Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021 do 31.12.2021.


Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

239/2000 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

HLAVA II - INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

Použití integrovaného záchranného systému §3

Složky integrovaného záchranného systému §4

Stálé orgány pro koordinaci složek integrovaného záchranného systému §5

HLAVA III - POSTAVENÍ A ÚKOLY STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGÁNŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘI PŘÍPRAVĚ NA MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A PŘI PROVÁDĚNÍ ZÁCHRANNÝCH A LIKVIDAČNÍCH PRACÍ

Díl 1 - Ministerstva a jiné ústřední správní úřady §6

Ministerstvo vnitra §7

Ministerstvo zdravotnictví §8

Ministerstvo dopravy a spojů §9

Díl 2 - Orgány kraje §10 §11

Díl 3 - Orgány obce s rozšířenou působností

Obecní úřad obce s rozšířenou působností §12

Starosta obce s rozšířenou působností §13 §14

Díl 4 - Orgány obce §15 §16

Díl 5 - Cvičení a komunikace složek integrovaného záchranného systému

Prověřovací cvičení a taktické cvičení §17

Komunikace složek integrovaného záchranného systému §18

HLAVA IV - ORGANIZACE ZÁCHRANNÝCH A LIKVIDAČNÍCH PRACÍ V MÍSTĚ ZÁSAHU

Díl 1 - Velitel zásahu §19

Díl 2 - Vyžadování pomoci pro provádění záchranných a likvidačních prací

Oprávnění vyžadovat pomoc §20

Plánovaná pomoc na vyžádání §21

Ostatní pomoc §22

ČÁST DRUHÁ - PRÁVA A POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH

HLAVA I - PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY §23 §24

Fyzické osoby §25

HLAVA II - VÝJIMKY §26

HLAVA III - KONTROLA, PŘESTUPKY, NÁHRADA A FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ

Kontrola §27

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §28

Přestupky fyzických osob §28a

Společná ustanovení k přestupkům §28b

Náhrada za omezení vlastnického nebo užívacího práva, poskytnutí věcné a osobní pomoci §29

Náhrada škody §30

Finanční zabezpečení integrovaného záchranného systému §31

HLAVA IV - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Hromadné informační prostředky §32

Vztah k zvláštním právním předpisům §33

Zvláštní případy §34

Zmocňovací ustanovení §35 §35a

ČÁST TŘETÍ

HLAVA I - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky §36

HLAVA II §37

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §38

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 267/2006 Sb. - Čl. XXXII

č. 183/2017 Sb. - Čl. XCIV

INFORMACE

239

XXXXX

xx xxx 28. xxxxxx 2000

x integrovaném xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx integrovaný záchranný xxxxxx, stanoví složky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx orgánů a xxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a při xxxxxxx obyvatelstva před x po dobu xxxxxxxxx xxxxx nebezpečí, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxx").

§2

Vymezení xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) integrovaným xxxxxxxxxx xxxxxxxx koordinovaný xxxxxx xxxx složek při xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx x při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx prací,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx škodlivé xxxxxxxx xxx x jevů xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxx havárie, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx x vyžadují xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx života, xxxxxx, majetku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx příčin,

d) likvidačními xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,1) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, ukrytí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x další xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxx, xxxxxx x majetku,

f) xxxxxxxxx civilní xxxxxxx xxx xxxxxx subjektivity (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx ochrany") součásti xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx,

x) věcnou xxxxxx je poskytnutí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx prací x xxx cvičení na xxxxx velitele xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx obce nebo xxxxxxxx kraje; xxxxxx xxxxxx se rozumí x xxxxx poskytnutá xxxxxxxxxx xxx výzvy, xxx se xxxxxxxxx xxxx x vědomím xxxxxxxx zásahu, starosty xxxx nebo hejtmana xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xx výzvu xxxxxxxx zásahu, xxxxxxxx xxxxx xxxx starosty xxxx nebo xxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx i xxxxx poskytnutá xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxx xx souhlasem nebo x vědomím xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

§3

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systém xx použije x xxxxxxxx na vznik xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxx provádět xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému.

§4

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxx Hasičský záchranný xxxx Xxxxx republiky2) (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx sbor"), jednotky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,3) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx síly x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, ostatní xxxxxxxxx xxxxx, orgány ochrany xxxxxxxxx xxxxxx,4) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx ochrany, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x sdružení xxxxxx, která xxx xxxxxx k záchranným x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému poskytují xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plánovanou xxxxx xx xxxxxxxx (§21).

