společným xxxxxx x ve xxxxxxxxx sídle xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx 3 xxxxxx.

§145

(1) Xx bezúhonnou xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx inspektorem xxxxxxxxxx osoba,

a) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx odsouzena xx trestný čin, xxxxx spáchala x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stavby xxxxx s činností xxxxxxxxxxxxxx inspektora xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) které xxxx Komorou pravomocně xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx odnětí xxxxxxxxxx, nebylo-li k xxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxx47).

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx rozvoj x pravomocném xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx opatření autorizovanému xxxxxxxxxxxx.

§146

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx smlouvě xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x po xxxxx dobu xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxx. Xx požádání xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, je xxxxxxx xxxxxx výši částky, xx xxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx inspektor xx xxxxxxx xxxx x svých xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx po xxxx xxxxxxx 5 xxx. Xxx xxx postupuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx48).

§147

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx zpracovaných x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, stanovisek, xxxxx i jiných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx x nestranné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dokumentace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx a odpovídá xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§148

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx vykonávat x xxxxxx, na xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx nebo má xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx nebo xxxxx xxxx xxxxxx, kterou xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxx xxxxx, sourozenec x xxxxxx,

x) osoby, s xxxxx je ve xxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

2. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§149

(1) Autorizovaný xxxxxxxxx xx oprávněn xx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx a na xxxx xxxxxx

x) osvědčit xxxxxxxx stanoveným x §117, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx před xxxxx xxxxxxxxxx (§118) xxxx xxx provedena,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxx vydání kolaudačního xxxxxxxx (§122),

c) xxxxxxxx xx provádění stavby.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xx výzvu xxxxxxxxxx úřadu x xx jeho xxxxxx xxxxxxxxxx v rozsahu xxx xxxxxxx kvalifikace xxxxxxxx součinnost.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx povinen xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x právních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx. X xxxx vedle xxxxxxxxxxxx studia využívá xxxxxxx vzdělávací xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx.

§150

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x zkoušek uchazečů, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx zajišťuje Xxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxx uchazeč.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx autorizovaných xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx shromažďuje, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x poskytuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx autorizovaného xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x touto xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxx příspěvku xx shodná s xxxxxxxxxx určeným xxxxxx Xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx členů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a jeho xxxxxxx, přípravu, xxxxxxxxx x obsah zkoušek x xxxxxxxxxxx x xxxxxx vedení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§151

(1) Xxxxxxxxxxxx dozírá xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, na xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx činnost Xxxxxx x xxxxx xxxxxx s tím xxxxxxxxxxx. V součinnosti xx stavebními xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §144 xxxx. 2.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx autorizovaných xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX A XXXXXXXXXXX OSOB XXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXX STAVEB

§152

Stavebník

(1) Xxxxxxxxx xx povinen xxxx xx xxxxxx přípravu x xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx povinnost xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x zařízení. Xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, x šetrnost k xxxxxxxxxx. X tomu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx. Tyto xxxxxxxxxx xx i x xxxxxx x jejich xxxx nevyžadujících xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx reklamního xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stavebník xxxxxx xxxxxxx uvést xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stavby x xxxxxxxx projektovou xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx prací xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx je xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx projektové xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx potřebné oprávnění xxx.

(3) Při xxxxxxxxx xxxxxx, pokud vyžadovala xxxxxxxx povolení nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xx stavebník xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx termín xxxxxxxx xxxxxx, název x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, u xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x příjmení stavbyvedoucího xxxx xxxxx, xxxxx xxxx vykonávat xxxxxxxx xxxxx; xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx zahájením stavby xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x povolení xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx, případně xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx způsobem x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx,

x) zajistit, xxx na xxxxxx xxxx xx staveništi xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx prováděné xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx výstavby xxxxx plánu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky, x pokud xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx neprodleně xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xx stavebník x x staveb xxxxx §103,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu předem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) X stavby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rozpočtu, xxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxxx technický dozor xxxxxxxxxx xxx prováděním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu14). Xxxxx xxxxxxxxxx projektovou xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx projektanta, případně xxxxxxxx projektanta xxx xxxxxxxx prováděné stavby x xxxxxxxx projektovou xxxxxxxxxxx.

(5) Dokončení xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx, xxx nepodléhá xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx neprodleně ohlásit xxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxxx xxxxxxxxx uvede

a) xxxxx geometrického xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí22) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx byly xxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxxx technické xxxx kraje nebo xxxxxxx podklady pro xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx obsahem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx66).

(6) X xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx formě.

§153

Stavbyvedoucí x xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx řídit provádění xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx opatřením xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx práce xxxxxxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, zajistit xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (§169), popřípadě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx střetu xx xxxxxxx.

(2) Stavbyvedoucí je xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx stavby x neprodleně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx nepodařilo xxxxxxxxx xxx vedení xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx kontrolní prohlídku xxxxxx, spolupracovat s xxxxxx vykonávající technický xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při práci, xxxxxx-xx na staveništi.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxx stavební xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx stavebníkem xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stavby a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx dodržení xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxx stavební xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x provozu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x stavbě; xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xx xx nepodaří xxxxxx závady x xxxxx xxxxxxxxxx dozoru xxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu.

§154

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 4 po xxxxx xxxx její xxxxxxxxx, x xxxxxxx, x xxxxx nejsou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dokumentací,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zdraví osob xxxx zvířat,

c) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby, x xxxxx tomu xxxxxxx xxxxx důvody, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx dobu 10 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nevyžaduje,

e) xxxxxxxxx xx celou xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx skutečného xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxx týkající xx stavby.

(2) Vlastník xxxxxxxx, které podléhá xxxxxx zákonu, xx xxxxxxx

x) udržovat xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx celou xxxx xxxx existence,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxx stavebnímu xxxxx xxxxxx xx zařízení, xxxxx xxxxxxxx životy xx xxxxxx osob xxxx zvířat,

c) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x pokud tomu xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx doklady xxxxxxxx se zařízení xx celou xxxx xxxx xxxxxxxxx.

§155

(1) Xxxxxxxx podnikatelé, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dozor, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx bezodkladně oznamovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x ministerstvu xxxxxx xxxxxx, poruchy xxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, došlo-li při xxxx xx ztrátám xx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxx majetkovým xxxxxx. Xxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxx místo, xxx, popis xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jejích xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx okolnosti xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx příčin; xxxxxxxx xx hodnocením xx xxxxxxxxxxx viny xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxx oznamování výskytu xxxxxx, poruchy xxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§156

Požadavky xx xxxxxx

(1) Xxx stavbu xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx takové xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx x xxxxxxxx způsobilosti xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx správném xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx73).

(2) Výrobky xxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx význam pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x představují xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů39).

§157

Stavební xxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx vyžadující xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxx xxx veden xxxxxxxx xxxxx, do xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxxx xxxxxx; x ohlašovaných xxxxxx xxxxxxxxx v §104 xxxx. 1 písm. x) xx x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x stavbě.

(2) Stavební xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xx povinen xxxx xxxxxxxxxx stavby, x xxxxxx prováděné xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx do xxxx xxxx oprávněni xxxxxxxx xxxxxxxxx, stavbyvedoucí, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídku xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vybraných xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Záznamy xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stavebníka x xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx takové dozory xxxxxxx, xxxxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx zdraví xxx práci, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §117, x další xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx4).

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx její xxxxxxxxxx originál xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Stavební xxxxx xxx vést též xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx deníku x xxxxxxxxxxxx záznamu x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx vedení xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

ČÁST XXXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ

HLAVA X

XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX TECHNICKÉ XXXXXXXXXXXXXX

§158

Xxxxxxx xxxxxxxx xx výstavbě

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx ovlivňuje xxxxxxx xxxxxxxxx zájmů xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx fyzické xxxxx, xxxxx získaly xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx14). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx projektová činnost xx xxxxxxxx, kterou xx xxxxxx zpracování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx změny.

(2) Projektovou xxxxxxxxxxx xx dokumentace

a) xxxxxx podle §104 xxxx. 1 písm. x) až x),

x) xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §115,

x) k uzavření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §116,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx inspektorem podle §117,

x) xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx staveb xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx e) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §118,

x) staveb xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx f) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §129,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §137, xxxx

x) xxxxxxx díla k xxxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 1 nebo 3 xxxxxxx xxxxxx.

