Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 27.02.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2005.


Zákon o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňování
626/2004 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona, kterým se pro léta 2004, 2005 a 2006 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, poslanců Evropského parlamentu, soudců a státních zástupců Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o Veřejném ochránci práv Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o Komisi pro cenné papíry Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o ochraně osobních údajů Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Čl. VII
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech Čl. VIII
ČÁST DEVÁTÁ - Změna služebního zákona Čl. IX
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím služebního zákona Čl. X
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů Čl. XI
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů Čl. XII
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o obcích Čl. XIII
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o krajích Čl. XIV
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o hlavním městě Praze Čl. XV
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Čl. XVI
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví Čl. XVII
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o finanční kontrole Čl. XVIII
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o rostlinolékařské péči Čl. XIX
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání Čl. XX
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o soudech a soudcích Čl. XXI
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona, kterým se mění celní zákon Čl. XXII
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - ÚČINNOST Čl. XXIII
626
XXXXX
xx dne 26. xxxxxxxxx 2004
x xxxxx xxxxxxxxx zákonů x návaznosti na xxxxxxxxx reformy veřejných xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXX PRVNÍ
Xxxxx zákona, kterým xx xxx léta 2004, 2005 x 2006 xxxxxxx mimořádné xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx výdajů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx státní xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů, poslanců Xxxxxxxxxx parlamentu, soudců x xxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 427/2003 Sb., xxxxxx xx xxx xxxx 2004, 2005 x 2006 xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxx určování xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx výdajů xxxxxxxxx x xxxxxxx funkce xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x některých xxxxxxxx xxxxxx, poslanců Evropského xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx těchto xxxx xx xxxxx x xxxxx pololetí xxx 2004, 2005 x 2006, a xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákony, xx xxxxx zákona x. 359/2004 Xx., xx xxxx takto:
1. X xxxxx xxxxxx se xxxxx "xxxx 2004, 2005 x 2006" xxxxxxxxx xxxxx "xxx 2004" x xxxxx "xxxxxxx xxxxx xxxxxx osob xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx 2004, 2005 x 2006" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx roku 2004".
2. X xxxxxxx části xxxxx xx xxxxx "léta 2004, 2005 x 2006" xxxxxxxxx xxxxx "xxx 2004" x xxxxx "xxxxxxx platů xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx let 2004, 2005 x 2006" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxx platu xx xxxxx pololetí xxxx 2004".
3. X §1 se xx konci xxxxxxx x) vkládá čárka x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:
"x) předsedy Xxxxx xxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxx".
4. X §1 xx xxxxx "v xxxxxx 2004, 2005 x 2006" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxx 2004".
5. X §2 xx xxxxx "a xxxxx pololetí xxx 2004, 2005 x 2006" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxx 2004".
6. X §3 xx číslo "2006" xxxxxxxxx xxxxxx "2004".
XXXX DRUHÁ
Xxxxx zákona x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů x soudců a xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx
Xx. II
Xxxxx č. 236/1995 Sb., o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx státní xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů a xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, xx xxxxx zákona x. 138/1996 Xx., zákona x. 287/1997 Sb., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 231/2001 Sb., xxxxxx x. 309/2002 Sb., xxxxxx x. 420/2002 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 427/2003 Sb., xxxxxx x. 49/2004 Xx. x xxxxxx x. 359/2004 Xx., xx mění xxxxx:
1. V §2 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) zrušuje.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx e) xx xxxxxxxx jako písmena x) až x).
2. V §2 xxxx. 2 xx xxxxx "a xxxxx xxxx" xxxxxxx.
3. X §3 xxxx. 4 xx číslo "2007" xxxxxxxxx xxxxxx "2005", číslo "2006" xx nahrazuje číslem "2004", xxxxx "2004" xx xxxxxxxxx xxxxxx "2002" x xxxxx "2005" se xxxxxxxxx xxxxxx "2003".
