Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.09.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.12.2017.


Zákon o veřejných dražbách
26/2000 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2 §2a

Účastníci dražby §3

Zastoupení §4

Vyloučení některých věcí a práv z dražeb §5

Zvláštní podmínky k provozování živnosti dražebníka §6 §7

Licitátor §8

Archivační povinnost §9

Zasílání a doručování písemností a zasílání peněžitých částek §10

Označení osob a věcí §11

Další podmínky pro postup při dražbách §12

Odhad ceny předmětu dražby §13

Dražební jistota §14

Prohlídka předmětu dražby §15

Vrácení dražební jistoty a listin §16

Elektronické dražby §16a

ČÁST DRUHÁ - DRAŽBY DOBROVOLNÉ

Zvláštní ustanovení §17

Výše odměny dražebníka §18

Smlouva o provedení dražby §19

Dražební vyhláška §20 §21

Upuštění od dražby §22

Průběh dražby §23

Zmaření a neplatnost dražby §24

Opakovaná dražba §25

Společná dražba §26

Protokol o provedené dražbě §27

Výtěžek dražby a vypořádání nákladů dražby §28

Úhrada ceny dosažené vydražením §29

Nabytí vlastnictví §30

Potvrzení o nabytí vlastnictví §31

Předání předmětu dražby §32

Věcná břemena §33

Práva zajišťující pohledávky §34

Předání výtěžku dražby §35

ČÁST TŘETÍ - DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ

Zvláštní ustanovení §36

Zvláštní oprávnění dražebníka §37

Výše odměny dražebníka §38

Smlouva o provedení dražby §39

Oznámení o dražbě §40

Vyznačení návrhu na provedení dražby v katastru nemovitostí §41

Střet dražeb §42

Dražební vyhláška §43 §44

Doložení práv účastníků dražby a dražebních věřitelů §45

Upuštění od dražby §46 §46a §46b

Průběh dražby §47

Zmaření a neplatnost dražby §48

Opakovaná dražba §49

Protokol o provedené dražbě §50

Výtěžek dražby a vypořádání nákladů dražby §51

Úhrada ceny dosažené vydražením §52 §53

Potvrzení o nabytí vlastnictví §54

Předání předmětu dražby §55

Věcná břemena a předkupní právo §56

Práva zajišťující pohledávky §57 §58

Uspokojení veškerých pohledávek dražebních věřitelů §59

Uspokojení části pohledávek dražebních věřitelů §60

Protokol o uspokojení pohledávek §61

ČÁST ČTVRTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Správce centrální adresy §62

Zvláštní odpovědnost §63 §64 §65 §66

Zrušovací ustanovení §67

Účinnost §68

č. 517/2002 Sb. - §10

č. 315/2006 Sb. - Čl. II

č. 396/2012 Sb. - Čl. XVIII

č. 167/2015 Sb. - Čl. II

nález Ústavního soudu - č. 181/2005 Sb.

INFORMACE

26
XXXXX
xx xxx 18. xxxxx 2000
o veřejných xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dražby a xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx se postupuje, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx.1)

§2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx:

x) dražbou je xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x předmětu xxxxxx, konané xx xxxxxxx xxxxxx navrhovatele, xxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx přítomných xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx adrese, x xxxxxx x xxxxxxxx nabídek, x xxx xxxx xx xxxxx, která xx xxxxxxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxxx nabídku, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastnictví xxxx jiné xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxx nejnižší xxxxxx,

x) navrhovatelem xxxxx, xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem xxxxxxxx xxxxxxxxx dražby,

c) xxxxxxxxxx dražby xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx,

x) dražební xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx závazků xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx výši a xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§6 xxxx. 1); xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků xxxx majetek xxxxx, xxxx být xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve věcech xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činit xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx dražbě,

g) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prohlášení xxxx xxxxxx zpráva xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příhozu, xxxxx i xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx dražbu, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx,

x) xxxxxxx nabídka xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x průběhu xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nejnižšího podání; xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podání xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx, xx byla rozdána xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx učiněna xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxx nabídkou x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx v elektronické xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávou x následném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx příklepu) xx adrese, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, x rozeslání datové xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx všem xxxxxxxxxx xxxxxx, jimiž xxxxxxx xx stanovených xxxxxxxx x xxxxxxxx vlastnického xx jiného xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) výtěžkem xxxxxx xxxx dosažená xxxxxxxxxx x xxxx případné xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx dražby xxxxxx dražebníka x xxxxxxx xxxxxx vynaložené xxxxxxxxxxx na materiální x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x průběhu xxxxxx; xxxx náklady xxxxxx xxxxxxxxxx dražebníkem xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x dražbě, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, x náklady xx uveřejnění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x náklady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zvýšení xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx odpovědnosti za xxxxx, xxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx bylo xxxxx sjednat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx 10 % původního pojistného,

n) xxxxxxxx xxxxxx neuhrazení xxxx vydražitelem xx xxxxxxxxx lhůtě,

o) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (Internet) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx určené xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákonem nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dražeb,

q) xxxxxxx xxxxxxx elektronická xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx záznamových xxxxxxx, xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx elektronickou xxxxxx.

§2a

(1) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx vždy x xxxxxx jazyce. Písemnosti xxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx spolu s xxxxxxx xxxxxxxxx písemnosti xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx i x cizím xxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx xx xxxxxxx jazyka xxxxxxxxxxx, xxxxxxx si xxxxxxx na xxx xxxxxxx, xxxxx tuto xxxxxxxxxx písemně xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§2x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 315/2006 Xx. x účinností xx 1.9.2006

§3

Xxxxxxxxx dražby

(1) Účastníkem xxxxxx může xxx xxxx xxxx, x xx i xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Účastníky xxxxxx xxxxxxx být xxxxx, xxxxx nemohou xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx2), xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx proto, xx xxxx majetek nepostačuje x xxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xx dobu 3 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; nikdo xxxxx xxxxxx xx ně.

(3) Xxxxxxxxx dražby xxxxxxx xxx xxxxx, u xxxxx by x xxxxxxxx xxxxxx vlastnictví xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x vyloučení, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;3) xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx dražební xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zmaření xxxxxxxxx dražby téhož xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxx za xx. Xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx pověřeni, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"); xxxxx xxxxx xxxxxx za xx.

(5) Účastníky dražby xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx, xxxx zaměstnanec, xxxxxxxxx, xxxxx xx této xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, a xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, dočasný xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ozdravné xxxxxxx x řešení xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx; nikdo nesmí xxxxxx za ně.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx být osoba, xxxxx xx ve xxxxxx x některé x osob xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxx3a), společníkem, xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx, která x xx xxxxx xxxxxxx3b); xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx.

(7) Xxxxx xx xxxxxx předmětu xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx společná xxxxx xxxx xxxxxxxxx dražby xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx dražbě xx, xx xxxx před xxxxxxx společných xxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jakož i xxxxxxxx osoby oprávněné xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx ověřenými xxxxxxx xxxxx společných xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxx xxxxx oprávněné xxxxxxxx účastníky xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x prohlášení xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx účinné. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx uhrazení ceny xxxxxxxx xxxxxxxxxx společně x xxxxxxxxxx.

§4

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpisem; xx xxxxxxxxx dražby xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x práv z xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx, x xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx orgánu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx zvláštní právní xxxxxxx upravující xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx xxxxx.

§6

Zvláštní podmínky x xxxxxxxxxxx živnosti dražebníka

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx zapsaná x obchodním xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, která splňuje xxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx x bylo xx uděleno xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. K xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx si příslušný xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx ministerstvo xxxxxxx, xx xxxxxxxxx má xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx souvisejících, xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx předpoklady xxxxxxxxxx vykonávat xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x předmětu xxxxxx xxxx na základě xxxx předložených, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základních pravidel xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx souvisejících. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxx, že je xxxxx právních předpisů xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, jiného xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oprávněna xxxxxxxxx xxxxxxx obdobnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Tato xxxxx musí xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx za škodu, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x činností xxxxxxxxxx; xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dražebníka nevztahují.