§159

Xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x úplnost xxx xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, územní xxxxxx x dokumentace xxx xxxxxx územního xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zájmů x xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx odpovídá xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxx zpracované xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úroveň xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx předpisů x obecných xxxxxxxxx xx xxxxxxxx vztahujících xx xx konkrétnímu xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x příslušnými xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx způsobilý xxxxxxxx xxxx projektové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx přizvat xxxxx x oprávněním xxx xxxxxxxxx obor xxxx xxxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx tím není xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx ohlašovaných xxxxxx xxxxxxxxx x §104 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x k) x terénních xxxxx xxxxx §15b xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxx xxxx kromě projektanta xxxxxxxxx též xxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stavebního xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx směru xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stavebního xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx x alespoň 3 xxxx praxe x projektování staveb. Xx tuto osobu xx přiměřeně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3.

§160

Provádění staveb

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx zabezpečí xxxxxxx xxxxxx provádění xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, pokud x xxxxxxxxxx 3 x 4 xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx oprávnění49), xxxxxxxxxx xxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx stavby xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v souladu x xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx stavebního xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentací, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxxx předpisy x technické xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x bezpečnosti xxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx sebe xxxxxxxx

x) xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, zařízení x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §103, x xxxxxxxx §103 xxxx. 1 xxxx. f) xxxx 4 xx 8,

x) xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §104.

(4) Stavby xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dozor, xxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx-xx xxxx x stavbu xxx xxxxxxx xxxx změnu xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vedení provádění xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§161

Vlastníci technické infrastruktury

(1) Xxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxx umístění a xxxxxxx, x v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx na charakter xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, i xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx nebo územně xxxxxxxxx dokumentace, obecního xxxxx, xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx sdělí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx do 30 xxx xxxxx x xxxx poloze, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ochrany x další xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxx poskytnuty v xxxxxxxxx podobě. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xx pořízení xxxxxx kopií, xxxxxx xxx a xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx orgánu územního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx jsou vlastníci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povinni xxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx součinnost xxx xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

XXXXX II

INFORMAČNÍ SYSTÉM XXXXXXXX PLÁNOVÁNÍ, XXXXXXXX XXXXXXXXXX X NAHLÍŽENÍ XX XXXX

§161x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxx, xxxxx xx informačním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx přístupný xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pověřit xxx xxxxxxxx organizační složku xxxxx.

(2) Národní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx slouží xxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zabezpečení xxxxxxxx x evidenci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx76),

x) xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx dalších dat, xxxxx xxxxxxx s xxxxxxx plánováním x xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx ministerstvo, a

e) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx geoportálu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zveřejňovány xxxxxxx části xxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentací x xxxxxx analytických xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx národního xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánování xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx verzi xx xxxxxxxx čitelném formátu. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx není xxxxxxx77).

(5) Xxxxxxx úřad xxxxxx data x xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xx národního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx strojově čitelném xxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx omezit xxxx odepřít, xxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxx bezpečnosti, xxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxx mezinárodních xxxxxx xxxx by xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx práv xxxxxxx xxxx plynoucích ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx78); xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx §11d xxxxxx č. 123/1998 Xx., o xxxxx xx informace o xxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx obsahu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx.

§161x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 47/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2023

§162

(1) Evidenci xxxxxx xxxxxxxxx činnosti vede xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx složka xxxxx a xxxxxx xx xx xxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx data x

x) xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) zastavitelných plochách xxx 10 xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Krajský xxxx, xxxxxxxxx jím pověřené xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx data do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Úřad xxxxxxxx xxxxxxxxx podává xxxxxxxxx úřadu xxxxxx xx vložení dat xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx návrhy xx vložení xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Obsahové xxxxxxxxxxx podkladů pro xxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx stanoví prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§163

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, zprávu x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a územního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx, její xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx x místo, xxx xx možné xx xx a xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx ji xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Územní rozvojový xxxx, xxxx aktualizace x úplné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx krajským xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jeho xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx jeho aktualizaci x elektronické verzi xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx68) včetně prostorových xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

§164

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a jejich xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx pořizování xxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxxxx územního rozvoje x úplné znění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx aktualizaci xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx působnosti xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx opatřené xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozvoje, jejich xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kraje x xxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxx x do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx oznámí xxxxxxxx xxxxxxx neuvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx rovněž xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§165

(1) Xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx změny, xxxxxx xxxxxxx o jejich xxxxxxxxxx, xxxxxx pořizovatel x xxxx, pro xxxxxx byly pořízeny; xxxxxx plán, jeho xxxxx, regulační xxxx, xxxx xxxxx x xxxxx znění xxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xx xxxxxx její xxxxx xxxxxxxx záznamem x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxxxxx plánování x xxxxxxxxx úřadu včetně xxxxxxxxxxxx xxx ve xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Vymezení xxxxxxxxxxx území xxxxxx xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx podle §59 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxx pořizovatel x xxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx záznamem x xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stavebnímu úřadu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pořizovatel xxxxxxxx xxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx přístup.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xx xxxxxx její xxxxx x místech, xxx xx xxxxx xx této xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace a xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; toto xxxxxx dotčeným xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plánu.

§166

(1) Xxxxxx analytické xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x poskytuje xx xxxxxxxxx úřadům x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx jejich xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx poskytuje územně xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx údajů o xxxxx xx základě xxxxxxx poskytovatele xxxxx, xx xxxxxxx je, x xxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx organizací, xxxxxxxx xxxxxxxxx úhradu xxxxxxx spojených s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nejvýše xxxx xx ceny nákladů xx pořízení xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx x nákladů na xxxxxx doručení xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podklady x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(3) Xxxxxx studii xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxx, x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx nákladů, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x elektronické xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx68) xxxxxx prostorových xxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx územního xxxxxxxxx, obci x xxxxxxxxxx úřadu. Územní xxxxxx x místa, xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§167

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x pro xxxx opatření, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, eviduje x xxxxxx příslušný xxxxxxxx xxxx.

(2) Stavební xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace x certifikátů od xxxxxxxxxxxxxx inspektora, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx není doručováno xxxx x stavebnímu xxxxx, xxxxx xx xx společném xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx orgánem.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx obecní úřad, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx týkající xx stavby.

(4) X xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx úřadů xxxxxx xxxxxxxx x projektovou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§168

(1) Xxxxxxxx obecné xxxxxx xx dni xxxxxx xxxx účinnosti xxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx; ustanovení §75 xxxxxxxxx řádu xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Vedení xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxx xx řídí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx50). Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se dokumentace xxxx. V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx usnesením xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx státu, xxxxxx civilní xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXX X POVINNOSTÍ

§169

Obecné xxxxxxxxx xx xxxxxxxx

(1) Právnické xxxxx, xxxxxxx osoby x příslušné xxxxxx xxxxxxx správy xxxx xxxxxxx xxx územně xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, při xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx územního xxxxxxxxx x obecné xxxxxxxxx xx výstavbu [§2 xxxx. 2 xxxx. x)] xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxx x xxxx ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, xx xxxxxxx tento xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výslovně xxxxxxxx, x jen xxxxx xx tím xxxxxxxx bezpečnost, ochrana xxxxxx x xxxxxx xxxx x sousední xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxx sledovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) O xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx území xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx rozhoduje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxx požadavků xx xxxxxxxxx xxxxx xxx stanovení požadavků xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx staveb xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věci.

(4) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stavby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx příslušný xxxxxxxxxx ve xxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxx x územním, xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx; nemusí však xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxx xxxxx xxx v xxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kterých xx odchylné řešení xxxx.

§170

Účely xxxxxxxxxxx

(1) Práva x xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx staveb xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, jsou-li xxxxxxxx ve vydané xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci x xxx-xx o

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx výstavby x xxxxxxx užívání pro xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx snižování xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx retenčních xxxxxxxxxx xxxxx, založení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx archeologického xxxxxxxx,

x) xxxxxx a opatření x zajišťování obrany x xxxxxxxxxxx státu,

d) xxxxxxx (ozdravění) xxxxx.

