Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.11.2023.


Vyhláška o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu
175/2000 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Výklad některých pojmů §2

ČÁST DRUHÁ - PŘEPRAVA OSOB VE VEŘEJNÉ DRÁŽNÍ A SILNIČNÍ OSOBNÍ DOPRAVĚ

HLAVA I - PŘEPRAVNÍ SMLOUVA, JÍZDNÍ DOKLADY A REZERVAČNÍ SLUŽBY

Vznik a splnění přepravní smlouvy o přepravě osob §3

Jízdní doklad a související cestovní doklady §4

Náležitosti jízdního dokladu §5

Posuzování platnosti jízdních dokladů §6

Placení jízdného a ceny za související cestovní doklady §7

Právo na obsazení míst k sezení ve vozidle §8

Poskytování rezervačních služeb pro přepravu ve vozidlech §9

HLAVA II - PODMÍNKY PŘEPRAVY NĚKTERÝCH OSOB A VĚCÍ

Přeprava dětí §10

Přeprava dětských kočárků a jízdních kol §11

Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace §12

Přeprava osob na vozíku pro invalidy §13

HLAVA III - VZTAHY MEZI DOPRAVCEM A CESTUJÍCÍM §14 §15 §16 §16a §17

ČÁST TŘETÍ - PŘEPRAVA ZAVAZADEL A ZÁSILEK VE VEŘEJNÉ DRÁŽNÍ A SILNIČNÍ OSOBNÍ DOPRAVĚ

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Způsob přepravy zavazadel §18

Zavazadlo a jeho obsah §19

HLAVA II - PODMÍNKY PŘEPRAVY ZAVAZADEL

Ruční zavazadlo §20

Spoluzavazadlo §21

Cestovní zavazadlo §22

Živá zvířata §23

HLAVA III - PŘEPRAVA CESTOVNÍCH ZAVAZADEL

Přepravní smlouva a přepravní doklad §24

Podej cestovního zavazadla §25 §26 §27 §28 §29

Placení přepravného §30

Změna přepravní smlouvy §31

Dodací lhůta §32

Výdej cestovního zavazadla §33

Nevyzvednuté cestovní zavazadlo §34

Ztráta přepravovaného cestovního zavazadla §35

HLAVA IV - PŘEPRAVA ZÁSILEK

Podmínky přepravy §36

ČÁST ČTVRTÁ - PRÁVA Z PŘEPRAVNÍ SMLOUVY

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ §37 §38 §39

HLAVA II - PRÁVA Z PŘEPRAVNÍ SMLOUVY O PŘEPRAVĚ OSOB §40 §41 §42

HLAVA III §43 §44 §45

ČÁST PÁTÁ - PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEPRAVNÍ SMLOUVY VÍCE DOPRAVCI §46 §47 §48

ČÁST ŠESTÁ - SPOLEČNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Společná ustanovení §49

Zrušovací ustanovení §50

Účinnost §51

INFORMACE

175

XXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx dopravy x xxxxx

xx xxx 15. xxxxxx 2000

x přepravním xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 7 xxxxxx x. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 23/2000 Xx., (xxxx jen "xxxxx x xxxxxxx"), xxxxx §18b odst. 2 zákona č. 111/1994 Xx., x xxxxxxxx dopravě, xx xxxxx xxxxxx č. 304/1997 Xx., (dále xxx "xxxxx x xxxxxxxx dopravě") x xxxxx §7a xxxx. 7 x §36 xxxx. 2 xxxxxx x. 194/2010 Xx., x veřejných xxxxxxxx x přepravě xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 367/2019 Xx., (xxxx xxx "zákon o xxxxxxxxx službách"):

XXXX PRVNÍ

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx, xxxx a xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx15) x ve xxxxxxx silniční osobní xxxxxxx16), xxxxxx podmínek xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx řád"). Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx vztahy, xxxxx nejsou upraveny xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx drážní x silniční xxxxxx xxxxxxx17).

§2

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx činnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v pravidelné xxxxxxxx osob, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx oblastí xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx veřejných xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx18) xx xxxx xxxxx, stanoví-li tak xxxxxxxx xx smluvních xxxxxxxxxxx podmínkách.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18b xxxx. 2 zákona x silniční dopravě x §36 odst. 1 xxxx. x) x §37 zákona x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx snadno xxxxxxxx xxx, xxxxxx vzhledem x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx snadno xxxxxxx xx vozidle xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx, x xxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx znečistit xxxxxxxxx xxxx vozidlo.

(4) Xxxxxx xxxxx xx xxxx přepravy cestovního xxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") podání xx stanice xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX OSOB XX XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX OSOBNÍ XXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX DOKLADY X XXXXXXXXXX SLUŽBY

§3

Vznik x xxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy x přepravě osob

(1) Xxxxxxxxx přepravní smlouvy x xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "přepravní xxxxxxx") vzniká xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx základě přepravního xxxx, tarifu1) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vztah, xxxxx xxxxxxx je xxxxxxx závazek dopravce xxxxxxxxx cestujícího xx xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx spoji xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx") xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx cestující xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jen x platným xxxxxxx xxxxxxxx (dále jen "xxxxxx xx xxxxxxx").

