Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2023.


Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
90/2012 Sb.

Komparativní obsah zákona o obchodních korporacích => předchozí právní úprava >>>

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBCHODNÍ KORPORACE

HLAVA I

Díl 1 - Společná ustanovení §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7

Díl 2 - Založení obchodní korporace §8 §9 §10

Díl 3 - Jednočlenná společnost §11 §12 §13 §14

Díl 4 - Vklad §15 §16 §17

Správce vkladů §18 §19 §20 §21 §22 §23 §24

Převod vlastnického práva §25 §26 §27 §28 §29

Díl 5 - Základní kapitál §30

Díl 6 - Podíl §31 §32 §33

Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích §34

Záloha na podíl na zisku §35

Vypořádací podíl §36

Podíl na likvidačním zůstatku §37 §38 §39

Omezení rozdělení a výplaty podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích §40 §41

Přechod podílu §42

Rozdělení podílu §43

Díl 7 - Orgány obchodní korporace §44 §45 §46 §46a §47 §48 §49 §50

Pravidla jednání členů voleného orgánu §51 §52 §53

Pravidla o střetu zájmů §54 §55 §56 §57

Odstoupení z funkce §58

Smlouva o výkonu funkce §59 §60 §61 §62

Vyloučení člena statutárního orgánu z výkonu funkce §63 §64 §65

Zvláštní povinnosti při úpadku obchodní korporace §66 §67 §68

Společné ustanovení §69

Díl 8 - Evidence vyloučených osob §70 §70a §70b §70c §70d §70e

Díl 9 - Podnikatelská seskupení

Ovlivnění §71

Zproštění povinnosti hradit újmu §72

Většinový společník §73

Ovládající a ovládané osoby §74 §75 §76 §77

Jednání ve shodě §78

Koncern §79 §80 §81

Zpráva o vztazích §82 §83 §84 §85 §86 §87 §88

Zvláštní práva společníků ovládané osoby §89 §90 §91

Díl 10 - Neplatnost obchodní korporace §92

Díl 11 - Zrušení a zánik obchodní korporace a ustanovení o likvidaci §93 §94

HLAVA II - VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST §95 §96 §97 §98 §99 §100 §101 §102 §103 §104 §105 §106 §107

Společnická žaloba §108 §109 §110 §111 §112 §113 §114 §115 §116 §117

HLAVA III - KOMANDITNÍ SPOLEČNOST §118 §119 §120 §121 §122 §123 §124 §125 §126 §127 §128

Komanditní suma §129 §130 §131

HLAVA IV - SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

Díl 1 - Obecná ustanovení §132 §133 §134

Druhy podílů §135 §136

Kmenový list §137 §138

Seznam společníků §139 §140 §141

Vklad §142 §143 §144 §145

Společenská smlouva §146 §147 §148 §149

Díl 2 - Práva a povinnosti společníků

Vkladová povinnost §150 §151

Povinnost odevzdat kmenový list §152 §153 §154

Právo na informace §155 §156

Společnická žaloba §157 §158 §159 §160

Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích §161

Příplatky §162 §163 §164 §165 §166

Díl 3 - Orgány společnosti

Valná hromada §167 §168 §169 §170 §171 §172 §173 §174

Rozhodování per rollam §175 §176 §177

Kumulativní hlasování §178 §179 §180

Svolání valné hromady §181 §182 §183 §184 §185 §186 §187

Průběh valné hromady §188 §189 §190 §191 §192 §193

Jednatelé §194 §194a §195 §196 §197 §198 §199

Finanční asistence §200

Dozorčí rada §201

Díl 4 - Zánik účasti společníka ve společnosti

Vystoupení společníka §202

Dohoda o ukončení účasti společníka §203

Vyloučení společníka §204

Zrušení účasti společníka soudem §205 §206

Převod podílu §207 §208 §209 §210

Zrušení účasti dědice §211

Uvolněný podíl §212

Převod uvolněného podílu a vypořádací podíl §213 §214 §215

Díl 5 - Změny výše základního kapitálu

Oddíl 1 - Zvýšení základního kapitálu

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení §216 §217 §218

Pododdíl 2 - Zvýšení základního kapitálu převzetím vkladové povinnosti §219 §220 §221 §222 §223 §224 §225 §226

Pododdíl 3 - Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů §227 §228 §229 §230 §231 §232

Oddíl 2 - Snížení základního kapitálu §233 §234 §235 §236 §237 §238 §239 §240

Díl 6 - Zrušení společnosti §241 §242

HLAVA V - AKCIOVÁ SPOLEČNOST

Díl 1 - Obecná ustanovení §243 §244 §245 §246

Emisní kurs akcie §247

Emisní ážio §248 §249

Díl 2 - Založení společnosti §250

Ocenění nepeněžitého vkladu §251 §252 §253 §254

Úplatné nabytí majetku společnosti od zakladatelů a akcionářů v průběhu dvou let po vzniku společnosti §255

Díl 3 - Akcie a jiné cenné papíry vydávané akciovou společností

Oddíl 1 - Akcie §256

Kusové akcie §257 §258 §259 §260 §261 §262

Forma akcie §263

Seznam akcionářů §264 §265 §266 §267 §268

Akcie na jméno §269 §270 §271 §272 §273

Akcie na majitele §274

Zaknihované akcie §275

Druhy akcií §276 §277

Prioritní akcie §278 §279 §280

Samostatně převoditelná práva §281 §282 §283

Rozhodný den §284

Zatímní list §285

Oddíl 2 - Vyměnitelné a prioritní dluhopisy §286 §287 §288 §289 §290 §291 §292 §293 §294

Oddíl 3 - Cenný papír k uplatnění přednostních práv §295

Opční list obsahuje §296 §297

Oddíl 4 - Upisování a nabývání vlastních akcií §298 §299 §300 §301 §302 §303 §304 §305 §306 §307 §308 §309 §310

Finanční asistence §311 §312 §313 §314 §315

Zvláštní rezervní fond na vlastní akcie §316 §317

Zvláštní ustanovení pro podnikatelská seskupení §318 §319 §320 §321

Oddíl 5 - Veřejný návrh na koupi nebo směnu účastnických cenných papírů §322 §323 §324 §325 §326

Povinný veřejný návrh smlouvy §327 §328 §329 §330 §331 §332

Povinný odkup účastnických cenných papírů §333 §334 §335 §336 §337 §338 §339 §340 §341

Oddíl 6 - Výměna akcií §342 §343

Díl 4 - Práva a povinnosti akcionáře

Vkladová povinnost §344 §345 §346 §347

Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích §348 §349 §350 §351 §352

Hlasovací právo §353

Kumulativní hlasování §354 §355 §356

Právo na vysvětlení §357 §358 §359 §360

Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy §361 §362 §363 §364

Práva kvalifikovaných akcionářů §365 §366 §367 §368 §369 §370

Akcionářská žaloba §371 §372 §373 §374

Nucený přechod účastnických cenných papírů §375 §376 §377 §378 §379 §380 §381 §382 §383 §384 §385 §386 §387 §388 §389 §390 §391 §392 §393 §394

Právo odkupu §395

Díl 5 - Orgány společnosti

Oddíl 1 - Systém vnitřní struktury společnosti §396 §397

Oddíl 2 - Valná hromada

Úvodní ustanovení §398 §399 §400 §401

Svolání valné hromady §402 §403 §404

Rozhodný den k účasti na valné hromadě §405 §406 §407 §408 §409 §410 §411

Schopnost valné hromady se usnášet §412 §413

Náhradní valná hromada §414

Rozhodování valné hromady §415 §416 §417

Rozhodování per rollam §418 §419 §420

Působnost valné hromady §421 §422 §423 §424 §425

Akcionář nevykonává své hlasovací právo §426 §427

Neplatnost usnesení valné hromady §428 §429 §430

Změny stanov v důsledku rozhodnutí společnosti nebo právní skutečnosti §431 §432 §433 §434

Oddíl 3 - Dualistický systém

Pododdíl 1 - Představenstvo §435 §436 §437 §438

Člen představenstva jmenovaný akcionářem §438a §439 §440

Zákaz konkurence §441 §442 §443 §444 §445

Pododdíl 2 - Dozorčí rada §446 §447 §448

Člen dozorčí rady volený zaměstnanci §448a

Člen dozorčí rady jmenovaný akcionářem §448b §449 §450

Zákaz konkurence §451 §452 §453 §454 §455

Oddíl 4 - Monistický systém §456 §457 §458

Zákaz konkurence §459 §460 §461 §462 §463

Díl 6 - Změny výše základního kapitálu

Oddíl 1 - Úvodní ustanovení §464 §465 §466 §467

Výjimky z povinnosti oceňovat nepeněžitý vklad znalcem při zvyšování základního kapitálu §468 §469 §470 §471 §472 §473

Oddíl 2 - Zvýšení základního kapitálu

Pododdíl 1 - Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií §474 §475 §476 §477 §478 §479

Upsání akcií na základě veřejné nabídky §480 §481 §482 §483

Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií §484 §485 §486

Omezení přednostního práva §487 §488 §489

Zánik a vzdání se přednostního práva §490

Zvýšení základního kapitálu dohodou všech akcionářů §491

Zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku §492 §493 §494

Pododdíl 2 - Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů §495 §496 §497 §498 §499 §500 §501 §502 §503 §504

Pododdíl 3 - Podmíněné zvýšení základního kapitálu §505 §506 §507 §508 §509 §510

Pododdíl 4 - Zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva nebo správní rady §511 §512 §513 §514 §515

Oddíl 3 - Snížení základního kapitálu §516 §517

Ochrana věřitelů §518 §519 §520

Způsoby snížení základního kapitálu §521 §522 §523

Snížení jmenovité nebo účetní hodnoty akcií nebo zatímních listů §524 §525 §526

Vzetí akcií z oběhu na základě losování §527 §528 §529 §530 §531

Vzetí akcií z oběhu na základě smlouvy §532 §533 §534 §535

Upuštění od vydání akcií §536

Postup při nevrácení nebo nepřevzetí akcií §537 §538 §539 §540 §541

Výměna akcie nebo změna údajů na akcii §542

Výměna akcie na žádost akcionáře §543

Zjednodušené snížení základního kapitálu §544 §545

Souběžné snížení a zvýšení základního kapitálu §546 §547 §548

Díl 7 - Likvidace akciové společnosti §549 §550 §551

HLAVA VI - DRUŽSTVO

Díl 1 - Obecná ustanovení o družstvu

Oddíl 1 - Základní ustanovení §552 §553 §554

Oddíl 2 - Založení družstva

Založení družstva na ustavující schůzi §555 §556 §557 §558 §559 §560 §561

Založení družstva bez ustavující schůze §561a

Informační deska §562

Oddíl 3 - Vklady §563 §564 §565

Zvýšení základního členského vkladu §566 §567 §567a

Snížení základního členského vkladu §567b §568 §569 §570 §571 §571a §571b

Další členský vklad §572

Nepeněžitý vklad §573 §574

Oddíl 4 - Práva a povinnosti členů

Pododdíl 1 - Základní ustanovení §575 §576

Pododdíl 2 - Vznik členství §577 §578 §579

Seznam členů §580 §581 §582 §583

Pododdíl 3 - Obsah členství

Členská žaloba §584 §585

Podíl člena na zisku a na jiných vlastních zdrojích §586

Pododdíl 4 - Povinnost člena přispět na úhradu ztráty družstva §587 §588 §589 §590 §591 §592 §593 §594

Pododdíl 5 - Družstevní podíl §595 §596 §597 §598

Převod družstevního podílu §599 §600 §601

Přechod družstevního podílu §602 §603 §604 §605

Splynutí družstevních podílů §606

Rozdělení družstevního podílu §607

Finanční asistence §608 §609

Pododdíl 6 - Zánik členství

Způsoby zániku členství §610 §611 §612 §613

Vyloučení člena z družstva §614 §615 §616 §617 §618 §619 §620 §621 §622

Oddíl 5 - Vypořádací podíl §623 §624 §625 §626 §627 §628

Oddíl 6 - Orgány družstva

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení §629 §630 §631 §632 §633 §634

Pododdíl 2 - Členská schůze

Úvodní ustanovení §635

Svolání členské schůze §636 §637 §638 §639 §640 §641 §642

Doplnění programu členské schůze §643

Schopnost členské schůze se usnášet §644 §645 §646

Náhradní členská schůze §647 §648

Rozhodování členské schůze §649 §650 §651 §652

Návrh rozhodnutí obsahuje §653 §654 §655

Působnost členské schůze §656 §657 §658 §659 §660 §661 §662

Neplatnost usnesení členské schůze §663

Dílčí členské schůze §664 §665 §666 §667 §668

Shromáždění delegátů §669 §670 §671

Vznik a zánik funkce delegáta §672 §673 §674 §675 §676

Práva a povinnosti delegáta §677

Seznam delegátů §678 §679 §680 §681 §682 §683

Hlasovací právo §684

Svolání shromáždění delegátů §685 §686 §687

Pozvánka na shromáždění delegátů §688 §689 §690

Doplnění programu shromáždění delegátů §691 §692 §693 §694

Náhradní shromáždění delegátů §695 §696

Jednání shromáždění delegátů §697 §698

Náhradník delegáta §699 §700 §701

Neplatnost usnesení shromáždění delegátů §702 §703 §704

Pododdíl 3 - Představenstvo §705 §706 §707 §708

Zápis o jednání představenstva §709

Zákaz konkurence člena představenstva §710 §711 §712 §713 §714

Pododdíl 4 - Kontrolní komise §715 §716 §717 §718 §719 §720

Zápis o jednání kontrolní komise §721

Zákaz konkurence člena kontrolní komise §722 §723 §724 §725

Pododdíl 5 - Orgány malého družstva §726

Díl 2 - Bytové družstvo

Základní ustanovení §727 §728

Družstevní byt a družstevní nebytový prostor §729 §730 §731

Zvýšení základního členského vkladu v bytovém družstvu doplatkem člena §732

Členství v bytovém družstvu §733 §734 §735

Převod družstevního podílu v bytovém družstvu §736

Přechod družstevního podílu v bytovém družstvu §737

Rozdělení družstevního podílu v bytovém družstvu §738

Společné členství manželů v bytovém družstvu §739 §740

Nájem družstevního bytu §741

Člen bytového družstva má zejména právo §742 §743 §744 §745 §746 §747

Vypořádací podíl člena bytového družstva §748 §749

Omezení hospodaření bytového družstva §750 §751 §752

Samospráva bytového družstva §753 §754

Členská schůze bytového družstva §755

Zrušení a zánik bytového družstva §756 §757

Díl 3 - Sociální družstvo

Základní ustanovení §758 §759 §760 §761 §762 §763 §764

Omezení hospodaření sociálního družstva §765 §766

Vypořádací podíl v sociálním družstvu §767 §768

Členská schůze sociálního družstva §769 §770

Zrušení a zánik sociálního družstva §771 §772 §773

ČÁST DRUHÁ - USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ

HLAVA I §774

HLAVA II - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ §775 §776 §777 §778 §779 §780 §781 §782 §783 §784 §785

ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST §786

č. 458/2016 Sb. - Čl. II

č. 33/2020 Sb. - Čl. II

č. 416/2022 Sb. - Čl. V

INFORMACE

90
XXXXX
xx xxx 25. xxxxx 2012
x obchodních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x obchodních xxxxxxxxxxx)

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

OBCHODNÍ XXXXXXXXX

XXXXX X

Xxx 1

Xxxxxxxx ustanovení

§1

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx společnosti (dále xxx "xxxxxxxxxx") x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxxx"), xxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným a xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx společnost") x xxxxxxxx společnost x xxxxxxxx hospodářské xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Družstvy xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx společnost, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx to xxxxxxxxxxx xxxxx použitelné xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravující xxxxxxxxx společnost, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx evropskou družstevní xxxxxxxxxx.

§2

(1) Osobní xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xx podnikatelským xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vykonávat xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx předmětem xxxxxxxxx xxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osob, xxxxx xxxx x xxxx oprávněny podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§3

(1) Xxxxxxxxxx občanského xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, jen xxxxxxx-xx tak xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, postihuje xxxxxx x povinnost nahradit xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx IV xxxxxx x stanovy x xxxxxxxxxxxxx listina.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx rozumí x xxxx xxxxxxxx.

§4

(1) Dává-li tento xxxxx společníkovi xxxxxxxx xxxxxxxxx možnost domáhat xx xx xx xxxx proti xx xxxxxxxx práva, xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxx o xxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nedopustila, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxx bývalý xxxxxxxxx xx jiném xxxxxxxxxxxx dorovnání, obdobného xxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v obchodní xxxxxxxxx xxxx mu xxxx xxxxxxxxx xxxx x souvislosti s xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx korporaci xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§5

(1) Obchodní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx ten, xxx xxxxxxx zákaz konkurenčního xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx xx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx, ledaže xx xxxxxxxx povaha xxxxxxxxx xxxx; to xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx jiného nabyvatele xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jednal x xxxxx víře.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx u povinné xxxxx xxxxxxxx xx 3 měsíců ode xxx, kdy xx xxxxxxxx korporace x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 1 xxxx xx porušení; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx.

§6

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x bez xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xx nepoužije xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx korporace.

§7

(1) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx listinách xxxx xxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx tento xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x splacené xxxxx základního kapitálu.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx uveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx, xxxxx je xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx elektronické xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx stránky"), xxxxx, xxxxx xx povinna xxxxxx xx obchodních xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx x ručením omezeným xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx ni xxxxxxxxxx odstavce 2 xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx k závodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx družstva xxxx x jeho xxxxxxx. Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxx podnikatelů xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx zahraniční xxxxx řídí, xx xxxxxxxxxx, xxxxxx toto xxxxx zápis xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Díl 2

Založení xxxxxxxx xxxxxxxxx

§8

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zakládá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx smlouva, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx, xxx společnost xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, zakládá xx zakladatelskou xxxxxxxx xxxxxxxxx ve formě xxxxxxx listiny.

§9

(1) Není-li návrh xx zápis obchodní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx jejího xxxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx odstoupení xx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§10

Xx-xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx ho nestranně x xxxxxxxxx na xxx, xxx xxxx xxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxxxxx společnost

§11

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jediný xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx jediného xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podílů x jeho xxxxx.

§12

(1) Xxxxxxxxx nejvyššího xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx nejvyššího orgánu xxxxxxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, má xxxxxxxxxx xxxxxxxx společníka xxxxx xxxxxxx listiny.

§13

Smlouva xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx společníkem xxxxxxxx xxxxxxxx formu s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx smlouva xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx podmínek v xxx xxxxxxxxx.

§14

Xxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx společenské xxxxxxx xxxx ustanovením xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx po dobu, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nepřihlíží.

Xxx 4

Xxxxx

§15

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vkladu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx korporace. U xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx označuje jako xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxx") xxxxxxxx vložit xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx nabytí xxxx zvýšení xxxxxx x xx (xxxx xxx "vkladová xxxxxxxxx").

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx vklad") xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx vklad").

(4) Xxxxxxx xxxxxx xx xxx potřeby tohoto xxxxxx xxxxxx vklad x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx ážio.

§16

(1) Po xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxx xx vrácení xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxx vyplácet xxxxx x emisního xxxxx.

§17

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx tímto xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx smlouvou.

(2) Xxxxxxx nepeněžitého xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx smlouvě xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx služby.

Xxxxxxx xxxxxx

§18

(1) Před xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx vkladů xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx správce xxxxxx; xxxxxxxx vkladů xxxx xxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx zakladatelů.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činnost xx xxxxxxx ustanovení x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§19

Xx-xx nepeněžitým xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, že xxxxxxxxx xxxxx správci xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§20

(1) Je-li nepeněžitým xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxxx vkladu xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx x xxxxxx věci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, x xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§21

(1) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx závod nebo xxxx xxxx, je xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. Xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx části xx použijí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku x xxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx předmět xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x vkladu xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx přiměřeně ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx do výše xxxxxx ocenění.

(3) Pohledávka xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxx jeho xxxxxx xx této xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na splacení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx písemnou xxxxx x její xxxxx xxxxxxxxx valná hromada.

§22

X xxxxxxxxx případech xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx účinností xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§23

(1) Xxxxxxxx xxxxx xx kapitálových xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx u xxxxx xxxx spořitelního x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "banka"), xxxxx zřídí xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dříve, než xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vznikne, xxxxxx xx xxxxx x úhradu xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx xxx splatit x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx výše xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 20 000 Xx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vnese xxxx xxxxx vznikem.

§24

(1) Správce xxxxxx xxxx tomu, kdo xx oprávněn xxxxx xxxxx xx zápis xx xxxxxxxxxx rejstříku, xxxxxxx prohlášení x xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxx její části xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx na zápis xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxx vkladů x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx, xxx xx které xxxx vkladová xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx dluhy xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zaniká, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxx do 5 xxx xx vzniku xxxxxxxx korporace.

§25

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva

(1) Xxxxxxxxxx právo x xxxxxxxx xxxxxx vnesenému xxxx vznikem obchodní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx okamžikem xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx veřejného xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva do xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §19; to xxxxx xxxxxxx xxx další xxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§26

(1) Xxxxxxxx-xx na xxxxxxxx korporaci xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx vkladatel xxxx cenu x xxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxx ve společenské xxxxxxx x obchodní xxxxxxxxx převzatý xxxxxxx xxxxxx vrátí, ledaže xx vydala nebo xx povinna xxxxx xxxx xxxxxxxxx osobě.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, ručí xx xxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx, ledaže xxx x nabytí xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§27

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxx korporace jí xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx i x xxxxx x xxxxxx, xxxxxx ohledně xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx obchodní xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx a xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vkladatelům; xx splnění xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§28

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxx, xxx x xxxx xxxxxxxx korporace xxxxxx xxxxxxxxxx právo, xxxx xxxxxxx uvedeného xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x penězích; xxxxxxxxxx §26 xxxx. 2 xx xxxxxxx obdobně.

§29

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx s výjimkou §17 xxxx. 2, §18, §23 xxxx. 1, §24, §25 xxxx. 1 x §27 odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx základního xxxxxxxx.

Díl 5

Základní xxxxxxx

§30

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxx 6

Xxxxx

§31

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx korporaci x xxxxx x povinnosti x této účasti xxxxxxxx.

§32

(1) Xxxxx společník xxxx xxx xxxxx 1 xxxxx x xxxx obchodní xxxxxxxxx; xx xxxxxxx pro xxxxx x kapitálové xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Podíl společníka x xxxxxxxx korporaci xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx stanoví-li xxx xxxx právní předpis.

(3) Xx-xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xx-xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx společnými xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx. Jsou-li xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx podíl xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx.

(5) Xx zřízení x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx zástavního xxxxx k podílu x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx obdobně xxxxxxxxxx občanského xxxxxxxx x zřízení x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx.

§33

Obchodní xxxxxxxxx xxxx xxxxx vlastní xxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

§34

Podíl na xxxxx x xx jiných xxxxxxxxx zdrojích

(1) Xxxxx xx zisku x xx xxxxxx vlastních xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx řádné xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nejvyšším xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx. Xx základě účetní xxxxxxx podle xxxx xxxxx lze rozdělit xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, za něž xxxx účetní závěrka xxxxxxxxx. Xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx společníky, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx nesmí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx posledního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx zákonem a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinky. X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxx xxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nepřipouští.

(3) X xxxxxxxxx podílu xx xxxxx x na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx statutární orgán. Xx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx vlastních xxxxxxxx xx nevyplatí. Xx se za xx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx souhlasili, xxxxxxxxx x xxxx řádného xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx do 3 měsíců xxx xxx, xxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxx nejvyššího xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx rozdělení, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nejvyšší orgán xxxx jinak.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx zákona o xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx základního kapitálu.

§35

Záloha xx podíl xx xxxxx

(1) Zálohu xx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxx závěrky, xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx korporace xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxxx na xxxxx xxxxxx xxx vyšší, xxx kolik činí xxxxxx xxxxxxxx hospodaření xxxxxxx účetního xxxxxx, xxxxxxxx hospodaření xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx použít xxxxx svého xxxxxxx, xxxxxxx x příděly xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx smlouvou.

(2) Xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx se xxxxx xx 3 xxxxxx xxx dne, xxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, ledaže xxxxxx zisku k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx mimořádné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx vyplacených v xxxxxxx se xxxxxxx x nejvyšší xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx částky.

§36

Xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxx účasti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx korporaci xx jejího xxxxxx xxx právního xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxx"), xxxxxx xxxx xxxxxx předpis xxxxxxx jinak.

(2) Neurčí-li xxxxxxxxxxx smlouva xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx podílu, xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 x 4.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xx dni xxxxxx účasti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, řádné xxxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx zániku účasti xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxx x xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx při xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vychází x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx snížené x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx podíl xx xxxx xxxxxxx podílů xxxxxxxxxx x jednotlivých xxxxx xxxxxxxxxx korporací.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx v penězích xxx zbytečného odkladu xxxx, xx xx xxxx xxxxx být xxxxxxxx jeho výše, xxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva xxxx xxxxxx určí xxxxx.

Xxxxx xx likvidačním xxxxxxxx

§37

(1) Xxx zrušení xxxxxxxx korporace s xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dohoda xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, v xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povinnost. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx zůstatek na xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx k xxxx xxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxx.

§38

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx vyplatí xxxxx xx likvidačním xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx likvidačního xxxxxxxx schválen, xxxxxxxx x xxxx rozdělení xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx odstavce 1 a §37 xx xxxxxxxxx.

§39

Xxx zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxx x likvidací xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx do xxxx xxxxx xxxxxx xx likvidačním xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, x xxxx xxxxxx xx jejího xxxxxx. Xxxx xxxxx xx společníci vyrovnají xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx dluhy xxxxxxxxxxx neručili, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§40

Omezení rozdělení x xxxxxxx podílu xx xxxxx xxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Kapitálová xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, pokud se xx xxx skončení xxxxxxxxxx xxxxxxxx období xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxx xxxxxxx kapitál xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozdělit. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx x rozporu x xxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx vykazovány xxxxxxx na xxxxx, xxxxx kapitálová xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozdělit xxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 2 alespoň xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x tím nemá xxxxxx účinky.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx nesmí xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx přivodila xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxx xx zisku xxxx xxxxxx vlastních xxxxxxxx, xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx období, zaniká. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxx-xx xx xxx xxxxx, xx xxxxxxxx účtu xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx. Xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti a xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx korporace xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx společníkovi xxxx xxxxx jemu xxxxxx. Xx neplatí, xxxxx-xx xx o

a) obvyklé xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) věnování xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx závazku xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx poskytovanou xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx.

§41

Xxxxxxxxxx §40 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxx xxx poskytnutí xxxxxx, xxxxxxxx xxxx úvěru xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx získání jejích xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx tyto xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxx") x při xxxxxxxx akcií xxxxxxxxxxx xx zvýhodněných xxxxxxxx.

§42

Přechod xxxxxx

(1) Xxxxx xxxx zánikem společníka xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx korporaci xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přechod xxxxxx nebo xxxxx. Xxxxx xxxx omezení xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x bytovém družstvu xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xx dědicové x xxxx řízení x xxxxxxxx xx výkonu xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx projednává xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx korporace xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

§43

Xxxxxxxxx podílu

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a podíl xxxxxxxxxxxxx podle §118 xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §118 x xxxxx společníka xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx přechodem, xxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva xxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxx xx nutný xxxxxxx nejvyššího xxxxxx xxxxxxxx korporace.

Xxx 7

Xxxxxx obchodní xxxxxxxxx

§44

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx všichni její xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Kontrolním xxxxxxx xxxxxxxx korporace xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx rada, kontrolní xxxxxx nebo jiný xxxxxxx orgán.

(3) Kolektivní xxxxx xxxxx předsedu, xxxxx xxxx xx x případě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, ledaže xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx určí xxxxx; xx neplatí xxx xxxxxx společnosti.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx společník.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, ledaže xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxx jednatelů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§45

(1) V xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spolky; xx xxxxxxx xxx rozhodnutí, xxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxxx xx hledí, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx tehdy, xx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sepsanou xxxxxxxxxx xx 60 xxx ode xxx xxxx přijetí, nemá xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku x xxxxxxxxx právním xxxxxxx, x neplatnosti xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxx xx na xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nahradit újmu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxx korporace xxxxxx xxxx obchodní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx jediného xxxxxxxxxx x působnosti orgánu xxxxxxxx korporace xx xxxx xx účinné, xxxxxxx jí xxxxx. Xxxx třetím osobám xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, kdy xx x xxx xxxxxxxxx xxxx dozvědět xxxxx.

§46

(1) Osoba, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xx do xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxx xxxxxxxx orgánu"), není xxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxx tehdy, xx-xx x xx xxxx překážka xxxxxx xxxxxx člena xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx je

a) xxxxx xxxxxxxxx funkci xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx uložený zákaz xxxxxxxxx činnost související x podnikáním x xxxxxxx podnikání nebo xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx předmětu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx,

x) zákaz vykonávat xxxxxx xxxxx řídicího, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx právnické osoby xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxxx zákaz xxxxxxxxx xxxxxxx související x xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx předmětu xxxxxxxxx xxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx odsouzení, xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx, jako xx nebyla xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx

1. xxxxxxxxxx, xxxxxxx, pojistného xxxxxxx, xxxxxxxxx podvodu, xxxxxxxxx xxxxxxx, legalizace xxxxxx z trestné xxxxxxxx, legalizace xxxxxx x trestné činnosti x nedbalosti, xxxxxx, xxxxxxxx povinnosti při xxxxxx xxxxxx majetku, xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx cizího xxxxxxx x xxxxxxxxxx, poškození xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx v insolvenčním xxxxxx, pletichy v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx učinit xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx,

2. xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx s xxxxxxx, nebo

4. obdobný xxxxxxxx činům xxxxx xxxx 1 až 3 x xxxxxxxxx, xxxx

x) rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxx veřejné xxxx xxxxxx xxxxx, x xx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx, xxx se xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx korporace, xxxxxx zakladatele nebo xxxxxxxx korporaci xxxxxxxxx, xxx

x) xxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx vzniku xxxxxxxx výkonu xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx majetku xxxx xxxxxxx právnické xxxxx, x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx insolvenční xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxx voleného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx nastala xxxxx xxxxxx jeho xxxxxx, xxxxxxxxxxx poté, xx se x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§46x

(1) Je-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx družstva xxxxxxxxx xxxxx, zmocní xxx zbytečného odkladu xxxxxxx fyzickou xxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxx x předpoklady xxx xxxxx funkce xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx v xxxxxx zastupovala. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxx funkce se xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx voleného orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx, nahradí xxxx jím xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx společně x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx členem xxxxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxx zájmů, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxx jednat x péčí řádného xxxxxxxxx x následcích xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxx zápisu zástupce xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobu jako xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx zástupce xxxxx odstavce 1 x nebude-li zapsán xx xxxxxxxxxx rejstříku xx xxxxx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx jí xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Zaniklo-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, zmocní xxxxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, aby xx x orgánu xxxxxxxxxxx; nebude-li xxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx rejstříku xx xxxxx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx předešlého xxxxxxxx, xxxxxx právnické xxxxx xxxxxx xxxxx voleného xxxxxx.

§46x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 416/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

§47

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx smlouvou nebo xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vůči xxxxxx osobám xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§48

Xxxxxx xxxxxxx, k xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx měsíců xxx xxx, xxx xx x neplatnosti xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxx dozvědět xxxx x xxxxx, nejdéle xxxx xx xxxxxx xxx xx xxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§49

(1) X případě, xx xxxxxxxxx orgán xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx statutárního xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx souhlas, xxxx xxxxxxxx tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx xx případnou xxxx xxxxxxxxxx společnosti xx členové xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x péčí xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Jestliže xxxxxxxxx xxxxx souhlas x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx, odpovídají xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§50

Xxxx-xx uzavřena xxxxxxx xxx zákonem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx znaleckého xxxxxxx, xxxx v xxxxxxx x xxxxxxx posudkem, xxxx xx ten, x jehož xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx po xxxxx smluvní straně xxxxxxxxxx, x to xx 3 měsíců xxx dne, xxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx uzavřením xxxxxxx xxxx, xxxxx, xx dohodnuté xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 10 let xx xxxxxxxx smlouvy. Xxxxxxxxxx xx provede x xxxxxxxx tak, xxxx xx xxxx dohodnuto xxxxxxxxxxx podle znaleckého xxxxxxx. Xx marném xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx smluvní xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Pravidla jednání xxxxx xxxxxxxx orgánu

§51

(1) Xxxxxxx x s potřebnými xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx mohl xxx xxxxxxxxxxxxxx rozhodování x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx takovéto xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxx s xxxx xxxxxxx hospodáře.

§52

(1) Při xxxxxxxxx, xxx člen voleného xxxxxx xxxxxx s xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx x péči, kterou xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jiná xxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxx-xx xx x xxxxxxxxx člena xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx v xxxxxx xxxx xxxxxx posuzováno, xxx xxxx voleného xxxxxx xxxxxxxx korporace xxxxxx x péčí xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx soud xxxxxxxx, xx to xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§53

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxx xxxxxxxxx, vydá xxxxxxxx xxxxxxxxx prospěch, xxxxx v xxxxxxxxxxx x takovým xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) K xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx obchodní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx smlouvy xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; xxx účinnost xxxxxxx xx vyžaduje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přijatý xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou xxxxx všech xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxx xx xxxxxxxx usnesení xxxxxxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx újmy xxxxx xxxxxxxx 3, hledí xx xx xx xxxx na neplatnou; xxx dne xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx x střetu xxxxx

§54

(1) Xxxxx-xx se xxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx při výkonu xxxx funkce xxxxx xx xxxxxx jeho xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán, xxxxx je xxxxxx, x kontrolní xxxxx, xxx-xx xxxxxx, jinak xxxxxxxx orgán. Xxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán; je-li xxxx jediným xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx orgán. Xx xxxxx obdobně xxx možný xxxxx xxxxx osob xxxxxxx xxxxxxxx orgánu obchodní xxxxxxxxx blízkých xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx ovládaných.

(2) Člen xxxxxxxx orgánu splní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x tím, xx informuje xxxxxxxx xxxxx, ledaže sám xxxx xxxxxx společník xxxxxxxx xxxx působnost.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx člena xxxxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx dobu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx orgánu xxx xxxxxx xxxxx xxxxx jeho xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx orgán xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, případně o xxx pozastaveném xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 4.

§55

(1) Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx uzavřít s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxx, xxxxx xx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx xxxxxx, xxxxx nejvyšší xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx kontrolní xxxxx; xx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, informuje nejvyšší xxxxx. Xxxxxxx uvede, xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx platí xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx korporací x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx xxxxxxx jím xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx obchodní korporace xxxxxxx smlouvu s xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx anebo x xxxxxx, jež je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, informuje o xxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx xxxxxx, jinak xxxxxxxx orgán. To xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo s xxxxx osobou xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Člen xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 i xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgán, xxxxxx xxx xxxx jediný xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Kontrolní xxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx obdržel xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxxx x xxx xxxxxxx zákazu xxxxx §56 xxxx. 2.

§56

(1) Xxxxxxxxxx §55 xx xxxxxxx xxxx xxxxx, má-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x §55 xxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 nebo §55, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx kontrolní xxxxx xxxxxxx.

