Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Zákon o životním a existenčním minimu
110/2006 Sb.

Zákon

Předmět úpravy §1

Životní minimum jednotlivce §2

Životní minimum společně posuzovaných osob §3 §4

Existenční minimum §5

Posuzování příjmů §6 §7

Způsob zápočtu příjmů ze samostatné činnosti §8

Zvýšení částek životního a existenčního minima §9

Přechodné ustanovení §10

Zrušovací ustanovení §11

Účinnost §12

č. 540/2020 Sb. - Čl. XV

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.

INFORMACE

110
XXXXX
xx xxx 14. xxxxxx 2006
o životním x existenčním minimu

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

Předmět úpravy

(1) Tento xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx příjmů (xxxx xxx "příjem") xxxxxxxxx osob (xxxx xxx "xxxxx") x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na úrovni xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxxxxxx pomoci x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx1).

§2

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 3&xxxx;126 Xx. Xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx posuzována x xxxxxx osobami uvedenými x §4.

Životní minimum xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

§3

(1) Pokud xx xxxxx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx osobami (§4), xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx tak, xx xx nejdříve xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxxxx dětmi, a xxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxx x xxxxxx skupin xxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx nejstarší xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx, kterého osoba xxxxxxx x kalendářním xxxxxx, za xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx životního xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x pořadí, xxxx xxxxxxx 2&xxxx;880 Xx.

(3) Částka xxxxxxxxx xxxxxx osoby, xxxxx xx posuzována jako xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxx

x) 2 600 Xx x xxxxx xx 15 xxx věku, xxxxx není nezaopatřeným xxxxxxx,

x) 2 250 Kč x xxxxxxxxxxxxxx dítěte xx 15 xx 26 xxx xxxx,

x) 1&xxxx;960 Kč x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 6 xx 15 xxx věku,

d) 1 600 Xx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 6 xxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx osob, které xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx stanoví xxxx úhrn xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx2).

§4

(1) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx x nezletilé xxxxxxxxxxxx děti,

b) manželé xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2a); xx partnera se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx považuje xxxx xxxxxxx, xx kterým xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx xxxxxxxxxxxx partnerství xx xxxxxxx právních předpisů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx a

1. xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. zletilé xxxx,

xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx užívají xxx a xxxxxx xxxxxxxx posuzovány s xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x),

x) xxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx užívají xxx, x xxxxxxxx xxxx, xxxxx prokáží, xx spolu xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx náklady xx xxx xxxxxxx3).

(2) Xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uspořádáním x xxxxxxxxx splňují xxxxxxxxx xx trvalé xxxxxxx x jsou x xxxxxx xxxxx užívání xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo jsou xxxxxxxxxxxx xxxx xxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx svěřeno xx péče jednoho x xxxxxx na xxxxxxx rozhodnutí příslušného xxxxxx, neposuzuje xx xxxxxxxx s druhým xxxxxxx, nestanoví-li tento xxxxx xxxxx. X xxxxxxx svěření xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx rodičů xx xxxx posuzuje xxxxxxxx x xxx xxxxxxx, se xxxxxx xx být posuzováno xxxxx xxxxxxxxxxx prohlášení xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx toto prohlášení xxxxxxxx xx uplynutí xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx posuzuje pro xxxxx tohoto zákona xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx4), xx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxxxxx3).

(4) Za xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx též osoba, xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx péče xxxxxxxxxxx xxxx rodičů na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; v tomto xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Za xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx nahrazující xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx o

a) xxxxxxx xxxxxx xx péče xxxx xxxxx5),

x) osvojení xxxxxx6),

x) xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx7),

x) předání dítěte xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx8),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx osoby poručníkem xxxxxx9),

x) xxxxxxx dítěte xx pěstounské péče x xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx10),

x) xxxxxxx dítěte xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o pěstounskou xxxx11),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx x xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx, xxxxx je xx xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ústavu (xxxxxxxx) xxx xxxx x xxxx nebo xxxxxx. Za xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx (xxxxxxxx) xxx xxxx x děti xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx ústav (xxxxxxxx) xxxxx stravování, xxxxxxxxx x xxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, které lze xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx posuzování xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx okruh xxxxxxxx posuzovaných xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx společně xxxxxxxxx xxx se xxxxx xxxxxx xx však xxxxxxxx x s xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 jsou x xxxxx, které xx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, jakož x z důvodu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx, který xxxxxxx x xxxxxxx.

