Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2005.


Zákon, kterým se mění zákon č. 586/92 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
669/2004 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o daních z příjmů Čl. I
Přechodná ustanovení Čl. II
Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona Čl. III
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů Čl. IV
Přechodná ustanovení Čl. V
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o životním minimu Čl. VI
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o sociální potřebnosti Čl. VII
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o dani z nemovitostí Čl. VIII
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Čl. IX
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech Čl. X
ČÁST OSMÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a zákon o daních z příjmů Čl. XI
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty Čl. XII
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o Celní správě České republiky Čl. XIII
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o účetnictví Čl. XIV
Přechodná ustanovení Čl. XV
ČÁST DVANÁCTÁ - Účinnost Čl. XVI
669
XXXXX
xx xxx 9. xxxxxxxx 2004,
kterým xx mění xxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx se xxxxxx na xxxxx xxxxxx České republiky:
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx x daních z xxxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 586/1992 Sb., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 35/1993 Xx., xxxxxx č. 96/1993 Sb., xxxxxx x. 157/1993 Sb., xxxxxx x. 196/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Sb., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 114/1994 Xx., xxxxxx x. 259/1994 Sb., xxxxxx x. 32/1995 Xx., zákona x. 87/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 149/1995 Xx., xxxxxx x. 248/1995 Xx., zákona x. 316/1996 Xx., xxxxxx x. 18/1997 Xx., xxxxxx č. 151/1997 Xx., zákona x. 209/1997 Sb., xxxxxx x. 210/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Sb., xxxxxx x. 111/1998 Xx., xxxxxx x. 149/1998 Xx., xxxxxx x. 168/1998 Xx., xxxxxx x. 333/1998 Xx., xxxxxx x. 63/1999 Xx., zákona x. 129/1999 Sb., xxxxxx x. 144/1999 Sb., xxxxxx č. 170/1999 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx vyhlášeného xxx x. 3/2000 Xx., zákona x. 17/2000 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 72/2000 Xx., xxxxxx x. 100/2000 Xx., xxxxxx x. 103/2000 Xx., xxxxxx x. 121/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 241/2000 Xx., xxxxxx č. 340/2000 Xx., zákona x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 117/2001 Sb., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx č. 239/2001 Xx., xxxxxx x. 453/2001 Xx., xxxxxx č. 483/2001 Xx., xxxxxx x. 50/2002 Sb., xxxxxx x. 128/2002 Sb., xxxxxx x. 198/2002 Xx., xxxxxx x. 210/2002 Sb., xxxxxx x. 260/2002 Xx., xxxxxx x. 308/2002 Xx., xxxxxx x. 575/2002 Xx., zákona x. 162/2003 Sb., xxxxxx č. 362/2003 Xx., xxxxxx č. 438/2003 Xx., zákona x. 19/2004 Xx., xxxxxx č. 47/2004 Xx., zákona x. 49/2004 Xx., zákona x. 257/2004 Sb., xxxxxx x. 280/2004 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 360/2004 Sb., xxxxxx x. 436/2004 Xx. x xxxxxx x. 562/2004 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §3 se xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxx xxxxxxxx poplatníkovi xxxxxxxxx x §2 odst. 2, který xxxxxxxx x xxxxxxxx pracemi x zahraničí, nebo xxxxxxxxxxxx uvedenému v §2 odst. 3, xxxxx vypomáhá x xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, a xx za xxxxxx x ubytování, jde-li x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx základních sociálních, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx-xxxx).".
2. X §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx větu první xxxxxx věta "Obdobně xx xxxxxxxxx také x příjmů z xxxxxxx rodinného domu, xxxx, xxxxxx podílu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx spoluvlastnického xxxxxx, xxxxxx souvisejícího xxxxxxx, xxxxx x xxx prodávající xxx xxxxxxxx bezprostředně xxxx xxxxxxxx po dobu xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".
3. X §4 xxxx. 1 xxxx. x) větě xxxxxxxx x v §38x odst. 2 xx číslo "8" xxxxxxxxx xxxxxx "5".
4. X §4 odst. 1 písm. x) xx xxxxx "144 000" xxxxxxxxx xxxxxx "162&xxxx;000".
5. X §4 odst. 1 xxxx. x) xx za slova "Xxxxxxxxx fondu" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx".
6. X §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x doplňují xx xxxxx "xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, bytu, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílu, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxx let a xxxxxxx-xx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,".
7. X §4 xxxx. 1 xxxxxxx xx) až xx) xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 60), 64x), 4x), 4x), 4x) a 70x) xxxxx:
"xx) příjmy plynoucí xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx opatřeného xxxxxxxxx xxxxxx xxxx ochrannou xxxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxx, xxxxx hodnota xxxxxxxxxxx 500 Kč,
zb) xxxxxx nabyvatele bytu, xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílu xx nebytovém prostoru, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §24 xxxx. 7 a 8 xxxxxx x xxxxxxxxxxx bytů,60)
zc) xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx64x) a xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x počtu xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx souvisejících x xxxxxx autorským,
zd) xxxxxx xxxxxxxx jako náhrada xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx státního xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,4x)
xx) xxxxxxx xxxx xxx směně xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxxx-xx se x xxxx xxxxxxxx x obchodním majetku, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x cizí xxxx xx burze,
zf) xxxxxx poskytované v xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu,4h)
xx) příjmy xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx provoz xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,4x)
xx) xxxxxx x reklam xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx provozování zoologické xxxxxxx, jejíž xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,4x)
xx) příjmy xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
1. xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) na xxxxxx, xxxxxx a technické xxxxxxxxxx společných částí xxxx x byty x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxxxx xxxx60) xx věcném plnění, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx dalšího bytu, xxxx nebytového xxxxxxxx, xxxxxxxxx jejich xxxxx xx předpokladu, xx xx xxxxxxxxx xxxx x nebytových xxxxxxxx x xxxx písemně xxxxxxxx o úhradě xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx jinak xxx xxxxx výše xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx společných xxxxxxx xxxx, xxxx xxx stanoví xxxxxxxx xxxxxx předpis,60)
2. xxxxxxxx xxxx důsledek xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve vlastnictví xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x vlastnictví xxxx60) xxxxx vlastníkem xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx x domě xx xxxxxx xxxxxx, x xx ve xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx prostoru x xxxx xxxxxx xxxxxxx náklady x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx domu, xx xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x domě písemně xxxxxxxx x úhradě xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxx výše xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na společných xxxxxxx xxxx, xxxx xxx stanoví zvláštní xxxxxx předpis,60)
zj) xxxxxx xxxxxxxx x doplatku xx xxxxxxxxx70x) xxx xxxxxxx, xxxxxx podílů, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx společnosti, na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,70x) xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx se k
1. xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx dnem xxxxxxx, xxxxxx podílů, xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx společnosti přesáhla xxxx 6 xxxxxx. Xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx dobu 6 xxxxxx od ukončení xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§7),
2. podílu xx xxxxxxxx společnosti, u xxxxx xxxx mezi xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, výměny xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx společnosti xxxxxxxx dobu 5 xxx. Xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xx dobu 5 xxx xx xxxxxxxx podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§7),
zk) xxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgány Xxxxxxxx xxxx zaměstnancům (národním xxxxxxxx) vyslaným x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
xx) xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,
zm) xxxxxx plynoucí xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§35x),
xx) xxxxxxxxx poskytované xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx Evropské unie.
60) Xxxxx x. 72/1994 Xx., xxxxxx se xxxxxxxx některé xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x bytům x nebytovým xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
64a) Xxxxx x. 37/1995 Xx., x neperiodických xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx. Zákon č. 257/2001 Xx., o xxxxxxxxxx x podmínkách xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxxx x informačních xxxxxx (xxxxxxxx zákon). Xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx souvisejících x právem xxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx).
4x) Xxxxxxxxx xxxxx x. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) Xxxxx x. 198/2002 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x 436/2004 Sb.
4i) Zákon x. 162/2003 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
70x) Xxxxxxxxx §220x xxxx. 5 x §220x xxxx. 1 obchodního xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
8. X §4 xxxx. 1 se xxxxxxx zo) xxxxxxx.
9. X §5 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx xx středníkem se xxxxx "7" xxxxxxxxx xxxxxx "5".
10. X §5 xxxx. 9 xxxx druhé se xx slovo "xx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx".
11. X §5 xxxx. 10 xxxx. a) xx slova "x xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxx výdajem snižujícím xxxxxx daně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx," xxxxxxx.
12. X §5 xxxx. 10 xxxx. x) xx za xxxxx "hodnotu xxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,".
13. X §5 xxxx. 10 xxxx. x) x x §5 xxxx. 11 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "spojenou xxxxxx".
14. X §6 xxxx. 6 větě xxxxx xx xxxxx "(§29)" xxxxxxx.
15. X §6 xx xx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx cena xxxxxxx x §29 xxxx. 1 xx 9.".
16. X §7a xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "před xxxxxxxxxx xxxxxxxx zvýhodnění xxxxxxxxx x §35x".
17. X §7x xxxx. 2 xxxx xxxxxx se xx slovem "uplatnění," xxxxx "x" xxxxxxx x xx slova "§15" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx x xxxxxx zvýhodnění xxxxxxx x §35c".
18. X §7x xx xx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxx xxxx "Xx-xx x případě úplatného xxxxxxxx nemovitých a xxxxxxxx věcí, xxxxxxxxxxx xxxx, pohledávek x xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,1x) zvýšeným x xxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx včetně xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x snížený o xxxxxxx závazků, xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx (§23).".
19. X §7x xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxx §7 odst. 1 xxxx. x), x) nebo x)".
20. X §7x odst. 3 xx x xxxxxx xx slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova ", spolupracujícího xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxx xx xxxxxxx spolupracující osoby (§13)".
21. V §7x xxxx. 4 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxx xxx poživatelem starobního xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x po xxxx xxxxxxxxxxx období,".
22. X §7x se xx xxxxx odstavce 4 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmena x) x x), která xxxxx:
"x) xxxxx xxxxxxxx xx zdaňovacím období xxxxx na xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x §7,
x) xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §7 odst. 1 xxxx. x), x) xxxx x) ve xxxxxxxxxx xxxxxx vyšší xxx 15&xxxx;000 Xx.".
23. X §8 odst. 3 až 5 x 8 xx xxxxx "3" xxxxxxxxx xxxxxx "2".
24. V §10 odst. 1 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 73) xxx:
"x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx náhradu xx xxxxxx příjmu xx xxxxxxx písemné xxxxxx x xxxxxx úplném x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oprávněným x xxxxxxxxxxx73) x xxxxxxxx xxxxxxxx x §4.
