Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023 do 31.12.2023.


Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
357/2013 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ ČÁST

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

ČÁST DRUHÁ - OBSAH SOUBORU GEODETICKÝCH INFORMACÍ

HLAVA I - KATASTRÁLNÍ MAPA

Katastrální mapa a její obsah §3

Forma katastrální mapy §4

Polohopis katastrální mapy §5

Popis katastrální mapy §6

HLAVA II - GEOMETRICKÉ A POLOHOVÉ URČENÍ §7

Údaje o bodu podrobného polohového bodového pole §8

ČÁST TŘETÍ - OBSAH SOUBORU POPISNÝCH INFORMACÍ

HLAVA I - ÚDAJE O KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍCH A NEMOVITOSTECH

Katastrální území §9

Pozemek §10

Budova a vodní dílo §11

Právo stavby §12

Jednotka §13

HLAVA II - ÚDAJE O PRÁVECH A UPOZORNĚNÍCH

Údaje o vlastníkovi a jiném oprávněném §14

Údaje o vlastnickém právu §15

Údaje o věcném břemeni §16

Údaje o zástavním právu §17

Údaje o ostatních věcných právech, nájmu a pachtu §18

Údaje o pořadí §19

Údaje o poznámkách §20

Údaje o upozorněních §21

Další údaje o právech a upozorněních §22

HLAVA III - LIST VLASTNICTVÍ §23 §23a

HLAVA IV - CENOVÉ ÚDAJE A ÚDAJE PRO DAŇOVÉ ÚČELY §24

ČÁST ČTVRTÁ - ČINNOST PŘI SPRÁVĚ A OBNOVĚ KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU

HLAVA I - ČINNOST PŘI SPRÁVĚ KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU

Díl 1 - Změny obsahu katastru §25

Díl 2 - Změny údajů o právech a upozorněních

Vklad práv k nemovitostem §26
Záznam odvozených práv k nemovitostem §27
Poznámky §28
Upozornění §29

Díl 3 - Změny jiných údajů katastru §30

Změny katastrálního území §31 §32 §33 §34
Změny údajů o geometrickém a polohovém určení §35
Označování parcel parcelními čísly §36
Změna výměry parcely §37
Označování jednotek čísly §37a
Změna údajů o typu a způsobu ochrany nemovitosti §38
Změny ostatních údajů o nemovitosti §39
Změny údajů o vlastníku a jiném oprávněném §40
Změny údajů o bodu podrobného polohového bodového pole §41
Změny místního a pomístního názvosloví §42

Díl 4

Revize katastru §43

Díl 5 - Oprava chyby v katastrálním operátu §44 §45

HLAVA II - ČINNOST PŘI OBNOVĚ KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU

Díl 1 - Vedení protokolu při obnově katastrálního operátu §46

Díl 2 - Obnova katastrálního operátu novým mapováním

Zahájení obnovy katastrálního operátu §47
Zjišťování hranic §48 §49 §50 §51
Vyhotovení nového souboru geodetických informací a nového souboru popisných informací §52 §53 §54

Díl 3 - Obnova katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací §55

Díl 4 - Obnova katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav §56 §57

Díl 5 - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu §58

HLAVA III - DOKUMENTACE VÝSLEDKŮ ČINNOSTÍ PŘI SPRÁVĚ A OBNOVĚ KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU

Dokumentace výsledků šetření a měření pro vedení a obnovu souboru geodetických informací, včetně seznamu místního a pomístního názvosloví §59

Sbírka listin §60

Dokumentace činností při vedení souboru popisných informací §61

ČÁST PÁTÁ - POSTUP PŘI OVĚŘOVÁNÍ PRAVOSTI PODPISŮ §62

Ověření pravosti vlastnoručního podpisu §63

Ověření pravosti elektronického podpisu §64

ČÁST ŠESTÁ - FORMÁTY A DALŠÍ TECHNICKÉ PARAMETRY PÍSEMNOSTÍ V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ §65

ČÁST SEDMÁ - NĚKTERÉ LISTINY PRO ZÁPIS DO KATASTRU

HLAVA I - NĚKTERÉ LISTINY PRO ZÁPIS VKLADEM §66 §67 §68 §69 §70 §70a

HLAVA II - NĚKTERÉ LISTINY PRO ZÁPIS ZÁZNAMEM §71

HLAVA III - NĚKTERÉ LISTINY PRO ZÁPIS POZNÁMKOU §72 §73

ČÁST OSMÁ - ZEMĚMĚŘICKÉ ČINNOSTI PRO ÚČELY KATASTRU

Převzetí výsledku zeměměřických činností §74

Podrobné měření a připojení na identické body §75

Dokumentace o zřízení, obnovení nebo přemístění bodu podrobného polohového bodového pole §76

Záznam podrobného měření změn §77

Neměřický záznam §78

Vyhotovování geometrických plánů §79

Podklady pro vyhotovení geometrického plánu §80

Zeměměřické činnosti v terénu §81

Výpočetní práce §82

Součinnost při vyhotovování geometrického plánu §83

Obsah a náležitosti geometrického plánu §84

Potvrzení geometrického plánu katastrálním úřadem §85

Nepotvrzení geometrického plánu §86

Vytyčování hranic pozemků

Podklady pro vytyčení hranice pozemků §87

Zeměměřické činnosti v terénu §88

Součinnost s vlastníky při vytyčení hranice pozemků §89

Dokumentace o vytyčení hranice pozemků §90

ČÁST DEVÁTÁ - OZNAČOVÁNÍ ÚZEMNÍCH HRANIC OBCÍ A HRANIC POZEMKŮ TRVALÝM ZPŮSOBEM

Označování hranic pozemků §91

Označování hranic obcí §92

ČÁST DESÁTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §92a §93 §94 §95 §96 §97 §98 §99 §100

Účinnost §101

Příloha - Technické podrobnosti pro správu katastru

č. 87/2017 Sb. - Čl. II

č. 346/2022 Sb. - Čl. II

INFORMACE

357

XXXXXXXX

xx xxx 1. xxxxxxxxx 2013

o katastru xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx vyhláška)

Český xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stanoví xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) xx i) xxxxxx x. 256/2013 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon):

XXXX PRVNÍ

OBECNÁ ČÁST

§1

Předmět xxxxxx

Xxxx vyhláška upravuje

a) xxxxx souboru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) obsah xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxx katastrálního operátu,

d) xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx-xx podpisy xxxxxx xxxxxxx,

x) formáty a xxxxx xxxxxxxxx parametry xxxxxxxxxx x elektronické xxxxxx přijímaných x xxxxxx práv,

f) listiny xxx xxxxx do xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx zákon xxxxxxx, xx určitá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do katastru xxxxxx, xxxx se, xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, ale xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx do xxxxxxxx,

x) zeměměřické xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plánů x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx územních xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§2

Vymezení xxxxx

(1) Pro xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxx:

x) číselným xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X-XXXX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx bod umístěný xxxxxx xxxxxxxxxxxxx území, xxxxxxx, zobrazení xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx mapě xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx určenými x X-XXXX,

x) xxxxxxx xxxxxx průnik xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nebo u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vnějšího xxxxxx xxxxxx na xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx evidovaný zjednodušeným xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx x polohově xxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx dřívější xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx evidence,

e) xxxxxxx informace x xxxxxxxxxxx, že xxxxx x xx xxxx xxxxxxx změnou,

f) xxxxxxxxxx xxxxx pomístním názvem xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx zeměměřické xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činností, xxxxx xxx podkladem xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x polohového xxxxxx,

x) X-XXXX xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx stavbou x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx účelu, a xxxxx není drobnou xxxxxxx,

x) záznamem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx výsledek xxxxxxxxxxxxx činností xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx výsledky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx část geometrického xxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx a x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, například xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx vyhlášky xxxxxxxx xx vlastníka se xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx z xxxxx odvozeného xx xxxxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxx").

(3) Xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx obdobně xxxxx i na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Ustanovení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx k xxxx xxxx se xxxxxxx xxxxx i xx xxxxx xxxxxxxx xxxx věcná práva x xx xxxxx x xxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX INFORMACÍ

HLAVA I

KATASTRÁLNÍ XXXX

§3

Xxxxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx dílem xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Obsahem xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x popis, které xx xx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx 10 přílohy x xxxx xxxxxxxx.

§4

Xxxxx katastrální mapy

(1) Xxxxxxxxxxx mapa má xxxxxxxxx xxxxx. Katastrální xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxx xxx xx xxxxxx operátu vedena xx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx prostředky x X-XXXX ve xxxxxxxx xxxxxxx 1 : 1 000.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx mít xxx ucelené xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

§5

Polohopis katastrální xxxx

(1) Xxxxxxxxx katastrální xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx území, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jednotek, xxxxxxxx xxxxxx, hranic xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx prvky xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hranic rozsahu xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxx,

x) propustek a xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx komunikace, xxxxx jimi prochází xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, přičemž xxxxxxx pod tímto xxxxxx tokem xxxx xxxxxxx komunikací je xxxxxxxx xxxx parcela,

c) xxxxx xxxxxx, která xx hlavní xxxxxxx x je xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx stavbou.

(3) Hranice x xxxxxx xxxxx x vodních xxx xx v xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx přímými xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxxx xx těchto xxxxxxx xxxxxxx. Jsou-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx, jejichž xxxxx xx xxxx xxx, xxx xx žádný xxx na xxxxxx xx xxxxxxxxxx průběhu xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxx 0,10 x. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx podle předchozí xxxx, lze xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx.

(4) Xxx xxxxxx xx rozlišují xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx dosahuje délka xxxxx xxxxxxxx lomových xxxx alespoň 0,10 x. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v mapě xxxxxx xx plastové xxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx dosahovat xxxxx xxxxxxx 0,2 mm, xxxxx xx xxxxxxxxxxx.

§6

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx katastrální mapy xxxxx

x) xxxxx bodů xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx obcí,

2. pomístní xxxxx pozemkových tratí xx standardizovaném xxxxx,

3. x xxxxxxxxxxx listech xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

4.xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxxxx xxxx x vodních ploch xx standardizovaném xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx budov x vodních děl x

x) xxxxxxxx parcel xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx; xx-xx x xxxxxxx zobrazen xxxxx budovy, je xxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxx obvodu budovy xxxxxx.

(2) X katastrální xxxx vedené xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje, kterými xxxx název Xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx x xxxx xxxxxx x územním xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx sousedních xxxxxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx náčrtky.

XXXXX II

GEOMETRICKÉ A XXXXXXXX XXXXXX

§7

(1) V xxxxxxx geodetických xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx břemene x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx díla,

e) xxxxx xxxxx polohopisu.

(2) Xxxxxxxxxxx x polohové xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, nebo xxx xxxxxxxxxx hranic nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx vyplývá x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx podrobných xxxx xxxx z xxxxxxxxxxxxxx x kritérií pro xxxxxxxx xxxxxxxxx hranice x katastrální xxxx xxxxxxxxx x bodech 13 x 15 přílohy k této xxxxxxxx. Xxxxxxxx je x souřadnic podrobných xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x X-XXXX, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx souřadnic (xxxx xxx "xxx xxxxxxx").

(4) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pozemků podle xxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx průběhu xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx evidence.

§8

Údaje x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

X xxxxxxxx xx x bodu podrobného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx území x xxxx x xxxxxxxx xxxxx Státní mapy 1 : 5 000,

c) xxxxxxxxxx v S-JTSK x výška xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) nárys xxxx detail,

f) xxxxx, xxxxxx stabilizace a xxxxxx bodu x

x) xxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXX I

ÚDAJE X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X NEMOVITOSTECH

§9

Katastrální xxxxx

(1) X xxxxxxxx xx x katastrálním xxxxx xxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxx katastrálního xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx kód xxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx území xxxx, s xxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxx,

x) xxxxx a xxxxxxx xxx kraje x okresu, ve xxxxxx xxxxxxxxxxx území xxxx, xxxx x xxxxxxxxxx působností a xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx správního xxxxxx xxxxxx xxxx, v xxxxxx xxxxxxx obvodu xxxxxxxxxxx území xxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxx xxxxx x xxxxxxx kód xxxxx,

x) xxxx číslování parcel xxxxx xxxx 8 přílohy x xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) souřadnice definičního xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x X-XXXX.

(2) Název xxxxxxxxxxxxx území xx x xxxxx České xxxxxxxxx jedinečný.

§10

Pozemek

(1) X katastru xx o xxxxxxx xxxxxxx

x) příslušnost xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) číslo xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x druh xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 8 přílohy k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx parcely,

f) xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx x způsob využití xxxxxxx xxxxx xxxx 1 x 2 přílohy k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxx podle §11 xxxx. 1 písm. x), e), x), x) x m), xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx pozemku, xxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxx díle xxxxxxxx xx zemí pevným xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku,

j) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxx pozemku, pokud xxxx stavba xxxx xxxxxxxx xxxxx stavby,

k) xxx x xxxxxx xxxxxxx nemovitosti xxxxx xxxx 7 přílohy x této vyhlášce,

l) xxxxx x právech,

m) xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx listu xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bodu x X-XXXX.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx vyjádřenými xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x stavební parcely, xxxx

x) x jedné xxxxxxx řadě.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zlomku. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x čitateli x x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, číslo xxxxxxxxx xxxxxxx trojmístné.

(4) Xxx xxxxxxx určení xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v S-JTSK x xxxxx xxxxxxx 3 nebo 4; xxxxxx určení výměry xx xxxxxxxx xxxxx 2,

x) z xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx souřadnic x xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx 1,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x S-JTSK, x xxxxx nejméně xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx 5 xx 8; xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx 0, xxxx

x) xxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxx, nebo xxxxxxxx ze souřadnic xxxxxxxx bodů xx xxxxxx parcely xxxx xxxx xxxxxxx odměřených xx mapě; xxxxxx xxxxxx výměry se xxxxxxxx xxxxx 0.

(5) X katastru xx x parcele xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx listu xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx podle xxxx 8 přílohy x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx číslo,

e) xxxx x xxxxxxxx katastrálním xxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxx hranice xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výměra xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§11

Xxxxxx a xxxxx xxxx

(1) V xxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, evidují

a) příslušnost xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, je-li xxxxxx xxxx vodní xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, u xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx budovy, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) příslušnost budovy x xxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxx x číslem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxx xxxx 3 přílohy x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 4 přílohy x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx vymezených podle xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxx x xxxxxx ochrany nemovitosti xxxxx xxxx 7 přílohy k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx o xxx, xxx xxx x dočasnou stavbu,

k) xxxxx o xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx budovy nebo xxxxxxx xxxx x X-XXXX.

(2) Xxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx

x) s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx vyznačení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx způsobem xxxxxxx xxxxx bodu 2 přílohy x xxxx xxxxxxxx xxx 1 xxxx 5,

c) x druhem xxxxxxx xxxxx plocha xx xxxxxxxx využití xxxxx xxxx 2 přílohy x xxxx xxxxxxxx xxx 28,

x) zemědělského xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 2 přílohy x xxxx xxxxxxxx xxx 1.

(3) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§12

Xxxxx stavby

V xxxxxxxx xx o právu xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx vlastnictví,

c) xxxx xxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxx,

x) údaje x xxxxxxx, xx xxxxxxx xx právo xxxxxx xxxxxxx,

x) údaje x xxxxxx podle §11 odst. 1 xxxx. x), x), x), g) x x), xxxxx je xxxxxxxx práva xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx stavbou xx xxxxxxx, xxxx obdobné xxxxx o vodním xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx základem, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx vymezených xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku,

g) xxxxxxxx xxx doby, xx xxxxxx je xxxxx stavby zřízeno,

h) xxx a způsob xxxxxxx nemovitosti xxxxx xxxx 7 přílohy x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx týkající xx xxxxx xxxxxx.

§13

Jednotka

V xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx jednotky,

c) údaje x nemovitosti, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx budova, xxx x údaje x xxxx budově,

d) xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 5 přílohy x této xxxxxxxx x způsob využití xxxxxxxx xxxxx xxxx 6 přílohy x xxxx xxxxxxxx,

x) xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx bodu 7 přílohy x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx na společných xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx spoluvlastnictví x xxxxxxxx vymezené podle xxxxxxxxxx zákoníku, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx částech xxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xx spoluvlastnictví xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx vymezené xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx,

x) upozornění xxxxxxxx xx jednotky.

XXXXX II

ÚDAJE O XXXXXXX A UPOZORNĚNÍCH

§14

Údaje x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx přiděleno xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx obyvatel, xx xxxxxxx ve xxxxx XXXXXX, xxx XX xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, MM xxxxx x XX xxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, sídlo xx xxxxxxxxx. O organizační xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx adresa xxxxxxxxx xx obecního xxxxx.

(4) Xxxxxx-xx majetek xx xxxxxxxxxx fondu, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, identifikační xxxxx podílového xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx, x údaje o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, identifikační xxxxx xxxxxxxx, bylo-li xx xxxxxxxxx, a xxxxx x xxxxxxxxxxx fondu, x jehož xxxxxxx xx xxxxx.

(5) Je-li xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx fondu, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx, x xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx. Obdobné xxxxx xx xxxxxxx x zahraničním svěřenském xxxxx.

(6) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx název x xxxxxx sídla; x xxxxxxxxxxx složce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zapsané x obchodním rejstříku xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(7) X xxxxxxxxx xxxx jiném xxxxxxxxxx, kterým je xxxx stát, se xxxxxxx název xxxxx x za xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx právo xxxxxxxx od vlastnického xxxxx, x adresa xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx-xx x xxxxxx státu xxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx od vlastnického xxxxx, xxxxxxx se xxxx sídlo vlastníka xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx bylo x Xxxxx republice xxxxxxxxx.

(8) X vlastníku xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx (dále jen "xxxxx").

§15

Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx podíl, x xxxxx xxxxxxxxx x odvozeného xxxxx xxxx právo xxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx x xxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx spoluvlastnictví, x

x) xxxx x uložení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx listin.

(2) X xxxxxxx xx svěřenském xxxxx se evidují

a) xxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx",

x) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx x xxxx trvání svěřenského xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx podíl,

f) xxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu,

g) xxxx o xxx, xx k užívání xxxxxxxxxxx, která náleží xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x

x) xxxx o xxxxxxx dohody xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku xx evidují

a) xxxxx x xxxxxxxxxxx jednotek,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxxx, ve které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xx k užívání xxxxxxxx xxxxxx nemovitosti x xxxxxxxxx spoluvlastnictví, x

x) údaj x xxxxxxx úplného xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jednotek xx společných částech xxxx, případně xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx, xx xxxxxx jsou xxxxxxxx vymezeny,

d) xxxx x xxx, že x užívání jednotky xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x

x) xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx §21 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx části xxxx, a

f) xxxx x uložení úplného xxxxx prohlášení do xxxxxx xxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxx spoluvlastnictví se xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, přitom xxxxxxx údajů o xxxxxxxxxxxxxxxx se evidují xxxxx o xxxxxxxxxxxxx, x jejichž užívání xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx nemovitost, x jejímuž užívání xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§16

Xxxxx o xxxxxx xxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxx xx evidují

a) xxxxx práva xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx nemovitosti xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx břemene, pokud xxxx xxxxx břemeno xxxxxxx k xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx se xxxxx xxxxxxx vztahuje xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílu xx xxxxxxxxxxx,

x) údaje x panující xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxx zřízeno xx xxxxxxxx osoby, x

x) xxxxxxxx xxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx.

(2) Věcné břemeno xx xxxxxxxx nemovitosti xxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxx jak x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x nemovitosti xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xx prospěch xxxxx xx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx panující, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxx x katastru, xx xxxxxxx xxxxx x nemovitosti xxxxxxxx.

(5) Xxxxx břemeno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která není xxxxxxxxx evidování x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) X budoucího xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx jako x věcného xxxxxxx.

