Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)
441/2013 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

ČÁST DRUHÁ - OBVYKLÁ CENA A TRŽNÍ HODNOTA

Určení obvyklé ceny §1a

Určení tržní hodnoty §1b §1c

ČÁST TŘETÍ - OCEŇOVÁNÍ POZEMKŮ

Cenová mapa stavebních pozemků §2

Stavební pozemek neoceněný v cenové mapě stavebních pozemků §3 §4

Společná ustanovení pro stavební pozemek neoceněný v cenové mapě stavebních pozemků §5

Zemědělský pozemek §6

Lesní pozemek a nelesní pozemek s lesním porostem §7

Pozemek vodní plochy §8

Jiný pozemek §9

ČÁST ČTVRTÁ - OCEŇOVÁNÍ STAVEB

HLAVA I - OCEŇOVÁNÍ STAVEB NÁKLADOVÝM ZPŮSOBEM §10

Cena stavby nákladovým způsobem se zjistí podle vzorce §11

Budova a hala §12

Rodinný dům, rekreační chalupa a rekreační domek §13

Rekreační chata a zahrádkářská chata §14

Garáž §15

Vedlejší stavba §16

Inženýrská a speciální pozemní stavba §17

Venkovní úpravy §18

Studna §19

Hřbitovní stavba a hřbitovní zařízení §20

Oceňování jednotek §21

Rybník, malá vodní nádrž a ostatní vodní dílo §22

Jiné stavby §23

Kulturní památka §24

Rozestavěná stavba §25

Stavba určená k odstranění §26

Stavba, která není spojena se zemí pevným základem §27

Stavba s víceúčelovým užitím §28

Stavba z více konstrukčních systémů §29 §29a

Opotřebení stavby §30

HLAVA II - OCEŇOVÁNÍ STAVEB KOMBINACÍ NÁKLADOVÉHO A VÝNOSOVÉHO ZPŮSOBU §31 §32 §33

HLAVA III - OCEŇOVÁNÍ STAVEB POROVNÁVACÍM ZPŮSOBEM §34

Rodinný dům, rekreační chalupa a rekreační domek §35

Rekreační chata a zahrádkářská chata §36

Garáž §37

Jednotky §38

ČÁST PÁTÁ - VĚCNÁ PRÁVA K NEMOVITÝM VĚCEM

Oceňování práva stavby §39

Oceňování věcného břemene §39a

Zjednodušené ocenění věcného břemene pro technickou infrastrukturu §39b

Oceňování závady na nemovité věci §39c

ČÁST ŠESTÁ - OCEŇOVÁNÍ TRVALÝCH POROSTŮ

Lesní porost na lesním pozemku §40 §41

Cenová přirážka, srážky a koeficienty §42

Lesní porost na nelesním pozemku §43

Nelesní porost §44

Oceňování lesního porostu zjednodušeným způsobem §45

Ovocné dřeviny, rychle rostoucí dřeviny, vinná réva, chmelové a okrasné rostliny §46

Oceňování ovocných dřevin, vinné révy, okrasných rostlin a jejich smíšených porostů zjednodušeným způsobem §47

ČÁST SEDMÁ - OCEŇOVÁNÍ MAJETKOVÝCH PRÁV VYPLÝVAJÍCÍCH Z PRŮMYSLOVÝCH PRÁV A PRÁV NA OZNAČENÍ A VÝROBNĚ TECHNICKÝCH A OBCHODNÍCH POZNATKŮ §48

Zatřídění pro určení indexu polohy §48a §48b

ČÁST OSMÁ - SPOLEČNÁ, ZÁVĚREČNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ §49 §50 §51 §52 §53 §54

Účinnost §55

Příloha č. 1 - Měření a výpočet výměr staveb a jejich částí

Příloha č. 2 - Základní ceny za m2 stavebního pozemku ve vyjmenované obci, okresu, nebo oblasti

Příloha č. 3 - Index trhu s nemovitými věcmi

Příloha č. 4 - Základní ceny zemědělských pozemků podle bonitovaných půdně ekologických jednotek

Příloha č. 5 - Úprava základních cen zemědělských pozemků

Příloha č. 6 - Základní ceny lesních pozemků podle souborů lesních typů (Kč/m2)

Příloha č. 7 - Úprava základních cen lesních pozemků

Příloha č. 8 - Základní ceny za m3 obestavěného prostoru budovy a její standardní vybavení a základní ceny za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru

Příloha č. 9 - Základní ceny za m3 obestavěného prostoru haly a její standardní vybavení a cena za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru

Příloha č. 10 - Koeficienty přepočtu základní ceny podle druhu konstrukce - K1

Příloha č. 11 - Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků a jejich standardní vybavení a základní ceny za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru

Příloha č. 12 - Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rekreačních chat a zahrádkářských chat a jejich standardní vybavení

Příloha č. 13 - Základní ceny za m3 obestavěného prostoru garáží a jejich standardní vybavení

Příloha č. 14 - Základní ceny za m3 obestavěného prostoru vedlejších staveb a jejich standardní vybavení

Příloha č. 15 - Základní ceny staveb inženýrských a speciálních pozemních

Příloha č. 16 - Ceny studní

Příloha č. 17 - Základní ceny venkovních úprav a způsob jejich provedení

Příloha č. 18 - Základní ceny hřbitovních staveb a hřbitovních zařízení

Příloha č. 19 - Určení ceny stavby rybníka a koeficienty pro její úpravu

Příloha č. 20 - Koeficient polohový - K5

Příloha č. 21 - Opotřebení staveb

Příloha č. 22 - Míry kapitalizace pro oceňování nemovitých věcí a majetkových práv výnosovým způsobem

Příloha č. 22a - Koeficienty míry užitku a omezení vlastníka nemovité věci pro zjednodušené ocenění věcných břemen technické infrastruktury

Příloha č. 23 - Zatřídění nemovité věci do skupiny podle analýzy jejího rozvoje pro ocenění kombinací nákladového a výnosového způsobu

Příloha č. 24 - Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku

Příloha č. 25 - Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty

Příloha č. 26 - Základní ceny za m3 obestavěného prostoru garáže

Příloha č. 27 - Základní ceny za m2 podlahové plochy jednotky bytu

Příloha č. 28 - Přiřazení jednotlivých dřevin do skupin lesních dřevin

Příloha č. 29 - Převodní tabulky bonitních stupňů lesních dřevin

Příloha č. 30 - Ceny (Kč/m2) mýtní výtěže Au v obmýtí u při zakmenění 1,0 podle skupin lesních dřevin

Příloha č. 31 - Náklady (Kč/m2) na zajištěné kultury c podle skupin lesních dřevin

Příloha č. 32 - Věkové hodnotové faktory fa pro skupiny lesních dřevin při různém obmýtí

Příloha č. 33 - Úprava základech cen lesních porostů

Příloha č. 34 - Ocenění nelesních porostu podle §44

Příloha č. 35 - Ceny lesního porostu (Kč/m2) pro skupiny dřevin při zakmenění 1,0 k ocenění lesních porostů podle §45

Příloha č. 36 - Ceny ovocných dřevin

Příloha č. 37 - Ceny vinné révy včetně zařízení vinic

Příloha č. 38 - Ceny chmelových rostlin včetně zařízení chmelnic

Příloha č. 39 - Ceny okrasných rostlin

Příloha č. 40 - Zařazení druhů okrasných rostlin do skupin

Příloha č. 41 - Koeficienty změn cen staveb - Ki

Příloha č. 42 - Seznam druhů rychle rostoucích dřevin (RRD) pěstovaných ve výmladkových plantážích na zemědělské půdě

Příloha č. 43 - Základní ceny výmladkových plantáží rychle rostoucích dřevin (VP - RRD)1) na zemědělské půdě podle stáří pařezů a kmenů

Příloha č. 44 - Typy výmladkových plantáží rychle rostoucích dřevin a korekční faktor (KFT) jejich ceny podle intenzity pěstování a druhů dřevin

INFORMACE

441

XXXXXXXX

xx dne 17. xxxxxxxx 2013

k provedení xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx vyhláška)

Ministerstvo xxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 zákona x. 151/1997 Xx., x oceňování xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 303/2013 Xx., stanoví:

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx stanovuje xxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx k xxxxx x postupy při xxxxxxxxx způsobů xxxxxxxxx xxxx, xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot x xxxxxx.

XXXX DRUHÁ

OBVYKLÁ XXXX X TRŽNÍ XXXXXXX

§1x

Xxxxxx xxxxxxx ceny

(1) Obvyklá xxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx sjednaných cen xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ocenění x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx. Do xxxxxxxxx xx nezahrnují xxxx sjednané xx xxxxx mimořádných xxxxxxxxx xxxx, osobních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Postup určení xxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx údajů xx xxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx od 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx kritérií podle xxxxx předmětu xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx porovnání x xxxxxxxxx x významným xxxxxxx na xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx oceňovanými xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx sjednaných cen x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx předmětů xxxxxxx od předmětů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx cen xxxxxx xxxxxxxxxxxx případného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x

x) určení xxxxxxx xxxx, která xxxxxxx x vyhodnocení souboru xxxxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxx určení xxxxxxx ceny xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zpracování xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx realizovaných xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx výsledky.

§1a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 488/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§1b

Určení tržní hodnoty

(1) Xxxxx xxxxxxxx předmětu xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx nákladového. Při xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ocenění xx xxxxxxxxxx xxxxx rizika x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, se přihlíží x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, které je xx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx dosažitelné, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx proveditelné.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxx určení xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx x ocenění xxxxxx x xxxxxxxx.

§1x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 488/2020 Sb. x účinností od 1.1.2021

§1x

(1) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx ceny xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx i xxxx xxxxxxxx.

(2) Odstavec 1 se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx banky, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x úvěrního xxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXX

§2

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx stavebních xxxxxxx zahrnuje

a) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

1. věcnou xxxxxxx stavu xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x možnostem jeho xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx zvláštnostem, xxxxx xxxxxxxxx jeho kvalitu x xxxxxx cen,

2. xxxxx použitého xxxxxxxx xxxxxxxx a jeho xxxxxxx x hlediska xxxxxxx stavu evidovaného x xxxxxxxx nemovitostí xx xxxxxxxxx xxxxxx x terénu,

3. komentář xx zdrojům xxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxx postupu xxxxxxxxxx x předpoklad xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

1. mapu xx xxxxxxxxxx stavebních xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx 1 : 5 000 xxxx xxxxxx,

2. popisné xxxxx, kterými xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx parcelní xxxxx xxxxxxx,

3. ceny u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx ceny vymezených xxxxxx parcel se xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx účelem xxxxx x xxxxxxx stavební xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx změny xxxxxxxxx xxxx před xxxxx vydáním Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x vyjádření x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx X4 xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx.

(3) Do xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zařadit xxxxx xxxxxxxx pozemky. Xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx stavebních xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx než xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx z xxxxxx malého xxxxxxx xxxx xxxxx při xxxxxxxxxx vyjmout, je xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx textové xxxxx.

(4) Stavební xxxxxxx, xxxxx xx zařazen xx cenové xxxx xxxxxxxxxx pozemků, se xxxxx xxxxx §3 xx 5, pokud xx xxxxx xxxxx x xxxxxx mapy xxxxxx, xxxxxxx

x) xx xx skupině parcel x xxxxxxxxxxxx cenou,

b) xx xxxxxxx xxx xxxxx x cenové xxxx xxxxxxxxxx pozemků xxxx xx skupinách xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx cenami,

c) xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx pozemky xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obce x xxxxxxx 1 : 5&xxxx;000 xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx stejnou xxxxx, nebo

d) je xxxxxxx právem xxxxxx.

(5) Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx stavebních xxxxxxx ocenit. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(6) Stavební xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxx §3 xx 5.

§3

Xxxxxxxx xxxxxxx neoceněný x xxxxxx mapě xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx stavebního xxxxxxx xx xxxxx obce xx xxxx xxx

x) xxxxxxxxxxx obce, xxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx x. 1 x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx uvedenou xxxxxxxx xxxxx XX x Xx xx x2,

x) obce nevyjmenované x xxxxxxx č. 1 x příloze č. 2 x xxxx vyhlášce xxxxx xxxxxx

XX = XXx x X1 x X2 x X3 x X4 x X5 x X6,

xxx

XX ..... základní xxxx xxxxxxxxxx pozemku x Xx za x2,

XXx ..... xxxxxxxx xxxx XX xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xx xx x2 xxxxxxx x xxxxxxx č. 1 přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx obec xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, Mariánských Xxxxx, Xxxxxxxx x Luhačovic; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxx stavebního xxxxxxx (XXx) nejnižší xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx vyjmenované xxxx,

2. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx se obec xxxxxxx,

X1 ..... hodnota xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx obce, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, uvedená x tabulce x. 2 x příloze č. 2 x xxxx vyhlášce,

O2 ..... xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx znaku hospodářsko-správního xxxxxxx xxxx, xx xxxxx se stavební xxxxxxx xxxxxxx, uvedená x xxxxxxx č. 2 x příloze č. 2 x této xxxxxxxx,

X3 ..... xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx znaku xxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx pozemek xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx č. 2 x příloze č. 2 k xxxx xxxxxxxx,

X4 ..... xxxxxxx kvalitativního pásma xxxxx xxxxxxxxx infrastruktury x xxxx, xx xxxxx se stavební xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx č. 2 v příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx,

X5 ..... xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dopravní xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx stavební xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 x příloze č. 2 x xxxx vyhlášce,

O6 ..... hodnota kvalitativního xxxxx znaku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx x. 2 v příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

(2)&xxxx;Xxxxxxxx cena stavebního xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx.

§4

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stavebního xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v druhu xxxxxxx xxxxxxxxx plocha x nádvoří xxxx xxxxxxx k tomuto xxxxx již xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx, podle xxxxxx

XXX = ZC x X,

xxx

XXX ..... xxxxxxxx xxxx upravená xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xx xx x2,

XX ..... xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pozemku obce x Xx xx x2 určená xxxxx §3,

X ..... xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx

X = XX x IO x IP,

kde

IT ..... xxxxx trhu xxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx hodnota x příloze x. 3 x xxxx xxxxxxxx,, xxxxx xx xxxx podle xxxxxx

xxx

1 ..... konstanta,

Pi ..... xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x-xxxx xxxxx indexu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 1 x příloze č. 3 x xxxx vyhlášce,

i ..... xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx,

XX ..... xxxxx xxxxxxxxxxx vlivů xxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxx vzorce

kde

1 ..... xxxxxxxxx,

Xx ..... xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x-xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedeného x tabulce x. 2 x příloze č. 3 x této xxxxxxxx,

x ..... xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

XX ..... index xxxxxx, xxxxx xx xxxx podle xxxxxx

xxx

Xx ..... xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx i-tého xxxxx xxxxxx polohy xxxxxxxxx x xxxxxxx č. 3 nebo 4 x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx stavby,

i ..... xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx polohy,

n ..... počet xxxxx xxxxxx xxxxxx.

x xxxxxxx x. 3 nebo 4 v příloze č. 3 x této xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pozemku, xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánem, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx souhlasem, ohlášením xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 3 xx 6, xx xxxx určená podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,80.

(3) Základní xxxx xxxxxxxx stavebního xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx ostatní xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí pozemní xxxxxxxxxx, jakož i xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx již xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx regulačním xxxxxx, xx xxxx xxxxxx podle vzorce

ZCU = XX x X,

xxx

XXX ..... základní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v Kč xx m2,

ZC ..... xxxxxxxx cena xxxxxxxxxx xxxxxxx v Xx xx x2, určená xxxxx §3,

X ..... xxxxx cenového xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx

xxx

Xx ..... xxxxxxx kvalitativního xxxxx x-xxxx znaku xxx xxxxxx základních xxx pozemků xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 5 x příloze č. 3 k této xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx se zpevněným xxxxxxxx a xxxxx xxxxx, xx

XX x 0,15 &xx; XXX &xx; XX x 0,75.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx upravené podle xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x podnikání, včetně xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Základní cena xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x zastavění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx souhlasem, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterým xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx

XXX = XX x XX x IP x 0,80,

kde

ZCU...základní xxxx xxxxxxxx pozemku x Xx za x2,

XX...xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x Xx xx m2, xxxxxx xxxxx §3,

XX...xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx odstavce 1,

XX...xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxx, xx xx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx sloupce x xxxxxxx v xxxxxxx x. 4 x příloze č. 3 k xxxx xxxxxxxx,

0,8...xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxx upravená xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx určeného xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx stavebnímu xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a povoluje, xxxx veřejnoprávní smlouvou x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx zastavěného xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx součástmi vodního xxxx, xxxxx se xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo pozemku xxxxxxx a xxxx xxxxx nádrže xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x druhu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx cena xxxxxx xxxxx xxxxxx

XXX = XX x IT x XX x x,

xxx

XXX...xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x Xx xx x2,

XX...xxxxxxxx xxxx xxxxxxx obce v Xx za m2, xxxxxx podle §3,

IT...index xxxx, xxxxx se xxxx podle xxxxxxxx 1,

XX...xxxxx polohy, který xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 s xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x uvedené v xxxxxxx x. 4 x příloze č. 3 k xxxx vyhlášce,

k...koeficient pro xxxxxx xxxxxxxx ceny xxxxxxx, xxxxx činí

0,85...pro xxxxxxx již xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxx vedeného v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx a xxxx xxxxx nádrže,

0,60...pro xxxxxxx nezastavěný, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, územním xxxxxxxxx, xxxxxxxxx stavebnímu xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvou x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jeho xxxx, xxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx stavbou xxxxxxx díla; pozemek, xxxxxxxxx jeho část, xxxxx xxxxxx dílem xxxxxxxx zastavěn xxxxxx, xx xxxxx xxxxx §8 xxxx xxxxx xxxxxx.

(7)&xxxx;Xxxxxxxx cena xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 xxxx xxxxxxx 30 Xx xx x2, xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 20 Xx xx x2, pro xxxxxxxxxxx pozemky 10 Xx za x2.

§5

Společná ustanovení xxx xxxxxxxx pozemek neoceněný x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 3 x 5 xx xxxxxxx xxx, jakoby jednotný xxxxxxx celek xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx zastavěná xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §4 xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pásem a xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedených x §3 a 4. Hodnota x-xxxx xxxxx xx stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx charakteristik xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx znaku.

(4) Xxxxxx se pro xxxxx xxxxxxx zaokrouhlují xx tři desetinná xxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx se xxxxxxx podle §3 x 4 v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §13, 14, 35 x 36, xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxxx, x součet xxxxxx xxxxx je xxxxx xxx 1 000 x2, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx upravená pozemku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

xxx

X ..... xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxx ..... xxxxxx i-tého pozemku x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx x m2,

n ..... xxxxxxx počet pozemků x xxxxxxxxx funkčním xxxxx,

200 x 0,8 ..... xxxxxxxxx.

(6) Cena xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx cena xxxxxxx, xxxxxxxx x dočasné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx budoucí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx stavby x xxx, xx

x) xxxxx xxxxxxx užívání xxxxxxx právem stavby xx xxxx jako xxxxxxx xxxx pozemku x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 22 xxxxxxxxxxxx xxxxx stavby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxx pozemku se xxxx podle §3 xx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx vyhovující xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stavby xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx; xxxx se xxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx náhrady, xxxxxxxx x cenové xxxxxx x datu xxxxxxx a při xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx zániku práva xxxxxx podle §39 xxxx. 7, xx-xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx právo stavby xxxx xxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx břemeno, cena xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stavby xx xxxx xxxxx xxxxxx

xxx

XXXX......xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právem xxxxxx x Xx,

XX.........xxxx xxxxxxx x Kč,

ou..........roční xxxxxxx užívání pozemku xxxxxx xxxxxx x Xx za xxx,

x.......xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x příloze č. 22 k xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx užití xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, v xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x............xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxx stavby,

Z...........zhodnocení pozemku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx získá xxxxxxxxxx vlastník pozemku xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x Xx,

XXX.......xxxx reálného xxxxxxx x Kč, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, která xxxxxxxxx úplatu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§6

Xxxxxxxxxx pozemek

(1) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidovaného x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx pozemku xxxx xxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, zahrada, ovocný xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxx ceny upravené x Xx xx x2, xxxxx u xxxxxx xxxxxxx není

a) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx alespoň xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, územním xxxxxxxxxxx, územním xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x povoluje, nebo xxxxxxxxxxxxx smlouvou xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí předpokládáno xxxx nezemědělské xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx zemědělského xxxxxxx xx určí

a) xxxxx bonitovaných xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx v příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx, xx-xx pozemek xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xx xx x2 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx katastrálním xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, potvrdí-li Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pozemek xxxx bonitován.

(3) Lze-li xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx cen, xxxxx xx jeho xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx určí xxxx xxxxxx cen xxxx xxxxxxx částí.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pozemku xx určí xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 x xxxxxx xx xxxxxx zdůvodnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 5 x xxxx vyhlášce.

(5) Není-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx 6 xxx xxxxxxxxxxxxxx x jsou xx něm trvalé xxxxxxx xxxxxxxxx podle §43 v xxxxxxxxxxxx xxxxx starší xxx 5 xxx, xxxxx xx xxxxx pozemek xxxxx §9 odst. 5 x vynásobí xx xxxxxxxxxxxx 0,65.

(6) Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 až 5 xxxx xxxxxxx 1 Xx xx x2.

§7

Xxxxx pozemek a xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx

(1) Cena xxxxxxx pozemku a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx porostem (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxx") xx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x Xx xx x2, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plochy koridoru xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx plánem, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, územním xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx se stavba xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jeho jiné xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx cena xxxxxxx pozemku se xxxx podle ceny xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxx. Cena xxxxxxx pozemku je xxxxxxx cen xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skupinách, xxxxx xxxx na něm xxxxxxxx. Xxxx v Xx za m2 xxx jednotlivé soubory xxxxxxx typů xxxx xxxxxxx x příloze č. 6 x této vyhlášce.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 7 x xxxx vyhlášce.

(4) Xx-xx na xxxxxxx xxxx porostních xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx lesních xxxx, xxxxx xx xxxxx pozemku se xxxxxxx xxxxxxxx cenou xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx dílčích xxxxx.

(5) Xxxx xxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx nejméně 1 Xx xx x2.

§8

Xxxxxxx vodní xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxx vodní xxxxxx se xxxx xxxx xxxxxx jeho xxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vodní plochy xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx vodního xxxx, xxxxx rybníku x xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx §4 xxxx. 6&xxxx;xxxx xxxxxxxx cena xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vodním xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx 0,15

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx rybníku xxxx xxxx vodní nádrže, xxxxxx jeho xxxxx xxx hrází x xxxx xxxxxxx stavebních xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí jako xxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx určen xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx povolením, xxxxxx se stavba xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxx veřejnoprávní xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx vodní xxxxxx, se určí xxxxx §3 x xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx 0,08 x pozemku x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx 0,07 x xxxxxxx x nezastavěném xxxxx.

(4) Základní cena xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx části xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx stavbou, xxxxx x xxxxxxxx xxxx upravená xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx určí podle §3 x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx 0,06.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavců 2 xx 4 je xxxxxxx 10 Kč xx x2.

(6) Základní xxxx upravená xxxxxxx xxxxxxxxx plochy xxxxxx, xxxxxxx a bažiny xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 0,25 x xxxxxxxx základní xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx podle xxxxxxx x. 1 přílohy č. 5 k xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxx xx základě xxxxxxx zdůvodnění xxxxxx xx o 50 %, xxxxx xxxx xxxxxxx 1 Kč xx x2.

§9

Xxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxx xxxxxx xxxx výměry a xxxxxxxx ceny xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx cena xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx vydáno xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx manipulační xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, nebo pozemku xxxxx již užívaného, xx cena xxxxxx xxxxx xxxxxx

XXX = XX x XX x IP x 0,50,

xxx

XXX...xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x Xx xx x2,

XX...xxxxxxxx cena xxxxxxx v Xx xx x2, určená xxxxx §3,

IT...index xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx §4 odst. 1,

XX...xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx §4 odst. 1 x xxx, že xx použijí hodnoty xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx č. 4 x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx,

0,50...xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx 20 Xx za m2.

(3) Xxxxxxxx cena xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pozemku, na xxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx území xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx souvisejícími xxxxxxx xx zemském povrchu, xxxxxxx xxx zřizování xxxx, xxxxxxxx, odvalů x xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, je cena xxxxxx xxxxx xxxxxx

XXX = ZC x XX x IP x k,

kde

ZCU...základní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xx xx x2,

XX...xxxxxxxx xxxx pozemku v Xx za m2, xxxxxx xxxxx §3; xxxxxxxx-xx vymezený prostor xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx se xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx cen xxxx xx vymezeném xxxxxxxx; xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx než xxxxxxxx xxxxxxxx základní xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, použije xx pro výpočet xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obce xx xxxxxxxxx prostoru,

IT...index trhu, xxxxx se xxxx xxxxx §4 odst. 1,

XX...xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx určí xxxxx §4 odst. 1 x xxx, xx xx použijí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx f xxxxxxx x xxxxxxx x. 4 x příloze č. 3 x této xxxxxxxx; zasahuje-li xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx xxxx, index xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx k xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx území xx xxxxxxx xxxxxxx,

x...xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx určeného xxxxxxxxxxx x změně využití xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx a xx obdobnou činností xxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, zejména xxx xxxxxxxxx lomů, xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx, nebo pozemku xxx takto xxxxxxxxx, xxxx

0,40...x xxxxxx s xxxxxx xxx 250&xxxx;000 xxxxxxxx,

0,50...x xxxxxx x xxxxxx od 5 000 xx 250&xxxx;000 obyvatel,

0,60...v xxxxxxxxx obcích.

Takto xxxxxxxx xxxxxxxx cena xxxx xxxxxxx 20 Kč xx x2.

