Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.09.2022.


Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
256/2013 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ

Katastr nemovitostí §1

Vymezení pojmů §2

Předmět evidence §3

Obsah katastru §4

Katastrální operát §5

ČÁST DRUHÁ - ZÁPIS PRÁV DO KATASTRU

Základní ustanovení §6 §7 §8 §9 §10

Vklad §11 §12 §13 §14 §15 §16 §17 §18

Záznam §19 §20 §21

Poznámka §22 §23

Poznámka spornosti zápisu §24 §25 §26 §27

ČÁST TŘETÍ - SPRÁVA KATASTRU

Zápis jiných údajů do katastru §28 §29 §30 §31 §32

Lhůty pro zápis do katastru §33

Ukládání úplného znění prohlášení vlastníka domu a dohody spoluvlastníků o správě nemovitosti §34

Revize údajů katastru §35

Oprava chyby v katastrálním operátu §36

Povinnosti vlastníků a jiných oprávněných §37

Povinnosti obcí §38

Povinnosti orgánů veřejné moci §39

Obnova katastrálního operátu §40 §41 §42 §43 §44 §45 §46

Zeměměřické činnosti a geometrické plány §47 §48 §49

Změna údajů o geometrickém a polohovém určení §50

Závaznost údajů katastru §51

Veřejnost katastru §52 §53 §54

Poskytování údajů z katastru §55 §56

ČÁST ČTVRTÁ - PŘESTUPKY §57 §58 §59

ČÁST PÁTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §60 §61 §62 §63 §64 §65 §66 §67

Účinnost §68

Nález Ústavního soudu - č. 182/2017 Sb.

INFORMACE

256
XXXXX
xx xxx 8. xxxxx 2013
x katastru xxxxxxxxxxx (katastrální zákon)

Parlament xx xxxxxx na xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

OBECNÁ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx o nemovitých xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx") xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx a polohové xxxxxx x xxxxx xxxx k xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx informací, xxxxx xxxxxx

x) x ochraně xxxx k xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx životního xxxxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sloužících k xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a).

§2

Vymezení pojmů

Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx sousedních xxxxx xxxxxxx xxxxxx jednotky xxxx xxxxxxx katastrálního xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, územním xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx povolením, kterým xx xxxxxx umisťuje x povoluje, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nahrazující územní xxxxxxxxxx, územním xxxxxxxxx xxxx hranicí danou xxxxxxxxxx navrhovaného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx podle §19, hranicí rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx rozhraním xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, který je xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx mapě a xxxxxxx parcelním číslem,

c) xxxxxxxx parcelou xxxxxxx xxxxxxxxx x druhu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx parcelou,

e) xxxxxxxxxxxx určením nemovitosti x katastrálního xxxxx xxxxxx tvaru x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx určení xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx parcely xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x geometrického xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx metry; xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx byla xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nejsou dotčena xxxxx k xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx velkého měřítka x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pozemky, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx mapě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx druhů xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx technický xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx porovnání xxxxxx x zákresu xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx xxxx x katastrálním operátu xx stavem x xxxxxxxx xxxx,

x) budovou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx pevným xxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx soustředěna a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx konstrukcí,

m) drobnou xxxxxxx stavba x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx její xxxxxxxxx xxxxxx nepřesahuje 16 x2 a xxxxx 4,5 m, která xxxx xxxxxxxxxx funkci xx stavbě xxxxxx, x xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx funkcí xxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud její xxxxxxxxx xxxxxx nepřesahuje 30 m2 x xxxxx 5 m; xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx stavba xxxxxx, skladu xxxxxxxx x výbušnin, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx ochranu, xxxxxx xxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx nebezpečných xxxxxx x stavba xxxxxxx xxxx.

§3

Xxxxxxx evidence

(1) X xxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxx xx přiděluje číslo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx,

x) budovy, kterým xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxx ani xxxxx xxxxxx, xxxx hlavní xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx stavby,

d) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx občanského zákoníku,

e) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 72/1994 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx některé xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,

x) právo stavby,

g) xxxxxxxxxxx, o nichž xx xxxxxxx xxxx xxxxxx předpis.

(2) Xxxxxxx xx xxxxx podle xxxxx xx ornou xxxx, xxxxxxxxx, vinice, xxxxxxx, xxxxxx sady, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, vodní xxxxxx, zastavěné plochy x xxxxxxx x xxxxxxx plochy. Orná xxxx, xxxxxxxxx, vinice, xxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x další xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx právní xxxxxxx.

(4) Nemovitosti xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx katastrálních xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx se v xxxxxxxxxxx mapě zobrazují x xxxxx x xxx se x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstvem xxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytovatel xxxxx xxxxx věty xxxx.

§4

Obsah xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x polohové určení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx popisné xxxx evidenční xxxxxx xxxxx těchto xxxxx, xxxxx o budovách, xxxxxx xx číslo xxxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, nejedná-li se x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx ochrany x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx, xxxxx pro xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx propojení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) x evidovaných xxxxx údaj x xxx, zda se xxxxx x dočasnou xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx katastru (xxxx xxx "xxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx jiný xxxxxx předpis stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x katastru nebo xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx katastru,

g) úplná xxxxx prohlášení x xxxxxxxxx práva k xxxx x xxxxxxx xx vlastnické právo x xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx vlastníka xxxx"),

x) dohody xxxxxxxxxxxxxx x správě xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx zapisuje

a) xxxxx, popřípadě jména, x xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, a xxxx-xx xx, datum narození,

c) xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, a nemá-li xx, xxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx osobě xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx obdobný xxxxxxxxxxxxx xxxx, je-li xxxxxxxx,

x) xxxxx.