(3) X xxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx xxxx poskytovatelé akutní xxxxxxx péče, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx27). Pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedení xx větě xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxx xxxxxx dohodu x xxxxxxxxx pomoci xx xxxxxxxx (§21), xxxxxxx xx hasičský xxxxxxxxx xxxx kraje xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx složkami xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx stav.

(4) Xxxxxxxx složky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx ohlášení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, její xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx události. Xx xxxxx xxxxxx rozmísťují xxx síly x xxxxxxxxxx po celém xxxxx České xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.5)

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému jsou xxx zásahu povinny xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, x Xxxxx primátora xxxxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "hejtman") xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx koordinaci xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zařazená v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pomoci xxxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxx xxxxxxxxxx své místně xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx.3)

(8) Xxx provádění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx za nouzového xxxxx, stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx válečného xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx xx xxxxx příslušného xxxxx řídí xxxxxx xxxx, kdo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.6)

(9) Xxxxxxxx x prostředky xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx platnými xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, duchovní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.7)

§5

Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx složek integrovaného xxxxxxxxxxx systému

(1) Stálými xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx, xxxxxxx xxxx operační xxxxxxxxx hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ředitelství xxxxxxxxxx záchranného xxxxx.

(2) Xxxxxxxx x informační xxxxxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) zprostředkovávat xxxxxxxxxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §19 odst. 3,

x) xxxxx úkoly xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx vyrozumění xxxxxxxxxx x ostatních xxxxxx integrovaného záchranného xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému.

(3) Xxxxxxxx x informační xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a prostředky xxxxxxxxxx záchranného xxxxx x jednotek xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného systému xxxxx poplachového plánu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx zásahu; při xxx xxxxx, xxx xxxxxxx požadavky xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záchranného xxxxx, xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx záchranných a xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) vyžadovat x organizovat xxxxx (§20), xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§19),

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx obyvatelstva na xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak.8)

(4) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx složek xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému a xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) obsah xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX X XXXXX STÁTNÍCH XXXXXX X ORGÁNŮ XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX PŘI XXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXX XXXXXXXXX ZÁCHRANNÝCH A XXXXXXXXXXXX XXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

§6

Xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx správní xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx") xxx přípravě xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx provádění xxxxxxxxxxx x likvidačních xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx možných xxxxxx xxxxx, provádějí analýzy xxxxxxxx a v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů9) xxxxxxxxxx xxxxxxx skutečností x xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx následků, xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx10) xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nezbytných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§7

Ministerstvo xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x oblasti11)

a) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx události, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx při mimořádných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx humanitární xxxxxx do xxxxxxxxx x součinnosti s Xxxxxxxxxxxxx zahraničních věcí; xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx rámci xx xxxxxxxxx lidské x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxx 1

a) sjednocuje xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx osob a xxxxxxxxx xxxx vykonávajících xxxxxxxxxxxxxx činnost xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx12) (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby"),

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx kontrolu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxx x zpracovává xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx výstavbu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx sítí x služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obyvatelstva,

f) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx systém varování x xxxxxxxxxx, stanoví xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, připravovaných xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; k xxxxxx xxxxx xxxxxxx vzdělávací xxxxxxxx,

x) uplatňuje stanovisko x politice xxxxxxxx xxxxxxx x územnímu xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx mimořádné xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx posuzování zralosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx28) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) stanoví, po xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxx místní rozvoj, xxxxxxxx technické xxxxxxxxx xx xxxxxx určené x xxxxxxx obyvatelstva xxx mimořádných událostech, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx civilní xxxxxxx x x ochraně x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo stavby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx postup xxx zřizování xxxxxxxx xxxxxxx ochrany.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prací, jestliže

a) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx a je xxxxx koordinace záchranných x likvidačních prací xxx rámec příhraničních xxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx území xxxxx x xxxxxxx xxxxxx (§19) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§19), xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx hejtman.

(4) Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx

x) xxxxxxxxxx záchranářskou a xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, složkami xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterými xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx humanitární xxxxxx xx zahraničí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zahraničí, xxxxx může xxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx x prostředcích Xxxxx xxxxxxxxx předurčených xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 4 xxxx xxxxxxxxx ředitelství xxxxxxxxxx záchranného sboru xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx.2)

(6) Ministerstvo xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx uvedených x §4 xxxx. 2 x popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx záchranných x xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednotného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx stanoví

a) xxxxxxxx xxx zapojování xx xxxxxxxxxxxxx záchranných xxxxxxx,

x) xxxxxxxx poskytování a xxxxxxxxx humanitární xxxxxx,

x) xxxxxx při zřizování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx odborné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxx možného xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x způsobu xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxx x organizační xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx tísňových xxxxxxxxx,

x) způsob xxxxxxxxx xxxxxxxx x jejího xxxxxxxxxxxx zabezpečení,

g) xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx stavby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví

(1) Přesahuje-li xxxxxxxxx událost xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo xx-xx xx nutné x odborných nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx-xx se xxxxx xx řešení xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby x xxxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx služby x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx pacientů xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx výběr x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx humanitární pomoci xx zahraničí.