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve smluveném xxxxxxx podle uzavřené xxxxxxxxx smlouvy.

(4) Za xxxxxxx přepravní smlouvy xx xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx než xx xxxxxxxxx xxxxxxx, došlo-li x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x přepravy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§4

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx se xxx xxxxx kontroly xxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy v xxxx xxxxxx plnění xxxxxxxxx xxxxxxx jízdním xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxx podobu

a) xxxxxxxx dokladu pro xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx x rámci xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uzavřel jednu xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx v xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx platnosti xxxxxxx xxxxxxxx opakovaně xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) jiného xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),3), xxxxxx xxxx xxxxxxxxx přepravních xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx právo xx xxxxxxxx.

(3) Jízdní xxxxxxx xxxx vydávány xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx. Nepřenosný jízdní xxxxxx může znít xx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx ke ztotožnění x xxxxxxxxxx xxxxx xxx jeho prvním xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx případě xxxxxx xx xxxxxxxxx přepravních xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopravcem xx xxxxxxxxx přepravních podmínkách xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dokladem, xxxxxx xxxx být

a) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přepravními xxxxxxxxxx využít xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx smluvními xxxxxxxxxxx podmínkami xxxxxx xxxxx xxxx podmínky xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx služby xxxxx xxxxxxx stanovené x xxxxxxx xxxx.

§5

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu

Náležitosti xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxx jednotlivou xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx smlouvu, za xxxxxxxxx xxx tohoto xxxxxxx xx xxxxxxxxx x odkaz xx xxxxxxx xxxxxxxxx seznam xxxxxxxx,

x) nástupní x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxx umožňující xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx přepravních xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx časový xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx označující xxxxxxxxxxx oprávněného xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx podle §4 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx údaje xxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx2),3), xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx doklad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené x xxxxxxxxxx 1 xx 3 v xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2.

§6

Xxxxxxxxxx platnosti jízdních xxxxxxx

(1) Xxxxxx doklad xx xxxxxxxxxx za xxxxxx, jestliže

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, tarifem xxxx smluvními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx vyplněné xxxxxxxxxx xxxxx,

x) je xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) je xxxxxxxx xxx, že x xxx xxxxxx patrné xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxx,

x) xxxxx neodpovídají xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx neoprávněnou xxxxxx,

x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxx platnosti,

h) xxxxx x originál.

(2) (2) Xxxxxx xxxxxx xxx jednotlivou xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx tarifu xxxxxx xxx ve spojení x dokladem, na xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xx cestující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx jízdu xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 písm. x) xx f) x x); xxxxxxxx jízdního xxxxxxx cestujícímu xxxxxxx xxxxxxx.

§7

Placení xxxxxxxx x xxxx za související xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx přepravu xxxxx xxxxxx xxxxx tarifu, xxxxxxxx v souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx.3) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x jízdním xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx jízdného x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx dokladu [§4 xxxx. 4 písm. x)] ve xxxx xxxxx tarifu.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx prodej xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nástupem xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx vozidla, musí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jízdní xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx přirážky.4) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínkách xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, u kterých xx xxxxxxx nástup xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx jízdního xxxxxxx x zakoupení xxxxxxxx xxxxxxx bez přirážky4) xx xxxxxxx do xxxxxxx.

(3) Cestující platí xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Platí-li xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxx xxxxx zaplacené xxxxxx xxxx zaevidováno xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx dokladu přesvědčí, xxx xx xxx xxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx, je cestující xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Nezakoupil-li xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, přestože xx xx dopravce xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx jízdní xxxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxx bezodkladně. V xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jízdné s xxxxxxxxx.4) Xxxx této xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx přepravních xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx. Dopravce xx smluvních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx linky xxxx spoje, x xxxxxxx je možno xx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx doklad x xxxxxxxxx.4)

(6) Xxxxxxxxxx-xx si xxxxxxxxx jízdní xxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx xxxxx xxxxxxxx 5 a je xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx se x xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.5)

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx prodeje xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů, xxxxxxxx xxxxxx vracení, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dokladů x souvisejících xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx jízdních xxxxxxx xxx jednotlivou xxxxx xxx samoobslužném způsobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx smluvních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx vlacích xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx dráze xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x pro xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x orientace.

§8

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxx k sezení xx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xx vozidle xxxxxxx jen xxxxx xxxxx místo k xxxxxx, nestanoví-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx s omezenou xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx6) xxxx xxxxxxxx xxx obsazení xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx ve vozidle xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx přepravu xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx obsadit jen x xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx místo xxxxxxxxxx s platným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x spoj, do xxxxx si cestující xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§9

Poskytování rezervačních xxxxxx xxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx dráze celostátní x xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dopravy xxxxx xxxxxxx hromadné xxxxxxx, xx nichž si xxxxxxxxx může nebo xxxx zakoupit xxxxxx xxxxxxxxxx doklad, x xxxxxxxx zveřejní podmínky xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx obsahuje výši xxxxxxxxx ceny xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x rezervovaného xxxxx xx vozidle x údaje umožňující xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx jeho xxxxxxx. Xxxxxxxx zajistí, xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx zajištění xxxxx xx místo x xxxxxx xxxxxxxxx xxx cestujícího na xxxxxx pro xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x orientace xx nutno xxxx xxxxxxxxxxx xxx koupi xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxxx rezervačního xxxxxxx xx spoj xxxxxxx xxxxxxxx osobní xxxxxxx xx xxxxx x hlediska xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přepravovaných xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxx x xxxxx xxx cestujícího mladšího 12 xxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx.

