Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2019.


Vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)
441/2013 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

ČÁST DRUHÁ - OCEŇOVÁNÍ POZEMKŮ

Cenová mapa stavebních pozemků §2

Stavební pozemek neoceněný v cenové mapě stavebních pozemků §3 §4

Společná ustanovení pro stavební pozemek neoceněný v cenové mapě stavebních pozemků §5

Zemědělský pozemek §6

Lesní pozemek a nelesní pozemek s lesním porostem §7

Pozemek vodní plochy §8

Jiný pozemek §9

ČÁST TŘETÍ - OCEŇOVÁNÍ STAVEB

HLAVA I - OCEŇOVÁNÍ STAVEB NÁKLADOVÝM ZPŮSOBEM §10

Cena stavby nákladovým způsobem se zjistí podle vzorce §11

Budova a hala §12

Rodinný dům, rekreační chalupa a rekreační domek §13

Rekreační chata a zahrádkářská chata §14

Garáž §15

Vedlejší stavba §16

Inženýrská a speciální pozemní stavba §17

Venkovní úpravy §18

Studna §19

Hřbitovní stavba a hřbitovní zařízení §20

Oceňování jednotek §21

Rybník, malá vodní nádrž a ostatní vodní dílo §22

Jiné stavby §23

Kulturní památka §24

Rozestavěná stavba §25

Stavba určená k odstranění §26

Stavba, která není spojena se zemí pevným základem §27

Stavba s víceúčelovým užitím §28

Stavba z více konstrukčních systémů §29 §29a

Opotřebení stavby §30

HLAVA II - OCEŇOVÁNÍ STAVEB KOMBINACÍ NÁKLADOVÉHO A VÝNOSOVÉHO ZPŮSOBU §31 §32 §33

HLAVA III - OCEŇOVÁNÍ STAVEB POROVNÁVACÍM ZPŮSOBEM §34

Rodinný dům, rekreační chalupa a rekreační domek §35

Rekreační chata a zahrádkářská chata §36

Garáž §37

Jednotky §38

ČÁST ČTVRTÁ - VĚCNÁ PRÁVA K NEMOVITÝM VĚCEM

Oceňování práva stavby §39

ČÁST PÁTÁ - OCEŇOVÁNÍ TRVALÝCH POROSTŮ

Lesní porost na lesním pozemku §40 §41

Cenová přirážka, srážky a koeficienty §42

Lesní porost na nelesním pozemku §43

Nelesní porost §44

Oceňování lesního porostu zjednodušeným způsobem §45

Ovocné dřeviny, vinná réva, chmelové a okrasné rostliny §46

Oceňování ovocných dřevin, vinné révy, okrasných rostlin a jejich smíšených porostů zjednodušeným způsobem §47

ČÁST ŠESTÁ - OCEŇOVÁNÍ MAJETKOVÝCH PRÁV VYPLÝVAJÍCÍCH Z PRŮMYSLOVÝCH PRÁV A PRÁV NA OZNAČENÍ A VÝROBNĚ TECHNICKÝCH A OBCHODNÍCH POZNATKŮ §48

Zatřídění pro určení indexu polohy §48a §48b

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ, ZÁVĚREČNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ §49 §50 §51 §52 §53 §54

Účinnost §55

Příloha č. 1 - Měření a výpočet výměr staveb a jejich částí

Příloha č. 2 - Základní ceny za m2 stavebního pozemku ve vyjmenované obci, okresu, nebo oblasti

Příloha č. 3 - Index trhu s nemovitými věcmi

Příloha č. 4 - Základní ceny zemědělských pozemků podle BPEJ

Příloha č. 5 - Úprava základních cen zemědělských pozemků

Příloha č. 6 - Základní ceny lesních pozemků podle souborů lesních typů (Kč/m2)

Příloha č. 7 - Úprava základních cen lesních pozemků

Příloha č. 8 - Základní ceny za m3 obestavěného prostoru budovy a její standardní vybavení a základní ceny za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru

Příloha č. 9 - Základní ceny za m3 obestavěného prostoru haly a její standardní vybavení a cena za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru

Příloha č. 10 - Koeficienty přepočtu základní ceny podle druhu konstrukce - K1

Příloha č. 11 - Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků a jejich standardní vybavení a základní ceny za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru

Příloha č. 12 - Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rekreačních chat a zahrádkářských chat a jejich standardní vybavení

Příloha č. 13 - Základní ceny za m3 obestavěného prostoru garáží a jejich standardní vybavení

Příloha č. 14 - Základní ceny za m3 obestavěného prostoru vedlejších staveb a jejich standardní vybavení

Příloha č. 15 - Základní ceny staveb inženýrských a speciálních pozemních

Příloha č. 16 - Ceny studní

Příloha č. 17 - Základní ceny venkovních úprav a způsob jejich provedení

Příloha č. 18 - Základní ceny hřbitovních staveb a hřbitovních zařízení

Příloha č. 19 - Určení ceny stavby rybníka a koeficienty pro její úpravu

Příloha č. 20 - Koeficient polohový - K5

Příloha č. 21 - Opotřebení staveb

Příloha č. 22 - Míry kapitalizace pro oceňování nemovitých věcí a majetkových práv výnosovým způsobem

Příloha č. 23 - Zatřídění nemovité věci do skupiny podle analýzy jejího rozvoje pro ocenění kombinací nákladového a výnosového způsobu

Příloha č. 24 - Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku

Příloha č. 25 - Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty

Příloha č. 26 - Základní ceny za m3 obestavěného prostoru garáže

Příloha č. 27 - Základní ceny za m2 podlahové plochy jednotky bytu

Příloha č. 28 - Přiřazení jednotlivých dřevin do skupin lesních dřevin

Příloha č. 29 - Převodní tabulky bonitních stupňů lesních dřevin

Příloha č. 30 - Ceny (Kč/m2) mýtní výtěže Au v obmýtí u při zakmenění 1,0 podle skupin lesních dřevin

Příloha č. 31 - Náklady (Kč/m2) na zajištěné kultury c podle skupin lesních dřevin

Příloha č. 32 - Věkové hodnotové faktory fa pro skupiny lesních dřevin při různém obmýtí

Příloha č. 33 - Úprava základech cen lesních porostů

Příloha č. 34 - Ocenění nelesních porostu podle §44

Příloha č. 35 - Ceny lesního porostu (Kč/m2) pro skupiny dřevin při zakmenění 1,0 k ocenění lesních porostů podle §45

Příloha č. 36 - Ceny ovocných dřevin

Příloha č. 37 - Ceny vinné révy včetně zařízení vinic

Příloha č. 38 - Ceny chmelových rostlin včetně zařízení chmelnic

Příloha č. 39 - Ceny okrasných rostlin

Příloha č. 40 - Zařazení druhů okrasných rostlin do skupin

Příloha č. 41 - Koeficienty změn cen staveb - Ki

INFORMACE

441

VYHLÁŠKA

ze dne 17. xxxxxxxx 2013

k xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (oceňovací xxxxxxxx)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxxxx x. 151/1997 Xx., x oceňování xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxxxxx stanovuje xxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx k cenám x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx způsobů xxxxxxxxx xxxx, práv x xxxxxx majetkových hodnot.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXX

§2

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx cenové xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pozemků xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx malého xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx vyjmout, xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Stavební xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxx xxxx stavebních xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx §3 xx 5, xxxxx xx xxxxx xxxxx z xxxxxx xxxx ocenit, xxxxxxx

x) xx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx mapě xxxxxxxxxx xxxxxxx obce xx xxxxxxxxx parcel xxxxxxxxxxx xxxx x rozdílnými xxxxxx,

x) xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx všechny xxxxxxx nejsou xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pozemků xxxx x měřítku 1 : 5 000 nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cenou, xxxx

x) xx xxxxxxx právem xxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 2 zákona, xxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pozemků.

§3

Stavební xxxxxxx neoceněný x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx stavebního pozemku xx území xxxx xx xxxx xxx

x) xxxxxxxxxxx xxxx, nebo xxxx oblasti v xxxxxxx č. 1 x příloze č. 2 k xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ZC x Xx xx x2,

x) obce nevyjmenované x xxxxxxx x. 1 v příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx

XX = XXx x X1 x X2 x X3 x X4 x X5 x X6,

xxx

XX ..... xxxxxxxx xxxx stavebního xxxxxxx x Xx xx x2,

XXx ..... xxxxxxxx xxxx XX xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xx xx x2 uvedená x xxxxxxx x. 1 přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx oblasti, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx stavebního xxxxxxx (XXx) xxxxxxxx xx základních cen xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx obec xxxxxxx,

X1 ..... xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nachází, xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 x příloze č. 2 x xxxx vyhlášce,

O2 ..... xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx č. 2 v příloze č. 2 x xxxx vyhlášce,

O3 ..... hodnota xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx polohy xxxx, ve které xx stavební xxxxxxx xxxxxxx, uvedená x xxxxxxx č. 2 x příloze č. 2 k xxxx xxxxxxxx,

X4 ..... xxxxxxx kvalitativního pásma xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx, ve xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx nachází, uvedená x xxxxxxx č. 2 x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx,

X5 ..... xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx stavební xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 x příloze č. 2 x této xxxxxxxx,

X6 ..... xxxxxxx kvalitativního xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xx které se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 v příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

(2)&xxxx;Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx určená xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx.

§4

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v druhu xxxxxxx zastavěná plocha x xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x ním se xxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx

XXX = XX x X,

xxx

XXX ..... xxxxxxxx cena xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xx za x2,

XX ..... xxxxxxxx cena xxxxxxxxxx xxxxxxx obce x Xx xx x2 xxxxxx xxxxx §3,

X ..... index xxxxxxxx porovnání zjištěný xxxxx xxxxxx

X = XX x XX x XX,

xxx

XX ..... xxxxx xxxx xxxx-xx xxx vybraný pozemek xxxxxx jeho xxxxxxx x xxxxxxx x. 3 k xxxx xxxxxxxx,, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx

xxx

1 ..... xxxxxxxxx,

Xx ..... xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pásma x-xxxx znaku xxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x. 1 x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx,

x ..... xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx,

XX ..... xxxxx omezujících xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx

xxx

1 ..... konstanta,

Pi ..... xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x-xxxx xxxxx indexu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x tabulce x. 2 x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx,

x ..... xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

XX ..... xxxxx xxxxxx, který xx xxxx xxxxx xxxxxx

xxx

Xx ..... xxxxxxx kvalitativního xxxxx x-xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x tabulce x. 3 xxxx 4 x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx hlavní stavby,

i ..... xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x ..... xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

x xxxxxxx x. 3 nebo 4 x příloze č. 3 x xxxx vyhlášce xxxxx xxxxx hlavní xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nezastavěného xxxxxxx, xxxx jeho části, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x umístění xxxxxx, xxxxxxx souhlasem, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, stavebním xxxxxxxxx, xxxxxxxxx povolením, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 3 xx 6, xx xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1, vynásobená xxxxxxxxxxxx 0,80.

(3) Základní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx pozemku xxxxxxx xxxxxx xx způsobem xxxxxxx pozemku xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx komunikace xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx prostranství, xxxxx xxxx součástí pozemní xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx již xxxxxxxxx xxxx teprve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx cena xxxxxx xxxxx xxxxxx

XXX = ZC x X,

xxx

XXX ..... xxxxxxxx xxxx upravená xxxxxxxxxx xxxxxxx v Kč xx x2,

XX ..... xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xx xx m2, xxxxxx xxxxx §3,

I ..... xxxxx xxxxxxxx porovnání xxxxxxxx xxxxx xxxxxx

xxx

Xx ..... hodnota xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x-xxxx znaku xxx úpravu základních xxx pozemků xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x. 5 v příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx.

Xxx veřejné xxxxxxx xxxxxxxxxx se zpevněným xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xx

XX x 0,15 &xx; ZCU &xx; XX x 0,75.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 neplatí xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx veřejnosti xxxxxxxxxxx nebo přístupná xxxxxxx, nebo xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x obslužných xxxxx.

(5) Základní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pozemku, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x umístění xxxxxx, xxxxxxx souhlasem, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx umisťuje a xxxxxxxx, xxxx veřejnoprávní xxxxxxxx xxxx zastavěného xxxxxxx již xxxxx xxxxxxxxx, je xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx

XXX = XX x XX x XX x 0,80,

xxx

XXX...xxxxxxxx cena xxxxxxxx xxxxxxx v Xx xx m2,

ZC...základní xxxx pozemku x Xx xx x2, xxxxxx xxxxx §3,

IT...index xxxx, xxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

XX...xxxxx xxxxxx, xxxxx xx určí xxxxx xxxxxxxx 1 x xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx kvalitativních xxxxx ze sloupce x uvedené v xxxxxxx x. 4 x příloze č. 3 x xxxx vyhlášce,

0,8...koeficient.

(6) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nezastavěného xxxxxxx xxxxxxxx regulačním xxxxxx, xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, ohlášením stavebnímu xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx x povoluje, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx vodním xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxx nádrže xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a nádvoří, xx xxxx určená xxxxx xxxxxx

XXX = XX x IT x IP x x,

xxx

XXX...xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x Xx xx m2,

ZC...základní xxxx xxxxxxx obce x Xx za x2, xxxxxx xxxxx §3,

XX...xxxxx xxxx, xxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

XX...xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxx, xx se xxxxxxx xxxxxxx kvalitativních xxxxx xx sloupce x uvedené v xxxxxxx č. 4 x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx,

x...xxxxxxxxxx pro xxxxxx základní xxxx xxxxxxx, který xxxx

0,85...xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx vedeného x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x rybníku a xxxx xxxxx xxxxxx,

0,60...xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, územním xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zastavění xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxx xxxx, xxxxx bude xxxxxxxx zastavěná xxxxxxx xxxxxxx díla; xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx část, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebude, xx ocení xxxxx §8 xxxx vodní xxxxxx.

(7)&xxxx;Xxxxxxxx cena xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 xxxx xxxxxxx 30 Kč xx m2, podle xxxxxxxx 6 činí xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 20 Xx xx x2, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 10 Xx xx x2.

§5

Xxxxxxxx ustanovení xxx xxxxxxxx pozemek neoceněný x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 3 x 5 se xxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx celek xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx evidovaný x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx zastavěná xxxxxx a xxxxxxx xx ocení podle §4 xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Popisy xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pásem x xxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxx x příslušných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §3 x 4. Xxxxxxx i-tého xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Oceňují-li se xxxxxxx xxxxx §3 x 4 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx podle §13, 14, 35 x 36, xxxxxxxxx x xxxxxx příslušenstvím, x součet xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx 1&xxxx;000 x2, xxxxxxxx xx základní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vypočteným xxxxx xxxxxx

xxx

X ..... xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxx ..... xxxxxx x-xxxx xxxxxxx x jednotném xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x m2,

n ..... xxxxxxx počet xxxxxxx x jednotném funkčním xxxxx,

200 a 0,8 ..... xxxxxxxxx.

(6) Cena xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx cena xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx užívání xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxx stavby x tím, že

a) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx právem stavby xx určí xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x míry kapitalizace xxxxxxx x příloze č. 22 xxxxxxxxxxxx druhu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stavby; xxxx xxxxxxx se xxxx podle §3 xx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxx účelu užití xxxxxx vyhovující právu xxxxxx,

x) xxxxxxx zhodnocení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx se xxxxxxx do ceny xxxxxxx; xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x výší xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx k xxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx podle §39 xxxx. 7, xx-xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx na xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx, cena xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxx zatíženého xxxxxx stavby xx xxxx xxxxx xxxxxx

xxx

XXXX......xxxx xxxxxxx zatíženého xxxxxx xxxxxx x Xx,

XX.........xxxx xxxxxxx x Xx,

xx..........xxxxx xxxxxxx xxxxxxx pozemku xxxxxx stavby x Xx xx xxx,

x.......xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x příloze č. 22 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx druhu x xxxxx xxxxx xxxxxx vyhovující xxxxx xxxxxx, x setinném xxxxxxxxx,

x............xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxx stavby,

Z...........zhodnocení xxxxxxx xxxxxxx vyhovující právu xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pozemku xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, je-li xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx vyhovující xxxxx stavby x Xx,

XXX.......xxxx xxxxxxxx břemena x Xx, pokud xxx sjednán xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stavby.

§6

Zemědělský xxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidovaného x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, chmelnice, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx porost xx xxxx xxxx xxxxxx xxxx výměry x xxxxxxxx ceny xxxxxxxx x Xx xx x2, xxxxx u xxxxxx pozemku xxxx

x) xxxxxxx plánem xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je alespoň xxxxxxxx součástí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx stavba xxxxxxxx x povoluje, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx předpokládáno xxxx nezemědělské xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx určí

a) xxxxx bonitovaných xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

b) průměrnou xxxxxxxx cenou v Xx za x2 xxxxxxxxxxxx pozemků x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx předpisu, xxxxxxx-xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx bonitován.

(3) Xxx-xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx cen, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx základní cenou xxxxxxxxxx. Xxxx pozemku xx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Základní xxxx zemědělského xxxxxxx xx xxxx podle xxxxxxxx 2 x 3 x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 5 x xxxx vyhlášce.

(5) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx 6 xxx xxxxxxxxxxxxxx x jsou xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 x nezastavěném xxxxx starší než 5 xxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 5 a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx 0,65.

(6) Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx 5 xxxx xxxxxxx 1 Xx xx x2.

§7

Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pozemek x xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx porostem (xxxx xxx "lesní xxxxxxx") xx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x Kč xx x2, xxxxx x xxxxxx pozemku xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx lesního xxxxxxx, který je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx územní xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, společným povolením, xxxxxx xx stavba xxxxxxxx x povoluje, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jeho jiné xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx podle xxxx xxxxxx převládajících xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Cena xxxxxxx pozemku xx xxxxxxx xxx jeho xxxxx x jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xx něm xxxxxxxx. Xxxx x Xx xx m2 xxx xxxxxxxxxx soubory xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 6 x této xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx cena xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 7 x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xx-xx na xxxxxxx xxxx porostních xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx soubory lesních xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx cenou xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx je součtem xxx jeho xxxxxxx xxxxx.

(5) Cena určená xxxxx odstavce 3 xxxx xxxxxxx 1 Xx xx x2.

§8

Pozemek xxxxx plochy

(1) Xxxx pozemku xxxxx xxxxxx se xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x základní xxxx upravené.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx §4 xxxx. 6&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vodním xxxxx x vynásobí xx xxxxxxxxxxxx 0,15

(3) Xxxxxxxx cena upravená xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx jeho xxxxx xxx xxxxx a xxxx dalších stavebních xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, který xx určen xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx stavby, xxxxxxx xxxxxxxxx, ohlášením stavebnímu xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx se stavba xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvou xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx, se xxxx xxxxx §3 x xxxxxxxx se koeficientem 0,08 x pozemku x xxxxxxxxxx území, xxxx 0,07 x xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Základní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxx vodního xxxx, xxxxx nejsou stavbou, xxxxx i xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přírodní xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx určí xxxxx §3 x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx 0,06.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xx xxxxxxx 10 Kč xx x2.

(6) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pozemku xxxxxxxxx plochy močálu, xxxxxxx a xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 0,25 x průměrné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx katastrálním xxxxx, upravené xxxxx xxxxxxx x. 1 přílohy č. 5 x xxxx xxxxxxxx. Xxxx cenu xxx na základě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x 50 %, xxxxx xxxx xxxxxxx 1 Xx xx x2.

§9

Jiný pozemek

(1) Cena xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx upravená xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx manipulační xxxxxx, xxxxxxxx sportoviště, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx pozemku xxxxx již xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx

XXX = XX x XX x XX x 0,50,

xxx

XXX...xxxxxxxx cena upravená xxxxxxx v Xx xx x2,

XX...xxxxxxxx cena xxxxxxx x Kč xx m2, určená xxxxx §3,

IT...index trhu, xxxxx xx určí xxxxx §4 xxxx. 1,

XX...xxxxx xxxxxx, který xx xxxx xxxxx §4 xxxx. 1 x tím, že xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x uvedené x xxxxxxx č. 4 v příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx,

0,50...xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cena xxxx xxxxxxx 20 Xx xx x2.

(3) Xxxxxxxx cena upravená xxxxxxxxxxxxx pozemku, xx xxxxx xxxx vydáno xxxxxxxxxx o změně xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx souvisejícími xxxxxxx xx zemském xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, pískoven, xxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx vzorce

ZCU = XX x XX x IP x x,

xxx

XXX...xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx v Xx xx x2,

XX...xxxxxxxx xxxx pozemku v Xx za x2, xxxxxx xxxxx §3; xxxxxxxx-xx vymezený prostor xxx povrchovou těžbu xx území xxxx xxxx, xxxxxxx se xxx xxxxxxx nejnižší xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx vymezeném xxxxxxxx; pokud xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx než xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obce xx xxxxxxxxx prostoru, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx,

XX...xxxxx xxxx, xxxxx se xxxx xxxxx §4 xxxx. 1,

XX...xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx se xxxx xxxxx §4 xxxx. 1 s tím, xx xx xxxxxxx xxxxxxx kvalitativních xxxxx xx xxxxxxx f xxxxxxx x tabulce x. 4 v příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx x xxxx, na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx,

x...xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx určeného xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxx a xx obdobnou xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxxx pracemi xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx, nebo xxxxxxx xxx xxxxx užívaného, xxxx

0,40...x obcích x xxxxxx xxx 250 000 xxxxxxxx,

0,50...x obcích s xxxxxx xx 5&xxxx;000 xx 250 000 xxxxxxxx,

0,60...x xxxxxxxxx obcích.

Takto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx 20 Xx xx x2.

(4) Xxxxxxxx xxxx upravená xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx není xxxxx §9 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx plánu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jako pozemek xxxxxx x zastavění, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx technické xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx vydaným xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx kterou xxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, je xxxx xxxxxx podle §4 xxxx. 1 xxxxxxxxxx koeficientem 0,30, xxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx b) xxxx c),

b) na xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx stavby xxxxxx xxx podnikání xxxx je xxxxxxx xxxxxxx zastavěn, xx xxxx xxxxxx podle §4 xxxx. 1,

c) xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx povolení xx umístění xxxxxx xxxxxx neurčené x xxxxxxxxx a napojené xxxxxxx xx jednu xxxxxxxxxxx xxx, xxxx xx takovou xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,70.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx činí xxxxxxx 20 Kč xx x2.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zemědělských pozemků x daném xxxxxxxxxxxx xxxxx, upravené xxxxxxxxx xx polohu xxxxx xxxxxxx x. 1 přílohy č. 5 k xxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx 0,25. Xxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x 50 %, xxxxx xxxx nejméně 1 Xx za x2.

(6) Xxxxxxxx cena xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2, 3, 4 x 5, který není xxxxxxxxx, zemědělským, xxxxxx xxx xxxxxxxx vodní xxxxxx, x lze xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx §3 x xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx 0,04. Tuto xxxx xxx na xxxxxxx věcného xxxxxxxxxx xxxxxx až x 50 %, avšak xxxx nejméně 10 Xx xx x2.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX STAVEB

HLAVA X

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX

§10

(1) Xxxx stavby xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v závislosti xx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Cena stavby, xxxxx stavby xxxxxxx x malé xxxxx xxxxxx, se xxxx xxxxx xxxxxx

XX = XXX x xx,

xxx

XX ..... xxxx stavby x Xx,

XXX ..... xxxx xxxxxx x Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

xx ..... xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxx, který xx určí xxxxx xxxxxx

xx = XX x Xx,

xxx

XX ..... xxxxx xxxx xxxxx §4 odst. 1,

Xx ..... xxxxx xxxxxx xxxxx §4 odst. 1.