(2) Xxxxx k pozemku xxxx xxxxxx lze xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x vytvoření xxxxxxxx xxx nezbytný xxxxxxx, xxxxx užívání xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx práv x xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx51).

§171

Státní xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x stavebního řádu

(1) Xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx plánování x stavebního xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, krajské xxxxx jako orgány xxxxxxxx plánování, xxxxx xxxxxxxx plánování x xxxxxxxx úřady. Při xxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dodržování xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, xxxxx x na xxxxxxxxxx opatření obecné xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxx i x xxxxxxx pořizování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxx xxxxxxxxx státního xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem, x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx stavebního řádu.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedený x odstavci 1, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx možné xxxxxxxx, vyzve xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx uloží xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx povinnosti. X xxxxxxx, xx xxxx pozastaveno xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, xxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx až xx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x zjednání xxxxxxx.

(4) Působnost xxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxxxx.

§172

Xxxxxx na xxxxxxx x do xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx")52), xxxxx xxxx úkoly xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxx x do xxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxxxx stavu xxxxxx x xxxxxxx,

x) opatřování xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí nebo xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odstranění xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xx veřejném xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. O xxx xxxx xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx vedly.

(3) Do xxxxxx xxxx oprávněná xxxxxx osoba xxxxxxxx, xxx pokud xx xx xxxxxxxx pro xxxxxxx života, zdraví xxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx provozování xxxx xxxxxxxxxxx činnosti, xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx též, je-li xx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx podle tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx umožnit.

(4) Xxxxxxxxx ke vstupu xx prokazuje xxxxxxxxx xxxxxxxx, ve kterém xx uvedeno jméno, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, rozsah xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx s uvedením xxxxx, příjmení a xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx, xxxxxx a xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxx další xxxxx x důvodu xxxxxx xxxxxxxxx znalostí. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx zkoušek x xxxxxx použitím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx i přizvané xxxxx xxxx povinny xxxx, xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx nebo xx xxxxxx nedošlo xx xxxxx, xxxxx bylo xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx pozemku xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx oprávněné úřední xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx úkonem x xxxxxx, xxxxxxxx vstupu xxxxxxx. Odvolání xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí nemá xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxx xxxx do xxxxxx x okruhu xxxxx xxxxxx, bezpečnosti xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§173

Pořádková xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxxxxxxx pokutu xx 50&xxxx;000 Xx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx postup x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky, xxxxx plnění xxxxx xxxxx §172 xxx, xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx jí xxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Pořádkovou xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx xxxx xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §161 xxxx. 2, xxxxxx xxx x xxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pokuty xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxx53).

§174

Expertní xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x stavebním řízením, x posuzováním xxxxxxxxxxxx xxxxxx x užívání, xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx součinnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx odborného xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx x opatření xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinností xxxxxxxxx stavby, xxxxx xxxxxxx na expertní xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx stavební xxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx stavební xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx sejmutí x xxxxxxxxxxx vzorků, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nákladů, xxxxxxx xxxxxxx správního xxxxxx, tím xxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

§175

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx zajišťování xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která řeší xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, x jejichž xxxxxxxxx obvodech se xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Ministerstvo xxxxxx xxxxx v územích xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x nich xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx provedené xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Ministerstva xxxxxx xxxxx tyto xxxxxx.

§176

(1) Xxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s tím x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x archeologickým xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx oznámit xxxxx stavebnímu xxxxx x xxxxxx státní xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, aby nález xxxxx poškozen xxxx xxxxxx, a práce x místě xxxxxx xxxxxxxx. Tuto xxxxxxxxx xxxx stavebník xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx přípravu xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Stavební xxxx x dohodě x xxxxxxxxxx dotčeným xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx péče x xxxxxxx přírody x krajiny, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx-xx nebezpečí x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo orgán xxxxxxx přírody xx 5 xxxxxxxxxx dnů xx oznámení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. X takovém xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x pracích xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx. Kopie xxxxxxxxxx x souhlasu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxx oznámení nálezu xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxx památkové xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vydané xxxxxxxx povolení xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx kultury xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx památkové xxxx xxxx Archeologického ústavu Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xx jedná x xxxxx xxxxxxxxxxx významu, x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx32). Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 může stavební xxxx xx xxxxxx x Ministerstvem kultury xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zájmu xxxxxx xxxx zrušit.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxxxx, xxxxx mu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3, x orgánu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x Ministerstva xxxxxxx, x to xx xxxxx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx tyto xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§177

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxx, xxxxxxxxx stavu, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx54) anebo xxx xxxxxxxxxxxxx hrozící xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x odvrácení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx události, lze xx v xxxxxx xxxxxxxx 2 až 4 odchýlit od xxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx.

(2) Opatření na xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hrozícím důsledkům xxxxxxx pohromy xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx účinkům x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx osob, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxx opatření xxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Stavebnímu xxxxx však musí xxx xxxxxxxxxx oznámeno, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxx postupovat xxxxx xxxxxxxx 5 x 6.

(3) Jestliže xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx závažnou xxxxxxx xxxxx x souladu xx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx s původními xxxxxxxxxxxx nebo jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxx ustanovení §106 xxxx. 1 obdobně x xxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx 7 dnů. X ohlášení se xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx popis prací x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx stavebního xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxx xx dobu 12 měsíců; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx začíná xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxx doručen písemný xxxxxxx.

(5) X xxxxxx x xxxxxxxxx úprav, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx provést ke xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx živelní pohromy xxxx xxxxxxx havárie xxxxxx, xxxx xxx

x) xx projednání xx xxxxxxxxx úřadem xxxxxxxx xx vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo územního xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx k provedení xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) po xxxxxxxxxx se stavebním xxxxxx xxxxxx obsah xxxxxxx x jejích xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxx k xxxxxxx, xxxxxxxxx jiné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx dodatečně,

d) x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx se xxxxxxx xxxxx dodatečného xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx řízení x xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx účastníků xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx; o zkrácení xxxx xxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení.

(6) Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxx x prací xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 2, 3 x 5 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXXX

§178

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) v rozporu x §76 xxxxxxx xxxxxxxx, ke kterým xx třeba xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxx,

x) jako xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nezajistí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §87 xxxx. 2,

c) jako xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §95 xxxx. 4,

d) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x územním xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx územní xxxxxxxxxx, nebo provede xxxxxxxx jimi xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx souhlasem,

e) v xxxxxxx x §119 xxxx. 1 užívá xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx kolaudačního xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx umožní xxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §119 xxxx. 1 užívá xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx kolaudačního xxxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxx jiné xxxxx,

x) x xxxxxxx x §126 xxxx. 1 xxxxx xxxxxx x rozporu s xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozhodnutí, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, nebo x xxxxxx xxxxxxxxx x povolení xxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx jiné xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx úpravy xxxxxxx x §104 odst. 1 xxxx. x) xx x) provedené xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx osobě,

i) xxxxx stavbu v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu podle §127 xxxx. 2 xxxx povolením xxxxx §127 xxxx. 4, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx jiné osobě,

j) xxxxx xxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxx x předčasnému xxxxxxx xxxxxx podle §123, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx zkušební provoz x rozporu x xxxxxxxxxxx xxxxx §124,

l) x xxxxxxx s §128 xxxxxxxx stavbu xxxxxxxx x §103 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x §103 odst. 1 xxxx. f) xxxxxx 4 až 8 xxxxx x §104 xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §128 odstraní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx stavebního xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx povolením xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §128, xxxx

x) x xxxxxxx x §171 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu.

