Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2022.


Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
365/2000 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - INFORMAČNÍ SYSTÉMY VEŘEJNÉ SPRÁVY

HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

HLAVA II - PŮSOBNOST A POVINNOSTI V OBLASTI VYTVÁŘENÍ, SPRÁVY, PROVOZU, UŽÍVÁNÍ A ROZVOJE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY

Vláda §3

Ministerstvo §4

Orgány veřejné správy §5

Dlouhodobé řízení informačních systémů veřejné správy §5a §5b

Kontrola dodržování povinností orgánů veřejné správy §5c

HLAVA III - AKREDITACE A ATESTACE V OBLASTI INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY

Pověření k provádění akreditace §6

Osvědčení o akreditaci §6a

Pověření k provádění atestací §6b §6c

Provádění atestací §6d

Uzavření smlouvy o provedení atestace §6e

Zvláštní ustanovení o účastenství v řízení §6f

HLAVA IV - PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY §6g

HLAVA V - CENTRÁLNÍ MÍSTO SLUŽEB §6h

HLAVA VI - VYUŽÍVÁNÍ CLOUD COMPUTINGU ORGÁNY VEŘEJNÉ SPRÁVY

Působnost v oblasti využívání cloud computingu orgány veřejné správy §6i

Informační systém cloud computingu §6j

Katalog cloud computingu §6k

Základní pravidla využívání cloud computingu orgánem veřejné správy §6l

Požadavky na poskytovatele cloud computingu poskytujícího cloud computing orgánu veřejné správy §6m

Požadavky na cloud computing využívaný orgánem veřejné správy §6n

Zápis poptávky cloud computingu do katalogu cloud computingu §6o

Výmaz poptávky cloud computingu z katalogu cloud computingu §6p

Zápis poskytovatele cloud computingu do katalogu cloud computingu §6q §6r

Výmaz poskytovatele cloud computingu z katalogu cloud computingu §6s

Zápis nabídky cloud computingu do katalogu cloud computingu §6t §6u

Aktualizace nabídky cloud computingu zapsané v katalogu cloud computingu §6v

Výmaz nabídky cloud computingu z katalogu cloud computingu §6w

Zápis využívaného cloud computingu do katalogu cloud computingu §6x

Poskytování informací a podkladů týkajících se poskytovatelů cloud computingu, nabídky cloud computingu nebo využívaného cloud computingu §6y

Výmaz využívaného cloud computingu z katalogu cloud computingu §6z

HLAVA VII - PŘESTUPKY

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §7

Společná ustanovení k přestupkům §7a

HLAVA VIII - ÚČINKY PODPISU §8

HLAVA IX - KONTAKTNÍ MÍSTA VEŘEJNÉ SPRÁVY §8a §8b

HLAVA X - VYDÁVÁNÍ VÝPISŮ A OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Z INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY §9 §9a

Povinnosti ověřujícího §9b

Povinnosti orgánů veřejné správy, které jsou správci informačních systémů veřejné správy §9c

Zpoplatnění ověřování výstupu z informačního systému veřejné správy §9d

HLAVA XI - SOUČINNOST PROVOZOVATELE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU VEŘEJNÉ SPRÁVY §9e

HLAVA XII - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ, ZRUŠOVACÍ A ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ

Přechodná ustanovení §10

Zrušení Úřadu pro státní informační systém §11

ČÁST DRUHÁ - Zmocňovací ustanovení §12 §12a

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky §13

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §14

č. 517/2002 Sb. - §10

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 81/2006 Sb. - Čl. II

č. 130/2008 Sb. - Čl. XV

č. 223/2009 Sb. - Čl. XXXIII

č. 263/2011 Sb. - Čl. II

č. 104/2017 Sb. - Čl. II

č. 12/2020 Sb. - §17

č. 261/2021 Sb. - Čl. LXXXI

INFORMACE

365

XXXXX

xx dne 14. xxxx 2000

o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX SYSTÉMY XXXXXXX XXXXXX

XXXXX I

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x povinnosti, xxxxx xxxxxxxxx x vytvářením, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x rozvojem informačních xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxxxxx státními xxxxxx xxxx xxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx celků (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxx xxxxxx").

(2) Tento xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx systémy xxxxxxx xxxxxx spravované

a) pro xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxx úřadem xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx vazeb xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx informační systémy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) pro xxxxxxx xxxxxxx krizového xxxxxx,

x) xxxxxx činnými x trestním xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; zákon xx xxxxxxxx na xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů,

d) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) Českou xxxxxxx bankou,

g) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx udržování xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx") xxx xxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x vedení xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx, Ministerstvem xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobních údajů xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systémy s xxxxxxxx xxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zdrojů x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx služby,

c) xxxxxxxxxxxx systémů pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zdrojů,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů; xx neplatí, xxxxx-xx xx o vazby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dat xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx kombinování, blokování x likvidace xxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx, provozovateli x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím technických x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx systémem veřejné správy xxxxxxx celek nebo xxxx xxxx zabezpečující xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx funkcí státu xxxxx dalších xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx informační xxxxxx&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x zpřístupnění, xxxxxxxx xxxxx x xxxx&xxxx; technické x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx nástroje umožňující xxxxx informačních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx její xxxxxxx, xxxxx poskytuje služby xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a za xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxxxxx správy xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy xxxxx nebo její xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx technických a xxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Provozováním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx osoby nebo xxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxx zákon xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx, xxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx data, případně x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx; xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx užívá xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v oblasti, xxx kterou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxx xxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx informačních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx právního, organizačního, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx právního, organizačního, xxxxxxxxxxx x technického xxxxxxxxx; xxxxxxxx xx x modernizace xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx úplná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx umožňujících xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zlepšení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné správy xxxxxxxxxxxx xxxx požadavky xxxxxxxxx osoby xxxx xxxx součásti spojená x funkcí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, sdíleným a xxxxxxxxx xxxxxxxxx informačních xxxxxxx veřejné xxxxxx (xxxx jen "referenční xxxxxxxx") xxxxxx právních, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx opatření vytvářejících xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které poskytuje xxxxxxxx xxxxxxxx společných xxxxxx informačních systémů xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémy, x xx i xx xxxxxxx mimo Xxxxxx xxxxxxxxx,

x) atestacemi xxxxxxxxx xxxxx dlouhodobého xxxxxx informačních xxxxxxx xxxxxxx správy x xxxxxxxx provozních xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x §1 odst. 4 xxxx. x) až x) x xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x tomuto zákonu,

k) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx technické x xxxxxxxxxx prostředky, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx xxxxxx kombinaci,

l) xxxxxxx doklad xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx atestace,

n) xxxxxxxx xxxxxxxxx přístup prostřednictvím xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx),

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, případně x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné správy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systém veřejné správy xxxxxxxxxxx informační xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxx vydané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx předmětu atestace x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při provádění xxxxxxxx schválené xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx základě xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx právnické xxxx fyzické xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx vymezeném xxxxxxx technické, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx dokumentací xxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx služeb xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx služeb"), xxxxx popisuje funkční x xxxxxxxxx vlastnosti xxxxxxxxxxxx systému veřejné xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a uživatele,

u) xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému veřejné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x využitím xxxxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx, xxx jehož xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx byla totožnost xxxxx xxxxxxx státním xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx veřejné xxxx, xxxxx xxxx státním xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku, (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx") xxxx xxxxx xxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informační xxxxxx xxxxxxx správy, xxxxx

1. využívá xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xx xxxxx xx informační xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxx 1, xxxx

