Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021 do 30.06.2021.


Zákon o životním a existenčním minimu
110/2006 Sb.

Zákon

Předmět úpravy §1

Životní minimum jednotlivce §2

Životní minimum společně posuzovaných osob §3 §4

Existenční minimum §5

Posuzování příjmů §6 §7

Způsob zápočtu příjmů ze samostatné činnosti §8

Zvýšení částek životního a existenčního minima §9

Přechodné ustanovení §10

Zrušovací ustanovení §11

Účinnost §12

č. 540/2020 Sb. - Čl. XV

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.

INFORMACE

110
XXXXX
xx xxx 14. xxxxxx 2006
o xxxxxxxx x existenčním xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Tento xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxx") k xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx příjmů osob, xxxxx xx považuje xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx úrovni xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx dosahují xxxxxx životního minima xxxx existenčního minima.

(3) Xxxxxxx minimum xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpisy1).

§2

Životní minimum xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 3&xxxx;126 Xx. Xx xxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx považuje xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx uvedenými x §4.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob

§3

(1) Pokud xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx (§4), xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx osob. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx osob se xxxxxxx xxx, že xx xxxxxxxx posuzují xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dětmi, x xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx každé x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx podle xxxx xx xxxxxxxxx xx nejmladší osobu. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx částek xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx který xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Částka xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxx 2 880 Xx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxx jako xxxxx nebo další x xxxxxx, xxxx xxxxxxx

x) 2&xxxx;600 Xx x xxxxx xx 15 let věku, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) 2&xxxx;250 Xx x nezaopatřeného xxxxxx xx 15 do 26 xxx xxxx,

x) 1&xxxx;960 Xx x xxxxxxxxxxxxxx dítěte xx 6 xx 15 xxx xxxx,

x) 1 600 Xx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx do 6 xxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx minima xxxxx xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x státní xxxxxxxx xxxxxxx2).

§4

(1) Společně se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx, posuzují

a) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2a); xx partnera xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx kterým xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vyživovací xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx a

1. xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. zletilé xxxx,

xxxxx xxxx xxxx společně x xxxxxx užívají xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx x) nebo x),

x) jiné xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, x výjimkou xxxx, xxxxx prokáží, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx náklady xx xxx xxxxxxx3).

(2) Bytem xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx obytná xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx požadavky xx trvalé xxxxxxx x xxxx x xxxxxx účelu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx byt.

(3) Xxxxx bylo nezletilé xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x druhým xxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx společné xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx uplynutí xxxxxxxxxxxx měsíce. Společně x nezaopatřeným xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx4), xx xxxxx trvale xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx potřeby3).

(4) Xx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx péče xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; x tomto xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx společně se xxxx rodičem. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x svěření xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx považuje xxxxxxxxxx xxxxx x

x) svěření xxxxxx do xxxx xxxx osoby5),

b) xxxxxxxx xxxxxx6),

x) xxxxxxx dítěte xx péče xxxxxxxxx xxxxxxxxxx7),

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx8),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxx9),

x) xxxxxxx dítěte xx xxxxxxxxxx péče x xx pěstounské xxxx xx přechodnou xxxx10),

x) xxxxxxx dítěte xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx11),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x dítě.

(5) Nezaopatřené xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rodiči, xxxxx je na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx) xxx xxxx x xxxx nebo xxxxxx. Xx xxxx xxxxx zaopatření xx xxxxxxxx zaopatření x xxxxxx (xxxxxxxx) pro xxxx x děti xxxx mládež, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx (zařízení) xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxx užívají xxx xxxxx, xxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx dvou xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx společné posuzování xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx se okruh xxxxxxxx posuzovaných osob xxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx i s xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx posuzovanými xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx x xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx pracovních, jakož x z důvodu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, zdržují xxxx xxx, který xxxxxxx x bydlení.

(8) Osoba, xxxxx xx xx xxxxx, xx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx zabezpečovací xxxxxxx xxxx xx xxxxxx trestu odnětí xxxxxxx, se nepovažuje xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, následujícím xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx uvedená xxxxxxxxxx k tomuto xxx xxxxxx xxxx; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x dětmi, xxxxx mají ve xxx xxxxxx péči x xxxx výkonu xxxxx nebo trestu xxxxxx xxxxxxx.

