Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.12.2017.


Zákon o veřejných dražbách
26/2000 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2 §2a

Účastníci dražby §3

Zastoupení §4

Vyloučení některých věcí a práv z dražeb §5

Zvláštní podmínky k provozování živnosti dražebníka §6 §7

Licitátor §8

Archivační povinnost §9

Zasílání a doručování písemností a zasílání peněžitých částek §10

Označení osob a věcí §11

Další podmínky pro postup při dražbách §12

Odhad ceny předmětu dražby §13

Dražební jistota §14

Prohlídka předmětu dražby §15

Vrácení dražební jistoty a listin §16

Elektronické dražby §16a

ČÁST DRUHÁ - DRAŽBY DOBROVOLNÉ

Zvláštní ustanovení §17

Výše odměny dražebníka §18

Smlouva o provedení dražby §19

Dražební vyhláška §20 §21

Upuštění od dražby §22

Průběh dražby §23

Zmaření a neplatnost dražby §24

Opakovaná dražba §25

Společná dražba §26

Protokol o provedené dražbě §27

Výtěžek dražby a vypořádání nákladů dražby §28

Úhrada ceny dosažené vydražením §29

Nabytí vlastnictví §30

Potvrzení o nabytí vlastnictví §31

Předání předmětu dražby §32

Věcná břemena §33

Práva zajišťující pohledávky §34

Předání výtěžku dražby §35

ČÁST TŘETÍ - DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ

Zvláštní ustanovení §36

Zvláštní oprávnění dražebníka §37

Výše odměny dražebníka §38

Smlouva o provedení dražby §39

Oznámení o dražbě §40

Vyznačení návrhu na provedení dražby v katastru nemovitostí §41

Střet dražeb §42

Dražební vyhláška §43 §44

Doložení práv účastníků dražby a dražebních věřitelů §45

Upuštění od dražby §46 §46a §46b

Průběh dražby §47

Zmaření a neplatnost dražby §48

Opakovaná dražba §49

Protokol o provedené dražbě §50

Výtěžek dražby a vypořádání nákladů dražby §51

Úhrada ceny dosažené vydražením §52 §53

Potvrzení o nabytí vlastnictví §54

Předání předmětu dražby §55

Věcná břemena a předkupní právo §56

Práva zajišťující pohledávky §57 §58

Uspokojení veškerých pohledávek dražebních věřitelů §59

Uspokojení části pohledávek dražebních věřitelů §60

Protokol o uspokojení pohledávek §61

ČÁST ČTVRTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Správce centrální adresy §62

Zvláštní odpovědnost §63 §64 §65 §66

Zrušovací ustanovení §67

Účinnost §68

č. 517/2002 Sb. - §10

č. 315/2006 Sb. - Čl. II

č. 396/2012 Sb. - Čl. XVIII

č. 167/2015 Sb. - Čl. II

nález Ústavního soudu - č. 181/2005 Sb.

INFORMACE

26
XXXXX
xx xxx 18. xxxxx 2000
o xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx, trvání x xxxxx některých xxxxxxxx xxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx se postupuje, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx.1)

§2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx:

x) xxxxxxx xx xxxxxxx jednání, jehož xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx určeném xxxxx, xxxx x prostředí xxxxxxx xxxxxx xxxx xx určené xxxxxx, x výzvou x xxxxxxxx nabídek, a xxx xxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx licitátora xxxxxxxxxxx xxxx xxxx právo x předmětu dražby, xxxx xxxxx veřejné xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxx,

x) navrhovatelem osoba, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx při dražbě, xxxxx se xxxxxxxxx xxxx přihlásila x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx určené xxxxxx, a to xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx výši a xxxxx,

x) dražebníkem xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x má x xxxx příslušné xxxxxxxxx (§6 odst. 1); xxx-xx x majetek xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků xxxx majetek xxxxx, xxxx být xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve věcech xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a na xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prohlášení xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, uvedení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příhozu, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx dražbu, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx alespoň xxxxxxxxxxx nejnižšího podání; xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podání xxx xxxxxxx nejméně x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx dále stanoveno xxxxx; x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx, musí být xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x zvednutím xxxxx; xxxxxx je xxxxxxxxx xx ústní nabídkou x xxxxxxxx elektronické xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx licitátora xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx úkon xxxxxxxxxx x elektronické xxxxxx spočívající x xxxxxxxx dražby xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nabídek xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x následném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx) xx xxxxxx, xxx xx dražba prováděna, x xxxxxxxxx datové xxxxxx o ukončení xxxxxx všem účastníkům xxxxxx, xxxxx dochází xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx jiného práva x xxxxxxxx dražby,

k) xxxxxxxxxxxx účastník xxxxxx, xxxxx byl xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx dosažená xxxxxxxxxx x její xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx dražby xxxxxx dražebníka a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x přiměřené xxxxxxx xx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx o dražbě, xxxxxx informací v xxxxx, x náklady xx xxxxxxxxxx dražební xxxxxxxx způsobem x xxxxx obvyklým, xxxxx x xxxxxxx vynaložené xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx s xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx bylo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dražebníka o xxxx xxx 10 % původního pojistného,

n) xxxxxxxx xxxxxx neuhrazení xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx jsou xx xxxxxxx přístupném informačním xxxxxxx (Xxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx určené xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) správcem xxxxxxxxx adresy xxxxx xxxxxxxxxxxx za úplatu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxx účastníky xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx komunikaci x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx elektronickou formou.

§2a

(1) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx. Tím xxxx xxxxxxx právo xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx jazyka.

(2) Xxxxxxxx dražby může xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx jazyce, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, kterého xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nejpozději xxx xxxx zápisu xx xxxxxxx xxxxxxxxx dražby.

§2a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 315/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2006

§3

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx, x xx i tehdy, xxxxx jiná osoba xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx dražby2), xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx byl xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx majetek xxxxxxxxxxx x úhradě nákladů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxx 3 xxx xx xxxxxx moci xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, u xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dražby xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;3) xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx nesložily dražební xxxxxxx, xx-xx požadována, x x xxxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxxxx, xxxxx způsobil xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx dražby x xxxxx dražebníka; xxxxx xxxxx xxxxxx za xx. Xxxxxx x xxxxxx, jejíž xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx zaměstnanci příslušného xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx dražby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Ministerstva xxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo"); nikdo xxxxx dražit xx xx.

(5) Účastníky dražby xxxxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provádějící xxxx xxxxxx, xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx na této xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxx správce xxxxxxxxx xxxxxxxx, likvidátor, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx správce xxxx osoba vykonávající xxxxxx pro xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx ozdravné xxxxxxx x řešení krize xx xxxxxxxxx trhu, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxx za xx.

(6) Xxxxxxxxxx dražby též xxxxx xxx osoba, xxxxx je xx xxxxxx x xxxxxxx x osob uvedených x xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxx3a), společníkem, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, která x xx tvoří xxxxxxx3b); xxxxx nesmí dražit xx ně.

(7) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx společná účast xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dražby. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx, xx xxxx xxxx xxxxxxx společných xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx prohlášení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podílů xx xxxxxxxxxx předmětu xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx účastníky xx xxxxxx zastupovat x xxxxx bude opatřeno xxxxxx xxxxxxxxx podpisy xxxxx xxxxxxxxxx účastníků xxxxxx. S xxxxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx zastupovat xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo vyplývající x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx dražebníkovi xxx vůči třetím xxxxxx účinné. Společní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx uhrazení xxxx xxxxxxxx vydražením společně x xxxxxxxxxx.

§4

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx dražby se xxxx dát x xxxxxx zastupovat zástupcem xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xx účastníka xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx věcí x xxxx x xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x práva, x nimiž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx správy xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx jinak.

(2) Xxx xxxxxx cenných xxxxxx xx přiměřeně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx kapitálovém trhu xxxxxxxxx xxxxx.

