Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2005.


Zákon, kterým se mění zákon č. 328/99 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/99 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/91 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/90 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/99 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
559/2004 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o občanských průkazech Čl. I
Zmocnění k vyhlášení úplného znění Čl. II
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o cestovních dokladech Čl. III
Zmocnění k vyhlášení úplného znění Čl. IV
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o přestupcích Čl. V
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky Čl. VI
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST Čl. VII
559
XXXXX
xx xxx 24. xxxx 2004,
xxxxxx xx xxxx zákon x. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx průkazech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 329/1999 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x cestovních xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 200/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Čl. X
Xxxxx č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 491/2001 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx. a xxxxxx x. 53/2004 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §2 xxxx. 1 xx xx slovo "xxxxx," xxxxxxxx slova "popřípadě xxxxx,".
2. X §2 se doplňuje xxxxxxxx 5, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3a) xxx:
"(5) Je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxx3x) xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx průkaz xxxxx, xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jinak.
3a) §5 xxxxxx č. 101/2000 Xx., x xxxxxxx osobních xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 177/2001 Xx.".
3. X §3 xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3x) x 3x) xxxxx:
"(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fotografie xxxxxx x jeho xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx zapisovanými do xxxxxxxxxx průkazu xxxx
x) jméno, popřípadě xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx stav, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxx, xxxxx x xxxxx narození, xxxxxxx xxxxx místa x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx3x) v xxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx občanského xxxxxxx; x xxxxxx narozených x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, místo x xxxxx xxxxxxxx xx x nich nezapisuje,
x) doba platnosti, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x označení xxxxx, xxxxx xxx vydal,
x) strojově xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx: xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx státu, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, pohlaví, xxxx platnosti občanského xxxxxxx, koncovka xxxxxxx xxxxx3x) x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx strojově xxxxxxx zóně.
3x) Xxxxx x. 36/1960 Xx., o územním xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3x) §13 xxxx. 3 zákona x. 133/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx číslech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 53/2004 Xx.".
4. X §3 odst. 3 xx za xxxxx "xxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx," x slova "trvalý xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx místa xxxxxxxx pobytu".
5. X §3 odstavce 4 x 5 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5) xx 6b) xxxxx:
"(4) Nepovinnými xxxxx xxxxxxxxxxxx xx žádost xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx jsou
a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,5) akademický xxxxx, stavovské označení, xxxx xxxxx absolventa xxxxxx xxxxx,6) xxxxxxxx "xxxxxx" nebo "profesor"6a) (xxxx jen "xxxxx") xxxx vědecká hodnost,6b) xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,6)
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx se datum xxxxxxxx,
c) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx číslo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx; v případě, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, uvádí xx xxxxx xxxxxxxx.
(5) Nelze-li z xxxxxx xxxxxxxxxx místa xx vymezené xxxxx xxxxxxxxxx průkazu zapsat xxxxxxx požadované xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xx xxxxxxx.
5) §27x xxxx. 2 xxxxxx č. 29/1984 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, středních xxxx x vyšších xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 138/1995 Xx.
6) §46 x 47 xxxxxx x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x doplnění dalších xxxxxx (zákon x xxxxxxxx školách), xx xxxxx xxxxxx č. 147/2001 Sb.
6x) §70 zákona x. 111/1998 Sb.
6x) §102 xxxxxx x. 111/1998 Sb.".
6. X §4 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Xxxxx, který xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx vyplněnou xxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx") x xxxxxxx xxxxxxxx xxx jeho xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxx průkaz xxxxx; xxxxxx se nevyžaduje, xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx překonatelná překážka. Xxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx vnitra (dále xxx "xxxxxxxxxxxx").".
7. X §4 xxxxxxxx 4 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 8x) zní:
"(4) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx u kteréhokoliv xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,8x) xxxxx xxxxxxxxxxx správnost xxxxxxxx xxxxxxx, doklady xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxx uváděnými x xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v informačním xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx"), xxxxx xxxxxx, aby xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx doložil. Xxxx-xx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu, xxxxx xxxx žádost předložena xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx řádně xxxxxxxxx žádost příslušnému xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
8x) §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx x příjmení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Sb.".
8. X §4 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 7, xxxxx xxxxx:
"(5) Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obecnímu xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností, xxxxxxxxx xx 30 dnů xxx dne, kdy xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou působností xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x matričního xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx občana xxxxx xxxxxxxx 2 (xxxx xxx "xxxxxx") se xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx rukou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx i xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(7) Pro xxxxx vydání občanského xxxxxxx a vedení xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx provádí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx") x xxxx podpisu; xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky.".
9. X §4 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 8, xxxxx xxx:
"(8) Xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu uplynutím xxxx x xxx xxxxxxxxx, může xxxx xxxxxxxxx xxxx doby xxxxx xxxxxx elektronicky; xxxxxx musí být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx povinen x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx fotografie x svého xxxxxxx. Xxxx-xx žádost x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx požadavky na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x fotografie, připojené x xxxxxxx podané xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx.".
10. V §5 xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 8x) x 8x) xxx:
"(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx, xxxxx žádá x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 15 xxx věku, xx povinen xxxxxxxxx
x) xxxxx list xxxxxx,
x) 1 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 35 x 45 xx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podobě občana, xxxxxxxxx jej x xxxxxxx čelném xxxxxxx x xxxxxx obličejové xxxxx xxxxx od xxx k bradě xxxxxxxxx 13 xx, x občanském xxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxx hlavy, xxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx nesmí xxxxxxxx hlavy zakrývat xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občana; xxxxxxxxx na technické xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyhláškou,
c) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečnosti, o xxxxx se do xxxxxxxxxx průkazu zapisují xxxxx na žádost xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx k odstranění xxxxxxx zjištěných x xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx x údaji xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x evidenci xxxxxxxxxx průkazů.
