Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 20.01.2024 do 31.12.2025.


Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
365/2000 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - INFORMAČNÍ SYSTÉMY VEŘEJNÉ SPRÁVY

HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

HLAVA II - PŮSOBNOST A POVINNOSTI V OBLASTI VYTVÁŘENÍ, SPRÁVY, PROVOZU, UŽÍVÁNÍ A ROZVOJE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY

Vláda §3

Rada vlády pro informační společnost §3a

Ministerstvo §4

Orgány veřejné správy §5

Dlouhodobé řízení informačních systémů veřejné správy §5a §5b

Kontrola dodržování povinností orgánů veřejné správy §5c §5d §5e

HLAVA III - AKREDITACE A ATESTACE V OBLASTI INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY

Pověření k provádění akreditace §6

Osvědčení o akreditaci §6a

Pověření k provádění atestací §6b §6c

Provádění atestací §6d

Uzavření smlouvy o provedení atestace §6e

Zvláštní ustanovení o účastenství v řízení §6f

HLAVA IV - PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY §6g

HLAVA V - CENTRÁLNÍ MÍSTO SLUŽEB §6h

HLAVA VI - VYUŽÍVÁNÍ CLOUD COMPUTINGU ORGÁNY VEŘEJNÉ SPRÁVY

Působnost v oblasti využívání cloud computingu orgány veřejné správy §6i

Informační systém cloud computingu §6j

Katalog cloud computingu §6k

Základní pravidla využívání cloud computingu orgánem veřejné správy §6l

Požadavky na poskytovatele cloud computingu poskytujícího cloud computing orgánu veřejné správy §6m

Požadavky na cloud computing využívaný orgánem veřejné správy §6n

Zápis poptávky cloud computingu do katalogu cloud computingu §6o

Výmaz poptávky cloud computingu z katalogu cloud computingu §6p

Zápis poskytovatele cloud computingu do katalogu cloud computingu §6q §6r

Výmaz poskytovatele cloud computingu z katalogu cloud computingu §6s

Zápis nabídky cloud computingu do katalogu cloud computingu §6t §6u

Aktualizace nabídky cloud computingu zapsané v katalogu cloud computingu §6v

Výmaz nabídky cloud computingu z katalogu cloud computingu §6w

Zápis využívaného cloud computingu do katalogu cloud computingu §6x

Poskytování informací a podkladů týkajících se poskytovatelů cloud computingu, nabídky cloud computingu nebo využívaného cloud computingu §6y

Výmaz využívaného cloud computingu z katalogu cloud computingu §6z

HLAVA VII - PŘESTUPKY

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §7

Společná ustanovení k přestupkům §7a

HLAVA VIII - ÚČINKY PODPISU §8

HLAVA IX - KONTAKTNÍ MÍSTA VEŘEJNÉ SPRÁVY §8a §8b

HLAVA X - VYDÁVÁNÍ VÝPISŮ A OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Z INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY §9 §9a

Povinnosti ověřujícího §9b

Povinnosti orgánů veřejné správy, které jsou správci informačních systémů veřejné správy §9c

Zpoplatnění ověřování výstupu z informačního systému veřejné správy §9d

HLAVA XI - SOUČINNOST PROVOZOVATELE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU VEŘEJNÉ SPRÁVY §9e

HLAVA XII - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ, ZRUŠOVACÍ A ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ

Přechodná ustanovení §10

Zrušení Úřadu pro státní informační systém §11

ČÁST DRUHÁ - Zmocňovací ustanovení §12 §12a

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky §13

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §14

č. 517/2002 Sb. - §10

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 81/2006 Sb. - Čl. II

č. 130/2008 Sb. - Čl. XV

č. 223/2009 Sb. - Čl. XXXIII

č. 263/2011 Sb. - Čl. II

č. 104/2017 Sb. - Čl. II

č. 12/2020 Sb. - §17

č. 261/2021 Sb. - Čl. LXXXI

č. 471/2022 Sb. - Čl. VIII

INFORMACE

365

XXXXX

xx dne 14. xxxx 2000

x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx dalších zákonů

Parlament xx usnesl na xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxx práva x xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx s vytvářením, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx informačních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx územních samosprávných xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "orgán veřejné xxxxxx").

(2) Tento zákon xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx informacemi,

b) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxx bezpečnostním xxxxxx,

x) Národním xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Tento xxxxx se s xxxxxxxx xxxxx na xxxx informační xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx informační xxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx

x) xxx xxxxxxx zajišťování xxxxxx xxxxx,

x) pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx xxx xxxxxxx trestního xxxxxx; xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) Českou xxxxxxx xxxxxx,

x) Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv a xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx.

(4) Tento zákon xx nevztahuje na xxxxxxxx xxxxxxxxxx systémy x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx řízení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x odměňování,

b) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx finančních xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx zákon xx nevztahuje xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx neplatí, xxxxx-xx xx x xxxxx provozních informačních xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx systémy xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx informačními systémy.

§2

Vymezení xxxxx

(1) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx rozumí

a) informační xxxxxxxx získávání a xxxxxxxxxxx informací, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx na nosiče x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, zpřístupňování, xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx ukládaných na xxxxxxxx. Informační xxxxxxx xx xxxxxxxxx správci, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů prostřednictvím xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx xxxxxx funkční xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx cílevědomou a xxxxxxxxxxxxx informační činnost xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx korporací. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxxxxx správy xxxxxxxx data, která xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx možné xxxxxx zpracování a xxxxxxxxxxxx, provozní xxxxx x xxxx&xxxx; technické x programové xxxxxxxxxx, xxxxxxxx jiné nástroje xxxxxxxxxx xxxxx informačních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx xxxx její xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy a xx informační xxxxxx&xxxx;xxxxxxx xxxxxx odpovídá,

d) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx xxxx xxxx součást, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx technických x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx informační xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Provozováním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx součásti, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx osoba xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx obsažené v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx je x xxxxxxx nebo provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxx informační xxxxxx veřejné správy xxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx informačních xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxx zavádění xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné správy, xxxxxx xxxx právního, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zlepšování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx správy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx informačních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, znalostního a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx programových xxxxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx technických xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx informačních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxxxxx dané xxxxxxxxx oprávněné xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) referenčním, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx") souhrn xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, organizačních x xxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx kvalitní xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xx systémy xxxx Českou republiku,

j) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy x výjimkou provozních xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §1 xxxx. 4 písm. a) xx x) x xxxxxxxxx tohoto zákona x xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx,

x) produktem xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx výsledek xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx střediskem xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx, provádějící xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx),

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx referenční xxxxxxxx xxxx osobám xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx systémy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx poskytování služeb xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nutné pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x postupy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále jen "Xxxxxxxx"),

x) akreditací xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx rozsahu technické, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx atestací,

t) provozní xxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx komunikační xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx správy (xxxx xxx "centrální xxxxx xxxxxx"), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a technické xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxx, provozovatele x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx se xxxxxxxxx identitou přístup xx informačního xxxxxxx xxxxxxx správy xxxx xxxxxxxxxxxx aplikace x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx nebo x souvislosti s xxx anebo v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx využití xxxx xxxxxxxxx osoby ověřena xxxxxxx xxxxxxx, orgánem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx veřejné xxxx, který xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, (xxxx jen "xxxxxxx xxxxx") xxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektronické xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxxxx xxxxxx, xxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx referenčního rozhraní xxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxx rozhraní,

2. má xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1, xxxx

3. je xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx fyzickým xxxx xxxxxxxxxx osobám x xxxxxxxxxxxxxx počtem xxxxxxxxx, xxxxx využívají přístup xx zaručenou identitou, xxxxxxx 5 000 xxxxx.