(4) Základní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho části, xxxxx xxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxxxx x oceňování xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx zahrnut xx xxxxxxxx xxxxxxxx plánu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx k zastavění, xxxxx pozemku, xxxxx xx alespoň částečně xxxxxxxx xxxxxxxx plochy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx infrastruktury, xx xxxx xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,30, xxxxx-xx xxx xxxxxx podle xxxxxxx x) nebo x),

x) xx který xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx stavební xxxxxxxx xx umístění movité xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx určená xxxxx §4 xxxx. 1,

x) xx xxxxx xxxx vydáno xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx stavební xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx stavby xxxxxxxx x podnikání x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx síť, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx podle §4 odst. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,70.

Takto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx 20 Xx xx m2.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx hospodářsky xxxx xxxxxxxx nevyužitelného se xxxx podle průměrné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x daném xxxxxxxxxxxx xxxxx, upravené xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx položky č. 1 přílohy č. 5 x xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx koeficientem 0,25. Tuto cenu xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx snížit xx x 50 %, xxxxx xxxx xxxxxxx 1 Kč xx x2.

(6) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pozemku xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 2, 3, 4 x 5, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, zemědělským, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, a xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx §3 a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx 0,04. Xxxx xxxx xxx xx základě věcného xxxxxxxxxx xxxxxx xx x 50 %, xxxxx xxxx nejméně 10 Kč xx x2.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXX STAVEB XXXXXXXXXX XXXXXXXX

§10

(1) Cena xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx měrných xxxxxxxx, xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx, základní xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Cena xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x malé xxxxx xxxxxx, se xxxx xxxxx vzorce

CS = XXX x pp,

kde

CS ..... cena xxxxxx x Xx,

XXX ..... xxxx stavby x Xx určená xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

xx ..... koeficient xxxxxx ceny xxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx

xx = XX x Xx,

xxx

XX ..... xxxxx xxxx xxxxx §4 odst. 1,

Xx ..... index xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1.

§11

Xxxx stavby xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx

xxx

XXX ..... xxxx xxxxxx v Xx určená xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

XXX ..... xxxxxxxx xxxx upravená v Xx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §1221,

Xxx ..... xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x ..... xxxxxxxxxx stavby v %,

1 x 100 ..... xxxxxxxxx.

§12

Budova x xxxx

(1) Xxxx budova se xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx zařadit podle xxxxx xxxxxx užití xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §13 xx 22. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxxxxxxx plocha xxxx xxxxxxx 150 m2, x jednom xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx souhrn xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx konstrukcemi, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx stropních nebo xxxxxxx střešních xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 400 x3, činí více xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru stavby, xx považována xx xxxx; za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx prostory se xxxxxxxxxx xxxxxxx samostatné xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx jsou xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx, x svislé konstrukce xxxxxxxxxxxx výšky 1,7 x.

(2) Xxxxxxxx cena xxxxxxxx xxx budovy x xxxx uvedené x přílohách č. 8 a 9 k xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx vzorce

ZCU = XX x X1 x X2 x X3 x K4 x X5 x Xx,

xxx

XXX ..... základní xxxx xxxxxxxx x Xx xx x3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stavby,

ZC ..... xxxxxxxx cena x Xx za x3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx uvedené x příloze č. 8, xxx xxxx xxxxxxx v příloze č. 9 x xxxx xxxxxxxx,

X1 ..... xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ceny xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 10 x xxxx vyhlášce,

K2 ..... xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ceny xxxxx xxxxxxxxx průměrné xxxxxxxxx xxxxxx podlaží x xxxxxxx, xxxxxxxxx samostatně xxxxxxxxx části, xx xxxxxxx xxxxx vzorce

kde

0,92 x 6,60 ..... xxxxxxxxx,

XXX ..... xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x2,

X3 ..... koeficient xxxxxxxx základní xxxx xxxxx průměrné xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oceňované xxxxx podle xxxxxx

xxx xxxxxx

xxx haly

ne xxxx xxxx xxx 0,60,

xxx

x ..... xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x,

2,10; 2,80; 0,30 x 0,60 ..... xxxxxxxxx,

X4 ..... xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vypočte xxxxx vzorce

K4 = 1 + (0,54 x x) ,

xxx

1 x 0,54..... konstanty,

n ..... součet xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx v příloze č. 21 x xxxxxxx x. 1 pro xxxxxx, v xxxxxxx x. 2 pro xxxx x xxxx xxxxxxxx, x nadstandardním xxxxxxxxx, snížený x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx z uvedených xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxx X4 xx omezena xxxxxxxx xx 0,80 do 1,20, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx popis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxxx provedení; pro xxxxx výpočtu K4 xxxx platí, xx

x) xxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x příslušné tabulce přílohy č. 21 x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxx vyskytuje, xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx dle xxxx x. 8 xxxx. x) této xxxxxxx. Xxxxxx podíl xx xxxxxxxx koeficientem 1,852 x připočte xx x xxxxxx cenových xxxxxx; přitom se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xx-xx xx xxxxxx konstrukce, xxxxx náklady xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 8 xxxx 9 x této vyhlášce, xxxxxx se její xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provedení jako x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bodu x) a xxxx xx xxx xx xxxx xxxxxx podíl xxxxxxxx xxxxx xxxx x),

x) xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx tabulce přílohy č. 21 k xxxx xxxxxxxx, vynásobí xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 1,852 x xxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxx podílů,

K5 ..... xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x. 1 v příloze č. 20 k xxxx xxxxxxxx,

Xx ..... xxxxxxxxxx xxxxx xxx staveb xxxxxxx x příloze č. 41 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx roku 1994.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx x podzemní xxxx xx určí xxxxx §23.

§13

Xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

(1) Základní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx chalupy x xxxxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxxx prostor xx xxxxx než 1 100 x3 nebo xxx-xx x xxxxxxx zemědělskou xxxxxxxx nebo xxxx-xx xxx ně x xxxxxxx x. 1 x příloze č. 24 x xxxx vyhlášce xxxxxxxxx xxxxxxxx průměrná xxxx xxxx xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxx xxxxx xxxxxx

XXX = ZC x X4 x K5 x Xx,

xxx

XXX ..... xxxxxxxx xxxx upravená x Kč xx x3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

XX ..... xxxxxxxx xxxx x Xx za x3 obestavěného xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 11 x xxxx xxxxxxxx,

X4 ..... xxxxxxxxxx vybavení xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx

X4 = 1 + (0,54 x x),

xxx

1 a 0,54 ..... xxxxxxxxx,

x ..... xxxxxx xxxxxxxx podílů xxxxxxxxxx x vybavení, xxxxxxxxx v tabulce x. 3 x příloze č. 21 x xxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, snížený o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx vybavením, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx koeficientu X4 xx xxxxxxx xxxxxxxx xx 0,80 xx 1,20, xxxxx lze xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx zejména xxxxxxxxxxxxxxx, výčet x xxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx a vybavení x podstandardním, resp. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxx xxxxxxx X4 xxxx xxxxx, že

a) xxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxx x vybavení x xxxxxxxxx tabulce přílohy č. 21 k této xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx, určí xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x. 8 písm. x) této přílohy; xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 1,852 x připočte se x součtu xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx ostatních cenových xxxxxx nemění,

b) xx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx náklady xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx dvojnásobek xxxxxxx xxxxxxxxxxxx provedení podle přílohy č. 11 k této xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x) x xxxxxxx se xxx xx nový xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x),

x) chybí-li xx stavbě xxxxxxxxxx xxxxxxx x příslušné xxxxxxx přílohy č. 21 x xxxx vyhlášce, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 1,852 x xxxxxx se xx součtu cenových xxxxxx.

X5 ..... koeficient xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx č. 1 x příloze č. 20 x xxxx vyhlášce,

Ki ..... xxxxxxxxxx změny xxx xxxxxx podle přílohy č. 41 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx 1994.

(2) Xxxx xxxxxxx dům xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx požadavkům xx trvalé xxxxxxx xxxxxxx a xx x xxxxxx účelu xxxxxx, xx nejvýše xxx samostatné xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x jedno xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Je-li rodinný xxx xxxxxx x x xxxxx účelům xxx k xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, ocení xx xxxx stavba xxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx, stavba xx xxxxx xxxxx §12.

(4) Xx xxxxxxx xxxx navazující xxxxxxxxxxx xxxxx, bez xxxxxx xx to, zda xxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx ocení xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx užití xxxxxxxxxx, xxxxxxx obytná xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xx xxxxx xxxxx §13. Koeficienty X1 až X4 xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx obytné xxxxx. Obestavěný xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx obestavěného prostoru xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx rekreační xxxxx xx ocení xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 80 x2, xxxxxx verand, xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, má nejvýše xxx nadzemní xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nadzemní xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Za xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxx xxxxxxx účel xxxxx xxxxxx změněn xx stavbu xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxx rekreační xxxxxxx x rekreačního xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx k xxxxx xxxxxx, xx postupuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

§14

Rekreační xxxxx x xxxxxxxxxxxx chata

(1) Základní xxxx upravená xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 1 x příloze č. 25 x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx-xx tyto xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx

XXX = XX x X4 x X5 x Xx,

xxx

XXX ..... xxxxxxxx cena upravená x Xx xx x3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

XX ..... xxxxxxxx xxxx x Xx za x3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 12 x této xxxxxxxx,

X4 ..... xxxxxxxxxx vybavení xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

X4 = 1 + (0,54 x x),

xxx

1 x 0,54 ..... konstanty,

n ..... xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x příloze č. 21 v xxxxxxx x. 4, s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, snížený x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x podstandardním vybavením.

Výše xxxxxxxxxxx X4 xx xxxxxxx xxxxxxxx xx 0,80 xx 1,20, xxxxx xxx překročit xxx výjimečně xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx fotodokumentace, xxxxx a podrobný xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vybavení x xxxxxxxxxxxxxx, resp. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx účely xxxxxxx K4 dále xxxxx, xx

x) xxxx-xx xx výčtu konstrukcí x vybavení x xxxxxxxxx tabulce přílohy č. 21 x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xx stavbě xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx cenový podíl xxxxx xxxx č. 8 písm. b) xxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 1,852 x xxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx výše xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) je-li xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx na pořízení xxxx xxxx než xxxxxxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 12 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx její xxxxxx podíl xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx x) a stanoví xx pro xx xxxx xxxxxx podíl xxxxxxxx xxxxx xxxx x),

x) xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx uvedená x xxxxxxxxx xxxxxxx přílohy č. 21 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxx xxxxxx podíl xxxxxxxxxxxx 1,852 x xxxxxx se xx xxxxxx cenových xxxxxx,

X5 ..... koeficient polohový, xxxxxxx x tabulce x. 1 x příloze č. 20 x této xxxxxxxx,

Xx ..... xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 41 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx roku 1994.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx ocení stavba x obestavěným xxxxxxxxx xxxxxxx 360 m3 x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nejvýše 80 x2, xxxxxx verand, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, má xxxxxxx xxxxx nadzemní xxxxxxx x podkroví x xxxx xxx podsklepená.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx chata xx ocení xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 110 x3 x zastavěnou xxxxxxx xxxxxxx 25 x2, xxxxxx verand, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx nejvýše xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx.

§15

Xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx garáže, xxxxxxxx xxxxxxx x jinou xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxx stavbou, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx porovnávacím xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx vzorce

ZCU = XX x X4 x X5 x Xx,

xxx

XXX ..... xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x Xx xx x3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

XX ..... xxxxxxxx xxxx x Xx xx x3 xxxxxxxxxxxx prostoru xxxxx přílohy č. 13 x xxxx xxxxxxxx,

X4 ..... koeficient xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx vzorce

K4 = 1 + (0,54 x x),

xxx

1 x 0,54 ..... xxxxxxxxx,

x ..... xxxxxx xxxxxxxx podílů konstrukcí x vybavení, xxxxxxxxx x příloze č. 21 x xxxxxxx x. 6 x této vyhlášce x nadstandardním xxxxxxxxx, xxxxxxx x součet xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x podstandardním xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxx X4 xx xxxxxxx xxxxxxxx xx 0,80 do 1,20, xxxxx lze xxxxxxxxx jen xxxxxxxxx xx základě zdůvodnění, xxxxxx xx zejména xxxxxxxxxxxxxxx, výčet x xxxxxxxx popis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, resp. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxx xxxxxxx X4 xxxx xxxxx, že

a) xxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx přílohy č. 21 x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx vyskytuje, určí xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x. 8 písm. x) xxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx koeficientem 1,852 x xxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, přitom xx xxxx ostatních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx náklady xx xxxxxxxx činí xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx provedení xxxxxxxxx x příloze č. 13 k xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx c) x stanoví se xxx ni nový xxxxxx podíl xxxxxxxx xxxxx xxxx x),

x) xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx přílohy č. 21 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx její xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 1,852 x odečte xx xx xxxxxx xxxxxxxx podílů.

K5 ..... xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx č. 1 x příloze č. 20 x xxxx vyhlášce,

Ki ..... koeficient xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 41 k xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx úrovni xxxx 1994.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx plocha xxxxxx, xxxxxxxxxxx příčkami, xxxxxxxx 100 x2 nebo xxxxxx má více xxx xxx podlaží, xxxx xx cena xxxxxx podle §12.

§16

Vedlejší xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxx stavba, která xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx plocha nepřesahuje 100 x2; xx xxxxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx chatu.

(2) Základní xxxx upravená xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx, xxxxx je společně xxxxxxx se stavbou xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem, xxxxx xx xxxxxxxx x ceně těchto xxxxxx, xx určí xxxxx vzorce

ZCU = XX x X4 x K5 x Xx,

xxx

XXX ..... xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx,

XX ..... xxxxxxxx xxxx xx x3 xxxxxxxxxxxx prostoru xxxxx přílohy č. 14 x xxxx xxxxxxxx,

X4 ..... xxxxxxxxxx xxxxxxxx stavby xx xxxxxxx podle xxxxxx

X4 = 1 + (0,54 x x),

xxx

1 x 0,54 ..... xxxxxxxxx,

x ..... xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxx x příloze č. 21 x xxxxxxx č. 5 x xxxx xxxxxxxx, x nadstandardním xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx podílů xxxxxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx koeficientu X4 je xxxxxxx xxxxxxxx xx 0,80 xx 1,20, xxxxx xxx překročit xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxx fotodokumentace, xxxxx x podrobný xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x podstandardním, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx provedení; xxx xxxxx xxxxxxx X4 xxxx xxxxx, xx

x) není-li ve xxxxx konstrukcí x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx přílohy č. 21 x xxxx vyhlášce xxxxxxx xxxxxxxxxx, která se xx xxxxxx vyskytuje, xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x. 8 xxxx. x) xxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 1,852 x xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, přitom xx výše xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nemění,

b) xx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 14 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx její xxxxxx xxxxx příslušející xxxxxxxxxxxx provedení xxxx x případě konstrukce xxxxxxxxx xxxxx bodu x) x xxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx bodu x),

x) chybí-li ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx přílohy č. 21 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 1,852 a xxxxxx xx xx xxxxxx cenových podílů,

K5 ..... xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 1 x příloze č. 20 x xxxx xxxxxxxx,

Xx ..... koeficient xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 41 x této vyhlášce, xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx 1994.

§17

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx cena xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pozemní xxxxxx uvedené x příloze č. 15 k xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx

XXX = XX x K5 x Xx ,

xxx

XXX ..... xxxxxxxx cena xxxxxxxx v Xx xx xxxxxx jednotku,

ZC ..... základní cena x Xx za xxxxxx xxxxxxxx, kterou xx m3, x2, x, kus nebo xxxxxx, xxxxxxxx x příloze č. 15 x xxxx xxxxxxxx,

X5 ..... koeficient xxxxxxxx, uvedený v příloze č. 20 x xxxxxxx x. 1 x xxxx vyhlášce,

Ki ..... xxxxxxxxxx změny xxx xxxxxx uvedený v příloze č. 41 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx úrovni roku 1994.

§18

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx, která je xxxxxxxx x xxxx xxxxxx oceňované xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx měrných xxxxxxxx základní xxxxx xxxxxxxx x příloze č. 17 x této xxxxxxxx, xxxxxxxxx v příloze č. 15 x této xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx K5 x xxxxxxx x. 1 přílohy č. 20 x této xxxxxxxx x Xx x přílohy č. 41 x xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 17 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x příloze č. 15 k této xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx cena xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx X5 x tabulky x. 1 přílohy č. 20 x této vyhlášce x Xx z přílohy č. 41 x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 17 x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x jednotném funkčním xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx J, X přílohy č. 8 x této xxxxxxxx xxxx podle §13, xxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx, s výjimkou xxxxxxx x. 2.5, 2.7, 15, 19, 21, 23 přílohy č. 17 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 2,0 až 3,5 % x xxxx xxxxxx oceňované xxxxx §12 xxxx X, K přílohy č. 8 x této vyhlášce xxxx xx xxxx 3,5 xx 5,0 % x xxxx xxxxxx oceňované xxxxx §13, xxxxxxxxx xx xxxxxx cen xxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxx oceňovaných podle §15 a 16, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx §10.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx neuvedená x příloze č. 17 x xxxx xxxxxxxx, popřípadě x příloze č. 15 x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx oceňování.

§19

Studna

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxx podle xxxxxx

XXX = XX x X5 x Xx,

xxx

XXX ..... xxxxxxxx cena xxxxxxxx v Xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

XX ..... základní xxxx v Xx xx metr hloubky xxxxxx, uvedená x příloze č. 16 x xxxx xxxxxxxx,

X5 ..... koeficient xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx č. 1 x příloze č. 20 x xxxx xxxxxxxx,

Xx ..... xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 41 k xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx 1994.

X xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx cena xxxxxx příslušenství uvedená x příloze č. 16 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X5 z xxxxxxx x. 1 přílohy č. 20 x této xxxxxxxx a Xx x přílohy č. 41 x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx studna x vnitřním xxxxxxxx xx 150 xx.

(3) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx 500 xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx neslouží xxxxx xxxxx xxx xxxxxx vody xxxx xxxxx podstatnou xxxx, xxxx x kopané xxxxxx 20 % x xxxx xxxx, x xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx.

§20

Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx zařízení

Základní xxxx xxxxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx podle vzorce

ZCU = ZC x X5 x Xx,

xxx

XXX ..... základní cena xxxxxxxx x Xx xx xxxxxx jednotku,

ZC ..... základní cena x Xx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x příloze č. 18 x xxxx vyhlášce,

K5 ..... xxxxxxxxxx polohový uvedený x příloze č. 20 x xxxxxxx x. 1 x této xxxxxxxx,

Xx ..... xxxxxxxxxx změny xxx xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 41 k xxxx xxxxxxxx, vztažený x xxxxxx xxxxxx xxxx 1994.

Xxxx xxxx xxxxxx xx určí xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x připočtením xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx K5 x xxxxxxx x. 1 přílohy č. 20 x xxxx vyhlášce x Xx z přílohy č. 41 x xxxx vyhlášce.

§21

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x2 xxxxxxxxx xxxxxx, určeného xxxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 1 x této xxxxxxxx, základní cenou xxxxxxxxx podle odstavců 2 až 4.

(2) Xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx byt, xxxx xxxxx xxxxxxxx byt xxxx xxxxxx xxxx, xx stavbách xxxxxxxxxxx x příloze č. 8 x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx J, X, xxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx soubor bytů x nebytových xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx

xxx

XXX ..... xxxx jednotky xxxxxx nákladovým xxxxxxxx x Xx,

XXx ..... xxxx i-tého xxxx xxxx nebytového xxxxxxxx x Xx,

xXX ..... xxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx x Kč,

i ..... xxxxxxxx xxxxx bytu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x ..... xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx prostorů x xxxxxxxx.

(3) Cena xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx určí xxxxx xxxxxx

XX = XX x ZCU

kde

CB ..... xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx prostoru x Xx,

XX ..... xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx prostoru x x2, xxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx,

XXX ..... xxxxxxxx xxxx upravená xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xx xx x2.

(4) Xxxxxxxx cena xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx podle vzorce

ZCU = ZC x X1 x X4 x K5 x Xx,

xxx

XXX ..... xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx bytu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Kč xx x2,

XX ..... základní xxxx bytu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xx za m2, xxxxxxx

x) x rodinného xxxx x příloze č. 11 x xxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx x xxxx x přílohách č. 8 x 9 x xxxx vyhlášce,

K1 ..... xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 10 k této xxxxxxxx. U xxxx xxxx xxxxxxxxxx prostoru x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx koeficient X1=1,000,

X4 ..... xxxxxxxxxx xxxxxxxx stavby x xxxxxxxxxxx bytu nebo xxxxxxxxxx prostoru (xxxxxxx x. 7, 10, 12 xx 17, 19 až 26 přílohy č. 11 xxxxxxx x. 6 x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x. 7, 9, 11, 13, 14, 15, 18 až 23, 25, 26 příloh č. 8 x 9 x xxxx vyhlášce xxxxx xxxx stavby x xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx vybavení xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx položky xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx) se xxxxxxx xxxxx xxxxxx

X4 = 1 + (0,54 x x),

xxx

1 x 0,54 ...... konstanty,

n ..... xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx konstrukcí x xxxxxxxx uvedených v xxxxxxxxx č. 1 xx 3 x příloze č. 21 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, snížený o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x podstandardním vybavením.

Výše xxxxxxxxxxx X4 xx xxxxxxx rozpětím xx 0,80 do 1,20, xxxxx xxx překročit xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxx výpočtu X4 dále platí, xx

x) xxxx-xx ve xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x příslušné xxxxxxx přílohy č. 21 k xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx vyskytuje, xxxx se xxxx xxxxxx podíl xxxxx xxxx č. 8 xxxx. x) xxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 1,852 x xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx podílů, xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx cenových xxxxxx xxxxxx,

x) je-li xx xxxxxx konstrukce, jejíž xxxxxxx xx pořízení xxxx více než xxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle příloh č. 8, 9 a 11 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx x) x xxxxxxx xx pro xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx bodu x),

x) xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx uvedená x příslušné tabulce přílohy č. 21 x této xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx cenový xxxxx xxxxxxxxxxxx 1,852 a xxxxxx se xx xxxxxx cenových xxxxxx,

X5 ..... xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x. 1 v příloze č. 20 k této xxxxxxxx,

Xx ..... xxxxxxxxxx xxxxx xxx staveb xxxxxxx v příloze č. 41 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx roku 1994.

(5) Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx venkovní xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx pro xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x k xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx spoluvlastnického podílu xx společných xxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx.

§22

Xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxx

(1) Cena xxxxxx rybníku x xxxx vodní xxxxxx xx určí podle xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxx x místě xxxxxx x xx xxx jejich xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxx xxx

x) rybník x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x vodní xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx rybník")

CSChR = XX x XX1 x KR2 x XX3 x KR4 x XX5 x XX6 x KR7 x KR8 x Xx,

xxx

XXXxX ..... xxxx xxxxxx chovného rybníku,

CS ..... základní xxxx xxxxxx xxxxxxxx rybníku xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

XX1 ..... xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedený v příloze č. 19 x xxxx xxxxxxxx,

XX2 ..... xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 19 k xxxx xxxxxxxx,

XX3 ..... xxxxxxxxxx zásobení xxxxx xxxxxxx x příloze č. 19 x xxxx xxxxxxxx,

XX4 ..... koeficient xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedený x příloze č. 19 x xxxx xxxxxxxx,

XX5 ..... xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 19 x této xxxxxxxx,

XX6 ..... koeficient přístupnosti xxxxxxx x příloze č. 19 x xxxx vyhlášce,

KR7 ..... koeficient zabahnění xxxxxxx x příloze č. 19 x xxxx xxxxxxxx,

XX8 ..... xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 19 x této vyhlášce,

Ki ..... xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 41 x xxxx vyhlášce,

b) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx se xxxx xxxxx vzorce

CSO = CS x x XX1 x XX2 x Ki,

kde

CSO ..... xxxx stavby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx vodní xxxxxx x Kč,

CS ..... xxxxxxxx cena stavby xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x Xx, určená xxxxx xxxxxxxx 2,

XX1 ..... xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 19 x xxxx xxxxxxxx,

XX2 ..... xxxxxxxxxx vodohospodářského xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 19 x xxxx vyhlášce,

Ki ..... xxxxxxxxxx xxxx xxx staveb xxxxxxx x příloze č. 41 x xxxx vyhlášce.

(2) Základní xxxx xxxxxx rybníka x malé xxxxx xxxxxx se xxxx xxxxx vzorce

CS = XX + XX + XX,

xxx

XX ..... xxxx xxxxx v Xx xxxxxx podle xxxxxxxx 3,

XX ..... xxxx rybničních objektů x Kč určená xxxxx odstavce 4,

CS ..... xxxx xxxx x Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

(3) Xxxx hráze se xxxx na základě xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx

XX = X x c,

kde

S ..... xxxxx hráze v x3 xxxxxx xxxxx příloze č. 19 k této xxxxxxxx,
x ..... jednotková xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx proti xxxxx x Kč za x3 xx xxxx xxxxx xxxxxx

X = 300 + 100 x X ,

xxx

X ..... xxxxxxxxx xxxxx xxxxx v x,

xxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 500 Kč xx m3 x xxxxxxxxx cena 1 200 Xx xx x3.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 19 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxx hráze.

(5) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx se xxxx včetně xxxxxxx x xxxxxxx opevnění. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxx mimo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxx x rybničním xxx), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx toku. Xxxx xx xxxx xxxxx přílohy č. 19 k xxxx xxxxxxxx.

(6) Cena xxxxxx vodního xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 se xxxx xxxxx §17.

§23

Xxxx stavby

Nestanoví-li xx x xxxx xxxxxxxx xxxxx, cena stavby xx xxxx podle xxxx xxxxxxx, které xx byly xxxxx xx její xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x v době xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx k xxxxxx xxxx cena srovnatelných xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyhlášky, xxxxxxxx xx takto xxxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxxxxxxx Xx xxxxxxxxx x příloze č. 41 k xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx užití x xxxx xx x ocenění xxxxxxxx, xxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxx součástí.

§24

Kulturní xxxxxxx

Xxxx xxxxxx, xxxxx xx kulturní xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx §10 xx 23. Xx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xx zpravidla xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx X4 určením xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X těchto xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxx xxxxxx.