Současně xx povinen dokladem x státním xxxxxxxxx8x) xxxxxxxx xxxxxx občanství xxxxxx, xxxxx má xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx průkaz. Xxxx-xx xxxxxxx o vydání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx doklad, ověří xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx podává xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx občanského xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x příslušného úřadu.8b)
8x) §20 xxxx. 1 zákona x. 40/1993 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx.
8x) §20 xxxx. 2 xxxxxx x. 40/1993 Sb.".
11. V §5 xxxx. 2 písmeno x) zní:
"x) xxxxxxxxx další xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, o xxxxx se xx xxxxxxxxxx průkazu zapisují xxxxx na xxxxxx xxxxxx anebo xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx uvedených na xxxxxxx s údaji xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxx v evidenci xxxxxxxxxx průkazů.".
12. X §6 xxxx. 2 písmeno x) xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x nichž xx xx občanského xxxxxxx zapisují xxxxx xx xxxxxx občana xxxxx xxxxx xxxxxxxx x odstranění xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx vedenými x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxx.".
13. V §6 xxxx. 5 xxxxxxx x) a x) znějí:
"x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečnosti, x xxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx anebo xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx x údaji xxxxxxxx x informačním xxxxxxx evidence obyvatel xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů,
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx opatrovníkem; je-li xxxxxxxxxxxx právnická xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx, předloží xxxx xxxxxxxx xxxxxx x doklad osvědčující xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx.".
14. X §7 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx slova "v xxxxxxxxx" nahrazují slovy "xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx".
15. V §7 xxxx. 4 xx slova "matriky Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx,12)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx Úřadu městské xxxxx Xxxx-xxxxx,12)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12) xxx:
"12) §3 xxxx. 4 xxxxxx x. 301/2000 Xx., o matrikách, xxxxx x xxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".
16. V §8 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxx občanský xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx".
17. V §8 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zejména x xxxxxx výkonu xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, soudem xxxxxxxxxx ústavního léčení, xxxxxxx xxxxxxx, ochranné xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx dlouhodobých xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx předání xxxxxxxxxx průkazu obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx působností, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx průkaz občana xxxx jeho xxxxxxxxx x občanském xxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x změně xxxxx zapisovaných do xxxxxxxxxx průkazu x xxxxx uvedené xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx občanský xxxxxx podle §4 xxxx. 2.".
18. X §8 se xxxxxxxx 4 xxxxxxx.
19. X §9 xxxx. 2 se xxxxx "obecní xxxx xxxxxxxx vedením xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "matriční xxxx".
20. X §9 xxxx. 2 xxxx druhé xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx "nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§16 odst. 2).".
21. V §9 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx průkazu, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x), xxxxxxxx xxxx údaje: xxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx trvalého pobytu xxxxxx, datum, xxxxx x xxxxx narození, xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx úřadu xxxx orgánu, který xxx xxxxx, x xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x okresu narození xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.".
22. V §9 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 6, které xxxxx:
"(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x x), xxxxxxxx xxxx xxxxx: xxxxx vydání, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (dále jen "xxxxxxx"), xxxxx xxxxxx, xxxx platnosti, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx sérii xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(5) Xx-xx xxxxxx vydáno xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. a) xx x), xxxx xx dobu xxxx xxxxxxxxx povinnost mít xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".
23. §11 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"Xxxxxxxx xxxxxxxxx občanského xxxxxxx
§11
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x) uplynutím xxxx v xxx xxxxxxxxx,
b) ohlášením xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx,
x) právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx úkonům nebo xxxxxx byl xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx xxxxxx, a tato xxxxxxxxxx xxxx vyznačena x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx mocí xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx občanovi uložen xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx skutečnost xxxx vyznačena v xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, úmrtím xxxx xxxxxx mocí xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx mrtvého.
(2) Xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, příslušný x xxxxxx občanského xxxxxxx, xxxxxxxx o skončení xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx tak, xx xxxxxx v xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx vyznačené xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§12 xxxx. 1 x 3) se xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nepovažuje,
x) xxxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx změny, xxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) x občana xxxxx k podstatné xxxxx podoby.
Souhlasí-li xxxxx x rozhodnutím, xxxxxxx xx záznam xx xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxx.".
24. V §12 xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 13) x 13x) xxx:
"(1) X xxxxxxx, že x xxxxxx nastane xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx část xxxxxxxxxx xxxxxxx
x) úřad xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,13) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx13x) xxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx
1. xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jmen, xxxx xxxxxxxx,
2. xxxxx rodinného stavu, xxxx
3. xxxxx xxxxxxx xxxxx.
13) §3 xxxx. 1 xxxxxx x. 94/1963 Xx., x xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 234/1992 Sb. x xxxxxx č. 91/1998 Sb.
13x) Xxxxxxxxx zákon x. 301/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 133/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx x rodných xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
25. X §12 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx občanovi potvrzení x změně xxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úřadu obce x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, číslo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx jeho vydání, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx xxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xx označují xxxx xxxxxxxx 3 x 4.