§5

Existenční xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx 2 020 Xx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx stupni x u xxxxx xxxxxx 68 xxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx

§6

(1) Xxx xxxxxxxxx toho, xxx xxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx minima xxxx existenčního xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příjmů x částkou životního xxxxxx xxxx existenčního xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxx posuzovány xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx, porovnává xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx společně xxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx předchází xxxxxxxxxxxx měsíci, x xxxx xx xxxxxxxx, xxx příjmy osob xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx existenčního xxxxxx.

§7

(1) Za xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx

x) xxxxxx ze xxxxxxx činnosti uvedené x xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx12),

x) xxxxxx ze samostatné xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x daních x xxxxxx14),

x) příjmy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx15), xxxxx nejde x plnění xx xxxxxxxxx pojištění,

d) xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx16),

x) xxxxxxx xxxxxx uvedené x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx17),

x xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx, po odpočtu xxxx z xxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx zaměstnanosti a xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxxxxxx příjmy xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx nemocenského xxxxxxxxx (xxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x podpora xxx xxxxxxxxxxxxx19),

x) xxxxxx x pojištění xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) výživné x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx společně posuzovanou xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx příjmy xxxxxxx,

x) xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx31), x výjimkou xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx dávek,

f) xxxxxxxxx xx živobytí1),

g) mzdové xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx pobočkou xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx zaměstnanců xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx20),

x) xxxxxx, xxxxx jsou předmětem xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxx od této xxxx xxxxxxxxxx21), xxxxx-xx x xxxxxx uvedené x xxxxxxxxx x) xx g) xxxx x xxxxxxxx 5, x výjimkou

1. příjmů xx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx xx xxxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx22), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x), j), x) x x),

2. přijaté xxxxxxx xxxxx, náhrady xxxxxxxxxxx xxxx, plnění x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx následků xxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

4. sociální výpomoci xxxxxxxxxxx zaměstnavatelem,

5. podpory x příspěvků x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx

6. příjmů plynoucích x xxxxxxxx xx xxxxxxx a mimořádné xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x hmotné nouzi22a),

7. xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxx xx příspěvek xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx22b), xx-xx xxxx xxxx vykonávána xxxxxxxx xxxxxx patřící xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §4,

8. xxxxxxxxx,

9. příjmů xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a prokazatelně xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx krve x xxxxxx složek, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisů,

10. xxxxxx (příspěvků) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx zaměstnancům (xxxxxxxx xxxxxxxx) vyslaným x xxxxxxxx do xxxxxxxxx Evropské xxxx,

11. xxxxxx plynoucího ve xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x xx xx výši xx xxxxxxx výdajů xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx obdobně jako xxxxxx výdaje pro xxxxxx základu xxxx xxxxx zákona x xxxxxx x xxxxxx23),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx24) xxxxxxxx v rámci xxxxxxxx mnohonárodních xxx xxxx mezinárodních xxxxxxxxxxxxxx xxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx působení x xxxxxxxxx, x xx xx xxxx po xxxxxxx xxxxxx vynaložených xx jeho dosažení, xxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx se xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x daních x xxxxxx23),

x) příjem xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx mzdy, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx platu xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx24a), x xx xx výši xx xxxxxxx výdajů xxxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxx a udržení, xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx takové xxxxxx pro určení xxxxxxx xxxx podle xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx23),

x) příjmy xx xxxxx žáků x studentů x xxxxxxxxxxx vyučování x xxxxxxxxx přípravy,

l) příjmy xx závislé xxxxxxxx xxxxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx daně x xxxxxx fyzických xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xx sídlem xxxx xxxxxxxxx v zahraničí, xxxxx zákona o xxxxxx x příjmů,

m) xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxx se xxxxxxxx též příjmy xx zahraničí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxx, x jaké xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx výdajů, xxxx, xxxxxxxxxx x příspěvku xxxxxxxxx v odstavcích 1 x 2.

(4) Xx-xx příjem xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k prvnímu xxx xxxxxx, za xxxxx se zjišťuje xxxxxx, není-li dále xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxx, u xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx použije xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bankami x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx, za které xx xxxxxxxx příjem. Xx-xx příjem vyplacený x cizí xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xx xx českou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx daně x xxxxxx, a to x xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxx, xx xxx xx příjem xxxxxxxx, kalendářní xxx.

