Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2023 do 30.06.2024.


Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů
304/2013 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB

HLAVA I - PŘEDMĚT ÚPRAVY A JEJÍ ZÁKLADNÍ PRINCIPY

Veřejné rejstříky §1

Rejstříkový soud §2

Princip formální publicity §3 §3a §4 §5 §6 §7

Princip materiální publicity §8 §9 §10

HLAVA II - NÁVRH NA ZÁPIS

Návrh na zápis a souhlas zapisovaných osob §11 §12

Předpoklady zápisu §13 §14 §15 §16 §17

Formuláře návrhu na zápis §18 §19 §20 §21

Podoba návrhu na zápis §22 §23 §24

HLAVA III - VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY A SKUTEČNOSTI DO NICH ZAPISOVANÉ

Díl 1 - Skutečnosti zapisované do veřejného rejstříku §25

Díl 2 - Spolkový rejstřík §26 §27 §28

Doplňující skutečnosti zapisované do spolkového rejstříku §29

Skutečnosti zapisované do spolkového rejstříku o zahraničním pobočném spolku §30

Díl 3 - Nadační rejstřík §31 §32 §33

Doplňující skutečnosti zapisované do nadačního rejstříku §34

Díl 4 - Rejstřík ústavů §35 §36 §37

Doplňující skutečnosti zapisované do rejstříku ústavů §38

Díl 5 - Rejstřík společenství vlastníků jednotek §39 §40 §41

Díl 6 - Obchodní rejstřík §42 §43 §44 §45 §46 §47

Doplňující skutečnosti zapisované do obchodního rejstříku §48

Skutečnosti zapisované o zahraniční osobě §49 §50

Skutečnosti zapisované o odštěpném závodu §51

Díl 7 - Rejstřík obecně prospěšných společností §52 §53

Doplňující skutečnosti zapisované do rejstříku obecně prospěšných společností §54

Díl 8 - Přeměna právnické osoby

Zápis fúze právnické osoby §55 §56

Zápis převodu jmění na společníka právnické osoby §57

Zápis rozdělení právnické osoby §58 §59 §60

Zápis změny právní formy právnické osoby §61

Návrh na zápis přeměny právnické osoby a zápis přeměny §62 §63 §64

Díl 9 - Zápis zrušení a likvidace právnické osoby a dalších skutečností §65

HLAVA IV - EVIDENCE SVĚŘENSKÝCH FONDŮ §65a §65b §65c

Skutečnosti zapisované do evidence svěřenských fondů §65d §65e §65f

Skutečnosti zapisované do evidence svěřenských fondů o zahraničním svěřenském fondu §65g

HLAVA IV - SBÍRKA LISTIN §66 §67 §68

Sbírka listin u zahraničních osob §69 §70 §71 §72

Jazykové verze listin ve sbírce listin §73 §74

ČÁST DRUHÁ - ŘÍZENÍ VE VĚCECH VEŘEJNÉHO REJSTŘÍKU

Příslušnost rejstříkového soudu §75 §76

Působnost státního zastupitelství §77

Zahájení rejstříkového řízení §78 §79 §80 §81 §82 §83 §83a

Účastníci řízení §84

Přerušení řízení §85

Odmítnutí návrhu na zápis §86 §87 §88 §89

Přezkum návrhu na zápis §90 §91 §92 §93 §94 §95 §95a

Rozhodnutí o návrhu na zápis a jeho provedení §96 §97 §98 §99 §100 §101

Vyrozumění o zápisu §102 §103

Následky porušení povinnosti předložit listiny §104 §105 §105a §106 §107

ČÁST TŘETÍ - ZÁPIS NOTÁŘEM

Předpoklady zápisu notářem §108 §108a §109 §110 §111 §112

Provedení zápisu notářem §113 §114 §115 §116

Obrana proti zápisu notářem §117

Povaha zápisu notářem §118

ČÁST ČTVRTÁ - ŘÍZENÍ VE VĚCECH EVIDENCE SVĚŘENSKÝCH FONDŮ A ZÁPIS NOTÁŘEM §118a

ČÁST PÁTÁ §118b §118c §118d §118e §118f §118g §118h §118i §118j

ČÁST ŠESTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §119 §120 §121 §122 §123 §124 §125 §125a §126 §127 §128

Zrušovací ustanovení §129

Účinnost §130

č. 192/2016 Sb. - Čl. XIII

č. 33/2020 Sb. - Čl. XV

č. 527/2020 Sb. - Čl. XXXIII

č. 416/2022 Sb. - Čl. VII

INFORMACE

304
XXXXX
xx dne 12. xxxx 2013
o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXX

XXXXX I

PŘEDMĚT ÚPRAVY X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Veřejnými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx zákona (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx") xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx rejstřík, xxxxxxxx ústavů, rejstřík xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx stanovené údaje x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osobách (xxxx xxx "zapsaná osoba").

(3) Xxxxxxx rejstřík je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xx veden v xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx vede xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxx").

§2

Xxxxxxxxxxx soud

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx vede pro xxxxxx xxxxxxxx osobu, xxxxxxxx xxxxx jejího xxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxx"), závod xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx závod x xxxxxxx xxxxxx xxxx jinou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotku xxxxxxxxxxxx xxxxxx vyvíjejícího xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx změnu xxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx"), xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "listina") do xxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, orgánu xxxxxxxxxxxxxx státní statistickou xxxxxx, příslušnému živnostenskému xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Rozsah x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a způsob xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx listin upraví xxxxx nařízením.

Princip xxxxxxxx xxxxxxxxx

§3

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx sbírce xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx úředně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxxxxxxxx zapsaných xx veřejného xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1997 vydá xxxxxxxxxxx xxxx vždy xxx xxxxxxxx opis, ledaže xxxx i xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx listiny xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx sbírky xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2017 xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx listinný opis, xxxxxx xxxx i xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx listiny xxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx podobě.

§3x

Xxx-xx o společnost x ručením omezeným, xxxxxxxx společnost nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx20) xxxxxxx xxxxx §50, xxxxx xxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx x xxxxxxx uložené xx xxxxxx listin xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup uveřejní xxxxxxxxxxx soud xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx propojení xxxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, aby xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kódu21).

§4

(1) Xx xxxxxx xxxx rejstříkový soud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx úplný xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx listin nebo xxxxxxxxx x xxx, xx určitý údaj xx veřejném xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx úředně neověřený.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx zápisem ve xxxxxxxx rejstříku nebo x listinou uloženou xx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx opisu xxxxx xxxxxxxxx výši xxxxxxxxxx x účelných xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§5

Z veřejného xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx1).

§6

Xxxxxxxx-xx se xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx se x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxx uvedeno x xxxxxxxxx zakládaných xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx tyto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxx.

§7

(1) Ministerstvo financí xxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x osobách zapsaných x Xxxxx republice x xxxxx o xxx, ve xxxxxx xxxxxxxx rejstříku xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx

x) jméno,

b) xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxx zániku,

c) sídlo, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx se od xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxx-xx xx xxxxxxxxx,

x) xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx xx xxxxxx místa xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spolu x uvedením xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x právnické xxxxx x xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxx právnické xxxxx,

x) členství x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx jméno, xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx osoba xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x působících xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "zahraniční xxxxxxxxx fond") xxxxxxxxx x České republice xxxxxxxxxx

x) označení svěřenského xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) den xxxxxx svěřenského xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx svěřenského xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx zániku xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx důvodu x xxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu,

d) xxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx svěřenského xxxxx x

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx, x xxx vzniku a xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx získat x údajích xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 elektronický xxxx.

Princip xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§8

(1) Xxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx, xxxxx xx xxxxx týká, xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, může xxxxxxx xxxxx xxxxxxx vůči xxxxxx osobám xx xx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx, ledaže xx xxxxxxxxx, že xxxxx xxxxx byly známy xxxxx. Xxxxxx údajů x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x jednání xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx třetí xxxxx xxxxxxx, xx o xxxx xxxxxxx vědět.

(3) Xxxxx osoby xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx listin, neodnímá-li xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§9

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx veřejném xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxx-xx xxxxxxxxx nápravy xxxxx, rejstříkový xxxx xxxxx xxxxxxxx osobu xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx x ta xx stanovené lhůtě xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx x bez xxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx třetích xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx rejstříku x xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx listin x xxxxxx jazyce x xxxxxxxxxx uloženým xxxxxxxxx xxxxxx listin xx xxxxxx xxxxxx xxxxx §74 odst. 1, xxxxx xx vůči xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx. Xxxxx osoba xx xxxx dovolávat xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx sbírky xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že xxxxx osoba xxxxx xxxxx obsahu zápisu xxxx listiny xxxxxxx x českém xxxxxx.