(2) Xxxxxxxxx je povinen xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx smlouvu o xxxxxxxxx své xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx požadavků xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx

x) xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxxxxx kapitál xxxxx xxxxxxx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx a xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) jeho xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxx xxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxx xxxxxxx 35&xxxx;000&xxxx;000 Xx, x

x) xx xxxxxxx mít svou xxxxxx xxxxxxx ověřenu xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx4a).

(4) Xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx konkursní xxxxxxxx, nesmí xx xx dražbě podílet xxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx osobou, nesmí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x ním xxxxxxx, xxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx anebo xxxx xxxxxxxxxxxx, ani xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Je-li xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx ve vztahu x xxxxxxxxxxxx osobou xxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členem xxxx xxxxxxxxxxxx nebo jiného xxxxxx anebo xxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxx xxx povinen xxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.5)

(6) Na xxxxxxxxxx - územní xxxxxxxxxxx xxxxx, orgány xxxxxx xxxxxx a Xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx - xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dražebníka xxxxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx organizování x xxxxxxxxx dražeb xxxxx xxxxxx xxxxxx provádí xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx x jak xxxx dražebník xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx úřad zašle xxxxxxxxxx pravomocné rozhodnutí x xxxxxxx koncese xxxx o jejím xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na centrální xxxxxx údaje x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx živnostenskými xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.6)

§8

Xxxxxxxxx

(1) Licitátorem xxxx xxx pouze fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x fyzicky xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(2) Licitátor xxxxxxxx xxxxxx, vyzývá účastníky, xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx příklep a xxxxxxx též xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§9

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx zabezpečí xxxxxxx xxxxxxxxxx podniku, xxxxxxxx xx předmětem xxxxxx, a to xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx archivovaných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, které xx tento xxxxxxxx xxxxxxxxx, x dále xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zaměstnancům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx provádění xxxxxx x správci xxxx při xxxxxxx xxxxxx.

§10

Xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx částek

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx listovní zásilky xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx; xxx je xxxxxx x xxxxx prokazatelným xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxx.

(2) Peněžité xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxx zasílají xxxxxx formou peněžní xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, převodem x účtu x xxxxx nebo spořitelního x xxxxxxxx družstva xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; lze je xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx připustit x xxxxxx xxxxx xxxx platební xxxxxx.

§11

Xxxxxxxx xxxx x xxxx

Xxxxx x věci xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vylučujícím jejich xxxxxx.

§12

Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx, datum a xxx zahájení dražby xxxx xxx xxxxxx xxx, xxx nebyla xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx dražbě.

(2) Způsob xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x ohledem xx zvláštnosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx dražbě.

(3) Xxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx výzvy xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx způsobem x xxxxx xxxxxxxx je x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx obecního úřadu, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x jehož obvodu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx uveřejnění xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhlášku xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x periodickém xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, uveřejní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx příhozu x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, jakož x údaj x xxx, xxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx textem xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx přítomní xx dražbě jsou x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dobrým xxxxxx.

(6) Xxxxxx může xxx xxxxxxxx každá xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx 100 Xx xx xxxxx a xxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx součástí xxxxxxx xxxxxx.

§13

Odhad xxxx předmětu xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x místě x xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx být x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Jde-li x xxxxxxxxxx, podnik,7) jeho xxxxxxxxxxx xxxxxx,8) xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx kulturní xxxxxxx,9) xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx znalce.10) Znalec xxxxxxx i xxxxxx, xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx vlastnictví xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx odhad ceny.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx, xx xxxxxxx xx předchozí výzvě, x době určené x xxxx xxxxx, xxxxxxx provedení xxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx výzvě xxxxxxxxx x přihlédnutím k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x nemovitosti zpravidla xxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, lze xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx dražebník x xxxxxxxxx.

§14

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Dražebník xx oprávněn xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx dražby xx xxxxxxx složit xxxxxxxxxxxx xx lhůtě uvedené x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx ve xxxxx bankovní xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx platbu xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v hotovosti10b). Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, musí xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx sídlem xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxx právním předpisem10a) xx území Xxxxx xxxxxxxxx. X dražební xxxxxxxx xxx může xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx 160 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xx bankovní xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx účastníkovi xxxxxx xxxxxxxxxx přiměřená xxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxx xxx polovina xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx dražební xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxx složení xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x rukám xxxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxx záruky xxxxxxxx xx určený xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xx okamžik xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx dražby. Xxxx-xx x dražební xxxxxxxx xxxxxxxxx něco jiného, xxxxx lhůta pro xxxxxxx xxxxxxxx jistoty xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 30 % x xxxxxxxxxx xxxxxx; nesmí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;500&xxxx;000 Xx xxxxxxxx x 10 % x xxxxxx xxxxxxxxxxx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§15

Xxxxxxxxx předmětu dražby

(1) Xxxx zahájením xxxxxx xxxx xxx umožněna xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx uvedeném v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dražby. Xxxxxx xxxxxxxxx předmětu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx věci xxxxxxxx.

(2) Xxxxx nejnižší xxxxxx xxxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx nebo jde-li x nemovitost, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve dvou xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxx stanoveny xx xxxxxx den.

(3) X prohlídkou předmětu xxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx života x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zákonem xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti, x povinností stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem11) xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx v držení xxxx nájmu, xxxxxxxx xxxxxx prohlídku xxxxxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§16

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dražby, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, složenou dražební xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx dražební xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx dražby.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který předmět xxxxxx nevydražil, je xxxxxxxxx povinen xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx pohledávek, xxxxx dražebník těmto xxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx; neskončí-li xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx dražby nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) V případě xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxxx od dražby.

§16x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx datové xxxx, kde xx xxxxxxxxxxxxxxx technického xxxxxxxx xxxx programového xxxxxxxx xxxxxxxxx přechod xxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxx, xxxxxxx dražebník xx xxxxxxx xxxxxxxx jednoznačně xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx účastníků xxxxxx.

(3) Při xxxxxxxxxxxx xxxxxx dražebník v xxxxxxxx vyhlášce stanoví xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx zahájení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx kterého xxx zvyšovat xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx vydražitele x xxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 10, §47 xxxx. 10 x §47 xxxx. 11 věty xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx předkupního xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx postupu xxx xxxxxxxxxxxx dražbě xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXX DOBROVOLNÉ

§17

Zvláštní xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx dobrovolnou xx dražba prováděná xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx podat x xxxx osob, x xx x xxxxx, xxxxxx-xx spoluvlastníky xxxxxxxx dražby.

(2) Dobrovolné xxxxxx movitých věcí xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; zvláštní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx dobrovolných xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx dražby xxxx xxx xxx, podnik7) xxxx jeho xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx, soubor xxxx, xxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx11a) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právo, bylo-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x splňují-li podmínky xxxxxxxxx tímto zákonem.

(4) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx oprávněna x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx zvláštního právního xxxxxxxx oprávněna xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx x předměty xxxxxxxx xxxxxxx sakrální x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxx-xx xxxxxxxx osvědčením x xxxxxxxx vývozu11b). Věci, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx předkupní xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx12), xxxxxxx xxxxxxxxx právo xxxxxxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx je nakládání xxxxxxx xxxxxx nájemců xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zákonným xxxxxxxxxx právem nájemců xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx13), xxx xxxxxx, xxxxx vysloví-li xxxxx x oprávněných xxxx x provedením xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx může xxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nižší xxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxx. X xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xx xx návrh xxxxxxx xxxxxxxxx podstaty, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vyzval xxxxxxxxxx osobu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo práva xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dražby a xxxx právo nebylo xxxx xxxxxxx. Koná-li xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nejnižší xxxxxx pod xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx oprávněnými xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; práva podle §23 xxxx. 11 xxxx nejsou dotčena.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x nebytovým xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle odstavce 5 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nájemců x xxx, xxxxx i xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx nabytí vlastnictví x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx prostorům, xxxxxxxxx-xx xxx dříve. Xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx13a), pokud vznikla xxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx13b) xxxxxxx xxxxxxxx x uzavření xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx bytu, xxxxx xxxxxx.

