Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 17.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.01.2020 do 31.01.2022.


Zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)
154/2000 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ŠLECHTĚNÍ, PLEMENITBA A EVIDENCE

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět a účel úpravy §1

Základní pojmy §2

Oprávněné osoby §3

HLAVA II - ŠLECHTĚNÍ VYJMENOVANÝCH HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

Šlechtitelská činnost a šlechtitelská opatření §4

Uznané chovatelské sdružení §5 §5a §5b §5c §5d §5e

Chovatelský podnik prasat §6

Kontrola užitkovosti, výkonnostní zkoušky, výkonnostní testy, kontrola dědičnosti, posuzování vlastností, znaků a ukazatelů zdraví vyjmenovaných hospodářských zvířat a testování užitkovosti §7

Hodnocení, genetické hodnocení a kvalifikovaný odhad plemenných hodnot plemenných zvířat §8

Plemenné knihy a chovné registry §9

Plemenářské evidence §10

Potvrzení o původu plemenných zvířat, doklad o původu prasat a osvědčení o původu hejna §11

Zootechnická osvědčení §11a

Ověřování a osvědčování původu a stanovování genetického typu plemenných zvířat §12 §13

Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství §14

Zařazování druhu nebo plemene zvířete do Národního programu §14a

Zařazování vlastníka genetického zdroje zvířete do Národního programu §14b

Zařazování genobanky do Národního programu §14c

Změna a zrušení rozhodnutí o zařazení do Národního programu §14d

Zaevidování zvířete do Národního programu §14e

Ochrana a udržitelné využívání genetického zdroje zvířete §14f

Uchování genetického zdroje zvířete §14g

Financování ochrany genetického zdroje zvířete §14h

HLAVA III - PLEMENITBA SKOTU, BUVOLŮ INDICKÝCH, ZEBU, KONÍ, OSLŮ, PRASAT, OVCÍ A KOZ

Ústřední registr plemeníků §15

Inseminační stanice §16

Provádění inseminace a vpravování embryí inseminační technikou §17

Střediska pro přenos embryí §18

Přirozená plemenitba §19

HLAVA IV - PLEMENITBA DRŮBEŽE, PLEMENNÝCH RYB A VČEL §20

HLAVA V - UVÁDĚNÍ PLEMENNÝCH ZVÍŘAT, SPERMATU, EMBRYÍ, VAJEČNÝCH BUNĚK, NÁSADOVÝCH VAJEC DRŮBEŽE, VČEL, PLEMENNÝCH RYB A JEJICH PLEMENNÉHO MATERIÁLU DO OBĚHU §21

HLAVA VI - OZNAČOVÁNÍ A EVIDENCE

Díl 1 - Označování §22

Díl 2 - Evidence

Povinnosti chovatelů §23

Povinnosti provozovatelů jatek, provozovatelů líhní, provozovatelů shromažďovacích středisek, obchodníků, dopravců, uživatelských zařízení a asanačních podniků §23a

Informační systém ústřední evidence §23b

Pověřená osoba §23c

HLAVA VII - DOZORČÍ ČINNOST

Česká plemenářská inspekce §24

Zvláštní opatření §25

HLAVA VIII - PŘESTUPKY

Přestupky fyzických osob §26

Přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob §27

Společné ustanovení §28

HLAVA IX - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Vztah ke správnímu řádu §29

Veřejné listiny §29a

Poskytování pomoci týkající se působnosti plemenářského zákona a souvisejících právních předpisů

Obecná ustanovení §29b

Pomoc poskytovaná na žádost §29c

Pomoc poskytovaná bez žádosti §29d

Informování Komise §29e

Odborná způsobilost §30

Cena za odborné úkony §31

Ohlašovací povinnost §32

Zmocňovací ustanovení §33

HLAVA X - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přechodná ustanovení §34

Zrušovací ustanovení §35

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správních poplatcích §36

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky §37

ČÁST ČTVRTÁ - Změna veterinárního zákona §38

ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST §39

Příloha

č. 282/2003 Sb. - Čl. II

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 130/2006 Sb. - Čl. II

č. 32/2011 Sb. - Čl. II

č. 60/2017 Sb. - Čl. II

č. 3/2019 Sb. - Čl. II

INFORMACE

154
XXXXX
xx xxx 17. xxxxxx 2000
x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a evidenci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX, PLEMENITBA X XXXXXXXX

XXXXX I

OBECNÁ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx x účel xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) a x návaznosti xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx unie2) xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx a plemenitbu xxxxx, (Xxx xxxxxx), xxxx (Xxx xxxxxxx), xxxxxx indického (Bubalus xxxxxxx), xxxx (Xxxxx xxxxxxxx), xxxx (Equus xxxxxx), prasat, ovcí, xxx, drůbeže, xxxxxxxxxx xxx x včel (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxx, xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx zvířata"), evidenci xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, plemenitbu, označování x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.2a) Xxxxx I až X xx xxxxxxxxxx xx šlechtění x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hospodářských xxxxxx při xxxxxxx x vývoji.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx podmínky x xxxxxxxx xxx šlechtění x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx, xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zvířat, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx evidovaných zvířat, xxxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxx xxxx, za xxxxxxx xx státních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zvířat x zachování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx pojmy

(1) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvířata podle xx. 2 bodů 9 x 10 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2016/1012 xx xxx 8. xxxxxx 2016 x xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx čistokrevných xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxx, pro xxxxxx x nimi a xxx jejich xxxxx xx Xxxx, x xxxxx xxxxxxxx (EU) x. 652/2014 x xxxxxxx Xxxx 89/608/XXX x 90/425/XXX x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ("xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zvířatech"), (xxxx xxx "nařízení (XX) 2016/1012"),

2. xxxxxx xxxxxxxxxxx hospodářská zvířata xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x

3. ostatní vyjmenovaná xxxxxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx, x xxxx i xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx v plemenářské xxxxxxxx,

x) tury xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx x xxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx15),

x) xxxxx xxxxxxxxxxx využívaná xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx pštrosa xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx je pověřen xx x xx xxxxxx, xx xxx xx úplatu xxxx xxxxxxxxxx, x xx x xx xxxxxxxxxx xxxx; xxx účely xxxxxx xx plemenné xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx osoba, x xxxxxxx xxxxx xxxxx pochází,

e) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířata, xxxxxx xxxxxx chovatelem xxxx xxxxxxxx xxxx chovateli xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zájmového využití,

f) xxxxxxxx soubor xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx druhu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx, xxxxx přenáší xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ostatních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sdružením, xxxxx plní funkci xxxxxxxx xxxxxxxx knize,

i) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xx. 2 xxxx 26 xxxxxxxx (XX) 2016/1012,

x) oprávněnou xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx20), xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx některých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxx inseminační xxxxxxx, které byly xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5),

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx embryí xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx schválenými xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx5),

x) ústřední xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, počtech, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx nebo hejn xxxxxxxxxxxx xxxxx evidovaných xxxxxx, xxxx xxxxx x hospodářstvích, chovatelích, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, provozovatelích xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 1000 xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx"), provozovatelích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx5a), xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx20) xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxx x prodávají xxxx, xxxxxxx, xxxx x xxxx, mají xxxxxxxxxx obrat xxxxxx xxxxxx, xxxxx během 30 xxx znovu xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx z jedněch xxxxxxxx xx jiných xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx jatky, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx jatky nejsou x xxxxxx vlastnictví, x xxxxx jsou xxx xxxx činnost xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx6) (xxxx xxx "obchodníci"), xxxxxxxxxx, xxxxx jako xxxxxxxxxxx4) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx"), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx6a) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx6b),

x) xxxxxxxxx xxxxxx právnická xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podle §23c,

o) xxxxxxxxxxxxx jakákoliv stavba, xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx území xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx držena, xxxxxx xxxxx xxx širým xxxxx,

x) xxxxx, x xx u xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx stanovištěm, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx místo xxxxx xxxxxx konstrukční x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx jednoho druhu xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx registrem evidence xxxx, xxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxx; x koní, xxxx x jejich xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx registr xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxx plní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx evidence xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6c),

x) původem xxxx x matka, xxxxxxxx xxxxx generace xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, spermatu, xxxxxx, xxxxxxx buňky, násadových xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx bezúplatně xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx Xxxx podle xx. 2 bodů 21 x 22 xxxxxxxx (XX) 2016/1012,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx druhy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat xxxxxxx x čl. 2 xxxx 1 xxxxxxxx (XX) 2016/1012,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířaty xxxxx xxxxxxxxxxxxx hospodářských xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xx. 2 xxxx 1 xxxxxxxx (EU) 2016/1012.

(2) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx se dále xxxxxx

x) genetickým xxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxx evidované x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x určitému xxxxx xxxx plemeni xxxxxxxxxxx se na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx ochranu x xxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx6d), xxxxx xxxx xxxxxxxx do Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxx xxxxxxxx živočišného xxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x regeneraci xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx základu, zejména xxxxxxxx xxxxxx, vaječné xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx a evidován x genobankách xxxxxxxxxx xx Národního programu,

b) xxxxxxxxxx právnická xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zařízení xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx genetických xxxxxx zvířat,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx materiál xxxxxxxxxxx původu, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxx stěry xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx.

§3

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx odborných xxxxxxxx xxxxxxxxx x §7, §11 odst. 4, §12 x 17, xxxxxxxx žadatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx v xxxxxx ustanoveních.

(2) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx oprávněná xxxxx závažným způsobem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx2) xxxxx xxxxx-xx xx skutečnost xxxxxxxx pro udělení xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx udělení xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx opakovaně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx zákoně nebo x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Evropské xxxx2).

(3) Xxxxxxxxxxxx rovněž xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx o xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx o xxxxxxx souhlasu k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §7, §11 xxxx. 4, §12 x 17 xx podává xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx uveřejní xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem xxxxxxxx

x) xxxxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) druh xxxxxxx, xxx které xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx žadatele,

b) xxxxxx o odborné xxxxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxx x posuzování xxxxx, xxxxx testování x posuzování xxxxxxx, x přehled technického xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx souhlasu k xxxxxx odborných xxxxxxxx xxxxxxxxx x §7,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx testování po xxxx minimálně 5 xxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §11 xxxx. 4,

x) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x stanovení xxxxxxxxxxx typu, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx odborných xxxxxxxx uvedených x §12,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx žadatele x provádění inseminace, xxx-xx x udělení xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §17.

XXXXX XX

XXXXXXXXX VYJMENOVANÝCH XXXXXXXXXXXXX ZVÍŘAT

§4

Šlechtitelská xxxxxxx x šlechtitelská xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxx šlechtitelských xxxxxxxx xxx dosažení chovných xxxx,

x) xx zjišťování x evidování původu, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx hospodářských zvířat,

c) x xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx testů, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, posuzování xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx kvalifikovaném odhadu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat,

e) ve xxxxxx plemenných knih xxxx plemenářských xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zvířat,

g) v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x souladu xx šlechtitelskými xxxxxxxx x cíli,

h) x xxxxxxx xxxxxxxxx vlastností x xxxxx určité xxxxxxxx (xxxxxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdrojů,

i) xx xxxxxxxxxxx dokladů x xxxxxx, výkonnosti x hodnotě xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§5

(1) Xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxx chovatelský xxxxxx6e), xxxxxxxxxx xxxxx xx souhlasem k xxxxxx xxxxxxxxx činností xxxxx §7 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx sdružení, xxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx x §5a xxxx. 1 nebo §5b xxxx. 1.

(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx sdružení xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, jehož xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách. Xxxxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovených správním xxxxx xxxxxxxx druh xxxxxxx a xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx plemenná xxxxx.

(3) Xxxxxxxx žádosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx

x) xxxxxxx, xxxxxxxxx jiný xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx členů,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §30,

x) xxxx xxxxxxxxx x ověření xxxxxx xxxx xxxx zootechnického xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx související s xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxxx xxxxxxxx zadat xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §9, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx x §10, a

g) návrh xxxxxxx xxxxxx evidence, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx řádu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činností uvedených x §8, 11 x 11a.

Xxxxxxxxxx xxxxxx x) x b) xx použije, xxxxx xxxxx xx umožňuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§5x

(1) V případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1012 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx počet xxxxxxxxxxxxxxx personálu xxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/1012 xx xxxxxxxx alespoň 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §30 xxxx. 1 nebo 10.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je v xxxxxxx hlavních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat kromě xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx (XX) 2016/1012 dále xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx genetického zdroje xxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxx nebo ministerstvu xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k plnění xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, které xxxxx předmět xxxxxxxxxx xxxxxxxxx6g).

