Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Zákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
503/2012 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Úvodní ustanovení §1 §2 §3 §3a §4 §5 §6

Bezúplatný převod pozemku §7 §8 §9

Převod zemědělského pozemku na žádost obce, kraje, jeho oprávněného uživatele nebo vlastníka stavby, která se na pozemku nachází §10

Převod zemědělského pozemku na žádost zřizovatele trvalého porostu §10a

Převod zemědělských pozemků v zahrádkových a chatových osadách §10b

Převod zemědělských pozemků při souběhu žádostí §10c

Převod stavby a souvisejícího majetku na žádost vlastníka pozemku §10d §11

Převod zemědělského pozemku na základě veřejné nabídky §12

Prodej nemovité věci a souvisejícího majetku ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku §13

Kupní cena a její úhrada §14

Zástavní a předkupní právo §15

Podmínky převodu zemědělského pozemku §16 §17 §18 §19 §20

Společná ustanovení §21

Přechodná ustanovení §22

Zrušovací ustanovení §23

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech §24

Přechodná ustanovení §25

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku §26

Přechodná ustanovení §27

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) §28

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby §29

ČÁST ŠESTÁ - Změna obchodního zákoníku §30

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o účetnictví §31

ČÁST OSMÁ - Změna zákona, kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb. §32

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu §33

ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o dani z nemovitostí §34

ČÁST JEDENÁCTÁ §35

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů §36

ČÁST TŘINÁCTÁ Změna zákona o pokutách a kaucích za nedodržování zákonů upravujících transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku §37

ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích §38

ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu) §39

ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů §40

ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových §41

ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů §42

ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o správních poplatcích §43

ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o střetu zájmů §44

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů §45

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti §46

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ §47

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby §48

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o zrušení Fondu národního majetku §49

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - ÚČINNOST §50

č. 185/2016 Sb. - Čl. II

č. 229/2019 Sb. - Čl. II

č. 481/2020 Sb. - Čl. V

č. 325/2023 Sb. - Čl. II

INFORMACE

503

XXXXX

xx dne 19. xxxxxxxx 2012

o Státním xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České republiky:

XXXX XXXXX

XXXXXX POZEMKOVÝ XXXX

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§1

(1) Xxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jako xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Státní xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx jednotkou.

(3) Sídlem Xxxxxxxx pozemkového úřadu xx Praha.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx").

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx zákona,

b) zákona x majetkovém vyrovnání x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx č. 229/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx vztahů x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů,

d) xxxxxx č. 139/2002 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx úřadech x x xxxxx zákona x. 229/1991 Xx., x úpravě vlastnických xxxxxx x půdě x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x

x) xxxxxx č. 92/1991 Sb., x xxxxxxxxxx převodu xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx činnosti související x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx celostátní databáze xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; správu xxxx xxxxxxxx zajišťuje ministerstvo.

(7) Xxxxxx pozemkový xxxx xx xxxxxxxx údajů x bonitovaných půdně xxxxxxxxxxxx jednotkách x xxxxxxxxx registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jednotky jsou x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx účelové územní xxxxx. O xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx a xxx bonitované xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxx x vazbách na xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§2

(1) Xxxxxx pozemkový xxxx je xxxxxx xxxxxxxx Státního xxxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxx") x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx činnost x xxxxx xxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx1) (xxxx xxx "xxxxxxx pozemkový xxxx").

(2) V čele Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx"); xxxx výběr, xxxxxxxxx a odvolání xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx pozemkový úřad xxxx xxxx xxxxxxx; xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(4) Jako xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jakožto xxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotka Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ústředí, xxxxx xxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx2).

(5) Xxxxxxx rozhoduje jako xxxxx xxxxxxx stupně xx xxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 a 5. O xxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Státní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx své xxxxxxxxxx pobočky krajských xxxxxxxxxxx úřadů, jejichž xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx1). Tyto xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;xxxxx xxxxxx č. 139/2002 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx, jako xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§3

(1) Xxxxxx pozemkový xxxx vytváří x xxxxxxxx xxxxxxx státních xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, s nimiž xx Státní pozemkový xxxx příslušný hospodařit, x xxxxx slouží x

x) výkonu xxxxxxxxxx Xxxxxxxx pozemkového xxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx státu xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Vytvoření x xxxxxxxxx potřebného rozsahu x složení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx Státní xxxxxxxxx xxxx zejména xxxxxx x xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx části xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxxx xxxxxxxx pod 50&xxxx;000 xx. Směna x xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx38).

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx k uskutečnění xxxxxx schváleného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx Státní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx úřední xx rezervy xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x do 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx podá x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx poznámky x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pozemku xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(4) Xx-xx xxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx programu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavby, xxxxxx xx takový xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jimiž xxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx části x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx byla xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxx písemným xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx státní podnik xxxx xxxx podřízenou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxx xx 15 xxxxxxxxxx dnů od xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxx xx zápis změny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xx xxxxxx potvrdí, xx důvody xxx xxxxxxxxx xxxx poznámky xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx pozemkový xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxx pozemek x xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) a xx 15 dnů xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx návrh na xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pozemku xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx využit xxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx účel xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. b), xxxx

x) x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx souhlas xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx zřejmé, xx xxxxxxx z rezervy xxxxx odstavce 1 xxxx. x) nebude xxxxx xxxxxxxxxx programem xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxx Xxxxxxx pozemkovým xxxxxx xxxxxxxx správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x před jeho xxxxxxxxx požádala o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §7, 10, 10a nebo 10b, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx rezervy xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx uspokojením žadatelů, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx.

§3x

§3x zrušen právním xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§4

(1) Xxxxxx pozemkový xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4) xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx Pozemkového xxxxx Xxxxx republiky. Xxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx č. 219/2000 Sb., x majetku Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx č. 219/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx osob, xx na xxxx xxxxxxxxxxx vztahují jen xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx5) xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxx melioracím xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vodním xxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx ke xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxx Pozemkový xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx stavby x xxxxxxxxxxxxxxxx melioracím pozemků x xxxxxxxxxxx vodní xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx Xxxxxx pozemkový xxxx xxxxxxxxx hospodařit x xxxxxx stavbami a xxxxxxx díly dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(3) Státní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zařízení, hlavní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx první xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx věci, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, přenechat xx xxxxxxx xxxx požívání xxxxx osobám. Xxx-xx x xxxxxxxx xxxx xxxxx §1 xxxxxx x. 229/1991 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §27 zákona x. 219/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx nepoužije. Xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx hospodaření Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vztahy x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, z podmínek x omezení xxx xxxxxx nájemce při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx pozemků x xxxxxxxxxxxx hospodaření Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx půdní xxxx xxxx xx xxx náleží, xxxx 2,2 % x xxxx xxxxxxx25), xxxxx xx Státní xxxxxxxxx xxxx s nájemcem xxxxxxxxxx jinak.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx stát x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Státní xxxxxxxxx xxxx, a to xxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx hospodařit xx xxxxxxxxxxxxxxxx podílem. Xxxxxxx pozemky podle xxxx xxxxx získávají xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx společenstevní xxxxxxx39).

§5

X majetkem xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx účastmi xxxxx, vybranými x xxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxxxx x. 92/1991 Xx., ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx č. 92/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§6

(1) Podle xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx č. 229/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxx č. 44/1988 Sb., o xxxxxxx a využití xxxxxxxxxx bohatství (xxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxxx x vlastnictví xxxxx xx xxxx xxxxx

x) zemědělské xxxxxxx6), xx xxxxxxx xxxxxx xxxx uplatněno právo xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx7) x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jejich xxxxx určené xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx infastruktury8) xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pozemků

1. xxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx §10 odst. 1 xxxx 2,

2. xxxxxxxxxxx se souhlasem xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx schválené xxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §17 xxxx. 3 zákona x. 229/1991 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 3 xxxxxx č. 229/1991 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

4.  xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentací xxxx xxx využitých xx xxxxxxx technické xxxxxxxxxxxxxx8);

x xxxxxxx xxxxxxxxxxx vydá xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušný xxxx xxxxxxxx plánování,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx podle §2 xxxxxx x. 139/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, u xxxxxxx xx v xxxxxxxx nemovitostí xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx rozhodnuto xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10),

x) xxxxxxxxxx pozemky ve xxxxxxxxxx újezdech11),

f) xxxxxxxxxx xxxxxxx x národních xxxxxxxxxx památkách, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx územích národních xxxxx; xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x přírodních xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxx pozemků, x xxxxxxx xxxxxxx vydalo xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu12),

g) xxxxxxx, x xxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx správní řízení xxxxx §3 xxxx. 3, xx xxxx xxxxxx pravomocného rozhodnutí, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx xx 30 xxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx podle xxxxxxxx 1 z xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x) x f) xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 lze podle xxxxxx xxxxxx převádět, xxxxxxx-xx xxxxxx, xxxxx xxxxx převodu xxxx xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx příslušného xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) a x).

Bezúplatný xxxxxx pozemku

§7

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, s nimiž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obce, x xxxxxx katastrálním xxxxx xx nacházejí, do xxxxxx vlastnictví xx xxxxxxxxxxx, xx tomu xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx14), x to xxx-xx x xxxxxxx

x) x zastavěném xxxxx8), xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x zastavitelné xxxxx8), xxxx-xx xxxxxx x zastavění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) určené xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zastavěné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxx8) xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx8) xxxxxx xxxxxxx plánem xxxx xxxxxxxxxx plánem x realizaci xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx prospěšných xxxxxxxx anebo již x xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx-xx se xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x jsou-li x xxxxxxxxxx území8) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx8); písemnou xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx převodu xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(2) Státní xxxxxxxxx úřad na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx15) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx komunikacemi, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx obec xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) silniční xxxxxxx xxxxxxx16) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pásmo17) související xx xxxxxxxxxx pozemky xxxxx xxxxxxx x), x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx14) x xxxxx x xxxxxxxxx těchto xxxxxxx nepožádala xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx je příslušný xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxx8), xxxx-xx určeny x zastavění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxxxxxxx ploše8), xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx-xx určeny x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stavbou,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou nemovitostmi xx vlastnictví kraje,

e) x xxxxxxxxxx xxxxx8) xxxx x zastavitelné xxxxx8) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x realizaci xxxxxxx zeleně xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx bezúplatně xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx15) xxx xxxxxxxxx XX. a XXX. třídy, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx16) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ochranné xxxxx17) související se xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx x), x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) V xxxxxxx, xx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx pozemku evidovaného x xxxxxxxx nemovitostí x podobě xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxxx na xxxxxxxxxx geometrického xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxx x x případě xxxxxxxx 4 xxxx.