§11

Cena xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxx vzorce

kde

CSN ..... xxxx stavby x Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

XXX ..... základní xxxx xxxxxxxx x Xx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx a xxxx xxxxx stavby xxxxx §12 xx 21,

Xxx ..... xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stavby,

o ..... xxxxxxxxxx stavby x %,

1 a 100 ..... xxxxxxxxx.

§12

Xxxxxx x xxxx

(1) Xxxx xxxxxx se xxxxxxx stavba, xxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1322. Xxxxx xx xxxxxx stavbou, xxxxx xxxxxxxxx plocha xxxx xxxxxxx 150 x2, x jednom nebo xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx svislými xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x spodním xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nejméně 400 x3, xxxx xxxx xxx dvě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx považována za xxxx; xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tyčové xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx 1,7 x.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x přílohách č. 8 x 9 x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx

XXX = XX x K1 x X2 x X3 x X4 x X5 x Xx,

xxx

XXX ..... xxxxxxxx xxxx upravená x Xx xx x3 xxxxxxxxxxxx prostoru xxxxxx,

XX ..... xxxxxxxx cena x Xx za x3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx budovy uvedené x příloze č. 8, xxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 9 k xxxx xxxxxxxx,

X1 ..... koeficient xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx vyhlášce,

K2 ..... koeficient xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxx průměrné zastavěné xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxx

xxx

0,92 x 6,60 ..... xxxxxxxxx,

XXX ..... xxxxxxxx xxxxxxxxx plocha x x2,

X3 ..... xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx průměrné xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx vzorce

pro xxxxxx

xxx haly

ne xxxx xxxx xxx 0,60,

kde

v ..... xxxxxxxx výška xxxxxxx v m,

2,10; 2,80; 0,30 a 0,60 ..... xxxxxxxxx,

X4 ..... xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

X4 = 1 + (0,54 x x) ,

kde

1 x 0,54..... xxxxxxxxx,

x ..... xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx konstrukcí x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x příloze č. 21 x xxxxxxx x. 1 xxx xxxxxx, x xxxxxxx x. 2 pro xxxx k xxxx xxxxxxxx, x nadstandardním xxxxxxxxx, snížený x xxxxxx objemových xxxxxx xxxxxxxxxx a vybavení x xxxxxxxxxxxxxx vybavením, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx koeficientu K4 xx omezena xxxxxxxx xx 0,80 xx 1,20, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx výjimečně xx základě zdůvodnění, xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx popis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx x podstandardním, resp. xxxxxxxxxxxxxx provedení; pro xxxxx xxxxxxx K4 xxxx xxxxx, xx

x) xxxx-xx xx výčtu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx přílohy č. 21 x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxx vyskytuje, určí xx její cenový xxxxx dle bodu x. 8 xxxx. x) xxxx xxxxxxx. Xxxxxx podíl xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 1,852 x xxxxxxxx xx x součtu xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xx-xx xx stavbě xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx více xxx dvojnásobek nákladů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 8 xxxx 9 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako x případě konstrukce xxxxxxxxx xxxxx xxxx x) x xxxx xx xxx xx xxxx cenový xxxxx xxxxxxxx podle bodu x),

x) chybí-li xx xxxxxx xxxxxxxxxx uvedená x příslušné xxxxxxx přílohy č. 21 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx cenový xxxxx xxxxxxxxxxxx 1,852 x xxxxxx xx od xxxxxx cenových xxxxxx,

X5 ..... xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x. 1 v příloze č. 20 x xxxx xxxxxxxx,

Xx ..... xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx v příloze č. 41 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx k cenové xxxxxx roku 1994.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx x podzemní xxxx xx xxxx podle §23.

§13

Xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx prostor xx xxxxx xxx 1 100 x3 nebo jde-li x xxxxxxx zemědělskou xxxxxxxx nebo není-li xxx ně x xxxxxxx x. 1 x příloze č. 24 k xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx průměrná xxxx xxxx xxxx-xx tyto xxxxxx rozestavěné, xx xxxx xxxxx xxxxxx

XXX = ZC x X4 x X5 x Ki,

kde

ZCU ..... xxxxxxxx cena xxxxxxxx x Kč xx x3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

XX ..... základní xxxx x Xx xx x3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 11 x xxxx vyhlášce,

K4 ..... xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx

X4 = 1 + (0,54 x x),

xxx

1 x 0,54 ..... xxxxxxxxx,

x ..... xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxx x. 3 x příloze č. 21 k xxxx xxxxxxxx, x nadstandardním xxxxxxxxx, snížený o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxx X4 xx xxxxxxx xxxxxxxx xx 0,80 do 1,20, které xxx xxxxxxxxx jen xxxxxxxxx xx xxxxxxx zdůvodnění, xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, výčet a xxxxxxxx popis jednotlivých xxxxxxxxxx a vybavení x podstandardním, xxxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxx xxxxxxx X4 xxxx platí, xx

x) xxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx přílohy č. 21 k xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxx vyskytuje, určí xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x. 8 písm. x) xxxx přílohy; xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 1,852 x xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) je-li xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx provedení podle přílohy č. 11 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx podíl xxxxxxxxxxxx standardnímu provedení xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx chybějící xxxxx xxxx x) x xxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x),

x) chybí-li xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx přílohy č. 21 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx její xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 1,852 x xxxxxx xx xx součtu cenových xxxxxx.

X5 ..... koeficient xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx č. 1 x příloze č. 20 x xxxx vyhlášce,

Ki ..... xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 41 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x cenové xxxxxx roku 1994.

(2) Xxxx xxxxxxx dům xx xxxxx xxxxxx, xx které xxxx xxx xxxxxxxx podlahové xxxxxx odpovídá požadavkům xx xxxxxx rodinné xxxxxxx x xx x tomuto xxxxx xxxxxx, má xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x jedno xxxxxxxx podlaží x xxxxxxxx.

(3) Je-li xxxxxxx xxx xxxxxx i x xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxxx xxxxx xx změně xxxxx xxxxxxx, stavba xx xxxxx xxxxx §12.

(4) Xx obytnou xxxx navazující xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xx, zda xxxx x ní xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx samostatně, xxxxxxx obytná xxxx, xxxxx xxxxxxx kritéria xxxxxx podle odstavce 2, se xxxxx xxxxx §13. Xxxxxxxxxxx X1 xx K4 xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx prostor xxxxxxxxxxx xxxxx se xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nezapočítává.

(5) Xxxx rekreační domek xx xxxxx stavba x zastavěném xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nejvýše 80 x2, xxxxxx verand, xxxxxx a podsklepených xxxxx, má nejvýše xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x podkroví x jedno xxxxxxxx xxxxxxx. Xx rekreační xxxxxxx se považuje xxxxxx, x níž xxx xxxxxxx xxxx xxxxx stavby změněn xx xxxxxx pro xxxxxxxx rekreaci.

(6) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx chalupy x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx k xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

§14

Rekreační chata a xxxxxxxxxxxx chata

(1) Základní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x zahrádkářské xxxxx, xxxxxxx základní xxxx nejsou xxxxxxx x xxxxxxx x. 1 x příloze č. 25 x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx

XXX = XX x X4 x K5 x Xx,

xxx

XXX ..... xxxxxxxx cena xxxxxxxx x Xx xx x3 xxxxxxxxxxxx prostoru,

ZC ..... xxxxxxxx xxxx x Xx xx x3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 12 x xxxx xxxxxxxx,

X4 ..... koeficient xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

X4 = 1 + (0,54 x x),

xxx

1 x 0,54 ..... konstanty,

n ..... xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx konstrukcí x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x příloze č. 21 x xxxxxxx x. 4, s xxxxxxxxxxxxxx vybavením, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxx X4 je xxxxxxx rozpětím xx 0,80 do 1,20, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx výjimečně na xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx zejména xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx jednotlivých konstrukcí x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, resp. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxx xxxxxxx X4 dále xxxxx, xx

x) xxxx-xx xx xxxxx konstrukcí x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx přílohy č. 21 x xxxx vyhlášce xxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xx stavbě xxxxxxxxx, určí se xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx bodu č. 8 xxxx. x) xxxx xxxxxxx; cenový xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 1,852 a xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx výše xxxxxxxxx xxxxxxxx podílů xxxxxx,

x) xx-xx xx xxxxxx konstrukce, jejíž xxxxxxx na pořízení xxxx více xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 12 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx příslušející xxxxxxxxxxxx provedení xxxx x xxxxxxx konstrukce xxxxxxxxx xxxxx bodu x) x xxxxxxx xx pro xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x),

x) xxxxx-xx ve xxxxxx konstrukce uvedená x xxxxxxxxx xxxxxxx přílohy č. 21 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 1,852 x xxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

X5 ..... koeficient polohový, xxxxxxx x tabulce x. 1 x příloze č. 20 x této xxxxxxxx,

Xx ..... koeficient xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 41 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx roku 1994.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx ocení stavba x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 360 m3 x xx zastavěnou xxxxxxx xxxxxxx 80 x2, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx nejvýše xxxxx nadzemní xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 110 m3 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 25 m2, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x podsklepených xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxx podsklepená.

§15

Garáž

(1) Základní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, společně xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxx stavbou, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx určí xxxxx vzorce

ZCU = XX x X4 x X5 x Xx,

xxx

XXX ..... základní xxxx xxxxxxxx v Xx za x3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

XX ..... xxxxxxxx xxxx x Xx xx x3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 13 k xxxx xxxxxxxx,

X4 ..... xxxxxxxxxx xxxxxxxx stavby se xxxxxxx podle xxxxxx

X4 = 1 + (0,54 x x),

xxx

1 x 0,54 ..... xxxxxxxxx,

x ..... xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x vybavení, xxxxxxxxx x příloze č. 21 x xxxxxxx x. 6 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx o součet xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxx X4 xx omezena xxxxxxxx xx 0,80 xx 1,20, xxxxx lze xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, resp. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxx xxxxxxx K4 xxxx xxxxx, xx

x) xxxx-xx ve xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx x příslušné xxxxxxx přílohy č. 21 k této xxxxxxxx uvedena xxxxxxxxxx, xxxxx se ve xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx cenový xxxxx podle xxxx x. 8 xxxx. x) této xxxxxxx; xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 1,852 x xxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx ostatních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx náklady xx xxxxxxxx činí xxxx xxx xxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxx provedení uvedeného x příloze č. 13 k xxxx vyhlášce, xxxxxx xx xxxx cenový xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx chybějící xxxxx xxxx x) x xxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x),

x) xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx přílohy č. 21 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 1,852 a odečte xx xx xxxxxx xxxxxxxx podílů.

K5 ..... xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 1 x příloze č. 20 x této xxxxxxxx,

Xx ..... koeficient xxxxx xxx xxxxxx uvedený x příloze č. 41 x xxxx vyhlášce, xxxxxxxx x cenové xxxxxx xxxx 1994.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx plocha xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přesáhne 100 m2 xxxx xxxxxx xx více xxx xxx xxxxxxx, xxxx se cena xxxxxx podle §12.

§16

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx společně xxxxxxx xx stavbou xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx plocha xxxxxxxxxxx 100 m2; xx xxxxxxxx stavbu nelze xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Základní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx porovnávacím xxxxxxxx, xxxxx xx zahrnuta x xxxx těchto xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx

XXX = XX x X4 x X5 x Xx,

xxx

XXX ..... základní xxxx upravená xx xxxxxx jednotku,

ZC ..... xxxxxxxx xxxx xx x3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 14 k xxxx vyhlášce,

K4 ..... xxxxxxxxxx xxxxxxxx stavby xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

X4 = 1 + (0,54 x x),

xxx

1 x 0,54 ..... xxxxxxxxx,

x ..... xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a vybavení, xxxxxxxxx x příloze č. 21 x xxxxxxx č. 5 x xxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx konstrukcí x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxx X4 je xxxxxxx xxxxxxxx xx 0,80 xx 1,20, xxxxx xxx překročit xxx xxxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, výčet x xxxxxxxx popis xxxxxxxxxxxx konstrukcí x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxx výpočtu X4 dále platí, xx

x) není-li xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx přílohy č. 21 k xxxx vyhlášce xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx stavbě xxxxxxxxx, xxxx xx její xxxxxx xxxxx podle xxxx x. 8 xxxx. x) xxxx xxxxxxx; xxxxxx podíl xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 1,852 x připočte xx x součtu xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xx-xx ve xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx činí xxxx než xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx provedení xxxxxxxxx x příloze č. 14 x této xxxxxxxx, xxxxxx xx její xxxxxx podíl xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provedení xxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle bodu x) x stanoví xx pro ni xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx bodu x),

x) xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx uvedená x příslušné xxxxxxx přílohy č. 21 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx cenový podíl xxxxxxxxxxxx 1,852 x xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

X5 ..... koeficient polohový xxxxxxx v xxxxxxx x. 1 x příloze č. 20 x xxxx xxxxxxxx,

Xx ..... koeficient xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 41 x této vyhlášce, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx 1994.

§17

Xxxxxxxxxx a speciální xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx inženýrské x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 15 x xxxx xxxxxxxx xx určí xxxxx vzorce

ZCU = XX x X5 x Ki ,

xxx

XXX ..... xxxxxxxx cena xxxxxxxx x Xx xx měrnou xxxxxxxx,

XX ..... xxxxxxxx xxxx x Kč za xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx x3, x2, x, xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx v příloze č. 15 k této xxxxxxxx,

X5 ..... xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x příloze č. 20 v xxxxxxx x. 1 x xxxx vyhlášce,

Ki ..... xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx uvedený x příloze č. 41 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx 1994.

§18

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx úpravy, xxxxx xx, která je xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx určí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x příloze č. 17 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx v příloze č. 15 x této xxxxxxxx x násobí xx xxxxxxxxxxx X5 x xxxxxxx x. 1 přílohy č. 20 x xxxx xxxxxxxx x Xx x přílohy č. 41 k xxxx vyhlášce. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx neodpovídá xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 17 k xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x příloze č. 15 k xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxxxx X5 x xxxxxxx x. 1 přílohy č. 20 x xxxx vyhlášce x Xx z přílohy č. 41 x této xxxxxxxx.

(2) Xxxx venkovních xxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 17 k xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx x jednotném funkčním xxxxx se stavbou xxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx X, K přílohy č. 8 k této xxxxxxxx xxxx xxxxx §13, jsou-li s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, se určí xxxxx odstavce 1 xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx x. 2.5, 2.7, 15, 19, 21, 23 přílohy č. 17 x této vyhlášce, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx 2,0 až 3,5 % x xxxx xxxxxx oceňované xxxxx §12 typu X, X přílohy č. 8 x této vyhlášce xxxx xx výši 3,5 xx 5,0 % z xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §13, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x cen xxxxxx xxxxxxxxxxx podle §15 x 16, xxxxx xxxx tyto xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx §10.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx neuvedená x příloze č. 17 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x příloze č. 15 k xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx nákladů xx xxxxxxxx v xxxx oceňování.

§19

Studna

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx studny xx xxxx xxxxx vzorce

ZCU = XX x X5 x Ki,

kde

ZCU ..... xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x Xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

XX ..... základní xxxx v Xx xx metr xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x příloze č. 16 x této xxxxxxxx,

X5 ..... koeficient xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx č. 1 x příloze č. 20 x xxxx xxxxxxxx,

Xx ..... xxxxxxxxxx změny xxx xxxxxx xxxxxxx v příloze č. 41 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxx úrovni xxxx 1994.

X xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 16 k xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X5 x xxxxxxx č. 1 přílohy č. 20 x xxxx xxxxxxxx a Ki x přílohy č. 41 x xxxx vyhlášce.

(2) Narážená xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx průměrem xx 150 mm.

(3) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx 500 xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx studny, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx vadu, xxxx x xxxxxx xxxxxx 20 % x xxxx xxxx, x vrtané nebo xxxxxxxx xxxxxx je xxxx nulová.

§20

Xxxxxxxxx stavba x xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx cena xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx částí xxxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxx

XXX = XX x X5 x Ki,

kde

ZCU ..... xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v Xx xx měrnou xxxxxxxx,

XX ..... xxxxxxxx xxxx x Xx xx xxxxxx jednotku, xxxxxxx x příloze č. 18 k xxxx xxxxxxxx,

X5 ..... xxxxxxxxxx polohový xxxxxxx x příloze č. 20 v xxxxxxx x. 1 x xxxx vyhlášce,

Ki ..... xxxxxxxxxx změny xxx xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 41 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx 1994.

Xxxx xxxx xxxxxx se xxxx xxxx xxxxxx cen xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx koeficienty X5 x tabulky č. 1 přílohy č. 20 x xxxx vyhlášce x Xx x přílohy č. 41 x xxxx xxxxxxxx.

§21

Xxxxxxxxx jednotek

(1) Xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx počtu x2 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx, základní cenou xxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 4.

(2) Xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx byt, nebo xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx soubor xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příloze č. 8 k xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx J, X, xxxx kterou xx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxx nebytový xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx prostorů x xxxx jednotky, která xxxxxxxx soubor xxxx x nebytových xxxxxxxx, xxxx rozestavěná xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx

xxx

XXX ..... xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx způsobem x Kč,

CBi ..... xxxx x-xxxx xxxx xxxx nebytového xxxxxxxx x Kč,

pCP ..... xxxx xxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxx xx pozemku x Xx,

x ..... xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x ..... xxxxx bytů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx určí xxxxx xxxxxx

XX = XX x ZCU

kde

CB ..... xxxx bytu xxxx xxxxxxxxxx prostoru v Xx,

XX ..... xxxxxxxxx xxxxxx bytu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x2, xxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx,

XXX ..... základní xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx nebytového xxxxxxxx x Kč xx x2.

(4) Xxxxxxxx cena xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx podle xxxxxx

XXX = XX x X1 x K4 x X5 x Xx,

xxx

XXX ..... xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx prostoru x Xx xx x2,

XX ..... základní xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx prostoru x Xx xx x2, xxxxxxx

x) u xxxxxxxxx xxxx x příloze č. 11 x xxxx vyhlášce,

b) x xxxxxx x xxxx x přílohách č. 8 x 9 x xxxx xxxxxxxx,

X1 ..... xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 10 k této xxxxxxxx. X bytu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx použije koeficient X1=1,000,

X4 ..... xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx x. 7, 10, 12 xx 17, 19 xx 26 přílohy č. 11 xxxxxxx č. 6 x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx x rodinných domech xxxx položky č. 7, 9, 11, 13, 14, 15, 18 xx 23, 25, 26 příloh č. 8 x 9 x xxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx případech xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx) xx vypočte xxxxx vzorce

K4 = 1 + (0,54 x x),

xxx

1 x 0,54 ...... xxxxxxxxx,

x ..... xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx konstrukcí x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x. 1 xx 3 x příloze č. 21 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podílů xxxxxxxxxx x vybavení x xxxxxxxxxxxxxx vybavením.

Výše xxxxxxxxxxx X4 xx xxxxxxx xxxxxxxx od 0,80 xx 1,20, xxxxx xxx překročit xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, výčet x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx konstrukcí x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx provedení; xxx xxxxx xxxxxxx X4 dále xxxxx, xx

x) xxxx-xx ve xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx x příslušné xxxxxxx přílohy č. 21 x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx vyskytuje, xxxx xx její xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx č. 8 xxxx. x) této xxxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 1,852 a xxxxxxxx xx x xxxxxx cenových xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx cenových podílů xxxxxx,

x) xx-xx ve xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx příloh č. 8, 9 x 11 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provedení xxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bodu x) x xxxxxxx xx xxx xx xxxx cenový xxxxx xxxxxxxx xxxxx bodu x),

x) xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx uvedená x xxxxxxxxx xxxxxxx přílohy č. 21 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 1,852 a xxxxxx xx xx xxxxxx cenových xxxxxx,

X5 ..... koeficient xxxxxxxx xxxxxxx v tabulce x. 1 x příloze č. 20 x této xxxxxxxx,

Xx ..... xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 41 x této xxxxxxxx, xxxxxxxx x cenové xxxxxx xxxx 1994.

(5) Xxxx xxxxxxxxxxxxx stavby, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání, xx pro xxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx společných xxxxxxx xxxx.

(6) Spoluvlastnický xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx podle částí xxxxx x xxxx.

§22

Rybník, xxxx vodní xxxxx x xxxxxxx xxxxx dílo

(1) Xxxx xxxxxx rybníku x xxxx vodní xxxxxx xx xxxx podle xxxx nákladů, xxxxx xx bylo třeba xxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx a ke xxx jejich xxxxxxx xxxx xxxxx následujících xxxxxxxx. Tyto náklady xx xxxxxx xxxxx xxxxxx pro

a) xxxxxx x intenzívním xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx rybník")

CSChR = XX x XX1 x XX2 x XX3 x XX4 x XX5 x XX6 x XX7 x XX8 x Xx,

xxx

XXXxX ..... xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

XX ..... základní cena xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2,

XX1 ..... xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedený v příloze č. 19 x xxxx xxxxxxxx,

XX2 ..... xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx významu xxxxxxx x příloze č. 19 k xxxx xxxxxxxx,

XX3 ..... xxxxxxxxxx xxxxxxxx vodou xxxxxxx v příloze č. 19 x xxxx vyhlášce,

KR4 ..... xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 19 x xxxx xxxxxxxx,

XX5 ..... xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 19 x xxxx xxxxxxxx,

XX6 ..... koeficient xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 19 x této xxxxxxxx,

XX7 ..... xxxxxxxxxx zabahnění xxxxxxx x příloze č. 19 x xxxx xxxxxxxx,

XX8 ..... xxxxxxxxxx kontaminace xxxxxxx v příloze č. 19 x xxxx xxxxxxxx,

Xx ..... xxxxxxxxxx xxxx xxx staveb xxxxxxx x příloze č. 41 k xxxx xxxxxxxx,

x) ostatní xxxxxxx x xxxxx xxxxx nádrž se xxxx xxxxx xxxxxx

XXX = XX x x KR1 x XX2 x Ki,

kde

CSO ..... xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx nádrže x Xx,

XX ..... xxxxxxxx cena xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx v Xx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

KR1 ..... xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 19 x xxxx xxxxxxxx,

XX2 ..... xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 19 x této vyhlášce,

Ki ..... koeficient změn xxx xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 41 k xxxx xxxxxxxx.

(2) Základní xxxx stavby xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx vzorce

CS = XX + CO + XX,

xxx

XX ..... xxxx xxxxx x Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3,

XX ..... xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4,

CS ..... xxxx xxxx x Xx určená xxxxx xxxxxxxx 5.

(3) Xxxx hráze xx xxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx hráze podle xxxxxx

XX = X x x,

xxx

X ..... xxxxx xxxxx v x3 xxxxxx xxxxx příloze č. 19 x této xxxxxxxx,
x ..... xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx erozi x Kč xx x3 se xxxx xxxxx xxxxxx

X = 300 + 100 x V ,

xxx

X ..... xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x m,

přičemž xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 500 Kč xx x3 x xxxxxxxxx cena 1&xxxx;200 Xx xx m3.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 19 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxx xxxxx.

(5) Cena xxxxxxxxxx xxxx se xxxx xxxxxx objektů x dílčího xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxx mimo xxxxxxx xxxxxxx rybníka (nikoli xxxxx x xxxxxxxxx xxx), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxx xx xxxx xxxxx přílohy č. 19 x xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxx vodního xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 se xxxx xxxxx §17.

§23

Xxxx stavby

Nestanoví-li xx x xxxx vyhlášce xxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, které xx xxxx nutné xx xxxx xxxxxxxx x místě stavby x x xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx x xxxxxx xxxx cena xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyhlášky, xxxxxxxx se takto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Ki uvedenými x příloze č. 41 k xxxx vyhlášce xxxxx xxxxxxxxxx účelu xxxxx x xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx je stavba xxxxxxxxx věcí, xxxx xx její xxxxxxxx.