(7) Dražit v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zapsaným x xxxxxxxx nemovitostí, x xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx je omezeno xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a nezbytných x xxxxxxxxx s xxxx. Xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx dražby xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dražebníkovi xxxxxxxxxx před podpisem xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx se na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, není xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pod xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx z takto xxxxxxxxx xxxxxxxx, snížit xxxxxxxx xxxxxx ani xxxxx opakovanou dražbu; xxxxx xxxxx §23 xxxx. 11 xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx práva xxxxxxx x xxxxx xxxx.

(8) Dražit nelze xxxx, xxxx xxxx xxxx uplatněno zadržovací xxxxx.

(9) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx i xxxxx x nemovitosti, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, postupuje xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx nemovitosti, xxxxxxx xxxx xxxx organizační xxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx postupuje xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§18

Výše odměny xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx. Výše odměny xxxxxxxx xx navrhovatele xxxx xxxxxx jejího xxxxxx xx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx dražby. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx způsob xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx, že xxxxxx bude provedena xxx vydražitele xxxxxxxxxx, xxxx být uvedena x dražební xxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx překročit 10 % x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx zvýšených x 1 % x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 10 000 000 Kč.

§19

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Dražbu lze xxxxxxx pouze xx xxxxxxx písemné xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx uzavře navrhovatel x dražebníkem; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx orgán státní xxxxxx&xxxx;x Xxxx xxx xxxxxxxxxxx státu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx-xx x majetek xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx tento xxxxx, nebo je-li xxxxxxxxxxx navrhovatel.

(2) Smlouva x provedení xxxxxx xxxx obsahovat označení, xx xxx x xxxxxx dobrovolnou, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dražebníka x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx jejího xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx, že xxxxxx bude provedena xxx navrhovatele bezúplatně. Xxxxxxx-xx smlouvu x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx více xxxxxxxxxxxx, kteří nejsou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Je-li licitátor xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx být xx smlouvě o xxxxxxxxx xxxxxx obsaženo x xxxxxxxx, x xxxxx částku xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x dražebníka xx smlouvě o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,14) xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x uzavření smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákonem; xxxxxxxx xxxxxxxxx závazkem xx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Výši xxxxxx dražebníka xxxxxxxxx xx smlouvě x xxxxxxxxx dražby nelze xxxxxxxxx zvýšit.

(7) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti, xx xxxxxxxx.

§20

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx konání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxx:

x) xx xxx o dražbu xxxxxxxxxxx, x xxx-xx x xxxxxxxxxx dražbu, x xxxx skutečnost,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx, práv x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předmětu xxxxxx, xxxxx xxxxx, x němž xx xxxxxxx xxxxxx nachází, xxxx odhadnutou xxxx xxxxxxxxx cenu, x xx-xx xxxxxxxxx dražby xxxxxxxx památka, x xxxx skutečnost,

e) xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx složení xxxxxxxx xxxxxxx, způsob x lhůtu xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx a xxxxxx xxxxx, kde xx xxx dražební jistota xxxxxxx, xx je xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx vrácení; xxxxxxxxx xxx-xx složit xxxxxxxx xxxxxxx platební xxxxxx xxxx šekem,

g) xxxxxx úhrady ceny xxxxxxxx vydražením,

h) xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx movitých xxx místo konání xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxx pořadí, ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx odevzdání xxxxxxxx xxxxxx vydražiteli,

k) případné xxxxxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x dražební vyhlášce xxxx jejich část, xxxxxxx pak x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx a závazcích xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxx xxxxx dostupných xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxx ceny xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 500 000 Xx,

x) xxxx odměny xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx jejího xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx, xx dražba xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx uveřejní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx nejméně 15 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxx dražby xxxxxxxxxx, podnik xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pokud xxxxxxxx xxxxxx přesáhne 100&xxxx;000 Xx, uveřejní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx x na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 30 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Ve xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 4 zašle dražebník xxxxxxxx xxxxxxxx

x) vlastníkovi,

b) xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí xxxx x xxxxxxxxx osvědčujících xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx,

x) xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx příslušnému xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx místa podnikání xxxxxxxxxxxx, je-li navrhovatel xxxxxxxx osobou, xxxx xxxxx sídla navrhovatele, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a správci xxxx, v jehož xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxx-xx o xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže,

e) xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, jejímž xxxxxxxxxxxx, zřizovatelem, společníkem xxxx členem xx xxxx, xxx xxxxxx xxxxx vykonávajícímu xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, společníka xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx spolu se xxxxx jejími xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dražby xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx objektu, x xxxx xx xxxxxx koná.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxx vyhlášky, xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxx-xx o nemovitost, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§21

Xxxxxxxx x údaje, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx váznoucích x x xxx spojených, xxxx xxxxx, x xxxx xx předmět xxxxxx nachází; x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx povinen vyhotovit x xxxxxxxx dodatek xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxx, xx xx x xxxxxxx xxxxxxxx.

§22

Xxxxxxxx xx dražby

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxx nejpozději do xxxxxx xxxxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že navrhovatel xxxx xxxxxxxx navrhnout xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, dojde-li x xxxxxxxxxx od xxxxxxx o provedení xxxxxx xxxx xxxxx-xx xxxxx podmínek sjednaných xx xxxxxxx x xxxxxxxxx dražby xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §15 x 21,

x) xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx byl-li xxxxxxx dražby xxxx xxxx část xxxxxxx xx majetkové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14a), není-li xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx orgánem xxxxxxx xxxxxx prodejem xxxxxxxx dražby xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dražby xxxx xxxx části, xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx exekutor x xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14b),

x) xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx nedobrovolné (§42),

h) xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x předmětem xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx, Xxxx xxx xxxxxxxxxxx státu xx věcech majetkových xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, nevztahují se xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) až x) x x).

(3) X upuštění xx xxxxxx x o xxxxxxxx upuštění xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x §20 xxxx. 5. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uveřejněna xx xxxxxxxxx adrese, xxxxxxxx tam xxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxx xx dražby.

§23

Xxxxxx dražby

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, musí být xxxxxxxxxx dražby, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnostenského úřadu x zaměstnancům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx umožněn xxxxxxx 30 xxxxx xxxx xxxxxxxxx dražby.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx vyzvání xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx pověřené xxxxxxx xxxx totožnost, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx jednat xx účastníka xxxxxx, xxx se zapsat xx seznamu účastníků xxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx dražební číslo; xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinni xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhlášce xxxxxxx x xxxxxxx dražební xxxxxxx. Xxxxxxxxx dražby xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx své čestné xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx. Zaměstnanci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx ministerstva pověření xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx prokazují xxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx podmínek x xxxxx zákoně nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nelze xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx xxx umožněn xxxxxxx xx prostor, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx 10 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx, xxx xx dostaví k xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx stát xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Licitátor xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx poté xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x jeho xxxx xxxxxxxx prohlášení x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ceny, xxxxx x xxxxx dalších xxxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 písm. x) xxxx alespoň xxxxx xx xxxxxx xxxxx x dražební xxxxxxxx.

(7) Je-li xxxxxxxxxxxxx xxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxx uzavírání xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx řídí xxxxxxxxx xxxxxxx,14) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odhadu ceny xxxxxxxx dražby.

(8) Licitátor xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Draží xx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx vyšší xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx licitátora: "neučiní-li xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dražby xxxxxx xxxxx, než xxxx xxxxxx naposled učiněné xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx dražby, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podání), xxxxxx xx xxxxxxx" xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx ještě xxxxxx xxxxxxxx podání x xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx nejvyšší podání. Xxxxxxxx podáním xx xxxxxxxx xxxxxx vázán.

(10) Xxxxx-xx několik účastníků xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x nebylo-li učiněno xxxxxx vyšší, rozhodne xxxxxxxxx xxxxx x xxx, xxxx x xxxx xxxxxxx udělí.