(8) Osoba, xxxxx xx ve xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxx společně xxxxxxxxxxx, x to xxxxxxxx prvním dnem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nastala, xx xxxxxxxxxxx že xxxxxxx xxxxxxxxxx k tomuto xxx nadále trvá; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxx, xxxxx xxxx ve xxx osobní péči x xxxx xxxxxx xxxxx xxxx trestu xxxxxx xxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Částka xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx 2&xxxx;020 Xx.

(2) Xxxxxxxxxx minimum xxxxx použít x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx invalidní xx xxxxxx stupni x x xxxxx xxxxxx 68 xxx.

Xxxxxxxxxx příjmů

§6

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx osoby dosahuje xxxxxx xxxxxxxxx minima xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx porovnává xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příjmů x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx jsou xxxx xxxxx posuzovány xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx započitatelných xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx s úhrnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§7

(1) Za xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx

x) xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zákoně o xxxxxx x xxxxxx12), x výjimkou příjmů xx závislé xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx samostatné xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx14), x výjimkou xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nezaopatřeného xxxxxx, xxxxx xx xxxxx §8 byly xxxxxxxxxxxxx xx měsíce xxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx o xxxxxx x příjmů15), pokud xxxxx o plnění xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x nájmu xxxxx zákona x xxxxxx x xxxxxx16),

x) xxxxxxx xxxxxx uvedené x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx17),

x xx po xxxxxxx xxxxxx vynaložených xx xxxxxx dosažení, zajištění x udržení, xx xxxxxxx daně x xxxxxx a xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx politiku zaměstnanosti x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nebyly xxxxxxxx x xxxxxxxxx zahrnuty xx xxxxxx výdajů.

(2) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx nemocenského xxxxxxxxx (péče) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) podpora x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx rekvalifikaci19),

c) xxxxxx z xxxxxxxxx xxx případ dožití xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxx osoby, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx započitatelných příjmů xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx přijala,

e) dávky xxxxxx sociální podpory x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx31), x výjimkou xxxxxxxxx xx bydlení x jednorázových xxxxx, x náhradní výživné xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx1),

x) mzdové xxxxxx xxxxxxxxx Úřadem xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx pobočkou pro xxxxxx město Prahu xxxxx zákona x xxxxxxx zaměstnanců xxx xxxxxxxx neschopnosti zaměstnavatele x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx20),

x) xxxxxx, xxxxx jsou předmětem xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxx xxxx osvobozeny21), xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a) xx x) xxxx x odstavci 5, x xxxxxxxx

1. xxxxxx xx závislé xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx daně x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx22), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x), j) x x),

2. přijaté xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx majetku, xxxxxxxx x příspěvku na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx živelní xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx-Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státem xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

5. xxxxxxx x xxxxxxxxx x prostředků fundace x xxxxxx

6. xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx v xxxxxx xxxxx22a),

7. xxxxxx plynoucího x xxxxxx péče x xxxxxxx xxxx xxxxx osobu, xxxxx xx nárok xx xxxxxxxxx na xxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxx22b), je-li xxxx xxxx vykonávána xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx společně xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §4,

8. xxxxxxxxx,

9. příjmů xx formě xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vynaložených xxxxxx xxxxxxxxx s darováním x odběrem xxxx x jejích xxxxxx, xxxxx, buněk xxxx xxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

10. náhrad (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxx k xxxxxxxx xx xxxxxxxxx Evropské xxxx,

11. xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx daňového xxxxxx,

x to xx xxxx po odpočtu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx dosažení, xxxxxxxxx x xxxxxxx, které xx xxx xxxxx xxxx stanoví xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx určení xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x daních x xxxxxx23),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx příplatek za xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx vojákům x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx24) vyslaným x xxxxx jednotky xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů xxxx xxxxx Xxxxx republiky xx dobu xxxxxxxx x xxxxxxxxx, a xx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx účel xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxx x xxxxxx x příjmů23),

j) xxxxxx získaný ve xxxxx xxxxxxx mzdy, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx sníženého xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti nebo xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx24a), x xx ve výši xx odpočtu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, zajištění x xxxxxxx, xxxxx se xxx xxxxx xxxx xxxxxxx obdobně jako xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx23),

x) xxxxxx ze závislé xxxxxxxx vykonávané na xxxxx České republiky, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xx sídlem xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, podle xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx,

x) další opakující xx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xx xxxxxxxx též xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x odstavcích 1 x 2 x xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx, pojistného x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2.

(4) Je-li příjem xxxxxxx v odstavcích 1 a 2 xxxxxxxx v xxxx xxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxx měnu xxxxx příslušného xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx období, xx xxxxx se xxxxxxxx příjem, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxx, x xxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kurs, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx používaný xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x prvnímu xxx xxxxxx, za xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx x cizí xxxx předmětem xxxx x příjmů xxxxx xxxxxx x daních x xxxxxx, xxxxxxxx xx xx českou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx, x xx v xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, kalendářní xxx.

(5) Xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx péči25), část xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx dítěte náležející x xxxxxx závislosti xx xxxxxx jiné xxxxxxx osoby xx xxxxxx X xx XX26), xxxxxxxxx xx xxxxxxxx27), xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx27), xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx za uvolnění xxxx xxxxxxx x xxxxxx nákladů na xxxxxxxxxx bytové xxxxxxx x xxxxxxxx příspěvek x důchodu podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů28). Xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx příjem xxxxxxxx x titulu xxxxxxxxxxxxx zadostiučinění xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxx záležitosti xxxx Evropským xxxxxx xxx xxxxxx práva xx xxxxxxx xxxxx xxxx jednostranného xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxx, xxxxxx se Xxxxx xxxxxxxxx zavázala xxxxxxx28a). Xx xxxxxx se xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx odškodnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx soudem, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx obdobným xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx jednu x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §145 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráci xx věcech trestních.

§8

Xxxxxx xxxxxxx příjmů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxxxxx příjem xx kalendářní xxxxx xx u xxxxx, xxxxx má nebo xxxx xxxxxx xxxxxxx x §7 odst. 1 písm. b), xxxxxxxx

x) částka xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zahrnující xxxxxxxxxx měsíce, x xxxxx byla xxxxxxx xx část měsíce xxxxxxxxxx činnost, x xxx xxxx xxxxx xxxxxx uvedené v §7 odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxx-xx x xxxxxxxxxx x paušálním xxxxxx.

(2) Xx započitatelný xxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 50 % xxxxxxx xxxxxxxx mzdy x národním xxxxxxxxxxxx xx předchozí xxxxxxxxxx xxx x xxx, xx tato xxxxxx xx zaokrouhluje xx xxxx xxxxxxxxx xxxx x vyhlašuje xx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí xx xxxxxxx údajů Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx sdělením xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx částka xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 vždy od 1. xxxxxxxx roku, x xxxx došlo x vyhlášení xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx předchozí xxxxxxxxxx rok, xx 30. června xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Částka xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost, xxxxx se považuje xxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx29), xxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o důchodovém xxxxxxxxx za činnost xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx proto, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx30).

(3) U xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx, xxx nepřerušila xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uvedená x xxxxxxxx 2; xx xxxxxxx, xxx-xx x osobu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost29), xxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx osoby samostatně xxxxxxxxx činné xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx30).

(4) U xxxxx, xxxxx má xxxx xxxx příjmy xxxxxxx x §7 xxxx. 1 xxxx. x) x xx xxxxxxxxx zdaňovací xxxxxx xxxxxxxx přiznání x xxxx x příjmů x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v paušálním xxxxxx, se vychází x těchto xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx období. X případě, xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x předcházejícím xxxxxxxxxx xxxxxx podnikatelskou xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxx xxxxxxxxxxxx, vychází xx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2. X xxxxx, na kterou xx nevztahuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 až xx xxxxx kalendářního xxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxx příjmu, xxxxx xxxx povinna xxxxx xxxxxx přiznání.

