Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.09.2016.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.05.2014 do 18.09.2016.


Zákon o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)

227/2000 Sb.

ČÁST PRVNÍ - ELEKTRONICKÝ PODPIS
Účel zákona §1
Vymezení některých pojmů §2
Soulad s požadavky na podpis §3 §3a
Soulad s originálem §4
Povinnosti podepisující osoby §5
Povinnosti označující osoby §5a
Povinnosti držitele certifikátu §5b
Kvalifikovaný poskytovatel certifikačních služeb §6
Povinnosti kvalifikovaného poskytovatele certifikačních služeb při vydávání kvalifikovaných certifikátů a kvalifikovaných systémových certifikátů §6a
Povinnosti kvalifikovaného poskytovatele certifikačních služeb při vydávání kvalifikovaných časových razítek §6b
Odpovědnost za škodu §7
Ochrana osobních údajů §8
Akreditace §9
Podmínky udělení akreditace pro poskytování certifikačních služeb §10
Podmínky pro rozšíření služeb akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb §10a §11
Náležitosti kvalifikovaného certifikátu §12
Náležitosti kvalifikovaného systémového certifikátu §12a
Náležitosti kvalifikovaného časového razítka §12b
Povinnosti kvalifikovaného poskytovatele certifikačních služeb při ukončení činnosti §13
Opatření k nápravě §14
Zrušení kvalifikovaného certifikátu nebo kvalifikovaného systémového cerifikátu §15
Uznávání zahraničních kvalifikovaných certifikátů §16
Prostředky pro bezpečné vytváření a ověřování elektronických podpisů §17
Prostředky pro vytváření elektronických značek §17a §17b
Správní delikty právnických osob §18
Přestupky §18a
Společná ustanovení §19
Zmocňovací ustanovení §20
ČÁST DRUHÁ §21
ČÁST TŘETÍ §22
ČÁST ČTVRTÁ §23
ČÁST PÁTÁ - Změna občanského soudního řádu §24
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního řádu §25
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o ochraně osobních údajů §26
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o správních poplatcích §27
ČÁST DEVÁTÁ - ÚČINNOST §28
č. 517/2002 Sb. - §10
č. 440/2004 Sb. - Čl. II
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
č. 223/2009 Sb. - Čl. XXIX
227
XXXXX
xx xxx 29. xxxxxx 2000
o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx)
Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
ČÁST XXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXX
§1
Xxxx zákona
Xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podpisu, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, poskytování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a souvisejících xxxxxx poskytovateli xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§2
Vymezení některých xxxxx
Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
x) elektronickým xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx připojené x xxxxxx zprávě xxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx slouží xxxx xxxxxx k jednoznačnému xxxxxxx xxxxxxxx podepsané xxxxx xx xxxxxx x datové xxxxxx,
x) xxxxxxxxx elektronickým podpisem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx osobou,

2. xxxxxxxx identifikaci podepisující xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx zprávě,

3. xxx vytvořen x xxxxxxxx x datové xxxxxx xxxxxx prostředků, xxxxx podepisující osoba xxxx udržet pod xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xx x datové xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx, připojen xxxxxxx způsobem, xx xx xxxxx zjistit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx změnu xxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx jsou x xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky

1. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx certifikátu,

2. xxxx xxxxxxxxx x připojeny x datové xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxx x xxxxxx xxxxxx, ke xxxxx xx vztahují, xxxxxxxxx xxxxxxx způsobem, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx,

x) datovou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx data, xxxxx xxx xxxxxxxx prostředky xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uchovávat xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dat, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x přenosu xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jakož x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nosičích xx xxxxx datového xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx osobou xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jedná xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx fyzické xx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx fyzická xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx drží xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx značkou,
g) držitelem xxxxxxxxxxx fyzická osoba, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx kvalifikovaného xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx systémového xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx pro podepisující xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x které byl xxxxxxxxxx xxxxx,
x) poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx osoba xxxx organizační xxxxxx xxxxx, xxxxx vydává xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx evidenci, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxxxxx certifikáty xxxx kvalifikované systémové xxxxxxxxxxx xxxx kvalifikovaná xxxxxx razítka xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podpisů (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx") x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §6,
j) akreditovaným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxx certifikačních služeb, xxxxx xxxx udělena xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx,
x) certifikátem xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, spojuje xxxx xxx xxxxxxxxx elektronických xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x umožňuje xxxxxx xxxx identitu, xxxx spojuje xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §12 a xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxx systémovým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx xxxxx §12a x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x vytváření xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx xxx xxxxxxxxx elektronických xxxxxxx xxxxxxxxx data, xxxxx xx používají xxx xxxxxxx elektronického xxxxxxx,
x) xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx jedinečná xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx elektronických xxxxxx,
x) xxxx pro ověřování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx jedinečná xxxx, která xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx certifikačních xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xx xxxxxxx data x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx okamžikem,
s) prostředkem xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se používá x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) prostředkem xxx xxxxxxxxx elektronických xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxxxx elektronických xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických podpisů xxxxxxxxxx xxx vytváření xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxx bezpečné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředek xxx xxxxxxxxx podpisu, xxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxx zákonem,
w) xxxxxxxxx elektronického podpisu xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx součásti, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx certifikačních služeb xxx vytváření nebo xxxxxxxxx elektronických xxxxxxx xxxx pro zajištění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx elektronických xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx vytváření xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx další xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem,
y) xxxxxxxxxx osvědčení, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxx činnosti akreditovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§3
Xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem. Pokud xx xxxxxxxxx opak, xx xx za xx, že se xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx obsahem xxxxxxxxx.