73) §449x xxxxxxxxxx zákoníku. §34 odst. 1 x §44 xxxx. 4 xxxxxx x. 37/2004 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx).".
25. X §10 odst. 3 xxxxxxx x) zní:
"b) xxxxx x loterií, xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx12) xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vydaných x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx státech, xxxxx xxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx.".
26. X §10 xx xx konci xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxx-xx příjmy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), jsou xxxxxxxxxxx základem xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx (§36).".
27. Xx §13 xx xxxxxx nový §13x, xxxxx včetně xxxxxxx x poznámky pod xxxxx x. 108) xxx:
"§13x
Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx základu xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle §2 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx,108) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx základu xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx zdanění"), xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx splní xxxxxxxxxx poslední den xxxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx uplatňují xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uplatnit x v případě, xx xxxxx z xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx jsou předmětem xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Společným základem xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx podle §6 xx 10 xxxxxxxxxx xxxxx §5 x 23 x xxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx části xxxxxxx xxxx xxxxx §15 za xxx xxxxxxx. Nezdanitelné části xxxxxxx xxxx podle §15 xxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx, xxxxx neměl xxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx. Vykáží-li xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxx §7 nebo §9 xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx §34 ten x xxxxxxx, xxxxx ji xxxxxxx, x následujících xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx zdaňovacích xxxxxxxx neuplatní xxxxxxxx xxxxxxx. Obdobně xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 3.
(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §2 odst. 3, mohou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uplatnit, xxxxxxxx úhrn xxxxx xxxxxx obou xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (§22) xxxx nejméně 90 % xxxxx xxxxxx příjmů x xxxxxxxx příjmů, které xxxxxx xxxxxxxxx daně x příjmů podle §3 xxxx §6 xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx podle §4, 6 xxxx §10, nebo příjmů, x xxxxx je xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.
(4) Xx xxxxxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxxx zdanění, jestliže xxxxxxx jeden z xxxxxxx za xxxx xxxxxxxxx období
a) xx xxxxxxxxx daň xxxxxxxx xxxxxxx podle §7x,
x) xx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx daně xxxxx §7x,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §13 x 14,
x) uplatňuje slevu xx dani xxxxx §35x nebo §35x, xxxx
x) má xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §38xx.
(5) Zálohy xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxx každý x xxxxxxx
x) x příjmů xx xxxxxxx činnosti x x xxxxxxxxx xxxxxxx podle §38x,
x) xxxxx §38x x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx z xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z manželů xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které podávají xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.41x) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx společného xxxxxxx platí xxxxxxxxxx §38x, pokud není xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx k daňovému xxxxxxxx každý x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 2 xx oba xxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx do xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx základu xxxx, xx xxxxx xxxxxxx daň.
(7) Xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uplatněný x xxxxxxx xxxxxxxx měnit.
108) §115 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
28. X §15 odst. 1 se písmeno x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) až g) xx označují xxxx xxxxxxx b) xx x).
29. X §15 xxxx. 1 xxxx. x) xx slovo "XXX/X" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx výhod III. xxxxxx (zvlášť xxxxx xxxxxxxxx x potřebou xxxxxxxx) - průkaz XXX/X (xxxx xxx "xxxxxx XXX/X")".
30. X §15 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) X poplatníka xxxxxxxxx x §2 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (§8 odst. 4 x §10 xxxx. 8), se xxxxx xxxxxx daně xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx v §15. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 3 se xxxxxx xxxx sníží za xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx x), xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx (§22) činí xxxxxxx 90 % xxxxx jeho příjmů x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §3 xxxx §6, nebo xxxx xx daně xxxxxxxxxx podle §4, 6 xxxx §10, xxxx příjmů, z xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.".
31. X §15 xx xxxxxxxx 4 xx 6 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 15 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4 až 12.
32. V §15 xxxx. 4 xx xxxxx "x)" xxxxxxxxx xxxxxx "f)" a xxxx xxxxx xx xxxxxxx.
33. V §15 xxxx. 5 xxxx xxxxx se za xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxx fyzickým xxxxxx x bydlištěm xx xxxxx České republiky, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx x protetické xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a na xxxxxxx usnadňující xxxxx xxxxxx vzdělání x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx".
34. X §15 odst. 7 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx slova "xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx109) nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx109) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 109) xxx:
"109) Xxxxx x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 6/1993 Xx., o Xxxxx národní xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
35. X §15 xxxxxxxx 10 xxx:
"(10) Xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx období xxx xxxxxxx poplatníkem xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx období na xxxx soukromé xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx pojistníkem x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,89) xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx pojistného xxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx plnění) je xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx 60 xxxxxxxx xx uzavření xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx dosáhne xxxxxxxxx xxxx 60 let, x u xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx pojistnou xxxxxxx xxx případ dožití xxxxx za předpokladu, xx xxxxxxxx smlouva x pevně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx 5 xx 15 xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx pojistnou xxxxxx xxxxxxx xx 40&xxxx;000 Xx x pojistná xxxxxxx x pevně xxxxxxxxx pojistnou částkou xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx 15 xxx xx xxxxxxxxx pojistnou xxxxxx xxxxxxx xx 70&xxxx;000 Xx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx považuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx délky xxxxxx pojištění x xxxxxxxxx na dny. Xxxxxxxxx částka, kterou xxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxx 12&xxxx;000 Xx, x xx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx více xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx x důvodu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx nárok xx uplatnění odpočtu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx §10 xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx došlo, xxxx xxxxxx, x xxxxx byl poplatníkovi x příslušných xxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx daně xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx vyplaceno xxxxxxxx plnění xxxx xxxxxxx x zároveň xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pojištění bude xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx soukromého xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.".
36. X §15 se xxxxxxxx 12 zrušuje.
37. X §16 xxxx. 2 větě první xx číslo "5" xxxxxxxxx xxxxxx "4".
38. X §18 xxxx. 4 xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 17b) xxx:
"x) x xxxxxx, xxxxxxxxx xx provoz x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx,17x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx cizích xxxxx a dále xxxxxx krajů x xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx x obcí xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx podílu xx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx kraje x xxxx,
17x) Xxxxx x. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 250/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx pravidlech územních xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.".
39. X §18 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 15, který xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 17x) xxx:
"(15) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 3, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,17p) xxxx předmětem xxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx
x) z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zhodnocení xxxxxxx,
x) x úroků x xxxxxx xx xxxxxx účtu.
17p) Xxxxx x. 20/1966 Xx., x xxxx x xxxxxx lidu, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
40. X §19 xxxx. 1 xxxx. x) xx za slovo "xxxxxx x" vkládají xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a z" x za slovo "xxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "§18 xxxx. 1 xxxx. x) x".
41. V §19 xxxx. 1 písm. x) x §24 xxxx. 2 písm. xx) xx slova "§15 xxxx. 8" xxxxxxxxx xxxxx "§15 xxxx. 5".
42. V §19 xxxx. 1 xxxx. zi) xxxx xxxxx xxx: "Xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx uvedeným x §17 odst. 3, x xxxxx provozovně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §17 xxxx. 4 a je xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.".
43. X §19 se xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx), které xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 112) xxx:
"xx) příjmy Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xxx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.112)
112) Xxxxx x. 79/1997 Xx., x xxxxxxxx x x xxxxxxx x doplnění některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.".
44. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 93) xxx:
"93) Xxxxxxxx Xxxx 90/435/EHS xx xxx 23. xxxxxxxx 1990 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a dceřiných xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx států, xx xxxxx xxxxxxxx Rady 2003/123/XX, xxxxxxxx Xxxx 90/434/XXX xx xxx 23. července 1990 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx fúzích, xxxxxxxxxxx x převodech xxxxxxx x výměnách xxxxxx x směrnice Xxxx 2003/49/XX xx xxx 3. xxxxxx 2003 x společném xxxxxxx xxxxxxx úroků x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobami.".
45. X §19 xxxx. 3 xxxx. b) x x) xx xxxxx "25" xxxxxxxxx xxxxxx "20".
46. X §19 odst. 3 xxxx. x) x x) xx číslo "20" xxxxxxxxx číslem "15".
47. X §19 xxxx. 3 xxxx. x) x x) xx číslo "15" xxxxxxxxx xxxxxx "10".
48. X §19 xxxx. 4 xx xxxxx "25" xxxxxxxxx xxxxxx "20".
49. V §19 xxxx. 4 xx xxxxx "20" xxxxxxxxx xxxxxx "15".
50. X §19 odst. 4 xx xxxxx "15" xxxxxxxxx číslem "10".
51. X §20 odst. 3 xx slovo "xxxxx" xxxxxxxxx číslem "5".
52. X §20 xxxx. 7 xx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" vkládají xxxxx ", x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx prostředky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxx xxxxxxx (xxxxxx) spojených x poskytováním xxxxxxxxx xxxx".
53. X §20x xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 doplňuje xxxx "Xxxxxxx se xxxxxxxxx x u xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §17 odst. 4, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx plynoucí xx zahraničí xx xxxxxxxxx jeho stálé xxxxxxxxxx umístěné xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.".
54. X §21 odst. 3 xxxx xxxxx xx číslo "15" xxxxxxxxx xxxxxx "5".
55. X §23 odst. 3 xxxx. x) xxxx 3 xx xxxxx ", částky xxxxx odečtené od xxxxxxx daně podle §34 xxxx. 3" xxxxxxx.
56. X §23 xxxx. 3 xxxx. x) xxx 6 xxx:
"6. přijaté xxxxxx xxxxxxxxx pokut, xxxxx x prodlení, poplatků x xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x věřitele, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; přitom xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. Xxxxxxx, který vede xxxxxxxxxx x postoupí xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx pohledávka x těchto xxxxxx xxxxxxx xxxxx způsobem xxx jejím uhrazením x xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1 xxxxxxxx snižující xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obdobích, xx xxxxxxx x částku xxxx xxxxxxxxxx zvýšit xxxxxxxx hospodaření, xxxxx xxx nebyl xxxxxx xxxxx bodu 2. Xxxxxxx to platí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaniklého xxx xxxxxxxxx likvidace,".
57. X §23 xxxx. 3 xxxx. b) bodu 1 xx na xxxxx xxxxxxxxx čárka xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx "Xx xxxxxx rozdílu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.".