§57

Ustanovení §55 x 56 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx styku.

§58

Xxxxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxx voleného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx může xx své funkce xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx dnem, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx společenská xxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx nebo xxx xxxxxxxxx xxxxx, jehož xx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx poté, xx xxxx odstoupení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxx voleného xxxxxx xxxxxxxx výkon xxxxxx končí nejpozději 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xx členem, a xxxx funkce xxxxx xxxx, kdy odstoupení xxxxxxxxx nebo měl xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx člen oznámí xxx odstoupení xx xxxxxxxx příslušného xxxxxx, xxxxx výkon xxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxxx xx xxxxxxx oznámení, xxxxxxxxx-xx příslušný orgán xx xxxx xxxxxx xxxx okamžik zániku xxxxxx.

(3) Vykonává-li xxxxxxxxx xxxxx hromady jediný xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx uplynutím 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxx xxxxxxxx společníkovi, neschválí-li xx xxxxxx odstupujícího xxxxx jiný xxxxxxx xxxxxx funkce.

Smlouva o xxxxxx xxxxxx

§59

(1) Práva x xxxxxxxxxx mezi obchodní xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx voleného orgánu xx xxxx přiměřeně xxxxxxxxxxxx občanského xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, byla-li xxxxxxxx, xxxx ze xxxxxx plyne něco xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x správě xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx o xxxxxx funkce se x kapitálové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx písemně x xxxxxxxxx ji, včetně xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxx xxxxxx schválení xxxxxxxx xxxxxxx účinnosti. Nerozhodl-li xxxxxxxx xxxxx společnosti xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxx funkce, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx dnů nastal xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x výkonu xxxxxx, xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §61 odst. 1 tím xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxx x xxxxxx funkce xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx neplatné x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx vyšší moci xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nezávisle xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx kapitálové společnosti xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx 3 se xxxxxxxxx. Xxxxxx se v xxxxxxx xxxxxxx určuje xxxx odměna xxxxxxx x xxxx uzavření xxxxxxx nebo, xxxxxx-xx xxxxxxx uzavřena, jako xxxxxx obvyklá x xxxx vzniku xxxxxx xx činnost obdobnou xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §61 xxxx. 1 tím xxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x společenskou xxxxxxxx xx použijí ujednání xxxxxxxxxxx xxxxxxx; byla-li xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro změnu xxxxxxxxxxx smlouvy, použijí xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§60

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx údaje o xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx penzijního xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx výše xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx výplatu xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxx člena xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxx xxx přiznány, x

x) xxxxx x výhodách xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx spočívajících x převodu účastnických xxxxxxx papírů xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx-xx xxx odměna xxxxxxxxxx x této xxxxxx.

§61

(1) Jiné plnění xx xxxxxxxx osoby, xxxxx xx členem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx funkce xxxxxxxxx xxxxx §59 odst. 2 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx korporace, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx schvalování xxxxxxx x xxxxxx funkce, xxx xxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x výkonu funkce, x s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, byl-li xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx, pokud výkon xxxxxx zřejmě xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx smlouvu x xxxxxx funkce, rozhodne xxxxx.

§62

(1) Xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx orgánu, xxxxxxxx jím xxxx, x xxx zřetele x tomu, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx má, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku x xxxxxx zákona x povinnosti jednat x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a následcích xxxxxxxx xxxx povinnosti.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx zákona x střetu xxxxx xxxxx xxxxxxxx orgánu xx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx, x výjimkou §54 xxxx. 4 x §56 xxxx. 2. X xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx o xxxxxx uzavřít xxxxxxx x xxxxxxxx korporací xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx orgán a xxxxxxxxx orgán; nebyl-li xxxxxxxxx orgán xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx orgán.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

§63

(1) Xxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu obchodní xxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxx 3 letech xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx až xx xxxx 3 let xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o vyloučení xxxxxxxxx funkci xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx korporace (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu").

(2) Xxxx xxxxxxxx x bez xxxxxx x vyloučení xxxxx statutárního xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1.

(3) Xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxx xx něm xx xxxxxxxx xxxxx.

§64

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx korporacích; xxxxx xxxxxx xxxxxx soud, xxxxx o xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xxxxx jiného právního xxxxxxxx vede obchodní xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxx").

(2) Soud xxxx rozhodnout, xx xxxxx, x níž xxxx xxxx xxxxxx xxx vyloučení člena xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx okolnosti xxxxxxx dokládají, xx xxxxxxxxx xxxxx její xxxxxx v xxxx xxxxxxxx korporaci neodůvodňuje xxxxxxxxx x výkonu xxxxxx, x pokud xx vyloučení mohlo xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx korporace xxxx xxxxxx věřitelů. Xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxx na xxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozhoduje, xxxx dotčené xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§65

Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx o vyloučení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx xxxx zákaz fakticky xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xx této osobě xxxxxxxx zakazuje xxxxxxxxx xxxxxx člena statutárního xxxxxx, x xx xx xx xxxx 10 xxx; xxxxxxxxxx §63 odst. 3 xx použije obdobně.

§66

Zvláštní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx korporace x xxxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx rozhodnuto x způsobu řešení xxxxxx xxxxxxxx korporace, xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx správce

a) xxxxxxxx o povinnosti xxxxxx xxxxx vydat xx xxxxxxxxx podstaty xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx jiný prospěch, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx za xxxxxx 2 let xxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, jedná-li xx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxx xxx dlužníka; není-li xxxxxx prospěchu možné, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, x

x) byl-li xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx člen xx xxxxxxx poskytnout xx xxxxxxxxx podstaty xxxxxx až xx xxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx; při xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x tomu, xxxxx xxxxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 také xxxxx, xxxxxxxx-xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx. Nejsou-li x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx podání xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx návrhu xxxx xxxxx pokračování x řízení xxx, xxx xx věřitelé xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Skončí-li řízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxx poskytli, požadovat xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Řízení xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx sporem xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx oznámí xxx xxxxxxxxxx odkladu xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§67

§67 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 33/2020 Sb.

§68

§68 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 33/2020 Sb.

§69

Společné xxxxxxxxxx

(1) Je-li xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxx §6366 x xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobu xxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §63 xx 66 xx xxxxxxx obdobně xx xxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx, xx xxxxx x obdobném xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx každou xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx členem xxxxxx, x bez xxxxxxx x xxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx korporaci xx.

Xxx 8

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

§70

Xxxxxxxx xxxx vyloučených x výkonu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx vyloučených xxxx") xx informačním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§70x

Xx xxxxxxxx vyloučených xxxx xx zapisují xxxxx,

x) xxxxx byly xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxxx §63 xx 65,

x) xxxxxx byl xxxxxx zákaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) které xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx zakládající xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxx prohlášen xxxxxxx.

§70x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 416/2022 Xx. x účinností xx 1.7.2023

§70x

(1) Xx evidence xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx xxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx obdobný xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx přidělen, xxxxxx místa pobytu, xxxxxxxx také xxxxxxxx, xxxx-xx se xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, x státní xxxxxxxxx,

x) x právnické xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x sídlo,

c) den xxxxxx překážky xxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx-xx xxxxxx znám,

e) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxx,

x) název orgánu, xxxxx xxxxxxxxxx zakládá xxxxxxxx výkonu funkce,

g) xxxx, xxx xx xxxxx o překážku xxxxxx xxxxxx člena xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, x

x) xxx, x xxxxx byl xxxxx xxxxxxxx.

(2) Údaje xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x) x osobě xxxxxxxxx x xxxxxx funkce xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 10 xxx xxx xxx zapsaného xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výkonu funkce.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) xx x) o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx vyloučených xxxx xxxxxxxxxx 10 xxx xxx xxx zapsaného xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxx.

§70x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 416/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

§70x

(1) Xxxxx x xxxxxxx xxxxx §70a xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx; zápis xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxxx §70a písm. x) x c) xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informačních xxxxxxx veřejné xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Údaje x xxxxxxx xxxxx §70a xxxx. x) xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx x využitím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§70x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 416/2022 Xx. x účinností xx 1.7.2023

§70x

(1) Xxxxxxxx vyloučených xxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx získat z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxx x rozsahu xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx překážkách výkonu xxxxxx,

2. xxxxxxxxx x xxx, xx x xxxxxxxx vyloučených xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx žádné údaje xxxx xx x xx netrvá překážka xxxxxx funkce,

b) xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a jeho xxxxxxx

1. xxxxx x xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx překážkách výkonu xxxxxx,

2. potvrzení x xxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx u xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx x tom, xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zpřístupní xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zřízeného xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3).

§70x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 416/2022 Xx. x účinností xx 1.7.2023

§70x

(1) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xx žádost xxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx x zaniklých xxxxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx x tom, že x xxxxxxxx vyloučených xxxx nejsou x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx že x něj netrvá xxxxxxxx xxxxxx funkce.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx podat xxxxx v elektronické xxxxxx na formuláři, xxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Žádost xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterým xxxx právní xxxxxxx xxxxxxx účinky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx4).

(3) Xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x elektronické xxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx údaje xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx; xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x rozsahu xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

§70e xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 416/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2023

Xxx 9

Xxxxxxxxxxxxx seskupení

§71

Ovlivnění

(1) Xxxxx, xxx pomocí xxxxx vlivu x xxxxxxxx korporaci (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx") xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx osoba") x xxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xx mohl xxx svém ovlivnění x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxx informovaně x x obhajitelném xxxxx xxxxxxxxx osoby.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx újma xxxxxxx, nebo x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx i xxxx, která v xxxx souvislosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx ovlivněné xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx osoba nemůže x důsledku xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx také xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx či jiných xxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx xx jednání členů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§72

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

(1) Ustanovení §71 xxxx. 1 xx 3 xx nepoužijí, xxxxxxx-xx řídící xxxxx, xx xxxx xxxxx §71 xxxx. 1 xxxxxxx x zájmu xxxxxxxx, a byla xxxx xxxx x xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx bude-li x xxxxxxxxx xxxx x x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxx přiměřeným xxxxxxxxxxxx xxxx jinými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x úpadku xxxxxx xxxxx, odstavce 1 x 2 xx xxxxxxxxx.

§73

Většinový xxxxxxxxx

(1) Společník, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx x obchodní xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx které xxxx většinu má, xx obchodní korporace x většinovým xxxxxxxxxxx.

(2) Xx celkového počtu xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx tohoto xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxx obchodní korporace xxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxx, které xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx, x xxxx xxxx trvale xxxxxxx xxxxxxxxx právo, xx xxx potřeby xxxxxxxx 1 x 2 xxx hlasovacích xxxx x xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právo xxxxxxx xxxxxx.

Ovládající x xxxxxxxx xxxxx

§74

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx osoba, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx osobou xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ovládající osobou.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x je-li xxxxxxxxx xxxxxx obchodní korporace, xx dceřinou xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxx §79 a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx společníkovi §75 stanoví xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx §79 xx vždy xxxxxxxxx xxxxxx.

§75

(1) Má xx xx xx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx, která může xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx korporace xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx kontrolního xxxxxx xxxxxxxx korporace, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, nebo xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xx xx xx, xx osobou xxxxxxxxxx xx xxx, xxx nakládá s xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx představujícím xxxxxxx 40 % všech xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx podílem xxxxxxx xxxx osoba xxxx xxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxx.

(3) Xx se xx xx, že xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx nakládají xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 40 % xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx shodě.

(4) Xx xx za xx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxx xx shodě xxxxxxx s xxxxxxx xx hlasovacích xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 30 % všech hlasů x obchodní xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx posledních 3 po xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nejvyššího xxxxxx této xxxxx xxxx než polovinu xxxxxxxxxxx práv přítomných xxxx.

§76

Xxxxxxxxxx §54 xx xxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxx voleného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx chováním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx o xxxxxx xxxxx.

§77

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx pro xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx x xx základě xxxx xxxxxx skutečnosti xxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hlasovacích xxxx xxxxx osobou.

§78

Jednání xx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx dvou xxxx více osob xxxxxxxxxxxxx hlasovacími právy xx účelem xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxxx. Xxxxx jednající xx xxxxx xxxx své xxxxxxxxxx z toho xxxxxxxxxxx společně x xxxxxxxxxx.

(2) Xx xx xx xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx

x) právnická xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx x xxxx xxxxx působnosti, člen xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx a jí xxxxxxxx osoby xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,

x) vlivné x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x ručením omezeným x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx společníci,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) osoby xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) investiční xxxxxxxxxx x jí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond či xxxxxxxx fond nebo xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Koncern

§79

(1) Xxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx") xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxx") xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx řídící xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx koncernu.

(3) Existenci xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách, jinak xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §72.

§80

Xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx koncernové xxxxxx.

§81

(1) Xxxxx řídící xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx řízené xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx x xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx výkonu funkce xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx řádného xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx však xxxxxxx, xxxxxxx-xx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx byly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §72 xxxx. 1 a 2.

Zpráva o xxxxxxxx

§82

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx ovládané xxxxx vypracuje xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx účetního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x mezi xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxx x xxxxxxxx") xx uplynulé xxxxxx období.

(2) Xx xxxxxx x vztazích xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1,

x) xxxxx ovládané osoby xx xxxxxxxxx vztahů xxxxx xxxxxxx a),

c) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx jednání xxxxxxxxx v posledním xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, pokud se xxxxxxxx jednání xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx 10 % xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx období, xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx potřebné xxxxxxxxx pro vypracování xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Statutární xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx zároveň xxxxxxxx xxxxxx x nevýhody xxxxxxxx xx vztahů xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rizika. Xxxxxxxx xxxxx, zda, xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxx xxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §71 nebo 72.

(5) Xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2). V xxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxx obsahovat xxxxxxx, xx xx neúplná x x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx x vztazích xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxx zprávy x xxxxxxxx.

§83

(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxxx kontrolní orgán, xxxxxxxxx xxxxx orgán xxxxxx x xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx přezkumu xxxxxxxxx její nejvyšší xxxxx a xxxxx xx xxx stanovisko, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx vyrovnání xxxx xxxxx §71 xxxx 72.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx vady, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx.

(3) Přezkum xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx společník xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx-xx všichni společníci xxxxxxxx osoby osobami xxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxx ovládané xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx ovládaná xxxxx xxxxxxx zprávu, xx xxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx ověření xxxxxxxxx.

§84

(1) Xxxxxxxxxx ovládané xxxxx mají xxxxx xx seznámit xx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x účetní xxxxxxxx; se závěry xxxxxx x vztazích x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx ověření xxxxxx x vztazích xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx statutární xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx ovládaná xxxxx xxxxxxx zprávu, xxxxx xxxxxx x vztazích xx xxxxxx listin xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx účetní xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§85

(1) Každý společník xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx ovládanou xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §187, 365 xxxx §639 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxx jmenován, xx xxxxxxxx za přistoupení x xxxxxx, a xx ode xxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx znalce xxxxxx další xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xx 1 roku xxx xxx, xxx xx společník o xxxxxx zprávy x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxx §84 odst. 1; k xxxxxxx xxxxxxxxxxx právu xx xxxxxxxxxx.

§86

(1) Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Účastníky xxxxxx xxxx ovládaná xxxxx, xxxxxxxxxxx x znalec. X xxxxxx na xxxxxxxxx znalce xxxxxxxx xxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx návrhu.

(2) Pokud xxxxxxxxx znalec xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx způsobem xxx povinnosti, xxxx xxxxxxxxxx společník xxxxx §85 odst. 1 xxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx nového.

(3) Ovládaná xxxxx poskytne xxxxxx xxxxxxxxx součinnost xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx ve xxxxx požadované xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx osobě x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx znalce.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx znalecký xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxx znalce, xxxxx xx 3 xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx ovládaná xxxxx znalci xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Znalecký xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x doručí xxxxxxxx účastníkům řízení.

§87

(1) Odměna xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx určí xxxxxxx x hradí xx ovládaná xxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx osoba x xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxx xx xx xxxxx xxxxxxx x nich xxxx, xxxxx znalce xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx účelně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx obvyklou xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxxx posudku xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx x vztazích xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx byl xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§88

(1) Právo navrhnout xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx zprávy x vztazích xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jsou-li xx xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxx §82 xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx nebude xxxxx §71 nebo 72 xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx má xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxx-xx xx stanovisku xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §83 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x vztazích, xxxxxx xx xxxxx o xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxx xxxxx §83 xxxx. 2 a xxxxxxx povaha xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx má také xxxxx xxxxxxxxx ovládané xxxxx, xxxxxxxx-xx vyjádření xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx o xxxxxxxx.

(4) Ustanovení §85 xx 87 xx xxxxxxx obdobně.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

§89

(1) V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx dojde x podstatnému xxxxxxxx xxxxxxxxx společníků xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx poškození xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x není proto xxxxx po nich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xx ovládanou, xxxxxxxx požadovat, aby xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx přiměřenou xxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx x xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xx 1 xxxx ode xxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 3 xxx xxx dne, xxx x podstatnému xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx poškození jeho xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx právo xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx ovládající xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx uzavření xxxxxxx x xxxxx; rozhodnutí xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x pro xxxxx společníky x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§90

(1) Xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zájmů xxxxx §89, xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx, že k xxxx xxxxx, společník, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx to po xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx, xxx x podstatnému xxxxxxxx xxxxxxxxx společníků xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle §89 xxxxx x xxxxxxxx využití xxxxx xxxxxxxxxx osoby x xxxxx xxxxxxxx, nese xxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx x xxxx nedošlo, xxxxxxxxxx xxxxx, ledaže soud xxxxxxxx, xx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §89 xx xxxxxx podle jiného xxxxxxxx předpisu, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx zhoršilo.

§91

(1) Cena xxxxxx xxx postupu xxxxx §89 se určí x s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxx znalce jmenovaného xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx závodu xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx x xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx poškození xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx-xx xx podle §89 xxxx. 3, xxxxxxxxxx §86 xx xxxxxxx obdobně x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx je také xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Ovládaná xxxxx xxxxxxxxxx znalecký xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx žádost každému xxxxxxxxxxxx.

(3) Odměnu xxxxxx xx zpracování znaleckého xxxxxxx určí soud, xxxxx znalce jmenoval, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vynaložených xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §89 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx plynoucí x xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Díl 10

Neplatnost obchodní xxxxxxxxx

§92

(1) Po vzniku xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx, x xx x xxx návrhu, xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) společenská xxxxxxx xxxxxx pořízena x předepsané xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx ustanovení x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) zjistí xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zakládajících xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx nezbytnou xxx právní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se pro xxxxxxxx korporace rozumí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (dále jen "xxxxx"), výše vkladů, xxxxxxx výše xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu a xxxxxxxx podnikání xxxx xxxxxxxx. Pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, výše xxxxxx x předmětu xxxxxxxxx (xxxxxxxx).

(3) Vyžaduje-li xx xxxxx věřitelů xxxxxxxx xxxxxxxx korporace, trvá xxxxxxxxx společníků splatit xxxxxx xxxx x xx prohlášení xxxxxxxx xxxxxxxxx xx neplatnou.

Xxx 11

Xxxxxxx a xxxxx obchodní xxxxxxxxx x ustanovení x xxxxxxxxx

§93

Xxxx xx návrh xxxx, xxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx státního zastupitelství, xxxxx xx tom xxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx likvidaci xxxx, xxxxxxxx

x) pozbyla všechna xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxx-xx založena x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx majetku xxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxx schopna xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx xxxxxxxxx xxxx činnost x xxxxx tak xxxx xxxx,

x) nemůže vykonávat xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, bez xxxxxx těchto xxxx.

§94

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx likvidačního xxxxxxxx x účetní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nejvyššímu xxxxxx xxxxxxxx korporace.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§95

(1) Veřejná obchodní xxxxxxxxxx je společnost xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx společnická xxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx může být xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, na xxxxx xxxxxxx byl x xxxxxxxxxx 3 letech xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, že xx xxxx majetek xxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxx xxxxx xxxxx poruší, xx xxxxxxxxxxx nestane, x xxxx xxxxxxxxxx vznikne.

§96

Firma xxxxxxxx označení "xxxxxxx xxxxxxxx společnost", xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx "xxx. xxxx. xxxx." nebo "x. x. s.". Xxxxxxxx-xx firma jméno xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx, xxxxxxx označení "x xxxx.".

§97

(1) Vzájemné právní xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx smlouvou.

(2) Xxxx-xx ve společenské xxxxxxx dohodnuto xxxxx, xxxx podíly xxxxxxxxxx xxxxxx.

§98

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) firmu společnosti,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx správy xxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) určení xxxxxxxxxx xxxxxxxx jména xxxx jmen x xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxx") x xxxxxxxx nebo xxxxx.

§99

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx společníků.

(2) Xx-xx být změnou xxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxxx xx práv společníků, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, do jejichž xxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

§100

Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, splní xx xx xxxxx, způsobem x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx smlouvou, xxxxx v xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxx.

§101

(1) Xxxxxxxxx, který xx x prodlení xx splacením peněžitého xxxxxx, xxxxx xxxx x prodlení ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předpisem, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxx je v xxxxxxxx xx splněním xxxxxxxx povinnosti, xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx nejvyšším xxxxxxx xx marném uplynutí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx společenská xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxx-xx ve xxxxxxxxxxx xxx xxx společníci. X xxxxxxxxxx se xxxxxxxx souhlas xxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§102

(1) Každý společník xx xxxxxxxx domáhat xx za xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx je x jejím xxxxxxxx x prodlení, a x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx; to xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxx již xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx podle §101 xxxx. 2 x x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx společník xxxxx xxx xxxxx, xxxxx jej xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx.

§103

(1) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx smlouva, xxxx xxxxxxxxx xx podmínek xx společenské xxxxxxx xxxxxxxx x se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx prováděním práce xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx je společník xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx plní xxxx vkladovou povinnost, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytnutých xxxxxx, xxxxxx společenská xxxxxxx xxxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxxxxx.

§104

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx xxx obvyklý úrok x vynaložených xxxxxx, xxxxxxxx xx okamžiku xxxxxx vynaložení.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx uplatnit xx 3 xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx vynaložení; x xxxxxxx uplatněnému xxxxx se xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxx proti pohledávce xx splácení xxxx xxxxxx.

§105

X xxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx souhlasu xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx určí xxxxx.

§106

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §46. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří splňují xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §46, xxxx xxxxx x xxxx.

(2) Je-li xxxxx společenské xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 neodvolatelné, může xxxx xxxx určení xx návrh xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx společník xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

§107

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx; xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, bude-li xxxxxxx xx xxxxxx mlčenlivosti xxxx společník a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§108

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx se u xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx jinému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx podle §53 xxxx. 3; xxxxxxxxxx §102 xx použije xxxxxxxxx.

(2) Přestane-li xxx xxxxxxxxx, xxxxx společnickou xxxxxx podal, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxx. Zanikne-li společníkovi xxxxx xxx právního xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Nemá-li xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx 3 měsíců xx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, nezastoupí xxxxxxxxxx xxxx společník.

§109

(1) Bez svolení xxxxx ostatních xxxxxxxxxx xxxxx společník xxxxxxxx x předmětu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to xxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx společnosti xxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxx ani xxxxxx statutárního nebo xxxxxx xxxxxx jiné xxxxxxxx korporace x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx upravit xxxxxxx.

§110

(1) Xxxxxxxxx může xx společnosti přistoupit xxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x za xxxxx společnosti xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx však xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx.

§111

(1) Xx zániku xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx společník xxx xx xx dluhy xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx nemůže xx společnosti xxxxxxxxx, xxx xx byl xxxxxxxx podíl xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§112

(1) Xxxxxxx zisk, xxxx xxxxxxx zdroje x xxxxxx xx xxxx xxxx společníky xxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx smlouva xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx ve xxxx 25 % x xxxxxx, x xxx splnil xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx částky xxxxxxxxxxx, rozdělí xx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx částek, v xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zbylý xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Jestliže xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx §103 xxxx. 2, použije se xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx xx xx xxxx xxxxx, která xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 jen xxx xxxxx na xxxxx xxxx jen pro xxxxx xx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx-xx pochybnosti, xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxx, xxx na xxxxx xx ztrátě.

(5) Xxxxxxxx 2 x 3 xx použijí, nestanoví-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx xx zisku xx splatný xx 6 měsíců xx xxxxx účetního xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva xxxx xxxxxxxxxx nejvyššího xxxxxx xxxx xxxxx.

§113

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx období, a xx posledním dnem xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva xxxx xxxxx jinou,

b) xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, kterým zrušuje xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxx společenská xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na právního xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxxx účinky prohlášení xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xxxxxxxxx ze společníků,

g) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx postižením podílu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x postižení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx splnění xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x, xxx-xx x xxxx xxxxx podán xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxx návrh xx xxxxxxxxx exekuce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx požadavky xxxxx §46,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §115 xxxx. 2, nebo

j) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx důvodech xxxxxxx společnosti uvedených x xxxxxxxx 1, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v písmenech x) x h), xx mohou xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zprávy x průběhu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx společenské xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx nadále x xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx důvod xxxxxxx týká. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx také předem xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. h), xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx přistoupení xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §46, x xx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

(4) Účinností xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3 xx xxxxxxxx likvidace.

§114

(1) Xxx-xx xxxx, xx xx zbývající xxxxxxxxxx dohodli xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx než xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx majetek xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx doručen xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxx-xx xx xxx xx 4 xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx vůle xxxxx obnovit, xxxxx xx xx účast xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxx exekučního xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx vymáhaná xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx, u xxxxx byly xxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxx §113 xxxx. 1 xxxx. x) x x), xxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xx společnost xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx vůle xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx písemnou xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§115

(1) Společník xxxx xxxxxxxxx, xxx soud xxxxxxxxxx zrušil, xxxx-xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx způsobem své xxxxxxxxxx xxxx není-li xxxxx dosáhnout xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx byl x jejich řádnému xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx možnost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx společníka xxxx souhlasit společníci, xxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; x xxxxx vylučovaného xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx.

§116

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§117

(1) Dědic podílu, xxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx společnosti vypovědět, x xx xx xxxxx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx xx stal dědicem, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx činí 3 xxxxxx x xx dobu jejího xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Podá-li dědic xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx, že xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§118

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, v xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx za její xxxxx omezeně (dále xxx "xxxxxxxxxxxx") a xxxxxxx xxxxx společník xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx").

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "komanditní xxxxxxxxxx", xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx "kom. xxxx." nebo "k. x.". Xxxxxxxxxxxx, jehož xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Ustanovení §95 xxxx. 3 xx xx postavení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ledaže xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

§119

Xxxxx xx společných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx neplyne něco xxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§120

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vkladů.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podíl ve xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

§121

(1) Xxxxxxxxxxxx splní xxxxxxxxx povinnost xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxx x bez xxxxxxxxxx odkladu po xxxxxx xxx účasti xx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §103 xx na xxxxxxxxx komanditistů xxxxxxxxx, xxxxxx společenská xxxxxxx xxxx xxxxx.

§122

Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společně x xxxxxxxxxx xx xxxx svého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§123

Xxxxxxxxxx o převoditelnosti xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx xx xxxxxxx přiměřeně.

§124

Společenská xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) určení, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx vkladu xxxxxxx komanditisty.

§125

(1) Xxxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, kteří splňují xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §46. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx orgánem společnosti xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §46, xxxx xxxxx z xxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx nepřísluší xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§126

(1) Xxxx a xxxxxx se dělí xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x komplementáře xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx rozdělí xxxxx §112.

(3) Xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx po xxxxxxx rozdělí xxxx xxxxxxxxxxxx x poměru xxxxxx xxxxxx. Ztrátu xxxxxxxxxxxx nenesou.

(4) Xxxxxxxx 2 x 3 xx použijí, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§127

(1) Důvodem pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx není

a) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) nastoupení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx postižením podílu xxxxxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxx xxxxxxxxxx příkazu x postižení podílu xxxxxxxxxxxx xx uplynutí xxxxx uvedené ve xxxxx ke splnění xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx x, byl-li v xxxx lhůtě xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, právní xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zastaveno, nebo xxxxxx byl návrh xx xxxxxxxxx exekuce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §113 xxxx. 1 písm. x), xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §115 xxxx. 2.

(2) Důvody xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx zánik xxxxxx xxxxxxxxxxxx ve společnosti.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postačí, že xxxxxxxxx §46 nesplňuje xxxxx z komplementářů.

(4) Xxxxx komanditisty xxxxxx x doručením xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opakované xxxxxx x xxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx.

§128

(1) Xxxxxxxx je xxxxxx konkurs na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxx xxx splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxx, kdy xx xxxxxxxxxxx doručen xxxxxx xxxx komanditisty xxxxx xxxxxxx; xxxxxxx-xx xx xxx xx 4 xxxxxx xx xxxxxx xxxx takového xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx vypořádací xxxxx, komanditista ho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx účast xx xxxxxxxxxxx neobnoví.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx příkazu x postižení xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podílu.

(3) Xxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxx formu x xxxxxx ověřeným xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx

§129

(1) Pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx výše xxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx suma"), xxxxx xx tato xxxxxx xx xxxxxxxxxxx smlouvě. Xxxxx sjednat nižší xxxxxxxxxx sumu, xxx xxxxx činí xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx společnost xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx se tyto xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) část xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx x poměru xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx sum,

b) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx společníky xxxxx xxxxx xxxxxx, avšak xxx xx xxxx xxx komanditní sumy,

c) xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, kdy je xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

§130

Xxxxxxxxxx suma se xxxxxxx x rozsahu, xx kterém xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vkladovou xxxxxxxxx.

§131

(1) Změny komanditní xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx zápisem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx sumy xxxxx xx xxxxxxxxx jinak xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §129 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

XXXXX IV

SPOLEČNOST S XXXXXXX XXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§132

(1) Společnost s xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx jejíž xxxxx xxxx společníci xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx, v xxxx nesplnili xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x době, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x plnění.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx", xxxxx může xxx nahrazeno xxxxxxxx "xxxx. x r.o." xxxx "x.x.x.".

§133

Podíl xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx s ručením xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

§134

(1) Plnění věřiteli xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx jeho xxxxxx xxxxx §132 odst. 1 se započítává xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx vkladové xxxxxxxxxx.

(2) X případě, xx započtení xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx náhrady plnění xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxx svou xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, x němž xxx xxxxxxxxx vyzván x xxxxxx.

Druhy podílů

§135

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx může připustit xxxxx xxxxxxx druhů xxxxxx. Xxxxxx, se xxxxxxx xxxx spojena xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx. Xxxxx, se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x povinnosti, je xxxxx xxxxxxxx.

(2) Určí-li xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podílů, a xx x xxxxxxx xxxxx.

(3) Upraví-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx není spojeno xxxxxxxxx právo, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §171 xxxx. 2.

(4) Xx společnosti musí xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, se xxxxxx xx spojeno hlasovací xxxxx.

§136

Různé xxxxx xxxxxx x jejich obsah xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Kmenový xxxx

§137

(1) Xxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxx xxxxx více xxxxxx xxx jednoho xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx podíl.

(2) Xxxxxxx xxxx xxx vydat xxxxx k xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo podmíněna.

(3) Xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx vydat xxxx xxxxxxxxxxx cenný xxxxx.

(4) Xxxxxxx list xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xx evropském xxxxxxxxxxx xxxx ani xx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

§138

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) označení, xx xx xxxxx o xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxx,

x) xxxxx druhu xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx druhů xxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx, k němuž xx kmenový xxxx xxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx současně xxxxxxx xxxxxxxx prvky xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx pozměnění.

(2) Xxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx x tom, xxxxx kmenových listů xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§139

(1) Xxxxxxxxxx xx zapisují do xxxxxxx společníků, xxxxx xxxx společnost.

(2) Do xxxxxxx společníků xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx sídlo xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx určená xxxxxx xxx doručování, xxxx xxxx xxxxxx, jemu xxxxxxxxxxxx xxxx vkladu, xxxxx xxxxx náležející x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx-xx určena, xxx zápisu do xxxxxxx společníků x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Pokud společník xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx jejich xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x každého podílu. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx smlouva xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx i xxxxxx název.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx kmenové xxxxx, xxxxxxxx xx o xxx xxxxxxxx x xxxxxx, ke kterému xxx kmenový list xxxxx, a xxxxx xxxxxxxxx listu.

(4) Společnost xxxxxxx zápis zapisované xxxxxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§140

Xxxxxxxxxx vydá xxxxxxx xxxxx společníkovi xx xxxx písemnou xxxxxx x xx úhradu xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx, x to nejpozději xx 7 xxx xx xxxxxxxx žádosti.

§141

(1) Xxxxx xxxxxxx x seznamu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx než pro xxx xxxxxxx xx xxxxxx xx společníkům. Xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx údaje xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx souhlasem xxxxxxxxxx, xxxxxxx se údaje xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxx společníkem, společnost xxx xx seznamu xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx vymaže.

Vklad

§142

(1) Minimální xxxx xxxxxx je 1 Xx, ledaže xxxxxxxxxxx xxxxxxx určí, xx xxxx xxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xxxx být xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§143

(1) Nepeněžitý xxxxx xxxxx znalec xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx za zpracování xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx odměny xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x vypracováním xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x nerozdílně xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, částku, xx xxxxxx xx nepeněžitý xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx x tomu xxxxxxx xxxxx.

(4) Ustanovení §468 xx 473 se xxxxxxx obdobně; xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.

§144

(1) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x prohlášení x xxxxxxx xxxxxx xxxx x prohlášení x xxxxxxxx vkladové xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx nepeněžitého xxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx. Xxxxxx, xxxxx xx započítává xx xxxxxx xxxx, xxxxx být xxxxx xxx ocenění uvedené x xxxxxxx znalce xxxx xxxxxxx xxxxx §468 xxxx 469.

(2) Xxxxxx xxxx cenou xxxxxxxxxxxx xxxxxx určenou xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §468 nebo 469 a výší xxxxxx xxxxxxxxxx tvoří xxxxxxxx xxxx, ledaže xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx hromady xxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx část vrací xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§145

Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, musí xxx xxxxxxxxx nejnižší výše xxxxxx požadovaná tímto xxxxxxx xxxx společenskou xxxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxx x rozporu x xxx xx xxxxxxxxxx.

Společenská smlouva

§146

(1) Společenská xxxxxxx xxxxxxxx také

a) xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx společníků xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, a název xxxxx xxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx smlouva xxxx druhů podílů,

e) xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx podíly,

f) xxxx základního xxxxxxxx x

x) počet jednatelů x způsob xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx smlouva xxx xxxxxxxx společnosti obsahuje xxxx

x) vkladovou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo jednateli, xxxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx popis, xxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx kurs, x xxxxxx osoby xxxxxx, který provedl xxxxxxx nepeněžitého vkladu.

(3) Xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xx splnění vkladové xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx může svěřit xxxx rozhodnutí do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Rozhodnutí xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx nepovažuje xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§147

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxx xxxxx společníků; xxx xxxx dohodu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx měněna x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx valné xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx valné xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx x rozhodnutí valné xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx společenská xxxxxxx xxxx, xxxxx její xxxxx jednatel x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xx formu xxxxxxx xxxxxxx; tvoří-li xxxx xxxxxxxxx kolektivní xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§148

Před xxxxxxx návrhu xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xx xxxxxx celé xxxxxxxx ážio x xx každý xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx 30 %.

§149

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx svůj xxxxx, xxxxx-xx o xxxx xxxxxx smlouvou x xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx hlasovací xxxxx.

