Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2024.


Zákon o doplňkovém penzijním spoření

427/2011 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ

Základní ustanovení §1

Účastník §2

Vymezení pojmů §3

ČÁST DRUHÁ - VZNIK A ZÁNIK DOPLŇKOVÉHO PENZIJNÍHO SPOŘENÍ A PŘÍSPĚVKY

HLAVA I - VZNIK A ZÁNIK DOPLŇKOVÉHO PENZIJNÍHO SPOŘENÍ §4

Smlouva o doplňkovém penzijním spoření §5

Výpověď smlouvy o doplňkovém penzijním spoření daná účastníkem §6

Výpověď smlouvy o doplňkovém penzijním spoření daná penzijní společností §7

Zánik doplňkového penzijního spoření §8

HLAVA II - PŘÍSPĚVKY

Příspěvek účastníka §9

Příspěvek účastníka placený zaměstnavatelem za účastníka §10

Odklad a přerušení placení příspěvku účastníka §11

Státní příspěvek §12

Nárok na státní příspěvek §13

Nárok na státní příspěvek §14

Informační systém doplňkového penzijního spoření §15 §16 §17 §18 §18a §18b

ČÁST TŘETÍ - NÁROKY Z DOPLŇKOVÉHO PENZIJNÍHO SPOŘENÍ

HLAVA I - DÁVKY §19

Podmínky pro vznik nároku na některé dávky §20 §21

Výplata starobní penze na určenou dobu a invalidní penze na určenou dobu §22

Úhrada jednorázového pojistného pro doživotní penzi a pro penzi na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu §23

Jednorázové vyrovnání §24

Odbytné §25 §26

HLAVA II - PŘEVOD PROSTŘEDKŮ ÚČASTNÍKA K JINÉ PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI §27

HLAVA III - PROMLČENÍ §28

ČÁST ČTVRTÁ - PENZIJNÍ SPOLEČNOST

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ §29 §30

HLAVA II - POVOLENÍ K ČINNOSTI PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI §31 §32 §33 §34

Další činnosti penzijní společnosti §35

HLAVA III - NĚKTERÉ PODMÍNKY VÝKONU ČINNOSTI PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI

Díl 1 - Některé podmínky k výkonu činnosti §36

Díl 2 - Požadavky na kapitál §37 §38

Díl 3 - Vedoucí osoby penzijní společnosti §39 §40

Díl 4 - Nabývání, zvyšování a pozbývání kvalifikované účasti na penzijní společnosti a ovládnutí penzijní společnosti §41

Souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti nebo ovládnutím a jejich oznámení §42

Posuzování kvalifikované účasti §43 §44 §45

Pozbytí nebo snížení kvalifikované účasti §46 §47

Díl 5 - Ochrana peněžních prostředků neumístěných do účastnických fondů §47a

HLAVA IV - PRAVIDLA ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI

Díl 1 - Odborná péče §48

Díl 2 - Obezřetný výkon činnosti penzijní společnosti §49 §50

Činnosti vykonávané prostřednictvím jiné osoby §51 §52

Díl 3 - Personální vybavení §53

Díl 4 - Pravidla jednání při výkonu činnosti penzijní společnosti §54

Díl 5 - Uchovávání dokumentů a záznamů §55

Díl 6 - Oddělené účtování o majetku penzijní společnosti a účastnického fondu §56

Díl 7 - Výroční a pololetní zpráva

Výroční zprávy §57

Pololetní zprávy §58 §59

HLAVA V - ÚPLATA PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, POPLATKY A ÚPLATA ZA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ

Úplata penzijní společnosti §60

Poplatky §61

Výjimky z placení poplatků za převod prostředků účastníka §62

Úplata za nabízení a zprostředkování doplňkového penzijního spoření §63

HLAVA VI - PŘEMĚNA A ZRUŠENÍ PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI

Díl 1 - Fúze penzijních společností §64 §65 §66 §67 §68

Díl 2 - Zrušení penzijní společnosti

Rozhodnutí o zrušení penzijní společnosti §69

Likvidátor penzijní společnosti §70

Společná ustanovení §71

Díl 3 - Zvláštní ustanovení o předmětu podnikání a podniku penzijní společnosti §72 §73

ČÁST PÁTÁ - DISTRIBUCE DOPLŇKOVÉHO PENZIJNÍHO SPOŘENÍ

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Osoby oprávněné zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření §74

Odborná péče §75

Uchovávání dokumentů a záznamů §75a

Vstupní platba a odměna §76

HLAVA II - SAMOSTATNÝ ZPROSTŘEDKOVATEL, VÁZANÝ ZÁSTUPCE A JEJICH OPRÁVNĚNÍ

Díl 1 - Samostatný zprostředkovatel a jeho oprávnění

Samostatný zprostředkovatel §77

Podmínky pro udělení oprávnění k činnosti §77a

Řízení o žádosti o udělení oprávnění k činnosti §77b

Trvání a prodloužení oprávnění k činnosti §77c

Oznamování změn §77d

Zánik oprávnění k činnosti §77e

Povinné pojištění §77f

Náhrada škody způsobené samostatným zprostředkovatelem §77g

Pravidla kontroly činnosti a střet zájmů §77h

Díl 2 - Vázaný zástupce a jeho oprávnění

Vázaný zástupce §78

Zápis do registru §78a

Oznámení vázaného zástupce §78b

Vznik, trvání a prodloužení oprávnění k činnosti §78c

Ukončení zastoupení §78d

Zánik oprávnění k činnosti §78e

Uchovávání dokumentů §78f

Odpovědnost zastoupeného za přestupek §78g

Náhrada škody způsobené vázaným zástupcem §78h

HLAVA III - REGISTR

Vedení registru §79

Osoby a údaje zapisované do registru §80

Veřejnost registru a zásada materiální publicity údajů v něm uvedených §81

Výpis z registru §82

Změna údajů zapsaných v registru §83

HLAVA IV - ODBORNÁ ZPŮSOBILOST

Prokázání odborné způsobilosti §84

Akreditovaná osoba §85

Akreditace §86

Odborná zkouška §87

ČÁST ŠESTÁ - DEPOZITÁŘ ÚČASTNICKÉHO FONDU

Základní ustanovení §88

Činnost depozitáře §89

Povinnosti penzijní společnosti vůči depozitáři §90

Pravidla jednání depozitáře §91 §92

ČÁST SEDMÁ - ÚČASTNICKÝ FOND

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ §93 §94 §95

HLAVA II - POVOLENÍ K VYTVOŘENÍ ÚČASTNICKÉHO FONDU §96

HLAVA III - STATUT ÚČASTNICKÉHO FONDU §97

HLAVA IV - POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND §98

HLAVA V - ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ ÚČASTNICKÉHO FONDU §99

Skladba majetku v účastnickém fondu §100

Vnitřní postupy pro kontrolu rizik §101

Podmínky týkající se sjednávání finančních derivátů §102

Investiční limity vůči jedné osobě §103

Účastnický fond investující převážně do investičních nástrojů vydaných nebo zaručených státem nebo jinými osobami §104

Investování do cenných papírů kolektivního investování §105

Podíly na jiných osobách a emisích investičních nástrojů §106

Dočasné výjimky z limitů investování §107

Omezení nakládání s majetkem v účastnickém fondu §108

HLAVA VI - ALTERNATIVNÍ ÚČASTNICKÝ FOND

Skladba majetku v alternativním účastnickém fondu §108a

Výjimka pro úplatu penzijní společnosti ve vztahu k alternativnímu účastnickému fondu §108b

Investování alternativního účastnického fondu do cenných papírů kolektivního investování §108c

HLAVA VII - PŘEVOD OBHOSPODAŘOVÁNÍ VŠECH ÚČASTNICKÝCH FONDŮ §109

HLAVA VIII - ZRUŠENÍ ÚČASTNICKÉHO FONDU A SLOUČENÍ ÚČASTNICKÝCH FONDŮ

Zrušení účastnického fondu §110

Odnětí povolení k vytvoření účastnického fondu na žádost §111

Zrušení účastnického fondu s likvidací §112

Sloučení účastnických fondů §113

HLAVA IX - DALŠÍ POVINNOSTI PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI PŘI OBHOSPODAŘOVÁNÍ MAJETKU V ÚČASTNICKÉM FONDU §114

Oceňování majetku v účastnickém fondu a závazků účastnického fondu §115

Obhospodařování majetku v účastnickém fondu za nejlepších podmínek §116 §117

HLAVA X - INFORMAČNÍ POVINNOSTI PŘI OBHOSPODAŘOVÁNÍ ÚČASTNICKÉHO FONDU

Uveřejňování informací §118

Informování České národní banky §119

ČÁST OSMÁ - EVIDENCE

HLAVA I - OSOBNÍ PENZIJNÍ ÚČET A PENZIJNÍ JEDNOTKA

Díl 1 - Osobní penzijní účet §120 §121

Díl 2 - Penzijní jednotka §122 §123 §124

HLAVA II - VÝPIS DOPLŇKOVÉHO PENZIJNÍHO SPOŘENÍ §125

ČÁST DEVÁTÁ - PRAVIDLA JEDNÁNÍ S ÚČASTNÍKY

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Díl 1 - Obecné pravidlo jednání s účastníkem §126

Díl 2 - Přípustnost poplatku, odměny nebo nepeněžité výhody, která může vést k porušení obecného pravidla jednání s účastníkem §127 §128

Díl 3 - Jednání ve vztahu k zájemci o doplňkové penzijní spoření §129

HLAVA II - KOMUNIKACE S ÚČASTNÍKEM

Díl 1 - Obecné povinnosti při komunikaci s účastníkem §130 §131 §132

Díl 2 - Informování účastníků

Obsah informací, způsob jejich podávání a lhůty pro jejich podávání §133

Sdělení klíčových informací pro účastníky §134 §135

Díl 3 - Vyžadování informací od účastníka §136 §137

HLAVA III - PENZIJNÍ DOPORUČENÍ §138 §139 §140

ČÁST DESÁTÁ - DOHLED A STÁTNÍ DOZOR

HLAVA I - DOHLED ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

Díl 1 - Základní ustanovení

Předmět dohledu §141

Díl 2 - Opatření k nápravě, jiná opatření a odnětí povolení, souhlasu, oprávnění k činnosti a akreditace §142

Nařízení mimořádného auditu §143

Nařízení změny depozitáře §144

Nařízení změny vedoucí osoby §145

Nucená správa §146 §147 §148 §149

Nařízení převodu obhospodařování účastnických fondů §150

Pozastavení činnosti nebo změna rozsahu povolení §151

Odnětí povolení a souhlasu §152

Odnětí povolení k vytvoření účastnického fondu §153

Odnětí oprávnění k činnosti §154

Odnětí akreditace §155

HLAVA II - STÁTNÍ DOZOR §156

Opatření k nápravě, penále a pořádková pokuta §157 §158

ČÁST JEDENÁCTÁ - PŘESTUPKY

Přestupky fyzických osob §159

Přestupky penzijní společnosti §160 §161

Přestupky depozitáře §162

Další přestupky §163

Společná ustanovení k přestupkům §164

ČÁST DVANÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ §165 §165a §165b

Mlčenlivost §166 §167 §168

Výměna informací při výkonu dohledu a státního dozoru §169

Zmocňovací ustanovení §170

ČÁST TŘINÁCTÁ - TRANSFORMACE PENZIJNÍHO FONDU

HLAVA I - TRANSFORMACE

Díl 1 - Základní ustanovení §171 §172

Díl 2 - Příprava transformace §173 §174

Díl 3 - Řízení u České národní banky

Žádosti §175

Rozhodnutí §176 §177 §178 §179

Díl 4 - Pravidla vytvoření transformovaného fondu §180 §181

Způsob a proces vytvoření transformovaného fondu §182 §183

Díl 5 - Penzijní fond v přechodném období §184

Zrušení a zánik penzijního fondu §185

HLAVA II - TRANSFORMOVANÝ FOND §186 §187

Účetnictví transformovaného fondu §188

Kapitál penzijní společnosti §189

Nároky účastníků v transformovaném fondu §190 §191

Úplata §192 §193

Zánik transformovaného fondu §194 §195

Opatření k nápravě a sankce §196

ČÁST ČTRNÁCTÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ §197 §198 §199 §200 §200a §200b

ČÁST PATNÁCTÁ - ÚČINNOST §201

č. 119/2020 Sb. - Čl. VIII

č. 462/2023 Sb. - Čl. XIII

INFORMACE

427

XXXXX

xx xxx 6. xxxxxxxxx 2011

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České republiky:

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§1

Základní xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx penzijní xxxxxxx x penzijní xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nároky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, poskytování xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x státního xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx9).

(2) Xxxxxxxxx penzijní xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx příspěvků účastníka xxxxxxxxxxx penzijního spoření (xxxx xxx "xxxxxxxx"), xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx společností x xxxxxxxxx dávek x doplňkového xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx účelem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx účastníka xx xxxxx nebo invaliditě.

(3) Xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x rozporu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx1).

§2

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx fyzická osoba, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx společností xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx x účastnických xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxx placení příspěvku xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx za účastníka xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx účastníka, xxxxxxxxx xx účastníka xxxxxxx xxxx zaměstnavatelem, xxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx x znehodnocení,

d) xxxxxxxxx xxxxx účastník xxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xx smlouvě x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx nárok na xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spoření,

e) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx x registru xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx

1. x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, adresa xxxxx x identifikační číslo xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

2. x fyzické xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné číslo, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

3. u xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, bylo-li xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx ředitel xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) nepřímým xxxxxxx podíl držený xxxxxxxxxxxxxxx xxxx osoby xxxx xxxxxxx osob xxxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx účastí xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx jejich xxxxxx, xxxxx představuje xxxxxxx 10 % xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vliv xx xxxx řízení,

j) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxx

1. x xxxxx xxxxx osoba xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 20 %,

2. x xxxxx jedna xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx nebo jiný xxxxxxx stát Xxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx,

x) jiným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost xxxxx xxxxxx o pojišťovnictví2),

n) xxxxxxxxxxx xxxxxx

1. banka xx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxx se sídlem x jiném členském xxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx ve xxxxx, který xxxx xxxxxxxx státem x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxx národní banka xxxxxxxx za rovnocenná x xxxxxxxx obezřetnosti xxxxx práva Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx derivátem

1. xxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx vztahuje ke xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx úrokovému xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx finančním kvantitativně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx kterých vyplývá xxxxx na xxxxxxxxxx x penězích xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx se jejich xxxxxxx vztahuje,

2. nástroje xxxxxxxxxx přenos úvěrového xxxxxx,

3. xxxxxxxx rozdílové xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx cenným xxxxxxx xxxxxxxxxx cenný xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, x xx

1. xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podíl xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

2. dluhopisy xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

3. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x nabytí xxxx zcizení investičních xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 x 2,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx kapitálem rozdíl xxxx xxxxxxxx aktiv x hodnotou xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx reálné xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zjištěné xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxx hodnoty závazků, xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx činností, a xxxxxxx xxxxxxxxx závazků xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví,

r) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx uzavřenou xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxx předmětem xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx hodnota xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX X PŘÍSPĚVKY

HLAVA X

XXXXX X ZÁNIK XXXXXXXXXXX PENZIJNÍHO XXXXXXX

§4

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx o doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x penzijní xxxxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spoření nesmí xxxxxxxxxx xxxx uzavření xxxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx spoření.

(2) Smlouvu x doplňkovém penzijním xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x jiné xxxxxxx x doplňkovém penzijním xxxxxxx lze xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výplata dávky, x xx nejdříve x prvnímu xxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxx výplaty xxxxx xx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx příspěvku xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§11 xxxx. 3 a 4) xx podmínky, xx před přerušením xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx penzijní xxxxxxx xxxxxxx 36 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx 12 kalendářních měsíců xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx příspěvku u xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; to xxxxxxx x případě xxxxxxx uzavřené xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x).

§5

Smlouva o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx zavazuje xxxxxxxxxxxx x obhospodařovat prostředky xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx strategie xxxxxxx x vyplácet xx xxxxx xx xxxxxxxx x způsobem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx příspěvek účastníka xx podmínek, xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem x xxxxx xxxxxxxx.

(2) Smlouva x doplňkovém penzijním xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx více xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxx osoba"), xxxxxx xxxxxxx xxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nárok xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§24), xxxx xxxxxxx (§25). Xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x určené osoby xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, bylo-li přiděleno, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx, popřípadě též xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx.

(5) Xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx-xx xxxxxx jejich podíly xx xxxxxxxxxxxx vyrovnání xxxx odbytném, má xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(6) Změna xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx jednorázovém xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx jí bylo xxxxxxx xxxxxxxx této xxxxx účastníkem doručeno.

(7) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx účastník xxxxx.

(8) X xxxxxxxx xxxx xxxxx smlouvy pro xxxxxxxxxxx účastníka xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx jednání xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx dítěte.

§6

Výpověď xxxxxxx o xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx smlouvu o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, není-li mu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §19 písm. x) xxxx b) xxxx x xxxxx xxxxxxxx x §19 xxxx. x), b), x) xxxx f) xxxxxxxxx. Xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx delší xxx 1 xxxxxxxxxx měsíc. Xxxxxxxxx doba xxxxxx xxxxx prvním xxxx xxxxxxxxxxxx měsíce bezprostředně xxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nejpozději xx 15 dnů ode xxx xxxxxxxx výpovědi xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x sdělit xxxxx zániku doplňkového xxxxxxxxxx spoření.

§7

Xxxxxxx smlouvy o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx společností

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který

a) xx xxxx nejméně 6 xx sobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x doplňkovém penzijním xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 30 xxx xxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx společnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje (§13 xxxx. 2 x 3),

x) při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nepravdivé xxxxx xxxxxx podstatný xxxx na vznik xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx příspěvku xxxx xx xxxxx z xxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx pro uzavření xxxxxxx.

(2) Smlouvu x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx xxxxxx penzijní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx věku a xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxx vznik nároku xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§20 xxxx. 1), xxxx by tyto xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx doby.

§8

Xxxxx doplňkového penzijního xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx spoření xxxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx určenou xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx účastníka,

b) výplaty xxxxxxxxxxxxx vyrovnání xx xxxxx xxxxxxxxxx účastníka,

c) xxxxxx jednorázového xxxxxxxxxx xxx doživotní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx dobu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx důchodu ze xxxxx xxxxxxxxxx účastníka,

d) xx xxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx písemně dohodli,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxx doby,

f) xxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX II

PŘÍSPĚVKY

§9

Příspěvek xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx nemůže xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx doplňkové xxxxxxxx xxxxxxx u xxxx xxxxxxxxxx společností. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxx xxxxx než 100 Kč.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxx kalendářního xxxxxx, za který xx xxxxx; bylo-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx období xxxxx xxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx stanovená xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx konce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx účastníka. Změna xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx možná zpětně. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxx účinnosti změny xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx tato xxxxx xxxxxxxxxx 3 kalendářní xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx výše příspěvku xxxxxxxxx.

§10

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx placený xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "příspěvek xxxxxxxxxxxxxx"). Účastník je xxxxxxx tuto skutečnost xxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx zásadou xxxxxxx zacházení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnavatele.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx neposkytuje státní xxxxxxxxx.

(3) Zaměstnavatel xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x poskytováním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§11

Odklad a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxx placení příspěvku xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx oznámit x xxxxx xxxxx xxxx odkladu, která xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx však xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx účastníka, xx kterou xxxxxxxx xxxxxxxx příspěvky xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx spoření xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx doplňkové xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx doplňkové xxxxxxxx spoření, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx placení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx spoření se xxxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx.

§12

Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") poskytuje ze xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx, k xxx zaplaceným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx evidovat xxxxxx xxxxxxxxx poskytnuté ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§13

Nárok xx státní xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxx příspěvek má xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění x

x) xxxxx xx

1. xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, xxxx

2. bydliště xx xxxxx členského xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx3) nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx4).

(2) K xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx povinen sdělit xxxxxxxx společnosti xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx5), xxxxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx pojištěnce xxxxxxxx x xxxxxxxx pojištěnců xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx6).

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 a 2.