58. X §23 xxxx. 4 písmeno x) xxx:
"x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x družstvu ekvivalencí (xxxxxxxxxxxxx), pokud je xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx20) jako xxxxxx nebo výnos. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,20)".
59. V §23 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx (§29 xxxx. 10), do xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx (§29 xxxx. 2) x xxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxxxx cena včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx převyšuje xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x finančním xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vyšší xxx limit stanovený x §24 odst. 4, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx pořizovací xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zůstatkové xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (§24 xxxx. 4).".
60. X §23 xxxx. 7 xxxx. b) xx xx xxxxx bodu 2 xxxxxxxxx čárka xxxxxx x doplňuje xx xxxx "Xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx nepovažují osoby, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx,". Xx konci odstavce 7 xx xxxxxxxx xxxx "Účast v xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x provádění kontroly xx úplatu se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx kontrole.".
61. X §23 odst. 14 xxxx xxxxx xx slovo "5" xxxxxxxxx xxxxxx "9".
62. X §24 odst. 2 písm. h) xxxx 1 se xxxxx "podniku,70)" nahrazují xxxxx "podniku nebo xxxxx podniku, xxxxxxx xxxxxxxxxxx organizační xxxxxx, xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,70)".
63. V §24 xxxx. 2 xxxx. xx) xxxx druhé xx za xxxxx "xx" xxxxxxxx slova "x poplatníka xxxxxxxxx x §2 xxxx. 2 x x §17 xxxx. 3".
64. X §24 odst. 2 písm. j) xxx 4 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 110) xxx:
"4. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxx příspěvky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x poskytované až xx výše 55 % xxxx jednoho xxxxx za xxxxx xxxxx,110) xxxxxxxxx xxxx xx xxxx 70 % xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx cesty 5 až 12 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.23b) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx stravné podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.23x) Xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx považuje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jiných xxxxxxxx,
110) §83 xxxx. 3 xxxxxxxx práce.".
65. X §24 xxxx. 2 xxxx. x) se xx slova "xxxxxxx xxxxxxx papíru" doplňují xxxxx "xxxxxxx x xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx prokáže, xx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. xx) xxxxxx xxxxxx xxxx výdaje (xxxxxxx) xx dosažení, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx".
66. X §24 odst. 2 xxxx. x) xxxx 2 xxxx xxxxx se xxxxx "xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxxxxx odpisy x xxxxxx nehmotného xxxxxxx x zanikající xxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx".
67. X §24 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "x xxxxxxxxxx, xxxxx vedou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pořizovací xxxx pohledávky xxxxxx xxxxxxxxxxx, vkladem a xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,70) x xx xx xxxxxxxxxxx, xx o xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx zdanitelný xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxx-xx současně k xxxx pohledávce uplatňovat xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx i), xx xxxxxxxxx,".
68. X §24 xxxx. 2 písm. xx) xx xxxxx "xxxxx a xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx x xxxxx x xxxxx".
69. X §24 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx), které zní:
"zs) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx26x) xxxxxxx věřitelem.".
70. V §24 xxxx. 4 xxxxxxxx větě, x §27 odst. 2 x v §29 xxxx. 10 xx xxxxx "900&xxxx;000 Xx" xxxxxxxxx slovem "1 500 000 Xx".
71. X §24 xxxx. 7 x xxxxxxxxx xxxxx ustanovení xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx "Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx (xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx podílu x xxxxxxxx společnosti xxxx družstvu, pokud xxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. xx) xxxxxx xxxxxx jako xxxxxx (xxxxxxx) xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx.".
72. X §25 odst. 1 xxxx. i) xx xxxxx "xxxxx xx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx dvojího xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x x poplatníků xxxxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx tyto xxxxxx".
73. X §25 odst. 1 písm. x) xx xx slova "xxxxxxxx28x)" vkládají xxxxx "x xxxxxxxx uvedenou x §24".
74. X §25 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx xx) xxxxxxxx xxxx, xxxxx zní: "Xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx společnosti se xxx účely tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxx výší 5 % xxxxxx x dividend a xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx skutečná xxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxx je xxxxx.".
75. X §29 xx xx konci xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx zvýšit xxxxxxx cenu samostatně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokončené na xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx památce, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 8 xxxx samostatně.".
76. X §29 odst. 4 xx xxxxx "xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx není xxxxxxxxx x odpisování (§27 xxxx. 2) xxxx xxxxxx xxxx, která xxxx vyloučena x xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxx jejich xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§27 xxxx. 2)".
77. X §30 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) V prvním xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v příloze x. 1 x xxxxxx xxxxxx. Došlo-li x stavebního díla xx xxxxx hlavního xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xx odpisové xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x. 1 x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx období xxxx x xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx došlo. Samostatně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx vyloučeném x xxxxxxxxxx se xxxxxxx xx odpisové skupiny, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Doba xxxxxxxxxx činí minimálně:
Odpisová xxxxxxx Xxxx odpisování
1 3 xxxx
1x 4 xxxx
2 5 xxx
3 10 let
4 20 xxx
5 30 xxx
6 50 xxx.
Xxxxxxxxx doba xxxxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx dílo (xxx, budova, xxxxxx) xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx skupiny podle xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x souladu se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.31x) Xxx užívání xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx zařazení xx xxxxxxxx skupiny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podíl xxxxxxx na celkové xxxxxxxxxx podlahové xxxxx.99) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx skupin xxxxx xxxxxxx č. 1 x xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxxxx 6 xx 8, xxxxxxxxx xxxxx Klasifikace xxxxxxxxxx xxx XX-XX xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx99) xx zařadí xx xxxxxxxx skupiny 5 x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produkce xx zařadí xx xxxxxxxx xxxxxxx 2.".
78. X §30 xxxx. 12 se na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňuje se xxxx "Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx za xxxxx xxxx, než xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x postupitele, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,".
79. X §31 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Při xxxxxxxxxxx odpisování xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx roční xxxxxxxx xxxxx:
x) Roční xxxxxxxx xxxxx xxx hmotný xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) až x)
Xxxxxxxx x xxxxxx xxxx v dalších xxxxxx pro zvýšenou
skupina xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
1 20 40 33,3
1x 14,2 28,6 25
2 11 22,25 20
3 5,5 10,5 10
4 2,15 5,15 5,0
5 1,4 3,4 3,4
6 1,02 2,02 2,
x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx při zvýšení xxxxxx x xxxxxx xxxx odpisování x 20 %
Xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx odpisování odpisování xxxxxxx xxxx
1 40 30 33,3
2 31 17,25 20
3 24,4 8,4 10,
x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx roce xxxxxxxxxx x 15 %
Odpisová x prvním xxxx x dalších letech xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx cenu
1 35 32,5 33,3
2 26 18,5 20
3 19 9 10,
d) Xxxxx odpisová xxxxx xxx xxxxxxx odpisu x prvním xxxx xxxxxxxxxx x 10 %
Xxxxxxxx v prvním xxxx x dalších xxxxxx pro xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx odpisování vstupní xxxx
1 30 35 33,3
1x 24,1 25,3 25
2 21 19,75 20
3 15,4 9,4 10.".
80. X §31 xx xx xxxxxxxx 1 vkládají nové xxxxxxxx 2 až 6, které xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 7) xxxxx:
"(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxx poplatník x převážně zemědělskou x xxxxx výrobou,7) xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produkce xxxxx 29.3. Za poplatníka x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx z této xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období xxxx xxx 50 % x xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx zdaňovacího období, xx rozhodný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příjmů.
(3) Xxxxx xxxxxxxxx sazbu xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx prvním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x úpravu xxx xxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produkce xxxxx 29.24.1 xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx CZ-CC xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx99) xx xxxxxxxx 125113, xxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx surovin xxxxxxxxxx x oddílu 29 Standardní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx 37.10 a 37.20 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produkce.
(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx hmotného xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xx 3 s výjimkou xxxxxxxx majetku xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2, 3 x 5.
(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx využívána xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx vydané xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, u xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx silniční xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxx koncese x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xx nejedná x xxxxxx automobily x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x pohřební podle xxxxxxxxxx právního předpisu,78) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx Standardní klasifikaci xxxxxxxx kódem 29.7 (xxxxxxxxx xxx domácnost, xxxxx neuvedené) x 35.12 (xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx).
(6) Za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx nový xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx dosud xxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx vlastníka byl xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 7 xx 9.
7) §2x xxxxxx č. 252/1997 Xx., o xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 85/2004 Xx.".
81. X §31 xxxx. 7 xx xxxxx "5" nahrazuje xxxxxx "6".
82. X §31 xxxx. 9 xx xxxxx "2 x 3" xxxxxxxxx xxxxx "7 x 8".
83. X §32 xxxxxxxx 1 zní:
"(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx skupinám xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx odpisování:
Koeficient pro xxxxxxxxx odpisování
Odpisová x xxxxxx roce x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
1 3 4 3
1x 4 5 4
2 5 6 5
3 10 11 10
4 20 21 20
5 30 31 30
6 50 51 50.".
84. X §32 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx se slova "xxxxxx poplatník, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x
1. 20 % vstupní xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, označeného xx Xxxxxxxxxx klasifikaci xxxxxxxx xxxxx 29.3, x xx xxx x poplatníka x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,7)
2. 15 % xxxxxxx ceny xxxxxxxx xxx čištění x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produkce xxxxx 29.24.1 využívaného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx stavebních xxx XX-XX xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx99) xx xxxxxxxx 125113, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 29 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produkce, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx 37.10 x 37.20 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produkce,
3. 10 % vstupní xxxx xxxxxxxx majetku zatříděného xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xx 3 x xxxxxxxx hmotného xxxxxxx uvedeného v xxxxxx 1 a 2 x x §31 xxxx. 5,".
85. X §32 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx nový xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
"(4) Xxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxxx podle §30 xxxx. 1 x xxx odpisovaného xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx přiřazeným xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx odpisování x xxxxxx xxx, xx které byl xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxx xxx 2, xx xxx xxxxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx mezi přiřazeným xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a počtem xxx, xx které xxx již hmotný xxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxx 2; přitom xx počtu let xx xxxxxxxx pouze xxxx zdaňovací období xxxxx §17a.".
Dosavadní xxxxxxxx 4 xx označuje xxxx odstavec 5.
86. X §32 xxxx. 5 se xxxxx "2 x 3" xxxxxxxxx xxxxx "2 xx 4".
87. X §32x xxxx. 4 xxxx první xx xxxxx "kupní" xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xx slova "Xxxx-xx xxxxxxx sjednána xx xxxx určitou, xxxxxxxx xx" xxxxxxxxx xxxxx "X xxxxxxxxx případech xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx", xxxxx "48" xx xxxxxxxxx slovy " x xxxxxxxx xxxxxxxx výzkumu x xxxxxx 36" a xx větě xxxxx xx xxxxx "xxx xxxxx xxxxxxxx majetek xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx obchodování s xxx xxxx k xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uplatňovány".