§5

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx operátech xxxxx katastrálních xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx informací, xxxxx zahrnuje katastrální xxxx x xxxx xxxxxxx vyjádření,

b) soubor xxxxxxxxx informací, xxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §4 xxxx. 1 xxxx. b) xx x),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx listin, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx moci, xxxxxxx x xxxx listiny, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx proveden xxxxx xx xxxxxxxx, úplná xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx operátu, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x záznamech xxx další xxxxxx.

XXXX DRUHÁ

ZÁPIS XXXX XX XXXXXXXX

Xxxxxxxx ustanovení

§6

Zápisy xxxxxxxx se xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladem, záznamem xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx, kterým xx xxxxxxxx věcná práva, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx. Záznam xx zápis xx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx práva. Xxxxxxxx xx zápis xx katastru, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x katastru xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx.

§7

(1) Xxxxxx práv xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"). Xxxxx xx listina vyhotovena x elektronické podobě, xxxx xxx též xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx razítkem. Xx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx být x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx elektronický xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, musí xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Nejsou-li xxxxxxx xx xxxxxxxx listině xxxxxx ověřeny, xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx pravost xxxxxxx prokázána xx xxxxx 30 dnů xx xxxxxx xxxxxx xx zápis, katastrální xxxx xxxxxx x xxxxxxxx vkladu xxxxxxx xxxx xxxxx listinu xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Týká-li xx xxxxx, xxxxx xx xxx na základě xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx evidovaného v xxxxxxxx, musí xxx x xxxxxxxx spojen xxxxxxxxxxx plán, který xxxx pozemku xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx za součást xxxxxxx.

§8

V listinách pro xxxxx xxxx do xxxxxxxx musí být xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údaji xxxxxxxx, x to

a) xxxxxxx xxxxxxxxx číslem x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx leží, x x xxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vedeny xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xx xx, že xxx x pozemkovou parcelu,

b) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobem, xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x uvedením, xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přídělového xxxxxxx, scelovacího operátu xxxx evidence nemovitostí, x xxxxxxxx názvu xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx, x x xxxxxxxx názvu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx pozemek xxxxxx změnou hranice xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) budova, xxxxx xxxx součástí xxxxxxx xxx práva xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxx, číslem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) budova, která xxxx xxxxxxxx pozemku xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx popisné xxx xxxxxxxxx xx xx nepřiděluje, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx, označením pozemku, xx xxxx je xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) jednotka označením xxxxxx, x xxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx práva xxxxxx, xxxx označením pozemku xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, x xxx xx vymezena, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) rozestavěná jednotka xxxxxxxxx xxxxxx, v xxx je vymezena, xxxxx xxxx součástí xxxxxxx xxx práva xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx budova, x xxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, že xx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx stavby xxxxxxxxx pozemku, xx xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podle jiného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx.

§9

(1) Dojde-li xxxxxxxxxxxxx xxxxx návrh xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx práv xx xxxxxxxx, xxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx den, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx právo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx se xxxx, pokud zákon xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xx xxxxxx byl xxxxx na xxxxx xx xxxxxxxx doručen xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx se xxxxxxx přiměřeně §145 xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx 2 vět xxxxx x xxxxxx.

§10

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx došel příslušnému xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx

§11

(1) Xxxxxxx xx xx xxxxxxxx zapisuje xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxx,

x) právo stavby,

c) xxxxx břemeno,

d) zástavní xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx svěřenského fondu,

k) xxxxxxx vlastnického xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx práva xxxxxxxx prodeje,

n) xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx lepšího xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx xx zkoušku,

q) xxxxx, xxxxxx-xx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx se souhlasem xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxx-xx x xx xxxxxxxx xxxx pachtýř xx xxxxxxxxx vlastníka,

s) xxxxxx xx práva xx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xx xxxxxxxx dále xxxxxxxx xxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

§12

Vklad lze xxxxxxx xx základě pravomocného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx.

§13

Účastníkem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxx") xx xxx, xxxxx xxxxx vzniká, mění xx xxxx xx xxxxxxxxx, x xxx, xxxxx xxxxx zaniká, xxxx se xxxx xx xxxxxxx.

§14

(1) Návrh na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx podává xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx obsahovat

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxx xx návrh xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmením, adresou xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx bydliště v xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx, není-li xxxxxxxxx, xxxxx narození, x xxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx čitelného xxxxxxxxxxxxxxx dokladu, xxxxx xx xxx xxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx číslem, xxxxx xx xxxxxxxxx,

x) označení xxxxxxxxxxx a práv, xxxxx x nim xxxx být zapsána xx katastru xxxx x xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx navrhovatele.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx zahájeno xxxx tehdy, pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx o xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx vkladem.