§25

Rozestavěná xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx ustanovení xxxxx xxxxxx hlavy xxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxx-xx projektová xxxxxxxxxxx, xxxxx předpokládaného xxxxx xxxxxx po jejím xxxxxxxxx x xxxxx xx podle stupně xxxxxxxxxxxxxx o podíly xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx v příloze č. 21 x xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 21 x xxxx xxxxxxxx xx xxxx cenových xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odhadem.

(2) Xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx vznikne xxxx xx xxxx její xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxx domu xx xxxxxxx xxxxxxx x výstavbě, se x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rozestavěná. Xxxxxx xxxx xx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxx čtvrté xxxxx X na základě xxxxxx xxxxxxxxxx stavu xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx jejich xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§26

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxx, x xxxxxx odstranění xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx povoleno xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx obvyklá xxxx xxxxxxxxxxxx materiálu x xxxxxx odstranění a xxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx a odklizení xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx stavby, k xxxxxxx odstranění se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx, xx xxx o xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x odstranění x xxxxxx špatného technického xxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xx zbourání x xxxxxxxxx materiálu a xxxxxxxxx x náklady xx xxxxxx terénu xxxxxxxx cenu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§27

Xxxxxx, která není xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx, která xxxx spojena xx xxxx xxxxxx základem, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxx s tím, xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §12 xx 16 xxxx §23 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,90. Xxxxx koeficient xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx základů xxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx X4.

§28

Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx-xx xxxxxx určena xxxx užívána x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx převažujícího účelu xxxxx, xxx-xx xxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxx k půdnímu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx měrných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx stejnému účelu xxxxxxxx xxxxx za xxxxxx jednotku uvedenou xx vyhlášce xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxx základní cena xx upraví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx Xx xx vázán xx xxxxxxxx xxxxxxxx cenu. Xxxxx x sklepní xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx účel, se xxxxxxx poměrem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x různým účelům x xxxxx se xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxx účel xxxxxxx.

§29

Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx více xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx odlišnost xxxxx konstrukce v xxxxxxxxxxx ocenění xxxxxxxxx xxxxx stavby xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx.

§29a

Cena xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx práva xxxxxx, xx určí xxxxx §10 xx 30. Xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx výše xxxxxxx, xxxxx bylo xx xxxxxxx ujednáno xxxxx.

§30

Xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxx podle přílohy č. 21 x xxxx xxxxxxxx. X ceně stavby xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx cena technologického xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

(2) X rozestavěné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vlivy x x xxxx xxxxxx xxxxxxx x §23 xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Při výpočtu xxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxx xx xxxxxxxxx x její kratší xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 7 x příloze č. 21 x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx o 20 xx 40 %. Lze xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx dočasné stavby, xxxxx xx její xxxxxxxxx doložena.

(4) Xxx xxxxxxx opotřebení xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx, se přihlédne xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jsou xxxx díla xxxxxx xxxxxxxx. X těchto xxx se opotřebení xxxxxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx doložit.

(5) X xxxxxxx výskytu xxxxxx xx stavbě xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 28. xxxxx 1991 se cena xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxx opotřebení xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 o 7 %. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx měřením.

(6) X případě xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx současným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxx nevyhovuje stavebním xxxxxx, xxx cenu xxxxxx, xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, 3 x 5, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x 5 % x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Morální opotřebení xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx snížení xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx určené xxxxx xxxxxxxx 1 včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxxxxxx 85 % x xxxx xxxxxx.

HLAVA II

OCEŇOVÁNÍ XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX

§31

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx cena xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12, xxxxx x datu xxxxxxx

x) xx celá xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x stavbu, xxxx xxxx převažující část, xxxx X, X, X, X, X, X, Z podle přílohy č. 8 x této xxxxxxxx, xxxx typu X, X, X xxxxx přílohy č. 9 x xxxx xxxxxxxx,

x) není xxxxxx pronajatá, xxx xxx x xxxxxx xxxx F, H, X, K, X, X, X xxxxx přílohy č. 8 x xxxx xxxxxxxx, xxxx typu X, I, X xxxxx přílohy č. 9 x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pronajmutí xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx za nepronajaté xxxxxx se xxxx xx výši xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxx xxxx xxxxx stavby xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx objektivně xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx nákladovým způsobem xxxxx části xxxxxx xxxxx X.

(3) Xx-xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx stanoveno pro xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nemovitých věcí xxx jeho rozlišení xx xxxxxxxxxx stavby, xxxxxxx xx tyto xxxxxx, jako xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx stavbou xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) pronajato x xxxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxx nájemného, xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx způsobu. Slouží-li xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kombinací nákladového x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výnosového způsobu xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxx xxxxxx oceňovanou xxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx pro xxxxxxxxxx jako jsou xxxxxxx, xxxxxxxxxx stanice, xxxxxxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx posuzují vždy xxx, xxxxxx šlo x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12 xxx xxxxxx xx jejich xxxxxxxxxx plochu.

(6) Pokud xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, splňují xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxx x příloze č. 23 v xxxxxxx x. 2 xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 1 x xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§32

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §31 se určí xxxxx xxxxxx

xxx

XX ..... xxxx určená xxxxxxxxx xxxxxxxx x Kč,

N ..... xxxxx xxxxxxx x Kč xx xxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x ..... xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx uvedená x příloze č. 22 x xxxx xxxxxxxx; x staveb x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx míra xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx; xxxx-xx xxxxxx účelu xxxxx xxxxxx a míra xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx vyšší míra xxxxxxxxxxxx.

(2) Roční xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxx dokladů x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxx nájemného x xxxxxxxxx xxxx xx-xx x nich xxxxxxx xxxxx než xxxxxxx, xxxx se xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxxxx x oceňování xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xx ní xxxxxxxxxxxxxx podlahové xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx staveb, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxx, prádelny, xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jejichž stavebně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a x místě není xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx, x xx xxxxx xx základě zdůvodnění, xxxxxx xx zejména xxxxxxxxxxxxxxx, výčet a xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. K xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx plochám x xxxxxxx podle xxxxxxx xx xxxxx výše xxxxxxxxx za m2.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx nezahrnují ceny xxxxxx poskytovaných x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemovitostí.

(5) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx o 40 % x x xxxxxxx z xxxxxxx, xx-xx xxxxxx samostatnou xxxxxxxxx xxxx, popřípadě xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Pokud xxxxxxx x pozemku xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxx součástí xxxxxxx, sníží se x 5 % x xxxx xxxxxxx, xxxxxx podle cenové xxxx xxxxxxxxxx pozemků xxxx xxxxx §4 xxxx. 1. Xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx stavbami xxxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 1. Xxxxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxx odpočtu xxxxx xxx xxxxx xxx 50 % z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§33

Ustanovení §31 x 32 se xxxxxxx x x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx samostatně peněžitou xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX ZPŮSOBEM

§34

Cena xxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem xx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §35 xx 37, xxxxx xxxxxx

XXx = XX x XXX x XX x Ip ,

xxx

XXx ..... xxxx xxxxxx xxxxxx porovnávacím xxxxxxxx,

XX ..... xxxxxxxxxx xxxxxxx x m3,

ZCU ..... xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx v Xx za m3,

IT ..... index xxxx, xxxxx se xxxx xxxxx §4 xxxx. 1,

Xx ..... xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx nachází xxxxxx podle §4 xxxx. 1.

Xxxxxx xx xxx další výpočet xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx místa.

§35

Xxxxxxx xxx, rekreační xxxxxxx x rekreační xxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, rekreační chalupy xxxx xxxxxxxxxxx domku, xxxxxxxxxx x §13 xxxx. 2 x 5, s výjimkou xxxx, xxxxx patří x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do 1&xxxx;100 x3 xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx domku xx xxxx xxxxx xxxxxx

XXX = XX x IV

kde

ZCU ..... xxxxxxxx xxxx upravená x Xx xx x3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

XX ..... základní xxxx x Kč xx x3 podle xxxxxxx x. 1 přílohy č. 24 x xxxx xxxxxxxx,

XX ..... xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx

xxx

Xx ..... hodnota kvalitativního xxxxx x-xxxx znaku xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx uvedeného x xxxxxxx č. 2 x příloze č. 24 k xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 x příloze č. 24 x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx i-tého xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx znaku.

Index xx xxx další výpočet xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx místa.

(3) V xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vybavení xxxxxxxxx xxxx, rekreační xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 11 x této xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx základní xxxx rodinného xxxx, xxxxxxxxx chalupy x xxxxxxxxxxx domku xxxxxxx x tabulce x. 1 x příloze č. 24 x xxxx xxxxxxxx xxxx xx-xx xx xxxxxxxxx v jednotném xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx užívaná xxx xxxxxxxxx, xxxx se xxxxxx cena xxxxx §13.

(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx chalupy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx porovnávacím způsobem, xxxxxxxx i cenu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx v příloze č. 17 x této xxxxxxxx, xxxxx položek x. 15, 19, 21, 23 x 34, a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx staveb, xxxxx xxxxxx výměr xxxxxx xxxxxxxxxxx ploch xxxx xxxxx xxx 25 x2.

(6) Xx-xx xxxxxx xxxxx zastavěných xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, rekreační xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx než 25 x2, ocení xx tyto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx I.

§36

Rekreační xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Cena xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vymezených x §14 xxxx. 2 x 3.

(2) Xxxxxxxx xxxx upravená xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx

XXX = ZC x XX,

xxx

XXX ..... xxxxxxxx xxxx upravená v Xx xx x3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

XX ..... xxxxxxxx xxxx v Xx xx x3 xxxxx xxxxxxx x. 1 přílohy č. 25 x xxxx vyhlášce,

IV ..... xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx vzorce

kde

Vi ..... xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pásma x-xxxx xxxxx indexu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx tabulky x. 2 přílohy č. 25 x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pásem a xxxxxx hodnoty jsou xxxxxxx x tabulce x. 2 x příloze č. 25 x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx i-tého xxxxx xx stanoví xxxxxxxxxx nemovitosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx pásma znaku.

Index xx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxxx ceně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx chaty xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 12 x xxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x zahrádkářské xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx č. 1 x příloze č. 25 x xxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx §14.

(4) Cena xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx chaty určená xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx x cenu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úprav, xxxxxxxxx v příloze č. 17 x této vyhlášce, xxxxx položek x. 15, 19, 21, 23 x 34, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxx jejich zastavěných xxxxx xxxx větší xxx 25 m2.

(5) Xx-xx xxxxxx výměr xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx staveb společně xxxxxxxxx se stavbou xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx chaty větší xxx 25 x2, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx čtvrté hlavy X.

§37

Xxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x dokončené samostatné xxxx xxxxxx, jednopodlažní xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx staveb xxxxxxxxxxx podle §35 x 36.

(2) Xxxxxxxx xxxx upravená garáže xx určí xxxxx xxxxxx

XXX = XX x XX,

xxx

XXX ..... xxxxxxxx cena upravená x Xx xx x3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

XX ..... základní xxxx x Xx za x3 podle xxxxxxx x. 1 x příloze č. 26 k xxxx xxxxxxxx,

XX ..... index xxxxxxxxxx x vybavení xx xxxxxxx podle xxxxxx

xxx

Xx ..... xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x-xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 2 přílohy č. 26 x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx hodnocených znaků, xxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx uvedeny x xxxxxxx x. 2 x příloze č. 26 x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx x-xxxx xxxxx xx xxxxxxx začleněním xxxxxxxxxxx xxxxx jejích charakteristik xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx zaokrouhlí xx tři desetinná xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx xxxxxx porovnávacím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x příloze č. 17 x xxxx xxxxxxxx, kromě xxxxxxx 2.7.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx příčkami, xxxxxxxx 100 x2 xxxx xxxxxx má xxxx xxx xxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx §12.

§38

Jednotky

(1) Xxxx jednotky, xxxxxx xx xxx, xxxx xxxxx zahrnuje xxx xxxx soubor xxxx, x budově xxxx X a X x přílohy č. 8 x xxxx vyhlášce, x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx částech xxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx

xxx

XXX ..... xxxx jednotky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xx,

XXx ..... cena x-xxxx xxxx v Xx,

xXX ..... xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x Xx,

x ..... pořadové xxxxx xxxx x xxxxxxxx,

x ..... počet xxxx x xxxxxxxx.

Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx

XXX = PP x ZCU x XX x Ip,

kde

CBP ..... cena xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xx,

XX ..... xxxxxxxxx xxxxxx x x2 xxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x této xxxxxxxx,

XXX ..... základní xxxx xxxxxxxx xx x2 v Xx,

XX ..... xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx §4 xxxx. 1,

Xx ..... index xxxxxx pozemku, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx s jednotkou xxxxx §4 odst. 1.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx podle xxxxxx

XXX = XX x IV

kde

ZCU ..... xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x Xx za x2 xxxxxxxxx plochy xxxx,

XX ..... xxxxxxxx xxxx v Xx xx x2 podle přílohy č. 27 xxxxxxx x. 1 x xxxx xxxxxxxx,

XX ..... xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx určí xxxxx xxxxxx

xxx

Xx ..... hodnota xxxxxxxxxxxxxx pásma i-tého xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxx x. 2 přílohy č. 27 x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx znaků, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx uvedeny x příslušných tabulkách xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx i-tého xxxxx xx stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx charakteristik do xxxxxxxxxxxxxx pásma xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx porovnání xx xxx xxxxx výpočet xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Cena xxxx určená porovnávacím xxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxx podíl xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx stavba xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx třetí x xxxxx.

ČÁST XXXX

XXXXX XXXXX X XXXXXXXXX XXXXX

§39

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxx stavby s xxxxxxxxxx stavbou vyhovující právu xxxxxx xx určí xxxxx vzorce

CPSN = xx x t,

kde

CPSN ..... xxxx xxxxx xxxxxx s nezřízenou xxxxxxx,

xx ..... roční xxxxxx x xxxxx xxxxxx v Kč,

t ..... xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx stavby, xxxxxxx xxxx 5 xxx.

(2) Xxxxx užitek xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx se xxxx xx výši xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, ke kterému xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Nelze-li xxxxxxx xxxxxxx x pozemku xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x ceny pozemku, xxxxxx podle §4, xx xxxx 5 %.

(3) Xxxx práva xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, která právu xxxxxx xxxxxxxx, se xxxx xxxx současná xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x práva xxxxxx xxxxx xxxxxx

xxx

XXXX ..... xxxx xxxxx stavby xx zřízenou xxxxxxx x Xx,

xx ..... xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x Xx,

x............xxxx kapitalizace, xxxxxxx x příloze č. 22 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x ..... xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

X ..... xxxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxxx x Xx.

(4) Roční užitek xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx stavbou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx výši 5 % xx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právu xxxxxx, xxxxxx xxxxx §10.

(5) Xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx úplatu x ujednala-li xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, zatěžuje xxxxx xxxxxx jako reálné xxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxx xxxxxxx užívání xxxxx xxxxxx se rozumí xxxxx xxx, xxxxx xxxxxx xx xxxx, xx kterému xx xxxxxxx provádí, xx xxxx zániku xxxxx xxxxxx uvedeného ve xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Výše xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx ujednání xx xxxxxxx; xxxx-xx ujednáno, xxxxxxxxx se podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xx výše xxxxxxx x ceny xxxxxx x xxxxx nebylo xxxxxxxx xxxxx, stavba xx xxxxxxx

x) xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx zjištěnou xxxxx §11, xxxxxx-xx xx xxxx náhrady pro xxxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx předpokládaný stavebně xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx práva xxxxxx.

§39a

Oceňování věcného břemene

(1) Xxxx věcného xxxxxxx xx určuje x xxxxxxxxxx na xxxxx xxx xxxx dalšího xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x vykupitelné xxxxxxxxxxx. Xx-xx věcné xxxxxxx xxxxxxx na xxxx

x) neurčitou, xxxx xxxxxxx břemene, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §39b, xx určí xxxxx vzorce

kde

CBN … xxxx věcného břemene xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx v Xx,

xxx … roční xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx v Kč, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x … xxxx xxxxxxxxxxxx podle přílohy č. 22 x této xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx břemene xx xxxx xxxxx xxxxxx

xxx

XXX … cena xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx určitou xxxx xx xxxx xxxxxx x Xx,

xxx … xxxxx xxxxxx oprávněného x xxxxxxx xxxxxxx x Xx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

p … xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 22 x xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx vyjádření,

n … xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 3.

(2) Roční xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxx xxxxxx všech xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx plynou oprávněnému x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx

xxx

xxx … xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x Xx,

xxx … xxxxx roční užitek xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx zatížené věcným xxxxxxxx x Xx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx věcného xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx infrastrukturu xxxxx §39b, xxxx xxxxxxxxx práva, popřípadě xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nájemného xxxxxxxx xxxxx §1a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx věci xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx zatížené nemovité xxxx, xxxxx nese xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx vynásobením xxxxx měrných xxxxxxxx xxxxxxxx věci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x Xx; x xxxxxxx břemene xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx nelze x ostatních případech xxxxxxx nájemné z xxxxxxxx xxxx zjistit, xx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xx výši 5 % xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ceny xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nemovité xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx obvyklá cena xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxx,

x) služebnosti xxxxxxxxxx xxxxx, ze xxxxxx xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxxx určeného xxxxx písmene x) x xxxxxxx ročního xxxxxx ve výši xxxxxxx xxxx xxxxx x užitků xxxxxxxx xx xxxxxxxx nemovité xxxx za xxx xxxxx služebností, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxx nákladů, xxx nichž xx xx plodů a xxxxxx nedosáhlo, xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) reálného xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx vlastník xxxxxxxx věci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx ve xxxx xxxxxxx ceny xxxxxx xxxxx §1a x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx nebyl ve xxxxxxx určen, pak xxxxx xxxxx zvyklosti,

i … xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx x věcného xxxxxxx,

x … počet xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

xxx … koeficient xxxx užitku, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx užitku xxxxxxxxx z nemovité xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, vyjadřuje xxxxxx x četnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx

x) xxxxxxxxx nemovitou věc xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx užití, xxxxxxx koeficientu se xxxx jako xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx nemovité xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx xx kterému xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x skutečně xxxxxxx, xxxxxxx koeficientu se xxxx xx výši xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x souvislosti s xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxx o xxxxx xxxxxxx pro technickou xxxxxxxxxxxxxx, a xx xx dobu xxxxxxxxx, xxxx se hodnota xxxxxxxxxxx podle tabulky x. 2 přílohy č. 22a x xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx věcného xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, do xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx věcného xxxxxxx určit, vyjma xxxxxxx břemene xxxxxxxxx xx xxxx života, xx xx za xx, xx xxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx. X případě, xx xx jedná x

x) osobní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx života, xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x se xxxx x xxxxxxx č. 3 přílohy č. 22a x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xx xx xx, xx xxxxxxxxxx xxxx sjednána xx xxxx neurčitou,

c) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx let xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx podle xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx zatížena xxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxx xxxxxxx břemene xxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 000 Xx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx oceňuje xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.

§39x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 488/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§39x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx technickou xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx břemene pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud je xxxxxxx na dobu xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx těchto xxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxx

XXX = xxx x x x xx,

xxx

XXX … cena xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xx určená zjednodušeným xxxxxxxx,

xxx … xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v Xx xx x x xxxxxxx břemene xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, který se xxxx xxxxx xxxxxx

xxx = ZC x 0,015 x Dk,

kde

ZC … xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pozemku v Xx xx 1 x2 xxxxxx xxxxx §3,

0,015 … xxxxxxxxx,

Xx ... xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx 2 v případě xxxxxxxxxx elektrického xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx 110 kV xxxxxx a xxxxxxx 1 x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx infrastruktury,

d … xxxxx vedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x,

xx … xxxxxxxxxx míry xxxxxx a omezení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, který xx určí podle xxxxxxx x. 1 přílohy č. 22a k xxxx xxxxxxxx, x závislosti xx umístění vedení x silničním xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Hodnota xxxxxxx xxxxxx činí nejméně 10 Xx xx 1 x x xxxxxxx 1 500 Xx xx 1 x.

§39c

Oceňování xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx

(1) Celková xxxx xxxxx zatěžujících xxxxxxxxx věc xx xxxxxx v závislosti xx počtu xxx xxxxxx dalšího trvání, xxxxx xxxxxx

xxx

XX … xxxxxxx cena xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx věc x Kč,

n … xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx,

x … xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dobu určitou xxxx dobu života xxxxxxxxxxx,

XXxx … xxxx x-xx xxxxx závady xx dobu xxxxxxxxx x Xx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xx xxxx xxxxx vzorce

kde

CZni … xxxx x-xx xxxxx závady xx xxxx xxxxxxxxx x Xx,

xxx … xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ze xxxxxx v Xx, xxxxxx podle xxxxxxxx 2,

x … xxxx xxxxxxxxxxxx podle přílohy č. 22 x této vyhlášce, x xxxxxxxx vyjádření,

CZui … xxxx x-xx xxxxx závady xx xxxx určitou xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x Xx, xxxxx časově xxxxxxxxxxx xxxxxxxx břemene x xxxxxxxxxxx služebnosti, xxxxx xx xxxx podle xxxxxx

xxx

XXxx … xxxx x-xx xxxxx závady xx xxxx určitou xxxx na xxxx xxxxxx oprávněného x Xx,

xxx … dílčí xxxxx xxxx vlastníka xxxxxxxx xxxx x Xx, určená xxxxx xxxxxxxx 2,

x … xxxx kapitalizace xxxxx přílohy č. 22 k této xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x … xxxxx xxx xxxxxxx trvání xxxxx závady xxxxxxxxxx xxxxxxxxx věc, určený xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx xxxxx let xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx oprávněného k xxxx ocenění, xxxxxxx xxxxx tabulky č. 3 přílohy č. 22a x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx rjv se xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx dílčího xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x nemovité xxxx xxx zatížení xxxxxxx x výší dílčího xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx věci xx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx újma vlastníka xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §39a xxxx. 2.

(3) Xxxxx xxx dalšího xxxxxx xxxxxx se určí xxxx doba, xxxxx xxxxxx od xxxx, xx kterému xx xxxxxxx provádí, do xxxxxx xxxxxx. Je-li xxxxxxx věcné xxxxxxx, xxx xx počet xxx dalšího trvání xxxx xxxxx §39a xxxx. 3. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Celková xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx věc xxxxx činit více xxx 80 % xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.

§39x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 488/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX

§40

Xxxxx porost xx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx stromy xxxx xxxxxx a xxxx lesních dřevin, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx funkcí xxxx. Xxxx lesního xxxxxxx xx lesním pozemku xx xxxxxxx cen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 28 k xxxx xxxxxxxx x xxxxxx jejich plošného xxxxxxxxxx v xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx cena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx

Xx = [(Xx - x) x xx + c] x Xx,

xxx

Xx ..... základní xxxx skupiny dřevin xx xxxx ke xxx xxxxxxx v Xx za m2,

Au ..... xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx dřevin xx věku xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx stupeň v Xx xx m2,

c ..... xxxxxxx xx xxxxxxxxxx kulturu v Xx xx x2,

xx ..... xxxxxx hodnotový xxxxxx xxx obmýtí x, xxx xx xxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx stupeň,

Ba ..... xxxxxxxxx ve xxxx xx xxx xxxxxxx.

(3) Pro xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx

x) údaje o xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx porostu, o xxxxxx xxxx, bonitním xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx z xxxxxxx hospodářského xxxxx xxxx lesní xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx, popřípadě upraví, xxxxx xxxxxxxxxx stavu. Xxxxxxxx xxxxxxx bonitních xxxxxx xxxxxxx dřevin xxxx xxxxxxx v příloze č. 29 k této xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxx Au xx xxxx x podle xxxxxxxxxxxx skupin xxxxxx, xxxxxx a bonitních xxxxxx xx xxxxxxx x příloze č. 30; pro xxxxxx neuvedené x příloze č. 30, xxxxx xx x rámci rozpětí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v příloze č. 28 x xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx Xx xxxx xxxx xxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxx hospodářského plánu xxxx z xxxxx xxxxxxxxxxx osnovy. Je-li x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx než xxxxxxxx obmýtí xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 30 x této xxxxxxxx, xxxxxxx xx pro xxxxxxx toto xxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx než x příloze č. 30 x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx toto nejvyšší xxxxxx,

x) xxxxxxx na x2 xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 31 x xxxx xxxxxxxx. Náklady xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xx ošetřování kultury xx xx xxxx xxxxxxxxx kultury xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx o xxxxxxx a náklady xx pročistky x xxxxxxxxxx,

x) věkový hodnotový xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx x příloze č. 32 x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 32 x xxxx vyhlášce, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x příloze č. 28 k této xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx za x2 xxxxxxx xxxxxx vypočte xxxxx vzorce

kde

Ha ..... xxxxxxxx xxxx skupiny xxxxxx xx xxxx xx xxx ocenění,

Au ..... xxxx mýtní xxxxxx skupiny xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx stupeň,

c ..... xxxxxxx na zajištěnou xxxxxxx,

Xx ..... xxxxxxxxx xx věku xx xxx ocenění,

fa ..... xx xxxxxxxx x přílohy č. 32 k xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx obmýtí,

1/fuv ..... xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxx číselná hodnota x xx xxxxxxxx x přílohy č. 32 x xxxx vyhlášce pro xxx odpovídající hledanému xxxxxx xx stejného xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx.

(5) Je-li xxxxxxxx xxx dřevin xxxxx xxx xxxxxx pro xxxxx skupinu dřevin xxxxxxx x příloze č. 32 x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx fa hodnotu xxxxx x xxxxxxxx xxxx za x2 xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xx = Xx x Xx,

xxx

Xx ..... xxxx xxxxx xxxxxx skupiny xxxxxx xx věku xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx stupeň,

Ba ..... xxxxxxxxx xx xxxx ke dni xxxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx stanovené x xxxxxx hospodářském xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx osnově a xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx nachází x rozpětí xxx xxxxx xxxxxx Aa xxxxxxxxx skupinám xxxxxx x příloze č. 30 x xxxx xxxxxxxx, má xxxxxx hodnotový faktor xx hodnotu xxxxx x základní xxxx xx m2 xxxxxxx xxxxxx xx vypočte xxxxx xxxxxx

Xx = Xx x Ba ,

xxx

Xx ..... cena xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x, to xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx stupeň určený xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx uvedených x příloze č. 30 x xxxx vyhlášce,

Ba ..... xxxxxxxxx xx věku xx dni ocenění.