§24

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxx, xxxxx xx kulturní xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx §10 xx 23. Je-li xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xx zpravidla xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx X4 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx národní xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx a uměleckořemeslných xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxx xxxxxx.

§25

Rozestavěná xxxxxx

(1) Cena xxxxxxxxxxx stavby xx xxxx xxxxx ustanovení xxxxx třetí hlavy xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ověřené xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stavu xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x sníží xx xxxxx stupně xxxxxxxxxxxxxx o podíly xxxxxxxxxxx a nedokončených xxxxxxxxxx, xxxxxxx v příloze č. 21 x této xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 21 x této vyhlášce xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx konstrukcí xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxxxxxxx její xxxx, xxxxx vznikne xxxx xx mění její xxxxxxxx na úkor xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx základě smlouvy x výstavbě, xx x xxxxxxxx oceňování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx X xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stavu xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x nedokončených xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§26

Stavba určená x xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx soud xxxx x xxxxx bylo xxxxxxxxx úřadem xxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx určí xxxx xxxxxxx cena xxxxxxxxxxxx materiálu x xxxxxx odstranění x xxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a popřípadě x x náklady xx xxxxxx terénu.

(2) Xxxx xxxxxx, k xxxxxxx odstranění xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx určí xxxxx odstavce 1 x případě, že xxx o xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x odstranění x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx náklady xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx materiálu x xxxxxxxxx i xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§27

Stavba, xxxxx není xxxxxxx xx zemí xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx, která xxxx xxxxxxx se xxxx pevným základem, xx ocení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx s tím, xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §1216 xxxx §23 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,90. Tento xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx základů byla xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stavby X4.

§28

Stavba x víceúčelovým xxxxxx

Xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxx užívána k xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx-xx tento xxxxx, přičemž xx xxxxxxxxxx k xxxxxxx x podkrovnímu prostoru xxxxxxxxxxxx staveb xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zemědělských xxxxxxxx. Xxxxx-xx účel xxxxx xxxxx, ocení xx počet měrných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxx jednotku uvedenou xx xxxxxxxx podle xxxxxx účelu xxxxx. Xxxx xxxxxxxx cena xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx Xx xx vázán na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx x sklepní xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx upraven x užívání xxx xxxxxx xxxx, se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx prostorů užívaných x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxx užívání.

§29

Stavba x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx více xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx odlišných xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§29x

Xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx stavby, xx xxxx xxxxx §10 xx 30. Xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx stavby xxx určení výše xxxxxxx, pokud bylo xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§30

Xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx podle přílohy č. 21 x xxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx určujícího xxxx xxxxx stavby, xxxxxx xxxxx výše xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx.

(2) U rozestavěné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx jinými vlivy x x jiné xxxxxx uvedené x §23 xx xxxx xxxxx o opotřebení xxxxxxxxx.

(3) Xxx výpočtu xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx přihlédne x xxxx kratší xxxxxxxxxx xxxxxx nemovité xxxxxx xxxxxxxxx charakteru x xxxxxxxxx uvedená x tabulce x. 7 v příloze č. 21 x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x 20 xx 40 %. Xxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx její xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx uměleckořemeslným xxxxx, popřípadě jsou xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. U xxxxxx xxx xx opotřebení xxxxxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx stavbě xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vydaným xx 28. xxxxx 1991 se xxxx xxxxxx snižuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 x 7 %. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxxx, xxxxx dispoziční x xxxxxxxxxxx xxxxxx již xxxxxxxxxx xxxxxxxxx standardním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx, upravenou xxxxx xxxxxxxx 1, 3 x 5, po xxxxxxxxxx xxxxxx xx x 5 % x důvodu morálního xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx určené xxxxx xxxxxxxx 1 včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxxxxxx 85 % x xxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX STAVEB XXXXXXXXX NÁKLADOVÉHO X XXXXXXXXXX ZPŮSOBU

§31

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx, jejíž xxxx xx xxxx nákladovým xxxxxxxx xxxxx §12, xxxxx x datu xxxxxxx

x) xx xxxx xxxxxx pronajatá,

b) je xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x stavbu, xxxx xxxx převažující xxxx, xxxx F, X, X, X, X, X, Z xxxxx přílohy č. 8 k xxxx xxxxxxxx, nebo xxxx X, I, X xxxxx přílohy č. 9 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx pronajatá, ale xxx o stavbu xxxx X, X, X, X, X, X, Z podle přílohy č. 8 k této xxxxxxxx, xxxx xxxx X, I, X xxxxx přílohy č. 9 k xxxx xxxxxxxx a xxxx stavebně xxxxxxxxx xxxx pronajmutí xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx se určí xx výši xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Nelze-li xxx xxxx xxxxx stavby xxxxxxx nájemné x xxxxx xxxxxxxxxx zjistit, xxxxx xx xxxx xxxxxx nákladovým xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx I.

(3) Xx-xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, které xxxxxxx příslušenství x xxxxx nemovitým xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nemovitých xxxx xxx jeho xxxxxxxxx xx jednotlivé stavby, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx, jako xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Je-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx stavbou oceňovanou xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxx x příslušenství bez xxxxxxxxx nájemného, zahrne xx xx ocenění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx. Slouží-li xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kombinací nákladového x xxxxxxxxxx způsobu, xxx x stavbám xxxxxxxxxx jiným xxxxxxxx, xxxxxx xx do xxxxxxx kombinací nákladového x xxxxxxxxxx způsobu xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxxx, xxxx-xx v xxxxxxx smlouvě uvedeno xxxxx.

(5) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx jako xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xxxxxx šlo x xxxxxx oceňované xxxxx §12 bez xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx plochu.

(6) Xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx památkou, xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. a), xxxxx xx kombinací xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, kromě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx památek.

(7) Xxxxxxx xxxx kombinací xxxxxxxxxxx x výnosového xxxxxxx xxxxxx je xxxxxx x příloze č. 23 x xxxxxxx č. 2 xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx x. 1 k xxxx vyhlášce na xxxxxxx analýzy rozvoje xxxxxxxxxxx.

§32

(1) Xxxx nemovitých xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §31 se xxxx xxxxx vzorce

kde

CV ..... xxxx určená výnosovým xxxxxxxx v Xx,

X ..... roční xxxxxxx x Kč za xxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x ..... xxxx kapitalizace x xxxxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 22 x xxxx xxxxxxxx; x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx užití; jsou-li xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx a míra xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx míra xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx nájemné xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx nebo x jiných xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx nebo je-li x xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx xxxx obvyklé xxxx podle §2 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx nájemného xxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx stavby x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Celková podlahová xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xx ní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx jsou xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx uvedeny x nájemní xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx plocha xx xxxxx x xxxxxxxxxx plochu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx stavebně xxxxxxxxx xxxx neumožňuje xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxx xx základě xxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx popis xxxxxx xxxxxxx. X jednotlivým xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podle podlaží xx xxxxx výše xxxxxxxxx xx x2.

(4) Xx ročního nájemného xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx poskytovaných x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemovitostí.

(5) Xxxxx xxxxxxx za xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxx x 40 % a x xxxxxxx z xxxxxxx, xx-xx stavba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx-xx součástí xxxxx xxxxxx. Pokud xxxxxxx x xxxxxxx nebylo xxxxxxxx, nebo pokud xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, sníží xx x 5 % x xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx stavebních pozemků xxxx xxxxx §4 xxxx. 1. Xxx xxxxxxx xx vychází xxxxx xx skutečně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1. Xxxxxx xxxxx, xx celková xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 50 % x xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2.

§33

Xxxxxxxxxx §31 x 32 se xxxxxxx x x xxxxxxx, xx xx nemovitá xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x pachtovného, xxxxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

§34

Xxxx stavby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx u staveb, xxxxx vyhovují podmínkám xxxxxxxx x §35 xx 37, xxxxx xxxxxx

XXx = XX x XXX x XX x Xx ,

xxx

XXx ..... cena xxxxxx určená xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

XX ..... xxxxxxxxxx xxxxxxx x m3,

ZCU ..... xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx v Xx xx m3,

IT ..... xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx §4 xxxx. 1,

Xx ..... xxxxx xxxxxx xxxxxxx, na xxxxxx se nachází xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1.

Xxxxxx xx xxx xxxxx výpočet xxxxxxxxxxxx xx tři xxxxxxxxx xxxxx.

§35

Rodinný xxx, rekreační xxxxxxx x rekreační xxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx rodinného xxxx, xxxxxxxxx chalupy xxxx rekreačního xxxxx, xxxxxxxxxx x §13 xxxx. 2 x 5, x xxxxxxxx xxxx, které xxxxx x xxxxxxx zemědělské xxxxxxxxx, x obestavěném xxxxxxxx xx 1&xxxx;100 x3 včetně.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, rekreační xxxxxxx xxxx rekreačního domku xx určí xxxxx xxxxxx

XXX = XX x IV

kde

ZCU ..... xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x Kč za x3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

XX ..... základní cena x Xx za x3 xxxxx tabulky x. 1 přílohy č. 24 x xxxx xxxxxxxx,

XX ..... index xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx vzorce

kde

Vi ..... hodnota kvalitativního xxxxx x-xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 2 x příloze č. 24 x xxxx vyhlášce.

Popisy hodnocených xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 x příloze č. 24 k xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx i-tého znaku xx xxxxxxx začleněním xxxxxxxxxxx podle jejich xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx znaku.

Index xx xxx xxxxx výpočet xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vybavení xxxxxxxxx xxxx, rekreační xxxxxxx xxxx rekreačního xxxxx xxxxxxx v příloze č. 11 k xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx chalupy a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x tabulce č. 1 v příloze č. 24 x této xxxxxxxx xxxx je-li xx xxxxxxxxx x jednotném xxxxxxxx xxxxx s xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx užívaná xxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx cena xxxxx §13.

(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx venkovních xxxxx, xxxxxxxxx x příloze č. 17 k xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x. 15, 19, 21, 23 x 34, a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx staveb, pokud xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx není xxxxx xxx 25 x2.

(6) Xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx domem, rekreační xxxxxxxx nebo rekreačním xxxxxx větší než 25 m2, xxxxx xx tyto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx X.

§36

Xxxxxxxxx chata x xxxxxxxxxxxx chata

(1) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx chaty xxxxxxxxxx x §14 xxxx. 2 x 3.

(2) Xxxxxxxx cena xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxx vzorce

ZCU = ZC x XX,

xxx

XXX ..... xxxxxxxx xxxx upravená x Xx xx x3 xxxxxxxxxxxx prostoru,

ZC ..... xxxxxxxx xxxx x Xx za x3 xxxxx xxxxxxx č. 1 přílohy č. 25 x xxxx xxxxxxxx,

XX ..... xxxxx konstrukce a xxxxxxxx se stanoví xxxxx xxxxxx

xxx

Xx ..... xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pásma x-xxxx znaku xxxxxx xxxxxxxxxx a vybavení xxx xxxxxxx x. 2 přílohy č. 25 x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, charakteristik jejich xxxxxxxxxxxxxx pásem x xxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxx x tabulce x. 2 x příloze č. 25 x xxxx xxxxxxxx. Hodnota x-xxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx znaku.

Index xx xxx xxxxx xxxxxxx zaokrouhlí xx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) X základní xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rekreační xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx chaty xxxxxxx v příloze č. 12 x xxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx základní xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx uvedena x xxxxxxx č. 1 x příloze č. 25 x xxxx xxxxxxxx, xxxx xx jejich xxxx xxxxx §14.

(4) Cena xxxxxxxxx chaty xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx v příloze č. 17 x xxxx vyhlášce, xxxxx xxxxxxx x. 15, 19, 21, 23 a 34, x xxxxxxxxx cenu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx jejich zastavěných xxxxx není xxxxx xxx 25 x2.

(5) Xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ploch xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx společně xxxxxxxxx xx stavbou xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx chaty xxxxx xxx 25 x2, xxxxx xx xxxx xxxxxx samostatně xxxxx xxxxx xxxxx hlavy X.

§37

Xxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx určí x dokončené samostatné xxxx xxxxxx, jednopodlažní xxxx dvoupodlažní garáže, xxxxx není společně xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle §35 x 36.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx podle xxxxxx

XXX = XX x XX,

xxx

XXX ..... xxxxxxxx cena upravená x Xx xx x3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

XX ..... xxxxxxxx xxxx x Kč xx x3 xxxxx xxxxxxx x. 1 v příloze č. 26 k této xxxxxxxx,

XX ..... xxxxx xxxxxxxxxx a vybavení xx stanoví podle xxxxxx

xxx

Xx ..... xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx i-tého xxxxx indexu xxxxxxxxxx x vybavení podle xxxxxxx x. 2 přílohy č. 26 x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx x tabulce x. 2 v příloze č. 26 x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx x-xxxx znaku xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx charakteristik xx kvalitativního xxxxx xxxxx.

Xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx popřípadě x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x příloze č. 17 k xxxx xxxxxxxx, kromě xxxxxxx 2.7.

(4) Pokud xxxxxxxxx plocha xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přesáhne 100 x2 nebo xxxxxx má více xxx dvě podlaží, xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx §12.

§38

Xxxxxxxx

(1) Cena jednotky, xxxxxx xx byt, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxx J x X x přílohy č. 8 x xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxxx podílu xx společných xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx

xxx

XXX ..... xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xx,

XXx ..... xxxx x-xxxx xxxx x Xx,

xXX ..... xxxx xxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxx xx xxxxxxx x Xx,

x ..... pořadové xxxxx bytu x xxxxxxxx,

x ..... xxxxx xxxx x xxxxxxxx.

Xxxx xxxx porovnávacím xxxxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxx

XXX = XX x XXX x XX x Xx,

xxx

XXX ..... cena bytu xxxxxx porovnávacím xxxxxxxx x Xx,

XX ..... xxxxxxxxx plocha x x2 xxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx,

XXX ..... základní xxxx upravená za x2 x Xx,

XX ..... index xxxx, xxxxx se xxxx xxxxx §4 xxxx. 1,

Xx ..... xxxxx xxxxxx xxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x jednotkou xxxxx §4 xxxx. 1.

Xxxxxxxx xxxx upravená xx určí podle xxxxxx

XXX = ZC x XX

xxx

XXX ..... xxxxxxxx cena upravená x Xx xx x2 xxxxxxxxx plochy xxxx,

XX ..... xxxxxxxx xxxx x Xx xx x2 xxxxx přílohy č. 27 tabulky x. 1 x xxxx xxxxxxxx,

XX ..... index xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx určí xxxxx xxxxxx

xxx

Xx ..... xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x-xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x. 2 přílohy č. 27 k xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx znaků, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxxx příloh.

Hodnota x-xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx výpočet xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Cena xxxx xxxxxx porovnávacím xxxxxxxx zahrnuje x xxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxx stavby, xxxxx není stavebně xxxx součástí, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, studna a xxxxxxxx stavba xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx či na xxxxxxxxx x popřípadě xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx ocení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx druhé x xxxx.

XXXX ČTVRTÁ

VĚCNÁ XXXXX X NEMOVITÝM XXXXX

§39

Xxxxxxxxx xxxxx stavby

(1) Xxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxx právu xxxxxx se xxxx xxxxx vzorce

CPSN = xx x x,

xxx

XXXX ..... xxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx,

xx ..... xxxxx xxxxxx z práva xxxxxx v Kč,

t ..... xxxxx xxx xxxxxxx užívání xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 5 xxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxx stavby xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx kterému xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx obvyklé xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, stanoví xx roční xxxxxx x ceny xxxxxxx, xxxxxx xxxxx §4, xx xxxx 5 %.

(3) Cena práva xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx jako současná xxxxxxx užitku xxxxxxxxxx x práva stavby xxxxx xxxxxx

xxx

XXXX ..... xxxx práva xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x Xx,

xx ..... xxxxx užitek x xxxxx stavby x Xx,

x............xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x příloze č. 22 x xxxx vyhlášce, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x ..... xxxxx let xxxxxxx xxxxxxx xx zániku xxxxx stavby,

N ..... xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx stavby x Xx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx se xxxxxxxx stavbou vyhovující xxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxx 5 % xx xxxxxx xxx pozemku x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx §10.

(5) Xxxx-xx xxxxx stavby xxxxxxx za úplatu x ujednala-li se xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx jako stavební xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Počtem let xxxxxxx užívání xxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxx xxx, který xxxxxx xx roku, xx xxxxxxx xx xxxxxxx provádí, xx xxxx zániku xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx ujednání ve xxxxxxx; xxxx-xx ujednáno, xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku. Xxxxxx-xx xx výše náhrady x xxxx stavby x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx

x) xxx xxxxxx práva xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §11, xxxxxx-xx xx xxxx náhrady xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxxx se zohledňuje xxxx předpokládaný xxxxxxxx xxxxxxxxx stav při xxxxx xxxxxx x xxxx zániku xxxxx xxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX

§40

Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx

(1) Lesním xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx lesních dřevin, xxxxx jsou xx xxxxxxxxx určených k xxxxxx funkcí xxxx. Xxxx xxxxxxx porostu xx lesním xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dřevin xxxxxxxxx v xxxxxxx x. 28 x xxxx vyhlášce x xxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxx x porostu.

(2) Xxxxxxxx xxxx jednotlivých xxxxxx dřevin xx xxxx xxxxx vzorce

Ha = [(Au - x) x fa + x] x Xx,

xxx

Xx ..... xxxxxxxx xxxx skupiny xxxxxx xx xxxx ke xxx xxxxxxx v Xx za x2,

Xx ..... xxxx xxxxx xxxxxx skupiny xxxxxx xx xxxx obmýtí x pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v Xx za m2,

c ..... náklady xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xx za x2,

xx ..... xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x, xxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx bonitní stupeň,

Ba ..... xxxxxxxxx xx xxxx ke xxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxx dále xxxxx, xx

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx porostu, x xxxxxx xxxx, bonitním xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xx, popřípadě upraví, xxxxx skutečného xxxxx. Xxxxxxxx tabulky xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx uvedeny x příloze č. 29 x xxxx xxxxxxxx,

x) cena xxxxx xxxxxx Xx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx skupin xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xx uvedena x příloze č. 30; pro xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 30, pokud je x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v příloze č. 28 x této xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx Xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xx přebírá x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx z lesní xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx obmýtí xxx xxxxx xxxxxxx dřevin xxxxxxxxx x příloze č. 30 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx x xxxxxx hospodářském plánu xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedeno xxxxxx xxxxx xxx x příloze č. 30 x xxxx vyhlášce, xx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx dřevin, xxxxxxx xx pro xxxxxxx xxxx nejvyšší xxxxxx,

x) xxxxxxx na x2 xxxxxxxxx xxxxxxx x podle xxxxxx xxxxxx xxxx uvedeny x příloze č. 31 x xxxx vyhlášce. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx lesního xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik x xx ošetřování kultury xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx lesního xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx vynakládané po xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx, například náklady xx péči x xxxxxxx x náklady xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx hodnotový xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x příloze č. 32 x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 32 k xxxx xxxxxxxx, pokud xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxx v příloze č. 28 k xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xx m2 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

xxx

Xx ..... xxxxxxxx cena skupiny xxxxxx xx věku xx dni ocenění,

Au ..... xxxx mýtní xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x ..... xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx,

Xx ..... xxxxxxxxx xx věku xx xxx xxxxxxx,

xx ..... xx převezme z přílohy č. 32 x xxxx xxxxxxxx pro nejblíže xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

1/xxx ..... je xxxxxxx xxxxxx xxx obmýtí, xxx xxxxxxx xxxxxxx x se převezme x přílohy č. 32 k xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx stejného xxxxxxx xxxx hodnota xx.

(5) Xx-xx skutečný xxx dřevin vyšší xxx xxxxxx xxx xxxxx skupinu xxxxxx xxxxxxx v příloze č. 32 x xxxx vyhlášce, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx fa xxxxxxx xxxxx x základní xxxx za x2 xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx podle xxxxxx

Xx = Au x Xx,

xxx

Xx ..... cena xxxxx výtěže xxxxxxx xxxxxx ve věku xxxxxx u xxx xxxxxxxxx xxxxxxx stupeň,

Ba ..... xxxxxxxxx ve xxxx ke dni xxxxxxx.

(6) Xx-xx skutečný xxx xxxxxxx vyšší xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx lesní xxxxxxxxxxx osnově a xxxxxxxx xxx dřeviny xx přitom nachází x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx Xx xxxxxxxxx skupinám dřevin x příloze č. 30 x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx jedna x xxxxxxxx cena xx x2 xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx vzorce

Ha = Xx x Xx ,

xxx

Xx ..... xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx věku x, xx xxxxxxx xxxxxxxx věk xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx stupeň xxxxxx xxxxxxxxxxx z cen xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 30 x xxxx vyhlášce,

Ba ..... xxxxxxxxx ve xxxx xx dni xxxxxxx.

§41

(1) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx plán xxxx xxxxx hospodářská osnova xxxxxxxxxx, určí xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, o xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx příslušný xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Je-li xxxx xxxxx výtěže Xx xxxxx xxx náklady xx zajištěnou xxxxxxx x, xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx porostu xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx c xxxxxxx x příloze č. 31 x xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx nezajištěné kultury xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx stáří xxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 31 x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx skutečného a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nejvýše 1,3násobku xxxxxxxxxxx počtu jedinců.

(4) Xxx ocenění vlastnického xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx využít xxxxxx xxxxxxx podle §45 x xxxxxxxxxx zakmenění x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxxx procenta xxxxxx, stanoveného xxx xxxxxxxxxx věkové třídy x xxxxxx hospodářském xxxxx xxxx lesní xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx porostů s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx ploch xxxxxxxxxxxx xxxxx překročit skutečnou xxxxxx lesních pozemků x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§42

Cenová přirážka, xxxxxx x xxxxxxxxxxx

(1) Základní xxxx skupin xxxxxx xxxxxx xxxxx §40 x 41 se xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x. 1 xx 3 v příloze č. 33 x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx skupiny xxxxxxx xxxxxx nižší xxx xxxx obmýtí, sníží xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 1,00 xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 0,005/xxx [xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx" Kv = 1 - (x - x) x 0,005].

(3) Jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx druhů xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x 75 %", xxxx x případě xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až x 85 %.

§43

Xxxxx porost xx xxxxxxxx pozemku

Má-li xxxxxx xxxxxx xx nelesním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §4042.

§44

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Nelesní xxxxxx xx nelesním xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx než 1&xxxx;000 m2, x xxxxxxxx ovocných xxxxxx, xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxxxxx stromů xxxxxx xxx 50 xx, lze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v příloze č. 34 x této xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx okrasné, xxxxxx x xxxx stromy x keře, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx plní xxxx xxxx funkce xxx porosty xxxxxxxx xx pozemcích xxxxxxxx x plnění funkcí xxxx, xxxxxxx jako xxxxx v zástavbě x xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx zeleň xxxxxxx xxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx nelesního porostu xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx cen xxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 34 xxxxxxxxx x. 2 x 3 x xxxx xxxxxxxx.

(4) Jednotlivé xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx podle příbuznosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 28 x této xxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxxxxx skupin xxxxxx xx xxxxxx xxxxx příloh č. 39 x 40 x této xxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxx

XXX = XXX x XXX x XXX x XXXXX x Xxx x Xxx x Xx,

xxx

XXX ..... cena xxxxxxx dřevin,

VNP ..... xxxxxx nelesního porostu x m2,

PSD ..... xxxxx xxxxxxx dřevin x xxxxxxxx xxxxxxx,

XXX ..... xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v Xx xx x2 xxx xxxxxxxxxx porosty xxxxxxx x příloze č. 34 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x. 2 x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 3,

SSBSD ..... součinitel xxxxxxxxxx xxxxxx skupiny xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 34 x xxxxxxx x. 1 k xxxx xxxxxxxx,

Xxx ..... koeficient xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 39 x xxxxxxx č. 7 x této vyhlášce,

Ksv ..... xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 39 x tabulce x. 8 x xxxx xxxxxxxx,

Xx ..... xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 39 x xxxxxxx x. 9 k této xxxxxxxx.

