Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2005.


Zákon, kterým se mění zákon č. 328/99 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/99 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/91 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/90 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/99 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
559/2004 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o občanských průkazech Čl. I
Zmocnění k vyhlášení úplného znění Čl. II
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o cestovních dokladech Čl. III
Zmocnění k vyhlášení úplného znění Čl. IV
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o přestupcích Čl. V
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky Čl. VI
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST Čl. VII
559
XXXXX
xx xxx 24. xxxx 2004,
kterým xx mění xxxxx x. 328/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 329/1999 Xx., x xxxxxxxxxx dokladech a x změně zákona x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x cestovních xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x změně některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Čl. X
Xxxxx č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění zákona x. 491/2001 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx. x xxxxxx x. 53/2004 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §2 xxxx. 1 xx xx xxxxx "jméno," xxxxxxxx xxxxx "popřípadě xxxxx,".
2. V §2 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 3x) xxx:
"(5) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx jakýmikoliv xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx3x) xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jinak.
3x) §5 xxxxxx č. 101/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 177/2001 Xx.".
3. X §3 xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3b) x 3c) xxxxx:
"(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx3x) x xxxx xxxxxx žádosti x xxxxxx občanského xxxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxxx pouze stát xxxxxxxx, místo x xxxxx xxxxxxxx se x nich nezapisuje,
x) doba xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx úřadu, xxxxx jej xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zapisované xx xxxxxxxx čitelné xxxx x xxxxx xxxxxx: xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx státu, příjmení, xxxxx, xxxxxxxxx jména xxxxxx, číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxx xxxxxxxx, pohlaví, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, koncovka rodného xxxxx3x) x kontrolní xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
3x) Xxxxx x. 36/1960 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx státu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3x) §13 xxxx. 3 zákona x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx číslech x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx zákona č. 53/2004 Xx.".
4. X §3 odst. 3 xx za xxxxx "jméno," vkládají xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx," x xxxxx "xxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu".
5. X §3 odstavce 4 a 5 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 5) xx 6x) xxxxx:
"(4) Xxxxxxxxxxx údaji xxxxxxxxxxxx na žádost xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyšší xxxxxxx xxxxx,5) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx titul absolventa xxxxxx xxxxx,6) označení "xxxxxx" xxxx "xxxxxxxx"6x) (xxxx xxx "xxxxx") xxxx xxxxxxx xxxxxxx,6x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx stanovena zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx,6)
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx datum xxxxxxxx.
(5) Nelze-li z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zapsat xxxxxxx xxxxxxxxxx nepovinné xxxxx, xxxx občan, xxxxx x xxxx xx xxxxxxx.
5) §27x xxxx. 2 xxxxxx č. 29/1984 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx škol, xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx škol (školský xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 138/1995 Xx.
6) §46 x 47 zákona x. 111/1998 Xx., x vysokých školách x x xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx školách), ve xxxxx zákona č. 147/2001 Sb.
6a) §70 zákona x. 111/1998 Sb.
6b) §102 xxxxxx x. 111/1998 Sb.".
6. X §4 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxx, xxxxx xxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx žádost x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx. Žádost xxxx xxx podepsána xxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx podává xx xxxxxxxxx stanoveném Xxxxxxxxxxxxx vnitra (dále xxx "xxxxxxxxxxxx").".
7. X §4 xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 8x) xxx:
"(4) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx osobně xxxxxxxxx x kteréhokoliv xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úřadu,8a) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx žádosti, doklady xxxxxxxx vrátí, x xxxxxx-xx xxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů"), xxxxx xxxxxx, aby xxxxx uváděné x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu, anebo xxxx žádost předložena xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx žádost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu obce x rozšířenou xxxxxxxxxx.
8x) §2 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx x. 301/2000 Xx., o xxxxxxxxx, xxxxx x příjmení x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx.".
8. X §4 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 7, xxxxx xxxxx:
"(5) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx do 30 xxx xxx dne xxxxxxxxxx řádně vyplněné xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, popřípadě xx 30 xxx xxx xxx, kdy xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu obce x rozšířenou působností xxxxxxxxxx. Občanský průkaz xxxx xxxxx převzít x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností.
(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 (dále xxx "podpis") xx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vyjádření xxxx jména x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(7) Xxx xxxxx xxxxxx občanského xxxxxxx a xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx digitální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx občana (xxxx xxx "xxxxxxxxxx") x xxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx tuto xxxxxxx provádět obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx to xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.".
9. X §4 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 8, xxxxx xxx:
"(8) Xxxxx, xxxxx žádá x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx elektronicky; xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx povinen x xx xxxxxxxx digitální xxxxxxxxxx své xxxxxxxxxx x xxxxx podpisu. Xxxx-xx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx elektronicky, odevzdá xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx občanského průkazu. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, připojené x žádosti podané xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
10. X §5 xxxxxxxx 1 xxxxxx poznámek xxx xxxxx x. 8a) x 8x) xxx:
"(1) Xxxxxxx zástupce xxxxxx nebo občan, xxxxx žádá x xxxxxx xxxxxxx občanského xxxxxxx xx dovršení 15 xxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxx xxxx xxxxxx,
x) 1 xxxxxxxxxx x rozměrech 35 x 45 xx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx občana, xxxxxxxxx jej v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx k bradě xxxxxxxxx 13 xx, x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; x xxxxxxx případě nesmí xxxxxxxx hlavy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
c) xxxxxxxxx další xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečnosti, x xxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx žádost xxxxxx anebo xxxxx xxxxxxxx x odstranění xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx uvedených na xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx8x) xxxxxxxx xxxxxx občanství xxxxxx, jemuž xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Nemá-li xxxxxxx x vydání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu, xx jeho xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x příslušného úřadu.8b)
8x) §20 xxxx. 1 zákona x. 40/1993 Sb., o xxxxxxxx x pozbývání xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
8x) §20 xxxx. 2 xxxxxx x. 40/1993 Xx.".