§17

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

(1) U zástavního xxxxx xx evidují

a) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx zajištěného xxxxx, xxxxxxxxx podíl xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, procentem xxxx xxxx části xxxxx,

x) údaje o xxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílu, xxxxx xx zástavním xxxxxx zatížen, v xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx sjednáno, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

(2) U xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xx evidují xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) U xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx c) x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx u

a) xxxxxxxxx xxxxx výše xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx určitého druhu, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx,

1. xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x

3. xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xx xx xx vztahovalo xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1. xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

2. xxxxxx xxxxx dluhů.

(5) Xxx-xx o zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx i xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx nepeněžitá xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx se xxxxxxx.

(6) Xx-xx xxx nové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx zástavního xxxxx xxx xxxxxxxxx, že xx roku po xxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxx bude xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(7) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx se evidují xxxxxxx xxxxx jako x xxxxxxxxxx xxxxx.

§18

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx právech, xxxxx x xxxxxx

(1) U xxxxxxxxxxx práva, výhrady xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, výhrady xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx podmínkou, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxx na zkoušku x odkládací xxxxxxxxx x zákazu zcizení xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx

x) údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x povinném x xxxxxxx, xxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) poslední xxx doby, na xxxxxx bylo právo xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx na omezenou xxxx, xxxx na xxxxxx je zákonem xxxxxxx; xxxxx-xx xxxxxxxx xxx doby určit, xxxxxxx se xxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx jejího xxxxxxx xxxx jiný xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x

x) xxxx x xxx, xx xxxxxxxxx právo xxxx výhrada práva xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx bylo xxxx zcizitelné ujednáno.

(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x koupi xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx podmínkou xx xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx vztahuje,

b) xxxxx x xxxxxxxxxx x případě, kdy xx právo xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx nemovitosti,

c) xxxxx x povinném x

x) xxxxxxxx xxx xxxx, na xxxxxx xxxx xxxxx sjednáno, xxxxx xxxx sjednáno xx omezenou dobu, xxxx xx kterou xx zákonem omezeno; xxxxx-xx xxxxxxxx den xxxx určit, xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx počátku xxxx xxxx způsob jejího xxxxxx.

(3) X xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx škody xx xxxxxxx se xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxx xxxx, na xxxxxx je xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx škody xxxxxxx, xxxxx xxxx sjednáno xx xxxxxxxx xxxx.

(4) X xxxxx x xxxxxx xx evidují

a) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaje o xxxxxxx nebo xxxxxxxx x

x) poslední xxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx sjednán xx xxxxxxxx xxxx.

§19

Xxxxx x pořadí

(1) X xxxxxxx práv x xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x pořadí xxxxx. Xxxx xxxx o xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1) xxxxxxxx xxx xxxxxx, x xx xxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxxx xx minuty.

(2) Xxxx-xx xxx xxxxx xxxxx x věci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxx o jeho xxxxxx doba xxxxxxxx xxx xxxxxx věcného xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx s xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxx, xxxx kterému bylo xxxxxxxxxx pořadí xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xx-xx být xxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx přednostním xxxxxx, je x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vlastníka; xxxxxxx xxxx být xxxxxx xx xxxxxxx, kterou xx xxxxx právo x věci xxxx xxxxxxxxx, na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx věcné xxxxx x věci xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx přednostního xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxx o pořadí xxxxxx xxxxxxx práva xxxx, xxx bylo xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x přednostním xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx bylo zřízeno.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx vzniklo-li xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"), xx kterému xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx zástavního xxxxx xx Rejstříku xxxxxx. Xxxxxxx-xx k xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, eviduje xx x xx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu doba xxxxxx vlastnického práva x xxxx nemovitosti.

(5) X xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx podmínkou, xx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx zástavního xxxxx xxxx staré xxxxxxxx xxxxx vymazáno, xx xxxx údaj x pořadí eviduje xxxx rozhodná pro xxxxxx starého zástavního xxxxx.

(6) X zástavního xxxxx, které vznikne xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vlastnické xxxxx x nemovitosti, xx xxxxx xxxx xxxxxxx budoucí xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx, kdy xxxx požádáno x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) X xxxxxxx, xxxxx vznikne tím, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výměnek, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxx údaj x xxxxxx xxxxxxx doba, xxx bylo xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxx xx vyjádřeno xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx. X xxxxxxx stejného xxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx údajem x xxxxxxxxxxx pořadí.

§20

Xxxxx x xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx evidují

a) xxxxxxx poznámky xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x případě, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílu xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxx, x

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxxxx zapisovanou x

1. xxxxxxx, xx upevněný xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. právu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx se xxxxxxxxx xxxxx vkladem,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve výhodnějším xxxxxx xxxx xxxx x

5. závazku neumožnit xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx namísto xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxx o xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx.

§21

Xxxxx o upozorněních

(1) X xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx chyby x xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxx zapsanou v xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx žalobu xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx návrhu xx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona,

g) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx pozemky,

k) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx ústavní xxxxxxxx xx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx x opravě xxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx obnoveného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx opravy xxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx x dobývacím xxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xx v xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xx x katastru xxxxxxx xxxxxxx upozornění xxxx xxxxxxxx popisem, xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, jíž xx upozornění xxxx.

§22

Xxxxx údaje o xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx podle §14 xx 18, 20 x 21 xx xxxx eviduje xxxxxxxx xxxxxxxxx a pořadové xxxxx, pod xxxxxx xxx zápis do xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxx §14 xx 18, §20 x §21 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), písm. x) xx m) x xxxx. x) xx xxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x zápisu; xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx o listině, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxx §1518 x 20 xx x xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxx provedení xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx zápisu.

XXXXX XXX

XXXX XXXXXXXXXXX

§23

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx jednotka, která xx zakládá v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx A, X, B1, X, X, X a X a obsahuje

a) x části X xxxxxx označení xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx", údaje x svěřenském xxxxxxx x xxxxxxxx svěřenského xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, x dále xxxxxxxxxxxxxxx podíl, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx toto xxxxx x nemovitostem xxxxxxxx v xxxxx X,

x) x xxxxx X xxxxx o xxxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxx označených x části X, x případně xxxxxx xxxxxxxxx písmenem "X" xxxx xxxxxxxxx nemovitosti,

c) x xxxxx X1 xxxxx založená xxxxxxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx X, údaje o xxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx X xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx spoluvlastnictví, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx X x xxxxx zapsaná xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx ve prospěch xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx B, xxxxxx údajů o xxxxxx právy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx protokolu x pořadové xxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx podkladem xxx xxxxx,

x) x xxxxx X věcná xxxxx x věci xxxx, která xx xxxxxxxx do xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle dřívějších xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx X, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx k xxxxx xxxxxx bezprostředně vážou, xxxxxxxx protokolu x xxxxxxxx xxxxx, pod xxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxxx, které xxxx podkladem pro xxxxx,

x) x xxxxx X

1. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §58 xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxx xx 31. prosince 1991, x xxxxx xxxxxxx podle dřívějších xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx, xxxxx xx vážou x osobě xxxxxxx x xxxxx X xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx X x xxxxxxxx xxxxxxxx podle písmene x),

3. xxxx o xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxx,

5. upozornění x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x

6. xxxxxxxxx o xxxxxxx dohody spoluvlastníků x xxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxx zápis x xxxx věci xxxxxxxx, a xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy,

f) x xxxxx X údaje x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx práva xxxxxxxxxx x xxxxx X,

x) x části X xxxxx pro daňové xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v části X.

§23x

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vlastnictví xxx všechny xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s vymezenými xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx spoluvlastnictví") a xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listy xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vymezených x xxxx nemovitosti, ke xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx (dále jen "xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx").

(2) Xxxxx x xxxxxxx právech x věci cizí, xxxxxxxxx x věcných xxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxx břemeni xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx v bytovém xxxxxxxxxxxxxxxx nebo je xxxxxxxxx částí xxxxxxxxxxx, x údaje o xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx zřízeného ve xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx uvedeny pouze xx listu xxxxxxxxxxx xxx bytové spoluvlastnictví, xxxxx xx realizace xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxx právech x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x bytovém xxxxxxxxxxxxxxxx nebo je xxxxxxxxx xxxxx nemovitosti, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, jsou xxxxxxx pouze na xxxxxxx vlastnictví pro xxxxxxxxxxx jednotky, x xxxxxxxx věcných xxxxxx xxxxx odstavce 3.

(5) X části D xxxxx vlastnictví pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx

x) o xxxxxxx, která byla xxxxxxxxx x zápisu xxxxxxxx,

x) o uložení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx listin x

x) x tom, xxx xxx xxx katastrálnímu xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotek, xxxx x xxx, xx kterého xxx xx být pro xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vlastníků jednotek xxxxxxxxxxxxx úřadu doložen.

(6) Xxx vlastnictví jednotek xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx odstavce 1 xx 5 xxxxxxx.

§23x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 87/2017 Xx. x účinností xx 1.4.2017

XXXXX XX

XXXXXX XXXXX X XXXXX PRO XXXXXX XXXXX

§24

(1) Cenový xxxx je údaj x dosažené kupní xxxx nemovitosti xxxx xxxxxxx nemovitostí.

(2) Cenový xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxxxx dražbě podle xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx exekučního řádu xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xx-xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx, xxxx xx v xxxx xxxx xxxx.

(4) Xxxxxx xxxx se xxxxxx, pokud xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx způsobem xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx pokud xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx.

(5) Cenový xxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a dodatečně xx neaktualizuje.

(6) V xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx vede xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx z xxxxxx listiny tento xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxx xxxxxx xxxxx xx x souboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx evidují

a) x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s vyznačenou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x bonitovaných xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXX PŘI XXXXXX A OBNOVĚ XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXX XXXXXX KATASTRÁLNÍHO XXXXXXX

Xxx 1

Změny xxxxxx xxxxxxxx

§25

(1) Změnou obsahu xxxxxxxx je xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo doplnění xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Geometrický xxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxx xxx zápis změny, xxxxx xxxx xxxxx xx v xxxxxxx x údaji katastru xxxx pokud xx x xxxxxxxxxxx hlediska xxxxxxxxx x xxxxxx. Xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx rozdíl xxxx xxxxx katastru x geometrického plánu, xxxxx xxxxxxx zápisu xxxxx, nebo jej xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx podle xxxxx xx dni xxxxxx změny, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx nesoulad x xxxxx katastru xx rovněž xxxxxxxxxx, xxxx-xx x listině xxxxxxx označeny parcelními xxxxx xxxxx xxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxx, xx dni xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxx xxxxxxxxxx xxxx listiny, pokud xxxx v xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx návrhu na xxxxx x pokud xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, na xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx zápis, xxxxxxxxx x pozemky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx, kdy xxxxx xx zápis xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx se postupuje x x xxxxxxx xxxxxx určených x xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx katastrálního xxxxxx a xxxx xxxxxxxx návrh xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

§26

Xxxxx práv k xxxxxxxxxxxx

(1) Katastrální xxxx xxxx protokol x xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx došlé xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx plombu. Katastrální xxxx xxxxxxxx plombu xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zastavení xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx po marném xxxxxxxx lhůty pro xxxxxx žaloby xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx pravomocné xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxx xxxx zamítnutí xxxxxx pravomocně xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxx ústavní stížnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx následující xxxxxxxx xxx xxxx, xx mu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx katastrální xxxx xxxxx

x) xxxxx katastrálního xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx pracoviště,

c) text "Xxxxxxxxxx x provedeném xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx",

x) spisovou xxxxxx xxxxxx,

x) datum vydání xxxxxxxxxx katastrálního xxxxx xxxx xxxx o xxx, že vklad xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, označení xxxxxxx, xx základě xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, a

f) xxxxx xxxxxxxxxxx změn, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx výpisu z xxxxxxxx před vkladem x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

§27

Xxxxxx odvozených xxxx x xxxxxxxxxxxx

(1) Návrhy xx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "protokol x xxxxxxxxx").

(2) X případě, xx odvozené xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx právem xxxxx xxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx společný xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxx zániku vlastnického xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx samosprávného celku, xx xxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx výmaz xxxxxxxxxx práva x xxxxx vkladu, kterým xx zapisován xxxxx xxxxxxxxxxx vlastnického práva, x xx xxxxx xx základě xxxxxxx, xx jejímž základě xx prováděn xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, od xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Zjistí-li xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ve vztahu x xxxxxxxx nemovitostem, xxxxxxx xxxxxx xxxxx x tomto xxxxxxx. X xxx, v xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x této xxxxxxxxxxx vyrozumí xxxx, xxx listinu xxxxxxxxx, x xxxx postup xxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx katastrální xxxx xxxxxxxx plombu. Katastrální xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx bezodkladně po xxxxxxx xxxxxxx nezpůsobilé x xxxxxxxxx xxxxxxx.

§28

Xxxxxxxx

(1) Návrhy xx xxxxx nebo výmaz xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxx") a xxxxxxx určené k xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx x záznamech.

(2) Katastrální xxxx xxxxxx, xxx xxxx listiny podle xxxxxxxx 1 bez xxxx v xxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx obsah xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poznámky x xxx nemovitosti x xxxx xxxxxxx xxxx označeny xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona. Xx-xx xxxxx xx zápis xxxxxxxx xxxxxxx listinou, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx poznámky, xxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x odstranění xxxxxx xxxxxxx; přitom xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx, jaká xxxxxxxx x z xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx doložené xxxxxxx zapsána. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx podané xxxxxx xxxxxxxx listinu xxx xxxx zápis xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, zapíše xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx úřad rovněž xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x katastru a xxx byla prokázána xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx páté.

(4) Při xxxxxx poznámky xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rovněž xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, zda x xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx §985 xxxx 986 občanského xxxxxxxx x xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxx žaloby x xxxxxxxxx, xxx xx xx podmínkou xxxxxx xxxxxxxx. Při xxxxxx xxxxxxxx spornosti xxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 věty xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x případě, xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx není doložena xxxxxxx žalobou, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podpisu žadatele xxxxx xxxxx xxxx. Xx xxxxxxx, pokud xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx učiněna xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx schránky.

(5) Xxx xxxxxx poznámek xxxxx §23 odst. 1 xxxx. x) xxxx q) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zkoumá, zda xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na dosavadní xxxxxx x katastru x zda bylo xxxxxxxxx podání xxxxxx.

(6) X xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nenavazuje xx dosavadní zápisy x xxxxxxxx, katastrální xxxx x zápisu xxxxxxxx xxxxxxxx vlastníka xxxxxxxxxxx.

(7) K xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx xx nutné xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, pokud x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(8) Po xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nezpůsobilé x zápisu poznámky.

§29

Upozornění

Při xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx §28 xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx

§30

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx činnosti xxx změně xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zápisu změn xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx bez xxxx x xxxxx a xxxxxxx a xxx xxxxxx zřejmých xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x nich uvedené xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) X případě, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vyplývající x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem veřejné xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu dotýká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx postupuje x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx dotýká.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, se x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx příslušných xxxxxx, pokud jich xx podle jiných xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx fyzického stavu xxxxxxxxxxx potřeba, až xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Pokud skutečnost, xx změna xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx již xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx listin, xxx ji doložit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpisem.

(5) Xxxxxxx-xx změna xxxxxx xxxxx katastru xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx díla, vymaže xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx evidované x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, a xx x x případě, xx xx jinak xxx x jejich xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Změny xxxxxxxxxxxxx xxxxx

§31

(1) Xxxxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx návrhy xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx hranice xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx obce xxxx městského obvodu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx

x) xxxxxxxxx více xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx katastrálního xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx části x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx pohyblivé xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx území xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) může xxxxx xxx x případě, xx dosavadní hranice xxxxxxxxxxxxx území xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx, nebo x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx hranice xxxxxxxxxxxxx území xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx xxxxx xxx v xxxxxxx, xx xx to xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx při vzniku xxxx xxxx.

§32

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx obce x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xx xxxxxxxxxxx změně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx území xx kopie xxxxxxxxxxx xxxx, na níž xx xxxxxxx navrhovaná xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x tloušťce 1 xx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x celkových výměrách xxxxxxxxxxxxx xxxxx dotčených xxxx před xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx navrhované xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§33

Společně x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx schvaluje xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, zašle xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§34

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (dále xxx "Xxxx") xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu, zeměměřickému x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x obci, v xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(2) Změny xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx provedené x xxxxxxxx zveřejňuje Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.

(3) Změnu xxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) x d) x rámci xxxx Xxxxx republiky zapisuje xx katastru Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle podkladů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxx.

§35

Xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx x polohovém xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x důsledku xxxxxxxx xxxx zpřesnění xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x mezích xxxxxxxxx dosavadního geometrického x polohového xxxxxx, xxxxxx xxxxxx zpřesněné xxxxxxx xxxx pohledově xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx pozemků xx xxxxxxx souhlasné prohlášení x xxxxx xx xxxxxxx hranice xxxxxxx x náležitostmi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlášení xxxxx §66 xxxx. 2 xxxx. x) až x), xxxxx dále xxxxxxxx xxxxx průběhu xxxxxxxx xxxx vlastníky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx bodů xxxxx xxxxxxxxxxxxx plánu, x xxxxxxx skutečnosti, že xxxxxxx xxxxxx osobami, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xx je xxxxxx xxxx, xxx xxx, jak xxxx xxxxxxxx, xxxx evidovány x xxxxxxxx. X xxxxxxx pozemku, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx celek s xxxxx s vymezenými xxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx bytů, xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx považována xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx takové xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx domu x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx prohlášení xxxx být xxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx oprávněný xxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx"), který xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx tomto prohlášení xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx dotčených pozemků, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx x zjištění xxxxxxxxxx ověřovatel xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx základě xxxx xxxxxxxxx zjištěna. Průkazem xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx rozumí xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx listinou, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx x příjmení, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx číslo, popřípadě xxxxx trvalého pobytu xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx xx patrná x xxxxxx, popřípadě xxxx xxxx umožňující xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx držitele.

(4) Xxx-xx x hranici xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x polohové xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x náležitostmi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlášení.

(5) Zpřesněné xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx se xx xxxxxxxx zapíše i xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x to na xxxxxxx původního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx určit x přesností xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x polohové xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx ohlášení xx zapíše do xxxxxxxx zpřesnění xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x rozdělením pozemku, x to x xxxxxxx xxxx vloženého xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterého xxx xxxxxx xxxxxxx vychází xxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx dotčených pozemků, xxxxx byl rozsah xxxxxxx určujícími mírami xx xxxxxxx parcely.

(7) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx údaje o xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx u xxxxxx evidovány různé xxxxx o

a) věcném xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx vymezen x xxxxxxxxxxxx plánu; xx-xx xxxxx břemeno xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxx tuto xxxxxxx xxxx xxxx část xxxxxxx jen xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x geometrickém xxxxx, xxxxx to xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx části xxxxxxx,

x) xxxxxxxx o xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx upevněné xxxxxxxx xxxx součástí xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx, která není xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx, xxxxx to xxxxxxxxxx xxxxxx skutečnosti, xx xxxxxx je xxxxxxxxxxxx.

(8) Xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx o výhradě, xx upevněný xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxx, xxxxxxxx potvrzení dotčených xxxx x úředně xxxxxxxxx podpisy x xxx, na xxxxx xxxxxxxxxx části xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx pro zápis xxxxxxxx, eviduje se xxxxxxxx xx rozdělení xxxxx u této xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx část xxxxxxx.

§36

Xxxxxxxxxx parcel xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxx vzniklé xxxxxxx se xxxxxxxx

x) xxxxxx ve xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx kmenové xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx první xxxxx xxxxx nepoužité xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx kmenovým xxxxxxxxx xxxxxx příslušné xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxx parcely xxxxxxxx xxx xxx 999 xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx přečíslování xxxxxx xxxx označit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx, xxxxx xx jejím xxxxxx x budoucnu xxxxxxx jiná xxxx xxxxxxx parcela xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx obnově xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x obvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxx.

(5) Nová xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx té xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Přitom xx podle xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(6) Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx parcely xxxxxxxxxxx vlastníka původní xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx, nebo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Při xxxxxx parcely xx xxxx parcel xxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nově vznikající xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, včetně jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jiným xxxxxxxxx xxxxx nepřiděleným xxxxxx xxxxxxxxx. Ostatní xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx označí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx poddělením.