§8

(1) V případě xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx hlavního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §7, xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxx, xx obec xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx převést xxxx za stejných xxxxxxxx, xx jakých xxx xx xxxx xxxxxxxx, a xx xx xxxxx xx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx třetí xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx pozemkovému xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx zjištěné podle xxxxxxxx xxxxxxxx18) xxxxxxxx xx dni uzavření xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx pozemek xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx způsobu xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx x x případech, xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pozemku xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §7 odst. 1 písm. x) x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx veřejné xxxxxx nebo x xxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která by x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx využití xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účelu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7, xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx došlo k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §7 odst. 3 xxxx. x), x) xxxx x), xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx veřejně xxxxxxxxxx stavbou, je xxxx povinen zemědělský xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx stejných xxxxxxxx, xx jakých byl xx xxxx xxxxxxxx, x to xx xxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx plánu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o umístění xxxxxx. Jestliže xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, protože xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xx stejné xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu finanční xxxxxxx xx výši xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx18) xxxxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxx, podle xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx současného způsobu xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 platí x v případech, xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx kraje xxxxx §7 xxxx. 3 písm. x) x pozemek byl xxxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx prospěšných xxxxxxxx.

(4) V xxxxxxx xxxxxxx školy nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxx přednostně nabídnout Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx věci, xxxxx xxxx obci nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx36) za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx školy xxxx školského xxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx37).

(5) Xxxxxxxxxx uvedené v xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxxx xx xxxx 5 let xxx dne provedení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x zemědělskému xxxxxxx xx katastru nemovitostí xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

§9

Xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, lze xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §10 xx 13 xxxxxxxx pouze xx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxxx19),

2. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie20),

3. xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx stranou Xxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx, nebo

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx21),

x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) právnickou xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

1. x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx unie20),

2. ve xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx, xxxx

3. ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx21).

§10

Převod xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx žádost xxxx, xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx pozemkový xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxx xx jejího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx část x podobě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx katastrálním území,

a) xxxxxxx-xx se v xxxxxxxxxx xxxxx nebo x zastavitelné ploše, xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx-xx xxxxxxxxxxx rozhodnutím x umístění xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx a xxxxxxxxxxx je xxxx, xxxx

x) nachází-li xx x xxxxxxxxxx území x podle platného xxxxxxxx plánu v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemek xxxx xxxx nezbytnou xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx projekty xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx třetích xxxx x xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx pozemku xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Státní xxxxxxxxx xxxx vlastníkovi, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx věcí,

a) xxxxxxxxxx pozemek, na xxxx xx xxxx xxxxxx umístěna, xxxxx xx vlastník, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx oprávněným xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) zemědělský pozemek xxxx xxxx oddělenou xxxx x xxxxxx xxxxxxx sousedící x xxxxxxxx, na xxxx xx tato stavba xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx uživatelem.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx jiný xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x touto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx spoluvlastníkovi xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, která xxxx xx 31. xxxxxxxx 2013 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zemědělský xxxxxxx, který xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a žadatel xx xxxx oprávněným xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pozemku x xxxxxx parcely. Xxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxx tomuto vlastníkovi, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx pozemku xxxxxxx xxxx zemědělský xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx jeho oprávněným xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

§10x

Xxxxxx zemědělského xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx s předchozím xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, x němuž xx příslušnost xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx úřad, xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx zřízení xxxx oprávněna xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x tento xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx nájemní xxxxxxx xxxxxxxx x Pozemkovým xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadem na xxxx xxxxxxx, která xxxx kratší xxx 5 xxx, xx xx dobu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx právo x tomuto zemědělskému xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx nástupcem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx18) xxx ocenění součástí x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx své xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx xxxxxxxxxx xx souhlasem Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx pravomocného xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§10b

Převod xxxxxxxxxxxx pozemků x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx osadách

(1) Na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemku x zahrádkových xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zřízených xx xxxxxxx územního xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxx xxxx 1. xxxxxx 1976 xxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx pozemkový úřad xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx osobě. Do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x pozemkem xxxxxxxxx bezúplatně všechny xxxxxxxx a příslušenství xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx x zahrádkových xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx oprávněn xxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2018.

§10x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 185/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2016

§10c

Převod xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx x převod zemědělského xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedené x §10 xxxx. 1 xx 5, v §10a xxxx x §10b, xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx podle §10b x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §10 odst. 3 x 4, xxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 5, xxxxxxx podle §10a a xxxxxxx xxxx nebo kraj.

§10c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 185/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2016

§10x

Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Státní pozemkový xxxx vlastníkovi xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx spoluvlastníkovi, xxxxxx x související xxxxxxx, které xxxx xx jeho xxxxxxx xxxxxxxx.

§10x vložen právním xxxxxxxxx x. 229/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.11.2019

§11

§11 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 185/2016 Sb.

§12

Převod xxxxxxxxxxxx pozemku xx xxxxxxx veřejné xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pozemek, s xxxx je příslušný xxxxxxxxxx, xx základě xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podle §11a xxxxxx x. 229/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx23), x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxx s xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 x nabízené xxxxxxxxxx xxxxxxx podávaly písemnou xxxxxx xx xxxxx 1 xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx zveřejní xx xxxxx internetových xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxxx x nelze xxx během xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx pozměnit. Oznámení x této skutečnosti xxxxxxxx rovněž na xxx úřední xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx úřad x xxxxxxxx x xxxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxxx cenu zemědělských xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ekologických xxxxxxxx24), xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, podle xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx území xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx25); x takto xxxxxxxx xxxx připočte xxxx součástí x xxxxxxxxxxxxx pozemku stanovenou xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx majetku18). Xxx xxxxxxxxx xxxx se x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx cenový xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx vyhlášení xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx x xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxx pozemky xxxxxxxxx x zastavitelné xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. X takovém xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 2 mohou x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zemědělskou xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 36 měsíců xx zemědělských pozemcích x rozloze xxxxxxx 10 xx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx, které sousedí x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx určené x xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx podnikateli x xxxxx xxxxxxx nejméně 10 xx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x katastrálním xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 36 xxxxxx xx xxxxxxxxx x rozloze xxxxxxx 10 xx.

(5) Xxxxx xx lhůtě pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx některá x xxxx uvedených x §10, veřejná xxxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxx ruší x Státní pozemkový xxxx xxxxxxxxx podle §10; jestliže tyto xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx žádostí x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx převod xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §10 xxxxxx.

(6) Pokud xx xxxxx xxx xxxxxxxx žádostí požádá x převod zemědělského xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 4, která má xxxxx pozemek xxxxxxxxx xx Státního xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx veřejné nabídky xxxxxxxxxxx xx dobu 36 xxxxxx, Státní xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx jí xxxxxxx xxxx převeden xx xxxxxxxxxx kupní xxxx xx základě xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx zveřejněn xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 3. X xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx neuzavře kupní xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, Státní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 7.

(7) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx osoby, Xxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxx xxxx xxxxx, xxx v xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxx,

x) nabídly xxxxx xxxx, xxxxx nesmí xxx xxxxx xxx xxxx podle odstavce 3, a

b) xxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kauci xx xxxx 5 % z ceny xxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx 5&xxxx;000 Kč.

(8) Xxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, Xxxxxx pozemkový xxxx xxxx osobě xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx bude xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx kupní xxxxxxx, xxxxx xxxx byl xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 3.

(9) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 7 písm. x), Xxxxxx xxxxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx podmínky xxxxxxx x pozemek xx bude xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jejíž xxxx xxx zveřejněn xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx, formě x xxxxxxxx podle §16 xxxx. 3. X xxxxxxx, xx některé xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxx xxxxx x xxxxxx nových nabídek x xxx, že xxxx nabízená kupní xxxx nesmí být xxxxx xxx xx, xxxxx jimi xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx právo xx xxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx odstavce 6, xxxx xxxxx způsobem xxxxx zemědělský pozemek, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 70 % výměry zemědělských xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, u xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx.

(11) Xx xxxxxxxxxx xxxx 36 měsíců xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx započítává x xxxx, xx kterou xxx xxxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxx, po kterou xxxx nájemcem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikatele, xxxxx svůj podnik xxxxxxxx xx příbuzné x xxxx přímé, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 6 xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx po xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxx pozemek xx vlastnictví státu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx území obce, xx něhož náleží xxxxxxxxxx pozemek, xxxxxxxxx xxxxxxx, určené k xxxxxxx xxxxxxx pozemkovou xxxxxxx, xxxxx vznikly xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(12) X xxxxxxx uzavření xxxxx smlouvy se xxxxxxxxxx xx kupní xxxx započte kauce xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx. b). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx bylo potvrzeno, xx její xxxxxxx xxxx vybrána x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §16 xxxx. 3, xxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kupní xxxxxxx xxxx i x xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxx vrátit zaplacenou xxxxx všem xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx do 10 xxx xxx xxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxx.

(13) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxx.

§13

Xxxxxx xxxxxxxx věci x souvisejícího majetku xx veřejné soutěži x nejvhodnější nabídku

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx zemědělské xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, s xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §12, xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx x nejvhodnější xxxxxxx; rozhodujícím xxxxxxxxx xx výše xxxxxxxxx xxxxx ceny.

(2) Státní xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx soubory x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx příslušný xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx výše xxxxxxxxx xxxxx ceny. Tento xxxxxx xxx uplatnit x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právo26) xxxxxxxx pozemku.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx úřad může xxxxxx xxxxxxxxxx pozemky, xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxx, a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx hospodařit, xx veřejné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nabídku; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx nabídnuté kupní xxxx.

(4) X případech xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ustanovení §14, 15, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx práva, x §16.

(5) Státní pozemkový xxxx xxxxxxxx xx xxx úřední xxxxx xxxxxxxx o připravované xxxxxxx soutěži x xxxxxxxxxxxx nabídku s xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x souvisejícím majetku x o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx soutěž x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zrušit xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx své xxxxxx xxxxx.

(6) Pokud xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx návrhu xx uzavření xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §16 xxxx. 3, xxxxxx Xxxxxx pozemkový xxxx xxxxxxx návrhu xxxxx xxxxx x pořadí.

(7) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx souvisejícího xxxxxxx výše alespoň 20&xxxx;000 Kč, xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx účast ve xxxxxxx soutěži o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 5 % x xxxx xxxx. Xxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx kupní xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxx uzavření xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx kupní xxxx. Xxxxxxxx-xx xxx, xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx právo xx xxxxx xxxxxxx x §16 xxxx. 3, xxxxxxx zaplacená kauce xxxxx. X případě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx smlouvy xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vrátí Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx nejpozději xx 10 dnů xxx xxx uzavření kupní xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx.

§14

Kupní cena x xxxx xxxxxx

(1) Pokud xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx majetek, x xxxxx je Státní xxxxxxxxx xxxx příslušný xxxxxxxxxx, xxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxx38).

(2) Kupní xxxx xxxx být xxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx kupní xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx právním xxxxxxxxx40) xxxxxxxxx jinak.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx smlouvy xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx kupní xxxx, x xx xx xxxx nejméně 10 %.

(4) Xx xxxxxx kupní xxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx č. 229/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákona č. 44/1988 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, které má xxxxxxxx xxxxx zákona č. 229/1991 Sb., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx č. 243/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx státu, jejichž xxxxxxxxxx xx příslušný xxxxxxxx Xxxxxx pozemkový xxxx a které xxxxxxxx za nesporné. Xxxxxx pozemkový xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx ceny x jiné xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxxxx výše xx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx, kterou xx Xxxxxx xxxxxxxxx úřad xx prokázanou.