§9

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x spojů zabezpečuje xxx potřeby správních xxxxx a základních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx celostátní xxxxxxxxxx xxxxxx pro záchranné x xxxxxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx").

(2) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx potřebné xxxxxxxx x údaje xxx xxxxx dopravního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx, železniční, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Údaje z xxxxxxxxxx informačního systému xx xxxxxxx xxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ochranu poskytnutých xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx případné xxxxxxxx xx mohlo xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx právnických xxxx xxxx podnikajících xxxxxxxxx xxxx.

(4) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x obsah x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxx xxxxx

§10

(1) Xxxxxx xxxxx zajišťují xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, provádění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prací x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx správy xx účelem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxx úřady obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx správními xxxxx x xxxxxx x kraji, zejména xxx zpracování xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx (§17),

x) xxxxxxxxx integrovaný xxxxxxxxx xxxxxx xx úrovni xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x územních správních xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) zpracovává xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxx xxxxx"),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kraje xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx,13)

x) xxxxxxx dohody x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sousedního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů xxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv nestanoví xxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx8) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kraje xxxx zasahuje xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx krajský úřad xx spolupráci x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plán k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx zdroje xxxxxxxxx (xxxx xxx "vnější xxxxxxxxx xxxx"). V xxxxxxx, xx zóna xxxxxxxxxxx plánování xxxxxxxx xxxxx xxxx krajů, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx události krajský xxxx, xx jehož xxxxx xx zdroj xxxxxxxxx nachází.

(4) Xxx xxxxxxxxxx havarijního xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxx oprávněn xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx využívat, shromažďovat x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.6)

(5) Xxxxx xxxxxx kraje xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 4 xxxx xxxxxxxx záchranný xxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx zákona.2) Xxx xxx xxxxxxxxxxx záchranných x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) řídí výstavbu x provoz xxxxxxxxxxxx x komunikačních xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x přípravě xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a vyrozumění,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx vnitra,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oblastí, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x koordinuje xxxxxxxx, xxxxxxx ubytování, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vodou, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředky x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx humanitární xxxxx,

x) organizuje hospodaření x xxxxxxxxxx civilní xxxxxxx,

x) vede evidenci x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx civilní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x kraji,

j) uplatňuje xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nouzového xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx záchranný xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v územním x xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx x stavebním xxxxxx14) z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(7) Krajský xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavcích 1 až 5 xxx, aby byly xxxxxxxxx x svým xxxxxxx a rozsahem xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§11

Xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx integrovaný xxxxxxxxx systém na xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x kontroluje přípravu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx působností, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx záchranné x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx území jednoho xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x velitel xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx jej x to xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx starosta xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx. Pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx hejtman xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,6)

d) xxxxxxxxx havarijní xxxx xxxxx, vnější havarijní xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx xxxxx.

Díl 3

Orgány xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§12

Xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností při xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx uvedených x §15 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správního xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx mimořádné xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx prací x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Úkoly xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx dále

a) xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx záchranných a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obecním xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx správním xxxxxx x ostatními xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx obdobně xxxxxxxx xxxxxxx x §10 xxxx. 5 za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §10 xxxx. 7,

d) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §10 xxxx. 4 xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánů x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx svém xxxxxxxx obvodu s xxxxxxxxxxx možného xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x likvidačními xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx plán, xxxxx xx vyplývá ze xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx8) x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) spolupracuje při xxxxxxxxxx vnějšího xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zóna xxxxxxxxxxx plánování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx obvodu xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou působností,

h) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx havarijním xxxxxx xxxxx x vnějšími xxxxxxxxxxx plány x xxxxxxx xx xxxxxxxxx (§17),

x) xxxxxxxxx stanoviska x územním xxxxxx x regulačním xxxxxx x hlediska xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, integrovaném záchranném xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx zpracování, schvalování x xxxxxxxxx havarijního xxxxx kraje x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu.

§13

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností

Starosta xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx záchranné a xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx požádal. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prací xxxx xxxxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxxxx xxxxxxx štáb xxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§14

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx průběhu prostřednictvím xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§5).