(2) Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) v xxxxxxx x §104 provede xxxxxx, terénní xxxxxx xxxx udržovací práce xxx xxxxxxxx stavebního xxxxx,

x) x rozporu x §104 provede xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx udržovací práce x rozporu se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) x rozporu x §104 xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §108 provede xxxxx xxxxxx bez stavebního xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx oznámeného xxxxxxxxxxx autorizovaného inspektora,

e) x xxxxxxx x §108 provede stavbu xxx stavebního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povolení xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inspektora,

f) x xxxxxxx x §108 xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx autorizovaného xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxx anebo xx nezastavitelném pozemku xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x rozporu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povolením, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inspektora, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x dodatečným xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x rozporu se xxxxxxxxx stavebního xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx certifikátem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x ochranném xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x nezastavěném území,

i) x xxxxxxx x §134 xxxx. 2 xxxx 3 nezjedná xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx výzvě xxxx xxxxxxxxxx stavebního xxxxx,

x) x xxxxxxx x §134 xxxx. 4 neuposlechne výzvu xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx,

x) poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §152 odst. 1, 3, 4 nebo 6 ,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §160 xxxx. 4,

x) poruší xxxxxxxx z xxxxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxx podle §176 xxxx. 1,

n) x xxxxxxx s §155 xxxxxx oznamovací xxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §157 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

(3) Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 2 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), f) xxxx x),

x) xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. e) xxxx x),

x) do 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), d), x), x), j), x) xxxx m) nebo xxxxxxxx 2 písm. x) nebo x),

x) xx 200&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x), x), x) xxxx o) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), b), x), x), x), x), x) xxxx x).

§179

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx jako xxxxxxxx stavby dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §128 odst. 5 xxxxxxxxx odstranění xxxxxx xxxxxxxxx podnikatelem xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx provádění xxxxxxxxxx dozoru xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx oprávněnou xxxxxx xxx odstraňování xxxxxx, v xxx xx obsažen azbest,

b) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx §129,

c) x xxxxxxx x §131a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx v rozhodnutí xxxxx §129,

e) v xxxxxxx x §134 xxxx. 2 xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx doklady xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadem ve xxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx nutné xxxxxxxxxxxxx práce xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx §135 nebo 136,

x) xxxxxxxxx nařízené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx podle §135 xxxx 136,

h) neprovede xxxxxxxx xxxxxxxx úpravy xxxx je xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx podle §137,

i) xxxxxxxxx nařízenou údržbu xxxxxx nebo xx xxxxxxx x xxxxxxx x rozhodnutím xxxxx §139,

x) poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §154 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) xxxx e), xxxx

x) x rozporu x §155 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) odstraní zařízení x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx podle §129,

x) x xxxxxxx s §134 xxxx. 2 xxxx 3 nezjedná xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx nařízené xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §135 xxxx 136,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx neodkladné odstranění xxxxxxxx nebo xx xxxxxxx x rozporu x xxxxxxxxxxx xxxxx §135 xxxx 136,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné xxxxxx xxxx je xxxxxxx x xxxxxxx x rozhodnutím xxxxx §137,

x) xxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx §154 xxxx. 2 xxxx. a), b) xxxx x), nebo

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx §129.

(3) Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx vlastník xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx §161 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §27 odst. 3.

(4) Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx x xxxxxxx x §155 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §117 xxxx. 1.

(5) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) do 500&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), g), x) xxxx x) xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), d) xxxx x),

x) xx 200&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), d), x), j) xxxx x) nebo xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), c), x) xxxx x) nebo xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4.

§180

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx v xxxxxxx x §158 xxxxxxx vybrané xxxxxxxx xx výstavbě xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14).

(2) Fyzická xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopustí přestupku xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §159 odst. 2.

(3) Xxxxxxx xxxxx se xxxx stavbyvedoucí dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) x rozporu x §134 xxxx. 2 xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xx výzvě xxxx rozhodnutí stavebního xxxxx,

x) xxxxxx některou x xxxxxxxxxx podle §153 odst. 1 xxxx 2, nebo

c) x xxxxxxx x §155 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Fyzická xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx s §134 xxxx. 2 xxxx 3 nezjedná xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx stanovené xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx řádně xxxxxxx xxxxx xxx prováděním xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §153 xxxx. 3 xxxx 4, xxxx

x) x xxxxxxx x §155 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 lze xxxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx.

§181

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx stavební xxxxxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) v xxxxxxx x §155 xxxxxx oznamovací xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §160 xxxx. 1 xxxx 2,

x) provede xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx regulačního plánu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) provede xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x veřejnoprávní smlouvou xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx jimi xxxxxxxx, xxxxx provede činnosti x rozporu s xxxxxxx souhlasem,

e) v xxxxxxx x §104 xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx třeba ohlásit xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x rozporu x xxx, nebo

f) x xxxxxxx s §108 xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx stavebního povolení, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, oznámeného xxxxxxxxxxx autorizovaného xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 500 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle xxxxxxx x), c), d) xxxx f),

b) 200 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) nebo x).

§182

Xxxxxxxx ustanovení

Přestupky xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxx stupni xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §13, 15 x 16; xxxxxxxxx xxxxx §179 odst. 3 xxxx. x) x §180 xxxx. 2 x prvním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) zákona. Xxxxxxx-xx se přestupku xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, jejíž obecní xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vést xxxxxx o přestupku, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

§183

Pokuty vybírá x xxxxxx správní xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

HLAVA XX

§184

§184 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

XXXXX VII

SOUHLAS VLASTNÍKA X XXXXXXXXXX XXXXXX

§184x

(1) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx x xxxx-xx oprávněn xx xxxxxxxxxxx xxxx x práva xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx uskutečnit, xxxxxxx souhlas xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stavby. Xxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx dokončené xxxxxx xxxxx vlastníkem, xxxxxxx souhlas xxxxxxxxx xxxxxx. K xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx spoluvlastnictví xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, pokud společenství xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx stavebním xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx dokumentace.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx k pozemku xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx stavební xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zákonem.

(4) Xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx části xxxxx xxxxx III x xxxxx xxxxxx xxxxx X, které xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§184x vložen xxxxxxx předpisem x. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§184x

(1) Xx-xx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. g) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, postupuje xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx §9b9e xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X případě xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 písm. x) zákona o xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx jednání, xx-xx xxxxxx; xxxxx se x xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx uplatnit xx xxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx k nim xxxxxxxxxx.

§184x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 225/2017 Xx. x účinností xx 1.1.2018

XXXXX XXXX

XXXXXXXXXXXX ÚKONY X INFORMAČNÍ XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX

§184x

Xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxx vůči správnímu xxxxxx podle xxxxx xxxxx hlavy III xxxx 4 x 5 x xxxxx xxxxxx xxxxx I xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx podle části xxxxx hlavy XXX xxxx 4 a 5 x části xxxxxx hlavy X (xxxx jen "xxxxxx xxxx stavební řízení xxxx xxxx postup"), xxx učinit prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §184d.

(2) Xxx činění xxxxx prostřednictvím portálu xxxxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dokumentu79) xxxxxxx na tento xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dokumentací.

(3) Prováděcí xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, způsob xxxxxxxx xxxxxx a xxxx uchování xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx dokumentů x xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§184x vložen xxxxxxx předpisem x. 47/2020 Sb. s xxxxxxxxx od 1.7.2023

§184x

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx řízení nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) přistupovat x xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánování, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx digitální xxxx xxxxxxx správy xxxxx §4d xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

§184x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 47/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

§184x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx infrastruktury může xxx požádán x xxxxx podle §161 xxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx dotčených xxxxxxxxxx x bezpečnostních xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx zřízen xxxxxxx x datovému xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx infrastruktury zřízenu xxxxxxx schránku.

(2) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx portálu xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx žádosti.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx datového xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx vlastník xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zřízen přístup x datovému xxxxxxxx xxxxxxx stavebníka, je xx žádost xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dokumentu xxxxxxx xx xxxxx elektronický xxxxxxxx vedený x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxxx. Xx xx xx to, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx infrastruktury xxxxxxxx xxxxxxxxx jejího odeslání.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx sdělit xxxxx xxxx stanovisko, x xxxxx xxx požádán xxxxx odstavce 1, xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx územních x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx postupů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx nebo xxxxxxxxxx jsou x xxxxxxx případě xxxxxxxx xxxxxxxx do evidence xxxxxxxx a stavebních xxxxxx x jiných xxxxxxx xxxxx §184f.

(5) Xx xxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxxxx činí xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxx xxxxxxx xxxx provozovatel x xxxxxxx, v xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx seznamu xxxxxxx digitálních xxxxxxxxxxx xxx xxxxx vedeného xx základě §4d xxxx. 3 písm. x) xxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

(6) Prováděcí právní xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x popis xxxxxxxx rozhraní portálu xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§184x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 47/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

§184f

Evidence xxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxxx

(1) Evidencí xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a jiných xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx správcem xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx evidenci x xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiných xxxxxxx a

b) vydaných xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, kterými xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx postupy (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx").