§15

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxx nesplacené kupní xxxx xxxxxxxxxxxx pozemku xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x převáděnému xxxxxxxxxxxx pozemku x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) X pozemku převáděnému xxxxx §12 x §13 xxxx. 1 xx stát xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx; xx platí x pro případ xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nabídnout xxxxxxx xx koupi xx xxxx, xx xxxxxx xxx koupen xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx od Pozemkového xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, nejdříve xxxx xxxxxxxxx 5 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x pozemku xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx využití xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zpět xx xxxx xxxxxxx xxxx nepřijetí nabídky Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx uzavřít xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx, x kterých xxxx xxxxxxx předkupní právo xxxxx, x xx xx 45 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx, xx xxxx xx uplatněno xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2, nesmí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx bankovního xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx kupní xxxx.

(4) Xxxxxxxx x podáním xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x omezení xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxx č. 95/1999 Sb., x xxxxxxxxxx převodu xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx z vlastnictví xxxxx xx xxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 569/1991 Xx., x Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx x. 357/1992 Xx., x dani xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x dani x xxxxxxx nemovitostí, xx xxxxx pozdějších předpisů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vázne xx xxxxxxx zahrnutém do xxxxxxxxxxx úprav, xxxxxx xx pozemek, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx úprav xx xxxxxxxxxxx nabyvatele.

(6) Xxxxxx státu xxxxxxxxxxx xx zástavního x x xxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(7) Předkupní xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx nabídku xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podnikatelem xxxxxxxxxx x řadě xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx partnerovi, xxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx x která xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xx xxxx 5 xxx stanovené v xxxxxxxx 2 se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x doba, xxxxx xxxxxxxx ode xxx xxxxxx vlastnického xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx původního xxxxxxxxxx.

Podmínky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§16

(1) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x nímž je Xxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx

x) xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx státu, jemuž xxxxxxxx pohledávka státu, x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xx starším xxx 3 xxxxxx, xx xxxx x xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx dluhu xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxx xx xx převeden xx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx,

x) doloží xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx než 30 xxx, že xxxx x evidenci xxxx x orgánů Xxxxxxxx xxxxxx České republiky xxx orgánů celní xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx nedoplatek, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx povoleno xxxxxxxxx jeho úhrady xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx,

x) xxxx nedoplatky xx xxxxxxxxx a xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx28); xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx Státní xxxxxxxxx úřad xx xxxxxxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxxx zabezpečení29),

e) uhradila xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pozemku.

(2) Xxxxx smlouva musí xxxxxxxxx ustanovení o xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx splněny.

(3) Xxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx splňovat xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx30). Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx splnění xxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx o převodu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x převodu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o převodu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 45 xxx xx xxxxxxxx xxxxx smlouvy xxxx xx xxxx xxxxxxxx do vlastních xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx porušení xxxx xxxxxxxxxx není Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinen xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x vůči xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx návrhy xxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx do katastru xxxxxxxxxxx xxxxxx Státní xxxxxxxxx xxxx.

(5) Osoba, xx xxxxxxx vlastnictví xx být podle §1013 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxx x úhradě, x xx i x xxxxxxx, xx x xxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§17

Xxxxxxx-xx xx podle §12 xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x oplocením x xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx svůj xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zřídila, xxxx xxxx osobě xxxxx xxxx snížena x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxx pozemkovým xxxxxx x xxxxxxxxxxx, který xxxxxx trvalý xxxxxx xxxx oplocení, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zřízením xxxxxxxx porostu nebo xxxxxxxx. Uvedený xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx porostu nebo xxxxxxxx.

§18

Při xxxxxxx zemědělského xxxxxxx, x xxxx xx Státní pozemkový xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx32), x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx.

§19

(1) Prodlení se xxxxxxxxxx kupní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 30 dnů, xxx prodeji xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §10 xx 13, je xxxxxxx pro xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxx xxxxxxx. Xx užívání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx účinnosti odstoupení xx Státní xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx. Výše xxxxxxx xxxx xxxxx 2,2 % x xxxx xxxxxxxxxxxx pozemku uvedené x xxxxx smlouvě, xxxx 1/12 z xxxxx náhrady za xxxxx xxxxxxxx měsíc xxxxxxx.

(2) Pokud xxxxx x xxxxxxxxxx od xxxxxxx, Xxxxxx pozemkový xxxx xx příslušný xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxx xxxxxxxxx kupní xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx v důsledku xxxxxxxxxx od smlouvy, x související xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx33).

§20

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx ověřit x xxxxxxxxxxx katastrálního úřadu, xx xxxxxxx kterých xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlastnické právo xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X případě, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vedeno xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx pro xxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx č. 229/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx zákona č. 44/1988 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx to, xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxx xxxxxxxxx úřad xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního předpisu34).

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx státu xxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxxxxx doklady, zveřejní Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x současně vyzve x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vlastnického xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 3 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx desce Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx zveřejnění xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx námitku xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zemědělský pozemek xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxx č. 229/1991 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx, anebo xxxxxx č. 44/1988 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 4 xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx zápis xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx nemovitostí nebo xx x soudu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 1 xxxx xx xxxxxx námitek x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu, xxx xxxxxx podle xxxxxx zákona nebo xxxxxx č. 229/1991 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx č. 44/1988 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx.

(6) Nenamítne-li xxxx osoba své xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 x xxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxx xx dni xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx od Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxxxx ve výši xxxx, za xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x bezúplatných převodů xx výši ceny xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx35) ke xxx xxxxxxx.

§21

Společná xxxxxxxxxx

(1) Pro xxxxx tohoto xxxxxx xx nájemcem xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xx rozumí i xxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x podpachtýř x nájemní xxxxxxxx xx rozumí i xxxxxxxxx smlouva.

(2) Údaje xxxxxxxx nemovitostí xxxxxxxx xxx činnost Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Ustanovení §21a odst. 3 xxxxxx x. 229/1991 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů, se xxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxx pozemkového xxxxx xxxxx x případech, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxx, identifikací parcel x xxxxxxxxx pozemků xxxxxxx x řízením x vydání pozemků xx xxxxxxxxxxx oprávněné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx č. 229/1991 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx x tomto xxxxxx užívá pojem xxxxxxxxxx o umístění xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x umístění xxxxxx, rozumí se xxx také xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavby xxxxx stavebního xxxxxx xxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xx v xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx tím xxxx převod xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx.

§22

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxx x povinností Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, včetně práv x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů a xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx řízení, jejichž xxxxxxxxxx byl Xxxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx, x včetně xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx x náboženskými xxxxxxxxxxxx) (xxxx xxx "xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx"). X xxxxxx xxxxxx xxxx x povinností xx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx dozorčí xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx fondu Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx; x tímto xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx právního předpisu34) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx úřad. Finanční xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx stávají xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu.

(4) Xxxxx xxxx x povinností x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx Státní pozemkový xxxx.

(5) Příslušnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x ostatních majetkových xxxxxx, se xxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx pro činnost xxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(6) Závazky x xxxxxxxxxx státu, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx souvisejí x xxxxxxxx pozemkových úřadů x Xxxxxxxxxx pozemkového xxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Státní xxxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úprav xxxxxxx po 8. xxxx 1997 xx xxxxxxxx xx oprávnění xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx pozemkových xxxxx xxxxxxxx ke dni xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů. Xxxxxx, xxxxx xx dni xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx vedl xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx pozemkového úřadu x řízení, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, dokončí ústředí Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxx pozemkový xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x majetkovém vyrovnání x církvemi.

(10) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx fondem České xxxxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx považuje xx xxxxxxx vytvořenou Xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadem xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3 podané xx dne 31. xxxxxxxx 2013 xx x po xxxxx xxxx vyřídí podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxx účinném do xxx 31. xxxxxxxx 2013.

(12) Do xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x trvalým xxxxxxxx xx základě nájemní xxxxxxx uzavřené s Xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21 odst. 2 xx xxxxxxxx x xxxx jeho xxxxxxx, která xxxxxx xxxxx xxxxx §15a xxxxxx č. 569/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ke xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(13) Xxxx-xx xxxxxx žádost Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx zemědělských xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx, xxxxxxx vysoké xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 95/1999 Sb. a xxxxxx č. 569/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vyřízení takové xxxxxxx xxxxxxx příslušný xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

(14) Xxx-xx Pozemkovým xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §7 xxxx. 2 xxxxxx x. 95/1999 Xx., x xxxx-xx xxxxxx xxxxxx podle §7 xxxx. 3 xxxxx xxxxxx, dokončí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx pozemkového xxxxx vyřízení této xxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

(15) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx týkajících xx xxxxxx výhody xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx práva xx xxxxxxxxx x u xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 95/1999 Sb., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxx nemovitosti nebo Xxxxxxxx pozemkového xxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(16) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 95/1999 Sb. a xxxxxx č. 569/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, odpadl-li xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx důvod x xxxx jejich převodu xxxxxxxxxxx.

(17) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pozemků xxxxx §8 se xxxxxxx i tehdy, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx převodu do xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxx právních předpisů.

(18) Xxx-xx pozemek ve xxxxxxxxxxx státu zastavěn xx 24.6.1991, x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x příslušnými xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx o majetkovém xxxxxxxxx x církvemi xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(19) Návrh xx xxxxx Pozemkového xxxxx České republiky x obchodního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(20) Sdělení x ověření xxxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxxxx x. 95/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona č. 229/1991 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx č. 44/1988 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§23

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 569/1991 Sb., x Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

2. Zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 546/1992 Sb., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx národní rady x. 569/1991 Sb., x Pozemkovém fondu Xxxxx republiky.

3. Čl. XX xxxxxx č. 161/1997 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 500/1990 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xx věcech převodů xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx osoby, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx České xxxxxxx xxxx x. 569/1991 Xx., o Xxxxxxxxxx fondu Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 546/1992 Xx.

4. Čl. II xxxxxx č. 269/1998 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 500/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx vlastnictví xxxxx k některým xxxxx na xxxx xxxxxxxxx nebo fyzické xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 569/1991 Xx., x Pozemkovém fondu Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon x. 162/1997 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx dluhopisů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxx 1997.

5. Zákon č. 95/1999 Sb., x podmínkách převodu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx na jiné xxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 569/1991 Sb., o Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx x. 357/1992 Xx., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

6. Xx. III xxxxxx č. 144/1999 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 42/1992 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxxx vztahů x vypořádání xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 586/1992 Sb., o xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 569/1991 Sb., x Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

7. Xxxxx č. 66/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 569/1991 Sb., x Xxxxxxxxxx fondu Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxx druhá xxxxxx č. 308/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 156/1998 Sb., x xxxxxxxxx, pomocných xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zemědělských xxx (xxxxx x xxxxxxxxx), x zákon x. 569/1991 Xx., o Xxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9. Zákon č. 253/2001 Sb., xxxxxx se xxxx zákon x. 95/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x o změně xxxxxx x. 569/1991 Xx., x Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx x. 357/1992 Xx., x dani xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Xxxxx č. 313/2001 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 569/1991 Xx., o Xxxxxxxxxx fondu Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 15/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 238/1992 Xx., o některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx veřejného xxxxx x x neslučitelnosti xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x střetu xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony.

12. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 148/2002 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 569/1991 Xx., x Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 357/1992 Sb., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxx x převodu xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

13. Xxxx xxxxxx zákona č. 260/2002 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 191/1999 Xx., x opatřeních xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx zboží xxxxxxxxxxxx xxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 121/2000 Xx., xxxxx č. 586/1992 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 593/1992 Xx., o xxxxxxxxx pro zjištění xxxxxxx daně x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 569/1991 Xx., x Xxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14. Xxxxx č. 423/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 569/1991 Xx., x Pozemkovém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

15. Xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx č. 253/2003 Sb., xxxxxx se xxxx zákon x. 95/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x x změně xxxxxx č. 569/1991 Xx., x Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x zákona x. 357/1992 Xx., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx x převodu xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, ve xxxxx xxxxxx x. 253/2001 Xx., a xxxxxxx další zákony.

16. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 85/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 252/1997 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další zákony.

17. Xxxx třetí xxxxxx č. 354/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 219/1995 Sb., xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

18. Xxxx xxxxx zákona č. 94/2005 Sb., x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, o xxxxx zákona x. 95/1999 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx zemědělských x lesních pozemků x xxxxxxxxxxx státu xx xxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 569/1991 Xx., o Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákona x. 357/1992 Xx., x dani dědické, xxxx darovací x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x x změně xxxxxx x. 252/1997 Xx., x zemědělství, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

19. Části xxxxx x xxxxxxx zákona č. 179/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx Fondu xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

20. Xxxx xxxxx zákona č. 285/2005 Sb., kterým se xxxx xxxxx x. 229/1992 Xx., o xxxxxxxxxxx burzách, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 569/1991 Xx., x Xxxxxxxxxx fondu Xxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21. Část xxxx xxxxxx č. 342/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

22. Část xxxxxx xxxxxx č. 131/2006 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 326/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx péči x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 229/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x jinému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 569/1991 Xx., x Xxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

23. Xxxxx druhá x xxxxx xxxxxx č. 178/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 219/2003 Xx., o xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx rostlin x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 444/2005 Xx., a některé xxxxx zákony.

24. Xxxx xxxxxxxxx první zákona č. 186/2006 Sb., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím stavebního xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

25. Xxxxx č. 118/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 95/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x vlastnictví státu xx xxxx osoby x o změně xxxxxx x. 569/1991 Xx., x Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 357/1992 Xx., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx x převodu xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

26. Xxxxx č. 119/2008 Sb., kterým xx mění zákon x. 569/1991 Xx., x Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

27. Xxxx první xxxxxx č. 95/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 569/1991 Xx., x Xxxxxxxxxx fondu Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 252/1997 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

28. Xxxxx č. 299/2009 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 569/1991 Xx., o Xxxxxxxxxx xxxxx České republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29. Xxxxx č. 140/2010 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 569/1991 Xx., x Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

30. Zákon č. 345/2011 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 569/1991 Xx., o Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

31. Xxxxx č. 74/2012 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 95/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx zemědělských x xxxxxxx pozemků z xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 569/1991 Sb., x Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxx x. 357/1992 Xx., x xxxx xxxxxxx, dani xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 569/1991 Xx., x Xxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

32. Xxxxxxxx č. 9/2000 Sb., xxxxxx se stanoví xxxxxx úhrady nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxxx x lesních pozemků x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx,

33. Xxxxxxxx č. 433/2002 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §14 xxxx. 1 x 3 xxxxxx x. 219/2000 Xx., o majetku Xxxxx republiky a xxxxx vystupování v xxxxxxxx xxxxxxxx, Pozemkovým xxxxxx Xxxxx republiky,

34. Xxxxxxxx xxxxx č. 1/1999 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlivů.

35. Xxxxxxxx xxxxx č. 4/1999 Sb., x xxxxxxx xxxxx příjmů Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

36. Nařízení xxxxx č. 88/1999 Sb., x xxxxxxx xxxxx části xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx k podpoře xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepříznivých xxxxxxxxxxxx xxxxx.

37. Nařízení vlády č. 201/1999 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx dotace xxx xxxxxxxx xxxxxxxx mléka x xxxx prvních x druhých xxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xx mění xxxxxxxx xxxxx č. 4/1999 Xx., x xxxxxxx části příjmů Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prasat.

38. Xxxxxxxx xxxxx č. 359/2000 Sb., x xxxxxxx části xxxxxx Xxxxxxxxxxx fondu Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Programu xxxxxx xxxxxxx, k podpoře xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx mléka, x xxxxxxx chovu xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tuku, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx řešení xxxx x xxxxx x roce 2000.

39. Xxxxxxxx xxxxx č. 390/2003 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx příjmů Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x podpoře xxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x pozemkových xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

§24

Xxxxx č. 139/2002 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 229/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx vztahů x xxxx a xxxxxx zemědělskému xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx. x xxxxxx x. 227/2009 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. §1 xxxxxx nadpisu x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 xxx:

"§1

Xxxx xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx1) xxx xxxxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx Xxxxxxxx pozemkového xxxxx rozdělena xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Státního pozemkového xxxxx (dále xxx "xxxxxxx"), x xx xxxxxxx, kterou provádí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "pozemkový xxxx").

1) Xxxxx x. 503/2012 Xx., x Xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx.".

2. X §2 xxxx xxxxx xx slova "xx k xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "původní xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx vytvářejí xxxxxxx xxxx, k xxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva x x nimi xxxxxxxxxxx xxxxx břemena v xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §11 xxxx. 8".

3. X §2 xxxx xxxxx xx za xxxxx "podmínky xxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zlepšování xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx," x xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxxx" se vkládají xxxxx "xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx odtokových xxxxxx x krajině".

4. X §2 xxxx xxxxxxxx xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxxx".

5. X §3 xxxx. 2 xxxx xxxxxx xx slova "(§19)" xxxxxxx.

6. X §3 xx na konci xxxxxxxx 2 doplňuje xxxx "X takových xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx řízení xxxxxxx.".

7. X §3 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx" xxxxxxx.

8. X §3 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje slovy "xxxxxxxx xx xxxxxx §2, x nichž xx pouze obnovuje xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,".

9. X §3 se xxxxxxxx 4 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 4.

10. X §3 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxx jsou ve xxxxxx Pozemkového xxxxx Xxxxx republiky7) a" xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 7 xxxxxxx.

11. V §3 xxxx. 4 xxxx xxxxx se xxxxx "14" nahrazuje xxxxxx "17".

12. X §4 xxxx. 1 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx "X případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

13. X §4 xx na konci xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx xxxxx ", x xx v xxxxxxxxx, xxx nelze xxxxxx xxxx xxxxxx53)".

14. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 53 xxx:

"53) §15 zákona x. 344/1992 Sb.".

15. X §5 odst. 2 xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx" x slovo "xxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxxx".

16. X §5 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení, pozemkový xxxx o této xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx řízení podle xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

17. X §5 odst. 4 xx věta xxxxx xxxxxxx.

18. V §5 xxxx. 5 xxxx xxxxx se slova "xx xxxx provádění xxxxxxxxxxx úprav" xxxxxxx x xxxxx "6" xx xxxxxxxxx číslem "8".

19. X §5 xxxx. 5 xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx "X xxxxx xxxxx pozemkový xxxx učiní xxxxx.".

20. X §5 se xx konci xxxxxxxx 5 xxxxxxxx věta "Xxxx zaniká dnem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 8.".

21. X §5 se xx xxxxx odstavce 7 xxxxxxxx xxxx "Xxx xxxxxx úmrtí xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx.".

22. V §5 xxxx. 8 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx schválených xxxxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle §10 xxxx. 2".

23. X §5 xx xx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxxx xxxx "Xxxx může xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 8 xxxxxxxx xxxxxxxx realizace xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

24. Poznámka xxx xxxxx č. 11 zní:

"11) Xxxxxxxxx xxxxx x. 13/1997 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxxxxx komunikacích), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 254/2001 Xx., x xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 20/1987 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 114/1992 Sb., ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 44/1988 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 289/1995 Sb., x xxxxxx x x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 86/2002 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (zákon x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

25. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12 se xxxxxxx, a to xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx.

26. X §6 odst. 8 se slova "xxxxxx-xx xxxxx, pro xxxxx xxxxxx zahájil, xxxx" xxxxxxx.

27. V §6 xxxx. 10 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "této" xxxxxx slovo "xxxxxxxxx".

28. X §6 odst. 10 xxxx druhé xx za xxxxx "xxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx" a slova "x xxxxxxxxxxx úřadu, xxxxx řízení o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxx.

29. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 13 xx zrušuje, x xx včetně xxxxxx na poznámku xxx xxxxx.

30. V §7 xxxx poslední xx xxxxx "potřebu xxxxxxxxxxx bonitovaných xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x" xxxxxxx.

31. Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 14 xxx:

"14) Zákon x. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx majetku x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx majetku), ve xxxxx pozdějších předpisů.

Vyhláška x. 3/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx majetku x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (oceňovací xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

32. X §8 xxxx. 1 xxxx první se xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxx slovo "uvedení" x xxxxx ", xxxxxxx břemene x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxx xxxxxxx".

33. X §8 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx odstavec 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 54 xxx:

"(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx území, xxxxx xxxx xx xx xxxx 1958 xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx54) x tudíž xxxxxxx xxxx původní xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx obvodu, xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx navýšit xxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tyto xxxxx xxxx povinny xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx lidové xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx svého xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x těmto xxxxxxxx. Stejně xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx dědiců xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pozemků bude xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx nových xxxxxxx se použijí xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.

54) Xxxxxxx mezi Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hranic, xxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx xxx č. 23/1959 Xx.".

Xxxxxxxxx odstavce 2 xx 6 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3 až 7.

34. Xxxxxxxx xxx čarou x. 16 xxx:

"16) Xxxxxxxx x. 3/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

35. X §8 xx xx xxxxx odstavce 6 xxxxxxxx xxxx "X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx porostu xxxxx xxx xx xxxxxx vlastníka xxxxxxx.".

36. X §8 xxxx. 7 xx xx xxxx xxxxx číslo "5" xxxxxxxxx xxxxxx "6" x xxxxx ", xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nedojde x jiné dohodě" xx zrušují.

37. Xx §8 xx xxxxxx xxxx §8x, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:

"§8x

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x pozemkům

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx u xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx jsou zapsány x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx x xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxx vlastnictví"), xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx osobám způsob xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vlastnictví xxxxxxx.

(2) X případě, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zápisu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx z moci xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxx osoby, kterých xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx žalobu x xxxxx31).

(3) Xxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11 odst. 1 xxxxxxx, zda xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx žaloba xxxxx rozhodnutí vydanému xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxx žaloba podána xxxx, xxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxx duplicitním xxxxxxx vlastnictví xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.".

38. X §9 xxxx. 1 xx xxxxx "x zpracovatele" x xxxxx "(§20)" xxxxxxx.

39. X §9 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx xxxxxx, která xx x této xxxxxxxx xxxxxx oprávnění (§18).".

40. Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 19 xxx:

"19) Xxxxxxxx x. 26/2007 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 265/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 344/1992 Xx., x katastru xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (katastrální xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

41. X §9 xx xx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx věta "Xx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx základě kladného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx výsledku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 4 a 5.".

42. X §9 xxxx. 7 xx xx xxxxx "Pozemkový xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" x za xxxxx "vyznačení" xx xxxxxxxx slova "poznámky x".