(2) Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx

x) bezpečnostní xxxxxx xxxxx computingu xxxxxxxxxxxx úroveň xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx právního předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezpečnost,

b) xxxxx computingem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné správy xxxx xxxx části xxxxxxxxxxxxxxx dálkového xxxxxxxx x sdílenému xxxxxxxxxxx xxxx programovému prostředku, xxxxx je zpřístupněný xxxxxxxxxxxxxx cloud computingu x nastavitelný xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx,

x) poptávkou xxxxx xxxxxxxxxx právní jednání xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

1. xxxxx předmětem xx xxxxxx vůle využít xxxxx xxxxxxxxx poskytovaný xxxxxx xxxx její xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx potřebu tohoto xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxx rámec xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x povinnosti xxxxx xxxxxxxx zakázku x xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejných xxxxxxx,

2. xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx a

3. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) nabídkou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx computing xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejných xxxxxxx xxxx obecné xxxxxxx x povinnosti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejných zakázek,

2. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cloud computingu x

3. který xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx computingu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejných xxxxxxx, xx-xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zadávání veřejných xxxxxxx,

x) xxxxxx právnickou xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byla xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx zvláštním xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obchodní xxxxxx, x xx financována xxxxxxxx státem nebo xxxxxxx xxxxxxxx dohledu xxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) architektonickou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxx vnitřní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, vazby xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx vazby xxxx xxxxxx xxxxx informačního xxxxxxx veřejné správy.

XXXXX XX

XXXXXXXXX A XXXXXXXXXX V XXXXXXX XXXXXXXXX, SPRÁVY, XXXXXXX, XXXXXXX A XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX

§3

Xxxxx

Xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7a) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxx dokumentací xxxxxx programů,

c) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nesouhlasného xxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx záměrům,

d) xxxxxxxxx x projektech určených xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx změn, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x případě nesouhlasného xxxxxxxxx Agentury x xxxxx xxxxxxxxx.

§3x

Xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Vláda xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxx stojí xxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx, x to x x hlediska xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x stav xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx státními xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx spravovaných xxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx potřebou xxxxxxxxxx x koordinace na xxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx architektonické xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, investiční xxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx určených informačních xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyjádření Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

§3x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 471/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2023

§4

Agentura

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, ukládá x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx kvalitní xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů veřejné xxxxxx,

x) se xxxxxxxxx x návrhům xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pořízení xxxx xxxxxxxxxxxxxxx změny xxxxxxxx informačních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7a); Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zejména x oprávněným zájmům xxxxxxxxxxxxx dokumentace programu, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx informačních xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, ekonomickému x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx s xxxx, xxxxxxxxxxxxx zážitku x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pokynů xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx informačních xxxxxxx veřejné xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxx činnost xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx přístupných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy, xxxxxx dálkového přístupu,

e) xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx dodržování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem,

b) xx vyjadřuje k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx architektonických xxxx xxxxxxxx informačních xxxxxxx; Agentura přitom xxxxxxxx zejména x xxxxxxxxxx xxxxxx předkladatele xxxxxxxxxxxx xxxxxx akce, xxxxxxxxxxxx určených informačních xxxxxxx, technickému, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x potřebám xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) vykonává xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxxx akreditace x atestací,

d) stanoví x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x ve Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx podle §7,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx určených xxxxxxxxxxxx systémů xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x určené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spravované orgány xxxxxxxx samosprávných xxxxx, xxxxx xxxxxx k xxxxxx přenesené xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, zda informační xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx ně právními xxxxxxxx upravujícími xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx technologie, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy x xxxxxxxx dokumentací, x xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx, pro něž xxxx xxxxxxx usnesení xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx České republiky x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) vydává Věstník Xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx [xxxxxxxx 1 písm. x)], seznam xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, udělení osvědčení x xxxxxxxxxx a xxxxxxx atestů a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné správy; xxxxxxxx Xxxxxxxx&xxxx; Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx veřejné xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx metodických xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx součástmi formou xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx získání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx součástí x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx xxxxxx xxxxx a spravuje xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxxxx návrhy xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx připomínek a xxxxxxxxxx výsledek konzultace,

k) xxxxxxxxxx výkon působnosti xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

§5

Xxxxxx veřejné xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx správy x xxxxxxx své xxxxxxx působnosti provádějí xxxxx technických a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx produktů xxx xxxxxx jimi xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx správy, xxx něž xxxx xxxxxxx usnesení xxxxx, xxxxxxxxxxx-xx informační xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx veřejné správy xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx x Agenturou xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §4,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx programů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx7a) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx architektonické xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx; xxxx spravovaným xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx žádost Xxxxxxxx provozní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informačního xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jeho projektu xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx změn, x xxxxxx, x xxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxx před xxxxxxxxxx xx xxxxxxx pouze x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx právnickými xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spravovaných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx působnosti,

d) xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §1 xxxx. 4 xxxx. x) xx x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxxxx správy xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhraní. Xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx jimi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxxxx správy x informačními xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajskými službami,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxx nedostatky xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Agentuře x xxxxxxxxx x x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spravovaných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx slouží xxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx působnosti, na xxxxxx xxxxxxxx určených xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx změn,

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx Agentuře k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxx, až xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Agentury xxxx souhlasném xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx tím, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx x průběhu xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx Agentuře xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx určeným informačním xxxxxxxx až xx xxxxxxxxx Agentury, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, v xxxxxx, v xxxx x xxx bylo xxxxxxx souhlasné xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx souhlasné xxxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx nepoužije na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx týká výlučně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx spravovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx před pořízením xxxxxxxxxxxx systému veřejné xxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx hodnocení xxxxxxxxxx výhodnosti xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zveřejňují věstníky xxxxxxxx xx své xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxx x nezbytném xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx povedou xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx využívány.

§5x

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy

(1) Xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxx x předkládá vládě xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx koncepce České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx informačních xxxxxxx xxxxxxx správy a xxxxxx principy pořizování, xxxxxxxxxxxxxxx změny, vytváření, xxxxxx, provozování, užívání x xxxxxxx informačních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x České republice xx xxxxxx 5 xxx.

(2) Orgány xxxxxxx xxxxxx vytvářejí x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy, xxxxxxxxx ji v xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx dodržování. V xxxxxxxxxx koncepci xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx informačních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx principy xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x rozvoje xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx orgánů xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx orgány xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku. Xxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx ode xxx jejího xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x při xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dodržování, požadavky xx řízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úrovní x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pravidla xxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, integrity a xxxxxxxxxxx informací zpracovávaných x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx povinnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(3) Na xxxxxxx xxxxxx informační xxxxxxxx&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x náležitosti xxxxxxxx dokumentace xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx atestaci xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx&xxxx;x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §1 odst. 4 xxxx. a) xx x) x prokáží xxxxxxx povinností podle xxxxxxxx 2 x 3 atestem dlouhodobého xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx nevztahuje xx obce, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx9a).

§5b

(1) Xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx systémech veřejné xxxxxx.

(2) Xxxxxx veřejné xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx pravidel xxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezpečnost.

§5c

Kontrola xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx-xx Agentura xxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx ukládání opatření xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nedostatky x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxx k nápravě xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx lhůtu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 6 xxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx nesouladu xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx x informační xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx 3 xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx akcí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx určených xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Agentury xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx vyžadovány, se xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§5d

(1) X xxxxxxxxx, xxx byl x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx údaj anebo xxxx do informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přístupu x xxx, komu xxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx zpřístupnění záznamu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx osobě xxxx xxxx xxxxxxxx xx mohlo ohrozit xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx umožněn, xxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činnému v xxxxxxxx řízení, xxx-xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x účelem, xxx xxxxx xxx xxxxxxx zvláštní xxxxxxx, xxxx orgánu vykonávajícímu xxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xx zajišťováním xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pořádku xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx trestné činnosti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx zajišťováním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zájmu Xxxxx xxxxxxxxx anebo Evropské xxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, nebo se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxx znepřístupnění xxxxxxx x umožnění xxxxxxxxxx přístupu.