(8) Xxxxx xxxxxxxxxxx parcel, které xxxx nebo xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxx, dobývací xxxxxxx, x které xxxxxxx x xxxx zápisu xxxxx xxxxxxxxxxxxx majetkoprávně xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx navazujícím xx poslední xxxxxxx xxxxx x podděleními xxxxxxxxxxxx xxxxxx jedna.

(9) Xxx xxxxxxxxxxxx číselných xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx parcel se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx parcely označí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x). Číslo xxxxxxxxx parcely, x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx zrušením xxxxxx x katastru xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx podle xxxxxxxx 1 písm. x).

(10) Xxx xxxxx xxxxxxx katastrálního xxxxx xxxxx převodem xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx územími xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx parcel xx xxxxxxx xxxxxxxx čísla xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(11) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx geodetických xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx číslo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx parcel. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx jednotném číslování xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx novým parcelním xxxxxx xxxxx odstavce 1.

(12) Při xxxxx xxxxxxxx xxxxxx parcelními xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vyrozumí xxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemků x xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxx k xxxx xxxx, pokud xxxx xxxxx xxxxxxxxx provedena xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo v xxxxx xxxxxx katastrálního xxxxxxx; x bytového xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxxxx rejstříku.

(13) Xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. x) nebo xxxxx §11 nejvýše x xxxxx budově xxxx x jednom xxxxxx díle.

§37

Xxxxx výměry parcely

(1) Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx soudem,

b) xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx i xxx nezměněných xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) výpočtem s xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx výpočtů xxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x d) xxxxxxxxx v katastru xxxxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odchylka, pokud xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx novým xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx pozemkových xxxxx.

§37a

Označování jednotek xxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx označují číslem xxxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxx popisným xxxx xxxxxx evidenčním xxxxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx vlastním xxxxxx xxxxxxxx podle listiny, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx v xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx číslo xxxxxxx xxxx evidenční, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx jednotky.

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, katastrální úřad xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x katastru xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx nejvíce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxx, xx které se xxxxxxx jednotka, k xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx katastrální xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§37x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 346/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§38

Xxxxx údajů x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx x typu x způsobu ochrany xxxxxxxxxxx se v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx zemědělského xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ochrany zemědělského xxxxxxx xxxxx,

x) o xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx orgánu státní xxxxxx lesů,

c) x xxxxxxx přírodních xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx léčivého xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví,

d) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x jejím xxxxxxxxx xxxxx a ohlášení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x krajiny xxxx odborné xxxxxxxxxx xxxxxxx přírody x xxxxxxx, která vede xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) o xxxxxxx xxxxxxxxx chráněné nemovitosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, památkové xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx péče, xxxxx vede Ústřední xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx značky xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx geodetického xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pole; x xxxxxxxxxx xxxxx dále xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu,

g) x xxxxxxxxx ložiskovém xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) x ochranném xxxxx xxxxxxx zdroje x ohlášení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu,

i) x xxxxxxxxx pásmu xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vodoprávního xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je listina, xxxxx xxxxxxxx seznam xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx x xxx a xxxxxx xxxxxxx nemovitosti xxxxx xxxx 7 přílohy x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx stejným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se x xxxxxxx xxxx skutečnost xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x hranicemi xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xx xxxxx záznamu podrobného xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx založen x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x dokumentaci xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx geodetických xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx x typu x xxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx změnou xxxxx xxxxxxx xx xxxx náležící mezi xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx případu, xxx xx xxxxx pozemek xxxxx k xxxxxx xxxxxx lesa.

§39

Xxxxx ostatních xxxxx x xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx úřední xxxxxxx změny

a) xxxxx x xxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x), m), x) x x),

x) xxxxx x xxxxxx xxxxx §11 odst. 1 xxxx. x) xx x), x) x x),

x) xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx §12 písm. x), x), x), x) a e) x

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. x) a x).

§40

Xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx čísla x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx vlastník xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx registru obyvatel,

b) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx krajského xxxxx xxxx Ministerstva xxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx novým xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x při xxxxxx xxxxxxxxxxxxx operátu na xxxxxxx xxxxxxxx pozemkových xxxxx,

x) na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

f) xx podkladě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx se ohlášené xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx základního registru xxxxxxxx. Údaje, xxxxx xxxxxx vedeny xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx evidence obyvatel xxxx xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Změna xxxxx, popřípadě jmen, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx číslo xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxx trvalý xxxxx ani xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, x xxxxx xx x xxxxxxxx vedena xxxx xxxxxxxx nebo xxxx oprávněný, se x katastru xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxx xxxx vedena x xxxxxxxx obyvatel, nebo xxxxxx xx údaj xxxx v xxxxx xxxxxxxx obsažen, xxxxxxx xx změna xx xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx práv obsahující xxxxx x xxxxxxxxx x jiném oprávněném, xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx dokladu xxxxxxxxxxxxx změnu; xxxxx xxxxxxxx x cizině x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx právnické osoby, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, městského xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxx vlastník nebo xxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxx veřejné xxxx,

x) na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx orgánem, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, pokud xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx údajům xxxxxxx x příslušném xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup a xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx vyplývá, xx xxx o xxxxx osobu.

(5) X xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se evidují x xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x

x) názvu xx xxxxxxx změny xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxx, a

b) adrese xxxxx pouze na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, se x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx ohlášení této xxxxx. Za xxxxxxxx xx považuje, x xxxxx tato xxxxx xxxxx titul x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§41

Xxxxx údajů x xxxx podrobného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Body xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřad xx xxxxx nebo i xxx xxxxxx. Xxxxx xxxx podrobného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx přemístění bodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bodového xxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxx 1 : 5&xxxx;000 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx x výšky bodu, xxxxxxxxxxxx náčrtu, xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx stabilizace x xxxxxx xxxx zapisuje xxxxxxxxxxx úřad xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pole.

(4) Xxxxxxxx zapisuje xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 x 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "odborně xxxxxxxxx osoba").

§42

Xxxxx místního x xxxxxxxxxx názvosloví

V katastru xx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx území xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx x schválení xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) název xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx podkladě xxxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxxx xx ohlášená xxxxx porovnávají xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Díl 4

§43

Xxxxxx katastru

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx vede xxxxxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti xxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx revize xxxxxxxx xxxxxxxxx. Současně xxxx xxxxxx a xxxxx rozsah, xx xxxxxx bude xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxx xxxxxx katastru xxxxxxxx xxxxx vlastníka, xxxxxx jej katastrální xxxx x xxxxxx xxxxxxxx pozvánkou; jeho xxxxxxxxxxxx xxxx není xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jsou

a) xxxxxxx xxxxxxx,

x) obvody xxxxx x xxxxxxx xxx,

x) xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx pozemku,

d) typ xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxx x záznamu xxx další řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx.

(5) Xxxxx potřeby se xxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxx katastrálního xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx, podrobné xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxx polohopisu x

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(6) Protokol x výsledku revize xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x způsob xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx jméno, popřípadě xxxxx, příjmení x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx obce, xxxxx xx revize xxxxxxxx xxxxxxxxx. Zjištěné xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx v přílohách xxxxxxxxx.

(7) X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx s xxxxxxxxxx projedná xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nesouladu x xxxxxxx katastru. X případě, xx xxxxxxx není xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x výsledku xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx podle §39 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) V příloze xxxxxxxxx x výsledku xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx potvrdí, xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx x katastru, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx umožňujících xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Vlastník, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, se písemně xxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, případně xx xxxxxxx vyzve x xxxxxxxxxx listin xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx provést, x xx včetně xxxxxxxxx lhůty pro xxxxxx předložení. X xxxxxxx xxxxxxx uplynutí xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx další xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zveřejní Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Díl 5

Xxxxxx chyby x katastrálním operátu

§44

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx vede xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti xxx xxxxxx chyby x xxxxxxxxxxxx operátu.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx vznikly zřejmým xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx x polohové xxxxxx, xxxxx parcely, xxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, způsob xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, údaj x budově xxxxxx xxxxx x její xxxxxxxxxx, xxxx o xxxxxxxx, xxxxxx xxxx x údaj pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx původního výsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x na základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx měření x katastrální xxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxx xxxxxxxxxxx úřad xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činností, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, a

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxx, xx xxxxxxx pozemků xxxxxx xxxx měněna, xxxx sporná xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) musí xxx xxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xx tomto prohlášení xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx totožnost xxxxxxx, xxxx ním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxxxx x xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx uvede druh x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx. Průkazem xxxxxxxxxx xx pro xxxx xxxxx rozumí xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx, v němž xx xxxxxxx xxxxx x příjmení, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky x x něhož xx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx údaj xxxxxxxxxx identifikovat xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx oprávněného xxxxxxxx.

(4) Opravou xxxxxxxxxxxxx x polohového xxxxxx xxxxxxx dochází xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x části xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx vymezen xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx parcely.

(5) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx parcely xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx platného geometrického xxxxxx.

§45

(1) Jiné xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x §44, xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pole, xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, kód xxxxxxx podrobného xxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxx; správný xxxx xx po xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx úřední.

(2) Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx díla xxxxxx xxxxxxx.

XXXXX II

ČINNOST XXX XXXXXX KATASTRÁLNÍHO XXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§46

Xxxxxxxxxxx xxxx vede xxxxxxxx, xx kterého xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx operátu.

Xxx 2

Obnova xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

§47

Xxxxxxxx xxxxxx katastrálního operátu

(1) Xxxxxxxx x obnově xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx katastrální xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 6 xxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxx x části xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxx. Oznámení obsahuje x xxxxx ke xxxxxxx povinností xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Katastrální xxxx zašle xxxxxxxx xxxx, xx jejímž xxxxx bude katastrální xxxxxx obnovován, x xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx, sousední xxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, Xxxxxxxx pozemkovému úřadu x osobám, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx nemovitý xxxxxxx, xxxxxxx dráhy, xxxxxxx, xxxxxxx komunikace xxxx lesy.

(2) Datum xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obci xxxxxxx 30 xxx xxxxxx x xxxxxxxx ho xx xxxxxx xxxxx.

Zjišťování hranic

§48

(1) Xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dalšími xxxxxxxxx xxxxxx, například xxxxxxx xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx, orgánem xxxxxx správy xxxx xxxx vodoprávním xxxxxx.

(2) Xx zjišťování hranic xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xx xxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx novým xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sousedících s xxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xx údaje xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx operátu. Xxxxxxx xxxxxxxx vlastníka xxxxxxxx

x) xxxxx x čas xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vlastník xxxxxxx xxxxx zástupce x xx neúčast xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pověřených xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx a

d) xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx neoznačené xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x budou do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dosavadního xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxx operát xxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx doručenou xxxxxxx týden xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx proběhnout x jeden xxx, xxxxxx by xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§49

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx pozemkových xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xx vyhotoví xxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čísel xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jsou

a) hranice xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx,

x) hranice katastrálního xxxxx x xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx, a xx

x) xxxxx x vlastníku,

b) xxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

§50

(1) Xxx zjišťování xxxxxx xx vyšetřuje xxxxxxxx xxxxxx hranice x xxxxxx, xxxxx xx porovnává s xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx nevyšetřuje, xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx katastrálním xxxxx xxxx x xxxxxxxx části xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxx pozemkových xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx označené xxxxxxx xxxxxxxx, jejíž xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx nebo x mapě dřívější xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xx xxxxxxxx, xx v xxxxxx označí xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx body takové xxxxxxx xxxxxx označeny xxxxxxx způsobem x xxxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxx shodli, xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxx vlastníci ve xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxxxx vlastnické xxxxxxx, xxxxx průběh xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobem v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx komise xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hranice, xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx její xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx se poznamená x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx chybné xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx v náčrtu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x katastrální xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxx vlastníků x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx poučí vlastníky x xxxxxxxx určení xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx, který xx x xxxxxxxx xxxxxxx xx způsobem xxxxxxx vodní xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx upraveném, xx x terénu xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx toku, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Při xxxxxxxx, xx

x) xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx vodní xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx mapě,

b) obvod xxxxxx budovy na xxxxxxx xxxx obvod xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) hranice xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxx x xxxxxx xxxxxxx pozemku neodpovídá xxxxxx x katastru,

a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxx není xxx xxxxx třeba, předseda xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x části xxxxxxx xx v xxxxxx xxxxxxxxxx, do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x údajů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxx údaje xxxxxxxx.

(8) Při xxxxxxxxxx xxxxxx xx projedná x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx území nebo xxxx probíhající korytem xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§51

(1) Xxxxx hranice xxxxx xxxxxxx, xxxxx x terénu xxxxxxx x důsledku drobných xxxxxxxxxx dlouhodobých posunů xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx vyznačí v xxxxxx zjišťování hranic xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x terénu.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx údajů, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx listinou xxxx xxxx listinu nevyžadující, xx vyznačí xx xxxxxxxxx x nesouladu, x xxxx vlastníci xxxxxxx xxxx podpisem, xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx této xxxxx v xxxxxxxx. Xx-xx xx xxxxx, xxxxxx si xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx moci podle §39 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Výsledky xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx při zjišťování xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx příslušní vlastníci xxxxxxx xxxx podpisem x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxxx x označením xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xx uvede důvod xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyjádřit,

b) x xxxxxxxxx dosavadní xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xx zobrazením zjištěných xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx geodetických xxxxxxxxx,

x) s xxxxxx x xxxxxxxx hranic xxxxxxx způsobem a x xxxxxxxxxx listin xxxxxxxxxx xxx zápis xxxxxxxxxx změn v xxxxxxxx.

(4) Xxxxx vyšetřené x&xxxx;xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx listinami xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.&xxxx;Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zveřejní Úřad xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx, u xxxxxxx došlo x xxxxxxx ke změně, xx xxxxxxxxxx xxx, xxx původní xxxx xxxxxx xxxxxxx. Změny xxxxx v jednotlivých xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x předsedou komise. X xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nesouhlasí, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x připojením xxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nemovitostí xxxxxxxx, tato skutečnost xx x něm xxxxxxxxx.

(5) O xxxxxxxx xxxxxxxxxx hranic xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) údaj x xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) jména x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx komise,

c) xxxxxx vyhlášení zahájení xxxxxx katastrálního xxxxxxx xxxxx mapováním x xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx hranic,

e) xxxxx xx přílohy,

f) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x přehledem xxxxxx xxxxx, soupisy xxxxxxxxxxx x xxxxxx místních x pomístních názvů, xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx zjišťování xxxxxx, doklady x xxxxxx zástupců vlastníků xxxxxxxx plnou xxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

§52

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx katastrální xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx xx zpravidla xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x jedné číselné xxxx bez rozlišení xx stavební x xxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx potřeby xxx xxxxxxxxxxx xxxxx jednu x číselných xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx území tak, xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx vzájemnou xxxxxx nemovitostí xxxxx xxxxx xxxxxx navazovala.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx srovnávací xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxx xxxxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxx.

§53

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx hranic,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x polohového xxxxxx xxxxxxxxxxxxx území, xxxxxxx, budov, vodních xxx a dalších xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx vyhovují x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činností vyznačených x dosavadním souboru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) přečíslování xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx.

§54

Xxxxxxxx xxxxxx popisných xxxxxxxxx se vyhotoví xx podkladě xxxxxxxxxxx xxxxxxx popisných xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx změny xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx souboru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§55

(1) Oznámení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx přepracováním") xx zveřejní xxxxxxx 2 měsíce xxxxxx xx úřední xxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx příslušné xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se provede

a) xxxxxxxx revize katastru x rozsahu xxxxxxx xxxxx §43 xxxx. 5,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zjednodušeným xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx geodetických xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx,

x) porovnání xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx katastrálního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmenových xxxxx xxxxxx xxxxxx vysoké. Xxxxxxxxxxxx parcel xx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dosavadního xxxxxxxxxxxxx operátu včetně xxxxxx zjednodušené evidence x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx mezní xxxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx katastrálním xxxxxxx.

Díl 4

Xxxxxx katastrálního xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx pozemkových xxxxx

§56

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx stanoví xx 30 dnů xx obdržení xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxx řízení x pozemkových xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx obnovu xxxxxxxxxxxxx operátu.

(2) X xxxxxxx, že se x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx s obnovou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx pozemkových xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx úprav, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx se Xxxxxxx pozemkovým xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx na zjišťování xxxxxx bez zbytečné xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx pozemkových úprav xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) se x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Státního xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx je geometrický xxxx.

(4) Nebudou-li výsledky xxxxxxx k obnově xxxxxxxxxxxxx operátu (xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx), xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úprav x katastrálním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx zeměměřických xxxxxxxx2) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx Xxxxxxxx pozemkovému xxxxx do 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x výsledkům xxxxxx činností.

§57

(1) Xxxxxxxx pro xxxxxx katastrálního xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úprav jsou

a) xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práv, popřípadě x zřízení xxxx xxxxxxx xxxxxxx břemene x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx hranic xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hranice obvodu xxxxxxxxxxx úprav x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ale xxxx x xxxx třeba xxxxxxx xxxxxx geodetických xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx"), xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx změn xx xxxxxx pozemkových xxxxx,

x) xxxxxxxxx zpráva, popřípadě xxxxx technické xxxxxx xxxxx ucelených xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) dokumentace x zřízení xxxx xxxxxxxx podrobného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) dokumentace xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx obsahuje

1. xxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti (xxxx xxx "protokol x xxxxxxxxx"),

5. srovnávací sestavení xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx katastrálního xxxxxxx x xxxxxxxxxx pozemků, x xx podle xxxxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx souboru xxxxxxxxxxxx informací,

h) xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx pozemku, xxxx-xx xxxx rozsah xxxxxxx xx výsledcích xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx měřítku 1 : 1&xxxx;000 a xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx v souboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pozemkových xxxxx xxxxxx vymezení xxxxxxx věcného xxxxxxx x části xxxxxxx; xxxx údaje se xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx

1. vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx katastrálních xxxxx,

2. vyznačení změn xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxx x xxxxxxx místních názvů x xxxxxxxxxx jmen,

k) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu, xxxx

x) dohody xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Výsledky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx převzetí xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejméně xxxx 30 dnů xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xx-xx xx pro vedení xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx katastrální xxxxxx novým mapováním x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx xxxxxxx x předstihu před xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práv, popřípadě x zřízení xxxx xxxxxxx xxxxxxx břemene x xxxxxxx pozemkům.

Xxx 5

Vyhlášení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§58

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx katastrálním operátem.

(2) Xxxxxxx x vyhlášení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx katastrální xxxx xxxx, xx xxxxxx území xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx oznámením.

XXXXX III

DOKUMENTACE XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX X OBNOVĚ XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX

§59

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx šetření x měření xxx xxxxxx x obnovu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací, xxxxxx seznamu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx šetření x měření xxx xxxxxx x obnovu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací, xxxxxx xxxxxxx místního x pomístního názvosloví (xxxx jen "měřická xxxxxxxxxxx"), obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x podrobném xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx místních xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx katastrálních xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) obsahuje zejména

a) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx polohového xxxxxxxx xxxx,

x) geodetické xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bodového xxxx,

x) xxxxxxx měření x protokoly x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx polohového xxxxxxxx xxxx v xxxxx katastrálním xxxxx xxxx jeho xxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxx na xxxxxx,

x) oznámení x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxx

x) doklady xx xxxxxxxxxx hranic xxxxxxx,

x) xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x neměřické záznamy, xxxxxx xxxxxxxx,

x) geometrické xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx výměnném formátu x xxxxxxx katastrální xxxx,

x) doklady x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxx katastrálního xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. c) xxxxxxxx zejména

a) seznam xxxxxxxx názvů x xxxxxxxxxx jmen,

b) xxxxxxxx xxxxxxx místních názvů x pomístních xxxx xx xxxxxxxxxx katastrální xxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x změnách x o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx území.

