Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 17.08.2013.


Zákon, kterým se mění zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů
228/2013 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o finančních konglomerátech Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. II
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST Čl. III
228
ZÁKON
xx xxx 20. xxxxxx 2013,
xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 377/2005 Xx., x doplňkovém xxxxxxx xxx xxxxxxx, spořitelními x xxxxxxxx družstvy, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x finančních xxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 277/2009 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
ČÁST PRVNÍ
Změna xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 377/2005 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstvy, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x změně některých xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 57/2006 Sb., xxxxxx x. 138/2006 Xx., zákona x. 230/2006 Xx., xxxxxx x. 278/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 37/2012 Xx., xxxxxx č. 89/2012 Xx. x xxxxxx x. 91/2012 Sb., xx mění takto:
1. X §1 xx xxxxx "Evropských xxxxxxxxxxxx1)" xxxxxxxxx slovy "Evropské xxxx1)".
Xxxxxxxx pod čarou x. 1 zní:
"1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/87/ES xx xxx 16. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxx dozoru nad xxxxxxxxx institucemi, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx finančním xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx směrnice Xxxx 73/239/XXX, 79/267/XXX, 92/49/XXX, 92/96/XXX, 93/6/XXX a 93/22/XXX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 98/78/ES x 2000/12/XX.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2010/78/EU xx dne 24. xxxxxxxxx 2010, kterou xx mění xxxxxxxx 98/26/XX, 2002/87/XX, 2003/6/XX, 2003/41/XX, 2003/71/XX, 2004/39/XX, 2004/109/XX, 2005/60/XX, 2006/48/ES, 2006/49/XX a 2009/65/XX x xxxxxxx xx xxxxxxxxx Evropského xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu xxx bankovnictví), Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx x zaměstnanecké xxxxxxxx xxxxxxxxx) a Xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu (Evropského xxxxxx xxx cenné xxxxxx x xxxx).
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2011/89/EU xx xxx 16. xxxxxxxxx 2011, xxxxxx se xxxx směrnice 98/78/XX, 2002/87/XX, 2006/48/XX x 2009/138/XX, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx finančními xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.".
2. X §1 xx xxxxx "[§2 xxxx. x)]" xxxxxxx.
3. X §2 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxx".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2 xx včetně xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.
4. X §2 xxxx. x) xx xxxxx "[xxxxxxx x)]" zrušují x xxxxx "zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "zákona upravujícího xxxxxxxxxxxxxx".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3 xx xxxxxx odkazů xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.
5. X §2 xx xx xxxxxxx x) vkládají xxxx xxxxxxx x) až x), která xxxxx:
"x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zajišťovna, xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, zajišťovna x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx účelová xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x investiční xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx obhospodařovatel xxxxxxxxxxx xxxxx, zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx fondem, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx oprávněn xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) až x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) až x).
6. X §2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu".
Poznámka xxx čarou č. 4 xx včetně xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.
7. X §2 xxxxxxx x) zní:
"g) xxxxxxxxxxx xxxxxx
1. banka,
2. xxxxxxxxxx x xxxxxx družstvo,
3. xxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx,
5. xxxxxxxxx x cennými papíry,
6. xxxxxxxxxxxxxxxx standardního xxxxx, xxxx
7. obhospodařovatel xxxxxxxxxxxx xxxxx velkého rozsahu,".
Poznámka xxx čarou x. 5 se včetně xxxxxx xx poznámku xxx xxxxx xxxxxxx.
8. X §2 xx xx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) a x), xxxxx xxxxx:
"x) ovládající xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojišťovnictví,".
Dosavadní xxxxxxx h) až x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) xx x).
9. X §2 xxxx. x) xx xxxxx "není xxxxxxxxx," xxxxxxx x xxxxx "xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx za podstatný xxxx".