Xxx 4

Xxxxxx obce

§15

(1) Xxxxxx obce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obce na xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx prací x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx úřad xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) xxxxxxxxxx přípravu obce xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx záchranným xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx varování, evakuaci x xxxxxx xxxx xxxx hrozícím nebezpečím, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,8)

x) xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) poskytuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx podklady a xxxxxxxxx potřebné xx xxxxxxxxxx havarijního xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ochrany xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx civilní xxxxxxx x xxxx.

(3) X xxxxxx xxxxx uvedených x odstavci 2 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx orgány xxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.3)

(4) Obecní úřad xxxxxxxxx právnické x xxxxxxx xxxxx v xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx záchrannými a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Za xxxxx xxxxxx organizuje xxxxxx školení.

(5) Obecní xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx x umisťování x xxxxxxxxxx staveb, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx rozhodování x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x zařízení.

§16

Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xx xx území xxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx x velitelem xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxx právnické x xxxxxxx xxxxx x poskytnutí osobní xxxx xxxxx xxxxxx.

Xxx 5

Cvičení x xxxxxxxxxx složek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

§17

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x likvidačních prací. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx i xxxxxxxxx xxxxxxxx poplachu pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx cvičení xx xxxxxxx za xxxxxx přípravy složek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x koordinaci záchranných x likvidačních prací xxx xxxxxxxxx události. Xxxxxx taktického xxxxxxx xx předem xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx ředitel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx nebo ředitel xxxxxxxxxx záchranného xxxxx xxxxx.

§18

Komunikace xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému

(1) Při xxxxxxxx na mimořádnou xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxxx xxxx státními xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx xx využití xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx přenosu xxxxxxxxx xxxxxxx telekomunikační xxxx x vybrané xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx vnitra xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x řešení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx evropského čísla xxxxxxxxx xxxxxx (§7 xxxx. 6).

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví

a) xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxxxxx x spojení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a strukturu xxxxxxxxx xxx,

x) způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx sítí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX IV

ORGANIZACE ZÁCHRANNÝCH X XXXXXXXXXXXX XXXXX X MÍSTĚ XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxx zásahu

§19

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x likvidačních xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému a x prostoru xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx události (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx") x řízení xxxxxxxxxxx těchto xxxxxx xxxxxxx velitel xxxxxx, xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx události xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nestanoví xxxxx,5) xx xxxxxxxxx xxxxxx velitel xxxxxxxx xxxxxxx ochrany3) nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru s xxxxxx přednostního velení.15)

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zásahu podle xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxxxxxxx sil a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x místě zásahu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx místo xxxxxx x xxxxxxx, aby xxxxx xxxxxx opustila xxxxx, xxxxx přítomnost xxxx potřebná, nařídit xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxx xxxxxxx omezení k xxxxxxx života, zdraví, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx stanoveným omezením, xxx prokázala xxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) nařídit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx, terénních xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx odvrácení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx událostí,

c) xxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx štáb xxxxxxxx xxxxxx jako svůj xxxxxxx orgán a xxxxx náčelníka x xxxxx štábu. Členy xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx mohou xxx xxxx fyzické xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx spolupracují nebo xxxxx xxxxxxxxx osobní xxxx věcnou pomoc,

e) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, popřípadě xxxxx x stanovit xxxxxx xxxxxxxx, kterým xx xxxxxxxx ukládat xxxxx x rozhodovat x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxxx pomoci xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx

§20

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxx vyžaduje pomoc xxxxx ústředního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx střediska xxxxxxxxxxx ředitelství xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx plánovaná xxxxx xx xxxxxxxx (§21).

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle poplachového xxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx kraje. Xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx integrovaného záchranného xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pomoc přímo x xxxxxxxx x xxxxxxxxx složek integrovaného xxxxxxxxxxx systému na xxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxx případech xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx operačního a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pomoc xx xxxxxx s Ministerstvem xxxxxxxxxxxx věcí x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Parlamentem České xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxx ve Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx územního xxxxx sousedního xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx schválená Xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx nebo ve Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.

(6) Xxxxxxxx xxxx při výzvě x xxxxxxxxxx věcné xxxxxx postupuje při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.6) Xxx-xx x poskytnutí věcné xxxxxx na xxxxxxx xxxxx velitele xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx, která věcný xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x údaje x xxxx x účelu xxxxxxx vyžádaného xxxxxxxxxx.

§21

Xxxxxxxxx pomoc xx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; plánovanou xxxxxx na xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx písemně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx základním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx, územní xxxxxxx xxxxx, orgány xxxxx x xxxx x mezích své xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxx xxxxxxx,

x) poskytovatelé xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx zřízen xxxxxxxx xxxxxx27),

x) ostatní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,16)

x) ostatní xxxxx, xxxxx se x xxxx smluvně xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx pomoc xx vyžádání není xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx pomoci vážně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx.5)

(4) Ostatní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného systému xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx plánované xxxxxx xx vyžádání xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x informačního xxxxxxxxx integrovaného záchranného xxxxxxx sdělit

a) xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x způsob xxxxxx vyrozumění,

b) síly x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx pomoci,

c) xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx sil x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§22

Xxxxxxx pomoc

Na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx úřadu xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx ozbrojených xxx Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.17)

XXXX DRUHÁ

PRÁVA X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXX PŘI XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXX

§23

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx havarijního xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxxxxxx fyzickou osobu, xx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx poskytnout x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podklady,

b) xxxxxxxx vůči xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpokládanou xxxxxxxxxx událostí opatření xxxxxxx x §24 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx fyzické osoby xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§19) xxxx xxxxxxxx obce (§16) xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx x informačního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) strpět xxxxx xxxx provádějících záchranné xxxx likvidační xxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx nezbytné xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x porostů, xxxxx jsou vlastníky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis9) xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx umístění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx vlastnictví, x xxxxxxx x xxx xxxxxxx hasičskému xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx,

x) pokud jsou xxxxxxxxx stavby xxxxxxx xxxxxxx xxxx stavby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, dbát při xxxxxxx xxxxxx nemovitostí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx potřeby xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx účelem používání, xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zařízení xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, dětských xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx cest x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X plnění xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.3)

(4) Prováděcí právní xxxxxxx xxxxxxx náhrady xxxxxx vynakládaných xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§24

(1) Xxxxx xxxxx x mimořádné události x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx technických zařízení x xxxxx, xxx xxxxxxxxx x nebezpečnými xxxxxxxxxx látkami18) x xxx xxxxxx přepravě xxxx xxx nakládání x nebezpečnými odpady (xxxx xxx "xxxxxxx"), xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je vlastníkem, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx nebo xxxxxx, xxxxxxx

x) podílet xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x likvidačních xxxxx x xx zpracování xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx záchrannému sboru xxxxx, pokud zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,8) xxxxxxxxx o

1. xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx havárií x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxx účincích xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. opatřeních xxxxxxxxxxxx ve své xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxx zařízení,

b) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,8)

1. informování x xxxxxxxxx mimořádných událostech x plánovaných xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxxxxxxx přípravy x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx pomoci.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, u xxxxx došlo k xxxxxxx, je povinna

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx práce,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx středisku xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx x bezprostředně ohroženým xxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xx varování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu stanoveném xxxxxxxxx právním předpisem,8)

d) xxxxxxxxxx veliteli zásahu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx mohly xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx osob provádějících xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x výbušninách, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx krajů a xxxx,

x) xxxxxxx krajskému xxxxx nebo složkám xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx škodami xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx práce xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadů, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx i x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§25

Xxxxxxx xxxxx

(1) Fyzická xxxxx pobývající xx xxxxx Xxxxx republiky xx právo xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x likvidačních xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx věcnou xxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx x provádění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx je xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vstup xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx práce xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx úprav, budování xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a odstranění xxxxxx, jejich částí, xxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látkách, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx nebezpečných zvířatech,

e) xxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxxxxx varování a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx, kontroly, xxxxxx x xxxxx,

x) xxxxx xx vlastníkem xxxxxx xxxxxxx ochrany xxxx stavby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nemovitostí x xxxxxxxxx činnostech s xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx vztahu k xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx využití xxx potřeby xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx záchrannému xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx.

(3) Xxxxxx povinností xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxx způsobily xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xx xxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX

§26

(1) X xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx pomoci xxxxx xxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoby xx xxxx xx 18 xxx x od 62 let a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx třetím stupni, xxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx osoby, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx vážnému xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx pomoc, xxxxx xxxx x rozporu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.19)

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xx osobní xxxxxx xxxxx poskytnout dobrovolnou xxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXX

§27

Xxxxxxxx

(1) Ministerstvo, hasičský xxxxxxxxx sbor xxxxx x orgány xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x ochranu xxxxxxxxxxxx, xxxx oprávněny x mezích xxx xxxxxxxxxx kontrolovat xxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(2) Kontrolu xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 vykonává x xxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kraje Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§28

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob

(1) Xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx technických zařízení x budov, nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxx xxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a budov xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §24 xxxx. 1 nebo §24 xxxx. 2 písm. x), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxx. x) xx h).

(2) Právnická xxxxx nebo podnikající xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx havarijního xxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx povinnost podle §23 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §21 odst. 2 xxxx. x) xxxx §23 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §23 odst. 2 xxxx. x),

x) xxxx xxxxxxxx nemovitosti x xxxxxxx s §23 xxxx. 2 xxxx. x)

1. nestrpí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx jím zmocněným xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx, kontroly, údržby x oprav,

d) xxxx xxxxxxxx stavby civilní xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx civilní xxxxxxx x xxxxxxx x §23 xxxx. 2 písm. x)

1. xxxxx při xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xx změně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxx xxxxx,

2. neumožní využití xxxx stavby xxx xxxxxxx xxxxxxx ochrany, xxxx

3. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx záchrannému xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxx stavby za xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stavby xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §21 odst. 2 písm. x), xxxx

x) jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §23 odst. 2 xxxx. x).

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informačních prostředků xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §32.

(5) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 250&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a),

b) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

c) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3,

x) 2 000 000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) a xxxxxxxx 4.

§28x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx některou x povinností xxxxx §21 xxxx. 2 xxxx. f) xxxx §25 xxxx. 2 xxxx. a), b) xxxx d),

b) xxxx xxxxxxxx, uživatel nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx nesplní xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozporu x §25 xxxx. 2 xxxx. x)

1. nestrpí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx přístup k xxxxx zařízením hasičskému xxxxxxxxxxx sboru kraje xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §25 xxxx. 2 xxxx. x)

1. nedbá při xxxxxxx této xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxx této stavby xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxx této stavby xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

3. neumožní xxxxxxx hasičskému záchrannému xxxxx kraje xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx této xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, údržby xxxx xxxxx, nebo

e) jako xxxxxxxx xxxx uživatel xxxxxx xxxxxxx ochrany xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx civilní ochrany xxxxxxxxxx plánovanou xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xxxx. x).

(2) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxx uložit xxxxxx do 100&xxxx;000 Xx.

§28x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 183/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

§28x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Přestupek xxxxx §28a odst. 1 xxxx. a) se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vedené Rejstříkem xxxxxx.

§28x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 183/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

§29

Xxxxxxx xx omezení xxxxxxxxxxxx nebo užívacího xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo fyzické xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx poskytuje xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx byla xxxxx poskytována. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx 6 měsíců xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx likvidačních prací.

(2) Xxxxx dojde k xxxxxxx výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx se jejímu xxxxxxxxx náhrada xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx práv podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxx určit xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxx xxxx za xxxxxx xx xxxxxxx práce xxxx služby. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx stejného xxxx xxxxxxxxx věcného xxxxxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx podnikající xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxx pouze xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx22) xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxx plánované xxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx krajský xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx pomoc xxxxxxxxxxx. Při výpočtu xxxxxxx ušlého xxxxxxx xx postupuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.23)

(5) Xxxx, kraje, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxxxxx požadovat xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx náhradu xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx osobní xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx havárií (§24), po xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vynaložené xxxxxx.24)

§30

Náhrada škody

(1) Stát xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx osobám xxxxxxxx x příčinné xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Této xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, pokud xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Peněžní xxxxxxx xx xxxxxxxx právnickým x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxx škodu při

a) xxxxxxxx složek integrovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,25) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx této škody xxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stát prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx záchranných x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx či xxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxx náhrady xx xxxxxx xxxxx xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xx náhradu xxxxx x xxxxxxxx důvodů xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx u příslušného xxxxxxxxx xxxxx xx 6 xxxxxx od xxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx do 5 xxx od xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx zaniká. Xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx náhradu xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx žádosti, nebo x xxx xxxxxx xxxxxxx, ale xxxxxxx xx 5 xxx xx xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxx složkám xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx zařazeným při xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, hradí tuto xxxxx Ministerstvo xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx mezistátní xxxxxx schválené Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx hradí xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxx byla xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx se xxxxxxx tak, jako xxxxx xxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

(7) Náhrada xxxxx xx neposkytuje xxxxxxxxxx x xxxxxxxx osobám, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§31

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Finanční xxxxxxxxxx xx krytí xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx dokumentace integrovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx připravenosti x záchranným a xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx užívaných xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného systému, xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x kraj x návrhu xxxxx xxxxxxxx.

(2) K úhradě xxxxxxxxxxx výdajů xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x likvidačních xxxxx xxxx být xxxxxxx rezerva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx vzniklých xxx xxxxxxxx sil x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx by xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx integrovaného záchranného xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotlivých složek xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ

§32

Hromadné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx informační xxxxxxxxxx, xxxxxx televizního x xxxxxxxxxxxx vysílání, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx střediska xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému neprodleně x xxx úpravy xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx tísňové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x likvidační práce.

§33

Vztah x zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxxx a ukládání xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx podle §28, xx nevztahuje správní xxx. Stanoviska uplatněná x xxxxxxxx územního xxxxxxx x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejsou xxxxxxxx rozhodnutím. Stanoviska xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxx souhlas xxxxx ohlášení stavby xxxx xxxxxxxx stanoviskem xxxxx xxxxxxxxx xxxx25a) x nejsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správním xxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxx státu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx stavu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis26) xxxxxxxxx xxxxx.

§34

Zvláštní případy

Tento xxxxx xx vztahuje x xx případy, kdy xxx x mimořádnou xxxxxxx, kterou xx xxxxxxxx xxxxxxx zdraví, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sbor xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řešení xxxxxxxxx události.

§35

Zmocňovací xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx §7 xxxx. 7 xxxx. x) x x) x §23 xxxx. 4.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §5 xxxx. 4, §7 xxxx. 7 xxxx. x) xx x), §12 xxxx. 3 x §18 xxxx. 4 písm. x).

(3) Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §7 xxxx. 7 xxxx. x).

(4) Ministerstvo xxxxxxx x xxxxx vydá xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxx x xxxxxxxxx §9 xxxx. 4 a §18 odst. 4 xxxx. x).

§35x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx krajskému xxxxx nebo obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 320/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

XXXX XXXXX

XXXXX I

Změna xxxxxx x zřízení xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx

§36

Xxxxx č. 2/1969 Sb., o zřízení xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 34/1970 Xx., xxxxxx x. 125/1970 Xx., zákona x. 147/1970 Sb., zákona x. 60/1988 Xx., xxxxxx č. 173/1989 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 9/1990 Xx., xxxxxx č. 126/1990 Xx., xxxxxx x. 203/1990 Xx., xxxxxx x. 288/1990 Xx., xxxxxxxxx opatření x. 305/1990 Xx., xxxxxx x. 575/1990 Xx., xxxxxx č. 173/1991 Xx., xxxxxx x. 283/1991 Xx., xxxxxx x. 19/1992 Sb., xxxxxx x. 23/1992 Xx., xxxxxx x. 103/1992 Xx., xxxxxx x. 167/1992 Sb., xxxxxx x. 239/1992 Xx., xxxxxxxxx opatření x. 350/1992 Xx., xxxxxx x. 358/1992 Xx., zákona x. 359/1992 Xx., xxxxxx x. 474/1992 Sb., xxxxxx x. 548/1992 Xx., xxxxxx č. 21/1993 Xx., xxxxxx x. 166/1993 Xx., xxxxxx x. 285/1993 Xx., xxxxxx x. 47/1994 Xx., xxxxxx x. 89/1995 Xx., xxxxxx č. 289/1995 Xx., zákona x. 135/1996 Xx., xxxxxx x. 272/1996 Sb., xxxxxx x. 152/1997 Xx., xxxxxx č. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 148/1998 Xx., xxxxxx x. 63/2000 Xx., xxxxxx x. 130/2000 Sb. x xxxxxx č. 154/2000 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §12 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx nahrazuje xxxxxx a xxxxxxxx xx písmeno m), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx obyvatelstva x integrovaný xxxxxxxxx xxxxxx.".

2. X §12 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sítě xxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx a územní xxxxxx xxxxxx xxxxxx.".

3. X §16 xxxx. 1 písmeno x) xxx:

"x) xxxxxx vojenských xxxxxx.".

Xxxxxxxxx písmeno e) xx xxxxxxx.

4. X §16 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx Ministerstvo xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".

HLAVA II

§37

§37 (xxxxx XX) zrušen právním xxxxxxxxx č. 186/2006 Sb.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§38

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2001.

Xxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Čl. XXXXX

Xxxxxx x xxxx náhrady xxxx xx xxxxxx nebo xxxxx vzniklé xxxx 1. lednem 2017, xxxxx xxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2016 xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx upravených xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx mění x xxxxxxxx XXX xx XXXXXX xxxxxx zákona, xxxxxxxx i xx 31. xxxxxxxx 2016 xxxxxxx podle předpisů x odškodňování xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2016.

Xx. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 267/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx placení pokut xxxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 239/2000 Xx., ve xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XCIV xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 183/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2017

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 239/2000 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2001.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

320/2002 Xx., o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2003

20/2004 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 254/2001 Sb., x xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 239/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 23.1.2004

186/2006 Xx., x změně xxxxxxxxx zákonů souvisejících x xxxxxxxx stavebního xxxxxx a xxxxxx x vyvlastnění

s xxxxxxxxx xx 1.1.2007

267/2006 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008 (zákonem x. 218/2007 Xx. xxxx xxxxxxx účinnost xx 1.1.2010), (xxxxxxx x. 282/2009 Xx. xxxx změněna účinnost xx 1.1.2013), (zákonem x. 463/2012 Xx. xxxx změněna xxxxxxxx xx 1.1.2015) x (xxxxxxx x. 182/2014 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2017)

218/2007 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 267/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xxxxx č. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxx x. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 155/95 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 22.8.2007

306/2008 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 155/95 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

282/2009 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.8.2009

151/2010 Xx., x zahraniční xxxxxxxxx spolupráci x xxxxxxxxxxx pomoci xxxxxxxxxxx xx zahraničí x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

375/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

463/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.12.2012

303/2013 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

344/2013 Xx., x změně xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

64/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx xx 1.5.2014

182/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.8.2014

205/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zrušuje xxxxx x. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxx mění některé xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.10.2015

183/2017 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx přestupcích

s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

225/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 183/2006 Xx., x územním xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2018

277/2019 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Sbírce xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2022

403/2020 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 416/2009 Sb., x urychlení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xx. 61 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxx x 12. srpna 1949 o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxxx X), xxxxxxxxx v Ženevě xxx 8. xxxxxx 1977 a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx č. 168/1991 Sb.
2) Xxxxx č. 238/2000 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů.
3) Xxxxx č. 133/1985 Sb., x požární xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 20/1966 Sb., x xxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Xxxxxxxxx xxxxx č. 133/1985 Sb., xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 238/2000 Sb.
6) Xxxxx č. 240/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx).
7) Xxxxxxxxx xxxxxxx č. 168/1991 Sb., xxxxx č. 126/1992 Sb., o ochraně xxxxx x názvu Xxxxxxxxx kříže a x Československém xxxxxxxx xxxxx.
8) Například xxxxx č. 18/1997 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx jaderné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx č. 11/1999 Sb., x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 353/1999 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx havárií xxxxxxxxxxx vybranými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx přípravky a x změně xxxxxx č. 425/1990 Sb., o okresních xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxxx havárií).
9) Xxxxxxxxx xxxxx č. 133/1985 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 18/1997 Sb., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 353/1999 Sb.
10) Xxxxxxxxx xxxxx č. 18/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §12 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 2/1969 Xx., x xxxxxxx ministerstev x xxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) Xxxxxxxxx xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
13) Xxxxxxxxx xxxxx č. 138/1973 Sb., o xxxxxx (vodní xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
14) Zákon č. 50/1976 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (stavební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) §13 xxxxxxxx x. 22/1996 Xx., kterou xx xxxxxxxx podrobnosti o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x zásady xxxxxx xxx zásahu.
16) §19 xxxxxx č. 219/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx.
17) Xxxxxxxxx §15 xx 18 xxxxxx x. 219/1999 Xx., zákon č. 241/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.
18) §3 xx 5 zákona x. 157/1998 Sb., x chemických látkách x chemických přípravcích x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 352/1999 Sb.
19) Xxxxx č. 65/1965 Sb., zákoník xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 261/1997 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx a pracoviště, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx do xxxxx devátého měsíce xx porodu x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xx nichž xxxxx xxxxxxxxx výjimečně xxxx xxxxx konat x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 185/1998 Xx.
20) Xxxxx č. 552/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §7 xxxx. 1 a 2 xxxxxx x. 586/1992 Sb., x xxxxxx z xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) §2 xxxx. 1 vyhlášky x. 298/1993 Sb., x xxxxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx.
24) §49 xxxx. 9 zákona x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx).
25) Xxxxx č. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců.
25x) §149 xxxx. 1 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx.
26) Xxxxx č. 222/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx.
27) §17 xxxxxx č. 374/2011 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

28) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 347/2013 ze xxx 17. dubna 2013, kterým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx transevropské energetické xxxx a xxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí x. 1364/2006/XX x xxxx xxxxxxxx (XX) x. 713/2009, (ES) x. 714/2009 x (XX) x. 715/2009.