§60

Sbírka xxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx v takové xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§61

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Dokumentace xxxxxxxx xxx xxxxxx souboru xxxxxxxxx informací obsahuje

a) xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu,

b) xxxxxxxx x vkladech, xxxxxxxx x záznamech, xxxxxxxx x opravách xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx hranice xxxxxxxxxxxxx xxxxx, označení xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x x evidenci xxxxxxx grafických xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, protokol x záznamech xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx katastru, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plánu, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx x průběhu obnovy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx o průběhu xxxxxxxxxxx úprav souvisejícím xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx vlastnictví v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx zakládání xxxxxxxx xxxxxx k nemovitostem x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxx xxxx xxxxxx x elektronické xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXX PÁTÁ

POSTUP PŘI XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX

§62

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zkoumá, xxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, xx je, xxx skutečně xxxxxx xxxxxx v xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx zástavního xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx věřitele xx téže xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxx xx postupuje xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podpisu.

§63

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Katastrální xxxx xxxxxxxx pravost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) listina obsahuje xxxxxxxxxx advokáta x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpisem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx právnickou xxxxx, xxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxxx xx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx x orgánů xxxxxxx xxxx, nebo

c) podepsaná xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, že xxx o xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podpisu.

(2) X xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, může xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx způsobem, xxxxxxx předložením xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§64

Ověření xxxxxxxx elektronického xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby, xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxx xx založen elektronický xxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podepsána, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, x příjmení xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podepisující osoby3), xxxx

x) podepsaná osoba xxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx, a xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx kvalifikovaného xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx uznávaný xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podpisu, kterým xx podepsána xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx obsaženým v xxxxxxxxxxx, o xxxxx xxxxxx xxx svého xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxx vytváření xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx podepisující xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxxx obsažené x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, kterým xxxx písemnost x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxxx x který byl x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x údaji xxxxxxxxx x xxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx němž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, kterým byla xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx o xxx, xx xxxx xxxxx xx statutárním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx dni xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x obchodním rejstříku xxxxxxx x xx xxxxxxxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx skutečnost xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx registru právnických xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx považován xx xxxxx xxxxx odstavce 1.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx použije odstavec 2.

ČÁST XXXXX

XXXXXXX X XXXXX TECHNICKÉ XXXXXXXXX XXXXXXXXXX X ELEKTRONICKÉ XXXXXX

§65

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx určené x xxxxxx xxxx xx katastru jsou x technického xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx, xxxxx

x) jsou xx xxxxxxx Portable Xxxxxxxx Xxxxxx (PDF) nebo Xxxxxxxx Document Xxxxxx xxx xxx Long-term Xxxxxxxxx (XXX/X),

x) uznávaný xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) x elektronickému podpisu xx xxxxxxxx certifikát, xx xxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickou xxxxxxx, uznávanou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a kvalifikovaným elektronickým xxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX SEDMÁ

NĚKTERÉ XXXXXXX XXX ZÁPIS DO XXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXXX XXX ZÁPIS XXXXXXX

§66

(1) X xxxxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx nebo zaniká xx xxxxxxx určité xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zápisu xx xxxxxxxx, anebo se xxxxxxxxx, ale nestanoví xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx tato xxxxx zapíše do xxxxxxxx,&xxxx;xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx potvrzuje, xxxx listinu, xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxxx pro zápis xx katastru, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx základě

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx právo xxxxxxx dosud x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx, x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx"), xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx osobou, x xxxxx prospěch xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx x xxxxxx práva"),

c) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx vydaného osobou, xxxxx xxxxx vzniklo xxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx právo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx x vzniku xxxxx"),

x) xxxxxxxxx x xxxxxx, změně nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx právo xxxxxxx, xxxxxxx se, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx veřejné moci").

Obdobně xx postupuje xxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx

x) označení xxxx, xxxxx xxxx souhlasné xxxxxxxxxx, x xx

1. xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx adresa xxxxxxxx x cizině, nemá-li xxxxxx pobyt na xxxxx Xxxxx republiky, x rodné číslo xxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx, bylo-li přiděleno,

b) xxxxxxxx nabyvatele xxxxx, xxxxxxxxx toho, xxxxx xxxxx se změnilo xxxx zaniklo, xxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxxxx nemovitostí xxxxx xxxxx katastrálního xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, popřípadě xx xxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxx na ustanovení xxxxxx právního předpisu, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx vedly xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx, xx xxxxx k xxxxxxxxxxx nejsou mezi xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx.

(3) V xxxxxxxxx x zániku xxxxx xxxx být

a) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx promlčelo, xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. a),

c) xxxxxxxx nemovitostí údaji xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx práva, které xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx promlčelo,

e) xxxxx xx ustanovení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx kterého k xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxx právní skutečnosti, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) V prohlášení x xxxxxx xxxxx xxxx být

a) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx vzniklo, xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxx xxxxxxx, údaji xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) označení xxxxxxxxxxx xxxxx podle katastrálního xxxxxx,

x) označení xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, podle kterého xx xxxxxx práva xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxxx xx vzniku xxxxx.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx nabyvatele xxxxx, xxxxxxxxx osoby, jejíž xxxxx se xxxxxxx xxxx zaniklo, xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a),

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xx ustanovení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxx xxxxx došlo, x

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx práva, xx xxxxxxx došlo xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx podmíněn xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x nemovitosti xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx předpisu označeny xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxxxxx se xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx právo xxxxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x).

(7) X xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx se xxxx xxxxxx na xxxxxxx určité xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, x zároveň xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx zapíše xx xxxxxxxx, nebo xxxxxxx, xxxxx tuto změnu xxxxxxxxx, xxxx listinu, xx jejímž xxxxxxx x takové xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx pro xxxx listinu xxxxxxx xxxxxxxxxxx potřebné pro xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xx taková listina xxxxxxxxxxx, xxxx v xxxxxxx, xx příslušné xxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx jeho povaha xxxxxxxxx. Souhlasné xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx obsahovat xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

§67

(1) Xxxxxxxxxx právo x jiná xxxxx xxxxx pro xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zapíší na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx a přípravného xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx mezi xxxxxxx obec a xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx dohody xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, zapíše xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx práva xxx xxxx xxxxxxxx xxxx na základě xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx potvrzení o xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx ho xxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxx vlastnického xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti nebo xxxxxxxx xx xxxxxx x případě

a) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx výpisu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx k přeměně xxxxx, x projektu xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §66 xxxx. 4 xxxx. x) a x), xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx družstva xxxx xxxxxxxxxxxxx společníka x xxxxxxxxxxxx podle §66 xxxx. 4 xxxx. x), b), x), x) x x),

x) rozdělení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx x přeměně xxxxx, x xxxxxxxx přeměny.

(4) Xxxxx xxxxxx věcného xxxxx x důsledku xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxx

x) xxxx nebo převodu xxxxx xx xxxxxxxxxx xx základě výpisu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, že x xxxxxxx došlo, x xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx údaje xxxxx §66 xxxx. 4 xxxx. x) x x), xxxx prohlášení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 4 písm. x), x), c), x) x x),

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx výpisu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dokládajícího, xx k xxxxxxx xxxxx, x schváleného xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §66 xxxx. 4 xxxx. c) x x), xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společností xxxx xxxxxxxx,

x) rozdělení xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx výpisu x xxxxxxxxxx rejstříku dokládajícího, xx x xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přeměny, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §66 xxxx. 4 xxxx. c) x x), xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti xxxx družstva x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Vzniklo-li zástavní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx zápisem xx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxx k dokončené xxxxxx xx základě xxxxxx z Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §66 xxxx. 2 xxxx. x) xx d), xxxx xx základě xxxxxxxxxxx prohlášení xxxxx §66 odst. 1 xxxx. a) doloženého xxxxxxx z Rejstříku xxxxxx. Obdobně se xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx přibyla-li xxxxxxxxxx x zastavenému xxxxxx.

(6) Xxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx zápis na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx veřejné moci, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x vzniku, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx

x) pravomocného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxx rozhodnutí, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zrušeno, nebo

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, jímž xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx vykonatelnost xxxxxxxxxx, které bylo xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x obnovením xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jiného věcného xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x tomu xxxxxxxxxxxx xxxxxx poznámek.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxx státu x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx §65 xxxx. 9 xxxxxxxxxxxxx zákona pohlíží xxxx na xxxxxxxxx, xx xxxxxx na xxxxxxx prohlášení Xxxxx xxx zastupování státu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x vzniku práva, xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 4 xxxx. x) x c) xx x), známé údaje x xxxxx, x xxxxx prospěch xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx zapsáno, x xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxx §65 katastrálního xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx, xx nemovitost xx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxx bylo xxxxxxxxx xxxxx xxx přednost xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx rozvazovací xxxxxxxx, xx zapíše xx xxxxxxx kupní smlouvy xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx x xxxxxxx práva xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx práva xxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dát xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx přihlásil v xxxxxx lhůtě.

§68

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx manželů a xxxxx xxxxxxxxxx spoluvlastnictví xxxxxxxx manželů xx xx xxxxxxxx 3 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx vypořádání xxxxxxxxxx xxxxx manželů xxxxxxx práva na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx společného xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx prohlášení xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx tohoto xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxx let od xxxxxxx manželství nebyla xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, ani xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Tyto xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx také x xxxxxxx, kdy x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx byl xxxxx xxxxxxxxx bývalého xxxxxxx, xxxx z xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx exekuce xxxxxx xxxx jednomu z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx s náležitostmi xxxxx §66 xxxx. 2 písm. c) xx x).

(2) X xxxxxxx, že x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx §269 xxxx. 2 insolvenčního xxxxxx xxxxx xxxx, xx xxx xxx do xxxxxxxx proveden xxxxx xxxxxxxxxx spoluvlastnictví, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aniž xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x vypořádání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx společného xxxxx xxxxxxx předložených xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §269 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§69

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx spoluvlastníků, xx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx zápisem xxxxxxxxxxxx práva k xxxxxxxx nemovitosti.

(2) Xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx zástavního práva xxxxxx budoucího, podzástavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx prodeje, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx kupce, xxxxxxxx o koupi xx zkoušku xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx na nemovité xxxx v přídatném xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx práv k xxxxxxxxxxx, k jejímuž xxxxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx budoucího xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, ke xxxxx došlo nabytím xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x nemovitosti, xx xxxxx bylo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právo, zapíše xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx zástavního xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx jeho vlastnického xxxxx nebo x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x náležitostmi xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

(4) Změnu xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx, ke xxxxx xxxxx převodem xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x návrhu výměnkáře xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxx xxxxx xxxxx nebo x xxxxxxx xx xxxxxxx prohlášení xxxxxxxxx x náležitostmi xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o vzniku xxxxx.

(5) Xxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxx kterého xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx užívání xxxxxx nemovitost v xxxxxxxxx spoluvlastnictví, xxxxxxxx, xxxx podíly xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx výměr xxxxxx vzniklých rozdělením xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx postupuje x x xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx užívání xxxxxx nemovitost x xxxxxxxxx spoluvlastnictví, xxxxx x jiného xxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx x listině xxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx4), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, uvedena xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, protože xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx katastrální xxxx změnu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx věcného xxxxx xx xxxxxxx xxxx listiny a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 4 xxxx. x) xx x) a x).

§70

(1) Xx-xx trvání xxxxx omezeno na xxxx života xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxx x xxxxxx práva x náležitostmi xxxxx §66 xxxx. 3 xxxx. x) xx x) x f) xxxxxxxxxx úmrtním listem, xxxxxxxxxxx rozhodnutím x xxxxxxxx řízení o xxxxxxxxxxxx, rozhodnutím xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxx, xx oprávněná osoba xxx xxxxxx, pokud xxxxx tuto skutečnost xxxxxx x základním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x evidenci xxxxxxxx.

(2) Xx-xx trvání xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 3 písm. x) xx d) x f) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx prokazuje, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zanikla, pokud xxxxx tuto skutečnost xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x orgánů xxxxxxx xxxx.

(3) Xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxx obsahu xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx, provede xx xxxxx tohoto xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zaniklo xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zániku práva.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo kupujícího xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, v xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x).

(5) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxx uplynutím xxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxxx, a xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx právo xxx xxxxx xxxxx, lze xxxxx stavby xxxxxxx xxx xx souhlasem xxxxxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxx práv, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Zánik přídatného xxxxxxxxxxxxxxxx x důsledku xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, zapíše katastrální xxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx k xxxxxx sjednocení, x xx xxx návrhu.

(7) Xxxxx xxxxxxx břemen x xxxxxxx xxxxxxx xxxx, která zanikla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx katastrální úřad xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 3. Na xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx věta xxxxx použije xxxxxxxxx.

(8) Xxxxx předkupních x xxxxxxx obdobných věcných xxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx nebo železniční xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx prospěch xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, provede xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx promlčeno, s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx potvrzení x zániku práva.

§70x

(1) Podzástavní xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem zapsaným x katastru. Xxxxxx-xx x xxxx smlouvě xxxxxxxx všechny údaje xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx této xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podzástavního xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x §1390 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx zajištěna xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právo vzniklo, x bez xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx pohledávka, xxxxxx xxxxxxxxxx vzniklo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx listiny, xxxxx xxxxx jsou k xxxx xxxxxx předloženy x xxxxxxx umožňující xxxxx podzástavního xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx práva, xxxxx zaniklo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx věřitele xxxxx xx zápisem xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxx xx xxxxxxx potvrzení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 písm. x).

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx katastrální xxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx, s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba x xxxxxxxx 10 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxx po jejím xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx po xxxxx zrušení xxx xxxxxxxxx zrušením xxxxxxxx xx splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Obdobně se xxxxxxxxx x u xxxxxxx xxxxxxx xxxx x věci cizí.

(5) Xxxxx vlastnického xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nejdříve x xxxxxxxx dospělosti xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx na základě

a) xxxxxxxx mezi zástavním xxxxxxxxx x zástavcem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zástavu xxxxxxxx za xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x okamžiku dospělosti xxxxxxxxxxx dluhu,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx oznámení xxxxx xxxxxxx x) bylo xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §1364 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §123 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx úvěru x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a

d) xxxxxxxxxx posudku x xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx vlastnického xxxxx x důsledku výkonu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx cenu, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jiným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx na xxxxxxx

x) xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx může zástavu xxxxxxxx,

x) oznámení zástavního xxxxxxxx vůči xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) potvrzení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) došlo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xx uplynutí lhůty xxxxx §1364 xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bylo doručeno, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) vůči xxxxxxxxxx věřiteli v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx středního xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§70x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 346/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

HLAVA XX

XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXX ZÁZNAMEM

§71

Pokud x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx, jaká xxxxxxx dokládá xxxxxxxxxxx xxxxx, použije xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §66.

HLAVA III

NĚKTERÉ LISTINY XXX XXXXX XXXXXXXXX

§72

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx věcného xxxxx x případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx bez xxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx x omezení xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x nemovitostí x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podpory x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xx základě xxxxxxxx orgánu, který xxxxxxx poskytl.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx zřízení xxxxxxx xxxxx xxx jinou xxxxx xx zapíše xx xxxxxxx

x) smlouvy x xxxxxxx budoucí x xxxxxxx vlastnického xxxx zřízení xxxxxxx xxxxx k věci xxxx,

x) smlouvy o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x věci xxxx, pokud byl xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zpět při xxxxxxx dluhu,

c) smlouvy, xxxxxx se xxxxxxx xxxxx právo x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x doložením xxxx, xxxxx podmínka xxxxx xxxxxx splněna xxxx xxx xxxxxxxx,

x souhlasu xxxxxxxxx x xxxxxx; xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx ve xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx žádosti x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vlastníka.

(4) Xxxxxxxx x výhradě, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníka xxxxxx x xxxxxxxxx nemovitosti, xx xxxxx xx xxxxx zabudován, které xxxxxxxx:

x) označení xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) označení osoby, xxxxx si xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) označení xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) prohlášení, xx xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx vlastnictví xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x nemovitostí xxxxxx, nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, x

x) souhlas xxxxxxxxx nemovitosti xx xxxxxxx poznámky.

Je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx prohlášením xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx práva, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nevznáší xxxxx, xxxxx byl xxxxx x okamžiku podání xxxxxxx již s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx-xx k xxxxxxxxx xxxxxx, který xxx xxxxxxxx nemovitosti, xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx údaje x xxxxxxxxxxx upevněného xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx. Nejsou-li x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx všechny xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx poznámky, zapíše xx změna na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlastníka xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s náležitostmi xxxxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 2.

(6) Poznámka x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlášení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx, xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx vznikla nejpozději xx 31. prosince 2013, xxxx xxxxxxx xx základě věcného xxxxx vzniklého xxxxxxxxxxxx xx 31. prosince 2013 xxxx na xxxxxxx smlouvy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2013 xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví, že xxxx xxxxxxxx pozemku. Xxxxxxxx xxx vyznačit x xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx jednání, xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx nájmu xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xx xxx je nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx z xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

§73

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx věcného xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx převedla své xxxxx, x tom, xx xxxxxx xxxxx xx stal xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx obdobnými xxxxxxxxx x zániku xxxxx. Xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx spolu x xxxxxxxxx zápisem xxxxxxxxxxxx práva xxx xxxxx, xxxxx věřiteli xxxxxxxx xxx xxxxx, x xx xxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx o xxxxxxx při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx prostředků xx vymaže na xxxxxxx ohlášení xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx pozemkových xxxxx se vymaže xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Státního xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, popřípadě x zřízení nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x dotčeným xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx na zahájení xxxxxx xxxxxxxxxx prodejem xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx se vymaže xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí. Poznámka xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx o výkon xxxxxxxxxx, v jehož xxxxx xxxx toto xxxxxxxx xxxxxxx nařízeno, xxxx xxxxx s xxxxxxx poznámky x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x exekuční xxxxxx, k xxxxx xxxxxxxxx bylo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dražebního jednání xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx dne, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nařízeno, x xx xxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud x nabytí xxxxxxxxxxxx xxxxx došlo xxxxxxxxxx xxxxxxx, daňové xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudcovského xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx zápisem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx bez návrhu. Xxxxxxxx x podaném xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zástavního xxxxx xx vymaže také xx základě potvrzení xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx potvrzení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x účinky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxx xxxxxxxxxxxxx nebo x později xx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx ke xxxxxx.

(9) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx o zahájení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx další xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxx xxxx zapsány jiným xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx věcného xxxxx xxx jinou xxxxx se xxxxxx

x) xxx návrhu spolu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x zajištění xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx b), xxxxx oprávněný x xxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xx 15 dnů xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx roku xx xxxxxx nebo xxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx právo xxxxx xxxxxxxxxxxx, podal xxxxxx na xxxxxx xxxx jiné zřízení xxxxxxx práva, vlastník xxxx xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxx právo xxxxx vymahatelným,

d) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxxx projev xxxx x xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 1 xxx,

x) na základě xxxxxxx vlastníka xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx žaloby xx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx věcného xxxxx.

(11) Xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx bez návrhu xxxxx x vkladem xxxxxxx xxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vyhrazeno.

(12) Xxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxx nemovitosti, xx xxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx již xxxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx nový dluh x poznámka o xxxxxxx neumožnit xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx návrhu xxxxx s výmazem xxxxxxxxxx práva, x xxxxxxx jehož xxxxxx xxxx xxxx závazky xxxxxxx. Xxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx zajistit xxxx xxxx xxxx xxxxxxx kterého xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, lze xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxx x xxxxx s xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nemovitosti s xxxxxxxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 3 xxxx. x) až x) x x).

(14) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx žalobce, xx důvody xxx xxxxx poznámky pominuly, x xxxxxx ověřeným xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xx žalobě x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vyhověno.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXXX ČINNOSTI XXX XXXXX XXXXXXXX

§74

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx výsledky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pole,

b) xxxxxxx podrobného xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx pro xxxxx katastru, přebírá xxxxxxxxxxx xxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x) xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx převzetí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přebíráním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činností pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vady. Přitom xxxx xxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. xx xxxxxx ověřovatelem x rozsahu xxxx xxxxxxxxx,

2. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. vychází z xxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odchylky,

b) xxxx x xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx parcelními čísly.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx vadu xx xxxxxxxx zeměměřických xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x příslušném xxxxxxxxx a v xxxxxxx výsledku x xxxxxxxx podobě xxxxxxx xxxx xxxxxxxx i xx xxxxx straně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činností xxxxxxxx vady, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx do katastru, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zpět xxxx, xxx jej xxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxxxx xxxx požadovat xxxxxxxxxx dokladu o xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx zájmu.