(2) Použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxx kvalifikovaném certifikátu.
§3x
(1) Xxxxxxx elektronické xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ověřit, xx datovou xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx označující xxxxx xxxxxxxx datovou xxxxxx, má xx xx to, že xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx ověření xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx tím xxxx vůli.
§3x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 440/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 26.7.2004
§4
Soulad x xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podpisu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx dojde-li x porušení xxxxxx xxxxxx zprávy xx xxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.
§5
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby
(1) Xxxxxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx
x) xxxxxxxx x prostředky, jakož x x xxxx xxx vytváření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podpisu x xxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx certifikačních xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx, xx hrozí xxxxxxxxx zneužití xxxxxx xxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podpisu.
(2) Xx xxxxx xxxxxxxxxx porušením xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.1a) Xxxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxx, že xxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k tomu, xxx si ověřil, xx xxxxxxxx elektronický xxxxxx je xxxxxx x xxxx kvalifikovaný xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
§5x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
x) xxxxxxxx x prostředkem, jakož x s xxxx xxx vytváření elektronických xxxxxx x náležitou xxxx xxx, aby xxxxxxx dojít x xxxxxx neoprávněnému použití,
x) uvědomit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx, xx hrozí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx značek.
(2) Xxxxxxxxxx osoba je xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, splňoval xxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx.
(3) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba, x když xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,1a) odpovědnost xx vady podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx tím xxxx xxxxxxx.1a) Odpovědnosti xx xxxx zprostí, xxxxx prokáže, xx xxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx si xxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx x její xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebyl xxxxxxxxxx.
§5x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 440/2004 Sb. s xxxxxxxxx xx 26.7.2004
§5x
Povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx je povinen xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx vztahu xx xxxxxxxxxxxxxxx systémovému xxxxxxxxxxx.
§5x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 440/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 26.7.2004
§6
Kvalifikovaný poskytovatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx
x) xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx a jeho xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx certifikátu, xx xxxxx základě xxxxxxxx vydané xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx certifikáty a xxxxxxx certifikátů, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx razítka,
b) xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx kvalifikované xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) používat xxxxxxxx xxxxxxx x bezpečné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; systémy x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx odpovídají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto zákonem x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v rozhodnutí Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx článku 3 (5) směrnice 99/93/ES,
d) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx uchovávání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx časových razítek x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx pověřené xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx jakékoliv xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxxxxx požadavky byly xxxxxx,
x) xxx xx xxxxx dobu své xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na provoz x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx certifikačních xxxxxx x xxxxxx, xxxxx žádá o xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx písemně x xxxxxxxx podmínkách xxx xxxxxxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxxxxxxx služeb, xxxxxx xxxxxxxxxx omezení xxx xxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxx, xxx je, xx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx vnitra (xxxx xxx "ministerstvo") xxxxx §10; tyto informace xxx předat elektronicky.
(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvem, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nejméně 30 xxx před zahájením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx, xxx její xxxxxxxxxxx xxxxxx. Zároveň xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx. x).
(3) Xxxxx xxxx kvalifikovanému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx akreditaci xxxxx §10 xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx ministerstvem xxxxxx, xx xxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx subjekty, xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x další xxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx základě xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dokumenty související x xxxxxxxxxxxxx kvalifikovanými xxxxxxxxxxxxxx službami podle xxxxxx zákona, xxxxxxx
x) xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx žádosti o xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx certifikát, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx byla ověřena xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx x převzetí xxxxxxxxxxxxxxx certifikátu nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx certifikátu xxxxxxxxx, xxxxxxxx jeho xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx certifikátu x xxxxxxx xxxxxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxxxx,
x) prohlášení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tom, xx mu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx cyklem vydaného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx certifikátu, xxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Skartační xxxxx dokumentů souvisejících x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx kvalifikovaný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx 10 let. Xx xxxxxxxx xxxx lhůty xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxxxxx 20 xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx označující xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, rodné xxxxx xxxx datum xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx základě xxxx xxxxxxx identita xxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx systémové xxxxxxxxxxx. Kvalifikovaný xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zajistit xxx uchovávané dokumenty xxxxx odstavce 5 x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, zneužitím, xxxxxxxx xxxx poškozením. Xxxxxxx xxxxxxxxx podle věty xxxxx může kvalifikovaný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx. Xxxxx tento zákon xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x uchovávanými dokumenty xxxxx zákona o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zneplatněných x xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx kvalifikované, xxxxxxxxxxxx, x to xx xxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 10 let xx xxxxxxxx kalendářního xxxx, xx xxxxxx byly xxxx xxxxxxx xxxxxx.