§15

(1) Přílohou xxxxxx xx zahájení vkladového xxxxxx xx

x) listina, xx jejímž xxxxxxx xx být xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxx xxx x úředně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx vkladového xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxx vklad xx základě xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx listinu xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx nemusí xxx xxxxxx ověřen,

c) xxxxx z xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx vkladového xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přístupem x xxxxxx jazyce; výpis xx nevyžaduje, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx listinou,

d) xxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxxxxxx souhlas příslušného xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx pozemků xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxx účastníka xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx x návrhu xxxxxxxxx xxxxxxxx listina, k xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx. O tom, xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx, vyrozumí xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx x rozhodnutí xxxx potvrzení xxxxx §14 odst. 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx účastníky xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx je účastníci xxxxxx ve xxxxx xx 14 xxx xx xxxxxxxx výzvy, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§16

(1) O xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx informuje, xxxxxxxxxx xxx xxxx, xx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx podle §14 xxxx. 1 písm. x) xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx schránky; pokud x to požádá, xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxxxxx také elektronicky xx e-mailovou xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx telefon. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx, xxxxxxxxx prostřednictvím xxxx služby.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx x xxx xxxxxxxx všichni účastníci xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx, xxxxxxxx se x xxxxxxx návrhu xxxxx x xxxxxxx, xx s tím xxxxxxxx xxxxxxx účastníci xxxxxxxxxx xxxxxx. Jinak xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§17

(1) Ve vkladovém xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx

x) xxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) účastník xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu,

f) z xxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, pro xxxxx xx bylo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx zda x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nevyplývá, xx xxxxxxxxx vkladového xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx právního xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx veřejné xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx týkající se xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx dosavadní zápisy x xxxxxxxx; x xxxxxx hlediska není xx překážku xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx mezi zápisem x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx současně s xxxxxxx xx vklad xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx listiny xx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx doplní; xxxx xxxxxxx však xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx veřejnou xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx úřad xxxxxx, xxx

x) splňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx; xxxxxxxx 1 xxxx. x) se xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx-xx x xxxxxxxx listinu x právním xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxx x xxxx xxxxxx návrhu xx xxxxx xxxxx x katastru zápis, xx kterého xxxxxxx, xx x xxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx omezen x xxxxxxxxx x xxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx splnění xxxxxxxx xxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) x xxxx, zda xx toto xxxxxxxxxx xxxxxxx i pro xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx soudem xxxx xxxxxxx exekutorem xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx x x agendového informačního xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxx nemovitosti a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §16 odst. 1. Xxxx xxxxxxxxxxx katastrální xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, jaký tu xxx v xxxxxxxx xxxxxx návrhu na xxxxx.

§18

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx povolí, xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxx 20 xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1. X xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxx, xxxxxxx-xx návrh xxxx xxxxxxxxxxx x povolení xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx zamítne.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nevyhotovuje. Záznamem xx spisu rozhodnutí x povolení xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) V případě, xx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vkladového xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ze xxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxx listin. Xx-xx xxxxxxxx, jehož xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zmocněnce, xxx x přímo.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx povoluje, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx prostředek, xxxxxxxxx xxxxxx, obnova řízení xxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx občanského xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx věcech, o xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Proti xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx opravný prostředek, xxxxxxxxx řízení ani xxxxxx řízení; xxxxxxxxx xx žaloba xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx věcech, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, která xxxx xxx podána xx lhůtě 30 xxx ode dne xxxxxxxx rozhodnutí.

(6) Xxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xx téže nemovitosti xxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx stanovenou xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxx, xxx xx příslušnému katastrálnímu xxxxx xxxxxxxx pravomocné xxxxxxxxxx soudu xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xx další xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx téže nemovitosti xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx zahájeno xx vydání rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx se toto xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx dni xxxxxxxx návrhu na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx dne, xxx xx tomuto xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xx xxxx xxxxxx.

Xxxxxx

§19

Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx složek xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx hospodařit x majetkem xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx částem xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxx statutárního města xxxxxxx městským xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) majetek xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku předaný xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx ve vlastnictví xxxxxxxx samosprávného celku xxxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§20

(1) Návrh xx xxxxxx může podat xxx, xxx má xx xxxx provedení xxxxxx zájem, xxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx celek, xxxxx x právu xxxxxxxxxxx záznamem xxxxxxx xxxx xx osvědčil.

(2) Xxxxx xx záznam xxxx být doložen xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, které xx xxx zapsáno.

§21

(1) Xxxxxxxxxxx úřad xxxxxx, xxx je xxxxx na záznam xxxxx oprávněnou xxxxxx, xxx xx předložená xxxxxxx bez chyb x psaní x xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx dosavadní zápisy x xxxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx, xxx na xxxxxxx ní byl xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx; jinak xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxxxx proveden nebyl, x xxxxxxx xx xxxxx.

Xxxxxxxx

§22

(1) Xxxxxxxx zapíše xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxx, státního xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, vyvlastňovacího xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx exekutora, dražebníka, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx či x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, v jehož xxxxxxxx má být xxxxxxxx zapsána.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx zapisuje xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx toto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx ani xxxxxxxx vykonatelnosti.

§23

(1) K nemovitosti xx zapisuje xxxxxxxx x

x) podaném xxxxxx xx nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx správou xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx nemovitosti, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zástavního xxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx návrhu na xxxxxxx exekutorského zástavního xxxxx,

x) xxxxxxxxx příkazu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx o nařízení xxxxxxx xxxxxxxxxx závodu x xxxxxx,

x) usnesení x pokračování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, usnesení o xxxxxxxx prodeje xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx,

x) xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx nemovitosti x o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) usnesení x dražební xxxxxxxx x prodeji nemovitosti,

h) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce x soupisu xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx než xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx o provedení xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) žádosti x vyvlastnění xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx podané x xxxxxxxxxxx vyvlastňovacího úřadu,

l) xxxxxxxx pozemkových xxxxx,

x) xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úprav,

n) xxxxx xxxxxxxxxx než podle xxxxxxx m) xxxx xxxxxxxx obecné povahy, xxxxxx xx omezuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx zákonem xxxxxxx xxxxxxx,

x) podané xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx domáhá, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx katastru, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) dovolání xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx užívání xxxx xxxxxxxx, o xxxx xx xxxxxxxxx zápis xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx přednostního xxxxxx xxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxx věcného xxxxx xxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx spoluvlastnictví x xxxxxxx oddělení xx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) ujednání x tom, xx xxxxxxxx pozemku xxxx xxxxxxxxx právo k xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x pozemku,

w) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx stavby,

x) zákazu xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) závazku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

xx) xxxxxx, která xxxx součástí xxxxxxx.

