Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

239/2000 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

HLAVA II - INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

Použití integrovaného záchranného systému §3

Složky integrovaného záchranného systému §4

Stálé orgány pro koordinaci složek integrovaného záchranného systému §5

HLAVA III - POSTAVENÍ A ÚKOLY STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGÁNŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘI PŘÍPRAVĚ NA MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A PŘI PROVÁDĚNÍ ZÁCHRANNÝCH A LIKVIDAČNÍCH PRACÍ

Díl 1 - Ministerstva a jiné ústřední správní úřady §6

Ministerstvo vnitra §7

Ministerstvo zdravotnictví §8

Ministerstvo dopravy a spojů §9

Díl 2 - Orgány kraje §10 §11

Díl 3 - Orgány obce s rozšířenou působností

Obecní úřad obce s rozšířenou působností §12

Starosta obce s rozšířenou působností §13 §14

Díl 4 - Orgány obce §15 §16

Díl 5 - Cvičení a komunikace složek integrovaného záchranného systému

Prověřovací cvičení a taktické cvičení §17

Komunikace složek integrovaného záchranného systému §18

HLAVA IV - ORGANIZACE ZÁCHRANNÝCH A LIKVIDAČNÍCH PRACÍ V MÍSTĚ ZÁSAHU

Díl 1 - Velitel zásahu §19

Díl 2 - Vyžadování pomoci pro provádění záchranných a likvidačních prací

Oprávnění vyžadovat pomoc §20

Plánovaná pomoc na vyžádání §21

Ostatní pomoc §22

ČÁST DRUHÁ - PRÁVA A POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH

HLAVA I - PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY §23 §24

Fyzické osoby §25

HLAVA II - VÝJIMKY §26

HLAVA III - KONTROLA, PŘESTUPKY, NÁHRADA A FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ

Kontrola §27

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §28

Přestupky fyzických osob §28a

Společná ustanovení k přestupkům §28b

Náhrada za omezení vlastnického nebo užívacího práva, poskytnutí věcné a osobní pomoci §29

Náhrada škody §30

Finanční zabezpečení integrovaného záchranného systému §31

HLAVA IV - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Hromadné informační prostředky §32

Vztah k zvláštním právním předpisům §33

Zvláštní případy §34

Zmocňovací ustanovení §35 §35a

ČÁST TŘETÍ

HLAVA I - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky §36

HLAVA II §37

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §38

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 267/2006 Sb. - Čl. XXXII

č. 183/2017 Sb. - Čl. XCIV

č. 284/2021 Sb. - Čl. XXXIX

INFORMACE

239

XXXXX

xx xxx 28. xxxxxx 2000

x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXX I

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, stanoví xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jejich působnost, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx územních samosprávných xxxxx, práva x xxxxxxxxxx právnických a xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx mimořádné xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx stavu, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx stavu (dále xxx "xxxxxxx stavy").

§2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx zákona se xxxxxx

x) integrovaným xxxxxxxxxx xxxxxxxx koordinovaný xxxxxx xxxx xxxxxx při xxxxxxxx na mimořádné xxxxxxxx x při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x jevů xxxxxxxxxx xxxxxxxx člověka, xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx život, zdraví, xxxxxxx xxxx životní xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx záchranných a xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx mimořádnou událostí, xxxxxxx xx xxxxxx x ohrožení života, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) likvidačními xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) ochranou xxxxxxxxxxxx xxxxxx úkolů xxxxxxx xxxxxxx,1) zejména xxxxxxxx, xxxxxxxx, ukrytí x xxxxxxx přežití xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx civilní ochrany xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx ochrany") xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xx xxxxxxx dohody a xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxx na xxxxx velitele xxxxxx, xxxxxxxx kraje xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx kraje; xxxxxx xxxxxx se rozumí x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx x vědomím xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxx,

x) osobní pomocí xx činnost nebo xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x při xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx starosty xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx; osobní xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx dobrovolně xxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx kraje.

XXXXX XX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

§3

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systém xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx vznik xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx potřebě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného systému.

§4

Složky integrovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného systému xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx2) (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx sbor"), xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zařazené xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jednotkami xxxxxxx xxxxxxx,3) poskytovatelé xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx České republiky.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx ozbrojených xxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx záchranné xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,4) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxx služby, zařízení xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx lze xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pracím. Xxxxxxx složky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytují xxx záchranných a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx (§21).

(3) X xxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx ostatními xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx péče, kteří xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx27). Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedení xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx dohodu x xxxxxxxxx pomoci xx vyžádání (§21), xxxxxxx je hasičský xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xx ostatními xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx stav.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx události, její xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx události. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dotčeno jejich xxxxxxxxx x úkoly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.5)

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxxxxxx kraje, x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy (dále xxx "xxxxxxx") xxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra, xxxxx xxxxxxxxx koordinaci záchranných x xxxxxxxxxxxx prací.

