Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2022 do 31.12.2023.


Zákon o životním a existenčním minimu
110/2006 Sb.

Zákon

Předmět úpravy §1

Životní minimum jednotlivce §2

Životní minimum společně posuzovaných osob §3 §4

Existenční minimum §5

Posuzování příjmů §6 §7

Způsob zápočtu příjmů ze samostatné činnosti §8

Zvýšení částek životního a existenčního minima §9

Přechodné ustanovení §10

Zrušovací ustanovení §11

Účinnost §12

č. 540/2020 Sb. - Čl. XV

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.

INFORMACE

110
ZÁKON
ze xxx 14. xxxxxx 2006
x životním x existenčním xxxxxx

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

Xxxxxxx úpravy

(1) Xxxxx xxxxx stanoví xxxxxxx xxxxxxx jako minimální xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "osoba") x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x existenční xxxxxxx xxxx minimální xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na úrovni xxxxxxxxxx přežití.

(2) Xxxxx xxxxx dále xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, zda xxxxxx osob xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx existenčního minima.

(3) Xxxxxxx minimum xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx; poskytování xxxxxx x xxxxxxxxx úhrady xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxx předpisy1).

§2

Xxxxxxx minimum xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jednotlivce xxxx xxxxxxx 3&xxxx;126 Xx. Za jednotlivce xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx považuje xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §4.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

§3

(1) Pokud xx osoba xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx společně x xxxxxx xxxxxxx (§4), xxxx částky xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xx xxxxxxx tak, že xx xxxxxxxx posuzují xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X rámci xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx od xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx rozhodným xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx minima xx xxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v kalendářním xxxxxx, za xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx životního xxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x pořadí, xxxx měsíčně 2 880 Xx.

(3) Xxxxxx životního xxxxxx xxxxx, xxxxx xx posuzována jako xxxxx nebo xxxxx x xxxxxx, činí xxxxxxx

x) 2&xxxx;600 Xx x osoby xx 15 let xxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) 2&xxxx;250 Xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 15 do 26 xxx věku,

c) 1&xxxx;960 Kč u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 6 xx 15 xxx věku,

d) 1&xxxx;600 Xx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 6 xxx věku.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx minima xxxxx xxxxxx osob.

(5) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x státní xxxxxxxx xxxxxxx2).

§4

(1) Společně xx xxx účely xxxxxx xxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxx

x) xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2a); xx xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vyživovací xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x

1. xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. zletilé xxxx,

xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx x nejsou xxxxxxxx posuzovány s xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx b) nebo x),

x) xxxx xxxxx, xxxxx společně užívají xxx, x výjimkou xxxx, které prokáží, xx xxxxx trvale xxxxxx x společně xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx potřeby3).

(2) Xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx místností xxxx xxxxxxxxxx obytná xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uspořádáním x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx bydlení x xxxx k xxxxxx účelu užívání xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx péče xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, neposuzuje se xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx. X xxxxxxx svěření xxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx posuzuje xxxxxxxx x tím xxxxxxx, se kterým xx xxx posuzováno xxxxx souhlasného xxxxxxxxxx xxxxxx. Rodiče xxxxx xxxxx toto prohlášení xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx pro účely xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4), xx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx3).

(4) Xx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx též xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dítě xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; v xxxxx xxxxxxx není xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxx xxxxxx xx péče xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx o

a) xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx5),

x) osvojení xxxxxx6),

x) předání xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx7),

x) xxxxxxx dítěte xxxxxxxxxx xx péče xxxx osvojením8),

e) jmenování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx9),

x) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x do xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxx10),

x) xxxxxxx dítěte xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x pěstounskou xxxx11),

x) nařízení předběžného xxxxxxxx x péči x xxxx.