§5x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 3/2019 Xx. s účinností xx 25.1.2019

§5x

(1) V xxxxxxx xxxxxxxxx vyjmenovaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx žadatel xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podmínky:

a) xx xxxxxxxxxx osobou x xx sídlo xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxx xxxx xxxxxxx zajištěny xxxxx odborně xxxxxxxxx xxxxx §30,

x) xxxxxxx, xx populace xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx programu včetně xxxxxxx x testovacího xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx plemene, xx-xx xx potřebné,

d) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) stanovy, popřípadě xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx zejména

1. xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x plemenitby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hospodářských xxxxxx x ochranu xxxxxx xxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sdružení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x

3. právo xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, řádem plemenářské xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx x) xxxx 2 se xxxxxxx, pouze xxxxx xx xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx sdružení xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hospodářských zvířat xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx cílem x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vyhodnocovat x realizovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx výsledky,

b) vést xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx evidence x xxxxxxxx x xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx §10 odst. 2,

x) kontrolovat xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vydávat, xxxxxxxx x kontrolovat xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x původu xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x zvláštnosti,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hospodářských zvířat x vydávat x xxxx xxxxxxxx doklady (§8 odst. 2),

x) xxxxxxxxxx pověřené osobě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx potřebné xx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx určené xxxxx xxxx ministerstvu xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx potřebné x plnění jejich xxxxx podle xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství6g), x

x) xxxxxxxx, xx xxxxx, xxx mohou x průběhu provádění xxxxxxxxxxxxxxx programů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx chovatelským xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx s pravidly xxxxxxxxxxx x jednacím xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx v xxxxxxx ostatních vyjmenovaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx právo

a) x xxxxx svých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx šlechtitelské xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x

x) vyloučit xxxxxxxxx x účasti xx xxxxxxxxxxxxxx programu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jednacím xxxx xxxx řádu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§5x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 25.1.2019

§5c

(1) Xxxxxxxxxxxx schválí xxxxxxxxxxxxx program předložený xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxx 3.

(2) Šlechtitelský xxxxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) náležitosti xxxxx xx. 8 xxxxxxxx (EU) 2016/1012,

x) xxxxxx xxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx plemenné xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx vedení xxxxxxxx knihy a

e) xxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §8, 11 x 11a.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hospodářských xxxxxx obsahuje

a) minimální xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x jednotlivých xxxxxx xxxxxxxxx vyjmenovaných xxxxxxxxxxxxx zvířat,

b) postupy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, výkonnostních xxxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxx xxxxx xx odhaduje xxxxxxxx hodnota,

d) xxxxxx x kritéria xxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx, plemenic, hejn xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, výběru plemeníků xxxx uznání chovu,

f) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx cíl,

h) vedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxx evidence,

i) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a

j) xxxxxx kontroly výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §8, 11 x 11a.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx programu xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx šlechtitelského xxxxxxxx. Návrh xxxxx xxxxxx uznané xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ministerstvu. Xxxxx ministerstvo xx xxxxx 30 xxx xxx dne oznámení xxxxxxx, že rozhodlo xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xx schválenou. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zapojené xx svých šlechtitelských xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx x změně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavec 1 xxxxxxx.

(5) X xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxx schváleným xxxxxxxxxxxxxx programem x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx2), xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxxxxx chovatelské sdružení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx 60 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx rozhodnutí x schválení šlechtitelského xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o změně xxxxxxxxxx o schválení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

§5x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 25.1.2019

§5x

Xxxxxx xxxxxxxxxxx sdružení xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7. Práva x povinnosti xxxxxxxxx x §7 xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx chovatelské xxxxxxxx xxxxxxx.

§5x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 3/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 25.1.2019

§5x

(1) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx, xxxxx uznané xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) nemá xxxxxxxxx xxxxx šlechtitelský xxxxxxx,

x) xxxxxxxx způsobem xxxxxx xxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxx činností stanovenou x §7, xxxx

x) x xxxxxxx uznání xxxxxxx xxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vyjmenovaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx tehdy, xxxxxx-xx uznané chovatelské xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x nařízení (XX) 2016/1012.

(3) Xxxxxxxxxxxx zruší xxxxxxxxxx o xxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, poruší-li xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx anebo xxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat, xxxxx uznané chovatelské xxxxxxxx opakovaně méně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx.

§5x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 3/2019 Xx. s xxxxxxxxx od 25.1.2019

§6

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxxxxxx (XX) 2016/1012 uzná xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx souhlasem x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7, soukromý xxxxxx, xxxxx xxxxxx x uzavřených systémech xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako chovatelský xxxxxx prasat, pokud xxxxxxx podmínky stanovené xxxxxxxxx (EU) 2016/1012 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx dostatečný počet xxxxxxxxxxxxxxx personálu podle xxxxxxxx (EU) 2016/1012 xx xxxxxxxx alespoň 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1 xxxx 10.

(3) Žádost x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podniku xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx které xxxx veden xxxxxx xxxxxxx.

(4) Ministerstvo schválí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx předložený xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx prasat, xxxxx xxxxxxxx zejména

a) náležitosti xxxxx čl. 8 xxxxxxxx (XX) 2016/1012,

x) xxxxxx xxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx registru x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx registrace xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xx vlastních xxxx smluvních xxxxxxx x

x) systém xxxxxxxx xxxxxx odborných xxxxxxxx xxxxxxxxx v §8, 11 x 11a.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx provést pouze xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx za xxxxxxxxxx. Chovatelský xxxxxx xxxxxx informuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx změně. Pro xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

(6) X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx předpisy xxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx2), xxxxxxxxxxxx xxxxx chovatelský xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx chovatelský xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx návrh xxxxx xx 60 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxx, pozbývá xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx programu platnosti xxxxxxxxx dnem xxxx xxxxx. Xxxxx ministerstvo xxxxxxxx x změně xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pro xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx o schválení xxxxxxxxxxxxxxx programu platí xxxxxxxx 4 obdobně.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxx prasat xx xxxxxxxx k xxxxxx odborných činností xxxxx §7. Práva x xxxxxxxxxx stanovené x §7 xxx xxxxxxxxxx xxxxx platí xxx xxxxxxxxxxx podnik xxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí o xxxxxx, xxxxx chovatelský xxxxxx prasat

a) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx činností xxxxxxxxxx v §7 xxxx nařízení (EU) 2016/1012, nebo

c) x xxxxxxx uznání písemně xxxxxx.

§7

Kontrola užitkovosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, výkonnostní testy, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, posuzování xxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 25 nařízení (XX) 2016/1012 (xxxx xxx "xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx") xx xxxxxxx xxxxx postupů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx hospodářských xxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx1),2) xxxx x xxxxxxx x mezinárodně xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Testování x xxxxxxxxxx zajišťují x xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx zařízeních oprávněné xxxxx, pokud x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §30 a xxxxxxxxx vybavení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx osoba je xxxxxxx

x) provádět xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat, xxxxx xx o to xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 písm. a),

b) xxxxxxxxx postupy xxxxxxxxx x posuzování stanovené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zjišťovat xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) evidovat údaje x xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zvířat x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (§3),

x) v xxxxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxx osobě, xxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxx, případně xxxxxxxxx x x tomto xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, uznaná xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx.

(5) Chovatelé, x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx podmínky xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx potřebných xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx svých xxxxxxx xxxxxxxxx připařování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dědičnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx pravidel xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2, předvedení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hospodářských zvířat,

c) xxxxxxxxxx osobě xxxxxxx x odstavci 2 xxxxxxxxx, jejich xxxxx x xxxxxx potomstvo, x xxxxxxx násadová xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxxxxx xxx jejich plemenný xxxxxxxx, x xxxx xxxxx, xxxxx tato xxxxx sama vybere xx xxxxxxxxxx kontrolnímu xxxxx xxxx xxx xxxxxxx testování a xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx ověření xxxxxx xxxx stanovení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §12.

(6) Provádí-li xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx koní xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státech Evropské xxxx xxxx pocházejících x jiných xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, x xx xxxxxxx xxx-xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx koní x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx mohou xx soutěží plynout. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx soutěže xxxxxxxx xx testování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx koní xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx knize, pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx soutěže xxxxxxxxxx xxxx historického xxxxxxxxxx. Podíl z xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx zisku, xxxxx xxxxxx ze xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx zkvalitnění xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx 20 %. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx plemenné knize, xxx xxxxxxxxxx šlechtitelské xxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx koní xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oprávněné xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zajišťuje xxxxxxxx xxxxx x součinnosti x xxxxxxxxxx uznaným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Výsledky xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx zveřejňovány x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxx, x to xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

(8) Uznané xxxxxxxxxxx sdružení převezme xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx prováděného x Xxxxx republice, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx prováděné x xxxxxxxxx prováděno x xxxxxxx s předpisy Xxxxxxxx xxxx.

(9) Vyhláška xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx vedených xxxxxxxxxxx xxxxxxx a způsob xxxxxxxxx xxxxxx záznamů xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx seznamů xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 6,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x evidence xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx hodnocení x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxx podle §7.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvířat xxxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x x plemenic xxx xxxxxxxxx plemenné xxxxxxx,

2. x koní xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx programů jednotlivých xxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxx výkonnostních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

1. u plemeníků xxx jejich xxxxxx xxx plemenitbu x x plemenic xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx vlastních xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx a využívají xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx plemenných hodnot xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xx. 25 xxxxxxxx (XX) 2016/1012 xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx zjištěných podle §7 x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx plemenných xxxxxx xxxxxxxxxx zvířat x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx v xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx1),2) nebo x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupy, xxxxx xxx kvalifikovaný xxxxx xxxxxxxxxx hodnot a xxxxxx zveřejňování xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx odhad xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx výsledků tuzemského xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x postup kvalifikovaného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jeho zveřejňování xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x příslušným xxxxxxx chovatelským sdružením, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x šlechtitelský xxxxxxx.

§9

Plemenné knihy x xxxxxx registry

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 2 xxxx 12 xxxxxxxx (EU) 2016/1012 xxxx podle řádu xxxxxxxx xxxxx uznané xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Chovný xxxxxxx podle xx. 2 xxxx 17 xxxxxxxx (EU) 2016/1012 xxxx podle řádu xxxxxxxx registru xxxxxxxxxxx xxxxxx prasat.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxx plemenné xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§10

Plemenářské xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxx drůbeže, xxxxxxxxxx xxx a xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx evidence.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx evidencí.

§11

Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x osvědčení x xxxxxx xxxxx

(1) Potvrzení x původu xxxxxxxxxx xxxxxx xx doklad x xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx plemenných xxxxxx, dárců xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ryb (xxxx xxx "potvrzení x původu").

(2) Xxxxxxxxx x původu vydává x xxxxx x xxx xxxxxxx na xxxxxx chovatele porovnává xxxxxx xxxxxxxxxxx sdružení, x xx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx o xxxxxx prasat xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxx x něm uvedené xxxxxxxxx chovatelský xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) X produkci násadových xxxxx xx nutné xxxxxxxxx o původu xxxxx. Osvědčení o xxxxxx xxxxx vydává xxx tuzemské xxxxx xxxxxxx uznané xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx přemístěné x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx oprávněná xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x údajích xxxxxxxxx x původu xxxxxx x pro xxxxxxxxxxxx x dovážená xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx.

§11x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx VII xxxxxxxx (EU) 2016/1012 xxxxxx uznané xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx chovatelský xxxxxx xxxxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 3/2019 Sb. s xxxxxxxxx xx 25.1.2019

§12

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx typy xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby.

(2) Xxxxxxxxx osoba je xxxxxxx

x) xxxxxxx způsobilost x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx původů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osvědčením x xxxxxxxxxx,

x) doložit xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx původ x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx typ xxxxxxxxxx xxxxxxx, požádá-li x xx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx veterinární xxxxxx xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx 4) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxx xxxxxxx v odstavci 6,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx původu x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx genetického xxxx x xxxxxxxxxx xx Xxxxx plemenářské inspekci xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx 4) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 6, pokud x ně xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx být xxxxxx u

a) býků xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) hříbat xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx embryí,

c) xxxxxx plemene anglický xxxxxxxxxxx a xxxxxx,

x) xxxxx plemenných ryb xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx plemenného xxxxxxxxx včel,

f) xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx inseminace.

(4) Xxxxx xxxxxx může xxx xxxx namátkově xxxxxx xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Genetický xxx xxxx být xxxxxxxx x

x) býků x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx inseminace.

(6) X ověření xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 5 je xxxxxxx požádat xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx o stanovení xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxx zvířete, xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvířete, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zvířete x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx výsledek xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxx x údajích xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x stanovení genetického xxxx.

§13

§13 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 130/2006 Sb.

§14

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x využívání xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, zvířat x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výživu a xxxxxxxxxxx (xxxx jen "Xxxxxxx xxxxxxx"), který xxxxxxxx podmínky x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 let; podnět x xxxx změně xxxx podat xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedený x xxxxxxxx 4.

(2) Xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxx xxxx xxxxxxx zvířete,

b) xxxxxx chovatelské xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx6x) (xxxx jen "xxxxxxxx"),

x) fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vlastníkem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "vlastník genetického xxxxxx xxxxxxx"), x

x) xxxxxxxxx.

(3) V Xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx

x) xxxxxxx genetického xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx materiál xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Účastníky Xxxxxxxxx xxxxxxxx jsou

a) xxxxxxx výzkumná xxxxxxxxx21) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx x realizaci Xxxxxxxxx xxxxxxxx x opatření x tím souvisejících (xxxx jen "xxxxxx xxxxx"),

x) xxxxxxxx genetického xxxxxx zvířete zařazený xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx do Xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx zařazená xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§14a

Zařazování xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx do Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, pokud

a) xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx výživu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx6d), xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx x jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx druhu xxxx plemene xxxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zvířete (xxxx xxx "Metodika") xxxxxxxx xxxx strukturou x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x prováděcím právním xxxxxxxx a

c) xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx povinno xxx vést, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x žádosti x zařazení do Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx prokazující, xx xx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xx autochtonní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx význam xxx xxxxxx x zemědělství x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx6d), jeho populace xx xxxxxxxxxxxxx x xxxx prokazatelně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx Xxxxxxxx x

x) xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx evidence, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx vést.

