Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.10.2022.


Zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)
154/2000 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ŠLECHTĚNÍ, PLEMENITBA A EVIDENCE

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět a účel úpravy §1

Základní pojmy §2

Oprávněné osoby §3

HLAVA II - ŠLECHTĚNÍ VYJMENOVANÝCH HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

Šlechtitelská činnost a šlechtitelská opatření §4

Uznané chovatelské sdružení §5 §5a §5b §5c §5d §5e

Chovatelský podnik prasat §6

Kontrola užitkovosti, výkonnostní zkoušky, výkonnostní testy, kontrola dědičnosti, posuzování vlastností, znaků a ukazatelů zdraví vyjmenovaných hospodářských zvířat a testování užitkovosti §7

Hodnocení, genetické hodnocení a kvalifikovaný odhad plemenných hodnot plemenných zvířat §8

Plemenné knihy a chovné registry §9

Plemenářské evidence §10

Potvrzení o původu plemenných zvířat, doklad o původu prasat a osvědčení o původu hejna §11

Zootechnická osvědčení §11a

Ověřování a osvědčování původu a stanovování genetického typu plemenných zvířat §12 §13

Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství §14

Zařazování druhu nebo plemene zvířete do Národního programu §14a

Zařazování vlastníka genetického zdroje zvířete do Národního programu §14b

Zařazování genobanky do Národního programu §14c

Změna a zrušení rozhodnutí o zařazení do Národního programu §14d

Zaevidování zvířete do Národního programu §14e

Ochrana a udržitelné využívání genetického zdroje zvířete §14f

Uchování genetického zdroje zvířete §14g

Financování ochrany genetického zdroje zvířete §14h

HLAVA III - PLEMENITBA SKOTU, BUVOLŮ INDICKÝCH, ZEBU, KONÍ, OSLŮ, PRASAT, OVCÍ A KOZ

Ústřední registr plemeníků §15

Inseminační stanice §16

Provádění inseminace a vpravování embryí inseminační technikou §17

Střediska pro přenos embryí §18

Přirozená plemenitba §19

HLAVA IV - PLEMENITBA DRŮBEŽE, PLEMENNÝCH RYB A VČEL §20

HLAVA V - UVÁDĚNÍ PLEMENNÝCH ZVÍŘAT, SPERMATU, EMBRYÍ, VAJEČNÝCH BUNĚK, NÁSADOVÝCH VAJEC DRŮBEŽE, VČEL, PLEMENNÝCH RYB A JEJICH PLEMENNÉHO MATERIÁLU DO OBĚHU §21

HLAVA VI - OZNAČOVÁNÍ A EVIDENCE

Díl 1 - Označování §22

Díl 2 - Evidence

Povinnosti chovatelů §23

Povinnosti provozovatelů jatek, provozovatelů líhní, provozovatelů zařízení pro svody kopytníků, provozovatelů zařízení pro svody drůbeže, obchodníků, dopravců, uživatelských zařízení a asanačních podniků §23a

Informační systém ústřední evidence §23b

Pověřená osoba §23c

HLAVA VII - DOZORČÍ ČINNOST

Česká plemenářská inspekce §24

Zvláštní opatření §25

HLAVA VIII - PŘESTUPKY

Přestupky fyzických osob §26

Přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob §27

Společné ustanovení §28

HLAVA IX - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Vztah ke správnímu řádu §29

Veřejné listiny §29a

Poskytování pomoci týkající se působnosti plemenářského zákona a souvisejících právních předpisů

Obecná ustanovení §29b

Pomoc poskytovaná na žádost §29c

Pomoc poskytovaná bez žádosti §29d

Informování Komise §29e

Odborná způsobilost §30

Cena za odborné úkony §31

Ohlašovací povinnost §32

Zmocňovací ustanovení §33

HLAVA X - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přechodná ustanovení §34

Zrušovací ustanovení §35

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správních poplatcích §36

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky §37

ČÁST ČTVRTÁ - Změna veterinárního zákona §38

ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST §39

Příloha

č. 282/2003 Sb. - Čl. II

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 130/2006 Sb. - Čl. II

č. 32/2011 Sb. - Čl. II

č. 60/2017 Sb. - Čl. II

č. 3/2019 Sb. - Čl. II

INFORMACE

154
XXXXX
xx xxx 17. xxxxxx 2000
x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (plemenářský xxxxx)

Xxxxxxxxx se usnesl xx xxxxx zákoně Xxxxx republiky:

XXXX PRVNÍ

ŠLECHTĚNÍ, PLEMENITBA X XXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx x účel xxxxxx

(1) Tento xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) x x návaznosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx2) upravuje

a) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, (Xxx taurus), xxxx (Xxx xxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxx (Bubalus xxxxxxx), xxxx (Xxxxx xxxxxxxx), oslů (Equus xxxxxx), xxxxxx, xxxx, xxx, xxxxxxx, plemenných xxx a xxxx (xxxx xxx "vyjmenovaná xxxxxxxxxxx zvířata"),

b) xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx turů, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx, koz, xxxxx, xxxxxxxxxxxx, velbloudovitých x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zvířat, xxxxxxx, králíků, včel, xxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxx"), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a evidenci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx zákon xx nevztahuje xx xxxxxxxxx, plemenitbu, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.2a) Xxxxx X xx X xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxx x vývoji.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, pro ochranu, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx činnost xxxx, za podpory xx státních prostředků, xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx rozmanitosti.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxx vyjmenovaná xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xx. 2 xxxx 9 x 10 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2016/1012 ze dne 8. xxxxxx 2016 x zootechnických x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx čistokrevných xxxxxxxxxx xxxxxx, hybridních plemenných xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxx, xxx obchod x xxxx x xxx xxxxxx vstup xx Xxxx, x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 652/2014 x xxxxxxx Rady 89/608/XXX x 90/425/EHS a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx zvířat ("xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx"), (xxxx jen "nařízení (XX) 2016/1012"),

2. xxxxxx xxxxxxxxxxx hospodářská zvířata xxxxxxx x doplňkovém xxxxxx xxxxxxxx knihy x

3. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx, x xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx rodů Xxxxx, Xxx (xxxxxx podrodů Xxx, Bibos, Xxxxxxx x Xxxxxxxxx) x Xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx Xxxx) nebo mezi xxxxxxx xxxxxxx uvedených xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx15),

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dvouprstého,

d) xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx x ně xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx, a xx x na přechodnou xxxx; xxx účely xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx chovu xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x jednotlivá xxxxxxxxx xxxxxxx, držená xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx účelem jejich xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx jatečných xxxxxx, anebo xx xxxxxx jejich sportovního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx populace xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx přenáší xx xxxxxxxxx, schopná se xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vedená xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sdružením, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx knize,

i) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soubor xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 2 bodu 26 xxxxxxxx (XX) 2016/1012,

x) oprávněnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx20), xxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") udělilo xxxxxxx x xxxxxx některých xxxxxxxxx činností podle §3,

x) inseminační xxxxxxx xxxxxxxxx xxx odběr xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které byly xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu5),

l) xxxxxxxxxx xxx přenos xxxxxx xxxxxxxx provozované xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx embryí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx druhů xxxxxxxxxxx xxxxxx, dále xxxxx x hospodářstvích, chovatelích, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, provozovatelích xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx než 1000 kusů násadových xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx"), xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx svody xxxxxxxxx5a), xxxxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxx xxxxxxx5a), xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx20) xxxxx nebo xxxxxxx nakupují a xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxx a xxxx, xxxx xxxxxxxxxx obrat xxxxxx xxxxxx, která xxxxx 30 dnů xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx schváleny a xxxxxxxxxxxx6) (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"), dopravcích, kteří xxxx podnikatelé4) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx6a) a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx6b),

x) pověřenou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kterou xxxxxxxxxxxx pověřilo x xxxxxx činností podle §23c,

x) xxxxxxxxxxxxx jakákoliv xxxxxx, zařízení nebo xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx území xxxx, xxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx držena, xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx,

x) stájí, x to u xxx xxxxxxxxxxx zařízením x x xxxx xxxxxxxxxxx, jakýkoliv xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jednoho xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jednoho xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx registrem xxxxxxxx xxxx, xxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxx; x xxxx, xxxx x xxxxxx kříženců, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx x xxxxx ve xxxxxxxx xxxxx plní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, x plemenných xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxx pocházejících x akvakultury xxxx xxxxxx stájového registru xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6c),

x) xxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxx evidovaného xxxxxxx,

x) xxxxxxxx do oběhu xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx buňky, xxxxxxxxxx vajec drůbeže x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx a xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxx xxxx způsob xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x obchod a xxxxx do Xxxx xxxxx čl. 2 xxxx 21 a 22 nařízení (EU) 2016/1012,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířaty xxxxx xxxxxxxxxxxxx hospodářských xxxxxx xxxxxxx x čl. 2 bodě 1 xxxxxxxx (XX) 2016/1012,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hospodářskými xxxxxxx xxxxx vyjmenovaných xxxxxxxxxxxxx zvířat, xxxxx xxxxxx uvedeny x xx. 2 xxxx 1 xxxxxxxx (XX) 2016/1012,

x) xxxxxxxxxxxxxx zvíře xxxxx náležejícího xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze XXX xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429,

w) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kopytníky čeledi Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx III nařízení (XX) 2016/429,

x) koňovitým xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx rodu Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxx xxxx potomky xxxxxxx xxxxxxxxx druhů,

z) xxxxx xxxxx druhu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx křížení xxxxxxxxx xxxxx,

xx) xxxxxxxx zvíře xxxxx xxxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x příloze XXX xxxxxxxx (EU) 2016/429.

(2) Pro xxxxx xxxxxx zákona xx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxx xxxxxxxxx v Národním xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx výživu x xxxxxxxxxxx a pro xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozmanitosti6d), xxxxx xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx funkční xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx při zachování xxxx genetického xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx buňky xxxx xxxxxx, x který xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) genobankou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x využívání xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx živočišného původu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x genetickém xxxxxxxx xxxxxxx, x xx zejména xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx.

§3

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §7, §11 xxxx. 4, §12 x 17, xxxxxxxx žadatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx výkon x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx udělení xxxxxxxx, xxxxx oprávněná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx2) xxxxx xxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutím udělení xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx x přímo použitelných xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx2).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zruší xxxxxxxxxxx xxxxxxx souhlasu, xxxxx o to xxxxxxxxx xxxxx písemně xxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx činností xxxxxxxxx x §7, §11 xxxx. 4, §12 x 17 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx formuláři, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem xxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) druh xxxxxxx, pro xxxxx xxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx

x) xxxxxx o xxxxxxxx činnosti xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x přehled xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx souhlasu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §7,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx testování po xxxx xxxxxxxxx 5 xxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx činností xxxxxxxxx x §11 xxxx. 4,

d) xxxx xxxxxxxxx x ověření xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených v §12,

x) doklad x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §17.

XXXXX II

ŠLECHTĚNÍ VYJMENOVANÝCH XXXXXXXXXXXXX XXXXXX

§4

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx opatření

Šlechtitelská xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxx šlechtitelských programů xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xx zjišťování x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx hospodářských zvířat,

c) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx zkoušek, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx kvalifikovaném xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx selekci x xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xx šlechtitelskými xxxxxxxx x cíli,

h) x xxxxxxx dědičných vlastností x xxxxx určité xxxxxxxx (xxxxxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x původu, výkonnosti x hodnotě plemenných xxxxxx,

x) ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, výsledků xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx chovatelské sdružení

§5

(1) Xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx6e), xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx odborných činností xxxxx §7 nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx v §5a xxxx. 1 nebo §5b xxxx. 1.

(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx sdružení xx xxxxxx ministerstvu na xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx ministerstvo xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správním xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a plemeno, xxx které xxxx xxxxxx xxxxxxxx kniha.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx

x) xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx dokument, xx xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx šlechtitelského xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §30,

x) xxxx xxxxxxxxx x ověření původu xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx chovatelským xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x vyznačením xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxxx xxxxxxxx zadat xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x §9, xxxx xxxxx xxxx plemenářské xxxxxxxx, který splňuje xxxxxxxx stanovené x §10, x

x) xxxxx xxxxxxx vedení evidence, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx účinného xxxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxx xxxxxxxxxx řádu plemenné xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx evidence a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činností xxxxxxxxx x §8, 11 x 11a.

Xxxxxxxxxx xxxxxx x) x x) xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx povaha xxxxxxxx.

§5x

(1) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1012 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx dostatečný xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx personálu podle xxxxxxxx (EU) 2016/1012 xx xxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1 xxxx 10.