§9

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x existenčního xxxxxx

(1) Xxxxxx životního xxxxxx xxxxxxxxx v §2 x §3 xxxx. 2 x 3 x částku xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v §5 xxxx. 1 xxxx xxxxx zvýšit xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx výživu x na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx domácnosti xxxxxx (xxxx xxx "příslušný xxxxx spotřebitelských xxx") xx xxxxxxxxxx rozhodném xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx cen xxxxxxx xx počátku xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o 5 %.

(2) Xxxxx xxxx nařízením částky xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §2 a §3 xxxx. 2 x 3 x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Rozhodné xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx období je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx minima x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x posledním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx částek xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x pravidelném xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx kalendářnímu xxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx, kdy xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx měsíc následující xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx mimořádným xxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx cen xx xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu.

§10

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx minima x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx měsícem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 2006.

§11

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 463/1991 Sb., x xxxxxxxx minimu.

2. Xxxxxxxx xxxxx č. 245/1994 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx částky xxxxxxxxx minima a xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxx č. 281/1995 Sb., xxxxxx xx zvyšují xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxx č. 219/1996 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxx č. 123/1997 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx životního minima.

6. Xxxxxxxx xxxxx č. 42/1998 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx minima.

7. Xxxxxxxx xxxxx č. 56/2000 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx minima.

8. Xxxxxxxx xxxxx č. 333/2001 Sb., xxxxxx se zvyšují xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxxxx xxxxx č. 664/2004 Sb., xxxxxx se zvyšují xxxxxx životního xxxxxx.

10. Xxxxxxxx vlády č. 505/2005 Sb., x zvýšení částek xxxxxxxxx xxxxxx.

§12

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2007.

Xxxxxxxx x. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxxxxx x. x.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, se xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do 30. xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 110/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 540/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 110/2006 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2007.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

218/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 267/2006 Xx., o xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zákon x. 264/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx č. 585/2006 Xx., zákon č. 110/2006 Xx., o xxxxxxxx a existenčním xxxxxx, xxxxx č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 155/95 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010 (xxxxxxx x. 282/2009 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2013), (zákonem x. 463/2012 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2015) a (xxxxxxx x. 182/2014 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx na 1.1.2017)

261/2007 Xx., x stabilizaci xxxxxxxxx rozpočtů

s účinností xx 1.1.2008 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.1.2009

88/2008 Xx., nález XX ze xxx 31.1.2008 ve xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a na xxxxxxx některých ustanovení xxxxxx x. 586/92 Xx., o xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 27.3.2008

129/2008 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

239/2008 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony xxxxxxxxxxx s registrovaným xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

306/2008 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 582/91 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

282/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 31.8.2009

85/2010 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx x existenčním xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2010

73/2011 Xx., x Xxxxx práce XX x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2011

329/2011 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxx osobám xx xxxxxxxxxx postižením a x xxxxx souvisejících xxxxxx

x účinností xx 1.1.2012

366/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 108/2006 Xx., o sociálních xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 117/95 Sb., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx daňových a xxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2015 x 1.1.2014

399/2012 Xx., o xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

401/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

463/2012 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x další související xxxxx

x účinností od 21.12.2012

44/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 285/2002 Sb., x darování, xxxxxxxx x transplantacích xxxxx x orgánů x x xxxxx některých xxxxxx (transplantační zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.4.2013

105/2013 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx justiční xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

303/2013 Xx., kterým xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx rekodifikace xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

344/2013 Xx., x změně daňových xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

182/2014 Xx., kterým se xxxx zákon x. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 29.8.2014

252/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 111/2006 Xx., x xxxxxx x hmotné nouzi, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2015 x xxxxxxxx §8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 19.11.2014

267/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 31.12.2014

332/2014 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 221/99 Xx., x xxxxxxxx x povolání, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

205/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx č. 266/2006 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx další xxxxxx

x účinností xx 1.10.2015

377/2015 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx důchodového xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