§41

(1) Není-li xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx hospodářská osnova xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx x zastoupení xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, o xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx. Xxxxxx se xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx příslušný hospodářský xxxxxx.

(2) Je-li xxxx xxxxx xxxxxx Xx xxxxx xxx náklady xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x, xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx porostu xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx c xxxxxxx x příloze č. 31 k xxxx vyhlášce.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx kultury xx součet xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v jednotlivých xxxxxx xxxxx stáří xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 31 x této xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx 1,3xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jedinců.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §45 x xxxxxxxxxx zakmenění x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx jednotlivé xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx dřevin, popřípadě x xxxxxxxxxx procenta xxxxxx, stanoveného xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx porostů xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§42

Cenová přirážka, xxxxxx x xxxxxxxxxxx

(1) Základní xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §40 x 41 xx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx č. 1 xx 3 v příloze č. 33 x xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx lesních xxxxxx xxxxx xxx xxxx obmýtí, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xx xxxxxxxxxx xxxx hodnota 1,00 xxxxxxx x xxxxxx obmýtí x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dřevin xxxxxxxx xxxxxxxx 0,005/rok [xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx" Kv = 1 - (x - x) x 0,005].

(3) Xxxx-xx xxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, lze základní xxxx snížit xx x 75 %", xxxx x xxxxxxx xxxxxx odumírajících xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx lesních xxxxxxx až o 85 %.

§43

Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pozemku

Má-li xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx charakter xxxxxxx xxxxxxx, xxx jeho xxxx zjistit xxxxx §40 xx 42.

§44

Nelesní porost

(1) Xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx s výměrou xxxxxxx větší než 1&xxxx;000 m2, x xxxxxxxx ovocných xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx rostlin, nebo x počtem stromů xxxxxx než 50 xx, xxx ocenit xxxxxxxx uvedeným v příloze č. 34 k xxxx xxxxxxxx.

(2) Nelesním xxxxxxxx xxxx okrasné, ovocné x jiné stromy x xxxx, xxxxxx xxxxxxx dřevin, které x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxx xxx porosty rostoucí xx xxxxxxxxx určených x xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xx volné xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx včetně xxxxxxxxx porostů x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx porostu xxxxx odstavce 1 xx součtem xxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx jehličnatých x xxxxxxxxxx dřevin uvedených x příloze č. 34 xxxxxxxxx x. 2 x 3 x této xxxxxxxx.

(4) Jednotlivé xxxxxxx x xxxxxxxx porostu xx xxxxx příbuznosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx podle přílohy č. 28 x xxxx vyhlášce.

(5) Xxxx xxxxxxxxxxxx skupin xxxxxx xx xxxxxx xxxxx příloh č. 39 x 40 x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx

XXX = XXX x XXX x CNP x XXXXX x Xxx x Xxx x Xx,

xxx

XXX ..... xxxx xxxxxxx xxxxxx,

XXX ..... xxxxxx xxxxxxxxx porostu x m2,

PSD ..... xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

XXX ..... cena nelesního xxxxxxx x Kč xx x2 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 34 k xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x. 2 x pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 3,

SSBSD ..... xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx skupiny xxxxxx xxxxxxx v příloze č. 34 x tabulce č. 1 x xxxx xxxxxxxx,

Xxx ..... xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedený x příloze č. 39 v xxxxxxx x. 7 x xxxx vyhlášce,

Ksv ..... xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 39 x xxxxxxx x. 8 k xxxx xxxxxxxx,

Xx ..... xxxxxxxxxx typu xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 39 x tabulce x. 9 x xxxx xxxxxxxx.

§45

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx lesního porostu xx xxxx zjednodušeným xxxxxxxx. Pokud se xxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx odumřelých xxxxxxx xxxxxxx, lze je xxxxxx xxxxx §40 xx 42.

(2) Cena xxxxxxx porostu xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dřevin x xxxxxx jejich xxxxxxxx zastoupení x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx vzorce

ZCSD = XXX x XXX x Xx,

xxx

XXXX ..... xxxxxx cena skupiny xxxxxx v Xx,

XXX ..... xxxxxx zastoupené xxxxxxx xxxxxx x x2,

XXX ..... cena x Xx za x2 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx, xxxxxxx stupeň x xxxxxxxxx 1,0 xxxxxxx x xxxxxxxxx x. 1 až 6 x příloze č. 35 x xxxx vyhlášce,

Ba ..... xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx dni xxxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx porostu, x xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx x zakmenění xx xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx hospodářské xxxxxx a xxxxx xx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx bonitních xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 29 x této xxxxxxxx.

§46

Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, chmelové x xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx ovocných dřevin, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx úpravy, xxxx xxxxxxx

x) pro xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 36 k této xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx 1 - xxxxxxxxxx xxxxxxx v Xx xx x2 x xxxx 2 - xxxxxxxxxx, zahrádková xxxxxxx, xxxxxx x Xx za ks,

b) xxx xxxx xxxxxx xxxxxx zařízení xxxxx x příloze č. 37 x xxxx vyhlášce, pro xxxx 1 - xxxxxxxx vinice x Xx xx m2, xxxx 2 - xxxxxxxxx xxxxxx x Xx za x2, xxxx 3 - xxxxxxxxxx xxxxxx v Xx za m2 x xxxx 4 - ostatní xxxxxxx xxxxx xxxx x Xx xx xxx,

x) xxx xxxxxxxx rostliny xxxxxx zařízení xxxxxxxx x příloze č. 38 k xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx 1 - xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x část 2 - chmelnice x xxxxxxxxxxx rostlinami.

(2) Xxxxxxxx cena x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxx x přílohách č. 43 x 42 x xxxx vyhlášce x Xx xx x2. Xxxxxxxx cena se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a pozemků xxxxx přílohy č. 44 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx plantáže x x2.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx kategorie xxxxxxx x přílohách č. 39 x 40 x xxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxx nelesních porostů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1&xxxx;000 x2 xxxxxx xxxx s xxxxxx stromů xx 50 ks včetně, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zdůvodněnými xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 39 x xxxx vyhlášce a xxxxxxxx se koeficientem X5 xxxxxxxx x příloze č. 20 x xxxxxxx x. 1 x xxxx vyhlášce x Xx xxxxxxxx x příloze č. 39 v tabulce x. 9 x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx být xxxxx xxx 1 % x její základní xxxx xxxxxxx v příloze č. 39 x tabulkách x. 2 až 6 x této xxxxxxxx.

§47

Oceňování xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zjednodušeným xxxxxxxx

(1) Xxxx trvalých xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx révy, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx porostů, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx celku xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §13, 14, 21, 35, 36 x 38, se xxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1) xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx 5 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx révy, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx pozemcích v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx 1&xxxx;500 x2 včetně. Xxxxxxxxx plochou xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx kolmých xxxxxxx obsahu všech xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx povrch pozemku, xxxxx xxxx součástí. Xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 1&xxxx;500 x2, xxxxx se xxxxxx porosty ovocných xxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxxxxx rostlin x xxxxxx xxxxxxxxx porostů xxxxx §46. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxx ceny xxxxxxxx xxxxxxx, nebo jako xxxxxx její xxxxxx x ceny z xxxxxx xxxx stavebních xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx uvedených x příloze č. 36 části 2 x xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx révy xxxxx přílohy č. 37 části 4 x xxxx vyhlášce xx xxxxxxxx ceny xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx porostů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §4 odst. 1 xxxx xxxxx xxxxxx xxxx stavebních pozemků xxxx x xxxxxxxxxxx 0,045.

(4) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedená x příloze č. 39 x xxxx xxxxxxxx xx součinem xxxx xxxxxxxx plochy xxxxxx trvalých xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4 odst. 1 nebo podle xxxxxx xxxx stavebních xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 0,085.

(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx porostů xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 a xxxxxxxxx xxxxxxx oceňovaných podle xxxxxxxx 4, xx xxxxxxxx ceny xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pozemků xxxx, x koeficientu 0,065.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXX X XXXX NA OZNAČENÍ X VÝROBNĚ XXXXXXXXXXX X OBCHODNÍCH XXXXXXXX

§48

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxx xx označení xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx technických a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (dále xxx "majetkové xxxxx"), xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x majetkových xxxx pořizovatelů xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx

xxx

Xx ..... xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx způsobem,

zj ..... xxxxx čistý výnos xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §17 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x ..... xxxx xxxxxxxxxxxx x procentech uvedená x příloze č. 22 x xxxx xxxxxxxx,

x ..... xxxxxxxx číslo xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx užíváno,

n ..... xxxxx let, po xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx let xxxxx §17 odst. 3 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

§48x

Xxxxxxxxx xxx určení xxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxx ze xxxxxxx x xx i x xxxxxxx x. 3, xxxx č. 4 přílohy č. 3, xxxxxx xxx pozemek

a) xxxxx xxxxx x účelu xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxx nachází nebo xx xxxxxx je x jednotném xxxxxxxx xxxxx, bez xxxxxx xxx xx stavba xxxxxxxx pozemku, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx druhu x xxxxx xxxxx xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx účelu xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx e, xxxx x, x, x, h xxxxxxx x. 3; xx-xx xxxxxx účel xxxxx xxxxxxx pouze x xxxxxxx č. 4, xxx x xxxxxx xxxxxxx x, x, x, h, x; xxxx-xx některé xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx věcí, nebo xxxxxxxx práva xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx podle xxxxx xxxxx xxxxxxxx staveb, xxxxx xxxx jeho xxxxxxxx,

x) nebo xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx hlavní xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxx; xxxxx-xx xxxxx xxxxx účel xxxxx, xxx pro xxxxxxx pozemky v xxxxxxxxx xxxxxxxx celku xx účel užití xxxx obdobně xxxx x xxxxxxx x).

(2) Xxxxxx xxxxxxx se xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx stavba, xxxxx xxxx určena k xxxx, xxx se xx xxxxxx užívalo x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx účel xxxxxxx xxxxxxx.

(3) X nezastavěného xxxxxxx, xxxxx je xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx územní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx územní rozhodnutí, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx účelu xxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo pozemku xxxxx se xxxxxxxx, xxxxx nemají xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxx ho ocenit xxxxx xxxxxxxx 3, xx xxx určení xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxx je xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx pozemku, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx určit, použijí xx hodnoty xxxxxxxxxxxxxx xxxxx jednotlivých znaků xx sloupce e, xxxx x x xxxxxxx x. 3 přílohy č. 3.

(5) Xxx xxxxxx, xxxxx xx

x) součástí xxxxxxx, se xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, jehož xx xxxxxxxx,

x) samostatnou xxxx, xxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xx stavbou hlavní, xx použijí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxx xx xxxxxxx x až i x xxxxxxx x. 3, xxxx 4 přílohy č. 3 xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx hlavní, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx stavbu; xx-xx společně xxxxxxx x xxxx hlavními xxxxxxxx, použije xx xxxxxxxxx xxxxx stavby, xx xxxxx xxxx xxxxxxx převažuje.

(6) Xxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx jednoznačně xxxxx xxxx užití, se xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx znaků xx xxxxxxx x xx i x xxxxxxx x. 3, xxxx č. 4, přílohy č. 3 xxxxx převažujícího xxxxx xxxxx v xxxxxx sloupců e, xxxx x, g, x, h xxxxxxx x. 3; pokud xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x. 4, xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx x, x, f, h, x.

§48x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 199/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2014

§48b

Nelze-li xxx porovnání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx všechna xxxx xxxxxxxx, začlení xx xx kvalitativního pásma x xxxxxxx srovnatelnými xxxxxxxx. Xxxxx oceňovanou xxxxxxxxx věc xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, použije se xxx výpočet xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx pásma xx x xxxxxx xxxxxxxxx nutno xxxxxxxxx.

§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 457/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

XXXX XXXX

XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§49

(1) Xxxx nemovité xxxx xx sníží x xxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx podle §16c xxxxxx x xxxxxxxxx majetku x §39c.

(2) Cena nemovité xxxx může xxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx nejvýše x 80 % xxxxxx xxxx xxxxxxxx věci.

§50

Celková xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

§51

Xx xxxxxx xxxx xx pro účely xxxx vyhlášky xxxxxxxx x územní xxxx xxxxxxxxx útvaru a xxxxxx plán xxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxxxx.

§52

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx obdobně i xx byt nebo xxxxxxxx prostor, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx spoluvlastnickým xxxxxxx xx společných xxxxxxx xxxx, x xxxxx xx x xxxx spojeno xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, tak x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx podílem na xxxxx xxxxxxx.

§53

(1) Xxx xxxxxx xxxxx obyvatel x xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx o počtu xxxxxxxx v xxxxxx, x xx x 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx předcházejícího kalendářní xxx, xx kterému xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, že xxxxx ke xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx uvedena xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx internetových stránkách Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x počtu xxxxxxxx x obcích x 1. lednu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx kalendářní xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx provádí, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx obce v xxxxxxxx xxxxxxxx k 1. xxxxx kalendářního xxxx, xx kterému xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx z údajů xxxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxx x xxxxxxxxxx věcí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx xxxxx x 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, ke xxxxxxx xx ocenění provádí.

§54

Xxxxxxx se:

1. Xxxxxxxx č. 3/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 151/1997 Xx., x oceňování xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxxxxxxx xxxxxxxx).

2. Vyhláška č. 456/2008 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 3/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (oceňovací vyhláška).

3. Xxxxxxxx č. 460/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 3/2008 Sb., x provedení některých xxxxxxxxxx xxxxxx x. 151/1997 Xx., o xxxxxxxxx majetku a x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (oceňovací xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxx č. 456/2008 Xx.

4. Vyhláška č. 364/2010 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 3/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

5. Xxxxxxxx č. 387/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 3/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona č. 151/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (oceňovací xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

6. Xxxxxxxx č. 450/2012 Sb., kterou se xxxx xxxxxxxx č. 3/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 151/1997 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (oceňovací xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§55

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2014.

Xxxxxxx:
Xxx. Fischer, XXx., x. r.

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx x. 441/2013 Xx.

Xxxxxx x xxxxxxx výměr staveb x jejich částí

Pro xxxxx xxxxxx x xxxxxxx výměr xxxxxx xx vymezují xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx. Xxxxxx a xxxxxxx xx provádějí x metrech, v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x metrech krychlových, xxxx se zaokrouhlením xx xxx desetinná xxxxx.

1. Xxxxx

(1) Délky xx xxxxxxx x xxxxxxx. Při kontrolním xxxxxx se původní xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx neodlišuje x xxxx xxx 1 % x xxxxxxx xxxxxxxx délky x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §1216 x §18.

(2) Xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx staveb xx měří x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx oceňovaných xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx u:

a) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx silnoproudých x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx nepřihlíží,

c) xxxxxxxxxx xxxxxx ostatních xx skutečných délkách.

(4) Xxx zjištění plošných xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x komunikací xx xxxx skutečné xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (XX)

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx ohraničená xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vnějšího xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Izolační přizdívky xx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx nadzemní xxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx líce xxxxxxxx konstrukcí všech xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ortogonálními xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx konstrukcí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx se nezapočítávají.

3. Xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx nejméně 1,70 x oddělená

a) xxxx xxxxxx xxxxx podlahy xxxxxx podlaží,

b) xxxxxx xxxxxx xxxxx podlahy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx konstrukce, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x střech, xxxx. xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx líce zastřešení,

d) x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, tedy x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx je i xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx 1,70 x xxxxxxx x jednom xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Podlaží xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x nadzemní. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx každé xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx líce xxxxxxx x průměru xxxx xxx 0,80 x pod úrovní xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x lícem xxxxxx. Pro výpočet xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xx čtyřech xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx (XX) se xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx nadzemní podlaží (1. NP), druhé xxxxxxxx podlaží (2. XX) x xxx xxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx výše xxxxxxx o xxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, je xxxxx xx označit xxxx xxxxxxxxx (XxX), s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxxx 1. XX x 2. XX xx 1. MeP).

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx (XX) xx xxxxxxx směrem xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (1. XX), xxxxx xxxxxxxx podlaží (2. XX) x xxx xxxx. Xx-xx xxxxxxx části xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx označit xxxx mezipatro (MePP), x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxxx 1. NP x 1. XX xx 1. XxXX).

(6) Xxx xxxxxx budovy xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podlaží xxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx podzemních xxxxxxx, xxxxxxxxx budova xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3.1. Xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx podlaží xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a rovinou xxxxxxxx xxxx stropu xxxx zavěšeného stropního xxxxxxxx tohoto podlaží. X xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx měří xx xxxxxx xxx podhledu xxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx šikmých xx xxxxxxxx x nejvyššímu xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx lícem xxxxxxxxxx vrstev xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx půdního xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx podlaží x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxx světlá xxxxx podlaží xxxxxxxx x 0,20 x.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x posuzovaném xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx-xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a současně xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx výšky xxxxxxx xxx nepřiměřených xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, zvětšené o 0,30 x. Xx xxxxx xxxxxx zjištění xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx podlaží, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx, je xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx hřebene x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx vnějším xxxxx xxxxxxxxx xx zaoblení xxxxx zastřešení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx všech xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx. Xxxx váha xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx příslušného xxxxxxx.

3.2. Zastavěná xxxxxx xxxxxxx

(1) Zastavěnou plochou xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx řezu x xxxxxx horního xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obvodových xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vedená xxxxxxx xxxxx svislých xxxxxxxxxx. Xxxxxx lodžií a xxxxxx xx započítávají. X xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zastavěná xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, x níž není xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, haly x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx plocha xxxxxxx podloubí, xxxxxxxx x xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx nosných xxxxxxxxxx staveb. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zjistí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ploch xxxxx podlaží dělený xxxxxx podlaží.

4. Podlahová xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx stavebně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx líce xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx nacházejí. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx svislých xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. omítky). X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx místo xxxxxxxxxxx svislých konstrukcí xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx roviny řezu.

(2) Xx úhrnu podlahové xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx plocha:

a) xxxxxx,

x) xxxxxxxx, jsou-li xxxxxxx 1,2 m xxxxxx, 0,3 m xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx 0,36 x2 x xxxx xxxxxxx 2 x xxxxxx,

x) xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx 2 x, xxxxx umístěných xxxx byt a xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,8,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx prostor) x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx galerií, x xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx prostoru, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx propojen schodištěm x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 230 xx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, započte xx xxxxx plocha xxxxxxx prostoru.

(3) Do xxxxx xxxxxxxxx plochy xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostorů, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x příslušným xxxxx xxxx nebytovým xxxxxxxxx:

x) teras, xxxxxxx x xxxxxxx vynásobená xxxxxxxxxxxx 0,17,

b) nezasklených xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,20,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,70,

x) xxxxxxxxx kójí x xxxxxxxxxx xxxxxxx prostor xxxxxxxxxx koeficientem 0,10.

(4) X případě xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx příslušenství xxxx x xxxx xxxxxxxx pro více xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx XX, xxxxxxx, xx.), xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx prostor započte xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx plochy xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x dveřních xxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx prostor xxxxxx (XX)

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx spodní xxxxxx, xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx vnějším xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zdi x xxxxxxx x osvětlovací xxxxxxxx o xxxxx xxxxx xxx 0,15 x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx podlažím; xxxx-xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx 0,10 x,

x) xxxxxx spodním xxxxx xxxxxxx 1. XX.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx je ohraničen

a) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx lícem xxxxxxx 1. XX; pokud xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx prvního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx přiléhající terén, xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxx části, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 1. XX. X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx jen xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx 0,10 x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx vždy x 1. XX, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx konstrukce xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx částečného podzemního xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx, xxx xxx xx xxxx, horním xxxxx xxxxxxx půdy; x části, xxx xxx xx plochá xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx bez půdního xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxx xx jejich xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx hřebene xxx průměrnou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Převažují-li xxxx xxxxx střešních xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx zastřešení xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xx

x) xxxxxx x xxxxxxxx x obvodových xxxxx,

x) xxxxxx, vsunuté (zapuštěné) xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx,

x) nezastřešené průduchy x světlíky xx 6 x2 xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 0,50 x přes xxx xxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 1,5 x2 xxxxxx, nadstřešní xxxxx, xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, přesahující xxxxxxx x xxxxxxx xxx.

(7) Xxxxxxxxxxx se

balkony x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přes xxx xxx xxxx xxx 0,50 x, x xx objemem zjištěným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 1 x.

6. Xxxxxxxxxx prostor xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx nádrže x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx (xxxxxxxxx) x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx lícem xxxxxxxxxx konstrukcí xxxxxx xxxxxxx a přizdívek; xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 0,30 x,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx konstrukce xxx včetně xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxxx, uvažuje xx tloušťka xxx 0,35 x,

x) xxxxxx

1. xxxxxxx xxxxx stropní xxxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxx se tloušťka xxxxxxx xxxxxxxxxx 0,30 x

2. u xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

3. x nezakrytých xxxxxx rovinou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stěn.

(2) Xxxxx se xxxx x x2 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vnějším xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx x metrech x nižší xxxxxx xxxxxx.

(3) X ohradní x opěrné zdi xx xxxxxxxxxx prostor xxx xxxxxxxxx objemem xxxxxxxx xxxxx měřené x xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce x. 441/2013 Sb.

Základní xxxx xx x2 xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, okresu, xxxx xxxxxxx

Xxxxxxx x. 1

Xxxx x členění xxxx, xxxx xxxxxxx některých xxxx*

Xxxxxxxx xxxx xxx. xxxx, xxxxxx, nebo xxxxxxx
(Xx/x2)

XXXXXX XXXXX XXXXX

Xxxxx - xxxxxx 1

123 660

Xxxxx - oblast 2, 3, 6 x 21

29 027

Praha - oblast 4, 5, 9,

15 881

Praha - xxxxxx 7, 11 x 20

15 111

Xxxxx - oblast 8, 13, 14, 15, 16, 17 x 19

13 356

STŘEDOČESKÝ XXXX

Xxxxxxx

3 557

Xxxxxx

4 893

Kladno - xxxxxx 1

6 566

Xxxxxx - xxxxxx 2 a 3

6 578

Xxxxx

3 864

Xxxxx Xxxx

3 381

Xxxxxx

2 367

Xxxxx Boleslav

3 606

Xxxxxxx

3 733

Xxxxxxxxx - xxxxxx 1

5 365

Poděbrady - oblast 2

4 933

Xxxxx - xxxxxx

6 822

Xxxxx - západ

7 741

Xxxxxxx

3 280

Xxxxxxxx

2 938

XXXXXXXXX XXXX

Xxxxx Budějovice 1 - oblast 1

7 155

Xxxxx Budějovice 1 - xxxxxx 2, 3 a 4

6 829

Xxxxx Xxxxxxx

2 939

Xxxxxxxxxx Xxxxxx

2 297

Xxxxx

2 440

Xxxxxxxxxx

2 364

Xxxxxxxxxx

1 849

Tábor

2 555

PLZEŇSKÝ XXXX

Xxxxx - xxxxxx 1

7 338

Xxxxx - xxxxxx 2

6 473

Xxxxx - oblast 3

5 800

Xxxxx - xxx

2 556

Xxxxx - xxxxx

3 254

Xxxxxxxxx

2 574

Xxxxxxx

2 337

Xxxxxxxx

3 119

Xxxxxx

1 721

KARLOVARSKÝ KRAJ

Karlovy Xxxx - xxxxxx 1

12 081

Xxxxxxx Vary - xxxxxx 2, 3 x 4

3 538

Xxxx

1 996

Xxxxxxxxxxx Lázně - xxxxxxx

2 200

Xxxxxxxxxxx Xxxxx - xxxxxx 2

2 065

Xxxxxxxxx Xxxxx - xxxxxxx

2 572

Xxxxxxxxx Xxxxx - oblast 2 x 3

2 744

Xxxxxxx

1 531

XXXXXXX XXXX

Xxxxx

1 645

Xxxxxxxx

2 497

Litoměřice

2 442

Xxxxx

2 129

Xxxx

2 281

Xxxxxxx

2 543

Xxxx xxx Xxxxx - xxxxxx 1 a 2

2 700

Xxxx xxx Xxxxx - oblast 3, 4, 5 x 6

2 618

XXXXXXXXX XXXX

Xxxxx Lípa

1 963

Xxxxxxxx xxx Nisou

2 557

Liberec - xxxxxx 1

4 929

Xxxxxxx - xxxxxx 2, 3, 4 x 5

4 415

Semily

874

KRÁLOVÉHRADECKÝ XXXX

Xxxxxx Králové - xxxxxx 1

7 424

Xxxxxx Xxxxxxx - xxxxxx 2, 3, 4 x 5

6 448

Xxxxx

2 086

Xxxxxx

1 893

Xxxxxxx xxx Xxxxxxx

2 305

Xxxxxxx

2 091

PARDUBICKÝ XXXX

Xxxxxxx

2 572

Xxxxxxxxx - xxxxxx 1

6 126

Xxxxxxxxx - xxxxxx 2, 3, 4, 5 x 6

5 245

Svitavy

1 360

Xxxx xxx Orlicí

1 778

XXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxxx Xxxx

1 927

Xxxxxxx - xxxxxx 1

4 938

Jihlava - xxxxxx 2 a 3

4 571

Pelhřimov

1 852

Xxxxxx

2 116

Xxxx nad Xxxxxxx

2 504

XXXXXXXXXXXX XXXX

Xxxx - xxxxxx 1 a 2

30 176

Xxxx - xxxxxx 3, 4 x 5

10 562

Xxxx - xxxxxx 6, 7, 8 x 9

8 501

Xxxx - xxxxxx

4 910

XXXXXXXXXXXX XXXX

Xxxxxxx

2 844

Xxxxxxx

3 221

Hodonín

2 193

Xxxxxx

3 190

Xxxxxx

2 315

XXXXXXXXX XXXX

Xxxxxxx

1 526

Xxxxxxx - xxxxxx 1

10 240

Xxxxxxx - xxxxxx 2, 3 x 4

3 017

Xxxxxxxxx

2 355

Xxxxxx - xxxxxx 1 x 2

2 167

Xxxxxx - oblast 3, 4 x 5

2 295

Šumperk

2 121

XXXXXXX XXXX

Xxxxxxxx

2 003

Xxxxxxxxxx

2 114

Uherské Xxxxxxxx

2 190

Xxxxxx

2 031

Zlín - oblast 1

5 715

Xxxx - xxxxxx 2 x 3

4 541

XXXXXXXXXXXXXXX KRAJ

Ostrava - xxxxxx 2, 5, 6 a 9

3 023

Xxxxxxx - xxxxxx 1, 3 x 10

2 423

Xxxxxxx - xxxxxx 4, 7, 8, 11 x 12

3 598

Xxxxxxx

1 594

Xxxxxx-Xxxxxx

2 331

Xxxxxxx

1 757

Xxxx Xxxxx

2 233

Xxxxx - xxxxxx 1

4 546

Xxxxx - xxxxxx 2, 3 x 4

3 538

* Xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xx uvedeno x xxxxxxx č. 3 xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx stavebních xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x tabulce x. 1*

Xxxxxxx x. 2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx znaku

Hodnota koeficientu

O1

Velikost xxxx

- Xxxxxxxx xxxx xxxxx počtu obyvatel:

I.

