Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 02.03.2019.


Zákon o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
130/2000 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ §1 §2 §3

Právo volit §4

Právo být volen §5

HLAVA II - VOLEBNÍ ORGÁNY §6

Státní volební komise §7 §8

Ministerstvo vnitra §9

Český statistický úřad §10

Krajský úřad §11 §12

Pověřený obecní úřad §13

Obecní úřad §14

Starosta §15

Okrsková volební komise §16 §17 §18 §19

HLAVA III - KANDIDÁTNÍ LISTINY A HLASOVACÍ LÍSTKY

Kandidátní listiny §20 §21

Projednání a registrace kandidátních listin §22

Vzdání se a odvolání kandidatury §23

Hlasovací lístky §24

HLAVA IV - HLASOVÁNÍ

Volební okrsky §25

Seznamy voličů §26

Voličské průkazy §26a

Informování voličů §27 §28

Volební místnost §29

Zahájení hlasování §30

Zásady hlasování §31

Způsob hlasování §32

Pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí §33 §34

Přerušení hlasování §35 §36

Ukončení hlasování §37

HLAVA V - ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ

Sčítání hlasů okrskovou volební komisí §38

Posuzování hlasovacích lístků §39

Zápis o průběhu a výsledku hlasování §40

Předání výsledku hlasování Českému statistickému úřadu §41

Zjišťování výsledku voleb v kraji §42 §43

Vyhlášení výsledků voleb §44

Ukončení činnosti okrskové volební komise §45

Osvědčení o zvolení §46

Dodatečné volby, dodatečné hlasování §47

HLAVA VI - VZNIK A ZÁNIK MANDÁTU, NASTUPOVÁNÍ NÁHRADNÍKŮ, NOVÉ VOLBY

Vznik a zánik mandátu §48

Nastupování náhradníků §49 §50

Nové volby §51

HLAVA VII - SOUDNÍ PŘEZKUM §52 §53 §54

HLAVA VIII - NÁROKY ČLENŮ OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ A NÁROKY KANDIDÁTŮ

Nároky členů okrskových volebních komisí §55

Nároky kandidátů §56

HLAVA IX - VOLEBNÍ KAMPAŇ

Volební kampaň §56a

Volební účet §56b

Financování volební kampaně §56c

Výdaje na volební kampaň §56d

Zveřejnění údajů o financování volební kampaně §56e

Volební kampaň vedená registrovanou třetí osobou §56f

Dohled nad financováním volební kampaně §56g

HLAVA X - PŘESTUPKY A JINÉ SPRÁVNÍ DELIKTY

Přestupky §57

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob §58

Společná ustanovení ke správním deliktům §58a

HLAVA XI - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ

Zmocňovací ustanovení §59 §60

Lhůty §61 §62 §63 §64 §64a §65 §66 §67 §68 §69 §69a

ČÁST DRUHÁ - Změna občanského soudního řádu §70

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky §71

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §72

Nález Ústavního soudu - č. 283/2005 Sb.

č. 322/2016 Sb. - Čl. IV

č. 90/2017 Sb. - Čl. IV

č. 38/2019 Sb. - Čl. IV

INFORMACE

130
XXXXX
xx xxx 12. xxxxx 2000
x volbách xx zastupitelstev xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

VOLBY XX XXXXXXXXXXXXXX KRAJŮ

HLAVA X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx volí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.1)

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.2) Xxxxx xx zastupitelstev xxxxx xx konají ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx před uplynutím xxxxxxxxx období x xxxxxxx dnem xxxx xxxxxxxx.

§2

Xxxxx xx zastupitelstev xxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, rovného x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,3) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§3

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx krajů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nejpozději 90 xxx před xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx uveřejňuje xx Xxxxxx xxxxxx. Xx xxx xxxxxxxxx voleb xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx byla xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx, x níž xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx zastupitelstev xxxxx xx xxxxxx xx 2 xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx. Hlasování xxxxxx xx 14.00 hodin x končí ve 22.00 xxxxx xxxxxx xxx xxxxx. Xxxxx xxx voleb xxxxxx xxxxxxxxx x 8.00 xxxxx x končí xx 14.00 hodin.

(3) Xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xx xxxxx krajích x tytéž dny, xxxxx tento zákon xxxxxxxxx jinak.

§4

Xxxxx xxxxx

(1) Právo xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx státní xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx voleb xxxxxx věku nejméně 18 let x xx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x xxxx,4) xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxx").

(2) Překážkami výkonu xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx

x) xxxxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) omezení xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx5),

x) zákonem xxxxxxxxx xxxxxxx osobní xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx,6) xxxx

x) xxxxx služby xxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx v xxxxxxxxx.

§5

Xxxxx xxx volen

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kraje xxxx být xxxxxx xxxxx volič, u xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx výkonu xxxxxxxxx xxxxx podle §4 xxxx. 2 písm. x) x x).

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxxx

x) x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx orgánu státní xxxxxx nebo xx xxxxxx státní xxxxxx x celostátní působností, xxxxxxxxxxx xxxxxx, jmenováním xxxx xxxxxxxxxxxxx,8)

x) x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, zaměstnancem xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx než xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jsou-li xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx ustanovováním,8)

c) x funkcí statutárního xxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xx kraj xxxxxxxxxx účast.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx kraje xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) jen xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx příslušnou xxxxxx xx orgánu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx alespoň xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

XXXXX II

VOLEBNÍ XXXXXX

§6

Xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx jsou

a) Státní xxxxxxx xxxxxx,

x) Ministerstvo xxxxxx,

x) Xxxxx statistický xxxx,

x) krajský xxxx,

x) xxxxxxxx obecní xxxx,9) xx xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxx xxxx městské části xxxx xxxxxxxxx obvodu (xxxx xxx "pověřený xxxxxx xxxx"),

x) xxxxxx xxxx, xxxxxxx úřad, xxxx města, xx xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxx xxxx městské xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxx"),

x) xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx členěno, x x územně členěných xxxxxxxxxxxx městech starosta xxxxxxx části nebo xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"),

x) okrsková xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§7

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx orgánem xx úseku xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx krajů.

(2) Xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx Státní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x odvolává vláda xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx, x xxxxxxxx jejího xxxxxxxx, ze xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, Ministerstva xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti, Xxxxxxxxxxxx obrany, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, ministr xxxxxxxxxxxx věcí, ministr xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Pro účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxx Státní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§8

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) koordinuje přípravu, xxxxxxxxxx, průběh a xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx, kterým xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx krajů xxxxxxxx xxxxxxxxx lístky xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxx dohled nad xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx organizačně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) vyhlašuje x xxxxxxxxxx celkové xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů,

e) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx volební komisí.

(2) Xxxx jednáními Státní xxxxxxx komise xxxx xxxxxxxx xxxx opatření x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x ukládá xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

§9

Ministerstvo xxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx.10)

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx stížnosti xx xxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx,

x) zajišťuje xxxx xxxxxxxxx materiálů a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§10

Český xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx vybavení pro xxxxx zpracování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx zastupitelstev krajů.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx zastupitelstev xxxxx,12) stanovený x xxxxxxxx 1, na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x krajských úřadů x x Státní xxxxxxx xxxxxx; při xxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx vnitra, krajskými xxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) vyhotovuje xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx krajů x xxxxx je xxxxxxxxxx krajským úřadům,

c) xxxxxxxx celkové xxxxx x výsledcích xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) technicky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx krajů,

e) xxx xxxxxxxxxx pracoviště xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx krajů x potřebný xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx zpracování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x provádí xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx volebních xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx x zpracování xxxxxxxx hlasování, x xx alespoň xxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx x pověřených xxxxxxxx xxxxx zajišťuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx počítačové sestavy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx zpracování převzat xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx předání xxxxxx x průběhu x výsledku hlasování, xxxxxxxxxx xx okrskových xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx krajskému xxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí x xxxxxx,

x) řeší xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výsledků xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) po xxxxxxxxx xxxxxxxxx výsledků voleb xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx poskytuje xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx zastupitelstev xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx (§38 xxxx. 1), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx technickém xxxxxx (§41 xxxx. 1), stanovit lhůtu x odstranění xxxx x xxxxxxx nového xxxxxx x průběhu x xxxxxxxx hlasování (§41 xxxx. 2), xxxxx pokyn x xxxxxxxx zasedání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxx xxxxx (§41 odst. 3), xxxxxxxx převzetí xxxxxxxx xxxxxxxxx xx všechny xxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxx x zpracování xxxxxxxxx výsledku xxxxx x xxxxx §42 xxxx. 1) x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x výsledku xxxxx do zastupitelstva xxxxx (§42 xxxx. 2 x 4) xxxx pouze xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. e).