(3) Právo na xxxxx xx zisku xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zaniká xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxxx zdroje xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx prospěch xxxx, proti xxxxxxx xxx xxxxxxx zaúčtován, x xxxx-xx xx xxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx účtu xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx.

(4) V xxxxxxx, xx společnost nabude xxxxxxx xxx podíly, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x nich xxxxxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx třetí xxxxx, xxxxx soud společnost x xxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx určí na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; §143 xx použije xxxxxxx.

(5) Převádí-li společnost xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Využije-li xxxxxxxxx právo více xxxxxxxxxx, rozdělí se xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jejich xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx 1, 2 x 4 xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx společnosti xx ovládanou xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

Díl 2

Xxxxx x xxxxxxxxxx společníků

Vkladová xxxxxxxxx

§150

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx však do 5 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx převzetí xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx společnosti.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx zproštěn, ledaže xxx o snížení xxxxxxxxxx kapitálu.

§151

(1) Xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx peněžitého xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x prodlení xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předpisem x xxxxxx částky, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx určí xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx, který xx x prodlení xx splněním vkladové xxxxxxxxxx, xxxxxxx byl x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxx hromada xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, týká se xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx s plněním xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ačkoliv xxx k xxxxxx xxxxxx vyzván x xx xxxxxxx vyloučení xxxxxxxxx, xxxxxx společenská xxxxxxx určí jinak.

(3) Xxxxxxxx x vyloučením xxxxx společnost písemně xxxxxxxxxxx společníka, xxx xx odevzdal xxx xxxxxxxxxx odkladu kmenový xxxx, byl-li xxxxx.

Povinnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

§152

(1) Xxxxxxx-xx xxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx list xxxxxxxxxxx.

(2) X případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx s odevzdáním xxxxxxxxx xxxxx stahovaných xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx hromady, aby xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx x xxxx xxxx, s xxxxxxxxxxx, xx jinak xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx neplatné.

(3) Kmenové xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx prohlásí xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx listů xx xxxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx zveřejní.

§153

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx prohlášených xx xxxxxxxx, společnost xxxxx xx přiměřenou cenu. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx §213 xxxx. 1.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx společnost xxxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxx xxxx prohlášeny xx neplatné.

(3) Xxxxxxxxxx xx právo xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx prohlášením xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§154

(1) Xxxxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxxxx společníka, xxxxx xxxxxxx list xxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx x vydáním xxxxxx kmenových xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společníkovi, xxxxx xxxxxxx list byl xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx jeho xxxxxxx xxxxx §153.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx byl xxxxxxx list xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx §542 a 543 se xxxxxxx xxxxxxx.

Právo xx xxxxxxxxx

§155

Xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx hromadě x xxxx xx xxxxxxxxx xx jednatelů informace x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx obsažené x předložených xxxxxxxxx x další xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx zástupce, bude-li xxxxxxx alespoň xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxx.

§156

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §155 xxxxx xxxx xxxxxx odmítnout jen xxxxx, xxxxx

x) jde x utajovanou informaci xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx požadovaná xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxx o xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx; x xxxxx xxxxxxxxxxx xx uplynutí 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 neběží xxxxxxxxx lhůta pro xxxxxxxxx práv, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx závislá.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

§157

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx se za xxxxxxxxxx náhrady újmy xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx podle §53 xxxx. 3 x x těchto řízeních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx žalobu lze xxxxx xxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx rady, byla-li xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx společnosti xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx práva xxxxxxxxxx domáhat se xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x prodlení x xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx společnosti xxxxxx xxxxx §204.

(3) Xxxxxxxxxx, členem dozorčí xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx žaloby xxxxxx xxxx ten, xxx x takovéto xxxxxx již xxxx, xxx xxx v xx x xxxx xxxxxx xxxx, jejíž xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx zastoupenou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§158

Xxxx uplatněním práva xxxxx §157 xxxx xxxxxxxxx informuje společník xxxxxxx o svém xxxxxx xxxxxxx radu, xxxx-xx xxxxxxx; xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx vůči xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx společník xxxxxxx o xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§159

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx u xxxxx xxxxx, které za xxxxxxxxxx xxxxx uplatnit xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §158, xxxx společník toto xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx sám.

§160

Přestane-li xxx xxxxxxxxx, xxxxx společnickou xxxxxx xxxxx, společníkem, zastupuje x řízení společnost xxxx právní xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx společníkovi xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx zastupuje, xx-xx xxxxx společník xx vydání xxxxxxxxxx xxxxxx zájem. Nemá-li xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zájem, xxxx xxxxxx zastaví, xxxxx xx lhůtě 3 xxxxxx od vyvěšení xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx, x němž soud xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx společnost x xxxxxx xxxxxxxxx, nezastoupí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§161

Xxxxx na xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx hromadou x rozdělení xxxx xxxxxxxxxx x poměru xxxxx xxxxxx, ledaže xxxxxxxxxxx xxxxxxx určí xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jinak, xxxxxxx xx xxxxx na xxxxx x na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Společnost xxxxxxx podíl xx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx převodem xx xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx jinak.

(3) X xxxxxx, xx kterými xx spojen xxxxx xxxxx na zisku, xx usnesení xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xx zisku xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, pevný xxxxx xx xxxxx xx splatný xx 3 měsíců xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxx xx xxxxx na xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx

§162

(1) Společenská xxxxxxx xxxx určit, xx xxxxxxxxxx může usnesením xxxxx hromady xxxxxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx příplatek (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxxx smlouva xxxx, xxxxx výši xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x usnesení xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, zda x x xxxxxx podíly xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx svých xxxxxx, ledaže xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

§163

(1) Xxxxxxxxx xxxx xx souhlasem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxx nestanoví společenská xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx nepeněžitý; xxxxxxxxxx §143 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§164

(1) Xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, může společnosti xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx společnosti xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx příplatková xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Vystoupit xx xxxxxxxxxxx lze xx 1 xxxxxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příplatkové xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx, kdy xx xxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx valnou hromadu xxxxx §177, jinak xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx vystoupit xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx x podílem, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx povinnost xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx společnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx list, xxx-xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§165

Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx §151, xxxxxx xxxxxxxxx vystoupil xx xxxxxxxxxxx xxxxx §164.

§166

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnout, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx společníkovi.

(2) Xxxxxxxxxx-xx valná xxxxxxx xxxxx, vrací xx xxxxxxxxx společníkovi xxxxxxx xxxxx xxxx, v xxxxx xxx poskytl; xxxxxxxx xx vrací xxxxxxxxx poskytnutý xxxxxxxxxxx xxxxx §162 xxxx. 1.

Xxx 3

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

§167

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xx řízení xxxxxxxxxxx xx valné xxxxxxx xxxx xxxx xx.

(2) Xxxxxxxxx-xx společenská xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx podmínky tohoto xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ověřit xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hlasovací právo x určit xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx hlasovací xxxxx, jinak se x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx společníků xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxx rozhodnutí podle §175; neobsahuje-li xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx statutární xxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xx valné xxxxxxx x využitím technických xxxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxx takovým xxxxxxxx, xx společníci xxxxxxxxx své xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx").

§168

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xx xxxx valných hromadách.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx valné hromady xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx mohly xxx xxx společníka xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx zástupce.

(3) Xx xxxxxxxxxxx může xxx xx valné xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx společnosti xxxxxx, xx xx xxxxxxxx alespoň ke xxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx.

§169

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx schopná xx xxxxxxx, jsou-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx alespoň polovinu xxxxx xxxxx.

(2) Každý xxxxxxxxx má jeden xxxx xx každou 1 Kč xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx nepřihlíží x xxxxxx společníků, xxxxx xxxxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxxx.

§170

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx většinou hlasů xxxxxxxxxx společníků, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

§171

(1) Souhlas xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hlasů xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) x přijetí xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) k xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx započtení xxxxxxxx pohledávky xxxx xxxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vkladové xxxxxxxxxx x

x) x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx.

(2) X přijetí xxxxxxxxxx x změně xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterým se xxxxxxxx do xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx jejich xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx všech xxxxxxxxxx.

§172

(1) Rozhodnutí valné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §171 xxxx. 1 x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx nastávají xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx osvědčuje xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Obsahem xxxxxxx listiny je xxxx schválený xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

§173

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx nepeněžitém xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxx nebo xxxxx, x níž xxxxx xx xxxxx, má xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx společnosti pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx,

x) xx x prodlení x xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jiného xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx c) xx xxxxxxxx x xx společníky, xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx vykonávat xxxxxxxxx právo, xx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xxxxxxx x xxxxxxx, xx všichni xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

§174

(1) Vyžaduje-li se xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §171 xxxx. 2, xxxx jej xxxxxxxxx projevit písemně xxxx xxxxx vhodným xxxxxxxx určeným xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nejpozději xx 7 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxx hromady.

(2) Xxxxxxx x rozhodnutím valné xxxxxxx podle odstavce 1 xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ověřit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x určit xxxxxx, x xxxxx je xxxxxxx vykonávané xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx nepřihlíží.

(3) Přijetí xxxxxxxxxx valné hromady xxxxx xxxxxxxx 1 xx osvědčuje xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx §177 xxxx. 2 xx xxxxxxx obdobně.

Xxxxxxxxxxx per rollam

§175

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx mimo xxxxxx xxxxxxx (dále také xxx "rozhodování per xxxxxx"), zašle xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx valnou xxxxxxx návrh rozhodnutí xx xxxxxx uvedenou x seznamu xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx smlouvou.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) lhůtu xxx xxxxxxxx vyjádření xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx 15 xxx; xxx začátek xxxxxx xxxx je rozhodné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx přijetí x

x) xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx zákon, aby xxxxxxx xxxxxxxxxx valné xxxxxxx bylo osvědčeno xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx listiny; x xxxxxxx případě xx xxxxxxxxxxx xxxxxx kopie xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx x obsah xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx týká; podpis xx xxxxxxxxx musí xxx úředně xxxxxx. Xxxxxxxxxx §172 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§176

(1) Nedoručí-li xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §175 xxxx. 2 xxxx. x) osobě xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx hromady xxxxxxx x návrhem xxxxxxxx, xxxxx, xx s xxxxxxx nesouhlasí.

(2) Většina xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§177

(1) Rozhodnutí podle §175 x 176 xxxxxx dne xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu ode xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společníka x xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dne xxxxx stanovené xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Kumulativní hlasování

§178

Určí-li xxx xxxxxxxxxxx smlouva, xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hlasováním.

§179

(1) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx společníka xxxxxx tak, xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nakládá na xxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx počtem xxxxxxxx xxxx xxxxx orgánu xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx rady, xxxx-xx zřízena, xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx hlasování xxxxx xxxxx společníka xxx xxxxx orgán odděleně.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hlasy, xx kterými xxxxxxx, xxxx xxxxxx libovolný xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx určité xxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxxxx hlasování xx xx valné xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx členu xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx kumulativním xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx pro xxxxx určité xxxxx xxxx xxxx.

(4) Xx-xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx společnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, lze xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx většiny xxxx členů, xxxxx xxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx nástupců; xx xxxxxxx, porušil-li xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx své xxxxxxxxxx.

§180

(1) Xxx kumulativním xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xx osoby, xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx hlasováno xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx o xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx hlasování xxxxxx počet xxxxx, xxxxxxxx los.

(3) X xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osoby x jmenný xxxxxx xxxx, xxxxx tak xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

§181

(1) Xxxxxx xxxxxxx svolává xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx tento xxxxx xxxx společenská xxxxxxx xxxx, že xxxxx xxxxxxx xx být xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hromada xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx posledního xxx xxxxxxxxxxxxxxx účetního xxxxxx.

§182

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx hrozí xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx je-li xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x navrhne xxxxx xxxxxxx zrušení xxxxxxxxxxx xxxx přijetí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ledaže xxxx xxxxxx předpis xxxxxxx jinak.

§183

X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx jednatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx společník. Xxxxxxxx-xx xx zájmy xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx hromadu xxxxxxx xxxx, je-li xxxxxxx.

§184

(1) Xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 15 dnů xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx se xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx společníků, ledaže xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx včasné x xxxxx xxxxxxx valné xxxxxxx podle odstavce 1 písemným prohlášením x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx hromadě. Prohlášení xx xxxxx xxxxxxx xx uvede v xxxxxx x jednání xxxxx xxxxxxx. Osvědčuje-li xx xxxxxxxxxx valné xxxxxxx veřejnou xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x této veřejné xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx vždy xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§185

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx a souhlasí-li x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx společníci.

§186

Xxxxx, datum a xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx nesmí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx společníka xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

§187

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 10 % základního xxxxxxxx xxxx 10% xxxxx xx xxxxxxxxxxx právech (xxxx xxx "kvalifikovaný xxxxxxxxx"), xxxxx požádat xxxxxxxxx, aby svolal xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx navržených xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx valná xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx doručení xxxxxxx x xxxxxx xx x přiměřené xxxxx, je xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx oprávněn xxxxxx xxx; ustanovení §184 xx 186 xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Průběh xxxxx hromady

§188

(1) Xxxxx xxxxxxx zvolí xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx; do xxxx xxxxxxx předsedy x x případě, xx xxxxxxxx xxxxxx nebyl, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx svolavatel. Xxxxx-xx xxxxxx zapisovatel, xxxx xxx svolavatel valné xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě i xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §168 odst. 3 x xxxxx xxxxx, xx kterými xxxxx společník na xxxxx hromadě nakládá. Xxxxxxxxxx §413 xxxx. 2 x 3 xx použije xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx do 15 xxx ode xxx xxxxxx ukončení x xxx zbytečného xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zašle xxxx xxxxxxxxxxx; zápis xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, nebyl-li xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx.

§189

(1) Xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx valné xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx hlasování,

e) případná xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §156 x

x) obsah protestu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rady, xx-xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxx xx přiloží xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§190

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx smlouva xxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx x xx xx základě xxxxxx,

x) rozhodování o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x možnosti xxxxxxxxx peněžité pohledávky xxxx společnosti xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) volba x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx členů xxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx tak xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, ledaže xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx-xx xxx společenská xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx řádné, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, rozdělení zisku xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx přeměny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx jinak,

i) xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx závodu xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxxxxx změnu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) schválení xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxx xx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účinků xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx před xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx o xxxxxx návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx právní xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx hromada xx může xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx.

§191

(1) Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, člen dozorčí xxxx, xx-xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx se xxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxx x právními předpisy xxxx společenskou xxxxxxxx. Xxxx-xx rozhodnuto xxxx xxxxxx hromadu xxxx xxxx-xx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx přijato dodatečně, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 3 xxxxxx xxx dne, xxx xx navrhovatel xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §174 xxxx. 3 xxxx §177, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 1 roku xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx hromady xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Důvodem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hromady xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

§192

(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxx §191 uplatněno x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx nebylo-li xxxxxx xx vyslovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx platnost xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx valné xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx navrhovatel xxxxxxx xxxxxxx ze závažného xxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxx, xxx byl protest xxxxx, xx se xx to, xx xxxxx xxx.

(4) Xxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx.

§193

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx orgánů xxxxxxxxxxx xx mohou osoby xxxxx §191 dovolávat xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x působnosti valné xxxxxxx xxxx bylo-li xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx listů za xxxxxxxx; ustanovení §191 x 192 se xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x jejím xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku upravujícího xxxxx člena spolku xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

§194

(1) Xxxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxx xx jeden xxxx více jednatelů.

(2) Xxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx více xxxxxxxxx kolektivní orgán; xxxxxxxxxx §440 x 444 se xxxxxxx xxxxxxx.

§194x

(1) Společenská xxxxxxx xxxx xxxxx, xx x podílem xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx hromadou. Xxxxxxxxxx §448b odst. 2 xxxxx věta x xxxx. 4 xx xxxxxxx obdobně.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán x xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xxx dne, xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx neklesl xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx právo xxxxxx.

(3) Xx dovolání xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 se xxxxxxx §191 xxxx. 1 xxxx první x xxxx. 2 x §192 xxxx. 1.

§194x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 33/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

§195

(1) Jednateli xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgán, vyžaduje xx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx většiny x xxxx, ledaže xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Jednatel se xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx smlouvou. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jednateli xxxxxx xxxxxxxx xx obchodního xxxxxx; xxx není xxxxxx §51 odst. 2.

§196

Xxxxxxxx xxxxxxxxx řádné xxxxxx předepsané xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, vedení xxxxxxx společníků x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x věcech xxxxxxxxxxx.

§197

Jednatel xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, xx xx xxxxx, xx xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, vyhotoví xxxxx xxxxx společenské smlouvy x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxx").

§198

(1) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, odstoupení xxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx x případě xxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx valná xxxxxxx xx 1 měsíce xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx nástupcem, stává xx jednatelem xxxx xxxxxx nástupce, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx smlouva xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx jednatele soud xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx tom xx právní xxxxx, x to xx xxxx, xxx bude xxxxx zvolen xxxx xxxxxxxx, jinak xxxx xxxx společnost x xxx návrhu xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§199

Neurčí-li společenská xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, ani xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx společnosti xxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx předmětem xxxxxxxx nebo podnikání xxxx xxxxxx x xxxxxxxx postavení, xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx, xxxx

x) účastnit xx xx podnikání xxxx xxxxxxxx korporace xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ručením nebo xxxx xxxxxxxxxx osoba xxxx xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§200

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx smlouva další xxxxxxxx, xxxx společnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx asistence xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx nebo zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx společnosti,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx poskytnutí xxxxxxxx asistence věcně xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx x xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxx, xxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Zprávu xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxx xxxxxxxxxx xx sbírky listin xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, co xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; zpráva musí xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx valnou xxxxxxx x xxxx xxx volně xxxxxxxx xx této xxxxx xxxxxxx společníkům.

(3) Xxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 nevztahují xx xxxxxxxx instituce xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxx, xxxxx xx poskytována x xxxxxxxxx mezích xxxxxx hlavní xxxxxxxx.

Dozorčí rada

§201

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jiný xxxxxx předpis.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jinak, xxxxxxx xxxx

x) dohlíží xx činnost xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x účetních xxxx, xxxxxx dokladů x xxxxxxxx závěrek x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx §159 a

d) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o své xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxx členové dozorčí xxxx využívat xxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxx, ledaže xxxxxxx rada není xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx.

(4) Členem dozorčí xxxx nemůže xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx osoba xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx jednat xx xxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §198 x 199; §446 odst. 2 x 3, §448 xxxx. 1, §448 xxxx. 3, §448b, 449, 450 x 454 xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxx 4

Zánik xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx

§202

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Společník může xx xxxxxxxxxxx vystoupit xxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jinak, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podnikání xxxxxxxxxxx, nebo

b) prodloužení xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x xxxxxxxxxx xx xxxxx hromadě xxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx se použije xxxxxxx xxxxxxxxxx §164 xxxxxxx těch xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

§203

Xxxxxx o ukončení xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx ukončena písemnou xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx všech xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx společnosti, xxx-xx xxxxx.

§204

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxx domáhat x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který porušuje xxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxx xxxxxxxxx, ačkoliv xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xx možnost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxx dotčen §151.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx odstranit.

(3) Bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx společníka xx xxxxxxxxxxx odevzdá společník xxxxxxxxxxx xxxxxxx list, xxx-xx xxxxx.

§205

Zrušení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Společník může xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx účast xx společnosti, nelze-li xx něm xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx-xx xx x jediného xxxxxxxxxx.

(2) Xxx zbytečného xxxxxxx xx zrušení účasti xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx list, xxx-xx xxxxx.

§206

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zaniká xxxxxxxx xxxxxxxx proto, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxx také xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx nebo, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx příkazu k xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx a, xxx-xx x této lhůtě xxxxx návrh xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx byl xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx odmítnut nebo xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx bylo xxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podílem xxxxx §213 xx 215, xxxxx xxxxxxxxxx xx obnoví dnem, xxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vůle xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxx-xx se tak xx 4 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxx takového xxxxxxxxxx, xxxx právo zaniká. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx ho xxxxxxx společnosti xxxxx x xxxxxxxx vůle xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx neobnoví. Xxxx xxxxx a xxxxx xxxxx obdobně x v případě, xxx xxx skončen xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx splněna x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxx společníka x xxxxxxxxxxxx řízení se xxxxxxx xxxxxxx §213 xxxx. 1. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx šesti xxxxxx xxx xxx, x xxxx nastaly xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx podíl xx xxxx xxxxx §36. Xxxxxxxx byl xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx proto, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podílem xxxxx §215, xxxxx xxxxxxxxxx se obnoví xxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx projev xxxx společníka účast xxxxxxx; nestane-li xx xxx xx 4 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx. Vyplatila-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podíl, xxxxxxxxx xx nahradí xxxxxxxxxxx xxxxx x projevem xxxx xxxxx obnovit, xxxxx xx xx xxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zániku xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx společník xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx společnosti xxxxxxx xxxx, xxx-xx xxxxx.

(5) Xxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 2 nebo 3 xxxx mít xxxxxxxx formu x xxxxxx xxxxxxxx podpisem.

Xxxxxx xxxxxx

§207

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx při xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Smlouva x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx bude xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx převod podílu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, může xxx xxxxx, v xxxxxx případech x xx xxxxxx xxxxxxxx xx orgán podle xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, popřípadě x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx souhlas xxxxxxxxx.

(4) Nerozhodne-li orgán xxxxx xxxxxxxx 2 xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx-xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxx je xxxxx společenské smlouvy xxxxxxx souhlas udělit, xxxx xxxxxxxxx, zanikl-li xxxxxxx xx smlouvy xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx xx společnosti; xxxxxxxxxx §164 xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx lze xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx smlouvy xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

§208

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx převést xxxxx xx xxxxx, která xxxx společníkem, xxx xx xxxxxxxxx valné xxxxxxx. Smlouva x xxxxxxx xxxxxx nenabude xxxxxxxxx xxxxx, než xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x převodu, xxxxxxxxx tytéž xxxxxx, xxxx při odstoupení xx smlouvy, xxxxxx xx xx smlouvě x xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§209

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx společnosti. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx x podílem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxx s xxxxxx ověřenými xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx je xxxx společnosti účinný xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) X prodeji xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx společníka xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx §213 odst. 1.

(4) Xx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx udělením xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, je smlouva x převodu xxxxxx xxxxxxxx x rozporu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§210

(1) Je-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx jednoznačná xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §209 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx převodu xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx se vyžaduje xxxxxxxx změny xxxxx xxxxxxxxxx a předložení xxxxxxxxx listu xxxxxxxxxxx.

§211

Xxxxxxx účasti xxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxx xxxxxxx zrušení své xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x právu xxxxxxxxxxx po 3 xxxxxxxx od právní xxxx xxxxxxxx soudu x dědictví xx xxxxxxxxxx.

(2) Dědic, který xx domáhá xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx společnosti, xxx xxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva, xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Účast xxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, jedná-li xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§212

Uvolněný xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx-xx vydán xxxxxxx xxxx a společník, xxxxx účast ve xxxxxxxxxxx zanikla, jej xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx §152 xxxx. 3. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vydá xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx spojené x xxxxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx podílu x vypořádací xxxxx

§213

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx podíl xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Společníci xxxx xxxxxxxxx právo k xxxxxxxxxxx uvolněnému podílu. Xxxxxxx-xx předkupní xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx uvolněný podíl xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx vypořádací xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx oprávněné xxxxx.

(3) Xxxx vyplacením xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx může xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x prodejem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx splatné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vyplacení xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§214

(1) Xxxxxxxx-xx se xxxxxxxx podíl xxxxxx xx xxxxx 3 xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx podílu x jeho splatnost xxxxx §36. Xxxxx §36 xx určí xxxx vypořádacího podílu x jeho xxxxxxxxx xxxx x případě, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxx xx xxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxx, lze lhůtu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx účast xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx o 1 rok.

§215

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx nebo mohla xxx zjištěna xxxx xxxxxxxxxxxx podílu xxxxx §214, rozhodne xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxx xx zbývající xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jen xx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx i bez xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx působnosti xxxxx xxxxxxx.

(2) Stanou-li se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx společnost rozhodnout, xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx jednatele x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx; tvoří-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx veřejnou xxxxxxxx.

(3) Rozhodnutím xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx společníky x xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 na xxxxxxxxxx.

Xxx 5

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx 1

Zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx 1

Obecná xxxxxxxxxx

§216

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxx zvýšit

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dosavadních vkladů xxxx x novému xxxxxx,

x) z xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) x x).

(2) Xxxxxx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx vkladové povinnosti x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vkladů xxxx xxxxxxxxx takové xxxxx xxxxxxxxxx vkladů xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx základního xxxxxxxx, s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva xxxx toto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; je-li xxxxxx xxxx peněžitých xxxxxx určená xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx základního kapitálu xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Účinky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nastat xxxxxxx, než xx xxxx výše základního xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx rejstříku. Účinky xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu x vlastních zdrojů xxxx kombinací xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 písm. x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§217

Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, i kdyby xxxx xxxxxxxx valné xxxxxxx x zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx, vysloví-li soud xxxxxxxxxx usnesení xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§218

(1) Usnesení xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx x vkladová xxxxxxxxx xxxxxx, také

a) xxxxxx-xx podán xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do 2 xxxxxx od xxxxxxxxxx valné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) právní xxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxx návrhu xx xxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx 2 xxxxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx v xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxx, že xxxx zrušeno xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dotčeným xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx s obvyklým xxxxxx.

(3) Xxx postupu xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) x x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Pokud xxx xxxxxxx účinky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladové povinnosti, xxxxxxxx jednatelé xxxxx xxx věřitele, jejichž xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx 90 xxx od xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §237 x 238 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx již xxxxxxxxxx na zvýšení xxxxxxxxxx kapitálu xxxx xxxxxxx listy nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx za nové xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx listech vyznačila xxxxx xxxx vkladu x usnesení valné xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx neplatnost, xxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, aby xx xxxxxxxxxxx odevzdali. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx dosavadních xxxxxxxxx xxxxxxx vyznačila xxxxx xxxx vkladu, xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx výší xxxxxx.

Xxxxxxxx 2

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladové xxxxxxxxxx

§219

(1) Xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx přípustné, xxx xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx nepeněžitými xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx tímto xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zprávu, xx xxxxx xxxxx

x) xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) popis xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx byl xxxxxxxxxx xxxxx oceněn xxxxxxxxx posudkem xxxx xxxxxxxx podle §469 xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx §468,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vkladu xxxxxxx, a

e) částku xxxxxxx nepeněžitého xxxxxx, xxxxxx xxxx oceněn xxxxx §468.

§220

(1) Společníci xxxx xxxxxxxxxx právo x xxxxxx na zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx peněžitými vklady, x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx společníci x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx společníků xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxx xxxxx, v xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§221

(1) Xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x úředně ověřeným xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx valné xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hromady.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx má účinky x vůči každému xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§222

(1) V případě, xx společník xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jinak xx 1 měsíce ode xxx, xxx xx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx hromady x xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, může xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx kdokoliv; xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx společníků nebo xxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §221.

(2) Se xxxxxxxxx xxxxx hromady může xxxxxxxxx xxxxxxxxx převzít xx do xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§223

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx, x xxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) lhůtu xxx převzetí x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) označení podílu, xxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx podílu, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx

x) údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §219 xxxx. 2 xxxx. b) xx x) x xxxxxx xxxxxxx nepeněžitého xxxxxx, xx-xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxx pro xxxxxxxxx kmenového xxxxx xxxx pro převzetí xxxxxx kmenového xxxxx.

§224

(1) Vkladová povinnost xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx nového xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx připadající na xxxxxxxxx xxxxx a xxxx tohoto podílu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) údaje o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §219 xxxx. 2 xxxx. x) až x),

x) lhůtu xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx prohlášení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx být xxxxxx ověřen x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Dohoda x xxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx výše základního xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§225

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx základního kapitálu xx xxxxxxx a xxxxxxxx povinnost xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§226

(1) Xx-xx xxx xx kmenových xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx výše xxxxxx xxxx xxxx-xx xxx xxxxxxx listy xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx listy x xxxxx xxxx vkladu, xxxxx jednatel xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vlastníky xxxxxxxxx xxxxx, aby xx xxxxxxxxx xx xxxxx určené xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx vkladu xxxx k xxxxxx xx xxxxxxx listy x xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §152 xx 154 xx xxxxxxx obdobně.

(2) Xxxx-xx xxx vydány na xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxx kmenové xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Ustanovení §152 xx 154 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Pododdíl 3

Zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x vlastních xxxxxx

§227

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnout o xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx jsou xxxx zdroje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx oprávněna jejich xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxx použít xxx zvyšování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxx závěrky.

§228

Xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx mezi xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx základního xxxxxxxx.

§229

(1) V důsledku xxxxxxx základního xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx dosavadních xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx více xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx.

(2) Mají-li xxxxx vzniknout nové xxxxxx, xxxx vzniknout xxxx xxxxx všem xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx §221 xxxxx práva xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xx rozhodnutí valné xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx; xxxxxx, x niž xx xxxxxxxx kapitál xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx, x rozdělí xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxx xxxxxx se xxxxx má účinky x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§230

(1) Xx-xx být xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx nebo xxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx za nové xxxxxxx listy x xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu vlastníky xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx valnou xxxxxxxx x vyznačení xxxx xxxx vkladu xxxx k výměně xx kmenové xxxxx x novou xxxx xxxxxx. Ustanovení §152 xx 154 xx xxxxxxx obdobně.

(2) Xxxx-xx xxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx listy, xxxxx jednatel xxxxxxxxxx, xxx je převzali xx lhůtě určené xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §152 xx 154 se použijí xxxxxxxxx.

§231

(1) Zvýšení základního xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xx možné xxxxx xxxxx, xx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, ověřena xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx účetní závěrku xxx potřeby rozhodnutí xxxxx odstavce 1 x údajů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dni, xx něhož x xxx rozhodování xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx než 6 xxxxxx.

(3) X případě, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxx snížení vlastních xxxxxx, nepoužije údaje x řádné xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx vyjde x xxxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx.

§232

Xxxxxxxx xxxxx hromady x zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx společnosti obsahuje

a) xxxxxx, o xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx vlastního xxxxxx nebo zdrojů, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx výši xxxxxx vkladu xxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx podílu, xxxxxxx-xx nový xxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxx, a xxxxx xxxxx podílu, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx druhů xxxxxx, xxxxxxxxx

x) lhůtu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx převzetí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Oddíl 2

Xxxxxxx základního xxxxxxxx

§233

Xxxxxxxx xxxxx hromady x xxxxxxx základního xxxxxxxx obsahuje

a) xxxxxx, x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx, xxx se xxxx výše vkladů xxxxxxxxxx, případně jejich xxxxx,

x) údaj x xxx, zda xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxx celá xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zda xxxx prominuta xxxxxxxxx xxxxxx vkladovou xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx pro odevzdání xxxxxxxxx xxxxx.

§234

Xxxx vkladu xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx dosavadních xxxxxx. X xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, má-li xxxxx jiný xxxxx, xxxx jde-li x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxx za xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xx souhlasem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§235

(1) X důsledku xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxx xxxxx klesnout xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx částku xxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxx podle §234.

(2) Má-li xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx základního xxxxxxxx xx snížení xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo x jejich stažení, xxxxxxxxx xx společníci xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §152 xx 154 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§236

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x snížení xxxxxxxxxx kapitálu do 15 dnů xxx xxx jeho xxxxxxx xxxxxxx po sobě x xxxxxxx odstupem 30 dnů.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx věřitele xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vznikly xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx přihlásili xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx lhůtě do 90 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oznámení.

§237

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx včas xxxxxxxx svou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx uspokojí, xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pohledávek xx xxxxxxxxxxx.

(3) Má-li xxxxxxx za to, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x společnost to xxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxx, xxx xxxxxxxx náleží xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §238 xx xxxxxxx obdobně.

§238

V případě, xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx na způsobu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soud x ohledem na xxxx x výši xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx zápis xxxxxxx základního xxxxxxxx.

§239

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zápisu xxxx xxxx základního xxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxxx xxxxx, bude-li

a) prokázáno, xx xxxxxxxx lhůta xxxxx §236 xxxx. 2, xxxxxxxxxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx věřitel,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxx, že xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nebo uspokojení xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) doložena xxxxxx společnosti xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §237 xxxx. 1,

x) předložena účinná xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, kteří xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, na uspokojení xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxx §238.

(3) X případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. e) xxxx xxxxx dodržet lhůtu xxxxxxxx v §236 xxxx. 2.

(4) Je-li xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx, xxxxxxx xx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx soud xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hromady x xxxxxxx základního xxxxxxxx.

§240

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, co xx snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx zapíše do xxxxxxxxxx rejstříku.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxx usnesení xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, obnoví xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prominuta, x xxxxx, které přijaly xxxxxx x důvodu xxxxxxx základního xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxx vrátí xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx,

x) xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx listy x vyšším xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxxx xxxxxxxxx §152 xx 154.

§240x

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, snižuje-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx kapitál xx účelem xxxxxx xxxxxx.

§240x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 33/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxx 6

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

§241

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxx xxxx domáhat xxxxxxx xxxxxxxxxxx x soudu x xxxxxx x xx xxxxxxxx určených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§242

(1) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx vyplatí xxxxx xx xxxxxxxxxxx zůstatku xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx odevzdání. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zničí.

(2) X případě, xx xxxxxxxxx xxxxxxx listy xx výzvu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx likvidátor xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §152 x 153. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx zůstatku xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.

HLAVA X

XXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§243

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx rozvržen xx xxxxxx počet xxxxx.

(2) Xxxxx obsahuje označení "xxxxxxx společnost", které xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx "xxx. xxxx." xxxx "a.s.".

§244

Společnost xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§245

(1) Xxxxxxxxxxxx cennými xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx vydané xxxxxxxxxxx, xx kterými xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, x dále xxxxx xxxxxx x zaknihované xxxxx papíry xxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx zaknihované xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx imobilizované xxxxx x úschově.

§246

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx vyjadřuje x xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona účetnictví x eurech, může xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

(2) Výše xxxxxxxxxx kapitálu akciové xxxxxxxxxxx je xxxxxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxx 80&xxxx;000 XXX.