§6

Zvláštní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dražebníka

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxx zapsaná x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k provozování xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx ministerstva, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vyjádří, xx xxxxxxxxx má xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nemůže xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx posoudí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dražební xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x dalších xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dražby xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dražebníka xxx xxxxxx dražební činnosti x xxxxxxxx souvisejících. Xxxxx usazená na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, jiného xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, jiného xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx dobrovolné. Xxxx xxxxx musí xxx xxxx zahájením xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxxx xxxxxxxxxx nevztahují.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx 30 dnů xx vydání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxx odpovědnosti xx xxxxx, xxxxx xx xxxxx vzniknout x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Dražebník xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dražby xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavcích 1 x 2 xxxxxxxx dále xxxx xxxxxxxx

x) xx-xx právnickou xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx kapitál xxxxx xxxxxxx 5 000 000 Xx a musí xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 musí xxx xxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx alespoň 35&xxxx;000&xxxx;000 Xx, x

x) je xxxxxxx mít svou xxxxxx xxxxxxx ověřenu xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4a).

(4) Je-li xxxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx dražebník. Je-li xxxxxxxxxxxxx správce konkursní xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, nesmí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx, xxxx statutárním xxxxxxx xxxx členem xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xxxxx je navrhovatel xxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx konkursní xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx vztahu x xxxxxxxxxxxx osobou xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, ani dražebník, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, statutárním xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx anebo xxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Poruší-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, ač xxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 4, xxxxxxxx xx takové xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákona.5)

(6) Xx xxxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxx celky, orgány xxxxxx xxxxxx a Xxxx xxx zastupování xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx - xx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dražebníka xxxxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx dražeb podle xxxxxx xxxxxx provádí xxxxxxxxxxxx, které xxxxxxx, xxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx úřad zašle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx živnostenskými xxxxx x xxxxxxxxxxxxx rejstříku.6)

§8

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxx pouze xxxxxxx xxxxx, která je xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx losování xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§9

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx povinen xxxx xxxxxx xxxxxxxx evidenci x zabezpečit xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx. Rovněž xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

(2) Dražebník je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx archivovaných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx živnostenského xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zaměstnancům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolou provádění xxxxxx x xxxxxxx xxxx při daňovém xxxxxx.

§10

Xxxxxxxx x doručování xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Písemnosti xx xxxxxxxx poštou xxxxxx xxxxxxxx zásilky xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx; xxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxx x xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; lze xx xxx předat i xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx rukou xxxxx, xxxxx xxxx určeny. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x platbu xxxxx xxxx xxxxxxxx kartou.

§11

Xxxxxxxx xxxx x xxxx

Xxxxx x věci xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§12

Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx dražbách

(1) Xxxxx, xxxxx x xxx zahájení xxxxxx xxxx být xxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx dražbě.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxx, podmínky xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x minimální xxxxxx musí být xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx předmětu xxxxxx; xxxxx být xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxx x účast xx xxxxxx.

(3) Dražebník xx povinen xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxx centrální adresy.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx městského xxxxxx, x xxxxx obvodu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx obvyklým xx též xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dražební xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx desce a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxx xx nemovitost xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx dražby, místě x xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x odhadnuté nebo xxxxxxxx ceně, jakož x xxxx x xxx, xxx xx xxx seznámit x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx x ostatní přítomní xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx povinni xxxxxxx xxxxxx dražby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dobrým xxxxxx.

(6) Xxxxxx může být xxxxxxxx každá osoba, xxxxx xxxxxxxxx vstupné. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx 100 Xx xx xxxxx a xxx. Xxxxxxx vstupné xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§13

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx předmětu xxxxxx v místě x čase xxxxxxx. Xxxxx xxxxx být x den xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxx, xxxxxx,7) xxxx xxxxxxxxxxx složku,8) xxxx x xxx prohlášenou xx xxxxxxxx xxxxxxx,9) xxxx být cena xxxxxxxx dražby zjištěna xxxxxxxx xxxxxx.10) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx vlastnictví xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx dražby v xxxxxx, xx povinna xx předchozí xxxxx, x xxxx určené x xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx odhadu, xxxxx i prohlídku xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx musí xxx xx xxxxx stanovena x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dražené xxxx, x xxxxxxxxxxx zpravidla xxx týdny xx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Pokud xxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx, neumožní provedení xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dražby, xxx xxxxx provést xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx x dispozici.

§14

Xxxxxxxx jistota

(1) Dražebník xx oprávněn po xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx složit dražebníkovi xx lhůtě xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nebo ve xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx oba uvedené xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx stanoveného x xxxxxx o omezení xxxxxx x xxxxxxxxx10b). Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx působit x souladu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx10a) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx jako podmínka xxxxxxxxxxxxx bankovní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx platnosti, xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx 160 xxx xxx xxx konání xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx složení xxxxxxxx jistoty xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůta, xxxxx xxxxx být xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx stanovené pro xxxxxxxxxx dražební xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být konec xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xx okamžik xxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dne xxxxxxxxxxxxx předcházejícího xxx xxxxxx xxxxxx. Není-li x dražební xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx dražební jistoty xxxxxxxxx dražby.

(4) Dražební xxxxxxx xxxxx přesáhnout 30 % x xxxxxxxxxx xxxxxx; nesmí xxxx přesáhnout xxxxxx 1&xxxx;500&xxxx;000 Xx xxxxxxxx x 10 % x xxxxxx xxxxxxxxxxx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§15

Xxxxxxxxx xxxxxxxx dražby

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx být umožněna xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Termín xxxxxxxxx předmětu dražby xxxxxxxxx stanoví x xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx věci xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxx xxx-xx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, musí být xxxxxxxx účastníkům xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx.

(3) X prohlídkou předmětu xxxxxx nelze, x xxxxxxxx doložení xxxxxxxxxx, xxxxxxxx další podmínky; xx neplatí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx právním předpisem11) xxxx xx zachování xxxxxxxxxx tajemství.

(4) Xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xx předmět xxxxxx x držení xxxx xxxxx, neumožní xxxxxx xxxxxxxxx předmětu xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§16

Xxxxxxx dražební xxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx účet, xxxxx xxxxxxxxx účastníkovi xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx příslušenství xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx skončení xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx předloženou účastníkem xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dražby.

(4) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxx práva xxxx předmětu xxxxxx xxxx vznik xxxxxxxxxx, xxxxx dražebník xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx dražebník listiny xxxxx oprávněným xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxx opakované xxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxx xx dražby xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu po xxxxxxxx xx xxxxxx.

§16x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xx veřejné datové xxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx programového vybavení xxxxxxxxx xxxxxxx vlastnického xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx jednoznačně xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx elektronické xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx elektronické xxxxxx,

x) čas xxxxxxxx x xxxxxxxx elektronické xxxxxx, během kterého xxx zvyšovat xxxxxx,

x) xxxxxx určení vydražitele x xxxxxxx podle §23 odst. 10, §47 xxxx. 10 x §47 xxxx. 11 xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x způsob xxxxxxx xxxxxxxxxx, zda xx předkupní xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxx elektronické dražbě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyhláškou.

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§17

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Dražbou xxxxxxxxxxx xx dražba xxxxxxxxx xx xxxxx vlastníka. Xxxxx xxxx xxxxx x xxxx osob, x xx i xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx movitých xxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx vydaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx podmínky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dražeb xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx dražby xxxx xxx xxx, podnik7) xxxx jeho xxxx xxxx xxxx věc xxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve vlastnictví xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11a) a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(4) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx oprávněna s xxxxxxxxx dražby hospodařit x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zcizit, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx kulturní hodnoty x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx povahy lze xxxxxx, pouze xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx11b). Xxxx, xx nichž xxxxx xxxxxxx předkupní xxxxx xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů12), xxxxxxx xxxxxxxxx právo xxxxxxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx13), lze xxxxxx, xxxxx xxxxxxx-xx xxxxx x oprávněných osob x provedením xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxx podmíněn xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nižší xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. I bez xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx přípustná, xxxx-xx xx xx návrh xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vyzval xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx práva xx přednostní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx právo xxxxxx xxxx xxxxxxx. Koná-li xx dražba xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx cenu xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx konat xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx podle §23 xxxx. 11 xxxx nejsou xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx dražby xxxxxx podle xxxxxxxx 5 zanikají xxxxxxxxx xxxxx nájemců x xxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx vlastnictví x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxx xxxxx. Xxxx v xxxxxxxx xx vlastnictví, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx výstavbu xxxx xxxxxxxxxx finanční, xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx13a), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x převodu xxxx s fyzickou xxxxxx xxxxxx družstva, xxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu13b) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxx v xxxxxx dobrovolné xxxxx xxxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zapsaným x listinách xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx. Xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx z xxxxxxxxxxx osob s xxxxxxxxxx dražby xxxx xxxxxxx formou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpisem x xxxxxxxxxxxx dražebníkovi xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. I xxx xxxxxx souhlasu xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xx xx xxxxx xxxxxxx konkursní xxxxxxxx. Koná-li se xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx z takto xxxxxxxxx xxxxxxxx, snížit xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx §23 xxxx. 11 xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx.

