Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023.


Zákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek
471/2011 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vztah k daňovému řádu §2

ČÁST DRUHÁ - ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ

Působnost Ministerstva financí §3

Kontaktní orgán §4

Působnost tuzemských kontaktních orgánů §5

Komunikace kontaktních orgánů §6

Určení příslušnosti k provedení mezinárodní pomoci §7

Postoupení žádosti o poskytnutí mezinárodní pomoci §8

Pověření správce daně §9

Vztah kontaktního orgánu a správce daně §10

ČÁST TŘETÍ - VÝMĚNA INFORMACÍ

Poskytování informací týkajících se vymáhání §11

Poskytování informací o vratitelném přeplatku §12

Spolupráce úředních osob §13

ČÁST ČTVRTÁ - DORUČOVÁNÍ

Doručování dokumentu do jiného státu §14

Doručování dokumentu z jiného státu §15

ČÁST PÁTÁ - VYMÁHÁNÍ A ZAJIŠTĚNÍ FINANČNÍCH POHLEDÁVEK

HLAVA I - ŽÁDOST O VYMÁHÁNÍ NEBO ZAJIŠTĚNÍ FINANČNÍ POHLEDÁVKY

Žádost o vymáhání finanční pohledávky do jiného státu §16

Žádost o vymáhání finanční pohledávky z jiného státu §17

Žádost o zajištění finanční pohledávky do jiného státu §18

Žádost o zajištění finanční pohledávky z jiného státu §19

Titul pro vymáhání finanční pohledávky §20

Změna nebo zpětvzetí žádosti o vymáhání nebo zajištění finanční pohledávky §21

HLAVA II - POSTUP PŘI VYMÁHÁNÍ NEBO ZAJIŠTĚNÍ FINANČNÍ POHLEDÁVKY

Úrok z prodlení §22

Posečkání a splátky §23

Odložení vymáhání finanční pohledávky §24

Informační povinnost §25

Lhůta pro vymáhání nebo zajištění finanční pohledávky §26

Převod vymožené částky §27

ČÁST ŠESTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ §28

Úhrada nákladů §29

Neúplná žádost o poskytnutí mezinárodní pomoci §30

Odmítnutí žádosti o poskytnutí mezinárodní pomoci §31

Forma komunikace mezi tuzemským kontaktním orgánem a kontaktním orgánem jiného státu §32

Jazyk komunikace mezi tuzemským kontaktním orgánem a kontaktním orgánem jiného státu §33

Použití informací k jiným účelům §34

Poskytování informací z jiných členských států §35

Přístup k poskytovaným informacím §36

Poskytování informací o provádění mezinárodní pomoci §37

Zrušovací ustanovení §38

ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST §39

č. 344/2013 Sb. - Čl. XXIV

INFORMACE

471
ZÁKON
ze dne 20. xxxxxxxx 2011
o mezinárodní xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx zákoně České xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Tento xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx provádějí xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(2) Prováděním xxxxxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx poskytování nebo xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxx

x) xxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx informací xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx zajištěním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s vymáháním xxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx.

(3) Za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pohledávky

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx z peněžitých xxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ukládaných

1. Xxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky,

3. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx,

4. xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) x daní, xxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ukládaných

1. xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx jiným než Xxxxx republika (dále xxx "xxxx xxxxxxx xxxx"),

2. nižším xxxxxxx xxxx správním xxxxxx xxxxxx členského státu,

3. xxxxxxx veřejné moci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxx Xxxxxxxx unie,

c) x náhrad, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxx částečného xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) x dávek x jiných poplatků xxxxxx jejich příslušenství xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx cukru,

e) xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxxxx").

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pohledávky

a) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx smluvních xxxxxx,

x) x peněžitých xxxxxx,

x) x xxxxx, x xxxxxx správních xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxx xxxx jako xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 písm. a) xx d).

(5) Xxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxx členský xxxx,

x) stát, x xxxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodní smlouvu.

§2

Xxxxx x xxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx jinak.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXXX ZABEZPEČENÍ

§3

Působnost Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx kontakty x Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx působnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podřízeného xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx organizační xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx správce daně.

(4) Xxxxxxxxxxxx informuje Xxxxxxxxx xxxxxx o xxx, xxxxx orgán byl xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxx dílčí xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, a x případných xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zveřejněním xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx kontaktní xxxxx.