§10

Xxxxxx xxxxxxxxxx zápisu xxxx usnesení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xx okamžiku xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx orgánu xxxxxxxxx osoby, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx osobám xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx její xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx zapsaná xxxxx xxxxxxx, že xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx dotčeno právo xxxxxxxxx se neplatnosti xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxx.

(2) Jestliže xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx návrh xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx právnické osoby, xxxxx se na xxxx xxxxxxxx do xxxxxx, jako by xx xxxxxxx; tím xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osob nabytá x dobré xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx rejstříkový xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

XXXXX II

NÁVRH NA XXXXX

Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

§11

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx na xxxxx xxxxx pouze xxxxx xxxxxxx x tomto xxxxxx.

(2) Návrh na xxxxx musí xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxxx podat xxxxx xx zápis xx 15 xxx xxx xxx, kdy xx tato povinnost xxxxxxx, xxxx xxxxx xx zápis podat xxxxx, xxx na xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x k xxxxxx xx zápis xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku.

§12

Xxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxxxxxx s návrhem xx zápis xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx souhlas xxxxx x xxxxxx k xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx listin; x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx těchto osob xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, musí xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx úředně xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

§13

Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osoby, xxxxx xx být xxxxxxx.

§14

(1) Navrhovatel při xxxxxx na zápis xxxxxx xxxxxx důvod xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxx; xx xxxxxxx, je-li xxxxxx důvod zjistitelný x informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx části, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) X doložení právního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prohlášení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nakládat, že x umístěním sídla xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 3 xxxxxx x xxxxxxx na xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx důvod xxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxx xxxxx.

§15

Je-li navrhovatelem xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx doručovací xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo zmocněnce xxx přijímání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx adresou x České republice; xx xxxxx obdobně xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx údajů.

§16

(1) Je-li proti xxxxxxxxx osobě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxx uložený xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx odpovědnost xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx návrhu xx xxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Rejstříkový soud xxxx, xxx xx xxx xx právní xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx vedeno trestní xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx.

§17

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §13 xx 16 se xxxxxxxx x návrhu xx zápis.

Xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx

§18

(1) Xxxxx na xxxxx xxx xxxxx xxxxx na formuláři.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti.

§19

Xxxxx na xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečnostech, xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx rejstříku xxxxxxx, a xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx.

§20

Povinnost podat návrh xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §18 xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx se zápis xxxxxxx xxxx mění x úřední xxxxxxxxxx xxxx nebyl-li pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §18.

§21

Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx. Formuláře Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup; tato xxxxxx xxxx zpoplatněna.

Podoba xxxxxx na xxxxx

§22

(1) Xxxxx na xxxxx xxx xxxxx x listinné xxxx xxxxxxxxxxxx podobě; xx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxx xx zápis x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx sbírky listin. Xxxxx xxxxxxx, x xxxxx formátu xx xxxxxxx x elektronické xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě.

(2) Xxxxxx na xxxxxx xx zápis x xxxxxxxx podobě xxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx podepsán xxxxxxxx, xx kterým xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx16).

§23

Návrh xx zápis x xxxxxxx uchovává xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx charakter xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Návrh xx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§24

Xxxxx na xxxxx xx xxxxxx a xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xx provádí x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx může xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx také v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XX XXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

§25

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zapíše

a) xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx xx adresy místa xxxxxx, xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx vymezení xxxxx osoby, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx,

x) xxxxxx forma xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x fyzické xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, rodné xxxxx, bylo-li jí xxxxxxxxx, x adresa xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx bydliště, xxxx-xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx poskytne xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx, podnikajících xxxxxxxxx xxxx x orgánů xxxxxxx xxxx2),

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xx zákona, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx x sídlo xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx, která xx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x den xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx; je-li členem xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx, také xxxxx x adresa xxxxx xxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx, liší-li xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, osoby, která xx při výkonu xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx-xx ze xxxxxx, xxxxx xxxxx kontrolního xxxxxx, xxxxx x xxxxxx místa xxxxxx, xxxxxxxxx také xxxxxxxx, xxxx-xx se xx xxxxxx xxxxx pobytu, xxxx sídlo xxxxx, xxxxx xx členem xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxx x xxxxxx xxxx funkce; xx-xx členem kontrolního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx xx xxxxxx xxxxx pobytu, xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx od xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, jakož x xxxxxx, xxxxx jedná, xxxxxx xxxxxxx údaje x tom, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx na určitou xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx, jejich xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxx, zda xx xxxxxxxxxx oprávněn xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx, o které xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx jiná xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x jejíž xxxxx požádá zapsaná xxxxx, má-li xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, a

k) xxx, x němuž byl xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx s návrhem xx xxxxx x xx-xx to ve xxxxxxxx zájmu, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx údaje xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x družstva xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxx poměry xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxx"). Rozhodne-li xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx věty xxxxx, xxxx opis xxxxxx xxxxx §3 xx 5 obdržet xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx ten, xxx xx tom xx xxxxxx xxxxx, x §2 xxxx. 2 xx xxxxxxxxx. Údaje x xxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jen xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxx xxxxxxxx

§26

(1) Xx spolkového rejstříku xx xxxxxxxx

x) spolky, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (dále xxx "spolek"),

b) xxxxxxx xxxxxx x

x) další xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx jiný xxxxx.

(2) Návrh xx xxxxx xx věcech xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x).

§27

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx, požádají-li x xx,

x) zahraniční spolky, xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx obdobné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vyvíjejících xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx").

(2) Xxxxx xx zápis xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§28

Návrh xx xxxxx xxxx xxxxx zápisu xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x §26 xxxx 27.

§29

Doplňující skutečnosti xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx rejstříku xx o xxxxxx xxxxxx také

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti, xx-xx vykonávána,

b) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxx podle stanov xxxxxxxx komise, xxxx xxxxx, počet xxxxx x jejich xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, popřípadě také xxxxxxxx, xxxx-xx se xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, x den xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx rozhodčí xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxx a

e) x spolku, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, adresa tohoto xxxxx x údaj x zápisu xx xxxxxxxx xxxxx, x xxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx rejstříku xx x pobočném xxxxxx zapíše xxxx

x) xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx spolku xxxxx xxxxxx hlavního xxxxxx x

x) x pobočného xxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx tohoto sídla x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, x xxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxx takového xxxxx xxxxx přikazuje.

§30

Xxxxxxxxxxx zapisované do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx pobočném xxxxxx

Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxx x sídlo nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) právo státu, xxxxxx xx zahraniční xxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx zapsán, xxxx xxxxxxxx, xx které xx zapsán, a xxxxx xxxxxx,

x) účel, xxxxxxxxx xxxx předmět xxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxxxx xxxxxxxxx jednat xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pobočného xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x oprávnění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spolku xxxx zahraničního pobočného xxxxxx,

x) xxxxxxxx insolvenčního xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spolku, xxxxxxxxxx a zrušení xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pobočného xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx republice.

Díl 3

Xxxxxxx rejstřík

§31

Do xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx nadace x xxxxxxx xxxxx.

§32

Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx nadačního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; není-li xx xxxxx a xxxxxxx-xx zakladatel něco xxxxxx, podá návrh xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxx rada.

§33

Xxxxx xx změnu xxxx xxxxx xxxxxx xxxx podat osoba xxxxxxx x §31.

§34

Doplňující xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx o xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxx jiného zákona xxxxxxx vytvářen,

b) výše xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx splnění xxxxxxxx povinnosti,

c) omezení xxxxxx dárcem pro xxxxxxxxx s jeho xxxxx,

x) xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx od adresy xxxxx pobytu, xxxxxxxxxxx x

x) xxxx o xxx, že byl xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx xxxx xxx dán do xxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, x popřípadě xxxx x xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxx a usnesení xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx děděním.

(2) Xxxxxxx-xx xx nadace nebo xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání xxxxxx x podpoře zakladatele xxxx osob xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx zakladatele xxxx xxxx blízkých xxxxxxxxxxx, xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx tyto xxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Díl 4

Xxxxxxxx xxxxxx

§35

Xx xxxxxxxxx ústavů xx xxxxxxxx xxxxxx.

§36

Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx ústavů xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx-xx xx xxxxx x neurčil-li xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx statutárního orgánu.

§37

Xxxxx xx xxxxx xxxx výmaz xxxxxx xxxx podat xxxxx xxxxxxx v §35.