(2) X nemovitosti xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx zástavních práv,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx povaze xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) předání xxxxx x xxxxxxxxxxx xx evidence Úřadu xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx hospodaření x nakládání x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x veřejných prostředků,

i) xxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx pozemku xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) vydání xxxxxxxxxx x zřízení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou.

§24

Poznámka spornosti zápisu

(1) Xxxx-xx xxxx zapsaný x xxxxxxxx x xxxxxxx xx skutečným xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx věcné právo xx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx-xx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xx xx její xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxx poznámka xxxxxxxxx zápisu x x xxxxxxx, že xxxxx xxxxx, xx xx xx svém xxxxx xxxxxx zápisem xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx, aby xx bylo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx zápisu, xxxxx xxxxxx proti zápisu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx něj xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x podané xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxx, pokud žalobce xxxxx xxxxxx o xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx má xxx xxxxxxx právo do xxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxx, x xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx otázce ve xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx soud xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, vymaže xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx výmazu xxxxx xxxxxx xxxxxx katastrální xxxx provedenou změnu xxxxxxxx xxxxxx.

§25

(1) X osobě xx xxxxxxxx poznámka x

x) xxxxxxxxxx o xxxxxxxx exekuce, xxxxx xxxxxxxx není xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) usnesení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nemůže xxxxxxx xxxxxxxx s majetkovou xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) rozhodnutí x xxxxxxxxxx konkursu,

e) xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxxx xxxxx nesmí xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx podstatou nebo xxxx xxxxxx nevymezenou xxxxx.

(2) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xxx xxxxxx xxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx poznámky x xxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřad, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

§26

Xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx záznamem.

§27

Xxxxxxxx vymaže xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oznámení xxxxx, státního xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, správce xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxx xxxxxxxxx, insolvenčního xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x doloženému návrhu xxxx, x jehož xxxxx má xxx xxxxxxxx vymazána, xxxxx xxxxxx pro její xxxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXX KATASTRU

Zápis xxxxxx údajů xx xxxxxxxx

§28

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxx do xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xx použijí xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pro zápis xxxx.

§29

(1) X návrhu xxxxx hranice xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxx xx vyznačena xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, slovní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na podkladě xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemků x xxxxxx na xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. X xxxxxx změny xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx území, xxxxx-xx xxxx nový xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x katastrální xxxx, musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx může xxx nahrazen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) při xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxxxxxx úpravách, xx xxxxxxxx jejichž xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx operátu.

(2) K xxxxxx xxxxx hranice xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx hranice xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx obcí xxxx pravomocné rozhodnutí x xxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Zápis xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx území, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx vnitra.

(4) X návrhu schválení xxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx stanovisko dotčené xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx.

§30

(1) X xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx užívání xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx-xx nová xxxxxx xxxxxxxx pozemku xxx xxxxx stavby, xxxxxx xx jako její xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx pozemku tuto xxxxxx, neprokáže-li xx xxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx.

§31

Zápis xxxxxx údajů x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) ohlášení xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, souhlas xxxx xxxxxxxx k xxxxxx xx katastru katastrálnímu xxxxx, nebo

c) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx údaje xxxx xxxxxx xxxxx.

§32

(1) Jiné údaje xxxxxxxx xx možné xxxxxxxx xxx x xxxxxx informačních xxxxxxx, xxxxxxxx, rejstříků xxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xx xxxx dochází xx xxxxxx skutečností x xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx x nich xxxxxx požívají xxxxxxx xxxxx víry x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx údajů.

(2) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, rejstřících xxxx evidencích xxxxxxx xxxxxx nepožívají xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx porovnat x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx rozporů xxxxxxx příčiny xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xxx tomto xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx chyby v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§33

Lhůty xxx xxxxx xx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx

x) vklad xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vkladu xxx zbytečného odkladu xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx 30 xxx xx doručení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) poznámku xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx do 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx pominuly,

d) xxxxx xxxxxx údaje xx 30 xxx xx doručení xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

§34

Xxxxxxxx úplného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx spoluvlastníků x xxxxxx nemovitosti

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx domu x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx správu xxxx.

(2) Dohodu xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x uložení xx xxxxxx listin xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx.

§35

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxx xx xxxxxxxxx stavem x xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx") xxxxxxxxx příslušný xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx stavem x xxxxxx x xxxxxxx xx xx součinnosti xxxx, popřípadě xxx xxxxxx xxxxxxx moci, x za xxxxxx xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx způsob xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx vlastník xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx nebo železniční xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx osoby x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx identifikaci, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx již xxxx xxx 10 xxx xxxxxxxxxx, vyzve xxxxxxxxxxx xxxx oprávněného z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx. Katastrální xxxx xxxxx xxxx, na xxxxxx xxxxx se xxxxxxxx nemovitost xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx 1 xxxx. Nepřihlásí-li se xxxxxxxxx do 1 xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xx xx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Výmaz xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x úřední xxxxxxxxxx; xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, ustanovení §11 xx neuplatní.

(3) X výsledku xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx katastrální xxxx xxxxxxxx.