26. §14 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§14
Xxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxx xx xxxxxxx
x) x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx chránit občanský xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, ztrátou, odcizením xxxx xxxxxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxxxxxx kterémukoliv xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx nastaly skutečnosti xxxxxxx xxx xxxxxxxx x); x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx
1. xx xxx, xx xxxxxx došlo xx skončení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §11 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx x), xxxxx x §11 xxxx. 2,
2. xx xxxxxxxx xxxxxxxx listu,
3. xx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí soudu x xxxxxxx manželství,
4. xx obdržení xxxxxxxx listu xxxxxxx,
5. po xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxxx bylo změněno xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, nebo bylo xxxxxxxxx xxxx rodné xxxxx,
6. xx xxx, xxx ohlásil xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xxxx kdy xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx x místu xxxxxxxx xxxxxx,
7. xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx občanovi xxxxxxx způsobilost k xxxxxxx xxxxxx, xxxx
8. xx nabytí xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx, xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx pobytu,
x) xxxxxxxx do 15 xxxxxxxxxx xxx občanský xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxxx matričnímu xxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, pozbyl státní xxxxxxxxx nebo bylo xxxxxxxxx, xx xx xxx občanský xxxxxx xxxxx neoprávněně,
e) xxx převzetí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou působností xxxx matričnímu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, potvrzení x xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx x potvrzení x xxxxx údajů xxxxxxxxxxxx xx občanského xxxxxxx, xxxxx mu xxxx xxxxxx,
f) xxxxxxxx se ve xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx k obecnímu xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vydání občanského xxxxxxx xxxx matričnímu xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx provedení xxxxx souvisejících x xxxxxxx občanského průkazu.
(2) Jde-li x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx tak, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na opatrovníka. Xx-xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx povinnosti xxxxxxx v písmenu x); xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.".
27. V §15 odstavec 1 xxx:
"(1) Xxxxx, xxx nalezne xxxx xxxxxxxx průkaz, xxxxxxxxx x občanském xxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxxx x xxxxx údajů zapisovaných xx občanského průkazu, xx povinen xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx matričnímu úřadu xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx i xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx odcizení xxxxx občanského průkazu, xxxxxxxx dosavadní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx.".
28. V §15 xxxx. 2 x 3 se xxxxx "obecnímu úřadu xxxxxxxxxx vedením xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx".
29. X §16 xxxxxx xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx".
30. X §16 xxxx. 1 se slova "xxxxxx xxxx pověřený xxxxxxx matrik" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxx".
31. V §16 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxx neplatný xxxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx to, xx se xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §11 xxxx. 2; xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx průkaz je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vydal, xxxxx x oznámením xxxxx vydaného potvrzení x xxxxxxxxx průkazu.".
32. X §16 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx matrik" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxx" x xxxxx "xxxx. h)" xx xxxxxxxxx xxxxx "odst. 1 xxxx. x)".
33. X §16 xxxxxxxx 4 xx 6 znějí:
"(4) Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, odcizení, poškození xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, vydá držiteli xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, příjmení, xxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxxx průkazu, xxxxxxxx xxxxx obce x rozšířenou působností xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx občanského xxxxxxx, xxxx xx policie xxxxxxxxx x občanském xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx tuto xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxx, xxxxxxxx, data x místa xxxxxxxx, xxxxxx trvalého pobytu xxxxxxxx x čísla xxxx vydaného potvrzení x občanském průkazu, xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx průkazu.
(6) Xx xxxxxx policie, xxx xxx odevzdán xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1, xx xxxxxxx obdobně xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2.".
34. Xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:
"XXXX PÁTÁ
XXXXXXXXX
§16x
(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx
a) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx občanský xxxxxx před xxxxxxx, xxxxxxxxx, poškozením, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx občanského xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §14 odst. 1 písm. x),
x) xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, zničení, xxxxxx, xxxxxxxx xxxx zneužití xxxxxxxxxx průkazu,
x) xxxxxx zákaz provádět xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x potvrzení x občanském xxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx nebo x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx zapisovaných do xxxxxxxxxx xxxxxxx,
f) xxx po opakované xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,
x) x zákonem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx průkazu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§24 xxxx. 2),
x) úmyslně xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) poskytne nebo xxxxxx občanský xxxxxx xxxx zástavu xxxx xxxxxxx občanský průkaz xxx xxxxxx do xxxxxxx xxxx na xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx občanského xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 5,
k) xxxxxxxx x vydání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxx 15 xxx.
(2) K xxxxxx o přestupcích xxxxx odstavce 1 xx x xxxxxx xxxxxx příslušný xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxx obvodu xx xxxxx hlášen x xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000 Kč.".
Xxxxxxxxx části xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx.
35. §17 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 14) a 15) xxx:
"§17
(1) Xxxxx o xxxxxxxxxx průkazech x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx14) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů, xxxxxx xxxxxxxx14) xx ministerstvo.
(2) Evidence občanských xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a obsahuje xxxx údaje:
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx,
b) xxxxx x xxxxx narození x u občana, xxxxx xx narodil x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx,
c) xxxxx, xxxxxxxxx sérii xxxxxxxxxx průkazu,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxx občanského xxxxxxx,
g) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxx xxxx zbavení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, rodné xxxxx x adresu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx úkonům; je-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx,
j) xxxxx xxxxxx pobytu x xxxx jeho xxxxxx,
k) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx průkazu; v xxxxxxx, xx nemá xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx datum xxxxxxxx,
l) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx číslo xxxxxx zapsaného v xxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx se datum xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxxxxx hodnost xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx série xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů x datum xxxxxxxx xxxxxx xxxx odcizení xxxxxxxxxx průkazu,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x občanském průkazu x xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx dobu jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx občanského xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
r) xxxxx xxxxxxx,
x) hodinu, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxxx údaje.
