Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.12.2011.


Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/61 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
330/2011 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna trestního zákoníku Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna trestního řádu Čl. II
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST Čl. III
330
XXXXX
xx dne 7. xxxxx 2011,
kterým xx mění zákon x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx řízení soudním (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:
XXXX XXXXX
Xxxxx trestního xxxxxxxx
Xx. X
Zákon č. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 306/2009 Sb. x xxxxxx x. 181/2011 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §55 xxxx. 2 xx xxxxx "xxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx let".
2. X §60 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx spočívá x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx po xxxx xxxxxx xxxxxx trestu x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nebrání-li xx x xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx zaměstnání nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx úrazu; zdravotnické xxxxxxxx je povinno xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx sdělit.".
3. X §60 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx odstavec 4, který zní:
"(4) Xxxx xxxxxxx xxxxxx období, xx xxxxxx je odsouzený xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, x pracovních dnech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x pracovního xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx k jeho xxxxxxxx xxxx a x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx do xxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxxxxxx xxxx x x vyřizování xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx rodiny xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Soud xxxx odsouzenému xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pravidelných bohoslužeb xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx dnech xxxxxxxxxx klidu x xxxxxxxxxx volna.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 x 6.
4. §61 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§61
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vězení
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx x době xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx domácího xxxxxx vyhýbá nástupu xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vězení, xxxxx maří xxxxx xxxxxx trestu nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx soud xxxxxxxx, x xx x během doby xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, trest xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxx; xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx nevykonaného xxxxxx xxxxxxxx vězení se xxxxxx xx jeden xxx xxxxxx xxxxxxx.".
5. X §65 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxx".
6. V §65 odstavec 2 xxx:
"(2) Jestliže xxxxxxxx v době xx xxxxxxxxx do xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bez xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jinak xxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx ve stanovené xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxx xxxx stanovené pro xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx
x) za xxxxxxxx §60 xxxx. 1 x trest xxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxx, xx by xxxxx tohoto xxxxxx xxx zmařen, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx přísnější nežli xxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x trest xxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx hodina xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx vězení, nebo
x) v trest xxxxxx svobody x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxx každá i xxx xxxxxxxx jedna xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx den odnětí xxxxxxx.".
7. V §89 xxxx. 1 xx věta xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Soud xxxx xxxxxxx vyslovit xxx pachatelem dohled x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx doby, xxxxxxxxxx xx počátek xxxxxxxx xxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx době xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.".
8. X §89 xxxx. 2 se věta xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 2 xxxx xxxxx, xxx xx xx zkušební xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx časovém xxxxxx xx xxxx obydlí xxxx xxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx prospěch xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx prospěšných xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx účet xxxxx.".
9. V §89 xxxx. 3 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxxx 2" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx 1 x 2".
10. X §99 xx xx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxx "Xxx xxxxxxxx §100 xxxx. 1 xxxx 2 xxxx soud xxxxxx ústavní ochranné xxxxxx na zabezpečovací xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx společnosti, xxxxxxx v xxxxxxx, xx pachatel xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx násilí vůči xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx osobám xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx projevil xxxxxxxxx xxxxxx x ochrannému xxxxxx.".
11. V §100 xxxx. 1 xx xxxxx "zvlášť xxxxxxxxx" xxxxxxx.
12. X §100 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx" zrušují.
13. X §145 xxxx. 2 písm. x) xx xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx poté, co xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx způsobením xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx jeho xxxxx".
14. X §146a xxxx. 4 písm. x) xx xxxxx "1 xxxx" xxxxxxx.
15. X §192 xxxx. 1 a 2 úvodní části xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "dítě" vkládají xxxxx "nebo osobu, xxx xx xxxx xxx dítětem".
16. X §205 xxxx. 2 se xxxxx "xxx uvedený x xxxxxxxx 1" nahrazují xxxxx "xxxxxx čin".
17. X §226 xxxxxxxx 4 zní:
"(4) Xxxxxxx svobody xx šest měsíců xx xxx léta xxxx pachatel potrestán,
x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx v xxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx takový xxx xxxx xxxxxx xxxxx.".
18. V §241 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxx xx větším xxxxxxx xxxxxxx
x) jako xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx zaměstnance xxxx xxxxx osobu xxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, příspěvek xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
b) xxxx xxxxxxxxxxxxx svoji zákonnou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx.".