§38

Doplňující skutečnosti zapisované xx xxxxxxxxx ústavů

Do xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx nebo xxxxxx místa xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx se xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx rady, xxxxx x xxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx se xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx x xxxxxx funkce xxxxxxx xxxxx; je-li xxxxxx xxxxxxx rady xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx xx xxxxxx xxxxx pobytu, xxxxx, xxxxx ji xxx xxxxxx funkce zastupuje, x

x) xxxx o xxx, že xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx dán xx xxxxxxx, nájmu nebo xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxx x zániku xxxxxxx x těchto xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x nabytí xxxxxx nebo jeho xxxxx děděním.

Díl 5

Xxxxxxxx společenství xxxxxxxxx xxxxxxxx

§39

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§40

Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx společenství vlastníků xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxx.

§41

Návrh na změnu xxxx výmaz xxxxxx xxxx xxxxx osoba xxxxxxx x §39.

Xxx 6

Xxxxxxxx xxxxxxxx

§42

Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx společnosti x družstva xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxx xxxxxx obchodních společností x xxxxxxxx,

x) fyzické xxxxx,

1. které jsou xxxxxxxxxxx, xxxx bydliště x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx, x

2. xxxxxxx x §43, které xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxx, x

x) xxxxx osoby, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx zákon.

§43

Xxxxxxxx osobou xx xxx xxxxxxx §42 xxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, jiného státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxx a) oprávněný xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx státu, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx přiznáno právní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxx x), xxxxxxx xxxx xx území Xxxxx republiky xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx, a

e) xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx právo podnikat xxxxx živnostenského xxxxxx xxxx jiného xxxxxx.

§44

Xxxxxxxxxx xxxxxxx osoba x bydlištěm xxxx Xxxxxxxxx unii xxxxxxxxx x §43 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx sídlem mimo Xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx. Xxxxx na zápis xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§45

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx je podnikatelem xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx jejích xxxxxx xxxx příjmů xxxxxxxxx x daň x xxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx za 2 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx období x průměru xxxxxx 120&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(2) Xxxxxxx xxxxx, která splní xxxxxxxxxxx x podmínek xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx návrh xx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx splňovat xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx podat xxxxx xx xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§46

(1) Xxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx společnosti xx xxxxxxxxxx rejstříku podávají xxxxxxx společníci.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Návrh xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podávají xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xx zápis xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx všichni xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx družstva.

§47

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx může podat xxxxx xxxxxxx v §42.

(2) Návrh xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx práva x podílu v xxxxxxxx korporaci, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zaknihovaným xxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx toto xxxxx zřízeno, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x jehož xxxxxx xxxx takové xxxxx xxxxxxx.

§48

Xxxxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx také

a) xxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx nebo akciové xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozsah xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx společníka, xx-xx xxxxx jiného xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx těchto xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx o tom, xx byl převeden xxxxx nebo jeho xxxx xxxx že xxx xxx do xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx údaj x zániku xxxxxxx x těchto xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx závodu xxxx jeho xxxxx xxxxxxx,

x) údaj x xxx, že se xxxxxxxx korporace podřídila xxxxxx jako xxxxx xxxxxxxx xxxxx §777 xxxx. 5 zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxx x tom, xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx poměry obchodních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx3),

x) xxxxxxxx právo k xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, ledaže je xxxxxxxxxxxx xxxxxx papírem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx zastaveného xxxxxx x korporaci, jméno x sídlo nebo xxxxxx xxxxx pobytu, xxxxxxxxx také xxxxxxxx, xxxx-xx se od xxxxxx místa pobytu, xxxxxxxxxx věřitele, jméno x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx také bydliště, xxxx-xx xx od xxxxxx místa xxxxxx, xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx se zástavní xxxxx xxxxxxx, není-li xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxx x xxxxxxxxxx dluhu,

g) xxxx xxxxx práva x xxxxxx x xxxxxxxx korporaci, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx místa xxxxxx, xxxxxxxxx také xxxxxxxx, xxxx-xx xx xx adresy xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, k xxxxx podílu se xxxx věcné právo xxxxxxx, xxxx-xx zapsán xx xxxxxxxxxx rejstříku,

h) x veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx xx adresy xxxxx pobytu, jejích xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx bydliště, xxxx-xx xx od xxxxxx xxxxx pobytu, xxxxxx xxxxxxxxxx s uvedením, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx komplementář a xxxxx komanditista, xxxxxxxx xxxxxx, může-li komanditista xxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx změny,

j) x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx omezeným jméno x sídlo xxxx xxxxxx xxxxx pobytu, xxxxxxxxx také bydliště, xxxx-xx xx od xxxxxx místa xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, výše xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx více xxxxxx, název druhu xxxxxx a xxxxx xxxx a povinností x ním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx podílů, x xxxx x xxx, xx byl xx podíl xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx společnosti xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx akcií xxxx xxxx x xxx, xx společnost xxxxxx xxxxx, které nemají xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxx), x x xxxxx xxxxx, xxxx x xxx, xxx xxxxx vydány xxxxx xxxx cenný papír xxxx xxxxxxxxxxx cenný xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x popis xxxx x povinností x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odkazem xx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx, vydala-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx akcií xx jméno; xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxx a xxxxx xxxx adresa xxxxx xxxxxx, popřípadě také xxxxxxxx, xxxx-xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx akcionáře,

l) x družstva údaj x tom, zda xx jedná x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) u xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxx vykonává xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx jmění, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, a určený xxxxxxx x

x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §105a.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx o obchodní xxxxxxxxx xxxxxx také xxxxxxxx a sídlo xxxx umístění xxxxxx xxxxxxxxxx závodu x xxxxxxxx x sídlo xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, včetně čísla xxxxxx zápisu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Navrhnou-li xx všichni xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx firmu (dále xxx "xxxxx") řádně xxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx; xxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx podán xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx firmy xxxxxxxx, xx 1 xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx osobě

§49

Do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx, xxxx-xx se xx xxxxx nebo firmy xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx závodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx zahraniční xxxxx, xxxx právní forma x xxxx upsaného xxxxxxxxxx kapitálu v xxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx je-li xxxxx xx evidence xxxxxxx, také xxxxxxxx, xx které xx xxxx osoba xxxxxxx, x xxxxx zápisu,

e) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx požadované xxxxx xxxxxxx xxx vedoucího xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx místa jeho xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, liší-li xx xx adresy místa xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jmenování, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby,

h) xxxxxxxx insolvenčního nebo xxxxxx obdobného řízení xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, povolení xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx osoby x

x) ukončení provozu xxxxxx nebo odštěpného xxxxxx x České xxxxxxxxx.

§50

Do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x závodu xxxxxxxxxx osoby a xxxxxxxxx xxxxxx zahraniční xxxxx, která xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo x jiném státě xxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, xxxxxx

x) označení, xxxx-xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx umístění xxxxxx nebo odštěpného xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) předmět xxxxxxxx xxxx podnikání xxxxxx nebo odštěpného xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx forma,

e) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x člena xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxxx,

x) zapisované údaje xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxx xxxxxxxxx odštěpného xxxxxx x xxxxxx xxxxx jeho xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx bydliště, xxxx-xx se xx xxxxxx xxxxx pobytu,

g) xxxxxxx zahraniční xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x oprávnění xxxxxxxxxxx x ukončení likvidace xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xx zahraniční osoby, xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx reorganizačního xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx údaj x jiném xxxxxxxx xxxxxxxxxx týkajícím se xxxxxxxxxx osoby a

i) xxxxxxxx xxxxxxx závodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx.

§51

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx závodu

(1) Do xxxxxxxxxx rejstříku xx x odštěpném xxxxxx xxxxxx

x) jeho xxxxxxxx, xxxxx nebo umístění,

b) xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx se xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx vedoucího x

x) xxxxx a xxxxx xxxx adresa místa xxxxxx, xxxxxxxxx také xxxxxxxx, xxxx-xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, podnikatele.

(2) Odštěpný xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxx xx podle sídla xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx rejstříkového xxxxx xx xxxxxx xx obchodního rejstříku xxxx x xxxxxx xxxxx.

Díl 7

Rejstřík xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§52

Xx xxxxxxxxx xxxxxx prospěšných xxxxxxxxxxx xx zapisují xxxxxx xxxxxxxxx společnosti.

§53

Xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x §52.