§75

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx měření xx připojuje na xxxxxxxxxxx xxxxxx zeměměřických xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx x prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Podrobné měření xx xxxxxxx xx x terénu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx body, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx změny xx stávající xxxx xxxxxxxxxxx mapy a xxxx xxxxxx účelnější x vhodnější.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx souřadnic xxxxxxxxxx xxxx polohopisu katastrální xxxx a způsoby xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx výsledků zeměměřických xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx 13 přílohy x této xxxxxxxx.

(3) Podle xxxxxxx xxxxxxxxx a navázání xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx dostatečný xxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx jednoznačně xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "identické xxxx").

(4) Xxx připojení měření xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx body xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx středem x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx třem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xx identické body xx xxxx body x okolí změny, xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx původní xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx území nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx-xx xx xxxxx 3 xxxx xxxx takových hranic,

b) xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx předmětech xxxxxx xxxxxxxxxxx mapy, xxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxx poloha xxxxxxxxx.

(6) Jako xxxxxxxxx xxx xxx použít x styk xxxxxx 3 xxxx více xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jehož xxxxxx xx v xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je x xxxxxx xxxxxxxx x určitá, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxx hranice xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx x určitá. Průsečík xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Je-li xxxx xxxxxxxxxxxx identických xxxx, xxxx xx přednostně xxxx xx nejbližší xxxxxxxxxx změně.

(7) Xx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx pozemkové xxxxxxxx, připojí xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xx polohopisný obsah xxxx dřívější pozemkové xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx obsahem katastrální xxxx a dále xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx.

§76

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Dokumentace x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bodového xxxx obsahuje

a) technickou xxxxxx s xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, protokol x výpočtech x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) geodetické xxxxx x bodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x

x) doklad x oznámení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx bodu podrobného xxxxxxxxxx bodového xxxx x vlastníkem xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx požadavky xx body podrobného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx 12 přílohy x xxxx xxxxxxxx.

§77

Xxxxxx xxxxxxxxxx měření xxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plánu x xx podkladem xxx xxxxxxxxx změny x souboru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činností xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx podkladem xxx xxxxx změn xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x terénu, xxx nevyžadují vyhotovení xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx změn xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx jako xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx 16 přílohy x xxxx xxxxxxxx.

§78

Xxxxxxxxx záznam

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx vyhotovuje xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx údajů xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx záznamu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plánů

§79

Účel xxxxxxxxxx geometrického plánu

(1) Xxxxxxxxxxx plán xx xxxxxxxxxx xxx

x) změnu xxxxxxx katastrálního území,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx pozemku,

d) vyznačení xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) doplnění xxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxx dosud xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) vymezení rozsahu xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(2) Geometrický xxxx je technickým xxxxxxxxx xxx vyhotovení xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx změnám xxxxx odstavce 1 x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx měření xxxx xx podkladem xxx xxxxxxxxx změny x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx popisných xxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxx část xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx-xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx nový xxxxxxx, je xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx písmenem xxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, bude vyplývat xxxxxxxxx všech spolu xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Zasahuje-li xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx více xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plán xxx každé xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxx dotčena hranice xxxxxxxxxxxxx území, xxxxxxxxx xxxx-xx x katastrálním xxxxxx xxxxxxxxx jinak.

§80

Xxxxxxxx xxx vyhotovení xxxxxxxxxxxxx plánu

(1) Závazným xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plánu jsou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx informací.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x měření xxxxxxx x měřické xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pozemkových xxxxxxxx.

§81

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x terénu musí xxx xxxxxxxxx xxx, xxx

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx umožnily xxxxx souřadnice xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pozemků označí xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolně xxxx než xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx označí xxx xxxxx xxxxxxxx dočasným xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxx xx dosavadní vlastnické xxxxxxx, ze xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x terénu xxxxxxx xxxxxxxx ani xxxx xxxxxxx vyjádřen, xxxxxx se postupem xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x vytyčování xxxxxx pozemků. Obdobně xx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxx vloženého do xxxxxxx úseku dosavadní xxxxxxx, jejíž xxxxxx xxxx xxxxxx označeny xxxxxxx způsobem xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx vyjádřena. X xxxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxxxx xxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx geometrického xxxxx ověří soulad xxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx nemovitostí. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx dosavadnímu xxxxxxxxxxxxx x polohovému xxxxxx, xxxxxxx průběh hranice xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x katastrální xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx prokazatelně xxxxxxxx xxxxxxxxx sousedního xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx uvede xxxxx xx xxxxxx xxx 15 xxx xx odeslání vyrozumění, xx xxxxx vlastník xxxx vyhotoviteli xxxxxxxxxxxxx xxxxx doručit xxxxxxx xxxxxxxxx x vyhodnocením xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xx ověří, xxx xx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx základu x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Ověření xx provede určením xxxxxx vzájemné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměřením xxxx xxxxxxxx vzdálenosti xxxxxxxxxxx bodu xx xxxxxxx 2 xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xx bodů xxxxxxxxxx xxxxxxxx pole x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x odpovídajícími xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx výsledcích xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxx. Body xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx měření lze xxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxx xx skutečným xxxxxx ověřen xxxxxxx x xxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx x katastrální mapě xxxxxxxxx xxxxxxxx střešního xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx jejího xxxxxx s terénem.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx ty xxxxxxxx xxxxxx body, xxxx xxxxx xx průběh xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx případu, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx lomovým xxxxx xxxxxx. Xxxxx sousední xxxxxx bod xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx proto, xx xxx nelze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, bod xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx vzdálený x podobně, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx zaměření xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nahradit xxxxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bodů xxx účely xxxxxx xxx provést bez xxxxxx vlastníků xxxxxxxxx xxxxxxx, není xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx dokumentovat x není xxx xxxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x polohové xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxx bodu xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx nebo jinými xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§82

Výpočetní xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx bodů se xxxx x X-XXXX x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, z údajů xxxxxxxx x souboru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx výsledků xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx na 2 xxxxxxxxx místa. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bodů xx xxxxxxxxxxxx xxx, xx xx-xx xxxxxx xxxxxxx xx dalším xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx místě xxxxx 5 xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx výsledek xxxxxxx nahoru.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx přednost způsobu xxxxxx výměry xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx výměry xxxxxxxx xxxxx 1 xx nepoužívá. Xxx xxxxxxx xxxxx platí xxxxxx zásady xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx. Xx-xx výměra xxxxxxxxxx xxxxxxx menší xxx 0,50 x2, zaokrouhlí xx na 1 x2. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx malé xxxxxxx xx xxxxxx xxxx uvede x x2 na 2 xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx x kritéria xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx 14 přílohy x této xxxxxxxx.

§83

Xxxxxxxxxx xxx vyhotovování xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) K xxxxxxxxxx geometrického xxxxx xxxxxxxxxxx úřad

a) xxxxxxx xxxxx záznamu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx parcelní xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pole, xxxxx xxxxx takové xxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xx xxxxxxxx formátu xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx dat, a xxxxx nelze xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) V případě xxxxxxxxxxx, zda osoba, xxxxx žádá x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx geometrického xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx předložení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

§84

Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Geometrický xxxx xx xxxxxxxxxx x elektronické xxxxxx; xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xx změně x xx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx dosavadního x xxxxxx stavu xxxxx katastru,

d) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) výkaz xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx vychází xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxx x znázornění xxxxx. X případech, xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx je graficky xxxxxxxx na jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxx než xx katastrální xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vztahů. X xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx parcelám nebo x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx údaje x parcelních xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx parcel xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx budou podkladem xxx xxxxxxx listin.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx zpřesněné xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Výkaz xxxxx x bonitovaných xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx bonitované xxxxx xxxxxxxxxx jednotky x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx.

(7) X xxxxxxxxxxxx plánu xx xxxxxxxxx případný xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx.

(8) Xx-xx xxx podle geometrického xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x zpřesněné xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx pozemku, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxxx plánu potřeba xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlášení x shodě xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(9) X geometrickém xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zpřesněné xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zpřesněné xxxxxxxxxxx x polohové xxxxxx rozsahu xxxxxxx xxxxxxx x části xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx mapě, pokud xxx xxxx rozsah xxxxxxx určujícími xxxxxx xx xxxx hranice.

§85

Xxxxxxxxx geometrického xxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem

(1) X xxxxxxxx geometrického plánu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x očíslováním xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx") xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx formuláři xxxxxxxxxx Xxxxxx. Xx xxxxxx žádosti xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx považuje, doručí-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plán xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxx webové xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, pokud x něm xxxxxx xxxxxxxx vada při xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx x xx-xx x xxxxxxx x xxxxx příslušného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx změn.

(3) Xxxxxxxxx geometrického xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx založeným na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Podpis xx xxxxxxx takovým xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx tohoto zaměstnance, xxxxx potvrzení xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx se opatří xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx katastru, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx omylem xxx vedení x xxxxxx xxxxxxxx, prošetří xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x opravě xxxxx a x xxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx prokáže, xxxxxxxxxxx xxxx se xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) U geometrického xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx břemene x části xxxxxxx, xxxxx má xxx xxx pozemkových xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práv x xxxxxxx xxxxxxx břemene x části pozemku, xx potvrzení souladu x očíslováním xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx parcely, xxxxxxx parcelní čísla xxxx přidělena a xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§86

Xxxxxxxxxxx geometrického plánu

(1) Xxxxxxx x potvrzení xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx zjištěny xxxx, xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx parcel x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaji xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro vyhotovení xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx možné xxx vyhotovení xxxxxxxxxxxxx xxxxx rozpoznat, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx k původní xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx pozemků

§87

Podklady xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx podkladem xxx vytyčení hranice xxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx evidované x xxxxxxx geodetických xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x katastrální xxxx, ověří se xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx původním xxxxxxxxx grafický operát xxxxxxxx pozemkové xxxxxxxx x xx-xx to xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx prvky xx xxxx x tohoto xxxxxxxxxx operátu xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x linie. X xxxxxx vytyčovacích xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x původního výsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xx mohou xxxxxx x xxxxx xxxxxx výsledku zeměměřických xxxxxxxx, xxxx-xx zjištěn xxxxxx rozpor s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx určením.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx hranice xxxxxxx xxxxxxxx katastrální xxxx odborně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx formě xxxxxxxxxx xxx, x xxxxx xxxxx jinak, ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx využitelnost xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bodů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx předmětů a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

§88

Xxxxxxxxxxx činnosti x xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx základ xxxxxx, x něhož xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx určena.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx body xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x protokolu x xxxxxxxx hranice xxxxxxx nevyplývá xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx případech se xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxxx. Správnost xxxxxxxx xxxxxxx pozemku xx xxxxx kontrolním xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx souřadnice v X-XXXX, xxxxx xxxxxx x tomto souřadnicovém xxxxxxx již xxxxxx.

§89

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx hranice xxxxxxx

(1) K xxxxxxxxx x vytyčenou xxxxxxx xxxxxx odborně způsobilá xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx") xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vlastníky xxxxxxx, xxxxxxx hranice xx xxx vytyčena, xxxx xx jejichž xxxxxxx má xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx bod. Xxxxxxxx&xxxx;xx xxxxxx vlastníkům xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 7 xxx a xxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vytyčení, x dále

a) xxxxxxxxxx, xx

1. k účasti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

3. x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx se xxx k průběhu xxxxxxx písemně xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ve xxxxx 10 dnů xx xxxxx xxxxxxx,

4. xx-xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxx parcely podle xxxxxxxx xxxxxxxx hranice xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxx geometrický xxxx,

5. xxxxxxxx nepřítomnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx zástupce xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx překážku xxxxxx xxxxxx vytyčovatele,

b) oznámení x oprávnění xx xxxxxx xx xxxxxxx x

x) poučení, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vlastnické xxxxxxx xxxx o xxxxxxx vlastnického práva xx sporné xxxxx xxxxxxx xx možné xxxxx xxxxxxxxxxxxxx cestou.

(2) Xxxxxxxx vlastníka k xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, že xx x postupu xxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx pozvaného vlastníka xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx úkonům xxxxxxxxxxxx.

§90

Dokumentace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tvoří xxxxxxxxxx xxxxx xx seznamem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lomových xxxx hranice pozemků x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx 30 xxx xx xxxxxxxxx vlastníků x průběhem vytyčené xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx hranice xxxxxxx xxxxxxxxxxx vytyčení x xxxxxxxxxx dotčených xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxx dokumentace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx vytyčovatel xxxxxxx doručit do 90 dnů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vytyčené xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x založení xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx přílohu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX OBCÍ X XXXXXX POZEMKŮ XXXXXXX XXXXXXXX

§91

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx se označují xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx s opracovanou xxxxxx, xxxxx z xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx 80 xx x 80 xx x 500 mm. Xxxxxxxxx je xxxxxx xxxx hraničního xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 20 xx 40 xx, nebo zabetonovanou xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx 10 xx 40 xx, xxxxxxx 600 xx xxxxxxx. Xx tvrdých podkladech, xxxxxxxxx beton nebo xxxxx, xx označují xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx opracované xxxxx. X bažinatých xxxxxxx xxx xxxxxx kůly x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 100 xx. Xxxxx x plastu musí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx 80 xx x 80 xx x 50 xx,

x) xxxx xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nejméně

1. 30 xx a xxxxxxxx xxxxx nejméně 3 xx nebo x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 15 xx nebo x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 50 xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 5 xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx snadnému vytažení xxxxx,

2. 15 mm x tloušťce xxxxx xxxxxxx 3 xx x opatřena je xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx vzdálenosti xxxxxxx 50 xx xx trubky,

c) xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx 500 mm.

(2) Xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx pozemků xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx užívání xxxxxxx xxxx je xxxx xxxxxxxx x lomovém xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx po xxxxxx x vlastníkem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Hranice xxxxxxx xx označí xxx, aby x xxxxxxx xxxxxxxxxx znaku xxxx xxxxx na xxx xxxxxxxx xxxxx x xxx nebyla xx xxxxxxx úsecích xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 200 x.

(4) Hranice pozemků, xxxxx xxxx v xxxxxx označeny jiným xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx, není xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hraničními xxxxx.

(5) Xx-xx předmětem xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sloučených xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx označení xxxxxxxx způsobem, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stavební xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx pozemku, xxxxx xxx xx dobu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx výstavby zajistí xxxxxx označení xxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xx-xx xxxxx xxxxxxx hranici xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnou mezinárodní xxxxxxxx.

§92

Označování xxxxxx obcí

(1) Xxxxxxx xxxx se xxxxxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 700 xx s opracovanou xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 160 xx x 160 xx x 100 mm xxxx xxxxxxxx značkou x plastu,

b) x xxxxxx probíhajících xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx. xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, aby xxx xxxxxxx dělil spojnici xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx, zpravidla xx polovinu.

(2) Xxxx xxxxxx 3 xxxx xxxx obcí se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx délce xxxxxxx 700 xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x rozměry nejméně 160 mm x 160 xx x 100 xx.

(3) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x), xx-xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX, PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§92a

Katastrální xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x upozorněních xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Postupy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx údajů x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx použijí jen xxxxx, xxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx.

§92x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 346/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§93

(1) Xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací xxxxxxx xxxxx evidované xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx vlastníka xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x x xxxx xxxxxx, je-li xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Katastrální xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx geodetických xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dřívějších xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx, xxxx další xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx popisných xxxxxxxxx x uvědomí x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Je-li xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyložení obnoveného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx doplní xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx operátu xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x zániku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obnovou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx obnovou provedenou xx xxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxxx úprav.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx zjednodušeným xxxxxxxx x územích x xxxxxxxxxx operátem, x xxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx označeny parcelními xxxxx podle bývalého xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxx výměra parcel,

c) xxxxxxxxx pro grafický xxxxxxxxx xxxx byla xxxx xxxxxxxx pozemkového xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x grafickém přídělovém xxxxx xxxxxxxx přesnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx mapy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx hranice xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxx polohopisu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) hranice xxxxxxxxxxx xxxxxxx ani xxxxxx xxxxx x xxxxxx neexistují,

se xxxxxx xx souboru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§94

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2007 xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx se xx xxxxxxx popisných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx katastrálního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx operátu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§95

(1) Prostory, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx poddolováním xxxx xxxxxxx, dochází x xxxxxx x posunům xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx vyhláškou, vyhlašuje xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx Úřad xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx vyznačování xxxx xxxxxxx kontrola xxxxxxxxxx geometrického xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mapy xx xxxxxxxxx identických xxxxxx.

(2) X prostorech, x xxxxx xxx xxxxx x ukončení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, může xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx základu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a v xxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx 13.7 přílohy x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bodu 13.7 přílohy k xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x prostorů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx po xxxxxxxxx homogenity xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxx.

§96

(1) Obsah xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů xxxx být xxxxx xxxxxxxxxxx této vyhlášky xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx operátu. V xxxxxxxxxxxxx mapách vyhotovených xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 1 : 1&xxxx;250, 1 : 1 440, 1 : 2 500 x 1 : 2&xxxx;880 xx předměty xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx platných x době xxxxxx xxxxxxxxxx; předměty, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxx xxxxxxxx, xx však xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx vyhotovená digitalizací x Katastrálním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx gusterbergském xxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx do X-XXXX xxxx x původním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 1 : 2&xxxx;000.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxx fólii x X-XXXX, x Katastrálním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx soustavě xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx vzniku xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx x touto xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxx souřadnic bodů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bodového xxxx x podrobných xxxx polohopisu x X-XXXX.

(4) X území, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxx vedena v X-XXXX, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx parcel xxxxx xxxxx katastrální xxxx xxxxxxxxx transformovaný xx X-XXXX xxxxxxxx definičními xxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxx xxxx v X-XXXX je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x katastrální xxxx.

§97

(1) X xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2013 xx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx "Pořadí x xxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx". X xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zástavního xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiná skutečnost xxxxxxxx xx pořadí xxxxxxx práva x xxxx cizí, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx nahradí xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxx-xx xx xxxxxxx.

(2) Poznámky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx podle §73 xxxx. 4 xxxx xxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx veřejné xxxx, který dražební xxxxxxx nařídil, xx xxxxxxxx dne, na xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Při xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx exekuce xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx úřad z xxxx úřední xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx spoluvlastníka xxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 1 písm. xx) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx do 30. xxxxxx 2020.

§98

(1) Xxxxxxx převodu xxxxxxxxxxx x další xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxx katastru podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx jejich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx bodů 2 a 3 přílohy xxxxxxxx x. 190/1996 Sb., xxxxxx xx provádí xxxxx x. 265/1992 Xx., x xxxxxxxx vlastnických x jiných xxxxxxx xxxx x nemovitostem, xx xxxxx zákona x. 210/1993 Xx. x zákona x. 90/1996 Sb., x xxxxx x. 344/1992 Xx., x katastru xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx zákona x. 89/1996 Sb., xx xxxxx účinném xx 2. xxxxxx 2000, xxxxxxxxx x platnosti. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 2 xx 6 přílohy x xxxx xxxxxxxx xx provede při xxxxxx nejbližší změny x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx potřebné xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2013, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pozemku, xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů xx xxxx xxxxxx dokončení. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx katastru xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2013, xxxxx xxxx xxxxxxxx pozemku, xx xxxxxxx §10 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxx.

§99

Pokud nebyl do xxxx xxxxxx účinnosti xxxx vyhlášky xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx některých xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx se xxxxxxx č. 219/2000 Sb., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vztazích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§100

Xxxxxxxx zeměměřických xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx do 30. xxxxxx 2014 xxxxxxxxxxxxx xxxxx předkládat x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§101

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2014.