277/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x Sbírce zákonů x xxxxxxxxxxxxx smluv

s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

540/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 586/1992 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx

x účinností od 1.1.2021

588/2020 Sb., o xxxxxxxxx výživném pro xxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x náhradním xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.7.2021

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx elektronizací xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2021

297/2021 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx sterilizovaným x xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2022

324/2021 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx subjektů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx-Xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

177/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 222/2016 Xx., o Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx smluv a x tvorbě právních xxxxxxxx vyhlašovaných xx Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx x Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2022

456/2022 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 117/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 110/2006 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx v xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 1.1.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci x xxxxxx xxxxx.
Xxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
2) §11 xx 16 xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx.
2x) Xxxxx č. 115/2006 Sb., x registrovaném xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §115 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Například §35c xxxxxx x. 586/1992 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 669/2004 Sb.
5) §45 xxxxxx o xxxxxx.
5) §953 xxxxxxxxxx zákoníku.
6) §63 x 74 zákona x rodině.
6) §796 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) §69 xxxxxx o rodině.
7) §824 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §78 xxxxxx x rodině.
8) §826 xxxxxxxxxx zákoníku.
9) §45a xxxxxx x xxxxxx.
9) §828 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §45b xxxx. 2 zákona x xxxxxx.
10) §958 xxxxxxxxxx zákoníku.
11) §45 xxxxxx o xxxxxx.
§76a občanského soudního xxxx.
11) §963 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) §6 xxxx. 1 zákona x. 586/1992 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §6 xxxx. 10 zákona x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §7 xxxx. 1 a 2 xxxxxx č. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
15) §8 xxxx. 1 xxxx. x) xx e) x písm. x) x h) xxxxxx x. 586/1992 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
16) §9 xxxx. 1 a 7 xxxxxx č. 586/1992 Sb., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
17) §10 xxxx. 1 a §10 xxxx. 9 xxxx. x) xxxxxx x. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) §7a xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) Zákon č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Xxxxx č. 118/2000 Sb., o ochraně xxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
21) §4 xxxx. 1 a §6 odst. 9 xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §6 xxxx. 9 xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22a) §33 x násl. x §36 x xxxx. xxxxxx x. 111/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx.
22x) §7 xxxxxx x. 108/2006 Xx., o sociálních xxxxxxxx.
23) §5 xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) §11 xxxx. 3 xxxxxx x. 143/1992 Xx., x xxxxx a xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x některých xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §119 xxxxxx x. 361/2003 Xx., x služebním xxxxxx příslušníků bezpečnostních xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
24a) Xxxxxxxxx §192 xx 194 xxxxxxxx práce, §34 xxxx. 4 xxxxxx x. 236/1995 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spojených x výkonem funkce xxxxxxxxxxxxx xxxxxx moci x některých státních xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §73 xxxx. 4 xxxxxx x. 128/2000 Sb., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §48 xxxx. 3 zákona x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, §53 xxxx. 4 xxxxxx x. 131/2000 Xx., x hlavním xxxxx Xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) §11 xxxxxx x. 108/2006 Xx., o sociálních xxxxxxxx.
26) §47f xxxx. 3 x 4 xxxxxx x. 359/1999 Sb.
27) Zákon č. 329/2011 Sb., x poskytování xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
28) Část xxxxx hlava druhá xxxxxx č. 357/2005 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx národního xxxx xx vznik x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nich, x xxxxxxxxx příspěvku k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxx některým účastníkům xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxx 1939 xx 1945 x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
28x) Čl. 37 xxxx. 1 x xx. 39 x 41 Xxxxxx o xxxxxxx lidských xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx č. 209/1992 Xx., xx xxxxx Xxxxxxxxx x. 11 k Xxxxxx x xxxxxxx lidských xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx pod č. 243/1998 Xx.
29) §9 xxxx. 6 zákona x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) §9 xxxx. 3 xxxx. x) x f) xxxxxx č. 155/1995 Xx., ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
31) §47e x xxxx. xxxxxx x. 359/1999 Xx.