Nad 5 000 obyvatel

0,85

II.

2 001 - 5 000

0,80

XXX.

1 001 - 2 000

0,70

XX.

501 - 1 000

0,65

V.

Do 500 xxxxxxxx

0,50

X2

Xxxxxxxxxxx-xxxxxxx význam xxxx

X.

Xxxxxxxxxxx xxxxx lázeňských xxxx xxxx Xx)&xxxx;x obce x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

0,95

XX.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx Xx)&xxxx;x Xx)&xxxx;xxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0,90

XXX.

Xxxx x počtem xxxxxxxx nad 5 xxxxx a xxxxxxx xxxx x okr. Xxxxx - xxxxxx, Xxxxx - xxxxx x xxxxxxxxxxx území xxxxxxxxxx xxxx xxxx Xx)

0,85

XX.

Xxxxxxx xxxx

0,60

X3

Xxxxxx obce

I.

Obec, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x Xxxxxx nebo Xxxxx

1,05

XX.

Xxxx, xxxxx xxxxxxx katastrální xxxxx sousedí x xxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 1 (xxxxx Prahy x Xxxx)

1,03

XXX.

Xxxx xxxxxxxx xx hranice xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 20 xx včetně

1,02

IV.

Obec xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxx. x. 1 (xxxxx Prahy x Xxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 10 km xxxxxx

1,01

X.

Xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx 5 000 xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx 5 000 xxxxxxxx

0,85 - 1,00

XX.

X xxxxxxxxx případech

0,60 - 0,80

X4

Xxxxxxxxx infrastruktura v xxxx (xxxxxxx, elektřina, xxxx, kanalizace)

- X xxxx xx:

X.

Xxxxxxxxx, vodovod, xxxxxxxxxx x plyn

1,00

II.

Elektřina, xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx a xxxx, xxxx vodovod x xxxx

0,85

XXX.

Xxxxxxxxx, vodovod, xxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxx

0,70

XX.

Xxxxxxxxx

0,55

X5

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx)

- X xxxx xx:

X.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

1,00

XX.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zastávka

0,95

III.

Železniční, xxxx xxxxxxxxxx zastávka

0,90

IV.

Bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (zastávka mimo xxxxxxxxx xxxxx obce)

0,70

O6

Občanská xxxxxxxxxx x obci

- Xxxxxxxx vybavenost xxxx:

X.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx, služby, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, školab), xxxxx, xxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxx, sportovní a xxxxxxxx xxxxxxxx xx.)

1,00

XX.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx)&xxxx;x xxxxx, nebo xxxxxxxx (xxxxxxx) služby, nebo xxxxxxxxx nebo kulturní xxxxxxxx)

0,98

XXX.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx x xxxxxxxxx středisko x školab))

0,95

IV.

Omezená vybavenost (xxxxxx x zdravotní xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx))

0,90

X.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxx xxxxxx - základní xxxxxxxxx)

0,85

XX.

Xxxxx xxxxxxxxxx

0,80

X xxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xx použije xxxxxxxx xxxxxxx x těchto xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx míst x xxxxxx katastrálních xxxxx x uvedením xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x. 2 přílohy č. 20.

x) Xxxxx je x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, obec xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx.

* Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx katastrálních xxxxx xxxx xx xxxxxxx

x) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx oblastí

Tabulka x. 3

Xxxxx

Xxx. číslo

Katastrální území

Číslo xxxxxxx

Xxx. xxxxx

Xxxxxxxxxxx území

Číslo xxxxxxx

xxxxx

xxx

xxxxx

xxx

1

Xxxxxx

602582

12

57

Xxxxxxxx

729931

8

2

Xxxxxxxxx

601527

14

58

Xxxx Chuchle

729183

18

3

Bohnice

730556

8

99

Malá Xxxxxx

727091

1

4

Xxxxxx

727873

4

60

Xxxxxxxx

732451

10

5

Xxxxxxx

729582

6

61

Xxxxxx

727750

4

6

Xxxxxxxxxx

614131

15

62

Xxxxxxxxx

731552

15

7

Xxxxxxx

730106

6

63

Xxxxxxx

728616

12

8

Xxxxxxxx

731561

15

64

Xxxxx

728951

5

9

Xxxxx Xxxx

731676

19

65

Xxxxxxxx

729876

20

10

Xxxxxx

730394

8

66

Xxxxxxx

702323

13

11

Xxxxxxx

730629

7

67

Xxxx Xxxxx

727181

1

12

Xxxxxxx

729272

6

68

Xxxxx

728161

21

13

Xxxxx Xxxxxx

730599

8

69

Xxxxxxxxx

732613

11

14

Xxxxx Xxxxxxxxx

732541

11

70

Xxxxxxx

720984

13

15

Xxxxx Xxxxxxxxx

629952

14

71

Xxxxxxxxx

773417

12

16

Xxxxx

633330

14

72

Xxxxxx

728152

21

17

Xxxx

728233

11

73

Xxxxxx

731382

9

18

Xxxxx x Xxxxxxxxx

773395

14

74

Xxxxxx Xxxxxxxx

734373

17

19

Xxxxxxxxx

731234

9

75

Xxxxxxx

728641

5

20

Xxxxxxxxx

728837

5

76

Xxxxxxx

738620

16

21

Xxxxxxxxxx

727857

4

77

Xxxxxx

729710

20

22

Xxxxxxxxxx

730122

3

78

Xxxxxxxx

745251

16

23

Xxxxxx

750573

18

79

Xxxx

729701

18

24

Xxxxx Xxxxxxxxx

732583

11

80

Xxxxxxxx

746134

15

25

Xxxxx Xxxxxxxxx

643777

19

81

Xxxxxx

730041

8

26

Xxxxxxxxx

731722

19

82

Xxxxxxxx

750590

18

27

Xxxxxxxx

732052

11

83

Xxxxxxx

729051

21

28

Xxxxxxxx

727121

1

84

Xxxxx

793256

17

29

Xxxxxxxxx

731765

10

85

Xxxxx Xxxxx

727024

1

30

Xxxxxx

728225

11

86

Xxxxxxxx

755541

18

31

Xxxxxxxxx

652393

13

87

Xxxxxxxxx

731943

10

32

Xxxxxxxx

728730

5

88

Xxxxxxxxxx

729302

6

33

Xxxxxxx

727008

1

89

Xxxxxxxx

730866

9

34

Xxxxx

728438

12

90

Xxxxxxx

729981

8

35

Xxxxxx

730955

3

91

Xxxxxxx

762130

12

36

Xxxxx

731641

7

92

Xxxxxxxxxx

732516

11

37

Xxxxxxxxx

665444

19

93

Xxxxx

652407

13

38

Xxxxxxxx

730475

9

94

Xxxxx

730190

6

39

Xxxxxxxx

668508

14

95

Xxxxxxxxx

770353

18

40

Xxxxxxxxx

668591

14

96

Xxxxxxxxxxx

731528

15

41

Xxxxxxxx

728519

12

97

Xxxxxxxxx

773425

14

42

Xxxxxx

728764

5

98

Xxxxx xxx Xxxx

773778

19

43

Xxxxxxxxx

672629

13

99

Xxxxx x Xxxxxxxx

773999

12

44

Xxx

727598

4

100

Xxxxxxxxxx

729353

6

45

Xxxxxxxx

676071

12

101

Xxxxx Xxxxxxx

729213

18

46

Xxxxxxxxx

728314

12

102

Xxxxxxxxx

727164

2

47

Xxxx

731226

19

103

Xxxxx

782378

15

48

Xxxxxxxx

729248

17

104

Xxxxxxxx

729418

20

49

Xxxxxxx

731439

7

105

Xxxxxxxx

732257

21

50

Xxxxxx

728071

4

106

Xxxxxxxx

727300

2

51

Xxxxx

730891

9

107

Xxxxxxxx

731285

9

52

Xxxxx

729795

20

108

Xxxxxxxxx

732117

10

53

Xxxxx

728390

12

109

Xxxxx Xxxxxxxx

745278

17

54

Xxxxxx

668605

13

110

Xxxxxxxx

791733

16

55

Xxxxxxx

683973

17

111

Xxxxxx

793264

18

56

Xxxxxxx

686425

17

112

Xxxxxx

727415

3

Xxxx

Xxx. číslo

Katastrální xxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxx. číslo

Katastrální xxxxx

Xxxxx xxxxxxx

xxxxx

xxx

xxxxx

xxx

1

Xxxxxxxx

612006

7

25

Xxxxx Xxxx

610003

1

2

Xxxxxxxx

608505

7

26

Xxxxx Xxxx

611701

8

3

Xxxxxxxx Ivanovice

612227

9

27

Nový Xxxxxxxx

610283

7

4

Xxxxxx

611778

4

28

Xxxxxx

612553

6

5

Xxxxx Xxxx

610771

3

29

Xxxxxx

712680

8

6

Xxxxxxxxx

611263

6

30

Xxxxxxx

610208

3

7

Xxxxx Heršpice

612111

9

31

Ponava

611379

5

8

Dvorska

633895

9

32

Přízřenice

612146

9

9

Holásky

612243

9

33

Řečkovice

611646

4

10

Horní Heršpice

612065

9

34

Sadová

611565

4

11

Husovice

610844

6

35

Slatina

612286

7

12

Chrlice

654132

9

36

Soběšice

751910

4

13

lvanovice

655856

4

37

Staré Xxxx

610089

2

14

Xxxxxxx

658201

8

38

Xxxxx Xxxxxxxx

612014

7

15

Xxxxxxx

610542

4

39

Xxxxxxxx

610330

2

16

Xxxxxxxx

611905

4

40

Xxxxxxx

610186

5

17

Xxxxxxxxxxx

610313

4

41

Xxxxxx

610950

5

18

Xxxxxxx

611026

6

42

Xxxxxx

612171

9

19

Xxxxx

610585

4

43

Xxxxxxx x Xxxx

775550

8

20

Xxxxxxx Pole

611484

3

44

Veveří

610372

2

21

Lesná

610887

4

45

Zábrdovice

610704

5

22

Líšeň

612405

7

46

Žabovřesky

610470

3

23

Maloměřice

612499

6

47

Žebětín

795674

7

24

Medlánky

611743

4

48

Židenice

611115

6

České Xxxxxxxxxx

Xxx. xxxxx

Xxxxxxxxxxx území

Číslo oblasti

Poř. xxxxx

Xxxxxxxxxxx území

Číslo xxxxxxx

xxxxx

xxx

xxxxx

xxx

1

Xxxxx Xxxxxxxxxx 1

621919

1

7

Xxxxx Budějovice 7

622486

3

2

Xxxxx Xxxxxxxxxx 2

621943

2

8

Xxxxx Xxxxx

622729

3

3

Xxxxx Xxxxxxxxxx 3

622052

2

9

Xxxxxxx Xxxxx

636797

4

4

Xxxxx Xxxxxxxxxx 4

622222

3

10

Kaliště x Xxxxxxx Budějovic

662208

3

5

České Xxxxxxxxxx 5

622281

3

11

Třebotovice

662216

4

6

České Xxxxxxxxxx 6

622346

3

Xxxxxxxxxxx Xxxxx

Xxx. číslo

Katastrální xxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxx. číslo

Katastrální xxxxx

Xxxxx xxxxxxx

xxxxx

xxx

xxxxx

xxx

1

Xxxxxx Mosty

768880

2

5

Krapice

634662

2

2

Františkovy Xxxxx

634646

1

6

Xxxxxxx u Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx

634689

2

3

Xxxxx Lomany

634654

2

7

Žírovice

634697

2

4

Jedličná

634638

2

Hradec Králové

Poř. xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxx. xxxxx

Xxxxxxxxxxx území

Číslo xxxxxxx

xxxxx

xxx

xxxxx

xxx

1

Xxxxxxxx

613878

4

12

Xxxxxxx

726559

3

2

Xxxxxx Xxxxxxx

646873

1

13

Xxxxxxx Xxxxxxxxx

647101

2

3

Xxxxx

647225

3

14

Xxxxxxxxx

741825

3

4

Xxxxxxx

647209

3

15

Xxxxx

743674

5

5

Xxxxxxx Lhota

691305

4

16

Slezské Xxxxxxxxx

646971

2

6

Xxxxxxxxx u Xxxxxx Xxxxxxx

646997

2

17

Xxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx

749656

4

7

Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx

647187

2

18

Xxxxxxx

760765

5

8

Xxxxxxxx

726541

5

19

Xxxxxxxx Xxxxx

761125

3

9

Xxxxxx

721204

4

20

Xxxxxx

647047

2

10

Xxxxxxx

721212

4

21

Xxxxxx

726583

3

11

Xxxxxxxx xxx Labem

721930

5

Jihlava

Poř. xxxxx

Xxxxxxxxxxx území

Číslo oblasti

Poř. xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx oblasti

název

kód

název

kód

1

Antonínův Xxx

757900

2

10

Xxxxx x Jihlavy

691372

2

2

Bedřichov x Xxxxxxx

659878

3

11

Xxxxxxx

659835

2

3

Xxxxxxx

659827

2

12

Xxxxx

659916

2

4

Xxxxxx

648680

2

13

Xxxxxx x Xxxxxxx

721000

2

5

Xxxxxxxxx x Xxxxxxx

638421

2

14

Xxxxxx x Xxxxxxx

725765

2

6

Xxxxx Xxxxx

643084

3

15

Xxxxx

659843

2

7

Xxxxx

643092

3

16

Xxxxx Xxxx

659860

3

8

Xxxxxxxx Dvory

648698

3

17

Vysoká x Xxxxxxx

721018

3

9

Xxxxxxx

659673

1

18

Xxxxxx

791610

2

Xxxxxxx Xxxx

Xxx. xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxx. xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx oblasti

název

kód

název

kód

1

Bohatice

663581

3

9

Počerny

753831

4

2

Cihelny

631043

4

10

Rosnice u Xxxxx Role

753840

4

3

Čankov

746746

4

11

Rybáře

663557

2

4

Doubí u Xxxxxxxxx Xxx

631051

4

12

Xxxxxx x Xxxxxxxxx Xxx

746754

4

5

Xxxxxxxxx

663701

2

13

Xxxxx Xxxx

753858

3

6

Xxxxx

663549

3

14

Xxxxxxxx

631060

4

7

Xxxxxxx Xxxx

663433

1

15

Xxxxxxx

663492

2

8

Xxxxxx Xxxxx

663654

4

Xxxxxx

Xxx. číslo

Katastrální xxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxx. xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx

xxxxx

xxx

xxxxx

xxx

1

Xxxx x Xxxxxx

665169

3

5

Xxxxxxx

764540

3

2

Xxxxxxxx

764558

3

6

Xxxxxxxx

664961

2

3

Xxxxxx

665061

1

7

Xxxxxxx

665177

3

4

Xxxxxxxxxx

665126

2

Xxxxxxx

Xxx. xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxx. číslo

Katastrální xxxxx

Xxxxx xxxxxxx

xxxxx

xxx

xxxxx

xxx

1

Xxxxx Xxxxxxxx

682268

2

14

Xxxxxxx

689823

5

2

Xxxxx x Xxxxxxx

631086

4

15

Xxxx Xxxxxxxxx

682161

2

3

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx

682233

2

16

Xxxxxxx x Liberce

682471

5

4

Hluboká x Xxxxxxx

631094

5

17

Xxxxxxxx

631108

5

5

Xxxxx Xxxxxxxx

682462

4

19

Xxxxxxx x Krásné Xxxxxxxx

673650

5

6

Xxxxx Xxxxxxx

682250

2

19

Xxxxxxxx x Liberce

682314

2

7

Horní Xxxxx x Xxxxxxx

682489

5

20

Xxxxxxxx

682446

5

8

Xxxxx Xxx x Liberce

682241

2

21

Ruprechlice

682144

2

9

Karlinky

682497

5

22

Růžodol X

682209

2

10

Xxxxxxxxx x Xxxxxxx

682438

5

23

Xxxxx Xxxxxxxxx

682179

2

11

Xxxxxx Studánka

673641

5

24

Starý Xxxxxx

682390

2

12

Xxxxxxxxx x Liberce

785628

5

25

Vesec u Xxxxxxx

780472

4

13

Xxxxxxx

682039

1

26

Xxxxxxxxxxxx nad Xxxxx

785644

3

Xxxxxxxxx Xxxxx

Xxx. číslo

Katastrální území

Číslo xxxxxxx

Xxx. xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx

xxxxx

xxx

xxxxx

xxx

1

Xxxxxxxx x Xxxxxx. Xxxxx

901903

3

3

Xxxxxxxxxx u Xxxxxx. Xxxxx

691674

3

2

Xxxxxxxxx Xxxxx

691585

1

4

Xxxxxxx

691607

2

Xxxxxxx

Xxx. číslo

Katastrální xxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxx. xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx

xxxxx

xxx

xxxxx

xxx

1

Xxxxxxx

710881

3

14

Xxxxxxx

710687

3

2

Xxxxxxxx

710571

4

15

Xxxx Ulice

710717

3

3

Droždín

632635

2

16

Nové Xxxx u Olomouce

710814

3

4

Hejčín

710644

3

17

Nový Xxxx u Xxxxxxxx

710920

4

5

Xxxxxxxx

710873

3

18

Xxxxxxx - město

710504

1

6

Holice x Xxxxxxxx

641227

3

19

Xxxxxxxxxx

710938

3

7

Xxxxxxxxx

652415

4

20

Xxxxx

710784

3

8

Xxxxxxxxxxx

710911

3

21

Xxxxxxx u Xxxxxxxx

737747

2

9

Xxxxxxxxx Xxxxxxxx

710555

3

22

Xxxxxx

710946

3

10

Xxxxx

710598

3

23

Xxxxxxxx

750387

4

11

Xxxxx

686875

2

24

Xxxxx Xxxxxxx

669288

2

12

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

702358

4

25

Xxxxxxxx u Xxxxxxxx

767760

4

13

Xxxxxxxx

703109

4

26

Xxxxxxx

772411

2

Xxxxx

Xxx. xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxx. xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx

xxxxx

xxx

xxxxx

xxx

1

Xxxxxxxxx

777170

4

9

Xxxxx-Xxxxx

711560

1

2

Xxxxxx

711730

3

10

Xxxxx-Xxxxxxxxx

711578

2

3

Xxxxxxxxx

783595

4

11

Xxxxxxxx

777188

4

4

Xxxxxxxxx x Opavy

711756

2

12

Podvihov

724637

4

5

Komárov u Xxxxx

711845

4

13

Xxxxx Lazce

759180

4

6

Kylešovice

711811

3

14

Vávrovice

777196

4

7

Malé Xxxxxxx

711870

4

15

Xxxxxxxxxxx

783609

4

8

Xxxxxxxxxxx

695149

4

16

Xxxxxxxx x Xxxxx

793230

4

Xxxxxxx

Xxx. číslo

Katastrální xxxxx

Xxxxx oblasti

Poř. číslo

Katastrální xxxxx

Xxxxx xxxxxxx

xxxxx

xxx

xxxxx

xxx

1

Xxxxxxxxxx

600393

2

21

Xxxx Xxx x Ostravy

713937

4

2

Bartovice

715085

3

22

Petřkovice x Xxxxxxx

720470

2

3

Xxxxxx u Xxxxxxx

798894

6

23

Xxxxxxx xxx Xxxxx

725081

7

4

Xxxxxxxxx

714691

3

24

Xxxxxx

715174

9

5

Xxxxxxxxxxxx

646075

2

25

Xxxxxx-xxxxx

715221

9

6

Xxxxxxx

714534

10

26

Xxxxxxxxxx

733474

7

7

Xxxxxxxx

714585

6

27

Xxxxxx

713767

5

8

Xxxxxx

714917

4

28

Xxxxxxxxx

715301

9

9

Xxxxxx

667366

2

29

Xxxxxxxxx

715018

3

10

Xxxxxx Pole

673722

7

30

Slezská Xxxxxxx

714828

5

11

Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxx

714224

4

31

Xxxxx Xxxx

753661

7

12

Xxxxxxxx

714241

4

32

Xxxxx Xxxxxx

721689

12

13

Xxxxxx x Xxxxxxx

681458

2

33

Xxxxxx

715506

8

14

Xxxxxxxxx Hory

713830

5

34

Třebovice xx Xxxxxxx

715433

8

15

Xxxxxxxx ve Slezsku

715379

8

35

Vítkovice

714071

11

16

Michálkovice

714747

3

36

Výškovice x Xxxxxxx

715620

6

17

Xxxxxxxx Xxxxxxx

713520

1

37

Xxxxxx-Xxxxxxx

713970

11

18

Xxxxxxxx

714941

3

38

Xxxxxx xxx Odrou

714305

6

19

Nová Bělá

704946

7

39

Zábřeh-VŽ

714089

11

20

Nová Xxxxxx

721671

12

Xxxxxxxxx

Xxx. xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxx. číslo

Katastrální xxxxx

Xxxxx xxxxxxx

xxxxx

xxx

xxxxx

xxx

1

Xxxxx xx Xxxx

619965

5

11

Xxxxxxxxx

717657

1

2

Xxxxxxxxxx

632252

4

12

Xxxxxxxxxx

717835

2

3

Xxxxxxxx

619973

6

13

Xxxxxxxxx

718068

4

4

Xxxxxxxxx

645991

6

14

Xxxxxx xxx Xxxxx

741205

3

5

Xxxx xx Xxxxx

679071

6

15

Xxxxxx

747386

5

6

Xxxxxxx

619981

5

16

Xxxxx Čívice

754170

5

7

Nemošice

703249

3

17

Staročernsko

619990

6

8

Nové Xxxxxxxxx

718084

2

18

Xxxxxxxx

717843

2

9

Xxxxxxxxxx

709328

3

19

Xxxxxxx

718033

4

10

Xxxxxxxx

679089

6

20

Xxxxxx

717959

2

Xxxxx

Xxx. xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxx. xxxxx

Xxxxxxxxxxx území

Číslo xxxxxxx

xxxxx

xxx

xxxxx

xxx

1

Xxxxxxx

722120

2

13

Xxxxx x Xxxxxx

680940

3

2

Xxxxxx

722294

2

14

Xxxxxx u Xxxxx

722740

3

3

Xxxxxx

722367

2

15

Xxxxx

722618

2

4

Xxxxxxx

722707

3

16

Xxxxxxxx

690821

3

5

Xxxxxxx

620106

3

17

Xxxxx

721981

1

6

Xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxx

621081

2

18

Xxxxx 4

722731

2

7

Xxxxx Xxxxx

690813

3

19

Xxxxxxx x Xxxxx

737411

3

8

Xxxxxxxxx

722677

2

20

Xxxxxxxxxx

620122

3

9

Xxxxxxxxx

722464

2

21

Xxxxxxxx

722596

2

10

Xxxxxxxx u Xxxxx

722341

2

22

Xxxxx

722685

3

11

Xxxxxxx

671053

2

23

Xxxxxx

722472

2

12

Xxxxxxx

676195

3

Xxxxxxxxx

Xxx. xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxx. číslo

Katastrální xxxxx

Xxxxx xxxxxxx

xxxxx

xxx

xxxxx

xxx

1

Xxxx

666670

2

4

Xxxxxx Lhota x Xxxxxxxx

734381

2

2

Xxxxxxxxx

723495

1

5

Xxxxx Zboží

723550

2

3

Polabec

723541

2

Přerov

Poř. xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx oblasti

Poř. číslo

Katastrální xxxxx

Xxxxx xxxxxxx

xxxxx

xxx

xxxxx

xxx

1

Xxxxxx

619108

3

8

Xxxxxxxx

719064

4

2

Xxxxxxxxx

626708

5

9

Xxxxxxxx u Xxxxxxx

782343

3

3

Xxxxxxx

638277

4

10

Xxxxxxxxx

734977

2

4

Xxxxxxxxx u Přerova

734985

3

11

Přerov

734713

1

5

Lověšice x Přerova

735001

4

12

Újezdec x Xxxxxxx

774073

3

6

Xxxxx

782335

4

13

Xxxxxx x Xxxxxxx

782351

3

7

Xxxxxxx

719056

4

14

Xxxxxxxx

796441

3

Xxxx xxx Xxxxx

Xxx. číslo

Katastrální xxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxx. číslo

Katastrální xxxxx

Xxxxx xxxxxxx

xxxxx

xxx

xxxxx

xxx

1

Xxxxxxxxx

608955

4

14

Xxxxxxxxx

703869

3

2

Xxxx nad Xxxxx

609901

4

15

Xxxx Xxx

705616

5

3

Xxxxx u Xxxxxxx

759805

5

16

Xxxxxxxx u Xxxxxxx

759813

5

4

Xxxxx

775096

2

17

Xxxxxxxx

775002

3

5

Xxxxxxxx

746410

5

18

Xxxxxxx

746428

5

6

Xxxxxx

775894

6

19

Xxxxxxxxx x Ústí xxx Xxxxx

748480

4

7

Xxxxxxxx

757772

2

20

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

636444

4

8

Xxxxxxxxx

636436

4

21

Xxxxxxx

775258

2

9

Xxxxxxxxx x Xxxx xxx Xxxxx

645982

5

22

Xxxxxx

759830

5

10

Xxxxx

775053

2

23

Xxxxxxxxx

771368

6

11

Xxxxxxxx u Xxxxxxxx

690686

5

24

Xxxx xxx Labem

774871

1

12

Krásné Xxxxxx

775266

3

25

Xxxxx

776807

4

13

Xxxxxx

698164

3

26

Xxxxxxxxx

775118

2

Xxxx

Xxx. xxxxx

Xxxxxxxxxxx území

Číslo xxxxxxx

Xxx. xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx oblasti

název

kód

název

kód

1

Jaroslavice x Zlína

635863

3

9

Mladcová

636177

3

2

Klečůvka

666041

3

10

Prštné

636142

2

3

Kostelec x Xxxxx

670138

3

11

Xxxxxxx x Xxxxx

635812

3

4

Xxxxxx

635898

3

12

Xxxxx x Xxxxx

745952

3

5

Xxxxxx x Xxxxx

636053

3

13

Xxxxx

670146

3

6

Xxxxx xxx Xxxxxxxx

636118

2

14

Xxxxxxxx

778028

3

7

Xxxxxxxxx

795887

3

15

Xxxx

635561

1

8

Xxxxxxxxxx x Xxxxx

635987

2

x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx území xxxx xx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxx Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