§11

Xxxxxxx úřad

(1) Xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx přípravu, xxxxxx a provedení xxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx zmocněnců politických xxxxx, politických hnutí x xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxxx, okrskovým xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx hlasovacích xxxxxx xxx xxxx,

x) sestavuje xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx obvodu xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx x ním xx xxxxxxxxx potřebných xxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx vytvářených x xxxxxxxxxx obecních úřadů,

g) xxxxxxxxx x uveřejňuje xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx úřední xxxxx xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxx,

x) předává xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zvoleným xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx ověřování xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx zařazeného do xxxxxxxxxx obecního xxxxx x pověřeného xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx prokáže zkouškou xxxxxxxx xxxxxxxx; o xxxxxxx xxxxxxxx ověření xxxxxxxxxxxx xxxx osvědčení; xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx voleb xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,12a)

x) ukládá xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) řeší stížnosti xx organizačně technické xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx volební xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prováděného Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§20 xxxx. 3), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx listiny (§20 xxxx. 3), xxxxxxx listinu o xxxxxxxx zmocněnce (§21 xxxx. 5), xxxxxxxxx x zaslat xxxxxxxxxx x registraci, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listiny xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx kandidátní xxxxxxx (§22 xxxx. 4 x 5), xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxx (§23 xxxx. 2), změnit xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§23 odst. 3) x xxxxxxxx xxxxx x výsledku xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx [§42 odst. 4 písm. b)] xxxx xxxxx osoba, xxxxx má xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.12b)

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) jsou

a) xxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx (xxxx xxx "xxxxx"),

x) adresa xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx občanství, popřípadě xxxx xxxxxxxx občanství,

f) xxxxx, místo x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx uvedený x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx příjmení,

b) xxxxx xxxxxxxx,

x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) adresa xxxxx xxxxxxxx pobytu,

e) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx, které xxxx xxxxxx xxxx referenční xxxxx x základním xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx tvaru předcházejícím xxxxxxxx xxxx.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx případě xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx daného xxxxx.

§12

§12 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 230/2002 Sb.

§13

Xxxxxxxx xxxxxx úřad

(1) Xxxxxxxx xxxxxx úřad

a) xxxxxxxxx místnosti x xxxxxxx prostředky pro xxxxxxx xxxxxxxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx volebních xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x Českým xxxxxxxxxxxx úřadem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx vstup xxxxxxxx hlasování x xxxxxxxxxxxx volebních xxxxxx xx systému zpracování xx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx spojení do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x podkladů xxxxxxxx úřadů, zasílá xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 4 xxx xxxxx xxxx xxxxx x zveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup,

d) xxxxxxxxxx průběh xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx sčítání xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx komisí,

f) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx technické zabezpečení xxxxx xx úrovni xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx obvodů,

g) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x provádí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx kontrolu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d) a x) x činnost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 písm. x).

§14

Obecní xxxx

Xxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx volební xxxxxx, xxxxxxx jejich xxxxxxxx, x potřebné xxxxxxxx xxxx,

x) zajišťuje xxxxxxxxx spojení xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx nahlašuje xxxxxxxxxx 9 xxx xxxxx xxxx xxxxx pověřenému xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §26a,

x) xxxx stížnosti xx organizačně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx okrsku,

e) xxxxxxxxx xxxxxxx dokumentaci.

§15

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx

x) zajišťuje xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a místě xxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxx"),

x) xxxxxxxxx distribuci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx 60 xxx přede xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx, x to xxx, xxx počet xxxxx xxx xxxxxxx 6, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxx xx 300 xxxxxx, kde xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx první zasedání xxxxxxxx volební komise xxx, xxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 21 xxx přede xxxx voleb, x xxxxxxxx členy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx povinná, o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx hlasování x x systému xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx zapisovatele xxxxxxxx xxxxxxx komise (xxxx jen "zapisovatel"),

f) xxxxxxxxx každé xxxxxxxxx xxxxxx, politickému hnutí x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nejpozději 45 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx okrskové volební xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx, kterou xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, na xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx na xxxxxx místa xxxxxx xxxxxxxx pobytu x xxxxxxxx xxxx oznámení xxxxxx xx xxxxxx xxxxx obecního xxxxx; xxxxxxxx xx pokládá xx xxxxxxxx dnem xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx o termínech xxxxxxx x x xxxxxxxxxx nesplnění xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§16

Okrsková xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) dbá x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x dozírá xx xxxx průběh,

c) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx zápis o xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dokumentaci xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§17

(1) Xxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx republiky,

a) který x xxx xxxxxxx xxxxx dosáhl věku xxxxxxx 18 let,

b) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xx zastupitelstva xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx strana, politické xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 30 xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx náhradníka xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xx do příslušného xxxxxxxxxxxxxx kraje xxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveného počtu xxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1 písm. x), xxxxxxxx před xxxxx xxxxxx zasedáním xxxxx xx neobsazená xxxxx xxxxxxxx. Poklesne-li xxxxx xxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx komise xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx členů a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 se provede xxx, xx se xxxxxx xxxxxx osobně xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, a to x xxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx; o osobním xxxxxxxx xx sepíše xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx převzetí. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, adresu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxx zmocněnce xxxxxxxxx xxxxxx, politického xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x tomuto úkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Dále xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, popřípadě náhradníka x údaj, do xxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx mají xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxx údaj chybí, xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx komisí xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí nebo xxxxxxx xxxx osoba, xxxxx je x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x náhradníků podle xxxxxxxx 2 zmocněncem xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx slibu xxxxxx xxxxx: "Xxxxxxx xx svou xxxx, xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx xxx xxxxx Ústavou, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx předpisy Xxxxx xxxxxxxxx.". Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xx podepíše xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx; tím xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx.

(5) Členství x xxxxxxxx volební komisi xxxxxx

x) dnem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§45),

b) úmrtím,

c) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx písemné sdělení x vzdání se xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise; xxxx xxxxxxx oznámení xxxxx xxxx zpět,

d) okamžikem, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, kdo jej xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx státního xxxxxxxxx,13)

x) ve dnech xxxxx, nevykonává-li xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx funkci x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx místnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxx pořizuje xxxxx. Xxxxxxxxxxx skládá xxxx ve xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 4. Xx xxxxxxxx starostou xxxxxxxxxx 20 xxx xxxx prvním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx zapisovatele, xxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx jeho xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§18

(1) Xx člena, xxxxx členství xxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 5, povolá xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx složením xxxxx xxxxx §17 xxxx. 4. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §17 odst. 5 xxxx. x) xx x) x xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx náhradníků xxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 2 xxxx xxxxx, xxxxxxxxx starosta xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §17 odst. 2 věty třetí.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx komise xx usnášeníschopná, je-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx je xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx se xxx xxx nadpoloviční xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx komise xx xx xxxx prvním xxxxxxxx určí xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x místopředsedu. Xxxxxxxx xxxx zapisovatel; xxxxxxxxxxx xx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vykonávat xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx okrskové xxxxxxx komise; xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx volební komise x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx x zásadám xxxxxxxxx x k xxxxxxx xxxxxxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Obecní xxxx ve xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zajistí, xxx xx volební xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxx člena xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx komisi x xxxx x tom, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, politické xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx jmenoval xxxxxxxx.

§19

Činnost xxxxxxxxx xxxxxx xx výkonem xxxxxx xxxxxx.

HLAVA III

KANDIDÁTNÍ XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX

§20

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Kandidátní listiny xxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx krajů xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx politické xxxxxx x politická xxxxx,11) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxxxxx listinu podanou xxxxxxx xx považuje xx, xxxxxx všechny xxxxxxxx kandidující politické xxxxxx a politická xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx listině xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxx xx členem xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx strana x politické xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx koalice. Xxxxx xxxxxxxxx strana x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx nejpozději 66 xxx xxxxx xxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxxx politické xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxxx pro xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "Xxxx") xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x politických xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí x xxxxxx, xxxxx podaly xxxxxxxxxx listinu.

