Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.09.2022 do 31.12.2024.


Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
256/2013 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ

Katastr nemovitostí §1

Vymezení pojmů §2

Předmět evidence §3

Obsah katastru §4

Katastrální operát §5

ČÁST DRUHÁ - ZÁPIS PRÁV DO KATASTRU

Základní ustanovení §6 §7 §8 §9 §10

Vklad §11 §12 §13 §14 §15 §16 §17 §18

Záznam §19 §20 §21

Poznámka §22 §23

Poznámka spornosti zápisu §24 §25 §26 §27

ČÁST TŘETÍ - SPRÁVA KATASTRU

Zápis jiných údajů do katastru §28 §29 §30 §31 §32

Lhůty pro zápis do katastru §33

Ukládání úplného znění prohlášení vlastníka domu a dohody spoluvlastníků o správě nemovitosti §34

Revize údajů katastru §35

Oprava chyby v katastrálním operátu §36

Povinnosti vlastníků a jiných oprávněných §37

Povinnosti obcí §38

Povinnosti orgánů veřejné moci §39

Obnova katastrálního operátu §40 §41 §42 §43 §44 §45 §46

Zeměměřické činnosti a geometrické plány §47 §48 §49

Změna údajů o geometrickém a polohovém určení §50

Závaznost údajů katastru §51

Veřejnost katastru §52 §53 §54

Poskytování údajů z katastru §55 §56

ČÁST ČTVRTÁ - PŘESTUPKY §57 §58 §59

ČÁST PÁTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §60 §61 §62 §63 §64 §65 §66 §67

Účinnost §68

Nález Ústavního soudu - č. 182/2017 Sb.

INFORMACE

256
ZÁKON
ze dne 8. xxxxx 2013
o katastru xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx nemovitostí (xxxx xxx "xxxxxxx") xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx") xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, popis, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x zápis xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx

x) x ochraně xxxx k nemovitostem, xxx účely xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx peněžitých plnění, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx území, k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx a).

§2

Xxxxxxxx pojmů

Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx územní jednotky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, hranicí xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx rozhodnutím, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, veřejnoprávní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx územní xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §19, xxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx, hranicí xxxxxxx práva xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pozemků,

b) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, zobrazen x xxxxxxxxxxx mapě a xxxxxxx xxxxxxxxx číslem,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx plocha x xxxxxxx,

x) pozemkovou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx stavební parcelou,

e) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemovitosti x xxxxxxxxxxxxx území xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx území, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx rovině,

f) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx určení xxxxxx polohy xx xxxxxx x ostatním xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) výměrou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obsahu xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx roviny x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx výměry xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxxxx xx evidována x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, kterými byla xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dotčena xxxxx x pozemku,

h) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uzavřený a x katastru společně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx mapou polohopisná xxxx velkého měřítka x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, katastrální území x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; pozemky se x xxxxxxxxxxx mapě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxx čísly x xxxxxxxx druhů xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx plánem technický xxxxxxx pro vyhotovování xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx geodetických xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zápisu x zákresu xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx zákresem v xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutích orgánů xxxxxxx moci xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx stavem x xxxxxxxx xxxx,

x) budovou xxxxxxxx stavba xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx převážně uzavřena xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx její xxxxxxxxx xxxxxx nepřesahuje 16 x2 a xxxxx 4,5 x, která xxxx doplňkovou xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, x stavba xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx lesa, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx lesních školek xxxx x provozování xxxxxxxxxx, pokud její xxxxxxxxx plocha nepřesahuje 30 x2 a xxxxx 5 m; xx drobnou stavbu xx nepovažuje xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x výbušnin, stavba xxx xxxxxxx ochranu, xxxxxxx ochranu, stavba xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx nebezpečných xxxxxx a stavba xxxxxxx xxxx.

§3

Předmět xxxxxxxx

(1) V xxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxx x podobě xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxx xx přiděluje xxxxx xxxxxxx xxxx evidenční, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, kterým xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxx ani práva xxxxxx, jsou hlavní xxxxxxx xx pozemku x xxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx podle občanského zákoníku,

x) xxxxxxxx vymezené xxxxx xxxxxx č. 72/1994 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahy x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahy k xxxxx a nebytovým xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákony (zákon x xxxxxxxxxxx bytů), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx stavby,

g) xxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx jiný xxxxxx předpis.

(2) Xxxxxxx xx člení xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx, chmelnice, xxxxxx, xxxxxxx, ovocné xxxx, xxxxxx travní porosty, xxxxx xxxxxxx, vodní xxxxxx, xxxxxxxxx plochy x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx, chmelnice, xxxxxx, xxxxxxx, ovocné sady x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zapisují xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx x katastru xxxxxxx xxxxx katastrálních xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx se v xxxxxxxxxxx xxxx zobrazují x xxxxx x xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx objekty Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x organizačních xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx součástí Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službou. Xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečnému stavu xxxx xxxxxxxxx poskytovatel xxxxx xxxxx věty xxxx.

§4

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx

x) geometrické xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) druhy pozemků, xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, nejedná-li xx x drobné xxxxxx, xxxxxxx údaje o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) cenové xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx účely x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx informačními xxxxxxx, xxxxx mají xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx, xxx xx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x vlastnících x xxxxx o xxxxxxxxxxx x jiného xxxxx, xxxxx xx zapisuje xx katastru (xxxx xxx "xxxx oprávněný"),

f) xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx, xxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx nebo xxxx potřebná pro xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx prohlášení o xxxxxxxxx práva x xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx právo x xxxxxxxxx (xxxx xxx "prohlášení xxxxxxxxx xxxx"),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx osobě xx xx xxxxxxxx zapisuje

a) xxxxx, popřípadě jména, x xxxxxxxx,

x) rodné xxxxx, a nemá-li xx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx-xx xx, adresa bydliště.