(3) X posouzení xxxxxxx x zařazení podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxxxx vyžádá xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, které xx podkladem xxx xxxxxxxxxx.

(4) Rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx plemene xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx řád xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx evidence.

(5) Vyhláška xxxxxxx osnovu Metodiky, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx x organizačních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx genetických zdrojů xxxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 60/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 18.3.2017

§14x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zvířete xx Xxxxxxxxx programu

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx programu xx xxxxxxx xxxx písemné xxxxxxx, pokud xxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxx označeno xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxx zvířat, x kterých xxxxxx xxxxxxxx není xxxxx, x

x) odpovídá kritériím xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zvířete xx Xxxxxxxxx programu, xxxxx xxxx xxxxxxx v Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx druhu xxxx xxxxxxx xxxxxxx do Xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §14a xxxx. 4.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxx genetického xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, x xxxxxxxxx xxxxxx osoby x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) x c).

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdroje xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx platí 5 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx moci x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vlastníka x rámci Národního xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx plemene xxxxxxxxxxx xxxxxx zvířete.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o 5 xxx, a xx opakovaně, pokud xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx do Xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx Národního xxxxxxxx xxxxxx vlastník ministerstvu xxxxxxx 2 měsíce x xxxxxxxx 6 xxxxxx před xxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x žádosti x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zařazení xx Národního programu xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 60/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 18.3.2017

§14x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx programu

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx ministerstvo xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx písemné xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx genetického a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx uchovávaného xxxxxxxxxxx x biologického materiálu.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx řád xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx uchovávaného xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx ministerstvo vyžádá xxxxxxxxx určené xxxxx, xxxxx xx podkladem xxx rozhodnutí.

(4) Xxxxxxxxxx x zařazení genobanky xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci a xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx specifikaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx x xxxxx Národního xxxxxxxx.

(5) Platnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxx prodloužit nejvýše x 5 xxx, x xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx programu. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx Národního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxx 6 xxxxxx před xxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zařazení xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx do Národního xxxxxxxx přiloží xxxxxxxxxx, xx se nezměnily xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 60/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 18.3.2017

§14x

Xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xx Národního xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x zařazení xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxx ke změně

a) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, nebo

b) Xxxxxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx do Xxxxxxxxx xxxxxxxx zruší, xxxxxxxx

x) právnická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx Národního programu, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx zrušení xxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx zdroj xxxxxxx xx vlastnictví xxxxxxxxx Xxxxxxxxx programu xxx xxxxxxxxx podmínky xxxx Xxxxxxxxx, nebo

f) došlo xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx vylučující xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx programu.

§14d xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 60/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 18.3.2017

§14x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx programu xxxxxxxxx xxxxx xxxx genetický xxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx druhu xxxx xxxxxxx zvířete xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14a odst. 4.

(2) Xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx je

a) xxxxxxxx populace druhu xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx vyloučena xxxx xxxxxx x xxxxxx jedinci, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, u kterých xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Metodiky, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx do Xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §14a xxxx. 4.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx do Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx ohledu xx xxxxx vlastníka xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx x se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx do Xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xx nezbytné z xxxxxxxx xxxxxx genetické xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zvířete; xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx programu x xxxxxx do xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zdroj.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx Národního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxx x Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zařazení xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14a xxxx. 4.

(6) Vyhláška xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 4, x to x hlediska obnovy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx revitalizace daného xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx.

§14x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 60/2017 Xx. x účinností xx 18.3.2017

§14x

Xxxxxxx a udržitelné xxxxxxxxx genetického xxxxxx xxxxxxx

(1) Vlastník genetického xxxxxx zvířete, který xx xxxxxxxxxx Národního xxxxxxxx, xx povinen

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x Xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14a odst. 4,

x) oznámit xxxxxxxxxx xxxxxx osobě x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx o xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxx xxxxxx osoby xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx Národního xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx materiálu s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx obchodního xxxxxxxxx6g), nebo umožnit xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v prováděcím xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x Metodice, která xx xxxxxxxx rozhodnutí x zařazení xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx Národního xxxxxxxx xxxxx §14a xxxx. 4,

x) oznámit písemně xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x zařazení xx Xxxxxxxxx programu, x xx xxxxxxxxxx xx 30 dnů ode xxx, xxx x xxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx minimálně 30 xxx předem xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx přemístit jedince xxxxxxxxxxx xxxxxx zvířete x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx xxxxx xx třetí xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx je xxxxxxx

x) dodržovat podmínky xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vést xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx x přidělovat jim xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s Xxxxxxxx programem, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) zajistit xx spolupráci x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, je-li xx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx ochrany, xxxxxxxxxx xxxx udržitelného xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x toto hodnocení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvu xxxxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, uchováním xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zvířat.

(3) Účastník Xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx umožnit xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx za účelem xxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zvířete; x tomto xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx informovat. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, který xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx seznámí x xxxxx tvořícími xxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství6g), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x těchto xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zdroje zvířete xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx6g), xxxxx xx xxxxxx osoba xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnout xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx, xxxxx xx účastníkem Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx

x) dodržovat xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx do Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14a xxxx. 4,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osobě xxxxxxxx genetického zdroje xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx týkajících xx rozhodnutí x xxxxxxxx do Xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne, xxx k xxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx genetických xxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx ochrany, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) provést xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhu xxxx xxxxxxx genetického xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx předpise x xxxx hodnocení xxxxxxxxx určené xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx ministerstvu xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx informace, x xxxxxxxx údajů, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx6x), xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxx sdružení xx xxxxx Metodiky x xxxxxxx změn xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Národního xxxxxxxx nebo na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx provedeného xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx plemene xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x). Xxxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx doručení xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx ministerstvo xxxxx delší, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrh změn Xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx změny Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx stanovené xxxxx, xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxx xxxx plemene xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §14a xxxx. 4 platnosti, x xx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx pro podání xxxxxx na změnu Xxxxxxxx. O xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx než x xxxxxx uvedených xx xxxx první. Xxx xxxxxx o xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx §14a xxxxxxx. Xxxx-xx návrhu vyhověno, xxxxxxxxxxxx vydá xxxxx §14a xxxx. 4 xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx.

(6) Vyhláška xxxxxxx

x) způsob x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx vzorku xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zvířete xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Národního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 60/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 18.3.2017

§14g

Uchování genetického zdroje xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxx genetického xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx materiálu (xxxx jen "xxxxxxxx") xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x prováděcím xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx vlastníkem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx osobou. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, která znamená xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx materiálu, xxxxxxxxxx určené xxxxx x x xxxxxxxxxxx x xx zajistit xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx x genobance xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx uchování a xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výzkumu, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx rozmanitosti, hodnocení xxxx regenerace xxxxx xxxx xxxxxxx genetického xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vyžádání xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx souhlasem určené xxxxx, pokud xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zdroje zvířete. Xxxxxx xxxxxxxxx poskytuje xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s poskytnutím xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx materiálu stanoví xxxxxxxxxxxx x prováděcím xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx

x) standardy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§14x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 60/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 18.3.2017

§14h

Financování xxxxxxx genetického xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx konzervaci, ochranu, xxxxxxxxx, dokumentaci a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 60/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 18.3.2017

HLAVA XXX

XXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXX XXXXXXXXX, XXXX, XXXX, OSLŮ, PRASAT, XXXX X KOZ

§15

Ústřední xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxx skotu, buvolů xxxxxxxxx, xxxx, koní, xxxx, xxxxxx, xxxx x xxx mohou xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x oprávněné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zapsané xx xxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx") xxxx xxxxxx sperma.

(2) Ústřední xxxxxxx plemeníků xxxx xxxxxxxx osoba.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx plemeníků xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje plemeníků, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxx x xxxxxxx vyjmenovaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Ústřední xxxxxxx plemeníků se xxxx xxxxx xxxxx x plemen xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat uvedených x xxxxxxxx 1; xxxxx xx xxxxxxx xxxxx typů, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ústředního xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro jednotlivé xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx plemeníků.

§16

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanici xx povinna

a) používat xxxxxxxx xxxxxxxxx zapsané x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x Xxxxx republice,

b) xxxx xxxxxxxx záznamy x jednotlivých xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx stanici, x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x výdeji xxxxxxxxxxxxx dávek a xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx písmene x) v xxxxxxx, xxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osobě.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§17

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx inseminační xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx") může provádět xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §30.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxxx pouze xxxxxx xxxxxxxxx zapsaných x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x předávat je xxxxxxxxx a pověřené xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx připařovací xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Chovatelé jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, zdroj teplé xxxx, xxxxxxx potřebné xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ustájení, fixaci xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx k xxxx xxxxxxx způsobilí xxxxx §30 xxxx. 5. Xxxxxxx ministerstva x provádění xxxxxxxxxx xxxxx §3 se x těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pro tyto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx předávání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx osobě x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx řádného x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§18

Střediska pro přenos xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx provozní xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx embryí x xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podobě, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx přenosu embryí xxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxx xxxxxxx pomůcek x oděvu, xxxxx xxxxx vody, xxxxxxxx xxxxxxxx při volném xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx technickou xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx podrobnosti xxxxxxxxxx záznamů x xxxxxxxxx a vpravování xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, podrobnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx osobě x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx řádného x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§19

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přirozenou xxxxxxxxxx xxxx povinni xxxx záznamy x xxxxxxxxx xxxxxxxxx plemenitby x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osobě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Vyhláška xxxxxxx podrobnosti xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx předávání xxxxxxxx osobě.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXX RYB X XXXX

§20

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jen xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx nebo zahraničních xxxxx, xx kterých xx xxxxxxxxx prověřováno x xxxxxxxxxx testačních xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx x plemenných xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxx xxxxx (§11 xxxx. 4).

(3) K xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ryb xx používá xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx výtěr.

(4) X xxxxxxxxxx včel xx xxxxxxx přirozená xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX V

UVÁDĚNÍ XXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX, EMBRYÍ, XXXXXXXXX XXXXX, NÁSADOVÝCH XXXXX XXXXXXX, VČEL, XXXXXXXXXX XXX X XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX

§21

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx ryb x včel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx jako xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxx trvale xxxxxxxx xxxx, xxx-xx x násadová vejce xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx označena, x výjimkou plemenných xxx a xxxx,

x) xxxx provázena xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx se x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. a) xxxx 1, nebo xxxxxxxxxx o xxxxxx, xxxxxxx-xx xx o xxxxxxxx xxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1, x

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §12 odst. 3 x 5, xxxx-xx xxxxxxxx x zootechnickém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(2) Xxxxxxxx zvířata xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx1),2) a xxxx xxxxxxxxx

x) zootechnickým xxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx 1, xxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx způsobilost xxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx se x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 1.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx třetích xxxxxx xxxxx být xxxxxxx do oběhu xxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx plemenářských xxxxxxxx podle xxxxxx 34 nařízení (XX) 2016/1012, xxxxx-xx xx x plemenná xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx 1, xxxx

x) xxxxxxxxxx o xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx jejich zápis xx xxxxxxxx knihy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

1. xxxxx-xx xx x xxxxxxxx zvířata xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 a xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 34 xxxxxxxx (XX) 2016/1012, xxxx

2. xxxxx-xx se x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxx 3.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x chovném xxxxxxxx vyprodukované x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx může xxx uváděno do xxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx identifikaci x

x) xxxxx-xx xx x xxxxxxxx zvířata xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 1, je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 1, xx xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx x původu xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx listem xxxxxxxx x

3. x xxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x stanovení genetického xxxx dárce xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zapsaných x xxxxxxx registru xxxxxxxxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx obchodování xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5), xx obalu spermatu xxxx vyznačeny xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x

x) jedná-li xx x xxxxxxxx zvířata xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1, je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx totožnosti, xxxx

x) xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1, je xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx dárce xxxxxxxx xxxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxxx organizací,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a

3. x xxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx typu xxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx ústředního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx do xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx registru plemeníků, xxxxx-xx se o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 1, xxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x ústředním xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx o plemenná xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 1.

(7) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx plemenných xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x chovném xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx5), xxxx xx xxxxx označeny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jsou-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x

x) jedná-li xx x plemenná xxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1, xxxx provázeny zootechnickým xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a byly xxxxxxx x xxxxxxx x xx. 21, 22 x 24 xxxxxxxx (EU) 2016/1012, xxxx

x) xxxxxxx-xx se x plemenná xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1, xxxx xxxxxxxxx

1. potvrzením x xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxx,

2. průvodním xxxxxx embrya xxxx xxxxxxx buňky a

3. x xxxxxxx xxxxxxxxxx x jiného členského xxxxx xxxx xxxxxx xx třetích zemí xxxxxxxxxx x stanovení xxxxxxxxxxx typu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x vaječné xxxxx.