19. V §241 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x 3.
20. X §241 xxxx. 2 x 3 xx xxxxx "xxxx 2" xxxxxxx.
21. X §256 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
"(4) Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx, xxxxxx nebo xx dá xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx x spáchá xxxxxx čin jako xxxxxx xxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx.".
22. V §257 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení x x §258 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxx xxx xx xxx xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxx xx xxx xxx".
23. X §257 xxxx. 3 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §258 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx ustanovení x x §331 xxxx. 3 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxx xxxx xx xxx xxx" xxxxxxxxx xxxxx "tři xxxx xx xxxxx let".
24. V §288 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "xxxx" xxxxxxx.
25. X §288 odst. 2 písmeno b) xxx:
"x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx".
26. X §288 xxxx. 2 xx xxxxxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.".
27. V §288 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "větším" xxxxxxxxx xxxxxx "značném".
28. §293 a 294 xxxxxx xxxxxxx xxxxx:
"§293
Poškození x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxx x xxxxxxx x jiným xxxxxxx předpisem xxxxxxx xxxxxxx xxxx ohrozí xxxx, xxxx, ovzduší xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx území, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx může xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx smrt xxxx xx-xx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxx xxxx xxxxx jeho xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx až na xxx léta xxxx xxxxxxx činnosti.
(2) Xxxxxxx svobody na xxxxx rok xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx,
b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyplývající x xxxx zaměstnání, povolání, xxxxxxxxx xxxx funkce xxxx uloženou xx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo dlouhodobé xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
d) xx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) spáchá-li xxxxxx xxx v úmyslu xxxxxx pro xxxx xxxx xxx jiného xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxxxxx čin v xxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§294
Poškození x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
(1) Xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx nedbalosti xxxxxxx xxxx ohrozí půdu, xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a to xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxx takovým xxxxxxxx, xx tím xxxx způsobit těžkou xxxx na xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx-xx k odstranění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vynaložit xxxxxxx xx značném xxxxxxx, xxxx
kdo z xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx odvrácení xxxx xxxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx šest xxxxxx xxxx xxxxxxx činnosti.
(2) Xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,
a) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxx, xx porušil xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, povolání, xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx uloženou mu xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx složky xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
c) xx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činu xxxxx vynaložit náklady xx xxxxxx rozsahu.".
29. Xx §294 xx vkládá xxxx §294x, xxxxx včetně xxxxxxx zní:
"§294x
Xxxxxxxxx xxxxxxx zdroje
Xxx, xxx x x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx vodního xxxxxx, u něhož xx stanoveno ochranné xxxxx, xxx, xx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx vodního xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.".
30. X §296 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxxxxxxx xxxx ohrožením xxxx, xxxx, ovzduší xxxx jiné složky xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebezpečné xxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".
31. X §297 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxx" xxxxxxx.
32. Xx §298 xx xxxxxx xxxx §298x, který xxxxxx xxxxxxx zní:
"§298a
Xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ozonovou xxxxxx
(1) Kdo x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx předpisem x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, uvede na xxx xxxxx poškozující xxxxxxxx vrstvu xxxx x xx xxxxx xxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx svobody xx xx xxxxx rok, xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx na tři xxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 opětovně,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx v úmyslu xxxxxx pro sebe xxxx pro xxxxxx xxxxxx prospěch, nebo
x) xxxxxx xxxxxx xxx ve xxxxxxx xxxxxxx.".
33. §299 xx 301 včetně xxxxxxx xxxxx:
"§299
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx žijícími xxxxxxxxx x planě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxx x xxxxxxx x xxxxx právním xxxxxxxxx usmrtí, zničí, xxxxxxx, odejme z xxxxxxx, zpracovává, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, přechovává, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zvláště chráněného xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxx pěti xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx, xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx věci xxxx xxxx majetkové hodnoty.
(2) Stejně xxxx xxxxxxxxx, xxx v xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, poškodí, xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, vyveze, proveze, xxxxxxxxxx, xxxxxx, zprostředkuje, xxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx kriticky xxxxxxxxxx xxxxx živočicha xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx přímo ohroženého xxxxxxxxx xxxx vyhynutím.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx let, xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx organizované xxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx v xxxxxx získat pro xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
c) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nevratné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx rostliny xxxx xxxxxx populace xxxx xxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxxx x organizovanou skupinou xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,
b) xxxxxx-xx xxxxxx čin x xxxxxx získat xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx, nebo
c) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nevratné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx biotopu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx rostliny.