(3) Xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx zpracovatelem15) údajů xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxx xx xxxx 15 let xx smrti xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx občana xx xxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx
x) xx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 1 xx 4, xxxxx xxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxxx průkazu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x změně xxxxx zapisovaných xx xxxxxxxxxx průkazu x xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xx tiskopisech, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxx po xxxx 15 xxx od xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx působností x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx jejich změnu, xxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxx xxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx, xxxxx se narodil x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx číslo,
x) xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxx předchozí xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxxx zrušení xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) zákaz xxxxxx, xxxxx zákazu xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx,
k) xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; v případě, xx xxxxx x xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) rodinný xxxx, xxxxx xxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx manželství,
m) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx manžela; xx-xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, datum xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx číslo xxxxxx; xx-xx xxxx cizinec, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, datum xxxxxxxx,
x) datum, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx a xxxx, xx xxxxx xxxxx x úmrtí xxxxx.
14) §4 xxxx. x) xxxxxx č. 101/2000 Xx., x xxxxxxx osobních údajů x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
15) §4 xxxx. x) xxxxxx č. 101/2000 Xx.".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 16) xx xxxxxxx.
36. §18 xxxxxx xxxxxxx x poznámky pod xxxxx x. 16x) xxx:
"§18
Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů
(1) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytují xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů, xxxxx xxxxx tak xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx v rozsahu x xxxxxxxx v xxxx vymezených.
(2) Xxxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x údaji x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx s údaji, xxxxx nemají xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,16x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx určí xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx vedené xxxxx §17 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
16a) Xxxxx x. 101/2000 Xx.".
37. Xx §18 xx xxxxxx xxxx §18x, xxxxx včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 16x) až 16x) xxx:
"§18x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx obce x rozšířenou působností xxxxxxxxx občanovi staršímu 15 xxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx občanských xxxxxxx, a xx xx základě písemné xxxxxxx.16x) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx poskytovány xxxxxxxxx.16x)
(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 občan xxxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x příjmení,
x) rodné xxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
e) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxx xxxx xxx opatřena xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.16x) Xxxxxx ověřený xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx občan xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx ji xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx průkaz.
(4) Xx xxxxxx zbaveného xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx xxxx občana, xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, že xxxx způsobilý x xxxxxx žádosti, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(5) X xxxxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 1 xx v evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x datu x xxxxxx výdeje.
16x) §12 xxxx. 2 xxxxxx x. 101/2000 Xx.
16x) Xxxxx x správních xxxxxxxxxx.
16x) Xxxxxxxx xxx.
Zákon x. 41/1993 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx opisů xxxx kopie s xxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxx podpisu xxxxxxxx úřady a x vydávání xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
38. V §23 xx xxxxx "obyvatel" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".
39. X §24 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Platnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx končí vždy xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx jejich xxxxxx.".
40. §25 xxx:
"§25
(1) X xxxxxxxxx xxxxxxx, x potvrzení x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx trvalého pobytu x x potvrzení x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx občanského xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx žádné zápisy, xxxxx xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx-xx xx xxxxx údajů zapisovaných xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxx vydaného xx 30. xxxxx 1993 xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxx xx 30. xxxxx 1993, xxxxx xxxxxxxxxx strojově xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxx. Obdobně xxxxxxxxx xxxx nebo orgán xxxxxx oprávněný x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx13) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx §12.".
41. X §26 xxxxxxx x) zní:
"x) xxxx xxxxxxxxx x xxxxx údajů xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x".
Xx. XX
Xxxxxxxx k vyhlášení xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx, xxx ve Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x. 328/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jak xxxxxxx x pozdějších xxxxxx.
XXXX DRUHÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Čl. XXX
Xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 217/2002 Xx. a xxxxxx x. 320/2002 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §2 xxxx. 1 xx xx slovo "xxxxx," xxxxxxxx xxxxx "popřípadě xxxxx,".
2. X §2 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x přijímat xxxx zástavu x xxxxxxxx xxx při xxxxxx do xxxxxxx xxxx na xxxxxxx; xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx doklad xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx pobytu x xxxxxxxxx.".
3. X §2 se xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:
"(3) Xx zakázáno pořizovat xxxxxxxxxxx prostředky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx1x) xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx doklad xxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nestanoví xxxxx.
1x) §5 zákona x. 101/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 177/2001 Xx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 1a) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1x).
4. X §3 xxxx. 1 se xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx1x)" xxxxxxxx xxxxx "se xxxxxxxx čitelnými xxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxxxxxx část1e)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1x) xxx:
"1e) §12 xxxx. 1 xxxxxx x. 328/1999 Xx.".
5. X §3 odst. 4 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx")".
6. X §5 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx nové xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 2a) xxx:
"x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,2x)
"2x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx členských xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxx ze dne 25. xxxxxx 1996 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (96/409/XXXX).".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx označuje jako xxxxxxx x).
7. §6 x 7 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 2x) x 2c), 3) xx 3x) x 4) xxxxx:
"§6
(1) Cestovní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zpracování xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx zapisovanými xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxx, pohlaví, xxxxxx xxxxxxxxx, datum a xxxxx narození, x xxx-xx o xxxxxxxxxxxx xxxx služební xxx, x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx hodnost (xxxxxx), xxxxxxx název xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx stavu;2b) x xxxxxx narozených x cizině xx xxxxxxxx pouze xxx xxxxx xxxxxxxx,2x) xxxxx xxxxxxxx se x xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxxx xxxxxxx, datum xxxx xxxxxx a xxxxxxxx úřadu, který xxx xxxxx,
c) xxxxxxxx čitelné xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx: xxx dokladu, xxx xxxxxxxxxxxx státu, příjmení, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx cestovního xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, pohlaví, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, rodné číslo x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx strojově xxxxxxx xxxx.