(7) Xxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx je povinna xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx kraji nebo xxxxx x xxx xxxxxxxxxx své xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx středisko xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx požární xxxxxxxxxx xxxx kraje vydaný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.3)

(8) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx xx území příslušného xxxxx řídí xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.6)

(9) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ostatních xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx označeny xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, duchovní xxxxxxxx x xxxxxxx ochranu.7)

§5

Xxxxx orgány pro xxxxxxxxxx xxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxx systému

(1) Stálými xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxx x informační xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx

x) xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §19 xxxx. 3,

x) xxxxx úkoly xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx,

x) zabezpečovat x xxxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ostatních xxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů a xxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dokumentace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx integrovaného záchranného xxxxxxx xxxx oprávněna

a) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a prostředky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx požární xxxxxxx, xxxxxxx složek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zásahu; při xxx dbají, xxx xxxxxxx požadavky xxxxxx x rozporu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru, xxxxxxxx xxxx Ministerstva xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx záchranných x xxxxxxxxxxxx prací,

b) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (§20), osobní x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx velitele zásahu (§19),

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.8)

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx společném xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému, xxxxxx jejího xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx poplachů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA III

POSTAVENÍ A XXXXX XXXXXXXX ORGÁNŮ X ORGÁNŮ XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX CELKŮ PŘI XXXXXXXX NA XXXXXXXXX XXXXXXXX X PŘI XXXXXXXXX ZÁCHRANNÝCH X XXXXXXXXXXXX XXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxxxx x xxxx ústřední xxxxxxx xxxxx

§6

Xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxx") xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x likvidačních xxxxx x při xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxx xxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx zdrojů xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxx prevence xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9) xxxxxxxxxx xxxxxxx skutečností x xxxxx, xxxxx xx mohly xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx situace,

b) xxxxxxxxx x činnostech x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x likvidačních xxxxx x ke xxxxxxxx xxxxxx následků, pokud xxxxxxxx xxxxxx předpis10) xxxxxxxxx jinak,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx opravy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx obyvatelstva.

§7

Ministerstvo vnitra

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx plní xxxxx x xxxxxxx11)

x) xxxxxxxx xx mimořádné xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx záchranného systému x ochrany xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxx pomocí xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx rámci se xxxxxxxxx lidské a xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1

a) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost xxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů12) (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby"),

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx záchranný xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plánů xxxxxxxxxxxxx záchranného systému xxxxx x zpracovává xxxxxxxx poplachový xxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx ministr xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x komunikačních sítí x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zpracovává xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x provozuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx29), xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx opatřeních, xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) organizuje xxxxxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vzájemnou xxxxxxxxxx; x xxxxxx účelu xxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení,

h) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx rozvojovému plánu x k územnímu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nouzového xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx události, xx xxxxxxxx orgánem xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx28) a xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x Ministerstvem xxx xxxxxx rozvoj, stavebně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx obyvatelstva xxx xxxxxxxxxxx událostech, k xxxxxxxxxxx záchranných xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ochrany x x ochraně x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx stavby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx postup při xxxxxxxxx xxxxxxxx civilní xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx koordinaci xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) mimořádná xxxxxxx přesahuje xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prací xxx xxxxx příhraničních styků, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kraje x velitel zásahu (§19) xxxxxxxx nejvyšší xxxxxx xxxxxxxx, anebo

c) x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx velitel zásahu (§19), xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx hejtman.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx dále

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pomoci xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx mezinárodní xxxxxxxxxx; xxx není xxxxxxx možnost vyžádání xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx mimořádné xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx i xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 4 x 7 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hasičského záchranného xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx zákona.2)

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx oprávněno xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2 x xxxxxxxxx xxxxxx odborníků xxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx vnitra

a) koordinuje x xxxxxxx tísňovou xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 112, xxxxx x xxxxxxxxx tísňových xxxxx 150, 155 x 158,

x) xxxxxxx xxxxxx opatření, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx měly prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxxx přístup x xxxxxxxxx složkám xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx rovnocenných xxxxxxxx xxxx ostatní osoby,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x využívání xxxxxxx komunikace xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 112, jakož x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 150, 155 x 158,

d) xxxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx jiných xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx

x) pravidla xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx záchranných xxxxxxx,

x) xxxxxxxx poskytování a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx civilní xxxxxxx x xxx odborné xxxxxxxx jejich personálu,

d) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx opatřeních x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, provozní x xxxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx xxxxxxx varování x xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx tísňových xxxxxxxxx,

x) xxxxxx provádění xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxx poskytování xxxxxx a xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ochrany.