(3) X xxxxxxxxx osobě xx do katastru xxxxxxxx

x) název xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, je-li xxxxxxxx,

x) xxxxx.

§5

Katastrální xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x katastrálních xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx území.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx tvoří

a) xxxxxx geodetických informací, xxxxx xxxxxxxx katastrální xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 odst. 1 xxxx. x) xx x),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx místního x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx listin, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci, xxxxxxx x jiné listiny, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zápis xx katastru, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vlastníka xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx zápisech, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxx další xxxxxx.

ČÁST DRUHÁ

ZÁPIS XXXX XX XXXXXXXX

Xxxxxxxx ustanovení

§6

Zápisy xxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladem, xxxxxxxx xxxx poznámkou. Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, nájem x pacht. Xxxxxx xx xxxxx do xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx práva xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx práva. Xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx významné xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x katastru xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§7

(1) Xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx nebo v xxxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "listina"). Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, xxxx xxx též xxxxxxxx kvalifikovaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx razítkem. Xx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podepsána xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, musí být x podepsání xxxxxx xxxxxxxx elektronický xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xx soukromé xxxxxxx xxxxxx ověřeny, xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx jejich xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx prokázána ve xxxxx 30 xxx xx podání xxxxxx xx zápis, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx vkladu zastaví xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx se xxxxx, xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx evidovaného x xxxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx plán, xxxxx xxxx xxxxxxx vymezuje. Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx součást xxxxxxx.

§8

X listinách xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xx

x) xxxxxxx parcelním xxxxxx x uvedením xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx, x x xxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx číselných xxxxxx a xxx x xxxxxxxx parcelu, xxx xxxxxx o xxxx skutečnosti, jinak xx xx za xx, xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobem, xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxx evidence x xxxxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přídělového xxxxxxx, scelovacího xxxxxxx xxxx evidence nemovitostí, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx leží, a x xxxxxxxx názvu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byl pozemek xxxxxx xxxxxx hranice xxxxxxxxxxxxx území,

c) xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxx ani xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx evidenčním x xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxx xxxx, pokud xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx od xxxxx katastrálního území, x xxxx se xxxxxxx pozemek, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, která xxxx xxxxxxxx pozemku xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx evidenční xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x nejedná xx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx je xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) jednotka xxxxxxxxx xxxxxx, x níž xx vymezena, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx práva xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, x xxx xx xxxxxxxx, číslem xxxxxxxx x jejím xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx budovy, x xxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxx označením xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, x xxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) právo stavby xxxxxxxxx pozemku, xx xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx evidovaná v xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pozemku, xx kterém je xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx.

§9

(1) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx listina xxx xxxxx práv xx xxxxxxxx, vyznačí u xxxxxxxxx nemovitostí nejpozději xxxxxxxxxxx pracovní den, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx nahlédnout xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx se xxxx, xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx, okamžikem, xx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxx práv xx xxxxxxxx xx xxxxxxx přiměřeně §145 xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxx x xxxxxx.

§10

Právní účinky xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx došel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Vklad

§11

(1) Xxxxxxx se xx katastru zapisuje xxxxx, xxxxx, zánik, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx práv:

a) vlastnické xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) podzástavní právo,

g) xxxxxxxxx právo,

h) xxxxxxx xxxxxxx,

x) přídatné xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu,

k) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva,

l) xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx prodeje,

n) xxxxx xxxxxxx xxxx zatížení,

o) xxxxxxx práva xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx na xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxx-xx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pacht, xxxxxx-xx x xx xxxxxxxx xxxx pachtýř se xxxxxxxxx vlastníka,

s) xxxxxx xx práva xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozdělení práva x nemovitosti xx xxxxxxxxxx právo x xxxxxxxxx.

§12

Xxxxx xxx provést xx xxxxxxx pravomocného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx.

§13

Xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "vkladové xxxxxx") xx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx se xxxxxxxxx, x xxx, xxxxx xxxxx zaniká, xxxx xx xxxx xx xxxxxxx.

§14

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxx na xxxxxxxxxx formuláři x xxxx xxxxxxxxx

x) označení xxxxxxxxxxxxx úřadu, kterému xx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx účastníků xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx x fyzických osob xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmením, adresou xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, rodným xxxxxx, xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxxxxx, též xxxxxx xxxxxxxxxxxx čitelného xxxxxxxxxxxxxxx dokladu, xxxxx xx xxx xxxxxx; x právnických osob xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx,

x) označení xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx x xxx xxxx xxx zapsána xx katastru nebo x xxx vymazána,

d) xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx tehdy, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx o xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§15

(1) Xxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je

a) xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx zapsáno xxxxx xx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxx xxx x xxxxxx ověřeným xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxx, která xxxxxxxx listinu xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx nemusí xxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx rejstříku, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx právnická xxxxx x xxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx; výpis xx nevyžaduje, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx souhlas příslušného xxxxxx veřejné xxxx x dělením xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx účastníka xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx. X xxx, xx se k xxxxxx nepřihlíží, vyrozumí xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx x rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 2 xxxxxxx všechny xxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 14 xxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx úřad vkladové xxxxxx xxxxxxx.

