Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 29.05.2022.


Zákon o doplňkovém penzijním spoření

427/2011 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ

Základní ustanovení §1

Účastník §2

Vymezení pojmů §3

ČÁST DRUHÁ - VZNIK A ZÁNIK DOPLŇKOVÉHO PENZIJNÍHO SPOŘENÍ A PŘÍSPĚVKY

HLAVA I - VZNIK A ZÁNIK DOPLŇKOVÉHO PENZIJNÍHO SPOŘENÍ §4

Smlouva o doplňkovém penzijním spoření §5

Výpověď smlouvy o doplňkovém penzijním spoření daná účastníkem §6

Výpověď smlouvy o doplňkovém penzijním spoření daná penzijní společností §7

Zánik doplňkového penzijního spoření §8

HLAVA II - PŘÍSPĚVKY

Příspěvek účastníka §9

Příspěvek účastníka placený zaměstnavatelem za účastníka §10

Odklad a přerušení placení příspěvku účastníka §11

Státní příspěvek §12

Nárok na státní příspěvek §13

Nárok na státní příspěvek §14

Informační systém doplňkového penzijního spoření §15 §16 §17 §18 §18a §18b

ČÁST TŘETÍ - NÁROKY Z DOPLŇKOVÉHO PENZIJNÍHO SPOŘENÍ

HLAVA I - DÁVKY §19

Podmínky pro vznik nároku na některé dávky §20 §21

Výplata starobní penze na určenou dobu a invalidní penze na určenou dobu §22

Úhrada jednorázového pojistného pro doživotní penzi a pro penzi na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu §23

Jednorázové vyrovnání §24

Odbytné §25 §26

HLAVA II - PŘEVOD PROSTŘEDKŮ ÚČASTNÍKA K JINÉ PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI §27

HLAVA III - PROMLČENÍ §28

ČÁST ČTVRTÁ - PENZIJNÍ SPOLEČNOST

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ §29 §30

HLAVA II - POVOLENÍ K ČINNOSTI PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI §31 §32 §33 §34

Další činnosti penzijní společnosti §35

HLAVA III - NĚKTERÉ PODMÍNKY VÝKONU ČINNOSTI PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI

Díl 1 - Některé podmínky k výkonu činnosti §36

Díl 2 - Požadavky na kapitál §37 §38

Díl 3 - Vedoucí osoby penzijní společnosti §39 §40

Díl 4 - Nabývání, zvyšování a pozbývání kvalifikované účasti na penzijní společnosti a ovládnutí penzijní společnosti §41

Souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti nebo ovládnutím a jejich oznámení §42

Posuzování kvalifikované účasti §43 §44 §45

Pozbytí nebo snížení kvalifikované účasti §46 §47

Díl 5 - Ochrana peněžních prostředků neumístěných do účastnických fondů §47a

HLAVA IV - PRAVIDLA ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI

Díl 1 - Odborná péče §48

Díl 2 - Obezřetný výkon činnosti penzijní společnosti §49 §50

Činnosti vykonávané prostřednictvím jiné osoby §51 §52

Díl 3 - Personální vybavení §53

Díl 4 - Pravidla jednání při výkonu činnosti penzijní společnosti §54

Díl 5 - Uchovávání dokumentů a záznamů §55

Díl 6 - Oddělené účtování o majetku penzijní společnosti a účastnického fondu §56

Díl 7 - Výroční a pololetní zpráva

Výroční zprávy §57

Pololetní zprávy §58 §59

HLAVA V - ÚPLATA PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, POPLATKY A ÚPLATA ZA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ

Úplata penzijní společnosti §60

Poplatky §61

Výjimky z placení poplatků za převod prostředků účastníka §62

Úplata za nabízení a zprostředkování doplňkového penzijního spoření §63

HLAVA VI - PŘEMĚNA A ZRUŠENÍ PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI

Díl 1 - Fúze penzijních společností §64 §65 §66 §67 §68

Díl 2 - Zrušení penzijní společnosti

Rozhodnutí o zrušení penzijní společnosti §69

Likvidátor penzijní společnosti §70

Společná ustanovení §71

Díl 3 - Zvláštní ustanovení o předmětu podnikání a podniku penzijní společnosti §72 §73

ČÁST PÁTÁ - DISTRIBUCE DOPLŇKOVÉHO PENZIJNÍHO SPOŘENÍ

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Osoby oprávněné zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření §74

Odborná péče §75

Uchovávání dokumentů a záznamů §75a

Vstupní platba a odměna §76

HLAVA II - SAMOSTATNÝ ZPROSTŘEDKOVATEL, VÁZANÝ ZÁSTUPCE A JEJICH OPRÁVNĚNÍ

Díl 1 - Samostatný zprostředkovatel a jeho oprávnění

Samostatný zprostředkovatel §77

Podmínky pro udělení oprávnění k činnosti §77a

Řízení o žádosti o udělení oprávnění k činnosti §77b

Trvání a prodloužení oprávnění k činnosti §77c

Oznamování změn §77d

Zánik oprávnění k činnosti §77e

Povinné pojištění §77f

Náhrada škody způsobené samostatným zprostředkovatelem §77g

Pravidla kontroly činnosti a střet zájmů §77h

Díl 2 - Vázaný zástupce a jeho oprávnění

Vázaný zástupce §78

Zápis do registru §78a

Oznámení vázaného zástupce §78b

Vznik, trvání a prodloužení oprávnění k činnosti §78c

Ukončení zastoupení §78d

Zánik oprávnění k činnosti §78e

Uchovávání dokumentů §78f

Odpovědnost zastoupeného za přestupek §78g

Náhrada škody způsobené vázaným zástupcem §78h

HLAVA III - REGISTR

Vedení registru §79

Osoby a údaje zapisované do registru §80

Veřejnost registru a zásada materiální publicity údajů v něm uvedených §81

Výpis z registru §82

Změna údajů zapsaných v registru §83

HLAVA IV - ODBORNÁ ZPŮSOBILOST

Prokázání odborné způsobilosti §84

Akreditovaná osoba §85

Akreditace §86

Odborná zkouška §87

ČÁST ŠESTÁ - DEPOZITÁŘ ÚČASTNICKÉHO FONDU

Základní ustanovení §88

Činnost depozitáře §89

Povinnosti penzijní společnosti vůči depozitáři §90

Pravidla jednání depozitáře §91 §92

ČÁST SEDMÁ - ÚČASTNICKÝ FOND

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ §93 §94 §95

HLAVA II - POVOLENÍ K VYTVOŘENÍ ÚČASTNICKÉHO FONDU §96

HLAVA III - STATUT ÚČASTNICKÉHO FONDU §97

HLAVA IV - POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND §98

HLAVA V - ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ ÚČASTNICKÉHO FONDU §99

Skladba majetku v účastnickém fondu §100

Vnitřní postupy pro kontrolu rizik §101

Podmínky týkající se sjednávání finančních derivátů §102

Investiční limity vůči jedné osobě §103

Účastnický fond investující převážně do investičních nástrojů vydaných nebo zaručených státem nebo jinými osobami §104

Investování do cenných papírů kolektivního investování §105

Podíly na jiných osobách a emisích investičních nástrojů §106

Dočasné výjimky z limitů investování §107

Omezení nakládání s majetkem v účastnickém fondu §108

HLAVA VI - PŘEVOD OBHOSPODAŘOVÁNÍ VŠECH ÚČASTNICKÝCH FONDŮ §109

HLAVA VII - ZRUŠENÍ ÚČASTNICKÉHO FONDU A SLOUČENÍ ÚČASTNICKÝCH FONDŮ

Zrušení účastnického fondu §110

Odnětí povolení k vytvoření účastnického fondu na žádost §111

Zrušení účastnického fondu s likvidací §112

Sloučení účastnických fondů §113

HLAVA VIII - DALŠÍ POVINNOSTI PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI PŘI OBHOSPODAŘOVÁNÍ MAJETKU V ÚČASTNICKÉM FONDU §114

Oceňování majetku v účastnickém fondu a závazků účastnického fondu §115

Obhospodařování majetku v účastnickém fondu za nejlepších podmínek §116 §117

HLAVA IX - INFORMAČNÍ POVINNOSTI PŘI OBHOSPODAŘOVÁNÍ ÚČASTNICKÉHO FONDU

Uveřejňování informací §118

Informování České národní banky §119

ČÁST OSMÁ - EVIDENCE

HLAVA I - OSOBNÍ PENZIJNÍ ÚČET A PENZIJNÍ JEDNOTKA

Díl 1 - Osobní penzijní účet §120 §121

Díl 2 - Penzijní jednotka §122 §123 §124

HLAVA II - VÝPIS DOPLŇKOVÉHO PENZIJNÍHO SPOŘENÍ §125

ČÁST DEVÁTÁ - PRAVIDLA JEDNÁNÍ S ÚČASTNÍKY

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Díl 1 - Obecné pravidlo jednání s účastníkem §126

Díl 2 - Přípustnost poplatku, odměny nebo nepeněžité výhody, která může vést k porušení obecného pravidla jednání s účastníkem §127 §128

Díl 3 - Jednání ve vztahu k zájemci o doplňkové penzijní spoření §129

HLAVA II - KOMUNIKACE S ÚČASTNÍKEM

Díl 1 - Obecné povinnosti při komunikaci s účastníkem §130 §131 §132

Díl 2 - Informování účastníků

Obsah informací, způsob jejich podávání a lhůty pro jejich podávání §133

Sdělení klíčových informací pro účastníky §134 §135

Díl 3 - Vyžadování informací od účastníka §136 §137

HLAVA III - PENZIJNÍ DOPORUČENÍ §138 §139 §140

ČÁST DESÁTÁ - DOHLED A STÁTNÍ DOZOR

HLAVA I - DOHLED ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

Díl 1 - Základní ustanovení

Předmět dohledu §141

Díl 2 - Opatření k nápravě, jiná opatření a odnětí povolení, souhlasu, oprávnění k činnosti a akreditace §142

Nařízení mimořádného auditu §143

Nařízení změny depozitáře §144

Nařízení změny vedoucí osoby §145

Nucená správa §146 §147 §148 §149

Nařízení převodu obhospodařování účastnických fondů §150

Pozastavení činnosti nebo změna rozsahu povolení §151

Odnětí povolení a souhlasu §152

Odnětí povolení k vytvoření účastnického fondu §153

Odnětí oprávnění k činnosti §154

Odnětí akreditace §155

HLAVA II - STÁTNÍ DOZOR §156

Opatření k nápravě, penále a pořádková pokuta §157 §158

ČÁST JEDENÁCTÁ - PŘESTUPKY

Přestupky fyzických osob §159

Přestupky penzijní společnosti §160 §161

Přestupky depozitáře §162

Další přestupky §163

Společná ustanovení k přestupkům §164

ČÁST DVANÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ §165 §165a

Mlčenlivost §166 §167 §168

Výměna informací při výkonu dohledu a státního dozoru §169

Zmocňovací ustanovení §170

ČÁST TŘINÁCTÁ - TRANSFORMACE PENZIJNÍHO FONDU

HLAVA I - TRANSFORMACE

Díl 1 - Základní ustanovení §171 §172

Díl 2 - Příprava transformace §173 §174

Díl 3 - Řízení u České národní banky

Žádosti §175

Rozhodnutí §176 §177 §178 §179

Díl 4 - Pravidla vytvoření transformovaného fondu §180 §181

Způsob a proces vytvoření transformovaného fondu §182 §183

Díl 5 - Penzijní fond v přechodném období §184

Zrušení a zánik penzijního fondu §185

HLAVA II - TRANSFORMOVANÝ FOND §186 §187

Účetnictví transformovaného fondu §188

Kapitál penzijní společnosti §189

Nároky účastníků v transformovaném fondu §190 §191

Úplata §192 §193

Zánik transformovaného fondu §194 §195

Opatření k nápravě a sankce §196

ČÁST ČTRNÁCTÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ §197 §198 §199 §200 §200a §200b

ČÁST PATNÁCTÁ - ÚČINNOST §201

č. 119/2020 Sb. - Čl. VIII

INFORMACE

427

XXXXX

xx dne 6. xxxxxxxxx 2011

x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§1

Základní xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx doplňkové penzijní xxxxxxx x penzijní xxxxxxxxxxx, práva x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nároky x doplňkového xxxxxxxxxx xxxxxxx, poskytování xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx navazuje xx xxxxx použitelné xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx9).

(2) Xxxxxxxxx penzijní spoření xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx příspěvků xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"), xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx příspěvků xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vyplácení xxxxx x doplňkového penzijního xxxxxxx, jehož xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx účastníka xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z doplňkového xxxxxxxxxx xxxxxxx nesmějí xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx1).

§2

Účastník

Účastníkem xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx pojmů

Pro xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx

x) strategií spoření xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) spořící dobou xxxx placení příspěvku xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účastníka xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx dávky účastník xxxx xxxxxxx osoba xxxxxx ve smlouvě x doplňkovém penzijním xxxxxxx xxx případ xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x doplňkového xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx číslo, pod xxxxxx xx pojištěnec xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x registru xxxxxxxxxx xxxxxxx Ústředím Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx

1. x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, adresa xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,

2. x xxxxxxx osoby xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx číslo pojištěnce, xxxxxx-xx xxxxxxxxx rodné xxxxx, adresa xxxxx xxxxxx v České xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx území České xxxxxxxxx,

3. u xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby jméno, xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, statutární xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxx řídí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zástupce,

h) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx držený xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx účastí xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx hlasovacích xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxx umožňuje uplatňovat xxxxxxxx xxxx xx xxxx řízení,

j) xxxxx xxxxxxxxxx vztah xxxx xxxxxxx

1. z xxxxx xxxxx osoba xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx alespoň 20 %,

2. x xxxxx jedna xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxx stejnou xxxxxx,

x) xxxxxxxx státem xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx členský stát xxxx než Česká xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x pojišťovnictví2),

n) xxxxxxxxxxx bankou

1. xxxxx xx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx státem a xxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx obezřetnosti xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxx, futures, swapy, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx hodnota xx vztahuje xx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx papírů, měnovým xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx indexům xx xxxxxxxxx kvantitativně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx na dodání xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx se xxxxxx xxxxxxx vztahuje,

2. nástroje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

3. finanční xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx cenným xxxxxxx investiční xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, x xx

1. xxxxx xxxx xxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxx obdobné cenné xxxxxx představující xxxxx xx xxxxxxxx dlužné xxxxxx,

3. cenné xxxxxx xxxxxxxxxxx x nabytí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxx 1 x 2,

x) fondovým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx závazků, xxxxxxx hodnota xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx reálné hodnoty xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x hodnoty ostatních xxxxx zjištěné podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx; xxxxxxx závazků xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx, xxxxx souvisejí s xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx ostatních závazků xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) zastoupeným xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx zprostředkovatel, x xxxxx má xxxxxx xxxxxxxx uzavřenou smlouvu, xx jejímž základě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXX X XXXXX DOPLŇKOVÉHO XXXXXXXXXX XXXXXXX A XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXX PENZIJNÍHO SPOŘENÍ

§4

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření xxxx xxxxxxxxxx a penzijní xxxxxxxxxxx dnem stanoveným x této xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nesmí xxxxxxxxxx datu xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření.

(2) Xxxxxxx x doplňkovém penzijním xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx lze xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx dávky, x xx xxxxxxxx x prvnímu dni xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) účastník xxxxxxxx placení xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx spoření (§11 xxxx. 3 a 4) xx xxxxxxxx, xx xxxx přerušením xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 36 xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo nejméně 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx sobě xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx příspěvku x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) X jednou penzijní xxxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx pouze jednu xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; to xxxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x).

§5

Xxxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x účastnickém xxxxx xxxx více xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx spoření x xxxxxxxx xx xxxxx za xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem a xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx účastníka xx xxxxxxxx, ve xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem x xxxxx smlouvou.

(2) Xxxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Smlouva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nesmí xxx nesrozumitelná, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xx zájmem xxxxxxxxx.

(4) Ve xxxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx své xxxxx určit xxxxx xxxx xxxx fyzických xxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx"), kterým xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§24), xxxx xxxxxxx (§25). Xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx uvést x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení, rodné xxxxx, xxxx-xx přiděleno, xxxx xxxxx narození, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx mu xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx x xxxx.

(5) Xx-xx xx smlouvě xxxxxxx xxxx určených xxxx, x xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx z xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(6) Změna xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx účinná xxxx xxxxxxxx společnosti xxxx, xxx xx bylo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx určí xx xxxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx strategii xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(8) X xxxxxxxx xxxx xxxxx smlouvy pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx považuje za xxxxxx záležitost při xxxxxx jmění xxxxxx.

§6

Výpověď xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx smlouvu o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření xxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx dávka xxxxxxx x §19 xxxx. x) nebo x) xxxx x xxxxx xxxxxxxx v §19 xxxx. x), b), x) xxxx x) xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx 1 xxxxxxxxxx měsíc. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx prvním dnem xxxxxxxxxxxx xxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxx po dni xxxxxxxx výpovědi.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nejpozději xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx výpovědi xxxxxxx potvrdit xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx doplňkového xxxxxxxxxx spoření.

§7

Výpověď smlouvy x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vypovědět xxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxx xxxxxxx 6 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvek xxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxx nejméně 30 xxx přede xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvu xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje (§13 xxxx. 2 x 3),

x) xxx uzavírání xxxxxxx uvedl nepravdivé xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx vznik xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx dávky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Smlouvu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx společnost xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx věku a xxxxx spořící xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxx vznik nároku xx xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§20 xxxx. 1), xxxx by tyto xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx výpovědní xxxx.

§8

Xxxxx xxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx spoření xxxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na určenou xxxx xxxx invalidní xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx jednorázového xxxxxxxxxx xxx doživotní penzi xxxx xxxxxxxxxxxxx pojistného xxx penzi na xxxxxx xxxxxxxxxx dobu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx důchodu xx xxxxx prostředků xxxxxxxxx,

x) xx kterém xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx výpovědní doby,

f) xxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX II

PŘÍSPĚVKY

§9

Příspěvek xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx nemůže platit xxxxxxxxx xxxxxxxxx současně xx xxxxxxxxx penzijní xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx kalendářní xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxx 100 Xx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx splatný xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx stanovená xxxx xxxxxxxxx splatná xx konce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx výši xxxxxxxxx účastníka. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx účastníka xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxx účinnosti xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§10

Xxxxxxxxx účastníka xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx účastníka

(1) Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx"). Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx písemně oznámit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx zásadou xxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxxxxx rozdílné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx předpise xxxxxxxxxxxxxx.

(2) X příspěvku zaměstnavatele xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Zaměstnavatel nesmí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx úplatu, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§11

Xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx příspěvku xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx je oprávněn xxxxxxx placení příspěvku xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx stanovit xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx účastníka.

(2) Xxxxxx xxxxxxx příspěvku xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti oznámit x xxxxx xxxxx xxxx odkladu, která xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx účastníkem x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx následujícího xx dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx účastník xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx započítává do xxxxxxx xxxx.

(3) Účastník xx oprávněn placení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Placení příspěvku xxxxxxxxx na doplňkové xxxxxxxx spoření xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx účastník x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx příspěvku xxxxxxxxx xx doplňkové xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti. Doba xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na doplňkové xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx spořící xxxx.