§4

Xxxxxxxxx orgán

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx.

§5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontaktních xxxxxx

(1) Tuzemský xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx mezinárodní xxxxx

x) přímo, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx provádí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, ve xxxxxx je x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a to xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx peněžitých xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx provádí mezinárodní xxxxx xxxxx x xxxxxxx, ve kterém xx x jejímu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pověřen xx xxxxxxx své xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx dílčí xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ústřednímu xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§6

Komunikace xxxxxxxxxxx orgánů

(1) Xxxxxxxx ústřední kontaktní xxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kontaktními xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx kontaktním xxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx kontaktním orgánem,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx souhlasem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ústředního xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, tuzemský xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx srozumitelnost a xxxxxxxxx zasílaného xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tuzemskému xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx tuzemskému xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx opatření xx zjednání nápravy.

§7

Určení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xx vyřízení xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx současně xxxxxxxxxx tuzemskému xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx x provedení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx o xxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxx xxxxxxxxxx informuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§8

Xxxxxxxxxx žádosti o xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nespadající do xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx žádosti x poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx postoupí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx žádost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu x rozhodnutí, xxxxx xx xxxx, co xxxxxxxx o tom, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx příslušný x provedení xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu.

(3) X postoupení xxxxxxx xxxxxxxxx tuzemský kontaktní xxxxx, xxxxx byla xxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx adresována,

a) xxxxxxxxxx kontaktní xxxxx x

x) xxxxxxxx ústřední xxxxxxxxx orgán.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxx xxxxxxx xxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, x xxxx xx k jejímu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; x xxxxx xxxxxxx informuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kontaktní xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx útvar x xxxxxxxxxx kontaktní orgán. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxx vyřízení xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

§9

Xxxxxxxx správce xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxx uskutečněním xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx x xxxxxxx xx jejich xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 kontaktní xxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx správce xxxx

x) vykonává xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx mezinárodní pomoc xxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§10

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x správce xxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tuzemský xxxxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxxxx, o provedených xxxxxxx a poskytuje xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx může xxxxx x doplnění xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pomoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx kontaktního xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tuzemského xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx údaje pro xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kontaktnímu xxxxxx, xxxxx prostřednictvím xxxxxxx x mezinárodní xxxxx, xxxxxxx potřebné xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx dožádání.

(5) Xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx tímto kontaktním xxxxxxx pověřen.

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXX

§11

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx dožádat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejímu vymáhání xxxx zajištění.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx státu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx vymáhání xxxx xxxxxxxxx; xx xxx xxxxxx zajistí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxx získat x xxxxxxx vymáhání xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) jejichž xxxxxxx xx mohlo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx bezpečnost Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Tuzemský xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zákonem xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xx banky, xxxxxx zahraniční xxxxx, xxxxxxxxxxxx a úvěrního xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx informací týká,

c) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) O xxxxxxxx, xxxxx brání poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kontaktní xxxxx.

§12

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx-xx xxx xxxxx xx sídlem xxxx xxxxxxxxx na xxxxx jiného státu xxxxxx vratitelný přeplatek xx xxxx nejméně 250&xxxx;000 Xx, správce xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx informovat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xx kterém xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx sídlo; xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx vratitelný xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx hodnoty.

§13

Spolupráce úředních osob

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx provádění xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx

x) xxx přítomna xxx úkonech xxxxxx xxxxxxx xxxx jiného xxxxx,

x) napomáhat úředním xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxx xxxxx,

x) klást xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx do xxxxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxx kontaktního xxxxxx xxxxxx státu xxxxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx lze umožnit xxxxxxxx úřední xxxxx xxxxxx státu spolupráci x xxxxxxxxx správcem xxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 1. X xxxxx xxxxxxx xx pověřená xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx úřední xxxxx xx prokazuje xxxxxxxxx kontaktního orgánu, xxxxx x spolupráci xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) služební xxxx xxxx srovnatelné označení xxxxxx osoby,

c) organizační xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx kterém xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx její xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

e) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx pověření xxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX

§14

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jiného státu

(1) Xx-xx to xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dokumentu vztahujícího xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo zajištění xxxxxxxxxx.