§54

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zapisované xx xxxxxxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx rejstříku xxxxxx prospěšných společností xx x obecně xxxxxxxxx společnosti xxxxxx xxxx

x) jméno a xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx členů xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx nebo xxxxxx xxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx xx xxxxxx xxxxx pobytu, členů xxxxxxx rady x xxx vzniku x xxxxxx funkce každého xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxx rady právnická xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx se xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, osoby, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxx xxxxxx prospěšných xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obecně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx založena, x xxxxxxx doplňkové xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx.

Díl 8

Xxxxxxx právnické xxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

§55

(1) Xxx fúzi xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx rejstříku x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zapíše xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, x uvedením xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxx x xxxx x xxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx obchodního xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx evidence vedené xxxxx práva xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx xxxx xxxxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§56

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxx

x) xxx xxxxxxxx xxxx, že xxxxx xx xxxxxxxx, xx na ni xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, název, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právnické xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx o nástupnické xxxxxxxxx osobě x

x) xxx xxxxxxxx, xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx xxxxxx jmění zanikajících xxxxxxxxxxx osob, x xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx jí xxxx přiděleno.

§57

Zápis xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx převodu xxxxx xx xxxxxxxxxx xx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx zanikla x převodem xxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxx, xxxxxx místa xxxxxx, xxxxxxxxx také xxxxxxxx, liší-li xx xx adresy xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx, xx něhož xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxxxxxx společníkem xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx případný údaj x xxxxxx převodu xxxxx na xxxxxxxxxx xx zahraničního veřejného xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přechází, se xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x sídlo x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

§58

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx veřejného xxxxxxxxx x zanikající nebo xxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxx xxxx, že xxxxxxx rozštěpením xxxx xx došlo x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, s uvedením xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx čísla xxxxx xxxxxxxxxxxxx právnických xxxx.

(2) Xxx zápisu přeshraničního xxxxxxxxx právnické osoby xx zapíše x xxxx x zápisu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zahraničního xxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§59

X xxxxxxxxxxx xxxxx xx zapíše xxxx

x) xxx rozštěpení xx xxxxxxxxx nových právnických xxxx, xx vznikla xxxxxxxxxxx, xx xx xx přešlo jmění xxxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxx uvedeno x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx ostatních právnických xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, že xx xx přešlo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx bylo uvedeno x projektu xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx které xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zanikající xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx dosud xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx sloučením.

§60

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxx pouze x případě, že xx xxxx xxxxxxxxx.

§61

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby

Při xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx do veřejného xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xx změnila právní xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx formy, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Návrh na xxxxx xxxxxxx právnické osoby x zápis xxxxxxx

§62

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osob xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zanikající xxxx xxxxxxxxxxx a nástupnické xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx statutárních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx společně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba x xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx formy xxxxxxxxx osoby podává xxxxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxx xxxxx xx xxxx.

§63

Jestliže mají xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a nástupnické xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, podává se xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx.

§64

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx dni. Xxxxxxxx rejstříkový soud xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, ostatní rejstříkové xxxxx, v jejichž xxxxxxxx mají xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx sídla, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx usnesení x xxxxxxxx zápisu.

(2) Xxxxx fúze xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx společníka xxxx xxxxxxxxx právnické osoby xxxxxx rejstříkový xxxx x zanikající, rozdělované x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx dni. Xxxxx xxxxxxxxxxxx fúze do xxxxxxxxxx rejstříku, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx společností xxxxx xxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx, xxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx.

Díl 9

Zápis xxxxxxx x likvidace xxxxxxxxx xxxxx x dalších xxxxxxxxxxx

§65

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx

x) xxx xxxxxxxxxx právnické xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx den xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxx právního xxxxxx,

x) vstup do xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxx adresa xxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxx bydliště, xxxx-xx xx xx xxxxxx xxxxx pobytu, likvidátora; xx-xx xxxxxxxxxxxx právnická xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx xx xxxxxx místa xxxxxx, xxxxx, xxxxx xx při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx dlužníka nakládat x majetkovou podstatou xx základě rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx konkursu,

f) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, schválení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx společnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx společníka ve xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx sdělení, xx xxxxxxx skončila jinak xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) rozhodnutí xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí prodejem xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx výkonu tohoto xxxxxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx exekuce xxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx zastavením, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) rozhodnutí xxxxx x nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x omezení nebo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx místa xxxxxx, xxxxxxxxx také bydliště, xxxx-xx se xx xxxxxx místa xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX

§65x

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx rejstříku xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx svěřenských xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondy, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) je z xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx České republiky,

c) xx v něm xxxxxxxxxx nemovitá xxx xxxxxxxxxxx se na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osoba v xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) jeho xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx postavení xx xxxxxx ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx obchodní vztah, xxxx

x) xxxxx sledovaného xxxx vytvořením má xxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx svěřenský fond xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx a xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx zapsané xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxxxx. Kde xx v tomto xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx právnické xxxxx, rozumí xx xxx i svěřenský xxxxxxx.

(4) Nezjedná-li xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx x xxx xxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxx v zájmu xxxxxxx xxxxxxx osob, xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxxx fondu. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx stanovené xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zrušení svěřenského xxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx osobu xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx §14 a xxxxx xxxxx hlavy XXX xx xxxxxxxxx.

§65x

Xxxxx xx zápis xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§65x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 460/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2018

§65x

Xxxxx xx změnu xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§65x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 460/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§65x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xx zapíše

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) účel xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx předmět činnosti, xxxxxxxxx nebo vedlejší xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx x zániku xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxxx fondu, které xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx moci2),

e) xxxxx x sídlo nebo xxxxxx místa xxxxxx, xxxxxxxxx také bydliště, xxxx-xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx nebo jinak xxxxx; je-li xxxxxxxx xxxxxxx osoba, datum xxxxxxxx, xxxxxx občanství x xxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx,

x) jméno a xxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx bydliště, liší-li xx od adresy xxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx narození, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxx, bylo-li xx přiděleno,

h) xxx-xx x xxxxxxxxx fond xxxxxxx xx soukromým xxxxxx, jméno x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx xx adresy xxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx narození, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, bylo-li xx přiděleno; xxxxx-xx xxxxxxxxx určen xxxx xxx-xx x svěřenský xxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx účelu, xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) jméno x xxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx také xxxxxxxx, xxxx-xx se od xxxxxx xxxxx pobytu, xxxxx osoby oprávněné x výkonu xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, také xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, bylo-li jí xxxxxxxxx,

x) údaj o xxx, xx byl xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx xxxx xxx xxx do xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxx xx stanoví tento xxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx požádá xxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxx, x němuž xxx xxxxx xxxxxxxx.

§65e

(1) Xxxxx x xxxxxxx uvedených v §65d xxxx. x) xx i) xx xxxxxxxxx v xxxxx x evidence xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx, ledaže xxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §12 xxxx xxxxx se xxxxxxx obdobně. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx x evidence xxxxxxxxxxx xxxxx xx uvádějí x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x jeho xxxxx, státu bydliště, xxxxxxx občanství, xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x případně xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx svěřenský xxxxxxx xxxxxxx; §12 xxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Jsou-li xxxxx, xxxxx xx podle xxxxxxxx 1 neuvádějí x opisu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx se xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x listinách xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx neuveřejňují.

(3) Úplný xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §3 xx 5 xxxx xxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx, xxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx, x §2 xxxx. 2 xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxxx také

a) xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) orgánům xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zastupitelství též xxx účely výkonu xxxx xxx trestní xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxx peněžitého xxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx správy,

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro účely xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí xx xxxxxx xxxxxxxxx mezinárodního xxxx x bezpečnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a boje xxxxx terorismu,

f) České xxxxxxx xxxxx při xxxxxx dohledu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx krize xx xxxxxxxxx xxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, který upravuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx způsobilost,

h) Xxxxxxxxxx kontrolnímu xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního předpisu,

i) xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx, x

x) xxxx, o xxxx xxx stanoví xxxx xxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx umožní xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx konkrétních xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x údajům xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx prokázání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx má x xxxxxx xxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx elektronické xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Žádost x zřízení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx zaslat xxxxx x elektronické xxxxxx xx formuláři, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx svých internetových xxxxxxxxx; xxxxxx obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) právní xxxxx xxx zřízení xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxx místa pobytu x datum a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx začátek xxxx xxxxx platnosti oprávnění xxxxxxx osoby, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx 2 xxxx xxx dne xxxx xxxxxxx.

(6) Xxxx-xx x xxxxxxx dálkového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služba, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Formulář se xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx právní xxxxxxx spojuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx22).

