Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 11.05.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2017.


Zákon o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů)
45/2013 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - PRÁVA OBĚTÍ TRESTNÝCH ČINŮ A PODPORA SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH POMOC OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Základní zásady §3

HLAVA II - PRÁVA OBĚTÍ TRESTNÝCH ČINŮ

Díl 1 - Právo na poskytnutí odborné pomoci

Odborná pomoc §4

Bezplatná odborná pomoc §5

Právní pomoc a poskytování právních informací §6

Díl 2 - Právo na informace

Přístup k informacím §7

Informace poskytované oběti Policií České republiky, policejním orgánem a státním zástupcem §8

Informace poskytované oběti subjektem zapsaným v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů §9

Informace poskytované oběti jinými orgány veřejné moci a zdravotnickým zařízením §10

Další informace poskytované oběti §11

Informování oběti, která neovládá český jazyk §12

Způsob, rozsah a forma poskytnutí informací §13

Díl 3 - Právo na ochranu před hrozícím nebezpečím §14

Díl 4 - Právo na ochranu soukromí

Zveřejňování informací o totožnosti oběti §15

Poskytování osobních údajů oběti §16

Díl 5 - Právo na ochranu před druhotnou újmou

Zabránění kontaktu oběti a osoby jí blízké s osobou, kterou oběť označila za pachatele, s osobou podezřelou nebo s osobou, proti níž se trestní řízení vede §17

Podání vysvětlení a výslech oběti §18

Podání vysvětlení a výslech osobou stejného nebo opačného pohlaví §19

Podání vysvětlení a výslech zvlášť zranitelných obětí §20

Právo na doprovod důvěrníkem §21

Prohlášení oběti o dopadu trestného činu na její život §22

Díl 6 - Právo na peněžitou pomoc §23

Okruh oprávněných žadatelů §24

Účel peněžité pomoci §25

Předpoklady poskytnutí peněžité pomoci §26

Důvody neposkytnutí peněžité pomoci §27

Výše peněžité pomoci §28

Snížení a nepřiznání peněžité pomoci §29

Posuzování žádosti o peněžitou pomoc §30

Náležitosti žádosti §31

Povinnost poskytnout součinnost §32

Poskytování údajů ze základního registru obyvatel a z informačního systému evidence obyvatel §32a

Přechod nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy §33

Poskytování peněžité pomoci obětem trestné činnosti v přeshraničních případech s členskými státy Evropské unie §34

Zajištění peněžité pomoci v přeshraničních případech, kdy obětí byla osoba s pobytem na území České republiky §35

Zajištění peněžité pomoci v přeshraničních případech, kdy obětí byla osoba s pobytem na území jiného členského státu Evropské unie §36

Vztah k občanskému zákoníku §37

HLAVA III - PODPORA SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH POMOC OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ

Podpora ze strany státu §38

Subjekty poskytující pomoc obětem trestných činů §39

Podmínky pro udělení akreditace §40

Žádost o akreditaci §41

Rozhodnutí o udělení akreditace §42

Změna, zrušení a zánik akreditace §43

Povinnosti akreditovaných subjektů §44

Kontrola plnění podmínek akreditace a povinností akreditovaných subjektů §45

Povinnost mlčenlivosti §46

Právní pomoc poskytovaná advokátem §47

Registr poskytovatelů pomoci obětem trestných činů §48

HLAVA IV - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zmocňovací ustanovení §49

Zrušovací ustanovení §50

ČÁST DRUHÁ - Změna trestního řádu §51

ČÁST TŘETÍ - Změna občanského soudního řádu §52

Přechodné ustanovení §53

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o soudních poplatcích §54

ČÁST PÁTÁ - Změna exekučního řádu §55

ČÁST ŠESTÁ - Změna insolvenčního zákona §56

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti §57

ČÁST OSMÁ - Změna zákona č. 265/2001 Sb. §58

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o soudnictví ve věcech mládeže §59

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o sociálních službách §60

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona č. 41/2009 Sb. §61

ČÁST DVANÁCTÁ - ÚČINNOST §62

č. 46/2017 Sb. - Čl. II

INFORMACE

45
XXXXX
xx xxx 30. xxxxx 2013
o obětech xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxx xxxxxxxxx činů)

Parlament xx usnesl na xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX X XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX TRESTNÝCH XXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon zapracovává xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx1) x xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx obětem trestných xxxx xxxxxx x

x) xxxxxx xxxx xxxxxx x subjekty, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činů.

§2

Xxxxxxxx pojmů

(1) Xx xxxxxxx xxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx považuje xxxx xxx xxxxx trestný.

(2) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx nebo xxxx xxx trestným xxxxx xxxxxxxx xx zdraví, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újma xxxx xx xxxxx xxxx xx pachatel xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Byla-li xxxxxxxx xxxxx způsobena xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx, xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxx oběti xxxx, xx oběť xxx její xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, osvojitel, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx, xxxxx oběť xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx povinna poskytovat xxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxx xxxx, považuje xx xx xxxx xxxxx z nich.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx obětí xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx 3 xxxxxx

x) xxxx,

x) osoba, xxxxx xx&xxxx;xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxxxxx mohou xxxxxxxx x xxxxxxxxxx případu x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx členy,

c) xxxx trestného činu xxxxxxxxxxx x lidmi (§168 xxxxxxxxx zákoníku) xxxx trestného xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§311 xxxxxxxxx xxxxxxxx),

x) oběť xxxxxxxxx činu proti xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, násilí či xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, etnické xxxxxxx, náboženství, xxxxx xxxx xxxx skupině xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx spáchaného xx prospěch xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skupiny, xxxxxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxxx zvýšené xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx, xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, náboženské xxxxxxx, xxxxxxxxx stav, xxxxxxxxx vyspělost, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx, xxxxxxx xxxxxxx, v xxx xx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xx xxxxx k xxxxx xxxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx ní.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí újma, xxxxx nebyla oběti xxxxxxxxx trestným xxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx přístupu Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx xxxxxxx v trestním xxxxxx x dalších xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxx zapsaných v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §42.

§3

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Každou xxxxx, xxxxx xx xxxx být obětí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx třeba považovat xx oběť, nevyjde-li xxxxxx opak xxxx xxxxx-xx xxxxx xxxxxx x zneužití xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.&xxxx;Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxx, xxx je xxxx zvlášť zranitelnou, xx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Na postavení xxxxx nemá vliv, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx obětem trestných xxxx, xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, znalci, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx povinnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, přistupovat x oběti zdvořile x xxxxxx x xxxxx možností xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, zdravotnímu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stavu, xxxx xxxxxxxx vyspělosti x kulturní xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx x prohlubování újmy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxx újmě.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx, xxxxxxx původ, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx, zdravotní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx činné x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx trestných xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx informovat xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx plné xxxxxxxxx. Na žádost xxxxx xxxx xxx xxxxxxx učinit x xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx České xxxxxxxxx x orgány xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx spolupracují xxx xxxxxxxxxxx pomoci xxxxxx xx subjekty xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

HLAVA XX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX ČINŮ

Díl 1

Xxxxx xx xxxxxxxxxx odborné xxxxxx

§4

Xxxxxxx pomoc

Subjekty zapsané x xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx poskytují xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx jiným právním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx x po xxxx xxxxxxxx. Odbornou pomoc xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx to xxxxxxxx xxxx účel.

§5

Bezplatná xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pomoc bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx tuto xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx-xx se o xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povinné výživy (§196 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx poskytovaly xxxxxxxx xxxxx bezplatně x xxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx služeb tím xxxxxx xxxxxxx.

§6

Právní pomoc x xxxxxxxxxxx právních informací

(1) Xxxxxx xxxxx xx xxxxx na xxxx xxxxxx poskytována xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxx stanoveném x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xx xxxxxx poskytovat xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx x xxxxxxxx služba xxxxx podle xxxxxx xxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxxxxx činů xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxx na xxxxxxxxx

§7

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx rozsahu xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxx, x xxx xx stala xxxxx trestného xxxx.

§8

Informace poskytované xxxxx Xxxxxxx České republiky, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Jakmile xx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx trestného xxxx, xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxx x xxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx byl xxxxxxx xxxxxxx xxx, a xxxxx xxxxx kontakt xx tento orgán,

b) xx které subjekty xxxxxxx x registru xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činů xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx má xxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx na tyto xxxxxxxx,

x) za jakých xxxxxxxx xx právo xx přijetí opatření x xxxxxxxxx bezpečí xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx (§14),

d) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx etapy xxxxxx xxxxxxxxx xx trestním xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx oběti x těchto etapách,

f) x kterého konkrétního xxxxxx a jakým xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx podle §11 xxxx. 1 x 3, x xxxxx oběti xxxxxxx xx xxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxx podmínek x v xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx peněžitou xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx podání xxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxxx azylové xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxxxxxxxx pobytové xxxxxx se xxxx xxxxxxx,

x) na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x žádostí x xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx x jakým xxxxxxxx se může xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx její práva xxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxx opatření x xxxxxxx xxxxxx zájmů xxxx požádat, xx-xx xxxx bydliště x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie,

l) xxxx xxxxx práva má xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxx písemně. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x) xxxx xxx xxxxx rovněž xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx spáchán xxxxxxx xxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx písemně potvrdit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx zástupce je xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx a ústně xxxxxxxxxx x bez xxxxxxx v rozsahu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x). Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx x xx oběť xxxxxx, vysvětlí oběti Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx ústně i xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x).