(8) Xxxxxxxxxxx kvalifikovaného poskytovatele xxxxxxxxxxxxxx služeb, případně xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx s xxxxxxxx xxxxx a daty xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x elektronických značek xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x těchto údajích x xxxxxx x x bezpečnostních xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx. Xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxx x xx skončení xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xx provedení příslušných xxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx mlčenlivosti xxx, v xxxxx xxxxx tuto xxxxxxxxx xxxx, xxxx soud.
§6x
Povinnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx vydávání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx kvalifikované systémové xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx"), je xxxxxxx
x) zajistit, xxx xxxxxxxxxxx xxx vydané xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxx zákonem,
x) xxxxxxxx, aby údaje xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxx,
x) xxxx vydáním xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odpovídajícími xxxxxxxxxx identitu xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, případně x xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx to xxxx takového xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx podepisující xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podpisů nebo xxxxxxxxxx osoba xxxx xxx xxxxxxxxx elektronických xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečného x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaných jako xxxxxxxxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x §6 xxxx. 5 xxxx. x), a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx obsažené při xxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx kvalifikované, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxx přístupem,
g) xxxxxxxx, aby xxxxx x čas x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx kvalifikovaný vydán xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx přesně určeny,
x) přijmout odpovídající xxxxxxxx proti zneužití x padělání certifikátů xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx na xxxxxxxx třetím xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx využívání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxx, zda je, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; tyto xxxxxxxxx xxx poskytovat elektronicky.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb, xxxxx vydává xxxxxxxxxxx xxxx kvalifikované, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx pro vytváření xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx osobu xxxx xxx vytváření xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
a) xxxx zajistit xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx kopírovat x uchovávat xx xxxx, než xx xxxxxxxx,
b) xxxx xxxxxxx, že xxxx xxxx odpovídají xxxxx xxx ověřování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx datům xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb, xxxxx vydává xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx zneplatnit xxxxxxxxxx, xxxxx o to xxxxxxx, podepisující xxxxx xxxx označující xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx elektronických značek, xxxx x případě, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx certifikačních služeb xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx certifikát vydaný xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zemřela xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx zbavil xxxx xxxxxx,2a) xxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§6x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 440/2004 Xx. s xxxxxxxxx xx 26.7.2004
§6x
Povinnosti xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele certifikačních xxxxxx xxx vydávání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx časová xxxxxxx, je xxxxxxx
x) xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx jím xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xxx xxxxxx údaj xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx kvalifikovaného xxxxxxxx xxxxxxx,
c) xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxxxxx časového xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx datům x elektronické podobě xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx časovém xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx využívání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx razítek, xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx použití a xxxxxxxxx o tom, xxx je, xx xxxx xxxxxxxxxxx ministerstvem; xxxx informace lze xxxxxxxxxx elektronicky.
(2) Xxxxxxxxxxxxx poskytovatel certifikačních xxxxxx xxxx kvalifikované xxxxxx razítko xxxxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti x xxxx xxxxxx.
§6x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 440/2004 Xx. s xxxxxxxxx xx 26.7.2004
§7
Xxxxxxxxxxx xx škodu
(1) Xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.1a)
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaného xxxx kvalifikovaný, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx podle §12 xxxx. 1 xxxx. x) a x) x §12a xxxx. x).
§8
Xxxxxxx xxxxxxxx údajů
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.3)

§9
Xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxx dodržováním xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx
x) uděluje x xxxxxx akreditace k xxxxxxxx xxxx akreditovaný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ukládá xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx porušení povinností xxxxx tohoto xxxxxx,
x) xxxx evidenci xxxxxxxxx akreditací x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx vydaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx kvalifikovaný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. a) x které xxxx xxxxx §6 odst. 2 ověřeny xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), a to x způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx nástrojů xxxxxxxxxxxxxx podpisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x prováděcí xxxxxxxxx,
x) vede x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle právního xxxxxxxx Evropských společenství3a),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx §11 odst. 5,
i) plní xxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx zákonem.