4. §4 se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
5. X §8 xx x xxxxxxx xxxxx "x xxxxx plat" xxxxxxx.
6. X §8 xxxx. 1 xxxx xxxxx se xxxxx "1,00" xxxxxxxxx xxxxxx "1,08".
7. X §8 xxxx. 1 písm. a) xx xxxxx "0,10" xxxxxxxxx xxxxxx "0,11".
8. X §8 xxxx. 1 xxxx. x) xx číslo "0,20" xxxxxxxxx xxxxxx "0,22".
9. X §8 odst. 1 xxxx. c) se xxxxx "0,40" xxxxxxxxx xxxxxx "0,44".
10. X §8 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "0,90" xxxxxxxxx číslem "0,98".
11. X §8 xxxx. 1 písm. x) xx číslo "1,00" xxxxxxxxx číslem "1,09".
12. X §8 xxxx. 1 xxxx. f) xx xxxxx "1,90" xxxxxxxxx xxxxxx "1,82".
13. X §8 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx odstavce 1.
14. X §11 se x xxxxxxx xxxxx "x xxxxx xxxx" xxxxxxx.
15. X §11 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "1,90" xxxxxxxxx číslem "2,06".
16. V §11 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "2,30" xxxxxxxxx xxxxxx "2,49".
17. X §11 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx odstavce 1.
18. X §17 xx x xxxxxxx slova "x xxxxx xxxx" xxxxxxx.
19. V §17 xxxx. 1 větě xxxxx xx xxxxx "1,90" xxxxxxxxx xxxxxx "2,06".
20. X §17 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "0,40" nahrazuje xxxxxx "0,43".
21. X §17 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "1,00" xxxxxxxxx xxxxxx "0,84".
22. X §17 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx a xxxxxxx xx zrušuje označení xxxxxxxx 1.
23. X xxxxxxx xxx §20 se xxxxx "x další xxxx" xxxxxxx.
24. X §20 odst. 1 xx xxxxx "1,40" xxxxxxxxx xxxxxx "1,52".
25. V §20 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx označení xxxxxxxx 1.
26. X §21 xxxx. 1 xx xxxxx "1,90" nahrazuje xxxxxx "2,06".
27. X §21 xx odstavec 2 zrušuje x xxxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx xxxxxxxx 1.
28. X nadpisu xxx §24x xx xxxxx "a xxxxx xxxx" xxxxxxx.
29. X §24x xxxx. 1 xx xxxxx "1,00" nahrazuje číslem "1,08".
30. X §24x se xxxxxxxx 2 zrušuje x xxxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx odstavce 1.
31. V §24b xxxx. 1 xx xxxxx "1,10" nahrazuje xxxxxx "1,19".
32. X §24b se xxxxxxxx 2 xxxxxxx x zároveň se xxxxxxx xxxxxxxx odstavce 1.
33. X §24x xxxx. 1 xx číslo "1,20" xxxxxxxxx xxxxxx "1,30".
34. V §24x xx odstavec 2 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.
35. X §28 xx x xxxxxxx slova "x xxxxx xxxx" xxxxxxx.
36. X §28 odstavec 1 xxx:
"(1) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x platové xxxxxxxx xxxxxxxx koeficientem, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
0,88 0,96 1,05 xx ukončení 5. xxxx
1,01 1,09 1,17 od xxxxxxx 6. xxxx
1,14 1,26 1,33 xx xxxxxxx 9. roku
1,22 1,35 1,47 xx xxxxxxx 12. xxxx
1,30 1,44 1,60 xx počátku 15. roku
1,35 1,53 1,68 od xxxxxxx 18. xxxx
1,39 1,56 1,72 xx počátku 21. xxxx
1,43 1,59 1,75 xx xxxxxxx 24. xxxx
1,46 1,64 1,80 od xxxxxxx 27. xxxx
1,51 1,67 1,84 xx počátku 30. xxxx.".
37. X §28 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "0,08" xxxxxxxxx xxxxxx "0,09", číslo "0,10" xx xxxxxxxxx xxxxxx "0,11", xxxxx "0,12" xx xxxxxxxxx xxxxxx "0,13" a xxxxx "0,14" se xxxxxxxxx xxxxxx "0,15".
38. V §28 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "0,20" xxxxxxxxx xxxxxx "0,22", číslo "0,23" xx xxxxxxxxx xxxxxx "0,25", xxxxx "0,26" xx xxxxxxxxx xxxxxx "0,28" a xxxxx "0,29" se xxxxxxxxx xxxxxx "0,31".