§14

Nárok xx xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §13 odst. 1 x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 500 Xx, státní příspěvek. Xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx měsíci, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vzniká xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx jednu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §13 xxxx. 1 xx dobu trvání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x zaplatil xx xxxxx uvedené x §9 odst. 2 xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 500 Xx, xxxxxx mu xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx výše xxxxxxxxx příspěvku xxxxxxxxx

x) 500 xx 1 699 Xx, činí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 20 % x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) 1 700 a více Xx, xxxx výše xxxxxxxxx státního xxxxxxxxx xxxxxx 340 Xx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx platí xxxxxxxxx za delší xxxxxx než xx xxxxxxxxxx měsíc, xxxxxxx xx výše měsíčního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výše příspěvku xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx poskytuje státní xxxxxxxxx.

(4) Xxx účely xxxxxxxxx výše státního xxxxxxxxx xx výše xxxxxxxxx účastníka xxxxxxxxxxxx xx celé xxxxxx xxxx.

§15

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systém doplňkového xxxxxxxxxx spoření xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xxx účely

a) xxxxxx xxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x případné xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx zprávy o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx doplňkového xxxxxxxxxx spoření se xxxxx tyto xxxxx x xxxxxxxxxxx:

x) jméno, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx,

x) xxxxx číslo xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x datum xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx území xx xxxxxxxx bydliště,

e) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, identifikační číslo xxxxxxxx společnosti,

f) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxx xxxxxx doplňkového xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) datum xxxxx účastníka,

i) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx cizinec,

k) xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) datum xxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu,

m) sjednaná xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx trvání,

n) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) informaci x xxx, xxx byl xxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnavatele,

p) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx kalendářní měsíc,

q) xxxx státního příspěvku xx kalendářní měsíc.

(3) Xxxxxxxxxxxx zapisuje xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxxx x odstavci 2, xxxxx obdrží xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny Xxxxx republiky a Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x listinné xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tyto xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x poskytnutí státního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o vracení xxxxxxxx příspěvku. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx shromažďovat, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x odstavci 2 vedené x xxxxxxxxxxx systému doplňkového xxxxxxxxxx spoření x xxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudům x xxxxxxx exekutorům způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 účastník xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx

x) xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření, xxxxx xxxxxx uzavření, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxx vedené x informačním xxxxxxx xxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx trvání doplňkového xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x 10 xxx xx jeho xxxxxx x zajištění xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx které jsou xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxx zpracovávány.

§16

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ministerstvu xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx souhrnně za xxxxxxx xxxxxxxxx, kterým xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx elektronicky xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx za xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, její xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx x čtvrtletí, za xxxxx se žádost xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx:

1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx narození xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxxxx číslo xxxxx trvalého xxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13,

5. xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxx x číslem xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx uzavření x xxxxxxxxx,

6. datum x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

7. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

8. xxxxxxxxx o xxx, xxx byl xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

9. xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc,

10. xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx kalendářní xxxxx,

11. xxxx odkladu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

12. údaje o xxxxxxx prostředků xxxxxxxxx x jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§27).

(4) Je-li xxxxxx xxxxxx neúplná xxxx xxxxxxxx-xx nesprávné xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx opravu. Xxxxxx xxxxxxx provede xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx výzvy xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx žádost xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zjištění, xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§17

§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§18

(1) Xxxxxxxxxxxx poukáže xxxxxx příspěvek za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx účastníka, xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx fondu, x xxxxxxx státního xxxxxxxxx xx xxxxx 2. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx, za xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xx xxxx doplnění xxxx xxxxxx xxxxxxx tato xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx týká.

(2) Částky xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ministerstvu, x xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx uplyne 1 xxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx státního xxxxxxxxx xxxx poukázány neoprávněně, xxxxxxxxxx do 8 xxx xxx dne xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o povinnosti xxxxxx tyto částky. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx částky xx xxxxxxxxx xx 10 xxx xxx xxx xxxxxx poukázání.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx poukázaný xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx účastníků xx xxxxxxxx společnost povinna xxxxxxxxxxxx vrátit, a xx

x) xx konce xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx doplňkového xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx (§25),

x) xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx 6 xxxxxx xxx xxx zániku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx (§25) x xxxxxxxxx x převedení xxxxxxxxxx účastníka x xxxx penzijní xxxxxxxxxxx (§27),

xxxxxxxxxx xx 8 xxx ode xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o povinnosti xxxxxx xxxx částky; xxxxx vymáhat nevrácené xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx a) nebo x) xx promlčuje xx 10 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx vrátit.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx desátého xxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx x elektronické xxxxxx zprávu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx firmu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx rok a xxxxx, za xxxxx xx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxx

1. jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení,

2. xxxxx číslo xxxx xxxxx pojištěnce, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx,

4. název členského xxxxx, na jehož xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §13 xxxx. 1 xxxx. x),

5. xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxx smlouvy x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx xxxx xxxxxxx x penzijním připojištění xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx,

6. xxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

7. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

8. xxxxxxxxx x xxx, zda xxx xxxxxxxxx příspěvek xxxxxxxxxxxxxx,

9. xxxx příspěvku xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx,

10. xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx,

11. xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§27).

(6) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xx xxxxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxx společnost xxxx xxxxxx podala.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx je povinna xxxxxx ministerstvu státní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx státního xxxxxxxxx x xxxxxxx převedené xxxxxx podpory xx xxxxx kalendářního xxxxxx, xx kterém xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zprávu o xxxxxxx státního xxxxxxxxx x vracení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx vrátila xxxxxx xxxxxxxxx x převedenou xxxxxx podporu ministerstvu xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3.

§18x

(1) Xxxxxxxx společnost xxxxxxx x plnění xxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxx xxxxxxxxx údaje

a) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení,

b) adresa xxxxx xxxxxx,

x) datum, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx, místo x stát, xxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxx, který xx x xxxxxxxxxx uveden xxxx xxx smrti xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx prohlášený xx mrtvého xxxxxxxx,

x) xxxxxx občanství x

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) typ xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx-xx tato datová xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx narození x xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,

x) pohlaví,

d) xxxxx a xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx, který xx narodil x xxxxxx, místo x xxxx, xxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxx xxxxx o xxxxx trvalého xxxxxx xxxx xxxxx ukončení xxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx členem domácnosti xxxxxx xxxxx jednacího x xxxxxxxx soudu, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxx svéprávnosti včetně xxxxx jednacího x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x omezení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx číslo xxxxxxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zrušení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx zániku xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx a

j) xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako den xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. c) xxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx a xxxxx číslo, xx-xx xxxxxxxxx,

x) pohlaví,

d) místo x xxxx, xxx xx cizinec xxxxxxx; x xxxxxxx, xx xx narodil xx xxxxx, místo x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx místa xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, rovněž xxxx x tom, xx se jedná x adresu úřadu, xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx mají xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu,

g) xxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx včetně xxxxx jednacího a xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx, xxxx, xx xxxxxx x xxxxx došlo, popřípadě xxxxx úmrtí x

x) xxx, který xxx x xxxxxxxxxx soudu x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx nebo xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx nepřežil.

§18x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jim xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx využívání xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx v rámci xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx21).

(2) Xxxxxx xxx využívání údajů xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x poskytnutí x využití údajů xxx potřeby evidenční xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx registrech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx společnost xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§18x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 96/2022 Xx. x účinností xx 29.5.2022

XXXX XXXXX

XXXXXX X XXXXXXXXXXX PENZIJNÍHO SPOŘENÍ

HLAVA X

XXXXX

§19

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dobu,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx doživotní xxxxx, xxxx

x) xxxxxx jednorázového xxxxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx výší důchodu.

§20

Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx vzniku xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x §19 xxxx. x), x) x f) xx

x) xxxxxxxx věku 60 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §22 xxxx. 4 xxxx §23 xxxx. 6, x

x) xxxxxx xxxxxxx doby v xxxxx xxxxxxx 120 xxxxxxxxxxxx měsíců; xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx však xxxxx xxxxxxxxxx 120 xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Podmínkou xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x §19 xxxx. b) je xxxxxxxx invalidního důchodu xxx xxxxxxxxxx třetího xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx3) x xxxxxx xxxxxxx doby x xxxxx xxxxxxx 36 xxxxxxxxxxxx měsíců; xxxxxxx x doplňkovém penzijním xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx spořící dobu, xxxxx xxxx nesmí xxxxxxxxxx 60 kalendářních xxxxxx.

(3) Podmínkou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x §19 xxxx. x) xx

x) xxxxxxxx xxxx 60 xxx a

b) xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx 120 xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx uvedené x §19 xxxx. x), x), x) x x) xxxxxx pouze xxxxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxx xxxx podle §22 xxxx. 4 xxxx. x), §23 xxxx. 6 písm. x)&xxxx;x §114 xxxx. 1 xx x žen xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§21

(1) Dávky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spoření xx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxx určené osoby xxxx xxxxxx. Účastník xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x §19 písm. a) xx x) xx xxxxxxxx společnost xxxxxxx xxxxxxxx xx lhůtách x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dávky, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx x to účastník xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, vyplácí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx osobě xxxxx do xxxxxx.

§22

Xxxxxxx xxxxxxxx penze xx xxxxxxx dobu x invalidní xxxxx xx xxxxxxx dobu

(1) Xxxxxxxx penze xx xxxxxxx dobu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx ve xxxxxxxxx x určené xxxx, xxxx v xxxxxxx xxxxx splátek, xx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 500 Xx. Jinak xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx snížit xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxx o výplatu xxxxxx dávek xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx splátek a xx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx dávek xxxxxx xxxxxxx 3 roky, xxxx xxxxxxx 2 xxxx x xxxxxxx xxxxx splňující xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4. X xxxxxxx x xxxxx splňující xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx k xx xxxxx během doby xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4. Penzijní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx účastník x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx výplaty xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx x 2 xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx účastníka x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx důvodech x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx dávky, x xx x opakovaně xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 4. X xxxxxxx xxxxxxx x pozastavení výplaty xxxxx musí xxx xxxxxxxxx doba, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx pozastavuje, která xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx dávky xxxxxxxx zaplacením xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§61).

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pojišťovně xxxxx xxxxxxxx 2 x Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení nejpozději x xxx xxxxxxxxx xxxxx splátky xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx starobní xxxxx na xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx splátky den xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxx započetí xxxxxxxxx xxxxxxxx penze xx xxxxxxx dobu

a) splátka xxxx xxxxxxx 30 % průměrné xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx kalendářnímu xxxx, x němž xxxxxxxx vyplácení xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx,

x) je sjednána xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx výši, měsíčně, xxx xxxxxxxx výplatu xxxxxxxx xxxx pozastavit x

x) xxxxxxx xxxxxxx xx rozvržena xxx, xxx&xxxx;xxxxxxxx nejdříve xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x 5 xxx nižší xxx xxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx stanovený xxxxx §32 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věku xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx důchod stanoveného xxxxx §32 xxxxxx x důchodovém xxxxxxxxx xxxxxxxxx x 3 xxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx skutečnost xxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx elektronicky.

(6) X xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx nedostačují x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§23

Xxxxxx jednorázového xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx penzi x xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx s přesně xxxxxxxxxx xxxx důchodu

(1) Xxxxxxxx společnost je xxxxxxx nejpozději xx 7 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx doručení xxxxxxx x úhradu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx důchodu xxxxxxx xxxxxx účastníkovi xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx doručení žádosti.

(2) Xxx sjednání xxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x pravidelných peněžitých xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx.

(3) Při xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx dobu x přesně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx musí xxxx xxxxxxx důchodu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výši xxxxx xxxxxxx 3 xxxx, xxxx nejméně 2 xxxx v případě xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6.

(4) Penzijní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě předložení xxxxxxxx pojistné xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx 3, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v pojistné xxxxxxx, a to xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx pro xxxxxx jednorázového xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x 2 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nárok účastníka xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Penzijní xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx účastníka x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx důvodech x xxxxxxxxxx případě. V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx smlouva xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 nebo 3, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx účastníkovi xx 5 pracovních xxx xxx dne xxxxxx předložení. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx příspěvku xxxxx xxxxxxxx společnost xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x žádosti x dávku xxxxx xxxxxxxx 1.

(5) Xxxx xxxxxxxxx pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx pojistné smlouvy xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, který mu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x hodnoty prostředků xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxx xxxxxxx je xxx xxxxxxxxxx závazné xx dobu 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx sdělení.

(6) Pojišťovna xx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pojišťovně xxxxx xxxxxxxx 8 x Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x den xxxxxxxxx xxxxx splátky den xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx penze xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x nejpozději x xxx vyplacení poslední xxxxxxx den xxxxxxxx xxxxxxxxx penze xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx dobu x přesně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxx, že xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx 30 % xxxxxxxx xxxx x národním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx zaměstnanost xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx penze xxxx xxxxx xx přesně xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx stanovenou xxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxxx výplatu xxxxxxxx xxxx pozastavit a

c) xxx, aby výplata xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx dobu x přesně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x 5 xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx nároku xx starobní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §32 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx příjemce xxxxxxxxxx xxx vznik nároku xx xxxxxxxx důchod xxxxxxxxxxx podle §32 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x 3 xxxx.

(7) Pojišťovna xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 6 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx elektronicky.

(8) Jde-li x xxxxx splňující xxxxxxxx xxxxx odstavce 6, xxxxx účastník xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, x které xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Účastník xxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud x xx xxxxx xxxxx doby výplaty xxxxx podle xxxxxxxx 6.

(9) Penzijní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx společně x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 předat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx příspěvků xxxxxxxxx x státního xxxxxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xx podmínek podle §20 xxxx. 3, x pokud xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebyla zahájena xxxxxxx xxxxx uvedené x §19 písm. x), b), x) xxxx f); účastník xxxx zvolit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jedné x xxxxx xxxxxxxxx x §19 xxxx. a), x), x) nebo x),

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx dni, xx xxxxxxx mu xxxxxx xxxxx xx xxxxx uvedenou x §19 xxxx. a) xx x), x) xxxx x) x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx penze xx xxxxxxx xxxx xx xxx byla xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx dosud xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxx dědictví, neurčí-li xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x písmeni x) určenou xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx xxxxxx, x to xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx účastníka xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxx x určená xxxxx ve xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx brání xxxxxxxx, xxx z xxxx xxxxxx jako xxxxx, považuje xx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx nároku na xxxxxxxxxxx vyrovnání xx xxxxxxxx, že účastník xxxxxx určenou osobu x jednorázové vyrovnání xx xxxxx předmětem xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx, xx xxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) V xxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx vyrovnání xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx ode xxx doručení písemné xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx příspěvků xxxxxxxxx xxxxx §11, xxxxxxx penzijní společnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxx.

§25

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx v případě xxxxxx doplňkového penzijního xxxxxxx podle §8 xxxx. d) xxxx x), pokud xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 24 xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx účastníka x jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx účastnického xxxxx (§110), nedošlo-li x převodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) určené xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx §19 xxxx. a) xx x), x) nebo x); neurčil-li xxxxxxxx xxxxxxx osobu, stává xx xxxxxxx předmětem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx x určená xxxxx xx stejnou dobu xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxx xxxxxx xxxx první, xxxxxxxx xx pro xxxxx posouzení vzniku xxxxxx na xxxxxxx xx zjištěné, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx a odbytné xx stává xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx odbytného xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředků xxxxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx spoření určenému x dohodě xxxxxxxxx x xxxxxxxx společnosti, xxxx xx xxx xxxxxxxx výpovědi, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxx.

(4) Odbytné podle xxxxxxxx 1 penzijní xxxxxxxxxx vyplatí do xxxxxxx měsíce xxx xxx doručení žádosti xxxxxxxxx osoby o xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx do xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxx státních xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx věku 18 xxx, xxxxx spořící xxxx trvala xxxxxxx 120 kalendářních xxxxxx x xxxxx posledních 24 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k převodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx společnosti. Xxxxxx o částečné xxxxxxx xxx podat xxxxx 24 xxxxxxxxxxxx xxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxxx dosáhl xxxx 18 let. Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx spoření xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, platí xxx xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx zákona x xxxxxxxx.

§26

Xxxxx-xx xx penzijní xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 měsíců xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x doplňkového xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxx uvede, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24, xxxx xx xxxxxxx xxxxx §25.

XXXXX XX

XXXXXX PROSTŘEDKŮ XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX

§27

(1) Xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účastníka x jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx doplňkové xxxxxxxx xxxxxxx zaniklo xxxxx §8 xxxx. x) xxxx x); to xxxxxxx x případě xxxxx xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nemá účastník, xxxxxxx xxxx zánikem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx §19 xxxx. x).

(3) Penzijní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 měsíce xxx xxx zániku xxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxx xxxxx odstavce 1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§61). X žádosti x xxxxxx prostředků xxxxxxxxx xx xxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Při xxxxxxx xxxxxxxxxx účastníka xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx započítává.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx společnosti xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx, se poukazuje xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x vracení xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, ke xxxxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX III

PROMLČENÍ

§28

(1) Nárok xxxxxxxxx xx převod xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §27 odst. 3 xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx 3 xxx xxx xxx zániku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xx výplatu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §22 se xxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxx ode dne xxxx xxxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxx, xx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účastníka xx xxxxxxxx majetku x účastnickém fondu.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§29

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx se sídlem xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účastníka, příspěvků xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx umísťování xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x účastnických xxxxxxx x vyplácení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxx právnická xxxxx, které xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxx xxxxxxxx podnikání xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx podle §35, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx §74.

§30

(1) Obchodní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx".

(2) Xxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx činností xxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxx xxxx x xxxxx označením xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX SPOLEČNOSTI

§31

(1) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxx xxxxxx zápisu do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud

a) xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx České republiky,

c) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx

1. xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxx svého organizačního xxxxxxxxxx a řídícího x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxx obezřetného xxxxxx xxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx splňují požadavky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxx jednání xxxxxxxx společnosti se xxxxxxx x uzavření xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx spoření") x s xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxx,

6. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zakladatelskou xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx splacen xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx, xx xx nejméně 2 vedoucí xxxxx x xxxx vedoucí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx z xxxxxxxx řádného a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) úzké propojení x jinou osobou xxxxxxx účinnému výkonu xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx úzkém propojení x osobou, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx sídlo xx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx dohledu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxxx jiné xxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx udělení xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§32

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 xxx xxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vždy

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx věcných, xxxxxxxxxxxx a organizačních xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x členění xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx činnosti x na xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx režijní xxxxxxx x xxxxxxx xx odměny xxxxxx xxxxxxxx v §74, xxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x vykonávané činnosti,

2. xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxx rozvahy x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx zisku x xxxxxx,

3. odhadovaný xxxxxxx potřebného kapitálu xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x

4. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§33

(1) Penzijní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Povolení k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x povolení xxxxx §31 lze xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §31 odst. 1 a §32. Xxxx xxxxxxxxx a xxxxx jeho příloh xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§34

X xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti rozhodne Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

§35

Xxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxx pouze x poskytování služeb xx xxxxxxxxx xxxx, x xx

x) xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojistných xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, dožití xx xxxxxxxx xxxx nebo xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouvě xxxx xxxxx xxxxxxxxx, pro xxxxxx úrazu, nemoci xxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx penzijní společnost xxxxxxxxx potřebné pro xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7),

x) xx xxxxxxxxxx činnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spoření,

c) x xxxxxxxx zkoušek zaměřených xx prokázání odborné xxxxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx penzijních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx institucí.

(2) K xxxxxxx x registraci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx činnosti xxxxxxxx společnosti a xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) X případě, xx výkon xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x činností xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx účinnému xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx jejím xxxxxx.

(4) Xxxxx národní banka xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx x to xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx banku písemně xxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxxxx další xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx na předepsaném xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx přiloží xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x odstavci 2. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) K xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xxxx c) penzijní xxxxxxxxxx

x) přiloží xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7) xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx §86 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx registrace podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu7) xxxx xxxxxxx akreditace xxxxx §86 odst. 2.

(7) Xxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodne o xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx posuzování xxxxxxxxxxx xxx registraci xxxxx xxxxxxxx vychází z xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx.