11. V §5 xxxx. 2 xxxxxxx x) zní:
"x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, o xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence obyvatel xxxx v evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxx.".
12. X §6 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x nichž xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údaje xx xxxxxx občana xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx rozporů xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xx žádosti x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx obyvatel xxxx x xxxxxxxx občanských xxxxxxx.".
13. X §6 odst. 5 xxxxxxx x) x x) xxxxx:
"f) xxxxxxxxx další xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, o xxxxx xx do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx anebo xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxx,
g) xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx doklad x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx osoba, která xxxxx jménem této xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.".
14. X §7 xxxx. 2 xxxx druhé xx xxxxx "x xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx".
15. V §7 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx,12)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx Úřadu xxxxxxx xxxxx Xxxx-xxxxx,12)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 12) xxx:
"12) §3 xxxx. 4 xxxxxx x. 301/2000 Xx., o xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů.".
16. X §8 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx".
17. X §8 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Nemůže-li xx xxxxx dostavit x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx závažných xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, soudem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx výchovy, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx dlouhodobých xxxxxxxxxxx xxxxxx, zabezpečí předání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx obvodu xx xxxxx xxxxxxx. Xx předání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx znehodnotí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx občana xxxx xxxx xxxxxxxxx x občanském xxxxxxx, xxxxxxxxx x změně xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxxxx o změně xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx uvedené xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, zároveň x xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx podle §4 xxxx. 2.".
18. X §8 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.
19. V §9 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxx matrik" xxxxxxxxx slovy "matriční xxxx".
20. X §9 xxxx. 2 xxxx druhé se xxxxx "xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx "nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu (§16 xxxx. 2).".
21. X §9 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) xx d), xxxxxxxx xxxx údaje: xxxxx vydání, jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx číslo, xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xxxxxx, datum, místo x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxx, který xxx xxxxx, x xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x označení úřadu, xxxxx občanský xxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxxx x cizině xx xxxxxxx místa x okresu narození xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.".
22. X §9 se xxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 6, xxxxx xxxxx:
"(4) Potvrzení x xxxxxxxxx průkazu, xxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) x f), xxxxxxxx xxxx xxxxx: xxxxx xxxxxx, jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx odevzdává, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx"), xxxxx vydání, xxxx xxxxxxxxx, označení xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx, popřípadě sérii xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(5) Xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x občanském xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xx xxxxx xxxxxxx stanovena.
(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".
23. §11 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"Xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx
§11
(1) Xxxxxxxx občanského xxxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxx v xxx xxxxxxxxx,
x) ohlášením xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,
c) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx byl xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx xxxxxx, a xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx průkazu,
x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx občanovi uložen xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx průkazu, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, příslušný k xxxxxx občanského xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx
x) občanský xxxxxx xx poškozen tak, xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxx xxxx celistvost; xxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxxxxx xxxxxxx (§12 xxxx. 1 a 3) xx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx občanského xxxxxxx nepovažuje,
x) xxxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx údaje, xxxx
x) x xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxx podoby.
Xxxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx xx protokolu; x xxxxxxx případě xx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek.".
24. X §12 xxxxxxxx 1 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 13) x 13x) zní:
"(1) X xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx, oddělí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxx xxxx xxxxx církve, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,13) v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx13x) xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
1. změny xxxxx, popřípadě jmen, xxxx příjmení,
2. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx
3. změny xxxxxxx xxxxx.
13) §3 xxxx. 1 xxxxxx x. 94/1963 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 234/1992 Xx. x zákona x. 91/1998 Sb.
13x) Xxxxxxxxx zákon č. 301/2000 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 133/2000 Xx., o evidenci xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
25. X §12 xx xx odstavec 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, který xxx:
"(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxx vyznačené xxxxx xxxxxxxxxx průkazu xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx občanského xxxxxxx; xxxxxxxx oznámí xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou působností, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, číslo vydaného xxxxxxxxx, důvod a xxxxx xxxx vydání, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx xxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xx označují xxxx odstavce 3 x 4.
26. §14 včetně xxxxxxx xxx:
"§14
Povinnosti xxxxxx
(1) Xxxxx xx xxxxxxx
x) x xxxxxxxxxxxx ke xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx chránit xxxxxxxx xxxxxx xxxx poškozením, xxxxxxxx, xxxxxxx, odcizením xxxx zneužitím,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x rozšířenou působností xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx skutečnosti xxxxxxx xxx xxxxxxxx x); x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx též xxxxxxx,
x) xxxxxxx x vydání nového xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx
1. xx xxx, xx xxxxxx došlo xx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx uvedených x §11 odst. 1 xxxx. x) xxxx x), anebo v §11 xxxx. 2,
2. xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
3. xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x rozvodu xxxxxxxxxx,
4. xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx manžela,
5. po xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxxx bylo xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx nové xxxxx xxxxx,
6. po xxx, kdy ohlásil xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
7. xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, nebo
8. xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, kterým xxx xxxxxxxx xxxxxx trest xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx občanský xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jej xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx trvalý xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx bylo xxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxx průkaz xxxxx neoprávněně,
x) xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx odevzdat xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx občanský xxxxxx, xxxxxxxxx x občanském xxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx,
f) xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx k obecnímu xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo matričnímu xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx-xx o xxxxxx, jehož způsobilost x xxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutím soudu xxxxxxx xxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům, xxxxxxxx průkaz, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx povinnosti xxxxxxx x písmenu x); xxxxxxxxxx má xxxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx průkaz xxxxxx.".
