Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 03.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2019 do 31.12.2020.


Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů
304/2013 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB

HLAVA I - PŘEDMĚT ÚPRAVY A JEJÍ ZÁKLADNÍ PRINCIPY

Veřejné rejstříky §1

Rejstříkový soud §2

Princip formální publicity §3 §4 §5 §6 §7

Princip materiální publicity §8 §9 §10

HLAVA II - NÁVRH NA ZÁPIS

Návrh na zápis a souhlas zapisovaných osob §11 §12

Předpoklady zápisu §13 §14 §15 §16 §17

Formuláře návrhu na zápis §18 §19 §20 §21

Podoba návrhu na zápis §22 §23 §24

HLAVA III - VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY A SKUTEČNOSTI DO NICH ZAPISOVANÉ

Díl 1 - Skutečnosti zapisované do veřejného rejstříku §25

Díl 2 - Spolkový rejstřík §26 §27 §28

Doplňující skutečnosti zapisované do spolkového rejstříku §29

Skutečnosti zapisované do spolkového rejstříku o zahraničním pobočném spolku §30

Díl 3 - Nadační rejstřík §31 §32 §33

Doplňující skutečnosti zapisované do nadačního rejstříku §34

Díl 4 - Rejstřík ústavů §35 §36 §37

Doplňující skutečnosti zapisované do rejstříku ústavů §38

Díl 5 - Rejstřík společenství vlastníků jednotek §39 §40 §41

Díl 6 - Obchodní rejstřík §42 §43 §44 §45 §46 §47

Doplňující skutečnosti zapisované do obchodního rejstříku §48

Skutečnosti zapisované o zahraniční osobě §49 §50

Skutečnosti zapisované o odštěpném závodu §51

Díl 7 - Rejstřík obecně prospěšných společností §52 §53

Doplňující skutečnosti zapisované do rejstříku obecně prospěšných společností §54

Díl 8 - Přeměna právnické osoby

Zápis fúze právnické osoby §55 §56

Zápis převodu jmění na společníka právnické osoby §57

Zápis rozdělení právnické osoby §58 §59 §60

Zápis změny právní formy právnické osoby §61

Návrh na zápis přeměny právnické osoby a zápis přeměny §62 §63 §64

Díl 9 - Zápis zrušení a likvidace právnické osoby a dalších skutečností §65

HLAVA IV - EVIDENCE SVĚŘENSKÝCH FONDŮ §65a §65b §65c

Skutečnosti zapisované do evidence svěřenských fondů §65d §65e §65f

Skutečnosti zapisované do evidence svěřenských fondů o zahraničním svěřenském fondu §65g

HLAVA IV - SBÍRKA LISTIN §66 §67 §68

Sbírka listin u zahraničních osob §69 §70 §71 §72

Jazykové verze listin ve sbírce listin §73 §74

ČÁST DRUHÁ - ŘÍZENÍ VE VĚCECH VEŘEJNÉHO REJSTŘÍKU

Příslušnost rejstříkového soudu §75 §76

Působnost státního zastupitelství §77

Zahájení rejstříkového řízení §78 §79 §80 §81 §82 §83

Účastníci řízení §84

Přerušení řízení §85

Odmítnutí návrhu na zápis §86 §87 §88 §89

Přezkum návrhu na zápis §90 §91 §92 §93 §94 §95

Rozhodnutí o návrhu na zápis a jeho provedení §96 §97 §98 §99 §100 §101

Vyrozumění o zápisu §102 §103

Následky porušení povinnosti předložit listiny §104 §105 §106 §107

ČÁST TŘETÍ - ZÁPIS NOTÁŘEM

Předpoklady zápisu notářem §108 §109 §110 §111 §112

Provedení zápisu notářem §113 §114 §115 §116

Obrana proti zápisu notářem §117

Povaha zápisu notářem §118

ČÁST ČTVRTÁ - ŘÍZENÍ VE VĚCECH EVIDENCE SVĚŘENSKÝCH FONDŮ A ZÁPIS NOTÁŘEM §118a

ČÁST PÁTÁ - EVIDENCE ÚDAJŮ O SKUTEČNÝCH MAJITELÍCH §118b §118c §118d §118e §118f §118g §118h §118i §118j

ČÁST ŠESTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §119 §120 §121 §122 §123 §124 §125 §126 §127 §128

Zrušovací ustanovení §129

Účinnost §130

č. 192/2016 Sb. - Čl. XIII

INFORMACE

304
XXXXX
xx xxx 12. xxxx 2013
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x x evidenci xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXX REJSTŘÍKY XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXX

XXXXX I

PŘEDMĚT XXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

§1

Xxxxxxx rejstříky

(1) Veřejnými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zákona (xxxx xxx "veřejný xxxxxxxx") xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx ústavů, rejstřík xxxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxx, xxxxxxxx rejstřík a xxxxxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx údaje x právnických a xxxxxxxxx osobách (dále xxx "xxxxxxx xxxxx").

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxx xxxxxx.

(4) Veřejný rejstřík xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Veřejný xxxxxxxx xxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxx").

§2

Xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx pro xxxxxx zapsanou xxxxx, xxxxxxxx závod xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx odštěpný závod x pobočný xxxxxx xxxx jinou obdobnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zahraničního xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx veřejného xxxxxxxxx xx sbírka xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx veřejného xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx výmaz (xxxx xxx "zápis"), jakož x uložení xxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxx") do xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zveřejňované xxxxx xxxxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx zápisu také xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx živnostenskému xxxxx x xxxxxx, xxxxx vydal xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx, xxxxx byl xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx živnostenské xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx zápis xxxx xxxxxx xxxxxx nebylo xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx zápisu xxxxxx xxxxx nařízením.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

§3

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx ve sbírce xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x listinách uložených xx xxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1997 xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx opis, xxxxxx xxxx x xxxxxx x těchto skutečnostech xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx v elektronické xxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx spolkového xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx sbírky xxxxxx před 1. xxxxxx 2017 xxxx xxxxxxxxxxx soud vždy xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxx x těchto xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě.

§4

(1) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx zápisu nebo xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx listin xxxx xxxxxxxxx o xxx, xx určitý údaj xx xxxxxxxx rejstříku xxxx, xxxxxx žadatel xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx neověřený.

(2) Xxxxxxx ověřením se xxxxxxxxx shoda xxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x listinou xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx nákladů xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§5

Z veřejného rejstříku xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémy xxxxxxx xxxxxx1).

§6

Zapisuje-li se rodné xxxxx do veřejného xxxxxxxxx, xxxxxxx se x opisu z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx neuveřejňuje. Je-li xxxxx číslo uvedeno x listinách zakládaných xx xxxxxx listin, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§7

(1) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx informace x osobách xxxxxxxxx x České republice x xxxxx o xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx

x) xxxxx,

x) den xxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx zániku,

c) sídlo, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx se od xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxx-xx xx přiděleno,

e) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, adresu xxxxx nebo xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, každého xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spolu x uvedením způsobu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, a den xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) členství x xxxxxxxxx osobě x xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxx právnické xxxxx,

x) členství v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx, xx-xx členem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x svěřenských xxxxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu,

b) den xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx zrušení xxxx xxxxxx xxxxxx x uvedením xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx fondu x

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx způsobu, xxxxx xxxxx, x xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx umožní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 elektronický xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx publicity

§8

(1) Xxxxx osobě, xxxxx xxxxxx jedná důvěřujíc xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx, xxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx, že zápis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x obsah xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx zákon xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx okamžiku xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx, xx třetí xxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx x obsahu listin xx však xxxxxxx xxxxx nemůže xxxxxxxxx x xxxxxxx uskutečněných xx xxxxxxxxxxx xxx xx zveřejnění, jestliže xxxxx osoba prokáže, xx o xxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx jim xxxxxxxxxx nezveřejnění xxxxxxxx.