1

Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Malá Xxxxxx, Xxxx Xxxxx, Staré Xxxxx

2

Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx

3

Xxxxxxxxxx, Karlín, Xxxxxx

4

Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxx, Xxxxxx, Xxxxxx

5

Xxxxxxxxx, Jinonice, Xxxxxx, Xxxxx, Radlice

6

Břevnov, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx

7

Xxxxxxx, Kbely, Xxxxxxx

8

Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Lysolaje, Xxxxxx, Xxxxxxx

9

Xxxxx, Xxxxxxxxx, Kobylisy, Xxxxxx, Střížkov, Xxxxxxxx

10

Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Strašnice, Xxxxxxxxx

11

Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx, Horní Xxxxxxxxx, Hostivař, Chodov, Xxxxxxxxx, Štěrboholy

12

Benice, Xxxxx, Xxxxxxxx, Kunratice, Křeslice, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx u Xxxxxxxx

13

Xxxxxxxxx, Královice, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx

14

Xxxxxxxxx, Xxxxx Počernice, Dubeč, Xxxxx x Uhříněvsi, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Uhříněves

15

Březiněves, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Satalice, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx

16

Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx

17

Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Kopanina

18

Holyně, Xxxx Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx

19

Xxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxx x. Xxxx

20

Xxxxx, Nebušice, Xxxxxx, Xxxxxxxx

21

Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Vršovice

Brno

Oblast

Katastrální území

1

Město Xxxx

2

Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx

3

Xxxxx xxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx

4

Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Komín, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Sadová, Xxxxxxxx

5

Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx

6

Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Komárov, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx

7

Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Líšeň, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx

8

Xxxxxxx, Mokrá Xxxx, Ořešín, Útěchov x Brna

9

Brněnské xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Přízřenice, Tuřany

České Xxxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

1

Xxxxx Xxxxxxxxxx 1

2

Xxxxx Xxxxxxxxxx 2, Xxxxx Xxxxxxxxxx 3

3

České Xxxxx, České Xxxxxxxxxx 4, Xxxxx Xxxxxxxxxx 5, České Budějovice 6, Xxxxx Xxxxxxxxxx 7, Xxxxxxx x Xxxxxxx Budějovic

4

Haklovy Xxxxx, Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

1

Xxxxxxxxxxx Xxxxx

2

Xxxxxx Mosty, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Krapice, Xxxxxxx u Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, Žírovice

Hradec Xxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

1

Xxxxxx Xxxxxxx

2

Xxxxxxxxx x Xxxxxx Králové, Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Slezské Předměstí, Xxxxxx

3

Xxxxx, Kukleny, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Dvory, Xxxxxx

4

Xxxxxxxx, Malšova Lhota, Xxxxxx, Plačice, Slatina x Hradce Králové

5

Piletice, Xxxxxxxx xxx Labem, Xxxxx, Svinary

Jihlava

Oblast

Katastrální xxxxx

1

Xxxxxxx

2

Xxxxxxxxx Xxx, Xxxxxxx, Henčov, Xxxxxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxx u Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx

3

Xxxxxxxxx u Xxxxxxx, Xxxxx Kosov, Xxxxx, Xxxxxxxx Dvory, Xxxxx Xxxx, Xxxxxx x Xxxxxxx

Xxxxxxx Xxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

1

Xxxxxxx Xxxx

2

Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx

3

Xxxxxxxx, Xxxxx, Stará Xxxx

4

Xxxxxxx, Xxxxxx, Doubí x Xxxxxxxxx Var, Olšová Xxxxx, Xxxxxxx, Rosnice x Staré Role, Xxxxxx x Karlových Xxx, Xxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx území

1

Kladno

2

Kročehlavy, Xxxxxxxx

3

Xxxx x Kladna, Xxxxxxxx, Motyčín, Xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

1

Xxxxxxx

2

Xxxxx Hanychov, Xxxxxxxxxx x Liberce, Xxxxx Xxxxxxx, Janův Xxx x Xxxxxxx, Nové Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx X, Staré Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx

3

Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxx

4

Xxxxx u Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx x Liberce

5

Hluboká x Xxxxxxx, Horní Suchá x Xxx., Xxxxxxxxx x Xxxxxxx, Karlinky, Xxxxxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxx Studánka, Xxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx u Xxxxxx Xxxxxxxx, Rudolfov

Mariánské Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx území

1

Mariánské Lázně

2

Úšovice

3

Chotěnov x Mariánských Xxxxx, Xxxxxxxxxx u Xxxxxxxxxxx Xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

1

Xxxxxxx - xxxxx

2

Xxxxxxx, Lošov, Xxxxxxx x Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Týneček

3

Bělidla, Hejčín, Xxxxxxxx, Holice x Xxxxxxxx, Chválkovice, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxx Xxxx u Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Povel, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx Xxxxx

4

Xxxxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Nový Xxxx x Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Černovír

Opava

Oblast

Katastrální xxxxx

1

Xxxxx - xxxxx

2

Xxxxxxxxx x Xxxxx, Opava - xxxxxxxxx

3

Xxxxxx, Xxxxxxxxxx

4

Xxxxxxxxx, Jarkovice. Xxxxxxx u Xxxxx, Xxxx Hoštice, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Podvihov, Xxxxx Xxxxx, Vávrovice, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

1

Xxxxxxxx Xxxxxxx

2

Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxx, Petřkovice u Xxxxxxx

3

Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx

4

Xxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, Kunčičky, Xxxx Ves u Xxxxxxx

5

Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx

6

Xxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx x Xxxxxxx, Zábřeh xxx Xxxxx

7

Xxxxxx Pole, Xxxx Xxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx

8

Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, Svinov, Třebovice xx Xxxxxxx

9

Xxxxxx, Xxxxxx - sever, Xxxxxxxxx

10

Xxxxxxx

11

Xxxxxxxxx, Xxxxxx - Hulváky, Xxxxxx - XX

12

Xxxx Xxxxxx, Stará Plesná

Pardubice

Oblast

Katastrální xxxxx

1

Xxxxxxxxx

2

Xxxx Jesenčany, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx

3

Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx xxx Labem

4

Dražkovice, Xxxxxxxxx, Svítkov

5

Černá xx Xxxx, Xxxxxxx, Semtín, Xxxxx Xxxxxx

6

Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx xx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx území

1

Plzeň

2

Bolevec, Xxxxxx, Bručná, Xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x Plzně, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx 4, Xxxxxxxx, Xxxxxx

3

Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Křimice, Xxxxx x Xxxxxx, Xxxxxx u Xxxxx, Xxxxxxxx, Radčice x Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

1

Xxxxxxxxx

2

Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxx, Xxxxx Zboží

Přerov

Oblast

Katastrální území

1

Přerov

2

Předmostí

3

Čekyně, Xxxxxxxxx u Xxxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxx x Přerova, Xxxxxxxx

4

Xxxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx

5

Xxxxxxxxx

Xxxx nad Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

1

Xxxx nad Labem

2

Bukov, Xxxxxxxx, Klíše, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx

3

Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx

4

Xxxxxxxxx, Brná xxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx x Ú. x. L., Srážky x Xxxxxxxx, Vaňov

5

Bukov x Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx x X. x. X., Xxxxxxxx x Xxxxxxxx, Xxxx Xxx, Xxxxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxx, Svádov

6

Dělouš, Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

1

Xxxx

2

Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx x Xxxxx, Prštné

3

Jaroslavice x Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx x Zlína, Kudlov, Xxxxxx x Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxx, Xxxxx x Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx katastrálních xxxxx xxx ohledu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

X xxxxxxx odchylného xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxxxxxx území.

Příloha č. 3 x xxxxxxxx x. 441/2013 Xx.

Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx věcmi*

Hodnocené xxxxx, charakteristiky xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx č. 1

Xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx

Xxxxx xxxxx

Xxxxx

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxx

1

Xxxxxxx xx dílčím (xxxxxxxx) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

X.

Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx

-0,01 až -0,06

XX.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

0,00

XXX.

Xxxxxxxx je xxxxx xxx xxxxxxx

0,01 xx 0,06

2

Xxxxxxxxxx xxxxxx

X.

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x stavby)

-0,03

II.

Pozemek x xxxxxx xxxxxx

-0,02

XXX.

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxx spoluvl. xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx)

-0,01

XX.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx jednotka xxx xxxxxxx nebo xxxxxx xx spoluvlastnictví

-0,02

V.

Nezastavěný pozemek, xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je stavba (xxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxx xxxxxxxx vlastníka, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx podílem xx xxxxxxx

0,00

3

Xxxxx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx nem. xxxx

X. **

Xxxxxxxxx

-0,01 xx -0,08

XX.

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

0,00

XXX. **

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x turistických xxxxxxxxxxx

0,01 xx 0,08

4

Xxxx xxxxxxxx vztahů na xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxx, pronájem, xxxxx xxxxxx)

X. **

Negativní

-0,01 xx -0,04

XX.

Xxx vlivu

0,00

III. **

Xxxxxxxxx

0,01 xx 0,04

5

Xxxxxxx neuvedené (xxxx. xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx úspornost, xxxxxx ekonomická xxxxxxxxxx)

X. **

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx

-0,01 xx -0,30

XX.

Xxx xxxxxxx xxxxx

0,00

XXX. **

Vlivy xxxxxxxxx xxxx

0,01 až 0,30

6

Xxxxxxxxx xxxxxx

X.

Xxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (území xxx. 5-leté xxxx)

0,70

XX.

Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (území tzv. 20-xxxx xxxx)

0,80

XXX.

Xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxx. 100-xxxx xxxx)

0,95

XX.

Xxxx xx zanedbatelným xxxxxxxxxx xxxxxxx záplav

1,00

7***

Význam xxxx

X.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx typu Xx) x obce s xxxxxxxxxx lyžařskými xxxxxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

1,20

XX.

Xxxxxxxxxxx xxxxx lázeňských míst xxxx Xx) x Xx) a xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1,10

XXX.

Xxxx x xxxxxx obyvatel xxx 5 tisíc x xxxxxxx obce x xxx. Xxxxx - východ, Praha - západ x xxxxxxxxxxx území xxxxxxxxxx xxxx typu Da) xxxx xxxxxxxx turistické xxxxxxxx

1,00

XX.

Xxxxxxx obce

0,90

8***

Poloha xxxx

X.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxx Xxxx

1,15

XX.

Xxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s Xxxxxx xxxx Xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx v tabulce x. 1 (kromě Xxxxx x Xxxx)

1,10

XXX.

Xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx sousedí x xxxx (xxxxxxx) vyjmenovanou x xxxxxxx x. 1 (xxxxx Prahy x Xxxx)

1,03

XX.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zastavěného xxxxx xxxx Xxxxx xxxx Xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úseku xxxxxxx do 20 xx včetně

1,06

V.

Obec xxxxxxxx xx xxxxxxx zastavěného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx oblasti x xxx. č. 1 přílohy č. 2 (xxxxx Xxxxx x Brna) v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 10 xx včetně

1,02

VI.

Nevyjmenovaná obec x xxxxxxxxx xxx 5000 obyvatel x xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx obcí xxxxxxxxx xxx 5000 xxxxxxxx

1,00

XXX.

X xxxxxxxxx xxxxxxxxx

0,80

9***

Xxxxxxxx vybavenost xxxx

X.

Xxxxxxxxx vybavenost (xxxxxx, xxxxxx, zdravotnická xxxxxxxx, xxxxxxx zařízení, xxxxx, xxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx.)

1,05

XX.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx ambulantní zařízení x xxxxxxxx xxxxx)

1,00

XXX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxx žádná

0,90

Index xxxx:

* Xxxxx trhu XX xxx pozemky xxxxxxxxx podle §4 xxxx. 5 x 6 a §9 xxxx. 2 x 3 xx xxxxx 1.

** Xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx pásma xxxxx xxxx hodnotitel x xxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx.

*** Xxxxx č. 7 xx 9 xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxxxx, xxxxx xx

- xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

- xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx vyjmenovaná x xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dle xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx oceňované xxxxxx xxxx xxxxxxxx;

X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx indexu trhu xxxxx 1.

Xxxxx omezujících xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx x. 2

Znak

Kvalitativní pásma

Pi

Název xxxxx

Xxxxx

Xxxxx pásma

Hodnota

1

Geometricky xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

X.

Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx

-0,01 xx -0,03

XX.

Xxxx xxx xxxxx xx využití

0,00

2

Svažitost pozemku x expozice

I.

Svažitost xxxxxx xxxxxxx xxx 15 %; xxxxxxxxx SV, X x SZ

-0,02 xx -0,04

XX.

Xxxxxxxxx terénu xxxxxxx nad 15 %; xxxxxxx xxxxxxxxx

-0,01 xx -0,02

XXX.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 15 % xxxxxx; xxxxxxxxx XX, X a XX

0,00 až -0,01

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxx pozemku do 15 % xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx

0,00

3

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x.

Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx 1 x pod xxxxxx xxxxxxxxx terénu

-0,01 až -0,05

xX.

Xxxxxxx xxxxxxxx základové xxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxxx, piloty xxxx.)

-0,01 až -0,05

XXX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

0,00

4

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx

X.

Xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx pásmo

0,00

II.

Ochranné xxxxx1)

-0,01 xx -0,03

XXX.

Xxxxxxxx krajinná xxxxxx2) v 1. x 2. xxxx, xxxx xxxxxxx park3)

-0,01 xx -0,03

XX.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx přírodní xxxxxxx, xxxxxxxx rezervace x přírodní památka4)

-0,03 xx-0,05

5

Xxxxxxx užívání xxxxxxx

X.

Xxx xxxxxxx xxxxxxx

0,00

XX.

Xxxxxxxx xxxxxxx

-0,01 xx -0,05

III.

Stavba pod xxxxxxxx pozemku

-0,01 xx -0,05

6

Xxxxxxx neuvedené

I.

Vlivy xxxxxxxxx xxxx

-0,01 až -0,30

XX.

Xxx xxxxxxx xxxxx

0

Xxxxx omezujících xxxxx xx xxxxxxx:

* Xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx znaku xxxx xxxxxxxxxx v posudku xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

1) Xxxxxxxxxx pásmy, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxxxx:

x) ochranná xxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx pásma xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pásma xxxxxx x silniční,

f) xxxxxxxx pásma vojenských xxxxxx, xxxxxxxxxx ploch, xxxxxxxxxxxxxx, ploch xxxxxx x chráněná xxxxxxxxx xxxxx.

2) Vyhlášené chráněné xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx č. 114/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Xxxxxxxxx xxxxxxx parky xxxxx xxxxxx č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rezervace, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx&xxxx; xxxxx xxxxxx č. 114/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx rekreaci, xxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx hodnoty

Tabulka x. 3

Xxxx

Xxxxxxxxxxxx pásma

Pi

Název xxxxx

Xxxxx

Xxxxx pásma

Druh x xxxx xxxxxx na xxxxxxx

Xxxxxxxxxx stavby v xxxxxx xx 2000 xx. včetně

Rezidenční stavby x xxxxxxxxx xxxxxx xxx 2000

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1

Xxxx a xxxx xxxxx xxxxxx

X.

Xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx celku

1,01

1,00

0,85

0,55

0,65

2

Převažující xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

X.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

0,03

0,04

0,01

0,10

0,08

XX.

Xxxxxxxx xxxxxx

0,01

0,02

-0,01

0,00

0,10

XXX.

Xxxxxxxxx oblasti

-0,02

-0,01

0,05

-0,15

-0,05

IV.

Bez xxxxxxxx

-0,03

-0,03

0,02

0,00

-0,01

X.

Xxxxxxx objekty - (xxxxxxx, xxxxxx) xxxxxxxx xxxxx

-0,10

-0,10

-0,05

-0,05

0,00

XX.

Xxxxxxx objekty - (xxxxxxx - xxxxxxx xxxx) zatěžující okolí

0 xx-0,15

0 xx-0,15

0 xx -0,20

-0,10

-0,02

XXX

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx

0 xx -0,10

0 xx -0,10

0 xx -0,05

-0,10

-0,05

3

Poloha xxxxxxx x xxxx

X.

Xxxxx xxxx - centrum xxxx

0,01

0,03

-0,01

0,10

0,10

XX.

Xxxxxxxxxx na xxxxx (xxxxxxx) obce

0,00

0,02

0,00

0,08

0,05

III.

Okrajové xxxxx xxxx

-0,01

-0,05

0,05

0,02

0,00

XX.

Xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx (xxxx xxxxx)

-0,02

-0,08

0,07

0,00

-0,03

X.

Xxxxxx

-0,08

-0,10

0,08

-0,05

-0,10

XX.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

-0,03

-0,03

0,03

0,05

0,02

4

Xxxxxxx napojení xxxxxxx na inženýrské xxxx, xxxxx jsou x xxxx

X.

Xxxxxxx lze xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx v xxxx xxxx xxxx xxx xxxx

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

XX.

Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x obci

-0,10

-0,10

-0,05

-0,07

-0,08

III.

Pozemek xxxxx napojit xx xxxxx xxxx x xxxx

-

-

-0,15

-

-

5

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx

X.

X xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx občanská vybavenost xxxx

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

XX.

X okolí xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

-0,02

-0,01

0,00

0,00

-0,01

XXX.

X xxxxx nemovité xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx

-0,05

-0,02

0,00

-0,01

-0,02

6

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x pozemku

I.

Bez možnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

-0,08

-0,08

-0,05

-

-0,10

XX.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vozidlem

-0,07

-0,07

-0,04

-

-0,07

III.

Příjezd xx nezpevněné xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx možnosti

-0,05

-0,05

-0,03

-0,07

-0,05

IV.

Příjezd xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

-0,03

-0,02

-0,02

-0,03

-0,03

X.

Xxxxxxx xx zpevněné xxxxxxxxxx, xxxxxx parkovací xxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx komunikaci x xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx

-0,02

0,00

-0,01

-0,02

-0,02

XX.

Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

XXX.

Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx

0,01

0,01

0,00

0,05

0,10

7

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx*

X.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx 1 001 x

-0,07

-0,07

-0,01

-0,05

-0,10

XX.

Xxxxxxxx xx 201 do 1 000 x.
XXX - xxxxxx xxxxxxxxxx centra xxxx

-0,01 xx -0,06

-0,01 xx -0,06

0,00

-0,01 xx -0,03

-0,01 až -0,06

XXX.

Xxxxxxxx xx 200 m xxxxxx
XXX - xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obce,

0 xx 0,02

0 xx0,02

0,00

0 xx 0,01

0 xx 0,02

XX.

XXX - xxxxxxx xxxx

0,03

0,03

0,00

0,02

0,03

8

Xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

X.

Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

-0,01

-0,01

0,00

0,00

-0,03

XX.

Xxx možnosti komerčního xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

XXX.

Xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx stavby

0,01

0,04

0,01

0,05

0,05

IV.

Výhodná - xxx pozemek se xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

0,02

0,08

0,02

0,10

0,10

9

Xxxxxxxxxxxx

X.

Xxxxxxxxxx skupiny x xxxxx x okolních xxxxxx xxxx v xxxxx

0 xx -0,30

0 xx-0,30

0 až -0,30

0 xx -0,30

0 xx -0,30

XX.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Xxxxxxxxxxxxxx

X.

Xxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxx

-0,02

-0,01

0,00

0,00

0,00

XX.

Xxxxxxxx nezaměstnanost

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III.

Nižší xxx xx xxxxxx x xxxxx

0,02

0,01

0,00

0,00

0,00

11

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx**

X.

Xxxxx xxxxxxxxx cenu

0 xx -0,30

0 xx -0,30

0 xx -0,30

0 až -0,30

0 až -0,30

II.

Bez xxxxxxx xxxxx

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

XXX.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx

0 až 0,30

0 xx 0,30

0 xx 0,30

0 xx 0,30

0 xx 0,30

Xxxxx xxxxxx:

Xxxxxxxxx xx kvalitativního pásma xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx pozemky v xxxxxxxxx xxxxxxxx celku.

* X xxxxxx s XXX xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx obce, x xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx kvalitativního xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxxx pozemku.

Součet všech xxxxxxxx x srážek xx xxxxxxx 2 xx 11 xxx xxxxxxxx maximálně v xxxxxxx - 0,80.

** Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxx výše xxxx xxxxxxx.

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ze sloupce:

e, x - budovám xxxx X, K xxxxx přílohy č. 8 a xxxxxxxx domům,

g - xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx, rekreační xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx oceňovaným xxxxx §13, 14, 35 x 36,

x - xxxxxxx typu X, X, X, X, X xxxxx přílohy č. 8 xxxx xxxxx xxxx X, X xxxxx přílohy č. 9,

x - xxxxxxx xxxx X, X, G, X xxxxx přílohy č. 8 x xxxxx typu X, X podle přílohy č. 9.

2. Xxxxx-xx xx počet xxxxxxxx x xxxx (xxxx. rozdělením, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx) xxxxxxxxx xx xxxxx §53.

&xxxx;

Xxxxx xxxxxx pro pozemky xxxxxxxxx nebo určené xxx xxxxxx garáží, xxx xxxxxx, xxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx, charakteristiky xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx č. 4

Xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx

XX

Xxxxx xxxxx

Xxxxx

Xxxxx xxxxx

Xxxx x xxxx xxxxxx xx pozemku

Garáže

Výroba

Sklady, xxxxxxx x xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1

Xxxx a xxxx xxxxx xxxxxx

X.

Xxxx hlavní xxxxxx x jednotném xxxxxxxx xxxxx

0,80

0,40

0,45

0,60

0,30

2

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx

X.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

0,04

-0,03

0,00

0,00

-0,01

XX.

Xxxxxxxx xxxxxx

0,04

-0,02

0 xx 0,08

0,00

-0,01

XXX.

Xxxxxxxxx xxxxxxx

0,02

-0,01

0,00

0,00

0,00

XX.

Xxxxxxx objekty

0,02

0,00

0 xx 0,10

0,00

0,00

X.

Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

0,00

0,00

0 xx 0,10

0,00

0,01

3

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx sítě obce*,**

I.

Pozemek xxx napojit xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxx xxx xxxx

0,00

0,00

0,00

0 až 0,05

0,00

XX.

Xxxxxxx lze xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx x xxxx

-0,01

-0,05

0,00

0,00

0,00

XXX.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxx

-0,02

-0,10

0 xx-0,10

0 až -0,10

0 xx -0,10

4

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x hranici xxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx)*

X.

Xxx xxxxxxxx příjezdu xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0 xx -0,10

0 xx -0,10

0 až -0,12

0 až -0,02

-0,01

II.

Příjezd xx zpevněné xxxxxxxxxx

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

XXX

Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx dopravu

0 xx 0,03

0 xx 0,10

0 xx 0,08

0 xx 0,05

0,01

IV.

Příjezd xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx dopravu vlečka xxxx xxxxxxxxx

0,01

0,12

0,10

0,01

0,02

5

Xxxxxxxxx xxxxxxxx*

X.

Xxxxxxx xxxxxxxxx možnosti

-0,01

-0,05

-0,03

0 xx -0,02

-0,02

XX.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx komunikace

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III.

Výborné xxxxxxxxx xxxxxxxx (xx xxxxxxxxx společně xxxxxxxxxxx)

0,02

0,02

0,05

0 xx 0,02

0 až 0,02

6

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx využitelnosti

I.

Nevýhodná poloha

0 xx -0,10

0 xx -0,10

0 xx -0,10

0 xx -0,10

0 xx -0,10

XX.

Xxxxxx bez vlivu xx xxxxxxxx xxxxxxx

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

XXX.

Xxxxxxx xxxxxx

0 až 0,10

0 xx 0,10

0 xx 0,10

0 xx 0,10

0 xx 0,10

XX.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - (xxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, golfová xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů apod.)

-

0,11 xx 0,30

-

0,11 xx 0,30

-

7

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx***

X.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx

0 až -0,30

0 xx -0,30

0 xx -0,30

0 až -0,30

0 xx -0,30

II.

Bez xxxxxxx xxxxx

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

XXX.

Xxxxx zvyšující xxxx

0 xx 0,30

0 xx 0,30

0 až 0,30

0 až 0,30

0 xx 0,30

Xxxxx xxxxxx:

Xxxxxxxxx xx kvalitativního pásma xx posuzuje pro xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx funkčním xxxxx.

* X xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx rybníků x xxxxxx vodních xxxxxx se xxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxx xx xxxxxx).