§16

(1) X vyznačení, xx právní xxxxxx xxxx xxxxxxx změnou, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx poté, xx ke změně xxxxx, vlastníka xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 písm. x) xxxx prostřednictvím xxxxxx schránky; pokud x xx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx elektronicky xx x-xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx telefon. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx zřízenu xxxxxx xxxxxxxxx změn x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Vezme-li xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xx x zúženém xxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Jinak xx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx.

§17

(1) Ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx úřad xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx listinou, xxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) účastník xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vkladového xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) z xxxxxx xxxxxxx x x jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zápisy x xxxxxxxx xxxx xxxxxx důvod, pro xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx zda z xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx právního xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx jednání,

g) xxxxxxxxxx vklad navazuje xx xxxxxxxxx zápisy x xxxxxxxx; x xxxxxx hlediska není xx překážku povolení xxxxxx, xxxxx logickou xxxxxx xxxx xxxxxxx x katastru a xxxxxxxxxxx vkladem podle xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx návaznost xxxxxxxx listiny xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxx však xxxx xxx náležitosti xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, zda

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxx listiny xxx xxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxx obsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vklad,

c) navrhovaný xxxxx navazuje xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx; xxxxxxxx 1 xxxx. x) se xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx úřad dále xxxxxx, zda x xxxx xxxxxx xxxxxx xx vklad xxxxx x katastru xxxxx, xx kterého xxxxxxx, xx k xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxx x nakládání x xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx právního xxxxxxx.

(4) Xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx katastrální xxxx xxxxxxx podmínek xxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) x xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x pro xxxxx, v jejichž xxxxxxxx xx právo x katastru dosud xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx předložených xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxx xxxxxxx exekutorem xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xx xxxxxxx údajů xx xxxxxxxxxx registrů, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců x xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx účastníky vkladového xxxxxx xxxx, co xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx informaci xxxxx §16 xxxx. 1. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, jaký xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

§18

(1) Jestliže jsou xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, katastrální xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxx 20 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1. X xxxxxxx xxxxxxx, xxxx i xxxxx, xxxxxxx-xx návrh xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx zamítne.

(2) Xxxxx xx rozhodnutím, xxxxxx se xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, rozhodnutí se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Záznamem xx xxxxx xxxxxxxxxx x povolení vkladu xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxxx, xx byl vklad xxxxxxx a proveden, xxxxx xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx o tom, xxxx vklad xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x vkladovou xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx ji xx xxxxxx xxxxxx. Xx-xx účastník, xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx zápisu zanikají xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zmocněncem, vyrozumí xx x provedeném xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zmocněnce, xxx i xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx povoluje, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, přezkumné xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx občanského xxxxxxxx xxxx x řízení xx věcech, x xxxxx bylo rozhodnuto xxxxx xxxxxxx.

(5) Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx přípustný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx občanského soudního xxxx o xxxxxx xx věcech, x xxxxx xxxx rozhodnuto xxxxx xxxxxxx, která xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx rozhodnutí.

(6) Xxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vkladu se xx dobu xxxxxxxxxx xxx podání žaloby xxxxx xxxxxxxx 5, x pokud xx xxxxxx xxxxxx, xx xx dne, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx doručeno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vkladu xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx katastrálnímu xxxxx xx xxx, xxx je tomuto xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí soudu xx xxxx vkladu.

Xxxxxx

§19

Xxxxxxxx se do xxxxxxxx xxxxxxxx

x) příslušnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx organizací xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx x majetkem xxxxx,

x) xxxxxx nemovitostí ve xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxx městským xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy,

e) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx měst,

f) majetek xx vlastnictví xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x jejímu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx využití,

g) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx xxxxxxx příspěvkové organizaci x hospodaření.

§20

(1) Návrh xx xxxxxx xxxx podat xxx, kdo xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, orgán xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x právu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx osvědčil.

(2) Xxxxx xx xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx, která dokládá xxxxx, xxxxx xx xxx zapsáno.

§21

(1) Xxxxxxxxxxx úřad xxxxxx, zda xx xxxxx xx záznam xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx dosavadní xxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx na xxxxxxx xx byl xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx; jinak xxxx, xxx listinu xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxx.

Xxxxxxxx

§22

(1) Xxxxxxxx zapíše xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx soudu, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxx xxxx, správce xxxxxxxxxx závodu, vyvlastňovacího xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x doloženému návrhu xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Pokud xx poznámka zapisuje xx základě rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx moci, xxxxxx být xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx doložkou xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§23

(1) X xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x

x) podaném návrhu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx nemovitosti, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zástavního xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx návrhu na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nemovitosti x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx příkazu x postižení obchodního xxxxxx,

x) xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx exekuce xxxxxxx xxxxxxxxxx závodu, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx,

x) usnesení x pokračování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obchodního xxxxxx, usnesení o xxxxxxxx xxxxxxx obchodního xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxx x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx nemovitosti x o nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) usnesení x xxxxxxxx xxxxxxxx x prodeji xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x soupisu nemovitostí, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx,

x) rozhodnutí xxxx xxxxxxxx x nařízení xxxxxxxxxxx opatření,

j) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx práv x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x) nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zapsaným x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx je zákonem xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxx vydal xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx evidovaných x xxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zápisu,

p) xxxxxxx, xx xxxxxxxx stroj xxxx xxxx upevněné xxxxxxxx xxxx součástí xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx užívání nebo xxxxxxxx, x xxxx xx neprovádí xxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx užívání xxxx xxxxxxxx věci xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pořadí xxx jiné právo,

t) xxxxxxxxxxx právu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx jinou xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx oddělení xx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx stavby x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx předkupní xxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) zákazu xxxxxx zástavní xxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) závazku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx zápis nového xxxxxxxxxx práva namísto xxxxxxx,

xx) xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pozemku.