§45

Oceňování lesního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx cena xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, lze je xxxxxx xxxxx §40 xx 42.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 je xxxxxxx xxxxxxx cen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx jejich xxxxxxxx zastoupení x xxxxxxxxxx lesním xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx skupin xxxxxx xx xxxx xxxxx vzorce

ZCSD = XXX x CSD x Xx,

xxx

XXXX ..... xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x Kč,

VSD ..... xxxxxx zastoupené xxxxxxx xxxxxx v x2,

XXX ..... xxxx x Xx za x2 xxx příslušnou xxxxxxx dřevin, věk, xxxxxxx stupeň x xxxxxxxxx 1,0 xxxxxxx x tabulkách č. 1 xx 6 x příloze č. 35 x xxxx vyhlášce,

Ba ..... xxxxxxxxx porostu ve xxxx xx xxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxxx dřevin x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx věku, bonitním xxxxxx x xxxxxxxxx xx určí z xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x ověří xx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx stavu. Xxxxxxxx tabulky bonitních xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx v příloze č. 29 x této xxxxxxxx.

§46

Xxxxxx dřeviny, xxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx ovocných xxxxxx, xxxxx xxxx a xxxxxxx chmelu, jakož x xxxxxxxx x xxxxxxx jejich úpravy, xxxx xxxxxxx

x) pro xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 36 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx 1 - xxxxxxxxxx výsadba x Xx xx m2 x část 2 - extenzivní, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx v Xx za xx,

x) xxx xxxx xxxxxx xxxxxx zařízení xxxxx x příloze č. 37 k xxxx vyhlášce, pro xxxx 1 - xxxxxxxx xxxxxx x Xx xx x2, xxxx 2 - xxxxxxxxx xxxxxx x Xx za x2, xxxx 3 - xxxxxxxxxx vinice x Xx xx x2 x xxxx 4 - xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx v Xx xx xxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zařízení xxxxxxxx x příloze č. 38 x xxxx vyhlášce, pro xxxx 1 - xxxxxxxxx x neozdravenými xxxxxxxxxx x xxxx 2 - chmelnice x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx cena okrasných xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxx a věkové xxxxxxxxx xxxxxxx x přílohách č. 39 x 40 x xxxx vyhlášce, xxxxxx trvalých xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1 000 x2 včetně nebo x xxxxxx stromů xx 50 xx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zdůvodněnými xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 39 x této vyhlášce x vynásobí xx xxxxxxxxxxxx X5 xxxxxxxx x příloze č. 20 v xxxxxxx x. 1 x této xxxxxxxx x Xx xxxxxxxx x příloze č. 39 x xxxxxxx č. 9 x této xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle odstavců 1 x 2 xxxxx xxx xxxxx xxx 1 % x její xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v příloze č. 39 v xxxxxxxxx x. 2 až 6 k této xxxxxxxx.

§47

Oceňování xxxxxxxx dřevin, xxxxx xxxx, okrasných xxxxxxx a jejich xxxxxxxxx porostů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx účely xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx věcí xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxx nebo více xxxxxxxxx v jednotném xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §13, 14, 21, 35, 36 x 38, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx 5.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx trvalých xxxxxxx ovocných xxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, oceňovaných xxxxx xxxxxx ustanovení xx pozemcích v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxx 1&xxxx;500 x2 xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx se x xxxxx xxxxxxx xxxxxx plocha xxxxxxx xxxxxxx obsahu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx rostlin xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx porostů xxxxx xxx 1&xxxx;500 x2, xxxxx xx xxxxxx porosty xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx révy, xxxxxxxxx rostlin a xxxxxx smíšených xxxxxxx xxxxx §46. Cena xxxxxxxx plochy xx xxxx xxxx součin xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx ovocných xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 36 xxxxx 2 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx přílohy č. 37 xxxxx 4 x xxxx vyhlášce xx xxxxxxxx ceny pokryvné xxxxxx xxxxxx trvalých xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx mapy xxxxxxxxxx xxxxxxx obce x koeficientu 0,045.

(4) Xxxx okrasných xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 39 x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 1 xxxx podle xxxxxx xxxx stavebních pozemků xxxx x koeficientu 0,085.

(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x ostatní xxxxx révy, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x okrasných rostlin xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4, xx součinem xxxx pokryvné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx oceňovaných xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx mapy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx 0,065.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX PRÁV A XXXX XX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX

§48

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx užití a xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxx"), xxxxx xxxx obsahem xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxxxx xxxx pořizovatelů xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx určí podle xxxxxx

xxx

Xx ..... xxxx xxxxxxxxxxx práva xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xx ..... xxxxx čistý xxxxx xxxxxxx práva x xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx postupem xxxxx §17 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x oceňování xxxxxxx xxxx roční xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §17 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x ..... míra kapitalizace x procentech xxxxxxx x příloze č. 22 x xxxx xxxxxxxx,

x ..... xxxxxxxx číslo xxxx, xx kterém xxxx xxxxx xxxxxxx,

x ..... xxxxx xxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx však xxxxx xxx xxxxx §17 odst. 3 xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx.

§48x

Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxx polohy xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx sloupce x xx x x xxxxxxx x. 3, xxxx č. 4 přílohy č. 3, určené xxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxx a účelu xxxxx xxxxxx stavby, xxxxx xx xx xxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx xx x jednotném xxxxxxxx xxxxx, xxx ohledu xxx xx stavba xxxxxxxx pozemku, nebo xxxxxxxxxxx věcí, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx nachází,

c) x xxxx hlavními stavbami, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, podle xxxxx xxxxxx užití v xxxxxx xxxxxxx e, xxxx x, g, x, x xxxxxxx x. 3; je-li xxxxxx xxxx užití xxxxxxx pouze v xxxxxxx č. 4, xxx x pořadí xxxxxxx x, x, x, h, x; xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x současně některé xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx podle účelu xxxxx hlavních xxxxxx, xxxxx jsou xxxx xxxxxxxx,

x) nebo xxxxxxx x jednotném funkčním xxxxx s xxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx hlavní xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxx; nelze-li xxxxx jeden účel xxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x písmenu x).

(2) Xxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx stavba, xxxxx xxxx určena x xxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx stavbou x xxxxx jejího xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) X nezastavěného xxxxxxx, který xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx územní rozhodnutí, xxxx xxxxxxx souhlasem, xx postupuje xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx účelu užití xxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx, xxxxx nemají xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxx xx xxxxxx xxxxx odstavce 3, xx xxx určení xxxxxx vychází z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx užití, xxx xxxxx xx xxxxxxx určen v xxxxxxx plánu, nebo xxxxxxxxxx plánu, xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx pozemku, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx stavby. Xxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx znaků xx sloupce e, xxxx x v xxxxxxx x. 3 přílohy č. 3.

(5) Pro stavbu, xxxxx xx

x) součástí xxxxxxx, se xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, jehož xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx věcí, xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxx ze xxxxxxx x až x x xxxxxxx č. 3, nebo 4 přílohy č. 3 podle xxxxxx xxxxx x účelu xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx věcí, xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx společně xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx určená xxx xxxxxx xxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx stavby, xx xxxxx její xxxxxxx převažuje.

(6) Xxx xxxxxx, x které xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxx xx xxxxxxx x xx x x xxxxxxx x. 3, xxxx x. 4, přílohy č. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxx x, xxxx x, x, x, x xxxxxxx x. 3; xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx uvedeným v xxxxxxx č. 4, xxxxxxx xx x xxxxxx sloupců e, x, x, x, x.

§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 199/2014 Xx. s účinností xx 1.10.2014

§48x

Xxxxx-xx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx kvalitativního xxxxx xxxxxxxx xxxxx, protože xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xx kvalitativního xxxxx x nejvíce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx věc xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxx, použije se xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x těchto xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zdůvodnit.

§48b xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 457/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX, ZÁVĚREČNÁ X ZRUŠOVACÍ XXXXXXXXXX

§49

Xxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxx x cenu xxxxxxx břemena xx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx §16b xxxxxx x oceňování majetku, xxxxxxx však x 80 % určené xxxx xxxxxxxx xxxx.

§50

Xxxxxxx cena xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

§51

Za územní plán xx pro účely xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§52

Ustanovení této xxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx vymezeny xxxxx xxxxxx x vlastnictví xxxx xxxx jednotka, xxxxx se x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx domu, x xxxxx je s xxxx spojeno xxxxxxxxxxx x pozemku, tak x spolu xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx.

§53

(1) Xxx určení xxxxx obyvatel x xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxx na internetových xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxx x obcích, x xx x 1. lednu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx kalendářní xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx provádí.

(2) X xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx, která xxxx uvedena xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x počtu xxxxxxxx x obcích k 1. xxxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxxxx kalendářní xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx obyvatel x 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx provádí.

(3) Xxx určení xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx x údajů xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx stavu k 1. xxxxx kalendářního xxxx, xx kterému xx ocenění provádí.

§54

Xxxxxxx xx:

1. Vyhláška č. 3/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx).

2. Xxxxxxxx č. 456/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 3/2008 Sb., o xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx x. 151/1997 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxxxxxx xxxxxxxx).

3. Xxxxxxxx č. 460/2009 Sb., kterou xx mění xxxxxxxx x. 3/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona č. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxx x. 456/2008 Xx.

4. Xxxxxxxx č. 364/2010 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 3/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení zákona x. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

5. Xxxxxxxx č. 387/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 3/2008 Xx., x provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx majetku a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx č. 450/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 3/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 151/1997 Xx., o oceňování xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxxxxxx vyhláška), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

§55

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2014.

Ministr:
Ing. Xxxxxxx, XXx., x. r.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 441/2013 Xx.

Xxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxx x jejich xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx staveb xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx. Měření x xxxxxxx se provádějí x xxxxxxx, x xxxxxxx čtverečních nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

1. Délky

(1) Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxx se původní xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x více xxx 1 % x xxxxxxx naměřené xxxxx x xxxxxx oceňovaných xxxxx §1216 a §18.

(2) Xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx staveb xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx roviny.

(3) Xxxxxx xxxxxx oceňovaných xx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx x:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx po povrchu xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, přičemž x xxxxxxx xx nepřihlíží,

c) xxxxxxxxxx xxxxxx ostatních xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx zjištění xxxxxxxx xxxxx zpevněných xxxxx x xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (XX)

(1) Xxxxxxxxxx plochou xxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vnějšího xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x podzemních xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx přizdívky xx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx nadzemní části xxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vnějšího líce xxxxxxxx konstrukcí xxxxx xxxxxxxxxx podlaží do xxxxxxxxx roviny.

(3) Zastavěnou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ortogonálními xxxxxxx xxxxxxxx líce xxxxxxxx konstrukcí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx roviny. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx část xxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxx 1,70 x oddělená

a) xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podlaží,

c) u xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx stropní xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx půdy, x střech, resp. xxxxx xxx půdního xxxxxxxx xxxxxxxxx rovinou xxxxxxx xxxx zastřešení,

d) x xxxxxx x xxxxxxxxxx podlaží, tedy x podkroví, xxxxx xxxxxx xxxxx, vnějším xxxxx hřebene střechy.

(2) Xxxxxxxx xx i xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx nejméně 1,70 x xxxxxxx x xxxxxx místě, xxxxxxxx upravený k xxxxxxxxx využití.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx líce xxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxx 0,80 x xxx xxxxxx xxxxxxxx terénu xx xxxxx s xxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx (XX) xx číslují xxxxxx nahoru jako xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (1. XX), xxxxx xxxxxxxx podlaží (2. XX) x tak xxxx. Je-li podlaha xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxx x nejvýše x xxx třetiny xxxxx xxxxxxx, je xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (MeP), s xxxxxxxxx xxxxxx odvozeným xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx mezi 1. NP x 2. XX xx 1. MeP).

(5) Podzemní xxxxxxx (XX) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxx xxxxxxx (1. XX), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (2. XX) x xxx xxxx. Xx-xx xxxxxxx části xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx a xxxxxxx x xxx třetiny xxxxx podlaží, xx xxxxx xx označit xxxx xxxxxxxxx (MePP), x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (tedy xxxx 1. NP x 1. XX xx 1. XxXX).

(6) Xxx xxxxxx xxxxxx xx uvádí počet xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx podlažími.

3.1. Xxxxx podlaží

(1) Xxxxxxx xxxxxx podlaží xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx lícem xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx líce stropu xxxx xxxxxxxxxx stropního xxxxxxxx tohoto xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx trámy xx měří xx xxxxxx líc xxxxxxxx xxxxxx mezi trámy, x stropů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Výškou xxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxx xxxx lícem xxxxxxxxxx vrstev xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xx výškou xxxxxxx rozumí xxxxxx xxxxx podlaží xxxxxxxx x 0,20 x.

(3) X případě různých xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx té xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx zastavěnou xxxxxx.

(4) Xxxx-xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx možno provést xxxxxx xxxxx podlaží xxx nepřiměřených xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx z xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x 0,30 x. Na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx nutno x ocenění upozornit.

(5) Xxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxxxx x xxxx strop, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x horními xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx střech x xxxxxxxxx vnějším xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx u střech xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx výškou xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx průměr xxxxx xxxxx podlaží xxxxxxxxx xxxxxx xxxx její xxxxx. Xxxx xxxx xx použijí xxxxxxxxx xxxxxxxxx plochy příslušného xxxxxxx.

3.2. Zastavěná xxxxxx xxxxxxx

(1) Zastavěnou xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podlaží xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx) je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vedená vnějším xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx lodžií x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx staveb xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Do zastavěné xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx i plocha, x xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx schodiště, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx více xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x podobně, xxxxx xxxx součástí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx součástí nosných xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Průměrná xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx podlaží.

4. Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Podlahovou plochou xx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx místností x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx, xxxxxxxx v úrovni xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, ve kterém xx nacházejí. Xxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx úprav (xxxx. xxxxxx). U xxxxxxxxxxxxx případně odkrytých xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx svislých xxxxxxxxxx xxxx podlahová xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx.

(2) Xx úhrnu xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx podlahová plocha:

a) xxxxxx,

x) výklenků, jsou-li xxxxxxx 1,2 x xxxxxx, 0,3 x xxxxxxx xxxx jejichž xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxx 0,36 x2 x xxxx xxxxxxx 2 x xxxxxx,

x) místností xx xxxxxxxx stropem, xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx bodě je xxxxx xxx 2 x, komor xxxxxxxxxx xxxx byt x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, vynásobená koeficientem 0,8,

x) průmětu xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx prostor) x mezonetovém bytě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx galerií, x xxxxxxx bytu nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx horní xxxxxxx xxxxxxx s dolním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x pokud světlé xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx ní xxxxxxxx alespoň 230 xx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výšky xxxxxx splněny, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx prostoru.

(3) Do xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se započte xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nebytovým xxxxxxxxx:

x) teras, xxxxxxx x xxxxxxx vynásobená xxxxxxxxxxxx 0,17,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx vynásobená xxxxxxxxxxxx 0,20,

x) zasklených xxxxxx xxxxxxxxxx koeficientem 0,70,

d) xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx půdních prostor xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,10.

(4) X případě xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x jsou xxxxxxxx xxx více xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx (např. xxxxxxxx XX, xxxxxxx, xx.), xx do podlahové xxxxxx bytů nebo xxxxxxxxxx prostor započte xxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx bytů xxxx xxxxxxxxxx prostor.

(5) Xx xxxxxxxxx plochy xx xxxxxxxxxxxx plocha okenních x xxxxxxxx ústupků.

5. Xxxxxxxxxx prostor xxxxxx (XX)

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx vypočte xxxx součet xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stavby, xxxxxx stavby x xxxxxxxxxx. Obestavěný xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xx stranách xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zdi x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx než 0,15 x xx xxxxxxx xxxxx rozměrem,

b) xxxx xxxxxxx lícem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx prostoru, xxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxxx nebo podlahová xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx 0,10 x,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 1. XX.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx ohraničen

a) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx lícem xxxxxxx 1. NP; xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx přiléhající xxxxx, xxxxxxxx se i xxxxxxx obestavěný xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, nahoře xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 1. XX. X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx jen xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx 0,10 x xx xxxxxxxxxx podlahy xxxx x 1. NP, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x již xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx, nad xxx xx xxxx, xxxxxx xxxxx podlahy půdy; x xxxxx, nad xxx xx xxxxxx xxxxxxx nebo sklonitá xxxxxxx xxx půdního xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx krytiny, x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Obestavěný xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx šikmých x xxxxxxx, xxx xxxxxx na xxxxxx xxxx, se vypočte xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x podkroví xxxxxxx průměrné xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx hřebene xxx xxxxxxxxx výškou xxxxx nadezdívky. Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx střešních xxxxxxxxxx, vypočte se xxxxxxxxxx xxxxxxx zastřešení xxxx xxxxx geometrického xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xx

x) xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdech,

b) xxxxxx, xxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx do 6 m2 xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx průměrně xxxxxxx 0,50 x xxxx xxx xxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx, půlsloupy,

c) xxxxxx x pohledovou xxxxxxx xx 1,5 x2 xxxxxx, nadstřešní xxxxx, xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, přesahující xxxxxxx a xxxxxxx xxx.

(7) Připočítají xx

xxxxxxx x nezakryté xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx více xxx 0,50 m, a xx objemem zjištěným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plochy xxxxxx 1 m.

6. Xxxxxxxxxx xxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Žumpy, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx (xxxxxxxxx) x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx prostor xx xxxxxxxxx

x) po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx konstrukcí xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx; xxxxxx-xx měřitelné, xxxxxxx xx tloušťka xxxx 0,30 m,

b) xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx izolací x xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx-xx měřitelné, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx 0,35 m,

c) xxxxxx

1. xxxxxxx lícem xxxxxxx xxxxxxxxxx; není-li xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 0,30 x

2. u xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx horním xxxxx xxxxxxxxxx vrchní xxxxx,

3. u nezakrytých xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obvodových xxxx.

(2) Xxxxx se měří x m2 pohledové xxxxxx xxxxxxxxxx vnějším xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x nižší úrovně xxxxxx.

(3) X ohradní x xxxxxx zdi xx xxxxxxxxxx prostor xxx xxxxxxxxx objemem xxxxxxxx části xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce x. 441/2013 Xx.

"Xxxxxxxx ceny xx x2 xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, okresu, xxxx xxxxxxx

Xxxxxxx x. 1

Xxxx x členění na xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx oblasti xxxxxxxxx xxxx*

Xxxxxxxx cena xxx. xxxx, xxxxxx, nebo xxxxxxx (Xx/x2)

Xxxx x xxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxxxxxx obce, nebo xxxxxxx některých xxxx*

Xxxxxxxx xxxx vyj. obce, xxxxxx, nebo xxxxxxx (Xx/x2)

Xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, okresy, nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx*

Xxxxxxxx xxxx xxx. obce, xxxxxx, nebo xxxxxxx (Xx/x2)

Xxxx v xxxxxxx xx okresy, xxxxxxxxxxx xxxx, nebo oblasti xxxxxxxxx obcí*

Základní cena xxx. obce, xxxxxx, xxxx oblasti (Xx/x2)

XXXXXX XXXXX XXXXX

XXXXXXXX KRAJ

LIBERECKÝ XXXX

XXXXXXXXXXXX XXXX

Xxxxx - xxxxxx 1

65 075

Xxxxx - xxxxxx 1

5 400

Xxxxx Xxxx

590

Xxxxxxx

1 001

Praha - oblast 2, 3, 6 x 21

17 002

Xxxxx - xxxxxx 2

2 772

Xxxxxxxx xxx Nisou

1 042

Břeclav

1 137

Xxxxx - oblast 4, 5, 9, 10, 12 x 18

7 999

Xxxxx - xxxxxx 3

1 757

Xxxxxxx - oblast 1

2 801

Xxxxxxx

1&xxxx;011

Xxxxx - xxxxxx 7, 11, a 20

6 126

Xxxxx - xxx

&xxxx; 857

Xxxxxxx - xxxxxx 2, 3, 4 x 5

1 726

Xxxxxx

1&xxxx;275

Xxxxx - xxxxxx 8, 13, 14, 15, 16, 17 x 19

5 134

Plzeň - xxxxx

745

Xxxxxx

504

Xxxxxx

1 210

XXXXXXXXXXX XXXX

Xxxxxxxxx

1 526

XXXX. XXXXXXXX KRAJ

OLOMOUCKÝ XXXX

Xxxxxxx

2 081

Xxxxxxx

1&xxxx;081

Xxxxxx Králové - xxxxxx 1

2 875

Xxxxxxx

708

Xxxxxx

2 731

Rokycany

931

Hradec Králové - oblast 2, 3, 4 a 5

1&xxxx;719

Xxxxxxx - xxxxxx 1

5 541

Xxxxxx - xxxxxx 1

2 501

Xxxxxx

680

Xxxxx

1 365

Xxxxxxx - xxxxxx 2, 3 x 4

1 799

Xxxxxx - xxxxxx 2 x 3

1 838

KARLOVARSKÝ XXXX

Xxxxxx

532

Xxxxxxxxx

1&xxxx;301

Xxxxx

2 220

Xxxxxxx Xxxx - xxxxxx 1

6 990

Xxxxxxx xxx Xxxxxxx

711

Xxxxxx - xxxxxx 1 x 2

1 406

Xxxxx Xxxx

3 128

Xxxxxxx Vary - xxxxxx 2, 3 x 4

1 900

Trutnov

550

Přerov - xxxxxx 3, 4 x 5

550

Xxxxxx

1 152

Xxxx

&xxxx; 792

XXXXXXXXXX KRAJ

Šumperk

1 305

Mladá Xxxxxxxx

1 770

Xxxxxxxxxxx Lázně - xxxxxx 1

1 893

Chrudim

985

ZLÍNSKÝ XXXX

Xxxxxxx

2 376

Xxxxxxxxxxx Lázně - oblast 2

1 103

Xxxxxxxxx - oblast 1

2 360

Xxxxxxxx

1 085

Xxxxxxxxx - oblast 1

3 400

Xxxxxxxxx Xxxxx - xxxxxx 1

4 920

Xxxxxxxxx - xxxxxx 2, 3, 4, 5 x 6

1 245

Xxxxxxxxxx

1&xxxx;300

Xxxxxxxxx - oblast 2

2 245

Xxxxxxxxx Xxxxx - xxxxxx 2 x 3

1 601

Xxxxxxx

621

Xxxxxxx Xxxxxxxx

1 223

Xxxxx - východ

1 279

Xxxxxxx

699

Xxxx xxx Xxxxxx

582

Xxxxxx

961

Xxxxx - západ

2 133

XXXXXXX XXXX

XXXX XXXXXXXX

Xxxx - xxxxxx 1

1 697

Příbram

1 065

Děčín

697

Havlíčkův Xxxx

609

Xxxx - xxxxxx 2 x 3

1 266

Xxxxxxxx

1 295

Xxxxxxxx

856

Xxxxxxx - xxxxxx 1

2 386

MORAVSKOSLEZSKÝ XXXX

XXXXXXXXX XXXX

Xxxxxxxxxx

1&xxxx;192

Xxxxxxx - xxxxxx 2 x 3

1&xxxx;128

Xxxxxxx - xxxxxx 2, 5, 6 x 9

979

Xxxxx Xxxxxxxxxx - oblast 1

8 629

Xxxxx

829

Xxxxxxxxx

542

Xxxxxxx - xxxxxx 1, 3 x 10

1 288

Xxxxx Xxxxxxxxxx - oblast 2, 3 a 4

2 378

Xxxx

800

Xxxxxx

990

Xxxxxxx - oblast 4, 7, 8, 11 x 12

846

Xxxxx Xxxxxxx

1 845

Xxxxxxx

923

Xxxx xxx Xxxxxxx

721

Xxxxxxx

501

Xxxxxxxxxx Xxxxxx

933

Xxxx xxx Xxxxx - oblast 1 a 2

1&xxxx;302

XXXXXXXXXXXX XXXX

Xxxxxx-Xxxxxx

765

Xxxxx

1&xxxx;216

Xxxx xxx Xxxxx - oblast 3, 4, 5 a 6

940

Xxxx - oblast 1 x 2

14 060

Xxxxxxx

463

Xxxxxxxxxx

735

Xxxx - xxxxxx 3, 4 a 5

4 916

Xxxx Xxxxx

728

Xxxxxxxxxx

829

Xxxx - oblast 6, 7, 8 a 9

3 216

Xxxxx - xxxxxx 1

1&xxxx;813

Xxxxx

1&xxxx;080

Xxxx - xxxxxx

1 252

Xxxxx - xxxxxx 2, 3 x 4

1 076

* Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx č. 3 xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx stavebních xxxxxxx xxxx nevyjmenovaných x tabulce č. 1

Xxxxxxx x. 2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx znaku

Hodnota xxxxx

X1

Xxxxxxxx xxxx

- Velikost obce xxxxx xxxxx xxxxxxxx:

X.