10. X §2 xxxx. k) xx xxxxx "(§4)" zrušují.
11. X §2 písmena x) x x) xxxxx:
"x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx skládá x
1. xxxxxxxxxx xxxxx, xx ovládaných xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx
2. xxxxxxxxxx xxxxx, jí xxxxxxxxxx xxxx, dalších přidružených xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx osob vztahem xxxxxxxxxx řízení, xxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx ve statutárních, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxx 1,
xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx
1. xxxxx xxxx xxxxx xxxx více xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx z xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx
2. vztah xxxx xxxx xxxx osob, xxxxx xxxxxx tatáž xxxxx,".
12. X §2 xxxx. x) xx xxxxx "(§3)" xxxxxxx.
13. X §2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "nebo xxxxxxxxxx".
14. X §2 xxxx. x) xxxx 3 xx xxxxx "[§5 xxxx. 5 xxxx. x)]" xxxxxxx a xx xxxxx textu xxxx xx doplňují xxxxx "xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx jinak; při xxxxxxx tržního podílu xxx účely tohoto xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx bilančních xxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx pojistné x xxxxxxx pojišťovnictví,".
15. X §2 písm. x) xx xxxxx "(xxxx xxx "xxxxxx")" xxxxxxx.
16. X §2 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x) xx xxxxxxx.
17. X §3 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, finanční xxxxxxxxx x podniky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, s výjimkou xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx a xxxx, xxxxx tvoří xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.".
18. X §3 xxxx. 3 xx xxxxx "zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojišťovnictví".
19. X §3 odst. 4 se xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxx".
20. §4 včetně xxxxxxx xxx:
"§4
Xxxxxxxx finančního xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx konglomerátem xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx
x) x čele xxxxxxx nebo podskupiny xx
1. xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx ovládá xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx je xxxxxx, která vykonává xxxxxxxxx vliv v xxxxx xx finančním xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx osobou ve xxxxxxxxx sektoru xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx tvoří xx většinu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx osoby, xxxxx xxxx statutárními, xxxxxxxx nebo dozorčími xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxx osoby xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
2. osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx činnost xxxxxxx xxxx podskupiny xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx skupině nebo xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx investičních xxxxxx ve skupině xxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx probíhá xxxxxxxx xx finančním xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx hodnotu 0,4.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx, x xxxxx čitateli xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx sektoru, x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx všech xxxx ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.".
21. V §5 se xx xxxxxxxx 3 vkládá xxxx odstavec 4, xxxxx xxx:
"(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x tomu xxxxxxx, xx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx výhradně x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx.".
Xxxxxxxxx odstavce 4 xx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 7.
22. X §5 odstavce 6 x 7 xxxxx:
"(6) Xxxxx skupina xxxxxxxxx jednu x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 5, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx dohledu xxxxxxxxx, xx xxxxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx konglomerát, xxxx xx tato xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx systém xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx konglomerátu, operace x rámci xxxxxxx x xxxxxxx řídící x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx zákonem na xxxx xxxxxxx potřebné, xxxxxx xxxx by xxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xxxxxx dohledu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 6 ostatním xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxx hodných xxx xx povinnosti xxxxxxxxxx upustit.".
23. X §6 odst. 2 xx xxxxx "§5 xxxx. 4" xxxxxxxxx xxxxx "§5 xxxx. 5".
24. §8 xxx:
"§8
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x případech xxxxxxx xxxxxxx a xx základě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx poměru xxxxxxxxxx xxx xxxxx §4 x 5 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, hodnotou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx kombinací, xxxxx xxxxx xxxxxx ukazateli xxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx, xxx činnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pojišťovnictví xx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx bankovního xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx skupině xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx dohledu na xxxxx xxxxxxxxxxxx (§13) xx xxxxxxxx xxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§13) xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přiměřenosti, x výjimkou xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx do třetího xxxxx xx záměrem xxxxxxxxx regulatorních xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx brát v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2 a x §5 xxxx. 1 za xxxxxxxx 3 xxxx; tento xxxxxx xx nepoužije, xxxxx x tomto xxxxxx došlo x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx osoba nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx přezkoumají xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxx vzájemné dohody xxxxx §5 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §5, 6 x 8.".
25. X §9 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení se xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx slova "x Xxxxxxxx xxxxx evropských xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx".