(11) Xx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxx dražby xxxxxxxxx xxxxx k předmětu xxxxxx x doloží-li xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vázán; xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, udělí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(12) Xxxxxx-xx učiněno nejnižší xxxxxx, sníží xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(13) Xxxxxxxx příklepu xx xxxxxx xxxxxxxx.

(14) Xxxxxx-xx xxx dražbě xxxxxxx xxx nejnižší xxxxxx nebo xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx, licitátor xxxxxx xxxxxx.

§24

Xxxxxxx x neplatnost xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx předmětu xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxx uvedené x §20 odst. 5. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dražebník xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vyhláška xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx i xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx, do xxxxx xxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx oprávněnou x xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx z práva xx přednostní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, x jejímuž xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zakázáno x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx navrhnout xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx neupustil xx xxxxxx, ač xxx xxx xxxxxxx učinit, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je x xxxxxx xx xxxxxx vyloučena, xxxx xxxxxx-xx xxxxxxx podmínky x §12 xxxx. 1 x 2, §14 xxxx. 3, §17 xxxx. 5 x 6, §19, 20, §23 odst. 1 xx 10, §25 a x §26 xxxx. 1 x 2 xxxx xxxx-xx vydraženy x xxxxxx xxxxxxxxx předměty xxxxxx. Není-li xxxxx xx xxxxxx neplatnosti xxxxxx uplatněno xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx dražby xxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dražby xxxxxx xxxx dražby xxxx dražebníkem na xxxxx xxxxx.

(5) O xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedené x §20 xxxx. 5. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 30 xxx způsobem v xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vyhláška xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, uveřejní xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x neplatnosti xxxxxx.

§25

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Opakovaná xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x provedení xxxxxxxxx xxxxxx uzavřené xxxx xxxxxxxxxxxxx předchozí xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx předmět xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxx dražba xxxxxxx vydražitelem; xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx zajišťovat xxxx xxxxx předmětu xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx roku xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx 10 dnů xx doručení xxxxxxxxx x provedené xxxxxx xxxx vyrozumění o xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx provést, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx dražby xxxx xxxxx byla xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx, xx-xx dražebníkem xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx&xxxx;Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx územní xxxxxxxxxx.

(4) Jestliže xxxx xxxxxxxx vyhláška xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx dražebník xxxxxxxx x konání xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 10 xxx před xxxxxxxxx xxxxxx.

§26

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Jde-li x xxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, lze xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx dražbě; xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, v xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxx dražby xxxxxx. Xx vyvolání xxxx být xxxxxxx x pořadové xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx dražby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx společnou xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx končí xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx dražby, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx tím, xx xxxxxxxxx ukončí xxxxxx, xxxxx nebylo xxxxxxx xxx nejnižší xxxxxx xxxx nebylo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx i x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebyly xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§27

Protokol x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxx vyhotoví xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx uvede:

a) datum, xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxx, že xxx x dražbu dobrovolnou; xxx-xx x opakovanou xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx dražby x xxxx xxxxxxxxxxxxx, práv x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x s xxx xxxxxxxxx, stavu, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx jeho ceny,

c) xxxxxxxx navrhovatele dražby, x lze-li, i xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) označení xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx protokolu xx xxxxxxxxx stejnopis xxxxxxxx vyhlášky a xxxx případné dodatky (§20 xxxx. 7).

(3) Xxxxxxxx x provedené xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x vydražitel. Xxxxxxx-xx vydražitel xxxxxxxx x xxxxxxxxx dražbě xxxxxxxx, xxxxx to xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx dražba, protože xxxxxx xxxxxxx ani xxxxxxxx podání, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx protokol x xxxxxxxxx dražbě; pro xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx odstavců 2 x 3 použijí xxxxxxxxx.

(5) X společné xxxxxx xxxxxxxxxx dražebník x průběhu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx protokol xxxxx xx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx 5 dnů xxx xxx xxxxxx dražby xxxxxx xxxxxxxx x §20 xxxx. 5.

(7) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx adrese, uveřejní xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), x); dražebník xxxxxxxx x xxxx ceny xxxxxxxx vydražením nebo xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxx nejnižší xxxxxx.

§28

Výtěžek xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx z xxxxxxx xxxxxx, není-li dále xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx o provedení xxxxxx ujednáno xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx dražby xxxxxxxx xxxx nestačí-li xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xx smlouvě o xxxxxxxxx xxxxxx ujednáno, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Je-li xxxxxx zmařena xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx jistota složená xxxxxxxxxxxx včetně jejího xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xx náklady zmařené xxxxxx. Koná-li xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx složené xxxxxxxxxxxx, který způsobil xxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxx dražby. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx vydražiteli, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx, který xxxxxxxx zmaření xxxxxx, xx xxxxxxx na xxxxxxx dražebníka xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx; xx xxxxx x pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zmaření xxxxxxxxx xxxxxx vydražitelem.

(5) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx k xxxxxx došlo, xxxxxx xxxxxxxxxxx, není-li xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx tyto xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxx x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx.

§29

Úhrada ceny xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Dražební xxxxxxx x xxxx příslušenství xx započítá xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 10 dnů xx skončení xxxxxx xxxxxxx dražebníkovi, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx vydražením.

(3) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 200&xxxx;000 Xx, xx xxxxxxxxxx povinen uhradit xxxx dosaženou vydražením xxxxx po skončení xxxxxx.

(4) Xx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 500 000 Xx, xx xxxxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx

x) xxxxxx než 10 dní xxx xxx xxxxxxxx dražby,

b) xxxxxx xxx 30 xxx a xxxxx xxx 90 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 315/2006 Xx.

(6) Xxxx-xx vydražitelem xxxxxxx xxxxxxxx jistota xx formě bankovní xxxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx cenu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx ve xxxxx xxxxx odstavců 2 až 4; xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vrátit xxxxxxxxxxx záruční xxxxxxx.

(7) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

§30

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Uhradil-li xxxxxxxxxx cenu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxxx předmětu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx příklepu.

(2) Xxx-xx x xxxxxx, přecházejí xx vydražitele všechna xxxxx x xxxxxxx xxxxxx práv a xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx obchodní xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx x rozporu xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx to xxxxxxxxxx xxxxxx práv x xxxxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx těchto práv. Xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů.

(3) Xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ručí xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx organizační xxxxxx na xxxxxxxxxxx.

§31

Potvrzení x nabytí xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxx zbytečného odkladu xxxxxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §29, xxxxxxx xxxxxxxxx o nabytí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, dražebníka x xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, x něhož xxxx xxxxxx datum x způsob úhrady xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxx movité, musí xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Jde-li x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx organizační xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxx-xx x nemovitost, která xx xxxxxxxxx evidence x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx potvrzení x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx potvrzení x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x dražbě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§20 odst. 7).

§32

Xxxxxxx předmětu xxxxxx

(1) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dražby, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a listiny, xxxxx osvědčují xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x nakládání x xxxxxxxxx dražby xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx převzetí předmětu xxxxxx xxxxxxx potvrdí.

(2) Xxx-xx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxx, předá xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x doložení xxxxxxxxxx vydražitele podle xxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx vyhlášce xxxxxxx xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Dražebník xx xxxxxxx xx xxxxx sepsat xxxxxxxx x předání předmětu xxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vlastníka, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx stavu, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx předmětu xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx o xxxxxxx předmětu xxxxxx xxxxxxxx bývalý xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x dvě xxxxxxxxxx xxxxxx vydražitel.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nese xxxxxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx vznikly, xxxxxxxx je způsobil xxxx zaviněním bývalý xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx jestliže jim xxxx náklady xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx předání předmětu xxxxxx; x xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx x prodlení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx nebezpečí xxxxx x odpovědnost xx xxxxx xxxxxxxxxx.

§33

Xxxxx břemena

Práva xxxx xxxxxxxxxxx x věcných xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx dražby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dražbou xxxxxxxxx.