(2) Stavební xxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx postup, vloží xxx zbytečného xxxxxxx xxxx o zahájení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxx, jeho xxxxxxxx xxxxxx x další xxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení xxxx o jiném xxxxxxx xx evidence xxxxxxxx a stavebních xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(3) Pokud byl x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, údaje x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx stavebním xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx správní orgán xx evidence xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx postupů xxx zbytečného odkladu.

(4) Xxxxxxx orgán, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu jeho xxxxxxx xx evidence xxxxxxxx a stavebních xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx spolu x xxxxxxxx, která x xxxx xxxxxx. Pokud xx přílohou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx opatření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxx §184g odst. 1, xxxxx se x xxxxxxxx elektronických dokumentací.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení a xxxxxx postupů,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx do evidence xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) metadata xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxx x

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx evidovaných xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxxx.

§184x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 47/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

§184x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dokumentací

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx informační xxxxxx xxxxxxx správy, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx technického xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx, dokumentace xxx vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxxxxx územní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx dokumentace, dokumentace xxxxx §105 xxxx. 4 xx 8, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provedení xxxxxx, xxxxxxxxxxx bouracích xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, geometrického xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx nebo stavební xxxxxxxxxxx") x elektronické xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxx územní nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xx přílohou

a) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx stavebního xxxxxx xxxx jiného xxxxxxx.

(3) Xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dokumentací xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx nebo stavebního xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě a xxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxx stavebníka, zajistí xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, vůči xxxxxxx xx úkon xxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx úkonu v xxxxx územního xxxx xxxxxxxxxx řízení nebo xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx stavební xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx projektantem, xxxxxx xx v xxxxx xx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xxx xxxxxx x x rámci xxxxx, jenž není xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx portálu xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xx územní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx, xxx nebyl xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, poznamená xxxxxxx xxxxx, u xxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxx xxxx první xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx

x) xxxxxx vkládání xxxxxx xxxx stavební xxxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x požadované xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx dokumentace a

c) xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§184x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 47/2020 Xx. x účinností od 1.7.2023

§184x

Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xx podle správního xxxx xxxxx nahlížet xx xxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx xxxxx §184e xxxx. 3, xx rovněž xxx, xxxx je xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx stanovisku xxxxxxxx xxxxx §184e xxxx. 4 má xxxxxx xxx, kdo o xx xxxxxxx.

(3) Právo xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx stavební xxxxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxx xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx stavební xxxxxxxxxxx xxxxx §168 odst. 2.

(4) Xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení x jiných postupů x xxxxxx nebo xxxxxxxx dokumentace x xxxxx x ní xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dokumentací xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx portálu xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx provozní xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx rozhraní pro xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§184x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 47/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2023

§184i

Informační xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zařízení x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx a přiřazovat xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx stavbě nebo xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx").

(2) Xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx povolení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §118 xxxx. 1 x xxxxx nemají přiděleno xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx postup zahájeny, xxxxx x xxxxxx xxxx zařízení xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Stavbě xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx zařízení, xxxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx územní xxxx xxxxxxxx řízení nebo xxxx postup xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx vedené x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx identifikačního xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví

a) způsob xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx účely xxxxxx evidence x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx stavby,

b) xxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx čísla xxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx identifikačního xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx stavby.

§184i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 47/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

§184x

Xxxxxxxxxx systém stavebního xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systém, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XXX dílů 4 x 5 a xxxxx xxxxxx xxxxx X.

§184x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Xx. x účinností xx 1.7.2023

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX A XXXXXXXXX USTANOVENÍ

Přechodná xxxxxxxxxx

§185

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx pořízení územně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx 9 xxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx poskytovatel xxxxx x této xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o 3 xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dokončené x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xx 9 xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx úřadu územního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx situaci xxxxxxxxx infrastruktury. Xx 6 xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx poskytne xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx v souřadnicovém xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx18) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx podrobnějším.

(3) Xxxxxx analytické podklady xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 24 xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx 30 měsíců po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx podklady xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx plánovací dokumentace xxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx studie, územní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx územního xxxxxxxxx, prověří tento xxxx ve spolupráci x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx prověří xxxxxx xxxxxxxxxx krajský úřad xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx úřady xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx, xxxxx xxxxxxxx aktuálnost xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx generelu x územní prognózy, xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx data x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx generelu nebo xxxxxx xxxxxxxx, rozpracovaných xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx považuje za xxxxxx xxxxxx studie.

§186

Xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxxx ministerstvo x xxxxxxxx vládě xx xxxxxxxxx do 2 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

§187

(1) Územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx schválená xxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1992 pozbývá platnosti xxxxxxxxxx xx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Krajský xxxx xxxxxxx územní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx významu. Záměry xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx územního xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pořídí xxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 5 let xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx platnosti územní xxxxx xxxxxxx územních xxxxx.

(4) Při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx zpracuje krajský xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx jednotlivě xxxxxxxx orgánům, dotčeným xxxxx, sousedním xxxxxx x ministerstvu, xxxxx xxxxx xx 30 xxx xx obdržení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje xx podmínky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx. Xxxxxxx xxxx návrh xxxxxx, xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Zadání xxx pořízení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx schvaluje xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Ustanovení §45 xxxx. 2 xx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx zásady xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Schválené xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx územního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx velkého xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx rozvoje, xx xxxxxxxx xx schválené xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xx xxxx xxxxxx xxxxx územního xxxxxxx xx považují xx xxxxxxxx část xxxxxxxx xxxxx velkého územního xxxxx rozvojové plochy xxxxxxxxxxx významu, xxxxxx x koridory xxxxxxxxxx xxxxxxxx staveb xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx stavby xxxxxxxx xx schváleném xxxxxxx plánu xxxxxxx xxxxxxxx celku; xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxx projednávání a xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx přiměřeně xxxxx §37 odst. 2 xx 5, §38 xx 41.

§188

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zóny, územní xxxx obce x xxxxxxxxx plán xxxxxxxxx xxxx 1. lednem 2007 xxx do 31. xxxxxxxx 2022 xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx projednat x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx platnosti.

(2) Xxxxxx xxxxx obcí, xxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxx, x xxxxxxx xxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx upraví, xxxxxxxxxx x vydají; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx platných x xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2006.

(3) Xxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, regulačního xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2006 xx xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx. X xxxxxx xxxxxx části xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx území obecní xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů.

(4) Xxxxxx závazné xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sídelního xxxxxx xxxx zóny, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx účely xxxxxx xxxxxx považují xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §174 xxxx. 2 správního xxxx xx nepoužije56a).

§188x

(1) Xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx územní xxxx, územní xxxx xxxx, xxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zóny, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx plánu, xxxxxxxxxx však do 31. xxxxxxxx 2020, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx staveb, xxxxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxxx v §18 odst. 5 xxxx

x) xxxxxx, pro xxxxx byly xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2006 xxxxxxxxxx povoleny xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) stavby xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2006 x xxxx o xx byla vložena xx xxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x zastavěném xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx zastavěným xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx rodinné xxxxxxx; stavba xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx součet xxxxxxxxxxx ploch bytů xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx třetinu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx však 300 x2,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx 5000 x2.

(2) Xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 písm. x) xx e) xxx xxxxxxxxx jen xx xxxxxxxxx zastupitelstva xxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X řízení x xxxxxxxxxx těchto staveb xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§189

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, x xx po xxxx xxxxxxxxx této xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx změny xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Platné územní xxxxx velkých xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx závazné xxx pořizování xxxxxxxx xxxxx, regulačních plánů x pro xxxxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx obcí x xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zastupitelstvy xxxx x xxx rozhodování x území.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx dni xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxx na ministerstvu, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx úřadu x xx xxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx17) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§189x

Xxx změnách a xxxxxx xxxxxxxxxx uzávěr xxxxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx účinných xxxx 31. prosincem 2006 x při xxxxxxxxxx xxxxxxx z nich xx postupuje xxxxx xxxxxx zákona.