(3) Xxxxxx chovatelské xxxxxxxx je x xxxxxxx hlavních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx (XX) 2016/1012 dále xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx genetického zdroje xxxxxxx poskytovat určené xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxx informace xxxxxxxx x plnění xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, které xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx6g).

§5x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 3/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 25.1.2019

§5x

(1) V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xx právnickou osobou x má xxxxx xx území České xxxxxxxxx,

x) má xxx xxxx činnost xxxxxxxxx xxxxx odborně xxxxxxxxx xxxxx §30,

c) xxxxxxx, xx xxxxxxxx plemene xx xxxxxxxxxx početná x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zaručuje xxxxxxxxx xxxxxxx, je-li xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx již xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

1. jako xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x oblasti šlechtění x plemenitby ostatních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat x ochranu těchto xxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx členem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a

3. xxxxx xxxxxxxxx účastnit xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx písmene e) xxxx 2 se xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Uznané xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx svým xxxxxxx cílem a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vyhodnocovat x realizovat šlechtitelský xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx zveřejňovat xxxx výsledky,

b) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx evidence x xxxxxxxx x xx drůbež, plemenné xxxx x xxxxx xxxxx §10 xxxx. 2,

x) kontrolovat xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, ověřovat x kontrolovat xxxxxxxxx x původu plemenných xxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx hejna,

e) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dědičné xxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x vydávat x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§8 xxxx. 2),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobě xxxxxxxxx o plemenných xxxxxxxxx potřebné xx xxxxxxxxxxxxx x zpracovávání xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx ústřední evidence,

h) xxxxxxxxxx určené xxxxx xxxx ministerstvu na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx tvoří xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx6g), x

x) xxxxxxxx, že xxxxx, xxx mohou x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx programů vzniknout xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sdružením, xxxxx řešeny x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

(3) Uznané xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx ostatních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat právo

a) x rámci xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx dodrží xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx chovatel xxxxxxxxxx xxxxxxxx šlechtitelského xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§5x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 3/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 25.1.2019

§5x

(1) Ministerstvo schválí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx předložený xxxxxxxxx xxxx uznaným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx 3.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hospodářských xxxxxx xxxxxxxx

x) náležitosti xxxxx čl. 8 xxxxxxxx (XX) 2016/1012,

b) xxxxxx cíl,

c) xxxxxx xxxxxxxx knihy x xxx plemenné knihy,

d) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx knihy x

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x §8, 11 x 11a.

(3) Šlechtitelský xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vyjmenovaných hospodářských xxxxxx xxxxxxxx

x) minimální xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x jednotlivých xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, výkonnostních xxxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx vlastností x xxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx hodnota,

d) xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, hejn xxxxxxx, plemenných xxx x včelstev,

e) obsah xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx plemeníků xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx zjišťování ukazatelů xxxxxx, známých dědičných xxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx evidence x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §8, 11 x 11a.

(4) Změnu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx změny xxxxxxxxxx x schválení šlechtitelského xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx uznané xxxxxxxxxxx xxxxxxxx písemně xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxx xxx oznámení xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx, považuje xx xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx sdružení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o schválené xxxxx. Pro xxxxxx x xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 obdobně.

(5) X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx programem x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx unie2), xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx změny schváleného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxxxxx xxxxxxxxxxx sdružení xxxxxxxxxx návrh xxxxx xx 60 xxx xxx xxx doručení xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uplynutím xxxxxxxxxx xxx této xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x změně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx programu. Xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx platí xxxxxxxx 1 obdobně.

§5c xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 3/2019 Xx. x účinností xx 25.1.2019

§5x

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx oprávněno k xxxxxx odborných xxxxxxxx xxxxx §7. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §7 xxx xxxxxxxxxx xxxxx platí xxx uznané chovatelské xxxxxxxx obdobně.

§5d xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 3/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 25.1.2019

§5x

(1) Ministerstvo zruší xxxxxxxxxx o uznání, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) nemá schválený xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §7, nebo

c) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx vyjmenovaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx také xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx chovatelské xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovenou x nařízení (EU) 2016/1012.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x uznání x xxxxxxx ostatních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx chovatelské xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v tomto xxxxxx xxxxx xxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jeho xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x uznání x xxxxxxx ostatních xxxxxxxxxxxxx hospodářských xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx.

§5x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 3/2019 Sb. x xxxxxxxxx od 25.1.2019

§6

Xxxxxxxxxxx xxxxxx prasat

(1) Xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx podle xx. 4 xxxxxxxx (XX) 2016/1012 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, oprávněnou osobu xx souhlasem x xxxxxx odborných činností xxxxx §7, soukromý xxxxxx, který xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx veřejnoprávní xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx (EU) 2016/1012 xxx xxxxxxxxxxx podnik.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx (XX) 2016/1012 xx považuje xxxxxxx 1 osoba xxxxxxx xxxxxxxxx podle §30 xxxx. 1 nebo 10.

(3) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx podává xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx vzor uveřejní xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxxxxxxxx správním xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx které xxxx veden xxxxxx xxxxxxx.

(4) Ministerstvo schválí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx prasat, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxxxxxx (XX) 2016/1012,

x) xxxxxx cíl,

c) vedení xxxxxxxx registru x xxx chovného xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx registru,

g) systém xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx vlastních xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) systém xxxxxxxx xxxxxx odborných xxxxxxxx xxxxxxxxx x §8, 11 a 11a.

(5) Xxxxx šlechtitelského programu xxx xxxxxxx xxxxx xx základě změny xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Návrh xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx písemně xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx jinak, xxxxxxxx xx xxxxx za xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx chovatele xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx změně. Pro xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 obdobně.

(6) X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx programem x právními xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie2), xxxxxxxxxxxx xxxxx chovatelský xxxxxx prasat x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx programu. Xxxxx chovatelský xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx do 60 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx programu platnosti xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx programu. Xxx xxxxxx o změně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx programu platí xxxxxxxx 4 obdobně.

(7) Xxxxxxxxxxx podnik xxxxxx xx oprávněn x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §7 pro xxxxxxxxxx osobu xxxxx xxx chovatelský xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(8) Ministerstvo xxxxx rozhodnutí x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) nemá xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinnost k xxxxxx odborných xxxxxxxx xxxxxxxxxx v §7 xxxx nařízení (XX) 2016/1012, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§7

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, výkonnostní xxxxxxx, xxxxxxxxxxx testy, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, posuzování xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Kontrola xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx zkoušky, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx vlastností, xxxxx a ukazatelů xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyjmenovaných xxxxxxxxxxxxx zvířat xxxxx xx. 25 xxxxxxxx (XX) 2016/1012 (dále xxx "xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx") xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx stanovených xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1),2) xxxx x xxxxxxx x mezinárodně xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pro xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx nebo v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud x xxxx mají xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx způsobilé xxxxx §30 x xxxxxxxxx vybavení v xxxxxxx xxxxxxxxxx vyhláškou.

(3) Xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx testování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x tomu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. a),

b) xxxxxxxxx xxxxxxx testování x posuzování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, vlastnosti x xxxxx vyjmenovaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, výkonnosti x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a předávat xx xxxxxxxx osobě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vymezené xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (§3),

f) x xxxxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx osobě, xxxxx xxxx činnost xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x o tomto xxxxxxx xxxxxxx zápis.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x posuzování xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx chovatelé, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx, x xxxxxxx chovech xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x posuzování, xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx svých xxxxxxx testovací xxxxxxxxxxx x prověřování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x oprávněnými xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2, předvedení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hospodářských xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx osobě uvedené x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, u plemenných xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, u xxxx xxxxx, xxxxx tato xxxxx xxxx vybere xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx stanovení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §12.

(6) Xxxxxxx-xx se xxxxxxxxx x posuzování xxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx v jiných xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x to zejména xxx-xx x xxxxxxxx xxx přihlašování xx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx soutěží, xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx neplatí xxx soutěže pořádané xx testování a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx koní xxxxxxxxx x určité xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soutěže xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Podíl z xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, které xxxxxx ze xxxxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx 20 %. Seznamy soutěží xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx knize, xxx xxxxxxxxxx šlechtitelské xxxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx koní xxxxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx xxxx pocházejících x xxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x termínu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx chovatelská xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx pověřené xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx uznaným xxxxxxxxxxxx sdružením. Výsledky xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx zveřejňovány x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx jednou xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dat.

(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx sdružení xxxxxxxx xxxxxxxx testování x xxxxxxxxxx prováděného v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx testování a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x předpisy Xxxxxxxx unie.

(9) Vyhláška xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro testování x xxxxxxxxxx x xxx zjišťování xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx vedených oprávněnými xxxxxxx x způsob xxxxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) termíny xxxxxxxxx seznamů xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 6,

x) podrobnosti zpracování, xxxxxxxxxxxx a evidence xxxxxxxx testování x xxxxxxxxxx.

§8

Hodnocení, genetické hodnocení x kvalifikovaný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §7.

(2) Xxxxxxxxx plemenných xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. x xxxxxxxxx xxx xxxxxx výběru xxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

2. x xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx šlechtitelských xxxxxxxx jednotlivých plemen xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

1. x xxxxxxxxx xxx jejich výběru xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxx xxxxxxxx chovů, které xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx plemen, pro xxxxx není x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx hodnocení podle xx. 25 xxxxxxxx (XX) 2016/1012 xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §7 x na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx plemenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zveřejňování xxxx xxx x xxxxxxx x předpisy Xxxxxxxx xxxxx1),2) nebo x xxxxxxx x mezinárodně xxxxxxxxxx postupy, pokud xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx neexistují. Xxxxxxxxxxxxx odhad plemenných xxxxxx získaných na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxx zpracování a xxxxxxxxxxxx zajišťuje xxxxxxxx xxxxx a předává xx příslušnému uznanému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx zveřejňování xxxx xxx xxxxxxxxx x definován x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sdružením, xxxxxxxxxx za chovatelský xxx x šlechtitelský xxxxxxx.

§9

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 2 xxxx 12 xxxxxxxx (XX) 2016/1012 xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx podle čl. 2 xxxx 17 xxxxxxxx (EU) 2016/1012 xxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx prasat.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxx řádu plemenné xxxxx a řádu xxxxxxxx registru.

§10

Xxxxxxxxxxx evidence

(1) Xxx xxxxx plemeno xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x xxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx evidence xxxxx xxxxx xxxx plemenářských xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xx obsah xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§11

Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx zvířat, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x osvědčení o xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx x původu plemenných xxxxxx je xxxxxx x xxxxxxxx, původu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx buněk, xxxxxxxxxx vajec a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx x xxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx x původu xxxxxx x xxxxx v xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx porovnává xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxx plemenného xxxxxxx x plemenné knize xxxx x plemenářské xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxx prasat pro xxx smluvní xxxxx xxxxxx x údaje x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx chovatelský xxxxxx xxxxxx, x to xxxxx xxxxxx xxxxxxx x chovném xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx vydává xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx chovatelské xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx přemístěné z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xx třetích xxxx oprávněná osoba.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x údajích potvrzení x xxxxxx platné x xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, embrya, vaječné xxxxx x plemenný xxxxxxxx ryb x xxxxxxxxxxx o údajích xxxxxxxxx o původu xxxxx.

§11a

Zootechnická osvědčení

Zootechnická osvědčení xxxxx kapitoly XXX xxxxxxxx (XX) 2016/1012 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§11x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 3/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 25.1.2019

§12

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxx způsobilost x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx původů x xxxxxxxxxxx genetických typů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x akreditaci,

b) xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx testech, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx x xx Česká xxxxxxxxxxx inspekce nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx 4) xxxx xxxxxx chovatelské xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 6,

x) xxxxxxx osvědčení x xxxxxxx xxxxxx x osvědčení x xxxxxxxxx genetického xxxx x xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxxxx inspekci xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx 4) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 6, pokud x xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxx xxxxxx u

a) xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx plemene xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx plemenného xxxxxxxxx včel,

f) xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx do inseminace.

(4) Xxxxx zvířat může xxx xxxx namátkově xxxxxx xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxx xxxx být xxxxxxxx x

x) xxxx x xxxxxx vybraných xxx plemenitbu,

b) kanců x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx programu,

c) xxxxxx a kozlů xxxxxxxxxx xx inseminace.

(6) X ověření xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx typu podle xxxxxxxx 5 xx xxxxxxx požádat xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Osvědčení x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxx zvířete, identifikační xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx výsledek xxxxxxxxx genetického typu xxxxxxx.

(8) Vyhláška xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx o ověření xxxxxx x osvědčení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§13

§13 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 130/2006 Sb.

§14

Národní xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rostlin, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx konzervace x využívání xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, zvířat x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxx program"), který xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x udržitelného využívání xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx vydává Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 let; xxxxxx x xxxx změně xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedený x odstavci 4.