(8) Xxxxxx nelze xxxx, vůči xxxx xxxx xxxxxxxxx zadržovací xxxxx.

(9) Pokud s xxxxxxxxxxxxxx majetkovými xxxxx xxxxxxx x právo x nemovitosti, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; v ostatních xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§18

Xxxx odměny xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx sjednává dohodou.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx dražby xx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxx dražeb xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx. Výše odměny xxxxxxxx xx navrhovatele xxxx způsob xxxxxx xxxxxx či ujednání x xxx, xx xxxxxx xxxx provedena xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo způsob xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x tom, xx xxxxxx bude xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx bezúplatně, xxxx xxx xxxxxxx x dražební xxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, výše odměny xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 10 % z xxxx xxxxxxxx vydražením, xxxxxxx však 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxxxxxxx x 1 % x xxxx xxxxxxxx vydražením xxxxxxxxxxx 10 000 000 Kč.

§19

Xxxxxxx x provedení xxxxxx

(1) Dražbu xxx xxxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxxx smlouvy x provedení xxxxxx, xxxxxx uzavře xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx&xxxx;x Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx majetkových, nebo xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku, xx-xx dražebníkem tento xxxxx, nebo je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Smlouva x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx jde x xxxxxx xxxxxxxxxxx, označení xxxxxxxxxxxx, dražebníka a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx dosažené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 500 000 Xx, výši xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x tom, xx xxxxxx bude xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, kteří nejsou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dražby, xxxx být přílohou xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, musí být xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obsaženo x xxxxxxxx, x xxxxx částku xxx xxxxxxxx podání xxxxxx.

(4) Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, podniku xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xx-xx navrhovatelem xxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx zakázek xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,14) xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouvy x provedení xxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx předpokládané xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx sjednanou xx smlouvě x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zvýšit.

(7) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxxxx.

§20

Dražební vyhláška

(1) Dražebník xxxxxxx konání dražby xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxx uvede:

a) xx xxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx, x jde-li x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) místo, xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a jeho xxxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx váznoucích x x xxx spojených, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx stavu, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, x xx-xx xxxxxxxxx dražby xxxxxxxx památka, i xxxx xxxxxxxxxx,

x) nejnižší xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx složení xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x lhůtu xxx xxxx složení, xxxxx xxxx a xxxxxx xxxxx, xxx má xxx dražební xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx o složení xxxxxxxx jistoty, výši xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx lze-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo šekem,

g) xxxxxx xxxxxx ceny xxxxxxxx vydražením,

h) datum x čas xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dražby, x věcí movitých xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zabezpečení xxxxxxxxx,

x) u společné xxxxxx pořadí, xx xxxxxx xxxxx jednotlivé xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že údaje x předmětu dražby x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx část, xxxxxxx pak x xxxxxx stavu xxxxxxxx xxxxxx a o xxxxxxx a závazcích xx xxxxxxxx dražby xxxxxxxxxx, jsou uvedeny xxxxx xxxxx dostupných xxxxxxxxx, případně že xxxxxxxxxxx zaručuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx dražby xxxx xxxxxxxx za jeho xxxx xxxxx v xxxxxxx stanoveném dražební xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx dosažené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 500 000 Xx,

x) výši xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx způsob xxxxxx xxxxxx, její xxxxxxxxx xx xxxxxxxx o xxx, že xxxxxx xxxx provedena xxx xxxxxxxxxxx bezúplatně.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dražebník xxxxxxxx vzhledem k xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx obvyklým xxxxxxx 15 xxx xxxx xxxxxxxxx dražby, není-li xxxx xxxxxxxxx jinak.

(3) Xx-xx předmětem dražby xxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx nejnižší xxxxxx xxxxxxxx 100 000 Xx, uveřejní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 30 xxx před xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Pro xxxxxxxx dražby xxxxxxxxxxx xxxxx xx dražebník xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyhlášky xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Ve xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 2 xx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx mají x předmětu xxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxx,

x) je-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx navrhovatele, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, Úřadu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx-xx x majetek xxxxxxxxx xxxxx, jejímž xxxxxxxxxxxx, zřizovatelem, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx, též xxxxxx xxxxx vykonávajícímu xxxxx xxxxxxxxxxx, zřizovatele, společníka xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx jejími dodatky xx dražebník xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dražby xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx části objektu, x xxxx se xxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxx vyhlášky, uložený x xxxxxxxxxx, musí xxx podepsán xxxxxxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§21

Xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhlášce xxxxx, xxxxx dodatečně měnit. Xx neplatí v xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx a xxxxxxx xx předmětu xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; v xxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx vyhotovit x xxxxxxxx xxxxxxx xx zveřejněné xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, co xx x změnách xxxxxxxx.

§22

Xxxxxxxx xx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx zahájení

a) na xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxx,

x) je-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) je-li xxxxxxx x provedení xxxxxx xxxxxxxx, dojde-li x odstoupení xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx smlouvě x xxxxxxxxx dražby xxxxxx xxxxxxx,

x) nebyly-li xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x §15 x 21,

x) xxxx-xx zahájeno xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx-xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14a), není-li navrhovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx-xx xxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx orgánem xxxxxxx správy xxxxxxxx xxxxxxxx dražby nebo xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx prodejem xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx, není-li xxxxxxxxxxxxx soud xxxxx xxxxxx exekutor x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu14b),

g) xxxxx-xx xx střetu xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx nedobrovolné (§42),

x) xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx správy zakázáno x předmětem dražby xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxxx orgán xxxxxx správy, Úřad xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx majetkových xxxx územní xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) až x) a x).

(3) X upuštění od xxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx osoby xxxxxxx x §20 odst. 5. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx adrese, xxxxxxxx tam dražebník x oznámení o xxxxxxxx xx xxxxxx.

§23

Průběh xxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx dražby, zaměstnancům xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu x zaměstnancům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx provádění xxxxxx umožněn alespoň 30 minut před xxxxxxxxx dražby.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx jsou povinni xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osoby jím xxxxxxx xxxxxxxx doložit xxxx totožnost, xxxxxxxxx xxx oprávnění xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx dražební xxxxx; xxxx-xx požadováno složení xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx dražby xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx čestné xxxxxxxxxx, xx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxxxx úřadu a xxxxxxxxxxx ministerstva pověření xxxxxxxxx provádění xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) S xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx zákoně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx ani xx xxxxxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dalších xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxx xx prostor, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx 10 xxxxx před zahájením xxxxxx.

(5) Xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx dražby xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxx podmínky xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx zahajuje xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx poté je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x z xxxx xxxx xxxxxxxx prohlášení x xxxxxxxx dražby. Xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx dražby xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx uvedení xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx ceny, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx alespoň xxxxx xx jejich xxxxx x dražební xxxxxxxx.

(7) Je-li navrhovatelem xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx řídí xxxxxxxxx zákonem,14) xxxx xxxxxxxx podání xxxxxxx xxxxxxxx odhadu xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxx xx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx činí vyšší xxxxxx. Xxxxxx-xx přes xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx licitátora: "xxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dražby podání xxxxx, než xxxx xxxxxx naposled xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx podání), xxxxxx mu xxxxxxx" xxxxxxx vyšší podání, xxxxxx xxxxxxxxx ještě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x po xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dražby, který xxxxxx nejvyšší xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx dražby xxxxx.

