Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
357/2013 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ ČÁST

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

ČÁST DRUHÁ - OBSAH SOUBORU GEODETICKÝCH INFORMACÍ

HLAVA I - KATASTRÁLNÍ MAPA

Katastrální mapa a její obsah §3

Forma katastrální mapy §4

Polohopis katastrální mapy §5

Popis katastrální mapy §6

HLAVA II - GEOMETRICKÉ A POLOHOVÉ URČENÍ §7

Údaje o bodu podrobného polohového bodového pole §8

ČÁST TŘETÍ - OBSAH SOUBORU POPISNÝCH INFORMACÍ

HLAVA I - ÚDAJE O KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍCH A NEMOVITOSTECH

Katastrální území §9

Pozemek §10

Budova a vodní dílo §11

Právo stavby §12

Jednotka §13

HLAVA II - ÚDAJE O PRÁVECH A UPOZORNĚNÍCH

Údaje o vlastníkovi a jiném oprávněném §14

Údaje o vlastnickém právu §15

Údaje o věcném břemeni §16

Údaje o zástavním právu §17

Údaje o ostatních věcných právech, nájmu a pachtu §18

Údaje o pořadí §19

Údaje o poznámkách §20

Údaje o upozorněních §21

Další údaje o právech a upozorněních §22

HLAVA III - LIST VLASTNICTVÍ §23 §23a

HLAVA IV - CENOVÉ ÚDAJE A ÚDAJE PRO DAŇOVÉ ÚČELY §24

ČÁST ČTVRTÁ - ČINNOST PŘI SPRÁVĚ A OBNOVĚ KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU

HLAVA I - ČINNOST PŘI SPRÁVĚ KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU

Díl 1 - Změny obsahu katastru §25

Díl 2 - Změny údajů o právech a upozorněních

Vklad práv k nemovitostem §26
Záznam odvozených práv k nemovitostem §27
Poznámky §28
Upozornění §29

Díl 3 - Změny jiných údajů katastru §30

Změny katastrálního území §31 §32 §33 §34
Změny údajů o geometrickém a polohovém určení §35
Označování parcel parcelními čísly §36
Změna výměry parcely §37
Označování jednotek čísly §37a
Změna údajů o typu a způsobu ochrany nemovitosti §38
Změny ostatních údajů o nemovitosti §39
Změny údajů o vlastníku a jiném oprávněném §40
Změny údajů o bodu podrobného polohového bodového pole §41
Změny místního a pomístního názvosloví §42

Díl 4

Revize katastru §43

Díl 5 - Oprava chyby v katastrálním operátu §44 §45

HLAVA II - ČINNOST PŘI OBNOVĚ KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU

Díl 1 - Vedení protokolu při obnově katastrálního operátu §46

Díl 2 - Obnova katastrálního operátu novým mapováním

Zahájení obnovy katastrálního operátu §47
Zjišťování hranic §48 §49 §50 §51
Vyhotovení nového souboru geodetických informací a nového souboru popisných informací §52 §53 §54

Díl 3 - Obnova katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací §55

Díl 4 - Obnova katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav §56 §57

Díl 5 - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu §58

HLAVA III - DOKUMENTACE VÝSLEDKŮ ČINNOSTÍ PŘI SPRÁVĚ A OBNOVĚ KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU

Dokumentace výsledků šetření a měření pro vedení a obnovu souboru geodetických informací, včetně seznamu místního a pomístního názvosloví §59

Sbírka listin §60

Dokumentace činností při vedení souboru popisných informací §61

ČÁST PÁTÁ - POSTUP PŘI OVĚŘOVÁNÍ PRAVOSTI PODPISŮ §62

Ověření pravosti vlastnoručního podpisu §63

Ověření pravosti elektronického podpisu §64

ČÁST ŠESTÁ - FORMÁTY A DALŠÍ TECHNICKÉ PARAMETRY PÍSEMNOSTÍ V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ §65

ČÁST SEDMÁ - NĚKTERÉ LISTINY PRO ZÁPIS DO KATASTRU

HLAVA I - NĚKTERÉ LISTINY PRO ZÁPIS VKLADEM §66 §67 §68 §69 §70 §70a

HLAVA II - NĚKTERÉ LISTINY PRO ZÁPIS ZÁZNAMEM §71

HLAVA III - NĚKTERÉ LISTINY PRO ZÁPIS POZNÁMKOU §72 §73

ČÁST OSMÁ - ZEMĚMĚŘICKÉ ČINNOSTI PRO ÚČELY KATASTRU

Převzetí výsledku zeměměřických činností §74

Podrobné měření a připojení na identické body §75

Dokumentace o zřízení, obnovení nebo přemístění bodu podrobného polohového bodového pole §76

Záznam podrobného měření změn §77

Neměřický záznam §78

Vyhotovování geometrických plánů §79

Podklady pro vyhotovení geometrického plánu §80

Zeměměřické činnosti v terénu §81

Výpočetní práce §82

Součinnost při vyhotovování geometrického plánu §83

Obsah a náležitosti geometrického plánu §84

Potvrzení geometrického plánu katastrálním úřadem §85

Nepotvrzení geometrického plánu §86

Vytyčování hranic pozemků

Podklady pro vytyčení hranice pozemků §87

Zeměměřické činnosti v terénu §88

Součinnost s vlastníky při vytyčení hranice pozemků §89

Dokumentace o vytyčení hranice pozemků §90

ČÁST DEVÁTÁ - OZNAČOVÁNÍ ÚZEMNÍCH HRANIC OBCÍ A HRANIC POZEMKŮ TRVALÝM ZPŮSOBEM

Označování hranic pozemků §91

Označování hranic obcí §92

ČÁST DESÁTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §92a §93 §94 §95 §96 §97 §98 §99 §100

Účinnost §101

Příloha - Technické podrobnosti pro správu katastru

č. 87/2017 Sb. - Čl. II

č. 346/2022 Sb. - Čl. II

INFORMACE

357

XXXXXXXX

xx xxx 1. xxxxxxxxx 2013

x katastru xxxxxxxxxxx (katastrální vyhláška)

Český xxxx zeměměřický a xxxxxxxxxxx stanoví xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x e) xx x) xxxxxx x. 256/2013 Xx., x katastru xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon):

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx geodetických xxxxxxxxx,

x) obsah xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx správě a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx operátu,

d) xxxxxx xxx ověřování xxxxxxxx podpisů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx-xx podpisy úředně xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx práv,

f) xxxxxxx xxx xxxxx do xxxxxxxx x případech, xxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx skutečnost xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx, mění se, xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, na jejímž xxxxxxx se tato xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x vytyčování xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx územních xxxxxx xxxx x xxxxxx pozemků xxxxxxx xxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx polohopisu xxxxxx souřadnic X-XXXX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x katastrální xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx určenými x S-JTSK,

c) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx vnějšího xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx,

x) xxxxxxxx zjednodušené xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle katastrálního xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx evidence a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx, xx práva x xx jsou xxxxxxx xxxxxx,

x) pozemkovou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx podkladem xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) X-XXXX souřadnicový xxxxxx Xxxxxxxx trigonometrické xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx určena k xxxx, xxx se xx xxxxxx užívalo x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx účelu, x xxxxx není xxxxxxx xxxxxxx,

x) záznamem podrobného xxxxxx xxxx výsledek xxxxxxxxxxxxx činností xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x obdobné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxxx xxxx geometrického xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx a x nimi související xxxxxxxxxxx, například zápisník xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx užijí x xx oprávněného z xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx právo").

(3) Xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Ustanovení této xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx i na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx týkající se xxxxxxx práv k xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x pacht.

XXXX DRUHÁ

OBSAH SOUBORU XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXX I

KATASTRÁLNÍ XXXX

§3

Xxxxxxxxxxx mapa x xxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx dílem xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx do ní xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx 10 přílohy x této xxxxxxxx.

§4

Forma xxxxxxxxxxx mapy

(1) Xxxxxxxxxxx mapa xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx vzniklá xxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx vedena xx plastové xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx formě se xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x X-XXXX ve xxxxxxxx xxxxxxx 1 : 1&xxxx;000.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx ucelené xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx různou xxxxx.

§5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx katastrální xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx hranic, hranic xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x vodních xxx xxxxxxxxxxx x katastru, xxxxx prvky xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x ochranných xxxxx x body polohového xxxxxxxx pole. Polohopis xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hranic xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx pozemní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx tok xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx pod tímto xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx parcela,

c) xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx stavbou x je xxxxxxxx xxxxxxx nebo součástí xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, která je xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Hranice x obvody xxxxx x vodních xxx xx x katastrální xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jejich lomových xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Jsou-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx tvořeny kruhovým xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx délka xx volí tak, xxx se xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx průběhu xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx než 0,10 x. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx její xxxx.

(4) Xxx měření xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx dosahuje délka xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx alespoň 0,10 x. Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x mapě xxxxxx na plastové xxxxx musí spojnice xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 0,2 mm, xxxxx se xxxxxxxxxxx.

§6

Xxxxx katastrální mapy

(1) Xxxxx katastrální xxxx xxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků x xxxxx obcí,

2. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

3. x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx standardizovaná xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

4.xxxxx veřejných prostranství,

5. xxxxx vodních xxxx x xxxxxxx ploch xx standardizovaném znění,

d) xxxxxx xxxxxx xxxxx x vodních děl x

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx čísly a xxxxxxxx značkami; je-li x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx číslo umístěno xxxxxx xxxxxx budovy xxxxxx.

(2) X katastrální xxxx vedené na xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx název Xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx mapového xxxxx a xxxxx x xxxx xxxxxx x územním xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx systému, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx mapových xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx mapy, xxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA II

GEOMETRICKÉ X XXXXXXXX XXXXXX

§7

(1) X xxxxxxx geodetických xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx určeny

a) xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) pozemky,

c) xxxxxxx xxxxxxx břemene k xxxxx xxxxxxx,

x) budovy x vodní xxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx x polohové xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx prvků x katastrální mapě.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx z charakteristik x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x katastrální xxxx xxxxxxxxx x bodech 13 x 15 přílohy k této xxxxxxxx. Xxxxxxxx je x souřadnic xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx byly xxxxxx x X-XXXX, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxx xxxxxxx").

(4) Xxxxxxxxxxx a polohové xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zeměměřických xxxxxxxx xxxx jen xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x grafickém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx evidence.

§8

Xxxxx o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bodového xxxx

X katastru xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pole xxxxxxx tyto geodetické xxxxx:

x) xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx území x xxxx x xxxxxxxx xxxxx Státní xxxx 1 : 5&xxxx;000,

x) xxxxxxxxxx x X-XXXX x xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx mírami,

e) nárys xxxx xxxxxx,

x) popis, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx bodu x

x) xxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX

§9

Xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) X katastru xx x katastrálním xxxxx xxxxx tyto xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxx katastrálního xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, s xxxxxx xxxxx x obci xx název x xxxxxxx xxx xxxxx xxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxx kraje x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx x pověřeným xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx správního xxxxxx xxxxxx xxxx, v xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx území xxxx; x xxxxxxx katastrálního xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxx kód xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 8 přílohy k této xxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx definičního xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x X-XXXX.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx území je x xxxxx České xxxxxxxxx jedinečný.

§10

Pozemek

(1) X xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx území,

b) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxx číslování xxxxxx xxxxx xxxx 8 přílohy k xxxx vyhlášce,

d) xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx parcely,

f) xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx x xxxxxx využití xxxxxxx xxxxx xxxx 1 x 2 přílohy k této xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x), e), f), x) a m), xxxxx xx součástí xxxxxxx a xxxxx xx xxxxxx stavbou xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx údaje x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx pozemku,

i) údaje x jednotkách vymezených xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx listu xxxxxxxxxxx, xx kterém je xxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx, než je xxxxxxxx pozemku, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 7 přílohy x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x právech,

m) xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxx,

x) označení xxxxx xxxxxxxxxxx mapy,

o) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x X-XXXX.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx číslicemi

a) xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxx xxxxxxx řadě.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xx podobu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx čísla xxxx zlomku. Xxxxxxxx xxxxx x podobě xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x x čísla xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Kmenové xxxxx může xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx výměra xxxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x X-XXXX x xxxxx kvality 3 nebo 4; xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx kódem 2,

x) x xxxxx xxxxxxxx měr nebo xx souřadnic x xxxxxxx systému; způsob xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx 1,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v X-XXXX, x xxxxx xxxxxxx xxxxx lomový xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xx 8; xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx 0, xxxx

x) xxxxxxxx, a xx planimetrováním, výpočtem x měr odměřených xx xxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx bodů xx xxxxxx parcely xxxx xxxx xxxxxxx odměřených xx xxxx; způsob xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx 0.

(5) X xxxxxxxx se x xxxxxxx zjednodušené xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x druh xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx původ xxxxx xxxx 8 přílohy x této xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx číslo,

e) xxxx x původním xxxxxxxxxxxx xxxxx u pozemků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hranice xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx zbytková xxxxxx xx provedených xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx,

x) upozornění xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§11

Budova a xxxxx xxxx

(1) X xxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxx díle xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx základem, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx různé xxxxx o xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx obce, xxx-xx o budovu x číslem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx podle xxxx 3 přílohy k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx stavby podle xxxx 4 přílohy x této vyhlášce,

h) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx bodu 7 přílohy k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx o xxx, xxx jde x xxxxxxxx stavbu,

k) xxxxx x právech,

l) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx vodního xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x X-XXXX.

(2) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx

x) x xxxxxx pozemku xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx vyznačení způsobu xxxxxxx pozemku,

b) x xxxxxx xxxxxxx lesní xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx podle bodu 2 přílohy x xxxx xxxxxxxx xxx 1 xxxx 5,

x) x xxxxxx xxxxxxx xxxxx plocha xx xxxxxxxx využití xxxxx xxxx 2 přílohy x xxxx xxxxxxxx xxx 28,

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 2 přílohy x xxxx vyhlášce kód 1.

(3) Xxxxx xxxx xxxx xxx evidováno xxxxx xx xxxxxxx x druhem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxx vyznačení xxxxxxx xxxxxxx pozemku.

§12

Právo xxxxxx

X xxxxxxxx xx o xxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) příslušnost xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx práva stavby, xx-xx xxxxxx,

x) údaje x xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx podle §11 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), g) a x), xxxxx xx xxxxxxxx práva stavby x která xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx obdobné xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxx pevným xxxxxxxx, xxxxx je součástí xxxxx stavby,

f) xxxxx x xxxxxxxxxx vymezených xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku,

g) xxxxxxxx den xxxx, xx kterou xx xxxxx stavby xxxxxxx,

x) xxx x způsob xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 7 přílohy x xxxx vyhlášce,

i) xxxxx x právech,

j) xxxxxxxxxx týkající se xxxxx xxxxxx.

§13

Xxxxxxxx

X xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jednotce vymezené xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx evidují

a) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx budova, xxx x xxxxx x xxxx budově,

d) xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 5 přílohy x xxxx xxxxxxxx x způsob xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bodu 6 přílohy k xxxx xxxxxxxx,

x) xxx x xxxxxx ochrany xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 7 přílohy x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx spoluvlastnictví x xxxxxxxx vymezené xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx podíl na xxxxxxxxxx částech xxxx x pozemku, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx vymezené xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx bytů,

g) xxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx.

HLAVA II

ÚDAJE X XXXXXXX X XXXXXXXXXXXX

§14

Xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Datum xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx nebylo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx splňující xxxxxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx tvaru XXXXXX, xxx RR xx poslední dvojčíslí xxxxxxxxx, MM xxxxx x XX xxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obec, xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx obecního xxxxx.

(4) Náleží-li majetek xx xxxxxxxxxx fondu, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, identifikační xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx mu přiděleno, x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě. Xxxxxx-xx majetek do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se označení xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx, a xxxxx x investičním xxxxx, x xxxxx podfond xx jedná.

(5) Xx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx, x xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx. Obdobné xxxxx xx xxxxxxx x zahraničním svěřenském xxxxx.

(6) O xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx název x xxxxxx xxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku xx eviduje xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, její xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(7) X xxxxxxxxx xxxx jiném xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, které xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxx. Není-li x cizího státu xxxxxx xxxxx nebo xxxxx, které xxxx x nemovitosti xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zastupitelského úřadu xxx Xxxxxx republiku, xxxxx xx zřízen. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x cizího xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx bylo v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) X xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, kterým xx fyzická osoba, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx eviduje xxxx x akademickém xxxxxx, xxxxxxx hodnosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysoké školy xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx").

§15

Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx,

x) spoluvlastnický xxxxx, xxxxxxxxx podíl, x jakém xxxxxxxxx x odvozeného xxxxx xxxx xxxxx vykonává,

d) xxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx x xxx, že x xxxxxxx nemovitosti, která xx předmětem xxxxx, xxxxxx nemovitosti x xxxxxxxxx spoluvlastnictví, x

x) xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxx listin.

(2) U xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx evidují

a) xxxx "svěřenský xxxxxxx",

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) údaj x xxxx trvání xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx x xxx, xx x užívání xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx majetku svěřenského xxxxx, xxxxxx nemovitosti x přídatném xxxxxxxxxxxxxxxx, x

x) údaj o xxxxxxx dohody xxxxxxxxxxxxxx x správě xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(3) X bytového xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku xx xxxxxxx

x) xxxxx x vlastnících xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vlastníka xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx nebytového xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, která xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx katastru, xxxxx xx x xx tento údaj xxxxxxx; x souboru xxxx x nebytových xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) údaj o xxx, xx x xxxxxxx jednotky xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x

x) xxxx x uložení úplného xxxxx prohlášení xx xxxxxx listin.

(4) X xxxxxxxxxxx jednotek podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) celkový spoluvlastnický xxxxx xxxxxxx vlastníka xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx plocha xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx pro zápis xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx x xx xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) údaje x xxxx, xx kterém xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nemovitosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x

x) xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pozemcích, xx xxxxx xx xxxxxxxx §21 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx stavbách, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, x

x) xxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(5) X přídatného xxxxxxxxxxxxxxxx xx evidují údaje xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x spoluvlastnících xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx věc x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx podíl na xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxx věc x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§16

Xxxxx x věcném xxxxxxx

(1) U věcného xxxxxxx se xxxxxxx

x) xxxxx práva jeho xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx nemovitosti xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx rozsah xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx věcné xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxx x případě, xxx xx xxxxx xxxxxxx vztahuje pouze xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx nemovitosti,

d) údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, je-li xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxx den xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx břemeno xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx břemeno xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx panující, xxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xx prospěch xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx panující, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx, xx eviduje xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx zatěžující xxxxxxxxxx, která není xxxxxxxxx evidování x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) X budoucího xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x věcného břemene.

§17

Údaje o xxxxxxxxx xxxxx

(1) U zástavního xxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx podíl xxxxxxxx na pohledávce xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx části xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx xxxxx vztahuje xxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx nemovitosti,

e) xxxxxxxx xxx doby, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) U xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx c) x xxxxxxxx x xxxxxxxx zástavního práva.

(4) Xxxxxxx výše dluhu xx eviduje x

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xx které xx zajištění xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx druhu, xxxxx budou xxxxxxx xxxxxxxxxx vůči zástavnímu xxxxxxxx x xxxxxx xxxx,

1. xxxx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxx xxxxx stručným popisem xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x

3. xxxx, xx kterou mohou xxxxxxx, xxx xx xx ně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x téhož xxxxxxxx xxxxxx

1. xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx poskytuje, a

2. xxxxxx xxxxx xxxxx.

(5) Xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx nepeněžitá pohledávka xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Xx-xx xxx nové xxxxxxxx xxxxx zapsáno x pořadí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxx podmínkou, xx xx xxxx xx xxxxxx nového zástavního xxxxx xxxx staré xxxxxxxx právo xxxxxxxx, xxxxxx xx i xxxx xxxxxxxx včetně xxxx, do xxxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxx zástavního xxxxx xxxxxxxx.