27. X §15 odstavec 1 xxx:
"(1) Každý, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx průkazu, xx xxxxxxx je xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Stejnou xxxxxxxxx xx x xxxxx, který ohlásil xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx zpět xxxxx.".
28. X §15 xxxx. 2 x 3 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx".
29. V §16 xxxxxx xxx: "Xxxxxxxxx obecního úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, matričního úřadu x policie".
30. X §16 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxx úřad pověřený xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxx".
31. X §16 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, matriční xxxx xxxx policie xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx průkaz anebo xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx lze mít xxxxxxx xx to, xx xx stane xxxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2; xxxxxxxx xx mu xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x zadržený xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x oznámením xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.".
32. X §16 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx matrik" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxx" x slova "xxxx. x)" xx xxxxxxxxx xxxxx "odst. 1 písm. d)".
33. X §16 xxxxxxxx 4 až 6 xxxxx:
"(4) Xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou působností xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx byla ohlášena xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx držiteli xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx skutečnost, xxxxxx jména, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxx x xxxxx narození, xxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxxx a xxxxx xxxx vydaného potvrzení x občanském xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxx-xx držitel xxxxxxx xxxxxxxx občanského průkazu, xxxx xx policie xxxxxxxxx x občanském xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxx, xxxxxxxx, xxxx x místa xxxxxxxx, xxxxxx trvalého xxxxxx xxxxxxxx a čísla xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx průkazu, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu.
(6) Xx xxxxxx xxxxxxx, xxx byl odevzdán xxxxxxxx xxxxxx podle §15 xxxx. 1, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2.".
34. Za xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx část xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
"ČÁST XXXX
XXXXXXXXX
§16a
(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx
a) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxx, xxxxxxxxx, poškozením, zničením xxxx zneužitím,
b) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §14 xxxx. 1 xxxx. c),
x) xxx xx xxxxxxxxx xxxxx nepřevezme xxxxxx občanský xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, změny nebo xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x potvrzení o xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxx po xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x žádosti,
x) x zákonem xxxxxxxxx xxxxx nesplní xxxxxxxxx xxxxxxx výměnu xxxxx xxxxxxxxxx průkazu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§24 xxxx. 2),
h) xxxxxxx xxxxx, poškodí, xxxxxx xxxx xxxxxxxx občanský xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxx občanský průkaz xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx průkaz xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx,
j) pořídí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §2 xxxx. 5,
k) xxxxxxxx o vydání xxxxxxx občanského průkazu xx 30 xxx xxx dne, kdy xxxxxx xxxx 15 xxx.
(2) X xxxxxx x přestupcích xxxxx xxxxxxxx 1 xx v prvním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pobytu.
(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000 Xx.".
Xxxxxxxxx části xxxx x xxxxx se xxxxxxxx xxxx části xxxxx x sedmá.
35. §17 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 14) x 15) zní:
"§17
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx průkazech x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx14) v evidenci xxxxxxxxxx průkazů, xxxxxx xxxxxxxx14) je xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x obsahuje xxxx xxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení x rodné xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x okres xxxxxxxx x u xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x cizině, pouze xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx občanského xxxxxxx,
x) označení xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
g) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx x omezení xxxx zbavení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x občana xxxxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx xxxxxx; je-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx,
x) xxxxx xxxxxx pobytu x xxxx xxxx xxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx jména, příjmení x xxxxx číslo xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, xx nemá xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx,
x) titul xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, zapsané x xxxxxxxxx xxxxxxx,
n) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx občanských průkazů x xxxxx ohlášení xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
o) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x občanském xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx občanského xxxxxxx x xxxxx jejich xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx,
x) číslo xxxxxxx,
x) xxxxxx, xxx, měsíc a xxx poskytnutí xxxxx.
(3) Xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx15) xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxx xx xxxx 15 xxx xx smrti xxxxxx xxxx prohlášení občana xx xxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxx obce x rozšířenou působností xxxx přehled údajů x občanských průkazech, xxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx, a xx
x) xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedené x §3 xxxx. 1 xx 4, čísla xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx průkazu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx vydání,
x) xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx série xxxxxxxxxx xxxx odcizených xxxxxxxxxx xxxxxxx, datum xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a rodné xxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxx po dobu 15 xxx od xxxxxx občanského xxxxxxx.