(2) Součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) účel xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xx xxxxx má xxx doručení xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx,

x) xxxx x výši xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx které xx xxxxxx vztahuje,

f) xxxxx, adresu x xxxxxxxxx další kontaktní xxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

1. xxxxx xx xxxxxxxxx xx doručovaný dokument,

2. x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo možnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxx xxxxx xxx xxxxx uvedený v xxxx 1,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx jednotného xxxxxxx xxx doručení.

§15

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx

(1) Xx xxxxxx kontaktního orgánu xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx pohledávce x xxxxxx vymáhání xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx kontaktní xxxxx bezodkladně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x dni xxxxxxxx dokumentu adresátovi.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx doklad xxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx údaje xxxxxxx x §14 xxxx. 2.

(4) Xxxxx adresát xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx jednotný xxxxxx xxx doručení, xx xxxxxxxx do 7 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx dokumentu, xxxxx xx jednotný xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx správce xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx jednacího jazyka xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx jednotného dokladu xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu x xxxxxxxxx znění xxxxxx xxxxxxxxxx. Právní xxxxxx původního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx adresátovi xxxxxxxx pouze x xxxxxx důvodu, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jazyce, kterému xxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX O XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§16

Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx finanční pohledávky; xx xxxxxxx, pokud

a) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx tuzemských xxxxxxxx předpisů,

b) xx xxxxxxxx pohledávka nebo xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx v České xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x vymáhání xx xxxxxxx napadeného xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx svou xxxxxx xxxxxxxx,

x) nebyly xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx pohledávky, x xxxxxxxx xxxxxxx, kdy

1. xx xxxxxx, xx x České republice xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx uhrazení xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxx, xx dotyčná xxxxx xx aktiva x xxxxxxxxx státu, xxxx

2. by uplatnění xxxxxx postupů xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxx xxx přiloženy xxxxx xxxxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je předmětem xxxxxxx x xxxxxxxx.

§17

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pohledávky x xxxxxx xxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx zajistí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pohledávky odmítnout, xxxxx celková xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx předmětem žádosti x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx činí xxxx xxx 1&xxxx;500 XXX.

(3) Xxxxxxxx kontaktní xxxxx x odmítnutí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx pro xxxxx xxxxxx daní x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx splatnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§18

Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx

(1) Tuzemský xxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx finanční pohledávky, xxxxx

x) je xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxx,

x) se xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx původní xxxxx xxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x zajištění finanční xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxx přiloženy další xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x finanční pohledávce, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

§19

Žádost x xxxxxxxxx xxxxxxxx pohledávky z xxxxxx státu

(1) Xx xxxxxx kontaktního orgánu xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx opatření xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx pohledávky.

(2) Tuzemský xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx celková xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x zajištění, odpovídá xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxx 1&xxxx;500 XXX.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontaktní orgán xxxxx s důvody xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxx xxxx xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pohledávky, xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxx, pokud

a) x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kontaktním orgánem, xxxx

x) to xxxxxxxx xx potřebné.

§20

Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx x vymáhání xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx obdržení xxxxxxx o vymáhání xxxxxxxx pohledávky xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx pohledávky v Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxx xx standardním formuláři xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx a výši xxxxxxxx pohledávky,

c) xxxxxx xxxxxxxx pohledávky, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx týká,

e) určení xxxxxxxxx titulu xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx další xxxxxxxxx xxxxx orgánu xxxxxxx xxxx,

1. xx jehož xxxxxxxxxx xxxxx stanovení xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx,

2. x kterého xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx možnosti xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxx xxxxx xxx orgán xxxxxxx x xxxx 1,

x) xxxxxx údaje xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx pohledávky,

h) xxxxx xxxxxxxxxxx jednotného xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§21

Xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Tuzemský xxxxxxxxx xxxxx vezme zpět xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxx xx splnění nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx dojde x částečnému splnění xxxx xxxx změně xxxxxxxx pohledávky; xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx žádosti o xxxxxxxxx finanční pohledávky, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vliv xx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Změnu nebo xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tuzemský xxxxxxxxx xxxxx odůvodní.

(4) Xxxxxx úkonů xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx vymáhání.