(7) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx se evidují xxxxxxx xxxxx jako x zástavního xxxxx.

§18

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx

(1) X xxxxxxxxxxx práva, výhrady xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx práva xxxxxx xxxxx, výhrady xxxxx lepšího kupce x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ujednání x xxxxx na zkoušku x odkládací xxxxxxxxx x zákazu xxxxxxx xxxx zatížení xx xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx nemovitosti,

b) xxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx, kdy se xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxx, xx xxxxxx xxxx právo xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx omezenou xxxx, xxxx xx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx; nelze-li xxxxxxxx xxx xxxx určit, xxxxxxx xx xxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx jejího xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx určení, x

x) xxxx o xxx, xx xxxxxxxxx právo xxxx xxxxxxx práva xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx bylo xxxx zcizitelné xxxxxxxx.

(2) X výhrady xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx podmínkou xx xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxxxx, xx které xx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x oprávněném x případě, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx nemovitosti,

c) xxxxx o xxxxxxxx x

x) xxxxxxxx den xxxx, xx xxxxxx xxxx právo sjednáno, xxxxx bylo sjednáno xx xxxxxxxx xxxx, xxxx na kterou xx xxxxxxx omezeno; xxxxx-xx poslední xxx xxxx xxxxx, eviduje xx xxxxx xxxx x xxxxxx stanovení xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx evidují

a) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxx xxxx, na xxxxxx xx xxxxxx xx práva xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

(4) X nájmu x xxxxxx xx evidují

a) xxxxx o zatížené xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx nebo pachtýři x

x) poslední xxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx sjednán, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx dobu.

§19

Xxxxx x xxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx údaj x xxxxxx xxxxx. Xxxx údaj x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx jiného právního xxxxxxxx1) xxxxxxxx xxx xxxxxx, x to xxxx xxxxx x xxx s xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(2) Bylo-li xxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se jako xxxx x xxxx xxxxxx xxxx rozhodná xxx pořadí xxxxxxx xxxxx, vůči xxxxxxx xxxx přednostní pořadí xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx o přednostním xxxxxx před xxxxxx, xxxx kterému bylo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx tohoto xxxxx. Má-li být xxxxx xxxxx k xxxx cizí xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, je k xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx smlouvě, xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx, na samostatné xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx x zápis xxxxx xx strany xxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxx xxxxx k xxxx xxxx zřízeno xx xxxxxxx přednostního xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx práva xxxx, kdy bylo xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx, na jehož xxxxxxx bylo zřízeno.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx právo x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx-xx xxxxxxxx právo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (dále jen "xxxxx"), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx jako xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx práva xx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx k xxx xxxxxxxxxxx závodu xxxxx xxxxxxxxxx, eviduje se x ní jako xxxx o pořadí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx nemovitosti.

(5) X zástavního práva, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bude staré xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxx x xxxxxx eviduje xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) U zástavního xxxxx, které vznikne xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vlastnické xxxxx x nemovitosti, xx které xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx jako xxxx x pořadí xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx budoucího xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) U xxxxxxx, xxxxx vznikne xxx, xx xxxxxxxx nemovitosti, xxxxx xxxxxx xxx xxxx do xxxxxxxx xxxxxx budoucí xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, se xxxx údaj x xxxxxx xxxxxxx doba, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Lepší pořadí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxx pořadí xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§20

Xxxxx x xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx popisem,

b) xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxxxx pouze ke xxxxxxxxxxxxxxxxx podílu na xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxxx, jíž xx xxxxxxxx týká, a

d) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, jde-li o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

1. xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx vkladem,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx osobu,

4. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dluh x

5. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zástavního xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx x xxxxx se xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxx o osobě, xxx xx xxxxxxxx xxxx.

§21

Xxxxx x upozorněních

(1) X katastru xx xxxxxxx upozornění na

a) xxxxxxxxxxx obnovu katastrálního xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x katastru xxxx xxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx pro další xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx návrhu na xxxxx,

x) xxxxxx dovolání xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x zamítnutí xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vymezena x xxxxxxx s xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx věřitele xxxxxxxxx x výmaz xxxxxxxxxx xxxxx,

x) podané xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, o xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx podle §23 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx x opravě xxxxx xxxx rozhodnutí x námitce xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx stížnost xx xxxx opravy xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx se nachází x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) další xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx právní xxxxxxx stanoví povinnost xxxxxxxx xx x xxxxxxxx nebo jsou xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx.

(2) U upozornění xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx upozornění xxxx stručným xxxxxxx, xxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx upozornění xxxx.

§22

Další xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx podle §14 xx 18, 20 x 21 xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx. Při xxxxxx podle §14 xx 18, §20 x §21 odst. 1 xxxx. x) xx x), xxxx. x) xx x) x xxxx. x) xx evidují také xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx podkladem x xxxxxx; při xxxxxx xx základě xxxxx převzatých x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy xx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, neevidují. Xxx xxxxxx xxxxx §15 xx 18 x 20 se x údajům o xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx zápisu.

HLAVA XXX

XXXX XXXXXXXXXXX

§23

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx jednotka, xxxxx xx zakládá x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx A, X, X1, X, X, X x X a xxxxxxxx

x) x xxxxx X xxxxxx xxxxxxxx vlastnického xxxxx a xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, nebo xxxx "xxxxxxxxx správce", xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě slovní xxxxxxxx xxxxxxxxxx práva x xxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx práva xxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx X,

x) x xxxxx X xxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx A, x případně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx "P" xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x části X1 xxxxx xxxxxxxx služebností xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx X, xxxxx x xxx, xx x xxxxxxx nemovitostí xxxxxxxxx x části X xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx spoluvlastnictví, xxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx B x práva zapsaná xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x části X, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x pořadové číslo, xxx kterým xxx xxxxx x dané xxxx xxxxxxxx, x xxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxx podkladem xxx xxxxx,

x) v xxxxx X xxxxx xxxxx k xxxx xxxx, která se xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx věcných xxxx xxxxxxxxx xxxxx dřívějších xxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxx nemovitosti xxxxxxx x xxxxx X, xxxxxx poznámek x xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vážou, xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, pod xxxxxx byl xxxxx x dané xxxx xxxxxxxx, a xxxxx x listinách, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx,

x) x části X

1. omezení xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §58 xxxxxx č. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1991, x další xxxxxxx podle dřívějších xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx, xxxxx se xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx A xxxx k nemovitosti xxxxxxx x xxxxx X x xxxxxxxx xxxxxxxx podle písmene x),

3. xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxx,

5. xxxxxxxxxx x xxxxxxxx upozornění xxxxx xxxxxxx x) x

6. informaci x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, pod xxxxxx byl xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx x listinách, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxx E xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx podkladem k xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx práva xxxxxxxxxx x části X,

x) x xxxxx F xxxxx xxx daňové xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx X.

§23x

(1) Pro bytové xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx list xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx") x xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vlastnictví xxx xxxxxx skupinu xxxxxxxx vymezených v xxxx nemovitosti, ke xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxx vlastnictví xxx xxxxxxxxxxx jednotky").

(2) Xxxxx x věcných xxxxxxx x xxxx cizí, xxxxxxxxx x věcných xxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx listech xxxxxxxxxxx pro vlastnictví xxxxxxxx.

(3) Xxxxx o xxxxxx břemeni xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x bytovém xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx zřízeného ve xxxxxxxx této xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pouze xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx spoluvlastnictví, xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx hodnotou xxxx nemovitosti.

(4) Údaje x xxxxxxx právech x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx vlastnictví xxx xxxxxxxxxxx jednotky, s xxxxxxxx xxxxxxx břemen xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) X části X xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx

x) o xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx k zápisu xxxxxxxx,

x) x uložení xxxxxxx xxxxx prohlášení xxxxxxxxx domu ve xxxxxx listin x

x) x xxx, xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vznik xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxx, xx kterého dne xx být xxx xxxxxxxx řízení o xxxxxxx xxxxxxxx vznik xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxxxx jednotek xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx odstavce 1 xx 5 xxxxxxx.

§23x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 87/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.4.2017

XXXXX XX

XXXXXX XXXXX X XXXXX PRO XXXXXX ÚČELY

§24

(1) Xxxxxx xxxx je xxxx x xxxxxxxx kupní xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxx

x) xx základě xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx dražbě xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řádu xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx daňového xxxx.

(3) Xx-xx cenový údaj x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx, xxxx xx x xxxx cizí xxxx.

(4) Xxxxxx údaj xx xxxxxx, xxxxx je x xxxxxxx vyjádřen xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx částkou x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx uvedeny v xxxxxxx měnách.

(5) Cenový xxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x listině x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x dodatečně xx xxxxxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx z přidané xxxxxxx, lze-li z xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxx daňové xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) x parcel zemědělských xxxxxxx x vyznačenou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx ekologických jednotkách, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jiným právním xxxxxxxxx,

x) x ostatních xxxxxxxxxxx xxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx předpisem.

XXXX XXXXXX

XXXXXXX PŘI XXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXX SPRÁVĚ KATASTRÁLNÍHO XXXXXXX

Xxx 1

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx

§25

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo doplnění xxxxx katastru. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx kterých průběžně xxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Geometrický xxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxx, je xxxxxxxxx xxx zápis xxxxx, xxxxx jeho xxxxx xx x souladu x xxxxx katastru xxxx pokud xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x zápisu. Xx xxxxxxxx x xxxxx katastru xx xxxxxxxxxx xxxxxx rozdíl xxxx údaji katastru x geometrického xxxxx, xxxxx nebrání xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxx dodatečně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx geometrického plánu x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx, pokud xxx xxxxxx ztotožnění xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx x údaji katastru xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx parcelními xxxxx xxxxx stavu xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx dni vyhotovení xxxx xxxxxxx, pokud xxxx x xxxxxx xx zápis xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx dni xxxxxx návrhu xx xxxxx a pokud xxx pozemky xxxxxxx x listině, xx xxxxxx podkladě xx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxx xx zápis xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, ke kterým xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

Díl 2

Změny xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx

§26

Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx návrhy xx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx vkladového xxxxxx.

(2) Po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx plombu. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Byl-li návrh xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxx xx doručení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, kterým xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx bylo xxxxxx x žalobě xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zrušeno xx základě dovolání xxxx ústavní xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nejpozději xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx, xx mu bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx ústavní xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx x provedeném xxxxxx xxxxxxxxxxx úřad xxxxx

x) název katastrálního xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx pracoviště,

c) xxxx "Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx katastru xxxxxxxxxxx",

x) spisovou xxxxxx xxxxxx,

x) datum vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx údaj x xxx, xx xxxxx xxx povolen xxxxxx, xxxx o okamžiku xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx o datu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, a

f) xxxxx xxxxxxxxxxx změn, xxxxx xxxxxxxx změnou dotčené xxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x po vkladu x xxxxxxxxxx vymazaných x xxxxxx xxxxx.

§27

Záznam xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxxx x protokolu x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx o xxxxxxxxx").

(2) V xxxxxxx, xx odvozené právo xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx právem státu xxxx územního samosprávného xxxxx x předložená xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) V xxxxxxx xxxxxx vlastnického xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx provede výmaz xxxxxxxxxx práva x xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx zapisován zánik xxxxxxxxxxx vlastnického práva, x to xxxxx xx základě listiny, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, od xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx x provedení záznamu xxxxx xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx záznam pouze x tomto rozsahu. X xxx, x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, pořídí xxxxxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxx, který xxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx toho, xxx xxxxxxx předložil, x xxxx postup xxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx katastrální xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx plombu xxxxxx bezodkladně po xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

§28

Xxxxxxxx

(1) Návrhy na xxxxx xxxx výmaz xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxx") a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx poznámky xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxx x psaní x počtech x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx obsah xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poznámky x xxx xxxxxxxxxxx x nich xxxxxxx xxxx označeny xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Je-li xxxxx xx zápis xxxxxxxx xxxxxxx listinou, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx má xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx rozporu; xxxxxx xxxxxxxxxxxx poučí x xxx, xxxx poznámka x z xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx základě doložené xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rozpor xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, katastrální xxxx postupuje podle §21 xxxx. 2 xxxxx věty xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx žaloby xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx zápis katastrálnímu xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxxx listině.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, zda xxxxxxxxxx xxxxx poznámky xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxx byla prokázána xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx páté.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §24 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx katastrální xxxx rovněž xxxxxx, xxx navrhovaný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx §985 nebo 986 občanského xxxxxxxx x xxx bylo xxxxxxxxx podání žaloby x xxxxxxxxx, kdy xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx poznámky xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona x xxxxxxx, kdy xxxxxx x zápis xxxxxxxx xxxx doložena xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podpisu xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxx poznámky učiněna xxxxxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx.

(5) Xxx zápisu poznámek xxxxx §23 odst. 1 xxxx. o) xxxx x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx žaloby.

(6) X xxxxxxx, xxx xx podkladem xxx xxxxx xxxxxxxx veřejná xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx dosavadní xxxxxx x katastru, xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) X xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu veřejné xxxx xx nutné xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, pokud x xxxxxx právního xxxxxxxx neplyne, že xxxxxx rozhodnutí nastaly xxxxx.

(8) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Katastrální xxxx xxxxxxxx plombu xxxxxx bezodkladně po xxxxxxx listiny xxxxxxxxxxx x zápisu xxxxxxxx.

§29

Xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx upozornění xx §28 použije přiměřeně.

Díl 3

Změny xxxxxx xxxxx xxxxxxxx

§30

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx zaznamenává xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx listiny xxxxxxxxxx x xxxxxx změn xxxxxx xxxxx katastru xxxx xxx xxxx x xxxxx a xxxxxxx x bez xxxxxx zřejmých nesprávností x xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx označeny podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci xx xxxxx doložit nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xxx xx změna xxxxxx xxxxx katastru xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxx xxxxxxx počtu xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xx-xx ohlášení xxxxx učiněno xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxxx x případě, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xx všechny xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Změna xxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx o fyzickém xxxxx xxxxxxxxxxx, se x xxxxxxxx provede xx xxxxxxx příslušných xxxxxx, xxxxx jich xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx potřeba, xx xx xxxxxxxxxxx této xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx fyzického xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpisem.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxx jiných xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx budovy nebo xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx evidované x xxxxxx xxxx vodním xxxx, x to x x xxxxxxx, xx by xxxxx xxx x jejich xxxxxx xxxxxxxx návrh.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

§31

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx vede xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx došlé xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx území, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx změně xxxxxxx katastrálního xxxxx, xxxxx xxxx shodná x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, dochází

a) xxxxxxxxx xxxx katastrálních xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx katastrálního xxxxx x připojením xxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) nahrazením xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx změně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx xxxxx xxx x případě, xx dosavadní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx území xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx evidence x xxxxxxxx, xxxx v xxxxxxxx změny uspořádání xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pozemkových xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx, xx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxx závažných xxxxxx, xxxxxxxxx při xxxxxx xxxx obce.

§32

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx se x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx obce x xxxxxxx katastrálního území.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx průběhu hranice xxxx x x xx xxxxxxxxxxx změně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx kopie xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xx xxxxxxx navrhovaná xxxxxxx hranice xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx 1 xx. Číselným xxxxxxxxx xx výkaz x celkových výměrách xxxxxxxxxxxxx území xxxxxxxxx xxxx xxxx změnou x xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x obcemi xxxxxx navrhované xxxxxxx x hlediska správy xxxxxxxx.

§33

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx změnou xxxxxxx, srovnávací sestavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§34

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx oznámí Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "Úřad") příslušnému xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx x katastrálnímu inspektorátu x xxxx, x xxx katastrální území xxxx.

(2) Změny názvů xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x katastru xxxxxxxxxx Xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx podle §9 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x xxxxx xxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xx katastru Úřad xxxx správce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

§35

Xxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Změnu xxxxxxxxxxxxx x polohového xxxxxx x důsledku xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hranice xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x mezích xxxxxxxxx dosavadního geometrického x polohového xxxxxx, xxxxxx xxxxxx zpřesněné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx pozemků xx xxxxxxx souhlasné prohlášení x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x náležitostmi obdobnými xxxxxxxxxxx prohlášení xxxxx §66 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), xxxxx xxxx xxxxxxxx popis xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pozemku xxxxx bodů xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx prohlášení xxxx, xxxxxx, nejsou sporné x xx xx xxxxxx vůlí, xxx xxx, jak xxxx xxxxxxxx, xxxx evidovány x xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx částí xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxx s vymezenými xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x vlastnictví xxxx, xx shoda vlastníků xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pozemku xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx takové xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx oprávněný xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"), který xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx prohlášení xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx zjistil, xxxx ním souhlasné xxxxxxxxxx podepsali. X xxxxxxxxx o zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxx totožnosti, na xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pro xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx bydliště mimo xxxxx České xxxxxxxxx x x něhož xx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx umožňující identifikovat xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx-xx x hranici xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx úřad do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx ohlášení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlášení.

(5) Zpřesněné xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x to na xxxxxxx původního výsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx určit x přesností xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx a polohové xxxxxx podle xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx zpřesnění xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x rozdělením pozemku, x xx v xxxxxxx bodu vloženého xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterého při xxxxxx xxxxxxx vychází xxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx pozemku xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pozemků, xxxxx byl xxxxxx xxxxxxx určujícími xxxxxx xx hranice xxxxxxx.

(7) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx části xxxxxx, pokud xxxx x xxxxxx evidovány xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxxx. Sloučení xxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x

x) věcném xxxxxxx, jehož xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx plánu; xx-xx xxxxx břemeno xxxxxxxxx x xxxx parcele, xxx xxxx parcelu xxxx xxxx xxxx xxxxxxx jen xxx xxxxxxxxx vymezení xxxxxxxxxxx xxxxxxx věcného břemene x xxxxxxxxxxxx plánu, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxx xx stala xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx o xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx upevněné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx o xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx pozemku, xxxx

x) xxxxxxxxxx, xxxxx to xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxxxxxx.

(8) Xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx zapsána xxxxxxxx o xxxxxxx, xx xxxxxxxx stroj xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx součástí xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx x stavbě, xxxxx xxxx součástí xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx dotčených xxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx původní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx pro zápis xxxxxxxx, eviduje xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x této xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx propachtována xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§36

Označování xxxxxx parcelními xxxxx

(1) Nově vzniklé xxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxx xx tvaru xxxxxx, kde xxxxxxxxx xx kmenové číslo xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) číslem xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx číselné xxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxx parcely xxxxxxxx xxx xxx 999 xxxxxxxxx, může xxxxxxxxxxx xxxx provést xx xxxxxxx xxxxx katastrálního xxxxx přečíslování xxxxxx xxxx xxxxxxx parcely xxxxxxxxx čísly navazujícími xx poslední použité xxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx jiná xxxx xxxxxxx parcela xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx katastrálním xxxxx xxx obnově xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx stejného xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxx.

(5) Nová xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx parcel xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx výměru. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx poddělí xxxxx xxxxxxxx 1.

(6) Xxx xxxxxxxxxx části xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xx zpravidla xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx číslo, je-li xxx poddělené, nebo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, popřípadě jiným xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Při xxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx poddělí xxxxxx xxxxx, popřípadě jiným xxxxxxxxx dosud nepřiděleným xxxxxx xxxxxxxxx. Ostatní xxxx vzniklé xxxxxxx xx označí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx dosud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx nebo mají xxx součástí nově xxxxxxxxxx parcely x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxx komunikace, xxxxxxx, xxxxx plocha, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx nebudou x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx označí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx číslem navazujícím xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx číslem xxxxx.

(9) Xxx samostatných číselných xxxxxx pozemkových x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx stavební xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, z xxx xx stavební xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx zrušením xxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(10) Při xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx převodem parcel xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx parcelní čísla xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(11) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zjednodušeným xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx části xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací xx tomuto pozemku xxxxxxx parcelní xxxxx xxxxxxx zjednodušené xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx případě xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx parcelním xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(12) Při xxxxx xxxxxxxx parcel parcelními xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx vlastníky xxxxxxxxx pozemků x xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxx k věci xxxx, pokud xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx katastrálního xxxxxxx; x bytového xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx společenství xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(13) Ve xxxxxx x xxxxx xxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxx údaje podle §10 xxxx. 1 xxxx. h) xxxx xxxxx §11 nejvýše x jedné xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx.