§65f

Do xxxxxxxx svěřenských xxxxx xx xxxxxx xxxx

x) den xxxxxxx xxxx zániku xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxx insolvenčního správce,

f) xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx části xxxx xxxxxxxx příkaz xx xxxxxx závodu xxxx xxxx části, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx výkonu xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx skončila xxxxx xxx zastavením, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) právní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§65x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 460/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2018

§65g

Skutečnosti zapisované xx xxxxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xx evidence xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx svěřenském xxxxx xxxxxx

x) označení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx svěřenský xxxx xxxx, a xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx evidence, xx které xx xxxxxx, x číslo xxxxxx,

x) xxxx zahraničního xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx vedlejší xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx,

x) zapisované údaje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x svěřenského správce,

e) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx svěřenského xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zahájení xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xx zahraničního xxxxxxxxxxx xxxxx x

x) ukončení xxxxxxxx zahraničního svěřenského xxxxx x České xxxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXX XXXXXX

§66

Xxxxxx xxxxxx obsahuje

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx, statut xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx, xx-xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx průběhu xxxxxxxxxx xxxxxx družstva x o rozhodnutí xxxxxxxxxx schůze družstva x přijetí stanov, xxxxxxx družstva, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx spolku, xxx-xx xxxxxx xxxxxxx usnesením xxxxxxxxxx schůze, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spolku x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx přeměně xxxxxxxxx xxxxxx, stanovy odborové xxxxxxxxxx, mezinárodní odborové xxxxxxxxxx, organizace zaměstnavatelů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx,

x) rozhodnutí o xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx, likvidátorem, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xx zastupovat xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx podílejí xx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx korporace xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx7), xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx ukončení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx zprávy xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zprávy, xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx zprávy, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx účetnictví xxxx a xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx rozdělení xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx konečnou xxxxxx, xxxxxx-xx součástí xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, konečnou xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x jmenování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxx důvodu xxxxxxxx xxxxxx svěřenského xxxxx, xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) projekt xxxxxxx; xxx-xx xxxxxxx xxxxxxx uveřejněn xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxx8), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx na xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx ústavu, xxxxxxxxxx x jejím xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx rady x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, nadačního xxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx o sloučení xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx formy xxxxxx,

x) xxxxxxxx x zrušení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx po xxxx založení xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx neschválení xxxxxxx x sloučení xxxx xxxxx xxxxxx formy xxxxx xxxxxxx x) x g),

i) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx schůze, xxxxxx xxx projekt xxxxxxx schválen,

j) xxxxxxx xxxxxx xx ocenění xxxxxxxxxxxx vkladu xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, společnosti x xxxxxxx omezeným xxxx xxxxxxx společnosti xxxx při xxxxxxx xxxxxx základního nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx znalce xx xxxxxxx xxxxx xxx přeměnách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x družstev x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího právní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx9),

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx fyzických x právnických xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx osobě, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, x to

1. usnesení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. usnesení x xxxxxxxxxxx opatřeních,

3. xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx návrhu,

4. xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x o schválení xxxxxxx xxxxxx,

5. usnesení x povolení reorganizace x usnesení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx změn x

6. xxxxxxxx, jímž xx insolvenční řízení xxxxx,

x) zprávu x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx výroční zprávy, x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx společného jmění xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxx xxxxxxx musí xxx uložena xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxx ani xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí postižením xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x rozhodnutí soudu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, vyrozumění x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx postižení xxxxxx některého xxxxxxxxxx xx společnosti, jakož x rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx podle xxxxxxx x) týkající xx výkonu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx postižením xxxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) týkající xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx exekuce xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx x neplatnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby,

q) xxxxxxxxxx příslušného státního xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx souhlasu působit xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx poměry xxxxxxxx xxxx10),

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx11),

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx nadačního xxxxx, rozhodnutí xxxxx x nahrazení původního xxxxx xxxxxxx prospěšného xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxx,

x) rozhodnutí xxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxx snížení xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx x přemístění xxxxx nadace, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) smlouvu x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx které je xxxxxxx dispozice x xxxxx xxxxxxxx, smlouvu xxxx jiný xxxxxx x zvýšení xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx soukromým xxxxxx, k xxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x tom, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx jiných zvýhodněných xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx do xxxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxx xx příslušné xxxxxxxx cílového xxxxx, xxxxx právem se xxxx xxxxx řídí, xxxxx xxxxx cílového xxxxx xxxxxx zápis xxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx zákon, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zapsaná xxxxx, xx-xx xx xxx právní xxxxx.

§67

Xx xxxxxx xxxxxx xx ukládá i xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§68

(1) Navrhne-li xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xx-xx xx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx rozhodnout, xx xx xxxxxxx ukládaná xx sbírky xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx orgánů x x xxxxx xxxxxxx xxxxx, znepřístupní veřejnosti; xx xxxxxxx pro xxxxxxxx korporace.

(2) Navrhne-li xx xxxxxx xxxx xxxxxxx fond, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx blízkých xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx osob xxxxxxxx zakladateli, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx které xxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x podmínkách xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx znepřístupní xxxxxxxxxx.

(3) Rozhodne-li rejstříkový xxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2, xxxx xxxx listiny xxxxx §3 xx 5 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba x xxx, kdo na xxx xx xxxxxx xxxxx. Ustanovení §2 xxxx. 2 xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx xxxx

§69

Xx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx, jejím xxxxxx, odštěpném xxxxxx x pobočném xxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x povinností jejich xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx řídí; xxxxxxxx účetní záznamy xxxxxx vypracovány x xxxxxxx s předpisy Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx-xx x odštěpný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x finanční instituce, x x případě, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx do xxxxxx xxxxxx také účetní xxxxxxx, které se xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x §66 písm. x),

x) společenská smlouva, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx x xxxxx znění,

c) xxxxxxxxx evidence xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx sídlo, xx xx x této xxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxx, x

x) xxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vázána xx xxxx xxxxxxxxxx.

§70

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §69 xxxx. x), xxxxx se vztahuje x činnosti xxxxxxxxxx xxxxxx, neplatí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu, xxxxx xx xxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx odštěpný xxxxx a pro xxxxxxxxxx fyzickou xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx jiného státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) U xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx odštěpného závodu xxxxx odstavce 1 xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx uvedené v §69 xxxx. a) xxxxx xxxx před xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x §69 xxxx. b) x x).

§71

Xxxxxx-xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx několik xxxxxxxxxx xxxxxx jedné xxxxxxxxxx osoby, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x §69 písm. x) x b) xxxxxxx xx složce xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxx, x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zahraniční xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxx zápisu.

§72

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx vzniku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zakládané xx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx soudu, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx listin, založí xxxxxxxxxxx xxxx. Jestliže xx určitý údaj xxxxxx ve veřejném xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx listin není xxxxxxx xxxxxxxxxxxx listina, xxxxxxxxx rejstříkový xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx

§73

(1) Xxxxxxx, jimiž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x které xx xxxxxxxxxx xx sbírky xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx §66 písm. x) xx x), x), r) x x), xxxxxxx přeshraniční xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §69 xx 71 xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx v originálním xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx osobě, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxx úřední xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xx-xx vyžadován xxxxxxx x xxxxx-xx xx o xxxxxxx x jazyka, xxxxx xxxx úředním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx nebo xxxxxx xxxxx tvořícího Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx úředně xxxxxx.

§74

(1) Xxxxxxx ukládané xx xxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx. x) xx j), x) až x), x) až w) x x) xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Nepůjde-li x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Evropský hospodářský xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxxxx přeshraniční přeměny x souladu xx xxxxxxx upravujícím přeměny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhotoven xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, uloží xx do xxxxxx xxxxxx x úředně xxxxxxx xxxxxxx rozhodného xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx do českého xxxxxx.

XXXX DRUHÁ

ŘÍZENÍ XX XXXXXX VEŘEJNÉHO XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

§75

(1) X xxxxxx x xxxxxx xx zápis xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx týká, ledaže xxxxx nebo jiný xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxx x xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx obvodu je xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxx x návrhu xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx krajský xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx pobočný xxxxxx. X řízení x návrhu na xxxxx zahraničního xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxx na zápis xxxxxxx xxxx prvnímu.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx příslušný k xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, xx xxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxx zápisu, xxxxxxx-xx xxxx právní xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx rozhodnuto společně.

§76

(1) Změní-li se xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx posuzuje xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx příslušný; xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do veřejného xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx příslušného xxxxx.

§77

Působnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx rejstříkového řízení

§78

(1) Xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx. Xx-xx xxx xxxxxxxx shoda xxxx xxxxxxx skutečnosti x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x bez xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xx jedná x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx zápisem.