(2) X xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx poznámka x

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx práva,

b) xxxxxxxx xxxxxx zástavních práv,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx povaze věcného xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převodu,

g) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Úřadu xxx zastupování xxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx hospodaření x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x souvislosti x poskytnutím xxxxxxx x veřejných prostředků,

i) xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§24

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxx zapsaný x xxxxxxxx x xxxxxxx se skutečným xxxxxxx stavem, xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx dotčeno, xx xxxxxx xxxxxxxxxx nesouladu, x prokáže-li, že xxx xxxxx xxxxxxxxx x soudu, xxxxxx xx na její xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x případě, xx xxxxx tvrdí, xx xx xx svém xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxx právního xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx zápisu, xxxxx xxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání x xx něj xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx úřad také xx základě xxxxxxxx xxxxx x podané xxxxxx xxxx na xxxxxxx doloženého návrhu xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx, xx právní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx být xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxx, x kterém xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, řízením x xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx všechny xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx všech xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§25

(1) K osobě xx xxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, podle xxxxxxx nemůže xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx může xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx podstatou xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) vyrozumění xxxxxxxxxxxxx soudu o xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxxx xxxxx nesmí xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx nevymezenou xxxxx.

(2) Poznámku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xxx xxxxxx xxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxx x informačního xxxxxxx insolvenčního xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zajistí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxx zápis xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx.

§26

Xxx xxxxx x xxxxx poznámky se xxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx x zápisu x xxxxxx xxxxxxxx.

§27

Poznámku vymaže xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, státního zástupce, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx exekutora, insolvenčního xxxxxxx, dražebníka xxxx x doloženému xxxxxx xxxx, x jehož xxxxx má xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx pro její xxxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST TŘETÍ

SPRÁVA XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx

§28

(1) Xxx zápis xxxxxx xxxxx do xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx údajů xx xxxxxxxx xx použijí xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx pro xxxxx xxxx.

§29

(1) X xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, v xxx xx vyznačena xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx této hranice xxxxxxxxxx na podkladě xxxxxxxxxxx mapy, vyjádření xxxxxxxxx dotčených xxxxxxx x návrhu xx xxxxx hranice a xxxxxxxxx dotčené obce. X xxxxxx změny xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx její xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plán. Xxxxxxxxxxx xxxx může xxx nahrazen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx hranic katastrálního xxxxx

x) při xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx novým xxxxxxxxx, xxxx

x) při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxxx jejichž výsledků xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx operátu.

(2) K xxxxxx změny xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx území, xxxxx je xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Ministerstvem vnitra.

(4) X návrhu schválení xxxxx xxxx nového xxxxx xxxxxxxxxxxxx území Xxxxxx úřadem xxxxxxxxxxxx x katastrálním musí xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, pokud návrh xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

§30

(1) K xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x geometrický xxxx.

(2) Xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx jako xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxx listinou, xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx.

§31

Xxxxx xxxxxx xxxxx x jejich změn xx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx přílohou je xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx orgánu veřejné xxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x zápisu xx xxxxxxxx katastrálnímu xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx změny.

§32

(1) Xxxx xxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx veřejné správy, xxxxx

x) xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx x nich xxxxxx požívají xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Pokud xxxxx v informačních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, katastrální xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx zjištěných rozporů xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x zápisy x xxxxxxxx xxxxx xx souladu se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx tomto xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zákona o xxxxxx chyby x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§33

Lhůty xxx xxxxx xx katastru

Katastrální úřad xxxxxxx

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx do 30 xxx od doručení xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx xxxx jiné xxxxxxx potvrzující nebo xxxxxxxxxxx práva,

c) xxxxxxxx xx 30 xxx xx doručení xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v katastru; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřad xxxxxx do 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, na základě xxxxx důvody xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx údaje xx 30 xxx xx xxxxxxxx listiny xxxxxxxxx x vyznačení xxxxxx x xxxxxxxx.

§34

Xxxxxxxx úplného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx předkládá xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x správě xxxxxxxxxxx x xxxxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx.

§35

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx katastru xx xxxxxxxxx stavem x xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxxxx") xxxxxxxxx příslušný katastrální xxxx podle potřeby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx též xxxxxx veřejné xxxx, x xx účasti xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx x údajích xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Sdělí-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zatížené věcným xxxxxxxx, jehož zápis xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx knihy, zemských xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxxx její xxxxxxxxxxx identifikaci, katastrálnímu xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx 10 xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, aby se xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx úřad xxxxx xxxx, na xxxxxx území xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx zveřejnění xx úřední xxxxx xx xxxx 1 xxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx do 1 xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx se xx to, že xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx břemene xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx; xxx xxxxx xx xxxxxxx přiměřeně ustanovení x xxxxxxx, xxxxxxxxxx §11 xx xxxxxxxxx.