88. V §32x xxxx. 1 xx za slovo "xxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx část xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx organizační xxxxxx," a xx xxxxx "xxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxx podniku".
89. V §34 xx na xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx věta "U xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §2 xxx od xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx období xxxx xxxx xxxx xxxxx §5 x xxxxxxxx x daňovém xxxxxxxx, xxxxxxx x 5 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx období, ve xxxxxx byla v xxxxxxx přiznání xxxxxxx.".
90. X §34 odstavec 3 xxx:
"(3) Od xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx 30 % výdajů (nákladů) xxxxxxxxxxxx podle §24 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 3 xx výuku xxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx středních xxxxxxxxx xxxxxxx74) a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,75) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx76) x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx právním xxxxxxxx.77) Xxxxx-xx odpočet xxxx xxxx xxxx uplatnit x roce, xxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx daně xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx částky xxxxx §15 a x daňovou xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v nejbližším xxxxxxxxxx období, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx snížený x nezdanitelné xxxxxx xxxxx §15 a x xxxxxxx ztrátu.".
91. X §34 odstavce 4 x 5 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 73a) xxxxx:
"(4) Od xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx 100 % výdajů (xxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx podává daňové xxxxxxxx, při realizaci xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,73x) které mají xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, projekčních xx konstrukčních xxxxx, xxxxxxx, návrhů xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx vzorku xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx části x na certifikaci xxxxxxxx dosažených xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výzkumu a xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx73x) xxxxx xxxxxx, xx xxxxx od základů xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx (náklady), xxxxx xxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxx, musí xxx xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xx dosažení, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx výsledky xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx certifikace xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, x xxxx xx ty xxxxxx (xxxxxxx), xx xxxxx xxx xxxx x xxx xxxxxx poskytnuta xxxxxxx x veřejných xxxxxx.
(5) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx v xxxx, xxx nárok xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx poplatník xxxxxxx daňovou xxxxxx xxxx základ xxxx (xxxxxx daně snížený x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15 x x xxxxxxx xxxxxx) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxx xxxxxxx xxxx xxxx zbývající část xxxxxxxx v nejbližším xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx (xxxxxx xxxx snížený x xxxxxxxxxxxx částky xxxxx §15 x x xxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx xxxx xx třech xxxxxxxxxxx obdobích xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx.
73x) §2 odst. 1 xxxxxx č. 130/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx z veřejných xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx výzkumu x xxxxxx).".
92. X §34 xx odstavce 6 xx 8 x 12 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx odstavce 9 xx 11 xx označují jako xxxxxxxx 6 xx 8.
93. Xx §35b xx vkládají xxxx §35x a 35x, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 111) xxxxx:
"§35x
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xx xxxxx na xxxxxx zvýhodnění na xxxxxxxxxx dítě žijící x xxx x xxxxxxxxxx,108) (dále xxx "xxxxxx xxxxxxxxxx") ve xxxx 6&xxxx;000 Kč xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxx §35x nebo §35x. Daňové xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uplatnit xxxxxx slevy na xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx slevy na xxxx a xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx poplatník xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Je-li xxxxx poplatníka na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx daňovým xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx uplatnit, xxxxx jeho xxxx xxxx alespoň 100 Xx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxx 30&xxxx;000 Xx xxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxxxxxx období měl xxxxxx xxxxx §6, 7, 8 nebo §9 alespoň ve xxxx xxxxxxxxxxxx minimální xxxx;111) u xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx §9 xxxxx výdaje převýšit xxxx příjmy. Xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx osvobozené, příjmy, x xxxxx xx xxx xxxxxxxx srážkou xxxxx zvláštní sazby xxxx xxxx xxxxxx, x nichž xx xxxxxxxxx sazba xxxx xxxxx §16 xxxx. 2.
(5) Xxxxxxxxx uvedený x §2 odst. 3 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxx všech jeho xxxxxx ze xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (§22) činí xxxxxxx 90 % xxxxx jeho příjmů x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §3 xxxx §6, xxxx xx daně osvobozeny xxxxx §4, 6 xxxx §10, xxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxx vybírána xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.
(6) Xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx považuje xxxx vlastní, osvojené, xxxx v xxxx, xxxxx xxxxxxxxx péči xxxxxx, xxxx druhého x xxxxxxx x xxxx (xxxxxx), pokud xxxx (její) rodiče xxxxxx příjmy, x xxxxx by mohli xxxxxx zvýhodnění xxxxxxxx, xxxxx xx
x) nezletilým xxxxxxx,
x) xxxxxxxx dítětem xx xx xxxxxxxx xxxx 26 let, xxxxxxxx nepobírá plný xxxxxxxxx důchod x
1. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx se posuzuje xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,14x)
2. xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na budoucí xxxxxxxx xxxx vykonávat xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx nebo xxxx, xxxx
3. x xxxxxx xxxxxxxxxx nepříznivého xxxxxxxxxxx xxxxx xx neschopno xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Dočasný xxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxx vliv xx xxxxxxxxx daňového xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx se o xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ZTP/P, xxxxxxx xx xx xx částka daňového xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx výše xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 zůstává zachována.
(8) Xxxxxx-xx xxxx uvedené x odstavci 7 xxxx. x) manželství x xxxx-xx x xxxxxxxxxx s xxxxxxxx (xxxxxxxxx), může xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx) nezdanitelnou xxxx xxxxxxx daně xx podmínek xxxxxxxxx x §15 xxxx. 1 písm. x). Xxxx-xx xxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx, z xxxxx xx mohl (xxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx část xxxxxxx xxxx xxxxx §15 xxxx. 1 xxxx. x), může xxxxxx xxxxxxxxxx uplatnit xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x něhož xxx xx xxxxxx x dítěti o xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxx-xx xxxx v jedné xxxxxxxxxx více xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxx kalendářním měsíci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxx. Xxxxx jeden z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx měsíci xxxxxxxxxxx období x xxxxx plátce xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx podle §13x uplatnit xxxxx x manželů.
(10) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx jeden kalendářní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx, lze xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 1/12 xx xxxxx kalendářní xxxxx, xx jehož xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro jeho xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx uplatnit xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx se xxxx xxxxxxxx, nebo xx xxxxxx začíná xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx osvojeno xxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx.
(11) Xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §38x, xxxx xxxxx se xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx přiznání x požádá xxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx přeplatku xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx.35x)
§35x
(1) Poplatník x xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx požitky (§6) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxx xxxxxxx (§38x x 38x).
(2) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx §38x xxxx. 4, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 1/12 roční částky xxxxxxxxx x §35c (xxxx jen "měsíční xxxxxx xxxxxxxxxx") xxx xxxxxx zálohy xx xxx (§38x xxxx. 1) xxxxxx slevy xx daňové záloze (xxxx xxx "měsíční xxxxx na xxxx"), xxxxxxxxx daňového xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx maximálně xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx daň xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxx sníží xxxxx xxxxx xx xxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx nižší, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zvýhodnění, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxx výplatě xxxxxx ze závislé xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx tímto plátcem xx příslušný xxxxxxxxxx xxxxx (§38x xxxx. 1) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.111) Do xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx od xxxx osvobozené a xxxxxx, z xxxxx xx xxx vybírána xxxxxxx xxxxx zvláštní xxxxx daně. Měsíční xxxxxx bonus xxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx výše xxxx xxxxxxx 50 Kč, xxxxxxxxx však xx xxxx 2&xxxx;500 Kč xxxxxxx.
(5) X vyplacený xxxxxxx daňový xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx nárok poplatníka xxxxxxxxx x celkového xxxxxx xxxxx na xxx, xxxxxxx plátce xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxx poplatníkovi x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí. X xxxxxx x xxxx žádosti postupuje xxxxxxx daně xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxxx daní35e) x xxxxxxxxxx xxxxxx poukáže xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx žádosti.
(6) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§38xx) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxx do xxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx-xx daň nižší xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x §35x xxxx. 3, xxx xxxxx xxxx jeho xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x z xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, z xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx záloh x xxxxxxxx zvýhodnění (§38xx xxxx. 4) xxxxxx xxxxxxx šestinásobku minimální xxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx závislé xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx bonus v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx minimální xxxx, xxx nárok xxxxxxxx.
(7) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x daňového xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx nejdříve xxxxxxxxxx daň sníží x xxxxx na xxxx a takto xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx na xxx po xxxxx (§38x odst. 3). Xxxx xxxxxxx daňový xxxxx s xxxxxx xxx vyplacených měsíčních xxxxxxxx bonusů. Xxxxxxxx xx úhrn xxxxxx xxxxxxxxxxx xx měsíčních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx bonus, xxxxx xxxxxx xxxx x přeplacenou xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx částek xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx bonusu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xx slevě xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xx xxxxx.
(8) Xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx ze xxxxxxxxx"), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx daně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx mzdy za xxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxx doplatku vyšší xxx 50 Kč. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(9) X xxxxxxxx ze zúčtování xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx. V případě, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx, xxxxxxx xxxxxx daně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxx ze xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx místně příslušného xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí. X xxxxxx o xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx správce xxxx obdobně xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx x správě xxxx35x) x příslušnou xxxxxx poukáže xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx doplatku ze xxxxxxxxx vráceného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx postupuje xxxxxx xxxx xxxxx §38xx xxxx. 4.
(10) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx daně xxxxxxx jako xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxx (§38x). Pokud xxxxxx daně poskytne xx daňovém xxxxxxxxxx xxxxxx vyšší, xxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx bude povinen xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx, x xxxx xx byl povinen xxxxxxxx xxxx xxxxxx x dlužné částky xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx.28x) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu x xxxxxx xxxx.28x)
111) §111 zákoníku xxxxx.".
94. X §36 xxxx. 2 písm. c) xxxx 2 xx xxxxx "7" nahrazuje xxxxxx "6" x xxxxx "xxxx. 8" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. 7".
95. X §36 xxxx. 2 xxxx. c) xx xx xxxxx xxxx 4 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx 5, xxxxx xxx:
"5. xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx podle §10 xxxx. 1 xxxx. x).".
96. V §36 xxxx. 2 písm. x) xx slova "7 a 8" xxxxxxxxx xxxxx "6 x 7".
97. V §38 xxxx. 1 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxxxxxxx nevede xxxxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx kursy xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.20)".