26. V §9 xxxxxxxx 6 xxx:
"(6) O určení xxxxxxx xxxx finančního xxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx regulovaným xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xx kterém xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x Xxxxxxxx výbor evropských xxxxxx dohledu.".
Poznámka xxx xxxxx x. 8 xx xxxxxx odkazů xx poznámku pod xxxxx zrušuje.
27. V §11 xx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxx 4 označuje xxxx xxxxxxxx 4 a xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.
28. X §11 xxxx. 5 xx xxxxx "Xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxx".
29. X §14 odst. 2 xx xx xxxxx textu věty xxxxx doplňují xxxxx ", xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx dohledových xxxxxx xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxx pojišťovnictví a xxxxxxx xxxx".
30. X §14 xx doplňují xxxxxxxx 3 x 4, xxxxx znějí:
"(3) X plnění úkolů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu při xxxxxx xxxxxxxxxxx dohledu xx využije xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x činnost xxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx orgány xxxxxxx xx zúčastní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.".
31. X §15 odst. 2 xxxxxxx a) xxx:
"x) xxxxxx x organizační xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx vztahů xx xxxxxxx, včetně všech xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, držitelů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx skupině,".
32. X §15 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx věta "Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx.".
33. V §20 xxxx. 4 xx xx xxxxx xxxxxxx x) doplňuje xxxxx "xxxx" x písmeno x) xx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x).
34. X §20 xxxx. 4 xxxx. x) se xxxxx "xx c)" xxxxxxxxx xxxxx "x b)".
35. X §24 xxxx. 1 xx slova "xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
36. X §24 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxxx".
37. X §24 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4, které xxxxx:
"(3) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě podkladů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx a jednání x obchodním xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxx xxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx důležitých xxx xxxxxxxxx.
(4) Pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx posouzení její xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x zkušeností včetně xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx funkce x xxxx xxxxxxxxx odborné xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx úkoly xxxx xxxxx xxxxxxx.".
38. X §25 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4, xxxxx xxxxx:
"(3) Xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx finančního xxxxxxxxxxxx poskytnou xxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx informace x své řídící x organizační xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx vztazích xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uveřejní xxxxxx o své xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x majetkoprávních xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx uveřejněním xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx informací.".
Dosavadní xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 5 x 6.
39. V §25 xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x po xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxx xxxxx, v xxxx xx informace podávají, x xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx předávají. Xxxxxxxxx x lhůty xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx dohledu xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.".
40. X §33 xx xx slovo "xxxxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxx Xxxxxxxx xxxxxx".
41. X §34 xx xxxxx "3" xxxxxxxxx xxxxxx "5".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
Čl. XX
Xxxxx č. 277/2009 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 409/2010 Xx., zákona č. 188/2011 Sb., zákona x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx. a xxxxxx x. 18/2012 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §3 odst. 6 xxxx. g) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx zajišťovna z xxxxxxx xxxxx,".
2. X §87 odst. 1 xx xx xxxxx textu písmene x) xxxxxxxx xxxxx "xxxx smíšené xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby".
3. X §88 odst. 4 xx xx xxxxx "xxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "smíšené xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,".
4. X §88 xxxx. 5 se xx xxxxx "xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobu".
5. Xx §88 xx xxxxxx nový §88x, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:
"§88x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou
(1) Xxxxx národní xxxxx, xx-xx orgánem xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanovit, xx xx dohled xxx xxxxxxxx xxxxxxxx holdingovou xxxxxx řídí xxxxx xxxxxxxxxxx ustanoveními zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx finančními xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Česká xxxxxxx banka, je-li xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dohled xx xxxxxxxxxxxxxx základě x xxxxxxx bankovnictví x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanovit, že xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx holdingovou xxxxxx řídí xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx holdingovou xxxxx vztahují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx orientovaný xxxxxx.
(3) Česká xxxxxxx banka informuje x xxxxxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.".
XXXX TŘETÍ
XXXXXXXX
Xx. XXX
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 10. xxxxxx 2013, s xxxxxxxx ustanovení čl. I xxxx 21, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 22. července 2013.
Xxxxxxx x. x.
Zeman x. x.
Rusnok x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 228/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 17.8.2013.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.