(3) Cestovní xxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
§7
Xxxxxxxxxxx údaji xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx cestovního xxxxxxx xxxx:
x) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x příjmení, datum xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx mladšího 15 xxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyšší xxxxxxx xxxxx,3) akademický xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx absolventa xxxxxx xxxxx,3x) označení "xxxxxx" xxxx "xxxxxxxx"3x) (xxxx xxx "xxxxx") xxxx xxxxxxx xxxxxxx;4) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.
2x) Xxxxx x. 36/1960 Sb., x územním členění xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
2x) Xxxxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 18. xxxxxxxx 2003 x vydání xxxxxxxxx (XXXX), xxxxxxxxxx xxx x. 489/2003 Xx.
3) §27x odst. 2 xxxxxx č. 29/1984 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx škol a xxxxxxx odborných škol (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 138/1995 Sb.
3x) Xxxxx x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
3x) §70 xxxxxx x. 111/1998 Xx.
4) §102 xxxxxx x. 111/1998 Xx.".
8. §8 xx zrušuje.
9. §10 včetně xxxxxxx xxx:
"§10
Změny x xxxxxxxx xxxxx
(1) V xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx údajů x
x) občanu mladším 15 let, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dokladu xxxx xxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pas, xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx pas xxxx xxxxxxxx průkaz,
x) časové platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) X cestovním dokladu xxx xxxxxxx doplnění xxxxx o
x) xxxxxx xxxxxxx 15 xxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx-xx xxxxx cestovním xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxx xxxx vědecké hodnosti.
(3) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vydaném xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, jen xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx umožňuje.
(4) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x cestovním xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx podle odstavce 1 x doplnění xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. a) xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo konzulární xxxx České republiky (xxxx xxx "zastupitelský xxxx").".
10. X §12 se xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxx xxxxx xxxxxx cestovního xxxx a vedení xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx") xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx; namísto xxxxxxxxxxxx může xxxx xxxxxxx xxxxxxxx obecní xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx odstavce 1, xxxxx to umožňují xxxxxxxxx podmínky.".
11. Xx §15 xx xxxxxx xxxx §15x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§15x
Náhradní xxxxxxxx doklad Evropské xxxx
Xxxxxxxxxxxxx úřad xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu Evropské xxxx2x) xxxxxxx ministerstvo xxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx žádosti x vydání náhradního xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.".
12. X §17 xxxxxx xxx: "Xxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx změn xxxx xxxxxxxx jeho xxxxx".
13. V §17 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxx: "Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxx nebo xxxxxxxx údajů x xxx xxxxxxxxx lze xxxxxxx na xxxxxx, xxxxx splňuje náležitosti xxxxxxxxx xxxxx zákonem.".
14. X §17 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxxxxxxx x provedení xxxx x xxx xxxxxxxxx údajů xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 15 xxx; xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx písemný souhlas xxxxxxxxx zástupce x xxxx xxxxxxxx podpisem.".
15. X §17 xxxxxxxx 4 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 7) až 9) xxx:
"(4) Xxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx,7) osoba, které xxx xxxxx mladší 15 xxx svěřen xx xxxxxxx,8) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx výchovy, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx 15 let.9) Xxxx xxxxx připojují x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxx.
7) §45x x xxxx. xxxxxx x xxxxxx.
8) §45 zákona x xxxxxx.
9) §46 zákona x xxxxxx.
Xxxxx x. 109/2002 Sb., o xxxxxx ústavní výchovy xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx dalších xxxxxx.".
16. V §17 odst. 6 xx slova "Ústředí xxx xxxxxxxxxxx právní xxxxxxx mládeže.10)" nahrazují xxxxx "Xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dětí.10)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 10) xxx:
"10) Xxxxx č. 359/1999 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
17. V §17 xx xx xxxxxxxx 8 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 9, xxxxx xxxxxx poznámky xxx čarou x. 10x) xxx:
"(9) Xxx vydání prvního xxxxxxxxxx pasu xx xxxxx xxxxxxx prokázat xxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx.10x)
10x) §20 xxxx. 1 xxxxxx x. 40/1993 Sb., x nabývání x xxxxxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 xx 12 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 10 xx 13.
18. X §17 xxxx. 11 xx slova "xxxxxxxx xxxxx pověřeného xxxxxxx matrik" xxxxxxxxx xxxxx "matričního úřadu".
19. X §17 xx xx xxxxx xxxxxxxx 12 doplňuje xxxx "Xxxxxxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxx cestovní xxxxxx x xxxx xxxxxx rovněž x xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva.".
20. V §17 xxxx. 13 xx xxxxx "xxxx xxxxxx xxxx x tomu xxxxxxxxxxx" xxxxxxx.
21. X §18 xx xxxxx "xxxx" nahrazuje xxxxxx x xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx doplnění".
22. X §19 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x cestovním xxxxxxx xx podávají xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle §20 xxxx. 4 u xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.".
23. X §19 xxxx. 2 xx xxxxx "obecního xxxxx pověřeného xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx úřadu".
24. X §20 úvodní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxx: "Xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx cestovního xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 2, x xxxx xxxx údaje:".
25. X §20 xxxx. 1 písmeno x) xxx:
"x) xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx; občan žijící x zahraničí uvádí xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx trvalého xxxxxx x České xxxxxxxxx,".
26. V §20 xxxx. 1 písm. x) xx za xxxxx "xxxxx," xxxxxxxx xxxxx "popřípadě xxxxx,".
27. X §20 xxxx. 1 xx xx písmeno c) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §7, xxxxx xxxxx žádá x xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx dokladu,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx d) a x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).
28. X §20 xx xx konci odstavce 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx občanem, xxxxx má xxx xxxxxxxx doklad vydán; xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx provedení xxxxx xxxxx překonatelná xxxxxxxx.".