§79

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx může xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx vysloví xxxxxxxxxx takového xxxxxxxxxx12), xxx xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx hledí xxxx xx nebylo xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx takového xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx nabytého x dobré víře, xxxxxxx xxxx xx 3 xxx xxx xxx zápisu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§80

Soud nebo xxxx xxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx neshodu xxxx xxxxxxxxx stavem x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx xxxxx najevo.

§81

Je-li xxxxxxxxx xxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxxx se příslušný xxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx by xxxxxxxxxxx xxxx vydával xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§82

(1) Jestliže za xxxxxxxxxx xxxxx podal xxxxx xx xxxxx x veřejného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jmenovaný xxxxxx xxxx jiným orgánem xxxxxxx moci x xx-xx k návrhu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání xxxxxxxxx xxxxx a xx majetek této xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx zápis xx xxxxxxx xxxxxx návrhu, xxxx by x xxx xxxxxxx rozhodnutí. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx xxxx tehdy, xx-xx x xxxxxx doloženo xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx žádné věřitele xxxxxxxxx xxxxx ani xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §90 odst. 1 xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx podle xxxxxxxx 1 soud xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x návrhu xx výmaz xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx se xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx právnické osoby xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prohlášení xxxxxxxxxxx.

§83

Xxxxxxxxxxx xxxx provede xxxxx xxxxxxxxxxxx fúze xxxxx §55 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ustanovení §78 xx 81 a 84 xx xxxxxxxxx.

§83a

(1) Rejstříkový soud xxxxxx x obchodního xxxxxxxxx závod a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti zapsaný xxxxx §50 na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebyla-li xxxxxxx xxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §78 xx 81 a 84 xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx soud xxxxxx xx obchodního rejstříku xxxxx xxxxx §48 xxxx. 2, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odštěpného xxxxxx xxxxx §51, xxxx xxxxx xxxx výmazu xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx společnosti xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx propojení xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §78 xx 81 a §84 xx nepoužijí.

§84

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx osoba, která xxxxxx návrh na xxxxx, x xxxxx xx oprávněna xxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

§85

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx řízení x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx, x němž xx řešena xxxxxx, xxxxx xxxx mít xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Odmítnutí xxxxxx na xxxxx

§86

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zápis xxxxxxx, jestliže

a) xxx xxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) nebyl xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) neobsahuje xxxxxxx předepsané náležitosti,

d) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x ustanovením §145 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§87

Xxxxxxxxxx §86 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) x xxxxxx nebyla xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx podle práva, xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx zahraniční xxxxx, xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nesplňuje xxxxxxx xxxxxxxx požadavky stanovené xxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx skutečnosti xxxx doloženy xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x návrhu xxxxxxxxx.

§88

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx 3 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, kterým xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx návrhu xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx se nepřipouští. Xxxxxxxxxx §43 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx §96 xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§89

X xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx odmítne, xx xxxxxx důvody xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx návrhu na xxxxx

§90

(1) Xxxxx-xx xxxxx xx zápis xxxxxxxx xxxxx §86, rejstříkový xxxx xxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx mají být x xxxxxx doloženy, x zda xxxxxxxxxx xxxxx není zaměnitelné x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx-xx klamavé.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, zda xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx probíhající xxxxxxx stíhání proti xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx trestu, xxxxx xx byl xxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxx nim.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxx zápisu xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zapsaná x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společností a xxxxxxxx23). Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému propojení xxxxxxxxx.

§91

Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxx, rejstříkový xxxx xxxx xxxxxxxxx, zda xx xxxxxxxxxx s xxxxxxx omezeným, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo družstvo xx xxxxx 3 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vnitrostátní xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx-xx xx xx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vnitrostátní xxxx do obchodního xxxxxxxxx.

§92

(1) Xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxx, xxxx xx o tom xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx zapisované xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §90 zkoumá xxxxx xx, xxx xxxxxxxx xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx zákonem.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxx tehdy,

a) je-li xxxxxxxxxxxxx x jediným xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxx xxxx,

x) xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx návrhu xx xxxxx, xxxx

x) jde-li x xxxxx přeměny xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx fondu nebo xxxxxx x xxxxxxx xxxxx zúčastněné na xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, mají-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podklad x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx bylo sepsáno xxxxxxx podle jiného xxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx o

a) xxxxxxxxx xxxxx a splnění xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sídla podle xxxxxxxx Xxxx Evropských xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx společnosti (XX) xxxx podle xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x statutu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx vydaných x xxxxxx provedení,

b) splnění xxxxxxx stanovených požadavků xxx xxxxx evropské xxxxxxxxxxx xxxx evropské xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzniklé xxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxx zápis přeshraniční xxxxxxx.

§93

(1) Xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx §81, §82 xxxx. 1 a §92. Xxxxxxx xxxxxx xxx nařízeno.

(2) X xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vždy usnesením.

§94

(1) Rejstříkový xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx uvedenému x xxxxxx, nejdříve xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rozhodl o xxxxxx xxxxxxxxx, provede xx zápis xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx x návrhu, xxxxxxxx xxxx ke xxx xxxx provedení. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx den xxxxxx právní xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx usnesení.

§95

(1) Změna údajů xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx řízení.

(2) Chyby x xxxxx a x xxxxxxx, xxxxx x jiné xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §91 x 92 opraví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx i xxx xxxxxx, xxxx xx o xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxx o xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §102 xx xxxxxxx obdobně.

§95x

Xxx-xx x xxxxxx x xxxxxxxx závody xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §50, xxxxxx se xxx xxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx propojení xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x označení závodu x odštěpného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a údajů xxxxx §50 písm. x) xx x), x) x h).

§95a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 33/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

Xxxxxxxxxx o návrhu xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx

§96

(1) Rejstříkový xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx, jinak xxxxxxxxxx xx 5 pracovních xxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxx na zápis xxxxxxx právnických xxxx xxxx v xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxx, protože xxx xxxxxxxxx xxxxxx soudu, xxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx rozhodne x návrhu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Není-li xxxxx podán x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx-xx do českého xxxxxx přeloženy xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx skutečnostech, xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx běžet xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§97

(1) Xxxxx xxxxx §96 xxxx. 1 xxxx ode xxx xxxxxx návrhu. Xxx-xx xxxx soudní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx §96 odst. 1 xx xxx dne xxxxxxxxx soudního xxxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx rejstříkovému soudu xxxxx změněný xxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx, xxxxxxx přeruší-li xxxxxx xxxx rozhoduje-li x xxxxxx příslušnosti, xxxxx běžet lhůta xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx.

§98

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxx nerozhodne xx xxxxx uvedené x §96 xxxx. 1, považuje xx xxxxxxxxxx zápis xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx uplynutí xxxx xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx před xxxxxxxxx xxxx lhůty xxxxx xxxx účinně xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx promítne xxxxx xx 2 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xx xxxxxx xxxxx považuje xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx.

§99

Xxxxxxxxxx §98 xx xxxxxxxxx, brání-li provedení xxxxxx xxxxxxxxxxx trestní xxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx, xxxxx jí xxx uložen xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxx proti xxx; v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x návrhu rozhodne xxx zbytečného odkladu.

§100

Xxxxxxxxxxx xxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x družstev xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx, kdo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rejstřík, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx právnická xxxxx zúčastněná xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx podle §3a.

§101

(1) Zapsaná osoba x xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx zapsané xxxxx, xx xxxxx xx 1 xxxxxx xx zápisu xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §98; zmeškání xxxx lhůty xxxxx xxxxxxxxx. Ustanovení §78 xxxx. 1 xxx xxxx dotčeno.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx podle jiného xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx §98; xxxxxxxxxx §102 se xxxxxxx xxxxxxxxx.

Vyrozumění x xxxxxx

§102

X xxxxxx provedeném xxxxx §92 a 98 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení zasláním xxxxxx x veřejného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx; x zápisu xxxxxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 1 rejstříkový xxxx vyrozumí xxxxx xxxxxxxxxxx zaniklé právnické xxxxx. Xxxxxxxxxx zašle xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxx osoby. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 dnů od xxxxxx.

§103

O zápisu zahraniční xxxxxxxxx xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx závodu xxxx x zápisu xxxxxxxxxx jejího xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx vyrozumí rejstříkový xxxx Českou xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxx

§104

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx uložit pořádkovou xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx tehdy, jestliže xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx skutečnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx potřebné x xxxxxxxxxx x xxxxxx zahájeném bez xxxxxx nebo xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx podle tohoto xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx pokutu xxx xxxxxx do výše 100&xxxx;000 Xx.