§8

Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx-xx xx nutné x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x poskytovatele zdravotnické xxxxxxxx služby x xxxxxxxx pacientů xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx, poskytovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pacientů neodkladné xxxx xxxxxxx uposlechnout xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpovídá x xxxxxx své xxxxxxxxxx xx xxxxx x metodické řízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pomoci xx zahraničí.

§9

Ministerstvo xxxxxxx x xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx správních xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informační xxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx práce x xxxxxxx mobilních xxxxxx nebezpečí x xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx systém").

(2) Xxxxxxx úřady x xxxxxxxx jsou povinni Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx účely dopravního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxx provedením přepravy xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, železniční, letecké x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jen xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x ohrožení zdraví, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podnikatelských xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx podnikajících xxxxxxxxx xxxx.

(4) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx x xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx dopravního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxx kraje

§10

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prací x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx státní xxxxxx xx účelem xxxxxxxx x odstavci 1

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx, zejména xxx zpracování xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zajišťuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx (§17),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx záchranný xxxxxx na xxxxxx xxxxx,

x) sjednocuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x územních správních xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx obyvatelstva,

d) zpracovává xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx území xxxxx (dále jen "xxxxxxxxx plán xxxxx"),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,13)

x) uzavírá xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sousedního státu, xxxxx xxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxxx Parlamentem Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxx ve Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Pokud zóna xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx8) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx z xxxxx jiného kraje, xxxxxxxxxx xxxxxxx úřad xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxx"). V xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zasahuje xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu x společné xxxxxx xxxxxxxxx události xxxxxxx xxxx, na xxxxx xxxxx xx zdroj xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánů xx xxxxxxx xxxx oprávněn xx xxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxx, shromažďovat x evidovat xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.6)

(5) Úkoly xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 4 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona.2) Xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prací xxxx

x) xxxx xxxxxxxx x xxxxxx informačních x komunikačních xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx instruktáže a xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx složek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxx xxxxx zřizuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zabezpečuje xxxxxxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx záchranné x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx úkoly při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření,

f) xxxxxxxxxx x koordinuje xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, nouzové xxxxxxxxxx xxxxxx vodou, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx obyvatelstva,

g) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx hospodaření x materiálem xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx x provádí kontrolu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx dotčených xxxxxxxxx civilní xxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx záchranný xxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx §39 xxxx. 1 písm. x) a d) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx orgánem x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu30) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx31).

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx

1. xxx povolení xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxx rámcové xxxxxxxx,

4. xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(8) Výsledkem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx odstavce 7 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xx úseku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx záchranný xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stavby xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obyvatelstva.

(10) Xxx xxxxxx příslušnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx změně závazného xxxxxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxxxx 6 hasičským xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx postupuje obdobně xxxxx §31 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(11) Krajský xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 xx 5 xxx, xxx byly xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx a rozsahem xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx mimořádné xxxxxxxx.

§11

Xxxxxxx

x) organizuje integrovaný xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx,

x) koordinuje x xxxxxxxxxx přípravu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x fyzickými xxxxxxx,

x) koordinuje xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx mimořádné xxxxxxxx vzniklé xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x to xxxxxxx xxxxx xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx koordinaci xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx hejtman xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx zřízený xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,6)

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx xxxxx.

Xxx 3

Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§12

Xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Obecní xxxx obce s xxxxxxxxxx působností při xxxxxx státní xxxxxx xxxxx xxxxx uvedených x §15 zajišťuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx hasičský xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx obvodů xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx záchranných x xxxxxxxxxxxx prací xxxx

x) xxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx stanovené Xxxxxxxxxxxxx vnitra,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností x xxxxxxxx správními xxxxx x působností x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx zabezpečení záchranných x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §10 xxxx. 5 xx xxxxxxxx stanovených v §10 xxxx. 7,

d) xx xxxxxxxx stanovených x §10 xxxx. 4 xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánů x havarijního xxxxx xxxxx potřebné xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx obce, xxxxxxxxx x fyzické xxxxx xx svém xxxxxxxx obvodu x xxxxxxxxxxx možného xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx plán, pokud xx vyplývá xx xxxxxxxxxx právního předpisu8) x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx vnějšího havarijního xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zóna xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx připravenost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánem xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plány x xxxxxxx xx xxxxxxxxx (§17),

x) xxxxxxxxx stanoviska x xxxxxxx xxxxxx x regulačním xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kraje a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§13

Xxxxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností

Starosta xxxx x rozšířenou působností

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx události xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx požádal. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx prací může xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx štáb xxx xxxx,

x) xxxxxxxxx vnější xxxxxxxxx xxxxx.

§14

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prací xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zprávy x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a informačních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§5).

Díl 4

Orgány xxxx

§15

(1) Xxxxxx obce zajišťují xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx události x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx záchranných a xxxxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxx obyvatelstva.