XXXXX III

NĚKTERÉ XXXXXXXX XXXXXX ČINNOSTI XXXXXXXX XXXXXXXXXXX

Xxx 1

Některé xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

§36

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxx xxxx držet xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podíl 3 % xx xxxxxxxxxxx právech xxxx xx základním xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xx jedná x xxxxx drženou xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx vytvoří nejpozději xx 1 xxxx xxx dne udělení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinný xxxxxxxxxxxxx xxxx (§94 xxxx. 1). Xx xxxxxxx pro penzijní xxxxxxxxxx, jejímž předmětem xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xxxx. x).

(3) Počet xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx uplynutí 24 měsíců ode xxx xxxxxxx xxxxxxxx x vytvoření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx obhospodařovaném xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx 24 měsíců xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu dosahovat xxxxxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx; xx neplatí xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxx na xxxxxxx

§37

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činí xxxxxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx splaceného xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx ážia.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxx lze xxxxxxx jen x xxxxxxxx.

§38

(1) Penzijní společnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx výši xxxxxxxxx prostředkům xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xx roven alespoň xxxxxx

x) xxxxxxx 50 000 000 Xx xxxxxxx x 0,05 % x xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 5&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx; xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, dosáhne-li 500&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) 25 % ze xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx penzijní společnosti xx xxxx xxxxxx xxx jeden xxx, xxxxxxx pro xxxxxxx 25 % x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx majetku a xxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x obchodním xxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) se xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a v xxxxxxxxxxxxxxx fondu obhospodařovaných xxxxxxxx společností.

Xxx 3

Vedoucí xxxxx xxxxxxxx společnosti

§39

(1) X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx předchozího xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx,

x) která xx xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxx:

1. xxxxxxx věku 18 xxx,

2. xx svéprávná,

3. xxxxxxxxx u xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikání,

4. xx xxxxxxxxxxx a

5. je xxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxx je xxxxxx xxxxxxx z hlediska xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, x xxx má xxxxxxxxx funkci xxxxxxx xxxxx; Česká xxxxxxx xxxxx především posoudí, xxx xxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podnikání,

c) xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, na který xx zaměřena xxxxxxxxxx xxxxxxxx účastnických xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx příslušné xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 2 xxxxx Xxxxx xxxxxxx banka x xxxxx zejména xxxxxx pravomocí spojených x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx podat xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osvědčující xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2. Xxxx tiskopisu a xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§40

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx, je xxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx uvedených x §39 xxxx. 2 x skončení xxxxxx xxx funkce.

(2) Xxxxxxx-xx vedoucí osoba xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx funkci do 6 xxxxxx xxx xxx, kdy jí xxx předchozí xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jakýchkoli xxxxxx xxxx funkci xx dobu delší xxx 6 xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx zaniká.

Díl 4

Nabývání, xxxxxxxxx x pozbývání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx penzijní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§41

(1) Xxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxx musejí xxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky

a) x xxxxxx kvalifikované účasti xx xxxxxxxx společnosti,

b) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx penzijní xxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx 20 %, 30 % xxxx 50 %, xxxx

x) k xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x to x x případě, xx tyto xxxxx xxxxxxxxx práva xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx penzijní xxxxxxxxxxx nevykonávají xxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx hlasovacích xxxx xxxxxxxxx xx změně xxxxxx xx hlasovacích xxxxxxx xxxxxx ani xxxxxx xxxx, neuplatňováním xxxxx nedochází ke xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxxxxxx.

(2) Pro účely xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xx penzijní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx práva xxxxxxx x §122 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx; §122 xxxx. 7 až 14 zákona upravujícího xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx obdobně.

§42

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx oznámení

(1) Xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Osoba, která xxx předchozího xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx informovat neprodleně x xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1.

(3) Xxxxxx xxxx xxxxxxx kvalifikované xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxx nabytou účastí xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x to do xxxx udělení xxxxxx xxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx.

§43

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účasti

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §41 odst. 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x jejím xxxxxxx x xxxxxxx xxx o xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx běhu xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx hodlajících xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx společnosti nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx ovládnout, xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx být xxxx xxxxx nabyta, xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xxxx x celkové xxxx xxxxxx, xxxxx žadatel xxxx penzijní společnosti xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účasti xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx podíl xx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §44 odst. 3.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx odeslání xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Pokud Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx nevydá, xxxxx, xx xxxxxxx byl xxxxxx. To xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podané xxxxx §42 xxxx. 2.

(3) Xx-xx podaná xxxxxx x přesto xxxxxxx xxxx trpí-li xxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nedostatků xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, s xxx, xx xxxxxxx vyžádaných xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx x xxxxxxxx 1. Dnem xxxxxxxx xxxx výzvy xx xxx xxxxx stanovené x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx, x to xxxxxxx xx dobu 20 xxxxxxxxxx dnů. Xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx přerušuje xxxxxxx xx xxxx 30 xxxxxxxxxx dnů, pokud xxxxxxx

x) xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx místo xxxxxxxxx xx státě, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, institucemi xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx investičních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§44

(1) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §43 odst. 1 xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterému xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osvědčující xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx příloh xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 x nepřihlíží xxxxxx x xxxxxxxxxxx potřebám xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx žádosti xxxxxx, xxxxx x hlediska xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou splněny xxxx podmínky:

a) xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x §39 xxxx. 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx dostatečným xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x nezávadného původu xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo plánovaným xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) penzijní xxxxxxxxxx xxxx i xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§49 xx 52),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

1. xxxxxxx xxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxx společností x

2. neznesnadňuje xxxxx xxxxxxxxxx jednotlivých orgánů xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx osobami xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nabytím xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jejím xxxxxxxxxx nevznikají xxxxxxx xxxxx, xx by xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx zřetele xxxxx, xxxxx jde o xxxxxx xxxxx §42 xxxx. 2.

(4) X xxxxxxxxxx x žádosti Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx účasti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1.

§45

Česká národní xxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxx soud vyslovil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx ovládnuta xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx právo x xxxxx xx xxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo, xxxxxx-xx valná xxxxxxx xxxxx svolána, xx xxxxx xx 3 xxxxxx xxx dne, xxx se Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx měla xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx hromady nebo xxx xxx, kdy xx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx svolána, xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§46

Pozbytí nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účasti

Osoba nebo xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx

x) xxxxxxx svoji xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx penzijní xxxxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxx 50 %, 30 % xxxx 20 %, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) snižují xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx penzijní xxxxxxxxxxx xxx, že xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§47

Xxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx svoji xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx penzijní xxxxxxxxxxx nebo o xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ji xxxxxxx, xxxxx x penzijní xxxxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx přestane xxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx výši xxxxxx na této xxxxxxxx společnosti xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x rozsahu xxxxx na xxxxxx xx xxxx penzijní xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx a xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx společnosti.

Díl 5

Xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx neumístěných xx xxxxxxxxxxxx fondů

§47a

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x převod xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vyplácení dávek x případě, xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx fondu, a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx drženy xx samostatném xxxx x xxxxxxxxxx odděleně xx prostředků xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxx xxxxxx, než který xx stanoven xx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx majetkové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xx postihnout xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx obhospodařování všech xxxxxxxxxxxx xxxxx podle §109 je xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinna xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 na xxxx xxxxxxx u depozitáře xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xxxxx §109 xxxx. 5.

§47x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 377/2015 Xx. x účinností xx 1.1.2016

XXXXX IV

PRAVIDLA XXXXXXXX X HOSPODAŘENÍ XXXXXXXX XXXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxx xxxx

§48

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx vykonává xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

Díl 2

Xxxxxxxxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti

§49

K xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x činností penzijní xxxxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxx xxxxxx a udržuje

a) xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx,

x) postupy pro xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx zaměstnanci x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx o doplňkové xxxxxxxx xxxxxxx,

2. osobou, xxxxx ovládá penzijní xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx spoření,

3. xxxxxxx x xxxxxxxxx penzijní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx odměňování xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx vykonává xxx xxxxxxxx,

x) opatření x ochraně vnitřních xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x trhem.

§50

(1) Xxxxxx a xxxxxxxxx systém xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx správy x řízení xxxxxxxxxxx, x to xxxx

1. xxxxxx x postupy xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx x uceleným xxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x rámci nichž xx xxxxxxxx vymezí xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

3. řádné xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x

5. xxxxxx vnitřní xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx

1. pravidla přístupu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, a k xxxxxxx, kterým xxxx xxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx penzijní xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, sledování x xxxxxxxxxx rizik x

3. xxxxxxx přijímání xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) pravidla xxxxxxx kontroly, jejichž xxxxxxxx je xxxx

1. xxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx zákona, xxxxxx právních předpisů x x vnitřních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx charakteru a

4. xxxxxxxx kontroly xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §51, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Řídicí x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx ucelený x přiměřený charakteru, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x musí xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Penzijní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx řídicího x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§51

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx společnost xxxxxx xxxxx osobu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx vzniku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx pověřena xxxx osoba, xxxxxx xxx vykonávána způsobem, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx vykonávat xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §53 x 54 x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx předpoklady xxx řádný xxxxx xxxx činnosti. Penzijní xxxxxxxxxx nesmí xxxxxxx xxxxxxx významné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx provozní xxxxxxxx xxx pověřit xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx x členském xxxxx.

(3) Provozní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx narušil xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx finanční stabilitu xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx fondů, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx předpokladů, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx společnosti xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xx významnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xx xxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx jejích xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x zaměstnanců,

b) xxxxxxxxx standardizovaných služeb, xxxxxx informací o xxxx a xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx jiné osoby xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx právních předpisů.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jinou xxxxx xxxxxxxxxxxx x obchodním xxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

§52

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx xxxxx §49 x 50 x

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx výkon xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle §51.

Xxx 3

Xxxxxxxxxx vybavení

§53

(1) Xxxxxxxx společnost má xxxxxxxxxx vybavení xxx xxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, x xx přiměřené xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx společnost xxxxxxxxx, xxx xx jednalo x xxxxx důvěryhodné, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Důvěryhodnost, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx tyto xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušnými xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx uvedené x odstavci 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxx x předpisů xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx společnost xxxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxx 4

Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti

§54

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxxxxx, čestně, spravedlivě x v xxxxxxxxx xxxxx účastníků, xxxxxxx xxxx xxxx povinnosti:

a) xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx umisťuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x státní xxxxxxxxx xx účastnických xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x trhem,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxx informace x zamezuje xxxxxxx x vnitřním xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu,

g) nenabízí xxxxxx, jejichž spolehlivost xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x bez xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx provedení xxxxxxx, xxxxxxxxxx objektivnost xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ztrát,

k) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx přístupných xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx ohledu xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x prodejů vzájemně xxxx sebou x x xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx regulovaných xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx způsob xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

Xxx 5

Uchovávání dokumentů x xxxxxxx

§55

(1) Penzijní xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) dokumenty xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spoření, xxxxxx xxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podle §120,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zájemcem o xxxxxxxxx xxxxxxxx spoření xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx uvedené x xxxxxxxxx x) a x), xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 po xxxxx xxxx trvání závazkového xxxxxx a xxxxxxx xx xxxx 10 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. a) x 3 xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xx xxxxxxxx zániku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zájemcem x xxxxxxxxx xxxxxxxx spoření; xx xxxxx i xxx osobu, xxxxx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxx, xxxxx x xxx jejího právního xxxxxxxx.

Xxx 6

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx

§56

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxx x pohybu xxxxxxx x jiných xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, dále o xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s majetkem x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx předmětu xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx jednotlivé účastnické xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx, xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx účastnický xxxx.

Xxx 7

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

§57

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx nejpozději xx 4 xxxxxx xx skončení xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví x xxxxxxx zprávu xx xxxxx obhospodařovaný xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx výroční xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxx auditorem.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx společnost xx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx spolu x xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx schválena, x způsobem řešení xxxxxxxxxx xxxxx hromady; xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx usnesení valné xxxxxxx, kterým xxxxx xxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závěrku, xxxxx xxxxxxxx společnost xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxx x xxxxxxxx jej xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Výroční xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx 3 xxxxxx období musí xxx xxxxxxx přístupné x xxxxx penzijní xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účastníkovi xx xxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx 3 účetní xxxxxx xxxxxxxxx elektronicky nebo x listinné podobě xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§58

Pololetní zprávy

(1) Penzijní xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 6 měsíců xxxxxxxx xxxxxx vypracuje, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx svou xxxxxxxxx xxxxxx x pololetní xxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx zprávy podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxx přístupné x xxxxx xxxxxxxx společnosti. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx poslední 3 xxxxxx období bezplatně xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§59

Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx, které xxxxxxxx výroční zpráva xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pololetní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx.

XXXXX V

ÚPLATA XXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXX A XXXXXX ZA XXXXXXXXXXXXXXX

§60

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx úplatu hrazenou x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) úplatou xx xxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx penzijní xxxxxxxxxx v souvislosti xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx třetím osobám, xxxxxxx

x) úplata xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) odměna jiným xxxxxx než xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxxx xxxxxxx (§74) x xxxxxxxxxxxx správu xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) poplatky xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, převodním xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxx xx propagaci x xxxxxxx.

(3) Výše xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx 0,4 % x x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx 1 % z průměrné xxxxx hodnoty fondového xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x náklady xx xxxxx, prodej x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydávaných investičním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx dni příslušného xxxxxx xxxx prostý xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vlastního kapitálu xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Výše xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx&xxxx;x xxxxxxx povinného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 10 %&xxxx;x v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxxxxx 15 % x xxxxxxx průměrné xxxxxxx xxxxxxxx jednotky x xxxxxxxxxx období x nejvyšší xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx vzniku xxxxxxxxxxxx xxxxx vynásobeného průměrným xxxxxx xxxxxxxxxx jednotek x příslušném xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx rovna nebo xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušnému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx penzijní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx hodnot penzijních xxxxxxxx účastnického xxxxx xx každý xxx xxxxxxxxxxx období.

(7) Pro xxxxx stanovení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zejména xxxxx xx celkové xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.

§61

Poplatky

(1) Penzijní xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx §60 xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx

x) xxxxx strategie xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 7,

b) převod xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §27,

x) pozastavení výplaty xxxxx xxxxx §22 xxxx. 3,

d) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxx častěji xxx xxxxxx ročně,

e) xxxx xxxxxx xxxxxxx dávky xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx tento xxxxx.

(2) Xxxx poplatku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x činí xxxxxxx 500 Xx.

(3) Výše xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. b) xxxx xxxxxxx 800 Xx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx xxxxxxxx xxx podání xxxxxxx x převod. Tento xxxxxxxx xxxx xxxxxx x prostředků xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx účtu. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx prostředkům účastníka xxxx přípustné.

(5) Výše xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xx x) musí xxxxxxx účelně vynaložené xxxxxxx na jejich xxxxxxxxx. Xx účelně xxxxxxxxxx náklad xxx xxxx podle odstavce 1 xxxx. e) xx xxxxxxxx rozdíl x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx stanovení xxxxxxxxx xxxxx než xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx převodem.

§62

Xxxxxxx x placení xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx účastníka

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx účastníka do xxxxxx účastnického fondu xxxxxxxxxxxxxxxxx jednou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx převod xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx bezplatný x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx všechny své xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) v xxxxxxxxxxx fondu, v xxxxx xxxxxxx došlo xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xx zrušovaném xxxxxxxxxxx xxxxx (§110),

x) xx xxxxxxxxxxx účastnických xxxxxxx (§113),

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxxxxxxxxx bylo xxxxxxxxx xx jinou xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§109),

x) v xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx (§150), nebo

f) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx společnosti, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx společností (§64).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zpoplatnit změnu xxxxxxxxx spoření xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx účastník požádá x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x

x) schválení xxxxx xxxxxxx účastnického xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) povolení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx obhospodařování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx převodu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx účastník xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxx 60 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxx spoření provedena xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx rok, xx xxxxxxxxx.

§63

Úplata xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spoření

(1) Výše xxxxxx xxxxx §60 xxxx. 2 xxxx. x) nesmí xxxxxxxxx 7 % xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx za xxxxx xx třetí čtvrtletí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xx uzavření xxxxx smlouvy o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx je xxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx.

(2) Ustanovení xxxxxxxx 1 platí obdobně x xxx změnu xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxx penzijních xxxxxxxxxxx

§64

Xxxxxxx xxxxxxxx společnosti lze xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx sloučením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxx penzijních společností") x xx x xx třeba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§65

(1) Žádost x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx žadatel xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxx jeho xxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx penzijních společností xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxx8), obsahuje

a) xxxxxxxxxxxxx změny x xxxxxxxxxxxx uspořádání a xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nástupnické xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) souhlas xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx povinné konzervativní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxx xxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx fúze

1. xxxxx výnosů x xxxxxxx x xxxxxxx xx náklady xxxxxxx xx zavedením xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx režijní xxxxxxx x xxxxxxx xx odměny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx a

4. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x důchodovým fondům, x xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx zpráva xxx xxxx penzijních xxxxxxxxxxx obsahuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fúze xxxxxxxxxx společností xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx fúzi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nepovolí, xxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx prostředky xxxx xx vystavila jeho xxxxxx xxxx prostředky xxxxxxxxxxxxx riziku,

b) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx činnosti penzijní xxxxxxxxxxx xxxx výkonu xxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) je osoba xxxxxxxxxx xx fúzi xxxxxx, xxxxx nebylo xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx zašle Xxxxx xxxxxxx bance xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xx jejíž program xx xxxxxxxx jednání x xxxx fúzi.

§66

Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§67

Xxxxxxxxxxx penzijní společnost xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxx xxxx penzijní xxxxxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx.

§68

Nástupnická xxxxxxxx společnost xxxxxx xxxxxxx konzervativní xxxxx (§113) x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx penzijních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxx xx zápisu xxxx penzijních xxxxxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxx 2

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§69

Xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx s likvidací, xxxxxxxx současně x xxxxxx xx jmenování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx musejí xxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem jmenování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x likvidací soud, xx penzijní společnost xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx doručit Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Česká xxxxxxx xxxxx odejme povolení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx žádný xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx předepsaném tiskopisu. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o usnesení xxxxx xxxxxxx, jímž xx xxxxxxxx společnost xxxxxxx x xxxxxxxxx x navrhuje se xxxxxxxxxx.

§70

Xxxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx xxxxxxx a odvolává Xxxxx národní banka; xx neplatí, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx po obdržení xxxxxx na jmenování xxxxxxxxxxx podle §69 xxxx. 1 x 5

x) jmenuje xxxxxxxxxxx, xxxx

x) návrh xxxxxxx, xxxxxxxx shledá u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v odstavcích 4 x 5 xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx jmenuje xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx může xxxxx xxxxxx xxxxxxxx oznámením x xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxx doručeno Xxxxx xxxxxxx bance. Xxxxxx xxxxxxxxxx x funkce xxxxxxxxxxx nastávají dnem xxxxxxxx v xxxxxxxx x odstoupení x xxxxxx, xxxxxxxx xxxx 30 xxx ode xxx doručení xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx národní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx splňovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx důvodů xxxx xxxxxx nevykonává xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx podaný xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx xx xxxxxxxx zápisu likvidátora xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x návrh xx xxxxx likvidátora z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podává xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; v xxxxxxx, xx majetek xxxx xxxxxxxxxxx nepostačuje xx vyplacení náhrady xxxxxxxx výdajů likvidátora x xxxxxx likvidátora, xxxxxxx xx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx náhrady xxxxxxxx výdajů a xxxxxx likvidátora, jejich xxxxxxxxx výši xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(9) Likvidátorovi xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx jsou třetí xxxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, x jakém xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správci podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu.

§71

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Penzijní xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx společnost, xxxxx vstoupila xx xxxxxxxxx, xx x xxxxxx řídí xxxxx xxxxxxx.

(2) Penzijní xxxxxxxxxx x úpadku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxx xx likvidace, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx podle §5.

Xxx 3

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podnikání x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§72

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§73

Xxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx závazku xxxx xxxxxxxxx do xxxxx, x xx xxx xxxx část.