§36

Xxxxxx chyby x xxxxxxxxxxxx operátu

(1) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného oprávněného xxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx při xxxxxx x obnově xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx měření v xxxxxxxxxxx xxxx x xxx výpočtu výměr xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx mezní xxxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx 30 xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 60 xxx, xxx xxx doručení xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx, xx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a jinému xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(4) Sdělí-li xx 30 dnů xx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx, xx xx nejedná x chybu, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

§37

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx oprávněných

(1) Vlastníci x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) zúčastnit xx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxx katastrálního xxxxx označit ve xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx xxx 30 xxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx náklad xxxxxxxx xxxxxxx svých pozemků,

c) xx xxxxx katastrálního xxxxx doplnit xxxxxxxxx xxxxx x odstranit xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx listinách, které xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx, x xx do 30 xxx ode xxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) ohlásit xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxx katastru xxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxxxx, x xx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx vzniku, x xxxxxxxxx listinu, xxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxx povinnost vlastníci x jiní oprávnění xxxxxx u změn xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x zápisu xx xxxxxxxx,

x) požádat, aby x xxxxxxx, xx x navrhovanému xxxxxx xx katastru xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx správního xxxxx, xxxxxxxx příslušný xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, ne xxxx xxxxxx než 30 xxx, xxxxxxxxx listiny xxx xxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx xxxxxxxxxxx xxxx rozhodnout, xx xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx se xxxxxxx pozemků, xxxxx xxxx sloučeny xx xxxxxxx xxxxx, a xxxxxxx druhů pozemků xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§38

Xxxxxxxxxx obcí

(1) Xxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx ně xxx zástupce, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx a podávají x xxxx dostupné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx revize xxxxxxxx x xxxxxx katastrálního xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx územních xxxxxx obcí x xx vyzvání xxxxxxxxxxxxx xxxxx je označí xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) spolupracují x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx operátu xx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx se xx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), může xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

§39

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxxxx týkající xx nemovitostí vydaná xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx orgánu veřejné xxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx k xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, a xx xx 30 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxx do 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx; listiny, xx xxxxxxx kterých xx xxxxxxx vklad xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx exekutorů katastrálnímu xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx katastru xxxxxxxx chyby x xxxxx, počtech xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx jeho xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, umožňuje-li xx jiný xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xx xxxxx x návrhu xx xxxxx do xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x navrhovanému xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxx katastrálním xxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx katastru x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů.

Xxxxxx katastrálního operátu

§40

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx provede

a) novým xxxxxxxxx,

x) přepracováním souboru xxxxxxxxxxxx informací, xxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úprav.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx obnovuje xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx území.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx. Pokud má xxx xxxxxx katastrálního xxxxxxx provedena xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo b), xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx s xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx operátu xxxxx xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx, jejichž zápis xxx xx katastru xxxxxxx x bývalé xxxxxxxxx knihy, zemských xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxx xxxxxxx x údaji neumožňujícími xxxxxx xxxxxxxxxxx identifikaci, xxx se katastrálnímu xxxxx přihlásily. Xxxxx xxxxxxxx katastrální úřad xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx nového xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx"), xxxxxxxx požádá x xxxxxxxxxx výzvy xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx xxxxxx katastrálního operátu xx do xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx parcely xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx umožňuje kvalita xxxxxx původního zobrazení.

(5) Xxxxxx-xx vlastník xxxxxxxxxxx, xxxxx xx předmětem xxxxxx katastrálního xxxxxxx, x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx usnesením xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx obnovy xxxxxxxxxxxxx operátu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, a nejsou-li, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Katastrální úřad xx xxxxxxxx požadovat xx soudu sdělení x xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx-xx se osoba xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3, xxxxxxxxxxxxx úřadu xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx se xx xxxxxxxxxx operátu nepřevezme.

§41

X obnově xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx mapováním xx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nemovitostí v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx měřítka xxxxxxxxxxx xxxx již xxxxxxxxxx současným xxxxxxxxxx xx vedení xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx-xx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx poškození xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxx xxxxx xxxx účelné xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§42

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxx") xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx ověřovat x xxxxx xxxxx, které xxxx obsahem xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx hranic xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx inženýr xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xx účasti xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx nesoulad xxxxxxxxxx xxxxxxx hranic x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přítomné xxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx zjišťování xxxxxx xxxxxx předseda xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x jiní xxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxx xxxx podpisem x xxxxxxxxx xxxxxxxx souhlas xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx x rozporu x xxxxxxx vlastníků x jiných xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, považují xx xx xxxxxx ty xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx katastrálním xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx sporné.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxx katastrálního xxxxx totožné xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxx Xxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxxxx xxx zjišťování xxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx souborů xxxxxxxxxxxx x popisných xxxxxxxxx.

§43

Při xxxxxx katastrálního xxxxxxx přepracováním xx xxxxxxx xxxxxxxxx katastrální xxxx xx elektronické xxxxxx.

§44

Xxx obnově xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Za geometrické x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx případě xxxxxxxx xxxxxx tvaru, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx schváleného xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx jednoduché pozemkové xxxxxx xxxxxxxxxxx úřad xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxxxxxx pozemkovou úpravou xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx-xx to x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx katastru za xxxxxx. X územích, xxx xx katastrální xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §45.