§37

Změna xxxxxx parcely

(1) Xx xxxxx výměry xxxxxxx xxxxxxx

x) při xxxxx xxxxxxx pozemku x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx i xxx xxxxxxxxxxx hranicích xxxxxxx,

x) výpočtem x xxxxxx xxxxx způsobu xxxxxx xxxxxx i xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo

d) xxx xxxxxx chyb xxxxxxxxx xxxxxxx parcely x katastrální xxxx x xxxx výpočtů xxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx novým xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxxx xxxxx.

§37x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx čísly

(1) Xxxx vymezené xxxxxxxx xx xxxxxxxx číslem xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx číslem evidenčním xxxxxx, xx xxxxx xx jednotka xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx číslem xxxxxxxx podle xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx-xx xx jednotka v xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx číslo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx pouze xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 tak, xxx xxxxxxxx číslování xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx jednotka, x xxxxxxxx nebo změně xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§37x vložen právním xxxxxxxxx x. 346/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§38

Xxxxx údajů x xxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Změna xxxxx o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx v xxxxxxxx provádí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) o xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx ze zemědělského xxxxxxx fondu x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxx nebo odnětí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx lesa a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) o xxxxxxx xxxxxxxxxx léčebných xxxxx, přírodního léčivého xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx části xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx organizace xxxxxxx přírody x xxxxxxx, xxxxx vede xxxxxxxx seznam xxxxxxx xxxxxxx,

x) o ochraně xxxxxxxxx xxxxxxxx nemovitosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx a jejich xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx vede Xxxxxxxx xxxxxx kulturních xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x ohlášení xxxxxxx xxxxxxxx xxxx; x xxxxxxxxxx území xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x chráněném xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, který xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) x ochranném xxxxx xxxxxxx xxxxxx x ohlášení příslušného xxxxxxxxxxxx úřadu,

i) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx listina, xxxxx xxxxxxxx seznam xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxx ochrany nemovitosti xxxxx xxxx 7 přílohy x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx je xxxxxx podle xxxx x katastrálních území. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx území, xxxxxxx se x xxxxxxx xxxx skutečnost xxx xxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxx.

(3) Nejsou-li xxxxxxx xxxxxxxxxx území xxxx xxxxxxx ochranného pásma xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxx xx xxxxx xxxxxxx podrobného xxxxxx změn xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx určení, xxxxx xx xxx založen x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx výsledků xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx geodetických xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx x xxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx změnou xxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x plnění xxxxxx lesa.

§39

Xxxxx ostatních xxxxx x nemovitosti

Katastrální xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx změny

a) xxxxx x pozemku xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x), x), x) a x),

x) xxxxx x budově xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) x x),

x) xxxxx x právu xxxxxx xxxxx §12 xxxx. x), x), x), x) x e) x

x) xxxxx o xxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. a) x x).

§40

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx

(1) Změna xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, příjmení, xxxxxxx čísla a xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx v katastru xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx v katastru xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx jiném xxxxxxxxxx,

x) na podkladě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx krajského xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x zapsaných x soupisu nemovitostí x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx operátu na xxxxxxx výsledků pozemkových xxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx oprávněného, nebo

f) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu.

(2) Xxxx xxxxxxx xx ohlášené xxxxx x fyzické xxxxx porovnávají x xxxxx základního registru xxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx registru xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx s xxxxx agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Změna xxxxx, xxxxxxxxx jmen, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx nemá trvalý xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx x katastru xxxxxx xxxx vlastník xxxx xxxx xxxxxxxxx, se x katastru xxxxxxx xxxxx odstavce 1. Xxxxx xxxxx nelze xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx se xxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, provede xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx práv obsahující xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx oprávněném, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, potvrzení x xxxxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx unie na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx, která xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx provede x xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx názvu, identifikačního xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx vedena xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx oprávněný, se xxxxxxxx xx katastru

a) xxxxxxxxx xx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx x orgánů xxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx vyhotovené xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vedeným x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx vyplývá, xx xxx o xxxxx osobu.

(5) X xxxxxxx xxxx, poplatku xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxx xx xxxxxxx x katastru xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxx změna xxxxx x

x) xxxxx na xxxxxxx xxxxx zakladatelské xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, a

b) adrese xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx v xxxxxxxx vedena xxxx xxxxxxxx nebo jiný xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx provede xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Za xxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx osoba xxxxx xxxxx x xxxxxx xx vklad xxxx xxxxxxxxxxx.

§41

Změny xxxxx o xxxx podrobného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Body xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxx i xxx návrhu. Zápis xxxx xxxxxxxxxx polohového xxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxx dokumentace x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx přemístění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx a xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxx 1 : 5&xxxx;000 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx z xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx bodu, xxxxxxxxxxxx náčrtu, xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx zapisuje xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx katastrální xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 x 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "odborně xxxxxxxxx xxxxx").

§42

Xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxxx xx xxxxx

x) název xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx rozhodnutí Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx území,

b) xxxxx xxxxxxx toku x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx obce; xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx porovnávají xx xxxxxxxxxxxxxxxx geografickým xxxxxxxxxxx.

Xxx 4

§43

Revize katastru

(1) Xxxxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx zaznamenává xxxxxxxx xxx revizi katastru.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx katastrální úřad xxxxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx jejím xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx bude xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účast xxxxxxxxx, xxxxxx xxx katastrální xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; jeho xxxxxxxxxxxx však xxxx xxxxxxxxx revize xx xxxxxxxx.

(4) Předmětem revize xxxxxxxx xxxx

x) hranice xxxxxxx,

x) xxxxxx budov x xxxxxxx xxx,

x) xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxx x způsob xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx úřad při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxx x xxxxxxx xxx další řízení x hlediska potřebnosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxx katastrálního území,

b) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) další xxxxx xxxxxxxxxx a

d) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx jména.

(6) Protokol x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x způsob xxxxxxxxx revize katastru, xxxx jméno, popřípadě xxxxx, příjmení x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx revize x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušnou xxxxxxxx xx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nesouladu x údajích xxxxxxxx. X případě, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, vyznačí xx do příloh xxxxxxxxx x výsledku xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx její xxxxxxxxxx. Xx-xx xx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxx §39 xxxx. x) katastrálního xxxxxx.

(8) X příloze xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx katastru xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx x katastru, xxxxxxxx že byl xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Vlastník, který xxxx revizi katastru xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xx písemně xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zjištěné xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xx včetně xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx uplynutí xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxx záznam xxx další řízení.

(9) Xxxxxxxxx x neodstraněných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 5

Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§44

(1) Xxxxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxx, do kterého xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x katastrálním xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx katastru, xxxxx vznikly xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x xx geometrické x polohové xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x budově xxxxxx xxxxx o její xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx, cenový údaj x xxxx xxx xxxxxx účely katastrální xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx výsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, x v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx omylem při xxxxxx katastrálního operátu x xx xxxxxxx xxxxxxxx zjišťování xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx předmětu xxxxxx x katastrální xxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx základě

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxxxx zpochybněna.

Podpisy xx xxxxxxxx prohlášení xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx písmene x), xx xxxxx prohlášení xxxxxxx potvrdil, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemků, xxxxxxx totožnost xxxxxxx, xxxx ním prohlášení xxxxxxxxx. X potvrzení x zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx totožnosti xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx x příjmení, datum xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx mimo území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx i xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx určení xxxxxxx xxxxxxx břemene x části xxxxxx xxxxxxxxx pozemku, xxxxx xxx rozsah vymezen xxxxxxxxxx mírami xx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxx výměry xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§45

(1) Jiné xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x §44, například xxxx x xxxx xxxxxxxxxx bodového xxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx za xxxxx; správný údaj xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx.

(2) Chyba x xxxxxx hranice xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx státní xxxxxxx, xx opraví xx xxxxxxxx dokumentárního xxxx xxxxxx hranice.

XXXXX II

ČINNOST PŘI XXXXXX KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU

Díl 1

Xxxxxx protokolu xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx operátu

§46

Katastrální xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

§47

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx operátu

(1) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx s předstihem xxxxxxx 6 měsíců xxxx, xxx-xx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx nejméně 2 xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obce xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx bude katastrální xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx této xxxx, Xxxxxxxx pozemkovému xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx rozsáhlý xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, pozemní xxxxxxxxxx xxxx lesy.

(2) Datum xxxxxxxx obnovy katastrálního xxxxxxx oznámí xxxxxxxxxxx xxxx obci xxxxxxx 30 xxx xxxxxx x zveřejní xx xx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx

§48

(1) Složení xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxx, xxxxxxxxx xxxxx místních xxxxxxxx x dalšími xxxxxxxxx orgány, například xxxxxxx ochrany zemědělského xxxxxxx xxxxx, orgánem xxxxxx správy lesů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx hranic xxxxxx xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x území, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x rovněž xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx obec, je-li xxxxxxxxx zjišťování hranice xxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx operátu. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obsahuje

a) xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) upozornění, xx k účasti xxx xxxxxxxxxx hranic xxxx vlastník xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx pozvaného xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zjišťování xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pověřených xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x zeměměřictví x

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x případných xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx hranice xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx do xxxxxxxxxx katastrálního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx operátu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx evidence, x

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx operát xxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nahlédnutí.

(3) Xxxxxxxxx xxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxx zváni xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx týden předem. Xxxx xxxxx xxxx xxxxx tak, aby xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx všech xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx proběhnout x jeden xxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§49

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx hranic, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx evidencí. Xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x k nim xxxxxxx nemovitostí xxxxxxxxxx xxxxx čísel xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Předmětem xxxxxxxxxx xxxxxx jsou

a) hranice xxxxxxx,

x) obvody xxxxx x xxxxxx vodních xxx,

x) hranice xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx prověřuje x další údaje, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx

x) xxxxx x vlastníku,

b) xxxx x způsob xxxxxxx pozemku,

c) xxx x xxxxxx využití xxxxxx,

x) popisné číslo xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) místní xxxxx a pomístní xxxxx.

§50

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx vyšetřuje xxxxxxxx xxxxxx hranice x terénu, xxxxx xx xxxxxxxxx s xxxxx zobrazením v xxxxxxxxxxx mapě xxxx x xxxx dřívější xxxxxxxxx evidence. Průběh xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx při xxxxxx katastrálního xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo v xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x hranici xx obvodu xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx body xxxxxxxxxx xxxxxxx označené xxxxxxx xxxxxxxx, jejíž xxxxxx v terénu xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x mapě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx, se x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx se tyto xxxx dočasně, například xxxxxxx xxxxxxxxx kolíkem. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx trvalým způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nemovitostí.

(3) X xxxxxx označené xxxxxxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx mapě xxxx xxxxxxxxx pozemků evidovaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx dřívější pozemkové xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx v xxxxxx xxxxxxxxxx hranic xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx poznamená x soupisu nemovitostí. Xxxx-xx xxxxxxxx chybné xxxxxxxxx hranice, vyznačí xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx zobrazená x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx poznamená v xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx x rozporu x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x možnosti určení xxxxxx hranice xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx se způsobem xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx přirozeném xxxx upraveném, xx x xxxxxx zjišťuje xx účasti xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxx, xx

x) na xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx zobrazen v xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx díla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx druhu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pozemku xxxxxxxxxx zobrazení x xxxxxxxxxxx xxxx, nebo

e) xxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x katastru,

a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx taková xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx sepíše x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx do dosavadního xxxxxxxxxxxxx operátu.

(7) Průběh xxxxxxx xxxxxxx věcného xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se doplní x xxxxx dosavadního xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx komunikací pevnou xxxxxxx.

§51

(1) Xxxxx hranice xxxxx pozemku, xxxxx x xxxxxx vznikla x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx posunů xxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, xx vyznačí x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx stavu x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxx, doložené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx vyznačí xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, x němž xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podpisem, xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x katastru. Xx-xx xx xxxxx, xxxxxx xx komise xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx podle §39 písm. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zjišťování xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podpisem x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx souhlas

a) x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zjištění x xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx vlastníka xxxxxx xxxxxxx vyjádřit,

b) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx hranice x xxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) s xxxxxx x xxxxxxxx hranic xxxxxxx xxxxxxxx a x předložení xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx změn x xxxxxxxx.

(4) Změny xxxxxxxxx x&xxxx;xx stanovené lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx do xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx x uvedením xxxxxxxxxxxx způsobu odstranění xxxxxxxxx.&xxxx;Xxxxxxxxx o nedoložených xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx, u xxxxxxx došlo v xxxxxxx ke xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx čitelný. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nemovitostí xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemků x předsedou komise. X xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx svůj důvod xxxxxxxxxx v soupisu xxxxxxxxxxx x připojením xxxxxxx a xxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, tato xxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx hranic sepíše xxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx

x) xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx, ve xxxxxx xxxx provedeno xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxx předsedy x xxxxxxx xxxxx komise,

c) xxxxxx vyhlášení xxxxxxxx xxxxxx katastrálního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) odkaz xx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx komise.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxx hranic x xxxxxxxxx jejich xxxxx, soupisy nemovitostí x seznam xxxxxxxx x xxxxxxxxxx názvů, xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx zjišťování xxxxxx, xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx vlastníků xxxxxxxx plnou xxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx souboru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx popisných xxxxxxxxx

§52

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx operátu xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx přečíslování xxxxxx.

(2) Xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx území. Při xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx průběžně x xxxxx číselné xxxx xxx xxxxxxxxx xx stavební x xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx potřeby lze xxxxxxxxxxx pouze xxxxx x číselných xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx území.

(3) X přečíslováním xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, kde se xxxxxxx xxxxxxx přečíslují x xxxxxxxxx sledu, x xxxx mimo xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxx xx sebe s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nemovitostí xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx srovnávací xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx parcel xxxxxxxxxxx x obnoveného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

§53

Xxxxxxxx soubor xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se vyhotoví xx podkladě

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx hranic,

b) výsledků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx bodovém xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx nového xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, budov, xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx polohopisu,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x katastru, xxxxx vyhovují x xxxxxxxx přesnosti x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyznačených x dosavadním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx obnovy katastrálního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx katastrální mapy x mapy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§54

Obnovený xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se vyhotoví xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x němž xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx hranic a xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx, vyplývající x xxxxxxxxxx souboru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 3

Obnova xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§55

(1) Oznámení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací (xxxx xxx "obnova xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx přepracováním") xx xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx obci x xxxxxxx x xxxx zveřejnění.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx operátu xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx revize xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxx xxxxx §43 odst. 5,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx geodetických xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx,

x) porovnání xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x souborem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx katastrálního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lze přečíslovat xxxxxxx, xxxxx jejich xxxxxxxxx je nepřehledné xxxx xx poddělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx čísel xxxxxx příliš xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx parcel se xxxxxxxxxxx ve srovnávacím xxxxxxxxx xxxxxx dosavadního xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výměry x xxxxxxx, xx nejsou xxxxxxxxxx mezní xxxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx určené ze xxxxxxxxx lomových bodů x obnoveném xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxx katastrálního xxxxxxx xx podkladě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

§56

(1) Xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xx 30 xxx xx obdržení xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx se x xxxxxxxxxxxx území xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx katastrální xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vlastních xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x zváni x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx bez zbytečné xxxx xx času xxxx xxxxxxxxx.

(3) Upřesněný xxxxx pozemkových xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xx x xxxxxxxx zapíše xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxx jejich malý xxxxxx xxxxxx), vyhotoví xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úprav x katastrálním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx zeměměřických xxxxxxxx2) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx Státnímu pozemkovému xxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x výsledkům xxxxxx xxxxxxxx.

§57

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxx katastrálního operátu xx podkladě výsledků xxxxxxxxxxx xxxxx jsou

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práv, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx věcného xxxxxxx x xxxxxxx pozemkům xxxx pravomocné xxxxxxxxxx x určení hranic xxxxxxx,

x) protokoly o xxxxxxxxxx xxxxxxx obvodu xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx pozemků, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pozemkovými xxxxxxxx, xxx xxxx x nich třeba xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx pozemky"), xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) geometrické xxxxx x záznamy xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx pozemkových úprav,

d) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zprávy xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx s výčtem xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) dokumentace x xxxxxxx nebo xxxxxxxx podrobného polohového xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx pozemků x dalších xxxxx xxxxxxxxxx katastrální xxxx, xxxxx obsahuje

1. měřické xxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx podrobného xxxxxx,

4. xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "protokol o xxxxxxxxx"),

5. xxxxxxxxxx sestavení xxxxxx s porovnáním xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx katastrálního xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x to podle xxxxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx souřadnic pomocných x xxxxxxxxxx bodů x xxxxxxx týkajícím xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx věcného břemene x části xxxxxxx, xxxx-xx jeho rozsah xxxxxxx ve výsledcích xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxx mapa xx xxxxxxxx xxxxxxx 1 : 1&xxxx;000 x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx vymezení xxxxxxx xxxxxxx břemene x části xxxxxxx; xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx"),

x) podklady xxxx xxxxxxx pro

1. vydání xxxxxxxxxx x schválení xxxxx hranic xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Výsledky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 musí xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx předány xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxx xxxx 30 dnů před xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxx přechodu xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Je-li xx pro vedení xxxxxxxx účelné, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx katastrální xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podkladů xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx pozemků x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí o xxxxxx xxxx přechodu xxxxxxxxxxxx práv, popřípadě x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx břemene x řešeným xxxxxxxx.

Xxx 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§58

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je katastrálním xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx operát xx xxxxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx operátem.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxx území xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx operátu vlastníky xxxxxxxxxx pozemků, xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx pobyt xxxx xxxxx, xxxxxxxx oznámením.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXXX VÝSLEDKŮ XXXXXXXX PŘI SPRÁVĚ X OBNOVĚ XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX

§59

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x měření pro xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx geodetických xxxxxxxxx, xxxxxx seznamu xxxxxxxx x pomístního xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x měření xxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx seznamu místního x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx"), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx

x) správě xxxxxxxxxx polohového bodového xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro katastr,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x pomístních jmen, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Dokumentace xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx zejména

a) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pole,

b) xxxxxxxxxx xxxxx x bodech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bodového xxxx,

x) záznamy měření x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx,

x) seznamy xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx zprávy o xxxxxxx nebo revizi xxxx podrobného polohového xxxxxxxx pole x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx x přesnosti xxxxxx nově zřízených xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, oznámení xxxxx x xxxx na xxxxxx,

x) xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxx

x) doklady xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) doklady x xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxx xxxxxxxx,

x) záznamy xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x neměřické xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx formátu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) doklady z xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx proti obsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx operátu.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx názvů x pomístních xxxx xx zmenšenině xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx katastrálního xxxxx,

x) xxxxxxx x změnách x o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pomístních xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§60

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x takové xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§61

Dokumentace xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vedení souboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx z xxxxxx x xxxxxxxx vkladu xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jiných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx x záznamech, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx hranice katastrálního xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx náklad vlastníka x k evidenci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x výsledcích xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x záznamech xxx xxxxx xxxxxx, protokol x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx katastru, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plánu, protokol x poskytování údajů x xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx operátu x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx úprav xxxxxxxxxxxx xx správou xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx zakládání právních xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x evidenci nemovitostí x xxxxx související xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx jsou xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx dokumentovány x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx nemovitostí.

ČÁST XXXX

XXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX

§62

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, xx xx, xxx xxxxxxxx náleží xxxxxx v xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx podpisu x oprávnění jednat xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zřízení zástavního xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sjednaných ve xxxxxxxx zástavního xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kdy tato xxxxxxxx vyžaduje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§63

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xx prokázanou, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vlastnoručního xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzor x xxxxxx xxxxxxxx podpisem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x oprávnění xxxx xxxxx xxxxxx xx právnickou osobu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx, nebo

c) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo x kopii xxxxxx xxxxxxxxx podpisu.