(8) Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, sperma, xxxxxx, vaječné xxxxx, xxxxxxxx vejce drůbeže xxxx plemenný xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx osobě xxxxx x xxxxxxx do xxxxx x listinné xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(9) Xxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx se souhlasem xxxxxxxxxxxx.

(10) Vyhláška xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx průvodního xxxxx dováženého xxxxxxxx, xxxxxx, vaječných buněk x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x včel,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx spermatu x xx xxxxxxxxxxxx embryí x vaječných xxxxx,

x) xxxxxxxxx podrobnosti xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx drůbeže a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx vajec x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX X XXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxx

§22

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx identifikačními xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx koní, xxx které xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaného xxxxxxxxxxxxx sdružení, u xxxx, xxx xxxxx xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx vedena xxxxxxxx xxxxx, a oslů x xxxxxx xxxxxxxx x koňmi xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx povinen xxxxxxxx, xxx

x) označování xxxxx xxx stanoveným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebyly identifikační xxxxxxxxxx používány xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) přidělovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu, xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx chovatele xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, pro xxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx plemenných xxxx, xxx xxxxx xx v České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx čísla xxxxxxxx x x xxxxxxxxx stanovených vyhláškou,

b) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx označování koní xxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, nelze xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx přemisťovat xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx [§23 xxxx. 1 xxxx. x) a §23 xxxx. 2 xxxx. a)] xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx) [§23a xxxx. 1 xxxx. x)] xxxxx x xxxxxxxxxx obchodníkům (§23a odst. 2).

(6) Xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zvířete, xxxxx xx údaje na xxx uvedené xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx chovatel xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx do 2 xxxxxxxxxx dnů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxx xxxxx znovu xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx skutečnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobě x xxxxxxxx si xx xx vyžádat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředku jím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx, xxxxxxxx odstranit identifikační xxxxxxxxxx x označovaného xxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxx jiným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lze xxxxx xx úhynu nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to x xxxxxxxxx podniku nebo xx jatkách; xxxxxxxx xxxx sejmout xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx7) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.7a)

(8) Sejmout, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx jej xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx

x) xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které znemožňuje xxxxxxxxxxxx označovaného xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxx uvedené xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx 6),

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx.

(9) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x znehodnocen tak, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Tuři xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x souladu x tímto xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(11) Tuři xxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx, xxxxx zůstávají xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nejpozději xx 72 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, x xxxxxx případě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx zvíře xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx svodu xxxxxx;7b) pověřená xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvířete xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx současně x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx turů dovezených x xxxxxx xx xxxxx zvířat,7b) xxxxxxxx xx xxxx tuři xxxxxxxx stanoveným ve xxxxxxxx do 72 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.7b)

(12) Xxxxxxxx xxxxxxx

x) druhy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx prostředky,

b) xxxxx, xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx označování xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků x údaje, xxxxx xxxx být xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxx,

x) xxxxxxx, kdy xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx zajišťování xxxxxxxxxxxxxxx čísel a xxxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx.

Díl 2

Xxxxxxxx

§23

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 500 xxxx xx xxxxxxxxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 100 xxxx xx xxxxxxxxxxxx x produkcí xxxxxxxxxx vajec x x kura xxxxxxxx xxx hejna nosnic xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ryb x chovatelů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx x pověřené osoby xxxxxxx svá xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o své xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x zákonném xxxxxxxx, xx-xx chovatelem xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx zaevidování x xxxxxxx, xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyhláškou,

b) xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanovené xxxxxxxxx x uchovávat xx xxxxxxx po xxxx 3 xxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx chovatele xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxx x další údaje xxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxx, xxxxx si xx chovatelé xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx pověřené xxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx živočichů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx všechna xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx údaji x xxx osobě a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx dni zaevidování x xxxxxxx, způsobem x x termínech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xx stájovém xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxx po xxxx 4 xxx xxx xxx posledního xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nákazám xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx17) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx správné x xxxxx xxxxx stanovené xxxxxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) oznámit pověřené xxxxx způsobem x x termínech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx b) a x) xxxxxxx pro xxxxxxxxx živočichů xxxxxxxxxxxxx x akvakultury, jehož xxxxxxxx xx xxxxx §5a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§24 xxxx. 7) xxxxxxxxxx o rozdělení xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx již xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx ústřední evidence.

(4) Xxxxxxxxx xxxx x xxxx a jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xx xx pověřené xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, aby xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx listu xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxx a přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx18) xxxxxxxx správné x úplné údaje x aby xxx xxxx zaznamenány xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx18), xxxx xxxxxxxx list xxxxx,

x) dojde-li ke xxxxxx xxxx zničení xxxxxxx koně xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx od xxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx průvodního xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vymezení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx chovatele xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x pověřené osoby,

b) xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx pro zaevidování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 a 2 x xxxxxxxx osoby, xxxxxx vzoru registračního xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§23a

Povinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx středisek, obchodníků, xxxxxxxx, uživatelských xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podniků

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx shromažďovacích xxxxxxxxx, uživatelská zařízení x asanační xxxxxxx xxxx povinni

a) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxx x xxxxxx zařízeních xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx x x xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a úplné xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx x změn xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx listy skotu xxxx xxxxxxx xxxx, xxx přemístění zvířete xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zařízení anebo x jinému obchodníkovi xxxx dopravci xxxxxxxx xx xxxxxxxx předat xxxx jeho xxxxxxxx xxxx skotu xxxx xxxxxx koně,

d) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx skotu xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx skotu xxxx xxxxxxx koně xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ukončení xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xx x pověřené osoby x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx veškeré xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a úplné xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx, přemisťování x změn xxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem, v xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx chovatelů xxxxxxxx listy xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zařízení xxxxx x xxxxxx obchodníkovi xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx předat xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx osobě způsobem x x termínech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx povinni

a) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,7c)

x) při xxxxxxx zásilky zvířete xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx koní, xxx xxxxxxx zásilky xxxxxxx na jiné xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x obchodníkovi xxxx xxxxxx dopravci xxxxxxxx xx zásilkou xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx list xxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (provozoven) x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, obchodníků, uživatelských xxxxxxxx x asanačních xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx vzoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jatek, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx shromažďovacích xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a asanačních xxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) rozsah, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx provozovateli xxxxx, xxxxxxxxxxxxx líhní, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx středisek, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x obchodníky xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxxx x xxxxxxx koně xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§23x

Xxxxxxxxxx xxxxxx ústřední xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx7d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, používání, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a uchovávání xxxxx ústřední xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ústřední xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému ústřední xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vyhláškou údaje x

x) xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §23 xxxx. 1 x 2,

x) evidovaných xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx,

x) registrovaných xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx ústřední evidence xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nosičích xxx x x xxxxxxx xxxxxx; xx stejné xxxxx se xxxxx x xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx poskytuje z xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xx xxxxxxxx

x) chovatelům xxxxxxxx x §23 xxxx. 1 x 2 xxxxx x xxxxxx evidovaných xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x zvířatech xxxxxxxxx, xxx xxxxx vykonávají xxxxxxxx xxxxxxx, k xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx souhlas.

(6) Ministerstvo xxxxxx získávat x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx plemenářské xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x orgány veterinárního xxxxxx xxxx oprávněny xxxxxxxx x informačních xxxxxxx xxxxxxx správy xxxxx xxxxxxxx nutné xxx potřeby spravování x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx kontrolu xxxxx v xxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx umožní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx evidence xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx Xxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx poskytování xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ústřední xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

(9) Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxx inspekci, orgánům xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx podle §23c xxx výkon xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10) Poskytovanými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 xxxx. x) xxxx

x) příjmení,

b) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x subjektu xxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx se xxxxxxx,

x) datum, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, místo x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za mrtvého xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxx rozhodnutí,

f) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(11) Poskytovanými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 xxxx. x) xxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx místa trvalého xxxxxx,

x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) počátek xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České republiky,

f) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx prohlášený za xxxxxxx xxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 9 xxxx. c) xxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) druh x xxxxxx místa xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxx,

x) xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx xxxx xxx, xxxxx prohlášený xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(13) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x základním xxxxxxxx xxxxxxxx, xx využijí x agendového informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(14) Z poskytovaných xxxxx xxx x xxxxxxxxxx případě xxxxxx xxxx jen takové xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx splnění xxxxxx úkolu.

§23x

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx x zpracováváním xxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx výběrového řízení7f) xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx chovatelských xxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předpokládanému xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx a uznaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx orgánech xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx zpracovávat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x v tomto xxxxxxx xxxxxxx 10 xxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvířat, x xxxxxxx prokáže xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x hodnocení xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxx xx xxxxxxxxxxxxx systémů testování x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx plemenných xxxxxx,

x) xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx registru plemeníků,

h) xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx identifikačních xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, že je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx získávání xxxxx xxxxx §23 x 23a,

x) xxxxxxx, xx xx způsobilá xxxxxxxxxx průvodní listy xxxxx x průkazy xxxx včetně xxxxxx xxxxxxxxx a xxxx x tom xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xx je xxxxxxxxx xxxxxxxx systém xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx evidování xxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x má v xxxx xxxxxxxx nejméně 5 xxx xxxxx,

x) xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx evidovaných x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx osoba xx xxxxxxx

x) poskytovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §23 xxxx. 1 x 2, osobám xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §17, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podnikům xxxxxxxxx xxxxxxxx k poskytování xxxxx stanovených xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx zvířatech, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uvedeným v §23 odst. 1 xxxxxxxx, x xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §23 xxxx. 1 x 2 pokyny x xxxxxxx poskytování xxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx správcem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) vést xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx identifikačních xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx prostředků x xxxxxx duplikátů, x xxxxxxxxxx xxxx x xxxx a xxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x vydávání xxxxxxxxxx xxxxx skotu x xxxxxxx koní x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x termínech xxxxxxxxxxx vyhláškou shromážděnými x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx plemeníky x xxxxxxxxx registru xxxxxxxxx, vést jeho xxxxxxxx a doplňovat xx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyhláškou xxxxxxx xxxxxxxxxx x úplně xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvířat x správnost xxxxx xxxxxxxxxxx chovateli uvedenými x §23 xxxx. 1 x 2 x osobami xxxxxxxxx x §23a; xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx chovatele nebo xxxxx xxxxxxxx v §23a x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxx x xxxxxxxx,

x) ukládat xxxxxxx xxxxxxxx listy xxxxx, průkazy xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx chovatelů x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxx 3 xxx,

x) zajišťovat xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx ústřední xxxxxxxx xxxx jejich poškozením, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) x případě xxxxxxx xxxxxxxxxx x pověření xxxxxx veškeré xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxxxxx list xxxxx organizaci, která xxxxxxxx list skotu xxxxxxxxx,

x) odděleně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 7,

x) zajišťovat xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxxxxxxxx x zveřejňovat xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 odst. 4,

x) xxxxxxxxxx výrobcům xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx označovaných xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx struktuře kódu xxxxxxxx xxx xxxx xxx Xxxxxx republiku19),

r) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xx. 38 xxxxxxxx (XX) 2016/1012,

x) x xxxxxxx, xxx si xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx koně xxxxxxx podle písmene x), xxxxx průkaz xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) shromažďovat xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx údaje a xxxxxxxx x tím xxxxxxx odborné činnosti x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ministerstva.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutím pověření, xxxxx xxxxxxxx osoba xxxxxxxxx poruší povinnost xxxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxx xxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx pověření xxxxx xxxxx ukončí xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx evidovaných xxxxx o hospodářstvích, xxxxxxxxxxx uvedených v §23 xxxx. 1 x 2, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) obsah xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx a rozsah xxxxxx záznamů x xxxxxxxxxxx zvířatech,

c) obsah xxxxxxx, způsob xxxxxxxxx x xxxxxx údajů xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

x) xxxxx průvodního listu xxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx evidování xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jejich oprav x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx,

x) způsob x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §23b xxxx. 3,

x) xxxxxx kontroly údajů x provádění oprav x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x předání xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXX

§24

Xxxxx xxxxxxxxxxx inspekce

(1) Xxxxxxx xx Xxxxx plemenářská xxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxx") xxxx orgán xxxxxx xxxxxx, který xx podřízený ministerstvu. X xxxxx čele xx xxxxxxx; xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx se řídí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Práva a xxxxxxx dosavadní Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx pro šlechtění x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zaměstnanci xxxxxxxx ve funkcích xxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařazení.

(3) Xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx sdružení, xxxxxxxxxxx xxxxxxx prasat, xxxxxxxxx xxxxx, provozovatelé xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, dopravci, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, asanační xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, k xxx xx xxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxxx, xxxxxx, určení xxxx xxxxxxxx ministerstva,

c) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxxx,

x) projednává přestupky xxxxx tohoto xxxxxx (§26 x 27),

x) xxxx ukládat zvláštní xxxxxxxx (§25),

x) kontroluje xxxxxxx opatření xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxx (§25),

x) xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisy Evropské xxxx2) v xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, označování x evidence zvířat xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx dále

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hospodářských xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat, xxxxxxxxxx (§22) a xxxxxxxx xxxxxx (§23 xx 23c), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx8a) v xxxxxxx x předpisy Xxxxxxxx xxxx1),2), x xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(5) Kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx (§22) a xxxxxxxx (§2323c) provádějí xxxxx xxxxxxxx také xxxxxx xxxxxxxxxxx správy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx8a) (dále xxx "orgány xxxxxxxxxxxxx xxxxxx"). Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx2).