98. X §38x xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx xx xxxxx "5, §10 xxxx. 8" nahrazují xxxxxx " 4".
99. X §38x odst. 6 se xx xxxxx "nebo zdaňovacího xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xx".
100. X §38x odstavec 10 xxx:
"(10) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §17x xxxx. c) xx xxx předcházejícího dni xxxxxx xxxxxxx70) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx družstvo xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo družstva, xxxxx mají xxxxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,70) a xx xx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx sloučení, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxx xxxx70) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zálohy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, x xx ve xxxx x periodicitě xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx družstev, xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 věty xxxxx x případným xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nástupnické xxxxxxxxxxx nebo družstva. Xxx xxxxxxx xxxxx xx společníka, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx výše a xxxxxxxxxxx záloh placených xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §17x xxxx. x) nemění; bude-li xxxxxxx nástupcem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ode xxx xxxxxx převodu xxxxx xx xxxxxxxxxx70) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,28x) x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dne xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. U xxxxxxx xxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx zdaňovacího období xxxxx §17a xxxx. x) xxx xxx xxxxxx xxxxxxx70) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,28x) xxxxx tímto xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zaplacených xxxxxxxxxx společností xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Zálohy zaplacené x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §17x xxxx. c) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx započtou xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společností xxxx xxxxxxxx. Obdobně xx xxxxxxxxx u xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx přeměny bude xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx hospodářského xxxx.".
101. X §38x xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxx x půjček" xxxxxxxxx xxxxx "půjček x x poskytnutých xxxxx".
102. V §38x xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 písm. a) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx71)" xxxxxxxxx xxxxx "nástrojů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu71)".
103. X §38x xxxx. 5 x 6 xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx §5" x xxxxx "(výnosy) xxxxxxxx" x xxxxx ", xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxx.
104. V §38x xxxx. 6 xxxx xxxxxxxx se xxxxx "(xxxxxx)" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxx x xxxxxxxxx".
105. V §38x xxxx. 7 xx xxxxx "(výnosů) xxxxxxxxxx xx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxx".
106. V §38x odst. 8 xxxx xxxxx xx xxxxx "(výnosů) plynoucích" x xxxxx "x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx)" xxxxxxx.
107. X §38x xxxx. 2 xx xxxx xxxxx nahrazuje xxxxx "Daňové přiznání xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxxx xx jednoho x xxxx postupně xx xxxx plátců xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx od xxxxxx xxxxxx (§38xx xxxx. 4), xxxxx neuplatňuje xxxxxx xxxxx xxxxx §15 xxxx. 7 x 8 x xxxxxxxxxxx xxxxx banky, xxxxxxxxx x jiného xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx úvěrem, x xxxxx xxxxxxxxxxx výpočet xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx manželů xxxxx §13a.".
108. X §38x odst. 2 xx věta xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 3, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15 odst. 1 xxxx. x) xx x) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §35x.".
109. V §38g xxxx. 3 xx xx větu první xxxxxx xxxx "X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §35x a 35d.".
110. X §38xx xxxx. 1 xxxx první xx xxxxx "ani xxxxx xx dani (§35)" nahrazují slovy ", slevu xx xxxx (§35, 35a xxxx §35x) xxxx xxxxxx zvýhodnění (§35x)".
111. X §38xx xxxx. 2 až 4, xxxx. 6 a 7 xx xxxxx "x xxxxx xx xxxx (§35)" xxxxxxxxx xxxxx ", slevu xx xxxx (§35, 35x nebo §35x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (§35x)".
112. V §38x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx. x), b), x) xx x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x), c) xx x)".
113. X §38x xxxx. 1 xxxx. x), §38x xxxx. 9, §38k odst. 4 písm. x) x §38x odst. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 5 xx xxxxx "10" nahrazuje číslem "7".
114. V 38h xxxx. 1 písm. x), §38x xxxx. 4 písm. x) x §38x odst. 1 xxxx. h) xxxx 6 xx xxxxx "11" nahrazuje xxxxxx "8".
115. X §38x xxxx. 3 xx za větu xxxxx vkládá věta "Xxxx záloha xx xxxxx o částku xxxxxxxxxxxx jedné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §35x, maximálně však xx xxxx vypočtené xxxxxx (dále xxx "xxxxxx xx xxxxx").".
116. X §38x xxxxxxxx 4 xxx:
"(4) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx částkám xx základu daně xxxxx §15 xxxx. 1 písm. b) x podle §15 xxxx. 2, 5, 9 až 11 xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za zdaňovací xxxxxx.".
117. X §38h xxxx. 6 větě xxxxx xx za xxxxx "výhodnější" vkládají xxxxx "a xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx měsíční xxxxxx zvýhodnění podle §35x odst. 2".
118. X §38x odst. 8 xx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxx slova "x xx xxxxxx xxxxxxxxxx".
119. X §38x odst. 9 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxx" vkládají slova "x xxxxxxxx xxxxxxxxxx".
120. X §38x odst. 9 xxxx xxxxxxxx xx za xxxxx "xxxx. 2" xxxxxxxx xxxxx "x výši xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx §38x xxxx. 5".
121. X §38x xxxx. 14 xx slovo "x)" xxxxxxxxx xxxxx "e) x k xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §35x".
122. X xxxxxxx §38ch xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx zvýhodnění".
123. X §38xx xxxx. 1 větě xxxxx x druhé se xx slovo "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxx xxxxxxxxxx".
124. V §38xx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxx:
"(2) Xxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx neuplatňoval xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx základu xxxx x na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x daňového xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx zdaňovacím xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx §38x xxxx. 4. Xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx záloh x xxxxxxxx xxxxxxxxxx místně xxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxx xx 15. xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxx provede xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx zvýhodnění jen xx základě xxxxxxx xx všech předchozích xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx uhrazeném pojistném, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx, sražených xxxxxxxx na xxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx slevě xx xxxxxxxx x vyplacených xxxxxxxxx xxxxxxxx bonusech. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 15. xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx. Nepředloží-li poplatník xx 15. února xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx neprovede.".
125. X §38xx xxxx. 4 xxxx první xx xx slovo "xxxxx" xxxxxxxx slova "x xxxxxxxx xxxxxxxxxx".
126. V §38xx odst. 4 xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx "X xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx daně xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §35d odst. 6 xx 9.".
127. X §38xx xxxx. 4 větě xxxxxxxx xx xxxxx "předpisu40)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx35x)".
128. X §38i xxxx. 3 xx xx slovo "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xx xxx".
129. V §38i xx za xxxxxxxx 3 vkládají nové xxxxxxxx 4 xx 6, které xxxxx:
"(4) Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx daňové zvýhodnění xxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx daně xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daňové zvýhodnění xxxxx, než xx xxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 15. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zvýhodnění sníží xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx záloh xx xxx správci xxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxx §35x xxxx. 5.
(5) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zvýhodnění xxxxx, xxx měl xxxxx tohoto zákona, xxxx dlužnou xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxxx 12 měsíců xx doby, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx došlo xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx 3 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx k xxxxxxxxxxxxx daňovému xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx plátce xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx daňové zvýhodnění xxxxx, xxx měl xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx dlužnou částku xx daňovém xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nejpozději xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx daňovém xxxxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxxx krácená xxx xxxx záloha xx xxx, plátce daně xxxxxx xxxxxxx daně x nejbližším možném xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nepoužije xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx poplatníkovi (§35d xxxx. 5).
(6) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxx dlužnou xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxx z xxxxxx, xx mu xxx xxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx provést a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx rozdíl xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx daně xxxxx xxxxxxx o výši xxxxxxxx nedoplatku, xxxxxxxx-xx xxxx xxxx 100 Xx, správci xxxx x dalšímu xxxxxx xx xxxxx do 30 dnů ode xxx, kdy xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx příslušenství uhradit xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7.
130. V §38x xxxx. 7 se xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx".
131. X §38x odst. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx "a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §2 odst. 3 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx státu, xxxxx je xxxxxxxxxx x xxxx-xx mu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x daňové identifikační xxxxx a xxxxx xxxxx,".
132. X §38x xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:
"x) jméno, xxxxxxxx x rodné xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x daňové xxxxxxxxxx x xxxx xxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx uznání,".
133. X §38j odst. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx 8, xxxxx xxx:
"8. xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx dani, xxxxxxxxx xxxxxxxx bonusu x zálohy po xxxxx.".
134. X §38j xxxx. 2 písmeno x) xxx:
"x) součet xxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) bodech 1 xx 4, 7 x 8.".
135. X §38x xxxx. 3 xxxx první xx xxxxx "xxxx x xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx".
136. X §38x xxxxxxxx 4 xxx:
"(4) Plátce xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x vyúčtování daně x příjmů xx xxxxxxx činnosti a x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpis40a)
a) počet xxxxxxxxxxx k 1. xxxxxxxx vykazovaného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx místa xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, daně x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 3.".
137. X xxxxxxx §38x xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx slova "x xxxxxxxx xxxxxxxxxx".
138. X §38x odst. 1 xxxx xxxxx xx xx slovo "xxxxx" vkládají xxxxx "x splnění xxxxxxxx xxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxx".
139. V §38x xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxx".
140. X §38x odst. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" vkládají xxxxx "a x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx".
141. X §38k xxxx. 4 úvodní části xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "a x xxxxxxxx xxxxxxxxxx".
142. X §38x odst. 4 xxxx. x) xx xxxxx za slovy "xxxxxx daně" nahrazuje xxxxxx "x" x xxxxx "x xx xxxxx xx nezdanitelné xxxxxx xx základu xxxx xxx ze xxxxxxx pro výpočet xxxxxx xx daň xx xxxxx osoby xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx současně xxxxxxxxxxx xxxx poplatník" se xxxxxxx.
143. X §38k xx xx konci xxxxxxxx 4 tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx se písmena x) a x), xxxxx xxxxx:
"x) jaké xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx dány xxx xxxxxxxx daňového zvýhodnění xx xxxxxxxxxx xxxx (§35x), popřípadě xxx x jak se xxxxxxx a xxxxx-xx xx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxx invalidní xxxxxx,
x) xx současně xx stejné zdaňovací xxxxxx xxx za xxxxxx kalendářní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx plátce daně x že xxxxxx xxxxxxxxxx na xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx zdaňovací xxxxxx xxx xx xxxxxx kalendářní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.".