(5) Xx příjem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx25), xxxx příspěvku xx xxxxxx potřeb xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx jiné fyzické xxxxx xx xxxxxx X xx XX26), xxxxxxxxx xx xxxxxxxx27), xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx27), xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx bytu xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx potřeby x xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx28). Xx xxxxxx xx dále xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x titulu spravedlivého xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx pro lidská xxxxx ve výši, xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx povinna xxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxx záležitosti xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx prohlášení xxxxx xx xxxx, kterou xx Xxxxx republika xxxxxxxx uhradit28a). Xx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx přiznaného mezinárodním xxxxxxxx soudem, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodním xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uvedených x §145 odst. 1 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

§8

Xxxxxx xxxxxxx příjmů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx započitatelný příjem xx kalendářní xxxxx xx x xxxxx, xxxxx xx nebo xxxx příjmy xxxxxxx x §7 odst. 1 xxxx. x), xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x daňovém xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zahrnující xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx měsíce xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v §7 odst. 1 xxxx. c),

b) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxx-xx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx započitatelný xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxx považuje xxxxxxx xxxxxx ve xxxx 50 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx hospodářství xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx, xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx údajů Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx. Xxxx částka xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 vždy xx 1. xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx průměrné xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok, do 30. xxxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx xx nepoužije, xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx29), nebo x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx činnost xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx30).

(3) X osoby xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx, xxxxx xxxx příjem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx činnosti xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uvedená x odstavci 2; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx samostatnou xxxxxxxxxx činnost29), nebo x osobu, xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné proto, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx soustavně30).

(4) X xxxxx, xxxxx xx xxxx měla příjmy xxxxxxx x §7 xxxx. 1 xxxx. x) a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přiznání x xxxx z xxxxxx x která není xxxxxxxxxxx x paušálním xxxxxx, se xxxxxxx x xxxxxx příjmů xx zdaňovací xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx období. X xxxxxxx, xx xxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, vychází xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2. X xxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxxxx nejnižší xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx přiznání, xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx povinna podat xxxxxx přiznání.

§9

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx minima xxxxxxxxx x §2 x §3 odst. 2 x 3 x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx od 1. xxxxx, x to xxxxx xxxxxxxxxx růstu xxxxxxx xx xxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx růstem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx cen xx domácnosti xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx spotřebitelských xxx") xx stanoveném rozhodném xxxxxx za xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx rozhodného xxxxxx xxxxxxx o 5 %.

(2) Xxxxx xxxx nařízením částky xxxxxxxxx minima xxxxxxxxx x §2 a §3 xxxx. 2 x 3 x xxxxxx existenčního xxxxxx xxxxxxxxxx x §5 xxxx. 1 zvýšit xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx měsíc následující xx posledním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období xxx posledním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx minima x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx období xxx xxxxxxx xxxxxx životního xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx září xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxxx dojde xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx minima; x xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx životního xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx x mimořádném xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx období xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx cen se xxxxxxxx z xxxxx Xxxxxxx statistického xxxxx.

§10

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx účely xxxxxxx xxxxxxx částek xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx měsícem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 2006.

§11

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 463/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx.

2. Nařízení xxxxx č. 245/1994 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx částky xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx péče.

3. Xxxxxxxx xxxxx č. 281/1995 Sb., xxxxxx xx zvyšují xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxx č. 219/1996 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx minima.

5. Xxxxxxxx xxxxx č. 123/1997 Sb., xxxxxx xx zvyšují xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxx xxxxx č. 42/1998 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx životního xxxxxx.

7. Xxxxxxxx xxxxx č. 56/2000 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx minima.

8. Xxxxxxxx xxxxx č. 333/2001 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxxxx vlády č. 664/2004 Sb., xxxxxx se zvyšují xxxxxx xxxxxxxxx minima.

10. Xxxxxxxx xxxxx č. 505/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§12

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2007.

Xxxxxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxxxxx x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx v paušálním xxxxxx, xx při xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 30. xxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx kterém xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákon, xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 110/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 540/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

Informace

Právní xxxxxxx č. 110/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2007.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

218/2007 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 267/2006 Xx., o xxxxx xxxxxx souvisejících x přijetím xxxxxx x úrazovém pojištění xxxxxxxxxxx, xxxxx č. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxx x. 110/2006 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (rozpočtová xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 155/95 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010 (xxxxxxx x. 282/2009 Sb. xxxx xxxxxxx účinnost xx 1.1.2013), (zákonem x. 463/2012 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2015) x (xxxxxxx x. 182/2014 Xx. xxxx změněna xxxxxxxx xx 1.1.2017)

261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů

s účinností xx 1.1.2008 s xxxxxxxx některých ustanovení, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.1.2009

88/2008 Xx., xxxxx XX ze xxx 31.1.2008 ve xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 261/2007 Xx., x stabilizaci veřejných xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 27.3.2008