(10) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, rozhodne xxxxxxxxx xxxxx x xxx, xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx.

(11) Xx-xx některý z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x doloží-li xx xxxxxxxxxxxx listinami xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx příhozem xxxxx; xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx jako xxxxxxxx podání, xxxxx xxxxxxxxx příklep xxxx.

(12) Xxxxxx-xx učiněno nejnižší xxxxxx, sníží xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(13) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx skončena.

(14) Xxxxxx-xx při xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nebylo-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx po xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx dražbu xxxxxx.

§24

Xxxxxxx x neplatnost xxxxxx

(1) Vydražitel, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx.

(2) O xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxx uvedené v §20 odst. 5. Xxxxxxxx x zmaření xxxxxx uveřejní dražebník xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vyhlášku. Jestliže xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na centrální xxxxxx, xxxxxxxx tam xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx, do xxxxx xxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxx podstatným způsobem xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dražby, xxxxxx xxxxxxxxxx x práva xx přednostní xxxxxx xxxxxxxx dražby xxxx xxxxxx, x jejímuž xxxxxx bylo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx dražby nakládat, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx vyslovil xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xx tak xxx povinen xxxxxx, xxxxxxxxx-xx předmět xxxxxx xxxxx, xxxxx je x xxxxxx xx xxxxxx vyloučena, xxxx xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x §12 xxxx. 1 a 2, §14 xxxx. 3, §17 xxxx. 5 x 6, §19, 20, §23 xxxx. 1 xx 10, §25 x x §26 xxxx. 1 x 2 nebo xxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx právo xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx.

(4) Neplatnost xxxxxx xxxxx xxxxxxxx z xxxxxx opožděného xxxxxxxx xxxxxx, bylo-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx zahájení dražby xxxxxx jiné dražby xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

(5) X xxxxxxxxxxx dražby dražebník xxx zbytečného odkladu xxxxxxxx osoby uvedené x §20 xxxx. 5. Oznámení x xxxxxxxxxxx dražby xxxx xxxxxxxxx uveřejní bez xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxxx 30 xxx způsobem v xxxxx obvyklým. Jestliže xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx tam xxxxxxxxx x oznámení x xxxxxxxxxxx dražby.

§25

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Opakovaná xxxxxx xx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxx x provedení xxxxxxxxx xxxxxx uzavřené xxxx xxxxxxxxxxxxx předchozí dražby x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx byla xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; dražebník x xxx xxxxxxx xxxxxx zajišťovat xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx ne xxxxxx xxxxxxx roku xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Smlouva x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx uzavřena xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx provést, xxxxx xxxxxxxxx upustil xx dražby nebo xxxxx xxxx dražba xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx není podmínkou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxx státu nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx&xxxx;Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uveřejněna xx centrální adrese, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §20 odst. 1 písm. x) xx x) xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 10 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§26

Xxxxxxxx dražba

(1) Xxx-xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x žádné x nich nepřesahuje 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, lze xx vydražit xx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xx povinen určit xxxxxx, v xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx u xxxxxxx předmětu dražby xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxx uvedeno x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dražby.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx dražby xx xxxxxxxxxx licitátora, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx dražba xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx dražby, xxxxx xx x pořadí xxxxxxxx, nebo xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, neboť xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx nejnižší xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x pořadí poslední. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx navrhnout x x jednotlivých xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebyly xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx případě byla xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§27

Protokol x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zbytečného odkladu xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx x provedené xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

x) datum, xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxx, xx jde x dražbu xxxxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx,

x) označení xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx, práv x závazků na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx, stavu, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxx navrhovatele xxxxxx, x xxx-xx, x xxxxxxxx xxxxxxxx vlastníka,

d) xxxxxxxx xxxxxx,

x) označení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx licitátorů,

f) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) cenu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx podepsaný xxxxxxxxx xxxxxxxx vyhlášky a xxxx xxxxxxxx dodatky (§20 xxxx. 7).

(3) Xxxxxxxx x provedené xxxxxx xxxxxxxx dražebník, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx vydražitel xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, uvede xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx dražba, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx dražbě; xxx xxxx náležitosti xx xxxxxxxxxx odstavců 2 x 3 xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) X společné xxxxxx vyhotovuje xxxxxxxxx x průběhu dražby xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předmětů xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx x provedené dražbě xxxxx dražebník do 5 xxx ode xxx xxxxxx dražby xxxxxx xxxxxxxx v §20 xxxx. 5.

(7) Xxxxxxxx byla dražební xxxxxxxx uveřejněna xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx údaje xxxxx odstavce 2 xxxx. a), x), x); dražebník xxxxxxxx x výši xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxx.

§28

Xxxxxxx dražby x xxxxxxxxxx xxxxxxx dražby

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx o provedení xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx předmět dražby xxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxx dražby na xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jejich zbývající xxxx xxxxxxxxxxx, není-li xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx ujednáno, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx včetně jejího xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx se xxxxxxxxx dražba, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx složené xxxxxxxxxxxx, který způsobil xxxxxxx dražby, xx xxxxxxx opakované xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx dražby, xx povinen na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx; xx xxxxx x pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx konané x důsledku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, aniž x xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, není-li xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx náklady xxxx xxxxxxxxx. Navrhovatel xxxx xxxxxxx nehradí, xxxxxxx-xx x xxxxxx x xxxxxx xx straně xxxxxxxxxx.

§29

Úhrada xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Cenu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Dražební xxxxxxx x xxxx příslušenství xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx dosaženou xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx povinen xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx cena xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx než 200&xxxx;000 Xx, xx xxxxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx po skončení xxxxxx.

(4) Je-li xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 500&xxxx;000 Xx, xx xxxxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxx dosaženou xxxxxxxxxx xx lhůtě, xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhlášce, xxxxx xxxx xxxxx xxx

x) xxxxxx než 10 dní ode xxx skončení xxxxxx,

x) xxxxxx xxx 30 xxx x xxxxx xxx 90 xxx xxx xxx skončení xxxxxx, jde-li o xxxxxx zahájenou xx xxxxx správce xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 315/2006 Xx.

(6) Byla-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx bankovní xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vydražením x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4; xxxxxxxxx xx povinen xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx uhrazení ceny xxxxxxxx xxxxxxxxxx vrátit xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx dosaženou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx směnkou xx xxxxxxxxxxx.

§30

Xxxxxx vlastnictví

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxx vlastnictví xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxx, přecházejí xx xxxxxxxxxxx všechna xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx to xxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxx xxxxx, x práv z xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xx týkají xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vydraženého xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxx složky, xxxxxx xxxx x povinností x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů.

(3) Xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx podniku xxxx xxxx organizační xxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

§31

Xxxxxxxxx x nabytí xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxxx, který nabyl xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §29, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dražby. Xxxxxxx potvrzení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx vlastníka, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx; přílohou xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx musí být xxxxxx, z xxxxx xxxx xxxxxx datum x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx podpis xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Jde-li o xxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx složku, xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx vlastnictví.

(3) Xxx-xx x xxxxxxxxxx, která xx předmětem xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Součástí xxxxxxx stejnopisu xxxxxxxxx x nabytí vlastnictví xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dražební xxxxxxxx (§20 xxxx. 7).

§32

Xxxxxxx předmětu dražby

(1) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx osvědčují xxxxxxxxxxx x jsou xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx práva xxxxxxxxxxx xxxx předmětu xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx písemně xxxxxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx složku, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx předmět xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vydražiteli. Dražebník xx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx protokol x předání předmětu xxxxxx; v protokolu xxxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxx vlastníka, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx stavu, v xxxx xx xxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx dražby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxxx x převzetím xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx, které by xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx způsobil xxxx zaviněním bývalý xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx jestliže xxx xxxx xxxxxxx vznikly xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx přechází x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx předmětu xxxxxx; x xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Je-li vydražitel x prodlení s xxxxxxxxx předmětu xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx škody x odpovědnost xx xxxxx vydražitel.

§33

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx dražby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§34

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nezanikají xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx vůči xxxxxxxxxxx; xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, nejsou-li dosud xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vlastnictví xxxxxxxx xxxxxx splatnými.