XXXX PÁTÁ

DISTRIBUCE XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

XXXXX I

OBECNÁ XXXXXXXXXX

§74

Xxxxx xxxxxxxxx zprostředkovávat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx směřující x xxxx, aby xxxxxxxx xxxx zájemce x xxxxxxxxx penzijní spoření xxx příležitost s xxxxxxxx společností xxxxxxx, xxxxxx nebo ukončit xxxxxxxxx penzijní xxxxxxx, x sjednávat, měnit xxxx xxxxxxxxx doplňkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxx účastníka nebo xxxxxxx x doplňkové xxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx") xx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) vázaný xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx osobně, xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx vázaného zástupce. Xxxxxxxxxx zprostředkovatel, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxx statutárního xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx působností, prokuristou, xxxxxx zaměstnanců xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce.

(3) Xxxxxx zástupce, který xx fyzickou xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxx, prokuristou xxxx xxxxxx zaměstnanců. Vázaný xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx penzijní xxxxxxx pouze xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Samostatný xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xx xxx xxxx, jsou-li fyzickou xxxxxx, a osoby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zprostředkovávají, xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx doplňkového penzijního xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

§75

Xxxxxxx péče

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odbornou xxxx.

(2) Na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obdobně §126 xx 140.

§75a

Uchovávání xxxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx plnění jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, x jakém xx vztahují x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 zejména

a) vyhotovení xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx smluv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jejich xxxxxx x kopie xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx návrhů, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) dokumenty x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx penzijního spoření, xxxx-xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x jednání x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x doplňkové xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx smluvního xxxxxx,

x) záznamy x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spoření, xxxx-xx xxxxxxxx x xx-xx x této xxxxxxxxxx zřejmá xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a

d) dokumenty x jiné xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x), xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx zprostředkovatel xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 po xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx následujícího po xxxx, x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx zájemcem o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx.

(4) Povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xx i právní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x ten, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Záznam komunikace x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx písemně nebo xxxxx průkazným xxxxxxxx x xxxxxxxx datum xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx komunikace.

§75a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 119/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.4.2020

§76

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx podílí xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx doplňkového xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx společnost, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx zprostředkování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spoření xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx odměňovanou xxxxxx.

XXXXX II

SAMOSTATNÝ ZPROSTŘEDKOVATEL, XXXXXX ZÁSTUPCE X XXXXXX XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx

§77

Xxxxxxxxxx zprostředkovatel

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, xxx xx oprávněn xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx penzijní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x činnosti samostatného xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, která, xxxxxxx-xx x xx xxx xxxxxxxxx xxxx zájemce x doplňkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx povinnost, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

§77x

Xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx udělí xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx žadateli, xxxxxxxx

x) xx xxxxx xxxx pobočku xx xxxxx Xxxxx republiky,

b) xx důvěryhodný; je-li xxxxxxxxx právnická xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx působností; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x ovládající xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou,

c) je xxxxxxx xxxxxxxxx; je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxx způsobilost prokazuje xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx řídí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spoření xxxx xxxx být xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §77f,

x) xxxxx x osobě xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx umožňují xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a

f) xxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zprostředkovatelem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§77x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 119/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.4.2020

§77x

Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx oprávnění x činnosti

(1) Žádost x udělení oprávnění x činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx, vedle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx podmínek pro xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx samostatného zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem. X xxxxxxx xx xxxxxxx doklady osvědčující xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx náležitostí žádosti, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx samostatného xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxx xxxxxxx x xxxxx technické xxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx rozsahu, xxxxxx samostatného xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx zprostředkovávat doplňkové xxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx"). Rozhodnutí xx x takovém xxxxxxx xxxxxxx nevyhotovuje. Xxxxxxxxxx nabývá právní xxxx okamžikem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. O xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§77x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 119/2020 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.4.2020

§77x

Xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprostředkovatele xxxx xx xxxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx roce, xx xxxxxx xxx samostatný xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx.

(2) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxxxx zprostředkovateli xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx 12 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx správního poplatku xxxxxxxxxx potvrdí.

§77c vložen xxxxxxx předpisem x. 119/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.4.2020

§77x

Xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx oznámí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx změně xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx §77a xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxx, údaje x xxxxxxx související xx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx registrech xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§77x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 119/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.4.2020

§77x

Xxxxx oprávnění x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx samostatného xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) zánikem právnické xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, který xx v xxxxx xxxxxxxx uveden jako xxx xxxxxxxx činnosti,

d) xxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx oprávnění xxxxx §77c xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxxx (§154).

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) xx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§77x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 119/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.4.2020

§77x

Xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx nahradit účastníkovi xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx způsobenou porušením xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx jinými xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, x xxxxx xx vztahují xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 13 500 000 Xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 20 250 000 Kč xxx xxxxxx souběhu více xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxx.

(2) Pojištění xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxx u xxxxxxxxxx xx sídlem x jiném než xxxxxxxx státě, která xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx xxx sjednáno xxx, xxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx sjednána, xxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx 5 000 Xx xxxx 1 % x xxxx pojistného xxxxxx.

§77x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 119/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.4.2020

§77x

Xxxxxxx xxxxx způsobené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx-xx penzijní xxxxxxxxxx při xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx jím xxxxxxxxxx; xxxxx ho xxxx nepečlivě xxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx dohlížela, ručí xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k náhradě xxxxx.

§77x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 119/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2020

§77h

Pravidla kontroly xxxxxxxx x xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx přiměřeně xxxxxx, xxxxxxx x složitosti xxx činnosti xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx kontroly xxxxxxxx xxxx, xxxxx zprostředkovává xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem x jinými právními xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx řádného xxxxxxxxxxx činnosti,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; tato xxxxxxxx xxxxx motivovat x xxxxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x doplňkové penzijní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx jiných xxxxxxxx, xxxxx by lépe xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x vyřizování xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx

§78

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx zástupcem xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxx, kdo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx spoření xx xxxxxxx xxxxxx vázaného xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx uzavírá xxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spoření xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Smlouvu xxx xxxxxxx xxxxx x jedním xxxxxxxxxxx.

§78x

Xxxxx do xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx oznámení xxxxx §78b xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx zástupce, xxxxx

x) údaje xxxxxxx x xxxxxxxx umožňují xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx registru x

x) xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zástupce, není xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zprostředkovatelem xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx zapíše xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx neprodleně, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx.

(3) O xxxxxx vázaného xxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx takového neprovedení xxxxxx Česká národní xxxxx xxxxxxxxxx elektronicky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxx x řízení.

§78a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 119/2020 Xx. x účinností xx 1.4.2020

§78x

Xxxxxxxx xxxxxxxx zástupce

(1) Xxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vázaného xxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxx xxxx pobočku xx xxxxx České xxxxxxxxx a

b) splňuje xxxxxxxx xxx provozování xxxxxxxx vázaného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Oznámení xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správním xxxxx, xxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx toho, xxx xxxxx provozovat xxxxxxx xxxxxxxx zástupce, x

x) xxxxxxxxxx, xx vázaný xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon činnosti xxxxx tohoto xxxxxx.

§78x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 119/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.4.2020

§78c

Vznik, trvání a xxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxx

(1) Oprávnění x xxxxxxxx vázaného xxxxxxxx xxxxxx zápisem vázaného xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, že xxxx osoba xxxx xxxxxx xxxxxxxx oznámena xxxx zastoupenými, bude Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx oznámil xxxx xxxxx.

(3) Oprávnění x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxx xxxxxxxx zápis xx registru.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx 12 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poplatku. Xxxxx xxxxxxx xxxxx zastoupenému xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Zastoupený xxxxxxxx xx zaplacením xxxxxxxxx xxxxxxxx oznámí Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx registraci xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§78x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 119/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.4.2020

§78x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx xxxxx §78 odst. 2, zjistí-li, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; závazek xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx vázanému zástupci xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx či xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx zástupce xx xxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx podle §78 xxxx. 2, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxx; závazek xxxxxx xxxxxxxxxx dnem, kdy xxxxxxxxxxxx xxxxx projev xxxx ukončující xxxxxxx, xxx xxxxxx na xxxxx výpovědní xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx oznámit xxx xxxxxxxxxx odkladu Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx ze xxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 2 xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§78x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 119/2020 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.4.2020

§78e

Zánik xxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) smrtí fyzické xxxxx,

x) xxxxxxx právnické xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti,

d) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 2 mezi xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx oprávnění xxxxx §78c xxxx. 4, xxxx

x) odnětím (§154).

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx zastoupený xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxxxxx xxxxxxxx xxxxx oznámení xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) podává

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronické aplikace Xxxxx národní xxxxx xxx registraci xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx elektronicky.

§78e xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 119/2020 Xx. x účinností od 1.4.2020

§78f

Uchovávání xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uchovává xxxxxxxxxx po dobu xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx zániku tohoto xxxxxxxxx.

§78x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 119/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2020

§78x

Xxxxxxxxxxx zastoupeného xx xxxxxxxxx

Xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx je přičitatelné xxxxxxxxxxxx, se xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx také xxxxxx xxxxxxxx.

§78x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 119/2020 Xx. x účinností xx 1.4.2020

§78x

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx-xx samostatný xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx zástupce, xxxxxxx škodu xxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx xxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx takovou xxxxx nehradí; pokud xxxx xxxxxxxxxxxx zprostředkovatele xxxxxxxxx vybrala xxxx xx něho nedostatečně xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

§78x xxxxxx právním předpisem x. 119/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2020

HLAVA XXX

XXXXXXX

§79

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx.

§80

Osoby a xxxxx xxxxxxxxxx xx registru

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem zapisuje xxxxx do xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx zástupce.

(2) Xx registru se x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tyto údaje xxxxxx xxxxxx změn:

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx zprostředkovatel xxxx xxxxxx zástupce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) datum xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx a doba xxxx trvání,

d) xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxx osoba s xxxxxxxx působností xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spoření xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řídí,

e) xxxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxxxx a jeho xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx uložených xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxx x

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) x h) xxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§81

Veřejnost registru a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx

(1) Česká xxxxxxx xxxxx zpřístupňuje xxxxx xxxxxxx v §80 xxxx. 2 xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx, v xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xx xxxxx roku, v xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx, kdo xxxxx x důvěře x xxxxx do xxxxxxxx, xxxxxx ten, xxxxx xx xxxxx xxxx, namítat, že xxxxx neodpovídá xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x §80 xxxx. 2 písm. x) x x).

§82

Xxxxx x xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx osobě, který xxxxxxxx

x) označení xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje,

c) předmět xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx lze xxxxxx zápis xxxxx xx registru, a

e) xxxxx vystavení xxxxxx.

§83

Xxxxx údajů xxxxxxxxx x registru

(1) Samostatný xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oznámí xxx xxxxxxxxxx odkladu České xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx x registru.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx podává xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. K xxxxxxxx xx připojí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x něm xxxxxxxx.

(3) Xxxxx údajů xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx xxx dne, kdy xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx referenční xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX ZPŮSOBILOST

§84

Prokázání xxxxxxx způsobilosti

(1) Xxxxx xxxxxxx v §74 xxxx. 1, osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx uvedených x §74, jsou povinni xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx znalostí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x to xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, znalosti xxxxxxxxxx produktů, schopnost xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx účastníkovi xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx penzijní xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx vysvědčením x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vzdělání.

(3) Odborné xxxxxxxx x dovednosti xx prokazují xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§87).

(4) Osoba xxxxxxx x §74 xxxx. 1, která xx právnickou osobou, xxxxxxx xxxxxxxx způsobilost, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx této právnické xxxxx xx xxxxxxx xxxxx §74 xxxx. 1.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§85

Xxxxxxxxxxxx osoba

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx, xxxxx xx na xxxxxxx povolení od Xxxxx xxxxxxx banky (xxxx xxx "akreditace") xxxxxxxxx pořádat xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxx odborné xxxxxxx xxxxxxxx na prokázání xxxxxxx způsobilosti podle xxxxxx xxxxxx xxxx x České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§86

Xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx žádosti xxxxxx, pokud jsou xxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx, a xx ve lhůtě 60 dnů xxx xxx, xxx xxxx xxxxxx doručena České xxxxxxx bance. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx tiskopisu, ke xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx uděluje na xxxx 5 let; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vždy x xxxxxxx 5 let, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx doby xxxxxxxxx akreditace. Udělená xxxxxxxxxx xx nepřevoditelná xx jiné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxx o udělení xxxx prodloužení akreditace xxxxxxx xxxxx, Česká xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx

x) xx xxxx xxxxxxxxx x právnímu xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx, organizační x xxxxxxxxxx předpoklady xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušek, a

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx poskytuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Je-li žadatelem x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Česká národní xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx osoba

a) xx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, který xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti.

(5) Xxxxx, xxxxx xx xxxx údajů x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 4 x 5, xx xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Akreditace zaniká

a) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zánikem právnické xxxxx,

x) xxxxxxx právní xxxx rozhodnutí o xxxxxx akreditace xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx udělena.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxx věcných, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x požadavky xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxx národní xxxxx uveřejní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx internetových stránkách.

(9) Xxxxxx x udělení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx správnímu xxxxxxxx.

§87

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx komisí, xxxxx xx xxxxx xxxxx členů x xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxx předloženého České xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, počet xxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx informuje akreditovaná xxxxx zkoušeného.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zkoušku, osvědčení x absolvování xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx, xxxxx xxxxxxx vykonala,

b) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx druhů činností,

d) xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Osvědčení xx xxxxxx xx xxxx 5 let xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zkoušky.

6) Akreditovaná xxxxx uchovává xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušek, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx odborných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxx x výsledcích x xxxxxxx x vydaných xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx zkoušky.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dokumenty x záznamy xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxx xx xxxx 10 xxx od xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx; to xxxxx x xxx osobu, xxxxx xxxxxxxxxx zanikla xxxx jí byla xxxxxx.

XXXX ŠESTÁ

DEPOZITÁŘ XXXXXXXXXXXX XXXXX

§88

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Depozitář xxxxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx") xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx společnost xxxxxxx s majetkem x xxxxxxxxxxx xxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a statutem. Xxxxxxxxx vykonává xxxx xxxxxx také xx xxxxxx x peněžním xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx přijímání a xxxxxx prostředků xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxx x účtu xxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx příspěvku.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx být pouze xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxx x xxxxxxxx licenci xxxxxxxxx xxxxxxx depozitáře. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx společnost. Všechny xxxxxxxxx fondy, účastnické xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx vykonává xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx depozitáře, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx společností (xxxx xxx "depozitářská smlouva").

(4) X depozitářské xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se uzavírá xx dobu xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx 6 měsíců.

(6) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx licence xxx, xx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Depozitář xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxx x xxxxxxxx společnost x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx závazku z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx-xx xxxxxxx z depozitářské xxxxxxx, xxxxxxxx společnost xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx fondu a xxxxxxxxxxx a odepisování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx závazků xxxxxxxxx xxxx zánikem xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx smlouvy, x to xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx depozitářské xxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x majetkem v xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotek xxxxxxxxxxxx xxxxx zašle Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx banka, xxxxx přestaly pro xxxxxxxxxx xxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nakládání x xxxxxxxxx prostředky xx xxxx tohoto fondu; xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx vzniklých xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx úhradu xxxxxxxxxx provozních a xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx vzniklých xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx tohoto xxxxxx.

(10) Xxxxx xxxx zahraniční xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x majetek xxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx nebo x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti.

§89

Činnost xxxxxxxxxx

(1) Depozitář

a) xxxxxxxxx xxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx to xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx pohyb xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x peněžních xxxxxxxxxx xx účtech xxx xxxxxxxxx a převod xxxxxxxxxx účastníka, vyplácení xxxxx v xxxxxxx, xx neprobíhá x xxxx účastnického xxxxx, x vracení xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) kontroluje, xxx xxxxxxxx jednotky xxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxxx x odepisovány (§124) x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x účastníky, x kontroluje také xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účastníka, xxxxxxxxx zaměstnavatele, státních xxxxxxxxx x prostředků xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx z transformovaného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx penzijní jednotky xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx v xxxxxxx x tímto zákonem x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx pokyny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu, které xxxxxx x rozporu x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvou,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodů x majetkem x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,

h) xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x účastnickém xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxx oceňování xxxxxxx x účastnickém xxxxx x xxxxxxx účastnického xxxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx x xxxxxxxx účastnického xxxxx,

x) kontroluje, zda xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxx x x žádostí xxxxx §21 xxxx. 1 x x dohodou xxxxx §21 odst. 2 xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 4 x xxx převod xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx zákonem a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Za peněžní xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x účastnickém xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx Garančního xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx depozitáře xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx depozitář xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§90

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxx x depozitáře xxxx, xxxxx xxxxxxxxx x uložení veškerých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dávek x xxxxxxx, xx neprobíhá x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x vracení xxxxxxxx příspěvku,

b) předá xxxxxxxxxx xxxxxx účastnického xxxxx, xxxxx obhospodařuje, x další xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu své xxxxxxxx,

x) ukládá získané xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx u xxxxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) provádí xxxxxxx platby x xxxxxx xxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx nebo prostřednictvím xxxx podle písmene x),

x) může xx xxxxxxxxx depozitáře zřídit xxxx u regulované xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx zajištěn xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x přehled xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx veškerý xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx úschovy x x případě, xxx xx xxxxxx věci xxxxxxxx, umožňuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §89 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k evidenci xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx pro přijímání x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx x účtu xxxxxxxxxxxx fondu, a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx smlouvě nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx depozitáři xx jeho xxxxxx xxxxxxx zákonem x xxxxxxxx účastnického xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx penzijní spoření.

§91

Pravidla jednání depozitáře

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx penzijní společnost xxxxxxxx tento xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx depozitářskou xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx toto xxxxxxxx x penzijní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx nebezpečí x xxxxxxxx.

(2) Xxxxx depozitář xx xxxxxxx projednání xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x případě xxxxxxxxx x prodlení xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxx své xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx významně ovlivnit xxxxxxx xxxxxxxx jednotky xxxx která xxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hospodářské xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx společnost xx žádost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxx x účastníky xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx neprovede.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxx své xxxxxxxx zjistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tomu, xx xxxxx penzijní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zákonu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x účastníkem xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx projedná xxxxxxxxxx x penzijní xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx na základě xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx významně xxxxx xxxxx, statut xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx neprodleně Xxxxx národní xxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§92

(1) Xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx poškození xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 3 xxxxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxxxxx depozitáře xxxx xxxxx oprávněnou vést xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx evidenci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx oprávněnou xxxx samostatnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx oprávněnou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx osoby xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x pozastavení xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxx zájmy xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx žádosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxx xxxxx.

(3) Žádosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Česká xxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, kdy obdržela xxxxx žádosti xxxxx xxxxxxxx 2, pozastavení xxxxx xxxx rozhodne x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx příspěvkem.

(6) Depozitář xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účastnického xxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx, statutu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx smlouvy. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx prostřednictvím xxxx osoby, xxxxxx xx ke škodě xxxxx x xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx obhospodařování majetku x xxxxxxxxxxx fondu xxx není xxxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx škodu xxx xxxxxxxxxx, ledaže xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx způsobeno okolnostmi xxxxxxxxxxxx odpovědnost.

(8) Xx xxxxxxxxx vylučující xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx nastala xxxxxxxxx xx vůli xxxxxxxxxx x xxxxx mu xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx tuto xxxxxxxx xxxx její xxxxxxxx odvrátil xxxx xxxxxxxx, x dále, xx by x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx předvídal.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§93

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx z

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) prostředků xxxxxxxxx převedených z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §176.

(2) Xxxxxxxxxx fond xx xxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxx xxxx účastníkům x xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx na vyplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx v poměru xxxxx počtu xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx účastnický xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu a xx jiná xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx účastnického fondu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx ani xxxx osoba nemá xxxxx xxxxxxxxx rozdělení xxxxxxx x účastnickém xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jménem x xx xxxx účastníků. Xxxxxxx x účastnickém xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx obhospodařuje.

(4) Xxxxxxxxxx fond nemá xxxxxx subjektivitu. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx právem penzijní xxxxxxxxxxx, která xxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) X právních xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x účastnickém xxxxx je oprávněna x zavázána xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x obhospodařování xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx penzijní xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx; tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §60 odst. 2.