(5) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx tuzemský xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xx xxxxx xxxxxxx došlo xx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x upraveným xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx obdržení dožádaným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx pohledávky namísto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX XXX XXXXXXXX NEBO XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§22

Xxxx x xxxxxxxx

Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx x tuzemsku xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx.

§23

Xxxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx rozložení xxxx xxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontaktní orgán x tom, xx xxxxx x povolení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx úhrady xx xxxxxxx.

§24

Odložení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, že x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x napadení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vymáhání xxxx finanční xxxxxxxxxx xx xx doby, xxx xxxxxx sdělení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x tom, xx xxxx xx věci xxxxxxxxxx rozhodnuto.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pokračuje, pokud x xx xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx republice.

(4) Pokud xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx vzájemné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx moci x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x výsledek xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx potřebná x xxxxxxxx vymáhání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx do xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx bezprostřední xxxxxxxxx, xx bude xxxx xxxxxxxx zmařen, nepřistoupí-li xx k němu xxxxxxxxxx.

§25

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán bezodkladně xxxxxxxxx dožadující xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx kontaktní xxxxx bezodkladně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontaktnímu orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, který je xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pohledávky.

§26

Xxxxx xxx vymáhání xxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx

(1) Xxx a xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx právem státu, xxxxx kontaktní xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx pohledávky xxxxxxx.

(2) Úkon uskutečněný xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx lhůty xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx pohledávky, xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xxxxx běh xxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx finanční pohledávky, xxxxxxxx xx tento xxxx x hlediska xxxxx xxxxxx xx xxx lhůty xxx xxxxxxxx xxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx mají xxxxxx ovlivňující xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx.

(5) Tuzemský xxxxxxxxx xxxxx bezodkladně informuje xxxxxxxx kontaktní xxxxx x běhu xxxxx xxx vymáhání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxx zajišťované xxxxxxxx pohledávce xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx běh xxxx lhůty.

§27

Převod vymožené xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pohledávky xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxx, převede xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně xx účet xxxxxx xxxxxxxxxxx kontaktním xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§28

(1) Xxxxxxxxxxx x posouzení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úkonů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

x) dožádané xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxx xxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státu,

3. xxxxxxx xxxxxxx moci xxxxxx xxxxx, xxxx

4. orgánem Xxxxxxxx unie,

b) xxxxxxxxx xxxxxx xxx vymáhání xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx,

x) jednotného xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx,

x) upraveného xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) úkonů xxx vymáhání xxxxxxxx xxxxxxxxxx uskutečněných xxxxxxx xxxxxxx moci xxxxxx xxxxx,

x) doručení učiněného xxxxxxx veřejné moci xxxxxx xxxxx, nebo

h) xxxxxxxxx doručovaného z xxxxxx státu xx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správnosti úkonu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx; xx platí i x případě, pokud xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx kontaktní xxxxx, xxxxx obdržel xxxxxxxxx x xxx, xx x tuzemského orgánu xxxxxxx xxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, vyrozumí xxxxxxx xxxxxxxx dlužníka nebo xxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx nebo správnost xxxxx nebo dokumentu xxxxxxx, o tom, xx orgánem veřejné xxxx příslušným k xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx stanovený x tomu xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxxx státu.

(4) Tuzemský xxxxxxxxx xxxxx bezodkladně xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxx o xxx, že xxxxxxxxx xxxx jinou osobou xxxx napadena zákonnost xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pohledávka, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x vymáhání, xxxxxxxx.

§29

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x poskytnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ten xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán se xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxx xxxx xxxxx organizovanému xxxxxxx.

(3) Tuzemský xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx následků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx z důvodu

a) xxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx dokladu o xxxxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx, xxxx

x) vad dokladu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx dožadujícímu xxxxxxxxxxx xxxxxx na náhradu xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pohledávky x xxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxx jednotného xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxx umožňujícího xxxxxxxxx finanční pohledávky.

§30

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx tuzemský xxxxxxxxx xxxxx obdrží xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pomoci xxxx xxxxxxx xxxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktní xxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx dokument xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pomoc xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1, s výjimkou xxxxxxx, kdy xxxxxxxxxxxxx xxxxx uplynutí lhůty xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x nejedná xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Pokud xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktního xxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxxx pomoci nebo xxxxx dokument vztahující xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx, neobsahuje xxxxx nutné xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx bezodkladně doplní.