(2) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx jinak.

§35

Předání výtěžku dražby

Výtěžek xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx vypořádání xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx dosažené vydražením xxxxxxxxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxxxx x navrhovatelem xxxxxxxx xxxx jiného. Xxxx-xx provedena xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx vzájemných vztahů xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 2 věty xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx x navrhovateli sjednáno xxxx jiného.

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXXX

§36

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx dražba xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx15) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx16), xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x výkazů xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 181/2005 Xx.

(3) Dražebním xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx je zajištěna xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva, x xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx jednotka v xxxx, osoba odpovědná xx xxxxxx domu x xxxxxxx19) xx xxxx xxxxxxxxxx související xx xxxxxxx domu x xxxxxxx vůči xxxxxxxxx jednotky. Xx-xx xxxxxxxxx věřitelem xxxxx xxxxxx xxxxxx, případně xxxx orgán, je xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx, co xxxx být xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx16a). Xxxxxxxxxx §5 xxxx. 2 xxx xxxx dotčeno. Předmětem xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx kulturní hodnoty x xxxxx archeologie x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx sakrální x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x trvalému xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx se rozumí xxxxx, jejíž závazek xx zajištěn xxxxxx x předmětu dražby.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x jeho manžel, xxxx pak osoby, xxxxx nesmějí xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx;17) xxxxx nesmí xxxxxx xx xx.

(7) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx statutární xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx.

§37

Xxxxxxxx xxxxxxxxx dražebníka

(1) Xxxxxxxxx xx při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do spisů x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x do xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, jakož x xx listin xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x vlastník je xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx součinnost, xx xxx xx podmínky, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx uzavřenou smlouvou x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx ověřenými xxxxxxx; xxx není xxxxxxx xxxxxxx stanovená xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. O xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jakož x xxx, kdo xx xxxxxxxx právo x xxxxxxxx dražby, má xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xx známy x stavu předmětu xxxxxx, xxxxx i x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 o xxxxxxx podmínky xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx dražby xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a výše xxxxxxxxxx.

§38

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx dražebníka xxx xxxx x xxxxxxx hodnoty nesmí xxxxxxxxx 10 % x ceny xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxx 1 000 Xx x xxxxxxx 1 000 000 Xx zvýšených x 1 % z xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§39

Xxxxxxx x provedení xxxxxx

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx dražby, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x dražebníkem.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, nejnižší xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx či xxxxxxxx x xxx, že xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx obsahovat x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xx-xx osobou xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx provedení xxxxxx, x xxxxx, x níž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "oznámení x xxxxxx").

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx musí být xxxxxxx dokládající xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx věřitele, xxxxxxx dokládající xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právem x xxxxxxxx xxxxxx x dále xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx splatnost, xxxxxxxxxxx-xx xxxx skutečnosti xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Je-li xxxxxxxxx právnickou xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x provedení xxxxxx x navrhovatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jenž xx xxxxxxxxxx osobou dražebníka xxxxxxxxxx, jím ovládanou xxxx x ním xxxxxxxxx xx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ustanovení xx xxxxxxx neplatná.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx uzavřít xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x navrhovatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nesmí být xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x dražebníka xx smlouvě x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx před orgánem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,14) řídí xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx x provedení xxxxxx tímto předpisem; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx náklady dražby.

(9) Xxxx xxxxxx dražebníka xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx dražby xxxxx dodatečně xxxxxx x důvod, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nelze xxxxxxxxx měnit. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx ověřeném xxxxx x xxxxx xx dodatečně doplňovat, xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx navrhovatelem x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx neplatná. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx oznámení x xxxxxx, xx navrhovatel xxxxxxxx xx xxxxxxx x provedení xxxxxx xxxxxxxxx.

(11) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pohledávky x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx nedobrovolné xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a xxxx-xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx podáním návrhu xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§40

Xxxxxxxx x dražbě

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x provedení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x dražbě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zástavci, xxxxxxxxxx x dražebním xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx dražby x předmětu xxxxxx x xxxx i xxxxx, pro který xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Je-li xxxxxxxx xxxxxxxx oznámení o xxxxxx, xxxx neplatné xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dražby xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; xx neplatí, xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx-xx dražba xxxxxxx a nekoná xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx byla-li xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§41

Xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx dražby x xxxxxxxx nemovitostí

(1) Je-li xxxxxxxxx dražby xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dražebníka příslušnému xxxxxxxxxxxxx úřadu k xxxxxx poznámky o xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx současně x xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x zástavním xxxxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxxx xxxxxx nemovitost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx byla-li xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xx dražby xxxx xxxx-xx xxxxxx neplatná, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxx.

§42

Střet xxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxx několik smluv x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx téhož předmětu xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx smlouvy.

(2) Xxxx-xx uzavřeny smlouvy x provedení dražby xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx předmětu xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx předmětu xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx před zahájením xxxxxx dobrovolné.

(3) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx dříve účinná, x xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx vyhláška

§43

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxx:

x) že xxx o dražbu xxxxxxxxxxxxx, a xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx, xx-xx xxxxxx odlišnou xx xxxxxxxxx předmětu xxxxxx,

x) místo, xxxxx x čas xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ovlivňují xxxxxxx xxxxxxxx dražby, xxxxx xxxxx, x xxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, a je-li xxxxxxxxx dražby kulturní xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx podání x stanovený xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx může xxxxxxxx xxxxxx učinit,

f) xxxxxxxx-xx složení dražební xxxxxxx, způsob a xxxxx xxx xxxx xxxxxxx, číslo xxxx x xxxxxx místa, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx je xxxxxxxx x xxxxxxx dražební xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) je-li xxxxxxxxx úhrada xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vydražením xxxxx xxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx x nadbytečnými xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x organizační xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx dražby předkupní xxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx své xxxxx stanoveným xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) upozornění xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx pohledávky,

m) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x lhůtě x xxxxxx xxxx dosažené xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě,

n) xxxxxxxx upozornění, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx v dražební xxxxxxxx xxxx jejich xxxx, xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x právech x xxxxxxxxx xx předmětu xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx informací, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx takových xxxxx xxxxx nebo zčásti xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx nejnižší xxxxxx xxxxxxxx 100&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vyhlášku xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, a to xxxxxxx 60 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxx dražebník dražební xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx úřadu x xxxxx xxxxxxx části xxxx městského xxxxxx, x xxxxx obvodu xx xx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx x její xxxxxxxxxx xx xxxxxx desce. Xx xxxxxx xxxxx xxx uveřejnit i xxx xxxxx a xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx podání, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx cenu, je-li xxxxxx xxx xxxx x xxx, kde xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx textem xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zkrátit.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 2 xx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) dražebním xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, které xxxx x xxxxxxxx xxxxxx právo xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx,

x) xxxxxxx xxxx příslušnému xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx fyzickou osobou, xxxx sídla xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx-xx xxxxx xxxxxxx místo trvalého xxxxxx nebo sídlo xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušnému v xxxx vzniku zástavního xxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxx xxxxx vykonávajícímu xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx člena xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) Všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx Všeobecná xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx dražební vyhlášku xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx spolu xx všemi xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx před zahájením xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx přístupné xxxxx xxxxxxx, x němž xx xxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx úředně xxxxxx.

§44

Xxxxxxxx a údaje, xxxxx dražebník x xxxxxxxx vyhlášce xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx x xxxxxxx, kdy xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx práv x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x ním xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx nachází. Xxxx xx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx věřitelů; x tom případě xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xx xx o xxxxxxx dozvěděl.

§45

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx pohledávky xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx konání dražby x doložit jejich xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx listinami x xxxxxxxxx nebo v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxx odpovědná xx xxxxxx domu x xxxxxxx19) xxxxxx listinami xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pohledávky x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx věřitelů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §57. Xx-xx xxxxxxxx vyhláška xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx 30 xxx, xxxx xxxxx xxx přihlášení xxxxxxxxxx xxxxxxx polovinu xxxx, xx kterou xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Účastníci dražby, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxx opise xx zahájení dražby, xxxxx je xxxxx x xxxxxx uplatnit.