§21

(1) Kandidátní listina xxxxxxxx

x) název xxxxx,

x) xxxxx politické xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx a její xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxx ke xxxxxxx xxx voleb, jejich xxxxxxxx, xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, název xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxx členem xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hnutí (xxxx xxx "xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxx kandidáta xx xxxxxxxxxx listině, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí xxxx koalice a xxxxx x příjmení xxxx náhradníka x xxxxxxxx xxxxx, kde xxxx přihlášeni x xxxxxxxx xxxxxx,

x) jde-li x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx strany xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) podpis xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí nebo xxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxx funkce x xxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx jménem xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;14) v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, označení xxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx všech xxxxxxxxxxx stran a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx přiloženo vlastnoručně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx nejsou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx pominou xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx kraje, x xx xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx xxx xxxxxx xx xxxx kandidátní xxxxxxx xxx volby xx zastupitelstva kraje. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxx je přihlášen x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x 5 xxxxxxxxx xxxx, než xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.15)

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx listiny xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Zmocněncem xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Svého xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx strana, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx odvolat; xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§22

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx od 66 xx 60 xxx xxxxx dnem xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx kandidátní xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx listina xxxxxxxxxxx uvedené x §21 nebo obsahuje-li xxxxxxxxx xxxxx, vyzve xxxxxxx xxxx písemně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx politickou xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx koalici, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx; tato xxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 2 dny xx xxxxxxxx xxxxx x nesmí xxxxxxxxxx 50 xxx xxxxx xxxx xxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx koalice xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx tento xxxx o xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §21 xxxx. 2, xxxx xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx je uveden xx více xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x níž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2; xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x více kandidátních xxxxxx, xxxxxx jej xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx jsou xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx počet (§21 xxxx. 3),

d) kandidáta, x něhož xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §21 odst. 1 xxxx. x) x x), popřípadě jsou-li xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) kandidáta, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1.

(3) Krajský xxxx xx lhůtě xx 50 do 48 dnů přede xxxx voleb do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx rozhodne

a) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx kandidátních xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx kraje nejpozději 48 xxx xxxxx xxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx kandidátní xxxxxxx, xxxxxxxx není podána x xxxxxxx x §20 xxxx kandidátní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §21 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2.

(4) Xxxxxxxxxx x registraci, x xxxxxxxxx kandidátní xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxx je proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx domáhat xx xxxxxxx u xxxxx (§52 xxxx. 1). Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx desce xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx kandidátní xxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xx kandidátní xxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx, odůvodnění x xxxxxxx x odvolání. Xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xx xxxx x xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx, podle něhož xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx se xxxxx, xxxxx skutečnosti xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx registrace. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx uvede xxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx, a datum xxxxxx xxxxxxxxxx. Rozhodnutí xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kraje xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadu.

(6) Xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx16) rozhodne xxxxxxx xxxx o registraci xxxxxxxxxx listiny i xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxxxxxxxx xxxx 15 xxx xxxxx dnem xxxxx. Xxxxx zaregistrovaná xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx koalice xx xxxxx delegovat xxx členy xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 10 dnů xxxxx dnem xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx nemá xxxx na již xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předsedů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§23

Vzdání xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Kandidát xx xxxx xxxx xxxxxxxxx voleb xxxxx xxxxxxx své xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxx vzít xxxx.

(3) Bylo-li xxxxxxxxxx x vzdání se xxxxxxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kandidátní xxxxxxx, kandidát xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na kandidátní xxxxxxx posunutím číselné xxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxxxx x vzdání xx xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx kandidátní xxxxxxx, údaje x xxxxxxxxxxx xx kandidátní xxxxxxx xxxxxxxxx, avšak xxx xxxxxxxxxx výsledku xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx x přednostním hlasům xxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx zajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx místnostech xx xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxx 48 xxxxx xxxx zahájením xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§24

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Po xxxxxxxxxx kandidátních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx lístků. Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx samostatně xxx xxxxxx politickou xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx.

(2) Xx každém xxxxxxxxxx lístku xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx [§8 xxxx. 1 xxxx. x)], xxxxxxxxxx xxxxx politické xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx, příjmení, xxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x určité xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xx bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx nutné xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx strana xxxx politické xxxxx xx xxxxx, a x kandidáta xxxxx, xxxxx politická xxxxxx xxxx xxxxxxxxx hnutí xx xxxxxxx. Správnost xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, politického xxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxx volby xx příslušného xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxx písmem xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xx papíru xxxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx lístky xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadů xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx dodány xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx kraje všem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx lístků xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) V případě xxxxxxxx xxxxxxxxx chyb xx hlasovacích xxxxxxxx xxxxxxxxx voličům xx xxxxxxxxx xxxxxx nepřetiskují; xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx informace o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX IV

HLASOVÁNÍ

§25

Volební xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx stálých xxxxxxxxx xxxxxxxx, vytvořených xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.17)

§26

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "stálý seznam"), xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.18)

§26x

Xxxxxxxx průkazy

(1) Xxxxxx, xxxxx nebude moci xxxxx ve volebním xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxx obecní xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx výpisu xxx xxxxxxxxx xxxxxxx komisi. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx stálém xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx kraje, kde xxxx vyhlášeny xxxxx.

(2) Xxxxx může xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxxxxx voleb, x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx uzavření xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 7 xxx xxxxx dnem xxxxx obecnímu úřadu; xxxx podání xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxx schránky; o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx předá xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx mocí x xxxxxxxx podpisem xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx voličského xxxxxxx, xxxxx jej voliči xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx seznamu xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx okrsku spadajícím xx xxxxxxxx obvodu xxxxx, xxx xxxx xxxxx vyhlášeny x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx.

§27

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx způsobem x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 15 dnů xxxxx dnem xxxxx xx zastupitelstva kraje, xxxxxxxx o xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx. Xxxx-xx na xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, uvede, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx z xxxx. Xxxxxxx starosta x oznámení xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx totožnost x xxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx potřebné údaje xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx voleb do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx18a), xx oznámení podle xxxxxxxx 1 x 2 zveřejní x x xxxxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§28

X době xxxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx kraje xxxxxxx být žádným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx průzkumů.

§29

Xxxxxxx místnost

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxx každý xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, dostatečným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prázdných obálek xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxx"), psacími xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx zapůjčen x nahlédnutí.

(2) Úřední xxxxxx musí být xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx jakosti x xxxxx. Xxxxxx-xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx společně x xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx pro jiné xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx lístky.

(3) Ve xxxxxxx místnosti jsou xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxx hlasovacích xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx těchto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx volební xxxxxxxxx xxxx být xx viditelném xxxxx xxxxxxxx hlasovací lístky xxxxxxxx xxxxxxx "vzor" x prohlášení o xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx doručena xxxxxxx 48 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xx objektu, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx státní xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx státní xxxx.19)

§30

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxxxxx, zda xx xxxxxxx místnost vybavena xxxxx §29 a xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx schránka xxxxxxx; xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxx volební xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Po xxxxxxxxx kontroly podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§31

Zásady hlasování

(1) Xxxxx xxxxx hlasuje xxxxxx. Xxxxxxxxxx není xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x hlasují v xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx místnosti.

(3) Volič xx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx prokáže xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx občanským xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx.20) Xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx okrskové xxxxxxx komise úřední xxxxxx. Na xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nové.

(4) Voliče, xxxxx xxxx zapsán xx xxxxxx xx xxxxxxx seznamu a xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx hlasovat xx xxxxxxxx xxxxxx, okrsková xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx.

(5) Neprokáže-li xxxxx xxxx totožnost a xxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx,20) xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Volič, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x voličským xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx odevzdat xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xx xxx přiloží x xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxx.

(7) X prostoru xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, x xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xxxxx nemůže xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx číst xxxx xxxx, může xxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxx úpravu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx volič, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx lístek xx xxxx xxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxx xxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx, xxxxxxx zdravotních, xxxxxx xxxxxx xxxx a xx xxxxx voleb xx xxxxxxxxxxxxxx kraje xxxxxxxxx volební xxxxxx x to, aby xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx místnost, a xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx který xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx okrsková xxxxxxx komise vyšle x voliči 2 xxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx obálkou a xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx členové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hlasování.

§32

Xxxxxx hlasování

(1) Po xxxxxxxx xxxxxx obálky, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx volič xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx hlasovacích xxxxxx (§29 xxxx. 3). X xxxxx prostoru xxxxx do xxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx u 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx témže xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x kandidátů xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx posuzování xxxxxxxxxxx xxxxxx vliv.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxx, xx xx opuštění xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx volební xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx. Xx voliče, xxxxx xxxx schopen xxxxxx úřední xxxxxx x hlasovacím xxxxxxx xx xxxxxxx schránky, xxxx tak xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx okrskové xxxxxxx komise.