Xxxxxxxx:
Xxx. Xxxxxx x. x.

Příloha k xxxxxxxx x. 357/2013 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro správu xxxxxxxx

1. Xxxx pozemku

Kód

Název

Zkráceně

Charakteristika xxxxx pozemku xxx xxxxx xxxxxxxx

2

xxxx půda

Pozemek xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx plodin xxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx pozemek, xxxxx xx xxxxxxx zatravněn x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx plodin.

3

chmelnice

Pozemek, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx manipulačního prostoru, xxxxx netvoří součást xxxxx.

4

xxxxxx

Xxxxxxx rovnoměrně x xxxxxxxx xxxxxxx keři xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxx souvisejícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx cesty.

5

zahrada

Pozemek, a) xx xxxx se xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, zpravidla pro xxxxxxx xxxxxxx, x) xxxxxxxx xxxxxxx ovocnými xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx zpravidla xxxxx xxxxxxxx celek x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x) xxxxxxx spojený x xxxxxxx s budovou, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx doplněná xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx okrasného xxxxxxxxxx, ke xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x lesní xxxxxxx.

6

xxxxxx sad

ovoc. xxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx ovocnými xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x okolními xxxxxxx takto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

7

xxxxxx travní xxxxxx

xxxxxx x.

Xxxxxxx využívaný x pěstování xxxx xxxx xxxxxx bylinných xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx a xxxx bylinné pícniny x nadále xxxxxxxxx.

10

xxxxx xxxxxxx

xxxxx xxx

Xxxxxxx x xxxxxx porostem x xxxxxxx, x něhož xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxx obnovy, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxx než 4 x, x xxxxxxx, xx xxxx byly xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx [§3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 289/1995 Xx ].

11

xxxxx xxxxxx

xxxxx xx.

Xxxxxxx, na xxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxx, vodní xxxxx, močál, xxxxxx xxxx xxxxxx.

13

xxxxxxxxx plocha x xxxxxxx

xxxx. xx.

Xxxxxxx, xx němž xx x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (tj. xxxxx xxxxxxxxxxx stavebního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, vjezd, xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx plochy, okrasné xxxxxx x jiné xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx), vyjma xxxxxxxx, xxxxx xx x katastru xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx zemědělském xxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx budovy postavené xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx vodní xxxxxx, x) xxxxxxxx xxxx, x) xxxxxxxxxx, x) xxxxx xxxx.

14

xxxxxxx xxxxxx

xxxxx.xx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx:

X xxxxxx xxxxxxx x xxxxx 2 xx 7 xx beze xxxxx druhu pozemku xxxxxxx i xxxxxxx, xxxxx byl xxx xxxxxxxxxxxx účely xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx

Xxx xxxxx x.

1 xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxx. Xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. 2 až 7 x 10
2 xxxxxx Xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx ovocných, xxxxxxx xxxx okrasných stromů, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx chmelovou xxx. 2 až 7 x 10

3

xxxxxxx dřevin

Na xxxxxxx xx semenná xxxxxxx, xxxxxxx energetických xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx dřevinného xxxxx, xxxxxxxxx monokultura, x xxxxxxxxxxx agrotechnickým xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx rychlé x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx apod.

2, 7 xx 10 x 14

4

xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx

xxx(xx hospodář)

Pozemek xxxxxxxx xx xxxxxxxxx lesy xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §7 a 8 xxxxxx č. 289/1995 Xx.

10

5

xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx budova

les x xxxxxxx

Xxxxx pozemek, xx kterém xx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx odňat plnění xxxxxx xxxx.

6

xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxx určená xxxxxxxxx x chovu xxx x možností úplného x pravidelného xxxxxxxxxx.

11

7

xxxxxx xxxxxxx toku xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

xxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx působením xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx faktorů (xxxxxxxx, xxxxx, řeka) xxxx xxxxx přírodní xxxxxxxxx xx změněn technickými xxxxxx (xxxx. břehovým xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxx.

11

8

xxxxxx xxxxxxx toku umělé

tok xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx vytvořeno xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vodního xxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxx.).

9

xxxxx xxxxx přírodní

nádrž přírodní

Pozemek, xx kterém xx xxxxx xxxxx, která xxxxxx vytvořena záměrnou xxxxxxx xxxxxxxx (například xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vodou xxxx.).

10

xxxxx xxxxx xxxxx

xxxxx umělá

Pozemek, xx kterém je xxxxx nádrž xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx činností x xxxxxxxx xxxxxxx x bazénu xx xxxxxxx (xxxxxxxxx velká xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, nádrž vytvořená xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ploch xxxx.).

11

xxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx xx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx převážnou xxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx, xxxxxx).

11 x 14

12

xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx s xxxxx xxxxxxxx sousedí.

13

13

zbořeniště

Pozemek xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

14

xxxxx

Xxxxxxx, na kterém xx dráha xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, trolejbusová xxxx xxxxxx (§1 zákona x. 266/1994 Xx.) x xxxxxxx dopravní xxxxxx.

14

15

xxxxxxx

Xxxxxxx, xx kterém xx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx (§4 xxxxxx č. 13/1997 Xx.).

16

xxxxxxx

Xxxxxxx, xx kterém xx silnice X. xx III. xxxxx x xxxx xxxxxxxx (§5 zákona x. 13/1997 Xx.).

17

xxxxxxx komunikace

ostat.komunikace

Pozemek, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (včetně zpevněné xxxxx xxxxxxxxxx) a xxxx xxxxxxxx (§6 x 7 xxxxxx x. 13/1997 Xx.).

10 x 14

18

ostatní xxxxxxxx xxxxxx

xxx.xxxxxxxx xx.

Xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxx součástí xxxxxxx xxxxxxxxxx).

14

19

xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxx xxxxxx funkční x xxxxxxxxx xxxxxx.

20

xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx

xxxxx. a xxxx.xx.

Xxxxxx, stadion, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx.

10 a 14

21

xxxxxxxxxx

xxxxxx.

Xxxxxxxxxx.

14

22

xxxxxxxx x osvětová xxxxxx

xxxx. a xxxxx.xx.

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, památník xxxx.

23

xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxxx xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

24

xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 87/2017 Sb.

25

xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx.

14

26

xxxx xxxxxx

Xxxxxxx nevyužívaný xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobů včetně xxxxxxx, xx kterém xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

27

xxxxxxxx půda

Pozemek, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx půdy, xxxxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxxxxx rokle, xxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x pozemek, který xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx zarostlá xxxxxxxxx nebo zanesená xxxxxxx nebo xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx, xxx xxxx pozemku xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x pozemek xxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

28

xxxxx xxxxxx, xx které xx budova

vod.pl. s xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx.

11

29

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx. xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx elektrárna.

2 až 14

30 xxx, xxxxx Xxx, stráň, xxxx, příkop. 2 xx 14

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxx stavby

Kód

Název

Zkráceně

1

budova x xxxxxx popisným

č.p. ...

2

xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx

x.x. ...

3

xxxxxx bez xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

xxx xx/xx

6

xxxxx xxxx

xxx. xxxx

7 xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx.xxx.

4. Xxxxxx xxxxxxx stavby

Kód

Název

Zkráceně

Význam

Kód xxxx xx.

2

xxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxx.xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx), xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx zejména xxxxxx x obytnou xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxx.

1

6

xxxxxx dům

byt. xxx

Xxxxxx xxx bydlení, ve xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx plochy xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx a xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx [§2 xxxx. a) xxx 1 vyhlášky č. 501/2006 Xx.].

7

xxxxxxx dům

rod. xxx

Xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx více xxx xxxxxxxx podlahové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a je x xxxxxx účelu xxxxxx; rodinný dům xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx nadzemní xxxxxxx x jedno xxxxxxxx podlaží x xxxxxxxx [§2 písm. x) xxx 2 xxxxxxxx x. 501/2006 Xx.].

8

xxxxxx pro rodinnou xxxxxxxx

xxx.xxxx

Xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a vzhled xxxxxxxxxx požadavkům na xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx je x xxxxxx xxxxx určena; xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx může xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx [§2 písm. x) vyhlášky č. 501/2006 Xx.], xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx chalupa, xxxxxxxxxxxx xxxxx.

2

9

xxxxxx xxx shromažďování xxxxxxx xxxxx xxxx

xxxxxxx.

Xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx určený xxx xxxxxxxxxxxxx osob, x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x je xxxxxx xx kulturním, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx [§3 xxxx. x) xxxxxxxx x. 268/2009 Sb.].

1 xx 3

10

xxxxxx xxx obchod

obchod

Stavba x xxxxxxxxxx a xxxxxx obchodními xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, nákupní střediska, xxxxxxxx xxxx xxxx. [§3 písm. x) xxxxxxxx x. 268/2009 Xx.].

11

xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxx.xxx

Xxxxxx xxxx její xxxx, xxx je poskytováno xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx spojené (xxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, kemp x xxxxxxx chat-bungalovů, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx objekt xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxx xxx rodinnou rekreaci [§2 xxxx. x) xxxxxxxx x. 501/2006 Xx.].

12

xxxxxx xxx výrobu x xxxxxxxxxx

xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx služby xxxxxx charakter xxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxxx výrobků, xxxx x materiálů, kromě xxxxxxxxxxxx staveb určených xxx xxxxxxxxxx [§3 xxxx. x) vyhlášky x. 268/2009 Xx.].

13

xxxxxxxxxx xxxxxx

xxx.xxxx

Xxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx produktů xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x steliva, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx produktů xxxxxxxxx výroby, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx služby [§3 xxxx. x) xxxxxxxx x. 268/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxxx x. 20/2012 Xx.].

14

xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx.

Xxxxxx xxx správní x xxxxxx složky xxxxxxx x organizací, xxxxxxxxxxx xxxxxx pro administrativní xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx správy a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

1 xx 3

15

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxx.xxx

Xxxxxx pro xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx, zdravotnictví x xxxxxxxx péči, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, školství x xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxx. [§2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 3 xxxxxx x. 183/2006 Xx.].

16

xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxx.xxx

Xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx. xxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx silové xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx), xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx) [§2 odst. 1 xxxx. x) xxx 2 xxxxxx x. 183/2006 5x., xx znění xxxxxx x. 350/2012 Xx.].

17

xxxxxx xxx xxxxxxx

xxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx dopravy [§2 xxxx. 1 písm. x) bod 1 xxxxxx x. 183/2006 Xx.].

18

xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx prostor, xxxxx slouží k xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (jednotlivá, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx).

19

xxxx xxxxxx

xxxx xx.

Xxxxxx xxxxxx než x xxxx xxxxxxx uvedeného xxxxxxx využití.

20

víceúčelová xxxxxx

xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx více účelům (xxxxxxxxx obchodnímu, administrativnímu, xxxxxxxx, rekreačnímu apod).

21

skleník

Skleník, xxxxx je xxxxxxx.

22 xxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. a) xxxxxxxx x. 23/2007 Sb. 6

23

hráz xxxxxxxxxxxx vodní xxx xxxx xxxxx

xxxx př.

Vodní xxxx podle §2 xxxx. b) bod 1 xxxxxxxx x. 23/2007 Xx.

6

24

xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx při povodni

hráz xxx

Xxxxx dílo podle §2 xxxx. x) xxx 2 xxxxxxxx x. 23/2007 Sb.

25

hráz xxxxxxxxxx xxxxxx vodní xxxxx

xxxx xxx

Xxxxx dílo xxxxx §2 písm. x) xxx 3 xxxxxxxx č. 23/2007 Xx.

26

xxx

Xxxxx dílo xxxxx §2 xxxx. c) xxxxxxxx č. 23/2007 Xx.

27

xxxxxx x xxxxxx.xxxxxx x korytech xxxx xx xxxxxxx vod.toků

plav.úč.

Vodní xxxx podle §2 xxxx. d) xxxxxxxx x. 23/2007 Xx.

28

xxxxxx x využití xxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx)

xxxxx xx

Xxxxx dílo xxxxx §2 xxxx. e) xxxxxxxx x. 23/2007 Xx.

29

xxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxx §2 písm. x) xxxxxxxx č. 23/2007 Xx.

5. Xxx xxxxxxxx

Xxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

3

xxxxxxxx vymezená xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx

xxx.x.

4

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku

obč.z.

6. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxx xxxx xxxxxxxx

1

xxx

3,4

2

xxxxxxx

3,4

3

xxxxx

3,4

4

xxxxx nebo provozovna

dílna

3,4

5

jiný xxxxxxxx xxxxxxx

x.xxxxx

3,4

6

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxx.

3,4

7

xxxxxxx xxxx

xx.xxx

4

8

xxxxxxx nebytových prostorů

sk.neb

4

9

skupina xxxx a nebytových xxxxxxxx

xx.xxxx

4

7. Xxx x xxxxxx ochrany xxxxxxxxxxx

Xxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxx ochrany

Kód xxxxxxx

Xxxxxxxx název způsobu xxxxxxx

1

xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx

9

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx

10

xxxxxxxx krajinná xxxxxx - X. zóna

34

evropsky xxxxxxxx lokalita

35

ptačí oblast

38 národní xxxx
39 xxxxxxxx krajinná xxxxxx
40 xxxxxxx xxxx - zóna xxxxxxxx
41 xxxxxxx xxxx - xxxx přírodě xxxxxx
42 xxxxxxx xxxx - xxxx xxxxxxxxxxx xxxx
43 xxxxxxx xxxx - zóna xxxxxxxx xxxxxxx
44 xxxxxxxx krajinná oblast - XX. zóna
45 chráněná xxxxxxxx xxxxxx - XXX. xxxx
46 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx - IV. xxxx
47 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
48 xxxxxxx xxxxxxxx památka
49 přírodní xxxxxxxxx
50 xxxxxxxx xxxxxxx
51 xxxxxxxx xxxxx národní xxxxxxxx xxxxxxxxx
52 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
53 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
54 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx památky
55 ochranné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

2

xxxxxxxxx xxxxxxx

15

xxxxxxxx národní kulturní xxxxxxx

16

xxx. xxxxxxxxx - xxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx

17

xxx. zóna - xxxxxx, xxxxxxx x památkové xxxx

18

xxxxxxxx xxxxxxxx památka

19

ochr. xxxxx xxx. kult. xxx., xxx. zóny, xxxxxxxxx, xxx. nár. xxxx. xxx.

3

xxxx. přír. xxx. xxx, xxxx. xxxxx. xxxxxx x xxxxxx xxxx. min. xxxx

20

xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

21

xxxx. xxx. zdroj xxxx xxxxx přír. xxxxx. xxxx

22

xxxx. pásmo xxxx. xxxxx. xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx. xxxxx. xxxx

4

xxxxxxx xxxxxxxxxx bohatství

23

chr. xxx. území, xxx. xxxxx xxx xxx. xxxxxx xx x. xxxx

5

xxxxxxx xxxxxx geodetického xxxx

24

xxxxxxxx značka geodetického xxxx

25

xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

6

xxxx xxxxxxx xxxxxxx

26

xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx

27

xxxxxxxxxx xxxxx fond

36 pozemek xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx-xxxxxxx xxxxxx
37 xxxxxxxxxx xxxxx xxxx-xxxxxxx xxxxxx

7

xxxxxxx xxxxxxx xxxx

28

xxxxxxxx xxxxx vodního xxxx

8

xxxxxxx vodního xxxxxx

29

xxxxxxxx xxxxx vodního zdroje (xxxxxxx 21. dubna 2002)

32

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 1. xxxxxx

33

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 2. stupně

Kód

Význam některých xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

14

Xxxxxxxx pásmo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, národní xxxxxxxx památky, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx.

15

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xxxx pozemek xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, které xxxxxx národní xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx nacházejí xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

18

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xxxx pozemek xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx se xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx kulturní xxxxxxx.

19

Xxxxxxxx pásmo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, památkové rezervace xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx památky, budovy, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

21

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx (rašelina, xxxxxxx, xxxxx) xxxx minerální xxxx xxxx plynu xxxx zdroj xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

26

Xxxxxxx xxxxxx x plnění funkcí xxxx (§3 xxxxxx x. 289/1995 Sb.).

27

Zemědělský xxxxx fond - xxxxxxxxxx pozemky x xxxxx pozemky xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx (§1 xxxx. 2 x 3 xxxxxx č. 334/1992 Xx.).

34

Xxxxxxxx významná xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx společenství.

36 Pozemek dočasně xxxxxx xxxxxx funkcí xxxx (§15 xxxx. 1 xxxxxx č. 289/1995 Sb.).
37 Pozemek xxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§9 xxxx. 3 xxxxxx x. 334/1992 Xx.).
56 Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
57 Xxxxxxxx území xxx xxx. xxxxxx xx zemské kůry

8. Xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

8.1 Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zjednodušené xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXX

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx evidence

PZE

8.2 Xxxx číslování parcel x parcel zjednodušené xxxxxxxx

Xxxx číslování xxxxxx

Xxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxx dvojí xxxxxxx xxxx

1

Xxxxxxx pozemková x parcela stavební xxx xxxxxxxx číselné xxxx

2

8.3 Xxxxx parcely xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XX

3

Xxxxxxxxx xxxxxxx

XX

4

Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx podklad

GP

6

9. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx

Xxx

X-XXXX

1

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

3

10. Xxxxxx xxxxxx katastrální xxxx

10.1 Xxxx

10.2 Body

10.3 Xxxxxxx

-

Xxxxxxxx:

X xxxxxxxxx výstupu x xxxxxxxxxxx mapy x xxxxxxxxx formě xx xxxxxxxxx xxxxxxx parcel xxxxxxx čárou (xxxxxxxxxxx 4 x bodu 10.1) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxx 1 x xxxx 10.1) x značka xxxxxxxxxx xxxxx 2.18 (xxxxxx) xx xxxxxxxxx.

10.4 Xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx využití

-

10.5 Xxxxxxx nemovitosti

10.6 Stavební xxxxxxx

Xxxxxxxx: Xxxxxxxx xxx xxxxxx mapové xxxxxx xx 0,1 xx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx značek jsou xxxxxxx x mm.

11. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxx 1 : 1&xxxx;250, 1 : 1&xxxx;440, 1 : 2&xxxx;500 x 1 : 2&xxxx;880, jejichž xxxxxx značky x xxxxx není shodný x xxxxx 10 xxxx přílohy

Poznámka: Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 0,1 xx, pokud xxxx xxxxxx jiný rozměr. Xxxxxxx mapových značek xxxx xxxxxxx x xx.

12. Technické požadavky xx xxxx podrobného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

12.1 Xxxxxx bodů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bodového xxxx xx volí xxx, xxx body xxxxxx xxxxxxxx, xxx jejich xxxxxxxxxxx xxxx jednoduchá x aby body xxxx využitelné pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx měření.

12.2 Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx trvalého rázu xxxx xx jiných xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx omezovaly xxxxxxxxx x užívání xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

12.3 Xxxx podrobného polohového xxxxxxxx xxxx se xxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxx pozemku xx xxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 12.4 x 12.5,

x) na xxxxxxxxx xx stabilizační xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx na hranicích xxxx, xx xxxxxxxx x propustcích x xxxxxxxxx xxxxxxxx značkou.

12.4 Xxxxx nejsou xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx výjimečné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx délce nejméně 500 xx a x opracovanou hlavou x xxxxxxxxx nejméně 120 mm x 120 xx x 70 xx. Byl-li xxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

12.5 Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bodového xxxx xx xxxxx xxxx stabilizovat

a) xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx skály,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx do xxxxx, xxxxxxxx konzolami, xxxxxxxx značkami xxxx., xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx trubkami xxxx čepy xxxx. x betonových xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx 200 xx x 200 mm x 700 xx,

x) železnými xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 30 xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 3 mm, xxxxx nejméně 600 xx (nebo xxxxxxx 500 xx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx) x xxxxx připojenou xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 120 xx x 120 xx x 120 xx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nejméně 8 xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 25 xx x xxxxx xxxxxx nejméně

1. 100 xx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx povrchu,

2. 40 xx s hmoždinkou, xxxxxxxxxxx xx pevných xxxxxxxxxx;

xxxxx stabilizovaný xxx xx zpravidla zřizuje xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx objektu podle xxxx 12.3 písm. x).