§34

Xxxxx xxxxxxxxxxx pohledávky

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práva a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxx x x právech xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, nejsou-li xxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dražby xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx nepoužije, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx jinak.

§35

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nákladů xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx něco xxxxxx. Xxxx-xx provedena xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx nebyli xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx dražby xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx dohodnuté xx smlouvě o xxxxxx xxxxxxxxxx vztahů xxxxxx xxxxxxxxxxxx, uzavřené xxxxx §19 xxxx. 2 xxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXXX

§36

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx nedobrovolná xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jehož pohledávka xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx15) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zápisem, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx16), xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutím, xxxxx xxxxxx výkon xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 181/2005 Xx.

(3) Xxxxxxxxx věřitelem xx xxxxx, jejíž xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx dražby, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx-xx předmětem xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx19) xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxxxxx. Je-li xxxxxxxxx věřitelem xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx orgán, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx může xxx xxx, xx xxxx xxx zástavou xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx16a). Xxxxxxxxxx §5 xxxx. 2 xxx xxxx xxxxxxx. Předmětem xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx x předmět xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vývozu.

(5) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx právem x xxxxxxxx dražby.

(6) Xxxxxxxxx dražby nedobrovolné xxxxxxx xxx dlužník x xxxx xxxxxx, xxxx pak osoby, xxxxx nesmějí xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx;17) nikdo xxxxx xxxxxx xx ně.

(7) Xx-xx dlužník právnickou xxxxxx, nesmí být xxxxxxxxx dražby statutární xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kontrolního xxxxxx xxxxxxxx; nikdo xxxxx xxxxxx xx xx.

§37

Xxxxxxxx oprávnění xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx je při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx x xxxxxx územní xxxxxxxxxx x do xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx týkajících se xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx i xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x držení xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx dražebníkovi x tomuto xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, to xxx za xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx smlouvou x xxxxxxxxx dražby x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti. O xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Vlastník xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx, xxx má xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dražby, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dražebníkovi xx jeho xxxxxx xxxxxxx informace, xxx xxxx xx známy x stavu xxxxxxxx xxxxxx, jakož x x právech x xxxxxxxxx na předmětu xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx platí xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

§38

Výše xxxxxx dražebníka

Sjednaná xxxx xxxxxx dražebníka xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 10 % x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxx 1&xxxx;000 Kč x nejvýše 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxxxxxxx x 1 % z xxxx dosažené vydražením xxxxxxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§39

Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Dražbu xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx dražby, xxxxxx xxxxxx navrhovatel x xxxxxxxxxxx.

(2) Smlouva x provedení dražby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dražebníka x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, výši odměny xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx ujednání x xxx, že xxxxxx xxxx provedena xxxxxxxxxx. Dále pak xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obsahovat x označení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xx-xx osobou odlišnou xx xxxxxxxxx předmětu xxxxxx a dlužníka, xxxxx, pro xxxxx xx navrhováno provedení xxxxxx, x xxxxx, x xxx bude xxxxxxxx oznámení o xxxxxxxx smlouvy o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx x dražbě").

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx dokládající vykonatelnost xxxxx xxxxxxxxxx věřitele, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právem x xxxxxxxx dražby x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vznik xxxxxxxxxx x xxxx splatnost, xxxxxxxxxxx-xx xxxx skutečnosti xxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonatelnost práva xxxxxxxxxx věřitele.

(4) Je-li xxxxxxxxx právnickou xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x provedení dražby x navrhovatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jenž je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx ovládanou xxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nedobrovolné xxxxxx, jenž xx xxxx manžel nebo xxxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nesmí být xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx dražby xxxx xxx úředně ověřeny xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxx zadávání xxxxxxx xxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,14) řídí xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx závazkem xx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxx.

(9) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx x provedení xxxxxx xxxxx dodatečně xxxxxx x xxxxx, xxx xxxxx xx navrhováno xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx o provedení xxxxxx xxxx být x originále xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx doplňovat, xxxxx nebo xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx neplatná. Nedodrží-li xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx navrhovatel xxxxxxxx xx xxxxxxx x provedení dražby xxxxxxxxx.

(11) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx rozhodnutí, xxxxx smlouvu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dražby xxxxxx uzavřít, a xxxx-xx xxx tato xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx podáním xxxxxx xx soudní výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§40

Oznámení x dražbě

(1) Xxxxxxxxx zašle xx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx x provedení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x dražbě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx o dražbě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x dále x xxxxx, pro xxxxx xx navrhováno provedení xxxxxx.

(3) Je-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx takového xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx vznikly xxxx předmětu xxxxxx xxxx xxxxxxx snižující xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nakládat x předmětem dražby; xx xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxx dražby vydražen xxxx byla-li dražba xxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx byla-li xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxx obdobně xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§41

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dražbě x úředně ověřeným xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx vlastníkovi, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxxx xxxxxx nemovitost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx x xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxx zmařena x xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xx dražby nebo xxxx-xx xxxxxx neplatná, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx na oznámení xxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

§42

Střet xxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx téhož xxxxxxxx xxxxxx, provede se xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x provedení xxxxxx xxxxxxxxxxxx x dražby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx vlastníkovi xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Nebude-li xxxxx zjistit, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx dražby xxxxxxxxxxxx xxxx dříve xxxxxx, x xxxxxxx-xx k xxxxxx navrhovatelů, nelze xxxxxx xxxxxxx.

Dražební xxxxxxxx

§43

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx konání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxx:

x) xx xxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x tuto xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx dražebníka, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx předmětu dražby, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx osobou odlišnou xx vlastníka xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x čas xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x s xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předmětu dražby, xxxxx xxxxx, v xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx zjištěnou xxxx, a je-li xxxxxxxxx dražby xxxxxxxx xxxxxxx, x tuto xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x stanovený minimální xxxxxx, který může xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx, xxx má být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx dokladem x xxxxxxx dražební xxxxxxx, xxxx dražební xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx vrácení,

g) je-li xxxxxxxxx úhrada xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo šekem; xxxxxx úhrady ceny xxxxxxxx vydražením xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) datum x xxx konání prohlídky xxxxxxxx xxxxxx, u xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx prohlídky x organizační opatření x xxxxxxxxxxx prohlídky,

i) xxxxxxxxxx, že xxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxx předkupní xxxxx, jsou povinny xxxxxxx dražebníkovi své xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek xxxxxxxxxx věřitelů,

k) podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxx dražby xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x lhůtě k xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx následcích xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vydražením xx stanovené xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx x předmětu xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx pak x xxxxxx stavu xxxxxxxx dražby a x xxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx váznoucích, xxxx xxxxxxx pouze podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, případně xx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx vyhlášku xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx k předmětu xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx nejméně 15 xxx xxxx zahájením xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Je-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 100 000 Xx, uveřejní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxx 60 dnů xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx lhůtě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x tomu xxxxxxxx xxxxx a xxxxx městské xxxxx xxxx městského obvodu, x xxxxx xxxxxx xx má dražba xxxxx, x xxxxxxx x její xxxxxxxxxx xx úřední xxxxx. Xx úřední xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxx konání dražby, xxxxxxxx xxxxxxxx dražby, xxxxxxx nejnižšího xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx příhozu x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxx xxx údaj x xxx, xxx xx lze xxxxxxxx x úplným xxxxxx xxxxxxxx vyhlášky.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxx podléhající xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) osobám, které xxxx x předmětu xxxxxx xxxxx zapsané x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předmětu xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x ním,

f) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx místa trvalého xxxxxx xxxxxxxx, je-li xxxxxxx fyzickou xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx právnickou xxxxxx; xxxx-xx možné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx vyhláška xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx zástavního xxxxx,

x) jde-li x xxxxxxxxxx, xxx správci xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) jde-li x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, zřizovatelem, xxxxxxxxxxx xxxx členem xx xxxx, též xxxxxx státu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zakladatele, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx právnické xxxxx,

x) Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx,

x) Všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; pokud Všeobecná xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní pojišťovně.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx spolu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxx koná.