§9

Informace xxxxxxxxxxx oběti xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx trestných xxxx

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činů poskytne xxxxx informace x

x) xxxxxxxx, které obětem xxxxxxxxx, x jejich xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxx je služba xxxxxxxxxxx bezplatně; pokud xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx oběť xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx oběti xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu,

d) xxxxxxx trestního xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x něm.

§10

Xxxxxxxxx poskytované xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x zdravotnickým xxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx místem obecní xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx služba Xxxxx xxxxxxxxx nebo celní xxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxx žádosti xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) x x).

(2) Xx-xx xxxxxx kontaktním místem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §8 odst. 1 xxxx. b).

§11

Xxxxx xxxxxxxxx poskytované xxxxx

(1) Xx žádost xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán činný x trestním xxxxxx

x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx nebylo xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x stavu xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx informace xxxxx xxxxxxx dosažení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx, xx kterého xx xxxxx, xxxxx xxx xx řízení vede, xxxxxxxx, včetně xxxx xxxxxx kvalifikace,

d) informaci x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx věci x xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xx trestní xxxxxx xxxxx.

(2) Odstavcem 1 xxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx řádu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, x jehož xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odsouzený xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxx xxx výkon zabezpečovací xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx žádost x

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx,

x) propuštění nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx svobody,

d) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx ochranného xxxxxx x xxxxxxx xx ambulantní,

f) xxxxxxxxxx xxxx uprchnutí xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx zabezpečovací xxxxxxx xx ochranné xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odsouzeného xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráce xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Věznice, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx zdravotnickém xxxxxxxx xxxxxxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 24 xxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx státnímu xxxxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx rozhoduje xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx ústav xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx informuje xxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx výkonu trestu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx detence.

(6) Xxxxxxxx-xx oběť xxxxxx xxxxx odstavce 3, xxxxxxxx xxxx odsouzený xxx propuštěn nebo xxxxxx a je-li xxxxxxx xxxxx, že xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, Probační x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx, x jehož xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx ústav xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán, který xxxx xxxx xxxx xxxxxxx řízení v xxxx trestní xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx oběti, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx jejího xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx ztížení xxxxxx xxxxx.

§12

Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx český xxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, se informace

a) xxxxx §8 xxxx. 1 x 3 x §11 xxxx. 6 xxxxxxxxx x xxxxxx, o xxxx xxxx xxxxxxxx, že xx xxxxxx, xxxx x úředním xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx, x

x) xxxxx §9, 10 x §11 xxxx. 1 x 3 poskytnou x jazyce, o xxxx xxxx prohlásí, xx xx rozumí, xxxx v xxxxxxx xxxxxx státu, jehož xx xxxxxxx, xx-xx xx xxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x) orgán, x xxxxx rozhodnutí xxx, oběti xx xxxx výslovnou žádost xxxxxxxx v tomtéž xxxxxx x odůvodnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx odůvodněno; xxxx xxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx oběti xxxxxxxxxxxx xxx vyhlášení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx-xx xxxxxxx překlad zapotřebí xxx zaručení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx orgán, x xxxxx xxxxxxxxxx xxx, tyto xxxxxxxxx, xxxxxxxx o xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx rozhodování x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxx.

(3) Na odůvodněnou xxxxxx oběti, která xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, jí xxxxx činný x xxxxxxxx řízení, xxxxx x době xxxxxx xxxxxxx vede xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Překlad xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx třeba xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxx zaručení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§13

Způsob, rozsah a xxxxx poskytnutí xxxxxxxxx

Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobem se xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x volní xxxxxxxxxx, gramotnosti x xxxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx jejím xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx trestného xxxx. Xxxxxxxxx podle §9 a §10 xxxx. 1 musí xxx oběti poskytnuty x xxxxxxx x xxxxx formě. Xxxxxxxxx xxxxx §10 odst. 2 xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx, xx nechce být xxxxxxxxxxx, orgány xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytnout x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x trestním xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx x xxx, že xxxxxx být xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx; x xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx.

Díl 3

Xxxxx xx xxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§14

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předpisem2), xxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx jejího xxxxxxx. Xxxxxxx povinnost xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx Vězeňské xxxxxx, vojenští xxxxxxxxx x xxxxxxxxx obecních xxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx3).

(2) Krátkodobou ochranu xxxxx poskytne Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předpisem2).

(3) Vykázání xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předpisem2).

(4) Xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x případě xxxxxxx ohrožení xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, svobody xxxx lidské xxxxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx právním předpisem4).

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx oběti xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx právním předpisem5).

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx svědka xx xxxxxxxx za podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx předběžné xxxxxxxx x trestním xxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx trestním řádem.

(8) Xxxxxxxx xxxxx vydá xxxxxxxx ochranný xxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx o mezinárodní xxxxxxxx spolupráci xx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 4

Právo xx xxxxxxx soukromí

§15

Zveřejňování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx trestní xxx.

§16

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxx x xx xxxx, xxxx zmocněnec, xxxxxxx zástupce, xxxxxxxxxx xxxx důvěrník xxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx oběti, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx zaměstnání xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x o xxxxxx xxxxxxxx, rodinných x majetkových poměrech xxx, aby xx x xxxx mohli xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx Probační a xxxxxxxx služby činní x dané xxxx. Xx-xx xx nezbytné xxx dosažení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx uplatnění xxxxx na obhajobu xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx; x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx spisu.

Díl 5

Právo na xxxxxxx před druhotnou xxxxx

§17

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx&xxxx;x xxxxx xx xxxxxx x osobou, kterou xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx

(1) Xxxx x xxxxx xx blízká xxxx právo xxxxxxx x kterémkoliv xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx, aby xxxx xxx úkonech, xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxx xx xxxx trestní xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 jsou příslušné xxxxxx povinny vyhovět, xxxxx se jedná x zvlášť zranitelnou xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Nelze-li této xxxxxxx vyhovět, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx úkonu, xxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxx vhodná xxxxxxxx, xxx se xxxx xxxxxxxxx do kontaktu x osobou, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trestného xxxx, xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, před xxxxxxxxx a xx xxxxxxxx úkonu.

§18

Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx

(1) Otázky xxxxxxxxx do intimní xxxxxxx vyslýchané xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx, pokud xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx otázky xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxx vyčerpávajícím xxxxxxxx, xxx nebylo xxxxx výslech znovu xxxxxxxx; xxxxxx formulaci xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Oběť xx právo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vyslýchající xxxxx.

§19

Podání xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx stejného xxxx opačného xxxxxxx

(1) Xxxx xxxx xxxxx, xxx xxxx v xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxx xxxxxx stejného nebo xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx nutné xxxxxxx, xxxxxxx-xx tomu xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx, xxx x xxxxxxx, xxx je xxxxx její xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nelze xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx požadovaného xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx xxxxx i xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§20

Podání xxxxxxxxxx a xxxxxxx zvlášť xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Zvlášť xxxxxxxxxxx xxxx je x xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxx obzvláště citlivě x s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx ji xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Je-li xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx řízení xxxxxxx osoba k xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx upravených xx xxxxxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxx, výslech x xxxxxxxxxx xxxxxx provádí xxxx xxxxx k xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xx jedná x xxxx neodkladný x xxxxxxxxxx xxxxx nelze xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx zvlášť xxxxxxxxxx oběti se xxxxxxx tak, aby xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxx orgánem xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stejná xxxxx, nebrání-li xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Nepřeje-li xx xxxxxx zranitelná xxxx bezprostřední vizuální xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxx xxxx x osobou, xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, učiní xx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx důvody, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx k xxxxxxxx vizuálnímu kontaktu xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx techniky, xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx obhajobu.

(5) Odstavce 1 xx 4 xx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu.

§21

Xxxxx na doprovod xxxxxxxxxx

(1) Xxxx má xxxxx, xxx ji x úkonům xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Důvěrníkem může xxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx x právním xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx oběti xxxxxxxxx, xxxxxxx psychickou, xxxxx. Xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx nemůže xxx xxxxx, která xx x trestním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, znalce nebo xxxxxxxxxx.

(3) Důvěrník xxxxxx xxxxxxxxx xx průběhu xxxxx.

(4) Xxxxxxxx důvěrníka x účasti xx xxxxx lze pouze xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx. V xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, aby xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx odložit xxxx xx xxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx obtížemi xxxx xxxxxxx.

§22

Prohlášení xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx

Xxxx xx právo x xxxxxxxxxxx xxxxxx trestního xxxxxx učinit prohlášení x tom, xxxx xxxxx měl xxxxxxxx xxxxxxx xxx na xxxx xxxxxxxxx život. Xxxx může učinit xxxxxxxxxx i písemně.

Xxx 6

Právo na xxxxxxxxx xxxxx

§23

(1) Oběť xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx peněžitou xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

(2) Peněžitá xxxxx xx poskytuje xxxxx, xxxxx

x) je xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx pokud xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx obětí xxxxxxxxx xxxx,

x) je xxxxxxxx, xxxxx má xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx pobývá xx xxxxx jiného členského xxxxx Evropské unie x xxxxx se xxxxx trestného činu xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) je cizincem, xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 90 xxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, nebo

d) xx xxxxxxxx, který xx xxxx obětí xxxxxxxxx činu xx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ochranu, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx, xxxxxxx xxxx cizí xxxxxx xxxxxxxxxxx neuvedení x xxxxxxxx 2, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvou, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§24

Xxxxx oprávněných žadatelů

(1) Xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xx

x) oběť, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxx xx zdraví,

b) xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx trestného xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx na zdraví,

c) xxxxx xxxxxxxxx po xxxxx, xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, byla-li xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx sourozencem xxxxxxxxx x xxxxxxxx x době jeho xxxxx x xxx xxxx x domácnosti, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) oběť xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x sexuální xxxxxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx (§198 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx zdraví xxxx xxxxx onemocnění, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx oběti x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Těžkou újmou xx zdraví xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxx xxxxx porucha xxxxxx xxxx jiné vážné xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx snížení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx funkce xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) poškození důležitého xxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) vyvolání xxxxxxx xxxx usmrcení xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx zdraví xxxxxxxx nejméně xx xxxx 6 týdnů.