12.6 Xxxx podrobného xxxxxxxxxx xxxxxxxx pole xx volí x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x technickým xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx katastru.

12.7 Souřadnice x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx polohového bodového xxxx se určují xxxxxxxxxxxx metodami (např. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx měřených xxxxxxxxxx prvků, využitím xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx). Xxxxxxxxxxxx xx xx 2 desetinná xxxxx.

12.8 Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx polohového bodového xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx nejméně xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx na body xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxx x nově xxxxxxxxxx xxxx.

12.9 Charakteristikou xxxxxxxxx určení xxxxxxxxx x, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bodového xxxx xx střední xxxxxxxxxxxx chyba xxx, xxxx vztahem

mx, xx xxxx střední xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x, x. Podrobné xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx souřadnicovou xxxxxx 0,06 x x vztahuje xx x xxxxxxxxxx bodům xxxxxxxxxx polohového xxxxxxxx xxxx x zhušťovacím xxxxx.

12.10 Xxxxx souřadnicová xxxxx uxy se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx.

12.11 Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souřadnic xxxx určovaného xxxx xxxxxxxxxx polohového bodového xxxx xx xxxxxxx xxxxxx

x) výběrové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx,

x) xxxxxxxx střední xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x dvojice xxxxxx, xxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx vypočtenou xxxxx bodu 12.10. X případě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx více xxx 20 nově určovaných xxxx podrobného polohového xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx nejméně 40 % výběrových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, než je xxxxxxx xxxxxxxx střední xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx.

12.12 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pole xx xxxxxxx pomocí nezávislého xxxxxxxxxxx xxxxxx souřadnic. Xxxxxxxx souřadnicová xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 12.10. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx více xxx 20 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x zhušťovacími body xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx 40 % xxxxxxxxxx středních xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx základní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx chyby xxx.

12.13 Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bodového xxxx xxxx xxxxxxxx číslem x xxxxxxx 501 xx 3999 x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

12.14 Xxxxxxxxxx xxxxx x bodu podrobného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, který xx obsahově xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx.

12.15 Xxxxx xxxxxxxxx bodů podrobného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx znovu xxxxxx.

13. Xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souřadnic xxxxxxxxxx xxxx

13.1 Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x, y xxxxxxxxxx xxxx polohopisu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx chyba xxx, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx polohového xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx polohopisu xx xxxxxx x přesností, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx = 0,14 x. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přesnosti xxxxxx xxxxxxxxx dvojice xxxx xx xxxxxxx chyba xxxxx xx. Xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx délky xx xxxxxxxxxx xxxxx bodu 13.6.

13.2 Mezní xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx. Mezní rozdíl xxxxx xx se xxxxxxx dvojnásobkem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx.

13.3 Mezní xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx vztahem

up = √2 . xxx,

13.4 Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souřadnic xxxx xxxxxxxxxx nebo ověření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx polohopisu xx xxxxxxx pomocí

a) xxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přímých xxxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxx podrobných xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podrobného xxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx s prvotně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

13.5 Xxx xxxxxxx podle xxxx 13.4 xxxx. a) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, když xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx bodu 13.2, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx chyba délky xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx 13.6. X xxxxxxx souboru xxxxxxxxxxxx více xxx 20 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx určovanými xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 60 % těchto xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx základní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx.

13.6 Xxxxxxxx střední xxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx

xxx x xx větší z xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x x xx vypočte xxxx √2 násobek xxxxxxxx xxxxxxx souřadnicové xxxxx xxxxxxxxx podle kódu xxxxxxx bodu s xxxxx přesností.

13.7 Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx 13.4 xxxx. x) xx přesnost považuje xx vyhovující, když

a) xxxxxxxx xxxxxxx souřadnicová xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vypočtená x xxxxxxx měření

je xxxxx xxx mezní xxxxxxxxxxxx xxxxx uxy xxxxxxxxx xxxxx bodu 13.2. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx 20 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx 40 % xxxxxxxxxx středních souřadnicových xxxx xxxxxxx, než xx hodnota xxxxxxxx xxxxxxx souřadnicové xxxxx xxx.

13.8 Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx stávajícího podrobného xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 13.4 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mezní xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx podle xxxx 13.2, xxxxxxx základní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx 13.9. X xxxxxxx ověření xxxxxxxxxx xxxxxxx obsahujícího xxxx xxx 20 podrobných xxxx polohopisu x xxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx 40 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, než je xxxxxxx xxxxxxxx střední xxxxxxxxxxxx chyby mxy.

13.9 Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx určených geodetickými xxxxxxxx xx stanoví xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx mxy.

 Kód kvality

Základní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx

3

0,14 m

4

0,26 x

5

0,50 x

Xxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxx pozemkových xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx základní střední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx = 0,14 x.

14. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

14.1 Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §82 odst. 2 x označí xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §10 xxxx. 4.

14.2 X xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx:

x) xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx výměry 1 xxxx 2 xxx xxxxxx jedné xxxxx určit xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2,

x) xxx dělení xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxx výměry 0 xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxx xxx větší xxx 19/20 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx výměrou xx 1 xx, 4/5 xxxxxx parcely x xxxxxxx xxxxxxx xxx 1 ha,

c) xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx výpočtem xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x grafický xxxxxxx xx kontrolní,

d) xx-xx xxxxxxx dělena xxxxx xxxxxxxx listu, lze xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx již známa x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

14.3 Xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx zjednodušené xxxxxxxx xx postupuje xxxxxxx xxxx x xxxxxx katastru.

14.4 Xxxxxx xxxxxxx parcely nebo xxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx se x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx se xxxxxx xxxx jedním výpočtem x xxxx kontrola xx xxxxxxx porovnáním x výměrou xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 14.6.

14.5 Xx ukončení xxxxxxx xxxxxxxxx výpočtu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x nového xxxxx. Xxxxxx obou xxxxxx xxxx být nulový xxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx změnou.

14.6 Rozdíl xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx výměrou xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, která nesmí xxx větší xxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx velikosti jednotlivých xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx se xx

x) xxxxxx xxxxxx (xxxx) xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2,

x) xxxxxx xxxx převzaté x xxxxxxxxx dílů xxxxx xxxx 14.7,

x) xxxxxx xxxx nových xxxxxx, xxxxxxx celými dosavadními xxxxxxxxx, xxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx souřadnicové sítě xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

14.7 Vyrovnání xxxxx x xxxxx způsobu xxxxxx xxxxxx 2.

Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x kódem xxxxxxx určení xxxxxx 2, která je xxxxxxx

x) x xxxx xxxxxxxxx parcel s xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 0, se

1. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx; pokud xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, převezme xx xxxx výměra x xxxxxxx xxxxxxxx, xx její kontrole xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx,

2. x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx dělení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxx xxxxxxxxxxxxx,

x) x dílů xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx výměry 1 nebo 2, xx případný xxxxxx xxxx xxxx určenou xxxxxxx a součtem xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x geometrickém xxxxx.

14.8 Xxxxxx parcel x xxxxx způsobu určení xxxxxx 0 se xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Skupinu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx souvislý xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vlastníka. Není-li xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 14.11 xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx výměry parcel x xxxx xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx výměře xxxxxxx. Odchylka xx xxxxxxxxx výměry skupiny xx při vyrovnání xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx parcel x xxxx. Xxxxx xxx x xxxxx skupiny xxxxxxxx ucelený soubor xxxxxx (dílů) xxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx určení xxxxxx 2, zpravidla xx xxxxxx vyrovnání xxxxxxxx xxxx xxxxxxx skupiny x xx xxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxx (xxxx) xxxxxxxx nerozděluje. Pokud xx xxxx vyrovnáním xx skupině dojít x překročení xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxxx a xxxxxx xx výměře xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (dílů). Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx evidence xxxxxxxxxxx xx parcely xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx katastru. Xxxxxx xxxxxx parcely xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx katastru. Xxxxxx-xx celá parcela xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyrovnání xx xxxxxxxxxx výměru xx xxxxxxxxx, případný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x výměrou xxxxxx xxxx slučovaných do xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx výsledku xxxxxxx xxxxx parcel (dílů).

14.9 Xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx počítačového xxxxxxx x výměrou souboru xxxxxxxxx informací

Kód kvality x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxxxxxx)

Xxxxx odchylka x x2

3

2

4

0,4 . √X + 4

5

1,2 . √X + 12

6

0,3 . √X + 3

7

0,8 . √X + 8

8

2,0 . √X + 20

X x x2 xx xxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx, dílu xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kódy xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx kvality xxxx x xxxxxxxx střední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

14.10 Mezní xxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx fólii xx stanoví xxxxxxx xxxxx bodu 14.9 x xxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx kód xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x bodem 15.6.

14.11 Xxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 0, hodnota xxxxx odchylky uMP x x2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx skupiny x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx parcel (xxxx) xx xxxxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx uvedených x xxxx 14.9.

15. Xxxxxxxxxxxxxxx x kritéria xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mapy

15.1 Charakteristikou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zobrazení xxxxxxxxxx hodnotu mzobr = 0,16 mm xx xxxx xxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx. Charakteristikou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx určení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx md.

15.2 Xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx střední xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 15.5.

15.3 Xxxxxxxxx dosažené xxxxxxxxx xxxxxxxxx podrobných xxxx xx provádí xxxxxx xxxxx přímých xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bodů xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx (například oměrných xxx xxxx jiných xxxxxxxxxxx xxx) x xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx.

15.4 Xxxxxxxx xxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx ze xxxxxxx geodetických xxxxxxxxx xx menší xxx xxxxx rozdíl xxxxxxxxx xxxxx xxxx 15.2.

15.5 Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxx vztahem

kde x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx délek x xxxxxxx x k xx vypočte jako √2 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx přesností x xxx, xx x xxxx bez xxxxxxxxx určených x X-XXXX se xxx xxxxxxx uvažuje v xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx mapy x xxxxxxx s xxxxx 15.6.

15.6 Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx určených xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx fólii xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx

Xxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx

6

1 : 1000, 1 : 1250

0,21 x

7

1 : 2000, 1 : 2500

0,50 m

8

1 : 2880 x xxxx xxxx xxxxxxxxx

1,00 x

16. Náležitosti záznamu xxxxxxxxxx xxxxxx změn

16.1 Xxxxxx podrobného xxxxxx xxxx xx tyto xxxxxxxxxxx

x) popisové xxxx,

x) xxxxx,

x) zápisník,

d) protokol x xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx výpočtu výměr xxxxxx (dílů),

f) návrh xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxx popisovým xxxxx), xxxxx případného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníka s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxx.

Xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníka sousedního xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §81 odst. 3 musí xxx xxxxxxx minimálně v xxxxxxx, kdo, xxx x jak xxx xxxxxxxxx x xxx x uvedené lhůtě xxxxx doručen písemný xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx věcného xxxxxxx x části pozemku x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx území nebo xxxx xxxxxxxxxx pásma xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx písmene x) xx x) x xx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), x), x) a x).

16.2 Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx měření xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x oznámení o xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx v geodetických xxxxxxx o bodu xxxxxxxxxx polohového xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx podnět xx opravu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx které xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx za chybný, xxxxxxxxx údaje, xxxxx xxxxxxx může xxx xxxxx opravena,

c) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby x takovém xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx vyznačení xxxxx (xxxxxx údajů x xxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x záznamu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

16.3 X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx vymezení rozsahu xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx pozemku xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bez xxxx xxxxxxxx v xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, jehož xxxxxx x terénu xx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 16.2 písm. x);

xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx věcného xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

16.4 Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 13.3 xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx jejím xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx zpřesnit xxx, xxx xx xxxx upřesněný xxxxxx xx tohoto zobrazení xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx "k" xxxxx bodu 15.5 xxxxxxx. Xxxx jednoznačně xxxxxxxxxxxxxxxxxxx body xxxx xxx xxxxxxx mezní xxxxxx xxxxx podle xxxx 15.2 xxxxxxx. Xxx zpřesnění xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podrobný tvar xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx fólii xxxxxxxx x jejímu xxxxxxx xxxxxxxx.

16.5 Xxxxxxxx bod, xxxxxxx xxxxxxx bod x pomocný xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx záznamu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxx má xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 1 až 3999 xxxxxxx xxx xx xxxxxxx číslo xx čísla 4001 xxxxxx. Xxxxx číslo xxxx je xxxxxxxxxxxx. xxx prvních pět xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx měření xxxx a poslední xxxxx číslice xxxx xxxxxxxx číslem bodu.

16.6 Xxx změně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kódu xxxxxxx x lomového xxxx x důsledku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx určení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů, xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxx

16.7 Xxxx popisového xxxx

16.8 Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pole xxxx xxxxxxxx xxxxxx x bodu 16.7. Xxx xxxxxxxxx polem xx xxxxx

x) xxxx: "X průběhem x xxxxxxxxx xxxxxx navrhovaných xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x terénu xxxxxxxx." Za textem xx xxxxx xxxxx x příjmení osoby, xxxxx xxxx seznámena x xxxxxxxx x xxxxxxxxx hranic xxxxxxx, xxxxx (název xxxx) x xxxxx xxxxxxxxx x průběhem x xxxxxxxxx xxxxxx pozemků,

b) xxxxxx xxxxxx podle xxxx 16.2,

c) xxxxxxxxxx xx případný xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a polohového xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

16.9 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx změn xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx 1 x 89999.

Náčrt

16.10 Xxxx xxxxxx

16.11 Xxxxx xxxxxxxx zobrazení xxxx xxxxxxxxxxxxx základu, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx, xxxx x označením xxxxx xxxxxxxxxxx mapy (xx-xx jim náčrt xxxxx, x to xxx x katastrálních xxx vedených xx xxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxxxx x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx nebo zamýšleného) xxxxx polohopisu, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, dále xxxxx xxxx, parcelní xxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx x oměrné x xxxx kontrolní xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxx xxxx stav xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx síť x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx.), xxxxx. Pokud xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x náčrtu xxxxxxxxxxx xxxxxx čárky xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx ani xxxxxxx, xxxxxxxxx se u xxxxxxxxx xxxxx hranice xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx "x.x.". Xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. U xxxxxxxxxx xxxxxx x budov, xxxxx mají xxx xxxxxxxx změny xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx, popisné xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxx.

16.12 Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nového xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx.

16.13 Xxxxx xx xxxxxxxx náležitosti grafického xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx se x xxxxxxx měřítku, aby xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx možné x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx změny xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx xx na xxxxxx xxxxxx detail xx xxxxxx měřítku x vyznačením xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bodů xx xxxxxxx xxxxxxxxxx bodu 17.7. Xxxx na xxxxxx, jsou-li v xxxxxx zobrazeny skutečnosti xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx zhoršena xxxxxxxxx xxxx reprodukovatelnost xxxxxx.

16.14 Xxxxx bodu, xxxxx xxxxxx byla xxxxxx x xxxxxxxx měření xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx podrobného xxxxxx xxxx, obsahuje xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx změn oddělené xxxxxxxx xx vlastního xxxxx xxxx (x xxxx čísel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nuly). X xxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx x nahrazen xxxxx s xxxxx xxxxxxx 3, uvede xx nejprve číslo xxxxxx bodu, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

16.15 X xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x bodu 17.8. Xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx čárou 0.102.

16.16 Xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxx X1. X xxxxxxx potřeby xx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx při xxxxx xxx x xxxx xxxxx se na xxxxx z xxxx xxxxx jednoduchý přehled xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx

16.17 Xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx základu xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx určující xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

16.18 Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx může xxx xxxxxxxx v případě xxxxxxx xxxxxxxxxxx GNSS xxxxxxxx xxxxxxxxxxx protokolu xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x výpočtech jako xxxxxxx výstupu xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx podrobného xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx x výpočtech

16.19 Xxxxxxxx x výpočtech xxxxx povahy xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a bodů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx hodnotami,

c) xxxxxxxxxx prvky xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx číselně xxxxxxxx výměr,

f) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx určených xxxx.

16.20 Xxxxxx souřadnic xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx číslo xxxx (xxx 16.5),

b) xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx Y', X',

x) xxxxxxxxxx polohy x xxxxxx Y, X,

x) xxx kvality xxxxxxx x souřadnic xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a polohového xxxxxx,

x) xxxxxxxxx poznámku.

U xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxx x novém xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxx. X bodů x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx uvede příslušnost xx xxxxxxxxxxxxx území. Xxxxxxxx xxxxxxx souřadnic xxxx i xxxxxxxxx xxxx, kterým byly xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

16.21 Xxxxxxxxxxx částí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx údaje x xxxxxx, xxxxx xx podkladě xxxxxxxx xxxxxx mají být xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx bod xxxxxxxxxx novým bodem, xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx x poznámce xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx (X-XXXX)

Xxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx obrazu

Souřadnice polohy

Poznámka

Kód xxxxxxx

X

X

Xxx xxxxxxx

001720001

643270,70

1197016,46

001720002

643271,02

1197006,06

001720003

643250,38

1197005,57

001720004

643369,00

1196935,29

001720005

643351,95

1196925,44

001720006

643377,20

1196960,02

=000230008

001720007

643366,33

1196957,81

8

643365,09

1196958,86

001720008

643310,22

1196957,31

643310,22

1196957,31

3

001720009

643374,55

1197025,84

8

643374,55

1197025,84

001720012

643350,49

1196957,67

643350,50

1196958,45

3

001720013

643330,42

1196957,49

643330,42

1196957,88

3

001720014

643351,38

1197025,42

8

643351,38

1197025,42

001720015

643331,23

1197025,07

8

643331,23

1197025,07

001720016

643311,85

1197024,71

8

643311,85

1197024,71

001720017

643290,62

1196986,78

8

643290,62

1196986,78

001720018

643318,08

1196987,73

643318,08

1196987,73

3

001720019

643317,85

1197007,64

643317,85

1197007,64

3

001720021

643311,44

1197007,58

643311,44

1197007,58

3

001720022

643310,95

1196987,48

643310,95

1196987,48

3

001724001

643301,38

1196977,42

Xxxxxx výsledků xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxx)

16.22 Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výměr xxxxxx (dílů)

Výpočet xxxxx xxxxxx (xxxx)

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx (dílů)

16.23 Záznam xxxxxxxx výpočtu výměr xxxxxx (dílů) xxxxxxxx

x) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx podrobného xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x označení xxxxx katastrální xxxx,

x) xxxxxxxxx výměr xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx s jejich xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) podle xxxxxxx výpočet xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx evidence x xxxxxxxx druhu xxxxxxxx pozemkové evidence xxxxx bodu 8.3 x

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxx změny

16.24 Xxxxx změny tvoří xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx změny xx xxxxx souřadnice xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx změny xxxx xxxxx xxxxx, a xx u xxxxxxxxxxx xxxx v S-JTSK xx xxxxxxx xxxx xxxxx souřadnicovou chybou. Xxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s přesností xxxxx bodu 13.1 xxxxxxx. Souřadnice xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "souřadnice xxxxxx") xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx mapě. Xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx v katastru xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Součástí návrhu xxxxx xxxx i xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxx prvků (xxxx xxx "xxxxxxxxx změny") [xxx 16.27 xxxx. x)], v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx plastové xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx souřadnicemi xxxxxx. X prostorech s xxxxxxxxxxx mapou v xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo x Xxxxxxxxxxxx souřadnicovém xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx vyhotovuje xxxx návrh xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bodů x xxxxxxxx xxxxxxx.

16.25 Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) bod xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, ze kterého xxxx hranice xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxx xxxxxxxx"), xx x xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx 3, xxxx

x) bod xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx hranice xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x kódem xxxxxxx 3, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx určení xxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx napojení xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx změny") xxxxxxxx xxxxx xxxx 16.27 xxxx. x). Je-li xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s §81 xxxx. 3 xxxxxxx způsobem, xxxxx xx xxx xxxxxxx 3. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx 3. Xx xxxxxxxx xxxxxx přizpůsobení mapy xxxxx se považuje xxxx zobrazení xxxxx xxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx situace xxxxxxx v xxxx 16.26.