(2) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx mimořádné události,

b) xxxxxx xx xx xxxxxxxxx záchranných x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémem,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx, evakuaci x xxxxxx xxxx xxxx hrozícím xxxxxxxxxx, xxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx nestanoví xxxxx,8)

x) xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx potřebné ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx vnějšího xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) podílí xx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxx x provádí kontrolu xxxxxx civilní ochrany xxxx staveb xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x obci.

(3) X xxxxxx úkolů uvedených x xxxxxxxx 2 xx xxxx oprávněna xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx zřizování xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx povinny postupovat xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.3)

(4) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx v xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxxxxxx záchrannými a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx obyvatelstva. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx školení.

(5) Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x postupech xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx30) x hlediska xxxxxxx obyvatelstva.

§16

Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx záchranných x xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx osob nacházejících xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx evakuaci xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx obce,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

Díl 5

Cvičení a xxxxxxxxxx složek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

§17

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x taktické cvičení

(1) Xxxxxxxxxxx cvičení se xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx přípravy xxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prací. Xxxxxxxx xxxxxxx může xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xx provádí xx xxxxxx přípravy xxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného systému x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxx x koordinaci xxxxxxxxxxx x likvidačních xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx taktického xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x orgány.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vnitra, xxxxxxxxx ředitel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§18

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Při xxxxxxxx xx mimořádnou xxxxxxx x při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx komunikací se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a mezi xxxxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx telekomunikační xxxx x vybrané části xxxxxxxxxxx telekomunikačních xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx umožnit xxxxxxx x složkám xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx síť xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxx povinni xxxxxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxx způsobu xxxxxxx xxxxxxxxxx a tísňové xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výstrahy.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx

x) xxxxxx způsobu xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx x integrovaném xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx dat,

b) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX PRACÍ X XXXXX XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxx xxxxxx

§19

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a likvidačních xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx mimořádné xxxxxxxx (xxxx jen "místo xxxxxx") x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx složek xxxxxxx velitel zásahu, xxxxx vyhlásí podle xxxxxxxxxx mimořádné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx poplachového xxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxx xxxxx,5) xx xxxxxxxxx xxxxxx velitel xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx3) nebo xxxxxxxxx funkcionář hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx přednostního velení.15)

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1, řídí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx složky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému, xxxxx x místě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx zásahu xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxx xx místo xxxxxx x nařídit, xxx xxxxx zásahu xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, popřípadě xxxxxxxx i xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x životního xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx stanoveným xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; tato osoba xx povinna výzvě xxxxxxx,

x) nařídit bezodkladné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx úprav xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx pomoci,

d) xxxxxx štáb velitele xxxxxx jako xxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx zejména xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x zástupci xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx integrovaného záchranného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx osobní xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx místo xxxxxx xx sektory, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, kterým xx oprávněn xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x přidělování sil x prostředků xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x úseků.

Xxx 2

Xxxxxxxxxx pomoci xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx

§20

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx ústředního xxxxxxxxxxxx xxxxx integrovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x informačního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; pomocí xx pro účely xxxxxx zákona rozumí xxxxxxxxxx sil, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx x likvidačních xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx složek integrovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx realizuje xxxxxxxxx xxxxx xx vyžádání (§21).

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx integrovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxx x informačního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx zásahu xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xx xxxxx zásahu, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému.

(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prací na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí a xxxxxxxxxx její xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Parlamentem Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx státu x připravovat xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx a mezinárodních xxxxx nebo x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx sbírce xxxxxxxxx jinak.

(6) Xxxxxxxx xxxx při xxxxx x poskytnutí xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx poskytnutého xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.6) Jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x vedení xxxxxx. Obsah xxxxxxx xxxxx údaje o xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx poskytla, identifikační xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx o xxxx x xxxxx xxxxxxx vyžádaného xxxxxxxxxx.

§21

Plánovaná xxxxx xx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx zahrnuje do xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; plánovanou xxxxxx na vyžádání xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pomoci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného systému xxx provádění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prací.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx jsou povinny xxxxxxxxxx

x) ministerstva, xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x obcí x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxxx osoby, které xxxx vlastníkem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx civilní xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx civilní xxxxxxx,

x) poskytovatelé xxxxxx xxxxxxx péče, xxxxx xxxx zřízen urgentní xxxxxx27),

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v §4 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,16)

x) xxxxxxx xxxxx, které xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx není xxxxxxx poskytnout ten, xxx xx poskytnutím xxxx pomoci xxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx.5)

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinny xxx xxxxxxxxx rozsahu plánované xxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x informačního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx sdělit

a) xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxx určené x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx potřebnou xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§22

Xxxxxxx pomoc

Na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx úřadu xxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vojenské xxxxxx x vojenská xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.17)