§5d vložen xxxxxxx předpisem x. 471/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.4.2023

§5x

Xxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra, Policii Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx službám xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x x přístupu do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxxx záznamů, xxxxx xxxxxxxx neveřejné xxxx znepřístupněné xxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

§5x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 471/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2023

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX X XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX

§6

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Akreditaci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx mezinárodních sdružení xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Agenturou xxxxx xxxxxxxx 6 x xxxxx xxxx xx základě žádosti x pověření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutím Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx osobu,

b) xxxxxx o věcných, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx činnost xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx akreditací x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 a xxxxxx x xxxxxx xxxxxx povinností x xxxxxxxx vyplývajících,

d) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby,

e) xxxxxxxx x postupy xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zabývajících xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6.

(3) Xxxxxxx-xx žadatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vydá Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jímž xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pověří. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x pověření x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx, xxxxxx Agentura pověřuje xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx §28 xx 30 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx povinna

a) postupovat xxx xxxxxxxxx akreditace x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx pravidly, x xxxxx Agentura xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6,

c) xxx xxxxxxxxx xxxxxx potřebné xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx odborné xxxxxxxx, zkušenosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx jsou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx všeho, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx po xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx xxxxx povinnosti xxxxx písmene x).

(5) Xxxxxx-xx akreditující xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx zákoně x

x) xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx pokuta xxxxx §7, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xx natolik xxxxxxx, že xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stavu x xxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxx osoby,

rozhodne Xxxxxxxx x odnětí xxxxxxxx x xxxxxxxxx akreditace; Xxxxxxxx xxxx rozhodne x odnětí xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zabývajících xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Agentura.

§6x

Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx zahájí xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx za xxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx10).

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx akreditace vydá xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, pokud xx žadatel x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti atestací x xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x akreditaci xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxx vydáno.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x elektronické podobě Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx xx xxxxx 7 pracovních dnů xxx xxx xxxx xxxxxx.

(4) Akreditující xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nad dodržováním xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, osvědčení x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx akreditující xxxxx bezodkladně xxxxx Xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§6b

Pověření x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 písm. x), xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Agentura vydá xxxxxxxxxx o pověření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) návrh xxxxxxxxxxx podmínek, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §2 písm. x),

x) xxxxxxxxx o akreditaci xxxxx §6a x

x) xxxxxxxxx příslušných xxxxxx, xx nemá splatný xxxxxxxxxx xx pojistném xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx pověření xxxxxxx, x schválí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx obsažené x atestačních podmínkách, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx marným uplynutím xxxxx x způsobem xxxxx §28 xx 30 zákona o xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxx Xxxxxxxx převést xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x provádění xxxxxxxx xx uděluje xx období xxxxxxx 5 let. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prodlouží období, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x provádění xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx o 5 xxx, x xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx středisko xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x xxxxxxxx 2.

§6x

(1) Agentura odejme xxxxxxxx k provádění xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx pověření k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx, xx základě xxxxxxx xxxx oprávněno xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx,

x) neplní povinnosti xxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x provádění xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx ani x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxx

x) ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxxx 4.

(2) Agentura xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xx atestační xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx může x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o schválení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6b xxxx. 3,

x) xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxx omezení xxxxxxx informačních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xx-xx xx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx Česká xxxxxxxxx vázána.

(4) Jestliže Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx postupů xxxxxxxxxxx střediska xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x vyzve xx, xxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx schválení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx postupy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

§6x

Xxxxxxxxx atestací

(1) Atestační xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx atestačních xxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx stanovenými xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx provádět xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení informačních xxxxxxx xxxxxxx správy, xx xxxxxxx vývoji, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx s xxx xxxxxxxxxx nebo personálně xxxxxxx osoba, xxx

x) xxxxxxxxxx xxxx personálně xxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx na vedení, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nebo fyzické xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx fyzické xxxxx xxxxxx11),

x) účastí xx xxxxxxxx xxxx jmění xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podíl xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Atestační xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx uzavřené x žadatelem o xxxxxxxx xx úplatu. Xxxx se sjednává xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10).

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx 7 pracovních xxx xxx xxx xxxxxxxx této xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x kladném xxxxxxxx xxxxxxxx žadateli atest. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx platnosti xxxxxx.

(5) Xxxxx se vydává xx dobu xxxxxxx 5 xxx.

(6) Atestační xxxxxxxxx, které vystavilo xxxxx, xxxx na xxxxxxx žádosti xxxxxxxx xxxxxx před uplynutím xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o 2 xxxx, a xx x opakovaně. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx prodlužování xxxxxxxxx atestu xxxxxxxxx xxxxxxx jako xxx xxxxxxxxx atestací.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Agentura xxxxxxxx xx Věstníku Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx 7 xxxxxxxxxx xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxx atestu Xxxxxxxx uveřejní ve Xxxxxxxx Xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Agentura.

§6e

Uzavření smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Atestační xxxxxxxxx xxxxxxxx atestační xxxxxxxx, každou xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx pověření x xxxxxxxxx xxxxxxxx (§6c xxxx. 1 x 2) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx atestačního xxxxxxxxx (§6c xxxx. 3) ve své xxxxxxxxxx x způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Agentury.

(2) Xxxxxxxxx středisko xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx každému, xxx xxx způsobem xxxxxxxxxx x atestačních xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx případ sjednat xxx xxxxx, xxxxxxxx xx atestační podmínky xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxx změnami xxxxxx povaha xxxxxxxx xxxxxxxxx služby.

(4) Atestačnímu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx atestace, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx také xxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

§6x

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx pověření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx řízení o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx osoba, které xx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odňato.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k provádění xxxxxxxx xx žadatel x xxxxxxxx x xxxxxxxxx atestací. Účastníkem xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x provádění xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterému xx xxx rozhodnutím xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx x vyslovení xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx rozhodnutí x schválení xxxxxxx xxxxxxxxxxx střediska xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxxxxx se xxxxxx xxxx.

XXXXX XX

XXXXXX XXXXXXX XXXXXX

§6x

(1) Portálem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné správy xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx orgány. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx.

(2) Portál xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k informacím xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx [§2 xxxx. a)] xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, dotací, xxxxxxxxx zakázek, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxx x povinností xxxxxx xxxx či xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Portál xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx datových xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx přístupu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x prostřednictvím kontaktních xxxx veřejné xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx přístup x informacím xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx k xxxxxxxxxx x elektronické xxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zajišťuje xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx osobou, x xxxxxx informacím xx xxxxxxxx přístup, nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx; písemná xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx fyzické osobě xxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxxxx zpřístupnit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, x právnická xxxxx, k xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx přístupu xxxxxx; to neplatí, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informaci xxxxxxxxxxxxxxx portálu xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx, vybírá ji xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Správce portálu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx kterých xxxxx informace fyzických xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x způsob xxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zápis xxxxxxx, průkazu, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx čísla, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ověřování.

XXXXX X

XXXXXXXXX MÍSTO XXXXXX

§6x

(1) Centrálním xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jsou poskytovány xxxx využívány xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx sítě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Centrální xxxxx xxxxxx spravuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx fyzické xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx služeb, xxxxxxxxx ji v xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx dodržování.