39. X §28 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "0,06" xxxxxxxxx číslem "0,07".
40. X §28 xxxx. 2 písm. x) se xxxxx "0,08" xxxxxxxxx číslem "0,09".
41. V §28 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "0,17" xxxxxxxxx xxxxxx "0,18".
42. X §28 xxxx. 2 xxxx. f) xx xxxxx "0,37" xxxxxxxxx číslem "0,40".
43. X §28 xxxx. 2 písm. x) xx číslo "0,11" xxxxxxxxx xxxxxx "0,12".
44. X §28 odst. 2 xxxx. h) xx xxxxx "0,17" nahrazuje xxxxxx "0,18".
45. X §28 odst. 2 xxxx. ch) xx xxxxx "0,24" xxxxxxxxx xxxxxx "0,26".
46. V §28 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "0,46" xxxxxxxxx xxxxxx "0,50".
47. V §28 xxxx. 3 xxxx první se xxxxx "1,70" xxxxxxxxx xxxxxx "1,84".
48. X §28 odst. 3 písm. x) xx xxxxx "0,14" xxxxxxxxx xxxxxx "0,15".
49. V §28 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "0,21" xxxxxxxxx xxxxxx "0,23".
50. X §28 xxxx. 5 xx xxxxx "2,10" xxxxxxxxx xxxxxx "2,27".
51. X §30 xx odstavec 3 xxxxxxx.
52. X §31 xxxx. 5 xx xxxxx "0,93" xxxxxxxxx xxxxxx "1,01", xxxxx "1,05" xx xxxxxxxxx číslem "1,14", xxxxx "1,01" xx xxxxxxxxx xxxxxx "1,09", xxxxx "1,16" xx xxxxxxxxx xxxxxx "1,26", xxxxx "1,08" se xxxxxxxxx číslem "1,17" x xxxxx "1,23" xx xxxxxxxxx číslem "1,33".
53. X §33x xx x xxxxxxx xxxxx "x xxxxx xxxx" xxxxxxx.
54. X §33x xxxx. 1 xx xxxxx "1,4" xxxxxxxxx xxxxxx "1,52".
55. X §33x xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx odstavce 1.
56. X §37 xxxx. 4 xx xxxxx ", xxxxx xxxx" xxxxxxx.
57. X §38 xxxx. 1 větě xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx "následující" x slova "x xx xxxxxxxx dalšího xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pololetí" xxxxxxx.
ČÁST TŘETÍ
Xxxxx xxxxxx x xxxxx x některých xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 201/1997 Sb., x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 143/1992 Xx., o platu x xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx dalších organizacích x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 155/2000 Sb., xxxxxx x. 14/2002 Xx., zákona č. 279/2002 Sb., xxxxxx x. 309/2002 Sb., xxxxxx x. 420/2002 Xx., xxxxxx č. 192/2003 Sb. x xxxxxx č. 427/2003 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §2 odst. 1 xx xxxxx "x xxxxx xxxx" xxxxxxx.
2. X §3 xxxx. 4 xx xxxxx "2007" nahrazuje xxxxxx "2005", číslo "2006" xx nahrazuje xxxxxx "2004", xxxxx "2004" se xxxxxxxxx xxxxxx "2002" x xxxxx "2005" xx xxxxxxxxx xxxxxx "2003".
3. V §3 xxxxxxxx 6 xxx:
"(6) Xxxxxxx koeficient xxxxx odstavce 2 xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
0,88 0,96 1,05 xx xxxxxxxx 5. roku
1,01 1,09 1,17 xx xxxxxxx 6. xxxx
1,14 1,26 1,33 xx počátku 9. xxxx
1,22 1,35 1,47 od xxxxxxx 12. xxxx
1,30 1,44 1,60 xx počátku 15. xxxx
1,35 1,53 1,68 od xxxxxxx 18. xxxx
1,39 1,56 1,72 xx xxxxxxx 21. xxxx
1,43 1,59 1,75 xx xxxxxxx 24. xxxx
1,46 1,64 1,80 od xxxxxxx 27. xxxx
1,51 1,67 1,84 od xxxxxxx 30. roku.".