XXXX DRUHÁ

PRÁVA X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX A XXXXXXXXX OSOB XXX XXXXXXXXXXX UDÁLOSTECH

HLAVA X

XXXXXXXXX XXXXX A XXXXXXXXXXX XXXXXXX OSOBY X XXXXXXX XXXXX

§23

(1) Pokud xxxxxxx úřad zahrne xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxx, xx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx poskytnout x xxxxxxxxxxxx požadované podklady,

b) xxxxxxxx vůči xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §24 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pracemi a x jejich xxxxxxxxx xxxxxxx

x) poskytnout xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zásahu (§19) xxxx xxxxxxxx obce (§16) nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) strpět xxxxx xxxx provádějících xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx pozemky x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx úprav, xxxxxxxx ochranných staveb, xxxxxxxxx pozemku a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx a porostů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx uživateli xxxxxxxxxxx x pokud xxxxxxxx xxxxxx předpis9) nestanoví xxxxx,

x) xxxxxx umístění xxxxxxxx systému xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx vlastnictví, x xxxxxxx x xxx xxxxxxx hasičskému xxxxxxxxxxx xxxxx kraje xxxx xxx zmocněným osobám xx xxxxxx používání, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx,

x) pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxx civilní xxxxxxx xxxx stavby xxxxxxx xxxxxxxxx civilní xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činnostech x xxx spojených, xxx xxxxxxx xx xxxxx charakteru xxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx její xxxxxxx pro potřeby xxxxxxx ochrany a xxxxxxx xxxxxxx hasičského xxxxxxxxxxx sboru xxxx xxxx zmocněným xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx používání, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx,

x) pokud provozují xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxxxxx podmínky xxx výdej xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx ochranných xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx pro ochranu xxxxxxxxx cest a xxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků.

(3) X xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx právnické osoby x podnikající fyzické xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.3)

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x podnikajícími xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§24

(1) Pokud xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení x xxxxx, xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx18) x xxx jejich přepravě xxxx xxx nakládání x xxxxxxxxxxxx odpady (xxxx xxx "havárie"), xx právnická nebo xxxxxxxxxxx fyzická osoba, xxxxx xx vlastníkem, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx

x) xxxxxxx xx xx xxxxxxxx záchranných x likvidačních prací x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, že xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx záchrannému xxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,8) informace x

1. xxxxxxxx rizik,

2. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx havárií a xxxxxxx způsobech jejich xxxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. opatřeních xxxxxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxxxx sil x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx zařízení,

b) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxx xxxxx,8)

1. informování x xxxxxxxxx mimořádných událostech x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

4. organizování xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx x likvidační práce,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x informačnímu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxx není xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) podílet xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx,8)

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx životy xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látkách, zdrojích xxxxxxxxxxxx xxxxxx, dravých xx nebezpečných zvířatech,

e) xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se složkami xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx pomoci, s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zabezpečit xxxxxxxx práce xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správních xxxxx nebo obcí,

h) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§25

Xxxxxxx xxxxx

(1) Fyzická xxxxx pobývající na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx právo xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx x na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx při mimořádných xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx vyplývající z xxxxxxxx stanovených xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx velitelem xxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx obce xxxx xxxxxxxx zásahu xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, pokud xx xx nutné x xxxxxxxxx záchranných x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vstup xxxx provádějících záchranné xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx techniky, provedení xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x odstranění xxxxxx, jejich částí, xxxxxxxx a xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx ostatního xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx informace x výbušninách, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záření, dravých xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx umístění zařízení xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na nemovitostech, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxx přístup xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx a oprav,

f) xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx civilní ochrany xxxx stavby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx užívání xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činnostech s xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx ke změně xxxxxxxxxx této xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx účelu, a xxxxxxx její využití xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx záchrannému xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx osobám xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx používání, xxxxxxxx, xxxxxx x oprav.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx zdraví xxxxxxx xxxx jiných xxxx xxxxx pokud xx x tom xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxx způsobily xxxxxxxxxx xxxxxxxx než xxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx.

XXXXX II

VÝJIMKY

§26

(1) X xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx pomoci nelze xxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Od xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx do 18 xxx x xx 62 xxx a xxxxx zdravotně xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, osoby invalidní xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vlády x dále xxxxx, xxxxx xx tím xxxxxxxxx xxxxxxx ohrožení xxxx xxxx osoby xxxxxx.

(3) Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx pomoc, xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.19)

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXX A XXXXXXXX XXXXXXXXXXX

§27

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx sbor xxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a likvidační xxxxx x ochranu xxxxxxxxxxxx, jsou xxxxxxxxx x mezích xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx provedení.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx u xxxx xxxxxxx úřad, x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kraje Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§28

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení x xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx dojde k xxxxxxx x souvislosti x provozem těchto xxxxxxxx x budov xxxx xxx xxxxxxxxx x těmito látkami xxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx §24 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 písm. x) xx h).