§189a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 191/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 3.6.2008

§190

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, x výjimkou

a) xxxxxxxxxx xxxxxx neukončených x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx právní xxxxxx xxxxxxx ohlášení; xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, za ohlášení xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx žádost x vydání stavebního xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx je pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) řízení x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nepovažuje xx xxxxxxxx stavební xxxxx; x xxxxxxx případě xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x vyvlastnění, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, který xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x dané xxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(3) X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx povede xxxxxxxxxx xxxxxx.

§191

Městské x xxxxxx xxxxx, xxxxx nebudou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jsou xxxxxxx předat nejpozději xx 30 dnů xx ukončení činnosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle stavebního xxxxxx stavebním xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, a x předání sepsat xxxxxxxx.

§192

Xxxxx xx správnímu xxxx

(1) Xx postupy x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx správního řádu, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) K xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx úřad. X xxxxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Územně plánovací xxxxxxxxxxx nelze xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §97 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx.

(4) Územní rozvojový xxxx nelze xxxxxxxxxx x přezkumném xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§193

Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxx x xxxxxxxxx §13 xxxx. 6, §14 xxxx. 2, §20a xxxx. 4, §21 xxxx. 4, §24 xxxx. 3, §26 odst. 2, §29 odst. 3, §36 odst. 6, §40 xxxx. 4, §42 xxxx. 8, §43 xxxx. 6, §47 xxxx. 6, §50 odst. 1, §55 xxxx. 8, §61 odst. 3, §64 odst. 6, §66 odst. 5, §78a xxxx. 10, §86 xxxx. 6, §87 odst. 5, §92 xxxx. 5, §94c xxxx. 3, §94l xxxx. 7, §94p xxxx. 7, §94s xxxx. 6, §94y xxxx. 8, §95 odst. 7, §96 xxxx. 11, §96a xxxx. 7, §99 odst. 2, §100 xxxx. 3, §105 xxxx. 9, §106 xxxx. 5, §110 xxxx. 5, §115 xxxx. 6, §116 odst. 8, §117 xxxx. 8, §122 xxxx. 7, §122a xxxx. 6, §123 xxxx. 5, §125 xxxx. 6, §127 xxxx. 6, §128 odst. 8, §134 odst. 7, §138 xxxx. 5, §143 xxxx. 5, §150 xxxx. 4, §155 xxxx. 2, §157 odst. 4, §161a xxxx. 7, §162 xxxx. 7, §184c odst. 3, §184e xxxx. 6, §184f odst. 5, §184g xxxx. 5, §184h xxxx. 5 x §184i xxxx. 4.

§194

K xxxxxxxxx §169

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx právním xxxxxxxxx obecné xxxxxxxxx xx xxxxxxxx [§2 xxxx. 2 písm. x)],

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxx požadavky xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx letecké xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx57), xxx xxxxxx xxxx x xx dráze xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx dálnic, silnic, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozsah x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, transportu x xxxxxxxx radioaktivních surovin xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx účely x xxx stavby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx stavby x areálu xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx10) x xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

x) hlavní xxxxx Xxxxx xxxxxxx nařízením xxxxxxx x přenesené xxxxxxxxxx obecné xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx území x xxxxxxxxx požadavky xx stavby v xxxxxxx městě Xxxxx,

x) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx výhradních ložisek, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxx dobýváním, xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx ochranná xxxxx důlních xxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxx xxxxxxxxx technické xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx účely Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotek.

§195

(1) Xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx požadavku xxxxxxxx xxxxx §24 xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnost x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace x územně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx nichž xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx x udělení výjimky x kvalifikačního xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx připojí xxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxx ve xxxxxxx xxxxxx při pořizování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx územně plánovacích xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 18 xxxxxx, xxxxxx výčtu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx plánovacích xxxxxxxx, xx xxxxxxx pořízení xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx svého podílu,

b) xxxxx xxxxxx zadání xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x návrhu xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx činnosti67) xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx práce,

d) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx územní xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§196

Xxxxxxxx, žádosti, xxxxxx x xxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxxxxxxx právní předpis xxxxxx formuláře, xxx xxxxx pouze xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§197

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx

1. Xxxxx č. 86/1946 Sb., x xxxxxxxx obnově.

2. Xxxxx č. 115/1947 Sb., xxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx dne 12. dubna 1946, x. 86, o xxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx č. 50/1976 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx).

4. Xxxxx č. 262/1992 Sb., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 50/1976 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 103/1990 Xx.

5. Xxxxx č. 43/1994 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx zákon x. 50/1976 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxx č. 59/2001 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 50/1976 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

7. Xxxxx č. 422/2002 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 50/1976 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx č. 120/1979 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

9. Xxxxxxxx č. 132/1998 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxxxxx č. 135/2001 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

11. Xxxxxxxx č. 492/2002 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx x. 132/1998 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

12. Vyhláška č. 570/2002 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 135/2001 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX

§198

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2007, x výjimkou ustanovení §143, 144, 145, 147 x 151, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2006, x x xxxxxxxx ustanovení §102 xxxx. 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2012.

Zaorálek x. r.
Klaus x. x.
Xxxxxxxx x. r.

Xxxxxxx x xxxxxx x. 183/2006 Sb.

Rámcový xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx , xxxxxxxx rozvojového xxxxx, zásad xxxxxxxx xxxxxxx a územního xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx životní xxxxxxxxx (Xxxx A xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx)

[X §19 xxxx. 2 xxxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx)]

1. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx k xxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx územního rozvoje x xxxxxxxx rozvojového xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx komunitární úrovni. Xxxxxxxxxx xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxx vývoji, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace.

4. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx významně xxxxxxxxx.

5. Současné xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které by xxxxx být uplatněním xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x ohledem xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, kumulativních, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a přechodných, xxxxxxxx x záporných; xxxxxxx xx xxxxx xx obyvatelstvo, lidské xxxxxx, biologickou xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxx, xxxxxxxxx prostředí, vodu, xxxxxxx, klima, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dědictví xxxxxxxxxxxxxxxxx x archeologického x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vztahů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vyhodnocení.

7. Xxxxxxxxx zjištěných xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyhodnocení xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

8. Popis xxxxxxxxxxxx opatření pro xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxx předpokládaných závažných xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

9. Zhodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx životního prostředí xxxxxxxxx na mezinárodní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx politiky územního xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx řešení. Zhodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vlivu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xx životní xxxxxxxxx.

11. Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.

12. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx uvedených xxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 191/2008 Sb. s xxxxxxxxx xx 3.6.2008

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx-xx vymezené xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxx pořizování aktualizace xxxxxxxx územního xxxxxxx, xxxxxx plánovací dokumentace xxxx její xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů; xxxxx xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxxx jejího návrhu x zprávy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx.

3. Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx studií xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů, xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx vypuštěna.

4. Xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx č. 183/2006 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, nemohou xxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx musí xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; toto xxxxxxxxxx xx nepoužije xxx xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxxxxx xxxxxx území x u regulačního xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxx prověřit xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vymezených x xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx platnosti xxxxxxxxx 4 let xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxx lhůta xxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxx podmínka xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zásadách územního xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx pozbývá xxxxxxxxx xxxxxxxxx 4 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud v xxxxxxxx územního xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxx není uvedena xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

6. Xxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxxxx, kdy xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx zpracování xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx §50 x 51 xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx v xxxxx xxxxxxx nepoužijí.

7. Xxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx v xxxx 6, které byly xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; to xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

8. Xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx územní xxxx, lze xx 1. xxxxx 2021 xxxxxxxxx x nezastavěném xxxxx xxxxx staveb, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §18 xxxx. 5 xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx dnem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

9. Xxxxxxxx předkupního xxxxx x xxxxxxx plánu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, se nepoužije. Xxxx, která xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, zašle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxx xx výmaz xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxx zákonem, x xxxxx vlastnictví x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x čísel xxxxxx.

10. Xxxxxxxx-xx návrh xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vymezení xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx pořizovatel xxxxxxxxxx xxxx řízením xxxxx §52 xxxx 67 zákona x. 183/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx již xxxx toto xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx nebo ukončeno x xxxxxx xxxx xxxx regulační xxxx xxxxx vydán, pořizovatel xxxxxxx úpravu návrhu x xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

11. Pokud xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx se xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

12. V xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx souhlasu, x podle zákona x. 183/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx již xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx.