(7) Xxx xxxxx xxxxxx správy xx xxxxx občanských xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo a xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx změnu, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx narození,
x) xxxxxxx x xxxx xxxxx,
x) xxxxx x okres narození x u xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx narození,
e) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx,
g) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx pobytu, popřípadě xxxxx zrušení údaje x xxxxx trvalého xxxxxx xxxx datum xxxxxxxx trvalého xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
i) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx,
x) zákaz xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxx xxxx, matky, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; x případě, xx xxxxx z xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nemá xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
l) rodinný xxxx, xxxxx xxxx xxxxx x místo xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx manžela; je-li xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, datum xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx číslo xxxxxx; xx-xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx xxxxxxxx,
o) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; jde-li x xxxxx xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx a xxxx, xx xxxxx území x xxxxx došlo.
14) §4 xxxx. x) xxxxxx x. 101/2000 Sb., o xxxxxxx osobních xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
15) §4 písm. x) xxxxxx x. 101/2000 Xx.".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 16) xx xxxxxxx.
36. §18 xxxxxx xxxxxxx x poznámky xxx xxxxx x. 16x) xxx:
"§18
Poskytování xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx x obecní xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx tak xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x rozsahu x xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nakládají x xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů xx základě zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx údajů podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,16x) xxxxxxxx xxxxxxx způsobem x x xxxxxxx, xxxxx určí ministerstvo.
(3) Xxxxx xxxxxx xxxxx §17 odst. 2 písm. x) xxxx ministerstvo zveřejnit xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.
16x) Zákon x. 101/2000 Xx.".
37. Za §18 xx vkládá xxxx §18x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 16x) až 16x) zní:
"§18x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 15 let xxxxx, xxxxx jsou k xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xx základě písemné xxxxxxx.16x) Xxxxxx za xxxxxxxxxx rok xxxx xxxxxxxxxx xxxxx poskytovány xxxxxxxxx.16x)
(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx uvede
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x příjmení,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Žádost xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx občana.16d) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx občan předloží xxxx žádost xxxxxx, xxxxxxxx ji xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xx občana xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx občana, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům xxxx xxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx x poskytnutí xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(5) X poskytnutí údajů xxxxx xxxxxxxx 1 xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů provede xxxxxx o xxxx x hodině xxxxxx.
16x) §12 xxxx. 2 zákona x. 101/2000 Xx.
16c) Xxxxx x správních xxxxxxxxxx.
16x) Notářský xxx.
Xxxxx č. 41/1993 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx kopie x xxxxxxxx a o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřady x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
38. X §23 xx xxxxx "obyvatel" xxxxxxxxx slovem "občanů".
39. X §24 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 doplňuje xxxx "Platnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx vždy xxxxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx lhůty xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.".
40. §25 xxx:
"§25
(1) X občanském xxxxxxx, x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx průkazu, x xxxxxxxxx o xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu x x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx žádné xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx.
(2) Dojde-li ke xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx občanského xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 30. xxxxx 1993 xxxxx horní xxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxx po 30. xxxxx 1993, který xxxxxxxxxx strojově xxxxxxx xxxxx, levý xxxxx xxx. Xxxxxxx postupuje xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx13) x xxxxxxx změny rodinného xxxxx sňatkem. Pro xxxxx postup xxxxx xxxxxxxxx §12.".
41. X §26 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxx potvrzení x xxxxx údajů zapisovaných xx xxxxxxxxxx průkazu x".
Xx. XX
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
Předseda xxxxx se xxxxxxxx, xxx xx Xxxxxx xxxxxx vyhlásil xxxxx xxxxx zákona x. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx průkazech, jak xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.
XXXX DRUHÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Čl. XXX
Zákon č. 329/1999 Sb., x cestovních xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Xx., o Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 217/2002 Xx. x zákona x. 320/2002 Sb., xx xxxx takto:
1. X §2 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx,".
2. X §2 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx zakázáno xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx do xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx svém pobytu x xxxxxxxxx.".
3. X §2 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx zní:
"(3) Xx zakázáno pořizovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kopie xxxxxxxxxx dokladu xxx xxxxxxxx1x) občana, xxxxxxx xxx cestovní xxxxxx xxxxx, pokud zvláštní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak.
1x) §5 zákona x. 101/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 177/2001 Xx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 1a) xx označuje jako xxxxxxxx xxx čarou x. 1x).
4. X §3 xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxxxxxx průkaz1b)" xxxxxxxx slova "xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx oddělenu xxxxxxxxxx xxxx1x)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1x) xxx:
"1x) §12 xxxx. 1 xxxxxx x. 328/1999 Xx.".
5. X §3 xxxx. 4 xx slovo "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Ministerstvo xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx")".
6. X §5 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx nové xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2a) xxx:
"x) náhradní xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,2x)
"2x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxx xx dne 25. června 1996 x zavedení náhradního xxxxxxxxxx xxxxxxx (96/409/XXXX).".
Xxxxxxxxx písmeno x) xx označuje xxxx xxxxxxx f).
7. §6 x 7 xxxxxx poznámek xxx xxxxx x. 2x) x 2c), 3) xx 3b) x 4) znějí:
"§6
(1) Cestovní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a jeho xxxxxxx.