144. V §38x xxxx. 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Plátce daně, x xxxxxxx poplatník xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, provede xxxxxxx daně, xxxxx xxxxxxxxx záloh a xxxxxxxx zvýhodnění x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx částkám xx xxxxxxx xxxx xxxxx §15 xxxx. 1 xxxx. b) a xxxxx §15 xxxx. 2, 5, 9 xx 11 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xx 15. xxxxx xx xxxx období xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx,".
145. V §38k xx xx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) xx x), xxxxx xxxxx:
"x) v xxxx xxxxxxx poskytl xxx (xxxx) xxxxx §15 xxxx. 5,
f) x xxxx výši xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x jiného xxxxx xxxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 7 x 8,
g) v xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §15 odst. 9,
x) x xxxx výši xxxxxxxx pojistné xx xxx xxxxxxxx životní xxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 10,
x) v xxxx výši xxxxxxxx xxxx člen xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx příspěvky xxxxx §15 xxxx. 11,
x) xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx uplatňoval xxxxxxx xxxxxx zvýhodnění xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.".
146. V §38x xxxx. 7 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xx daňové xxxxxxxxxx podle §35x xxxxx".
147. V §38k xxxx. 7 xxxx xxxxxxxx xx za xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx-xx xxxxxxxx".
148. X §38x xxxx. 8 xxxx xxxxx xx xx slova "x xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx ke xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx".
149. X nadpisu §38x se xx xxxxx "xxxxxxx" doplňují xxxxx "a xxxxxxxx xxxxxxxxxx".
150. X §38l xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "základu xxxx" vkládají xxxxx "x na daňové xxxxxxxxxx".
151. X §38x xxxx. 1 písm. x) xxxx xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx zvýhodnění" a xxxxx "nezdanitelné xxxxxx xx xxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "daňové xxxxxxxxxx".
152. X §38x xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "8" xxxxxxxxx xxxxxx "5".
153. X §38l xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "14" nahrazuje xxxxxx "11".
154. §38xx xxx:
"§38xx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ztrátu nelze xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §34 xxxx. 1, došlo-li x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx změně xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx změna"). Změnou xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo změna xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx či kontrole xxxxxxxxxx. Podstatnou xxxxxx xx vždy xxxxxx xxxxx, která xx x xxxxx xxxx xxxx než 25 % základního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx rozhodující vliv.
(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx vydala xxxxx xx xxxxxxxx, x xx jak x xxxxxx, za xxxxx xxxx daňová xxxxxx xxxxxxxx, tak x xxxxxx, za které xx xxx xxxxxx xxxxxx uplatněna xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx se xx xx, že xxxxx x podstatné xxxxx, xxxxx bylo x xxxxxx, xx xxxxx má xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx stejnou xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx předmětu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poplatník, xxxx xxx 80 % xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx20) xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx20) xx přitom xxxxxxxxxx. Toto ustanovení xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správci xxxx, že xx xxxxxxxxxx období, xx xxx má být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx společníků xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx kontrole, xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx práv, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, oproti xxxxxxxxxxx xxxxxx, za xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx nepoužije, xxxxx xxxxxxxxx, u xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx správci xxxx, že xxxxxxx 80 % xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx výnosů xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx20) x xxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxx změně, x x následujících xxxxxxxx, x nichž xx xxx uplatněna xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx před podstatnou xxxxxx, xxxx vytvořeno xxxxxxx xxxxxxxx, jakou x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx provozoval xxxxxxxxx v xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx20) xx přitom xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx70) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxx ztráta, xxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx převzata xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx převzatou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx daně maximálně xx xxxx xxxxx xxxxxxx daně, xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, x xx x období, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo rozdělením xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx ztrátu, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx před přeměnou, xxxxxxxxx do xxxx xxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx xx činnosti, xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxx xxxxxxx xxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxxx části, xxx xxxxxxx ztrátu xxxx xxxx daňové xxxxxx, xxxxxxxx převádějící xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §23x xxxx. 5 xxxx. x), xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx základu xxxx stanoveného u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vykonávané xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx samostatné části xxxxxxxxxx x období, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx posouzení39i) xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxxxx od základu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. X posouzení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3 je poplatník xxxxxxx spolu se xxxxxxx sdělit xxxxxxx xxxx
x) přehled xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poplatníkem, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x období, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx odčitatelná xx základu daně, xxxxxxxx,
x) xxxxxxx veškerých xxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poplatníkem, který xxxxxxx ztrátu uplatňuje, xxxxxxxxxx v xxxxxx, xx které má xxx daňová xxxxxx xxxxxxxxx xxxx položka xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.
(8) Xxxxxxxx-xx žádost xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 7 písm. x) x x), xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx být xxxxxx xxxxxx uplatněna jako xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx daně. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nejpozději xxxxxxxx xxx xxxx uplynutím xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx za xx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx základu xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx.
(9) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se rozumí xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx něž xx xxxxxx daňové xxxxxxxx.".
155. V xxxxxxx x. 1 xx xxxxxxx (1-28) xx (1-30) xxxxxxx.
156. X xxxxxxx č. 1 xx xx odpisovou xxxxxxx 1 vkládá xxxx odpisová xxxxxxx 1x, xxxxx zní:
"ODPISOVÁ XXXXXXX 1x
Xxxxxxx+) SKP++) Xxxxx++++)
(1x-1) 34.10.2 Motorová xxxxxxx (xxxxx motocyklů)
(1a-2) 34.10.4 Jen: silniční xxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx X1".
157. V xxxxxxx x. 1 xxxxxxx (2-56) x (2-64) xxxxx:
"(2-56) 34.10.3 Motorová xxxxxxx pro přepravu xxxxxx x xxxx xxxx
(2-64) 35.30 Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx (xxxxxx, xxxxxxxxxxx, družice) xxxxx:
- vrtulníků x XXX 35.30.31 x xxxxxxx (3-45) letounů x ostatních xxxxxxx x XXX 35.30.34
v xxxxxxx (3-45) xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx xxxxxx) x XXX 35.30.4 x položce (3-45)".
158. X xxxxxxx č. 1 xxxxxxx (2-80) xxx:
"(2-80) 2 Xxx: xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v
CZ-CC x xxxxx 2".
159. V xxxxxxx č. 1 xxxxxxx (3-44) xxx:
"(3-44) 230341 Jen: xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podniků xxxxx:
- xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x XXX 29.24.40 x xxxxxxx (2-28)
- xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x XXX 29.56 x xxxxxxx (2-40)
- xxxxxxxxxx základů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x
XX-XX v xxxxx 2".
160. X xxxxxxx x. 1 xx xx xxxxxxx (3-44) xxxxxxxx položka (3-45), xxxxx zní:
"(3-45) 35.30.3 Xxx: - xxxxxxxxx x XXX 35.30.31
- xxxxxxx x ostatní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx 15&xxxx;000 kg x
XXX 35.30.34
- xxxxxxxx xxxx (xxxxxx družic) x XXX 35.30.4".
161. X příloze x. 1 se x xxxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx 6" doplňuje vysvětlivka +++++++), která xxx:
"+++++++) xxxxxxxxxx se xx xxxxxx a xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 4.".
162. X xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx "(6-7)" xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx (6-8) x (6-9) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx (6-7) x (6-8).
163. X xxxxxxx xxxxx 3 xxxx 1 xx xx konci xxxxx xxxxxxxx xxxx "Xxxxxx daně se xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx vytvořených vlastní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x převážně xxxxxxxxxxx x xxxxx výrobou. Xx poplatníky x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx výrobou xx xxx účely xxxxxx xxxxxx považují xxxxxxxxxx, x nichž příjmy x xxxx činnosti xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx více xxx 50 % xxxxxxxxx xxxxxx.".
Čl. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx léta 1993 xx 2004 a xxxxxxxxx období, které xxxxxxxx x xxxx 2004, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx čl. I, x xxxxxxxx xxxx 46, 47, 49 x 50, xx použijí xxxxxx pro zdaňovací xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x roce 2005.
2. Xxxxxxxxx, xxxxxxx x §2 xxxxxx x. 586/1992 Xx., xxxxx do xxxxx xxxx 2003 xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x od xxxx 2004 xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 14 zákona x. 586/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxx xxxxxx.
3. Ustanovení čl. I xxxx 45 x 48 xx použijí xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §19 odst. 1 xxxx. xx), xx) a xx) xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx znění xxxxxx x. 47/2004 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo jiný xxxxx, xxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxx xx 1. xxxxx 2005 do 31. xxxxxxxx 2006.
4. Xxxxxxxxxx čl. I bodů 46 x 49 xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. xx), xx) x xx) xxxxxx x. 586/1992 Sb., xx znění zákona x. 47/2004 Xx., x jejichž xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhoduje, x období xx 1. ledna 2007 xx 31. xxxxxxxx 2008.
5. Xxxxxxxxxx čl. I xxxx 47 x 50 xx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. xx), zf) a xx) zákona č. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 47/2004 Xx., x xxxxxxx výplatě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, který x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx 1. xxxxxx 2009.
6. Xxxxxxxxxx čl. I xxxx 51 xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, o xxxxx xxxxxx (náklady) xxxxxxxx xxxxx §23 xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx upravené xxxxx §23 zákona x. 586/1992 Sb., xx znění xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx období, xxxxxxxx v roce 2005.
7. Ustanovení §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx zákona x. 438/2003 Sb. xx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxxx hrazené xx xxxxxxx smluv xxxxxxxxxx xxxx 1. lednem 2004.
8. U xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx přeměnou,70) xxxxx xxx vkladatelem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx odpisy xxxx xxxxx uplatňovat xxxxx §24 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx zákona x. 492/2000 Sb. x zákona x. 438/2003 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxxx v odpisování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
9. Pro uplatnění xxxxxx xx odpočet xxxxx §34 xxxx. 3 x xxxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx znění xxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2004, xxxxx xxxxxx xx konce xxxxxxxxxxx období, xxxxx xxxxxxxx v roce 2004, i xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §23 xxxx. 3 xxxx. x) xxx 3 x §34 xxxx. 3 xx 10 x 12 xxxxxx x. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx 31. prosince 2004.
10. Xxxxxxxxxx čl. I xxxx 155 xx 162 se xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx evidovaného x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
11. Xxxxxxxx xxxxxxx 6 xxxxxxx v xxxxxxx x. 1 x xxxxxx č. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 438/2003 Sb. x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2003.
12. Xxxxxxxxxx §35 xxxx. 1 písm. x) a §39 xxxx. x) xxxxxx x. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 438/2003 Xx. x zákona x. 436/2004 Sb. xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx započalo v xxxx 2005.