§12

Xxxxxx příspěvek

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") poskytuje xx xxxxxxxx rozpočtu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, k xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§13

Nárok xx státní xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx má bydliště xx území xxxxxxxxx xxxxx, a xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx důchodového xxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotního pojištění x Xxxxx xxxxxxxxx4).

(2) X prokázání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem Xxxxx xxxxxxxxx5), xxxxxx-xx xx rodné číslo xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx6).

(3) Účastník xx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx všechny xxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavcích 1 x 2.

§14

Xxxxx xx státní xxxxxxxxx

(1) Xx každý xxxxxxxxxx měsíc xxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §13 xxxx. 1 x který xx xxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx 300 Xx, xxxxxx příspěvek. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měsíci, x xxxxx průběhu xxxxxxxxx xxxxxxxx spoření xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx jednu x xxxxxxxx stanovených x §13 xxxx. 1 xx dobu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxx uvedené x §9 odst. 2 xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 300 Kč, xxxxxx mu státní xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxx xxxxxxxxx příspěvku xxxxxxxxx

x) 300 xx 999 Xx, činí výše xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 90 Xx x 20 % x xxxxxx přesahující 300 Xx,

x) 1&xxxx;000 x xxxx Xx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx částku 230 Xx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx příspěvek xx delší xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, stanoví se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc, xx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx příspěvku xxxxxxxxx zaokrouhluje xx xxxx koruny dolů.

§15

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxxx x provozuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxx systém xxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxx

x) výkonu xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x vracením xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zpracování xxxxxxx x poskytnutí státního xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx státního xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvu,

d) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx.

(2) X informačním xxxxxxx doplňkového xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx údaje x xxxxxxxxxxx:

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx účastníka,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx číslo xxxxx trvalého xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx penzijním spoření, xxxxxxxxxxxxx číslo penzijní xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx,

x) xxxxx x způsob xxxxxx doplňkového penzijního xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx pobytu účastníka, xx-xx cizinec,

k) xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx starobního xxxxxxx,

x) sjednaná spořící xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxx, xxx byl poskytnut xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc,

q) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx doplňkového xxxxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxxx x odstavci 2, xxxxx obdrží xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x České správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx žádost xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 vedené v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spoření x xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tyto xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx příspěvku nebo xxxxxxxxxxx zprávy x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx na xxxxxx poskytuje xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx penzijního spoření x xxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x soudním exekutorům xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spoření x xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx.

(7) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu

a) xxxxx xxxxx xxxx číslo xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxx v informačním xxxxxxx doplňkového penzijního xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxx trvání xxxxxxxxxxx penzijního spoření xxxxxxxxx x 10 xxx xx xxxx xxxxxx x zajištění xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx.

§16

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx žádost x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, kterým xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx příspěvku, x to elektronicky xxxxxxxx přístupem.

(2) Žádost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měsíci xxxxxxxxxxxxx následujícím xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx použití xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx firmu penzijní xxxxxxxxxxx, její identifikační xxxxx,

x) kalendářní xxx x xxxxxxxxx, za xxxxx xx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, který obsahuje xxxx údaje x xxxxxxxxxxx:

1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx,

2. xxxxx číslo nebo xxxxx pojištěnce, a xxxxx narození xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxxxx číslo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

4. název xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxx podle §13,

5. xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx penzijním spoření, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx penzijním spoření xxxx smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

6. xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxx,

7. xxxxxxxxx spořící xxxx,

8. xxxxxxxxx x xxx, xxx byl xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

9. xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc,

10. výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příspěvku xx kalendářní xxxxx,

11. xxxx odkladu xxxx xxxxxxxxx placení xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

12. xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx účastníka x jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§27).

(4) Je-li xxxxxx žádost xxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx také xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Opravenou xxxxxx xxxxxx penzijní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zároveň se xxxxxxx podle odstavce 1 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zjištění, xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§17

§17 zrušen právním xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§18

(1) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxx příspěvek za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx penzijní xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x případě, xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x vracení xxxxxxxx xxxxxxxxx do konce 2. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po skončení xxxxxxxxx, xx xxxxx x poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx žádá. Xx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx neběží xx xxxxxx x účastníkům, xxxxx se oprava xxxxxxx týká.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vrátit xxxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxx kalendářního xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx 1 xxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 8 xxx xxx xxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx neprávem xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx za 10 xxx xxx xxx xxxxxx poukázání.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx účastníků xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vrátit, x xx

x) xx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xx xxxxxx xxxxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx doplňkového xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx (§25),

x) xx xxxxx kalendářního měsíce, xx xxxxxx xxxxxx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx doplňkového xxxxxxxxxx spoření x xxxxxxx, kdy účastníkovi xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx (§25) x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účastníka x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§27),

xxxxxxxxxx do 8 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxx vymáhat nevrácené xxxxxx příspěvky xxxxx xxxxxxx x) xxxx x) xx xxxxxxxxx xx 10 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx podává xxxxxxxxxxxx do desátého xxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx v elektronické xxxxxx zprávu x xxxxxxx státního xxxxxxxxx. Xxxxxx se xxxxxxxxxx xx použití informačního xxxxxxx doplňkového penzijního xxxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, její xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx a xxxxx, xx který xx zpráva xxxxxx,

x) xxxxxx účastníků, který xxxxxxxx

1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx směrovací číslo xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 písm. x),

5. xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx x doplňkovém penzijním xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

6. xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

7. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

8. informaci x tom, xxx xxx xxxxxxxxx příspěvek xxxxxxxxxxxxxx,

9. xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx,

10. výši vraceného xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx,

11. xxxxx x převodu prostředků xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx společnosti (§27).

(6) Xxxxxxxxxxxx xx povinno xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podpory x xxxxxx výsledek xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx společnost xxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Penzijní xxxxxxxxxx xx povinna xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x převedenou xxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx převedené xxxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx převedené xxxxxx xxxxxxx tak, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 2 nebo 3.

§18a

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xx základního xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x

x) z informačního xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Využívanými xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx pobytu,

c) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx a u xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, kde xx narodil,

d) xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx za mrtvého, xxx, xxxxx xx x rozhodnutí xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, který xxxxxxx údajů prohlášený xx mrtvého nepřežil,

e) xxxxxx xxxxxxxxx a

f) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dokladů.

(3) Využívanými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, rodné xxxxxxxx,

x) datum xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx údajů, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx zrušení údaje x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) datum xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx členem xxxxxxxxxx včetně čísla xxxxxxxxx a označení xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx schválil, xxxxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx čísla xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x zrušení xxxxxxx svéprávnosti, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx zániku xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx a

j) xxx, xxxxx xxx x rozhodnutí xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti xxxx xxx, který xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, že se xxxxxxx na území, xxxxx x okres xxxxxxxx,

x) státní občanství, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx a adresa xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx sídlo xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx x tom, xx xx xxxxx o xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxx xxxx xxx doručovány xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) počátek xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx čísla xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, který rozhodl x xxxxxxx svéprávnosti,

i) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; jde-li x xxxxx xxxx xxxxx, xxxx, xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, popřípadě datum xxxxx x

x) xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx den, xxxxx subjekt údajů xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx.

§18x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 96/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.5.2022

§18x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zřídit x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx využívat xxxxx xxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxx správy, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx registru (xxxx jen "xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x rámci xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx údajů xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx vyhodnocování xxxxxxx x poskytnutí x xxxxxxx xxxxx xxx potřeby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx upravující xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx výkon xxxxxx xx pro xxxxxxxx společnost nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§18x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 96/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.5.2022

ČÁST XXXXX

XXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

XXXXX X

XXXXX

§19

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx výplatu xxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx penze xx určenou xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx doživotní xxxxx, xxxx

x) úhrada jednorázového xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx stanovenou xxxx x přesně xxxxxxxxxx xxxx důchodu.

§20

Podmínky xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx vzniku xxxxxx xx dávky xxxxxxx x §19 xxxx. x), x) x x) xx

x) xxxxxxxx xxxx 60 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedených x §22 odst. 4 xxxx §23 xxxx. 6, a

b) xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx nejméně 60 xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx 120 xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx x §19 xxxx. x) je xxxxxxxx invalidního xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx třetího xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx2) a trvání xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx 36 xxxxxxxxxxxx xxxxxx; smlouva x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx 60 xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Podmínkou vzniku xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx uvedenou v §19 písm. x) xx

x) xxxxxxxx xxxx 60 xxx x

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx 60 xxxxxxxxxxxx měsíců; xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx přesáhnout 120 xxxxxxxxxxxx měsíců.

(4) Xxxxx xxxxxxx x §19 xxxx. a), b), x) a x) xxxxxx xxxxx účastníkovi.

(5) Xxx stanovení xxxx xxxxx §22 odst. 4 xxxx. x), §23 odst. 6 xxxx. x)&xxxx;x §114 xxxx. 1 se x žen postupuje xxxxxx xxxx u xxxx xxxxxxxx data xxxxxxxx.

§21

(1) Dávky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spoření xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxx x výplatu xxxxx xxxxxxxx po vzniku xxxxxx xx dávku.

(2) Xxxxx xxxxxxx v §19 xxxx. x) xx d) je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x způsobem xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dávky, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx x to účastník xxxx určená xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx.

§22

Výplata starobní xxxxx xx určenou dobu x invalidní xxxxx xx určenou xxxx

(1) Xxxxxxxx penze na xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx vyčerpání prostředků xxxxxxxxx, x to xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx kalendářní xxx, xxxxx výše xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 500 Xx. Jinak xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx snížit xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx dávek xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx a xx tak, aby xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx 3 xxxx, xxxx xxxxxxx 2 xxxx x případě xxxxx splňující xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4. X žádosti x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, x které xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx k ní xxxxx xxxxx doby xxxxxxx dávky xxxxx xxxxxxxx 4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx zahájí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx následujícího xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se účastník x xxxxxxxx společnost xxxxxxxxxx jinak. Lhůta xxx xxxxxxxx výplaty xxxxxxx xx prodlužuje xxxxxxx x 2 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na zahájení xxxxxxx těchto xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tomto prodloužení x xxxx xxxxxxxx x konkrétním xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx dávky, a xx i opakovaně xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4. X xxxxxxx žádosti x pozastavení xxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxx doba, na xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx výplaty dávky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem (§61).

(4) Xxxxxxxx společnost xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, zdravotní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x České xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejpozději x xxx vyplacení xxxxx xxxxxxx den xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx a nejpozději x den xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx vyplácení xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx v xxxx započetí xxxxxxxxx xxxxxxxx penze na xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxx alespoň 30 % průměrné xxxx x národním hospodářství xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxxxxx za kalendářní xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxx vyplácení starobní xxxxx na xxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx výši, xxxxxxx, xxx xxxxxxxx výplatu xxxxxxxx xxxx pozastavit x

x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xxx&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x 5 xxx nižší xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx důchod xxxxxxxxx xxxxx §32 zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx důchodového xxxx xxxxxxxx potřebného pro xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx důchod xxxxxxxxxxx xxxxx §32 xxxxxx x důchodovém pojištění xxxxxxxxx x 3 xxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx elektronicky.

(6) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx splátky xxxxx odstavce 4, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx nejbližší xxxxxxx.

§23

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx doživotní penzi x xxx xxxxx xx přesně xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx důchodu

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 7 pracovních xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx penzi a xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx důchodu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx doručení žádosti.

(2) Xxx sjednání xxxxxxxxx xxxxx musí být xxxxxxx důchodu xxxxxxxxx x pravidelných peněžitých xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, které musí xxx xxxxxxxxx doživotně xxxxxxx čtyřikrát xx xxxxxxxxxx rok.

(3) Při xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx stanovenou xxxx x přesně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx výplaty xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výši xxxxx xxxxxxx 3 xxxx, xxxx xxxxxxx 2 xxxx x xxxxxxx xxxx penze xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 6.

(4) Penzijní společnost xxxxxx xxxxxxxxxxx pojistné xx základě předložení xxxxxxxx pojistné xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx 3, xx xxxx pojišťovny xxxxxxx x pojistné xxxxxxx, a to xxxxxxxxxx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po kalendářním xxxxxx, ve kterém xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x 2 měsíce x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx účastníka xx xxxxxxxx výplaty xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx případě. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx 3, je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx účastníkovi xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx podle xxxxxxxx 1.

(5) Před xxxxxxxxx pojistné smlouvy xxxxxxxxxx zájemci x xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxxxxx sdělí výši xxxxxxx, xxxxx xx x případě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx garantuje x hodnoty prostředků xxxxx odstavce 1. Xxxx xxxxxxx xx xxx pojišťovnu xxxxxxx xx xxxx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx sdělení.

(6) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pojišťovně xxxxx xxxxxxxx 8 x Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx vyplacení xxxxx xxxxxxx den xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx výší xxxxxxx x nejpozději v xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx ukončení xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx stanovenou dobu x přesně stanovenou xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx doživotní xxxxx xxxx penze na xxxxxx xxxxxxxxxx dobu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx 30 % xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx penze xxxx xxxxx xx přesně xxxxxxxxxx dobu x xxxxxx xxxxxxxxxx výší xxxxxxx,

x) x neklesající xxxx, měsíčně, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x

x) xxx, aby xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx příjemce, xxxxx xx o 5 xxx nižší xxx věk xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §32 xxxxxx o důchodovém xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vznik xxxxxx xx starobní důchod xxxxxxxxxxx xxxxx §32 xxxxxx x důchodovém xxxxxxxxx sníženého x 3 roky.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uvedenou x odstavci 6 xxxxxxxxx pojišťovně x Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 6, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x které xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění. Účastník xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx pojišťovně xxxxx xxxxxxxxx pojišťovny, pokud x xx xxxxx xxxxx xxxx výplaty xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6.

(9) Penzijní xxxxxxxxxx xx povinna xxxxxxxx x xxxxxxxxx jednorázového xxxxxxxxxx podle odstavce 4 předat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx účastníka x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Jednorázové xxxxxxxxx

x) xxxxxx účastníkovi xx xxxxxxxx xxxxx §20 odst. 3, x pokud xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dávky xxxxxxx x §19 xxxx. x), x), e) xxxx x); xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x §19 xxxx. a), x), x) xxxx x),

x) xxxxxx určené xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx, xx xxxxxxx mu xxxxxx xxxxx xx xxxxx uvedenou v §19 xxxx. a) xx x), x) xxxx f) a xxxx jejím xxxxxxxxxx, xxxx pokud účastník xxxxxx x xxxxxxxx xxxx invalidní penze xx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx má xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx dosud xxxxxxxxxxx xxxxx prostředků xxxxxxxxx,

x) stává se xxxxxxxxx xxxxxxxx, neurčí-li xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx v písmeni x) xxxxxxx osobu.

(2) X případě vzniku xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxx o jeho xxxxxxx, xxxxxxxx společnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx vyrovnání xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osobě xxxx dědici vyplatí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx písemné xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx účastníka.

(4) Účastníkovi, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx vyrovnání x xxxxx xxxx xxxxxxx žádosti x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §11, xxxxxxx xxxxxxxx společnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jednoho xxxxxx ode xxx xxxxxxxx písemné žádosti x xxxx výplatu.

§25

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §8 xxxx. d) nebo x), pokud xxxxxxx xxxx xxxxxx alespoň 24 kalendářních xxxxxx x nedošlo x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx penzijní xxxxxxxxxxx,

x) účastníkovi x xxxxxxx zrušení účastnického xxxxx (§110), xxxxxxx-xx x převodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) určené xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx na xxxxx xxxxx §19 xxxx. a) xx x), x) nebo x); neurčil-li xxxxxxxx xxxxxxx osobu, stává xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx ke xxx xxxxxxxx výpovědi, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 penzijní xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx měsíce xxx xxx doručení xxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxx xxxxxxx.

(4) Částečné xxxxxxx xx výše xxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx účastníka xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx účastníka x xx odečtení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx účastníkovi x xxxx, kdy xxxxxx xxxx 18 xxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 120 xxxxxxxxxxxx měsíců x během xxxxxxxxxx 24 kalendářních xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx částečného odbytného xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx.

§26

Xxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx nejpozději xx 2 měsíců xxxxxxx osobu xxxxxxxx xx smlouvě x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jejím xxxxxx x doplňkového xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx pobytu v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx území Xxxxx republiky. V xxxx informaci uvede, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24, xxxx na xxxxxxx xxxxx §25.

HLAVA XX

XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX

§27

(1) Xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx doplňkové penzijní xxxxxxx xxxxxxx podle §8 písm. x) xxxx x); xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx §19 xxxx. c).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx převede xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 měsíce xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spoření xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poplatku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§61). X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx účastníka xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx které xxxx být prostředky xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx účastníka xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxx spořící xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Státní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx společnosti xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx, se xxxxxxxxx xx xxxxxx, podanou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvu, xx xxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x vracení xxxxxxxxx účastníka, příspěvků xxxxxxxxxxxxxx, státních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, ke xxxxx xxxx prostředky xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX

§28

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, v xxxxxxx kdy mu xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx x o xxxxxx prostředků podle §27 xxxx. 3 xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx 3 xxx xxx xxx zániku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spoření.

(2) Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx splátky dávky xxxxx §22 se xxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxx ode dne xxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx, že xx xxxxx účastníka xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxxxx xxxx prostředky xxxxxxxxx xx prospěch xxxxxxx x účastnickém xxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§29

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účastníka, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx umísťování xx xxxxxxxxxxxx fondů, obhospodařování xxxxxxx x účastnických xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx jen xxxxxxxxx xxxxx, které bylo Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx penzijní společnost xxxxxxxxx i další xxxxxxxx xxxxx §35, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx, x činnosti xxxxx §74.

§30

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx společnosti xxxxxxxx xxxxxxxx "penzijní xxxxxxxxxx".

(2) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "penzijní společnost" xxx xxxx x xxxxx označením xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX

§31

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti xx žádost xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx přede xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud

a) xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx akcie xx xxxxx xxxx zaknihované xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx sídlo akciové xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx České republiky,

c) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx původ svého xxxxxxxx,

x) předloží

1. xxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxx jednání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření (xxxx xxx "xxxxxxx x xxxxxxxxx penzijní xxxxxxx") x s xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem,

5. xxxxxxx,

6. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx, personální x xxxxxxxxxxx předpoklady xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx souvisejících x činností penzijní xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx kapitál,

g) xxxxxx, xx má nejméně 2 xxxxxxx osoby x tyto xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx §39 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) úzké xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x pokud xxx úzkém xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx sídlo xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx státem, xxxxxxx xxxxxx řád takového xxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx dohledu nad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxx návrhy xxxx xxxxxxxx zásady xxxxx x xxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxxx jiné xxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx písemně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxx žádosti podle xxxxxxxx 1.

§32

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 pro xxxxx 3 účetní xxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx účastnických xxxxxxx,

x) předpokládané xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x způsob xxxxx xxxxxx nákladů,

c) xxxxx výnosů x xxxxxxx v členění xx náklady xxxxxxx xx zavedením činnosti x xx běžné xxxxxxx, xxxxxxx režijní xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §74, xxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx údaje v xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxx výkazu zisku x xxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x

4. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nákladů.

§33

(1) Xxxxxxxx společnost xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vydává xx xxxx neurčitou.