§10
Podmínky xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Každý xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) V xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxxxxxx xxxxxxx
a) x případě právnické xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx název, sídlo, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zahraniční xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, případně dodatek, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, pokud je xxxxxxx od místa xxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby žadatele, xxxx-xx xxxxxxxxx,
b) xxxxxx o oprávnění x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x u xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx také výpis x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx 3 xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6, 6a x 6b tohoto xxxxxx,
x) xxxx o xxx, xxxxx kvalifikované xxxxxxxxxxxx služby xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx neobsahuje xxxxxxx požadované xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx přeruší x xxxxx xxxxxxxx, xxx xx ve xxxxxxxxx xxxxx doplnil. Xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(4) Splňuje-li xxxxxxx všechny podmínky xxxxxxxxxx tímto zákonem xxx udělení xxxxxxxxxx, xxxx ministerstvo rozhodnutí, xxxx mu akreditaci xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxx zamítne. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx certifikačních xxxxxx xxxxxx též xxxxxx xxxxxxxxx lhůty x xxxxxxxx xxxxx §28 xx 30 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx služeb.
§10x
Podmínky xxx rozšíření xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Akreditovaný xxxxxxxxxxxx certifikačních služeb xxxx rozšířit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx certifikačních služeb x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx časových xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx prostředků xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx služby").
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obdrželo xxxxxxx 4 měsíce xxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxx.
(3) X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, personální a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Nedoloží-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx certifikačních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, anebo jsou-li xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx akreditovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx-xx xxxx xxxx xx xxxxx, xxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nesplnil xxxxxxx xxxxxxxx předepsané xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(6) X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 90 xxx od xxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxxx.
§10a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 440/2004 Xx. x xxxxxxxxx od 26.7.2004
§11
(1) X xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx datové zprávy, xxxxx prostřednictvím xx xxxx xxxx vůči
x) xxxxx,
x) xxxxxxxx samosprávnému xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, zřízené xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx samosprávným celkem xxxx právnickou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
d) xxxxxxxxx osobě neuvedené x xxxxxxxxx x) xx x) x xxxxxxxxxxxx působnost x xxxxxxx veřejné správy, xxxx-xx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v oblasti xxxxxxx správy, xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
lze xxxxxx xxxxx xxxxxxxx elektronický xxxxxx nebo uznávanou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dokumentu v xxxxxx xxxxxx zprávy, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx činí xxxx osoba uvedená x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) nebo xxxx xxx výkonu působnosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x), xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx elektronický xxxxxx xxxx uznávanou xxxxxxxxxxxxx značku.
(3) Xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx xx xxxxxx
x) xxxxxxxx elektronický xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx akreditovaným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx jednoznačnou xxxxxxxxxxxx podepisující xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx certifikačních xxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, byl-li kvalifikovaný xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx služby xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx jako xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vykonáván dohled xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx3a).
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx elektronická značka xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx označování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx elektronický xxxxxx xxxx xxxxxxxx elektronická xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoveném x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie9), osoba xxxxxxx v odstavci 2 xxxxxx
a) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uznávaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx značky, xxxxx splňují xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie9), x
x) zpřístupní k xxxxxxxxxxx a bezplatnému xxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx uznávané xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx x).
§12
Náležitosti xxxxxxxxxxxxxxx certifikátu
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx certifikát xxxxx xxxxxx zákona,
x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo název x xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, případně dodatek, x xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx usazen,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx podepisující xxxxx xxxx její xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxx x xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx osoby, vyžaduje-li xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx datům xxx vytváření podpisu, xxx jsou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx certifikátu poskytovatele, xxxxx kvalifikovaný certifikát xxxxxx,
g) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb,
h) xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) případně xxxxx x xxx, zda xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxx určité xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx použít.
(2) Xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. i) a x) xxxx xxx xxxxxx třetím stranám.
(3) Další xxxxxx xxxxx smí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jen xx svolením xxxxxxxxxxxx xxxxx.
§12x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx certifikátu
Xxxxxxxxxxxxx systémový xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx, že je xxxxx jako kvalifikovaný xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx a xxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx prostředku xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) data xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx značek, xxxxx xxxxxxxxxx datům xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jež jsou xxx xxxxxxxxx označující xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx založenou xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx certifikát xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx unikátní x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx certifikačních služeb,
x) xxxxxxx x xxxxx platnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
h) xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx certifikátu, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§12a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 440/2004 Sb. x xxxxxxxxx xx 26.7.2004
§12b
Náležitosti xxxxxxxxxxxxxxx časového razítka
Xxxxxxxxxxxxx časové xxxxxxx xxxx obsahovat
x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx časového xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxxxx služeb,
b) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx kvalifikovaný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx obchodní xxxxx xxxx xxxxx x stát, ve xxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx usazen; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, případně dodatek, x stát, xx xxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx usazen,
d) xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx koordinovanému xxxxxxxxx xxxx xxx vytváření xxxxxxxxxxxxxxx časového razítka,
x) data x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxx kvalifikované xxxxxx razítko xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx kvalifikované xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§12x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 440/2004 Xx. x účinností xx 26.7.2004
§13
Povinnosti xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx certifikačních xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx ohlásit xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx možné xxxxx x xxxx, aby xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 5 xxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx dále xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx osobu, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx poskytuje xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x svém záměru xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxx xxxx plánovaným xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx kvalifikovaný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 odst. 5 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatel certifikačních xxxxxx, xx povinen xx nejpozději 30 xxx xxxx plánovaným xxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx případě ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx to dotčeným xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx použijí xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx svoji xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
§14
Xxxxxxxx x xxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx zákonem, xxxxx xx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx sjednal xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nedostatků xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx povinen xxxxxxxx.