29. X §20 xx za xxxxxxxx 2 xxxxxx nový xxxxxxxx 3, který xxx:
"(3) Podpisem xxxxxx podle odstavce 1 se pro xxxxx vydání cestovního xxxxxxx xxxxxx vlastní xxxxx občana xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxx x příjmení.".
Xxxxxxxxx odstavce 3 x 4 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4 x 5.
30. V §20 xxxx. 4 se xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxx xxxxx" x xxxxx "x provedení xxxxx" xx nahrazují xxxxx "k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx údajů".
31. X §20 xxxx. 5 se za xxxxx "provedení změn" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx".
32. V §21 odst. 1 xx xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx §17 xxxx. 2 xx 10".
33. V §21 xxxx. 2 xx xx slovo "xxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxxxxxxx jménech" x xx xxxxx "nevyžaduje x xxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxx x xxxxxxx".
34. V §21 xxxx. 3 se xxxxx "nebo k xxxxxxxxx změn" xxxxxxxxx xxxxx ", k xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx".
35. X §22 xxxx. 1 xxxxxxx b) xxx:
"x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx 15 xxx svěřen xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,".
36. V §22 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 13a) xxx:
"(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a cestovní xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,13x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v odstavci 1
x) se xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx nachází člen xxxx xxxxxx,
x) xx xxxxxxxxxxxxxxx a xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx zpět xx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx
d) xx zbavena xxxxxxx x podle xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx, x němž xx xxxxxxx, vyhoštěna anebo xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx.
13a) Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxx č. 308/1996 Sb.".
37. §23 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 13x) x 14) xxx:
"§23
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx odepře xxxx xxxxxx cestovní xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx
x) xxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx exekuce, jestliže xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx cestou do xxxxxx zmařil,
x) xxxxxx činného v xxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx čin, za xxxxx lze xxxxxx xxxxx xxxxxx svobody xxxxxxx 3 xxxx, xxxx
x) xxxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxxxxx xxxx xxxx výkon xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,14) xxxxxxxxx-xx xxxxx trest xxxxxx xxxxxxx; to neplatí, xxxxxxxx mu xxx xxxxx prominut nebo xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.
13x) Xxxxxxxx xxxxxx xxx.
Xxxxxxxx xxx.
14) Trestní xxx.".
38. X §24 xxxx. 4 xx xxxxx "15" xxxxxxxxx xxxxxx "30".
39. X §26 xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx §17 odst. 2 xx 10" x xxxxx "provádí xxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx".
40. X §28 xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx:
"(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxx x něm xxxxxxxxx,
b) xxxxxxxxx xxxx ztráty nebo xxxxxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxxxxx občanství, xxxxxx xxxx nabytím xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení držitele xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "držitel") za xxxxxxx.
(2) Orgán xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, jestliže
x) xx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxx celistvost,
x) xxxxxxxx nesprávné xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo
x) jeho xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx (§20 odst. 2).
Xxxxxxxx-xx xxxxx x rozhodnutím podle xxxxxx odstavce, provede xx xxxxxx xx xxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxx.".
41. §29 x 30 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 16) xxxxx:
"§29
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx16) x xxxxxxxx cestovních xxxxxxx, xxxxxx správcem16) xx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vedena xx xxxxxxxxxxxx výpočetní xxxxxxxx x xxxxxxxx údaje:
x) x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:
xxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:
1. xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x rodné číslo xxxxxxxx,
2. xxxxx x okres xxxxxxxx x x občana, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx,
3. xxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
5. xxxx xxxxxxxxx cestovního xxxxxxx,
6. označení xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx vydal,
7. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,
8. xxxxx uvedené x §7 písm. x),
9. jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx narození a xxxxxxx občana xxxxxxxx 15 xxx zapsaného x xxxxxxxxx dokladu xxxxxx,
10. prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
c) o xxxxxxxxxx, odcizených xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx:
xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, odcizeného xxxx xxxxxxxxxx cestovního dokladu,
x) x zadržení xxxxxxxxxx xxxxxxx:
1. xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx být nebo xxx xxxxxxx,
2. xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx o zadržení xxxxxxxxxx xxxxxxx,
3. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zadržel,
4. xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
5. xxxxx x xxxxx vrácení xxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx,
6. jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxx držitele,
x) o odepření xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:
1. xxxx x číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx odňat,
2. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x odepření xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
3. xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx x odepření xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx cestovního xxxxxxx,
5. xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
6. xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
7. xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
f) xxxxxx, xxx, xxxxx x xxx poskytnutí xxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x) x c) xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 15 xxx xx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx dokladu, xxxxx xxxxxxx x odstavci 2 písm. x) xx uchovávají xx xxxx nezbytnou xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x) xx uchovávají xx dobu trvání xxxxxx pro odepření xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxxxxx však po xxxx 3 xxx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx se x xxxxxxxx vydání cestovního xxxxxxx, x xx xxxx xxxxx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx cestovního xxxxxxx, xxxxx-xx se x xxxx odnětí.
§30
(1) Xxxxx xxxxxxxxx x vydání cestovního xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx16) xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx cestovního xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxx působnosti xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx cestovních xxxxxxx.
(3) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo, Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx úřady xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx:
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, popřípadě xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) datum xxxxxxxx,
c) xxxxxxx x xxxx změnu,
x) místo a xxxxx xxxxxxxx x x občana, který xx xxxxxxx x xxxxxx, pouze xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx,
x) adresu xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx údaje o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České republiky,
x) zbavení nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
j) xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupce; x xxxxxxx, že jeden x rodičů nebo xxxx zákonný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x §29 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxx oprávněny xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x §29 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxx orgány, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx cestovního xxxxxxx xxxx odejmout xxxxxxxx doklad, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx o odepření xxxxxx xxxx x xxxxxx cestovního xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx zvláštní právní xxxxxxx nebo mezinárodní xxxxxxx, a xx x xxxxxx rozsahu x xxxxxxxx x xxxx vymezeným.