16.26 Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx použije, xxxx:

x) xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx v X-XXXX,

x) xx jedná x katastrální xxxx x X-XXXX, xxx xxx napojení resp. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx body xxxx x katastru xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx jiným xxx 3 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx určeny, xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx 16.25 xxxx. x), xxxx

x) xx jedná x xxxxxxxxxxx xxxx x S-JTSK, xxx xxxxxxxxxxxxx mapy xxxxx xx došlo x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx změna by xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx ji xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vzhledem x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx vyžadovala xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vlastníků xxxxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx mapě bez xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx).

Xxx xxxxxxx xxxxx písmene x) xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx mezních xxxxxxx xxxxx xxxx 15.2 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pouze xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx případech xx xxxxxxx nejprve xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx bodům xxxxx xx tak xxx zobrazení xxxxx xx katastrální xxxx xxxx souřadnice obrazu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.&xxxx;X bodů napojení xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, nebo xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Je-li xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §81 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxx xxxxxxx 3. Xxxx-xx při xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx b) navazující xxxxxxxxx bod evidovány xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bodu xxxxxxxx xx určí jeho xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x uvede se x xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx katastrální xxxx podle xxxx 15.6.

16.27 Přiřazení a xxxxxxxx xxxxx

x) Přiřazení xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx transformací xx xxxxxxxxx xxxx. V xxxxxxx případech (xxxxxxxxx x liniových xxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx změny x xx ucelených xxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxx transformacemi x xxx, xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mezních odchylek xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx.

x) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx

1. x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, nebo xx xxxxx dva xxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xx xxxx hranici xxxx xxxx žádný xxxxxx bod,

2. v xxxxx xxxx, xxxxx xxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx lomovými xxxx, napojí xx xxxx hranice takto:

2.1 xxxxx xx xxxxx x úhlů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přímými úseky xxxxxxxxx x nové xxxxxxx xxxxx xxx 50xxx, je bodem xxxxxxxx průsečík uvedených xxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx),

2.2 xxxxx xx xxxxxxx xxxx podle xxxx 1 menší xxx 50gon, xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx bodu xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx podle xxxxxxx x) xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx ke xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx k nerespektování xxxxxxxx, pravoúhlosti xxxx xxxx geometrické vlastnosti). X tomto xxxxxxx xx xxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx umístí xxxxx odborným způsobem.

Výpočty xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 13.8, u xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx bodu 15.4. X případě xxxxxxxx navazujících xxxxxxxxxxx xxxx xx provede xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pozemku

16.28 Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

16.29 Xxxx xxxxxxxxx x vytyčení xxxxxxx xxxxxxx

16.30 Xxxxx x xxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx 16.28 a 16.29.

16.31 Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx mapy a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx základu, vytyčených xxxxxxxx bodů, xxxxxxxxxxxx xxxxx (x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx) a xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx vytyčení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x současně není xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxx 16.1 xxxx. x), xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx náležitosti obdobné xxxxxxxxxxxx xxxxxx záznamu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx místa xxxxxxxxxxxx náčrtu, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx uvede seznam xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

16.32 Xxxxxxxx o xxxxxxxx hranice pozemku xxxxxxxx

x) jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx fyzické xxxxx, xxxxxxxxx adresu xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxx x xxxxxx sídla xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxxx x vytyčení xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxx x),

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x obce, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx změn, údaje x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx parcelních xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx o podkladu, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx prací, xxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxx určení vytyčovacích xxxxx x xxxxx x použitých geodetických xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx výsledku vytyčení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x případě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činností xxxxxxxx xxxx odůvodnění xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) x&xxxx;xxxxxx, xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx o xxxxxxxx xx seznámení xxxxxxxxx x xxxxxxxx vytyčené xxxxxxx pozemků.

g) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dotčených xxxxxxx x xxxxxxx x označení xxxxxxxx xxxxxxx pozemku xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterým xxxxxxxxx xxxxxxxx hranice podle xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx.

17. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

17.1 Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx X4, xxxxxx se xxxx xxxxxxx x xxxx stran x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, maximálně však xxxxxxx X1, se xxxxxxxxxx xxx, xxx x xxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx umožněno jeho xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx složení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx po xxxx spojení x xxxxxxxx.

Xxxxxxxx pole

17.2 Vzor xxxxxxxxxx xxxx

17.3 Xxxxx x formální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx 17.2. Xxxxxxxx xxxx xx umísťuje xxxx ve spodní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plánu x x pravém xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

17.4 X xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx zákonem, x xx s xxxxxxxx xxxxxx x §79 nebo vyjádřením xxxxx vhodným způsobem,

b) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, čísla xxxxx xxxxxxxx zakázek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plánu xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx trvalého xxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx bydliště, xxxx-xx xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx), xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx sídla xxxxxxxxx podnikatele - xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xxxx x katastrálního xxxxx a označení xxxxx xxxxxxxxxxx mapy,

e) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxx, jinak xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx souřadnic,

f) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

17.5 Xxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 8 má xxxx xxxxx xxxxx: "Xxxxxxxxx geometrického x xxxxxxxxxx xxxxxx pozemků xxxxx §50 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx zákona navržené x tomto xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx na základě xxxxxxxxxxx prohlášení." xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

17.6 Xxxx grafického xxxxxxxxxx

17.7 Xxxxxxxx znázornění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxxxx, a xx xx vhodném měřítku, xxxxx zaručuje xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, Rozsah xxxxxxxxxx znázornění xx xxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxxx zřejmá xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx značně vzdáleny, xxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx.

17.8 X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se kromě xxxxxxxx značek xxxxx xxxx 10 použijí xxxxxxx xxxx mapové xxxxxx:

x) xxxxx xxxx xxxxx

1. xxxx (kód xxxx 0.012) pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

2. střídavá pro xxxxxxx xxxxxxx (kód xxxx 0.132) a xxx xxxxxxxxx rozsahu xxxx xxxxx §84 xxxx. 3 (xxx xxxx 0.122), xxxxxx xxx její shodě x hranicí podle xxxx 1 se xxxxxxxx x nutném xxxxxxx souběžně x xxxxx xxxxx,

3. čárkovaná (xxx xxxx 0.072) xxx zobrazení rámů xxxxxxxx xxxxx, přitom xxx čáře xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx

1. xxxx (xxx xxxx 0.012) xxx xxxx stav hranic x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

2. střídavá (kód xxxx 0.122 a 0.132) xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x) xxx 2,

c) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx 1.05 xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx (xxxxx) x xxxx (xxxxxxx) xxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx 1.05 x číslo 1.09 (xxxxxxx) pro xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 1.05 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 4 a xxx xxxxxxxxx značky 1.09 průměr xxxxxx 1 xx,

x) značka xxxxxxxx xxxxx 2.18 (xxxxxx) xxx xxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxx čísla x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx 2 xx xx 3 xx, xxxx parcelní xxxxx x označení dílů xx xxxxxxx červeně x xxxxxxxx čísla x mapových xxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 3 se xxxxxx x xxxxxx závorce,

f) xxxxxx druhů xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx umístí xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, nový xxxx červeně

g) rozsah xxxxxx věcného břemene xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořadové x. 2.28 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 2, přitom xxxxxx xx použije jen xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxx x xxxxxxx pozemku, a xxxxxxxx šrafováním.

17.9 Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx vnitřní xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx červenými xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx k rušené xxxx x xxxxxx xxxxxxxx čísla x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx červenou tenkou xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, na xxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx xx zanikající xxxxxxx xxxxxx xx neškrtá.

17.10 Xxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxxxxx), v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx indexů. Xxxxxxx-xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx parcela, označení xxxxxxx malé abecedy xx nepoužije.

17.11 V xxxxxxxxx znázornění se xxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x čísla xxxx xxxxxxxxxx x seznamu xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxx xx formátu xxxxxxxx x seznamu xxxxxxxxx.

17.12 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx jiná orientace, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x délce 20 mm x xxxx ní písmenem X.

17.13 X grafickém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx vymezení xxxxxxx xxxxxxx věcných xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx více pozemků xx vyznačuje xxxxxx xxxxxxx celé xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pozemků a x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx x X-XXXX se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx znázornění xxxxxxxxxxxxx plánu pro xxxxxxxx rozsahu více xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx pozemku xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx písmeny xxxxx xxxxxxx, přitom xx xxxxxxx xxx zčásti xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxxxx nedělí xxxxxxx xxxxxxx.

17.14 Xxxxxxxxxxx xxxx pro doplnění xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pozemek xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx. xx-xx x těchto xxxxxx x protokolu x vytyčení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dotčených xxxxxxx x jejich xxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sporné xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx údajů xxxxxxxx nemovitostí

17.15 Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx údajů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx

17.16 Xxxxx x xxxxxxxx náležitosti výkazu xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx x bodu 17.15.

17.17 V xxxxxxxxxx xxxxx xx uvedou xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx. Údaje o xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx stavby se xxxxxx x novém xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

17.18 X xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxx oddělovaným xxxxxxxx (xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx nabyvatele) xxxxxxx xxxxx o parcelních xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, výměrách a xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx. Slučuje-li se xx xxxx xxxxxxx xxxx dosavadní parcela, xxxxx xx ve xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx "celá". Xxxxxxxx-xx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx parcely, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx jen xxxxxx xxxxxx xxxxx.

17.19 Xxxxxxxxxxx plán xxx xxxxxx hranic xxxxxxx xxx pozemkových xxxxxxxx, xxxxxx dochází k xxxxxx dosavadních a xx xxxxxx nových xxxxxxx, x pro xxxx rozdělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx jednoho vlastníka xxxxxx obsahovat xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

17.20 Xxxxxxxxxxx xxxx xxx vymezení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx stavu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xx xxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx parcelní xxxxx xxxxxxx, x kterého xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx vlastnictví. Xxxxxxxxxxx xxxx pro průběh xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx plán xxx xxxxxx geometrického x xxxxxxxxxx určení xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

17.21 X xxxxxx xxxxxxxxxxxx evidence xx xxxxx xxxxxxxx (xxx xxxx xxxxxxx) xxxx, je-li to xxxxxxx, xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxx původ xxxxxx parcel xxxxx xxxx 8.3, xxxxxxxxx xxxxx původního xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx

17.22 Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx (X-XXXX)

Xxxxx bodu

Souřadnice xxx xxxxx do KN

Souřadnice xxxxxx měřením

Y

X

Kód kvality

Y

X

Poznámka

44-5

643286,14

1197024,24

3

sloupek xxxxx

45-13

643270,59

1196957,87

3

xxxxxxx plotu

7

643366,33

1196957,81

8

643365,09

1196958,86

roh xxx

8

643310,22

1196957,31

3

xxxxxxx xxxxx

9

643374,55

1197025,84

8

xxxxx

12

643350,50

1196958,45

3

xxxxx. xxxxxxx xxxxxx

13

643330,42

1196957,88

3

xxxxx. xxxxxx

14

643351,38

1197025,42

8

xxxxx. xxxxxxx xxxxxx

15

643331,23

1197025,07

8

xxxxx. xxxxxxx xxxxxx

16

643311,85

1197024,71

8

xxxxx. xxxxxxx xxxxxx

17

643290,62

1196986,78

8

xxxxx

18

643318,08

1196987,73

3

xxxxxxx kolík - xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

19

643317,85

1197007,64

3

xxxxxxx kolík - xxx ohrožen xxxxxxxx xxxxxxxx

21

643311,44

1197007,58

3

xxxxx. xxxxxxx xxxxxx

22

643310,95

1196987,48

3

xxxxx. xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx xx dosavadní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x terénu budou xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dosavadního určení xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx souřadnic xxxxxx xxx 3. Xxxxxxx xx nerealizované xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vlastníků na xxxxx xxxxxxx [§50 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx].

17.23 X xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx a jejich xxxxxxxxxx x pořadí X a X x xxx xxxxxxx. X xxxxxx bodů xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx čísla, x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx měření xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx čísla xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podrobného xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx (x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx). X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podle xxxx 16.26 xxxx. x), xxxxx výsledkem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxx, xx pod xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx "Souřadnice xxxx xx xxxxxxxxx hranici xxxxxxx xxxxxx měřením x xxxxxx budou xxx xxxxx xx xxxxxxxx nemovitostí upraveny xxxxx xxxxxxxxxxx určení xxxxxxx lomovými body x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vyšším xxx 3. Důvodem xx nerealizované xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx prokazující xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx [§50 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx].". X xxxx se xxxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kvality xxxxxx xxx 3 xx xx sloupci Xxxxxxxxxx xxxxxx měřením xxxxx xxxx xxxxxxxxxx polohy, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

17.24 Xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx geometrického xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx geometrického plánu. Xxxxx potřeby se xxxxxx dalším sloupcem xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx označení xxxx x terénu, xxxxx není u xxxxx bodů stejný, xxxx pokud xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx).

Xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx ekologických jednotkách

17.25 Xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxx x XXXX x xxxxxxxxxx xxxxx katastru xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x katastrálního xxxxx xxx xxxxx x XXXX parcelám xxxxxx stavu xxxxxxxx.

17.26 X xxxxxxx analogové xxxx xx malý xxx xxxxxxx xxxxx XXXX může zahrnout xx sousedního dílu xxxx parcely x xxxxxxxx výměrou, pokud xxxx výměra xxxxxxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxx xx 500 x2 xxxxxxxxxxx x x parcel x xxxxxxx xxxxx pětinásobek xxxxx xxxxxxxx stanovené x xxxx 41.10 xxxx přílohy. Xxxxxx xxx xx xxxxxx xx sousedního xxxx xxxx parcely x xxxxxxxx výměrou.

17.27 Xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x xxxxxxx xxxxxxxxx průběhu hranic XXXX, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plánu).

18. Xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

18.1 Xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx zeměměřické xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx kódu xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 18.4, xxxxx tohoto xxxxxxxx x zkratky xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti

a) xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx čtyřmístné xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx od dvojciferného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx; je-li xxxxxxxxxxx vyhotovena xxx xxxx bodů, xxxxxxx xx xxxxxxxx číslo,

b) xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx měření xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plánu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx měření změn.

Jako xxxxxxxxx se použije xxxxxxxxxx (xxxx. 622711_XXXX_00791_xxxxx.xxx). Xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx náležitosti xxxx přílohy.

18.2 V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx x názvu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx připojí písmeno xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx "x" a xxxxxxx způsobem xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx s geometrickým xxxxxx. X případě xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx více xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxx xxxxx plošně xxxxxxx xxxxxxxx.

18.3 Není-li xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zeměměřických xxxxxxxx xxxxxx formát xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxx Xxxx-xxxx Xxxxxxxxx (XXX/X).

18.4 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činností xxx xxxxxx názvu xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx)

Xxxxx xxxxxxxxxx / příloha

Zkratka xxxxx xxxxxxxxxxx / xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx XXXX (XXXX)

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

xx

*.xxx

Xxxxxxxx xxxxxx

xxx

*.xxx

Xxxxxxxx o výpočtech

prot

*.pdf

Seznam xxxxxxxxx

xx

*.xxx

Xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx)

xx

X

X

*.xxx

*.xxx

*.xxx

Xxxxxxxxx xxxxx

xxxxx

*.xxx

Xxxxxx x oznámení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx značky

umisteni

*.pdf

Oznámení x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxx

*.xxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx změn (ZPMZ)

Popisové xxxx

xxxxxxxxx

*.xxx

Xxxxx

xxxxx

*.xxx

Xxxxxxxx xxxxxx

xxx

*.xxx

Xxxxxxxx o xxxxxxxxx

xxxx

*.xxx

Xxxxxx xxxxxxxx výpočtu xxxxx parcel (xxxx)

xxxxxx

*.xxx

Xxxxxx xxxxx

xxx

xx

*.xxx

*.xxx

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx

*.xxx

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx chybných xxxxx

xxxxx

*.xxx

Xxxxx xxxxxxxxxx části xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

xxxx

*.xxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx o vytyčení xxxxxxx xxxxxxx

xxxxx

*.xxx

Xxxxxxxxxxx xxxx (XX)

Xxxxxxxxxxx xxxx

*.xxx

18.5 Geodetické xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx (XXX), přitom xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx formátu Xxxxxxxx Interchange Xxxxxx (XXX), xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx, je xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx 300 dpi. X xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx M x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxx a X x xxxxxxx xxxxxxx.

18.6 Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx obsahuje xxx xxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxx_xxxx;xxx_xxxxxxxxxxxxx_xxxxx;xxxxx_xxxxxxxxxxxx_xxxxx_xxxx;xxxxxxxx_xx;X; X,xxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxx;xxxxx (na 2 xxx. xxxxx); upřesnění_výšky;místopisný_popis;stabilizace; xxxxxx_xxxxxx;XXXX_ƒx;XXXX_xx mbda;ETRS_H;poznámka;jméno_zřizovatele;rok_zřízení (4 xxxxx);xxxxxx_xxxxx (XXXX nebo xxx.);

Xxxxxx_xxxx;xxx_xxxxxxxxxxxxx_xxxxx;xxxxx_xxxxxxxxxxxx_xxxxx_xxxx;xxxx_xxxxxx (xxxxxxx X xxxx D - xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx);xxxxx_xxxxxxx_xxxxxx_xxxxx;

X xxxxx xxxx X xx xxxxx xxxxx x souboru x xxxxxxxxxxx náčrtem xxxx xxxxxxxx ve xxxxx: x:\XXXX_xx_Xxxx\xxxx\Xxxxxx\xxxxx_xxxxxxx.xxx.

Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx 240, v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 40, x xxxxxxx způsob xxxxxx xx 40, x xxxxxxx xxxxxxxx xx 80 a x položce xxx xxxxxx (jméno) xx 23.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x bytovém xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxxxxx, x údaje o xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx nemovitostí xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx vlastnictví xxx xxxxxxxxxxx jednotky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 357/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxx vyhlášky, xx xxxx, xxx jednotlivé xxxxx budou xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx vyhláškou x xxxxx x xxxx xxxxxx.

2. Údaje o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx prostor xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 357/2013 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx této vyhlášky, xx doby, xxx xxxxxxxxxx údaje budou xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx oprávněny xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx do souladu x xxxxx vyhláškou x xxxxx z xxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 87/2017 Xx. x účinností xx 1.4.2017

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxx x zakladateli xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí xxxxx vyhlášky č. 357/2013 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx úřední xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky.

2. Výsledky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx předložené xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2023 mohou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 357/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx; xxx 17.8 xxxx. x) přílohy x této xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 1. ledna 2023.

3. Katastrální úřad xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §15 xxxx xxxxxxxx xx xxxxx účinném xx 1. xxxxx 2024 x xxxxxxxx xxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2023 postupně xxxxx xxxxxx Úřadu.

4. Xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxx zapsané xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxx x. 357/2013 Xx., xx znění účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, xx doby, než xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx organizace xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, která vede xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x typech x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 357/2013 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 346/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2023 x výjimkou xxxx 3, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2024

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 357/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2014.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

87/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 357/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.4.2017

301/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 357/2013 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (katastrální xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxx x. 87/2017 Xx.

x xxxxxxxxx od 1.1.2020

346/2022 Xx., kterým se xxxx xxxxxxxx x. 357/2013 Sb., x xxxxxxxx nemovitostí (katastrální xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2023 x xxxxxxxx části §15, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2024

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) §982 odst. 1, §983, §1371 xxxx. 2, §1372, §1380, §1385 zákona x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx.

§338d xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

2) §9 odst. 6 zákona č. 139/2002 Xx., x xxxxxxxxxxx úpravách a xxxxxxxxxxx úřadech x x změně zákona x. 229/1991 Xx., x úpravě vlastnických xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 503/2012 Xx.

3) §63 xxxx. 3 zákona x. 117/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 366/2011 Xx.

4) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 650/2012 xx xxx 4. xxxxxxxx 2012 x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dědického osvědčení.