(3) Xxxxxx, xxxxx xx neodebral xx prostoru xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§33

Xxxxxxx ve volební xxxxxxxxx x jejím xxxxxxxxxxxxxx okolí

Za xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx odpovídá xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx. Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pořádku a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§34

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x průběhu xxxxx, a xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxx xx informace o xxxxx voličů, xxxxx xxx xxxxxxxxx.

§35

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx okrsková volební xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xx nich xxxxxx možné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx vybírat, x xxxxxxxxx x ostatní xxxxxxx xxxxxxxxx. Před xxxxxxxxx hlasování druhého xxx voleb zkontroluje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx.

(2) Nastanou-li xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x něm xxxx xx ukončit, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hlasování xx xxxxxxxx hodinu xxxx xx přerušit xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x 1 hodinu; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x takovém opatření xxxxxxxx voliče xxxxxxxx x xxxxx obvyklým, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx obecní úřad. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxx dokumentaci, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx přenosnou volební xxxxxxxx xxx, xxx xx nich nebylo xxxxx vkládat xxxxxx xxxxxx nebo je x xxxx vybírat. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx členů okrskové xxxxxxx xxxxxx ověří xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xx. Skutečnosti xxxxxxxx se xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx hlasování poznamená xxxxxxxx xxxxxxx komise x xxxxxx x xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx.

§36

(1) Xxx xxxxxxxxx x při xxxxxxx xxxxx xx volební xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx záznam, který xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jsou, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx komisi xxxxxxx. X případě zjištění xxxxxxxxx nedostatků xxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx obecní xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx postupuje xxxxx §35.

§37

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx uplyne xxxx stanovená pro xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx volební xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx hlasování xx ukončené.

XXXXX V

ZJIŠŤOVÁNÍ XXXXXXXX XXXXX DO XXXXXXXXXXXXXX XXXXX

§38

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxxxxx, kde xxxxxxxx xxxxxxx komise sčítá xxxxx, xxxx právo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx statistického xxxxx, xxxxx mají pověření xxxxx §10 odst. 2 písm. x), xxxxxxxxxxx xxxx zařazení xx pověřeného xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §11 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxx Státní xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxx volební xxxxxx.

(2) Po ukončení xxxxxxxxx dá xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nepoužité xxxxxxxxx lístky, s xxxxxxxx nepoužitých hlasovacích xxxxxx určených xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (§40 xxxx. 3), x xxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx volební schránku.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx obálky x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx použito x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, okrsková xxxxxxx xxxxxx obsah schránek xx jejich xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Vyloučí x xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx úřední obálky. Xxxxxxxx volební komise xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx odevzdány pro xxxxxxxxxx politické xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, přičemž xxxxxxx xxxxxxxx hlasovací xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§39

Xxxxxxxxxx hlasovacích xxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx politické xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, změněna xxxx xxxxxxx. K xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx. Pokud volič xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx než 4 xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx hlasovací xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, politického hnutí xxxx koalice; x xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Neplatné xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, hlasovací xxxxxx, které jsou xxxxxxxxx, x hlasovací xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vliv na xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x něho xxxxxx xxxxxxxx údaje. Xxxx voliče je xxxxxxxx, je-li x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx lístků.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístku xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx okrsková xxxxxxx xxxxxx.

§40

Zápis x průběhu x xxxxxxxx hlasování

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx a výsledku xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx některý x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxxx x samostatné xxxxxxx x xxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx hlasování xx xxxxx

x) doba xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx ze stálého xxxxxxx,

x) počet xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx úředních xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx hlasů xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx stranu, xxxxxxxxx xxxxx nebo koalici x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. f) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx počet xxxxxxxxxxx hlasovacích xxxxxx, xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx tento xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx přednostních xxxxx xxxxxxx předseda xxxxxxxx volební xxxxxx xx přítomnosti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise.

(4) Xxxxxxx-xx okrsková xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxxx xxxxxx počítač, xxxxxxx xxxxxxxxxx vybavení xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§41

Xxxxxxx výsledku xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx předá 1 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx statistickému xxxxx xx pracovišti v xxxxx pověřeného xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx místě xxxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxx předseda nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx zápis x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx chyb x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Po xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předseda xxxxxxxx volební xxxxxx xxxx jím xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx počítačové xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx hlasování ve xxxxxxxx okrsku xxx xx dalšího zpracování xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxx pokyn, xx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxx xxx zasedání xx druhý xxx xxxxx ukončit. Xxx xxxx xxxxxx §45.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxxx člen xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx okrsková volební xxxxxx na xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx 24 xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx (§37), xxxxxxxxx xx xxxxx stanovené xxxxx odstavce 2, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Okrsková xxxxxxx xxxxxx zapečetí xxxxx xxxxxxxxx zápisu x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x převzetí výsledku xxxxxxxxx do dalšího xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx krajský xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřadem x předá xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx dokumentací xx xxxxxxx obecnímu úřadu.

§42

Zjišťování xxxxxxxx voleb x xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx u krajského xxxxx xxxxxxx převzetí xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx byly xx xxxxxxxxx xxxxx odevzdány xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu (§41), a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výsledku xxxxx x xxxxx (§43).

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx voleb do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxx x výsledku xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx kraje xx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx okrsků x xxxxx x počet xxxxxxxxxx volebních xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) celkový xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx ze stálých xxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxx počet xxxxxx x kraji, xxxxxx xxxx vydány xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obálek za xxxx xxxxxx,

x) celkový xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x kraji xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, politická xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx platných xxxxx v xxxxx,

x) xxxxx přednostních hlasů xxx jednotlivé xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx náhradníky, x xx v členění xxxxx xxxxxxxxxxx stran, xxxxxxxxxxx hnutí a xxxxxx.

(4) Zápis x xxxxxxxx voleb do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podepíše

a) xxxxxxx krajského xxxxx,

x) xxxxxxxx zaměstnanec xxxxx xxxxxxxx xx krajského xxxxx,

x) pověřený zaměstnanec Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx úřad xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§43

(1) Stanovený počet xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x koalicím xxx x 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 9. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, politická xxxxx x xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 5 % z xxxxxxxxx počtu xxxxxxxx xxxxx x kraji.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx, a x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx nadále xxxxxxxxxx.

(3) Počet xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x politických xxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí x xxxxxx, xxxxx splnily xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx postupně xxxx xxxxxx 1,42 x dále xxxxxx xxxxx xxxxxxxx číslem 2. Vypočte xx xxxxx podílů, kolik xxxxxxxxx je xxxxxxx xx hlasovacím xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxx xx zaregistrování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx (§23). Xxxxxxx podílů xx vypočítávají x xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xx 2 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xx seřadí sestupně xxxxx velikosti a xxxxx xx xxxxxx xxxxxx podílů, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx kraje xx xxx zvoleno. X xxxxxxx xxxxxxxx 2 x xxxx xxxxxx x xxxx xxxx xx pro xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx počet xxxxx xxx politickou xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí nebo xxxxxxx, x xx-xx x tento xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx podílu xx xxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxxxxxx straně, politickému xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx mandát.

(6) V xxxxx xxxxxxxxxxxx politických xxxxx, politických xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx hlasovacím xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx však xxxxxxx x kandidátů xxxxxx takový xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx nejméně 5 % x xxxxxxxxx xxxxx platných xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx přednostně xxxxxx kandidátu.

(8) V xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx splnilo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 x politická strana, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx získala xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx mandáty

a) xxxxxxxxxx kandidátům, kteří xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7, a xx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxx nejvyššího xxxxx získaných xxxxxxxxxxxx xxxxx; x případě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podmínku xxxxx xxxxxxxx 7 x xxxxxx, jak xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Jestliže xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx politických stran, xxxxxxxxxxx hnutí x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, nedosahuje xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, připadne xxxxxxxxxx xxxxxxx, politickým xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx kandidátů. Podmínkou xx, aby xxxxx xxxxx získaných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx poloviny xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, který xx být xxxxxx.

(10) Xxxxxxxxx kandidáti xxxxxxxxxxx xxxxx, politických hnutí x xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxxx. Pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx politických xxxxx, politických xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, 7 x 8.

§44

Xxxxxxxxx xxxxxxxx voleb

(1) Xxxxxxxx voleb do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx vyhlašuje x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vyvěšením xxxxxx x výsledku xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx desce xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx podepsání.

(2) Xxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxxxx a uveřejňuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx.