(6) Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx osoby xxxxxxxxx x údaji z xxxxxxxx cestovních dokladů xx xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx nemají povahu xxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,16) xxxxxxxx xxxxxxx způsobem x x rozsahu, xxxxx určí ministerstvo.
(7) Údaje xxxxxx xxxxx §29 odst. 2 písm. x) xxxx xxxxxxxxxxxx zveřejnit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.
16) Xxxxx x. 101/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 17) xx 19) se xxxxxxx.
42. Xx §30 xx xxxxxx xxxx §30x, xxxxx xxxxxx poznámek xxx xxxxx x. 19x) xx 19x) xxx:
"§30x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 18 xxx xxxxx, xxxxx jsou x jeho osobě xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti.19a) Xxxxxx xx kalendářní rok xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx bezplatně.19b)
(2) X žádosti xxxxx xxxxxxxx 1 občan xxxxx
x) jméno, xxxxxxxxx jména a xxxxxxxx,
x) rodné xxxxx; x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx narození,
c) xxxxx xxxxxxxx cestovního xxxxxxx,
x) adresu xxxxx trvalého xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxx xxxx xxx opatřena xxxxxx ověřeným podpisem xxxxxx.19x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx občana se xxxxxxxxxx, xxxxx občan xxxxxxxx svou žádost xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x poskytování údajů x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx občanský xxxxxx.
(4) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x právním xxxxxx xxxx xxxxxxx tak, xx xxxx způsobilý x xxxxxx žádosti, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx údajů xxxxx xxxx zákonný xxxxxxxx.
(5) O poskytnutí xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxx x hodině xxxxxx.
19a) §12 xxxx. 2 zákona x. 101/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 177/2001 Xx.
19x) Xxxxx o xxxxxxxxx poplatcích.
19c) Xxxxxxxx řád.
Xxxxx x. 41/1993 Sb., x ověřování xxxxx xxxxx nebo kopie x listinou a x ověřování pravosti xxxxxxx obecními xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x okresními xxxxx, xx znění xxxxxx x. 15/1997 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx. x xxxxxx x. 320/2002 Sb.".
43. X §31 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:
"b) xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx doplnění údajů x xxxxxxxxx dokladu,".
44. X §31 xxxx. 2 xx xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "údajů xxxx xxxxxxxx".
45. X §32 xxxxxxxxxx 1, 2 x 3 xx slova "Xxxxxxx cestovního xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx".
46. V §32 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x přihlédnutím ke xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx".
47. V §32 xxxx. 1 xxxx. b) xx xxxxx "obecnímu úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx".
48. X §32 xxxx. 2 xx slova "xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx".
49. X §32 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 doplňují slova "x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxx, xxxxxxxx, xxxx x xxxxx narození držitele xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx".
50. X §32 xxxx. 4 xx slova "xxxxxx xxxx pověřený vedením xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxx".
51. X §33 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx".
52. X §33 xx xx konci xxxxxxxx 1 doplňují xxxxx ", xxxxxxxxx xxx, xxx ohlásil xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx".
53. X 34 xxxx. 1 xx slova "xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx21)" xxxxxxxxx xxxxx "(§34x xxxx. 4)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 21) se xxxxxxx.
54. Xx §34 xx xxxxxx nový §34x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§34x
Xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx
a) poruší xxxxxxxxx xxxxxxx cestovní xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, poškozením, xxxxxxxx xxxx zneužitím,
b) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů xxx xxxxxxxxxxxx státních hranic Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx cestovního xxxxxxx,
x) neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, odcizení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu,
x) neodevzdá neplatný xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xx zaplněn xxxxxxx,
x) neodevzdá xxxxxxxx xxxxxx x případě xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx odcizení, xxxxx xxx poté xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx, poškodí, xxxxxx xxxx zneužije xxxxxxxx xxxxxx,
i) xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxx xxxx odebere xxxxxxxx doklad xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx pozemek, xxxx
j) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dokladu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §2 xxxx. 3.
(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000 Xx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx příslušným x řízení x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x prvním xxxxxx xx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností, v xxxxx územním xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pobytu. Xxxx-xx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx pobytu x Xxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxxxx trvalý xxxxx x České xxxxxxxxx xxxxx xxxx pokud xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx přestupek Xxxxxxxxx xxxxx Xxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx policie xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 odst. 3.".
55. X §36 xxxx. 1 xx slova "xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx".
56. X §39x xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx pověřenému xxxxxxx matrik" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx".
57. X §41x xx xx konci xxxxxxxx xxxxx "se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx1x)".
Xx. IV
Xxxxxxxx x vyhlášení xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx Sbírce xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 329/1999 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.