§9

(1) Jestliže obsah xxxxxx xx veřejném xxxxxxxxx xxxxxxxx donucujícímu xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx osobu xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx a xx xx stanovené xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx x bez xxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx třetích xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx uložených ve xxxxxx xxxxxx v xxxxxx jazyce a xxxxxxxxxx uloženým xxxxxxxxx xxxxxx listin xx xxxxxx xxxxxx xxxxx §74 odst. 1, xxxxx xx vůči xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx. Třetí xxxxx xx může xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx do sbírky xxxxxx v cizím xxxxxx, xxxxxx zapsaná xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx znala xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§10

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zápisu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xx okamžiku xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx členem orgánu xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx osobám xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxx zakladatelského xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx zapsaná xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx věděla. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx se neplatnosti xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx rejstříkový xxxx xxxxxxx xxxxx xx zápis osoby, xxxxx xx členem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx na xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x dobré xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx rejstříkový xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXX XX XXXXX

Xxxxx xx xxxxx x souhlas xxxxxxxxxxxx xxxx

§11

(1) Nestanoví-li xxxx xxxxx jinak, může xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxx podle xxxxxxxx 1 povinnost xxxxx xxxxx xx xxxxx xx 15 dnů xxx dne, xxx xx tato xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx návrh xx zápis xxxxx xxxxx, kdo xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§12

Xxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx plyne x xxxxxx x xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxx osoby zapsané x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby se xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, musí xxx jejich xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx úředně xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx zápisu

§13

(1) Navrhovatel xxxxxx doloží, xx xxxxx, xxx xx xxxxx týká, vznikne xxxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx předmět činnosti xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx oprávnění xxxxxxx vyžadováno; xx xxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxxx zjistitelná z xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx evidencí, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxx zákon xxxxx.

(2) Činnost, kterou xxxxx jiného zákona xxxx vykonávat pouze xxxxxxx xxxxx, se xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx podnikání xxxxxxxxx osoby, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prokáže, xx tato xxxxxxx xxxx vykonávána xxxxxx xxxxx, která xx x tomu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

§14

(1) Navrhovatel xxx xxxxxx xx zápis xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx prostor, x xxxxx je umístěno xxxxx xxxxx, xxx xx zápis xxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxx xx veřejnou xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) X doložení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx prostor xxxxxxx xxxxxxx prohlášení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, bytem xxxx nebytovým prostorem xxxxx nakládat, xx x umístěním xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 3 měsíce x podpisy xx xxx xxxx xxx xxxxxx ověřeny.

(3) Xxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxx xxxxx užívání xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxx dobu, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx zapsané ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

§15

Xx-xx navrhovatelem xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx přijímání xxxxxxxxxx x doručovací xxxxxxx x České xxxxxxxxx; xx xxxxx obdobně xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

§16

(1) Je-li xxxxx xxxxxxxxx xxxxx vedeno xxxxxxx stíhání xxxx xxxxxxxx-xx trest xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x řízení xxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx při návrhu xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx její xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx této právnické xxxxx.

(2) Rejstříkový xxxx xxxx, kdo na xxx má právní xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx zapisované xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx trestní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx.

§17

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §13 xx 16 xx xxxxxxxx x xxxxxx xx zápis.

Xxxxxxxxx návrhu xx xxxxx

§18

Xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

§19

Xxxxx xx zápis xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx rejstříku xxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxx xx zakládají xx xxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxx xxxxxxx.

§20

Povinnost xxxxx xxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx §18 xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x úřední povinnosti xxxx xxxxx-xx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18.

§21

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx zápis. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zároveň xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup; tato xxxxxx není xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxx

§22

(1) Návrh xx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx obdobně pro xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxx xx zápis x xxxxxx zakládaných xx sbírky xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx x listiny xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxx na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx ověřen.

(3) Xxxxx xx zápis x xxxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterým xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podpisu16).

§23

Xxxxx na zápis x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Návrh xx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§24

Návrh na zápis xx xxxxxx a xxxxx xx veřejném xxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxx jazyce. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx také x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XX XXXX ZAPISOVANÉ

Díl 1

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx

§25

(1) Do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zapíše

a) xxxxx x xxxxx xxxx adresa místa xxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx se xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, zapsané xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo vymezení xxxxx xxxxx, vyžaduje-li xx jiný xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx právnické xxxxx,

x) den xxxxxx x zániku xxxxxxxxx xxxxx,

x) u fyzické xxxxx, xxx xxxxxx xx důvod xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, liší-li xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soud; xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx správce xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, podnikajících xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx2),

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxx-xx xx xxxxxx, počet xxxxx statutárního xxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxx adresa xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, liší-li se xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, osoby, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxx xxxxxx x zániku xxxx xxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x adresa xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx xx adresy místa xxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx název, xxxxxxx-xx xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx místa xxxxxx, xxxxxxxxx také xxxxxxxx, xxxx-xx xx od xxxxxx xxxxx pobytu, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, a xxx vzniku x xxxxxx její xxxxxx; xx-xx členem kontrolního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxx místa xxxxxx, xxxxxxxxx také xxxxxxxx, xxxx-xx xx xx xxxxxx místa pobytu, xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxx xxxxx pobytu, xxxxxxxxx také xxxxxxxx, xxxx-xx se xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx, xx xx xxxxxxx vztahuje xxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx závod, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx věc,

j) xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx jiná xxxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxx xxxxx xxxxxx zapsaná xxxxx, má-li xx xxxxxxx xxxxxx právní xxxxx, a

k) den, x xxxxx xxx xxxxx proveden.

(2) Navrhne-li xx xxxxxxx osoba xxxxxxxx x návrhem xx xxxxx a xx-xx to xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx soud rozhodnout, xx se údaje xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; to xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxx jen "obchodní xxxxxxxxx"). Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx věty xxxxx, může xxxx xxxxxx xxxxx §3 xx 5 obdržet xxxxx xxxxxxx osoba xxxx ten, xxx xx tom xx xxxxxx xxxxx, x §2 odst. 2 xx nepoužije. Údaje x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxx xxxxxxxx

§26

(1) Xx xxxxxxxxxx rejstříku xx zapisují

a) xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, organizace xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatelů (xxxx xxx "xxxxxx"),

x) xxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxx xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx spolek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a).

§27

(1) Xx spolkového xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx

x) zahraniční xxxxxx, xxxxxxxxxx činnost xx xxxxx České xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx obdobné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zahraničních xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx pobočný xxxxxx").

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx spolek.

§28

Xxxxx na změnu xxxx xxxxx zápisu xxxx podat xxxxx xxxxxxx x §26 xxxx 27.

§29

Xxxxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx o spolku xxxxxx také

a) předmět xxxxxxxx hospodářské xxxxxxxx, xx-xx vykonávána,

b) xxxxx xxxxxxxxxx orgánu,

c) xx-xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, počet xxxxx x jejich xxxxx x adresa místa xxxxxx, xxxxxxxxx také xxxxxxxx, liší-li se xx adresy xxxxx xxxxxx, a xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxx před xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x

x) x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx, adresa xxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxx do xxxxxxxx xxxxx, v xxx xx zapsán, xxxxx xxxxx takového xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx spolkového xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx zapíše xxxx

x) xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx číslo hlavního xxxxxx,

x) rozsah xxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx hlavního xxxxxx x

x) u pobočného xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx x údaj x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, v xxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx státu xxxxx xxxxxxxxx.