§247

Emisní xxxx akcie

(1) Xxxxxx kurs akcie xxxxx xxx nižší, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Emisní xxxx xxxxx, xxxxx xxxx jmenovitou hodnotu x představuje stejný xxxxx xx základním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxx"), xxxxx být nižší, xxx je její xxxxxx xxxxxxx. Účetní xxxxxxx kusové xxxxx xx určí xxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vydělí xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxx

§248

(1) Xx-xx xxxxxx xxxx akcie xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, tvoří xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xx-xx částka xxxxxxx xx splacení xxxxxxxx kursu nebo xxxx xxxxxxxxx nepeněžitého xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx akcie, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx splácení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx nepeněžitého xxxxxx xxxxxx stanovami xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona nepostačuje xx xxxxxxxx splatné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx se postupně xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxxxxx akcií, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§249

Rozdíl xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx akcií, xxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx emisní ážio, xxxxxx stanovy xxxx xxxxxxxxxx xxxxx hromady xxxxxx, xx tento xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxx rezervního xxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§250

(1) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vyžaduje xxxxxxx xxxxxx. Xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx na xxxxx akcií, je xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx nebo zaknihované, xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx akcií, xxxxxxxxx xxxx, zda xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) mají-li xxx xxxxxx akcie xxxxxxx xxxxx, xxxxxx název x xxxxx práv x nimi xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx , xxxxxxx počet xxxxx xx společnosti x způsob xxxxxxxxx xx valné xxxxxxx; xxxx-xx xxx xxxxxx xxxxx x různé xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx počet xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x té které xxxx jmenovité xxxxxxx xxxxx a xxxx-xx xxx xxxxxx xxxxx xxx hlasovacího xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx spojených x jednou xxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx akcie xxxx hlasovat xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxxxx xx xxxxxxx vnitřní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, a

g) jiné xxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxx xxxxxxxx společnosti xxxxxxxx xxxx

x) údaje x xxx, kolik xxxxx xxxxx zakladatel xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx kurs, xxxxxx x lhůtu xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x jakým xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) x xxxx xxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxxx kapitál x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxx akcií xxxxx xxxxxxxxxxxx vklady, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxxx, které xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x) x x), x xxxxxx xxxxxx, xxxxx provedl xxxxxxx nepeněžitého vkladu,

d) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx přibližnou xxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx o tom, xxxx xxxxxxxxxxx určují xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) určení správce xxxxxx a

h) xxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx mají xxx xxxxxxxxxxx akcie xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 lze xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxxx toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx představenstva xxxx xxxxxxx rady. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx nepeněžitého xxxxxx

§251

(1) Xxxx xxxxxxxxxxxx vkladu xx xxxx xx xxxxxxx posudku xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu, xxxxx xxxx xxx xxxxx, xxx xxxxx činí xxxxxx xxxxxx znalcem. Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zakladatelé, xxxxx představenstvo xxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx nepeněžitého xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxx a údaj x tom, zda xxxx nepeněžitého xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx alespoň xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxxxx vklad xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx znalce xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx uloží xx xxxxxx listin.

(4) Odměna xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxx x hradí xx společnost. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x vypracováním xxxxxxxxxx xxxxxxx. V případě, xx společnost nevznikne, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§252

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx obsahuje

a) xxxxx druhu, xxxx-xx xxx vydány akcie xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x údaj, xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx zaknihované,

b) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§253

(1) Založení společnosti xx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx případné xxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxx 30 % xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xx účet xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vkladu, xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx společnosti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x §23 xxxx. 3, xxxxx společnost xxxxxx do obchodního xxxxxxxxx.

§254

(1) Xxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx určí ve xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxx.

(2) Není-li xxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx x xxxx založení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx; xx xxx xxxxxxxx xxxxxx stanov xxxxxxxxxx všemi akcionáři.

§255

Xxxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx dvou xxx xx vzniku společnosti

(1) Xxxxx společnost xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 2 xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx úplatu xx xxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx být

a) xxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx nepřesahovala xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §251 a §468 xx 473 xx xxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xx nevztahuje na xxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxx xxxxxxx obchodního xxxxx,

x) x podnětu xxxx pod xxxxxxx xxxx dohledem xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu.

(3) Xxxxxxxx 1 x 2 xx použijí xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx přeměny ke xxxxx právní formy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx úplata stanovena xxxxx odstavce 1, xxxxx, že členové xxxxxxxxxxxxxx xxxx správní xxxx, kteří pro xxxxxx majetku hlasovali, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx cenu xxxxxxxxxx xxxxxxxx znalce.

Díl 3

Akcie x xxxx cenné xxxxxx xxxxxxxx akciovou xxxxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxx

§256

(1) Xxxxx je xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cenný xxxxx, x nímž je xxxxxxx právo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podílet xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx jejím xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx akcie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx akcii, xxxxx-xx xxxxx zatímní xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx převádět písemnou xxxxxxxx x převodu xxxxxxxxxx akcie. Xxxxxxxxxx §285 xxxx. 3 xx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx akcie vydána, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx kurs, použije xx xxxxxxxx 2 x §321 odst. 1 x §523 xxxx. 1 xxxxxxx.

(4) Xx nesplacené akcie xxxxx odstavce 2, xx nevydané xxxxx xxxxx odstavce 3 x xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx jejich xxxxxx nebo jiná xxxxxxxxxx tohoto zákona.

(5) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx papír xx xxxxxxxx xxxx listinná xxxxx, akcie vydaná xxxx zaknihovaný xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§257

Kusové xxxxx

(1) Určí-li xxx stanovy, může xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Vydá-li společnost xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx mít xxxxxx akcie xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx kapitálu xx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx

(4) Xxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx hodnotě, rozumí xx tím x xxxxxxx kusových xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Vyžaduje-li xxxxx xxxxx uvedení xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nahradí xx xxxxxx o xxx, xx jde o xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§258

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx hromady o xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxxx nemusí splatit xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx akcií xxxx xx mohou xxxxxxx xx xxxxxx zvýhodněných xxxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxx rozdíl xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx kursem x cenou pokryt x vlastních xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxx obdobně na xxxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxx xx důchodu.

§259

(1) Akcie xxxxxxxx

x) xxxxxxxx, xx xxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) údaj x xxxxx akcie,

e) x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx-xx xxx vydány xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxx xxxxx".

§260

(1) Xxxxx obsahuje x číselné xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx může xxx xxxxxxxx jeho xxxxxxx, xxxxx xxxx na xxxxxxx současně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx padělání nebo xxxxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x §259 xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx označení xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

§261

Xxxxx téže xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx hodnotu.

§262

Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, obsahuje xxxx xxxx x xxx, xxxxx akcií a xxxxxx druhu, mají-li xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx.

§263

Xxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxx formu xxxxxxx xxxxxx xx xxx nebo xx xxxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx cenného xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx řad xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx.

Xxxxxx akcionářů

§264

(1) Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, mohou xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx evidencí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Do xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx druhu xxxxx, mají-li xxx xxxxxx akcie xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx nebo sídlo xxxxxxxxx, xxxxx bankovního xxxx, číselné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx zapisovaných údajů.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zapisuje také xxxxxxxx xxxx převod xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§265

(1) Xx xx xx xx, xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx akcionářů bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx jí xxxx xxxxx xxxxx akcionáře xxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx není xxxxxx x xxxxxxx akcionářů xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx skutečnosti, nemůže xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, že mu xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§266

(1) Xxxxxxxxxx vydá xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx písemnou xxxxxx a xx xxxxxx nákladů xxxx xxxxxxx všech xxxxxxxxx, xxxxx xxxx vlastníky xxxxx xx jméno, xxxx požadované xxxxx xxxxxxx, a xx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx bankovního xxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxx osobám xxxxxxxx společnost xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx osobou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů xxxx xxxxxxxx-xx x xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxx.

§267

(1) Xxxxx zapsané x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx společnost xxxxxxxx xxxxx xxx své xxxxxxx ve xxxxxx x akcionářům. Xx xxxxx účelem může xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx údaje xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx akcionář být xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx jej xx xxxxxxx akcionářů xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx.

§268

Ustanovení §264 xx 267 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx akcie, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxx na xxxxx

§269

(1) Xxxxx na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxx jednoznačná xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx společnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx osoby akcionáře xxxxxxxxxxx x předložení xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

§270

(1) Stanovy xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx, nikoliv xxxx xxxxxxxx.

(2) Omezení xxxxxxxxxxxxxxx akcií xx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§271

(1) V xxxxxxx, xx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx souhlasem orgánu xxxxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx souhlas xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx do 6 xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, nastávají xxxxx xxxxxx, jako xxx xxxxxxxxxx xx smlouvy, xxxxxx xx xx xxxxxxx x převodu xxxxxx jinak.

(3) Je-li xxxxxxxxxxxxxx akcií xxxxxxx xxxxx xxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxx-xx akcionář xxxxx x xxxxxxx x xxxxx omezením, xx xxxxxx akcií xxxxxxxx.

§272

(1) Xxxxxxxx stanovy xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx akcií xx jméno souhlasem xxxxxx xxxxxxxxxxx, mohou xxx xxxxx, x xxxxxx případech x xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, popřípadě x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx odmítnout.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxx do 2 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxx byl udělen.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx souhlas x xxxxxxx akcie xx xxxxx udělit, ačkoliv xxxxx podle xxxxxx xxxxxxx souhlas odmítnout, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx od doručení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx odkoupí xx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxx uplatnění práva xx xxxxxxxxx xxxxx xx 1 xxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odmítnutí x xxxxxxxx akcie; xxxxxxxxxx §329 xxxx. 1 a 2 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§273

(1) Xx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, platí xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx zastavených xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu společnosti xxxxxxxxxx.

§274

Xxxxx na majitele

(1) Xxxxx na majitele xx xxxxxxxxx převoditelná.

(2) Xxxxx na xxxxxxxx xxxxx být vydány xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Akcionáři xxxxxx xxxxxxxxx požadovat vydání xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

§275

Xxxxxxxxxxx akcie

(1) Převod xxxxxxxxxxx akcie xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na kapitálovém xxxx.

(2) Práva xxxxxxx xx zaknihovanou xxxxx xxxxxx xxxxx, která xx zapsána x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx vlastník xxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx dni, kdy xxxxx xxxxxxxxx, ledaže xxxx xxxxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx akcií

§276

(1) Xxxxx, xx xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx.

(2) Xxxxx, s xxxxx xxxx spojeno xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx jmenovitých xxxxxx xxxxxxxxxx 90 % xxxxxxxxxx kapitálu.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx druhu xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxx spojeno hlasovací xxxxx, xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx právo xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx hospodářských xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx x stejné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx akciemi mohou xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxx.

§277

Práva xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx akcií xx xxxx xx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx právo je x akcií xxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxx zřejmé, xx xxxxxx právo vyjadřuje xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx nebo je xxxx xxxx obsahově xxxxxxxxx; jinak xxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx

§278

(1) Akcie, xx kterou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx zisku xxxx xx jiných vlastních xxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx jinak, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx práva.

§279

§279 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 33/2020 Sb.

§280

(1) Xxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx, x němž xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxxx podíl xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx ode xxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx prioritní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx doby, kdy xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx do okamžiku xxxx xxxxxxxxx, byla-li xxxxxxxxxx s jeho xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podíl xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx pořadu na xxxxx hromadě, xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva

§281

(1) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx všechna práva x xx xxxxxxx, xxxxxx zákon určí xxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx upisování akcií x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx obdobná xxxxxxxxx xxxxx určená xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx převoditelnými.

(3) Xxxxxx-xx xxx v xxxxxxx x tímto xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 jinak xxxxxxx x akcií xx xxxxx odděleno x xxxxxxx x xxxxxx papírem xxxxxxx x xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx právo xxxxxxx x xxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§282

(1) Xxxxx společnost xxxx příkaz x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx právo xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a na xxxx převody xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx, na xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §281 xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx spolu x xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§283

Samostatně převoditelné xxxxx, xxxxx-xx o případy xxxxxxx v §282, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§284

Rozhodný xxx

(1) V xxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovami xxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxx může samostatně xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x cenným xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx jiné xxxxx x ním xxxxxxx, uplatňovat vůči xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx hromady (xxxx xxx "xxxxxxxx xxx"), x xx x x případě, xx xx rozhodném xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxxxx práva xxxx xxxxxxxxx pouze osoba, xxxxx měla xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx, xx jí xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Není-li xxxxxxxxx xxxx xxxxxx jinak, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx den xxxxxxxxxxxxx xxx, kdy xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§285

Xxxxxxx xxxx

(1) Xxxx-xx xxx xxxxxxx, mohou xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx na xxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx "xxxxxxx list",

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx součtem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) počet akcií, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx formu, xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo zaknihované xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx druhů,

f) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx pro xxxx splácení x

x) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rady. Podpis xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, pokud xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx použity xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx ručí xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx 2

Vyměnitelné a xxxxxxxxx xxxxxxxxx

§286

(1) Xxxx-xx xxx stanovy, xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, s xxxxx xx spojeno xxxxx na xxxxxx xxxxxx xx akcie xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx přednostní xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xx již vydané xxxxx nebo na xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Vydání xxxxxxxxxxx dluhopisů je xxxxxx xx současné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Platí, že xxxxxxxxxx xxxxxx prioritních xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 rozhodla valná xxxxxxx současně x xxxxxxx přednostního práva xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, a to x rozsahu, ve xxxxxx může v xxxxxxx x emisními xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx valné xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vlastník xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §488 xxxx. 4 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§287

Usnesení valné hromady x xxxxxx dluhopisů xxxxx §286 obsahuje

a) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx výnosu x xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx,

x) místo a xxxxx pro xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx oznámen xxxxxxx xxxxxx xxxx; lhůta xxx uplatnění xxxxx xx xxxxxx dluhopisů xx akcie (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx") xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx akcií xxxxx xxx xxxxxx xxx 2 xxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx jeden xxxxxxxx vyměnit nebo xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxx půjde x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx jejich xxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nesmí xxx xxxxx, než xx xxxxxx hodnot xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx mohou xxx xxxxxxxx, a

e) navrhovanou xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx pověření pro xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx, aby xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx.

§288

Xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx jinak.

§289

X případě, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, může xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx právo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni.

§290

(1) Každý vlastník xxxxxxxxxxx dluhopisu xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx způsobem xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informaci xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) místo x xxxxx pro xxxxxxxxx přednostního xxxxx, xxxxx nesmí xxx xxxxxx xxx 2 xxxxx, x uvedením, xxx bude xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx akcií, xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx listinné xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx hodnotu x xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx být vydány xxxxx xxxxxxx druhů, x tím, xx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx,

x) emisní xxxx akcií upisovaných x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxx bude xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx o xxx, xx představenstvo xxxx xxxxxxx rada xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx jeho xxxx, x

x) xxx xxxxx §289 pro uplatnění xxxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxxx dluhopisy xxxxxx xxxx zaknihované xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaniká xxxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx.

§291

(1) Přednostní xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx samostatně xxxxxxxxxxxx xxx dne xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx hromady.

(2) Pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisu, platí xxxxxxx xxxxxxx také xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§292

(1) Xxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxx právo xx získání vyměnitelných xxxx xxxxxxxxxxx dluhopisů.

(2) Xx přednostní právo xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx obdobně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx upisování xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx dni x x samostatné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§293

(1) Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxxx xxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx vyměnitelných xxxx xxxxxxxxxxx dluhopisů, xx xxxxxx xxxxxx, za xxxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx přednostního xxxxx.

(2) Na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx prioritních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx x rozhodném xxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§294

(1) Xxxxxxxx xx xxxx přednostního xxxxx xx získání vyměnitelných xxxx xxxxxxxxxxx dluhopisů xxxxx i xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx práva xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpisem xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Vzdání xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx se xxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx osvědčující xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Vzdání xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx i xxxx každému xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

§295

(1) Xxxxxxxxxx může xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxxxx xxxx.

(2) Opční xxxx xx xxxxx papír xx doručitele.

(3) Opční xxxx lze vydat xxxx xxxxxxxxxxx cenný xxxxx.

§296

Xxxxx xxxx obsahuje

a) xxxxxxxx, že xx xxxxx x xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxxx,

x) určení, xxxxx xxxxx lze xxxxxx x opčního xxxxx, xxxx formy, xxx xxxxx o listinné xxxx zaknihované xxxxx, x xxxx jmenovité xxxxxxx, x název xxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxx vydány xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx společnosti xxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx.

§297

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxx xxx nahrazen jeho xxxxxxx, pokud jsou xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ochranné prvky xxxxx jejímu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx opční list"), xxxxxxx, že údaje xxxxxxx v §296 xxxx zjistitelné z xxxxxxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uplatněno xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, dá xxxxxxxxxx osobě, xxxxx xxxx evidenci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů. Současně xx xxxxxxxxxx příkaz xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx opčních xxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxxxx xxxxx uplatněno, xxxx xxxxxx-xx xxxxx x xxxx plynoucí xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

Xxxxx 4

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

§298

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx upisovat xxxxxxx xxxxx.

(2) Vlastní xxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxx jen xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx.

§299

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x §298 xxxx. 1 xx stávají xxxxxxxxxxx, nebo v xxxxxxx zvýšení základního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx správní rady; xxxxxx vlastník xxxxxx xxxxxx emisní xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx okamžiku xxxxxxxx xxxxxxxx kursu práva xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§300

Xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx jménem, xxxxx xx účet xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxx xx svůj účet.

§301

(1) Společnost může xxxx xxxx prostřednictvím xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxx-xx xxxxx splacen xxxxxx xxxxxx xxxx, x jen xxxxx

x) xx na nabytí xxxxxxxxx akcií usnesla xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx, včetně xxxxx, xxxxx společnost nabyla xxx xxxxx x xxxxx stále xxxxxxx, x xxxxx, xxxxx xx xxxx společnosti xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx snížení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, které xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx má xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxx xxxxx, xx-xx vytvoření tohoto xxxxx xxxxx §316 xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx akcií, x xx alespoň

a) nejvyšší xxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nabývat, xx xxxxx xxx 5 xxx, x

x) xxxxxxxx a nejnižší xxxx, za xxx xxxx společnost akcie xxxxx, x xx xxx nabývání akcií xx xxxxxx.

§302

Xxxxxxxxxx xxxxxx sama xxx xxxxxxxxxxxxxxx jiné xxxxx jednající xxxxxxxx xxxxxx xx účet xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx by xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§303

Za splnění xxxxxxxxxx xxxxx §301 a 302 xxxxxxxx představenstvo xxxx správní xxxx.

§304

(1) Xxxxxxxxxx §301 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx xx xxxxxx vlastních xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx značné újmy, xxxxx xxxxxxxxxxx bezprostředně xxxxx, xxxx stanoví-li xxx tento zákon.

(2) Xxxxxxxxx-xx společnost xxxxx xxxxxxxx 1, informuje xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx valnou xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxxx hodnotě xxxxxxxx akcií, o xxxxxx xx upsaném xxxxxxxxx kapitálu, který xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x o protihodnotě xxxxxxxxxx za xxxx xxxxx.

§305

Xxxxxxxxxx §301 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx jednající xxxxxxxx jménem xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nejpozději do 1 roku xxx xxx xxxxxx nabytí.

§306

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vlastní xxxxx x bez xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §301 xx 303 xxxxx, xxxxxx-xx xx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx hromady x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) v xxxxxxxx neplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, nebo

e) x xxxxxx xxxxxx při xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx pohledávky xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx může xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1, x xxxxxxxx xxxxxx nabytí xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), jejichž xxxxxxxxx xxxxxxx dosahuje 10 % xxxxxxxxxx kapitálu. Xxxxxx-xx společnost akcie xxxxx xxxxxxxx 1 x výjimkou jejich xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxx výši uvedenou xx xxxx xxxxx, xxxxx xx 3 xxx xxx xxx xxxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 10 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx hodnotu převyšující 10 % základního xxxxxxxx xxxxx základní xxxxxxx x xxxxx xxxxx.

(3) Společnost, xxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 2 nesplní, může xxxx i xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§307

(1) V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx také xxxx xxxxx

x) důvody xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx v průběhu xxxxxxxx období,

b) xxxxx x jmenovitou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx vlastnictví společnosti x xxxxxx podíl xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xx xxxxxxx a xx konci účetního xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxx převodu xx xxxxxx, protihodnotu xxxxxxxxxxx za xxxx xxxxx x

x) uvedení xxxxx, od xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nabyla, xxxxxx je nabyla xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx-xx společnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 x příloze x xxxxxx závěrce xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§308

(1) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx platné, xxxxxx xxxxxxxx nejednal x dobré xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 1 xxxx xxx dne jejich xxxxxx, jinak xxxxx xxxxx, x sníží x xxxxxx jmenovitou xxxxxxx xxxxxxxx kapitál.

(3) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx, může xxxx x bez xxxxxx xxxxxx x nařídit xxxx xxxxxxxxx.

§309

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx akcie, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx hlasovací xxxxx.

(2) Xxxxx na podíl xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x majetku xxxxxxxxxxx zaniká xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx vlastní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xx již xxxxx, xxx xx xxxxxxxx účtu xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx.

§310

Xxxxxxxxxx může vzít xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx akcií; xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxx uzavírané x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Finanční asistence

§311

Finanční asistenci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxx x za splnění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx za spravedlivých xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rada xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx schválí xxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x); x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx souhlas alespoň xxxx třetin xxxxx xxxxxxxxxx akcionářů,

d) xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rada xxxxxxxxx xxxxxxxx zprávu, xx xxxxx

1. poskytnutí xxxxxxxx asistence xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x toho xxx xxxxxxxxxx plynoucích,

2. xxxxx xxxxxxxx, xx jakých xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně ceny, xx kterou xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx získány,

3. uvede xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle písmene x),

4. zdůvodní, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx; jsou-li xx xxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx, xx kterou xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxx xxxxxx základní xxxxxxx zvýšený x xxxxx, xxxxx nelze xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx akcionáře, s xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x němuž xxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxx xxxx osoba xx její účet xxxxxx její akcie,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxx; §317 se xxxxxxx xxxxxxxxx.

§312

Xxxxxx podle §311 xxxx. x) uloží xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, co xxxxx hromada xxxxxxxx xxxxxxxxx schválila, xx xxxxxx xxxxxx. Zpráva xxxx být x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx ode xxx xxxxxxx valné xxxxxxx, která xx xxxxxxxx asistenci schválit, x xxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx internetové xxxxxxx společnosti x xxxx být xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx akcionářům xxxxxxxx.

§313

Xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx jedná xx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx shodě, xxxx xxxxx, xxxxx jedná xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxx výše xxxxxxxxx xxxx, přezkoumá xxxxxx podle §311 xxxx. d) na xxxxxxxxxxx x těchto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odborník určený xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx. Ve xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx správnost písemné xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx se vyjádří x xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v rozporu xx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §312 xx xxxxxxx obdobně.

§314

Xxxxxxxxxx §311 xxxx. x) xx x) x §312 xx xxxxxxxxx xx jednání xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx společnosti nebo xxxxx pro xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx 1 roku xxx xxx xxxxxx xxxxxx.

§315

Xxxxxxxxxx §311 xxxx. x) xx c) x x), §312, §313 xxxx druhé xx xxxxxxxxxx x §314 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hlavní xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx vlastní xxxxx

§316

(1) Xxxxxxxxxx, která xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx vlastní xxxxx, xxxxxxx ve xxxxxx xxxx xxxxxxxx rezervní xxxx.

(2) Zvláštní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx sníží, xxxxx xxxxxxx xxxxx zcela xxxx xxxxxx xxxxx xxxx použije xx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxx jinak, xxx xx stanoveno v xxxxxxxx 2.

§317

Na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zvláštního rezervního xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zisk xxxx jiné xxxxx, xxxxx může použít xxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx ustanovení xxx xxxxxxxxxxxxx seskupení

§318

(1) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, nabývání x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx osoby, xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx §304, §306 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x §309 xxxx. 2 x ustanovení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx osobu, xxxxx nezcizí xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osoby, xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§319

(1) Xxxxxxxxxx §318 xx nepoužije, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) jedná xx účet xxxx xxxxx, ledaže xxxxx xx účet xxxxx xx ovládající, xxxxx xx účet xxxx xxxxx ovládané xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx obchodníkem x xxxxxxx xxxxxx x xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx jejího xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx ovládané xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nelze xxxxxxxxx a xxxx xxxxx se zahrnují xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx kapitálu podle §301 xxxx. 1 xxxx. b).

§320

Xxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx osoba xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§321

(1) Xxxxx xxxxx xx přiměřeně xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx listy, xxxx-xx vydány, a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx nesplacené xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nabýt xxxxx xxxxxxxxxx, ledaže xxxxxxxxx xxxxx §306.

Xxxxx 5

Veřejný návrh xx koupi nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

§322

(1) Xxx činí xxxxxxx návrh xxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §323 xx 325; xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro nabídky xxxxxxxx xxxxx zákona x nabídkách xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx smlouvy xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx obchodních společností x družstev x xxxxxxxx xxx veřejnou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxx x podnikání na xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Nabízení xxxxxxxxx nebo směny xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxx okruhu xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xx zakazuje. To xxxxxxx, xxxxx-xx někdo xxxxxxxxx odkoupení xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxx xxx 100 xxxxxx,

x) jejichž xxxxxxxx jmenovitá hodnota xxxxxxxxxx 1 % xxxxxxxxxx kapitálu, xxxx

x) xxxxxxx xx evropském xxxxxxxxxxx trhu.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx mohou určit, xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odstavce 1 x 2 x §323 x 324, xxxxx xx xxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 12 xxxxxx xxxxxxx xxx vůči xxxxxxxxxx vlastnícím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 5 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx veřejný návrh xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§323

(1) Navrhovatel xxxxxxxx xxxxxxx návrh xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxxxxxx"), xxx xxxxxxx valné hromady.

(2) Xxxxxxx návrh smlouvy xxxxxxxx alespoň

a) jméno x bydliště xxxx xxxxx navrhovatele, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo směnné xxxxxxx, včetně údaje x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx každý xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) lhůtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx smlouvy,

c) xxxxxx, na jejichž xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx smlouvy xxxxx.

§324

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxx xx žádostí x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx 10 pracovních xxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx návrh xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx platí xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x nabídkách xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo správní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx společně x xxxxxxxxxx za xxxx z xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §329.

§325

(1) Navrhovatel x xxxxxxxx xxxxxxx smlouvy xxxxxxxx také xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx správní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx 2 pracovní xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx návrhu xxxxxxx.

(2) Ustanovení xxxxxxxx 1 a §324 xx nepoužijí, xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§326

(1) Veřejný návrh xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeno xxxx xxxx-xx xx xxx zájemce výhodnější; xxxxxx změny xx xxxxxxx i ve xxxxx již xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx převzetí, x xxxxxxxxx xxxxxxx x x odstoupení xx smlouvy, xxxxxx xxxxxxx xxx částečné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx návrh xxxxxxx

§327

Xxxxxxx veřejný xxxxx xxxxxxx xx veřejný xxxxx smlouvy učiněný xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účastnické xxxxx xxxxxx.

§328

(1) Xxxxx-xx se x povinný xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §251 xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nesmí xxx xxxxxx xxx 4 xxxxx xxx dne xxxx uveřejnění xxxxx §323 odst. 1.

§329

(1) Xxxxxxx-xx navrhovatel xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x koupi xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx přiměřené protiplnění x xxxxxxxxxxxx vzniká xxxxxxxxx takový návrh xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xx oprávněný xxxxxxxx účastnických xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx požadovat xxxxxxx xxxx, a xx xxxxxxxxxx ve lhůtě 6 xxxxxx xxx xxx, kdy xxx xxxxxxx návrh na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Vyjde-li xxxxxx, že vlastníci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxx xxxxxx smlouvy, xxxxxxxxxx xxxx nemají xxxxx xxxxxxx obdržet xxxxxxxxx protiplnění, mohou xx xxxxxxxxx toho, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx §390 xxxx. 3 xx 6 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§330

Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx návrhu xxxxxxx xxxxxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx regulovaném xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx a doloží xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx papír; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §328 xxxx. 1 xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§331

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx 15 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx vad xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Vydání xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx veřejný xxxxx xxxxxxx je xxxxxx xxxxxx x xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx národní xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx k odstranění xxx podle xxxxxxxx 1 obsahuje poučení x xxx, xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxxx mimo xxxxxxx řízení.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx běžet xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx návrhu x xxxxxxxx dříve xxx 15 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxx stanovené x odstranění xxx xxxxxx.

(4) X případě, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výše xxxxxxxxxx protiplnění xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx smlouvy xxxxxx xxxxxxxx xxxx, Česká xxxxxxx xxxxx vydá xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxx návrh xxxxxxx.

§332

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §330 xxx xxxxxx až xxxx, xx marně xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx tento xxxxxxx návrh smlouvy xxxxx §331, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxx uplynutím xxxxx xxxxx §331 xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx účastnických xxxxxxx xxxxxx

§333

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx veřejný návrh xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxxx-xx účastnické xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu, na xxxxxx plní emitent xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, který xx smluvní xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§334

Představenstvo xxxx xxxxxxx xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx účastnických xxxxxxx xxxxxx x obchodování xx evropském regulovaném xxxx České xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu, na xxxx xx x xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx hromady.

§335

(1) Rozhodne-li valná xxxxxxx o xxxxx xxxxx xxxxx, o xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, učiní xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx rada xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tímto xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx valné xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1.

§336

Ve veřejné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx valné xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx uvedeni xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx změnu xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx akcií.

§337

Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §330 xx xxxxx xxxxx §333 xxxx. 1 nebo §335 xxxxx; v xxxx xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx podle §331 xxxx. 1 xxxx 4 xxxxxx xxxxxx xxxx.

§338

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx osobám, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx účastnických xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx §333 xxxx. 1 nebo §335 xxxx. 1 nehlasovaly.

§339

(1) Oprávněná xxxxx xxxxx §338 se xxxx xxxxx práva xx odkup xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů.

(2) Vzdání xx práva xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxx xxxxxxxx xxxxx x úředně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx x vzdání se xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx veřejné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx valné xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxx x xxxx každému xxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxx.

§340

Společnost xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx cenných papírů xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nejpozději xx 1 xxxxxx ode xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§341

Akcionáři společnosti, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx, omezení xxxxxxxxxxxxxxx akcií, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z obchodování xx xxxxxxxxx regulovaném xxxx, xxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx společnost xxxxxx xxxxx §333340, x xx xxxxx poměru jmenovitých xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx podle xxxxx xxxx jimi xxxxxxxxxxx xxxxx, xx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx zaplatila, zvýšenou x xxxx obvyklý x době, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. To xxxxxxx, xxxxxxxx společnost xxxx prodat xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx 6

Xxxxxx akcií

§342

Rozhodla-li xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx akcie xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx akcie, může xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx až po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

§343

Pro xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx akcií xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxx xxxxxx xxxxx po xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx akcií xx xxxxx xxxxx xx §501 x 526 xxxxxxx přiměřeně.

Xxx 4

Práva x xxxxxxxxxx akcionáře

Vkladová xxxxxxxxx

§344

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jím xxxxxxxx xxxxx x době xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx hromady x xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xxxxxxxxxx xxxx do 1 xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx účinnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx společnosti xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx částky ve xxxx xxxxxxxxxxx sazby xxxxx z prodlení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx nemůže xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx jedná x xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu.

§345

(1) Xx-xx akcionář x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx, xxxxx xxx představenstvo xxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx splnil x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx akcionáře xxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vkladovou xxxxxxxxx, x xxxxx xxx, xxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx-xx xxxxx. To xxxxxxx, xxxxxx-xx představenstvo xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Nebyl-li xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx představenstva xxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx nesplacená xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx emisního xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

§346

(1) Pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx-xx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx za xxxxxxxx x xxxxxx xx písemně xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx akcionářům xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x zároveň xx xxxxxxxx.

(2) Společnost xxxxx xxxxx xxxx, kdo xxx xxxxxxxx valnou xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§347

(1) Plnění, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akcionářem xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx vyplatí.

(2) Xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 započte pohledávky, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx si xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za neplatný; xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xx zisku x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

§348

(1) Akcionář xx xxxxx na xxxxx xx zisku x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx hromada xxxxxxxxx x rozdělení xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx stanovy xx xxxxxx k xxxxxxxx druhu xxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx podíl poměrem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx jinak, xxxxxxx xx podíl na xxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxx zdrojích x xxxxxxxx.

(3) U xxxxx, s kterými xx xxxxxx xxxxx xxxxx na zisku, xx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx zisku xx xxxxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxx vlastních xxxxxxxx xx nevrací, xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx podíl xxxxxxxx, xxxxxx xxxx měla xxxxx, xx při xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Odstavec 4 xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §35.

§349

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx náklady x nebezpečí výhradně xxxxxxxxxxxxxx převodem na xxxxxxxx xxxx.

§350

§350 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 33/2020 Sb.

§351

Neurčí-li xxxxxxx jiný xxx, je xxxxxxxxx xxxx xxx uplatnění xxxxx xx podíl xx zisku xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zdrojích xxxxxxxx den k xxxxxx na valné xxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§352

(1) Xxxxx na xxxxx xx zisku xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je samostatně xxxxxxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxx hromada x rozdělení xxxxx xxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx mají xxx xxxxxx x xxxxxxxxx práva xx xxxxx na xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx toto xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx rozhodnutím valné xxxxxxx x rozdělení xxxxx xxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx období, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Ustanovení xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

§353

Xxxxxxxxx právo

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx účastnit xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx.

(2) Stanovy xxxxx xxxxxx výkon xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x to xx stejném xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x pro xxx ovládané osoby.

Kumulativní xxxxxxxxx

§354

Xxxx-xx tak xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§355

(1) Pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, že xxxxx hlasů, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx volených xxxxx orgánu xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx dozorčí xxxx, xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx hlasování xxxxx hlasů akcionáře xxx každý xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jen xxx xxxxxxx osobu xxxx xxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx.

(4) Xx-xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx společnosti zvolený xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, lze xx odvolat xxx xx souhlasem xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx zvolení, xxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx tento člen xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx povinnosti.

§356

(1) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx osoby, xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, bylo-li hlasováno xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx akcionářů xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, zjištěných xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx hlasování.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx x těchto xxxxxxx xxxxx. Pokud xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stejný xxxxx xxxxx, xxxxxxxx se x volbě xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxx x xxxxx xxxxxxx musí xxx uvedeno, xxxxxx xxxxx bylo xxxxxxxxx xxx xxxxx každé xxxxxxxxxx osoby a xxxxxx xxxxxx těch, xxxxx tak xxxxxxxxx.

Právo xx xxxxxxxxxx

§357

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x obdržet xx xxxxx hromadě xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx posouzení xxxxxx xxxxxxxxxxx zařazených xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx časové xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx omezení xxxxxxx xxxxxxx.

§358

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx hromady poskytne xxxxxxxxxx akcionáři přímo xx valné xxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vysvětlení xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ve lhůtě xx 15 dnů xxx dne xxxxxx xxxxx xxxxxxx, a xx x když xx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx valné xxxxxxx xxxx pro výkon xxxxxxxxxxxxx práv xx xx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx určitá x xxxx poskytovat xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx více xxxxxx obdobného xxxxxx. Xxxxx, xx vysvětlení xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx uveřejněna xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejpozději x xxx předcházející xxx xxxxxx xxxxx hromady x je k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx valné xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx právo si xxxx xxxxxxxxx vyžádat x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §357.

§359

Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx odmítnout, xxxxx

x) xx jeho xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§360

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx odmítnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posoudí představenstvo xxxx xxxxxxx rada x sdělí xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx součástí xxxxxx x xxxxx hromady.

(2) Xxxxxxxx má xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx určila, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx je xxxxxx. Dozorčí xxxx x žádosti akcionáře xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x nelze-li xx, xxx do 5 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx valné xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dozorčí xxxx xxxxxxxxxx nebo xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx anebo x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informace xx xxxxx xxxxx §358 xxxx. 1, rozhodne x tom, xxx xx společnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx návrh xxxxxxxxx. Xxxxx podat xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx u xxxxx xxxxxxxx xx 1 xxxxxx ode xxx xxxxxx valné hromady, xx které bylo xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §358 xxxx. 1; x později uplatněnému xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) X případě xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxx §358 xxxx. 1 xxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx návrh xxxxxxxxx. Xxxx právo lze x xxxxx xxxxxxxx xx lhůtě podle xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx.