Xxx 5000 xxxxxxxx

0,85

XX.

2001 - 5000

0,80

XXX.

1001 - 2000

0,70

XX.

501 - 1000

0,65

X.

Xx 500 xxxxxxxx

0,50

X2

Xxxxxxxxxxx-xxxxxxx xxxxxx obce

I.

Katastrální xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx Xx) a xxxx s turistickými xxxxxxxxx národního xxxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cíli

0,95

II.

Katastrální xxxxx lázeňských xxxx xxxx Ba) x Xx) xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nadregionálního xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0,90

XXX.

Xxxx x počtem xxxxxxxx xxx 5 xxxxx a xxxxxxx xxxx x okr. Xxxxx - východ, Xxxxx - západ x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx Xx)

0,85

XX.

Xxxxxxx obce

0,60

O3

Poloha obce

I.

Obec, xxxxx xxxxxxx katastrální xxxxx xxxxxxx x Xxxxxx nebo Brnem

1,05

II.

Obec, xxxxx některé katastrální xxxxx xxxxxxx s xxxx (xxxxxxx) vyjmenovanou x tabulce x. 1 (xxxxx Xxxxx x Brna)

1,03

III.

Obec vzdálená xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Prahy xxxx Xxxx x xxxxxxxxxx vymezeném xxxxx xxxxxxx xx 20 xx xxxxxx

1,02

XX.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxx. č. 1 (xxxxx Prahy x Xxxx) v nejkratším xxxxxxxxx úseku xxxxxxx xx 10 xx xxxxxx

1,01

X.

Xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx 5000 xxxxxxxx a xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx území xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx velikosti nad 5000 obyvatel

1,00

VI.

V ostatních xxxxxxxxx

0,80

X4

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxx (vodovod, xxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx)

- V xxxx xx:

X.

Xxxxxxxxx, vodovod, xxxxxxxxxx a xxxx

1,00

XX.

Xxxxxxxxx, xxxxxxx x kanalizace, xxxx kanalizace x xxxx, nebo xxxxxxx x plyn

0,85

III.

Elektřina, xxxxxxx, xxxx kanalizace, xxxx xxxx

0,70

XX.

Xxxxxxxxx

0,55

X5

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx doprava)

- V xxxx je:

I.

Městská hromadná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

1,00

XX.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

0,95

XXX.

Xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

0,90

XX.

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx mino xxxxxxxxx území obce)

0,70

O6

Občanská xxxxxxxxxx x obci

- Xxxxxxxx vybavenost xxxx:

X.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (obchod, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, školab), xxxxx, bankovní (xxxxxxx) xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx zařízení aj.)

1,00

II.

Rozšířenou xxxxxxxxxx (xxxxxx, služby, xxxxxxxxx středisko, školab) x xxxxx, nebo xxxxxxxx (peněžní) xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx)

0,98

XXX.

Xxxxxxxx vybavenost (xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx))

0,95

XX.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx))

0,90

X.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxx nebo služby - xxxxxxxx xxxxxxxxx)

0,85

XX.

Xxxxx xxxxxxxxxx

0,80

X případě, xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxx, xxx výpočet xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x těchto xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx tabulky x. 2 přílohy č. 20.

x) Xxxxx xx v obci xxxxx mateřská škola, xxxx se xxxxxxxx xxxx bez školy.

Zařazení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx oblastí

a) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx katastrálních xxxxx xxxx xx xxxxxxx

Xxxxxxx x. 3

Xxxxx

Xxx. xxxxx

Xxxxxxxxxxx území

Číslo xxxxxxx

Xxx. xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx

xxxxx

xxx

xxxxx

xxx

1

Xxxxxx

602582

12

57

Xxxxxxxx

729931

8

2

Xxxxxxxxx

601527

14

58

Xxxx Xxxxxxx

729183

18

3

Xxxxxxx

730556

8

99

Xxxx Xxxxxx

727091

1

4

Xxxxxx

727873

4

60

Xxxxxxxx

732451

10

5

Xxxxxxx

729582

6

61

Xxxxxx

727750

4

6

Xxxxxxxxxx

614131

15

62

Xxxxxxxxx

731552

15

7

Xxxxxxx

730106

6

63

Xxxxxxx

728616

12

8

Xxxxxxxx

731561

15

64

Xxxxx

728951

5

9

Xxxxx Xxxx

731676

19

65

Xxxxxxxx

729876

20

10

Xxxxxx

730394

8

66

Xxxxxxx

702323

13

11

Xxxxxxx

730629

7

67

Xxxx Xxxxx

727181

1

12

Xxxxxxx

729272

6

68

Xxxxx

728161

21

13

Xxxxx Chabry

730599

8

69

Petrovice

732613

11

14

Dolní Xxxxxxxxx

732541

11

70

Xxxxxxx

720984

13

15

Xxxxx Xxxxxxxxx

629952

14

71

Xxxxxxxxx

773417

12

16

Xxxxx

633330

14

72

Xxxxxx

728152

21

17

Xxxx

728233

11

73

Xxxxxx

731382

9

18

Xxxxx u Xxxxxxxxx

773395

14

74

Xxxxxx Xxxxxxxx

734373

17

19

Xxxxxxxxx

731234

9

75

Xxxxxxx

728641

5

20

Xxxxxxxxx

728837

5

76

Xxxxxxx

738620

16

21

Xxxxxxxxxx

727857

4

77

Xxxxxx

729710

20

22

Xxxxxxxxxx

730122

3

78

Xxxxxxxx

745251

16

23

Xxxxxx

750573

18

79

Xxxx

729701

18

24

Xxxxx Xxxxxxxxx

732583

11

80

Xxxxxxxx

746134

15

25

Xxxxx Xxxxxxxxx

643777

19

81

Xxxxxx

730041

8

26

Xxxxxxxxx

731722

19

82

Xxxxxxxx

750590

18

27

Xxxxxxxx

732052

11

83

Xxxxxxx

729051

21

28

Xxxxxxxx

727121

1

84

Xxxxx

793256

17

29

Xxxxxxxxx

731765

10

85

Xxxxx Xxxxx

727024

1

30

Xxxxxx

728225

11

86

Xxxxxxxx

755541

18

31

Xxxxxxxxx

652393

13

87

Xxxxxxxxx

731943

10

32

Xxxxxxxx

728730

5

88

Xxxxxxxxxx

729302

6

33

Xxxxxxx

727008

1

89

Xxxxxxxx

730866

9

34

Xxxxx

728438

12

90

Xxxxxxx

729981

8

35

Xxxxxx

730955

3

91

Xxxxxxx

762130

12

36

Xxxxx

731641

7

92

Xxxxxxxxxx

732516

11

37

Xxxxxxxxx

665444

19

93

Xxxxx

652407

13

38

Xxxxxxxx

730475

9

94

Xxxxx

730190

6

39

Xxxxxxxx

668508

14

95

Xxxxxxxxx

770353

18

40

Xxxxxxxxx

668591

14

96

Xxxxxxxxxxx

731528

15

41

Xxxxxxxx

728519

12

97

Xxxxxxxxx

773425

14

42

Xxxxxx

728764

5

98

Xxxxx xxx Xxxx

773778

19

43

Xxxxxxxxx

672629

13

99

Xxxxx x Xxxxxxxx

773999

12

44

Xxx

727598

4

100

Xxxxxxxxxx

729353

6

45

Xxxxxxxx

676071

12

101

Xxxxx Chuchle

729213

18

46

Kunratice

728314

12

102

Vinohrady

727164

2

47

Kyje

731226

19

103

Vinoř

782378

15

48

Lahovice

729248

17

104

Vokovice

729418

20

49

Letňany

731439

7

105

Vršovice

732257

21

50

Lhotka

728071

4

106

Vyšehrad

727300

2

51

Libeň

730891

9

107

Vysočany

731285

9

52

Liboc

729795

20

108

Záběhlice

732117

10

53

Libuš

728390

12

109

Zadní Xxxxxxxx

745278

17

54

Xxxxxx

668605

13

110

Xxxxxxxx

791733

16

55

Xxxxxxx

683973

17

111

Xxxxxx

793264

18

56

Xxxxxxx

686425

17

112

Xxxxxx

727415

3

Xxxx

Xxx. xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxx. číslo

Katastrální xxxxx

Xxxxx xxxxxxx

xxxxx

xxx

xxxxx

xxx

1

Xxxxxxxx

612006

7

25

Xxxxx Xxxx

610003

1

2

Xxxxxxxx

608505

7

26

Xxxxx Xxxx

611701

8

3

Xxxxxxxx Xxxxxxxxx

612227

9

27

Xxxx Xxxxxxxx

610283

7

4

Xxxxxx

611778

4

28

Xxxxxx

612553

6

5

Xxxxx Pole

610771

3

29

Ořešín

712680

8

6

Černovice

611263

6

30

Pisárky

610208

3

7

Dolní Xxxxxxxx

612111

9

31

Xxxxxx

611379

5

8

Xxxxxxx

633895

9

32

Xxxxxxxxxx

612146

9

9

Xxxxxxx

612243

9

33

Xxxxxxxxx

611646

4

10

Xxxxx Heršpice

612065

9

34

Sadová

611565

4

11

Husovice

610844

6

35

Slatina

612286

7

12

Chrlice

654132

9

36

Soběšice

751910

4

13

lvanovice

655856

4

37

Staré Brno

610089

2

14

Jehnice

658201

8

38

Starý Xxxxxxxx

612014

7

15

Xxxxxxx

610542

4

39

Xxxxxxxx

610330

2

16

Xxxxxxxx

611905

4

40

Xxxxxxx

610186

5

17

Xxxxxxxxxxx

610313

4

41

Xxxxxx

610950

5

18

Xxxxxxx

611026

6

42

Xxxxxx

612171

9

19

Xxxxx

610585

4

43

Xxxxxxx x Brna

775550

8

20

Královo Xxxx

611484

3

44

Xxxxxx

610372

2

21

Xxxxx

610887

4

45

Xxxxxxxxxx

610704

5

22

Xxxxx

612405

7

46

Xxxxxxxxxx

610470

3

23

Xxxxxxxxxx

612499

6

47

Xxxxxxx

795674

7

24

Xxxxxxxx

611743

4

48

Xxxxxxxx

611115

6

Xxxxx Xxxxxxxxxx

Xxx. xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxx. xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx oblasti

název

kód

název

kód

1

České Xxxxxxxxxx 1

621919

1

7

Xxxxx Budějovice 7

622486

3

2

České Xxxxxxxxxx 2

621943

2

8

Xxxxx Vrbné

622729

3

3

České Xxxxxxxxxx 3

622052

2

9

Xxxxxxx Dvory

636797

4

4

České Xxxxxxxxxx 4

622222

3

10

Xxxxxxx x Xxxxxxx Budějovic

662208

3

5

České Xxxxxxxxxx 5

622281

3

11

Xxxxxxxxxxx

662216

4

6

Xxxxx Xxxxxxxxxx 6

622346

3

Xxxxxxxxxxx Xxxxx

Xxx. xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxx. xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx

xxxxx

xxx

xxxxx

xxx

1

Xxxxxx Xxxxx

768880

2

5

Xxxxxxx

634662

2

2

Xxxxxxxxxxx Xxxxx

634646

1

6

Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx

634689

2

3

Xxxxx Xxxxxx

634654

2

7

Xxxxxxxx

634697

2

4

Xxxxxxxx

634638

2

Xxxxxx Králové

Poř. číslo

Katastrální xxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxx. xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx

xxxxx

xxx

xxxxx

xxx

1

Xxxxxxxx

613878

4

12

Xxxxxxx

726559

3

2

Xxxxxx Králové

646873

1

13

Pražské Xxxxxxxxx

647101

2

3

Xxxxx

647225

3

14

Xxxxxxxxx

741825

3

4

Xxxxxxx

647209

3

15

Xxxxx

743674

5

5

Xxxxxxx Xxxxx

691305

4

16

Xxxxxxx Xxxxxxxxx

646971

2

6

Xxxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx

646997

2

17

Xxxxxxx x Hradce Xxxxxxx

749656

4

7

Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx

647187

2

18

Xxxxxxx

760765

5

8

Xxxxxxxx

726541

5

19

Xxxxxxxx Dvory

761125

3

9

Plácky

721204

4

20

Třebeš

647047

2

10

Plačice

721212

4

21

Věkoše

726583

3

11

Plotiště xxx Xxxxx

721930

5

Xxxxxxx

Xxx. xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxx. číslo

Katastrální xxxxx

Xxxxx oblasti

název

kód

název

kód

1

Antonínův Důl

757900

2

10

Kosov x Xxxxxxx

691372

2

2

Xxxxxxxxx u Xxxxxxx

659878

3

11

Xxxxxxx

659835

2

3

Xxxxxxx

659827

2

12

Xxxxx

659916

2

4

Xxxxxx

648680

2

13

Xxxxxx x Xxxxxxx

721000

2

5

Xxxxxxxxx x Jihlavy

638421

2

14

Popice x Xxxxxxx

725765

2

6

Xxxxx Xxxxx

643084

3

15

Xxxxx

659843

2

7

Xxxxx

643092

3

16

Xxxxx Hory

659860

3

8

Hruškové Xxxxx

648698

3

17

Xxxxxx u Xxxxxxx

721018

3

9

Xxxxxxx

659673

1

18

Xxxxxx

791610

2

Xxxxxxx Xxxx

Xxx. xxxxx

Xxxxxxxxxxx území

Číslo xxxxxxx

Xxx. číslo

Katastrální xxxxx

Xxxxx xxxxxxx

xxxxx

xxx

xxxxx

xxx

1

Xxxxxxxx

663581

3

9

Xxxxxxx

753831

4

2

Xxxxxxx

631043

4

10

Xxxxxxx x Staré Xxxx

753840

4

3

Xxxxxx

746746

4

11

Xxxxxx

663557

2

4

Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxx

631051

4

12

Xxxxxx x Xxxxxxxxx Xxx

746754

4

5

Xxxxxxxxx

663701

2

13

Xxxxx Xxxx

753858

3

6

Xxxxx

663549

3

14

Xxxxxxxx

631060

4

7

Xxxxxxx Vary

663433

1

15

Tuhnice

663492

2

8

Olšová Xxxxx

663654

4

Xxxxxx

Xxx. xxxxx

Xxxxxxxxxxx území

Číslo xxxxxxx

Xxx. xxxxx

Xxxxxxxxxxx území

Číslo xxxxxxx

xxxxx

xxx

xxxxx

xxx

1

Xxxx u Xxxxxx

665169

3

5

Xxxxxxx

764540

3

2

Xxxxxxxx

764558

3

6

Xxxxxxxx

664961

2

3

Xxxxxx

665061

1

7

Xxxxxxx

665177

3

4

Xxxxxxxxxx

665126

2

Xxxxxxx

Xxx. xxxxx

Xxxxxxxxxxx území

Číslo xxxxxxx

Xxx. xxxxx

Xxxxxxxxxxx území

Číslo xxxxxxx

xxxxx

xxx

xxxxx

xxx

1

Xxxxx Xxxxxxxx

682268

2

14

Xxxxxxx

689823

5

2

Xxxxx x Xxxxxxx

631086

4

15

Xxxx Xxxxxxxxx

682161

2

3

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx

682233

2

16

Xxxxxxx x Xxxxxxx

682471

5

4

Xxxxxxx x Xxxxxxx

631094

5

17

Xxxxxxxx

631108

5

5

Xxxxx Xxxxxxxx

682462

4

19

Xxxxxxx u Xxxxxx Xxxxxxxx

673650

5

6

Xxxxx Růžodol

682250

2

19

Rochlice x Xxxxxxx

682314

2

7

Xxxxx Xxxxx x Xxxxxxx

682489

5

20

Xxxxxxxx

682446

5

8

Xxxxx Důl x Xxxxxxx

682241

2

21

Xxxxxxxxxxx

682144

2

9

Xxxxxxxx

682497

5

22

Xxxxxxx I

682209

2

10

Kateřinky x Xxxxxxx

682438

5

23

Xxxxx Xxxxxxxxx

682179

2

11

Xxxxxx Xxxxxxxx

673641

5

24

Xxxxx Xxxxxx

682390

2

12

Xxxxxxxxx x Xxxxxxx

785628

5

25

Xxxxx u Xxxxxxx

780472

4

13

Xxxxxxx

682039

1

26

Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxx

785644

3

Xxxxxxxxx Xxxxx

Xxx. xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx oblasti

Poř. xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx

xxxxx

xxx

xxxxx

xxx

1

Xxxxxxxx x Xxxxxx. Xxxxx

901903

3

3

Xxxxxxxxxx x Marián. Lázní

691674

3

2

Mariánské Xxxxx

691585

1

4

Xxxxxxx

691607

2

Xxxxxxx

Xxx. xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxx. číslo

Katastrální xxxxx

Xxxxx xxxxxxx

xxxxx

xxx

xxxxx

xxx

1

Xxxxxxx

710881

3

14

Xxxxxxx

710687

3

2

Xxxxxxxx

710571

4

15

Xxxx Xxxxx

710717

3

3

Xxxxxxx

632635

2

16

Xxxx Sady x Xxxxxxxx

710814

3

4

Xxxxxx

710644

3

17

Xxxx Xxxx x Olomouce

710920

4

5

Hodolany

710873

3

18

Olomouc - xxxxx

710504

1

6

Xxxxxx x Xxxxxxxx

641227

3

19

Xxxxxxxxxx

710938

3

7

Xxxxxxxxx

652415

4

20

Xxxxx

710784

3

8

Xxxxxxxxxxx

710911

3

21

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

737747

2

9

Xxxxxxxxx Xxxxxxxx

710555

3

22

Xxxxxx

710946

3

10

Xxxxx

710598

3

23

Xxxxxxxx

750387

4

11

Xxxxx

686875

2

24

Xxxxx Xxxxxxx

669288

2

12

Xxxxxxx u Olomouce

702358

4

25

Topolany x Xxxxxxxx

767760

4

13

Xxxxxxxx

703109

4

26

Xxxxxxx

772411

2

Xxxxx

Xxx. číslo

Katastrální xxxxx

Xxxxx oblasti

Poř. číslo

Katastrální xxxxx

Xxxxx xxxxxxx

xxxxx

xxx

xxxxx

xxx

1

Xxxxxxxxx

777170

4

9

Xxxxx-Xxxxx

711560

1

2

Xxxxxx

711730

3

10

Xxxxx-Xxxxxxxxx

711578

2

3

Xxxxxxxxx

783595

4

11

Xxxxxxxx

777188

4

4

Xxxxxxxxx x Xxxxx

711756

2

12

Xxxxxxxx

724637

4

5

Xxxxxxx x Opavy

711845

4

13

Suché Xxxxx

759180

4

6

Xxxxxxxxxx

711811

3

14

Xxxxxxxxx

777196

4

7

Xxxx Xxxxxxx

711870

4

15

Xxxxxxxxxxx

783609

4

8

Xxxxxxxxxxx

695149

4

16

Xxxxxxxx x Xxxxx

793230

4

Xxxxxxx

Xxx. číslo

Katastrální xxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxx. xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx

xxxxx

xxx

xxxxx

xxx

1

Xxxxxxxxxx

600393

2

21

Xxxx Ves x Xxxxxxx

713937

4

2

Xxxxxxxxx

715085

3

22

Xxxxxxxxxx x Ostravy

720470

2

3

Dubina x Xxxxxxx

798894

6

23

Xxxxxxx nad Xxxxx

725081

7

4

Xxxxxxxxx

714691

3

24

Xxxxxx

715174

9

5

Xxxxxxxxxxxx

646075

2

25

Xxxxxx-xxxxx

715221

9

6

Xxxxxxx

714534

10

26

Xxxxxxxxxx

733474

7

7

Xxxxxxxx

714585

6

27

Xxxxxx

713767

5

8

Xxxxxx

714917

4

28

Xxxxxxxxx

715301

9

9

Xxxxxx

667366

2

29

Xxxxxxxxx

715018

3

10

Xxxxxx Pole

673722

7

30

Slezská Xxxxxxx

714828

5

11

Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxx

714224

4

31

Xxxxx Bělá

753661

7

12

Kunčičky

714241

4

32

Stará Xxxxxx

721689

12

13

Xxxxxx u Xxxxxxx

681458

2

33

Xxxxxx

715506

8

14

Xxxxxxxxx Xxxx

713830

5

34

Xxxxxxxxx xx Slezsku

715433

8

15

Martinov xx Xxxxxxx

715379

8

35

Xxxxxxxxx

714071

11

16

Xxxxxxxxxxxx

714747

3

36

Xxxxxxxxx x Xxxxxxx

715620

6

17

Xxxxxxxx Ostrava

713520

1

37

Zábřeh-Hulváky

713970

11

18

Muglinov

714941

3

38

Zábřeh xxx Xxxxx

714305

6

19

Xxxx Xxxx

704946

7

39

Xxxxxx-XX

714089

11

20

Xxxx Xxxxxx

721671

12

Xxxxxxxxx

Xxx. xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxx. xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx

xxxxx

xxx

xxxxx

xxx

1

Xxxxx xx Xxxx

619965

5

11

Xxxxxxxxx

717657

1

2

Xxxxxxxxxx

632252

4

12

Xxxxxxxxxx

717835

2

3

Xxxxxxxx

619973

6

13

Xxxxxxxxx

718068

4

4

Xxxxxxxxx

645991

6

14

Xxxxxx nad Xxxxx

741205

3

5

Xxxx xx Xxxxx

679071

6

15

Xxxxxx

747386

5

6

Xxxxxxx

619981

5

16

Xxxxx Xxxxxx

754170

5

7

Xxxxxxxx

703249

3

17

Xxxxxxxxxxxx

619990

6

8

Xxxx Xxxxxxxxx

718084

2

18

Xxxxxxxx

717843

2

9

Xxxxxxxxxx

709328

3

19

Xxxxxxx

718033

4

10

Xxxxxxxx

679089

6

20

Xxxxxx

717959

2

Xxxxx

Xxx. číslo

Katastrální xxxxx

Xxxxx oblasti

Poř. xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx

xxxxx

xxx

xxxxx

xxx

1

Xxxxxxx

722120

2

13

Xxxxx u Xxxxxx

680940

3

2

Xxxxxx

722294

2

14

Xxxxxx x Xxxxx

722740

3

3

Xxxxxx

722367

2

15

Xxxxx

722618

2

4

Xxxxxxx

722707

3

16

Xxxxxxxx

690821

3

5

Xxxxxxx

620106

3

17

Xxxxx

721981

1

6

Xxxxxxx Xxxxxx u Xxxxx

621081

2

18

Xxxxx 4

722731

2

7

Xxxxx Xxxxx

690813

3

19

Xxxxxxx x Xxxxx

737411

3

8

Xxxxxxxxx

722677

2

20

Xxxxxxxxxx

620122

3

9

Xxxxxxxxx

722464

2

21

Xxxxxxxx

722596

2

10

Xxxxxxxx u Plzně

722341

2

22

Újezd

722685

3

11

Koterov

671053

2

23

Valcha

722472

2

12

Křimice

676195

3

Poděbrady

Poř. xxxxx

Xxxxxxxxxxx území

Číslo oblasti

Poř. xxxxx

Xxxxxxxxxxx území

Číslo xxxxxxx

xxxxx

xxx

xxxxx

xxx

1

Xxxx

666670

2

4

Xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxx

734381

2

2

Xxxxxxxxx

723495

1

5

Xxxxx Xxxxx

723550

2

3

Xxxxxxx

723541

2

Xxxxxx

Xxx. číslo

Katastrální xxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxx. xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx

xxxxx

xxx

xxxxx

xxx

1

Xxxxxx

619108

3

8

Xxxxxxxx

719064

4

2

Xxxxxxxxx

626708

5

9

Xxxxxxxx x Přerova

782343

3

3

Henčlov

638277

4

10

Předmostí

734977

2

4

Kozlovice x Xxxxxxx

734985

3

11

Xxxxxx

734713

1

5

Xxxxxxxx x Xxxxxxx

735001

4

12

Xxxxxxx x Přerova

774073

3

6

Lýsky

782335

4

13

Vinary x Přerova

782351

3

7

Penčice

719056

4

14

Žeravice

796441

3

Ústí nad Xxxxx

Xxx. xxxxx

Xxxxxxxxxxx území

Číslo xxxxxxx

Xxx. xxxxx

Xxxxxxxxxxx území

Číslo xxxxxxx

xxxxx

xxx

xxxxx

xxx

1

Xxxxxxxxx

608955

4

14

Xxxxxxxxx

703869

3

2

Xxxx nad Xxxxx

609901

4

15

Xxxx Xxx

705616

5

3

Xxxxx x Xxxxxxx

759805

5

16

Xxxxxxxx x Svádova

759813

5

4

Bukov

775096

2

17

Předlice

775002

3

5

Církvice

746410

5

18

Sebuzín

746428

5

6

Dělouš

775894

6

19

Skorotice u Xxxx xxx Xxxxx

748480

4

7

Xxxxxxxx

757772

2

20

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

636444

4

8

Xxxxxxxxx

636436

4

21

Xxxxxxx

775258

2

9

Xxxxxxxxx u Xxxx nad Xxxxx

645982

5

22

Xxxxxx

759830

5

10

Xxxxx

775053

2

23

Xxxxxxxxx

771368

6

11

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx

690686

5

24

Xxxx xxx Xxxxx

774871

1

12

Xxxxxx Xxxxxx

775266

3

25

Xxxxx

776807

4

13

Xxxxxx

698164

3

26

Xxxxxxxxx

775118

2

Xxxx

Xxx. číslo

Katastrální xxxxx

Xxxxx oblasti

Poř. xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx

xxxxx

xxx

xxxxx

xxx

1

Xxxxxxxxxxx x Xxxxx

635863

3

9

Xxxxxxxx

636177

3

2

Xxxxxxxx

666041

3

10

Xxxxxx

636142

2

3

Xxxxxxxx x Xxxxx

670138

3

11

Xxxxxxx x Xxxxx

635812

3

4

Xxxxxx

635898

3

12

Xxxxx x Xxxxx

745952

3

5

Xxxxxx x Zlína

636053

3

13

Štípa

670146

3

6

Louky xxx Dřevnicí

636118

2

14

Velíková

778028

3

7

Lužkovice

795887

3

15

Zlín

635561

1

8

Malenovice u Xxxxx

635987

2

x) Xxxxx začlenění xxxxxxxxxxxxx xxxxx obcí xx oblastí

Hlavní město Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx území

1

Hradčany, Xxxxxxx, Xxxx Strana, Nové Xxxxx, Xxxxx Město

2

Vinohrady, Xxxxxxxx

3

Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx

4

Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxx, Lhotka, Xxxxxx

5

Xxxxxxxxx, Jinonice, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx

6

Xxxxxxx, Bubeneč, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx

7

Xxxxxxx, Xxxxx, Letňany

8

Bohnice, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx

9

Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Vysočany

10

Hrdlořezy, Malešice, Xxxxxxxxx, Záběhlice

11

Dolní Xxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx

12

Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Libuš, Xxxxxxx, Pitkovice, Šeberov, Xxxxx x Průhonic

13

Cholupice, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx

14

Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Dubeč, Xxxxx x Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx

15

Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx

16

Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Zbraslav

17

Lahovice, Xxxxxxx, Lochkov, Přední Xxxxxxxx, Xxxxx, Zadní Xxxxxxxx

18

Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Velká Xxxxxxx, Xxxxxx

19

Xxxxx Most, Xxxxx Xxxxxxxxx, Hostavice, Xxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxx x. Xxxx

20

Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx

21

Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

1

Xxxxx Xxxx

2

Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx

3

Xxxxx xxxx, Královo Xxxx, Xxxxxxx, Žabovřesky

4

Bystrc, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Lesná, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Sadová, Xxxxxxxx

5

Xxxxxx, Xxxxxxx, Trnitá, Xxxxxxxxxx

6

Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx

7

Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxx Lískovec, Xxxxxxx, Starý Xxxxxxxx, Xxxxxxx

8

Xxxxxxx, Mokrá Hora, Xxxxxx, Xxxxxxx u Xxxx

9

Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Dvorska, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Chrlice, Xxxxxxxxxx, Tuřany

České Budějovice

Oblast

Katastrální xxxxx

1

Xxxxx Xxxxxxxxxx 1

2

Xxxxx Xxxxxxxxxx 2, Xxxxx Xxxxxxxxxx 3

3

Xxxxx Vrbné, Xxxxx Xxxxxxxxxx 4, Xxxxx Xxxxxxxxxx 5, Xxxxx Xxxxxxxxxx 6, Xxxxx Xxxxxxxxxx 7, Xxxxxxx u Xxxxxxx Xxxxxxxxx

4

Xxxxxxx Dvory, Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

1

Xxxxxxxxxxx Lázně

2

Dlouhé Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx x Františkových Xxxxx, Xxxxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

1

Xxxxxx Xxxxxxx

2

Xxxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx, Nový Hradec Xxxxxxx, Xxxxxxx Předměstí, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx

3

Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Dvory, Xxxxxx

4

Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Slatina u Xxxxxx Xxxxxxx

5

Xxxxxxxx, Plotiště xxx Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

1

Xxxxxxx

2

Xxxxxxxxx Xxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx x Xxxxxxx, Kosov x Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx

3

Xxxxxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxx u Xxxxxxx

Xxxxxxx Xxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx území

1

Karlovy Vary

2

Drahovice, Xxxxxx, Xxxxxxx

3

Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Xxxx

4

Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx x Karlových Xxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxx Role, Xxxxxx x Xxxxxxxxx Xxx, Xxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

1

Xxxxxx

2

Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx

3

Xxxx x Kladna, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Vrapice

Liberec

Oblast

Katastrální území

1

Liberec

2

Dolní Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxx x Xxxxxxx, Xxxx Pavlovice, Xxxxxxxx u Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx I, Xxxxx Pavlovice, Xxxxx Xxxxxx

3

Xxxxxxxxxxxx xxx Nisou

4

Doubí x Xxxxxxx, Horní Xxxxxxxx, Xxxxx u Xxxxxxx

5

Xxxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx x Xxx., Kateřinky x Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Kunratice x Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx u Krásné Xxxxxxxx, Rudolfov

Mariánské Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

1

Xxxxxxxxx Xxxxx

2

Xxxxxxx

3

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx Xxxxx, Stanoviště x Xxxxxxxxxxx Xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

1

Xxxxxxx - xxxxx

2

Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx

3

Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxx Xxxx x Olomouce, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx Xxxxx

4

Xxxxxxxxx, Nedvězí x Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx Svět u Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

1

Xxxxx - xxxxx

2

Xxxxxxxxx x Xxxxx, Xxxxx - xxxxxxxxx

3

Xxxxxx, Xxxxxxxxxx

4

Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx. Xxxxxxx x Xxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Palhanec, Xxxxxxxx, Xxxxx Lazce, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Zlatníky x Xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx území

1

Moravská Xxxxxxx

2

Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Koblov, Xxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx

3

Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Michálkovice, Muglinov, Xxxxxxxxx

4

Xxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, Kunčičky, Nová Xxx x Xxxxxxx

5

Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx

6

Xxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Výškovice u Xxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxx

7

Xxxxxx Xxxx, Xxxx Xxxx, Polanka nad Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Stará Xxxx

8

Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, Xxxxxx, Třebovice ve Xxxxxxx

9

Xxxxxx, Xxxxxx - xxxxx, Pustkovec

10

Hrabová

11

Vítkovice, Zábřeh - Hulváky, Xxxxxx - VŽ

12

Nová Xxxxxx, Xxxxx Plesná

Pardubice

Oblast

Katastrální xxxxx

1

Xxxxxxxxx

2

Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx

3

Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxx

4

Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx

5

Xxxxx xx Bory, Xxxxxxx, Semtín, Xxxxx Xxxxxx

6

Xxxxxxxx, Hostovice, Lány xx Xxxxx, Opočínek, Xxxxxxxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx území

1

Plzeň

2

Bolevec, Xxxxxx, Xxxxxx, Červený Xxxxxx x Plzně, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx u Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx 4, Xxxxxxxx, Xxxxxx

3

Xxxxxxx, Xxxxxxx, Dolní Xxxxx, Křimice, Xxxxx x Xxxxxx, Xxxxxx x Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx u Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

1

Xxxxxxxxx

2

Xxxx, Xxxxxxx, Přední Xxxxx x Poděbrad, Xxxxx Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

1

Xxxxxx

2

Xxxxxxxxx

3

Xxxxxx, Xxxxxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxxx x Přerova, Xxxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxx, Žeravice

4

Henčlov, Xxxxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Penčičky

5

Dluhonice

Ústí xxx Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

1

Xxxx xxx Xxxxx

2

Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Střekov, Všebořice

3

Krásné Xxxxxx, Xxxxxx, Neštěmice, Xxxxxxxx

4

Xxxxxxxxx, Xxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Skorotice x X. x. X., Xxxxxx x Xxxxxxxx, Xxxxx

5

Xxxxx x Xxxxxxx, Církvice, Hostovice x Ú. x. X., Xxxxxxxx u Xxxxxxxx, Xxxx Ves, Xxxxxxxx x Svádova, Xxxxxxx, Xxxxxx

6

Xxxxxx, Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

1

Xxxx

2

Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx x Xxxxx, Xxxxxx

3

Xxxxxxxxxxx u Zlína, Xxxxxxxx, Kostelec x Xxxxx, Kudlov, Xxxxxx x Zlína, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxx, Xxxxx u Xxxxx, Štípa, Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx na správní xxxxxxx obce.

V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx území xx xxxxxxxxxxx kód katastrálního xxxxx.

Příloha x. 3 x vyhlášce x. 441/2013 Sb.

Index xxxx x nemovitými xxxxx*

Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx kvalitativních xxxxx x xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx x. 1

Znak

Kvalitativní xxxxx

Xx

Xxxxx znaku

Číslo

Popis xxxxx

Xxxxxxx

1

Xxxxxxx xx xxxxxx (xxxxxxxx) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

X.

Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx

-0,01 xx -0,06

II.

Nabídka xxxxxxxx poptávce

0,00

III.

Poptávka je xxxxx než xxxxxxx

0,01 xx 0,06

2

Xxxxxxxxxx xxxxxx

X.

Xxxxxxx x nemovitou xxxxxxx (xxxxxxxx vlastníci pozemku x xxxxxx)

-0,03

XX.

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx

-0,02

XXX.

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxx. xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx)

-0,01

XX.

Xxxxxxxx xx spoluvlastnictví xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxx xx spoluvlastnictví

-0,02

V.

Nezastavěný pozemek, xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxx stejného xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx podílem xx xxxxxxx

0,00

3

Xxxxx v okolí x xxxxxx na xxxxxxxxxx nem. xxxx

X. **

Xxxxxxxxx

-0,01 xx -0,08

XX.

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

0,00

XXX. **

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

0,01 až 0,08

4

Xxxx xxxxxxxx vztahů na xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxx, pronájem, xxxxx xxxxxx)

X. **

Negativní

-0,01 xx -0,04

XX.

Xxx xxxxx

0,00

XXX. **

Pozitivní

0,01 xx 0,04

5

Xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. nový xxxxxxxxxx xxxxx, energetická xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

X. **

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx

-0,01 xx -0,30

II.

Bez dalších xxxxx

0,00

XXX. **

Vlivy xxxxxxxxx xxxx

0,01 xx 0,30

6

Xxxxxxxxx xxxxxx

X.

Xxxx s vysokým xxxxxxx povodně (xxxxx xxx. 5-leté xxxx)

0,70

XX.

Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxx. 20-xxxx xxxx)

0,80

XXX.

Xxxx x xxxxxx rizikem xxxxxxx (xxxxx xxx. 100-leté xxxx)

0,95

XX.

Xxxx xx zanedbatelným xxxxxxxxxx xxxxxxx záplav

1,00

7***

Význam xxxx

X.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx typu Xx) x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx turistickými xxxx.

1,20

XX.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx Xx) x Xx) x xxxx x xxxxxxxxxx středisky xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx turistických xxxxxxxxxx

1,10

XXX.

Xxxx x počtem xxxxxxxx xxx 5 xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxx. Xxxxx - východ, Xxxxx - xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx Xx) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

1,00

XX.

Xxxxxxx obce

0,90

8***

Poloha obce

I.

Katastrální xxxxx xxxx Prahy xxxx Brna

1,15

II.

Obec, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x Xxxxxx xxxx Brnem xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x. 1 (kromě Xxxxx x Xxxx)

1,10

XXX.

Xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx sousedí x xxxx (oblastí) xxxxxxxxxxxx x tabulce x. 1 (xxxxx Prahy x Brna)

1,03

IV.

Obec vzdálená xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Prahy xxxx Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úseku xxxxxxx do 20 xx xxxxxx

1,06

X. Xxxx xxxxxxxx xx hranice zastavěného xxxxx xxxxxxxxxxx obce xxxx xxxxxxx v xxx. č. 1 (xxxxx Prahy a Xxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 10 xx xxxxxx 1,02

XX.

Xxxxxxxxxxxxx obec x xxxxxxxxx nad 5000 xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx území xxxxxxx x nevyjmenovanou xxxx xxxxxxxxx nad 5000 xxxxxxxx

1,00

XXX.

X ostatních xxxxxxxxx

0,80

9***

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

X.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxx, xxxxxxxxx x kulturní zařízení xx.)

1,05

XX.

Xxxxxxxx vybavenost (obchod xxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx xxxxx)

1,00

XXX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxx xxxxx

0,90

Xxxxx xxxx:


* Xxxxx trhu XX xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 5 a 6 x §9 xxxx. 2 x 3 xx xxxxx 1.

** Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx musí xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx včetně použité xxxx jeho xxxxxxx.

*** Xxxxx x. 7 xx 9 xx xxxxxxxx pouze x xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxx, a x jednotky, xxxxx xx

- xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

- stavba xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx nachází x obci, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x. 1 x určenými xxxxxxxxxx xxxxxx xxx přílohy xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx;

x ostatních případech xxxxxxx nemovitých xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx trhu rovna 1.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx, charakteristiky xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx č. 2

Xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx

Xxxxx xxxxx

Xxxxx

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxx

1

Xxxxxxxxxxx xxxx pozemku x xxxxxxxx pozemku

I.

Nevhodný xxxx, xxxx xxxxxxxx - omezující xxxx xxxxxxx

-0,01 xx -0,03

II.

Tvar xxx xxxxx xx xxxxxxx

0,00

2

Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx

X.

Xxxxxxxxx terénu pozemku xxx 15 %; xxxxxxxxx XX, S x XX

-0,02 xx -0,04

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx 15 %; xxxxxxx orientace

-0,01 až -0,02

XXX.

Xxxxxxxxx terénu xxxxxxx xx 15 % xxxxxx; xxxxxxxxx XX, X x XX

0,00 xx -0,01

IV.

Svažitost xxxxxx xxxxxxx xx 15 % včetně; xxxxxxx xxxxxxxxx

0,00

3

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x.

Xxxxxxx xxxxxx vody méně xxx 1 x xxx úrovní xxxxxxxxx xxxxxx

-0,01 až -0,05

xX.

Xxxxxxx xxxxxxxx základové xxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx apod.)

-0,01 xx -0,05

XXX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

0,00

4

Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx

X.

Xxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx

0,00

XX.

Xxxxxxxx pásmo1)

-0,01 až -0,03

XXX.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx2) x 1. x 2. zóně, xxxx xxxxxxx xxxx3)

-0,01 xx -0,03

XX.

Xxxxxxx přírodní rezervace, xxxxxxx přírodní xxxxxxx, xxxxxxxx rezervace a xxxxxxxx xxxxxxx4)

-0,03 až-0,05

5

Omezení xxxxxxx xxxxxxx

X.

Xxx xxxxxxx xxxxxxx

0,00

XX.

Xxxxxxxx xxxxxxx

-0,01 xx -0,05

XXX.

Xxxxxx xxx povrchem xxxxxxx

-0,01 xx -0,05

6

Ostatní xxxxxxxxx

X.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx

-0,01 xx -0,30

XX.

Xxx xxxxxxx xxxxx

0

Xxxxx xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx:

* Zařazení xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx musí hodnotitel x posudku xxxxxxxx xxxxxx použité xxxx xxxx xxxxxxx.

1) Xxxxxxxxxx xxxxx, stanovenými xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx rozumí xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx území,

b) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx přírodních xxxxxxxx xxxxxx,

x) ochranná xxxxx elektrických nadzemních x podzemních vedení,

d) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x silniční,

f) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx újezdů, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx ložisková xxxxx.

2) Xxxxxxxxx chráněné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 114/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx a krajiny, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Xxxxxxxxx národní xxxxx podle xxxxxx č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, národní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx&xxxx; xxxxx xxxxxx č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx polohy xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxx obchod x xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx znaky, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx x. 3

Xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx

Xxxxx xxxxx

Xxxxx

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx 2000 xx. xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx obcích xxx 2000

Xxxxxx pro xxxxxxxx rekreaci

Budovy pro xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1

Xxxx x xxxx xxxxx stavby

I.

Druh xxxxxx xxxxxx x jednotném xxxxxxxx xxxxx

1,01

1,00

0,85

0,55

0,65

2

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx prostředí

I.

Rezidenční xxxxxxxx

0,03

0,04

0,01

0,10

0,08

XX.

Xxxxxxxx xxxxxx

0,01

0,02

-0,01

0,00

0,10

XXX.

Xxxxxxxxx oblasti

-0,02

-0,01

0,05

-0,15

-0,05

IV.

Bez xxxxxxxx

-0,03

-0,03

0,02

0,00

-0,01

X.

Xxxxxxx xxxxxxx - (xxxxxxx, xxxxxx) xxxxxxxx xxxxx

-0,10

-0,10

-0,05

-0,05

0,00

XX.

Xxxxxxx xxxxxxx - (xxxxxxx - xxxxxxx xxxx) xxxxxxxxxx xxxxx

0 xx -0,15

0 xx -0,15

0 xx -0,20

-0,10

-0,02

VII.

Stavby xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

0 až -0,10

0 xx -0,10

0 xx -0,05

-0,10

-0,05

3

Poloha pozemku x obci

I.

Střed xxxx - xxxxxxx xxxx

0,01

0,03

-0,01

0,10

0,10

XX.

Xxxxxxxxxx xx střed (xxxxxxx) xxxx

0,00

0,02

0,00

0,08

0,05

XXX.

Xxxxxxxx části xxxx

-0,01

-0,05

0,05

0,02

0,00

XX.

Xxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxx (xxxx xxxxx)

-0,02

-0,08

0,07

0,00

-0,03

X.

Xxxxxx

-0,08

-0,10

0,08

-0,05

-0,10

XX.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

-0,03

-0,03

0,03

0,05

0,02

4

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x xxxx

X.

Xxxxxxx lze napojit xx všechny xxxx x xxxx nebo xxxx bez xxxx

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

XX.

Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x obci

-0,10

-0,10

-0,05

-0,07

-0,08

III.

Pozemek xxxxx xxxxxxx xx žádné xxxx x obci

-

-

-0,15

-

-

5

Občanská xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx

X.

X okolí xxxxxxxx xxxx xx dostupná xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

XX.

X xxxxx xxxxxxxx xxxx xx částečně dostupná xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

-0,02

-0,01

0,00

0,00

-0,01

XXX.

X xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx dostupná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx

-0,05

-0,02

0,00

-0,01

-0,02

6

Xxxxxxxx dostupnost k xxxxxxx

X.

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vozidlem

-0,08

-0,08

-0,05

-

-0,10

II.

Příjezd xxxxx xxxxxxxxxxx vozidlem

-0,07

-0,07

-0,04

-

-0,07

III.

Přistup xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

-0,05

-0,05

-0,03

-0,07

-0,05

xX.

Xxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

-0,03

-0,02

-0,02

-0,03

-0,03

X.

Xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx, špatné xxxxxxxxx možnosti; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx

-0,02

0,00

-0,01

-0,02

-0,02

Xx.

Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx parkovací možnosti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VII.

Příjezd xx zpevněné komunikaci, x možností parkování xx xxxxxxx

0,01

0,01

0,00

0,05

0,10

7

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx*

X.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx 1&xxxx;001 x

-0,07

-0,07

-0,01

-0,05

-0,10

XX.

Xxxxxxxx xx 201 do 1&xxxx;000

XXX - xxxxxx xxxxxxxxxx centra xxxx

-0,01 xx -0,06

-0,01 xx 0,06

0

-0,01 xx -0,03

-0,01 xx -0,06

III.

Zastávka xx 200 x xxxxxx

XXX - xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obce

0 až 0,02

0 xx 0,02

0,00

0 xx 0,01

0 xx 0,02

XX.

XXX - xxxxxxx xxxx

0,03

0,03

0,00

0,02

0,03

8

Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx využitelnosti

I.

Nevýhodná xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

-0,01

-0,01

0,00

0,00

-0,03

XX.

Xxx možnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx stavby na xxxxxxx

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

XXX.

Xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx stavby

0,01

0,04

0,01

0,05

0,05

IV.

Výhodná - xxx xxxxxxx xx xxxxxxx x komerční xxxxxxxxxxxxx

0,02

0,08

0,02

0,10

0,10

9

Xxxxxxxxxxxx

X.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx v okolních xxxxxx xxxx x xxxxx

0 xx -0,30

0 xx -0,30

0 až -0,30

0 xx -0,30

0 xx -0,30

II.

Bezproblémové xxxxx

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Xxxxxxxxxxxxxx

X.

Xxxxx xxx je xxxxxx x xxxxx

-0,02

-0,01

0,00

0,00

0,00

XX.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

XXX.

Xxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxx

0,02

0,01

0,00

0,00

0,00

11

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx**

X.

Xxxxx xxxxxxxxx cenu

0 xx -0,30

0 xx -0,30

0 xx -0,30

0 xx -0,30

0 xx -0,30

XX.