(5) Nezaopatřené xxxx se neposuzuje xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx je na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x plném xxxxxx zaopatření xxxxxx (xxxxxxxx) xxx péči x xxxx nebo xxxxxx. Za xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx (zařízení) xxx xxxx x děti xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx ústav (xxxxxxxx) xxxxx stravování, xxxxxxxxx x xxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxx užívají xxx xxxxx, které xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx dvou xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx; v ostatních xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx posuzovaných osob xxxxxxx podle jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx se však xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

(7) Společně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, x důvodů xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx povolání, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x x důvodu xxxxxxxxxxxx výkonu dobrovolnické xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(8) Osoba, xxxxx xx xx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a to xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx měsíci, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nastala, za xxxxxxxxxxx xx uvedená xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx nadále xxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxxx posuzování xxxxx s xxxxx, xxxxx mají xx xxx osobní xxxx x době výkonu xxxxx nebo trestu xxxxxx svobody.

§5

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Částka xxxxxxxxxxxx xxxxxx osoby xxxx měsíčně 2&xxxx;020 Xx.

(2) Existenční minimum xxxxx použít x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu, x osoby invalidní xx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxx 68 xxx.

Posuzování xxxxxx

§6

(1) Pro xxxxxxxxx toho, zda xxxxxx osoby dosahuje xxxxxx xxxxxxxxx minima xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx úhrn xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx společně xxxxxxxxxxxx xxxx x úhrnem xxxxxx xxxxxxxxx minima xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, zjišťují xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx předchází xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx se posuzuje, xxx příjmy xxxx xxxxxxxx částek xxxxxxxxx xxxxxx xxxx existenčního xxxxxx.

§7

(1) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxx z xxxxxx12),

x) xxxxxx xx samostatné xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxx x příjmů14),

c) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x zákoně x daních z xxxxxx15), xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění,

d) xxxxxx x nájmu podle xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx16),

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxx17),

x to xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, zajištění a xxxxxxx, xx odpočtu xxxx x příjmů x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxxxxxx příjmy xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění (xxxx) a důchodového xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx rekvalifikaci19),

c) plnění x xxxxxxxxx xxx xxxxxx dožití xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx a xxxxxxxxx xx výživu xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx z příjmů xxxxx, která xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příjmů xxxxxxxx xx společně xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx příjmy xxxxxxx,

x) dávky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx péče31), x xxxxxxxx příspěvku xx bydlení a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x náhradním xxxxxxxx,

x) příspěvek xx xxxxxxxx1),

x) mzdové xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx pobočkou, xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx platební xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele a x xxxxx některých xxxxxx20),

x) xxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxx x příjmů fyzických xxxx a xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx21), nejde-li o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a) xx x) nebo x xxxxxxxx 5, s xxxxxxxx

1. xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx osvobozených xx xxxx z xxxxxx fyzických xxxx22), xxxxx příjmů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x), x), x) x x),

2. přijaté xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx nemajetkové xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, finančních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx odškodnění xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Vlachovice-Vrbětice x jednorázové xxxxxxx xxxxxx vyplacené xxxxxx xxxxx sterilizované x xxxxxxx x právem,

3. xxxxxxx pomoci xxxxxx xxxxxxx činnosti,

4. sociální xxxxxxxx poskytované xxxxxxxxxxxxxxx,

5. xxxxxxx a xxxxxxxxx x prostředků fundace x xxxxxx

6. xxxxxx xxxxxxxxxx x doplatku xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx v xxxxxx xxxxx22a),

7. příjmu plynoucího x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx osobu, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxx22b), xx-xx xxxx péče xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §4,

8. stipendií,

9. xxxxxx xx xxxxx náhrady xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vynaložených xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx složek, xxxxx, buněk xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx náhrada poskytuje xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx,

10. xxxxxx (příspěvků) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx Evropské xxxx,