(4) Orgány xxxxxxx správy zajistí, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémy xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §1 xxxx. 4 xxxx. x) až d) xxxxxxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné správy xxxxxxxxxx xxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxxxx centrálního xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx služby xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy x využitím xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zajistí, xxx se xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x správce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx možný xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX VEŘEJNÉ XXXXXX

§6x

Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx computingu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx

x) pověřuje xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx x které xxxxxxx požadavky xxxxx §6m xxxx. 1, xxxxxxxxxxxx cloud computingu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx xxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 5 xxx.

(2) Agentura

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx,

x) zpracovává plán xxxxxxxxx xxxxxxxx kapacity xxx poskytování xxxxx xxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy, xxxxxx xxxxxxxxxxxx výhledu xx 5 xxx x xxxxxxxxx xx vládě,

d) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx udržitelného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xxxxx §6n a xxxxxxx xxxxxx cloud computingu,

f) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx computingu pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx"),

x) xxxx katalog xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x kontrole cen xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx cen za xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy.

(3) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxx computing poskytovaný xxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6n, x xxxxxxx, xx xx využíván x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx systémem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx informačním xxxxxxxx xxxx informačním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx poskytne xx žádost Agentury xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx computingu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx cloud computingu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§6x

Xxxxxxxxxx systém xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx cloud xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sloužícím k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx computingu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx computingu poskytovat xxxxxx dynamického nákupního xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§6x

Xxxxxxx cloud xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx seznam, ve xxxxxx xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx computingu, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, nabídkách xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx computingu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Údaji xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

1. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx computingu,

2. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cloud xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x požadované xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) poskytovatelích xxxxx xxxxxxxxxx xxxx údaje xxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxx

1. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx nabídku xxxxx xxxxxxxxxx,

2. údaje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cloud computingu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxx charakterizující xxxxxxxx xxxxx computing, xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nabízeného xxxxx computingu x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x údaje x xxxxxxxxxxxxxx místu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx rozsahu x předpokládaném účelu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxx cloud xxxxxxxxx xxxxxxxx dlouhodobé xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) využívaném xxxxx xxxxxxxxxx jsou

1. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

2. údaje xxxxxxxxxxxxxx orgán veřejné xxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx cloud xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cloud computingu, xxxx xxxxxxxxxxxx úrovni x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x využíváním xxxxx computingu.

(3) Údaje xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx veřejné x xxxxxxxx údajů charakterizujících xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx cloud computing, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxx x konkrétního xxxxx xxxxxxxxxx Agentura xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxx xxxxx computing xxxxxxx nebo xxxxxxx. Xx jejich xxxxxxxx x katalogu cloud xxxxxxxxxx Xxxxxxxx uchová xxxxx xx dobu 5 xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Katalog cloud xxxxxxxxxx je součástí xxxxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxxxxxx.

§6l

Základní xxxxxxxx využívání xxxxx computingu xxxxxxx xxxxxxx správy

(1) Orgán xxxxxxx správy může xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6n x xx poskytovaný

a) xxxxxxxxxxxxxx státního xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zapsaným x xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x okamžiku xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxx vertikální nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek xxxx

x) x rámci xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx veřejnou xxxxxxx x zadávacím xxxxxx podle právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Přestane-li xxxxx xxxxxxxxx využívaný xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxx podmínky podle xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 12 měsíců xxx dne, xxx xx x této xxxxxxxxxxx dozvěděl.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx využívá xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx písemné xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 xx nepoužijí x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx výlučně

a) xx xxxxxx x xxxxxx technických xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx programových xxxxx technických xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx přenosu s xxx xxxxxxxxxxxxx signálů,

b) xx správě nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) k xxxxxxxxxxx nebo opravě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx, pokud xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx se x informačním xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx anebo xxxxx xxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx cloud computingu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgány veřejné xxxxxx.

§6m

Požadavky xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx computing xxxxxx xxxxxxx správy

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx poskytujícím xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy může xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu veřejné xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx třetích xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx bezpečnostní úrovně xxxx být xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§6x

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x poskytovatel xxxxx xxxxxxxxxx xxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx poskytovat xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx informační xxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx koncepcí Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ochrany důvěrnosti, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx,

x) který xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx kybernetickou xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxx xxx bezpečnostní xxxxxx informačního systému xxxxxxx správy nebo xxxx části, k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx jiném xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx computingu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) až x) x poskytovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx computingu; xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx cloud xxxxxxxxxx poskytovaného xxxxx §6l xxxx. 1 xxxx. x),

x) u xxxxx v xxxxxxx, xx xx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx poskytovatelích xxxxx xxxxxxxxxx, xx každý xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zapsaným x katalogu xxxxx xxxxxxxxxx; část věty xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §6l odst. 1 xxxx. x).

§6x

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Agentura xxxxxx poptávku xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx computingu xx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Agentura dále xxxxxx poptávku cloud xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx uplatňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve strojově xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v rozsahu xxxxx, xxxxx se x poptávce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k požadavku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zapsaná x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx charakteristikou poptávaného xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx computingu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx computingu, Xxxxxxxx xxxx poptávky xxxxxx.

§6p

Výmaz xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx computingu,

a) x xxxxx zápis xx xxxxxxxx xxxxx computingu xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a xx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, po uplynutí xxxx 1 xxxx xxx dne, xxx xxxx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxx xx katalogu xxxxx xxxxxxxxxx požádal orgán xxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxx cloud xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx katalogu xxxxx computingu xxxxx §6x,

x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxx §6x xxxx. 1 xxxx xxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx katalogu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx poptávky cloud xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. a) x b).

Zápis poskytovatele xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

§6x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx computingu xxxxxxxxx xxxxx §6m xxxx. 1. O xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xx 45 xxx xxx xxx jejího xxxxxx; xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx vyhověno, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx computingu. X xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x zápis požádal.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx strojově xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Poskytovatel cloud xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx x xxxx x rozsahu xxxxx, které xx x poskytovateli xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx cloud computingu,

b) xxxxxx xxxxx sídla, xx-xx xxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx vydaný xxxxxxx xxxxx, v němž xx xxxxx, obsahující xxxxxxxxxxxxx xxxxx osob, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx majitelem; xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx nepoužije, xx-xx xxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za posledních 5 let,

c) xxxxxx x tom, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx požadovány xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kybernetickou xxxxxxxxxx,

x) doklad x xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxxx potvrdit xxxxxxxx xxxxx §12 xxxxxx x Xxxxxxxxx trestů; xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x dokladech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kvalifikovaného správce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx má sídlo, x doklad vydaný xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx území předpokládá xxxxxxxxxx uložení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx nemá evidován xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx; část xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx sídlo xx xxxxx Xxxxx republiky.

(6) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 písm. x) xxxx x), xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§6x

(1) Agentura xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx splnění požadavků xxxxx §6m xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x informační bezpečnost. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx závazné xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6m odst. 1 xxxx. c) xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xx pojistném a xx penále xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x

x) xxxxxxxxx pojišťovny xx xxxxxxxxx a xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx údajů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx daňového xxxx. Poskytnutí těchto xxxxx xxxx porušením xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx.

(4) Agentura si xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6m xxxx. 1 písm. x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx x skutečných xxxxxxxxxx; pro xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Agentuře dálkový xxxxxxx x údajům x xxxxxxxxx majiteli xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx veřejné rejstříky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx vyžádat xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx požadavku xxxxx §6m xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Policie České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx orgánu.