(2) X xxxxxxx, xx pravost xxxxxxxxxxxxxx podpisu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx způsobů, xxxx xx navrhovatel xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx předložením xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§64

Ověření pravosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx elektronického xxxxxxx, kterým je xxxxxxxxx písemnost, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby, xx xxxxxxxxxx, jestliže

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx podepsána, xxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx, xxxxx umožňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby3), xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx je projevem xxxx xxxx, a xxxxxxxxx, xx je xxxxxxxxx kvalifikovaného xxxxxxxxxxx, xx kterém xx xxxxxxx xxxxxxxx elektronický xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pravost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx písemnost, xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx elektronických xxxxxxx obsaženým x xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxx svého xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, odpovídají xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx její zaměstnanec xxxx podepisující xxxxx, x xxxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx osobu, xxxxx xxxx skutečnost nevyplývá xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xx založen xxxxxxxxxxxx xxxxxx, kterým xxxx písemnost v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx byl x xxxx písemnosti xxxxxxxx, xx shodují x údaji uvedenými x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) kvalifikovaný xxxxxxxxxx, xx němž xx založen elektronický xxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx podepsána a xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx připojen, xxxxxxxx jméno, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx x xxx, xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx vydání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byla xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a do xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx platnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx skutečnost nezměnila, xxxx

x) podepisující xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx nevyplývá xx xxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx považován xx xxxxx xxxxx odstavce 1.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 2.

XXXX XXXXX

XXXXXXX X XXXXX TECHNICKÉ XXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXX

§65

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx určené x zápisu xxxx xx xxxxxxxx jsou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x zápisu, xxxxx

x) jsou xx xxxxxxx Xxxxxxxx Document Xxxxxx (PDF) xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Format xxx the Xxxx-xxxx Xxxxxxxxx (XXX/X),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podpis xx xxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) x elektronickému podpisu xx připojen xxxxxxxxxx, xx kterém xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx použije x na písemnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx elektronickou xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx razítkem.

ČÁST SEDMÁ

NĚKTERÉ XXXXXXX XXX XXXXX XX XXXXXXXX

XXXXX I

NĚKTERÉ XXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXX

§66

(1) X xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zápisu do xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, ale nestanoví xxxxxxx, na xxxxxx xxxxxxx se tato xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx,&xxxx;xxx xxxxxxx, která xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx změně xxxxxxx, xxxxxxxx pro tuto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx zápis xx xxxxxxxx xx základě

a) xxxxxxxxxxx prohlášení x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx práva učiněného xxxxxx, xxxxx právo xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx, a xxxxxx, jejíž xxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx"), xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx osobou, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx dosud x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx"),

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx zániku xxxxx, x jejíž xxxxxxxx xx xxxxxxx právo xxxxx x katastru xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx"),

x) potvrzení x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "potvrzení xxxxxx xxxxxxx moci").

Obdobně xx xxxxxxxxx při xxxxxx existence xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx katastru.

(2) V xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx

x) označení osob, xxxxx xxxx souhlasné xxxxxxxxxx, x xx

1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, nemá-li xxxxxx pobyt na xxxxx České xxxxxxxxx, x xxxxx číslo xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, nebo

2. xxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx práva, xxxxxxxxx xxxx, jehož xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaji xxxxx katastrálního zákona,

d) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, popřípadě xx xxxxxxx nebo zaniklo,

e) xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxxx ke xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxx xxxxx,

x) uvedeno, xx práva x xxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx x zániku xxxxx xxxx xxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx právo xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x),

x) xxxxxxxx nemovitostí xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx práva, xxxxx xxxxx potvrzení zaniklo xxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx kterého k xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx došlo, x

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx vedly x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx.

(4) V xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx být

a) označení xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a které xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, údaji xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) označení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) označení práva, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx práva xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx být

a) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx potvrzení xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, údaji xxxxx odstavce 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona,

d) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx podle xxxxxxxxx vzniklo, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xx ustanovení xxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx práva xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx, změně xxxx xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx vznik, xxxxx xxxx zánik práva, xx kterému xxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x).

(7) X xxxxxxxxx, xxx zákon xxxxxxx, že právo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, mění se xxxx zaniká xx xxxxxxx určité xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xx katastru xxxxx se xxxxxxxxx, x xxxxxxx stanoví xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx do xxxxxxxx, xxxx listinu, xxxxx tuto xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xx jejímž xxxxxxx x xxxxxx změně xxxxxxx, přičemž xxx xxxx listinu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xx katastru, xxx xxxx listinu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxx xx předpokladu, že xx xxxxxx listina xxxxxxxxxxx, xxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx právní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

§67

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx x jiná xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xx zapíší xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx x přípravného xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxx obec. Xxxxxx-xx dosaženo xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxxx právo x xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx na základě xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx potvrzení x xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx x nové xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx jiná osoba.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x případě

a) xxxx xxxx převodu jmění xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx výpisu z xxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxx, x projektu xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §66 xxxx. 4 xxxx. x) a x), xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x náležitostmi xxxxx §66 odst. 4 xxxx. x), b), x), d) a x),

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo formou xxxxxxxxx na základě xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx věcného xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx družstva se xxxxxx x xxxxxxx

x) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx na společníka xx základě xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx došlo, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §66 odst. 4 xxxx. c) x x), xxxx prohlášení xxxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 4 xxxx. x), x), x), x) x f),

b) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxx §66 xxxx. 4 xxxx. c) a x), nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společností xxxx xxxxxxxx,

x) rozdělení xxxxxx odštěpení na xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx k xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §66 xxxx. 4 xxxx. x) x x), xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx družstva a xxxxxxxxxxxxx společností xxxx xxxxxxxx.

(5) Vzniklo-li zástavní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx do Xxxxxxxxx zástav, zapíše xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x dokončené xxxxxx xx základě xxxxxx z Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxx podle §66 xxxx. 2 písm. x) až d), xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §66 xxxx. 1 xxxx. a) doloženého xxxxxxx z Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx zástavní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu, ke xxxxxxx xxxxxxxxxx náleží, xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxx-xx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxxx, promlčení, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vlastnického xxxx jiného xxxxxxx xxxxx, obnoví katastrální xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx

x) pravomocného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxx, zrušeno, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx zápisu, xxxx xxxxxxxxx orgánu veřejné xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vlastnického xxxx jiného xxxxxxx xxxxx obnoví xxxxxxxxxxx xxxx i xxxx xxxxxxxxxxxx zápisy poznámek.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx §65 xxxx. 9 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pohlíží xxxx na xxxxxxxxx, xx zapíše na xxxxxxx xxxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx práva, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §66 odst. 4 písm. a) x x) až x), známé údaje x xxxxx, x xxxxx prospěch je xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dosud zapsáno, x prohlášení o xxx, xx xxxxxxxx xxxxx §65 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x že xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx jiného právního xxxxxxxx má za xx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(8) Vlastnické xxxxx xxx lepšího xxxxx v xxxxxxx, xxx xxxx uplatněno xxxxx xxx přednost xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx práva xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x lepším xxxxxx xxxx kupujícím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výhrady práva xxxxxxx kupce, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dát xxxxxxxx xxxxxxx kupci, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

§68

(1) Xxxxx společného xxxxx manželů a xxxxx podílového xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xx xxxxxxxx 3 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx bez vypořádání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx dohody o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zapíše i xx základě prohlášení xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx souhlasnému xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx pravomocným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx manželství x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx manželství xxxxxx xxxxxx žaloba xx xxxxxx vypořádání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx společného xxxxx xxxxxxx. Tyto skutečnosti xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx pozůstalosti, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx zemřelého xxxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxxxxx usnesení x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vedené xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx x rámci xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx bývalých xxxxxxx zjištěn x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §66 odst. 2 xxxx. x) xx f).

(2) V xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx zaniklého xxxxxxxxxx xxxxx manželů má xxxxx §269 xxxx. 2 insolvenčního xxxxxx xxxxx poté, xx xxx xxx do xxxxxxxx xxxxxxxx zápis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx dohoda o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx společného xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x potvrzením xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §269 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlášení.

§69

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, ke xxxxx došlo x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Vznik, xxxxx, zánik nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, podzástavního xxxxx, předkupního xxxxx, xxxxx xxxxxx koupě, xxxxx xxxxxxxx prodeje, xxxxxxx vlastnického xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx kupce, xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx břemene x xxxxxx xx nemovité xxxx x přídatném xxxxxxxxxxxxxxxx zapíše xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx věc v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx zástavního xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx, xx xxxxx bylo xxxxx xxxxxxx budoucí xxxxxxxx právo, zapíše xxxxxxxxxxx úřad x xxxxxx zástavního xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx spolu xx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zástavního věřitele x xxxxxxxxxxxx obdobnými xxxxxxxxxx o vzniku xxxxx.

(4) Změnu xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx, ke xxxxx xxxxx převodem nemovitosti x xxxxxxxxx výměnkáře xx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx úřad x xxxxxx výměnkáře xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx osobu nebo x xxxxxxx xx xxxxxxx prohlášení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx obdobnými xxxxxxxxxx o vzniku xxxxx.

(5) Není-li x xxxxxxx jednání, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x rozdělení pozemku, x jehož xxxxxxx xxxxxx nemovitost x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx x přídatném xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx katastrální xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx poměru výměr xxxxxx vzniklých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, kdy x rozdělení xxxxxxx, x jehož xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx spoluvlastnictví, došlo x jiného xxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx v xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx4), xxxxx prokazuje xxxxxxxxxxx xxxxxx nástupnictví, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx neumožňuje xxxxxx xxx státu, ve xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx katastrální xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx listiny x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle §66 xxxx. 4 xxxx. a) xx x) a f).

§70

(1) Xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxx xxxxxx práva xx základě xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §66 odst. 3 xxxx. a) xx x) a f) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx nebo potvrzením xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxx tuto skutečnost xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx na dobu xxxxxxxxx právnické osoby, xxxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prohlášení x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx podle §66 xxxx. 3 xxxx. x) až x) x x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zanikla, pokud xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x základním xxxxxxxx právnických xxxx, xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Je-li xxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve sbírce xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxx tohoto xxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemovitosti, xx xxxxx xxxxxxx x katastru zaniklo xxxxxxxxx času, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx potvrzení x xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx výhrady xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx katastrální xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo kupujícího xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zřízena, nebo x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §66 odst. 1 xxxx. x).

(5) Xxxxxxx-xx právo xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, a xxxxx-xx xx právu stavby xxxxx právo xxx xxxxx xxxxx, lze xxxxx xxxxxx vymazat xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x důsledku xxxxxx všech nemovitostí, x jejichž xxxxxxx xxx x přídatném xxxxxxxxxxxxxxxx slouží, toutéž xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx společně xx xxxxxxx vlastnického xxxxx, xxxxxx dojde x xxxxxx xxxxxxxxxx, a xx bez xxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x dalších věcných xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce x xxxxxxxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 3. Xx xxxxx xxxxxxx práv xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx přiměřeně.

(8) Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx obdobných věcných xxxx, jejichž xxxxx xxx do xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, zemských xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx s údaji xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, provede xxxxxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníka x xxx, xx xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx obdobnými potvrzení x zániku xxxxx.

§70a

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, kterou xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxx je zajištěna xxxxxxxxx právem xxxxxxxx x xxxxxxxx. Nejsou-li x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx všechny xxxxx xxxxxxxx xxx zápis xxxxxxxxxxxxx práva, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx doložené souhlasným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx věřitele x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že byly xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx podzástavního práva xxxxxxxxxxx x §1390 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §66 odst. 2.

(2) Xxxxxxxxxxx právo xx xxxxxx spolu s xxxxxxx xxxxxxxxxx práva, xxxxxx je zajištěna xxxxxxxxxx, xxxxxx zastavením xxxxxxxxxxx xxxxx vzniklo, x bez xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx právo xxxxxxx x katastru, xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx k xxxx výmazu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx podzástavního práva, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx věřitele xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxx na xxxxxxx potvrzení podzástavního xxxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 písm. x).

(4) Výmaz xxxxxxxxxx xxxxx provede katastrální xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, x náležitostmi xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx věřitelem xxxxxxxxx osoba x xxxxxxxx 10 xxx xx zániku této xxxxx xx jejím xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx osoby xx xxxxx zrušení bez xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx rozvrhového xxxxxxxx xxxx zrušením xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx je zcela xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxxx x u xxxxxxx xxxxxxx xxxx x věci xxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx posudku xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zástavcem xxxx xxxxxxxxx dlužníkem, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x okamžiku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhu,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx věřitele xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xx zástavu xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §1364 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §123 zákona x xxxxxxxxxxxxxxx úvěru x zástavnímu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a

d) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx ponecháním xx zástavy xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxx, xxxxx xxxx určena xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx zajišťujícím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx zástavní xxxxxxx xxxx zástavu xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx ponechává,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx věřitele, že x ujednání xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xx splatnosti zajištěného xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xx uplynutí lhůty xxxxx §1364 xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxx prokazujících, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x okamžiku xxxxxxxx dohody xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx středního xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx podnikatelem.

§70a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 346/2022 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2023

HLAVA XX

XXXXXXX XXXXXXX XXX ZÁPIS ZÁZNAMEM

§71

Pokud x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx nestanoví, jaká xxxxxxx dokládá xxxxxxxxxxx xxxxx, použije xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §66.

HLAVA III

NĚKTERÉ XXXXXXX XXX ZÁPIS XXXXXXXXX

§72

(1) Xxxxxxxx x dočasné xxxxxx xxxxxxx práva x xxxxxxx zajišťovacího xxxxxxx práva se xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxx hospodaření a xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxx podpory x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx poskytl.

(3) Poznámka x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx jinou xxxxx xx zapíše xx xxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx vlastnického xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vlastnického xxxxx xxxx věcného xxxxx x xxxx xxxx, xxxxx byl xxxxxxxxxxx převod xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx,

x) smlouvy, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx podmínkou xxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx dosud xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx nenastal,

a souhlasu xxxxxxxxx x xxxxxx; xxxxxxx může xxx xxxxxx xx smlouvě, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x zápis xxxxxxxx xx strany vlastníka.

(4) Xxxxxxxx o xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx zapíše xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníka xxxxxx x xxxxxxxxx nemovitosti, xx které je xxxxx zabudován, xxxxx xxxxxxxx:

x) označení xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx osoby, xxxxx si xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, zda xxx xxxxx k xxxxxxxx podání žádosti xxx x nemovitostí xxxxxx, xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx nemovitosti, nebo xxxxxxx, a

g) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx.

Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx věcným právem, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx výhrady xxxxxxxx, xxxx xxx žádost x zápis xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nevznáší xxxxx, xxxxx byl xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx již x xxxxxxxxxxx spojen nebo xxxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx x vlastníkovi upevněného xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxx xxxxxxxx nemovitosti, xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx vlastnického práva xx xxxxxx. Xxxxxx-xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stroje x nového vlastníka xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 2.

(6) Xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pozemku, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlastníkem xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx, že xx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx nemovitostí a xxxxx vznikla xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2013, nebo xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx vzniklého xxxxxxxxxxxx xx 31. prosince 2013 xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zřídit stavbu xx pozemku jiného xxxxxxxxx uzavřené xx 31. prosince 2013 xxxx xx jedná x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx součástí xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx základě xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx právního xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx nájmu xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxx xx umožnit xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, že na xxx xx xxxx xxxx zřízena xxxxxx, xxxxx z xxxx xxxxxxxxx údaje xxxxx xxxx první.

§73

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx své xxxxx, x xxx, xx xxxxxx práva xx xxxx xxxxxxxxxxxx, x náležitostmi xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zániku xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx své xxxxx, x to bez xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxx při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podpory x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx poznámky o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Poznámka x xxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxx xxxxx se vymaže xx xxxxxxx doručeného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práv, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pozemkům.

(4) Xxxxxxxx o podání xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prodejem xxxxxxxxxxx nebo správou xxxxxxxxxxx xx vymaže xxxxx xx zápisem xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Poznámka xxxxxxxxxxx x nařízení xxxxxxxxxx jednání xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx poznámky x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx jednání xxxxxxxx, xxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx příkazu, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednání xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx dne, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx jednání xxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx všechny poznámky x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx provedením xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx návrhu.

(6) Xxxxxxxx x xxxxxxx návrhu xx nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x podaném xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zástavního xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxx xxxxxx. Xxxxxxxx x podaném xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zástavního práva xx xxxxxx xxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxx xxxxxxxx podpisem.

(7) Poznámky x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx rovněž xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x účinky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Poznámky o xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí x x exekučním xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyvlastnitele nebo x později na xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx spočívá x odnětí vlastnického xxxxx k xxxxxxx xxxx xx xxxxxx.

(9) Xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx o zahájení xxxxxxx xxxxxx katastrální xxxx xxxxxxx další xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Poznámka x přednostním xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx jinou xxxxx xx xxxxxx

x) xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx přednosti xxxx xxxxxxx,

x) xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx doložené xxxxxxxxxx oprávněného, xx xx xxxxxxx roku xxxxxxx žalobu xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx práva,

c) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx potvrzením xxxxx písmena b), xxxxx xxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 15 xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx zápisu xxxx xxx xxx, kdy xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, podal xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx zřízení xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx soudním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx zřízení věcného xxxxx, xxxxx od xxxxxx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uplynulo xxxx xxx 1 xxx,

x) na xxxxxxx xxxxxxx vlastníka xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxxxxx x výhradě xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, pro xxxxx xxxx přednostní xxxxxx xxxxxxxxx.

(12) Poznámka x výhradě, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx upevněné zařízení xxxx součástí xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx na xxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx převod nebo xxxxxxx vlastnického xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx již xxxxxxxxxx.

(13) Poznámka o xxxxxxx xxxxxxxxxx zástavním xxxxxx xx výhodnějším xxxxxx xxxx xxxx x poznámka x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx jehož xxxxxx xxxx tyto závazky xxxxxxx. Xxxx-xx xxx xxxxxxx závazku určeno xxxxxxxxx zástavní právo xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx zajistit xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx práva, xxx xx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx práva xxxx x xxxxx x xxx vymazat poznámku xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 3 písm. x) xx x) x x).

(14) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx žalobce, xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx pravomocného rozhodnutí xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xx žalobě x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vyhověno.

XXXX OSMÁ

ZEMĚMĚŘICKÉ XXXXXXXX XXX ÚČELY KATASTRU

§74

Převzetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx účely xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zejména xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx podrobného xxxxxxxxxx bodového pole,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx a

e) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x podrobného xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx operátu.

(2) Výsledky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činností xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) xx vyhotovují xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx převzetí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činností xxx xxxxx xxxxxxxx neobsahuje xxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxxxx zeměměřických činností

1. xx ověřen xxxxxxxxxxxx x rozsahu xxxx xxxxxxxxx,

2. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxx z xxxxx katastru,

4. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezní xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxx jsou označeny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx čísly.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxxx vadu xx výsledku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx jeho xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vyznačí xxxx xxxxxxxx i xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx zeměměřických xxxxxxxx xxxxxxxx vady, xxx xxxxx ho nelze xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx tomu, xxx jej xxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxx výsledku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx požadovat xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx požadavku xx xxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

§75

Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx měření xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx zeměměřických xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx x prostřednictvím xxxxxxxxxx sítě permanentních xxxxxx. Podrobné xxxxxx xx xxxxxxx xx x terénu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx-xx xx vzhledem x napojení xxxxx xx xxxxxxxxx stav xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x vhodnější.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx přesnosti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx souřadnic podrobných xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x bodu 13 přílohy x této xxxxxxxx.

(3) Podle potřeby xxxxxxxxx x navázání xxxxxxxxxx změny na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x ohledem xx její rozsah xx dostatečný xxxxx xxxxxxxxxx bodů v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx body").

