Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2013.


Zákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek
471/2011 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vztah k daňovému řádu §2

ČÁST DRUHÁ - ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ

Působnost Ministerstva financí §3

Kontaktní orgán §4

Působnost tuzemských kontaktních orgánů §5

Komunikace kontaktních orgánů §6

Určení příslušnosti k provedení mezinárodní pomoci §7

Postoupení žádosti o poskytnutí mezinárodní pomoci §8

Pověření správce daně §9

Vztah kontaktního orgánu a správce daně §10

ČÁST TŘETÍ - VÝMĚNA INFORMACÍ

Poskytování informací týkajících se vymáhání §11

Poskytování informací o vratitelném přeplatku §12

Spolupráce úředních osob §13

ČÁST ČTVRTÁ - DORUČOVÁNÍ

Doručování dokumentu do jiného státu §14

Doručování dokumentu z jiného státu §15

ČÁST PÁTÁ - VYMÁHÁNÍ A ZAJIŠTĚNÍ FINANČNÍCH POHLEDÁVEK

HLAVA I - ŽÁDOST O VYMÁHÁNÍ NEBO ZAJIŠTĚNÍ FINANČNÍ POHLEDÁVKY

Žádost o vymáhání finanční pohledávky do jiného státu §16

Žádost o vymáhání finanční pohledávky z jiného státu §17

Žádost o zajištění finanční pohledávky do jiného státu §18

Žádost o zajištění finanční pohledávky z jiného státu §19

Titul pro vymáhání finanční pohledávky §20

Změna nebo zpětvzetí žádosti o vymáhání nebo zajištění finanční pohledávky §21

HLAVA II - POSTUP PŘI VYMÁHÁNÍ NEBO ZAJIŠTĚNÍ FINANČNÍ POHLEDÁVKY

Úrok z prodlení §22

Posečkání a splátky §23

Odložení vymáhání finanční pohledávky §24

Informační povinnost §25

Lhůta pro vymáhání nebo zajištění finanční pohledávky §26

Převod vymožené částky §27

ČÁST ŠESTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ §28

Úhrada nákladů §29

Neúplná žádost o poskytnutí mezinárodní pomoci §30

Odmítnutí žádosti o poskytnutí mezinárodní pomoci §31

Forma komunikace mezi tuzemským kontaktním orgánem a kontaktním orgánem jiného státu §32

Jazyk komunikace mezi tuzemským kontaktním orgánem a kontaktním orgánem jiného státu §33

Použití informací k jiným účelům §34

Poskytování informací z jiných členských států §35

Přístup k poskytovaným informacím §36

Poskytování informací o provádění mezinárodní pomoci §37

Zrušovací ustanovení §38

ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST §39

č. 344/2013 Sb. - Čl. XXIV

INFORMACE

471
XXXXX
xx xxx 20. xxxxxxxx 2011
x mezinárodní xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávek

Parlament xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx orgány provádějí xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(2) Prováděním mezinárodní xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx

x) xxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vymáháním xxxx zajištěním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x peněžitých xxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Českou xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky,

3. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx,

4. xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) x xxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx druhu xxxxxx xxxxxx příslušenství ukládaných

1. xxxxxxxx státem Evropské xxxx xxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "jiný členský xxxx"),

2. nižším xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxx veřejné xxxx xxxxxx členského xxxxx,

4. xxxxxxx Evropské xxxx,

x) x xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx financování Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záručního xxxxx xxxx Evropského xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) x dávek x jiných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx příslušenství xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx trhů x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx mezinárodní smlouvou x xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "mezinárodní xxxxxxx").

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) x povinných xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pojištění,

b) xx smluvních xxxxxx,

x) x peněžitých xxxxxx,

x) x pokut, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx, které jsou xxxxxxxx xxxx příslušenství xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. a) až x).

(5) Jiným státem xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxx členský xxxx,

x) xxxx, s nímž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§2

Xxxxx k xxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.

XXXX DRUHÁ

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ

§3

Působnost Xxxxxxxxxxxx financí

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxx") xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x Evropskou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pověří

a) xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvu, xxxx

x) svůj xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx kontaktního útvaru xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx správce daně.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x tom, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jako xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zveřejněním xx Finančním zpravodaji x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xxxxx xxx x Xxxxx republice xxxxxxx xxxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx kontaktní orgán xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§4

Xxxxxxxxx orgán

(1) Kontaktním xxxxxxx xx

x) ústřední xxxxxxxxx orgán,

b) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) kontaktní xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx kontaktním xxxxxxx xx kontaktní xxxxx, který xxxxxx xxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx.

§5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x) přímo, nebo

b) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správců xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx provádí xxxxxxxxxxx xxxxx pouze x rozsahu, xx xxxxxx je x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxx xxxxxxx či xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Tuzemský kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pověřen xx základě xxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx dílčí xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podřízeny xxxxxxxxxx ústřednímu kontaktnímu xxxxxx.

§6

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx mezinárodní pomoci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státu.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx kontaktním xxxxxxx jiného xxxxx xxxx zasílána xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx kontaktním xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx kontaktním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx útvarem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, tuzemský xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zasílaného xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kontaktnímu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kontaktnímu xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxx, učinit xxxxxxxx xx xxxxxxxx nápravy.

§7

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xx vyřízení xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx současně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru, xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx příslušný xxxxxxxx xxxxxxxxx útvar.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pomoci xxxxxxxx xxxxxxxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx x xxx, který tuzemský xxxxxxxxx orgán je xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pomoci; x xxxxx xxxxxxxxxx informuje xxxxxxxxxx kontaktní orgán.

§8

Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx mezinárodní pomoci

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx obdrží xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nespadající do xxxx působnosti, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tuto žádost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontaktnímu xxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bezodkladně xxxx žádost tuzemskému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu x rozhodnutí, xxxxx xx xxxx, xx xxxxxxxx o tom, xxxxx tuzemský xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x provedení mezinárodní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tuzemský xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxxx pomoci adresována,

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, x když xx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx; o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx příslušný xxxxxxxx dílčí xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán. Xxxxx xxxxxxxxxx tuzemského xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx.

§9

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx uskutečněním xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx pověření xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx přihlédne x xxxx, zda správce xxxx

x) vykonává xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, nebo

b) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, hospodárněji xxxx xxxxxxxx.

§10

Vztah xxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxx bezodkladně xxxxxxxxx tuzemský xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jej xxxxxxx, o provedených xxxxxxx x poskytuje xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx může xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx kontaktního orgánu, xxxxx jej xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x mezinárodní xxxxx pouze prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx žádosti.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx potřebné xxxxxxxxx x případu, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x kterou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x jejímuž xxxxxxxxxx xxx správce xxxx tímto xxxxxxxxxx xxxxxxx pověřen.

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXX

§11

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxx

(1) Tuzemský xxxxxxxxx xxxxx může dožádat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx pohledávce x xxxxxx vymáhání nebo xxxxxxxxx; xx xxx xxxxxx zajistí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx informace,

a) které xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx vymáhání xxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx by xxxxx xxxxxxx veřejný pořádek xxxx bezpečnost Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx kontaktní xxxxx nemusí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo uznanou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx informace

a) xxxxxxx xx banky, xxxxxx zahraniční xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx od xxxxx jednající jménem xxxx xx xxxx xxxxx, které se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xx vlastnických xxxxxx.

(6) O důvodech, xxxxx brání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kontaktní xxxxx.

§12

Xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxx přeplatku

Má-li být xxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx státu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx nejméně 250&xxxx;000 Xx, správce xxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx; xxxxx xxxxxx xx nepoužije pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

§13

Spolupráce xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu, xxx x xxxxxxx x podmínkami xxxxxxxxxxx x tímto kontaktním xxxxxxx jiného xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontaktním orgánem xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx

x) být přítomna xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx úředním xxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo

d) xxxxxxxx do xxxxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxx státu.

(2) Na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx tuzemský xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx úřední osobě xxxxxx xxxxx spolupráci x xxxxxxxxx správcem xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. X tomto xxxxxxx xx pověřená xxxxxx xxxxx postavení xxxxxx xxxxx tuzemského správce xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x spolupráci xxxxxx osoby xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx označení xxxxxx xxxxx,

x) organizační xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xx xxxxxx osoba xxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxx pracovní zařazení,

d) xxxxxx pověření vymezený xxxxx odstavce 1,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx pověření xxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX

§14

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx

(1) Xx-xx xx potřebné x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxxx kontaktní orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dokumentu vztahujícího xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxx doručení xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx obsahuje

a) xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xx které xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxx xxxxxxx,

x) xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx které xx žádost vztahuje,

f) xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx další kontaktní xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx moci,

1. xxxxx xx xxxxxxxxx xx doručovaný xxxxxxxx,

2. x xxxxxxx xxx xxxxxx další informace xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxx 1,

x) další xxxxxxxxxxx jednotného dokladu xxx xxxxxxxx.

§15

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx

(1) Xx xxxxxx kontaktního orgánu xxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx vztahuje x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxxx tuzemský xxxxxxxxx xxxxx doručení xxxxxx dokumentu xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Tuzemský xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontaktní xxxxx x veškerých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx doručovaného xxxxxxxxx xx jednotný xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedené x §14 xxxx. 2.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx doklad xxx xxxxxxxx součástí, xxxxxxx správce xxxx, xxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxx, x překlad xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x členských xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx obdobně uplatní x x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx daně xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jednotného dokladu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Právní xxxxxx původního doručení xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Dokumenty xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx doručení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx adresátovi x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX PÁTÁ

VYMÁHÁNÍ X XXXXXXXXX FINANČNÍCH XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX O VYMÁHÁNÍ XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§16

Xxxxxx o vymáhání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx; xx neplatí, pokud

a) xxxx pohledávku nelze xxxxxxx xxxxx tuzemských xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx titul pro xxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx případů, kdy xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx x vymáhání xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx xxx vymáhání x tuto xxxx xxxxxx odůvodní,

c) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx pro vymáhání xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, kdy

1. xx xxxxxx, že x Xxxxx republice xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxx nepovedou x úplnému xxxxxxxx xxxxxxxx pohledávky, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx konkrétní xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx má aktiva x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

2. xx xxxxxxxxx xxxxxx postupů xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxx xxx přiloženy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx předmětem xxxxxxx o vymáhání.

§17

Xxxxxx x vymáhání xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx zajistí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vymáhání xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx může xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odmítnout, xxxxx xxxxxxx částka xxxxxxxxxx pohledávek, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx než 1&xxxx;500 XXX.

(3) Xxxxxxxx kontaktní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx s důvody xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx žádosti o xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxx x Xxxxx republice xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx finanční pohledávky.

§18

Xxxxxx o zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx kontaktní orgán xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx původní xxxxx xxx vymáhání x České xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx titul xxx vymáhání v Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Žádost x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxx přiloženy xxxxx xxxxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxx pohledávce, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx.

§19

Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx

(1) Na xxxxxx kontaktního orgánu xxxxxx státu x xxxxxxxxx učiní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx částka xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx předmětem žádosti x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx činí xxxx než 1&xxxx;500 XXX.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x odmítnutí xxxxxxx bezodkladně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Má-li xxxxx xxxx xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx nezbytná x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem, xxxx

x) to xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§20

Xxxxx xxx vymáhání xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Součástí xxxxxxx o vymáhání xxxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Jednotný xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jediným xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx pohledávky x Xxxxx republice.

(3) Jednotný xxxxxx o vymahatelnosti xxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx dlužníka x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx identifikaci,

b) xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx pohledávky, xxxx xxxx xxxxxxxxx jistina xxxx úrok,

d) xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxx, xxxxx xx finanční xxxxxxxxxx týká,

e) určení xxxxxxxxx titulu pro xxxxxxxx xxxxxxxx pohledávky x xxxxxxxxxxx státu,

f) xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx kontaktní xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

1. do jehož xxxxxxxxxx spadá stanovení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx informace xxxxxxxx xx finanční xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxx xxxxx než orgán xxxxxxx v xxxx 1,

x) časové xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§21

Změna xxxx zpětvzetí xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zpět xxxxxx o xxxxxxxx xxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx dojde xx splnění nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Tuzemský kontaktní xxxxx změní xxxxxx x vymáhání xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx dojde x částečnému splnění xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xx postupuje v xxxxxxx žádosti x xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx, xx-xx částečné xxxxxxx xxxx jiná xxxxx xxxxxxxx pohledávky xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pohledávky xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx finanční pohledávky xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o vymáhání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx úkonů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx nicotného xxxxxx xxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx původního xxxxxx pro vymáhání, xxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx dožádanému xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx původního xxxxxx, xxxxx s upraveným xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x vymahatelnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx dožádaným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jednotného xxxxxxx x vymahatelnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX PŘI XXXXXXXX XXXX ZAJIŠTĚNÍ XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§22

Xxxx x xxxxxxxx

Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pohledávky x xxxxx poskytování mezinárodní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dlužníkovi xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xx xxxxx xxx prodlení ode xxx obdržení xxxxxxx x xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx.

§23

Xxxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxx vymáhané finanční xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx její xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x tom, xx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rozložení xxxx xxxxxx na xxxxxxx.

§24

Xxxxxxxx vymáhání xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx tuzemský xxxxxxxxx orgán, xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx k napadení xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonnosti nebo xxxxxxxxxx úkonu nebo xxxxxxxxx souvisejícího x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odložení xxxxxxxx xxxx finanční pohledávky xx xx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontaktního orgánu x tom, že xxxx ve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx finanční pohledávky xx xxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx požádat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Pokud xxx zahájen xxxxxx xxxxxxx ke vzájemné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x orgánem veřejné xxxx xxxxxx xxxxx x výsledek xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx opatření xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pohledávky xx xx xxxx, xxx xxxx tento xxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx účel xxxxxxxx zmařen, xxxxxxxxxxx-xx xx k xxxx xxxxxxxxxx.

§25

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dožadující xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Tuzemský xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§26

Xxxxx pro xxxxxxxx xxxx zajištění finanční xxxxxxxxxx

(1) Xxx x xxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x vymáhání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontaktním xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dožádaného státu xxxxxxxxx běh xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx běh xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx finanční pohledávky xxxxxxxx tuzemským xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx úkon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nepřerušuje xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xxxxx xxx lhůty xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxx lhůty xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bezodkladně informuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x skutečnostech, xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx mají xxxxxx ovlivňující xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx lhůty xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx skutečností, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx nebo zajišťované xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx běh xxxx xxxxx.

§27

Xxxxxx vymožené částky

Vymoženou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx částky, xxxxxxxxx xxxxxx vymoženou xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx správce xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxxx provádění xxxxxxxxxxx xxxxxx.

ČÁST ŠESTÁ

SPOLEČNÁ XXXXXXXXXX

§28

(1) Xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úkonů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx

x) dožádané xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxx xxxxxx,

2. nižším xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státu,

3. xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

4. orgánem Xxxxxxxx xxxx,

x) původního xxxxxx xxx vymáhání xxxxxxxx pohledávky x xxxxx státu,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pohledávky z xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx umožňujícího xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx moci xxxxxx xxxxx,

x) doručení učiněného xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx státu xx xxxxxxx dožádání o xxxxxxxxxxx pomoc.

(2) Xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správnosti úkonu xxxx dokumentu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx; xx xxxxx x x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx posouzení zákonnosti xxxx správnosti xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx informaci x tom, xx x tuzemského xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx úkonu nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx osobu, xxxxx xxxxxxxxx nebo správnost xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, o xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx zákonnosti xxxx xxxxxxxxxx je xxxxx veřejné moci xxxxxx státu xxxxxxxxx x tomu podle xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontaktní orgán xxxxxx xxxxx o xxx, že xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx napadena xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úkonu xxxx xxxxxxxxx souvisejícího x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxx uvede, x xxxxx xxxxxxx nebyla xxxxxxxx pohledávka, xxxxx xx předmětem xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx.

§29

Xxxxxx nákladů

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nese xxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jinak, xxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, pokud xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) je xxxxxx xxxxxxx,

x) způsobí xxxxx vysoké xxxxxxx, xxxx

x) xx týká xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktního orgánu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx náklady spojené x xxxxxxxxxxx následků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx zajištění finanční xxxxxxxxxx z xxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) vad xxxxxxxxxx dokladu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) vad xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Tuzemský xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx dožadujícímu kontaktnímu xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx neoprávněného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x důvodu

a) xxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) vad xxxxxxxxxx xxxxxxx x vymahatelnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§30

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx tuzemský xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx neúplnou xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pomoci xxxx xxxxxxx dokument vztahující xx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, požádá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán, xxx tuto žádost xxxx dokument doplnil.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1, s xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx se x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx dokument vztahující xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx, neobsahuje xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx, xxxxxxxx kontaktní orgán xxxx údaje xx xxxxxx dožádaného kontaktního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§31

Odmítnutí žádosti x xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pomoci může xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, uplynulo-li mezi xxxx, kdy se xxxxxxxx pohledávka xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx, x dnem xxxxxx xxxxx žádosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx než 5 xxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pohledávky xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, začíná lhůta 5 let xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx ode dne, xxx xxxx o xxxxxx zákonnosti xxxx xxxxxxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx začíná xxxxx 5 xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx znovu ode xxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uplynutím 10 xxx ode xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx začíná lhůta 5 let xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx splátky; xxxx lhůta xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 10 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pomoci xxxxxxxxx náležitosti nutné xxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx x dožadující xxxxxxxxx orgán xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nezjedná xxxxxxx, xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxxxxxxx xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx tuzemský kontaktní xxxxx bezodkladně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán.

§32

Xxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx kontaktním orgánem x xxxxxxxxxx orgánem xxxxxx státu

(1) Tuzemský xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx orgán jiného xxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, s výjimkou xxxxxxx, xxx je xxxxx způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Standardní xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pohledávky,

d) žádost x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) jednotný doklad xxx xxxxxxxx,

x) jednotný xxxxxx o vymahatelnosti xxxxxxxx pohledávky,

g) upravený xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx,

x) xxxxx komunikaci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x), xx-xx xx xxxxx,

x) poskytování xxxxxxxxx x provádění mezinárodní xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx úředních xxxx xxxxx §13.

(5) Xxxx-xx xxx komunikaci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x kontaktním orgánem xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, není xxx dotčena platnost xxxxxxxxx informací xxxx xxxxx uskutečněných xxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx.

§33

Xxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x kontaktním xxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Dokumenty, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx standardního xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pohledávky xxxxxx tuzemský kontaktní xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx dožádaného kontaktního xxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Jestliže tuzemský xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx dokumentů uvedených x odstavci 1 x jiném xxx xxxxxx xxxxxx, nemá xxxx xxxxxxxxxx vliv xx jejich xxxxxxxx, xxxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) V xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xx předmětem žádosti x doručení,

b) není xxxxxx v odstavci 1; xx žádost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx dokument xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) U xxxxxxxxx, xxxxx xxxx uveden x xxxxxxxx 1 x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x doručení, xxxx tuzemský xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx kontaktního orgánu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx překlad xx xxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§34

Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx účelům

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx požádá xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x použití xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) je xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx, xxxx

x) mají xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx moci, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx.

(2) X žádosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx kontaktní orgán xxxx, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Na xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx tyto xxxxxxxxx podle tuzemských xxxxxxxx předpisů; o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx zaslal.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x prováděním xxxxxxxxxxx pomoci xxx xxxxxx xxx stanovení xxxx vymáhání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx účely xxxx povolit pouze xxxxxxxxx xxxxx státu, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§35

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx členských xxxxx

(1) Xx-xx dojít x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx získány v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx členského xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sociálního pojištění, xxxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx x xxxxxxxx x předání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxxx mají xxxx původ.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx kontaktní orgán xxxxxxxxxxx stanovisko do 10 pracovních dnů xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xx xx xx, xx xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxxx státu s xxxxxxx souhlasí.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx poskytnutí xxxxxxxxx, xxxxx souvisejí s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxxx členskému xxxxx, který xx xxxxxxx xx státu xxxxxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x jiným právním xxxxxxxxx, xxxxxxxx kontaktní xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx kontaktní orgán xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§36

Xxxxxxx x poskytovaným xxxxxxxxxx

X rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sítě Evropské xxxx mohou xxx x xxxxxxxxxxxx informacím xxxxxxx xxxxx pověřené Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

§37

Poskytování informací o xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx každoročně xx xxxxx xx 31. xxxxxx sděluje Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které považuje xx užitečné xxx xxxxxxxxxxx provádění mezinárodní xxxxxx mezi Českou xxxxxxxxxx a jinými xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§38

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 191/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx některých finančních xxxxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 199/2010 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla), xx znění pozdějších xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx.

XXXX SEDMÁ

ÚČINNOST

§39

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2012.

Němcová x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Není-li xxxxxxxxx xxxxx, vztahují xx na xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, subjekty, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 471/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákonného opatření Xxxxxx, jako na xxxxxxxxxxx, poměry, vztahy, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx soukromého xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, které xxxx xxx svou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 344/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014


Informace

Právní xxxxxxx x. 471/2011 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2012.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

344/2013 Sb., o xxxxx xxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2014

Znění jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Směrnice Rady 2010/24/EU xx dne 16. března 2010 x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x daní, xxxxxxxx, cel x xxxxxx opatření.