(6) Xx xxxx xx xxxxxxxx vyjádření nebo xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, 4 x 5 do xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6q xxxx. 1 xxxxxx, nejdéle xxxx xx xxxx 3 xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6m xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx něž xx xxxxxxxx xxxxxxx uložená xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx uchovávají xxxxxxxx xxxx xxxx.

§6x

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx z katalogu cloud xxxxxxxxxx

(1) Agentura rozhodne x xxxxxx poskytovatele xxxxx computingu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx x xx xxxxxxxxxxxx cloud computingu, x xx do 15 dnů xxx xxx xxxxxx žádosti, xxxx

x) xxxxxx-xx, xx xxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6m odst. 1 xxxx. x) x xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxx nesmí xxx xxxxxx xxx 30 dnů, nebo xxxxxx-xx, že poskytovatel xxxxx computingu xxxxxxx xxxxxxxx požadavek podle §6m xxxx. 1 xxxx. b) xxxx x).

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx rozklad přípustný.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx výmazu a xxxx xxxxxx.

(4) Ustanovení §6r xx xx xxxxx poskytovatele xxxxx xxxxxxxxxx x katalogu xxxxx xxxxxxxxxx použijí xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xx katalogu xxxxx computingu

§6t

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx x zápisu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx bezpečnostní xxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx cloud computingu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zapsaného x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxx požadavky xxxxx §6n xxxx. x), x), d) x x) x xxxxxxxxx xxxxx §6n xxxx. x), xxxxx xxx x požadavky podle §6n xxxx. x) x d) x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cloud computingu xxxxxxxxxxxxxx státního xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x zápisu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx katalogu xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx poskytovatele xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx-xx nabízený xxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxx §6n xxxx. a) x f) x xxxxxxxxx podle §6n xxxx. e), pokud xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxx první x xxxxx xxxxxxxx Agentura xx 30 xxx xxx dne jejího xxxxxx; proti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx přípustný.

(2) Xx-xx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx. Takové xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx zápisu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx computingu, který x xxxxx požádal.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx elektronicky xx xxxxxxxx čitelném xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx pouze xxxxx nabídku xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx computingů xxxxxxxxxx xx xxxxxx bezpečnostní xxxxxx.

(5) Poskytovatel xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx

x) údaje x xxxxxxx cloud computingu x xxxxxxx xxxxx, xxxxx se x xxxxxxx xxxxx computingu xxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, včetně rozsahu xxxxxxx,

x) xxxx, xxx xx poskytování xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx více xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytovatelů xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nabízeného xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Poskytovatel cloud xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

x) seznam xxxxx xxxxxxxxxx, x kterých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx o xxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx splňuje xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x dostupnosti informací, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezpečnost,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x provedení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx computingu a xxxx xx obnovu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx požadovány xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezpečnost; xxxxxxx xxxxx lze připojit xxxxxxx zprávu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) doklad x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kybernetickou bezpečnost,

g) xxxxxxxx k ověření xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx požadovány xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezpečnost.

(7) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a není-li xxxx xxxxx computing xx xxx xxxxxx xxxxxxx předmětem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) smlouvu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx poskytuje xxxxx computing, xx xxxxx využití je xxxxxxx poskytování nabízeného xxxxx xxxxxxxxxx, (xxxx xxx "podpůrný xxxxx xxxxxxxxx"),

x) seznam dodavatelů xxxxxxxxxxxxx podpůrného xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podpůrného xxxxx xxxxxxxxxx předpokládá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) doklad x xxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxx audit xxx xxxxxx xxxxxxx důvěrnosti, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kybernetickou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx penetračního xxxxx xxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx, xxxxx je požadována xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx kontinuity provozu xxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx computingu xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxx zprávu xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podpůrného xxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx požadován právním xxxxxxxxx upravujícím kybernetickou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx k xxxxxxx splnění xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podpůrným xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezpečnost.

(8) Xx-xx poskytování nabízeného xxxxx computingu xxxxxxx xx xxxx poskytovatelích xxxxx computingu, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx computingu x těmito xxxxxxxxxxxxx xxxxx computingu,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, u xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpokládají xxxxxxxxxxxx informací xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§6u

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6n xxxx. x) x x) xxxxxxx xxxxxxxxxx Národního xxxxx xxx kybernetickou x xxxxxxxxxx bezpečnost; xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx nabídky xxxxx xxxxxxxxxx zařazeného xx nejnižší xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx první do 30 xxx od xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §6r odst. 7 xx xx xxxxx xxxxxxx cloud computingu xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obdobně.

§6v

Aktualizace xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v katalogu xxxxx computingu

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx nabídky xxxxx xxxxxxxxxx zapsané x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxx zápis xx xxxxxxxx cloud computingu, xx-xx splněna xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4. X xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xx 30 xxx ode dne xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx v xxxxx rozsahu vyhověno, xxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx zápisu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. O xxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Agentura xxxxxxxx poskytovatele cloud xxxxxxxxxx, xxxxx o xxxxx požádal.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx computingu uvede x žádosti xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx se x nabídce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx x xxxxx jsou xxxxxxxxxxx dotčeny. Xxxxxxxxxxxx xxxxx computingu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6t odst. 6 xx 8, x xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx aktualizace xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xx, xx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxx splňovat podmínky xxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx objemu, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx cloudové xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx §6r xxxx. 7 a §6u xxxx. 1 xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx computingu xxxxxxx x katalogu xxxxx xxxxxxxxxx použijí xxxxxxx.

§6x

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Agentura xxxxxxxx x výmazu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x katalogu xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx o xxxxx poskytovatel xxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxx se xxxxx, x xx xx 15 xxx xxx xxx podání xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §6n x xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 15 dnů,

c) xxxxxx-xx doba 3 xxx ode xxx, xxx xxxx nabídka xxxxx computingu xx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, xx nabídka xxxxx computingu xx xxxxx xxxxxx, nebo xxxxxx-xx doba 3 xxx ode xxx, xxx xxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx potvrdil Xxxxxxxx, xx nabídka xxxxx computingu xx xxxxx xxxxxx; Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx computingu, xxx potvrdil platnost xxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx doby 30 xxxxxx ode xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx zapsána, x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx 30 xxxxxx ode dne, xxx xx poskytovatel xxxxx computingu xxxxxxxx, xx nabídka xxxxx xxxxxxxxxx je stále xxxxxx,

x) x jejíž xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx computingu požádal xxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx, x xxxxx došlo x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xx současně x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx computingu; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx závislé xx xxxx poskytovatelích xxxxx xxxxxxxxxx zapsaných do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx výmaz kteréhokoliv x těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxx computingu,

e) x xxxxx zápis do xxxxxxxx xxxxx computingu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x u xxx došlo k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpůrného xxxxx computingu x xxxxxxxx xxxxx computingu, x to současně x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx nabídky cloud xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. c) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx více xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx bezpečnostní úrovně, Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx cloud computingu x xxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxx cloud xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx týká.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 není xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxx computingu x xxxxxx nabídky xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx části z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx §6r xxxx. 7 xx xx xxxxx nabídky xxxxx computingu nebo xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§6x

Xxxxx xxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx zapíše cloud xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx, x xx xx 45 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx se xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §6l odst. 1 xxxx. x).

§6x xxxxxx právním předpisem x. 261/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2021

§6x

Xxxxxxxxxxx informací a xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx computingu, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx je xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx computingu, které xxxxxxxxx poskytovatel xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx skutečností xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §6q xxxx. 5 xxxx §6t xxxx. 6 xx 8, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Poskytovatel xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx cloud computingu xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx poskytován xxxxxx xxxxxxx správy, x intervalech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx oblast ochrany xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6q odst. 5 xxxx. c), §6t xxxx. 6 písm. x) a §6t xxxx. 7 xxxx. x) x xxxxxx x xxxxxxxxx penetračního xxxxx podle §6t xxxx. 6 písm. x) x §6t xxxx. 7 písm. x).