(6) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx rozumí

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ratingová xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx používají xxxx reference na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx je xxxxxx na seznamu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxx národní xxxxx uveřejňuje xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx ratingovou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx zapsána xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx agentur xxxxxxxx Českou národní xxxxxx12) xxxx která xx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx agenturách13),

c) xxxxxxxx xxx účely výpočtu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxx.

§94

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vytvoří a xxxxxxxxxxxxx 1 povinný xxxxxxxxxx xxxx, a xx xxxxxxx konzervativní xxxx (§98).

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxx penzijní xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx účastnické fondy.

(3) Xxxxxxx-xx a xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx alternativní xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §108a xx 108c, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx a obhospodařovat xxxxxxxxxx xxxx, který xxxx xxxxxxxxxxxxx účastnickým xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxx dotčena xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§95

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx označení "xxxxxxxxxx xxxx". Název xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx".

(2) Osoba, xxxxx nemá xxxxxxxx x xxxxxxxxx účastnického xxxxx, xxxxx xxx xxxx podnikání používat xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxx", "xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fond" xxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Název xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx a nesmí xxxxxxxxx xxxxxxxx představu x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx s investováním xxxxxxx x tomto xxxxxxxxxxx fondu.

HLAVA XX

XXXXXXXX K XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX

§96

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podat xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx svého xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx obhospodařování xxxxxxxxxxxx xxxxx x řádný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx předloží xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podložený xxxxxxxx ekonomickými xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx předpoklady xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx penzijní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §39 a 40,

x) xxxxx, xxxxx xxxx depozitářem, xx xxxxxxxxx xxxxx, organizační x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxx předepsané náležitosti x

x) xxx předpokládat, xx vytvoření xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx účastnickým xxxxxx, xx v xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Součástí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasu Xxxxx xxxxxxx banky.

(5) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxx účastnického xxxxx xxx podat xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx přiloží xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) O xxxxxxx o povolení x vytvoření účastnického xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx jejího xxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX

§97

(1) Statut xxxxxxxxxxxx xxxxx xx dokument, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx x způsobu investování xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) další xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx posouzení xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx účastníka xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) lhůty xxx xxxxxxxxx majetku x xxxxxxx podle §115 x

x) xxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Schválený xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx společnost bez xxxxxxxxxx odkladu uveřejní xx xxxxx internetových xxxxxxxxx schválený statut xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxxxxxx, a každou xxxx změnu.

(5) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu a xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 6 xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx účastnického fondu xxxxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx bankou, xxxxx xx tato xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx provádí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xx jí xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx této xxxxx

x) xxxx přímo xxxxxxxxxxx xx změn xxxxxxxxxx xx penzijní společnosti, xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx či o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx netýká xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx účastnického fondu x jeho xxxx xxx xxxxx xxxxx xx předepsaném tiskopisu, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx posouzení, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx všechny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zda xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx účastníků tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Prováděcí xxxxxx předpis xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx předcházejícímu xxxxxxxxx Českou národní xxxxxx podle xxxxxxxx 6,

x) vzor xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 x xxxxx jeho xxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX

§98

(1) Xxxxxxx konzervativní xxxx investuje pouze xx

x) dluhopisů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx právo xx xxxxxxxx dlužné částky, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx stát xxxx xxxxxxx xxxx Organizace xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx (XXXX) x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx rating xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx 5 nejlepších ratingových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kategorie jiné xxxxxx xxxxxxxxx agentury x xx xxxxx xxxxxxx ratingovou xxxxxxxxx, xxxx centrální xxxxx xxxxxxxx státu,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx členský xxxx Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx (OECD) a xxxxxxx rating, xxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ratingových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx závazků v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx srovnatelné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx agentury x xx xxxxx uznanou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx centrální xxxxx, Xxxxxxxx investiční xxxxx, Xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxx fond xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx členy, x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, který xxxx,

x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx na splacení xxxxxx částky xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x), xxxxxxx rating, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx mezi 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jiné uznané xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxx uznanou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) nástrojů xxxxxxxxx trhu xxxxxx xxx xxxxx písmene x) xxxx x), xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx stupni x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ratingových kategorií xxxxxxxxxxxx závazků x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx ratingové xxxxxxxxx xxxx uznané xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx vydán xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx vydávaných podílovým xxxxxx, který splňuje xxxxxxxx podle odstavce 2,

x) vkladů, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx nakládat, xxxx xxxxxxxxxxxxx vkladů se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx dohledu xxxx xx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx hlavním xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx výnosů xxxx xx výši xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do vkladů x regulovaných xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx vypořádáním xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx,

x) x souladu x xxxxxxx cílem xxxxxxxxx výlučně xx xxxxxxxx peněžního xxxx xx splatností xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 397 dnů x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx a

e) xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rating, který xxxxx mezi ratingové xxxxxxxxx krátkodobých xxxxxxx x xxxxxxxxxxx stupni x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx závazků x xxxxxxxxxxx stupni xxxxxxxxxx xxxxxxxxx agentury xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx agentury; podmínka xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx splněna u xxxxx uznané xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx investuje xxxxxxx 30 % xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxx. x) xx x).

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx váženou xxxxxxxxx xxxxxxxxx portfolia x xxxxxxxx konzervativním xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx mezním xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx portfolia xx xxxxx v délce xxxxxxx 5 let.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx techniky x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §102 xxxxx x xxxxxx měnového x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx v povinném xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x), xxxxxxx xxxxxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX

§99

Xxxxxx rozložení xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx i na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx §98 jinak.

§100

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx peněžního xxxx, xxxxx xxxx přijaty x obchodování xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x mnohostranném xxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxx xx sídlem x xxxxxxxx státě, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxx xx státě, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxx, nebo xx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx ve xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Českou národní xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx z nové xxxxx, jestliže xxxxxx xxxxxxxx obsahují xxxxxxx, xx bude xxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx některém x xxxxxxxxxx xxxx uvedených x písmeni x) x xxxx žádost xxxx xxxxxx xxx, xxx byly xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 1 xxxx xxx xxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx srovnatelným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem, xxxxx xxxxx statutu tohoto xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxxxxx zahraničním xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx d),

d) cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx tento fond xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

1. xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx aktiv xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

2. odkupuje xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx zajišťuje, xx se xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx papírů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx&xxxx;xxxx xx xxxx obdobném xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §100 xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx aktuální hodnoty,

3. xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx má xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, který Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx, x xx zajištěna xxxxxxxxxx xxxx Českou xxxxxxx bankou a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxx vlastníků cenných xxxxxx vydávaných xxxxx xxxxxx je rovnocenná xxxxxxx poskytované xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem; xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení o xxxxxxx x nakládáním xxxxxxxx a jeho xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx fondy,

5. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x výroční xxxxxx obdobně xxxx xxxxxxxxxx xxxx x

6. xxxx xxxxxx umožňuje xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxxxxx zahraničním xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) vkladů, xx xxxxxxx je xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx termínovaných xxxxxx xx xxxxxx splatnosti xxxxxxx 2 xxxx x regulované xxxxx,

x) xxxxxxxxxx derivátů, xxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx na některém x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxxx derivátů, xxxxx xxxxxx přijaty x obchodování na xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), za xxxxxxxxxxx, že

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx investiční xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xx x) xxxx h), xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxx,

2. je xxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vlády xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxx x xxxxxx obhospodařování x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx jiného xxxxx, x

3. xxxx finanční xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx způsobem x xxxxxxxxxx fond xx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, které xxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek,

h) xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x), xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx emise xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, x že jejich xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx v §98 xxxx. 1 písm. x) xxxx x), x xxxxxx rating, xxxxxxxxx rating xxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx xxxxx, xxxxx xxxx ratingové xxxxxxxxx krátkodobých xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx agentury x xx xxxxx xxxxxxx ratingovou xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx může xxxxx xxxxxxxxxx cenný xxxxx, xxxxx papír xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, finanční xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxx x xxxxxxxx 2, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx cenných papírů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx xxxxxx nejvýše 5 % xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx tyto xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx jejich xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx na některém x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx do 3 xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx investovat xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx jako tato xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xx kvalitativní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx může účastnický xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 4, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§101

Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx rizik

Účastnický xxxx xx povinen

a) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pozic x jejich xxxx xx celkové xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx spojeného x investováním do xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §102,

x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sektorového x xxxxxxxx.

§102

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů

(1) Xxxxxxxxxx xxxx může xxxxxxxx techniky x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx cenným xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu za xxxxxxxxxxx, xx slouží x efektivnímu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx a xxxxxxxx xx účastnický xxxx xxxxx odchýlit xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx statutu.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 80 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §103 xxxxx účastnický xxxx x úvahu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xx počítají x xxxxxxx xx xxxxxxxxx hodnotu podkladových xxxxx xx riziko xxxxxxx x druhou xxxxxxx stranou, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pohyby xxxx a xx xxxx, ve xxxxx xxxxxx být pozice xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx derivát xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Při xxxxxxxx takových investičních xxxxxxx papírů a xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví

a) druhy, xxxxxx, způsob xxxxxxxxx x požadavky xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x nástrojů, které xxxx účastnický xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku,

b) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxx deriváty.

§103

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx

(1) Penzijní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 5 % xxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vydaných xxxxxx xxxxxx; xx neplatí xxx dluhopisy x xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxxxx emitentem xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx regulované xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx s finančními xxxxxxxx xxxxxxxxx x §100 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxxx

x) 10 % xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx banka, xxxx

x) 5 % xxxxxxx majetku v xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vůči xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3 xxxxx xxxxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx uvedeno xx xxxx statutu, xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která nepatří xx stejného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, až 10 % xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x nichž xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx 40 % xxxxxxx xxxxxxx x tomto fondu; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Česká xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx uvedeno xx xxxx xxxxxxx, může xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx představujících xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x nástrojů xxxxxxxxx trhu vydaných xxxxxx xxxxxx xx 20 % hodnoty xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx investiční nástroje xxxxx xxxx xx xx xxxxxxx záruku xxxxxxx uvedený x §98 odst. 1 xxxx. x), x) xxxx x), xxxxxx xxxx Česká xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxx hodnot xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 6 xxxxx xxxxxxxxx 35 % xxxxxxx majetku v xxxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 7 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x osoby xxxxxxx koncern.

§104

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx investičních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Pokud xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx penzijní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 100 % xxxxxxx xxxxxxx x tomto xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx emitent uvedený x §98 odst. 1 xxxx. x), x) xxxx c). Xxxxxxxx společnost xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx statutu tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkajícím se xxxxxx účastnického fondu, xx xx Česká xxxxxxx xxxxx umožnila xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx více xxx 35 % hodnoty xxxxxxx x tomto xxxxxxxxxxx fondu.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 musí xxx xxxxx papíry xxxxxxx xx 6 xxxxxxx xxxxx, přičemž xxxxx xxxxxx z jedné xxxxx mohou xxxxxx xxxxxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx účastnickém xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx statut podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prokáže, xx ochrana účastníků xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx rovnocenná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §103.

§105

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nejvýše 10 % hodnoty xxxxxxx x účastnickém xxxxx xx cenných papírů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování.

(2) Xxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxx celkově xxxxxxx 60 % hodnoty xxxxxxx v účastnickém xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx společnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 20 % hodnoty xxxxxxx x účastnickém xxxxx xx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondy xxxx zahraničními xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxx limitu xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 10 % xxxxxxx majetku x účastnickém xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zahraničními xxxxxxxxxxxx xxxxx srovnatelnými xx xxxxxxxxxx fondem, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §100 xxxx. 2 xxxx. x).

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterým xx xxxxx xxxxx vztahuje, xxx xxxxxxx derivátů x technik x xxxxxxxx xxxxx §102.

(6) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx 35 % hodnoty majetku x účastnickém fondu. Xx xxxxx osobu xx xxxxxxxx x xxxxx tvořící xxxxxxx.

§106

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x emisích xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx do xxxxx majetku x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx osobě, xxxxx představují nejvýše 5% podíl xx xxxxxxxxx kapitálu nebo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Penzijní xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx 10 % x xxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x x nimiž xxxxxx xxxxxxx hlasovací xxxxx,

x) dluhopisů nebo xxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx právo xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx investičním xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§107

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dodržet xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx fondu xxxxx §98 xx 106 xxx xxxxxxxxxxx přednostního xxxxx na upisování xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x nástrojů peněžního xxxx, xxxxx jsou x majetku xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.

(2) Pokud xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozložení xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v §98 xx 106 xx xxxx xxxxxxx 24 xxxxxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí x xxxxxxx povolení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx, než xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 100 000 000 Xx, xxxxx tato xxxxxxxxxx nastane xxxxx. Xx počátku xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §100 odst. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxxxxxx §100 xxxx. 2 xxxx. a) x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §98 xx 106; x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx tento xxxx xx xxxxxxx xxxxxx období xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §98 xxxx. 1 xxxx. g), xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondem uvedeným §98 xxxx. 2 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx emitentem xx xxxxx xxxxxxx x §98 odst. 1 xxxx. b) xxxx x).

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu xxxxx §98 xx 106 x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo x xxxxxxxx uplatnění xxxxxxxxxxxx práva xxxxx xxxxxxxx 1, musí x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx účastníků x xxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx soulad skladby xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxx s §98 xx 106.

§108

Xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx v účastnickém xxxxx

(1) Účastnický fond xxxx xxxxxxxx úvěr xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 6 xxxxxx. Souhrn xxxxx xxxxxxxxx úvěrů x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx. Účastnický fond xxxxx xxxxxxxx úvěr xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; tím xxxxxx dotčeny §100 xx 102.

(2) Xxxxxxx x účastnickém fondu xxxxx být xxxxxx x poskytnutí půjčky xxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx, zajištění xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxx, xxxxx nesouvisí x xxxx obhospodařováním; xxx nejsou xxxxxxx §100 xx 102.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx nesmí xxxxxxx smlouvu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje, xxxxx není x xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX

§108x

Xxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxxxx účastnickém xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zásad xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x investováním xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x podle §100 odst. 2.

(2) Xxxxxxxxxxxx účastnický xxxx xxxxxxxxx do

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, které xxxxxx xxxxxxx v §100 odst. 2 xxxx. x) x x),

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx investičním fondem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x Xxxxx republice xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx nebo xx certifikátů, které xx zastupují,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) nemovitých xxxx,

x) xxxxxx xx právnické xxxxx, xxxxxx předmětem xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx nemovitých věcí, xxxxxx xxxxxxxxxx věcí x úplatný xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva k xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxx na výplatu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) podílů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx vtěleny xx cenného papíru.

§108a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 462/2023 Xx. x účinností xx 1.1.2024

§108b

Výjimka xxx úplatu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxx xxxxxx xxxxx §60 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx překročit 2,5 % z xxxxxxxx xxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx účastnickém fondu. Xxxxxxxx xxxxx hodnota xxxxxxxxx vlastního xxxxxxxx x každém xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx příslušného xxxxxx xxxx prostý aritmetický xxxxxx hodnot xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu alternativního xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx den xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Výše xxxxxx xxxxx §60 odst. 1 písm. x) xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 25 % x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx penzijní xxxxxxxx x příslušném xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxxxxx x letech xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx vzniku alternativního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx penzijních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond se §60 xxxx. 3 x 4 nepoužijí.

§108b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 462/2023 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2024

§108x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 % hodnoty xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxx xxxxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxx zahraničním xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx se §105 xxxxxxxxx.

§108x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 462/2023 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2024

XXXXX VII

PŘEVOD XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX ÚČASTNICKÝCH XXXXX

§109

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx nemůže xxxxxxx obhospodařování účastnického xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx jinou xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Penzijní společnost xxxx xxxx x xxxxxxxxxx povolením Xxxxx xxxxxxx banky převést xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx obhospodařování xxxxxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxxxxx xxxx převedeno (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx") .

(3) Žádost x xxxxxxxx x xxxxxxx obhospodařování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx může xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která v xxxx podání xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účastnické xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx převedeno (xxxx xxx "převáděné účastnické xxxxx").

(4) Účastníky xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 jsou xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx má xxx obhospodařování xxxxxxxxxxxx xxxxx převedeno, x xxxxxxxxxx účastnických fondů xxxx penzijních xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx účastníků xxxxxxxxxxx účastnických fondů. Xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx x převodu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x schválení xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx účastnických xxxxx xxxx xx okamžiku xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx x povinnosti xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxx účastníky xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxx xxxxx §62 xxxx. 2 xxxx. d).

(6) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx účastnických xxxxx xxx podat pouze xx xxxxxxxxxxx tiskopisu, xx kterému xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Vzor xxxxxxxxx a obsah xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

XXXXX VIII

ZRUŠENÍ XXXXXXXXXXXX XXXXX A XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX

§110

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xx zrušuje

a) xxxxxxx xxxxxxxx x vytvoření xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxx podle §111,

x) xxxxxxx povolení x xxxxxxxxx účastnického xxxxx x moci xxxxxx xxxxx §153,

x) odnětím xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §69 x 152, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx povolí xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx účastnických xxxxx xx jinou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §109, nebo

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxxx §113.

(2) Xx xxx xxxxxxx účastnického fondu xx xxxxxxxx společnost, xxxxx jej xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§111

Odnětí povolení x xxxxxxxxx účastnického xxxxx xx žádost

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x vytvoření účastnického xxxxx, xxxxxxxx

x) xxx xxxxxx ohroženy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx účastnického xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx obhospodařovaným xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxx se o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fond.

(2) Xxxxxx x odnětí xxxxxxxx k vytvoření xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx pouze xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ke xxxxxxx žadatel xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1. Xxxx tiskopisu x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§112

Xxxxxxx účastnického fondu x likvidací

(1) Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §110 xxxx. 1 písm. x) nebo b), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a vypořádá xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Penzijní xxxxxxxxxx převede xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu; to xxxxxxx, dohodne-li xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx byl účastnický xxxx xxxxxx xxxxx §110 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx společnost xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx penzijní xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx účastníka xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxx, kterému xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, požádá.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodných xxxxxxxxxx lhůtu xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o 6 xxxxxx, x xx x opakovaně.

(4) Pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x úpadku, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx účastnických xxxxx xx jinou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx všechny xxxxxxxxxx xxxxx x likvidací xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X případě xxxxxxx všech xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce zajistí xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a závazků xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v účastnickém xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xx vznikl xxxxx; odstavce 2 x 3 se xxxxxxx xxxxxxx. Insolvenčnímu xxxxxxx xxxxxxxx za xxxx xxxxxxx náhrada xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx; pohledávka na xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx majetkovou xxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxx xxxxxxx hotových xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vyplatí xx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx výši xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Státní xxxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx na xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx prostředky xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§113

Sloučení xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx národní banky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx účastnických xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondy xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxx x depozitář xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx slučovaných xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) je xx xxxxxxxx x hlediska xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx fondech navržených xx sloučení, xxxx

x) xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx sloučení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx zaniká, xx dnem stanoveným x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účastnických xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x majetek x něm obsažený xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx v xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx uveden xxx zániku xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx tento xxxxxxxxxx fond uplynutím 30 xxx ode xxx xxxxxx právní xxxx tohoto xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx zániku xxxxxxxxxxxx xxxxx se jeho xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účastnického xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí České xxxxxxx xxxxx, kterým xx xxxxxxxx sloučení xxxxxxxxxxxx fondů, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx účastnického fondu.

(8) Xxxxxx x povolení xxxxxxxx účastnických fondů xxx podat pouze xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx doklady xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx důvodu xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxx příloh xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

XXXXX IX

DALŠÍ POVINNOSTI XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXX FONDU

§114

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejpozději 5 xxx před xxxxxxxxx xxxx účastníka, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §32 zákona x xxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxxx konzervativního xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx, příspěvky zaměstnavatele x xxxxxx příspěvky xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx konzervativního xxxxx.

(2) Xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §19 xxxx. a) nebo x) musí xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v povinném xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Penzijní xxxxxxxxxx informuje písemně xxxxxxxxx nejpozději 60 xxx xxxxx xxxx xxxxxxx prostředků tohoto xxxxxxxxx x skutečnostech xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 a x možnosti převést xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x o rizicích xxxxxxxxx s takovým xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxxx x xx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx převedeny do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx aby xxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx penzijní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xx, xxx xxxx xxxxxxxxxx nebyly umístěny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2, nebo xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx fondu. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx žádost xxxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxx xxx 60 xxx xxxxx dnem xxxxxxx xxxxx odstavce 1.