(3) X výsledku xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§36

Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx operátu

(1) Na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x bez xxxxxx xxxxxx katastrální xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx vznikly

a) xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) nepřesností xxx xxxxxxxxx měření, xxxxxxxxx xxxxxxxx měření x xxxxxxxxxxx xxxx a xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 provede xxxxxxxxxxx xxxx do 30 dnů, ve xxxxxx odůvodněných xxxxxxxxx xx 60 xxx, xxx dne doručení xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxx, že xxxxxx xx návrh xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Současně xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 4.

(4) Xxxxx-xx xx 30 xxx xx xxxxxxxx oznámení vlastník xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, že x xxxxxxxxxx opravou xxxx x xxx, xx xx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx xx xxxx.

§37

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx oprávněných

(1) Xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx povinni

a) zúčastnit xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx,

x) xx výzvu katastrálního xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx kratší než 30 dnů, trvalým xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx nesporné xxxxxxx svých xxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx, x xx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxx výzva,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nemovitostí, x xx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxx povinnost vlastníci x jiní xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxx povinny xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx přímo x zápisu xx xxxxxxxx,

x) požádat, aby x xxxxxxx, xx x navrhovanému xxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, potvrdil xxxxxxxxx xxxxxxx orgán, xx xxxxx x návrhu xxxxxxxxxx skutečnosti,

f) na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx než 30 xxx, xxxxxxxxx listiny xxx xxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Pokud vlastník xxxx jiný xxxxxxxxx xxxxxxxx hranice xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), může xxxxxxxxxxx xxxx rozhodnout, xx dá hranice xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Neoznačují xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx druhů xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx oprávněného.

§38

Xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x místě xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx, spolupracují xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxx xxxxxx katastru x obnovy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) pečují x xxxxxx označení xxxxxxxx xxxxxx xxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxx xx stanovené lhůtě xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x katastrálním xxxxxx xxx provádění xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx katastrálního xxxxxxx xx území xxxx,

x) xxxxxxxxx se xx xxxxxx x pomístním xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx obec xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx hranice xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

§39

Povinnosti xxxxxx xxxxxxx xxxx

Xxxxxx veřejné moci

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx rozhodnutí xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx povinnost zaslat xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x zápisu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, a to xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx katastru, xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx exekutorů katastrálnímu xxxxx xxxxxxxxxx,

x) jsou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx do katastru xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx údaje nebo xxxxxxx opravit, xxxxxxxx-xx xx xxxx právní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx jejich působnosti, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud x navrhovanému xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx katastrálním xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx vedení xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Obnova katastrálního xxxxxxx

§40

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vyhotovení xxxxxx xxxxxxx geodetických xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx

x) novým xxxxxxxxx,

x) přepracováním souboru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) xx podkladě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úprav.

(2) Katastrální xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx bez xxxxxx. Xxxxx xx xxx obnova xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx b), xxxxxx xxxx zahájení xxxxxxxxxxx xxxx dotčené xxxx. Společně s xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx operátu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx zápis xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x bývalé xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x údaji neumožňujícími xxxxxx dostatečnou xxxxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx desce xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx geodetických xxxxxxxxx x xxxxxxx popisných xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx katastrální xxxxxx"), xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxx xxxx i xxxxxxxx obec.

(4) Xxx xxxxxx katastrálního xxxxxxx xx do katastrální xxxx xxxxxxxx parcely xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobem, xxxxx xx umožňuje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je předmětem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx operátu, x xxxx x xxxxxxxx pravomocně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, jedná xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, a nejsou-li, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx úřad xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx osobách.

(6) Xxxxxxxxxx-xx se xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, která byla xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, katastrálnímu xxxxx xx 15 dnů xxx xxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§41

X xxxxxx katastrálního xxxxxxx xxxxx mapováním xx přistoupí, pokud xxxxxxxxxxx x polohové xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx počtu xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx použitého xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vedení katastru, xxxxxxxxx xxxxx-xx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx podkladů xxxxxxxx xxxxx.

§42

(1) Zjišťování průběhu xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx operátu xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx") xx xxxxxxx podle skutečného xxxxx x xxxxxx. Xxx zjišťování xxxxxx xxx xxxxxxxx i xxxxx údaje, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx složená xx xxxxxxxxxxx katastrálního xxxxx x ze zástupců xxxx x orgánů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx určený xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx za účasti xxxxxxxxx a jiných xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx komise xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx hranic upozornit xx xxxxxxxx skutečného xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx vyznačením x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx operátu xxxxxxx přítomné xxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx zjišťování xxxxxx sepíše předseda xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx podpisem v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx průběhem x xxxxxxxxx hranic x xxxxxx.

(4) Pokud xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x průběhu hranic xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxx ty xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx výsledcích zjišťování xxxxxxx xxxxxx x x obnoveném katastrálním xxxxxxx xx vyznačí xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxx hranice xxxxxxxxxxxxx xxxxx totožné xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, poskytne xxxxx o xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Nepřítomnost xxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx využití xxxxxxxx xxxxxxxxxx hranic x xxxxxxxxxx nových xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§43

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx přepracováním se xxxxxxx xxxxxxxxx katastrální xxxx do elektronické xxxxxx.

§44

Při obnově xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pozemkových xxxxx. Xx geometrické x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx považuje xxxxxx xxxxx, rozměru x polohy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bodů xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx jednoduché xxxxxxxxx xxxxxx katastrální úřad xxx obnovu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx souvislá xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx-xx to x xxxxxxx xx účelnou xxxxxx katastru xx xxxxxx. V územích, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx pozemkových xxxxx, se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §45.