(2) Povinnými xxxxx zapisovanými do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, pohlaví, xxxxxx xxxxxxxxx, datum x xxxxx xxxxxxxx, x xxx-xx o xxxxxxxxxxxx xxxx služební xxx, x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx hodnost (xxxxxx), xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;2x) x občanů xxxxxxxxxx x cizině xx xxxxxxxx pouze kód xxxxx narození,2c) místo xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx,
b) xxxxxx x časová xxxxxxxx cestovního dokladu, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx vydání a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx pasu xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx pořadí: xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxx, číslo cestovního xxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxx xxxxxxxx, pohlaví, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x kontrolní xxxxxxx, xxxxx xxxx číselným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx strojově xxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx vydaný x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx nově xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
§7
Xxxxxxxxxxx xxxxx zapisovanými xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx:
x) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, popřípadě jména x příjmení, xxxxx xxxxxxxx a pohlaví xxxxxx xxxxxxxx 15 xxx,
b) označení xxxxxxxxxx vyšší xxxxxxx xxxxx,3) akademický xxxxx, xxxxxxxxx označení, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,3x) xxxxxxxx "docent" xxxx "xxxxxxxx"3x) (xxxx xxx "xxxxx") xxxx xxxxxxx hodnost;4) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx uvádějí xx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
2x) Xxxxx x. 36/1960 Sb., x územním xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
2x) Xxxxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 18. xxxxxxxx 2003 x xxxxxx xxxxxxxxx (XXXX), uveřejněné xxx x. 489/2003 Xx.
3) §27a odst. 2 xxxxxx č. 29/1984 Sb., x xxxxxxxx základních xxxx, xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx škol (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 138/1995 Sb.
3x) Xxxxx x. 111/1998 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx (zákon x vysokých xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3x) §70 xxxxxx x. 111/1998 Xx.
4) §102 xxxxxx č. 111/1998 Xx.".
8. §8 xx zrušuje.
9. §10 včetně xxxxxxx xxx:
"§10
Změny x xxxxxxxx údajů
(1) V xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx údajů o
x) občanu mladším 15 xxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx-xx xxxxx cestovním xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx pas xxxx cestovní průkaz,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxxx dokladem xxxxxxxx průkaz.
(2) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x
x) xxxxxx mladším 15 xxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxx, xx-xx tímto cestovním xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxx xxx, služební xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) titulu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) V jiném xxxxxxxxx xxxxxxx vydaném xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx údajů xxxx xxxxxxxx údajů, xxx xxxxx xx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx x doplnění xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxx k xxxx xxxxxx. X zahraničí xxxx provádět xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x doplnění xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx nebo konzulární xxxx České republiky (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxx").".
10. X §12 xx doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Pro xxxxx vydání cestovního xxxx a xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů") xxxxxxx ministerstvo digitální xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx; namísto xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx provádět obecní xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxx cestovní xxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.".
11. Xx §15 se xxxxxx xxxx §15x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§15x
Náhradní xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx
Zastupitelský úřad xx oprávněn za xxxxxx vydání xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx2x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx úřad xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu x potvrzení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu Evropské xxxx.".
12. X §17 nadpis xxx: "Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx změn xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx".
13. V §17 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxx: "Xxxxxxxx xxxxxx lze xxxxx x změny xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx.".
14. X §17 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Žádost x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x jejich doplnění xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 15 xxx; xxxxx xx občan xxxxxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx souhlas xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx podpisem.".
15. X §17 xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 7) až 9) xxx:
"(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx,7) xxxxx, které xxx občan xxxxxx 15 let xxxxxx xx xxxxxxx,8) xxxx xxxxxxx zařízení xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx soudního xxxxxxxxxx x občana xxxxxxxx 15 let.9) Xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s jeho xxxxxxxx xxxxxxxx.
7) §45x x násl. xxxxxx x xxxxxx.
8) §45 zákona x xxxxxx.
9) §46 xxxxxx x xxxxxx.
Zákon x. 109/2002 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ochranné výchovy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx péči ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x změně xxxxxxx xxxxxx.".
16. X §17 xxxx. 6 xx xxxxx "Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.10)" xxxxxxxxx xxxxx "Úřad xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ochranu xxxx.10)".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 10) xxx:
"10) Xxxxx č. 359/1999 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
17. X §17 se za xxxxxxxx 8 xxxxxx xxxx odstavec 9, xxxxx xxxxxx poznámky xxx čarou x. 10x) zní:
"(9) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pasu xx xxxxx povinen prokázat xxxxxx občanství České xxxxxxxxx.10x)
10x) §20 xxxx. 1 xxxxxx x. 40/1993 Xx., x nabývání a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 až 12 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 10 xx 13.
18. X §17 odst. 11 xx xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxx matrik" nahrazují xxxxx "matričního xxxxx".
19. V §17 xx na konci xxxxxxxx 12 xxxxxxxx xxxx "Zastupitelský úřad xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x moci xxxxxx rovněž x xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.".
20. V §17 xxxx. 13 se xxxxx "nebo xxxxxx xxxx k xxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxx.
21. X §18 xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx" xx vkládají slova "xxxx doplnění".
22. X §19 xxxxxxxx 1 zní:
"(1) Xxxxxx o vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx nebo doplnění xxxxx v cestovním xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 4 x xxxxxx příslušného k xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxx u xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.".
23. X §19 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx".
24. X §20 úvodní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 zní: "Občan, xxxxx xxxx x xxxxxx cestovního dokladu, xx povinen předložit xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §6 xxxx. 2, x xxxx xxxx xxxxx:".
25. X §20 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx místa xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,".
26. X §20 xxxx. 1 xxxx. x) xx za xxxxx "xxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx jména,".
27. X §20 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:
"x) xxxxxxxxx údaje xxxxx §7, xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx dokladu,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx d) x x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).