3. xx určený k xxxxxxxxxxx xxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo právnickým xxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx uživatelů, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx 5 000 ročně,

w) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx využívání xxxxx xxxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dálkového xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx programovému xxxxxxxxxx, který je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) poptávkou xxxxx xxxxxxxxxx úkon xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx vůle využít xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx její xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx od xxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxx rámec xxxxxxxxxx xxxx horizontální xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejných xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zadávacím xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. obsahující xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx computingu,

3. xxxxxxxxxxxxx úkonu xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu upravujícího xxxxxxxx veřejných xxxxxxx, xx-xx xxx cloud xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejných xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx computingu xxxx poskytovatele xxxxx xxxxxxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xx projev vůle xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx spolupráce xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zadávacím xxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zadávání veřejných xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX A XXXXXXXXXX V XXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX

§3

Xxxxx

Xxxxx

x) xxxxxxxxx informační xxxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o programech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx7a) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyjádření xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) rozhoduje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zhodnocení určených xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nesouhlasného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k těmto xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx určených xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgány v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

§4

Ministerstvo

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx návrhy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx i x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a předkládá xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx přípravu xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx informačních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx informačních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx koordinuje xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo rozvoj xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgány územních xxxxxxxxxxxxx celků, které xxxxxx k výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx mezinárodní xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx x návrhům dokumentací xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zhodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7a). Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zejména x oprávněným xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x potřebám xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pokynů xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx a rozvojem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) koordinuje x xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx dálkového xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx míst xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x orgánů xxxxxxx xxxxxx dodržování xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx,

x) se vyjadřuje x xxxxxxxxxxx záměrům xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxxxxx zajištění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy,

c) xxxxxxxx působnost stanovenou xxxxx zákonem x xxxxxxx akreditace x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x stanoví x xx Xxxxxxxx ministerstva xxxxxxxx xxxxxxxx užívání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) ukládá xxxxxxx tresty xx xxxxxxxxx xxxxx §7,

f) xxxxxx xxxxxxxx směřující x xxxxxxx nedostatků,

g) xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx určených xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx určených xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, zda xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx ně xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx x xxxxxxxx dokumentací, x xxx-xx o xxxxxxxxxx systémy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pro xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx vlády, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxx vlády xxxxxxxxxx xx informačních xxxx xxxxxxxxxxxxx technologií,

i) xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx [xxxxxxxx 1 xxxx. f)], seznam xxxxxxxxxxx středisek, xxxxxxx xxxxxxxxx x akreditaci x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx dokumenty xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zejména x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, jejímž xxxxx xx získání xxxxxxxxxx x připomínek xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx účelem xxxxx x spravuje xxxxxxxxxx xxxxxx, kde xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pokynů, umožňuje xxxxxxxxxxx připomínek x xxxxxxxxxx xxxxxxxx konzultace,

k) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) spravuje centrální xxxxx služeb.

§5

Xxxxxx veřejné xxxxxx

(1) Xxxxxx veřejné xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x spravovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx koncepce Xxxxx xxxxxxxxx užití xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Orgány xxxxxxx xxxxxx jsou x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) spolupracovat s xxxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §4,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obsahujících xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7a) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pořízení nebo xxxxxxxxxxx zhodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Povinnost xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx ve změnách xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx vazby xxxxxx xxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxx xx vazby xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx,

x) xxxxxxxxx ministerstvu xxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx&xxxx; jimi spravovaným xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx provozní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informačního systému x xxxxxxxxx, zda xxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícími xxxxxxxxxx xxxx komunikační technologie, xxxxxxxxxx koncepcí xxxxxx xxxxxxx správy x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxx-xx x informační xxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxx, xxx něhož xxxx xxxxxxx usnesení xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx týkajícími xx xxxxxxxxxxxx nebo komunikačních xxxxxxxxxxx; část věty xxxx středníkem xx xxxxxxx pouze x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx, xxxxx slouží x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) zajistit, xxx xxxxx jimi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedeného x §1 xxxx. 4 písm. x) xx x) na xxxxxxxxxx systémy veřejné xxxxxx xxxxxx xxxxxxx byly xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx referenčního xxxxxxxx. Xxxx ustanovení xx nevztahuje na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informačními xxxxxxx&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x informačními xxxxxxx vedenými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x vyjádření x v případě xxxxxxxx informačních systémů xxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx výlučně k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxx před xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx technického xxxxxxxxxx xxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx vnitřní xxxxx tohoto určeného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx vazby xx xxxx informační xxxxxxx xxxxxxx správy,

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů, xxxxxxx návrhy xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx záměry akcí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx určených xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxxxx x vyjádření, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx předložit xxxxxxxxxxxx x vyjádření, xx xx souhlasném xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx souhlasném xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx určeného informačního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx zhodnocením xxxx xxx, než xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx provozu x xxxxxxxxxxx záznam ministerstvu xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx zkušebního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxx určeného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx vazby na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx systémem xx xx xxxxxxxxx ministerstva, xx určený xxxxxxxxxx xxxxxx splňuje požadavky xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, informační xxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx x provozní xxxxxxxxxxx, a jde-li x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx usnesení xxxxx, xxxxxx informační xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx usneseními xxxxx xxxxxxxxxx xx informačních xxxxxxx xxxxxxx správy; xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx se nepoužije xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxx ekonomické xxxxxxxxxx xxxx provozu.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx úřady zveřejňují xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) X případech, xxx xxxx služba xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, předcházení, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx včetně měnové, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů, a xxx, xxxx byla xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx poskytnuta, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx záznamu x xxxxx xxxxxxxxxx další xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xx mohlo xxxxxxx xxxxxxxxx účelu, xxx xxxxx byla xxxxxx informačního systému xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxx související x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx správy, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Ten, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx důvody pro xxxxxxxxxxxxxx záznamu.

(6) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost tak, xxx xxxxxx ohrožena xxxxxxx zpravodajské služby.

(7) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx zkušebním xxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému veřejné xxxxxx využívány.

§5x

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx vládě xx xxxxxxxxx informační xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Informační xxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx cíle Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, správy, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxx republice na xxxxxx 5 let.

(2) Xxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx x praxi x vyhodnocují xxxx xxxxxxxxxx. X informační xxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pořizování, xxxxxxxxxxx zhodnocení, vytváření, xxxxxx, provozování, xxxxxxx x xxxxxxx svých xxxxxxxxxxxx systémů veřejné xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx územního samosprávného xxxxx. Orgány veřejné xxxxxx předkládají xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu veřejné xxxxxx do 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ministerstvu. Strukturu x náležitosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu veřejné xxxxxx, jakož i xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, požadavky xx xxxxxx informačních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úrovní a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné správy, xxxxxxxx xxx strukturování xxx x informačních xxxxxxxxx veřejné xxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx důvěrnosti, xxxxxxxxx x dostupnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx spravovaných xxxxxx xxxxxxx správy, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, kterým se xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Strukturu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx atestaci dlouhodobého xxxxxx informačních xxxxxxx xxxxxxx správy s výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §1 xxxx. 4 xxxx. x) xx x) x xxxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Rozsah xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx stanoví prováděcí xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze x xxxxxxxxx xxxxxxx9a).

§5b

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavkům xx zajištění xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bezpečnostních xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx využívající služby xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§5c

Kontrola xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy

(1) Xxxxxx-xx ministerstvo xxx xxxxxxxx podle §4 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nedostatky, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx nedostatků.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x stanoví xxxxxxxx, xxxxx mají být xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Tato xxxxx xxxxx přesáhnout 6 xxxxxx a x xxxxxxx nedostatku x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky 3 xxxxxx.