(2) V xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx certifikačních xxxxxx xxxxxxx závažnějšího xxxxxxxx povinností stanovených xxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, je ministerstvo xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx služeb x xxxx xxxxxxxxx akreditace.
§15
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx certifikačních xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx7) xxxxxxxxxxx certifikátu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx certifikát xxx xxxxxxx, xxxx xxxxx byl xxxxx xx xxxxxxx nepravdivých xxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaného xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx x případě, xxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx prostředek xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vykazuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx padělání zaručených xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx značek nebo xxxxx podepisovaných nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx.
§16
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx vydán xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx usazeným x xxxxxxxx x xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx konfederaci xxxx kvalifikovaný, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx tohoto zákona.
(2) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx vydán xxxx xxxxxxxxxxxxx xx smyslu xxxxxx xxxxxx x xxxxx státu, než xxxxx je xxxxxx x xxxxxxxx 1, xx kvalifikovaným xxxxxxxxxxxx xx smyslu xxxxxx xxxxxx, pokud
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx podmínky xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) a xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx certifikačních xxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxxx států Evropské xxxx, jiném xxxxxxxx xxxxx Dohody x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru xxxx Švýcarské konfederaci, xxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb usazený x některém x xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx, jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx konfederaci, xxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxx Evropských společenství,1) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x správnost xxxxxxxxxxx xx stejném xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx
x) xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§17
Prostředky xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx elektronických xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx za xxxxxx odpovídajících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, že
x) xxxx xxx vytváření xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx pouze jednou x xx jejich xxxxxxx xx náležitě xxxxxxxxx,
x) xxxx xxx vytváření xxxxxxx xxxxx při náležitém xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx způsobu xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx chráněn xxxxx padělání s xxxxxxxx xxxxxxxxxx dostupné xxxxxxxxxxx,
x) xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx podepisující xxxxxx xxxxxxxxxx chráněna xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) Prostředky xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx tato xxxx xxxx předložena xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx procesem xxxxxxxxxxxx.
(3) Prostředky xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxx xxxx použitím xxxxxxxxx způsobem xxxxxx x data pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v těchto xxxxxxxxxxxx vytvořena xxxx xx nich xxxxxxx.
(4) Prostředek xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx
x) xxxx xxxxxxxxx xxx ověření xxxxxxx xxxxxxxxxx datům xxxxxxxxxx xxxxx provádějící xxxxxxx,
x) podpis xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x výsledek xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx mohla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podepsaných xxx,
d) pravost x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx ověřování xxxxxxx xxxx spolehlivě zjištěny,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx podepisující xxxxx byly xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnost.
§17a
Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxx vytváření elektronických xxxxxx musí za xxxxxx odpovídajících technických x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx minimálně xxxxxxxx, xx
x) xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jsou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) označující xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx zahajuje používání xxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx tak, xxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x pouze xx xxxxxx zprávy, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx změně x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx jeho xxxxx xxxx patrná označující xxxxx.
§17x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 440/2004 Sb. x xxxxxxxxx xx 26.7.2004
§17x
(1) Xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx odpovídající xxxxx xxxxx a s xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxx elektronického čipu xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) X xxxxxx xxx x kvalifikovaného certifikátu xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx držitel xxxxxxxxxx xxxxxxx. Ustanovení §15b odst. 2 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
§17x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 424/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012
§18
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx
x) xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx o jeho xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx systémovém xxxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. a),
x) nezajistí, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx certifikačních xxxxxx vykonávaly osoby x odbornými xxxxxxxxx x kvalifikací nezbytnými xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x příslušnými xxxxxxxxxxxxxx postupy,
c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systémů x xxxxxxxx elektronického xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx systémy x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 odst. 1 xxxx. x) a x), xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 písm. x), x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx poskytovaných kvalifikovaných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. f), §6 xxxx. 3 xxxx §13 xxxx. 1,
f) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §6 odst. 2, xxxxxx předání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx certifikátu k xxxxxxx nebo podle §13 xxxx. 1 xxxx 2,
g) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx podle §6 odst. 5 x 6, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 6,
se xxxxx xxxxxx xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx systémové xxxxxxxxxxx x xxxxx
x) xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxx údaje xxxxxxx x certifikátech vydaných xxxx xxxxxxxxxxxxx byly xxxxxx, pravdivé a xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx osoby xxxxx §6a xxxx. 1 xxxx. x),
d) xxxxxxxxx soulad dat xxxxx §6a odst. 1 písm. d),
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx §6a odst. 1 xxxx. e),
x) xxxxxxxxx provozování xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx seznamu certifikátů xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,
g) xxxxxxxxx, xxx xxxxx x čas x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx, kdy xx certifikát xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx,
x) nepřijetím odpovídajících xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxxxxxx certifikačních služeb,
x) xxxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §6a xxxx. 1 xxxx. x),
j) nezajistí xxxxxx a utajení xxx xxxxx §6a xxxx. 2, xxxxx xxxx data xxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx vytváří,
k) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx podle §6a xxxx. 2, pokud xxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxx označující xxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxxx certifikát xxxxx §6a xxxx. 3 x 4,
xx xxxxx xxxxxx xx výše 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.