129/2008 Xx., x xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2009

239/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony xxxxxxxxxxx s registrovaným xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2008

306/2008 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností od 1.1.2010

282/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.8.2009

85/2010 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.4.2010

73/2011 Sb., x Xxxxx práce XX a x xxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2011

329/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx postižením x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2012

366/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 111/2006 Sb., x pomoci x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx související se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x dalších xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2015 x 1.1.2014

399/2012 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

401/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 359/99 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

463/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 266/2006 Xx., x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxx

x účinností xx 21.12.2012

44/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 285/2002 Sb., x darování, xxxxxxxx x transplantacích xxxxx x orgánů x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2013

105/2013 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

303/2013 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx rekodifikace xxxxxxxxxx práva

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

344/2013 Xx., x změně xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

182/2014 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 29.8.2014

252/2014 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 111/2006 Xx., o pomoci x xxxxxx nouzi, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015 s xxxxxxxx §8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 19.11.2014

267/2014 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 586/92 Sb., o xxxxxx x xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 31.12.2014

332/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 221/99 Xx., x vojácích x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.7.2015

205/2015 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxx zákon x. 266/2006 Xx., o xxxxxxxx pojištění zaměstnanců, x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx další xxxxxx

x účinností xx 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností od 1.1.2016

277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv

s xxxxxxxxx od 1.1.2022

540/2020 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 586/1992 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

588/2020 Xx., o xxxxxxxxx výživném pro xxxxxxxxxxxx xxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx výživném)

s xxxxxxxxx od 1.7.2021

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Zákon č. 111/2006 Sb., x pomoci x hmotné nouzi.
Xxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
2) §11 xx 16 xxxxxx x. 117/1995 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
2x) Xxxxx č. 115/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
3) §115 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxxxxxx §35c zákona č. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 669/2004 Xx.
5) §45 xxxxxx x xxxxxx.
5) §953 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §63 x 74 xxxxxx x rodině.
6) §796 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) §69 xxxxxx o rodině.
7) §824 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §78 xxxxxx x xxxxxx.
8) §826 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) §45a xxxxxx o xxxxxx.
9) §828 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §45b xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxx.
10) §958 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §45 xxxxxx x rodině.
§76a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
11) §963 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) §6 xxxx. 1 zákona x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §6 xxxx. 10 xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §7 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 586/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) §8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x písm. x) x x) zákona x. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §9 xxxx. 1 a 7 xxxxxx x. 586/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §10 xxxx. 1 a §10 xxxx. 9 xxxx. x) xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) §7a xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) Zákon č. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Zákon č. 118/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
21) §4 xxxx. 1 x §6 xxxx. 9 xxxxxx č. 586/1992 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §6 xxxx. 9 xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
22x) §33 x násl. x §36 x xxxx. xxxxxx x. 111/2006 Xx., xx znění xxxxxx č. 261/2007 Xx.
22b) §7 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) §5 xxxxxx x. 586/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) §11 xxxx. 3 zákona x. 143/1992 Sb., x platu a xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, §119 xxxxxx č. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků bezpečnostních xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24x) Xxxxxxxxx §192194 xxxxxxxx xxxxx, §34 xxxx. 4 xxxxxx x. 236/1995 Xx., x platu x xxxxxxx náležitostech xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx moci x xxxxxxxxx státních xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §73 xxxx. 4 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, §48 xxxx. 3 zákona x. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, §53 xxxx. 4 xxxxxx x. 131/2000 Sb., x xxxxxxx městě Xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) §11 xxxxxx č. 108/2006 Xx., o sociálních xxxxxxxx.
26) §47f xxxx. 3 x 4 xxxxxx x. 359/1999 Xx.
27) Xxxxx č. 329/2011 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
28) Xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 357/2005 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx národního xxxx za vznik x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx boje xx xxxxxxxxxx x xxxxxx 1939 xx 1945 x x změně xxxxxxxxx xxxxxx.
28x) Čl. 37 xxxx. 1 a xx. 39 x 41 Xxxxxx o xxxxxxx lidských xxxx x xxxxxxxxxx svobod, xxxxxxxxxx xxx x. 209/1992 Xx., xx xxxxx Xxxxxxxxx x. 11 x Xxxxxx x xxxxxxx lidských xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, kterým se xxxx kontrolní xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx pod č. 243/1998 Xx.
29) §9 xxxx. 6 zákona x. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
30) §9 xxxx. 3 xxxx. x) x f) xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
31) §47e x xxxx. xxxxxx x. 359/1999 Sb.