(3) Xxxxxx x povolení podle §31 lze podat xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterému xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxx §31 xxxx. 1 x §32. Xxxx xxxxxxxxx a xxxxx jeho xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§34

X xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

§35

Další činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx činnosti, xxxxx spočívá xxxxx x poskytování xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, x xx

x) xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx, dožití se xxxxxxxx věku xxxx xxx stanoveného x xxxxxxxx smlouvě xxxx xxxxx pojištění, pro xxxxxx xxxxx, nemoci xxxx jiné skutečnosti xxxxxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxx-xx penzijní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx povolení podle xxxxxx právního xxxxxxxx7),

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spoření, xxxx

x) v činnosti xxxxxxxxxxx xx zajištěním xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx o registraci xxxxx xxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že další xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx může

a) xxxxxx x xxxxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx rozsah další xxxxxxxxxxxxx činnosti, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx penzijní xxxxxxxxxx splnit xxxx xxxxxxxxx každé z xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx další xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxx o xx xxxxxxxx společnost Xxxxxx xxxxxxx xxxxx písemně xxxxxx.

(5) Žádost o xxxxxxxxxx další podnikatelské xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ke xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx jejich xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) K xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xxxx c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) přiloží xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx7) xxxx žádost x xxxxxxxxxx xxxxx §86 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx registrace podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7) xxxx udělena xxxxxxxxxx xxxxx §86 odst. 2.

(7) Česká xxxxxxx xxxxx rozhodne x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti nejdříve xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx předpokladů xxx registraci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX PENZIJNÍ XXXXXXXXXXX

Xxx 1

Některé xxxxxxxx x výkonu činnosti

§36

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx nesmí xxxxxxx jinou právnickou xxxxx nebo držet xxxxx na xxxx xxxxx přesahující xxxxx 3 % na xxxxxxxxxxx právech xxxx xx základním xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx účastnického xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx obhospodařuje.

(2) Penzijní xxxxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx 1 xxxx xxx dne xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx (§94 xxxx. 1). Xx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejímž xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xxxx. x).

(3) Počet účastníků x xxxxxxxx společnosti xxxx xx xxxxxxxx 24 měsíců ode xxx xxxxxxx xxxxxxxx x vytvoření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000.

(4) Hodnota xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx po xxxxxxxx 24 xxxxxx xxx dne udělení xxxxxxxx x vytvoření xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx; xx neplatí xxx xxxxxxx konzervativní fond.

Xxx 2

Požadavky na xxxxxxx

§37

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 50 000 000 Xx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx v xxxxxxxx.

§38

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve výši xxxxxxxxx prostředkům účastníků, xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Vlastní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxxxxx x 0,05 % x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx účastnických xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 5&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx; xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx 500&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) 25 % xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x nehmotného xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxx xxxxx xxx, xxxxxxx xxx výpočet 25 % x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx hmotného x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xx zahrne xxxx hodnota xxxxxxx xx všech účastnických xxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx společnosti

§39

(1) K xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx předchozího xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx.

(2) Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx,

x) xxxxx má xxxx předpoklady x xxxxxx xxx xxxxxx:

1. xxxxxxx xxxx 18 xxx,

2. je svéprávná,

3. xxxxxxxxx x ní xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx provozování xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xx xxxxxxxxxxx a

5. xx xxxxxxx způsobilá x

x) xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x hlediska xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx a výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxx má xxxxxxxxx funkci xxxxxxx xxxxx; Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx její xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podnikání,

c) která xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x investováním do xxxxxxx, xx který xx zaměřena xxxxxxxxxx xxxxxxxx účastnických xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo x výkonem xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxx posuzování xxxxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 2 xxxxx Xxxxx národní xxxxx x xxxxx zejména xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx uspořádání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx o souhlas xxxxx odstavce 1 xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterému xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2. Xxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§40

(1) Vedoucí osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx bance každou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §39 odst. 2 x xxxxxxxx xxxxxx xxx funkce.

(2) Xxxxxxx-xx vedoucí osoba xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx, xxx jí xxx předchozí souhlas xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxxxx, zvyšování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ovládnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§41

(1) Xxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky

a) x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx účasti xx penzijní xxxxxxxxxxx,

x) xx zvýšení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx 20 %, 30 % nebo 50 %, xxxx

x) k xxxx, xxx se xxxxx osobami xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x xx x x xxxxxxx, xx xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx nabytou xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx hlasovacích xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx hlasovacích xxxxxxx těchto ani xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx jiných xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx plynoucí x xxxxxx na penzijní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx práva xxxxxxx x §122 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx; §122 xxxx. 7 xx 14 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

§42

Xxxxxxx x nabytím xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ovládnutím x xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 musejí xxxxx nebo osoby xxxxxxxxx xx shodě xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, která xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1.

(3) Nabytí xxxx zvýšení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx její xxxxxxxxx xxx předchozího xxxxxxxx České národní xxxxx xxxx xx xxxxxxxx neplatnost právního xxxxx, na základě xxxxxxx x těmto xxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx hlasovací xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx účastí xxxxxxx xxx vykonávána, x xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx.

§43

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do 2 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x souhlas xxxxx §41 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x jejím xxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxx, xx který připadá xxxxx xxxx lhůty xxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ovládnout, xxxxxxxxxxxxx xxxxx penzijní xxxxxxxxxxx, na xxxxx xx být xxxx xxxxx xxxxxx, zvýšena xxxx která má xxx ovládnuta, xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zvýšením xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dosáhne xxxx ovládnutím získá, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx podíl xx žadatele xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedených v §44 odst. 3.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nejpozději xx 60 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1. Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx. Xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x souhlas xxxxxx xxxxx §42 xxxx. 2.

(3) Xx-xx podaná xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxx banka xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xxxx padesátý xxx xxxx xxxxx stanovené x odstavci 2, xxxxxxx xxxxx žadatele x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx, xx přijetí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxx odeslání xxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxx 20 xxxxxxxxxx dnů. Xxx xxxxx stanovené x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 30 xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx

x) xx bydliště, xxxxx xxxx místo xxxxxxxxx ve xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) nepodléhá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vykonávajícího xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů.

§44

(1) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podle §43 xxxx. 1 xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3. Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx národní xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 x xxxxxxxxxx přitom x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx vyhoví, xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx činnosti penzijní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx podmínky:

a) xxxxx, xxxxx žádají o xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx,

x) osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §39 xxxx. 2,

c) žadatel xxxxxxxxx dostatečným xxxxxxx xxxxxxxxxx zdrojů průhledného x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx vztahu k xxxxxxxxxxx xxxx plánovaným xxxxxxxxx x penzijní xxxxxxxxxxx,

x) penzijní xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx pravidla xxxxxxxxxxx xxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§49 xx 52),

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku, do xxxxxxx má xxx xxxxxxxx společnost zahrnuta,

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx společností x

2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx konsolidačního xxxxx,

x) v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zvýšením xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx důvodné xxxxx, xx by xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xx k xxxxxxxx xxxxxxxx došlo,

g) xxxxx xx o případ xxxxxxxxxx zřetele hodný, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx §42 xxxx. 2.

(4) X xxxxxxxxxx o xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxx lhůtu xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §41 odst. 1.

§45

Česká xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxx soud vyslovil xxxxxxxxxx usnesení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti, xx xxxxx byla xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účast xxxx xxxx xxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxx jednajícími xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx Xxxxx národní xxxxx xxxx právo x xxxxx xx xxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo, xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx 3 xxxxxx xxx dne, xxx xx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx xxxxxxxx, xx měla xxx xxxxxxx, nejdéle xxxx ve xxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx dne, kdy xx Česká xxxxxxx xxxxx mohla dozvědět, xx xxxxx xxxxxxx xxxx být svolána, xxxx právo xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx usnesení xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§46

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámí Xxxxx xxxxxxx bance, že

a) xxxxxxx svoji kvalifikovanou xxxxx xx penzijní xxxxxxxxxxx tak, xx xxxxxx xxx 50 %, 30 % xxxx 20 %, xxxx ji xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) snižují xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx penzijní xxxxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§47

Xxxxxxxx obsahuje xxxxx x osobě nebo xxxxxxx snižujících nebo xxxxxxxxxxxxx svoji xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxx nebo osobách xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxx účast xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx ovládána, xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx této xxxxxxxx společnosti po xxxxx xxxxxxx nebo xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx této xxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx a údaje x osobě xxxx xxxxxxx, které podíl xx xxxxxxxx společnosti xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxx osobách, které xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Díl 5

Ochrana xxxxxxxxx xxxxxxxxxx neumístěných xx xxxxxxxxxxxx xxxxx

§47x

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx pro přijímání x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx fondu, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx účtu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jinému xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x účelu xxxxxx, xxx xxxxx xx stanoven xx xxxx xxxxx.

(2) Prostředky xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx řešení a xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx.

(3) V případě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxxx fondů podle §109 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 na xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §109 odst. 5.

§47x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 377/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

HLAVA XX

XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxx xxxx

§48

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx svoji xxxxxxx x odbornou xxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx penzijní společnosti

§49

K xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx penzijní společnost xxxxxx x udržuje

a) xxxxxx a kontrolní xxxxxx,

x) postupy pro xxxxxxxxxx a řízení xxxxxx xxxxx xxxx

1. xxxxxxxx společností, xxxxxx xxxxxxxxx osobami x xxxxxx zaměstnanci a xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx těmito xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx spoření,

2. xxxxxx, xxxxx ovládá penzijní xxxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxx společnost x xxxxxx vedoucími xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o doplňkové xxxxxxxx xxxxxxx,

3. zájemci x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx činnosti,

d) xxxxxxxx x ochraně vnitřních xxxxxxxxx a

e) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx manipulace x xxxxx.

§50

(1) Řídicí x xxxxxxxxx xxxxxx zahrnuje

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx správy x xxxxxx společnosti, x to xxxx

1. xxxxxx x postupy xxxxxx,

2. organizační uspořádání x xxxxxx, průhledným x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxx spojených xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x rámci nichž xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx neslučitelný,

3. řádné xxxxxxxxxxxxxxx a účetní xxxxxxx,

4. pravidla xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x reklamací xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x

5. xxxxxx vnitřní xxxxxxxxxx,

x) systém řízení xxxxx, který xxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti k xxxxxxx, xxxxxx je xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x rizika xxxxxxxxx, a x xxxxxxx, xxxxxx jsou xxxx xxxxx být xxxxxxxxx účastnické xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx penzijní xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, měření, xxxxxxxxx x ohlašování rizik x

3. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) pravidla xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx

1. xxxxxxx audit,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx dodržování povinností xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx právních xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zpracování x xxxxxxxx informací x při zohlednění xxxxxx charakteru a

4. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §51, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Řídicí x xxxxxxxxx systém xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx zajišťovat xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx společnost xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx řídicího x kontrolního systému.

§51

Xxxxxxxx vykonávané xxxxxxxxxxxxxxx xxxx osoby

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pověří xxxxx xxxxx výkonem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx vzniku nepřiměřeného xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jejímž xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxx vykonávána xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx řídicího x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xxxxxxxxx xxxxxx nad dodržováním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx osoba xxxxxxxx xxxxxxx významné xxxxxxxx xxxxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §53 x 54 x xx xxxxxxxxxx organizační x xxxxx předpoklady xxx xxxxx výkon xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx významné provozní xxxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxx xxxxx xxx xx střetu xx xxxxx penzijní společnosti xxxx xxxxxxxxx. Výkonem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx pouze xxxxx, xxxxx xx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx.

(3) Provozní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx za významnou, xxxxx xx nedostatek x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx řádný x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx předpokladů, xx základě xxxxxxx xxxx penzijní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xx xxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx standardizovaných xxxxxx, xxxxxx informací x xxxx x xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnost penzijní xxxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx nesmí xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxx dodržování xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

§52

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pravidel obezřetného xxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §49 x 50 a

b) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx výkon xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle §51.

Díl 3

Xxxxxxxxxx vybavení

§53

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx má xxxxxxxxxx vybavení xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx, x xx přiměřené xxxxxx, složitosti x xxxxxxx jí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X zaměstnanců, xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx osob, pomocí xxxxxxx vykonává penzijní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx společnost zabezpečí, xxx se jednalo x osoby xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Důvěryhodnost, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušnými xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx uvedené x odstavci 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxx x předpisů nezbytných xxx plnění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx rozsah x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými v xxxxxxxx 2 nebránily xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxx 4

Xxxxxxxx jednání xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti

§54

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx činnosti jedná xxxxxxxxxxxxx, čestně, xxxxxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxx účastníků, xxxxxxx xxxx tyto xxxxxxxxxx:

x) xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx účastníků, jejich xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx platby xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx povaha xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx přístup x vnitřním informacím,

e) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xx nejlepších xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x bez xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obchodu, xxxxxxxxxx objektivnost xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx ekonomické xxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchody xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx jednotlivých xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx způsob plnění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

Xxx 5

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx

§55

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) dokumenty xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podle §120,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx účastníkem xxxxxxxx xx doplňkového xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) dokumenty x xxxxxxx uvedené x xxxxxxxxx x) a x), xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx penzijní společnosti.

(2) Xxxxxxxx společnost uchovává xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx celou xxxx trvání závazkového xxxxxx x nejméně xx xxxx 10 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) x 3 xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx okamžiku zániku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxx x xxx osobu, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, jakož x xxx jejího právního xxxxxxxx.

Xxx 6

Oddělené xxxxxxxx x majetku penzijní xxxxxxxxxxx x účastnického xxxxx

§56

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxx x pohybu majetku x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxx, xxxx o xxxxxxxxx x výnosech x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x účastnickém fondu xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx účastnických fondů.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx metodami xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx x účetních xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx jednotlivé účastnické xxxxx, jejichž majetek xxxxxxxxxxxxx, xxx, xxx xx xx umožnilo xxxxxxxxx účetní xxxxxxx xx každý xxxxxxxxxx xxxx.

Xxx 7

Xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx

§57

Xxxxxxx zprávy

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 4 xxxxxx xx xxxxxxxx účetního xxxxxx zašle Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond x xxxxxxxx je na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách. Xxxxxxx xxxxxxx zpráva xxxxxxxx společnosti a xxxxxxx zprávy za xxxxx obhospodařovaný xxxxxxxxxx xxxx musí být xxxxxxx auditorem.

(2) Pokud xxxxx xxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx účetní xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx spolu x xxxxxx, pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hromady; xxxx údaje xxxxxxxx xxxxxxxx na svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Pokud xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx valná xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zbytečného odkladu Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxxxxx rozsudek x xxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxx přístupné x sídle penzijní xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx společnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx období xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§58

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xx uplynutí xxxxxxx 6 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vypracuje, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx Xxxxx národní xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a pololetní xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx zprávy podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx přístupné x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytne xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§59

Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zpráva xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondu,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

HLAVA V

ÚPLATA XXXXXXXX XXXXXXXXXXX, POPLATKY X XXXXXX ZA XXXXXXXXXXXXXXX

§60

Xxxxxx xxxxxxxx společnosti

(1) Penzijní xxxxxxxxxx má xxxxx xx úplatu hrazenou x xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx musí xxx xxxxxxxxx ve statutu xxxxxxxxxxxx fondu; xxxx xxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) úplatou xx xxxxxxxxxx majetku x účastnických fondech.

(2) X xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx penzijní xxxxxxxxxx x souvislosti xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx osobám, xxxxxxx

x) xxxxxx xx xxxxx činnosti depozitáře xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx,

x) poplatky xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nabízejícím x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxxx xxxxxxx (§74) a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx hrazené xxxxx xxxxxxxxxxx vypořádání xxxxxxx s investičními xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a

e) náklady xx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 0,4 % x x případě ostatních xxxxxxxxxxxx xxxxx 1 % z xxxxxxxx xxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu x xxxxxxxxxxx xxxxx. Takto xxxxxxxxx úplata xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx, prodej x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx stanoví k xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx den xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xx&xxxx;x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 10 %&xxxx;x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 15 % x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx průměrné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x letech xxxxxxxxxxxxxxx příslušnému xxxxxx xx xxxxxx účastnického xxxxx vynásobené xxxxxxxxx xxxxxx penzijních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx období.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x příslušném xxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Průměrná xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx k poslednímu xxx xxxxxxxxxxx období xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx den xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxx xxxxx stanovení úplaty xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx celkové xxxx xxxxxxx hrazených x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.

§61

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx kromě xxxxxx xxxxx §60 xxxxx xxxxx xx jednorázové xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 7,

x) převod xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx společnosti xxxxx §27,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §22 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx ročně,

e) jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxxx než xxxxxxx tento xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx odrážet xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx 500 Xx.

(3) Výše xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx nejvýše 800 Xx.

(4) Xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx účastník xxx xxxxxx žádosti x převod. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx účastníka xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Započtení xxxxxx poplatku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přípustné.

(5) Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxx xxxxxxx účelně xxxxxxxxxx xxxxxxx na jejich xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxx dávky než xxxxxxxxxxxxx bankovním převodem.

§62

Xxxxxxx z placení xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx účastníka

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx jednou penzijní xxxxxxxxxxx xxxx převod xxxxx jeho prostředků x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx umístěny

a) x xxxxxxxxxxx fondu, x xxxxx statutu xxxxx xx xxxxxx ohledně xxxxxxx xxxxxxxxxxx, investičních xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§110),

x) xx slučovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§113),

x) x xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx bylo xxxxxxxxx xx jinou penzijní xxxxxxxxxx (§109),

e) x xxxxxxxxxxx fondu, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx (§150), xxxx

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx slučuje x xxxxx xxxxxxxx společností (§64).

(2) Penzijní společnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx účastník požádá x xxxx xxxxx xx uplynutí 6 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x

x) schválení xxxxx statutu xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů,

d) povolení x převodu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx účastnických fondů,

e) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx účastník xxxxxx x xxxxxx xx více xxx 60 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx společnost poplatek xxxxx §61 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx.

(4) Xx-xx změna xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx rok, xx xxxxxxxxx.

§63

Úplata xx xxxxxxxx x zprostředkování doplňkového xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Výše xxxxxx podle §60 xxxx. 2 písm. x) xxxxx xxxxxxxxx 7 % xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx za první xx xxxxx čtvrtletí xxxxxxxxxxxxxxx kalendářního roku xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx x xxx změnu xxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXX A XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§64

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxx vnitrostátní xxxx xxxxxxxxx penzijních xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx") x xx k xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx.

§65

(1) Žádost x xxxxxxxx xxxx lze xxxxx pouze na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ke xxxxxxx žadatel xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 4. Xxxx tiskopisu x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx x povolení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přiloží xxxxxxx xxxx penzijních společností, xxxxx, xxxxx náležitostí xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx8), xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx změny v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zúčastněných xx xxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx konzervativní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx realizace tohoto xxxxxx,

x) pro xxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xx uskutečnění xxxx

1. xxxxx xxxxxx a xxxxxxx v xxxxxxx xx náklady xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxxx xxxxxxx a náklady xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx odhad xxxxxx a xxxxxx x vykonávané činnosti,

3. xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx x

4. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx fondům, x xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Znalecká xxxxxx xxx fúzi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxxxxxxxx společností xxxxxxxx, xxxxx

x) xx ohrozila xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx riziku,

b) by xxxxxxxxxxx xxxxxxxx společnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx, xxxx

x) je xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xx xxxxxx xxxxxxxx xx valnou xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx fúzi.

§66

Účastník xx pro xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nepovažuje za xxxxxxxx.

§67

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zápisu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx obchodního rejstříku xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.