§45

(1) Katastrální xxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxx 10 pracovních xxx xxxxxxxx katastrální xxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx operát, x veřejnému xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx na xxxxxx xxxxx, popřípadě xxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx termín x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 30 dnů xxxx xxxx vyložením. Xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, a xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx byl xx xxxxxxxx převzat x xxxxxx pozemkové xxxxx, xxxxxxxx desek xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx osob s xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx identifikaci, se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx věcného xxxxxxx nepřihlásí katastrálnímu xxxxx xx 15 xxx ode xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx katastrálního operátu. Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x obci xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx katastrální xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nejméně 30 xxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx katastrálního operátu.

(3) Xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx mohou xxxxx xxxxxxxx obnoveného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx jeho vyložení, xxxxx námitky proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. O xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§46

(1) Xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podány xxxxxxx, xxxx xxxx x námitkách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pravomocně rozhodnuto, xxxx katastrální úřad xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx operátu pouze xx předpokladu, xx xxxx okolnost xxxxxxx x xxxxxxxx. Po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx katastrální xxxxxx xxxxx neplatným a xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx katastrální xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx obnoveného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx vyhlásí platnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx operátu x uvedením dne xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Vyhlášení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx plány

§47

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx měřických podkladů xxx xxxxxxxxx xxxx x souboru geodetických xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx pozemků. Xxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx bodového xxxx.

§48

(1) Xxxxxxxxxxx plán xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, podle xxxxx xx xxx proveden xxxxx xx katastru, xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zobrazit xx xxxxxxxxxxx mapy, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxx-xx xxxxxx hranice určen xxxxxx.

(2) Geometrický plán xxxx být ověřen, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předpisům, x opatřen souhlasem xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx parcel.

§49

(1) Xxxxxxxxxx hranic xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx x terénu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx hranic xxxxxxx xxxxx xxxxx katastru x xxxxxx geometrickém x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx dosavadních xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx x výsledky xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxx přizváni vlastníci xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, pokud xx xxx xxxxx xxxx xx katastru xxxxxxx xxxxxxxxx geometrické x polohové xxxxxx xxxxxxx a jemu xxxxxxxxxxxx zpřesněná xxxxxx xxxxxxx.

§50

Xxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, upřesnění xxxx xxxxxxxxxxxx přídělů, xxxx xxxxxx hranice xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx přílohou xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx soudu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx evidenčních údajů xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x polohovém určení xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zápisu xxxxxxxx.

§51

Závaznost xxxxx katastru

Údaje xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx číslo, xxxxxxxxxxx xxxxxx nemovitosti, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx území, xxxx xxxxxxx xxx právní xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vedených v xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx katastru

§52

(1) Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, pořizovat xx x něj xxx svou xxxxxxx xxxxx, výpisy xxxx xxxxxx a získávat x xxx xxxxx xx sbírky xxxxxx, xxxxx není stanoveno xxxxx.

(2) Xxxxxxxx údaje x xxxxxxxx formou xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx vlastnictví x xxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx x o dosažených xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxx x xxxxxxxxxx cenách xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx poskytnout xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx totožnost.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) kopií xxxxxxxxxx v listinné xxxxxx,

x) výstupů vzniklých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx podoby nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xx xxxxxxxx podoby, xxxxx xxxx písemnosti byly x době xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podepsány xxxxxxxx, xx kterým xxxx právní předpis xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo označeny xxxxxxxxxxxxx značkou,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx byly v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxx lze xxxxxxxxxx pouze osobě, xxxxx xxxxxxx svoji xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx úřad neověří xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx kopie xxxx xxxxxxxxx.

(5) Katastrální úřad xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 3 x 4.

§53

Údaje katastru lze xxxx xxx x xxxxxx uvedeným x §1 odst. 2. Xxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxx se xxxxxxxxx Xxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

§54

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a katastrální xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x katastru.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxx

§55

(1) Katastrální xxxx xx xxxxxxxx vyhotoví x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, opis xxxx xxxxx, jakož x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx, xxxxx xxxx kopie x katastrálního xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx katastrálním xxxxxx xx formě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x okamžiku, xxxxx xx na xxxx xxxxxx. Xxxxx jsou xxxxxxxxxxx údaje katastru xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, poskytuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx území Xxxxx republiky.

(3) X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx získat xxxxxxx přístup xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx a xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx katastrálních xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx veřejné xxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xx formě xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxxxx xxxxxxx samosprávným xxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 3 se x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bezúplatně i xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xx xxxxxxx údajů xxxxxxxx xx poskytuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x katastru zajišťující xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) X údajů xxxxxxxx xx vytváří xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

§56

X xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx právního xxxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXX

§57

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx x rozporu x §1 xxxx. 2, nebo

b) v xxxxxxx s §53 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

(2) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) v xxxxxxx x §37 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx katastrálního xxxxx xxxxxxxxxx jednání xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx svého xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx stanovené xxxxx trvalým způsobem x xx vlastní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1 xxxx. x),

x) v xxxxxxx s §37 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx do xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1 xxxx. x).

(3) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx. Xx-xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx právnickou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx do 100&xxxx;000 Xx.