28. X §20 se xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx podepsána xxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxx xxxxxx vydán; xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx občanovi x xxxx provedení brání xxxxx překonatelná xxxxxxxx.".
29. X §20 xx za odstavec 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxx xxxxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxx xxxxxx provedené xxxxxxx vyjádření xxxx xxxxx x xxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 se xxxxxxxx xxxx odstavce 4 x 5.
30. V §20 xxxx. 4 se xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxx" a xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx".
31. X §20 xxxx. 5 xx za xxxxx "xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx".
32. X §21 xxxx. 1 xx za xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxx §17 odst. 2 xx 10".
33. V §21 xxxx. 2 xx xx slovo "xxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxxxxxxx xxxxxxx" a xx xxxxx "xxxxxxxxxx x xxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x cizině xxxx v xxxxxxx".
34. X §21 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxx k xxxxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx ", k xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx".
35. X §22 xxxx. 1 xxxxxxx b) zní:
"x) zákonný zástupce, xxxxxxx, osoba, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx 15 xxx xxxxxx xx xxxxxxx, ředitel xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx výchovy, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, nebo Úřad xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ochranu xxxx,".
36. X §22 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 13a) xxx:
"(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx osobní přítomnosti xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx,13x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1
a) se xxxxxxx x bezprostředním xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx,
x) xx xxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxx dopravit xxxx xx Xxxxx republiky,
x) xx neschopna xxxxxx, xxxx
d) xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx, x němž xx xxxxxxx, vyhoštěna xxxxx xxxxxx x trestnímu xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.
13a) Akta Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx pod x. 308/1996 Sb.".
37. §23 včetně poznámek xxx xxxxx x. 13x) x 14) xxx:
"§23
Vydání xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxx xx odepře nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx odejme na xxxxxx
x) soudu, xx-xx xxxxx občanovi xxxxxxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) soudního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xx občan xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení, je-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxx, za xxxxx lze xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 3 léta, xxxx
x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,14) nevykonal-li xxxxx trest xxxxxx xxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxxxxx mu xxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxxx výkon xxxxxxxx.
13b) Xxxxxxxx xxxxxx xxx.
Xxxxxxxx xxx.
14) Trestní xxx.".
38. X §24 xxxx. 4 xx xxxxx "15" xxxxxxxxx xxxxxx "30".
39. X §26 xx xx xxxxx "xxxxxxxx" vkládají slova "xxxxx §17 xxxx. 2 xx 10" x slova "xxxxxxx xxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx".
40. X §28 xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx:
"(1) Xxxxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxx x něm xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) pozbytím xxxxxxxx xxxxxxxxx, úmrtím xxxx xxxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "držitel") xx xxxxxxx.
(2) Orgán xxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxx x skončení jeho xxxxxxxxx, jestliže
x) xx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx v xxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx změnil svou xxxxxx (§20 odst. 2).
Souhlasí-li xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxx xx vydá xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx.".
41. §29 a 30 xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 16) xxxxx:
"§29
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx16) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jejímž xxxxxxxx16) xx ministerstvo.
(2) Xxxxxxxx cestovních xxxxxxx xx vedena xx xxxxxxxxxxxx výpočetní xxxxxxxx x obsahuje údaje:
x) x xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx:
číslo xxxxxxx x vydání cestovního xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx:
1. xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx číslo xxxxxxxx,
2. místo x xxxxx xxxxxxxx x u xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x cizině, xxxxx xxxx narození,
3. xxxxx x druh xxxxxxxx cestovního dokladu,
4. datum vydání xxxxxxxxxx dokladu,
5. xxxx xxxxxxxxx cestovního xxxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
7. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fotografie x podpisu držitele,
8. xxxxx xxxxxxx x §7 xxxx. x),
9. jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 15 xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
10. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
c) o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladech:
xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:
1. xxxx x číslo xxxxxxxxxx dokladu, který xx xxx xxxx xxx xxxxxxx,
2. xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
3. xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxx x xxxxx zadržení xxxxxxxxxx xxxxxxx,
5. datum x důvod xxxxxxx xxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx,
6. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx držitele,
x) x odepření xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:
1. xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx,
2. xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu,
3. xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxx odnětí xxxxxxxxxx dokladu,
4. xxxxx x důvod xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx cestovního xxxxxxx,
5. xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu,
6. xxxxx a důvod xxxxxxx xxxxxxxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx,
7. xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx občana, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx odnětí xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx, den, xxxxx x rok xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Údaje xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 písm. x) xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx uvedené x xxxxxxxx 2 xxxx. x) se xxxxxxxxxx xx xxxx trvání xxxxxx xxx odepření xxxxxx cestovního xxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx 3 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxxx cestovního xxxxxxx, x po xxxx xxxxx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx se x xxxx odnětí.
§30
(1) Xxxxx příslušný x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxx xxxxxxxxxxxx zpracovatelem16) údajů xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů.
(3) Xxx výkon xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx dokladů xxxxxxx ministerstvo, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí a xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x občanech:
x) jméno, popřípadě xxxxx, příjmení, xxxxxxxxx xxxxxx změnu, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxxxx x xxxx změnu,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx, pouze xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
f) xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu,
x) xxxxxxx trvalého xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) zbavení nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům,
x) xxxxx xxxxx otce, xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx, xx jeden x rodičů nebo xxxx zákonný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jeho xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx narození,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, datum xxxxxxxx, pohlaví x xxxxx číslo xxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxx xx cestovního xxxxxxx.