(2) Právnická xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx plánu xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §21 odst. 2 xxxx. f) xxxx §23 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxx vlastník nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 2 xxxx. b),

c) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s §23 xxxx. 2 xxxx. x)

1. nestrpí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx nemovitostech, xxxx

2. xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx zařízením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru kraje xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx stavby xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v rozporu x §23 odst. 2 xxxx. x)

1. xxxxx při xxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xx xxxxx charakteru xxxx xxxxxx xx xxxxxx x jejímu xxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxx xxxx stavby pro xxxxxxx civilní ochrany, xxxx

3. neumožní přístup xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, kontroly, xxxxxx xxxx oprav,

e) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxx xxxxxxx neposkytne xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxx §21 odst. 2 xxxx. b), xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zdravotnického, sociálního xxxx obdobného xxxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxx §23 xxxx. 2 xxxx. x).

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informačních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vysílání xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §32.

(5) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 250 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x),

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2,

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3,

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a xxxxxxxx 4.

§28x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxx x povinností xxxxx §21 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx §25 xxxx. 2 xxxx. x), b) xxxx x),

x) xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nemovitosti nesplní xxxxxxxx x povinností xxxxx §25 odst. 2 písm. c),

c) xxxx xxxxxxxx nemovitosti x xxxxxxx x §25 xxxx. 2 xxxx. x)

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx nemovitostech, xxxx

2. xxxxxxxx přístup k xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx jím xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx stavby xxxxxxx ochrany nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s §25 xxxx. 2 xxxx. x)

1. xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx,

2. neumožní xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx potřeby xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxx xxxxxxx hasičskému xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx osobám xx xxxx stavby xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, údržby xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxx uživatel xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx stavby dotčené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx plánovanou xxxxx xx vyžádání podle §21 xxxx. 2 xxxx. x).

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Xx.

§28x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 183/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

§28x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx

(1) Přestupky xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx §28a xxxx. 1 xxxx. a) xx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Rejstříkem xxxxxx.

§28x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Xx. s účinností xx 1.7.2017

§29

Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo užívacího xxxxx, poskytnutí xxxxx x xxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx práva, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx pomoci xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx peněžní xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx krajský xxxx, x jehož xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx vyplácí xx 6 xxxxxx xx ukončení záchranných xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx práv podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Jde-li x xxxxxxxx osobní xxxxxx, u xxx xxxxx určit xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, stanoví se xxxxxxx xx xxxx, xxxxx odpovídá obvyklé xxxx xx xxxxxx xx podobné xxxxx xxxx služby. Při xxxxxxxxx náhrady za xxxxxx xxxxx se xxxxxxx z xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx z výše xxxxxxx xxxxxxx účtované xx použití stejného xxxx xxxxxxxxx věcného xxxxxxxxxx x době xxxx poskytnutí, zjištěné xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx22) xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo x rámci xxxxxxxxx xxxxxx xx vyžádání, xxxxxx jí náhrada xxxxxx výdělku xx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx krajský xxxx, x xxxxx správním xxxxxx byla xxxxx xxxxxxxxxxx. Při xxxxxxx xxxxxxx ušlého xxxxxxx xx postupuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.23)

(5) Obce, xxxxx, xxxxxxxxx základní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxx oprávněny xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§24), xx původci xxxxxxx. Těmito úhradami xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.24)

§30

Xxxxxxx xxxxx

(1) Stát xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx osobám xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx pracemi a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx způsobil xxxxxxx.

(2) Peněžní xxxxxxx xx xxxxxxxx právnickým x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx škodu při

a) xxxxxxxx xxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxx systému nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx pomoci.

(3) Xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úrazů,25) pokud xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx této xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxx poškozeného xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx obvodu xxx záchranných a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx škoda xx xxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx této náhrady xx věcnou xxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx občanského xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxx škody.

(5) Právo xx náhradu škody x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x příslušného xxxxxxxxx úřadu do 6 měsíců xx xxxx, kdy se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, nejdéle xx 5 xxx od xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx může x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx žádosti, nebo x xxx podání xxxxxxx, xxx xxxxxxx xx 5 xxx xx xxxxxx škody.

(6) Xxxxxxx-xx škoda xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného systému xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra, xxxxx xx xxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx pomoci v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Odškodnění xx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxx xxxxx vznikla xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(7) Náhrada škody xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zavinily xxxxx xxxxxxx.