43. X §9 xx xx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxxx xxxx "Xxx xxx xxxxxxxxx xxxx poznámky x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxx, týkající xx řešených xxxxxxx, x to až xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 8.".

44. X §9 xx xx odstavec 8 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 9, který xxx:

"(9) Xxxxxxxx vodohospodářských xxxxxxxx navržených podle xxxxxxxx 8 xxxx. x) lze xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx funkčně xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v obvodu xxxxxxxxxxx úprav. Xxxx xxxxxxxx nebude x xxxxxx svého xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx návrhu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxx hrazena x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 až 20 xx označují xxxx xxxxxxxx 10 až 21.

45. V §9 xxxxxxxx 10 x 11 znějí:

"(10) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 30 xxx ode dne xxxxxxxx výzvy. X xxxxxxx xxxxxxxxxx stanoviskům xx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nahrazuje xxxxxxxx (xxxxxxxxxx, souhlas, xxxxxxxx xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů21).

(11) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, není-li sbor xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx postup xxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx plán xxxxxxxxxx zařízení x xx územního xxxxxx xxxxxxxxxx obce [§5 xxxx. 1 písm. x)], xx třeba xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx této xxxx.".

46. V §9 xx xx xxxxxxxx 11 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 12 a 13, xxxxx xxxxx:

"(12) Xxxxxxx, xx xxxxx xxxx návrhem umístěna xxxxxxxx xxxxxxxx, mohou xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx může vlastnit x xxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxx sloužit xxxxxxxxx xxxxx.

(13) Převod xxxxxxx xxxx, nabytých xxxxx xxxxxxxx 12, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx společná xxxxxxxx xxxx nebyla xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, je možný xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx bude x pozemků xxxxx xxxxxxxx 12 xxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx č. 139/2002 Xx.". Xxxx xxxxxxxx xxxx zapsána xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §11 odst. 8. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhoduje po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřad na xxxxx obce.".

Dosavadní xxxxxxxx 12 xx 21 xx označují xxxx xxxxxxxx 14 xx 23.

47. X §9 xxxx. 14 xx xx xxxxx "pozemků" xxxxxxxx slova "xxxxxxxx x".

48. V §9 xxxxxxxx 15 xxx:

"(15) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Není-li xxxxx xxxxx společných xxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxx x souladu x územně plánovací xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx její xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. V xxxxxxxxx případech xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

49. X §9 xxxx. 16 se za xxxx druhou xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx xxxx xxxx na základě xxxxxx uzavřené xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx rozdělit xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx nevlastní x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx pozemky xx xxxxxxxxx jmění xxxxxxx.".

50. X §9 odst. 16 větě xxxx xx xxxxxxxx nahrazuje xxxxxx x slova "xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx do 3 xxx xx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxx přechodu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx byla x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílu x němu, pozemkový xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14) xxxxxxxx x době xxxxxxxx xxxxxxx xxxx spoluvlastnického xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na stát" xx xxxxxxxxx xxxxx "X xxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxx-xx šetření nezbytných xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx pozemek, xxxxx vlastník xxxx xxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx 5 xxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx přechodu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, že xxxx k xxxxxxxxx xxx vlastníkem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx spoluvlastnického xxxxxx k xxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx finanční xxxxxxx x ceně xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu14) xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx na xxxx.".

51. X §9 xx xx konci xxxxxxxx 18 xxxxxxxx xxxx "Stávající xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zapsaná x katastru xxxxxxxxxxx, xx neoceňují. Xxxxx xxxxxxxx pozemky xxx xxxxxxxx jen xx xxxxxxxxx dotčených xxxxxxxxx.".

52. X §9 xxxxxxxx 20 a 21 xxxxx:

"(20) Xxxxxxxxxxx návrhu xx povinen v xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x dotčenými xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx, případně xxxxxxxxx, xxxxxxxxx potvrdí xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(21) X případě, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x novému xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 20, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxx xx xxxxx 15 xxx. Xxxxx se vlastník xx xxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxx nevyjádří, xx xx za xx, xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.".

53. X §9 xx xx xxxxxxxx 21 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 22, který xxx:

"(22) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx x to xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx sbor, xxx-xx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 22 x 23 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 23 a 24.

54. V §9 xxxx. 23 se xxxxx "ve smyslu xxxxxxxxxx §3 xxxx. 3 x 4 x §9 xxxx. 13" nahrazují xxxxx "xxxxx xxxxxx zákona".

55. X §9 odst. 24 se xxxxx "6" xxxxxxxxx xxxxxx "12", xx xxxxx xxxxx odstavce xx xxxxxxxx xxxxx ", xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx" a xx xxxxx odstavce xx xxxxxxxx věta "X xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.".

56. X §10 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx slova "x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx výše x lhůty x xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "tato částka xxxx nesmí být xxxxx xxx 10 000 Xx".

57. V §10 xxxx. 2 xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx "Úhrada xx nevztahuje xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x případě, xx jsou na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx x obvodu xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx a xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx." x xx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx "X xxxxxxx případě však xxxxx rozdíl činit xxxx xxx 2&xxxx;000 Xx. Od xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 100 Xx xx upouští xxxx.".

58. V §10 xxxx. 4 xx xxxx druhá x xxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xx doplňuje xxxx "Xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.".

59. X §10 xx xx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx věta "Xx tento souhlas xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 21.".

60. X §10 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

"(6) Xxxxxxxxxx xxxxxx, ceny x vzdálenosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4.".

61. X §11 xxxx. 1 větě xxxxx xx za xxxxx "xxxxxx xx" xxxxxx xxxxx "své", xx xxxxx "úřední desce" xx vkládají xxxxx "x zároveň xx xxxxxxxx xxxxxxx dotčených xxxx [§5 xxxx. 1 písm. x)]" x xx xxxxx "xxxxxxxx xxx x" xx xxxxxx xxxxx "xxxxxxx".

62. V §11 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx vlastníci xxxxxxx 3/4 xxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §2 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Váha xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx výměře pozemků.".

63. X §11 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx slovo "oznamuje" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx".

64. V §11 xxxx. 5 se xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx xxxx předá xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 4 xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx plánu xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou působností.".

65. Xxxxxxxx pod xxxxx x. 27 xxx:

"27) §11 xxxxxxxx x. 26/2007 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

66. X §11 odst. 6 se xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx poznámky pod xxxxx č. 28 xxxxxxx.

67. V §11 xxxxxxxx 7 xxx:

"(7) Xxxxx xxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx pozemkového xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účastníkům xxxxxx xxx doručí xxxxxxxx xxxxxxxxx. Jestliže xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, postupuje x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx řádu. Xxxxxxx xx doručuje x xxxxxxx xxxxxxx přezkumného xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx.".

68. X §11 xxxx. 8 xx xxxx xxxx nahrazuje xxxxx "Xxxxxxxxx nájemní xxxxxx, xxxxxxx bezúplatné xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x předmětným xxxxxxxx, kterých se xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x 1. říjnu xxxxxxx roku.".

69. V §11 se xx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxxx věty "Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx být vydáno xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 4 měsíců xx dni xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx úhrady x xxxxx xxxxx §10 xxxx. 2 xxx xxxxx i xxxxxxxxxx. Xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxx být xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x výměně nebo xxxxxxxx vlastnických xxxx x musí být xxxxxx nejpozději xx 1 xxxxxx xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx do 1 xxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, že x xxxxxx a xxxxx dosud nebylo xxxxxxxxxx.".

70. X §11 xxxx. 9 xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "podána" a xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx "Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx řízení, x xx až xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vyhláškou.".

71. X §11 xxxxxxxx 10 xxx:

"(10) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxxxx xxxx doručí xxxxxxxx vyhláškou x xxxx písemné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vlastníkům xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx věcného břemene xxxx změnou xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx, kterým xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx jen ta xxxx xxxxxxx, xxxxx xx dotýká konkrétní xxxxx. Pozemkový xxxx xxxxxxxxx, xxx příloha xxxxxxxxxx, xxxxx obsah xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx, byla xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx místě x obecního xxxxx x pozemkového úřadu. Xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úprav xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx3), xxxxx xx tento xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 8.".

72. X §11 odst. 12 xxxx xxxxx xx slova "x xxxxxxxxx x nabytí xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x pozemkům (xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, x usnesení xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x zástavní xxxxxxx)" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxx listinách, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx nemovitostí x x nichž jsou xxxxxxx pozemky, xxxxx xxxx předmětem xxxxxx x xxxxxxxxxxx úpravách, xxxxxx", slovo "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxx.

73. Xxxxxxxx pod xxxxx x. 33 xx xxxxxxx, a to xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxx xxxxx.

74. X §12 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxx a xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxxxxx xxxx a xx xxxxxx, byl-li xxxxxx x xxxxx nezanikl (§5 xxxx. 5),".

75. X §12 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx číslo "4" xxxxxxxxx xxxxxx "8".

76. X §12 odst. 2 xx xxxx xxxxxxxx zrušuje.

77. X §12 odstavec 5 xxx:

"(5) Xxxx-xx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx, xx opatření xxxxx §9 odst. 11, xxxxx bylo xxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dotčeného xxxxx, xxxxxxxxx úřad xx xxxxxxx požadavku xxxx zahájí xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx požadavek xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx návrhu. Xxxxxxxxxxxx xxxxx schválí xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 10. Xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tímto xxxxxxxxxxx nedojde ke xxxxx xxxxxxxx společných xxxxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx.".

78. X xxxxxxx §13 se slova "x xxxxxx duplicitního xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx" xxxxxxx.

79. V §13 xxxx. 3 xxxx první se xxxx xxxxx "5" xxxxxx xxxxx "3,".

80. X §13 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) X xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §8a.".

81. V §13 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

82. X §14 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx věty "Ustanovení §3 xxxx. 3 xx nepoužije. Xx xxxxxx pozemkové xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx, které nebyly xxxxxxx nedokončeným xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

83. V §14 xxxx. 8 se xxxxx "6" xxxxxxxxx xxxxxx "7".

84. X §14 xx na xxxxx xxxxxxxx 9 xxxxxxxx věta "Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx vlastníkovi xxxxxxxxxx xxxx náhradu xxxx xxxxxxx z xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx peněžitou xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14).".

85. V §14 xx xxxxxxxx 11 x 12 xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 37 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 13 xx 16 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 11 xx 14.

86. V §14 xxxx. 11 xx za slovo "xxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxx x odstavcích 8 x 9".

87. X §14 xxxx. 12 xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxx" x xxxxx "odstavce 8" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 8 x 9".

88. V §14 xxxx. 13 se xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx, xxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx x pozemky xx xxxxxxxxxxx státu".

89. X §15 xx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx a zároveň xx zrušuje označení xxxxxxxx 4.

90. §16 xx včetně xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 39 x 40 xxxxxxx.

91. X §17 xxxx. 4 se xx xxxxx "úprav" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx".

92. X §18 xxxx. 2 xx xxxxx "Ústřední xxxxxxxxx xxxx [§19 xxxx. x)]" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".

93. X §18 odst. 3 xx xxxxx "Ústřední xxxxxxxxx úřad" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxx".

94. V §18 xxxx. 3 xxxx. c) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x ochraně x xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx půdy x xxxxxxx x xxxxxx krajiny" x xxxxx "anebo má xxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx," xx xxxxxxx.