13. Xxxxxxxxxx čl. I xxxx 69, 73 a 154 xxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx x xxxx 2004.
14. Poplatník, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 32. Čl. XX Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 438/2003 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 586/1992 Xx., x daních x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé další xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx období xxxxxxxx x xxxx 2003 xxxxxxxx nerealizované xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx daňové xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx snížen o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x to v xxxxxx xxxxxx nejméně x jednu xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx období x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx,28x) kterému xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx jmění na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxx, xxxxx právní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx družstvo x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným xxxxx xxxxxxxx xx veřejnou xxxxxxxx společnost nebo xxxxxxxxxx společnost, zrušení x likvidací, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxx x xxx ukončení xxxx přerušení podnikatelské xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zbývající xxxx xxxxxx vyloučené xxxxx xxxx 32. Čl. XX Přechodná ustanovení xxxxxx x. 438/2003 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx.
15. Xxxxxxxxx uvedený v §17 zákona č. 586/1992 Xx., xx xxxxx zákona x. 259/1994 Sb. a xxxxxx č. 492/2000 Xx., xxxxx xxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx x xxxxx x 31. xxxxxxxx 2005 bude xxxxxxx x xxxxxxxx jednoduchého xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2003 x xx xxxx 2006 xxxxxx xxxxxxxxxx, zvýší xxxxxxxx hospodaření o xxxxxxx xxxxx a xxxxx, xxxxxxx poskytnutých xxxxx x výjimkou xxxxx na hmotný x xxxxxxxx majetek, xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxx xxxxxx xxxx zdanitelným příjmem, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx závazků, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, zjištěných x 31. xxxxxxxx 2005, a xx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2006 xxxx postupně x xxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxxxxx období. Xxxxx xxxxxxxxx se pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2005 považuje xxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx x příjmů xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
16. Xxxxxxxxx uvedený v §17 zákona x. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 259/1994 Xx. x xxxxxx x. 492/2000 Xx., který xxxx xxxxxxx za účelem xxxxxxxxx a xxxxx x 31. xxxxxxxx 2006 xxxx xxxxxxx x soustavě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2003 a xx roku 2007 xxxxxx účetnictví, zvýší xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zásob x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x výjimkou xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx zdanitelným příjmem, x současně sníží xxxxxxxx hospodaření o xxxxxxx xxxxxxxxx záloh, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx při xxxxxx xxxx výdajem xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, zjištěných x 31. xxxxxxxx 2006, x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx roku 2007 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nejvýše 3 xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2006 xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x příjmů xx poplatníka, xxxxx xxxxxx účetnictví.
17. Xxxxxxxxxx čl. I xxxxxx xxxx 5 x 38 xx poprvé xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx roku 2004.
18. Ustanovení §15 xxxx. 5 zákona x. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx 2004.
Xx. XXX
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx znění xxxxxx
Xxxxxxxx vlády se xxxxxxxx, xxx ve Xxxxxx zákonů vyhlásil xxxxx xxxxx xxxxxx x. 586/1992 Sb., x xxxxxx z xxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxx x x nálezu Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx.
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 593/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 157/1993 Xx., xxxxxx č. 323/1993 Sb., xxxxxx x. 244/1994 Sb., xxxxxx x. 132/1995 Xx., xxxxxx č. 211/1997 Xx., zákona x. 333/1998 Xx., xxxxxx x. 363/1999 Xx., xxxxxx č. 492/2000 Sb., xxxxxx x. 126/2002 Xx., xxxxxx x. 260/2002 Xx., xxxxxx č. 176/2003 Xx. x xxxxxx x. 438/2003 Xx., xx mění xxxxx:
1. V §2 xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 1a) x 1x) xxx:
"(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 se xxxxxx opravné xxxxxxx xxxxxxxx v tomto xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po 31. prosinci 1994 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx1x) xxxx pohledávek xxxxxxxx x prokazatelné evidenci xxxxx §3 odst. 3. Xxx xxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxxxxx hodnotou xxxxxxxxxx xxxxxx jmenovitá xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx účtech xxxxxxxxxx xxx vlivu xxxxx xxxxxx xxxxxxx (oceňovacího xxxxxxx)1x) nebo vedená x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 odst. 3. Není-li tímto xxxxxxx výslovně stanoveno xxxxx, opravné xxxxxxx xxx tvořit xxxxx x pohledávkám, x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx vzniku xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx příjem xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx1x) příjmem xxxxxxxxxxx od xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx x příjmů xxxx nezahrnovaným xx xxxxxxxxxxxx základu xxxx x příjmů xxxxx xxxxxxx daně pro xxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanoveno jinak, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,1x) xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxx, plnění xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pokut x xxxxx x prodlení, xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx x jiných xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a x souboru pohledávek.
1x) Xxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
1x) Xxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx.".
Xxxxxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 17) xx č. 19) xxxxxx xxxxxx xx xx se xxxxxxx.
2. Dosavadní xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1x) xxxxxx xxxxxx xx ni xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 1x).
3. X §3 odstavec 3 xxx:
"(3) Xxxxxx xxxxxxxxx položek x xxxxxx uplatněná jako xxxxx (náklad) xx xxxxxxxx, zajištění x xxxxxxx xxxxxx1x) xxxx xxx vždy xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx1x) xxxx xxxxxxx x xxxxxx evidenci.20) Xxxxxx xxxxxxxxx položek xxxx xxxx xxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx1x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx, kterému xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx1x) xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x sestavení xxxxxx závěrky Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to pouze xx vztahu x xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx příjem nebyl xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx1x) příjmem osvobozeným xx daně x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx základu xxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xx samostatného xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx základu xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx daně, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx výslovně xxxxxxxxx xxxxx. Prokazatelnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx případě xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x opravných xxxxxxx tvořených x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx tvorbu xxxxxxxxx xxxxxxx zvláštním právním xxxxxxxxx1x) xxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx výdaj (xxxxxx) na xxxxxxxx, xxxxxxxxx a udržení xxxxxx1x) při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx1x) stanoveno xxxxxx pro xxxxxxxx x sestavení účetní xxxxxxx Mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx právem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vede xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x tomto xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rezerv dle xxxxx, xx kterému xxxx tvořeny xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx rezerv xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx1x) bez xxxxx Mezinárodních účetních xxxxxxxxx.".
4. X §3 xxxx. 2 xx za xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu" vkládá xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1x).
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 1x) xxx:
"1d) Xxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
5. X §4 se xx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx "a x případě xxxxxx xxxxxxxxxxx.21) Xxxxxxx položky xx nezruší x xxxxxxxxxx nabytých xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.21)".
6. §5 zní:
"§5
Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxx výdaje (xxxxxxx) xx dosažení, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx1) xxxxx banky4) xxxxxxxx xx zdaňovacím xxxxxx:
x) opravné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx,
x) xxxxxxx na poskytnuté xxxxxxxx záruky xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Celková xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx:
a) xxxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 1 písm. x) xxxxx xxxxxxxxxx výši 2 % xx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx rozvahové xxxxxxx nepromlčených xxxxxxxxxx x úvěrů bez xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x opravné xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxx průměrného xxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankovními xxxxxxxx,
x) xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2 % xxxxxxxxxx stavu poskytnutých xxxxxxxxxx záruk za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pohledávkám, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx stavy xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni x xxxxxx a xxxxxxxx x 1. lednu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Pohledávkou x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pohledávka, xxxxx vznikla z xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx4) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx plněním z xxxxxxxx záruky, za xxxxxxxxx se xxxxxx xxxx bydlištěm xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx byla xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx21) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, podle kterého xx xxxxxxxx poskytování xxxxx, x výjimkou xxxxxxx, kdy xxxx xxx sjednání xxxxxxx x úvěru a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx státu, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, a xx x xxxxxx, xx xxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxxxx právo příslušného xxxxxxxxx státu Evropské xxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se sídlem xxxx xxxxxxxxx na xxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx Evropské xxxx, x xxxxxxxx případu, xxx xxxx v xxxxxxxxxxx x bankovní xxxxxxx použito xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x to x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx práva xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie.
(5) Xxxxx je xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxx bankovní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie, xxxx xx smluvním xxxxxx x touto xxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x to x xxxxxx, xx xxxxxxx tohoto práva xxxxxxxx xxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx se x pohledávku x xxxxx xxxx bankovní xxxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2.
(6) Xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxx x xxxxxxxxxxxx pohledávkám x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) vytvářet opravné xxxxxxx xx xx xxxx 100 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx bez příslušenství, x xx za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:
a) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx v okamžiku xxxxxx xxxxxx nepřekročí xxxxxx 30&xxxx;000 Xx,
x) xx konce xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 12 xxxxxx,
x) xx dni xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx celková výše xxxxxxxxxx (bez xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx vzniklých xxxx xxxxx dlužníkovi z xxxxx xxxxxx 30&xxxx;000 Xx.
X xxxxxxxxxxxx, x xxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxx položky xxxxx xxxxxx ustanovení, xxxx xxxxxxxx povinny xxxx samostatnou evidenci.
(7) Xxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx5) x xxxxxxxxxx6) xxxxxxxxxxxx xxxxx tvorby xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxx xxxxxxx daně xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx opravných xxxxxxx x rezerv xxxxx x takto xxxxxxxxx výši. Xxxxxxxxxx x žádosti xxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx zákona.16)
(8) Xxxxxxx položka xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) se xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx existenci, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx ke xxxxx xxxxx z xxxxxx xxxx postoupení xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bankovních xxxxx xx xxxxx.".
7. §5a xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 6x) xxx:
"§5x
(1) Xxxx xxxxxx (xxxxxxx) na xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx příjmů1) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx6x) x ostatní xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx období xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxx"), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x bydlištěm xx xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx6x) xxxx xxxxxxx x xxxxxx.6x) Xxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxxx x:
x) pohledávek xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx,13x)
b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) pohledávek vzniklých xx základě dohody x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx novým6c) x xxxxxx x xxxxxxxxx.6x)
Xxxxxxx položky xxxxx vytvářet x xxx xxxxxxxxxx období, x xxxx xxxxx xx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx konkursu, a xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx konkursu.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx6x) na základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx6x) x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxxxxx úroků x prodlení, x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxx dosáhnou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx celkových xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období,
x) xxxxxx xxxxxxxx kapitál x poslednímu dni xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx 2 000 000 Xx.