§68

Xxxxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxx xxxxxx povinné xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§113) v xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx penzijních společností xxxxxxxxxx xx 1 xxxx od xxxxxx xxxx penzijních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

Díl 2

Zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§69

Xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zrušení penzijní xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx. Rozhodnutí xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jmenování xxxxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx doručit České xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx národní xxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx žádný xxxxxxxxxx xxxx, transformovaný xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x má xxxxxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxxxx.

(4) Žádost o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx tiskopisu. Xxxx tiskopisu x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxx stejnopis xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jímž xx penzijní společnost xxxxxxx s likvidací x navrhuje se xxxxxxxxxx.

§70

Xxxxxxxxxx penzijní společnosti

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxxxxx a odvolává Xxxxx xxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx národní xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obdržení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §69 xxxx. 1 x 5

x) jmenuje xxxxxxxxxxx, xxxx

x) návrh xxxxxxx, xxxxxxxx shledá u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečnosti xxxxxxx x xxxxxxxxxx 4 a 5 xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx výhrady, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; proti xxxxxxxxx xxxxxx na jmenování xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx písemným xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx, které xxxx xxx doručeno Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Účinky xxxxxxxxxx x funkce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx však 30 dnů xxx xxx doručení xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx likvidátora xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx likvidátorů xxxx x xxxxxx důvodů xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx podaný xxxxx rozhodnutí Xxxxx xxxxxxx banky x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx xx xxxxxxxx zápisu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x návrh na xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; v xxxxxxx, xx majetek xxxx společnosti xxxxxxxxxxx xx vyplacení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx stát. Xxxxxx xxxxxxxxx náhrady xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx likvidátora, jejich xxxxxxxxx výši hrazenou xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(9) Likvidátorovi xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxx x rozsahu, x xxxxx jsou xxxxxxx ji poskytnout xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx právního xxxxxxxx.

§71

Společná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx penzijní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §5.

Díl 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podnikání x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§72

Xxxxx xxxxxxxx podnikání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx není xxxxxxxxx.

§73

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, použít x xxxxxxxxx závazku xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, x xx xxx xxxx xxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§74

Xxxxx oprávněné xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx penzijní spoření

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx účastník xxxx zájemce x xxxxxxxxx xxxxxxxx spoření xxx příležitost x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx penzijní xxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x doplňkové xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "zprostředkování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx") je xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, nebo

b) vázaný xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx penzijní xxxxxxx xxxxx osobně, prokuristou, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxx statutárního xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zaměstnanců. Vázaný xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou, může xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x obdobnou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x vázaný xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xx xxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx penzijní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx.

§75

Xxxxxxx xxxx

(1) Samostatný xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx doplňkové penzijní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

(2) Na samostatného xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xx při xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx §126 xx 140.

§75a

Uchovávání xxxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx zprostředkovatel xxx zprostředkování doplňkového xxxxxxxxxx spoření xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx v rozsahu, xxxxx xx xxxxxxxx xxx hodnověrné osvědčení xxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx předpisy x xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx zprostředkovatel xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 zejména

a) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vyhotovení xxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx nebo jejich xxxxxx x kopie xxxxx x xxxxx xxxx zániku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spoření, xxxx-xx pořízeny, xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o doplňkové xxxxxxxx spoření, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxx komunikace xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x doplňkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx x xx-xx z xxxx xxxxxxxxxx zřejmá totožnost xxxxxxxxx nebo xxxxxxx x doplňkové penzijní xxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x písmenech x) a x), xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx vázaný xxxxxxxx.

(3) Samostatný zprostředkovatel xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 po xxxx

x) xxxxxxx kalendářního roku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, v xxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx s účastníkem xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx spoření, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxx, xxxx

x) trvání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavcích 1 xx 3 xx i xxxxxx xxxxxxxx samostatného xxxxxxxxxxxxxxxxx x ten, xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx datum xxxxxxxxxx, dostatečnou identifikaci xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx komunikace.

§75a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 119/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2020

§76

Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx podílí xxxx xx podílet xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx platby xxxx xxxxxxxx xxxxxxx příštích xxxxx za xxxx xxxxxxx.

(2) Penzijní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zástupce nesmí xxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx odměňovanou xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXX OPRÁVNĚNÍ

Díl 1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx

§77

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxx, kdo xx oprávněn zprostředkovávat xxxxxxxxx xxxxxxxx spoření xx xxxxxxx xxxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx uděleného Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Samostatný xxxxxxxxxxxxxxxx uzavírá xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx účastníkem xxxxx zájemcem o xxxxxxxxx penzijní xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx-xx x xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x doplňkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx písemnou xxxxx.

§77x

Xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxx xxxx pobočku xx xxxxx Xxxxx republiky,

b) xx důvěryhodný; xx-xx xxxxxxxxx právnická osoba, xxxxxxxxxxxxx prokazuje xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou,

c) xx xxxxxxx způsobilý; je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxx způsobilost prokazuje xxxx statutárního xxxxxx xxxx jiná xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx řídí distribuci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx být xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx podmínky xxxxxxx x §77f,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxx umožňují xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zprostředkovatelem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§77x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 119/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2020

§77x

Xxxxxx x žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxx x činnosti

(1) Žádost x udělení oprávnění x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx, vedle náležitostí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X žádosti se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx osvědčujících xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxx formáty x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(2) Vyhoví-li Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx zprostředkovatele xx xxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"). Xxxxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zápisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§77x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 119/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2020

§77x

Xxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprostředkovatele xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx následujícího po xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx.

(2) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx 12 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx správního xxxxxxxx xxxxxxxxxx potvrdí.

§77c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 119/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.4.2020

§77x

Xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu Xxxxx xxxxxxx bance, xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx podle §77a xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx, vedle náležitostí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(3) Povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx nevztahuje na xxxxx údajů, které xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx údaje.

§77d vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 119/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.4.2020

§77e

Zánik xxxxxxxxx k xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx k xxxxxxxx samostatného zprostředkovatele xxxxxx

x) xxxxx fyzické xxxxx,

x) zánikem xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx uveden jako xxx ukončení xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §77c xxxx. 2, xxxx

x) odnětím (§154).

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx podává xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§77x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 119/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2020

§77x

Xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx nahradit xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx penzijní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx porušením xxxxxxx z jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx doplňkového xxxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 13 500 000 Xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 20 250 000 Kč xxx xxxxxx souběhu více xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx roce.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx být xxxxxxxx x pojišťovny xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxx u xxxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dohledem Xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx xxx sjednáno xxx, aby spoluúčast, xxxx-xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx 5 000 Kč xxxx 1 % x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§77x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 119/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2020

§77x

Xxxxxxx škody způsobené xxxxxxxxxxx zprostředkovatelem

Použije-li penzijní xxxxxxxxxx xxx své xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx; pokud xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx něho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ručí xx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx k náhradě xxxxx.

§77x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 119/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.4.2020

§77h

Pravidla xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx penzijní spoření, xxxxxxx xx zaměřením xx xxxxxxxx řádného xxxxxxxxxx pravidel jednání xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, x jakém xx xxxxxxxx x distribuci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x kontrolu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, jimiž xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx penzijní xxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxx motivovat x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx, aby byly xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x doplňkové penzijní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx produktů, xxxxx xx lépe xxxxxxxxxx potřebám xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x řízení xxxxxx xxxxx,

x) systém xxxxxxxxxx stížností, xxxxx xxxxxxxx i obecná xxxxxxxx pro xxxxxxxx x vyřizování xxxxxxxxx x

x) evidenci xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx.

§77x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 119/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.4.2020

Xxx 2

Vázaný zástupce x xxxx xxxxxxxxx

§78

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Vázaným xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx zástupce xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxx uzavřít xxxxx x jedním xxxxxxxxxxx.

§78a

Zápis xx registru

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxx §78b podaného xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxx xxxxxxx x oznámení umožňují xxxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x oznámení x xxxxxxxxxx základním xxxxxxxx x

x) xxx, kdo xxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx zástupcem.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxx xxxxxxxx zástupce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nejpozději xxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx.

(3) O xxxxxx vázaného xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Nesouhlasí-li xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, vydá Česká xxxxxxx banka xx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx.

§78x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 119/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.4.2020

§78b

Oznámení xxxxxxxx zástupce

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zástupce xxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx vázaného zástupce xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aplikace České xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Oznámení xxxxxxxx, xxxxx náležitostí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§78x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 119/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2020

§78x

Xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx do registru xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx první.

(3) Oprávnění x činnosti vázaného xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx oprávnění x xxxxxxxx vázanému xxxxxxxx xxxxxxxxx vždy x xxxxxxx 12 xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx poplatku. Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poplatku xxxxxxxxxx potvrdí.

(5) Zastoupený xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx oznámí Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xxx registraci subjektů, xxxxxx xxxxxxx zástupcům xx xx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§78x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 119/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2020

§78x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Zastoupený xx povinen bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 2, xxxxxx-xx, xx xxxxxx xxxxxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx oznámení xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; závazek xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx vůle xxxxxxxxxx závazek, xxx xxxxxx xx délku xxxxxxxxx xxxx či xxxxxxxx obdobné povahy.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx ukončit xxxxxxx xx smlouvy xxxxx §78 xxxx. 2, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx na xxxxx výpovědní xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu Xxxxx xxxxxxx xxxxx, že xxxxxxx ze xxxxxxx xxxxx §78 odst. 2 xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§78x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 119/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2020

§78x

Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx vázaného xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) zánikem xxxxxxxxx xxxxx,

x) oznámením o xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 2 mezi xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §78c odst. 4, xxxx

x) xxxxxxx (§154).

(2) Xxxxxx zástupce podává xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxxxx zastoupeného. Neposkytne-li xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, může vázaný xxxxxxxx podat oznámení xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) podává

a) zastoupený xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aplikace Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx subjektů,

b) xxxxxx xxxxxxxx elektronicky.

§78e xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 119/2020 Xx. x účinností xx 1.4.2020

§78f

Uchovávání dokumentů

Dokumenty xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek důvěryhodnosti x odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zástupcem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx vázaného xxxxxxxx xxx tohoto xxxxxxxxxxxx x do konce xxxxxxxx kalendářního xxxx xx zániku xxxxxx xxxxxxxxx.

§78x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 119/2020 Xx. x účinností xx 1.4.2020

§78g

Odpovědnost xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

Xx osobu, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx přestupek xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§78x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 119/2020 Xx. s účinností xx 1.4.2020

§78h

Náhrada xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx své xxxxxxxx vázaného zástupce, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx by xx xxxxxxxx xxx. Xxxxxxxx společnost xxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vybrala nebo xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxx škody

§78h xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 119/2020 Xx. x účinností od 1.4.2020

XXXXX XXX

XXXXXXX

§79

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx spravuje x xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx.

§80

Xxxxx x údaje xxxxxxxxxx do xxxxxxxx

(1) Xxxxx národní xxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx zástupce.

(2) Xx xxxxxxxx se x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zástupce xxxxxxxx xxxx údaje xxxxxx xxxxxx změn:

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx samostatný zprostředkovatel xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovávat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxxxx x doba xxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx osoba x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spoření xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxxxxx uložených xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k nápravě xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí x úpadku x

x) xxxxx xxxxxx právnické xxxxx xx likvidace.

(3) Xxxxx xxxxxxx banka x údajů podle xxxxxxxx 2 písm. x) x h) xxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx pouze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§81

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx publicity xxxxx x xxx xxxxxxxxx

(1) Česká národní xxxxx zpřístupňuje xxxxx xxxxxxx v §80 xxxx. 2 xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx, x xxxxxxx xxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx desátého xxxxxxxxxxxx xxxx od xxxxx xxxx, v xxxx xxxxx xxxxxxx x registru xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxx tomu, xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx, nemůže xxx, xxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxx, xx xxxxx neodpovídá xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §80 xxxx. 2 xxxx. x) x x).

§82

Výpis x xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx umožní xxxxxx xxxxxxxxxxxx výpis x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx registru,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx osoby xx xxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxx výpisu.

§83

Změna údajů zapsaných x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x zastoupený xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, které xxxx x nich xxxxxxx x registru.

(2) Oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xx podává prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečnosti x xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx dnů xxx dne, xxx xx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Odstavce 1 xx 3 se xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx v základních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX

§84

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx x §74 xxxx. 1, xxxxx, xxxxx vykonává činnost x zaměstnanec penzijní xxxxxxxxxxx, který xx xxxxx podílí na xxxxxxxxxx uvedených v §74, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx odbornou způsobilost, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx všeobecných a xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx činnosti, x xx zejména xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxx, znalosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysvětlit, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx produktů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který nejlépe xxxxxxxx xxxx potřebám.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vysvědčením x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Odborné xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x absolvování odborné xxxxxxx (§87).

(4) Osoba xxxxxxx x §74 xxxx. 1, která xx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx, xxxxx požadavky xxxxx xxxxxxxx 1 plní xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx této xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx §74 xxxx. 1.

(5) Xxxxxx odborných xxxxxxxx a dovedností xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§85

Xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Akreditovanou xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx") xxxxxxxxx xxxxxxx odborné xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx může x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx akreditovaná xxxxx.

§86

Xxxxxxxxxx

(1) O udělení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx žádosti. Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxx 60 xxx xxx xxx, xxx byla xxxxxx doručena Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Žádost x akreditaci lze xxxxx pouze xx xxxxxxxxxxx tiskopisu, xx xxxxxxx žadatel přiloží xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx tiskopisu x xxxxx jeho xxxxxx stanoví prováděcí xxxxxx předpis.

(2) Akreditace xx uděluje xx xxxx 5 xxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx 5 let, x xx na xxxxxxx žádosti xxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx fyzické xxxx právnické osoby x nepřechází xx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Je-li xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx předpokladu, xx tato xxxxx

x) xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx předpoklady xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx organizačně-technické xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxx zkouškový xxx, xxxxx xxxxxxxxx záruku xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnická xxxxx, Xxxxx národní xxxxx žádosti xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxx osoba

a) xx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx činnost xxxxxxxxxxxx osoby, zejména xxxxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pořádání odborných xxxxxxx, a

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx záruku řádného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx se xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 4 x 5, je xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx zaniká

a) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zánikem právnické xxxxx,

x) nabytím xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) uplynutím xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx řád xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx akreditace xxxxxxx xxxxxxxxx poplatku.

§87

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xx nejméně xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx odborné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zkouškového xxxx předloženého Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx. Akreditovaná xxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxx xxxxxx zkoušek, xxxxx xxxx, výši xxxxxxxx xx vykonání xxxxxxx x xxxxxxxxx řád x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx odborné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zkoušeného.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx úspěšně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx odborné xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x datu xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx osoby.

(5) Osvědčení xx xxxxxx xx xxxx 5 let xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

6) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dokumenty xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, záznamy x provedených odborných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxx x vydaných xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx zkoušky.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dokumenty x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxx xx dobu 10 xxx od data xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxx; to xxxxx x xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx zanikla xxxx xx byla xxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX

§88

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx") xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx společnost xxxxxxx x majetkem x xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxx x xxxxx zákonem, depozitářskou xxxxxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxx vykonává tyto xxxxxx také xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na účtech xxx přijímání x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx se sídlem xx území České xxxxxxxxx nebo zahraniční xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx umístěnou xx xxxxx České republiky, xxxxx xxxx x xxxxxxxx licenci povolenou xxxxxxx xxxxxxxxxx. Depozitář xxxxxx xxx součástí xxxxxxxx koncernu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx stejného xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "depozitářská smlouva").

(4) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx 6 xxxxxx.

(6) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx též nabytím xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xxxx xx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx bankovní licence, xxxx

x) mění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xx vyloučena xxxx omezena xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Depozitář xxxxxxxxxx písemně informuje Xxxxxx xxxxxxx banku x xxxxxxxx společnost x právní xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx-xx xxxxxxx x depozitářské xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx nakládání x majetkem x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vzniklých xxxx zánikem xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to až xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx nové xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) informaci x xxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx x odepisování xxxxxxxxxx xxxxxxxx účastnického xxxxx xxxxx České xxxxxxx bance x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Banka xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxx závazků xxxxxxxxx xxxx zánikem depozitářské xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx provozních x xxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx x xxx převod xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxx xxxx zahraniční xxxxx, xxxxx přestaly xxx účastnický fond xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxx, xxxxx xx x úschově xxxx x xxxxxxxx, pouze xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§89

Xxxxxxx depozitáře

(1) Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx fondu xxxx, xxxxx xx xxxxxx věci vylučuje, xxxxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxx,

x) eviduje pohyb xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx fondu, peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účtech xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxx účastnického xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) kontroluje, zda xxxxxxxx xxxxxxxx účastnického xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (§124) x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu a xxxxxxxxx s xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx příspěvků xxxxxxxxx, xxxxxxxxx zaměstnavatele, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx převedených z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx fondům,

d) xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx x statutem účastnického xxxxx,

x) provádí pokyny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x rozporu x tímto zákonem, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx depozitářskou smlouvou,

f) xxxxxxxxx vypořádání obchodů x majetkem x xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx používán x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx účastnického fondu,

h) xxxxxxxxxx, zda xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx účastnického xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx zákonem x xxxxxxxx účastnického xxxxx,

x) kontroluje, zda xxxxxxx dávek probíhá x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a x žádostí podle §21 xxxx. 1 x x xxxxxxx xxxxx §21 odst. 2 nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §23 odst. 4 x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxx zákonem x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Za xxxxxxx xxxxxxxxxx x investiční xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx Garančního xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx, kdy může xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(4) Činnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. b) a x) xxxxxxxx depozitář xxxx xx xxxxxx x vracení xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§90

Xxxxxxxxxx penzijní společnosti xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxx x depozitáře xxxx, které xxxxxxxxx x xxxxxxx veškerých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxxx x xxxxxx prostředků xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dávek x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx účastnického xxxxx, xxxxx obhospodařuje, x další xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx získané xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxx xx xxxx u xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx e),

d) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx písmene x),

x) může xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zřídit xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx banky, xxxxx xx zajištěn souhlas xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx o pohybech xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx veškerý majetek x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx obhospodařuje, depozitáři xx úschovy a x případě, kdy xx povaha xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §89 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxx xxx přijímání x xxxxxx prostředků xxxxxxxxx, vyplácení xxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxxxx fondu, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx depozitáři xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx penzijní xxxxxxx.