XXXX TŘETÍ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 200/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 337/1992 Xx., xxxxxx x. 344/1992 Xx., xxxxxx x. 359/1992 Xx., xxxxxx x. 67/1993 Xx., xxxxxx x. 290/1993 Sb., zákona x. 134/1994 Xx., xxxxxx x. 82/1995 Xx., xxxxxx x. 237/1995 Sb., xxxxxx x. 279/1995 Xx., xxxxxx x. 289/1995 Xx., xxxxxx č. 112/1998 Xx., zákona x. 168/1999 Xx., xxxxxx č. 360/1999 Xx., zákona x. 29/2000 Sb., zákona x. 121/2000 Sb., xxxxxx č. 132/2000 Xx., zákona x. 151/2000 Sb., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx č. 361/2000 Xx., xxxxxx x. 370/2000 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 52/2001 Xx., zákona x. 164/2001 Sb., xxxxxx č. 254/2001 Xx., xxxxxx x. 265/2001 Xx., xxxxxx x. 273/2001 Xx., xxxxxx x. 274/2001 Xx., zákona č. 312/2001 Xx., xxxxxx x. 6/2002 Xx., xxxxxx č. 62/2002 Xx., zákona x. 78/2002 Sb., xxxxxx x. 216/2002 Xx., xxxxxx x. 259/2002 Xx., xxxxxx x. 285/2002 Xx., xxxxxx x. 311/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 218/2003 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Sb., xxxxxx č. 362/2003 Xx. a xxxxxx x. 47/2004 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. §42x x 42x se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
2. X §55 xx xxxxxxxx 3 zrušuje.
Xxxxxxxxx odstavec 4 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3.
ČÁST XXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Xx. VI
Xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 140/2001 Xx., xxxxxx č. 151/2002 Xx., zákona x. 217/2002 Xx. x xxxxxx č. 222/2003 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §18 xxxx. x) se xx xxxxx xxxx 3 xxxxx "xxxxx" xxxxxxx.
2. X §18 xxxx. d) se xx xxxxx xxxx 4 doplňuje slovo "xxxxx".
3. V §18 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxx 5, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 7x) zní:
"5. xxxxx, xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxx xxxxx xx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x cestuje xx xxxxxx xxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx člen xxxxxxx žáků, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x),7x)
7x) Xxxxxxxxxx Xxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxx xx. X.3 xxxx. 2 xxxx. x) Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii xxxxxxxx xx možnosti xxxxxxxxx xxxx ze xxxxxxx zemí s xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (94/795/XXX).".
4. X §103 xxxx. m) xx xxxxx "xxxx. x), x) xxxx x)" xxxxxxxxx slovy "xxxx. x), b), c), x) xxxx x)".
5. X §108 xxxx. 1 xx xx konci xxxxxxx x) tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmena x) x x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 15x) xxxxx:
"x) náhradní xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,15x)
x) seznam xxxx cestujících na xxxxxx výlet v xxxxx Evropské unie,7b) xxxxxxxx-xx
1. fotografie xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
2. potvrzení xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx oprávněn xx xx xxxxxx státu xxxxxx, a za xxxxxxxxxxx, xx členský xxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxxxx xx xxx xxxxx bydliště, xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xx seznam xxxx uznávat xxxx xxxxxxxx doklad.
15x) Xxxxxxxxxx zástupců xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Radě ze xxx 25. xxxxxx 1996 x zavedení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (96/409/XXXX).".
6. Xx §115 xx vkládá xxxx §115a, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§115x
Xxxxxxxx cestovní xxxxxx Evropské xxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx15x) xxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,1x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx byl xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx dočasně x dispozici, xxxxxxxx xxxx, jehož xx xxxxxxx xxxxxxx, nemá xx xxxxx státu, xxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx konzulární xxxxxxxxxx, xxxx v xxx xxxxxxxxx jinak, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxxxxxx. Podmínkou pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské unie xx, xxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, s tím xxxxxxxx souhlas.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx trvalé xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.
(3) X xxxxxxx x xxxxxx náhradního xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx žadatel své xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, tělesnou xxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx narození, xxxxxx xxxxxxxxx, adresu xxxxx xxxxxxxx bydliště, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx žádosti. K xxxxxxx xxxx předloží xxxx dostupné dokumenty, xxxxxxxxxxx totožnost x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nutné x xxxxxxxxxxx cesty, xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx doklad Xxxxxxxx unie xxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx příslušnému xxxxxx státu Evropské xxxx, xxxxx xx xxxxxxx občanem.".
7. X §117 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxx. x), d), e) xxxx f)" nahrazují xxxxx "xxxx. d), x) nebo f)".
8. V §117 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxx. a) xxxx x)" nahrazují xxxxx "xxxx. a), x), x), g) xxxx x)".
9. X §117 xxxx. 3 xx xxxxx "písm. x), x), e) xxxx f)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x), x) nebo f)".
10. X §117 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxx. x) xxxx b)" nahrazují xxxxx "xxxx. x), x), c), x) xxxx x)".
11. X §158 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx. x) xxxx x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x), x), c), x) nebo h)" x xxxxx "písm. x), x), e) xxxx f)" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x), x) nebo x)".
12. X §160 odst. 2 xxxx. c) xx xxxxx "xxxx. x) x x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. a), x), c), g) xxxx x)".
13. X §168 xx xx xxxxx "92," xxxxxx číslo "115a,".
ČÁST PÁTÁ
XXXXXXXX
Xx. VII
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2005, x xxxxxxxx čl. I xxxx 9 a čl. III xxxx 57, které xxxxxxxx účinnosti dnem 1. ledna 2006, x xxxx čl. III xxxx 4, který xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Rady Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx Xxxxxx, podepsané xxx 19. června 1990 x Xxxxxxxxx xxxx Belgickým královstvím, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x provedení xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14. xxxxxx 1985 x xxxxxxxxx odstraňování xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro Českou xxxxxxxxx, x platnost.
Xxxxxxxx v. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 559/2004 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2005, x xxxxxxxx čl. I xxxx 9 x čl. III xxxx 57, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.1.2006, x xxxx čl. III xxxx 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zrušení kontrol xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x rozhodnutí Xxxx XX x xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx xxx 19.6.90 x Xxxxxxxxx mezi Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx velkovévodstvím x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx dohody xxxxxxxxx xxx 14.6.85 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx společných xxxxxxxxx xxx XX, x xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.