(3) Kvalifikovanému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx razítka x xxxxx
x) nezajistí, xxx xxxxxx xxxxxxx xxx vydávaná xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §12b,
b) xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx při vytváření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) nezajistí, xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx kvalifikovaného xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx datům x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx časovém razítku,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx razítek, x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
e) xxxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §6b xxxx. 1 xxxx. e), xxxx
f) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx časové razítko xxxxxxxxxx xx přijetí xxxxxxx x xxxx xxxxxx,
se xxxxx xxxxxx xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.
(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vydává xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §17 odst. 3, xxxx
x) xxxxxxxxx x těchto prostředcích xxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx důvěryhodným xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 3,
xx xxxxx xxxxxx xx výše 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.
(5) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx certifikačních xxxxxx, xxxxx nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10a xxxx. 2, xx uloží xxxxxx xx výše 10 000 000 Xx.
(6) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx poruší zákaz xxxxxx ministerstvem xxxxx §10a xxxx. 5, xx uloží pokuta xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.
§18x
Xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx přestupku tím, xx
x) xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx o xxxx identitě a xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x),
x) xxxxxxxxx, xxx poskytování kvalifikovaných xxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx certifikační xxxxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx dostatečné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x postupů, xxxxx xxxx xxxxxxx x nástroje xxxxxxxxx xxxxx §6 odst. 1 xxxx. x) x xxxx. d), xxxxxx xxxxxxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx finančním zajištěním xx xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x), x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §6 xxxx. 1 xxxx. x), §6 xxxx. 3 xxxx §13 odst. 1,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2, včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxx §13 xxxx. 1 nebo 2,
g) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx než xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxx §6 xxxx. 5 a 6, xxxx
i) xxxxxxxxx uchovávané xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle §6 xxxx. 6.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb, který xxxxxx kvalifikované xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx jím xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx obsahovaly xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxx údaje xxxxxxx x certifikátech xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §6a xxxx. 1 xxxx. c),
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx §6a xxxx. 1 xxxx. x),
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §6a xxxx. 1 písm. x),
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, které byly xxxxxxxxxxx, a xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, aby xxxxx x čas x uvedením xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx, xxx xx certifikát xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxx x padělání xxxxxxxxxxx vydaných jako xxxxxxxxxxxxx ohrozí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §6a xxxx. 1 xxxx. x),
j) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx §6a xxxx. 2, xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx vytváří,
x) kopíruje a xxxxxxxx xxxx xxxxx §6a odst. 2, xxxxx xxxx data xxx podepisující nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6a xxxx. 3 x 4.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx certifikačních xxxxxx, xxxxx vydává xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx
x) nezajistí, xxx časová xxxxxxx xxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §12b,
x) nezajistí, xxx xxxxxx údaj xxxxxxx do kvalifikovaného xxxxxxxx razítka odpovídal xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, aby xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, odpovídala xxxxx x elektronické xxxxxx xxxxxxxxx xx vydaném xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx razítku,
x) xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx časových razítek, x xxx ohrozí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6b odst. 1 xxxx. x), xxxx
f) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx časové xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vydává prostředky xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podpisů, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 3, xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx data xxx xxxxxxxxx elektronických xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 3.
(5) Xxxxxxx osoba xx dopustí přestupku xxx, xx poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 7.
(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 lze xxxxxx xxxxxx xx xxxx 10 000 000 Kč.
(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx 250&xxxx;000 Xx.
§19
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, že vynaložila xxxxxxx úsilí, které xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabránila.
(2) Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx právnické xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx ke způsobu xxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx, za xxxxx xxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za správní xxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxx orgán o xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx, xxx xx x něm xxxxxxxx, nejpozději však xx 3 xxx xxx xxx, xxx xxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx zákona v xxxxxx xxxxxx projednává xxxxxxxxxxxx.