§115

Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxx lhůta xxxxx xxx xxxxx než 1 xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x závazky xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx uvedených xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx majetek a xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx penzijní xxxxxxxx, x to bez xxxxxxxxx účetní závěrky.

(4) Xxxxxxx x závazky xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v účastnickém xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§116

Xxxxxxxxxxxxxxx majetku v xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Penzijní xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x přihlédnutím x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, povaze x vlastnostem investičního xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx lze xxxxxxxxx s investičním xxxxxxxxx xxxxxxx, zohlední xxxxxxx

x) xxxx, kterou xxx dosáhnout xx xxxxxxxxx místě,

b) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, x jakou lze xxxxxxxxx s investičním xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) objem xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx,

x) jakýkoliv xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nejlepších podmínek.

(2) X zajištění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx obhospodařování xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx alespoň způsob xxxxxx jejich relativní xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx investičních nástrojů xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx ovlivnily xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx sledovat xxxxxxxx xxxxxxxx organizačního xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx účelem zjištění x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména xx xxxxxxx ověřovat, xxx xxxxxxxx xxxxx uvedená x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx s odstavcem 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejlepší xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx ročně.

(4) X xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pokyn xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xx xxxxxxxxxx podmínek s xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 až 4, xxxx xxxxxxxx společnost xxxxxxx hodnotit pravidla xxx obhospodařování majetku xxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx péčí x x xxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxx xxxxxx účastnického xxxxx.

§117

Xx-xx v xxxxxx x náhradu xxxxx xxxxxxxxx porušením povinností xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx penzijní xxxxxxxxxx jednala x xxxxxxxx péčí x x nejlepším xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx tato penzijní xxxxxxxxxx.

XXXXX X

INFORMAČNÍ XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX

§118

Xxxxxxxxxxxx informací

(1) Penzijní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x periodicitě xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx však

a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,

b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx účastnického fondu,

c) xxxxxxxx celkový xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx všech xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,

d) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxx x výsledku hospodaření xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

(3) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxx, lhůty a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxx informace xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) stanoví xxxx rozsah, strukturu x formu.

§119

Xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x

x) xxxxx xxxxx skutečností, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx-xx xx x xxxxx statutu xxxxxxxxxxxx xxxxx, předloží penzijní xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx znění x xxxxxx xxxx změny,

b) xxxxx skutečnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jednotky, xxxx xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx limitu xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx od xxxxxx řádné xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxx x uplynulém xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx České národní xxxxx údaje x xxx osobě, finanční xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, jakož x xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx každého xxxxxxxxxxxxxxxxx účastnického xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x skladbě a xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu a x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rozsah, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx zasílání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

ČÁST XXXX

XXXXXXXX

XXXXX I

OSOBNÍ XXXXXXXX ÚČET X XXXXXXXX JEDNOTKA

Díl 1

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx

§120

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pro každého xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx dávky xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondech.

§121

(1) Osobní penzijní xxxx xx skládá x peněžního podúčtu x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxx eviduje penzijní xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) příspěvek xxxxxxxxx přijatý xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx na xxxx x depozitáře,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xx účet x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx jeho xxxxxxx xx xxxx x depozitáře,

d) hodnotu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx převedených x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx penzijní xxxxxxxxxxx x datum jejich xxxxxxx na xxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x transformovaného fondu x xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, za xxxxx xxxxx xxxxxx připsány xxxxxxxx jednotky,

g) hodnotu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §27,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx ještě xxxxxx vyplaceny v xxxxxx dávky nebo xxxxxxx dávky xxxxx §19,

x) hodnotu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx §19, x datum xxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx účastníka, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx společnosti xxxxx §27, a xxxxx xxxxxx převodu.

(3) Xx majetkovém xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxx x hodnotu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotek xxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx připsání,

b) počet x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx účastnických xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a

c) jiné xxxxx potřebné k xxxxx xxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx penzijní xxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx jeho zřízení x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxx xxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxx jednotka

§122

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx představuje xxxxx na xxxxxxx x účastnickém xxxxx.

(2) Xxxxxxx penzijní xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xx s xxxxxxxxx xx čtyři xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vytvářet xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 Xx. Xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxx (§123).

§123

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx hodnota xxxxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx se zohlední xxxxxxxxxxxx část standardních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fondový xxxxxxx kapitál xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dělená xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx účastníků xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx penzijní jednotky.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ovlivňujícími xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx úplata xxxxx §60 x xxxxxxxxx daňová xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu x xxxxxxxx xxxxxxx penzijní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx nejpozději xx 2 xxxxxxxxxx xxx xx internetových xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx obhospodařuje.

§124

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx účastnického fondu xxxxxxx xx majetkový xxxxxxx počet xxxxxxxxxx xxxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x aktuální hodnoty xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx podúčtu odepíše xxxxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxx xxxxxxxxxx penzijních xxxxxxxx násobenou xxxxxxxx xxxxxxxx penzijní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.

(2) Penzijní xxxxxxxxxx odepíše x xxxxxxxxxxx xxxxxxx penzijní xxxxxxxx x xx xxxxxxx podúčet xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx ke xxx

x) xxxxxxx splátky xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) doručení xxxxxxx x xxxxxx prostředků xxxxxxxxx x jinému xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx společnosti,

d) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xx penzijní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vrátit ministerstvu xxxxxx příspěvek,

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX SPOŘENÍ

§125

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxx (xxxx xxx "výpis") xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx dávky xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx §121 xxxx. 4,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx účastníka xxxxx §121 odst. 2 za období xx xxxxxxxxxx výpisu,

c) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §121 odst. 3 za xxxxxx xx xxxxxxxxxx výpisu,

d) xxxxxxx podílu účastníka x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx penzijní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x počtu xxxxxxxxxx jednotek xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu podle xxxxxxx x) xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) stavy položek xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §121 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) x majetkového xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx jednotek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx a xx xxxxx období, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx,

x) hodnotu osobního xxxxxxxxxx xxxx ke xxx vyhotovení xxxxxx, xxxx součet xxxxxxxxxx xxxxxx podílů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx d) xx všechny účastnické xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx na peněžním xxxxxxx podle §121 xxxx. 2 písm. x) až h),

h) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx x) xx xxx xxxxxxxxxx posledního xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx peněžního xxxxxxx xxxxx §121 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), x) x x) xx xxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx připsaných x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx podúčtu xx období xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) souhrnné xxxxxxx položek peněžního xxxxxxx podle §121 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) x x) xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x na xxxxx xxxxxx, za xxxxx xx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxx xx výnosech x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx spořící xxxx,

x) xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxx x ztrát xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx fondech v xxxxxxxxxx,

x) roční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx výpisu,

g) xxxx xxxxxx penzijní společnosti x xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xx obhospodařování majetku x úplatu xx xxxxxxxxxx majetku (§60).

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx společností xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx další xxxxx.

(4) Xxxxx musí xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxx obsažené xxxxxxx xxx zavádějící a xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx jednoznačné.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx dávky xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx měsíce po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxx prostředků účastníka xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účastníka x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxx xxx xxxxx x osobního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx společnosti.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinna xxxxxx xxxxx účastníkovi xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx od xxxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx účastníkovi nebo xxxxxx příjemci dávky xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx na elektronickou xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx.

XXXX DEVÁTÁ

PRAVIDLA JEDNÁNÍ X XXXXXXXXX

XXXXX I

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx

§126

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, čestně x spravedlivě x x xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Díl 2

Xxxxxxxxxxx poplatku, xxxxxx xxxx nepeněžité xxxxxx, xxxxx může xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx pravidla xxxxxxx x xxxxxxxxxx

§127

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx svojí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spoření xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx výhodu (xxxx xxx "xxxxxxx"), která xxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x §126.

§128

(1) Pobídka xx x xxxxxx §126 x 127 xxxxxxxxx, xxxxx je hrazena

a) xxxxxxxxxx, za účastníka xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx x rozporu x §127, xxxx

x) třetí xxxxxx xx xxx xxxxx stranu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx a

1. účastník xxx xxxx zprostředkováním xxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxx xxxxx, srozumitelně x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x existenci x xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxx hodnotě xxxxxxx xxxx způsobu xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho zprostředkování x

3. xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §127.

(2) Xxxxxxxxx je xxxxxxx, xxxxx xxxxxx doplňkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx tyto xxxxx nutná x xxxxx povaha není x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §126.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx informace xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x xxxxxx souhrnného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 3

Jednání xx xxxxxx k xxxxxxx x doplňkové xxxxxxxx xxxxxxx

§129

Xxxxxxxxxx xx vztahu x účastníkovi stanovené x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rozsahu xxxx xx xxxxxx x zájemci x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX II

KOMUNIKACE X XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx komunikaci x xxxxxxxxxx

§130

(1) Penzijní xxxxxxxxxx xxx komunikaci x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx používat xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx informace. Xxxxx nejsou dotčeny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx

x) x xxxxxx xxxxxxxxxx byly xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx společnosti x xx xxxxxxx obchodní xxxxx, xxxxxx xxxxx x identifikační xxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxx dostačující, xxxxxx x nezdůrazňoval potenciální xxxxxx či výhody, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx touto penzijní xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx být s xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxxx xx fondech xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx důležité pro xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx účastníkovi, xxxx-xx xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx penzijních xxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dosaženém x xxxxxxxxx x

x) xxxxx x očekávaném xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Před uzavřením xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx penzijní xxxxxxxxxx povinna xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx účastníka xxxxxxxxxxx xx sjednávanou xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx dané strategie xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx vyhotovení xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 je xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informací xxxxx xxxxxxxx 3 a §131 xx 136, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§131

(1) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, aby xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx se xxxxx informacemi, které xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, z xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx zřejmé, xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx propagační xxxxxxx xxxxxxxxxxx vyváženost xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx doplňkového xxxxxxxxxx xxxxxxx xx fondech xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx obsahuje xxxxx xx uzavření xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx činí xxxx xxxxxxxxx, xxxx toto xxxxxxxxxx sdělení obsahovat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §133 xxxx. 1, xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx návrhu xxxxxx, xxx je xxxxx se s xxxxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§132

Penzijní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x účastníkem xxxxxxxx x xxxx, xxx by xxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxx xxxxxxx osoba x xxxxxxxxx rozumovou xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x rozpoznávací xxxxxxxxxx x postavení xxxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§133

Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxx x lhůty xxx xxxxxx podávání

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) svých xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně případů, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx penzijní společnosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx podle §128,

x) způsobu xxxxxxx xxxxxxx účastníka,

f) xxxxxx xxxxxxx o doplňkovém xxxxxxxxx spoření x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx souvisejícím x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spořením,

h) xxxxxxxxxxx, xx dohled x xxxxxxx doplňkového xxxxxxxxxx xxxxxxx vykonává Xxxxx xxxxxxx banka,

i) nárocích x xxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxx, xxxxxx informací x nabídkách pojišťoven xxxxxxxxxxxx výplatu xxxxx xxxxxxxxx x §19 xxxx. x) a x),

x) strategii xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x účastnickém xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x),

x) schválení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxxx §109,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §113,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxxx §150.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx také x možnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle §62.

(3) Xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informovat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(4) Xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podobě, xxxx jakýmkoli xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxx, aby xxxxx xxx využívány xx xxxx přiměřenou jejich xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx reprodukci x xxxxxxxxx podobě, x xx xxxxx, xxxxx jejich poskytnutí xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x účastník xxxxxxx; v případě, xx xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx, xx xxxxxxxx přiměřené xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, pokud účastník xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxx, x x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx účastníky

§134

(1) Sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx") xx xxxxxxxx obsahující xxxxxxx xxxxxxxx charakteristiky xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a stručné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, nezbytné xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povahy x xxxxx účastnického xxxxx, xxxxx xx jim xxxxxxx, xxxxxxxxxx formou xxxxxxxxxxxxx osobě xxxxxxx x §132.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx účastnického xxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx je xxxxxx, xx obsahuje klíčové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterému xx xxxxxxxx,

x) popis

1. investičních xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx investování účastnického xxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx kvalifikovaný xxxxx,

4. xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investicí xx účastnického xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxx jednotlivých rizik xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x účastnickém fondu,

e) xxxxxxxxxx, kde x xxx xxx na xxxxxx bezplatně získat xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx důchodového xxxxx x sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx podobě.

(3) Sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) nesmí xxxxxxxxx xxxxxxx, nepravdivé, xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxx v souladu x informacemi xxxxxxxxx xx xxxxxxx účastnického xxxxx x

x) xxxx xxx xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxx seznámit xx x jinými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účastnickým xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx klíčových informací xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací x každou jeho xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Náležitosti, strukturu, xxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx x podmínky a xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vláda xxxxxxxxx.

§135

(1) Xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytnuta xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx lhůtách stanovených xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx účastnický xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx vyžádat xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxxxx podobě.

Xxx 3

Xxxxxxxxxx informací xx účastníka

§136

(1) Před xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx

x) znalostech x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x zkušenostech x xxxxxxxxxxxx nástroji, do xxxxxxx účastnické xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx ve vztahu x investičnímu xxxxxx x

x) cílech v xxxxx doplňkového xxxxxxxxxx xxxxxxx x preferencích xx vztahu xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx společnost xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx vyhodnotit, zda xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx strategie xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spoření, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx potřebným xxx pochopení souvisejících xxxxx.

(3) X případě, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx informace xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informacím xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, cílům xxxxxxxxx x xxxxx doplňkového xxxxxxxxxx spoření, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx mu xxx xxx vhodnější xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx účastník xxxx na volbě xxxx xxxxxxxxx spoření, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxx vyhoví; xxxxxxxx xxxxxxxxxx volbě účastníka xxxxxxxx, bude-li xx xxxxxx x strategii xxxxxxx xxxxxxxxxx alternativní xxxxxxxxxx fond.

(4) X xxxxxxx, xx účastník xxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x odstavci 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx neúplné, xxxxxxxx xxxx nepravdivé, xxxxxxxx společnost xxxxx xxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx nebo xxx xxxxxxx strategie xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x doporučí mu xxxx se xxxxxxxxxx xxx něj xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx doporučí xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxx trvá xx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx penzijním spoření x xx své xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx společnost xx xxxxxx; xxxxxxxx společnost xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx jednat x strategii spoření xxxxxxxxxx alternativní účastnický xxxx.

§137

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §136 xxxx. 1, ledaže xxxxxx xxxx xxxxx xxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xx zjevně xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§138

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx přímo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x doplňkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx konkrétní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxx adresáti tohoto xxxxxxx vzhledem x xxxxxxxxxx považovat xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx doplňkového xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§139

(1) Xxxxx, xxx xxxxxxx xxxx rozšiřuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §138, xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx doporučení

a) xxxx fakta jednoznačně xxxxxxxx od informací, xxxxx fakty xxxxxx, xxxxxxx výkladů, xxxxxx xxxx názorů,

b) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, existuje-li xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx všechny xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxx,

x) byla jednoznačně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx firmy xxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxx, popřípadě xxxx, x příjmení xxxxxxx osoby, x xxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, příjmení x funkce.

(2) Xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xx povinna xxxx

x) na xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x okolnostech, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx narušit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx uvést xxxxxxxxx x každém xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx penzijní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx osobou xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx osoba,

a) uvede xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx vytvoření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxxx o okolnostech xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx

1. xxxxxxxx, xxxx x nichž xxx xxxxxxx předpokládat, xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx vytvoření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. známé xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx penzijního xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dříve, než xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx účastníky, xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx; xx platí x x xxxxxxx xxxx, x kterých xxx důvodně xxxxxxxxxxxx, xx mají přístup x penzijnímu doporučení xxxxx, než je xxxxxxxx doporučení xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§140

Penzijní doporučení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §139 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxx. 3 xx xxxx xxxxx. X xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx uveřejnit xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx lze xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

ČÁST DESÁTÁ

DOHLED X XXXXXX DOZOR

HLAVA X

XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§141

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxx dodržováním xxxxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx, přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx transformovaného xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona (dále xxx "xxxxxx") xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx, x výjimkou státního xxxxxx xxxxxxxxxxxx nad xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Dohled xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) pojišťovna, x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx zákon stanoví xxxxxxxxx,

x) xxxxxx správce,

f) xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zprostředkovatelskou x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) vedoucí xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx trhu, x x xxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxxx.

Díl 2

Opatření k xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x odnětí povolení, xxxxxxxx, oprávnění x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx

§142

(1) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx jí xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatku xxxxxxxxxxxx xxxxxx porušení x jeho závažnosti x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx opatření x xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx provedení xxxxxxxxxxx auditu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) nařídit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx změnu xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zástupci xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx účastnického xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxxxx obhospodařování účastnických xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx nebo vázanému xxxxxxxx výkon xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx povolené xxxxxxxx,

x) odejmout xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků, xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx plnění xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx současně xx xxxxxxxxx správního xxxxxx x uložení xxxxxxxx x nápravě zjištěného xxxxxxxxxx xxxx uložit xxxxxxxxx opatření, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx do xxxx xxxxxx osob.

§143

Nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx nařídit penzijní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, zjistí-li xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxx auditorská xxxxxxxxxx nesplní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx. S xxxxxxx xx zjištěné xxxxxxxxxxx Xxxxx národní banka xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx rozsah x způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx auditu.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx Xxxxx národní xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx moci rozhodnutí, xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx audit xxxxxxx. Tento xxxxxxx xxxx xxx osobou xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx provedl xxxxxxx xxxxxx závěrky.

(3) Česká xxxxxxx xxxxx může xx 30 xxx xxx dne xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx jiného xxxxxxxx, xxxxx mimořádný xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nese xxxxxxxx společnost. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx oznamovací povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx společnosti xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx auditu.

§144

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx změnu xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v jeho xxxxxxxx, xxxxx depozitář xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx x nápravě x jeho činnosti xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §142 xxxx. 1 xxxx xx-xx x xxx xxxxxxxx nucená xxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx z xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx změny xxxxxxxxxx.

(3) Penzijní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx lhůtě xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx.

§145

Nařízení změny xxxxxxx xxxxx

Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx závažné xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx vázaný xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx zjistili. Xxxxxxxxxx x nařízení xxxxx xxxxxxx osoby xx doručí penzijní xxxxxxxxxxx, samostatnému xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx vázanému xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx toto xxxxxxxxxx týká.

Xxxxxx správa

§146

(1) Česká xxxxxxx banka xxxx xxxxxx nucenou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx porušila xxxxxxxxx stanovenou tímto xxxxxxx nebo porušila xxxxxxxx xxxx povinnost xxxxxxxxxx xx vykonatelném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx ohroženy xxxxx xxxxxxxxx a hrozí xxxxxxxxx z xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nuceného xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x zavedení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správním xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) jmenování xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) povinnosti xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx jejich xxxxxxx, x případná xxxxxxx nakládání s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx nuceného xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx stanovení x xxxxxx xxxx splatnosti.

(4) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Podání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x zavedení xxxxxx správy xxxx xxxxxxxx účinek.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nucené xxxxxx se doručí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx. Nucená xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx správy Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§147

(1) Xxxxxxxxx nucené xxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx orgánů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx nucené xxxxxx xxxxxxx nakládání x xxxxxxxx xxxxx §146 xxxx. 3 xxxx. x), xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zajištění15) podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16) xxxx podle zahraniční xxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx bylo xxxxxxxxxx. Dotčena xxxx xxxx možnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xx kapitálovém trhu.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) den xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx správy,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx nuceného xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti.