(6) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5

a) xxxxxxxxxx, xxx chovatelé, xxxxxxxx xxxxx a uznaná xxxxxxxxxxx sdružení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §22,

x) xxxxxxxxxx, jak xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx líhní, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx středisek, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §2323c,

c) xxxxxxxx xxxxxxx nedostatků x osoby xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx termínu xxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx podmíněnosti xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx8c) x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx administrativní x xxxxxxxxx systém8d).

(7) Xxxxxxxx x orgány xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx evidovaného xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx evidence xx 2 nebo xxxx xxxxxxxxxxxx nebo zrušení xxx evidovaného hospodářství x informačním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Činnost xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dozoru při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx (§22) x xxxxxxxx (§23 xx 23c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx o výsledcích xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvo xxxxx xxxxxx.

(9) Kontrola xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx. x) kontrolního xxxx22). Pověřením xx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx kontroly, a xx zejména

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx anebo evidovaných xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) přístup x xxxxxxxxx zvířatům, xxxxxxxx, oocytům x xxxxxxx odebraným nebo xxxxxxxxxxxx od plemenných xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx reprodukce, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx povinny, xxxxx povinností xxxxxxxxx x čl. 46 xxxxxxxx (XX) 2016/1012 x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu kontroly xxxxx xxxxxxxx 10.

(12) Xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx (§22) x xxxxxxxx (§23 xx 23c),

x) xxxxxxxxxxx roční xxxxxx o provedených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx (§22) a evidenci (§23 xx 23c),

c) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§25

Zvláštní xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx prasat, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx shromažďovacích xxxxxxxxx, obchodníkům, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx zařízením a xxxxxxxxxx osobám xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx jatek, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx středisek, obchodníkům, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Jako zvláštní xxxxxxxx xxxx pouze xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, spermatu xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §20 nebo x §21 xxxx. 1 xx 7,

b) xxxxx xxxxxxx xxxx nákupu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx běžců, plemenného xxxxxxxxx ryb xxxx xxxx, xxxx likvidaci xxxxxxxx xxx nedodržení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §20 xxxx. 1 x 2 nebo x §21 xxxx. 1 xx 3, 6, 7 xxxx 8,

x) xxxxx plemenitby xxx xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxx x §12 xxxx. 3 nebo 5, §19 odst. 1 xxxx x §20,

x) zákaz xxxxxxx xxxxxxx xxx nedodržení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §20.

(3) Xxx-xx o xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uložit

a) xxxxxxxx8e) xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx 2 xxxxxxxxxx dnů; xxxxxxxxx nepřísluší xxxxxxx xx takto utracené xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx zvířat x hospodářství xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx registru a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zákaz xxxxxxxxxxxx xxxxxx, která nesplňují xxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx známek, xxxxxxxxxx listů xxxxx, xxxxxxxxx registru, zasílání xxxxxxx přemístění, xxxxxxxx xxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx, do xxxxxxxxxxxx nebo z xxxxxxxxxxxx, xxxxx počet xxxxxx zvířat nepřesahuje 20 % xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx počet xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, narození xxxx xxxxx xx ústřední xxxxxxxx, xxxxxxxxx 20 % všech zvířat x xxxxxxxxxxxx.

(4) Inspekce xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 2. Zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 platí xx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx odkladný xxxxxx.

(6) Xxx ukládání xxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dozoru oznámí xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zvláštního xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Nesouhlasí-li xxxxxxxxxxxx osoba x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx do 3 pracovních dnů xxx xxx oznámení xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx; podané xxxxxxx nemají xxxxxxxx xxxxxx. O podaných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nejpozději do 3 pracovních xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx konečné. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx uplatnit xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.8f)

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx i vedle xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §26 xx 28.

(8) Xxx xxxxxxxx opatření xxxxx §24 xxxx. 3 písm. c) xxxxxxxxx inspekce x xxxxx §24 xxxx. 6 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dozoru xxxxxxx podle xxxxxxxx 6.

XXXXX XXXX

XXXXXXXXX

§26

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx drůbeže xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ryb xxxx xxxx x xxxxxxx x §21 xxxx. 1,

b) uvede xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx narozené x xxxxxx členských státech Xxxxxxxx unie x xxxxxxx s §21 xxxx. 2,

x) xxxxx xx xxxxx plemenné xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx zemích x xxxxxxx x §21 xxxx. 3,

x) uvede xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx registru xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s §21 odst. 4,

e) xxxxx do oběhu xxxxxx plemenných xxxxxx xxxx xxxxxx zapsaných x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §21 xxxx. 5,

x) xxxxx xx xxxxx xx xxxxx České republiky xxxxxx xxxxxxxxx zapsaných xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v rozporu x §21 xxxx. 6,

x) xxxxx xx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx buňky plemenných xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v rozporu x §21 xxxx. 7,

x) x xxxxxxx x §21 xxxx. 9 přemístí x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo plemenné xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx ze xxxxxxx xxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxx souhlasu ministerstva,

i) xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx uloženou opatřením x xxxxxxx vydaným xxxxx §24 odst. 3 xxxx. x), xxxxxxxxx opatřením xxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxxxxx x zvláštním opatření xxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 2,

j) vykonává xxxxxxx, ke xxxxx xx xxxxx souhlasu xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx se xxxx chovatel dopustí xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §7 xxxx. 5 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx připařování, prověřování xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat xxxxx §7 xxxx. 5 xxxx. x),

x) neposkytne xxxxxxxxx, jejich xxxxx xxxx xxxxxx potomstvo, x xxxxxxx násadová xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxxxxx xxx jejich plemenný xxxxxxxx nebo u xxxx matky ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx pro potřeby xxxxxxxxx a posuzování xxxxx §7 xxxx. 5 xxxx. c),

d) xxxxxxxx xxxxxxx původu xxxx stanovení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §7 xxxx. 5 xxxx. x),

x) x xxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx plemeníky xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 3,

g) neprovede x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 4,

h) xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx provádění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prostory xxxxx §18 xxxx. 2,

x) nepoužije x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plemeníky xxxxxxx v ústředním xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §19 xxxx. 1,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobě podle §19 xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx přirozenou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx chovech xxxxxxxxx, jejich sperma xxxx xxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx majitel xxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxx genetického xxxx podle §12 xxxx. 6 xxxx xxxxxxxx (XX) 2016/1012.

(4) Xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx plemenná zvířata, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx plemenný xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §21 odst. 8 xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx oběhu xxxxxxxx osobě.

(5) Xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x rozporu x §14e odst. 5 xxxxxxx k xxxxxxxxxx zvíře xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené v Xxxxxxxx programu x Xxxxxxxx podle §14f xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxx neprodleně xxxxxx osobě x xxxxxxxx ohrožení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §14f xxxx. 1 xxxx. b),

c) x xxxxxxx x §14f xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx genetický xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §14f xxxx. 1 xxxx. d) xxxxxxx určené xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx ministerstvu xxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx x zařazení xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14f odst. 1 písm. x), xxxx

x) xxxxxxxx písemně xxxxxx osobě xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx vývoz xx xxxxx xxxx xxxxx §14f odst. 1 xxxx. x).

(7) Xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxx xxxxxx označování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1,

x) nezajistí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2,

c) x xxxxxxx x §22 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx podle §22 xxxx. 6,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředek z xxxxxxxxxxxx zvířete bez xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx s §22 xxxx. 7,

f) xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx identifikační xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx jiným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x §22 xxxx. 8,

x) xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředek xxxxx §22 odst. 9, xxxx

x) neoznačí xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, který xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 11.

(8) Xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxx evidovaných zvířat xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) neeviduje xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 1 xxxx. x),

x) v xxxxxxx x §23 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx údaje xxxx xx xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §23 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

x) neoznámí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx podle §23 xxxx. 1 písm. x).

(9) Fyzická osoba xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx chovatel xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §23 odst. 2 xxxx. a),

b) x rozporu s §23 xxxx. 2 xxxx. x) nevede xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx údaje xxxxx §23 odst. 2 xxxx. c), xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx osobě xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §23 odst. 2 xxxx. d).

(10) Xxxxxxx xxxxx se xxxx chovatel živočichů xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je xxxxx §5a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx svá xxxxxxxxxxxx podle §23 xxxx. 2 xxxx. x), nebo

b) neoznámí xxxxxxxx osobě ukončení xxx xxxxxxxx xxxxx §23 odst. 2 xxxx. x).

(11) Xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxx koní x xxxx a jejich xxxxxxxx x chovatel xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx koně xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §23 xxxx. 4 xxxx. x),

x) v xxxxxxx x §23 odst. 4 písm. b) xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx koně xxxx xxxxxxxxxx xxxxx skotu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x aby tam xxxx zaznamenány xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §23 xxxx. 4 písm. x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx při přemisťování xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zvířetem xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx vystavení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §23 odst. 4 písm. x).

(12) Xxxxxxx xxxxx se xxxx provozovatel líhní xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) neeviduje xxx xxxxxxxx xxxxx §23a xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §23a odst. 1 písm. b), xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §23a xxxx. 1 xxxx. x).

(13) Fyzická osoba xx jako kontrolovaná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx neposkytne xxxxxxxxxxxxxx součinnost xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 10 nebo xxxxxxxx (XX) 2016/1012.

(14) Xx xxxxxxxxx lze uložit xxxxxx

x) xx 200 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3,

x) do 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xx x) xxxx x), odstavce 2 xxxx. x) xx x), x) až x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 4, 5 xxxx 6,

x) xx 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x), odstavce 2 xxxx. x), i) xxxx j) nebo xxxxxxxx 7, 8, 9, 10, 11, 12 nebo 13.

§27

Přestupky právnických xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxx xx oběhu xxxxxxxx xxxxx narozené x Xxxxx republice, násadová xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx materiál xxx xxxx včel x xxxxxxx x §21 xxxx. 1,

b) xxxxx xx oběhu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x §21 xxxx. 2,

c) uvede xx xxxxx plemenné xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx zemích x xxxxxxx x §21 xxxx. 3,

x) xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx registru xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx stanicích x Xxxxx xxxxxxxxx x rozporu s §21 xxxx. 4,

x) xxxxx xx oběhu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x chovném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx území Xxxxx republiky v xxxxxxx x §21 xxxx. 5,

x) xxxxx xx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx ústředního xxxxxxxx xxxxxxxxx x rozporu x §21 xxxx. 6,

x) xxxxx do xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v rozporu x §21 odst. 7,

x) x xxxxxxx x §21 xxxx. 9 xxxxxxxx z xxxxxx členských xxxxx xxxxx nebo plemenné xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx doveze xx xxxxxxx xxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx souhlasu ministerstva,

i) xxxxxxx některou z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24 odst. 3 xxxx. x), xxxxxxxxx opatřením vydaným xxxxx §25 xxxx. 3 xxxx rozhodnutím x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 2,

j) vykonává xxxxxxx, ke xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx uznání, bez xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že

a) xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §7 xxxx. 5 xxxx. a),

b) xxxxxxxx xx xxxxx chovech xxxxxxxxx připařování, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, předvedení nebo xxxxxxxxxx zevnějšku vyjmenovaných xxxxxxxxxxxxx zvířat xxxxx §7 xxxx. 5 xxxx. x),

x) neposkytne xxxxxxxxx, xxxxxx samčí xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo u xxxx matky ke xxxxxxxxxx kontrolnímu chovu xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5 xxxx. c),

d) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx stanovení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §7 xxxx. 5 xxxx. x),

x) x rozporu x §15 xxxx. 1 nepoužije x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zapsané x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx inseminace pro xxxxx oprávněnou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 3,

x) neprovede x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §17 xxxx. 4,

x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx přenosu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §19 odst. 1,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx plemenitby xxxx tyto xxxxxxx xxxxxxxx osobě podle §19 xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx přirozenou xxxxxxxxxxx xxxx inseminací x xxxxxxxx chovech xxxxxxxxx, xxxxxx sperma xxxx xxxxxxxxx podle §20 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přestupku tím, xx nepožádá x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §12 xxxx. 6 xxxx xxxxxxxx (XX) 2016/1012.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx uvádějící xx xxxxx plemenná zvířata, xxxxxx, xxxxxx, vaječné xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že x rozporu s §21 odst. 8 xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx osobě.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přestupku tím, xx x rozporu x §14e xxxx. 5 xxxxxxx k xxxxxxxxxx zvíře zaevidované xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx Národního xxxxxxxx, dopustí přestupku xxx, xx

x) nedodrží xxxxxxxx uvedené x Xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx §14f xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osobě x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §14f xxxx. 1 xxxx. x),

x) x xxxxxxx x §14f xxxx. 1 písm. x) nehodnotí xxxxxxxxx xxxxx zvířete x xxxxxx o xxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §14f odst. 1 xxxx. x) xxxxxxx určené osobě xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx Národního programu xxxxx §14f xxxx. 1 písm. x), xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx záměr xxxxxx přemístit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx vývoz xx třetí xxxx xxxxx §14f xxxx. 1 písm. x).