§46

Upuštění od xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx nejpozději xx xxxxxx xxxxxxxx

x) na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, dlužníka nebo xxxxxxxxx, bude-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx způsobem,

b) xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx oprávněn xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx-xx smlouva x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx smlouva neplatná, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xx smlouvy x xxxxxxxxx dražby xxxx xxxxx-xx xxxxx podmínek xxxxxxxxxx xx smlouvě x xxxxxxxxx dražby xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §15, §40 xxxx. 1 x 2 x §44,

f) xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx hrozící xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx-xx xxxxxxx dražby xxxx xxxx část zahrnut xx majetkové podstaty xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx14a), není-li xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx-xx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxx xxxxxxxx dražby xxxx xxxx části xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příkaz xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx; xx xxxxxxx x případech, xxx xxx xxxxxxxxx xxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx vykonatelný xxxxxxxx xxxxx, xxxxx byl xxxxxx x posledních 3 xxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx-xx xx xxxxxx dražeb x xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§42),

x) došlo-li xx xxxxxx dražeb x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx dříve xxxxxx, x xxxxxxx-xx k xxxxxx mezi navrhovateli xxxxxx,

x) xxxxx-xx xx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx dražby x xxxxxx předmětu xxxxxx xxxx takovému poškození, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dražby xxxxxxxxx xxxxxxx dražby,

k) xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx orgánu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx živnostenské xxxxxxxxx dražebníka.

(2) X xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx písemně xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedené x §43 xxxx. 5. Xxxxxxxx xxxx dražební xxxxxxxx uveřejněna xx xxxxxxxxx xxxxxx, uveřejní xxx dražebník i xxxxxxxx x upuštění xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx 1 xxxx. x) od xxxxxx, nelze xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx lhůty, x xxx je vydražitel xxxxxxx uhradit cenu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxx, xxx xxxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxx dražby, xxxxxx-xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx x vydražení xxxxxxxx dražby, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx17a).

§46x

(1) Nelze-li dražbu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx proto, xx jejímu provedení xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánu x předběžném opatření, xxxx v důsledku xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, anebo x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dražby, xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx x tomto případě xxxxxxxxx xx 90 xxx xxxx, xxx xx dražebník dozví x xxxxxxxx překážky.

(2) X případech xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nejméně 30 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx uveřejnit stejným xxxxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxxx dražební xxxxxxxx, xxxxxxx k této xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx budou xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, které x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyhlášky nastaly xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx. Lhůta xxx xxxxxxx dražební xxxxxxx x tomto xxxxxxx xxxxx být xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx dodatku x xxxxxxxx xxxxxxxx.

§46x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 315/2006 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.9.2006

§46b

(1) Xxxxx byla xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x dražebníkovi xxxxxx x soudu xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zástavy xxxx xxxxx bylo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nepřípustnosti xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx dražba xx xx stanoveném xxxxxxx nekoná.

(2) V xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 je xxxxxxxxx xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx 30 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx a xxx xxxxxx xxxxxx, nové xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx, xxxxx v xxxxxx xx uveřejnění dražební xxxxxxxx nastaly xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx jistoty x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx xxx uveřejnění xxxxxxx x dražební xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxxx nepřípustnosti prodeje xxxxxxx xxx xxxxx xx 1 měsíce xxx xxx doručení xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx však 7 xxx přede xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxx vykonat až xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3; je-li x xxxx lhůtě xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx veřejnou dražbu xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Ten, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx určení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx nahradit zástavnímu xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx oddálením xxxxxxx zástavy za xxxx od xxxxxx xxxxxx do dne xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx xx věci, xxxxxxxx xxxxxxxx věřitel xxxxxxxx právo xx xxxxxxx xxxx škody x průběhu xxxxxx x žalobě xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx x průběhu xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx u soudu xxxxxx xx do xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx věty xxxxx x zástavním xxxxxxxx se použije xxxxxxx též xxx xxxxxxxxxx.

§46x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 303/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§47

Xxxxxx xxxxxx

(1) Přístup xx xxxxxxx, x xxxxx bude probíhat xxxxxx, musí xxx xxxxxxxxxx dražby, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x zaměstnancům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx provádění xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 30 xxxxx xxxx xxxxxxxxx dražby.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx doložit xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx zapsat xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx čísla, xxxxxxx též xxxxxxxx xxxxx; xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jistoty, xxxx účastníci xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhlášce xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Účastníci xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx doložit xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x dražby. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x zaměstnanci ministerstva xxxxxxxx kontrolou xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx pověřením.

(3) Xxxxxxx, kdo xx xxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxx před xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx stát xx xxxxxxxxxx dražby, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) X výjimkou podmínek x xxxxx zákoně xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx ani xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a zaměstnancích xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínek.

(5) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx, v xxxxx xxxx probíhat xxxxxx, xxxxxxx 10 minut xxxx zahájením xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx je povinen xxxxxx prohlášení, xx xxxxxxxx dražbu. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx dražby. Obsahem xxxxxxxxxx x předmětu xxxxxx xx kromě xxxxxxxx předmětu xxxxxx xxx uvedení xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xxxx. 1 xxxx. d) xxxx xxxxxxx xxxxx xx jejich uvedení x xxxxxxxx vyhlášce.

(7) Xxxxxxxxx může v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx minimálního xxxxxxx.

(8) Xxxxx nejnižší xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxx být xxxxxx xxxxxx osvědčen xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx x osvědčení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxx xx, xxxxx xxxxxxxxx dražby xxxx xxxxx podání. Xxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: "xxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx podání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dražby (xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx), udělím mu xxxxxxx" xxxxxxx vyšší xxxxxx, oznámí licitátor xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx výzvě udělí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxx nejdříve 3 xxxxxx xx zahájení xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx účastník xxxxxx xxxxx.

(10) Xxxxx-xx několik xxxxxxxxx současně stejné xxxxxx x xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxx učinil xxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx licitátor losem x xxx, xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx.

(11) Xx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxx dražby xxxxxxxxxxxxxxx předmětu xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx příhozem xxxxx; xxxxx-xx podání xx stejné xxxx xxxx nejvyšší xxxxxx, xxxxx licitátor xxxxxxx xxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxxxx xxxx, udělí xxxxxxxxx xxxxxxx tomu, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx nejvyšší. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx losem x xxx, xxxx x těchto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(12) Má-li xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pravo xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx-xx to xxxxxxxxxxxx xxxx zahájením xxxxxx, není xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vázán; učiní-li xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx nejvyšší xxxxxx x xxxxxxxx-xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx jako xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, udělí xxxxxxxxx xxxxxxx účastníkovi xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx.

(13) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(14) Xxxxxx-xx při xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx-xx xxx opakované xxxxxx xxxxxxx nejnižší xxxxxx ani po xxxx xxxxxxx, licitátor xxxxxx xxxxxx.

(15) Xxxxxxxx xxxxxx činí xxxxxxx xxxxxxxx odhadu xxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx nelze snížit, xxxxxxx-xx se x xxxxxxxxxx xxxxxx.

§48

Xxxxxxx a neplatnost xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dražby xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) O zmaření xxxxxx vyrozumí dražebník xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxx xxxxxxx v §43 xxxx. 5. Xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx uveřejní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx dražební xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x zmaření dražby.

(3) Xxxxx, do xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a je xxxxxxxxx, zástavcem, zástavním xxxxxxxxx, účastníkem xxxxxx, xxxxxxxxx věřitelem nebo xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud dražebník xxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxx učinit, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx osoba, xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, nebo nejsou-li xxxxxxx podmínky xxxxxxx x §36 odst. 1 a 4, §39 odst. 1 xx 7, 9 x 11, §40 xxxx. 1 a 2, §43 xxxx. 1 až 3 xxxx §46 xxxx. 1 xxxx xxxx-xx xxxxxxxxx z dražeb xxxxxxxxx xxxxxxxx dražby. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx dlužníkovi, xxxxx xxx dražebník xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx zaslal. Xxxx-xx právo xx xxxxxx neplatnosti xxxxxx xxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx, xxxxxx.