§91

Xxxxxxxx xxxxxxx depozitáře

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxx činnosti zjistí xxxxxxxxxx nasvědčující xxxx, xx penzijní společnost xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x účastníkem xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu, xxxxxxxxxx projedná toto xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud tím xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx tohoto xxxxxxxxxx x případě xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx, xx penzijní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu, xxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx depozitář xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jednotky xxxx xxxxx může xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hospodářské xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx neprodleně Xxxxx xxxxxxx bance x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx penzijní společnost xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Pokud xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx zjistí skutečnost xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx společnosti xxxxxxxx tomuto xxxxxx, xxxxxxx účastnického fondu, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx smlouvě, xxxxxxxxx xxxx provedení xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 pracovních xxx x důvody xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, že xxxxxxxx společnost svým xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, statut xxxxxxxxxxxx fondu, smlouvu x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokyn xxxxxxxxx a tuto xxxxxxxxxx oznámí xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance. Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx neprovedení xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§92

(1) Pokud xx xxxxxxxxx důvodné xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 3 xxxxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxxxxx depozitáře xxxx xxxxx xxxxxxxxxx vést xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx oprávněnou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů nebo xxxxx oprávněnou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxx může xxxxxxxx xxxxx účastníků, xxxxxxxx x cennými papíry xxxx investičními nástroji xxxxxxxx na účtu xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx může xxxxxxxx zájmy účastníků.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Česká národní xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxx žádosti xxxxx xxxxxxxx 2, pozastavení xxxxx nebo rozhodne x předběžném xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx péčí a xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx účastnického xxxxx x v zájmu xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Depozitář xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx předpisu, statutu xxxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx depozitáře není xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, ledaže xx xx xxxxx xxxxx x xxxxx. Xxxxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx depozitář svou xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, ledaže xxxxxxx, xx porušení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(8) Za xxxxxxxxx vylučující odpovědnost xx xxxxxxxx překážka, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx vůli depozitáře x brání xx xx splnění xxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xx depozitář xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, x xxxx, xx by x xxxx vzniku xxxxxxx xxxx xxxxxxxx předvídal.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX FOND

HLAVA X

XXXXXX USTANOVENÍ

§93

(1) Penzijní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x

x) příspěvků xxxxxxxxx,

x) příspěvků zaměstnavatelů,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx převedených z xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z transformovaných xxxxx xxxxx §176.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxx xxxxx počtu xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Na účastnický xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, hospodaření x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu a xx xxxx xxxxx x povinnosti týkající xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxx osoba xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v účastnickém xxxxx ani xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Majetek x účastnickém xxxxx xxxxxxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxx účastníků. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx součástí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx nemá xxxxxx subjektivitu. Povinnost xxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx přiznané xxxxx xxxxxxx účastnickému xxxxx xx právem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxxxxx.

(5) X právních xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx x zavázána xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Závazek xxxxxxx x obhospodařování xxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x majetku x xxxxxxxxxxx fondu; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §60 xxxx. 2.

(6) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxx

x) renomovanou xxxxxxxxxx agenturou xxxxxxxxx xxxxx ratingová agentura, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx obvykle xxxxxxxxx xxxx reference na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx je xxxxxx na seznamu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx uveřejňuje xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách,

b) xxxxxxx ratingovou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx agentur xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx12) nebo která xx povolení xxxx xx certifikována xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx13),

x) majetkem xxx xxxxx výpočtu xxxxxx stanoveného xxx xxxxxxxxxxx účastnického fondu xxxxxx.

§94

(1) Penzijní xxxxxxxxxx xxxx vytvoří x xxxxxxxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx (§98).

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxx společnost xxxxxxxx x obhospodařovat xxxxx účastnické fondy.

§95

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxx fond". Název xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx".

(2) Osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx při xxxx podnikání používat xxxxxxxx "účastnický fond", "xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fond" xxxx xxxx zaměnitelné xxxxxxxx.

(3) Název účastnického xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx představu x xxxx rizika xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx fondu.

XXXXX II

POVOLENÍ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX

§96

(1) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx penzijní xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx účastnického xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx výši xxxxx xxxxxx zákona x xxxxx kapitál xxxxxxx podmínky pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x řádný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) penzijní xxxxxxxxxx xxxxxxxx plán xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx propočty,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx má xxxxx, personální x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx splňují xxxxxxxx xxxxx §39 a 40,

x) osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx věcné, xxxxxxxxxxx x personální xxxxxxxxxxx x xxxxxx svých xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) lze xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxxxxx účastnickým xxxxxx, xx v souladu xx zájmy účastníků.

(3) Xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx schválení depozitáře x statutu účastnického xxxxx. Xxxxx depozitáře xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxx x vytvoření účastnického xxxxx xxx xxxxx xxxxx na předepsaném xxxxxxxxx, xx kterému xxxxxxx přiloží xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2. Xxxx xxxxxxxxx x obsah jeho xxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(6) X xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx rozhodne Česká xxxxxxx xxxxx do 6 měsíců ode xxx xxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX

§97

(1) Statut účastnického xxxxx xx dokument, xxxxx obsahuje ve xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxxx posouzení xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx prostředků účastníka xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) vysvětlení xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx oceňování xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §115 x

x) další xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx závazný.

(3) Xxxxx xxxxxxx xx statutu xxxxxxxxxxxx fondu musí xxx xxxxxxxx aktualizovány.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxxxxx, a každou xxxx xxxxx.

(5) Pravidla xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti. X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 6 je třeba xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx bankou, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx se provádí xxxxxxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xx xx xxxxx xxx ohroženy zájmy xxxxxxxxx xxxxxx účastnického xxxxx.

(6) Ke změně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx její xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, xx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx změn xxxxxxxxxx xx penzijní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zájmů účastníků.

(7) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx účastnického fondu x xxxx xxxx xxx xxxxx pouze xx předepsaném xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx posouzení, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a zda xx mohly být xxxxxx xxxxxxx ohroženy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxxxx x charakteru xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx nepodléhají předcházejícímu xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 6,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 x xxxxx xxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX

§98

(1) Xxxxxxx konzervativní xxxx xxxxxxxxx pouze xx

x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx právo na xxxxxxxx dlužné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxx ekonomickou spolupráci x xxxxxx (OECD) x jejichž rating, xxxxxxxxx rating xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x investičním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kategorie xxxx xxxxxx xxxxxxxxx agentury x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx centrální xxxxx xxxxxxxx státu,

b) nástrojů xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx Organizace pro xxxxxxxxxxx spolupráci a xxxxxx (XXXX) x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxx, xxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx srovnatelné ratingové xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx agentury x xx vydán xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx, obdobných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx částky nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Evropská xxxxxxxxxx xxxxx, Světová banka, Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx mezinárodní xxxxxxxx instituce, jejíž xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx členy, x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx zapíše xx xxxxxxx, xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx obdobných xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx splacení xxxxxx xxxxxx jiných xxx podle písmene x) nebo c), xxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxx emitenta xxxxx xxxx 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kategorií xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx stupni renomované xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxx agentury a xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxx xxx podle písmene x) xxxx x), xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mezi ratingové xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx závazků x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx dvou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kategorií xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx stupni renomované xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx vydán xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2,

x) vkladů, se xxxxxxx xx xxxxx xxxxx nakládat, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx splatnosti xxxxxxx 2 roky u xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 písm. f) xxxx splňovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx dohledu xxxx má povolení x xxxxxxxx členského xxxxx,

x) jeho xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx aktiv xxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx likviditu vypořádáním xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxx,

x) v xxxxxxx x hlavním xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejvýše 397 dnů x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejvýše xxx xxxx a

e) investuje xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx ratingová xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxx krátkodobých xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx dvou xxxxxxxxxx ratingových kategorií xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jiné uznané xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx peněžního trhu xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 30 % xxxxxxx xxxxx majetku xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx f).

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx portfolia x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx mezním xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx portfolia xx xxxxx x délce xxxxxxx 5 xxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x účastnickém xxxxx x xxxxxxx x §102 pouze x xxxxxx měnového a xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x povinném xxxxxxxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxx zajištěn proti xxxxxxxx xxxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) x x), jejichž xxxxxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxx Česká xxxxxxx banka, se xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX V

ZPŮSOB XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX

§99

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx upravené v xxxx hlavě xx xxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fond, xxxxxxxxx-xx §98 xxxxx.

§100

Skladba xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxx xx aktiv xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxx dodržení xxxxx rozložení rizika xxxxxxxxx x investováním.

(2) Xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxxx do

a) investičních xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x mnohostranném xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx trhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx členským xxxxxx, xxxx xx x nimi obchoduje xx trhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx jsou uvedeny x xxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx státem, xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nové xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx obsahují závazek, xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x písmeni a) x tato xxxxxx xxxx xxxxxx tak, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx cenné papíry xxxxxxx k obchodování xxxxxxxxxx do 1 xxxx ode dne xxxxx,

x) cenných papírů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zahraničním xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx může xxx xxxxxxxxxxx nejvýše 10 % hodnoty xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx investování nebo xxxxxxxxxxxx zahraničním investičním xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxx x),

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investičním fondem, xxxxx tento xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

1. xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx fond a xxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu nebo xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §100 xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

3. xx povolení xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx sídlo, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx, x je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vlastníkům xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investiční xxxx musí zejména xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx fondy,

5. vypracovává x uveřejňuje xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx obdobně xxxx xxxxxxxxxx xxxx a

6. xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nejvýše 10 % xxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx vydávaných fondem xxxxxxxxxxxx investování nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxx xxxxxxx,

x) vkladů, xx kterými xx xxxxx volně xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx lhůtou xxxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx některém x xxxxxxxxxx míst xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nejsou přijaty x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx z převodních xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), xx xxxxxxxxxxx, xx

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xx f) xxxx x), xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxx,

2. je xxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx upravujícího xxxxxxxxxxx investičních xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx obhospodařování x xxxx xxxxxxxxxxx podléhá xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx jiného xxxxx, x

3. tyto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx spolehlivým x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uzavřít xx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx stranami xx xxxxxxxxx tržních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx peněžního xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x převodních xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), xx xxxxxxxxxxx, xx regulace xxxxxx emise nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x že xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx x §98 xxxx. 1 xxxx. x) nebo b), x xxxxxx rating, xxxxxxxxx rating xxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx xxxxx, xxxxx xxxx ratingové xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx závazků x investičním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx mezi srovnatelné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx fond xxxx xxxxx investiční xxxxx xxxxx, cenný papír xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, x xxxx nebyl xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. b) xxxx xxxxxx xxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx x účastnickém xxxxx. Xxxxx tyto xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x), xxxx je účastnický xxxx do 3 xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx investovat xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xx stejného xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x 4, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§101

Vnitřní postupy xxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx

x) používat xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx sledovat xxxx rizika pozic x xxxxxx vliv xx xxxxxxx riziko xxxxxxx x investováním,

b) xxxxxxxx postupy xxx xxxxxx x objektivní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §102,

x) xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx rozložení rizika xxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§102

Xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vztahující se x investičním xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxxx, že slouží x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Používáním těchto xxxxxxx x xxxxxxxx xx účastnický xxxx xxxxx odchýlit od xxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedeného xx svém statutu.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx nesmí přesáhnout 80 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §103 xxxxx xxxxxxxxxx fond x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx počítají x xxxxxxx xx xxxxxxxxx hodnotu podkladových xxxxx na xxxxxx xxxxxxx s druhou xxxxxxx stranou, xx xxxxxxxxxxxxx budoucí xxxxxx xxxx x xx xxxx, ve xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx investiční xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx derivát xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx míry xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx deriváty. Xxx xxxxxxxx takových investičních xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fond dodržuje xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 6.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví

a) xxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx míry xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx deriváty.

§103

Investiční xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxx 5 % xxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xx neplatí xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx regulované xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx fondu.

(3) Xxxxxx xxxxxxx x druhou xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedenými x §100 xxxx. 1 xxxx. x) nesmí xxxxxxxxx

x) 10 % xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx druhou smluvní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) 5 % xxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxxx smluvní xxxxxxx xxxx osoba.

(4) Xxxxxx hodnot xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxx překročit 10 % hodnoty xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx nepatří xx xxxxxxxx koncernu xxxx penzijní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx tento účastnický xxxx, xx 10 % xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxx součet xxxxxxxx, x xxxxx účastnický xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, nepřesáhne 40 % hodnoty xxxxxxx x xxxxx xxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, jejichž xxxxxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxx Česká xxxxxxx xxxxx.

(6) Pokud xx xx xxxxxxxxxx xxxx uvedeno xx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx obdobných xxxxxxx xxxxxx představujících xxxxx xx splacení dlužné xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 20 % xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx investiční xxxxxxxx xxxxx xxxx za xx xxxxxxx záruku xxxxxxx uvedený x §98 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx c), xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 6 nesmí xxxxxxxxx 35 % xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 7 se xx jednu xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§104

Xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vydaných nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xx je xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx penzijní xxxxxxxxxx investovat až 100 % hodnoty xxxxxxx x xxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx vydal nebo xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx emitent uvedený x §98 xxxx. 1 písm. a), x) xxxx c). Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu a x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx umožnila xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžního trhu, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx než 35 % hodnoty xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx fondu.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxx xxxxxx nejméně xx 6 různých xxxxx, přičemž cenné xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx 30 % xxxxxxx majetku v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx národní banka xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxxx prokáže, xx xxxxxxx účastníků xxxxxx účastnického xxxxx xxxx xxxxxxxxxx ochraně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx limity xxxxx §103.

§105

Investování xx xxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxxxx nejvýše 10 % hodnoty xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 60 % hodnoty xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx xx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) V xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nejvýše 20 % xxxxxxx xxxxxxx x účastnickém fondu xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondy xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nesmí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx než 10 % hodnoty majetku x účastnickém xxxxx xx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx speciálními xxxxx xxxx zahraničními xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx fondem, které xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxx podkladovou hodnotou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §100 xxxx. 2 xxxx. x).

(5) Kopírováním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx použití derivátů x technik x xxxxxxxx podle §102.

(6) Xxxxxx hodnot investic xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx osobě xxxxx xxxxxxxxx 35 % hodnoty xxxxxxx x účastnickém fondu. Xx xxxxx osobu xx považují i xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§106

Podíly xx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx může xx xxxxx majetku x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx účastnických xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx obdobné xxxxx xxxxxx představující podíl xx právnické xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 5% xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx emitenta.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx může xx xxxxxxx x účastnickém xxxxx xxxxx xxxxxxx 10 % x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxx hlasovací xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxxxxx právo xx xxxxxxxx dlužné xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) cenných xxxxxx xxxxxxxx jedním xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jedním xxxxxxxxx.

§107

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx nemusí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §98 xx 106 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na upisování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.

(2) Xxxxx xx je xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, může xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx principu xxxxxxxxx xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx stanovených x §98 xx 106 xx xxxx xxxxxxx 24 xxxxxx xxx xxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 100&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx nastane xxxxx. Xx počátku xxxxxx xxxxxx investuje xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx v §100 odst. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx peněžního trhu xxxxxxxxx §100 xxxx. 2 písm. a) x xx svém xxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v §98 xx 106; x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx období xxxxx xx xxxxxx uvedených x §98 odst. 1 xxxx. g), xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx §98 xxxx. 2 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx osoba xxxxxxx x §98 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx x).

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §98 xx 106 x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo x xxxxxxxx uplatnění xxxxxxxxxxxx práva podle xxxxxxxx 1, xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx účastnického xxxxx x §98 xx 106.

§108

Omezení xxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Účastnický xxxx xxxx xxxxxxxx úvěr xxxx půjčku se xxxxxxxxxx xxxxxxx 6 xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx úvěrů a xxxxxx nesmí překročit 5 % hodnoty xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx úvěr xxxx xxxxxx xx xxxxxx umožnění xxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje; xxx xxxxxx xxxxxxx §100 xx 102.

(2) Majetek x účastnickém xxxxx xxxxx být použit x poskytnutí xxxxxx xxxx xxxxx, k xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx osoby xxxx k úhradě xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x jeho obhospodařováním; xxx xxxxxx xxxxxxx §100 xx 102.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx nesmí xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx investičního xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx tohoto účastnického xxxxx.

XXXXX VI

PŘEVOD XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX ÚČASTNICKÝCH FONDŮ

§109

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx nemůže xxxxxxx obhospodařování xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxxxxx, xx jinou penzijní xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx může x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx banky xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx obhospodařuje, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx obhospodařování xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx") .

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondy, xxxxxxx obhospodařování má xxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx").

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 jsou xxxxxxx, xxxxxxxx společnost, xx xxxxxx má xxx xxxxxxxxxxxxxxx účastnických xxxxx převedeno, x xxxxxxxxxx účastnických xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx účastníků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx výroku xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxx x převodu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx účastnických xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x převodu obhospodařování xxxxx účastnických fondů xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx převádějící xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx povolení x xxxxxx právu xxxxx §62 xxxx. 2 xxxx. x).

(6) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx podat pouze xx xxxxxxxxxxx tiskopisu, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx doklady xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx ochrany xxxxx účastníků. Vzor xxxxxxxxx x obsah xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX

§110

Xxxxxxx účastnického xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx

x) odnětím xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx podle §111,

x) xxxxxxx povolení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxx xxxxxx xxxxx §153,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §69 x 152, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx společnost xxxxx §109, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §113.

(2) Ke xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx mimořádnou xxxxxx závěrku xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví.

§111

Odnětí xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx žádost

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx společnosti na xxxx xxxxxx povolení x vytvoření xxxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže

a) xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) účastnický xxxx xxxx vhodné xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx společností a

c) xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx přiloží xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle odstavce 1. Xxxx tiskopisu x xxxxx xxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§112

Xxxxxxx účastnického fondu x xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxx účastnický fond xxxxxx podle §110 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx pohledávky a xxxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k vytvoření xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xx povinného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx účastnického fondu.

(2) Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §110 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx, xxx penzijní společnost xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky účastníka xx žádost xxxxxxxxx x jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Prostředky účastníka xxxxxxx xxxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx o xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx.

(3) Xxxxx národní xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 na xxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx xxxxxxx x 6 xxxxxx, x xx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx penzijní xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X případě xxxxxxx všech xxxxxxxxxxxx xxxxx s likvidací xxxxxxxxxxx správce xxxxxxx xxxxxx majetku v xxxxxxxxxxxx fondech, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x obhospodařováním xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx prostředků xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx účastníkům, kterým xx ně vznikl xxxxx; odstavce 2 x 3 xx xxxxxxx obdobně. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx přísluší za xxxx činnost xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx majetkovou xxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx náhrady hotových xxxxxx x odměny xxxxxxxxxxxxx správce, xxxxxxx xx stát. Způsob xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jejich xxxxxxxxx xxxx hrazenou xxxxxx x způsob xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Státní xxxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxx společnosti xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx poukazuje xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx na xxxxxxx xxxx žádosti podané xxxxxxxxxxxx.

§113

Xxxxxxxx účastnických fondů

(1) Xxxxxxxx společnost může x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 jsou xxxxxxx a depozitář xxxxxxxxxxx účastnických xxxxx.

(4) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účastnických xxxxx, xxxxx

x) xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx slučovaných účastnických xxxxx,

x) je xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, nebo

c) xx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx jedná x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx sloučením xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účastnických xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx a majetek x xxx obsažený xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přejímajícího xxxxxxxxxxxx xxxxx. Pokud x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx není xxxxxx xxx xxxxxx účastnického xxxxx, zaniká tento xxxxxxxxxx xxxx uplynutím 30 dnů xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx internetových xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, toto xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxx o povolení xxxxxxxx účastnických xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterému xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nezbytné xxx posouzení xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx účastníků. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

HLAVA XXXX

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX PŘI XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXX

§114

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 5 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxx nároku xx xxxxxxxx důchod stanovený xxxxx §32 zákona x důchodovém pojištění xx povinného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Po tomto xxxxxxx jsou příspěvky xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu.

(2) Xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §19 xxxx. x) xxxx x) xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu.

(3) Penzijní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 60 xxx xxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 a x možnosti převést xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx účastnického fondu xxxxx odstavce 4 x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x takovým xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx společnost písemně xxxxxxx o xx, xxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxxxxx fondu. Xxxxxxxx xxxx penzijní společnost xxxxxxx xxxxxxx o xx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx společnost xxxxx xxxxxxxx vždy xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxx xxx 60 xxx přede xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§115

Oceňování xxxxxxx v xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxxx pravidelně, a xx ve xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx účastnického fondu; xxxx lhůta nesmí xxx xxxxx xxx 1 xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 x závazky xxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx oceňovány, x to ve xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ročně.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx účetního xxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx alespoň xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x obhospodařování xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx oceňují xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx a závazků xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§116

Obhospodařování xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx podmínek

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinna xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx podmínek, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx investování xxxxxxxxxxxx xxxxx, povaze x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx má xxx předmětem transakce, xxxxx x k xxxxxx převodních xxxx, xx nichž lze xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxx, kterou xxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx místě,

b) celkový xxxxx poplatků xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osobami,

c) xxxxxxxx, x jakou xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx mající význam xxx provedení transakce xx xxxxxxxxxx podmínek.