(7) Xxxxxxxxx dražební xxxxxxxx xxxxxxx x dražebníka xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxx.

§44

Xxxxxxxx x údaje, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhlášce xxxxx, xxxxx dodatečně xxxxx. Xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx xx změnám x xxxxxxx práv x xxxxxxx xx předmětu xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, v xxxx xx xxxxxxx xxxxxx nachází. Xxxx xx xxxxxxx pro xxxxxxxx dražební vyhlášky x výčet xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxx xxxxxxx xx dražebník povinen xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx ke zveřejněné xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu poté, xx se x xxxxxxx xxxxxxxx.

§45

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx u dražebníka xx 15 xxx xxxx xxxxxxxxx dražby xxxxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxx příslušenství xx xxx konání dražby x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx listinami x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx x pozemku xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxx a xxxxxxx19) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx pohledávky u xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pohledávky xxxx xxx xxxxxx xxxxxx; xxx xxxx dotčeno xxxxxxxxxx §57. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx 30 dnů, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx dražby, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx předkupní xxxxx, xxxx povinni xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx listinami x xxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je nelze x xxxxxx xxxxxxxx.

§46

Upuštění xx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx zahájení

a) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx dražebníkovi xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zástavním xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx písemné xxxxxxx navrhovatele,

c) je-li xxxxxxxxxxxx doloženo, xx xxxxxxxxxxx xxxx oprávněn xxxxxxxxx provedení xxxxxx,

x) xx-xx smlouva x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx dražby xxxx xxxxx-xx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x provedení xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §15, §40 xxxx. 1 a 2 a §44,

x) xxxx-xx xxxxxxxx insolvenční xxxxxx, v němž xx řeší xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx14a), xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce,

g) xxx-xx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxx nebo orgánem xxxxxxx správy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příkaz prodejem xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx; to xxxxxxx v případech, xxx xxx podkladem xxx nařízení výkonu xxxxxxxxxx vykonatelný notářský xxxxx, xxxxx byl xxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) došlo-li xx střetu dražeb x xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§42),

x) xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx x nelze xxxxxxx, xxxxx xx smluv x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx dříve xxxxxx, x xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx-xx po xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx předmětu xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x jehož důsledku xxxxxxx xxxxxxxx dražby xxxxxxxxx xxxxxxx dražby,

k) xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx zakázáno x xxxxxxxxx dražby xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §43 xxxx. 5. Xxxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx adrese, xxxxxxxx xxx dražebník x xxxxxxxx x upuštění xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx v xxxxxxx x odstavcem 1 xxxx. g) xx xxxxxx, nelze xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, v xxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vydražením, xxxxxxx xxxx xx dne, xxx dražebník xx xxxxxx případně xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx do xxx xxxxxx dražby, xxxxxx-xx xxx ní xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx x vydražení xxxxxxxx dražby, xx xxxxxxx vlastnictví x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx17a).

§46x

(1) Nelze-li xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x důsledku xxxxxx žaloby xx xxxxxxxxx nepřípustnosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, anebo x důsledku xxxxxx xxxxx moci, neupustí xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx x xxxxx případě xxxxxxxxx xx 90 xxx poté, xxx xx dražebník xxxxx x pominutí xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx 30 xxx před xxxxxxx xxxxxx uveřejnit xxxxxxx xxxxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyhláška, xxxxxxx k xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx budou xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx prohlídek xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx, které x xxxxxx xx uveřejnění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx k jejichž xxxxx x tomto xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx dražební xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx vyhlášce.

§46a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 315/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2006

§46b

(1) Xxxxx byla xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podána x soudu xxxxxx xx xxxxxx nepřípustnosti xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx soudem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nepřípustnosti prodeje xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xx stanoveném xxxxxxx nekoná.

(2) X xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx 30 dnů xxxx xxxxxxx dražby xxxxxxxxx stejným xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dodatek x této xxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxx xxxxx xxxxxxx místo, xxxxx x čas xxxxxx dražby, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx předmětu xxxxxx, jakož x xxxxx xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x období xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x jejichž xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x tomto případě xxxxx být xxxxxx xxx xxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx x dražební xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx podat xx 1 měsíce xxx xxx doručení xxxxxxxx x veřejné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nejpozději xxxx 7 dnů xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Veřejnou xxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3; xx-xx x xxxx xxxxx podána xxxxxx xx určení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zástavy, xxx xxxxxxxx dražbu xxxxxxx až xxxx, xxx xxxx x xxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx.

(5) Xxx, xxx xxxxx bezdůvodně žalobu xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx nahradit xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vznikla oddálením xxxxxxx zástavy za xxxx xx podání xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx soudu prvního xxxxxx xx věci, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právo xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x žalobě před xxxxxx prvního stupně; xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, že je xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x soudu xxxxxx xx xx xxxx možné xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx použije xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx.

§46x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 303/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§47

Xxxxxx dražby

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xxxx probíhat xxxxxx, xxxx být xxxxxxxxxx dražby, zaměstnancům xxxxxxxxxxx živnostenského úřadu x zaměstnancům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolou provádění xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 30 minut xxxx xxxxxxxxx dražby.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx vyzvání xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx totožnost, xxxxxxxxx xxx oprávnění xxxxxx xx účastníka dražby, xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx účastníků xxxxxx, x jsou-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx dražební xxxxx; xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jistoty, xxxx xxxxxxxxx dražby xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Účastníci xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx své xxxxxx prohlášení, xx xxxxxx osobami xxxxxxxxxxx x xxxxxx. Zaměstnanci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kontrolou xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxx svým xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, kdo xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx stát xx xxxxxxxxxx xxxxxx, musí xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedených xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx ani xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pověřených xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dalších podmínek.

(5) Xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx přístup xx xxxxxxx, x xxxxx xxxx probíhat xxxxxx, xxxxxxx 10 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx. Bezprostředně xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x jeho bodů xxxxxxxx prohlášení o xxxxxxxx dražby. Obsahem xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx zjištěné xxxx, jakož i xxxxx xxxxxxx skutečností xxxxx §43 odst. 1 písm. d) xxxx xxxxxxx odkaz xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx minimálního příhozu.

(8) Xxxxx nejnižší xxxxxx x xxxxxxxxxxxx dražby xxxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx osvědčen notářským xxxxxxx. Účast xxxxxx x xxxxxxxxx průběhu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxx xx, pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx podání. Xxxxxx-xx xxxx xxxxx výzvu x xxxxxxxxxx licitátora: "xxxxxxx-xx někdo x xxxxxxxxxx účastníků xxxxxx xxxxxx vyšší, než xxxx podání xxxxxxxx xxxxxxx účastníkem xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx), xxxxxx xx xxxxxxx" učiněno vyšší xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednou xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxx udělí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx lze xxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx. Učiněným xxxxxxx xx účastník xxxxxx xxxxx.

(10) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxx učinil xxxxxx xxxx první, x nebylo-li xxxxxxxx xxxxxxx podání xxxxx, xxxxxxxx licitátor xxxxx x tom, xxxx x xxxx příklep xxxxx.

(11) Xx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx příhozem xxxxx; učiní-li xxxxxx xx stejné xxxx xxxx xxxxxxxx podání, xxxxx xxxxxxxxx příklep xxxx. Je-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxxxx více, udělí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx nejvyšší. Při xxxxxxxx spoluvlastnických podílů xxxxxxxx xxxxxxxxx losem x xxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(12) Xx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx-xx to xxxxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxx-xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x neučinil-li xxxxxx ve stejné xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx práva.

(13) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx dražba xxxxxxxx.

(14) Xxxxxx-xx xxx xxxxxx učiněno ani xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx-xx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx po xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx ukončí.

(15) Nejnižší xxxxxx činí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx dražby; xxxxxxxx xxxxxx nelze xxxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

§48

Zmaření a xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) O xxxxxxx xxxxxx vyrozumí dražebník xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §43 xxxx. 5. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dražebník xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx dražební vyhláška xxxxxxxxxx xx centrální xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx i xxxxxxxx x zmaření xxxxxx.