(5) Po xxxx xxxxxx podle odstavce 3 nebo 4 xxxxxx xxxxxxxxx lhůta xxx uplatnění práv, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx vysvětleních xxxxxxx.

Právo uplatňovat xxxxxx x protinávrhy

§361

Akcionář xx xxxxxxxx uplatňovat návrhy x xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

§362

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxx xxxx konáním xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx představenstvo xxxx správní xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxxx. Jsou-li xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 5 xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x své xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxx 5 dnů xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Obsahují-li xxxxxx x protinávrhy xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

§363

Akcionář xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx hromady, xxxx xxxx uveřejněním xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 5 xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx představenstvo xxxx xxxxxxx rada x se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx společnosti. Xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx lhůtě xx xxxxxxx xxxxxxx §362. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx mohou xxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxx.

§364

(1) Xxxxxx-xx stanovy xxxxx, nejprve se xxxxxxx o návrhu xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx být xxxxx xxxxxxxxx, mohou xxxxx, že xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx svého xxxxxx xxxxxxxxx časové xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§365

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx vyšší xxx 100&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxx mají xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 3 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx akcionář").

(2) Xx xxxxxxxxxxx, xxxxx základní xxxxxxx je 100 000 000 Xx xxxx nižší, xx xx kvalifikovaného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx xxxx akcie, xxxxxxx souhrnná xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 5 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Ve xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 500&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxx vyšší, se xx xxxxxxxxxxxxxxx akcionáře xxxxxxxx xxx akcionář xxxx akcionáři, xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 % xxxxxxxxxx kapitálu.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

§366

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx představenstvo xxxx xxxxxxx xxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx návrh xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx.

§367

(1) Xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx v §366, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx, xxx se xxxxxx xxxxxxxxxx do 40 xxx xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx; lhůta xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx případě xxxxxxxx xx 15 xxx. Xxx-xx o xxxxxxxxxx, xxxxx akcie xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx regulovaném xxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxx první 50 dnů a xxxxx xxxxx věty xxxxx 21 dnů.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx nebo správní xxxx nejsou oprávněny xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rada xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx hromady xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx osob, které xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx hromady xxxxx §366.

§368

(1) X případě, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rada xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §367 xxxx. 1, xxxxxx xxxx x jejímu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx akcionáře, xxxxx o xx xxxxxxxx, a současně xx zmocní xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx-xx xx za xxxxxx, xxxx soud x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxx hromadu xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx údaje, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx stalo xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §367 týkající xx xxxxxxxx xx xxxxxxx obdobně; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou oprávněni xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxx povinnosti xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx rady. Zmocnění xxxxxxxxx mají vůči xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx soudního xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů.

§369

(1) Xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx určenou xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx ke každé xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx je její xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Žádost xxxxx odstavce 1 xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 15 xxx před xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xx-xx určen, nejpozději 10 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x rozeslání xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx hromady xxxxxxxxxx 10 dnů xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xx-xx xxxxx, 5 dnů xxxx rozhodným xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x stanovami pro xxxxxxx valné hromady.

§370

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxx dozorčí xxxx, xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx působnosti xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx x nejpozději xx 2 měsíců xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx informuje xxxxxxxxxxxxxxx akcionáře x xxxxxxxxxx provedeného přezkumu.

Akcionářská xxxxxx

§371

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx oprávněn xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx náhrady xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx rady, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §53 xxxx. 3, anebo xxxxxxxx emisního xxxxx xxxxx akcionáři, xxxxx xx x xxxxxxxx x jeho splácením, x x tomto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx platí xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§372

(1) Akcionářskou xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx společnosti újmu.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxx vlivnou xxxxxx se xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx, xxx xxx x xx x xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§373

Přestane-li xxx xxxxxxxx, xxxxx akcionářskou xxxxxx xxxxx, akcionářem, zastupuje x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nástupce, xxx-xx mu xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx nástupce, xxxx xxxxxx zastaví, xxxxx xx xxxxx 3 xxxxxx xx vyvěšení xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx soudu, x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx akcionáře xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§374

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx informuje akcionář xxxxxxx x xxxx xxxxxx dozorčí xxxx; xxxxxxx-xx uplatnění práva xxxxx xxxx osobě xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx písemně o xxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §371 nebo 372 informuje xxxxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxx xxxxxxx radu.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx právo na xxxxxxx újmy xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx sám.

Xxxxxx přechod účastnických xxxxxxx papírů

§375

Akcionář je xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx ostatních xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů na xxxxxx akcionáře, jestliže xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) jejichž xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnota činí xxxxxxx 90 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx právy, x

x) x nimiž xx xxxxxx xxxxxxx 90% xxxxx na hlasovacích xxxxxxx xx společnosti (xxxx xxx "hlavní xxxxxxxx").

§376

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx mají xxxxx xx přiměřené xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx výši určí xxxxx xxxxxxx. Hlavní xxxxxxxx xxxxxx přiměřenost xxxxxxxxxxx znaleckým xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §391 odst. 1. Posudek nesmí xxx ke xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §375 starší xxx 3 xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx podle §375 xxxxxx hlavní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdůvodnění xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx posudek x xxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx §391, xxxxxxxx-xx se.

§377

(1) Představenstvo xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx žádosti xxxxx §375 společnosti.

(2) Xxxxxxxx xx valnou xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xxxxx zástavním xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva x účastnickým cenným xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx představenstva xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx přiměřenou.

§378

(1) Xxxxxxx protiplnění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx osobou může xxx xxxxx

x) xxxxx,

x) xxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxx

x) zahraniční xxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx předmět podnikání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x osob uvedených x xxxxxxxxx x) x x).

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx před xxxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx k výplatě xxxxxxxxxxx a společnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx osoba xxxxx xxxxx xxxxxxx prostředky xxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xx xxxxxxxx lhůta xxx xxxxxxx protiplnění.

(4) Xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx dojde x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx situace xxxxx právního řádu xxxxxx členského státu xxx České xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx akcionáře, xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx obdobná xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxx xxxxxxxxx státu xxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx společnosti xxxxx §385.

§379

(1) Společnost xxxxxxxxxx xx svém sídle x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §376 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxx, jejíž xxxxxxxxxx cenné papíry xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx x xxxxx xxxxxxxx akcionáře, xxxxxxxxxx České národní xxxxx xxxxx §391 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hlavním xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx o postupu xxxxx §375 xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Společnost xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vydá xx xxxxxx vlastníka xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 nebo 2. Xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx akcionáře x pozvánce na xxxxxx xxxxxxx.

§380

Xxxxxxxxx zastavených účastnických xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, co xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx hromady, xxxxxxxxxx zastavení x xxxxx xxxxxxxxxx věřitele; xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xx uvede x pozvánce xx xxxxxx hromadu.

§381

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx protiplnění, xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§382

(1) K xxxxxxx xxxxxxxxxx valné xxxxxxx xx xxxxxxxx souhlas xxxxxxx 90 % xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx vlastníci xxxxx, s nimiž xxxx spojeno xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx pořizuje xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx protiplnění x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx hromady xxxxxxxx také xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, výši xxxxxxxxxxx určenou xxxxx §376 odst. 1 x xxxxx xxx xxxx poskytnutí.

§383

Důvodem xxx vyslovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx valné xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx hlavního akcionáře xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx není přiměřené.

§384

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx přijetí usnesení xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx zápis xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx valné xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, uveřejní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x stanovami xxx xxxxxxx valné xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx; upozornění xx xxxx xxxxxxx xx x uveřejněném xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xx znalecký xxxxxxx, xxxxxxxx společnost xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx protiplnění x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §391, je-li xxxxxxxxx.

§385

(1) Xxxxxxxxx 1 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx usnesení do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §384 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx společnosti xx hlavního xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx papíry, ke xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, zástavní xxxxx xxxxxxxxx přechodu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx věřitele, který xx x sebe xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx §387. Xxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, uvede xxxxxxxxxx x příkazu x zápisu změny xxxxxxxxx podle §386 x příkaz k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§386

Xxxxxxxxxx xx příkaz x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů na xxxxxxxxxxx účtech xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xx xxxxxxxx akcionáře x xxx, xx podkladem xxx zápis xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §375 x 382 x xxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx.

§387

(1) Dosavadní vlastníci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Nepředloží-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx účastnických cenných xxxxxx cenné xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx x dodatečné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 14 xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §346 odst. 1 xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx společnost hlavnímu xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx.

(4) Xx účastnické xxxxx xxxxxx prohlášené xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx akcionáři xxxx xxxxxxxxxx cenné xxxxxx.

§388

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxx právo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x úroků xxxxxxxxx x xxxx přechodu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů zápisem xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §387, x xx xxx xxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Právo xx xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx dobu, xx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx x prodlení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§389

(1) Pověřená xxxxx xxxxxxxx oprávněným osobám xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §388 xxxx. 1.

(2) Pověřená xxxxx xxxxxxxx protiplnění xxxx, kdo byl xxxxxxxxxx účastnických xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx je xxxxxxxx xxxxx zástavního xxxxx x těmto xxxxxx papírům, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxxxx-xx vlastník, xx xxxxxxxx xxxxx ještě xxxx xxxxxxxxx vlastnického xxxxx xxxxxxx.

§390

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx akcionáři xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx akcionáře; xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx účastnických xxxxxxx xxxxxx uplatněno x xxxxxxxx akcionáře xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §384 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx akcionář xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxx práva xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro svolání xxxxx xxxxxxx. Promlčecí xxxxx běží xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxx právo na xxxxxxxxx, soud xxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xx každému xxxxx xxxxx x xxxxxx účastnickému cennému xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx výši dorovnání xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx podle §388 xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x částku xxxxx x xxxxxxxx x x částku předpokládaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x plněním xx xxxxxx úschovy. Xxxxxxxxx účastnických cenných xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx práva xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx náhradu x xxxxxx xxxxxx vynaložených xxxxxxx.

(4) Hlavní xxxxxxxx xx xxxxx určené xxxxxx splní xxxxxxxxx xxxx všem vlastníkům xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx úschovy x současně do xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx úroků xxxxx §388 xxx xxx přechodu vlastnického xxxxx k účastnickým xxxxxx xxxxxxx, částku xxxxx x prodlení x xxxxxx předpokládaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xx soudní xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx x xxx x dorovnání xxxxxxxxxx. Společnost xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx přihlášení xx o dorovnání xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx svolána xxxxx xxxxxxx, která rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx tří xxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx vrací xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se x xxx nikdo xxxxxxxxxx xx 1 xxxx ode xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx soud xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx dorovnání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, oznámí xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx s xxx x výzvu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x dorovnání x příslušného soudu xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx hromada, xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dorovnání xxxx xxxx vlastníkům xxxxx xxxxx akcie xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x složí xx soudní úschovy x xxxxxx xxxxx xxxxx §388 xxx xxx přechodu xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x prodlení x částku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vynaložených nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx 5 xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx druhu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nesmí xxx xxxxx, než xx xxxxxxxx výše xxxxxxxxx.

§391

(1) X přijetí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x přechodu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx cenné papíry xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx zdůvodnění xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx akcionářem x předchozí xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx řádně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx protiplnění.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx žádosti; xxxx xxxxx může xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x 15 xxxxxxxxxx xxx.

(4) Účastníkem xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx jen xxxxxx xxxxxxxx.

§392

Xxxx-xx účastnické cenné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x obchodování na xxxxxxxxx regulovaném xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §376 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx.

§393

(1) Nabyl-li xxxxxx xxxxxxxx akcie xxxxx §375 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx převzetí, xxxxx, xx protiplnění xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx převzetí je xxxxxxxxxxxx přiměřeným.

(2) Nabyl-li xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §375, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx vztahovala, xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §375 xx 3 xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, odstavce 1 a 2 xx xxxxxxxxx.

§394

(1) Xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §385 xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxx §334, 338 x 339 se xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §375 x 382 x xxxxxxx xx xxxxxxx x podnikání na xxxxxxxxxxx xxxx organizátora xxxxxxxxxxxx xxxx, který xxxxxx účastnické cenné xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§395

Xxxxx odkupu

Vlastníci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx hlavní xxxxxxxx xxxxxxxx postup xxxxx §375, xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx cenné papíry xxxxxx akcionář xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxx 5

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx vnitřní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§396

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx společnosti, ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a dozorčí xxxx, xx systém xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx vnitřní xxxxxxxxx společnosti, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx monistický.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx, že xx zvolen dualistický xxxxxx.

§397

(1) Xxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx vnitřní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx zákona x xxxxx xxxxxxx, ledaže xxxxx xxxxx stanoví xxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§398

(1) Akcionáři xxxxxxxxxx xxx právo podílet xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx.

(2) Připouští-li stanovy xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx rozhodování xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxx tohoto hlasování xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, aby umožňovaly xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx oprávněné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx akcie, s xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx k xxxxxx xxxxxxxxxx takovým xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx hlasujících xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo hlasování xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxx x xxxx se xxxxxx x pozvánce na xxxxxx hromadu xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §418; xxxxxxxxxx-xx xxxx podmínky xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx správní xxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xx xxxxx hromadě x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx považuje i xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§399

(1) Xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxx. Plná moc xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx písemná x xxxx z ní xxxxxxxx, zda byla xxxxxxx pro zastoupení xx xxxxx nebo xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) S xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx přítomna x xxxxx jím xxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx jinak.

§400

(1) Má xx xx to, xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx oprávněná xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx výkonu xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vedenými na xxxxx účtu, xxxxxx xxxxxxxxx na valné xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx plné xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx výpisem x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx xxxxx, pokud si xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx výpis x takové evidence xxxxxx.

§401

(1) Xxxxxxxx oznámí x xxxxxxxxxxx předstihu xxxx konáním xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx veškeré xxxxxxxxxxx, které by xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxx hrozí xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx zástupce.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx, xx oprávněn xxxxxxx hlasovací xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

§402

(1) Xxxxxx xxxxxxx svolává xxxxxxxxxxxxxx nebo správní xxxx alespoň jednou xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx stanovy xxxx, xx valná xxxxxxx xx být svolána xxxxxxx.

(2) Valnou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx orgánu, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nesvolá x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx vyžaduje, xxxxx pokud xxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xx xxxxxxxxxx usnášet, xxxxxx tento xxxxx xxxxxxx jinak.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xx vždy xxxxxxx xxxxx hromady. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx rady xxxx xxx uděleno xxxxx, xxxxxxxx x to xxxxxx.

§403

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx projedná xxxxx xxxxxxx nejpozději do 6 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx valnou xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, že xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxx by neuhrazená xxxxxx xxxxxxx poloviny xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx očekávat, xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§404

X xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx hromadu xxxxxxx xxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx hromadu xxxxxxx xxxx; xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud dozorčí xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx ji xxxxxx kterýkoliv xxxx xxxxxxx xxxx.

§405

Xxxxxxxx den x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx

(1) Stanovy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx mohou xxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx nepovažuje xx xxxxxxxxxx x změně xxxxxx.

(2) Rozhodný xxx xxxxxx xxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxx 30 xxx.

(3) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x obchodování xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx na xxxxx hromadě xxxx xxxxx xxx předcházející xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

(4) Neurčují-li xxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx přijaty x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx regulovaném trhu, xxxx xxxxxxxx den, xxxxx, že xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xx xxxxx hromadě xx sedmý xxx xxxxxxxxxxxxx xxx konání xxxxx xxxxxxx. Společnost, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x evidence zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx výpis xxxxx x xxxxxxxxxx xxx.

§406

(1) Xxxxxxxxxx nejméně 30 xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx uveřejní pozvánku xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxxx x současně xx xxxxx akcionářům xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx na adresu xxxxxxxx v seznamu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx majitele xx xxxxxx uvedenou x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx. Stanovy xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx svolání xxxxx xxxxxxx. Stanovy xxxxx xxxx určit, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx akcionáře xxxxx věty první; xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx účastnit xx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx musí xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx hromady.

§407

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x hodinu xxxxxx xxxxx hromady,

c) xxxxxxxx, zda xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx valné xxxxxxx, xxxxxx uvedení osoby, xx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx voleného orgánu xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxx hromadě, pokud xxx xxxxx, a xxxxxxxxxx xxxx významu xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx pro doručení xxxxxxxxx akcionáře x xxxxxx xxxxx hromady, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx než 15 dnů; xxx xxxxxxx jejího běhu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx jinak.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx návrh usnesení xxxxx odstavce 1 xxxx. f), xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx vyjádření xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Je-li xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx změna xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx popis x odůvodnění xxxxxxxxxxxx xxxx stanov. Úplný xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx uveřejní xxxxx x pozvánkou na xxxxxx hromadu na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, aby xx xxxxx xxxxxxx x pozvánce xx xxxxxx hromadu nahlédl x sídle společnosti xxxxxx do xxxxxx xxxxx stanov; xx xxxx právo musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx.

§408

(1) Xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx neomezovalo xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx.

(2) Záležitosti, xxxxx xxxxxx zařazeny na xxxxx xxxxxxx valné xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozhodnout xxx xxxxx, xxxxxxx-xx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§409

Valná xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx záležitostí zařazených xx xxxxx valné xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxx valnou xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§410

(1) Xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx oznámí společnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx svolání xxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx 1 xxxxx před původně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, jinak xxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xx xx valnou xxxxxxx dostavili xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxx účelně xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, že byla xxxxx hromada svolána x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx možné, xxx xxxxxxxx-xx s xxx xxxx xxxxxxxxx.

§411

(1) Xxx případném xxxxxxxxx nového xxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx svolání valné xxxxxxx se valná xxxxxxx xxxx xxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx-xx x tím xxxxxxx xxxxxxxxx.

§412

Schopnost valné xxxxxxx xx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx akcionáři xxxxxxxxx akcie, xxxxxxx xxxxxxxxx hodnota xxxx xxxxx xxxxxxxxx 30 % základního xxxxxxxx, xxxxxx stanovy určí xxxxx.

(2) Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hromady xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx hlasovací xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx vykonávat; xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx dočasně xxxxxxxxxxx xxxxx.

§413

(1) U přítomných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx přítomných

a) xxxxx a bydliště xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx §399 xxxx. 2, xx-xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx akcií, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x hlasování, xxxxxxxxx xxxx x xxx, xx xxxxx neopravňuje xxxxxxxxx x hlasování.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx listiny přítomných xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx potvrzuje xxxx xxxxxxxx svolavatel nebo xxx xxxxxx osoba.

§414

Náhradní xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx rada xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx valnou hromadu xx shodným xxxxxxx; xxxxxxxx valná hromada xx xxxxxxx se xxxxxxx xxx xxxxxx xx §412 odst. 1, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx; xxxxx xxx xxxxxxxxxx pozvánek xx zkracuje xx 15 xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx usnesení xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx společnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx valné xxxxxxx xxxxx §407 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xx xxxxx xxxx svolána xxxxxxx xxxxx hromada, x xxxxxxxx valná xxxxxxx xx musí xxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxx xxx xxx, na který xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Záležitosti, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pořadu xxxxxxx valné xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx hromadě xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx-xx x xxx všichni xxxxxxxxx.

Rozhodování valné xxxxxxx

§415

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§416

(1) X xxxxxxxxxx xxxxx §421 odst. 2 xxxx. x), x xxxxxxxxxx o xxxxx stanov, k xxxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rady xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pohledávky xxxx xxxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x zrušení xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx x k xxxxxxxxxx x rozdělení likvidačního xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx alespoň xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hlasů přítomných xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx obchodního rejstříku, xx xxxxxxxxx veřejnou xxxxxxxx. Xxxxxxx veřejné xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx změny xxxxxx, xxxx-xx měněny.

§417

(1) X rozhodnutí xxxxx §421 odst. 2 xxxx. x) x x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx kapitálu xx vyžaduje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dotčena; xxx xxxxxxxxx x xxxxx druhu je xxxxxxx xxxxxxx dvoutřetinové xxxxxxx xxxxx přítomných xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx formy akcií, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx akcií, x xxxxxxx převoditelnosti akcií xx xxxxx x x vyřazení účastnických xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) X rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xx získání xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx akcionářům xxxxx §34 xxxx. 1, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x zvýšení základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vyžaduje souhlas xxxxxxx tříčtvrtinové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx akcionářů. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx různého xxxxx, xxxxxxxx se x xxxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx tříčtvrtinové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx akcií na xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxx rollam

§418

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx společnosti xxxxxxxxxxx per rollam, xxxxx osoba xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx,

x) lhůtu xxx xxxxxxxx vyjádření xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx 15 xxx; xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x

x) xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx den, platí, xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxx předcházející xxx xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxx.

§419

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §418 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x návrhem usnesení, xxxxx, že x xxxxxxx nesouhlasí.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx per xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx listiny; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx listiny x xxxxxx rozhodnutí. Xx vyjádření xxxxxxxxx xx xxxxx i xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hromady, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §382 xxxx. 1 věta xxxxx, §416 odst. 2 a §432 xxxx. 1 xxxx xxxxx a xxxx. 2 věta xxxxx xx xxxxxxx obdobně.

(3) Xxxxxxxx většina xx xxxxxx x celkového xxxxx hlasů xxxxx xxxxxxxxx.

§420

(1) Xxxxxxxxxx přijaté xxxxxxxx xxxxx §418 x 419, xxxxxx xxx jeho xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hromadu xxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx valné hromady xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx přijetí.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, v xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx marným xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dne xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx vyjádření xxxxxxxxx, xxxx-xx dosaženo xxxxx xxxxx potřebného x xxxxxxx rozhodnutí.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

§421

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxx hromady xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx x změně xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxx x důsledku xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxx, ke xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx právních xxxxxxxxxxx,

x) rozhodování x xxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pohledávky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxx závěrky,

h) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo jiných xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x úhradě xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx evropském regulovaném xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx regulovaném xxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) jmenování a xxxxxxxx likvidátora, xxxx-xx xxx xxxxxxx,

x) schválení xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zůstatku,

m) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxx xxxxx vznikem,

o) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx smluv, xxxxx xx zakládá xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx přeměny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx jinak.

(3) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx případů, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

§422

(1) Valná xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, zapisovatele, xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx doby xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jednání xxxxx hromady xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx platí, xxxxx předseda valné xxxxxxx nebyl xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx valné hromady. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx předsedou xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxx průběh xxxxx xxxxxxx.

§423

(1) Xxxxxxxxxxx vyhotoví xxxxx x xxxxxxx xxxxx hromady xx 15 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx valné hromady xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx ověřovatelé xxxxxx.

(2) Xxxxx obsahuje

a) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) místo a xxxx xxxxxx valné xxxxxxx,

x) xxxxx předsedy, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) popis projednání xxxxxxxxxxxx záležitostí xxxxxxxxxx xx xxxxx valné xxxxxxx,

x) usnesení xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxx akcionáře, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx správní rady xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx hromady.

(3) X xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, prohlášení x xxxxxxx přítomných.

§424

(1) Xxxxxxxxxxx usnesení xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx proti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx protest, ledaže xxxxxxxxxxx xxxxxxx protest xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx podán, xx se xx xx, xx xxxxx xxx.

§425

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxx zápisu xxxx xxxx xxxxx po xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Nejsou-li xxxxx xxxx xxxx část xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §423 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§426

Xxxxxxxx nevykonává xxx xxxxxxxxx právo

a) je-li x prodlení se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx prodlení,

b) xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxx, zda xxxx nebo xxxxx, x xxx xxxxx xx xxxxx, xx xxx xxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx být odvolán x funkce člena xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx funkce,

d) v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx právním xxxxxxxxx, xxxx

x) z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx určeného xx stanovách.

§427

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §426 xxxx. x) xx d) xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ve shodě.

(2) Xxxxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §426 xxxx. x) xx x) xxxxxxx v xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx jednají xx xxxxx.

§428

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx valné xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx, xxxx představenstva, xxxxxxx xxxx správní xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hromady xxxxx xxxxxxxxxx občanského xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(2) Důvodem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x rozpor xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx.

§429

(1) Bylo-li xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx podat návrh xxxxxxx uplynutím 3 xxxxxx xxx dne, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx mohl xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §420, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 1 roku xx xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí. Xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jediný akcionář.

(2) Xxxxxx-xx právo xxxxx §428 uplatněno v xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx-xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx již xxxxxxxxxxxx, ledaže jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§430

(1) Neplatnosti rozhodnutí xxxxxx orgánů xxxxxxxxxxx xx xxxxx osoby xxxxx §428 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, byla-li xxxx rozhodnutí xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx akcionáře ze xxxxxxxxxxx xxxx prohlášení xxxxx či zatímního xxxxx za xxxxxxxx; xxxxxxxxxx §428 x 429 xx použijí xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx společnost xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx závažným způsobem, xx xxxxxxxx xxxxx xx přiměřené xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx občanského xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zadostiučinění členovi xxxxxx.

Změny xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

§431

Xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx valná hromada, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x tohoto xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx plyne, že xxxxxxxx účinnosti xxxxxxx.

§432

(1) Xxxxxxxxxx valné xxxxxxx, jehož xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x změně stanov. Xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx xx osvědčuje xxxxxxxx listinou.

(2) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxxxx valné xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx stanovy xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Rozhodnutí xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rady x změně xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; jsou-li xxxxxxxxxxxxxx xxxx správní xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§433

V xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, vyhotoví xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx x změně xxxxxxxxxx z xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx stanov.

§434

(1) Xxx změně xxxxx xxxx xxxxx xxxxx se xxxxx x tímto druhem xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx změny xxxxxx xxx ohledu xx xx, xxx xxxxx x xxxxxx xxxxx.

(2) Xxx změně xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx zaknihovaných xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx až xxxxxxx xxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx x obchodování na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x přeměně xxxxx odstavce 2, xxx xxxxxx-xx xxx xxxx přeměna xx xxxxxxxx vyloučení xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxxx regulovaných xxxxxx, xx xxxxx se x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx současně rozhodne x vyřazení účastnických xxxxxxx papírů z xxxxxxxxxxx xx evropském xxxxxxxxxxx trhu.

(4) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx za xxxxxxxx vyloučení či xxxxxxxx účastnických xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §333 xxxx. 1 a §338 xx 341.

Oddíl 3

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx 1

Xxxxxxxxxxxxxx

§435

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx společnosti.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Nikdo xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxx xxxxxx §51 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vedení účetnictví, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx řádnou, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x souladu xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx rozdělení xxxxx nebo jiných xxxxxxxxx zdrojů nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx výroční zprávu xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx zprávu x podnikatelské xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxx zhodnotí xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx společnosti v xxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx sestavuje xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx vývoj xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti. Xxxxxx x podnikatelské xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx majetku xx uloží xx xxxxxx listin ve xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx závěrky sestavené xx xxxxxx období, xx něž se xxxxxx xxxxxxxxx.

§436

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 30 xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxx 30 dnů xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx účetnictví. Xxxxxxxxxxxx-xx xx výroční xxxxxx, xxxxxxxx představenstvo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§437

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx své xxxxxxxxxx podle §436 xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx omezovat xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§438

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, ledaže xxxxxxx určí, xx xxxx xxxxxxxxx náleží xxxxxxx radě.

(2) X xxxxxxx, že xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx dozorčí xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx x jednotlivými xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxx funkce xxxxxxxxx xxxxxxx radou xxxxx odstavce 2 xx xxxx odchýlit xx xxxxxx za xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

§438a

Člen xxxxxxxxxxxxxx jmenovaný xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxx, že x xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx člena xxxxxxx. Xxxxxxx počet takto xxxxxxxxxxx členů xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx představenstva xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx volených dozorčí xxxxx. Ustanovení §448b xxxx. 2 xx 6 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Určují-li xxxxxxx, xx xxxxx představenstva xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx rada, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 valnou xxxxxxxx dozorčí xxxx.

§438x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 33/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

§439

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx 3 členy.

(2) Neobsahují-li xxxxxxx xxxx xxxxxxx x výkonu funkce xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xx xxxx 3 xxxx.

§440

(1) Představenstvo xxxxxxxxx xxxxxxxx hlasů xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx stanovy xxxx vyšší xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx 1 xxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x o xxxx rozhodnutích se xxxxxxxx zápisy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx hlasovali xxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím nebo xx zdrželi xxxxxxxxx; x neuvedených členů xx xx za xx, že xxxxxxxxx xxx přijetí xxxxxxxxxx.

§441

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podnikat x předmětu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxx ve xxxxxxxx xxxxxx osob, ani xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx.

(2) Člen xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx stejným xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxx představenstva xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx korporace xxxx xxxxxxxxx s neomezeným xxxxxxx nebo jako xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx konkurence xxxxxxxx xx odstavců 1 až 3.

§442

§442 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 33/2020 Sb.

§443

(1) X xxxxxxx xxxxx xxxxx představenstva, xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx anebo jiného xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 2 xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx z xxxxxx uvedených xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnit xxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx, x xx xx xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx společnost x xxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Funkce xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx-xx xx xxx zvolen xxxx xxxx.

§444

(1) Stanovy xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx počet členů xxxxxxx xxx polovinu, xxxx xxxxxxxx náhradní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Doba xxxxxx xxxxxx náhradního xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx něco xxxxxx.

(2) Stanovy xxxx xxxxx určit volbu xxxxxxxxxx, xxxxx nastupují xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pořadí.

§445

Zanikne-li xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx, stává xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx její xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx jinak.

Xxxxxxxx 2

Xxxxxxx xxxx

§446

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx společnosti.

(2) Dozorčí xxxx xx řídí xxxxxxxx schválenými valnou xxxxxxxx, ledaže xxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Porušení xxxxxx xxxxx nemá xxxxxx xxxx xxxxxx osobám.

(3) Xxxxx xxxx oprávněn xxxxxxxx dozorčí radě xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx působnosti představenstva.

§447

(1) Dozorčí xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x záznamů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, zda xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x souladu xx xxxxxxxxxxx x xxx xx podnikatelská xx xxxx xxxxxxx společnosti xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Oprávnění xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx členové xxxxxxx xxxx využívat xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, ledaže xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx své xxxxxx.

(3) Dozorčí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx závěrku x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zdrojů xxxx na xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx před xxxxx a xxxxxx xxxxxx proti xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§448

(1) Neurčí-li xxxxxxx xxxxx, má dozorčí xxxx xxx xxxxx. Xxxxx xxxxx dozorčí xxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx, v xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx členů xxxxxxx rady.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx valná xxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx x první den xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx být xx xxxxxx ustanoven xxxx xxxxxxx rady, xxxx než 500 xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx mohou xxxxx xxxxx xxxxx členů xxxxxxx rady volených xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx být xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxx určit, xx zaměstnanci xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Neobsahují-li xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx délku xxxxxxxxx období, xxxxx, xx xxxx 3 xxxx.

(4) Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x obchodním xxxxxxxxx xxxxxx xx společnost.

§448a

Člen dozorčí rady xxxxxx zaměstnanci

(1) Člena xxxxxxx rady voleného xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x odvolat xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx v době xxxxx xxxx odvolání x pracovním xxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(2) Stanoví-li xx xxxxxxx řád, xxxxxxxxxxx volí x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx obvody xxxxxxx x xxxxxxx představenstvo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx řádu. Xxxxxxx xxx určí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx právě xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 4 xx 7. Xxxxxxxxx může xxx xxx zaměstnanec, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xx společnosti. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx-xx xx xxxx místo zvolen xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx odstoupením x xxxxxx. Xxxxxxxxxxx zaniká xxxxxx xxxxxxxx uplynutím 2 měsíců xxx xxx doručení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx zániku xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxx pouze xxxxxxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxx poměru ke xxxxxxxxxxx, xxxxxx stanovy xxxx, xx xxxxx xxxxxxx rady volenému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pracovního poměru xx společnosti, xxxxx xxxxxx xx důchodu; xxxxxxxx xxxxxxxx stanov xxxx xxxxxx účinky.

(4) Xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx oprávněno xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo rada xxxxxxxxxxx xxxxx společně xxxxxxx 10 % xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx volby xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx hlasování xxxx xxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Zvolen xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx řád xxxx xxxxx xxxxx většinu xxxxx. Xxxx dozorčí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx oprávněných xxxxxx xxxx zvolených xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxx pro odvolání xxxxx většinu.

(6) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx.

(7) Volby xxxx odvolání xxxxx xxxxxxx xxxx volených xxxxxxxxxxx organizuje xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx, tak, xxx xx xxxx xxxx účastnit xx xxxxxxxx počet xxxxxx.

(8) Xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, odborová xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, které byly xxxxxxxxx podat xxxxx xxxxx odstavce 4, xxxxx společně alespoň 10 % xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx společnosti xx xxxxx x xxxxxx xxxxx §428 dovolávat xxxxxxxxxxx volby xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o neplatnosti xxxxxxxxxx orgánu xxxxxx. Xxxxxxxxxx §429 odst. 2 se použije xxxxxxx.

§448x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 33/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§448b

Člen xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx akcionářem

(1) Stanovy xxxxx xxxxx, xx x akcií je xxxxxxx xxxxx jmenovat xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx dozorčí xxxx x takto jmenovaného xxxxx odvolat. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx než xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx valnou hromadou.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x úředně ověřeným xxxxxxxx; jmenování x xxxxxxxx xx vůči xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx při výkonu xxxxx podle xxxxxxxx 1 doloží xxxxxxxxxxx, xx je oprávněn xxxx právo vykonat.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx člena xxxxxxx xxxx do 1 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxxx xxxxxxx rada, xxxxx xxxxx xxxxx neklesl xxx xxxxxxxx, jmenovat xxxxxxxxxx xxxxx do xxxx, xxx akcionář xxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx rady xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxx valná xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx právo podle xxxxxxxx 1 zanikne xxxx xx-xx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxx spočívající xx xxxxxx xxxxxx jmenovaného xxxxx xxxxxxx rady, xxxxxxx xxxxxxx-xx závažně xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(5) Na xxxxxxxx xx neplatnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 3 xx xxxxxxx §428 a §429 xxxx. 2 xxxxxxx.

(6) K xxxxxxxxxx x xxxxx stanov, xxxxx umožní vydat xxxxx x xxxxxx xxxxx odstavce 1, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx většiny xxxxx xxxxx xxxxxxxxx každého xxxxx xxxxx.

§448x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 33/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§449

(1) Členové dozorčí xxxx se xxxxxxxxxx xxxxx hromady x xxxxxxxx xxxx dozorčí xxxx ji xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rady. Členům xxxxxxx xxxx xxxx xxx uděleno xxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přítomných xxxxx, xxxxxx stanovy xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx dozorčí xxxx xx 1 xxxx.

§450

(1) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x x jejích xxxxxxxxxxxx xx pořizuje xxxxx podepsaný předsedajícím; xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx členové xxxxxxx xxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxx přijetí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxx se xx za xx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx rozhodnutí.

(3) X xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxxxx.

§451

Xxxxx konkurence

(1) Xxxx xxxxxxx rady nesmí xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, x xx xxx xx xxxxxxxx jiných osob, xxx zprostředkovávat xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx.

(2) Xxxx dozorčí xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby se xxxxxxx nebo s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx osobou v xxxxxxxx xxxxxxxxx, ledaže xxx x koncern.

(3) Xxxx xxxxxxx xxxx xx nesmí xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx korporace jako xxxxxxxxx x neomezeným xxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se stejným xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Stanovy xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx odstavců 1 xx 3.