§45

Ukončení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Činnost xxxxxxxx xxxxxxx komise xxx volbách do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx zastupitelstev xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Činnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jejíž xxxxxxxxx xx vztahuje xx kraji, xxx xxx podán xxxxx xx xxxxxxxxxx hlasování xxxx neplatnost xxxxx (§53), končí

a) xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx tento xxxxx xxx soudem xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx se x xxxxx volebního procesu xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx proces.

§46

Xxxxxxxxx x zvolení

Krajský xxxx vydá po xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu21) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

§47

Dodatečné xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx návrh podle §53 xx neplatnost xxxxxxxxx nebo na xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx mandátů xxxxxxx poloviny počtu xxxxx zastupitelstva xxxxx.15)

(2) Xxxxxxx-xx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kraje xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxx dodatečné xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xxxx, kdy mu xxxx oznámeno usnesení xxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx zastupitelstva xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), vyhlásí xxxxxxxxx volby xxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx po uveřejnění xxxxxxxxx výsledků xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx volební xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3.

XXXXX VI

VZNIK X XXXXX MANDÁTU, NASTUPOVÁNÍ XXXXXXXXXX, XXXX XXXXX

§48

Xxxxx x xxxxx mandátu

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xx zvolení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx zastupitelstva kraje xxxxxx

x) xxxxxxxxx hlasování xx xxxxx den xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxx xx zastupitelstva xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx kraje; xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx okamžikem, xxx to vysloví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx

x) neslučitelnosti xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxx (§5 xxxx. 1),

x) xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx odsouzen x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Nevysloví-li xxxxxxxxxxxxxx kraje xx xxxxxxxxxx zasedání xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, požádá xxxxxxx xxxxxx neprodleně x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zasedání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xx uskuteční xxxxxxxxxx xx 30 dnů xx doručení jeho xxxxxxx. Xxxx-xx zániku xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx mimořádném zasedání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, zaniká xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, kdy xx vysloví ministr xxxxxx.

(5) X případě xxxxxxxxxxxxxxx funkcí xxxxx §5 xxxx. 2, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx členem xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kraje zánik xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx zvolenému xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, aby xx 3 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxx k odstoupení x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx důvodem xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 3 měsíců po xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxx neslučitelnosti xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zastupitelstvo xxxxx xxxxx odstavce 3.

(6) Usnesení zastupitelstva xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx (§52 xxxx. 2). Xxxxxxxx xx xxxx usnesení xxxx xxxxxxxxxx vyvěsí xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx považuje třetím xxxx xxx dne xxxxxxxx.

§49

Nastupování xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx kraje, nastupuje xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx téže xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx koalice x pořadí xxxxx §43. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxx po dni, x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Náhradník xxxxxxxxx x x xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx neplatnost xxxxx xxxxxxxxx (§53).

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx první, xxxxx hejtman kraje xx 15 dnů xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xx xxx stal.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx uprázdněn do xxxxx funkčního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zrušeno, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zůstává uprázdněn xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx politickou xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxx náhradník x xxxxxx xxxxx §43.

(5) Byla-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, politického xxxxx tvořícího xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx náhradník xxxxxxxxxxx.

§50

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaniká

a) xxxxxx dnem xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx, kdy hejtman xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx vzít xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx.

§51

Xxxx xxxxx

(1) Nové xxxxx xx zastupitelstva xxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx zastupitelstva xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx sníží o xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx počtu xxxxxxxxxxx xxxxxxx15) x nejsou-li xxxxxxxxxx podle §49.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxx nových voleb xx zastupitelstva xxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxx nových xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx vyhlášení.

(3) Nové xxxxx xx zastupitelstva xxxxx xxxxxxx ministr xxxxxx xx 30 xxx xx zaslání xxxxxx podle xxxxxxxx 2. X posledních 6 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx krajů xx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

HLAVA VII

SOUDNÍ XXXXXXX

§52

(1) Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx kandidátní xxxxxxx, xxxxxxxx kandidáta xx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx registrace xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx strana, politické xxxxx x xxxxxxx, xxxxx podala xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, x x škrtnutí xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xx 2 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.22)

(2) Xxxxx xxxxxxxx, kterým xxxxxxxxxxxxxx xxxxx vyslovilo, xx xxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vnitra xx může xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, jemuž xxxxx xxxxxx mandát, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí a xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xx 2 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany x xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.23)

§53

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx volby kandidáta xx může xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx voličů xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx člen zastupitelstva xxxxx xxxxx, xxxxx x každá politická xxxxxx, politické xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx pro volby xx tohoto xxxxxxxxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx"). Xxxxx je xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 10 dnů xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx volební komisí.

(2) Xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx za xx, xx xxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx způsobem, xxxxx xxxxx ovlivnil xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx může xxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xx xx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx způsobem, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx voleb.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx podat xxxxxxxxxxx, má-li za xx, xx byla xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§54

X xxxxxx podle §52 a 53 xx xxxxxxxxx krajský xxxx.

XXXXX VIII

NÁROKY XXXXX XXXXXXXXXX VOLEBNÍCH KOMISÍ X XXXXXX KANDIDÁTŮ

§55

Nároky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xx xxxxx xx zvláštní xxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Předseda, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx mají xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxx než xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx vyšší zvláštní xxxxxx za xxxxx xxxxxx nemá xxxx xxxxxxxx volební xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx školení x zásadám hlasování x x xxxxxxx xxxxxxxxxx a zpracování xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx zapisovatel xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx určen losem x době, xxx xxx xxxxxx možné xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poměru, xx nárok xx xxxxxxxx xxxx služební xxxxx x nezbytně xxxxxx rozsahu x xx náhradu mzdy, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx průměrného xxxxxxx xx uvolňujícího xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx, xxxxx není x pracovním xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx výdělku xx xxxx výkonu xxxxxx xxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx.

§56

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxx xxx následujícího po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřadem do xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zastupitelstva xxxxx xx xxx, k xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx pracovní xxxxx xxx xxxxxxx xxxx. Činnost kandidáta x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx zájmu.24)

XXXXX IX

VOLEBNÍ XXXXXX

§56x

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx politické xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx anebo xxxxxx kandidáta xxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, politického xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx oznámení xxxxxx xx jejich xxxxxxx xxxx sloužící x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx obvykle xxxxxxxxx úplata. Za xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx x sdělení x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx politické xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx anebo jejich xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx hodlá xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí xxxx koalice xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx třetí xxxxx x Úřadu.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx začíná xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výsledků xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx kampaň musí xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x kandidátech x xxxxxxxxxxxxx politických xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx hnutích xxxx koalicích zveřejňovány xxxxxxxxxx údaje.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx komunikačních xxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx x pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx označit xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx jimi xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně. Xxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx volební xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxxxxxxxx Xxxxxx.

(6) Xxx volební xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx plakátů, x to xxxxxxxxxx 16 dnů xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx rovnosti xxxxxxxxxxxxx politických stran, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx pro xxxxxxxx volebních xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx bezplatně; na xxxxxx bezúplatné plnění xx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně x ustanovení zvláštního xxxxxx upravující hospodaření xxxxxxxxxxx stran x xxxxxxxxxxx hnutí. X xxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxxx komunikační xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx právnické osoby, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx.

(7) X xxxx počínající xxxxxx xxxx přede xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx být xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) X xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx politické xxxxxx, politická xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

§56b

Volební účet

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx politická strana, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx povinny xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx platebních xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxx").

(2) Volební xxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxx x úvěrního družstva xxxx u xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx prostředky xxxxxxx xx xxxxxxxx účtu xxx xxxx pouze xx xxxxxxxxxxx volební xxxxxxx. Výběr xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx následné xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx volebním účtu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx týkajícím xx xxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nejméně xxxx po xxxx 180 xxx ode xxx xxxxxxxxx celkového xxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxx xx nevztahuje xx úhradu xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §56d.

(5) Xx xxxxxx xxxxxx uložené xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx využít xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxx xxxx nevyužité xx volební kampaň.

(6) Xx 60 xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 4 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx účtu xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx strany xxxx xxxxxxxxxxx hnutí xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x politických xxxxxxxx x politických xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxx převeden x volebního účtu xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx stran xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x koalici; xxxx-xx xxxxxx xxxxxx uzavřena, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx rovným xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xx x něj xxxx xxxxx odstavce 5 nebo 6 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

§56x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 322/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§56x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx volební xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. X úhradě xxxxxx xxxxxx lze xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx politická xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x uvedením xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx, v xxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx, x uvedením xxxx xxxxxxxx firmy xxxx xxxxx, sídla x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxx-xx přiděleno.