13. Xxxxxxxx x záměru v xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx považuje xx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx a postupuje xx xxxxx §96 xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

14. Xxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx se x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx povolení x xx xxx xxxxxxxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx deliktu xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

15. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx podaným xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

16. Xxxxx xxx xxxxx xx uzavření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxxxx xx při xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

17. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, lze zahájit xxxxxxxxxx xx 1 xxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

18. Xxxxxxxx-xx územní xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx. Pořizovatel ve xxxxxxxxxx x obcí xxxxxxx, xxx uvedené xxxxxxxx bylo z xxxxxxxx plánu vypuštěno xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

19. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro výkon xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §13a xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, splňuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §13 odst. 1 xxxx. b) xx x), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xx xxxxx xx 18 měsíců xx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona nebo xx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, x souladu x xxxx může tuto xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxx magisterských xxxxxxxxxx programech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, x důsledku xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Kvalifikační xxxxxxxxx xxxxxxx také xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 350/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §91 stavebního xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx §91 odst. 4 xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §6 zákona x. 100/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx úřad xx postoupí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx vlivu záměru xx xxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx řízení xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx stanoviska xxxxx §9a xxxx. 1 xxxxxx č. 100/2001 Xx., o posuzování xxxxx na životní xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Postupy, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, dokončí xxxxxxxx xxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů.

3. Xxxxx xxxx vydáno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu podle §65 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx se pořídí x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x jejichž xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx §13 odst. 8 xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx účinném xx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxxx postoupí xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §13 xxxx. 8 stavebního xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

5. U záměrů, xxx xxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx provedení xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx územní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 39/2015 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.4.2015

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx studie, x xxxxxxx byla xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2010, xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2018 x hlediska xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 6 xxxxxx x. 183/2006 Sb., xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxxxx plánování, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jinak xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx územního plánování xxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx x uvedené xxxxx údaje o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxx xxxxx x studii Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxxx vypustí. Toto xxxxxxxxxx se xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx územní prognózy xxxxxxxxx podle §185 xxxx. 4 xxxxxx x. 183/2006 Xx.

2. Xxx posuzování xxxxxx xxxxxxxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx, aktualizace xxxxx xxxxxxxx rozvoje, změny xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx x změny xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx účinnosti, xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxx xxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

5. Krajský xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §164 xxxx. 2 zákona x. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nejpozději xx 30. června 2018.

6. Obec, xxx xxxxxx byl vydán xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx plán přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zajistí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx do 30. xxxxxx 2018. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx změna xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx vydaný xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx regulační xxxx.

7. Xxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxx sídelního xxxxxx, xxxxxx plánovací dokumentace xxxx xxxx jejich xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx znění této xxxxxxxxxxx do 30. xxxxxx 2018; xx xxxxxxx, pokud x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x není pořizována xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §166 odst. 3 xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studie, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx prognózy, xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx pořizovatel, xxxxx xx příslušný x xxxxxxxx xxxxxx studie, xx 30. xxxxxx 2018, nebo xxxxx x této xxxxxx x xxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentací xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx nejbližší aktualizace xxxx xxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

10. Správní xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dokončí xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

11. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx řízením, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx stavební xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

12. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxx vydáno xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx provedení xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx územní a xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 písm. x) xxxxxx x. 100/2001 Sb., o xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x posuzování xxxxx xx xxxxxxx prostředí), xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx též xxxxx §9b xx 9e xxxxxx č. 100/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; ustanovení §91 xx 94h a §94i xx 94r xxxxxx č. 183/2006 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx.

13. Záměry, xxx xxxxx xxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlivů provedení xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlivů xxxxxxxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx nebo stanovisko x hodnocení xxxxx, xxxx x xxxxx xxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx proces xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx řízení podle xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Ustanovení §9a xxxx. 3 xx 5 a §9b xx 9d xxxxxx x. 100/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxx nejsou dotčena.

14. Xxxxxxxx x nadzemní xxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, řídicí, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx vydáno xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx územní xxxxxxx anebo uzavřena xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, nevyžadují xxxxxxxx xxxxxxxx.

15. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx smluv uzavřených xxxxx §190 odst. 2 xxxxxx č. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx od 1. xxxxx 2007 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxxxx xxxxxxx řízení xx xxxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x obecní xxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxxxxxx stavebního úřadu xxx xxxx xxxx, xxxxx xx 30 xxx od nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx obecnímu úřadu, x xxxxx správním xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se neukončených xxxxxxxxx xxxxxx. Postupy, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx podané xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ukončena xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx řízením, xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx stavební xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 312/2019 Xx. x účinností xx 1.2.2020

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxx xxxxx třetí xxxxx III xxxx 4 x 5 x xxxxx čtvrté xxxxx X zákona x. 183/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, x xxxxxxx správních xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx vedoucího x xxxxxx závazného xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx podmiňujícího xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx hlavy III xxxx 4 a 5 x části xxxxxx xxxxx X xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxx skončeny xxxx 1. xxxxxxxxx 2023, xx dokončí xxxxx xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Pokud xxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 183/2006 Xx. xxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2023, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §20a xxxx. 4 zákona x. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xx 3 xxx xx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xx doby nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx §20a xxxx. 2 x 3, §159 xxxx. 2 x §180 xxxx. 2 xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 47/2020 Xx. x účinností xx 12.3.2020

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxx záměry xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx územního rozvoje, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx správního. Xxxxxx vyhovující xxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xx xxxxx územního xxxxxxx bez věcné xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx způsob xxxxxxxxxx vyjádření xx xxxxxxxxxx za věcnou xxxxx.

2. Záměry xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx na udržitelný xxxxxx území podle §35c xx 35f xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinností xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle správního xxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zastupitelstvo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xx na dosavadní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x elektronické formě x xxxxxx, která xx předmětem xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 403/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xx. XXXI

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxx postupy xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dokončí stavební xxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXI xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 152/2023 Sb. x účinností od 1.7.2023

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 183/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2007, x výjimkou xxxxxxxxxx §143, 144, 145, 147 x 151, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx 1.7.2006, x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §102 xxxx. 2, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1.1.2012.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem č.:

68/2007 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 4.4.2007

191/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 183/2006 Sb., x územním xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxx č. 68/2007 Xx.

x xxxxxxxxx xx 3.6.2008

223/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.12.2009

227/2009 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

345/2009 Sb., kterým xx mění zákon x. 72/94 Xx., xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx spoluvlastnické xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahy x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx některé xxxxxx (xxxxx x vlastnictví xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

379/2009 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.1.2010

424/2010 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx registrech, ve xxxxx zákona x. 100/2010 Xx., a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 30.12.2010

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxx xxxxx xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

142/2012 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx registrů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2012

167/2012 Xx., kterým se xxxx zákon č. 499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx a spisové xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2012

350/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

257/2013 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

39/2015 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx některých zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2015

91/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 22/1997 Xx., x technických xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.4.2016

264/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákona

s xxxxxxxxx od 1.1.2017

298/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx autorském, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 19.9.2016

183/2017 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

193/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 256/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2017

194/2017 Xx., o xxxxxxxxxx xx snížení xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 25.7.2017

205/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 181/2014 Sb., x xxxxxxxxxxxx bezpečnosti x o změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x kybernetické bezpečnosti), xx xxxxx xxxxxx x. 104/2017 Xx., x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.8.2017

225/2017 Sb., kterým xx mění zákon x. 183/2006 Xx., x územním xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2018

169/2018 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 416/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vodní x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.9.2018

277/2019 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

312/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 254/2001 Xx., x xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2020

47/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 200/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxx a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů souvisejících x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 183/2006 Xx., o xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx řádu (stavební xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 12.3.2020

403/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 416/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

124/2021 Xx., nález XX xx dne 26.1.2021 xx. xx. Pl. XX 22/17 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 3 xxxxxx x. 114/1992 Sb., x ochraně přírody x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x §4 xxxx. 9 xx 11 xxxxxx x. 183/2006 Xx., x územním xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 10.3.2021

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.7.2023

19/2023 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 458/2000 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odvětvích x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (energetický xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.1.2023

152/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 283/2021 Sb., stavební xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 195/2022 Xx., x některé xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

Xxxxxx xxxxxxx x. 183/2006 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 283/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxx č. 311/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxx č. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §136 xxxxxx č. 500/2004 Xx., správní řád.