(7) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx chovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxx dopustí přestupku xxx, xx

x) nezajistí xxxxxx označování identifikačními xxxxxxxxxx podle §22 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx označování xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §22 xxxx. 2,

c) v xxxxxxx s §22 xxxx. 5 přemístí xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 6,

e) xxxxx xxxx odstraní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x §22 xxxx. 7,

x) xxxxx, xxxxxxxx odstraní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx jiným identifikačním xxxxxxxxxxx v rozporu x §22 xxxx. 8,

x) nedezinfikuje xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředek xxxxx §22 xxxx. 9, xxxx

x) neoznačí tura xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, který xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx podle §22 xxxx. 11.

(8) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvířat xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 1 xxxx. x),

x) x xxxxxxx x §23 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx údaje xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx osobě xxxxx xxxxx §23 odst. 1 písm. x), xxxx

x) xxxxxxxx pověřené xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 1 písm. x).

(9) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx jako xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ryb dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxx hospodářství xxxxx §23 xxxx. 2 písm. x),

x) x rozporu x §23 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xx stájovém xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx po stanovenou xxxx,

x) nepředá xxxxxxxx xxxxx xxxxx podle §23 odst. 2 xxxx. c), xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx osobě xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §23 odst. 2 písm. x).

(10) Xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx §5a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ukončení xxx činnosti xxxxx §23 xxxx. 2 xxxx. d).

(11) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx přestupku xxx, že

a) nevyžádá xx xx xxxxxxxx xxxxx průkaz xxxx xxxx průvodní xxxx xxxxx xxxxx §23 xxxx. 4 xxxx. x),

x) v rozporu x §23 xxxx. 4 písm. x) xxxxxxxxx, xxx do xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx listu skotu xxxx xxxxxxxx správné x xxxxx xxxxx x xxx xxx xxxx zaznamenány xxxxxxx xxxxxx změny,

c) x xxxxxxx x §23 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvířete xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zvířetem xxxx průkaz xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, nebo

d) nevyžádá xx xx pověřené xxxxx xxxxxxxxx duplikátu xxxxxxx xxxx, náhradního xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx listu skotu xxxxx §23 odst. 4 xxxx. x).

(12) Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxxx xx Národního programu xxxxx xxxxx §14e xxxx. 2, nebo

b) x rozporu x §14e odst. 4 xxxxxxxxxxx xx Národního xxxxxxxx xxxx nezapíše xx xxxxxxxx xxxxx xxxx plemenářské xxxxxxxx xxxxx xxxx genetický xxxxx xxxxxxx.

(13) Osoba xxxxxxxxxxx inseminační stanici xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) nepoužije xxxxxxxxx zapsané v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 odst. 1 xxxx. x), xxxx

x) v xxxxxxx x §16 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx xxxxxxxx záznamy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, o xxxxxxxxx spermatu, o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(14) Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx provozní xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1.

(15) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxxxx testování x xxxxxxxxxx x chovech xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vybavením xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx (XX) 2016/1012,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 odst. 3 xxxx. x) nebo xxxxxxxx (XX) 2016/1012,

x) xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx nařízení (XX) 2016/1012,

x) nezjišťuje xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §7 xxxx. 3 xxxx. x) nebo nařízení (XX) 2016/1012,

x) x xxxxxxx x §7 xxxx. 3 xxxx. x) neeviduje xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 3 xxxx. x),

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veškeré údaje x xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 3 xxxx. f),

h) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §7 xxxx. 6 xxxx xxxxxxxx (XX) 2016/1012,

x) x xxxxxxx x §8 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1012 nezajistí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) nedoloží xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx původů x xxxxxxxxxxx genetických xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §12 odst. 2 xxxx. x),

x) x xxxxxxx x §12 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx testech nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) x rozporu x §12 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxx původ nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ústředním xxxxxxxx plemeníků podle §15 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1,

o) xxxxxxxxx xxxxxx plemeníků xxxxx §17 xxxx. 2 písm. a),

p) x xxxxxxx x §17 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxx x inseminaci xxxx xx nepředá,

q) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx připařování xxxxx §17 xxxx. 2 písm. c), xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx §32.

(16) Určená xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že

a) xxxxxxxx podmínky xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14f odst. 2 písm. a),

b) x xxxxxxx s §14f xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxx účastníků Xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx související x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §14f xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx genetického xxxxxx zvířete xxxxx §14f xxxx. 2 xxxx. d),

e) x xxxxxxx x §14f xxxx. 2 xxxx. x) neprovede hodnocení Xxxxxxxxx programu nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx §32.

(17) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zveřejňování xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxx §7 odst. 7,

x) x rozporu x §8 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx plemeníků xxxxx §15 odst. 2,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx identifikační xxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3 písm. x),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §22 xxxx. 3 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx identifikační xxxxx zvířete xxxxx §22 xxxx. 11,

x) xxxxxxxxxxx údaje xxxxx §23b xxxx. 5,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §23c xxxx. 2 xxxx. x),

x) neshromažďuje xxxxx xxxxx §23c xxxx. 2 xxxx. x),

x) nevystavuje průvodní xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx podle §23c xxxx. 2 xxxx. c),

k) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pokyny podle §23c xxxx. 2 xxxx. d),

l) xxxxxx xxxxxxxx podle §23c xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §23c odst. 2 xxxx. x),

x) x xxxxxxx x §23c odst. 2 xxxx. g) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx plemeníků xxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §23c odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvířat x správnost předávaných xxxxx nebo nevyzve xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx koní a xxxxxxx x registraci xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §23c xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxxxxxxxx ochranu x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §23c odst. 2 písm. j),

r) x xxxxxxx s §23c xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zápis x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zrušení xxxxxxxxxx o xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx organizaci, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx §23c xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx podle §23c xxxx. 2 xxxx. x),

x) v xxxxxxx x §23c xxxx. 2 xxxx. x) nezpracovává xxxx xxxxxxxxxxxx odhady xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx výrobcům xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §23c xxxx. 2 xxxx. x),

x) neohlásí xxxxx podle §32,

x) xxxxxx působnost příslušného xxxxxx podle §23c xxxx. 2 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx průkaz xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §23c xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §23c xxxx. 2 xxxx. t).

(18) Xxxxxxxx, xxxxx xx účastníkem Xxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nedodrží xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx x Metodice xxxxx §14f xxxx. 4 xxxx. x),

x) xxxxxxxx určené xxxxx xxxxxxxx genetického zdroje xxxxxxx podle §14f xxxx. 4 xxxx. x),

x) xxxxxxxx změnu xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx o zařazení xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14f odst. 4 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zvířete xxxxx §14f xxxx. 4 xxxx. d),

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §14f odst. 4 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §14f xxxx. 4 xxxx. f).

(19) Genobanka xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14g xxxx. 3 písm. x), nebo

b) x xxxxxxx x §14g xxxx. 3 písm. x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo zničení xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx opatření k xxxxxxxxx tohoto rizika.

(20) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) x xxxxxxx x §5b xxxx. 2 xxxx. x) xxxx nařízením (XX) 2016/1012 xxxxxxxxxxx xxx xxx činnosti x xxxxxxx se xxxx chovným cílem x xxxxxxxxxxxxxx programem, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx výsledky,

b) x rozporu s §5b xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1012 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx v xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řádu xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5b xxxx. 2 xxxx. x) nebo xxxxxxxx (XX) 2016/1012,

x) x xxxxxxx s §5b xxxx. 2 xxxx. x) xxxx nařízením (XX) 2016/1012 xxxxxx, xxxxxxx xxxx nezkontroluje xxxxxxxxxxxx osvědčení nebo xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx zvířat, x xxxxxxx a plemenných xxx potvrzení x xxxxxx rodičovského hejna,

e) x rozporu s §5b odst. 2 xxxx. x) nebo xxxxxxxxx (XX) 2016/1012 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx,

x) x rozporu x §5b odst. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1012 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5b xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx (XX) 2016/1012,

x) xxxxxxxxxx určené osobě xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5b xxxx. 2 xxxx. h) xxxx nařízení (EU) 2016/1012,

x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §7 xxxx. 6,

j) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 8, nebo

k) xxxxxxxx změny podle §32 xxxx xxxxxxxx (XX) 2016/1012.

(21) Chovatelský xxxxxx prasat xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) v xxxxxxx x nařízením (XX) 2016/1012 xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx programem, xxxxxxxxxxxxx xxxx nerealizuje šlechtitelský xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x xxxxxxxxx (XX) 2016/1012 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x něm xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) nekontroluje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx registru podle xxxxxxxx (XX) 2016/1012,

x) x xxxxxxx x xxxxxxxxx (XX) 2016/1012 xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x rozporu s xxxxxxxxx (EU) 2016/1012 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx výsledku xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx (XX) 2016/1012,

g) xxxxxxxxxx určené xxxxx xxxx ministerstvu xxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/1012,

x) nepoužije x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ústředním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1, nebo

i) xxxxxxxx xxxxx xxxxx §32 xxxx xxxxxxxx (XX) 2016/1012.

(22) Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) x rozporu x §23a odst. 1 xxxx. a) xxxxxxxxx xxx zařízení (xxxxxxxxxx) xxxx neoznamuje xxxxx,

x) nepředá xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxx evidovaných xxxxxx xxxxx §23a xxxx. 1 xxxx. b),

c) xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx listy xxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxx §23a xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx průkazu xxxx xxxxx §23a xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

x) neoznámí xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §23a xxxx. 1 xxxx. x).

(23) Xxxxxxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx

x) x xxxxxxx x §23a xxxx. 2 xxxx. x) neeviduje xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx x změn xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §23a xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx průvodní xxxxx xxxxx podle §23a odst. 2 xxxx. c), nebo

d) xxxxxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxx xxxxx §23a xxxx. 2 písm. x).

(24) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23a xxxx. 3 písm. x), xxxx

x) x xxxxxxx x §23a xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxxx nebo nepředává xxx přemístění zvířete xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx koní.

(25) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx kontrolujícímu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 10 xxxx xxxxxxxx (EU) 2016/1012.

(26) Xx přestupek xxx xxxxxx pokutu

a) xx 200 000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx odstavce 3 xxxx 14,

x) xx 500&xxxx;000 Kč, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xxxx x), odstavce 2 písm. x) xx x), f) xx x) nebo x) xxxx xxxxxxxx 4, 5, 6, 12, 16, 18, 19, 20 nebo 21,

x) xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx 2 písm. x), x) nebo x) xxxx xxxxxxxx 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 22, 23, 24 xxxx 25,

x) xx 2&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 17.

§28

Xxxxxxxx ustanovení

Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; orgány xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx označování (§22) x xxxxxxxx (§23 xx 23c) podle xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem8b).

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§29

Xxx xx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx ústředním xxxxx nebo příslušné xxxxxxxx xxxxxxxx, rozumí xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§29x

Xxxxxxx listiny

Zootechnická xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x původu, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx listy xxxxx xxxx veřejnými listinami.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů

§29b

Obecná ustanovení

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx být xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xx x Xxxxx xxxxxxxxx ministerstvo.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pomoc x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x souvisejících xxxxxxxx předpisů xx xxxxxx poskytování informací x xxxxxxx získaných xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx x doklady xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx soudní orgán xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx poskytnout pomoc x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x případech, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx mohl xxx xxxxxx veřejný xxxxx xxxx xxxx podstatný xxxxx Xxxxx republiky, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx však xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Informace poskytnuté xxxxx §29b xx 29d xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, pokud xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §29b xx 29d xxxx xxxxxxx povahy; xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx12). Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx poskytnout jen x rozsahu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxx s xxxxx zákonem x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xx Xxxxxx zůstaly důvěrné x xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx však xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx soudních xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx kvůli nedodržování xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxx při xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nedostatků xx vztahu x xxxxxx Xxxxxxxx unie; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxx, x využití xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Informace xxxxxxxxxx xxxxx §29b xx 29d nesmějí xxx poskytnuty xxxxx xxxxxx než xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státech Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx vyžadují, xxx x těmto xxxxxxxxxx xxxx přístup. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx být xxxxxxx k xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx §29b29d, xxxxxx k tomu xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx informací není x rozporu s xxxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie, x xxxx sídlí xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx §29b xx 29d xxxxxx xxxxxxx xxxxxx předpisy o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) S xxxxxxxx xxxxxx honorářů vyplácených xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §29b xx 29e xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§29c

Pomoc xxxxxxxxxxx xx xxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxxx odůvodněné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxx") xxxxxxxxxxxx

x) předá xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x které xxxxxxxx xxxxxxxx, zda xxxx xxxxxxxxxx tento xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx předpisy,

b) xxxxxxx xxxxxxxx prověří xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oznámených xxxxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxxxx šetření xxxxxxxx.

(2) Xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx úkoly xxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx spoluprací xxxxxx x xxxxxx xxxxx speciálně zmocněné.