Xxx xxxxxxx xxxxx

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

XXX.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx

0 xx 0,30

0 až 0,30

0 xx 0,30

0 xx 0,30

0 až 0,30

Index xxxxxx:

Xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

* X xxxxxx x MHD xx xxxxxxx xxxxxxxx spojení xx xxxxxx obce, x ostatních xxxx xx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx x vzdálenosti zastávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx přirážek x xxxxxx xx xxxxxxx 2 xx 11 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx - 0,80.

** Xxxxxxxx xx kvalitativního xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pásem jednotlivých xxxxx přísluší xx xxxxxxx:

x, f - xxxxxxx xxxx X, X x přílohy č. 8 x xxxxxxxx xxxxx,

x - stavbám pro xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx, rekreační xxxxx, rekreační xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §13, 14, 35 a 36,

x - xxxxxxx xxxx X, C, X, X, X x přílohy č. 8 xxxx xxxxx typu X, X z přílohy č. 9,

x - budovám xxxx X, F, X, X x přílohy č. 8 x halám xxxx X, X z přílohy č. 9.

2. Xxxxx-xx se xxxxx obyvatel x xxxx (xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx sloučením x xxxxx xxxx) xxxxxxxxx se xxxxx §53.

Xxxxx polohy pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, pro výrobu, xxx sklady, dopravu x xxxxx, pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx x. 4

Xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx

XX

Xxxxx xxxxx

Xxxxx

Xxxxx xxxxx

Xxxx x xxxx xxxxxx na xxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx, xxxxxxx a xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1

Xxxx x xxxx užití xxxxxx

X.

Xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx celku

0,80

0,40

0,45

0,60

0,30

2

Převažující xxxxxxxx x okolí xxxxxxx

X.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

0,04

-0,03

0,00

0,00

-0,01

XX.

Xxxxxxxx centra

0,04

-0,02

0 xx 0,08

0,00

-0,01

III.

Rekreační xxxxxxx

0,02

-0,01

0,00

0,00

0,00

XX.

Xxxxxxx xxxxxxx

0,02

0,00

0 xx 0,10

0,00

0,00

X.

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx neuvedené

0,00

0,00

0 až 0,10

0,00

0,01

3

Xxxxxxx napojení pozemku xx inženýrské xxxx xxxx*,**

X.

Xxxxxxx lze xxxxxxx xx všechny xxxx x xxxx xxxx xxxx xxx sítí

0,00

0,00

0,00

0 xx 0,05

0,00

XX.

Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx sítě x xxxx

-0,01

-0,05

0,00

0,00

0,00

XXX.

Xxxxxxx xxxxx napojit xx žádné sítě x obci

-0,02

-0,10

0 xx-0,10

0 xx -0,10

0 xx -0,10

4

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx pozemku (xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx)*

X.

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0 až -0,10

0 xx -0,10

0 xx -0,12

0 až -0,02

-0,01

XX.

Xxxxxxx xx zpevněné xxxxxxxxxx

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

XXX

Xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

0 xx 0,03

0 xx 0,10

0 xx 0,08

0 xx 0,05

0,01

XX.

Xxxxxxx xx zpevněné komunikaci xxx xxxxxxxx dopravu xxxxxx nebo železnice

0,01

0,12

0,10

0,01

0,02

5

Parkovací xxxxxxxx*

X.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

-0,01

-0,05

-0,03

0 xx -0,02

-0,02

XX.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

XXX.

Xxxxxxx xxxxxxxxx možnosti (xx xxxxxxxxx společně xxxxxxxxxxx)

0,02

0,02

0,05

0 xx 0,02

0 xx 0,02

6

Xxxxxxxxx pozemku xxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx využitelnosti

I.

Nevýhodná xxxxxx

0 xx -0,10

0 xx -0,10

0 xx -0,10

0 až -0,10

0 xx -0,10

II.

Poloha bez xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

XXX.

Xxxxxxx poloha

0 až 0,10

0 xx 0,10

0 xx 0,10

0 xx 0,10

0 xx 0,10

XX.

Xxxxxxx xxxxxxxx využívané - (xxxx. xxxxxxx s xxxxxxxxxx těžbou, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx obnovitelných xxxxxx xxxx.)

-

0,11 xx 0,30

-

0,11 xx 0,30

-

7

Vlivy xxxxxxx xxxxxxxxx***

X.

Xxxxx xxxxxxxxx cenu

0 xx -0,30

0 až -0,30

0 xx -0,30

0 xx -0,30

0 až -0,30

XX.

Xxx dalších xxxxx

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

XXX.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx

0 xx 0,30

0 xx 0,30

0 xx 0,30

0 xx 0,30

0 xx 0,30

Index xxxxxx:

Xxxxxxxxx do kvalitativního xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

* U xxxxxxxxx xxxxxx a staveb xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxx hodnota xx xxxxxx).

** U xxxxxxx x povrchovou xxxxxx xx posuzuje xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx základní xxxx xxxx pro xxxxxxx použita.

*** Zařazení xx kvalitativního pásma xxxxx musí xxxxxxxxxx x xxxxxxx odůvodnit xxxxxx xxxxxxx výše xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx:

x - xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §15 x 37,

x - xxxxxxx xxxx X, X, X x přílohy č. 8 x halám xxxx E, X, X, I x přílohy č. 9,

x - xxxxxxx xxxx P, S x přílohy č. 8 x xxxxx xxxx X x X z přílohy č. 9,

x - inženýrským xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §17,

x - budovám xxxx N, O, X x přílohy č. 8 xxxx halám xxxx X, X, M x přílohy č. 9.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx, charakteristiky xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx x. 5

Xxxx

Xxxxxxxxxxxx pásma

Pi

Název znaku

Číslo

Popis xxxxx

Xxxxxxx

1

Xxxxxxxxx a charakter xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, veřejného xxxxxxxxxxxx x xxxx

X.

Xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx letišť v xxxxx 1&xxxx;201 m x xxxx

-0,30

XX.

Xxxxxx xxxxxxxxxx (X. xx III. xxxxx), xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dráhy xxxxxx x xxxxx xx 1 201 x

-0,20

XXX.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx XX. xxxxx (samostatné xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, cesta x chatových xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxx)

-0,25

XX.

Xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxx veřejné xxxxxxxxxxxx)

-0,10

2

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx území

I.

V xxx. xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx *

0,05

II.

V xxx. území mimo xxxxxxx xxxxx obce * x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx

-0,05

XXX.

X xxx. xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx území

-0,30

3

Povrchy

I.

Komunikace se xxxxxxxxx xxxxxxxx

0,00

XX.

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx povrchem

-0,03

III.

Veřejné parky xxxx xxxxxxx zeleň

0,00

4

Vlivy xxxxxxx xxxxxxxxx**

X.

Xxxxx zvyšující xxxx - (xxxx. xxxxxxxxx xxxxx, venkovní xxxxxx)

0,01 až 0,30

II.

Bez xxxxxxx xxxxx

0,00

XXX.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx

-0,01 xx -0,30

5

Komerční xxxxxxx

X.

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

0,30

XX.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

0,90 až 1,15

XXX.

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxxx pohonných hmot, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx…)

1,16 xx 1,60

Xxxxx:

* Xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx katastrální xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx nebo úřad xxxx (x xxxx xxxxxxxxxxxxx x příloze č. 2 xxxxxx x. 1, x xxxx Xxxx xxxxxx x. 2), x výjimkou xxxx Xxxxxx - Xxxxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx částí xxxxxxxxxxx xxxxx Frýdek x xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx.

** Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx pásma znaku xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

Příloha x. 4 x vyhlášce x. 441/2013 Xx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pozemků xxxxx XXXX