(4) Xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx provedením xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx u xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §15 xxxx. 1 až 3, §39, 42, §43 odst. 1 xx 3, 5 xx 7, §44, §47 xxxx. 1 xx 12 x x §49. Důvodem xxxxxxxxx neplatnosti nedobrovolné xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zástavci, xxxx xxxxxxxxxx dlužníkovi, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxx na určení xxxxxxxxxxx dražby xxxxxxxxx xx 3 měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxx, xxxxxx.

(5) O xxxxxxxxxxx dražby dražebník xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §43 xxxx. 5. Oznámení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu xx xxxx alespoň 30 xxx xxxxxxxx x xxxxx obvyklým. Xxxxxxxx xxxx dražební xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx centrální xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x oznámení x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

§49

Xxxxxxxxx dražba

(1) Opakovaná xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy x provedení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx předchozí xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx dražby xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx dražba xxxxxxx vydražitelem; xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx zajišťovat xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx odhad ne xxxxxx 1 roku xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §40 x 41. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxx do 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx pokud xxxx xxxxxx neplatná xxxxx xxxxx nebylo xxxxxxx xxx nejnižší xxxxxx xxx dražbě xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §46 odst. 3.

(3) Xxxxxxxx podání x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx 70 % xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, pokud x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx vydražen.

(4) Xxxxxxxx byla dražební xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx oznámení o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §43 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) a x) xx centrální adrese, xxxxxxx 10 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx-xx navrženo xxxxxxxxx xxxxxxxxx dražby, xxxxxxxx xxxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx o tom, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx vydražen; xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vyrozumí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uveřejněna na xxxxxxxxx adrese, uveřejní xxx dražebník i xxxxxxxx x tom, xx xxxxxxx dražby xxxxx xxxxxxxx.

§50

Xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Po ukončení xxxxxx xxxxxxxx dražebník xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx o provedené xxxxxx.

(2) K protokolu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x stejnopis xxxxxxxxxx xxxxxx (§47 xxxx. 8).

(3) X protokolu x provedené xxxxxx xxxxxxxxx uvede:

a) xxxxx, xxxxx a xxx xxxxxxxxx dražby; uvede xxxx, xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx dražby x xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx x závazků na xxxxxxxx dražby xxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx, stavu, v xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx podání,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, navrhovatele a xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx vydražitele,

g) xxxx dosaženou xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x provedené xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx navrhovatelem x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§43 xxxx. 7). Xxxxxxx-xx vydražitel xxxxxxxx x provedené dražbě xxxxxxxx, xxxxx to xxxxxxxxx v xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx učiněno xxx xxxxxxxx xxxxxx, vyhotoví xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do 5 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §43 xxxx. 5.

(7) Jestliže xxxx dražební vyhláška xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx, uveřejní xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), x), e); xxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xx nebylo xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

§51

Výtěžek xxxxxx a xxxxxxxxxx nákladů xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x výtěžku xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx o provedení xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx dražby, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx navrhovatel, není-li xx xxxxxxx x xxxxxxxxx dražby xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx dražebník.

(3) Je-li xxxxxx zmařena vydražitelem xxxx vydražila-li xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx z xxxxxx xxxxxxxxx, dražební xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jistoty xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zmaření dražby, xx xxxxxxx opakované xxxxxx. Po úhradě xxxxxxx dražby x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx, xxxxx způsobil xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx dražební xxxxxxx xxx xxxxxxx; xx xxxxx x pro xxxxxxx opakované xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx předchozí xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§52

Xxxxxx ceny xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Cenu dosaženou xxxxxxxxxx nelze xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Dražební xxxxxxx x její příslušenství xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Zbývající xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 10 dnů xx skončení xxxxxx xxxxxxx dražebníkovi, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx dosažené xxxxxxxxxx.

(3) Xx-xx cena xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xx xxxxxxxxxx povinen uhradit xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx skončení dražby.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx cenu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x plné xxxx xx lhůtě xxxxx xxxxxxxx 2 x 3; xxxxxxxxx xx povinen bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vydražiteli xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxxx započtením. Platba xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

§53

Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě, přechází xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§54

Xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Dražebník xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nabyl xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §53, písemné xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dražby. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předmětu dražby, xxxxxxxx vlastníka, xxxxxxxxxx x vydražitele; xxxxxxxx xxxxxxxxx x nabytí xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x způsob xxxxxx xxxx xxxxxxxx vydražením; xxxxxxxx potvrzení x xxxxxx vlastnictví je xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§47 xxxx. 8); xxxxxx dražebníka xx xxxxxxxxx o xxxxxx vlastnictví xxxx xxx xxxxxx ověřen.

(2) Xxx-xx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx potvrzení x xxxxxx vlastnictví.

(3) Xxx-xx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx předmětem evidence x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx dražebník xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx potvrzení x xxxxxx xxxxxxxxxxx, v xxxx xxxx xxx xxxxxxx, která xxxxx xxxxx k předmětu xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx stejnopis xxxxxxxxx x xxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§55

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx vlastnictví xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx předmět xxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jsou xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jiná xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx předmětu xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxxxxxx, xx bývalý xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx povinen xx místě xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx dražby; v xxxxxxxxx uvede kromě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, vydražitele a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxx práv a xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx obdrží vydražitel. Xxxxxxx-xx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx protokol xxxxxxxx, uvede xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx škody xx předmětu dražby xxxxxxxx x jejího xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; v xxx xxx přechází xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx. Je-li vydražitel x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx dražby, xxxx xxxxxxxxx xxxxx x odpovědnost xx xxxxx xxxxxxxxxx.

§56

Xxxxx břemena x xxxxxxxxx xxxxx

(1) Práva xxxx oprávněných x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx předmětu dražby xxxxxxxxx xxxxxxxxx vlastnictví x xxxxxxxx dražby xxxxxxxxx.

(2) Spoluvlastníci a xxxxx osoby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx uplatnit xxxxxxxxx xxxxx v dražbě xxxx účastníci dražby.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx,12) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx přednostní xxxxxx vlastnictví x xxxxxxx xxxxxxxxx právo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx13) xxxxxx x vůči vydražiteli.

Práva zajišťující xxxxxxxxxx

§57

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxx mladší xxx nejstarší xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, pokud xxxx práva k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí xxxx vyznačena x xxxxxxxxx osvědčujících vlastnictví xxxxxxxxxx x nakládání x xxxxxxxxx dražby.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx k právnímu xxxxxxxxxxxx, je přihlášením xxxxxxxxxx vázán x xxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x právní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; podpis xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx úředně xxxxxx.

§58

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx zástavní xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx přechodem xxxxxxxxxxx k předmětu xxxxxx zanikají; xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x omezení xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Pohledávky xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx dosud xxxxxxx, xx xxxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, ve kterém xxxx v dražbě xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx vzniku xxxxxx xxx nejstarší xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x předmětu xxxxxx nezanikají a xxxxxx vůči xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx právy xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vlastnictví x předmětu xxxxxx xxxxxxxxx.

§59

Uspokojení xxxxxxxxx pohledávek xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx nákladů xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx věřitelů, dražebník xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vznik x zajištění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx doloženy, xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xx uspokojení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 dražebník zašle xx xxxxx xx 10 xxx po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bývalému vlastníkovi.

(3) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx předat dražebním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx x tomuto xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxx x čase; xxxxx xxxx dražebník xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Do xxxx xxxxxxxx řízení o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx související xx xxxxxxx domu x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx byla xxxxxxxxx žalobou x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, postupuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

§60

Xxxxxxxxxx části pohledávek xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uspokojit pouze xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx jednotlivé xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. X xxxxxxxxxxx, jejichž xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, se nepřihlíží.

(2) Xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx x tomto pořadí:

a) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správou xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx osobou odpovědnou xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx19), a xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx druhé xxxxx, xxxxxx xx přihlášená xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxx jmenovité xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nemovitosti; vázlo-li xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx podle xxxxxx xxxxx vzniku,

d) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx tvoří xxxx, xxxxxxxx a jiná xxxxxxx peněžitá xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxx xx sociální zabezpečení x příspěvky xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 letech xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x tomu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx věřiteli xxxxxxxxxx; přihlásí-li pohledávky xxxx těchto dražebních xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx předá xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dražebním xxxxxxxxx xx xxxxx 10 dnů od xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx věřitelům, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx zřízený x xxxxxx xxxxx x xxxxxx úroky xxxxxxx x xxxxx x čase; xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx centrální xxxxxx.