(2) Xx Xxxxxxxxx programu xx zařazují

a) xxxx xxxx plemeno xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx6x) (dále jen "xxxxxxxx"),

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vlastníkem genetického xxxxxx xxxxxxx (dále xxx "vlastník xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx"), x

x) xxxxxxxxx.

(3) V Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) genetický a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Účastníky Xxxxxxxxx xxxxxxxx jsou

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx21) xxxxxxx ministerstvem, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx směřující x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zvířete xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x zařazení xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Národního xxxxxxxx.

§14x

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Druh xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ministerstvo xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx písemné žádosti xxxxxxxx, pokud

a) se xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx autochtonní xxxx xxxxxxx adaptované, xx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x udržitelné xxxxxxxxx biologické xxxxxxxxxxxx6d), xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zvířete,

b) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx genetického xxxxxx zvířete (xxxx xxx "Metodika") odpovídá xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x prováděcím xxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x žádosti x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx přiloží

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx lokálně xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxx x zemědělství x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx6d), xxxx populace xx xxxxxxxxxxxxx x xxxx prokazatelně doloženy xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx jiného xxxxx xxxx plemene xxxxxxx,

x) xxxxx Metodiky x

x) xxxxx xxxxx xxxx plemenné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx evidence, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx jej vést.

(3) X posouzení xxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 si xxxxxxxxxxxx vyžádá vyjádření xxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx zvířete xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx název druhu xxxx xxxxxxx zvířete x xxxx přílohu xxxxxxxxxx Metodiku a xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx osnovu Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x organizačních xxxxxxxx k zajištění xxxxxxxx, xxxxxxx, konzervace, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx genetických zdrojů xxxxxx.

§14x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 60/2017 Xx. x účinností xx 18.3.2017

§14x

Xxxxxxxxxx vlastníka genetického xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx programu,

b) xx xxxxxx označeno předepsaným xxxxxxxx tak, aby xxxx vyloučena xxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx druhů zvířat, x kterých xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, x

x) odpovídá xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx v Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx do Xxxxxxxxx programu podle §14a xxxx. 4.

(2) Xxxxxxxx zvířete x xxxxxxx o xxxxxxxx xx Národního programu xxxxxxx prohlášení, že xxxx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxx genetického xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, x xxxxxxxxx xxxxxx osoby x xxxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 písm. x) x c).

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx genetického zdroje xxxxxxx xx Národního xxxxxxxx platí 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahovat xxxxxxxxx xxxxx vlastníka x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti vlastníka xxxxxxxxxx xxxxxxx x 5 let, x xx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx splňuje xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx do Xxxxxxxxx programu. Žádost x prodloužení platnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vlastník xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 2 měsíce x xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zařazení xx Xxxxxxxxx programu. Xxxxxxxx x žádosti x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zařazení xx Národního programu xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 60/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 18.3.2017

§14x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx programu na xxxxxxx její xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx provozní xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uchování a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx uchovávaného xxxxxxxxxxx x biologického xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx x zařazení xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx řád xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx uchovávaného xxxxxxxxxxx x biologického xxxxxxxxx.

(3) K xxxxxxxxx xxxxxxx x zařazení xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxxxx vyžádá xxxxxxxxx xxxxxx osoby, xxxxx xx podkladem xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx programu xxxxx 5 let xxx dne nabytí xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Národního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x 5 let, x xx xxxxxxxxx, xxxxx genobanka xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx Národního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nejméně 2 xxxxxx x xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx programu. Xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx Národního xxxxxxxx přiloží xxxxxxxxxx, xx se xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Národního xxxxxxxx.

§14x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 60/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 18.3.2017

§14d

Změna x xxxxxxx xxxxxxxxxx x zařazení xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx změní rozhodnutí x zařazení xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxx xx xxxxx

x) xxxxx uvedených v xxxxxxxxxx, xxxx

x) Národního xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx programu xxxxx, xxxxxxxx

x) právnická osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která je xxxxxxxxxx Národního xxxxxxxx, xxxxxxxx činnost,

c) fyzická xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx byla xxxxxxxxxx za mrtvou,

d) xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx zrušení xxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx zdroj zvířete xx vlastnictví xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dané Xxxxxxxxx, nebo

f) xxxxx xx změně Národního xxxxxxxx vylučující xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx programu.

§14d xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 60/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 18.3.2017

§14e

Zaevidování xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx genetický xxxxx

x) xx souhlasem xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx do Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14a xxxx. 4.

(2) Xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaeviduje xxxxx xxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxx populace xxxxx xxxx plemene zvířete xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) trvale označeno xxxxxxxxxxx způsobem xxx, xxx byla vyloučena xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x kterých xxxxxx xxxxxxxx není xxxxx, x

x) xxxxxxxxxx x hlediska Metodiky, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx plemene xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14a xxxx. 4.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx Národního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bez ohledu xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx určené xxxxx x xx souhlasem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Národního xxxxxxxx, a xx xx xxxxxxx odůvodněných xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, regenerace xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx sdružení xxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx plemenářské xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Zvíře xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx být xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx genetického zdroje xxxxxxx stejného plemene x v xxxxxxx x Metodikou, xxxxx xx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxx xxxx plemene xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14a xxxx. 4.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx Národního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, x to x hlediska xxxxxx xxxxxxxxx rozmanitosti, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx daného xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§14x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 60/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 18.3.2017

§14x

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Vlastník genetického xxxxxx xxxxxxx, který xx účastníkem Xxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx

x) xxxxxxxxx podmínky xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx rozhodnutí x zařazení xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14a odst. 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osobě x xxxxxxxx ohrožení genetického xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x vést o xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx předpise a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sdružení,

d) xxxxxx xx xxxxxxx písemné xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx programu, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx materiálu s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx údajů, které xxxxx předmět xxxxxxxxxx xxxxxxxxx6g), nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisu. Xxxxxx xxxxxxx xx stanoven x Metodice, která xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx plemene xxxxxxx xx Xxxxxxxxx programu xxxxx §14a xxxx. 4,

x) oznámit xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx do Xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx do 30 dnů xxx xxx, kdy k xxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx písemně xxxxxxxxx 30 dní xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx přemístit jedince xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xx třetí země.

(2) Xxxxxx osoba xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x Národním xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Národního xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx čísla,

c) koordinovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s Xxxxxxxx programem, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchování xxxxxxxxxxx a biologického xxxxxxxxx a genetických xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx spolupráci x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx genetických xxxxxx xxxxxx, je-li to xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx programu x xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx hodnocení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx, uchováním nebo xxxxxxxxxxx využíváním genetických xxxxxx zvířat.

(3) Účastník Xxxxxxxxx programu xx xxxxxxx xxxxxxx zaměstnanci xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx kontrolovaného xxxxxxx; x tomto xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx programu xxxxxxx xxxxxxxxxx. Zaměstnanec xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx genetického zdroje xxxxxxx seznámí s xxxxx xxxxxxxxx předmět xxxxxxxxxx tajemství6g), xx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x těchto xxxxxxx. Xxxxx-xx určená osoba xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx Národního xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx předmět xxxxxxxxxx tajemství6g), nesmí xx xxxxxx xxxxx xxx souhlasu xxxxxxxxx Xxxxxxxxx programu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(4) Sdružení, xxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx programu, je xxxxxxx

x) dodržovat xxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxxx xxxxxxxx x Metodice, xxxxx xx přílohou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14a xxxx. 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx určené xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx ohrožení xxxxx,

x) xxxxxxx ministerstvu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx rozhodnutí x xxxxxxxx xx Národního xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx do 30 xxx xxx xxx, xxx x xxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx účastníky Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx genetických xxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx z xxxxxxxx jejich xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) provést xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx genetického xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx určené xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxx informace, x xxxxxxxx údajů, xxxxx xxxxx xxxxxxx obchodního xxxxxxxxx6x), xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto zákona.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxx sdružení xx xxxxx Metodiky x případě xxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxxxxxxxx x plnění xxxxxxxxxxxxx závazků, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx provedeného xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. e) nebo xx xxxxxxx výsledků xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx plemene xxxxxxxxxxx xxxxxx zvířete xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. x). Sdružení xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx delší, předloží xxxxxxxxxxxx xxxxx změn Xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx sdružení xxxxx xxxxx Xxxxxxxx x požadovaném xxxxxxx x ve stanovené xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx druhu xxxx xxxxxxx zvířete xx Národního programu xxxxxx xxxxx §14a xxxx. 4 xxxxxxxxx, x xx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxxxxx. X změnu Xxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx i x xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx uvedených xx xxxx xxxxx. Xxx řízení x xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx §14a xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx vydá xxxxx §14a xxxx. 4 xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx nové xxxxx Xxxxxxxx.

(6) Vyhláška xxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdroje xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx genetického xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zvířete,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx plemene xxxxxxxxxxx zdroje xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx programu xxxxxxx xxxxxx.

§14x vložen xxxxxxx předpisem x. 60/2017 Sb. s xxxxxxxxx xx 18.3.2017

§14g

Uchování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Uchování genetického xxxxxx zvířete ve xxxxx genetického materiálu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx genobanky, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x prováděcím xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Genobanka xxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxx mezi vlastníkem xxxxxxxxxxx zdroje xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx spravuje xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x provozním xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) oznámit xxxxx xxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxx poškození xxxx xxxxxxx uloženého xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x součinnosti x xx zajistit xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx regenerace xxxxx xxxx plemene genetického xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vyžádání xxxxxx osobám genobanka xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pokud existuje xxxx dostatečná zásoba x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k ohrožení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx fyzický xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx materiálu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx nepřesahují náklady xxxxxxx s poskytnutím xxxxxx. Rozsah xxxxxxxxxx xxxxxx materiálu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx

x) standardy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx dostatečné xxxxxx materiálu.

§14g xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 60/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 18.3.2017

§14x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zvířete

Finanční xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, ochranu, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx genetického xxxxxx xxxxxxx v xxxxx Xxxxxxxxx programu xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx v xxxxx zákoně ze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstva.

§14h vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 60/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 18.3.2017

XXXXX III

PLEMENITBA SKOTU, XXXXXX INDICKÝCH, ZEBU, XXXX, OSLŮ, XXXXXX, XXXX X KOZ

§15

Ústřední xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxx skotu, xxxxxx xxxxxxxxx, zebu, xxxx, xxxx, xxxxxx, xxxx x xxx mohou xxxxxxxxx, chovatelské xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx používat výhradně xxxxxxxxx zapsané xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx plemeníků") xxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Ústřední xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osoba.

(3) Ústřední xxxxxxx plemeníků xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xx plemeníci xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx plemeníka x xxxxx údaje xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx plemeníků xx xxxx podle xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1; xxxxx xx zejména xxxxx xxxx, linií x způsobu xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, vymezuje xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat xxxxxxxxxxx x ústředním xxxxxxxx plemeníků.

§16

Xxxxxxxxxxx stanice

(1) Osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ústředním xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx k plemenitbě x České xxxxxxxxx,

x) xxxx provozní xxxxxxx x jednotlivých plemenících xx celou xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,

x) předávat xxxxxxxx xxxxxxx podle písmene x) v rozsahu, xxxxxxxx x x xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxxx osobě.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vedení xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx stanici x xxxxxxxxx těchto záznamů xxxxxxxx xxxxx.

§17

Provádění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Inseminaci xxxx xxxxxxxxxx embryí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx") xxxx provádět xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx způsobilá xxxxx §30.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx v listinné xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x pověřené xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě x xxxxxxxx xxxxxxxxx přístupu,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozsahu stanoveném xxxxxxxxxx.

(3) Chovatelé xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx a bezpečné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx oprávněnou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx potřebné xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx plemenic xxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx ustájení, xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxx x xxxxx technickou xxxxx.

(4) U vlastních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx inseminaci xxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 5. Xxxxxxx ministerstva x provádění inseminace xxxxx §3 xx x xxxxxx případech xxxxxxxxxx. Xxx tyto xxxxxxxxx xxxxx odstavec 2 xxxxxxx.

(5) Vyhláška xxxxxxx podrobnosti xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx chovateli x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoci xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x bezpečného provádění xxxxxxxxxx.

§18

Xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx buněk x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx osobě x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx dálkového xxxxxxxx.

(2) Chovatelé jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx přenosu xxxxxx xxxxxxxx prostory, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x oděvu, xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ustájení, xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, podrobnosti xxxxxxxxx xxxxxx záznamů xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoci pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx provádění přenosu xxxxxx.

§19

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) K xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx povinni xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx přirozené xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osobě podle xxxxxxxxxxxx druhů a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vedení xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx plemenitby x xxxxxxxxxxx xxxxxx předávání xxxxxxxx osobě.