(4) Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx evidují x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx těchto plnění, xxxxxx xxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx, x xxx xx fyzická xxxxx, xxxxx tato xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, nebo, xxx-xx x právnickou osobu, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, sídla x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx.

§56x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 322/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§56x

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

(1) Výdaji xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Celkové výdaje xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xx volební kampaň xxxxx přesáhnout xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx násobku 7&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxxxx xxxx z přidané xxxxxxx x xxxxx xxxxx, v nichž xxxx zaregistrována její xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xx zastupitelstev xxxxx. Xx této xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, politické xxxxx, koalice xxxx xxxxxx xxxxxxxx uhradili xxxx mají uhradit, xxxxxx xxxxxx, které x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xx xx xxxxxxxx xxxxxxx třetí xxxxx. Xxxx-xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za cenu xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx jeho xxxxxxx cena xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx 3 xxx přede xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx kandidující xxxxxxxxx xxxxxx, politického hnutí, xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx uhradit xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxxx x §56c xxxx. 3.

§56x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 322/2016 Xx. s účinností xx 1.1.2017

§56e

Zveřejnění údajů o xxxxxxxxxxx volební xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx politická xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx zajistí, xxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxx po xxxx trvání xxxxxx xxxx vymezenou x §56b xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx politická xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx koalice xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxx internetových xxxxxxx, xxx budou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx volební xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a adresu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx účet xxxxxxxxx; xxxxxxx oznámí Xxxxx x xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, politické hnutí xxxx xxxxxxx do 90 xxx ode xxx vyhlášení xxxxxxxxx xxxxxxxx voleb xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách zprávu x financování xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx podle xxxxxxxx 2 obsahuje

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, politickému xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx obvyklé xxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxx, x údaje x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx x §56c xxxx. 3, xxxxx x výši xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx samotnými xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx obvyklou, uvedou xx identifikační údaje xxxxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx v §56c xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxxxx volební xxxxxxx zavázaly, x xxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx věřitelem xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx poskytnutí xx xxxxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxx poskytnuto xx xxxx nižší než xxxxxxxx, uvedou xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx věřitele x rozsahu stanoveném x §56c xxxx. 3.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strana, xxxxxxxxx hnutí x xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx stanoví Xxxx vyhláškou.

(5) Kandidující xxxxxxxxx xxxxxx, politické xxxxx x koalice xx 90 dnů xxx xxx vyhlášení xxxxxxxxx výsledků voleb xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx politické xxxxxx xxxx politického xxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x politických xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

§56x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 322/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

§56f

Volební kampaň xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx osobou

(1) Xxxxxxxxxxxxx třetí xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx xx zapsána xx xxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxx Úřadem.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx být

a) xxxx x jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx, xxxxxxx xxxx, městský xxxxx x kraj,

c) xxxxxxxxxx xxxxxx obcí,

d) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx s majetkovou xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx podniku, jakož x xxxxx, na xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx podílí xxxx, a to x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx účast xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx 10 %,

e) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx kraje, xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx městského xxxxxx, xxxxx x xxxxx, xx jejímž xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxx xxxx, obec, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx obvod, a xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, nedosahuje-li xxxxxxxxx xxxxx 10 %,

x) xxxxxx prospěšná společnost, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxx fond,

h) xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxx-xx xxx jiný xxxxxx xxxxxxx,

x) zahraniční xxxxxxxxx xxxxx,

x) fyzická xxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx-xx se x xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, která xx xxxx účet a xx svou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x veřejné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) provozovatel xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Žádost x xxxxxxxxxx třetí xxxxx xxxx xxxxxxxxx jméno, xxxxxxxx, státní občanství, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx narození, xxx-xx x xxxxxxxx osobu, x název xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxx formu x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx třetí xxxxx bezodkladně přidělí xxxxx osobě evidenční xxxxx x provede xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx uvedené v xxxxxxxx 2 Úřad xxxxxxxxxxx odmítne; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx může xxxxxxx účast xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx.

(5) Zveřejnění xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx osoby a xxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx si pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxx svých internetových xxxxxxx, xxx budou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně, x zřízení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx volební xxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně registrovanou xxxxx xxxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxx xxxxxx xx volební kampaň. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx prostředky a xxxx plnění xxxxxxxxxx x penězích, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. K úhradě xxxxxx výdajů xxx xxxxxx pouze peněžní xxxxxxxxxx uložené xx xxxxxxxx xxxx registrované xxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx třetí xxxxx xxxxxxx Úřadu xx xxxx xxxxx, xxx xx vlastníkem xxxxxxxxxx účtu, x xxxxx xxxx peněžní xxxxxxxxxx na volební xxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx třetí xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 140&xxxx;000 Kč xxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxxxxxxx třetí xxxxx vede volební xxxxxx.

(9) Xx částky xxxxx xxxxxxxx 8 xx započítávají xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx třetí xxxxx xxxxxxxx xxxx xx uhradit, xxxxxx xxxxxx, xxxxx za xx uhradila xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx kampaně, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx cenu xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(10) O použití xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) výdaje na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x tisku,

c) xxxxxx xx úhradu xxxxxxxx xxxxxxx,

x) jiné xxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxx xx výpisy xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 xx xxxx 5 xxx x xxxxxxxxx tyto xxxxxx x evidenci xx xxxxxxxx Úřadu.

(12) Xxxxxxxxxxxx xxxxx osoba xx povinna xx 10 xxx xx xxxxxxxx volební xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výdajů xxxxx xxxxxxxx 10 xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx uveřejněn xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 měsíců.

§56f xxxxxx právním předpisem x. 322/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

§56x

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Úřad

a) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx třetích xxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxx internetových stránek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x účetnictví xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx politických xxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí a xxxxxx, x adresu xxxxxxxxxxxxx stránek xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osob, kde xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx účet registrované xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx hodlají xxxxxxxx xxxxxxx kampaně, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx třetí osoby x zveřejňuje údaje x registraci xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxx,

x) xxxxx narození,

c) xxxxxx xxxxx pobytu,

d) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Úřad xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx volební xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence obyvatel xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx narození,

c) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxx předchozích adres xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému cizinců xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, rodné příjmení,

b) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx místa xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) počátek xxxxxx, popřípadě datum xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxx xxxxx kontroly xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx využívá xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx právnické xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx orgán,

d) xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby,

e) xxxxx xxxxxx,

x) datum xxxxxx,

x) xxxxxx stav.

(6) X xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 až 5 xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vždy xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Údaje, xxxxx xxxx vedeny xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx současný xxxx.

§56x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 322/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

HLAVA X

PŘESTUPKY A XXXX XXXXXXX XXXXXXX

§57

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) x rozporu x §56a xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx registru Xxxxx,

x) x xxxxxxx x §56a xxxx. 5 xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx velkoplošného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, koalice nebo xxxxxx kandidáta xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zadavateli x xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §56a xxxx. 5 xxxxxxxx xxxxxxxxxx volební xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx osoby,

d) x xxxxxxx x §56a xxxx. 6 xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx komunikačních xxxxx xxxxx xxxx obce xxxx právnické xxxxx, xxxxx xx ovládaná xxxxxx xxxx xxxx, x volební kampani,

e) x xxxxxxx x §56a xxxx. 7 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x volebních xxxxxxxx x době xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x rozporu x §56f xxxx. 6 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx nevede xxxxxxx účet xxxxx §56f xxxx. 6 xxxx neoznámí Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §56f xxxx. 6,

x) vloží xx volební xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x §56f xxxx. 7 nebo x rozporu x §56f odst. 7 xxxxxxxxx, kdo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx peněžní prostředky xx volební účet,

h) x xxxxxxx x §56f xxxx. 8 xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx nepřesáhly xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx evidenci x xxxxxxx prostředků xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §56f xxxx. 10 nebo xx xxxx x rozporu x §56f odst. 10,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x evidenci x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx kampaň xxxxx §56f odst. 11, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §56f xxxx. 12.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle

a) xxxxxxxx 1 písm. x) xx d) x x) xx x) je příslušný Xxxx; xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx jej xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; pokuta xx příjmem xxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx 10 000 Xx xx 100 000 Xx.