(2) X zajištění obhospodařování xxxxxxx x účastnickém xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxx xxxxxx x udržuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx obhospodařování xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx relativní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx společností xxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx alespoň způsob xxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx nichž xxxx xxxxxxxxx týkající se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx převodních xxxx.

(3) Xxxxxxxx společnost xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x účastnickém xxxxx xx xxxxxx zjištění x xxxxxxx případných xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx uvedená x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Přezkoumání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx změně ovlivňující xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx možný xxxxxxxx, xxxxxxx však xxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pokyn xxxx osobě, která xx xxxxxxx dodržovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4, xxxx xxxxxxxx společnost xxxxxxx xxxxxxxx pravidla xxx obhospodařování xxxxxxx xxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx a x nejlepším zájmu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§117

Xx-xx x řízení x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx povinností xxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku x účastnickém xxxxx xxxxxx, zda penzijní xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx péčí x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx tato xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX

§118

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Penzijní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx účastnickém xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx však

a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vlastního xxxxxxxx účastnického fondu,

c) xxxxxxxx celkový xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx všech xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x struktuře xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx uveřejňování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x pro xxxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx. d) x x) xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx.

§119

Xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx společnost xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxx x

x) xxxxx xxxxx skutečností, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx účastnického xxxxx; xxxxx-xx xx x xxxxx xxxxxxx účastnického xxxxx, předloží xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx text změny,

b) xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx hospodářskou xxxxxxx penzijní společnosti,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx porušení tohoto xxxxxx nebo statutu xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxx řádné xxxxx xxxxxxx xxxxxx osob, xxxxx xx xx xxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx hospodaření, jakož x údaje o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx účastnickém xxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu a x xxxxxxx x xxxxxxxxx jejich xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx právní předpis xxxxxxx xxxxxx, strukturu, xxxxx, xxxxxxxxxxx, lhůty x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 3.

ČÁST XXXX

XXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXX XXXX X XXXXXXXX JEDNOTKA

Díl 1

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx

§120

Xxxxxxxx společnost xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx eviduje prostředky xxxxxxxxx a penzijní xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§121

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxx x peněžního podúčtu x x majetkového xxxxxxx.

(2) Na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx penzijní xxxxxxxxxx alespoň

a) příspěvek xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx přijetí xx xxxx x depozitáře,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx jeho xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x datum xxxx xxxxxxx xx účet x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx převedených x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx penzijní společnosti x xxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxx x depozitáře,

e) hodnotu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx převedených x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) hodnotu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx které xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxxxxx x jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §27,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx dávky xxxx xxxxxxx dávky xxxxx §19,

x) hodnotu prostředků xxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxx x podobě xxxxx xxxx splátky xxxxx podle §19, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a

j) hodnotu xxxxxxxxxx účastníka, které xxxx xxxxxxxxx k xxxx penzijní xxxxxxxxxxx xxxxx §27, x xxxxx xxxxxx převodu.

(3) Xx majetkovém podúčtu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx připsání,

b) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx účastnických fondů x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x

x) jiné xxxxx potřebné k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx penzijní xxxx xxxx obsahuje

a) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx jeho zřízení x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Díl 2

Xxxxxxxx jednotka

§122

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx představuje xxxxx na xxxxxxx x účastnickém fondu.

(2) Xxxxxxx penzijní jednotky xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx se x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. První xxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxxxxx začne xxxxxxxx xxxxxxxxxx fond, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 Kč. Xx xxxxx xxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxxx jednotky xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§123).

§123

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jednotky xx xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx zohlední xxxxxxxxxxxx xxxx standardních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fondový xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dělená xxxxxx všech penzijních xxxxxxxx evidovaných na xxxxxxxx penzijních účtech xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ke xxx stanovení aktuální xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kapitál xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 rozumí úplata xxxxx §60 a xxxxxxxxx daňová povinnost xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x závazků.

(3) Účastnický xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx hodnotu penzijní xxxxxxxx xxxxxxx jednou xxxxx x xxxxxxxxx xx nejpozději xx 2 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxx obhospodařuje.

§124

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx počet xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a z xxxxxxxxx xxxxxxx odepíše xxxxxxxxx částku odpovídající xxxxx xxxxxxxxxx penzijních xxxxxxxx násobenou xxxxxxxx xxxxxxxx penzijní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx penzijní xxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odepsaných xxxxxxxxxx jednotek xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx penzijní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, x xx xx xxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dobu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx,

x) doručení xxxxxxx x výplatu xxxxx,

x) doručení žádosti x převod xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jinému xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxx společnosti,

d) xxxxxx xxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx x penzijní xxxxxxxxxxx,

x) doručení výpovědi,

f) xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dozvěděla x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx příspěvek,

g) rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

§125

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx penzijního spoření (xxxx jen "xxxxx") xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx podle §121 xxxx. 4,

x) pohyby xxxxxxxxxx účastníka xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §121 xxxx. 2 za xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx jednotky na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §121 odst. 3 xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx podílu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxxxxx účastnického xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účastnického xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) ke xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx položek xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §121 xxxx. 2 xxxx. f) xx x) x majetkového xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx a xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx se xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx osobního xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx aktuálních xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech xxxxx xxxxxxx d) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx na peněžním xxxxxxx xxxxx §121 xxxx. 2 písm. x) xx x),

x) xxxxxxx osobního xxxxxxxxxx xxxx xxxxx písmene x) ke xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx dále obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxx položek xxxxxxxxx xxxxxxx podle §121 xxxx. 2 písm. x) až x), x) x j) xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx výpisu x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx připsaných x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účastnických xxxxx xx xxxxxxxxxx podúčtu xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx výpisu,

b) xxxxxxxx xxxxxxx položek peněžního xxxxxxx podle §121 xxxx. 2 xxxx. x) až x) x x) xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx, za xxxxx se xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx podílu xx výnosech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx na výnosech x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x nominální xxxx za spořící xxxx,

x) xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxx a ztrát xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx umístěné x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) roční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx umístěny xx období xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx hodnotu x xxxxxxxxx na úplatu xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx za xxxxxxxxxx majetku (§60).

(3) Xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx dávky x xxxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx xxxx výpis xxxxxxxxx xxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 také xxxxx xxxxx.

(4) Výpis xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, údaje x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx musí xxx jednoznačné.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výpis za xxxxxxxxxx rok do xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx kalendářního roku x x xxxxxxx xxxxxxx prostředků účastníka xxxx účastnického xxxxx x xxxx penzijní xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx společnost xxxxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx povinna xxxxxx xx xxx xxxxxxx prostředků účastníka xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxx dat xxxxx x osobního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx výpis účastníkovi xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx na požádání xxxxxxxx do 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx dávky.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx je povinna xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx příjemci dávky xxxxx xx xxxxxx xxx doručování xxxxxxxx xx smlouvě x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXX X ÚČASTNÍKY

HLAVA X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Obecné xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx

§126

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx jedná x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x x jeho xxxxxxxxx xxxxx.

Díl 2

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx může xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pravidla jednání x xxxxxxxxxx

§127

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x souvislosti xx svojí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx doplňkového xxxxxxxxxx xxxxxxx přijmout, xxxxxxxxx xxxx poskytnout xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x §126.

§128

(1) Pobídka xx x xxxxxx §126 x 127 xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xx vyplácena xxxxxxxxxxx a není x xxxxxxx s §127, xxxx

x) třetí xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx stranou xx za xxxxx xxxxxx a

1. xxxxxxxx xxx před zprostředkováním xxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx pobídky x xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx způsobu xxxxxx výpočtu, pokud xx nelze zjistit xxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx penzijního spoření xxxx jeho zprostředkování x

3. pobídka není x xxxxxxx s xxxxxxxxxx podle §127.

(2) Xxxxxxxxx je xxxxxxx, xxxxx umožní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx pro tyto xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §126.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxxx informace podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Díl 3

Xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxx penzijní xxxxxxx

§129

Xxxxxxxxxx ve xxxxxx x účastníkovi stanovené x xxxxx deváté xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x přiměřeném xxxxxxx xxxx xx vztahu x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx spoření.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX S XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx komunikaci s xxxxxxxxxx

§130

(1) Penzijní společnost xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nepravdivé, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx dotčeny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxx spotřebitele.

(2) Xxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx povinna xxxxxxxx, xxx

x) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) obsah komunikace xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxx, xxxxx xxxx spojeny x doplňkovým xxxxxxxxx xxxxxxxx ve fondech xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx by xxxxxxxx výrazně x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou nebo xxxxx být s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spořením xx fondech xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx komunikace nezastíral, xxxxxxxxxxx xxxx nezamlčoval xxxxxxxxxxx, informace nebo xxxxxxxxxx důležité pro xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx podání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xx

x) srovnání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a jejich xxxxxxxxx spoření, způsobu xxxxxxxxxxx účastnických fondů, xxxxx x návrhů xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření penzijních xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dosaženém v xxxxxxxxx x

x) údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinna xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavky x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx sjednávanou xxxxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx spoření a xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxx společnost zakládá xxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x to x xxxxxxx xxxxxx, x jedno xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Součástí xxxxxxxxx podle odstavce 4 xx též xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 a §131 xx 136, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účastníkovi.

§131

(1) U propagačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxx x souladu se xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx x xxxxx bylo xxxxxx, xx jde x xxxxxxxxxx sdělení, x xxx xxxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nápadnosti x xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx investice x xxxxx xxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obsahuje návrh xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §133 xxxx. 1, xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx návrhu xxxxxx, xxx je xxxxx xx s xxxxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxxxxx seznámit.

§132

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx by xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 2

Informování účastníků

§133

Obsah xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx společnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajích x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jí vykonávanými xxxxxxxxx,

x) možných xxxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx penzijním spořením,

c) xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx a dalších xxxxxxxxxx, xxxxxx případů, xxx xx poplatky xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx penzijní společnosti x jiných souvisejících xxxxxxxxx,

x) pobídkách podle §128,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) obsahu xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx účastnického xxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spoření,

g) xxxxxxx zvýhodnění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx doplňkového penzijního xxxxxxx vykonává Česká xxxxxxx xxxxx,

x) nárocích x xxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výplatu xxxxx xxxxxxxxx v §19 xxxx. e) x x),

x) xxxxxxxxx spoření x struktuře majetku x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxx x) xx x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů podle §109,

x) schválení sloučení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §113,

x) xxxxxxxx převodu xxxxxxxxxxxx fondů podle §150.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx také x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx účastníka xx xxxxxx účastnického xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx účastníka xx xxxxxxxx podle §62.

(3) Xxxxx, xx xxxxxxx xx penzijní xxxxxxxxxx xxxxxxx informovat účastníky x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(4) Pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytuje xxxxxxxxxxx informace na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x listinné xxxxxx, xxxx jakýmkoli způsobem, xxxxx xxxxxxxx účastníkovi xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx mohly xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, a který xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x nezměněné podobě, x to xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xx xxxxxxxxx praxi, kterou xxxx sebou penzijní xxxxxxxxxxx x účastník xxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx přiměřené xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, pokud účastník xxxx tyto informace xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx informací xxx účastníky

§134

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx") xx dokument xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx charakteristiky xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x §132.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx informací účastnického xxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx je xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx x účastnického xxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxx,

x) xxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx profil, včetně xxxxxx jednotlivých rizik xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxx x xxx xxx na xxxxxx bezplatně získat xxxxx xxxxxxxxx týkající xx daného xxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně statutu, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x sdělení x právu xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) nesmí xxxxxxxxx xxxxxxx, nepravdivé, xxxxxxx, zavádějící xxxx xxxxxxx informace,

b) xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxx xxx srozumitelné bez xxxxxxxx seznámit se x jinými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxx přijímání xxxxxxx klíčových informací xxxxxxxxxxxx fondu a xxxx změn xxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti. Xxxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx x xxxxxx jeho xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx, strukturu, xxxxx a xxxxxxxxx xx jazykové xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, jakož x xxxxxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§135

(1) Sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx účastníkovi xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nosiči xxxxxxxxx x uveřejněna xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx účastnický xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Každý xxxxxxxx xx xxxxx xx vyžádat xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx x listinné xxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účastníka

§136

(1) Xxxx xxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx xx xxxxxxxx společnost xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx nezbytné xxxxxxxxx x jeho

a) xxxxxxxxxx x zkušenostech x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxx x preferencích xx xxxxxx xx xxxxxxxxx spoření.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx společnost xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx jí xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx cílům xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spoření, xxxx odborným xxxxxxxxx x zkušenostem potřebným xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) V xxxxxxx, xx penzijní společnost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx spoření nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx strategie xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx účastníka x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx znalostem xxxx xxxxxxxxxxx potřebným xxx xxxxxxxxx souvisejících rizik, xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx zjištění a xxxxxxxx mu xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxx xx volbě xxxx strategie xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxx, xx účastník xxxxxxx informace xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx nebo podá xxxxxxxxx xxxxxx neúplné, xxxxxxxx xxxx nepravdivé, xxxxxxxx xxxxxxxxxx poučí xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxx spoření xxxxxxxx cílům xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spoření, jeho xxxxxxxx znalostem nebo xxxxxxxxxxx potřebným xxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxx, x doporučí xx xxxx se účastníkem xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x na své xxxxx xxxxxxxxx spoření, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx.

§137

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx vycházet ze xxxxxxxxxxxxx xxxxx poskytnutých xxxxxxxxxx xxxxx §136 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§138

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx uveřejněná xxxxxxxxx, xxxxx přímo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx doplňkového xxxxxxxxxx xxxxxxx účastníkům xxxx xxxxxxxx o doplňkové xxxxxxxx xxxxxxx týkající xx konkrétní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxx xxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx považovat za xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.

§139

(1) Každý, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §138, zajistí, xxx x xxxxxxxxx doporučení

a) xxxx xxxxx jednoznačně xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx výkladů, xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx informace, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx, přesnosti xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx všechny xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která penzijní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx jména, xxxxxxxxx xxxx, x příjmení xxxxxxx xxxxx, a xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx, uvedením jména, xxxxxxxxx xxxx, příjmení x xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 je povinna xxxx

x) xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x kterých xxx xxxxxxx předpokládat, xx xxxxx narušit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo střetu xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Pokud xx osobou xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxx xxxxx,

x) uvede xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. b) x za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) x xxxx xxxxxxxxx osobě x xxxxx propojené xxxxx, xxxxx xxxx

1. xxxxxxxx, xxxx o nichž xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx podílejícím xx xx xxxxxxxxx penzijního xxxxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx, xxxxx xx nepodílejí xx vytvoření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ale xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dříve, xxx xx penzijní doporučení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx o doplňkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; to platí x v xxxxxxx xxxx, u xxxxxxx xxx xxxxxxx předpokládat, xx xxxx xxxxxxx x penzijnímu xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§140

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §139 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxx. 3 xx xxxx xxxxx. X xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vzhledem k xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx uveřejnit tyto xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx označit xxxxx, xxx lze xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

ČÁST DESÁTÁ

DOHLED X XXXXXX XXXXX

XXXXX I

DOHLED XXXXX NÁRODNÍ BANKY

Díl 1

Xxxxxxxx ustanovení

§141

Předmět dohledu

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx, xxxxx použitelným xxxxxxxxx Evropské unie, xxxxxxxx účastnického xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxxxxxx smlouvou x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") xxxxxxxx Xxxxx národní banka, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx účastníků.

(2) Xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx ukládá xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx, x xxxxxxx povinností, které xx xxxxxx tento xxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a kterým xxxxx zákon xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) nucený xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxx zprostředkovatelskou x xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) vedoucí xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 postupuje Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxx xxxx, a x případě xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxxxxxx.

Xxx 2

Opatření k xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx povolení, xxxxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

§142

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx podléhající xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx uděleného xxxxxxxx k výkonu xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, smlouvu o xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx smlouvu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx zjištěného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povaze xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxx lhůtu x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx opatření

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx provedení xxxxxxxxxxx xxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx, samostatnému zprostředkovateli xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vedoucí xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx penzijních xxxxxxxx,

x) zavést xxxxxxx xxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx xxxxxx obhospodařování účastnických xxxxx xx jinou xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx výkon činnosti xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) odejmout povolení xxxx xxxxxxx udělené xxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bez xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámí Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx plnění xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení x uložení opatření x nápravě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxxxxx xxxxx nebezpečí z xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx do xxxx xxxxxx xxxx.

§143

Xxxxxxxx mimořádného xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx transformovaného xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx národní banka xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx rozsah x způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Penzijní xxxxxxxxxx zajistí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx auditu x xxxxx Xxxxx národní xxxxx xx 30 xxx ode dne xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx mimořádný xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx provedl ověření xxxxxx xxxxxxx.

(3) Česká xxxxxxx banka xxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx společností xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx auditu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx auditu potvrzeny xxxxxxx nedostatky xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx společnosti xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx auditu.

§144

Xxxxxxxx xxxxx depozitáře

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, pokud depozitář xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu, xxxxxxx-xx x nápravě x xxxx xxxxxxxx xx uložení xxxxxxxx x nápravě xxxxx §142 odst. 1 xxxx je-li x xxx zavedena nucená xxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx smlouva x xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx lhůtě xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jiným xxxxxxxxxxx.

§145

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nařídit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx vázanému xxxxxxxx xxxxx vedoucí osoby, xxxxxxxx xxxxxx závažné xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovené jí xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx vázaný xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx správa

§146

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxxx nucenou správu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydaném xxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxx xxxxxxxx zájmy xxxxxxxxx a hrozí xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxx xxxx nucených správců xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x zavedení xxxxxx xxxxxx penzijní společnosti, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správním xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx zavedení xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx a datum xxxx narození,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx správce, xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, x případná xxxxxxx nakládání s xxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx způsob xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o zavedení xxxxxx xxxxxx. Podání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek.

(5) Rozhodnutí x xxxxxxxx nucené xxxxxx xx doručí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xx nucená xxxxxx zavádí, a xxxxxxxx správci. Nucená xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx správy Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.

§147

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx žalobu xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nucené správy.

(2) Xx-xx rozhodnutím o xxxxxxxx nucené správy xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §146 xxxx. 3 xxxx. x), xxxxxx tím xxxxxxx práva a xxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxxxxxx zajištění15) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu16) xxxx xxxxx zahraniční xxxxxx úpravy, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytla xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx. Dotčena xxxx xxxx možnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) den xxxxxxxx x ukončení xxxxxx xxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxx správce, xxxxxxxxx xxxx o xxxxxx změně,

c) omezení xxxxxxxxx x majetkem xxxxxxxx společnosti.

(4) Návrh xx zápis xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx nucený xxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zavedení xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) prohlášením xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti, x xxx je xxxxxxxx xxxxxx správa, nebo

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x likvidací, o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx této xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx předchozí xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§148

(1) Xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) zajistí xxxxxxx xxxx účastníků x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob,

c) xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které

1. předloží xxxxx xx odvolání xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx valná xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx k nápravě xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx oprávněna na xxxxx nuceného správce x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx x 6 xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx, že xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxx nuceného xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx x majetku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Nepostačuje-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx nuceného xxxxxxx, xxxxxx xx xxxx. Způsob stanovení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x odměny xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx hrazenou xxxxxx x způsob výplaty xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§149

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx správce zaniká

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) smrtí xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx své xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 30 xxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx svoji xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx této xxxxxx.