HLAVA IV

PLEMENITBA XXXXXXX, XXXXXXXXXX XXX A XXXX

§20

(1) X plemenitbě xxxxxxx přirozenou xxxxxxxxxxx xxxx inseminací v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jen xxxxxxxxx, jejich xxxxxx x plemenice x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx potomstvo prověřováno x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx x plemenných xxx nahrazuje xxxxx xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxx xxxxx (§11 xxxx. 4).

(3) X xxxxxxxxxx plemenných xxx xx používá xxxxx, xxxxxxxx poloumělý xxxxx.

(4) X xxxxxxxxxx xxxx xx používá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo inseminace xxxxxxx xxxxx. K xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX, EMBRYÍ, XXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX, VČEL, XXXXXXXXXX XXX X XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX

§21

(1) Plemenná xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx materiál ryb x xxxx xxxxx xxx xxxxxxx do xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxx trvale xxxxxxxx nebo, jde-li x násadová xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxx x včel,

b) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jedná-li xx x plemenná xxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 1, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx-xx se x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. a) bodu 1, a

c) jsou xxxxxxxxx osvědčením x xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v §12 xxxx. 3 x 5, není-li xxxxxxxx x zootechnickém xxxxxxxxx xxxxx písmene x).

(2) Xxxxxxxx zvířata xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx státech Xxxxxxxx xxxx mohou být xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx předpisům Evropské xxxx1),2) a jsou xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx se x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1, xxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx knize příslušného xxxxxxxxx státu Evropské xxxx xxxx způsobilost xxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx o xxxxxxxx zvířata xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 1.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve třetích xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) zootechnickým xxxxxxxxxx vystaveným plemenářským xxxxxxxxx, xxxxx xx xx seznamu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx 34 xxxxxxxx (EU) 2016/1012, xxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1, nebo

b) xxxxxxxxxx o původu, xx kterého xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx knihy xxxx chovného xxxxxxxx, x dokladem, xx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie,

1. xxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. a) bodu 1 a xxxxxxxxx x původu xxxxxx xxxxxxxxx plemenářským subjektem, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx subjektů xxxxx xx. 34 xxxxxxxx (XX) 2016/1012, xxxx

2. jedná-li se x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. a) xxxx 2 xxxx 3.

(4) Sperma xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vyprodukované x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x

x) xxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. a) bodu 1, je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osvědčením s xxxxxxxx totožnosti, xxxx

x) xxxxxxx-xx se o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. a) bodu 1, xx provázeno

1. xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zahraniční chovatelskou xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x

3. x xxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx genetického xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx zvířat x zvířat zapsaných x chovném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx území Xxxxx republiky xxxx xxx uváděno do xxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx spermatem xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu5), xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx x

x) xxxxx-xx se x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1, je xxxxxxxxx zootechnickým xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) nejedná-li se x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1, xx xxxxxxxxx

1. potvrzením x xxxxxx nebo xxxxxxxx x původu xxxxx xxxxxxxx vystaveným zahraniční xxxxxxxxxxxx organizací,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a

3. x býků, xxxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(6) Sperma xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plemeníků může xxx uváděno xx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xx provázeno

a) xxxxxxxxxxxxx osvědčením s xxxxxxxxxxxx zvířete x xxxxxxxxx xxxxxxxx plemeníků, xxxxx-xx se o xxxxxxxx xxxxxxx podle §2 odst. 1 xxxx. x) bodu 1, xxxx

x) xxxxxxxxxx x původu xxxxx xxxxxxxx s identifikací xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1.

(7) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zvířat x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx oběhu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx s embryi x xxxxxxxxx buňkami xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx5), xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikaci embrya xxxx xxxxxxx buňky, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx, x

x) jedná-li xx x plemenná xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xx. 21, 22 x 24 xxxxxxxx (XX) 2016/1012, xxxx

x) xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx 1, xxxx xxxxxxxxx

1. potvrzením x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx embrya xxxx xxxxxxx xxxxx a

3. x případě xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xx třetích xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx typu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zvířata, xxxxxx, xxxxxx, vaječné xxxxx, xxxxxxxx xxxxx drůbeže xxxx plemenný materiál xxx xxxx xxxxxxx xxxx x předávat xxxxxxxx xxxxx údaje x uvádění xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(9) Xxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zemí xx xxxxx Xxxxx republiky xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx stanoví

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx buněk x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o uvádění xx oběhu xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx buněk, xxxxxxxxxx xxxxx drůbeže a xxxxxxxxxx materiálu ryb x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx podrobnosti xxxxxxxx obalů xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx materiálu xxx x včel.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX X XXXXXXXX

Xxx 1

Označování

§22

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zvířat jsou xxxxxxx zajistit xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x v xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx x Xxxxx republice xxxxxx plemenná xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, u xxxx, xxx které xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, a xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x koňmi prostřednictvím xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx

x) označování xxxxx než stanoveným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx a xxxxxxxx,

x) x označování označovaných xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx používány opakovaně.

(3) Xxx xxxxxxxxxx označovaných xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx x Xxxxx republice xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, a xxxx a jejich xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx.

(4) Xxx označování xxxxxxxxxx xxxx, pro xxxxx xx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx plemenná xxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxx chovatelské xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx chovatele xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx označené xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx označené xxxxx xxxxxxxx 1 xxx přemisťovat xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx [§23 xxxx. 1 xxxx. x) a §23 xxxx. 2 xxxx. x)] xxxx xxxxxxxxx zařízení (xxxxxxxxxx) [§23a odst. 1 xxxx. x)] xxxxx x xxxxxxxxxx obchodníkům (§23a xxxx. 2).

(6) Xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxx, xxxxx znemožňuje identifikaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx do 2 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxx xxxxx xxxxx identifikovat,

b) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pověřené xxxxx x xxxxxxxx xx xx ní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředku jím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx označit.

(7) Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikační xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx identifikačním xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx úhynu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zvířete, x to v xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx jatkách; xxxxxxxx xxxx xxxxxxx identifikační xxxxxxxxxx x označovaného xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx7) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx při neškodném xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx utraceného označovaného xxxxxxx.7a)

(8) Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x označovaného xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředkem xxx xxxxx

x) dojde-li x poškození xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx nečitelnými (xxxxxxxx 6),

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vyhlášce.

(9) Xx sejmutí identifikačního xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx tak, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx v souladu x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(11) Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, kteří zůstávají xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 72 xxxxx xx xxxxxxxx zvířete xx xxxxx xxxxxx, v xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxx dovezených x xxxxxx xx svodu xxxxxx;7b) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zvířete. Pokud xxxxx k dalšímu xxxxxxxxxx turů xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx zvířat,7b) označují xx xxxx tuři xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx 72 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx svodu xxxxxx.7b)

(12) Xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx musí xxx xx identifikačních prostředcích xxxxxxx,

x) způsoby a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků x xxxxx, které xxxx být xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxx,

x) případy, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x nahradit xxx jiným identifikačním xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx čísel x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pověřenou xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, včetně termínů.

Xxx 2

Xxxxxxxx

§23

Xxxxxxxxxx chovatelů

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 500 xxxx xx hospodářství, u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 100 xxxx na xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x kura xxxxxxxx xxx hejna nosnic xxx xxxxxxxx konzumních xxxxx uváděných xx xxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx jatky, x xxxxxxxx chovatelů xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx, jsou povinni

a) xxxxxxxx x pověřené xxxxx všechna xxx xxxxxxxxxxxx spolu s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx osobě x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx opatrovníkovi, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx a v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xx stájovém xxxxxxxx xxxxx stanovené xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx po xxxx 3 xxx xxx xxx posledního xxxxxxx; tato povinnost xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx ji xxxxxxxxx xxxx zajišťují,

d) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyhláškou ukončení xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx osoby xxxxxxx xxx hospodářství spolu x xxxxxxxxxxxxxxx údaji x xxx xxxxx x xxxxxxx změny xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx, xxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxx vyhláškou x xxxxxxxxx xx nejméně xx dobu 4 xxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx stanovené vyhláškou x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx17) xxxxxxxx xxxxxxxx osobě xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) oznámit xxxxxxxx xxxxx způsobem x v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyhláškou xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx x písmenech x) x c) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx živočichů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je xxxxx §5a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§24 xxxx. 7) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx evidence xx 2 xxxx xxxx hospodářství xxxx x zrušení xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx x oslů x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx turů xxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xx průkazu xxxx xxxx xxxxxxxxxx listu xxxxx xxxx v xxxxxxx x způsobem xxxxxxxxxx vyhláškou a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx18) xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxx x xxx xxx byly zaznamenány xxxxxxx xxxxxx změny,

c) xxx přemisťování xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx společně s xxxxxxxxxx xxxxxxxx také xxxxxx xxxx, kromě xxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx18), nebo xxxxxxxx xxxx skotu,

d) xxxxx-xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx průkazu xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, vyžádat si xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, náhradního xxxxxxx koně xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx

x) konkrétní xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx hospodářství chovatele xxx účely xxxx xxxxxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxx,

x) rozsah, xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx hospodářství x xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 x pověřené xxxxx, xxxxxx vzoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx ukončení xxxxxxxx chovatele, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx chovatele.

§23x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, provozovatelů xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro svody xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx drůbeže, xxxxxxxxxxx zařízení a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx) a xxxxxxxxx xxxxxxxx osobě xxxxxxx změny xxxxxxxx xx údajů x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x rozsahu, xxxxxxxx x x termínech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx správné x úplné xxxxx xxxxxxxx xx identifikace, xxxxx, přemisťování x xxxx evidovaných xxxxxx x xxxxxxx, způsobem x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyhláškou,

c) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx průvodní xxxxx skotu nebo xxxxxxx xxxx, při xxxxxxxxxx zvířete xx xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx společně se xxxxxxxx předat také xxxx xxxxxxxx list xxxxx xxxx xxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx průkazu xxxx xxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvířete x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx průkazu xxxx pověřené xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxxxx stanovených vyhláškou xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx povinni

a) xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx pověřené xxxxx xxxxxxx změny týkající xx evidovaných údajů x rozsahu, xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyhláškou,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx osobě xxxxxxx x xxxxx údaje xxxxxxxx se identifikace, xxxxx, přemisťování x xxxx evidovaných xxxxxx xxxxxxxx, x rozsahu x x termínech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) při xxxxxxxxxx zvířete převzít xx xxxxxxxxx průvodní xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx zvířete na xxxx hospodářství xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx list xxxxx,

x) oznámit pověřené xxxxx způsobem x x termínech stanovených xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,7c)

x) xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx převzít xx chovatele xxxx xxxxxxxxxx anebo xx xxxxxx dopravce průvodní xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx koní, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx jiné xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zásilkou xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx list xxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx stanoví

a) xxxxxx, xxxxxx a termín xxx xxxxxxxxxxx zařízení (xxxxxxxxxx) a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx, provozovatelů xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x asanačních xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x termín xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxx podniků, včetně xxxxx oznámení x xxxxxxxx jejich xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx předávání údajů xxxxxxxxxxxxx jatek, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, asanačními xxxxxxx x obchodníky xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx odeslání xxxxxxxxxx xxxxx skotu a xxxxxxx xxxx provozovatelem xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§23b

Informační xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx evidence xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx7d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ústřední xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx eviduje x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje x

x) hospodářstvích,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §23 xxxx. 1 a 2,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx kopytníků,

g) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx evidované x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nosičích xxx a x xxxxxxx xxxxxx; ve xxxxxx formě se xxxxx x xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §23 xxxx. 1 x 2 xxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx chovatelským xxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx x zpracovávané pro xxxxxxx šlechtění x xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x zvířatech xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost, x níž xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx souhlas.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx evidence České xxxxxxxxxxx inspekci, orgánům xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx statistickému xxxxx xxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx také xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx Komisi.

(8) Vyhláška xxxxxxx

x) lhůty xxx xxxxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x informačního xxxxxxx ústřední xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

§23c

Pověřená xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx výběrového řízení7f) xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx účastí státu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) zajistí xxxxx xxxxx x uznaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx orgánech po xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výsledky xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 xxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, že xx xxxxxxxxx provádět xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x zároveň xxxxxxx xxxxxxx desetiletou xxxxx x xxxxxxxxx plemenných xxxxxx,

x) prokáže, xx xx xxxxxxxxx zajišťovat xxxxxxxxxxxxx xxxxx plemenných xxxxxx,

x) xxxxxxx, že xx xxxxxxxx minimálně 5 let xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x posuzování x xxxxxxxxx plemenných xxxxxx,

x) xxxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozsahu a xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plemeníků,

h) xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx vytvářet xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx čísel x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx identifikačních xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, že xx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx podle §23 x 23a,

x) xxxxxxx, xx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxx včetně xxxxxx xxxxxxxxx x vést x tom xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx evidování xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx systémem x má x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 5 xxx xxxxx,

x) xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx všech xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx ústřední xxxxxxxx tak, aby xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx.