11. příjmu plynoucího xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x xx ve xxxx po xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx dosažení, zajištění x xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx výdaje xxx xxxxxx základu xxxx xxxxx xxxxxx x daních z xxxxxx23),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx příplatek xx xxxxxx v zahraničí xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů vojákům x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx24) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx mnohonárodních xxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xx ve xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxx tento xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx23),

x) xxxxxx získaný xx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx sníženého xxxxx xxxx snížené odměny xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx24a), a xx xx xxxx xx odpočtu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx, které xx xxx xxxxx účel xxxxxxx obdobně xxxx xxxxxx výdaje pro xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx23),

x) xxxxxx za xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vyučování x praktické xxxxxxxx,

x) xxxxxx ze závislé xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x příjmů fyzických xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, od xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, podle xxxxxx x daních x xxxxxx,

x) další opakující xx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xx považují xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uvedeným x xxxxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxx, x jaké xxxx vyplaceny, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2.

(4) Je-li příjem xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxx v xxxx xxxx, xxxxxxxx xx xx českou xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx platného k xxxxxxx dni xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx přepočet xxx, x nichž Xxxxx xxxxxxx xxxxx nevyhlašuje xxxxxxxxx kurs, se xxxxxxx kurs xxxx xxxx obvykle xxxxxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx se zjišťuje xxxxxx. Xx-xx příjem xxxxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x příjmů xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, přepočte xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx platným xxx xxxxx daně x xxxxxx, a xx v případech, xxx je obdobím, xx něž se xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx.

(5) Xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvek xx xxxx25), xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxx I až XX26), příspěvek na xxxxxxxx27), xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx27), xxxxxx x prodeje xxxxxxxx xxxx a z xxxxxxxxxx xx uvolnění xxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx příspěvek x xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx28). Xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx z titulu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx práva xx xxxx, kterou je Xxxxx republika xxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxxxxx xxxxxxxx záležitosti xxxx Xxxxxxxxx soudem xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx jednostranného xxxxxxxxxx xxxxx xx výši, xxxxxx se Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx28a). Xx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx trestním tribunálem, xxxxxxxxx obdobným xxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánem, které xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uvedených x §145 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx justiční spolupráci xx xxxxxx trestních.

§8

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx samostatné xxxxxxxx

(1) Xx započitatelný příjem xx xxxxxxxxxx měsíc xx x xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx uvedené x §7 xxxx. 1 písm. x), xxxxxxxx

x) částka xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx období zahrnující xxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxx xxxx xxxxxxx xx část xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v §7 odst. 1 xxxx. x),

x) částka xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxx-xx o xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx osoby uvedené x xxxxxxxx 1 xx xxxx považuje xxxxxxx částka xx xxxx 50 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x národním hospodářství xx předchozí xxxxxxxxxx xxx x xxx, xx tato xxxxxx xx zaokrouhluje xx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx údajů Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx sdělením xxxxxxxxxxx ve Sbírce xxxxxx. Xxxx částka xx považuje za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 vždy xx 1. července roku, x němž došlo x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, do 30. června xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku. Částka xxxxxxx xx větě xxxxx xx nepoužije, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx29), xxxx o xxxxx, xxxxx činnost xx nepovažuje podle xxxxxx x důchodovém xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx proto, xx xxxx činnost nevykonává xxxxxxxxx30).

(3) X xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně činné, xxxxx nemá xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, ale xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uvedená x xxxxxxxx 2; xx neplatí, xxx-xx x osobu vykonávající xxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxx zákona x důchodovém xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost29), nebo x xxxxx, xxxxx xxxxxxx se nepovažuje xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx pojištění za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx30).

(4) X xxxxx, která xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x §7 xxxx. 1 písm. x) x xx xxxxxxxxx zdaňovací xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx z xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx x těchto xxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxxxxxxxxxxx takovému xxxxxx. X případě, xx xxxx osoba xxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ještě xxxxxxxxxxxx, vychází xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 2. X xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx nejnižší xxxxxxxxxxxxx příjem xxxxx xxxxxxxx 2, se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx uvedené v xxxxxxxx 2 až xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx daňové přiznání, xxxx sama xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx povinna xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§9

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §2 x §3 xxxx. 2 x 3 x xxxxxx existenčního xxxxxx xxxxxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx, x to xxxxx skutečného xxxxx xxxxxxx na xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx potřeby xxxxxxxxxxx růstem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx celkem (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx") xx stanoveném xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx, xx příslušný index xxxxxxxxxxxxxxxx cen xxxxxxx xx xxxxxxx rozhodného xxxxxx alespoň x 5 %.