§31

Xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pomoci může xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxx xxxx, xxx se xxxxxxxx pohledávka stala xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splatnou, x dnem xxxxxx xxxxx žádosti o xxxxxxxxxx mezinárodní pomoci xxxxxxxxxx se k xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx 5 xxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx správnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx 5 let xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx ode xxx, xxx bylo o xxxxxx zákonnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X případě povolení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx začíná xxxxx 5 xxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx; xxxx lhůta xxxxx nejpozději xxxxxxxxx 10 let ode xxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) V případě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx začíná lhůta 5 xxx xxxxx xxxxxxxx 1 běžet xxxxx ode xxx xxxxxxxxxx poslední xxxxxxx; xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 10 xxx xxx xxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nutné xxx poskytnutí mezinárodní xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nezjedná nápravu, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán.

§32

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x kontaktním xxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxx mezi sebou xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, kdy je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxx

x) žádost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x doručení xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x vymáhání xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) žádost x xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx,

x) jednotný xxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) jednotný xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) upravený xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx finanční pohledávky,

h) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxxx a) xx x), je-li xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x provádění mezinárodní xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx úředních osob xxxxx §13.

(5) Není-li xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kontaktním orgánem x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, není xxx dotčena xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx.

§33

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kontaktním orgánem x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx státu

(1) Xxxxxxxxx, xxxxx xx zasílají xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x doklad xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v jednacím xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx tuzemský xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx uvedených x odstavci 1 x jiném xxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx jejich xxxxxxxx, xxxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxx jazyce xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xx předmětem xxxxxxx x doručení,

b) xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1; na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx tuzemský xxxxxxxxx xxxxx xxxxx dokument xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx xx dohodnutého xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxx x odstavci 1 x není xxxxxxxxxx, xxxxx xx předmětem xxxxxxx o xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx vyžadovat xx xxxxxxxxxxxx kontaktního orgánu, xxxxx dokument zaslal, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx komunikačního xxxxxx.

§34

Použití informací k xxxxx xxxxxx

(1) Tuzemský xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx, xxxxx

x) je chce xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx k xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx, xxxx

x) xxxx být xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx moci, xxxxx xxxx využívat xxxxxxx xxxxxxxxx x tuzemsku.

(2) X xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx kontaktní orgán xxxx, pro xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx použití xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx je xxxxx využít tyto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxx státu, xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx získané v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pomoci xxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxx, ze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx informací xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx účely xxxx povolit pouze xxxxxxxxx orgán xxxxx, xx kterého tyto xxxxxxxxx pocházejí.

§35

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx členských xxxxx

(1) Xx-xx xxxxx x xxxxxxxxxx informací, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x prováděním xxxxxxxxxxx pomoci, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je potřebuje xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxx, xxxxxx tuzemský xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxx členského xxxxx, xx kterém mají xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxxxxxx stanovisko xx 10 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxxxx, xx xx xx to, xx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx státu x xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx tuzemský xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx informací, xxxxx souvisejí s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx mají xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx od státu xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx stanovení xxxx xxxxxxxx povinných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, tuzemský xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx členského xxxxx xxxxxxx nesouhlasné xxxxxxxxxx xx 10 pracovních xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx žádost xxxxxxx.

§36

Xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx společné xxxxxxxxxxx sítě Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx informacím xxxxxxx osoby xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx akreditačním xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

§37

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pomoci

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx každoročně xx xxxxx xx 31. xxxxxx xxxxxxx Evropské xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx může poskytovat Xxxxxxxx komisi xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx provádění mezinárodní xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státy.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informuje Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§38

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxx č. 191/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Část xxxxxxxx xxxxxx č. 199/2010 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

§39

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2012.

Xxxxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Čl. XXIV

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx soukromého xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 471/2011 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx, poměry, vztahy, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx soukromého xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, které xxxx xxx svou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 344/2013 Xx. s účinností xx 1.1.2014

Informace

Právní xxxxxxx x. 471/2011 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2012.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

344/2013 Xx., x xxxxx daňových xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

373/2022 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 164/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x o xxxxx dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxx xx 1.1.2023

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxx 2010/24/EU xx xxx 16. března 2010 x vzájemné xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxx, xxx a xxxxxx opatření.