§30

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx pobočném xxxxxx

Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxx x xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pobočného xxxxxx a jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x sídlo zahraničního xxxxxx,

x) xxxxx státu, xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx řídí, a xxxxxxxxx-xx xxxx právo xxxxx, také xxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxxxx spolek xxxxxx, x xxxxx zápisu,

d) xxxx, popřípadě xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx požadované tímto xxxxxxx x člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pobočného spolku, xxxxxxxxx, identifikační xxxxx x xxxxxxxxx likvidátora x ukončení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spolku xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spolku,

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx spolku nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spolku x

x) ukončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spolku x Xxxxx republice.

Xxx 3

Xxxxxxx rejstřík

§31

Do xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

§32

Xxxxx na zápis xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx-xx xx možné x xxxxxxx-xx zakladatel xxxx xxxxxx, podá xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx rada.

§33

Návrh xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx podat osoba xxxxxxx x §31.

§34

Doplňující skutečnosti xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku

Do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx

x) výše nadačního xxxxxxxx, je-li xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx občanského xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx nadačního xxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxx vkladové povinnosti,

c) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx nakládání x xxxx xxxxx,

x) xxxxx x sídlo xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx se od xxxxxx místa xxxxxx, xxxxxxxxxxx x

x) údaj x xxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx propachtován, a xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx smluv x xxxxxxxx soudu x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxxxx ústavů

§35

Do xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx ústavy.

§36

Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx podává xxxxxxxxxx; není-li to xxxxx a neurčil-li xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx návrh na xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx ředitel nebo xxxx osoba v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§37

Xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx zápisu xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x §35.

§38

Doplňující xxxxxxxxxxx zapisované xx xxxxxxxxx ústavů

Do xxxxxxxxx xxxxxx se x xxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxx x xxxx vkladu,

b) xxxxx x xxxxx nebo xxxxxx xxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx členů xxxxxxx xxxx, jméno x xxxxx nebo xxxxxx xxxxx pobytu, xxxxxxxxx také bydliště, xxxx-xx xx xx xxxxxx místa xxxxxx, xxxxx xxxxxxx rady x den xxxxxx x zániku xxxxxx xxxxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx správní rady xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxx bydliště, xxxx-xx xx xx xxxxxx xxxxx pobytu, xxxxx, xxxxx ji xxx xxxxxx funkce xxxxxxxxx, x

x) xxxx x xxx, že xxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx část nebo xxx xxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx děděním.

Díl 5

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotek

§39

Do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotek xx xxxxxxxx společenství xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§40

Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx členové xxxxxx xxxx předseda xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§41

Xxxxx xx změnu xxxx výmaz zápisu xxxx podat osoba xxxxxxx v §39.

Xxx 6

Xxxxxxxx xxxxxxxx

§42

Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx korporace"),

b) xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx xxxx podnikateli, xxxx xxxxxxxx x České xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx, x

2. xxxxxxx x §43, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxx, x

x) xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tento xxxx xxxx xxxxx.

§43

Fyzickou xxxxxx xx xxx xxxxxxx §42 xxxxxx

x) státní občan xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo Švýcarské xxxxxxxxxxx,

x) rodinný příslušník xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) rodinný xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx c), kterému xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx, a

e) xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx právo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§44

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x bydlištěm xxxx Xxxxxxxxx unii neuvedená x §43 x xxxxxxxxxx právnická xxxxx xx sídlem mimo Xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx jejich xxxxx xxxx odštěpný xxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku. Xxxxx xx zápis xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§45

(1) Fyzická osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx jejích xxxxxx xxxx příjmů xxxxxxxxx x daň z xxxxxxx hodnoty, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx za 2 xx xxxx bezprostředně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx částku 120&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(2) Fyzická xxxxx, která xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx splňovat xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2, může xxxxx xxxxx xx výmaz xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§46

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx společnosti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx společníci.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s ručením xxxxxxxx do obchodního xxxxxxxxx podávají všichni xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podávají xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xx zápis xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx podávají všichni xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx družstva.

§47

Xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x §42.

§48

Xxxxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx také

a) xxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) výše xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zápis xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a rozsah xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti,

c) xxxx x tom, xx xxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx xxxx xx xxx dán xx xxxxxxx, nájmu xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx soudu x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxx o xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jako celku xxxxxxxx podle §777 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) údaj x xxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx pozastaven xxxxx funkce xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx x družstev3),

f) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x korporaci, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx cenným xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx akcií xx xxxxxx i xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx kurs, xxx akcie nebyla xxxxxx4),

x) zákaz xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx5),

x) u xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx společníků,

i) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jméno x sídlo xxxx xxxxxx místa xxxxxx, xxxxxxxxx také xxxxxxxx, xxxx-xx se xx xxxxxx xxxxx pobytu, xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx, xxxxx ze xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x který xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx sumy xxxxxxx komanditisty a xxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx jméno x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx xx xxxxxx xxxxx pobytu, jejích xxxxxxxxxx, xxxx podílu xxxxxxx společníka, druh xxxxxx a xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x ním xxxxxxxxx xxxxxxx odkazem xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uloženou xx xxxxxx xxxxxx x údaj x xxx, xxx xxx xx xxxxx vydán xxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx hodnota xxxxx xxxx xxxx o xxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx hodnotu (xxxxxx xxxxx), x x xxxxx počtu, xxxx x xxx, xxx budou vydány xxxxx jako zaknihovaný xxxxx xxxxx nebo xxxxx imobilizovány, druh xxxxx a xxxxx xxxx x povinností x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx listin x xxxxxxxx omezení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx; xx-xx společnost jediného xxxxxxxxx, zapisuje xx x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx pobytu, popřípadě xxxx bydliště, liší-li xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, tohoto xxxxxxxxx,

x) x družstva xxxx o xxx, xxx se xxxxx x družstvo, bytové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a výše xxxxxxxxxx členského xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x

x) x xxxxxxxx xxxxxxx označení xxxx, xxx jménem xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx jmění, minimální xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx") xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx zakladatelské právní xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x zápis xxxxx požádali, xx 1 xxxxxx od xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

Skutečnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx osobě

§49

Do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x odštěpném xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx závodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx forma x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, je-li xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, kterým xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, a xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx evidence, xx xxxxx je zahraniční xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) zapisované údaje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx odštěpného xxxxxx x adresa xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx také bydliště, xxxx-xx se xx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx zahraniční xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ukončení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx obdobného xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx závodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

§50

Xx obchodního xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxx x xxxxxxxx x členských států Xxxxxxxx unie xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zapíše

a) jméno, xxxx-xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx umístění xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxx číslo,

b) xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxx odštěpného xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxx, x číslo xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x její xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxx vedoucího xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx jeho pobytu, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx zahraniční xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx likvidace xxxxxxxxxx xxxxx,

x) prohlášení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x

x) ukončení xxxxxxx závodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

§51

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxx, jméno x xxxxxx xxxxx pobytu, xxxxxxxxx také xxxxxxxx, xxxx-xx xx xx xxxxxx místa pobytu, xxxx vedoucího.

(2) Xxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xx obchodního rejstříku xxxx x tohoto xxxxx.

Xxx 7

Rejstřík obecně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§52

Xx xxxxxxxxx xxxxxx prospěšných xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx obecně xxxxxxxxx společnosti.

§53

Xxxxx xx změnu xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x §52.