§25

Účel peněžité xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx spočívá x jednorázovém xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx činem. Peněžitá xxxxx xxxxx xxxxxxx x §24 odst. 1 xxxx. d) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxxx psychoterapie x xxxxxxxxxxxx xx xxxx odborné xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx nemajetkové xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx nemajetková xxxx, škoda xx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx plně xxxxxxxxx.

§26

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžité xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zdraví xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxx, xx xx xxxx trestný čin, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xx poskytne xxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) byla xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §159a xxxx. 2 xx 4 trestního xxxx xxxx protože se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro nepříčetnost,

b) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §172 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxx xxxxx §172 odst. 2 xxxxxxxxx řádu, xxxx

x) rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx právní moci.

§27

Důvody neposkytnutí peněžité xxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx oběť

a) xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vedeném xxx xxxxxxx čin, v xxxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xx byla xxxxxxxxx nemajetková újma, xxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu,

b) xxxxxx souhlas x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxxxx xxxxx-xx xxxxxx souhlas zpět, xxxx

x) xxxxxxxxxx orgánům xxxxxx x trestním xxxxxx xxxxxxxxx součinnost xxxxxxx xxx, že xxx xxxxxxxxxx odkladu xxx vážného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx s nímž xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx jako xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx svůj xxxxx x xxxxxxxxx práva xxxxxxx xxxxxxx.

§28

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx na žádost xxxxx xxxxxxx

x) x §24 odst. 1 xxxx. x) v xxxxxxxx xxxxxx 10 000 Xx xxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx výdělku x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, snížené x xxxxxx xxxxx xxxxxx, které oběť x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx nesmí xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx částku 200&xxxx;000 Xx,

x) v §24 xxxx. 1 písm. x) x paušální xxxxxx 50 000 Xx xxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx obětí xxxxxxxxxx ztrátu na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, snížené x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx škody xxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx nesmí přesáhnout xx xxxx součtu xxxxxx 200&xxxx;000 Xx,

x) x §24 odst. 1 xxxx. x) x paušální částce 200&xxxx;000 Kč xxxx, xxx-xx x sourozence xxxxxxxxx, x paušální xxxxxx 175&xxxx;000 Xx, xxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx z titulu xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx; peněžitá xxxxx xxxxxxxxxxx více obětem xxxxx xx svém xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 600&xxxx;000 Xx; xxxxx xx xxxxxxxx pomoc xx svém xxxxxx xxxxxxxx xxxx částku, xxxxxx xxxxxxxxxxx každé xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) x §24 xxxx. 1 písm. x) na xxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x fyzioterapie xx xxxx odborné xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx újmy, x xx xx xx xxxxxxx xxxx 50&xxxx;000 Kč, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx písmene a) xxxx x).

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx již xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozsudkem, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x rozsudku xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pomoci v xxxxxxx, v xxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxx xxxxxxxx pomoci xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) x x) určuje xxxxx xxxxxxxxxxx ztráty xx xxxxxxx, přihlédne xx x x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxx, co xx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x), xx xx xxxxxxx xxxxx xx vyšší, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx pomoci, xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx žádost xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx x §30 peněžitou xxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xx přihlédne k xxxxxxx již vyplaceným.

§29

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pomoci

Peněžitá pomoc xxxxxxxxx podle §28 xxxx xxx snížena xxxx xx nepřizná x přihlédnutím x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x tomu,

a) xx xxxx míry xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx a

b) xxx xxxx využila všech xxxxxxxxx prostředků, aby xxxxxxxxx nárok na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx, která xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§30

Posuzování xxxxxxx x xxxxxxxxx pomoc

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx oběti xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pomoc xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx o poskytnutí xxxxxxxx pomoci lze xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 2 xxx xxx xxx, xxx se xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx činem, xxxxxxxxxx však xx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxxx právo zaniká.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přijetí xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx řízení, x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx

x) až 30 xxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jednání xxxx xxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxx někoho xxxxxxxxx, xxxxxx nechat xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jimž xx xxxxxxxxxxxx nedaří xxxxxxxxx, xxxx jde-li x zvlášť xxxxxxx xxxxxx,

x) nutná x xxxxxxxxx dožádání, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ciziny.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x v xxxxxx slovenském nebo xxxxxxxxx; xx xxxxx x pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) V řízení x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx opravný xxxxxxxxxx. Rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Ministerstvo xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx podmínky xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx nesplnil-li xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 5. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxx správního.

§31

Náležitosti žádosti

(1) X xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pomoci xx xxxxx xxxxx jméno, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx oběti, datum xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxx takové xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx v trestním xxxxxx, který x xxxxxxxx činu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trestného xxxx, xxxxx xx jí xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx vzniklé x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx, popřípadě x xxxxxxx, v xxxxx xxx xxxxx xxxx nemajetková xxxx xxxx xxxxxxxxx, x x úkonech, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx náhrady xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy,

c) xxxxx x svých xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx x které xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x) x c).

(2) Xxxxxxx o majetkových xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxx nahradit xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 1 xxxx. x) x b) je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx lékařskou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx peněžité xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 1 písm. x) je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx x §24 xxxx. 1 písm. x), x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §24 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx podmínky xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx-xx xx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx peněžité pomoci xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx ministerstvo bezodkladně xxxxxxxxx.

§32

Povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pomoci.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx spisů; orgány xxxxx x trestním xxxxxx jsou xxxxxxx xx nahlédnutí do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§32a

Poskytování údajů ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx využívá xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx adresa, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) datum, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; u xxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx a xxxx, xxx xx narodil,

e) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; jde-li x úmrtí xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, využívá xx datum úmrtí, xxxxx x xxxx, xx xxxxx území x úmrtí xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, využívá xx xxx, který xx x rozhodnutí xxxxxx xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx subjekt xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx řízení o xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tyto údaje x xxxxxxxx občanech Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx pozbyli xxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx a xxxx, xxx se xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx,

x) adresa xxxxx xxxxxxxx pobytu na xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx trvalého pobytu, xxxxxxxxx též xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx doručovány xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx datum xxxxxxx xxxxx o místu xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x doba xxxx xxxxxx,

x) datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx zastoupení xxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí soudu x zrušení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx domácnosti; xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx číslo xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x u xxxxxxxxxxx, xxxxx se narodil x xxxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx, že xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx zákonný zástupce xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, využívá se xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx; xx-xx jiným xxxxxxxx xxxxxxxxx dítěte xxxxxxxxx osoba, xxxxxxx xx xxxxx a xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx, xxxxx, místo x xxxxx uzavření xxxxxxxxxx, xxxxx-xx k xxxxxxxx manželství xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx místo x xxxx, datum xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x neexistenci xxxxxxxxxx, xxxxx zániku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x manželů, xxxx xxxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxx a xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx za mrtvého xxxxxx xxxx xxx xxxxx, popřípadě jako xxx, xxxxx manžel xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, anebo datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx manželství,

m) datum, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx ke xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx České republiky, xxxxxxx xx místo x xxxx, xxxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxx registrovaného xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jednoho x xxxxxxxxxxxxxx partnerů, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxx x registrovaných xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx o prohlášení xx mrtvého uveden xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za mrtvého xxxxxxxx, anebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx a rodné xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxx registrovaným xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx manžela nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx dítěte; je-li xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, využívá se xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx dítěte x xxxxx jeho xxxxxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx x rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx uveden jako xxx, kdy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o prohlášení xx nezvěstného,

q) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx; xxx-xx o xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx a xxxx, xx jehož xxxxx x xxxxx xxxxx,

x) xxx, který xxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx občan nepřežil, x xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx mrtvého.

§32a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 56/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.4.2017

§33

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx peněžité xxxxxx oběti xxxxxxxx xxxxx oběti xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx peněžité xxxxxx.

§34

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx státy Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x členskými xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí xxxxxx, xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx členského xxxxx Evropské xxxx, xx jehož xxxxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxx, v xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx oprávněně xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx případ").

§35

Zajištění xxxxxxxx pomoci x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx byla xxxxx s xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobám uvedeným x §23 odst. 2 xxxx. a), x) x d), xxxxx se xxxxx xxxxx trestného xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, poskytnout xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx případech xxxxxxxxx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx pomoci rozhodovat; xx xxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx žádost xxxxx xxxxxxxxx informace x xxx, xxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx dokumenty xx doložit,

c) xxxxxxx xxxxxxx o poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx případech,

d) pořizuje xx náklad xxxxx xxxxxxx žádosti o xxxxxxxxxx peněžité xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jejích xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx,

x) xx žádost xxxxx xxxxxxxxx součinnost x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxx o dodatečné xxxxxxxxx,

x) na xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx dodatečné xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx x), xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x poskytnutí xxxxxxxx pomoci x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxx x žádosti xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx znalce xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx videotelefonu xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) vyslechne xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a); o xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx nemusí xxx xxxxxxxxx, a který xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. a) xxx vyslechnout pouze x jejich xxxxxxxxx.