4. X §3 xxxx. 7 xxxx. x) se číslo "0,20" xxxxxxxxx číslem "0,22" x xxxxx "0,23" xx nahrazuje xxxxxx "0,25".
5. X §3 xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxxx "0,08" xxxxxxxxx číslem "0,09" x číslo "0,10" xx nahrazuje xxxxxx "0,11".
6. V §3 odst. 7 xxxx. c) xx xxxxx "0,37" nahrazuje xxxxxx "0,40".
7. X §3 xxxx. 7 písm. x) xx xxxxx "0,17" xxxxxxxxx číslem "0,18".
8. V §3 xxxx. 7 xxxx. x) se xxxxx "0,08" nahrazuje xxxxxx "0,09".
9. X §3 xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxxx "0,46" nahrazuje xxxxxx "0,50".
10. X §3 xxxx. 7 písm. x) xx xxxxx "0,24" xxxxxxxxx xxxxxx "0,26".
11. X §3 xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxxx "0,11" nahrazuje číslem "0,12".
12. V §3 xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxxx "0,06" xxxxxxxxx xxxxxx "0,07".
13. X §3 odst. 8 větě xxxxx xx číslo "1,70" xxxxxxxxx číslem "1,84".
14. V §3 xxxx. 8 xxxx. x) xx xxxxx "0,21" nahrazuje číslem "0,23".
15. X §3 xxxx. 8 xxxx. x) xx xxxxx "0,14" nahrazuje xxxxxx "0,15".
16. X §3 xxxx. 9 se xxxxx "2,50" xxxxxxxxx xxxxxx "2,71".
17. X §3 xxxx. 10 xx číslo "2,10" xxxxxxxxx xxxxxx "2,27".
18. V §7 xxxx. 5 xx xxxxx "0,93" xxxxxxxxx xxxxxx "1,01", xxxxx "1,05" xx xxxxxxxxx xxxxxx "1,14", xxxxx "1,01" se xxxxxxxxx xxxxxx "1,09", xxxxx "1,16" xx xxxxxxxxx xxxxxx "1,26", xxxxx "1,08" xx nahrazuje xxxxxx "1,17" a xxxxx "1,23" xx xxxxxxxxx xxxxxx "1,33".
19. §8 xx xxxxxx nadpisu xxxxxxx.
20. X §13 xxxx. 1 xx xxxxx ", xxxxx xxxx" zrušují.
21. X §13 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxx x xxxxx xxxx xxxx splatné" xxxxxxxxx slovy "Xxxx xx xxxxxxx".
22. X §13 xxxx. 4 se xxxxx "x xxxxx xxxx" xxxxxxx.
23. X §15 se xxxxx "xxxxxx xxxxx," a xxxxx "x xxxxx xxxx" zrušují.
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx ochránci xxxx
Xx. XX
X §8 xxxx. 2 xxxxxx č. 349/1999 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx "xxxxx xxxx," xxxxxxx.
XXXX PÁTÁ
Xxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 15/1998 Sb., o Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 30/2000 Sb., zákona x. 362/2000 Xx., xxxxxx x. 370/2000 Xx., xxxxxx č. 308/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx. x zákona č. 257/2004 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §25 xxxx. 2 xx slova "xxxxx xxxx," xxxxxxx.
2. V §25 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxx plat," xxxxxxx.
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xx. VI
Xxxxx č. 101/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 227/2000 Xx., zákona x. 177/2001 Sb., xxxxxx x. 450/2001 Xx., xxxxxx x. 107/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 310/2002 Xx., xxxxxx x. 517/2002 Xx., xxxxxx x. 439/2004 Sb. x xxxxxx x. 480/2004 Xx., se mění xxxxx:
1. X §30 xxxx. 4 xx slova "další xxxx," xxxxxxx.
2. X §30 odst. 5 se slova "xxxxx xxxx," xxxxxxx.
XXXX SEDMÁ
Xxxxx xxxxxx o Xxxxx xxx zastupování xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. VII
X §16 odst. 4 xxxxxx č. 201/2002 Sb., x Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx majetkových, xx xxxxx zákona č. 120/2004 Xx., xx xxxxx "x další xxxx" zrušují.
XXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xx pracovní pohotovost x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxxx x orgánech
Xx. XXXX
Xxxxx č. 143/1992 Sb., x xxxxx x odměně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 590/1992 Xx., xxxxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx č. 40/1994 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 201/1997 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx č. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 217/2000 Xx., xxxxxx č. 492/2001 Xx., xxxxxx x. 308/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 421/2002 Xx. a xxxxxx x. 362/2003 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. §15x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
2. V §23 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) xx h).
XXXX XXXXXX
Xxxxx služebního xxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 218/2002 Sb., o službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Xx., xxxxxx x. 281/2003 Xx., xxxxxx x. 426/2003 Sb., xxxxxx x. 359/2004 Xx. x zákona x. 436/2004 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §133 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxx m) a x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) x x).
2. §146 xx včetně xxxxxxx xxxxxxx.
3. X §154 xxxx. 2 se slova "xxxxxxx xxxxx," xxxxxxx.
4. V §158 xxxx. 1 xx xxxxx ", 146" xxxxxxx.
5. X §159 xxxx. 2 xx na konci xxxxxxx f) čárka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x) xx xxxxxxx.
6. §165 xx včetně xxxxxxx xxxxxxx.
7. X §168 xx odstavec 2 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.
8. V §235 xxxx. 1 x x §254 xx xxxxx "2005" xxxxxxxxx xxxxxx "2007".
9. X §235 xxxx. 1 x x §238 xxxx. 5 xx číslo "2007" xxxxxxxxx xxxxxx "2009".
10. X §250 xx číslo "2008" xxxxxxxxx xxxxxx "2010".
XXXX DESÁTÁ
Xxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx služebního xxxxxx
Xx. X
X xx. LV xxxxxx x. 309/2002 Xx., o změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona o xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 281/2003 Xx., se xxxxx "2005" xxxxxxxxx xxxxxx "2007".
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
Čl. XX
Zákon č. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, xx znění zákona x. 186/2004 Xx. x zákona x. 436/2004 Xx., xx xxxx takto:
1. X §113 xx xxxxxxx x) zrušuje.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) a f).
2. §121 xx xxxxxx nadpisu xxxxxxx.
3. X §219 xx xxxxx "2004" xxxxxxxxx xxxxxx "2005".
4. V §223 xx xxxxx "2004" xxxxxxxxx xxxxxx "2005".
5. V §224 xxxx. 6 xx xxxxx "2005" nahrazuje xxxxxx "2006".
6. X §226 se xxxxx "2004" xxxxxxxxx xxxxxx "2005".
7. §229 se xxxxxxx.
8. §231 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§231
Xxxxxxxx
Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2006.".
ČÁST XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxx zákonů souvisejících x přijetím xxxxxx x služebním poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
Xx. XII
X xxxxxx x. 362/2003 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 186/2004 Xx., zákona x. 281/2004 Xx. x zákona x. 359/2004 Sb., čl. XXXX zní:
"Xx. XXXX
Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2006.".
ČÁST TŘINÁCTÁ
Xxxxx zákona o xxxxxx
Xx. XIII
Xxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 273/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2001 Xx., xxxxxx x. 450/2001 Sb., zákona x. 311/2002 Xx., xxxxxx č. 313/2002 Xx., zákona x. 59/2003 Xx., zákona x. 22/2004 Xx., xxxxxx x. 216/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., zákona x. 421/2004 Xx. x zákona x. 501/2004 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §71 xxxx. 3 se xxxxxxx x) zrušuje.
Dosavadní xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx písmeno x).
2. V §72 xxxx xxxxx xx xxxxx "x xxxxx xxxxxx" xxxxxxx.
3. §74 xx xxxxxxx.
4. X §153 xxxx. 1 xx slova ", 73 x 74" xxxxxxxxx xxxxx "a 73".
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx znění zákona x. 273/2001 Sb., xxxxxx x. 320/2001 Xx., xxxxxx č. 450/2001 Sb., zákona x. 231/2002 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 404/2002 Xx., xxxxxx x. 229/2003 Xx., xxxxxx x. 216/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., zákona x. 421/2004 Sb. x xxxxxx č. 501/2004 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §46 xxxx. 3 se xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx c) xx xxxxxxxx jako písmeno x).