HLAVA III

AKREDITACE A XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX

§6

Xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, která je xxxxxx mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se akreditací x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 x xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) X žádosti x xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přikládá

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x organizačních xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) doklad x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabývajících xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 a xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyplývajících,

d) xxxxxx x zajištění zdrojů xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby,

e) xxxxxxxx a postupy xxxxxxxxxx žadatelů x xxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxx pravidla"), které xxxx být x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx ministerstvo xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx prováděním xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x akreditačními xxxxxxxx. Žadatel xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx lhůty x xxxxxxxx xxxxx §28 xx 30 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Akreditující xxxxx xx xxxxxxx

x) postupovat xxx provádění akreditace x souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) plnit povinnosti xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx x mezinárodních sdruženích xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6,

x) xxx xxxxxxxxx zdroje xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx odborné xxxxxxxx, zkušenosti x xxxxxxxxxxx nezbytnou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx obeznámeny x akreditačními pravidly,

e) xxxxxx x průběhu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, zejména se xxxxxx všeho, xx xx mohlo xxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že není xxxxxxx po xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx písmene x).

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx stanovené x xxxxx xxxxxx x

x) xxxx xx x xxxxxxxxx kalendářním xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pokuta xxxxx §7, xxxx

x) porušení xxxxxx je natolik xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxx xxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx vždy xxxxxxxx x odnětí pověření x xxxxxxxxx akreditace, xxxxx x to xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx akreditací, xxxxxxxxxx x pověření xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby xxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x tohoto zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§6a

Osvědčení x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10).

(2) Xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx, xxxxx xx žadatel x xxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxx x oblasti atestací x xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxxx pravidel. Xxxxxxxxx x akreditaci vymezuje xxxxxxx, rozsah x xxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx první x dobu, na xxxxxx xxxx vydáno.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx xx xxxxx 7 pracovních dnů xxx xxx jeho xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nad dodržováním xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Zjistí-li xxxxxxxxxx x xxxxxx plnění, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, osvědčení x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§6x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 81/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

§6x

Xxxxxxxx k provádění xxxxxxxx

(1) Atestace xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 písm. x), xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Ministerstvo vydá xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx atestací, pokud x žádosti x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx předloží

a) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jež xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx §6a x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů, xx nemá xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx pojistném xx xxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x nemá x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nedoplatky.

(3) V xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxxx, xx které xx pověření xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x atestačních podmínkách, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Atestační xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x provádění xxxxxxxx xxx xxxxxx uplynutím xxxxx x způsobem xxxxx §28 xx 30 xxxxxx x xxxxxx pohybu xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x provádění xxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxx ministerstva xxxxxxx xx xxxxx osobu. Xxxxxxxx k provádění xxxxxxxx se xxxxxxx xx období xxxxxxx 5 xxx. Ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uděleno, xxxxxxx xxxx o 5 xxx, a to x xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx středisko xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

§6c

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže atestační xxxxxxxxx

x) pozbylo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx základě xx xxxx pověření k xxxxxxxxx xxxxxxxx uděleno,

b) xxxxxxx oprávnění k xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx oprávněno xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx odnětí xxxxxxxx x provádění xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x nápravu xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nebo

d) ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx upravené xxxxx xxxxxxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxxx 4.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx může z xxxxxxxxx xxxxxxx zrušit xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx střediska xxxxx §6b odst. 3,

x) xxxxx-xx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xx-xx xx xxxxxxxx k xxxxxxxx mezinárodních smluv, xxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a vyzve xx, aby ve xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx upravené xxxxx atestačních podmínek xx schválení postupů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx atestací.

(5) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx předloží xxxxx xxxxxx xxxxxx znění.

§6c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 81/2006 Xx. x účinností od 1.1.2007

§6x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a

b) provádět xxxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x postupy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx středisko xxxx xxxxxxxxx provádět xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx, xx jejichž vývoji, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xx obchodu se xxxxxxxx xxxxxxxx samo xxxx x ním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxx

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx přímo xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx osoby nebo xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx obou xxxx xxxxx xxxxxxx osoby xxxxxx11),

x) xxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxx podíl na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx s hlasovacím xxxxxx.

(3) Atestační středisko xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx smlouvy xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10).

(4) Atestační xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx protokol x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 7 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxx xxxx zkoušky. Xxxxxxxxx středisko vydá x kladném xxxxxxxx xxxxxxxx žadateli xxxxx. Xxxxx musí obsahovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx se vydává xx xxxx xxxxxxx 5 xxx.

(6) Atestační xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx atestu xxxxxxxxxx xxxx platnost o 2 roky, x xx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx prodlužování xxxxxxxxx atestu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkovým přístupem xx elektronické xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx ministerstva, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx atestaci xx xxxxx 7 xxxxxxxxxx xxx ode dne xxxxxx provedení. Xxxxxxxxx x vydání atestu xxxxxxxxxxxx uveřejní xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx středisek při xxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ministerstvo.

§6x

Xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Atestační xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, každou jejich xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx atestací (§6c xxxx. 1 x 2) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§6c xxxx. 3) xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 7 pracovních xxx od xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx navrhne xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx atestace xxxxxxx, xxx jej xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyzve x xxxxxxxx smlouvy xxxxx xxxxxxxxxxxx atestačních xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx atestačních xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx x jestliže xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx povaha xxxxxxxx xxxxxxxxx služby.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nevzniká xxxxxxxxx xxxxxxxxx uzavření xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx jejím xxxxxxx xxxx xxx také xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

§6x vložen právním xxxxxxxxx x. 81/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

§6x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx řízení o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx akreditace xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx pověření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odňato.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx. Účastníkem xxxxxx o odnětí xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xx atestační xxxxxxxxx, kterému xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx postupů xxxxxxxxxxx střediska x x zrušení rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx středisko, xxxxx xxxxxxx se řízení xxxx.

HLAVA XX

XXXXXX VEŘEJNÉ XXXXXX

§6x

(1) Portálem veřejné xxxxxx xx informační xxxxxx veřejné správy xxxxxxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x komunikaci s xxxxxxxxx orgány. Xxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx činnosti [§2 xxxx. a)] xxxxxxxxx xxxxxx zejména x xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, správy xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx zakázek, státní xxxxxxxxxxx služby, xxxxxxxx x identifikace xxxx, xxxxxx součástí x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zajišťuje xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, prostřednictvím xxxxxxxx xx xxxxxxxxx identitou xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx aplikací xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zajišťuje přístup x informacím fyzických xxxx a právnických xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx informacím xx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx informacím je xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx portálu xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Fyzická xxxxx, k xxxxxx xxxxxxxxxx xx zajištěn xxxxxxx, a právnická xxxxx, k xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, hradí za xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxx; to neplatí, xxxxxxx-xx fyzické xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zpřístupnit informaci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx státního xxxxxxxx, vybírá xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, za kterých xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxxxx, x pravidla pro xxxxxxxxx výše úplaty x xxxxxx její xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx správy.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx údaj a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

HLAVA X

XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX

§6x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxx technických x xxxxxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx sítě xxxxxxxxxxxxxx komunikací.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Ministerstvo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx centrálního xxxxx xxxxxx právnické xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa xxxxxx, xxxxxxxxx ji x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx jimi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx informačních xxxxxxx uvedených x §1 xxxx. 4 xxxx. x) xx x) uskutečňovaly vazbu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx informační xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx uživatelů xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx centrálního xxxxx xxxxxx.

(5) Poskytují-li xxxx xxxxxxxxx-xx orgány xxxxxxx xxxxxx služby xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx elektronických komunikací, xxxxxxx, xxx xx xxx stalo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x správce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx přístup x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx výlučně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx služeb.