(3) Xx základě žádosti xxxxxxxxxxxx orgánu jej xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx správních xxxxxx xxxx rozhodnutích xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxx uplatňování xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xx základě žádosti xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu x rozporu x xxxxx zákonem nebo xxxxxxxxxxxxx právními předpisy. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx ve xxxxx počítačově xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(6) Na xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx existuje xxxxxxxxx xx porušení xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxx nad xxxxxxxxxx, xxx místy, xxx xx zřizují xxxxxx zboží, xxx xxxxxxxxxx pohyby zboží x nad dopravními xxxxxxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 130/2006 Xx. s účinností xx 14.4.2006

§29d

Pomoc xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx

(1) Za xxxxxxxx xxxxxxxxx x §29c xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xx x bez xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx považuje xx xxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu

a) xxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxx podle §29c xxxx. 6,

b) xxxxx xxxxxxxxxx příslušnému orgánu xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx výpisů z xxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxx v xxxxxxx x xxxxx zákonem xxxx souvisejícími xxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxx xxx x způsoby xxxx metody xxxxxxxxx xxx xxxxxx činnostech.

§29d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 130/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 14.4.2006

§29e

Informování Xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx užitečné, x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx takových transakcí,

b) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxx x postupech, xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx u xxxxx xxxxxxxx podezření, xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) informace o xxxxxxxxxxxx nebo mezerách x xxxxx zákoně xxxx xxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx, které xxxx xxx uplatňování těchto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxx x xxxxxxx nebo xxxxx se jeví xxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx týkají nebo xx xxxxx xxxxx x xxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx pokud se xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx ministerstvo Xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx odůvodněné xxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x případě xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx výtahů z xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx ke znalosti xxxxxxxxxx stavu x x xxxx, xxx Xxxxxx xxxxx koordinovat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx zdraví x xxxxxx-xx k xxxxxxxxx xxxx metody xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx informace xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx důvodů.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxx postupuje xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 příslušným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie.

§30

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx x §5a xxxx. 2, §5b xxxx. 1 xxxx. x) a §6 xxxx. 2 se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx vzdělání v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx13) x xxxxxxx zemědělství xxxx veterinárního xxxxxxxxx x hygieny xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx; xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx diplomem13a).

(2) Xxxxx uvedená x §7 odst. 2 xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx13b) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xx zemědělství xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx skutečnost xx povinna doložit xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx jiným xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx (§17 xxxx. 1) xxxx xxxxxxxx osoba, která xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx13b) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx skutečnost xx xxxxxxx doložit vysvědčením x maturitní xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dokladem x ukončení vzdělání x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx uvedená x xxxxxxxx 2 xxxx 3, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxx odborně xxxxxxxxxx, pokud prokáže, xx x příslušném xxxxx vykonávala praxi xxxxxxx xx dobu 5 xxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plemenic (§17 xxxx. 4) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; tuto xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kurzu.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 5 může xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx v předmětu xxx činnosti x xxxxx xxxxxxx, materiální x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxx pověřit xxxxxxxxx xxxxxxxx výkonem xxxxxx odborných xxxxx xxxxxxx na xxxx 5 let.

(7) Xxxxxxxxx xx odborného kurzu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx umožňující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx ukončené xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxx nebo akreditovaného xxxxxxxxxx programu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx uchazeč xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx provádění xxxxxxxxxx x ukončuje xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxxxx xx dělí xx xxxx teoretickou x část xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x písemné x ústní xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx každé části xxxxxxx zkoušky samostatně xxxxx xxxxxxxxxxx znalostí. Xxxxx zkoušený xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Uchazeči, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, vydá příslušné xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx x absolvování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kurzu musí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odborného xxxxx, xxxxx absolvovaného xxxxxxxxx xxxxx x xxxx specializaci a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx13c).

(11) Xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kurzy, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, druhy xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx obsahu xxxxxx teoretického xxxxxx x xxxxx praktického xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odborných zkoušek, xxxxxx požadavků na xxxxxxx xxxxxxxx komise x xxxxxxx jejího xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odborného xxxxx.

§31

Cena xx odborné xxxxx

Xxxx xx odborné xxxxx spojené x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx (§7), xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§8), xxxxxxx xxxxxxxx knihy nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§9 x 10), xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do plemenné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, výpisem x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx evidence, vydáváním xxxxxxxxx x xxxxxx (§11), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§11a), xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx typu plemenného xxxxxxx a vydáváním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§12), x registrací xxxxxxxxx x ústředním registru (§15 odst. 1), x prováděním inseminace (§17), s xxxxxxxx xxxxxx (§18), xxxxxxxxxxx xxxx a xxxx x xxxxxx xxxxxxxx (§22) x vydáváním xxxxxxx xxxx (§23) xx sjednává podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobou x chovatelem, xxxxxxxxx xxxxx osobou, která x provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx požádala.

§32

Ohlašovací povinnost

Uznaná xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx uvedené x §6 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx x určení x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx výkonu činnosti.

§33

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k provedení §7 xxxx. 9, §9 odst. 2, §10 xxxx. 3, §11 xxxx. 5, §12 xxxx. 8, §14a odst. 5, §14e xxxx. 6, §14f xxxx. 6, §14g odst. 6 , §15 xxxx. 5, §16 xxxx. 2, §17 xxxx. 5, §18 odst. 3, §19 xxxx. 3, §21 odst. 10, §22 odst. 12, §23 xxxx. 5, §23a xxxx. 4, §23b xxxx. 8, §23c xxxx. 4, §24 xxxx. 12 x §30 xxxx. 11.

XXXXX X

PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§34

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x způsobilosti k xxxxxxxx xxxxxxxxx vydaná xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti podle xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx v §22 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x) 1. dubna 2001 xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1997,

x) 1. xxxxx 2002 xxx xxxxxxxxx prasat, ovcí x xxx.

(4) Povinnost xxxxxxx x §23 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx nastává dnem

a) 1. xxxxx 2001 xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1997 x xxx chovatele xxxxx, xxxxxxxxxx xxx x xxxx,

x) 1. xxxxx 2002 pro chovatele xxxxxx, xxxx a xxx,

x) 1. xxxxx 2002 xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.1)

§35

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxx č. 240/1991 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 166/1999 Xx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§36

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx č. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 10/1993 Sb., zákona x. 85/1994 Xx., xxxxxx č. 273/1994 Xx., xxxxxx č. 36/1995 Xx., xxxxxx x. 301/1995 Xx., xxxxxx x. 305/1997 Xx., xxxxxx č. 149/1998 Xx., xxxxxx x. 157/1998 Xx., xxxxxx x. 167/1998 Xx., xxxxxx x. 63/1999 Xx., xxxxxx x. 166/1999 Xx., xxxxxx č. 167/1999 Xx., xxxxxx č. 326/1999 Xx., zákona x. 352/1999 Xx., xxxxxx č. 357/1999 Xx., xxxxxx č. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 363/1999 Sb., xxxxxx č. 46/2000 Xx., zákona č. 62/2000 Xx., zákona x. 117/2000 Xx., xxxxxx x. 133/2000 Xx., xxxxxx x. 151/2000 Xx., zákona x. 153/2000 Xx., xxxxxx č. 154/2000 Xx. a xxxxxx x. 158/2000 Sb., xx xxxx takto:

1. Xxxxxxx 77 xxx:

"x) Xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xx 2&xxxx;000,-

x) Vydání xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx sdružení xxxx x uznání právnické xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob nebo xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxxxx, jako xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xx 2&xxxx;000,-

Xxxxxxxx:

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx §3 xxxxxx č. 154/2000 Xx., o xxxxxxxxx, plemenitbě a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).

2. Rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx podle písmene x) této xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx §5 x 6 zákona x. 154/2000 Sb., x xxxxxxxxx, plemenitbě x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).".

2. Xxxxxxx 78 xxx:

"Xxxxxx xxxxxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x uznání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo o xxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxx sdružení xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xx 500,-

Xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle této xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §3, 5 x 6 xxxxxx č. 154/2000 Xx., o xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a evidenci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).".

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx ministerstev x jiných ústředních xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

§37

X §15 xxxx. 3 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění zákona x. 474/1992 Xx., xx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hospodářských xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

XXXX ČTVRTÁ

Změna xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§38

X xxxxxx č. 166/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx zákona č. 29/2000 Xx., xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXX

§39

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2001.

Klaus x. x.
Xxxxx v. x.
x x. Špidla x. r.

Příloha k zákonu x. 154/2000 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předpisem č. 32/2011 Sb.

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxx skotu xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx skot označený xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nejpozději xx 31. xxxxxxxx 2003 xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 154/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 309/2002 Xx., zákona x. 162/2003 Sb. x xxxxxx x. 282/2003 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx provedení.

2. Každý xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů byla xxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2003 xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 154/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 309/2002 Xx., zákona x. 162/2003 Xx. x xxxxxx x. 282/2003 Xx., a xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxx narození xxxx 1. lednem 1998 xxxx doprovázet průkaz xxxx od 1. xxxxx 2005. Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx jejich chovatele xxxxxxxxxx xxxxxxx x §23 xxxx. 4 xxxxxx č. 154/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx č. 309/2002 Xx., xxxxxx č. 162/2003 Xx. x xxxxxx x. 282/2003 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx vydaných k xxxx provedení.

4. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 282/2003 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2004

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx x platná xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x. 154/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x evidenci hospodářských xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx jako chovatelského xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podniků xxxxxx. Rozhodnutí o xxxxxx chovatelských xxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx právních předpisů x platná ke xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vydaná xxxxx zákona č. 154/2000 Xx., o xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

3. Státní xxxxxxx plemeníků podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx ústřední xxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx státním xxxxxxxx plemeníků xx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx plemeníky xxxxxxxxx x xxxxxxxxx registru xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxxx stanoví xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx zvířat podle xxxxxx č. 154/2000 Xx., x šlechtění, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vlastníkům x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 90 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxxxx zahájená přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a x tomuto dni xxxxxxxxxx xx dokončí xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx za xxxxxxx delikt xx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx x době xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx, xx-xx xx xxx pachatele příznivější. Xxxxxxxxx lze uložit xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x době, xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx rozhoduje.

9. Do xxxx ukončení nového xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx pověření xxxxxxx shromažďování x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x s xxx xxxxxxxx odbornou xxxxxxx pověřená xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx předchozího výběrového xxxxxx.

10. Osvědčení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kurzů xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů a xxxxxx ke dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x. 154/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 130/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 14.4.2006

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xx xxx uznání Národního xxxxxxxx Kladruby nad Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xxxxxx x. 154/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx se za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx x. X., xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2011

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx a x tomuto xxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 154/2000 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Určená xxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 154/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, x xx xxxxxxx xx xxxx 6 xxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 60/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 18.3.2017

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 154/2000 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, a xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 154/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

2. Xxxxxxxxx ověřovat xxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3 xxxx. x) zákona x. 154/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §2 odst. 1 xxxx. a) xxxx 1 xxxxxx x. 154/2000 Sb., ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx 31. října 2018 xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx provázeno xxxxxxxxxx x původu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxx x xxxxxxx buňky xxxxxxxxxx zvířat xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 1 zákona č. 154/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, získané xx 31. xxxxx 2018 xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/2019 Xx. x účinností xx 25.1.2019

Informace

Právní předpis x. 154/2000 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2001.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx těchto zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004 (zákonem x. 281/2003 Xx. xxxx xxxxxxx účinnost xx 1.1.2005, xxxxxxx x. 626/2004 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2007, xxxxxxx x. 531/2006 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2009, xxxxxxx x. 381/2008 Xx. byla změněna xx 1.1.2012 a xxxxxxx x. 445/2011 Xx. byla xxxxxxx xx 1.1.2015)

162/2003 Xx., x xxxxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxxx zahradách)

s xxxxxxxxx xx 1.7.2003

281/2003 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 218/2002 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Xx., x zákon x. 309/2002 Sb., o xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 123/2003 Sb.

s xxxxxxxxx xx 28.8.2003

282/2003 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 154/2000 Xx., x šlechtění, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (plemenářský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 500/1990 Xx., x působnosti xxxxxx ČR xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x některým xxxxx xx jiné xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2004 x xxxxxxxx §23a xxxx. 3, §23x xxxx. 7 x xxxxxxx, xxxxx nabyly xxxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxxxx x platnost smlouva x přistoupení XX x XX (1.5.2004)

16/2004 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 154/2000 Sb. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 5/2004

626/2004 Xx., x xxxxx některých zákonů x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností xx 10.12.2004

444/2005 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 531/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

130/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 154/2000 Sb., x xxxxxxxxx, plemenitbě a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 14.4.2006

344/2006 Sb., xxxxx xxxxx právního xxxxxxxx x. 154/2000 Xx. xxxxxxxxxxx x částce x. 106/2006

531/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x službě xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 7.12.2006

182/2008 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 166/99 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (veterinární zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 154/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx hospodářských xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

381/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 309/2002 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 20.10.2008

227/2009 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x základních xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

291/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 252/97 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 1.10.2009

32/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 154/2000 Xx., x šlechtění, plemenitbě x evidenci hospodářských xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.4.2011

445/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx a o xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 28.12.2011

64/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx kontrolního xxxx

x xxxxxxxxx od 1.5.2014

250/2014 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

168/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 154/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.7.2015

60/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 154/2000 Xx., x šlechtění, xxxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 18.3.2017

183/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx přestupky a xxxxxx o xxxx x zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

3/2019 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx hospodářských xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 25.1.2019