§45

(1) Xxxxxxxxxxx úřad xxxxxx na xxxx xxxxxxx 10 pracovních xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xx které se xxxxxxxx katastrální xxxxxx, x veřejnému xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xx xxxxxx xxxxx, popřípadě xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, oznámí xxxxxx x xxxx vyložení xxxxxxxxxx katastrálního xxxxxxx xxxxxxx 30 dnů xxxx xxxx vyložením. Xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx platnosti dnem, xxxxx xxxx katastrální xxxx, a xx xxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx knihy, xxxxxxxx desek xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx identifikaci, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx osoba xxxxxxxxx x takového xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx vyložení xxxxxxxxxx katastrálního xxxxxxx. Xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxxxx x obci xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 30 xxx před vyložením xxxxxxxxxx katastrálního xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx katastrálního xxxxxxx x xx xxxxx 15 xxx xxx xxx, kdy xxxxxxxx jeho vyložení, xxxxx námitky proti xxxxxx obnoveného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§46

(1) Katastrální úřad xxxxxxx xxxxxxxx obnoveného xxxxxxxxxxxxx operátu, xxxxx xx stanovené lhůtě xxxxxx xxxxx obsahu xxxxxxxxxx operátu xxxxxx xxxxxxx, nebo xxxx x xxxxxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebylo xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obnoveného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pouze xx předpokladu, že xxxx xxxxxxxx vyznačí x xxxxxxxx. Xx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obnoveného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx katastrální xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx katastrální xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx obnoveného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx, katastrální xxxx vyhlásí xxxxxxxx xxxxxxxxxx katastrálního operátu x xxxxxxxx dne xxxx platnosti ihned, xxxxxxx se o xxxxxxxxx dozví.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx obnoveného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx katastrální xxxx x xxxx xxxxxxxx xx úřední xxxxx.

Zeměměřické xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

§47

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx provádění xxxx x souboru geodetických xxxxxxxxx xxxxxxxx katastrálního xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx výsledky xxxx xxx uvedeny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systému Xxxxxxxx trigonometrické xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Geometrickým základem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxx polohového xxxxxxxx xxxx.

§48

(1) Xxxxxxxxxxx plán xx neoddělitelnou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx mapy, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx plán xxxx xxx ověřen, xx xxxxx náležitostmi x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx právním xxxxxxxxx, x opatřen souhlasem xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx parcel.

§49

(1) Vytyčování hranic xxxxxxx xx zeměměřickou xxxxxxxx, při xxxxx xx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pozemků xxxxx xxxxx katastru x jejich xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx určení.

(2) Xxxxxxxx vytyčení xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x polohovém xxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx musí být xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemků.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx zpřesněné xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, pokud xx být podle xxxx do xxxxxxxx xxxxxxx zpřesněné xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx zpřesněná xxxxxx xxxxxxx.

§50

Xxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx a polohovém xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx x geometrickém x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hranice xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx zapisuje xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx oprávněného, xxxxx xxxxxxxx xx

x) xxxxxxx dokládající xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nedochází ke xxxxx práv k xxxxxxx.

(3) Xxx zápis xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení x xxxxxx záznamem.

§51

Závaznost údajů xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx číslo, geometrické xxxxxx xxxxxxxxxxx, název x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx katastru

§52

(1) Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, pořizovat xx x xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxx xx sbírky xxxxxx, xxxxx není stanoveno xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx listin x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Není-li xxxxxxx vlastnictví x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx údaj x xxxxxxxxxx xxxxxx nemovitostí xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, lze xxx xxxxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx totožnost.

(4) Poskytování xxxxx ze xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx poskytováním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx v listinné xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemností x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx písemností v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterým xxxx xxxxxx předpis xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx jeho působnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx uznávanou elektronickou xxxxxx xxxx označeny xxxxxxxxxxxxx značkou,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxx doručení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx listiny. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx kopie xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx poskytl xxxxx xxxxx odstavců 3 x 4.

§53

Údaje xxxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxx uvedeným v §1 xxxx. 2. Xxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

§54

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx x katastru.

Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx

§55

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx nebo xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx parcel.

(2) Výpisy, xxxxx xxxx kopie x xxxxxxxxxxxxx operátu, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve formě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x okamžiku, xxxxx xx xx nich xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x elektronické xxxxxx, xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřad x xxxxxx xxxxx Xxxxx republiky.

(3) K xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx každý xxxxxx xxxxxxx přístup pomocí xxxxxxxxxx sítě za xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx předpis stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadů xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx orgánům veřejné xxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxxxx xxxxxxx samosprávným xxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx k xxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bezúplatně x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx poskytuje xxxxxx xxxxxxxxx změn x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx oprávněných x xxxxxxx zápisů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) X xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx přehledy x xxxxxx xxxxx, které Xxxxx úřad zeměměřický x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§56

X katastru xx xxxxxxxx ověřené xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx správy xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX

§57

(1) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) užije údaje xxxxxxxx v rozporu x §1 xxxx. 2, xxxx

x) x xxxxxxx s §53 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx souhlasu Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) v xxxxxxx x §37 xxxx. 1 písm. x) se xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx toto xxxxxxx xxxxxxx svého xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x na vlastní xxxxxx nesporné xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §37 xxxx. 1 xxxx. x),

x) x xxxxxxx s §37 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx předkládá x zápisu xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx údajů xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1 xxxx. d).

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Kč. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxxx xxxxxx, lze uložit xxxxxx xx 100&xxxx;000 Xx.

§58

§58 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§59

Přestupky podle tohoto xxxxxx projednává xxxxxxxxxxx xxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§60

Za xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podoby xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx předpis spojuje xxx právním jednání xxxx státu x xxxxxxxxxxx s výkonem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podpisu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pečetí xxxx označena xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx xx předložena pro xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx převedení xxxxxxxxxxx xxxx nepotvrzuje xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx formě xxxxxx xxxxxx. Při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx postupuje obdobně.