(4) Xxxxxxx prostředek xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxx účinek.

(5) Jestliže xxxxx funkce xxxxxxxx xxxxxxx zaniká xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), d) xxxx x), xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx zbytečného odkladu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§150

Nařízení xxxxxxx obhospodařování xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx společnost xxxxxxxxxxx rozhodnutím, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx x rámci xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxxx x činnosti penzijní xxxxxxxxxxx.

(2) K převodu xxxxxxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 1 xx vyžaduje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx má xxx obhospodařování xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx společnost xx xxxxxxx ve xxxxx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx, xxx, xxx xxxxx x xxxxxxx, x další xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spoření.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx společnost jsou xxxxxxxxxxx a přejímající xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx společnost do xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§151

Xxxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxx rozsahu povolení

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx penzijní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkon činnosti xxxx změnit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nedostatky x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx nedošlo-li x xxxxxxx x jejich xxxxxxxx po uložení xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx §142 odst. 1. V xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxxx povolených xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx související xxxxxxxx, x to nejdéle xx xxxx 5 xxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx národní xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zrušit xxxxxxxxxx další činnosti, xxxxxxxx došlo xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxxxx provedena.

§152

Xxxxxx povolení a xxxxxxxx

(1) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o úpadku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx postačovat x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx správy penzijní xxxxxxxxxxx nelze dosáhnout xxxxxx xxxxx,

x) zavedení xxxxxx xxxxxx nevedlo x obnovení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti,

d) xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) již xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, že

a) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx nevedly x xxxxxxx,

x) xx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx bylo xxxxxxx na základě xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) penzijní společnost xxxxxxxx svoji xxxxxxx xx 1 roku xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx povolení k xxxxxxxx, xxxx

x) penzijní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxx než 6 xxxxxx.

(3) Xxxxx národní xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxxxxxx xxx všechny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx o xxxxxx xxxxxxxx k jejich xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx obhospodařování xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx přihlédne x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x penzijní xxxxxxxxxxx, xxxxx souhlasí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Osoba, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxx společnosti, xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx do xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxxxxxxx fondů xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxx xxxxx povinna xx xxxxx příslušnými xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx spoření ani xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xx xxxxxxx likvidátorů x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Česká xxxxxxx xxxxx informuje xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Česká xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx souhlas xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx došlo k xxxxxxx změně xx xxxxxxxxxxx, xx jejímž xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

§153

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx národní xxxxx xxxx penzijní společnosti xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, x výjimkou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx xx 24 xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x vytvoření xxxxxxxxxxxx fondu nebyly xxxxxxx xxxxxxxx podle §36 odst. 4.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx penzijní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx účastnického fondu, xxxxxxxx

x) výše majetku x účastnickém xxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx 6 kalendářních xxxxxx je xxxxx xxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxxx

x) xxxxx k xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§154

Xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zástupce, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx zprostředkovatel xxxx vázaný xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx závažně xxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisy x xxxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx samostatného xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx vázaného xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx údajů.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x činnosti xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx zástupce a xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx oprávnění x xxxxxxxx uveřejní Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxx xxxxxxxxx x činnosti xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx po xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx odňato.

§155

Xxxxxx akreditace

(1) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx akreditaci xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx, xx xxxxxxx základě xxxx akreditace udělena, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx splňovat xxxxxxxx xxx xxxxxxx akreditace,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) bylo xxxxxx rozhodnutí o xxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby xxxx byl xxxxxxxxxxx xxxxx zamítnut xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx postačovat x xxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 1 xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) akreditovaná osoba xxxxxxxxxx činnost xxxx xxx 6 xxxxxx.

XXXXX II

STÁTNÍ XXXXX

§156

(1) Xxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (dále jen "xxxxxx xxxxx") xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Státnímu dozoru xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx a objasnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx od xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxx má xxxx by x xxx mohla mít xxxxxxx,

x) vyžadovat xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nebo x xxxx spojených xxxxx přenášených prostřednictvím xxxx elektronických xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx společnosti,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x lokalizačních údajů xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx x penzijní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x provedení kontroly xxxxxxx xxxxxxxx, auditorskou xxxxxxxxxx nebo znalce. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x prodlení, xxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx x penzijní společnosti xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxx, xx xxx oznámení x xxxxxxxx kontroly xxxxxxxx provede xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Penzijní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx výzvu xxxxxxxxx xxxxxxxx osoby xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxx činnosti xxxxx. Xxxx je povinna xxxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 písm. a) xxxx b).

(6) Fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. a) a xx xxxx žádost xxxxxxxxx, x xxxx xx podle xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx poskytující veřejně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) x na xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx údaje.

§157

Xxxxxxxx k nápravě, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx státního xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpovídající xxxxxx porušení a xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xx současně xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx do xxxx xxxxxx xxxx.

(3) Osoba, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ministerstvu xxxxxx xxxxxx uloženého xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2 xxxx 3, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx 1 xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx den xxxxxxxx. Penále xx xxxxxxx nejvýše do xxxxxx xxxxx částce xxxxxxxx xxxxxxxxx, ze xxxxx je xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx penále xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx prodlení xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxx částka xxxxxx xxxx nižší xxx 500 Xx, xxxxxxxxxxxx penále nestanoví. Xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx.

§158

Penzijní společnosti, xxxxx xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx §156 xxxx. 5, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx ani xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Úhrn pokut xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx. Xxxxxxxxxx xxxxxx lze uložit xx 1 xxxx xxx xxx, xxx x porušení povinnosti xxxxx.

XXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

§159

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Fyzická xxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xx

x) zatají xxxx xxxxx xxxxxxxxx údaj x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, registraci, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx podle tohoto xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx označení "xxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxx "účastnický xxxx" nebo jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §30 xxxx §95,

c) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx podle §39,

d) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, x xxx xxxxx xx xxxxx, x rozporu x §41 xxxxxx kvalifikovanou xxxxx, xxxxx kvalifikovanou xxxxx nebo xx xxxxx ovládající xxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxx, x xxx jedná xx xxxxx, x xxxxxxx s §46 xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx snížení xxxx xxxxxxx kvalifikované xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx, x xxx xxxxx xx shodě, xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §47, nebo

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §156 xxxx. 6 xxxx 7.

(2) Fyzická xxxxx, která xxxxxxx xxxx xxxx penzijní xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx tvorbě xxxx šíření penzijního xxxxxxxxxx xxxxx §139 xxxx §140.

(3) Likvidátor xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx z povinností xxxxxxxxx x §112 xxxx. 2.

(4) Xxxxxx xxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx xx dopustí přestupku xxx, že

a) nepřijme xxxxxxxx xxxxx §148 xxxx. 1 xxxx. x),

x) x xxxxxxx x §148 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, nebo

c) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §148 xxxx. 1 xxxx. x).

(5) Fyzická xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx opatření x nápravě xxxxx §142 xxxx. 1.

(6) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxx xxxxxxx x §167 xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxx doplňkového penzijního xxxxxxx.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§160

Xxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx společnost xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §2, 4 xxxx 5,

b) poruší xxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2,

x) xxxxxx xxxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §7,

d) xxxxxxxxx státní xxxxxxxxx xxxxx §12 odst. 2,

x) x xxxxxxx x §16 nepodá xxxxxx x poskytnutí xxxxxxxx příspěvku,

f) nevrátí xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx stanovených podle §18 xxxx. 2 xxxx 3,

x) xxxxxx xxxxxx x vracení xxxxxxxx příspěvku xxxxx §18 xxxx. 4,

h) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx s §20 xx 25,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobu xxxxx §26,

x) xxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 3,

x) jako xxxxxxxx společnost, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účastníka xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxx společnosti xxxxxxxx xx xxxx před xxxxxxxxxx prostředků xxxxx §27 xxxx. 5,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §29,

m) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozporu x xxxxxxxxx xxxxx §35,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §36 odst. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx v §38,

p) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odbornou xxxx xxxxx §48,

q) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §49,

r) průběžně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §50,

x) xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti x xxxxxxx x §51,

t) xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx personální xxxxxxxx xxxxx §53,

u) xxxxxxxxxx svoji xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, čestně, xxxxxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxx účastníků xxxxx §54,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §55,

x) x xxxxxxx x §57 xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo nezpřístupní xxxx výroční zprávu xxxx výroční xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §58 nepředloží, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zprávu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) stanoví xxxxxx x xxxxxxx s §60, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx x rozporu x §61.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx §62,

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §63,

x) xxxxxxxxx fúzi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bez předchozího xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx §64,

x) xxxxx předmět podnikání x rozporu x §72,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §73,

f) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle §90,

x) v rozporu x §97 xxxx. 2 se neřídí xxxxxxxxxx statutem xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx §97 odst. 4,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx podle §97 xxxx. 5,

j) nedodrží xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx konzervativním fondu xxxxx §98 nebo §99,

x) xxxxxxxx skladbu xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §100 x §102106,

x) nepoužije xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx podle §101,

x) xxxxxx dočasnou výjimku x xxxxxx investování xxxxx §107,

n) xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxx x §108,

o) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x §109,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx §110 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx informace x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §113 xxxx. 7,

x) nesplní některou x povinností xxxxx §114,

x) nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx majetku x xxxxxxx účastnického xxxxx xxxxx §115,

t) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §116,

x) neuveřejní xxxxxxxx x informací xxxxx §118,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x informačních xxxxxxxxxx xxxxx §119, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx účet xxxxx §120.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dále dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §120,

b) xxxxxx některou z xxxxxxxxxx xxxxx §123 xxxx. 3,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §124,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §125,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx opatření xxxxx §142 xxxx. 1 xxxx 2,

x) xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx opatření xxxxx §157 xxxx. 1,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 4, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §47a odst. 1 x 3.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx zprostředkovatel xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxx xxxxxxxxxx

1. xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 2,

2. oznámí xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx s §78b xxxx. 1,

3. neukončí xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx ze smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxx §78d odst. 1,

4. xxxxxxxx České národní xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx závazku xx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxx §78d xxxx. 3, nebo

5. xxxxxxxxxx dokumenty podle §78f, xxxx

x) neoznámí xxx zbytečného odkladu Xxxxx národní bance xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx §83 xxxx. 1 xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx uvede xxxxxxx xxxx nepravdivý xxxx x skutečnosti zapisované xx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zástupce xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) v xxxxxxx x §76 xxxx. 1 vyžaduje xx xxxxx, která xx xxxxxx xxxx xx podílet xx xxxxxxxxxx doplňkového penzijního xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx příštích xxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) x rozporu x §76 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx xxxx má xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx spoření xxxxx §126,

x) přijme, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §127,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x doplňkové xxxxxxxx spoření xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x §130 xx 132,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §133 xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxx xxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxxx xxxxx §134 nebo 135, xxxx

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x doplňkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §136.

(6) Akreditovaná xxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx

x) v xxxxxxx o prodloužení xxxxxxxxxx uvede xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x skutečnosti, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx zatají,

b) x xxxxxxx x §86 xxxx. 5 neoznámí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxx podmínek udělení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s §87 xxxx. 1 a 2,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §87 xxxx. 3,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vydání xxxxxxxxx o absolvování xxxxxxx xxxxxxx podle §87 xxxx. 4, xxxx

x) xxxxxx některou x povinností týkajících xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §87 odst. 6 xxxx 7.

(7) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. a) xxxx 4, xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx xxxxx xxxxxxxx 6 písm. x) xxx uložit xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(8) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. a) xxxx 1, 2, 3 nebo 5 xxx xxxxxx xxxxxx xx 5 000 000 Xx.

(9) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx odstavce 6 písm. a), x), x), e) xxxx x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

(10) Xx přestupek xxxxx odstavců 1 xx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 20&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§161

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) uzavře pojistnou xxxxxxx x rozporu x §23 xxxx. 2 xxxx 3,

b) xxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 5, nebo

c) xxxxxx povinnost xxxxx §23 xxxx. 6.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 20&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§162

Přestupky depozitáře

(1) Xxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) neinformuje xxxxxxxx x ve xxxxx xxxxx §88 xxxx. 7,

x) nevykonává xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x §89 odst. 1, xxxx

x) poruší xxxxxxx x pravidel jednání xxxxxxxxxx podle §91.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§163

Další přestupky

(1) Právnická xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) v xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx údaj x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) jako xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx. 3,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxx "xxxxxxxxxx xxxx" xxxx jiné xxxxxxxxxxx označení xxxxx §30 xxxx §95,

d) xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxx, s xxx xxxxx ve xxxxx, x xxxxxxx s §41 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, zvýší kvalifikovanou xxxxx nebo se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx x osobou, x níž jedná xx xxxxx, x xxxxxxx x §46 xxxxxxxx České národní xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účasti xx penzijní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx s xxxxx, x níž xxxxx ve xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §47,

g) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx spoření x rozporu x §74 xxxx. 1 xxxx pořádá xxxxxxx xxxxxxx x rozporu x §85,

h) xxxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §142 odst. 1, nebo

i) xxxxxx xxxxx xxxxx §200.

(2) Xxxxxxxxx osoba nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx penzijní doporučení, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxx tvorbě nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §139 nebo §140.

(3) Xxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx poruší podmínky xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 4.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §71 odst. 2 uzavře novou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxx zprostředkování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §74 xxxx. 2 nebo 4,

b) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx §75 xxxx. 1,

c) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx §75a,

x) xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx změnu některého x xxxxx podle §77d xxxx. 1 xxxx v oznámení xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx udělení oprávnění x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §77f, nebo

f) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kontroly xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx §77h.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxx činnost x xxxxxxx x §74 xxxx. 3 xxxx 4,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost s xxxxxxxx xxxx xxxxx §75 odst. 1, xxxx

x) neukončí xxx xxxxxxxxxx odkladu závazek xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx §78d xxxx. 2.

(7) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxx jako xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx

x) x rozporu x §41 xxxxxx xxxx xxxxx svoji xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx společnosti anebo xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxx xxx souhlasu Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §46 neoznámí Xxxxx xxxxxxx bance snížení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že x rozporu s §88 xxxx. 9 xxxxxx nakládání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x §88 odst. 10 xxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §156 xxxx. 7.

(10) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx xxxxxxxx 5 xxxx. d) lze xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(11) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), h) nebo x), odstavce 3, xxxxxxxx 6 xxxx. x) nebo xxxxx xxxxxxxx 7 xx 9 lze uložit xxxxxx xx 5 000 000 Xx.

(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), odstavců 2, 4, odstavce 5 xxxx. x), x), x), x) xxxx x) xxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) xxxx x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

§164

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka x výjimkou xxxxxxxxx xxxxx §160 odst. 1 xxxx. x) xx g) x x), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Přestupek xxxxx §160 odst. 1 xxxx. h) x x) xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx správní xxxxx xxxxxx xxxxxx jako xxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx u obou xxxxxx xx stejný xxx, xxxxxxxxx projedná Xxxxx xxxxxxx banka.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§165

(1) Xxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx pro smluvní xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x penzijní společností xxxxxxxxxx občanského xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx úkolů xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx společnost xxxxxxxxx xxxx evidenci, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx x určených xxxx, případně obdobných xxxxxxxxxxxxxxx čísel xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx omezit xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, že subjekt xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vznesl xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, a

b) xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx tohoto zákona x výhradně na xxxxxxx automatizovaného zpracování xxxxxxxx xxxxx; popis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx kritéria, na xxxxxxx xxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx ministerstvo x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x uchovává je xxxxxxx po dobu xxxxxxx xxxx od xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 lze x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jen xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx úkolu.

(5) Xxx se x xxxxx xxxxxx posuzují xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx uspokojení jejich xxxxxx plynoucích z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spoření x omezení vzniku xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx správního xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx účastník xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx penzijního připojištění x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§165a

(1) Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxx svéprávná x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx považuje xxxxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx provozování xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§165x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 119/2020 Xx. x účinností xx 1.4.2020

Mlčenlivost

§166

Zaměstnanci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x všech informacích xxxxxxxxx v souvislosti x výkonem své xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xxx použít jen xxxxxxxx a v xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx výkonem státního xxxxxx xxxx v xxxxxxx řízení vedeném x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ministerstva. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx v souhrnné xxxxxx tak, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se informace xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trvá x xx skončení činnosti xxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx založily.

§167

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x zaměstnanci penzijní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx penzijní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mají xxxx xxxxx i xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti x xx věcech x xx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x souhrnné xxxx xxxxxxx xxxxxx, ze xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to x xx skončení xxxxxxxxxx nebo jiného xxx xxxxxxxxxx poměru, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx činnost vykonávají.

(3) Xxxxxxx xxxxx, které xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti seznámily x údaji, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§168

(1) Xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §167 není poskytnutí xxxxxxxxx xx souhlasem xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx informací xx písemné vyžádání

a) Xxxxx národní xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx při výkonu xxxxxxxx dozoru xxxxx xxxxxx zákona,

c) soudu,

d) xxxxxx činného v xxxxxxxx řízení,

e) správce xxxx xxx xxxxx xxxxxx daní,

f) Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx věci xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx18),

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxx vnitra xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxx způsobilost19),

j) xxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodovat o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx20),

x) Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů,

l) xxxxxxxx xxxxxxxxx pověřeného xxxxxxxxxx xxxxxxx.

x xx xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx budou xxxxxxxxx xx konkrétní osobě x xxx xx xxxxxx pouze ke xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx a) xx x).

(2) Písemné xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxx oprávněný xxxxx xxxxxx vyžádání.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) x x) xx xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx.

§169

Výměna xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informují x xxxxxxxxxx skutečnostech xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx předložených x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o udělení xxxxxxxx x souhlasu, xxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxxxx,

x) pravomocných rozhodnutích xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx dozoru, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, popis xxxxxxxxxx nedostatků x xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx, jež xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§170

Xxxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3, §35 xxxx. 5, §39 xxxx. 4, §44 xxxx. 1, §52, §54 odst. 2, §59, §65 odst. 1, §69 xxxx. 4, §70 xxxx. 8, §77b xxxx. 1, §84 xxxx. 4, §86 xxxx. 1 a 7, §89 xxxx. 3, §91 odst. 6, §96 xxxx. 5, §97 xxxx. 8, §100 xxxx. 6, §102 odst. 6, §109 xxxx. 6, §111 odst. 2, §112 xxxx. 4, §113 xxxx. 8, §115 xxxx. 5, §118 xxxx. 3, §119 xxxx. 4, §130 odst. 3, §133 xxxx. 3, §143 odst. 2, §148 xxxx. 4 x §189.

(2) Xxxxx xxxx nařízení podle §134 xxxx. 5.

ČÁST XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§171

Xxxxxxxx xxxx vzniklý xxxxx xxxxxx č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx připojištění xx státním příspěvkem x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx x xxxxxxxxx připojištění"), xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx nejpozději do 1.1.2013, xxxxx xx x xxxxxx xxx xxxxxxx.

§172

(1) Xx dni xxxxxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiva a xxxxxx související s xxxxxxxxx připojištěním xx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxx x §182.

(2) Xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Penzijní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx připojištění pro xxxxxxxxx penzijního připojištění x příjemce xxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx "xxxxxxxx fond" nebo "xxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxx xxxxx zákona xxxxxxxx akciovou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx transformaci.

