Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.10.2000.


Zákon o ochraně biotechnologických vynálezů a o změně zákona č. 132/89 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, ve znění zákona č. 93/96 Sb.
206/2000 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OCHRANA BIOTECHNOLOGICKÝCH VYNÁLEZŮ

Vymezení pojmů §1

Patentovatelné biotechnologické vynálezy §2

Výluky z patentovatelnosti §3 §4

Zvláštní ustanovení o přihlášce biotechnologického vynálezu §5

Rozsah ochrany §6

Vyčerpání práv §7

Omezení práv majitele patentu §8

Nucená a nucená křížová licence §9

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, ve znění zákona č. 93/1996 Sb. §10

ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST §11

INFORMACE

206
XXXXX
xx xxx 21. xxxxxx 2000
o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně zákona x. 132/1989 Sb., x ochraně xxxx x novým xxxxxxx xxxxxxx x plemenům xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 93/1996 Xx.

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx zákoně Xxxxx republiky:

ČÁST XXXXX

XXXXXXX BIOTECHNOLOGICKÝCH XXXXXXXX

§1

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx zákona

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx obsahující genetickou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx postup xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx materiál nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx zvířat je xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx založen plně xx xxxxxxxxxx jevech, xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx.

§2

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx patentovatelné, xxxxxx-xx xx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx postupem, x xxxx xx xxx v xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vynálezu xxxxxxx xx xxxxxxx odrůdu xxxxxxx1) nebo xxxxxxx xxxxxxx,2) nebo

c) xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx jiného technického xxxxxxx a výrobku, xxxxxx xxx je xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx plemeno, získaného xxxxx způsobem.

§3

Xxxxxx x patentovatelnosti

Patenty xx neudělují

a) xx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxxxxx by xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx způsoby modifikace xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx lidských bytostí, xx xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx embryo xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, nebo na xxxxxxx xxxxxx genetické xxxxxxxx xxxxxx, které xxx mohou xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxx, x xxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nelze xxxxxxx pouze z xxxx, že využití xxxxxxxx xx zakázáno xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) na xxxxxx tělo v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx některého x xxxx prvků, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx genu; xx neplatí pro xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx sekvence xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, i xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxx xx totožná se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xx xxxxxx xxxxxxx x plemena xxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx způsoby xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

§4

Pro řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx, který sestává x xxxxxxxxxxxx materiálu xxxx obsahuje biologický xxxxxxxx nebo xx xxxx způsobu, kterým xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx biologický xxxxxxxx, (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx") se xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.3)

§5

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx vynálezu

(1) Xxxxxxxx-xx vynález xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx-xx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx nelze popsat x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx odborník xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xx dostatečný xxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xx xxx, od xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx materiál x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx s článkem 7 Xxxxxxxxxxx smlouvy x 28. xxxxx 1977 x xxxxxxxxxxxx uznávání xxxxxxx mikroorganismů x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, (xxxx jen "Xxxxxxxxxxx xxxxxxx"),4)

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x tom znění, xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx příslušné informace x xxxxxxxxxxxx uloženého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, a

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx číslo xxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx v podobě xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xx xxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxx xx žádost přihlašovatele xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) po xxxxxxx xxxxxxx, xxx ohledu xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxx x xx xxxxxx.

(3) Vzorek xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle odstavce 2 xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx materiál x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx x něj xxxxxxxx xxxxxxxx bude xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx jej xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tohoto závazku xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Přihlašovatel xx xxxxxxxx omezit xxxxxxx x uloženému xxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx každému, x xxxxxxxx nezávislého experta, x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x ní; x takovém případě xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x přístupu k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx materiálu xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. a) x v odstavci 4 Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "Xxxx") nejpozději xx xxx, ke xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Úřad xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx biologickému xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Úřadu průmyslového xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx biologický xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x uznávané xxxxxxxx instituce, xx xxxxxxxxx xxxx uložení xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx nově xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx jako xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx původně.

(8) Xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx objasněna x xxxxxxxxx přihlášce.

§6

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Ochrana xxxxxxxxxxx x patentu xx xxxxxxxxxx materiál, xxxxx xx x xxxxxxxx vynálezu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x na každý xxxxxxxxxx materiál odvozený x xxxxxx biologického xxxxxxxxx pohlavním xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x patentu xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx biologického xxxxxxxxx majícího v xxxxxxxx vynálezu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx vztahuje xxx na biologický xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, tak xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx odvozený x biologického materiálu xxxxx získaného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x totožné nebo xxxxxxxx formě x xxxxxx xxxxxx vlastnosti.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx genetickou xxxxxxxxx xxxx spočívající x xxxxxxxxx informaci se xxxxxxxx i xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx výrobek xxxxxxx xxxx ve xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx lidského xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx.

§7

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx biologického xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže jeho xxxxxxx na xxx xxxx xxxxxxx jím xxxxx xxxx x xxxx souhlasem a xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx uveden xx xxx, pokud xxxxxxx materiál není xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx rozmnožování.

§8

Omezení xxxx majitele xxxxxxx

(1) Xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx patentu, xx xxxx majitele xxxx x xxxx souhlasem, xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx produkt xxx xxxxxxx.

(2) Ten, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx materiál, xxxxx xx xxxxxxxxx patentu, xx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx materiál xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§9

Nucená x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx5) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, aniž xx xxxxxxxxx starší xxxxxx, xxxx xxxxxxx x nucenou xxxxxxx xx nevýlučné užívání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx nucenou licenci xxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx majitele xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a jestliže xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx plemeno představuje xxxxxxxx technický xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx právo xx xxxxxxxx licenci (xxxxxxxxxxxx) k obchodnímu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx stejných xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.6)

(2) Xxxx-xx majiteli xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx licence x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,6) xx xxxxxxx šlechtitelského xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona x. 132/1989 Xx., x xxxxxxx práv x novým xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 93/1996 Xx.

§10

X §10 xxxxxx č. 132/1989 Sb., o xxxxxxx xxxx k novým xxxxxxx rostlin a xxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 93/1996 Xx., xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4, které xxxxx:

"(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tento xxxxxx xxxxxxxx, aniž xx xxxxxxxxx xxxxxx právo x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zvířecímu plemeni, xxxx xxxxxxx x xxxxxxx licenci na xxxxxxxxx využívání xxxxxx xxxx xxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx patentu xxxxxxxxx xxxxx majitele xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx smluvní xxxxxxx x jestliže xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx technický xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx plemenem. Xxx xxxxxxxxx xxxx licenčních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nucené licence xxxxx odstavec 2. X tomto případě xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právo xx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x využívání xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Byla-li majiteli xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.".

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX

§11

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. října 2000.

Klaus x. r.
Havel x. x.
Xxxxx x. r.

Informace

Právní xxxxxxx č. 206/2000 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.10.2000.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §2 xxxx. x) zákona x. 132/1989 Xx., x xxxxxxx xxxx x xxxxx odrůdám xxxxxxx a plemenům xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 93/1996 Xx.
2) §2 xxxx. x) zákona x. 132/1989 Xx.
3) Xxxxx č. 527/1990 Sb., x vynálezech, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx návrzích, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
4) Xxxxxxxx č. 212/1989 Sb., x Xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uložení xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx.
5) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 132/1989 Xx.
6) §10 xxxxxx x. 132/1989 Xx.