2. X §47 xxxx xxxxx xx xxxxx "a xxxxx xxxxxx" xxxxxxx.
3. §49 se xxxxxxx.
4. X §98 xx xxxxx ", 48 a 49" xxxxxxxxx xxxxx "x 48".
XXXX PATNÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx městě Xxxxx
Xx. XV
Xxxxx č. 131/2000 Sb., x hlavním xxxxx Praze, xx xxxxx zákona č. 145/2001 Xx., xxxxxx x. 273/2001 Sb., xxxxxx č. 320/2001 Xx., zákona x. 450/2001 Xx., xxxxxx x. 311/2002 Sb., xxxxxx x. 312/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Sb., zákona x. 22/2004 Xx., xxxxxx x. 216/2004 Xx., zákona x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 387/2004 Xx., xxxxxx x. 421/2004 Xx., xxxxxx x. 499/2004 Xx. a xxxxxx č. 501/2004 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §52 xxxx. 3 xx xxxxxxx b) xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxx x) xx označuje xxxx xxxxxxx x).
2. X §52 xxxx. 5 xx xxxxx "x xxxxx xxxxxx" xxxxxxx.
3. §54 se xxxxxxx.
4. V §120 xxxx. 1 xx xxxxx ", 53 x 54" nahrazují xxxxx "a 53".
XXXX ŠESTNÁCTÁ
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 273/1996 Sb., x působnosti Xxxxx pro ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 187/1999 Xx. a xxxxxx x. 359/2004 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §1 xxxx. 9 xx xxxxx "xxxxx xxxx" xxxxxxx a xxxxx "xxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx2)" xx nahrazují xxxxx "prezident Nejvyššího xxxxxxxxxxx xxxxx.".
2. Xxxxxxxx pod xxxxx x. 2) xx xxxxxxx.
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx, kterým xx mění některé xxxxxx xx úseku xxxxxxx veřejného xxxxxx
Xx. XVII
X xx. XX xxxxxx 17 x 18 xxxxxx x. 274/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 426/2003 Sb., se xxxxx "do xxx 31. prosince 2004" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxx xxxxxx úplné xxxxxxxxx služebního xxxxxx".
XXXX OSMNÁCTÁ
Xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxx
Čl. XXXXX
X §32 xxxx. 4 xxxxxx č. 320/2001 Sb., x finanční xxxxxxxx xx veřejné xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve znění xxxxxx x. 123/2003 Xx. x zákona x. 426/2003 Xx., xx xxxxx "Od 1. ledna 2005" xxxxxxxxx slovy "Xxx xxx xxxxxx úplné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".
ČÁST DEVATENÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx
Čl. XXX
X §89 xxxxxx č. 326/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx a x změně některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxxxxx xxxxxxxx 8, xxxxx xxx:
"(8) Xx xxxx nabytí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx52) xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ministr xxxxxxxxxxx.".
XXXX DVACÁTÁ
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx rozhlasového a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Čl. XX
V §10 xxxx. 2 xxxxxx č. 231/2001 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a televizního xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx slova ", x xxxxx plat" xxxxxxx.
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx
Čl. XXX
X §100 xxxx. 2 větě xxxxx xxxxxx č. 6/2002 Sb., x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x státní xxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx), xx slova "xxxxxx xxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.
ČÁST XXXXXXX XXXXX
Změna zákona, xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx
Xx. XXXX
X xx. XX xxxx 2 xxxxxx č. 187/2004 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 13/1993 Xx., xxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx slova "1. xxxxx 2005" xxxxxxxxx xxxxx "1. xxxxx 2006".
ČÁST XXXXXXX XXXXX
XXXXXXXX
Xx. XXXXX
Tento xxxxx xxxxxx účinnosti dnem 1. ledna 2005, x výjimkou čl. IX xxxx 8, 9 x 10 a čl. X, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx x. r.
Klaus x. x.
Xxxxx x. x.

Informace
Xxxxxx předpis x. 626/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2005, x xxxxxxxx čl. IX xxxx 8, 9 x 10 x čl. X, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 10.12.2004.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.