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxx xx 3 xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx období údaje x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x využívaním xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtové xxxxxx xx xxxxx informační xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx který xxxxx xxxxxxx xxxxxx využívá xxxx využíval cloud xxxxxxxxx.

§6x

Xxxxx xxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx computingu

Orgán xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, z katalogu xxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx 45 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x poskytnutí cloud xxxxxxxxxx.

§6x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2021

XXXXX XXX

XXXXXXXXX

§7

Xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Akreditující xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxx akreditaci xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx [§6 xxxx. 4 písm. x)],

x) xxxx osvědčení x akreditaci, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx [§6 odst. 4 písm. d)],

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, xx nemá xx xxxx delší než 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxxxxx [§6 xxxx. 4 xxxx. f)],

d) xxxxxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx [§6 odst. 4 xxxx. x)], xxxx

x) nesplní xx xxxxxxxxx lhůtě povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx (§6a xxxx. 3),

xxx xxxxxx pokutu xx 100&xxxx;000 Xx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx (§6b xxxx. 3),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v rozporu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§6a) nebo xxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx informačních systémů xxxxxxx správy, na xxxxxxx xxxxxx, přípravě, xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx jakkoliv xxxxxxxx xxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx spojená xxxxx (§6d odst. 2),

x) xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx (§6d xxxx. 4),

x) nesplní xx stanovené lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx (§6d xxxx. 7), xxxx

x) nesplní xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx atestačních xxxxxxxx (§6e odst. 1).

(3) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxx x provozní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx správy xxxxx §9e odst. 1, xxxx

x) x rozporu x §9e odst. 2 xxxx 3

1. xxxxxxx data x xxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx kopie xxx x provozních xxxxx, xxxx

3. xxxxxxxx správci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dohled xxx xxxxxxxx likvidace kopií xxx x provozních xxxxx.

(4) Za xxxxxxxxx xxx uložit pokutu xx

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xx x) xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx 1 nebo 2,

x) 200 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. a) nebo xxxx. x) xxxx 3,

x) 100&xxxx;000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) až x).

§7x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx projednává Xxxxxxxx.

(2) Pokuty vybírá Xxxxxxxx.

HLAVA VIII

ÚČINKY XXXXXXX

§8

Xxxx, xxxxx náležitostí má xxx podpis toho, xxx xxx xxxx, xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx toho, xxx xxxx činí, x xxxxxxxx elektronické xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx úkon xxxx, a xxxxxx xxxxxxxxx projevu xxxx xxxx, xxx xxxx xxxx.

XXXXX IX

KONTAKTNÍ MÍSTA XXXXXXX XXXXXX

§8x

(1) Podání xxxxxxxx orgánům lze xxxxx x xxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jinými právními xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx (Xxxxxxx podacího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx národního terminálu - Xxxxx XXXXX). Xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx,

x) obecní xxxxx, úřady xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx územně členěných xxxxxxxxxxxx měst x xxxxx městských xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis,

e) xxxxxxxxxxxxx úřady určené xxxxxxxxx zahraničních xxxx; Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx internetových stránkách,

f) xxxxxxx xxxxxxxx licence15), Xxxxxxxxxxx komora Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, pojišťovna, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "osoba autorizovaná Xxxxxxxxx").

(3) Držitel poštovní xxxxxxx, Hospodářská xxxxxx Xxxxx republiky, Agrární xxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx mohou xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx svěřeného xxx zvláštním zákonem xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx správního xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx poplatky.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx národní xxxxxxxx xxxx Xxxxx XXXXX xxx užít jen xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Informační xxxxxx, xxxxx prostřednictvím xx xxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx správy, xxxxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx správy.

§8x

(1) Xxxxxxxx udělí xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx, personální, xxxxxxxxx, bezpečnostní x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxx působnosti. Xxxxxxxx rozhodne x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx uděluje xx xxxx 5 xxx.

(2) Xxxxxxxx stanovuje věcné, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx Věstníku Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup. Xxxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx k jejich xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Osoba xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx je xxxxxxx uhradit xx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktního xxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxx 200 000 Xx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx státního xxxxxxxx, xxxxxx jej Agentura.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxx Agenturou xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa xxxxxxx xxxxxx. Osoba autorizovaná Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx, xx xxxxx nemohlo xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x osoby xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a organizačních xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx autorizované Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nutnou xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému, jehož xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx působnosti kontaktních xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx autorizovaná Xxxxxxxxx věcné, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podmínky xxx xxxxx xxxxxxxxxx kontaktního xxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx působnosti xxxxxxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa xxxxxxx správy,

a) nesplňuje-li xxxxx xxxxxxxxxxxx Agenturou xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx kontaktního xxxxx xxxxxxx správy a xxxxxxx-xx xx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx Xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx upozornila, x xxxxxxx,

x) požádá-li x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx-xx xxxxx autorizovaná Xxxxxxxxx poplatek za xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktního místa xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(8) Agentura xxxx xxxxxx osob xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx bezodkladně xxxxxxxxx Xxxxxxxx o počtu xxxxxxxxx, xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx, xxxxxxxx těchto pracovišť x o xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

HLAVA X

XXXXXXXX VÝPISŮ X OVĚŘENÝCH XXXXXXX X INFORMAČNÍCH XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX

§9

(1) X xxxxxxxxxxxx systémů veřejné xxxxxx nebo jejich xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, vydávají xxxxxx veřejné správy, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx informačním xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx ze xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxx, které se xxxxx přímo xxxx, xxxx xxxxx, která xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx uvedenou x zápisu, x xx x rozsahu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanoveném.

(2) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, x elektronické podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx původ xxx (xxxx jen "xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy"), xxxxxxx a ověřené xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxxx x současným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxx ověřené výstupy x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx evidencemi, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Ověřeným xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx") se rozumí xxxxxxx, která vznikla xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx (§9a).

(4) Osoba, xxxxx xx držitelem xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, který umožňuje xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx si x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, rejstříkem xxxx xxxxxxxx, který se xx xxxxx týká, xxxx xxxxx vedené x xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy, x xx alespoň xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxx x autentizaci, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx údaje xxxx xxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx správy seznam xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxx výstup nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx; po dohodě x xxx xxxx xxxxxx výstupu xxxx xxxxx xxxxxxxx správce xxxxxxx xxxxxxx správy xxxx správce xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxx podobě, xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§9x

(1) Ověřením xxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxx správy se xxxxxx xxxxxxx té xxxxxxxxxxx, xx listina xxxxxxx xxxxxxxxxx výstupu x informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xx listinné xxxxxx. Ověření xx xxxxxxx xxxxxxxxx doložkou, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxx x xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx výstup xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxx, x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx, pokud neobsahuje xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx vyhotovení xxxxxxx x ověření,

e) xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x evidenci xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx,

x) xxxxx úředního xxxxxxx x podpis xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx doložku xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxx výstupu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zvlášť a x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx x elektronické xx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxx xx jednu xxxxxxx.

§9b

Povinnosti ověřujícího

(1) Ti, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxx"), jsou xxxxxxx xxx xxxxxxxxx výstupu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx takové xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy, který xx xxx ověřen, xxxxxxx xx formy, x xxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx čitelný xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx odpovídala xxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxx správy.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxx tu skutečnost, xx výstup x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx je zabezpečen xxxxxxxx zajišťujícím integritu, xxxxxxxx původ dat.