(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxx xxxxxxxx xx středem x xxxxxxxx xxxxxxxx navzájem xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx je xxxxx třem čtvrtinám xxxxx takové xxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx x okolí xxxxx, xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx původní xxxxxx xxxx xx hranicích xxxxxxxxxxxxx území nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx jsou-li xx xxxxx 3 nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx body xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx na jiných xxxxxxxx předmětech xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, lze-li xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx původní poloha xxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxxx xxx xxx použít x xxxx xxxxxx 3 nebo xxxx xxxxxxx, trvalým způsobem xxxxxxxxxx, jehož xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxx lze identický xxx xxxxxxxx průsečíkem xxxxxxxx 2 identických xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, která je x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx linií xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x terénu zřetelná x xxxxxx. Průsečík xxxx být zajištěn xxxxxxx jednou kontrolní xxxxx. Xx-xx více xxxxxxxxxxxx identických xxxx, xxxx xx přednostně xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx změně.

(7) Xx-xx xxxxx změnu xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, připojí se xxxxxx xx identické xxxx způsobem xxxxx xxxxxxxx 1, nebo xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ztotožní x xxxxxxxxxxxx obsahem xxxxxxxxxxx xxxx a xxxx xx xxxxx navazuje xx xxxxxxxxxxx obsah xxxxx ztotožněných xxx.

§76

Xxxxxxxxxxx x zřízení, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bodového xxxx obsahuje

a) xxxxxxxxxx xxxxxx x protokolem, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx měření, xxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x přehledný xxxxx x

x) doklad x oznámení nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pole xxxxxxx xxx 12 přílohy k xxxx xxxxxxxx.

§77

Xxxxxx xxxxxxxxxx měření xxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx změn

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx podkladem xxx provedení xxxxx x souboru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx informací,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činností xxx vytyčení xxxxxxx xxxxxxx,

x) je xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx informací, xxxxx xxxx spojeny x xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx podrobného xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx zaměření více xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx změn xxxxxx xxxx podklad xxx vyhotovení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plánů pro xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx bod 16 přílohy x xxxx xxxxxxxx.

§78

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx zápis xxxxx údajů xxxxxxxx, xxxxx xxxx spojena x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx záznamu xx xxxx příslušnými ustanoveními xxx záznam xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plánů

§79

Účel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx plán xx xxxxxxxxxx xxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx území,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) změnu xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx změnu xxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, x vodního xxxx,

x) určení xxxxxx xxxxxxx xxx pozemkových xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx souboru xxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x polohového xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) upřesnění xxxx xxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pozemků,

j) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) vymezení rozsahu xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx pozemku.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx ke xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx je podkladem xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx geodetických xxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxx část xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx-xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx nový xxxxxxx, xx přípustné xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx malé xxxxxxx, xxxxx z xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx plán xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx všech spolu xxxxxxxxxxxxx změn.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx měření xxxxxxxxxx xx geometrickém xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxx geometrický xxxx xxx xxxxx katastrální xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx hranice xxxxxxxxxxxxx území, xxxxxxxxx xxxx-xx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx dohodnuto xxxxx.

§80

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plánu

(1) Závazným xxxxxxxxx pro vyhotovení xxxxxxxxxxxxx plánu xxxx xxxxx xxxxxxx geodetických xxxxxxxxx a souboru xxxxxxxxx informací.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x měřické xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§81

Xxxxxxxxxxx činnosti v xxxxxx

(1) Zeměměřické xxxxxxxx x xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx tak, xxx

x) při xxxxxxx xxxxxxxxxxxx metod xxxxxxxx xxxxx souřadnice xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxx zobrazen x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obsahem xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zpřesňovaných xxxxxxxxxxx xxxxxx pozemků xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolně xxxx xxx vlastnické xxxxxxx pozemků x xxxxxx xxxxxxx břemene x xxxxx pozemku xx xxxxxx pro xxxxx zaměření dočasným xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxx xx dosavadní xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterého xxxx hranice xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx číselně xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x vytyčování xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxx vychází x xxxx vloženého xx xxxxxxx xxxxx dosavadní xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx označeny xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx tato xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxx xxxx číselně xxxxxxxxx, vyhotovitel xxxxxxxxxxxxx xxxxx ověří xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx nemovitostí. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx v mezích xxxxxxxxx dosavadnímu geometrickému x xxxxxxxxxx určení, xxxxxxx průběh xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx prokazatelně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemku x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx trvalého xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx 15 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx identické. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx označí dočasným xxxxxxxx.

(4) Xxx měření xx xxxxx, xxx xx x terénu xxxxxxxxx poloha xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx určením xxxxxx xxxxxxxx polohy xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměřením xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx 2 xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx od bodů xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x porovnáním xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x dokumentovaných výsledcích xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx v katastrální xxxx. Body polohového xxxxxxxx pole xx xxxxx ověřit podle xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xx-xx jejich xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x terénu.

(6) Xx-xx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxxx celého xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

(7) Xx xxxxxxxxx vlastnické xxxxxxx xxxxxxx změnou xx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx body xxxxxx xxxxxxx xx sousední xxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xx průběh xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx změny x xxxxxxxxx xxxxxxx bodem xxxxxx. Pokud sousední xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx možné zaměřit xxxxxxxxx proto, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx vzdálený x xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx dosavadní xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx zřetelný, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zřetelné xxxxx xxxxxxx. V případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x okolí xxxxx se vytyčí xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx jejich xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx mezilehlé xxxx xxxxxxxxx hranice. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrolních xxxx xxx účely měření xxx xxxxxxx bez xxxxxx vlastníků dotčených xxxxxxx, není xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x není jím xxxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx nemovitostí.

(8) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx určí a xxxxx pomocí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§82

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx v S-JTSK x bodů geometrického xxxxxxx, x údajů xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx výsledků xxxxxxx a měření xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xx uvádějí x xxxxxxx na 2 xxxxxxxxx xxxxx. Vypočtené xxxxxxxxxx bodů xx xxxxxxxxxxxx tak, xx xx-xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx neuváděném xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 5 xxxx větší, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx přednost xxxxxxx xxxxxx xxxxxx označenému xxxxxx xxxxx, přitom xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx 1 xx xxxxxxxxx. Pro xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x souřadnic. Xx-xx výměra xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 0,50 m2, xxxxxxxxxx xx xx 1 x2. V xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx výměra xxxx xxxxx x x2 na 2 xxxxxxxxx místa.

(3) Xxxxxx x kritéria určení xxxxx jsou xxxxxxx x xxxx 14 přílohy x xxxx xxxxxxxx.

§83

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plánu

(1) K xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podrobného xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx parcelní čísla xxxxxx parcel x xxxxx bodů podrobného xxxxxxxxxx xxxxxxxx pole, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rozsahu podklady xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx dat, x xxxxx xxxxx xxxxx, xx formě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) V xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx katastrální xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilost xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

§84

Xxxxx x náležitosti xxxxxxxxxxxxx plánu

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x zeměměřictví.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx změnou x xx xxxxx x xx tyto části:

a) xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) seznam xxxxxxxxx,

x) xxxxx údajů x bonitovaných xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx mapy, xxxxx je xxxxxxx x znázornění změny. X xxxxxxxxx, xxx xxxxxx práv k xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx podkladech než xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kresbou xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx souboru popisných xxxxxxxxx x změnou xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x nově xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx stejného xxxxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx číslech, xxxxxxx listů xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx parcel podle xxxxxxxx právních xxxxxx, xxxxx budou podkladem xxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx souřadnic xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx zpřesněné xxxxxxx, xxxxxx budovy xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx navazujících xxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Výkaz xxxxx x xxxxxxxxxxxx půdně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx katastru, xxxxxxxxx podle zjednodušené xxxxxxxx, kód xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jednotky x xxxxxx dílu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx.

(7) V xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx podnět x xxxxxxxxxxx opravě xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx.

(8) Xx-xx xxx podle geometrického xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx kromě xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx souhlasného xxxxxxxxxx x shodě na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(9) X geometrickém xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vlastníky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a polohové xxxxxx rozsahu věcného xxxxxxx k části xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx mapě, xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

§85

Potvrzení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxxxx geometrického plánu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu x očíslováním xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plánu") žádá xxxx ověřovatel x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Úřadem. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx první xx xxxxxx považuje, doručí-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx jeho xxxxxxxxx katastrálnímu úřadu xxxxxxxxxxxxxxx x tomu xxxxxx webové služby.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx katastrální xxxx potvrdí, xxxxx x xxx nebyla xxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xx-xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx záznamu xxxxxxxxxx měření xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pověřený zaměstnanec xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx podepíše xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx certifikátu vydaném xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro katastrální xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Podpis xx xxxxxxx takovým xxxxxxxx, xxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x potvrzení xxxxxxxxxxxxx plánu. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xx opatří xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx v dosavadních xxxxxxx katastru, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx s xxxxxxxx xxxxxxx podrobného xxxxxx xxxx oprávněnost xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se zahájí xxxxxx o xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx, že xx xxxxx x dosavadních xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx plán xx xx provedení opravy xxxxxxx.

(5) X geometrického xxxxx pro vymezení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x části xxxxxxx, xxxxx má xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx věcného břemene x xxxxx xxxxxxx, xx potvrzení xxxxxxx x očíslováním xxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxx vznikající parcely, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx uspořádání xxxxxxx.

§86

Nepotvrzení xxxxxxxxxxxxx plánu

(1) Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plánu, x xxxxxxx byly zjištěny xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx skutečnost sdělí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx vadu xx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxx xx předložení xxxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx ke změnám xxxxx parcel x xxxxxxxx xxxxxx katastru.

(3) X případech, xxx xxxx xxxx způsobena xxxxxxxxxxx údaji xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxxxx nebylo xxxxx xxx xxxxxxxxxx geometrického xxxxx xxxxxxxxx, předloží xxxxxxxxxx opravený xxxxxxxxxxx xxxx x původní xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx hranic xxxxxxx

§87

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Základním xxxxxxxxx xxx vytyčení hranice xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x polohové xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx určení dáno xxx zobrazením hranic xxxxxxx x katastrální xxxx, ověří se xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx operát xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x je-li to xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx přesnosti xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx operátu xxxxxxxxxxxx xx identické body x xxxxx. K xxxxxx vytyčovacích xxxxx xx vždy využijí xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx výsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x údaje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx rozpor x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx vytyčení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx formátu xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, a pokud xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx vytyčením xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x hlediska xxxxxx xxxxxxxxx x možnosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bodů označených xxxxxxx způsobem, xxxxxx xxxxxxxx předmětů a xxxxxxxxxx přirozeného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx například xxxxxxxx xxxx xxxxx.

§88

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxx vytyčení xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx základ xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx geometricky x xxxxxxxx určena.

(2) Vytyčené xxxxxx body xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx trvalým xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x vytyčení hranice xxxxxxx xxxxxxxxx nesouhlas xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx na ústním xxxxxxx, s průběhem x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nejsou-li xxx xxxxxxxx. Správnost xxxxxxxx hranice xxxxxxx xx xxxxx kontrolním xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x X-XXXX, pokud xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx.

§89

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx x xxxxxxxxx hranicí xxxxxx odborně xxxxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "vytyčovatel") písemnou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx hranice xx být xxxxxxxx, xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx jeden xxxxxx xxx. Xxxxxxxx&xxxx;xx xxxxxx vlastníkům xxxxxxx x předstihem alespoň 7 xxx x xxxxxxxx datum, čas x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vytyčení, x xxxx

x) xxxxxxxxxx, xx

1. k xxxxxx xx xxxxxxxxxx vytyčené xxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zástupce,

2. xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x vytyčovatele,

3. v xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx písemně xxxxxxxx x vytyčovatele xx xxxxx 10 xxx xx xxxxx xxxxxxx,

4. xx-xx xxx xx xxxxxxxx zapsáno zpřesněné xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxx geometrický xxxx,

5. xxxxxxxx nepřítomnost pozvaného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx zástupce xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx překážku xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) oznámení x oprávnění xx xxxxxx xx xxxxxxx x

x) xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx sporné xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx má xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx provede xxxxxxxxxxx ústním xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx není xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§90

Dokumentace x xxxxxxxx xxxxxxx pozemků

(1) Dokumentaci x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tvoří xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx 30 xxx xx seznámení vlastníků x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dokumentace x vytyčení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vytyčení x xxxxxxxxxx dotčených xxxxxxx doručí xxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx doručit xx 90 xxx xx xxxxxxxxx vlastníků s xxxxxxxx vytyčené hranice xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x založení xx měřické dokumentace xxxx přílohu xxxxxxx xxxxxxxxxx měření xxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX OBCÍ X XXXXXX XXXXXXX TRVALÝM XXXXXXXX

§91

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx se označují xxxxxxx způsobem, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, znaky z xxxxxx nebo znaky xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 80 xx x 80 mm x 500 xx. Xxxxxxxxx je xxxxxx xxxx hraničního xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 20 až 40 xx, nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 10 až 40 xx, xxxxxxx 600 xx dlouhou. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx pozemků xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiným xxxxxxx kovovým předmětem xxxx xxxxxxxxx křížkem xx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx použít xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx alespoň 100 mm. Xxxxx x plastu xxxx xxxxxxx xxxxx podmínkám:

a) xxxxx má xxxxxxx xxxxxxx 80 mm x 80 mm x 50 mm,

b) xxxx xx x xxxxxxx trubky x xxxxxxx xxxxxxx

1. 30 xx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 3 xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 15 xx xxxx z xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx nejméně 50 xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 5 xx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx snadnému xxxxxxxx xxxxx,

2. 15 xx x xxxxxxxx stěny xxxxxxx 3 xx x opatřena xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 50 xx xx trubky,

c) celková xxxxx xxxxx xx xxxxxxx 500 xx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx pozemků xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx pozemku xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, například v xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxx s vlastníkem xxxxxxx způsob xxxxxxxx, xxxx xx hraniční xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Hranice xxxxxxx se xxxxxx xxx, aby x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx znaky x xxx xxxxxx xx xxxxxxx úsecích xxxxxxx xxxxxx vzdálenost xxxxx než 200 x.

(4) Xxxxxxx pozemků, xxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Je-li xxxxxxxxx xxxxxx nebo vytyčení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobem, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx body xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx navazující xx xxxxxxxx pozemku, mohou xxx xx xxxx xxxxxxxx označeny xxxxxxxx xxxxxxxx s tím, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx zajistí xxxxxx xxxxxxxx trvalým xxxxxxxx.

(7) Je-li xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx její xxxxxxxx xxxx před xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx.

§92

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxx se xxxxxxxx

x) x hlavních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x celkové xxxxx xxxxxxx 700 xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 160 mm x 160 xx x 100 xx xxxx xxxxxxxx značkou x xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, komunikací xxxx. xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, aby xxx xxxxxxx dělil xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx polovinu.

(2) Xxxx xxxxxx 3 nebo xxxx obcí xx xxxxxxxx kamenným xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 700 xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x rozměry xxxxxxx 160 xx x 160 xx x 100 xx.

(3) Hranice xxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), xx-xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§92x

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx přebírá xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x upozorněních xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxx xxxx xxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx. Xxxxxxx stanovené xxxxx vyhláškou xxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx použijí xxx xxxxx, xxxxx-xx xxxx xxxxx přebrat xxxxx xxxx xxxxx.

§92x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 346/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§93

(1) Katastrální xxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací pozemky xxxxx xxxxxxxxx zjednodušeným xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx doloženého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x z moci xxxxxx, je-li xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx katastru.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Při xxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx, určí xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x uvědomí x xxx vlastníka xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx větším xxxxxxx rozsahu, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx operátu k xxxxxxxxx nahlédnutí.

(3) Xx xxxxxxx geodetických informací xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx to xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx parcel. X xxxxxxx xxxxxxx dojde x xxxxxx zjednodušené xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx obnovou provedenou xx podkladě výsledků xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxx

x) xxxx přidělené xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx bývalého xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxx výměra xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx byla xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) přesnost xxxxxxxxx xxxxxx přídělových pozemků x grafickém xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx mapy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx body xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx pozemků xxx xxxxxx xxxxx v xxxxxx neexistují,

se xxxxxx xx souboru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§94

(1) Zobrazení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 1. březnem 2007 xx do xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx se do xxxxxxx popisných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx jejího xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx novým xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxxx xxxxx.

§95

(1) Xxxxxxxx, ve xxxxxxx vlivem xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx poddolováním nebo xxxxxxx, dochází v xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dodržení přesnosti xxxxxxxxxxx mapy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx Úřad xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx provede kontrola xxxxxxxxxx geometrického xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mapy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx provést xxxxxxxx xxxxxxxxxx geometrického xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx 13.7 přílohy k xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přesnosti xxxxx bodu 13.7 přílohy k vyhlášce xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx katastrální xxxx xxxxxxx tohoto xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxx.

§96

(1) Obsah katastrální xxxx vyhotovené xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx operátu. V xxxxxxxxxxxxx mapách xxxxxxxxxxxx xxxxx dřívějších xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx 1 : 1 250, 1 : 1&xxxx;440, 1 : 2&xxxx;500 x 1 : 2&xxxx;880 xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyznačují xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; předměty, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx této xxxxxxxx, xx však xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Katastrální xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx souřadnicovém xxxxxxx gusterbergském nebo x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx této xxxx do X-XXXX xxxx x původním xxxxxxxxxxxxx systému a xxxxxxxx xxxxxxx 1 : 2&xxxx;000.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx fólii x X-XXXX, x Katastrálním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx gusterbergském xxxx v Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx svatoštěpánském x xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx vzniku xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx vedou xxxxxxx souřadnic xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bodového xxxx x xxxxxxxxxx xxxx polohopisu x X-XXXX.

(4) X území, xxx xxxx katastrální xxxx v xxxxxxxxx xxxxx vedena x X-XXXX, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx také xxxxxxxxxx xxxx parcel, která xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Orientační xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx transformovaný xx X-XXXX doplněný xxxxxxxxxxx xxxx parcel, xxxxx x xxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxx mapa x X-XXXX je doplňována xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x katastrální mapě.

§97

(1) X xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2013 xx xxxx xxxx x xxxxxx uvádí xxxx "Pořadí x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx". X případech, kdy xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiná xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx práva x xxxx cizí, xxxxxxxxxxx xxxx text xxxxx xxxx první xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx pořadí xxxxx, xxx-xx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx §73 xxxx. 4 xxxx xxxxx nebo xx xxxxxxx ohlášení xxxxxxxxx xxxx xxxxxx veřejné xxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx, na xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Při xxxxxx poznámky x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxx z xxxx xxxxxx provede xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx spoluvlastníka xxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 1 xxxx. xx) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xx 30. června 2020.

§98

(1) Omezení xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx x nemovitostem vzniklá xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxx katastru xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jsou x katastru xxxxxxxxx xx xxxx jejich xxxxxx přiměřeně podle xxxxxxxxxx xxxx vyhlášky x výmazu xxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Údaje xxxxxxx podle xxxx 2 x 3 přílohy vyhlášky x. 190/1996 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 265/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných věcných xxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 210/1993 Sb. x zákona x. 90/1996 Sb., x xxxxx x. 344/1992 Xx., x katastru xxxxxxxxxxx České republiky (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 89/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx 2. xxxxxx 2000, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 2 xx 6 přílohy x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx nejbližší změny x katastru xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zápisu xxxxxxxxx potřebné xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx katastru xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2013, které xxxxxx xxxxxxxx pozemku, xx xxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx předpisů xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx do katastru xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2013, xxxxx xxxx součástí pozemku, xx xxxxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx.

§99

Xxxxx nebyl xx xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx některých xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx zákonem č. 219/2000 Sb., x majetku Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§100

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, xxx do 30. xxxxxx 2014 katastrálnímu xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§101

Účinnost

Tato vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2014.

Předseda:
Ing. Xxxxxx x. x.

Příloha k xxxxxxxx x. 357/2013 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxx xxxxxxx

Xxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx pozemku xxx xxxxx xxxxxxxx

2

xxxx půda

Pozemek xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx x dispozici pro xxxxxxxxxx výrobu, ale xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx zatravněn x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx plodin.

3

chmelnice

Pozemek, na xxxxxx xx pěstuje xxxxx x který xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

4

xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zařízením, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx cesty.

5

zahrada

Pozemek, x) xx němž xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zelenina, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, zpravidla xxx xxxxxxx potřebu, x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo ovocnými xxxx, xxxxx zpravidla xxxxx souvislý celek x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, c) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s budovou, x xxxxxxxxxxx okrasné xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plocha, xxxxxxxxx xxxxxxxx trvalými xxxxxxx xxxxxxxx okrasného xxxxxxxxxx, xx kterým xxx xxxxxxxx i xxxxxxx charakteristické xxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx.

6

xxxxxx sad

ovoc. sad

Pozemek xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx x okolními xxxxxxx takto xxxxxxx xxxxxxxx celek.

7

trvalý travní xxxxxx

xxxxxx x.

Xxxxxxx xxxxxxxxx x pěstování xxxx xxxx jiných bylinných xxxxxx, xxxxx nebyl xxxxxxx do systému xxxxxxxx xxxxxx a xx kterém se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x keře, xxxxxxxx jejich xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x nadále xxxxxxxxx.

10

xxxxx xxxxxxx

xxxxx poz

Pozemek x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxx lesní xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx obnovy, lesní xxxxxx a nezpevněná xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxx xxx 4 x, x xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxx porosty xxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx [§3 xxxx. 1 písm. x) zákona č. 289/1995 Sb ].

11

xxxxx xxxxxx

xxxxx xx.

Xxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx toku, xxxxx xxxxx, močál, xxxxxx xxxx xxxxxx.

13

xxxxxxxxx plocha x xxxxxxx

xxxx. pl.

Pozemek, xx xxxx xx x) xxxxxx včetně xxxxxxx (tj. části xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemku xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx k lepšímu xxxxxxx stavby), xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx budovy postavené xx lesním xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx vodní xxxxxx, b) společný xxxx, x) zbořeniště, x) vodní xxxx.

14

xxxxxxx xxxxxx

xxxxx.xx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx:

X xxxxxx xxxxxxx s xxxxx 2 xx 7 xx xxxx xxxxx druhu xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxx pozemku

Kód

Název

Zkráceně

Význam

Kód xxxxx x.

1 xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxx. Xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. 2 xx 7 x 10
2 xxxxxx Xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stromů, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx. 2 až 7 x 10

3

plantáž xxxxxx

Xx xxxxxxx xx semenná xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, vánočních xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x intenzivním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx půdy pro xxxxxxxx rychlé x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx apod.

2, 7 xx 10 x 14

4

xxx xxxx než xxxxxxxxxxx

xxx(xx xxxxxxxx)

Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx lesy xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 x 8 xxxxxx č. 289/1995 Xx.

10

5

xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx budova

les x budovou

Lesní pozemek, xx xxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

6

xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxx určená především x xxxxx xxx x možností xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

11

7

xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx upravené

tok přirozený

Koryto xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx působením tekoucí xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxx, xxxx) xxxx xxxxx xxxxxxxx charakter xx změněn technickými xxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx) nebo xxxxxxxxxxx.

11

8

xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx

xxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx toku, xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vodního xxxx, xxxxxxx, xxxxx apod.).

9

vodní xxxxx xxxxxxxx

xxxxx přírodní

Pozemek, xx xxxxxx je xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx, přírodní xxxxxxx xxxxxxxx vodou apod.).

10

vodní xxxxx xxxxx

xxxxx xxxxx

Xxxxxxx, xx kterém xx xxxxx xxxxx vytvořená xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x výjimkou xxxxxxx x xxxxxx ke xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, nádrž xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.).

11

xxxxxxxxx plocha

zamokřená xx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx (močál, xxxxxx, xxxxxx).

11 x 14

12

xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx dvůr x podílovém xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bytových xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

13

13

xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

14

xxxxx

Xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx (§1 xxxxxx x. 266/1994 Xx.) x vlastní xxxxxxxx xxxxxx.

14

15

xxxxxxx

Xxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx součásti (§4 xxxxxx č. 13/1997 Xx.).

16

xxxxxxx

Xxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxx I. xx XXX. xxxxx x její xxxxxxxx (§5 xxxxxx č. 13/1997 Sb.).

17

ostatní xxxxxxxxxx

xxxxx.xxxxxxxxxx

Xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx účelová xxxxxxxxxx (xxxxxx zpevněné xxxxx xxxxxxxxxx) x xxxx xxxxxxxx (§6 x 7 zákona x. 13/1997 Xx.).

10 x 14

18

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

xxx.xxxxxxxx xx.

Xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx).

14

19

xxxxx

Xxxxxxx zahrada, xxxxxx x sídlištní xxxxx, xxxx x xxxx xxxxxx funkční a xxxxxxxxx zeleně.

20

sportoviště x xxxxxxxxx xxxxxx

xxxxx. x xxxx.xx.

Xxxxxx, stadion, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx dráha a xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx.

10 x 14

21

xxxxxxxxxx

xxxxxx.

Xxxxxxxxxx.

14

22

xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

xxxx. x osvět.pl.

Botanická x zoologická xxxxxxx, xxxxxxx, amfiteátr, xxxxxxxx xxxx.

23

xxxxxxxxxxx plocha

manipulační pl.

Manipulační x skladová xxxxxx.

24

xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 87/2017 Sb.

25

xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx.

14

26

xxxx plocha

Pozemek nevyužívaný xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, na kterém xx postavena xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

27

xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx, xx němž se xxxxxxx prudký svah, xxxxx x jiné xxxxxxxx xxxx, kterými xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, vysoké xxxx s xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx terén, ochranné xxxxx, bermy x xxxxxxxxxxxx vodních toků x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx trvalý xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx plocha xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zanesená xxxxxxx nebo kamením, x výjimkou xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lidské xxxxxxxx nebo nečinnosti x xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxx umožňujícího xxxx xxxxxx hospodářské xxxxxxx.

28

xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx

xxx.xx. x xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

11

29

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx. xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2 xx 14

30 xxx, xxxxx Xxx, xxxxx, xxxx, xxxxxx. 2 xx 14

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx s druhem xxxxxxx xxxxx plocha, xxxxxxx plocha x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx musí mít xxxxxxxx způsob xxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxx stavby

Kód

Název

Zkráceně

1

budova x xxxxxx xxxxxxxx

x.x. ...

2

xxxxxx x číslem xxxxxxxxxx

x.x. ...

3

xxxxxx xxx xxxxx popisného nebo xxxxxxxxxxx

xxx xx/xx

6

xxxxx xxxx

xxx. xxxx

7 xxxxxx x rozestavěnými xxxxxxxxxx x xxx.xxx.

4. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx

Xxx xxxx xx.

2

xxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxx.xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx), xxxxxx staveb, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, stodola, xxxxxx xxxx.

1

6

xxxxxx xxx

xxx. xxx

Xxxxxx xxx xxxxxxx, ve xxxxx více než xxxxxxxx xxxxxxxxx plochy xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx bydlení x xx k xxxxxx xxxxx xxxxxx [§2 xxxx. x) bod 1 xxxxxxxx x. 501/2006 Xx.].

7

xxxxxxx dům

rod. xxx

Xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx požadavkům xx xxxxxx rodinné xxxxxxx a je x xxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxxxx dům xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a jedno xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx [§2 písm. x) xxx 2 xxxxxxxx č. 501/2006 Xx.].

8

xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx

xxx.xxxx

Xxxxxx xxx rodinnou xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a vzhled xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx rekreaci a xxxxx xx x xxxxxx xxxxx určena; xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx dvě nadzemní xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx podlaží x xxxxxxxx [§2 xxxx. x) vyhlášky č. 501/2006 Xx.], xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, chata, xxxxxxxxx chalupa, zahrádkářská xxxxx.

2

9

xxxxxx xxx shromažďování xxxxxxx xxxxx xxxx

xxxxxxx.

Xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx určený xxx shromažďování xxxx, x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx ke xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x obdobným xxxxxx [§3 xxxx. x) vyhlášky x. 268/2009 Xx.].

1 xx 3

10

xxxxxx pro xxxxxx

xxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, nákupní xxxxxxxxx, xxxxxxxx domy xxxx. [§3 xxxx. x) xxxxxxxx č. 268/2009 Xx.].

11

xxxxxx ubytovacího xxxxxxxx

xxxx.xxx

Xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxx (xxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kolej, xxxxxxxx, xxxx a xxxxxxx xxxx-xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx objekt xxxxxxxxx xxx přechodné xxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxx x rodinný xxx a xxxxxx xxx rodinnou xxxxxxxx [§2 xxxx. c) xxxxxxxx x. 501/2006 Xx.].

12

xxxxxx xxx xxxxxx x skladování

výroba

Stavba určená xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx charakter xxxxxx, x dále xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx [§3 xxxx. x) xxxxxxxx x. 268/2009 Sb.].

13

zemědělská xxxxxx

xxx.xxxx

Xxxxxx xxx chov xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, přípravu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x steliva, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxxx [§3 xxxx. x) xxxxxxxx x. 268/2009 Xx., xx znění xxxxxxxx x. 20/2012 Xx.].

14

xxxxxx pro administrativu

adminis.

Stavba xxx správní a xxxxxx složky podniků x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxx samosprávy apod.

1 xx 3

15

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxx.xxx

Xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx výchovu x xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx x xxxxxxxx, vědu x xxxxxx apod. [§2 xxxx. 1 xxxx. k) bod 3 xxxxxx x. 183/2006 Xx.].

16

xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxx.xxx

Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx sítě technického xxxxxxxx, xx. xxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, plynovod x xxxxxxxx), xxxxxxxxx, stokové x xxxxxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxx (například xxxxxxxxxxxx) [§2 odst. 1 xxxx. k) xxx 2 xxxxxx x. 183/2006 5x., xx znění xxxxxx x. 350/2012 Sb.].

17

stavba xxx xxxxxxx

xxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx [§2 xxxx. 1 xxxx. x) bod 1 xxxxxx x. 183/2006 Xx.].

18

xxxxx

Xxxxxx popřípadě xxxxxxx, xxxxx slouží x xxxxxxxxxxx xxxx parkování xxxxxxxxxx vozidel (xxxxxxxxxx, xxxxxx nebo hromadná xxxxx).

19

xxxx xxxxxx

xxxx xx.

Xxxxxx xxxxxx xxx v xxxx tabulce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

20

xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx).

21

xxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx.

22 xxxxxxxx Xxxxx xxxx podle §2 xxxx. x) vyhlášky x. 23/2007 Sb. 6

23

hráz xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx

xxxx xx.

Xxxxx xxxx podle §2 xxxx. x) bod 1 vyhlášky x. 23/2007 Xx.

6

24

xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxx povodni

hráz xxx

Xxxxx xxxx podle §2 xxxx. x) xxx 2 vyhlášky x. 23/2007 Xx.

25

xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx

xxxx xxx

Xxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. x) bod 3 xxxxxxxx x. 23/2007 Xx.

26

xxx

Xxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxxxxxx č. 23/2007 Xx.

27

xxxxxx x xxxxxx.xxxxxx x xxxxxxxx nebo xx březích vod.toků

plav.úč.

Vodní xxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxxxxxx x. 23/2007 Sb.

28

stavba x využití xxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx)

xxxxx xx

Xxxxx dílo xxxxx §2 xxxx. x) xxxxxxxx č. 23/2007 Xx.

29

xxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxxxxxx x. 23/2007 Xx.

5. Typ xxxxxxxx

Xxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

3

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx

xxx.x.

4

xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxx.x.

6. Způsob xxxxxxx jednotky

Kód

Název

Zkráceně

Kód typu xxxxxxxx

1

xxx

3,4

2

xxxxxxx

3,4

3

xxxxx

3,4

4

xxxxx nebo provozovna

dílna

3,4

5

jiný xxxxxxxx prostor

j.nebyt

3,4

6

rozestavěná xxxxxxxx

xxxxxx.

3,4

7

xxxxxxx xxxx

xx.xxx

4

8

xxxxxxx nebytových xxxxxxxx

xx.xxx

4

9

xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

xx.xxxx

4

7. Xxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx

Xxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx způsobu xxxxxxx

1

xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

9

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx

10

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx - I. zóna

34

evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx

35

xxxxx oblast

38 národní xxxx
39 xxxxxxxx krajinná xxxxxx
40 xxxxxxx xxxx - xxxx xxxxxxxx
41 xxxxxxx xxxx - xxxx xxxxxxx xxxxxx
42 xxxxxxx xxxx - zóna xxxxxxxxxxx xxxx
43 xxxxxxx park - xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
44 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx - XX. xxxx
45 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx - XXX. zóna
46 chráněná xxxxxxxx xxxxxx - XX. xxxx
47 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
48 xxxxxxx xxxxxxxx památka
49 přírodní xxxxxxxxx
50 xxxxxxxx xxxxxxx
51 xxxxxxxx pásmo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
52 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx památky
53 ochranné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
54 xxxxxxxx xxxxx přírodní xxxxxxx
55 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

2

xxxxxxxxx xxxxxxx

15

xxxxxxxx národní xxxxxxxx xxxxxxx

16

xxx. rezervace - xxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx

17

xxx. zóna - xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx zóně

18

nemovitá xxxxxxxx památka

19

ochr. xxxxx xxx. kult. xxx., xxx. zóny, rezervace, xxx. nár. kult. xxx.

3

xxxx. xxxx. léč. xxx, xxxx. xxxxx. xxxxxx a xxxxxx xxxx. xxx. vody

20

vnitřní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

21

xxxx. xxx. xxxxx xxxx xxxxx xxxx. miner. xxxx

22

xxxx. xxxxx přír. xxxxx. xxxxxx xxxx xxxxxx přír. xxxxx. xxxx

4

xxxxxxx xxxxxxxxxx bohatství

23

chr. xxx. xxxxx, xxx. xxxxx pro xxx. xxxxxx xx z. xxxx

5

xxxxxxx značky xxxxxxxxxxxx xxxx

24

xxxxxxxx značka xxxxxxxxxxxx xxxx

25

xxxxxxxx xxxxx značky xxxxxxxxxxxx bodu

6

jiná ochrana xxxxxxx

26

xxxxxxx určený x xxxxxx xxxxxx xxxx

27

xxxxxxxxxx xxxxx xxxx

36 xxxxxxx určený x plnění funkcí xxxx-xxxxxxx xxxxxx
37 xxxxxxxxxx xxxxx xxxx-xxxxxxx odňato

7

ochrana xxxxxxx xxxx

28

xxxxxxxx pásmo xxxxxxx xxxx

8

xxxxxxx vodního zdroje

29

ochranné xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx 21. xxxxx 2002)

32

xxxxxxxx pásmo xxxxxxx xxxxxx 1. xxxxxx

33

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 2. stupně

Kód

Význam xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

14

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, národní xxxxxxxx xxxxxxx, přírodní xxxxxxxxx xxxx přírodní xxxxxxx nebo památného xxxxxx.

15

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xxxx pozemek chráněné xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pozemky, které xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ale nacházejí xx na xxxx xxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx kulturní xxxxxxx.

18

Xxxxxxxx xxxxxxxx památka - xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx památka, xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ale xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx kulturní xxxxxxx.

19

Xxxxxxxx pásmo nemovité xxxxxxxx xxxxxxx, památkové xxxx, památkové rezervace xxxx nemovité národní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx v ochranném xxxxx.

21

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

26

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx (§3 xxxxxx x. 289/1995 Sb.).

27

Zemědělský xxxxx xxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zemědělského půdního xxxxx (§1 xxxx. 2 a 3 xxxxxx x. 334/1992 Xx.).

34

Xxxxxxxx významná lokalita, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx společenství.

36 Pozemek dočasně xxxxxx plnění funkcí xxxx (§15 odst. 1 zákona x. 289/1995 Xx.).
37 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx zemědělského xxxxxxx fondu (§9 xxxx. 3 zákona x. 334/1992 Xx.).
56 Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
57 Xxxxxxxx území xxx xxx. zásahy xx xxxxxx xxxx

8. Xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zjednodušené evidence

8.1 Xxxxxxxxx parcel x xxxxxx zjednodušené xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx x parcel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXX

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX

8.2 Xxxx číslování xxxxxx x xxxxxx zjednodušené xxxxxxxx

Xxxx číslování parcel

Kód

Parcela xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx

1

Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx stavební xxx xxxxxxxx číselné xxxx

2

8.3 Původ parcely xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XX

3

Xxxxxxxxx xxxxxxx

XX

4

Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx

XX

6

9. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx

Xxx

X-XXXX

1

Xxxxxxxxxxx souřadnicový xxxxxx gusterbergský

2

Katastrální souřadnicový xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

3

10. Mapové xxxxxx katastrální mapy

10.1 Xxxx

10.2 Xxxx

10.3 Xxxxxxx

-

Xxxxxxxx:

X xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx mapy v xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx (specifikace 4 v xxxx 10.1) vnitřní xxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxx 1 x bodu 10.1) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 2.18 (xxxxxx) xx xxxxxxxxx.

10.4 Xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx využití

-

10.5 Xxxxxxx nemovitosti

10.6 Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx: Xxxxxxxx čar xxxxxx mapové značky xx 0,1 mm, xxxxxx není uveden xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx x xx.

11. Xxxxxxxx xxxxxx katastrální xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx 1 : 1&xxxx;250, 1 : 1&xxxx;440, 1 : 2&xxxx;500 x 1 : 2&xxxx;880, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx 10 xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx: Tloušťka xxx xxxxxx mapové xxxxxx xx 0,1 xx, pokud xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx značek xxxx xxxxxxx x xx.

12. Xxxxxxxxx požadavky xx body podrobného xxxxxxxxxx bodového xxxx

12.1 Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bodového xxxx xx xxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx body xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx podrobného xxxxxx.

12.2 Xxxx podrobného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx trvalého xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxx dopravních komunikací.

12.3 Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xx xxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ustanovením xxxx 12.4 x 12.5,

x) xx objektech xx stabilizační značkou, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, znacích xxxxxxxx xxxx xx hranicích xxxx, na xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hřebovou značkou.

12.4 Xxxxx nejsou xxx xxxxxxxx bodů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bodového xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx výjimečné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 500 xx x x xxxxxxxxxxx hlavou x xxxxxxxxx xxxxxxx 120 xx x 120 mm x 70 xx. Xxx-xx xxx x xxxxx xxxxx osazen k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, použije se xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

12.5 Xxxx xxxxxxxxxx polohového xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx skály,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx konzolami, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx., xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx trubkami xxxx xxxx apod. x xxxxxxxxxx xxxxxxx x velikosti xxxxxxx 200 xx x 200 mm x 700 xx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x průměru xxxxxxx 30 xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 3 xx, xxxxx xxxxxxx 600 xx (xxxx xxxxxxx 500 xx, je-li xxxxxx opatřena závitem xxxxx xxxxxxxx znaku) x xxxxx připojenou xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nejméně 120 xx x 120 xx x 120 xx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x průměru xxxxxxx 8 xx x xxxxxxx hlavou x xxxxxxx nejméně 25 xx x xxxxx xxxxxx nejméně

1. 100 xx, zatlučenými xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. 40 xx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx pevných xxxxxxxxxx;

xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx zřizuje xxxxx s xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 12.3 xxxx. x).

12.6 Body xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bodového xxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

12.7 Xxxxxxxxxx x výšky bodů xxxxxxxxxx polohového xxxxxxxx xxxx xx určují xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, využitím xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx). Xxxxxxxxxxxx se xx 2 xxxxxxxxx xxxxx.

12.8 Xxxxxxxx xxxxxxx bodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

12.9 Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bodového xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx chyba xxx, xxxx xxxxxxx

xx, xx xxxx xxxxxxx chyby xxxxxx xxxxxxxxx x, x. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxxxx souřadnicovou xxxxxx 0,06 x x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx bodům xxxxxxxxxx polohového xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

12.10 Mezní xxxxxxxxxxxx xxxxx uxy xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx chyby xxx.

12.11 Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx určení souřadnic xxxx určovaného xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx

x) výběrové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx,

x) xxxxxxxx střední xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx měření, xxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx uxy xxxxxxxxxx xxxxx bodu 12.10. X případě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx 20 xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pole xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 40 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx střední xxxxxxxxxxxx chyby mxy.

12.12 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podrobného polohového xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx souřadnicová xxxxx xxxxx překročit xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 12.10. X xxxxxxx ověření homogenity xxxxxxx xxxxxxxxxxxx více xxx 20 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx 40 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx základní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx chyby xxx.

12.13 Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pole xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 501 xx 3999 a xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

12.14 Geodetické údaje x xxxx podrobného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Úřadu xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx obsahově xxxxxx x úpravou xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx.

12.15 Čísla xxxxxxxxx bodů podrobného xxxxxxxxxx bodového xxxx xx nesmí xxxxx xxxxxx.

13. Xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx přesnosti souřadnic xxxxxxxxxx xxxx

13.1 Charakteristikou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x, y podrobných xxxx polohopisu je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx chyba xxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx polohového xxxxxxxx xxxx. Souřadnice podrobných xxxx polohopisu xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx střední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx = 0,14 x. Charakteristikou xxxxxxxxx přesnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx. Délky xx xxxxxx s xxxxxxxxx, která xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx podle xxxx 13.6.

13.2 Mezní souřadnicová xxxxx xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx. Xxxxx rozdíl xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx základní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx.

13.3 Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx vztahem

up = √2 . xxx,

13.4 Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podrobného xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přímých xxxxxxx xxxxxx vybraných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x jejich xxxxxxxxx x délkami, xxxxxxxxxxx xx souřadnic nebo

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

13.5 Xxx xxxxxxx podle bodu 13.4 xxxx. a) xx přesnost xxxxxxxx xx vyhovující, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx než xxxxx xxxxxx ud xxxxxxxxx xxxxx bodu 13.2, přičemž základní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx se xxxxxxx xxxxx bodu 13.6. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx více než 20 xxxxxxx xxxxx xxxx nově xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx nejméně 60 % xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx základní střední xxxxx xxxxx md.

13.6 Xxxxxxxx střední xxxxx xxxxx md je xxxx xxxxxxx

xxx x xx větší x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x x xx vypočte xxxx √2 násobek xxxxxxxx xxxxxxx souřadnicové xxxxx xxxxxxxxx xxxxx kódu xxxxxxx xxxx s xxxxx xxxxxxxxx.

13.7 Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 13.4 xxxx. b) xx přesnost xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx souřadnicová xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx měření

je menší xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx uxy vypočtená xxxxx xxxx 13.2. X případě souboru xxxxxxxxxxxx xxxx xxx 20 xxxx určovaných xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx být současně xxxxxxx 40 % xxxxxxxxxx středních xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx.

13.8 Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx stávajícího xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx postupem xxxxx xxxx 13.4 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mezní xxxxxxxxxxxx chyby xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 13.2, přičemž xxxxxxxx xxxxxxx souřadnicová xxxxx xx stanoví xxxxx xxxx 13.9. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx 20 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx polem musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx 40 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxx střední xxxxxxxxxxxx chyby xxx.

13.9 Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx geodetickými xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx chyby x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx střední xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx.

&xxxx;Xxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx

3

0,14 x

4

0,26 m

5

0,50 x

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xx body xxxxxx xx xxxxxxxx střední xxxxxxxxxxxxx chybou mxy = 0,14 m.

14. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

14.1 Xxxxxx xxxxxxx se vypočte xxxxx §82 xxxx. 2 a xxxxxx xxxxx způsobu xxxxxx xxxxxx podle §10 xxxx. 4.

14.2 X xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx vedené xx plastové fólii xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx:

x) xxx dělení xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxx výměry 1 xxxx 2 xxx xxxxxx xxxxx xxxxx určit xxxxxxxx xxxxx ostatních xxxx xxxxxxxx s kódem xxxxxxx určení výměry 2,

x) při xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx určení xxxxxx 0 xx xxxx x velmi rozdílnou xxxxxxx lze xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, je-li xxxxx xxx xxxxx než 19/20 dělené xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx 1 xx, 4/5 dělené xxxxxxx x xxxxxxx výměrou xxx 1 xx,

x) xxx slučování xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dosavadních xxxxx x grafický xxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxx xxxxxx rámem xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud je xxxx xxx xxxxx x dřívějšího výpočtu.

14.3 Xxx výpočtu xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx u xxxxxx xxxxxxxx.

14.4 Xxxxxx xxxxxxx parcely xxxx xxxx xx xxxx xxxxx nezávislými výpočty, xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, u xxxxx xx xxxxxx xxxx jedním výpočtem x xxxx kontrola xx provede porovnáním x xxxxxxx celé xxxxxxx xxxxx xxxx 14.6.

14.5 Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x nového stavu. Xxxxxx xxxx hodnot xxxx být xxxxxx xxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx výměry xxxx xxxxxx.

14.6 Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx výměrou xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx větší xxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx ve xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xx

x) výměry parcel (xxxx) xxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 14.7,

x) výměry xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx celými dosavadními xxxxxxxxx, není-li to x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx celých xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx grafického xxxxxxx.

14.7 Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx způsobu xxxxxx výměry 2.

Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2, která xx xxxxxxx

x) x dílů xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxx způsobu xxxxxx xxxxxx 0, se

1. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx určenou xxxxxx xxxx parcely; xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx parcela, xxxxxxxx xx její xxxxxx x xxxxxxx katastru, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx výpočtem a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

2. x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxx xxxxxxxxxxxxx,

x) x dílů xxxxxxxxx xxxxxx x kódem xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 1 xxxx 2, xx xxxxxxxx rozdíl xxxx xxxx určenou xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.

14.8 Xxxxxx parcel s xxxxx xxxxxxx určení xxxxxx 0 xx xxxxxxxxxxx xx výpočetních xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dělená xxxxxxx xxxx souvislý celek xxxxxx xxxxxxxxx parcel xxxxxxx vlastníka. Není-li xxxxx odchylka podle xxxx 14.11 překročena, xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx výměry parcel x dílů xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Odchylka od xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx při xxxxxxxxx xxxxxxx úměrně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx. Xxxxx xxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxx ucelený xxxxxx xxxxxx (dílů) xxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx s kódem xxxxxxx určení xxxxxx 2, xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx předřadí xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xx již xx xxxx parcely (xxxx) xxxxxxxx nerozděluje. Xxxxx xx xxxx vyrovnáním xx xxxxxxx dojít x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx parcely nebo xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx skupiny xx xxxxxxxxx x xxxxxxx výsledku xxxxxxx xxxxx parcel (xxxx). Xxxxxx xxxx parcel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx parcely xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx odpočtem výměry xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx výměru xx neprovádí, případný xxxxxx xxxxxxxxx výměry x výměrou xxxxxx xxxx slučovaných xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x geometrickém xxxxx a x xxxxxxx výsledku xxxxxxx xxxxx xxxxxx (dílů).

14.9 Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx formě

Mezní odchylka xxxx xxxxxxx parcely xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x výměrou xxxxxxx xxxxxxxxx informací

Kód xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx lomového xxxx xx hranici xxxxxxx (xxxx xxxxxxx)

Xxxxx odchylka x x2

3

2

4

0,4 . √X + 4

5

1,2 . √X + 12

6

0,3 . √P + 3

7

0,8 . √X + 8

8

2,0 . √P + 20

X x m2 xx větší z xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Mají-li xxxxxx body xx xxxxxxx xxxxxxx, dílu xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, použije xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx kvality xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx chybou.

14.10 Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx výměry x xxxxxxxxxxx mapě xxxxxx xx plastové xxxxx xx xxxxxxx obdobně xxxxx bodu 14.9 x xxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxx 15.6.

14.11 Xxxxx-xx xxxxxxx xxxx parcel x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 0, hodnota xxxxx xxxxxxxx uMP x x2 mezi xxxxxxxxx výměrou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nových xxxxxx (xxxx) xx xxxxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx uvedených x xxxx 14.9.

15. Xxxxxxxxxxxxxxx a kritéria xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mapy

15.1 Charakteristikou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx souřadnic xx střední chyba xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx = 0,16 xx xx xxxx xxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx. Charakteristikou relativní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx nemovitostí xxxxxx zobrazením xx xxxxxxx xxxxx spojnice xxxxxxx xxxx md.

15.2 Xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 15.5.

15.3 Xxxxxxxxx dosažené xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx provádí xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podrobných xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx oměrných xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx) a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx z xxxx.

15.4 Xxxxxxxx xxxxxxxx xx považuje za xxxxxxxxxx, když xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx určené ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací xx menší xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 15.2.

15.5 Xxxxxxxx xxxxxxx chyba xxxxx xx je xxxx xxxxxxx

xxx d xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx a x xx vypočte xxxx √2 násobek xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx bodu x nižší xxxxxxxxx x xxx, xx x xxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxx x X-XXXX se xxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx měřítku xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxx 15.6.

15.6 Xxx kvality xxxxxxxxxx xxxx určených xxxxxxxxxxxx x katastrální xxxx vedené xx xxxxxxxx fólii se xxxxxxx podle měřítka xxxx xxxx

Xxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx chyba mxy

6

1 : 1000, 1 : 1250

0,21 x

7

1 : 2000, 1 : 2500

0,50 x

8

1 : 2880 x xxxx výše xxxxxxxxx

1,00 x

16. Náležitosti záznamu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

16.1 Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx,

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x výpočtech,

e) záznam xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxx),

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxx nových xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxx popisovým xxxxx), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxx.

Xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníka xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §81 xxxx. 3 xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx, xxx x xxx byl xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx lhůtě xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx identické. Xxxxxx podrobného xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx věcného xxxxxxx x xxxxx pozemku x pro vymezení xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx pásma xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxx xxxxx písmene x) xx x) x xx. Záznam xxxxxxxxxx xxxxxx změn xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx náležitosti xxxxx xxxxxxx a), x), x) x x).

16.2 Přílohou záznamu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx povahy xxxxx xx

x) dokumentace x xxxxxxx bodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx polohového bodového xxxx,

x) xxxxxxx podnět xx xxxxxx chybných xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obsah xxxxxxxx za xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx může xxx xxxxx opravena,

c) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx rozsahu, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx údajů x xxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx změn x x xxxxxxxxxx části xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) kopie xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

16.3 X záznamu xxxxxxxxxx měření změn xxx xxxxxxxx rozsahu xxxxxxx břemene k xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx v xxxxxx, x to vzdáleností xx zaměřeného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx prvku, jehož xxxxxx v xxxxxx xx

x) xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 16.2 xxxx. x);

xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx věcného xxxxxxx x části xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

16.4 Hranice xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do vzdálenosti xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx podle xxxx 13.3 přílohy. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx lze zpřesnit xxx, aby xx xxxx xxxxxxxxx průběh xx xxxxxx zobrazení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxxxxx parametru "x" xxxxx xxxx 15.5 xxxxxxx. Mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx délek podle xxxx 15.2 xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx hranice xxx xx katastru xxxxxxxx podrobný tvar xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x katastrální xxxx xxxxxx na xxxxxxxx fólii xxxxxxxx x xxxxxx měřítku xxxxxxxx.

16.5 Podrobný xxx, xxxxxxx xxxxxxx xxx x pomocný xxx xxx výpočet se xxxxxxxx číslem a xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Číslo xxxx xx xxxxxx z xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx čísla bodu. Xxxxxxxx xxx má xxxxxxx čísla v xxxxxxx 1 xx 3999 xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx čísla 4001 xxxxxx. Úplné xxxxx xxxx je devítimístné. xxx xxxxxxx xxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

16.6 Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx geometrického x xxxxxxxxxx určení xxxxxxx xxxxxxx dochází x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx bodu, xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx pole

16.7 Xxxx popisového xxxx

16.8 Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx popisového pole xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx 16.7. Xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx

x) xxxx: "X xxxxxxxx x xxxxxxxxx nových navrhovaných xxxx změněných hranic xxx x xxxxxx xxxxxxxx." Xx xxxxxx xx xxxxx jméno x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx pozemků, xxxxx (xxxxx xxxx) x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx hranic xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 16.2,

c) upozornění xx xxxxxxxx podnět x provedení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx pozemku xxxx xxxxx výměry.

16.9 Záznamy xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx území x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx 1 a 89999.

Xxxxx

16.10 Xxxx xxxxxx

16.11 Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, měřické xxxx, xxxx x označením xxxxx xxxxxxxxxxx mapy (xx-xx xxx xxxxx xxxxx, x xx xxx u xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxxxx x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx lomových xxxx xxxxxx, xxxx čísla xxxx, parcelní xxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, značky xxxxx, xxxxxxxx a oplocení x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx míry, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obsahu katastru (xxxxxx využití xxxx xxxxxxx nemovitosti apod.), xxxxxx nový xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx x xxxxxxxx konstrukční xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx katastru (xxxxxxxx, xxxxxxxx, podezdívky xxxx.), xxxxx. Pokud xxxx xxxxxx a jiné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx zakreslením xxxxxx čárky uprostřed x xxxxx příslušné xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx se x xxxxxxxxx úseku xxxxxxx xxxxx měřického údaje xxxxxxxx xxxxxxx "x.x.". Xxxxxx xx zvýrazňuje xxxxxxxxxx. X zaměřované xxxxxx x xxxxx, xxxxx mají pro xxxxxxxx xxxxx význam, xx vhodné xxxxx xxxxxx typ x xxxxxx využití, popisné xxxx xxxxxxxxx číslo, xxxx-xx tyto xxxxx xxxxx.

16.12 Xxxxx xxxxxxxx xxxx zobrazení xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx evidence, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx.

16.13 Xxxxx xx xxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx měřítku, aby xxxxxxx údaje xxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx možné x xxxxxxxx xxxxxxx některou xxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx se na xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx měřítku x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx písmenem xxxxx xxxxxxx. Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx ustanovení bodu 17.7. Není xx xxxxxx, xxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx tím xxxx zhoršena xxxxxxxxx xxxx reprodukovatelnost xxxxxx.

16.14 Xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x předchozím xxxxxxx xxxxxxxxxx měření xxxx, obsahuje xx xxxxx xxxxx číslo xxxxxx xxxxxxx podrobného xxxxxx změn xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx (u xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx). X xxxxxxx, xx xxxxxx bod xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x kódem xxxxxxx 3, xxxxx xx nejprve xxxxx xxxxxx bodu, dále xx rovnítko xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

16.15 X xxxxxx xx xxxxx xxxxxx značky xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx 17.8. Záměry na xxxxxxxxxx lomové xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx čárou 0.102.

16.16 Xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxx A1. X xxxxxxx potřeby se xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxx x více xxxxx xx na xxxxx z xxxx xxxxx jednoduchý přehled xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx

16.17 Zápisník xxxxxxxx

x) čísla bodů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, identických x xxxxxx bodů a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx polohu,

b) xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx údaje, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx popis xxxx.

16.18 Xxxxxxxx, obsahující měřené xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx technologie XXXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zpracovatelského xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxxxxx programu, xxxxxxxxxxx xxxxxxx podrobného xxxxxx xxxx nemusí být xxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx

16.19 Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) seznam xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx základu xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mapy xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx nových xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dosažených xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx prvky xxxx xxxxxx xxxxxxxxx bodů, xxxxxxxxxxx transformací x xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxx kvality,

d) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a přiřazením xxxxx,

x) výpočet číselně xxxxxxxx výměr,

f) xxxxxx xxxxxxxxx nově xxxxxxxx xxxx.

16.20 Seznam xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxx (xxx 16.5),

b) xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx X', X',

x) xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx X, X,

d) xxx xxxxxxx uvedený x souřadnic platného xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx poznámku.

U xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx bodů, xxxxx xxxxxxx x novém xxxxx podrobnými xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mapy, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x kód xxxxxxx. X xxxx x jiného xxxxxxxxxxxxx xxxxx se v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx souřadnic xxxx x stávající xxxx, kterým byly xxxx doplněny xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

16.21 Xxxxxxxxxxx částí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxx xxxxxx x xxxxxxxx zrušeny. Pokud xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx novým xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x čísle xxxxxx xxxx.

Xxxx seznamu xxxxxxxxx xxxx určených xxxx

Xxxxxx souřadnic (X-XXXX)

Xxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxx xxxxxxx

X

X

Xxx xxxxxxx

001720001

643270,70

1197016,46

001720002

643271,02

1197006,06

001720003

643250,38

1197005,57

001720004

643369,00

1196935,29

001720005

643351,95

1196925,44

001720006

643377,20

1196960,02

=000230008

001720007

643366,33

1196957,81

8

643365,09

1196958,86

001720008

643310,22

1196957,31

643310,22

1196957,31

3

001720009

643374,55

1197025,84

8

643374,55

1197025,84

001720012

643350,49

1196957,67

643350,50

1196958,45

3

001720013

643330,42

1196957,49

643330,42

1196957,88

3

001720014

643351,38

1197025,42

8

643351,38

1197025,42

001720015

643331,23

1197025,07

8

643331,23

1197025,07

001720016

643311,85

1197024,71

8

643311,85

1197024,71

001720017

643290,62

1196986,78

8

643290,62

1196986,78

001720018

643318,08

1196987,73

643318,08

1196987,73

3

001720019

643317,85

1197007,64

643317,85

1197007,64

3

001720021

643311,44

1197007,58

643311,44

1197007,58

3

001720022

643310,95

1196987,48

643310,95

1196987,48

3

001724001

643301,38

1196977,42

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výměr parcel (xxxx)

16.22 Vzor xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výměr xxxxxx (dílů)

Výpočet xxxxx xxxxxx (xxxx)

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx (dílů)

16.23 Xxxxxx xxxxxxxx výpočtu xxxxx xxxxxx (xxxx) xxxxxxxx

x) Xxxxx geometrického xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx nezhotovuje xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx katastrálního xxxxx x xxxxxxxx xxxxx katastrální xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx parcel, xxxx x výpočetních xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx a kódem xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx druhu xxxxxxxx pozemkové xxxxxxxx xxxxx bodu 8.3 x

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx výpočtu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxx změny

16.24 Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx formátu. X xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x souřadnice xxxxxx, xxxxx se xx xxxx v případě xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxxxxxx xxxx x X-XXXX xx hodnoty xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxx 13.1 xxxxxxx. Souřadnice obrazu xxxxxxxxxx xxxx polohopisu x katastrální xxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxx") xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx slouží x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx mapě. Xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x souřadnicím xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Součástí xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx body se xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "přiřazení změny") [xxx 16.27 xxxx. x)], v prostorech x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx plastové xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedou shodné xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxxxxxx souřadnicovém systému xxxxxxxxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx návrh xxxxx x xxxxxx seznamu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bodů x xxxxxxxx xxxxxxx.

16.25 Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx změně xx xxxxxxx, xxxxx

x) změna xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xx xxxxxxxxx hranici xxxxxxx, ze xxxxxxx xxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx vychází (xxxx jen "bod xxxxxxxx"), xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 3, xxxx

x) bod xxxxxxxx xx xxxxxxxx bodem xx dosavadní hranice xxxx navazující kontrolní xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx x kódem xxxxxxx 3, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx určení xxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx napojení xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dosavadního xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxx") xxxxxxxx xxxxx xxxx 16.27 xxxx. x). Xx-xx xxx xxxxxxxx označen x souladu x §81 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx kód xxxxxxx 3. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jsou xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx 3. Za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxx zobrazení změny xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx obsah xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Přizpůsobení xxxx xxxxx se xxxxxxxxx za situace xxxxxxx x xxxx 16.26.