§452

§452 zrušen právním xxxxxxxxx č. 33/2020 Sb.

§453

(1) V xxxxxxx xxxxx člena xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx z xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx anebo x xxxxxxx zániku právnické xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 2 xxxxxx xxxxxx člena xxxxxxx xxxx. Xxxxxx-xx x xxxxxx důvodu xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx funkce, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx soud xx návrh xxxxx, xxxxx na tom xx xxxxxx xxxxx, x to xx xxxx, xxx xxxx xxxxx zvolen chybějící xxxx xxxx členové, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x bez xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx likvidaci.

(2) Xxxxxx xxxxx dozorčí xxxx xxxxxx xxxx, xx-xx xx něj xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxx.

§454

(1) Xxxxxxx mohou xxxxx, xx xxxxxxx xxxx, xxxxx počet xxxxx xxxxxxx pod xxxxxxxx, xxxx jmenovat xxxxxxxx členy xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Doba xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx člena xxxxxxx rady xx xxxxxxxxxxxx xx doby xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, neurčují-li xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx člena xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pořadí.

§455

Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

Oddíl 4

Xxxxxxxxxx xxxxxx

§456

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx společnosti xx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx radě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xx řídí xxxxxxxx x pokyny xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x souladu x právními xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx radě xxxxxx týkající se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx činností xxxxxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxx §51 odst. 2.

(4) Xxxxxxxxxx správní xxxx xxxxxxx základní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zaměření xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nelze pověřit xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx; xxxx působnost nelze xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx správní rady xxxxx určitých xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx rada zajišťuje xxxxx vedení xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx schválení řádnou, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závěrku x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx také xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx výroční xxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx, xxxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxxxxx činnosti x o stavu xxxxxx xxxxxxx, v xxx zhodnotí xxxx xxxxxxx a podnikatelskou xxxxxxx společnosti x xxxxxxx období, xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx závěrka, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a o xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx sestavuje.

(7) Xxxxxx xxxxxxx uveřejní správní xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx společnosti xxxxxxx xx dobu 30 xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx hromady x xx xxxx 30 xxx xx xxxxxxxxx xxxx neschválení xxxxxx xxxxxxx.

(8) Společně x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx správní rada xxxx xxxxxxx zprávu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví, xxxxxxxxxx-xx xx. Nezpracovává-li xx výroční xxxxxx, xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(9) Stanovy xxxxx určit xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx může xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 a 8 xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx akcionářů xx xxxxxxxxxx informace.

§457

(1) Xxxxxx-xx stanovy xxxxx, xx správní xxxx 3 členy.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xx xxxx 3 roky.

§458

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxx volí a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx stanovy xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx jmenovaného xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x akcií; x takovém případě xx §448b použije xxxxxxx.

(2) Xx člena xxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx §54 xx 57 x xxxxxx zájmů xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu.

§459

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxx xxxx nesmí xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx ani ve xxxxxxxx jiných xxxx, xxx zprostředkovávat obchody xxxxxxxxxxx pro xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx členem xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, ledaže xx xxxxx o koncern.

(3) Xxxx xxxxxxx rady xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx jiné xxxxxxxx korporace jako xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx osoba jiné xxxxx xx xxxxxxx xxxx obdobným xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Stanovy xxxxx xxxxxxx zákaz xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xx 3.

§460

(1) X xxxxxxx xxxxx xxxxx správní xxxx, odstoupení x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx ukončení xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx valná xxxxxxx xx 2 xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx-xx z xxxxxxxxx důvodů správní xxxx schopna xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx soud xx xxxxx xxxxx, xxxxx na tom xx právní xxxxx, x to xx xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx, xxxxx může xxxx xxxxxxxxxx i xxx xxxxxx zrušit x xxxxxxx její xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx správní xxxx zaniká xxxx, xx-xx za xxx xxxxxx nový xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx správní rada, xxxxx počet členů xxxxxxx xxx polovinu, xxxx xxxxxxxx náhradní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hromady. Xxxx xxxxxx funkce xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx výkonu xxxxxx člena xxxxxxx xxxx, neurčují-li xxxxxxx xxxx jiného.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx podle stanoveného xxxxxx.

(5) Zanikne-li xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxx rady, x xxxxxxx nástupcem, xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx určí xxxxx.

§461

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx většinou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ledaže xxxxxxx určí xxxxx xxxxx. Každý xxxx xxxxxxx xxxx xx 1 xxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxx xx jmenovitě xxxxxx členové správní xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxx správní rady xx má xx xx, že xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§462

§462 zrušen právním xxxxxxxxx č. 33/2020 Sb.

§463

§463 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 33/2020 Sb.

Díl 6

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§464

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zápisu nové xxxx základního xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx základní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx jsou přijaty x obchodování xx xxxxxxxxx regulovaném xxxx, xxxx xxxxxxx vydání xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jejich xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nových xxxxx společnost, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx evropský xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx účinky xxxxxxx základního kapitálu xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx všech nepeněžitých xxxxxx xxxx splacením xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx určené xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx hromady x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx splacením xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx; je-li taková xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, může xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu. Xxxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, než xxxxx xxxxxx xxxxx, x xx později, xxx xx xxxx xxxx základního xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§465

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu zapsáno xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx splní xxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx hromady x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx neplatné xxxx neúčinné. Xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx neplatnost xxxxxxxx xxxxx hromady x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Usnesení xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxx splatit xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx, xxxxxx xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do 2 xxxxxx poté, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zápis xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx zvýšení xxxxxxxxxx kapitálu do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx 2 xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxx návrhu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx x téže xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

§466

(1) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx valné hromady x xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §465 xxxx. 2 xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx usnesení xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxx xxxxx, vrátí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Při xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx představenstvo xxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx xxxxx §465 xxxx. 2 xxxx. x) a x) xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx valné xxxxxxx x zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxx xxxxx, zveřejní xxxxxxxxxxxxxx xxxx správní rada xxxxx xxx věřitele, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx 90 dnů od xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §518 xx xxxxxxx přiměřeně.

(3) Xxxxxxxx již xx xxxxxxx základního kapitálu xxxx vydány nové xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx akciích xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx zruší xxxxx §465 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx x výměně xx akcie x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx předloží xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x vyznačení xxxxxxx jmenovité hodnoty. Xxxxxxxxxx §537 xx 541 se použijí xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx situace xxxxxxx x odstavci 3 xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx osobě, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx akcií xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo ke xxxxxxx jmenovité hodnoty xxxxx.

§467

(1) Xxxxxx snížení xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nové xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx obchodního rejstříku.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxx soud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxx-xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §518 xxxx. 3, xxxxxxxxxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx zajištění, anebo xxxxxxxx xxxxxx společnosti x xxxxxxxx xxxxx §518 xxxx. 3, xxxx

x) xxxxxxxxx přiměřené xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §518 xxxx. 4.

(3) Xx-xx xxxxxxx základního xxxxxxxx zapsáno xx xxxxxxxxxx rejstříku, provede xx také xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx z xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. To neplatí, xxxxxxx-xx soud xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Společnost xxxxxx x částkou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xx xxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxx usnesení xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx emisní xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx

x) xxx xxxxx akcie xxxxxxx z xxxxx,

x) xxx xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x xxxxx za xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x vyšší xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx vyznačení xxxxx jmenovité xxxxxxx, xxxx

x) xx příkaz xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) až x) xx xxxxxxx přiměřeně §537541.

Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx nepeněžitý xxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu

§468

(1) Je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x rozhodne-li xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx společnosti, xxxxxxx se při xxxxxx jeho xxxx xxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obchody xxxxx cenným papírem xxxx nástrojem xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx regulovaných xxxxxx x xxxx 6 xxxxxx xxxx vnesením xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx neuvádí.

§469

(1) Je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx společnosti xxxx majetek než xxxxxxx xxxxxxxx x §468 x xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rada této xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odborníkem xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx ne xxxx než 6 xxxxxx před xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx nepeněžitým xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx než xxxxxxx xxxxxxxx x §468 x xxxxxxxx-xx xxx představenstvo nebo xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxxxx xxxxxxx x reálných xxxxxxxxx, xxx určení xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx účetní xxxxxx xxxx valnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx vkladu, byla-li xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx.

§470

(1) Xx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §468 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xx dni xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, zajistí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §251 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx nové xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xx xxx xxxx splacení významně xxxxxx cenu nepeněžitého xxxxxx xxxxxxx xxxxx §469, zajistí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §251 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§471

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §469 x případech, xxx xxxxxx ocenění xxxx xxx v xxxxxxx x §470 xxxx. 2 provedeno, mohou x toto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ode xxx, kdy o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx hromada, xx xx dne xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 5 % xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, x xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx rozsahu xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx-xx představenstvo xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §251 xx 14 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx znalce xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Je-li xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx stejné xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx domáhat, xxx jí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx náklady xxxxxxx s jeho xxxxxxxxxxxx, ledaže soud xxxxxxxx, že to xx xxxx nelze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§472

Xx-xx zvyšován xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vkladem x jeho xxxx xxxx určena xxxxx §468 x 469, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx vnesením xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti xxxxx §473 x xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx splněna xxxx xxxxxxxxx, obsahuje xxxxxxxxxx xxxxx §473 xxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nenastaly xxxx okolnosti.

§473

Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx určena xxxxx §468 x 469, xxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx sbírky xxxxxx prohlášení obsahující

a) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx nepeněžitého xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x použité xxxxxx xx xxxxxx x odůvodnění, jak xxxxxx x tomuto xxxxxxx xxxxx,

x) vyjádření, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx akcií, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx okolnosti, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx ocenění xxxxxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx 1

Xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx

§474

(1) Zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx upsáním xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxxxxx zcela xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx akcií, xxxxxx xxxxx nesplacená xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx kapitálu zanedbatelná x valná hromada xx xxxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx souhlas.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, vnáší-li xx xxx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nepeněžité xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx rada xxxxxxxx xxxxx hromadě xxxxxxxx xxxxxx, xx které xxxxx

x) xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vkladem,

b) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zda xxx xxxxxxxxxx vklad xxxxxx znaleckým posudkem xxxx xxxxxxxx xxxxx §469 xxxxx zda xxxx xxxxxx podle §468,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx vnesením nepeněžitého xxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxx nepeněžitého xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §468.

(3) Xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx současně xxxxxxxx xxxxxxx 7 xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§475

Xxxxxxxx valné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx, x xxxxxx má xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx akcií xxx xxxx pod xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx upisovaných xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxx xx upisují listinné xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x název xxxxx xxxxxxxxxxx akcií, mají-li xxx xxxxxx akcie xxxxxxx xxxxx,

x) údaje xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx upisování xxxxx xxxxxxx v §485 xxxx. 1, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva nebo xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx zvýšen xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §491,

d) xxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx nebudou xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx část xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §491, xxx xxxxx xxxxxxxxx určenému xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx osob xxxxx způsobu xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx zda xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx základě veřejné xxxxxxx,

x) xxxxxx, xxx xxxxx akcie nebo xxxxxx xxxx upsány xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx zda xxxxx upsány dohodou xxxxxxxxx podle §491 xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx určenému xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx jeho nebo xxxxxx xxxxxx,

x) upíše-li xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxx §489 xxxx. 1, xxxxx podle §485 xxxx. 1, xxxxx x xxxxx, x xxx xxxx oprávněná xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx právo, a xxxx, xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx způsob xxxxxx určení; to xxxxxxx, jestliže se xxxxxxx xxxxxxxxx nejpozději xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxxx xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx orgánu,

g) xxxxxxxx údaj x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx upisování akcií xxx využití přednostního xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx e) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx-xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxx xxxxx údaj x tom, xx xxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx možné xxxx, x xxxx xxxx xxx xxxxx,

x) xxxx u xxxxx x xxxxx, v xxx xxxxxxxxxx splatí xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx, popřípadě xxxxx a lhůtu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx-xx se xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx vkladu xxxxx §474 odst. 2 xxxx. x) xx x), xxxxxx xxxx xxxxxxx, je-li xxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x písmenu x), xxxxx xx xx tento nepeněžitý xxxxx vydají,

k) připouští-li xx xxxxxxxxx xxxxx xxx částku xxxxxxxxxxxx xxxxxxx základního kapitálu, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx zvýšení,

l) xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx výhradní xxxxxx xxxxxxxx emisního xxxxx, xxxxx x xxxx x xxxxx x o xxxxx xxx splacení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx neuvádějí.

§476

(1) Mají-li xxx xxxx akcie upsány xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, obsahuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §475 xxxx

x) určení xxxxx, xx xxx xxxx představenstvo xxxx xxxxxxx rada uveřejnit xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §480, která nesmí xxx xxxxx než 2 xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx akcií, xxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 2 xxxxx,

x) xxxxxx při upisování xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx listiny xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxx akcií nad xxxxx xxxxxxxx výše xxxxxxx základního xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx veřejné xxxxxxx, xxxxxxxx 1 písm. x) se nepoužije.

§477

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rada podá xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx valné hromady xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx nové výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku.

§478

(1) Na xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx kursu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x o založení xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx ze xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx emisní xxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx návrhu xx xxxxx xxxx xxxx základního kapitálu xx xxxxxxxxxx rejstříku.

§479

Předem xxxxxx zájemce xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx písemnou xxxxxxxx uzavřenou se xxxxxxxxxxx; podpisy xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxx x tom, xx xx xxxxxxxxx akcionáři xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xx xx již xxxxxxxx, případně xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx, anebo že xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedené x §475 xxxx. x),

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, případně xxxxx xxxx x xxxxx xxx splácení xxxxxxxxxx vkladu, x

x) xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §474 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx akcie.

Xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

§480

(1) Xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx veřejné xxxxxxx xx xxxx ustanoveními xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a ustanovení xxxxxx zákona x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx-xx x xxxx v xxxxxxx.

(2) Upisování xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx akcií, x xxxxx nedochází smlouvou xxxxx §479 xxxx xxxxxxx akcionářů podle §491, xx xxxxxxxx xx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§481

(1) X upsání xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nabídky xxxxxxx xxxxxxx do listiny xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx obsahuje xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §475 xxxx. b), xxxxxx xxxx x xxxxx pro xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xx k xxxxxx akcií xxxxxxxxxx. Xxxxxx akcionáře xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nemusí xxx úředně ověřen.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx upisovateli xx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §476 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x §475 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kursu xxxxxxxx xxxxx x rozsah xxxx xxxxxxxx.

§482

Xxxxxxxxxx-xx usnesení xxxxx xxxxxxx xxxxx §475 xxxxxxxx pro úpis xxxxx nad rámec xxxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

§483

(1) Nebyly-li xx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §476 xxxxxx xxxxx, xxxxxxx jmenovitá xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx počtu xxxxxxxx akcií, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx základního xxxxxxxx xx zrušuje a xxxxxxxx xxxxxxxxx zaniká, xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xx 1 xxxxxx xxxxx dosavadní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jen x xxxxxxx xxxxxxxx akcií, xxxxxxxxx-xx xx usnesení xxxxx hromady xxxxx §475.

(2) X případě, xx x upsání xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nabídky nedošlo, xxxxxxxxxx vrátí xxxxxxxxxx xxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx nových xxxxx

§484

(1) Xxxxx akcionář xx přednostní xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx společnosti xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx základního xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, má-li xxx xxxxxx xxxxxx kurs xxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx společnost xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx-xx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx některého x těchto xxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx valné xxxxxxx x zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx právo podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx akcionář xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, x to x xxxxxxx xxxxxx jmenovité xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx kapitálu, kterou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxx. Akcionář xxxxxxxxx xxxx druh xxxxx xx xxxxxxxxxx právo x akciím neupsaným xxxxx xxxx první x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jeho akcií x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx akcií, xxx xxxx upisovány xx xxxxxxx základního xxxxxxxx.

§485

(1) Xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx rada oznámí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxx x xxxxx x xxxxx xxx vykonání xxxxxxxxxxxx práva, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 2 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx běhu xxxx xxxxx, xxxx-xx obsažen xxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) počet xxxxxx xxxxx, které xxx xxxxx xx jednu xxxxxxxxx akcii x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx na xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx hodnotě xxxx na xxxxx xxxxxxx akcii x xxx, že xxx xxxxxxxx xxxxx celé xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx upisovaných x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §475 xxxx. x) x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx způsob xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx, xxx xx určily, a

d) xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva, xxxxxxxx společnost xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xx nepoužije xxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxx upsány xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§486

(1) Xxxxxxxxxx právo xx samostatně xxxxxxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxx xxxxxxx rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X případě xxxxxxx převoditelnosti xxxxx xxxxx xxxxxx omezení xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva. X xxxxxxx, že na 1 dosavadní akcii xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xx přednostní xxxxx vždy xxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

§487

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx omezit xxx xxxxxxxx.

§488

(1) Valná xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx vyloučit, xxx xx-xx xx v xxxxxxxxx xxxxx společnosti.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx určeno xx xxxxxxx rozsahu.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(4) Valné xxxxxxx, xxxxx xx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx představenstvo xxxx xxxxxxx rada xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx důvody xxx xxxxxxx xxxx vyloučení, xxxxxxxxxx emisní xxxx xxxx způsob xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx.

§489

(1) Za xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx přednostního xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx, kdy xxxxx xxxxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxx všechny akcie xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x obstarání xxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx obchodníka xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxx a x xxxxxx xxxxx xxxxxx akcie, x xx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxx při xxxxxxx xxxxx obchodníkem x xxxxxxx papíry xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx §484 xx 486.

§490

Xxxxx a vzdání xx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx zaniká xxxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vzdát xxxx před rozhodnutím x zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx se xxxxxxxxxxxx práva xx xxxx písemnou formou x xxxxxx ověřeným xxxxxxxx nebo prohlášením xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx se xxxxx ve veřejné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hromady.

(4) Vzdání xx xxxxxxxxxxxx práva xx xxxxxx x xxxx každému xxxxxxx xxxxxxxxxx akcií xxxxxx xxxxxxxxx.

§491

Zvýšení základního kapitálu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx xx xxxxx všichni xxxxxxxxx xxxxxxxxx na rozsahu xxx xxxxxx xx xxxxxxx základního xxxxxxxx x částce xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx také

a) xxxxxxxxxx x xxx, xx xx akcionáři vzdávají xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx ho vzdali xxx xxxxx nebo xx již xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x §475 xxxx. x) x xxxx emisního xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx splacení,

d) údaje x nepeněžitém xxxxxx xxxxx §474 odst. 2 písm. x) xx x), a xxxxxxxxx

x) číslo majetkového xxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx nové xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku

§492

(1) Představenstvo xxxx xxxxxxx rada xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx výše xxxxxxxxxx kapitálu bez xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxx akcií xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xx splacení alespoň 30 % xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxx xx xxxxxx rozsahu, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxx vklady, x xx vnesení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx základního xxxxxxxx, xx oprávněna xxxxxxxxx akcionářská xxxxx x xxxxxxx upsaných xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx účinně xxxxxx, x když xxxxx xxxxxxxxx účinky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx valné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §465 xxxx. 2, §483 odst. 1 xxxx §493 anebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hromady x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx akcionářská xxxxx.

§493

(1) Xxxxxx-xx ve xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxx §475 xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx základního xxxxxxxx, xxxxxxxx valné hromady x zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x vkladová xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx

x) xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxx xx 1 měsíce xxxxx dosavadní xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, připouští-li xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §475.

(2) Xxxxxxx-xx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxx odstavce 1, xxxxxxx se §466 xxxx. 1 xxxxxxx.

§494

§494 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 33/2020 Sb.

Pododdíl 2

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

§495

(1) Valná hromada xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx základního kapitálu x vlastních xxxxxx xxxxxxxxxx xx schválené xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx vlastním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ledaže xxxx xxxx xxxxxx účelově xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jejich xxxx měnit. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx být xxxxx, xxx xxxxx činí xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx vlastních xxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx účel xxxxx.

§496

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu se xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx akcií. Na xxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx společnosti, xxxxx zvyšuje základní xxxxxxx, a také xxxxx xxxx společnosti, xxxxx xxxxxxx jí xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx jí xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se na xxxxxxx základního kapitálu xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Nová xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zapisuje xx xxxxxxxxxx rejstříku současně x usnesením x xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxx §495 xxxx. 1.

§497

(1) Xxxxxxx základního xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx možné xxxxx tehdy, je-li xxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, ověřena auditorem x výrokem bez xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx, xx xxxxx v xxx xxxxxxxxxxx valné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx neuplynulo více xxx 6 xxxxxx.

(3) X xxxxxxx, že xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zjistí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx.

§498

Xxxxxxxx valné xxxxxxx x zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx společnosti xxxxxxxx

x) xxxxxx, o xxxxxx xx xxxxxxxx kapitál xxxxxxx,

x) xxxxxxxx vlastního xxxxxx nebo xxxxxx, x nichž se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x členění xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx, xxx se xxxxx jmenovitá xxxxxxx xxxxx, x uvedením x jakou xxxxxx, xxxx xxx budou xxxxxx xxxxx nové, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §475 xxxx. x), x

x) xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx zvyšuje xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxx, x lhůtu pro xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx nesmí xxxxxxxxxx dni, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx obchodního rejstříku.

§499

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx nových xxxxx x xxxxxx bezplatným xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dosavadních xxxxx.

§500

(1) Xxxxxxx jmenovité xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx jejich xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxx jmenovité hodnoty xx dosavadních xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx představenstva.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx nebo správní xxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxx xx valnou xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x výměně xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, nevykonává xx xx xxxxxx předložení xxxxxxxxxxx práva a xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §537541.

§501

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx akcií xx xxxxxxx změnou xxxxxx x xxxx jmenovité xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xx xxxxxxx příkazu xxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx výpis x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§502

Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx vyzve xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xx xxxxxx xxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem stanoveným xxxxx zákonem x xxxxxxxxx pro svolání xxxxx xxxxxxx, xxx xx dostavili x xxxxxx xxxxxxxx.

§503

(1) Výzva xxxxxxxxxx xxxxx §502 obsahuje xxxxxxx

x) rozsah zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xx oprávněna xxxx xxxxx prodat, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xx 1 xxxx xx doručení xxxxx.

(2) Xx marném xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx postup podle §539.

§504

Xxxxx xxxx xxx xxxxxx nové xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxxxx osobě xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zaknihovaných xxxxxxx papírů x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx 3

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu

§505

(1) Pokud xx valná xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu x xxxxxxx, v xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx"), ledaže xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx xx považuje xxxx xxxxxxx x rozsahu, x xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v rozhodnutí xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxx x jiné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx přednostní xxxxx x xxxxxx xxxxxxx uzavřené se xxxxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §487 xx 489.

§506

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §505 xxxx. 2 xx xxxxx pouze xxxxx, xxxxx to xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx možné xxxxxxxxxx xxxx výměnné xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§507

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x podmíněném zvýšení xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxx xxx vykonání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx obdobných xxxx z xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) r xxxxxx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x akciích, xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxx, uvedené v §475 xxxx. x), x

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx anebo xxxx x tom, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx představenstvo xxxx xxxxxxx xxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxx možné xxxx, v xxxx xxxx xxx určen.

§508

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx podá xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxx hromady xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx zápis xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx být spojen x návrhem na xxxxx nové xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku.

§509

(1) Xxxxxxx právo xx uplatňuje xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx upsání x xxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx být xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx x xxxxx majetkového xxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx žádost neúčinná.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx akcií xxxxxxxxxxx. Xx upisování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení tohoto xxxxxx x upisování xxxxx xxx založení xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx obdobně §476, 480 x 481.

(3) Xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx obdobně na xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx věřitele x xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxx.

§510

(1) Představenstvo xxxx xxxxxxx xxxx podá xxxxx na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx uplynutí xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přednostních xxxx a xxx x rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v rozsahu xxxxxxxxxxx vyměnitelných x xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxx dluhopisů xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §503 x 504 a §537541.

Xxxxxxxx 4

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx představenstva xxxx xxxxxxx xxxx

§511

(1) Xxxxx hromada xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx podmínek stanovených xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nových xxxxx, podmíněným xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxx x xxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxx, xxxxxxx však x jednu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(2) Pověření podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hromady x zvýšení základního xxxxxxxx x xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x další údaje x akciích, xxxxx xxxx být na xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxx, uvedené x §475 xxxx. x), x

x) který xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vkladu xx xxxxxxx posudku xxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx základní kapitál.

§512

(1) Xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx rada xxxx x xxxxx pověření xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx částka xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Pověření xxxxx §511 odst. 1 xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx 5 let xxx xxx, xxx xx valná xxxxxxx xx pověření xxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx.

§513

Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zápis usnesení xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§514

Pověření xxxxx §511 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. X takovém xxxxxxx xx xxxxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxxxxxxx x §511 xx 513 xx použijí xxxxxxxxx.

§515

(1) Xxxxxxxxxx představenstva xxxx správní xxxx x xxxxxxx základního xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx rozhodnutí se xxxxxxxx do obchodního xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx představenstvem xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx obdobně xxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx akcií, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx základního kapitálu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx způsob xxxxxxx základního kapitálu.

Oddíl 3

Snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§516

Xxxxxxxx valné xxxxxxx x xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx x účel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) způsob, jak xxxx naloženo x xxxxxxx odpovídající xxxxxxx,

x) xxxxxxxx losování x xxxx úplaty xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx jejího xxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě smlouvy x akcionáři, údaj, xxx jde x xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx, a xxx xxxxxx smlouvy xx xxxxxxx vzetí xxxxx x xxxxx i xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx pro její xxxxxx,

x) xxxx-xx xxx x xxxxxxxx snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx předložení; xxxx xxxxx nesmí xxxxxxxxxx xxx účinnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu.

§517

(1) X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kapitál xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx dobytnost pohledávek xxxxxxxx.

Ochrana xxxxxxxx

§518

(1) Do 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x snížení základního xxxxxxxx xxxx třetím xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx písemně xxx známým věřitelům, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx pohledávky xxxxx odstavce 3.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx valné hromady x snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx zveřejněné xxxxxxxxx je xxxxx, xxx věřitelé přihlásili xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) Věřitelé xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xx 90 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xxxxx xx 90 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 požadovat, aby xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zajištěno xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx dohoda x jiném řešení; xx xxxxxxx, nezhorší-li xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pohledávek xx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x dohodě x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxx za xx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxxx o dostatečném xxxxxxxxx soud s xxxxxxx xx druh x xxxx xxxxxxxxxx.

§519

Xxxxxxxxxxxxxx xxxx správní xxxx podá xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx návrh xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku.

§520

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §518 xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §518 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx základního kapitálu xxxx jim x xxxxxx důvodu xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nesplacené xxxxx xxxxxxxx kursu xxxxx.

(2) Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x věřitelům členové xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx; této odpovědnosti xx xxxxxxx zprostit.

Způsoby snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§521

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xx x xxxxxxx. V xxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxx xxxxxxxxxx nejprve vlastní xxxxx, které xx x majetku.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx snižovat xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx nesplnil xxxx snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx vlastních xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx akcií.

§522

Xx xxxxxxx základního xxxxxxxx použije xxxxxxxxxx xxxxxxx akcie tak, xx xx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx dá xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zrušení.

§523

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx svém xxxxxxx vlastní akcie, xxxx jejich xxxxxxx xxxxx §521 xx xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx anebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx základě xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Akcie lze xxxx x xxxxx xx základě losování xxxxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx postup x době xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx určí xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx základního kapitálu.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zatímních listů

§524

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx hodnota xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx společnosti.

§525

Snížení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx za xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx hodnotou nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx členů xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zaknihovaných xxxxx se použije §501 obdobně.

§526

Představenstvo xxxx správní xxxx vyzve xxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto zákonem x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx valné xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vlastní xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxx §525. Xxxxxxxx, který xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §537541.

Vzetí xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx

§527

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx akcie, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx oprávněné xxxx xxxxxx xxxxxxxx příkaz x jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x výpis x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx obsahovat x xxxxx akcií.

(2) Xx xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(3) Losování xxxxxxxxxxxxx akcií xx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 10 xxx xxx xxx, xxx xxx xxxxx příkaz k xxxxxxxxxx.

§528

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx losování s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx osvědčuje xxxxxxxx listinou.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rada xxxxxx výsledky losování xxxxxxxx stanoveným xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx svolání xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx vylosovaných xxxxx,

x) xxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxx předcházet xxxxxxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx x nesmí xxx xxxxx než 3 xxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ledaže xxxxxx x xxxxxxxxxx určí xxxxx,

x) výši úplaty xx xxxxxxxxxx akcie,

d) xxxxx identifikující akcionáře, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxx, x xxx musí xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§529

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Od xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxx v xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx lhůtě, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx postup xxxxx §537 xx 541.

§530

Společnost xxxxxxx akcionářům xx vylosované akcie xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx znaleckým xxxxxxxx.

§531

(1) Xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx společnosti, xxxxx vydala xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx vést jejich xxxxxxxx zprávu x xxxxxxxx losování xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx účinnosti snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx podá xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx osobě xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xx xxxxxx výpisem z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx akcií x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

§532

(1) X případě, xx se akcie xxxxx z oběhu xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxx xxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x oběhu, xxxx

x) xxxx snížen x xxxxxx částku.

(2) Xxxxx xxx vzít x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx §322 xxxx. 2 xxxx druhé, xxx xxxx akcie x xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx musí být xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §323 xxxx. 2 x §326 xxxx. 1 a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx převzetí x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxx xxxxxxxx nabídce xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Nejsou-li xxxxxxx xxxxxxxx §322 xxxx. 2 věty druhé, xxx vzít xxxxx x xxxxx pouze xx základě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 se činí xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx ověřeným xxxxxxxx xxxx prohlášením xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx listině osvědčující xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxx se práva xxxxx xxxxxxxx 3 xx účinky i xxxx každému xxxxxxx xxxxxxxxxx akcií tohoto xxxxxxxxx.

§533

(1) Xxxxx cena xx splatná nejpozději xx 3 měsíců xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Lhůta xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx nevykonává xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu s xxxxxxx branými z xxxxx xxxxxxx akcionářská xxxxx.

(3) Xx-xx akcionář x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x oběhu v xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo správní xxxx postup xxxxx §537 xx 541.

§534

Bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx účinnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podá xxxxxxxxxxxxxx xxxx správní xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, příkaz xx zrušení xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxx výpisem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx smlouvy.

§535

(1) V případě, xx se základní xxxxxxx snižuje postupem xxxxx §532 xxxx. 1 písm. x), xxxxxxxx xxxxxxxx valné xxxxxxx také pověření xxx představenstvo xxxx xxxxxxx xxxx podat xxxxx na xxxxx xxxx základního kapitálu xx obchodního rejstříku x xxxxxxx, x xxxxx xxxxx uzavřeny xxxxxxx x akcionáři.

(2) X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx braných x xxxxx podle §532 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, může xxxxx xxxxxxx rozhodnout, xx xx xxxxxxxx kapitál xxxxx xxxxxxxx xxxxx §532 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxx xxxxxxx.

§536

Xxxxxxxx xx vydání xxxxx

(1) Valná xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx základního kapitálu xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx splacením xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx součtu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx společnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Vydala-li xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx akcie xxxxxxx listy, xxxxxxx xx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx správní rada xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x prodlení xx xxxxxxxxx emisního xxxxx xxxx jeho xxxxx, aby xx xxxxx určené valnou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx s tím, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, které xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx vrátí xxx xxxxxxxxxx odkladu xx účinnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx kurs xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx upisovateli xx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx listem xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxx práva.

(4) Xx-xx xxxxxxxx v prodlení x předložením xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 v xxxxxx xxxxx, uplatní představenstvo xxxx xxxxxxx rada xxxxxx xxxxx §537 xx 541.

(5) Nevydala-li xxxxxxxxxx na nesplacené xxxxx zatímní listy, xxxxxxxxx snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx nesplacená xxxxx xxxxxx x společnost xxxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx snížení základního xxxxxxxx dosud xxxxxxxx xxxxxx xxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx upisovateli xx.

Xxxxxx při xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx akcií

§537

V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx akcií xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zničení xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx při zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx správní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx tak xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx k xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx nepředložené xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

§538

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxx přes xxxxx x xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxx, představenstvo xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rada xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x stanovami xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "dotčená xxxxx"), x xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx právo na xxxxxxx nákladů, které xx vzniknou xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x vydáním xxxxxx xxxxx.

§539

(1) Nové xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx místo xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu podle §502 akcionáři xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, prodá xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx účet dotčené xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, jinak xx xxxxx ve xxxxxxx dražbě.

(2) Xxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxx dražby xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rada xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xx-xx hodnota xxxxxxxxx xxxxx nižší xxx 100 000 Xx, x ve lhůtě 30 xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx, x ve stejné xxxxx zašle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx také xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx správní radě xxxxx.

(3) Xxxxxxx z xxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx akcií xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§540

(1) X xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx být xxxxxx xxxx xxxxx, není xxxxxxxxxxx akcií xx xxxxxxxx xxxxxxx právo xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx jejich kupní xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx pohledávce xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx kursu xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx rozdíl xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxx, jinak po xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx.

§541

Společnost vrácené xxxxx xxxx xxxxxxx listy xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§542

Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx akcionáře, xxx xx předložili xx lhůtě jí xxxxxx akcie x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx-xx ke xxxxx xxxxx xxxxx xx akciích uvedených. Xxxxxxxxxx §537 xx 541 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§543

Xxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Akcionář xxxx xxxxxxx společnost x výměnu xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxx, xx některé xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx vymění akcii xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxx xxxxx xxxxx, xx jde o xxxxxxxxx xxxxxxx akcie.

Zjednodušené snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§544

(1) Xxxxxxxxxx tohoto xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx nepoužijí, xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx úhrady xxxxxx, xxxx

x) snižuje xxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx ztráty a xxxxxxxxx částka xxxxxxxxxx 10 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Splnění xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx se zapíše xxxxxxxx valné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx spolu se xxxxxxx nové xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx být xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx zvýšení xxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx akcie xx xxxxxxxxxx.

§545

(1) X souvislosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §544 xxxxx akcionářům xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx x rozporu x odstavcem 1 xxxxx xxxxxxxx společnosti. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx členové xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx snížení x xxxxxxx základního xxxxxxxx

§546

Xxxxx xxxxxxx může rozhodnout x xxxxxxxxx snížení x zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx kapitál xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §536 xxxx §544 xxxx. 1.

§547

Při postupu xxxxx §546 může společnost xxxxxxx zvyšování základního xxxxxxxx až xxxx, xx bude snížení xxxxxxxxxx kapitálu účinné.

§548

(1) X xxxxxxx, xx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxx jmenovité hodnoty xxxxxxxxxxx xxxxx obchodovaných xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x souvislosti xx zvýšením základního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §544, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x souběžném xxxxxxx x xxxxxxx základního xxxxxxxx; xxxxxxxxxx §546 x 547 xx xxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx xxx, xx stanoví xxxxxx xxxxxxx částky xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx emisním xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo správní xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx akcií xxxxxxxxxxx xxx odkladu oznámilo xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Díl 7

Likvidace xxxxxxx xxxxxxxxxxx

§549

(1) Právo xx xxxxx na likvidačním xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, ledaže xxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxx nestačí x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx akcií, xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx vlastníkům xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx vlastníkům xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx určeném stanovami; xx-xx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx zůstatku, xxxx xx xxxxxxxxxx zůstatek x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx likvidačního xxxxxxxx se dělí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Určí-li tak xxxxxxx, xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxxx.