(4) Xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx mohou xxxxx xxxxxxx x §29 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxx oprávněny xxxxxxx cestovní xxxxxx, x údaje xxxxxxx x §29 odst. 2 písm. x) xxxxx využívat xxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxx zákona oprávněny xxxxxxx xxxxxx cestovního xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu.
(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pokud tak xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx nebo mezinárodní xxxxxxx, x xx x jejich xxxxxxx x xxxxxxxx v xxxx vymezeným.
(6) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jsou xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,16) xxxxxxxx výlučně způsobem x x rozsahu, xxxxx určí xxxxxxxxxxxx.
(7) Xxxxx vedené xxxxx §29 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.
16) Xxxxx x. 101/2000 Xx., x ochraně osobních xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 17) xx 19) se xxxxxxx.
42. Xx §30 se xxxxxx xxxx §30x, xxxxx xxxxxx poznámek pod xxxxx x. 19x) xx 19x) xxx:
"§30x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx občanovi xxxxxxxx 18 xxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxx x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti.19a) Xxxxxx xx kalendářní xxx xxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.19x)
(2) X xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména x xxxxxxxx,
x) rodné xxxxx; x případě, xx xxxx přiděleno xxxxx číslo, xxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx platného cestovního xxxxxxx,
d) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu,
x) xxxxxx požadovaných xxxxx.
(3) Xxxxxx xxxx být opatřena xxxxxx ověřeným xxxxxxxx xxxxxx.19x) Úředně xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, pokud občan xxxxxxxx xxxx žádost xxxxxx, podepíše xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx průkaz.
(4) Za občana xxxxxxxxx způsobilosti k xxxxxxx úkonům nebo xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x právním úkonům xxxx xxxxxxx tak, xx xxxx způsobilý x podání xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx podat xxxx zákonný zástupce.
(5) O poskytnutí xxxxx xxxxx odstavce 1 se v xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů xxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxx.
19x) §12 xxxx. 2 xxxxxx x. 101/2000 Sb., xx znění zákona x. 177/2001 Xx.
19x) Zákon o xxxxxxxxx poplatcích.
19x) Xxxxxxxx xxx.
Zákon x. 41/1993 Xx., x xxxxxxxxx shody xxxxx xxxx xxxxx x listinou x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x o vydávání xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 15/1997 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Xx. x zákona x. 320/2002 Xx.".
43. X §31 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"b) xxxxxxxxx xxxx údajů xxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx dokladu,".
44. X §31 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx slova "údajů xxxx xxxxxxxx".
45. X §32 xxxxxxxxxx 1, 2 a 3 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Držitel".
46. X §32 xxxx. 1 se xx začátek písmene x) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx".
47. V §32 xxxx. 1 xxxx. b) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx matrik" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxx".
48. X §32 xxxx. 2 xx xxxxx "obecnímu xxxxx xxxxxxxxxx vedením xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx úřadu".
49. X §32 xx xx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx oznámí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, popřípadě jmen, xxxxxxxx, data x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx".
50. X §32 xxxx. 4 xx slova "xxxxxx xxxx pověřený xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxx".
51. X §33 odst. 1 se xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxx matrik" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx".
52. X §33 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 doplňují xxxxx ", xxxxxxxxx xxx, xxx ohlásil xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx cestovní doklad xxxxxxx xxxx jej xxxxx xxxx jinou xxxxxx".
53. V 34 xxxx. 1 xx xxxxx "podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx21)" xxxxxxxxx xxxxx "(§34a xxxx. 4)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 21) se xxxxxxx.
54. Xx §34 xx xxxxxx xxxx §34x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:
"§34x
Xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxx dokladů
(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx
a) xxxxxx xxxxxxxxx chránit xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxx podrobit xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů xxx xxxxxxxxxxxx státních hranic Xxxxx republiky xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx cestovního xxxxxxx,
e) neprodleně xxxxxxxx poškození, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx neplatný xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx zaplněn xxxxxxx,
x) neodevzdá xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx zničí, xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx doklad,
x) xxxxxxxx xxxx přijme xxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx xxxxx cestovního xxxxxxx x xxxxxxxxx souhlas xxxxxx podle §2 xxxx. 3.
(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000 Kč.
(3) Xxxxxxxx orgánem příslušným x xxxxxx x xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 v prvním xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx občan x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx pobyt x Xxxxx republice xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx zjistit, xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxx.
(4) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) x x) xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 odst. 3.".
55. X §36 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx matrik" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx".
56. V §39x xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx pověřenému xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "matričnímu úřadu".
57. X §41a xx na xxxxx xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxxxxx údaji, xxxxx xxxx oddělenu xxxxxxxxxx xxxx1x)".
Čl. XX
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx Sbírce xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 329/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx zákonů.