§61

Protokol x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) O xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dražebník xxx zbytečného odkladu xxxxxxxx.

(2) X protokolu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) datum, xxxxx, čas a xxxx provedené xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx a xxxxxxx xx xxx váznoucích x xxxxx, x xxxx se předmět xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, navrhovatele x xxxxxxxxxxx,

x) označení xxxxxxxx xxxxxxxxx, zástavce x xxxxxxxx,

x) xxxx výtěžku xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx pohledávky x pohledávky, xxxxx xxxxxx xx do xxxxxx a zajištění xxxxxxxxx dražby doloženy.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dražebník zašle xx 5 dnů xx jeho vyhotovení xxxxxx xxxxxxxx x §43 xxxx. 5.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§62

Xxxxxxx xxxxxxxxx adresy

(1) Správcem xxxxxxxxx adresy může xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,14) xxxxx provozní xxx x ohledem xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx schválilo xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx může zrušit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řádu, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pochybení, která xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§63

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx dražby, xxxxx xx xxxx či xxxx xxx při xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x neupozornil na xx xxxx dražebníka xx smlouvě x xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiného. Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, odpovídají xxxxx xxxxx věty za xxxx předmětu dražby xxxxxxxx a nerozdílně.

(2) X xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx předmětu xxxxxx, odpovídá xxxx xx škodu způsobenou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx; této xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx rozumí xxxxx podaný xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona oprávněna xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx zákonem.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx neoprávněným xxxxxxxxxxx pohledávek. Neoprávněným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx rozumí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pohledávku x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx porušením xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx za xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxx dražby xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx navrhovatelem, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx se dražebník xxxxxxx, xxxxxxxx prokáže, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx ani xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx na xxx xxxxxxxxxxx požadovat. Xxxxxxxxx odpovídá i xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx postupem xxxxxxxxxx; xxxx odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxxxx osoba, xxxxx k tomu xxxxxx xxxxxxxxx, odpovídá xx xxxxxxxx škodu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Bývalý xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxxx x předáním předmětu xxxxxx.

(8) Osoba, xxxxx xxxxxx zjevně xxxxxxxxxx xxxxx xx prohlášení xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dražebníkovi x xxxxxxxxxxx za xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx toho xxxxxxx.

§64

Xxxxxx movitých věcí xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§65

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx řídí xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§66

Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx dobrovolných xxxxxx xxxxxxxx věcí xxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx 1 xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx této xxxxx xxxxxxxx živnostenských xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx.

§67

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se xxxxx č. 174/1950 Sb., o xxxxxxxx mimo exekuci, xx xxxxx xxxxxx x. 513/1991 Xx.

§68

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx.

Xxxxx x. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxx x. r.

§10

(1) Práva a xxxxxxxxxx z pracovněprávních x xxxxxx právních xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx x Úřadu pro xxxxxxx xxxxxxxxxx systémy, x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x spojů x x Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů xx Xxxxxxxxxxxx informatiky, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Příslušnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxx xxx xxxxxxxxx hospodařit Xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, přechází xxxxx dnem xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx zahájená x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§10 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 517/2002 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

Čl. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx, x jejichž xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx nichž xxxx xxxx tímto xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx, xx řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 315/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2006

Čl. XXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx, xx jejichž xxxxxxxxx byl podán xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona provedena xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx věřitele, jehož xxxxxxxxxx xx doložena xxxxxxxxxxxx exekutorským xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxxxx č. 120/2001 Sb., xx xxxxx účinném xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 26/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxx-xx xxxxxxxxx pro nařízení xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zápis, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 396/2012 Xx. s účinností xx 1.1.2012

Čl. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 167/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 16.7.2015

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 26/2000 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.5.2000.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

120/2001 Xx., o xxxxxxxx exekutorech x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx xxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx od 1.5.2001

517/2002 Xx., kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx některé xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

257/2004 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zákona o xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004)

181/2005 Xx., xxxxx XX xx xxx 8.3.2005 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx §36 xxxx. 2 xxxxxx x. 26/2000 Xx., x xxxxxxxxx dražbách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 10.5.2005

377/2005 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxxxxxx x obchodníky x xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxx konglomerátech a x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx konglomerátech)

s xxxxxxxxx xx 29.9.2005

56/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 8.3.2006

315/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 26/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností od 1.9.2006

546/2006 Xx., úplné xxxxx zákona x. 26/2000 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 177/2006

110/2007 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních x xxxxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx zrušením Ministerstva xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx od 1.6.2007

296/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.1.2008

7/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2009

223/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x účinností xx 28.12.2009

458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se zřízením xxxxxxx xxxxxxxxx místa x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015

396/2012 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., x xxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx důchodové xxxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

303/2013 Xx., kterým xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

267/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x daních x příjmů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2014

167/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 26/2000 Xx., x veřejných xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 16.7.2015

375/2015 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx finančním xxxx x x xxxxxxxxxxx x úpravou systému xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2016

51/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx XX a xxxxx xxxxxxxxxxx v právních xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.3.2016

298/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx vytvářejících důvěru xxx xxxxxxxxxxxx transakce, xxxxx x. 106/1999 Xx., x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 121/2000 Xx., x právu xxxxxxxxx, x právech souvisejících x právem xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 19.9.2016

291/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 26/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 182/2006 Sb., x úpadku x xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2017

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Zákon č. 427/1990 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx věcem na xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx osoby, xx xxxxx pozdějších předpisů.
Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx soudní xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Xxxxx č. 219/1995 Sb., devizový xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §8 x xxxx. xxxxxx x. 63/1991 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
3x) §116 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3x) §66a xxxx. 2 xx 7 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §66a xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx.
4x) §20 xxxxxx x. 563/1991 Xx., o účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §58 xxxx. 3 zákona x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx zákona x. 286/1995 Xx.
6) §60 xxxx. 2 zákona x. 455/1991 Xx.
7) §5 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §7 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Xxxxx č. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
10) Zákon č. 36/1967 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
10a) Zákon č. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

10b) §4 odst. 1 zákona x. 254/2004 Xx., x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

11) Xxxxx č. 148/1998 Sb., o ochraně xxxxxxxxxxx skutečností x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 164/1999 Xx.
11x) Zákon č. 72/1974 Sb., xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx spoluvlastnické xxxxxx x xxxxxxx x některé vlastnické xxxxxx x bytům x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x doplňují některé xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx bytů), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11b) §3 xxxxxx x. 71/1994 Xx., o xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty, xx xxxxx xxxxxx x. 80/2004 Xx.
12) Xxxxxxxxx §13 xxxxxx č. 20/1987 Xx., x xxxxxx památkové xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §61 xxxxxx x. 114/1992 Sb., x xxxxxxx přírody x krajiny, xx xxxxx xxxxxx x. 218/2004 Xx.
13) §22 xxxx. 1, 2 x 6 zákona x. 72/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13a) Například xxxxxxxx č. 136/1985 Sb., x xxxxxxxx, úvěrové x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13x) §24 xxxxxx č. 42/1992 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx majetkových xxxxxx x xxxxxxxxxx.
§23 xxxxxx x. 72/1994 Xx.
14) Xxxxx č. 199/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
14x) Xxxxx č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x způsobech jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14x) §334a xxxxxxxxxx soudního řádu.
15) Zákon č. 216/1994 Sb., x rozhodčím xxxxxx x o xxxxxx rozhodčích xxxxxx.
16) §71a xx 71c zákona x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16x) §153 xxxx. 1 x §154 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §67b xxxxxx x. 328/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 122/1993 Xx
17x) §268 xxxx. 1 písm. x) občanského xxxxxxxx xxxx.
17x) §166 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x o změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

19) §1190 xxxxxx x. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx.