Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023.


Vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)
441/2013 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

ČÁST DRUHÁ - OBVYKLÁ CENA A TRŽNÍ HODNOTA

Určení obvyklé ceny §1a

Určení tržní hodnoty §1b §1c

ČÁST TŘETÍ - OCEŇOVÁNÍ POZEMKŮ

Cenová mapa stavebních pozemků §2

Stavební pozemek neoceněný v cenové mapě stavebních pozemků §3 §4

Společná ustanovení pro stavební pozemek neoceněný v cenové mapě stavebních pozemků §5

Zemědělský pozemek §6

Lesní pozemek a nelesní pozemek s lesním porostem §7

Pozemek vodní plochy §8

Jiný pozemek §9

ČÁST ČTVRTÁ - OCEŇOVÁNÍ STAVEB

HLAVA I - OCEŇOVÁNÍ STAVEB NÁKLADOVÝM ZPŮSOBEM §10

Cena stavby nákladovým způsobem se zjistí podle vzorce §11

Budova a hala §12

Rodinný dům, rekreační chalupa a rekreační domek §13

Rekreační chata a zahrádkářská chata §14

Garáž §15

Vedlejší stavba §16

Inženýrská a speciální pozemní stavba §17

Venkovní úpravy §18

Studna §19

Hřbitovní stavba a hřbitovní zařízení §20

Oceňování jednotek §21

Rybník, malá vodní nádrž a ostatní vodní dílo §22

Jiné stavby §23

Kulturní památka §24

Rozestavěná stavba §25

Stavba určená k odstranění §26

Stavba, která není spojena se zemí pevným základem §27

Stavba s víceúčelovým užitím §28

Stavba z více konstrukčních systémů §29 §29a

Opotřebení stavby §30

HLAVA II - OCEŇOVÁNÍ STAVEB KOMBINACÍ NÁKLADOVÉHO A VÝNOSOVÉHO ZPŮSOBU §31 §32 §33

HLAVA III - OCEŇOVÁNÍ STAVEB POROVNÁVACÍM ZPŮSOBEM §34

Rodinný dům, rekreační chalupa a rekreační domek §35

Rekreační chata a zahrádkářská chata §36

Garáž §37

Jednotky §38

ČÁST PÁTÁ - VĚCNÁ PRÁVA K NEMOVITÝM VĚCEM

Oceňování práva stavby §39

Oceňování věcného břemene §39a

Zjednodušené ocenění věcného břemene pro technickou infrastrukturu §39b

Oceňování závady na nemovité věci §39c

ČÁST ŠESTÁ - OCEŇOVÁNÍ TRVALÝCH POROSTŮ

Lesní porost na lesním pozemku §40 §41

Cenová přirážka, srážky a koeficienty §42

Lesní porost na nelesním pozemku §43

Nelesní porost §44

Oceňování lesního porostu zjednodušeným způsobem §45

Ovocné dřeviny, rychle rostoucí dřeviny, vinná réva, chmelové a okrasné rostliny §46

Oceňování ovocných dřevin, vinné révy, okrasných rostlin a jejich smíšených porostů zjednodušeným způsobem §47

ČÁST SEDMÁ - OCEŇOVÁNÍ MAJETKOVÝCH PRÁV VYPLÝVAJÍCÍCH Z PRŮMYSLOVÝCH PRÁV A PRÁV NA OZNAČENÍ A VÝROBNĚ TECHNICKÝCH A OBCHODNÍCH POZNATKŮ §48

Zatřídění pro určení indexu polohy §48a §48b

ČÁST OSMÁ - SPOLEČNÁ, ZÁVĚREČNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ §49 §50 §51 §52 §53 §54

Účinnost §55

Příloha č. 1 - Měření a výpočet výměr staveb a jejich částí

Příloha č. 2 - Základní ceny za m2 stavebního pozemku ve vyjmenované obci, okresu, nebo oblasti

Příloha č. 3 - Index trhu s nemovitými věcmi

Příloha č. 4 - Základní ceny zemědělských pozemků podle bonitovaných půdně ekologických jednotek

Příloha č. 5 - Úprava základních cen zemědělských pozemků

Příloha č. 6 - Základní ceny lesních pozemků podle souborů lesních typů (Kč/m2)

Příloha č. 7 - Úprava základních cen lesních pozemků

Příloha č. 8 - Základní ceny za m3 obestavěného prostoru budovy a její standardní vybavení a základní ceny za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru

Příloha č. 9 - Základní ceny za m3 obestavěného prostoru haly a její standardní vybavení a cena za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru

Příloha č. 10 - Koeficienty přepočtu základní ceny podle druhu konstrukce - K1

Příloha č. 11 - Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků a jejich standardní vybavení a základní ceny za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru

Příloha č. 12 - Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rekreačních chat a zahrádkářských chat a jejich standardní vybavení

Příloha č. 13 - Základní ceny za m3 obestavěného prostoru garáží a jejich standardní vybavení

Příloha č. 14 - Základní ceny za m3 obestavěného prostoru vedlejších staveb a jejich standardní vybavení

Příloha č. 15 - Základní ceny staveb inženýrských a speciálních pozemních

Příloha č. 16 - Ceny studní

Příloha č. 17 - Základní ceny venkovních úprav a způsob jejich provedení

Příloha č. 18 - Základní ceny hřbitovních staveb a hřbitovních zařízení

Příloha č. 19 - Určení ceny stavby rybníka a koeficienty pro její úpravu

Příloha č. 20 - Koeficient polohový - K5

Příloha č. 21 - Opotřebení staveb

Příloha č. 22 - Míry kapitalizace pro oceňování nemovitých věcí a majetkových práv výnosovým způsobem

Příloha č. 22a - Koeficienty míry užitku a omezení vlastníka nemovité věci pro zjednodušené ocenění věcných břemen technické infrastruktury

Příloha č. 23 - Zatřídění nemovité věci do skupiny podle analýzy jejího rozvoje pro ocenění kombinací nákladového a výnosového způsobu

Příloha č. 24 - Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku

Příloha č. 25 - Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty

Příloha č. 26 - Základní ceny za m3 obestavěného prostoru garáže

Příloha č. 27 - Základní ceny za m2 podlahové plochy jednotky bytu

Příloha č. 28 - Přiřazení jednotlivých dřevin do skupin lesních dřevin

Příloha č. 29 - Převodní tabulky bonitních stupňů lesních dřevin

Příloha č. 30 - Ceny (Kč/m2) mýtní výtěže Au v obmýtí u při zakmenění 1,0 podle skupin lesních dřevin

Příloha č. 31 - Náklady (Kč/m2) na zajištěné kultury c podle skupin lesních dřevin

Příloha č. 32 - Věkové hodnotové faktory fa pro skupiny lesních dřevin při různém obmýtí

Příloha č. 33 - Úprava základech cen lesních porostů

Příloha č. 34 - Ocenění nelesních porostu podle §44

Příloha č. 35 - Ceny lesního porostu (Kč/m2) pro skupiny dřevin při zakmenění 1,0 k ocenění lesních porostů podle §45

Příloha č. 36 - Ceny ovocných dřevin

Příloha č. 37 - Ceny vinné révy včetně zařízení vinic

Příloha č. 38 - Ceny chmelových rostlin včetně zařízení chmelnic

Příloha č. 39 - Ceny okrasných rostlin

Příloha č. 40 - Zařazení druhů okrasných rostlin do skupin

Příloha č. 41 - Koeficienty změn cen staveb - Ki

Příloha č. 42 - Seznam druhů rychle rostoucích dřevin (RRD) pěstovaných ve výmladkových plantážích na zemědělské půdě

Příloha č. 43 - Základní ceny výmladkových plantáží rychle rostoucích dřevin (VP - RRD)1) na zemědělské půdě podle stáří pařezů a kmenů

Příloha č. 44 - Typy výmladkových plantáží rychle rostoucích dřevin a korekční faktor (KFT) jejich ceny podle intenzity pěstování a druhů dřevin

INFORMACE

441

XXXXXXXX

xx xxx 17. xxxxxxxx 2013

x xxxxxxxxx xxxxxx x oceňování xxxxxxx (oceňovací xxxxxxxx)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §33 xxxx. 1 xxxxxx x. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx zákona x. 303/2013 Xx., stanoví:

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx stanovuje ceny, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx oceňování xxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXX X XXXXX XXXXXXX

§1x

Xxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Obvyklá xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx mimořádných okolností xxxx, xxxxxxxx poměrů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx vlivu xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Postup určení xxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx od 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx kritérií podle xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx jednotky xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxx, určení rozdílů xxxxxxxxx xxxx oceňovanými xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx cen x návaznosti na xxxxxxxxx obdobných xxxxxxxx xxxxxxx xx předmětů xxxxxxxxxxx xxxxxx korekcí, xxxxxxx xxxxxxxx způsobená xxxxxxx musí xxx xxxxx odůvodněna,

e) xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx s vyhodnocením xxxxxxx upravených xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx případného xxxxxxxxx odlehlých údajů x

x) určení obvyklé xxxx, která xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx cen.

(3) Údaje xxxxxxx pro určení xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx určení xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 je nutné xxxxxxx, zejména xxxxx xxxxxxx, které byly xxx zjištění xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx výsledky.

§1a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 488/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§1x

Xxxxxx tržní xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx výběru x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx tržní xxxxxx x předpokládaný vývoj xx xxxxxx xx xxxxxxx trhu, na xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x možnosti xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xx dni xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx dosažitelné, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx pro určení xxxxx hodnoty xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, musí xxx z xxxxxxx xxxxxx a doložený.

§1b xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 488/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§1x

(1) Xxxxx x xxxxxxx obvyklé ceny xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx hodnoty xx xxxx x xxxx zjištěná.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx související x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx spořitelního x xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX TŘETÍ

OCEŇOVÁNÍ XXXXXXX

§2

Xxxxxx xxxx stavebních xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxx xxxxx místního xxxx s nemovitými xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, zejména xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx faktorům a xxxxxxx zvláštnostem, xxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx x úroveň xxx,

2. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxx x hlediska xxxxxxx stavu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí xx xxxxxxxxx stavem x terénu,

3. komentář xx xxxxxxx cen, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

1. xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemků xx xxxxx obce x xxxxxxx 1 : 5 000 xxxx xxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx obce, xxxxxxx x ulic, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

3. xxxx x xxxxxxxxxxxx stavebních pozemků, xxxxxxxxx ceny xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx pozemky xx xxxxxxx účelem xxxxx x xxxxxxx stavební xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx cenové xxxx xxxxxxxxxx pozemků xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x vyjádření x xxxxxxxx podobě xxxxxxx xx formátu X4 xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx.

(3) Xx xxxxxx mapy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx stavebních xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, které x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xx její textové xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx cenové xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx podle §3 xx 5, xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx mapy xxxxxx, xxxxxxx

x) je xx skupině parcel x xxxxxxxxxxxx cenou,

b) xx xxxxxxx své xxxxx v cenové xxxx stavebních xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx cenami,

c) xx x jednotném xxxxxxxx celku, xx xxxxxx xxxxxxx pozemky xxxxxx oceněny x xxxxxx mapě xxxxxxxxxx xxxxxxx obce v xxxxxxx 1 : 5&xxxx;000 xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx mapy stavebních xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx se ocení xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx mapě xxxxxxxxxx pozemků xx xxxxx xxxxx §3 xx 5.

§3

Xxxxxxxx pozemek xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pozemků

(1) Základní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx určí xxx

x) xxxxxxxxxxx obce, nebo xxxx xxxxxxx x xxxxxxx č. 1 x příloze č. 2 k xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XX x Kč za x2,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx č. 1 v příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx xxxxx vzorce

ZC = XXx x X1 x O2 x X3 x X4 x O5 x X6,

xxx

XX ..... základní xxxx xxxxxxxxxx pozemku x Kč xx x2,

XXx ..... xxxxxxxx xxxx XX stavebního xxxxxxx x Kč xx x2 uvedená x xxxxxxx č. 1 přílohy č. 2 x xxxx vyhlášce

1. vyjmenované xxxx okresu, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, kromě Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, Mariánských Xxxxx, Xxxxxxxx a Luhačovic; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx stavebního xxxxxxx (XXx) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obce,

2. xxxxxxxxxxxxx okresu, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

X1 ..... xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx obce, ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nachází, xxxxxxx x xxxxxxx č. 2 v příloze č. 2 x této xxxxxxxx,

X2 ..... xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx znaku xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx obce, ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, uvedená x tabulce č. 2 v příloze č. 2 x xxxx vyhlášce,

O3 ..... xxxxxxx kvalitativního xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xx které xx stavební pozemek xxxxxxx, uvedená x xxxxxxx x. 2 x příloze č. 2 k xxxx xxxxxxxx,

X4 ..... xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx infrastruktury x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 x příloze č. 2 x této vyhlášce,

O5 ..... xxxxxxx kvalitativního xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx se stavební xxxxxxx nachází, xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx,

X6 ..... xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x obci, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 v příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

(2)&xxxx;Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx.

§4

(1) Základní cena xxxxxxxx stavebního pozemku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx užívaného x xxxxxxx v xxxxxxxxx funkčním xxxxx x ním xx xxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx

XXX = XX x X,

xxx

XXX ..... xxxxxxxx cena xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xx xx x2,

XX ..... základní cena xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x Xx xx x2 určená podle §3,

X ..... xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx

X = XX x IO x IP,

kde

IT ..... xxxxx xxxx není-li xxx vybraný xxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxx x xxxxxxx x. 3 k této xxxxxxxx,, xxxxx se xxxx xxxxx xxxxxx

xxx

1 ..... xxxxxxxxx,

Xx ..... xxxxxxx kvalitativního xxxxx x-xxxx xxxxx xxxxxx xxxx uvedeného v xxxxxxx x. 1 x příloze č. 3 k xxxx vyhlášce,

i ..... xxxxxxxx xxxxx znaku xxxxxx trhu,

IO ..... xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx

xxx

1 ..... xxxxxxxxx,

Xx ..... xxxxxxx kvalitativního pásma x-xxxx znaku xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x tabulce x. 2 x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx,

x ..... pořadové číslo xxxxx indexu xxxxxxxxxxx xxxxx,

XX ..... xxxxx xxxxxx, který se xxxx podle xxxxxx

xxx

Xx ..... hodnota xxxxxxxxxxxxxx xxxxx i-tého xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 3 xxxx 4 x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx hlavní xxxxxx,

x ..... pořadové číslo xxxxx xxxxxx polohy,

n ..... xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

x xxxxxxx x. 3 nebo 4 x příloze č. 3 x této vyhlášce xxxxx druhu xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nezastavěného xxxxxxx, xxxx jeho části, xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x umístění xxxxxx, xxxxxxx souhlasem, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, stavebním xxxxxxxxx, xxxxxxxxx povolením, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvou, xxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 3 xx 6, xx xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1, vynásobená xxxxxxxxxxxx 0,80.

(3) Xxxxxxxx xxxx upravená xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, silnice x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx součástí, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, jakož i xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx již xxxxxxxxx xxxx teprve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx

XXX = XX x X,

xxx

XXX ..... xxxxxxxx xxxx upravená xxxxxxxxxx xxxxxxx v Kč xx m2,

ZC ..... xxxxxxxx xxxx stavebního xxxxxxx v Kč xx m2, xxxxxx xxxxx §3,

X ..... xxxxx cenového porovnání xxxxxxxx podle xxxxxx

xxx

Xx ..... hodnota xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x-xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx pozemků xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x. 5 x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xx

XX x 0,15 &xx; XXX &xx; XX x 0,75.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx upravené xxxxx xxxxxxxx 3 neplatí xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx je-li xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx věcí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Základní cena xxxxxxxx nezastavěného pozemku, xxxxxxxx x zastavění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx o umístění xxxxxx, územním xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx veřejnoprávní xxxxxxxx xxxx zastavěného xxxxxxx již xxxxx xxxxxxxxx, je xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx

XXX = XX x XX x XX x 0,80,

xxx

XXX...xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pozemku x Xx xx m2,

ZC...základní xxxx xxxxxxx x Xx za x2, xxxxxx xxxxx §3,

IT...index xxxx, který xx xxxx xxxxx odstavce 1,

XX...xxxxx xxxxxx, který xx xxxx podle xxxxxxxx 1 s xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx kvalitativních xxxxx ze xxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx x. 4 x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx,

0,8...xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxx upravená xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx určeného regulačním xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx stavebnímu xxxxx, xxxxxxxxx povolením, xxxxxx xx stavba xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxx veřejnoprávní smlouvou x xxxxxxxxx vodním xxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vodního xxxx, xxxxx se xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx pozemku xxxxxxx x xxxx xxxxx nádrže xxxxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí x xxxxx zastavěná xxxxxx a xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx

XXX = XX x IT x IP x x,

xxx

XXX...xxxxxxxx cena upravená xxxxxxx x Kč xx x2,

XX...xxxxxxxx xxxx xxxxxxx obce v Xx xx x2, xxxxxx xxxxx §3,

XX...xxxxx xxxx, který xx xxxx podle xxxxxxxx 1,

XX...xxxxx xxxxxx, který xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxx, xx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx č. 4 x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx,

x...xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, který xxxx

0,85...xxx xxxxxxx již zastavěný xxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxx vedeného x xxxxxxxx nemovitostí v xxxxx pozemku xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxx nádrže,

0,60...pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, územním xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvou x xxxxxxxxx vodním xxxxx, popřípadě jeho xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx zastavěná stavbou xxxxxxx xxxx; xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx dílem xxxxxxxx xxxxxxxx nebude, xx ocení xxxxx §8 xxxx xxxxx xxxxxx.

(7)&xxxx;Xxxxxxxx xxxx upravená xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 činí xxxxxxx 30 Kč xx x2, xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 20 Kč xx x2, pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx 10 Xx xx m2.

§5

Xxxxxxxx ustanovení xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx mapě xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Pozemky xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 3 x 5 se xxxxxxx xxx, jakoby xxxxxxxx xxxxxxx celek xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx zastavěná xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §4 bez ohledu xx skutečný rozsah xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedených x §3 x 4. Xxxxxxx x-xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nemovitosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx znaku.

(4) Xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx tři xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxxx §3 x 4 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §13, 14, 35 x 36, popřípadě x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxx je xxxxx xxx 1&xxxx;000 m2, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vypočteným xxxxx vzorce

kde

R ..... xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxx ..... xxxxxx x-xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx stavbou x x2,

x ..... xxxxxxx počet pozemků x jednotném xxxxxxxx xxxxx,

200 a 0,8 ..... konstanty.

(6) Cena xxxxxxx xxxxxxxxxx právem xxxxxx xx určí xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pozemku x o případné xxxxxxxxxx xxxxxxx zhodnocení xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x tím, xx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx právem xxxxxx xx xxxx jako xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 22 xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxx podle §3 xx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxx xxxxx užití xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stavby xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx; xxxx xx xxxx rozdíl xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x výší xxxxxxx, xxxxxxxx x cenové xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx opotřebení xx xxx xxxxxx práva xxxxxx xxxxx §39 xxxx. 7, xx-xx xxxxxx k xxxx xxxxxxx na xxxxxxx,

x) xxxxx právo xxxxxx xxxx zřízeno za xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx dávkách xxxx xxxxxxxx plat xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jako xxxxxx břemeno, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx.

Xxxx xxxxxxx zatíženého xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx

xxx

XXXX......xxxx xxxxxxx zatíženého xxxxxx xxxxxx v Kč,

CP.........cena xxxxxxx v Kč,

ou..........roční xxxxxxx xxxxxxx pozemku xxxxxx xxxxxx v Xx xx rok,

p.......míra xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx v příloze č. 22 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx druhu x xxxxx užití xxxxxx vyhovující právu xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x............xxxxx let xxxxxxx xxxxxxx do zániku xxxxx xxxxxx,

X...........xxxxxxxxxx pozemku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, je-li xx xxxxxxx x datu xxxxxxx stavba xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v Xx,

XXX.......xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x Xx, xxxxx xxx xxxxxxx stavební xxxx v opětujících xx xxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxx zatěžující xxxxx xxxxxx.

§6

Zemědělský xxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x druhu xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, zahrada, xxxxxx xxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx součin xxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx upravené x Xx xx x2, pokud x xxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx pozemku, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vymezené xxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxxx nebo technické xxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nahrazuje xxxxxx rozhodnutí, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx souhlasem, xxxxxxxxx povolením, xxxxxx xx stavba umisťuje x povoluje, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx předpokládáno xxxx nezemědělské využití.

(2) Xxxxxxxx cena xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se určí

a) xxxxx bonitovaných xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xx xx x2 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x jiném xxxxxxx xxxxxxxx, potvrdí-li Xxxxxx pozemkový xxxx Xxxxx republiky, že xxxxxxxxxx obhospodařovaný pozemek xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx-xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xx jeho xxxxxxxxxx části se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Cena xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx cen xxxx xxxxxxx částí.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx podle xxxxxxxx 2 x 3 x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 5 x xxxx vyhlášce.

(5) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx 6 let xxxxxxxxxxxxxx a jsou xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 x nezastavěném xxxxx xxxxxx xxx 5 xxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 5 x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx 0,65.

(6) Xxxx určená xxxxx xxxxxxxx 4 xx 5 xxxx xxxxxxx 1 Kč xx x2.

§7

Lesní pozemek a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx porostem

(1) Xxxx xxxxxxx pozemku x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxx xxxxxxx") xx xxxx xxxx xxxxxx jeho xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x Xx xx x2, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, společným xxxxxxxxx, xxxxxx se stavba xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxx veřejnoprávní smlouvou xxxxxxxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Základní xxxx xxxxxxx pozemku xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx převládajících xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx pozemku xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx x jednotlivých xxxxxxxxxx skupinách, xxxxx xxxx na xxx xxxxxxxx. Xxxx x Xx xx x2 xxx xxxxxxxxxx soubory xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 6 x xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxx srážkami xx xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 7 x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xx-xx xx pozemku xxxx porostních xxxxxx x xxxxxxx plošně xxxxxxxxxxxxxx soubory lesních xxxx, ocení xx xxxxx pozemku xx xxxxxxx základní xxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxx určená xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx nejméně 1 Xx xx x2.

§8

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx

(1) Xxxx pozemku xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx součin xxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Základní xxxx xxxxxxxx nezastavěného xxxxxxx vodní plochy xxxxxxx souvisejícího se xxxxxxx vodního díla, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx, xx určí podle §4 xxxx. 6&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x vynásobí xx xxxxxxxxxxxx 0,15

(3) Xxxxxxxx cena upravená xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx vodní xxxxxx, xxxxxx xxxx části xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx stavebních xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxx, xxxxx x pozemku, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, rozhodnutím o xxxxxxxx stavby, územním xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, společným povolením, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x malé xxxxx xxxxxx, xx určí xxxxx §3 x xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx 0,08 x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx 0,07 x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Základní xxxx xxxxxxxx pozemku xxxx xxxx xxxxx umělé xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přírodní xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxx §3 a xxxxxxxx xx koeficientem 0,06.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ploch xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xx xxxxxxx 10 Xx xx x2.

(6) Základní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 0,25 x průměrné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pozemků x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 1 přílohy č. 5 x xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x 50 %, xxxxx xxxx xxxxxxx 1 Kč xx m2.

§9

Xxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxx pozemku xx xxxx xxxx součin xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx cena upravená xxxxxxxxxxxxx pozemku, xx xxxxx xxxx vydáno xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx území xxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx manipulační plochy, xxxxxxxx sportoviště, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xx cena určená xxxxx xxxxxx

XXX = XX x XX x XX x 0,50,

xxx

XXX...xxxxxxxx cena xxxxxxxx xxxxxxx x Xx xx m2,

ZC...základní xxxx xxxxxxx v Kč xx x2, xxxxxx xxxxx §3,

IT...index trhu, xxxxx xx xxxx xxxxx §4 xxxx. 1,

XX...xxxxx polohy, který xx xxxx xxxxx §4 odst. 1 x xxx, xx xx použijí hodnoty xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x. 4 x příloze č. 3 x xxxx vyhlášce,

0,50...konstanta.

Takto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx nejméně 20 Xx xx m2.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pozemku, xx xxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx území xxx xxxxxxx úpravy x xxxxxxxxxxx x těžební x xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo s xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx zřizování xxxx, pískoven, odvalů x xxxxxxx, nebo xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx vzorce

ZCU = XX x XX x XX x x,

xxx

XXX...xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xx xx m2,

ZC...základní xxxx pozemku x Xx xx m2, xxxxxx podle §3; xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx území více xxxx, použije xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx; pokud xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx nižší xxx xxxxxxxx nejvyšší xxxxxxxx xxxx obce xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, použije xx xxx výpočet xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx,

XX...xxxxx trhu, xxxxx se určí xxxxx §4 odst. 1,

XX...xxxxx polohy xxxx, xxxxx se xxxx xxxxx §4 xxxx. 1 x xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx kvalitativních xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx x. 4 x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx-xx vymezený xxxxxxx pro povrchovou xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx, index xxxxxx xx určí xx vztahu k xxxx, xx jejímž xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx,

x...xxxxxxxxxx pro xxxxxx základní xxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutím x změně využití xxxxx pro terénní xxxxxx x souvislosti x těžební x xx obdobnou xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx lomů, xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

0,40...x obcích x xxxxxx xxx 250&xxxx;000 xxxxxxxx,

0,50...x xxxxxx x xxxxxx od 5&xxxx;000 xx 250&xxxx;000 obyvatel,

0,60...v xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx 20 Kč xx x2.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pozemku xxxx xxxx xxxxx, xxxxx není xxxxx §9 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx stavební,

a) xxxxx xx zahrnut do xxxxxxxx xxxxxxxx plánu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx pozemek xxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxx pozemku, xxxxx xx xxxxxxx částečně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dopravní xxxx xxxxxxxxx infrastruktury, xx cena xxxxxx xxxxx §4 odst. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,30, xxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxx písmene x) xxxx x),

x) xx který bylo xxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx povolení xx xxxxxxxx movité xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx stavbou xxxxxxxx, xx xxxx určená xxxxx §4 xxxx. 1,

x) na xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx stavební xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx stavby neurčené x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx je takovou xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx určená xxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,70.

Takto xxxxxxxx xxxxxxxx cena xxxx xxxxxxx 20 Xx xx m2.

(5) Xxxxxxxx xxxx upravená xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx nevyužitelného se xxxx podle průměrné xxxxxxxx xxxx zemědělských xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx za polohu xxxxx položky x. 1 přílohy č. 5 x xxxx vyhlášce, x xxxxxxxx se koeficientem 0,25. Xxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x 50 %, xxxxx xxxx xxxxxxx 1 Xx xx x2.

(6) Základní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavcích 2, 3, 4 x 5, který xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx pozemkem xxxxx xxxxxx, a xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx komerčně využít, xx xxxx podle §3 a xxxxxxxx xx koeficientem 0,04. Xxxx xxxx xxx xx základě věcného xxxxxxxxxx xxxxxx xx x 50 %, xxxxx činí nejméně 10 Xx xx x2.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXX STAVEB

HLAVA X

XXXXXXXXX XXXXXX NÁKLADOVÝM XXXXXXXX

§10

(1) Xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx měrných xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx, základní xxxxx upravenou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Cena stavby, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx vodní xxxxxx, se xxxx xxxxx xxxxxx

XX = XXX x xx,

xxx

XX ..... xxxx xxxxxx x Kč,

CSN ..... xxxx xxxxxx x Xx určená nákladovým xxxxxxxx,

xx ..... xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxx, xxxxx xx určí podle xxxxxx

xx = XX x Ip,

kde

IT ..... xxxxx xxxx xxxxx §4 xxxx. 1,

Xx ..... xxxxx xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1.

§11

Cena xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zjistí xxxxx xxxxxx

xxx

XXX ..... xxxx xxxxxx x Xx určená xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

XXX ..... xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x Xx za xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx x účel xxxxx xxxxxx xxxxx §1221,

Xxx ..... počet měrných xxxxxxxx stavby,

o ..... xxxxxxxxxx xxxxxx x %,

1 x 100 ..... xxxxxxxxx.

§12

Xxxxxx x xxxx

(1) Xxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx, kterou xxxxx zařadit podle xxxxx xxxxxx užití xxxx stavby xxxxxxxxx xxxxx §1322. Pokud xx xxxxxx stavbou, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx 150 x2, x xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx, ve xxxxxxx souhrn jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx konstrukcemi, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx stropních xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x velikosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 400 x3, xxxx více xxx dvě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru stavby, xx xxxxxxxxxx xx xxxx; xx svislé xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx samostatné xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx jsou xxxxxxx xxxxxx x pilíře, x svislé xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx 1,7 x.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx budovy x xxxx xxxxxxx x přílohách č. 8 x 9 x xxxx xxxxxxxx xx určí xxxxx xxxxxx

XXX = XX x X1 x X2 x X3 x X4 x K5 x Xx,

xxx

XXX ..... základní xxxx upravená v Xx za m3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

XX ..... xxxxxxxx xxxx x Xx za x3 xxxxxxxxxxxx prostoru xxx xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 8, pro xxxx uvedené x příloze č. 9 x xxxx xxxxxxxx,

X1 ..... xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx druhu xxxxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx,

X2 ..... xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

xxx

0,92 x 6,60 ..... xxxxxxxxx,

XXX ..... xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x2,

X3 ..... koeficient xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx průměrné výšky xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oceňované xxxxx podle xxxxxx

xxx xxxxxx

xxx xxxx

xx však xxxx xxx 0,60,

xxx

x ..... průměrná xxxxx xxxxxxx v x,

2,10; 2,80; 0,30 x 0,60 ..... konstanty,

K4 ..... xxxxxxxxxx vybavení xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

X4 = 1 + (0,54 x x) ,

xxx

1 x 0,54..... konstanty,

n ..... xxxxxx cenových xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, uvedených x příloze č. 21 x xxxxxxx x. 1 xxx xxxxxx, x tabulce x. 2 pro xxxx x xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, snížený o xxxxxx objemových podílů xxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx vybavením, xxxxxxxx z uvedených xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxx K4 xx xxxxxxx xxxxxxxx xx 0,80 do 1,20, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zdůvodnění, xxxxxx xx zejména xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx popis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, resp. xxxxxxxxxxxxxx provedení; pro xxxxx výpočtu X4 xxxx platí, že

a) xxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x příslušné xxxxxxx přílohy č. 21 k xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx ve xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx x. 8 xxxx. x) této xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 1,852 x xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; přitom xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) je-li xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx činí xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx provedení podle přílohy č. 8 xxxx 9 x této xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx podíl xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provedení xxxx x xxxxxxx konstrukce xxxxxxxxx xxxxx xxxx x) x xxxx xx xxx xx xxxx cenový podíl xxxxxxxx podle xxxx x),

x) xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx uvedená x příslušné tabulce přílohy č. 21 x této xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx cenový xxxxx xxxxxxxxxxxx 1,852 a xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx podílů,

K5 ..... xxxxxxxxxx polohový xxxxxxx v xxxxxxx x. 1 x příloze č. 20 x xxxx xxxxxxxx,

Xx ..... xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx v příloze č. 41 x této vyhlášce, xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx roku 1994.

(3) Xxxx podzemní xxxxxx x xxxxxxxx haly xx xxxx xxxxx §23.

§13

Xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx cena xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx prostor je xxxxx než 1 100 x3 xxxx jde-li x původní zemědělskou xxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxx xx x xxxxxxx č. 1 x příloze č. 24 k xxxx xxxxxxxx stanovena xxxxxxxx průměrná cena xxxx xxxx-xx tyto xxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxx xxxxx xxxxxx

XXX = XX x X4 x X5 x Xx,

xxx

XXX ..... xxxxxxxx cena upravená x Xx za x3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

XX ..... xxxxxxxx xxxx x Kč za x3 obestavěného xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 11 k xxxx xxxxxxxx,

X4 ..... xxxxxxxxxx vybavení stavby xx vypočte xxxxx xxxxxx

X4 = 1 + (0,54 x x),

xxx

1 x 0,54 ..... xxxxxxxxx,

x ..... xxxxxx xxxxxxxx podílů xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 3 x příloze č. 21 x xxxx xxxxxxxx, s nadstandardním xxxxxxxxx, snížený x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x vybavení x podstandardním vybavením, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx koeficientu K4 xx xxxxxxx xxxxxxxx xx 0,80 xx 1,20, které lze xxxxxxxxx xxx výjimečně xx základě xxxxxxxxxx, xxxxxx xx zejména xxxxxxxxxxxxxxx, výčet a xxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx x vybavení x podstandardním, resp. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; pro xxxxx xxxxxxx K4 xxxx platí, xx

x) xxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx přílohy č. 21 k xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se ve xxxxxx vyskytuje, xxxx xx její xxxxxx xxxxx podle bodu x. 8 xxxx. x) této xxxxxxx; xxxxxx podíl se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 1,852 x připočte xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) je-li xx stavbě konstrukce, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx více xxx dvojnásobek nákladů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 11 x xxxx xxxxxxxx, odečte xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx standardnímu xxxxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x) x xxxxxxx xx xxx xx xxxx cenový xxxxx postupem xxxxx xxxx x),

x) xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx přílohy č. 21 x xxxx vyhlášce, vynásobí xx její xxxxxx xxxxx koeficientem 1,852 x xxxxxx xx xx xxxxxx cenových xxxxxx.

X5 ..... xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 1 x příloze č. 20 x xxxx vyhlášce,

Ki ..... xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx podle přílohy č. 41 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx 1994.

(2) Xxxx rodinný xxx xx ocení stavba, xx které xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odpovídá xxxxxxxxxx xx trvalé xxxxxxx xxxxxxx a je x xxxxxx xxxxx xxxxxx, má xxxxxxx xxx samostatné xxxx, xxxxxxx dvě xxxxxxxx xxxxxxx x jedno xxxxxxxx podlaží a xxxxxxxx.

(3) Je-li rodinný xxx užíván x x jiným xxxxxx xxx k xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx stavba jako xxxxxxx dům. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx užívání, stavba xx xxxxx podle §12.

(4) Na xxxxxxx xxxx navazující xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx ohledu xx to, zda xxxx s ní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx obytná část, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xx xxxxx xxxxx §13. Xxxxxxxxxxx X1 xx X4 xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx obytné xxxxx. Obestavěný xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx domu xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx rekreační xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx zastavěnou xxxxxxx nejvýše 80 x2, včetně xxxxxx, xxxxxx x podsklepených xxxxx, má nejvýše xxx nadzemní xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x podkroví x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx rekreaci.

(6) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jejich část xxxxxx k xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3.

§14

Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx chata

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rekreační xxxxx a zahrádkářské xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x tabulce x. 1 v příloze č. 25 x xxxx vyhlášce, xxxx xxxx-xx tyto xxxxxx rozestavěné, xx xxxx podle xxxxxx

XXX = XX x X4 x X5 x Ki,

kde

ZCU ..... xxxxxxxx cena xxxxxxxx x Xx xx x3 obestavěného xxxxxxxx,

XX ..... základní xxxx x Xx xx x3 obestavěného prostoru xxxxxxx x příloze č. 12 x této xxxxxxxx,

X4 ..... xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vypočte xxxxx vzorce

K4 = 1 + (0,54 x n),

kde

1 x 0,54 ..... xxxxxxxxx,

x ..... xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, uvedených x příloze č. 21 x tabulce x. 4, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x podstandardním vybavením.

Výše xxxxxxxxxxx X4 je xxxxxxx xxxxxxxx xx 0,80 xx 1,20, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx výjimečně na xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx a podrobný xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vybavení x xxxxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxx xxxxxxx K4 dále xxxxx, xx

x) není-li xx výčtu konstrukcí x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx přílohy č. 21 x této xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx ve stavbě xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx cenový podíl xxxxx xxxx x. 8 písm. b) xxxx xxxxxxx; cenový xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 1,852 x xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, jejíž xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx více xxx xxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 12 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx její xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle bodu x) a xxxxxxx xx xxx xx xxxx cenový xxxxx xxxxxxxx xxxxx bodu x),

x) chybí-li xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx přílohy č. 21 k xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 1,852 x xxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

X5 ..... xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x. 1 x příloze č. 20 k xxxx xxxxxxxx,

Xx ..... koeficient xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 41 x xxxx vyhlášce, xxxxxxxx x cenové xxxxxx xxxx 1994.

(2) Xxxx rekreační chata xx ocení stavba x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 360 x3 x xx zastavěnou xxxxxxx xxxxxxx 80 x2, xxxxxx verand, xxxxxx x podsklepených xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx nadzemní podlaží x podkroví a xxxx xxx podsklepená.

(3) Xxxx zahrádkářská xxxxx xx ocení xxxxxx x obestavěným xxxxxxxxx xxxxxxx 110 m3 x zastavěnou plochou xxxxxxx 25 m2, xxxxxx xxxxxx, vstupů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx.

§15

Xxxxx

(1) Základní cena xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx, jednopodlažní nebo xxxxxxxxxxxx garáže, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx věcí, xxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx

XXX = XX x K4 x X5 x Xx,

xxx

XXX ..... základní xxxx upravená v Xx za x3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

XX ..... xxxxxxxx xxxx x Xx xx x3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle přílohy č. 13 x této xxxxxxxx,

X4 ..... xxxxxxxxxx xxxxxxxx stavby se xxxxxxx podle xxxxxx

X4 = 1 + (0,54 x x),

xxx

1 x 0,54 ..... xxxxxxxxx,

x ..... xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx konstrukcí x vybavení, uvedených x příloze č. 21 v xxxxxxx č. 6 x xxxx xxxxxxxx x nadstandardním xxxxxxxxx, xxxxxxx x součet xxxxxx konstrukcí x xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx koeficientu X4 xx omezena xxxxxxxx xx 0,80 do 1,20, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zdůvodnění, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, výčet x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x podstandardním, xxxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; pro xxxxx výpočtu X4 xxxx xxxxx, že

a) xxxx-xx ve xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x příslušné xxxxxxx přílohy č. 21 x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx konstrukce, xxxxx se xx xxxxxx vyskytuje, xxxx xx její xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x. 8 písm. x) xxxx xxxxxxx; xxxxxx podíl xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 1,852 x připočte se x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx cenových xxxxxx nemění,

b) je-li xx stavbě xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxx xxx dvojnásobek nákladů xxxxxxxxxxxx provedení xxxxxxxxx x příloze č. 13 k xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx její xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako x xxxxxxx konstrukce xxxxxxxxx xxxxx xxxx x) x xxxxxxx se xxx ni xxxx xxxxxx podíl xxxxxxxx xxxxx xxxx x),

x) xxxxx-xx xx stavbě xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx přílohy č. 21 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 1,852 a odečte xx od součtu xxxxxxxx xxxxxx.

X5 ..... xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx č. 1 v příloze č. 20 x xxxx xxxxxxxx,

Xx ..... koeficient změny xxx xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 41 k xxxx vyhlášce, vztažený x xxxxxx xxxxxx xxxx 1994.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx plocha xxxxxx, xxxxxxxxxxx příčkami, xxxxxxxx 100 m2 xxxx xxxxxx xx více xxx xxx podlaží, xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx §12.

§16

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Jako xxxxxxxx stavba xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx společně xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx užívání xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 100 m2; za xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Základní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx té, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxx pozemkem, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx zahrnuta x xxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxx xxxxx vzorce

ZCU = XX x X4 x K5 x Xx,

xxx

XXX ..... xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx jednotku,

ZC ..... xxxxxxxx cena xx x3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 14 x xxxx xxxxxxxx,

X4 ..... xxxxxxxxxx xxxxxxxx stavby xx vypočte xxxxx xxxxxx

X4 = 1 + (0,54 x x),

xxx

1 a 0,54 ..... xxxxxxxxx,

x ..... xxxxxx cenových xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxx v příloze č. 21 x xxxxxxx č. 5 x této xxxxxxxx, s nadstandardním xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxx X4 je xxxxxxx xxxxxxxx od 0,80 xx 1,20, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x podrobný xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nadstandardním xxxxxxxxx; xxx xxxxx xxxxxxx X4 xxxx xxxxx, xx

x) není-li ve xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx přílohy č. 21 x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx vyskytuje, xxxx xx její xxxxxx xxxxx podle xxxx č. 8 xxxx. b) této xxxxxxx; cenový xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 1,852 x xxxxxxxx xx x součtu xxxxxxxx podílů, xxxxxx xx výše ostatních xxxxxxxx xxxxxx nemění,

b) xx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx náklady xx pořízení činí xxxx xxx dvojnásobek xxxxxxx standardního provedení xxxxxxxxx x příloze č. 14 x této vyhlášce, xxxxxx se její xxxxxx xxxxx příslušející xxxxxxxxxxxx provedení jako x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x) x xxxxxxx xx pro xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxx x),

x) xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx přílohy č. 21 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx podíl xxxxxxxxxxxx 1,852 x xxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

X5 ..... koeficient polohový xxxxxxx v xxxxxxx x. 1 v příloze č. 20 x xxxx xxxxxxxx,

Xx ..... koeficient xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx v příloze č. 41 x xxxx vyhlášce, xxxxxxxx x cenové xxxxxx xxxx 1994.

§17

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx cena xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uvedené x příloze č. 15 x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx

XXX = XX x K5 x Xx ,

kde

ZCU ..... základní xxxx xxxxxxxx x Xx xx měrnou xxxxxxxx,

XX ..... xxxxxxxx xxxx x Xx xx xxxxxx xxxxxxxx, kterou xx m3, x2, x, kus xxxx xxxxxx, uvedenou v příloze č. 15 x xxxx xxxxxxxx,

X5 ..... xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx v příloze č. 20 x xxxxxxx x. 1 k xxxx xxxxxxxx,

Xx ..... xxxxxxxxxx xxxxx cen xxxxxx xxxxxxx v příloze č. 41 k xxxx xxxxxxxx, vztažený x xxxxxx xxxxxx xxxx 1994.

§18

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx úpravy, xxxxx xx, xxxxx je xxxxxxxx x ceně xxxxxx oceňované xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx určí xxxxxxxxxxx počtu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x příloze č. 17 x této vyhlášce, xxxxxxxxx v příloze č. 15 x xxxx xxxxxxxx x násobí se xxxxxxxxxxx K5 x xxxxxxx x. 1 přílohy č. 20 x xxxx xxxxxxxx x Xx x přílohy č. 41 k xxxx vyhlášce. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx venkovní xxxxxx xxxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 17 k xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x příloze č. 15 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx přiměřeně x odchylce x xxxxxx se koeficienty X5 x xxxxxxx x. 1 přílohy č. 20 x xxxx vyhlášce x Xx z přílohy č. 41 x této xxxxxxxx.

(2) Cena xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 17 x této xxxxxxxx na pozemcích x jednotném funkčním xxxxx se stavbou xxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx J, K přílohy č. 8 k xxxx xxxxxxxx nebo xxxxx §13, jsou-li x xxxxxx stavbami společně xxxxxxx, se xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x. 2.5, 2.7, 15, 19, 21, 23 přílohy č. 17 x této xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx 2,0 až 3,5 % x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12 typu X, X přílohy č. 8 x xxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxx 3,5 xx 5,0 % x ceny xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §13, xxxxxxxxx ze xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §15 a 16, xxxxx xxxx tyto xxxxxx x nimi xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx §10.

(3) Cena xxxxxxxx úpravy xxxxxxxxx x příloze č. 17 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x příloze č. 15 x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx pořízení v xxxx xxxxxxxxx.

§19

Xxxxxx

(1) Xxxxxxxx cena xxxxxxxx studny xx xxxx xxxxx xxxxxx

XXX = XX x X5 x Ki,

kde

ZCU ..... xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v Xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

XX ..... xxxxxxxx xxxx x Xx xx metr xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx v příloze č. 16 k xxxx xxxxxxxx,

X5 ..... xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx č. 1 x příloze č. 20 k xxxx vyhlášce,

Ki ..... xxxxxxxxxx změny cen xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 41 k xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx úrovni xxxx 1994.

X xxxx xxxxxx xx připočte xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx uvedená x příloze č. 16 x xxxx vyhlášce, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X5 x xxxxxxx x. 1 přílohy č. 20 x xxxx xxxxxxxx x Ki x přílohy č. 41 x xxxx vyhlášce.

(2) Narážená xxxxxx xx xxxxx xxxx vrtaná xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx 150 xx.

(3) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx 500 mm xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx studny, xxxxx trvale xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx vody xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxx 20 % x její xxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxx studny xx xxxx nulová.

§20

Hřbitovní stavba a xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx cena xxxxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxxxx stavby xx xxxx podle xxxxxx

XXX = XX x X5 x Xx,

xxx

XXX ..... xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x Xx xx xxxxxx xxxxxxxx,

XX ..... xxxxxxxx xxxx x Xx xx xxxxxx jednotku, xxxxxxx x příloze č. 18 k xxxx vyhlášce,

K5 ..... xxxxxxxxxx polohový xxxxxxx x příloze č. 20 v xxxxxxx č. 1 x této xxxxxxxx,

Xx ..... koeficient změny xxx xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 41 k xxxx vyhlášce, vztažený x cenové úrovni xxxx 1994.

Xxxx celé xxxxxx xx xxxx xxxx součet xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx ceny xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X5 x tabulky x. 1 přílohy č. 20 x xxxx xxxxxxxx x Xx x přílohy č. 41 x xxxx xxxxxxxx.

§21

Xxxxxxxxx jednotek

(1) Xxxx xxxxxxxx xx určí xxxxxxxxxxx xxxxx x2 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 1 x této xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4.

(2) Xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx byt, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx soubor bytů, xx stavbách xxxxxxxxxxx x příloze č. 8 x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx X, X, xxxx kterou je xxxxxxxx prostor, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx rozestavěná jednotka, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx

xxx

XXX ..... xxxx jednotky xxxxxx nákladovým xxxxxxxx x Xx,

XXx ..... xxxx x-xxxx bytu xxxx nebytového xxxxxxxx x Xx,

xXX ..... xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x Kč,

i ..... xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx prostoru x xxxxxxxx,

x ..... xxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx prostorů x xxxxxxxx.

(3) Cena xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx podle xxxxxx

XX = PP x ZCU

kde

CB ..... xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xx,

XX ..... xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x2, xxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x této xxxxxxxx,

XXX ..... základní xxxx xxxxxxxx bytu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Kč za x2.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx

XXX = ZC x X1 x X4 x K5 x Xx,

xxx

XXX ..... základní xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx nebytového xxxxxxxx x Xx za x2,

XX ..... základní xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx prostoru v Xx za x2, xxxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxx x příloze č. 11 x xxxx xxxxxxxx,

x) x budovy x xxxx v přílohách č. 8 x 9 k xxxx xxxxxxxx,

X1 ..... xxxxxxxxxx xxxxxxxx základní xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx. X bytu xxxx nebytového prostoru x xxxxxxxx domě xx použije xxxxxxxxxx X1=1,000,

X4 ..... xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (položky x. 7, 10, 12 xx 17, 19 xx 26 přílohy č. 11 xxxxxxx x. 6 x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x bytů x xxxxxxxxx domech xxxx xxxxxxx x. 7, 9, 11, 13, 14, 15, 18 xx 23, 25, 26 příloh č. 8 x 9 x xxxx vyhlášce xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx případech se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx nebytového xxxxxxxx, xxxxxxx položky xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx) xx vypočte xxxxx xxxxxx

X4 = 1 + (0,54 x n),

kde

1 x 0,54 ...... xxxxxxxxx,

x ..... xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x. 1 xx 3 v příloze č. 21 x xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx cenových xxxxxx xxxxxxxxxx x vybavení x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxx K4 xx xxxxxxx rozpětím xx 0,80 do 1,20, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x podrobný popis xxxxxxxxxxxx konstrukcí a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx provedení; xxx xxxxx xxxxxxx X4 dále xxxxx, xx

x) xxxx-xx ve xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx přílohy č. 21 x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx její xxxxxx xxxxx podle xxxx x. 8 xxxx. x) xxxx xxxxxxx; xxxxxx cenový xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 1,852 x xxxxxxxx se k xxxxxx cenových xxxxxx, xxxxxx se výše xxxxxxxxx cenových podílů xxxxxx,

x) xx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx více xxx xxxxxxxxxxx nákladů standardního xxxxxxxxx podle příloh č. 8, 9 x 11 x této vyhlášce, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provedení xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x) x stanoví xx pro ni xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle bodu x),

x) xxxxx-xx xx xxxxxx konstrukce xxxxxxx x xxxxxxxxx tabulce přílohy č. 21 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 1,852 x xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx podílů,

K5 ..... xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x. 1 v příloze č. 20 k xxxx xxxxxxxx,

Xx ..... xxxxxxxxxx xxxxx cen xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 41 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx k cenové xxxxxx xxxx 1994.

(5) Xxxx xxxxxxxxxxxxx stavby, xxxxx xxxx stavebně xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, studna a xxxxxxxx xxxxxx sloužící xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx bytu xxxx xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx společných xxxxxxx xxxx.

(6) Spoluvlastnický xxxxx xx pozemku či xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx.

§22

Rybník, malá xxxxx xxxxx x ostatní xxxxx xxxx

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx nákladů, xxxxx xx bylo xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx v místě xxxxxx a xx xxx jejich ocenění xxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx chovem xxx a vodní xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx rybník")

CSChR = XX x XX1 x KR2 x XX3 x XX4 x XX5 x XX6 x XX7 x KR8 x Xx,

xxx

XXXxX ..... cena xxxxxx xxxxxxxx rybníku,

CS ..... základní xxxx xxxxxx chovného rybníku xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

XX1 ..... xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 19 x xxxx xxxxxxxx,

XX2 ..... xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx významu uvedený x příloze č. 19 x xxxx vyhlášce,

KR3 ..... xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 19 x této xxxxxxxx,

XX4 ..... koeficient produkčního xxxxxx xxxxxxx v příloze č. 19 x xxxx xxxxxxxx,

XX5 ..... xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx soustav xxxxxxx x příloze č. 19 x této vyhlášce,

KR6 ..... xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 19 x xxxx xxxxxxxx,

XX7 ..... xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 19 x této xxxxxxxx,

XX8 ..... xxxxxxxxxx kontaminace xxxxxxx v příloze č. 19 x xxxx xxxxxxxx,

Xx ..... xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 41 x xxxx xxxxxxxx,

x) ostatní xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx se xxxx xxxxx xxxxxx

XXX = CS x x XX1 x XX2 x Xx,

xxx

XXX ..... cena xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx vodní nádrže x Xx,

XX ..... xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx v Xx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

XX1 ..... xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 19 k xxxx xxxxxxxx,

XX2 ..... xxxxxxxxxx vodohospodářského xxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 19 x této xxxxxxxx,

Xx ..... koeficient xxxx xxx staveb uvedený x příloze č. 41 x xxxx vyhlášce.

(2) Základní xxxx stavby xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xx určí xxxxx xxxxxx

XX = XX + XX + XX,

xxx

XX ..... xxxx xxxxx v Xx xxxxxx podle xxxxxxxx 3,

XX ..... xxxx xxxxxxxxxx objektů x Xx určená xxxxx xxxxxxxx 4,

XX ..... xxxx xxxx x Xx určená xxxxx xxxxxxxx 5.

(3) Xxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx objemu xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx

XX = S x x,

xxx

X ..... xxxxx xxxxx x x3 xxxxxx xxxxx příloze č. 19 x této xxxxxxxx,
x ..... jednotková xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx proti xxxxx x Kč za x3 xx xxxx xxxxx vzorce

C = 300 + 100 x X ,

xxx

X ..... xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x m,

přičemž xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx hráze xxxx 500 Kč xx m3 x xxxxxxxxx xxxx 1 200 Xx za x3.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x případů xxxxxxxxx v příloze č. 19 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxx hráze.

(5) Cena xxxxxxxxxx xxxx se xxxx xxxxxx objektů x dílčího xxxxxxxx. Xxxxxxx xx pouze xxxxx xxxx vlastní xxxxxxx rybníka (xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx trvalého toku. Xxxx xx určí xxxxx přílohy č. 19 k xxxx vyhlášce.

(6) Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x odstavci 1 xx určí xxxxx §17.

§23

Jiné stavby

Nestanoví-li xx x xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxx podle xxxx nákladů, xxxxx xx byly nutné xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x v xxxx xxxxxx ocenění. Použije-li xx k určení xxxx cena xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyhlášky, xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xx xxxxxxxxx x příloze č. 41 k xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx věcí, xxxx xx její xxxxxxxx.

§24

Kulturní xxxxxxx

Xxxx stavby, xxxxx xx kulturní xxxxxxxx, xx určí xxxxx §10 xx 23. Xx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx konstrukce xxxx xxxxxxxx stavby, xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx X4 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxxxxx kulturní xxxxxxxx. X těchto xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx samostatně x xxxxxx xx x ceně xxxxxx.

§25

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx hlavy xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace ověřené xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx-xx projektová xxxxxxxxxxx, xxxxx předpokládaného stavu xxxxxx po jejím xxxxxxxxx x xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x podíly xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx v příloze č. 21 x této xxxxxxxx. Xxx stavby xxxxxxxxx v příloze č. 21 x této xxxxxxxx xx výše xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxxxxxxx její xxxx, xxxxx xxxxxxx nebo xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx úkor xxxxxxxxxx částí domu xx xxxxxxx smlouvy x výstavbě, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx X xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx stavu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx stavebním xxxxxx. Xxxx-xx projektová xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, vychází xx x předpokládaného xxxxx xx jejich xxxxxxxxx. Cena xx xxxxx x podíly xxxxxxxxxxx a nedokončených xxxxxxxxxx s přihlédnutím xx stupni rozestavěnosti.

§26

Stavba xxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxx, x xxxxxx odstranění xxxxxxx xxxx xxxx x které xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx materiálu x xxxxxx odstranění x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x x náklady xx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx stavby, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx určí xxxxx odstavce 1 x případě, xx xxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxx špatného technického xxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x náklady xx xxxxxx terénu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je cena xxxxxx nulová.

§27

Xxxxxx, která xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx, která xxxx spojena se xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx s tím, xx xxxxxx cena x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §12 xx 16 xxxx §23 xx xxxxxx koeficientem 0,90. Xxxxx koeficient xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, že chybějící xxxxxxxxxx základů byla xxxxxxxxx xxx výpočtu xxxxxxxxxxx vybavení xxxxxx X4.

§28

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxx užívána x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx stavba xxxxx převažujícího xxxxx xxxxx, lze-li xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x půdnímu x xxxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx počet měrných xxxxxxxx xxxxxx užívaný xx stejnému účelu xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx jednotku xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx užití. Xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx příslušnými xxxxxxxxxxx, xxxxxxx Xx xx vázán na xxxxxxxx xxxxxxxx cenu. Xxxxx a sklepní xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx nebo upraven x užívání xxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx poměrem objemů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx účelům x xxxxx xx xxxxx uvedenou v xxxx vyhlášce xxx xxxx účel xxxxxxx.

§29

Xxxxxx z xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx-xx stavba xxxxxxxxx ze xxxx xxxx více xxxxxxxxx xxxxxxxxx konstrukčních xxxxxxx, xxxxxxxx se odlišnost xxxxx konstrukce x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení této xxxxxxxx.

§29x

Xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx práva xxxxxx, xx xxxx podle §10 xx 30. Xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx výše xxxxxxx, pokud bylo xx smlouvě xxxxxxxx xxxxx.

§30

Xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx podle přílohy č. 21 x xxxx vyhlášce. X xxxx xxxxxx xx opotřebení xx xxxxxxxx cena xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účel xxxxx xxxxxx, určená xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

(2) U xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x u jiné xxxxxx xxxxxxx v §23 xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Při xxxxxxx xxxxxxxxxx stavby bez xxxxxxx xx přihlédne x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nemovité xxxxxx obdobného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx uvedená x tabulce x. 7 x příloze č. 21 x xxxx xxxxxxxx xx sníží x 20 až 40 %. Xxx tak xxxxxxxxxx x x xxxxxxx dočasné xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx konstrukcím x xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxxxxx uplatněného snížení xxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 28. xxxxx 1991 se cena xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 x 7 %. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) X případě stavby, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx již xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobu xxxxxxx stavby xxxx xxx nevyhovuje xxxxxxxxx xxxxxx, lze cenu xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3 x 5, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x 5 % x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Morální opotřebení xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx určené xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 85 % x ceny xxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX NÁKLADOVÉHO A XXXXXXXXXX XXXXXXX

§31

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx oceňuje xxxxxx, jejíž xxxx xx určí xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §12, xxxxx x xxxx xxxxxxx

x) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x stavbu, nebo xxxx převažující xxxx, xxxx X, X, X, X, X, X, Z xxxxx přílohy č. 8 k této xxxxxxxx, xxxx xxxx X, I, X xxxxx přílohy č. 9 x xxxx xxxxxxxx,

x) není xxxxxx pronajatá, xxx xxx o xxxxxx xxxx F, H, X, K, X, X, X podle přílohy č. 8 x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx X, X, J xxxxx přílohy č. 9 x xxxx vyhlášce x xxxx stavebně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx tato xxxxxx nákladovým xxxxxxxx xxxxx xxxxx čtvrté xxxxx I.

(3) Xx-xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx stanoveno pro xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx nemovitým xxxxx xxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx věcí xxx jeho xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx stavby, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx, jako by xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Je-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx stavbou oceňovanou xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx do ocenění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nákladového x xxxxxxxxxx způsobu, xxx i xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx způsobu xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx uvedeno xxxxx.

(5) Stavby xxx xxxxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výnosového xxxxxxx posuzují xxxx xxx, jakoby šlo x xxxxxx oceňované xxxxx §12 bez xxxxxx xx jejich xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx památkou, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxxx se kombinací xxxxxxxxxxx a výnosového xxxxxxx, xxxxx národních xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Výpočet xxxx xxxxxxxxx nákladového x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx je uveden x příloze č. 23 v xxxxxxx č. 2 xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 1 k xxxx vyhlášce xx xxxxxxx analýzy rozvoje xxxxxxxxxxx.

§32

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx určená výnosovým xxxxxxxx xxxxxxxxx v §31 xx xxxx xxxxx xxxxxx

xxx

XX ..... xxxx xxxxxx výnosovým xxxxxxxx v Xx,

X ..... xxxxx xxxxxxx x Xx xx xxx, upravené xxxxx xxxxxxxxxxxxx odstavců,

p ..... xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 22 x xxxx xxxxxxxx; x staveb x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx použije xxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxx užití; xxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx rozdílná, xxxxxxx xx xxxxx míra xxxxxxxxxxxx.

(2) Roční xxxxxxx xx určí z xxxxxxx xxxxxxx xxxx x jiných xxxxxxx x xxxxxxx nájemného. Xxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx je-li x nich nájemné xxxxx xxx xxxxxxx, xxxx se xxxxxxx xx výši obvyklé xxxx podle §2 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxx majetku. Xxxx obvyklého xxxxxxxxx xxxx být doložena. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Celková xxxxxxxxx xxxxxx stavby xx xxxx jako součet xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, přičemž xx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxx, prádelny, sušárny, xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxxx uvedeny x nájemní xxxxxxx. Xxxxxxx podlahová plocha xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stav neumožňuje xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx technické provedení xx speciální a x xxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxx pronajmutí, x to xxxxx xx základě xxxxxxxxxx, xxxxxx xx zejména xxxxxxxxxxxxxxx, výčet x xxxxxxxx popis těchto xxxxxxx. X jednotlivým xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx výše xxxxxxxxx xx x2.

(4) Xx ročního nájemného xx nezahrnují ceny xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemovitostí.

(5) Xxxxx xxxxxxx za xxxxx stavbu podle xxxxxxxx 2 xx xxxxx x 40 % a o xxxxxxx x xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx nájemné x pozemku xxxxxx xxxxxxxx, nebo pokud xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, sníží se x 5 % x xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx cenové xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle §4 xxxx. 1. Xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 1. Xxxxxx xxxxx, xx celková xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 50 % x xxxxxxx nájemného podle xxxxxxxx 2.

§33

Ustanovení §31 x 32 xx použijí x v xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxx propachtovaná, pokud xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx peněžitou xxxxxxx plnění xx xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

§34

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem xx xxxxxx u xxxxxx, xxxxx vyhovují xxxxxxxxx xxxxxxxx v §35 xx 37, podle xxxxxx

XXx = XX x ZCU x XX x Xx ,

xxx

XXx ..... cena xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

XX ..... xxxxxxxxxx xxxxxxx x x3,

XXX ..... základní cena xxxxxxxx xxxxxx x Xx xx m3,

IT ..... xxxxx xxxx, xxxxx se určí xxxxx §4 xxxx. 1,

Xx ..... xxxxx xxxxxx pozemku, xx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx podle §4 xxxx. 1.

Xxxxxx xx xxx xxxxx výpočet xxxxxxxxxxxx xx tři xxxxxxxxx xxxxx.

§35

Xxxxxxx dům, rekreační xxxxxxx a rekreační xxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zjišťuje x dokončeného xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rekreačního domku, xxxxxxxxxx v §13 xxxx. 2 x 5, s xxxxxxxx xxxx, které xxxxx x xxxxxxx zemědělské xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do 1 100 x3 xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx upravená xxxxxxxxx xxxx, rekreační xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx určí xxxxx xxxxxx

XXX = ZC x XX

xxx

XXX ..... xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x Xx xx x3 obestaveného xxxxxxxx,

XX ..... základní cena x Xx za x3 xxxxx xxxxxxx x. 1 přílohy č. 24 x xxxx xxxxxxxx,

XX ..... xxxxx xxxxxxxxxx x vybavení xx xxxxxxx podle vzorce

kde

Vi ..... hodnota xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x-xxxx xxxxx xxxxxx konstrukce a xxxxxxxx uvedeného x xxxxxxx č. 2 x příloze č. 24 x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx x tabulce x. 2 x příloze č. 24 x této xxxxxxxx.

Xxxxxxx x-xxxx znaku xx stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxx se xxx další výpočet xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxxx ceně je xxxxxxxx xxxxxxxxxx vybavení xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 11 x xxxx xxxxxxxx.

(4) Není-li xxxxxxxx xxxx rodinného xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x tabulce x. 1 v příloze č. 24 x xxxx xxxxxxxx xxxx je-li xx xxxxxxxxx x jednotném xxxxxxxx xxxxx x xxxx stavba xxxxxx xxxx užívaná xxx xxxxxxxxx, určí xx xxxxxx xxxx podle §13.

(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxx, rekreační xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x cenu xxxxxxxx užívaných xxxxxxxxxx xxxxx, uvedených x příloze č. 17 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x. 15, 19, 21, 23 x 34, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx výměr xxxxxx xxxxxxxxxxx ploch xxxx xxxxx xxx 25 x2.

(6) Je-li součet xxxxx zastavěných xxxxx xxxxx společně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx domem, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo rekreačním xxxxxx větší xxx 25 x2, ocení xx tyto stavby xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx hlavy X.

§36

Xxxxxxxxx chata a xxxxxxxxxxxx chata

(1) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx chaty vymezených x §14 xxxx. 2 x 3.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx podle xxxxxx

XXX = XX x XX,

xxx

XXX ..... xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x Xx xx x3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

XX ..... xxxxxxxx xxxx x Xx xx m3 xxxxx xxxxxxx č. 1 přílohy č. 25 x xxxx vyhlášce,

IV ..... xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx

xxx

Xx ..... xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x-xxxx znaku xxxxxx xxxxxxxxxx x vybavení xxx tabulky x. 2 přílohy č. 25 x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 v příloze č. 25 x xxxx xxxxxxxx. Hodnota x-xxxx xxxxx se stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx pásma xxxxx.

Xxxxx xx xxx další xxxxxxx zaokrouhlí xx xxx desetinná xxxxx.

(3) X základní ceně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx chaty xxxxxxx v příloze č. 12 x xxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a zahrádkářské xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx č. 1 x příloze č. 25 x xxxx xxxxxxxx, určí xx xxxxxx xxxx xxxxx §14.

(4) Cena xxxxxxxxx chaty nebo xxxxxxxxxxxx chaty xxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem zahrnuje x xxxx společně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úprav, xxxxxxxxx v příloze č. 17 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx položek x. 15, 19, 21, 23 a 34, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxx není větší xxx 25 x2.

(5) Xx-xx součet výměr xxxxxxxxxxx xxxxx všech xxxxxxxxxx staveb xxxxxxxx xxxxxxxxx xx stavbou xxxxxxxxx chaty xxxx xxxxxxxxxxxx chaty xxxxx xxx 25 m2, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx čtvrté xxxxx X.

§37

Xxxxx

(1) Cena xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x dokončené xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx dvoupodlažní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx staveb xxxxxxxxxxx xxxxx §35 x 36.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx určí xxxxx xxxxxx

XXX = XX x XX,

xxx

XXX ..... xxxxxxxx cena xxxxxxxx x Xx za x3 obestaveného xxxxxxxx,

XX ..... xxxxxxxx cena x Xx za x3 podle xxxxxxx x. 1 v příloze č. 26 x xxxx xxxxxxxx,

XX ..... xxxxx xxxxxxxxxx x vybavení xx stanoví podle xxxxxx

xxx

Xx ..... hodnota xxxxxxxxxxxxxx pásma x-xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 2 přílohy č. 26 x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx jejich kvalitativních xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x tabulce č. 2 x příloze č. 26 x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx x-xxxx znaku xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx pásma xxxxx.

Xxxxx xx xxx xxxxx výpočet xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx popřípadě x xxxx xxxxxxxx užívaných xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x příloze č. 17 k xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx 2.7.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx 100 x2 nebo xxxxxx xx více xxx xxx xxxxxxx, xxxx xx cena xxxxxx xxxxx §12.

§38

Xxxxxxxx

(1) Xxxx jednotky, xxxxxx xx xxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx soubor xxxx, x xxxxxx xxxx J x X x přílohy č. 8 x této xxxxxxxx, x spoluvlastnického xxxxxx xx xxxxxxxxxx částech xxxxxxxx věci, xx xxxx xxxxx xxxxxx

xxx

XXX ..... cena xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xx,

XXx ..... xxxx x-xxxx xxxx x Xx,

xXX ..... cena xxxxxxxxxxx xxxxxx jednotky xx pozemku x Xx,

x ..... pořadové xxxxx xxxx v xxxxxxxx,

x ..... počet xxxx x xxxxxxxx.

Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx

XXX = XX x XXX x XX x Ip,

kde

CBP ..... cena xxxx xxxxxx porovnávacím xxxxxxxx x Kč,

PP ..... xxxxxxxxx plocha x x2 xxxxxx podle přílohy č. 1 k xxxx xxxxxxxx,

XXX ..... xxxxxxxx xxxx upravená xx x2 x Xx,

XX ..... xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx §4 xxxx. 1,

Xx ..... xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx podle xxxxxx

XXX = ZC x XX

xxx

XXX ..... xxxxxxxx cena xxxxxxxx x Xx xx x2 podlahové xxxxxx xxxx,

XX ..... xxxxxxxx xxxx x Xx xx m2 xxxxx přílohy č. 27 xxxxxxx č. 1 k xxxx xxxxxxxx,

XX ..... xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx podle xxxxxx

xxx

Xx ..... xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x-xxxx xxxxx xxxxxx konstrukce x xxxxxxxx z xxxxxxx č. 2 přílohy č. 27 x této xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx tabulkách xxxxxxxxx příloh.

Hodnota i-tého xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx charakteristik do xxxxxxxxxxxxxx pásma xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx porovnání xx xxx xxxxx výpočet xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxx místa.

(2) Cena xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx zejména venkovní xxxxxx, studna x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx či xx xxxxxxxxx x popřípadě xx trvalých porostech xx xxxxx samostatně xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx.

ČÁST PÁTÁ

VĚCNÁ XXXXX X XXXXXXXXX XXXXX

§39

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx

XXXX = xx x x,

xxx

XXXX ..... cena práva xxxxxx s nezřízenou xxxxxxx,

xx ..... roční xxxxxx x práva xxxxxx x Kč,

t ..... xxxxx let xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx stavby, xxxxxxx xxxx 5 xxx.

(2) Roční užitek xxxxx xxxxxx bez xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx nájemného z xxxxxxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Nelze-li xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zjistit, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx §4, xx výši 5 %.

(3) Xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx právu xxxxxx xxxxxxxx, se xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x práva xxxxxx xxxxx xxxxxx

xxx

XXXX ..... xxxx práva stavby xx zřízenou xxxxxxx x Xx,

xx ..... xxxxx xxxxxx z xxxxx xxxxxx x Xx,

x............xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x příloze č. 22 k xxxx xxxxxxxx, podle xxxxx a xxxxx xxxxx stavby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, v xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x ..... xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx do zániku xxxxx xxxxxx,

X ..... xxxxxxx xxx zániku xxxxx stavby x Xx.

(4) Roční xxxxxx xxxxx stavby se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stavby se xxxx ve xxxx 5 % xx xxxxxx xxx pozemku x ceny xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stavby, xxxxxx xxxxx §10.

(5) Xxxx-xx xxxxx stavby xxxxxxx za xxxxxx x xxxxxxxx-xx xx xxxxxx x opětujících xxxxxxx xxxx stavební xxxx, zatěžuje právo xxxxxx jako reálné xxxxxxx.

(6) Počtem xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxx xxx, xxxxx xxxxxx xx xxxx, xx kterému xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Výše xxxxxxx xx určuje xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku. Xxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxx x xxxx stavby x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx

x) xxx xxxxxx práva xxxxxx xxxxx obvyklou, xxxx

x) xxxxx zjištěnou xxxxx §11, určuje-li se xxxx náhrady xxx xxxxxxx práva xxxxxx; xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx stavebně xxxxxxxxx xxxx při xxxxx údržbě x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

§39x

Xxxxxxxxx věcného xxxxxxx

(1) Xxxx věcného xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx počtu xxx jeho dalšího xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx reálného xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx

x) neurčitou, cena xxxxxxx břemene, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle §39b, xx xxxx xxxxx vzorce

kde

CBN … xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx v Kč,

ruo … roční xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x Kč, xxxxxx podle xxxxxxxx 2,

x … míra xxxxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 22 x této vyhlášce, x xxxxxxxx vyjádření,

b) xxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx podle xxxxxx

xxx

XXX … cena xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx x Kč,

ruo … xxxxx xxxxxx oprávněného x xxxxxxx břemene x Xx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x … xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 22 x xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x … xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(2) Roční užitek xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx součet xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx oprávněnému x věcného břemene, xxxxx vzorce

kde

ruo … xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x Xx,

xxx … xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x nemovité xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx technickou infrastrukturu xxxxx §39b, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx nájemného xxxxxxxx podle §1a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx věci xxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xx zachování x xxxxxx zatížené xxxxxxxx xxxx, xxxxx nese xxxxxxxxx; obvyklé nájemné xx xxxx vynásobením xxxxx měrných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zatížených xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x Xx; x věcného xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x pokud nelze x xxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx ročního xxxxxx xx simulovaného nájemného, xxxxx xx xxxx xx xxxx 5 % xx zjištěné xxxxxxxxxx xxxxxxxx ceny xxxxxxxx věcným xxxxxxxx xxxxxxxx nemovité xxxx, xxxxxx xxx oceňovací xxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx cena xxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx věci, xxxxx xxxx oprávněný,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva, ze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx zatížené xxxxxxxx xxxx za xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a užitků, x xxxxxxx nákladů, xxx xxxxx xx xx xxxxx a xxxxxx nedosáhlo, není-li xx smlouvě xxxxxxx xxxxx,

x) reálného xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze závazku, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx věci xxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněnému; x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služby xx xxxx ve xxxx xxxxxxx xxxx určené xxxxx §1a x xxxxxxx xxxxx smlouvy, xxxxx nebyl ve xxxxxxx xxxxx, pak xxxxx běžné zvyklosti,

i … pořadové číslo xxxxxxx ročního užitku xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x … xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x věcného xxxxxxx,

xxx … xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx užitku xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx vlastníka xxxx, vyjadřuje způsob x četnost xxxxxxxxx xxxxxxxx věci oprávněným. Xxxxxxxxxx míry xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud

a) xxxxxxxxx nemovitou xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx účelem xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx využívá k xxxxxx xxxxx, xxx xx kterému je xxxxxxxx věc xxxxxx x skutečně xxxxxxx, xxxxxxx koeficientu xx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx vlastníka x souvislosti x xxxxx zatížením,

c) se xxxxx x věcné xxxxxxx xxx technickou xxxxxxxxxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 2 přílohy č. 22a x xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx, která xxxxxx xx roku, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ze smlouvy x xxxxxxx věcného xxxxxxx xxxxx, vyjma xxxxxxx břemene xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xx se xx xx, že xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx, xx se jedná x

x) osobní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx, průměrný xxxxx let dalšího xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxx č. 3 přílohy č. 22a x xxxx xxxxxxxx podle xxxx oprávněného x xxxx ocenění,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx právnická xxxxx, xx xx za xx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx stavby, xxxxx let dalšího xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx určí podle xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx zatížena xxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx cenu xxxxxxx břemene zjistit xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, oceňuje xx xxxxxxx částkou xx výši 10 000 Xx.

(5) Právo xxxxxxx jinak xxx xxxxxx břemenem obdobné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.

§39a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 488/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§39x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

(1) Zjednodušené ocenění xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx technické xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx. Xxxx se xxxxxx x závislosti xx umístění xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxx xxxxxx

XXX = xxx x x x xx,

xxx

XXX … cena xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xx xxxxxx zjednodušeným xxxxxxxx,

xxx … xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v Xx xx x x xxxxxxx xxxxxxx xxx podzemní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx podle xxxxxx

xxx = XX x 0,015 x Xx,

xxx

XX … xxxxxxxx cena xxxxxxxxxx pozemku x Xx xx 1 x2 určená podle §3,

0,015 … xxxxxxxxx,

Xx ... xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx hodnotu 2 x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx 110 kV xxxxxx x hodnotu 1 v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedení xxxxxxxxx infrastruktury,

d … xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x,

xx … koeficient xxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx zjednodušené xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx podle xxxxxxx x. 1 přílohy č. 22a x xxxx xxxxxxxx, v závislosti xx xxxxxxxx vedení x xxxxxxxxx pozemku xxxx pomocném xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx šíři xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx ročního xxxxxx xxxx xxxxxxx 10 Xx za 1 m a xxxxxxx 1 500 Xx xx 1 x.

§39c

Oceňování xxxxxx xx xxxxxxxx věci

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x závislosti xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx trvání, xxxxx vzorce

kde

CZ … xxxxxxx cena xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x Kč,

n … xxxxx xxxxxxx závad xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx,

x … xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx určitou xxxx xxxx života xxxxxxxxxxx,

XXxx … xxxx x-xx dílčí xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x Xx, xxxxx xxxxxx neomezeného xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx podle xxxxxx

xxx

XXxx … cena i-té xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx v Xx,

xxx … xxxxx xxxxx újma xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Xx, xxxxxx podle xxxxxxxx 2,

x … xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 22 x xxxx vyhlášce, x setinném vyjádření,

CZui … xxxx x-xx xxxxx xxxxxx na xxxx určitou xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x Xx, xxxxx časově xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xx xxxx xxxxx xxxxxx

xxx

XXxx … xxxx x-xx dílčí závady xx dobu určitou xxxx na dobu xxxxxx xxxxxxxxxxx x Xx,

xxx … dílčí xxxxx újma xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v Xx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x … xxxx kapitalizace podle přílohy č. 22 x této xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x … xxxxx xxx dalšího trvání xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx věc, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx xxxxx let xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx oprávněného x xxxx xxxxxxx, určeném xxxxx tabulky č. 3 přílohy č. 22a x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xx xxxx xxxx rozdíl xxxx xxxx dílčího xxxxxxx užitku plynoucího x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx závadou x výší dílčího xxxxxxx užitku z xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx závadou. X xxxxxxx, že xxxxx xxxxx újma vlastníka xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx §39a xxxx. 2.

(3) Xxxxx xxx xxxxxxx trvání xxxxxx xx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx provádí, xx xxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxx břemeno, xxx xx počet xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §39a xxxx. 3. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx dalšího xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nemovitou věc xxxxx xxxxx xxxx xxx 80 % xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.

§39x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 488/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX TRVALÝCH XXXXXXX

§40

Xxxxx porost na xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx lesních xxxxxx, xxxxx jsou xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxx lesního xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x. 28 k xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx cena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxx

Xx = [(Au - x) x xx + x] x Xx,

xxx

Xx ..... xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxx x Xx xx x2,

Xx ..... xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx dřevin xx věku xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Xx xx x2,

x ..... xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xx xx x2,

xx ..... xxxxxx hodnotový xxxxxx pro xxxxxx x, xxx ke xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx bonitní xxxxxx,

Xx ..... zakmenění ve xxxx xx dni xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx

x) údaje o xxxxxxxxxx dřevin v xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxx, bonitním xxxxxx a xxxxxxxxx xx určí z xxxxxxx hospodářského plánu xxxx xxxxx hospodářské xxxxxx a xxxxx xx, popřípadě upraví, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx v příloze č. 29 k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxx Xx xx xxxx u podle xxxxxxxxxxxx xxxxxx dřevin, xxxxxx x bonitních xxxxxx je xxxxxxx x příloze č. 30; xxx xxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 30, pokud xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v příloze č. 28 x xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx Xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x lesní xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx x nich xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx skupinu xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 30 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx nejnižší xxxxxx. Je-li x xxxxxx xxxxxxxxxxxx plánu xxxx x lesní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x příloze č. 30 x xxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx dřevin, xxxxxxx se xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) náklady xx x2 zajištěné kultury x podle xxxxxx xxxxxx xxxx uvedeny x příloze č. 31 k xxxx vyhlášce. Náklady xx xxxxxxxxxx kulturu xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx lesního xxxxxxx, xx xxxxxxxxx ochranu xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx ošetřování xxxxxxx xx do doby xxxxxxxxx xxxxxxx lesního xxxxxxx x nezahrnují xxxxxxx vynakládané po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx péči x xxxxxxx x xxxxxxx xx pročistky x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx hodnotový xxxxxx xx pro xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x příloze č. 32 x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 32 x xxxx vyhlášce, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxx v příloze č. 28 x xxxx xxxxxxxx, se základní xxxx xx x2 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

xxx

Xx ..... xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx dni ocenění,

Au ..... cena xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x ..... xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

Xx ..... zakmenění xx xxxx ke xxx xxxxxxx,

xx ..... xx xxxxxxxx x přílohy č. 32 x xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx tabulkové obmýtí,

1/fuv ..... xx opravný xxxxxx xxx obmýtí, xxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx x přílohy č. 32 k xxxx vyhlášce xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ze stejného xxxxxxx xxxx hodnota xx.

(5) Je-li xxxxxxxx xxx xxxxxx vyšší xxx xxxxxx xxx xxxxx skupinu dřevin xxxxxxx v příloze č. 32 x této xxxxxxxx, xx věkový xxxxxxxxx xxxxxx xx hodnotu xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx m2 xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx vzorce

Ha = Xx x Xx,

xxx

Xx ..... cena xxxxx xxxxxx skupiny xxxxxx xx věku xxxxxx x pro xxxxxxxxx xxxxxxx stupeň,

Ba ..... xxxxxxxxx xx xxxx ke xxx xxxxxxx.

(6) Je-li xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx obmýtí stanovené x xxxxxx hospodářském xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx věk xxxxxxx xx xxxxxx nachází x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx dřevin x příloze č. 30 x xxxx vyhlášce, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx hodnotu jedna x xxxxxxxx xxxx xx x2 xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xx = Xx x Ba ,

xxx

Xx ..... xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x, xx znamená xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx určený xxxxxxxxxxx x cen xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 30 x xxxx xxxxxxxx,

Xx ..... xxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxx.

§41

(1) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx hospodářská xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx se xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x lesním xxxxxxx, x xxxxxx xxxx, xxxxxxxx stupni x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx lesů xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxx xxxxx xxxxxx Xx xxxxx než xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x, xxxxxxxxx u xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx základní xxxxx lesního xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x příloze č. 31 x xxxx vyhlášce.

(3) Základní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx uvedený v příloze č. 31 x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx skutečného x xxxxxxxxxxx minimálního xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx 1,3násobku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx ocenění vlastnického xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx postup xxxxxxx xxxxx §45 x xxxxxxxxxx zakmenění x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, průměrné xxxxxx xxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxxx procenta xxxxxx, stanoveného xxx xxxxxxxxxx věkové xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx porostů xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx ploch xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§42

Cenová xxxxxxxx, srážky x koeficienty

(1) Základní xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §40 x 41 xx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x. 1 xx 3 v příloze č. 33 x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx věk xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx než xxxx obmýtí, sníží xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xx xxxxxxxxxx jako xxxxxxx 1,00 xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dřevin xxxxxxxx xxxxxxxx 0,005/xxx [xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx" Xx = 1 - (x - x) x 0,005].

(3) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, lze xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x 75 %", xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx odumřelých xxxxxxx xxxxxxx xx o 85 %.

§43

Lesní porost xx xxxxxxxx pozemku

Má-li xxxxxx xxxxxx na nelesním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx podle §4042.

§44

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x výměrou xxxxxxx xxxxx než 1&xxxx;000 m2, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx révy a xxxxxxxxxx rostlin, xxxx x xxxxxx stromů xxxxxx xxx 50 xx, xxx ocenit xxxxxxxx uvedeným v příloze č. 34 k xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx porostem xxxx xxxxxxx, ovocné x xxxx xxxxxx x xxxx, xxxxxx xxxxxxx dřevin, které x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx funkce xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x plnění xxxxxx xxxx, xxxxxxx jako xxxxx v zástavbě x xx xxxxx xxxxxxx, doprovodná zeleň xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zeleň xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx cen xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jehličnatých a xxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x příloze č. 34 tabulkách x. 2 a 3 x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx dřeviny x nelesním xxxxxxx xx xxxxx příbuznosti x xxxxxxxxx vlastností xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 28 x této xxxxxxxx.

(5) Xxxx jednotlivých xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx příloh č. 39 x 40 x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx vzorce

CSD = XXX x XXX x XXX x XXXXX x Xxx x Ksv x Xx,

xxx

XXX ..... xxxx xxxxxxx dřevin,

VNP ..... xxxxxx nelesního xxxxxxx x x2,

XXX ..... xxxxx xxxxxxx xxxxxx x nelesním porostu,

CNP ..... xxxx nelesního xxxxxxx v Xx xx x2 xxx xxxxxxxxxx porosty uvedená x příloze č. 34 k xxxx vyhlášce v xxxxxxx x. 2 x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 3,

XXXXX ..... xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v příloze č. 34 x tabulce x. 1 x této xxxxxxxx,

Xxx ..... koeficient xxxxxxxxx pokryvnosti xxxxxxx x příloze č. 39 x xxxxxxx x. 7 x této vyhlášce,

Ksv ..... xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 39 x xxxxxxx x. 8 x xxxx xxxxxxxx,

Xx ..... xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 39 x xxxxxxx č. 9 k této xxxxxxxx.

§45

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobem

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx porostu xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx o xxxxxxx xxxxxx odumírajících xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx podle §40 xx 42.

(2) Cena xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx skupin xxxxxx x poměru xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx porostu.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx vzorce

ZCSD = XXX x XXX x Xx,

xxx

XXXX ..... xxxxxx cena xxxxxxx xxxxxx x Xx,

XXX ..... xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x2,

XXX ..... cena x Xx xx x2 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, věk, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx 1,0 xxxxxxx x xxxxxxxxx x. 1 až 6 x příloze č. 35 x xxxx xxxxxxxx,

Xx ..... xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xx xxx xxxxxxx.

(4) Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx určí x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plánu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xx, popřípadě xxxxxx xxxxx skutečného xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx bonitních xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx uvedeny x příloze č. 29 x xxxx xxxxxxxx.

§46

Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx rostliny

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x možnosti a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx

x) xxx xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 36 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx 1 - xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xx xx x2 x xxxx 2 - extenzivní, zahrádková xxxxxxx, xxxxxx x Xx xx xx,

x) xxx révu vinnou xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x příloze č. 37 x xxxx vyhlášce, pro xxxx 1 - xxxxxxxx vinice x Xx xx x2, xxxx 2 - xxxxxxxxx xxxxxx x Xx xx x2, xxxx 3 - xxxxxxxxxx vinice x Xx xx x2 x xxxx 4 - xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x Xx za xxx,

x) xxx chmelové rostliny xxxxxx zařízení xxxxxxxx x příloze č. 38 x xxxx vyhlášce, pro xxxx 1 - xxxxxxxxx x neozdravenými xxxxxxxxxx x xxxx 2 - chmelnice x xxxxxxxxxxx rostlinami.

(2) Xxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxx rostoucích xxxxxx pěstovaných xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx půdě xxxx xxxxxxx x přílohách č. 43 x 42 k xxxx vyhlášce x Xx xx x2. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x pozemků xxxxx přílohy č. 44 x xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx plantáže x x2.

(3) Základní xxxx xxxxxxxxx rostlin xxxxx příslušné skupiny x věkové kategorie xxxxxxx x přílohách č. 39 x 40 x xxxx vyhlášce, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx pozemcích xx 1 000 x2 xxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxx xx 50 xx xxxxxx, xx xxxxxxxx upraví xxxxx xxxxxxxxxxxx přirážkami x srážkami xxxxxxxxx x příloze č. 39 x xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx koeficientem X5 uvedeným v příloze č. 20 x xxxxxxx x. 1 k xxxx xxxxxxxx a Xx uvedeným x příloze č. 39 x xxxxxxx x. 9 k xxxx vyhlášce.

(4) Xxxxxx xxxx okrasné rostliny xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxx nižší xxx 1 % x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 39 v xxxxxxxxx x. 2 až 6 x xxxx xxxxxxxx.

§47

Xxxxxxxxx ovocných xxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ovocných xxxxxx, xxxxx révy, xxxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxx, rostoucích xx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx stavbami xxxxxxxxxxx xxxxx §13, 14, 21, 35, 36 x 38, xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx právního předpisu1) xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx 5 xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx trvalých xxxxxxx ovocných dřevin, xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx funkčním xxxxx xxxx xxx nejvýše 1&xxxx;500 x2 xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx se x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx kolmých xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx jednotlivých rostlin xx povrch xxxxxxx, xxxxx xxxx součástí. Xxxxx je pokryvná xxxxxx xxxxxx porostů xxxxx xxx 1&xxxx;500 x2, xxxxx xx xxxxxx porosty ovocných xxxxxx, xxxxx révy, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx porostů xxxxx §46. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx součin xxxx xxxxxx x xxxxxxxx ceny xxxxxxxx xxxxxxx, nebo jako xxxxxx její xxxxxx x xxxx z xxxxxx mapy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx dřevin uvedených x příloze č. 36 části 2 k této xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx podle přílohy č. 37 xxxxx 4 x této xxxxxxxx xx součinem ceny xxxxxxxx plochy xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §4 odst. 1 xxxx xxxxx xxxxxx xxxx stavebních xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 0,045.

(4) Cena xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 39 x xxxx xxxxxxxx je součinem xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx porostů xx xxxxxxxxx oceňovaných xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx podle xxxxxx mapy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 0,085.

(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx porostů xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx vinné xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4, je xxxxxxxx ceny xxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pozemků xxxx, x xxxxxxxxxxx 0,065.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXX X XXXX XX OZNAČENÍ X XXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX

§48

Xxx xxxxxxxxx majetkových práv, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx označení xxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx x xxxxxxx technických x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxx právo"), xxxxx jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx určí podle xxxxxx

xxx

Xx ..... xxxx xxxxxxxxxxx práva určená xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xx ..... xxxxx xxxxx výnos xxxxxxx práva v xxxxxx, xx které xxxx právo xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxx x oceňování majetku xxxx xxxxx čistý xxxxx xxxxxx xxxxx §17 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x ..... xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 22 x xxxx vyhlášce,

j ..... xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,

x ..... xxxxx xxx, xx xxxxx bude xxxxx xxxxxxx, nejvýše však xxxxx let xxxxx §17 odst. 3 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

§48a

Zatřídění xxx xxxxxx xxxxxx polohy

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxx polohy xx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxx xx xxxxxxx x až x x xxxxxxx x. 3, xxxx x. 4 přílohy č. 3, určené xxx pozemek

a) xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxx nachází xxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, bez ohledu xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx věcí, xxxx xxxxxxxx xxxxx stavby,

b) xxxxxxxxxxxx x jednotce xxxxx xxxxx a xxxxx užití stavby, xx xxxxx xx xxxxxxxx nachází,

c) x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx účelu xxxxxx xxxxx x xxxxxx sloupců x, xxxx x, g, x, x tabulky x. 3; je-li xxxxxx xxxx užití xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x. 4, xxx v xxxxxx xxxxxxx x, x, x, x, x; xxxx-xx xxxxxxx hlavní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx věcí, nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx provede xxxxx podle xxxxx xxxxx xxxxxxxx staveb, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx pozemky x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx užití xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxx; xxxxx-xx xxxxx jeden xxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx obdobně xxxx x xxxxxxx c).

(2) Xxxxxx stavbou se xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxx x xxxx, aby xx xx xxxxxx xxxxxxx x jinou stavbou x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx účel xxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxx x zastavění xxxxxxx xxxxxxxxxxx, regulačním xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx účelu užití xxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pozemku xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx charakter xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx ocenit xxxxx xxxxxxxx 3, xx xxx určení xxxxxx vychází x xxxxxxxxxxxxxxx účelu xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxxx plánu, xxx xxxxxx na xx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, nebo xxxxxxxx práva stavby. Xxxxx-xx účel užití xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx znaků xx xxxxxxx e, xxxx x x xxxxxxx x. 3 přílohy č. 3.

(5) Xxx xxxxxx, xxxxx je

a) součástí xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx hodnota xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, jehož xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx součástí xxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pásem xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x až x x tabulek č. 3, xxxx 4 přílohy č. 3 xxxxx jejího xxxxx x xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx je xxxxxxxx xxxxx stavby, a xx xxxxxxx společně xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx určená xxx xxxxxx stavbu; xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x více hlavními xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx které xxxx xxxxxxx převažuje.

(6) Pro xxxxxx, x které xxxxx jednoznačně xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx kvalitativních xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx sloupce x xx x x xxxxxxx č. 3, xxxx x. 4, přílohy č. 3 xxxxx převažujícího xxxxx xxxxx x xxxxxx sloupců x, xxxx x, x, x, h tabulky x. 3; pokud xxxx xxxxx stavby xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx č. 4, xxxxxxx se v xxxxxx sloupců x, x, x, x, x.

§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 199/2014 Xx. s účinností xx 1.10.2014

§48x

Xxxxx-xx xxx porovnání xxxxxxxxx nemovité věci xxxxxxx začlenění do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pásma xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xx kvalitativního pásma x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx oceňovanou xxxxxxxxx věc xxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx nejvyšší xxxxxxx z těchto xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x těchto xxxxxxxxx nutno xxxxxxxxx.

§48x xxxxxx právním předpisem x. 457/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

XXXX XXXX

XXXXXXXX, XXXXXXXXX X ZRUŠOVACÍ XXXXXXXXXX

§49

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxx, kterou xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx §16c xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x §39c.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxx může xxx x xxxxxx závad, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x 80 % xxxxxx xxxx nemovité xxxx.

§50

Celková xxxx zjištěná xx zaokrouhlí xx xxxxxxxxxxxx.

§51

Za xxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxx vyhlášky xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx obce xx xxxx jejich xxxxxxxxx.

§52

Xxxxxxxxxx xxxx vyhlášky x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x vlastnictví xxxx jako xxxxxxxx, xxxxx xx s xxxx spojeným spoluvlastnickým xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, tak x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx.

§53

(1) Při určení xxxxx obyvatel v xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx statistického xxxxx o xxxxx xxxxxxxx x obcích, x to x 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx kalendářní xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx provádí.

(2) X xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx, která xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx údajích xxxxxxxxxxxx xx internetových stránkách Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x počtu xxxxxxxx x xxxxxx x 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx předcházejícího kalendářní xxx, ke kterému xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx počtu xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx x 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxx stavu x 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx kterému xx xxxxxxx provádí.

§54

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxxxxx č. 3/2008 Sb., x provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 151/1997 Sb., x oceňování majetku x x změně xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxxxxxxx xxxxxxxx).

2. Xxxxxxxx č. 456/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 3/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 151/1997 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (oceňovací xxxxxxxx).

3. Xxxxxxxx č. 460/2009 Sb., kterou xx xxxx vyhláška x. 3/2008 Xx., x provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxx č. 456/2008 Xx.

4. Vyhláška č. 364/2010 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 3/2008 Xx., x provedení xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 151/1997 Sb., x oceňování xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx č. 387/2011 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 3/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx majetku x x změně některých xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, (oceňovací xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

6. Xxxxxxxx č. 450/2012 Sb., xxxxxx se xxxx vyhláška č. 3/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 151/1997 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx některých zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§55

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2014.

Ministr:
Ing. Xxxxxxx, XXx., x. x.

Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce č. 441/2013 Xx.

Xxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx měření a xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx. Měření a xxxxxxx xx provádějí x metrech, x xxxxxxx čtverečních nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx se xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

1. Xxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx. Xxx kontrolním xxxxxx se původní xxxxx považuje xx xxxxxxxx, pokud se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x více než 1 % x xxxxxxx naměřené xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §12 xx 16 x §18.

(2) Xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx plochy staveb xx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Měření xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx délky xx xxxxxxx u:

a) podzemních xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx plošných xxxxx zpevněných xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx rozměry.

2. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (XX)

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx líce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx nezapočítávají.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx nadzemní xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ortogonálními xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx konstrukcí všech xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Zastavěnou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podlaží xx xxxxxxxxx xxxxxx. Izolační xxxxxxxxx xx nezapočítávají.

3. Xxxxxx podlaží

(1) Xxxxxxxx xx pro xxxxxxx xxxxx rozumí xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx nejméně 1,70 x oddělená

a) dole xxxxxx lícem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) u xxxxxxxxxx xxxxxxx horním xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx podlahy xxxx, x střech, resp. xxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) x staveb x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx strop, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx se xxxxxx xxxxxxxxx prostor x xxxxxx výšce xxxxxxx 1,70 x xxxxxxx x xxxxxx místě, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Podlaží xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a nadzemní. Xx podzemní podlaží xx xxxxxxxx každé xxxxxxx, xxxxx má xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x průměru xxxx xxx 0,80 x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx s xxxxx xxxxxx. Pro xxxxxxx xxxxxxx se uvažují xxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx rozích xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Nadzemní xxxxxxx (XX) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx nadzemní podlaží (1. XX), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (2. XX) x tak xxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx o xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (MeP), x xxxxxxxxx xxxxxx odvozeným xx xxxxxxx nejblíže xxxxxxx (tedy xxxx 1. XX x 2. NP xx 1. MeP).

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx (PP) xx xxxxxxx xxxxxx dolil xxxx první xxxxxxxx xxxxxxx (1. PP), xxxxx podzemní podlaží (2. XX) x xxx dále. Xx-xx xxxxxxx části podlaží xxxx xxxxxxx o xxxxx x xxxxxxx x dvě xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (MePP), x xxxxxxxxx číslem xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (tedy xxxx 1. NP x 1. PP xx 1. XxXX).

(6) Xxx popisu xxxxxx xx xxxxx počet xxxxxxxxxx podlaží xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podlaží, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3.1. Xxxxx podlaží

(1) Světlou xxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stropního xxxxxxxx tohoto xxxxxxx. X trámových xxxxxx x xxxxxxxxxxx trámy xx xxxx po xxxxxx xxx podhledu xxxxxx mezi xxxxx, x xxxxxx klenbových xx spodního líce xxxxxxx xxxxxx. U xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx x nejvyššímu xxxx zešikmení.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podlah xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. X jednopodlažních xxxxxxx xxx půdního xxxxxxxx a u xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx rozumí světlá xxxxx xxxxxxx zvětšená x 0,20 x.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx zastavěnou xxxxxx.

(4) Xxxx-xx x dispozici xxxxxxxxx dokumentace řezů xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx obtíží, xx možno xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x 0,30 m. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx, které xx podkrovím x xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podlahy xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx lícem xxxxxxxxx xx zaoblení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Průměrnou xxxxxx xxxxxxx se rozumí xxxxxx průměr všech xxxxx xxxxxxx oceňované xxxxxx xxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxxxx velikosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3.2. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x úrovni xxxxxxx xxxx podlahy xxxxxx xxxxxxx, vymezená xxxxxxx xxxxx obvodových konstrukcí xxxxxx podlaží xxxxxx xxxxxx. U xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stěn) je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx svislých xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. X zastřešených staveb xxxx xxxxxx částí xxx xxxxxxxxxx svislých xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx podlaží xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx střešní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx zastavěné xxxxxx podlaží xx xxxxxxx x plocha, x xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx probíhající xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, průjezdů x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nosných xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, oceňují xx samostatně.

(3) Průměrná xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zjistí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx podlaží dělený xxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx podlahy xxxxxxx, xx kterém xx xxxxxxxxx. Jednotlivé xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx svislých xxxxxxxxxx stěn xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. omítky). X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odkrytých xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx svislých xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx plocha xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx čáry xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx roviny řezu.

(2) Xx úhrnu podlahové xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx prostor se xxxxxxx podlahová plocha:

a) xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx 1,2 x xxxxxx, 0,3 x xxxxxxx nebo jejichž xxxxxxxxx plocha xx xxxxx než 0,36 x2 x jsou xxxxxxx 2 x xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx výška v xxxxxxxxx xxxx je xxxxx než 2 x, xxxxx umístěných xxxx xxx x xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,8,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx) x mezonetovém xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx podlaží,

e) xxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx prostoru, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx schodištěm x pokud xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx alespoň 230 xx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx světlé xxxxx xxxxxx splněny, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx nebytového xxxxxxxx se započte xxxxxxxxx plocha xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) teras, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,17,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx koeficientem 0,20,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,70,

x) xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,10.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx příslušenství xxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx nebytových xxxxxxx (např. xxxxxxxx XX, xxxxxxx, xx.), xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx započte xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ku xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx plochy xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ústupků.

5. Xxxxxxxxxx prostor stavby (XX)

(1) Xxxxxxxxxx prostor xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx obestavěného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx prostor xxxxxxx se xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx prostor spodní xxxxxx xx ohraničen

a) xx stranách xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx než 0,15 x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx lícem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx; není-li xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx 0,10 x,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 1. XX.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xx stranách xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxx podlahy 1. NP; xxxxx xx x nepodsklepených xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx podlaha xxxxxxx xxxxxxxxxx podlaží xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se x xxxxxxx obestavěný xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx terénu u xxxxxxxxxxxxx xxxxx, nahoře xxxxxxx lícem xxxxxxx 1. NP. X xxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxx jen xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx 0,10 x xx xxxxxxxxxx podlahy xxxx x 1. NP, xxxx-xx tloušťka xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx neexistuje x xxx se xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx částečného xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx, nad níž xx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx; x xxxxx, nad xxx je xxxxxx xxxxxxx xxxx sklonitá xxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx krytiny, x xxxxx horním xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x střech xxxxxxx x strmých, bez xxxxxx xx jejich xxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plochy xxxx x podkroví xxxxxxx xxxxxxxx výšky xxxxx nadezdívky a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Převažují-li xxxx tvary xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx prostor xxxxxxxxxx xxxx objem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xx

x) xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx průduchy x světlíky xx 6 x2 xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx se

a) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 0,50 m xxxx xxx zdi,

b) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx plochou xx 1,5 m2 xxxxxx, xxxxxxxxxx zdivo, xxxx jsou atiky, xxxxxx, ventilace, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx.

(7) Připočítají xx

xxxxxxx x nezakryté pavlače xxxxxxxxxxx přes xxx xxx více než 0,50 x, x xx xxxxxxx zjištěným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 1 x.

6. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx objektů

(1) Xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx (xxxxxxxxx) a xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx; xxxxxx-xx měřitelné, uvažuje xx tloušťka xxxx 0,30 x,

x) dole xxxxxxxx xxxxx konstrukce xxx včetně xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx-xx měřitelné, uvažuje xx xxxxxxxx dna 0,35 x,

x) xxxxxx

1. xxxxxxx lícem stropní xxxxxxxxxx; xxxx-xx měřitelné, xxxxxxx se tloušťka xxxxxxx konstrukce 0,30 x

2. u xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vrchní xxxxx,

3. u nezakrytých xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obvodových xxxx.

(2) Xxxxx xx xxxx x x2 xxxxxxxxx xxxxxx ohraničené xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) X ohradní x opěrné xxx xx obestavěný xxxxxxx xxx skutečným objemem xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx úrovně xxxxxx.

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx x. 441/2013 Xx.

Xxxxxxxx xxxx xx m2 xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vyjmenované xxxx, okresu, xxxx xxxxxxx

Xxxxxxx č. 1

Xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx, obce, nebo xxxxxxx xxxxxxxxx obcí*

Základní xxxx xxx. xxxx, xxxxxx, xxxx oblasti
(Kč/m2)

HLAVNÍ XXXXX XXXXX

Xxxxx - xxxxxx 1

101 195

Xxxxx - xxxxxx 2, 3, 6 x 21

23 754

Xxxxx - xxxxxx 4, 5, 9, 10, 12 x 18

11 007

Xxxxx - xxxxxx 7, 11 a 20

9 526

Xxxxx - oblast 8, 13, 14, 15, 16, 17 x 19

6 832

XXXXXXXXXXX XXXX

Xxxxxxx

2 430

Beroun

3 188

Xxxxxx - xxxxxx 1

2 921

Xxxxxx - xxxxxx 2 x 3

2 565

Xxxxx

2 535

Kutná Xxxx

2 767

Xxxxxx

1 823

Mladá Xxxxxxxx

2 392

Xxxxxxx

2 773

Poděbrady - xxxxxx 1

4 852

Xxxxxxxxx - xxxxxx 2

3 204

Xxxxx-xxxxxx

1 642

Xxxxx-xxxxx

2 490

Příbram

1 576

Xxxxxxxx

1 793

XXXXXXXXX KRAJ

České Xxxxxxxxxx - oblast 1

13 186

Xxxxx Xxxxxxxxxx - oblast 2, 3 x 4

3 304

Xxxxx Krumlov

3 075

Xxxxxxxxxx Xxxxxx

1 167

Písek

1 487

Prachatice

1 067

Xxxxxxxxxx

1 037

Xxxxx

1 619

PLZEŇSKÝ XXXX

Xxxxx - xxxxxx 1

7 862

Xxxxx - xxxxxx 2

4 101

Xxxxx - xxxxxx 3

2 558

Xxxxx-xxx

1 060

Xxxxx-xxxxx

922

Xxxxxxxxx

2 222

Xxxxxxx

1 392

Xxxxxxxx

1 557

Xxxxxx

1 132

XXXXXXXXXXX XXXX

Xxxxxxx Vary - xxxxxx 1

9 886

Xxxxxxx Xxxx - oblast 2, 3 x 4

2 198

Xxxx

932

Xxxxxxxxxxx Lázně - xxxxxx 1

2 190

Xxxxxxxxxxx Xxxxx - xxxxxx 2

1 583

Xxxxxxxxx Xxxxx - xxxxxx 1

6 325

Mariánské Xxxxx - xxxxxx 2 x 3

1 852

Sokolov

965

ÚSTECKÝ XXXX

Xxxxx

928

Xxxxxxxx

1 140

Litoměřice

1 691

Louny

1 410

Xxxx

1 312

Teplice

1 586

Xxxx xxx Xxxxx - xxxxxx 1 x 2

2 217

Xxxx nad Xxxxx - xxxxxx 3, 4, 5 x 6

1 253

XXXXXXXXX XXXX

Xxxxx Xxxx

943

Xxxxxxxx nad Xxxxx

1 682

Xxxxxxx - xxxxxx 1

3 578

Xxxxxxx - xxxxxx 2, 3, 4 a 5

2 201

Semily

715

KRÁL. XXXXXXXX XXXX

Xxxxxx Xxxxxxx - xxxxxx 1

4 741

Xxxxxx Xxxxxxx - xxxxxx 2, 3, 4 x 5

2 615

Xxxxx

1 744

Xxxxxx

834

Xxxxxxx xxx Xxxxxxx

896

Xxxxxxx

776

XXXXXXXXXX XXXX

Xxxxxxx

1 183

Pardubice - xxxxxx 1

3 556

Xxxxxxxxx - xxxxxx 2, 3, 4, 5 x 6

1 881

Xxxxxxx

904

Xxxx xxx Xxxxxx

841

XXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxxx Xxxx

936

Xxxxxxx - xxxxxx 1

2 874

Jihlava - xxxxxx 2 a 3

1 732

Xxxxxxxxx

652

Xxxxxx

1 191

Xxxx xxx Sázavou

1 059

XXXXXXXXXXXX XXXX

Xxxx - xxxxxx 1 x 2

24 694

Xxxx - xxxxxx 3, 4 x 5

8 368

Xxxx - xxxxxx 6, 7, 8 x 9

5 422

Xxxx-xxxxxx

1 759

Xxxxxxx

1 406

Xxxxxxx

1 711

Xxxxxxx

1 420

Xxxxxx

1 792

Xxxxxx

1 905

XXXXXXXXX XXXX

Xxxxxxx

1 071

Xxxxxxx - xxxxxx 1

8 380

Xxxxxxx - xxxxxx 2, 3 x 4

2 469

Xxxxxxxxx

1 968

Xxxxxx - oblast 1 x 2

1 824

Xxxxxx - xxxxxx 3, 4 x 5

832

Xxxxxxx

1 546

XXXXXXX XXXX

Xxxxxxxx

1 646

Xxxxxxxxxx

1 934

Xxxxxxx Xxxxxxxx

1 923

Xxxxxx

1 563

Xxxx - oblast 1

2 865

Zlín - xxxxxx 2 x 3

1 723

XXXXXXXXXXXXXXX XXXX

Xxxxxxx - xxxxxx 2, 5, 6 a 9

1 428

Xxxxxxx - xxxxxx 1, 3 x 10

1 668

Xxxxxxx - oblast 4, 7, 8, 11 x 12

1 391

Bruntál

755

Frýdek-Místek

1 097

Xxxxxxx

594

Xxxx Jičín

1 146

Xxxxx - oblast 1

2 591

Xxxxx - oblast 2, 3 a 4

1 409

* Rozdělení xxxx na xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 3 xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx základních xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nevyjmenovaných x xxxxxxx x. 1

Xxxxxxx x. 2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxx znaku

O1

Velikost xxxx

- Xxxxxxxx xxxx podle xxxxx xxxxxxxx:

X.

Xxx 5000 xxxxxxxx

0,85

XX.

2001 - 5000

0,80

III.

1001 - 2000

0,70

XX.

501 - 1000

0,65

X.

Xx 500 xxxxxxxx

0,50

X2

Xxxxxxxxxxx-xxxxxxx xxxxxx xxxx

X.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx typu Xx) x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx významu xxxx xxxx x významnými xxxxxxxxxxxx xxxx

0,95

XX.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx Xx) x Ca) xxxx x turistickými xxxxxxxxx nadregionálního xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx turistických xxxxxxxxxx

0,90

XXX.

Xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx 5 xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxx. Xxxxx - východ, Xxxxx - xxxxx a xxxxxxxxxxx území lázeňských xxxx xxxx Da)

0,85

IV.

Ostatní xxxx

0,60

X3

Xxxxxx xxxx

X.

Xxxx, xxxxx xxxxxxx katastrální území xxxxxxx x Xxxxxx xxxx Xxxxx

1,05

XX.

Xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx č. 1 (xxxxx Xxxxx x Xxxx)

1,03

XXX.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx území xxxx Xxxxx xxxx Xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úseku silnice xx 20 km xxxxxx

1,02

XX.

Xxxx vzdálená xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obce xxxx xxxxxxx x xxx. x. 1 (xxxxx Xxxxx x Brna) x xxxxxxxxxx vymezeném xxxxx silnice xx 10 xx xxxxxx

1,01

X.

Xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx 5000 obyvatel x obec, jejíž xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x nevyjmenovanou obcí xxxxxxxxx nad 5000 xxxxxxxx

1,00

XX.

X xxxxxxxxx případech

0,80

O4

Technická xxxxxxxxxxxxxx x xxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx)

- V obci xx:

X.

Xxxxxxxxx, vodovod, kanalizace x xxxx

1,00

XX.

Xxxxxxxxx, vodovod x xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx x xxxx, xxxx vodovod x xxxx

0,85

XXX.

Xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx

0,70

XX.

Xxxxxxxxx

0,55

X5

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx obce (městská, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx)

- X xxxx xx:

X.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

1,00

XX.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x autobusová xxxxxxxx

0,95

XXX.

Xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

0,90

XX.

Xxx xxxxxxxx obslužnosti (xxxxxxxx mino xxxxxxxxx xxxxx obce)

0,70

O6

Občanská xxxxxxxxxx x xxxx

- Občanská xxxxxxxxxx obce:

I.

Komplexní vybavenost (xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx), xxxxx, xxxxxxxx (xxxxxxx) služby, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx.)

1,00

XX.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, školab) x xxxxx, xxxx bankovní (xxxxxxx) xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx)

0,98

XXX.

Xxxxxxxx vybavenost (xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx))

0,95

XX.

Xxxxxxx vybavenost (xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxx))

0,90

X.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx obchod xxxx služby - xxxxxxxx xxxxxxxxx)

0,85

XX.

Xxxxx xxxxxxxxxx

0,80

X xxxxxxx, xx lze xxxx xxxxxxxx xx xxxx kvalitativních xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxx x uvedením xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x. 2 přílohy č. 20.

x) Xxxxx xx x obci xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx posuzuje xxxx xxx školy.

Zařazení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx do xxxxxxx

x) Xxxxx abecedního xxxxxxxxxx katastrálních xxxxx xxxx do xxxxxxx

Xxxxxxx x. 3

Xxxxx

Xxx. xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxx. číslo

Katastrální xxxxx

Xxxxx xxxxxxx

xxxxx

xxx

xxxxx

xxx

1

Xxxxxx

602582

12

57

Xxxxxxxx

729931

8

2

Xxxxxxxxx

601527

14

58

Xxxx Chuchle

729183

18

3

Bohnice

730556

8

99

Malá Xxxxxx

727091

1

4

Xxxxxx

727873

4

60

Xxxxxxxx

732451

10

5

Xxxxxxx

729582

6

61

Xxxxxx

727750

4

6

Xxxxxxxxxx

614131

15

62

Xxxxxxxxx

731552

15

7

Xxxxxxx

730106

6

63

Xxxxxxx

728616

12

8

Xxxxxxxx

731561

15

64

Xxxxx

728951

5

9

Xxxxx Xxxx

731676

19

65

Xxxxxxxx

729876

20

10

Xxxxxx

730394

8

66

Xxxxxxx

702323

13

11

Xxxxxxx

730629

7

67

Xxxx Město

727181

1

12

Dejvice

729272

6

68

Nusle

728161

21

13

Dolní Xxxxxx

730599

8

69

Xxxxxxxxx

732613

11

14

Xxxxx Měcholupy

732541

11

70

Písnice

720984

13

15

Dolní Xxxxxxxxx

629952

14

71

Xxxxxxxxx

773417

12

16

Xxxxx

633330

14

72

Xxxxxx

728152

21

17

Xxxx

728233

11

73

Xxxxxx

731382

9

18

Xxxxx x Xxxxxxxxx

773395

14

74

Xxxxxx Xxxxxxxx

734373

17

19

Xxxxxxxxx

731234

9

75

Xxxxxxx

728641

5

20

Xxxxxxxxx

728837

5

76

Xxxxxxx

738620

16

21

Xxxxxxxxxx

727857

4

77

Xxxxxx

729710

20

22

Xxxxxxxxxx

730122

3

78

Xxxxxxxx

745251

16

23

Xxxxxx

750573

18

79

Xxxx

729701

18

24

Xxxxx Xxxxxxxxx

732583

11

80

Xxxxxxxx

746134

15

25

Xxxxx Xxxxxxxxx

643777

19

81

Xxxxxx

730041

8

26

Xxxxxxxxx

731722

19

82

Xxxxxxxx

750590

18

27

Xxxxxxxx

732052

11

83

Xxxxxxx

729051

21

28

Xxxxxxxx

727121

1

84

Xxxxx

793256

17

29

Xxxxxxxxx

731765

10

85

Xxxxx Xxxxx

727024

1

30

Xxxxxx

728225

11

86

Xxxxxxxx

755541

18

31

Xxxxxxxxx

652393

13

87

Xxxxxxxxx

731943

10

32

Xxxxxxxx

728730

5

88

Xxxxxxxxxx

729302

6

33

Xxxxxxx

727008

1

89

Xxxxxxxx

730866

9

34

Xxxxx

728438

12

90

Xxxxxxx

729981

8

35

Xxxxxx

730955

3

91

Xxxxxxx

762130

12

36

Xxxxx

731641

7

92

Xxxxxxxxxx

732516

11

37

Xxxxxxxxx

665444

19

93

Xxxxx

652407

13

38

Xxxxxxxx

730475

9

94

Xxxxx

730190

6

39

Xxxxxxxx

668508

14

95

Xxxxxxxxx

770353

18

40

Xxxxxxxxx

668591

14

96

Xxxxxxxxxxx

731528

15

41

Xxxxxxxx

728519

12

97

Xxxxxxxxx

773425

14

42

Xxxxxx

728764

5

98

Xxxxx xxx Xxxx

773778

19

43

Xxxxxxxxx

672629

13

99

Xxxxx x Xxxxxxxx

773999

12

44

Xxx

727598

4

100

Xxxxxxxxxx

729353

6

45

Xxxxxxxx

676071

12

101

Xxxxx Xxxxxxx

729213

18

46

Xxxxxxxxx

728314

12

102

Xxxxxxxxx

727164

2

47

Xxxx

731226

19

103

Xxxxx

782378

15

48

Xxxxxxxx

729248

17

104

Xxxxxxxx

729418

20

49

Xxxxxxx

731439

7

105

Xxxxxxxx

732257

21

50

Xxxxxx

728071

4

106

Xxxxxxxx

727300

2

51

Xxxxx

730891

9

107

Xxxxxxxx

731285

9

52

Xxxxx

729795

20

108

Xxxxxxxxx

732117

10

53

Xxxxx

728390

12

109

Xxxxx Xxxxxxxx

745278

17

54

Xxxxxx

668605

13

110

Xxxxxxxx

791733

16

55

Xxxxxxx

683973

17

111

Xxxxxx

793264

18

56

Xxxxxxx

686425

17

112

Xxxxxx

727415

3

Xxxx

Xxx. xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxx. xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx

xxxxx

xxx

xxxxx

xxx

1

Xxxxxxxx

612006

7

25

Xxxxx Xxxx

610003

1

2

Xxxxxxxx

608505

7

26

Xxxxx Xxxx

611701

8

3

Xxxxxxxx Xxxxxxxxx

612227

9

27

Xxxx Xxxxxxxx

610283

7

4

Xxxxxx

611778

4

28

Xxxxxx

612553

6

5

Xxxxx Xxxx

610771

3

29

Xxxxxx

712680

8

6

Xxxxxxxxx

611263

6

30

Xxxxxxx

610208

3

7

Xxxxx Xxxxxxxx

612111

9

31

Xxxxxx

611379

5

8

Xxxxxxx

633895

9

32

Xxxxxxxxxx

612146

9

9

Xxxxxxx

612243

9

33

Xxxxxxxxx

611646

4

10

Xxxxx Xxxxxxxx

612065

9

34

Xxxxxx

611565

4

11

Xxxxxxxx

610844

6

35

Xxxxxxx

612286

7

12

Xxxxxxx

654132

9

36

Xxxxxxxx

751910

4

13

xxxxxxxxx

655856

4

37

Xxxxx Xxxx

610089

2

14

Xxxxxxx

658201

8

38

Xxxxx Lískovec

612014

7

15

Jundrov

610542

4

39

Stránice

610330

2

16

Kníničky

611905

4

40

Štýřice

610186

5

17

Kohoutovice

610313

4

41

Trnitá

610950

5

18

Komárov

611026

6

42

Tuřany

612171

9

19

Komín

610585

4

43

Útěchov x Xxxx

775550

8

20

Xxxxxxx Xxxx

611484

3

44

Xxxxxx

610372

2

21

Xxxxx

610887

4

45

Xxxxxxxxxx

610704

5

22

Xxxxx

612405

7

46

Xxxxxxxxxx

610470

3

23

Xxxxxxxxxx

612499

6

47

Xxxxxxx

795674

7

24

Xxxxxxxx

611743

4

48

Xxxxxxxx

611115

6

Xxxxx Xxxxxxxxxx

Xxx. xxxxx

Xxxxxxxxxxx území

Číslo xxxxxxx

Xxx. číslo

Katastrální xxxxx

Xxxxx xxxxxxx

xxxxx

xxx

xxxxx

xxx

1

Xxxxx Xxxxxxxxxx 1

621919

1

7

České Xxxxxxxxxx 7

622486

3

2

Xxxxx Xxxxxxxxxx 2

621943

2

8

Xxxxx Xxxxx

622729

3

3

Xxxxx Xxxxxxxxxx 3

622052

2

9

Xxxxxxx Dvory

636797

4

4

České Xxxxxxxxxx 4

622222

3

10

Xxxxxxx u Českých Xxxxxxxxx

662208

3

5

Xxxxx Xxxxxxxxxx 5

622281

3

11

Xxxxxxxxxxx

662216

4

6

Xxxxx Xxxxxxxxxx 6

622346

3

Františkovy Xxxxx

Xxx. xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxx. xxxxx

Xxxxxxxxxxx území

Číslo xxxxxxx

xxxxx

xxx

xxxxx

xxx

1

Xxxxxx Xxxxx

768880

2

5

Xxxxxxx

634662

2

2

Xxxxxxxxxxx Lázně

634646

1

6

Slatina x Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx

634689

2

3

Xxxxx Xxxxxx

634654

2

7

Xxxxxxxx

634697

2

4

Xxxxxxxx

634638

2

Xxxxxx Xxxxxxx

Xxx. číslo

Katastrální xxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxx. xxxxx

Xxxxxxxxxxx území

Číslo xxxxxxx

xxxxx

xxx

xxxxx

xxx

1

Xxxxxxxx

613878

4

12

Xxxxxxx

726559

3

2

Xxxxxx Xxxxxxx

646873

1

13

Xxxxxxx Xxxxxxxxx

647101

2

3

Xxxxx

647225

3

14

Xxxxxxxxx

741825

3

4

Xxxxxxx

647209

3

15

Xxxxx

743674

5

5

Xxxxxxx Xxxxx

691305

4

16

Xxxxxxx Předměstí

646971

2

6

Malšovice x Xxxxxx Xxxxxxx

646997

2

17

Xxxxxxx u Xxxxxx Xxxxxxx

749656

4

7

Xxxx Hradec Xxxxxxx

647187

2

18

Xxxxxxx

760765

5

8

Xxxxxxxx

726541

5

19

Xxxxxxxx Xxxxx

761125

3

9

Xxxxxx

721204

4

20

Xxxxxx

647047

2

10

Xxxxxxx

721212

4

21

Xxxxxx

726583

3

11

Xxxxxxxx nad Xxxxx

721930

5

Xxxxxxx

Xxx. xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxx. číslo

Katastrální xxxxx

Xxxxx xxxxxxx

xxxxx

xxx

xxxxx

xxx

1

Xxxxxxxxx Xxx

757900

2

10

Xxxxx x Xxxxxxx

691372

2

2

Xxxxxxxxx x Xxxxxxx

659878

3

11

Xxxxxxx

659835

2

3

Xxxxxxx

659827

2

12

Xxxxx

659916

2

4

Xxxxxx

648680

2

13

Xxxxxx x Xxxxxxx

721000

2

5

Xxxxxxxxx u Xxxxxxx

638421

2

14

Xxxxxx u Xxxxxxx

725765

2

6

Xxxxx Xxxxx

643084

3

15

Xxxxx

659843

2

7

Xxxxx

643092

3

16

Xxxxx Xxxx

659860

3

8

Xxxxxxxx Xxxxx

648698

3

17

Xxxxxx x Xxxxxxx

721018

3

9

Xxxxxxx

659673

1

18

Xxxxxx

791610

2

Xxxxxxx Xxxx

Xxx. xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxx. xxxxx

Xxxxxxxxxxx území

Číslo xxxxxxx

xxxxx

xxx

xxxxx

xxx

1

Xxxxxxxx

663581

3

9

Xxxxxxx

753831

4

2

Xxxxxxx

631043

4

10

Xxxxxxx x Staré Role

753840

4

3

Čankov

746746

4

11

Rybáře

663557

2

4

Doubí x Xxxxxxxxx Var

631051

4

12

Sedlec x Xxxxxxxxx Xxx

746754

4

5

Xxxxxxxxx

663701

2

13

Xxxxx Xxxx

753858

3

6

Xxxxx

663549

3

14

Xxxxxxxx

631060

4

7

Xxxxxxx Xxxx

663433

1

15

Xxxxxxx

663492

2

8

Xxxxxx Vrata

663654

4

Kladno

Poř. xxxxx

Xxxxxxxxxxx území

Číslo oblasti

Poř. xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx oblasti

název

kód

název

kód

1

Dubí x Kladna

665169

3

5

Motyčín

764540

3

2

Hnidousy

764558

3

6

Rozdělov

664961

2

3

Kladno

665061

1

7

Vrapice

665177

3

4

Kročehlavy

665126

2

Liberec

Poř. xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxx. xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx

xxxxx

xxx

xxxxx

xxx

1

Xxxxx Xxxxxxxx

682268

2

14

Xxxxxxx

689823

5

2

Xxxxx x Xxxxxxx

631086

4

15

Xxxx Xxxxxxxxx

682161

2

3

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx

682233

2

16

Xxxxxxx x Xxxxxxx

682471

5

4

Xxxxxxx x Liberce

631094

5

17

Pilínkov

631108

5

5

Horní Xxxxxxxx

682462

4

19

Xxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxx

673650

5

6

Xxxxx Růžodol

682250

2

19

Rochlice x Xxxxxxx

682314

2

7

Xxxxx Xxxxx x Xxxxxxx

682489

5

20

Xxxxxxxx

682446

5

8

Xxxxx Důl x Xxxxxxx

682241

2

21

Xxxxxxxxxxx

682144

2

9

Xxxxxxxx

682497

5

22

Xxxxxxx X

682209

2

10

Xxxxxxxxx x Xxxxxxx

682438

5

23

Xxxxx Xxxxxxxxx

682179

2

11

Xxxxxx Xxxxxxxx

673641

5

24

Xxxxx Xxxxxx

682390

2

12

Xxxxxxxxx x Xxxxxxx

785628

5

25

Xxxxx x Xxxxxxx

780472

4

13

Xxxxxxx

682039

1

26

Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxx

785644

3

Xxxxxxxxx Lázně

Poř. xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx oblasti

Poř. xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx

xxxxx

xxx

xxxxx

xxx

1

Xxxxxxxx x Xxxxxx. Xxxxx

901903

3

3

Xxxxxxxxxx x Xxxxxx. Xxxxx

691674

3

2

Xxxxxxxxx Lázně

691585

1

4

Úšovice

691607

2

Olomouc

Poř. xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxx. xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx

xxxxx

xxx

xxxxx

xxx

1

Xxxxxxx

710881

3

14

Xxxxxxx

710687

3

2

Xxxxxxxx

710571

4

15

Xxxx Xxxxx

710717

3

3

Xxxxxxx

632635

2

16

Xxxx Xxxx x Xxxxxxxx

710814

3

4

Xxxxxx

710644

3

17

Xxxx Xxxx x Xxxxxxxx

710920

4

5

Xxxxxxxx

710873

3

18

Xxxxxxx - město

710504

1

6

Holice x Olomouce

641227

3

19

Pavlovičky

710938

3

7

Chomoutov

652415

4

20

Povel

710784

3

8

Chválkovice

710911

3

21

Radíkov x Xxxxxxxx

737747

2

9

Xxxxxxxxx Hradisko

710555

3

22

Řepčín

710946

3

10

Lazce

710598

3

23

Slavonín

750387

4

11

Lošov

686875

2

24

Svatý Xxxxxxx

669288

2

12

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

702358

4

25

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx

767760

4

13

Xxxxxxxx

703109

4

26

Xxxxxxx

772411

2

Xxxxx

Xxx. xxxxx

Xxxxxxxxxxx území

Číslo xxxxxxx

Xxx. xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx

xxxxx

xxx

xxxxx

xxx

1

Xxxxxxxxx

777170

4

9

Xxxxx-Xxxxx

711560

1

2

Xxxxxx

711730

3

10

Xxxxx-Xxxxxxxxx

711578

2

3

Xxxxxxxxx

783595

4

11

Xxxxxxxx

777188

4

4

Xxxxxxxxx x Opavy

711756

2

12

Podvihov

724637

4

5

Komárov x Xxxxx

711845

4

13

Xxxxx Xxxxx

759180

4

6

Xxxxxxxxxx

711811

3

14

Xxxxxxxxx

777196

4

7

Xxxx Xxxxxxx

711870

4

15

Xxxxxxxxxxx

783609

4

8

Xxxxxxxxxxx

695149

4

16

Xxxxxxxx x Opavy

793230

4

Ostrava

Poř. xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxx. xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx oblasti

název

kód

název

kód

1

Antošovice

600393

2

21

Nová Xxx x Ostravy

713937

4

2

Bartovice

715085

3

22

Petřkovice x Xxxxxxx

720470

2

3

Xxxxxx x Xxxxxxx

798894

6

23

Xxxxxxx nad Odrou

725081

7

4

Heřmanice

714691

3

24

Poruba

715174

9

5

Hošťálkovice

646075

2

25

Poruba-sever

715221

9

6

Hrabová

714534

10

26

Proskovice

733474

7

7

Hrabůvka

714585

6

27

Přívoz

713767

5

8

Hrušov

714917

4

28

Pustkovec

715301

9

9

Koblov

667366

2

29

Radvanice

715018

3

10

Krásné Xxxx

673722

7

30

Xxxxxxx Xxxxxxx

714828

5

11

Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxx

714224

4

31

Xxxxx Xxxx

753661

7

12

Xxxxxxxx

714241

4

32

Xxxxx Xxxxxx

721689

12

13

Xxxxxx x Xxxxxxx

681458

2

33

Xxxxxx

715506

8

14

Xxxxxxxxx Hory

713830

5

34

Třebovice xx Xxxxxxx

715433

8

15

Xxxxxxxx ve Xxxxxxx

715379

8

35

Xxxxxxxxx

714071

11

16

Xxxxxxxxxxxx

714747

3

36

Xxxxxxxxx u Xxxxxxx

715620

6

17

Xxxxxxxx Xxxxxxx

713520

1

37

Xxxxxx-Xxxxxxx

713970

11

18

Xxxxxxxx

714941

3

38

Xxxxxx nad Xxxxx

714305

6

19

Xxxx Xxxx

704946

7

39

Xxxxxx-XX

714089

11

20

Xxxx Xxxxxx

721671

12

Xxxxxxxxx

Xxx. xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx oblasti

Poř. xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx oblasti

název

kód

název

kód

1

Černá xx Xxxx

619965

5

11

Xxxxxxxxx

717657

1

2

Xxxxxxxxxx

632252

4

12

Xxxxxxxxxx

717835

2

3

Xxxxxxxx

619973

6

13

Xxxxxxxxx

718068

4

4

Xxxxxxxxx

645991

6

14

Xxxxxx xxx Xxxxx

741205

3

5

Xxxx xx Důlku

679071

6

15

Semtín

747386

5

6

Mnětice

619981

5

16

Staré Xxxxxx

754170

5

7

Xxxxxxxx

703249

3

17

Xxxxxxxxxxxx

619990

6

8

Xxxx Xxxxxxxxx

718084

2

18

Xxxxxxxx

717843

2

9

Xxxxxxxxxx

709328

3

19

Xxxxxxx

718033

4

10

Xxxxxxxx

679089

6

20

Xxxxxx

717959

2

Xxxxx

Xxx. číslo

Katastrální xxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxx. xxxxx

Xxxxxxxxxxx území

Číslo xxxxxxx

xxxxx

xxx

xxxxx

xxx

1

Xxxxxxx

722120

2

13

Xxxxx x Xxxxxx

680940

3

2

Xxxxxx

722294

2

14

Xxxxxx x Plzně

722740

3

3

Bručná

722367

2

15

Lobzy

722618

2

4

Bukovec

722707

3

16

Malesice

690821

3

5

Černice

620106

3

17

Plzeň

721981

1

6

Červený Xxxxxx x Xxxxx

621081

2

18

Xxxxx 4

722731

2

7

Xxxxx Xxxxx

690813

3

19

Xxxxxxx x Plzně

737411

3

8

Doubravka

722677

2

20

Radobyčice

620122

3

9

Doudlevce

722464

2

21

Skvrňany

722596

2

10

Hradiště x Plzně

722341

2

22

Újezd

722685

3

11

Koterov

671053

2

23

Valcha

722472

2

12

Křimice

676195

3

Poděbrady

Poř. xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxx. xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx

xxxxx

xxx

xxxxx

xxx

1

Xxxx

666670

2

4

Xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxx

734381

2

2

Xxxxxxxxx

723495

1

5

Xxxxx Xxxxx

723550

2

3

Xxxxxxx

723541

2

Xxxxxx

Xxx. xxxxx

Xxxxxxxxxxx území

Číslo xxxxxxx

Xxx. xxxxx

Xxxxxxxxxxx území

Číslo xxxxxxx

xxxxx

xxx

xxxxx

xxx

1

Xxxxxx

619108

3

8

Xxxxxxxx

719064

4

2

Xxxxxxxxx

626708

5

9

Xxxxxxxx x Xxxxxxx

782343

3

3

Xxxxxxx

638277

4

10

Xxxxxxxxx

734977

2

4

Xxxxxxxxx x Xxxxxxx

734985

3

11

Xxxxxx

734713

1

5

Xxxxxxxx x Xxxxxxx

735001

4

12

Xxxxxxx x Xxxxxxx

774073

3

6

Xxxxx

782335

4

13

Xxxxxx u Xxxxxxx

782351

3

7

Xxxxxxx

719056

4

14

Xxxxxxxx

796441

3

Xxxx xxx Labem

Poř. xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx oblasti

Poř. xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx

xxxxx

xxx

xxxxx

xxx

1

Xxxxxxxxx

608955

4

14

Xxxxxxxxx

703869

3

2

Xxxx xxx Xxxxx

609901

4

15

Xxxx Ves

705616

5

3

Budov x Svádova

759805

5

16

Olešnice x Xxxxxxx

759813

5

4

Xxxxx

775096

2

17

Xxxxxxxx

775002

3

5

Xxxxxxxx

746410

5

18

Xxxxxxx

746428

5

6

Xxxxxx

775894

6

19

Xxxxxxxxx u Xxxx xxx Xxxxx

748480

4

7

Xxxxxxxx

757772

2

20

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

636444

4

8

Xxxxxxxxx

636436

4

21

Xxxxxxx

775258

2

9

Xxxxxxxxx x Ústí xxx Xxxxx

645982

5

22

Xxxxxx

759830

5

10

Xxxxx

775053

2

23

Xxxxxxxxx

771368

6

11

Xxxxxxxx u Xxxxxxxx

690686

5

24

Xxxx xxx Xxxxx

774871

1

12

Xxxxxx Xxxxxx

775266

3

25

Xxxxx

776807

4

13

Xxxxxx

698164

3

26

Xxxxxxxxx

775118

2

Xxxx

Xxx. xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxx. číslo

Katastrální xxxxx

Xxxxx xxxxxxx

xxxxx

xxx

xxxxx

xxx

1

Xxxxxxxxxxx x Zlína

635863

3

9

Mladcová

636177

3

2

Klečůvka

666041

3

10

Prštné

636142

2

3

Kostelec x Xxxxx

670138

3

11

Xxxxxxx u Xxxxx

635812

3

4

Xxxxxx

635898

3

12

Xxxxx x Zlína

745952

3

5

Lhotka x Xxxxx

636053

3

13

Xxxxx

670146

3

6

Xxxxx xxx Xxxxxxxx

636118

2

14

Xxxxxxxx

778028

3

7

Xxxxxxxxx

795887

3

15

Xxxx

635561

1

8

Xxxxxxxxxx u Xxxxx

635987

2

x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx

Xxxxxx město Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

1

Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Malá Xxxxxx, Xxxx Město, Xxxxx Xxxxx

2

Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx

3

Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx

4

Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxx, Xxxxxx, Xxxxxx

5

Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Motol, Xxxxxxx

6

Xxxxxxx, Bubeneč, Xxxxxxx, Xxxxx, Střešovice, Veleslavín

7

Ďáblice, Xxxxx, Letňany

8

Bohnice, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Lysolaje, Xxxxxx, Suchdol

9

Libeň, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx

10

Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Strašnice, Xxxxxxxxx

11

Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxx Měcholupy, Hostivař, Xxxxxx, Petrovice, Štěrboholy

12

Benice, Xxxxx, Xxxxxxxx, Kunratice, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxxxx

13

Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx

14

Xxxxxxxxx, Dolní Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx x Xxxxxxxxx, Koloděje, Kolovraty, Xxxxxxxxx

15

Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Miškovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx

16

Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx

17

Xxxxxxxx, Lipence, Xxxxxxx, Xxxxxx Kopanina, Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx

18

Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx

19

Xxxxx Xxxx, Horní Počernice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Kyje, Xxxxx n. Xxxx

20

Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Vokovice

21

Nusle, Xxxxxx, Smíchov, Xxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

1

Xxxxx Brno

2

Staré Xxxx, Xxxxxxxx, Veveří

3

Černá pole, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx

4

Xxxxxx, Ivanovice, Jundrov, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx

5

Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Zábrdovice

6

Černovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx

7

Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxx Lískovec, Slatina, Xxxxx Xxxxxxxx, Žebětín

8

Jehnice, Xxxxx Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx x Brna

9

Brněnské xxxxxxxxx, Dolní Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Holásky, Horní Xxxxxxxx, Chrlice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx území

1

České Xxxxxxxxxx 1

2

Xxxxx Xxxxxxxxxx 2, Xxxxx Xxxxxxxxxx 3

3

Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx 4, Xxxxx Xxxxxxxxxx 5, Xxxxx Xxxxxxxxxx 6, České Xxxxxxxxxx 7, Xxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxx

4

Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

1

Xxxxxxxxxxx Xxxxx

2

Xxxxxx Mosty, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx Lázní, Xxxxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

1

Xxxxxx Xxxxxxx

2

Xxxxxxxxx x Xxxxxx Králové, Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Slezské Xxxxxxxxx, Třebeš

3

Kluky, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Věkoše

4

Březhrad, Malšova Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx

5

Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

1

Xxxxxxx

2

Xxxxxxxxx Xxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx x Jihlavy, Xxxxx, Zborná

3

Bedřichov x Xxxxxxx, Horní Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Hory, Xxxxxx x Jihlavy

Karlovy Xxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

1

Xxxxxxx Vary

2

Drahovice, Xxxxxx, Xxxxxxx

3

Xxxxxxxx, Dvory, Stará Xxxx

4

Xxxxxxx, Xxxxxx, Doubí x Karlových Xxx, Xxxxxx Xxxxx, Počerny, Xxxxxxx x Xxxxx Xxxx, Xxxxxx x Xxxxxxxxx Xxx, Xxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

1

Xxxxxx

2

Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx

3

Xxxx x Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx území

1

Liberec

2

Dolní Hanychov, Xxxxxxxxxx x Liberce, Xxxxx Růžodol, Janův Xxx x Liberce, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x Liberce, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx X, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx

3

Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxx

4

Xxxxx x Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx u Xxxxxxx

5

Xxxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx u Xxx., Xxxxxxxxx u Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx u Xxxxxxx, Krásná Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Ostašov u Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx x Krásné Xxxxxxxx, Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx Lázně

Oblast

Katastrální xxxxx

1

Xxxxxxxxx Xxxxx

2

Xxxxxxx

3

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx Xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

1

Xxxxxxx - xxxxx

2

Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx u Olomouce, Xxxxx Kopeček, Xxxxxxx

3

Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx x Olomouce, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxx Xxxx x Xxxxxxxx, Pavlovičky, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx Xxxxx

4

Xxxxxxxxx, Nedvězí x Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Nový Xxxx u Olomouce, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

1

Xxxxx - xxxxx

2

Xxxxxxxxx x Opavy, Xxxxx - xxxxxxxxx

3

Xxxxxx, Xxxxxxxxxx

4

Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx. Xxxxxxx x Xxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Palhanec, Podvihov, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

1

Xxxxxxxx Ostrava

2

Antošovice, Xxxxxxxxxxxx, Koblov, Xxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx

3

Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Muglinov, Radvanice

4

Hrušov, Xxxxxxx nad Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx Ves x Xxxxxxx

5

Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx

6

Xxxxxx x Ostravy, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxx

7

Xxxxxx Xxxx, Nová Xxxx, Xxxxxxx xxx Odrou, Xxxxxxxxxx, Xxxxx Bělá

8

Martinov xx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx

9

Xxxxxx, Xxxxxx - xxxxx, Xxxxxxxxx

10

Xxxxxxx

11

Xxxxxxxxx, Zábřeh - Xxxxxxx, Zábřeh - XX

12

Xxxx Plesná, Xxxxx Xxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx území

1

Pardubice

2

Nové Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Studánka, Xxxxxx

3

Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Rosice xxx Xxxxx

4

Xxxxxxxxxx, Popkovice, Svítkov

5

Černá xx Bory, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Čívice

6

Drozdice, Xxxxxxxxx, Lány na Xxxxx, Opočínek, Xxxxxxxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

1

Xxxxx

2

Xxxxxxx, Božkov, Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxx, Xxxxxxxxx, Doudlevce, Xxxxxxxx x Plzně, Xxxxxxx, Lobzy, Xxxxx 4, Xxxxxxxx, Xxxxxx

3

Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Lhota u Xxxxxx, Xxxxxx u Xxxxx, Malesice, Xxxxxxx x Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

1

Xxxxxxxxx

2

Xxxx, Polabec, Xxxxxx Lhota x Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

1

Xxxxxx

2

Xxxxxxxxx

3

Xxxxxx, Kozlovice x Xxxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxx, Vinary x Xxxxxxx, Xxxxxxxx

4

Xxxxxxx, Xxxxxxxx x Přerova, Xxxxx, Xxxxxxx, Penčičky

5

Dluhonice

Ústí nad Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

1

Xxxx nad Xxxxx

2

Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Všebořice

3

Krásné Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Předlice

4

Božtěšice, Xxxx nad Xxxxx, Xxxxxxxxx, Skorotice x X. x. X., Xxxxxx x Xxxxxxxx, Xxxxx

5

Xxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Hostovice x X. n. X., Xxxxxxxx x Malečova, Xxxx Xxx, Xxxxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx

6

Xxxxxx, Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

1

Xxxx

2

Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx x Xxxxx, Xxxxxx

3

Xxxxxxxxxxx x Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx u Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx x Xxxxx, Xxxxxxxxx, Mladcová, Xxxxxxx x Xxxxx, Xxxxx x Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx ohledu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

X případě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx rozhodující xxx katastrálního xxxxx.

Xxxxxxx x. 3 x vyhlášce x. 441/2013 Xx.

Xxxxx trhu x xxxxxxxxxx xxxxx*

Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxx

Xxxxxxx x. 1

Znak

Kvalitativní xxxxx

Xx

Xxxxx xxxxx

Xxxxx

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxx

1

Xxxxxxx xx dílčím (xxxxxxxx) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

X.

Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx

-0,01 až -0,06

XX.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

0,00

XXX.

Xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx

0,01 xx 0,06

2

Xxxxxxxxxx xxxxxx

X.

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx)

-0,03

XX.

Xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx

-0,02

XXX.

Xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxxxx (mimo xxxxxxx. xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx)

-0,01

XX.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx bez xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx

-0,02

X.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxx je stavba (xxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxx xxxxxxxx vlastníka, xxxx jednotka xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx

0,00

3

Xxxxx v xxxxx x vlivem na xxxxxxxxxx xxx. xxxx

X. **

Xxxxxxxxx

-0,01 xx -0,08

II.

Bez xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx

0,00

XXX. **

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx jádrech xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

0,01 xx 0,08

4

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, právo xxxxxx)

X. **

Xxxxxxxxx

-0,01 xx -0,04

XX.

Xxx vlivu

0,00

III. **

Pozitivní

0,01 xx 0,04

5

Ostatní xxxxxxxxx (xxxx. xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

X. **

Xxxxx snižující xxxx

-0,01 xx -0,30

XX.

Xxx dalších xxxxx

0,00

XXX. **

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx

0,01 xx 0,30

6

Povodňové xxxxxx

X.

Xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (území xxx. 5-xxxx xxxx)

0,70

XX.

Xxxx xx xxxxxxxx rizikem xxxxxxx (xxxxx tzv. 20-xxxx xxxx)

0,80

XXX.

Xxxx x xxxxxx xxxxxxx povodně (xxxxx xxx. 100-xxxx xxxx)

0,95

XX.

Xxxx xx zanedbatelným xxxxxxxxxx výskytu xxxxxx

1,00

7***

Xxxxxx xxxx

X.

Xxxxxxxxxxx xxxxx lázeňských xxxx typu Aa) x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx turistickými xxxx.

1,20

XX.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx Xx) x Xx) x obce x lyžařskými středisky xxxx obce xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1,10

XXX.

Xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx 5 tisíc x xxxxxxx xxxx x xxx. Xxxxx - východ, Xxxxx - xxxxx a xxxxxxxxxxx území xxxxxxxxxx xxxx xxxx Da) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

1,00

XX.

Xxxxxxx obce

0,90

8***

Poloha obce

I.

Katastrální xxxxx xxxx Prahy xxxx Brna

1,15

II.

Obec, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx území xxxxxxx x Xxxxxx xxxx Xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x. 1 (kromě Xxxxx x Xxxx)

1,10

XXX.

Xxxx, xxxxx některé katastrální xxxxx xxxxxxx x xxxx (oblastí) vyjmenovanou x xxxxxxx x. 1 (xxxxx Prahy x Xxxx)

1,03

XX.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zastavěného xxxxx xxxx Xxxxx xxxx Brna x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 20 xx xxxxxx

1,06

X.

Xxxx xxxxxxxx xx hranice zastavěného xxxxx vyjmenované obce xxxx oblasti x xxx. x. 1 přílohy č. 2 (xxxxx Prahy x Xxxx) v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úseku xxxxxxx xx 10 xx xxxxxx

1,02

XX.

Xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx nad 5000 xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx obcí xxxxxxxxx xxx 5000 obyvatel

1,00

VII.

V xxxxxxxxx případech

0,80

9***

Občanská xxxxxxxxxx xxxx

X.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, pošta, xxxxxxxx (peněžní) xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx.)

1,05

XX.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx ambulantní xxxxxxxx x základní škola)

1,00

III.

Minimální xxxxxxxxxx (obchod xxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxx žádná

0,90

Index xxxx:

* Index xxxx XX xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 5 x 6 x §9 xxxx. 2 x 3 xx xxxxx 1.

** Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx pásma znaku xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx odůvodnit včetně xxxxxxx výše xxxx xxxxxxx.

*** Znaky č. 7 xx 9 xx posuzují pouze x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x u xxxxxxxx, xxxxx xx

- stavba xxxx xxxxxxxx oceňuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

- xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxx x tabulce č. 1 s určenými xxxxxxxxxx cenami xxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxx;

X xxxxxxxxx xxxxxxxxx ocenění xxxxxxxxxx xxxx xx hodnota xxxxxx znaků xxx xxxxxxx xxxxxx trhu xxxxx 1.

Xxxxx omezujících xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx kvalitativních xxxxx x jejich xxxxxxx

Xxxxxxx x. 2

Xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx

Xxxxx xxxxx

Xxxxx

Xxxxx pásma

Hodnota

1

Geometricky tvar xxxxxxx x velikost xxxxxxx

X.

Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx - omezující xxxx využití

-0,01 xx -0,03

XX.

Xxxx bez vlivu xx xxxxxxx

0,00

2

Xxxxxxxxx xxxxxxx x expozice

I.

Svažitost xxxxxx xxxxxxx xxx 15 %; xxxxxxxxx XX, X x XX

-0,02 xx -0,04

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nad 15 %; xxxxxxx xxxxxxxxx

-0,01 xx -0,02

XXX.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 15 % včetně; orientace XX, X a XX

0,00 xx -0,01

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxx pozemku xx 15 % včetně; xxxxxxx orientace

0,00

3

Ztížené xxxxxxxxx xxxxxxxx

x.

Xxxxxxx xxxxxx vody xxxx xxx 1 x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

-0,01 xx -0,05

xX.

Xxxxxxx xxxxxxxx základové xxxx (složitější xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, např. xxxxxxxxx deska, piloty xxxx.)

-0,01 až -0,05

III.

Neztížené xxxxxxxxx podmínky

0,00

4

Chráněná území x xxxxxxxx xxxxx

X.

Xxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx

0,00

XX.

Xxxxxxxx pásmo1)

-0,01 xx -0,03

XXX.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx2) v 1. x 2. xxxx, xxxx xxxxxxx park3)

-0,01 xx -0,03

XX.

Xxxxxxx přírodní xxxxxxxxx, xxxxxxx přírodní xxxxxxx, přírodní rezervace x xxxxxxxx xxxxxxx4)

-0,03 xx-0,05

5

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

X.

Xxx xxxxxxx užívání

0,00

II.

Stavební xxxxxxx

-0,01 xx -0,05

XXX.

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

-0,01 xx -0,05

6

Xxxxxxx xxxxxxxxx

X.

Xxxxx snižující xxxx

-0,01 až -0,30

II.

Bez xxxxxxx xxxxx

0

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx:

* Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx znaku xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

1) Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx chráněných xxxxx,

x) xxxxxxxx pásma xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx pásma xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) ochranná xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx vojenských xxxxxx, rybářských xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, ploch xxxxxx x chráněná xxxxxxxxx xxxxx.

2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oblasti podle xxxxxx č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx přírody x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Xxxxxxxxx xxxxxxx parky xxxxx xxxxxx č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx rezervace x xxxxxxxx xxxxxxx&xxxx; xxxxx xxxxxx č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

Index xxxxxx xxx pozemky xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx rekreaci, xxx xxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx kvalitativních xxxxx x jejich xxxxxxx

Xxxxxxx x. 3

Znak

Kvalitativní pásma

Pi

Název xxxxx

Xxxxx

Xxxxx pásma

Rezidenční stavby x xxxxxx xx 2000 xx. xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx x ostatních xxxxxx nad 2000

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx školství x xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxx obchod x xxxxxxxxxxxxxx

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1

Xxxx a xxxx xxxxx xxxxxx

X.

Xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx funkčním xxxxx

1,01

1,00

0,85

0,55

0,65

2

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx a životní xxxxxxxxx

X.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

0,03

0,04

0,01

0,10

0,08

XX.

Xxxxxxxx xxxxxx

0,01

0,02

-0,01

0,00

0,10

XXX.

Xxxxxxxxx xxxxxxx

-0,02

-0,01

0,05

-0,15

-0,05

XX.

Xxx xxxxxxxx

-0,03

-0,03

0,02

0,00

-0,01

X.

Xxxxxxx objekty - (řemesla, xxxxxx) xxxxxxxx okolí

-0,10

-0,10

-0,05

-0,05

0,00

VI.

Výrobní xxxxxxx - (xxxxxxx - xxxxxxx haly) xxxxxxxxxx xxxxx

0 až -0,15

0 xx -0,15

0 xx -0,20

-0,10

-0,02

XXX.

Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x ostatní xxxxxxxxx

0 xx -0,10

0 xx -0,10

0 xx -0,05

-0,10

-0,05

3

Poloha xxxxxxx v obci

I.

Střed xxxx - centrum xxxx

0,01

0,03

-0,01

0,10

0,10

XX.

Xxxxxxxxxx na xxxxx (xxxxxxx) xxxx

0,00

0,02

0,00

0,08

0,05

XXX.

Xxxxxxxx části xxxx

-0,01

-0,05

0,05

0,02

0,00

XX.

Xxxxx xxxx nesrostlé x xxxx (xxxx xxxxx)

-0,02

-0,08

0,07

0,00

-0,03

X.

Xxxxxx

-0,08

-0,10

0,08

-0,05

-0,10

XX.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

-0,03

-0,03

0,03

0,05

0,02

4

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na inženýrské xxxx, které xxxx x xxxx

X.

Xxxxxxx lze xxxxxxx na xxxxxxx xxxx v obci xxxx xxxx bez xxxx

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

XX.

Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx v obci

-0,10

-0,10

-0,05

-0,07

-0,08

III.

Pozemek xxxxx xxxxxxx xx xxxxx sítě x xxxx

-

-

-0,15

-

-

5

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx

X.

X xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx občanská xxxxxxxxxx xxxx

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

XX.

X okolí xxxxxxxx xxxx xx částečně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

-0,02

-0,01

0,00

0,00

-0,01

XXX.

X xxxxx xxxxxxxx xxxx není xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x obci

-0,05

-0,02

0,00

-0,01

-0,02

6

Dopravní dostupnost x pozemku

I.

Bez xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

-0,08

-0,08

-0,05

-

-0,10

XX.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

-0,07

-0,07

-0,04

-

-0,07

XXX.

Xxxxxxx xx nezpevněné xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

-0,05

-0,05

-0,03

-0,07

-0,05

xX.

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx komunikaci, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

-0,03

-0,02

-0,02

-0,03

-0,03

X.

Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx parkovací možnosti; xxxx xxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx

-0,02

0,00

-0,01

-0,02

-0,02

Xx.

Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

XXX.

Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx

0,01

0,01

0,00

0,05

0,10

7

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx*

X.

Xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx od 1&xxxx;001 x

-0,07

-0,07

-0,01

-0,05

-0,10

XX.

Xxxxxxxx od 201 xx 1&xxxx;000

XXX - xxxxxx dostupnost xxxxxx xxxx

-0,01 xx -0,06

-0,01 xx 0,06

0

-0,01 až -0,03

-0,01 xx -0,06

III.

Zastávka xx 200 x xxxxxx

XXX - dobrá xxxxxxxxxx centra xxxx

0 xx 0,02

0 xx 0,02

0,00

0 až 0,01

0 xx 0,02

IV.

MHD - xxxxxxx xxxx

0,03

0,03

0,00

0,02

0,03

8

Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

X.

Xxxxxxxxx xxx účel užití xxxxxxxxxxx xxxxxx

-0,01

-0,01

0,00

0,00

-0,03

XX.

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx využití stavby xx xxxxxxx

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

XXX.

Xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx využití xxxxxxx xxxx stavby

0,01

0,04

0,01

0,05

0,05

IV.

Výhodná - pro pozemek xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

0,02

0,08

0,02

0,10

0,10

9

Xxxxxxxxxxxx

X.

Xxxxxxxxxx skupiny x xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx nebo x okolí

0 až -0,30

0 až -0,30

0 xx -0,30

0 xx -0,30

0 xx -0,30

XX.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Xxxxxxxxxxxxxx

X.

Xxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxx

-0,02

-0,01

0,00

0,00

0,00

XX.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

XXX.

Xxxxx xxx xx xxxxxx x kraji

0,02

0,01

0,00

0,00

0,00

11

Vlivy xxxxxxx xxxxxxxxx**

X.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx

0 xx -0,30

0 xx -0,30

0 xx -0,30

0 až -0,30

0 xx -0,30

XX.

Xxx dalších xxxxx

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

XXX.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx

0 xx 0,30

0 xx 0,30

0 až 0,30

0 xx 0,30

0 xx 0,30

Xxxxx polohy:

Začlenění xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x jednotném xxxxxxxx celku.

* V xxxxxx x XXX xx hodnotí xxxxxxxx xxxxxxx xx centra xxxx, x ostatních xxxx se xxxx xxxxxxx kvalitativního pásma xxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx oceňovaného xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx 2 xx 11 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx - 0,80.

** Xxxxxxxx xx kvalitativního xxxxx znaku xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

1. Xxxxxxx kvalitativních pásem xxxxxxxxxxxx znaků přísluší xx xxxxxxx:

x, f - xxxxxxx xxxx X, K x přílohy č. 8 x xxxxxxxx xxxxx,

x - xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx zahrádkářská chata, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx rekreační xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §13, 14, 35 x 36,

h - xxxxxxx xxxx X, X, D, X, X x přílohy č. 8 xxxx halám typu X, B x přílohy č. 9,

x - budovám xxxx B, X, X, H x přílohy č. 8 a xxxxx xxxx C, X x přílohy č. 9.

2. Změní-li xx xxxxx xxxxxxxx x obci (např. xxxxxxxxxx, oddělením xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx) xxxxxxxxx xx xxxxx §53.

Index xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx určené xxx xxxxxx garáží, pro xxxxxx, xxx sklady, xxxxxxx x spoje, xxx xxxxxxxxxx stavby x xxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx kvalitativních xxxxx x xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx x. 4

Xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx

XX

Xxxxx xxxxx

Xxxxx

Xxxxx xxxxx

Xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx, xxxxxxx x xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1

Xxxx x xxxx užití xxxxxx

X.

Xxxx xxxxxx stavby x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

0,80

0,40

0,45

0,60

0,30

2

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx

X.

Xxxxxxxxxx zástavba

0,04

-0,03

0,00

0,00

-0,01

II.

Obchodní xxxxxx

0,04

-0,02

0 xx 0,08

0,00

-0,01

XXX.

Xxxxxxxxx xxxxxxx

0,02

-0,01

0,00

0,00

0,00

XX.

Xxxxxxx xxxxxxx

0,02

0,00

0 xx 0,10

0,00

0,00

X.

Xxxxxx xxx zemědělství x ostatní neuvedené

0,00

0,00

0 xx 0,10

0,00

0,01

3

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx*,**

X.

Xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxx bez xxxx

0,00

0,00

0,00

0 až 0,05

0,00

XX.

Xxxxxxx xxx napojit xxxxx xx xxxxxxx sítě x xxxx

-0,01

-0,05

0,00

0,00

0,00

XXX.

Xxxxxxx nelze xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxx

-0,02

-0,10

0 xx-0,10

0 až -0,10

0 xx -0,10

4

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x hranici xxxxxxx (xxxxxx, pozemku s xxxxxxxxxx xxxxxx)*

X.

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xx nezpevněné xxxxxxxxxx

0 xx -0,10

0 až -0,10

0 xx -0,12

0 xx -0,02

-0,01

XX.

Xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

XXX

Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx

0 xx 0,03

0 xx 0,10

0 xx 0,08

0 až 0,05

0,01

XX.

Xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx vlečka xxxx xxxxxxxxx

0,01

0,12

0,10

0,01

0,02

5

Xxxxxxxxx xxxxxxxx*

X.

Xxxxxxx parkovací xxxxxxxx

-0,01

-0,05

-0,03

0 xx -0,02

-0,02

XX.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

XXX.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xx pozemcích xxxxxxxx využívaných)

0,02

0,02

0,05

0 xx 0,02

0 xx 0,02

6

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stavby x xxxxxxxx komerční xxxxxxxxxxxxx

X.

Xxxxxxxxx xxxxxx

0 xx -0,10

0 xx -0,10

0 xx -0,10

0 xx -0,10

0 xx -0,10

XX.

Xxxxxx xxx vlivu na xxxxxxxx využití

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III.

Výhodná xxxxxx

0 xx 0,10

0 až 0,10

0 xx 0,10

0 xx 0,10

0 xx 0,10

XX.

Xxxxxxx komerčně xxxxxxxxx - (xxxx. xxxxxxx x povrchovou těžbou, xxxxxxx hřiště, xxxxxxx xxx stavbami obnovitelných xxxxxx xxxx.)

-

0,11 xx 0,30

-

0,11 xx 0,30

-

7

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx***

X.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx

0 xx -0,30

0 xx -0,30

0 xx -0,30

0 až -0,30

0 xx -0,30

II.

Bez xxxxxxx xxxxx

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

XXX.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx

0 xx 0,30

0 xx 0,30

0 xx 0,30

0 xx 0,30

0 až 0,30

Xxxxx xxxxxx:

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx celku.

* X xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx vodních xxxxxx xx tento xxxx xxxxxxxxxx (jeho hodnota xx xxxxxx).

** U xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx se posuzuje xxxxxxxxxx xxxx, jejíž xxxxxxxx xxxx xxxx xxx ocenění xxxxxxx.

*** Xxxxxxxx do kvalitativního xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx:

x - xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §15 a 37,

f - xxxxxxx typu X, X, X x přílohy č. 8 x xxxxx xxxx E, X, X, X x přílohy č. 9,

x - xxxxxxx xxxx P, X x přílohy č. 8 x xxxxx xxxx X x X x přílohy č. 9,

h - xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §17,

i - xxxxxxx xxxx X, X, X x přílohy č. 8 xxxx halám xxxx X, L, X x přílohy č. 9.

Xxxxxx xxxxxxxxxx cen xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostranství

Hodnocené xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxx

Xxxxxxx x. 5

Znak

Kvalitativní xxxxx

Xx

Xxxxx xxxxx

Xxxxx

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxx

1

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx

X.

Xxxxxxx, xxxxxxx, dráhy xxxxxxxxxx, vzletové a xxxxxxxxxx dráhy xxxxxx x xxxxx 1 201 x a více

-0,30

II.

Místní xxxxxxxxxx (X. xx XXX. třídy), xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx speciální, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx letišť x xxxxx do 1&xxxx;201 x

-0,20

XXX.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx, vlečky x místní komunikace XX. třídy (xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx stezky, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxx xxxx)

-0,25

XX.

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x jiné veřejné xxxxxxxxxxxx)

-0,10

2

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

X.

X xxx. xxxxx xxxxxxx xxxxx obce *

0,05

XX.

X xxx. xxxxx xxxx sídelní xxxxx xxxx * x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx

-0,05

XXX.

X xxx. xxxxx mimo xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx území

-0,30

3

Povrchy

I.

Komunikace xx zpevněným povrchem

0,00

II.

Komunikace x xxxxxxxxxxx povrchem

-0,03

III.

Veřejné xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

0,00

4

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx**

X.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx - (xxxx. sídlištní zeleň, xxxxxxxx úpravy)

0,01 xx 0,30

XX.

Xxx xxxxxxx vlivů

0,00

III.

Vlivy xxxxxxxxx xxxx

-0,01 až -0,30

5

Xxxxxxxx využití

I.

Bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx využití

0,30

II.

Možnost xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

0,90 xx 1,15

XXX.

Xxxxxx pro xxxxxxxx využití (xxxx. xxxxxxx xxxxxxx pohonných xxxx, xxxxxxxxxxx, placené xxxxxxxxxx…)

1,16 až 1,60

Index:

* Xxxxxxx xxxxx obce xx rozumí xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx magistrát xxxx xxxx xxxx (x xxxx xxxxxxxxxxxxx v příloze č. 2 xxxxxx č. 1, u obce Xxxx xxxxxx x. 2), s výjimkou xxxx Xxxxxx - Xxxxxx, x xxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx.

** Zařazení xx xxxxxxxxxxxxxx pásma xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx odůvodnit xxxxxx použité výše xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx č. 4 x vyhlášce x. 441/2013 Xx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXX*

Xx/x2

00100

16,77

00110

14,94

00112

12,88

00300

18,10

00401

7,32

00411

6,44

00501

9,18

00511

7,50

00600

12,79

00602

11,38

00610

11,73

00612

9,68

00640

8,90

00650

9,83

00700

14,10

00710

12,55

00740

9,46

00750

10,37

00800

13,59

00810

11,80

00840

8,42

00850

10,08

01300

11,27

01310

10,20

01313

8,29

01500

11,35

01510

10,28

01512

8,91

01513

8,37

01540

9,07

01542

7,70

01543

7,16

01550

9,28

01552

7,91

01553

7,37

01811

8,61

01814

4,82

01841

5,94

01844

3,61

01851

6,15

01854

3,82

01901

10,92

01904

7,40

01911

9,95

01914

6,50

01941

6,96

01944

3,99

01951

8,47

01954

5,06

02001

8,17

02004

5,76

02011

7,34

02014

4,74

02041

5,47

02044

2,86

02051

6,26

02054

3,65

02110

5,41

02112

4,73

02113

4,26

02142

3,25

02143

2,68

02152

3,95

02153

3,48

02210

6,53

02212

5,82

02213

5,14

02242

4,10

02243

3,71

02252

4,73

02253

4,34

02310

6,16

02312

5,30

02313

4,98

02342

3,92

02343

3,39

02352

4,14

02353

3,60

02411

7,65

02414

4,10

02441

4,69

02444

2,28

02451

5,91

02454

2,83

02901

8,18

02904

5,06

02911

7,11

02914

4,00

02941

4,39

02944

2,19

02951

5,25

02954

2,62

03201

6,46

03204

3,10

03221

4,55

03224

2,28

03231

5,33

03234

2,44

03241

2,82

03244

1,66

03251

3,75

03254

1,96

03715

1,89

03716

1,56

03745

1,41

03746

1,20

03755

1,65

03756

1,32

03815

2,02

03816

1,67

03845

1,51

03846

1,25

03855

1,76

03856

1,40

03909

1,18

03919

1,18

03929

1,17

03939

1,18

03949

1,17

03969

1,16

04067

1,17

04068

1,17

04077

1,18

04078

1,17

04089

1,16

04099

1,17

04167

1,17

04168

1,17

04177

1,18

04178

1,17

04189

1,16

04199

1,17

05500

8,40

05600

14,95

05700

13,82

05800

12,29

05900

9,73

06000

17,37

06100

15,06

06200

13,73

06300

4,75

06401

5,66

06411

5,07

06501

2,78

06511

2,68

06601

1,48

06701

1,48

06811

1,47

06841

1,40

06901

1,76

07001

4,99

07101

4,13

07201

1,79

07311

1,30

07313

1,28

07341

1,26

07343

1,25

07411

1,30

07413

1,28

07441

1,26

07443

1,25

07541

1,40

07543

1,39

07641

1,40

07643

1,39

07769

1,16

07789

1,15

07869

1,16

07889

1,15

10100

14,57

10110

13,46

10112

11,03

10300

15,07

10401

6,03

10411

5,17

10501

7,82

10511

6,11

10600

11,60

10602

9,73

10610

9,93

10612

8,29

10640

7,93

10650

8,47

10700

10,21

10710

8,99

10740

6,85

10750

7,30

10800

11,26

10810

9,68

10840

7,30

10850

7,85

11000

14,73

11010

13,42

11100

12,69

11110

11,09

11112

9,43

11200

11,86

11202

10,49

11210

10,79

11212

9,42

11213

8,88

11240

9,58

11242

8,21

11250

9,79

11252

8,42

11300

10,94

11310

9,76

11313

6,88

11400

12,87

11410

11,99

11440

9,75

11450

10,31

11500

10,70

11510

9,63

11512

8,27

11513

7,73

11540

8,42

11542

7,06

11543

6,52

11550

8,63

11552

7,27

11553

6,73

11811

8,13

11814

5,49

11841

6,57

11844

3,91

11851

7,11

11854

4,22

11901

9,85

11904

6,39

11911

8,79

11914

5,22

11941

6,29

11944

3,30

11951

6,94

11954

3,83

12001

7,12

12004

4,49

12011

6,14

12014

3,43

12041

4,57

12044

2,40

12051

5,13

12054

2,63

12110

4,03

12112

3,20

12113

2,76

12142

2,39

12143

2,21

12152

2,64

12153

2,36

12210

4,97

12212

3,88

12213

3,44

12242

2,78

12243

2,55

12252

3,14

12253

2,72

12310

5,05

12312

4,07

12313

3,68

12342

3,28

12343

2,74

12352

3,49

12353

2,95

12501

9,56

12504

6,09

12511

7,89

12514

5,02

12541

6,24

12544

3,38

12551

6,74

12554

3,68

12601

7,55

12604

4,49

12611

6,42

12614

3,44

12641

4,66

12644

2,31

12651

5,20

12654

2,52

12701

6,93

12704

4,60

12711

5,86

12714

3,53

12741

4,65

12744

2,32

12751

4,86

12754

2,53

12801

9,00

12804

5,56

12811

7,38

12814

4,54

12841

5,52

12844

2,74

12851

6,09

12854

3,13

12901

7,55

12904

4,57

12911

6,56

12914

3,58

12941

4,71

12944

2,35

12951

5,23

12954

2,56

13001

8,43

13004

5,35

13011

7,24

13014

4,52

13041

5,46

13044

2,71

13051

6,10

13054

2,89

13101

5,43

13104

3,81

13111

4,82

13114

3,14

13121

4,65

13124

2,88

13134

3,14

13141

3,69

13144

2,29

13151

3,87

13154

2,54

13201

4,61

13204

2,87

13221

3,66

13224

2,48

13231

3,93

13234

2,55

13241

2,82

13244

1,96

13251

3,03

13254

2,09

13301

8,53

13304

5,41

13311

7,13

13314

4,27

13341

5,40

13344

3,05

13351

5,78

13354

3,25

13715

1,76

13716

1,35

13745

1,38

13746

1,20

13755

1,51

13756

1,25

13815

1,85

13816

1,50

13845

1,53

13846

1,23

13855

1,58

13856

1,31

13909

1,18

13919

1,17

13929

1,17

13939

1,17

13949

1,17

13959

1,17

13969

1,16

14067

1,18

14068

1,17

14077

1,18

14078

1,17

14089

1,16

14099

1,17

14167

1,18

14168

1,17

14177

1,18

14178

1,17

14189

1,16

14199

1,17

14911

4,46

14941

3,25

14951

3,46

15001

7,23

15004

4,52

15011

6,24

15014

3,46

15041

4,59

15044

2,64

15051

5,13

15054

2,82

15111

4,86

15113

3,40

15141

3,24

15151

3,45

15301

5,84

15303

4,90

15311

4,78

15313

3,83

15341

3,57

15343

2,62

15351

3,78

15353

2,83

15411

4,13

15441

2,71

15451

2,94

15500

7,51

15600

13,11

15700

11,00

15800

10,05

15900

7,81

16000

15,05

16100

13,87

16200

10,39

16300

4,74

16401

4,89

16411

4,47

16501

2,66

16511

2,57

16601

2,95

16701

1,45

16811

1,43

16841

1,39

16901

1,70

17001

4,16

17101

3,29

17201

1,74

17311

1,28

17313

1,26

17341

1,25

17343

1,25

17411

1,28

17413

1,26

17441

1,25

17443

1,25

17541

1,39

17543

1,38

17641

1,39

17643

1,38

17769

1,16

17789

1,15

17869

1,16

17889

1,15

20100

17,22

20110

15,43

20112

13,67

20200

17,15

20210

15,51

20212

13,85

20300

17,91

20401

7,91

20501

10,09

20511

8,73

20600

13,77

20602

12,07

20610

12,35

20612

10,43

20640

10,17

20650

11,05

20700

12,98

20710

12,00

20740

9,65

20750

10,21

20800

13,26

20810

11,78

20840

9,44

20850

10,09

20900

17,26

20910

15,59

21000

15,82

21010

14,64

21100

14,87

21110

13,65

21200

14,48

21202

11,47

21210

13,01

21212

11,14

21213

10,35

21240

10,56

21242

9,19

21250

10,77

21252

9,40

21300

12,17

21310

10,90

21313

7,82

21400

14,37

21410

12,88

21440

10,68

21450

11,16

21500

13,95

21510

12,34

21512

10,54

21513

9,49

21540

10,11

21542

8,56

21543

7,28

21550

10,56

21552

9,23

21553

8,21

21602

8,02

21700

6,86

21720

6,00

21730

6,17

21811

8,34

21814

5,61

21841

6,74

21844

3,85

21851

7,12

21854

4,54

21901

11,32

21904

7,40

21911

9,82

21914

6,46

21941

8,10

21944

4,69

21951

8,44

21954

5,06

22001

8,01

22004

5,68

22011

7,26

22014

4,89

22041

5,77

22044

3,35

22051

6,10

22054

3,65

22110

4,81

22112

3,93

22113

3,41

22142

2,82

22143

2,56

22152

2,98

22153

2,73

22210

5,53

22212

4,47

22213

4,18

22242

3,51

22243

3,03

22252

3,79

22253

3,41

22310

5,76

22312

4,99

22313

4,51

22342

4,26

22343

3,72

22352

4,47

22353

3,93

22411

7,64

22414

5,31

22441

6,43

22444

4,10

22451

6,65

22454

4,31

22501

10,89

22504

7,28

22511

9,75

22514

6,29

22541

7,34

22544

4,20

22551

8,34

22554

4,92

22601

9,07

22604

5,91

22611

7,69

22614

4,90

22641

6,03

22644

3,14

22651

6,47

22654

3,51

22801

11,33

22804

7,94

22811

9,85

22814

6,40

22841

8,03

22844

4,78

22851

8,30

22854

5,30

22901

9,58

22904

6,40

22911

8,18

22914

5,40

22941

6,52

22944

3,71

22951

6,97

22954

4,12

23001

9,98

23004

6,95

23011

8,72

23014

5,77

23041

7,05

23044

4,12

23051

7,34

23054

4,78

23101

6,78

23104

5,04

23111

6,05

23114

4,21

23141

4,97

23144

3,27

23151

5,31

23154

3,58

23201

5,94

23204

4,30

23221

5,12

23224

3,61

23231

5,40

23234

3,71

23241

4,22

23244

2,72

23251

4,43

23254

2,99

23301

10,45

23304

6,45

23311

9,03

23314

5,36

23341

7,09

23344

3,54

23351

7,50

23354

3,87

23715

2,08

23716

1,59

23745

1,74

23746

1,35

23755

1,79

23756

1,49

23815

2,21

23816

1,82

23845

1,86

23846

1,53

23855

2,03

23856

1,58

23909

1,22

23919

1,20

23929

1,20

23939

1,20

23949

1,18

23959

1,20

24067

1,26

24068

1,25

24077

1,28

24078

1,26

24089

1,22

24099

1,24

24167

1,26

24168

1,25

24177

1,28

24178

1,26

24189

1,22

24199

1,24

24200

12,89

24210

11,25

24240

9,36

24250

9,57

24300

10,65

24310

9,58

24340

8,37

24350

8,58

24400

9,97

24410

8,90

24440

7,69

24450

7,90

24501

9,42

24511

8,36

24541

7,15

24551

7,36

24600

10,83

24602

9,12

24610

9,38

24612

7,81

24613

6,42

24642

5,35

24643

4,81

24652

5,56

24653

5,02

24700

7,65

24702

6,30

24710

6,78

24712

5,47

24713

4,24

24742

3,81

24743

3,14

24752

4,39

24753

3,61

24811

7,78

24814

4,94

24841

6,11

24844

3,25

24851

6,61

24854

3,60

25001

7,70

25004

4,75

25011

6,61

25014

3,75

25041

4,83

25044

2,47

25051

5,38

25054

2,71

25111

5,78

25113

4,21

25141

4,24

25151

4,53

25201

6,86

25211

6,00

25241

4,43

25251

4,70

25301

6,57

25303

5,05

25311

5,76

25313

4,13

25341

4,12

25343

3,60

25351

4,77

25353

3,81

25411

4,91

25441

3,50

25451

3,90

25500

9,15

25600

14,02

25700

11,53

25800

10,39

25900

8,51

26000

17,03

26100

14,63

26200

10,21

26300

4,98

26401

5,67

26411

5,08

26501

3,33

26511

3,12

26601

1,45

26701

1,45

26811

1,43

26841

1,39

26901

1,69

27001

4,11

27101

3,27

27201

1,74

27311

1,43

27313

1,41

27341

1,39

27343

1,35

27411

1,43

27413

1,41

27441

1,39

27443

1,35

27541

1,39

27543

1,35

27641

1,39

27643

1,35

27769

1,15

27789

1,15

27869

1,15

27889

1,15

30100

19,13

30110

17,63

30112

15,69

30200

19,02

30210

17,41

30212

15,55

30300

19,79

30401

9,64

30411

8,01

30501

11,85

30511

10,64

30600

15,65

30602

13,57

30610

14,34

30612

12,11

30640

9,75

30650

9,75

30700

14,79

30710

13,52

30740

8,99

30750

8,99

30800

14,61

30810

12,88

30840

9,67

30850

9,67

30900

18,08

30910

16,74

31000

17,92

31010

16,52

31100

14,74

31110

13,31

31200

15,90

31202

14,03

31210

14,61

31212

12,85

31213

11,99

31240

11,66

31242

10,29

31250

11,87

31252

10,50

31300

14,56

31310

13,08

31313

10,37

31400

15,60

31410

14,34

31440

12,56

31450

12,56

31500

15,39

31510

14,18

31512

12,24

31513

11,32

31540

12,16

31542

10,61

31543

9,67

31550

12,16

31552

10,61

31553

9,67

31602

10,15

31700

8,96

31710

8,05

31811

8,66

31814

6,03

31841

7,48

31844

4,86

31851

7,48

31854

4,86

31901

11,96

31904

8,73

31911

10,73

31914

7,39

31941

9,31

31944

6,00

31951

9,31

31954

6,00

32001

9,34

32004

6,72

32011

8,35

32014

5,90

32041

7,28

32044

5,00

32051

7,28

32054

5,00

32110

5,70

32112

5,07

32113

4,45

32142

4,13

32143

3,66

32152

4,13

32153

3,66

32210

6,64

32212

5,77

32213

5,40

32242

5,13

32243

4,46

32252

5,13

32253

4,46

32310

7,40

32312

6,30

32313

5,85

32342

5,36

32343

4,82

32352

5,57

32353

5,03

32411

8,79

32414

6,19

32441

7,66

32444

5,30

32451

7,66

32454

5,30

32501

11,06

32504

7,82

32511

10,09

32514

6,70

32541

8,08

32544

5,56

32551

8,08

32554

5,56

32601

10,11

32604

7,11

32611

8,68

32614

6,09

32641

7,51

32644

5,12

32651

7,51

32654

5,12

32701

7,48

32704

5,63

32711

6,62

32714

5,06

32741

5,72

32744

4,15

32751

5,72

32754

4,15

32801

11,84

32804

8,63

32811

10,52

32814

7,16

32841

9,17

32844

5,78

32851

9,17

32854

5,78

32901

10,24

32904

6,96

32911

8,74

32914

5,92

32941

7,43

32944

4,98

32951

7,43

32954

4,98

33001

11,13

33004

7,87

33011

10,28

33014

7,05

33041

8,48

33044

5,67

33051

8,48

33054

5,67

33101

7,42

33104

5,92

33111

6,81

33114

5,22

33141

6,00

33144

4,55

33151

6,00

33154

4,55

33201

6,61

33204

5,06

33221

6,03

33224

4,51

33231

6,03

33234

4,51

33241

5,41

33244

3,91

33251

5,41

33254

3,91

33301

11,73

33304

8,12

33311

10,52

33314

6,35

33341

8,71

33344

5,08

33351

8,71

33354

5,08

33715

2,40

33716

1,94

33745

2,05

33746

1,69

33755

2,05

33756

1,69

33815

2,66

33816

2,05

33845

2,27

33846

1,77

33855

2,27

33856

1,77

33909

1,26

33919

1,25

33929

1,25

33939

1,25

33949

1,24

34067

1,25

34068

1,24

34077

1,25

34078

1,24

34089

1,22

34099

1,22

34167

1,25

34168

1,24

34177

1,25

34178

1,24

34189

1,22

34199

1,22

34200

14,04

34210

12,80

34240

10,46

34250

10,67

34300

13,52

34310

12,43

34340

9,47

34350

9,68

34400

12,47

34410

11,09

34440

8,79

34450

9,01

34501

11,59

34511

10,07

34541

8,25

34551

8,46

34600

11,99

34602

9,85

34610

10,71

34612

8,66

34613

7,64

34642

6,45

34643

5,91

34652

6,66

34653

6,12

34700

9,42

34702

7,91

34710

8,22

34712

7,17

34713

6,39

34742

5,96

34743

5,16

34752

5,96

34753

5,16

34811

7,89

34814

5,17

34841

6,69

34844

4,20

34851

6,69

34854

4,20

34911

7,73

34941

6,44

34951

6,44

35001

9,29

35004

5,95

35011

7,91

35014

4,98

35041

6,55

35044

3,98

35051

6,55

35054

3,98

35111

6,48

35113

4,86

35141

5,40

35151

5,40

35201

8,02

35211

6,92

35241

5,87

35251

5,87

35301

8,00

35303

6,02

35311

6,68

35313

5,06

35341

5,75

35343

4,70

35351

5,75

35353

4,91

35411

5,52

35441

4,54

35451

4,54

35500

9,91

35600

15,77

35700

12,95

35800

13,29

35900

10,08

36000

18,77

36100

15,51

36200

12,10

36300

6,03

36401

6,35

36411

5,75

36501

5,15

36511

4,89

36601

1,43

36701

1,43

36811

1,42

36841

1,39

36901

1,67

37001

4,34

37101

3,56

37201

1,72

37311

1,42

37313

1,40

37341

1,39

37343

1,38

37411

1,42

37413

1,40

37441

1,39

37443

1,38

37541

1,39

37543

1,38

37641

1,39

37643

1,38

37769

1,16

37789

1,15

37869

1,16

37889

1,15

40100

13,01

40110

11,61

40112

9,20

40200

13,32

40210

12,16

40212

9,50

40300

14,18

40600

11,18

40602

9,82

40610

10,11

40612

8,75

40640

8,91

40650

9,12

40700

10,65

40710

9,58

40740

8,37

40750

8,58

40800

10,51

40810

9,38

40812

7,72

40840

7,47

40842

6,27

40850

7,96

40852

6,60

40900

13,52

40910

11,91

41000

13,01

41010

11,78

41100

12,62

41110

10,81

41200

11,39

41202

10,18

41210

9,96

41212

8,37

41213

7,35

41240

9,27

41242

7,90

41250

9,48

41252

8,11

41300

9,99

41310

8,64

41313

6,50

41400

11,65

41410

10,46

41440

8,29

41450

8,89

41500

11,38

41510

10,05

41512

8,22

41513

7,24

41540

7,94

41542

5,91

41543

5,22

41550

8,36

41552

6,89

41553

5,60

41602

5,83

41811

6,22

41814

3,42

41841

4,49

41844

2,25

41851

4,98

41854

2,56

41901

8,64

41904

5,12

41911

7,51

41914

4,19

41941

5,24

41944

2,62

41951

5,80

41954

2,79

42001

6,64

42004

4,29

42011

5,76

42014

3,32

42041

4,27

42044

2,27

42051

4,70

42054

2,44

42110

3,98

42112

2,90

42113

2,66

42142

2,39

42143

2,16

42152

2,51

42153

2,31

42210

4,85

42212

3,99

42213

3,61

42242

2,78

42243

2,57

42252

3,05

42253

2,68

42310

5,53

42312

4,74

42313

4,28

42342

2,97

42343

2,43

42352

3,18

42353

2,64

42411

6,36

42414

4,02

42441

5,15

42444

2,81

42451

5,36

42454

3,02

42501

8,36

42504

4,82

42511

7,23

42514

3,96

42541

4,88

42544

2,54

42551

5,46

42554

2,72

42601

7,46

42604

4,68

42611

6,25

42614

3,64

42641

4,34

42644

2,21

42651

4,70

42654

2,63

42701

5,56

42704

3,74

42711

4,85

42714

2,98

42741

3,74

42744

2,34

42751

3,96

42754

2,51

42801

8,57

42804

5,33

42811

7,50

42814

4,03

42841

5,24

42844

2,57

42851

5,61

42854

2,99

42901

6,46

42904

3,87

42911

5,67

42914

2,99

42941

4,11

42944

2,21

42951

4,38

42954

2,34

43001

6,94

43004

4,29

43011

5,94

43014

3,44

43041

4,34

43044

2,26

43051

4,90

43054

2,40

43101

5,90

43104

4,31

43111

5,22

43114

3,52

43141

4,26

43144

2,60

43151

4,45

43154

2,82

43201

5,36

43204

3,81

43211

4,74

43214

2,94

43241

3,71

43244

2,31

43251

3,93

43254

2,45

43301

8,74

43304

6,81

43311

7,82

43314

5,99

43341

6,29

43344

4,53

43351

6,81

43354

4,85

43715

1,62

43716

1,35

43745

1,38

43746

1,22

43755

1,41

43756

1,23

43815

1,87

43816

1,53

43845

1,55

43846

1,25

43855

1,58

43856

1,33

43909

1,20

43919

1,20

43929

1,18

43939

1,20

43949

1,18

43959

1,18

44067

1,20

44068

1,18

44077

1,20

44078

1,18

44089

1,17

44099

1,17

44167

1,20

44168

1,18

44177

1,20

44178

1,20

44189

1,17

44199

1,18

44200

10,03

44210

8,44

44240

8,07

44250

8,28

44300

10,16

44310

8,55

44340

9,47

44350

9,68

44400

8,68

44410

7,61

44440

6,40

44450

6,62

44501

7,65

44511

6,69

44541

5,86

44551

6,07

44600

7,32

44602

5,41

44610

6,24

44612

4,38

44613

3,46

44642

4,06

44643

3,52

44652

4,27

44653

3,73

44700

6,57

44702

5,41

44710

5,63

44712

4,54

44713

3,83

44742

2,99

44743

2,48

44752

3,33

44753

2,63

44811

4,53

44814

2,83

44841

3,69

44844

2,01

44851

4,35

44854

2,21

44911

4,22

44941

2,72

44951

3,27

45001

5,59

45004

3,82

45011

4,94

45014

3,05

45041

3,67

45044

2,44

45051

4,24

45054

2,60

45111

3,87

45113

2,98

45141

3,10

45151

3,32

45201

4,85

45211

3,95

45241

2,65

45251

2,81

45301

5,47

45303

3,92

45311

4,65

45313

3,05

45341

3,05

45343

2,31

45351

3,61

45353

2,64

45411

4,01

45441

2,59

45451

2,94

45500

6,07

45600

10,51

45700

8,18

45800

7,65

45900

7,20

46000

13,11

46100

10,36

46200

9,07

46300

5,00

46401

5,51

46411

4,94

46501

4,22

46511

3,96

46601

1,41

46701

1,41

46811

1,40

46841

1,35

46901

1,62

47001

3,30

47101

2,72

47201

1,66

47311

1,40

47313

1,38

47341

1,35

47343

1,33

47411

1,40

47413

1,38

47441

1,35

47443

1,33

47541

1,35

47543

1,33

47641

1,35

47643

1,33

47769

1,15

47789

1,15

47869

1,15

47889

1,15

50800

10,77

50810

9,37

50812

8,25

50840

8,35

50842

6,53

50850

8,35

50852

6,53

50900

13,99

50910

13,03

51000

14,20

51010

12,97

51100

13,41

51110

12,37

51200

12,97

51202

10,89

51210

11,34

51212

9,83

51213

8,81

51240

9,98

51242

8,61

51250

10,19

51252

8,82

51300

11,44

51310

10,56

51313

7,75

51400

12,77

51410

10,90

51440

9,74

51450

9,74

51500

11,76

51502

10,19

51510

10,24

51512

8,66

51513

7,70

51540

8,76

51542

7,32

51543

6,46

51550

8,76

51552

7,32

51553

6,46

51602

7,81

51700

6,89

51710

6,21

51811

7,70

51814

4,63

51841

6,11

51844

3,40

51851

6,11

51854

3,40

51901

8,68

51904

5,32

51911

7,67

51914

4,31

51941

6,40

51944

3,30

51951

6,40

51954

3,30

52001

7,31

52004

4,86

52011

6,26

52014

4,08

52041

5,40

52044

3,15

52051

5,40

52054

3,15

52110

4,21

52112

3,06

52113

2,50

52142

2,21

52143

1,87

52152

2,21

52153

1,87

52210

6,13

52212

5,08

52213

4,37

52242

3,60

52243

2,97

52252

3,60

52253

2,97

52310

6,46

52312

5,24

52313

4,91

52342

3,68

52343

3,14

52352

3,89

52353

3,36

52411

7,07

52414

4,73

52441

5,86

52444

3,52

52451

6,07

52454

3,74

52501

9,42

52504

6,21

52511

8,11

52514

4,79

52541

6,62

52544

3,51

52551

6,62

52554

3,51

52601

8,28

52604

5,09

52611

7,26

52614

4,39

52641

5,70

52644

3,21

52651

5,70

52654

3,21

52701

6,60

52704

4,57

52711

5,84

52714

3,96

52741

4,91

52744

3,26

52751

4,91

52754

3,26

52801

9,22

52804

5,95

52811

7,90

52814

4,70

52841

6,55

52844

3,37

52851

6,55

52854

3,37

52901

9,00

52904

6,09

52911

7,79

52914

5,00

52941

6,47

52944

3,69

52951

6,47

52954

3,69

53001

8,45

53004

5,07

53011

7,38

53014

4,28

53041

5,69

53044

3,22

53051

5,69

53054

3,22

53101

6,10

53104

4,68

53111

5,52

53114

3,99

53141

4,82

53144

3,41

53151

4,82

53154

3,41

53201

6,61

53204

4,47

53211

5,75

53214

3,90

53241

4,62

53244

3,23

53251

4,62

53254

3,23

53301

8,80

53304

5,33

53311

7,28

53314

3,92

53341

5,95

53344

2,72

53351

5,95

53354

2,72

53715

2,04

53716

1,64

53745

1,72

53746

1,43

53755

1,72

53756

1,43

53815

2,26

53816

1,76

53845

1,98

53846

1,51

53855

1,98

53856

1,51

53909

1,22

53919

1,20

53929

1,20

53939

1,20

53949

1,20

53959

1,20

53969

1,18

54067

1,22

54068

1,20

54077

1,22

54078

1,20

54089

1,18

54099

1,18

54167

1,24

54168

1,23

54177

1,24

54178

1,23

54189

1,20

54199

1,20

54200

10,86

54210

9,00

54240

8,78

54250

8,99

54300

10,20

54310

8,37

54340

7,79

54350

8,00

54400

10,00

54410

8,55

54440

7,12

54450

7,33

54501

9,05

54511

7,81

54541

6,57

54551

6,78

54600

8,94

54602

6,96

54610

7,25

54612

5,75

54613

4,51

54642

4,77

54643

4,23

54652

4,98

54653

4,45

54700

7,04

54702

5,78

54710

5,95

54712

4,94

54713

4,29

54742

3,83

54743

3,35

54752

3,83

54753

3,35

54811

5,44

54814

3,14

54841

4,24

54844

2,40

54851

4,24

54854

2,40

54911

4,54

54941

3,56

54951

3,56

55001

7,12

55004

5,36

55011

6,34

55014

4,49

55041

5,35

55044

3,61

55051

5,35

55054

3,61

55111

4,85

55113

4,07

55141

4,16

55151

4,16

55201

6,65

55211

6,00

55241

5,16

55251

5,16

55301

6,29

55303

5,46

55311

5,68

55313

4,90

55341

5,04

55343

3,02

55351

5,04

55353

3,23

55411

4,30

55441

3,32

55451

3,32

55500

7,20

55600

10,70

55700

8,71

55800

7,87

55900

7,07

56000

12,74

56100

10,24

56200

9,50

56300

5,39

56401

5,87

56411

5,22

56501

5,39

56511

5,13

56601

1,39

56701

1,39

56811

1,38

56841

1,34

56901

1,58

57001

2,74

57101

2,43

57201

1,62

57311

1,32

57313

1,31

57341

1,31

57343

1,30

57411

1,32

57413

1,31

57441

1,31

57443

1,30

57541

1,31

57543

1,30

57641

1,31

57643

1,30

57769

1,15

57789

1,15

57869

1,15

57889

1,15

60800

10,54

60810

9,48

60812

8,11

60840

8,79

60842

7,42

60850

8,62

60852

7,25

61200

12,73

61202

10,52

61210

11,29

61212

9,88

61213

8,86

61240

10,13

61242

8,76

61250

9,96

61252

8,60

61300

11,00

61310

9,91

61313

7,26

61400

12,01

61410

11,02

61440

9,58

61450

9,58

61500

10,73

61510

9,66

61512

8,30

61513

7,76

61540

8,98

61542

7,61

61543

7,07

61550

8,81

61552

7,44

61553

6,90

61602

7,33

61700

6,85

61710

6,00

62001

7,00

62004

4,78

62021

6,19

62024

4,05

62031

6,19

62034

4,05

62041

5,31

62044

2,97

62051

5,31

62054

2,97

62110

4,54

62112

3,59

62113

3,12

62142

2,57

62143

2,35

62152

2,57

62153

2,35

62210

6,01

62212

5,25

62213

4,44

62242

3,93

62243

3,17

62252

3,93

62253

3,17

62310

5,52

62312

4,75

62313

4,28

62342

3,83

62343

3,29

62352

3,67

62353

3,13

62411

7,16

62414

4,86

62441

6,27

62444

4,04

62451

6,27

62454

4,04

62601

7,91

62604

4,94

62611

6,38

62614

3,73

62641

5,31

62644

2,86

62651

5,31

62654

2,86

62701

7,08

62704

5,13

62711

6,38

62714

4,57

62741

5,24

62744

3,67

62751

5,24

62754

3,67

62801

9,06

62804

6,22

62811

7,59

62814

5,15

62841

6,56

62844

4,30

62851

6,56

62854

4,30

62901

7,87

62904

4,86

62911

6,37

62914

4,01

62941

5,38

62944

2,94

62951

5,38

62954

2,94

63101

7,07

63104

5,22

63111

6,14

63114

4,68

63141

5,44

63144

3,96

63151

5,44

63154

3,96

63201

6,65

63204

4,82

63211

5,82

63214

4,30

63241

4,96

63244

3,65

63251

4,96

63254

3,65

63715

1,53

63716

1,22

63745

1,28

63746

1,15

63755

1,28

63756

1,15

63815

1,76

63816

1,26

63845

1,43

63846

1,17

63855

1,43

63856

1,17

63909

1,24

63919

1,23

63929

1,23

63939

1,23

64067

1,26

64068

1,25

64077

1,26

64078

1,25

64089

1,23

64099

1,23

64167

1,32

64168

1,30

64177

1,32

64178

1,30

64189

1,26

64199

1,26

64200

10,55

64210

9,70

64240

8,93

64250

8,76

64300

10,03

64310

8,80

64340

7,17

64350

7,78

64400

8,96

64410

8,04

64440

7,27

64450

7,10

64501

8,59

64511

7,13

64541

6,72

64551

6,55

64600

8,20

64602

6,47

64610

7,08

64612

5,16

64613

4,08

64642

4,92

64643

4,38

64652

4,76

64653

4,22

64700

7,09

64702

5,87

64710

6,17

64712

5,12

64713

4,45

64742

3,93

64743

3,17

64752

3,93

64753

3,17

64811

4,97

64814

2,88

64841

3,76

64844

2,44

64851

3,76

64854

2,44

64911

4,55

64941

3,67

64951

3,67

65001

6,31

65004

3,69

65011

5,43

65014

2,90

65041

4,24

65044

2,27

65051

4,24

65054

2,27

65111

4,24

65113

3,25

65141

3,50

65151

3,50

65201

5,68

65211

4,88

65241

3,84

65251

3,84

65500

8,13

65600

10,34

65700

8,00

65800

7,83

65900

6,64

66000

11,30

66100

10,54

66200

8,74

66300

5,36

66401

6,02

66411

5,41

66501

1,87

66511

1,82

66601

1,47

66701

1,40

66811

1,39

66841

1,35

66901

1,61

67001

3,54

67101

2,82

67201

1,65

67311

1,31

67313

1,30

67341

1,30

67343

1,28

67411

1,31

67413

1,30

67441

1,30

67443

1,28

67541

1,30

67543

1,28

67641

1,30

67643

1,28

67769

1,15

67789

1,15

67869

1,15

67889

1,15

70800

9,56

70810

8,49

70812

7,13

70840

7,81

70842

6,44

70850

7,64

70852

6,27

71100

9,86

71110

9,03

71200

9,12

71202

8,02

71210

7,77

71212

6,60

71213

5,77

71240

9,15

71242

7,78

71250

8,98

71252

7,62

71300

9,49

71310

8,30

71313

6,14

71400

8,86

71410

7,57

71440

6,24

71450

5,72

71500

8,86

71502

6,23

71510

7,28

71512

6,38

71513

5,59

71540

6,11

71542

4,98

71543

4,18

71550

5,61

71552

4,53

71553

3,88

71602

5,93

71610

5,86

71700

5,36

71710

4,11

71811

4,89

71814

2,76

71841

4,00

71844

2,25

71851

3,51

71854

2,13

71901

7,51

71904

5,18

71911

6,44

71914

4,11

71941

5,75

71944

3,42

71951

5,59

71954

3,25

72001

5,13

72004

2,82

72021

4,28

72024

2,47

72031

4,11

72034

2,45

72041

3,32

72044

2,09

72051

2,83

72054

1,84

72110

3,71

72112

2,76

72113

2,35

72142

2,08

72143

1,74

72152

1,82

72153

1,61

72210

5,47

72212

4,28

72213

3,64

72242

2,99

72243

2,60

72252

2,71

72253

2,40

72310

4,37

72312

3,90

72313

3,59

72342

2,85

72343

2,31

72352

2,69

72353

2,15

72411

5,91

72414

4,63

72441

5,08

72444

3,79

72451

4,81

72454

3,52

72501

7,86

72504

5,21

72511

6,77

72514

4,15

72541

5,22

72544

2,72

72551

4,85

72554

2,55

72601

7,00

72604

4,42

72611

5,93

72614

3,27

72641

4,61

72644

2,51

72651

4,03

72654

2,31

72701

6,11

72704

3,56

72711

4,82

72714

2,65

72741

3,48

72744

1,98

72751

3,12

72754

1,85

72801

7,72

72804

4,66

72811

6,18

72814

3,38

72841

4,90

72844

2,50

72851

4,24

72854

2,34

72901

8,08

72904

5,30

72911

7,04

72914

4,22

72941

5,60

72944

2,80

72951

5,07

72954

2,55

73001

7,52

73004

4,83

73011

6,26

73014

3,85

73041

4,83

73044

2,81

73051

4,61

73054

2,56

73101

5,70

73104

4,11

73111

4,85

73114

3,18

73141

3,92

73144

2,37

73151

3,56

73154

2,09

73201

6,34

73204

3,77

73211

5,14

73214

2,86

73241

4,07

73244

2,29

73251

3,41

73254

2,13

73301

7,32

73304

4,26

73311

5,82

73314

3,13

73341

4,34

73344

2,35

73351

3,90

73354

2,17

73715

1,40

73716

1,35

73745

1,38

73746

1,34

73755

1,35

73756

1,33

73815

1,55

73816

1,48

73845

1,50

73846

1,45

73855

1,48

73856

1,42

73909

1,24

73919

1,24

73929

1,24

73939

1,24

73949

1,23

73959

1,22

73969

1,22

74067

1,25

74068

1,24

74077

1,24

74078

1,23

74089

1,22

74099

1,22

74167

1,28

74168

1,25

74177

1,26

74178

1,24

74189

1,23

74199

1,22

74200

9,71

74210

8,64

74240

7,95

74250

7,78

74300

7,77

74310

6,57

74340

6,96

74350

6,79

74400

6,68

74410

5,57

74440

6,29

74450

6,12

74501

7,50

74511

6,43

74541

5,74

74551

5,57

74600

6,81

74602

5,68

74610

5,74

74612

4,44

74613

3,87

74642

3,94

74643

3,40

74652

3,78

74653

3,24

74700

6,03

74702

4,73

74710

4,75

74712

3,44

74713

2,87

74742

2,42

74743

2,12

74752

2,26

74753

2,01

74811

4,30

74814

2,26

74841

3,09

74844

1,84

74851

2,63

74854

1,72

74911

3,44

74941

2,81

74951

2,63

75001

5,35

75004

2,52

75011

4,04

75014

2,09

75041

2,79

75044

1,66

75051

2,42

75054

1,55

75111

3,69

75113

2,34

75141

2,37

75151

2,25

75201

5,12

75211

4,43

75241

3,58

75251

3,34

75301

4,34

75303

3,52

75311

3,79

75313

3,06

75341

3,27

75343

2,19

75351

2,95

75353

2,02

75411

3,01

75441

2,44

75451

2,29

75500

5,87

75600

7,79

75700

6,02

75800

5,29

75900

4,11

76401

4,60

76411

3,99

76501

2,76

76511

2,64

76601

1,34

76701

1,34

76811

1,33

76841

1,31

76901

1,34

77001

2,35

77101

2,11

77201

1,55

77311

1,33

77313

1,32

77341

1,31

77343

1,30

77411

1,43

77413

1,41

77441

1,40

77443

1,39

77541

1,40

77543

1,39

77641

1,31

77643

1,30

77769

1,15

77789

1,15

77869

1,15

77889

1,15

81811

3,01

81814

2,04

81841

2,43

81844

1,70

81851

2,16

81854

1,53

82001

3,25

82004

2,08

82021

2,73

82024

1,74

82031

2,44

82034

1,61

82041

2,19

82044

1,50

82051

1,82

82054

1,42

82110

2,33

82112

1,86

82113

1,51

82142

1,38

82143

1,20

82152

1,18

82153

1,16

82210

3,33

82212

2,55

82213

2,23

82242

1,98

82243

1,62

82252

1,58

82253

1,33

83401

5,08

83404

2,97

83421

4,08

83424

2,42

83431

3,38

83434

2,20

83441

2,98

83444

1,81

83451

2,52

83454

1,51

83501

5,33

83504

2,94

83521

4,36

83524

2,45

83531

3,51

83534

2,17

83541

2,86

83544

1,95

83551

2,48

83554

1,61

83715

1,33

83716

1,31

83745

1,31

83746

1,28

83755

1,30

83756

1,26

83815

1,43

83816

1,40

83845

1,41

83846

1,38

83855

1,39

83856

1,34

83909

1,17

83919

1,17

83929

1,17

83939

1,17

83949

1,17

83959

1,16

83969

1,16

84067

1,22

84068

1,20

84077

1,22

84078

1,20

84089

1,18

84099

1,17

84167

1,24

84168

1,22

84177

1,22

84178

1,22

84189

1,20

84199

1,18

84811

2,40

84814

1,74

84841

2,01

84844

1,57

84851

1,84

84854

1,41

84911

2,35

84941

2,10

84951

1,85

85001

3,23

85004

1,93

85011

2,44

85014

1,51

85041

1,95

85044

1,23

85051

1,66

85054

1,16

85111

3,07

85113

2,12

85141

2,39

85151

2,22

85201

3,15

85211

2,80

85241

2,54

85251

2,27

85301

3,06

85303

2,72

85311

2,83

85313

2,42

85341

2,45

85343

1,76

85351

2,27

85353

1,60

85411

2,59

85441

2,44

85451

2,33

85500

4,30

85600

5,24

85700

4,83

85800

4,71

85900

3,22

86401

4,59

86411

4,07

86501

3,26

86511

3,04

86601

1,31

86701

1,31

86811

1,31

86841

1,28

86901

1,31

87001

2,04

87101

1,82

87201

1,48

87311

1,23

87313

1,23

87341

1,22

87343

1,22

87411

1,23

87413

1,23

87441

1,22

87443

1,22

87541

1,22

87543

1,22

87641

1,22

87643

1,22

87769

1,15

87789

1,15

87869

1,15

87889

1,15

91811

2,26

91814

1,48

91841

1,81

91844

1,32

91851

1,49

91854

1,26

93601

3,93

93604

2,25

93621

2,90

93624

1,90

93631

2,28

93634

1,59

93641

2,21

93644

1,56

93651

1,79

93654

1,28

93715

1,28

93716

1,25

93745

1,26

93746

1,24

93755

1,24

93756

1,23

93909

1,16

93919

1,16

93929

1,16

93939

1,16

93949

1,16

93959

1,15

93969

1,15

94067

1,16

94068

1,16

94077

1,16

94078

1,16

94089

1,15

94099

1,15

94167

1,17

94168

1,16

94177

1,16

94178

1,16

94189

1,16

94199

1,15

95001

2,97

95004

1,82

95011

2,34

95014

1,53

95041

1,90

95044

1,30

95051

1,49

95054

1,18

95500

3,21

95600

3,88

95700

3,81

95800

3,77

95900

2,43

96401

3,50

96411

3,04

96501

2,44

96511

2,35

96601

1,28

96701

1,28

96811

1,26

96841

1,25

96901

1,28

97001

1,74

97101

1,59

97201

1,41

97311

1,20

97313

1,20

97341

1,18

97343

1,18

97411

1,20

97413

1,20

97441

1,18

97443

1,18

97541

1,18

97543

1,18

97641

1,18

97643

1,18

97769

1,15

97789

1,15

97869

1,15

97889

1,15

*&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX) zemědělských xxxxxxx pětimístným xxxxxxxx xxxxx vyjadřuje hlavní xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxx xx produkční xxxxxxxxx zemědělské xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§8 xxxxxxxx 4 xxxxxx x. 139/2002 Xx., o xxxxxxxxxxx úpravách a xxxxxxxxxxx úřadech a x xxxxx xxxxxx x. 229/1991 Xx., x xxxxxx vlastnických xxxxxx k půdě x jinému zemědělskému xxxxxxx).

Xxxxx číslice kódu XXXX xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (0 - 9), xxxxx x třetí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x určité xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (01 - 78), xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (0 - 9) x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx půdního profilu x jeho skeletovitosti (0 - 9).

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx x. 441/2013 Xx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zemědělského pozemku
Srážka x %
Xxxxxxxx x %
1.
Xxx-xx o pozemky x xxxxx xxxx xxxx xxxx sousedních xxxx v xxxxxx xxxxx xx všech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx část xx xxxxxxx xx níže xxxxxx vzdálenosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bodu xx xxxxxxx xxxxx xxxx:
1.1
Xxxxxx xxxxx Xxxxx
1.1.1
- xxxxx hlavního xxxxx
-
560
1.1.2
- xxxxx xxxxxxxxxx xxxx
-
280
1.1.3
- xxxxxxxxxxx území v xxxxx xx 7 xx
-
140
1.2
Xxxx s xxxxxx xxx 250 xxx. xxxxxxxx
1.2.1
- xxxxx xxxx
-
320
1.2.2
- xxxxx xxxxxxxxxx obcí
-
160
1.2.3
- xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx 5 xx
-
80
1.3.
Xxxx x xxxxxx 100 - 250 xxx. xxxxxxxx
1.3.1
- xxxxx xxxx
-
240
1.3.2
- území xxxxxxxxx xxxx
-
120
1.3.3
- xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx 4 xx
-
60
1.4.
Xxxx x xxxxxx 50 - 100 xxx. xxxxxxxx
1.4.1
- xxxxx obce
-
200
1.4.2
- xxxxx xxxxxxxxxx xxxx
-
100
1.4.3
- katastrální xxxxx v xxxxx xx 3 xx
-
50
1.5
Xxxx x xxxxxx 25 - 50 xxx. xxxxxxxx
1.5.1
- xxxxx xxxx
-
160
1.5.2
- xxxxx xxxxxxxxxx obcí
-
80
1.6
Obce x počtem 10 - 25 xxx. xxxxxxxx
1.6.1
- xxxxx xxxx
-
120
1.6.2
- xxxxx sousedních xxxx
-
60
1.7.
Xxxx x počtem 5 - 10 xxx. xxxxxxxx
1.7.1
- xxxxx xxxx
-
80
1.7.2
- xxxxxxxx katastrální xxxxx
-
40
1.8
Xxxx x xxxxxx 2 - 5 xxx. xxxxxxxx
1.8.1
- území obce
-
40
1.8.2
- xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území
-
20
2.
Jde-li x pozemky, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx:
2.1
2 - 3 km
3
-
2.2
3 - 4 km
6
-
2.3
4 - 5 xx
10
-
2.4
xxx 5 xx
15
-
3.
Xxx-xx o xxxxxxx, xxxxxxx zemědělské xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:
3.1
- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx. 4 x xxxx xxxxxxxx mateční xxxxxxx nad xxxxxx xxxxxxx xx 1 xx z.p.) xxxx xxxxxx pevnými xxxxxxxxxx (xxxx. šachet kanalizačních xxxxxxx apod. ), xxxxx dále uvedených 2)
xx x 15
-
3.2
- xxxxxxxx výskytem stožáru xxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení (4 x xxxx sloupů xxxx stožárů xx 1 xx z.p.)
až x 25
-
3.3
- potřebou xxxxxxxxx 4)
xx x 35
&xxxx;
3.4
- lokalizací xx xxxxxxx chráněných xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 5)
xx x 30
-
3.5
- xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 6)
při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx o 15
-
xxx silném xxxxxxxxxx
xx x 20
-

1. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 3 lze xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx průkazné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, na xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx vyplývající xx zákonných omezení xxxx obhospodařování.

2. Jde x pevné xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx nad xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bonitovaných půdně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (BPEJ), xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx, avšak xxxxx xxxxx, xx-xx potvrzen xxxxxxxxxx místně xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx.

3. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s lesním xxxxxxxx x lesním xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ekologické xxxxxxxx x xxxxxxxx zastínění x odčerpáváni vody x živin lesním xxxxxxxx snížit v xxxx xx xxxxx 20 x x 60 % při xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jihu, o 40 % xxx xxxx východní a xxxxxxx xxxxxxxxx a x 20 % xxx jeho xxxxxxx xxxxxxxx.

4. X xxxxxxxx xxxxxxxx vodního režimu xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXXX (xxxxxxxxxxx ve vyhlášce Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 327/1998 Sb., xxxxxx se stanoví xxxxxxxxxxxxxxx bonitovaných xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx pro jejich xxxxxx x xxxxxxxxxxx).

5. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14 xxxxxx ČNR x. 114/1992 Xx., o xxxxxxx přírody a xxxxxxx, xxxx. xxxxx §30 xxxxxx č. 254/2001 Xx., x xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx zákon), xxxxx xxxx za předpokladu xxxxxxxxx xxxxxxx původní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxxxxxxx se xxx účely xxxx xxxxxxxx rozumí limitní:

∙ xxxxxxx depozice vodíkových xxxxx,

xxx xxxxxxx xxxxxxxx 100 xx 250 xx/x2/xxx,

xxx silné xxxxxxxx xxx 250 xx/x2/xxx.

Xxxxx x xxxxxxx zatížení xxxxx xx xxxxxx x Českého xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, Xx Xxxxxxx 17, 143 06 Praha 4 - Xxxxxxxx x na xxxxxxxxx XXXX x Xxxx xxx Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxx Králové, Xxxx x Xxxxxxx.

7. X xxxxxxx, xxx oceňovaný xxxxxxxxxx pozemek xx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx, uplatňuje se xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 1, xxxxx xxxxxxx x % xx nejvyšší.

8. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx jiné xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx podle položky x. 1 xxxxxxxxxxxx 0,65.

9. Pro srážky xx základních cen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 2 xx posuzuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzdušnou xxxxx xxxx nejbližšími body xx hranici oceňovaného xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx (xxxxxxxxx xx xxxxxx x rekreační xxxx zahrádkové xxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx téhož xxxxxxxxxxxxx xxxxx).

10. Při xxxxxxxxxxx srážek xx xxxxxxxxxx xxx zemědělských xxxxxxx xxxxx položky x. 2 xx xxxxxxxx i x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, zejména x xxxxxx komunikační xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx např. xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, příp. x xxxxxxxxxxxxx polních xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. dostupnost xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

11. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx cen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 1 x xxxxxx xxxxx položek x. 2 x x. 3 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x s xxxxxxxxxx na úřední xxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx úřadů), xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx hydrometeorologického xxxxxx.

Xxxxxxx č. 6 x vyhlášce x. 441/2013 Xx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx lesních xxxx (Xx/x2)

Xxxxxxxx kategorie
Vegetační xxxxx xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxx-
xxxxxx
xxxx-
xxxxxx
xxxxxx
xxxxx-
xxxxxx
xxxxx-
xxxxxx
xxxx-
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
X
xxxxxxxxxx
1,24
1,33
1,93
3,85
3,20
-
-
-
-
-
X
xxxxxxx
1,77
1,15
1,35