§61

Zaměstnanci xxxxxxxxxxxxx xxxxx x členové xxxxxx xxx xxxxxxxxxx hranic xxxx při xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx nich xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx.

§62

(1) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x jsou xxxxxxxx do větších xxxxxxx celků, xx xx xxxx jejich xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx doby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pozemkových xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx evidované x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx xxx účely xxxxxx práv xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Údaje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nejméně do xxxxxxxx pozemků xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx pozemkové x xxxxxxxxxx knihy x operát bývalého xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Z xxxxxx xxxxxxxxx vyhotoví xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xx xx za xx, xx xxxxxxxx práva, xxxxxxx xxxxx byl xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx pozemkové xxxxx, zemských xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx. Katastrální xxxx xxxx zástavní xxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, k xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zapsáno, xxxxxxxxx xx formě xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxx zaniklých xxxxxxxxxx práv se xxxxxxx přiměřeně ustanovení x xxxxxx záznamem; xxxxxxxxxx §11 xx xxxxxxxxx.

(4) Xx xx xx xx, xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx do xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx pozemkové xxxxx, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx knihy, která xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx úřad xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, k xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zapsáno, x tom, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx 10 xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx §11 xx xxxxxxxxx.

§63

(1) Údaje x xxxxxxxx xx vedou xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxx, xxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxxx budou dotčeny xxxxxx. Xxxxxxxxxxx úřady xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxx zákonem x xxxxx x xxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx má xx xx, že xx xxxxx o xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx vlastník xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxx dočasnou, katastrální xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vkladovými xxxxxxxxx, x xxxx nesplňují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx musí xxxxxxxxx návrh xx xxxxx.

(4) Zápisy do xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxx nemovitostí x listin doručených x xxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx nedoplňují.

(6) Vyplývá-li x xxxxx v xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xx xxxxxx jiné xxxxx xxxxx současně xxxx x xxxxxxx x x případě, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pozemku.

§64

(1) X případech, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx listinu xxx zápis xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dostatečně xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx tento xxxxx, x proto xxxx xxxxx xxxxxxx ji x xxxxxx xxxx xxxxx orgánem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, xx jehož xxxxxxx xxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, postačí x jejímu xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx i x xxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxx známé x xxxxxxxx.

(2) Pokud je xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx uvedeno v xxxxxxxx 1, x xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Český xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx zápisů x katastru Xxxxx xxx zastupování xxxxx xx věcech majetkových.

§65

(1) Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x nemovitostech xxxxxxxxx v §64 xxxx. 2 x xxxxx údaje o xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx evidenci. Xxxx evidenci xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx vlastníkovi xxxxxxxx xx xxxxx internetových xxxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Zároveň xxxx xxxxx předá xxxxxxxx xxxxx obce, xx jejímž xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxx.

(3) Součástí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx x xxxxx, xxx xx vlastník xxxxxxxxx ke svému xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Úřadu pro xxxxxxxxxxx státu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Ve xxxxx se xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx nastanou, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx to, aby xxxxxxxxxx xxxx považována xx opuštěnou.

(4) Úřad xxx xxxxxxxxxxx státu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx úřadem provede xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vlastníka v xxxxxxxxxx evidencích, zejména x xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x agendovém xxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců. Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx v přenesené xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx Úřad xxx zastupování xxxxx xx věcech majetkových xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx vlastníka xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vyzve xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dokládající xxxx vlastnictví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x občanskoprávním xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx-xx se Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx osoba, která xxxxx, xx xx xxxxxxxxxx nemovitosti uvedené x xxxxxxxx 1, Xxxx xxx zastupování xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxx listiny xxxxxxxxxxx její xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx katastrálnímu xxxxx xxxx xxxxxxxxx svá xxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxx x soudním xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x 6 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxxxx x těchto xxxxxxxxx xxxxx Úřad xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx Xxxx xxx zastupování xxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx podnět x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx x řízení o xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx; xxxx-xx známo xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx, x jehož xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Nepodaří-li xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xx jejímž xxxxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx má xx xx, xx xxxxxxxxxx xx opuštěná, xxxxxxx xx xx xx xxxx na xxxxxxxxx; další xxxxxx xx řídí právními xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx státu.

§66

(1) Český úřad xxxxxxxxxxx x katastrální xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx geodetických xxxxxxxxx x rozsahu uvedeném x §5 xxxx. 2 písm. x) xxx, xxx obsahoval xxxxx nezbytné pro xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxxx xxxxxxxx v §5 xxxx. 2 xxxx. x) tak, xxx obsahoval xxxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx slouží podle §1 xxxx. 2,

c) xxxxxxx při xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxx §4 obsahem xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx řízení o xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x §14 xxxx. 1,

x) postup xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x další technické xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x zápisu xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) listiny xxx xxxxx do katastru x xxxxxxxxx, kdy xxxxx stanoví, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vzniká, xxxx se, zaniká xxxx xx xxxxxxxxx, xxx nestanoví listinu, xx xxxxxx xxxxxxx xx tato xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx katastru, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plánů a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nezbytném x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx územních xxxxxx xxxx a xxxxxx pozemků xxxxxxx xxxxxxxx, aby bylo xxxxx xxxx hranice x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x šíření údajů x katastru a xxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů xxx, aby xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v §1 xxxx. 2, x xxxxxx xx xx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx náklady xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx,

x) xxxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxx změn v xxxxxxxx zajišťující xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředky.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), c), x) x x) xxx využít xxxxxx x postupů stanovených xxxxxx xxxxxxxxxx normou.