(4) Pro xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx v lehátkových xxxxxx xxxx mít xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx též rezervační xxxxxx na lůžko xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx třídy x xxxxxxxxx. Přeprava cestujících x xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx-xx xx cestující xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx lehátko.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x lůžkových x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx přepravních podmínkách.

HLAVA II

PODMÍNKY XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX X XXXX

§10

Xxxxxxxx dětí

(1) Xxxx xx šesti xxx xxx xxxxxxxxxxx jen x doprovodem xxxxx xxxxxx 10 xxx.

(2) Xx místech xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx dopravcem xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx 10 xxx xx přepravují xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx, který xxxxxx místo obsadil, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x dětmi xx xxxx xxxxxxxx uvolní, x xx x x případě, xx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx rezervační xxxxxx, aniž by xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx prokázat. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx upozorní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx cestující x dětmi xx 10 xxx.

(3) Další xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx tarif x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§11

Přeprava dětských xxxxxxx x xxxxxxxx xxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx dětský xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidla x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx spoluzavazadlo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxx.

(2) Dopravce na xxxxxxx dopravní obslužnosti7) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx přepravu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s dítětem.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx cestujícího s xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx kočárku x dítětem ve xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přepravy stanoví xxxxxxxx xx smluvních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Dětský xxxxxxx bez dítěte x jízdní kolo xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx umožní xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxx jejich xxxxxxxx xxxxx ustanovení x xxxxxxxx cestovních xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx prostředek, xxxxx tak stanoví xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§12

Přeprava osob s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a orientace xxxx ve xxxxxxx xxxxx na xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx pro ně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx zřetelně xxxxxx, xxxxxxxxx svůj xxxxx příslušným xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx obsadil, xxxx místo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx jeho požádání xxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xx si na xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx upozorní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x omezenou xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx vyhradí x označí x xxxxxx xxxxxxxxxxx vozidle xxxxxxx dvě xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx s omezenou xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dopravce xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx účely xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx lanové x uzavřenými xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x orientace xxxxxxxxx x označuje xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx schopností pohybu x orientace musí xxx x městské xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x výstup z xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§13

Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx cestujícího xx vozíku xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx provedení xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx nástupu a xxxxxxx cestujícího xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx x x xxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxx.

(2) Dopravce xxxxxxx přepravu podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx, které xxxx x xxxxxxx řádu xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx cestujících xx xxxxxx xxx xxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxx drážní xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na vozíku xxx invalidy, x xx ve lhůtě xxxxxxxxx xx smluvních xxxxxxxxxxx podmínkách, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx osoby xx xxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx ve vozidle xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínkách.

HLAVA XXX

XXXXXX XXXX XXXXXXXXX X CESTUJÍCÍM

§14

Dopravce xx povinen x xxxxx xxxxx xxxx x cestující xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx informací x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx určených xxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx místech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx po xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu, jestliže xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx doklad xxxx xxxxxxxx do xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xx ve vozidle x xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx informačním xxxxxxxxx xxx cestující, xx-xx xxxxxxxx 10 xxxxx a xxxx xxxxxx jízdnímu řádu; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx potvrzení x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx dopravy, xxxxxxxxx xxxxx xxxx doby xxxx xxxxxxxx, je-li xxxxxxxx 10 xxxxx x více xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x to xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dopravy; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve smluvních xxxxxxxxxxx podmínkách,

e) xxxxxxx, xxxxxxx a xxxx xx xxxxxxx,

x) takové xxxxxxxxx audiovizuální techniky xxxxxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxx by xxxxxx xx obtíž xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nejpozději xxx xxxxxxxxx vozidla xx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx následující xxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxx vozidla xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx názvu xxxxxx; xx xxxxx xxxxxx xx názvy xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) ve xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx ve xxxxxxx současně více xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xx vozíku xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§15

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cestujícího, bezpečnosti xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx, bezpečnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dopravy x x hlediska zajištění xxxxx, klidné x xxxxxxxx přepravy xx, xxxxxxxx cestující při xxxxxxxx

x) nemá zakoupen xxxxxx doklad xxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx si xxxxx xxxxxx doklad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx smluvními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx jízdním xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxx,

x) xxxxxx uvolnit xxxxx xxx cestujícího x platným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx toto xxxxx nebo odmítá xxxxxxx místo xxxxxxxxx xxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohybu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx odmítá xxxxxxx xxxxx vyhrazené xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx 10 xxx,

x) mluví xx xxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx jízdy xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x vozidla,

g) xx jízdy vystupuje x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx do xxx xxxx xx z xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx vozidla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx,