(5) Xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx8) nebo x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 30.12.2010 xx 30.62.2012 (xx xxxxxx x. 167/2012 Xx.)
§20
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6 odst. 1 xxxx. x) a x) x xxxx. 3, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 odst. 1 písm. b), xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx podle §6 xxxx. 1 xxxx. x) x d), xxxxxx uchovávání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §6 odst. 5 x 6 a xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx těchto požadavků xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxx ověření souladu xxx podle §6a xxxx. 1 xxxx. x), způsob zajištění xxxxxxxxxxx seznamů xxxxx §6x xxxx. 1 xxxx. e) x x), xxxxxx xxxx x času xxxxx §6x odst. 1 xxxx. x), xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §6x xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6x xxxx. 1 xxxx. x), způsob xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx dat podle §6x xxxx. 2, xxxxxx xxxxxxxxxxx certifikátů xxxxx §6x odst. 3 x 4 x způsob, jakým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx kvalifikovaného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6x xxxx. 1 písm. x), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx podle §6x odst. 1 xxxx. x), xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6x xxxx. 1 písm. x), xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti podle §6x xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxx, jakým xx xxxxxxx xxxxxx požadavků xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx osobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx datových xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §11 xxxx. 4.
(5) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx elektronických xxxxxxx xxx xxxxxxx dat xxx vytváření xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §17 x prostředky xxx xxxxxxxxx elektronických značek xxx ochraně xxx xxx xxxxxxxxx elektronických xxxxxx xxxxx §17x, x xxxxxx, jakým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
ČÁST DRUHÁ
§21
§21 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 89/2012 Xx.
XXXX XXXXX
§22
§22 (část xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 281/2009 Xx.
XXXX XXXXXX
§23
§23 (xxxx xxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 501/2004 Xx.
XXXX PÁTÁ
Xxxxx xxxxxxxxxx soudního xxxx
§24
Zákon č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve znění xxxxxx č. 36/1967 Xx., xxxxxx č. 158/1969 Sb., zákona x. 49/1973 Sb., xxxxxx x. 20/1975 Xx., zákona č. 133/1982 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Sb., xxxxxx č. 328/1991 Xx., zákona č. 519/1991 Xx., zákona x. 263/1992 Xx., xxxxxx x. 24/1993 Xx., xxxxxx č. 171/1993 Xx., zákona x. 117/1994 Sb., xxxxxx x. 152/1994 Xx., xxxxxx x. 216/1994 Xx., xxxxxx x. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx č. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 238/1995 Xx., xxxxxx x. 247/1995 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx č. 31/1996 Xx., xxxxxx č. 142/1996 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx x. 269/1996 Xx., zákona x. 202/1997 Sb., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Sb., zákona x. 91/1998 Sb., xxxxxx x. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 326/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 2/2000 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Xx., zákona x. 30/2000 Sb., xxxxxx x. 46/2000 Sb., xxxxxx x. 105/2000 Xx., zákona č. 130/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx. x zákona x. 220/2000 Xx., se xxxx takto:
V §42 odst. 1 xxxx xxxxx xxx: "Xxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxx, ústně xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxxxxx xxxx
§25
Zákon č. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx řízení xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx znění xxxxxx x. 57/1965 Xx., xxxxxx x. 58/1969 Xx., zákona x. 149/1969 Xx., xxxxxx x. 48/1973 Xx., xxxxxx x. 29/1978 Xx., xxxxxx x. 43/1980 Xx., zákona x. 159/1989 Sb., xxxxxx č. 178/1990 Xx., xxxxxx x. 303/1990 Sb., xxxxxx x. 558/1991 Xx., xxxxxx x. 25/1993 Xx., xxxxxx č. 115/1993 Xx., zákona x. 292/1993 Sb., xxxxxx x. 154/1994 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx č. 214/1994 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 8/1995 Xx., xxxxxx x. 152/1995 Sb., xxxxxx x. 150/1997 Xx., xxxxxx x. 209/1997 Xx., xxxxxx č. 148/1998 Xx., zákona x. 166/1998 Xx., xxxxxx x. 191/1999 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Sb. a xxxxxx x. 30/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:
X §59 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, telegraficky, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.".
ČÁST XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx údajů
§26
Xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx některých zákonů, xx mění takto:
X §29 se xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
"(4) Xxxx uděluje a xxxxxx akreditace k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dozor xxx dodržováním povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".