&xxxx;
XXXX
&xxxx;
Xx/x2
&xxxx;
&xxxx;
XXXX
&xxxx;
Xx/x2
&xxxx;
&xxxx;
XXXX
&xxxx;
Xx/x2
&xxxx;
&xxxx;
XXXX
&xxxx;
Xx/x2
&xxxx;
&xxxx;
XXXX
&xxxx;
Xx/x2
&xxxx;
00100
&xxxx;
16,77
&xxxx;
&xxxx;
02253
&xxxx;
4,34
&xxxx;
&xxxx;
04099
&xxxx;
1,17
&xxxx;
&xxxx;
10600
&xxxx;
11,60
&xxxx;
&xxxx;
12143
&xxxx;
2,21
&xxxx;
00110
&xxxx;
14,94
&xxxx;
&xxxx;
02310
&xxxx;
6,16
&xxxx;
&xxxx;
04167
&xxxx;
1,17
&xxxx;
&xxxx;
10602
&xxxx;
9,73
&xxxx;
&xxxx;
12152
&xxxx;
2,64
&xxxx;
00112
&xxxx;
12,88
&xxxx;
&xxxx;
02312
&xxxx;
5,30
&xxxx;
&xxxx;
04168
&xxxx;
1,17
&xxxx;
&xxxx;
10610
&xxxx;
9,93
&xxxx;
&xxxx;
12153
&xxxx;
2,36
&xxxx;
00300
&xxxx;
18,10
&xxxx;
&xxxx;
02313
&xxxx;
4,98
&xxxx;
&xxxx;
04177
&xxxx;
1,18
&xxxx;
&xxxx;
10612
&xxxx;
8,29
&xxxx;
&xxxx;
12210
&xxxx;
4,97
&xxxx;
00401
&xxxx;
7,32
&xxxx;
&xxxx;
02411
&xxxx;
7,65
&xxxx;
&xxxx;
04178
&xxxx;
1,17
&xxxx;
&xxxx;
10640
&xxxx;
7,93
&xxxx;
&xxxx;
12212
&xxxx;
3,88
&xxxx;
00411
&xxxx;
6,44
&xxxx;
&xxxx;
02414
&xxxx;
4,10
&xxxx;
&xxxx;
04189
&xxxx;
1,16
&xxxx;
&xxxx;
10650
&xxxx;
8,47
&xxxx;
&xxxx;
12213
&xxxx;
3,44
&xxxx;
00501
&xxxx;
9,18
&xxxx;
&xxxx;
02441
&xxxx;
4,69
&xxxx;
&xxxx;
04199
&xxxx;
1,17
&xxxx;
&xxxx;
10700
&xxxx;
10,21
&xxxx;
&xxxx;
12242
&xxxx;
2,78
&xxxx;
00511
&xxxx;
7,50
&xxxx;
&xxxx;
02444
&xxxx;
2,28
&xxxx;
&xxxx;
05500
&xxxx;
8,40
&xxxx;
&xxxx;
10710
&xxxx;
8,99
&xxxx;
&xxxx;
12243
&xxxx;
2,55
&xxxx;
00600
&xxxx;
12,79
&xxxx;
&xxxx;
02451
&xxxx;
5,91
&xxxx;
&xxxx;
05600
&xxxx;
14,95
&xxxx;
&xxxx;
10740
&xxxx;
6,85
&xxxx;
&xxxx;
12252
&xxxx;
3,14
&xxxx;
00602
&xxxx;
11,38
&xxxx;
&xxxx;
02454
&xxxx;
2,83
&xxxx;
&xxxx;
05700
&xxxx;
13,82
&xxxx;
&xxxx;
10750
&xxxx;
7,30
&xxxx;
&xxxx;
12253
&xxxx;
2,72
&xxxx;
00610
&xxxx;
11,73
&xxxx;
&xxxx;
02901
&xxxx;
8,18
&xxxx;
&xxxx;
05800
&xxxx;
12,29
&xxxx;
&xxxx;
10800
&xxxx;
11,26
&xxxx;
&xxxx;
12310
&xxxx;
5,05
&xxxx;
00612
&xxxx;
9,68
&xxxx;
&xxxx;
02904
&xxxx;
5,06
&xxxx;
&xxxx;
05900
&xxxx;
9,73
&xxxx;
&xxxx;
10810
&xxxx;
9,68
&xxxx;
&xxxx;
12312
&xxxx;
4,07
&xxxx;
00640
&xxxx;
8,90
&xxxx;
&xxxx;
02911
&xxxx;
7,11
&xxxx;
&xxxx;
06000
&xxxx;
17,37
&xxxx;
&xxxx;
10840
&xxxx;
7,30
&xxxx;
&xxxx;
12313
&xxxx;
3,68
&xxxx;
00650
&xxxx;
9,83
&xxxx;
&xxxx;
02914
&xxxx;
4,00
&xxxx;
&xxxx;
06100
&xxxx;
15,06
&xxxx;
&xxxx;
10850
&xxxx;
7,85
&xxxx;
&xxxx;
12501
&xxxx;
9,56
&xxxx;
00700
&xxxx;
14,10
&xxxx;
&xxxx;
02941
&xxxx;
4,39
&xxxx;
&xxxx;
06200
&xxxx;
13,73
&xxxx;
&xxxx;
11000
&xxxx;
14,73
&xxxx;
&xxxx;
12504
&xxxx;
6,09
&xxxx;
00710
&xxxx;
12,55
&xxxx;
&xxxx;
02944
&xxxx;
2,19
&xxxx;
&xxxx;
06300
&xxxx;
4,75
&xxxx;
&xxxx;
11010
&xxxx;
13,42
&xxxx;
&xxxx;
12511
&xxxx;
7,89
&xxxx;
00740
&xxxx;
9,46
&xxxx;
&xxxx;
02951
&xxxx;
5,25
&xxxx;
&xxxx;
06401
&xxxx;
5,66
&xxxx;
&xxxx;
11100
&xxxx;
12,69
&xxxx;
&xxxx;
12514
&xxxx;
5,02
&xxxx;
00750
&xxxx;
10,37
&xxxx;
&xxxx;
02954
&xxxx;
2,62
&xxxx;
&xxxx;
06411
&xxxx;
5,07
&xxxx;
&xxxx;
11110
&xxxx;
11,09
&xxxx;
&xxxx;
12541
&xxxx;
6,24
&xxxx;
00800
&xxxx;
13,59
&xxxx;
&xxxx;
03201
&xxxx;
6,46
&xxxx;
&xxxx;
06501
&xxxx;
2,78
&xxxx;
&xxxx;
11112
&xxxx;
9,43
&xxxx;
&xxxx;
12544
&xxxx;
3,38
&xxxx;
00810
&xxxx;
11,80
&xxxx;
&xxxx;
03204
&xxxx;
3,10
&xxxx;
&xxxx;
06511
&xxxx;
2,68
&xxxx;
&xxxx;
11300
&xxxx;
10,94
&xxxx;
&xxxx;
12551
&xxxx;
6,74
&xxxx;
00840
&xxxx;
8,42
&xxxx;
&xxxx;
03221
&xxxx;
4,55
&xxxx;
&xxxx;
06601
&xxxx;
1,48
&xxxx;
&xxxx;
11310
&xxxx;
9,76
&xxxx;
&xxxx;
12554
&xxxx;
3,68
&xxxx;
00850
&xxxx;
10,08
&xxxx;
&xxxx;
03224
&xxxx;
2,28
&xxxx;
&xxxx;
06701
&xxxx;
1,48
&xxxx;
&xxxx;
11313
&xxxx;
6,88
&xxxx;
&xxxx;
12601
&xxxx;
7,55
&xxxx;
01811
&xxxx;
8,61
&xxxx;
&xxxx;
03231
&xxxx;
5,33
&xxxx;
&xxxx;
06811
&xxxx;
1,47
&xxxx;
&xxxx;
11400
&xxxx;
12,87
&xxxx;
&xxxx;
12604
&xxxx;
4,49
&xxxx;
01901
&xxxx;
10,92
&xxxx;
&xxxx;
03234
&xxxx;
2,44
&xxxx;
&xxxx;
06841
&xxxx;
1,40
&xxxx;
&xxxx;
11410
&xxxx;
11,99
&xxxx;
&xxxx;
12611
&xxxx;
6,42
&xxxx;
01904
&xxxx;
7,40
&xxxx;
&xxxx;
03241
&xxxx;
2,82
&xxxx;
&xxxx;
06901
&xxxx;
1,76
&xxxx;
&xxxx;
11440
&xxxx;
9,75
&xxxx;
&xxxx;
12614
&xxxx;
3,44
&xxxx;
01911
&xxxx;
9,95
&xxxx;
&xxxx;
03244
&xxxx;
1,66
&xxxx;
&xxxx;
07001
&xxxx;
4,99
&xxxx;
&xxxx;
11450
&xxxx;
10,31
&xxxx;
&xxxx;
12641
&xxxx;
4,66
&xxxx;
01914
&xxxx;
6,50
&xxxx;
&xxxx;
03251
&xxxx;
3,75
&xxxx;
&xxxx;
07101
&xxxx;
4,13
&xxxx;
&xxxx;
11811
&xxxx;
8,13
&xxxx;
&xxxx;
12644
&xxxx;
2,31
&xxxx;
01941
&xxxx;
6,96
&xxxx;
&xxxx;
03254
&xxxx;
1,96
&xxxx;
&xxxx;
07201
&xxxx;
1,79
&xxxx;
&xxxx;
11814
&xxxx;
5,49
&xxxx;
&xxxx;
12651
&xxxx;
5,20
&xxxx;
01944
&xxxx;
3,99
&xxxx;
&xxxx;
03715
&xxxx;
1,89
&xxxx;
&xxxx;
07311
&xxxx;
1,30
&xxxx;
&xxxx;
11841
&xxxx;
6,57
&xxxx;
&xxxx;
12654
&xxxx;
2,52
&xxxx;
01951
&xxxx;
8,47
&xxxx;
&xxxx;
03716
&xxxx;
1,56
&xxxx;
&xxxx;
07313
&xxxx;
1,28
&xxxx;
&xxxx;
11844
&xxxx;
3,91
&xxxx;
&xxxx;
12801
&xxxx;
9,00
&xxxx;
01954
&xxxx;
5,06
&xxxx;
&xxxx;
03745
&xxxx;
1,41
&xxxx;
&xxxx;
07341
&xxxx;
1,26
&xxxx;
&xxxx;
11851
&xxxx;
7,11
&xxxx;
&xxxx;
12804
&xxxx;
5,56
&xxxx;
02001
&xxxx;
8,17
&xxxx;
&xxxx;
03746
&xxxx;
1,20
&xxxx;
&xxxx;
07343
&xxxx;
1,25
&xxxx;
&xxxx;
11854
&xxxx;
4,22
&xxxx;
&xxxx;
12811
&xxxx;
7,38
&xxxx;
02004
&xxxx;
5,76
&xxxx;
&xxxx;
03755
&xxxx;
1,65
&xxxx;
&xxxx;
07411
&xxxx;
1,30
&xxxx;
&xxxx;
11901
&xxxx;
9,85
&xxxx;
&xxxx;
12814
&xxxx;
4,54
&xxxx;
02011
&xxxx;
7,34
&xxxx;
&xxxx;
03756
&xxxx;
1,32
&xxxx;
&xxxx;
07413
&xxxx;
1,28
&xxxx;
&xxxx;
11904
&xxxx;
6,39
&xxxx;
&xxxx;
12841
&xxxx;
5,52
&xxxx;
02014
&xxxx;
4,74
&xxxx;
&xxxx;
03815
&xxxx;
2,02
&xxxx;
&xxxx;
07441
&xxxx;
1,26
&xxxx;
&xxxx;
11911
&xxxx;
8,79
&xxxx;
&xxxx;
12844
&xxxx;
2,74
&xxxx;
02041
&xxxx;
5,47
&xxxx;
&xxxx;
03816
&xxxx;
1,67
&xxxx;
&xxxx;
07443
&xxxx;
1,25
&xxxx;
&xxxx;
11914
&xxxx;
5,22
&xxxx;
&xxxx;
12851
&xxxx;
6,09
&xxxx;
02044
&xxxx;
2,86
&xxxx;
&xxxx;
03845
&xxxx;
1,51
&xxxx;
&xxxx;
07541
&xxxx;
1,40
&xxxx;
&xxxx;
11941
&xxxx;
6,29
&xxxx;
&xxxx;
12854
&xxxx;
3,13
&xxxx;
02051
&xxxx;
6,26
&xxxx;
&xxxx;
03846
&xxxx;
1,25
&xxxx;
&xxxx;
07543
&xxxx;
1,39
&xxxx;
&xxxx;
11944
&xxxx;
3,30
&xxxx;
&xxxx;
12901
&xxxx;
7,55
&xxxx;
02054
&xxxx;
3,65
&xxxx;
&xxxx;
03855
&xxxx;
1,76
&xxxx;
&xxxx;
07641
&xxxx;
1,40
&xxxx;
&xxxx;
11951
&xxxx;
6,94
&xxxx;
&xxxx;
12904
&xxxx;
4,57
&xxxx;
02110
&xxxx;
5,41
&xxxx;
&xxxx;
03856
&xxxx;
1,40
&xxxx;
&xxxx;
07643
&xxxx;
1,39
&xxxx;
&xxxx;
11954
&xxxx;
3,83
&xxxx;
&xxxx;
12911
&xxxx;
6,56
&xxxx;
02112
&xxxx;
4,73
&xxxx;
&xxxx;
03909
&xxxx;
1,18
&xxxx;
&xxxx;
07769
&xxxx;
1,16
&xxxx;
&xxxx;
12001
&xxxx;
7,12
&xxxx;
&xxxx;
12914
&xxxx;
3,58
&xxxx;
02113
&xxxx;
4,26
&xxxx;
&xxxx;
03919
&xxxx;
1,18
&xxxx;
&xxxx;
07789
&xxxx;
1,15
&xxxx;
&xxxx;
12004
&xxxx;
4,49
&xxxx;
&xxxx;
12941
&xxxx;
4,71
&xxxx;
02142
&xxxx;
3,25
&xxxx;
&xxxx;
03929
&xxxx;
1,17
&xxxx;
&xxxx;
07869
&xxxx;
1,16
&xxxx;
&xxxx;
12011
&xxxx;
6,14
&xxxx;
&xxxx;
12944
&xxxx;
2,35
&xxxx;
02143
&xxxx;
2,68
&xxxx;
&xxxx;
03939
&xxxx;
1,18
&xxxx;
&xxxx;
07889
&xxxx;
1,15
&xxxx;
&xxxx;
12014
&xxxx;
3,43
&xxxx;
&xxxx;
12951
&xxxx;
5,23
&xxxx;
02152
&xxxx;
3,95
&xxxx;
&xxxx;
03949
&xxxx;
1,17
&xxxx;
&xxxx;
10100
&xxxx;
14,57
&xxxx;
&xxxx;
12041
&xxxx;
4,57
&xxxx;
&xxxx;
12954
&xxxx;
2,56
&xxxx;
02153
&xxxx;
3,48
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
10110
&xxxx;
13,46
&xxxx;
&xxxx;
12044
&xxxx;
2,40
&xxxx;
&xxxx;
13001
&xxxx;
8,43
&xxxx;
02210
&xxxx;
6,53
&xxxx;
&xxxx;
03969
&xxxx;
1,16
&xxxx;
&xxxx;
10112
&xxxx;
11,03
&xxxx;
&xxxx;
12051
&xxxx;
5,13
&xxxx;
&xxxx;
13004
&xxxx;
5,35
&xxxx;
02212
&xxxx;
5,82
&xxxx;
&xxxx;
04067
&xxxx;
1,17
&xxxx;
&xxxx;
10300
&xxxx;
15,07
&xxxx;
&xxxx;
12054
&xxxx;
2,63
&xxxx;
&xxxx;
13011
&xxxx;
7,24
&xxxx;
02213
&xxxx;
5,14
&xxxx;
&xxxx;
04068
&xxxx;
1,17
&xxxx;
&xxxx;
10401
&xxxx;
6,03
&xxxx;
&xxxx;
12110
&xxxx;
4,03
&xxxx;
&xxxx;
13014
&xxxx;
4,52
&xxxx;
02242
&xxxx;
4,10
&xxxx;
&xxxx;
04077
&xxxx;
1,18
&xxxx;
&xxxx;
10411
&xxxx;
5,17
&xxxx;
&xxxx;
12112
&xxxx;
3,20
&xxxx;
&xxxx;
13041
&xxxx;
5,46
&xxxx;
02243
&xxxx;
3,71
&xxxx;
&xxxx;
04078
&xxxx;
1,17
&xxxx;
&xxxx;
10501
&xxxx;
7,82
&xxxx;
&xxxx;
12113
&xxxx;
2,76
&xxxx;
&xxxx;
13044
&xxxx;
2,71
&xxxx;
02252
&xxxx;
4,73
&xxxx;
&xxxx;
04089
&xxxx;
1,16
&xxxx;
&xxxx;
10511
&xxxx;
6,11
&xxxx;
&xxxx;
12142
&xxxx;
2,39
&xxxx;
&xxxx;
13051
&xxxx;
6,10
&xxxx;
XXXX
&xxxx;
Xx/x2
&xxxx;
&xxxx;
XXXX
&xxxx;
Xx/x2
&xxxx;
&xxxx;
XXXX
&xxxx;
Xx/x2
&xxxx;
&xxxx;
XXXX
&xxxx;
Xx/x2
&xxxx;
&xxxx;
XXXX
&xxxx;
Xx/x2
&xxxx;
13054
&xxxx;
2,89
&xxxx;
&xxxx;
14089
&xxxx;
1,16
&xxxx;
&xxxx;
17769
&xxxx;
1,16
&xxxx;
&xxxx;
21552
&xxxx;
9,23
&xxxx;
&xxxx;
22601
&xxxx;
9,07
&xxxx;
13101
&xxxx;
5,43
&xxxx;
&xxxx;
14099
&xxxx;
1,17
&xxxx;
&xxxx;
17789
&xxxx;
1,15
&xxxx;
&xxxx;
21553
&xxxx;
8,21
&xxxx;
&xxxx;
22604
&xxxx;
5,91
&xxxx;
13104
&xxxx;
3,81
&xxxx;
&xxxx;
14167
&xxxx;
1,18
&xxxx;
&xxxx;
17869
&xxxx;
1,16
&xxxx;
&xxxx;
21602
&xxxx;
8,02
&xxxx;
&xxxx;
22611
&xxxx;
7,69
&xxxx;
13111
&xxxx;
4,82
&xxxx;
&xxxx;
14168
&xxxx;
1,17
&xxxx;
&xxxx;
17889
&xxxx;
1,15
&xxxx;
&xxxx;
21700
&xxxx;
6,86
&xxxx;
&xxxx;
22614
&xxxx;
4,90
&xxxx;
13114
&xxxx;
3,14
&xxxx;
&xxxx;
14177
&xxxx;
1,18
&xxxx;
&xxxx;
20100
&xxxx;
17,22
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
22641
&xxxx;
6,03
&xxxx;
13121
&xxxx;
4,65
&xxxx;
&xxxx;
14178
&xxxx;
1,17
&xxxx;
&xxxx;
20110
&xxxx;
15,43
&xxxx;
&xxxx;
21720
&xxxx;
6,00
&xxxx;
&xxxx;
22644
&xxxx;
3,14
&xxxx;
13124
&xxxx;
2,88
&xxxx;
&xxxx;
14189
&xxxx;
1,16
&xxxx;
&xxxx;
20112
&xxxx;
13,67
&xxxx;
&xxxx;
21730
&xxxx;
6,17
&xxxx;
&xxxx;
22651
&xxxx;
6,57
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
14199
&xxxx;
1,17
&xxxx;
&xxxx;
20200
&xxxx;
17,15
&xxxx;
&xxxx;
21811
&xxxx;
8,34
&xxxx;
&xxxx;
22654
&xxxx;
3,51
&xxxx;
13134
&xxxx;
3,14
&xxxx;
&xxxx;
15001
&xxxx;
7,23
&xxxx;
&xxxx;
20210
&xxxx;
15,51
&xxxx;
&xxxx;
21814
&xxxx;
5,61
&xxxx;
&xxxx;
22801
&xxxx;
11,33
&xxxx;
13141
&xxxx;
3,69
&xxxx;
&xxxx;
15004
&xxxx;
4,52
&xxxx;
&xxxx;
20212
&xxxx;
13,85
&xxxx;
&xxxx;
21841
&xxxx;
6,74
&xxxx;
&xxxx;
22804
&xxxx;
7,94
&xxxx;
13144
&xxxx;
2,29
&xxxx;
&xxxx;
15011
&xxxx;
6,24
&xxxx;
&xxxx;
20300
&xxxx;
17,91
&xxxx;
&xxxx;
21844
&xxxx;
3,85
&xxxx;
&xxxx;
22811
&xxxx;
9,85
&xxxx;
13151
&xxxx;
3,87
&xxxx;
&xxxx;
15014
&xxxx;
3,46
&xxxx;
&xxxx;
20401
&xxxx;
7,91
&xxxx;
&xxxx;
21851
&xxxx;
7,12
&xxxx;
&xxxx;
22814
&xxxx;
6,40
&xxxx;
13154
&xxxx;
2,54
&xxxx;
&xxxx;
15041
&xxxx;
4,59
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
21854
&xxxx;
4,54
&xxxx;
&xxxx;
22841
&xxxx;
8,03
&xxxx;
13201
&xxxx;
4,61
&xxxx;
&xxxx;
15044
&xxxx;
2,64
&xxxx;
&xxxx;
20501
&xxxx;
10,09
&xxxx;
&xxxx;
21901
&xxxx;
11,32
&xxxx;
&xxxx;
22844
&xxxx;
4,78
&xxxx;
13204
&xxxx;
2,87
&xxxx;
&xxxx;
15051
&xxxx;
5,13
&xxxx;
&xxxx;
20511
&xxxx;
8,73
&xxxx;
&xxxx;
21904
&xxxx;
7,40
&xxxx;
&xxxx;
22851
&xxxx;
8,30
&xxxx;
13221
&xxxx;
3,66
&xxxx;
&xxxx;
15054
&xxxx;
2,82
&xxxx;
&xxxx;
20600
&xxxx;
13,77
&xxxx;
&xxxx;
21911
&xxxx;
9,82
&xxxx;
&xxxx;
22854
&xxxx;
5,30
&xxxx;
13224
&xxxx;
2,48
&xxxx;
&xxxx;
15111
&xxxx;
4,86
&xxxx;
&xxxx;
20602
&xxxx;
12,07
&xxxx;
&xxxx;
21914
&xxxx;
6,46
&xxxx;
&xxxx;
22901
&xxxx;
9,58
&xxxx;
13231
&xxxx;
3,93
&xxxx;
&xxxx;
15113
&xxxx;
3,40
&xxxx;
&xxxx;
20610
&xxxx;
12,35
&xxxx;
&xxxx;
21941
&xxxx;
8,10
&xxxx;
&xxxx;
22904
&xxxx;
6,40
&xxxx;
13234
&xxxx;
2,55
&xxxx;
&xxxx;
15411
&xxxx;
4,13
&xxxx;
&xxxx;
20612
&xxxx;
10,43
&xxxx;
&xxxx;
21944
&xxxx;
4,69
&xxxx;
&xxxx;
22911
&xxxx;
8,18
&xxxx;
13241
&xxxx;
2,82
&xxxx;
&xxxx;
15441
&xxxx;
2,71
&xxxx;
&xxxx;
20640
&xxxx;
10,17
&xxxx;
&xxxx;
21951
&xxxx;
8,44
&xxxx;
&xxxx;
22914
&xxxx;
5,40
&xxxx;
13244
&xxxx;
1,96
&xxxx;
&xxxx;
15451
&xxxx;
2,94
&xxxx;
&xxxx;
20650
&xxxx;
11,05
&xxxx;
&xxxx;
21954
&xxxx;
5,06
&xxxx;
&xxxx;
22941
&xxxx;
6,52
&xxxx;
13251
&xxxx;
3,03
&xxxx;
&xxxx;
15500
&xxxx;
7,51
&xxxx;
&xxxx;
20700
&xxxx;
12,98
&xxxx;
&xxxx;
22001
&xxxx;
8,01
&xxxx;
&xxxx;
22944
&xxxx;
3,71
&xxxx;
13254
&xxxx;
2,09
&xxxx;
&xxxx;
15600
&xxxx;
13,11
&xxxx;
&xxxx;
20710
&xxxx;
12,00
&xxxx;
&xxxx;
22004
&xxxx;
5,68
&xxxx;
&xxxx;
22951
&xxxx;
6,97
&xxxx;
13301
&xxxx;
8,53
&xxxx;
&xxxx;
15700
&xxxx;
11,00
&xxxx;
&xxxx;
20740
&xxxx;
9,65
&xxxx;
&xxxx;
22011
&xxxx;
7,26
&xxxx;
&xxxx;
22954
&xxxx;
4,12
&xxxx;
13304
&xxxx;
5,41
&xxxx;
&xxxx;
15800
&xxxx;
10,05
&xxxx;
&xxxx;
20750
&xxxx;
10,21
&xxxx;
&xxxx;
22014
&xxxx;
4,89
&xxxx;
&xxxx;
23001
&xxxx;
9,98
&xxxx;
13311
&xxxx;
7,13
&xxxx;
&xxxx;
15900
&xxxx;
7,81
&xxxx;
&xxxx;
20800
&xxxx;
13,26
&xxxx;
&xxxx;
22041
&xxxx;
5,77
&xxxx;
&xxxx;
23004
&xxxx;
6,95
&xxxx;
13314
&xxxx;
4,27
&xxxx;
&xxxx;
16000
&xxxx;
15,05
&xxxx;
&xxxx;
20810
&xxxx;
11,78
&xxxx;
&xxxx;
22044
&xxxx;
3,35
&xxxx;
&xxxx;
23011
&xxxx;
8,72
&xxxx;
13341
&xxxx;
5,40
&xxxx;
&xxxx;
16100
&xxxx;
13,87
&xxxx;
&xxxx;
20840
&xxxx;
9,44
&xxxx;
&xxxx;
22051
&xxxx;
6,10
&xxxx;
&xxxx;
23014
&xxxx;
5,77
&xxxx;
13344
&xxxx;
3,05
&xxxx;
&xxxx;
16200
&xxxx;
10,39
&xxxx;
&xxxx;
20850
&xxxx;
10,09
&xxxx;
&xxxx;
22054
&xxxx;
3,65
&xxxx;
&xxxx;
23041
&xxxx;
7,05
&xxxx;
13351
&xxxx;
5,78
&xxxx;
&xxxx;
16300
&xxxx;
4,74
&xxxx;
&xxxx;
20900
&xxxx;
17,26
&xxxx;
&xxxx;
22110
&xxxx;
4,81
&xxxx;
&xxxx;
23044
&xxxx;
4,12
&xxxx;
13354
&xxxx;
3,25
&xxxx;
&xxxx;
16401
&xxxx;
4,89
&xxxx;
&xxxx;
20910
&xxxx;
15,59
&xxxx;
&xxxx;
22112
&xxxx;
3,93
&xxxx;
&xxxx;
23051
&xxxx;
7,34
&xxxx;
13715
&xxxx;
1,76
&xxxx;
&xxxx;
16411
&xxxx;
4,47
&xxxx;
&xxxx;
21000
&xxxx;
15,82
&xxxx;
&xxxx;
22113
&xxxx;
3,41
&xxxx;
&xxxx;
23054
&xxxx;
4,78
&xxxx;
13716
&xxxx;
1,35
&xxxx;
&xxxx;
16501
&xxxx;
2,66
&xxxx;
&xxxx;
21010
&xxxx;
14,64
&xxxx;
&xxxx;
22142
&xxxx;
2,82
&xxxx;
&xxxx;
23101
&xxxx;
6,78
&xxxx;
13745
&xxxx;
1,38
&xxxx;
&xxxx;
16511
&xxxx;
2,57
&xxxx;
&xxxx;
21100
&xxxx;
14,87
&xxxx;
&xxxx;
22143
&xxxx;
2,56
&xxxx;
&xxxx;
23104
&xxxx;
5,04
&xxxx;
13746
&xxxx;
1,20
&xxxx;
&xxxx;
16601
&xxxx;
2,95
&xxxx;
&xxxx;
21110
&xxxx;
13,65
&xxxx;
&xxxx;
22152
&xxxx;
2,98
&xxxx;
&xxxx;
23111
&xxxx;
6,05
&xxxx;
13755
&xxxx;
1,51
&xxxx;
&xxxx;
16701
&xxxx;
1,45
&xxxx;
&xxxx;
21200
&xxxx;
14,48
&xxxx;
&xxxx;
22153
&xxxx;
2,73
&xxxx;
&xxxx;
23114
&xxxx;
4,21
&xxxx;
13756
&xxxx;
1,25
&xxxx;
&xxxx;
16811
&xxxx;
1,43
&xxxx;
&xxxx;
21210
&xxxx;
13,01
&xxxx;
&xxxx;
22210
&xxxx;
5,53
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
13815
&xxxx;
1,85
&xxxx;
&xxxx;
16841
&xxxx;
1,39
&xxxx;
&xxxx;
21212
&xxxx;
11,14
&xxxx;
&xxxx;
22212
&xxxx;
4,47
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
13816
&xxxx;
1,50
&xxxx;
&xxxx;
16901
&xxxx;
1,70
&xxxx;
&xxxx;
21213
&xxxx;
10,35
&xxxx;
&xxxx;
22213
&xxxx;
4,18
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
13845
&xxxx;
1,53
&xxxx;
&xxxx;
17001
&xxxx;
4,16
&xxxx;
&xxxx;
21300
&xxxx;
12,17
&xxxx;
&xxxx;
22242
&xxxx;
3,51
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
13846
&xxxx;
1,23
&xxxx;
&xxxx;
17101
&xxxx;
3,29
&xxxx;
&xxxx;
21310
&xxxx;
10,90
&xxxx;
&xxxx;
22243
&xxxx;
3,03
&xxxx;
&xxxx;
23141
&xxxx;
4,97
&xxxx;
13855
&xxxx;
1,58
&xxxx;
&xxxx;
17201
&xxxx;
1,74
&xxxx;
&xxxx;
21313
&xxxx;
7,82
&xxxx;
&xxxx;
22252
&xxxx;
3,79
&xxxx;
&xxxx;
23144
&xxxx;
3,27
&xxxx;
13856
&xxxx;
1,31
&xxxx;
&xxxx;
17311
&xxxx;
1,28
&xxxx;
&xxxx;
21400
&xxxx;
14,37
&xxxx;
&xxxx;
22253
&xxxx;
3,41
&xxxx;
&xxxx;
23151
&xxxx;
5,31
&xxxx;
13909
&xxxx;
1,18
&xxxx;
&xxxx;
17313
&xxxx;
1,26
&xxxx;
&xxxx;
21410
&xxxx;
12,88
&xxxx;
&xxxx;
22310
&xxxx;
5,76
&xxxx;
&xxxx;
23154
&xxxx;
3,58
&xxxx;
13919
&xxxx;
1,17
&xxxx;
&xxxx;
17341
&xxxx;
1,25
&xxxx;
&xxxx;
21440
&xxxx;
10,68
&xxxx;
&xxxx;
22312
&xxxx;
4,99
&xxxx;
&xxxx;
23201
&xxxx;
5,94
&xxxx;
13929
&xxxx;
1,17
&xxxx;
&xxxx;
17343
&xxxx;
1,25
&xxxx;
&xxxx;
21450
&xxxx;
11,16
&xxxx;
&xxxx;
22313
&xxxx;
4,51
&xxxx;
&xxxx;
23204
&xxxx;
4,30
&xxxx;
13939
&xxxx;
1,17
&xxxx;
&xxxx;
17411
&xxxx;
1,28
&xxxx;
&xxxx;
21500
&xxxx;
13,95
&xxxx;
&xxxx;
22501
&xxxx;
10,89
&xxxx;
&xxxx;
23221
&xxxx;
5,12
&xxxx;
13949
&xxxx;
1,17
&xxxx;
&xxxx;
17413
&xxxx;
1,26
&xxxx;
&xxxx;
21510
&xxxx;
12,34
&xxxx;
&xxxx;
22504
&xxxx;
7,28
&xxxx;
&xxxx;
23224
&xxxx;
3,61
&xxxx;
13959
&xxxx;
1,17
&xxxx;
&xxxx;
17441
&xxxx;
1,25
&xxxx;
&xxxx;
21512
&xxxx;
10,54
&xxxx;
&xxxx;
22511
&xxxx;
9,75
&xxxx;
&xxxx;
23231
&xxxx;
5,40
&xxxx;
13969
&xxxx;
1,16
&xxxx;
&xxxx;
17443
&xxxx;
1,25
&xxxx;
&xxxx;
21513
&xxxx;
9,49
&xxxx;
&xxxx;
22514
&xxxx;
6,29
&xxxx;
&xxxx;
23234
&xxxx;
3,71
&xxxx;
14067
&xxxx;
1,18
&xxxx;
&xxxx;
17541
&xxxx;
1,39
&xxxx;
&xxxx;
21540
&xxxx;
10,11
&xxxx;
&xxxx;
22541
&xxxx;
7,34
&xxxx;
&xxxx;
23241
&xxxx;
4,22
&xxxx;
14068
&xxxx;
1,17
&xxxx;
&xxxx;
17543
&xxxx;
1,38
&xxxx;
&xxxx;
21542
&xxxx;
8,56
&xxxx;
&xxxx;
22544
&xxxx;
4,20
&xxxx;
&xxxx;
23244
&xxxx;
2,72
&xxxx;
14077
&xxxx;
1,18
&xxxx;
&xxxx;
17641
&xxxx;
1,39
&xxxx;
&xxxx;
21543
&xxxx;
7,28
&xxxx;
&xxxx;
22551
&xxxx;
8,34
&xxxx;
&xxxx;
23251
&xxxx;
4,43
&xxxx;
14078
&xxxx;
1,17
&xxxx;
&xxxx;
17643
&xxxx;
1,38
&xxxx;
&xxxx;
21550
&xxxx;
10,56
&xxxx;
&xxxx;
22554
&xxxx;
4,92
&xxxx;
&xxxx;
23254
&xxxx;
2,99
&xxxx;
XXXX
&xxxx;
Xx/x2
&xxxx;
&xxxx;
XXXX
&xxxx;
Xx/x2
&xxxx;
&xxxx;
XXXX
&xxxx;
Xx/x2
&xxxx;
&xxxx;
XXXX
&xxxx;
Xx/x2
&xxxx;
&xxxx;
XXXX
&xxxx;
Xx/x2
&xxxx;
23301
&xxxx;
10,45
&xxxx;
&xxxx;
24753
&xxxx;
3,61
&xxxx;
&xxxx;
27313
&xxxx;
1,41
&xxxx;
&xxxx;
31410
&xxxx;
14,34
&xxxx;
&xxxx;
32313
&xxxx;
5,85
&xxxx;
23304
&xxxx;
6,45
&xxxx;
&xxxx;
24811
&xxxx;
7,78
&xxxx;
&xxxx;
27341
&xxxx;
1,39
&xxxx;
&xxxx;
31440
&xxxx;
12,56
&xxxx;
&xxxx;
32411
&xxxx;
8,79
&xxxx;
23311
&xxxx;
9,03
&xxxx;
&xxxx;
24814
&xxxx;
4,94
&xxxx;
&xxxx;
27343
&xxxx;
1,35
&xxxx;
&xxxx;
31450
&xxxx;
12,56
&xxxx;
&xxxx;
32414
&xxxx;
6,19
&xxxx;
23314
&xxxx;
5,36
&xxxx;
&xxxx;
24841
&xxxx;
6,61
&xxxx;
&xxxx;
27411
&xxxx;
1,43
&xxxx;
&xxxx;
31500
&xxxx;
15,39
&xxxx;
&xxxx;
32441
&xxxx;
7,66
&xxxx;
23341
&xxxx;
7,09
&xxxx;
&xxxx;
24844
&xxxx;
3,25
&xxxx;
&xxxx;
27413
&xxxx;
1,41
&xxxx;
&xxxx;
31510
&xxxx;
14,18
&xxxx;
&xxxx;
32444
&xxxx;
5,30
&xxxx;
23344
&xxxx;
3,54
&xxxx;
&xxxx;
24851
&xxxx;
6,11
&xxxx;
&xxxx;
27441
&xxxx;
1,39
&xxxx;
&xxxx;
31512
&xxxx;
12,24
&xxxx;
&xxxx;
32451
&xxxx;
7,66
&xxxx;
23351
&xxxx;
7,50
&xxxx;
&xxxx;
24854
&xxxx;
3,60
&xxxx;
&xxxx;
27443
&xxxx;
1,35
&xxxx;
&xxxx;
31513
&xxxx;
11,32
&xxxx;
&xxxx;
32454
&xxxx;
5,30
&xxxx;
23354
&xxxx;
3,87
&xxxx;
&xxxx;
25001
&xxxx;
7,70
&xxxx;
&xxxx;
27541
&xxxx;
1,39
&xxxx;
&xxxx;
31540
&xxxx;
12,16
&xxxx;
&xxxx;
32501
&xxxx;
11,06
&xxxx;
23715
&xxxx;
2,08
&xxxx;
&xxxx;
25004
&xxxx;
4,75
&xxxx;
&xxxx;
27543
&xxxx;
1,35
&xxxx;
&xxxx;
31542
&xxxx;
10,61
&xxxx;
&xxxx;
32504
&xxxx;
7,82
&xxxx;
23716
&xxxx;
1,59
&xxxx;
&xxxx;
25011
&xxxx;
6,61
&xxxx;
&xxxx;
27641
&xxxx;
1,39
&xxxx;
&xxxx;
31543
&xxxx;
9,67
&xxxx;
&xxxx;
32511
&xxxx;
10,09
&xxxx;
23745
&xxxx;
1,74
&xxxx;
&xxxx;
25014
&xxxx;
3,75
&xxxx;
&xxxx;
27643
&xxxx;
1,35
&xxxx;
&xxxx;
31550
&xxxx;
12,16
&xxxx;
&xxxx;
32514
&xxxx;
6,70
&xxxx;
23746
&xxxx;
1,35
&xxxx;
&xxxx;
25041
&xxxx;
4,83
&xxxx;
&xxxx;
27769
&xxxx;
1,15
&xxxx;
&xxxx;
31552
&xxxx;
10,61
&xxxx;
&xxxx;
32541
&xxxx;
8,08
&xxxx;
23755
&xxxx;
1,79
&xxxx;
&xxxx;
2,5044
&xxxx;
2,47
&xxxx;
&xxxx;
27789
&xxxx;
1,15
&xxxx;
&xxxx;
31553
&xxxx;
9,67
&xxxx;
&xxxx;
32544
&xxxx;
5,56
&xxxx;
23756
&xxxx;
1,49
&xxxx;
&xxxx;
25051
&xxxx;
5,38
&xxxx;
&xxxx;
27869
&xxxx;
1,15
&xxxx;
&xxxx;
31602
&xxxx;
10,15
&xxxx;
&xxxx;
32551
&xxxx;
8,08
&xxxx;
23815
&xxxx;
2,21
&xxxx;
&xxxx;
25054
&xxxx;
2,71
&xxxx;
&xxxx;
27889
&xxxx;
1,15
&xxxx;
&xxxx;
31700
&xxxx;
8,96
&xxxx;
&xxxx;
32554
&xxxx;
5,56
&xxxx;
23816
&xxxx;
1,82
&xxxx;
&xxxx;
25111
&xxxx;
5,78
&xxxx;
&xxxx;
30100
&xxxx;
19,13
&xxxx;
&xxxx;
31710