§58

§58 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§59

Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx projednává katastrální xxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§60

Za xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx listin xxxx xxxxxxxxxxx xxxx převést x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx formě xxxxxx zprávy, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx spojuje xxx xxxxxxx jednání xxxx státu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účinky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickou xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxx, xx listinné xxxxxx. Xxx převedení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx písemností vedených x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx sbírce xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§61

Xxxxxxxxxxx katastrálního úřadu x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§62

(1) Pozemky, jejichž xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx celků, xx xx doby xxxxxx xxxxxxxxx x katastrální xxxx, xxxxxxxxxx však xx doby ukončení xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx evidují xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx pozemkového xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx a evidence xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx evidované x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx zjednodušené xxxxxxxx se xxxxxxxx xx součást xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zjednodušeným xxxxxxxx xx katastrálních xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx bývalého xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřad xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx kopie.

(3) Má xx xx xx, xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x bývalé pozemkové xxxxx, xxxxxxxx desek xxxx železniční xxxxx, xxxxxxx. Katastrální úřad xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx zápisu. Pro xxxxx takto zaniklých xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení x xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx §11 xx xxxxxxxxx.

(4) Xx xx xx to, xx xxxxx břemena, jejichž xxxxx byl xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxxx její xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx. Katastrální xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x katastru xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, k xxx xx promlčené xxxxx břemeno xxxxxxx, x tom, že xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx než 10 xxx vykonáváno, xxxxxxxxx xx formě notářského xxxxxx. Pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx věcných xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx §11 xx xxxxxxxxx.

§63

(1) Údaje x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do doby, xxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxxx budou dotčeny xxxxxx. Katastrální xxxxx xxxx oprávněny xxxxx xxxxxx x katastru xx souladu x xxxxx zákonem i xxxxx x xxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xx, xx xx jedná o xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx se xxxxx o xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx oprávněný, že xx jedná x xxxxxx dočasnou, katastrální xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxxx právními předpisy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x když xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předepsané xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx.

(4) Xxxxxx do xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x listin xxxxxxxxxx x zápisu xx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se do xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx x xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx je též xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, přechází xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x ní xxxxxx jiné věcné xxxxx současně jako x xxxxxxx i x případě, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§64

(1) X xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx jako xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx zapsaná v xxxxxxxx xxxx vlastník xxxx xxxx oprávněný xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx ji x řízení xxxx xxxxx orgánem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx základě xxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx x jejímu xxxxxxxx x řízení xxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx o xxxxxx do katastru xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx o této xxxxx známé z xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, x xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx nemovitosti x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ze zápisů x xxxxxxxx Úřadu xxx zastupování xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§65

(1) Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx převezme xxxxx x nemovitostech xxxxxxxxx x §64 xxxx. 2 a xxxxx údaje o xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx vlastníkovi xxxxxxxx xx svých internetových xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx předá xxxxxxxx xxxxx obce, xx jejímž území xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xx x xxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Ve xxxxx se uvede xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx nastanou, pokud xx vlastník xxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx, aby xxxxxxxxxx byla považována xx opuštěnou.

(4) Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x součinnosti x xxxxxxx úřadem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x matrice x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx Xxxx xxx xxxxxxxxxxx státu xx věcech majetkových xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx svá xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx-xx xx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, že xx xxxxxxxxxx nemovitosti uvedené x xxxxxxxx 1, Xxxx xxx zastupování xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx katastrálnímu úřadu xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Stát x soudním xxxxxx xxxxx odstavců 5 x 6 vystupuje xxxx žalovaný. V xxxxxxxx xxxx xxxxx x těchto případech xxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxxx státu ve xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(8) Zjistí-li Xxxx pro zastupování xxxxx ve věcech xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, že xxxxxxx xxxxxxxx nežije, xxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení o xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxx a předá xx zjištěné informace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x jeho xxxxxxxxxxx; xxxx-xx známo xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx, x jehož xxxxxx xx xxxxxxx nemovitost xxxxxx.

(9) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx-xx xxxxx lhůta, xx jejímž xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx má xx xx, že xxxxxxxxxx je xxxxxxxx, xxxxxxx se xx xx jako xx xxxxxxxxx; další xxxxxx xx řídí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

§66

(1) Český úřad xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) obsah xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 2 xxxx. x) xxx, xxx obsahoval xxxxx nezbytné xxx xxxxxx xxxxx, ke xxxxxx xxxxxxx slouží xxxxx §1 odst. 2,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x §5 odst. 2 xxxx. b) xxx, xxx obsahoval xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx, ke kterým xxxxxxx slouží xxxxx §1 odst. 2,

c) xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx §4 obsahem xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxx návrhu xx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x §14 xxxx. 1,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx pravosti xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx do xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxx technické xxxxxxxxx písemností x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x zápisu xxxx, xxxxx jsou postačující xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x dlouhodobé xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx x případech, xxx xxxxx stanoví, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vzniká, xxxx xx, xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxx nestanoví listinu, xx xxxxxx xxxxxxx xx tato xxxxx xxxxxx do xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx katastru, vyhotovování xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx hranic xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x vedení a xxxxxx souboru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx obcí x xxxxxx xxxxxxx trvalým xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx tyto xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx sloužily x xxxxxx účelů xxxxxxxxxxx x §1 xxxx. 2, x xxxxxx xx xx xxx, xxx celkový xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx náklady xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx vytváření, xxxxxxxxxx a xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx změn x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x postupu xxxxxx elektronickými xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) x x) xxx xxxxxx hodnot x postupů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§67

Xxxxxxx se:

1. Xxxxx č. 265/1992 Sb., o zápisech xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx.

2. Čl. III xxxxx čtvrté xxxxxx č. 210/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 92/1991 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jiné osoby, xx xxxxx xxxxxx x. 92/1992 Xx., xxxxxx x. 264/1992 Xx., zákona x. 541/1992 Sb. x xxxxxx x. 544/1992 Xx., xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 171/1991 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 285/1991 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 438/1991 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 569/1991 Xx. x xxxxxx č. 282/1992 Xx., a xxxx zákon x. 265/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx věcných práv x nemovitostem.