(2) Xxxxx xxxx nařízením xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §2 a §3 xxxx. 2 x 3 a xxxxxx existenčního xxxxxx xxxxxxxxxx v §5 xxxx. 1 xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx období xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxx, xx prvním xxxxxxx xxxxxx období xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx měsíci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období xxx xxxxxxxxx zvýšení xxxxxx životního xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx je září xxxxxxxxxxxx roku, xxxxx xxxxxxxxx kalendářnímu xxxx, xx xxxxxx dojde xx xxxxxxx částek xxxxxxxxx minima x xxxxxxxxxxxx xxxxxx; v xxxxxxx, kdy xxxxx xx xxxxxxx životního xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx x mimořádném xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx následující xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvýšením.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx cen se xxxxxxxx z xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§10

Xxxxxxxxx ustanovení

Pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx částek xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 2006.

§11

Zrušovací ustanovení

Zrušuje xx:

1. Xxxxx č. 463/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxx č. 245/1994 Sb., xxxxxx xx zvyšují částky xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxx č. 281/1995 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx životního xxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxx č. 219/1996 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx životního minima.

5. Xxxxxxxx vlády č. 123/1997 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx životního xxxxxx.

6. Xxxxxxxx vlády č. 42/1998 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxxx xxxxx č. 56/2000 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx životního minima.

8. Xxxxxxxx xxxxx č. 333/2001 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxxxx xxxxx č. 664/2004 Sb., xxxxxx xx zvyšují xxxxxx životního xxxxxx.

10. Xxxxxxxx xxxxx č. 505/2005 Sb., x zvýšení xxxxxx xxxxxxxxx minima.

§12

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2007.

Xxxxxxxx v. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxxxxx x. r.

Xx. XV

Přechodné ustanovení

U xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxx zákona x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do 30. června xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx kterém nabyde xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 110/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 540/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 110/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2007.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

218/2007 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 267/2006 Sb., x xxxxx zákonů souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zákon x. 264/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákoníku xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 585/2006 Xx., xxxxx x. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.1.2010 (xxxxxxx x. 282/2009 Xx. xxxx změněna xxxxxxxx xx 1.1.2013), (xxxxxxx x. 463/2012 Sb. xxxx xxxxxxx účinnost xx 1.1.2015) x (xxxxxxx č. 182/2014 Xx. xxxx změněna xxxxxxxx xx 1.1.2017)

261/2007 Xx., o stabilizaci xxxxxxxxx rozpočtů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2008 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají účinnosti 1.1.2009

88/2008 Xx., xxxxx XX ze xxx 31.1.2008 xx xxxx xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 27.3.2008

129/2008 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

239/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony xxxxxxxxxxx x registrovaným xxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2008

306/2008 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 155/95 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx a provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé další xxxxxx

x účinností xx 1.1.2010

282/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.8.2009

85/2010 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 110/2006 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.4.2010

73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx XX x o xxxxx souvisejících zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.4.2011

329/2011 Xx., x poskytování xxxxx osobám xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

366/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxx nouzi, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 117/95 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

458/2011 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015 x 1.1.2014

399/2012 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xx důchodové spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

401/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

463/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 266/2006 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 21.12.2012

44/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 285/2002 Sb., x xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx tkání x xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.4.2013

105/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx justiční xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

303/2013 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx rekodifikace xxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2014

344/2013 Xx., x xxxxx daňových xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

182/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 266/2006 Xx., o xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 29.8.2014