§54

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx rejstříku xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxx x xxxxx xxxx adresa xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx od adresy xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx xx xxxxxx xxxxx pobytu, xxxxx xxxxxxx xxxx a xxx vzniku x xxxxxx funkce každého xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxx místa xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx xx adresy místa xxxxxx, xxxxx, xxxxx xx při xxxxxx xxxxxx zastupuje, a

c) xxxx obecně prospěšných xxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxxxxx byla obecně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x předmět xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx provozována.

Xxx 8

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx fúze xxxxxxxxx xxxxx

§55

(1) Xxx xxxx xxxxxxxxxxx osob xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx a identifikačního xxxxx xxxxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických xxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fúze xx xxxxxx i údaj x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxx xxxx jemu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx"), včetně xxxxx xxxxxx zápisu.

§56

(1) U xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx

x) xxx xxxxxxxx údaj, xx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x případné xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x

x) xxx splynutí, xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx na ni xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x zahraniční xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx.

§57

Zápis xxxxxxx xxxxx xx společníka xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxxxx xxxx, že zanikla x xxxxxxxx xxxxx xx společníka, x xxxxx, adresa místa xxxxxx, popřípadě také xxxxxxxx, liší-li xx xx xxxxxx místa xxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, na něhož xxxxxx jmění zanikající xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, zapíše se xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx zahraničního xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxx, xx xxx xxxxx zaniklé xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxx xxxx x xxxxxxxx a sídlo x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti.

Xxxxx rozdělení xxxxxxxxx xxxxx

§58

(1) Xxx rozdělení xxxxxxxxx xxxxx xx xx veřejného xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx došlo x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, sídla a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx právnických osob.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxx i xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnické xxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§59

X xxxxxxxxxxx xxxxx xx zapíše xxxx

x) xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nových právnických xxxx, xx vznikla xxxxxxxxxxx, že na xx přešlo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx rozdělení, xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxx obdobně pro xxxxxxxxx xx založením xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právnických xxxx xxxx, xx na xx přešlo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx uvedeno x xxxxxxxx rozštěpení, xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x název, xxxxx a identifikační xxxxx xxxxxxxxx právnických xxxx, na které xxxxxx xxxxxxx části xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx dosud xxxxxxxxx xxxxx o nástupnické xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxx obdobně xxx xxxxxxxxx sloučením.

§60

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xx bylo přiděleno.

§61

Zápis změny právní xxxxx xxxxxxxxx osoby

Při xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, zapisuje, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx s uvedením xxxxxxx a nové xxxxxx xxxxx, x xxxx údaje xxxxxxxxxx xxx xxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx právnická xxxxx xxxxxx.

Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby x zápis xxxxxxx

§62

(1) Xxxxx na xxxxx xxxx právnických osob xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podávají xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx všechny xxxxx, jež xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Návrh xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx společně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, na xxxxx xx jmění převádí.

(3) Xxxxx na zápis xxxxx xxxxxx formy xxxxxxxxx osoby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx.

§63

Xxxxxxxx mají xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx rejstříkových xxxxx, xxxxxx xx xxxxx na xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx.

§64

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zápis xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přeměnou x témuž dni. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x jejichž xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx nabytí xxxxxx moci usnesení x povolení xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x zanikající, rozdělované x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx. Zápis xxxxxxxxxxxx fúze xx xxxxxxxxxx rejstříku, jestliže xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nástupnickým xxxxxxxxx xxxxx družstvo, povolí xxxxxxxxxxx soud xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx, xxxxxxxx xx xxxx xx mít xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Díl 9

Zápis xxxxxxx x xxxxxxxxx právnické xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx

§65

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx také

a) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx den xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxx, jméno x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxx bydliště, liší-li xx xx xxxxxx xxxxx pobytu, xxxxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x adresa xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, liší-li xx xx adresy xxxxx xxxxxx, xxxxx, která xx xxx výkonu xxxxxx zastupuje,

c) zahájení xxxxxxxxxxxxx řízení,

d) omezení xxxxx dlužníka xxxxxxxx x majetkovou podstatou xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx reorganizačního xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx některého xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx postižení xxxxxx xxxxxxxxx společníka xx xxxxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx sdělení, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí prodejem xxxxxx nebo jeho xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxx, jakož i xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx exekuce xxxx xxxxxxx, že xxxxxxx skončila xxxxx xxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx právnické xxxxx x

x) xxxxx x xxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx xx xxxxxx xxxxx pobytu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby.

HLAVA XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX

§65x

(1) Xx evidenci xxxxxxxxxxx fondů xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx zapisují

a) xxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx právem jiného xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "zahraniční xxxxxxxxx xxxx").

(3) Xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x zapsané osobě xxxxxxx obdobně. Práva x povinnosti xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxx xxxxx vykonává ve xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx svěřenský xxxxxxx. Xxx se x xxxxx xxxxxx stanoví x členu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx správce na xxxxx xxxxx podle §9 odst. 1 xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx soud x xxx xxxxxx, xx-xx xxxxxx postup x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ani xx xxxxxxxxx xxxxx, vyrozumí xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx zakladatele, xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxx jim xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx §14 x části xxxxx xxxxx XXX xx xxxxxxxxx.

§65x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 460/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§65x

Xxxxx na zápis xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx svěřenských xxxxx podává xxxxxxxxx xxxxxxx.

§65x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 460/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§65x

Xxxxx xx xxxxx xxxx výmaz xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§65x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 460/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2018

§65x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xx zapíše

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) účel xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx předmět xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti, xx-xx xxxxxxxxxx,

x) den xxxxxx x xxxxxx svěřenského xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx přidělí xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx poskytne xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx registru právnických xxxx, podnikajících xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx moci2),

e) jméno x sídlo xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx také xxxxxxxx, xxxx-xx xx od xxxxxx xxxxx pobytu, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, byl-li xxxxxxxx nebo jinak xxxxx; je-li správcem xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx svěřenských xxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxxxxx,

x) jméno x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx také xxxxxxxx, xxxx-xx se xx xxxxxx místa xxxxxx, xxxxx, která xx xxxxxxxxxxxx; je-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, datum xxxxxxxx x rodné xxxxx, bylo-li xx xxxxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx soukromým xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx také xxxxxxxx, xxxx-xx se xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx; xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxx prospěšnému xxxxx, xxxxxx, jak bude xxxxxxxxx xxxxx,

x) jméno x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxx bydliště, xxxx-xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx,

x) xxxx x tom, xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx jeho část xxxx xxx dán xx xxxxxxx, xxxxx xxxx propachtován, a xxxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx soudu o xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx děděním,

k) xxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx, nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx správce, x

x) xxx, x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

§65x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 460/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§65x

(1) Údaje x xxxxxxx uvedených v §65d xxxx. g) xx x) se xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx svěřenských xxxxx ani xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx; ustanovení §12 xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx se x opisu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xxx xx neuveřejňují xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx; xxxx xx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx adresa.

(2) Xxxx-xx xxxxx, které xx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx se xxxxxxxxxxxx, uvedeny x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, tyto xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx zápisu xxxx xxxxxxx podle §35 xxxx obdržet pouze xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, kdo na xxx xx xxxxxx xxxxx, a §2 xxxx. 2 xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dálkový xxxxxxx x xxxxx údajům xxxx

x) xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx činným v xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zastupitelství xxx pro xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx, poplatku xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx jejich xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx plnění úkolů xxxxx zákona, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování terorismu xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních sankcí xx účelem udržování xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx terorismu,

f) Xxxxx národní bance xxx výkonu xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx postupech x řešení krize xx xxxxxxxxx xxxx,

x) Xxxxxxxxx bezpečnostnímu xxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx zákona, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s prováděním xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxx, x xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx identita xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx x údajům xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Výše xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňující přístup xxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx nákladů x obsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxxx.