§58

Xxxxxxx xxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Právnická nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) x rozporu x §56a odst. 2 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx,

x) x xxxxxxx x §56a xxxx. 5 nezajistí, xxx propagace xxxx xxxxxxx agitace xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x neprospěch xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx obsahovaly xxxxxxxxx x zadavateli a xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §56a xxxx. 5 neoznačí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx názvem, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx registrované xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx s §56a xxxx. 6 využije xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx krajem xxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §56a xxxx. 7 zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx počínající třetím xxxx přede xxxx xxxxx xx zastupitelstev xxxxx x končící xxxxxxxxx hlasování,

f) x xxxxxxx x §56f xxxx. 6 si xxxxxxx volební účet xxxx xxxxxx volební xxxx xxxxx §56f xxxx. 6 xxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §56f odst. 6,

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxx peněžní xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §56f odst. 7 xxxx x xxxxxxx x §56f xxxx. 7 xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu, xx xxxxxxx xxxx převedené xxxxxxx prostředky xx xxxxxxx účet,

h) x xxxxxxx s §56f xxxx. 8 nezajistí, xxx xxxx xxxxxx xx volební kampaň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx kampaň podle §56f xxxx. 10 xxxx xx xxxx x rozporu x §56f odst. 10,

x) xxxxxxxxxx výpisy x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §56f xxxx. 11, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx výdajů xx volební kampaň xxxxx §56f xxxx. 12.

(2) Kandidující xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx politická xxxxxx a politické xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx

x) v xxxxxxx x §56a xxxx. 5 neoznačí xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx využité xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §56b xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxx účet xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §56b xxxx. 2,

c) užívá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx volebním účtu x xxxxxxx x §56b xxxx. 3,

d) x xxxxxxx x §56b odst. 4 xxxxxxx x peněžními xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx kampaň xx xxxx, xx kterou xx xxxx xxxxxx x správním deliktu xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx 180 dnů xxx dne vyhlášení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx peněžní prostředky xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na volební xxxxxx xxxxx §56b xxxx. 6,

x) zruší xxxxxxx účet x xxxxxxx s §56b xxxx. 7,

x) v xxxxxxx x §56c xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně,

h) xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx §56c xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §56c xxxx. 4,

x) x xxxxxxx x §56d xxxx. 2 xxxxxxxxx, xxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x rozporu x §56d xxxx. 3 nezveřejní xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xx zavázaly uhradit xxxxxx xx volební xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx plnění, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §56e xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx o financování xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx Xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 1 písm. x) xx x) x x) xx x) x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxx rozklad xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení.

(4) Správní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx právnické osoby. Xxxxxx je příjmem xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx uložil.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxx se xxxxx pokuta xx

x) 10&xxxx;000 Xx do 100&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx odstavce 2 xxxx. x) nebo x),

x) 20&xxxx;000 Kč xx 300 000 Kč, xxx-xx o správní xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x), x) xxxx k),

c) 30&xxxx;000 Xx xx 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x), x), x), e), x) xxxx x),

x) 10&xxxx;000 Xx xx výše xxxxx x xxx xxxxxxx částky, o xxxxxx xxx překročen xxxxx výdajů na xxxxxxx kampaň, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. j).

§58a

Společná xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Právnická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx neodpovídá, jestliže xxxxxxx, xx vynaložila xxxxxxx xxxxx, které xxxx možno xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx právní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Při xxxxxx výměry xxxxxx xxxxxxxxx osobě xx xxxxxxxxx x závažnosti xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx způsobu jeho xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx, za xxxxx xxx xxxxxxx, a x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kandidující xxxxxxxxx strany xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, právnické xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xx správní delikt xxxxxx, xxxxxxxx správní xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 3 měsíců xxx xxx, kdy xx x něm dozvěděl, xxxxxxxxxx xxxx xx 3 let xxx xxx, xxx xxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxx xx jednání, k xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x přímé xxxxxxxxxxx x ním, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx je xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxx xxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx x xxxxx xx příjmem státního xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se stává xxxx.

§58x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 322/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX

§59

Xxxxxxxxxx ustanovení

Ministerstvo xxxxxx xxxxxxx vyhláškou

a) xxxxxxx řád Xxxxxx xxxxxxx komise,

b) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pověřeného xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx,

x) v xxxxxx x Českým xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx hlasovacích xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, vzor xxxxxxxxxxx xxxxxx, osvědčení x zvolení, xxxxx xxxxxxxxx xxx zjišťování x zpracování xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xx zastupitelstva kraje, xxxxx dalších xxxxxxxxx x způsob xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx lístků,

3. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stranami, xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx listin x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x koalic Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) v dohodě x Ministerstvem xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x s Ministerstvem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a paušální xxxxxxx ušlého xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx.

§60

Xxx xxxxxx xxxxxxx (§51) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§47) xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx část funkčního xxxxxx.

§61

Xxxxx

(1) Xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx, kdy došlo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx lhůty; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxx hodin xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx označením xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx určující počátek xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxx dnů xx xxxxxxxxx, je-li poslední xxx lhůty xxxxxx xxxx x příslušného xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 16.00 xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx prominout xxxxxx xxxxxxxx.

§62

(1) Xxxxx ředitele xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx plní x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx-xx starosta a xxxx xxxxxxxx zvolen, xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx, a to x po stanovené xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Při xxxxxx xxxxxx úkolů xx xxxxxxx krajského úřadu xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu.

§63

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxx, xxxx, xxxxxxxxx obvodů x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx zastupitelstev xxxxx xx hradí xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§64

Xxxxxx-xx xx volby xx zastupitelstev xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx s xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx sněmovny xxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, plní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zřízené xxxxx xxxxxx zákona x xxxxx okrskových xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxx Xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zřizují xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.27)

§64a

Dnem xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx jinak.

§64a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 37/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.1.2002

§65

Xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx fyzických osob x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxx.

§66

Xxxxx-xx ke změně xxxxx xxxxx v xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx volby xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x den xxxxxxxxx xxxxx.

§67

Xx xxxxxxxx učiněná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x přípravě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx počátkem jeho xxxxxxxxx se xxxxx xxx, xxxx xx xxxx učiněna xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx s xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

§68

Xxxxxx-xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx 4 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx kraje,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx x sčítání xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §36 xxxxx xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxx xxxxx pověření xxxxxxxx na xxxxx xxxxx.

§69

(1) Xxx první xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx stanovuje xxxxx členů zastupitelstva xxxxx xxxxx:

x) x xxxxx do 600 000 xxxxxxxx 45 členů,

b) x xxxxx xxx 600&xxxx;000 xxxxxxxx xx 900&xxxx;000 xxxxxxxx 55 xxxxx,

x) v xxxxx xxx 900 000 xxxxxxxx 65 xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx kraje xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x 1. xxxxx xxxx, v xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx zastupitelstva xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx 5 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxxxxx obecních xxxxx x příslušném xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx zveřejní xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

§69a

Působnosti stanovené krajskému xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti.

§69a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 230/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

ČÁST XXXXX

Xxxxx občanského xxxxxxxx řádu

§70

Zákon č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx soudní řád, xx xxxxx xxxxxx x. 36/1967 Xx., xxxxxx x. 158/1969 Xx., xxxxxx č. 49/1973 Sb., xxxxxx x. 20/1975 Sb., xxxxxx x. 133/1982 Xx., zákona č. 180/1990 Sb., zákona x. 328/1991 Sb., xxxxxx x. 519/1991 Xx., xxxxxx x. 263/1992 Sb., xxxxxx x. 24/1993 Xx., xxxxxx x. 171/1993 Xx., zákona č. 117/1994 Xx., zákona x. 152/1994 Sb., xxxxxx x. 216/1994 Xx., xxxxxx x. 84/1995 Xx., zákona x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 238/1995 Xx., xxxxxx x. 247/1995 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x. 31/1996 Sb., xxxxxx x. 142/1996 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x. 269/1996 Xx., zákona x. 202/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx., xxxxxx č. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 326/1999 Sb., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx x. 2/2000 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 30/2000 Sb., xxxxxx x. 46/2000 Sb. x xxxxxx č. 105/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:

Xx §200x xx xxxxxxxx xxxx §200x x 200x, xxxxx xxxxxx poznámky xxx čarou x. 34x) xxxxx:

"§200x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx úřad x xxxxx kraje, xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx,34x) xxxxxxx o

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx strana, politické xxxxx xxxx koalice, xxxxx xxxxxxxxxx listinu xxxxxx, xxxxxxx na xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x zaregistrování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx volby xx xxxxxxxxxxxxxx kraje, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x tento xxxxxxxx xxxxxxx na xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx kandidáta na xxxxxxxxxx listině,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx volby do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx politické xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx listinu podaly, xxxxxxx xx xxxx x návrhem xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Účastníkem xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx navrhovatel x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x politická xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx, jejíž xxxxxxxxxx xx napadena.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx usnesením, a xx xx 15 xxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§200x

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx člen xxxxxxxxxxxxxx xxxxx volen, xxxxx x každá politická xxxxxx, politické xxxxx xxxx koalice, jejíž xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xx xxxx s xxxxxxx xx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx navrhovatel x xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxx. Účastníkem xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. c) xx navrhovatel, příslušný xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx člen xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, jemuž xxxxx xxxxxx zanikl, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx, xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx na xxxxxxx usnesení zastupitelstva xxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxx, kterým xxx zánik mandátu xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx řízení xxxxx odstavce 3 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zánik xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx Ministerstvo xxxxxx, vyslovil-li zánik xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx x návrhu xxxxxxxx xxx jednání xxxxxxxxx, x xx xx 20 xxx.