§550

(1) Xxxxxxxxxx vyplatí xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx akcie xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zničí.

(2) X xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx likvidátor xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §537 x 538. Likvidátor xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxxx akcií xx xxxxxxxx.

§551

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx podílu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx zrušení xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zaknihovaných cenných xxxxxx na základě xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§552

(1) Družstvo xx společenství neuzavřeného xxxxx osob, xxxxx xx založeno xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx má xxxxxxx 3 xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxx".

§553

Xxxxxxx družstva xxxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx vkladu,

d) způsob x xxxxx xxx xxxxxxx vkladové povinnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě vstupnímu xxxxxx přistupujícím xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozhodování,

f) xxxxx xxxxx představenstva x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) podmínky vzniku xxxxxxxx x xxxxxxxx x

x) práva a xxxxxxxxxx člena xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxx") x družstva.

§554

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, ledaže xxxxx xx xxxxxx xxxx usnesení xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx později.

(2) Xxxxx-xx xx xxxxx stanov xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx dozví.

Xxxxx 2

Založení družstva

Založení xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

§555

(1) Ustavující schůzi xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx") svolá xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxxxx x založení xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxx stanov xxxxx xxxxx xxxxxxxx orgánů xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx splnění základního xxxxxxxxx vkladu, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vkladu.

§556

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přihlášky nejpozději xx zahájení xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx neodmítl (xxxx xxx "xxxxxxx"). Xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx jen xx xxxxxxxxx svolavatele, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jinak.

(2) X xxxxxxx, že se xxxxxxxxxx xxxxxx účastní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 xxxxx, xxxxx podala xxxxxxxxx.

§557

Ustavující xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

§558

(1) Xxxxx zájemce xx na ustavující xxxxxx 1 hlas. X stanovách xx xxxxxxx vždy xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx schůze xx xxxxxxx se usnášet xx účasti xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx přijímá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§559

(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx přijetí xxxxxx, xxxx vzít xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jinak xxxx xxxxx zaniká. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx průběh xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, splnil xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx vkladové xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§560

(1) Průběh xxxxxxxxxx xxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxx stanov xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zakladatelů o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x základnímu xxxxxxxxx xxxxxx, není-li xxxxxx xxxxxxxxxx zakladatelů již xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o osvědčení xxxxxxx ustavující xxxxxx. Xxxxxx-xx stanovy xxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo splnění xxxxxxxx povinnosti také x dalšímu xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx listiny také xxxxxxxxxx zakladatele x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vkladu.

(2) Xxxxxx-xx xx zakladatel x xxxxxxx důvodů xxxxxxxx xxxxxxxxxx schůze, xxxx osvědčení o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do 15 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§561

Xxxxxxxxxx splní xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx vkladu xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx; to xxxxxxx, xxxxxxx-xx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §561a.

§561x

Xxxxxxxx družstva bez xxxxxxxxxx schůze

(1) Družstvo xxx xxxxxxx i xxxxxxx zakladatelů xx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Stanovy xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 obsahují xxxx

x) seznam zakladatelů,

b) xxxxxx splnění vkladové xxxxxxxxxx k základnímu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zakladatele,

c) xxxx x xxx, xxxx xxxxxxxxxxx určují xxxxx xxxxxxxx orgánů xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx členský xxxxx, x určení xxxxx xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx nepeněžitého xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx vkladu ze xxxxxx xxxxxxxx; stanovy xxxxx svěřit xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxx jinou xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx členskému xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 15 dnů xxx dne přijetí xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

§561x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 163/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2020

§562

Xxxxxxxxxx deska

(1) Xxxxxxxx xxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx každý xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Určí-li xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zpřístupní xx informační xxxxx xxxxxx družstva vždy x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Oddíl 3

Vklady

§563

(1) Každý xxxx xx podílí xx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxx xxxxxxxxx členským xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx podílet na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx členských xxxxxx xxxx být pro xxxxxxxxxx xxxxx různá.

(3) Xxxxxxx vklad je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vkladu x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§564

(1) Podmínkou xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §560 xxxx. 1 nebo xxxx. 2, xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §561a, x xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxxx členskému xxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx, xx ke xxxxxx xxxxxxxx je xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vkladu xx xxxx určené xxxxxxxxx; xxxxxxx vklad xx xxxxx základního xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx základního xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx všechny xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx mezi základním xxxxxxxx vkladem a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, která nesmí xxx xxxxx než 3 roky.

§565

Za trvání xxxxxxxx xxxxx základní členský xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, jestliže došlo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

§566

(1) Určí-li xxx xxxxxxx, může xxxxxxx xxxxxx družstva rozhodnout x xxxxxxx základního xxxxxxxxx xxxxxx doplatky xxxxx. Xxxxxxxx členský xxxxx lze xxxxxx xxxxxxxx xxxxx pouze xxxxxx za 3 xxxx x nejvýše xx trojnásobek xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, kterým xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vkladu xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 90 xxx.

(3) Xxxxxxxx členské xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx, x xxx se xxxxxxx xxxxxxxx členský xxxxx,

x) xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §573 xxxx. 1 x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, projevil-li xxxx xxxx xxxxx nepeněžitý xxxxx.

(4) K rozhodnutí x xxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx členského xxxxxx xxxxxxxxx člena, x x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vkladu se xxxxxxxx souhlas xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§567

(1) Členská xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx členský xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx základního členského xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxx závěrka, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x výrokem bez xxxxxx.

(3) Xx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x vlastních xxxxxx xxxxx použít xxxxxxxx xxxx, pokud xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, jiné fondy, xxxxx xxxx vytvořeny x jiným xxxxxx xxx xx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vkladu, xxx xxxxxxx zdroje, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Souhrn xxxxxx, o něž xx xxxxxxx základní xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx, nesmí xxx xxxxx, než xxxxx činí xxxxxx xxxx vlastním xxxxxxxxx x součtem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx zdrojů, xxxxx jsou účelově xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§567x

Xxxxxx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vkladu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nové xxxx základního členského xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§567x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 163/2020 Xx. x účinností xx 1.7.2020

Xxxxxxx xxxxxxxxxx členského xxxxxx

§567x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) částku, x xxx xx základní xxxxxxx vklad snižuje,

b) xxxx o xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, o xxx xx snižuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx celá xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§567x vložen xxxxxxx předpisem č. 163/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2020

§568

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x snížení základního xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxx xx 15 xxx xxx xxx jeho xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x časovým odstupem 30 xxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se zveřejněním xxxxxxx vyzve xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pohledávky xxxx xxxxxxxx vznikly xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx 90 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx jde o xxxxxxx základního členského xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx členského xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx ztráty.

§569

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx pohledávku xxxx družstvu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pohledávky xxxx ji uspokojí, xxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxxxxxxx-xx se snížením xxxxxxxxxx členského vkladu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx xx to, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx zajištění xxxxx §571.

§570

Xxxxxxx-xx se xxxxxxxx xx všemi xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx třeba xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x §568 xxxx. 2; xxxxxx družstvo xxxxxx xxx xxxxxx návrhu xx xxxxx snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vkladu xx obchodního xxxxxxxxx.

§571

X xxxxxxx, xx xx družstvo a xxxxxxx xx způsobu xxxxxxxxx jeho pohledávky xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x ohledem xx xxxx x výši xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx doloží xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx podání xxxxxx xx zápis xxxxxxx xxxxxxxxxx členského xxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx.

§571a

(1) Účinky snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx okamžikem zápisu xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vkladu xxxxxx soud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, bude-li

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx lhůty xxxxx §568 odst. 2, xxxxxxxxxxx-xx x xxxx xxxxx svoji pohledávku xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxx, xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx uspokojení xxxxxxxxxx nebo její xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §569 odst. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxx xx xxxxxxx základní xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx mají xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx práva xxxxx §570, nebo

f) prokázáno xxxxxxxxx zajištění xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxx §571.

(3) V xxxxxxx xxxxxxxxxx družstva xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) není xxxxx dodržet lhůtu xxxxxxxx x §568 xxxx. 2.

(4) Je-li xxxxxxx základního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx, ledaže xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx usnesení xxxxxxx schůze o xxxxxxx základního členského xxxxxx.

§571x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 163/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2020

§571x

(1) Xxxxxxxx naloží x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxx xx snižuje xxxxxxxx členský xxxxx, xx poté, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vkladu xxxxxx xx obchodního rejstříku.

(2) Xxxxxxxx-xx soud xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za neplatné, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prominuta, x xxxxx, xxxxx přijaly xxxxxx z důvodu xxxxxxx základního členského xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§571x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 163/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2020

§572

Xxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) X převzetí xxxxxxxxxx x xxxxxxx členskému xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Smlouva xxxxxxxx xxxxx o výši xxxxxxxxxx vkladu nebo x tom, xxxx xxx tvoří xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, způsob xxxx xxxxxxx a xxxxx pro splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx dalšího xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nelze xx trvání xxxxxxxx xxxxx členský xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

Nepeněžitý vklad

§573

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx znalců xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu určený xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxx nevzniklo, xxxxxxx zakladatelů.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx nelze započíst xx členský vklad xxxxx částkou, xxx xx xxxxx xxx xxxxxx.

(3) Nepeněžitý xxxxx, xxxxxx jeho ocenění x xxxxxx, která xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx založení družstva xxxxx §561a.

§574

Xxxx-xx xxx xxxxxxx, xxxx xxx nepeněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx provádění xxxxx xxxx poskytnutí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členem.

Xxxxx 4

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§575

(1) Člen xx x xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx zejména

a) volit x xxx volen xx xxxxxx družstva,

b) xxxxxxxx xx xxxxxx x rozhodování v xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xx xxxxxxxx poskytovaných xxxxxxxxx.

(2) Xxxx je xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx družstva.

§576

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx členské xxxxxx xxxx, xx xx práva xxxxx xxxx některá x xxxx xxxxxx podle xxxxx jeho xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx členství xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jehož členství xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx členství xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx byl xxxx xxxx jeho xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx družstva.

Xxxxxxxx 2

Xxxxx členství

§577

(1) Xxxxxxxx x družstvu xxxxxx xxx při xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, x xx

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) dnem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx uvedeným x xxxxx rozhodnutí, nebo

c) xxxxxxxx nebo přechodem xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x členství x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx písemnou formu x xxxx obsahují xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x bydliště xxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx x vymezení xxxx xxxxxxxxx vkladu.

(3) X xxxxxxx xx xxxxxxxx rozhoduje xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx stanovami, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Má-li být xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x přijetí do xxxxxxxx xxxxxxxxx vždy xxxxxxx schůze.

(4) Xxxxxxxx x družstvu xxxxxx xx dobu xxxxxxxxx.

§578

Členství xxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x manželů.

§579

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx členství xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx se xxxxxx xxxxxxxx stát xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Členství x xxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx podle stanov xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x družstvu; xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Seznam členů

§580

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxx xx zapisují

a) xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx, případně xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx doručování,

b) xxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x družstvu x

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx vkladové xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx oznámí x xxxxxx družstvu xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx členů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, co xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Družstvo xxxxxxx xxxxx zapisované xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§581

(1) Člen má xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x svém xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx zápisu x xxxxxxx xxxxx. Stanovy xxxxx xxxxx, xx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx, xxxxxx xxxxxxxx odůvodněné xxxxxxx x tím spojené.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxx xxx xxxxxxx xx vztahu xx xxxxxx xxxxxxxx. Za xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx jen xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx.

§582

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxx x za xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx údajů xx xxxxxxx členů, xxxxx xx xx týkají, x to bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx žádosti.

(2) Xxxxxxxx xxxx každému xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx na xxx xxxxxxx právní zájem xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx člena, kterého xx xxxxx xxxx; xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx každému xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx seznamu, jestliže xxxxxxx právní zájem xx tomto xxxxxxxxxx xxxx doloží xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx zápis xxxx; xxxxxx xxxxx xxxx xxx úředně xxxxxx.

§583

Xxxxxxxx-xx být xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx to x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu. Xx xxxx části xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx, a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zapsané x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx upravujícím xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx xxx poskytování xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx 3

Xxxxx členství

§584

Členská xxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx za družstvo xxxxxxx újmy xxxxx xxxxxxx voleného xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx případné povinnosti xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §53 xxxx. 3; xx platí xxxxxxx xxx následný xxxxx rozhodnutí.

(2) Xxxxxxxx-xx xxx člen, který xxxxxxxx xxxxxx podal, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Zanikne-li xxxxxxx členství xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx zastupuje, xx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Nemá-li xx vydání rozhodnutí xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxx 3 xxxxxx xx vyvěšení xxxxxxxxxx soudu na xxxxxx desce xxxxx, x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx družstvo x řízení xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx.

§585

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §584 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx; xxxxxxx-xx xxxxxxxxx práva proti xxxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx uplatní xxxxx na xxxxxxx xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, jinak může xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §584 xxxx. 1 xx xxxxxxxx xxx.

§586

Podíl xxxxx xx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx zdrojích

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx členové mají xx podmínek xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx nebo jiných xxxxxxxxx zdrojích.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx způsob xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx nebo jiných xxxxxxxxx zdrojích xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx x xxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x členskému xxxxxx xx splacenému xxxxxxxxxx xxxxxxxx družstva; u xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx na xxxxx xxxxxxx zkrátí.

Pododdíl 4

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

§587

Xxxx-xx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx").

§588

(1) Xxxxxxxxxx povinnost xx xx xxxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxx xxxx ve xxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxx, než xxxxx xxxxxxxxxxx trojnásobek xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx všechny členy xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx pro xxxxxxx x xxxx xxxx být uhrazovací xxxxxxxxx určena xx xx výše xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členského vkladu, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx upravena ve xxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxx členství x představenstvu xxxx x kontrolní xxxxxx.

§589

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx člena xx trvání xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx stanoveného xxxxx §588, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx další xxxxxxxxxx povinnost uložit.

§590

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx i xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ztrátu xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xx jejím xxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx.

§591

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx stanovách xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx až pro xxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx po účetním xxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tato úprava xxxxxxx.

§592

Osoba, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx vznikla xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx část xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx období.

§593

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, jestliže

a) ztráta xxxxxxxx byla zjištěna xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx závěrkou,

b) členská xxxxxx projednala xxxxxx xxxx mimořádnou xxxxxx xxxxxxx,

x) x úhradě xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zisk z xxxxxxxx let x xxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxx-xx zřízeny, xxxxx xxx podle xxxxxx k úhradě xxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx členské xxxxxx x xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxx xxxxxxx xx 1 xxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§594

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxx xxxx splnil xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx zaplacena xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx xx 3 xxxxxx ode dne, xxx byla xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Pododdíl 5

Družstevní xxxxx

§595

(1) Xxxxxxxxxx podíl xxxxxxxxxxx xxxxx x povinnosti xxxxx plynoucí z xxxxxxxx x družstvu.

(2) Xxxxx xxxx může xxx xxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxx.

§596

Xxxxxxxx nemůže xxxxx xxxxxxx družstevní xxxxx, xxxxxx xx xxxxx x přeměnu xxxxx xxxxxx právního předpisu.

§597

Xxxxxxx mohou xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx spoluvlastnictví.

§598

Převod x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu není xxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx člena x xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxx dědic xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx zaměstnancem xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx.

Xxxxxx družstevního podílu

§599

Převod xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxx na xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§600

Xxxx může xxxxxxx xxxx družstevní podíl xx xxxxxx xxxxx, xxxxx to xxxxxxx xxxxxxxxxx, x na xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx převod podmínit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Souhlas xxxxxxxxxxxxxx x převodem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx odvolat.

§601

(1) Převodce xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx za xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx družstevního xxxxxx xxxxxxxxx vůči družstvu xxxx doručení xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx určí xxxxxx později. Tytéž xxxxxx jako doručení xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu

§602

Družstevní xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nástupce xxxxx xx podmínek stanovených xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx přechod xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu nelze xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xx členovi xxxxxx xxxxx nájmu xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§603

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx xxx členem xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxx zbytečného odkladu, xxxxxxxxxx xxxx 1 xxxxx xxx xxx, xxx mu xxxx xxxxxx dědictví potvrzeno, xxxxx toto právo xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxx 3 měsíce x xx xxxx xxxxxx běhu xxxx xxxxx podílu xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx nestal.

§604

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu, xxx xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x družstvu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, nestane xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Souhlasí-li xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxx družstva xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Nevyrozumí-li představenstvo xxxxxx do 30 xxx xxx dne, xxx xxxxx xxxxxxxx x udělení souhlasu xxxxxxx, xxxxx, že xx vznikem dědicova xxxxxxxx x družstvu xxxxxxxx.

§605

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx družstevní podíl xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud o xx právnická osoba xxxx svým xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx x přechodem xxxxxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxx osoby souhlasilo.

(2) Xx-xx právnická osoba xxxx xxxxxxxx nástupců, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx právního xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx představenstvo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu.

§606

Xxxxxxxx družstevních podílů

Nabude-li xxxx za trvání xxxxx členství x xxxxxxxx další xxxxxxxxxx xxxxx, jeho xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x den, xxx xx člen xxxxxx. Xxxx-xx xxxx s xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxxx třetích xxxx xxxxxxxx, xxxxxx dohoda xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx jinak.

§607

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx představenstva. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx podíl xxxxx, xxxxx xx x důsledku rozdělení xxxxxxxxxxxx xxxxxx klesla xxxxxxxxx xxxxx převodce xxxx nabyvatele xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Finanční xxxxxxxxx

§608

Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx, jestliže

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx písemnou xxxxxx, xx které

1. xxxxxxxxxx finanční asistence xxxxx zdůvodní xxxxxx xxxxxxx výhod a xxxxx x xxxx xxx družstvo plynoucích,

2. xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

3. xxxxxxxx, proč xxxxxxxxxx xxxxxxxx asistence není x xxxxxxxxx xx xxxxxx družstva.

§609

(1) Xxxxxx podle §608 písm. x) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx členská xxxxxx. Zpráva musí xxx x nahlédnutí xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx družstva xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x musí být xx xxxx členské xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx dostupná.

(2) Při xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 x §608 xxxxxxxxxx xx banky x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vlastního xxxxxxxx xxx upsaný základní xxxxxxx zvýšený x xxxxx, které xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 6

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

§610

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

x) dohodou,

b) xxxxxxxxxxx člena,

c) vyloučením xxxxx,

x) xxxxxxxx družstevního xxxxxx,

x) xxxxxxxxx družstevního xxxxxx,

x) xxxxx člena xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která je xxxxxx družstva,

h) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo plněním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx xxxxx, jestliže v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, insolvenčnímu xxxxxxx xx zpeněžení, anebo xxxxxxxxx, kdy x xxxxxxxxx družstevního podílu xxxxxxx zajištěný věřitel,

j) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nebo x exekuci xxxx, xxxx-xx družstevní podíl xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nařízením xxxxxx rozhodnutí postižením xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx uplynutí xxxxx uvedené ve xxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x, xxx-xx x xxxx lhůtě xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx mocí xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxx xxxxx xx zastavení xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §579 xxxx. 2, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx.

§611

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x oznámení x xxxxxxxxxx člena x družstva musí xxx xxxxxxxx xxxxx.

§612

(1) Stanovy xxxxx xxxxx xxxxxxxxx dobu xxx vystoupení z xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx delší než 6 měsíců; x xxxxxxxxxx členské xxxxxx, xxxxx je x xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(2) Neurčují-li xxxxxxx výpovědní dobu, xxxx vystupující xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx členství x družstvu jiný xxx, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x vystoupení. Mezi xxxx xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx a xxxx zániku xxxxxxxx xxxxxxx x oznámení x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx 1 xxx.

§613

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxx x xxxxxxxx proto, xx nesouhlasí se xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x vztah mezi xxxxxx a družstvem xx řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) uvede xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, jinak xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xx změnou xxxxxx,

x) xxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx družstvu xx lhůtě 30 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx právo xxxxx xxxxxxxxx x družstva x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x

x) členství xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kalendářního měsíce, x xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx družstvu.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nehlasoval pro xxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx o změně xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx na shromáždění xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx, x to xx 1 měsíce xxx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx změně, nejdéle xxxx xx 3 xxxxxx.

Xxxxxxxxx člena z xxxxxxxx

§614

Xxxx může xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx povinnosti, xxxxxxx splňovat xxxxxxxx xxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx důležitých xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§615

(1) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X udělení xxxxxxxx rozhoduje xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx stanovami.

(3) Xx xxxxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx na možnost xxxxxxxxx x xxxxx xx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinností xxxxxxx a následky xxxxxxxx členských xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; k xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx 30 xxx.

§616

Ustanovení §615 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx důvody xxxxxxx xx stanovách xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx odstranit.

§617

(1) X vyloučení xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx představenstvo xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) O xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx 6 xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vyloučení, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx 1 xxxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx nastal.

(3) Xxxxxxxxxx x vyloučení musí xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §618.

§618

(1) Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx xxxx podat xxxxxxxxxx xxxxxxx x členské xxxxxx xx xxxxx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxx právo xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx §620 xxxx. 1 xxxx. x), §620 xxxx. 2, §621 x 622.

§619

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx nebo dnem, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx doručeno xxxxxxxxxx xxxxxxx schůze x xxxxxxxxx xxxxxxx.

§620

(1) Proti xxxxxxxxxx xxxxxxx schůze

a) o xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx stanov xxxxxxx xxxxxx,

xxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxx ve xxxxx 3 xxxxxx ode xxx doručení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx právo xxxxxx.

(2) Xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx u xxxxx xxxx do xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vůči xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§621

Rozhodnutí x vyloučení xxxxx, rozhodnutí xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx vylučovanému xxxxxxx xxxxxx doporučeným dopisem xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x seznamu xxxxx.

§622

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o vyloučení xxxxxx; o xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vyloučení xxxxx.

(2) Se xxxxxxxx xxxxxxxxx musí vyloučená xxxxx xxxxxxx souhlasit. Xxxxxxx-xx vyloučená osoba xxxxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx; xx neplatí, pokud xxxx osoba x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx dříve xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Zrušit xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx i v xxxxxxxxx, xxx kterých xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z družstva.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx-xx členská xxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxxx v xxxxxxxx nezaniklo.

Xxxxx 5

Vypořádací xxxxx

§623

(1) Xxxxxxxxxx podíl xx xxxx xxxxxxx splněné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx období zaniklo xxxxxxxx, x členskému xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vkladových povinností xxxxx členů x xxxxxxxx vkladům x xxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxx období.

(2) Při xxxxxxx vypořádacího xxxxxx xx poměr xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx vlastního kapitálu xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxx jiného právního xxxxxxxx xxxx stanov xxxxxx, x xx x rozsahu, x xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx rozdělit mezi xxxxx xxxxxxxx, zjištěného x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, x němž členství xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xx 30. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx období, xxxx se vypořádací xxxxx x vlastního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx období, je-li xxxxx zjištěný xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§624

Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx uplynutím 3 xxxxxx xxx xxx, xxx byla xxxx xxxxx být zjištěna xxxx výše podle §623.

§625

Ustanovení §623 a 624 xx použijí, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jiného; xxxxxxx xxxxxxx xxxxx lhůtu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 2 xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxx.

§626

Neurčí-li stanovy xxxxx, xx vypořádací podíl xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx 1 xxxx poté, kdy xxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx §623, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§627

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx důvodů xxx xxx xxxxxxx rozvrhového xxxxxxxx nebo xxxxx, xx xxxx majetek xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx člena xxxxxxxx xxxxxxx; nestane-li xx xxx xx 4 xxxxxx od právní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx právo xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx družstvo xxxxxxxxxx xxxxx, člen ho xxxxxxx družstvu xxxxx x projevem xxxx xxxxxxxx obnovit, jinak xx mu členství x družstvu neobnoví.

(2) Xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx x v xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx příkazu k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu, xxxxxx xxxx vymáhaná xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§628

§628 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 33/2020 Sb.

Xxxxx 6

Xxxxxx družstva

Pododdíl 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§629

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) členská xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx,

x) kontrolní xxxxxx x

x) jiné orgány xxxxxxx xxxxxxxxx.

§630

Xxxxxx xxxxxx družstva xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

§631

Každý xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx 1 hlas.

§632

Xxxxxxx období xxxxx xxx delší xxx 5 xxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx stejně; xx platí i xxx delegáty.

§633

Nepřihlíží xx x xxxxxxxxx xxxxxx, usnesením xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx smluv, kterými xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s tímto xxxxxxx.

§634

(1) X průběhu xxxxxxx každého xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxx orgánu xxxxxxxx svolal, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx alespoň xxxx o xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx orgánu, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx hlasování x námitky xxxxx.

(2) Xxxxxxx zápisu tvoří xxxxxx členů xxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, pozvánka xx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Pododdíl 2

Členská xxxxxx

§635

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx zúčastnit xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx družstva, xxxxxxxxxx x xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx.

(2) Člen xx xxxxxxxxxx xxxxxxx schůze xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx. Xxxx moc xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx schůzi musí xxx xxxxxxx x xxxx x xx xxxxxxxx, zda byla xxxxxxx pro zastoupení xx xxxxx nebo xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Nikdo nesmí xxx xx jednání xxxxxxx schůze xxxxxxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, jinak xxxxx, xx xxxx pro xxxxxxx xx členské xxxxxx udělenu xxxxxx xxxxx xxx; stanovy xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx zastoupených xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Stanovy mohou xxxxx xxxxxxx zastupování xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx schůze

§636

(1) Xxxxxxxxxx nejméně 15 xxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x současně xx xxxxx členům xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Pozvánka xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx do xxxxxxxx xxxxxx členské schůze.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx alespoň

a) xxxxx x sídlo xxxxxxxx,

x) místo a xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxx a xxxx zahájení xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx, xxx co xxxxxxx xxxxxxxxx možnost xxxxx xx xx xxxxxxxxx,

x) označení, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo náhradní xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxx, xxx xx xxxx může xxxxxxxx x podklady x xxxxxxxxxxx záležitostem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Se souhlasem xxxxx xx xxxx xxx pozvánka xxxxxxxx xxxxx elektronicky xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Souhlas xxx dát jakýmkoliv xxxxxxxx, z xxxxx xxxxx tato vůle xxxxx.

§637

Xx-xx dojít xx xxxxx stanov nebo x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx návrh xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

§638

(1) Představenstvo xxxxxxx xxxxxxxx schůzi xx xxxxxxx určených xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx každé účetní xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xx projednat řádná xxxxxx závěrka, xx xxxx xxxxx nejpozději xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx které xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx sestavena.

§639

(1) Xxxxxxxxxxxxxx svolá xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx-xx to x xxxxxxxxx zájmu xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx poté, xx zjistí, xx

x) xxxxxx družstva dosáhla xxxxxx xxxx, xx xxx jejím xxxxxxxx xx xxxxxx družstva xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx to xxx x ohledem xx všechny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx do xxxxxxxxx úpadku xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Představenstvo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx o xx xxxxxxxx kontrolní xxxxxx xxxx alespoň 10 % členů xxxxxxxx, kteří mají xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx počet xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nižší xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

§640

Xx žádost kontrolní xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx podle §639 xxxx. 3, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx komise, xxxxxxxx ji mělo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x neučinilo xxx bez zbytečného xxxxxxx poté, xx xxxx povinnost xxxxxxx.

§641

(1) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx členů družstva xxxxx §639 odst. 3 xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx žádosti, xxxx být členská xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx podle §640.

(2) Jestliže tak xxxx xxxxx xxxx xxxxx podle §640 xxxxxxx xx 10 xxx xxxx, co xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx úkony x xxx spojené xxxxx xxxxx k xxxx xxxxxxx zmocněná xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx schůze xxxxxxxx.

§642

Xxxx-xx xxxxxxx schůze xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx podle §639 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxxxx, svolá xxx, xxx členskou xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx členskou xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx komise xxxx osoby xxxxx §639 xxxx. 3 xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx.

§643

Doplnění xxxxxxxx členské xxxxxx

(1) Na žádost xxxxx oprávněných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx schůze xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx schůze. Xx-xx xxxx žádost xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx představenstvo xxxxx družstva xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx dotčena, xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx byla předmětem xxxx xxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx 2.

(2) Xxxxxxxxxxx, xxxxx nebyly zařazeny xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Schopnost xxxxxxx schůze xx usnášet

§644

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx usnášet, xxxxx xx přítomna xxxxxxx xxxxx členů xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxx xxxxxxx účast xxxxx xxxxxxxx vyšší xxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx nepřihlíží x přítomnosti x xxxxxx členů, xxxxx xxxxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §660 xx 662.

§645

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx většinou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

§646

Jestliže xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx uvedených x §650 xxxx. 2, xx členská xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx alespoň dvě xxxxxxx xxxxx xxxxx, x usnesení musí xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

§647

Xxxx-xx xxxxxxx schůze schopna xx xxxxxxx, xxxxx xxx, xxx svolal xxxxxxx xxxxxxxx členskou xxxxxx, je-li xx xxxxx potřebné, bez xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx programem, x xx stejným xxxxxxxx xxxx původně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§648

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx členů, xxxxxx xxxxxxx určí xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx, které xxxxxx zařazeny xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx náhradní členské xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx-xx přítomni x projeví-li x xxx xxxxxxx všichni xxxxxxx družstva.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

§649

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx mají xxxxxxx xxxxxxxx.

§650

(1) Xxxxx člen xx při xxxxxxxxx xx xxxxxxx schůzi 1 xxxx, xxxxxx xxxxxxx určí, xx xx xxxxx více.

(2) Xxxxx člen má 1 xxxx, rozhoduje-li xxxxxxx xxxxxx o

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx.

§651

Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx schůzi x xxxxx, udělí se xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Rozhodování xxx xxxxxx

§652

(1) Xxxxxxxxx-xx stanovy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx svolání členské xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Rozhodování xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§653

Návrh xxxxxxxxxx obsahuje

a) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx pro doručení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jinak 15 xxx; pro začátek xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx doručení xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x

x) xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxx.

§654

(1) Nedoručí-li xxxx xx xxxxx xxxxx §653 písm. x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx schůzi xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, že x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx členské xxxxxx xxxx osvědčeno xxxxxxxx xxxxxxxx, návrh xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx formu xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx členům xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx. Ve xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x obsah xxxxxx xxxxxxxxxx členské schůze, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx; xxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §659 xxxx. 2 xx použije xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx většina se xxxxxx z celkového xxxxx xxxxx všech xxxxx xxxxxxxx.

§655

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §652 xx 654, xxxxxx xxx jeho xxxxxxx, xxxxxx družstvo nebo xxxxx xxxxxxxxx svolat xxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx členské schůze xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu ode xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, v xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx posledního xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx členů, xxxx-xx dosaženo xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Působnost xxxxxxx xxxxxx

§656

Xxxxxxx xxxxxx

x) xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx k xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx právní skutečnosti,

b) xxxx x xxxxxxxx xxxxx a náhradníky xxxxx představenstva x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx právní xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxx členů xxxxxxxxx komise xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) určuje xxxx xxxxxx představenstva, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x x případech xxxxxxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) schvaluje xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxx §59,

f) xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xx jeho xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx ztráty,

j) rozhoduje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o použití xxxxxxxxxx fondu,

l) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx znamenala xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx družstva,

n) rozhoduje x přeměně družstva,

o) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx právo xx podílu xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx, neurčí-li xxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxx neschvaluje,

q) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx s likvidací,

r) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x návrh xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zákon xxxx xxxxxxx svěřují xx xxxx působnosti.

§657

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx do xxx působnosti xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxx xxx stanovy xx její působnosti xxxxxxxxx; to neplatí, xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx svěřené xxxxx zákonem xx xxxxxxxxxx představenstva xxxx xxxxxxxxx komise xxxxxxxx.

§658

Xxxxxxxx si členská xxxxxx xxxxxxx rozhodování x určité xxxxxxxxxxx xx své působnosti, xxxxxx být o xxxx záležitosti rozhodováno xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx členská schůze xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx vyhradila, xxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx přítomni xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s xxx, xx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx schůzi.

§659

(1) Xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxx xx 15 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Každý člen xx xxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxx-xx tak xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx náklady spojené x xxxxx pořízením. Xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx členskou schůzi xxxxxx, x pokud xxx xxxxxxx jiná xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx i xxx.

(2) Xxxxxxxx členské schůze xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jedná-li xx x

x) změnu stanov xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx s likvidací,

c) xxxxxxx xxxxxxxx,

x) schválení xxxxxxx xxxx zastavení xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§660

Člen xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xx-xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx vkladové xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx-xx členská schůze x xxxxxxxxx tohoto xxxxx proti rozhodnutí x jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx-xx xxxxxxx schůze o xxxx odvolání x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx o schválení xxxxxxxxxx xxxxxxxx asistence xx vztahu x xxxx, xxxx

x) z xxxxxx xxxxxxxxxx důvodu xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§661

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §660 písm. x) xx d) xx xxxxxxxx x xx xxxxx, xxxxx jednají xx xxxxx s xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §660 xxxx. x) xx x) xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jednají xx xxxxx.

§662

Výkon xxxxxxxxxxx práva xxxxx lze xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, stanoví-li xxx xxxxx zákon xxxx jiný xxxxxx xxxxxxx.

§663

Xxxxxxxxxx usnesení xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx člen xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx kontrolní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx dovolávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxx členské xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Bylo-li xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx podat xxxxx zanikne xxxxxxxxx 3 měsíců xxx xxx, xxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx dozvědět x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §652 xx 655.

(2) Xxxxxx-xx právo xxxxx xxxxxxxx 1 uplatněno x xxxxxxx lhůtě, xxxxxxxx xxxxxx-xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nelze platnost xxxxxxxx xxxxxxx schůze xxx xxxxxxxxxxxx, ledaže xxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxx.

(3) Neplatnosti xxxxxxxxxx jiných orgánů xxxxxxxx xx mohou xxxxx podle xxxxxxxx 1 dovolávat xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx 1 a 2 se použijí xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxx druhé xxxxx obdobně xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxx, xx lhůta xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx neplatnosti xxxxxxxx členské xxxxxx xx x xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxx schůze

§664

(1) Xxxxxxx mohou určit, xx xx členská xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx členských xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx stanovy určí

a) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx členů xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, x xxxx se xxxxxxxxxx dílčí xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Mezi xxxxxxx prvé a xxxxxxxx xxxxx členské xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx delší xxx 40 dnů, jinak xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxx dílčí členské xxxxxx, jejich xxxxxxx, xxxxxxxxx, přijímání xxxxxxxx x neplatnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x členské xxxxxx.

§665

(1) Program xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx být stejný. Xxxxxxxx programu xxxxx §643 xxxx přípustné.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x celkového xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx usnesení xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx součtu xxxxx xxxxx odevzdaných na xxxxx dílčích xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§666

Je-li potřebné xxxxxxxxx x xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx dílčí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§667

(1) Xx-xx být xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx dotýká xxxxxxxxxxx xxxxx člena xxxxxxxx, xxxxxxx xx-xx být xxxxxxxxxxx x námitkách xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, xxxxx se tento xxxx xx xxxxxx xxxxx členskou schůzi xxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxx zúčastnit xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x části, xxxxx xx xx xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx člen x xxxxx před xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, která xx xx týká, xxxxxx xx mu xxxxxxxx xx, xxxxxxx xx xx umožní obrana xxxxx návrhu na xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx schůze xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx možnost xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx.

§668

Výsledky jednání x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x úplném xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oznámením xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx družstva.

Shromáždění xxxxxxxx

§669

(1) Xxxxxxx xxxxx určit, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx shromáždění xxxxxxxx; x takovém případě xxxxxxx určí

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxx družstva xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx delegátů (dále xxx "xxxxxxx xxxxx").

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx delegátů xxxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx.

§670

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx než 200 xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx 90 dnů xxx xxx, kdy xxxxx xxxxx družstva klesl xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx delegátů. Xxxxxxxxx xxxxxxx schůze xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxx postupem xxxxx §636 x 640 xxxxx stanovy xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xx xxxx xxxxxx než 90 xxx.

§671

(1) Volební xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xx stanovách.

(2) Xxxxx člen xxxxxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Nikdo nesmí xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx určí xxxxxx xxxxxxxxxx členů do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obvodů.

Xxxxx x xxxxx xxxxxx delegáta

§672

(1) Xx xxxxx volební xxxxx xx xxxx 1 xxxxxxx x řad xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx volbě x xxxxxxxx xxxxxxxx xx každý xxxx 1 xxxx, xxxxxx xxxxxxx určí, xx xx vyšší xxxxx xxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx i xxxx xxxxxxxx, který xx x prodlení xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§673

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx funkce xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx zaniklého xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx §631634 xxxxxxx obdobně.

(3) Xxxxx delegátů zajišťuje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§674

(1) Delegát xx xxxx xx funkční xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx než 5 xxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx funkčního období x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx období 5 xxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx období.

§675

(1) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxx funkce xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Funkce xxxxxxxx zaniká xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx.

§676

Změna xxxxx členů xxxxxxxxxx xx jednotlivých xxxxxxxxx obvodů nemá xx následek xxxxx xxxxxx dosavadních xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§677

Práva x povinnosti xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx funkci xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx zařazených do xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx byl zvolen.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx členy x xxxxxxx shromáždění xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx delegátů, xxxxxx xx jejich xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x většinovým xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx podklady x xxxxxxxxx.

(5) Na xxxxxxxx xx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx předpisů x xxxxx xxxxxxxx orgánu, xxxxxx zákon xxxxxxx xxxxx.

Seznam xxxxxxxx

§678

(1) Družstvo xxxx seznam xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jiná xxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx, den vzniku x den a xxxxx zániku jeho xxxxxx.

(3) Člen xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx z xxx xxxxx a xxxxxx.

§679

(1) Delegát xx xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx vydání potvrzení x xxx funkci x xxxxxx xxxxx xxxxxx v seznamu xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx, že delegát, xxxxx požaduje vydání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx družstvo xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx ve xxxxxx xx členům xxxxxxxx. Xx jiným xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx souhlasem xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

§680

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx svému xxxxxxx xx xxxx písemnou xxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxx opis xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a to xxx zbytečného xxxxxxx xx doručení xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx umožní každému xxxxxxxxxx xx příslušné xxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx písemný xxxxxxx delegáta, xxxxxxx xx xxxxx xxxx; xxxxxx delegáta musí xxx xxxxxx xxxxxx.

§681

Údaje v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx družstvo xxxxxx po dobu 10 let ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx týkají.

§682

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx delegátů xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx delegáta, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx delegátů xxxx xxxx členové xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx, x nichž xxx xxxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxx určí xxxxxxx.

(3) Požádá-li některá x osob xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x xxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx hlasování.

§683

(1) Jestliže má xxxxxxxxxxx delegátů xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx člena, xxxxxxx xx-xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx vyloučení, xxxxx xx xxxxx xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx písemnou xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; tento xxxx má xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x části, xxxxx xx xx xxxx.

(2) Požádá-li xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx týká, xxxxxx xx xx xxxxxxxx xx, zejména xx xx xxxxxx xxxxxx proti xxxxxx xx xxxxxxxxx námitek x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxx i x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx §731 xxxx. 1 písm. x). Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je člen, xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx práva xx xxxxxxxx smlouvy o xxxxx družstevního bytu xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§684

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Právo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx mají xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Každý xxxxxxx má xxxxx xxxxx, kolik xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx dané xxxxxxxxxxx mají xxxxxxx xxxxxxxx xx volebního xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxx, neurčí-li xxxxxxx xxxxx. Při xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx členů xxxxxxxxxx xx volebního xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; x pozdějším změnám x počtu členů x jejich xxxxx xx nepřihlíží.

Svolání xxxxxxxxxxx delegátů

§685

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxx x xx požádala xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 10 % zvolených xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx žádost xxxxxxxxx komise nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx x xxxxxxxxx zájmu xxxxxxxx může xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nejméně xxxxx třetina členů xxxxxxxxxxxxxx, likvidátor xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xx mělo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, co xxxx povinnost vznikla.

§686

(1) Xxxx-xx shromáždění xxxxxxxx svoláno xx xxxxxx xxxxxxxxx komise xxxx xxxxxxxx podle §685 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxxxx xxx, aby xx konalo do 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §685 xxxx. 2.

(2) Jestliže tak xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §685 xxxx. 2 xxxxxxx xx 10 xxx xxxx, xx uplynula xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx delegátů xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§687

Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx podle §685 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxx, kdo xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx shromáždění xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx-xx kontrolní komise xxxx delegáti xxxxxxx x §665 odst. 1 žádost zpět.

Pozvánka na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§688

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx oznámí xxxxxxx shromáždění delegátů xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx delegátům xx xxxxxx xxxxxxxx delegáta, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx delegát xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx mu xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx může xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx elektronicky xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx delegátů. Xxxxxxx xxx dát xxxxxxxxxx xxxxxxxx, z xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Pozvánka na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx uveřejní xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx způsob xxxxxxxxxx.

§689

(1) Xxxxxxxx obsahuje xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxx družstva,

b) místo x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx, aby xx nejméně xxxxxxxxx xxxxxxx delegáta xx xxx zúčastnit,

c) xxxxxxxx, xxx se svolává xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx shromáždění delegátů, x

x) xxxxxxx shromáždění xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xx přikládají veškeré xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx své xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx se xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx záležitostem programu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§690

Xxxxxxxx programu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Na xxxxxx xxxxxx xxxx delegátů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zařadí xxxxxxxxxxxxxx xxxx určenou xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx je tato xxxxxx doručena xx xx odeslání xxxxxxxx, xxxxxxxxx x tom xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx svolaném xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx dotčena.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx měnit.

§691

(1) Xxx posouzení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx delegátů xx usnášet x xxxxxxxxx xxxxx hlasů xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx výkon funkce xx dni xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xx schopnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxx xxxx volebních xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx shromáždění xxxxxxxx xxxxxx delegát; xx neplatí, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vědělo, že x jednom xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zvolen xxxxx xxxxxxx x členy xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§692

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx-xx přítomna xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx přítomnost delegátů xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

§693

(1) Shromáždění xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx přítomných delegátů, xxxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx hlasů.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §566 xxxx. 4, musí xxx přijato delegáty, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx čtvrtiny xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Usnesení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xx přijímá xxxxxxxxxx xxxxx §567b odst. 2, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx alespoň dvě xxxxxxx xxxxx zastoupených xx xxxxxxxxxxx.

§694

Xxxxxxxx má xxx xxxxxxx usnesení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §650 odst. 2, xx shromáždění xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, pokud jsou xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx delegáty, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx členů xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx delegátů

§695

Není-li xxxxxxxxxxx delegátů xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx to xxxxx xxxxxxxx, bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se stejným xxxxxxxxx, x to xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§696

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx schopné se xxxxxxx, xx-xx přítomno xxxxxxx 10 % xxxxx xxxxxxxxx delegátů, xxxxxxx xxxx 5 xxxxxxxx.

Xxxxxxx shromáždění delegátů

§697

Každý xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxx delegátů, xxxxx xxxx příloh x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx-xx xxx stanovy, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx náklady xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

§698

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x úplném xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oznámením xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 60 xxx xxx xxx konání xxxxxxxxxxx delegátů xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Náhradník delegáta

§699

Stanovy xxxxx xxxxx, xx se xxxxx xxxxxxxx volí xxx xxxxxxxxx delegáta. Xx každého xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§700

(1) Xxx xxxxxx xxxxxx xx náhradník xxxxxxxx stejná práva x povinnosti xxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx delegát xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxx x hlasovat xx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obdobně.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx svého xxxxxxxxxx x svolání shromáždění xxxxxxxx.

(3) Určí-li xxx xxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§701

Dnem xxxxxx funkce xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, na které xxx delegát, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, zvolen.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§702

(1) Xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx člen xxxxxxxxxxxxxx xxxx kontrolní xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx schůze xxxxxx xxx rozpor s xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, případně nebylo-li xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx usnesení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přezkoumávat, xxxxxx xxxx právní xxxxxxx xxxxxxx jinak.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx je x xxxx rozpor s xxxxxxx xxxxx.

§703

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x toho důvodu, xx

x) xxxxxxxx členů xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx provedeno x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x jednom xxxx více xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xx náhradník xxxxxxxx xxxxxx zúčastnit xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, že xx delegát, který xx shromáždění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, o jeho xxxxxxx neinformoval, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x usneseními xxxxx zařazených xx xxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx xxx xxxxxx.

§704

Pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx §44 xxxx. 1, §637639, §656, 657 x 659 xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 3

Xxxxxxxxxxxxxx

§705

Xxxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxx xx představenstvo.

§706

(1) Představenstvu přísluší xxxxxxxx xxxxxx družstva.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx plní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

§707

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx účetnictví, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx schválení účetní xxxxxxx x x xxxxxxx xx stanovami xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx zpřístupní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxxx xxxx xxxxxx členské schůze x xxxxx xxxxxxxx xxxx x jiném xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx družstva.

§708

(1) Xxxxxxxxxxxxxx má 3 xxxxx, ledaže xxxxxxx xxxx vyšší xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx jsou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx rozhoduje většinou xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, ledaže stanovy xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§709

Zápis x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxxxx xx pořizuje zápis xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx zápisu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) X zápisu xx xxxxxxxxx uvedou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx hlasování; u xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx za to, xx hlasovali xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx představenstva xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

§710

Xxxxx xxxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx družstva, x xx xxx xx xxxxxxxx jiných xxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx družstva xxx xxxxxx.

(2) Xxxx představenstva xxxxx být xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx postavení, xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxx xxxx družstvo, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx účastnit xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x neomezeným ručením xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx osoby xx stejným xxxx xxxxxxxx předmětem xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx odchylně xx odstavců 1 xx 3.

§711

§711 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 33/2020 Sb.

§712

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zaniká xxxx xxxxxx nového xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, ledaže x xxxxxxxxxx členské xxxxxx xxxxx xxxx jiného.

(2) Xxxxxxx-xx právnická osoba, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx, stává xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx její xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Zanikne-li xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx právního xxxxxxxx, xxxxxxx xx §713 x 714 xxxxxxx.

§713

X případě smrti xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxx xxxxxx, zvolí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx své xxxxxx, xxxxxxx chybějící xxxxx xxxx xx návrh xxxxx, xxxxx xx xxx osvědčí právní xxxxx, x xx xx xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx, xxxxx může xxxx x xxx xxxxxx družstvo xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§714

Xxxxxxx mohou určit, xx xxxxxxxxxxxxxx, jehož xxxxx členů neklesl xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členy xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx volbu xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx pořadí.

Xxxxxxxx 4

Xxxxxxxxx xxxxxx

§715

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nezávislá xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§716

(1) Xxxxxxxxx komise xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, k xxxxxx xx xxxxxxxxx zisku xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx anebo úhradě xxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členů.

(2) Xx xxxxxxxx nedostatky kontrolní xxxxxx upozorní xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx nápravy.

§717

Představenstvo, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx kontrolní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx mít xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

§718

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x jakéhokoliv xxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, má xxxxx zúčastnit xx xxxxxxx představenstva xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) O xxxxxx xxxxxxx představenstva musí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx informovat.

§719

Xxxxxxxxx xxxxxx určí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx soudy x jinými xxxxxx xxxxx členovi představenstva.

§720

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxx, xxxxxx stanovy určí xxxxx xxxxx členů.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx předsedu x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx jsou voleni xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx všech xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx vyšší xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§721

Xxxxx x jednání xxxxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxxx jednání xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx rozhodnutích xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a zapisovatelem; xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx přítomných xxxx.

(2) X xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxx jednotlivým xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx; u xxxxxxxxxxx členů xx xx za xx, xx hlasovali xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx komise xx právo na xxxxxx xxxxx xxxxxx.

§722

Xxxxx konkurence xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §710 se xxx xxxxx xxxxxxxxx komise xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Člen xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx členem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxx zápisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

§723

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx kontrolní komise.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xx členem xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx kontrolní komise, xxx xxxxxxxx nástupce, xxxxxxx xx §724 x 725 xxxxxxx.

§724

X případě zániku xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nejbližší xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx kontrolní komise.

§725

Xxxxxxx xxxxx určit, xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx pod xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx uvolněné xxxxx člena xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx 5

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

§726

(1) X družstvu, xxxxx má méně xxx 50 členů, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x statutárním xxxxxxx xx předseda xxxxxxxx; xxxxxxxxxx §705 xx 714 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Kontrolní xxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxx méně xxx 50 členů xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx. Není-li kontrolní xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx její působnost xxxxxxx schůze; xxxxx xxxx družstva xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx komise.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, je xxxxxxxx povinno xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a kontrolní xxxxxx xx xxxxx 3 xxxxxx xxx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jinak xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a nařídit xxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx počet členů xxxxxxxx pod xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

Xxx 2

Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§727

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx potřeb xxxxx xxxxx.

(2) Bytové xxxxxxxx může spravovat xxxx x byty x xxxxxxxxxx prostory xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Bytové družstvo xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx tím xxxxxxxx uspokojování xxxxxxxx xxxxxx xxxxx členů x xxxx xxxxxxx xx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§728

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxx družstvo".

§729

Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx nebytovým prostorem (xxxx xxx "družstevní xxx") xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který je x xxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx je xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxx poskytlo xx nájmu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxx předchůdce xx jeho pořízení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxx, xx xxxxx pořízení x xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx tohoto xxxx, xxxx xxxx právní xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx výstavbě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxx má bytové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zajišťující xxxx xxxxxxx xxxxx xxx užívat xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx družstevního xxxx. Xxxx xxxxx se xxxxxxx i x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx věcnému xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxx zániku xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

§730

Xxxxxx družstvo xxxxxx xxxxxx předmět své xxxxxxxx a xxxx xx jiným xxx xxxxxxx družstvem, ledaže xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx podle xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x nájmu družstevního xxxx.

§731

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §553 xxxxxxxx xxxx

x) podmínky, za xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx družstva právo xx uzavření xxxxxxx x nájmu xxxxxxxxxxxx xxxx, x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxx bytového xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx x povinností xxxxx bytového xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx změnu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) se xxxxxxxx souhlas xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se při xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx smlouvy o xxxxx družstevního xxxx xxxx změnit tyto xxxxxxxx.

§732

(1) Vyžaduje-li xx xxxxxxx xxxxx, kterému xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx podmínek xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx družstevního xxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §731 odst. 1 xxxx. a), může xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx jej družstvu xxxxxxxxxx xx 7 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx schůze.

(2) Xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx družstvu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx členské xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx §655 xxxx. 2 xx použije xxxxxxx.

Xxxxxxxx x bytovém xxxxxxxx

§733

(1) Xxxxxxx mohou xxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx; v takovém xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxx §572 xxxx. 1 x xxxxxxxxx x členství.

(2) Xxxxx a povinnostmi xxxxx bytového xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx družstvu xxxx xxxx xxxxx xx uzavření xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§734

(1) Xxxxx bytového xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx bytového xxxxxxxx, x jejichž členstvím xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx vyloučit x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx uvedených v §614 xxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx na xxxxx, která xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxxx byt, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, který xx x xxxxx domě xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx občanského xxxxxxxx x výpovědi xxxxx xx xxx xxxxx družstevního xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx také xxxxx xx uzavření smlouvy x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx zaniká xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx tím xxxx xxxxxxx. To xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx přechodu družstevního xxxxxx.

§735

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x bytovém xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx stanovy omezí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx družstvu, xxxx xxxx změna xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx změnou xxxxxx.

§736

Xxxxxx družstevního xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx družstevního podílu xxxxx xxxxxxxx družstva xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxx spojen nájem xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx bytu, dochází x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, anebo xxxxxxx práva xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx bytu xxxxxx xxxxx práv x povinností x xxx xxxxxxxxx, a xx včetně všech xxxxx převodce xxxx xxxxxxxx družstvu a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx převodci, které xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx s xxxxxx xx uzavření xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx podmínek xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Ustanovení §601 odst. 1 xxxx xxxxxxx.

§737

Xxxxxxx družstevního podílu x bytovém xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nájem xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x tím xxxxxxxxx.

(2) Družstevní xxxxx, xxxxx byl xx xxxxxxxxx jmění manželů, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§738

Xxxxxxxxx družstevního podílu x xxxxxxx družstvu

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu x xxxxxxx družstvu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x bytovém xxxxxxxx je xxxxx xxx tehdy, je-li xxxx xxxxxxxx nejméně xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxx §601 xx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx družstevního xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vkladové povinnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx přechodu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rozdělením xxxxx odstavce 2 xx určí, xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Společné xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx družstvu

§739

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x bytovém xxxxxxxx xxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jmění manželů.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx manželů xxxxxx vypořádáním xxxxxxxxxx xxxxx manželů nebo xxxxxx uplynutím xxxxx xxx jeho xxxxxxxxxx xxxxx občanského zákoníku.

§740

Xxxxxxxxxx x vyloučení xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx každému x xxxxxxx. Každý xx xxxxxxxxxx xxxxx xx právo proti xxxxxxxxxx xxxxxx námitky x bez xxxxxx xx vůli xxxxxxx x manželů.

Xxxxx družstevního xxxx

§741

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx ustanovení občanského xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx prostoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x popřípadě xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x donucujícími ustanoveními xxxxxx.

(2) Podmínky xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stanov xx xxxxxxxx xxxx na xxxxx, xxxxxxx členství x xxxxxxx družstvu xxxxxxx xxxxxxxx družstevního xxxxxx.

§742

Xxxx bytového xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx

x) xx uzavření smlouvy x xxxxx družstevního xxxx na dobu xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx se on xxxx jeho xxxxxx xxxxxxxxxx podílel xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ostatní xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, x

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx podle §744.

§743

Xxxxxx xxxxxxxx uzavře xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx v bytovém xxxxxxxx a není xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx svých povinností, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx bytu a xxxxxx mu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bytu do 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx kolaudačního xxxxxxxx x užíváním xxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.

§744

(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx bytovému xxxxxxxx xxxxx xxxxxx vynaložené xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx bytů, xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx, modernizace x xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx nacházejí, x příspěvků na xxxxxx dlouhodobého finančního xxxxxx na opravy x investice xxxxxx xxxxxxxxxxxx bytů.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx údržby x drobných oprav xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx a xxx.

§745

Xx-xx x družstevním xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx společného jmění xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx uzavření xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx, jde o xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, jde x xxxxxxxx nájem manželů.

§746

Přeměnilo-li xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx z manželů, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx společné xxxxxxx xxxxx.

§747

Xx-xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx manželé společné xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx jehož xxxxxxxxx xxxxx xxxx společné xxxxxxx xxxxx odvozeno, xxxxxx také nájemní xxxxx druhého xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx člena xxxxxxxx xxxxxxxx

§748

(1) Xxxxxxx xxxxx určit xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, než xxxxx činí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx člena x xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

§749

(1) Vypořádací xxxxx xxxxx, který xxx xxxxxxxx družstevního bytu x tento xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx uplynutím 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx byl xxxxxx xxxx nájemcem, xxxx uplynutím 3 xxxxxx poté, xxx xxxx xxxx mohla xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §623, a to xxx dnem, který xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx člena xx xxxxxxxxxx xxxxx splatný xxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx, kdy xxxx xxxx mohla být xxxxxxxx xxxx výše xxxxx §623.

(2) Xxx-xx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx vyloučen, xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx neplatnosti vyloučení xxxx ode xxx, x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx ve věci xxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Omezení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

§750

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx 33 % zisku x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §34 xxxx. 2 xxxxx xxxx xxx xxxxx,

x) xxxx-xx splněny podmínky x §40,

x) xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx bytových potřeb xxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx-xx xxxx xx xxxxx xx výši xxxxxxx 30 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxx mezi xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §35 xx xxxxxxxxx.

§751

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vlastnické xxxxx k družstevním xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx pozemkům xxxx xxxxxxxxxx x s xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kteří jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxx xxxxx platného xxxxx xxxxxx právo xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x úředně xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx souhlas xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx nástupce xxxxx, která jej xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx členů xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§752

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx družstevní xxxx, xxxx budovy x družstevními xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxx xxxxxx udělí xxxx xxxxxxx xxxxxxx dvě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx těchto družstevních xxxx.

(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxx xxxxxxx.

Samospráva bytového xxxxxxxx

§753

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx.

§754

Xxxxxxxx xx bytové xxxxxxxx rozhodne xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxx samospráv, xxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx samosprávy,

b) podrobnější xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a

c) xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx bytového xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§755

Xxxxxxx schůze xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx hlasování xx xxxxxxx schůzi 1 xxxx; xxxxxxxxxx §650 xxxx. 1 se xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx dohromady 1 xxxx.

(2) X výjimkou xxxxxxxxxx o zvýšení xxxxxxxxxx členského xxxxxx x rozhodnutí xxxxx §731 odst. 1 xxxx. x) xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx družstva, xxxxx xxxx nájemci xxxxxxxxxxxx bytů, xxxx xx xxxxxxx schůzi xxxxx xxxxx xxxxx; §650 odst. 2 xxxx dotčen.

Xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx družstva

§756

(1) Podíl xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx na likvidačním xxxxxxxx xx xxxxxxx x penězích. Nelze-li xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx na xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx prostředky, rozdělí xx mezi xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

§757

Xxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx likvidaci xxxx xxxxx, pokud xxxxxx družstvo

a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx se svým xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x rozporu s §727.

Díl 3

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§758

Xxxxxxxxx družstvem xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx soudržnosti xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxxx s přednostním xxxxxxxxxxxxx místních xxxxxx x využíváním xxxxxxxx xxxxxx xxxxx místa xxxxx x působnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příležitostí, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx udržitelného xxxxxxx.

§759

Firma obsahuje xxxxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx".

§760

(1) Sociální družstvo xxxxx xxxxxx předmět xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §758.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx než xxxxxxxx xxxxxxxx.

§761

Pokud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx obecně prospěšné xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx uspokojováním xxxxxx xxxxxxxx potřeb, xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

§762

Stanovy xxxxxxxxxx družstva, xxxxx xxxxxxxxxxx podle §553, xxxxxxxx také

a) xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx družstva x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x podporou xxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx ziskem x xxxxxxx x účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§763

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx členem xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jen

a) xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx pracovního poměru,

b) xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx práci xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx pracovního xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nebo

c) xxxx-xx xx poskytovány xxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx družstevního xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§764

(1) Přestane-li xxxx xxxxxxx x §763 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxxxx xxxxxxxx tam xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 90 xxx, xxxx představenstvo xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx lhůty xxxxxxxx x sociálním družstvu. Xxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 1 měsíce xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx schůzi. Rozhodnutí xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx, xxxxx xxx sociální xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §763 xxxx. 1 xxxx. b), xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx odpovědnosti xx xxxx způsobenou xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§765

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx dluhopisy,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxx povinností jiných xxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo se xxxxx xx nepřímo xxxxxxx na podnikání xxxxxx xxxx, xxxxxx x tím xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxx xxxxxxx předchozí xxxxxxx,

x) xxx stranou xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx smluv, xxxxx xx zakládá xxxxx xx podílu xx zisku družstva x

x) xxxxxxx, zastavit xxxx xxxxxxxxxxxx závod xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx část; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jiné xxxxxxxx družstvo.

§766

(1) Sociální xxxxxxxx xxxx, připouštějí-li xx xxxxxxx, xxxxxxxx nejvýše 33 % svého xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx členy.

(2) X xxxxxxxxx xxxxx disponibilního xxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxxxxxx xx xxxx, co x xxxx části xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx fondy xxxxxxx xx zisku, xxxx-xx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx družstvu

§767

Vypořádací xxxxx xx roven splněné xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vkladu. Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

§768

(1) Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu xxxx 1 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx stanovy xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx sociálního xxxxxxxx xx xxxxxxx vkladové xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx schůze xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§769

(1) Každý člen xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx 1 xxxx.

(2) Xxxxxxx mohou xxxxx, xx xxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, xxxx mít xx 10 % xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xx 25 % xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx §650 odst. 2 xxx xxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxx uspokojujícím pouze xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx 1 xxxx.

§770

(1) V sociálním xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na dílčích xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx shromáždění xxxxxxxx.

Xxxxxxx a zánik xxxxxxxxxx družstva

§771

(1) Podíl xx likvidačním xxxxxxxx xx xxxxx splněné xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxxx zůstatku xx xxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxx xxxxx členů xxxxxxxxx xxxxx, uspokojí xx xxxxxxx.

§772

(1) Likvidační zůstatek xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx na výplatu xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx členské xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx s xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxx sociální xxxxxxxx, xxxxx xx likvidační xxxxxxxx xxxxxxx, připadne xxxx, x níž xx zanikající xxxxxxxx xxxxxxxx své xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§773

Xxxx může i xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zrušit x xxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x §758,

b) xxxxxxx se xxxxxx x rozporu s §766 x xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx podmínku xxxxx §761 xx xxxx xxxxx xxx 12 měsíců.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX

XXXXX X

§774

Xxxxx xxxxx zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie1).

XXXXX XX

XXXXXXXXXX PŘECHODNÁ

§775

Tímto xxxxxxx xx xxxx xxxxx x povinnosti xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx.

§776

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx splněna jejich xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx věstníku xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Pro xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx, zakladatelská xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx považují xx xxxxxxx za společenskou xxxxxxx.

§777

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx x rozporu x xxxxxxxxxxxx ustanoveními tohoto xxxxxx, xx zrušují xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx listiny xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxx je x xxxx xxxxx x xxxxxxx xx výzvě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lhůtu xx splnění této xxxxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xx návrh xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx osoby, xxxxx xx tom xxxxxxx xxxxxx zájem, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx funkce x x odměně xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do 6 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxx účinnosti, xxxxx xxxxx, že xx xxxxx funkce xxxxxxxxx.

(4) Xx xx xx to, že xxxxxxx společenských xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxx v xxxxxxx x donucujícími xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xx od nich xxxxxxxxxx neodchýlili xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Obchodní xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 se xxxxx nejpozději do 2 let xxx xxx účinnosti tohoto xxxxxx změnou xxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv xxxxxxxx xxxxxx zákonu xxxx xxxxx. Xxxx x xxx zapíše xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nabývá v xxxxx xxxxxxx účinnosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§778

Xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx až xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx lhůty x doby, xxxxx xxxxxx běžet xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxx x xxxxx a xxxx xxx uplatnění xxxx, xxxxx xx xxxx dosavadními právními xxxxxxxx, x když xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

§779

(1) Xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zahájeno řízení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, dokončí se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx-xx však xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dosavadním xxxxxxx xxxxxxxxx, považuje se xx platné, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxx-xx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx právní xxxxxxx vedoucí x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, dokončí se xxxxx zahájený xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx x xxxxxx překážka pro xxxxx xxxxxx xxxxx §38l xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x po xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

§780

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx x xxxxxxx zisku xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx období xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jinak.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx z xxx xxxxxxxxx xxxxx x z právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§781

(1) Družstva xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx členy jsou xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxxx počtu členů xxxxx §552 odst. 2; xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxx, xxxxx x nadále xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x statutární orgán xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx účast xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§782

(1) Jestliže jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx povinnou výši xxxxxxxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxx, rozumí se xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx základního kapitálu xx xxxxxxxxxx.

(2) Ujednání xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx uzavřených mezi xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx mezi družstvem x xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx jsou xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x rozporu x §650 odst. 2, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx účinků.

§783

(1) Užívají-li xxxx xxxxxx xxxxxxxx pojem "xxxxxxx xxxxx", rozumí xx tím podle xxxxxx xxxx "xxxxxxxxxx xxxxx" xxxx "xxxxxxx xxxxx".

(2) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx členských xxxx x povinností" xxxx "xxxxxx xxxxxxxx", rozumí xx tím "xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx".

(3) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx členských xxxx x xxxxxxxxxx" xxxx "xxxxxxx xxxxxxxx" xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx", xxxxxx se xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx".

§784

Xx 3 měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx družstvo xxxxx xx xxxxx xxxxx x prostředcích xxxxxxxxxxx xx nedělitelného xxxxx xxxxx §18 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x. 42/1992 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxxx vztahů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nároků x družstvech, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx rejstříku.

§785

(1) Xxxxxxxx, které xxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxx xxxxxxxxx x xx vypořádány xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx č. 42/1992 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x vnitřní xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx xx sociálním xxxxxxxxx, xxxxx x xxx souhlasí xxxxxxx xxxx členové.

(2) Xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx mít xxxxxxxx formu x xxxxxx xxxxxxxx podpisem.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX

§786

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. ledna 2014.

Xxxxxxx x. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxx x. x.

Čl. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxx xxx 500 zaměstnanci x xxxxxxxxx xxxxxx uvede xxxxxxxx stanov x xxxxxxx xxxxxxx rady xx souladu s xxxxx zákonem do 2 let xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Neučiní-li xxx, xxxxxxxxxxx xxxx xx x tomu xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx i xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx její xxxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 458/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 14.1.2017

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, xxxxxxxx společenské xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ustanovením zákona x. 90/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx závaznosti xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxxx právní xxxxxxx úpravě zákona x. 90/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x doručí xxx xx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx-xx zákon č. 90/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zápis xxxxxxxxxxx, xxx xx dosud xxxxxxxxxxxx, xxxx do xxxxxx xxxxxx uložit xxxxxxx, xxx se xxxxx xxxxxxxxxx, zapsaná xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxx xxxxx listinu do xxxxxx xxxxxx do 6 xxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxx, rejstříkový xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx přiměřenou xxxxx xx splnění xxxx xxxxxxxxxx; uplyne-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxx, xxxxx xx xxx osvědčí xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxx likvidaci.

3. Xxxxxxxxxx §26 odst. 2 xxxxxx x. 90/2012 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx použije xxx x případě, xx vkladatel xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Ustanovení §35 xxxxxx č. 90/2012 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx poprvé xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx započalo po xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx §46 xxxx. 3 xxxxxx x. 90/2012 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxx osoba xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

6. V xxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 90/2012 Sb., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxx-xx xxxxxxxxxxx řízení zahájeno xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx pro xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §62 xx 64 x §68 xxxxxx x. 90/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 90/2012 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

9. Pravidla xxx xxxxxxx xxxxxx x vztazích, včetně xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxx přezkum xxxxxx o vztazích xxxxxxxxxx x xxxxxxx x požadavky xxxxxx x. 90/2012 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

10. Xx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx korporace xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx konkurence, xxxx xx vykonávat x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

11. Xxxxxxxxxx §168 xxxx. 3, §188 odst. 2, §399 xxxx. 2 a §413 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 90/2012 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxx 2 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nepoužijí xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx vznikly xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx neupravuje přítomnost xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

12. Xxxx-xx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx učiněno xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, dokončí se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 90/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

13. Xxxxxxxxxx §448a xxxx. 3 xxxxxx x. 90/2012 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

14. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx zaměstnanci, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxx stanov xx xxxxxxx x §448 xxxxxx x. 90/2012 Xx., ve znění xxxxxx x. 458/2016 Xx., xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx řád xx xxxxxxx x §448 x 448a xxxxxx č. 90/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nejpozději xx 5 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

15. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx s §457 xxxx. 1 xxxxxx č. 90/2012 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx v xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx správní xxxx nebo xxx xxxxx změně xxxxx xxxxx xxxxxxx rady xx xxxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 33/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xx-xx x 1. xxxxxxxx 2023 xxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxx obchodní korporace x byla do xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx jinak xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxx xxxxxxxx xxxxxx"), xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx §46 xxxx. 1 xxxxxx x. 90/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2023, xxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxx voleného xxxxxx, xxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 3 xxxxxx č. 90/2012 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx 1. července 2023, xx 1 měsíce xx 1. července 2023 x xxxx xxxxxx xxxxxx uplynutím 3 měsíců od 1. xxxxxxxx 2023.

2. Xx xxxxxxxx vyloučených xxxx xx xxxxxxxx xxxxx o osobách xxxxx §70x xxxx. x) xxxxxx č. 90/2012 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2023, xxxxxx vznikla xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx §46 odst. 1 xxxxxx x. 90/2012 Sb., ve xxxxx účinném xx 1. července 2023, xx po 1. xxxxxxxx 2023.

3. Xx xxxxxxxx vyloučených osob xx xxxxxxx xxxxx x osobách xxxxx §70x písm. x) xx x) xxxxxx x. 90/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx 1. července 2023, xxxxxx vznikla xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx smyslu §46 xxxx. 1 xxxxxx x. 90/2012 Xx., xx znění xxxxxxx xx 1. července 2023, xxxx 1. xxxxxxxxx 2023 x xxxxxxx 1. xxxxxxxx 2023 xxxx překážka xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxx 1 xxxxxx od 1. xxxxxxxx 2023, x xx postupem xxxxx §70c xxxx. 2 x 3 xxxxxx x. 90/2012 Xx., xx znění xxxxxxx od 1. xxxxxxxx 2023.

Xx. X xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 416/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 15.1.2023

Informace

Právní xxxxxxx x. 90/2012 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2014.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

458/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx korporacích)

s xxxxxxxxx xx 14.1.2017

33/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 90/2012 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx korporacích), xx xxxxx zákona x. 458/2016 Xx., a xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

163/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2020

416/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x postupů x xxxxx obchodních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 15.1.2023 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/25/ES xx xxx 21. xxxxx 2004 x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2007/36/ES xx xxx 11. xxxxxxxx 2007 o xxxxxx xxxxxxxxx práv xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/102/ES xx xxx 16. xxxx 2009 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x společnostech x xxxxxxx omezeným x jediným xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/34/EU xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx závěrkách x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx některých xxxxx xxxxxxx, o xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/43/XX x x xxxxxxx směrnic Rady 78/660/XXX x 83/349/XXX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/1132 xx xxx 14. xxxxxx 2017 x xxxxxxxxx aspektech xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (kodifikované xxxxx).

2) Xxxxxxxxx zákon x. 412/2005 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx způsobilosti, nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 596/2014 xx xxx 16. xxxxx 2014 x xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx) x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2003/6/XX x xxxxxxx Komise 2003/124/XX, 2003/125/XX x 2004/72/XX.

3) Čl. 13x xxxx. 4, čl. 22 xxxx. 1 x xx. 24 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/1132 xx dne 14. xxxxxx 2017 x některých aspektech xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x platném xxxxx.

4) Xxxxxxxxx §18 xxxx. 2 zákona x. 300/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx úkonech x autorizované xxxxxxxx xxxxxxxxx, §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 297/2016 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění zákona x. 261/2021 Xx.