(2) Pověřená osoba xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v §23 xxxx. 1 x 2, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §17, xxxxxxxxxxxxxx jatek, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, provozovatelům xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxx svody xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, uživatelským zařízením x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx potřebné x xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) shromažďovat xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxxx průvodní listy xxxxx a průkazy xxxx xxxxxxxxxx uvedeným x §23 odst. 1 způsobem, v xxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §23 odst. 1 x 2 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxx průběžnou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx průkaznou xxxxxxxx x přidělování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a identifikačních xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx x oslů x jejich xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx skotu x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x úplně xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) registrovat xxxxxxxxx v ústředním xxxxxxxx xxxxxxxxx, vést xxxx databázi a xxxxxxxxx ji v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pořízenými x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx čísla xxxxxx a správnost xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §23 xxxx. 1 x 2 a xxxxxxx xxxxxxxxx x §23a; xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyzvat xxxxxxxxx xxxx osobu uvedenou x §23a k xxxxxx odstranění x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, průkazy xxxx x xxxxxxx x registraci xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 3 let,

j) zajišťovat xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému ústřední xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxx provést xxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxx České xxxxxxxxx vrátit xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) odděleně xxxxxxxx xxxxx nesprávné xxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) zpracovávat, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx testování x xxxxxxxxxx podle §7 xxxx. 7,

o) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. x),

x) zpracovávat x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 4,

x) přidělovat xxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxxxxxx xxx označování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxx19),

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 38 xxxxxxxx (XX) 2016/1012,

s) x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx i), xxxxx xxxxxx xxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx x evidovaných xxxxxxxxx, hospodářstvích a xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx tyto xxxxx x provádět x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx odborné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutím xxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanovenou x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx anebo xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, chovatelích uvedených x §23 odst. 1 a 2, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, provozovatelích xxxxxxxx xxx xxxxx kopytníků, xxxxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, uživatelských xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x evidovaných xxxxxxxxx,

x) obsah stájového xxxxxxxx nebo registru xxxxxx x xxxxxx x rozsah vedení xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) obsah xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx předávaných xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a),

d) obsah xxxxxxxxxx xxxxx skotu x xxxxxxx koně, xxxxxx xxxxxx vystavování x doplňování, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx chovatel, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výdeje x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x zpracování xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx potřebných xxx xxxxxx získávání, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx vedení databází xxxxxxxxx x §23b xxxx. 3,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx oprav x xxxxxxxxxx,

x) způsob ochrany x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx ukončení xxxxxxxx pověřené xxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXX

§24

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx Xxxxx plemenářská xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx") jako xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx podřízený ministerstvu. X xxxxx xxxx xx xxxxxxx; xxxx xxxxx, jmenování x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x státní xxxxxx.

(2) Xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Zaměstnanci, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx k Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx stávají xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jejich dosavadnímu xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, jak chovatelé, xxxxxx xxxxxxxxxxx sdružení, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, provozovatelé xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, provozovatelé xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx, obchodníci, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, asanační xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Národního xxxxxxxx x pověřená xxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx x xxxxx zákoně,

b) xxxxxxxxxx osoby, které xxxxxxxxxx činnost, x xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, určení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xx odpovědné x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x jejich příčin, xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx odstranění,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (§26 x 27),

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx opatření (§25),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxxx k odstranění xxxxxxxxxx nedostatků x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§25),

h) xxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx2) x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x evidence xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx osobami.

(4) Xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx testování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxx a plemenitby xxxxxxxxxxxxx hospodářských xxxxxx, xxxxxxxxxx (§22) a xxxxxxxx xxxxxx (§23 xx 23c), nařízené xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx8a) x xxxxxxx s xxxxxxxx Xxxxxxxx unie1),2), x xxxxxxx stanoveném xxxxx zákonem.

(5) Kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxx xxxxxxxxxx (§22) x xxxxxxxx (§23 xx 23c) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx veterinární xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona8a) (xxxx jen "orgány xxxxxxxxxxxxx xxxxxx"). Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie2).

(6) Xxxxxxxx x orgány xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx kontrole xxxxx xxxxxxxx 5

x) xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx osoba x xxxxxx xxxxxxxxxxx sdružení xxxxxxxx povinnosti stanovené x §22,

b) kontrolují, xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx líhní, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx svody xxxxxxx, xxxxxxxxxx, dopravci, xxxxxxxxxxx zařízení, asanační xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx dodržují xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §23 xx 23c,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx ně xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x odstranění xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx příčin včetně xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx8c) x xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx prováděcí xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx8d).

(7) Inspekce x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozdělení xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 2 xxxx více hospodářství xxxx zrušení xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx kontrolách xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx (§22) x evidenci (§23 xx 23c) koordinuje xxxxxxxxxxxx. Inspekce x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dozoru xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x výsledcích xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roční xxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xx zahájena xxxxxxxxxxx pověření ke xxxxxxxx podle §5 xxxx. 2 xxxx. x) kontrolního xxxx22). Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx služební xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(10) Zaměstnanci xxxxxxxx xxxx oprávněni xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx, x to xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx vyjmenovaných xxxxxxxxxxxxx zvířat, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiný xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, spermiím, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zvířat xx xxxxxx asistované xxxxxxxxxx, nebo

c) ověření xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 46 xxxxxxxx (XX) 2016/1012 v xxxxxxx hlavních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat, poskytnout xxxxxxxxxx potřebnou x xxxxxx kontroly xxxxx xxxxxxxx 10.

(12) Vyhláška xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, v xxxxx xx provádí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx (§22) a xxxxxxxx (§23 xx 23c),

x) xxxxxxxxxxx roční xxxxxx x xxxxxxxxxxx kontrolách xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx (§22) x xxxxxxxx (§23 xx 23c),

x) vzor xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx ukládat chovatelům, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, provozovatelům xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx zařízením x xxxxxxxxxx osobám xxxxxxxx xxxxxxxx. Orgány xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx líhní, xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx svody xxxxxxx, obchodníkům, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pouze inspekce xxxxxx

x) zákaz xxxxxxx xxxx nákupu plemenného xxxxxxx, jednodenní xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxx nedodržení povinností xxxxxxxxx x §20 xxxx x §21 xxxx. 1 xx 7,

x) zákaz prodeje xxxx xxxxxx násadových xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nedodržení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §20 xxxx. 1 a 2 nebo v §21 xxxx. 1 xx 3, 6, 7 xxxx 8,

x) xxxxx plemenitby při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §12 xxxx. 3 xxxx 5, §19 xxxx. 1 xxxx x §20,

x) xxxxx dalšího xxxxxxx xxx nedodržení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §20.

(3) Xxx-xx x xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx inspekce a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) utracení8e) zvířete, xxxxx-xx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx během 2 xxxxxxxxxx dnů; chovateli xxxxxxxxxx náhrada za xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx všech xxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx nesplňuje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, průvodních xxxxx xxxxx, stájového xxxxxxxx x přihlášení xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx některé xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, průvodních xxxxx xxxxx, stájového xxxxxxxx, xxxxxxxx hlášení xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xx ústřední xxxxxxxx, do xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx těchto xxxxxx xxxxxxxxxxx 20 % xxxxx xxxxxx x hospodářství,

d) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvířat xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx některé požadavky xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxx xx ústřední evidence, xxxxxxxxx 20 % xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(4) Inspekce xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxx xx xxxx xxxxxx zrušení.

(5) Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx účinek.

(6) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx veterinárního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx uložení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx učiní xxxxxxx xxxxx. Nesouhlasí-li xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx do 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx oznámení xxxxx xxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx účinek. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitel xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx do 3 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxx námitek x x uvedené xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přezkoumání xxxxxx xxxxxx.8f)

(7) Zvláštní xxxxxxxx lze uložit x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §26 xx 28.

(8) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §24 xxxx. 3 xxxx. c) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx §24 xxxx. 6 xxxx. c) postupují xxxxxxxx x orgány xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 6.

XXXXX VIII

PŘESTUPKY

§26

Přestupky fyzických xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxx xx oběhu plemenné xxxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx ryb xxxx xxxx x xxxxxxx x §21 xxxx. 1,

x) uvede xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie v xxxxxxx s §21 xxxx. 2,

x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §21 xxxx. 3,

d) xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zvířat nebo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x rozporu x §21 odst. 4,

x) xxxxx do oběhu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zapsaných x chovném registru xxxxxxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky v xxxxxxx x §21 xxxx. 5,

x) xxxxx xx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx plemeníků zapsaných xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x §21 xxxx. 6,

x) uvede xx xxxxx embrya nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x §21 xxxx. 7,

x) x xxxxxxx x §21 xxxx. 9 xxxxxxxx z xxxxxx členských xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx doveze xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx opatřením x nápravě vydaným xxxxx §24 xxxx. 3 písm. x), xxxxxxxxx xxxxxxxxx vydaným xxxxx §25 odst. 3 xxxx rozhodnutím x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §25 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, ke xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx uznání, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, nebo

k) xxxxxxx xxxxxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx úseku xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, označování x xxxxxxxx zvířat.

(2) Xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx tím, že

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx zjišťování xxxxx xxxxxxxxxx xxx testování x xxxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 5 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xx xxxxx chovech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zevnějšku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx samičí xxxxxxxxx, x xxxxxxx násadová xxxxx xxxx jednodenní xxxxxx, u xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx ke xxxxxxxxxx kontrolnímu xxxxx xxxx xxx potřeby xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5 písm. x),

x) xxxxxxxx ověření xxxxxx xxxx stanovení xxxxxxxxxxx xxxx podle §7 xxxx. 5 xxxx. x),

x) v xxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zapsané x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx oprávněnou x xxxxxxxxx inseminace xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxx x vlastních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 4,

x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx provádění xxxxxxx xxxxxx oddělené xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx k xxxxxxxxx plemenitbě xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx plemeníků xxxxx §19 xxxx. 1,

j) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx přirozené xxxxxxxxxx xxxx tyto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §19 xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx přirozenou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx chovech xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §20 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxx podle §12 xxxx. 6 xxxx xxxxxxxx (XX) 2016/1012.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, vaječné xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo plemenný xxxxxxxx ryb dopustí xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx x §21 xxxx. 8 xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxx xx oběhu xxxxxxxx osobě.

(5) Xxxxxxx xxxxx se jako xxxxxxxx Národního xxxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx x xxxxxxx x §14e xxxx. 5 xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx účastníkem Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx přestupku xxx, že

a) nedodrží xxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxxx programu a Xxxxxxxx xxxxx §14f xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §14f xxxx. 1 xxxx. x),

x) x xxxxxxx x §14f xxxx. 1 písm. x) nehodnotí genetický xxxxx zvířete x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §14f odst. 1 písm. x) xxxxxxx určené xxxxx xxxx genobance xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx vzorku,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx změnu xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x zařazení xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14f xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

x) neoznámí xxxxxxx xxxxxx xxxxx záměr xxxxxx xxxxxxxxx jedince xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx vývoz xx třetí země xxxxx §14f odst. 1 písm. f).

(7) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx označovaných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nezajistí xxxxxx označování identifikačními xxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §22 xxxx. 2,

x) x xxxxxxx x §22 xxxx. 5 přemístí xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x případě xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 6,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx nahrazení xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x §22 xxxx. 7,

f) xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozporu x §22 xxxx. 8,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx sejmutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §22 xxxx. 9, xxxx

x) xxxxxxxx tura xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 11.

(8) Xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) neeviduje svá xxxxxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 1 xxxx. x),

x) v rozporu x §23 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx xx stájovém xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx,

x) nepředá xxxxxxxx xxxxx údaje xxxxx §23 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

x) neoznámí pověřené xxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 1 písm. x).

(9) Fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ryb xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxx svá hospodářství xxxxx §23 odst. 2 xxxx. x),

x) x xxxxxxx x §23 odst. 2 xxxx. b) nevede xx stájovém xxxxxxxx xxxxx nebo je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §23 odst. 2 xxxx. x), nebo

d) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 2 xxxx. x).

(10) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z akvakultury, xxxxx zařízení je xxxxx §5a veterinárního xxxxxx pouze xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx svá xxxxxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx osobě ukončení xxx xxxxxxxx xxxxx §23 odst. 2 xxxx. d).