95. X §18 odst. 3 xxxx. d) xx xx slovo "magisterského" xxxxxxxx slova "nebo xxxxxxxxxxxx", xxxxx "3 xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "5 let xxxxxxx", slova ", xxxx absolvent xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 6 let xxxxx x činnostech" xx xxxxxxx a na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx doplňují xxxxx "xxxxxxxx během xxxxxxxxxx 5 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,".

96. X §18 xxxx. 4 xx xxxxx "Xxxxxxxx pozemkový xxxx, xxxxx xxxxxxx úřední xxxxxxxxx," xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxx".

97. V §18 xxxxxxxx 6 xxx:

"(6) Xxxxxxx žádost se xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx obsah upravuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".

98. X §18 odst. 7 xx xxxxx "5" xxxxxxxxx číslem "6".

99. X §18 xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxxx "x předepsané xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x)" x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

100. X §18 xx xxxxxxxx 8 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 9 xx 21 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8 xx 20.

101. X §18 xxxx. 8 xx slova "Ústřední xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "ústředí".

102. X §18 xxxxxxxx 10 xxx:

"(10) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zkoušku, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx 2 let xx xxxxxxxxxxx konání xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx nevyžadují xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 7. Xxxxx v xxxxx xxxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx novou xxxxxx xx xx xxxxxxxx 5 xxx xx neúspěšného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.".

103. X §18 xxxx. 12 xx slova "Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" a xx xxxxx odstavce xx xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxx je xxxxxxxxx.".

104. X §18 xxxx. 13 xx xx xxxxx "odvolává" xxxxxx xxxxx "ústřední" a xxxxx "Xxxxxxxxxx pozemkového xxxxx" se xxxxxxx.

105. X §18 odstavec 14 xxx:

"(14) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kterým xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.".

106. X §18 xx xx xxxxx xxxxxxxx 15 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) ověřuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.".

107. X §18 xxxx. 16 xxxxxxx x) zní:

"d) rozhodnutím xxxxxxx.".

108. X §18 xx xx xxxxxxxx 16 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 17 x 18, xxxxx xxxxx:

"(17) Xxxxxxx xxxxxx fyzické xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx závažném xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(18) Xxxxxxxxxx xxxxxxx návrh na xxxxxxxx úředního xxxxxxxxx xxxxxxxxx ústředí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxx podle odstavce 17 xx xxx xxxxxx působnosti xxxxxxx. Xxxxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxx oprávnění x vlastního xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 17 xx 20 xx označují xxxx xxxxxxxx 19 xx 22.

109. V §18 xxxx. 19 xx xxxxx "3" xxxxxxxxx xxxxxx "5".

110. X §18 odstavec 20 xxx:

"(20) Xx xxxxxxxx osobu, která xx držitelem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 8. xxxx 1997 xxxxx xxxxxx x. 284/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx č. 139/2002 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úřadech, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx jako xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.".

111. Poznámka xxx xxxxx č. 42 xx zrušuje.

112. X §18 odst. 22 xx slova "X xxxxxxxxxxx xxxxx držitel xxxxxxxx oprávnění xxxxxxx xxxxxxx se státním xxxxxx, xxxxx obsahuje" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx držitel xxxxxxxx oprávnění vlastnoručním xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx".

113. Xxxxxx části xxxxxx xx xxxxxxx.

114. §19 xxxxxx nadpisu xxx:

"§19

Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx nezbytnou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) zajišťuje xxxxxxxx xxxxxxx x vyhotovení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odbornou způsobilostí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx plánování x x xxxxxxx orgány xxxxx §6 xxxx. 6 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tvorbu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x krajiny; uplatňuje xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) předkládá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx uložení x zpřístupnění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x poskytuje xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ekologických xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 4 x xxxxxxxxxxx jednotné xxxxxx x aktualizaci xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx jednotkách x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x bonitovaných xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx §17, xxxx xxxxxxxx náklady xxxxxxx x oceněním xxxx, xxxxxxxxxxxx parcel x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxxx bonitovaných xxxxx xxxxxxxxxxxx jednotek,

j) přijímá xxxxxxx xxxxxx xxxxx §10 odst. 2 x §17,

k) xxxxxxxxx xx, zda zamýšlené xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x stavebním xxxxxx není x xxxxxxx x plánem xxxxxxxxxx zařízení podle xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx rozvoje,

m) po xxxxxxxxx poznámky x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx částí zahrnutých xx obvodu xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xx xx vydání xxxxxxxxxx x výměně xxxx přechodu xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx operátu,

p) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.".

115. §20 zní:

"§20

Náklady xxxxxxx x §19 xxxx. x) stát hradí x prostředků státního xxxxxxxx vyčleněných xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx §15 x 19 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx úřady a xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.".

116. §21 x 22 xx včetně nadpisů xxxxxxx.

117. §27 xxxxxx xxxxxxx zní:

"§27

Zmocňovací ustanovení

Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx postupu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úprav,

c) xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx úředního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle §18 xxxx. 6.".

118. Příloha x xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 50 x 51 zrušuje.

§25

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x. 284/1991 Xx., ve znění xxxxxx č. 38/1993 Xx., xx ke xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx účinnosti zákona x. 503/2012 Xx., x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ruší, xxxxx xx účastníci xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

2. X územích, xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 503/2012 Xx., x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx zatímní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 8.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx k půdě x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§26

Xxxxx č. 229/1991 Sb., x xxxxxx vlastnických xxxxxx x půdě a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění zákona x. 42/1992 Xx., xxxxxx x. 93/1992 Xx., zákona č. 39/1993 Xx., zákona x. 183/1993 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 131/1994 Xx., nálezu Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx č. 166/1995 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 29/1996 Xx., xxxxxx x. 30/1996 Xx., zákona x. 139/2002 Sb., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 253/2003 Xx., xxxxxx x. 354/2004 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 272/2005 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 531/2005 Sb., xxxxxx x. 131/2006 Xx., zákona x. 178/2006 Xx., zákona x. 254/2011 Xx., xxxxxx x. 75/2012 Xx. x xxxxxx x. 89/2012 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §2 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxx je" xxxxxxxxx xxxxx "Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx".

2. X §4a odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxx")".

3. X §9 xxxxxxxx 6 xxxxxx poznámky pod xxxxx x. 25 xxx:

"(6) Proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, 4 x 5 xx xxxxx xxxxx xxxxxx x soudu25).

25) §247 x xxxx. zákona x. 99/1963 Xx.".

4. X §9 xxxx. 8 se xxxxx ", povinná xxxxx x xxxxxxxxx fond" xxxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxx xxxxx".

5. X §11 xxxx. 7 xxxx poslední xx xxxx věty za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

6. X §11x xxxx. 1, 5, 8, 9 a 10, §16 xxxx. 1, §18 xxxx. 1 a 2 x §20 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "pozemkový xxxx".

7. X §11x xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Veřejné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jak x xxxxxxx, které se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx obce xxxx xxxxxxxxxxxx ploše takto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx zastavěné xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 503/2012 Xx., o Xxxxxxx pozemkovém xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.".

8. X §11x xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx d) xx zrušuje.

9. V §11x xxxx. 4 x 6 se xxxxx "xxxxxxxxxxx fondu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxx".

10. X §13 xxxx. 6 se xxxx xxxxx xxxxxxx.

11. X §14 xxxx. 5 se xxxx xxxxx xxxxxxx.

12. X §14 odstavec 9 xxx:

"(9) X případě, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx po 23. xxxxxx 1945, xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxx xx výše xxxxxxxx xxxxxxxxx ceny; xxxxx xxxxx zjistit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 1,5 % x xxxx xxxxxxxxxxx stanovené podle §28x.".

13. X §16 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx xxxxx xxxxx xx. XX xxxxxx x. 253/2003 Xx." xxxxxxx x slova "xxxxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxx".

14. V §16 xxxx. 4 xx xxxxx "s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správě xxxxxxxxxxx xxxxx," xxxxxxx.

15. X §17 xxxx. 3 xx slova "xxxxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx úřad".

16. X §17 xx xxxxxxxx 4 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 5 x 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 x 5.

17. V §18x odst. 1 xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "úřad".

18. X §18x xxxx. 2 xx xxxxx "xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hospodařit,".

§27

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxx xxxxxx xxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §17 xxxxxx x. 229/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pozemkový xxxx.

ČÁST XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx)

§28

X §4 xxxxxx č. 289/1995 Sb., x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (lesní xxxxx), se xxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 10, které včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 32 a 33 znějí:

"(3) Právnická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx ve vlastnictví xxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx32) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §11x xxxxxx č. 229/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx převodu xxxx mohou být xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxx jiných vlastníků xxx xxxxx, xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx pozemky xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxx x plnění xxxxxx xxxx, za xxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxx výměře xx 1 xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx státních lesů xxxx xxx 100 x, xxx xxxxxx xx 5 xx xxxx xxx 500 x x při xxxxxx xx 10 xx xxxx než 1&xxxx;000 x; xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pozemky xx xxxxxxx xxxxxx 10 xx oddělené xx xxxxxxxx státních xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pozemkovými xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx státních xxxx xxx lesní dopravě. Xxxxxxxxxxx se rozumí xxxxxxxxx x mapy xxxxxxxx vzdálenost xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx odloučeného xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx lesů se xxxxxx xxxxxxxx pozemky xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx než 10 xx.

(5) Pozemky xxxxxx x plnění xxxxxx xxxx se xxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx z xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 10 x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xx směru xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx, silnice xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xx zpevněnými xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx jimi oddělenými xxxxxxx určenými k xxxxxx xxxxxx xxxx xxx lesní dopravě. Xxxxxxxxxx není přerušena xxxxxxx xxxxxxxxxx, vodním xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx obce, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx oplocením x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx určenými x xxxxxx funkcí xxxx xxx xxxxx xxxxxxx.

(6) Xxx převod xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx chovech33) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výměrami od xxxxxxxx státního xxxx. Xxxxx pozemky x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx pozemků v xxxxxx uznaných xxxxxxxxx xxxxxxx, a to xx xxxxxxx xxxxxx 10 ha.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx účely xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx polovina, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx 10 xx.

(8) Pro xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 7 xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx lesní xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xx xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxx převede xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bezúplatně xx vlastnictví xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx pozemky xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx k zastavění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxx,

x) spoluvlastnické xxxxxx xxxxx x případě, xx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 pověřená xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tímto zákonem x xxxxxxx-xx převodu xxxxx třetích xxxx. Xxxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

32) §3 xxxx. 4 zákona x. 503/2012 Xx., x Xxxxxxx pozemkovém xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

33) §1 odst. 2 xxxxxx x. 449/2001 Xx., x xxxxxxxxxx.".