** X xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx vybavenost obce, xxxxx základní xxxx xxxx pro ocenění xxxxxxx.

*** Xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx pásma xxxxx xxxx hodnotitel x xxxxxxx odůvodnit xxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pásem xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx:

x - xxxxxxx garáží oceňované xxxxx §15 a 37,

x - xxxxxxx xxxx X, X, X x přílohy č. 8 x xxxxx typu X, X, X, X x přílohy č. 9,

x - xxxxxxx typu X, X x přílohy č. 8 x xxxxx xxxx H a X x přílohy č. 9,

x - xxxxxxxxxxx stavbám xxxxxxxxxx xxxxx §17,

x - budovám xxxx X, O, Z x přílohy č. 8 nebo xxxxx typu X, X, M x přílohy č. 9.

Xxxxxx základních xxx xxx pozemky xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxx

Xxxxxxx x. 5

Znak

Kvalitativní xxxxx

Xx

Xxxxx xxxxx

Xxxxx

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxx

1

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx, veřejného prostranství x xxxx

X.

Xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx celostátní, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx 1&xxxx;201 m a xxxx

-0,30

XX.

Xxxxxx komunikace (X. xx III. xxxxx), xxxxx xxxxxxxxxx, dráhy xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx letišť x xxxxx xx 1&xxxx;201 x

-0,20

XXX.

Xxxxxxx komunikace, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx XX. xxxxx (xxxxxxxxxx chodníky, xxxxxxxxxxx xxxxxx, cesta v xxxxxxxxx xxxxxxxxx, obytné x pěší zóny)

-0,25

IV.

Ostatní x veřejná prostranství (xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxx prostranství)

-0,10

2

Charakter x xxxxxxxxxxx xxxxx

X.

X xxx. xxxxx xxxxxxx části xxxx *

0,05

II.

V kat. xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx * x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx

-0,05

XXX.

X kat. xxxxx xxxx xxxxxxx části xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx

-0,30

3

Xxxxxxx

X.

Xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx

0,00

XX.

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

-0,03

XXX.

Xxxxxxx parky nebo xxxxxxx zeleň

0,00

4

Vlivy ostatní xxxxxxxxx**

X.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx - (xxxx. sídlištní xxxxx, xxxxxxxx úpravy)

0,01 xx 0,30

II.

Bez dalších xxxxx

0,00

XXX.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx

-0,01 xx -0,30

5

Komerční xxxxxxx

X.

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

0,30

XX.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx využití a xxxxxxx

0,90 xx 1,15

III.

Stavba xxx komerční xxxxxxx (xxxx. xxxxxxx stanice xxxxxxxxx hmot, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx…)

1,16 xx 1,60

Xxxxx:

* Sídelní xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx území, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx obce (x obcí xxxxxxxxxxxxx x příloze č. 2 xxxxxx x. 1, x xxxx Xxxx xxxxxx x. 2), x xxxxxxxx xxxx Xxxxxx - Místek, x xxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx.

** Xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx znaku xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxx xxxx xxxx hodnoty.

Příloha x. 4 x vyhlášce x. 441/2013 Sb.