HLAVA VI

VYUŽÍVÁNÍ XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX VEŘEJNÉ XXXXXX

§6x

Xxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx

x) xxxxxxxx osobu xxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx nebo založené xxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6m xxxx. 1, xxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx (xxxx jen "poskytovatel xxxxxxxx xxxxx computingu"),

b) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 5 xxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx computingu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) zpracovává xxxx xxxxxxxxx potřebné xxxxxxxx xxx poskytování xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxx správy, xxxxxx xxxxxxxxxxxx výhledu na 5 let x xxxxxxxxx xx vládě,

d) xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgány veřejné xxxxxx,

x) kontroluje, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky podle §6n a kvalitu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx informační xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxx cloud xxxxxxxxxx"),

x) xxxx xxxxxxx cloud xxxxxxxxxx pro orgány xxxxxxx správy (dále xxx "katalog cloud xxxxxxxxxx"),

x) vykonává xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx příslušného x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx cen xxxxx právního předpisu xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx computingu xxxxxxx xxxxxxx správy.

(3) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6n, x případě, xx xx využíván x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx žádost ministerstva xxxxxxxx xxx zpracování xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytování xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy.

§6j

Informační xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx se xxxxxxxxxx systém cloud xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zadávání xxxxxxxxx zakázek.

(4) Správce xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nástroje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek.

§6k

Katalog xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xx seznam, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x poptávkách xxxxx computingu, poskytovatelích xxxxx computingu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x cloud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgány veřejné xxxxxx.

(2) Údaji xxxxxxxx x katalogu xxxxx xxxxxxxxxx o

a) poptávkách xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

1. xxxxx identifikující xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx cloud xxxxxxxxx poptává,

3. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx poptávaný xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cloud computingu x požadované xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx údaje xxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxx xxxxxxxxxx,

x) nabídkách cloud xxxxxxxxxx xxxx

1. údaje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

2. údaje identifikující xxxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx, xxxxx cloud computing xxxxxx,

3. xxxxx charakterizující xxxxxxxx cloud xxxxxxxxx, xxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx bezpečnostní xxxxxx x údaje x xxxxxxxxxxxxxx místu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx účelu xxxxxxxxxx informací orgánu xxxxxxx xxxxxx v xxxxx místě, xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) využívaném xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

1. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

2. údaje xxxxxxxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxx poskytuje,

4. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx údajů x základních parametrech xxxxxxxxxxx cloud computingu, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx veřejné x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cloud computing, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx kybernetickou xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx u konkrétního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo využívá. Xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx ministerstvo uchová xxxxx xx xxxx 5 let x xxxxxxxxxxx systému cloud xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§6x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx správy xxxx xxxxxxxx xxxxx cloud xxxxxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxx podle §6n x je xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx computingu zapsaným x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poskytovatele xxxxxxx x okamžiku jejího xxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx computingu,

b) v xxxxx vertikální xxxx xxxxxxxxxxxx spolupráce xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) x xxxxx xxxxxx výjimky x xxxxxxxxxx zadat xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podle právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx xxxxxx ukončí xxxx xxxxxxxxx nejpozději xx 12 měsíců xxx xxx, kdy xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx správy využívá xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx o poskytování xxxxx computingu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Odstavce 1 xx 3 xx nepoužijí x xxxxxxx cloud computingu, xxxxx xxxxxx výlučně

a) xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x zabezpečení xxxx přenosu x xxx souvisejících xxxxxxx,

x) xx správě xxxx xxxxxxxxx prostředků xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx autentizace,

c) k xxxxxxxxxxx nebo opravě xxxxxxxxxxxx prostředku, xxxx

x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx zkušebnímu provozu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx anebo xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx státního cloud xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§6x

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx computing xxxxxx xxxxxxx správy

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx poskytujícím xxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx může xxx pouze xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx

x) xxxxxxxxx zajistit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx v xxxxxxx bezúhonnosti požadované xx kvalifikovaném xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx cloud computingu xxxxxx xxxxxxx správy x xxxxxxxx veřejného xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx poskytujícím orgánu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zařazený do xxxxxxxx bezpečnostní úrovně xxxx xxx pouze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§6x

Xxxxxxxxx xx cloud xxxxxxxxx využívaný xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx poskytovat xxxxx xxxxx computing,

a) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx informační xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx umožňuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ochrany důvěrnosti, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu veřejné xxxxxx,

x) xxxxx umožňuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx úroveň xx stejná nebo xxxxx než bezpečnostní xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx správy nebo xxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx provozu xx xxxxxxxx,

x) xxxxx x případě, xx xx jeho poskytování xxxxxxx xx jiném xxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx x využitím xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx písmen x) až d) x poskytovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx poskytovatelem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx computingu; xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx cloud xxxxxxxxxx poskytovaného podle §6l odst. 1 xxxx. c),

f) x xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx poskytovatelích xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx; část xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx v případě xxxxx computingu xxxxxxxxxxxxx xxxxx §6l odst. 1 xxxx. x).

§6x

Xxxxx poptávky xxxxx xxxxxxxxxx do katalogu xxxxx computingu

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx, x xx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ministerstvo dále xxxxxx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vlastního vyhodnocení xxxxxxx využívání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Orgán xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx formátu.

(3) Xxxxx xxxxxxx správy xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx computingu.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Odpovídá-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx charakteristikou poptávaného xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx cloud computingu xxxxxxx x katalogu xxxxx computingu, xxxxxxxxxxxx xxxx poptávky xxxxxx.

§6x

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxx x katalogu xxxxx computingu poptávku xxxxx computingu,

a) x xxxxx zápis xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxx, xx základě xxxxxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx, x xx xx 15 xxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) o xxxxx zápis do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx uplynutí xxxx 1 roku xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xx katalogu xxxxx xxxxxxxxxx zapsána,

c) x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx požádal orgán xxxxxxx správy, na xxxxxxx zápisu xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx poptávky xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6x,

x) kterou xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §6x xxxx. 1 xxxx xxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, na základě xxxxx xxxxxxxxx byla xxxxxxxx cloud computingu xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x).

Zápis xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx computingu

§6q

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, splňuje-li xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6m xxxx. 1. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 45 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx computingu xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx computingu xxxxxxxxxxxx vyrozumí xxxxxxxxxxxxx xxxxx computingu, xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxx žádost elektronicky xx strojově xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx

x) údaje x xxxx x rozsahu xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx cloud computingu x xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx vydaný orgánem xxxxx, x xxxx xx sídlo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx, xxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxx; část xxxx před xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, má-li xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky,

b) doklad x svých xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 5 let,

c) xxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupem xxxxx §12 xxxxxx x Rejstříku xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci x dokladech prokazujících xxxxxxxxxxx kvalifikovaného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx použijí xxxxxxx,

x) doklad xxxxxx xxxxxxx xxxxx, v xxxx má sídlo, x xxxxxx vydaný xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx předpokládá xxxxxxxxxx xxxxxxx informací xxxxxx xxxxxxx správy, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx; část xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nepoužije, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky.

(6) Xxxxxxxx-xx orgán státu xxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx. x) xxxx e), xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx nahradit xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§6r

(1) Ministerstvo xx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6m xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxxx a informační xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xx jeho xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx splnění požadavku xxxxx §6x odst. 1 písm. c) xxxxxxxxx x tom, xxx xxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx u

a) orgánu Xxxxxxxx správy České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xx xxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a

d) xxxxxxxxx pojišťovny na xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx přiměřeně použijí xxxxxxxxxx daňového xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx osobního xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx těchto xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx si xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6m xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx x skutečných xxxxxxxxxx; xxx tento xxxx xxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx ministerstvu xxxxxxx xxxxxxx x údajům x xxxxxxxxx majiteli xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6m odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx, Xxxxxxx České xxxxxxxxx, zpravodajské xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, 4 x 5 xx xxxxxx xxxxxxxxxx lhůta xxxxx §6q xxxx. 1 xxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx 3 xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx posuzování splnění xxxxxxxxx xxxxx §6m xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx uznaná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx uchovávají xxxxxxxx xxxx xxxx.

§6x xxxxxx právním předpisem x. 261/2021 Xx. x účinností xx 1.9.2021

§6x

Xxxxx poskytovatele xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x výmazu poskytovatele xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx computingu,

a) xxxxxx-xx x to xxxxxxxxxxxx xxxxx computingu, x xx xx 15 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) zjistí-li, že xxxxxxxxxxxx cloud computingu xxxxxxx splňovat xxxxxxxxx xxxxx §6m odst. 1 xxxx. a) x xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, která xxxxx xxx xxxxxx xxx 30 xxx, xxxx xxxxxx-xx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §6x odst. 1 xxxx. x) xxxx x).

(2) Xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx rozklad xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx vyrozumí prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx, který xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxx uvede xxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx §6r se xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§6x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2021

Xxxxx nabídky xxxxx xxxxxxxxxx do katalogu xxxxx computingu

§6t

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx nejnižší xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx computingu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zapsaného x xxxxxxxx xxxxx computingu, xxxxxxx-xx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxx požadavky podle §6n písm. x), x), x) a x) x požadavek xxxxx §6n xxxx. x), xxxxx xxx x xxxxxxxxx podle §6n xxxx. x) x d) x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx computingu xxxxxxxxxxxxxx státního xxxxx xxxxxxxxxx nebo poskytovatelem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxx x zápisu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zařazeného xx xxxxxxxx bezpečnostní xxxxxx xx katalogu xxxxx computingu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxx §6n xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx podle §6n xxxx. e), xxxxx xxx o požadavek xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx computingu xxxx xxxxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx computingu. X žádosti xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx x plném xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx nabídky xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx katalogu xxxxx xxxxxxxxxx vyrozumí xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx požádal.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx elektronicky xx strojově čitelném xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx nabídku jednoho xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx nabídku xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uvede x xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxx cloud computingu x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx, xxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx computingu, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a jeho xxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx, zda xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx více xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx computingu, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx x popis xxxxxx zapojení xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx rozsahu xxxxxxxx.

(6) Poskytovatel xxxxx xxxxxxxxxx x žádosti xxxxxxx

x) xxxxxx svých xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxx, xx nabízený xxxxx xxxxxxxxx splňuje požadavky xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx upravujícím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cloud computingu,

d) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx testu xxxxxxxxxx xxxxx computingu, pokud xx požadována xxxxxxx xxxxxxxxx upravujícím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) plán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx computingu x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xx havárii, xxxxx xxxx požadovány xxxxxxx xxxxxxxxx upravujícím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; namísto xxxxx lze připojit xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx existenci,

f) xxxxxx x xxxxxxxxxx zdrojů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx požadavku xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Je-li xxxxxxxxxxx nabízeného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a není-li xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxx předmětem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zapsané x xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx, poskytovatel xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx připojí

a) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxx computing, xx xxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx nabízeného xxxxx xxxxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxx, že podpůrný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx audit xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a dostupnosti xxxxxxxxx podpůrným xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezpečnost,

f) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx cloud comutingu x xxxx xx xxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx právním předpisem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx lze xxxxxxxx auditní zprávu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx upravujícím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx splnění požadavku xx zajištění důvěrnosti, xxxxxxxxx a dostupnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kybernetickou xxxxxxxxxx.

(8) Xx-xx poskytování xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx závislé xx více xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, poskytovatel xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx dále xxxxxxx

x) xxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx computingu,

b) seznam xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, u xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§6x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2021

§6u

(1) Xxxxxxxxxxxx si xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6n písm. x) a x) xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx věty před xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx žádosti x xxxxx nabídky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Národní xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx 30 dnů od xxxx vyžádání.

(2) Xxxxxxxxxx §6x xxxx. 7 xx xx zápis xxxxxxx cloud computingu xx katalogu cloud xxxxxxxxxx použije xxxxxxx.

§6x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 261/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2021

§6x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v katalogu xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxx zápis xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx splněna xxxxxxxx xxxxx odstavce 4. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx podání; xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Takové xxxxxxxxxx xxxxxx právní xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx do katalogu xxxxx computingu ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, xxxxx se x nabídce xxxxx xxxxxxxxxx vedou x xxxxxxxx xxxxx computingu x které jsou xxxxxxxxxxx dotčeny. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6t xxxx. 6 xx 8, x nichž xxxx xxxxxxxxx skutečnosti, xxx xxxx aktualizací dotčeny.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x katalogu xxxxx xxxxxxxxxx xx, xx

x) xxxxxxxx cloud xxxxxxxxx xxxx po aktualizaci xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx zápis xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx, rámcové xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx §6r xxxx. 7 a §6u xxxx. 1 xx xx aktualizaci nabídky xxxxx computingu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx použijí xxxxxxx.

§6x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 261/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2021

§6x

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx computingu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx x xxxxx poskytovatel xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx jedná, x xx xx 15 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx, xx nabízený xxxxx computing přestal xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6n a xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx cloud computingu xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx ministerstvem, xxxxx xxxxx být kratší xxx 15 xxx,

x) xxxxxx-xx doba 3 xxx ode xxx, xxx byla xxxxxxx xxxxx computingu do xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nepotvrdil xxxxxxxxxxxx, xx nabídka xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, nebo xxxxxx-xx xxxx 3 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx; ministerstvo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cloud computingu, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx doby 30 xxxxxx ode xxx, xxx xxxx xxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx zapsána, x xxxx vždy xx xxxxxxxx doby 30 xxxxxx xxx dne, xxx mu xxxxxxxxxxxx xxxxx computingu xxxxxxxx, xx xxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx computingu, x xxxxx došlo x výmazu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x to xxxxxxxx x výmazem xxxxxxxxxxxxx xxxxx computingu; je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx poskytovatelů xxxxx xxxxxxxxxx,

x) o xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, a u xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx cloud computingu, x to xxxxxxxx x výmazem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx se xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), zjištění xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx potvrzení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxx xxxxx computingu xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx úrovně, xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx rozhodnutí podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx přípustný.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxx computingu x výmazu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx využívá xxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx nabídky; xx xxxxxxxxxx uvede xxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx §6r xxxx. 7 xx xx xxxxx nabídky xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx části z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§6x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2021

§6x

Xxxxx využívaného xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx computingu

Orgán veřejné xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx katalogu xxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx 45 xxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx první xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx computingu poskytovaného xxxxx §6l xxxx. 1 xxxx. x).

§6x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2021 Xx. x účinností od 1.9.2021

§6x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx týkajících se xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx computingu xxxx využívaného cloud xxxxxxxxxx

(1) Dojde-li v xxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx je xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné správy, xx xxxxx údajů xxxxxxxx v katalogu xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx, anebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §6q xxxx. 5 nebo §6t xxxx. 6 xx 8, poskytovatel xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x současně xx předloží xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxx xx xxxxx computing předmětem xxxxxxx cloud computingu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx computingu xxxx xxx je poskytován xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x intervalech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doklady x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx informací xxxxx §6q xxxx. 5 xxxx. c), §6t xxxx. 6 písm. x) x §6t xxxx. 7 písm. x) x xxxxxx x provedení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6t xxxx. 6 písm. x) a §6t xxxx. 7 písm. x).

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx cloud computingu xxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx období xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtové xxxxxx xx každý xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy, xxx xxxxx orgán xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§6x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 261/2021 Xx. x účinností xx 1.9.2021

§6x

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx cloud xxxxxxxxx, xxxxx využívání xxxxxxx, z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xx do 45 xxx xxx dne xxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx.

§6x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2021

XXXXX VII

PŘESTUPKY

§7

Přestupky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Akreditující xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x nimiž xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx souhlas [§6 xxxx. 4 xxxx. x)],

x) xxxx xxxxxxxxx x akreditaci, xxxx xx splňovala xxxxxxxxxx xxxxxxxxx [§6 xxxx. 4 písm. x)],

x) xxxxxxxx bezodkladně xxxxxxxxxxxx, xx xxxx po xxxx delší než 3 měsíce zajištěné xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxxxxx [§6 xxxx. 4 xxxx. x)],

x) nepostupuje xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx [§6 xxxx. 4 xxxx. x)], xxxx

x) nesplní ve xxxxxxxxx xxxxx povinnost xxxxxxx informací xxxxxxxxxxxx (§6a odst. 3),

lze xxxxxx xxxxxx do 100&xxxx;000 Kč.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx atestaci xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvem (§6b xxxx. 3),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x osvědčením x xxxxxxxxxx (§6a) nebo xxxxx zákonem,

c) xxxx xxxxx xx dlouhodobé xxxxxx informačních xxxxxxx xxxxxxx správy, xx xxxxxxx xxxxxx, přípravě, xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx jakkoliv xxxxxxxx samo nebo x xxx ekonomicky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§6d odst. 2),

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (§6d xxxx. 4),

x) nesplní xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx informací xxxxxxxxxxxx (§6d xxxx. 7), xxxx

x) nesplní xx stanovené xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx atestačních xxxxxxxx (§6e odst. 1).

(3) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx xxxxx §9e xxxx. 1, xxxx

x) x xxxxxxx x §9e xxxx. 2 nebo 3

1. xxxxxxx data x xxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné správy,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx údajů, xxxx

3. neumožní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx likvidace kopií xxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) xx x) nebo odstavce 3 xxxx. x) xxxx 1 nebo 2,

x) 200 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx xxxx. x) xxxx 3,

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. d) xx x).

§7x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Pokuty xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

XXXXX VIII

ÚČINKY PODPISU

§8

Úkon, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx podpis xxxx, xxx xxx činí, xxxxxxx prostřednictvím informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx považuje za xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx informační xxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx úkon činí, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx úkon xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx projevu xxxx xxxx, kdo úkon xxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX SPRÁVY

§8a

(1) Podání xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x rozsahu x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy (Xxxxxxx xxxxxxxx ověřovacího xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx terminálu - Xxxxx XXXXX). Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Kontaktními xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxxx,

x) krajské xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx, úřady xxxxxxxxx xxxxx xxxx městských xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měst x xxxxx xxxxxxxxx částí xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxx seznam stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zahraničních věcí; Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx takových xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx licence15), Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxx České republiky,

g) xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx autorizovaná xxxxxxxxxxxxx").

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Agrární xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxx autorizovaná xxxxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx správního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx úkon v xxxxxxx xxxxxxxx upravujícím xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa veřejné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx krajských x xxxxxxxx úřadů.

(5) Xxxxxxxx Xxxxx podací xxxxxxxxx xxxxxxxxxx národní xxxxxxxx xxxx Czech XXXXX xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Informační xxxxxx, xxxxx prostřednictvím xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst xxxxxxx xxxxxx, spravuje xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§8b

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktního xxxxx xxxxxxx správy, xxxxxxx-xx věcné, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, bezpečnostní x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx rozhodne x xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx podání. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x organizační podmínky xxx výkon působnosti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx Věstníku xxxxxxxxxxxx x způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx ministerstvo nové xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx ministerstvem xxxxxxxx xxxx podmínky nastane xxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx uhradit xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktního místa xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 200 000 Xx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx ministerstvem xxxxxx xxxxxxxx do 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx státního xxxxxxxx, xxxxxx jej xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx autorizovaná xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx působnosti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Osoba autorizovaná xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx, xx xxxxx xxxxxxx být xxxxxxxxx ani při xxxxxxxxxx veškerého xxxxx, xxxxx lze xx xx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx u osoby xxxxxxxxxxxx ministerstvem xxxxxx xxxxxxx, personálních, technických, xxxxxxxxxxxxxx x organizačních xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx kontaktního xxxxx xxxxxxx správy.

(6) Xxxxxxxxxxxx xx oprávněno omezit xxxxx autorizované ministerstvem xx xxxxxxxx nutnou xxxx přístup do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx působnosti xxxxxxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, bezpečnostní xxxx xxxxxxxxxxx podmínky xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx prostřednictvím xx xxxxxxxxxx xxxxx působnosti xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx odejme xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx kontaktního xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, technické, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx-xx do 3 xxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxxxxx na xxxx skutečnost xxxxxxxxxx, x nápravě,

b) xxxxxx-xx x xx osoba xxxxxxxxxxxx ministerstvem, xxxx

x) xxxxxxxxx-xx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktního xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxx seznam xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx adres.

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX VÝSTUPŮ X INFORMAČNÍCH XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX

§9

(1) Z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, rejstříky xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx podobě x xxxxx informačním systému. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx správci, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx podobě x xxxxx informačním xxxxxxx xxxxx, které xx xxxxx přímo xxxx, xxxx xxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx informaci xxxxxxxx x xxxxxx, a xx x rozsahu xxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo xxxxxxxxx x tom, xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy xxxx, x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zajišťujícím xxxxxxxxx, xxxxxxxx původ xxx (dále xxx "xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy"), xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx z informačních xxxxxxx xxxxxxx správy xx žádost vydávají xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx technickým xxxxxxxxx xxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxx správy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx evidencemi, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Ověřeným xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxx") xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx vznikla xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (§9a).

(4) Xxxxx, xxxxx je držitelem xxxxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx si s xxxxxxxx tohoto prostředku xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, rejstříkem xxxx xxxxxxxx, který xx xx xxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxx x ní x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx i prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxx správy xxxx x využitím xxxxxxxxx bodu pro xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxx výstup x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xx držitelem xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je oprávněna xxxxxxx s využitím xxxxxx prostředku xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx se xx xxxxx týká, xxxx xxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgánu.

(6) Výpis x xxxxxxxx podobě, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxx listinami.

§9x

(1) Ověřením xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy xx xxxxxx ověření xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy z xxxxxxxxxxxx do listinné xxxxxx. Ověření xx xxxxxxx xxxxxxxxx doložkou, xxxxx xxxxxxxx

x) údaj x xxxxxxx toho, xx ověřený xxxxxx xxxxxxxx výstupu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx,

x) xxxx x xxx, x xxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxx, xx xxxxxxx výstup xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxx úplný,

d) místo x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ověření,

e) xxxxxxxx xxxxx, pod xxxxxx je xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx výstupu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx,

x) xxxxx úředního xxxxxxx x podpis xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx doložku xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, která vznikla xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx systému veřejné xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podoby, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výstupu x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx z elektronické xx xxxxxxxx xxxxxx, x xx ní xxxxxxxxxx nebo s xx pevně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

§9b

Povinnosti xxxxxxxxxxx

(1) Ti, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"), jsou xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy, xxxxx xx xxx ověřen, xxxxxxx do formy, x xxx je xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx čitelný xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx správy.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx provést xxxxxxx úkony potřebné x xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zajišťujícím integritu, xxxxxxxx původ xxx.

(3) Xxx vydávání xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 1 xxxx xxxxx je ověřující xxxxxxx xxxxxxxx oprávnění xxxxxxxx x zjistit xxxx totožnost. Xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx její xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx je povinen xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výstupů. Evidence xxxxxxxx alespoň tyto xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx doložky x xxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba jméno, xxxxxxxx, datum narození x xxxx xxxxx, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx byla xxx xxxxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, x xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx osob, jednajících xxxxxx této právnické xxxxx, nebo osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§9x

Xxxxxxxxxx orgánů veřejné xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy

(1) Xxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx bezodkladně výstup x informačního systému xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x časem x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx, xxx byl výstup xxxxxxxx, a datem x časem x xxxxxxxx hodiny, xxxxxx x sekundy xxxxxxxx, xx kterému xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx se stavem xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"), a xxxxxxxxxxx způsobem zajišťujícím xxxxxxxxx, případně původ xxx.

(2) Xxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podle §9, nebo xxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx zápisu v xxxxxxxxxxx systému veřejné xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx údajů.

(3) Správci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, rejstříky xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxx xxxxx výstup x informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx před xxxxxxx xxxxxxx.

§9x

Xxxxxxxxxxx ověřování xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy

(1) Správce informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx požadovat xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xx každý xxxxxxxxxx xxxxxx x informačního xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxx, která je xxxxxxxxx zvláštním právním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x předmětného xxxxxxx, xxxx má xxxxx xxxxxxx16).

(2) Xxxxxxx poplatek xx vydání ověřeného xxxxxxx vydaného xxxxxxxxxx xxxxx §8a odst. 2 písm. b) xx x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx16).

(3) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx ověřených xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx17).

XXXXX XX

XXXXXXXXXX PROVOZOVATELE XXXXXXXXXXXX XXXXXXX VEŘEJNÉ XXXXXX

§9x

(1) Provozovatel informačního xxxxxxx xxxxxxx správy xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx správce xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx a provozní xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx správy.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx předá xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx x xxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx provozovaného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy x xxxxx xxxxxx xxx x provozních xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné správy xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx provozovaného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné správy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezpečnost pro xxxxxxxxx dat, provozních xxxxx, informací x xxxxxx kopií xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému veřejné xxxxxx umožní správci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dohled xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx má xxxxx xx úhradu xxxxxx vynaložených xxxxxxx xx předání xxx x provozních xxxxx xxxxx odstavců 1 x 2.

(5) Ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x duševnímu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x provozních xxxxx podle odstavců 1 x 2 xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXX, PŘECHODNÁ, XXXXXXXXX X ZMOCŇOVACÍ XXXXXXXXXX

§10

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxx xxx xxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxx do xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx ukončit xxxxxx xxxxxxx.

(2) V xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy, xxxxxxx xxxxxxx jsou orgány xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx působnosti, xx xx tyto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §5 odst. 2 písm. c), x), x) x x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxx.

§11

Xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxx informační systém

(1) Xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx13) xxxxxxxx xx Úřad.

(3) Práva x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x Úřadu xxx xxxxxx informační systém xx Xxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxxxxxxx ustanovení

§12

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x náležitosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výhodnosti xxxxxxx xxxxxxx informačních systémů xxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx. j), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výhodnosti využití xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6o xxxx. 4 a postup xxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx na strukturu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx, postupy xxxxxx xxxxxxx xxxxxx při xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx informačních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxxxxx pro strukturování xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné správy x bezpečnostní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, kterým se xxxxxxxx povinnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, podle §5a xxxx. 2,

c) xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx provozní xxxxxxxxxxx xxxxx §5a xxxx. 3 x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §5a xxxx. 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů veřejné xxxxxx xxxxx §6d xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx computingu, xxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx x x cloud xxxxxxxxxx využívaném orgány xxxxxxx správy xxxxx §6k odst. 2,

x) xxxxxxxxx na náležitosti xxxxxxx o poskytování xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §6l odst. 3,

g) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x zkušenostech xxxxxxxxxxxxx xxxxx computingu x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6q xxxx. 5 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x náležitosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxx §6t xxxx. 6 xxxx. x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6t odst. 7 xxxx. x),

x) xxxxxx obecních xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členěných statutárních xxxx a úřadů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx §8a xxxx. 2 xxxx. x).

&xxxx;(2) Xxxxxxx xxxx xxx kybernetickou x xxxxxxxxxx bezpečnost xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx zajištění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx §6m xxxx. 1 písm. x) a §6n xxxx. x),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x auditů xxx oblast xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6q xxxx. 5 xxxx. x), §6t xxxx. 6 písm. x) x §6t xxxx. 7 xxxx. x), doklady o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §6y xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx na strukturu x náležitosti zprávy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6t xxxx. 6 písm. x) x §6t xxxx. 7 písm. x) x intervaly xxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx náležitosti xxxxxxx xxxxxx osvědčující xxxxxxxxx plánu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nabízeného xxxxx computingu x xxxxx na obnovu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxx §6t odst. 6 xxxx. x) x §6t xxxx. 7 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §6t xxxx. 6 xxxx. x) x §6t xxxx. 7 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k ověření xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6t odst. 6 xxxx. x) x §6t odst. 7 xxxx. h).

§12x

§12x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 130/2008 Sb.

XXXX TŘETÍ

Změna zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

§13

X §2 xxxx. 1 xxxx 6 xxxxxx x. 2/1969 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 272/1996 Xx., xx xxxxx "Xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx systém" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx systémy".

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX

§14

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) §5 xxxx. 2 xxxx. c), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. července 2001;

x) §5 odst. 2 písm. x), xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2001;

x) §5 xxxx. 2 písm. g), xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. ledna 2002;

x) §5 xxxx. 2 písm. x), xxxxx nabývá účinnosti xxxx 1. xxxxx 2001 a xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2002;

x) §6, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. července 2001.

Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

§10

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx ke xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x Úřadu xxx xxxxxxx informační xxxxxxx, x Xxxxxxxxxxxx dopravy x xxxxx a x Úřadu xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx uvedené xxxxxxxx orgány státní xxxxxx uzavřou příslušné xxxxxx, xxxxxxx mezi xxxxx blíže xxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx příslušný hospodařit Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx systémy xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dnem xx Xxxxxxxxxxxx informatiky.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§10 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 517/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxx správy xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím referenčního xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých dalších xxxxxx, ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 36 článku X xxxxxx zákona, a xx nejdříve xx xxxxxxxx 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx bodu 36 xxxxxx X tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxx veřejné xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5a xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxx 40 xxxxxx X tohoto zákona, x to xx 2 let xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 40 xxxxxx X xxxxxx zákona.

3. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx povinny xx xxxxxxxx atestaci dlouhodobého xxxxxx informačních systémů xxxxx §5a xxxx. 3 xxxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx některých dalších xxxxxx, xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx bodu 40 xxxxxx X xxxxxx xxxxxx, a xx do 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx bodu 40 xxxxxx I xxxxxx zákona. Atesty xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx 005/02.01 xxx xxxxxxxxxxx životního xxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx bodu 40 xxxxxx X tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxx pověření k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx střediskům xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 42 xxxxxx X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx vydaná xxxxx §6b xxxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx bodu 42 článku X xxxxxx zákona, xx xxxx 2 let xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 42 xxxxxx X xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxx zákona x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx a x změně některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 46 xxxxxx X xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 365/2000 Xx., x informačních xxxxxxxxx veřejné xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx účinném xx dne xxxxxx xxxxxxxxx bodu 46 xxxxxx I tohoto xxxxxx. Pověření x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx věty xxxxx xxx xxxxxx na xxxx 2 let xxx dne nabytí xxxxxxxxx bodu 46 xxxxxx I xxxxxx xxxxxx.

6. Atestace xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 365/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx bodu 41 článku X xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx správy x x xxxxx některých xxxxxxx zákonů, ve xxxxx účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxx 41 xxxxxx X xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx bodu 24 xxxxxx I xxxxxx xxxxxx xx xx xxx nabytí účinnosti xxxx 24 článku X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 81/2006 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2007

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx a zastupitelské xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxx výstupy x xxxxxxxxxxxx systémů veřejné xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §8a xxxxxx č. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XV xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 130/2008 Xx. x účinností xx 1.7.2008

Xx. XXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x povinnosti x nimi xxxxxxxxxxx xx posuzují podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XXXXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 223/2009 Xx. s účinností xx 28.12.2009

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6h xxxxxx x. 365/2000 Sb., x informačních systémech xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx účinném do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zůstává xxxxxxxxx x po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Správce xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6i xxxx. 4 zákona x. 365/2000 Xx., x informačních systémech xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 263/2011 Sb. x xxxxxxxxx od 29.11.2011

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §1 xxxx. 4 xxxx. x) až x) zákona x. 365/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 365/2000 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 12 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Orgány xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx informační xxxxxxxx xx souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle §5a xxxx. 1 xxxxxx x. 365/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 24 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx x §1 xxxx. 4 xxxx. x) až x) xxxxxx č. 365/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx dokumentaci k xxxxxx provoznímu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5a xxxx. 3 xxxxxx x. 365/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx 12 xxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 104/2017 Xx. x účinností xx 1.7.2017

Xx. LXXXI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx orgán x xxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx veřejné xxxxxx") xxxx využívat cloud xxxxxxxxx, xxxxx využívání xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vyhlášení xxxxxx zákona x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx druhého xxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx uzavřené na xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 365/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, do 31. xxxxxxxx 2023.

2. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx využívat xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x nabídce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx správy (dále xxx "xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx") před xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx na základě xxxxxx podle bodu 3 x xxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxx §6n xxxxxx č. 365/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx dne xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2023.

3. Xxxxxx xxxxx xxxxx první hlavy XX xxxxxx č. 365/2000 Sb., xx xxxxx účinném xx prvního dne xxxxxxx kalendářního měsíce xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zahájená před xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.

4. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx 31. xxxxx 2022 zahájit xxxxxxxxx xxxxx computingu, xxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxx §6n xxxxxx č. 365/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxx dne xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6m xxxxxx č. 365/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx od prvního xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. §6l xxxxxx č. 365/2000 Xx., xx znění xxxxxxx od xxxxxxx xxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx využití cloud xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx první xx 31. prosince 2022.

Xx. LXXXI vložen xxxxxxx předpisem x. 261/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2021

§17

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx zapíše xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx cloud computing, xxxxx využívá ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxx computingu xxxxx zákona x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx po xxxx 41 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxx správy xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx dni nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona x xxxxx může xxxxx xxxxxx č. 365/2000 Sb., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx computingu, xxxxxxx xx xxxx 41 xxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx 41 měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx §6l odst. 2 xxxxxx x. 365/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 12/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.8.2020

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 365/2000 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 23.10.2000, x xxxxxxxx ustanovení §5 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.2001, §5 odst. 2 xxxx. x), xxxxx nabývá účinnosti xxxx 1.1.2001, §5 xxxx. 2 xxxx. x), které xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2002, §5 xxxx. 2 xxxx. x), které xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2001 x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2002, §6, xxxxx nabývá účinnosti xxxx 1.7.2001.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

517/2002 Xx., kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxx opatření x soustavě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x mění xxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2003

413/2005 Xx., o xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 531/90 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

70/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí

s xxxxxxxxx xx 1.4.2006

81/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 365/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2007 x xxxxxxxx §5, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2008 x §6x xx 6x, §9, §9x xx 9x, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 15.3.2006

40/2007 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx č. 365/2000 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 18/2007

110/2007 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v soustavě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s účinností xx 1.6.2007

269/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 365/2000 Xx., o informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

130/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 455/91 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

190/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x spisové službě x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2009

223/2009 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 28.12.2009

227/2009 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

281/2009 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

263/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx systémech veřejné xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 300/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x autorizované xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 29.11.2011

458/2011 Xx., x změně xxxxxx související se xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx daňových x xxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2015

18/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

167/2012 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 499/2004 Xx., x archivnictví x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 227/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx některých dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

64/2014 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

267/2014 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 586/92 Sb., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.12.2014

298/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce, xxxxx č. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx autorským x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

301/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx účtů

s xxxxxxxxx xx 6.10.2016

368/2016 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

104/2017 Xx., kterým se xxxx zákon x. 365/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 181/2014 Xx., x kybernetické bezpečnosti x x změně xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

195/2017 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 328/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2018

205/2017 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 181/2014 Xx., x kybernetické xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o kybernetické xxxxxxxxxxx), ve znění xxxxxx x. 104/2017 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.8.2017

251/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2018

99/2019 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx aplikací x x xxxxx xxxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné správy x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 9.4.2019

12/2020 Sb., o xxxxx na digitální xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2020 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.8.2020 x 1.1.2021

261/2021 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx v souvislosti x další elektronizací xxxxxxx orgánů veřejné xxxx

x účinností od 1.2.2022 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.9.2021 x 1.1.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxxx xxxxx č. 89/1995 Sb., x xxxxxx statistické xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 337/1992 Sb., o správě xxxx x xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
2) Zákon č. 153/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 118/1995 Xx.
3) §42d xxxxxx č. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx republiky, ve xxxxx zákona č. 60/2001 Sb.
3x) §12 xxxx. 1 zákona x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx).
3x) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Rejstříku xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 126/2003 Xx.
3x) Xxxxx č. 137/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx zákona x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4) Zákon č. 61/1996 Sb., o některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Xxxxx č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x x bezpečnostní způsobilosti.
6) Zákon č. 218/1999 Sb., o xxxxxxx xxxxxx povinnosti x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 219/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 220/1999 Sb., o xxxxxxx základní xxxx xxxxxxxx služby x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx právních xxxxxxxx vojáků x xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 128/2002 Xx.
Xxxxx č. 221/1999 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 222/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx.
6x) Xxxxx č. 361/2003 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků bezpečnostních xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 186/2004 Xx.
6b) Xxxxx č. 241/2000 Sb., x hospodářských xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
6x) §26 xxxxxx č. 240/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých zákonů (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx.
7) Xxxxxxxxx xxxxx č. 101/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx č. 337/1992 Sb., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 101/2000 Xx., xxxxx č. 158/1999 Sb., x xxxxxxx xxxx, domů x xxxx x xxxx 2001.
7x) Zákon č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8a) Xxxxxxxx č. 231/2005 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pořízení x reprodukce xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 269/2005 Sb.
9) Xxxxxxxxx xxxxx č. 148/1998 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 337/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 89/1995 Sb., ve xxxxx xxxxxx x. 356/1999 Sb., xxxxx č. 106/1999 Sb., xx znění xxxxxx č. 101/2000 Xx., xxxxx č. 101/2000 Sb.
9x) §61 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
10) Xxxxx č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
11) §116 x násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11x) Zákon č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x provádění sociálního xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11c) Xxxxx č. 82/1998 Sb., x odpovědnosti xx xxxxx způsobenou xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 358/1992 Xx., o xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
11x) Xxxxxxxxx §7 až 12 xxxxxx č. 154/1994 Xx., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službě, §11 xx 16 xxxxxx x. 67/1992 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 153/1994 Xx. a xxxxxx x. 88/1995 Xx.
12) §2 xxxxxxxxxx zákoníku.
12x) Zákon č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §64d xxxxxx x. 199/1994 Xx., o zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 28/2000 Sb.
§62 xxxxxx č. 26/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §134 xxxxxx x. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx xxx.
15) Xxxxx č. 29/2000 Sb., x poštovních xxxxxxxx a x xxxxx některých zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
16) Xxxxx č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) Xxxxxxxx č. 196/2001 Sb., o xxxxxxxx x náhradách notářů x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 42/2002 Sb.

18) §2 xxxxxx x. 341/2011 Xx., x Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.