Xxxxxx xxxxx písmene x) xx rozumí xxxxxx zaúčtované x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.1x) Ostatními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxx banky.4)
(3) Xxxxxxx položky se xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pohledávek x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx nesníženém x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx částky:
x) xxxxxxxxxx přesahující 1&xxxx;500&xxxx;000 Xx x jednotlivého xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x daních x xxxxxx,13x)
x) pohledávek xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na základě xxxxxx x nahrazení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx6x) x dohody x narovnání,6d)
x) xxxxxxxxxx, x nimž xxxx ve zdaňovacím xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.
Průměrný xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx a zůstatku x xxxxxxx dni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx:
x) 1,5 % xx xxxxxxx xxxxx odstavce 3, a xx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx družstev, x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, u xxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx období xxxx alespoň 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx,
x) 0,6 % xx základu xxxxx xxxxxxxx 3, x xx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx 10 000 000 Xx,
x) 0,2 % xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, x nichž výše xxxxxxxxxx kapitálu x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Kč.
(5) Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzniklým x xxxxx xx xx výše 100 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxxxxx, x to xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:
a) xxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx částku 30&xxxx;000 Xx,
x) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uplynulo xxxx xxx 12 xxxxxx.
X pohledávkách, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx odstavce, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx evidenci. Xxxxxxx položky xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx (xxxxxx) na xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx1x) xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, ke které xxxx vytvořeny, xx xx konci zdaňovacího xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1x) x x poslednímu xxx příslušného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx poplatníka xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx1x) xxxxxxxxx vůči xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx 30&xxxx;000 Kč.
(6) Vytvořené xxxxxxx xxxxxxx xx použijí xx xxxxx xxxxx x odpisu xxxx xxxxxxxxxx pohledávek uvedených x xxxxxxxx 1, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx xxxx. x). Xxxxxx x odpisu xxxx xxxxxxxxxx pohledávek xx xxxx xxxxx použitím xxxxxxxxx xxxxxxx vytvořených xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx výdajem (xxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xx dosažení, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.1x)
(7) Xxxxxxx xxxxxxx xx výši xxxxx odstavce 4 xx ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxx xx příslušné xxxxxxxxx xxxxxx oprávněna xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx v xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obdobích xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx výši, xxxxx odpovídá nižší xxxxxx xxxxxxxxx položek xxxx která tvorbu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx zdaňovací xxxxxx, x němž xxxxx xx xxxxxxx základního xxxxxxxx, se základ xxxx zvýší nebo xxxxxx ztráta sníží xxxx xxxxxx povinnost xx výši xxxx xxxxxx x rozdíl xxxx xxxx vytvořených xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx opravných xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx základního xxxxxxxx po jeho xxxxxxx.
6g) §657 x 658 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
8. X §7 odst. 1 xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxx".
9. X §7 xxxx. 8 se xx slovo "příjmů" xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx pod xxxxx x. 1x).
10. X §8 se xxxxxxxx 3 zrušuje.
Xxxxxxxxx odstavec 4 xx označuje jako xxxxxxxx 3.
11. X §8x xxxx. 3 úvodní části xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx hospodaření".
12. X §8a xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "upsaný xxxxxxx xxxxxxx".
13. X §8a odst. 3 xx na xxxxx písmene x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x písmeno x) xx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx č. 13x) xxxxxxx.
14. X §8b odst. 1 se xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx," xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a".
Xx. X
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxxxx č. 593/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do 31. prosince 2004.
2. Pro uplatnění §3 xxxx. 3 xxxxxx x. 593/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx považuje x
x) pohledávek xxxxxxxxx hodnota pohledávek xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu,1a)
b) xxxxxxxxx položek xxxx xxxxxxxxx položek vytvořených xxxxx xxxxxx x. 593/1992 Xx., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,1x)
x) xxxxxx stav xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 593/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zaúčtovaných xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,1x)
x to x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxx xxxxxx, xx které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,1x) x xx xxxxx xxxxxxxx xx xx poprvé xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem1a) xxxxxxxxx použít pro xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx standardy xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 593/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx použít i xx zdaňovací xxxxxx xxxx xxxxxx, za xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení Xxxxx xxxxxxxxx k Evropské xxxx v xxxxxxxx.
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
Xx. XX
X §6 xxxx. 2 zákona č. 463/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 118/1995 Xx. x zákona x. 289/1997 Xx., xx za xxxxx "xxxxxx11)" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx bonus12)".
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 12) xxx:
"12) §4 xxxx. 1 písm. zm) xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX XXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. XXX
X §3 xxxx. 2 zákona č. 482/1991 Sb., x sociální xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 84/1993 Xx. x xxxxxx x. 422/2003 Sb., xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx "Xxx účely sociální xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx x daňovému bonusu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.5x)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 5a) xxx:
"5x) §4 xxxx. 1 písm. xx) xxxxxx x. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
ČÁST XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxx z nemovitostí
Xx. VIII
Xxxxx č. 338/1992 Sb., x xxxx x nemovitostí, xx xxxxx xxxxxx x. 315/1993 Xx., xxxxxx x. 242/1994 Sb., xxxxxx č. 248/1995 Xx., zákona č. 65/2000 Sb., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 239/2001 Xx., xxxxxx x. 483/2001 Xx., zákona x. 576/2002 Sb. x xxxxxx x. 237/2004 Sb., xx xxxx takto:
1. X §3 odstavec 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxxxxx daně z xxxxxxx x pronajatých xxxxxxx je xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,1)
x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx fondem České xxxxxxxxx nebo Xxxxxxx xxxxxxxx hmotných rezerv, xxxx
c) převedené xx Xxxx národního xxxxxxx Xxxxx republiky.".
2. V §13x xx xxxxxxxx odstavec 7, xxxxx zní:
"(7) Xxx-xx xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxx zdaňovacího xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxx, x němž xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx přiznání xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxx vznikly právní xxxxxx xxxxxx.".
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxx dědické, dani xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. IX
V §20 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx č. 357/1992 Sb., o xxxx xxxxxxx, dani darovací x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 322/1993 Xx., xxxxxx x. 248/1995 Sb., xxxxxx x. 227/1997 Xx., zákona x. 340/2000 Sb. a xxxxxx x. 420/2003 Xx., xx xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxx xxxxx ", výzkumu, xxxxxx".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu, xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování x zákona o xxxxxxxxxxx
Čl. X
X xxxxx xxxxxxxx xx. XVI xxxxxx č. 257/2004 Sb., kterým se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx na kapitálovém xxxx, zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x dluhopisech, xx xxx 1 xxxxxxx.
XXXX OSMÁ
Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 87/1995 Xx., x spořitelních x xxxxxxxx družstvech x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx zákona x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, x xxxxx x daních z xxxxxx
Xx. XX
X xxxxx xxxxx xx. XX xxxxxx č. 280/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 87/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx x úvěrních xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx x. 586/1992 Sb., o xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 586/1992 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx 2 xxxxxxx.
XXXX XXXXXX
Xxxxx zákona x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 235/2004 Sb., o xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx:
1. V §5 se xxxxxxxx xxxxxxxx 5, který xxx:
"(5) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx církevní xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx činností xxxxx xxxxx statutu, stanov xxxx základního dokumentu.
2. X §48 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx x xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxx".
XXXX XXXXXX
Xxxxx zákona x Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx
Xx. XIII
Xxxxx č. 185/2004 Sb., x Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, se mění xxxxx:
1. V §2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx pro zastupování xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx".
2. X §7 xx xxxxx "1. xxxxx 2005" xxxxxxxxx slovy "1. xxxxx 2006".
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 117/1994 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Sb., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx č. 353/2001 Xx. x zákona x. 437/2003 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §1 xxxx. 2 písmeno x) xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 1x) xxx:
"x) xxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx podnikateli, xxxxx jejich xxxxx xxxxx zákona o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx,1x) včetně plnění xxxxxxxxxxxx od xxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přesáhl xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 15 000 000 Xx, x to xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
1a) §6 odst. 2 xxxxxx č. 235/2004 Xx., x xxxx x přidané xxxxxxx.".
2. Za §38 xx vkládá xxxx §38x, xxxxx xxx:
"§38x
Xxxxxxxx sdružení, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,8) xxxxx mají xxxxxx xxxxxxxxxxxx, církve a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx8x) xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxx xxxxxxxx právnickou xxxxxx9) x honební xxxxxxxxxxxx,10) xxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2004 vedly účetnictví x soustavě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 117/1994 Xx., zákona x. 227/1997 Xx., xxxxxx č. 492/2000 Xx., zákona x. 353/2001 Sb. a xxxxxx x. 437/2003 Xx., xx xx 1. ledna 2007; xx této doby xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxx prováděcích xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x soustavě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx účinném k 31. prosinci 2003.".
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxx osoby, xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx účetní xxxxxxxxx xxxxx ustanovení §1 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 353/2001 Sb. x xxxxxx x. 437/2003 Xx., xx xxxxxxxx xx účetní xxxxxxxx xx ode xxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx účetních xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. e) xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přesáhl 15&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxx povinnost xxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2006; xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 15&xxxx;000&xxxx;000 Kč, se xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jim xxxxxxxx. K xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vést xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §1 odst. 2 xxxx. d), x) x x) xxxxxx č. 563/1991 Xx., v účinném xxxxx.
2. Fyzické xxxxx, které se xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx jednotkou xxxxx xxxxxxxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 492/2000 Sb., xxxxxx x. 353/2001 Xx. a zákona x. 437/2003 Xx., xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx jednotkou xxxxx xxxxxxxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. e) xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 492/2000 Sb., xxxxxx x. 353/2001 Xx., xxxxxx č. 437/2003 Xx., xx xxxxxxxx za účetní xxxxxxxx až ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx důvodem vzniku xxxxxxxxxx xxxx účetnictví xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 353/2001 Xx. x xxxxxx č. 437/2003 Xx., a xxxxx xxxxx xxxxxxx 15&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2006; xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx 15&xxxx;000&xxxx;000 Kč, uvedené xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx. K xxxxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxxxx xx nepřihlíží, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx §1 odst. 2 xxxx. d), x) x x) xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxx xxxxx.
3. Xxx xxxxx stanovení xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx stává xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 563/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxx znění xxxxxx x. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx ke xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo ke xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
XXXX DVANÁCTÁ
Xxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2005, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. I xxxx 46 x 49, která xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2007, a xxxx 47 x 50, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2009.
Xxxxxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx v. x.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 669/2004 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2005, x výjimkou ustanovení čl. I xxxx 46 x 49, která xxxxxxxx účinnosti 1.1.2007, x xxxx 47 x 50, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2009.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.