§105

Xxxxxx-xx zapsaná xxxxx xxxxxxxxxx podle §104 xxxxxxxxx xxxx může-li xxxxxx xxxxxxxx mít xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx osoby x xx xx tom xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx soud x xxx návrhu xxxxxxx xxxxxx x zrušení xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx podle §105a; xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx upozorní x xxxxxxxx jí přiměřenou xxxxx k odstranění xxxxxxxxxx.

§105x

(1) Xxxxxxxxxx-xx obchodní xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účetní závěrku xx xxxxxxx 2 xx sobě jdoucí xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx sbírky xxxxxx, vyzve ji xxxxxxxxxxx soud, aby xx xxxxx 1 xxxxxx ode dne xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §104.

(2) Výzva xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx vyloučeno; předpisy xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 obchodní xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx rejstříkový xxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxx; xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx zapíše xxxxxxxxxxx xxxx xxx řízení xx veřejného xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx najevo, xx majetek xxxxxxxx xxxxxxxxx postačuje alespoň xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx rejstříkový xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx podstatně xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx, o xxxxxxx xxxxxxxx korporace xxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx o zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx.

(5) Rejstříkový soud xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx údaje x zahájení řízení x zrušení obchodní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxx x zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x době xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx insolvenční xxxxxx, v němž xx xxxx úpadek xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx soud o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zápis xx xxxxxxxx rejstříku. Xxxxxxxxxx §78 se xxxxxxxxx.

§105x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 33/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§106

(1) Xx neuposlechnutí xxxxx xxxxx §104 xx závažnými xxxxxxxx xxx xxxxx osoby xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktualizovaných listin xxxxx §66 xxxx. x) až x) x j).

(2) Má xx xx to, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx právnické osoby, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §105, porušuje xxxx xxxxxxx hospodáře.

§107

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §104 se použije xxxxxxx, xxxxxxx-xx zapsaná xxxxx xx svých xxxxxxxxxx listinách xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem13) xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinných xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx14).

XXXX XXXXX

XXXXX NOTÁŘEM

Předpoklady xxxxxx xxxxxxx

§108

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx žádost xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x notářském xxxxxx xxx zápis xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x notářském xxxxxx x rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx sepsaných xxxxx jiného zákona (xxxx xxx "podkladový xxxxxxxx xxxxx"), anebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx přezkumu splnění xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zápisu,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx zápis xxxxxxxx vyjádření xxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxx že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx jednání, xx xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxx xxxx předloženy xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx nebo jiný xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

§108x

Xxxxx xxxxxx, zda xxxxxx osoby xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx funkce xxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx korporace xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx23). Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxx propojení xxxxxxxxx.

§108x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 416/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

§109

Xxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx zápis xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx až po xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx jednání, x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zápis, xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo splnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx") x xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§110

Xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx podkladový xxxxxxxx zápis. Xx-xx xxx proveden xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na základě xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx základě notářského xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx notář xxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx notářské xxxxxx.

§111

Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k podání xxxxxx xx zápis xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx notář, který xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, jde-li x xxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxx úkonů a xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx společenství x xxxxxxx xxxxxxxx společnosti (XX) xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx,

x) x splnění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx družstevní xxxxxxxxxxx vzniklé fúzí, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§112

Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx §108 xx 110 xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx návrh xx xxxxx xxxxx §78.

Provedení xxxxxx notářem

§113

Jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zapisovaných xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxx xxxxxxx x xxxxx.

§114

(1) Notář xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a které xx xxxxxxxxx do xxxxxx listin, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx to jejich xxxxxx neumožňuje. Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx stejnopisem xxxxxxxxxxxx notářského zápisu, xxxxxxxxx podle jiného xxxxxx, písemnosti xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přístupem xx xxxxxx listin. Při xxxxxxx xxxxx §111 xxxxx xxxxx xx xxxxxx listin také xxxxxxxxxxxx stejnopis notářského xxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podobě x xxxxx xx xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zašle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx provedení xxxxxx příslušnému rejstříkovému xxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 x 2.

§115

Notář vydá osobě xxxxxxx postupem xxxxx §113 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výstup x informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx1); xxxxxxxxxx §4 a 5 xx xxxxxxx xxxxxxx. Tento výstup xxxxx xxxxx nejpozději xx 3 pracovních xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x souvislosti se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§116

Xxxxx v psaní x x xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx nesprávnosti x xxxxxx xxxxxx notář, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx i xxx xxxxxx, x xxxxxxxx x xxx zapsanou xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx opravu; xxxxxxxxxx §102 se xxxxxxx přiměřeně.

§117

Obrana xxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx, xxxxx x osoby zapisované x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, se xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx výmazu xxxx změny xxxxxx xxxxxxxxxxx notářem nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx zápisu xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx mohou xxxxxxx xxxxx zápisu xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§118

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx jiný xxxxx zápis určité xxxxxxxxxxx soudem, xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx notářem podle xxxx xxxxx zákona.

ČÁST XXXXXX

XXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX X ZÁPIS XXXXXXX

§118x

(1) Xxxxxxxxx-xx se x xxxx xxxxx xxxxx, použijí xx xxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx části xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xx x xxxxxx věci xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx x xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx soud, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. K xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx svěřenského xxxxx, který xxx xxxxxx pořízením xxx xxxxxx xxxxx, a x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxx svěřenského xxxxx xx xxxxxxxxx krajský xxxx, x jehož xxxxxx je xxxx, x xxxxx je xxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx bydliště nebo xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxxxxxx Městský soud x Xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx je osoba, xxxxx podala návrh xx xxxxx, k xxxxx xx oprávněna xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxx zřízen xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vydaného x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxx, co xxxx xxxxxxxx, že xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx by xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx uložit pořádkovou xxxxxx xxxxx §104 xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx nepostihuje majetek xx svěřenském fondu.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §104 xxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx důsledky pro xxxxx xxxxx x xx na tom xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx i xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx svěřenského xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx mu přiměřenou xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Neodstraní-li svěřenský xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x této skutečnosti xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx osobu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx správou xxxxxxxxxxx xxxxx a poskytne xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx.

XXXX XXXX

§118x

§118x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 37/2021 Sb.

§118c

§118c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 37/2021 Sb.

§118x

§118x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 37/2021 Sb.

§118e

§118e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 37/2021 Sb.

§118x

§118x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 37/2021 Sb.

§118g

§118g xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 37/2021 Sb.

§118x

§118x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 37/2021 Sb.

§118x

§118x zrušen právním xxxxxxxxx č. 37/2021 Sb.

§118x

§118x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 37/2021 Sb.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX, PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§119

Xxxxx xxxxx zapracovává příslušné xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx15).

§120

Xxxx-xx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx na xxxxxx x návrhu xx xxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§121

(1) Xxxxxxxx organizace, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, v xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby; to xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ke xxxxx xxxx zániku odborové xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zápis do 5 xxxxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxxxxx části první xxxxx XX, částí xxxxx x xxxxx xx xx zápis xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx odborové xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxx xxxxx a xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 1 xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx náležitosti stanoví xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti.

(5) Xxxxxxxx organizace má xxxxx na zápis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, u xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx, u xxxxx xxxxxx.

§122

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zapsaný stav xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, ledaže xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Osoba xxxxxxx xx spolkového xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx zapsaný stav xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xx výzvě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx marně, xxxx xx návrh xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxx xx tom xxxxxxx právní xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx její xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx organizace, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§123

(1) Obchodní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Nadační xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx považuje xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx prospěšných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx považuje xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx společností xxxxx xxxxxx zákona.

(4) Rejstřík xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotek xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx považuje xx xxxxxxxx společenství xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§124

(1) Xxxxxxx zájmových xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx se považuje xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vykonávají působnost xxxxxxxxx úřadů x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Krajské xxxxx xxxxxxx xx 1 měsíce xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rejstříkovým xxxxxx xxxxx.

(4) Údaje, xxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, zapíše xxx xxxxxx.

§125

(1) Evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx organizací, xxxxxxxxxx zaměstnavatelů a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotek, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx vnitra xxxxx xxxxxx č. 83/1990 Sb., x sdružování xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx považuje xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rejstříkovým soudům xx 3 xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx x xx 1 xxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx odborové xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx organizaci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxx,

x) xxxxx registrace,

c) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) dni xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x

x) sídle vyjádřené xxxxxxxxxx xxxxxx kódu xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, které rejstříkový xxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx povinnost xxxxx §3045 odst. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§125x

(1) Spolek xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxxx občanů, x xxxxxx jsou ve xxxxxxxxx rejstříku xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §125 odst. 2, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx").