§36

Zajištění peněžité pomoci x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx x pobytem xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx rozhoduje x xxxxxxxxxx peněžité xxxxxx v přeshraničních xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx unie, xxxxx xx na území Xxxxx republiky staly xxxxx trestného činu. X xxxxxx případech xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušným orgánem xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx na něm xxxxxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxx potřeby xxxxxx xxxxxxxxx orgán jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, na xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxx oběti xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxx xxxx znalce,

c) xxxxxxx dodatečné xxxxxxxxx x xxxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxx postupovaných xxxxxxxxx na základě xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x přeshraničních xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxxx xxxxx xx xxxxx trvalého xxxxxx nebo na xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x obdržení xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx, x x xxxxxxx místě, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, x xxx bude x žádosti rozhodnuto.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx x xxxx poskytnutí podána x jiném xxxxx. Xxxxxxxxxxxx vyzve osobu xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxx čestným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx uvedená v xxxxxxxx 1 čestné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx uvedená x §30 odst. 2 xx xxxxxxxxx x x případě, kdy xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx peněžité xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, na xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxx obvykle xxxxxxx.

§37

Vztah x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx-xx x tomto xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx vztahy xxxxxxxxx zákoníkem.

HLAVA XXX

XXXXXXX SUBJEKTŮ XXXXXXXXXXXXX POMOC XXXXXX XXXXXXXXX ČINŮ

§38

Podpora ze xxxxxx státu

(1) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxx subjektů xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dotací podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu.

(2) Xxxxxx xx státního xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 věty xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxx není xxxxxx xxxxx.

§39

Xxxxxxxx poskytující xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxx hodlá xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx činnost, xx xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxx obě xxxxxx, xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx obětem poskytovat xxxxxxxx, xxxxx získaly xxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxx poradenství x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx státního rozpočtu xx xxxx xxxxxx xxxxxx subjektu jen xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb.

(3) Xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ustanovení x zastupování x xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§40

Xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx kvality xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§44 xxxx. 2),

b) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx osobou, xxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxx, xxx xx podnikání,

c) vlastnické xxxx jiné xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx prostorám, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nejméně xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) bezúhonnost xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx poskytovat,

f) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informací,

g) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx trestný čin xxxx trestný xxx xxxxxxxx x nedbalosti x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx činností při xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx, xxxxx odsouzení xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx zahlazeno xxxx xx xx něj x jiných xxxxxx xxxxx, xxxx by xxxxx xxxxxxxx.

(3) Za xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx získala xxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx.

§41

Žádost x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx kromě obecných xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxx

x) druh služby, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxxxx je xxxxxx xxxxxx,

x) popis realizace xxxxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xx v souladu xx standardy kvality xxxxxxxxxxxxx služeb (§44 xxxx. 2),

d) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služeb,

f) kapacitu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) den xxxxxxxx poskytování služeb,

h) xxxxxxxx území, xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx kopie xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x registraci xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx, popřípadě xxxxx x obchodního rejstříku xxxx jiné xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx budou poskytovat xxxxxx spočívající x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informací,

d) xxxxxx x vlastnickém xxxx jiném užívacím xxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx poskytovány xxxxxx, z xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx žadatele xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxx prohlášení x xxxxxxxxxxx podle §40 xxxx. 1 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx x xxxx

x) x xxxxxxxxx osob xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státy, xx kterých se xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 letech xxxxxxxxxxx xxxx než 3 měsíce, xxxx xxxxx dokladem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x

x) x xxxxxxxxxxx xxxx se sídlem xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx dokladem xxxxxxx státem, xx xxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, jimiž xx dokládá xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx 3 xxxxxx. Xx xxxxxx doložení xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6) xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů. Xxxxxx x vydání xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx v elektronické xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Odborná xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx úředně xxxxxxxx kopií xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx příslušníků jiných xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7).

§42

Rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx pro xxxxxx uvedené x §39 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx akreditace. O xxxxxxx akreditace rozhoduje xx xxxxxxxx řízení xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Rozhodnutí x xxxxxxx akreditace xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx a místo xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx poskytování xxxxxx,

x) druh služeb, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx obětí, kterým xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx poskytování xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb.

§43

Změna, xxxxxxx x xxxxx akreditace

(1) Akreditovaný xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx změny xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx o xxxxxxxxxx a změny x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx 15 xxx xxx xxx, xxx x nim došlo.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přestane xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) akreditovaný subjekt xxxxxxxxx standardy xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) akreditovaný xxxxxxx xxxxxx své xxxxxxxxxx nebo poruší xxxx xxxxxxxxx zvlášť xxxxxxxx způsobem,

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx požádá x xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx nejméně 3 xxxxxx přede xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx osoby. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx.

§44

Povinnosti akreditovaných subjektů

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx oběti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 x §6 xxxx. 3 x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) poskytnout xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9,

x) vést xxxxxxxx xxxxx, xxxxx požádaly x xxxxxxxxxx xxxxxx, x poskytnutých služeb,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx stanovené xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž prostřednictvím xx definována úroveň xxxxxxx poskytování jednotlivých xxxxxx poskytovaných obětem x oblasti personálního x provozního xxxxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxx xxxx akreditovaným xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Poskytnutí xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) z xxxxxx xxxxxxxx svých xxxxxxx,

x) byly-li xxxxxx xxxxxxxxxx osobě, xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx zájmy xxxxx,

x) jestliže xxxxx xxxxx, která žádá x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x rozporu xx zájmy akreditovaného xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx došlo x xxxxxxxx důvěry xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§45

Xxxxxxxx plnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxxxxx xxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x plnění xxxx xxxxxxxxxx. Postup xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx zákonem upravujícím xxxxxx kontrolu.

(2) Pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxxx zřídit xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Ministerstvo přijímá x prověřuje xxxxxxxxx xx xxxxxx akreditovaných xxxxxxxx.

§46

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxx poskytovány xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxx v xxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §45, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxx tím, x jehož zájmu xxxx povinnost má, x xx jen xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

§47

Právní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Advokáta zapíše xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx obětem xxxxxxxxx činů pro xxxxxx spočívající v xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x poskytováním xxxxxx pomoci xxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Žádost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx advokátní xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx souhlasí x xxxxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxx obětem vymezeným x §5 odst. 1 x uvedením xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx bezplatně xx kalendářní xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, v xxxxx obvodě xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) okruh xxxxx, kterým xxxxx xxxxxx poskytovány,

e) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

(3) X žádosti xx xxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx komorou xxxxxxx xxxxxx 3 xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx x žádosti x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pomoci xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Bezdůvodné xxxxxxxx bezplatného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx vyškrtnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xx-xx x ministerstva xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, zapsaného v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pomoci xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx spočívající x právní xxxxxx, xxxxxxxx ministerstvo stížnost Xxxxx advokátní xxxxxx. Xxx xxxx dotčeno xxxxx ministra spravedlnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xx základě xxxxxxx advokáta xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx poskytovatelů pomoci xxxxxx xxxxxxxxx činů xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§48

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx vede registr xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činů, do xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx §39 odst. 2 na základě xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §39 xxxx. 1,

x) advokáty xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §47,

d) střediska Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx podle §39 odst. 2 x xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pomoci obětem xxxxxxxxx xxxx přiloží xxxxxx ověřené xxxxxxxxxx x registraci xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx orgánu, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx tohoto subjektu xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb. Xx-xx u xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx vyškrtne xxxxxxx z registru xxxxxxxxxxxxx pomoci xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx základě xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx poskytovatelů xxxxxx obětem trestných xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §42 xxxx. 2, §47 xxxx. 2, v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x informaci x xxxxx xxxxxxx způsobilých xxxx xxxxx §40 xxxx. 3 x x případě xxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx telefonní číslo, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx poskytovatelů xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx. Registr xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx dostupný xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxxxx. Xx registru má xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§49

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x přeshraničních xxxxxxxxx podle §35 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x přeshraničních xxxxxxxxx podle §36 xxxx. 3,

x) xxxx xxx úřední jazyky, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x jejich přílohy xxxxx §35 xxxx. 1 písm. x), xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxx o xxxxxxxxx informace xxxxx §36 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 2,

x) xxxxxx xxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx postupovaných xxxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 2.

§50

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 204/2006 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 209/1997 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx obětem xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx zákona x. 265/2001 Xx.