4) Xxxxxxxxx xxxxx č. 254/2001 Sb., x xxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 114/1992 Sb., x ochraně xxxxxxx a krajiny, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 86/2002 Sb., x ochraně ovzduší x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 334/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 20/1987 Sb., x xxxxxx památkové xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 289/1995 Sb., x xxxxxx x x xxxxx x doplnění některých xxxxxx (xxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 133/1985 Sb., x požární xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 164/2001 Sb., x xxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx minerálních xxx, přírodních léčebných xxxxxxx x lázeňských xxxxxxx a x xxxxx některých souvisejících xxxxxx (lázeňský zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 62/1988 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 258/2000 Sb., x ochraně veřejného xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 406/2000 Sb., o hospodaření xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

5) §149 xxxxxx x. 500/2004 Xx.
6) §140 xxxxxx č. 500/2004 Xx.
7) Zákon č. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
8) Xxxxx č. 314/2002 Sb., o xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 387/2004 Sb.
9) Xxxxx č. 76/2002 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxxxxx znečištění, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Xxxxx č. 18/1997 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx jaderné xxxxxxx x ionizujícího záření (xxxxxxx xxxxx) x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 458/2000 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
11) Xxxxx č. 100/2001 Sb., x posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 93/2004 Xx.
12) Xxxxx č. 114/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
13) §139 xxxxxx č. 500/2004 Xx.
14) Zákon č. 360/1992 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x techniků xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 133/2000 Sb., o evidenci xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých zákonů (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 326/1999 Sb., x pobytu xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
16) §76 xxxxxx x. 500/2004 Xx.
17) Zákon č. 312/2002 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných celků x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

18) Xxxxxxxx vlády č. 430/2006 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx referenčních xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx jejich používání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) Xxxxx č. 248/2000 Sb., o podpoře xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 320/2002 Xx.
20) Xxxxx č. 123/1998 Sb., x xxxxx xx informace o xxxxxxxx prostředí, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
21) §172 xxxx. 3 xxxxxx x. 500/2004 Xx.
22) Xxxxx č. 344/1992 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx České republiky (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) §171 xx 174 xxxxxx x. 500/2004 Xx.
24) Xxxxx č. 139/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 229/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
25) §159 xx 170 xxxxxx x. 500/2004 Xx.
26) §6 xxxx. 1 zákona x. 100/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 93/2004 Xx.
27) §16 xxxxxx x. 100/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 93/2004 Xx.
28) §7 xxxxxx x. 100/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 93/2004 Xx.
29) §8 xxxx. 4, §9 xxxxxx č. 100/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 93/2004 Xx.
30) §10 xxxxxx x. 100/2001 Xx., xx znění xxxxxx x. 93/2004 Xx.
31) §9 xxxx. 8, §8 xxxx. 3 xxxxxx x. 100/2001 Xx., xx znění xxxxxx x. 93/2004 Xx.
32) Zákon č. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
33) §2, 3 x 11 xxxxxx x. 139/2002 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx zákona x. 229/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Xxxxxxxxx xxxxx č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 13/1997 Sb., x pozemních xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) Zákon č. 72/1994 Sb., kterým xx xxxxxxxx xxxxxxx spoluvlastnické xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx vlastnické xxxxxx k xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx některé xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx bytů), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
36) Xxxxxxxxx §70 zákona č. 114/1992 Xx., x xxxxxxx přírody x xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 218/2004 Xx., §23 zákona x. 100/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 93/2004 Sb.
37) §5 xxxx. 1 zákona x. 344/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Xxxxx č. 219/2000 Sb., o xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
39) Xxxxx č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výrobky x o změně x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx č. 163/2002 Sb., kterým xx stanoví technické xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Nařízení xxxxx č. 190/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx technické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx označované XX, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 251/2003 Xx. a nařízení xxxxx č. 128/2004 Xx.
40) Xxxxxxxx č. 104/1997 Sb., kterou se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) Například §4 xxxxxxxx x. 111/1981 Xx., o xxxxxxx komínů, §15 x 19 vyhlášky x. 428/2001 Sb., xxxxxx se provádí xxxxx x. 274/2001 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx), §4 xxxxxxxx č. 85/1978 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx plynových xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx xxxxx č. 352/2000 Xx.
41x) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x základních xxxxxxxxxx.
41b) §31 xxxx. 1 xx 3 xxxxxx č. 128/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 227/2009 Sb.
§14 xxxx. 1 xx 3 xxxxxx x. 131/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Sb.
42) Xxxxx č. 552/1991 Sb., o státní xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
43) Zákon č. 239/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Vyhláška č. 380/2002 Sb., x xxxxxxxx x provádění xxxxx xxxxxxx obyvatelstva.
44) §35 xxxx. 1 xxxxxx x. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 102/2000 Sb.
45x) Xxxxx č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx členských států Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiných xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) Xxxxx č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46x) §15a xxxxxx x. 360/1992 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x techniků xxxxxxx xx výstavbě, xx xxxxx xxxxxx x. 224/2003 Xx.
47) §22 xxxx. 3 zákona x. 360/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 224/2003 Xx.
48) Xxxxx č. 499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx službě x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
49) Například xxxxx č. 360/1992 Sb., xxxxx č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví x x změně x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících s xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
50) §68 xxxxxx č. 499/2004 Xx.
51) Xxxxx č. 184/2006 Sb., x xxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx).
52) §15 xxxx. 2 xxxxxx x. 500/2004 Xx.
53) §58 x §62 xxxx. 3 xx 6 xxxxxx x. 500/2004 Xx.
54) Xxxxx č. 239/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 240/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 254/2001 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
55) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
56) Xxxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
56x) Xxxxx č. 500/2004 Sb., správní xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
57) §36 xxxxxx č. 49/1997 Xx., x civilním xxxxxxxx a o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx).
58) Xxxxx č. 227/2000 Sb., x elektronickém xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
59) §30 xxxx. 2 xxxxxx x. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
59) Xxxxx č. 458/2000 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odvětvích x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
60) Například xxxxx č. 289/1995 Sb., x xxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
61) Xxxxxxxxx xxxxx č. 77/1997 Sb., o xxxxxxx podniku, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
62) §2 xxxx. 1 zákona x. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx majetku x x změně xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
63) §12 xxxx. 4 xxxxxx x. 219/2000 Sb.
§10 xxxxxx č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
64) Vyhláška č. 246/2001 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx požární xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx x požární prevenci).
65) §15a xxxxxx č. 254/2001 Xx., o xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

66) §4b xxxxxx x. 200/1994 Xx., x xxxxxxxxxxxx a x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

67) Xxxxx č. 262/2006 Sb., zákoník xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

68) §3 odst. 7 xxxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

69) Například xxxxx č. 458/2000 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (energetický xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

70) §11 xxxx. 1 písm. a) xxxx x) xxxxxx x. 100/2001 Xx., x posuzování xxxxx xx xxxxxxx prostředí x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

71) §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 100/2001 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x posuzování vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

72) §66 odst. 1 soudního xxxx xxxxxxxxx.

73) Xxxxxxx X xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 305/2011 ze xxx 9. xxxxxx 2011, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 89/106/XXX.

74) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 123/1998 Xx., x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

75) §2 odst. 2 písm. a) xxx 1 zákona x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

75) §4b xxxx. 7 x 8 xxxxxx x. 200/1994 Xx., o xxxxxxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.

76) §11a xxxxxx x. 123/1998 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

77) Například xxxxx č. 412/2005 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx způsobilosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

78) Například xxxxx č. 89/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 412/2005 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 89/2012 Sb., občanský xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 110/2019 Sb., x zpracování xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx x x volném xxxxxx xxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx nařízení x ochraně xxxxxxxx xxxxx).

79) Xxxxxx 3 xxx 35 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx elektronické transakce xx vnitřním xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/ES.