(2) Xxxxx xxxxx x neaktivním xxxxxx xx spolkového xxxxxxxxx zajistí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rejstříkový xxxx xxxxxx, xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx-xx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx požadovanému tímto xxxxxxx,

x) xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

c) xx-xx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Údaj o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku rejstříkový xxxx opětovně xxxxxx, xxxx by o xxx vydával rozhodnutí, xxxx-xx

x) xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) insolvenční xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx-xx xxxxxx konkurs na xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx spolku x xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx proto, xx je xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxxxx spolku xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x něhož xx neaktivní xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zavázán.

(6) Xx-xx xxxx x neaktivním xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§125x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.6.2021

§126

(1) Xxxxxxxxxxx nevládní xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxx xxxxxx č. 116/1985 Sb., x podmínkách xxxxxxxx xxxxxxxxxx x mezinárodním xxxxxx v Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx činnost, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx v České xxxxxxxxx zahraniční xxxxxxx xxxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx.

(2) Mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky x mezinárodních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx povoleno xxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx č. 116/1985 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§127

(1) Evidence xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx organizací x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx svým xxxxxx, xxxxxx Ministerstvem xxxxxx xxxxx zákona č. 116/1985 Sb., x podmínkách xxxxxxxx xxxxxxxxxx s mezinárodním xxxxxx x Československé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxx předá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soudům xx 3 xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx spisy x do 1 xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x elektronické xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje x

x) názvu,

b) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) dni vzniku,

e) xxxxxx xxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx referenční xxxx x xxxxxx x základním xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Údaje, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx základního xxxxxxxx osob, zapíše xxx xxxxxx.

§128

Po xxxx 3 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx vydá xxxxxxxxxxx xxxx ohledně xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx §124 xx 127, namísto xxxxxx xxxxxxxxx opisu xxxxx §4 xxxxx potvrzení x xxxxxx právnické xxxxx do veřejného xxxxxxxxx.

§129

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxx č. 116/1985 Sb., o xxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Československé socialistické xxxxxxxxx.

2. Část třetí xxxxxx č. 161/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 326/1999 Sb., x xxxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxx.

3. Část xxxxx xxxxxx č. 227/2009 Sb., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxx xxxx zákona č. 424/2010 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 100/2010 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx.

§130

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2014.

Xxxxx x. x.
Xxxxxx x. x.

Čl. XIII

Přechodné ustanovení

Zapsaná xxxxx xxxxx zapsaný xxxx xx souladu x §65 xxxx. x) x §66 xxxx. d) xxxxxx x. 304/2013 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 192/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Čl. XV

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku, xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x §48 xx 50 x §65 xxxxxx x. 304/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 33/2020 Sb. x účinností xx 1.1.2021

Xx. XXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx-xx zápis xxxxxxxxxxx xxxxx do evidence xxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxx xxxxx podán xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zajistí xxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxxx podle §65d xxxx. e) x g) až x) zákona x. 304/2013 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rejstříků, xx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

2. Xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx byl xxxxxxx xxxxx, xxxx o xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXXXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx proveden nebo xxxxx xx xxxxx xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx do 1 xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx údajů xxxxx §48 odst. 2 xxxxxx x. 304/2013 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jsou-li xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo z xxxxx xxxxxxxxxxxxxx systémem xxxxxxxxx rejstříků.

2. Nelze-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1, xxxxxxxx korporace xxxx návrh xx xxxxx nově zapisovaných xxxxx podle §48 xxxx. 2 zákona x. 304/2013 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx obchodního xxxxxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

3. Xxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx podle §51 xxxx. 1 xxxxxx x. 304/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle §51 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 304/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx nastavení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejných xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx spolek xxxx xxxxx xx zápis xxxx xxxxxxxxxxxx údajů xxxxx §29 odst. 2 xxxxxx č. 304/2013 Xx., xx xxxxx účinném od 1. xxxxxxxx 2024, xx xxxxxxxxxx rejstříku xx 6 měsíců xx 1. xxxxxxxx 2024.

Xx. XXX vložen xxxxxxx předpisem č. 416/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.1.2023

Informace

Právní předpis x. 304/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2014.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

87/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva

s xxxxxxxxx xx 1.5.2015

192/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.1.2017

298/2016 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické transakce, xxxxx č. 106/1999 Xx., x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x právech xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů (autorský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

368/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2018

460/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 89/2012 Xx., občanský xxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

303/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx xx zrušením xxxxxxx veřejné xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

287/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2019

33/2020 Xx., kterým se xxxx zákon x. 90/2012 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 458/2016 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

527/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx a xxxxx x. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2021, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx x xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx (1.6.2021)

37/2021 Xx., x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2021 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.2.2022

96/2022 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx trhů

s xxxxxxxxx xx 29.5.2022

416/2022 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s využíváním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 15.1.2023 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.7.2023 a 1.7.2024

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxx č. 365/2000 Sb., x informačních xxxxxxxxx veřejné xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Xxxxx č. 111/2009 Sb., o základních xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §54 xxxx. 4 zákona x. 90/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x obchodních xxxxxxxxxxx).
4) §256 xxxx. 3 xxxxxx x. 90/2012 Xx.
5) §1761 xxxxxxxxxx zákoníku.
6) §63 xx 67 xxxxxx x. 90/2012 Sb.
7) §68 xxxxxx x. 90/2012 Xx.
8) §33a xxxxxx x. 125/2008 Xx., x přeměnách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) §255 xxxxxx x. 90/2012 Xx.
10) §39 xxxxxx č. 111/1998 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x vysokých xxxxxxx).
11) §2180 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) §258 xx 261 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx §191 xx 193, §428 xx 430 a §663 xxxxxx x. 90/2012 Xx.
13) §435 xxxxxxxxxx zákoníku.
§7 xxxxxx x. 90/2012 Xx.
14) §7 xxxxxx č. 90/2012 Xx.
15) Xxxxxx xxxxxxxx Xxxx 78/660/EHS xx xxx 25. xxxxxxxx 1978, xxxxxxxx xx xx. 54 xxxx. 3 xxxx. x) Xxxxxxx, x ročních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxx směrnice Xxxx 82/891/EHS xx xxx 17. xxxxxxxx 1982, xxxxxxxx na xx. 54 odst. 3 písm. x) Xxxxxxx, o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 89/666/EHS ze xxx 21. xxxxxxxx 1989 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vytvořených x xxxxxxxx státě některými xxxxxxx xxxxxxxxxxx řídících xx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/56/ES ze xxx 26. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx společností.
Směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2009/101/ES xx xxx 16. září 2009 x koordinaci ochranných xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx vyžadována x xxxxxxxxx státech od xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xx. 48 xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, xx xxxxxx dosažení rovnocennosti xxxxxx opatření.
Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2009/102/ES ze dne 16. xxxx 2009 x xxxxxxx práva xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/35/EU xx xxx 5. xxxxx 2011 x xxxxxx xxxxxxxxx společností.
Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2012/30/EU ze xxx 25. xxxxx 2012 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx ochranu xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx vyžadována x xxxxxxxxx státech od xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xx. 54 xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx zakládání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x při xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx základního kapitálu, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx znění).

16) §18 xxxx. 2 zákona č. 300/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx konverzi xxxxxxxxx.

§6 xxxx. 1 xxxxxx x. 297/2016 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

17) Xxxxx č. 320/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx xx veřejné xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

18) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1303/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013 o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Fondu xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx zemědělském fondu xxx rozvoj xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x rybářském xxxxx, x xxxxxxxx ustanoveních x Evropském fondu xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx soudržnosti a Xxxxxxxxx námořním x xxxxxxxxx fondu x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1083/2006, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

19) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1306/2013 ze xxx 17. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 352/78, (ES) x. 165/94, (XX) x. 2799/98, (XX) x. 814/2000, (XX) x. 1290/2005 x (XX) x. 485/2008, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

20) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/1132 xx xxx 14. xxxxxx 2017 o některých xxxxxxxxx práva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

21) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/1042 xx dne 18. xxxxxx 2021, kterým xx stanoví prováděcí xxxxxxxx xx směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2017/1132, xxxxx jde o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx systém xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/2244.

22) Například §18 xxxx. 2 xxxxxx x. 300/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, §6 xxxx. 1 zákona č. 297/2016 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 261/2021 Xx

23) §46 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x obchodních společnostech x xxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.