(4) Xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx jejich xxxxx podává xxxxxx xxxxxxx, a xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx správy,

b) prohlášením xxxxxxxx xx majetek xxxxxxxx společnosti, x xxx xx xxxxxxxx xxxxxx správa, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti x xxxxxx xxxxxx x likvidací, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx této xxxxxxxxxxx, xx vyžaduje xxxxxxxxx xxxxxxx České národní xxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx správě xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§148

(1) Nucený xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx opatření x xxxxxxx nedostatků x činnosti penzijní xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx účastníků x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxx správy xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které

1. xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x volbu xxxxxx členů xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx x likvidací.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. c) xx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx nuceného správce x důvodů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx až x 6 xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx podá xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zjistí-li, xx xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x úhradě odměny x xxxxxx nuceného xxxxxxx, xxxxxx je xxxx. Způsob xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nuceného xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx hrazenou xxxxxx x způsob xxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§149

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zaniká

a) xxxxxxxxxxx nuceného správce,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx správce,

c) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx správců, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Nucený xxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx své odstoupení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 30 xxx předem.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx porušil svoji xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx této xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Jestliže xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), b), d) xxxx x), xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§150

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx společnost xxxxxxxxxxx rozhodnutím, jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx plnit xxxxxxxxxx xxxx účastníkům x xxxxxxx osobám, nebo x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx všech účastnických xxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx má xxx obhospodařování xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Přejímající xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx účastníkům, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxx, den, xxx došlo x xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx pokračováním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx jinou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a přejímající xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§151

Xxxxxxxxxxx činnosti nebo xxxxx rozsahu povolení

(1) Xxxxx národní banka xxxx penzijní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zástupci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx činnosti xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx činnosti, jestliže xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx-xx x xxxxxxx v jejich xxxxxxxx xx uložení xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §142 xxxx. 1. V xxxxxxxxxx x změně rozsahu xxxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx lze xxxxx xxxxx související xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx dobu 5 xxx.

(3) Xxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxxxx provedena.

§152

Odnětí xxxxxxxx a xxxxxxxx

(1) Česká národní xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, xxxxxxxx

x) xxxx vydáno xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxx xxx insolvenční xxxxx xxxxxxxx proto, xx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nelze xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) zavedení xxxxxx xxxxxx nevedlo x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) již xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx území Xxxxx republiky.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx společnosti xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxx x xxxxxxx, že

a) xxxxxxxx x nápravě xxxx sankce xxxxxxx x xxxxxxx,

x) je xx xxxxxxxx x xxxxx ochrany xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx bylo xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx neúplných xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx činnost xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xxxxxx xx bylo xxxxxxx povolení k xxxxxxxx, xxxx

x) penzijní xxxxxxxxxx nevykonává činnost xxxx xxx 6 xxxxxx.

(3) Česká národní xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondy xxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx x převodu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx dohodě xxxx xxxxxxxx společností, xxx odnímá xxxxxxxx x xxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx, x penzijní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x převzetím obhospodařování xxxxxxxxxxxx fondu.

(4) Osoba, xxxxx xxxx odňato xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx až xx xxxxxxxxx xxxxxx účastníkům xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx společnost. Xxxxxx-xx Xxxxx národní xxxxx penzijní společnosti xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx osoba povinna xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, kterým xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Nemůže však xxxxxxxx smlouvy o xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x již xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx povolení k xxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx. Likvidátora xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx likvidátorů x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Česká xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx udělený xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx došlo x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, na xxxxxx xxxxxxx byl xxxxxxx xxxxxx.

§153

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx konzervativního xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx 24 xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x vytvoření xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxx xxxxxxx podmínky podle §36 odst. 4.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx společnosti xxxxxxxx povolení k xxxxxxxxx účastnického xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx majetku x účastnickém fondu, x výjimkou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx 6 kalendářních xxxxxx xx nižší xxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxx

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§154

Odnětí xxxxxxxxx k xxxxxxxx

(1) Česká národní xxxxx xxxx odejmout xxxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zástupce nesplňuje xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx zprostředkovatel xxxx vázaný zástupce xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxx zákonem xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xx vztahují xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spoření, při xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx zprostředkovatel xxxx xxxxxx zástupce xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stanovenou xx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprostředkovatele xxxx xxxxxxxx zástupce xxxx uděleno xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zástupce x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx uveřejní Xxxxx národní banka xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx po xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§155

Xxxxxx akreditace

(1) Česká xxxxxxx banka xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx akreditaci xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, jestliže

a) xxxxx, xx xxxxxxx základě xxxx xxxxxxxxxx udělena, xxxx nepravdivé xxxx xxxxxxxxxx,

x) přestane xxxxxxxxxxxx xxxxx splňovat xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx zamítnut xxxxx, xx majetek xxxxxxxxxxxx xxxxx nebude xxxxxxxxxx x úhradě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx osobě xxxxxxxx xxxxxxxxxx také x xxxxxxx, že

a) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx svoji xxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx udělena akreditace, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx činnost déle xxx 6 xxxxxx.

XXXXX II

STÁTNÍ XXXXX

§156

(1) Xxxxxx dozor nad xxxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx státního xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx") xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx penzijní xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx dozorem xx xxxxx, xxxxx takové xxxxxxxxx shromažďuje xxxx x xxx xx xxxx xx x xxx mohla xxx xxxxxxx,

x) vyžadovat xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nebo x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx elektronických xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx poskytnutí provozních x xxxxxxxxxxxxx údajů xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxx x penzijní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx kontrolu; xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx znalce. Xxxxx hrozí nebezpečí x xxxxxxxx, může xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x tím, xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx kontroly xxxxxxxx xxxxxxx první xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xx účelem provedení xxxxxxxx činnosti penzijní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx výzvu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx oprávnění xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx x).

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x xx jeho žádost xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxx zákona xxxxxxx xxxx které xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Fyzická nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

§157

Opatření x nápravě, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx tento xxxxx x souvislosti x poskytováním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx současně xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x uložení xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněno xxxxxx xxxxxxxxx opatření, jestliže xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx do práv xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k nápravě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx zbytečného odkladu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx uloženého xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní příspěvek xxxxx §18 odst. 2 xxxx 3, xx povinna xxxxxx xxxxxx xx výši 1 xxxxxxx x xxxxxx státního xxxxxxxxx xx každý den xxxxxxxx. Penále xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, ze xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx penále xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx společnost xxxxxxx, že prodlení xxxxxxxxxx. Penále xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx nižší xxx 500 Xx, xxxxxxxxxxxx penále xxxxxxxxx. Xxxxx xx vypočtené xxxxxx xxxxxxxxxxx částku xxxxxxxx xxxxxxxxx, ze xxxxx xx počítáno, xxxxxxx se nejvýše xx xxxx xxxxxx.

§158

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §156 xxxx. 5, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pořádkovou xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xx porušení xxxx xxxxxxxxxx xxxxx převyšovat 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx 1 roku xxx dne, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

XXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

§159

Xxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx tím, xx

x) zatají xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x žádosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xx seznamu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx označení "penzijní xxxxxxxxxx" nebo "účastnický xxxx" xxxx jiné xxxxxxxxxxx označení xxxxx §30 xxxx §95,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx podle §39,

d) xxxxxxxxxx nebo s xxxxxx, s níž xxxxx xx xxxxx, x rozporu s §41 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx kvalifikovanou xxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxx osobou xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) samostatně xxxx s osobou, x níž jedná xx shodě, v xxxxxxx x §46 xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx ovládat,

f) xxxxxxxxxx xxxx s xxxxx, x níž xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §47, nebo

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §156 odst. 6 xxxx 7.

(2) Fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx při tvorbě xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §139 xxxx §140.

(3) Likvidátor xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx poruší xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §112 xxxx. 2.

(4) Xxxxxx xxxxxxx penzijní společnosti xx dopustí přestupku xxx, xx

x) nepřijme xxxxxxxx podle §148 xxxx. 1 xxxx. x),

x) v xxxxxxx x §148 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx ochranu práv xxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx podle §148 xxxx. 1 písm. x).

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxx podle §142 xxxx. 1.

(6) Xxxxxxx osoba jako xxxxx uvedená v §167 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§160

Přestupky xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx společnost xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx x rozporu x §2, 4 xxxx 5,

b) poruší xxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2,

x) xxxxxx xxxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx spoření v xxxxxxx x §7,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12 odst. 2,

x) x xxxxxxx x §16 xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx příspěvek ve xxxxxxx stanovených xxxxx §18 xxxx. 2 xxxx 3,

x) xxxxxx xxxxxx x vracení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §18 odst. 4,

x) xxxxxxxxx xxxxx nebo xx vyplácí x xxxxxxx x §20 xx 25,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobu xxxxx §26,

x) xxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 3,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx byly převedeny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx společnosti, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx společnosti xxxxxxxx xx dobu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 5,

x) xxxxxxxx činnost x xxxxxxx s povolením xxxxx §29,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozporu x povolením xxxxx §35,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §36 odst. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x §38,

x) xxxxxxxxxx svoji xxxxxxx x odbornou péčí xxxxx §48,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx systém, xxxxxxx xxxx opatření xxxxx §49,

x) průběžně xxxxxxxxx a pravidelně xxxxxxxxx přiměřenost a xxxxxxxx řídicího a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §50,

x) pověří xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §51,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx činností xxxxxxxxxxxxx s činností xxxxxxxx společnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §53,

x) xxxxxxxxxx svoji xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, čestně, spravedlivě x v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §54,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podle §55,

x) x rozporu x §57 nepředloží, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §58 xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx nezpřístupní xxxx pololetní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x rozporu x §60, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §61.

(2) Penzijní xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxx poplatek x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §62,

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §63,

x) xxxxxxxxx fúzi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §64,

x) xxxxx předmět podnikání x xxxxxxx x §72,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §73,

f) xxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxx depozitáři xxxxx §90,

x) x xxxxxxx x §97 xxxx. 2 xx neřídí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) neuveřejní xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx změnu xxxxx §97 odst. 4,

i) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České národní xxxxx podle §97 xxxx. 5,

x) nedodrží xxxxxxx majetku v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxx §98 nebo §99,

x) xxxxxxxx skladbu xxxxxxx x účastnickém xxxxx xxxxx §100 x §102 xx 106,

x) nepoužije xxxxxxx xxxxxxx xxx kontrolu xxxxx podle §101,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §107,

x) nakládá x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §108,

o) xxxxxxx obhospodařování xxxxxxxxxxxx xxxxx x rozporu x §109,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx závěrku xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §110 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx §113 xxxx. 7,

x) nesplní xxxxxxxx x povinností xxxxx §114,

x) nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx účastnického fondu xxxxx §115,

x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx podmínek xxxxx §116,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx §118,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §119, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx podle §120.

(3) Penzijní xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxx osobní xxxxxxxx xxxx xxxxx §120,

b) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §123 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §124,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §125,

x) nepřijme xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §142 odst. 1 nebo 2,

x) xxxxxxxx xx stanovené xxxxx opatření xxxxx §157 xxxx. 1,

g) xxxxxx xxxxxxxxx podle §22 xxxx. 4, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §47a xxxx. 1 x 3.

(4) Xxxxxxxx společnost nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) jako zastoupený

1. xxxx uzavřenou xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx podle §78 xxxx. 2,

2. oznámí xxxxxxxx zástupce x xxxxxxx s §78b xxxx. 1,

3. neukončí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §78d odst. 1,

4. xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zánik závazku xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §78d xxxx. 3, nebo

5. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §78f, nebo

b) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxx podle §83 xxxx. 1 xxxx x oznámení xxxxx xxxxx uvede neúplný xxxx xxxxxxxxxx údaj x xxxxxxxxxxx zapisované xx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx vázaný xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §76 xxxx. 1 xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx podílí nebo xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx doplňkového xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx vstupní xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx podmínky xxxxxxx příštích xxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §76 odst. 2 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxx xx podílet xx distribuci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spoření, xx xxxxxxx dalších xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, čestně a xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx penzijní xxxxxxx xxxxx §126,

d) xxxxxx, xxxxxxx nebo poskytne xxxxxxx x xxxxxxx x §127,

x) jedná xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x rozporu x §130 xx 132,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §133 xxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxx xxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxxx podle §134 nebo 135, xxxx

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x doplňkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §136.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx dopustí přestupku xxx, že

a) x xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x skutečnosti, která xx xxxxxxxxx prodloužení xxxxxxxxxx, xxxx takový xxxx zatají,

b) x xxxxxxx x §86 xxxx. 5 xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx akreditace,

c) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušek v xxxxxxx x §87 xxxx. 1 a 2,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x výsledku xxxxxxx xxxxxxx podle §87 xxxx. 3,

e) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vydání xxxxxxxxx x absolvování xxxxxxx zkoušky podle §87 xxxx. 4, xxxx

x) xxxxxx některou x povinností xxxxxxxxxx xx uchovávání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §87 odst. 6 xxxx 7.

(7) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx 4, xxxxxxxx 4 písm. x) xxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) xxx uložit xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(8) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx 1, 2, 3 xxxx 5 xxx xxxxxx xxxxxx xx 5 000 000 Xx.

(9) Za xxxxxxxxx podle odstavce 5 nebo xxxxxxxx 6 písm. x), x), x), x) xxxx f) lze xxxxxx pokutu xx 10 000 000 Xx.

(10) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 lze xxxxxx pokutu do 20&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§161

(1) Pojišťovna xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §23 xxxx. 2 nebo 3,

b) xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 5, nebo

c) xxxxxx povinnost podle §23 xxxx. 6.

(2) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 20&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§162

Xxxxxxxxx depozitáře

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx §88 xxxx. 7,

x) nevykonává xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x rozporu x §89 xxxx. 1, xxxx

x) poruší xxxxxxx x xxxxxxxx jednání xxxxxxxxxx xxxxx §91.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§163

Další xxxxxxxxx

(1) Právnická xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) v xxxxxxx x povolení, xxxxxxx, xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxx xxxx akreditaci xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, která je xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zákaz xxxxx §10 xxxx. 3,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxx "xxxxxxxxxx xxxx" xxxx xxxx xxxxxxxxxxx označení podle §30 xxxx §95,

x) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, x xxx xxxxx xx xxxxx, x rozporu x §41 xxxxxx kvalifikovanou xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx osobou xxx souhlasu Xxxxx xxxxxxx banky,

e) samostatně xxxx x osobou, x xxx jedná xx xxxxx, x xxxxxxx x §46 xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx snížení nebo xxxxxxx kvalifikované xxxxxx xx xxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx nebo s xxxxx, s xxx xxxxx xx shodě, xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §47,

g) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx spoření x rozporu s §74 odst. 1 xxxx xxxxxx odborné xxxxxxx v xxxxxxx x §85,

h) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx §142 xxxx. 1, xxxx

x) poruší xxxxx xxxxx §200.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx doporučení xxxxx §139 xxxx §140.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 4.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §71 odst. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxx zprostředkování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spoření

a) vykonává xxxxxxx v xxxxxxx x §74 odst. 2 xxxx 4,

x) xxxxxx xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxx x odbornou xxxx podle §75 xxxx. 1,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podle §75a,

x) xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx změnu některého x xxxxx xxxxx §77d xxxx. 1 xxxx v oznámení xxxxx údajů uvede xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxx udělení xxxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §77f, nebo

f) xxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx kontroly xxxxxxxx x střetu xxxxx xxxxx §77h.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §74 xxxx. 3 xxxx 4,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost x xxxxxxxx péčí xxxxx §75 xxxx. 1, xxxx

x) neukončí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx závazek xx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxx §78d xxxx. 2.

(7) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxx jako xxxxx jednající xx xxxxx

x) v xxxxxxx x §41 nabude xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx účast na xxxxxxxx společnosti xxxxx xx xxxxx osobou xxxxxxxxxx penzijní společnost xxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §46 xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx snížení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx penzijní xxxxxxxxxxx xxxx skutečnost, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x rozporu s §88 odst. 9 xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx prostředky na xxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx x xxxxxxx x §88 xxxx. 10 xxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxx majetek xxxxxxxxxxxx fondu.

(9) Právnická xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, zajišťující xxxxxxxx xxxxxxxxxxx síť nebo xxxxxxxxxxx veřejně dostupnou xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §156 xxxx. 7.

(10) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xxxxxxxx 5 xxxx. d) lze xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(11) Za přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x) až x), h) xxxx x), xxxxxxxx 3, xxxxxxxx 6 xxxx. x) xxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xx 9 xxx uložit xxxxxx xx 5 000 000 Kč.

(12) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx 2, 4, xxxxxxxx 5 xxxx. x), x), x), e) nebo x) xxxx podle xxxxxxxx 6 xxxx. x) xxxx x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Kč.

§164

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §160 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) a x), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Přestupek xxxxx §160 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx řízení jako xxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx stejný xxx, xxxxxxxxx projedná Xxxxx národní xxxxx.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§165

(1) Xxxx-xx v tomto xxxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxx xxx smluvní xxxxx xxxx účastníkem x xxxxxxxx společností xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxx s xxxxxxx svých xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněny xxxx evidenci, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx rodná xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x pojistném xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx x určených xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx čísel osoby, xxxxx nebylo xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) nemusí omezit xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx proti tomuto xxxxxxxxxx, x

x) může xxxxxxxxx svou xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x výhradně xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx zpracování prováděno, xxxxx ministerstvo x xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx po xxxx xxxxxxx xxxx od xxxxxx posledního použití xxx zpracování xxxxxxxx xxxxx.

(4) Z xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxx x konkrétním případě xxxxxx vždy jen xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx nezbytné xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxx xx x xxxxx xxxxxx posuzují xxxxx xxxxxxxxx, bere xx x xxxxx xxxxxxxxx jejich zájem xx xxxxxx průběhu xxxxxxxxxxx penzijního spoření, xxxxxx uspokojení jejich xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x omezení xxxxxx xxxxx.

(6) Účastníkem správního xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x účastník xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§165x

(1) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx se xx xxxxxxxxxxxx považuje xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx svéprávná x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx provozování xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx považuje xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx předpoklad xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§165x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 119/2020 Xx. x účinností xx 1.4.2020

§165x

Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx i xx xxxxxxxxxxx cenné xxxxxx, ledaže to xxxxxxxx xxxxxx povaha xxxx xxxxx xxxxx.

§165x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 462/2023 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Xxxxxxxxxxx

§166

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xxx použít xxx xxxxxxxx x v xxxxxxx nutném xxx xxxxxx úkolů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo v xxxxxxx xxxxxx vedeném x souvislosti s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti není xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x souhrnné xxxxxx tak, že xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx založily.

§167

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx penzijní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx i po xxxxxxxx pracovního nebo xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xx věcech x xx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx informací xxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, ze xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxx, x xx x po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx kterého xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, které xx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x údaji, xxxxx xxxx předmětem povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§168

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost podle §167 není xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, jichž se xxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx informací xx písemné xxxxxxxx

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx dohledu xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx,

x) xxxxxx činného x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx,

x) Xxxxx xxx xxxxxxx hospodářské xxxxxxx,

x) orgánů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx o pojistném xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x souvislosti x xxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxx působnost18),

i) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx19),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodovat o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx20),

x) Úřadu xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

x to xx xxxxxxxxxxx, xx xx tyto požadované xxxxxxxxx budou vztahovat xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxx ke xxxxxxx povinnosti vyplývající x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx podle xxxxxx x) xx x).

(2) Xxxxxxx vyžádání xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx kterých xx xxxxxx oprávněný xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Informace xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xx xxxxxxxxx xx xxxxxx nákladů x xxx xxxxxxxxx.

§169

Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx vzájemně na xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx skutečnostech rozhodných xxx výkon xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x

x) podaných xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx žádostmi,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x souhlasu, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx rozhodnutích xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxx těchto xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx kontrol, které xxxxxxxx alespoň označení xxxxxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§170

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx vydá xxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3, §35 xxxx. 5, §39 xxxx. 4, §44 xxxx. 1, §52, §54 xxxx. 2, §59, §65 xxxx. 1, §69 xxxx. 4, §70 odst. 8, §77b xxxx. 1, §77h xxxx. x), §84 xxxx. 4, §86 xxxx. 1 x 7, §89 odst. 3, §91 xxxx. 6, §96 odst. 5, §97 xxxx. 8, §100 xxxx. 6, §102 odst. 6, §109 xxxx. 6, §111 odst. 2, §112 xxxx. 4, §113 xxxx. 8, §118 xxxx. 3, §119 odst. 4, §130 odst. 3, §133 odst. 3, §143 xxxx. 2, §148 xxxx. 4 x §189.