§31

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx krytí xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ochranu xxxxxxxxxxxx, společných xxxxxx xxx xxxxxxxxx připravenosti x záchranným a xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx, xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, uplatňuje Ministerstvo xxxxxx x kraj x xxxxxx svého xxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vzniklých x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x likvidačních xxxxx může xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx Všeobecná xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx orgány xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx integrovaného záchranného xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx vzniklých při xxxxxxxx sil x xxxxxxxxxx xxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x likvidačních xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx xxx xxxxxx činností xxxxxxxxxxx xxxxx složkám xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX

§32

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx informační prostředky, xxxxxx televizního x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx střediska xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx neprodleně x xxx úpravy xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx práce.

§33

Xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx předpisům

(1) Xx xxxxxxxxxxx a ukládání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, s výjimkou xxxxx xxxxx §28 x řízení x xxxxxxx xxxxx §29 x 30, xx xxxxxxxxxx správní xxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx územního rozvoje x územně plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Stanoviska xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu25a) x xxxxxx samostatným xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx stavu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se zajišťováním xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx vnějším xxxxxxxxx x xx válečného xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx26) xxxxxxxxx xxxxx.

§34

Zvláštní xxxxxxx

Xxxxx xxxxx xx vztahuje x xx xxxxxxx, kdy xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§35

Zmocňovací xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx nařízení k xxxxxxxxx §7 odst. 8 xxxx. x) x x) a §23 xxxx. 4.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx k provedení §5 xxxx. 4, §7 xxxx. 8 xxxx. x) xx x), §12 xxxx. 3 x §18 xxxx. 4 xxxx. x).

(3) Ministerstvo xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozvoj xxxxxxxx x xxxxxxxxx §7 xxxx. 8 xxxx. x).

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x spojů xxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §9 xxxx. 4 a §18 xxxx. 4 xxxx. x).

§35a

Působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 320/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

XXXX TŘETÍ

HLAVA I

Změna xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky

§36

Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxx x. 34/1970 Sb., xxxxxx x. 125/1970 Xx., xxxxxx x. 147/1970 Xx., zákona x. 60/1988 Xx., xxxxxx č. 173/1989 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 9/1990 Xx., xxxxxx x. 126/1990 Xx., xxxxxx x. 203/1990 Sb., xxxxxx x. 288/1990 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 305/1990 Xx., xxxxxx x. 575/1990 Xx., xxxxxx x. 173/1991 Xx., xxxxxx č. 283/1991 Xx., xxxxxx x. 19/1992 Sb., xxxxxx č. 23/1992 Xx., xxxxxx x. 103/1992 Xx., xxxxxx x. 167/1992 Sb., xxxxxx x. 239/1992 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 350/1992 Xx., xxxxxx x. 358/1992 Xx., zákona x. 359/1992 Xx., zákona x. 474/1992 Xx., xxxxxx x. 548/1992 Xx., xxxxxx x. 21/1993 Sb., zákona x. 166/1993 Xx., xxxxxx č. 285/1993 Xx., zákona x. 47/1994 Xx., xxxxxx x. 89/1995 Xx., xxxxxx x. 289/1995 Xx., xxxxxx x. 135/1996 Sb., zákona x. 272/1996 Sb., xxxxxx č. 152/1997 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Xx., zákona x. 148/1998 Xx., xxxxxx x. 63/2000 Xx., xxxxxx č. 130/2000 Xx. x xxxxxx x. 154/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §12 xxxx. 1 se xx xxxxx písmene x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"m) xxxxxxx xxxxxx, civilní xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx záchranný xxxxxx.".

2. X §12 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.".

3. X §16 odst. 1 písmeno c) xxx:

"x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx písmeno x) xx zrušuje.

4. X §16 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxx a xxxxxxxxxx x pracovněprávních xxxxxx xx věcech xxxxxx xxxxxx xx xxxxx civilní xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx.".

XXXXX XX

§37

§37 (hlava XX) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 186/2006 Sb.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX

§38

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2001.

Klaus x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxx x. r.

Xx. XXXXX

Xxxxxx x xxxx xxxxxxx újmy xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2017, xxxxx xxxxxx xx xxx 31. prosince 2016 xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx v xxxxxxxx XVI xx XXXXXX xxxxxx zákona, xxxxxxxx i xx 31. xxxxxxxx 2016 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x odškodňování xxxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců xxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2016.

Čl. XXXII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 267/2006 Xx. x účinností od 1.1.2017

Xx. XCIV

Přechodné ustanovení

Při xxxxxx placení xxxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 239/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

Čl. XCIV xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 183/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

Čl. XXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx související se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 152/2023 Sb.