XXXX XXXX

Xxxxx zákona x působnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx vlastnictví xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx jiné xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx

§29

X §6 odst. 5 xxxxxx č. 500/1990 Sb., x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx vlastnictví xxxxx k některým xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 170/1993 Xx., xx xxxxx "x Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§30

Xxxxx č. 513/1991 Sb., obchodní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 600/1992 Xx., zákona č. 264/1992 Sb., xxxxxx x. 591/1992 Xx., xxxxxx x. 286/1993 Xx., xxxxxx č. 156/1994 Sb., xxxxxx x. 84/1995 Xx., xxxxxx č. 94/1996 Xx., xxxxxx x. 142/1996 Xx., xxxxxx x. 77/1997 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Xx., zákona x. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Sb., xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Sb., xxxxxx x. 105/2000 Xx., xxxxxx x. 30/2000 Xx., zákona x. 367/2000 Sb., xxxxxx x. 370/2000 Xx., xxxxxx č. 120/2001 Xx., xxxxxx č. 239/2001 Xx., zákona x. 353/2001 Xx., xxxxxx č. 501/2001 Xx., xxxxxx č. 15/2002 Xx., zákona x. 125/2002 Sb., xxxxxx č. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 126/2002 Xx., xxxxxx x. 308/2002 Sb., xxxxxx x. 309/2002 Xx., zákona x. 312/2002 Sb., xxxxxx x. 476/2002 Xx., xxxxxx x. 87/2003 Xx., zákona č. 88/2003 Xx., zákona x. 437/2003 Sb., xxxxxx č. 85/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 360/2004 Xx., xxxxxx x. 484/2004 Xx., xxxxxx x. 499/2004 Xx., xxxxxx x. 554/2004 Sb., xxxxxx č. 179/2005 Xx., xxxxxx x. 216/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Sb., xxxxxx č. 413/2005 Xx., zákona x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 79/2006 Xx., zákona x. 81/2006 Xx., xxxxxx x. 308/2006 Sb., xxxxxx č. 269/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 344/2007 Xx., xxxxxx x. 36/2008 Xx., xxxxxx č. 104/2008 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Sb., xxxxxx x. 130/2008 Xx., xxxxxx x. 230/2008 Sb., zákona x. 215/2009 Xx., xxxxxx x. 217/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 230/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 420/2009 Xx., xxxxxx x. 152/2010 Sb., xxxxxx x. 409/2010 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Sb., xxxxxx x. 188/2011 Sb., xxxxxx x. 351/2011 Xx., zákona x. 355/2011 Sb., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., zákona x. 167/2012 Xx. a xxxxxx x. 202/2012 Xx., se mění xxxxx:

1. V §66 xxxxxxxx 8 xxx:

"(8) Xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx právnické xxxxx poslanci x xxxxxxxx, xxxxx takto xxxxxx se souhlasem xx na xxxxx xxxxx, hradí škodu, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, stát.".

2. X §66 xxxx. 9 xx xxxxx "xxxx Xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx" zrušují.

XXXX SEDMÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxx

§31

X §1 xxxx. 3 xxxx xxxxx zákona č. 563/1991 Sb., x účetnictví, ve xxxxx xxxxxx x. 410/2010 Sb., xx xxxxx ", Xxxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky" xxxxxxx.

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x. 229/1991 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 93/1992 Xx.

§32

X §10 odst. 1 xxxxxx č. 243/1992 Sb., xxxxxx xx upravují některé xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx č. 229/1991 Xx., x úpravě xxxxxxxxxxxx vztahů x xxxx a jinému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 93/1992 Xx., xx xxxxx zákona x. 441/1992 Sb. x xxxxxx x. 178/2006 Xx., písmeno x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 16 xxx:

"x) xxxxxxx náhrady, xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx16),

16) §11 odst. 7 xxxxxx x. 229/1991 Xx.".

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

§33

X §18 xxxx. 4 zákona č. 334/1992 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxxx půdního fondu, xx xxxxx "x Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".

XXXX DESÁTÁ

Změna zákona x xxxx z xxxxxxxxxxx

§34

Xxxxx č. 338/1992 Sb., x xxxx x nemovitostí, xx znění zákona x. 315/1993 Sb., xxxxxx č. 242/1994 Xx., xxxxxx č. 248/1995 Xx., xxxxxx x. 65/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., zákona x. 239/2001 Xx., xxxxxx x. 483/2001 Xx., xxxxxx x. 576/2002 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 669/2004 Xx., xxxxxx x. 179/2005 Xx., xxxxxx č. 217/2005 Xx., zákona x. 342/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 1/2009 Sb., xxxxxx x. 362/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 30/2011 Xx., zákona x. 212/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx. x zákona č. 457/2011 Xx., xx xxxx takto:

1. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) a x §8 xxxx. 2 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxx4x)" xxxxxxxx slova ", xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak,".

2. X §3 xxxx. 2 xxxx. b) xx xxxxx "xxxxxxxxxx Pozemkovým xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx" nahrazují slovy "xx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Státní xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx".

3. V §4 xxxx. 1 xx xxxxxxx d) xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 6 zrušuje.

4. X §4 xxxx. 3 xxxx první xx xxxxx "x x)" xxxxxxx.

5. X §8 odst. 3 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxx" zrušují a xxxxx "xxxx poplatníky xxxx subjekty" xx xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx".

6. X §8 odst. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxx Pozemkovým fondem Xxxxx republiky," xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx".

7. X §9 xxxx. 1 se xxxxxxx x) xxxxxxx.

8. X §9 odst. 5 větě xxxxx xx slova "x x)" xxxxxxx.

XXXX JEDENÁCTÁ

§35

§35 (část xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 340/2013 Sb. a 344/2013 Sb.

XXXX DVANÁCTÁ

Změna zákona x xxxxxx z xxxxxx

§36

X §18 xxxxxx č. 586/1992 Sb., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 114/1994 Sb., xxxxxx x. 259/1994 Xx. x zákona x. 111/1998 Xx., xx xxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 18x xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 11 až 15 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 10 xx 14.

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx za nedodržování xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx majetkových křivd x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxx k půdě x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§37

Xxxxx č. 39/1993 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxx xx nedodržování xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx křivd x xxxxxxx vlastnických xxxxxx x xxxx x xxxxxx zemědělskému xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 320/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §3 xxxx. 3 se slovo "xxxxxxxx" xxxxxxx a xxxxx "Pozemkového xxxxx Xxxxx republiky" xx xxxxxxxxx slovy "Státního xxxxxxxxxxx úřadu".

2. X §3 odst. 4 xx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Státní xxxxxxxxx xxxx".

3. Poznámka xxx čarou č. 6 xx xxxxxxx.

XXXX ČTRNÁCTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

§38

Xxxxx č. 219/2000 Sb., o xxxxxxx České republiky x jejím xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vztazích, xx xxxxx xxxxxx x. 492/2000 Sb., xxxxxx x. 229/2001 Xx., zákona x. 320/2001 Xx., xxxxxx x. 501/2001 Sb., xxxxxx č. 202/2002 Xx., xxxxxx č. 280/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 476/2002 Xx., xxxxxx č. 88/2003 Xx., xxxxxx x. 354/2003 Xx. zákona x. 480/2003 Xx., xxxxxx x. 41/2004 Xx., xxxxxx x. 218/2004 Xx., zákona x. 217/2005 Xx., xxxxxx č. 359/2005 Xx., zákona x. 22/2006 Xx., zákona x. 140/2006 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 139/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., zákona x. 457/2008 Xx., xxxxxx x. 153/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., zákona x. 18/2012 Xx. x xxxxxx č. 239/2012 Xx., se xxxx takto:

1. X §2 xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3 x 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx označuje jako xxxxxxxx 2.

2. X §15 se za xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:

"(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x zároveň xxxxx xxxxxxxxxx půdní fond, xxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Státnímu xxxxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx x případě xxxxxxx tvořících xxxxx xxxxxxx celek x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x lesní xxxxxx nebo s xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x dále xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx stát xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x v xxxxxxxxxxx x xxx xx vznikla xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Nepřijme-li Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, platí, že xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx nepřihlíží. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx 2.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx označuje jako xxxxxxxx 4.

3. X §20 xxxx. 3 xx slova "odst. 5" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. 4".

4. X §47 odst. 1 xx xxxxx "x x Xxxxxxxxxx fondu Xxxxx xxxxxxxxx4)" xxxxxxx.

5. X §48 odst. 1 xx slova "x Pozemkového xxxxx Xxxxx republiky4)" xxxxxxx.

6. X §48 odst. 2 xx xxxxx "xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.

7. X §49 xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 66 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 xx 5.

8. V §49 xxxx. 5 xx xxxxx "5" xxxxxxxxx xxxxxx "4".

9. X §55 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx slova "odst. 1, 3 x 4" nahrazují slovy "xxxx. 1, 2 x 3".

10. X §65 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "3" nahrazuje xxxxxx "4".

11. X §65 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

XXXX PATNÁCTÁ

Změna xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)

§39

X §6x xxxx. 3 xxxxxx č. 256/2000 Sb., x Státním xxxxxxxxxxx intervenčním fondu x o změně xxxxxxxxx dalších zákonů (xxxxx o Státním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění zákona x. 128/2003 Sb., xx slova ", xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx akcionářem xx Xxxxx republika, x xx Pozemkového xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x od xxxxxxxxx společností, jejichž xxxxxxxxxx xx Česká xxxxxxxxx".

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x finanční kontrole xx xxxxxxx xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx

§40

X §1 xxxx. 2 xxxxxx č. 320/2001 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx x finanční xxxxxxxx), xx xxxxx ", x na xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx1)" xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 1 x xxxxxx xx xx zrušují.

ČÁST SEDMNÁCTÁ

Změna zákona x Úřadu xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx

§41

Xxxxx č. 201/2002 Sb., x Úřadu pro xxxxxxxxxxx státu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 120/2004 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., zákona x. 160/2006 Xx. a xxxxxx x. 153/2009 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §9 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxx xx xxxxxxx vykonává správu Xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxxx xxxx") xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu10)" xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 10 xxxxxxx.

2. V §13 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.

3. X §13x xxxx. a) x §13d odst. 2 xxxx. x) xx slova ", xxxxxx xxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx".

4. X §20 xxxx. 3 xx xxxxx "x x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxxxx fondu" xxxxxxx.

5. X §25 xxxx. 2 se xxxxx ", xxxxxx xxxxxxxxxx x Pozemkový xxxx" nahrazují xxxxx "x xxxxxx xxxxxxxxxx".

6. X §25 xxxx. 4 větě druhé xx xxxxx ", xxxxxx xxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx".

7. X §29 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx označuje xxxx xxxxxxxx 3.

8. X §29 odst. 3 xx slova ", xxxxx x závazků, xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přecházejí xx Xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxx.

XXXX OSMNÁCTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§42

X §72 xxxx. 8 xxxxxx č. 326/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx "x Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky" xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x správních poplatcích

§43

V xxxxxxx 119 xxxx X xxxxxxx xxxxxx č. 634/2004 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 553/2005 Xx., se x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx 2 xxxxx "x Xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx" x xxx 4 xxxxxxx.

XXXX DVACÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxx xxxxx

§44

X §5 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 159/2006 Sb., x střetu xxxxx, xx xxxxx ", v Xxxxxxxxxxx xxxxx České republiky xxxx xxxxxx" xxxxxxx.

ČÁST DVACÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x elektronických xxxxxxx a autorizované xxxxxxxx xxxxxxxxx

§45

X §1 xxxx. 1 písm. x) zákona č. 300/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx" xxxxxxx.

XXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

§46

Xxxxx č. 589/1992 Sb., o xxxxxxxxx xx sociální zabezpečení x příspěvku na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx., zákona x. 42/1994 Xx., xxxxxx č. 241/1994 Xx., xxxxxx č. 59/1995 Xx., zákona x. 118/1995 Sb., xxxxxx č. 149/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Sb., xxxxxx x. 113/1997 Sb., xxxxxx x. 134/1997 Xx., xxxxxx č. 306/1997 Sb., zákona x. 18/2000 Sb., xxxxxx x. 29/2000 Xx., zákona č. 118/2000 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 238/2000 Xx., zákona x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 353/2001 Xx., zákona x. 263/2002 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx č. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 425/2003 Xx., zákona x. 437/2003 Sb., xxxxxx x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 281/2004 Xx., zákona x. 359/2004 Sb., xxxxxx x. 436/2004 Xx., zákona x. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Xx., xxxxxx č. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Sb., xxxxxx x. 585/2006 Sb., xxxxxx x. 153/2007 Xx., zákona x. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Sb., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx č. 2/2009 Xx., xxxxxx č. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 221/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx č. 303/2009 Xx., zákona x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 263/2011 Xx. x xxxxxx č. 458/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §22x xx xx xxxx xxxxx xxxxxx věta "Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx správa sociálního xxxxxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx22x).".

2. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 22x zní:

"22b) Xxxxxxxxx xxxxx x. 503/2012 Xx., o Xxxxxxx pozemkovém úřadu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

XXXX DVACÁTÁ XXXXX

§47

§47 (xxxx xxxxxxx xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 256/2013 Sb.

XXXX DVACÁTÁ XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx

§48

Xxxxx č. 92/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx majetku xxxxx xx xxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 92/1992 Sb., xxxxxx x. 264/1992 Xx., zákona x. 541/1992 Sb., xxxxxx x. 544/1992 Xx., xxxxxx x. 210/1993 Xx., xxxxxx x. 306/1993 Xx., zákona x. 224/1994 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 179/2005 Sb. x zákona x. 227/2009 Xx., xx xxxx takto:

1. X §1 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxxx Pozemkového xxxxx Xxxxx republiky" xxxxxxx.

2. X §10x xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "Pozemkovým xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "za xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".

3. X §12 xxxx. 2 xx xx konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x) se xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 5x xxxxxxx.

4. X §19 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxx Pozemkovému xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.

5. X §24 xxxx. 3 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

6. X §24 xxxx. 5 x 6 xx slova "xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x)".

XXXX XXXXXXX PÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx národního majetku

§49

Zákon č. 178/2005 Sb., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 171/2006 Xx., xxxxxx x. 228/2006 Xx., zákona x. 443/2006 Xx., xxxxxx č. 26/2008 Xx., zákona x. 31/2008 Sb., xxxxxx x. 112/2009 Xx. x zákona x. 15/2012 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §5 xxxx. 1 xx xxxxx ", xxxxx i s xxxxxxxx, který na xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.

2. X §5 odst. 3 xxxx. x) xx xx xxxxx xxxx 5 xxxxxxxx xxxxx "xxxx" a bod 6 se zrušuje.

Dosavadní xxx 7 se xxxxxxxx xxxx bod 6.

ČÁST XXXXXXX XXXXX

XXXXXXXX

§50

(1) Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2013.

(2) Ustanovení §10 xxxx. 3 xxxxxxx platnosti xxxxxxxxx xxx 31. xxxxxxxx 2013.

Xxxxxxx v. r.

Klaus x. r.

Nečas v. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx tvořící rezervu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 218/2014 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pozemků pro xxxxxxxxxxxxx rozvojových programů xxxxx, ve znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx stávají xxxxxxxx xxxxxxx podle §3 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 503/2012 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. K xxxxx xxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx poznámka x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ohlášení Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx budou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Převody xxxxxxx na základě xxxxxxx xxxxx §7, §10 xxxx. 1 x 4 x §11 xxxxxx x. 503/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxx č. 503/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx převod xxxxxxxxx xxxxxxx x. 503/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3 xxxxxx x. 503/2012 Sb., xx znění účinném xx 31. xxxxxxxx 2013, xxxxx byla xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2013, x xxxxxxx podle §10 xxxx §10a xxxx. 2 xxxxxx x. 503/2012 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxxxx žádost xxxxx §10 xxxx. 3 xxxxxx x. 503/2012 Sb., ve xxxxx xxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2013.

4. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 nebo xxxxxxxx xxxxxxx soutěže xxxxx §13 xxxxxx x. 503/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxx č. 503/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx splněny xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem x. 503/2012 Xx., xx znění účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 185/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2016

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx pozemkový úřad xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx půdně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 48 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxx xxxx zeměměřický x xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 54 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx kontrol x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x údaji xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx úřad zeměměřický x xxxxxxxxxxx sdělením xx Sbírce zákonů xxxxxxx do 55 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, kdy xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx ekologických jednotkách xx xxxxxxxxxx registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx, adres x xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx §1 odst. 7 xxxxxx č. 503/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxx dne, xxx xxxxx xxxx 1 xxxxx x zápisu xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx ekologických xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx registru xxxxxx identifikace, xxxxx x nemovitostí.

3. Xxxxx xxxxx §8 odst. 5 xxxxxx č. 503/2012 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx i xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona podle §7 xxxx. 1 xxxx 3 xxxxxx x. 503/2012 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x

x) x bezúplatném xxxxxxx xxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xxxxxx x. 95/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxx x x změně zákona x. 569/1991 Xx., x Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 357/1992 Xx., x xxxx dědické, xxxx xxxxxxxx a xxxx x převodu nemovitostí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx zákona č. 95/1999 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx x. 503/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx xxxx §14 xxxx. 3 xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx zákona x. 503/2012 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §4 odst. 4 xxxxxx č. 503/2012 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x pozemkům, xx xxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx §4 xxxx. 4 tohoto xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx vypořádací xxxxx se xxxxxxx xxxxx x. 449/2001 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 229/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 1.11.2019

Čl. V

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx podaných přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §10a xxxx. 2 xxxxxx č. 503/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 503/2012 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxx splněny xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem č. 503/2012 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

Čl. X xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 481/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xx. II

Přechodné ustanovení

Lhůta xxxxx §8 xxxx. 5 xxxxxx x. 503/2012 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx §7 odst. 1 xxxx 3 xxxxxx x. 503/2012 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xxxxxx č. 95/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxx x x xxxxx zákona x. 569/1991 Xx., x Xxxxxxxxxx fondu Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákona č. 357/1992 Sb., x xxxx dědické, xxxx xxxxxxxx a dani x převodu xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,

přičemž xxxxxx xxxxx dnem vkladu xxxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx nemovitostí ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 325/2023 Xx. x účinností xx 1.1.2024

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 503/2012 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2013 x ustanovení §10 xxxx. 3 pozbývá xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 31.12.2013.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

256/2013 Xx., x katastru xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon)

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

280/2013 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 503/2012 Xx., x Státním xxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xxxxx x. 289/1995 Xx., x xxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 229/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x půdě x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2013

340/2013 Xx., x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.1.2014

344/2013 Sb., x změně xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

250/2014 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxx službě

s účinností xx 1.1.2015

185/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 503/2012 Xx., x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2016

225/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 183/2006 Xx., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další související xxxxxx

x účinností od 1.1.2018

295/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 219/2003 Xx., x xxxxxxx do xxxxx osiva x xxxxx pěstovaných rostlin x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxx xxxxx x sadby), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.11.2017

229/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 503/2012 Xx., x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2019

481/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 139/2002 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 229/1991 Sb., x úpravě xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x jinému zemědělskému xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.2.2022

284/2021 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2024

299/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 156/1998 Xx., x xxxxxxxxx, pomocných xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přípravcích x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx (xxxxx x xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.10.2021

152/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 283/2021 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 195/2022 Xx., x xxxxxxx xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

325/2023 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 503/2012 Xx., x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

412/2023 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 582/1991 Sb., x organizaci x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxx xxxxx č. 347/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 1/1993 Xx., Xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxxx xxxxxx.

2) Zákon č. 229/1991 Sb., x xxxxxx vlastnických xxxxxx k xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 139/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pozemkových xxxxxxx x o změně xxxxxx x. 229/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx vztahů k xxxx x jinému xxxxxxxxxxxx majetku, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

3) §4 xxxxxx x. 289/1995 Sb., x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

4) Zákon č. 229/1991 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 290/2002 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx, občanská xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx x sportu x x souvisejících xxxxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 157/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx x závazků x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 10/2001 Xx., a zákona x. 20/1966 Sb., x xxxx x xxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Xxxxx č. 229/1991 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 92/1991 Sb., x xxxxxxxxxx převodu majetku xxxxx xx jiné xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

6) §1 xxxxxx x. 229/1991 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7) §9 zákona x. 229/1991 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx. Xxxxx x. 403/1990 Xx., x xxxxxxxx následků některých xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 87/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 243/1992 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x. 229/1991 Xx., x xxxxxx vlastnických xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 93/1992 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 428/2012 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx x náboženskými xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x majetkovém xxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

8) Zákon č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9) Zákon č. 139/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10) Zákon č. 92/1991 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

11) Xxxxx č. 222/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

12) Xxxxx č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

13) Nařízení xxxxx č. 237/2011 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx rozvojových xxxxxxxx xxxxx.

14) Xxxxxxxxx §136 x xxxx. xxxxxx x. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

15) §11 xxxx. 1 zákona č. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

16) §11 xxxx. 5 xxxxxx č. 13/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

17) §30 zákona x. 13/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

18) Zákon č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 441/2013 Sb., k xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxx č. 199/2014 Xx.

19) Zákon č. 40/1993 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

21) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx osob xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx členskými xxxxx na xxxxx xxxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

22) Xxxxx č. 229/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

23) §8 xxxxxx x. 256/2013 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).

24) §6 vyhlášky x. 441/2013 Xx., x xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx).

25) Vyhláška č. 298/2014 Sb., x stanovení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zemědělských pozemků, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

26) §2140 x xxxx. xxxxxx x. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx.

27) Xxxxxxx Komise x revizi xxxxxx xxxxxxxxxxx referenčních x xxxxxxxxxxx xxxxx (2008/X 14/02).

28) Xxxxx č. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

29) Zákon č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

30) §2079 x xxxx. x §2184 x násl. zákona x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx zákoník.

31) §24 odst. 5 x 6 xxxxxx č. 229/1991 Xx.

32) §14 odst. 6 xxxxxx x. 229/1991 Xx.

33) §40 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 26/2007 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 265/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 344/1992 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx, (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).

34) Zákon č. 219/2000 Sb., x majetku České xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx v právních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Xxxxx č. 151/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

36) §2 xxxx. 6 xxxxxx x. 569/1991 Sb., o Xxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Zákon č. 561/2004 Sb., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38) §2 odst. 1 xxxxxx č. 151/1997 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

39) Xxxxx č. 449/2001 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

40) Zákon č. 340/2015 Sb., x zvláštních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx smluv, xxxxxxxxxxxx těchto smluv x x xxxxxxxx xxxxx (zákon o xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.