(3) Xxx xxxxxxxx ověřených xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx ověřující xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx totožnost. Jde-li x xxxxxxxxxx osobu, xxxxxxxx xxxx existenci x xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vydaných xxxxxxxxx výstupů. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx vedeno x xxxxxxxx xxxxxxx výstupu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) datum xxxxxxxxxx doložky o xxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx narození x xxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx byla xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ověřena, xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx, jímž byla xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx; xx-xx žadatelem xxxxxxxxx xxxxx, xxxx obchodní xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, je-li přiděleno, x jméno, příjmení, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx osob, xxxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx za právnickou xxxxx xxxxx jménem xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§9c

Povinnosti orgánů veřejné xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx informačních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osobě xx xxxxxxxx bezodkladně xxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx, xxx byl xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx kterému xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "okamžik xxxxxxxxx xxxxx"), a xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx výpisu, xxxxx xxxxxxxx xxxxx §9, xxxx xxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxx správy xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, rejstříky xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx ověřující xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxx tento xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osobami.

§9x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx oprávněn xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx výstupu x informačního xxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxx poskytnutý xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x předmětného xxxxxxx, xxxx xx jednu xxxxxxx16).

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §8a xxxx. 2 xxxx. x) xx e) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx16).

(3) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx17).

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX

§9x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx bezodkladně na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx x provozní xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx ukončení provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxx týkající xx provozovaného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy x xxxxx těchto xxx x provozních údajů xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxx xxx likvidaci xxxxx dat x xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xx provozovaného informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx xxxxxxxxx upravujícím xxxxxxxxxxxxx bezpečnost xxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx správci x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x provozních xxxxx, nevylučuje-li to xxxxxx provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx úhradu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx dat x provozních údajů xxxxx odstavců 1 x 2.

(5) Ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x duševnímu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x provozních xxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§10

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx xxxxxx ke xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxx spravují, xxxxxxxxx xxxx budují, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx uvést xx xxxxxxx s tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx samosprávy, které xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx na xxxx xxxxxxx povinnosti uvedené x §5 xxxx. 2 písm. c), x), x) x x) vztahují xx xxxxxxxx xxxx 2 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§11

Xxxxxxx Úřadu xxx xxxxxx informační xxxxxx

(1) Xxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx.

(2) Dosavadní xxxxxxxxx Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákony13) xxxxxxxx xx Xxxx.

(3) Práva x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x Úřadu pro xxxxxx informační systém xx Úřad.

ČÁST XXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§12

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou

a) xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx. j), hodnocení xxxxxxxxxx výhodnosti provozu xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx podle §5 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx využití xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6o xxxx. 4 a xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x náležitosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, postupy xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx vyhodnocování jejího xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx informačních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx informačních systémů xxxxxxx xxxxxx, technické xxxxxxxxx na informační xxxxxxx xxxxxxx správy, xxxxxxxx xxx strukturování xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x bezpečnostní požadavky xx zajištění xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx spravovaných xxxxxx xxxxxxx správy, které xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, podle §5a xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx na strukturu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §5a xxxx. 3 a xx rozsah provozní xxxxxxxxxxx předkládané při xxxxxxxx podle §5a xxxx. 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx xxxxx §6d xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx computingu, xxxxxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx x x cloud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §6k odst. 2,

f) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o poskytování xxxxx computingu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §6l xxxx. 3,

g) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x zkušenostech xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx podle §6q xxxx. 5 písm. x),

x) požadavky na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6t xxxx. 6 xxxx. x) a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6t odst. 7 písm. x),

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx částí xxxx xxxxxxxxx obvodů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxx §8a odst. 2 xxxx. d),

j) náležitosti x vzor formuláře xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx. b) x f) x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 písm. x).

&xxxx;(2) Xxxxxxx úřad pro xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx informací orgánu xxxxxxx xxxxxx podle §6m odst. 1 xxxx. a) x §6n xxxx. x),

x) xxxxxx certifikací x xxxxxx pro oblast xxxxxxx důvěrnosti, integrity x dostupnosti informací xxxxx §6q xxxx. 5 xxxx. x), §6t xxxx. 6 xxxx. x) x §6t xxxx. 7 xxxx. c), doklady x jejich xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §6y xxxx. 2,

x) požadavky na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x provedení xxxxxxxxxxxx testu xxxxx §6t odst. 6 xxxx. x) a §6t xxxx. 7 xxxx. x) a xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxx §6t xxxx. 6 písm. x) x §6t xxxx. 7 xxxx. x),

x) požadavky na xxxxxxxxx a náležitosti xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §6t xxxx. 6 xxxx. f) x §6t xxxx. 7 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xx strukturu a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx důvěrnosti, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §6t xxxx. 6 xxxx. x) x §6t xxxx. 7 písm. x).

(3) Agentura x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx o poskytnutí x xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §5e.

§12a

§12a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 130/2008 Sb.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

§13

X §2 xxxx. 1 bodu 6 xxxxxx x. 2/1969 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 272/1996 Xx., xx xxxxx "Xxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxx xxx xxxxxxx informační xxxxxxx".

XXXX ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§14

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) §5 odst. 2 xxxx. c), xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. července 2001;

x) §5 xxxx. 2 písm. x), xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2001;

x) §5 odst. 2 xxxx. x), xxxxx nabývá účinnosti xxxx 1. xxxxx 2002;

x) §5 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2001 x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2002;

x) §6, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxxxxx 2001.

Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx v. r.

§10

(1) Práva a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x jiných právních xxxxxx přecházejí v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx ke xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x Úřadu pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x x Úřadu pro xxxxxxx osobních údajů xx Ministerstvo xxxxxxxxxxx, x xxxx uvedené xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx příslušné xxxxxx, xxxxxxx mezi xxxxx blíže vymezí xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Příslušnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx kterým xxx xxxxxxxxx hospodařit Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx informatiky.

(3) Xxxxxxx xxxxxx zahájená x xxxxxxxxxx neskončená xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx dokončí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§10 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 517/2002 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2003

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxx 36 xxxxxx X xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxx 36 xxxxxx X xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx veřejné xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxx §5a xxxx. 1 x 2 zákona x. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxx 40 xxxxxx X tohoto zákona, x xx xx 2 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 40 článku X tohoto zákona.

3. Xxxxxx xxxxxxx správy xxxx povinny xx xxxxxxxx atestaci dlouhodobého xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5a odst. 3 zákona x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 40 článku X xxxxxx xxxxxx, a xx do 3 xxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxx 40 článku I xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx Standardem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx 005/02.01 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cyklu xxxxxxxxxxxx systému, vydané xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxx 40 xxxxxx X xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxx pověření k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxx 42 xxxxxx X tohoto zákona xx považují za xxxxxxxx x provádění xxxxxxxx xxxxxx podle §6b xxxxxx x. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx bodu 42 xxxxxx X xxxxxx xxxxxx, po xxxx 2 let xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxx 42 xxxxxx I xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 46 xxxxxx X xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 365/2000 Xx., x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxx 46 xxxxxx X xxxxxx xxxxxx. Pověření x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx věty xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx 2 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxx 46 xxxxxx X tohoto xxxxxx.

6. Atestace xxxxxxxx xxxxx zákona č. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 41 xxxxxx X xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 365/2000 Sb., x informačních systémech xxxxxxx správy x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 41 článku X tohoto zákona.

7. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxx 24 xxxxxx I xxxxxx xxxxxx xx ke xxx nabytí účinnosti xxxx 24 xxxxxx X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx předpisem x. 81/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2007

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Obecní xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výstupy x xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx, xx považují xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §8a xxxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx systémech veřejné xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 130/2008 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2008

Xx. XXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x do xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

Xx. XXXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 223/2009 Xx. s účinností xx 28.12.2009

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx §6h zákona x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx správy a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxxxxx i xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxx xxxxxxxxx podle §6i xxxx. 4 zákona x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxx let xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 263/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.11.2011

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §1 xxxx. 4 xxxx. x) xx x) xxxxxx č. 365/2000 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vytvořeného xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 365/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, do 12 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx informační koncepce xx souladu s xxxxxxxxxx koncepcí Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5a xxxx. 1 xxxxxx x. 365/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx 24 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx x §1 xxxx. 4 xxxx. x) až d) xxxxxx x. 365/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx provoznímu informačnímu xxxxxxx xxxxx §5a xxxx. 3 xxxxxx x. 365/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 104/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

Čl. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxx x xxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxx xxxxxx") xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx využívání xxxxxxx před xxxxxx xxxx druhého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxx zákona č. 365/2000 Sb., x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxx computing, xxxxx xxxx využívat xx xxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xxxx prvním xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx uzavřené na xxxxxxx této smlouvy x xxxxx nesplňuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 365/2000 Sb., ve znění xxxxxxx od prvního xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2023.

2. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx využívat cloud xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx computingu xxxxxxx xx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxx orgány xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "katalog cloud xxxxxxxxxx") xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 3 x xxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxx §6n xxxxxx č. 365/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx druhého xxxxxxxxxxxx měsíce xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx 31. prosince 2023.

3. Xxxxxx podle xxxxx první xxxxx XX zákona č. 365/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx před xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx předpisů.

4. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx může x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx 31. ledna 2022 xxxxxxx využívání xxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6n zákona x. 365/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx druhého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6m xxxxxx č. 365/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx po vyhlášení xxxxxx zákona. §6l xxxxxx x. 365/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xx prvního xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx správy xxxx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxx xxxxx xxxx první xx 31. xxxxxxxx 2022.

Xx. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2021

§17

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Orgán xxxxxxx správy xxxxxx xxxxx computing, xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx computingu xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Orgán xxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxx cloud computing, xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx nesplňuje podmínky xxx zápis do xxxxxxxx xxxxx computingu xxxxx zákona x. 365/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx 41 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx využívat xxxxx xxxxxxxxx, který využívá xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 365/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx státní xxxxxxxxxxxx xxxxx computingu, nejvýše xx xxxx 41 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx první xx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx do xxxx 41 měsíců xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx §6l odst. 2 xxxxxx č. 365/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

§17 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 12/2020 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.8.2020

Xx. VIII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 365/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, do 2 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Postupy xxxxx xxxxxx č. 365/2000 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx vnitra v xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx x informační xxxxxxxx, x xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx úkony Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. VIII vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 471/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.4.2023

Informace

Právní xxxxxxx č. 365/2000 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 23.10.2000, x výjimkou xxxxxxxxxx §5 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1.7.2001, §5 odst. 2 xxxx. x), xxxxx nabývá účinnosti xxxx 1.1.2001, §5 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1.1.2002, §5 xxxx. 2 xxxx. x), které xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2001 a xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1.1.2002, §6, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2001.

Ve znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

517/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx x mění některé xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2003

413/2005 Xx., o xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx způsobilosti

s xxxxxxxxx od 1.1.2006

444/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 531/90 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

70/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

81/2006 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 365/2000 Xx., o informačních xxxxxxxxx xxxxxxx správy x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007 x xxxxxxxx §5, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2008 x §6x xx 6x, §9, §9a xx 9d, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 15.3.2006

40/2007 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx č. 365/2000 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 18/2007

110/2007 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x soustavě xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.6.2007

269/2007 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

130/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 455/91 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.7.2008

190/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x spisové xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

223/2009 Sb., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x účinností xx 28.12.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x základních registrech

s xxxxxxxxx od 1.7.2010

281/2009 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

263/2011 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 300/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.11.2011

458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

18/2012 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

167/2012 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 499/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 227/2000 Xx., x elektronickém xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

64/2014 Sb., xxxxxx xx mění některé xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.5.2014

267/2014 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 31.12.2014

298/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx elektronické transakce, xxxxx č. 106/1999 Xx., x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 121/2000 Sb., x právu autorském, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx autorským x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 19.9.2016

301/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 6.10.2016

368/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx od 1.1.2017

104/2017 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 365/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 181/2014 Xx., x kybernetické xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x nich a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

195/2017 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 328/1999 Xx., x občanských xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2018

205/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 181/2014 Xx., x kybernetické xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 104/2017 Xx., a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2017

251/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2018

99/2019 Sb., x xxxxxxxxxxxx internetových stránek x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 9.4.2019

12/2020 Xx., x xxxxx xx digitální xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2020 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.8.2020 a 1.1.2021

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx elektronizací xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.9.2021 x 1.1.2022

471/2022 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 12/2020 Xx., o xxxxx xx digitální služby x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 1.4.2023 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2026

1/2024 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 12/2020 Xx., x xxxxx xx digitální xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.1.2024

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Například xxxxx č. 89/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx službě, xx xxxxx xxxxxx x. 356/1999 Sb., xxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx podnikání (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 48/1997 Sb., o veřejném xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 337/1992 Sb., o správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
2) Xxxxx č. 153/1994 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 118/1995 Xx.
3) §42d xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxx x. 60/2001 Xx.
3a) §12 xxxx. 1 xxxxxx x. 141/1961 Xx., x trestním xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx).
3x) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 126/2003 Xx.
3x) Zákon č. 137/2001 Sb., x zvláštní xxxxxxx svědka a xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
4) Xxxxx č. 61/1996 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
5) Xxxxx č. 412/2005 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx.
6) Xxxxx č. 218/1999 Sb., o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 219/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 220/1999 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx cvičeních x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 128/2002 Xx.
Xxxxx č. 221/1999 Sb., x xxxxxxxx z xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 222/1999 Sb., x zajišťování xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx.
6a) Zákon č. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxx č. 186/2004 Xx.
6b) Xxxxx č. 241/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
6x) §26 xxxxxx č. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxx č. 320/2002 Xx.
7) Xxxxxxxxx xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx osobních xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx č. 337/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon č. 106/1999 Sb., x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 101/2000 Xx., xxxxx č. 158/1999 Sb., x xxxxxxx xxxx, xxxx x xxxx v xxxx 2001.
7x) Zákon č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x státní xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8x) Vyhláška č. 231/2005 Sb., x účasti xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx programů xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění vyhlášky x. 269/2005 Xx.
9) Například xxxxx č. 148/1998 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 337/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 89/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 356/1999 Sb., zákon č. 106/1999 Sb., ve znění xxxxxx x. 101/2000 Xx., xxxxx č. 101/2000 Sb.
9x) §61 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Xxxxx č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
11) §116 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11x) Xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11x) Zákon č. 82/1998 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx škodu způsobenou xxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x o změně xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx řád), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
11d) Xxxxxxxxx §7 xx 12 xxxxxx x. 154/1994 Xx., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, §11 xx 16 zákona x. 67/1992 Xx., x Xxxxxxxxx obranném xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 153/1994 Xx. x zákona x. 88/1995 Xx.
12) §2 xxxxxxxxxx zákoníku.
12x) Zákon č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x poplatků, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
13) §64d xxxxxx č. 199/1994 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 28/2000 Xx.
§62 xxxxxx x. 26/2000 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §134 xxxxxx x. 99/1963 Xx., občanský soudní xxx.
15) Xxxxx č. 29/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) Zákon č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) Xxxxxxxx č. 196/2001 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 42/2002 Xx.

18) §2 xxxxxx x. 341/2011 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.