(11) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx koní x xxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §23 xxxx. 4 xxxx. x),

x) v xxxxxxx x §23 odst. 4 xxxx. x) xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx listu skotu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxx tam xxxx zaznamenány veškeré xxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx s §23 xxxx. 4 xxxx. x) nepředává nebo xxxxxxxxx xxx přemisťování xxxxxxxxxxx xxxxxxx společně x evidovaným xxxxxxxx xxxx průkaz koně xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx vystavení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, náhradního xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx listu skotu xxxxx §23 xxxx. 4 písm. x).

(12) Xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §23a xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxxx údaje xxxxxxxx se identifikace, xxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §23a xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §23a xxxx. 1 xxxx. x).

(13) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřebnou x výkonu kontroly xxxxx §24 odst. 10 nebo xxxxxxxx (XX) 2016/1012.

(14) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 200&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3,

x) xx 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. a) xx x) nebo x), xxxxxxxx 2 xxxx. a) xx x), f) xx x) nebo k) xxxx xxxxxxxx 4, 5 xxxx 6,

x) xx 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. i) xxxx x), xxxxxxxx 2 xxxx. e), x) xxxx x) nebo xxxxxxxx 7, 8, 9, 10, 11, 12 xxxx 13.

§27

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxx xx xxxxx plemenné xxxxx narozené v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx drůbeže xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ryb xxxx včel x xxxxxxx s §21 xxxx. 1,

x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx narozené x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x §21 xxxx. 2,

x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x §21 xxxx. 3,

d) xxxxx xx oběhu sperma xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx zapsaných x xxxxxxx xxxxxxxx vyprodukované x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x České republice x xxxxxxx s §21 xxxx. 4,

e) xxxxx do xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zvířat xxxxxxxxx x chovném registru xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §21 xxxx. 5,

x) uvede xx oběhu na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §21 odst. 6,

x) uvede xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx buňky plemenných xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §21 odst. 7,

x) v rozporu x §21 xxxx. 9 přemístí x xxxxxx xxxxxxxxx států xxxxx nebo xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx doveze ze xxxxxxx zemí xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx souhlasu xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 3 xxxx. x), xxxxxxxxx opatřením xxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 3 nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xx které xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx souhlasu xxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx na xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, označování x evidence xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx chovatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx testování x posuzování podle §7 xxxx. 5 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xx xxxxx chovech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, předvedení nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 odst. 5 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx jednodenní xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx u xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5 písm. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §7 xxxx. 5 xxxx. x),

x) x xxxxxxx x §15 odst. 1 nepoužije x xxxxxxxxxx plemeníky zapsané x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx pro xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx inseminace xxx xxxxx oprávněnou x xxxxxxxxx inseminace oddělené xxxxxxxx podle §17 xxxx. 3,

g) neprovede x vlastních plemenic xxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 4,

h) xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx provádění přenosu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx plemenitbě xxxxxxxxx xxxxxxx v ústředním xxxxxxxx plemeníků podle §19 xxxx. 1,

j) xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §19 xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jejich xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §20 odst. 1.

(3) Xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx osoba se xxxx xxxxxxx zvířete xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nepožádá o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx podle §12 xxxx. 6 nebo xxxxxxxx (XX) 2016/1012.

(4) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxx chovatel xxxx xxxxx uvádějící xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, embrya, xxxxxxx xxxxx, násadová xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx x xxxxxxx s §21 odst. 8 xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx údaje o xxxxxxx xx oběhu xxxxxxxx xxxxx.

(5) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se jako xxxxxxxx Národního programu xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx x xxxxxxx x §14e xxxx. 5 použije x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx vlastník xxxxxxxxxxx xxxxxx zvířete, který xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx §14f xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxxxx neprodleně xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx genetického xxxxxx zvířete podle §14f xxxx. 1 xxxx. x),

x) x xxxxxxx x §14f xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvířete x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx,

x) x rozporu x §14f xxxx. 1 písm. x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx genetického xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx o zařazení xx Národního programu xxxxx §14f odst. 1 písm. e), xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx xx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx §14f xxxx. 1 písm. f).

(7) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) nezajistí xxxxxx označování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1,

x) nezajistí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §22 xxxx. 2,

x) x xxxxxxx x §22 xxxx. 5 přemístí xxxxxxxxxx zvíře,

d) nepostupuje x xxxxxxx ztráty xxxxxxxxxxxxxxx prostředku xxxx xxxx poškození xxxxx §22 xxxx. 6,

e) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zvířete xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x §22 xxxx. 7,

x) xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x nahradí xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x §22 odst. 8,

x) nedezinfikuje nebo xxxxxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22 odst. 9, xxxx

x) xxxxxxxx tura xxxxxxxxxx xx třetích xxxx, xxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 11.

(8) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) neeviduje xxx xxxxxxxxxxxx podle §23 xxxx. 1 písm. x),

x) x rozporu x §23 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx ve stájovém xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx dobu,

c) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §23 xxxx. 1 písm. x), xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 1 xxxx. x).

(9) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ryb xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx svá hospodářství xxxxx §23 xxxx. 2 xxxx. x),

x) x xxxxxxx x §23 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxx xx xxxxxxxx registru xxxxx xxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx podle §23 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxx xxxxx §23 odst. 2 písm. x).

(10) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx chovatel živočichů xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx §5x veterinárního xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 2 písm. x), nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxxx osobě xxxxxxxx xxx činnosti xxxxx §23 odst. 2 xxxx. d).

(11) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxx koní x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx a chovatel xxxx dopustí přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx podle §23 xxxx. 4 xxxx. x),

x) x xxxxxxx x §23 odst. 4 xxxx. x) xxxxxxxxx, aby xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx skotu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x aby xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx změny,

c) x xxxxxxx x §23 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zvířetem xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, nebo

d) nevyžádá xx od xxxxxxxx xxxxx vystavení duplikátu xxxxxxx xxxx, náhradního xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §23 odst. 4 písm. d).

(12) Xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx Národního xxxxxxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) nezaeviduje xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §14e xxxx. 2, nebo

b) x xxxxxxx x §14e xxxx. 4 xxxxxxxxxxx xx Národního xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx evidence xxxxx jako genetický xxxxx zvířete.

(13) Xxxxx xxxxxxxxxxx inseminační xxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že

a) nepoužije xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx registru xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 písm. a), xxxx

x) x xxxxxxx x §16 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) nevede xxxxxxxx záznamy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dávkách xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx pověřené xxxxx.

(14) Středisko xxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx podle §18 xxxx. 1.

(15) Oprávněná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x chovech xxxx testačních zařízeních xxxxxxx xxxxxxx způsobilými xxxx xxxxxxxxxx vybavením xxxxx §7 odst. 2 xxxx xxxxxxxx (XX) 2016/1012,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §7 xxxx. 3 xxxx. a) nebo xxxxxxxx (EU) 2016/1012,

x) xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 3 xxxx. x) nebo nařízení (XX) 2016/1012,

d) nezjišťuje xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §7 xxxx. 3 xxxx. x) nebo xxxxxxxx (XX) 2016/1012,

e) v xxxxxxx x §7 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx je xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 3 xxxx. x),

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx údaje x podklady xxxxx §7 odst. 3 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx podle §7 odst. 6 xxxx xxxxxxxx (EU) 2016/1012,

x) x xxxxxxx x §8 odst. 2 xxxx. x) xxxx nařízením (XX) 2016/1012 xxxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) nedoloží xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx x osvědčování xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zvířat xxxxx §12 xxxx. 2 xxxx. x),

x) x xxxxxxx s §12 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx testech xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §12 xxxx. 2 písm. c) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zvířete,

m) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v ústředním xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §15 odst. 1,

n) xxxxxxxxx inseminaci nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §17 odst. 2 písm. x),

x) x xxxxxxx x §17 odst. 2 xxxx. b) xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx připařovací xxxx xxxx testovací xxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 2 xxxx. c), xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx §32.

(16) Určená xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14f xxxx. 2 xxxx. a),

b) x rozporu x §14f xxxx. 2 xxxx. x) nevede xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx aktivity xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx programem xxxxx §14f xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxxxxxx regeneraci xxxxxxxxxxx xxxxxx zvířete podle §14f xxxx. 2 xxxx. d),

e) x xxxxxxx x §14f xxxx. 2 písm. x) neprovede xxxxxxxxx Xxxxxxxxx programu xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx §32.

(17) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxxx zpracování x zveřejňování xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx evidenci xxxxx §7 odst. 7,

x) x xxxxxxx x §8 xxxx. 2 písm. d) xxxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) nevede xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx chovateli označovaných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxx označování xxxx xxxxx §22 odst. 3 písm. x),

x) xxxxxxxxxxx původní identifikační xxxxx xxxxxxx xxxxx §22 odst. 11,

x) xxxxxxxxxxx údaje xxxxx §23b odst. 5,

x) xxxxxxxxxxx formuláře podle §23c xxxx. 2 xxxx. a),

i) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §23c xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx skotu nebo xxxxxxx xxxx xxxxx §23c xxxx. 2 xxxx. c),

k) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pokyny xxxxx §23c xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxx xxxxxxxx podle §23c xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxxxxxxx databázi xxxxx §23c xxxx. 2 xxxx. f),

n) x xxxxxxx s §23c xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ústředním xxxxxxxx plemeníků xxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxx xx nedoplňuje,

o) x rozporu s §23c xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvířat x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxx o registraci xxxxxxxxx x ostatních xxxx xxxxx §23c xxxx. 2 xxxx. x),

x) nezajišťuje ochranu x bezpečnost xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx ústřední xxxxxxxx xxxxx §23c xxxx. 2 xxxx. j),

r) x rozporu x §23c odst. 2 xxxx. x) nepředá xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zápis x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx,

x) xxxxxxx průvodní xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx §23c odst. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx nepravděpodobné podle §23c odst. 2 xxxx. m),

u) x xxxxxxx x §23c xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx podle §23c xxxx. 2 xxxx. q),

w) xxxxxxxx xxxxx podle §32,

x) xxxxxx působnost xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §23c xxxx. 2 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx průkaz koně xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §23c xxxx. 2 xxxx. s),

z) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §23c odst. 2 xxxx. x).

(18) Sdružení, xxxxx xx účastníkem Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxxxx podmínky xxxxxxx v Xxxxxxxx xxxxxxxx x Metodice xxxxx §14f xxxx. 4 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §14f xxxx. 4 písm. x),

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx programu xxxxx §14f odst. 4 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §14f odst. 4 xxxx. d),

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §14f xxxx. 4 xxxx. x), nebo

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §14f odst. 4 xxxx. x).

(19) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14g xxxx. 3 xxxx. x), xxxx

x) x xxxxxxx x §14g xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx vznik xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo zničení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx tohoto rizika.

(20) Xxxxxx chovatelské xxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §5b xxxx. 2 xxxx. x) xxxx nařízením (XX) 2016/1012 xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx se xxxx chovným xxxxx x šlechtitelským xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx výsledky,

b) x xxxxxxx x §5b xxxx. 2 xxxx. x) nebo xxxxxxxxx (XX) 2016/1012 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx plemenná xxxxxxx xxxx nevede plemenářskou xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řádu xxxxxxxx xxxxx xxxx plemenářské xxxxxxxx xxxxx §5b xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx (XX) 2016/1012,

x) x xxxxxxx s §5b xxxx. 2 xxxx. x) nebo xxxxxxxxx (XX) 2016/1012 nevydá, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx zvířat, u xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx potvrzení o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx s §5b xxxx. 2 xxxx. x) nebo xxxxxxxxx (XX) 2016/1012 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vady x xxxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §5b xxxx. 2 písm. x) xxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1012 nezajistí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hospodářských zvířat xxxx xxxxxx o xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zvířatech xxxxx §5b xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx (XX) 2016/1012,

x) xxxxxxxxxx určené xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5b xxxx. 2 xxxx. x) xxxx nařízení (EU) 2016/1012,

x) xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx x posuzování xxxx xxxxx §7 xxxx. 6,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §7 xxxx. 8, xxxx

x) xxxxxxxx změny podle §32 xxxx nařízení (XX) 2016/1012.

(21) Chovatelský xxxxxx prasat xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) x rozporu x xxxxxxxxx (EU) 2016/1012 xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nevyhodnocuje xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo nezveřejňuje xxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s nařízením (XX) 2016/1012 xxxxxx xxxxxx registr xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) nekontroluje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx (XX) 2016/1012,

x) x rozporu x xxxxxxxxx (XX) 2016/1012 xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s xxxxxxxxx (EU) 2016/1012 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nevydá o xxxx výsledku doklady,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (EU) 2016/1012,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx ministerstvu údaje xxxxx xxxxxxxx (EU) 2016/1012,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxxx změny xxxxx §32 xxxx xxxxxxxx (XX) 2016/1012.