§300
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx volně xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
Xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx předpis xxx, že usmrtí, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx x přírody, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx proveze, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx rostliny xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx dvaceti xxxx xxxx xxxx jedince xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo rostliny xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx na xxxxx xxx, zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§301
Poškození xxxxxxxxxx částí xxxxxxx
Xxx, xxx i x hrubé xxxxxxxxxx, xxxxxx jiný právní xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx strom, významný xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx území, xxxxxxxx významnou xxxxxxxx xxxx xxxxx oblast xxx, že xxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx přírody, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na xxx xxxx, zákazem činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx jiné majetkové xxxxxxx.".
34. V §304 odst. 1 xx xxxxx "uloví" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx".
35. V §311 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Stejně bude xxxxxxxxx,
kdo jednáním xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx,
xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo
xxx xxxxxx jednání, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx skupiny finančně, xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx.".
36. X §329 xxxx. 1 xxxxxxxxx části ustanovení xx xxxxx "xxxx xxxxxx xx tři xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxx xx xxx xxx".
37. X §329 odst. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxx" nahrazuje xxxxxx "xxx".
38. X §331 xxxx. 1 xxxxxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
39. X §337 xxxx. 1 písm. x) se za xxxxx "předpisu" vkládají xxxxx "xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".
40. V §342 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx neoprávněně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx nebo nemá xxxxxx povolení k xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx věci xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.".
41. X §342 xx xx xxxxxxxx 1 vkládá xxxx odstavec 2, xxxxx zní:
"(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx zaměstná xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx platné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3 až 5.
42. X §342 xxxx. 3 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx x x §342 xxxx. 4 x 5 xx za xxxxx "xxxxxxxx 1" xxxxxxxx xxxxx "xxxx 2".
43. X §351 xx xx slova "x referendu nutí," xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx zní:
"kdo xxxxxx xxxx pro xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx finanční, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxx xxxx hlasoval x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vůle,".
44. X §352 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxx xxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx,
x) xxx se xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx takového xxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx počítačovou xxxx xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.".
45. X §363 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxx (§216)," vkládají xxxxx "xxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx (§226),".
46. X §363 xxxx. 2 xx za xxxxx "xxx (§252)," xxxxxxxx xxxxx "sjednání xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx soutěži x xxxxxxx dražbě (§256), xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx zakázky x xxx xxxxxxx xxxxxxx (§257), xxxxxxxx xxx xxxxxxx dražbě (§258),".
47. X §363 xxxx. 2 se xx xxxxx "xxxxxxxxxx (§299)," vkládají slova "xxxxxxxx pravomoci úřední xxxxx (§329),".
48. X §363 odst. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx členy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx".
49. X §368 se xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx věta "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obchodování x xxxxx xxxxx §168 xxxx. 2 x xxxxxxx osobní svobody (§170) xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činů.".
XXXX DRUHÁ
Xxxxx trestního řádu
Xx. II
Xxxxx č. 141/1961 Sb., o soudním xxxxxx trestním (trestní xxx), xx znění xxxxxx x. 57/1965 Xx., xxxxxx č. 58/1969 Xx., xxxxxx x. 149/1969 Xx., xxxxxx č. 48/1973 Xx., xxxxxx x. 29/1978 Xx., xxxxxx x. 43/1980 Sb., xxxxxx x. 159/1989 Xx., xxxxxx č. 178/1990 Xx., zákona x. 303/1990 Xx., xxxxxx č. 558/1991 Xx., xxxxxx x. 25/1993 Xx., xxxxxx x. 115/1993 Xx., xxxxxx č. 292/1993 Xx., zákona x. 154/1994 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx č. 214/1994 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx vyhlášeného xxx x. 8/1995 Xx., xxxxxx č. 152/1995 Xx., xxxxxx č. 150/1997 Sb., xxxxxx x. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 148/1998 Xx., xxxxxx x. 166/1998 Sb., zákona x. 191/1999 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx č. 30/2000 Xx., zákona x. 227/2000 Xx., xxxxxx Ústavního soudu xxxxxxxxxxx pod x. 77/2001 Sb., zákona x. 144/2001 Xx., xxxxxx x. 265/2001 Xx., nálezu Ústavního xxxxx vyhlášeného xxx x. 424/2001 Xx., xxxxxx č. 200/2002 Xx., xxxxxx č. 226/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 218/2003 Xx., xxxxxx x. 279/2003 Sb., xxxxxx x. 237/2004 Sb., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx č. 283/2004 Sb., zákona x. 539/2004 Sb., xxxxxx x. 587/2004 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 45/2005 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 239/2005 Sb., zákona x. 394/2005 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 79/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Sb., xxxxxx č. 113/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Sb., xxxxxx x. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 253/2006 Xx., zákona č. 321/2006 Xx., zákona x. 170/2007 Sb., xxxxxx x. 179/2007 Xx., xxxxxx x. 345/2007 Sb., xxxxxx x. 90/2008 Xx., xxxxxx x. 121/2008 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., zákona x. 135/2008 Sb., xxxxxx x. 177/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 301/2008 Sb., xxxxxx č. 384/2008 Xx., xxxxxx č. 457/2008 Xx., xxxxxx x. 480/2008 Sb., xxxxxx č. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Sb., zákona x. 52/2009 Sb., xxxxxx č. 218/2009 Xx., xxxxxx x. 272/2009 Sb., zákona x. 306/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx pod x. 163/2010 Xx., xxxxxx x. 197/2010 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 219/2010 Sb., xxxxxx x. 150/2011 Xx., xxxxxx č. 181/2011 Xx. x zákona x. 207/2011 Xx., xx mění takto:
1. V §152 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx nové písmeno x), xxxxx zní:
"x) náklady spojené x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému při xxxxxxxxxx propuštění x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,".
Xxxxxxxxx písmena x) x d) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx d) a x).
2. V §152 odstavec 2 xxx:
"(2) Xxxxx xxxxx připadající xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx trestu domácího xxxxxx a xxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právním xxxxxxxxx.".
3. X §152 odst. 3 xx xxxxx "xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. e)".
4. X §155 se xx odstavec 2 xxxxxx nový xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) O xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxx xxxxxxxxx propuštěn x xxxxxx trestu odnětí xxxxxxx, xxxxxx náklady xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxxx. Xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxx upravující xxxxxxx nákladů spojené x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 až 5 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 6.
5. X §155 odst. 6 xx číslo "4" xxxxxxxxx číslem "5".
6. X §156 xx xxxxx "§152 xxxx. 1 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "§152 xxxx. 1 xxxx. x)".
7. X §306a xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, který xxx:
"(3) Doba xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx rozsudku xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xx promlčecí xxxx xxxxxxxxxxxx.".
Dosavadní xxxxxxxx 3 se označuje xxxx xxxxxxxx 4.
8. X §334a xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Probační x mediační služby".
9. X §334f xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 doplňují xxxxx "xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".
10. §334x xxxxxx nadpisu xxx:
"§334x
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx odnětí xxxxxxx
(1) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx návrh xxxxxxxxxx úředníka xxxx x bez xxxxxxxx xxxxxx xx veřejném xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jež xx xxxxxxxx xxxxxx.".
11. §340x xxxxxx nadpisu xxx:
"§340x
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x trest xxxxxxxx vězení xxxx xxxxxx xxxxxxx
(1) X xxxxxxx trestu xxxxxx prospěšných xxxxx xxxx o přeměně xxxx zbytku v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx v trest xxxxxx xxxxxxx, jakož x x xxxxxxxxx xxxxxx obecně prospěšných xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dohledu xxxx dalších xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx povinností xxxx xxxxxxxx výchovných xxxxxxx, xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx předseda xxxxxx xx xxxxx probačního xxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolou xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx práce xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx x mediační služby x xxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxx vykonáván.
(2) Xxxxx rozhodnutí podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx stížnost, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.".
12. V §351x xx na xxxxx xxxxxxxx 1 doplňuje xxxx "Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx může za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx zákoníku xxxx xxxxxx xx zabezpečovací xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx návrhu nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xx kterých popíše xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxx pro xxxxxxx xxxxx, xx xxx xx ochranné xxxxxx xxxxxxxx, a xxxx xxxxxxx xxxxxxxx účinná xxxxxxx společnosti x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx léčení xxxxxxxx, prostředky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".
XXXX XXXXX
XXXXXXXX
Čl. XXX
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxx jeho xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. I xxxx 43, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx x. r.
Xxxxx x. r.
Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 330/2011 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.12.2011, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. I xxxx 43, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 14.11.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.