Základní xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXX*

Xx/x2

00100

16,77

00110

14,94

00112

12,88

00300

18,10

00401

7,32

00411

6,44

00501

9,18

00511

7,50

00600

12,79

00602

11,38

00610

11,73

00612

9,68

00640

8,90

00650

9,83

00700

14,10

00710

12,55

00740

9,46

00750

10,37

00800

13,59

00810

11,80

00840

8,42

00850

10,08

01300

11,27

01310

10,20

01313

8,29

01500

11,35

01510

10,28

01512

8,91

01513

8,37

01540

9,07

01542

7,70

01543

7,16

01550

9,28

01552

7,91

01553

7,37

01811

8,61

01814

4,82

01841

5,94

01844

3,61

01851

6,15

01854

3,82

01901

10,92

01904

7,40

01911

9,95

01914

6,50

01941

6,96

01944

3,99

01951

8,47

01954

5,06

02001

8,17

02004

5,76

02011

7,34

02014

4,74

02041

5,47

02044

2,86

02051

6,26

02054

3,65

02110

5,41

02112

4,73

02113

4,26

02142

3,25

02143

2,68

02152

3,95

02153

3,48

02210

6,53

02212

5,82

02213

5,14

02242

4,10

02243

3,71

02252

4,73

02253

4,34

02310

6,16

02312

5,30

02313

4,98

02342

3,92

02343

3,39

02352

4,14

02353

3,60

02411

7,65

02414

4,10

02441

4,69

02444

2,28

02451

5,91

02454

2,83

02901

8,18

02904

5,06

02911

7,11

02914

4,00

02941

4,39

02944

2,19

02951

5,25

02954

2,62

03201

6,46

03204

3,10

03221

4,55

03224

2,28

03231

5,33

03234

2,44

03241

2,82

03244

1,66

03251

3,75

03254

1,96

03715

1,89

03716

1,56

03745

1,41

03746

1,20

03755

1,65

03756

1,32

03815

2,02

03816

1,67

03845

1,51

03846

1,25

03855

1,76

03856

1,40

03909

1,18

03919

1,18

03929

1,17

03939

1,18

03949

1,17

03969

1,16

04067

1,17

04068

1,17

04077

1,18

04078

1,17

04089

1,16

04099

1,17

04167

1,17

04168

1,17

04177

1,18

04178

1,17

04189

1,16

04199

1,17

05500

8,40

05600

14,95

05700

13,82

05800

12,29

05900

9,73

06000

17,37

06100

15,06

06200

13,73

06300

4,75

06401

5,66

06411

5,07

06501

2,78

06511

2,68

06601

1,48

06701

1,48

06811

1,47

06841

1,40

06901

1,76

07001

4,99

07101

4,13

07201

1,79

07311

1,30

07313

1,28

07341

1,26

07343

1,25

07411

1,30

07413

1,28

07441

1,26

07443

1,25

07541

1,40

07543

1,39

07641

1,40

07643

1,39

07769

1,16

07789

1,15

07869

1,16

07889

1,15

07900

7,76

08000

11,47

08100

10,09

08201

8,19

08204

5,85

08211

7,12

08214

4,79

08241

5,91

08244

3,58

08251

6,12

08254

3,79

08301

7,69

08304

5,36

08311

6,62

08314

4,29

08341

5,41

08344

3,08

08351

5,62

08354

3,29

08410

6,76

08412

5,40

08413

4,86

08442

4,19

08443

3,65

08452

4,40

08453

3,86

08500

12,79

08510

11,72

08512

10,40

08540

10,35

08542

9,14

08550

10,25

08552

9,36

08600

12,14

08610

11,07

08612

9,75

08640

9,65

08642

8,49

08650

9,60

08652

8,70

08701

6,59

08703

5,64

08711

5,52

08713

4,57

08741

4,31

08751

4,52

08817

1,93

08818

1,63

08847

1,15

08848

1,15

08857

1,15

08858

1,15

08911

2,43

08913

1,49

10100

14,57

10110

13,46

10112

11,03

10300

15,07

10401

6,03

10411

5,17

10501

7,82

10511

6,11

10600

11,60

10602

9,73

10610

9,93

10612

8,29

10640

7,93

10650

8,47

10700

10,21

10710

8,99

10740

6,85

10750

7,30

10800

11,26

10810

9,68

10840

7,30

10850

7,85

11000

14,73

11010

13,42

11100

12,69

11110

11,09

11112

9,43

11200

11,86

11202

10,49

11210

10,79

11212

9,42

11213

8,88

11240

9,58

11242

8,21

11250

9,79

11252

8,42

11300

10,94

11310

9,76

11313

6,88

11400

12,87

11410

11,99

11440

9,75

11450

10,31

11500

10,70

11510

9,63

11512

8,27

11513

7,73

11540

8,42

11542

7,06

11543

6,52

11550

8,63

11552

7,27

11553

6,73

11811

8,13

11814

5,49

11841

6,57

11844

3,91

11851

7,11

11854

4,22

11901

9,85

11904

6,39

11911

8,79

11914

5,22

11941

6,29

11944

3,30

11951

6,94

11954

3,83

12001

7,12

12004

4,49

12011

6,14

12014

3,43

12041

4,57

12044

2,40

12051

5,13

12054

2,63

12110

4,03

12112

3,20

12113

2,76

12142

2,39

12143

2,21

12152

2,64

12153

2,36

12210

4,97

12212

3,88

12213

3,44

12242

2,78

12243

2,55

12252

3,14

12253

2,72

12310

5,05

12312

4,07

12313

3,68

12342

3,28

12343

2,74

12352

3,49

12353

2,95

12501

9,56

12504

6,09

12511

7,89

12514

5,02

12541

6,24

12544

3,38

12551

6,74

12554

3,68

12601

7,55

12604

4,49

12611

6,42

12614

3,44

12641

4,66

12644

2,31

12651

5,20

12654

2,52

12701

6,93

12704

4,60

12711

5,86

12714

3,53

12741

4,65

12744

2,32

12751

4,86

12754

2,53

12801

9,00

12804

5,56

12811

7,38

12814

4,54

12841

5,52

12844

2,74

12851

6,09

12854

3,13

12901

7,55

12904

4,57

12911

6,56

12914

3,58

12941

4,71

12944

2,35

12951

5,23

12954

2,56

13001

8,43

13004

5,35

13011

7,24

13014

4,52

13041

5,46

13044

2,71

13051

6,10

13054

2,89

13101

5,43

13104

3,81

13111

4,82

13114

3,14

13121

4,65

13124

2,88

13134

3,14

13141

3,69

13144

2,29

13151

3,87

13154

2,54

13201

4,61

13204

2,87

13221

3,66

13224

2,48

13231

3,93

13234

2,55

13241

2,82

13244

1,96

13251

3,03

13254

2,09

13301

8,53

13304

5,41

13311

7,13

13314

4,27

13341

5,40

13344

3,05

13351

5,78

13354

3,25

13715

1,76

13716

1,35

13745

1,38

13746

1,20

13755

1,51

13756

1,25

13815

1,85

13816

1,50

13845

1,53

13846

1,23

13855

1,58

13856

1,31

13909

1,18

13919

1,17

13929

1,17

13939

1,17

13949

1,17

13959

1,17

13969

1,16

14067

1,18

14068

1,17

14077

1,18

14078

1,17

14089

1,16

14099

1,17

14167

1,18

14168

1,17

14177

1,18

14178

1,17

14189

1,16

14199

1,17

14911

4,46

14941

3,25

14951

3,46

15001

7,23

15004

4,52

15011

6,24

15014

3,46

15041

4,59

15044

2,64

15051

5,13

15054

2,82

15111

4,86

15113

3,40

15141

3,24

15151

3,45

15301

5,84

15303

4,90

15311

4,78

15313

3,83

15341

3,57

15343

2,62

15351

3,78

15353

2,83

15411

4,13

15441

2,71

15451

2,94

15500

7,51

15600

13,11

15700

11,00

15800

10,05

15900

7,81

16000

15,05

16100

13,87

16200

10,39

16300

4,74

16401

4,89

16411

4,47

16501

2,66

16511

2,57

16601

2,95

16701

1,45

16811

1,43

16841

1,39

16901

1,70

17001

4,16

17101

3,29

17201

1,74

17311

1,28

17313

1,26

17341

1,25

17343

1,25

17411

1,28

17413

1,26

17441

1,25

17443

1,25

17541

1,39

17543

1,38

17641

1,39

17643

1,38

17769

1,16

17789

1,15

17869

1,16

17889

1,15

17900

7,12

18000

10,83

18100

9,45

18201

7,55

18204

5,21

18211

6,48

18214

4,14

18241

5,27

18244

2,93

18251

5,48

18254

3,14

18301

7,05

18304

4,71

18311

5,98

18314

3,64

18341

4,77

18344

2,43

18351

4,98

18354

2,64

18410

6,12

18412

4,75

18413

4,21

18442

3,54

18443

3,00

18452

3,75

18453

3,22

18500

12,15

18510

11,08

18512

9,71

18540

9,87

18542

8,50

18550

10,08

18552

8,71

18600

10,96

18610

9,89

18612

8,52

18640

8,68

18642

7,32

18650

8,89

18652

7,53

18701

5,94

18703

4,99

18711

4,87

18713

3,92

18741

3,66

18751

3,87

18817

1,31

18818

1,17

18847

1,15

18848

1,15

18857

1,15

18858

1,15

18911

1,79

18913

1,15

20100

17,22

20110

15,43

20112

13,67

20200

17,15

20210

15,51

20212

13,85

20300

17,91

20401

7,91

20501

10,09

20511

8,73

20600

13,77

20602

12,07

20610

12,35

20612

10,43

20640

10,17

20650

11,05

20700

12,98

20710

12,00

20740

9,65

20750

10,21

20800

13,26

20810

11,78

20840

9,44

20850

10,09

20900

17,26

20910

15,59

21000

15,82

21010

14,64

21100

14,87

21110

13,65

21200

14,48

21202

11,47

21210

13,01

21212

11,14

21213

10,35

21240

10,56

21242

9,19

21250

10,77

21252

9,40

21300

12,17

21310

10,90

21313

7,82

21400

14,37

21410

12,88

21440

10,68

21450

11,16

21500

13,95

21510

12,34

21512

10,54

21513

9,49

21540

10,11

21542

8,56

21543

7,28

21550

10,56

21552

9,23

21553

8,21

21602

8,02

21700

6,86

21720

6,00

21730

6,17

21811

8,34

21814

5,61

21841

6,74

21844

3,85

21851

7,12

21854

4,54

21901

11,32

21904

7,40

21911

9,82

21914

6,46

21941

8,10

21944

4,69

21951

8,44

21954

5,06

22001

8,01

22004

5,68

22011

7,26

22014

4,89

22041

5,77

22044

3,35

22051

6,10

22054

3,65

22110

4,81

22112

3,93

22113

3,41

22142

2,82

22143

2,56

22152

2,98

22153

2,73

22210

5,53

22212

4,47

22213

4,18

22242

3,51

22243

3,03

22252

3,79

22253

3,41

22310

5,76

22312

4,99

22313

4,51

22342

4,26

22343

3,72

22352

4,47

22353

3,93

22411

7,64

22414

5,31

22441

6,43

22444

4,10

22451

6,65

22454

4,31

22501

10,89

22504

7,28

22511

9,75

22514

6,29

22541

7,34

22544

4,20

22551

8,34

22554

4,92

22601

9,07

22604

5,91

22611

7,69

22614

4,90

22641

6,03

22644

3,14

22651

6,47

22654

3,51

22801

11,33

22804

7,94

22811

9,85

22814

6,40

22841

8,03

22844

4,78

22851

8,30

22854

5,30

22901

9,58

22904

6,40

22911

8,18

22914

5,40

22941

6,52

22944

3,71

22951

6,97

22954

4,12

23001

9,98

23004

6,95

23011

8,72

23014

5,77

23041

7,05

23044

4,12

23051

7,34

23054

4,78

23101

6,78

23104

5,04

23111

6,05

23114

4,21

23141

4,97

23144

3,27

23151

5,31

23154

3,58

23201

5,94

23204

4,30

23221

5,12

23224

3,61

23231

5,40

23234

3,71

23241

4,22

23244

2,72

23251

4,43

23254

2,99

23301

10,45

23304

6,45

23311

9,03

23314

5,36

23341

7,09

23344

3,54

23351

7,50

23354

3,87

23715

2,08

23716

1,59

23745

1,74

23746

1,35

23755

1,79

23756

1,49

23815

2,21

23816

1,82

23845

1,86

23846

1,53

23855

2,03

23856

1,58

23909

1,22

23919

1,20

23929

1,20

23939

1,20

23949

1,18

23959

1,20

24067

1,26

24068

1,25

24077

1,28

24078

1,26

24089

1,22

24099

1,24

24167

1,26

24168

1,25

24177

1,28

24178

1,26

24189

1,22

24199

1,24

24200

12,89

24210

11,25

24240

9,36

24250

9,57

24300

10,65

24310

9,58

24340

8,37

24350

8,58

24400

9,97

24410

8,90

24440

7,69

24450

7,90

24501

9,42

24511

8,36

24541

7,15

24551

7,36

24600

10,83

24602

9,12

24610

9,38

24612

7,81

24613

6,42

24642

5,35

24643

4,81

24652

5,56

24653

5,02

24700

7,65

24702

6,30

24710

6,78

24712

5,47

24713

4,24

24742

3,81

24743

3,14

24752

4,39

24753

3,61

24811

7,78

24814

4,94

24841

6,11

24844

3,25

24851

6,61

24854

3,60

25001

7,70

25004

4,75

25011

6,61

25014

3,75

25041

4,83

25044

2,47

25051

5,38

25054

2,71

25111

5,78

25113

4,21

25141

4,24

25151

4,53

25201

6,86

25211

6,00

25241

4,43

25251

4,70

25301

6,57

25303

5,05

25311

5,76

25313

4,13

25341

4,12

25343

3,60

25351

4,77

25353

3,81

25411

4,91

25441

3,50

25451

3,90

25500

9,15

25600

14,02

25700

11,53

25800

10,39

25900

8,51

26000

17,03

26100

14,63

26200

10,21

26300

4,98

26401

5,67

26411

5,08

26501

3,33

26511

3,12

26601

1,45

26701

1,45

26811

1,43

26841

1,39

26901

1,69

27001

4,11

27101

3,27

27201

1,74

27311

1,43

27313

1,41

27341

1,39

27343

1,35

27411

1,43

27413

1,41

27441

1,39

27443

1,35

27541

1,39

27543

1,35

27641

1,39

27643

1,35

27769

1,15

27789

1,15

27869

1,15

27889

1,15

27900

8,10

28000

11,81

28100

10,43

28201

8,52

28204

6,19

28211

7,45

28214

5,12

28241

6,25

28244

3,91

28251

6,46

28254

4,12

28301

8,02

28304

5,69

28311

6,96

28314

4,62

28341

5,75

28344

3,41

28351

5,96

28354

3,62

28410

7,10

28412

5,73

28413

5,19

28442

4,52

28443

3,98

28452

4,73

28453

4,19

28500

13,12

28510

12,06

28512

10,69

28540

10,85

28542

9,48

28550

11,06

28552

9,69

28600

11,94

28610

10,87

28612

9,50

28640

9,66

28642

8,29

28650

9,87

28652

8,51

28701

6,92

28703

5,97

28711

5,85

28713

4,90

28741

4,64

28751

4,85

28817

2,26

28818

1,95

28847

1,15

28848

1,15

28857

1,15

28858

1,15

28911

2,77

28913

1,82

30100

19,13

30110

17,63

30112

15,69

30200

19,02

30210

17,41

30212

15,55

30300

19,79

30401

9,64

30411

8,01

30501

11,85

30511

10,64

30600

15,65

30602

13,57

30610

14,34

30612

12,11

30640

9,75

30650

9,75

30700

14,79

30710

13,52

30740

8,99

30750

8,99

30800

14,61

30810

12,88

30840

9,67

30850

9,67

30900

18,08

30910

16,74

31000

17,92

31010

16,52

31100

14,74

31110

13,31

31200

15,90

31202

14,03

31210

14,61

31212

12,85

31213

11,99

31240

11,66

31242

10,29

31250

11,87

31252

10,50

31300

14,56

31310

13,08

31313

10,37

31400

15,60

31410

14,34

31440

12,56

31450

12,56

31500

15,39

31510

14,18

31512

12,24

31513

11,32

31540

12,16

31542

10,61

31543

9,67

31550

12,16

31552

10,61

31553

9,67

31602

10,15

31700

8,96

31710

8,05

31811

8,66

31814

6,03

31841

7,48

31844

4,86

31851

7,48

31854

4,86

31901

11,96

31904

8,73

31911

10,73

31914

7,39

31941

9,31

31944

6,00

31951

9,31

31954

6,00

32001

9,34

32004

6,72

32011

8,35

32014

5,90

32041

7,28

32044

5,00

32051

7,28

32054

5,00

32110

5,70

32112

5,07

32113

4,45

32142

4,13

32143

3,66

32152

4,13

32153

3,66

32210

6,64

32212

5,77

32213

5,40

32242

5,13

32243

4,46

32252

5,13

32253

4,46

32310

7,40

32312

6,30

32313

5,85

32342

5,36

32343

4,82

32352

5,57

32353

5,03

32411

8,79

32414

6,19

32441

7,66

32444

5,30

32451

7,66

32454

5,30

32501

11,06

32504

7,82

32511

10,09

32514

6,70

32541

8,08

32544

5,56

32551

8,08

32554

5,56

32601

10,11

32604

7,11

32611

8,68

32614

6,09

32641

7,51

32644

5,12

32651

7,51

32654

5,12

32701

7,48

32704

5,63

32711

6,62

32714

5,06

32741

5,72

32744

4,15

32751

5,72

32754

4,15

32801

11,84

32804

8,63

32811

10,52

32814

7,16

32841

9,17

32844

5,78

32851

9,17

32854

5,78

32901

10,24

32904

6,96

32911

8,74

32914

5,92

32941

7,43

32944

4,98

32951

7,43

32954

4,98

33001

11,13

33004

7,87

33011

10,28

33014

7,05

33041

8,48

33044

5,67

33051

8,48

33054

5,67

33101

7,42

33104

5,92

33111

6,81

33114

5,22

33141

6,00

33144

4,55

33151

6,00

33154

4,55

33201

6,61

33204

5,06

33221

6,03

33224

4,51

33231

6,03

33234

4,51

33241

5,41

33244

3,91

33251

5,41

33254

3,91

33301

11,73

33304

8,12

33311

10,52

33314

6,35

33341

8,71

33344

5,08

33351

8,71

33354

5,08

33715

2,40

33716

1,94

33745

2,05

33746

1,69

33755

2,05

33756

1,69

33815

2,66

33816

2,05

33845

2,27

33846

1,77

33855

2,27

33856

1,77

33909

1,26

33919

1,25

33929

1,25

33939

1,25

33949

1,24

34067

1,25

34068

1,24

34077

1,25

34078

1,24

34089

1,22

34099

1,22

34167

1,25

34168

1,24

34177

1,25

34178

1,24

34189

1,22

34199

1,22

34200

14,04

34210

12,80

34240

10,46

34250

10,67

34300

13,52

34310

12,43

34340

9,47

34350

9,68

34400

12,47

34410

11,09

34440

8,79

34450

9,01

34501

11,59

34511

10,07

34541

8,25

34551

8,46

34600

11,99

34602

9,85

34610

10,71

34612

8,66

34613

7,64

34642

6,45

34643

5,91

34652

6,66

34653

6,12

34700

9,42

34702

7,91

34710

8,22

34712

7,17

34713

6,39

34742

5,96

34743

5,16

34752

5,96

34753

5,16

34811

7,89

34814

5,17

34841

6,69

34844

4,20

34851

6,69

34854

4,20

34911

7,73

34941

6,44

34951

6,44

35001

9,29

35004

5,95

35011

7,91

35014

4,98

35041

6,55

35044

3,98

35051

6,55

35054

3,98

35111

6,48

35113

4,86

35141

5,40

35151

5,40

35201

8,02

35211

6,92

35241

5,87

35251

5,87

35301

8,00

35303

6,02

35311

6,68

35313

5,06

35341

5,75

35343

4,70

35351

5,75

35353

4,91

35411

5,52

35441

4,54

35451

4,54

35500

9,91

35600

15,77

35700

12,95

35800

13,29

35900

10,08

36000

18,77

36100

15,51

36200

12,10

36300

6,03

36401

6,35

36411

5,75

36501

5,15

36511

4,89

36601

1,43

36701

1,43

36811

1,42

36841

1,39

36901

1,67

37001

4,34

37101

3,56

37201

1,72

37311

1,42

37313

1,40

37341

1,39

37343

1,38

37411

1,42

37413

1,40

37441

1,39

37443

1,38

37541

1,39

37543

1,38

37641

1,39

37643

1,38

37769

1,16

37789

1,15

37869

1,16

37889

1,15

37900

9,20

38000

12,91

38100

11,53

38201

9,63

38204

7,29

38211

8,56

38214

6,22

38241

7,35

38244

5,01

38251

7,56

38254

5,22

38301

9,13

38304

6,79

38311

8,06

38314

5,72

38341

6,85

38344

4,51

38351

7,06

38354

4,72

38410

9,27

38412

6,83

38413

6,29

38442

5,62

38443

5,08

38452

5,83

38453

5,30

38500

14,23

38510

13,16

38512

11,79

38540

11,95

38542

10,58

38550

12,16

38552

10,79

38600

13,04

38610

11,97

38612

10,60

38640

10,76

38642

9,40

38650

10,97

38652

9,61

38701

8,02

38703

7,07

38711

6,95

38713

6,00

38741

5,74

38751

5,95

38817

3,37

38818

3,06

38847

1,86

38848

1,85

38857

2,07

38858

2,06

38911

3,87

38913

2,92

40100

13,01

40110

11,61

40112

9,20

40200

13,32

40210

12,16

40212

9,50

40300

14,18

40600

11,18

40602

9,82

40610

10,11

40612

8,75

40640

8,91

40650

9,12

40700

10,65

40710

9,58

40740

8,37

40750

8,58

40800

10,51

40810

9,38

40812

7,72

40840

7,47

40842

6,27

40850

7,96

40852

6,60

40900

13,52

40910

11,91

41000

13,01

41010

11,78

41100

12,62

41110

10,81

41200

11,39

41202

10,18

41210

9,96

41212

8,37

41213

7,35

41240

9,27

41242

7,90

41250

9,48

41252

8,11

41300

9,99

41310

8,64

41313

6,50

41400

11,65

41410

10,46

41440

8,29

41450

8,89

41500

11,38

41510

10,05

41512

8,22

41513

7,24

41540

7,94

41542

5,91

41543

5,22

41550

8,36

41552

6,89

41553

5,60

41602

5,83

41811

6,22

41814

3,42

41841

4,49

41844

2,25

41851

4,98

41854

2,56

41901

8,64

41904

5,12

41911

7,51

41914

4,19

41941

5,24

41944

2,62

41951

5,80

41954

2,79

42001

6,64

42004

4,29

42011

5,76

42014

3,32

42041

4,27

42044

2,27

42051

4,70

42054

2,44

42110

3,98

42112

2,90

42113

2,66

42142

2,39

42143

2,16

42152

2,51

42153

2,31

42210

4,85

42212

3,99

42213

3,61

42242

2,78

42243

2,57

42252

3,05

42253

2,68

42310

5,53

42312

4,74

42313

4,28

42342

2,97

42343

2,43

42352

3,18

42353

2,64

42411

6,36

42414

4,02

42441

5,15

42444

2,81

42451

5,36

42454

3,02

42501

8,36

42504

4,82

42511

7,23

42514

3,96

42541

4,88

42544

2,54

42551

5,46

42554

2,72

42601

7,46

42604

4,68

42611

6,25

42614

3,64

42641

4,34

42644

2,21

42651

4,70

42654

2,63

42701

5,56

42704

3,74

42711

4,85

42714

2,98

42741

3,74

42744

2,34

42751

3,96

42754

2,51

42801

8,57

42804

5,33

42811

7,50

42814

4,03

42841

5,24

42844

2,57

42851

5,61

42854

2,99

42901

6,46

42904

3,87

42911

5,67

42914

2,99

42941

4,11

42944

2,21

42951

4,38

42954

2,34

43001

6,94

43004

4,29

43011

5,94

43014

3,44

43041

4,34

43044

2,26

43051

4,90

43054

2,40

43101

5,90

43104

4,31

43111

5,22

43114

3,52

43141

4,26

43144

2,60

43151

4,45

43154

2,82

43201

5,36

43204

3,81

43211

4,74

43214

2,94

43241

3,71

43244

2,31

43251

3,93

43254

2,45

43301

8,74

43304

6,81

43311

7,82

43314

5,99

43341

6,29

43344

4,53

43351

6,81

43354

4,85

43715

1,62

43716

1,35

43745

1,38

43746

1,22

43755

1,41

43756

1,23

43815

1,87

43816

1,53

43845

1,55

43846

1,25

43855

1,58

43856

1,33

43909

1,20

43919

1,20

43929

1,18

43939

1,20

43949

1,18

43959

1,18

44067

1,20

44068

1,18

44077

1,20

44078

1,18

44089

1,17

44099

1,17

44167

1,20

44168

1,18

44177

1,20

44178

1,20

44189

1,17

44199

1,18

44200

10,03

44210

8,44

44240

8,07

44250

8,28

44300

10,16

44310

8,55

44340

9,47

44350

9,68

44400

8,68

44410

7,61

44440

6,40

44450

6,62

44501

7,65

44511

6,69

44541

5,86

44551

6,07

44600

7,32

44602

5,41

44610

6,24

44612

4,38

44613

3,46

44642

4,06

44643

3,52

44652

4,27

44653

3,73

44700

6,57

44702

5,41

44710

5,63

44712

4,54

44713

3,83

44742

2,99

44743

2,48

44752

3,33

44753

2,63

44811

4,53

44814

2,83

44841

3,69

44844

2,01

44851

4,35

44854

2,21

44911

4,22

44941

2,72

44951

3,27

45001

5,59

45004

3,82

45011

4,94

45014

3,05

45041

3,67

45044

2,44

45051

4,24

45054

2,60

45111

3,87

45113

2,98

45141

3,10

45151

3,32

45201

4,85

45211

3,95

45241

2,65

45251

2,81

45301

5,47

45303

3,92

45311

4,65

45313

3,05

45341

3,05

45343

2,31

45351

3,61

45353

2,64

45411

4,01

45441

2,59

45451

2,94

45500

6,07

45600

10,51

45700

8,18

45800

7,65

45900

7,20

46000

13,11

46100

10,36

46200

9,07

46300

5,00

46401

5,51

46411

4,94

46501

4,22

46511

3,96

46601

1,41

46701

1,41

46811

1,40

46841

1,35

46901

1,62

47001

3,30

47101

2,72

47201

1,66

47311

1,40

47313

1,38

47341

1,35

47343

1,33

47411

1,40

47413

1,38

47441

1,35

47443

1,33

47541

1,35

47543

1,33

47641

1,35

47643

1,33

47769

1,15

47789

1,15

47869

1,15

47889

1,15

47900

6,81

48000

10,52

48100

9,14

48201

7,24

48204

4,90

48211

6,17

48214

3,83

48241

4,96

48244

2,62

48251

5,17

48254

2,83

48301

6,74

48304

4,40

48311

5,67

48314

3,33

48341

4,46

48344

2,12

48351

4,67

48354

2,33

48410

5,81

48412

4,44

48413

3,90

48442

3,23

48443

2,69

48452

3,44

48453

2,91

48500

11,84

48510

10,77

48512

9,40

48540

9,56

48542

8,19

48550

9,77

48552

8,40

48600

11,18

48610

10,11

48612

8,75

48640

8,91

48642

7,54

48650

9,12

48652

7,75

48701

5,63

48703

4,68

48711

4,56

48713

3,61

48741

3,35

48751

3,56

48817

1,22

48818

1,18

48847

1,15

48848

1,15

48857

1,15

48858

1,15

48911

1,48

48913

1,15

50800

10,77

50810

9,37

50812

8,25

50840

8,35

50842

6,53

50850

8,35

50852

6,53

50900

13,99

50910

13,03

51000

14,20

51010

12,97

51100

13,41

51110

12,37

51200

12,97

51202

10,89

51210

11,34

51212

9,83

51213

8,81

51240

9,98

51242

8,61

51250

10,19

51252

8,82

51300

11,44

51310

10,56

51313

7,75

51400

12,77

51410

10,90

51440

9,74

51450

9,74

51500

11,76

51502

10,19

51510

10,24

51512

8,66

51513

7,70

51540

8,76

51542

7,32

51543

6,46

51550

8,76

51552

7,32

51553

6,46

51602

7,81

51700

6,89

51710

6,21

51811

7,70

51814

4,63

51841

6,11

51844

3,40

51851

6,11

51854

3,40

51901

8,68

51904

5,32

51911

7,67

51914

4,31

51941

6,40

51944

3,30

51951

6,40

51954

3,30

52001

7,31

52004

4,86

52011

6,26

52014

4,08

52041

5,40

52044

3,15

52051

5,40

52054

3,15

52110

4,21

52112

3,06

52113

2,50

52142

2,21

52143

1,87

52152

2,21

52153

1,87

52210

6,13

52212

5,08

52213

4,37

52242

3,60

52243

2,97

52252

3,60

52253

2,97

52310

6,46

52312

5,24

52313

4,91

52342

3,68

52343

3,14

52352

3,89

52353

3,36

52411

7,07

52414

4,73

52441

5,86

52444

3,52

52451

6,07

52454

3,74

52501

9,42

52504

6,21

52511

8,11

52514

4,79

52541

6,62

52544

3,51

52551

6,62

52554

3,51

52601

8,28

52604

5,09

52611

7,26

52614

4,39

52641

5,70

52644

3,21

52651

5,70

52654

3,21

52701

6,60

52704

4,57

52711

5,84

52714

3,96

52741

4,91

52744

3,26

52751

4,91

52754

3,26

52801

9,22

52804

5,95

52811

7,90

52814

4,70

52841

6,55

52844

3,37

52851

6,55

52854

3,37

52901

9,00

52904

6,09

52911

7,79

52914

5,00

52941

6,47

52944

3,69

52951

6,47

52954

3,69

53001

8,45

53004

5,07

53011

7,38

53014

4,28

53041

5,69

53044

3,22

53051

5,69

53054

3,22

53101

6,10

53104

4,68

53111

5,52

53114

3,99

53141

4,82

53144

3,41

53151

4,82

53154

3,41

53201

6,61

53204

4,47

53211

5,75

53214

3,90

53241

4,62

53244

3,23

53251

4,62

53254

3,23

53301

8,80

53304

5,33

53311

7,28

53314

3,92

53341

5,95

53344

2,72

53351

5,95

53354

2,72

53715

2,04

53716

1,64

53745

1,72

53746

1,43

53755

1,72

53756

1,43

53815

2,26

53816

1,76

53845

1,98

53846

1,51

53855

1,98

53856

1,51

53909

1,22

53919

1,20

53929

1,20

53939

1,20

53949

1,20

53959

1,20

53969

1,18

54067

1,22

54068

1,20

54077

1,22

54078

1,20

54089

1,18

54099

1,18

54167

1,24

54168

1,23

54177

1,24

54178

1,23

54189

1,20

54199

1,20

54200

10,86

54210

9,00

54240

8,78

54250

8,99

54300

10,20

54310

8,37

54340

7,79

54350

8,00

54400

10,00

54410

8,55

54440

7,12

54450

7,33

54501

9,05

54511

7,81

54541

6,57

54551

6,78

54600

8,94

54602

6,96

54610

7,25

54612

5,75

54613

4,51

54642

4,77

54643

4,23

54652

4,98

54653

4,45

54700

7,04

54702

5,78

54710

5,95

54712

4,94

54713

4,29

54742

3,83

54743

3,35

54752

3,83

54753

3,35

54811

5,44

54814

3,14

54841

4,24

54844

2,40

54851

4,24

54854

2,40

54911

4,54

54941

3,56

54951

3,56

55001

7,12

55004

5,36

55011

6,34

55014

4,49

55041

5,35

55044

3,61

55051

5,35

55054

3,61

55111

4,85

55113

4,07

55141

4,16

55151

4,16

55201

6,65

55211

6,00

55241

5,16

55251

5,16

55301

6,29

55303

5,46

55311

5,68

55313

4,90

55341

5,04

55343

3,02

55351

5,04

55353

3,23

55411

4,30

55441

3,32

55451

3,32

55500

7,20

55600

10,70

55700

8,71

55800

7,87

55900

7,07

56000

12,74

56100

10,24

56200

9,50

56300

5,39

56401

5,87

56411

5,22

56501

5,39

56511

5,13

56601

1,39

56701

1,39

56811

1,38

56841

1,34

56901

1,58

57001

2,74

57101

2,43

57201

1,62

57311

1,32

57313

1,31

57341

1,31

57343

1,30

57411

1,32

57413

1,31

57441

1,31

57443

1,30

57541

1,31

57543

1,30

57641

1,31

57643

1,30

57769

1,15

57789

1,15

57869

1,15

57889

1,15

57900

7,52

58000

11,23

58100

9,85

58201

7,95

58204

5,61

58211

6,88

58214

4,54

58241

5,67

58244

3,33

58251

5,88

58254

3,55

58301

7,45

58304

5,11

58311

6,38

58314

4,04

58341

5,17

58344

2,83

58351

5,38

58354

3,05

58410

6,52

58412

5,15

58413

4,62

58442

3,94

58443

3,41

58452

4,16

58453

3,62

58500

12,55

58510

11,48

58512

10,11

58540

10,27

58542

8,90

58550

10,48

58552

9,11

58600

11,90

58610

10,83

58612

9,46

58640

9,62

58642

8,25

58650

9,83

58652

8,46

58701

6,34

58703

5,40

58711

5,28

58713

4,33

58741

4,07

58751

4,28

58817

1,71

58818

1,41

58847

1,15

58848

1,15

58857

1,15

58858

1,15

58911

2,19

58913

1,24

60800

10,54

60810

9,48

60812

8,11

60840

8,79

60842

7,42

60850

8,62

60852

7,25

61200

12,73

61202

10,52

61210

11,29

61212

9,88

61213

8,86

61240

10,13

61242

8,76

61250

9,96

61252

8,60

61300

11,00

61310

9,91

61313

7,26

61400

12,01

61410

11,02

61440

9,58

61450

9,58

61500

10,73

61510

9,66

61512

8,30

61513

7,76

61540

8,98

61542

7,61

61543

7,07

61550

8,81

61552

7,44

61553

6,90

61602

7,33

61700

6,85

61710

6,00

62001

7,00

62004

4,78

62021

6,19

62024

4,05

62031

6,19

62034

4,05

62041

5,31

62044

2,97

62051

5,31

62054

2,97

62110

4,54

62112

3,59

62113

3,12

62142

2,57

62143

2,35

62152

2,57

62153

2,35

62210

6,01

62212

5,25

62213

4,44

62242

3,93

62243

3,17

62252

3,93

62253

3,17

62310

5,52

62312

4,75

62313

4,28

62342

3,83

62343

3,29

62352

3,67

62353

3,13

62411

7,16

62414

4,86

62441

6,27

62444

4,04

62451

6,27

62454

4,04

62601

7,91

62604

4,94

62611

6,38

62614

3,73

62641

5,31

62644

2,86

62651

5,31

62654

2,86

62701

7,08

62704

5,13

62711

6,38

62714

4,57

62741

5,24

62744

3,67

62751

5,24

62754

3,67

62801

9,06

62804

6,22

62811

7,59

62814

5,15

62841

6,56

62844

4,30

62851

6,56

62854

4,30

62901

7,87

62904

4,86

62911

6,37

62914

4,01

62941

5,38

62944

2,94

62951

5,38

62954

2,94

63101

7,07

63104

5,22

63111

6,14

63114

4,68

63141

5,44

63144

3,96

63151

5,44

63154

3,96

63201

6,65

63204

4,82

63211

5,82

63214

4,30

63241

4,96

63244

3,65

63251

4,96

63254

3,65

63715

1,53

63716

1,22

63745

1,28

63746

1,15

63755

1,28

63756

1,15

63815

1,76

63816

1,26

63845

1,43

63846

1,17

63855

1,43

63856

1,17

63909

1,24

63919

1,23

63929

1,23

63939

1,23

64067

1,26

64068

1,25

64077

1,26

64078

1,25

64089

1,23

64099

1,23

64167

1,32

64168

1,30

64177

1,32

64178

1,30

64189

1,26

64199

1,26

64200

10,55

64210

9,70

64240

8,93

64250

8,76

64300

10,03

64310

8,80

64340

7,17

64350

7,78

64400

8,96

64410

8,04

64440

7,27

64450

7,10

64501

8,59

64511

7,13

64541

6,72

64551

6,55

64600

8,20

64602

6,47

64610

7,08

64612

5,16

64613

4,08

64642

4,92

64643

4,38

64652

4,76

64653

4,22

64700

7,09

64702

5,87

64710

6,17

64712

5,12

64713

4,45

64742

3,93

64743

3,17

64752

3,93

64753

3,17

64811

4,97

64814

2,88

64841

3,76

64844

2,44

64851

3,76

64854

2,44

64911

4,55

64941

3,67

64951

3,67

65001

6,31

65004

3,69

65011

5,43

65014

2,90

65041

4,24

65044

2,27

65051

4,24

65054

2,27

65111

4,24

65113

3,25

65141

3,50

65151

3,50

65201

5,68

65211

4,88

65241

3,84

65251

3,84

65500

8,13

65600

10,34

65700

8,00

65800

7,83

65900

6,64

66000

11,30

66100

10,54

66200

8,74

66300

5,36

66401

6,02

66411

5,41

66501

1,87

66511

1,82

66601

1,47

66701

1,40

66811

1,39

66841

1,35

66901

1,61

67001

3,54

67101

2,82

67201

1,65

67311

1,31

67313

1,30

67341

1,30

67343

1,28

67411

1,31

67413

1,30

67441

1,30

67443

1,28

67541

1,30

67543

1,28

67641

1,30

67643

1,28

67769

1,15

67789

1,15

67869

1,15

67889

1,15

67900

7,15

68000

10,86

68100

9,48

68201

7,58

68204

5,24

68211

6,51

68214

4,17

68241

5,82

68244

3,48

68251

5,65

68254

3,32

68301

7,08

68304

4,74

68311

6,01

68314

3,67

68341

5,32

68344

2,99

68351

5,15

68354

2,82

68410

6,15

68412

4,78

68413

4,24

68442

4,09

68443

3,56

68452

3,93

68453

3,39

68500

12,18

68510

11,11

68512

9,74

68540

10,42

68542

9,05

68550

10,25

68552

8,89

68600

11,52

68610

10,46

68612

9,09

68640

9,77

68642

8,40

68650

9,60

68652

8,23

68701

5,97

68703

5,02

68711

4,90

68713

3,95

68741

4,22

68751

4,05

68817

1,32

68818

1,19

68847

1,15

68848

1,15

68857

1,15

68858

1,15

68911

1,82

68913

1,15

70800

9,56

70810

8,49

70812

7,13

70840

7,81

70842

6,44

70850

7,64

70852

6,27

71100

9,86

71110

9,03

71200

9,12

71202

8,02

71210

7,77

71212

6,60

71213

5,77

71240

9,15

71242

7,78

71250

8,98

71252

7,62

71300

9,49

71310

8,30

71313

6,14

71400

8,86

71410

7,57

71440

6,24

71450

5,72

71500

8,86

71502

6,23

71510

7,28

71512

6,38

71513

5,59

71540

6,11

71542

4,98

71543

4,18

71550

5,61

71552

4,53

71553

3,88

71602

5,93

71610

5,86

71700

5,36

71710

4,11

71811

4,89

71814

2,76

71841

4,00

71844

2,25

71851

3,51

71854

2,13

71901

7,51

71904

5,18

71911

6,44

71914

4,11

71941

5,75

71944

3,42

71951

5,59

71954

3,25

72001

5,13

72004

2,82

72021

4,28

72024

2,47

72031

4,11

72034

2,45

72041

3,32

72044

2,09

72051

2,83

72054

1,84

72110

3,71

72112

2,76

72113

2,35

72142

2,08

72143

1,74

72152

1,82

72153

1,61

72210

5,47

72212

4,28

72213

3,64

72242

2,99

72243

2,60

72252

2,71

72253

2,40

72310

4,37

72312

3,90

72313

3,59

72342

2,85

72343

2,31

72352

2,69

72353

2,15

72411

5,91

72414

4,63

72441

5,08

72444

3,79

72451

4,81

72454

3,52

72501

7,86

72504

5,21

72511

6,77

72514

4,15

72541

5,22

72544

2,72

72551

4,85

72554

2,55

72601

7,00

72604

4,42

72611

5,93

72614

3,27

72641

4,61

72644

2,51

72651

4,03

72654

2,31

72701

6,11

72704

3,56

72711

4,82

72714

2,65

72741

3,48

72744

1,98

72751

3,12

72754

1,85

72801

7,72

72804

4,66

72811

6,18

72814

3,38

72841

4,90

72844

2,50

72851

4,24

72854

2,34

72901

8,08

72904

5,30

72911

7,04

72914

4,22

72941

5,60

72944

2,80

72951

5,07

72954

2,55

73001

7,52

73004

4,83

73011

6,26

73014

3,85

73041

4,83

73044

2,81

73051

4,61

73054

2,56

73101

5,70

73104

4,11

73111

4,85

73114

3,18

73141

3,92

73144

2,37

73151

3,56

73154

2,09

73201

6,34

73204

3,77

73211

5,14

73214

2,86

73241

4,07

73244

2,29

73251

3,41

73254

2,13

73301

7,32

73304

4,26

73311

5,82

73314

3,13

73341

4,34

73344

2,35

73351

3,90

73354

2,17

73715

1,40

73716

1,35

73745

1,38

73746

1,34

73755

1,35

73756

1,33

73815

1,55

73816

1,48

73845

1,50

73846

1,45

73855

1,48

73856

1,42

73909

1,24

73919

1,24

73929

1,24

73939

1,24

73949

1,23

73959

1,22

73969

1,22

74067

1,25

74068

1,24

74077

1,24

74078

1,23

74089

1,22

74099

1,22

74167

1,28

74168

1,25

74177

1,26

74178

1,24

74189

1,23

74199

1,22

74200

9,71

74210

8,64

74240

7,95

74250

7,78

74300

7,77

74310

6,57

74340

6,96

74350

6,79

74400

6,68

74410

5,57

74440

6,29

74450

6,12

74501

7,50

74511

6,43

74541

5,74

74551

5,57

74600

6,81

74602

5,68

74610

5,74

74612

4,44

74613

3,87

74642

3,94

74643

3,40

74652

3,78

74653

3,24

74700

6,03

74702

4,73

74710

4,75

74712

3,44

74713

2,87

74742

2,42

74743

2,12

74752

2,26

74753

2,01

74811

4,30

74814

2,26

74841

3,09

74844

1,84

74851

2,63

74854

1,72

74911

3,44

74941

2,81

74951

2,63

75001

5,35

75004

2,52

75011

4,04

75014

2,09

75041

2,79

75044

1,66

75051

2,42

75054

1,55

75111

3,69

75113

2,34

75141

2,37

75151

2,25

75201

5,12

75211

4,43

75241

3,58

75251

3,34

75301

4,34

75303

3,52

75311

3,79

75313

3,06

75341

3,27

75343

2,19

75351

2,95

75353

2,02

75411

3,01

75441

2,44

75451

2,29

75500

5,87

75600

7,79

75700

6,02

75800

5,29

75900

4,11

76401

4,60

76411

3,99

76501

2,76

76511

2,64

76601

1,34

76701

1,34

76811

1,33

76841

1,31

76901

1,34

77001

2,35

77101

2,11

77201

1,55

77311

1,33

77313

1,32

77341

1,31

77343

1,30

77411

1,43

77413

1,41

77441

1,40

77443

1,39

77541

1,40

77543

1,39

77641

1,31

77643

1,30

77769

1,15

77789

1,15

77869

1,15

77889

1,15

77900

6,17

78000

9,88

78100

8,50

78201

6,59

78204

4,26

78211

5,53

78214

3,19

78241

4,84

78244

2,50

78251

4,67

78254

2,34

78301

6,10

78304

3,76

78311

5,03

78314

2,69

78341

4,34

78344

2,00

78351

4,17

78354

1,84

78410

5,17

78412

3,80

78413

3,26

78442

3,11

78443

2,58

78452

2,95

78453

2,41

78500

11,20

78510

10,13

78512

8,76

78540

9,44

78542

8,07

78550

9,27

78552

7,91

78600

10,54

78610

9,47

78612

8,11

78640

8,79

78642

7,42

78650

8,62

78652

7,25

78701

4,99

78703

4,04

78711

3,92

78713

2,97

78741

3,23

78751

3,07

78817

1,21

78818

1,18

78847

1,15

78848

1,15

78857

1,15

78858

1,15

78911

1,15

78913

1,15

81811

3,01

81814

2,04

81841

2,43

81844

1,70

81851

2,16

81854

1,53

82001

3,25

82004

2,08

82021

2,73

82024

1,74

82031

2,44

82034

1,61

82041

2,19

82044

1,50

82051

1,82

82054

1,42

82110

2,33

82112

1,86

82113

1,51

82142

1,38

82143

1,20

82152

1,18

82153

1,16

82210

3,33

82212

2,55

82213

2,23

82242

1,98

82243

1,62

82252

1,58

82253

1,33

83401

5,08

83404

2,97

83421

4,08

83424

2,42

83431

3,38

83434

2,20

83441

2,98

83444

1,81

83451

2,52

83454

1,51

83501

5,33

83504

2,94

83521

4,36

83524

2,45

83531

3,51

83534

2,17

83541

2,86

83544

1,95

83551

2,48

83554

1,61

83715

1,33

83716

1,31

83745

1,31

83746

1,28

83755

1,30

83756

1,26

83815

1,43

83816

1,40

83845

1,41

83846

1,38

83855

1,39

83856

1,34

83909

1,17

83919

1,17

83929

1,17

83939

1,17

83949

1,17

83959

1,16

83969

1,16

84067

1,22

84068

1,20

84077

1,22

84078

1,20

84089

1,18

84099

1,17

84167

1,24

84168

1,22

84177

1,22

84178

1,22

84189

1,20

84199

1,18

84811

2,40

84814

1,74

84841

2,01

84844

1,57

84851

1,84

84854

1,41

84911

2,35

84941

2,10

84951

1,85

85001

3,23

85004

1,93

85011

2,44

85014

1,51

85041

1,95

85044

1,23

85051

1,66

85054

1,16

85111

3,07

85113

2,12

85141

2,39

85151

2,22

85201

3,15

85211

2,80

85241

2,54

85251

2,27

85301

3,06

85303

2,72

85311

2,83

85313

2,42

85341

2,45

85343

1,76

85351

2,27

85353

1,60

85411

2,59

85441

2,44

85451

2,33

85500

4,30

85600

5,24

85700

4,83

85800

4,71

85900

3,22

86401

4,59

86411

4,07

86501

3,26

86511

3,04

86601

1,31

86701

1,31

86811

1,31

86841

1,28

86901

1,31

87001

2,04

87101

1,82

87201

1,48

87311

1,23

87313

1,23

87341

1,22

87343

1,22

87411

1,23

87413

1,23

87441

1,22

87443

1,22

87541

1,22

87543

1,22

87641

1,22

87643

1,22

87769

1,15

87789

1,15

87869

1,15

87889

1,15

87900

5,90

88000

9,61

88100

8,23

88201

6,11

88204

3,78

88211

5,04

88214

2,71

88241

4,35

88244

2,02

88251

4,19

88254

1,85

88301

5,83

88304

3,50

88311

4,76

88314

2,43

88341

4,07

88344

1,74

88351

3,91

88354

1,57

88410

4,90

88412

3,54

88413

3,00

88442

2,85

88443

2,31

88452

2,68

88453

2,14

88500

10,93

88510

9,86

88512

8,49

88540

9,17

88542

7,81

88550

9,01

88552

7,64

88600

10,28

88610

9,21

88612

7,84

88640

8,52

88642

7,15

88650

8,36

88652

6,99

88701

4,73

88703

3,78

88711

3,66

88713

2,71

88741

2,97

88751

2,80

88817

1,19

88818

1,16

88847

1,15

88848

1,15

88857

1,15

88858

1,15

88911

1,17

88913

1,15

91811

2,26

91814

1,48

91841

1,81

91844

1,32

91851

1,49

91854

1,26

93601

3,93

93604

2,25

93621

2,90

93624

1,90

93631

2,28