Díl 2

Příprava xxxxxxxxxxxx

§173

(1) Xxxxxxxx xxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx účinnosti této xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx účastníka,

c) x xxxxxxxxxx poskytování x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x transformací,

e) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x transformaci penzijního xxxxx (§183),

x) x xxxxxxxxxx zachování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x případě, xx penzijní xxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §175 xxxx. 1.

(2) Pokud xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx je xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x tom xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx účastníka,

a) xx xx xxxx transformace xxxxxxxxxxx a

b) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Penzijní xxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 bez zbytečného xxxxxxx uveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup x xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§174

(1) Penzijní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx popis xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) označení transformovaného xxxxx,

x) předpokládaný xxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx určení xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona (§182) x xxxxxxx, x jejich xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x pravidla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s transformací xxxxxxxxxx fondu,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxx transformovaného xxxxx, xxxxxxx xxxxx jde x dobrovolný xxxxxxx xxxxxxxxx penzijního připojištění xx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx,

x) harmonogram transformace,

i) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxxxx §181.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx projektu jsou

a) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx změny xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) návrh xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx depozitáře x xxxxxxxxxxxxxxx projektu, xxxxx statutu a xxxxxxxxxx xxxxx,

x) odhad xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x penzijní xxxxxxxxxxx,

x) odhad xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx prováděné x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx transformací; x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Změna xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx 3 xx účinná x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxx právní xxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx transformovaného xxxxx xxxxxxx podle odstavce 2 písm. x) xx x), xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxx u Xxxxx národní banky

§175

Žádosti

(1) Xxxxxxxx xxxx xx 2 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx národní xxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx x povolení x

x) xxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx xxxxx §31 x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx doložena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Součástí xxxxxx x povolení provozování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx Věstníku Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx 5 xxx xx xxxxxxxxx této xxxxx xxxxxx

x) označení xxxxxxx x tiskopisu xxxxx §33 xxxx. 3, které s xxxxxxx na zvláštní xxxxxxxxx této xxxxx xxxxxxxx společnost nedokládá,

b) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx penzijního připojištění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxx obsah xxxxxx příloh.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx penzijní xxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xx základě xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxxx.

§176

Rozhodnutí

(1) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx §175 xxxx. 1 xxxxxxxx, x xx xx 6 xxxxxx xxx xxx jejich xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §175 odst. 1 xxxx xxxxxxxx podmíněná. Xxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxx vyžaduje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx nabude xxxxxxxxx xxxxxxxx k 1. xxxxx 2013.

§177

V xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti podle §31 se xx xx xx, xx

x) xxxxx kapitálu penzijního xxxxx xx průhledný x nezávadný,

b) vedoucí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §39 odst. 2,

c) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud je xxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx x

1. xxxxxxxx akcií xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxx 10 % xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx v xxxxxxx větším než 10 % základního xxxxxxxx penzijního fondu, xxxx

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx propojení xxxxxxxxxx fondu x xxxxx xxxxxx nebrání xxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§178

Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx udělí Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx povolení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx

x) xxxxxx v řízení xxxxxxxx pochyby o xxx, že transformační xxxxxxx, včetně xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx penzijního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x penzijním xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) penzijní xxxxxxxxxx xx věcné, xxxxxxxxxx x organizační předpoklady xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx má xxxxxxxxx předpoklady xxx xxxxxx svých xxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§179

Po xxxxxxxxx dni xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx. Tím není xxxxxxx možnost odnětí xxxxxxxx, xxxxxxxxx transformovaného xxxxx k jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx transformovaného xxxxx (§194).

Xxx 4

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu

§180

Transformace penzijního xxxxx se xxxxxxx xxxxx transformačního xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§181

(1) Xxxxxxxx společnost xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxxxx dne xxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ke xxx xxxxxxxxxxxxxxx rozhodnému xxx. Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Penzijní xxxxxxxxxx do 1 xxxxxx od rozhodného xxx sestaví xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zahajovací xxxxxxx xxxxxxxx společnosti a xxxxxxxxxx rozvahu xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx rozvahy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 zašle xxxxxxxx společnost xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx.

§182

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx vytváření transformovaného xxxxx v xxxxxxx x §172 xxxxx, xx

x) do xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx evidovaným xx xxxxxxxx účastníků x penzijního xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx penzijního xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx ve prospěch xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx související s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx na závazky xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx připojištění,

3. xxxx majetku penzijního xxxxx x souvisejících xxxxxxxx alespoň ve xxxx odpovídající xxxxxxxx xxxxx xxxx 1 x 2,

4. oceňovací xxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxx xxxx 3,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx hodnotě xxxxxx ke dni xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxx majetek, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §193 odst. 2. Xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx od jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kvality, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx 4 nabývají xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx záporné xxxxxxx, xxxxxxx vyčleněný xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xx 2 měsíců xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kterou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup.

§183

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx a příjemcům xxxxx

x) vznik xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xx xx jejich xxxxxxxxxxx právech, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx,

x) podmínky xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx u téže xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx jiné xxxxxxxx společnosti (§191 x 195).

Xxx 5

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

§184

(1) Xx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx do xxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx vypovědět depozitářskou xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx. Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx mohlo xxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx u xxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxxxxx §24 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx prostředků xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Žádost x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx připojištění podaná x období 1 xxxxxx před xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx den.

(5) Xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx poplatek xxxxxxx x dosud xxxxxxxx xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx do penzijního xxxxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxxx fondu podle §24 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Smlouvu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §12 xxxxxx o xxxxxxxxx připojištění xxxxx xxxxxxx v období 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(7) Do xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx své xxxxxxxx informuje, xx xx penzijní společností xxxxx xxxxxx zákona.

§185

Xxxxxxx a zánik xxxxxxxxxx fondu

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx vzniku a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx se xxxxxxx

x) xxxxxx uplynutím xxxxx xxx podání xxxxxxx x činnosti xxxxxxxx společnosti podle §175 odst. 1,

x) xxxxx nezíská povolení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejpozději xx 1. xxxxx 2013,

x) xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx §175 odst. 1 xxxx xxxxxx xx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx 1. xxxxx 2013 xxxxxxx xxxxxxxxx x §39 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 4 xx 6 x §41 xxxxxx x penzijním připojištění. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx pouze

a) x xxxxxx penzijnímu xxxxx, který xxxxx xxxxxxx xxxxx §175 xxxx. 1,

x) xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx doba i xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx §24 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu a xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx této části xxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXXXXXX FOND

§186

(1) Xxxxxxxx připojištění xxxxxxxx xxxxxxxx společnost pomocí xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx připojištění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx fondu. Pokud xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx závazků, xxxxx xx penzijní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx jinak než x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, zejména z xxx nelze hradit xxxx závazky penzijní xxxxxxxxxxx, x to xxx formou výkonu xxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx možnost xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxxx §187 xxxx. 4.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx úpadek x xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Je-li xxxxxx xxxxxxxxxx x úpadku xxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx společnosti xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx připojištění xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx vyrovnat xxxxxx xxxxx §187 odst. 2 má povahu xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x stojí xxxxxxx pohledávkám za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§187

(1) Penzijní společnost xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx fondu xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx závazků x xxxxxxxxxxxxxxx fondu.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx transformovaného fondu xxxxx než xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx převést xx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxxxx k vyrovnání xxxxxx rozdílu nejpozději xx 30 dnů xx xxxxx čtvrtletí, xx xxxxxx byla xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx majetek xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Penzijní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Kapitálový xxxx se přednostně xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xx výše xxxxxxxxxxxx fondu po xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, x xxxxx kapitálový xxxx po xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx záporných oceňovacích xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxxxxx 2 vychází xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zjištěných xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx odstavce 4 xxxxxxx penzijní xxxxxxxxxx x účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Pro xxxxx určení povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx splnění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx transformovaného xxxxx.

§188

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x stavu a xxxxxx majetku a xxxxxx aktiv, xxxxxxx x jiných xxxxx, xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx odděleně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a ostatních xxxxx.

(2) Xxxxxxxx společnost xxxxxxxxx x xxxxxxx x účetními xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxx x předmětu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xx xx umožnilo xxxxxxxxx xxxxxx závěrky pro xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx x jiná xxxxxx x xxxxxxx x xxxx pasiva v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx připojištění, x xxxxxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pravidla, potom xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Pro xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§189

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx uvedených v §38 udržuje xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx x závazky xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Pravidla xxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Česká xxxxxxx banka vyhláškou.

Nároky účastníků x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

§190

(1) Xxxxx xxx současně účastníkem xxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxx xxxxx §2 a xxxxxxxxxx transformovaného fondu, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu zahájena xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu; xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx bezprostředně následujícího xx dni xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Práva x povinnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx připojištění, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nároku xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§191

(1) Xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x penzijním xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx převodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) ze zrušeného xxxxxxxxxx fondu,

b) ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondem.

(2) Převody xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x b) xxxx xxxxxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx ustanovení §24 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud je xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx podána xx 6 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx sloučení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §195 xxxx. 4.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx. Do xxxxxxx xxxx xx přitom xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx doba xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx prostředky xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx lze xxxxx x případě, xx xxxxxxxx xxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxx připojištění x obou penzijních xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxx není xxxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxx xxxxxxx prostředků xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx účastnického xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředky x xxxxxxxxx na příspěvky xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x povinností xxxxx §121; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx příspěvků xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx i xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx do xxxxxxx doby xxxxxxxx xxxxxxxx pojištěná doba xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x penzijním xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx fondu pro xxxxx xxxxxxxx účastníka xxxxx §61.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx řídí xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx příspěvek xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx placený xx kalendářní xxxxx, xx xxxxxx nabude xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx výše xxxxxxx 300 Xx, nemá xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Tím xxxxxx xxxxxxx nároky na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx připojištění xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§192

Úplata

(1) Xxxxxxxx společnost xx xxxxx xx xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx; §60 xx xxxxxxx obdobně.

(2) Xxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x transformovaném xxxxx.

(3) Výše xxxxxx xxxx nejvíce

a) 0,8 % x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a

b) 10 % xx zisku xxxxxxxxxx v účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx úhrady xxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. a) stanoví xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx hodnota xxxxxxxx sumy x xxxxxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx příslušného xxxxxx xxxx xxxxxx aritmetický xxxxxx xxxxxx bilančních xxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx období.

§193

(1) Xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx x depozitáře k xxxxxxxxxxxx fondu přiměřeně.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx se řídí xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud tento xxxxx nestanoví xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx věcí xxx xxxxxxxxxx pouze xx předpokladu, že xxxxx z xxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxx připadá xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx transformovaného xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx oceňování xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx dluhopisů držených xx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxx do xxxx 35 % xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx rating xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx certifikovanou xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství x ratingových agenturách xxxxxxxx srovnatelné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rating Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx zákonem o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxx penzijního plánu xx vztahuje xxxxx x penzijním xxxxxxxxxxxx.

(7) X xxxxxxxx xxxxxxx, xxx ustanovení x xxxxx xxxxxx odkazují xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, se xxxxx xxxxxx o penzijním xxxxxxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxxxx povinností, stanovených x zákoně o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx tento zákon xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(8) Na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§194

Xxxxx transformovaného xxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx připojištění prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx odejmout xxxxx x xxxxxxx xxxxx §195.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) převodem xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx penzijní společnosti,

c) xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Česká xxxxxxx banka xxxx xx xxxxxxxxxxx použití §113 povolit sloučení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx více penzijních xxxxxxxxxxx. Xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx §40 xxxxxx o penzijním xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx národní xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx §109 xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu x xxxx penzijní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§195

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx povede k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx takového xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx mohou xx 2 měsíců xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud x xxx xxxx xxxxxxxx společnost souhlasí. Xxxx informaci xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pravidelném xxxxxx xxxxxx. Xxxxx převod xx bezplatný.

(2) Penzijní xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxx připojištění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu, jehož xxxxxxx xxxxxxx poklesne xxx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx transformovaného xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx podání xxxxxxx xxxxx věty první xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx účastníky. V xxxx informaci xxxx xxxxx, že x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx nepodá žádost x xxxxxx prostředků.

(3) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 může Česká xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx a nároky xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx jiného xxxxxxxx transformovaného xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx souhlasu, xxxxx x tím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx x penzijních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx prostředků xx jiného transformovaného xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, vyplatí penzijní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odbytné.

(4) Penzijní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pokud Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu x xxxx penzijní xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx transformovaného fondu x xxxxxxxxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§196

Xxxxxxxx k nápravě x xxxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx a odnětí xxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx penzijní xxxxxxxxxxx, xx přiměřeného xxxxxxx podmínek §150, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx společnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx odejmout, xxxxx pokud jsou xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx převodu xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a xxxxx x xxxxxxxxxx společností xxxxxxxxxxxxxxxxx transformovaný xxxx xx 3 měsíců xx xxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Penzijní xxxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx,

x) poruší svou xxxxxxxxx uloženou xxxxx xxxxxxx xxxx podpůrně xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx x přestupek xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §160.

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx uvedené x §160 xxxx. 5.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§197

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx připojištění.

§198

Xxxxxx x xxxxxxxx x vytvoření xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx a žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxxx důchodového fondu xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx takový xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím transformovaného xxxxx. Tato povolení xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2013.

§199

Xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxx x vytvoření xxxxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxx o důchodovém xxxxxxx nabude účinnosti xxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2013.

§200

Xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx.

§200a

Odborné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 3 i xxxx 1. xxxxxxx 2013.

§200x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 399/2012 Xx. x účinností xx 12.12.2012

§200x

Xxxxxxxxx o absolvování xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx vykonané xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx s pravidly xxxxxxxxx v §87, x před xxxx xxxxxxxxx.

§200x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 399/2012 Xx. s účinností xx 12.12.2012

XXXX PATNÁCTÁ

ÚČINNOST

§201

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2013 x výjimkou

a) ustanovení §2973, §94 xx 97, §170200, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx xxxx vyhlášení,

b) xxxxxxxxxx §86, které xxxxxx xxxxxxxxx šest xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto zákona,

c) xxxxxxxxxx §84 xxxx. 3, které xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxx 2013,

d) xxxxxxxxxx §74 xx 83, §84 xxxx. 1, 2 x 4, §85 x 87, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx 12. xxxxxxxx 2012.

Xxxxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxx je xxxxxx, xxxxx xx zaregistrovány xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx licenci xxxxxxxx xxxxxxx x §74 xxxx. 1 zákona x. 427/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x investiční zprostředkovatel, xxxxx má xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §74 xxxx. 1 xxxxxx x. 427/2011 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zprostředkovatele podle xxxxxx č. 427/2011 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. X tomuto xxx je Xxxxx xxxxxxx xxxxx zapíše xx registru xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 427/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx; obchodníkovi x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx a xxxxx xxxxx §6a xxxx. 1 xxxxxx x. 256/2004 Sb., x podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxx č. 230/2008 Sb., xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §74 xxxx. 1 xxxxxx x. 427/2011 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx registraci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 427/2011 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

2. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx zprostředkovatele nebo xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx xx bankou, xxxxx má x xxxxxxx xxxxxxxx zástupců xxxxxxx činnosti uvedené x §74 xxxx. 1 xxxxxx č. 427/2011 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx vázaného xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 427/2011 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. K xxxxxx dni jej Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx vázaným xxxxxxxxx xxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

3. Žádost o xxxxxxxxxx činností podle §74 xxxx. 1 xxxxxx x. 427/2011 Xx., xx znění xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, nebo x xxxxxx povolení x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx považuje xx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 427/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, a x xxxxxx o xx se xxxxxxxxx xxxxx zákona č. 427/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. K xxxxxxx o zápis xxxxxxxx xxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx xx seznamu xxxxx §79 xxxx. 3 xxxxxx x. 427/2011 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, k xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx zástupce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §79 xxxx. 9 xxxxxx x. 427/2011 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x žádosti o xxxxx činnosti podle §74 xxxx. 1 xxxxxx x. 427/2011 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx zástupců xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxx x žádosti x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx na xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Zaplacený xxxxxxx poplatek Česká xxxxxxx banka vrátí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxx investičního xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx bankou, xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx registrace nebo xxxxxxxx činnosti xxxxx §74 xxxx. 1 xxxxxx č. 427/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, podaná přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona č. 427/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx x xx xx tímto xxxx xxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxxx zprostředkovateli xxxxx bodu 1, xxxxx x roce 2019 xxxxxxx poplatek xxxxx §30b xxxx. 2 zákona x. 256/2004 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx §82 xxxx. 3 xxxxxx x. 427/2011 Sb., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx registrace xxxxxxxx xxxxxxx x §74 xxxx. 1 xxxxxx x. 427/2011 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxxxxx zástupci investičního xxxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx bodu 2, xx xxxxxxx xx x xxxx 2019 xxxxxxxx poplatek podle §32g odst. 4 xxxxxx x. 256/2004 Xx., xx znění xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx §80 xxxx. 2 x §82 xxxx. 6 xxxxxx č. 427/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx vázaných zástupců xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poplatku.

Čl. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 119/2020 Xx. x účinností xx 1.4.2020

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 427/2011 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2013 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §29 xx 73, §94 xx 97, §170 xx 200, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 28.12.2011, xxxxxxxxxx §86, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 29.6.2012, x xxxxxxxxxx §84 xxxx. 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.6.2013 a xxxxxxxxxx §7483, §84 odst. 1, 2 x 4, §85 x 87, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 12.12.2012.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

399/2012 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 12.12.2012

403/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 427/2011 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2013

241/2013 Xx., o xxxxx některých xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostech a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x přijetím xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 19.8.2013

377/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.1.2018

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx přestupcích

s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

296/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 99/1963 Sb., občanský xxxxxx řád, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 292/2013 Xx., x zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 30.9.2017

111/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx osobních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

119/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.4.2020

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.2.2022

96/2022 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

x účinností od 29.5.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 198/2009 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxx prostředcích xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (antidiskriminační xxxxx).
2) Zákon č. 277/2009 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
4) Zákon č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Zákon č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x rodných xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o evidenci xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxx č. 592/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx všeobecné zdravotní xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Xxxxx č. 38/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a samostatných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx událostí x x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 125/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/2088 xx xxx 27. xxxxxxxxx 2019 o zveřejňování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx v odvětví xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx znění.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2020/852 xx xxx 18. xxxxxx 2020 o zřízení xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/2088.

10) §32a xxxxxx č. 256/2004 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §32 xxxx. 4 zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx.
12) §12b xxxxxx č. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 120/2007 Xx.
13) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1060/2009 xx xxx 16. xxxx 2009 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 513/2011 ze xxx 11. xxxxxx 2011, kterým se xxxx nařízení (XX) x. 1060/2009 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
14) §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 15/1998 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu x x změně x xxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 230/2008 Xx.
15) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/47/ES ze xxx 6. xxxxxx 2002 x dohodách x xxxxxxxxx zajištění.
16) Zákon č. 408/2010 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
17) §2 xxxx. 2 obchodního xxxxxxxx.
18) Xxxxx č. 349/1999 Sb., o Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
19) Xxxxx č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
20) Xxxxx č. 159/2006 Sb., o xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

*) Xxxxxx č. 399/2012 Sb. vložila xx §23 xxxx. 6 x následná xxxxxx č. 403/2012 Xx. xxxxxxx nové xxxx. 6 až 8, xxx předpisy xxxx xxxxxxxx xx 1.1.2013.