§67

Xxxxxxx xx:

1. Zákon č. 265/1992 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx práv x xxxxxxxxxxxx.

2. Čl. III xxxxx čtvrté xxxxxx č. 210/1993 Sb., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 92/1991 Xx., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx osoby, xx xxxxx xxxxxx x. 92/1992 Sb., xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxx č. 541/1992 Sb. x xxxxxx x. 544/1992 Xx., zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 171/1991 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx majetku xxxxx xx xxxx xxxxx x x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, ve znění xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 285/1991 Xx., zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 438/1991 Sb., xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 569/1991 Xx. x xxxxxx č. 282/1992 Sb., a xxxx xxxxx x. 265/1992 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx věcných xxxx x nemovitostem.

3. Zákon č. 90/1996 Sb., xxxxxx se xxxx x doplňuje xxxxx x. 265/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 210/1993 Xx.

4. Xxxx druhá xxxxxx č. 27/2000 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x veřejných xxxxxxxx.

5. Xxxx xxxx xxxxxx č. 30/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 99/1963 Sb., občanský xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

6. Část xxxxx xxxxxx č. 120/2001 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx dalších xxxxxx.

7. Xxxx druhá xxxxxx č. 59/2005 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx.

8. Části xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 186/2006 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x zákona x xxxxxxxxxxx.

9. Část xxxxxxxxxxx xxxxxx č. 296/2007 Sb., kterým xx mění zákon x. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxx přijetím.

10. Xxxx xxxx zákona č. 286/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 120/2001 Xx., x soudních xxxxxxxxxxx x exekuční xxxxxxxx (exekuční xxx) x x změně xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 119/2001 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx probíhajících xxxxxx rozhodnutí, xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 265/1992 Xx., x xxxxxxxx vlastnických x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 7/2002 Sb., x xxxxxx ve xxxxxx xxxxxx x státních xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 283/1993 Xx., o státním xxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11. Xxxx xxxxx zákona č. 349/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 265/1992 Xx., x zápisech xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 634/2004 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 396/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

13. Xxxx dvacátá xxxxx xxxxxx č. 503/2012 Sb., x Xxxxxxx pozemkovém xxxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů.

14. Xxxxx č. 344/1992 Sb., x xxxxxxxx nemovitostí České xxxxxxxxx (katastrální zákon).

15. Xx. X xxxxxx č. 89/1996 Sb., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxx x. 344/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), x xxxxxxxx zákoník č. 40/1964 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

16. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 103/2000 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 72/1994 Xx., kterým xx upravují xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x některé xxxxxxxxxx vztahy k xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x doplňují xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 344/1992 Xx., x xxxxxxxx nemovitostí Xxxxx xxxxxxxxx (katastrální zákon), xx xxxxx zákona x. 89/1996 Xx., xxxxx x. 586/1992 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 549/1991 Xx., x soudních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx zákoník, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon č. 357/1992 Xx., x xxxx xxxxxxx, dani xxxxxxxx a xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

17. Xxxxx xxxxx x xxxxx zákona č. 120/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 344/1992 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 284/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úřadech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 200/1994 Xx., x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx.

18. Xx. X xxxxxx č. 220/2000 Sb., o změnách xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o majetku Xxxxx republiky a xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vztazích.

19. Xxxx xxxx xxxxxx č. 53/2004 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x oblastí xxxxxxxx xxxxxxxx.

20. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 342/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx související x xxxxxxx evidence xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

21. Část čtvrtá xxxxxx č. 269/2007 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx.

22. Xxxxx č. 8/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 344/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

23. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 227/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

24. Xxxx xxxx zákona č. 167/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon č. 499/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x elektronickém xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx.

25. Xxxxxxxx xxxxx č. 111/2001 Sb., x xxxxxxxxxxx x přejímání xxxxx katastru xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky a xxxxxxxx obyvatel.

26. Xxxxxxxx č. 162/2001 Sb., x poskytování xxxxx x katastru xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxx x. 460/2003 Xx., xxxxxxxx č. 345/2004 Xx., xxxxxxxx x. 44/2005 Sb., xxxxxxxx x. 457/2006 Xx., xxxxxxxx x. 50/2008 Xx. a vyhlášky x. 76/2009 Sb.

27. Xxxxxxxx č. 26/2007 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx zákon x. 265/1992 Xx., x zápisech xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 344/1992 Xx., x katastru xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (katastrální xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxx x. 164/2009 Xx.

§68

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2014.

Xxxxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 256/2013 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2014.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

86/2015 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 279/2003 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x věcí x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x účinností xx 1.6.2015

139/2015 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 99/63 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (exekuční xxx) x o xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx nemovitostí (xxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

318/2015 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx a rodných xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 328/1999 Xx., x občanských xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

106/2016 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 131/2000 Xx., x hlavním městě Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 256/2013 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (katastrální xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.7.2016

298/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx k informacím, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 19.9.2016

460/2016 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2018

182/2017 Sb., nález XX ze xxx 23.5.2017 sp. xx. Xx. XX 10/16 xx věci návrhu Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 4 xxxxxx x. 256/2013 Xx., o xxxxxxxx nemovitostí (xxxxxxxxxxx xxxxx) (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 11.7.2017

183/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

225/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 183/2006 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

163/2020 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2020

481/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 139/2002 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 229/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x půdě x xxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx

x xxxxxxxxx od 1.2.2022

371/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 48/1997 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

240/2022 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 69/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.