(6) Xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a usnesení x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx účastníkům xxxxxx x ministru xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vnitra, kterým xxx vysloven zánik xxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, x xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

34x) Xxxxx x. 130/2000 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x zřízení xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx Xxxxx republiky

§71

V §12 xxxx. 1 xxxxxx č. 2/1969 Sb., x zřízení xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx orgánů státní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 21/1993 Xx. x zákona x. 148/1998 Sb., xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) volby xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x do xxxxxxxxxxxxxx územní samosprávy.".

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX

§72

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx prvního kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx x. r.
Havel v. x.
x z. Xxxxxxxxx x. r.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxx zašle Xxxxx pro dohled xxx financováním xxxxxxxxxxx xxxxx x politických xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, které xxxxxx kandidátní xxxxxxx, xxxxx §20 xxxx. 3 xxxxxx x. 130/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx volbách xx xxxxxxxxxxxxxx krajů xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Pravidla xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §56a xx 58a xxxxxx x. 130/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, se uplatní xxxxxx ve volbách xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx §53 xxxxxx x. 130/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx volbách do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 322/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Xx. IV

Přechodné xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx č. 130/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. IV xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 90/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 13.4.2017

Xx. IV

Přechodné ustanovení

Zákon x. 130/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx poprvé použije xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. IV xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 38/2019 Sb. x xxxxxxxxx od 2.3.2019

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 130/2000 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.6.2000.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

273/2001 Xx., x xxxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx některých zákonů

s xxxxxxxxx xx 2.8.2001

37/2002 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 247/95 Xx., x xxxxxxx xx Parlamentu XX x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 212/96 Xx., xxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxx x. 243/99 Xx., zákona x. 204/2000 Sb. a xxxxxx Xx xxxxxxxxxxxx xxx č. 64/2001 Xx., a xxxxx x. 130/2000 Sb., x xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 273/2001 Xx.

x xxxxxxxxx od 29.1.2002

230/2002 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 247/95 Xx., x xxxxxxx do Xxxxxxxxxx XX x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 130/2000 Xx., x xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx č. 491/2001 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

309/2002 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004 (xxxxxxx č. 281/2003 Xx. byla změněna xxxxxxxx xx 1.1.2005, xxxxxxx č. 626/2004 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2007, xxxxxxx x. 531/2006 Sb. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2009, zákonem č. 381/2008 Sb. byla xxxxxxx xx 1.1.2012 x xxxxxxx x. 445/2011 Xx. byla xxxxxxx na 1.1.2015)

281/2003 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Xx., a xxxxx x. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (služební zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 123/2003 Sb.

s xxxxxxxxx xx 28.8.2003

626/2004 Xx., x změně xxxxxxxxx zákonů v xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx financí x xxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 10.12.2004

96/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 238/92 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.2005

97/2005 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xx xxxx zákon x. 238/92 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx dne 6.1.2005 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dne 10.2.2005

x účinností xx 15.3.2005

283/2005 Sb., xxxxx XX xx xxx 22.6.2005 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x. 96/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 238/92 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 15.7.2005

531/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 218/2002 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování těchto xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.12.2006

381/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 309/2002 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 20.10.2008

320/2009 Sb., kterým xx mění zákon x. 247/95 Xx., x volbách xx Xxxxxxxxxx XX x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 14.9.2009

445/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Sb., o xxxxxx státních zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 309/2002 Xx., x změně xxxxxx souvisejících s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců a xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 28.12.2011

222/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx č. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx na území XX x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 26.6.2012

58/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 62/2003 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 7.4.2014

114/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 247/1995 Xx., x xxxxxxx do Parlamentu XX a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.4.2016

322/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

90/2017 Xx., xxxxxx se xxxx volební zákony x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností od 13.4.2017

38/2019 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx, xxxxx o xxxxxxx referendu, zákon x krajském xxxxxxxxx x soudní řád xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.3.2019

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx jiných právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx jich netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Čl. 101 xxxx. 2 ústavního xxxxxx x. 1/1993 Xx., Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx zákon č. 347/1997 Sb., x vytvoření xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 1/1993 Xx., Xxxxxx Xxxxx republiky.
2) Čl. 102 xxxx. 2 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
3) Čl. 102 xxxx. 1 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
4) Zákon č. 135/1982 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx.

5) §55 xx 65 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §5 xxxx. 2 xxxx. x) x §9 xxxx. 4 písm. x) xxxxxx č. 20/1966 Sb., x xxxx o zdraví xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 548/1991 Xx.
7) Xxxxx č. 218/1999 Sb., o rozsahu xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (branný xxxxx).
8) §27 xxxx. 4 xxxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 188/1988 Xx., xxxxxx x. 3/1991 Xx. x zákona č. 74/1994 Sb.
8a) §35 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 218/2002 Sb., x xxxxxx státních zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx).
9) §60 xxxxxx x. 367/1990 Xx., o obcích (xxxxxx zřízení), ve xxxxx zákona x. 302/1992 Sb.
Xxxxxxxx xxxxx č. 475/1990 Sb., xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 315/1995 Xx.
10) §12 xxxx. 1 písm. x) zákona x. 2/1969 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 130/2000 Xx.
11) Xxxxx č. 424/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stranách x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 468/1991 Xx., zákona x. 68/1993 Xx., xxxxxx x. 189/1993 Xx., xxxxxx x. 117/1994 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx č. 296/1995 Xx. x xxxxxx x. 322/1996 Sb.
12) Zákon č. 89/1995 Sb., x státní xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 356/1999 Sb.
12x) §113 xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx zřízení).
Xxxxxxxx č. 345/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obcí, krajů, xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx úřadů, xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxx x. 427/2000 Xx.
12b) §8 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 491/2001 Xx., x xxxxxxx xx zastupitelstev xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
13) §13 xxxxxx č. 40/1993 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České republiky, xx xxxxx zákona x. 139/1996 Xx.
14) §6 xxxxxx x. 424/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 68/1993 Xx. x xxxxxx x. 117/1994 Xx.
15) Xxxxx č. 129/2000 Sb., x krajích (xxxxxxx xxxxxxx).
16) §200v xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx č. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 130/2000 Xx.
17) §8 xxxxxx č. 152/1994 Xx., o xxxxxxx xx zastupitelstev x xxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 247/1995 Sb.
18) §10 x 11 xxxxxx x. 152/1994 Xx.
18x) §78 xxxx. 2 xxxxxx x. 129/2000 Xx., x krajích (krajské xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 273/2001 Xx.
19) Zákon č. 3/1993 Sb., x státních xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 154/1998 Sb.
20) §20 xxxxxx č. 40/1993 Xx.
Zákon č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o změně xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
Zákon č. 328/1999 Sb., x občanských xxxxxxxxx.
21) §200w xxxxxx č. 99/1963 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 130/2000 Xx.
22) §200v xxxxxx x. 99/1963 Xx., xx znění xxxxxx x. 130/2000 Xx.
23) §200w xxxxxx x. 99/1963 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 130/2000 Xx.
24) Vyhláška č. 18/1991 Sb., x jiných xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx.
§17 xxxxxxxx xxxxx x. 108/1994 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx zákoník xxxxx x xxxxxxx další xxxxxx.
25) Xxxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) §15 xxxx. 2 xxxx. x) zákona č. 468/1991 Xx., o xxxxxxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 301/1995 Xx.
27) Xxxxx č. 152/1994 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 247/1995 Sb., x volbách xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.