(3) Xxxxx, xx jehož xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podstatným xxxxxxxx xxxxxxxx a je xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx, může xxxxxxxxx x xxxxx, aby xxxx vyslovil neplatnost xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxx učinit, vydražila-li xxxxxxx xxxxxx osoba, xxxxx xx z xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §36 xxxx. 1 a 4, §39 xxxx. 1 xx 7, 9 x 11, §40 xxxx. 1 x 2, §43 odst. 1 až 3 xxxx §46 xxxx. 1 xxxx xxxx-xx xxxxxxxxx x dražeb xxxxxxxxx xxxxxxxx dražby. Xxxxxxx vyslovení neplatnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx nemůže xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx dražby, xxxxxx.

(4) Xxxxx, do xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxx soud xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx splněny xxxxxxxx xxxxxxx v §15 xxxx. 1 xx 3, §39, 42, §43 xxxx. 1 xx 3, 5 xx 7, §44, §47 xxxx. 1 xx 12 x x §49. Xxxxxxx xxxxxxxxx neplatnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxx, xx nebyla xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxx dražebník dražební xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx dne konání xxxxxx, xxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §43 xxxx. 5. Oznámení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxxx 30 xxx xxxxxxxx v xxxxx obvyklým. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx centrální xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx i oznámení x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx zahájení xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dražby xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx.

§49

Opakovaná dražba

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx dražby xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx byla xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx předmětu xxxxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxx odhad xx xxxxxx 1 roku xxxx konáním opakované xxxxxx, dražebník nemusí x xxxxxxxxx dražbě xxxxxxxxxx xxxxx §40 x 41. Xxxxxxx x provedení xxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxx do 10 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx x provedené xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zmaření xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud dražebník xxxxxxx xx xxxxxx xxxx pokud byla xxxxxx neplatná xxxxx xxxxx xxxxxx učiněno xxx xxxxxxxx podání xxx xxxxxx konané xx okolností xxxxx §46 odst. 3.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx činí xxxxxxx 70 % xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, pokud x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx vydražen.

(4) Xxxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxx uveřejněna xx xxxxxxxxx xxxxxx, uveřejní xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx opakované dražby x xxxxxxxxxxxx podle §43 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx 10 xxx xxxx zahájením xxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dražby, vyrozumí xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x tom, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx též xxxxxxxxx katastrální xxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx adrese, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§50

Xxxxxxxx x provedené xxxxxx

(1) Po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx x provedené xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dražební xxxxxxxx x popřípadě x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§47 odst. 8).

(3) V xxxxxxxxx x xxxxxxxxx dražbě xxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxx; uvede xxxx, xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxx-xx x opakovanou xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx příslušenství, xxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx dražby váznoucích x x ním xxxxxxxxx, xxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx jeho ceny,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx vlastníka, xxxxxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx podání,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, navrhovatele a xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx vydražitele,

g) xxxx dosaženou vydražením.

(4) Xxxxxxxx x provedené xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§43 odst. 7). Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxx, protože xxxxxx xxxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxx, vyhotoví xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx; pro xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 použijí xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx dražbě zašle xxxxxxxxx xx 5 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §43 xxxx. 5.

(7) Xxxxxxxx xxxx dražební xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x), x), x); xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx ceny xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

§51

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx dražby

(1) Xxxxxxx dražby se xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx ujednáno xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx dražby xxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxx dražby na xxxxxx xxxxxxx dražby, xxxxxx náklady dražby xxxx jejich zbývající xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx náklady xxxxxx xxxx dražebník.

(3) Je-li xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vydražila-li xxxxxxx xxxxxx osoba, jež xx x dražby xxxxxxxxx, xxxxxxxx jistota xxxxxxx xxxxxxxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xx opakovaná xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx dražební jistoty xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx zmaření xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Po úhradě xxxxxxx dražby x xxxxxxxxx dražby xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx povinen xx výzvu xxxxxxxxxx xxxxxxx xx část xxxxxxx dražby, xxxxxx xxxxxxxxx dražební xxxxxxx xxx xxxxxxx; xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx dražby xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§52

Úhrada ceny xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Cenu dosaženou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Dražební jistota x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx započítá vydražiteli xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vydražitel xxxxxxx xx 10 dnů xx skončení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx vydražením.

(3) Xx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx než 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xx xxxxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vydražením xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx vydražitel xxxxxxx xxxxxxx xxxx dosaženou xxxxxxxxxx v xxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3; xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxxxxx. Platba xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

§53

Xxxxxxx-xx vydražitel cenu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě, xxxxxxxx xx něj xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx udělení xxxxxxxx.

§54

Xxxxxxxxx x nabytí xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx vydá xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §53, xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx předmětu xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx vlastníka, dražebníka x xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxx, z něhož xxxx xxxxxx xxxxx x způsob xxxxxx xxxx xxxxxxxx vydražením; xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx je xxx stejnopis xxxxxxxxxx xxxxxx (§47 odst. 8); podpis dražebníka xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx musí xxx úředně xxxxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vlastnictví.

(3) Jde-li x xxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx evidence x xxxxxxxx nemovitostí, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx jedno xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, v xxxx musí xxx xxxxxxx, která xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Součástí xxxxxxx stejnopisu potvrzení x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx stejnopis protokolu x dražbě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§55

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx vyhlášce xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx osvědčují xxxxxxxxxxx x xxxx nezbytné x nakládání x xxxxxxxxx dražby xxxx xxxxxxxxx jiná xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx převzetí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x doložení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu předat xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxx kromě xxxxxxxx bývalého xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxxx xxxxx stavu, x xxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nacházel při xxxxxxx xxxx a xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx váznoucích.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx náklady xxxxxxx x předáním x xxxxxxxxx xxxxxxxx dražby xxxx xxxxxxxxxx. To xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx vlastníka xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx škody xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx předání xxxxxxxx xxxxxx; v xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx vydražitel x xxxxxxxx x xxxxxxxxx předmětu xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx x odpovědnost xx xxxxx xxxxxxxxxx.

§56

Xxxxx břemena x xxxxxxxxx právo

(1) Práva xxxx oprávněných x xxxxxxx xxxxxx váznoucí xx předmětu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x důsledku xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx a xxxxx osoby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx předkupní xxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx smluvní xxxxxxxxx právo k xxxxxxxx xxxxxx; zákonné xxxxxxxxx xxxxx státu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,12) předkupní xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, právo xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx13) xxxxxx x vůči xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§57

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx považují xx přihlášené, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx tyto xxxxxxxxxx zajišťující xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx osvědčujících vlastnictví xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx x předmětem dražby.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x právnímu xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro přihlášení xxxxxxxxxx x právní xxxxxxxx přihlášení xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx úředně xxxxxx.

§58

(1) Zástavní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, jakož i xxxxxxx xxxxxxxx práva x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx mladší přechodem xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; to xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx právy xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx splatné, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx předmětu xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx práva x xxxxxxxx dražby, xxxxx xxxx z xxxxxxxx svého vzniku xxxxxx xxx nejstarší xxxxxxxx práva xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, přechodem xxxxxxxxxxx k předmětu xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx vydražiteli. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxxx xxxx přechodu xxxxxxxxxxx x předmětu dražby xxxxxxxxx.

§59

Uspokojení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx věřitelů

(1) Xxx-xx x výtěžku xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přihlášené pohledávky xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx uspokojovaných pohledávek xxxxxxxxx věřitelům xx xxxxx 10 dnů xx uhrazení ceny xxxxxxxx vydražením. X xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vznik x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(2) Částku xxxxxxxxx xx uspokojení xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx ceny dosažené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx možné xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx uvedené xxxxxx xx xxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx obvyklé x xxxxx a čase; xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx centrální xxxxxx.