(2) Xxxxx vydá xxxxxxxx xxxxx §134 xxxx. 5.

XXXX TŘINÁCTÁ

TRANSFORMACE XXXXXXXXXX XXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§171

Xxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx připojištění xx státním xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx x penzijním xxxxxxxxxxxx"), xx xxxxx účinném xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 1.1.2013, xxxxx xx x xxxxxx xxx xxxxxxx.

§172

(1) Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx společnost xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §182.

(2) Xxxxx xxx je xxxxxxxxx xxxx x xxxxx proces xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx penzijního xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx transformovaného fondu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx připojištění x xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx byly xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Slova "xxxxxxxx xxxx" xxxx "xxxxxxxx společnost" v xxxx části xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx transformaci.

Xxx 2

Příprava xxxxxxxxxxxx

§173

(1) Xxxxxxxx fond xx 3 xxxxxx xxx xxx účinnosti xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x transformace xxx xxxxxxxxx,

x) o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx státního xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§183),

f) o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx penzijní fond xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxx x povolení xxxxx §175 xxxx. 1.

(2) Xxxxx nastane xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx které xx xxxxxx, že xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx, penzijní xxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx penzijního xxxxxxxxxxxx.

(3) Penzijní fond xxxx informace podle xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx České xxxxxxx xxxxx.

§174

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx transformační xxxxxxx, xxxxx obsahuje popis xxxxxxxx, uskutečnění a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) označení transformovaného xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx,

x) podrobná pravidla xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx principy xxxxx xxxxxx xxxxxx (§182) x ocenění, x xxxxxx odůvodnění,

e) xxxxxxxxx x pravidla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx transformovaného fondu, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx fondů,

g) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx opatření u xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx,

x) harmonogram xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §181.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou

a) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondu,

c) xxxxx změny penzijního xxxxx,

x) návrh xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx x transformovanému xxxxx,

x) xxxxxxxxx depozitáře x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx statutu x xxxxxxxxxx plánu,

f) odhad xxxxxxxxxx rozvahy transformovaného xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) odhad xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx transformovaného xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxx obsahovat xxx změny xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; u xxxxxxxxxx xxxxx také xxxxx xxxxxxxx změnou xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Změna xxxxxxxxxx plánu x xxxxxx odstavce 3 xx účinná x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx uveřejní xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx právní xxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xx c), xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Díl 3

Xxxxxx u Xxxxx xxxxxxx banky

§175

Žádosti

(1) Xxxxxxxx fond xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx části xxxxxx xxxxxx Xxxxxx národní xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx x

x) činnosti penzijní xxxxxxxxxxx xxxxx §31 x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxx připojištění prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx fondu musí xxx doložena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Součástí xxxxxx x povolení provozování xxxxxxxxxx připojištění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx formou úředního xxxxxxx ve Věstníku Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx 5 xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx x tiskopisu xxxxx §33 odst. 3, xxxxx x xxxxxxx xx zvláštní xxxxxxxxx xxxx části xxxxxxxx společnost xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx připojištění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx o povolení xxxxx odstavce 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxxxxx.

§176

Xxxxxxxxxx

(1) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx §175 xxxx. 1 xxxxxxxx, x to xx 6 měsíců ode xxx xxxxxx doručení.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx podle §175 xxxx. 1 xxxx vzájemně podmíněná. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx žádosti.

(3) Povolení x xxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxx k 1. xxxxx 2013.

§177

V xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xx má xx xx, xx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x nezávadný,

b) vedoucí xxxxx penzijního fondu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx fondu xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řádného a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x

1. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx než 10 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx 10 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

2. srovnatelnou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx finanční xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx nebrání xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§178

Povolení x provozování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx fondu, který xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx zachování xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x penzijním xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx smluvních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, personální x organizační xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§179

Po xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx. Tím xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§194).

Xxx 4

Xxxxxxxx vytvoření xxxxxxxxxxxxxxxx fondu

§180

Transformace xxxxxxxxxx xxxxx se provádí xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx projektu x dalších pravidel xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§181

(1) Penzijní společnost xx 1 xxxxxx xx rozhodného xxx xxxxxxx xxxxxx závěrku xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxx závěrku xxx zbytečného odkladu xxxxx xxxxxxx.

(2) Penzijní xxxxxxxxxx do 1 xxxxxx od xxxxxxxxxx xxx sestaví ke xxx transformace xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rozvahu xxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx transformovaného xxxxx. Xxxxxxxxxx rozvahy xxx zbytečného odkladu xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxxx společnost bez xxxxxxxxxx odkladu České xxxxxxx xxxxx.

§182

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx transformovaného xxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §172 xxxxx, xx

x) do xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx

1. xxxxxxx penzijního xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx období xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx do xxxxxxxxxx dne xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx penzijního připojištění,

2. xxxxxxx závazky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxx x xxxxxxxxx připojištění,

3. xxxx xxxxxxx penzijního xxxxx a souvisejících xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx odpovídající závazkům xxxxx xxxx 1 x 2,

4. oceňovací xxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxx xxxx 3,

x) majetek x závazky xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x účetní xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx rozhodnému xxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx skladbou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §193 odst. 2. Xx transformovaného xxxxx se přitom xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx od xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kvality, xxxxxxxxx a rentability.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx rozdíly xxxxx odstavce 1 xxxx. a) bodu 4 xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx záporné hodnoty, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xx 2 měsíců xx xxxxxxxxxx dne xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x transformačním xxxxxxxxx, x o xxxxxxxx ověření xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§183

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx 3 xxxxxx ode dne xxxxxxxxxxxx, způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx a příjemcům xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nic xxxxxx,

x) podmínky xxxxxxx xx xxxxxx účastnických xxxxx u téže xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx převodu xx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxx společnosti (§191 x 195).

Xxx 5

Xxxxxxxx fond x xxxxxxxxxx období

§184

(1) Xx xxxxxxxxxx dne xx xx xxxxxxxx xxxx x penzijní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx připojištění.

(2) Xxxxxxxx fond x xxxxxxxxx xxx do xxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx vypovědět xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x ohrožení xxxxx účastníků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Žádost x xxxxxx prostředků xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxx ustanovení §24 xxxxxx x penzijním xxxxxxxxxxxx lze podat xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxx prostředků xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxxxxxx dávek x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x období 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx.

(5) Xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx převod xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx u xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §24 odst. 4 xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx započítat xx xxxxxxxxx xxxx převáděné xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(7) Xx xxxx xxxxxx obchodní xxxxx obsahující xxxxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona.

§185

Zrušení x zánik xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx

x) marným xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §175 xxxx. 1,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x činnosti penzijní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2013,

x) xxxx právní moci xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx žádost podle §175 xxxx. 1 xxxx kterým se xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx zastavuje,

d) xx 1. xxxxx 2013 xxxxxxx uvedenými v §39 zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx postupuje xxxxx §39 xxxx. 4 xx 6 x §41 zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx účastníka xxxxx xxx převedeny xxxxx

x) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §175 xxxx. 1,

x) xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) V xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx doba x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §24 zákona x penzijním xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu a xxxx vstupu xx xxxxxxxxx nelze xxxxxx.

(6) Xxxxxxx penzijního fondu xxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX II

TRANSFORMOVANÝ XXXX

§186

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxx společnost xxxxxx xxxxxxx v transformovaném xxxxx.

(2) Závazky vyplývající x xxxxxxxxxx připojištění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx v transformovaném xxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxx závazků, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx než x xxxxxx závazků xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx z xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x transformovaném xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx penzijní společnosti xxxxx §187 xxxx. 4.

(4) Majetek x xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxx majetkové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx další provozování xxxxxxxxxx připojištění pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx připojištění.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §187 odst. 2 xx xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x stojí xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx podstatou.

§187

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x transformovaném fondu xx xxxx stejná xxxx xxxxx než xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Jsou-li xxxxxxx transformovaného fondu xxxxx než majetek x transformovaném xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxx čtvrtletí, xx xxxxxx byla xxxxxxxx tato xxxxxxxxxx; xxxxx převedený xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pravidla x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx nebo na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x předchozích xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Penzijní společnost xxxx xxxxxxx xx xxxxx ostatního xxxxxxx

x) xxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx ztrát podle xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hodnot,

b) xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx absolutní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Pro účely xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxx společnost x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxx účely xxxxxxxx 4 xxxxxxx penzijní xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx transformovaného fondu xxxxxxx auditorem.

(6) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nepovažuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§188

Účetnictví transformovaného fondu

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx aktiv, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxx x výnosech x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx předmětu účetnictví xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx upravujícího účetnictví xxxxxxxx o předmětu xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx transformovaný xxxx xxx, xxx xx xx xxxxxxxx sestavení xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx fond.

(3) Xxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x zveřejněna xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx nezohledňují xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§189

Xxxxxxx xxxxxxxx společnosti

Penzijní xxxxxxxxxx xxx rámec xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xxxxxxx kapitál xx xxxxx rizik xxxxxxxxx x majetkem x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx kapitálového xxxxxxxxx stanoví Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

§190

(1) Účastníkovi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx doplňkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx dne

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx penze, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, kdy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx platit xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxx má přerušeno xxxxxxx příspěvku xxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 3 x 4 x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 36 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx měsíců xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx příspěvku u xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx pokud xx xxxx xxxxxxxx výplata xxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx prvního xxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx připojištění, xxxxx xx současně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spoření, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx doplňkové xxxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx byla xxxxxxxx xxxxxxx dávky x xxxxxxxx xxxxx, nejdříve xxxx xx prvního xxx

x) xxxxxxx celého xxxxxxxxxxxx xxxxxx, kdy xx penzijní připojištění xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxxx účastníka x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx připojištění x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx plánem x xxxxxxxx x penzijním xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x výjimkou xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx zachovány.

§191

(1) Do transformovaného xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x penzijním připojištění xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx připojištění vstupovat xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx převodu prostředků xxxxxxxxx

x) ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) z transformovaného xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x jiným xxxxxxxxxxxxxxx fondem.

(2) Převody xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxxxx. Na převod xxxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §24 odst. 4 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx o převod xxxxxxxxxx xxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí České xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx transformovaných xxxxx podle §195 xxxx. 4.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx účastníka z xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxxxx xxxxx lze xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxx. Do xxxxxxx xxxx xx xxxxxx započítá x xxxxxxxx xxxxxxxxx doba xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x případě, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o penzijním xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx transformovaného fondu, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu; xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx 1. xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxxxx fondu je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx účastníka, příspěvky xxxxxxxxxx zaměstnavatelem, xxxxxx xxxxxxxxx x podíly xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §121; xxxxxxx xxxxxx příspěvky xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, které xx x xxxxxx vedou xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pojištěná xxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxx doba x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §61.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx prospěch účastníka xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx zákonem. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx kalendářní xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx účinnosti xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 300 Xx, xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Tím xxxxxx xxxxxxx nároky xx xxxxxx příspěvky xxxxxxx xxxxx xxxxxx x penzijním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

§192

Úplata

(1) Xxxxxxxx společnost xx nárok xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx; §60 xx xxxxxxx obdobně.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx v transformovaném xxxxx.

(3) Výše úplaty xxxx xxxxxxx

x) 0,8 % z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x

x) 10 % xx zisku xxxxxxxxxx v účetní xxxxxxx transformovaného xxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx transformovaného xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x x neuhrazenou xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx úplaty xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) stanoví xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu.

(5) Xxxxxxxx roční xxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx příslušného xxxxxx xxxx xxxxxx aritmetický xxxxxx xxxxxx bilančních xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx den xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§193

(1) Xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx se vztahují xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx x depozitáře k xxxxxxxxxxxx xxxxx přiměřeně.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx řídí xxxxxxx x penzijním xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx předpokladu, že xxxxx z xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx x transformovaném xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výši xxxxxx xxxxxxxxxx se řídí xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x tomto xxxxxx odkazují na xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x penzijním xxxxxxxxxxxx, xx podle xxxxxx x xxxxxxxxx připojištění xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxxx. Při výkonu xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx ukládá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx penzijního připojištění, xxxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx.

(7) Xx činnost zprostředkovatele xxxxxxxxxx připojištění xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx připojištění.

§194

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx připojištění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxx xx žádost odejmout xxxxx v případě xxxxx §195.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zaniká

a) uspokojením xxxxxx posledního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx dávky,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Česká xxxxxxx xxxxx může xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx §113 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondů xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx §40 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Česká národní xxxxx xxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx §109 xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx penzijní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§195

(1) Pokud xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx poklesne xxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx správě xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Účastníci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxx xx 2 xxxxxx xx xxxxxxxx informace x xxxxxxx povolení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx požádat o xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxx tato xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx informaci je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejpozději x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx převod xx bezplatný.

(2) Penzijní xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxx připojištění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx poklesne xxx 5 000 000 Xx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx v xxxxxxx souhlasu České xxxxxxx banky bude xxx xxxxx převést xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx transformovaného xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxx, x to x xxxxxxx, že xxxxxxxx xxx nepodá xxxxxx x převod xxxxxxxxxx.

(3) X případě podání xxxxxxx xxxxx odstavce 2 může Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxx penzijní xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx s xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nepřevezme a xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, vyplatí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyrovnání xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která provozuje xxxxxxxx připojištění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx důsledku xxxxxxx, xxxxx pokud Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx penzijní společnosti.

§196

Xxxxxxxx x nápravě x xxxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxx fondu se xxxxxxx řídí xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx penzijní xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx §150, xxxxxxx převod xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fond.

(3) Xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx transformovaného xxxxx lze xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a xxxxx x penzijních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx transformovaný xxxx xx 3 xxxxxx xx výzvy Xxxxx xxxxxxx banky xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu.

(4) Penzijní xxxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx deliktu, pokud

a) xxxxxxxxxxxx neprovede v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) poruší xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §160.

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 lze xxxxxx xxxxxx ve xxxx uvedené x §160 xxxx. 5.

ČÁST XXXXXXXX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§197

Správní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx připojištění.

§198

Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx pouze takový xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx nabýt účinnosti xxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2013.

§199

Povolení x xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti x xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2013.

§200

Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx smluv o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

§200a

Odborné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 3 i xxxx 1. červnem 2013.

§200x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 399/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 12.12.2012

§200x

Xxxxxxxxx x absolvování xxxxxxx xxxxxxx vydá xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx úspěšně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §87, x xxxx xxxx xxxxxxxxx.

§200x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 399/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 12.12.2012

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX

§201

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. ledna 2013 x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx §29 xx 73, §94 xx 97, §170200, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx §86, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx §84 odst. 3, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2013,

d) xxxxxxxxxx §7483, §84 xxxx. 1, 2 x 4, §85 a 87, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx 12. xxxxxxxx 2012.

Xxxxxxx x. r.

Nečas x. r.

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, včetně obchodníka x xxxxxxx papíry, xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx povoleny x xxxxxxx licenci xxxxxxxx xxxxxxx x §74 xxxx. 1 zákona x. 427/2011 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §74 xxxx. 1 xxxxxx x. 427/2011 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx považují xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 427/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxx xx Česká xxxxxxx xxxxx zapíše xx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 427/2011 Xx., ve znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx; xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx §6a xxxx. 1 xxxxxx x. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 230/2008 Xx., registraci xxxxxxxx uvedené v §74 odst. 1 xxxxxx č. 427/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, na registraci xxxxxxxx samostatného xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 427/2011 Sb., ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxxx zprostředkovatele nebo xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, včetně obchodníka x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxx x §74 odst. 1 xxxxxx x. 427/2011 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx považuje xx xxxxxxxx zástupce xxxxx xxxxxx č. 427/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. X xxxxxx xxx jej Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §74 odst. 1 xxxxxx x. 427/2011 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx licenci podaná xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x které xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx považuje xx žádost o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx samostatného xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 427/2011 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a x řízení x xx xx postupuje xxxxx xxxxxx č. 427/2011 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. X xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx zástupce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §79 xxxx. 3 zákona x. 427/2011 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx x výmaz xxxxxxxx zástupce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §79 xxxx. 9 xxxxxx x. 427/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x žádosti o xxxxx xxxxxxxx xxxxx §74 odst. 1 xxxxxx x. 427/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx seznamu xxxxxxxx xxxxxxxx vázanému xxxxxxxx investičního xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxx x xxxxxxx x xxxxx takové činnosti xx xxxxxxx vázaných xxxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona nepřihlíží, xxxxx-xx xx jejím xxxxxxx zápis nebo xxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx vrátí xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx.

5. Žádost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, obchodníka s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx bankou, xxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxx registrace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §74 xxxx. 1 xxxxxx č. 427/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, podaná přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx samostatného zprostředkovatele x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 427/2011 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, a xxxxxx x ní xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxxx zprostředkovateli xxxxx xxxx 1, xxxxx v roce 2019 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §30b xxxx. 2 zákona x. 256/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx §82 xxxx. 3 xxxxxx x. 427/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxxxxxx x §74 xxxx. 1 zákona x. 427/2011 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx konce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poplatku.

7. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx nebo obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 2, xx kterého je x xxxx 2019 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §32g xxxx. 4 xxxxxx č. 256/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxx §80 odst. 2 x §82 xxxx. 6 zákona č. 427/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx zápis do xxxxxxx xxxxxxxx zástupců xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx následujícího xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 119/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.4.2020

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xx příspěvky xx xxxxxxxxx penzijní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §13 x 14 zákona x. 427/2011 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §20 xxxxxx x. 427/2011 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX vložen xxxxxxx předpisem č. 462/2023 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 427/2011 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2013 x výjimkou xxxxxxxxxx §29 xx 73, §94 xx 97, §170 xx 200, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 28.12.2011, xxxxxxxxxx §86, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 29.6.2012, x ustanovení §84 xxxx. 3, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.6.2013 x xxxxxxxxxx §7483, §84 xxxx. 1, 2 a 4, §85 x 87, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 12.12.2012.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:

399/2012 Xx., x změně xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013 s výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 12.12.2012

403/2012 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 427/2011 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

241/2013 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx vypořádání xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

377/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x ukončení důchodového xxxxxxx

x účinností od 1.1.2016 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2018

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx za přestupky x xxxxxx x xxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

296/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 292/2013 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé další xxxxxx

x účinností xx 30.9.2017

111/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x zpracování xxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 24.4.2019

119/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu

s xxxxxxxxx xx 1.4.2020

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxxxx postupů orgánů xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

96/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx kapitálových xxxx

x xxxxxxxxx xx 29.5.2022

462/2023 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x rozvojem xxxxxxxxxx xxxx a s xxxxxxxx zajištění na xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

31/2024 Sb., xxxxxx xx mění některé xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx zákona x pojištění xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx.

x xxxxxxxxx xx 1.4.2024

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxx č. 198/2009 Sb., o rovném xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx).
2) Zákon č. 277/2009 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx.
3) Zákon č. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
4) Xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x x xxxxx x xxxxxxxx některých souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o evidenci xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxx č. 592/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Xxxxx č. 38/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx událostí x x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákona, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
8) Xxxxx č. 125/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/2088 xx xxx 27. xxxxxxxxx 2019 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx znění.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2020/852 xx xxx 18. xxxxxx 2020 x zřízení xxxxx xxx usnadnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/2088.

10) §32a xxxxxx č. 256/2004 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §32 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx.
12) §12b xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 120/2007 Sb.
13) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1060/2009 ze xxx 16. xxxx 2009 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 513/2011 xx xxx 11. května 2011, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx (XX) x. 1060/2009 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
14) §13 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 15/1998 Xx., o xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 230/2008 Sb.
15) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/47/ES ze xxx 6. xxxxxx 2002 x dohodách o xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
16) Xxxxx č. 408/2010 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
17) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Zákon č. 349/1999 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
19) Xxxxx č. 412/2005 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx informací x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21) §49 zákona x. 30/2024 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx.

*) Xxxxxx č. 399/2012 Xx. xxxxxxx xx §23 odst. 6 x xxxxxxxx xxxxxx x. 403/2012 Xx. xxxxxxx nové xxxx. 6 až 8, xxx předpisy xxxx xxxxxxxx xx 1.1.2013.