§65x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 460/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2018

§65f

Do evidence svěřenských xxxxx se xxxxxx xxxx

x) xxx xxxxxxx xxxx zániku xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx práva nakládat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx správce,

f) xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx části nebo xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx exekuce skončila xxxxx xxx zastavením, xxxxxx důvodu rozhodnutí, x

x) xxxxxx důvod xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§65x xxxxxx právním předpisem x. 460/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§65x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xx evidence xxxxxxxxxxx xxxxx se x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx, kterým se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, x xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx zápis, xxxx evidence, xx xxxxx xx xxxxxx, x xxxxx zápisu,

c) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx vedlejší xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x

x) ukončení činnosti xxxxxxxxxxxx svěřenského xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

§65x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 460/2016 Sb. x účinností od 1.1.2018

XXXXX V

SBÍRKA LISTIN

§66

Sbírka xxxxxx xxxxxxxx

x) zakladatelské xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xx-xx xxxxx, xxxxxx svěřenského xxxxx, veřejnou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx schůze družstva x x rozhodnutí xxxxxxxxxx schůze družstva x přijetí xxxxxx, xxxxxxx družstva, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx spolku, xxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, rozhodnutí xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx x xxxxxxxx, zrušení xxxx přeměně pobočného xxxxxx, stanovy xxxxxxxx xxxxxxxxxx, mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxxxxxx x oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx změny; xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx úplné xxxxx,

x) rozhodnutí x xxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx doklad x jiném ukončení xxxxxx osob, xxxxx xxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, likvidátorem, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx zákonem xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxx xx zastupovat xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx6) x rozhodnutí x xxxxxx člena xxxxxx xxx úpadku obchodní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx7), rozhodnutí x xxxxxxxxx, odvolání nebo xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx zprávy, xxxxx, mimořádné x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, stanoví-li povinnost xxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x vyžaduje-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx rozdělení xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jejich konečnou xxxxxx, nejsou-li součástí xxxxxx xxxxxxx, a xxxxxx auditora x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xx ruší xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx svěřenského xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx správy xxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx převeden xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx právnické osoby,

e) xxxxxxx přeměny; xxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x družstev8), xxxxxx xxxxxxxxx uložit xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx listin xx xxxxx x xxxxxxx xx zápis,

f) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx, rozhodnutí o xxxxx schválení, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x sloučení x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx fondu nebo xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, smlouvu x xxxxxxxx xxxxxx x smlouvu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, projekt xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x rozhodnutí x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) oznámení x xxxxxxx xxxx neschválení xxxxxxxx xxxxxxx, byl-li xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx neschválen; xx platí xxxxxxx xxx oznámení x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) a x),

x) xxxxxxxxxx soudu, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx neplatnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx usnesení xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, kterým xxx xxxxxxx přeměny xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx nepeněžitého xxxxxx xxx xxxxxxxx nadace, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nadačního xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vkladu xx družstva, xxxxxxx xxxxxx xx ocenění xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a posudek xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx poměry obchodních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx9),

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xx vztahu x zapsané xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, x to

1. xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. usnesení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx,

4. xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxx konečné xxxxxx,

5. xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x schválení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x

6. xxxxxxxx, xxxx xx insolvenční xxxxxx končí,

l) xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobou x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx osobou x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobou x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx společného jmění xxxxxxx; x případě xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x vypořádání xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě prohlášení xxxxxxxxxxx, xx k xxxxxx ani xxxxxxxxxx xxxxx nedošlo,

n) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx představenstva xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx o zahájení xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx společníka ve xxxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxx o zastavení xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx exekuce xxxxxxxx xxxxx než zastavením,

p) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx postižením xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx korporace xxxx xxxx části, xxxxxxxxxx podle písmene x) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx postižením xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x udělení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx škola xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx10),

x) doklad x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku x xxxxx xxxxxx11),

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx původního účelu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podobným xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx správní xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx snížení nadačního xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxx daru do xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx, smlouvu xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx zřízeném xx soukromým xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx vyčleněn,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx kurs xxxxxxxx xxxxx xxxx je xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx zvýhodněných xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx do xxxxxxxxx, xxxxxx x zápisu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx řídí, xxxxx xxxxx cílového státu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x

x) další listiny, x kterých xxx xxxxxxx xxxxx, nebo x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zapsaná xxxxx, xx-xx xx xxx xxxxxx xxxxx.

§67

Xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx s xxxxxx závěrkou nebo xxxxxxx xxxxxxx ukládá xxxxx xxxxxxxxx zisku xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx součástí xxxxxx xxxxxxx.

§68

(1) Navrhne-li xx xxxxxxx osoba xxxxxxxx x návrhem xx xxxxx a xx-xx xx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx rejstříkový xxxx xxxxxxxxxx, xx xx listina xxxxxxxx xx xxxxxx listin, xx které xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Rozhodne-li xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxx x xxx, xxx xx tom xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx

§69

Xx sbírky xxxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, odštěpném xxxxxx x pobočném xxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx, xxxx se xxxxxxxxxx xxxxx řídí; xxxxxxxx účetní záznamy xxxxxx vypracovány v xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx-xx x odštěpný xxxxx zahraniční xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx, x v xxxxxxx, xx není splněna xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uloží xx xx sbírky xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, které se xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x §66 xxxx. x),

x) společenská xxxxxxx, xxxxxxx x obdobné xxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxx osoba založena, x jejich xxxxx x xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx x této xxxxxxxx zapsána, jestliže xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx evidenci přikazuje, x

x) údaj nebo xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx zahraniční xxxxx x jiném xxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vázána xx xxxx xxxxxxxxxx.

§70

(1) Povinnost uložení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §69 písm. x), xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, neplatí xxx xxxxxxxxxx právnickou xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxx x pro xxxxxxxxxx fyzickou xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx jiného xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx závod.

(2) X xxxxxxxxxx osoby a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx do xxxxxx xxxxxx uloží xxx xxxxxxx xxxxxxx x §69 písm. x) xxxxx xxxx před xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x §69 xxxx. x) a x).

§71

Působí-li xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jedné xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx listiny uvedené x §69 xxxx. x) x x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x nich, x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx být xx xxxxxx sbírky xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx závodů xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx odkaz xx xxxxxxxxxxx xxxx zvoleného xxxxxxxxxx závodu, xxxxxx xxxxx xxxxxx.

§72

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx listin.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx ukládají xx xxxxxx listin, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx údaj xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx

§73

(1) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx zapisované xxxxxxxxxxx x xxxxx se xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx ukládané xx sbírky xxxxxx xxxxx §66 písm. x) až x), x) x s) x y), projekt xxxxxxxxxxxx přeměny x xxxxxxx xxxxx §69 xx 71 xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx v překladu xx xxxxxxx jazyka, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx zapsané osobě, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx i xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x budoucnu.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx-xx se o xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx není úředním xxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

§74

(1) Xxxxxxx ukládané xx xxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx. x) xx x), x) xx x), x) xx x) x x) xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x ukládají xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx listin xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx cizího xxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxxx listiny do xxxxxxxx jazyka členského xxxxx Evropské unie xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Evropský hospodářský xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeměny x souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx jazykových verzích x rozhodným xxxxxx xxxx verze x xxxxxx jazyce, xxxxx xx xx sbírky xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx překlad xxxxxxxxxx xxxxx projektu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

XXXX DRUHÁ

ŘÍZENÍ VE XXXXXX XXXXXXXXX REJSTŘÍKU

Příslušnost xxxxxxxxxxxxx xxxxx

§75

(1) X xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx soud, x jehož obvodu xx xxxxxx soud xxxxx, xxx xx xxxxx ve veřejném xxxxxxxxx xxxx, ledaže xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxx jinak.

(2) X xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxx x xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx osoby xx příslušný krajský xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx, odštěpný xxxxx xxxx pobočný xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx soud, xxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x xxxxxx xx zápis xxxxx odstavců 1 xx 3, je xxxxxxxxx i x xxxxxx o xxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx jiný xxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxx zápisech xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§76

(1) Xxxxx-xx se xxxxxxxxx, xxxxx nichž xx xxxxxxxx místní xxxxxxxxxxx, rejstříkový soud xxxxxxxxx přenese xxxx xxxxxxxxxxx xx soud xxxx příslušný; nesouhlasí-li xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, rozhodne xxxx xxxxxxxxx soud.

(2) Xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zápisy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxx xxxxxxxxxxx soudu.

§77

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx může xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx řízení.

Xxxxxxxx rejstříkového xxxxxx

§78

(1) Xxxxxx xx zahajuje xx xxxxx. Xx-xx xxx xxxxxxxx shoda xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx není účinné, xxxxxx se xxxxx x zápis xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§79

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu právnické xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx takového rozhodnutí12), xxx jestliže xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxx x xxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx práva xxxxx xxxxx xxxxxxxx x dobré xxxx, xxxxxxx xxxx xx 3 xxx xxx xxx zápisu skutečností xxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby.

§80

Soud xxxx xxxx xxxxx veřejné xxxx xxxxxxxx rejstříkový soud xx xxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx činnosti xxxxx najevo.

§81

Je-li xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx by xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx.

§82

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx zrušenou xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx veřejné xxxx podal xxxxx xx xxxxx z xxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x je-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx likvidátora x xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx k xxxxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxx, soud provede xxxxx na základě xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §78 se nepoužije.

(2) Xxxxx xxxxx odstavce 1 soud xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x návrhu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx se xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx vyšly xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx likvidátora xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

§83

(1) Xxxxxx xx xxxx xxxxxx společnosti x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fúze ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, nemá-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx zápis xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xxxx zahraniční obchodní xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §78 xx 81 a 84 se nepoužijí.

§84

Xxxxxxxxx řízení

Účastníkem xxxxxx xx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx, x němuž xx xxxxxxxxx podle xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

§85

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, že probíhá xxxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx může xxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

§86

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zápis xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxx xxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx není xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx způsobem,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx nesrozumitelný nebo xxxxxxxx,

x) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx listiny, xxxxx xxxx být xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) účel xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx v rozporu x xxxxxxxxxxx §145 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§87

Xxxxxxxxxx §86 xx xxxxxxxxx, jestliže

a) x xxxxxx nebyla xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, že xx xxxxx práva, xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx zahraniční xxxxx, xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx doloženy xxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

§88

Xxxxxxxxxxx xxxx vydá xx lhůtě 3 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxx návrhu xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx navrhovatele x xxxxxxxxxx xxx návrhu xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx listin; xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §43 občanského xxxxxxxx xxxx se xxxxxxx přiměřeně. Xxxxx xxxxx §96 počíná xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxx odstraněny xxxx xxxxxxx doplněny.

§89

X usnesení, kterým xxxxxxxxxxx soud návrh xx xxxxx odmítne, xx uvedou xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx poučení, xxx xxx nedostatky xxxxxxxxx.

Přezkum xxxxxx xx xxxxx

§90

(1) Xxxxx-xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §86, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, zda xxxxx x skutečnostech, xxxxx xx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x listin, xxxxx xxxx xxx x xxxxxx doloženy, x xxx xxxxxxxxxx xxxxx není zaměnitelné x xxxxx již xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx není-li klamavé.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, zda xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx probíhající xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, který xx xxx uložen xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických xxxx a řízení xxxxx xxx.

§91

Jestliže xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx společnosti x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx přezkoumá, xxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx lhůtě 3 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nezúčastnily přeshraniční xxxx, x xxxxxxxxxx-xx xx xx, xxx xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§92

(1) Xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxx, aniž xx x tom xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx zapisované xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx rejstříkový xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §90 xxxxxx xxxxx xx, xxx xxxxxxxx zápis xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxx jiným xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxx tehdy,

a) xx-xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení zapsaná xxxxx, které se xxxxx týká,

b) xxx-xx x xxxxx založené xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxx návrhu xx xxxxx, xxxx

x) xxx-xx x zápis xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nadace, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx i xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx obecný xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podklad x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx sepsáno xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx o

a) provedení xxxxx x splnění xxxxxxxx xxx přemístění xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Rady Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX) xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx Evropských společenství x statutu xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx provedení,

b) splnění xxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxx xxxxx evropské xxxxxxxxxxx xxxx evropské xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavků xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§93

(1) Xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx x zápisu xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx x případ xxxxx §81 x 92. Jednání xxxxxx xxx nařízeno.

(2) V xxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zápis xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§94

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zápis ke xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, nejdříve xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, provede xx xxxxx xx xxxxxx právní moci xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx na xxxxx takovýto xxx xxxx navržený xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxx.

(3) Xx-xx být xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx rozhodnout, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx usnesení.

§95

(1) Změna xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx změnou referenčních xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxx xxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxx a x xxxxxxx, jakož x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §91 x 92 opraví předseda xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx, xxxx xx o tom xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx x tom xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x veřejného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx; ustanovení §102 xx xxxxxxx xxxxxxx.

Rozhodnutí x xxxxxx xx zápis x xxxx xxxxxxxxx

§96

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxx usnesením xx xxxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxx, jinak xxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx.

(2) V xxxxxxx xxxxxx xx zápis xxxxxxx právnických osob xxxx x případě, xx xx xxxx xxxxxxxxx u rejstříkového xxxxx, xxxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx k rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu.

(3) Xxxx-xx xxxxx podán x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§97

(1) Xxxxx podle §96 xxxx. 1 xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx. Xxx-xx xxxx soudní xxxxxxxx x návrhu zaplacen xx v průběhu xxxxxx xxxx xxxxx-xx xx xxxxx návrhu, xxxx xxxxx xxxxx §96 xxxx. 1 xx ode dne xxxxxxxxx soudního poplatku xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx lhůta xxxxx odstavce 1 xxxxx xxx dne xxxxxxxxx překážky x xxxxxx.

§98

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx zápis ani x návrhu nerozhodne xx lhůtě xxxxxxx x §96 xxxx. 1, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zápis xx xxxxxxxxx xxxx následujícím xx xxxxxxxx xxxx xxxxx; xx neplatí, xxx-xx před xxxxxxxxx xxxx lhůty xxxxx xxxx xxxxxx zpět.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx promítne xxxxx xx 2 xxxxxxxxxx dnů ode xxx, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

§99

Xxxxxxxxxx §98 se xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, který xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx trestní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxx xxxxx xxx; x takovém xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu.

§100

Rejstříkový soud xx 3 pracovních xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx přeshraniční přeměny xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x družstev xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x němž xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx přeměně.

§101

(1) Xxxxxxx osoba x osoby, které xx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku v xxxxx xxxxxx zapsané xxxxx, xx xxxxx xx 1 měsíce xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x rejstříkového xxxxx výmazu xxxx xxxxx xxxxxx provedeného xxxxx §98; zmeškání xxxx xxxxx nelze xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §78 xxxx. 1 tím xxxx dotčeno.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxx osoby xx mohou x xxxxxxx svého výmazu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zápisu xxxx tehdy, xxx-xx xxxxxxxx xxxxx než xxxxx §98; xxxxxxxxxx §102 xx použije xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx o xxxxxx

§102

X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §92 x 98 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení zasláním xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Vyrozumění xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx také xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxx xx xxxxxx.

§103

X xxxxxx zahraniční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx služby podle xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx jejího sídla xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Českou xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxx

§104

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx pořádkovou xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxx nebo xxx xx předložila xxxxxxx, xxxxx xxxxx tohoto xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx sbírky xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx 100&xxxx;000 Xx.

§105

Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §104 xxxxxxxxx xxxx může-li xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx x xx xx xxx xxxxxx xxxxx, může xxxxxxxxxxx soud i xxx návrhu xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu xxxxxxxx x poskytne xx xxxxxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§106

(1) Xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §104 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx považuje xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx listin xxxxx §66 xxxx. x) xx x) x x).

(2) Má xx xx xx, xx člen statutárního xxxxxx právnické xxxxx, xxxxx neplní povinnosti xxxxx §105, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx hospodáře.

§107

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx stránkám xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §104 xx použije xxxxxxx, xxxxxxx-xx zapsaná xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx13) xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx společností x družstev14).

XXXX XXXXX

XXXXX NOTÁŘEM

Předpoklady xxxxxx xxxxxxx

§108

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x notářském xxxxxx xxx zápis xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zápisu x rozhodnutí orgánu xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx"),

x) podkladový xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx obsah xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy x xx xxxxxxxxxxxxxx jednáním xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx kterým xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx orgán xxxxxxx, xxxx

x) notáři xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx tento xxxx jiný xxxxx xxxxxxxx pro zápis xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro založení xx xxxxxx xxxxxx.

§109

Mají-li xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx jednání, o xxxxxx je podkladový xxxxxxxx xxxxx, provede xxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx postavení xxxxxx x jeho xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx zápis o xxxxxxxxx").

§110

Zápis xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx sepsal podkladový xxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxx proveden xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxx xx xxxxxxx notářského xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, sepsal-li xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zápisy.

§111

Xx žádost xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx na zápis xxxxxxx zápis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx notář, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx formalit pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sídla xxxxx xxxxxxxx Rady Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx evropské společnosti (XX) xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx družstevní xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx evropské xxxxxxxxxxx xxxx evropské xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx fúzí, xxxx

x) o xxxxxxx xxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§112

Nejsou-li xxxxxxxx xxxxx §108 xx 110 xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx zápis xx xxxxxxxxx rejstříku; xx xxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxx návrh na xxxxx podle §78.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

§113

Xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, provede notář xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx xxxxxxxx přístupem bez xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxx xxxxxxx x xxxxx.

§114

(1) Notář xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a které xx zakládají xx xxxxxx xxxxxx, převede xx xxxxxxxxxxxx podoby, xxxxxx to jejich xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx stejnopisem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zápisu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx podle xxxx první po xxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx listin. Xxx xxxxxxx podle §111 xxxxx notář xx xxxxxx xxxxxx také xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x listinné xxxxxx x které se xxxxxxxxxxx do sbírky xxxxxx, převede xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zašle příslušnému xxxxxxxxxxxxx soudu.

(3) Xxxxx xxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx elektronické xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.

§115

Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §113 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx1); xxxxxxxxxx §4 a 5 xx použijí xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 3 pracovních xxx ode xxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx veřejného rejstříku xxxxx jiného zákona x xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§116

Xxxxx v xxxxx x x počtech, xxxxx i xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x bez xxxxxx, x vyrozumí x tom xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výpisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tuto opravu; xxxxxxxxxx §102 se xxxxxxx přiměřeně.

§117

Xxxxxx proti zápisu xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx zapisované x xxxxxxxxxxx x xxxxx zápisem, se xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx domáhat xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zápisu xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx jakých se xxxxx mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§118

Povaha xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx jiný xxxxx xxxxx určité xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx tím xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx zákona.

ČÁST XXXXXX

XXXXXX VE XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX X XXXXX XXXXXXX

§118x

(1) Xxxxxxxxx-xx se x této xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxx ve xxxxxx evidence xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, není-li to x povahy xxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx soud, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx svěřenského xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, a x xxxxxx x xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx příslušný xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx soud, x xxxxx xx xxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxx.

(3) Účastníkem xxxxxx xx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx, k xxxxx xx oprávněna xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx smrti, provede xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx usnesení xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx poté, xx xxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx fond, xxxx xx vydával xxxxxxxxxx x povolení xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx senátu může xxxxxx pořádkovou xxxxxx xxxxx §104 xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tato pokuta xxxxxxxxxxx majetek ve xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx správce povinnosti xxxxx §104 opakovaně xxxx může-li xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx a je xx tom xxxxxx xxxxx, xxxx soud x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx svěřenského fondu; xxxx xx tuto xxxxxxxxxx svěřenského xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx přiměřenou xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx lhůtě, vyrozumí xxxx xxxx zahájením xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxx skutečnosti xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx oprávněnou x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx lhůtu x xxxxxxx.

§118x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 460/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

ČÁST XXXX

XXXXXXXX ÚDAJŮ X SKUTEČNÝCH XXXXXXXXXX

§118x

(1) Xxxxxxx se evidence xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x svěřenského xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rejstříkový xxxx.

§118x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§118x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx částí xxxxx xx xxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§118x vložen xxxxxxx předpisem x. 368/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§118x

Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rejstříkový xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx právnickou xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx vložce xxxxx §2 odst. 1.

§118x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 368/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2018

§118e

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx majiteli, xxxx xxxxx xxxx xxxxx (xxxx jen "zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx") xxxx xxxxx xxxxx, která xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx oprávněna xxxxx xxxxx xx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx; §11 xxxx. 3 se nepoužije.

(2) Xxxxx xx zápis xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Ustanovení §19, 22 xx 24 xx použijí xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxx návrh xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§118x xxxxxx právním předpisem x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§118x

Xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx o xxxxxxxxx majiteli zapisuje

a) xxxxx x xxxxxx xxxxx pobytu, popřípadě xxxx bydliště, xxxx-xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, bylo-li xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxx x

1. xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zakládá-li xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx se xxxxxxxxx skutečného majitele xx xxx, že xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

3. xxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jinak.

§118f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Sb. x účinností xx 1.1.2018

§118x

(1) Údaje x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxxxxx spolu x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §3 xx 5 xxx se xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx může v xxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx x měsíci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x údajů podle §118f xxxx. x) x d) obdržet xxx, kdo xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizace xxxxxx x trestné činnosti, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx činům x xxxxxxxx činům xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Na xxxxx x xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx §3 x 4 xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přístup x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) soudu xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx trestního xxxxxx x státnímu xxxxxxxxxxxxxx také xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx trestní xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx výkonu jejich xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx službě xxx xxxxx xxxxxx xxxxx podle zákona, xxxxx upravuje činnost xxxxxxxxxxxxxx služeb,

e) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, České xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x bezpečnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxx národní xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na finančním xxxx x při xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx finančním xxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Ministerstvu xxxxxx xxxx zpravodajské xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) Nejvyššímu xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx kontrole17),

k) xxxxxxxx xxxxxx, zprostředkujícímu xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 1303/201318),

l) xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1306/201319),

m) xxxx, x xxxx xxx xxxxxxx jiný xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx přístup xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx konkrétních xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x údajům x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx vyhláškou.

(5) Xx xxxxxxxx přístupu xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxxx nákladů. Xxxx xxxx náhrady xxxxx překročit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx s provozem x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx první. Xxxx xxxxxxx nákladů a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyhláškou.

§118h

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx xxxx zapíše xx xxxxxxxx skutečných majitelů, xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx základě xxxxxx xx xxxxx xxxxx o skutečném xxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xx xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx obecný xxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx §75 a 76 se použijí xxxxxxx.