Čl. XXXIX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 239/2000 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2001.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

320/2002 Xx., x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů v xxxxxxxxxxx s ukončením xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

20/2004 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 254/2001 Xx., o xxxxxx a o xxxxx některých zákonů (xxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 239/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 23.1.2004

186/2006 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x přijetím xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x vyvlastnění

s účinností xx 1.1.2007

267/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o úrazovém xxxxxxxxx zaměstnanců

s xxxxxxxxx xx 1.1.2008 (zákonem x. 218/2007 Xx. xxxx změněna účinnost xx 1.1.2010), (zákonem x. 282/2009 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2013), (zákonem x. 463/2012 Xx. xxxx změněna účinnost xx 1.1.2015) a (xxxxxxx x. 182/2014 Xx. byla změněna xxxxxxxx xx 1.1.2017)

218/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx č. 267/2006 Xx., o změně xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx č. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx zákoníku práce, xx xxxxx xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxx x. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 22.8.2007

306/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 582/91 Sb., o xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

282/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.8.2009

151/2010 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

375/2011 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

463/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxx

x účinností od 21.12.2012

303/2013 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

344/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxx x x xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

64/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx od 1.5.2014

182/2014 Xx., kterým se xxxx zákon x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 29.8.2014

205/2015 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.10.2015

183/2017 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x odpovědnosti xx přestupky a xxxxxx o xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

225/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx a stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

277/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

403/2020 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 416/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2021

261/2021 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci

s xxxxxxxxx xx 31.12.2021

284/2021 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

374/2021 Xx.,&xxxx; xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 127/2005 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x účinností od 1.1.2022

415/2021 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 133/1985 Xx., x požární xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 239/2000 Sb., x integrovaném xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.12.2021

177/2022 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 222/2016 Xx., x Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyhlašovaných xx Xxxxxx zákonů x mezinárodních smluv (xxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2022

152/2023 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 283/2021 Xx., stavební xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 195/2022 Xx., x xxxxxxx xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xx. 61 Dodatkového protokolu x Xxxxxxxxx úmluvám x 12. srpna 1949 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Protokol I), xxxxxxxxx x Xxxxxx xxx 8. xxxxxx 1977 a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx č. 168/1991 Sb.
2) Xxxxx č. 238/2000 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sboru Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů.
3) Xxxxx č. 133/1985 Sb., x požární xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Zákon č. 20/1966 Sb., x xxxx x xxxxxx lidu, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
5) Xxxxxxxxx xxxxx č. 133/1985 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 238/2000 Sb.
6) Xxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxx xxxxx).
7) Xxxxxxxxx xxxxxxx č. 168/1991 Sb., zákon č. 126/1992 Sb., x ochraně xxxxx x názvu Xxxxxxxxx xxxxx x x Československém červeném xxxxx.
8) Xxxxxxxxx xxxxx č. 18/1997 Sb., x xxxxxxx využívání xxxxxxx xxxxxxx x ionizujícího xxxxxx (atomový xxxxx) x o xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx xxxxx č. 11/1999 Sb., x xxxx havarijního xxxxxxxxx, xxxxx č. 353/1999 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx havárií xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx zákona č. 425/1990 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxx závažných xxxxxxx).
9) Například xxxxx č. 133/1985 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 18/1997 Sb., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 353/1999 Sb.
10) Xxxxxxxxx xxxxx č. 18/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §12 xxxx. 2 xxxx. x) zákona č. 2/1969 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
12) Například xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) Například xxxxx č. 138/1973 Sb., o xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Xxxxx č. 50/1976 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (stavební zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) §13 xxxxxxxx x. 22/1996 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx požární xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx.
16) §19 xxxxxx č. 219/1999 Xx., o ozbrojených xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
17) Xxxxxxxxx §15 xx 18 xxxxxx č. 219/1999 Xx., xxxxx č. 241/2000 Sb., x hospodářských opatřeních xxx xxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.
18) §3 xx 5 xxxxxx x. 157/1998 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění zákona x. 352/1999 Xx.
19) Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 261/1997 Sb., xxxxxx se stanoví xxxxx x pracoviště, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx ženám, xxxxxxxx xxxxx, matkám xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx porodu x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xx xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxx x. 185/1998 Xx.
20) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x státní xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §7 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 586/1992 Xx., o xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
23) §2 xxxx. 1 vyhlášky x. 298/1993 Xx., x xxxxxxxxx výše xxxxxx náhrady xxxxxx xxxxxxx xxx správě xxxx.
24) §49 xxxx. 9 xxxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla).
25) Xxxxx č. 266/2006 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců.
25a) §149 xxxx. 1 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx.
26) Zákon č. 222/1999 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
27) §17 xxxxxx x. 374/2011 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx službě.

28) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 347/2013 xx xxx 17. dubna 2013, xxxxxx se xxxxxxx hlavní xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 1364/2006/XX a xxxx xxxxxxxx (XX) x. 713/2009, (XX) x. 714/2009 a (XX) č. 715/2009.

29) §33b zákona x. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

29) §39 odst. 1 písm. c) x x) zákona x. 133/1985 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

31) Xxxxxxxx č. 380/2002 Sb., x přípravě a xxxxxxxxx úkolů xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.