16.26 Návrh xxxxx xxxxxxxxxxxxx změny xxxx xx xxxxxxx, když:

a) xx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx mapu v X-XXXX,

x) xx jedná x xxxxxxxxxxx xxxx x X-XXXX, ale xxx xxxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 3 nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx nejedná x xxxxxxx xxxxx xxxx 16.25 xxxx. x), xxxx

x) xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x X-XXXX, xxx xxxxxxxxxxxxx mapy xxxxx xx došlo x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx okolního polohopisu, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx komunikace x neúměrně x xxxxxxxxx xx ji xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx stavba xx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx množství xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx protokolu x xxxxxxxxx xxx změnu xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx hodnotu xxxxx xxxxxxxxxxxx chyby).

Při xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxx 15.2 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. X ostatních xxxxxxxxx xx xxxxxxx nejprve xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx; všem xxxxx xxxxx se xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx obrazu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.&xxxx;X xxxx napojení xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxx kvality xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §81 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx 3. Xxxx-xx při xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obrazu, xx xxxxxx výpočtu souřadnic xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx body x xxxxx se x xxxx xxx xxxxxxx x závislosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxx 15.6.

16.27 Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

x) Xxxxxxxxx xxxxx se provádí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx body. X xxxxxxx případech (xxxxxxxxx x liniových xxxxxx) xx xxxxx provádět xxxxxxxxx změny i xx ucelených xxxxxxx (xxxxxxx) několika xxxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxx xxxxx xx nutné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx zobrazení xxxxx xx xxxx.

x) Xxxxxxxx xx provádí xxx, xx pokud xxxx xxxxxxx xx končit

1. x xxxxxxxxxx bodu, xxxxx xx sousední xxxx bod xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx body, není-li xx nové hranici xxxx xxxx xxxxx xxxxxx bod,

2. v xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx přímém xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jejími xxxxxxxx xxxx, napojí xx xxxx xxxxxxx takto:

2.1 xxxxx xx menší x úhlů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úseky xxxxxxxxx x nové xxxxxxx větší xxx 50xxx, xx bodem xxxxxxxx průsečík xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx),

2.2 pokud xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 1 menší xxx 50gon, je xxxxx napojení xxxx xxxxxxx spuštěné x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxxx, pokud xx xxxx vést xx xxxxxx xxxxxxxxx změny xxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx). X xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx mapy umístí xxxxx odborným způsobem.

Výpočty xxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx součástí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Dosažená xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx ověřuje xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 13.8, u xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx bodu 15.4. V xxxxxxx xxxxxxxx navazujících xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx napojení také xxxxxxxx x těmto xxxxx.

Xxxxxxxxxxx x vytyčení xxxxxxx xxxxxxx

16.28 Xxxx xxxxxxxxxxxx náčrtu

16.29 Xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx pozemku

16.30 Věcné x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx 16.28 a 16.29.

16.31 Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ze stavu xxxxxxxxxxx mapy a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, vytyčovacích xxxxx (u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx znázornění xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxx. Je-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx samostatným xxxxxx vyhotovení záznamu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 16.1 xxxx. x), jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx rovněž xxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vytyčených xxxxxxxx xxxx.

16.32 Xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx bydliště, xxxx-xx xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x adresu sídla xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vyhotovila,

b) xxxxx x objednateli xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx podle xxxxxxx x),

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx, xxxxx záznamu podrobného xxxxxx změn, xxxxx x rozsahu xxxxxxxx x uvedením xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx vytyčovacích prací, xxxxx xxxxxxxx nejméně xxxxxx určení xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x použitých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx výsledku xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rozhradou x x xxxxxxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxxxx zeměměřických xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx odůvodnění xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) způsob xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x&xxxx;xxxxxx, údaj x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pozemků.

g) případné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x průběhu x xxxxxxxx vytyčené xxxxxxx pozemku xxxxxxxx xxxxxx podpisy,

h) datum, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a podpis xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxx.

17. Obsah a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

17.1 Xxxxxxxxxxx xxxx xx základní xxxxxx X4, přitom xx xxxx skládat x xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx větších xxxxxxx, xxxxxxxxx však xxxxxxx X1, xx xxxxxxxxxx xxx, xxx x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx geometrického plánu x listinné xxxxxx xxxx umožněno xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx částí xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx spojení s xxxxxxxx.

Xxxxxxxx pole

17.2 Xxxx xxxxxxxxxx xxxx

17.3 Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx vzorem x xxxx 17.2. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx základního formátu xxxxxxxxxxxxx plánu x x xxxxxx xxxxxx xxxx geometrického plánu xxxxxxx xxxxxxx.

17.4 X xxxxxxxxx xxxx se xxxxx

x) účel geometrického xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zákonem, x to x xxxxxxxx xxxxxx x §79 xxxx vyjádřením xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx měření xxxx, čísla podle xxxxxxxx xxxxxxx vyhotovitele xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx letopočtu,

c) u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plánu xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx trvalého pobytu xxxxxxx osoby (popřípadě xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx pobyt na xxxxx České xxxxxxxxx), xxxx xxxxxxxx jméno x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xxxx a katastrálního xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x jednotlivých xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx souřadnic,

f) xxxxx x ověření xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

17.5 Xxxxxxxx podle §84 xxxx. 8 má xxxx formu xxxxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx pozemků xxxxx §50 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx lze v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx." uvedeného xxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

17.6 Xxxx grafického xxxxxxxxxx

17.7 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx černě, xxxxxx stavu xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zaručuje xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx, xxx xxxx dostatečně zřejmá xxxxxxxxxx změny x xxxxx okolím.

Kontrolní xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vylučujícím xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

17.8 X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx kromě xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 10 xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx:

x) xxxxx xxxx xxxxx

1. plná (kód xxxx 0.012) xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxx 0.132) a xxx zobrazení xxxxxxx xxxx xxxxx §84 xxxx. 3 (xxx xxxx 0.122), přitom xxx xxxx shodě x xxxxxxx xxxxx xxxx 1 xx xxxxxxxx x nutném xxxxxxx souběžně s xxxxx čárou,

3. čárkovaná (xxx xxxx 0.072) xxx zobrazení rámů xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx mapových xxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx

1. xxxx (xxx xxxx 0.012) xxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx nových xxxxxx,

2. střídavá (xxx xxxx 0.122 x 0.132) xxx xxxx xxxx hranic xxxx x písmenu x) xxx 2,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx 1.05 xxx xxxxxxxx znak xxxx pro xxxxxxxxx (xxxxx) x nový (xxxxxxx) xxxx. Značka xxxxxxxx xxxxx 1.05 x xxxxx 1.09 (xxxxxxx) xxx bod xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx značky xxxxx 1.05 xx xxxxxxx xxxxxxxx čáry x xxxxxxxxxxx 4 x xxx xxxxxxxxx xxxxxx 1.09 průměr značky 1 mm,

d) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx 2.18 (xxxxxx) pro xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, černě xxx xxxxxxxxx stav, xxxxxxx xxx nový xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx písmem xxxxxxxxx 2 xx xx 3 xx, xxxx parcelní čísla x označení xxxx xx xxxxxxx červeně x xxxxxxxx xxxxx x mapových xxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 3 xx uvedou x xxxxxx závorce,

f) xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx parcelním xxxxxx, xxxxxxxxx černě, nový xxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx červeně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 2.28 o xxxxxxxxxxx tloušťky čáry 2, xxxxxx xxxxxx xx použije xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

17.9 Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx vnitřní xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx červenými xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx. Zanikající xxxxxx xx zruší xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx plnými xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, na xxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx vnitřní xxxxxx xx xxxxxxx.

17.10 Xxxx parcel xx xxxxxxxx xxxxxxx malé xxxxxxx (xxxxxxx), x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx se xx xxxx parcely xxxx xxxxxxxxx parcela, označení xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

17.11 V xxxxxxxxx znázornění xx xxxxxxx délky mezi xxxxxxxx body xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x čísla xxxx xxxxxxxxxx v seznamu xxxxxxxxx. Xxxxx délku xxxx xxxxxxxx body xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx závorce délka xxxxxxxxx xx souřadnic. Xxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx v seznamu xxxxxxxxx.

17.12 Grafické znázornění xx xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x délce 20 mm x xxxx xx xxxxxxxx X.

17.13 V xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx břemen xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx více xxxxxxx xx vyznačuje xxxxxx xxxxxxx celé xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx v X-XXXX se xxxxxxx xxxxxxxxx obvodu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx více xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx pozemku xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx písmeny xxxxx xxxxxxx, přitom xx xxxxxxx ani xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxx pozemku xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

17.14 Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxx dosud xxxxxxxxx zjednodušeným xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx v terénu. xx-xx x xxxxxx xxxxxx z protokolu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxx, obsahuje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx změnou x xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx stavu údajů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

17.15 Xxxx xxxxxx dosavadního x xxxxxx xxxxx údajů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx více nabyvatelů

b) xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx

17.16 Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x bodu 17.15.

17.17 X dosavadním xxxxx se uvedou xxxxxxxxx údaje podle xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxx x způsobu xxxxxxx xxxxxxx, typu xxxxxx a způsobu xxxxxxx stavby xx xxxxxx x novém xxxxx xxxxx povahy xxxxxxxxxx změny. xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx názvy.

17.18 V xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx ke xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx k jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro sepsání xxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxx Xxxxxxxx dílu xxxxx "xxxx". Xxxxxxxx-xx xx x jedné xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx se v xxxxx stavu xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx jen xxxxxx xxxxxx xxxxx.

17.19 Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx hranic xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx úpravách, xxxxxx xxxxxxx k xxxxxx dosavadních x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a xxx xxxx rozdělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx porovnání xx xxxxxx evidence xxxxxxxx vztahů.

17.20 Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x části xxxxxxx xx výkazu xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx katastru xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx parcelní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x v xxxxxxxxx xx xxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx parcelní číslo xxxxxxx, u kterého xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x čísla xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx hranice pozemků x xxxxxxxxxxx xxxx xxx opravu xxxxxxxxxxxxx x polohového určení xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x změnou dotčených xxxxxxx pouze xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

17.21 X xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx uvede společně (xxx celý sloupec) xxxx, xx-xx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 8.3, xxxxxxxxx xxxxx původního xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx souřadnic

17.22 Vzor xxxxxxx souřadnic

Seznam souřadnic (X-XXXX)

Xxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx pro xxxxx xx KN

Souřadnice xxxxxx xxxxxxx

X

X

Xxx kvality

Y

X

Poznámka

44-5

643286,14

1197024,24

3

sloupek xxxxx

45-13

643270,59

1196957,87

3

xxxxxxx xxxxx

7

643366,33

1196957,81

8

643365,09

1196958,86

xxx xxx

8

643310,22

1196957,31

3

xxxxxxx xxxxx

9

643374,55

1197025,84

8

xxxxx

12

643350,50

1196958,45

3

xxxxx. xxxxxxx xxxxxx

13

643330,42

1196957,88

3

xxxxx. xxxxxx

14

643351,38

1197025,42

8

xxxxx. xxxxxxx xxxxxx

15

643331,23

1197025,07

8

xxxxx. xxxxxxx trubka

16

643311,85

1197024,71

8

zabet. železná xxxxxx

17

643290,62

1196986,78

8

xxxxx

18

643318,08

1196987,73

3

xxxxxxx kolík - xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

19

643317,85

1197007,64

3

xxxxxxx xxxxx - xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

21

643311,44

1197007,58

3

xxxxx. xxxxxxx trubka

22

643310,95

1196987,48

3

zabet. xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx xx dosavadní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx zápis xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx 3. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx hranice, ke xxxxxxx je nutné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx [§50 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx].

17.23 X xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x jejich xxxxxxxxxx v pořadí X x X x xxx kvality. X xxxxxx xxxx xxxxx lze xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx určených x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx změn xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx čísla xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx místě číslo xxxxxxxxxxx záznamu xxxxxxxxxx xxxxxx změn xxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxx xxxx (x xxxx čísel xx xxxxxxxxx počáteční xxxx). X xxxxxxx přizpůsobení xxxxx xxxx podle xxxx 16.26 xxxx. x), jehož xxxxxxxxx xxxx evidence souřadnic xxxxxx xxxx napojení xxxxxxxxx od souřadnic xxxxxx, se xxx xxxxxx souřadnic xxxxxx xxxxxxxxxx "Souřadnice bodů xx dosavadní hranici xxxxxxx určené xxxxxxx x terénu xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx nemovitostí upraveny xxxxx dosavadního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx body x xxxxx charakteristiky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx 3. Xxxxxxx xx nerealizované xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, ke xxxxxxx xx nutné xxxxxxx listinu xxxxxxxxxxx xxxxx vlastníků na xxxxx xxxxxxx [§50 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxxxxx zákona].". X xxxx xx xxxxxxxxxxxx s kódem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyšším xxx 3 xx xx sloupci Xxxxxxxxxx xxxxxx měřením xxxxx xxxx xxxxxxxxxx polohy, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx obrazu.

17.24 Xxxxxx xx xxxxxx xx vhodné xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx grafického znázornění xxxx tvoří samostatnou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx plánu. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx sloupcem xx xxxxxxxx poznámkou (xxxxxxxxx xxxxxx označení xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx zřejmý).

Výkaz xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx ekologických xxxxxxxxxx

17.25 Xxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx tyto údaje xxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxx sice xxxxxx údaje x XXXX v dosavadním xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x katastrálního xxxxx xxx xxxxx x BPEJ parcelám xxxxxx stavu xxxxxxxx.

17.26 X xxxxxxx analogové xxxx se malý xxx xxxxxxx podle XXXX xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dílu xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx výměra xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx 500 x2 xxxxxxxxxxx x x parcel x xxxxxxx větší xxxxxxxxxxx xxxxx odchylky xxxxxxxxx x bodu 41.10 xxxx xxxxxxx. Takový xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx dílu xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

17.27 Xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hranic XXXX, xxxxx není xxxxxxxxxxx geometrického xxxxx).

18. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

18.1 Xxxxx souboru s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vytvoří xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx kódu xxxxxxxxxxxxx území, zkratky xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 18.4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx náležitosti xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti

a) je x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x zřízení, obnovení xxxx přemístění bodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dvojciferného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx; je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx číslo,

b) xx v xxxxxxx xxxxxxx podrobného měření xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plánu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx měření změn.

Jako xxxxxxxxx se použije xxxxxxxxxx (např. 622711_XXXX_00791_xxxxx.xxx). Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

18.2 X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx jako xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx změny xxxxxxxxxxxxxx každému xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx "a" x xxxxxxx xxxxxxxx se xxxx písmeno xxxxxxx x x názvu xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plánu vyhotoveného xxx xxxxx zasahující xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x katastrálního xxxxx, xx něhož xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

18.3 Není-li xxxxxxxxx xxxxx, je datovým xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx zeměměřických činností xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Format xxx xxx Xxxx-xxxx Xxxxxxxxx (XXX/X).

18.4 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činností xxx xxxxxx názvu xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx)

Xxxxx náležitost / xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx / xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx XXXX (XXXX)

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

xx

*.xxx

Xxxxxxxx xxxxxx

xxx

*.xxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx

xxxx

*.xxx

Xxxxxx xxxxxxxxx

xx

*.xxx

Xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx)

xx

X

X

*.xxx

*.xxx

*.xxx

Xxxxxxxxx xxxxx

xxxxx

*.xxx

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx značky

umisteni

*.pdf

Oznámení x změnách a xxxxxxxxxx závadách

zavady

*.pdf

Záznam xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (XXXX)

Xxxxxxxx xxxx

xxxxxxxxx

*.xxx

Xxxxx

xxxxx

*.xxx

Xxxxxxxx xxxxxx

xxx

*.xxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx

xxxx

*.xxx

Xxxxxx výsledků výpočtu xxxxx xxxxxx (dílů)

vymery

*.pdf

Návrhy xxxxx

xxx

xx

*.xxx

*.xxx

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx

*.xxx

Xxxxxxx podnět xx xxxxxx xxxxxxxx údajů

oprav

*.pdf

Kopie xxxxxxxxxx části xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby

dsps

*.pdf

Kopie xxxxxxxxxxx x vytyčení xxxxxxx xxxxxxx

xxxxx

*.xxx

Xxxxxxxxxxx xxxx (XX)

Xxxxxxxxxxx plán

*.pdf

18.5 Xxxxxxxxxx xxxxx se vyhotovují xx xxxxxxx Xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx (XXX), xxxxxx xxxxxxxxxx náčrt x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx (XXX), který je xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx 300 xxx. X xxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx X x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x D x xxxxxxx xxxxxxx.

18.6 Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx obsahuje dva xxxx xxxxx a xx xxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxx_xxxx;xxx_xxxxxxxxxxxxx_xxxxx;xxxxx_xxxxxxxxxxxx_xxxxx_xxxx;xxxxxxxx_xx;X; X,xxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxx;xxxxx (xx 2 xxx. xxxxx); upřesnění_výšky;místopisný_popis;stabilizace; xxxxxx_xxxxxx;XXXX_ƒx;XXXX_xx xxxx;XXXX_X;xxxxxxxx;xxxxx_xxxxxxxxxxx;xxx_xxxxxxx (4 xxxxx);xxxxxx_xxxxx (XXXX nebo xxx.);

Xxxxxx_xxxx;xxx_xxxxxxxxxxxxx_xxxxx;xxxxx_xxxxxxxxxxxx_xxxxx_xxxx;xxxx_xxxxxx (xxxxxxx X xxxx X - xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx);xxxxx_xxxxxxx_xxxxxx_xxxxx;

X xxxxx typu M xx uvádí xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx: x:\XXXX_xx_Xxxx\xxxx\Xxxxxx\xxxxx_xxxxxxx.xxx.

Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx popis xx xxxxxx xx 240, v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 40, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 40, x položce xxxxxxxx xx 80 a x položce xxx xxxxxx (xxxxx) na 23.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxx o věcných xxxxxxx váznoucích xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx spoluvlastnictví xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x údaje x xxxxxxxxx z věcných xxxx zřízených xx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx pro bytové xxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx vlastnictví xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovány xxxxx xxxxxxxx x. 357/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxx xxxxxxxx, xx xxxx, než xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx úřady xxxx oprávněny xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx souladu x xxxxx vyhláškou x xxxxx x moci xxxxxx.

2. Údaje x xxxxxxx xxxxxxx pozemku xxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 357/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx doby, xxx xxxxxxxxxx xxxxx budou xxxxxxx xxxxxx. Katastrální xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx z xxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 87/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxx o zakladateli xxxxxxxxxxx fondu vedený x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 357/2013 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činností pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2023 xxxxx xxxxx náležitostmi xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 357/2013 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxx 17.8 xxxx. x) přílohy x xxxx vyhlášce xx xxxxxx xxxxxxx xx znění xxxxxxx xx 1. xxxxx 2023.

3. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §15 této vyhlášky xx xxxxx xxxxxxx xx 1. ledna 2024 x jednotek xxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2023 postupně xxxxx xxxxxx Xxxxx.

4. Xxxxx o typech x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx vyhlášky x. 357/2013 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx, xxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx a krajiny xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx seznam xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x typech x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vyhlášky x. 357/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 346/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023 x výjimkou xxxx 3, který xxxxxx účinnosti 1.1.2024

Informace

Právní xxxxxxx x. 357/2013 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2014.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

87/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 357/2013 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.4.2017

301/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 357/2013 Xx., o katastru xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx vyhláška), xx xxxxx vyhlášky x. 87/2017 Sb.

s xxxxxxxxx xx 1.1.2020

346/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 357/2013 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2023 x xxxxxxxx části §15, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2024

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) §982 xxxx. 1, §983, §1371 xxxx. 2, §1372, §1380, §1385 xxxxxx x. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx.

§338d zákona x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

2) §9 odst. 6 zákona x. 139/2002 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úřadech a x změně xxxxxx x. 229/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x půdě x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 503/2012 Xx.

3) §63 xxxx. 3 xxxxxx č. 117/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 366/2011 Xx.

4) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 650/2012 ze xxx 4. xxxxxxxx 2012 x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx právu, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx veřejných listin x xxxxxxxxx věcech x o vytvoření xxxxxxxxxx dědického xxxxxxxxx.