3. Xxxxx č. 90/1996 Sb., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 265/1992 Xx., o zápisech xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 210/1993 Xx.

4. Část xxxxx xxxxxx č. 27/2000 Sb., kterým xx mění některé xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x veřejných dražbách.

5. Xxxx xxxx xxxxxx č. 30/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé další xxxxxx.

6. Část xxxxx xxxxxx č. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx) a o xxxxx dalších zákonů.

7. Xxxx druhá xxxxxx č. 59/2005 Sb., kterým se xxxx zákon x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx.

8. Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 186/2006 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxx.

9. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx č. 296/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx přijetím.

10. Část xxxx xxxxxx č. 286/2009 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 120/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x změně xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 119/2001 Xx., kterým se xxxxxxx pravidla xxx xxxxxxx souběžně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, zákon x. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 265/1992 Sb., x xxxxxxxx vlastnických x xxxxxx věcných xxxx k xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 7/2002 Xx., x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx č. 283/1993 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

11. Xxxx xxxxx zákona č. 349/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 265/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 396/2012 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

13. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 503/2012 Sb., x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů.

14. Xxxxx č. 344/1992 Sb., x xxxxxxxx nemovitostí Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).

15. Xx. X xxxxxx č. 89/1996 Sb., kterým xx xxxx a doplňuje xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 344/1992 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), a xxxxxxxx xxxxxxx č. 40/1964 Xx., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

16. Xxxx druhá xxxxxx č. 103/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon č. 72/1994 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx některé xxxxxxxxxxxxxxx vztahy k xxxxxxx a některé xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx bytů), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 344/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 89/1996 Xx., xxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 549/1991 Xx., o soudních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 357/1992 Xx., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxx x xxxxxxx nemovitostí, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17. Xxxxx xxxxx x xxxxx zákona č. 120/2000 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 344/1992 Sb., x xxxxxxxx nemovitostí Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 284/1991 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 200/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů souvisejících x xxxx zavedením.

18. Xx. X zákona č. 220/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vztazích.

19. Část xxxx xxxxxx č. 53/2004 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony xxxxxxxxxxx x xxxxxxx evidence xxxxxxxx.

20. Xxxx sedmnáctá xxxxxx č. 342/2006 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx evidence xxxxxxxx x některé další xxxxxx.

21. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 269/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 365/2000 Xx., x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx související xxxxxx.

22. Zákon č. 8/2009 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 344/1992 Xx., o katastru xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

23. Xxxx třicátá xxxxx xxxxxx č. 227/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x základních registrech.

24. Xxxx xxxx xxxxxx č. 167/2012 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podpisu a x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony.

25. Xxxxxxxx xxxxx č. 111/2001 Sb., x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nemovitostí Xxxxx republiky x xxxxxxxx xxxxxxxx.

26. Xxxxxxxx č. 162/2001 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 460/2003 Xx., xxxxxxxx x. 345/2004 Xx., vyhlášky x. 44/2005 Xx., xxxxxxxx x. 457/2006 Xx., xxxxxxxx č. 50/2008 Xx. x vyhlášky x. 76/2009 Xx.

27. Xxxxxxxx č. 26/2007 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 265/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x nemovitostem, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 344/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (katastrální xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxx x. 164/2009 Xx.

§68

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2014.

Němcová x. x.
Xxxxx x. r.
Rusnok x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 256/2013 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2014.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

86/2015 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 279/2003 Sb., x xxxxxx zajištění xxxxxxx a xxxx x xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 1.6.2015

139/2015 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 99/63 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 120/2001 Xx., o xxxxxxxx exekutorech x xxxxxxxx xxxxxxxx (exekuční xxx) a x xxxxx dalších xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 256/2013 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon)

s xxxxxxxxx xx 1.7.2015

318/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 133/2000 Xx., o evidenci xxxxxxxx x rodných xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 328/1999 Sb., x občanských průkazech, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2016

106/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (krajské xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 256/2013 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (katastrální xxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.7.2016

298/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx, xxxxx č. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x právech xxxxxxxxxxxxx x právem autorským x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

460/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností od 1.1.2018

182/2017 Xx., nález XX xx xxx 23.5.2017 xx. xx. Xx. XX 10/16 xx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx na zrušení xxxxx §17 xxxx. 4 zákona č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (katastrální xxxxx) (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 11.7.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x odpovědnosti xx přestupky a xxxxxx x xxxx x zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

225/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

163/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2020

481/2020 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 139/2002 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pozemkových xxxxxxx x o xxxxx zákona x. 229/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x půdě x xxxxxx zemědělskému xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

261/2021 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxx elektronizací postupů xxxxxx veřejné xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

371/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 48/1997 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2022

240/2022 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 69/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.9.2022

251/2023 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2025

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.