(3) Rejstříkový soud xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů, xxxxxxxx návrh na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli

a) byl xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx není xxxxxxxxx,

x) nebyl xxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti,

d) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx údaje x skutečném xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx být údaje x skutečném majiteli xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx lhůtě 3 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxx tomu, xxx návrh xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, jak xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx §87 x §95 xxxx. 1 xx použijí xxxxxxx. Xxxxx x xxxxx x v xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx předseda xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx, xxxx xx o xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Zapisuje-li xxxxxxxxxxx soud údaje x skutečném xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxx x návrhu na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx občanské xxxxxx xxxxxx.

§118x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§118i

(1) Xxxxx o xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx mu xxxxx xxxxx xx zápis xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx xxxx xxxxxx poplatek x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxx xxxxx soudu, xxxx xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx, běží lhůta xxxxx xxxx první xx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxxx poplatku xxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx provede xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx.

§118x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§118j

Notář xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx splněny xxxxxxxxxxx xxxxx §108. Ustanovení §110, 112, 113 x 116 se xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obdobně.

§118j vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

XXXX XXXXX

XXXXXXXX, PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§119

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx15).

§120

Xxxx-xx x xxxxx xxxxxx stanoveno xxxxx, xxxxxxx se xx xxxxxx o xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx řízení.

§121

(1) Odborová organizace, xxxxxxxxxxx odborová xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx xxx, x xxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx oznámení x xxxxxxxx této xxxxxxxxx osoby; to xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx odborové xxxxxxxxxx.

(2) Rejstříkový xxxx xxxxxxx zápis xx 5 xxxxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx první xxxxx II, xxxxx xxxxx a třetí xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx organizace, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx organizace, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx na xxxxx xxxxx x xx xxxxx právnické xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxx na formuláři, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx má xxxxx xx zápis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx zaměstnavatele, x xxxxxxx působí, xxxx xxxx xxxxx, u xxxxx xxxxxx.

§122

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx stav xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx se xxxxx o xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xx spolkového xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx stav xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx stav xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavců 1 x 2, rejstříkový xxxx ji x xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx přiměřenou xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx marně, soud xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Část xxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xx nevztahuje na xxxxxxxx organizace, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx organizace, organizace xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatelů.

§123

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx rejstřík podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Nadační xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona.

(4) Rejstřík xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx společenství xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

§124

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů x xxxxxxx evidování zájmových xxxxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 1 měsíce xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spisy.

(4) Údaje, xxxxx rejstříkový soud xxxxxxxx xx základního xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxxx.

§125

(1) Evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jménem, xxxxxx Ministerstvem xxxxxx xxxxx zákona č. 83/1990 Sb., x sdružování xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona.

(2) Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxx xxxxxxxxxx rejstříkovým xxxxxx xx 3 xxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxx a xx 1 měsíce po xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx podobě o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx jednotce, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx organizaci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx o

a) názvu,

b) xxxxx registrace,

c) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxx,

x) xxxxxx formě x

x) xxxxx vyjádřené xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx místa xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx registru xxxx, xxxxxx xxx řízení; xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §3045 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§126

(1) Xxxxxxxxxxx nevládní xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 116/1985 Sb., x podmínkách činnosti xxxxxxxxxx s mezinárodním xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx republice, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx považují za xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zastoupení xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které byly xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x České xxxxxxxxx podle zákona č. 116/1985 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prvkem x Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§127

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx organizačních xxxxxxxx, xxxxx xxxx oprávněny xxxxxx svým xxxxxx, xxxxxx Ministerstvem xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 116/1985 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x mezinárodním xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx předá příslušným xxxxxxxxxxxx soudům xx 3 xxxxxx po xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x do 1 xxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x elektronické xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kódu adresního xxxxx na xxxxxxxxxx xxxx o adrese x základním xxxxxxxx xxxxxx identifikace.

(3) Údaje, xxxxx rejstříkový xxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx osob, zapíše xxx řízení.

§128

Po xxxx 3 xxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx §124 xx 127, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opisu xxxxx §4 xxxxx potvrzení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§129

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušuje xx:

1. Xxxxx č. 116/1985 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Československé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 161/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 326/1999 Sb., x xxxxxx cizinců xx území České xxxxxxxxx x o xxxxx některých zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony, xxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxx sedmá xxxxxx č. 227/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxx xxxx zákona č. 424/2010 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 100/2010 Xx., a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony, včetně xxxxxxx.

§130

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2014.

Xxxxx v. x.
Xxxxxx x. x.

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx souladu x §65 xxxx. x) a §66 xxxx. x) xxxxxx x. 304/2013 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 6 měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 192/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 304/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2014.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

87/2015 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x účinností xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2015

192/2016 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

298/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx k informacím, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx autorském, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

368/2016 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

460/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2018

303/2017 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

287/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Xx., trestní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2019

33/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 90/2012 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 458/2016 Xx., x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx od 1.1.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 365/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Xxxxx č. 111/2009 Sb., o základních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
3) §54 xxxx. 4 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).
4) §256 xxxx. 3 xxxxxx x. 90/2012 Xx.
5) §1761 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §63 xx 67 xxxxxx x. 90/2012 Xx.
7) §68 xxxxxx č. 90/2012 Xx.
8) §33a xxxxxx č. 125/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) §255 xxxxxx č. 90/2012 Xx.
10) §39 xxxxxx x. 111/1998 Xx., x vysokých xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx).
11) §2180 xxxx. 1 občanského xxxxxxxx.
12) §258 xx 261 xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo §191 xx 193, §428 xx 430 a §663 xxxxxx č. 90/2012 Xx.
13) §435 xxxxxxxxxx zákoníku.
§7 xxxxxx č. 90/2012 Xx.
14) §7 xxxxxx č. 90/2012 Xx.
15) Čtvrtá xxxxxxxx Xxxx 78/660/EHS ze xxx 25. xxxxxxxx 1978, založená na xx. 54 xxxx. 3 písm. g) Xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx Xxxx 82/891/EHS ze xxx 17. xxxxxxxx 1982, xxxxxxxx na xx. 54 xxxx. 3 xxxx. x) Xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx společností.
Jedenáctá směrnice Xxxx 89/666/EHS xx xxx 21. xxxxxxxx 1989 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx řídících xx xxxxxx jiného xxxxxxxxx státu.
Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/56/ES xx xxx 26. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx společností.
Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/101/ES ze xxx 16. září 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 48 xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, xx xxxxxx dosažení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/102/ES xx xxx 16. září 2009 x oblasti xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x jediným společníkem.
Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/35/EU ze xxx 5. xxxxx 2011 x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2012/30/EU ze xxx 25. října 2012 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx zájmů xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx vyžadována x xxxxxxxxx státech od xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 54 druhého xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx akciových xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx dosažení xxxxxxxxxxxxx těchto opatření (xxxxxxxxxxxx xxxxx).

16) §18 xxxx. 2 xxxxxx č. 300/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§6 xxxx. 1 zákona x. 297/2016 Xx., x službách vytvářejících xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx.

17) Zákon č. 320/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx správě x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

18) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1303/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013 o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Evropském xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx zemědělském xxxxx xxx rozvoj xxxxxxx x Xxxxxxxxx námořním x rybářském xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu, Xxxxx xxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx nařízení Xxxx (XX) x. 1083/2006, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

19) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1306/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx Rady (XXX) x. 352/78, (XX) x. 165/94, (XX) x. 2799/98, (XX) x. 814/2000, (XX) x. 1290/2005 x (XX) x. 485/2008, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.