368/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.1.2020

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxx 89/608/EHS ze xxx 21. listopadu 1989 x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx s Xxxxxx x zajištění xxxxxxxxx uplatňování veterinárních x zootechnických právních xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Rady 90/425/EHS xx xxx 26. xxxxxx 1990 o xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Společenství x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx Xxxx 90/427/EHS xx dne 26. xxxxxx 1990 x xxxxxxxxxxxxxx x genealogických xxxxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx 90/428/EHS xx xxx 26. xxxxxx 1990 o xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x x podmínkách xxxxxx účasti v xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx 92/102/EHS xx xxx 27. xxxxxxxxx 1992 x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx 93/53/EHS xx xxx 24. xxxxxx 1993, kterou xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxx nákaz xxx.
Xxxxxxxx Komise 2002/4/ES xx xxx 30. xxxxx 2002 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 1999/74/XX.
Xxxxxxxx Xxxx 2005/24/ES xx xxx 14. xxxxxx 2005, xxxxxx xx xxxx směrnice 87/328/XXX, pokud jde x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a embryí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx 2007/43/ES ze xxx 28. xxxxxx 2007 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx.
2) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2782/1975 ze xxx 29. xxxxx 1975 o xxxxxxxx xxxxxxxxxx vajec a xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx uvádění xx xxx, x xxxxxxx znění.
Nařízení Rady (XXX) č. 1868/1977 xx xxx 29. xxxxxxxx 1977, xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 2782/1975 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx uvádění na xxx, v xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxx (ES) č. 494/1998 ze xxx 27. února 1998, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx Rady (XX) č. 820/1997 xxxxxxxx se použití xxxxxxxxxx možných xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx identifikace a xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx znění.
Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1760/2000 ze xxx 17. xxxxxxxx 2000 o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a registrace xxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxxxx masa x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx nařízení Rady (XX) č. 820/1997, x xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxx (ES) č. 1082/2003 xx xxx 23. xxxxxx 2003, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 1760/2000, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx systému xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, v platném xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 21/2004 xx xxx 17. xxxxxxxx 2003 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ovcí x xxx x x xxxxx nařízení (XX) x. 1782/2003 x xxxxxxxx 92/102/XXX x xxxxxxxx 64/432/XXX.
Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 911/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1760/2000 xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx registrů.
Nařízení Xxxxxx (XX) č. 504/2008 xx dne 6. xxxxxx 2008, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 90/426/XXX x 90/427/XXX, pokud xxx x metody identifikace xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx Komise xx xxx 27. xxxxx 1984 x xxxxxxxxxx xxx uznávání chovatelských xxxxxxxxxx x sdružení, xxxxx vedou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx knihy xxx čistokrevný xxxxxxxx xxxx (84/247/EHS).
Xxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxx 19. xxxxxxxx 1984 o xxxxxxxxxx pro zápis xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx (84/419/EHS).
Xxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxx 11. xxxxxx 1986 xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výkonnosti x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (86/130/EHS).
Xxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxx 18. července 1989 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx (zápis) do xxxxxxxxxx knih xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (89/502/EHS).
Xxxxxxxxxx Xxxxxx ze xxx 18. července 1989 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, spermatu, xxxxxxx x xxxxxx (89/503/EHS).
Xxxxxxxxxx Xxxxxx ze xxx 18. července 1989 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxxx sdružení chovatelů, xxxxxxxxxxxxx organizací x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx hybridních xxxxxx (89/504/EHS).
Xxxxxxxxxx Xxxxxx ze xxx 18. července 1989 xxxxxxxxxxx podmínky xxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx prasat (89/505/EHS).
Xxxxxxxxxx Xxxxxx ze xxx 18. července 1989 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hybridních xxxxxx, xxxxxx spermatu, xxxxxxx a xxxxxx (89/506/EHS).
Xxxxxxxxxx Xxxxxx ze xxx 18. xxxxxxxx 1989 xxxxxxxxxxx metody xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx (89/507/EHS).
Xxxxxxxxxx Xxxxxx xx dne 27. xxxxxxxx 1989 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx organizací, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx chovná xxxxxxx (89/501/EHS).
Rozhodnutí Xxxxxx x 10. května 1990 ustanovující xxxxxxxx xxx xxxxxx chovatelských xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx zakládají xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxx (90/254/EHS).
Xxxxxxxxxx Xxxxxx x 10. xxxxxx 1990 ustanovující xxxxxxxx, xxxxxxx se řídí xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx ovcí x xxx (90/255/EHS).
Xxxxxxxxxx Xxxxxx x 10. xxxxxx 1990 xxxxxxxxxxxx xxxxxx sledovaní x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxx (90/256/EHS).
Rozhodnutí Xxxxxx x 10. xxxxxx 1990 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x koz xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx spermatu, xxxxxxx nebo embryí x xxxxx (90/257/EHS).
Xxxxxxxxxx Xxxxxx z 10. xxxxxx 1990 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x koz, jejich xxxxxxxx, vajíček a xxxxxx (90/258/EHS).
Xxxxxxxxxx Xxxxxx x 26. xxxxxx 1992 xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx se soutěží xxx Xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 4 (2) Směrnice 90/428/XXX (92/216/EHS).
Xxxxxxxxxx Komise xx dne 11. xxxxxx 1992 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx organizací x asociací, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxx (92/353/EHS).
Xxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxx 11. xxxxxx 1992 xxxxxxxxx určitá pravidla xxx zajištění koordinace xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxx zakládají xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx z xxxxxx Xxxxxxx (92/354/EHS).
Rozhodnutí Xxxxxx x 21. xxxxx 1993 týkající xx xxxxxx kódu užívaného xx xxxxxx známkách xxxxx (93/317/EHS).
Xxxxxxxxxx Komise xx xxx 20. xxxxx 1993, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx) doprovázející xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (93/623/EHS).
Xxxxxxxxxx Xxxxxx ze dne 27. července 1994 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 86/130/EHS xxxxxxxxxxx metody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (94/515/ES).
Xxxxxxxxxx Komise ze xxx 10. xxxxx 1996 o xxxxxxxxxx xxx zápis x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx (Xxxx x xxxxxxxx xxx XXX) (96/78/ES).
Rozhodnutí Xxxxxx xx xxx 12. xxxxx 1996 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, oocyty x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxx (96/79/ES).
Xxxxxxxxxx Xxxxxx ze xxx 18. xxxxxxxx 1996 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx požadavky pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (96/509/ES).
Xxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxx 18. xxxxxxxx 1996 stanovící xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, jejich spermatu, xxxxxx x xxxxxx (96/510/ES).
Xxxxxxxxxx Komise ze xxx 22. xxxxxxxx 1999, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx Komise 93/623/XXX x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (2000/68/XX).
Xxxxxxxxxx Xxxxxx ze xxx 23. října 2000, xxxxxx se stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx databázích xxx xxxxxxx xxxxx směrnice Xxxx 64/432/EHS (xxxxxxxx xxx číslem X(2000) 3075) (Xxxx x xxxxxxxx pro XXX) (2000/678/ES).
Xxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxx 28. xxxxxxxx 2001, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx genetické xxxxxxxxxxxx čistokrevného xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xx mění rozhodnutí 88/124/XXX x 96/80/XX (2002/8/ES).
Xxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxx 16. xxxxx 2004 xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx Rozhodnutí 96/510/XX xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x embrya xxxxxxxxxx (Xxxx s významem xxx XXX) (2004/186/ES).
Rozhodnutí Xxxxxx xx xxx 17. května 2005 x xxxxxxxxx o xxxxxx zvířete x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx plemenného xxxxx, xxxx spermatu, vajíček x xxxxxx (oznámeno xxx xxxxxx X(2005) 1436) (Xxxx x xxxxxxxx xxx XXX) (2005/379/ES).
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/1012 xx dne 8. xxxxxx 2016 x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plemenných xxxxxx, xxxxxxxxxx plemenných xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxx, xxx xxxxxx x xxxx x xxx jejich vstup xx Xxxx, o xxxxx nařízení (XX) x. 652/2014 x xxxxxxx Xxxx 89/608/EHS x 90/425/XXX x x xxxxxxx některých xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zvířat ("xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zvířatech").
Prováděcí xxxxxxxx Komise (XX) 2017/717 xx xxx 10. xxxxx 2017, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/1012, pokud xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2017/1940 xx xxx 13. července 2017, kterým xx xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/1012, xxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx koňovité.
Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/625 ze xxx 15. xxxxxx 2017 o xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx činnostech xxxxxxxxxxx x cílem zajistit xxxxxxxxxxx potravinového x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx týkajících xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx životních xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx rostlin, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 999/2001, (XX) x. 396/2005, (XX) x. 1069/2009, (XX) x. 1107/2009, (XX) x. 1151/2012, (XX) x. 652/2014, (XX) 2016/429 a (XX) 2016/2031, xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 1/2005 x (ES) x. 1099/2009 x xxxxxxx Xxxx 98/58/XX, 1999/74/XX, 2007/43/XX, 2008/119/XX x 2008/120/XX x x zrušení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 854/2004 x (ES) x. 882/2004, xxxxxxx Xxxx 89/608/XXX, 89/662/EHS, 90/425/XXX, 91/496/XXX, 96/23/XX, 96/93/XX x 97/78/ES x xxxxxxxxxx Xxxx 92/438/XXX (nařízení x xxxxxxxx kontrolách).
2a) Zákon č. 162/2003 Sb., x podmínkách xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx zahradách).
2) §5 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 166/1999 Xx., x veterinární xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).
3) Xxxxx č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §2 xxxx. 2 obchodního xxxxxxxx.
5) Xxxxx č. 166/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 380/2003 Sb., x veterinárních požadavcích xx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx, vaječnými xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx podmínkách xxxxxx xxxxxx ze xxxxxxx xxxx.
5x) §9a xxxxxx x. 166/1999 Xx., o veterinární xxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (veterinární xxxxx), xx xxxxx zákona x. 131/2003 Sb.
6) §9b xxxxxx č. 166/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Xx.
6a) §15 xxxxxx č. 246/1992 Xx., na xxxxxxx xxxxxx xxxxx týrání, xx znění zákona x. 162/1993 Xx. x zákona x. 77/2004 Xx.
6x) §39 xxxx. 6 zákona x. 166/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx. x zákona x. 131/2003 Xx.
6x) Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení xxxxxx x. 99/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx práva, xxxxxxxx xxxxxx, ochraně xxxxxxxx rybolovných xxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxx).
6x) Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 134/1999 Sb., x xxxxxxxx Xxxxxx x biologické xxxxxxxxxxxx.

6x) §214 x xxxx. občanského xxxxxxxx.

6g) §504 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6h) §21 xxxxxx x. 513/1991 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
7) §21 xxxxxx x. 166/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Xx.
7x) §40 xxxx. 4 xxxxxx x. 166/1999 Xx., xx znění xxxxxx x. 131/2003 Sb.
7x) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 166/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Sb.
7x) Xxxxx č. 246/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
7x) Xxxxx č. 365/2000 Sb., o informačních xxxxxxxxx veřejné xxxxxx x o změně xxxxxxxxx dalších zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 517/2002 Sb.
7x) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
7x) Xxxxx č. 40/2004 Sb., o veřejných xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
8) §53 xxxx. 5 zákona x. 218/2002 Xx., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx a x xxxxxxxxxx těchto zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).
8x) Xxxxx č. 256/2000 Sb., x Státním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
8x) Xxxxx č. 166/1999 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8x) §4c xxxxxx x. 252/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 291/2009 Sb.
8d) Xx. 48 xxxxxxxx Komise (XX) č. 796/2004 ze xxx 21. xxxxx 2004, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1782/2003, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx zemědělce, x xxxxxxx znění.
8e) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 166/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 131/2003 Xx.
8x) Xxxxx č. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx xxxxxxx.
9) Xxxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §5 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx č. 185/2004 Xx., x Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10x) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Xxxxx č. 500/2004 Sb., xxxxxxx řád.
12) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx údajů a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
13) Xxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
13x) §57 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 111/1998 Sb.
13x) Zákon č. 561/2004 Sb., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon).
13x) Xxxxx č. 18/2004 Sb., x uznávání xxxxxxx kvalifikace x xxxx xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §2 xxxxxx x. 526/1990 Xx., o cenách.
15) §3 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §5 xxxx. 1, §44 x 52 zákona x. 166/1999 Sb.
17) Příloha č. 3 xxxxx II xxxxxxxx x. 290/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx a zdolávání xxxxxxxxx nákaz xxxxxxx xxxxxxxxx.
18) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 504/2008 xx xxx 6. xxxxxx 2008, xxxxxx xx provádějí směrnice Xxxx 90/426/XXX a 90/427/XXX, xxxxx xxx x xxxxxx identifikace xxxxxxxxxx.
19) XXX XX XXX 3166-1 Xxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx - Část 1: Kódy xxxx.

20) §420 x xxxx. zákona č. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx.

21) Xxxxx č. 341/2005 Sb., x veřejných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

22) Xxxxx č. 255/2012 Sb., x xxxxxxxx (kontrolní xxx), xx xxxxx xxxxxx x. 183/2017 Xx.

*) §65 x násl. xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.