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 337/1992 Xx., xxxxxx x. 344/1992 Xx., zákona x. 359/1992 Xx., xxxxxx č. 67/1993 Xx., zákona x. 290/1993 Sb., xxxxxx x. 134/1994 Xx., xxxxxx č. 82/1995 Xx., zákona x. 237/1995 Sb., xxxxxx x. 279/1995 Sb., xxxxxx č. 289/1995 Xx., zákona x. 112/1998 Xx., xxxxxx x. 168/1999 Xx., xxxxxx č. 360/1999 Xx., zákona x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 121/2000 Xx., xxxxxx č. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 151/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx č. 361/2000 Xx., xxxxxx x. 370/2000 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x. 52/2001 Xx., xxxxxx x. 164/2001 Sb., xxxxxx x. 254/2001 Xx., zákona č. 265/2001 Sb., xxxxxx x. 273/2001 Xx., xxxxxx č. 274/2001 Xx., zákona x. 312/2001 Xx., zákona x. 6/2002 Xx., xxxxxx x. 62/2002 Xx., xxxxxx x. 78/2002 Sb., xxxxxx x. 216/2002 Xx., xxxxxx č. 259/2002 Xx., zákona x. 285/2002 Xx., xxxxxx x. 311/2002 Sb., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 218/2003 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx. x zákona x. 47/2004 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. §42a a 42x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
2. X §55 se xxxxxxxx 3 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.
ČÁST ČTVRTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx republiky
Xx. XX
Xxxxx č. 326/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 140/2001 Xx., zákona x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 217/2002 Sb. x zákona č. 222/2003 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §18 xxxx. x) se xx xxxxx bodu 3 xxxxx "anebo" xxxxxxx.
2. X §18 xxxx. x) se xx konci xxxx 4 xxxxxxxx xxxxx "xxxxx".
3. X §18 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxx 5, xxxxx včetně poznámky xxx xxxxx x. 7x) zní:
"5. xxxxx, xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxxx členského xxxxx Evropské unie, xxx xxxxx má xxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx xx školní xxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, doprovázené xxxxxxxx, x je xxxxxx xx xxxxxxx xxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x),7x)
7b) Xxxxxxxxxx Xxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Radou xx xxxxxxx xx. X.3 odst. 2 xxxx. x) Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx žáků xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x některém xxxxxxxx xxxxx (94/795/JVV).".
4. X §103 xxxx. x) se xxxxx "písm. a), x) xxxx c)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x), x), x), x) xxxx h)".
5. X §108 xxxx. 1 xx xx xxxxx písmene x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx g) x x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 15x) xxxxx:
"g) náhradní xxxxxxxx doklad Xxxxxxxx xxxx,15x)
h) seznam xxxx cestujících xx xxxxxx výlet x xxxxx Evropské unie,7b) xxxxxxxx-xx
1. xxxxxxxxxx xxxx, kteří xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx, xx žák xx xxxxxxxx se xx xxxxxx státu xxxxxx, x za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxx bydliště, xxxxxxx Xxxxx republice, xx xx seznam xxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx.
15b) Xxxxxxxxxx zástupců xxxx xxxxxxxxx xxxxx zasedajících x Radě xx xxx 25. xxxxxx 1996 x zavedení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (96/409/XXXX).".
6. Za §115 xx vkládá xxxx §115x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:
"§115x
Náhradní xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxx cestovní xxxxxx Xxxxxxxx unie15b) xxxx zastupitelský úřad xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,1x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx, zničen, xxxxxxxxx xxxx dočasně x dispozici, xxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx, stálé xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zastoupení, xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx náhradního xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx, aby stát, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, s xxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx doklad Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx má trvalé xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxx.
(3) X xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, pohlaví, tělesnou xxxxx, datum, místo x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx bydliště, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxx předloží xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx totožnost a xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx, do xxxxx xxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx doklad Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx.
(5) Xxxxx vydaného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu Xxxxxxxx unie xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, jehož xx xxxxxxx xxxxxxx.".
7. X §117 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "xxxx. x), x), x) xxxx f)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. d), x) nebo x)".
8. X §117 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx. x) nebo x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x), b), x), x) xxxx x)".
9. V §117 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxx. x), x), x) xxxx x)" nahrazují xxxxx "xxxx. x), x) nebo x)".
10. V §117 xxxx. 4 xx xxxxx "písm. a) xxxx x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. a), x), x), x) xxxx x)".
11. X §158 odst. 1 xxxx. i) xx xxxxx "písm. x) nebo x)" xxxxxxxxx xxxxx "písm. x), x), c), x) nebo h)" x xxxxx "písm. x), x), x) xxxx f)" se xxxxxxxxx slovy "písm. x), e) xxxx x)".
12. V §160 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx. x) x x)" nahrazují xxxxx "xxxx. x), x), c), x) xxxx h)".
13. X §168 xx xx číslo "92," xxxxxx xxxxx "115a,".
ČÁST XXXX
XXXXXXXX
Čl. VII
Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2005, x xxxxxxxx čl. I xxxx 9 x čl. III xxxx 57, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2006, x xxxx čl. III xxxx 4, který xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx hranicích, stanoveným x xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx Xxxxxx, podepsané xxx 19. xxxxxx 1990 v Schengenu xxxx Xxxxxxxxx královstvím, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Lucemburským xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x provedení xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14. xxxxxx 1985 x postupném xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx, v platnost.
Xxxxxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 559/2004 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2005, x výjimkou čl. I xxxx 9 x čl. III xxxx 57, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2006, x dále čl. III xxxx 4, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx zrušení xxxxxxx xx xxxxxxxx hranicích, xxxxxxxxxx x rozhodnutí Xxxx XX x xxxxxx Xxxxxx, podepsané xxx 19.6.90 v Xxxxxxxxx mezi Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx velkovévodstvím x Xxxxxxxxxxx královstvím x xxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxx 14.6.85 o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XX, x xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.