XXXX OSMÁ
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§27
Xxxxx č. 368/1992 Sb., o xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx zákona č. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 72/1994 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Xx., zákona č. 273/1994 Sb., xxxxxx x. 36/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx č. 160/1995 Xx., zákona x. 301/1995 Xx., xxxxxx č. 151/1997 Xx., zákona x. 305/1997 Xx., zákona x. 149/1998 Xx., xxxxxx x. 157/1998 Xx., zákona x. 167/1998 Xx., xxxxxx x. 63/1999 Xx., xxxxxx č. 166/1999 Xx., xxxxxx č. 167/1999 Xx., zákona x. 223/1999 Xx., xxxxxx x. 326/1999 Xx., xxxxxx č. 352/1999 Sb., zákona x. 357/1999 Sb., xxxxxx x. 360/1999 Xx., zákona x. 363/1999 Xx., xxxxxx x. 46/2000 Xx., xxxxxx č. 62/2000 Xx., zákona x. 117/2000 Xx., xxxxxx x. 133/2000 Xx., xxxxxx x. 151/2000 Xx., zákona x. 153/2000 Xx., zákona x. 154/2000 Sb., xxxxxx č. 156/2000 Xx. a xxxxxx x. 158/2000 Sb., xx xxxx takto:
1. X xxxxxxx x xxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxx poplatků) xx xxxxxxxx xxxx xxxx XXX, xxxxx zní:
"XXXX XII
ŘÍZENÍ XXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX
Xxxxxxx 162
x) podání xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx certifikačních xxxxxx Xx 100&xxxx;000,-
b) xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx Xx 10&xxxx;000,-.".
2. REJSTŘÍK X XXXXXXXXX xx xxxxxxxx x xxxx XXX, xxxxx zní:
"ČÁST XXX
Řízení xxxxx xxxxxx x elektronickém xxxxxxx 162.".
3. Xxxxx za částí XX xx vypouští.
XXXX XXXXXX
XXXXXXXX
§28
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem třetího xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx v. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
§10
(1) Xxxxx a xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx x jiných právních xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx účinnosti x Xxxxx xxx xxxxxxx informační xxxxxxx, x Xxxxxxxxxxxx dopravy x spojů x x Úřadu xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxx xxxxxxx příslušné xxxxxx, kterými xxxx xxxxx blíže xxxxxx xxxx práva x xxxxxxxxxx.
(2) Příslušnost xxxxxxxxxx x majetkem Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxx informační systémy xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx tímto dnem xx Ministerstvo informatiky.
(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxx.
§10 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 517/2002 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003
Xx. II
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx povinni xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xx. X xxxxxx xxxxxx, xx 1. xxxxxxxx 2005.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 440/2004 Xx. x účinností xx 26.7.2004
Xx. XXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xx xxxxxx dne xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 223/2009 Sb. x xxxxxxxxx xx 28.12.2009

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 227/2000 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.10.2000.
Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:
226/2002 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Xx., občanský xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 337/92 Xx., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 71/67 Xx., x xxxxxxxx řízení (správní xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.7.2002
517/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ústředních orgánů xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx zákony
s xxxxxxxxx xx 1.1.2003
440/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností od 26.7.2004
486/2004 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 227/2000 Sb. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 167/2004 Xx.
501/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx správního xxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2006
635/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx poplatcích
s xxxxxxxxx xx 16.1.2005
444/2005 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 531/90 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2006
110/2007 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx, souvisejících xx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.6.2007
124/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 269/94 Xx., x Xxxxxxxxx trestů, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2008
190/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.7.2009
223/2009 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pohybu xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 28.12.2009
227/2009 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x účinností xx 1.7.2010
281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
101/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 15.4.2010
424/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 100/2010 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 30.12.2010 x xxxxxxxx §17x, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xx 1.1.2012
89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx
x účinností xx 1.1.2014
167/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x spisové xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další související xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2012
64/2014 Sb., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x účinností xx 1.5.2014
Xxxxxx xxxxxxx x. 227/2000 Sb. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 297/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 19.9.2016.
Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 99/93/ES xx xxx 13. prosince 1999 x zásadách Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx podpisy.
1a) Xxxxx č. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
2) Xxxxx č. 97/1974 Sb., x archivnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2x) §10 xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 101/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx údajů a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
3a) Xxxxxxxxxx Komise Xxxxxxxxxx společenství 2009/767/ES xx xxx 16. xxxxx 2009, kterým xx stanovují xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx užití xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím "xxxxxxxxxx kontaktních xxxx" xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2006/123/XX o službách xx xxxxxxxx xxxx.
4) Zákon č. 552/1991 Sb., x státní xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Xxxxx č. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Zákon č. 85/1996 Sb., x advokacii, xx xxxxx xxxxxx x. 210/1999 Xx.
Xxxxx č. 358/1992 Sb., o xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 36/1967 Sb., x znalcích a xxxxxxxxxxxx.
7) §43 xxxxxx x. 71/1967 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx (správní xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §2 xxxx. 2 xxxxxx x. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
9) Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2011/130/EU xx xxx 25. xxxxx 2011, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx požadavky na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2006/123/XX Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx o xxxxxxxx xx vnitřním xxxx.