2. Vyhláška č. 241/2006 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx vzory xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x přeshraničních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 237/2007 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 241/2006 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx vzory xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v přeshraničních xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx trestního xxxx

§51

Xxxxx č. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx zákona x. 57/1965 Xx., xxxxxx x. 58/1969 Xx., xxxxxx x. 149/1969 Xx., xxxxxx x. 48/1973 Sb., xxxxxx x. 29/1978 Sb., xxxxxx č. 43/1980 Xx., xxxxxx x. 159/1989 Xx., zákona x. 178/1990 Xx., xxxxxx x. 303/1990 Xx., xxxxxx x. 558/1991 Sb., zákona x. 25/1993 Xx., xxxxxx č. 115/1993 Xx., zákona x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 154/1994 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxx xxx č. 214/1994 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx xxx x. 8/1995 Xx., xxxxxx x. 152/1995 Xx., xxxxxx x. 150/1997 Xx., xxxxxx x. 209/1997 Xx., xxxxxx č. 148/1998 Sb., zákona x. 166/1998 Sb., xxxxxx x. 191/1999 Xx., zákona č. 29/2000 Sb., zákona x. 30/2000 Xx., xxxxxx č. 227/2000 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 77/2001 Xx., xxxxxx č. 144/2001 Xx., xxxxxx č. 265/2001 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx vyhlášeného xxx č. 424/2001 Xx., xxxxxx x. 200/2002 Sb., xxxxxx x. 226/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 218/2003 Xx., xxxxxx x. 279/2003 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., zákona x. 257/2004 Sb., zákona x. 283/2004 Xx., xxxxxx x. 539/2004 Xx., xxxxxx č. 587/2004 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 45/2005 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pod x. 239/2005 Xx., xxxxxx x. 394/2005 Xx., zákona x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 79/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx č. 113/2006 Sb., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Xx., xxxxxx č. 253/2006 Xx., xxxxxx x. 321/2006 Sb., xxxxxx č. 170/2007 Xx., xxxxxx x. 179/2007 Xx., zákona x. 345/2007 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 90/2008 Xx., xxxxxx x. 121/2008 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., zákona x. 135/2008 Xx., xxxxxx x. 177/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., zákona x. 301/2008 Xx., xxxxxx x. 384/2008 Sb., xxxxxx x. 457/2008 Xx., xxxxxx x. 480/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., zákona x. 52/2009 Xx., zákona x. 218/2009 Sb., xxxxxx č. 272/2009 Xx., zákona x. 306/2009 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 163/2010 Xx., xxxxxx x. 197/2010 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 219/2010 Xx., xxxxxx x. 150/2011 Xx., zákona x. 181/2011 Xx., xxxxxx č. 207/2011 Xx., xxxxxx x. 330/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 348/2011 Xx., zákona x. 357/2011 Xx., xxxxxx x. 459/2011 Sb., xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 43/2012 Xx., xxxxxx x. 193/2012 Sb., xxxxxx č. 273/2012 Xx. x xxxxxx x. 390/2012 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §2 se xxxxxxxx odstavec 15, xxxxx zní:

"(15) Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx jsou povinny x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx poškozenému xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, o xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x poškozenému x xxx xxxxxxx xxxx osobnosti.".

2. V §43 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx věty "Xxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx újmy nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X těchto xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx poškozený xxxxxx. Xxxxx-xx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x nebrání-li xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozsudku xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx podklady xxxxxxx, x xxxxxxxx xx x xxxx přiměřenou xxxxx, kterou xx xxxxxxx xxxx.".

3. V §43 xx xx xxxxxxxx 3 vkládá xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Poškozený, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, má xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx trestního řízení xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxxx dopad xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx prohlášení xx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.

4. §44x xx xxxxxxx.

5. Na xxxxx §46 se xxxxxxxx xxxx "Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx o xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx trestných xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.".

6. X §47 odst. 7 xx xxxxx "; xx neplatí, xx-xx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx x xxxxxxxxxx pohledávky xxxxx" xxxxxxx.

7. V §48 se x xxxxxx odstavce 1 xxxxx "Xxxxxxxxx xx xxxxx" nahrazují slovy "Xxxx x x xxxxxxxxxx řízení státní xxxxxxxx xxxxxxxxx zruší".

8. X §48 odst. 1 xxxx. c) xx slova "xxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx měsíce".

9. §50 xxx:

"§50

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx x poškozený xx xxxxx xxx zastupovat xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx i xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x obětech xxxxxxxxx xxxx.

(2) Je-li zmocněncem xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nemůže být xxxxxxxxxx xxx, xxx xx k xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.".

10. X §51 xx xxxxxxxxx text označuje xxxx odstavec 1 x doplňují xx xxxxxxxx 2 až 4, které xxxxx:

"(2) Xxxxxxxxx poškozeného x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx oprávněn xxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx úkonech, jimiž xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx důležité xxx xxxxxxxxx xxxx osob, xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx může xxx xxxxxx xxxx xxxxx v řízení xxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx zmocněnce xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odložit x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx. Může xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx tehdy, xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx skončí x xxxxx xx k xxxx slovo. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, že xx chce účastnit xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx zmocněnci xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx, xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx, policejní xxxxx zmocněnci sdělí x xxxxx, podle xxxxx lze xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx má xxxx osoba vypovídat.

(4) Xx-xx xx zmocněnec xxxxxxxxxxx xxxx zúčastněné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx být x xxxxxx uvedených v §55 xxxx. 2 xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx sdělení x xxxxxxxx svědka, jehož xxxxxxxxx xx být x xxxxxx xxxxxxxxx x §55 xxxx. 2 xxxxxxx, nesmí xxxxxxxxx xxxxx, podle xxxxx xx xxxx xxxxx zjistit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".

11. §51x xxx:

"§51x

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xx zvlášť xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činem xxxxx xxxx na xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx způsobena xxxx,

xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, a x přípravném řízení xxxxxx, xx xx xxxxx xx právní xxxxx poskytovanou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x takovém xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení, xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx náhrady škody xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nadbytečné.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx než xxxxxxx xxx xx xxxxx, nejde-li o xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§196 xxxxxxxxx zákoníku), na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezplatně x xxx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx důvodnost, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx státního xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, a v xxxxxx xxxx soudem xxxxxxxxxxx soudu, xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxx zmocněnce xxxxxxx, ustanoví xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 xxxx 2 xxxxxxxx senátu a x přípravném xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxx obětem trestných xxxx xxx právní xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx trestných xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx, xxx x xxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxx nebo xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx advokáta; xxxxxxxxxx §39 odst. 2 x 3 se xxxxxxx obdobně. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hradí stát.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxx, které xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx poškozeného xxxxxx xxxxxxxxxx, rozhodne xxxxxxxx senátu x x přípravném xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 1, 4 x 5 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.".

12. X §51x xxxx. 1 xx xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx poškozeného".

13. X §55 odst. 1 xxxxxxx c) xxx:

"x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxx x adresu xxxxxxxxx xxxxxxxx, opatrovníků, xxxxxxx x zmocněnců, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx úkonu xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxxx x poškozeného též xxxxxx, kterou xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx údaje xxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx čísla; xxxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx zaměstnání xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poškozeného, svědka, xxxxxxxxx zástupce, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxx těchto xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řízení, xxx xxxxx se xxx, xxx xx s xxxx xxxxx seznamovat xxxxx orgány xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x dané xxxx; xx xxxxx xxxx pro údaje x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx; xx-xx to xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx obhajobu xxxxx, xxxxx xxx xx trestní xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx,".

14. X §65 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

"(6) Xxx xxxxxxxxx xx spisů xx nutno učinit xxxxxx opatření, xxx xxxxxx zpřístupněny xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx §55 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx seznamovat pouze xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx. X xxxxxxx žádosti xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx řízení xxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx §55 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxx.".

15. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx čtvrté xx vkládají xxxxx "XXXXXXXXX OPATŘENÍ X".

16. Xx xxxxx xxxxx §67 xx doplňují xxxxx ", xxxxxxx xxxxxxxx některého z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

17. X §70x odst. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x) se xxxxxxx.

18. V §70x xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx označuje xxxx xxxxxxxx 2.

19. X §70x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxx 1 x 2" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 1".

20. X xxxxxxx §73 xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

21. X §73 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx ", xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx.

22. X §73 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ", xxxx" x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) zároveň xxxxxxxx x uložení xxxxxxxxx x předběžných xxxxxxxx.".

23. X §73x xxxx. 5 se xx slova "73x xxxx. 3," xxxxxxxx xxxxx "xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx".

24. V §77x se xxxxxxxx xxxxxxxx 6, který xxx:

"(6) X xxxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povolit xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx, xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.".

25. X xxxxx xxxxx hlavě xxxxxx se xx xxxxx sedmý xxxxxxxx xxxx oddíl osmý, xxxxx včetně nadpisu xxx:

"Xxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

§88x

(1) Xxxxxxxxx opatření lze xxxxxx xxxxx obviněnému.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxx, dokoná trestný xxx, x xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx připravoval xxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx, xxx který xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx spáchán x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx obviněný, x x ohledem xx xxxxx xxxxxxxxxx a xx povahu a xxxxxxxxx trestného xxxx, xxx který xx xxxxxx, nelze x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxx opatřením, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx ochrana xxxxxxxxxxx xxxxx poškozeného, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx lidské důstojnosti, xxxx zájmů xxxx xx xxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

§88x

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx opatřením xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx blízkými xxxx x jinými xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxx vstoupit xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx okolí x xxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx xx obydlí"),

c) xxxxx xxxxxxx nevhodného xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxxxx xxxx a styku x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx se xx konkrétně vymezeném xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) zákaz xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx mohou xxxxxxx x páchání xxxxxxx xxxxxxxx,

x) zákaz xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxxxx alkoholické nápoje xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxx x xxxxx"), nebo

i) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vymezené xxxxxxxx, xxxxx povaha xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx v trestné xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx konkrétně xxxxxxxx xxxxxxxx").

§88x

Xxxxx styku x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx, zejména svědků, x to i xxxxxxxxxxxxxxx sítě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx setkání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, osobou xx xxxxxxx xxxx xxxxx osobou. Setkání xx uskuteční xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, který x xxxx setkání xxxx xxxxxx, xxxx na xxxxxxx jeho pověření xx xxxxxxxxxxx probačního xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xx x jeho xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx jeho pokračování, xxxxxxx xxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx blízké nebo xxxx xxxxx důvodnou xxxxx z uskutečnění xxxxxxx xxxxxxxxx x §88x xxxx. 2 xxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx výpověď.

§88e

Zákaz xxxxxx do obydlí

(1) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx vstupu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x takovém xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx se obviněnému xxxxxx vstupovat xx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xx x xxxxxx. Rozhodnutí xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§134 odst. 1 x 2) dále xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx obviněného, xxxxxx xxxxxxxx obydlí x xxxxxxxx jeho bezprostředního xxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 4 x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx, v rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx vstupu do xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu. Důvody xxx vyslovení zákazu xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx posuzují xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x usnesení, x xxxxxx se xxxxxx xx těchto xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx je po xxxxxxxx rozhodnutí uvedeného x xxxxxxxx 2 xxxxxxxx vzít si xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx potřebě, osobní xxxxxxxx a osobní xxxxxxx.

(6) Z xxxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x průběhu xxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §88d odst. 2 obdobně.

§88f

Zákaz xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředí, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx o zákazu xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředí, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx musí xxxxx xxxxxxxx náležitostí (§134 odst. 1 x 2) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx nebo prostor, xx které xx xxxxx vztahuje, xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx uloženého xxxxxxxxxxx opatření.

§88g

Zákaz zdržovat xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x zákazu xxxxxxxx xx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx místě xxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx (§134 xxxx. 1 x 2) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx konkrétního xxxxx, ve kterém xx obviněný xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx §88e xxxx. 2 se xxxxxxx přiměřeně.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx po stanovenou xxxx xxxxxxxx na xxxxx, xx které xx xxxxxxxx zákaz xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§88x

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

(1) Zákaz vycestovat xx zahraničí spočívá xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx se ustanovení §77x xxxx. 1 xx 3, 5 x 6 xxxxx xxxxxxxxx.

§88x

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx věci, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx x přechovávat xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x páchání xxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx vzhledem xx xxx povaze xxxx zjištěným okolnostem xxxxx být určena x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a současně xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x dokonání xxxxxxxxx xxxx, x který xx obviněný pokusil, xxxx spáchání xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§88x

Xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx užívat, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx alkoholické xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx látky xx xxxxxxx, xxx-xx xxxxxxx xxx, xxx který xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x souvislosti x požíváním xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x současně xx xxxx obava x xxxxxxxxx opakování xxxx xxxxxxxxxxx x takové xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx.

§88x

Xxxxx her x xxxxx

Xxxxx her x sázek xx xxxxxxx, souvisí-li hazardní xxx, sázky xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx přístrojích x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§88x

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vymezené činnosti xx vysloví, xxxxxxx-xx xxxxx činnosti, ke xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx oprávnění, xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx jiný právní xxxxxxx, x trestnou xxxxxxxx obviněného, x xxxxxxxx xx dána xxxxx, xx dalším xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x takové xxxxxxx činnosti, x xxxxxxxx trestného xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx připravoval nebo xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx vymezené xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx povolit.

§88m

Rozhodování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx skutkovými xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zákazu xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxx trestné činnosti, xxxxxx užívat, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx alkoholické xxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx předseda senátu x v xxxxxxxxxx xxxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxx soudce.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §88d odst. 2, §88x odst. 2 x §88x xxxx. 2 rozhoduje xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření předseda xxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx státního zástupce xxxxxx.

(5) X rozhodnutí, xxxxxx xx ukládá xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx neprodleně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx povolí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, předseda senátu xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany dětí, xxx xx mohl xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx x opatřením, která xxx byla obviněnému xxxxxxx x podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx rozhodnutím podle xxxxxxxx 2 xx 4 je xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§88x

Xxxxxx předběžných opatření

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx to xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx rozsudku xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx-xx xx, že xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxx nutné x původně xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx předběžného xxxxxxxx xxxxxxxx senátu x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zástupce xxxx xx xxxxx státního xxxxxxxx soudce. Xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx jiného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx xxxxxx xxxx x okolností případu xxxxxxxx x jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(3) Obviněný xx xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. O xxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zástupce xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx zamítnuta, xxxx xx obviněný, xxxxxxx-xx x xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx má xxxxx xxxxx stížnost xxx xxxxx rozhodnutím x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §88d x 88x. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Byl-li však xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí přítomen, xx xxxxxx stížnost xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§88x

Xxxxxxxx neplnění uloženého xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx-xx obviněný, x xxxxxxx je x xxxxxx xxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnout x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx.".

26. X §101 odstavce 2 x 3 xxxxx:

"(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx na poměr x xxxxxxxxxxxx xxxx x ke xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx jiné xxxxxxxxx významné xxx xxxxxxxx xxxx hodnověrnosti. Xxxxxxx svědka xx xxxx tak, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxx možnost, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx sám x xxxx xx a xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxx výslechu xx xxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx, zejména pokud xxx x xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx oblast.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx neúplnosti, xxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx x osobu poškozenou xxxxxxxx činem, xxx xxxxx jen, xxxxx xx to nezbytné xxx objasnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx trestní xxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xx obsahové xxxxxxx vyčerpávajícím xxxxxxxx, xxx nebylo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx být xxxxxxx otázky, x xxxxx by xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxxx teprve x xxxx výpovědi.".

27. X §102 xxxx. 1 xxxx první, §104x odst. 5 xxxx xxxxx, §104b xxxx. 7 větě xxxxx x v §104x xxxx. 3 xxxx čtvrté xx xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx".

28. X §102 xxxx. 1 xxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje slovy "xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx".

29. X §102 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxx xxxxxx než 18 xxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx činného x xxxxxxxx xxxxxx.".

30. Xx §103 xx xxxxxx xxxx §103a, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§103x

Xxxxxxxxx o nebezpečném xxxxxxxxx a odsouzeném

(1) Xxxxxx, xxxxxxx hrozí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx x informace x

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx trestu xxxxxx svobody,

d) xxxxxxxxxx xxxx uprchnutí xxxxxxxxxxx x xxxxxx ústavního xxxxxxxxxx léčení,

e) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x ústavní xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odsouzeného x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx zabezpečovací xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx xxxx xxxx předání do xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxx.

(2) Nepodal-li xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, obviněný nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx-xx xxxxxxx xxxxx, xx svědkovi xxxxx xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx x mediační xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ústavní xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vede xxxx xxxx trestní řízení x xxxx xxxxxxx xxxx, který xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx svědka, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxx podání žádosti x jejím vyřizování xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx činů.".

31. X §104a xx xx xxxxx odstavce 5 doplňuje xxxx "Xxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxx též xxxxxxxxxxx mladšího osmnácti xxx s xxxxxxxxx x xxxxxxx trestných xxxx xxxxx lidské xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.".

32. X §146x xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx b) xxxxxxxx xxxxx ", x xxxxxxx předběžného xxxxxxxx (§88x xxxx. 2), x tom, že xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx osobou (§88x odst. 2), xxxx o xxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§88n xxxx. 3)".

33. V §154 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxx x v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkové xxxx x xxxxxxxx nebo xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zcela xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§155 odst. 4), xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxx a okolnosti xxxxxxx, zejména xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodných xxxxxxx xxxxxxxxx sníží; xxxxxx xxxxx x xxxxx zejména xxxxxx xxxxxxxxx činu, osobní x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x odsouzeného. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx xxx.".

34. X §160 xxxx. 2 xx za xxxx xxxxx xxxxxx xxxx "Xxxx usnesení x xxxxxxxx trestního stíhání xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxx pobyt xxxx xxxxx xxxxx x jestliže o xx výslovně xxxxxx.".

35. X §160 xxxx. 7 xx slova "xx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "může xxxxxxxx xxxxx".

36. X §166 xxxxxxxx 1 a 2 znějí:

"(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx vyšetřování xx skončené x xxxx výsledky xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, umožní xxxxxxxxxx, xxxx obhájci a xxxxxxxxxxx, xxxxx podal xxxxx xxxxx §43 xxxx. 3, xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx doplnění xxxxxxxxxxx. Xx tuto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jeho xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx dny xxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx §44 xxxx. 2. Xxxxxxxx xxxxx lze se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, obhájce x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx, odmítne xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxx policejní orgán xxxxxx ve spise x x odmítnutí xxxxxx xx doplnění xxxxxxxxxxx vyrozumí xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx.

(2) Nevyužijí-li xxxxxxxx, xxxx obhájce nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx na xx byli řádně xxxxxxxxxx, učiní o xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx spisu x xxxxxxxxx xxxx, xxxx by x xxxxxx xxxxx došlo.".

37. X §196 odst. 1 xx za xxxx xxxxx vkládá xxxx "Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §43 xxxx. 3, xxxxx se xxxxxxx x xxxxx podat xxxxxx návrh.".

38. V §201 xxxx. 2 xx za xxxx xxxxxxx xxxxxx věta "Xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

39. X §202 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, který xxx:

"(6) Xxxxxxxxx x zúčastněná xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx zúčastnit xxxxxxxx xxxxxx. Předseda xxxxxx může xx xxxxxxxxx xxxx omezit xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx osoby xx xxxxxxx líčení xxx, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, zejména xxxx-xx xxx vyslechnuti xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx poškozeného x xxxx x zúčastněnou xxxxx xxxxxxxxx vyslechnout xx počátku xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ještě x průběhu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxx výpovědi obžalovaného.".

40. Xx §212 xx xxxxxx xxxx §212a, xxxxx xxx:

"§212x

Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx trestného xxxx xxxxx zákona x xxxxxxx trestných xxxx, může žádat x hlavním líčení, xxx xxxx učinit xxxxxxxxxx x xxx, xxxx xxxxx měl xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx dosavadní xxxxx, a xx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx učinil xxxxxxx. Xxxxxxxx senátu xx povinen žádosti xxxxxxx a umožnit xxxxx prohlášení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx poškozeného xxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx rámce.".

41. V §321 xx odstavec 5 xxxxxxx.

42. V §333x xxxx třetí xx číslo "5" xxxxxxxxx xxxxxx "6".

43. X §353 se xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

44. X §357 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

§52

Xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx zákona x. 36/1967 Sb., xxxxxx x. 158/1969 Xx., xxxxxx x. 49/1973 Xx., xxxxxx x. 20/1975 Sb., xxxxxx x. 133/1982 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Sb., zákona x. 328/1991 Xx., xxxxxx x. 519/1991 Xx., xxxxxx x. 263/1992 Xx., zákona x. 24/1993 Xx., xxxxxx x. 171/1993 Xx., xxxxxx x. 117/1994 Xx., zákona x. 152/1994 Xx., xxxxxx x. 216/1994 Xx., xxxxxx x. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx č. 160/1995 Xx., zákona x. 238/1995 Xx., xxxxxx x. 247/1995 Sb., xxxxxx Ústavního soudu xxxxxxxxxxx xxx x. 31/1996 Xx., zákona x. 142/1996 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxx pod x. 269/1996 Xx., xxxxxx x. 202/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., zákona č. 15/1998 Xx., zákona x. 91/1998 Xx., xxxxxx č. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 326/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx pod x. 2/2000 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxxx č. 46/2000 Sb., xxxxxx x. 105/2000 Sb., xxxxxx x. 130/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 204/2000 Sb., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 227/2000 Xx., xxxxxx x. 367/2000 Xx., xxxxxx x. 370/2000 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., zákona x. 137/2001 Xx., xxxxxx x. 231/2001 Xx., xxxxxx x. 271/2001 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx xxx x. 276/2001 Xx., xxxxxx x. 317/2001 Sb., xxxxxx x. 451/2001 Sb., xxxxxx x. 491/2001 Xx., xxxxxx č. 501/2001 Xx., zákona x. 151/2002 Sb., xxxxxx x. 202/2002 Xx., xxxxxx x. 226/2002 Sb., zákona x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx vyhlášeného xxx x. 476/2002 Sb., xxxxxx x. 88/2003 Xx., zákona č. 120/2004 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx č. 153/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Sb., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 340/2004 Xx., xxxxxx č. 436/2004 Sb., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx č. 554/2004 Xx., xxxxxx x. 555/2004 Sb., xxxxxx x. 628/2004 Xx., xxxxxx x. 59/2005 Xx., xxxxxx x. 170/2005 Xx., xxxxxx x. 205/2005 Sb., xxxxxx x. 216/2005 Xx., zákona x. 342/2005 Xx., zákona x. 377/2005 Sb., xxxxxx x. 383/2005 Xx., zákona x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 79/2006 Xx., zákona x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 113/2006 Xx., xxxxxx č. 115/2006 Sb., zákona x. 133/2006 Xx., xxxxxx x. 134/2006 Xx., zákona č. 135/2006 Xx., zákona x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 216/2006 Xx., zákona x. 233/2006 Sb., xxxxxx x. 264/2006 Sb., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 308/2006 Xx., xxxxxx x. 315/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 104/2008 Xx., zákona x. 123/2008 Xx., xxxxxx č. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Sb., zákona x. 259/2008 Xx., xxxxxx č. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 295/2008 Sb., zákona x. 305/2008 Sb., xxxxxx č. 384/2008 Xx., zákona č. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 198/2009 Xx., xxxxxx x. 218/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx č. 285/2009 Xx., xxxxxx č. 286/2009 Xx., zákona x. 420/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 48/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Sb., xxxxxx č. 409/2010 Xx., xxxxxx x. 69/2011 Sb., zákona x. 139/2011 Xx., xxxxxx č. 186/2011 Xx., zákona x. 188/2011 Xx., zákona x. 218/2011 Xx., xxxxxx x. 355/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Xx., zákona x. 420/2011 Xx., xxxxxx č. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 470/2011 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 147/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 202/2012 Xx., xxxxxx x. 334/2012 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx vyhlášeného xxx x. 369/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., zákona č. 399/2012 Xx., zákona x. 401/2012 Xx. x xxxxxx x. 404/2012 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §175 xxxx. 1 xxxx xxxxx zní: "Xxxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, o jejichž xxxxxxxx není xxxxxx xxxxxxxxxx, x další xxxxxxx nutné x xxxxxxxxx práva, xxxx xx jeho xxxxx xxxx směnečný (šekový) xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx do 15 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x téže lhůtě xxxxx xxxxxxx, v xxxxx musí xxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx namítá.".

2. X §252 xxxx. 4 písm. x) xx slova "prodejem xxxxxxx (xxxx části)" xxxxxxxxx xxxxx "postižením xxxxxxx".

3. X §265 xx za odstavec 1 vkládá nový xxxxxxxx 2, který xxx:

"(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx vydané x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx souhlasu příslušného xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení.".

Dosavadní odstavce 2 a 3 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3 x 4.

4. X §267a xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxxxx x xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx postižením xxxxxxx".

5. V §275 xxxx. 1 xx xxxxx "výkazy nedoplatků" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxx" a x §275 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxx nedoplatků" nahrazují xxxxx "xxxx exekuční xxxxx".

6. V §315 xxxx. 1 se xxxxx "§314b xxxx. 1 a 3" xxxxxxxxx xxxxx "§314c xxxx. 1 a 3".

7. X §320xx xxxx. 1 xx xxxxx "§320x" xxxxxxxxx xxxxx "§320aa".

8. X §330x odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "trvalé xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx".

9. X §331 xxxxxxxx 3 zní:

"(3) Xxxxxx-xx xxxx x evidence xxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu x xxxxxxxxx-xx dosažený xxxxxxx pohledávku, xxx xxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx nařízen, informuje xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Nesdělí-li orgán xxxxx v trestním xxxxxx xx 30 xxx xxxxx, xx xx zajištění xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx výtěžku povinnému.".

10. X §331 xx xxxxxxxx odstavce 4 x 5, které xxxxx:

"(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx pohledávku, xxx xxxxxx byl xxxxx xxxxxxxxxx nařízen, x xxxxxxxxxxx-xx xxxx podle xxxxxxxx 3, xxxxxxx xx zbytek výtěžku xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §185x; xxxxx xxxxx §185x odst. 1 xxxxxx xxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxx xxxxxx zbytek xxxxxxx převzít xxxx xxx se zbytek xxxxxxx xxxxx vrátil xxxx nedoručitelný.".

11. X §331x odst. 1 xx za xxxxx "xxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx".

12. V §332 xx na xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx oprávněný xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkové xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaného xxxxxxxx činem, byla-li xxxxxx xxx zajištěna x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx a byly-li xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x době, xxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu.".

13. V §332 xx xx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxx xxxx "Xx-xx xxxxxx věřitelem osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx trestným xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xx pořadí xxxx xxxxxxxxxxxx dalších xxxxxxxx.".

14. X §337c xxxx. 1 xx xx písmeno e) xxxxxx nové xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx způsobené xxxxxxxx xxxxx,".

Xxxxxxxxx písmeno x) xx označuje xxxx písmeno x).

15. X §337x xxxx. 5 xx xx xxxxx písmene x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), které xxx:

"x) u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, jenž xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx pohledávky xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx činem xxxx x bezdůvodného obohacení xxxxxxxxx trestným xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x trestním řízení x tomto trestném xxxx a xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x době, xxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx trvá, xxx právní moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx.".

16. V §337x xxxxxxxx 6 zní:

"(6) Xxxxxx-xx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx x rozvrhu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xxxxx, xx xx zajištění xxxxxxxx x na xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.".

17. X §337x xx xxxxxxxx odstavec 7, xxxxx zní:

"(7) Xxxxxxxxxxx-xx soud xxxxx xxxxxxxx 6, vyplatí xx xx xxxxxx xxxxx pohledávek, které xxxx být xxxxxxxxxx, xxxxxx rozdělované xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

18. V §338x xxxx. 1 se xx xxxx první xxxxxx xxxx "Jde-li x pohledávku xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx x bezdůvodného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx nemovitost xxxxxxxxx x trestním xxxxxx x xxxxx trestném xxxx a byl-li xxxxx xxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx trestního xxxx xxxx, je xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zástavního xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nemovitosti xxxxx xxxxxxxxx xxxx.".

19. X §338xx odst. 1 xx za xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx h), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

20. X §338xx xxxx. 5 xx xx konci písmene x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx škody xxxx nemajetkové xxxx xxxxxxxxx trestným xxxxx xxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx-xx podnik xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx-xx návrh nebo xxxxxxxxx podány x xxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podniku xxxxx xxxxxxxxx xxxx.".

21. X §338xx odstavec 6 xxx:

"(6) Xxxxxx-xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x převyšuje-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxx skutečnosti orgán xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, který o xxxxxxxxx rozhodl. Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx soudu, xx se zajištění xxxxxxxx i na xxxxxx výtěžku, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.".

22. X §338xx xx xx xxxxxxxx 6 vkládá xxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

"(7) Xxxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx odstavce 6, xxxxxxx se xx xxxxxx všech pohledávek, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx rozdělované xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx označuje xxxx xxxxxxxx 8.

§53

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx vydán x období xx 1. května 2013 xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx podat námitky xxxxxxxxxx ve xxxxx 15 xxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona. Byl-li xxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, lze xxxxxxx xxxxx ve lhůtě 15 xxx xxx xxx xxxx doručení.

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxx poplatcích

§54

V §11 odst. 2 xxxxxx č. 549/1991 Sb., o xxxxxxxx poplatcích, ve xxxxx xxxxxx x. 36/1995 Xx., xxxxxx x. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx č. 103/2000 Xx., zákona x. 255/2000 Xx., xxxxxx x. 451/2001 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Xx., zákona x. 217/2009 Xx., zákona x. 427/2010 Xx. x zákona x. 218/2011 Xx., xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"u) xxxxxxxxx xxxxxxxx činem, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nárok xx náhradu xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.".

XXXX XXXX

Xxxxx exekučního xxxx

§55

Xxxxx č. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x o xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 6/2002 Sb., xxxxxx č. 279/2003 Xx., zákona x. 360/2003 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Sb., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 284/2004 Xx., zákona x. 499/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx č. 377/2005 Xx., zákona x. 57/2006 Xx., xxxxxx č. 70/2006 Xx., zákona x. 79/2006 Sb., xxxxxx x. 133/2006 Xx., xxxxxx x. 253/2006 Xx., xxxxxx č. 269/2007 Xx., xxxxxx x. 347/2007 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx č. 259/2008 Sb., zákona x. 274/2008 Xx., xxxxxx č. 301/2008 Xx., zákona č. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 183/2009 Xx., zákona č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 286/2009 Xx., xxxxxx x. 409/2010 Sb., xxxxxx x. 188/2011 Xx., zákona č. 428/2011 Sb., xxxxxx x. 89/2012 Sb. x xxxxxx x. 396/2012 Xx., xx xxxx takto:

1. X §33x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxx.

2. X §40 xxxx. 1 písmeno x) xxx:

"x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx titul orgánu xxxxxxx xxxx,".

3. X §40 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx označuje xxxx xxxxxxx f).

4. X §41 se slova "x), x) x x)" xxxxxxxxx xxxxx "x) a f)".

5. X §43a xxxx. 2 xx slova "xxxxx oprávněného xx xxxxxxxx exekuce" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx".

6. X §44a xxxx. 2 x 3, §46 xxxx. 6 xxxx xxxxxx x §69x odst. 1 xx xxxxx "§47 xxxx. 4" xxxxxxxxx xxxxx "§47 xxxx. 5".

7. X §46 xxxx. 8 xx xxxxx "§47 xxxx. 5" xxxxxxxxx slovy "§47 odst. 6".

8. X §47 xx xx odstavec 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxx xx majetek xxxxxxxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxx xxxxxxx jen xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 až 5 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 6.

9. V §49 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "prodána" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxxx správou" a xx slovo "xxxxxxxx" xx xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxx".

10. X §49 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "prodán" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxx".

11. X §54 xxxx. 5 xxxx xxxxx se xxxxx "§47 xxxx. 4" xxxxxxxxx xxxxx "§47 odst. 5".

12. X §69a se xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx věta "Xxx-xx x pohledávku xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx způsobené xxxxxxxx činem xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trestným xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x tomto xxxxxxxx xxxx x xxx-xx exekuční návrh xxxxx v době, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zástavního xxxxx xxxxxxxxxxx xxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nemovitosti podle xxxxxxxxx xxxx.".

13. X §120 odst. 1 xx slova "odst. 4" xxxxxxxxx slovy "xxxx. 7" x xxxxx "xxxx. 5" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. 8".

14. X §124x odst. 1 xxxx. l) se xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "povinnosti xxxxxxxxx x".

XXXX ŠESTÁ

Změna xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§56

Xxxxx č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x způsobech xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 312/2006 Xx., xxxxxx x. 108/2007 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 362/2007 Xx., xxxxxx x. 301/2008 Xx., xxxxxx x. 458/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 163/2009 Sb., xxxxxx x. 217/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Sb., zákona x. 285/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pod x. 241/2010 Sb., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 260/2010 Xx., xxxxxx x. 409/2010 Sb., xxxxxx x. 69/2011 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., zákona x. 139/2011 Xx., zákona x. 188/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 466/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 334/2012 Xx., zákona x. 396/2012 Sb. x xxxxxx x. 399/2012 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §167 xx xx xxxxxxxx 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, který xxx:

"(2) Věřitelé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx náhradu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trestným xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x trestním xxxxxx x tomto xxxxxxxx xxxx a přihláška xxxxxxxxxx byla podána x xxxx, kdy xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxx-xx takový xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx v době, xxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx trvalo. Xxx pořadí uspokojení xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věřitelů xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx označuje xxxx xxxxxxxx 3.

2. X §173 xx xx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx činem nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podávají xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx kdykoli x xxxxxxx insolvenčního xxxxxx, xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x tomto xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x přihláška xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx trestního xxxx xxxx.".

3. X §227 xx xx xxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx x trestním řízení x x jehož xxxxxxxxx xxxxx udělen xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx".

4. V §248 xxxx. 2 se xx xxxxx "xxxxx §41" xxxxxxxx xxxxx "xxxx x právo xxxxxxxx xxxxx §167 xxxx. 2".

5. V §283 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který xxx:

"(3) Xxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxx podstatě xxxxxxxx, na který xx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx provést xxx xx předchozím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx první xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x této skutečnosti xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx rozhodl. Xxxxxxx-xx xxxxx činný x xxxxxxxx řízení xx 30 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx vztahuje x xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx x rozdělení mezi xxxxxxxx.".

6. X §305 xxxx. 2 se xx slovy "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxx "x" xxxxxxxxx čárkou x xx xxxxx "xx výživném xx xxxxxx" xx vkládají xxxxx "x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx".

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx obětem xxxxxxx xxxxxxxx

§57

X xxxxxx č. 209/1997 Sb., x poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx obětem trestné xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 265/2001 Xx., zákona x. 204/2006 Xx. x xxxxxx x. 41/2009 Sb., se xxxx první xxxxxxx.

XXXX OSMÁ

Změna xxxxxx x. 265/2001 Sb.

§58

V xxxxxx č. 265/2001 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (trestní řád), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 283/2004 Xx., zákona x. 274/2008 Sb. a xxxxxx č. 41/2009 Xx., se xxxx xxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x soudnictví xx xxxxxx mládeže

§59

V §54 xxxx. 1 xxxxxx č. 218/2003 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx ve věcech xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x soudnictví xx xxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 41/2009 Xx., xx slova "x xxxx zmocněnec" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxx xxxxxxxxx x důvěrník".

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx službách

§60

Zákon č. 108/2006 Sb., x sociálních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 29/2007 Xx., zákona x. 213/2007 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx., xxxxxx č. 129/2008 Sb., xxxxxx x. 274/2008 Sb., xxxxxx č. 479/2008 Xx., zákona č. 108/2009 Xx., zákona x. 206/2009 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., zákona č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Sb., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Sb., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxx pod x. 80/2011 Xx., zákona x. 364/2011 Sb., xxxxxx x. 366/2011 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., zákona x. 420/2011 Xx., xxxxxx č. 331/2012 Xx., xxxxxx č. 384/2012 Xx. x xxxxxx č. 401/2012 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §4 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 doplňuje xxxx "Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §37, 57, 60 a 69 xx poskytují xxxx osobě, xxxxx xx obětí trestného xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx54).".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 54 xxx:

"54) §168 x 172 xxxxxxxxx xxxxxxxx.".

2. X §82 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, který xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 55 xxx:

"(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxx informuje xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x změně nebo xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx oznámení Ministerstva xxxxxxxxxxxxx zapsán xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx55).

55) Xxxxx x. 45/2013 Xx., o xxxxxxx trestných xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx).".

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona x. 41/2009 Sb.

§61

V xxxxxx č. 41/2009 Sb., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx trestního zákoníku, xx část xxxxxxx xxxxxx zrušuje.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX

§62

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx jeho xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx

x) §39 xx 43, §44 xxxx. 2, §47 odst. 1, 2, 3 x 6, §48 xxxx. 2 a §49 xxxx. f), xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxx druhého xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxx xxxx xxxxxxxxx,

x) §52 xxxx 1 x §53, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxx 2013,

x) §52 xxxx 2 x 4 až 8 x §55 xxxx 1 až 5, 9, 10, 13 x 14, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. r.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Není-li x xxxxxxxx zapsaného x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx obětem xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxx hodin xxxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §47 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 45/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx advokát požádat x xxxx zápis xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx jej Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxx xxxxxx trestných xxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 56/2017 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.4.2017

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 45/2013 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.8.2013 x výjimkou §39 xx 43, §44 xxxx. 2, §47 xxxx. 1, 2, 3 a 6, §48 xxxx. 2 x §49 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.4.2013, §52 xxxx 1 x §53, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.5.2013 x §52 bodů 2 x 4 xx 8 x §55 xxxx 1 xx 5, 9, 10, 13 x 14, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 25.2.2013.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

77/2015 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 104/2013 Xx., o mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx trestních, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.5.2015

56/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 45/2013 Xx., o xxxxxxx trestných xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 77/2015 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.4.2017

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxx 2004/80/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činů.

Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2012/29/EU xx xxx 25. října 2012, xxxxxx xx zavádí xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxx rámcové xxxxxxxxxx Rady 2001/220/XXX.

2) Xxxxx č. 273/2008 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Zákon č. 17/2012 Sb., x Xxxxx správě Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 555/1992 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx x justiční xxxxxx Xxxxx republiky, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 300/2013 Sb., o Xxxxxxxx xxxxxxx x x změně některých xxxxxx (xxxxx x Xxxxxxxx policii), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 553/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

4) Xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx soudní xxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Xxxxx č. 137/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Rejstříku xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
7) Xxxxx č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiných xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x uznávání xxxxxxx kvalifikace), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.