(4) Xx doby xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx domu x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx žalobou u xxxxx xxxxx části xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

§60

Xxxxxxxxxx části pohledávek xxxxxxxxxx věřitelů

(1) Xxx-xx x xxxxxxx dražby xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uspokojit xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek xxxxxxxxxx xxxxxxxx, uhradí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. X xxxxxxxxxxx, jejichž xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx dražby xxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx uspokojují x tomto xxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx správu domu x pozemku19), x xx xx xxxx xxxxx desetiny výtěžku xxxxxx, x pohledávky xxxxxxxxx zadržovacím xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx druhé xxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hypotečního xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx ke xxxxx jmenovité hodnoty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx třídy, xxxxx tvoří xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástavním xxxxxx xxxx omezením xxxxxxx xxxxxxxxxxx; vázlo-li xx xxxxxxxx dražby xxxx xxxxxx práv, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx x jiná xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx v posledních 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dražebních xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx pohledávky xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx předá částky xxxxxxxxxxxx xxxx poměrně xxxx alespoň xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek dražebním xxxxxxxxx xx xxxxx 10 dnů xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx předat xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx částky xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx v místě x xxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxx dražebník xx xxxxxxxxx xxxxxx.

§61

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) datum, xxxxx, xxx x xxxx provedené dražby,

b) xxxxxxxx předmětu xxxxxx x jeho příslušenství, xxxx a xxxxxxx xx xxx váznoucích x stavu, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) označení xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pohledávky, xxxxx xxxxxx xx do xxxxxx x zajištění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 5 xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedeným x §43 xxxx. 5.

XXXX ČTVRTÁ

ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX

§62

Xxxxxxx xxxxxxxxx adresy

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,14) jejíž provozní xxx s xxxxxxx xx xxxxxxx uveřejnění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx schválilo xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx správce xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pochybení, která xxxxxxxx uveřejnění informací xxxxx xxxxxx zákona.

§63

Zvláštní odpovědnost

(1) X xxxxxx xxxxxxxxxx navrhovatel xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx dražby, xxxxx xx xxxx xx xxxx být při xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx dražby. Xx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxxx jedné xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxx xx xxxx předmětu dražby xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxxx xx nelze xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx návrhem xx xxxxxxxxx dražby xx xxxxxxx rozumí xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x jeho xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxx návrh xxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou neoprávněným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx přihlášení xxxxxxxxxx osobou, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx oprávněna xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx odpovídá xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx porušením ustanovení xxxxxx xxxxxx; neodpovídá xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx nemohl xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx veškerého úsilí, xxxxx lze xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osobám xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxxx xx nelze xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx dražbu xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx oprávněna, xxxxxxxx xx xxxxxxxx škodu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(6) Správce xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx informací podle xxxxxx xxxxxx.

(7) Bývalý xxxxxxxx xxxxxxxx dražby xxxxxxxx vydražiteli za xxxxx způsobenou prodlením x předáním xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx, xxxxxxxx navrhovateli, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx za xxxxx, xxxxx jim x xxxxxxxx toho xxxxxxx.

§64

Dražby xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§65

Právní xxxxxx xxxxxxxx x tomto xxxxxx xx řídí občanským xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§66

Xxxxx oprávněné k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dražeb xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx rozhodnutí podle xxxxxxxxxxx předpisů mohou xxxxxxxx xxxx dražby xx dobu 1 xxxx od xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx již xxxxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx této xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx před účinností xxxxxx xxxxxx zaniká.

§67

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se xxxxx č. 174/1950 Sb., o xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 513/1991 Xx.

§68

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxx xxx xxx vyhlášení.

Klaus x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

§10

(1) Xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x jiných právních xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx x Úřadu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x Ministerstva xxxxxxx x xxxxx x x Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx Ministerstvo xxxxxxxxxxx, x čemž uvedené xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx uzavřou xxxxxxxxx xxxxxx, kterými mezi xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx práva a xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx hospodařit x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx neskončená xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx informatiky.

§10 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 517/2002 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

Xx. II

Přechodné ustanovení

Dražby, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx tímto xxxx xxxxxxxxxx dražební xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx, xx řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 315/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2006

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx, xx jejichž xxxxxxxxx xxx podán xxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx po xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx věřitele, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx exekutorským xxxxxxx, xxxxx obsahuje náležitosti xxxxxxxxx xxxxxxx č. 120/2001 Sb., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxx neupustí od xxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1 písm. x) zákona x. 26/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, byl-li xxxxxxxxx xxx nařízení xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zápis, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx dražby.

Čl. XXXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 396/2012 Xx. x účinností xx 1.1.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XX xxxxxx právním předpisem x. 167/2015 Sb. x účinností od 16.7.2015

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 26/2000 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.5.2000.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

120/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx (exekuční xxx) a o xxxxx dalších xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2001

517/2002 Xx., kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

257/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx ode xxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004)

181/2005 Xx., nález ÚS xx xxx 8.3.2005 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx §36 xxxx. 2 zákona x. 26/2000 Xx., x veřejných dražbách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 10.5.2005

377/2005 Xx., x xxxxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, pojišťovnami x xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 29.9.2005

56/2006 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 8.3.2006

315/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 26/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2006

546/2006 Xx., úplné xxxxx xxxxxx č. 26/2000 Sb. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 177/2006

110/2007 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx správy, souvisejících xx zrušením Ministerstva xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých zákonů

s xxxxxxxxx od 1.6.2007

296/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x způsobech xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

7/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2009

223/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.12.2009

458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

396/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2013

399/2012 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na důchodové xxxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

303/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2014

267/2014 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2014

167/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 26/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 16.7.2015

375/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x ozdravných xxxxxxxxx x řešení krize xx finančním xxxx x v xxxxxxxxxxx x úpravou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

51/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 219/2000 Xx., o majetku XX x xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.3.2016

298/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a zákon x. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

291/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 26/2000 Xx., x xxxxxxxxx dražbách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 182/2006 Xx., x úpadku a xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2017

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 427/1990 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxx na xxxx právnické nebo xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Xxxxx č. 219/1995 Sb., xxxxxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §8 x xxxx. xxxxxx x. 63/1991 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3x) §116 xxxxxxxxxx zákoníku.
3x) §66a xxxx. 2 až 7 obchodního xxxxxxxx.
4) §66a xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx.
4x) §20 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §58 xxxx. 3 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 286/1995 Sb.
6) §60 xxxx. 2 xxxxxx x. 455/1991 Xx.
7) §5 xxxxxxxxxx zákoníku.
8) §7 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Xxxxx č. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Zákon č. 36/1967 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
10x) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10x) §4 odst. 1 xxxxxx č. 254/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 337/1992 Xx., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

11) Zákon č. 148/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 164/1999 Xx.
11a) Xxxxx č. 72/1974 Sb., xxxxxx se xxxxxxxx některé xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x doplňují některé xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxx xxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
11b) §3 xxxxxx x. 71/1994 Xx., o xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 80/2004 Xx.
12) Například §13 zákona č. 20/1987 Xx., x xxxxxx památkové xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §61 xxxxxx x. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny, xx xxxxx xxxxxx č. 218/2004 Xx.
13) §22 xxxx. 1, 2 x 6 xxxxxx x. 72/1994 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx.
13x) Například xxxxxxxx č. 136/1985 Sb., o xxxxxxxx, úvěrové x xxxx pomoci družstevní x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx vlastnictví, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
13x) §24 xxxxxx x. 42/1992 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx majetkových xxxxxx x družstvech.
§23 xxxxxx č. 72/1994 Xx.
14) Xxxxx č. 199/1994 Sb., x zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
14a) Zákon č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (insolvenční zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
14x) §334a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
15) Xxxxx č. 216/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
16) §71a xx 71c zákona x. 358/1992 Xx., x notářích x xxxxxx činnosti (notářský xxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
16a) §153 xxxx. 1 a §154 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §67b xxxxxx x. 328/1991 Xx., xx znění xxxxxx x. 122/1993 Xx
17x) §268 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
17x) §166 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) §11 xxxx. 1 zákona x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

19) §1190 xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx zákoník.