x) xxxxx bezdůvodně x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx vozidlo xxxx x prostoru, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx vozidlo bezpečný xxxxxx z xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx provozních xxxxxxxx, výstupu, průchodu xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) kouří xx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, v nichž xxxx kouření povoleno,

m) xxxxx se hlučně, xxxxxxxxxxx hlučně hudbu xxxx zpěv xxxx xxxxxxx hlasitě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx chováním, xxxx xxxxxxxx,

x) znečisťuje ostatní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx x zařízení xxx xxxxxxxxx svým xxxxxx xxxx svým jednáním,

o) xxxxxxxxx vozidlo, jakož x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx cestující,

p) xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxx vozidla, xxxxx xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxx dopravy xx dráze xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx, trolejbusu, xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx,

x) xxxx x xxxxx do vozidla xxxx podal x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx věc, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

s) xx xxxxx celostátní nebo xx xxxxx xxxxxxxxxx

1. xxxxxx zpoždění xxxxx,

2. xxxxxxx xx xxxxx xxxxx kvality x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxx xx vyšší xxxxxx xxxxx, pro xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx doklad,

4. cestuje xxx rezervačního xxxxxxx xx vlaku, x xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx může x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx upravit xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx další xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx přepravy. Xxxxxxx cestujícího x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§16

(1) Xxxxxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx se xx xxxxx xxxxxxxx vozidla x tomu xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx, x není-li xxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cestující xxxx nastupujícími. Jsou-li xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx x xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx vozidla, xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx vozidlo x provozních xxxxxx xxxx stanici xxxx xx xxxxxxx, kde xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, smí xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx i xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx pověřené osoby xxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx platného jízdního xxxxxxx xx možno xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x jiným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx platným xxxxxxxx.

§16a

(1) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx znamení, xxxx zaujmout xxxxx, xx xxxxxxx bude xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x tato xxxx xxxxxxxx, pokud xx v prostoru xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx znamení, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nástup x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx, takové xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x pro xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx.

§16x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 374/2020 Xx. x účinností xx 1.10.2020

§17

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx mohou používat xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx určených xxx cestující x xx xxxxxxxxx xxx xxxxx pokynů xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx těchto zařízení.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX VE XXXXXXX DRÁŽNÍ A XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX USTANOVENÍ

§18

Způsob přepravy xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx s cestujícím xx vozidle x xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zavazadlo xxxx jako xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zavazadlo.

§19

Xxxxxxxxx x xxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx zavazadla nesmějí xxx xxxx, které xxxxx vlastnostmi xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x újmu xx xxxxxx x xxxxxx osob nebo xx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx dále stanoveno xxxxx.

(2) Xxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx obsahem zavazadla, xx zejména xxxxxx xxxxx, xxx výbušná, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx nebo xxx, která může xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx určeném x umístění xxxxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx než 50 xx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx přepravovat, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx smluvních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX PŘEPRAVY XXXXXXXXX

§20

Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx vzít x xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx snadno xxxxxxxx věci, které xxxxxxxxx xx x xxxx a lze xx xxxxxxxx umístit xx vozidle xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x tímto xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, hmotnost, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx a jejich xxxxxxxx ve vozidle, xxxxx xxxxxxxx smluvní xxxxxxxxx podmínky.

§21

Xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxx spoluzavazadlo xxx xxxxxxxxxxx věci, xxxxx xxxxx rozměry xxxxxxxxx rozměry ručního xxxxxxxxx x vyžadují xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx pro xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx bezpečné xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx přísluší xxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx jejich xxxxxxxx xxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Podrobnosti xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, hmotnost x druhy přepravovaných xxxx, stanoví smluvní xxxxxxxxx podmínky.

§22

Cestovní xxxxxxxxx

(1) Cestovním xxxxxxxxxx je zavazadlo xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx uzavřené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x to xx xxxxxxxxxx jízdního xxxxxxx xxxxxxxxxxx platného xxxxxxx xx xxxxxxx, do xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 15 kg. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cestovní xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx počtu xxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxx přepravní podmínky.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx smluvních přepravních xxxxxxxxxx stanovit, xx xxxxxxx x přepravě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.8)

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přepravy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx přepravu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx všemi xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§23

Xxxx zvířata

(1) Xxxx xxxxxxx xxx přepravovat xx podmínek stanovených xxx xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxx9) a xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx zajišťující, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx neznečistila xxxxxxxxx xxxx vozidlo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx x xxxxxx ostatním cestujícím xxx xxxxxxxx na xxxxx. Ze xxxxxx xxxxxx xxxx cestující xxxx s xxxxx xx vozidla xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx malá xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, koších xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxx vyhláškou xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx schrán xx xxxxxxx ve vozidle, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx podmínky xxx přepravu ručního xxxxxxxxx, xxxxx ustanovení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxx do vozidla xxx, který má xx xxxxx dobu xxxxxxxx nasazen xxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxx xx xxxxxxx nakrátko x xxxxx být xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xx xxxxx přepravovaného xxx xx platí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx osoba xxxx přepravu xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx osobu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxx10) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXX CESTOVNÍCH XXXXXXXXX

§24

Xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx doklad

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx cestovního xxxxxxxxx dopravcem x xxxxxxxx a vydáním xxxxxxxxxxx dokladu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "zavazadlový xxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) jméno xxxx xxxxxxxx firmu xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx tarifní xxxxx nebo tarifní xxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx údaj x xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxx zaplaceného dovozného x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx s xxxxxxxxx souvisejícími.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lístku xxxx stanovit xxxxxxxx xx smluvních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x přepravě xxxxxxxxxx zavazadla xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dopravcem xxxxxxxxxxx xx zaplacení xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lístku xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx.

Podej cestovního zavazadla

§25

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx drážní osobní xxxxxxx xx dráze xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx výpravna xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx zavazadlo x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx přímo ve xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, vyžaduje-li xx xxxx xxxxxx, musí xxx baleno xxx, xxx jeho xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx poškozením, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zavazadla xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxx obalu. Xxxxx údaj xxxx xxx xxxxxxxxxx potvrzen xxxxxxxx; xxxxxxx-xx cestující xxxxx xxxx potvrdit, xx dopravce oprávněn xxxxxxxxx xxxxxxx cestovního xxxxxxxxx x přepravě.

(3) Xxxxxxxx zavazadlo musí xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx na dobře xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx výpočet xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx hmotnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Cestující může xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx cenu xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xx považuje xx xxxxxxxxxx xxxx cestovního xxxxxxxxx pro případ xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx zavazadla x xxxx xxxxxx přepravní xxxxxxx. Xxxx x xxxx cestovního xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínkách. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zavazadla, xx xxxxx se xxxxxxxxx cestovní xxxxxxxxx x přepravě.

§26

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o přepravě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx jeho xxxxxxx nesmějí xxx (§19), xxxxx cestující xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx v průběhu xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx, vyloučí xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxx skutečnosti xxxxxxxx dopravce cestujícího xxx xxxxxxx x xxxxx cestovního zavazadla.

§27

(1) Živá xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx schránách x xxxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxx živých xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.9) Xxxxxxxxx, xxxxx podává xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, proto učiní xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxx podána xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x schrána xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx životní xxxxxxxx, xxx nedocházelo k xxxxxxx xxxxxxx zejména xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx živými xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zvířat x xxxx být xxxxxxxxxxx tak, aby xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a byla xx svislé xxxxxx xxxx dolů. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx přepravy xxxx cestující, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx zvířaty x xxxxxxxx, xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx. Zvířata xxxxx být vystavena xxx xxxxxxxx nepřirozeným xxxxxxx xxxx působení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podmínek.

§28

Xxxx xxxxxxxxxxx rychlé xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx se rychle xxxx xxxxxx xxxxx xxxx chladu, (dále xxx "xxxxxx zkazitelné xxxx") se xxxx xxxxxxxx zavazadlo přepravují xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx, x úbytku xxxx jinému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věci.

§29

(1) Osobní xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxx přepravu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx musí být

a) xxxxxxx státní xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxx xxxx naložení x xxxxxxxx vlastním xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx dopravce xx stanici podací xxxxxxx a umístěn xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx vozidlo x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) při xxxxxxxx xx drážním xxxxxxx uzamčen x xxxxxxxx x xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxx osoby ani xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx určeném drážním xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pohybu xxxxxxxxxx zařízením, které xx součástí drážního xxxxxxx.

(3) Cestující smí xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx osobního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx vozidle xxxxxxxxx xxx xx vyzvání xxxxxxxx nebo x xxxx xxxxxxxxx.

(4) Přepravní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxx zavazadlový xxxxxx x xxxxxxxx v xxx, xx osobní xxxxxxxxx xxxxx údajů x zavazadlovém lístku xxx naložen na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx lístek může xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx cestujícího.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přepravy osobních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§30

Xxxxxxx přepravného

(1) Xxx xxxxxxx cestovního xxxxxxxxx x přepravě xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx tvořeno xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx3) xx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx dopravcem xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek. Xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx stanici xxxxxx, se platí xxx výdeji xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Dopravce xxxx xxxxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§31

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx na cestě, xx-xx cestovní zavazadlo xxxxxxxx x xxxxx, xxx cestující x xxxxx xxxx,

x) vydat x xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Cestující xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx odstoupit, xxxxxxxx xxxxxxxx zavazadlo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínkách xxxx xxxxxxxx stanovit x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx cestovní zavazadlo xxxx xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§32

Xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx uvede x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx podeji. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx zavazadla jiný xxx dohodnutý spoj, xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx stanice xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx jako x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zavazadla xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx cestovní xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxx určení dopravcem xxxxxxxxxxx k výdeji xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx však xx 30 xxxxx xx xxxx příjezdu.

§33

Xxxxx xxxxxxxxxx zavazadla

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx si xxxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx 24. xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxx, xx kterém xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx měl xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Cestovní zavazadlo xx veřejné xxxxxxxx xxxxxx dopravě xx xxxxxxxxx vyzvedne xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dohodnutého xxxxx do stanice xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zavazadlo xxxxxxxxxxx xxxx xxxx osobě xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x po xxxxxxxxx případných úhrad xxxxxxxxxx xx cestovním xxxxxxxxx. Předložený zavazadlový xxxxxx xxxxxxx dopravci.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx dopravce xxxxxxxx xxxxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx výdej cestovního xxxxxxxxx osobní xxxxx x xxxxxxxxxx svůj xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zavazadla. Xxxxxxxx xxxx xx smluvních xxxxxxxxxxx podmínkách xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zavazadla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx též xxxxxxxx xxxxxx xx výši xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako zálohy xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx 3 xxxxxx xxx xxx složení, pokud x xxxx době xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Nebylo-li xxxxxxxxxxx zavazadlo xx xxxxxxxx dodací xxxxx xx jeho žádost xxxxxx, xxxxxxxx xx xx požádání x xxxxxxxxxxxx lístku xxxxxxx xxx x hodinu, xxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§34

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zavazadlo

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§33 xxxx. 1), je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx 10 dnech xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx výdej xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx cestujícího x xxxxxxxxxx neodebraného xxxxxxxxxx zavazadla do 30 xxx x xxxxxxxx xx, xx xxxxx xxx xxxxx. Xxx prodej xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx §2428 xxxx druhá xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx x xxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11), xxxxx-xx x xxxx xxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zkazitelné xxxx xxxx xxxx zvířata, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx po dobu 48 xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx výdej cestovního xxxxxxxxx.

(4) Po uplynutí xxxx podle odstavce 3 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zavazadlo se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx.11)

(5) Xx-xx obsahem xxxxxxxxxxxx cestovního xxxxxxxxx xxxx zvíře, je xxxxxxxx oprávněn zvíře x xxxxxxxxx prodat xx uplynutí doby xxxxx xxxxxxxx 3. Xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx12) x xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx §2428 věta xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obdobně.

(6) X xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§35

Ztráta xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx 15 dnů xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx-xx xxxxxxxx zavazadlo xxxxxx xxxxxxxxxx věci xxxx xxxx xxxxxxx, xx 48 xxxxx xxx xxx, xx kterém xxxx, xxxx mělo xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx do xxxxxxx xxxxxx.

(2) Nalezne-li xx xxxxxxxx zavazadlo, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxxxxx písemně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyzvednout xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx stanici xx přepravní xxxxx. Xxxxxxx cestujícího upozorní, xx xxxxxxxxxx-xx si xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xx cestující xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx vyplacené xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxx xxxxxx nevyzvednutého xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zavazadla se §2428 xxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx se xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 4 prodat, xxxxxxxx xx věc xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.11)

(6) X zacházení s xxxxxxxxx cestovním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zápis.

XXXXX XX

XXXXXXXX ZÁSILEK

§36

Podmínky xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxxxx osobní xxxxxxx xx dráze xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx x xx dráze xxxxxx a ve xxxxxxx xxxxxxxx osobní xxxxxxx xxxxx městské xxxxxxxxxx dopravy může xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovit, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx znaky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx s xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx současně nepřepravují (xxxx jen "xxxxxxx"). Xxxxxxx lze přijmout x xxxxxxxx jen xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxx x jízdním xxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxx přeprava cestujících x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx bezpečnost xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx smlouva x xxxxxxxx zásilky xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx x vydáním xxxxxxxxxxx dokladu x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx").

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx přepravní xxxxxxx,

x) xxxxx, příjmení a xxxxxx odesílatele x xxxxxxxx zásilky xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x příjemce xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zásilky,

c) xxxxxxx xxxxxx,

x) spoj dohodnutý xxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx, xxxx obalu xxxx věc a xxxxxxxx údaj x xxxxxxxx povaze xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Počet xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, manipulaci s xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx přepravních xxxxxxxxxx.

(5) Uzavření xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxx převzetí xxxxxxx xx xxxxxxx určení xxxx xxxxx u xxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx. Dopravce xxxx zásilku ve xxxxxxx xxxxxx osobě, xxxxx xx x xx přihlásí a xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx je xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xx přepravence příjem xxxxxxx.

(7) X ostatním xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx §23, 24, 25, 27, 29, 31 x 33.

XXXX ČTVRTÁ

PRÁVA X XXXXXXXXX SMLOUVY

HLAVA X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§37

(1) Skutečnosti, xxxxx xxxxx xxxxxxxx uplatnění xxxxx x přepravní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx těchto skutečností xxxxxxx xxxxxxx přepravní xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx zápis, x xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx cestovního zavazadla xxxx v xxxx, xxx mělo xxx xxxxxx.

(4) Zjistí-li cestující xxx výdeji xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx porušenost xxxx xxxxxxxxx cestovního xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, požádá xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx a x xxxxxxx zápisu.

(5) V xxxxxx xxxxxxxx uvede xxxxxxxx stav xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xx možné, rozsah xxxxx, její příčinu x xxxx, kdy xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§38

(1) X xxxxxxxxxxx xxxx xxxx dopravci xx xxxxxxxx ten, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx potřebného x prokázání xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx zavazadlového lístku; xxx-xx x nepřenosný xxxxxx xxxxxx (§4 xxxx. 3), xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x přepravní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xx podílel xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx více xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx smlouvy je xxxxx x místech x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx smluvních xxxxxxxxxxx podmínkách.

(3) Právo x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx, x xx x xxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx přepravních xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx náhrady, xxxxx xxxxxxx uplatňování xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanovit xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§39

(1) Xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx u dopravce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxx xxxxxx, a xx xxx dne xxxxxxxxxx xxxxx xxxx ode xxx, kdy xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxx; xxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příjemci xxxx xxx xxx xxxxxx přepravní xxxxxxx, xxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nedošlo, xxx-xx o náhradu xxxxx vzniklé xx xxxxxxxxxxxxx cestovním zavazadle.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx vyřídí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx třech xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx žádosti.

HLAVA XX

XXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXX

§40

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx právo

a) xxx neprovedení xxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jízdného,

b) jestliže x důvodů na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx použil pro xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx

1. xxxxx xxxxxxxx xx cílové xxxxxxx xxxxxxxxxx vhodným xxxxxx příslušného xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dopravy provozované xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

2. bezplatnou xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nejbližším xxxxxxx xxxxxx příslušného dopravce; xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx vrácení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxx jízdného xx xxxxxxxxx úsek cesty, xxxxx-xx se xxxxxxxxx x jízdním xxxxxxxx xxx jednotlivou jízdu xxxxx xxxxx x xxxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx, xx spoj, xxxxx xxxxxx xxx přepravu xxxxxx, xx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 60 xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx s platným xxxxxxx dokladem xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx jízdy, xx vrácení jízdného.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx s platným xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx jízdu xx xxxx xxxxx na

a) xxxxxxx rozdílu jízdného, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx na xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx jízdného, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx dokladem xxx xxxxx vozovou xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xx xxx měl xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) vrácení xxxxxxxxx za xxxx xxxxx xxxxxxx, jestliže x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx vlakem xxxxxxxxx xxxx je-li xxxxxxxx xxxxxx vlaku 60 xxxxx x více x xxxxxx stanici xxxx xx xxxxxxx, xxx xx cestující x důvodu xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xx straně xxxxxxxx xxxxxx přiděleno xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx případě xx xxxxxxxxx dále xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx výši xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Cestující s xxxxxxx rezervačním dokladem xx lůžko, xxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x lehátkovém xxxx, má xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§41

(1) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx z xxxxxx xx xxx xxxxxx, má xxxxx xx vrácení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nepoužitý xxxxxx doklad xxxxxxxx xxxxx

x) jde-li o xxxxxxxx drážní osobní xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxx xx xx xxxxxxx jako xxx xxxxxxx xxxxx xxxx potvrdil-li dopravce xxxxxxxxxx x tento xxx xxxxxxxxx jízdního xxxxxxx, x při xxxxxxxxx nevyužití xxxxxxxx xxxxxxx xxx jednotlivou xxxxx xx x xxxxxxxxx případě xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx neprojetý xxxx xxxxx; xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx spoje, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx vydán, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx smluvních přepravních xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx městské xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x lůžkovém xxxx xxxxxxxxxx voze x xxxxxx na xxx xxxxxx a rezervační xxxxxx xx lůžko xxxx lehátko xxxxxxxx xxxxx před odjezdem xxxxx, xx xxxxx xxx rezervační xxxxxx xxxxxxxx, ve lhůtě xxxxxxxxx dopravcem ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx právo xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx lehátko.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dopravce xxxxxxxx xxx xxxxxx, kterou xxx vrácení jízdného, xxxxxxxxx xxxx rezervačního xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx rezervační xxxxxx.

§42

(1) Nestanoví-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xx nevyužitý xxxx částečně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx, nestanoví-li xxxxxxxx xx smluvních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx náhradní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, nebo xxxxx smluvní xxxxxxxxx xxxxxxxx nestanoví jinak.

(4) Xxxxxxxx ve veřejné xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxxxxxx přepraven xxxx, xxxx právo xx xxxxxxx škody.

(5) Xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx x přepravy xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx právo xx xxxxxxx zaplaceného xxxxxxxx ani xx xxxxxxx zaplacené xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, rezervačního xxxxxxx na xxxxx xxxx lehátko xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

HLAVA XXX

§43

§43 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 374/2020 Sb.

§44

§44 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx č. 374/2020 Sb.

§45

§45 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx č. 374/2020 Sb.

ČÁST PÁTÁ

PODMÍNKY XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXX

§46

(1) X rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx18) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx doklad xx xxxxxx xxx xxxxxxx dopravních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx stanoví xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky.

(3) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx cestujících, xxxxx xx xxxxxxxxx jedné xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx za přepravu xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx, xxxx odpovídá xxxx zúčastněný dopravce xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zapojených xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxx nebo částečnou xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxx řádu uhradí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxxxx, xxxxxxxx úplnou xxxx xxxxxxxxx ztrátu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx přepravní xxxxxxx, xx jejímž xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx každému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podíl x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx délce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx se xxxxxxx jinak.

§47

(1) Za xxxxx xxxxxxxx xx cestovním xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, odpovídá xxx xxxxxxxx, x xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx došlo, xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx zúčastnění xxxxxxxx x poměru xxxxx xxxxxxxxx vzdálenosti.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx dodací lhůty xxx přepravu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaviněno xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x poměru xxxxxxxx vzniklého x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§48

Pro xxxxxxxx předávání xxxxxxxxxx zavazadel xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx cestovních xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, o vydávání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a ustanovení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zakládat xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx cestovních zavazadel, xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx vztahu mezi xxxxxxxx xxxxxxxxx jinak.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§49

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky uveřejněním xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx styk x xxxxxxxxxxx a způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup, x přístupností x xxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohybu x xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx veřejných xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx přepravních xxxxxxxx xxxxxx považuje uveřejnění xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx příslušným xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Smluvní xxxxxxxxx xxxxxxxx vyhlášené xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx přepravního xxxx xxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů. Xxxxxx poskytovaných přepravních xxxxxx nesmí být xxxxxxxxx přepravními xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám, xxxxxxx xxxxxxx xxxx uspokojovány, xxxxxx úpravě dané xxxxx xxxxxxxxxx řádem.

(3) Xxxxxxxxx přepravní smlouvy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxxxxxxx dopravcem.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mít xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxx při záznamu x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx vydaných x xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxxxx veřejné drážní xxxxxx dopravy xx xxxxx místní x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx obdobně.

§50

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Xxxxxxxx č. 127/1964 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxxxx č. 132/1964 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

3. Xxxxxxxx č. 98/1966 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 132/1964 Xx., o xxxxxxxxxxx přepravním xxxx.

4. Xxxxxxxx č. 151/1971 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 127/1964 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxxxx č. 118/1973 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxxxxx x. 127/1964 Xx., x městském xxxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxx č. 151/1971 Xx.

6. Vyhláška č. 4/1976 Sb., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x. 132/1964 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 98/1966 Xx.

7. Xxxxxxxx č. 3/1977 Sb., x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.

8. Xxxxxxxx č. 152/1983 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxxxxx x. 132/1964 Xx., o železničním xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9. Xxxxxxxx č. 35/1985 Sb., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x. 3/1977 Xx., o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.

10. Xxxxxxxx č. 44/1985 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxxxxx x. 127/1964 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

11. Vyhláška č. 74/1985 Sb., kterou xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x. 132/1964 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx č. 126/1964 Xx., x styku xxxx dráhami celostátními x vlečkami x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx č. 9/1984 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

12. Xxxxxxxx č. 357/1990 Sb., xxxxxx se xxxx x doplňuje xxxxxxxx x. 132/1964 Xx., o železničním xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 98/1966 Xx., xxxxxxxx x. 4/1976 Xx., xxxxxxxx x. 152/1983 Xx. x vyhlášky x. 74/1985 Sb.

13. Xxxxxxxx č. 462/1992 Sb., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx č. 127/1964 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx řádu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14. Xxxxxxxx č. 71/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxx xxx silniční xxxxxxx xxxx.

§51

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2000.

Xxxxxxx:

Xxx. Xxxxxxx x. x.

Informace

Právní předpis č. 175/2000 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2000.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

374/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 175/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxx xxx veřejnou drážní x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2020

309/2023 Sb., kterým xx xxxx vyhláška x. 175/2000 Xx., x přepravním řádu xxx xxxxxxxx xxxxxx x silniční xxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 374/2020 Xx.

x účinností od 1.11.2023

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního předpisu.

1) §2 xxxxxx x. 266/1994 Xx., x xxxxxxx.

§2 xxxxxx x. 111/1994 Xx., x xxxxxxxx dopravě.

2) §34, 34a x §36 xxxx. 2 a 3 xxxxxx x. 329/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§58 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 9/2015 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx odborného xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Zákon č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

4) §37 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx.

§18a xxxx. 2 xxxx. x) zákona o xxxxxxxx xxxxxxx.

5) §37 odst. 5 xxxx. b) xxxxxx x xxxxxxx.

§18a xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

6) §1 odst. 1 vyhlášky x. 398/2009 Sb., x xxxxxxxx technických xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

7) §2 zákona x xxxxxxxxx službách.

8) Bod 2.1 přílohy č. 2 k vyhlášce x. 341/2014 Xx., x schvalování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx podmínkách xxxxxxx xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

9) Například zákon č. 166/1999 Sb., x veterinární xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10) Zákon č. 273/2008 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11) Xxxxx č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12) Xxxxx č. 246/1992 Sb., xx ochranu zvířat xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

13) §2 xxxxxx x xxxxxxxx dopravě.

14) §37 xxxx. 7 xxxxxx x xxxxxxx.

§18b odst. 2 xxxxxx o silniční xxxxxxx.

15) §24 odst. 2 xxxxxx o xxxxxxx.

16) §2 xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx.

17) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 181/2011 ze xxx 16. února 2011 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dopravě x x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 2006/2004.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1371/2007 xx xxx 23. xxxxx 2007 x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx cestujících x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1073/2009 xx xxx 21. xxxxx 2009 o společných xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 561/2006, v xxxxxxx xxxxx.

18) §6 zákona x veřejných službách.