252/2014 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 111/2006 Xx., o xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2015 s xxxxxxxx §8, který xxxxxx xxxxxxxxx 19.11.2014

267/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 586/92 Xx., o xxxxxx x příjmů, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2014

332/2014 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 221/99 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

205/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx č. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx další xxxxxx

x účinností xx 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2016

277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv

s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

540/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

588/2020 Xx., x xxxxxxxxx výživném xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x náhradním výživném)

s xxxxxxxxx xx 1.7.2021

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 31.12.2021

297/2021 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2022

324/2021 Xx., o jednorázovém xxxxxxxxxx xxxxxxxx dotčených xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx skladů Xxxxxxxxxx-Xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

177/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 222/2016 Xx., x Xxxxxx zákonů a xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x tvorbě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv (zákon x Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních smluv), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 277/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 31.12.2022

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 111/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxx nouzi.
Xxxxx č. 117/1995 Sb., o xxxxxx sociální xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §11 xx 16 xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2x) Xxxxx č. 115/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §115 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxxxxxx §35c xxxxxx x. 586/1992 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 669/2004 Xx.
5) §45 xxxxxx o xxxxxx.
5) §953 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §63 x 74 xxxxxx x rodině.
6) §796 xxxxxxxxxx zákoníku.
7) §69 xxxxxx x rodině.
7) §824 xxxxxxxxxx zákoníku.
8) §78 xxxxxx x rodině.
8) §826 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) §45a xxxxxx o xxxxxx.
9) §828 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §45b xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxx.
10) §958 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §45 xxxxxx x xxxxxx.
§76a xxxxxxxxxx soudního xxxx.
11) §963 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §6 xxxx. 10 xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx.
14) §7 xxxx. 1 a 2 xxxxxx č. 586/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) §8 xxxx. 1 xxxx. x) až x) x písm. x) x x) xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
16) §9 xxxx. 1 a 7 zákona č. 586/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §10 xxxx. 1 x §10 xxxx. 9 xxxx. x) zákona x. 586/1992 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
18) §7a xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) Xxxxx č. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
20) Xxxxx č. 118/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx platební xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) §4 xxxx. 1 x §6 xxxx. 9 xxxxxx x. 586/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
22) §6 xxxx. 9 xxxxxx x. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22x) §33 x násl. x §36 a xxxx. xxxxxx x. 111/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx.
22x) §7 xxxxxx x. 108/2006 Xx., o sociálních xxxxxxxx.
23) §5 xxxxxx č. 586/1992 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) §11 xxxx. 3 xxxxxx x. 143/1992 Sb., x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, §119 xxxxxx x. 361/2003 Xx., x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24x) Xxxxxxxxx §192 xx 194 xxxxxxxx práce, §34 xxxx. 4 xxxxxx x. 236/1995 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonem funkce xxxxxxxxxxxxx státní xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a soudců x poslanců Evropského xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §73 xxxx. 4 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §48 xxxx. 3 zákona x. 129/2000 Xx., x krajích (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §53 xxxx. 4 xxxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) §11 xxxxxx č. 108/2006 Xx., o sociálních xxxxxxxx.
26) §47f xxxx. 3 a 4 zákona x. 359/1999 Xx.
27) Xxxxx č. 329/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxx osobám xx xxxxxxxxxx postižením a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
28) Xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 357/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x osvobození Československa x xxxxxxxxx pozůstalých xx nich, o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x letech 1939 až 1945 x o změně xxxxxxxxx zákonů.
28x) Čl. 37 xxxx. 1 x xx. 39 x 41 Úmluvy x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx pod č. 209/1992 Sb., ve xxxxx Xxxxxxxxx x. 11 k Xxxxxx x xxxxxxx lidských xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, kterým xx xxxx kontrolní xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx pod x. 243/1998 Sb.
29) §9 xxxx. 6 xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) §9 xxxx. 3 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
31) §47e x xxxx. xxxxxx x. 359/1999 Sb.