(22) Xxxxxxxxxxxx xxxxx, provozovatel xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) v xxxxxxx x §23a xxxx. 1 písm. x) neeviduje svá xxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx změny,

b) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, počtu, xxxxxxxxxxxx x změn xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §23a xxxx. 1 písm. x),

x) nepřebírá xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx skotu xxxx xxxxxxx koní podle §23a xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx průvodního xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §23a xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §23a xxxx. 1 xxxx. e).

(23) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §23a xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx týkající xx identifikace, počtu, xxxxxxxxxxxx a změn xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §23a xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx skotu xxxxx §23a xxxx. 2 písm. x), xxxx

x) neoznámí ukončení xxx xxxxxxxx podle §23a odst. 2 xxxx. d).

(24) Dopravce xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxx xxxxxxxxxxx podle §23a xxxx. 3 xxxx. x), nebo

b) x xxxxxxx x §23a xxxx. 3 xxxx. x) nepřebírá xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(25) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxx §24 odst. 10 xxxx nařízení (XX) 2016/1012.

(26) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx

x) xx 200&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx 14,

x) xx 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxx x), xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x), x) xx x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 4, 5, 6, 12, 16, 18, 19, 20 xxxx 21,

x) do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x), xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 22, 23, 24 xxxx 25,

x) xx 2 000 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 17.

§28

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx veterinárního dozoru; xxxxxx veterinárního xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx (§22) x xxxxxxxx (§23 xx 23c) xxxxx své působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx8b).

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx úřad.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx orgán, xxxxx ji uložil, x vymáhá xxxxx xxxx.

XXXXX IX

SPOLEČNÁ XXXXXXXXXX

§29

Xxx xx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, plemenitby, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx ústředním xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, rozumí xx xxx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx.

§29x

Xxxxxxx listiny

Zootechnická xxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx skotu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Poskytování pomoci týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů

§29b

Obecná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx být xxxxxxx x xxxxxxxxxx pomoci x xxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pomoc x xxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx informace x xxxxxxx však xxxx xxx ministerstvem xxxxxxxxxx, jestliže x xxxx soudní xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx poskytnout xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx mohl xxx xxxxxx veřejný xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §29b xx 29d xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §29b xx 29d xxxx důvěrné xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x platí xxx ně zvláštní xxxxxx xxxxxxxx12). Xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osob xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx nezbytně xxxxxx x oznámení xxxxxxxx, xxxxx xxxx x rozporu x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx získané xx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x po xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx takových xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx prevenci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx; x takovém xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx informace xxxxxxx, x využití těchto xxxxxxxxx informuje.

(6) Informace xxxxxxxxxx xxxxx §29b xx 29d nesmějí xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx těm, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xxxxxxx být xxxxxxx k xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx §29b xx 29d, xxxxxx k tomu xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx informací xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, v xxxx xxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxxx přijal.

(7) Xxxxxxxxxxxx §29b xx 29d xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) X xxxxxxxx xxxxxx honorářů xxxxxxxxxxx xxxxxxx dožadující xxxxxxx xx xxxxx podle §29b xx 29e xxxxxxxxx bezplatně.

§29x

Xxxxx poskytovaná xx xxxxxx

(1) Xx základě xxxxx xxxxxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "dožadující orgán") xxxxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx informace, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxx kopie, xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx prověřit, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oznámených dožadujícím xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgán informuje, xxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx, xxxxx byly x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx získání xxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 ministerstvo xxxxxxxxx xxx, jako xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx přímou spoluprací xxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zmocněné.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vydaných xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zákona a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x informaci x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, x xxxxxxx sdělení xx xxxxxx, xxxxxx xxx opatřeny xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dožadujícímu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxx, zejména ve xxxxx xxxxx x xxxxxxx dokladů nebo xxxxxxxxx xxxxx či xxxxxx z takových xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu x rozporu x xxxxx zákonem nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx ve xxxxx počítačově xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(6) Na xxxxxxx xxxxxxx dožadujícího xxxxxx xxxxxxxxxxxx provádí xxxxx nebo dá xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx x rámci xxx xxxxxxxxxx všude, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx souvisejících xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx zejména xxx xxxxxxxxxx, nad xxxxx, xxx xx zřizují xxxxxx xxxxx, nad xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx dopravními xxxxxxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 130/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 14.4.2006

§29d

Pomoc xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx

(1) Za xxxxxxxx xxxxxxxxx x §29c xxxxxxxxx ministerstvo pomoc xxxxxxxxxx orgánům jiných xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx, a xx x bez jejich xxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx tohoto zákona x xxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx považuje za xxxxxx, x bez xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členského xxxxx

x) xxxxxxx, xxxxxxxxx posílí xxxxx podle §29c xxxx. 6,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx dostupné xxxxxxxxx, xxxxxxx ve formě xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx výpisů z xxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx, které jsou xxxx xx xxxx xxx x rozporu x xxxxx xxxxxxx xxxx souvisejícími xxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxx xxx o způsoby xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx činnostech.

§29d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 130/2006 Xx. x účinností od 14.4.2006

§29x

Xxxxxxxxxxx Xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx Komisi xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxx, které xx xxxxxxxxx transakcí, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo x něhož xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxx a postupech, xxxxx jsou xxxxxxxxx x rozporu x xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x rozporu xxxx xxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie zvláště xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx týkají xxxx xx xxxxx xxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx prováděny xxxx x jiných xxxxxxxxx státech Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx co xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx, všechny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx kopií xxxx xxxxxx z xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx ke znalosti xxxxxxxxxx stavu x x xxxx, xxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xx informace xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx skutečností, které xxxxx představovat xxxxxxxxx xxx lidské xxxxxx x xxxxxx-xx k xxxxxxxxx jiné xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx informace po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxx xxxxxxxx informace xxxxx xxxxxxxx 1 příslušným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

§30

Xxxxxxx způsobilost

(1) Xxxxx xxxxxxx v §5a xxxx. 2, §5b xxxx. 1 xxxx. x) x §6 xxxx. 2 se xxxxxxxx xx odborně xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx magisterském xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx13) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx lékařství x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx věd; tuto xxxxxxxxxx xx povinna xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx13a).

(2) Xxxxx xxxxxxx v §7 xxxx. 2 xx xxxxxxxx xx xxxxxxx způsobilou, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx středního xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx13b) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx v oboru xxxxxxxxxxxxx a veterinární xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o maturitní xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x ukončení xxxxxxxx.

(3) Inseminaci (§17 xxxx. 1) xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx středního xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx13b) a úspěšně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanovený vyhláškou; xxxx skutečnost xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dokladem x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx příslušného odborného xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxx 3, která xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx středoškolského xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxx odborně xxxxxxxxxx, xxxxx prokáže, xx v příslušném xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plemenic (§17 xxxx. 4) může xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx povinen doložit xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kurzu.

(6) Xxxxxxx kurzy podle xxxxxxxx 3 a 5 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, materiální x xxxxxxxxx způsobilost xxxxxxxx získání kvalifikace x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx.

(7) Přihláška xx odborného xxxxx xxxx obsahovat xxxxxxx xxxxx umožňující identifikaci xxxxxxxx, jeho xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx studijního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu, název xxxxxxxxx kurzu, xx xxxxx se uchazeč xxxxxxxxxx, x specializaci xxxxxxxxx xxxxx.

(8) Odborný xxxx se xxxxxx x teoretického xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx inseminace x xxxxxxxx se xxxxxxxx zkouškou skládanou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx část xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx část xx xxxxxx x xxxxxxx x ústní zkoušky. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v celkovém xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx zkoušky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx zkoušený xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x celkovém xxxxxxxxx. Uchazeči, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, vydá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osvědčení x absolvování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kurzu. Xxxxxxxxx x absolvování příslušného xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx umožňující xxxxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx13c).

(11) Xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zařízení pořádající xxxxxxx xxxxx, vzor xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, druhy xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x délky xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx požadavků na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x způsobu jejího xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx x absolvování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kurzu.

§31

Xxxx za xxxxxxx xxxxx

Xxxx za xxxxxxx xxxxx spojené s xxxxxxxxxx a posuzováním (§7), xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx odhadem xxxxxxxx xxxxxxx (§8), vedením xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx evidence (§9 x 10), zejména xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx (§11), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§11a), xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x vydáváním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§12), x registrací xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (§15 odst. 1), x xxxxxxxxxx inseminace (§17), x xxxxxxxx xxxxxx (§18), označováním xxxx x xxxx x xxxxxx kříženců (§22) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (§23) xx sjednává podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14) xxxx oprávněnou xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobou x xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxx osobou, která x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§32

Ohlašovací povinnost

Uznaná xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx podniky xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx nejpozději xx 1 měsíce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx veškeré xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx sdružení, x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 1 jako chovatelského xxxxxxx prasat, x xxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx shromažďováním x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxx xx xxxxxx činnosti.

§33

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxx x provedení §7 xxxx. 9, §9 xxxx. 2, §10 xxxx. 3, §11 xxxx. 5, §12 odst. 8, §14a xxxx. 5, §14e odst. 6, §14f xxxx. 6, §14g xxxx. 6 , §15 xxxx. 5, §16 xxxx. 2, §17 xxxx. 5, §18 xxxx. 3, §19 odst. 3, §21 xxxx. 10, §22 odst. 12, §23 odst. 5, §23a xxxx. 4, §23b odst. 8, §23c xxxx. 4, §24 odst. 12 x §30 xxxx. 11.

XXXXX X

PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§34

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx činnostem vydaná xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(3) Povinnost xxxxxxx x §22 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx dnem

a) 1. xxxxx 2001 xxx xxxxxxxxx koní xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1997,

x) 1. xxxxx 2002 xxx xxxxxxxxx prasat, ovcí x koz.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx x §23 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx dnem

a) 1. dubna 2001 xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1997 x xxx xxxxxxxxx běžců, xxxxxxxxxx xxx a xxxx,

x) 1. xxxxx 2002 xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxx,

x) 1. října 2002 pro xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.1)

§35

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxx č. 240/1991 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx zákona x. 166/1999 Sb.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§36

Xxxxxxxx xxxxxxxxx poplatků, xxxxxxx x příloze k xxxxxx č. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 10/1993 Sb., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx č. 273/1994 Xx., xxxxxx č. 36/1995 Xx., xxxxxx x. 301/1995 Xx., xxxxxx x. 305/1997 Xx., xxxxxx č. 149/1998 Xx., xxxxxx x. 157/1998 Xx., xxxxxx č. 167/1998 Xx., xxxxxx x. 63/1999 Xx., xxxxxx x. 166/1999 Xx., xxxxxx x. 167/1999 Xx., xxxxxx č. 326/1999 Xx., zákona x. 352/1999 Xx., xxxxxx x. 357/1999 Xx., xxxxxx č. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 363/1999 Xx., xxxxxx x. 46/2000 Xx., xxxxxx č. 62/2000 Sb., xxxxxx x. 117/2000 Sb., xxxxxx x. 133/2000 Xx., zákona č. 151/2000 Xx., zákona x. 153/2000 Xx., xxxxxx č. 154/2000 Xx. x zákona x. 158/2000 Xx., xx xxxx takto:

1. Xxxxxxx 77 xxx:

"x) Xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx činností Xx 2&xxxx;000,-

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx sdružení xxxx x xxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xx 2&xxxx;000,-

Xxxxxxxx:

1. Rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx xxxxxxx je xxxxxxxx x ustanovení §3 xxxxxx x. 154/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon).

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x) této položky xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx §5 a 6 zákona č. 154/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).".

2. Xxxxxxx 78 zní:

"Vydání xxxxxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxx souhlasu k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x uznání chovatelského xxxxxxxx nebo o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo fyzické xxxxx, která xx xxxxxxxxxxxx, jako xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xx 500,-

Xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle této xxxxxxx jsou upravena x ustanoveních §3, 5 a 6 xxxxxx x. 154/2000 Xx., o šlechtění, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx).".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní správy Xxxxx xxxxxxxxx

§37

X §15 xxxx. 3 xxxxxx č. 2/1969 Sb., x zřízení xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 474/1992 Sb., xx xxxxx "Českou xxxxxxxx xxx šlechtění x plemenitbu hospodářských xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxxxxxxxxxx inspekci".

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§38

X xxxxxx č. 166/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx péči x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 29/2000 Xx., xx xxxx xxxxx zrušuje.

XXXX XXXX

XXXXXXXX

§39

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2001.

Klaus x. x.
Xxxxx v. x.
x x. Xxxxxx x. r.

Xxxxxxx x xxxxxx x. 154/2000 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předpisem č. 32/2011 Sb.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx povinen xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nejpozději xx 31. prosince 2003 označen xxxxx xxxxxx č. 154/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (plemenářský xxxxx), xx znění xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 162/2003 Sb. x xxxxxx č. 282/2003 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx vydaných k xxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů xxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2003 xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 154/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx zákona č. 309/2002 Xx., zákona x. 162/2003 Xx. x zákona x. 282/2003 Xx., a xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx x jeho provedení.

3. Xxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxx 1998 xxxx doprovázet průkaz xxxx xx 1. xxxxx 2005. Xx xxxxxx xxxx nastávají xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v §23 odst. 4 xxxxxx x. 154/2000 Xx., x šlechtění, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 309/2002 Xx., zákona x. 162/2003 Xx. x xxxxxx x. 282/2003 Xx., x právních xxxxxxxx vydaných x xxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 282/2003 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2004

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx sdružení xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x. 154/2000 Sb., x šlechtění, plemenitbě x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pozbývají xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx platnosti, x xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podniků xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona č. 154/2000 Xx., x xxxxxxxxx, plemenitbě a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Státní xxxxxxx plemeníků xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx ústřední xxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx plemeníky xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx.

6. Ministerstvo xxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx právních předpisů xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx x. 154/2000 Xx., x šlechtění, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vlastníkům x xxxxxxxxx podnětu vydá xx 90 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xx Národního xxxxxxxx.

8. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a x tomuto dni xxxxxxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx. Odpovědnost xx xxxxxxx delikt xx xxxxxxxx podle zákona xxxxxxxx x době xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx, je-li xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx uložit xxxxx xxxxxx druh xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zákon xxxxxx x době, xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

9. Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxx nového xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxx spojenou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx touto xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kurzů xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů a xxxxxx ke dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx považují xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 154/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 130/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 14.4.2006

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxx xxxxxx Národního xxxxxxxx Xxxxxxxx nad Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xxxxxx x. 154/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx se za xxxxxxxxxxx sdružení Xxxxxxx xxxxxxx Kladruby n. X., xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2011

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx x x tomuto xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 154/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

2. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 154/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 60/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 18.3.2017

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx, která xxxx zahájena xxxxx xxxxxx x. 154/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx skončena, xx xxxxxxx podle zákona x. 154/2000 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxxx zařazených xx xxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3 xxxx. x) zákona x. 154/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx nevztahuje xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx zařazené xx xxxxxxxxxx narozené přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxx x. 154/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2018 může xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o původu xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxx x vaječné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. a) bodu 1 xxxxxx x. 154/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx 31. xxxxx 2018 xxxxx být xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. II xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 3/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 25.1.2019

Informace

Právní xxxxxxx č. 154/2000 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2001.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

309/2002 Xx., o xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004 (xxxxxxx x. 281/2003 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2005, xxxxxxx x. 626/2004 Sb. xxxx změněna na 1.1.2007, xxxxxxx x. 531/2006 Sb. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2009, xxxxxxx č. 381/2008 Xx. byla xxxxxxx xx 1.1.2012 x xxxxxxx č. 445/2011 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2015)

162/2003 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx zahradách)

s xxxxxxxxx xx 1.7.2003

281/2003 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 218/2002 Xx., x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Sb., x zákon x. 309/2002 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 123/2003 Xx.

x xxxxxxxxx xx 28.8.2003

282/2003 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 154/2000 Xx., x šlechtění, xxxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 500/1990 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx XX xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxx xx jiné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2004 x xxxxxxxx §23x xxxx. 3, §23x odst. 7 a xxxxxxx, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx, xxx vstoupila x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x EU (1.5.2004)

16/2004 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu č. 154/2000 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 5/2004

626/2004 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx reformy xxxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx

x účinností xx 10.12.2004

444/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 531/90 Xx., x územních xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

130/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 154/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností od 14.4.2006

344/2006 Xx., úplné xxxxx právního xxxxxxxx x. 154/2000 Xx. xxxxxxxxxxx v částce x. 106/2006

531/2006 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 218/2002 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.12.2006

182/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 166/99 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 154/2000 Xx., x xxxxxxxxx, plemenitbě x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2008

381/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 309/2002 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 20.10.2008

227/2009 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

291/2009 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 252/97 Xx., x zemědělství, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.10.2009

32/2011 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 154/2000 Xx., x xxxxxxxxx, plemenitbě x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2011

445/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Sb., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx zaměstnanců xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon x. 309/2002 Sb., o xxxxx xxxxxx souvisejících x přijetím xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx od 28.12.2011

64/2014 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx kontrolního xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

250/2014 Xx., o změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2015

168/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 154/2000 Xx., o xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 2.7.2015

60/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 154/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 18.3.2017

183/2017 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o odpovědnosti xx přestupky x xxxxxx x xxxx x zákona o xxxxxxxxx přestupcích

s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

3/2019 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 25.1.2019

368/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 166/1999 Xx., x veterinární xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.1.2020

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

246/2022 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 166/1999 Xx., x veterinární xxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxxxxx Xxxx 90/428/EHS xx dne 26. xxxxxx 1990 x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx 2002/4/ES xx xxx 30. xxxxx 2002 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx chov xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 1999/74/XX.

Xxxxxxxx Rady 2007/43/ES xx xxx 28. června 2007 x xxxxxxxxxxx pravidlech xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx.

2) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1760/2000 ze xxx 17. xxxxxxxx 2000 o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 820/1997, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 617/2008 xx dne 27. xxxxxx 2008, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1234/2007, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1308/2013 ze xxx 17. prosince 2013, xxxxxx xx xxxxxxx společná xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a zrušují xxxxxxxx Rady (XXX) x. 922/72, (XXX) x. 234/79, (ES) x. 1037/2001 x (XX) x. 1234/2007, x xxxxxxx znění.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/429 xx xxx 9. xxxxxx 2016 x xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx zdraví xxxxxx ("xxxxxx rámec xxx zdraví xxxxxx"), x platném znění.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/1012 xx xxx 8. xxxxxx 2016 o xxxxxxxxxxxxxx a genealogických xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx plemenných xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxx, xxx obchod x xxxx x pro xxxxxx xxxxx xx Xxxx, x změně xxxxxxxx (XX) č. 652/2014 a xxxxxxx Xxxx 89/608/XXX a 90/425/XXX x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ("xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx").

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/625 ze xxx 15. xxxxxx 2017 o xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx činnostech xxxxxxxxxxx x xxxxx zajistit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx práva x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx životních xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 999/2001, (XX) x. 396/2005, (XX) x. 1069/2009, (XX) x. 1107/2009, (XX) x. 1151/2012, (XX) x. 652/2014, (XX) 2016/429 x (XX) 2016/2031, nařízení Xxxx (ES) x. 1/2005 x (XX) x. 1099/2009 x xxxxxxx Xxxx 98/58/XX, 1999/74/XX, 2007/43/XX, 2008/119/XX x 2008/120/XX x x xxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 854/2004 x (XX) x. 882/2004, xxxxxxx Xxxx 89/608/XXX, 89/662/XXX, 90/425/XXX, 91/496/EHS, 96/23/XX, 96/93/XX x 97/78/ES x xxxxxxxxxx Xxxx 92/438/XXX (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx), x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (EU) 2017/717 xx dne 10. xxxxx 2017, xxxxxx xx stanoví prováděcí xxxxxxxx x nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/1012, xxxxx xxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2017/1940 ze xxx 13. července 2017, xxxxxx se doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) 2016/1012, xxxxx xxx x xxxxx x xxxxx zootechnických xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx celoživotním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2019/2035 xx xxx 28. xxxxxx 2019, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429, pokud xxx x pravidla xxxxxxxx xx zařízení, v xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx suchozemských xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/602 ze xxx 15. dubna 2020, kterým se xxxx prováděcí nařízení (XX) 2017/717, pokud xxx o vzory xxxxxxxxxxxxxx osvědčení xxx xxxxxxxx zvířata x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/520 ze xxx 24. xxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/429, xxxxx jde x vysledovatelnost určitých xxxxxxxxx suchozemských xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/963 xx dne 10. června 2021, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2016/429, (XX) 2016/1012 x (XX) 2019/6, xxxxx jde x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxx xx stanoví vzorové xxxxxxxxxxxxx doklady pro xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2022/160 xx xxx 4. xxxxx 2022, xxxxxx xx xxxxxxx jednotná xxxxxxxxx xxxxxxx některých xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx požadavky Xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2017/625 a xxxxxx xx zrušují nařízení (XX) č. 1082/2003 x (XX) č. 1505/2006.

Xxxxxxxxxx Xxxxxx x 26. xxxxxx 1992 xxxxxxxxxxxxx xxxx týkající xx xxxxxxx pro Xxxxxxx x souladu x xxxxxxx 4 (2) Xxxxxxxx 90/428/XXX (92/216/EHS).

Xxxxxxxxxx Xxxxxx x 21. dubna 1993 xxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (93/317/EHS).

Xxxxxxxxxx Xxxxxx ze xxx 28. xxxxxxxx 2001, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plemenného xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx 88/124/XXX x 96/80/ES (2002/8/ES).

2x) Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
2) §5 xxxx. 1 xxxx. f) xxxxxx x. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).
3) Xxxxx č. 83/1990 Sb., o sdružování xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Xxxxx č. 166/1999 Sb., o veterinární xxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (veterinární xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
Vyhláška č. 380/2003 Sb., x veterinárních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x embryi x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ze xxxxxxx xxxx.
5a) Xx. 94 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429.
6) §9b xxxxxx č. 166/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Xx.
6a) §15 xxxxxx č. 246/1992 Xx., xx xxxxxxx xxxxxx proti týrání, xx xxxxx xxxxxx x. 162/1993 Xx. x zákona č. 77/2004 Xx.
6x) §39 xxxx. 6 zákona x. 166/1999 Sb., xx xxxxx zákona x. 320/2002 Xx. x zákona x. 131/2003 Sb.
6x) Vyhláška č. 197/2004 Sb., x provedení xxxxxx x. 99/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx rybolovných xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx).
6x) Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 134/1999 Sb., x sjednání Xxxxxx x biologické xxxxxxxxxxxx.

6x) §214 x xxxx. občanského xxxxxxxx.

6x) §504 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6h) §21 xxxxxx x. 513/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
7) §21 xxxxxx x. 166/1999 Xx., xx znění xxxxxx č. 131/2003 Xx.
7a) §40 xxxx. 4 xxxxxx x. 166/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Xx.
7x) §3 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 166/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 131/2003 Xx.
7c) Zákon č. 246/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7x) Zákon č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 517/2002 Xx.
7x) Xxxxx č. 133/2000 Sb., o evidenci xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7x) Zákon č. 40/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §53 xxxx. 5 xxxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x ostatních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).
8a) Zákon č. 256/2000 Sb., x Státním xxxxxxxxxxx intervenčním xxxxx x o změně xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
8x) Xxxxx č. 166/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8x) §4c xxxxxx č. 252/1997 Xx., o zemědělství, xx xxxxx xxxxxx x. 291/2009 Xx.
8d) Xx. 48 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 796/2004 xx xxx 21. xxxxx 2004, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1782/2003, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx pravidla pro xxxxxx přímých xxxxxx x rámci společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx režimy xxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
8x) §3 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 166/1999 Xx., xx xxxxx zákona x. 131/2003 Sb.
8x) Xxxxx č. 150/2002 Sb., soudní xxx xxxxxxx.
9) Xxxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §5 xxxx. 4 písm. x) xxxxxx x. 185/2004 Xx., x Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10x) Xxxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx x poplatků, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
11) Zákon č. 500/2004 Sb., správní xxx.
12) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně xxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) Xxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x vysokých xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13x) §57 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 111/1998 Sb.
13b) Xxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx).
13x) Zákon č. 18/2004 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace x xxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských států Xxxxxxxx unie x x změně některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
14) §2 xxxxxx č. 526/1990 Xx., o xxxxxx.
15) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx přírody x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §5 xxxx. 1, §44 x 52 xxxxxx x. 166/1999 Sb.
17) Příloha č. 3 xxxxx II xxxxxxxx x. 290/2008 Sb., x veterinárních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x opatřeních xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
18) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 504/2008 xx dne 6. xxxxxx 2008, kterým xx xxxxxxxxx směrnice Xxxx 90/426/EHS x 90/427/XXX, pokud xxx x xxxxxx identifikace xxxxxxxxxx.
19) XXX XX XXX 3166-1 Xxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx - Část 1: Xxxx xxxx.

20) §420 x xxxx. xxxxxx č. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx.

21) Zákon č. 341/2005 Sb., x xxxxxxxxx výzkumných xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

22) Xxxxx č. 255/2012 Sb., x kontrole (kontrolní xxx), xx xxxxx xxxxxx x. 183/2017 Xx.

*) §65 x xxxx. zákoníku xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.